Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1071107210731074107510761077107810791080(+10)В кінець >>
1071001
  Стовба О.В. "Право-суддя": філософсько-правові аспекти реалізації деяких конституційних положень // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2007. – С. 22-25. – (Правознавство ; Вип. 427)


  Метою статті є осмислення феномену правосуддя не з формально-теоретичних, а з філософських засад, що дозволить виявити шляхи подолання узурпації державою правосуддя.
1071002
  Гайдай В. "Православні поляки" / В. Гайдай, Ю. Гаврилюк // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2012. – № 51 (268). – С. 62-64. – ISSN 1996-1561


  Підляшшя - місце, де почути українську й білоруську говірки можна частіше, ніж польську мову.
1071003
  Андреева Л.А. "Православный строй" и коммунистический режим // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 6. – С. 105-114. – ISSN 0869-0499
1071004
   "Правосуддя в Україні: реалії та перспективи" // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верхов. Суд України. – Київ, 2013. – № 3 (151). – С. 1


  15 березня 2013 р. в приміщенні Верховного Суду України відбувся судово-правовий форум. В роботі форуму взяли участь виклачі Київського національного університету імені Тараса Шевченка Н.Кузнєцова, А.Мірошниченко, Р.Майданик.
1071005
  Юшков С.В. "Правосудие митрополичье" : (Доклад, читанный в Подкомиссии по подготовке к изданию Русской правды 1928 г.) / С.В. Юшков. – [Ленинград], 1929. – С. 115-120
1071006
  Шимон С. "Правочин" як цивільно-правовий термін: юридичне нововведення чи лінгвістичне уточнення? // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 7 (79). – С. 68-72.
1071007
  Хейфец В.Л. "Правый поворот" в Латинской Америке : случайность или тенденция? / В.Л. Хейфец, Л.С. Хейфец // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2010. – № 6. – С. 8-21. – ISSN 044-748Х
1071008
   Правознавство. – Львів : Світ, 1994. – 272с. – ISBN 5-7773-0234-3
1071009
   Правознавство. – 2-е вид. – Львів : Світ, 1995. – 272 с. – ISBN 5-7773-0031-6
1071010
   Правознавство : Навч. посібник. – Київ : Юрінком Інтер, 1998. – 480с. – ISBN 966-7302-27-Х
1071011
   Правознавство : Навч. посібник. – 2-ге вид. – Київ : Юрінком Інтер, 1999. – 704 с. – ISBN 966-7302-61-Х
1071012
   Правознавство : Навчальний посібник / Т.В. Варфоломеєва, В.П. Пастухов, В.Ф. Пеньківський, О.М. Піцан. – Киев : Знання-Прес, 2001. – 327с. – (Вища освіта ХХІ століття). – ISBN 966-7767-22-1
1071013
   Правознавство : Навч. посібник. – 3-є вид., переробл. та доп. – Київ : Юрінком Інтер, 2001. – 640с. – ISBN 966-7784-59-2
1071014
   Правознавство : Навч. посібник. – Київ : Український інформаційно-правовий центр, 2002. – 386с. – на обкл. Т.В.Варфоломеєва, В.Г.Гончаренко, В.П.Капелюшний, В.П.Пастухов, В.Ф.Пеньківський. – ISBN 966-95844-4-2
1071015
   Правознавство : навч. посібник для студ. неюрид. спец. вищих закладів освіти України / М.В. Кравчук, З.С. Гладун, В.К. Грищук, Л.Т. Комзюк, К.Г. [та ін.] Кравчук; [Кравчук М.В., Гладун З.С., Грищук В.К. та ін.] ; за ред. М.В. Кравчука ; М-во освіти і науки України,Терноп. акад. народ. госп-ва, Юрид. ін-т. – Вид. 2-ге, перероб. та допов. – Тернопіль : Карт-бланш, 2003. – 408, [2] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 393-401. – ISBN 966-7952-14-2
1071016
   Правознавство : Навчальний посібник. – 2-вид. перероб. і. доп. – Київ : Знання, 2004. – 436с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-311-023-6


  Висвітлюються питання теорії та історії держави і права, конституційного права України, основи адміністративного, цивільного, сімейного, трудового, земельного, екологічного, житлового, фінансового права
1071017
   Правознавство : Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / В.Ф. Опришко, Ф.П. Шульженко, О.В. Кришевич, В.С. Постульга; МОНУ; КНЕУ; Опришко В.Ф., Шульженко Ф.П., Кришевич О.В., Постульга В.С. – Київ : КНЕУ, 2004. – 225с. – ISBN 966-574-683-9
1071018
   Правознавство : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. – Суми : Університетська книга, 2005. – 912с. – ISBN 966-680-192-2
1071019
  Молдован В.В. Правознавство : За рейтингово-модульною системою навчання: Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / В.В. Молдован, Л.І. Чулінда; МОНУ; Міжгалузевий ін-т управління. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 184с. – ISBN 966-364-336-6


  Правознавство: словник термінів. Вміщено понад 1200 основних юридичних термінів з їх науковим тлумаченням в галузях теорії держави і права, цивільного, кримінального, міжнародного, трудового, фінансового законодавства, криміналістики, судової ...
1071020
  Кириченко В.М. Правознавство : модульний курс: навч. посібник для студентів вищих навч. закладів / В.М. Кириченко; МОНУ, Запорізький національний технічний ун-т. – Київ : Центр учбової літератури, 2007. – 328 с. – ISBN 966-364-417-6
1071021
   Правознавство : підручник / Балюк Г.І.[ та ін.] ; відп. ред. О.В. Дзера ; МОН України. – 10-е вид., перероб. і доп ; 1-е вид. за ред. В.В.Копєйчикова. – Київ : Юрінком Інтер, 2008. – 848с. – ISBN 978-966-667-275-2
1071022
   Правознавство : підручник / Балюк Г.І. [ та ін. ] ; відп. ред. О.В. Дзера ; МОН України. – 10-е вид., перероб. і доп. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – 848 с. – ISBN 978-966-667-275-2
1071023
   Правознавство : підручник [ для студентів вищих навчальних закладів ] / Берлач А.І. [ та ін. ]. – 2-е вид., доп. – Київ : Правова єдність, 2009. – 792с. – Пам"яті академіка Копєйчикова В.В., вчителя, колеги, Людини автори посвячують це видання. – ISBN 978-966-2183-17-7 Алерта), (978-966-373-492-7 (КНТ), 978-966-36
1071024
  Брецко Ф.Ф. Правознавство. 9 клас : Дидактичні матеріали до курсу / Ф.Ф. Брецко. – Харків : Основа, 2006. – 192с. – (Бібліотека журналу "Історія та правознавство" ; Вип.7(31)). – ISBN 966-333-360-Х
1071025
   Правознавство: термін. Афоризми. Прислів"я. – Львів, 1995. – 94 с.
1071026
  Дудаш Т. Правоіптерпретаційна діяльність Європейського суду з прав людини крізь призму герменевтики // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2008. – № 3 (54). – С. 12-23. – ISSN 1993-0909
1071027
  Держипільська А. Праволюдинна наукова спадщина професора Г. Лаутерпахта і сьогодення // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. С.Г. Стеценко. – Київ, 2017. – № 4 (28). – С. 269 272. – ISSN 2306-9082
1071028
  Оксамытный В.В. Правомерное поведение личности / В.В. Оксамытный. – К., 1985. – 175с.
1071029
  Оксамытный В.В. Правомерное поведение личности : Автореф... докт. юр.наук: 12.00.01 / Оксамытный В. В.; АН УССР, Ин-т гос. и прва. – К., 1990. – 42л.
1071030
  Тарасова Л.Н. Правомерность в международном праве: концептуальные, нормативные и практические аспекты // Государство и право / Рос. акад. наук ; Ин-т государства и права. – Москва, 2013. – № 7. – С. 59-67. – ISSN 0132-0769
1071031
  Диденко В.П. Правомерность причинения вреда преступнику при задержании / В.П. Диденко. – Киев, 1984. – 72 с.
1071032
  Тимошенко В.І. Правомірна поведінка особи як показник стабільності суспільства // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 11. – С.42-49.
1071033
  Свириденко Г.В. Правомірна поведінка та позитивна юридична відповідальність: взаємовплив та взаємообумовленість // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – С. 118-133. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 71). – ISSN 1563-3349
1071034
  Кондрат С.С. Правомірна поведінка та правопорядок: взаємозв"язок та взаємозумовленість // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 31. – С. 35-38. – ISSN 1563-3349
1071035
  Кирилюк Т.Ю. Правомірна поведінка як результат виховання особи // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 53-57.
1071036
  Кирилюк Т.Ю. Правомірна поведінка як форма реалізації суб"єктивних прав та юридичних обов"язків // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 111-118. – ISSN 1563-3349
1071037
  Свириденко Г.В. Правомірна поведінка: вивчення та розгляд у нових реаліях // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 1. – C. 62-65. – ISSN 2219-5521
1071038
  Свириденко Г.В. Правомірна поведінка: необхідність системного осмислення // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – C. 3-17. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 82). – ISSN 1563-3349
1071039
  Свириденко Г.В. Правомірна поведінка: питання сприйняття та реалізації // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Головачов Я.В., Кресіна І.О., Тимченко Г.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (53). – С. 6-17. – ISSN 2413-1342
1071040
  Сидорець Б.В. Правомірне втручання держави у права людини в рішеннях Європейського суду з прав людини // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2012. – № 3. – С. 55-57. – ISSN 2220-1394
1071041
  Клименко О.М. Правомірне незаконне володіння: аномалія в цивільному праві України? // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2012. – № 4. – C. 79-83. – ISSN 2220-1394
1071042
  Марущак А.І. Правомірні засоби доступу громадян до інформації : Науково-практичний посібник / Марущак А.І. – Біла Церква : Буква, 2006. – 432с. – ISBN 966-7195-678
1071043
  Задорожній О.В. Правомірні підстави зміни належності державної території за сучасним міжнародним правом і анексія Криму Російською Федерацією // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – С. 384-394. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 67). – ISSN 1563-3349


  Розглянуто правомірні підстави зміни належності державної територіальної за сучасним міжнародним правом порівняно з діями Російскої Федерації відносно території України.
1071044
  Попова Н.М. Правомірність використання етнологічного та історичного методів у дослідженні динаміки розвитку іспанських національно-маркованих концептів // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 26. – С. 197-205


  Статтю присвячено розробці комплексної методики дослідження національно-маркованих концептів з урахуванням етнологічного та історичного методів. Визначається різниця між ними та доводиться необхідність їхнього використання для отримання більш ...
1071045
  Гринишин О. Правомірність вимоги винного в аспекті "примушування до виконання цивільно-правових зобов"язань" (ст. 355 КК України) // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 4 (242). – С. 82-86


  Стаття присвячена з"ясуванню ознаки правомірності вимоги винного при вчиненні "примушування до виконання цивільно-правових зобов"язань". Охарактеризовано ознаки цивільно-правового зобов"язання як підстави для пред"явлення вимоги. Зроблено висновок про ...
1071046
  Воробйова К.В. Правомірність діяльності колекторських фірм // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2009. – Т. 14, вип. 9 : Правознавство. – С. 81-87
1071047
  Марущак А. Правомірність доступу до інформації // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2007. – № 6. – С. 44-48.
1071048
  Подцерковний О. Правомірність задоволення банківських зобов"язань за рахунок коштів клієнтів // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 3. – С.97-100. – ISSN 0132-1331
1071049
  Яковина М. Правомірність інституту регіонального самоврядування // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2005. – № 3. – С. 41-45.
1071050
  Зубар І. Правомірність початку воєнних дій в ізраїльсько-ліванському конфлікті (липень-серпень 2006 року) // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 64, ч. 2. – С. 63-66.
1071051
  Котюк О. Правомірність слідчих дій як головна умова їх допустимості в якості засобу розв"язання завдань кримінального судочинства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 80-83. – (Юридичні науки ; вип. 93). – ISSN 1728-3817


  В статті розкривається поняття "правомірність слідчих дій", аналізуються недоліки наявних підходів до її визначення та запропоновані теоретико-правові механізми її забезпечення. В статье раскрывается понятие "правомерность следственных действий", ...
1071052
  Котюк О.І. Правомірність слідчих дій: умови визначення та засоби забезпечення : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Котюк Олександр Іванович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 11 назв
1071053
  Котюк О.І. Правомірність слідчих дій: умови визначення та засоби забезпечення : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Котюк Олександр Іванович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 234 л. – Бібліогр.: л. 215-234
1071054
  Колесник В.А. Правомірність тимчасового обмеження прав особи під час досудового розслідування // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Академія, адвокатури України. – Київ, 2016. – Т. 13, № 2 (36). – С. 80-86. – ISSN 2310-9769
1071055
  Михайлова Е. Правомонархическое движение в Поволжье в 1905-1907 годах // Отечественная история / Российская академия наук. – Москва, 2007. – № 1. – С. 126-134. – ISSN 0869-5687
1071056
  Малеин Н.С. Правонарушение: понятие, причины, ответственность / Н.С. Малеин. – Москва, 1985. – 192с.
1071057
  Кудрявцев В.Н. Правонарушения / В.Н. Кудрявцев. – Москва, 1977. – 78с.
1071058
  Нечаева А.М. Правонарушения в сфере личных семейных отношений / А.М. Нечаева. – М., 1991. – 238с.
1071059
  Янош Кароль Францевич Правонарушения в хозяйственных обязательствах и проблемы совершенствования деятельности прокуратуры в борьбе с ними : Автореф... канд. юридич.наук: 12.00.04 / Янош Кароль Францевич; Харьковский юридический институт. – Харьков, 1975. – 24л.
1071060
  Дедков Л.Л. Правонарушения и борьба с ними / Л.Л. Дедков. – Минск, 1977. – 142с.
1071061
  Самощенко И.С. Правонарушения и юридическая ответственность / И.С. Самощенко. – Москва, 1966. – 32с.
1071062
  Русинов Р.К. Правонарушения и юридическая ответственность : учеб. пособие / Русинов Р.К., Кожевников С.Н., Минникерс И.А. ; Гос. ком. СССР по нар. образованию, Иркут. гос. ун-т. – Иркутск : [б. и.], 1989. – 72 с.
1071063
   Правонарушения несовершеннолетних и их предупреждение.. – Казань, 1983. – 151с.
1071064
   Правонарушения несовершеннолетних и их предупреждение: основные аспекты и нормат. акты.. – Рига, 1985. – 270с.
1071065
  Вольфман Г.И. Правонарушения против советской торговли / Г.И. Вольфман. – Саратов : Саратовский университет, 1976. – 56 с.
1071066
   Правонарушения среди молодежи и меры их предупреждения. – Фрунзе, 1985. – 170с.
1071067
  Алексеев А.И. Правонарушениям в торговле - надежный заслон / А.И. Алексеев, В.А. Зайцев. – Москва : Знание, 1983. – 80 с. – (Библиотечка "Борьба с нарушениями социалистических норм жизни")
1071068
  Сейфуллина Л.Н. Правонарушители / Л.Н. Сейфуллина. – М.-Л., 1930. – 128с.
1071069
  Ляшенко Р.О. Правонаступництво в виконавчому процесі: поняття, процедура та нормативне закріплення // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 413-415. – ISBN 978-617-7069-17-0
1071070
  Ноговіцина Ю.О. Правонаступництво держав: новий погляд на стару проблему // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 121-124. – (Міжнародні відносини ; Вип. 31/32). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто засоби подолання проблеми необов"язковості зобов"язань держави-попередниці для держав-наступниць. На основі концепцій Д.П. О"Конела та М. Кравена розроблено новий підхід до правонаступництва держав, який би на підставі визначення ступеня ...
1071071
  Ноговіцина Ю. Правонаступництво і континуїтет: єдність та розбіжності двох правових режимів // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2003. – № 2. – С. 15-24


  У статті розглядається проблема розмежування понять "правонаступництво" і "континуїтет", що особливого гостро постала в нещодавній міжнародно-правовій практиці держав.
1071072
  Степанюк А.А. Правонаступництво і рецепція в міжнародному приватному праві // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2007. – Вип. 87. – С. 46-51. – ISSN 0201-7245
1071073
  Гаврилюк В.М. Правонаступництво при реорганізації юридичних осіб за законодавством України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Гаврилюк Вікторія Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – бібліогр.: 10 назв
1071074
  Гаврилюк В.М. Правонаступництво при реорганізації юридичних осіб за законодавством України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Гаврилюк Вікторія Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 226 л. – Бібліогр.: л. 203-226
1071075
  Гаврилюк В.М. Правонаступництво при реорганізації юридичних осіб: поняття та ознаки // Вісник господарського судочинства : офіц. друкований орган Вищ. господ. суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2013. – № 6. – С. 122-128
1071076
  Повар П. Правонаступництво при утворенні та припиненні центральних органів виконавчої влади / П. Повар // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 40-43. – (Юридичні науки ; вип. 93). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджуються теоретичні та практичні проблеми правонаступництва при утворенні та припиненні центральних органів виконавчої влади. В статье исследуются теоретические и практические проблемы правопреемства при создании и прекращении ...
1071077
  Рабовська С.Я. Правонаступництво сторін у виконавчому провадженні // IV Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми виконавчого процесу України: теорія і практика" : зб. наук. статей : 6 груд. 2019 р., м. Київ / "Актуальні проблеми виконавчого процесу України: теорія і практика", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Позднишев, 2019. – С. 150-152. – ISBN 978-966-8830-75-4
1071078
  Лященко Р.О. Правонаступництво у виконавчому процесі: актуальні питання теорії та практики // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2011. – № 6 (80). – С. 51-54


  Проаналізований порядок вирішення державними виконавцем та судом питань щодо правонаступництва у виконавчому провадженні. Внесено пропозиції з вдосконалення законодавства про виконавче провадження при вирішенні питань правонаступництва, Цивільний ...
1071079
  Герасимчук О.П. Правонаступництво у кримінальному процесі у разі смерті потерпілого // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2007. – № 8. – С. 12-15.
1071080
  Ноговщина Юлія Олексіївна Правонаступництво України: міжнародно-правові аспекти : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.11 / Ноговщина Ю.О.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 19с. – Бібліогр.: 7 назв
1071081
  Ноговіцина Юлія Олексіївна Правонаступництво України: міжнародно-правові аспекти : Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.11 / Ноговіцина Ю.О.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 248л. + Додатки: л.242-248. – Бібліогр.: л.201-241
1071082
  Мусієнко Н.Є. Правонаступництво як підстава переходу права на арбітражну угоду // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – С. 391-394. – ISSN 2219-5521
1071083
  Стефанчук Р. Правонаступність як важлива ознака ідентичності та спадковості у державотворенні // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2019. – 23 лютого (№ 38). – С. 15
1071084
  Рабінович С.П. Правообмеження у Загальній декларації прав людини: юридичний та естетичний виміри // Вісник Національної академії правових наук України / Національна, академія правових наук України. – Харків, 2018. – Т. 25, № 3. – С. 46-61. – ISSN 1993-0909
1071085
  Алєксєєв О. Правоосвітня діяльність як запорука захисту прав та законних інтересів суб"єктів правовідносин у сфері охорони здоров"я в контексті медичної реформи / О. Алєксєєв, І. Алєксєєва, М. Аніщенко // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. С.Г. Стеценко. – Київ, 2018. – № 2 (30). – С. 276-280. – ISSN 2306-9082


  "25 травня 2018 року в Запорізському державному медичному універститеті відбувся круглий стіл із проблем медичного права. <...>Про значний суспільний інтерес до вищевказаних проблем може свідчити надрукований збірник матеріалів круглого столу, що ...
1071086
  Гревцов Ю.И. Правоотношение -- разновидность общественного отношения : Автореф... канд юр.наук: 12.00.01 / Гревцов Ю. И.; ЛГУ. – Л, 1975. – 18л.
1071087
  Калинина Правоотношение - необходимый элемент правовых систем современности / Калинина, // Право и демократия : сборник научных трудов / Белорусский гос. ун-т. – Минск, 2009. – Вып. 20. – С. 85-97. – ISBN 978-985-518-138-6. – ISSN 0202-6342
1071088
  Андреев В.С. Правоотношение в государственному социалистическому страхованию в СССР / В.С. Андреев. – Москва, 1962. – 64с.
1071089
  Мананкова Р.П. Правоотношение общей долевой собственности граждан по советскому законодательству : Автореф... канд. юрид.наук: 712 / Мананкова Р.П.; Томск. гос. ун-т. – Томск, 1970. – 33л.
1071090
  Иоффе О.С. Правоотношение по советскому гражданскому праву / О.С. Иоффе : ЛГУ имени А.А. Жданова. – Ленинград : Ленинградский университет, 1949. – 143 с.
1071091
   Правоотношения в потребительской кооперации. – М., 1985. – 263с.
1071092
  Чернышева С.А. Правоотношения в сфере художественного творчества. / С.А. Чернышева. – М, 1979. – 166с.
1071093
  Огурцов Н.А. Правоотношения и ответственность в советском уголовном праве / Н.А. Огурцов. – Рязань, 1976. – 206с.
1071094
  Яхнина Н.А. Правоотношения между социалистическими организациями при акцепторной форме расчетов : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Яхнина Н.А. ; АН СССР, Ин-т права. – Москва, 1951. – 25 с.
1071095
  Артеменков М.Н. Правоотношения между церковью и государством в истории отечественного государства и права (некоторые аспекты истории ХХ века в отношении регулирования правопорядка) // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2009. – № 1 (39). – С. 121-125. – ISSN 1684-2618
1071096
  Андреев В.С. Правоотношения по государственному социальному страхованию в СССР / Андреев В.С. – Москва : Издателльство Московского университета, 1962. – 64 с.
1071097
  Зайкин А.Д. Правоотношения по пенсионному обеспечению / А.Д. Зайкин. – Москва, 1974. – 191 с.
1071098
  Юрасов В.П. Правоотношения по содержанию несовершеннолетних детей и процессуальные особенности их защиты в Украинской ССР : Автореф... канд. юрид.наук: 12.712 / Юрасов В.П.; Харьковский юрид. ин-т. – Х., 1971. – 22л.
1071099
  Иванова Р.И. Правоотношения по социальному обеспечению в СССР / Р.И. Иванова. – М, 1986. – 174с.
1071100
  Шаптала Д.В. Правоотношения правоохранительных органов в борьбе с экономической преступностью в Украине // Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2006. – № 5. – С. 14-17
1071101
  Покровский Б.В. Правоотношения производственных объединений и предприятий в сфере хозяйственного оборота / Б.В. Покровский. – Алма-Ата, 1985. – 128с.
1071102
  Рогович Л.Н. Правоотношения супругов по материальному содержанию : Автореф... канд. юр.наук: 12.00.03 / Рогович Л. Н.;. – Свердловск, 1978. – 14л.
1071103
  Соболев А.А. Правоотношения учестников процесса транспорта народно-хозяйственных грузов в прямом и смешанном сообщении : Автореф... канд. юрид.наук: 712 / Соболев А.А.; Моск. ин-т нар. хоз-ва им. Г.В.Плеханова. – М., 1971. – 19л.
1071104
  Додін Є.В. Правоохорона функція митних органів // Митна справа : науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2009. – № 6 (66). – С. 76-83
1071105
  Гладун О.З. Правоохоронна діяльність Антимонопольного комітету України // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2006. – С. 103-111. – (Юридична ; Вип. 2)
1071106
  Корнієнко М.В. Правоохоронна діяльність в Україні // Юридичний бюлетень : науковий журнал / М-во внутр. справ України, Одеський держ. ун-т внутр. справ; М-во юстиції України, Головне територіальне управління юстиції у Херсонській області; Асоціація нотаріусів Херсонської області. – Одеса, 2016. – Вип. 2 (2). – С. 66-74. – ISSN 2414-4207
1071107
  Ведєрніков Ю.А. Правоохоронна діяльність в Україні: теоретико-правовий аспект / Ведєрніков Ю.А., Кучук А.М. ; Ун-т сучасних знань. – Київ : Знання України, 2009. – 220 с. – ISBN 978-966-316-242-3
1071108
  Бондаренко І. Правоохоронна діяльність і правоохоронні органи: поняття та ознаки // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 4. – С.18-21. – ISSN 0132-1331
1071109
  Білас А.І. Правоохоронна діяльність країн Європейського Союзу: порівняльно-правове дослідження : монографія / Білас Андрій Іванович ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. – Дрогобич : Посвіт, 2016. – 227, [1] с. – Бібліогр.: с. 173-209. – ISBN 978-617-7401-14-7
1071110
  Чамлай В. Правоохоронна діяльність митних органів в УСРР за часів непу // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – № 4 (118). – С. 117-120. – ISSN 1728-9343
1071111
  Галиця О. Правоохоронна діяльність на судах проведення дізнання на судні // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 111-116.
1071112
  Шевченко А.Є. Правоохоронна діяльність органів влади УСРР у сфері захисту державних фінансів у роки нової економічної політики (1921-1929 рр.) : монографія / А.Є. Шевченко, В.В. Чамлай, О.Л. Стрельник ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Укр. держ. ун-т фінансів та міжнар. торгівлі ; Донецьк. юрид. ін-т МВС Укр. – Київ : МП Леся, 2012. – 171, [1] с. – Бібліогр.: с. 143-171. – ISBN 978-966-8126-89-5
1071113
  Завальний А.М. Правоохоронна діяльність та її суб"єкти // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 6. – С. 144-150.
1071114
  Бистрик Г. Правоохоронна діяльність у контексті вдосконалення правових форм діяльності держави // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 2 (86). – С. 20-27.
1071115
  Пономарьов С.П. Правоохоронна діяльність у системі завдань Служби безпеки України // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 4. – С. 51-53
1071116
  Новік О. Правоохоронна діяльність: її бачення крізь призму людини // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 9. – С.121-124. – ISSN 0132-1331
1071117
  Шилін М.О. Правоохоронна діяльність: методологічні засади визначення поняття // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр.; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 96. – С. 192-201. – ISSN 0201-7245
1071118
  Дубінчас В.Ж. Правоохоронна діяльність: проблеми визначення сутності // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 58-59. – ISBN 966-660-151-6
1071119
   Правоохоронна та судова система України : усі нормативно-правові акти наведено станом на 1 червня 2008 р. / [ упоряд. Ковальчук Є.О. ]. – Довідкове видання. – Харків : Бурун Книга, 2008. – 352с. – ISBN 978-966-8942-25-9
1071120
  Пономарьов С.П. Правоохоронна функція Служби безпеки України : монографія / С.П. Пономарьов. – Харків : Золота миля, 2014. – 246, [1] с. – Бібліогр.: с. 230-246 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-1685-54-2
1071121
  Горінецький Й.І. Правоохоронна функція сучасної держави: методологічні аспекти // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 47-50. – ISBN 966-660-151-6
1071122
  Сидоров А.І. Правоохоронна функція сучасної держави:теоретико-прикладний зміст // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C.129-131. – ISBN 966-660-151-6
1071123
  Бурбика М. Правоохоронне відношення за участю СБУ // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 8. – С. 81-87.
1071124
  Гавловський В.Д. Правоохоронний моніторинг соціальних мереж // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з проблем інформатизації, інформаційних технологій, інформаційного права та інформаційного законодавства / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2014. – № 3 (43). – С. 19-25
1071125
  Гавловський В.Д. Правоохоронний моніторинг соціальних мереж як засіб протидії контрабанді // Митна справа : науково-аналітичний журнал / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; ТОВ "Митна газета". – Львів, 2012. – № 5 (83). – С. 50-56
1071126
  Молдован В.В. Правоохоронні органи : Опорні конспекти:Для студентів юрид вузів та фак. / В.В. Молдован. – Київ : Юмана, 1998. – 160с. – ISBN 966-7005-20-8
1071127
  Мацькевич М. Правоохоронні органи в ЗУНР // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання, спецвипуск / Мін-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 7 : "Європейський Суд з прав людини: проблеми застосування його практики у правовій системі України". – С. 224-228. – ISSN 0132-1331
1071128
  Кобзєва Т.А. Правоохоронні органи в системі державних суб’єктів управління фінансовою системою України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2016. – № 3 (74). – C. 168-174. – ISSN 1999-5717
1071129
  Климюк О.Ф. Правоохоронні органи в системі органів виконавчої влади // Правове регулювання економіки : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Держ. вищий навч. заклад "Київський нац. економіч. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2009. – № 9. – С. 91-101
1071130
  Мельник М.І. Правоохоронні органи та правоохоронна діяльність : Навчальний посібник / М.І. Мельник, М.І. Хавронюк. – Київ : Атіка, 2002. – 576с. – 34Мель Шифр дубл. – ISBN 966-8074-16-5
1071131
  Гель А.П. Правоохоронні органи України : Курс лекцій / МАУП; Гель А.П., Семаков Г.С., Цвігун Д.П. – Київ : МАУП, 2000. – 240с. – ISBN 966-608-057-5
1071132
  Юсупов В.А. Правоохоронні органи України: проблеми реформування : монографія / В.А. Юсупов. – Харків : НікаНова, 2014. – 383, [1] с. – Бібліогр.: с. 339-383 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2526-08-0
1071133
  Сушинський О.І. Правоохоронні органи України: проблемні аспекти статусу / Олександр Сушинський. – Львів : Львівський державний ін-т новітніх технологій та управління ім. В. Чорновола, 2010. – 248 с. – Напрям наукових і науково-прикладних досліджень та розробок "Інституційний розвиток України". – Бібліогр.: с. 235-247. – ISBN 978-966-199-014-1
1071134
  Мельник К. Правоохоронні органи як система // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 7 (91). – С. 114-119
1071135
  Лазебний А. Правоохоронні органи як суб"єкт забезпечення національної безпеки України / А. Лазебний, Р. Дробіняк // Національна безпека: моніторинг реалізації законодавства України / Ін-т законодавства Верхов. Ради України ; Женев. центр демократ. контролю над збройними силами ; Центр дослідж. армії, конверсії та роззброєння ; [упоряд.: О.Л. Копиленко, Є.Р. Бершеда, Т.М. Барабаш]. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2018. – С. 286-290. – ISBN 978-617-7638-06-2
1071136
  Детюк А. Правоохоронні органи як суб"єкти системи забезпечення економічної безпеки України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 12 (168). – С. 33-37
1071137
  Момотенко Т.Д. Правоохоронні органи: поняття і сутність // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2014. – № 4 (55). – C. 127-131. – ISSN 1727-1584
1071138
  Бенч Н. Правоохоронні органи: ризики для підприємців та інвесторів // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 7-13 грудня (№ 47). – С. 9


