Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1001100210031004100510061007100810091010(+10)В кінець >>
1003001
  Ніколенко К. "Освідчення " З Миколи Заболоцького // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. за вип. М.К. Наєнко ; упоряд. М. Єщенко. – Київ, 2020. – Вип. 12. – С. 110-113


  Твори учасників конкурсу відповідно до зайнятих ними призових місць. Вірші.
1003002
  Ганаба С.О. "Освіта в Русі": методологічний потенціал концепції складності // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 6 (4). – C. 24-29


  Розглянуто можливості методологічного потенціалу концепції складності щодо модернізації освіти, яка б враховувала мінливість та складність як суспільства, так і світу людини. Освіта як суспільна інституція перебуває у русі, у стані постійної зміни та ...
1003003
  Якобсон А. "Освіта впродовж життя це простір, в якому перебуває вся система освіти" / вела розмову Л. Рапіна // Педагогічна газета. – Київ, 2015. – Листопад - грудень (№ 6). – С. 5


  Регіональний директор Представництва DVV International в Україні Аніта Якобсоне у розмові з журналісткою "Педагогічної газети" торкнулася проблем і перспектив розвитку освіти дорослих в Україні.
1003004
  Грабович Г. "Освіта дає міфи, якщо не зовсім "беліберду" / розмову вела Любов Якимчук // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 24 березня (№ 12). – С. 4. – ISSN 2519-4429
1003005
   "Освіта для сучасності" // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 16-23 вересня (№ 36/37). – С.1


  14-16 вересня відбувся VI українсько-польський форум "Освіта для сучасності", організований Національною академією педагогічних наук України і Комітетом педагогічних наук Польської академії наук та Національним педагогічним університетом імені М.П. ...
1003006
  Табачник Д. "Освіта є ключовим елементом забезпечення сталого розвитку людського потенціалу, однією з найважливіших складових загальнолюдських цінностей" // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2013. – № 4/5 (1000/1001). – С. 3-6 : Фото. – ISSN 0131-6788


  Виступ Міністра освіти і науки України Дмитра Табачника на Загальних зборах НАПН України.
1003007
   "Освіта і здоров"я: формування здоров"я дітей, підлітків та молоді в умовах навчального закладу" : матеріали 2 Всеукраїнської науково-практич. конференції з міжнародною участю, 25-26 вересня 2008 року / МОНУ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка; Ін-т фізичної культури; Сумська обл. держ. адміністрація, Управління освіти і науки та ін.; [ ред. кол.: Антомонов М.Ю., Гуменна О.А., Єжова О.О. та ін. ]. – Суми : СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2008. – 408с.
1003008
  Товажнянский Л. "Освіта й наука - важливі чинники розвитку України" // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2010. – № 17 (278). – С. 41-45.


  Харківський політехнічний інститут. Інтерв"ю з ректором Л. Товажнянським.
1003009
  Заяц И. Освещение белорусско-китайских отношений в современной прессе: информационный мост дружбы // Постаті в історії журналістики : невідоме про відомих, нові факти про забутих діячів : матеріали секційного засідання кафедри історії журналістики Міжнародної студентської наукової конференції "Студентська наука і практика: моделі трансформації, Болонський процес та розвиток інформаційного простору", Київ, 3-4 квітня 2008 р. / КНУТШ, Ін-т журналістики ; Дослідницький центр історії укр. преси ; [ за ред. Н.М. Сидоренко ]. – Київ, 2008. – С. 109-111
1003010
  Казьмирчук Г.Д. Освещение в "Истории городов и сел Украинской ССР" жизни и деятельности декабристов на Украине // Вибрані твори / Г.Д. Казьмирчук. – Київ : Логос, 2012. – Т. 1 : Декабристи в Україні. – С. 224-225. – ISBN 978-966-171-565-2
1003011
  Слепов Л.А. Освещение в газетах вопросов партийной жизни / Л.А. Слепов. – Москва, 1948. – 24с.
1003012
  Бекасов Д.Г. Освещение в газете вопросов партийной жизни : лекции / Д.Г. Бекасов ; Высш. парт. школа при ЦК КПСС, Кафедра журналистики. – Москва : [б. и.], 1953. – 48 с.
1003013
  Верховцев И.Л. Освещение в газете вопросов промышленности и транспорта / И.Л. Верховцев. – Москва, 1948. – 19с.
1003014
  Новиков С.Н. Освещение в газете вопросов сельского хозяйства / С.Н. Новиков. – М., 1948. – 20с.
1003015
  Объедков Г.К. Освещение в газете вопросов сельского хозяйства / Г.К. Объедков. – Москва, 1950. – 24с.
1003016
  Поляков В.И. Освещение в газете вопросов сельского хозяйства. Лекция / В.И. Поляков. – Москва, 1955. – 32с.
1003017
  Сутоцкий С.Б. Освещение в газете вопросов Советского строительства / С.Б. Сутоцкий. – М., 1948. – 74 с.
1003018
  Олефиренко В.В. Освещение в периодической печати УССС вопросов правового воспитания трудящихся (1966-1978 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Олефиренко В. В.; АН УССР, Ин-т ист. – К., 1981. – 24л.
1003019
  Азизян А.К. Освещение в печати вопросов науки, школ, вузов : лекция, прочит. в Высш. парт. школе при ЦК КПСС / А.К. Азизян ; ВПШ при ЦК КПСС, Каф. журналистики. – Москва : [б. и.], 1957. – 44 с.
1003020
  Котигоренко В.А. Освещение в советской историко-партийной литературе проблемы объективной обусловленности возрастания руководящей роли КПСС на этапе развитого социализма : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Котигоренко В.А.; КГУ. – К., 1984. – 22л.
1003021
  Топчий А.А. Освещение в средствах массовой информации проблемы торговли людьми : пособие для журналистов / [ А.А. Топчий, Т.С. Шевченко]. – Киев : Куприянова Е.А, 2007. – 158, [1] с. : ил., табл. – Авт. указ. на с. 5. – Библиогр.: с. 149-151 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-8668-37-1
1003022
  Озтюрк А. Освещение войны в Южной Осетии в турецких СМИ // Клио : журнал для учёных / С.Н. Полторак. – Санкт-Петербург, 2014. – № 9 (93). – С. 16-19. – ISSN 2070-9773
1003023
  Царев В.А. Освещение вопросов партийной жизни в газете / В.А. Царев. – М, 1971. – 36с.
1003024
  Бекасов Д.Г. Освещение вопросов партийной жизни в газете : учеб.-метод. пособ. по курсу "Теория и практика парт.-сов. журналистики" / Д.Г. Бекасов ; Науч.-метод. кабинет по заоч. и вечер. обучению Московского гос. ун-та им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет, 1977. – 64 с. – Библиогр.: с. 63
1003025
  Гончаров В.А. Освещение вопросов партийной работы на селе в местных газетах / В.А. Гончаров. – Москва, 1955. – 84с.
1003026
  Штепа М.М. Освещение вопросов производства и его технико-экономических особенностей в школьном курсе экономической географии СССР : автореф. дис. ... канд. пед. наук / Штепа М.М. ; КГУ. – Киев, 1961. – 16 с.
1003027
  Фролов Г.Н. Освещение вопросов сельского хозяйства в печати / Г.Н. Фролов. – Москва, 1966. – 56с.
1003028
  Фролов Г.Н. Освещение вопросов сельского хозяйства в печати. / Г.Н. Фролов. – М, 1971. – 36с.
1003029
   Освещение и краски Румынского взморья. – Бухарест, 1967. – 116с.
1003030
  Посадский И.В. Освещение классов и пансиона Киевской 1-й гимназии / И.В. Посадский. – Киев : Типо-лит. т-ва И.Н. Кушнерев и К*, 1897. – 80 с., 1 л. ил. : ил. – Библиогр.: с. 5-6
1003031
  Сеидов В.Г. Освещение Крымской войны в русской печати середины 19 века. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.01 / Сеидов В.Г.; МГУ. – М, 1979. – 24л.
1003032
  Кланс Н.Д. Освещение международных проблем прессой Ганы в Сьерра-Леоне. 1960-1970 гг. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.10 / Кланс Н.Д.; МГУ. Ф-тет журналистики. – М., 1972. – 16л.
1003033
  Смехотина М. Освещение партийной и комсомольской жизни в стенной газете. / М. Смехотина. – Вологда, 1952. – 40с.
1003034
  Озтюрк А. Освещение переговоров по газопроводу "Южный поток" в российских СМИ // Клио : журнал для учёных / С.Н. Полторак. – Санкт-Петербург, 2014. – № 11 (95). – С. 28-30. – ISSN 2070-9773