  "Один із критеріїв легкості ведення бізнесу - вплив правоохоронних органів на підприємницьку діяльність. Ідеться як про ефективність захисту підприємців від недобросовісних конкурентів та рейдерів, так і про проблему перешкоджання бізнесу з метою ...
1071139
  Крук О.М. Правоохоронні органи: сутність, зміст, призначення // Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених : науково-практичний збірник / Міністерство внутрішніх справ України. – Київ, 2007. – № 62. – С. 3-6.
1071140
  Циганов О.Г. Правоохоронні послуги: поняття та ознаки в контексті положень концепції публічних послуг в Україні та Європейському Союзі // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; наукова рада: М.Г. Верберський, В.Г. Гончаренко, В.М. Геєць [та ін.] ; голов. ред.: В.О. Криволапчук. – Київ, 2016. – № 3 (33). – С. 18-24. – ISSN 2072-8670
1071141
  Сасанчин В.І. Правоохоронні структури Другої Речі Посполитої на території Західної України: створення та діяльність // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2016. – С. 55-60. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 3 (40)). – ISSN 2307-9061
1071142
  Міщенко С.Г. Правоохоронні функції кримінальної юстиції у протидії злочинності // Держава і право : збірник наукових праць: юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 36. – С. 493-497. – ISSN 1563-3349
1071143
  Мельничук С.М. Правоохоронно-правозастосовна діяльність здійснення функцій держави: проблеми сучасного розуміння // Інформація і право : науковий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ, 2015. – № 2 (14). – С. 152-159
1071144
  Житнигор Б.С. Правоохранительная деятельность: вопросы теории и проблемы частной инициативы / Б.С. Житнигор, В.В. Павлов ; Украинская академия наук ; Академия современного искусства. – Бендеры : Полиграфист, 2008. – 272 с. – (Серия научно-публицистических изданий Академии современного искусства / редкол. : А.Ф. Онипко, А.Н. Литвиненко, С.Б. Житнигор и др.). – ISBN 978-9975-9974-5-4
1071145
  Суслин Э.В. Правоохранительная практика осуществления паспортного режима в конце ХХ века // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2006. – № 2. – С. 40-41. – ISSN 1812-3805
1071146
  Гуценко К.Ф. Правоохранительные органы : Учебник для юридических вузов и факультетов / К.Ф. Гуценко, М.А. Ковалев; Под ред. К.Ф. Гуценко; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Москва : Зерцало; Изд-во Моск. ун-та, 2004. – 440с. – (Классический университетский учебник). – ISBN 5-8078-0104-0
1071147
  Семенов В.М. Правоохранительные органы в СССР : учебник / В.М. Семенов. – 1-е изд. – Москва : Юридическая литература, 1990. – 397 с.
1071148
   Правоохранительные органы в СССР : учебник. – Москва : Московский университет, 1991. – 287 с.
1071149
  Дмитриев Ю.А. Правоохранительные органы Российской Федерации : учебник / Ю.А. Дмитриев, М.А. Шапкин. – 6-е изд., стереотипное. – Москва : Омега-Л, 2008. – 384с. – (Высшее юридическое образование). – ISBN 978-5-370-00908-2
1071150
  Фаріон І. Правопис - корсет мови? Український правопис як культурно-політичний вибір / Ірина Фаріон. – Львів : Свічадо, 2004. – 120с. – Ілюстрації Романа Скиби. – ISBN 966-561-328-6
1071151
  Дзюбишина-Мельник Правопис - ортологія - культура мовлення // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2013. – Вип. 50 : Мовознавчі студії. – С. 27-33
1071152
   Правопис cрпскохрватског jезика : Школско изданье. – Нови Сад; Загреб : Матица српска - Матица хрватска, 1966. – 256с.
1071153
  Рябчук М. Правопис з вусами // Критика. – Київ, 2002. – Червень, (число 6). – С. 14-18
1071154
  Христенко М. Правопис і граматика в трудшколі / М. Христенко. – Х, 1931. – 64с.
1071155
   Правопис на македонскиот литературен іазик со правописен речник.. – Скопje, 1970. – 611с.
1071156
  Бибик С. Правопис назв українських банків // Культура слова : науково-популярне видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. мови. – Київ, 2013. – Вип. 79. – С. 211-214. – ISSN 0201-419
1071157
  Регідайло Надія Правопис прізвищ та імен / матеріал підгот. І. Сіренко // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 2. – С. 6-8
1071158
  Регідайло Надія Правопис прізвищ та імен : [закінчення] / мат. підгот.: І. Сіренко, Н. Регідайло // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 3. – С. 22-24. – Бібліогр. в кінці ст.
1071159
  Регідайло Надія Правопис складних слів : [закінчення] / підгот.: І. Сіренко, Н. Регідайло // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 5. – С. 18-21
1071160
  Регідайло Надія Правопис складних слів / матеріал підгот.: І. Сіренко, Н. Регідайло // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 4. – С. 15-16. – Бібліогр. в кінці ст.
1071161
   Правопис српскохрватского книжевног іезика. Са правописним речником.. – Београд, 1979. – 831с.
1071162
  Радишевська О.Р. Правопис української мови 1928 року та польський юридичний дискурс у праці Ю. Панейка "Наука адміністрації й адміністративного права" (1949) // Історія вітчизняного та європейського адміністративного права і процесу : I Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 6 жовт. 2016 р, м. Львів, 11 листоп. 2016 р. : тези виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [за ред. В.М. Бевзенка]. – Харків : Панов А.М., 2017. – С. 237-242. – ISBN 978-617-7293-17-9
1071163
  Кочерга О. Правопис чужомовного походження // Критика. – Київ, 2002. – Березень, (число 3). – С. 6-9
1071164
  Сю Д. Правописание для учеников. / Д. Сю. – Шанхай
1. – 1992. – 45с.
1071165
  Сю Д. Правописание для учеников. / Д. Сю. – Шанхай
2. – 1992. – 44с.
1071166
  Ушаков М.В. Правописание е-ё-о после шипящих. / М.В. Ушаков. – Москва, 1957. – 46с.
1071167
  Надточий Е.Д. Правописание имен существительных : (алгоритмический подход) / Е.Д. Надточий, В.И. Надточий // Русский язык и литература в учебных заведениях : научно-методический журнал / Национальный пед. университет им. М. Драгоманова. – Киев, 2008. – № 2. – С. 64-67
1071168
  Надточий Е.Д. Правописание имен существительных : (алгоритмический подход) / Е.Д. Надточий, В.И. Надточий // Русский язык и литература в учебных заведениях : научно-методический журнал / Национальный пед. университет им. М. Драгоманова. – Киев, 2008. – № 2. – С. 64-67
1071169
  Надточий Е.Д. Правописание имен существительных : (алгоритмический подход) / Е.Д. Надточий, В.И. Надточий // Русский язык и литература в учебных заведениях : научно-методический журнал / Национальный пед. университет им. М. Драгоманова. – Киев, 2008. – № 3. – С. 46-47
1071170
  Надточий Е.Д. Правописание имен существительных : (алгоритмический подход) / Е.Д. Надточий, В.И. Надточий // Русский язык и литература в учебных заведениях : научно-методический журнал / Национальный пед. университет им. М. Драгоманова. – Киев, 2008. – № 5. – С. 37-39
1071171
   Правописание имен существительных: : (алгоритмический подход) / Надточий, , , Надточий, // Русский язык и литература в учебных заведениях : научно-методический журнал / Национальный пед. университет им. М. Драгоманова. – Киев, 2008. – № 4. – С. 39-41
1071172
  Соколова Г.П. Правописание не и ни / Г.П. Соколова. – Москва, 1981. – 94с.
1071173
  Коцарь Правописание НН и Н во всех частях речи / Коцарь, Б. – М., 1970. – 22с.
1071174
  Валгина Н.С. Правописание частиц не и ни / Н.С. Валгина. – Москва, 1970. – 39с.
1071175
   Правописен и правоговорен нарьчник.. – София, 1945. – 400с.
1071176
   Правописен речник на бъгарския книжове език. Осмо стереотип. изд.. – София, 1974. – 424с.
1071177
   Правописен речник на българския книжовен език.. – София, 1958. – 280с.
1071178
  Конески К. Правописен речник на македонскиот литературен jазик / К. Конески. – Скопjе : Просветно дело, 1999. – Х,515с. – ISBN 9989-0-0111-1
1071179
   Правописен речник на съвременния български книжовен език. – София, 1983. – 928с.
1071180
  Манастирський В. Правописна дискусія чи правописна гризня? // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: М. Дальний, Т. Горохович, В.І. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1979. – Рік 30, ч. 7/8 (353/354), липень-серпень : липень-серпень. – С. 12-16
1071181
  Микитюк О.Р. Правописна норма як відтворення звукових і морфологічних особливостей української мови (на прикладі твору "Дух нашої давнини" Дмитра Донцова) // Український смисл : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр історії та розвитку укр. мови. – Дніпропетровськ, 2016. – 2016. – С. 169-178. – ISSN 2313-4437
1071182
  Вакуленко М.О. Правописна традиція українських фонем /г/, /г/ та /х/ // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 110-114


  У статті розглянуто традицію вживання графем "г", "г" і "х" у запозиченнях із погляду етимологічного, семантичного і фонетичного аналізу. В работе рассмотрена традиция употребления графем "г", "г" и "х" в заимствованиях с точки зрения ...
1071183
  Бицевска К. Правописни и фонетски особености во ракописите од северна Македониjа од ХIII и ХIV век = Орфографические и фонетические особенности в рукописях северной Македонии ХIII и ХIV веков / Кита Бицевска. – Скопje : Менора, 2001. – 219, [1] с. – Парал. тит. арк. рос. мовою. – ISBN 9989-632-60-Х
1071184
  Голоскевич Г. Правописний словник / Г. Голоскевич. – Вид. 7-е. – Х.-К., 1930. – 451с.
1071185
   Правописний словник. – Львов, 1941. – 784с.
1071186
   Правописний словник. – Львов, 1941. – 784с.
1071187
  Голоскевич Г. Правописний словник = Ukrainian language dictionary : близько 40,000 сл. / Г. Голоскевич. – 10-те вид. – Лондон : Видавництво союзу українців у Великій Британії, 1977. – VIII, 451, [1] c. – Парал. тит. арк. англ. мовою
1071188
  Головащук Сергій Правописний словник : Понад 40 000 слів А-Я / Головащук Сергій. – Київ : А.С.К., 1999. – 607с. – ISBN 966-539-174-7
1071189
  Голоскевич Г. Правописний словник : Близько 40 000 слів / Григорій Голоскевич. – 13-те вид. – Київ : Пульсари, 2006. – 464с. – ISBN 966-8767-34-9
1071190
  Сабалдир Г.О. Правописний словник та правила правопису / Г.О. Сабалдир. – Київ, 1930. – 248 с.
1071191
  Сабалдир Г.О. Правописний словник та правила правопису / Г.О. Сабалдир. – К, 1930. – 224с.
1071192
   Правописний словник української мови = Ukrainian language ortographic dictionary : В пам"ять Івана Луцика. – Нью-Йорк : ULI. – ISBN 0939636036
Vol.1 : A - З. – 1997. – 480 с.
1071193
  Голоскевич Г. Правописний словник: За нормами українського правопису Всеукраїнської Академії Наук. Харків, 1929 рік : (за нормами українського правопису Всеукраїнської Академії Наук, Харків, 1929 p.) / Г. Голоскевич ; Наук. т-во ім. Т.Г. Шевченка. – 12-те вид., репр. – Львів : [Лілея], 1994. – 460 с. – Бібліогр.: с. 458. – (Матеріяли української мови ; Т.11)
1071194
   Правописний словничок. – М., 1931. – 271с.
1071195
  Юносова В.О. Правописні засади Олекси Синявського в контексті сьогодення // Актуальні проблеми слов"янської філології : лінгвістика і літературознавство; міжвузівський збірник наукових статей. – Київ, 2008. – Вип. 15. – С. 56-63. – ISBN 978-966-8847-84-4
1071196
  Совтис Н. Правописні міркування Лева Венглінського в рецепції Івана Франка // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць з нагоди 160-річного ювілею Івана Франка і 100-ліття від часу його смерті. – Київ, 2017. – Т. 29 : Іван Франко і польська культура. – C. 452-458
1071197
  Фаріон І.Д. Правописні норми у 20-30-х рр. XX ст. крізь призму політичних персон // Український смисл : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр історії та розвитку укр. мови ; редкол.: І.С. Попова, В.О. Горпинич, Н.І. Заверталюк [та ін.]. – Дніпро, 2018. – 2018. – С. 58-67. – ISSN 2313-4437
1071198
  Яценко А. Правописні проблеми в сучасному медіапросторі // Мова, суспільство, журналістика : матеріали XIV міжнародної науково-практичної конференції з проблем функціонування й розвитку української мови : (Київ, 18 квітня 2008) / КНУТШ ; [за ред. В.В. Різуна, А.І. Мамалиги ; упоряд. Д. Данильчук та ін.]. – Київ : Київський університет, 2010. – С. 184-187. – Бібліогр.: Літ.: с. 187; 12 назв
1071199
  Оніщенко Н. Правопізнавальні конструкції: до питання про методологію пізнання та вивчення правових систем сучасного // Про українське право : часопис кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; редкол.: Г. Балюк, І. Безклубий, О. Беляневич [та ін.]. – Київ, 2009. – Число 4 : Правова освіта і наука. Методологія юридичних досліджень. – С. 199-209. – ISBN 978-966-349-240-7
1071200
  Гарасимів Т.З. Правопізнання: філософсько-методологічний концепт // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2016. – № 4 (24). – C. 185-190. – ISSN 2306-9082
1071201
  Мірошников І.Ю. Правоповідомлювана діяльність суду в кримінальному судочинстві // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 231-236.
1071202
  Придворова М.Н. Правоположения как объективированная форма выражения итогов деятельности судебных органов // Правовая политика и правовая жизнь : Академический и вузовский юридический научный журнал. – Саратов, Москва, 2003. – № 4. – С.170-176. – ISSN 1608-8794
1071203
  Пермяков Ю. Правопонимание как самоопределение исторического субъекта // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 4. – С. 56-63. – ISSN 0132-1331
1071204
  Пишулин А.В. Правопонимание: теоретические вопросы формирования понятия // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 29-41. – (Право ; № 1). – ISSN 0201-7385
1071205
  Закоморна А.М. Правопорушення в діяльності ЗМІ: приховані методи тиску і цензури // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 49, жовтень - грудень. – С. 227-230


  У статті на основі контент-аналізу українських періодичних ЗМІ синтезуються та систематизуються методи прихованих правопорушень у діяльності українських мас-медіа. In this article the methods of hidden violations in mass-media are synthesized and ...
1071206
  Кіпа О.О. Правопорушення в мережі Інтернет // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 4 : До 15-річчя Київського університету права НАН України. – С. 346-350
1071207
  Горбань О. Правопорушення в мережі інтернет. Засоби доказування в господарському процесі // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2008. – № 6 (26). – С. 34-38.
1071208
  Несімко О.Д. Правопорушення в сфері економіки - конфлікт економічних інтересів // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 850. – C. 526-532. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1071209
  Ліпинський В.В. Правопорушення в сфері забезпечення пожежної безпеки // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 161-166. – (Право ; № 4). – ISSN 1813-338Х
1071210
  Літвінко В. Правопорушення в сфері прав і свобод людини з позиції теорії правопорушень // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2007. – № 4. – С. 33-38.
1071211
  Башук О. Правопорушення і закон. Поради античного мислителя // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 287-293. – ISSN 0132-1331
1071212
  Гудзь Л. Правопорушення на виборах: основні форми вияву, методи боротьби та профілактики // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 11. – С. 150-153.
1071213
  Німко О.Б. Правопорушення під час медичних досліджень стовбурових клітин // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 133-137. – ISSN 2219-5521
1071214
  Лопушанський Ф.А. Правопорушення та відповідальність / Ф.А. Лопушанський, І.К. Туркевич. – Київ, 1982. – 112с.
1071215
  Косюта М. Правопорушення у банківській сфері // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 18-21.
1071216
  Бордюгова Н.В. Правопорушення у спорті: допінг, поняття і історія розповсюдження // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 291-295
1071217
  Дмитренко Е. Правопорушення у сфері адміністрування та відшкодування ПДВ як загроза фінансовій безпеці // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 11. – С. 116-123.
1071218
  Скалозуб Л. Правопорушення у сфері державних закупівель як загроза національній безпеці України // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2015. – № 3 (223). – С. 220-231. – ISSN 2409-9260
1071219
  Заєць О.М. Правопорушення у сфері страхування та напрями протидії // Фінансове право : щоквартальний науковий журнал / НДІ фінансового права Нац. ун-ту ДПС України. – Ірпінь, 2011. – № 1 (15). – С. 23-25
1071220
  Корольчук В.В. Правопорушення, що вчиняються у процесі відшкодування податку на додану вартість // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 182-191.
1071221
  Гула Н.Л. Правопорушення, які вчиняються у сфері цільових спеціалізованих державних фондів // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2014. – С. 282-292. – (Серія юридична ; вип. 2). – ISSN 2311-8040
1071222
  Галунько В.В. Правопорушник, який вчинив протиправне посягання на власність, як суб"єкт адміністративного права // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 3. – С. 49-55.
1071223
   Правопорушникам - штрафбали // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал. Спецвипуск / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 4 : Що таке ПДЧ? Влада йде в народ. – С. 28-29
1071224
   Правопорушникам - штрафбали // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал. Спецвипуск / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 4 : Що таке ПДЧ? Влада йде в народ. – С. 28-29
1071225
  Сейфуліна Л.Н. Правопорушники / Л.Н. Сейфуліна. – Харків-Київ, 1930. – 51с.
1071226
  Мураметс О.Ф. Правопорядок в развитом социалистическом обществе / О.Ф. Мураметс, Т.М. Шамба. – М., 1979. – 176с.
1071227
  Панаріна Н.В. Правопорядок в системі правових категорій // Держава і право : збірник наукових праць: юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 36. – С. 101-108. – ISSN 1563-3349
1071228
  Пісов М.П. Правопорядок Європейського Союзу як окремий вид інтеграційного правопорядку // Актуальні проблеми держави і права : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Одес. нац. юрид. акад." ; редкол.: В.В. Завальнюк, М.В. Афанасьєва, С.С. Андрейченко [та ін.]. – Одеса, 2016. – Вип. 76. – C. 152-158. – ISSN 2309-818X
1071229
  Шай Р.Я. Правопорядок і законність як ознаки правової держави // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2014. – № 801 : Юридичні науки. – C. 115-120. – ISSN 0321-0499
1071230
  Изотов С.М. Правопорядок как общий объект преступления (К истории вопроса о понятии объекта преступления) // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 18. – С. 5-7. – ISSN 1812-3805


  В статье в историческом плане рассматривается понятие объекта преступления. В итоге автор делает вывод, что общим объектом преступления является правопорядок. Для раскрытия механизма посягательства на этот объект вводится пятый (по вертикали) вид ...
1071231
  Кирилюк Т.Ю. Правопорядок у суспільстві як результат правомірної поведінки // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2009. – № 1. – С. 39-44.
1071232
  Радзієвський В. Правопорядок чи беззаконня? Сутність та поширеність субкультури аномії (беззаконня) в Україні // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Нац. пед. ун-т ім. М. Драгоманова. – Київ, 2013. – № 10. – С. 35-43
1071233
  Подорожна Т.С. Правопорядок як результат дії ефективного права: наукові підходи до інтерпретації поняття // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – С. 14-30. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 72). – ISSN 1563-3349
1071234
  Гринюк Н.В. Правопорядок як юридична категорія та критерій ефективності норм права // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 27 квітня 2018 року "Право, юридична наука та освіта: здобутки та перспективи (до дня народження О.Б. Костенка)" / "Право, юридична наука та освіта: здобутки та перспективи (до дня народження О.Б. Костенка", всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : Людмила, 2018. – С. 106-109. – ISBN 978-617-7638-01-7
1071235
  Попов Анатолий Андреевич Правопреемство в международном праве и образование СССР : Дис... канд. юр.наук: 12.00.10 / Попов Анатолий Андреевич; харьк. юрид. и-т. – Х, 1983. – 215л. – Бібліогр.:л.216-302
1071236
  Попов А.А. Правопреемство в международном праве и образование СССР.. : Автореф... канд. юридич.наук: 12.00.11 / Попов А.А.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1983. – 23л.
1071237
  Кремнев П.П. Правопреемство в отношении международных договоров // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2006. – С. 3-18. – (Право ; № 6). – ISSN 0201-7385
1071238
  О"Коннелл Правопреемство государств / О"Коннелл; (перевод с англ.). – Москва : Изд-во Иностранной литературы, 1957. – 589 с.
1071239
  Захарова Н.В. Правопреемство государств / Н.В. Захарова. – Москва, 1973. – 126с.
1071240
  Янгонго Барталеми Правопреемство государств в отношении имущественных и долговых обязательств : Дис... канд. юридич.наук: / Янгонго Барталеми; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1974. – 154л. – Бібліогр.:л.142-154
1071241
  Янгонго Бартелеми Правопреемство государств в отношении имущественных и долговых обязательств. (Анализ практики государств Экватор. Африки) : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.10 / Янгонго Бартелеми ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1974. – 22 с.
1071242
  Марухян В.А. Правопреемство государств в современном международном праве. : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.10 / Марухян В.А.; Азерб. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1974. – 20л.
1071243
  Кремнев П.П. Правопреемство государственных архивов: межгосударственная практикаи распад СССР // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2007. – С. 20-31. – (Право ; № 3). – ISSN 0201-7385
1071244
  Аваков М.М. Правопреемство освободившихся государств / М.М. Аваков. – Москва : Междунар. отношения, 1983. – 191 с. – Библиогр.: с. 185-189
1071245
  Черепахин Б.Б. Правопреемство по советскому гражданскому праву / Б.Б. Черепахин. – Москва, 1962. – 162с.
1071246
  Аваков М.М. Правопреемство Советского государства. / М.М. Аваков. – Москва : Госюриздат, 1961. – 128 с.
1071247
  Шанкити М.Х. Правопреемстов государств в отношении договоров. : Автореф... Канд.юрид.наук: 12.00.10 / Шанкити М.Х.; АН СССР.Ин-т гос.и права. – М, 1975. – 30л.
1071248
  Скоробогатов А.В. Правоприменение в контексте правовой реальности // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 11-20. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 75). – ISSN 1563-3349
1071249
   Правоприменение в советском государстве. – Москва, 1985. – 303с.
1071250
   Правоприменение: теория и практика / [Н.Т. Вишневская, Е.Б. Ганюшкина, И.В. Гетьман-Павлова и др.] ; отв. ред. Ю.А. Тихомиров ; Гос. ун-т - Высш. шк. экономики, Ин-т правовых исслед. – Москва : Формула права, 2008. – 431, [1] с. : табл. – Авт. указ. на с. 3. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-8467-0059-8
1071251
  Юсупов В.А. Правоприменительная деятельность органов управления / В.А. Юсупов. – М, 1979. – 136с.
1071252
  Карташов В.Н. Правоприменительная практика в социалистическом обществе / В.Н. Карташов. – Ярославль, 1986. – 86с.
1071253
  Коструба А.В. Правоприпиняюча власність юридичних фактів у цивільному праві України (в аспекті поділу на дії та події) // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Мін-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 6. – С. 161-168. – ISSN 0132-1331
1071254
  Терещенко Алексей Правопроходцы // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 4 (2835). – С. 20 : Фото


  Подорож А.П. Чехова на о. Сахалін та о. Цейлон
1071255
  Махова А.В. Праворадикальная идеология в Западной и Восточной Европе в начале XXI века: опыт сравнительного анализа // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2013. – С. 117-127. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; вып. 2). – ISSN 1995-0055
1071256
  Бадаева А. Праворадикальные партии и иммиграция в странах Скандинавии // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Ин-т мировой экон. и международных отношений. – Москва, 2012. – № 12. – С. 78-86. – ISSN 0131-2227
1071257
  Кравчук М.В. Праворозуміння - важлива наукова проблема правового життя України // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2016. – Вип. 1. – С. 19-25
1071258
  Рабінович П. Праворозуміння "природне" та "легістське": неминучість співіснування // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 3. – С. 65-70. – ISSN 0132-1331
1071259
  Цвік М. Праворозуміння (значення повторюваності суспільних відносин для його дослідження) // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 4. – С. 22-28. – ISSN 0132-1331
1071260
  Стовба О. Праворозуміння vs. правосвідомість: проблеми і перспективи // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 4. – С. 64-69. – ISSN 0132-1331
1071261
  Матвійчук А.В. Праворозуміння в контексті підготовки фахових правників // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Міжнар. екон.-гуманітар. ун-т ім. акад. Степана Дем"янчука ; редкол.: Дем"янчук А.С., Борейко В.І., Джунь Й.В. [та ін.]. – Рівне, 2018. – Вип. 2 (20). – C. 96-101. – ISBN 978-966-7359-77-5
1071262
  Бунчук О.Б. Праворозуміння Івана Франка // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4. – С. 15-20. – ISSN 2219-5521
1071263
  Дзевелюк А.В. Праворозуміння М.Ю. Чижова // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 77-80. – ISSN 1563-3349
1071264
  Яременко О. Праворозуміння сутності та місця інформаційного права в системі національного права України // Про українське право / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т. – Київ, 2011. – Число 6/7. – С. 156-164. – ISBN 978-966-306-020-4
1071265
  Федоренко В. Праворозуміння та його типи у сучасному конституційному праві // Про українське право / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т. – Київ, 2011. – Число 6/7. – С. 49-70. – ISBN 978-966-306-020-4
1071266
  Петришин О. Праворозуміння у вітчизняній юриспруденції: на шляху до інтегративного підходу // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. С.Г. Стеценко. – Київ, 2017. – № 3 (27). – С. 9-17. – ISSN 2306-9082
1071267
  Альчук М. Праворозуміння у філософії права Б. Кістяківського: проблема синтезу // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С.18-25. – (Серія філософсько-політологічні студії ; Вип. 1). – ISSN 2078-6999
1071268
  Альчук М. Праворозуміння у філософії права Б. Кістяківського: проблема синтезу // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 18-25. – (Серія філософсько-політологічні студії ; Вип. 2)
1071269
  Васецький В.Ю. Праворозуміння через призму категорії "філософія права" // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 9-12
1071270
  Оборотов Ю. Праворозуміння як аксіоматичне начало (постулат) права // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 4. – С. 49-55. – ISSN 0132-1331
1071271
  Костенко О. Праворозуміння як вимір діалектики громадянського суспільства і держави // Про українське право : збірник статей кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. теорії та історії держ. та права ; ред. І. Безклубий ; редкол.:М. Бедрій, І. Бойко, Н. Вангородська [та ін.]. – Київ, 2008. – Число 3. – С. 39-45