  В статье подчеркивается, что манера освещения, будь то в положительном или отрицательном ключе, напрямую была связана с заявлениями, которые делались турецкой и российской сторонами.
1003035
  Рамазанова Н.К. Освещение проблем международной жизни в советской прессе. / Н.К. Рамазанова. – М, 1975. – 31с.
1003036
  Клюев С.А. Освещение производственных помещений / С.А. Клюев. – Москва, 1979. – 152 с.
1003037
  Агаев И.А. Освещение роли народных масс на уроках истории СССР : Автореф. дис. ... канд. пед. наук / Агаев И.А. ; Азерб. гос. пед. ин-т. – Баку, 1968. – 26 с.
1003038
  Агаев И.А. Освещение роли народных масс на уроках истории СССР. : Автореф... Канд.пед.наук: / Агаев И.А.; Азерб.гос. пед.ин-т. – Баку, 1966. – 23л.
1003039
  Натарова А. Освещение событий в Ливии французскими информационными агентствами // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 98, ч. 2. – С. 114-115. – бібліогр. в кінці ст.
1003040
   Освещение соуиально-полтического развития Сибири XIX - XX в.. – Красноярск, 1980. – 96с.
1003041
  Фрумкин Е.А. Освещение торфопредприятий / Е.А. Фрумкин. – Москва-Ленинград : Главная редакция горно-топливной литературы, 1935. – 224 с.
1003042
  Пугачев Е.М. Освещение философских вопросов и формирование мировоззрения студентов при изучении механики и молекулярной физики / Е.М. Пугачев. – Курск, 1974. – 43с.
1003043
  Назария С. Освещение Ялтинской конференции в румынской историографии // Codrul Cosminului : scientific annals, history section / "Stefan cel Mare" univ. of Suceava. – Suceava, 2016. – С. 143-152. – (New series ; vol. 22, no. 1). – ISSN 1224-032X
1003044
  Варсанофьева Г.Д. Освещенность и ее контроль в осветительных установках / Г.Д. Варсанофьева, А.М. Фомина. – Москва, 1972. – 56 с.
1003045
  Гирса И.И. Освещенность и поведение рыб / И.И. Гирса. – Москва : Наука, 1981. – 165с.
1003046
  Тимонен А.Н. Освещенные берега : повесть / Антон Тимонен ; пер. с фин. – Петрозаводск : Госиздат КФССР, 1953. – 208 с.
1003047
  Сууман А. Освещенные заревом : стихи / Александр Сууман ; пер. с эст. – Москва : Советский писатель, 1980. – 95 с.
1003048
  Каверин В.А. Освещенные окна / В.А. Каверин. – Москва, 1974. – 388с.
1003049
  Беляев Л.А. Освещённые окна мои : стихи / Л.А. Беляев. – Архангельск : Вологда : Сев.-Зап. книжное изд-во : Волог. отд-ние, 1978. – 63 с. : ил.
1003050
  Каверин В.А. Освещенные окна. / В.А. Каверин. – Москва : Современник, 1976. – 380 с.
1003051
  Каверин В.А. Освещенные окна. / В.А. Каверин. – Москва : Советский писатель, 1978. – 544 с.
1003052
  Слипенчук В.Т. Освещенный минутой / В.Т. Слипенчук. – Барнаул, 1973. – 94с.
1003053
  Жалинский А.З. Освидетельствование в советском уголовном процессе / А.З. Жалинский. – Львов, 1964. – 75с.
1003054
  Жалинский А.Є. Освидетельствование на предварительном следствии : Автореф... канд. юрид.наук: / Жалинский А.Є.; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1964. – 20л.
1003055
  Маркс Н.А. Освидетельствование при расследовании преступлений : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.09 / Маркс Н.А.; МВ и ССО РСФСР. Св. юрид. ин-т. – Свердловск, 1980. – 21л.
1003056
  Дрозд В.Г. Освідування у справах про тілесні ушкодження // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 5. – С. 152-156.


  Розглянуто процесуальні й тактичні аспекти провадження освідування при розслідуванні заподіяння тілесних ушкоджень. In this article it is examined the process and tactic aspects concerning the organization of the certification during the bodily ...
1003057
  Баганець О.В. Освідування як засіб отримання доказів стороною обвинувачення у досудовому розслідуванні прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою // Актуальні проблеми правоохоронної діяльності : зб. матеріалів Всеукр. наук.- практ. Інтернет конф. (23 груд. 2016 р.) / М-во внутр. справ України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка ; [упоряд.: В.С. Бондар, М.В. Кривонос]. – Сєвєродонецьк : РВВ ЛДУВС ім. Е.О.Дідоренка, 2017. – С. 8-10. – ISBN 978-617-616-075-5
1003058
  Ярмульський А.Г. Освідчення / А.Г. Ярмульський. – Дніпропетровськ, 1966. – 77с.
1003059
  Лук""янчук Р.Ф. Освідчення / Р.Ф. Лук""янчук. – Донецьк, 1979. – 32с.
1003060
  Дрок К.Л. Освідчення : вибране / К.Л. Дрок. – Київ : Дніпро, 1979. – 254 с.
1003061
  Майданська С.В. Освідчення / С.В. Майданська. – Київ : Молодь, 1990. – 93 с.
1003062
  Жуковський С.В. Освідчення в любові / С.В. Жуковський. – Донецьк : Донбас, 1991. – 118 с.
1003063
  Славинський М.Б. Освідчення в любові : Тарас Шевченко: для школярів та студентів / Микола Славинський. – Київ ; Харків : Майдан, 2020. – 207, [1] с. : іл., портр. – ISBN 978-966-372-769-1


  У пр. № 1747372 напис: Ясновельможному Михайлові Наєнку - намагався по-людськи написати про генія... З приязню Автор /підпис/ 14.06.21
1003064
  Струцюк Й.Г. Освідчення. / Й.Г. Струцюк. – Львів : Каменяр, 1965. – 27 с.
1003065
  Кокостікова Г.І. Освідченя / Г.І. Кокостікова. – К, 1971. – 87с.
1003066
  Огнев"юк В. Освіта - важіль економіки // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 2-9 січня (№ 1/2). – С. 12


  Стаття ректора Київського ун-ту імені Бориса Грінченка Віктора Огнев"юк про сучасну вищу освіту, яка потребує глибинних трансформацій.
1003067
  Пунда Ю.В. Освіта - головна інвестиція в розвиток людського капіталу сектору безпеки і оборони України // Наука і оборона : щоквартальний науково-теоретичний та науково-практичний журнал / М-во оборони України ; голов. ред. Б. Семон ; редкол.: В. Бочарніков, В. Вагапов, О. Воробйов [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1. – С. 34-40
1003068
  Харкянен Л.В. Освіта - головний компонент підвищення конкурентоспроможності економіки // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2007. – № 4 : Матеріали другого щорічного Всеукраїнського форуму "Соціально спрямований бізнес-бізнес з турботою про людей". – С. 113-116. – ISBN 966-614-021-7
1003069
  Табачник Д. Освіта - ключовий елемент забезпечення сталого розвитку // Педагогічна газета. – Київ, 2013. – лютий (№ 4). – С. 2


  Виступ міністра освіти і науки України Дмитра Табачника на Загальних зборах НАПН України.
1003070
  Надольний І. Освіта - ключовий чинник модернізації суспільства // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (176). – С. 19-25. – ISSN 1682-2366
1003071
   Освіта - наш внесок у перемогу України // Київський університет. – Київ, 2022. – Березень - квітень (№ 4). – С. 1, 2


  "Через початок широкомасштабного вторгнення російської федерації в Україну 24 лютого 2022 року у КНУ імені Тараса Шевченка було оголошено канікули з 28 лютого до 1 квітня. А вже 4 квітня 2022 року Університет відновив навчальний процес. Відновленню ...
1003072
  Кінах А. Освіта - основа стабільості соціально-економічного життя // Освіта України, 2005


  Професійний розвиток трудового потенціалу України
1003073
  Сидоренко В.К. Освіта - стратегічний ресурс економічного розвитку сучасного суспільства // Біоресурси і природокористування : науковий журнал / Нац. ун. біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2010. – Т. 2, № 3/4. – С. 141-148. – ISSN 2078-9912
1003074
  Птахів Семен Освіта - теж туризм? // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2015. – № 5, вересень - жовтень. – С. 58-60 : фото. – ISSN 1998-8044
1003075
  Олійник В. Освіта - у "хмарі" // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2022. – 28 листопада (№ 46). – С. 4-6. – ISSN 2219-5793