  Плюралістичний характер розуміння феномену громадянського суспільства є гносеологічною та онтологічною засадою ціннісного виміру парадигмою праворозуміння природи його діалектичного зв"язку з державою. Саме неоднозначний та парадоксальний характер цієї ...
1071272
  Рябовол Л. Праворозуміння як наукова проблема: деякі тенденції сучасного етапу дослідження // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Галянтич М.К., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – Вип. 1 (17). – С. 17-22. – ISSN 2524-0129
1071273
  Лихова С.Я. Праворозуміння як основа законотворчого процесу // Протидія злочинності: теорія та практика : матеріали VІІІ Міжнар. наук.- практ. конф., 26 жовт. 2018 р. / Ген. прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України, НДІ вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса [та ін. ; уклад.: С.І. Мінченко, Н.В. Лісова, С.П. Барандич, С.В. Садова]. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2018. – С. 245-249. – ISBN 978-617-7500-68-0
1071274
  Кофман Б.Я. Праворозуміння як основний факторкомунікаційної взаємодії людини з правом // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 101-124. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 75). – ISSN 1563-3349
1071275
  Бехруз Х. Праворозуміння, розуміння права і правова система // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 4. – С. 143-147. – ISSN 0132-1331
1071276
  Козловський А. Праворозуміння: буття-в-собі, буття-для-себе, буття-для-іншого // Про українське право / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т. – Київ, 2011. – Число 6/7. – С. 34-48. – ISBN 978-966-306-020-4
1071277
  Баран А.В. Праворозуміння: гносеологічний аналіз // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 827. – С. 120-127. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1071278
  Тарахонич Т. Праворозуміння: доктринальні підходи // Про українське право / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т. – Київ, 2011. – Число 6/7. – С. 71-81. – ISBN 978-966-306-020-4
1071279
  Козюбра М. Праворозуміння: плюралізм підходів і єдність поняття. Чи можливо це? // Про українське право / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т. – Київ, 2011. – Число 6/7. – С. 6-21. – ISBN 978-966-306-020-4
1071280
  Козюбра М. Праворозуміння: поняття, типи та рівні // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 4. – С. 10-21. – ISSN 0132-1331
1071281
  Рабінович П. Праворозуміння: потребова інтерпретація // Філософія права і загальна теорія права : науковий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2014. – № 1/2. – C. 229-238. – ISSN 2227-7153
1071282
  Стеценко С. Праворозуміння: співвідношення теорії та юридичної практики // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 4. – С. 176-181. – ISSN 0132-1331
1071283
  Дудаш Т. Праворозуміння: спроба герменевтичного аналізу // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2007. – № 4. – С. 19-27.
1071284
  Рабінович П.М. Праворозуміння: сутність, класифікацї, нездоланність плюралізму // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 25-36.
1071285
  Колодій А. Праворозуміння: теорія, політика, практика / А. Колодій, О. Колодій // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2010. – № 3 (62). – С. 12-18. – ISSN 1993-0909
1071286
  Царенко В. Правосвідомість військовослужбовців за контрактом у Прикордонних військах України // Юридический вестник : Наукове видання / Одесская национольная юридическая академия. – Одесса, 2002. – № 2. – С.62-66. – ISSN 1561-4999
1071287
  Требін М.П. Правосвідомість громадян України : стан та види деформації // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2009. – № 844. – С.59-62. – (Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи. ; Вип. 23). – ISSN 0453-8048
1071288
  Голосніченко І. Правосвідомість і правова культура у розбудові Української держави // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 4. – С. 24-25. – ISSN 0132-1331
1071289
  Попадинець Г.О. Правосвідомість і правова культура як чинники становлення громадського суспільства // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 850. – C. 422-427. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1071290
  Єгоров О.П. Правосвідомість і правова культура: поняття та особливості співвідношення // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ;Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2012. – № 1, ч.1. – С. 5-10
1071291
  Кононенко О. Правосвідомість судді і перспективи впровадження міжнародних норм у сфері прав людини в практику судового захисту // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 2. – С.60-62. – ISSN 0132-1331
1071292
  Денисова Т. Правосвідомість суспільства та питання призначення і відбуття покарання // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 8. – С. 94-102
1071293
  Казарцєва Є. Правосвідомість сучасної студентської молоді // Філософія і право : тези доп. ІV міжвуз. студент. наук. конф., (груд. 2009 р.) / М-во освіти і науки України, Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого, Каф. філософії ; [редкол.: А.П. Гетьман (голова) та ін.]. – Харків : Національна юридична академія України, 2009. – С. 44-46
1071294
  Барабаш О. Правосвідомість та її вплив на поведінку людини // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 861. – C. 68-72. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1071295
  Штанько А.О. Правосвідомість та її роль у формуванні правової поведінки // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 144-152. – ISSN 1563-3349
1071296
  Золотарьова Н.І. Правосвідомість та правова культура в розвитку інституту адміністративно-правового регулювання відносин у екологічній сфері // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничо-поліграфічний центр "Київ. ун-т". – Київ, 2013. – № 2 (4). – С. 172-179. – ISSN 2227-796X


  У статті розглянуто взаємозв"язок правової свідомості і правової культури з регулюванням відносин екологічної безпеки. Ці відносини регулюються різними галузями права, але в найбільшій мірі процес регламентації здійснюється нормами адміністративного ...
1071297
  Богачова О.В. Правосвідомість та правова культура як основа професійної кваліфікації законотворців // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2011. – № 2 (5). – С. 46-50. – ISSN 2220-1394
1071298
  Бойчук Д.С. Правосвідомість та правова культура як передумова розширення чинного обсягу права людини на зброю в Україні // Вісник Національної академії правових наук України : науковий юридичний журнал / Національна, академія правових наук України. – Харків, 2019. – Т. 26, № 2. – C. 13-23. – ISSN 1993-0909
1071299
  Хопта С.Ф. Правосвідомість та правова система: аспекти взаємодії // Актуальні питання реформування правової системи України : зб. матеріалів XII Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Луцьк, 26-27 черв. 2015 р.) / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Юрид. ф-т ; [уклад. Л.М. Джурак ; редкол.: Коцан І.Я. (голова) та ін.]. – Луцьк : Вежа-Друк, 2015. – С. 61-63. – ISBN 978-617-7272-11-2
1071300
  Цимбалюк М.М. Правосвідомість у контексті "дилеми" екзистенційного та есенційного аспектів людського буття // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 9-16.
1071301
  Рубан А. Правосвідомість українського суспільства: проблеми та перспективи // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: М.П. Іщенко та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 221-223. – (Серія "Історія. Філософія. Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Економіка, підприємництво, туризм. Державне управління і соціально-політичні науки")
1071302
  Боднар В.Є. Правосвідомість як детермінанта суспільного буття та функціонування правової держави // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 2 (69). – С. 24-29
1071303
  Бортняк А.Ф. Правосвідомість як ідеальна форма прояву правових знаків // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2013. – № 4 (68). – C. 72-79. – ISSN 2078-3566
1071304
  Петрончак Ю.О. Правосвідомість як рефлексія соціальних норм поведінки // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 825. – С. 199-203. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1071305
  Цимбалюк М.М. Правосвідомість як філософсько-правова категорія: проблеми логічно коректного визначення // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 4. – С. 42-48.
1071306
  Мельничук О. Правосвідомість як фундамент права та держави в концепції І.О.Ільїна // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2008. – № 2. – С. 13-19. – ISSN 1561-4999
1071307
  Клімова Г.П. Правосвідомість: до теорії питання // Актуальні питання інноваційного розвитку : науково-практичне видання / Нац. ак. правових наук України; Науково-досл. ін-т правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН України. – Харків, 2012. – № 2. – С. 35-41
1071308
  Муж В.В. Правосвідомість: теоретичні аспекти поняття // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 837. – С. 297-303. – (Серія : Юридичні науки). – ISSN 2415-3818
1071309
   Православ"я - наука - суспільство: проблема взаємодії : всеукраїнська науково-практична конференція, 24-25 квітня 2003 р. – Черкаси : Черкаська академія менеджменту, 2003. – 67с.
1071310
  Мордвінцев В.М. Православ"я / В. Мордвінцев // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 305. – ISBN 966-642-073-2
1071311
  Стрєлкова Ю. Православ"я в ідейній спадщині слов"янофілів // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 8. – С. 71-73


  Статтю присвячено аналізу однієї з проблем, які особливо актуалізуються в період глобалізації - проблемі взаємовідносин між православними церквами в Україні, між церквою і державою. У цьому відношенні певні ідеї слов"янофілів і сьогодні залишаються ...
1071312
  Мордвінцев В. Православ"я в історії народів Східної Європи X-XVIII ст. : програма спецкурсу для студ. ун-ту / В. Мордвінцев; КНУ ім. Т. Шевченка. – Київ : Київський університет, 1999. – 10 с.
1071313
  Пащенко В. Православ"я в новітній історії України / В. Пащенко. – Полтава
Ч. 1. – 1997. – 355с.
1071314
  Пащенко В. Православ"я в новітній історії України / В. Пащенко. – Полтава. – ISBN 966-7244-11-3
Ч. 2. – 2001. – 736 с.
1071315
  Хопко Х. Православ"я в новітніх плюралістичних суспільствах // Людина і світ : науково-популярний релігієзнавчий журнал. – Київ, 2001. – № 1. – С.49-55. – ISSN 0132-084Х


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
1071316
   Православ"я в Україні : зб. за матеріалами VIII Міжнар. наук. конф. "Українська Церква в історії укр. державотворення" : до 100-ліття Укр. революції, держ. органу в справах релігій та боротьби за автокефалію : 20 листоп. 2018 р. / Укр. Православна Церква, Київ. патріархат, Київ. православ. богослов. академія ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського [та ін.] ; [редкол.: митрополит Переяслав. і Білоцерків. Епіфаній (Думенко) та ін.]. – Київ : Київська православна богословська академія, 2018. – 783, [2] с., включ. обкл. : іл., кольор. фотоіл. – Ст. укр., окремі нім. - Анот. до ст. укр., англ. – Бібліогр. в кінці статей. – ISBN 978-966-2779-91-2
1071317
  Гурська Л.І. Православ"я в Україні як духовна константа // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ, 2016. – № 1 (5). – С. 12-15
1071318
  Моця Олександр Православ"я і давньоруська народність : до проблеми етнічної ідентифікації східних слов"ян // Слов"янські обрії : збірник наукових праць / НАН України; Укр. комітет славістів; Нац бібл. України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2008. – Вип. 2 : 14 Міжнародний з"їзд славістів. (10.09.-16.09. 2008, Охрид, Республіка Македонія) Доповіді. – С. 443-459. – ISBN 978-966-02-4860-1
1071319
  Котляр Ю. Православ"я і лютеранство в Україні та Росії (кінець ХVI – початок ХVII ст.) // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2009. – № 1/4 (4), січень - грудень. – С. 40-44. – ISSN 1998-4634
1071320
  Шуба О.В. Православ"я і традиції національної культури / О.В. Шуба. – Київ : Знання, 1989. – 48 с. : Науково-атеїстична ; №9
1071321
  Мозговий І.П. Православ"я і церковне майно // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. ; редкол.: Бондаренко В.Д., Кондратьєва І.В., Кононенко Т.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (12). – С. 100-101
1071322
  Філоненко М.В. Православ"я у пошуках історичного самовиправдання / М.В. Філоненко. – К, 1987. – 47с.
1071323
  Колодний А. Православ"я України - то не все українське православ"я // Релігійна безпека/небезпека України : зб. наук. праць і матеріалів / [редкол.: А.М. Колодний та ін.] ; НАН України, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди, Укр. асоц. релігієзнавців. – Київ : УАР, 2019. – С. 81-91. – ISBN 978-966-02-8853-9
1071324
  Каськов Р.О. Православ"я як невід"ємна частина нашого життя. Вплив на православ"я секуляризації і глобалізації // Православні духовні цінності в умовах глобалізму : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, МАУП, 4 квіт. 2006 р. / Міжрегіон. акад. упр. персоналом ; [відп. ред. В.М. Чирков]. – Київ : МАУП, 2007. – С. 44-57. – ISBN 978-966-608-733-4
1071325
  Копаниця М.М. Православ"я як різновидність християнства. / М.М. Копаниця. – К., 1960. – 44с.
1071326
  Кацеро В. Православ"я як фактор впливу на регіональний поділ українських земель // Шевченківська весна : матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяченої 15-й річниці незалежності України / КНУТШ ; Наук. тов-во студ. та аспірантів ; [голова ред. кол. В.Ф. Колесник]. – Київ : [Віддруковано у вид-ві "Логос"], 2006. – Вип. 4 : [у 3 ч.], ч. 3 : Історія. – С.19-21.
1071327
  Голобуцький П.В. Православ"я: хрещення Русі - правда і вигадки / П.В. Голобуцький. – К., 1981. – 80с.
1071328
  Титов В.Е. Православие / В.Е. Титов. – Москва : Изд-во полит.лит-ры, 1967. – 336 с. – (Библиотека "Современные религии")
1071329
  Титов В.Е. Православие / В.Е. Титов. – 2-е изд. – Москва : Политиздат, 1974. – 328 с.
1071330
  Булгаков С.Н. Православие : Очерки учения православной церкви / С.Н. Булгаков. – Київ : Лыбидь, 1991. – 235с. – ISBN 5-325-00123-Х
1071331
  Чумакова Т.В. Православие / Т. Чумакова. – Москва ; Санкт-Петербург : Питер, 2007. – 208 с. – (Религии мира). – ISBN 978-5-91180-420-6
1071332
  Мерзлова Г.К. Православие в Белорусии на современном этапе и его сущность. : Автореф... Канд.ист.наук: / Мерзлова Г.К.; АН БССР. – Минск, 1966. – 24л.
1071333
   Православие в Древней Руси: сб. нач. тр.. – Л., 1989. – 149с.
1071334
  Казмалы И.М. Православие в истории гагаузского этноса // Общество и прогресс : международный периодический научно-публицистический и литературно-художественный альманах / Укр. ак. наук; Акад. современного искусства; Междунар. содружество ассоц. творческого развития социума; Североамериканский центр гуманит. исслед. – Одесса, 2008. – № 4/5 : №4 Сб.лучших науч. тр. и публицист. работ, представленных на Междунар. науч.-практ. конф. "Наука и проблемы глобализации" (Квебек, Канада, 5-7 февраля 2008 г.). №5 "Альтернативные мех-мы разв. науки и творч. самореализации интеллекта" (Одесса,Укр.). – С. 129-133. – ISBN 978-9975-9919-0-2. – ISSN 1857-1255
1071335
  Бабий А.И. Православие в Молдавии / А.И. Бабий. – Кишинев, 1988. – 83с.
1071336
  Драбинко Александр Православие в посттоталитарной Украине : (вехи истории) / Драбинко Александр. – Киев : Издание Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры, 2002. – 287с.
1071337
  Малиновская Екатерина Александровна Православие в Центральной Азии: истоки и современность // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2008. – № 2. – С. 38-45. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0321-2017
1071338
  Малиновская Е.А. Православие в Центральной Азии: истоки и современность // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2008. – № 2. – С. 38-45. – ISSN 0321-2017
1071339
  Бессонов М.Н. Православие внаши дни / М.Н. Бессонов. – Москва, 1990. – 301с.
1071340
  Роуз С. Православие и "религии будущего" / С. Роуз. – Алма-Ата, 1991. – 168с.
1071341
  Курочкин П.К. Православие и гуманизм / П.К. Курочкин. – Москва, 1962. – 167 с.
1071342
  Никольский Е. Православие и католичество в Российской империи: страницы истории (1900-1917 гг.) / Е. Никольский, Е. Громыко // Богословський вісник : науковий журнал / Богословське від-ня Київ. православ. богослов. акад. при філософсько-теолог. ф-ті Чернівец. нац. ун-ту ім. Ю. Федьковича ; редкол.: митрополит Епіфаній (Думенко), протоієрей М. Щербань, протоієрей М. Лагодич [та ін.]. – Чернівці, 2017. – № 16. – С. 67-112. – ISSN 2310-0923
1071343
   Православие и культура : Церковные притязания и историческая реальность: Рекомендательный библиографический указатель. – Киев : Политиздат Украины, 1987. – 34с.
1071344
  Зоц В.А. Православие и культура: факты против домыслов / В.А. Зоц. – К., 1986. – 220с.
1071345
  Шуба А.В. Православие и национальные отношения / А.В. Шуба. – К, 1992. – 132с.
1071346
  Кирилл Православие и образование / Кирилл, (митрополит) // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2008. – № 2. – С. 9-16. – ISSN 0321-2017
1071347
  Дмитриев М.В. Православие и реформация: реформационные движения в восточнославянских землях Речи Посполитой во второй половине ХVIв. / М.В. Дмитриев. – М., 1990. – 134с.
1071348
  Ипантов А.Н. Православие и русская культура / А.Н. Ипантов. – М, 1985. – 128с.
1071349
  Шамаро А.А. Православие и русская культура: церковные притязания и историческая реальность / А.А. Шамаро. – Москва, 1980. – 64 с.
1071350
  Филоненко М.В. Православие и современность / М.В. Филоненко. – Киев, 1982. – 87 с.
1071351
   Православие и современность: филос.-социол. анализ.. – К., 1988. – 333с.
1071352
  Ушаков В.М. Православие и ХХ век. / В.М. Ушаков. – Алма-Ата, 1968. – 296с.
1071353
  Кольман Э.Я. Православие о вере и знании / Э.Я. Кольман. – М., 1959. – 71с.
1071354
  Бураева О.В. Православие у бурят (XVII - начало ХХ в.) // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 1. – С. 55-66. – ISSN 0869-5415
1071355
  Булгаков С.Н. Православие. Очерки учения Православной церкви / С.Н. Булгаков. – Київ : Лыбидь, 1991. – 235с. – ISBN 5-325-00123-Х
1071356
   Православие: история и современность.. – Киев, 1988. – 90 с.
1071357
  Булгаков С.Н. Православие: Очерки учения правоославной церкви / С.Н. Булгаков. – М., 1991. – 413с.
1071358
   Православие: словарь атеиста. – Москва : Политиздат, 1988. – 270с.
1071359
  Вигилянский Владимир Православие: слово и дело : Досье // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 4. – С. 24-35 : Фото, карта
1071360
   Православието в България. – София : Издателство на Българската Академия на Науките, 1974. – 275 с.
1071361
   Православлье у Црноj Гори. – Цетинье : Светигора, 2006. – 160 с. : илустр. – ISBN 86-7660-031-7
1071362
  Вергелес К.М. Православна антропологія: головні аспекти дослідження // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 94 (№ 3). – С. 190-194. – ISSN 2076-1554
1071363
  Пілецький Є.А. Православна аскеза як психологічне явище: релігієзнавчий аспект : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Пілецький Євген Анатолійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 18 с. – Бібліогр.: 6 назв
1071364
  Пілецький Є.А. Православна аскеза як психологічне явище: релігієзнавчий аспект : дис. ... канд. філософ. наук : 09.00.11 / Пілецький Євген Анатолійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – 189 л. – Бібліогр.: л. 174-189
1071365
  Пілецький Є.А. Православна аскеза як чинник формування особистості // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 189-190
1071366
  Пілецький Є.А. Православна аскеза: українська традиція // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 23-26. – (Філософія. Політологія ; Вип. 106). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена дослідженню проблеми культуротворчого впливу і еволюції теорії та практики східнохристиянської аскези на соціокультурні реалії української держави на прикладах її інтерпретації в період Княжої доби (Київської держави XI-XIII ст.) та ...
1071367
  Савчук О. Православна віра в житті запорізького козацтва // Історія релігій в Україні : науковий щорічник. 2011 рік / Ін-т релігієзнавства - філія Львів. музею історії релігії ; Львів. від-ня Ін-ту укр. археогр. та джерелознавства ім. М. Грушевського НАНУ [та ін.]. – Львів, 2011. – Кн. 1. – С. 80-86. – ISBN 966-7379-92-11
1071368
   Православна віра єдиної, святої, соборної й апостольської церкви : Послання східних патріярхів. – Вінніпег : Украінське наукове православне богословське тов-во, 1957. – 200p.
1071369
  Шліхта Н.В. Православна віра на захист своїх прав і своєї церкви (на українських матеріалах кінця 1940-х - 1970-х рр.) // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2010. – Т. 104 : Історичні науки. – С. 34-41. – ISSN 1996-5931
1071370
  Бойко В.Г. Православна духовна музика у творчості послідовників "московської" (синодальної) композиторської школи // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури та туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2006. – Вип. 17. – С. 209-215. – (Мистецтвознавство. Філософія). – ISBN 966-7352-63-3
1071371
  Снитіна В.О. Православна духовна музика: теоретичний рівень проблеми // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури і туризму України ; Держ. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2008. – Вип. 21. – С. 263-272


  У статті подається теоретичний аналіз тенденцій розвитку української православної церковної музики ХVІІ–ХVІІІ ст. та історіографічний стан її дослідження.
1071372
  Саган О. Православна ідеологія: нові аспекти ХХІ століття // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2010. – № 4. – С. 138-145. – ISSN 1728-3671


  Оцінюється вплив релігії на політичний, економічний і культурний розвиток європейських держав
1071373
  Ніка О. Православна ідея у староукраїнських перекладах другої половини XV! - першої половини XVII ст // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 47-50. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 17). – ISSN 1728-3817


  Характеризується мовне віддзеркалення українського культурного простору другої половини XVI - першої половини XVII ст., зокрема мовний код ідеї православної віри в умовах конфронтації релігій. Characterized is the linguistic reflection of the ...
1071374
  Левчук М. Православна періодика Волині: стилістика релігійного тексту // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 7. – С. 101-109


  У статті розглянуто проблему стилістики релігійного тексту на матеріалі волинської православної періодики. Увагу зосереджено на визначенні специфіки стилістики мовних засобів текстів церковних видань. Проаналізовано залежність образного наповнення ...
1071375
  Шевцов С. Православна правова традиція // Докса : збірник наукових праць з філософії та філології / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; Одес. гум. традиція ; редкол.: М. Вак, М. Вішке, І.В. Голубович [та ін.]. – Одеса, 2018. – Вип. 2 (30) : Про сакральне - 2. – C. 8-21. – ISSN 2410-2601
1071376
  Снурнікова Ю.М. Православна телепрограма як чинник катехізації в українському медіапросторі (на прикладі Харківського регіону) // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 40, липень - вересень. – С. 194-198


  Розглядається православна телевізійна програма як чинник катехізації в сучасному українському медіапросторі; визначаються специфічні завдання духовно-просвітницького телепроекту, принципи його концептуального та тематичного спрямування; на прикладі ...
1071377
  Зинич П. Православна традиція причастя Святих Таїн Христових // Православний вісник Київського Патріархату : видання Української Православної Церкви Київського Патріархату / Українська Православна Церква. – Київ, 2014. – № 1. – С. 43-47
1071378
  Калліст Православна церква = The orthodox church / Митрополит Діоклійський Калліст (Уер). – Київ : Дух і Літера, 2009. – 384с. – ISBN 978-966-378-096-2
1071379
  Цебенко А. Православна церква в контексті державно-церковних процесів у Великому князівстві Литовському, Руському та Жемайтійському (1408-1448) / А. Цебенко, М. Цебенко // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: Б.З. Якимович, І.І. Федик, Р.В. Масик [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 17. – С. 47-60. – ISSN 2078-6077
1071380
  Купранець Орест Православна церква в міжвоєнній Польщі 1918-1939 / Купранець Орест. – Рим, 1974. – 235с. – (Записки ЧСВВ. (Чин Св. Василія Великого)Серія2 ; Vol.31 ; Секція 1 : Opera)
1071381
  Чупис О.В. Православна Церква в системі державної влади Росії у XVIII ст. : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Чупис Ольга Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 214 л. – Додатки: л. 213-214. – Бібліогр.: л. 176-212
1071382
  Чупис О.В. Православна Церква в системі державної влади Росії у XVIII ст. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Чупис Ольга Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 15 с. – Бібліогр.: 11 назв
1071383
  Горпинченко І.В. Православна церква в суспільних процесах України другої половини XIX століття: історіографія : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Горпинченко І.В. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – 251 л. – Бібліогр.: л. 215-251
1071384
  Горпинченко І.В. Православна церква в суспільних процесах України другої половини XIX століття: історіографія : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Горпинченко Інна Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 15 с. – Бібліогр.: 4 назви
1071385
  Пащенко В. Православна церква в тоталітарній державі. Україна 1940 - початку 1990-х років / Володимир Пащенко. – Полтава : АСМІ, 2005. – 630с. – ISBN 966-7653-18-0
1071386
  Гордієнко В.В. Православна церква в трансністрії в 1941 - 1944 рр. // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 1. – С. 158-163. – ISSN 1728-3671
1071387
  Гордієнко В.В. Православна церква в Трансністрії в 1941 - 1944 рр. // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 1. – С. 158-163. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1728-3671


  У статті розкриваються особливості державно-церковних взаємин у зоні румунської окупації в період Другої світової війни. Аналізується процес відродження церковно-православного життя і роль у ньому окупаційної влади.
1071388
  Чиркова Олена Анатоліївна Православна церква в Україні в кінці XVII-XIX ст. (на матеріалах "Киевських Епархиальных Ведомостей", "Полтавских Епархиальных Ведомостей", "Черниговских Епархиальных известий" : Дис... канд. іст.наук: 07.00.01 / Чиркова Олена Анатоліївна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 168л. – Бібліогр.:л.150-168
1071389
  Чиркова О.А. Православна церква в Україні в кінці XVIII-ХІХ століттях (на матер. "Киевских епархиальных ведомостей", "Полтавских епархиальных ведомостей", "Черниговских епархиальных известий") : Автореф... канд. істор.наук: 07.00.01 / Чиркова О.А.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 18л.
1071390
  Надтока О.М. Православна церква в Україні другої половини XVIII - початку XX століття. Історіографія : навч. посібник / О.М. Надтока ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2014. – 255, [1] с. : іл. – Тлумач. слов. термінів: с. 227-234. - Імен. покажч.: с. 235-251. – Бібліогр. наприкінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-439-708-4
1071391
  Даценко О.М. Православна церква в Україні напередодні революційних подій 1917 року // Правозастосування: теорія, методологія та практика : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : матеріали круглого столу "Українська Центральна Рада - світоч національного державотворення: іст.-правові уроки та сучасні реалії" : тези наук. доп. : (13 квіт. 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ ; Тернопіль : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; Економічна думка, 2017. – С. 188-190. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-654-458-5
1071392
  Ластовський В.В. Православна церква в Україні наприкінці 17- у 18 - му ст. : історіографія: Дис. ...д-ра іст. наук: Спец. 07.00.06 - історіографія, джерелознав. та спец. іст. дисципліни / В.В.Ластовський; КНУТШ. – Київ, 2007. – 504с. – Додатки: л.466-504. – Бібліогр.: л. 395-465
1071393
  Ластовський В.В. Православна церква в Україні наприкінці 17 - у 18-му столітті: історіографія : Автореф. дис. ... доктора іст. наук: 07.00.06 / Ластовський В.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 28с. – Бібліогр.: 39 назв
1071394
  Міненко Т. Православна церква в Україні під час другої світової війни, 1939-1945 : Волинський період / Т.Міненко. – Віннипег, Львів : Вид-во Львівського музею історії релігії Логос та ін. – ISBN 0-919927-37-8
Том 1. – 2000. – 391с. : іл. – Тит. аркуш паралельно укр. та англ мовами
1071395
   Православна Церква в українському державотворенні : зб. статей та матеріалів на пошану Його Святості, Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета. – Київ : Прометей, 2019. – 346, [2] с. : іл. – На тит. арк. екслібрис Володимира Сергійчука. – Бібліогр. у підрядк. прим. – (Наукова серія "Світові традиції державного управління" / ВГО "Чесне слово" ; редкол.: М.Г. Жулинський [та ін.] ; вип. 7). – ISBN 978-617-7502-24-0
1071396
  Горпинченко І. Православна церква і народна школа в Україні пореформенної епохи 1861 - 1900 рр.: історіографічний аспект // Дні науки історичного факультету - 2011 : матеріали IV Міжнар. наук. конф. молодих учених, присвяч. 20-річчю Незалежності України, (28-29 квіт. 2011 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред. І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2011. – Вип. 4, ч. 5. – С. 10-11
1071397
  Панасюк О. Православна церква на Волині у 30-х роках X ст. // Історія та сучасність Православ"я на Волині : матеріали [І] наук.-практ. конф. 13-14 груд. 2010 р. / Укр. Православ. Церква, Волин. єпархія, Волин. духов. семінарія. – 2-ге вид. – Луцьк : Видавничий відділ Волинської єпархії УПЦ, 2013. – С. 111-114
1071398
  Ярмошик І. Православна церква на Волині у висвітленні польських дослідників XIX - поч. XX ст. // Історія та сучасність Православ"я на Волині : матеріали V наук.-практ. конф. 11 листоп. 2014 р. / Укр. Православ. Церква, Волин. єпархія, Волин. духов. семінарія ; [під ред. прот. Олександра Федчука]. – Луцьк : Видавничий відділ Волинської єпархії УПЦ : Волинська духовна семінарія, 2014. – С. 147-153
1071399
  Бойко О.В. Православна церква на Дніпропетровщині в роки нацистської окупації (1941-1944 рр.) / О.В. Бойко, Д.В. Діжевська // Проблеми політичної історії України : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. укр. історії та етнополітики ; редкол.: О.Б. Шляхов, Є.І. Бородін, В.В. Іваненко [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Вип. 12. – С. 186-199. – ISSN 2409-3661
1071400
   Православна церква про політику. Церква і політика : Православна церква // Християнин і світ : журнал для християн, фахівців своєї справи. – Львів, 2010. – № 2. – С. 34-37
1071401
  Гераськов С. Православна церква України в глобальній церковній політиці: виклики та перспективи для церкви і держави // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2019. – № 2. – С. 138-154. – ISSN 2664-3618
1071402
  Саган О.Н. Православна Церква України: конституювання та перспективи розвитку / Олександр Саган ; Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України, Київ. Богоявленське Ставропігійне Братство. – Київ : Відділення релігієзнавства ІФ НАНУ, 2019. – 103, [1] с. – У макеті каталож. картки помилково зазнач.: Нахарович. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1071403
  Мордвінцев В. Православна церква ХХ століття : програма спецкурсу для студ. ун-ту / В. Мордвінцев; КНУ ім. Т. Шевченка. – Київ : Київський університет, 1999. – 8 с.
1071404
  Михайлуца М. Православна, лютеранська і католицька місії на теренах Трансністрії (1941-1944 рр.) // Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 20-29
1071405
  Королева И.Е. Православная антропология в философском измерении: к постановке проеблемы // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2007. – № 791. – С. 179-188. – (Теорія культури і філософія науки ; Вип. 33). – ISSN 0453-8048
1071406
  Половинкин А.И. Православная духовная культура / А.И. Половинкин ; [ред. И.К. Свешникова]. – Москва : Владос-Пресс, 2003. – 350, [2] с. – ISBN 5-305-00085-8
1071407
   Православная икона [Електронний ресурс] : крупнейшее собрание репродукций икон, фресок и книжной миниатюры Византии, Руси, стран Восточной Европы, Армении и Грузии с 5 по 20 вв. Всего более 2500 ил. – Москва : DirectMedia Publishing, 2004. – 1 DVD. – системные требования : IBM PC 486 и выше, 16 МВ RAM, CD-ROM, SVGA, Windows 95/98/ME/NT/XP/2000.- Заглавие с этикетки видеодиска.-Сведения об издании с контейнера. – ISBN 5-94865-005-7


  Икона в православии является не жанром искусства , но способом миросозерцания, "умозрения в красках".Все в церковном искусстве явл. некоей эманацией иконы, приобретающей в церковном богослужении разные формы. Иконописцы : Дионисий, Феофан ...
1071408
  Грекулов Е.Ф. Православная инквизиция в России / Е.Ф. Грекулов. – М., 1964. – 168с.
1071409
  Еременко В.П. Православная концепция исторического процесса в свете современности / В.П. Еременко. – Киев, 1991. – 206с.
1071410
  Смирнов В.Н. Православная культура Слобожанщины - история Харьковщины / Смирнов В.Н. – Харьков : Панов А.Н., 2018. – 236, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 227-234 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-617-7541-95-9


  У пр. № 1720330 напис: С уважением от автора ! Подпись /Смирнов/ 14.09.2018 г.
1071411
  Форостюк О. Православная Луганщина в годы в гонений и трагических испытаний (1917-1988гг.) / О. Форостюк. – Луганськ : ЛИВД, 1999. – 120с. – ISBN 966-7448-38-Х
1071412
  Скворцов Д. Православная политика против "политического православия" или Канон против жупела // 2000 : еженедельник. – Киев, 2012. – 17-23 августа (№ 33)


  Началась очередная предвыборная кампания, и в который раз можно услышать обвинения в адрес Церкви - мол, вмешивается в политическую борьбу, а ей это не пристало... Но кто установил принцип недопустимости ее участия в политической борьбе? И почему ...
1071413
  Христокин Г.В. Православная теология начала XX века в поисках новых парадигм развития / Г.В. Христокин, Л.С. Воробьева // Философия хозяйства : альманах Центра общественных наук и экономического ф-та МГУ / Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – № 4 (82). – С. 64-73. – ISSN 2073-6118
1071414
  Чертков А.Б. Православная философия и современность / А.Б. Чертков. – М., 1989. – 361с.
1071415
  Шип Н.А. Православная церква у державотворчому процесі. / Н.А. Шип. – К., 1997. – 17с.
1071416
  Грекулов Е.Ф. Православная церковь - враг просвещения / Е.Ф. Грекулов. – М., 1962. – 192с.
1071417
  Варичев Е.С. Православная церковь : История и социальная сущность / Е.С. Варичев. – Москва : Советская Россия, 1982. – 192 с.
1071418
  Зырянов П.Н. Православная церковь в борьбе с революцией 1905-1907 гг. / П.Н. Зырянов. – М., 1984. – 224с.
1071419
  Терешина О.В. Православная церковь в годы Великой Отечественной войны // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории" ; Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 6. – С. 147-159. – ISSN 0042-8779
1071420
  Волков М.Г. Православная церковь в Корее // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 4 (621). – С. 66-70. – ISSN 0321-5075
1071421
  Игумен Филарет (Гаврин) Православная Церковь в Украине в 1943-1945 гг. // Труди Київської Духовної Академії / Київська Духовна Академія. – Київ, 2012. – № 16. – С. 294-302
1071422
  Мурашов И Православная церковь и русская история / И Мурашов, , С.А. Селезнев. – М, 1985. – 40с.
1071423
  Баканурский А.Г. Православная церковь и скоморошество / А.Г. Баканурский. – М., 1986. – 60с.
1071424
  Ушаков В.М. Православная церковь и современное общество. / В.М. Ушаков. – Алма-Ата, 1976. – 95с.
1071425
  Шевченко Т.И. Православная церковь Финляндии после Второй мировой войны : между Москвой и Константинополем // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2010. – № 2. – С. 176-184. – ISSN 0869-5687
1071426
   Православная энциклопедия Харьковщины / [автор идеи В.В. Петровский ; сост., отв. ред. А.Д. Каплин]. – Харьков : Майдан, 2009. – 564 с. : іл. – ISBN 978-966-372-231-3
1071427
  Красников Н.П. Православная этика / Н.П. Красников. – М., 1981. – 96с.
1071428
  Калініч Г.Ю. Православне біле священництво м. Києва останньої третини XIX - початку XX століття: просопографічний портрет : дис. ... канд. історичних наук : 07.00.01 / Калініч Г.Ю. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 313 л. + Додаток: л. 151 - 272. – Бібліогр.: л. 272 - 313
1071429
  Калініч Г.Ю. Православне біле священництво міста Києва останньої третини XIX - початку XX століття.: просопографічний портрет : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Калініч Г.Ю. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 15 с. – Бібліогр.: 7 назв
1071430
  Ярмусь С.О. Православне богопочитання як досвід віри = Eastern orthodox worship as experience of faith : Популярний посібник для вірних / С.О. Ярмусь; Упор. і післямова М.С.Тимошика. Переднє слово архієп. Димитрія Рудюка. – Київ-Вінніпег : Наша культура і наука, 2005. – 104с. – ISBN 966-7821-28-5
1071431
  Малишко С. Православне військове духівництво в контексті історії церкви на Україні // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди," Кафедра історії та культури України. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 37. – С. 73-80
1071432
  Малишко С. Православне військове духівництво російської армії XVIII - початку XX ст.: статус і матеріальне забезпечення // Семінаріум Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка / Чернігівський, педагогічний університет імені Шевченка Т.Г. національний. – Чернігів, 2010. – Вип. 2 : Церква - ментальність - культура: питання історії та історіографї. – С. 118-125
1071433
  Боярчук А.В. Православне духовенство Волинської губернії: формування, матеріальне забезпечення, громадська та душпастирська діяльність : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Боярчук Андрій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1071434
  Стародубцева І. Православне духовенство Донбасу у другій половині 19 - на початку 20 ст. // Шевченківська весна : матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяченої 15-й річниці незалежності України / КНУТШ ; Наук. тов-во студ. та аспірантів ; [голова ред. кол. В.Ф. Колесник]. – Київ : [Віддруковано у вид-ві "Логос"], 2006. – Вип. 4 : [у 3 ч.], ч. 3 : Історія. – С.427-429.
1071435
  Бабенко Л. Православне духовенство і органи державної безпеки: проблеми взаємозв"язку у 20-30-х роках XX століття // Шевченківська весна : матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих учених / КНУТШ, Історичний факультет, Наукове т-во студентів та аспірантів; [ редкол.: Я.М. Гирич, Б.М. Гончар, В.Ф. Колесник (голова), Ю.В. Латиш (відп. ред.)]. – Київ, 2008. – Вип. 6, ч. 1 : Історія : праці вчених. – С. 49-51
1071436
  Калініч Г. Православне духовенство міста Києва наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст. : зміни у соціально-професійній структурі // Просемінарій : Медієвистика. Історія Церкви, науки і культури. – Київ, 2008. – Вип. 7 : До ювілею професора Василія Іринарховича Ульяновського. – С. 326-364. – ISBN 978-966-8846-19-9
1071437
  Коптюх Ю. Православне духовенство Правобережної України у соціальних конфліктах (наприкінці XVIII - у першій половині XIX ст.) // Київська старовина : Науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2006. – № 4. – С. 38-42. – ISSN 0869-3595
1071438
  Кузнець Т. Православне духовенство Уманщини XIX - початку XX століття : монографія / Тетяна Кузнець ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2006. – 607, [1] с., [2] арк. іл. : іл., табл. – Бібліогр. в прим.: с. 489-510. – ISBN 966-594-360-X
1071439
  Совенко Б.В. Православне канонічне право в Україні: зародження, розвиток та перспективи : монографія / Богдана Совенко ; [відп. наук. ред. Б.І. Андрусишин]. – Київ : Дух і Літера, 2012. – 247, [1] с. – Бібліогр.: с. 223-247. – ISBN 978-966-378-258-4
1071440
  Васильєв Олександр Православне паломництво: досвід Києво-Печерської лаври // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 20-25. – Бібліогр. в кінці ст.
1071441
  Васильєв Олександр Православне паломництво: досвід Києво-Печеської Лаври // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2009. – № 1/2. – С. 12-15
1071442
  Шугаєва Л. Православне сектанство: єговісти-ільїнці, мальованці // Київська старовина : Науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2007. – № 3. – С. 79-94. – ISSN 0869-3595
1071443
  Лушаков М.В. Православне християнство і підприємництво : [наукове повідомлення] // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. ; редкол.: Бондаренко В.Д., Кондратьєва І.В., Кононенко Т.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (12). – С. 77-79
1071444
  Ломачинська І.М. Православне чернецтво в Україні як суспільний феномен : Автореф. дис... канд. філософських наук: 09.00.11. / Ломачинська І.М.; КНУТШ. – Київ, 2001. – 17 с. – Бібліогр.: с. 14-15
1071445
  Ломачинська Ірина Миколаївна Православне чернецтво в Україні як суспільний феномен : Дис...канд.філософ.наук:09.00.11 / Ломачинська Ірина Миколаївна; КНУТШ. – Київ, 2001. – 199с. – Бібліогр.:с.172-199
1071446
  Грозева В. Православни традиции и български стародавни вярвания / В. Грозева. – София, 1994. – 112с.
1071447
   Православний вісник. – Київ : Видання Української Православної Церкви
№ 3. – 1997
1071448
   Православний вісник. – Київ
№ 1. – 1998
1071449
   Православний вісник : видання Української Православної Церкви Київського Патріархату. – Київ
№ 1/2. – 1998. – 52 с.
1071450
   Православний вісник. – Київ
№ 3. – 1998
1071451
   Православний вісник. – Київ
№ 4. – 1998
1071452
   Православний вісник. – Київ : Видання Української Православної Церкви
№ 1. – 1999
1071453
   Православний вісник : видання Української Православної Церкви Київського Патріархату. – Київ : Видання Української Православної Церкви. – ISSN 0203-5863
№ 5/6. – 1999. – 64 с.
1071454
   Православний вісник : видання Української Православної Церкви Київського Патріархату. – Київ : Видання Української Православної Церкви. – ISSN 0203-5863
№ 7/8. – 1999. – 68 с.
1071455
   Православний вісник : видання Української Православної Церкви Київського Патріархату. – Київ : Видання Української Православної Церкви. – ISSN 0203-5863
№ 11/12. – 1999. – 88 с.
1071456
   Православний вісник : видання Української Православної Церкви Київського Патріархату. – Київ. – ISSN 0203-5863
№ 1/2. – 2000. – 60 с.
1071457
   Православний вісник. – Київ
№ 1. – 2000
1071458
   Православний вісник. – Київ
№ 2. – 2000
1071459
   Православний вісник : видання Української Православної Церкви Київського Патріархату. – Київ. – ISSN 0203-5863
№ 3/4. – 2000. – 60 с.
1071460
   Православний вісник : видання Української Православної Церкви Київського Патріархату. – Київ. – ISSN 0203-5863
№ 5/6. – 2000. – 84 с.
1071461
   Православний вісник : видання Української Православної Церкви Київського Патріархату. – Київ. – ISSN 0203-5863
№ 7/8. – 2000. – 68 с.
1071462
   Православний вісник : видання Української Православної Церкви Київського Патріархату. – Київ. – ISSN 0203-5863
№ 9/10. – 2000. – 72 с.
1071463
   Православний вісник : видання Української Православної Церкви Київського Патріархату. – Київ. – ISSN 0203-5863
№ 11/12. – 2000. – 52 с.
1071464
   Православний вісник. – Київ : Видання Української Православної Церкви, 1996-
№ 1. – 2001
1071465
   Православний вісник. – Київ : Видання Української Православної Церкви., 1996-
№ 2. – 2001
1071466
   Православний вісник. – Київ : Видання Української Православної Церкви., 1996-
№ 3. – 2001
1071467
   Православний вісник : видання Української Православної Церкви Київського Патріархату. – Київ. – ISSN 0203-5863
№ 3/4. – 2001. – 60 с.
1071468
   Православний вісник : видання Української Православної Церкви Київського Патріархату. – Київ. – ISSN 0203-5863
№ 5/6. – 2001. – 68 с.
1071469
   Православний вісник : видання Української Православної Церкви Київського Патріархату. – Київ. – ISSN 0203-5863
№ 7/8. – 2001. – 60 с.
1071470
   Православний вісник : видання Української Православної Церкви Київського Патріархату. – Київ. – ISSN 0203-5863
№ 9/10. – 2001. – 64 с.
1071471
   Православний вісник. – Київ : Видання Української Православної Церкви., 1996-
№ 2. – 2002
1071472
   Православний вісник. – Київ : Видання Української Православної Церкви., 1996-
№ 3. – 2002
1071473
   Православний вісник : Видання Української Православної церкви. – Київ : Такі справи, 1996-
№ 4. – 2002
1071474
   Православний вісник : Видання Української Православної церкви. – Київ, 1996-
№ 1. – 2003
1071475
   Православний вісник : Видання Української Православної церкви. – Київ, 1996-
№ 2. – 2003
1071476
   Православний вісник : Видання Української Православної церкви. – Київ, 1996-
№ 3. – 2003
1071477
   Православний вісник : видання Української Православної Церкви Київського Патріархату. – Київ. – ISSN 0203-5863
№ 7/8. – 2003. – 60 с.
1071478
   Православний вісник : видання Української Православної Церкви Київського Патріархату. – Київ. – ISSN 0203-5863
№ 9/10. – 2003. – 64 с.
1071479
   Православний вісник : видання Української Православної Церкви Київського Патріархату. – Київ. – ISSN 0203-5863
№ 1/2. – 2004. – 60 с.
1071480
   Православний вісник : Видання Української Православної церкви. – Київ, 1996-
№ 1. – 2004
1071481
   Православний вісник : видання Української Православної Церкви Київського Патріархату. – Київ. – ISSN 0203-5863
№ 5/6. – 2004. – 60 с.
1071482
   Православний вісник : видання Української Православної Церкви Київського Патріархату. – Київ. – ISSN 0203-5863
№ 1/2. – 2005. – 60 с.
1071483
   Православний вісник : Видання Української Православної церкви. – Київ, 1996-
№ 3. – 2005
1071484
   Православний вісник : Видання Української Православної церкви. – Київ, 1996-
№ 4. – 2005
1071485
   Православний вісник : видання Української Православної Церкви Київського Патріархату. – Київ. – ISSN 0203-5863
№ 7/8. – 2005. – 60 с.
1071486
   Православний вісник : Видання Української Православної церкви. – Київ, 1996-
№ 1. – 2006
1071487
   Православний вісник : Видання Української Православної церкви. – Київ, 1996-
№ 2. – 2006
1071488
   Православний вісник : видання Української Православної Церкви Київського Патріархату. – Київ. – ISSN 0203-5863
№ 11/12. – 2006. – 60 с.
1071489
   Православний вісник : видання Української Православної Церкви Київського Патріархату. – Київ. – ISSN 0203-5863
№ 5/6. – 2007. – 60 с.
1071490
   Православний вісник : видання Української Православної Церкви Київського Патріархату / Українська Православна Церква. – Київ. – ISSN 0203-5863
№ 3/4. – 2008. – 60 с. – Матеріали до Ювілейного Помісного собору УПЦ Київського Патріархату (11 липня 2008 року)
1071491
   Православний вісник : видання Української Православної Церкви Київського Патріархату / Українська Православна Церква. – Київ. – ISSN 0203-5863
№ 5/6. – 2008. – 60 с.
1071492
   Православний вісник : видання Української Православної Церкви Київського Патріархату / Українська Православна Церква. – Київ. – ISSN 0203-5863
№ 1/2. – 2009. – 60 с.
1071493
   Православний вісник : видання Української Православної Церкви Київського Патріархату / Українська Православна Церква. – Київ. – ISSN 0203-5863
№ 9/10. – 2010. – 60 с.
1071494
   Православний вісник : видання Української Православної Церкви Київського Патріархату / Українська Православна Церква. – Київ. – ISSN 0203-5863
№ 11/12. – 2010. – 60 с.
1071495
   Православний вісник : видання Української Православної Церкви Київського Патріархату / Українська Православна Церква. – Київ. – ISSN 0203-5863
№ 1/2. – 2011. – 60 с.
1071496
   Православний вісник : видання Української Православної Церкви Київського Патріархату / Українська Православна Церква. – Київ. – ISSN 0203-5863
№ 11/12. – 2011. – 60 с.
1071497
   Православний вісник : видання Української Православної Церкви Київського Патріархату / Українська Православна Церква. – Київ. – ISSN 0203-5863
№ 3/4. – 2012. – 60 с.
1071498
   Православний вісник : видання Української Православної Церкви Київського Патріархату / Українська Православна Церква. – Київ. – ISSN 0203-5863
№ 5/6. – 2012. – 60 с.
1071499
   Православний вісник Київського Патріархату : видання Української Православної Церкви Київського Патріархату / Українська Православна Церква. – Київ, 1946-
№ 1. – 2014. – 60 с. – Засноване як часопис Львівської єпархії. Відновлене у 1968 році стараннями Екзарха України митрополіта Київського і галицького Філарета. З 1992 року - офіційне видання Київської Патріархії
1071500
   Православний вісник Київського Патріархату : видання Української Православної Церкви Київського Патріархату / Українська Православна Церква. – Київ, 1946-. – ISSN 2311-4258
№ 3. – 2014. – 60 с. – Засноване як часопис Львівської єпархії. Відновлене у 1968 році стараннями Екзарха України митрополіта Київського і галицького Філарета. З 1992 року - офіційне видання Київської Патріархії
1071501
   Православний вісник Київського Патріархату : видання Української Православної Церкви Київського Патріархату / Українська Православна Церква. – Київ, 1946-. – ISSN 2311-4258
№ 5. – 2014. – 60 с. – Засноване як часопис Львівської єпархії. Відновлене у 1968 році стараннями Екзарха України митрополіта Київського і галицького Філарета. З 1992 року - офіційне видання Київської Патріархії
1071502
   Православний вісник Київського Патріархату : видання Української Православної Церкви Київського Патріархату / Українська Православна Церква. – Київ, 1946-. – ISSN 2311-4258
№ 6. – 2014. – 60 с. – Засноване як часопис Львівської єпархії. Відновлене у 1968 році стараннями Екзарха України митрополіта Київського і галицького Філарета. З 1992 року - офіційне видання Київської Патріархії
1071503
   Православний вісник Київського Патріархату : видання Української Православної Церкви Київського Патріархату / Українська Православна Церква. – Київ, 1946-. – ISSN 2311-4258
№ 7. – 2014. – 60 с. – Засноване як часопис Львівської єпархії. Відновлене у 1968 році стараннями Екзарха України митрополіта Київського і галицького Філарета. З 1992 року - офіційне видання Київської Патріархії
1071504
   Православний вісник Київського Патріархату : видання Української Православної Церкви Київського Патріархату / Київ. патріархія Української Православної Церкви Київського Патріархату, Київ. православна богословська академія ; редкол.: прот. О. Трофлюк, митр. Епіфаній (Думенко), прот. В. Клос [та ін.]. – Київ, 1946-. – ISSN 2311-4258
№ 2, лютий. – 2017. – 60 с. – Засноване як часопис Львівської єпархії. Відновлене у 1968 році стараннями Екзарха України митрополіта Київського і галицького Філарета. З 1992 року - офіційне видання Київської Патріархії
1071505
   Православний вісник Київського Патріархату : видання Української Православної Церкви Київського Патріархату / Київ. патріархія Української Православної Церкви Київського Патріархату, Київ. православна богословська академія ; редкол.: прот. О. Трофлюк, митр. Епіфаній (Думенко), прот. В. Клос [та ін.]. – Київ, 1946-. – ISSN 2311-4258
№ 3, березень. – 2017. – 60 с. – Засноване як часопис Львівської єпархії. Відновлене у 1968 році стараннями Екзарха України митрополіта Київського і галицького Філарета. З 1992 року - офіційне видання Київської Патріархії
1071506
   Православний вісник Київського Патріархату : видання Української Православної Церкви Київського Патріархату / Київ. патріархія Української Православної Церкви Київського Патріархату, Київ. православна богословська академія ; редкол.: прот. О. Трофлюк, митр. Епіфаній (Думенко), прот. В. Клос [та ін.]. – Київ, 1946-. – ISSN 2311-4258
№ 4, квітень. – 2017. – 60 с. – Засноване як часопис Львівської єпархії. Відновлене у 1968 році стараннями Екзарха України митрополіта Київського і галицького Філарета. З 1992 року - офіційне видання Київської Патріархії
1071507
   Православний вісник Київського Патріархату : видання Української Православної Церкви Київського Патріархату / Київ. патріархія Української Православної Церкви Київського Патріархату, Київ. православна богословська академія ; редкол.: прот. О. Трофлюк, митр. Епіфаній (Думенко), прот. В. Клос [та ін.]. – Київ, 1946-. – ISSN 2311-4258
№ 5, травень. – 2017. – 60 с. – Засноване як часопис Львівської єпархії. Відновлене у 1968 році стараннями Екзарха України митрополіта Київського і галицького Філарета. З 1992 року - офіційне видання Київської Патріархії
1071508
   Православний вісник Київського Патріархату : видання Української Православної Церкви Київського Патріархату / Київ. патріархія Української Православної Церкви Київського Патріархату ; Київ. православна богословська акад. ; редкол.: прот. О. Трофлюк, митр. Епіфаній (Думенко), прот. В. Клос [та ін.]. – Київ : Преса України, 1946-. – ISSN 2311-4258
№ 6, червень. – 2017. – 60 с. – Засноване як часопис Львівської єпархії. Відновлене у 1968 році стараннями Екзарха України митрополіта Київського і галицького Філарета. З 1992 року - офіційне видання Київської Патріархії
1071509
   Православний вісник Київського Патріархату : видання Української Православної Церкви Київського Патріархату / Київ. патріархія Української Православної Церкви Київського Патріархату ; Київ. православна богословська акад. ; редкол.: прот. О. Трофлюк, митр. Епіфаній (Думенко), прот. В. Клос [та ін.]. – Київ : Преса України, 1946-. – ISSN 2311-4258
№ 7, липень. – 2017. – 60 с. – Засноване як часопис Львівської єпархії. Відновлене у 1968 році стараннями Екзарха України митрополіта Київського і галицького Філарета. З 1992 року - офіційне видання Київської Патріархії
1071510
   Православний вісник Київського Патріархату : видання Української Православної Церкви Київського Патріархату / Київ. патріархія Української Православної Церкви Київського Патріархату ; Київ. православна богословська акад. ; редкол.: прот. О. Трофлюк, митр. Епіфаній (Думенко), прот. В. Клос [та ін.]. – Київ : Преса України, 1946-. – ISSN 2311-4258
№ 8, серпень. – 2017. – 60 с. – Засноване як часопис Львівської єпархії. Відновлене у 1968 році стараннями Екзарха України митрополіта Київського і галицького Філарета. З 1992 року - офіційне видання Київської Патріархії
1071511
   Православний вісник Київського Патріархату : видання Української Православної Церкви Київського Патріархату / Київ. патріархія Української Православної Церкви Київського Патріархату ; Київ. православна богословська акад. ; редкол.: прот. О. Трофлюк, митр. Епіфаній (Думенко), прот. В. Клос [та ін.]. – Київ : Преса України, 1946-. – ISSN 2311-4258
№ 9, вересень. – 2017. – 60 с. – Засноване як часопис Львівської єпархії. Відновлене у 1968 році стараннями Екзарха України митрополіта Київського і галицького Філарета. З 1992 року - офіційне видання Київської Патріархії
1071512
   Православний вісник Київського Патріархату : видання Української Православної Церкви Київського Патріархату / Київ. патріархія Української Православної Церкви Київського Патріархату ; Київ. православна богословська акад. ; редкол.: прот. О. Трофлюк, митр. Епіфаній (Думенко), прот. В. Клос [та ін.]. – Київ : Преса України, 1946-. – ISSN 2311-4258
№ 10, жовтень. – 2017. – 60 с. – Засноване як часопис Львівської єпархії. Відновлене у 1968 році стараннями Екзарха України митрополіта Київського і галицького Філарета. З 1992 року - офіційне видання Київської Патріархії
1071513
   Православний вісник Київського Патріархату : видання Української Православної Церкви Київського Патріархату / Київ. патріархія Української Православної Церкви Київського Патріархату ; Київ. православна богословська акад. ; редкол.: прот. О. Трофлюк, митр. Епіфаній (Думенко), прот. В. Клос [та ін.]. – Київ : Преса України, 1946-. – ISSN 2311-4258
№ 11, листопад. – 2017. – 60 с. – Засноване як часопис Львівської єпархії. Відновлене у 1968 році стараннями Екзарха України митрополіта Київського і галицького Філарета. З 1992 року - офіційне видання Київської Патріархії
1071514
   Православний вісник Київського Патріархату : видання Української Православної Церкви Київського Патріархату / Київ. патріархія Української Православної Церкви Київського Патріархату ; Київ. православна богословська акад. ; редкол.: прот. О. Трофлюк, митр. Епіфаній (Думенко), прот. В. Клос [та ін.]. – Київ : Преса України, 1946-. – ISSN 2311-4258
№ 12, грудень. – 2017. – 60 с. – Засноване як часопис Львівської єпархії. Відновлене у 1968 році стараннями Екзарха України митрополіта Київського і галицького Філарета. З 1992 року - офіційне видання Київської Патріархії
1071515
   Православний вісник Київського Патріархату : видання Української Православної Церкви Київського Патріархату / Київ. патріархія Української Православної Церкви Київського Патріархату ; Київ. православна богословська акад. ; редкол.: прот. О. Трофлюк, митр. Епіфаній (Думенко), прот. В. Клос [та ін.]. – Київ : Преса України, 1946-. – ISSN 2311-4258
№ 1, січень. – 2018. – 60 с. – Засноване як часопис Львівської єпархії. Відновлене у 1968 році стараннями Екзарха України митрополіта Київського і галицького Філарета. З 1992 року - офіційне видання Київської Патріархії
1071516
   Православний вісник Київського Патріархату : видання Української Православної Церкви Київського Патріархату / Київ. патріархія Української Православної Церкви Київського Патріархату ; Київ. православна богословська акад. ; редкол.: прот. О. Трофлюк, митр. Епіфаній (Думенко), прот. В. Клос [та ін.]. – Київ : Преса України, 1946-. – ISSN 2311-4258
№ 2, лютий. – 2018. – 60 с. – Засноване як часопис Львівської єпархії. Відновлене у 1968 році стараннями Екзарха України митрополіта Київського і галицького Філарета. З 1992 року - офіційне видання Київської Патріархії
1071517
   Православний вісник Київського Патріархату : видання Української Православної Церкви Київського Патріархату / Київ. патріархія Української Православної Церкви Київського Патріархату ; Київ. православна богословська акад. ; редкол.: прот. О. Трофлюк, митр. Епіфаній (Думенко), прот. В. Клос [та ін.]. – Київ : Преса України, 1946-. – ISSN 2311-4258
№ 3, березень. – 2018. – 60 с. – Засноване як часопис Львівської єпархії. Відновлене у 1968 році стараннями Екзарха України митрополіта Київського і галицького Філарета. З 1992 року - офіційне видання Київської Патріархії
1071518
   Православний вісник Київського Патріархату : видання Української Православної Церкви Київського Патріархату / Київ. патріархія Української Православної Церкви Київського Патріархату ; Київ. православна богословська акад. ; редкол.: прот. О. Трофлюк, митр. Епіфаній (Думенко), прот. В. Клос [та ін.]. – Київ : Преса України, 1946-. – ISSN 2311-4258
№ 4, квітень. – 2018. – 60 с. – Засноване як часопис Львівської єпархії. Відновлене у 1968 році стараннями Екзарха України митрополіта Київського і галицького Філарета. З 1992 року - офіційне видання Київської Патріархії
1071519
   Православний вісник Київського Патріархату : видання Української Православної Церкви Київського Патріархату / Київ. патріархія Української Православної Церкви Київського Патріархату ; Київ. православна богословська акад. ; редкол.: прот. О. Трофлюк, митр. Епіфаній (Думенко), прот. В. Клос [та ін.]. – Київ : Преса України, 1946-. – ISSN 2311-4258
№ 5 , травень. – 2018. – 60 с. – Засноване як часопис Львівської єпархії. Відновлене у 1968 році стараннями Екзарха України митрополіта Київського і галицького Філарета. З 1992 року - офіційне видання Київської Патріархії
1071520
   Православний вісник Київського Патріархату : видання Української Православної Церкви Київського Патріархату / Київ. патріархія Української Православної Церкви Київського Патріархату ; Київ. православна богословська акад. ; редкол.: прот. О. Трофлюк, митр. Епіфаній (Думенко), прот. В. Клос [та ін.]. – Київ : Преса України, 1946-. – ISSN 2311-4258
№ 6 , червень. – 2018. – 60 с. – Засноване як часопис Львівської єпархії. Відновлене у 1968 році стараннями Екзарха України митрополіта Київського і галицького Філарета. З 1992 року - офіційне видання Київської Патріархії
1071521
   Православний вісник Київського Патріархату : видання Української Православної Церкви Київського Патріархату / Київ. патріархія Української Православної Церкви Київського Патріархату ; Київ. православна богословська акад. ; редкол.: прот. О. Трофлюк, митр. Епіфаній (Думенко), прот. В. Клос [та ін.]. – Київ : Преса України, 1946-. – ISSN 2311-4258
№ 7 , липень. – 2018. – 60 с. – Засноване як часопис Львівської єпархії. Відновлене у 1968 році стараннями Екзарха України митрополіта Київського і галицького Філарета. З 1992 року - офіційне видання Київської Патріархії
1071522
   Православний календар на звичайний рік 1911. – Чернівці : Друкарня товариства "Руска Рада", 1911. – 142 с. – екз.дефектн.: відсутні останні стор.
1071523
  Недзельська Ю. Православний мирянин: життя в сьогоденні (український контекст) : монографія / Відділення релігієзнавства Ін-ту філософії імені Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2010. – 162 с. – ISBN 966-531-203-0
1071524
  Баумейстер А. Православний мислитель у контексті європейської культури: напружені "протичуття" С. Авернцева // Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: П. Аснер, В. Брюховецький, П. Валлієр [та ін.]. – Київ, 2006. – № 15/16. – С. 219-231
1071525
  Бублик К.М. Православний персоналізм: антропологічний аспект // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 7. – С. 10-11
1071526
  Білоусько О. Православний подвижник Паїсій Величковський / О. Білоусько, І. Міщенко // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2014. – Січень (№ 2). – С. 16-17
1071527
  Данилець Ю.В. Православний рух у с. Іза на початку XX ст. у світлі нових архівних документів // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – С. 18-27. – (Серія: Історія ; вип. 1 (38)). – ISSN 2523-4498