  Як налаштувати повноцінний навчальний процес за допомогою цифрових інструментів Google.
1003076
  Верховод І.С. Освіта - шлях до соціальної інтеграції та працевлаштування інвалідів // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 25-27. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
1003077
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
1 - 8 листопада (№ 49). – 2000. – 8 с.
1003078
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
1-8 березня (№ 13/14). – 2000. – 16 с.
1003079
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
2-9 лютого (№ 6/7). – 2000. – 16 с.
1003080
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
2 - 9 серпня (№ 34). – 2000. – 8 с.
1003081
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
3-10 травня (№ 22). – 2000. – 8 с.
1003082
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
4 - 11 жовтня (№ 44). – 2000. – 8 с.
1003083
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
5-12 липня (№ 30). – 2000. – 8 с.
1003084
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
5-12 квітня (№ 19). – 2000. – 8 с.
1003085
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
5-12 січня (№ 1/2). – 2000. – 16 с.
1003086
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
6 - 13 вересня (№ 39). – 2000. – 8 с.
1003087
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
6-13 грудня (№ 57/58). – 2000. – 12 с.
1003088
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
7 - 14 червня (№ 26). – 2000. – 16 с.
1003089
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
8 - 15 листопада (№ 50/51). – 2000. – 32 с.
1003090
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
8-15 березня (№ 15). – 2000. – 8 с.
1003091
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
9 - 16 серпня (№ 35). – 2000. – 8 с.
1003092
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
9 - 16 лютого (№ 8/9). – 2000. – 16 с.
1003093
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
11 - 18 жовтня (№ 45). – 2000. – 8 с.
1003094
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
12-19 січня (№ 3). – 2000. – 8 с.
1003095
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
12 -19 липня (№ 31). – 2000. – 8 с.
1003096
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
13 - 20 грудня (№ 59). – 2000. – 8 с.
1003097
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
13 - 20 вересня (№ 40). – 2000. – 8 с.
1003098
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
14-21 червня (№ 27). – 2000. – 16 с.
1003099
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
15-22 березня (№ 16/17). – 2000. – 16 с.
1003100
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
15 - 22 листопада (№ 52/53). – 2000. – 16 с.
1003101
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
16 - 23 серпня (№ 36). – 2000. – 8 с.
1003102
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
16-23 лютого (№ 10/11). – 2000. – 16 с.
1003103
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
17-24 травня (№ 23). – 2000. – 8 с.
1003104
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
18 - 25 жовтня (№ 46). – 2000. – 8 с.
1003105
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
19-26 січня (№ 4). – 2000. – 8 с.
1003106
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
19-26 квітня (№ 20). – 2000. – 8 с.
1003107
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
19-26 липня (№ 32). – 2000. – 8 с.
1003108
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
20 - 27 грудня (№ 60). – 2000. – 8 с.
1003109
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
20 -27 вересня (№ 41). – 2000. – 8 с.
1003110
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
21 -28 червня (№ 28). – 2000. – 16 с.
1003111
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
22-29 березня (№ 18). – 2000. – 16 с.
1003112
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
23 лютого - 1 березня (№ 12). – 2000. – 8 с.
1003113
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
23 - 30 серпня (№ 37). – 2000. – 16 с.
1003114
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
24 - 31 травня (№ 24). – 2000. – 16 с.
1003115
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
25 жовтня - 1 листопада (№ 47/48). – 2000. – 16 с.
1003116
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
26 квітня - 3 травня (№ 21). – 2000. – 8 с.
1003117
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
26 липня - 2 серпня (№ 33). – 2000. – 8 с.
1003118
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
26 січня - 2 лютого (№ 5). – 2000. – 8 с.
1003119
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
27 грудня - 3 січня (№ 61/62). – 2000. – 16 с.
1003120
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
27 вересня - 4 жовтня (№ 42/43). – 2000. – 16 с.
1003121
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
28 червня - 5 липня (№ 29). – 2000. – 16 с.
1003122
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
29 листопада - 6 грудня (№ 55/56). – 2000. – 12 с.
1003123
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
30 серпня - 6 вересня (№ 38). – 2000. – 8 с.
1003124
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
31 травня - 7 червня (№ 25). – 2000. – 8 с.
1003125
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик: спецвипуск. – Київ, 1940-
7-14 грудня (№ 50). – 2011. – 8 с.
1003126
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик: спецвипуск. – Київ, 1940-
21-28 грудня (№ 51). – 2011. – 8 с.
1003127
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик: спецвипуск. – Київ, 1940-
28-31 грудня (№ 52). – 2011. – 8 с.
1003128
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик: спецвипуск. – Київ, 1940-
28 вересня - 5 жовтня (№39). – 2011
1003129
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик: спецвипуск. – Київ, 1940-
30 лист.-7 грудня (№ 49) : Абітурієнтам. – 2011. – 16 с.
1003130
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
1 - 8 лютого (№ 5). – 2012. – 16 с.
1003131
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України: спецвипуск. – Київ, 1940-
1 - 8 серпня (№ 34). – 2012. – 12 с.
1003132
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
2-9 травня (№ 21). – 2012. – 20 с.
1003133
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України: спецвипуск. – Київ, 1940-
3-10 жовтня (№ 43/44). – 2012. – 16 с.
1003134
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
4 - 11 січня (№ 1/2). – 2012. – 16 с.
1003135
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
5-12 грудня (№ 51). – 2012. – 8 с.
1003136
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
6-13 червня (№ 26). – 2012. – 8 с.
1003137
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
7 - 14 березня (№ 11/12). – 2012. – 8 с.
1003138
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
8 - 15 лютого (№ 6/7). – 2012. – 16 с.
1003139
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України: спецвипуск. – Київ, 1940-
8 - 15 серпня (№ 35). – 2012. – 12 с.
1003140
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
9-16 травня (№ 22). – 2012. – 12 с.
1003141
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
11 квітня - 18 квітня (№ 17/18). – 2012. – 16 с.
1003142
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України: спецвипуск. – Київ, 1940-
11 липня - 18 липня (№ 30/31). – 2012. – 12 с.
1003143
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України: спецвипуск. – Київ, 1940-
12-19 вересня (№ 39/40). – 2012. – 12 с.
1003144
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
12-19 грудня (№ 52). – 2012. – 12 с.
1003145
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
14-21 листопада (№ 48/49). – 2012. – 12 с.
1003146
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
14-21 березня (№ 13). – 2012. – 8 с.
1003147
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
15-22 серпня (№ 36). – 2012. – 8 с.
1003148
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
16-23 травня (№ 23). – 2012. – 12 с.
1003149
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України: спецвипуск. – Київ, 1940-
17/24 жовтня (№ 45). – 2012. – 12 с.
1003150
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України: спецвипуск. – Київ, 1940-
18 липня - 25 липня (№ 32). – 2012. – 12 с.
1003151
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
18 - 25 квітня (№ 19). – 2012. – 16 с.
1003152
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
18 - 25 січня (№ 3/4). – 2012. – 16 с.
1003153
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
21-28 березня (№ 14/15). – 2012. – 12 с.
1003154
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
21-28 листопада (№ 50). – 2012. – 12 с.
1003155
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
22 - 29 лютого (№ 8/9). – 2012. – 12 с.
1003156
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
23 - 30 травня (№ 24). – 2012. – 12 с.
1003157
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
25 квітня - 2 травня (№ 20). – 2012. – 8 с.
1003158
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України: спецвипуск. – Київ, 1940-
25 липня - 1 серпня (№ 33). – 2012. – 12 с.
1003159
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України: спецвипуск. – Київ, 1940-
26 вересня - 3 жовтня (№ 41/42). – 2012. – 12 с.
1003160
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України: спецвипуск. – Київ, 1940-
27 червня (№ 28) : Правила прийому до Київського університету імені Бориса Гринченка в 2012 році. – 2012. – 12 с.
1003161
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України: спецвипуск. – Київ, 1940-
28 червня - 4 липня (№ 29). – 2012. – 12 с.
1003162
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
28 березня - 4 квітня (№ 16). – 2012. – 12 с.
1003163
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
29 лютого - 7 березня (№ 10). – 2012. – 8 с.
1003164
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України: спецвипуск. – Київ, 1940-
29 серпня - 5 вересня (№ 37/38). – 2012. – 12 с.
1003165
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
30 травня-6 червня (№ 24)-. – 2012. – 8 с.
1003166
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
31 жовтня - 7 листопада (№ 46/47). – 2012. – 12 с.
1003167
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
2-9 січня (№ 1/2). – 2013. – 16 с.
1003168
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
2-9 жовтня (№ 43). – 2013. – 12 с.
1003169
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
3-10 липня (№ 31). – 2013. – 8 с.
1003170
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
3-10 квітня (№ 17). – 2013. – 12 с.
1003171
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
4-11 вересня (№ 39). – 2013. – 8 с.
1003172
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
6 червня (№ 27). – 2013. – 8 с.
1003173
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
6-13 листопада (№ 47). – 2013. – 12 с.
1003174
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
6-13 грудня (№ 50). – 2013. – 12 с.
1003175
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
6-13 лютого (№ 7). – 2013. – 8 с.
1003176
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
6 - 13 березня (№ 12). – 2013. – 12 с.
1003177
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
7-14 серпня (№ 35). – 2013. – 12 с.
1003178
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
8-15 травня (№ 22). – 2013. – 12 с.
1003179
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
9-16 жовтня (№ 44). – 2013. – 8 с.
1003180
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
9-16 січня (№ 3). – 2013. – 16 с.
1003181
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
10-17 квітня (№ 18). – 2013. – 12 с.
1003182
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
10-17 липня (№ 32). – 2013. – 12с.
1003183
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
11-17 вересня (№ 40). – 2013. – 8 с.
1003184
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
11 червня (№ 28). – 2013. – 8 с.
1003185
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
12-19 червня (№ 29). – 2013. – 12 с.
1003186
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
13-20 листопада (№ 48). – 2013. – 12 с.
1003187
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
13-20 березня (№ 13). – 2013. – 12 с.
1003188
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
13-20 лютого (№ 8). – 2013. – 12 с.
1003189
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
14-21 серпня (№ 36). – 2013. – 8 с.
1003190
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
15-22 травня (№ 23). – 2013. – 8 с.
1003191
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
16-23 жовтня (№ 45). – 2013. – 12 с.
1003192
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
17-24 липня (№ 33). – 2013. – 8 с.
1003193
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
18-25 вересня (№ 41). – 2013. – 12 с.
1003194
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
18 квітня (№ 19). – 2013. – 12 с.
1003195
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
19-24 квітня (№ 20). – 2013. – 12 с.
1003196
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
20-27 березня (№ 14). – 2013. – 12 с.
1003197
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
20 грудня (№ 51). – 2013. – 12 с.
1003198
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
20-27 лютого (№ 9). – 2013. – 8 с.
1003199
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
23-30 січня (№ 4/5). – 2013. – 16 с.
1003200
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
23-30 жовтня (№ 46). – 2013. – 12 с.
1003201
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
23 травня (№ 24). – 2013. – 12 с.
1003202
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
24 травня (№ 25). – 2013. – 12 с.
1003203
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
24 квітня-1 травня (№ 21). – 2013. – 12 с.
1003204
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
24-31 липня (№ 34). – 2013. – 8 с.
1003205
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
25 вересня - 2 жовтня (№ 42). – 2013. – 12 с.
1003206
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
25 листопада (№ 47). – 2013. – 12 с.
1003207
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
26 червня - 3 липня (№ 30). – 2013. – 16 с.
1003208
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
27 березня - 3 квітня (№ 15/16). – 2013. – 16 с.
1003209
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
27 грудня (№ 52). – 2013. – 12 с.
1003210
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
27 листопада - 4 грудня (№ 49). – 2013. – 12 с.
1003211
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
27 лютого - 6 березня (№ 10/11). – 2013. – 8 с.
1003212
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
28 серпня - 4 вересня (№ 38). – 2013. – 8 с.
1003213
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
29 травня - червня (№ 26). – 2013. – 12 с.
1003214
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
30 січня - 6 лютого (№ 6). – 2013. – 8 с.
1003215
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
1 липня (№ 28). – 2014. – 12 с.
1003216
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
2-9 липня (№ 29). – 2014. – 8 с.
1003217
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
2-9 квітня (№ 13/14). – 2014. – 16 с.
1003218
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
3-10 вересня (№ 37). – 2014. – 12 с.
1003219
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
4-11 червня (№ 24/25). – 2014. – 16 с.
1003220
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
5 -12 листопада (№ 47). – 2014. – 16 с.
1003221
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
5 березня - 12 березня (№ 10). – 2014. – 12 с.
1003222
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
5-12 лютого (№ 5-6). – 2014. – 16 с.
1003223
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
7-14 травня (№ 20). – 2014. – 12 с.
1003224
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
8-15 січня (№ 1/2). – 2014. – 16 с.
1003225
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
9-16 квітня (№ 15/16). – 2014. – 12 с.
1003226
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
10 - 17 грудня (№ 50). – 2014. – 12 с.
1003227
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
11-18 червня (№ 26). – 2014. – 16 с.
1003228
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
12 -19 листопада (№ 48). – 2014. – 8 с.
1003229
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
12-19 лютого (№ 7). – 2014. – 12 с.
1003230
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
12 березня - 19 березня (№ 11). – 2014. – 12 с.
1003231
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
13 - 20 серпня (№ 33). – 2014. – 8 с.
1003232
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
14-21травня (№ 21/22). – 2014. – 12 с.
1003233
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
15-22 січня (№ 3). – 2014. – 16 с.
1003234
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
15-22 жовтня (№ 43). – 2014. – 12 с.
1003235
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
16-23 квітня (№ 17). – 2014. – 8 с.
1003236
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
17-24 вересня (№ 38). – 2014. – 12 с.
1003237
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
19 березня - 26 березня (№ 12). – 2014. – 12 с.
1003238
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
19-26 лютого (№ 8). – 2014. – 12 с.
1003239
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
20 - 27 серпня (№ 34). – 2014. – 12 с.
1003240
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
21-28 травня (№ 23). – 2014. – 12 с.
1003241
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
22-29 січня (№ 4). – 2014. – 16 с.
1003242
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
24 вересня - 1 жовтня (№ 39-40). – 2014. – 8 с.
1003243
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
26 листопада - 3 грудня (№ 49). – 2014. – 12 с.
1003244
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
26 лютого - 5 березня (№ 9). – 2014. – 12 с.
1003245
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