  "У статті розглядаються процес створення православної громади у с. Іза на Хустщині. Джерельною основою публікації виступили неопубліковані документи Австрійського державного архіву, Окружного відділу Національного архіву Румунії в Бая-Маре, Архіву ...
1071528
  Сенченко Н. Православний храм як об"єкт культурної спадщини // Ніжинська старовина : збірник регіональної історії та пам"яткознавства / Центр пам"яткознавства НАН України ; Українське т-ва охорони пам"яток історії та культури ; Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя ; Ніжин. краєзнавчий муз. ім. Івана Спаського ; редкол.: С.Ю. Зозуля, О.Б. Коваленко, О.М. Титова [та ін.]. – Ніжин ; Київ, 2018. – С. 53-60. – (Серія " Пам"яткознавство Північно-Східного регіону України" ; № 10, вип. 25 (28)). – ISSN 2078-063X
1071529
   Православний церковний календар. – Київ
на 1998. – 1998. – На тит. арк. інша назв.: Український православний церковний календар
1071530
   Православний церковний календар. – Київ
на 2000. – 2000
1071531
   Православний церковний календар. – Київ : Видання Києво-Печерськой Лаври
на 2001 рік. – 2000
1071532
   Православний церковний календар. – Київ : Видання Києво-Печерськой Лаври
на 2002 рік. – 2001
1071533
   Православний церковний календар. – Київ : Видання Києво-Печерськой Лаври
на 2003 рік. – 2002
1071534
   Православний церковний календар. – Київ : Видання Києво-Печерськой Лаври
На 2004 рік. – 2003
1071535
   Православний церковний календар. – Київ : Видання Києво-Печерськой Лаври
на 2005 рік. – 2004
1071536
   Православний церковний календар. – Київ : Видання Києво-Печерськой Лаври
На 2006 рік. – 2005
1071537
   Православний церковний календар. – Київ : Видання Києво-Печерськой Лаври
На 2007 рік. – 2006
1071538
   Православний церковний календар / Українська Православна Церква, Київська Метрополія ; голов. ред. архієпископ Переяслав-Хмельницький і Вишневський Олександр (Драбинко). – Київ
на 2012 рік. – 2011. – 216 с.
1071539
  Германова Православний церковний традиціоналізм у сучасному християнстві / Германова, Діас Е.В. де // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2007. – Вип. 19. – С. 25-30. – (Мистецтвознавство. Філософія). – ISBN 966-7352-63-3
1071540
  Борейко Ю. Православний чинник у контексті постмодерної релігійності в Україні // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [та ін.]. – Львів, 2013. – Кн. 2 : 1025-річчю хрещення України - Руси присвячується. – С. 123-131. – ISBN 966-7379-70-1
1071541
  Гурська Л.І. Православні братства і українське козацтво // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 18-20. – (Філософія. Політологія ; Вип. 29)


  Ця стаття присвячена дослідженню взаємовідносин між православними церковними братствами та українським козацтвом.
1071542
  Пясецький В. Православні братства тверезості на Волині // Історія та сучасність Православ"я на Волині : матеріали ІІІ наук.-практ. конф. 15-16 листоп. 2012 р. / Укр. Православ. Церква, Волин. єпархія, Волин. духов. семінарія ; [відп. ред. О. Федчук]. – Луцьк : Видавничий відділ Волинської єпархії УПЦ ; Волинська духовна семінарія, 2013. – С. 44-45
1071543
   Православні духовні цінності в умовах глобалізму : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, МАУП, 4 квіт. 2006 р. – Київ : МАУП, 2007. – 423, [1] с. – Текст укр., рос. – Бібліогр.: в кінці ст. – ISBN 978-966-608-733-4
1071544
  Кузьменко А.М. Православні духовні цінності як об"єкт захисту від підривних спрямувань таємних операцій ідеологічних супротивників // Православні духовні цінності в умовах глобалізму : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, МАУП, 4 квіт. 2006 р. / Міжрегіон. акад. упр. персоналом ; [відп. ред. В.М. Чирков]. – Київ : МАУП, 2007. – С. 85-104. – ISBN 978-966-608-733-4
1071545
  Білокінь С.І. Православні єпархії України 1917-1941 рр. // Історико-геогрфічні дослідження на Україні : Збірник наукових праць / Шевченко Ф.П. – Київ : Наукова думка, 1992. – С. 100-120
1071546
  Посохова Л.Ю. Православні колегіуми України наприкінці XVII - на початку XIX ст. : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.01 / Посохова Людмила Юріївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2012. – 33 с. – Бібліогр.: 40 назв
1071547
  Посохова Л.Ю. Православні колегіуми України ХVIII ст.: дискусії про ознаки моделі // Харківський історіографічний збірник / Мін. осв. і науки України; Харк. нац. ун. ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2010. – Вип. 10. – С. 224-234. – ISBN 978-966-623-661-9
1071548
  Гордієнко В"ячесла Володимирович Православні конфесії в Україні періоду другої світової війни (вересень 1939 -- вересень 1945 рр.) : Дис... канд. іст.наук: 07.00.01 / Гордієнко В"ячесла Володимирович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 189л. – Бібліогр.:л.177-189
1071549
  Гордієнко В.В. Православні конфесії світової війни (вересень 1939 -- вересень 1945 рр.) : Автореф... канд. іст.наук: 07.00.01 / Гордієнко В. В.; КУ ім. Шевченка. – К., 1999. – 18л.
1071550
  Іщенко Е. Православні культові споруди Сімферополя (кінець XVIII - початок XIX ст.) // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2013. – № 3 (84). – С. 104-109. – ISSN 2222-5250
1071551
  Козиряцька С.А. Православні мережеві видання України як складова конфесійного сегмента в Інтернеті // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 66-74. – (Соціальні комунікації ; № 3). – ISSN 2219-8741


  У статті розглянуто православні мережеві видання як складову конфесійного сегмента в Інтернеті.
1071552
  Ластовський В.В. Православні монастирі в Україні (кінця XVII - XVIII ст.)як об"єкт вивчення в історіографії // Лаврський альманах : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; редкол.: К.К. Крайній, В.В. Ластовський, М.М. Нікітенко [та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 16 : Києво-Печерська лавра в контексті української історії та культури. – C. 18-23
1071553
  Ластовський В.В. Православні монастирі Наддніпрянщини в епоху гетьмана І.Мазепи // Могилянські читання : матеріали щорічних наукових конференцій. – Київ, 2000. – за 1999 р. : Гетьман Іван Мазепа і Києво-Печерська лавра. – С.98-100
1071554
  Михайлуца Н.І. Православні монастирі Одещини в період Другої світової війни (на основі джерел румунського походження) // Афонское наследие : научный альманах / Ин-т Русского Афона ; Междунар. ин-т афонского наследия в Украине ; Междунар. о-во "Friends of Mount Athos" ; Центр ислледов. ист. религии и Церкви ; Чернигов. нац. пед. ун-т им. Т.Г.Шевченко. – Киев ; Чернигов, 2015. – Вып. 1/2 : Материалы международной научной конференции "Русь и Афон: тысячелетие духовно-культурных связей", Чернигов, 28-29 ноября 2014 г. – С. 225-231
1071555
  Іванюк І.А. Православні монастирські бібліотеки Києва ХІХ – поч. ХХ ст.: історіографія проблеми // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпро, 2016. – № 7 (135), липень. – C. 116-123. – ISSN 2077-1800


  Книгозбірні стали об"єктом дослідження для книгознавців, бібліографів, істориків, серед яких Г. Геннаді, В. Іконніков, О. Вікторов. До аналізу фондів бібліотек (у тому числі й монастирських) звертався український історик та педагог, професор Київського ...
1071556
  Мірошник Наталія Сергіївна Православні монастирські комплекси України (Принципи функціональної і естетичної реабілітації) : Автореф... кандид. архітектуринаук: 18.00.01 / Мірошник Наталія Сергіївна; Мін-во культури і мистецтв України. Акад. образотворчого мистецтва і архітектури. – К., 1999. – 20л.
1071557
  Киридон А. Православні парафії в умовах української революції 1917 - 1921 рр.: рух за укранізацію // Перша світова війна і революції: вектори соціокультурних трансформацій : колектив. монографія / С.С. Троян, С.Й. Бобилєва, Н.В. Венгер, С.М. Гакман, Л.М. та ін. Жванко. – Київ : Кондор, 2017. – С. 197-217. – ISBN 978-617-7458-41-7
1071558
  Харлан О.В. Православні сакральні споруди Горлівки в контексті архітектурно-містобудівних досліджень міста // Праці Науково-дослідного інституту пам"яткоохоронних досліджень : наукове видання / Науково-дослідний інститут пам"яткоохоронних досліджень. – Вінниця, 2011. – Вип. 6. – С. 101-114. – ISBN 978-611-533-002-7
1071559
  Інжиєвський Ю.Ф. Православні свята / Ю.Ф. Інжиєвський, В.М. Рябіков. – 2-е вид. – К., 1986. – 81с.
1071560
  Матвєєва Н. Православні свята і народні традиції / Н. Матвєєва, А. Голобородько // Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 2010. – № 11/12. – С. 57-62. – ISSN 0130-7037
1071561
  Матвєєва Наталія Православні свята і народні традиції / Матвєєва Наталія, Голобородько Андрій // Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 2010. – № 3/4. – С. 27-30. – ISSN 0130-7037
1071562
  Сележан Й.-Т. Православні свята на Буковині. / Й.-Т. Сележан. – Чернівці, 1993. – 375с.
1071563
   Православні святині Києва / [Нікітенко Н.М. та ін.] ; за ред. Н.М. Нікітенко. – Київ : Техніка, 2011. – 351, [1] с. : іл. – До 20-річчя незалежності України. – Бібліогр.: с. 345-349. – ISBN 978-966-575-159-5
1071564
  Кізлова А.А. Православні святині Києва у духовному та суспільному житті киян (кінець XVIII -перші десятиліття XX ст.) : дис. ... канд. істор. наук : 07.00.01 / Кізлова А.А. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 194л. + Додаток : л.149-158. – Бібліогр. : л.159-194
1071565
  Кізлова А.А. Православні святині Києва у духовному та суспільному житті киян (кінець ХVІІІ - перші десятиліття ХХ ст.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Кізлова А.А. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 16 с. – Бібліогр.: 12 назв
1071566
  Гордієнко М.С. Православні святі: хто вони? / М.С. Гордієнко. – К, 1983. – 292с.
1071567
  Дзагалов А. Православні храми на Тереку та українські переселенці // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 150-164
1071568
  Юраш А. Православні церкви й електоральний процес в Україні: медіальний дискурс президентських виборів 2004 року. // Телевізійна й радіожурналістика : збірник науково-методичних праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – Вип. 6. – С. 197-214.
1071569
  Бєлікова Н.Ю. Православні церкви України на початку ХХІ ст. : пошук шляхів порозуміння // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2010. – № 1. – С. 69-79. – ISSN 1728-3671
1071570
  Рожко В. Православні церковні братства Волині в XVI - XVIII століттях // Православний вісник : видання Української Православної Церкви Київського Патріархату / Українська Православна Церква. – Київ, 2000. – № 7/8. – С. 56-63. – ISSN 0203-5863
1071571
  Снєжкова І. Православні ярмарки Москви і Києва як етнографічне джерело // Народна творчість та етнографія : спецвипуск / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2010. – № 2 : Російська етнологія - Russian ethology. – С. 64-68. – ISSN 0130-6936
1071572
  Степовик Д. Православність Тараса Шевченка // Студії з україністики : збірник наукових праць: науково-навчальне видання / Міжнародна школа україністики НАН України, Ін-т філології КНУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 5 : До 190-річчя з дня народження Тараса Шевченка. – С. 118-133. – ISBN 966-95452-3-8
1071573
  Охріменко Г. Православно-католицька полеміка кінця XVI ст. щодо морально-релігійних проблем в умовах укладання Берестейської унії 1596 р. (на прикладі творів "Про єдність Церкви Божої під одним пастирем" Петра Скарги та "Апокрисис" Христофора Філалета) // Історія релігій в Україні : науковий щорічник. 2011 рік / Ін-т релігієзнавства - філія Львів. музею історії релігії ; Львів. від-ня Ін-ту укр. археогр. та джерелознавства ім. М. Грушевського НАНУ [та ін.]. – Львів, 2011. – Кн. 1. – С. 46-53. – ISBN 966-7379-92-11
1071574
  Шкрібляк М. Православно-католицький діалог епохи раннього модерну: національно-релігійний контекст // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2013. – № 4 (106), липень - серпень. – С. 22-26
1071575
  Яроцький П.Л. Православно-католицькі відносини в Україні та проблеми їх толерантизації // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ, 2015. – № 1 (3). – С. 39-45


  Наявність в історичному бутті України православ"я й католицизму латинського і східного візантійського обрядів розглядається як особливість українського християнства - його дуалістичність і амбівалентність. Усвідомлення природи цієї християнської ...
1071576
  Андреев А.Н. Православно-протестантские отношения в России в XVIII в. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории" ; РАН. – Москва, 2012. – № 8. – С. 83-95. – ISSN 0042-8779
1071577
  Карышев Ив. А. Православно-христианский взгляд на основания, принятые гр. Л.Н. Толстым для своего лжеучения, изложенного в его сочинении "В чем моя вера" / Ив. А. Карышев. – Москва : типо-лит. т-ва И.Н. Кушнерев и К°, 1891. – 141, [2] с.


  Авт. предисл., пер.: Горбов, Николай Михайлович На обл. экз. № 158175 надпись: Из книг Е.А. Финокки
1071578
  Березин М. Православно-христианское нравоучение : (Предлагаемое руководство сост. применительно к прогр., изд. Св. синодом от 15 июля - 18 авг. 1910 г.) / Сост. законоучитель Твер. кавалер. и Твер. гор. жен. коммерч. уч-щ свящ. М. Березин. – Тверь : Типо-лит. Н.М. Родионова, 1912. – 155 с.
1071579
  Мень А. Православное богослужение.Таинство. Слово и образ / А. Мень. – Москва : Слово, 1991. – 191с. – ISBN 5-85050-266-1
1071580
  Малиновский Н. Православное дегматическое богасловие. – Харьков
1. – 1895. – 354с.
1071581
   Православное духовенство в Латвии. 1920-1940.. – Рига, 1962. – 192с.
1071582
  Кириченко О.В. Православное женское монашество в советское время // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2011. – № 1. – С. 101-114. – ISSN 0042-8779
1071583
  Могила П. Православное исповедание Петра Могилы. – [Чернігів] : [Друкарня Троїцько-Іллінського монастиря], 1745. – 4-19, 177, 27 л. – Примірник дефектний ; перші декілька листів відсутні ; ихідні дані втрачено.


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М.Максимовича Пал. ХІХ ст.- картон, корінець зі шкіри На передньому форзаці запис: "" Ивана Иванови[ча] Орлова" Вихідні дані (місце, рік видання) встановлено шляхом порівняння ...
1071584
  Могила П. Православное исповедание Петра Могилы, 1887. – 304с. – Видання старою орфографією


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. ХІХ ст.- картон, корінець зі шкіри
1071585
  Максимов Г. Православное отношение к сну и сновидениям // Москва : журнал русской культуры / Союз писателей России ; Российский Фонд Мира ; Трудовой коллектив журн. " Москва". – Москва, 2011. – № 8. – С. 232-237. – ISSN 0131-2332
1071586
  Пушкин С.Н. Православное понимание цивилизации / С.Н. Пушкин. – М, 1990. – 62с.
1071587
  Амвросий Православное учение о творце и творении и софиология о. Сергия Булгакова / Амвросий,  ; иеромонах (Макар) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 28-32. – (Економіка ; Вип. 131). – ISSN 1728-3817


  У статті дається порівняльний аналіз православного вчення про Творця та творіння, про відношення Бога і світу та розв"язання цих питань у софіології о. Сергія Булгакова, досліджується її обмеженість, обумовлена зв"язком з синкретичними ...
1071588
  Светлов П.Я. Православное учение об искуплении и его изложение в книге доц. Моск. Дух. акад. Александра Беляева : Любовь божественная. Опыт раскрытия главнейших христианских догматов из начала любви божественной (Москва 1884, изд. 2-е) / [соч.] свящ. П.Я. Светлова, Проф. богословия в Нежин. ист.-филол. ин-те кн. Безбородко. – Киев : Тип. С.В. Кульженко, 1894. – 74 с.
1071589
  Никодим [Милаш] Православное церковное право : cост. по общим церковно-юрид. источникам и частным законам, действующим в автокефальных церквах / пер. с серб. [и предисл.] Мил. Г. Петровича; Никодим, еп. Далматинский, д-р богословия. – Санкт-Петербург : Изд. и тип. В.В. Комарова, 1897. – XX, 708 с. – Предисл. к русскому изд. Милан Петрович, студент IV курса С.-Петерб. духовной акад.
1071590
  Синелина Ю.Ю. Православные и мусульмане : сравнительный анализ религиозного поведения и ценностных ориентаций // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 4 (300). – С.89-95. – ISSN 0132-1625
1071591
  Белова Е.В. Православные народы Австрийской и Османской империй в Прутском походе 1711 г. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2009. – № 10. – С. 149-152. – ISSN 0042-8779
1071592
  Куликова С. Православные образы в семье К.Р. // Литературная учёба : литературно-просветительский журнал / ООО Изд. дом. "Литературная учеба". – Москва, 2015. – № 5, кн 5, сентябрь-октябрь. – С. 199-217. – ISSN 0203-5847


  К 100-летию поэта, мыслителя, государственного деятеля великого князя Константина Константиновича Романова
1071593
  Румянцев Н. Православные обряды и праздники и их происхождение / Н. Румянцев. – Москва : Молодая гвардия, 1938. – 93 с.
1071594
   Православные праздники.. – М., 1990. – 63с.
1071595
  Гордиенко Н.С. Православные святые: кто они? / Н.С. Гордиенко. – Л, 1979. – 270с.
1071596
  Субботин Ю.К. Православные таинства. / Ю.К. Субботин. – М., 1990. – 109с.
1071597
  Никандров Николай Дмитриевич Православные ценности и воспитание в современной России // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 2. – С. 3-9. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1726-667Х


  Последние несколько лет экономика России развивается все более успешно и динамично. Конечно, так называемые макроэкономические показатели автоматически не отражаются на бюджете каждой российской семьи. Нашей серьезной проблемой продолжает оставаться ...
1071598
  Никандров Николай Дмитриевич Православные ценности и воспитание в современной России // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 2. – С. 3-9. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1726-667Х


  Последние несколько лет экономика России развивается все более успешно и динамично. Конечно, так называемые макроэкономические показатели автоматически не отражаются на бюджете каждой российской семьи. Нашей серьезной проблемой продолжает оставаться ...
1071599
  Пальмов И.С. Православный восток в минувшем 1898 году с очерком положения русских униатов. – СПб, 1899. – 88с.
1071600
   Православный Катехизис. – Москва : Изд. Московской Патриархии, 1990. – 128с.
1071601
   Православный Катихизис.. – Барнаул, 1991. – 80 с.
1071602
  Мананников Д. Православный Крым. Роль греческих поселенцев в возрождении православия на полуострове // Исторический журнал : научно-популярный журнал. – Москва, 2007. – № 12. – С. 49-67. – ISSN 1812-867Х
1071603
  Шапошников Л.Е. Православный модернизм о движущих силах социального прогресса / Л.Е. Шапошников. – Москва, 1988. – 64с.
1071604
   Православный молитвослов. – К., 1991. – 62с.
1071605
  Шипов Я.А. Православный словарь / Я.А. Шипов. – Москва : Современник, 2000. – 271с. – (Словари школьника). – ISBN 5-27001630-3
1071606
  Климов Андрей Православный социализм и западный капитализм – вопросы идеологии / Климов Андрей, диакон // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 4. – С. 73-77. – ISSN 2073-9702
1071607
   Православный храм и православное богослужение.. – М., 1990. – 24с.
1071608
  Евсюкова Е.И. Православный храм как социокультурный феномен // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 72. – С. 106-115
1071609
  Катасонов В.Н. Православный экзистенциализм А.С. Хомякова // Христианская мысль / Киевское Религиозно-философское общество. – Киев, 2004. – № 1. – С. 54-60
1071610
  Пілецький Є. Правослана аскеза: українська традиція // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 8. – С. 107-110