27 серпня - 3 вересня (№ 35/36). – 2014. – 16 с.
1003246
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
30 липня - 6 серпня (№ 31/32). – 2014. – 8 с.
1003247
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
30 квітня - 7 травня (№ 18/19). – 2014. – 12 с.
1003248
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
1-8 квітня (№ 16). – 2015. – 12 с.
1003249
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
2-9 грудня (№ 47/49). – 2015. – 16 с.
1003250
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
3-10 червня (№ 24/25). – 2015. – 12 с.
1003251
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
4-11 лютого (№ 11). – 2015. – 12 с.
1003252
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
5-12 серпня (№ 32/33). – 2015. – 8 с.
1003253
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
6-13 травня (№ 20/21). – 2015. – 12 с.
1003254
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
7-14 січня (№ 1/2). – 2015. – 16 с.
1003255
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
11-18 березня (№ 12/13). – 2015. – 12 с.
1003256
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
11-18 лютого (№ 7/8). – 2015. – 8 с.
1003257
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
14-21 жовтня (№ 42). – 2015. – 8 с.
1003258
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
15-22 квітня (№ 17/18). – 2015. – 12 с.
1003259
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
16-23 вересня (№ 36/37). – 2015. – 8 с.
1003260
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
16-23 грудня (№ 50). – 2015. – 8 с.
1003261
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
17-24 червня (№ 26/27). – 2015. – 12 с.
1003262
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
18-25 листопада (№ 45/46). – 2015. – 16 с.
1003263
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
18-25 березня (№ 14/15). – 2015. – 12 с.
1003264
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
20-27 травня (№ 22/23). – 2015. – 12 с.
1003265
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
22-29 квітня (№ 19). – 2015. – 8 с.
1003266
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
23-30 вересня (№ 38/39). – 2015. – 12 с.
1003267
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
23-30 грудня (№ 51/52). – 2015. – 12 с.
1003268
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
25 лютого - 4 березня (№ 9/10). – 2015. – 12 с.
1003269
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
27 серпня - 2 вересня (№ 34/35). – 2015. – 12 с.
1003270
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
28 жовтня - 4 листопада (№ 43/44). – 2015. – 16 с.
1003271
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
28 січня - 4 лютого (№ 5/6). – 2015. – 8 с.
1003272
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
30 вересня - 7 жовтня (№ 40/41). – 2015. – 8 с.
1003273
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
2-9 березня (№ 9/10). – 2016. – 8 с.
1003274
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
4-11 травня (№ 18). – 2016. – 8 с.
1003275
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
6-13 квітня (№ 13/14). – 2016. – 12 с.
1003276
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
6-13 січня (№ 1/2). – 2016. – 16 с.
1003277
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
8-15 червня (№ 23/24). – 2016. – 8 с.
1003278
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
9-16 листопада (№ 47). – 2016. – 16 с.
1003279
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
10 серпня (№ 33). – 2016. – 8 с.
1003280
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
12-19 жовтня (№ 43/44). – 2016. – 8 с.
1003281
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
13-20 квітня (№ 15). – 2016. – 8 с.
1003282
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
14-21 вересня (№ 38/39). – 2016. – 8 с.
1003283
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
16-23 березня (№ 11/12). – 2016. – 8 с.
1003284
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
17-24 лютого (№ 7/8). – 2016. – 8 с.
1003285
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
17-24 серпня (№ 34/35). – 2016. – 8 с.
1003286
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
18-25 травня (№ 19/20). – 2016. – 12 с.
1003287
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
20-27 січня (№ 3/4). – 2016. – 8 с.
1003288
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
21-28 грудня (№ 51/52). – 2016. – 12 с.
1003289
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
25 травня - 1червня (№ 21/22). – 2016. – 8 с.
1003290
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
26 жовтня - 2 листопада (№ 45/46). – 2016. – 8 с.
1003291
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
26 вересня (№ 40). – 2016. – 8 с.
1003292
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
27 липня - 3 серпня (№ 31/32). – 2016. – 8 с.
1003293
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
28 вересня - 5 жовтня (№ 41/42). – 2016. – 12 с.
1003294
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
30 листопада - 7 грудня (№ 48/50). – 2016. – 12 с.
1003295
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
31 серпня - 7 вересня (№ 36/37). – 2016. – 8 с.
1003296
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
1-8 березня (№ 9/10). – 2017. – 12 с.
1003297
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
1-8 лютого (№ 5/6). – 2017. – 8 с.
1003298
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
1-8 листопада (№ 44/45). – 2017. – 12 с.
1003299
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
4-11 жовтня (№ 40/41). – 2017. – 8 с.
1003300
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
4-11 січня (№ 1/2). – 2017. – 16 с.
1003301
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
6-13 грудня (№ 50/51). – 2017. – 8 с.
1003302
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
6-13 вересня (№ 36/37). – 2017. – 8 с.
1003303
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
7-14 червня (№ 23/24). – 2017. – 12 с.
1003304
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
9-16 серпня (№ 32/33). – 2017. – 8 с.
1003305
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
10-17 травня (№ 19/20). – 2017. – 8 с.
1003306
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
12-19 квітня (№ 15/16). – 2017. – 12 с.
1003307
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
14-21 червня (№ 25). – 2017. – 12 с.
1003308
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
15-22 лютого (№ 7/8). – 2017. – 12 с.
1003309
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
15-22 березня (11/12). – 2017. – 12 с.
1003310
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
15-22 листопада (№ 46/47). – 2017. – 8 с.
1003311
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
18-25 жовтня (№ 42/43). – 2017. – 8 с.
1003312
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
18-25 січня (№ 3/4). – 2017. – 8 с.
1003313
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
20-27 вересня (№ 38/39). – 2017. – 12 с.
1003314
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
21 серпня (№ 32). – 2017. – 12 с.
1003315
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
23-30 серпня (№ 34/35). – 2017. – 8 с.
1003316
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
24 травня - 1 червня (№ 21/22). – 2017. – 12 с.
1003317
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
26 квітня - 3 травня (№ 17/18). – 2017. – 8 с.
1003318
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
27 червня - 5 липня (№ 28/29). – 2017. – 12 с.
1003319
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
29 листопада - 6 грудня (№ 48/49). – 2017. – 8 с.
1003320
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
29 березня - 5 квітня (№ 13/14). – 2017. – 12 с.
1003321
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
3-10 січня (№ 1/2). – 2018. – 12 с.
1003322
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
3-10 жовтня (№ 37/39). – 2018. – 8 с.
1003323
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
4-11 квітня (№ 11/12). – 2018. – 8 с.
1003324
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
5-12 вересня (№ 33/34). – 2018. – 8 с.
1003325
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
5-12 грудня (№ 49/50). – 2018. – 8 с.
1003326
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
6-13 червня (№ 22/23). – 2018. – 8 с.
1003327
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
7-14 листопада (№ 44/46). – 2018. – 8 с.
1003328
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
9-16 травня (№ 16/18). – 2018. – 8 с.
1003329
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
10-17 жовтня (№ 40/41). – 2018. – 8 с.
1003330
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
14-21 березня (№ 9/10). – 2018. – 8 с.
1003331
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
14-21 лютого (№ 5/6). – 2018. – 8 с.
1003332
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
16-23 травня (№ 19/21). – 2018. – 8 с.
1003333
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
17-24 січня (№ 3/4). – 2018. – 8 с.
1003334
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
18-25 квітня (№ 13/15). – 2018. – 8 с.
1003335
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
19-26 вересня (№ 35/36). – 2018. – 8 с.
1003336
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
19-26 грудня (№ 51/52). – 2018. – 8 с.
1003337
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
20 - 27 липня (№ 24/25). – 2018. – 8 с.
1003338
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
20-27 червня (№ 24/26). – 2018. – 8 с.
1003339
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
21-28 листопада (№ 47/48). – 2018. – 8 с.
1003340
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
22-29 серпня (№ 31/32). – 2018. – 8 с.
1003341
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
24-31 жовтня (№ 42/43). – 2018. – 8 с.
1003342
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
25 липня - 1 серпня (№ 29/30). – 2018. – 8 с.
1003343
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
28 лютого - 7 березня (№ 7/8). – 2018. – 8 с.
1003344
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1940-
1-8 травня (№ 17/18). – 2019. – 8 с.
1003345
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1940-
2-9 січня (№ 1/2). – 2019. – 8 с.
1003346
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1940-
3-10 квітня (№ 13/14). – 2019. – 8 с.
1003347
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1940-
3-10 липня (№ 26/27). – 2019. – 8 с.
1003348
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1940-
5-12 червня (№ 21/22). – 2019. – 8 с.
1003349
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1940-
6-13 листопада (№ 41/43). – 2019. – 8 с.
1003350
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1940-
6-13 грудня (№ 47/49). – 2019. – 8 с.
1003351
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1940-
6-13 лютого (№ 5/6). – 2019. – 8 с.
1003352
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1940-
6-13 березня (№ 9/10). – 2019. – 8 с.
1003353
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1940-
15-22 травня (№ 19/20). – 2019. – 8 с.
1003354
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1940-
16-23 жовтня (№ 39/40). – 2019. – 8 с.
1003355
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1940-
17-24 липня (№ 28/29). – 2019. – 8 с.
1003356
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1940-
17-24 квітня (№ 15/16). – 2019. – 8 с.
1003357
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1940-
18-25 вересня (№ 35/36). – 2019. – 12 с.
1003358
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1940-
18-25 вересня (№ 35/36). – 2019. – 12 с.
1003359
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1940-
18-25 грудня (№ 50/52). – 2019. – 8 с.
1003360
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1940-
19-27 червня (№ 23/25). – 2019. – 8 с.
1003361
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1940-
20-27 листопада (№ 44/46). – 2019. – 8 с.
1003362
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1940-
20-27 березня (№ 11/12). – 2019. – 8 с.
1003363
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1940-
20-27 лютого (№ 7/8). – 2019. – 8 с.
1003364
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1940-
23-30 січня (№ 3/4). – 2019. – 8 с.
1003365
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1940-
25 вересня - 2 жовтня (№ 37/38). – 2019. – 8 с.
1003366
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1940-
31 липня - 7 серпня (№ 30/32). – 2019. – 8 с.
1003367
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1940-
2-9 грудня (№ 46/49). – 2020. – 12 с.
1003368
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1940-
2-9 вересня (№ 33/34). – 2020. – 8 с.
1003369
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1940-
3-10 червня (№ 21/22). – 2020. – 8 с.
1003370
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1940-
4-11 березня (№ 9/10). – 2020. – 8 с.
1003371
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1940-
5-12 лютого (№ 5/6). – 2020. – 8 с.
1003372
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1940-
7-14 жовтня (№ 37/38). – 2020. – 8 с.
1003373
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1940-
11-18 листопада (№ 42/45). – 2020. – 8 с.
1003374
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1940-
15-22 липня (№ 27/32). – 2020. – 8 с.
1003375
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1940-
16-23 грудня (№ 50/52). – 2020. – 8 с.
1003376
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1940-
18-25 березня (№ 11/12). – 2020. – 8 с.
1003377
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1940-
19-26 лютого (№ 7/8). – 2020. – 8 с.
1003378
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1940-
20-28 травня (№ 17/20). – 2020. – 8 с.
1003379
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1940-
22-29 квітня (№ 13/16). – 2020. – 8 с.
1003380
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1940-
22-29 січня (№ 3/4). – 2020. – 8 с.
1003381
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1940-
23-30 вересня (№ 35/36). – 2020. – 8 с.
1003382
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1940-
24 червня - 1 липня (№ 23/26). – 2020. – 8 с.
1003383
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1940-
28 жовтня - 4 листопада (№ 39/41). – 2020. – 8 с.
1003384
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1940-
1-8 вересня (№ 36/38). – 2021. – 8 с.
1003385
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1940-
2-9 червня (№ 22/24). – 2021. – 8 с.
1003386
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1940-
3-10 березня (№ 7/8). – 2021. – 8 с.
1003387
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1940-
5-12 січня (№ 1/2). – 2021. – 8 с.
1003388
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1940-
5-12 травня (№ 16/18). – 2021. – 8 с.
1003389
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1940-
7-15 квітня (№ 11/12). – 2021. – 8 с.
1003390
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1940-
10-18 лютого (№ 5/6). – 2021. – 8 с.
1003391
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1940-
14-21 липня (№ 27/29). – 2021. – 8 с.
1003392
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1940-
18-25 серпня (№ 33/35). – 2021. – 8 с.
1003393
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1940-
21-28 квітня (№ 13/15). – 2021. – 8 с.
1003394
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1940-
21-28 січня (№ 3/4). – 2021. – 8 с.
1003395
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1940-
22-29 грудня (№ 45/52). – 2021. – 12 с.
1003396
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1940-
23-30 червня (№ 25/26). – 2021. – 8 с.
1003397
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1940-
24-31 березня (№ 9/10). – 2021. – 8 с.
1003398
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1940-
26 травня - 2 червня (№ 19/21). – 2021. – 8 с.
1003399
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1940-
27 жовтня - 3 листопада (№ 42/44). – 2021. – 8 с.
1003400
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1940-
28 липня - 4 серпня (№ 30/32). – 2021. – 8 с.
1003401
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1940-
29 вересня - 6 жовтня (№ 39/41). – 2021. – 8 с.
1003402
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1940-
5-12 січня (№ 1/4). – 2022. – 8 с.
1003403
  Денисенко І. Освіта & сучасне суспільство: проблеми концептуального осмислення // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – № 2 (71). – С. 10-14. – ISSN 1562-529Х
1003404
  Горошко О. Освіта 2.0: психолінгвістичний аналіз / О. Горошко, Т. Полякова // Psycholinguistics : збірник наукових праць / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogicfl University ; ed. board: L.O. Kalmykova, M.I. Navalna, N.V. Kharchenko [et al.]. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – С. 27-45. – (Psychology ; vol. 26, issue 2). – ISSN 2309-1797
1003405
  Чепак В.В. Освіта 4.0 як трансформація викладацьких практик / В.В. Чепак, Петренко-Лисак // Збірка матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Актуальні проблеми соціальної прогностики" : (м. Дніпро, 19 квіт. 2019 р.) / "Актуальні проблеми соціальної прогностики", всеукр. наук.-практ. конф. – Дніпро : Формат А+, 2019. – С. 44-46. – ISBN 978-966-97734-7-0
1003406
  Сухова Н.М. Освіта XXI століття як втеча від голих знаків порожнечі // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2010. – С. 60-63. – (Філософія. Культурологія ; № 1 (11))
1003407
  Загарницька І.І. Освіта XXI століття: у пошуках нової парадигми // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : [журнал наукових праць] / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2008. – Вип. 81. – С. 58-66
1003408
  Любкіна О. Освіта без кордонів: магістерська програма "Корпоративні фінанси" під егідою CFA INSTITUTE / О. Любкіна, Н. Плєшакова // Вища школа : науково-практичне видання / МОНМС. – Київ, 2013. – № 4 (106). – С. 79-83. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 1682-2366