  Статтю присвячено дослідженню проблеми культуротворчого впливу східнохристиянської аскези на соціокультурні реалії української держави та еволюції її теорії та практики на прикладах її інтерпретації в період Княжої доби (Київської держави XI - XIII ...
1071611
  Бондарев А.С. Правосознание - неотъемлемая и ведущая часть правовой культуры // Вестник Пермского университета. Юридические науки : науч. журнал / Пермский государственный национальный исследовательский университет. – Пермь, 2016. – Вып. 1 (31). – С. 6-15. – (Юридические науки ; вып. 1 (31)). – ISSN 1995-4190
1071612
  Фролова Е.А. Правосознание (Теоретико-философский аспект) // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2011. – № 7. – С. 14-22. – ISSN 0132-0769
1071613
  Злобин Г.А. Правосознание в Советском общенародном государстве / Г.А. Злобин. – Москва, 1963. – 32с.
1071614
  Лупарев Г.П. Правосознание верующих и его особенности. / Г.П. Лупарев. – Алма-Ата, 1989. – 207с.
1071615
  Кузнецова Н.Г. Правосознание и его роль в регулировании поведения человека в социалистическом обществе : Автореф. дис... канд. филос. наук: 620 / Кузнецова Н.Г.; Львов. гос. ун-т. – Львов, 1969. – 20с.
1071616
  Лукашева Е.А. Правосознание и законность в социалистическом обществе : Автореф. дис... д-ра юрид. наук: 12.00.01 / Лукашева Е.А.; АН СССР, Ин-т гос-ва и права. – Москва, 1973. – 30 с.
1071617
  Машкович К.В. Правосознание и нравственность в психологической теории права Л.И. Петражицкого // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 12. – С. 36-38. – ISSN 1812-3805
1071618
  Ивлев А.К. Правосознание и правовое воспитание молодежи / А.К. Ивлев. – Москва, 1982. – 49с.
1071619
   Правосознание и правовое воспитание молодежи: сб. науч. тр.. – Москва, 1979. – 170с.
1071620
   Правосознание и правовое воспитание осужденных: : Сб. науч. трудов. – Москва, 1982. – 106с.
1071621
   Правосознание и правовое воспитание трудящихся в развитом социалистическом обществе. – Москва, 1975. – 183с.
1071622
  Могилевский А.Л. Правосознание и религия / А.Л. Могилевский. – Ашхабад, 1977. – 268с.
1071623
  Пугачёв А.В. Правосознание и философия образования // Философия образования : всероссийский науч. журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2016. – № 3 (66). – С. 45-53. – ISSN 1811-0916
1071624
  Шационок И.И. Правосознание как объект социально-философского анализа // Философия образования : всероссийский научный журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2014. – № 4 (55). – С. 134-141. – ISSN 1811-0916
1071625
  Потопейко Д.А. Правосознание как особое общественное явление / Д.А. Потопейко. – Киев, 1970. – 112с.
1071626
  Долгова А.И. Правосознание как предмет доказывания // Следственная практика / Прокуратура Союза ССР, Всесоюзный ин-т по изучению причин и разработке мер предупреждения преступности ; редкол.: Н.И. Сапожников, Э.Д. Куранова, Н.И. Гуковская [и др.]. – Москва, 1973. – Вып. 97. – С. 32-41
1071627
  Фарбер И.Е. Правосознание как форма общественного сознания / И.Е. Фарбер. – Москва, 1963. – 207с.
1071628
  Евсеев А.П. Правосознание конституционного судьи // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 109. – С. 45-54. – ISSN 0201-7245
1071629
  Котляров С.Б. Правосознание крестьян Симбирской губернии накануне столыпинских аграрных реформ // История государства и права : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2014. – № 9. – С. 29-33. – ISSN 1812-3805
1071630
  Гвоздик Иван Иванович Правосознание личности и его формирование в социалистическом трудовом коллективе : Автореф. дис... канд. филос. наук: 09.00.01 / Гвоздик Иван Иванович; Урал. гос. ун-т. – Свердловск, 1978. – 20с.
1071631
  Божко В.И. Правоспособность и дееспособность // Труды цивилистического студенческого кружка при Университете Св. Владимира : [репринтное издание 1916 г.] / Киевский университет. Цивилистический студенческий кружок. – Киев, 2009. – Вып. 2, 1916 г. – С. 36-52. – (Цивилистическое наследие). – ISBN 978-966-2183-63-4
1071632
  Байльдинов Е.Т. Правоспособность институтов Европейского Союза в "лиссабонском" формате // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2013. – № 6 (75). – С. 15-18. – ISSN 1812-3910
1071633
  Лавриненко С.Т. Правосуб"єктна інформативність соціально-побутових пісень неволі // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 25. – С. 148-159


  Метою дослідження є вивчення правової інформативності суб"єктивних маркерів соціально-побутових пісень вояцької, кріпацької, бурлатської, наймитської та заробітчанської тематики. Актуальність обраної проблеми визначається необхідністю пошуків ...
1071634
  Якушев І. Правосуб"єктність в теорії трудового права України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 3. – С. 36-40. – ISSN 0132-1331
1071635
  Якушев І. Правосуб"єктність в теорії трудового права України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 3. – С. 36-40. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1071636
  Олексенко Т.М. Правосуб"єктність громадян в адміністративному праві: теоретико-методологічний аспект // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т ; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2015. – № 1 (18). – С. 13-18
1071637
  Заєць О.І. Правосуб"єктність громадян у процесі приватизації земель: проблеми правового забезпечення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 111-113. – (Юридичні науки ; Вип. 52/55). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються юридично значимі ознаки правосуб"єктивності громадян у процесі приватизації земель за сучасним земельним законодавством. Legally significant features of citizens as subjects of land privatization under the present-day land legislation ...
1071638
  Коссак В. Правосуб"єктність державних органів і створюваних ними юридичних осіб у механізмі регулювання цивільної відповідальності // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2019. – № 1. – С. 154-166. – ISSN 1026-9932
1071639
  Тюшка А. Правосуб"єктність Європейського Союзу та Європейських спільнот у класичних теоріях та сучасних експланаціях // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць. Спецвипуск / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2008. – Формування західного вектора інтеграційної політики України в контексті її регіональних та національних інтересів. – С. 185-198. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 23)
1071640
  Сидор В.Д. Правосуб"єктність заставодавця земельної ділянки сільськогосподарського призначення // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 138-143.
1071641
  Вільчак Я.М. Правосуб"єктність міжнародних економічних організацій системи ООН у сучасному міжнародному праві // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 4. – С. 280-285. – (Право. Економіка. Управління)
1071642
  Каліущенко І.М. Правосуб"єктність міжнародних спеціалізованих установ у сфері сільського господарства // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2011. – № 2 (5). – С. 118-121. – ISSN 2220-1394
1071643
  Шевчишин О. Правосуб"єктність неповнолітніх осіб як передумова дійсності правочинів // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ, 2018. – № 4 (266). – С. 74-79. – ISSN 2307-8049
1071644
  Дацко Ю. Правосуб"єктність органів місцевого самоврядування у разі звернення до суду із позовною заявою для захисту прав інших осіб // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 229-236. – (Серія юридична ; Вип. 56). – ISSN 0136-8168
1071645
  Грабовська О.О. Правосуб"єктність органів опіки та піклування в процедурі усиновлення // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 291-296. – ISSN 1563-3349
1071646
  Козаченко А. Правосуб"єктність особи за "Собранием малороссийских прав 1807г." // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2004. – № 1. – С.50-56
1071647
  Тупицький О. Правосуб"єктність особи щодо права на конституційне звернення: теоретичний та практичний аспект / О. Тупицький, О. Шостенко // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2014. – № 5. – С. 51-60. – ISSN 2310-6158
1071648
  Мельничук О. Правосуб"єктність особи, яка навчається, як учасника освітніх правовідносин // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 12 (96). – С. 32-37
1071649
  Пимак В.Д. Правосуб"єктність та ознаки юридичної особи в контексті її цивільно-правової відповідальності // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2003. – № 4. – С.224-228. – ISBN 966-7784-65-7
1071650
  Фединяк Г.С. Правосуб"єктність транснаціональних корпорацій у час глобалізаційних процесів : аспекти міжнародного права та міжнародного приватного права: [ монографія ] / Г.С. Фединяк. – Київ : Атіка, 2007. – 200с. – ISBN 978-966-326-225-3
1071651
  Костюк В.Л. Правосуб"єктність у трудовому праві: проблеми теорії та практики : монографія. – Київ : Вадим Карпенко, 2012. – 464 с. – Бібліогр.: с. 399-458 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-1516-79-2
1071652
  Костюк В.Л. Правосуб"єктність у трудовому праві: проблеми теорії та практики : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05 / Костюк Віктор Леонтійович ; Нац. акад. наук України, Ін-т держ. і права ім. В.М. Корецького. – Київ, 2013. – 435 л. – Бібліогр.: л. 363-435
1071653
  Костюк В.Л. Правосуб"єктність у трудовому праві: проблеми теорії та практики : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05 / Костюк Віктор Леонтійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 35 с. – Бібліогр.: 47 назв
1071654
  Веселов М. Правосуб"єктність учасників кримінального провадження: проблеми законодавчого врегулювання / М. Веселов, В. Гайденко, К. Приходько // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 6 (244). – С. 171-176
1071655
  Литвиненко Валентина Правосуб"єктність фізичних осіб як отримувачів соціальних послуг // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 2 (170). – С. 70-73.
1071656
  Толмач О.В. Правосуб"єктність фізичної особи-роботодавця // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2009. – С. 62-65. – (Правознавство ; Вип. 522)


  Досліджуються питання правового статусу фізичної особи - роботодавця. Проводиться класифікація фізичної особи - роботодавця залежно від здійснення прав і обов"язків. Робиться пропозиція, що правосуб"єктність фізичної особи-роботодавця повинна ...
1071657
  Пивовар В. Правосуб"єктність фізичної особи як суб"єкта трудових правовідносин // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 3 (99). – С. 70-74
1071658
  Хохуляк В. Правосуб"єктність юридичних осіб як умова правовідносин сплати земельного податку // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2002. – № 9. – С.82-85
1071659
  Яворська О. Правосуб"єктність юридичної особи за цивільним законодавством України // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 178-183. – (Серія юридична ; Вип. 41)
1071660
   Правосубъективность по гражданскому и хозяйственному праву: межвуз. сб.. – Л., 1983. – 196с.
1071661
   Правосубъектность агропромышленных предприятий и объединений в Молдавской ССР.. – Кишинев, 1987. – 167 с.
1071662
  Суровень Д.А. Правосубъектность в Древней Японии // История науки и техники : научный журнал / ООО Издательство "Научтехлитиздат". – Москва, 2011. – № 7. – С. 15-18. – ISSN 1813-100X


  В статье собраны и проанализированы сведения о правосубъектности (правоспособности и дееспособности) лиц в древнеяпонском государстве Ямато, в связи с этим — определен правовой статус свободных и рабов в Древней Японии (I–VII вв.). Рабовладельческий ...
1071663
  Суровень Д.А. Правосубъектность в Древней Японии // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2011. – № 7. – С. 15-19. – ISSN 1812-3805


  В статье собраны и проанализированы сведения о правосубъектности (правоспособности и дееспособности) лиц в древнеяпонском государстве Ямато, в связи с этим - определен правовой статус свободных и рабов в Древней Японии (I–VII вв.). Рабовладельческий ...
1071664
  Полякова Т.М. Правосубъектность государства как фактор обеспечения национальной безопасности // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 19. – С. 39-42. – ISSN 1812-3805


  В условиях глобализации актуализируются проблемы национальной безопасности, обеспечения правосубъектности суверенных государств в международных отношениях в целях преодоления на основе правовых механизмов негативных тенденций в развитии мировой ...
1071665
  Веберс Янис Робертович Правосубъектность граждан в советском гражданском и семейном праве / Веберс Янис Робертович; Латв. гос. ун-т им. П. Стучки. – Рига : Зинатне, 1976. – 231с. – Список лит.: с.222-266. Предмет.указ.: с.227-229
1071666
  Веберс Я.Р. Правосубъектность граждан в советском гражданском и семейном праве / Я.Р. Веберс. – Рига, 1976. – 231с.
1071667
  Якшин С.А. Правосубъектность индивидуального предпринимателя // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2006. – № 6. – С. 268-272. – ISSN 1684-2626
1071668
  Андреев В.К. Правосубьектность хозяйственных органов : сущность и реализация / Андреев В.К. ; отв. ред. В.В. Лаптев ; АН СССР, Ин-т государства и права. – Москва : Наука, 1986. – 122, [2] с.
1071669
  Коваль К.П. Правосуддя -це справедливість у дії // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України. – Київ, 2011. – № 4 (127). – С. 4-5
1071670
  Костенко Правосуддя – основа правової й демократичної держави / Костенко, ОМ, В.П. Нагребєльний // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 3-7.
1071671
   Правосуддя : філософське та теоретичне осмислення : колективна монографія / Бернюков А.М., Бігун В.С., Лобода Ю.П., Малишев Б.В., Погребняк С.П. та ін. ; відп. ред. В.С. Бігун. – Київ : Реферат, 2009. – 316 с. – (Бібліотека міжнародного часопису "Проблеми філософії права"). – ISBN 978-966-8058-37-0
1071672
  Шишкін В.І. Правосуддя в Данії // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 83-89. – (Міжнародні відносини ; Вип. 8)


  Викладено стислий опис системи правосуддя в Данії, а саме: ієрархічної організації трирівневої структури судів загальної юрисдикції; порядку проходження справ у судах на всіх стадіях судового процесу - перша інстанція, апеляційна інстанція, Верховний ...
1071673
  Коноваленко Д. Правосуддя в Україні: загрози реалізації права на доступ // Юридична газета. – Київ, 2018. – 4 грудня (№ 49). – С. 22-23
1071674
  Рижков Г. Правосуддя в Федеративній Республіці Німеччина // Вісник господарського судочинства : офіційний друкований орган Вищого господарського суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2014. – № 6. – С. 74-82
1071675
  Коваль В. Правосуддя Єв : зб. п"єс : сучасна сіверянська драматургія / Володимир Коваль. – Київ : Ліра-К, 2018. – 243, [1] с. – Зміст: Правосуддя Єв ; Спокуса ; Останній шанс, або як проводити дозвілля ; Коли квітне сакура ; Панас-спокусник ; У пошуках натхнення ; Життя патріархів, або біля витоків цивілізації. – ISBN 978-617-7605-33-0
1071676
  Скомороха В. Правосуддя і захист прав людини як реакція на тероризм // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 11. – С.5-13. – ISSN 0132-1331
1071677
  Малишев Б.В. Правосуддя і судова правотворчість // Правосуддя : філософське та теоретичне осмислення : колективна монографія / А.М. Бернюков, В.С. Бігун, Ю.П. Лобода, Б.В. Малишев, С.П. та ін. Погребняк. – Київ : Реферат, 2009. – С. 238-265. – (Бібліотека міжнародного часопису "Проблеми філософії права"). – ISBN 978-966-8058-37-0
1071678
  Семиляк О. Правосуддя майбутнього // Київський університет. – Київ, 2016. – Червень (№ 6). – С. 3


  Нещодавно парламент ухвалив зміни до Конституції України в частині правосуддя. І поки механізм нової системи набирає обертів, КНУ теж не відстає від актуальних трендів. Зокрема, знаковою подією стало підписання Договору про співробітництво між ...
1071679
   Правосуддя на сході України в умовах збройної агресії Російської Федерації : звіт за результатами дослідж. спроможності судової системи забезпечувати правосуддя в умовах збройного конфлікту на сході України : 2016-2017 / [О. Банчук та ін. ; заг. ред.: Р. Куйбіда, М. Галабала]. – Київ : [б. в.], 2018. – 339 с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2717-31-0
1071680
  Бігун В"ячеслав Правосуддя та режими здійснення судової влади: судова аристократія, судова олігархія та судова демократія // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 3 (87). – С. 25-31.
1071681
   Правосуддя чи судова інквізиція // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2007. – № 10. – С. 30-32.
1071682
   Правосуддя чи судова інквізиція? // Адвокат : Загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2007. – № 7. – С. 52-53.
1071683
  Лобач В. Правосуддя щодо неповнолітніх має бути складовою процесу національного розвитку кожної країни // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 9. – С. 7-12.
1071684
  Шмеріга В.І. Правосуддя щодо неповнолітніх у контексті побудови правової держави в Україні // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС України. Спецвипуск : Науково-теоретичний журнал / Луганська академія внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України. – Луганськ, 2004. – Спецвипуск (у п"яти частинах), : Ідея правової держави: історія і сучасність; ч.4. – С.103-109
1071685
  Шутенко О. Правосуддя як засіб реалізації права на судовий захист // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 4. – С. 96-99.
1071686
  Бігун В.С. Правосуддя як мета та мета правосуддя (до питання про філософію правосуддя) // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 46. – С. 9-13. – ISSN 1563-3349
1071687
  Бринзнська О.В. Правосуддя як об"єкт злочинів, що посягають на діяльність установ кримінально-виионавчої системи // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 35. – С. 506-513. – ISSN 1563-3349
1071688
  Кошова О.В. Правосуддя як об"єкт філософсько-правового дослідження // Правова реальність у трансформаційних умовах розвитку сучасної держави : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. (28 лют. 2018 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип.: Смеречинська Н.І.]. – Київ : МЮНПІК "Актуальна юриспруденція" ; Центр учбової літератури, 2018. – С. 19-20. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-673-743-8
1071689
  Гаврилюк Р. Правосуддя як принцип здійснення права людини на податки // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватн. права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2015. – № 4/5 (148/149). – С.15-24
1071690
  Бігун В.С. Правосуддя як форма здійснення судової влади народом. Анулювання закону судом присяжних // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 26-33. – ISSN 1563-3349
1071691
  Айвазовська О. Правосуддя, а не безкарність // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 2-8 листопада (№ 41). – С. 1-2


  "Після завершення збройних конфліктів відновити справедливість та довіру між їх сторонами неймовірно складно. Колективний посттравматичний синдром, родини жертв і учасники подій без відповіді на питання, де перебувають їхні близькі; картини насилля, ...
1071692
  Козюбра М. Правосуддя, суміжні правові інститути та првоохоронна діяльність / М. Козюбра, В. Кравчук, Я. Романюк // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2015. – № 4/5 (153/154). – С. 49-54
1071693
   Правосуддям. Справедливістю. Добром : [презентаційний збірник] / Держ. пенітенціарна служба України ; [автор ідеї Олександр Лісіцков ; ред. рада: С. Зінченко (голова ради) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2012. – 111, [1] с. : фотогр.
1071694
  Дюрренматт Ф. Правосудие : пер. с нем. / Фридрих Дюрренматт. – Москва : Радуга, 1990. – 496 с. – (Мастера современной прозы ; Швейцария)
1071695
  Куликов В.В. Правосудие в СССР. Для ун-тов марксизма-ленинизма / В.В. Куликов. – Москва, 1967. – 48с.
1071696
  Гапеев В.Н. Правосудие и арбитраж / В.Н. Гапеев. – Ростов-на-Дону, 1983. – 116с.
1071697
  Якимов П.П. Правосудие и общественность / П.П. Якимов ; [науч. ред. Ф.М. Кудин ; ред. Л.Г. Золотарева ; худ. ред. Я.И. Чернихов ; техн. ред. К.Г. Проскурникова] ; М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР ; Свердл. юрид. ин-т. – Свердловск : Средне-Уральское книжное издательство, 1977. – 164, [4] c. – Библиогр. в подстроч. прим.
1071698
  Дикарев И.С. Правосудие и судебный контроль в уголовном процессе: соотношение понятий // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2008. – № 2. – С. 45-51. – ISSN 0132-0769
1071699
  Долгополова М.В. Правосудие как субъект правового регулирования // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2008. – № 4. – С. 237-244. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
1071700
  Чаусовский А.М. Правосудие как фактор институционализации транзитивной экономики // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2004. – Вип. 70. – С. 90-94. – Бібліогр.: на 10 пунктів. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
1071701
  Абдуллоев Ф.А. Правосудие не может быть рекомендательным // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2011. – № 2 (59). – С. 2-7. – ISSN 1812-3910
1071702
  Абдуллоев Ф.А. Правосудие не может быть рекомендательным // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 156-164
1071703
  Гуценко К.Ф. Правосудие по-американски / К.Ф. Гуценко. – М., 1969. – 54с.
1071704
  Марковичева Е.В. Правосудие по делам несовершеннлетних в России начала ХХ века // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 17. – С. 18-19. – ISSN 1812-3805
1071705
  Мельникова Э.Б. Правосудие по делам несовершеннолетних / Э.Б. Мельникова. – М., 1990. – 118с.
1071706
  Добровольская Т.Н. Правосудие, арбитраж и прокурорский надзор в социалистическом общенародном государстве / Т.Н. Добровольская. – М, 1977. – 39с.
1071707
  Добровольская Т.Н. Правосудие, арбитраж и прокурорский надзор в СССР / Т.Н. Добровольская, С.Г. Новиков, М.Ю. Рагинский. – Москва, 1978. – 63 с. – (Библиотека "Новая конституция СССР")
1071708
  Петрухин И.Л. Правосудие: время реформ / И.Л. Петрухин. – М., 1991. – 207с.
1071709
  Печуляк В. Правосудний захист суб"єктивних юридичних прав як фундаментальний принцип адміністративного права (порівняльно-правові аспекти) // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 2 (194). – С. 44-49
1071710
  Гацунаев Н.К. Правота / Н.К. Гацунаев. – Ташкент, 1972. – 44с.
1071711
  Цыбин В.Д. Правота / В.Д. Цыбин. – М., 1978. – 32с.
1071712
  Щуров Г.Л. Правота / Г.Л. Щуров. – Киев, 1979. – 86с.
1071713
  Панова І.В. Правотворення в інформаційній сфері // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з проблем інформатизації, інформаційних технологій, інформаційного права та інформаційного законодавства / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2015. – № 1 (45). – С. 34-40
1071714
  Бошицький Ю.Л. Правотворення в сфері інтелектуальної власності в Україні: питання сучасної теорії та практики // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів VI Всеукр. наук.-практ. конф. 24 квіт. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України, Союз юристів України [та ін. ; редкол.: Ю.Л. Бошицький, Ю.С. Шемшученко, О.В. Чернецька]. – Львів : СПОЛОМ, 2015. – С. 6-8. – ISBN 978-966-919-107-6
1071715
  Дідич Т.О. Правотворення та державотворення: особливості взаємодії в сучасних умовах розвитку України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 30-33


  У статті досліджено врегулювання правового становища, особистих відносин та юридичної відповідальності чоловіка та його дружини за нормами шлюбного законодавства імператорів іконоборської доби.
1071716
  Плавич С.В. Правотворення, правотворчість та законотворчість: проблема співвідношення // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 35. – С. 88-94. – ISSN 1563-3349
1071717
  Мельничук С.М. Правотворча діяльність - провідна правова форма здійснення функцій держави: теоретико-прикладний аспект // Інформація і право : науковий журнал. – Київ, 2016. – № 1 (16). – С. 5-11


  Стаття присвячена правотворчій діяльності. Дана діяльність розглядається як провідна правова форма здійснення функцій держави. Здійснено аналіз наукових поглядів на її розуміння. Звернута увага на функціональну складову правотворчої діяльності та ...
1071718
  Харчук Р.С. Правотворча діяльність Європейської Комісії ЄС // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничо-поліграфічний центр "Київ. ун-т". – Київ, 2013. – № 4 (6). – С. 60-66. – ISSN 2227-796X


  В статті розглядаються окремі аспекти правотворчої діяльності Європейської комісії ЄС. Підкреслюється, що резервування позовів, завдяки яким основні інститути та держави-члени ЄС можуть звернутись до Суду ЄС з вимогою до Єврокомісії про скасування її ...
1071719
  Якименко Х.С. Правотворча діяльність інститутів Європейського Союзу / Х.С. Якименко, В.І. Сало, М.Г. Окладна // Державне будівництво та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т держ. буд-ва та місцевого самоврядування. – Харків, 2014. – Вип. 27. – С. 77-91. – ISSN 1993-0941
1071720
  Копиленко О.Л. Правотворча діяльність Костя Левицького в ЗУНР / О.Л. Копиленко, Б.В. Кіндюк // Західно-Українська Народна Республіка та її місце в історії українського державотворення (до 100-річчя проголошення) : зб. матеріалів Всеукр. наук. конф., 1 листоп. 2018 р., м. Львів / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т, Каф. історії держави, права та політ.-прав. учень, Міжнар. асоц. істориків права. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2018. – Вип. 2 : / [редкол.: І.Й. Бойко (голова), І.Б. Усенко, М.М. Кобилецький та ін.]. – С. 60-66
1071721
  Ващенко А.М. Правотворча діяльність органів і посадових осіб держави та місцевого самоврядування: проблеми і перспективи наукового пізнання // Альманах права : [науково-практичний юридичний журнал] / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М., Макаренко Л.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 8 : Людиноцентризм у праві: теоретико-прикладні засади. – C. 134-138. – ISSN 2524-017X
1071722
  Заплотинська Ю.І. Правотворча ініціатива щодо створення нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – С. 16-20. – (Юридичні науки ; № 2 (1))


  Досліджено первинну стадію правотворчості – стадію правотворчої ініціативи в розрізі процесу підготовки та створення нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України. Також запропоновано класифікацію різних видів правотворчої ініціативи за ...
1071723
  Слинько С.С. Правотворча політика держави в сучасних умовах активізації правотворчої діяльності // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2012. – Вип. 4 (44). – С. 79-83. – (0). – ISSN 2078-9165
1071724
  Слинько С.С. Правотворча політика як юридична категорія // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 110-113


  У статті досліджується поняття та сутність правотворчої політики як самостійного явища, автором розкрито поняття правотворчої політики та виокремлено його характерні ознаки.
1071725
  Капліна О.В. Правотворча роль судової практики в кримінальному судочинстві // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 100. – С. 346-354. – ISSN 0201-7245
1071726
   Правотворча та правозастосовча діяльність: теорія, практика, професійний досвід : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. Інтернет-конф. : тези наук. доп. : (3 берез. 2014 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція", 2015. – 175, [1] с. – У надзаг.: Legal Activity. - Статті укр., рос., пол. – Бібліогр. наприкінці ст. – (Міжнародні юридичні науково-практичні Інтернет-конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-457-200-4
1071727
  Мельник Я.С. Правотворча функція генеральної конференції МОП // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 56. – С. 513-518. – ISSN 1563-3349
1071728
  Бойко І.С. Правотворча функція органів міжнародного правосуддя (на прикладі прецедентної практики міжнародного трибуналу з морського права) // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Публічне право України: пошук оптимальних моделей правового регулювання" : 9-10 листоп. 2018 р., [м. Київ] / "Публічне право України: пошук оптимальних моделей правового регулювання", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Гельветика, 2018. – С. 16-19. – ISBN 978-966-916-708-8
1071729
  Яворська І. Правотворча функція Суду Європейських Співтовариств // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 207-211. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 25)
1071730
  Крылов Н.Б. Правотворческая деятельность международных организаций / Н.Б. Крылов. – Москва, 1988. – 174с.
1071731
  Васьковский Е.В. Правотворческая деятельность новых судов в сфере процесса и права гражданского // Правовое регулирование отношений в сфере частного права: традиции и современность : к 150-летию со дня рождения Е.В. Васьковского. / Е.В. Васьковский, Н.П. Бондарь, В.В. Валах, А.М. Гниздовская, И.А. и др. Голоденко. – Одесса : Астропринт, 2016. – С. 235-274. – ISBN 978-966-927-140-2
1071732
  Боголюбов С.А. Правотворческая деятельность Президиумов Верховных Советов союзных республик : Автореф... канд. юр.наук: 12.00.01 / Боголюбов С. А.; М-во юст., ВНИИ советск. законодат. – М., 1973. – 20л.
1071733
   Правотворческая деятельность союзной республики: история и проблемы : сб. науч. тр. – Караганда, 1988. – 128с.
1071734
  Дудырев Ф.Ф. Правотворческая политика и юридико-техническое оформление уголовного законодательства России в XIX- начале XX вв. / Ф.Ф. Дудырев, М.А. Костенко // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 12. – С. 4-6. – ISSN 1812-3805