  Висвітлені основні напрями співпраці кафедри фінансів економічного факультету КНУ імені Тараса Шевченка з міжнародного саморегулівною організацією інвестиційних професіоналів. Відображено, як результат такої співпраці сприяють підвищенню якості ...
1003409
  Андрущенко В. Освіта без насильства // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України ; голов. ред.: В. Адрущенко, В. Луговий. – Київ, 2017. – № 3 (66). – С. 7-12. – ISSN 2078-1016
1003410
  Андрущенко В. Освіта без насильства // Суспільство і школа в умовах соціальних змін : вибр. ст. та інтерв"ю (2017-2018 рр.) / В. Андрущенко. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2018. – С. 123-131. – ISBN 978-966-931-159-7
1003411
  Куценко С. Освіта без хабарів. Це можливо? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2019. – 26 липня - 1 серпня (№ 30). – С. 11. – ISSN 1992-9277
1003412
  Клименко О.М. Освіта в галузі прав людини-шлях до правової держави // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 7. – С. 41-47.
1003413
  Уваркіна О.В. Освіта в глобалізованому світі // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 70. – С. 133-140


  Розглядаються проблеми глобалізації як руху до міжнародного, глобального, світового суспільства, в якому інформація, наука й освіта є найвпливовішими факторами соціальної динаміки. Ключові слова: глобалізація, модернізація, освітні технології, ...
1003414
  Галата С. Освіта в громадах: новації та ризики // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 25 січня (№ 1/2). – С. 8-9. – ISSN 2219-5793
1003415
   Освіта в Європі: основні характеристики = Education in Europe: the main features : навч. посібник для студентів магістеріуму напряму "Управління навч. закладом" / [М.В. Гаврилюк, М.П. Лещенко, З.Т. Магдач, Н.В. Мукан] ; за ред. М.П. Лещенко. – Львів : Бескид Біт, 2008. – 241, [3] с. : табл. – Назва на корінці, обкл., додатковому тит. арк. та текст англ. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – ISBN 966-8450-32-9
1003416
   Освіта в інноваційному поступі суспільства : Тези доповіді міністра освіти і науки України Станіслава Ніколаєнка на підсумковій колегії МОН України 17 серпня 2006 року // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 6. – С. 4-7
1003417
  Ніколаєнко С. Освіта в інноваційному поступі суспільства / С.М. Ніколаєнко; ред. С.В. Бартош. – Київ : Знання, 2006. – 207 с. – ISBN 966-346-222-1
1003418
  Кудін В.О. Освіта в інформаційному суспільстві / В.О. Кудін. – Київ, 1998. – 152 с.
1003419
  Бойко А.І. Освіта в інформаційному суспільстві // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2015. – Вип. № 63. – С. 164-175. – ISSN 2072-1692