  Правотворческая политика дореволюционной России содержит немало ценного для осмысления и оценки этого исторического опыта применительно к современным условиям. Систематизация российского законодательства, проведенная в XIX - начале XX в., позволила ...
1071735
  Золотухина Т.А. Правотворческая политика Российского государства // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 15. – С. 13-16. – ISSN 1812-3805
1071736
  Дрейшев Б.В. Правотворческие отношения в советском государственном управлении / Б.В. Дрейшев. – Л., 1978. – 175с.
1071737
  Морозова Л.А. Правотворческие ошибки и процессуальные средства их устранения // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2010. – № 1. – С. 5-11. – ISSN 0132-0769
1071738
  Буткевич В.Г. Правотворческие принципы согласования международного и внутригосударственного права // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1983. – С. 66-80. – (Международные отношения и международное право ; № 17)
1071739
  Рудкин Ю.Д. Правотворческие производства: природа, структура, разновидности : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.01 / Рудкин Ю.Д.; Харьков. юрид. ин-т. – Харьков, 1984. – 16л.
1071740
  Нашиц Анита Правотворчество / Нашиц Анита. – Москва, 1974. – 256с.
1071741
   Правотворчество в СССР. – М, 1974. – 319с.
1071742
  Федоров Г. Правотворчество и язык закона // Закон и жизнь : Международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 2007. – № 9. – С. 4-8. – ISSN 1810-3081
1071743
  Исмаил Ахмад Правотворчество международных межправительственных организаций : Дис... кандид. юридич.наук: 12.00.11 / Исмаил Ахмад; КУ им. Т.Шевченко. Ин-тут междунар. отношений. – Киев, 1999. – 168л. – Бібліогр.:л.152-168
1071744
  Чарыяров У. Правотворчество правительства союзной республики. / У. Чарыяров. – Ташкент, 1991. – 121с.
1071745
  Бочарова Е.П. Правотворчество субъектов Российской Федерации // Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва, 2003. – № 1. – С.35-39
1071746
  Чабур С.В. Правотворчий процес і правотворчі процедури // Lex Portus : юридичний науковий журнал / Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Громад. орг. "Морська асоціація "Святий Миколай" ; редкол.: Ківалов С.В., Кормич Б.А., Сафін І.В. [та ін.]. – Одеса, 2017. – № 2 (4). – С. 120-129. – ISSN 2524-101X
1071747
  Довгань В.М. Правотворчі повноваження європейського парламенту // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 635-637. – ISBN 966-660-151-6
1071748
  Риндюк В.І. Правотворчі помилки: поняття, види, способи їх попередження, виявлення та виправлення // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 8 (130). – С. 21-27


  Верховенство права існує у двох модусах. По-перше, верховенство права - це верховенство права людини над обов"язком держави забезпечувати всі права і свободи людини. По-друге, верховенство права - верховенство природних прав людини над правами держави, ...
1071749
  Левченков О.І. Правотворчість в Україні: проблеми й перспективи // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Суми, 2014. – № 3/4 (68). – С. 13-21
1071750
  Ященко Р. Правотворчість в умовах перехідних суспільств як предмет теоретико-правого дослідження // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 6 (78). – С. 24-31.
1071751
  Ісмаіл А. Правотворчість міжнародних міжурядових організацій. : Автореф... канд. юридич.наук: 12.00.11 / Ісмаіл А.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 17л.
1071752
  Скрипнюк О. Правотворчість Президента України та її нормопроектне забезпечення: питання теорії і практики / О. Скрипнюк, В. Федоренко // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 168-179. – ISSN 0132-1331
1071753
  СкрипнюкО Правотворчість Президента України та її нормопроектне забезпечення: питання теорії і практики (продовження) / СкрипнюкО, В. Федоренко // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 175-186. – ISSN 0132-1331
1071754
  Коссак С.М. Правотворчість суду як джерело цивільного процесуального права // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2006. – С. 41-44. – (Правознавство ; Вип. 348)
1071755
  Задирака Н.Ю. Правотворчість та законотворчість: співвідношення понять // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 20-22. – (Юридичні науки ; Вип. 52/55). – ISSN 1728-3817


  Подано порівняльний аналіз понять як шлях до зміцнення правового поля та створення ефективного механізму застосування права. Comparative analysis of the concepts as a way of strengthening the legal field and creating an effective mechanism of law ...
1071756
   Правотворчість та правозастосування у демократичній державі: теорія і практика : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доповідей (3 жовт. 2019 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип. Н.І. Смеречинська]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція", 2019. – 105, [1] с. – Ст. укр., рос. – Бібліогр. в кінці ст. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7749-04-1
1071757
  Латковська Т.А. Правотворчість у системі функцій Національного банку України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 113-118.
1071758
  Данильченко Т. Правотворчість як ефективний засіб міжнародно-правового регулювання // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 7. – С. 108-111.
1071759
  Івановська О. Правотворчість як складник фольклорного феномену / О. Івановська, П. Івановський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 46-49. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 1 (25)). – ISSN 1728-3817


  У статті здійснено спробу простежити генезу власне української народної правотворчості на матеріалі уснословесних, акціональних (обрядових) текстів і джерел права. Утверджується думка про тяглість автентичної правничої традиції в Україні. В статье ...
1071760
  Михалюк С. Правотворчість як складова державного управління // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2009. – № 1. – С. 191-197
1071761
  Степанов О.М. Правотворчість як функція міжнародних організацій // Зовнішня торгівля: право та економіка : Науковий журнал / Мін. економіки та з питань європейської інтеграції України; Укр.академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2006. – № 6. – С. 125-129.
1071762
  Рабінович П. Правотлумачення і герменевтика (за матеріалами практики Конституційного Суду України) // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2006. – № 4. – С. 13-21.
1071763
  Микієвич М.М. Правотлумачна діяльність Суду Європейського Союзу / М.М. Микієвич, І.М. Яворська // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 115, (ч. 2). – С. 17-22


  Досліджено форми і методи тлумачення права ЄС Судом Європейського Союзу. Розглянуто та проаналізовано такі види тлумачення Суду ЄС як буквальне, історичне, контекстуальне, систематичне (системне) та телеологічний види тлумачення права Європейського ...
1071764
  Зайцева М.И. Правоупорядоченные группы : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Зайцева М.И.; М-во просвещения РСФСР.Моск.обл. пед. ин-т. – Москва, 1959. – л.
1071765
  Добров О. Правоутворення без законодавця / О. Добров. – К
1. – 1928. – 121с.
1071766
  Дідич Т.О. Правоутворення в аспекті положень юснатуралізму // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 27 квітня 2018 року "Право, юридична наука та освіта: здобутки та перспективи (до дня народження О.Б. Костенка)" / "Право, юридична наука та освіта: здобутки та перспективи (до дня народження О.Б. Костенка", всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : Людмила, 2018. – С. 34-39. – ISBN 978-617-7638-01-7
1071767
   Правоутворення в Україні : теоретико-методологічні та прикладні аспекти : монографія / [Бошицький Ю.Л. та ін] ; за заг ред. Ю.Л. Бошицького ; НАН України, Київ. ун-т права. – Київ : Київ. ун-т права НАН України, 2010. – 591, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. та в кінці кн. – Бібліогр. в кінці ч. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-301-196-7
1071768
  Дідич Т.О. Правоутворення в Україні : теоретико-правові та практ. аспекти : монографія / Дідич Тарас Олегович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Ліра-К, 2017. – 490, [2] с. – Бібліогр.: с. 438-490 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7605-24-8
1071769
  Дідич Т.О. Правоутворення як елемент правового прогресу: методологічні підходи наукового аналізу // Альманах права : [науково-практичний юридичний журнал] / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М., Макаренко Л.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 7 : Право і прогрес: складові забезпечення в сучасних умовах. – C. 140-144. – ISSN 2524-017X
1071770
  Дідич Т.О. Правоутворення: поняття та сутність явища // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2006. – № 1. – С. 35-40
1071771
   Правофланговий профілактичної медицини До 80-річчя від дня народження і 55-річчя педагогічної і наукової діяльності // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 2016. – № 2 (78). – С. 68-69 : фото. – ISSN 2077-7477
1071772
   Правофлангові української економіки. Будівельний комплекс. Енергозбереження / Укр. союз промисловців і підприємців ; [ред. рада: Кінах А.К. (голова) та ін. ; авт.-упоряд.: Н. Базилевська, Л. Жук]. – Київ : УСПП
Вип. 1. – 2011. – 123, [1] с. : іл., табл., портр. – Імен. та предм. покажч.: с. 116-121
1071773
  Козлов М.Р. Правофланговые / М.Р. Козлов. – М., 1974. – 64с.
1071774
   Правофланговые комсомола. Сб.. – Москва, 1982. – с.
1071775
   Правофланговые рабочего класса : Новаторы об опыте интенсификации производства; Рекоменд. библиограф. указатель. – Москва : Книга, 1986. – 104с.
1071776
  Дмитренко Т.А. Правофланговые советского рабочего класса / Т.А. Дмитренко, И.Л. Корнаковский. – М., 1983. – 64с.
1071777
  Карлик Е.С. Правофланговые технического прогресса / Е.С. Карлик. – Л, 1980. – 16с.
1071778
   Правофланговые. Кн. для чтения для студ.. – М.-Л., 1966. – 104с.
1071779
   Правофланговые. Очерки.. – Сталино-Донбасс, 1960. – 84с.
1071780
   Правофланговые. Сб.. – Минск, 1970. – 159с.
1071781
   Правофланговые. Сб.. – М., 1975. – 199с.
1071782
  Орлов И.М. Правофланговый солдат первой роты : Константин Федин на. Брянском фронте / И.М. Орлов ; [Послесл. В. Акопяна]. – Москва : Моск. рабочий, 1984. – 175 с. : 8 л. ил
1071783
  Чебаненко О. Правоцентристські партії в Україні // Часопис Парламент : науково-популярний журнал / Лабораторія законодавчих ініціатив. – Київ, 2009. – № 4. – С. 15-24.
1071784
  Миколенко Д.В. Правоцентристські партії у системі влади князівства Болгарії (кінець 19 - початок 20 ст.) / Д.В. Миколенко ; МОНУ ; Харківський національний ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Історичний ф-т ; Центр болгаристики та балканських досліджень ім. М. Дринова. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2008. – 148 с. – ISBN 978-966-623-508-4
1071785
  Коваленко Т.О. Правочин із земельними частками (паями): теорія та практика // Земельне право України : теорія і практика : Загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2007. – № 2. – С. 22-32.
1071786
  Морозов Є. Правочин, вчинений під впливом обману // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2020. – 24 квітня - 7 травня (№ 16/17)
1071787
  Жеков В. Правочин, що порушує публічний порядок: стан вивчення прблеми // Юридический вестник. / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2005. – № 4. – С. 132-132. – ISSN 1561-4999
1071788
  Боднар Т. Правочини акціонерних товариств, щодо вчинення яких є заінтересованість // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 2 (74). – С. 36-40.
1071789
  Безклубий І.А. Правочини в банківській діяльності : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / І.А. Безклубий; Ігор Безклубний; КНУТШ. – Київ, 2007. – 420с. – ISBN 966-306-008-5
1071790
  Орлов І.П. Правочини в сфері спадкового права: загальні положення : монографія / І.П. Орлов ; Харк. екон.-правовий ун-т. – Харків : Диса плюс, 2013. – 247, [1] с. – Бібліогр.: 227-247 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7064-13-7
1071791
  Філатова Н. Правочини з використанням електронної форми представлення інформації // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 136. – С. 40-55. – ISSN 2224-9281
1071792
  Корицький В. Правочини із заінтересованістю: правова природа // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 186-187. – ISBN 978-617-7069-15-6


  Автор першого підручника з поліцейського права заслужений ординарний професор , декан юридичного факультету і ректор Університету Св. Володимира Микола Християнович Бунге.
1071793
  Кулинич П.Ф. Правочини щодо земельних ділянок: деякі теоретичні та практичні аспекти // Земельне право України / ТОВ "Український інститут нормативної інформації". – Київ, 2006. – № 4. – С. 28-39
1071794
  Кучмієнко О. Правочини, щодо вчинення яких є заінтересованість за Законом України "Про внесення про змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів": вплив на систему проявів та протидію зловживанню правом в корпоративних правовідносин // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 213-214. – ISBN 978-617-7069-28-6
1071795
  Ковальчук Т.Г. Правочинності землевласників та землекористувачів щодо ефективного використання земельних ділянок // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 119-122. – (Юридичні науки ; Вип. 52/55). – ISSN 1728-3817


  Розкривається зміст права і обов"язків землевласників і землекористувачів щодо ефективного використання земельних ділянок. The content of landowners" and land users" rights and obligations with regard to effective utilization of land plots is disclosed.
1071796
  Бородовський С.О. Правочиноздатність фізичної особи як елемент її правосуб"єктності // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 128-133
1071797
  Энтин Р.И. Правращения аустенита в стали / Р.И. Энтин. – М, 1960. – 252с.
1071798
  Культенко О.В. Правцінки РА НЦБ Інтерполу в Україні у протидії злочинам, пов"язаним з транспортними засобами // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 46. – С. 538-543. – ISSN 1563-3349
1071799
  Мельниченко И.М. Правые берега / И.М. Мельниченко. – К., 1985. – 183с.
1071800
  Чумакова М.Л. Правые военизированные организации в колумбийском конфликте // Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2002. – № 3. – С.49-66. – ISSN 044-748Х
1071801
  Чумакова М.Л. Правые военизированные организации в Колумбийском конфликте // Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2002. – № 3. – С.49- 65. – ISSN 044-748Х
1071802
   Правые лейбористы на службе английского и американского империализма.. – М., 1950. – 410с.
1071803
  Омельянчук И.В. Правые партии и П.А. Столыпин : к 150-летию со дня рождения П.А. Столыпина: Реформы и русское общество в начале ХХ века // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2012. – № 2. – С. 62-76. – ISSN 0869-5687
1071804
   Правые реставраторы капитализма.. – М., 1937. – 204с.
1071805
   Правые реставраторы капитализма. Сб. ст., 1937. – 80с.
1071806
   Правые сообщники троцкистской банды. Ист. справка.. – М., 1937. – 19с.
1071807
  Голдовский Л.И. Правые социалисты - идейные оруженосцы и пособники американских поджигателей новой мировой войны : Автореф... кандид. философ.наук: / Голдовский Л.И.; Академия наук Украинской ССР. Ин-т философии. – Киев, 1952. – 20 с
1071808
   Правые социалисты - против социализма.. – М., 1960. – 359с.
1071809
  Михайлов И.Л. Правый берег / И.Л. Михайлов. – Л, 1974. – 63с.
1071810
  Смирнов О.П. Правый берег Днепра -- (Здравствуй, друг! -- Отпуск) / О.П. Смирнов. – Москва, 1962. – 48с.
1071811
  Романов А. Правый берег Невы : поэзия: стихи // Юность : литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2010. – № 9 (656). – С. 49-54. – ISSN 0132-2036
1071812
  Панюшкин С.П. Правый борт: Стихи и поэма. / С.П. Панюшкин. – Воронеж, 1979. – 88с.
1071813
  Черных И.В. Правый пеленг / И.В. Черных. – Москва, 1983. – 336с.
1071814
  Ваганов Ф.М. Правый уклон в ВКП (б) и его разгром / Ф.М. Ваганов. – 2-е изд. – Москва, 1977. – 116с.
1071815
  Ваганов Ф.М. Правый уклон в ВКП (б) и его разгром (1928-1930 гг.) / Ф.М. Ваганов. – Москва : Политиздат, 1970. – 285 с.
1071816
  Ваганов Ф.М. Правый уклон в ВКП (б) и его разгром (1928-1930 гг.) / Ф.М. Ваганов. – 2-е изд., доп. и переработ. – Москва : Политиздат, 1977. – 328 с.
1071817
  Ваганов Ф.М. Правый уклон в ВКП(б) и его рагром. : Автореф... Доктора ист.наук: 570 / Ваганов Ф.М.; Акад.обществ. наук при ЦК КПСС. – М, 1970. – 105л. – Бібліогр.:с.103-105
1071818
   Правый фланг: роман и повести.. – Петрозаводск, 1985. – 454с.
1071819
  Плеханов С.М. Правый экстремизм и внешняя политика США / С.М. Плеханов. – М., 1986. – 261с.
1071820
  Могутин В.Б. Правят "большие деньги" / В.Б. Могутин. – М, 1980. – 88с.
1071821
  Латышев И.А. Правящая либерально-демократическая партия Японии и ее политика / И.А. Латышев. – Москва : Наука, 1967. – 340 с.
1071822
  Синан Оган Правящая партия и турецко-российские отношения // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2008. – № 12 (617). – С. 44-49. – ISSN 0321-5075
1071823
  Галко Т.Е. Правящая партия. / Т.Е. Галко. – Минск, 1990. – 103,1с.
1071824
   Правящие круги Японии: механизм господства : сб. статей. – М., 1984. – 293с.
1071825
  Павлов А.П. Правящие слои Московского общества при Борисе Годунове (1598-1605 гг.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.02 / Павлов А.П. ; Лен. отд. ин-та истории СССР, АН СССР. – Ленинград, 1979. – 21с.
1071826
  Ааронович С. Правящий класс / Сэм Ааронович ; пер. с англ. О.С. Богданова, Э.Л. Вартумяна ; вступ. ст. Р.И. Столпера. – Москва : Изд. иностр. лит., 1962. – 229 с.
1071827
  Давыдов Олег Правящий сброд. Происхождение и этнический генезис российской элиты // Политический журнал : будущая история уже сегодня / ЗАО "Издательский дом "Политический журнал". – Москва, 2009. – № 1/2. – С. 44-47
1071828
   Прага-Москва - Москва-Прага : Тысячелетний календарь культурной связи. – Прага : Орбис, 1946. – 103 с.
1071829
  Богданова Татьяна Прага - танцы в камне : Роза ветров // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 5 (2788). – С. 132-138 : Іл.
1071830
  Плицка К. Прага / К. Плицка. – Прага, 1954. – 9с.
1071831
   Прага. – Прага, 1955. – 36 с.
1071832
  Плицка К. Прага / К. Плицка. – Прага, 1957. – 6с.
1071833
  Георгиевская Е.Б. Прага / Е.Б. Георгиевская. – Москва, 1967. – 192 с.
1071834
   Прага. – Москва : Прогресс, 1981. – 336 с.
1071835
  Гончар Денис Прага : Пивная столица // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 4. – С. 58-68 : Фото. – ISSN 1029-5828
1071836
  Грицак Н. Прага в мировосприятии Марины Цветаевой // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 32-35. – (Серія : Філологічні науки ; № 3 (252) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
1071837
  Горобець Іван Прага з середини // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 6 (108), грудень - січень. – С. 76-85 : фото
1071838
  Буряківський Ю.О. Прага залишається моєю / Ю.О. Буряківський. – К., 1958. – 123с.
1071839
  Буряківський Ю.О. Прага залишається моєю / Ю.О. Буряківський. – Київ, 1968. – 130 с.
1071840
  Градецкий А. Прага зовет / А. Градецкий, Д. Скалова. – Москва : Издательство иностранной литературы, 1950. – 104, [3] с.
1071841
  Langerova B. Прага и национальное наследие Чешской Республики = Prague and the national heritage of the Czech Republic / Blanka Langerova ; [transl.: L. Rusova et al.]. – Prague : ACR Alfa, 2007. – 623, [1] с. – Авт. на обкл. не зазнач. - Текст парал. рус., англ. и кит. – ISBN 80-86408-16-7
1071842
  Конвісар В.Т. Прага сьомого листопада / В.Т. Конвісар. – Київ, 1957. – 324 с.
1071843
  Левченко Валерий Прага услада для глаз твоих // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2017. – № 1. – С. 28-32 : фото
1071844
  Гордій Олександр Прага, Київ - і далі... // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 43-44. – ISSN 0868-9644


  125 років тому в Празі народився Ярослав Гашек. 80 років тому у Києві у театрі імені Івана Франка Гнат Юра за його романом поставив "Пригоди Бравого солдата Швейка" й грав головну роль. 50 років минає відтоді, як у "Радянському письменнику" вийшла ...
1071845
  Ільченко Руслана Прага. Агой із Чехії // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 5 (66). – С. 72-74 : фото
1071846
  Стаховський Дмитро Прага. Вечірка в трамваї : спецрепортаж // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 2. – С. 58-61 : Фото
1071847
  Сидоренко Віктор Прага. Виставка про час : Вояж-колекція / Сидоренко Віктор, Горобець Олександр // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 1. – С. 72-78 : Фото
1071848
  Малей Антоніна Прага. Кава на даху : спецрепортаж / Малей Антоніна, Некрасов Андрій // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 1 (41), березень. – С. 56-57 : Фото
1071849
  Пирогів Андрій Прага. Прогулянка у стилі сецесія, або Празький теренкур : Вояж-колекція / Пирогів Андрій, Короп Михайло, Вшетечка Іржі // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 2. – С. 78-82 : Фото
1071850
  Горобець Ірина Прага. Час на всяк смак / Горобець Ірина, Сидоренко Віктор, Горобець Олександр // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2016. – № 1 (127), лютий - березень. – С. 26-31 : фото
1071851
  Аршинник Татьяна Прага: pro & Kontra : Туристам. Чехия // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 1/2. – С. 24-28
1071852
  Гончаров Володимир Прага: найзручніша для транзиту // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 1, січень - лютий. – С. 56-58 : фото. – ISSN 1998-8044
1071853
  Аршинник Татьяна Прага: уроки мистики и кулинарии : Путешествия // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2006. – № 1/2. – С. 72-80 : Іл.
1071854
  Гончаров А.Ю. Прагма-діалектичний підхід до аргументативних структур складного типу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 46-47. – (Філософія. Політологія ; Вип. 36)
1071855
  Гаврилова Ирина Петровна Прагма-семантические особенности функционирования переспроса в франузском диалогическом тексте : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.05 / Гаврилова Ирина Петровна; Моск. гос. лингвистический ун-т. – М., 1992. – 26л.
1071856
  Приходько А.М. Прагмаепістемічний аспект складних мовленнєвих актів // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – Вип. 5. – С. 185-189. – ISBN 966-581-295-5
1071857
  Охріменко В.І. Прагмакогнітивний аспект квантування інформації в прототипному рекламному тексті // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2004. – Вип. 12. – С. 193-196. – ISBN 966-581-550-4
1071858
  Киричук Л.М. Прагмакогнітивні особливості стереотипів як засобів маніпуляції в публіцистичному дискурсі // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – № 6 : Філологічні науки. Мовознавство. – С. 195-199. – Бібліогр.: Літ.: с.199; 7 п. – ISSN 1729-360Х
1071859
  Ванг Юнгмінг Прагмакогнітивні та семантико-функційні аспекти запозичень між різносистемними мовами (на матеріалі англійської, китайської та японської мов) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.17 / Ванг Юнгмінг ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1071860
  Лобода Ю.А. Прагмакультурні аспекти перекладу англійськомовних міфологем // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 24. – С. 225-232


  У статті розглядаються особливості перекладу міфологем англійськомовного політичного дискурсу та їхньої прагматичної адаптації з урахуванням системи цінностей українськомовної аудиторії. В статье рассматриваются особенности перевода мифологем ...
1071861
  Чрдилели Т.В. Прагмалингвистические особенности формул обращения в деловом диалогическом дискурсе // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – Вип. 5. – С. 242-245. – ISBN 966-581-295-5
1071862
  Пєшкова Тетяна Віталіївна Прагмалінгвістичні аспекти літературно-критичної статті сучасної німецької публіцистики : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.04 / Пєшкова Тетяна Віталіївна; КНУТШ. – Київ, 2003. – 212с. + Додатки: л. 189 - 212. – Бібліогр.: л. 165 - 188
1071863
  Пєшкова Тетяна Віталіївна Прагмалінгвістичні аспекти літературно-критичної статті сучасної німецької публіцистики : Автореф. ... дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.04 / Пєшкова Тетяна Віталіївна. – Київ, 2003. – 18 с. – Бібліогр.: 8 назв
1071864
  Волков О.М. Прагмалінгвістичні засоби реалізації мовленнєвих тактик // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми ; Харків, 2010. – Т. 2, № 3. – С. 17-22. – Бібліогр.: С. 22; 6 назв
1071865
  Дьомкіна О.В. Прагмалінгвістичні особливості мовлення суддів Верховного Суду США : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Дьомкіна О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 245л. + Додатки : л.219-245. – Дисертація. – Бібліогр. : л.180-218
1071866
  Дьомкіна О.В. Прагмалінгвістичні особливості мовлення суддів Верховного Суду США : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04. / Дьомкіна О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
1071867
  Мостова О. Прагмалінгвістичні особливості японських та англійських мандрівних нотаток на матеріалі тревел-блогів (порівняльна характеристика) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 60. – С. 64-71
1071868
  Михайлова Л.В. Прагмасемантические разновидности вокативных конструкций // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2017. – Т. 23. – С. 415-422. – ISSN 1993-5560


  "В данной статье анализируются прагмасемантические характеристики вокативных конструкций в англоязычном дискурсе. Объектом исследования является вокатив в англоязычном дискурсе., его прагмасемантические характеристики и разновидности. Прагматическое ...
1071869
  Емельянова Надежда Александровна Прагмасемантические характеристики оценочных существительных в современном французском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.05 / Емельянова Надежда Александровна; Моск. гос. ин-т иностран. яз. им. Мориса Тореза. – М., 1989. – 24л.
1071870
  Дмитренко О.Л. Прагмасемантичні типи директивів у публіцистичному дискурсі // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 14. – С. 168-178. – Бібліогр.: 37 назв. – ISBN 978-966-171-092-3
1071871
  Погорелова Т.Ю. Прагмастилістичні особливості сучасного турецького заголовка // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України. – Київ, 2010. – № 51. – С. 143-150. – Бібліогр.: С. 149-150; 13 назв. – ISSN 1682-671Х
1071872
  Піхтовнікова Л.С. Прагмастилістичні характеристики німецькомовної притчі : монографія / Л.С. Піхтовнікова, І.М. Яремчук ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2017. – 219, [1] с. – Бібліогр.: с. 149-181. – ISBN 978-966-285-421-3


  В пр. №1715087 напис: У наукову бібліотеку Київського національного університету імені Тараса Шевченка вересень 2017 р. Підпис. Л.С. Піхтовнікова
1071873
  Макарук І. Прагматизація міжнародних відносин в контексті демократичного миру // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 28-33. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 26). – ISSN 2078-4333
1071874
  Уэллс Г. Прагматизм - философия империализма / Г. Уэллс. – М, 1955. – 271с.
1071875
  Джемс В. Прагматизм / В. Джемс. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Шиповник, 1910. – 242с.
1071876
  Джемс В. Прагматизм / В. Джемс. – Киев : Україна, 1995. – 281с.
1071877
  Джеймс В. Прагматизм = Pragmatism / Вільям Джеймс ; укр. переклад Павла Насади. – Київ : Альтернативи, 2000. – 142, [2] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 966-7217-60-4
1071878
   Прагматизм // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 869-871. – ISBN 966-316-069-1
1071879
  Десятнюк О. Прагматизм виникнення та погашення податкового боргу в Україні / О. Десятнюк, В. Угрин // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – Вип. 2. – С. 7-15 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1818-5754
1071880
  Предко О.І. Прагматизм Вільяма Джемса як метод дослідження релігії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 143-146. – (Філософія. Політологія ; Вип. 70/72). – ISSN 1728-3817


  В статті розкриваються можливості прагматичного методу В.Джемса при дослідженні релігійних феноменів. Найбільш яскраво гуманістичні інтенції даної проблеми висвітлюються в процесі навернення, святості, містичному досвіді та молитовному стані. ...
1071881
  Разов Сергей Прагматизм вместо претензий и недоверия // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2009. – № 11. – С. 85-88. – ISSN 0130-9625
1071882
  Беценко М.А. Прагматизм здійснення митного контролю і митного оформлення транспортних засобів в Україні / М.А. Беценко, В. Толошняк // Економіка та митно-правові відносини : науково-практичний журнал / Хмельниц. ун-т управління та права ; Тернопіл. нац. екон. ун-т ; Громадська орг. "Науковий простір" ; редкол.: Dariusz Pawliszczy, Омельчук О.М., Гуцул І.А. [та ін.]. – Хмельницький, 2019. – Вип. 9/10, лютий - квітень 2019 р. – С. 71-79. – ISSN 2616-5287
1071883
  Єфремов Д. Прагматизм зі східною специфікою. Перспективи відносин із Китаєм у рамках ініціативи "Один пояс - один шлях" // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 14-20 вересня (№ 34). – С. 6