  Окреслено проблему формування освітою певних здатностей особистостей для адекватного самоусвідомлення себе в світі і здатності до включення індивідуума в суспільні процеси.
1003420
  Подольская Є. Освіта в контексті глобалізації: напрямки та механізми реалізації реформ в Україні // Вища школа : Науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2007. – № 1. – С. 48-56. – ISSN 1682-2366
1003421
  Андрущенко В. Освіта в контексті духовної еволюції цивілізації // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т вищої освіти НАПН України [та ін.] ; голов. ред.: В. Адрущенко, В. Луговий. – Київ, 2018. – № 2 (69). – С. 5-12. – ISSN 2078-1016
1003422
  Лукашенко М.В. Освіта в контексті кризи соціальності інформаційного суспільства // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2017. – Вип. 120 (№ 5). – С. 210-213. – ISSN 2076-1554
1003423
  Швед М.С. Освіта в контексті нового світобачення // Науковий вісник Чернівецького університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2003. – Вип. 148/149. – С. 110-116. – (Філософія ; Вип. 148/149)
1003424
  Ципко С.Ю. Освіта в контексті соціального успіху: українські реалії // Україна: поступ у майбутнє : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю від дня Незалежності України, 22 квітня 2016 р. / М-во освіти і науки України, Нац. трансп. ун-т, Каф. філософії та педагогіки ; [редкол.: І.В. Богачевська та ін. ; відп. ред. вип.: С.В. Волобуєва]. – Київ : НТУ, 2016. – С. 106-108