  "Прагматизм у міжнародних відносинах - принцип, висунутий новим міністром закордонних справ України Вадимом Пристайком. Він передбачає зважений підхід до вибудовування партнерства, відстоювання національних інтересів і практичний ефект від ...
1071884
  Гуцул І. Прагматизм зовнішньоеконмічних відносин Великобританії та України // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2014. – № 6 (332), червень. – С. 39-41. – ISSN 1810-3944
1071885
  Сень А.О. Прагматизм і постпрагматизм у філософії Ричарда Рорті : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / Сень Анастасія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 181 арк. – Бібліогр.: арк. 164-181
1071886
  Сень А.О. Прагматизм і постпрагматизм у філософії Ричарда Рорті : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / Сень Анастасія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1071887
  Сень А.О. Прагматизм і Рорті: особливості зміни орієнтації // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квітня 2014 року) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 1. – С. 200-203
1071888
  Боровских А.В. Прагматизм как методологический принцип в педагогике / А.В. Боровских, Н.Х. Розов // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 8. – С. 3-8. – ISSN 0869-561Х
1071889
  Ткач К. Прагматизм надання та розподілу інвестиційних субвенцій // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – Вип. 4. – С. 98-104 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1818-5754
1071890
  Мартинюк В. Прагматизм оподаткування доходів фізичних осіб / В. Мартинюк, В. Письменний // Наука молода : Збірник наукових праць молодих вчених Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2005. – Вип. 3 : Економічні науки. – С. 83-89. – Бібліогр.: на 8 пунктів. – ISBN 966-654-147-5
1071891
  Кукурудза О. Прагматизм політики державних запозичень в Україні та завдання формування ефективної боргової стратегії держави // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Вип. 1. – С. 59-65. – ISSN 1818-5754
1071892
  Гагарин А.П. Прагматизм США, его происхождение, социальные и теоретические корни, реакционная и антинучная сущность / А.П. Гагарин. – М., 1963. – 64с.
1071893
  Царёв А.С. Прагматизм У. Джеймса как гносеологическая концепция // Дні науки філософського факультету - 2011 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – Ч. 3. – С. 52-54
1071894
  Загірняк Д.М. Прагматизм фінансово-економічного розвитку вищої освіти: теорія, методологія, практика : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.07, 08.00.08 / Загірняк Денис Михайлович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. – Харків, 2019. – 40 с. – Бібліогр.: 56 назв
1071895
  Спасів Н.Я. Прагматизм фінансування відтворення основного капіталу підприємницьких структур : банківська справа // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 2. – С. 129-134 : Табл., рис.
1071896
  Луцишин О. Прагматизм формування системи кредитної кооперації в Україні // Вісник Національного банку України : щомісячний науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2013. – № 9 (211). – С. 22-27 : Рис. – Бібліогр.: 25 назв
1071897
  Чижова О.М. Прагматизм як засіб політичноїстабілізації в умовах побудови демократичного суспільства // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 31. – С. 496-502. – ISSN 1563-3349
1071898
  Завірюха Л.А. Прагматизм як невід"ємна складова життєдіяльності студента: психолого-педагогічний аспект // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2011. – Вип. 28 (31). – С. 33-37. – ISBN 978-966-8063-99-50
1071899
  Цвібель А.О. Прагматизм як основа свідомості громадянина успішної держави // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 10. – С. 222-224
1071900
  Чижова О.М. Прагматизм як результат процесів соціалізації та інтеграції в умовах трансформаційних перетворень // Нова парадигма : журнал наукових праць / НПУ ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2007. – Вип. 65, ч. 2 : Філософія. Політологія. Соціологія. – С. 130-135
1071901
  Эбер М. Прагматизм, исследование его различных форм // Прагматизм / В. Джемс. – Киев : Україна, 1995. – С. 155-203
1071902
  Поліщук Ніна Павлівна Прагматизм: деабсолютизація філософської методології (історико-філософський аспект) // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 100-121. – Бібліогр.: с. 102, 107-109, 111, 113-120. – ISSN 0235-7941
1071903
  Саржилиевь И.В. Прагматизьмь / И.В. Саржилиевь. – София, 1938. – 267с.
1071904
  Віднянський С.В. Прагматик європейської ідеї. Жан Монне / С.В. Віднянський, А.Ю. Мартинов // Об"єднана Європа: від мрії до реальності : іст. нариси про батьків-засновників Європейського Союзу / С.В. Віднянський, А.Ю. Мартинов. – Київ : Інститут історії України НАН України, 2009. – С. 71-88. – ISBN 978-966-02-5494-7
1071905
  Єфімова А. Прагматика verba dicendi в латинській мові // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 1. – С. 529-535


  У статті розглядається прагматичний аспект вивчення дієслів говоріння в латинській мові, зокрема з"ясовується прагматичний потенціал латинських дієслів зі значенням говоріння, а також виокремлюються їхні основні прагматичні функції.
1071906
  Переломов А.Ю. Прагматика в бізнес-комунікації // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми ; Харків, 2010. – Т. 2, № 2. – С. 27-31
1071907
  Бацевич Ф. Прагматика винятковості: комунікативні смисли частки АЖ у сучасній українській мові
1071908
  Щастна Г.І. Прагматика дискурсу переможця // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2010. – Вип. 24. – С. 300-306. – Бібліогр.: Літ.: с. 306; 12 назв
1071909
  Литвинчук І.М. Прагматика емотивного тексту (психосемантичне експериментальне дослідження) / Литвинчук І.М.; КНУТШ. – Київ, 2000. – 17с. – Бібліогр.:с.15
1071910
  Бацевич Флорій Прагматика загального дейксису (на матеріалі часток сучасної української мови)


  Проаналізовано частки сучасної української мови О, ОТ, ТО. Встановлено їх спільну комунікативну функцію, смислові вияви в різних контекстах уживання, парадигматичні зв"язки.
1071911
  Баган М. Прагматика заперечення в українських пареміях // Рідне слово в етнокультурному вимірі : зб. наук. праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; [ред.-упоряд. М. Павелчак-Шуй ; редкол.: М. Федурко (голова) та ін.]. – Дрогобич : Посвіт, 2012. – С. 8-15. – ISBN 978-966-2248-90-6
1071912
  Младенова М. Прагматика и българистика // Съпоставително езикознание / Университетеско издателство "Св. Климент Охридски". – София, 2016. – Т. 41, № 2. – С. 5-14. – ISSN 0204-8701
1071913
  Артеменко Т.Н. Прагматика и семантика инициального констативно-ответного микродиалога в современном английском языке. : Дис... канд. филол.наук: 10.02.04 / Артеменко Т.Н.; МВ и ССО УССР, КГУ. – К., 1991. – 186л. – Бібліогр.:л.158-177
1071914
   Прагматика и семантика синтаксических единиц : сб. науч. тр. – Калинин, 1984. – 158с.
1071915
   Прагматика и семантика языковых единиц. – Москва, 1984. – 162 с.
1071916
   Прагматика и семантика языковых единиц : Сборник научно-аналитических обзоров. – М.
В.3. – 1991. – 178 с.
1071917
  Пасічник Н. Прагматика і типологія дидактичних текстів на матеріалі лінгвістичних досліджень // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2008. – № 7 (78). – С. 67-72.
1071918
  Рєзнікова Н. Прагматика інгерентної експресивності в перекладі поетичного тексту (на матеріалі японських перекладів поезій Тараса Шевченка) // Актуальні питання іноземної філології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ф-т іноземної філології ; голов. ред. Біскуб І.П. – Луцьк, 2016. – № 5. – С. 109-121. – ISSN 2410-0927
1071919
  Рудніченко Н.М. Прагматика лексичних запозичень у сучасному теледискурсі пострадянських країн // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 1. – С. 120-123. – Бібліогр.: Літ.: С. 123 ; 10 назв. – ISBN 966-8188-07-1


  Ця стаття присвячена дослідженню природи і функціонування лексичних запозичень у телевізійному дискурсі України та Росії як пострадянських країн (оскільки новітня історія їхніх національних телебачень почалася з 1991 року).
1071920
  Рудніченко Н.М. Прагматика лексичних запозичень у сучасному теледискурсі пострадянських країн // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 2. – С. 120-123. – ISBN 966-8188-08-X
1071921
  Фінів В.М. Прагматика лексичного повтору в сучасній українській малій прозі : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Фінів Вікторія Михайлівна ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1071922
  Фінів В. Прагматика лексичного повтору в художньому тексті (на матеріалі малої прози Олеся Гончара) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.Г. Астаф"єв, О.А. Баканідзе [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 1 (54). – С. 256-263. – ISSN 2520-6346


  "Інтерпретовано лексичний повтор в аспекті вираження ним інтенцій персонажів малої прози Олеся Гончара, реалізації стратегічно-тактичної програми мовців, декодовано імпліцитні смисли, закладені в повторюваних лексемах". The study interprets the ...
1071923
  Лебідь-Гребенюк Прагматика мовчання у щоденнику Тараса Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.М. Сліпушко, В.Ф. Чемес [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 21. – С. 54-59


  У статті досліджується феномен мовчання як комунікативної стратегії у щоденнику Шевченка. Виявляється багатоаспектний характер мовчання, визначається специфіка його лінгвістичного вияву. Найбільш виразні види мовчання у тексті поета – "соціальне" та ...
1071924
  Верина У.Ю. Прагматика неблагозвучия в современном русском верлибре // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 170-174. – (Филология ; № 5). – ISSN 0201-7385
1071925
  Гапотченко Н.Є. Прагматика невербальних засобів французьких текстів масової комунікації // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 11. – С. 106-111. – ISBN 978-966-581-885-4
1071926
  Затонацька Т. Прагматика оцінювання фіскального простору в Україні / Т. Затонацька, О. Ткаченко // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамов В., Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М. [та ін.]. – Тернопіль, 2017. – Вип. 2 (51). – С. 97-107. – ISSN 1818-5754
1071927
  Фінів В. Прагматика повторюваних внутрішньоформних номінацій у текстах сучасної української малої прози // Лінгвістичні студії : міжнародний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса ; редкол.: А. Загнітко, І. Данилюк, М. Вінтонів [та ін.]. – Вінниця, 2019. – Вип. 37. – С. 70-74. – ISBN 966-7277-88-7. – ISSN 1815-3070
1071928
  Волков А.Г. Прагматика политического текста : Монография / А.Г. Волков. – Запорожье : Просвіта, 2003. – 112с. – ISBN 966-653-111-9
1071929
  Бацевич Флорій Сергійович Прагматика природності спілкування: комунікативні смисли і парадигматичні зв"язки частки та в сучасному українському мовленні


  Автор, спираючись на численні приклади вживання частки та в розмовному мовленні, виявляє найчастотніші її комунікативні смисли, якими є 1) спонтанність виявлення мовцем думок, почуттів, оцінок тощо; 2) підсилення слів адресанта; 3) буденність події, ...
1071930
  Терещенко О.О. Прагматика розрахунку ставки дисконтування в період фінансової кризи // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2015. – № 6 (235). – С. 58-71. – ISSN 2305-7645
1071931
  Мартинюк В. Прагматика розробки і реалізації стратегії фінансової політики інноваційного розвитку вищої освіти України // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамов В., Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М. [та ін.]. – Тернопіль, 2017. – Вип. 2 (51). – С. 72-83. – ISSN 1818-5754


  Охарактеризовано сучасний стан і ключові аспекти фінансової політики інноваційного розвитку вищої освіти в Україні.
1071932
  Мазур О.В. Прагматика слов"янських перекладів твору Л. Керола "Аліса в Дивокраї": аспект читацького сприйняття / О.В. Мазур, А.Є. Мануілова // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 9. – С. 269-272. – (Філологічні науки. Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
1071933
   Прагматика слова: межвуз. сб. науч. тр.. – М., 1985. – 109с.
1071934
  Кравченко Л. Прагматика та інверсія художньої модальності поезії Р.М. Рільке в українських перекладах XX століття // Рідне слово в етнокультурному вимірі : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; [голов. ред.: М. Федурко ; редкол.: Н. Клименко та ін.]. – Дрогобич : Посвіт, 2015. – С. 372-382. – ISSN 2411-4758
1071935
  Кізима Т.О. Прагматика та перспективи трансформації заощаджень домогосподарств у інвестиції // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2010. – № 10. – С. 22-26
1071936
  Хомутенко А.В. Прагматика та семантика термінів фінансової науки "суспільні фінанси", "публічні фінанси" та "державні фінанси" // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового упр." ; редкол.: В.Д. Базилевич, О.Г. Білорус, С.А. Буковинський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (254). – С. 111-126 : табл. – Бібліогр.: 35 назв. – ISSN 2305-7645
1071937
  Стецько М. Прагматика теоретичних досліджень у сфері корпоративних фінансів // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2015. – Вип. 3. – С. 130-143. – ISSN 1818-5754
1071938
  Динькевич А.В. Прагматика форм длительного вида в диахроническом аспекте (на материале английской художественной литературы XVII-XX вв.) : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Динькевич Алевтина Владимировна ; Учреждение образования "Минский гос. лингв. ун-т". – Минск, 2019. – 22, [1] с., включ. обл. – Библиогр.: 17 назв.
1071939
  Оликсійчук С.В. Прагматика функціонування державного боргу в Україні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 17, вересень. – С. 61-65. – ISSN 2306-6814
1071940
  Влох Н.М. Прагматика художньої комунікації та її складові частини // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 9. – С. 11-15. – (Філологічні науки. Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
1071941
  Литвинчук Ирина Николаевна Прагматика эмотивного текста (психосемантическое экспериментальное исследование) : Дисс. ...кандидата филологических наук Специальность 10.02.15 / Литвинчук И.Н; КУ им.Т.Шевченко. – Киев, 2000. – 231л. – Додатки: л.232-370. – Библиогр.:л.187-231
1071942
  Соболєвський П.А. Прагматика: історичний аналіз та перспективи розвитку (Стефен Левінсон) // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 3. – С. 122-124
1071943
  Шкарбан І.В. Прагматико-аксіологічні параметри дискурсу преси // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 10. – С. 403-408.
1071944
  Стародубцева О.А. Прагматико-комунікативна роль кінетичної характеристики у французькому романі XX століття // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 1 : Матеріали конференції: Наукова спадщина професора Євгенії Литвиненко та завдання сучасної романістики, 25 вересня 2002 року. – С. 191-195. – ISBN 966-581-373-0
1071945
  Червона О.С. Прагматико-комунікативні параметри функціонування дієслівних перифраз (на матеріалі сучасної італійської мови) // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – С. 83-86. – (Серія "Філологія" ; вип. 73). – ISSN 2227-1864
1071946
   Прагматико-семантические аспекты немецкой лексики: межвуз. темат. сб. науч. тр.. – Калинин, 1988. – 154с.
1071947
  Мокра О. Прагматико-типологічні ознаки заперечення (на матеріалі експліцитних заперечних висловлень французької мови) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 184-192. – (Серія іноземні мови ; Вип. 12)
1071948
   Прагматико-функциональное исследование языков: роман-герм. филология.. – Кишинев, 1987. – 153с.
1071949
  Панов С.В. Прагматическая деконструкция искусства в философской антропологии Ж. Пулэна / С.В. Панов, С.Н. Ивашкин // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2016. – № 9. – С. 136-151. – ISSN 0235-1188
1071950
  Новикова Ольга Михайловна Прагматическая компетенция как основа профессиональной иноязычной речи специалистов медицинского профиля : из опыта подготовки кадров медицинского профиля // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 4. – С. 18-19. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1726-667Х
1071951
  Шевченко А.И. Прагматическая обусловленность номинаций невербальных компонентов коммуникации в англоязычном художественном тексте : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Шевченко А. И.; Киев. гос. пед. ин-т ин. яз. – К., 1987. – 23л.
1071952
  Хмель Т.А. Прагматическая педагогика и ее роль в американском школьном образовании : Автореф... канд. пед.наук: 730 / Хмель Т.А.; Моск. гос. пед. ин-т иностранных языков. – М., 1970. – 25л.
1071953
  Соловьева Е.В. Прагматическая функция интонации (эксперим.-фонетич. исследование на матер. франц. иронич. прозы). : Автореф... канд. филолог.наук: / Соловьева Е.В.; Москов. гос. пед. ин-т ин. языков. – М., 1984. – 24л.
1071954
   Прагматическая функция просодии: межвуз. сб. науч. тр.. – М., 1987. – 223с.
1071955
  Сай С.С. Прагматически обусловленные возвратные конструкции "опущенного объекта" в русском языке // Вопросы языкознания / РАН. – Москва, 2007. – № 2. – С. 75-91. – ISSN 0373-658Х
1071956
  Синица И.А. Прагматические антонимы как результат современных массмедийных практик // Система і структура східнослов"янських мов : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; редкол.: Ю.В. Кравцова, О.В. Прискова, В. Аврамова [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 12. – С. 255-263. – ISSN 2524-0013


  Проанализированы антонимические отношения как результат современной дискурсивной практики. Массмедийный дискурс современной Украины демонстрирует факты возникновения прагматических антонимических оппозиций. Эти примеры автор интерпретирует как ...
1071957
  Есакова М.Н. Прагматические аспекты перевода (на материале произведений М. Булгакова) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 22 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 3-25. – (Теория перевода ; № 4). – ISSN 0201-7385
1071958
  Чепель Н.П. Прагматические аспекты перевода реалий-историзмов // Вопросы филологии : научный журнал / Ин-т иностранных языков; Ин-т языкознания РАН. – Москва, 2009. – № 2 (32). – С. 43-48. – Библиогр.: Лит.: с.47-48; 23 п. – ISSN 1562-1391
1071959
  Киреева Е.З. Прагматические аспекты семантики первого лица (на материале регионального законодательства) // Slavisticna revija : casopis za jezikoslovje in literarne vede. – Ljubljana, 2015. – L. 63, N 4. – С. 407-417. – ISSN 0350-6894
1071960
   Прагматические аспекты функционирования языка: сб. ст.. – Барнаул, 1983. – 186с.
1071961
  Турабаева Рано Ахмеджановна Прагматические вопросы художественного перевода с английского языка на узбекский (на материале простой речевой метафоры) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.02, 10.02.04 / Турабаева Рано Ахмеджановна; Ташк. гос. ун-т. – Ташкент, 1980. – 21л.
1071962
  Грилихес Прагматические и лексико-синтаксические особенности рекламных текстов. (На материале англоязычной бытовой рекламы) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Грилихес ирина Владимировна; Киев. гос. пед. ин-т иностр. яз. – Киев, 1978. – 26 л.
1071963
   Прагматические и семантические аспекты синтаксиса: сб. науч. тр.. – Калинин, 1985. – 178с.
1071964
  Фролова Ирина Евгеньевна Прагматические и семантические особенности номинативных предложений в современном английском языке : Дис... канд. филос.наук: 10.02.04 / Фролова Ирина Евгеньевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. Каф-ра низших растений. – Киев, 1988. – 165л. – Бібліогр.:л.162-165
1071965
  Фролова Ирина Евгеньевна Прагматические и семантические особенности номинативных предложений в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Фролова Ирина Евгеньевна; КГУ. – К., 1988. – 17л.
1071966
  Фролова Ирина Евгеньевна Прагматические и семантические особенности номинативных предложений в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Фролова Ирина Евгеньевна; КГУ. – К., 1988. – 17л.
1071967
   Прагматические и текстовые характеристики предикативных и коммуникативных единиц: сб. науч. тр.. – Краснодар, 1987. – 117с.
1071968
  Шилина А.В. Прагматические особенности лексики ольфакторного восприятия в англоязычных рекламных текстах и ее перевода на русский язык // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 9 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2012. – С. 197-202. – (Филология. Востоковедение. Журналистика ; Вып. 3). – ISSN 1813-1921
1071969
  Чехет Татьяна Эдуардовна Прагматические особенности разноуравневых единиц с пассивным значением в современном английском языке : Дис... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Чехет Татьяна Эдуардовна; КУ им. Т.Шевченко. – Киев, 1992. – 225л. – Бібліогр.:л.222-225
1071970
   Прагматические условия функционирования языка: сб. науч. тр.. – Кемерово, 1987. – 131с.
1071971
  Рудницкая И.А. Прагматические функции однофазового текста во французском языке : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.05 / Рудницкая И.А.; Москов. гос. пед. ин-т ин. яз. – Москва, 1984. – 24л.
1071972
  Пастухова И.Г. Прагматические функции современных лексических заимствований в художественной прозе ГДР, : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Пастухова И.Г.; Моск.гос.пед.ин-т иностр.яз. – М, 1987. – 23л.
1071973
  Холод Александр Михайлович Прагматические характеристики родовых форм русских имен существительных и прилагательных : Дис... канд. филолог.наук: 10.02.01 / Холод Александр Михайлович; КУ им. Т.Шевченко. – Киев, 1994. – 132л. – Бібліогр.:л.98-112
1071974
   Прагматические характеристики текста и его смысловая интерпертация.. – Нальчик, 1987. – 155с.
1071975
  Норман Б.Ю. Прагматический аспект грамматики славянских языков // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 / Московский университет им.М.В.Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 76-85. – (Филология ; № 5). – ISSN 0201-7385
1071976
  Гарпушкин Вячеслав Ефимович Прагматический аспект знаков в познании и общении. (Гносеол. вопросы прагматики) : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Гарпушкин Вячеслав Ефимович; Горьк. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1975. – 17л.
1071977
  Баркова Любовь Андреевна Прагматический аспект использования фразеологизмов в рекламных текстах / англ. яз./ : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Баркова Любовь Андреевна; Моск. гос. пед. ин-т ин.яз. – М., 1983. – 24л.
1071978
  Медведь М.Н. Прагматический аспект перевода предложений, организованных по модели THERE - V - N (МОД) - L, на русский язык // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : Збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2005. – Том 11. – С. 511-518
1071979
   Прагматический аспект предложения и текста: межвуз. сб. науч. тр.. – Л., 1990. – 129с.
1071980
  Воронков Валентин Валентинович Прагматический аспект текста англоязычной публицистической журнальной статьи : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Воронков Валентин Валентинович; Моск. гос. лингвист. ун-т. – М., 1991. – 28л.
1071981
  Жукова Л.П. Прагматический аспект функционировния фразеологизмов в языке английской газеты : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Жукова Л. П.; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1987. – 24 с.
1071982
  Козлова С.П. Прагматический аспект языка рекламы в перссе ФРГ : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Козлова С.П. ; Моск. ин-т. ин. яз. – Москва, 1989. – 23 с.
1071983
  Тихомирова Ирина Ивановна Прагматический интегральный подход? : наконец-то в школу возвращается воспитание // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 3. – С. 33-36. – ISSN 1727-4893


  Жизнь показала: списывать воспитание со счетов рано. Обучение, образование, информирование, которыми его пытались заменить, не смогли выполнить его функцию. Путь к свободе и демократии без воспитания - путь в хаос.
1071984
  Титаренко А.И. Прагматический лжемарксизм - философия антикоммунизма / А.И. Титаренко. – М. : Изд-во Моск. ун-т, 1964. – 292с.
1071985
  Задорнова В.Я. Прагматический подход к переводу юмора / В.Я. Задорнова, А.С. Кобяшова // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 22 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 66-84. – (Теория перевода ; № 4). – ISSN 0201-7385


  Целью данной статьи является рассмотрение и оценка возможностей прагматического подхода при переводе юмористических текстов на разные языки. В статье выделяются и обосновываются четыре типа юмора, характерные как для английской, так и для русской ...
1071986
  Синявська О.Е. Прагматический потенциал символических коммерческих номинаций ХІХ - ХХІ веков // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. О.І. Ніка ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 59. – С. 194-199


  В статье предложен анализ символических коммерческих наименований XIX - XXI веков с точки зрения их прагматического потенциала. В работе представлены наиболее универсальные для исследуемых периодов тематические группы символических номинаций, а также ...
1071987
  Космеда Т. Прагматический потенциал слов с семантикой оценки и его реализация в русской и украинской газетной коммуникации // Wyraz i zdanie w jazykach slowianskich: Opis, konfrontacja, przeklad : Materialy Miedzynarodowej konferencji naukowej,Wroclaw,25-26 listopada 1998 r. / Pod red.L.Pisarek, J.Sokolowskiego. – Wroclaw, 2000. – С. 161-166. – (Slavica Wratislaviensia ; 107). – ISBN 83-229-1991-3
1071988
  Святчик Екатерина Валентиновна Прагматический потенциал экспрессивного слова и его реализация в русской газетной коммуникации : Дис... канд. филолог.наук: 10.02.02 / Святчик Екатерина Валентиновна; КУ им. Т.Шевченко. – К., 1996. – 143л. – Бібліогр.:л.128-143
1071989
  Джохадзе И.Д. Прагматический реализм Хилари Патнэма // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2011. – № 4. – С. 112-127. – ISSN 0235-1188
1071990
  Логинов Е.В. Прагматическое истолкование свободы воли // Вестник Московского университета. Серия 7 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 52-68. – (Философия ; № 6). – ISSN 0201-7385
1071991
  Власенко М.С. Прагматична обумовленість варіювання стану дієслова в іспанських законодавчих текстах // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – Вип. 5. – С. 32-36. – ISBN 966-581-295-5
1071992
  Власенко М.С. Прагматичне значення підрядних означальних речень в іспанських законодавчих текстах // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 24. – С. 50-57


  У статті йдеться про прагматичне значення підрядних означальних речень в текстах іспанських законодавчих документів, звертається особлива увага на мовні засоби, що сприяють однозначному, чіткому розумінню адресатом викладених законодавчих положень. В ...
1071993
  Лещенко О.П. Прагматичний аспект перекладу лексичних одиниць в науково-технічних текстах // Славута : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпродзержин. держ. техн. ун-т. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 8. – С. 53-57
1071994
  Головач У.В. Прагматичний аспект перекладу у світлі теорії мовної комунікації // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 24. – С. 93-109


  У статті проаналізовано найтиповіші для давньогрецького поетичного мовлення особливості слововжитку з урахуванням специфіки прагматичних відношень, що пов"язані з характером і формами рецепції всередині культур, епох і цивілізацій. Особливу увагу ...
1071995
  Іванова С.В. Прагматичний потенціал емоційного висловлювання // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 160-168


  У статті аналізується взаємодія лінгвістичних засобів, що реалізують емоційний стан мовця. Особливу увагу приділено компонентам мовленнєвої ситуації та визначається їх роль в актуалізації різноманітних емоційних висловлювань. В статье проводится ...
1071996
  Баландіна Н. Прагматичні кліше з погляду ситуативно-дейктичної моделі перекладу // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 20. – С. 119-136


  Ситуативна модель перекладу чеських прагматичних кліше українською мовою розглядається з погляду відповідності дейктичних параметрів. Аналізується персональний дейксис, суб"єктивний і об"єктивний, соціальні ролі, гендерні характеристики, синтаксична ...
1071997
  Баландіна Н.Ф. Прагматичні кліше з погляду теорії перекладу // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформац. фонд НАН України. – Київ, 2015. – № 3. – С. 12-22. – ISSN 0027-2833
1071998
  Биданцева М.Г. Прагматичні проблеми перекладу суспільно-політичного тексту з англійської мови на українську // Славута : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпродзержин. держ. техн. ун-т. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 8. – С. 32-36
1071999
  Караневич М.І. Прагматично зумовлені трансформації в англо-українському художньому перекладі : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.16 / Караневич Мар"яна Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 215 л. – Бібліогр.: л. 184-215
1072000
  Караневич М.І. Прагматично зумовлені трансформації в англо-українському художньому перекладі : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.16 / Караневич Мар"яна Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: 8 назв
<< На початок(–10)1071107210731074107510761077107810791080(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,