  Якісна освіта є важливою умовою досягнення успіху в сучасному суспільстві.
1003425
  Кремень В. Освіта в контексті сучасних соціокультурних змін // Філософія освіти : науковий часопис / Ін-т вищ. осв. АПН України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. акад. політ. наук. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 15-21
1003426
  Єрасов Б. Освіта в країнах Західної Європи епохи Середновіччя / Б. Єрасов, Т. Тищенко // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2010. – Вип. 2. – С. 138-145. – ISSN 2075-1478
1003427
  Андрущенко В. Освіта в міжчассі століть // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Держ. інформ.-виробниче підприємство Вид-во "Педагогічна преса" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; голов. ред. В. Адрущенко ; редкол.: В. Бакіров, Н. Бахмат, Г. Берегова [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3 (82). – С. 5-14. – ISSN 2078-1016
1003428
  Самойленко Л. Освіта в музеї та музейна освіта в історії Київського університету // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 53-62. – (Історія ; вип. 4 (131)). – ISSN 1728-3817


  Присвячено огляду діяльності музейних підрозділів в історії Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Подано етапи формування різнопрофільних колекцій, їхній вплив на формування освітніх програм і розвиток науки. Значну увагу ...
1003429
  Маньковська Р. Освіта в музейних практиках Києва // Треті києвознавчі читання: історія та етнокультура : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. / Києвознавчі читання. – Київ : Фоліант, 2020. – С. 345-353. – ISBN 978-617-7399-39-0
1003430
  Клець В.К. Освіта в німецьких менонітських поселеннях України періоду окупації в роки Великої Вітчизняної війни // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. історії України. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 10. – С. 289-302. – ISBN 978-966-551-327-8
1003431
   Освіта в Новій Зеландії // Сучасна освіта : всеукраїнський інформаційно-рекламний журнал / Фірма "Поіс-Плюс". – Київ, 2013. – № 9 (100). – С. 12-15
1003432
  Осипенко О. Освіта в окупованих румунськими загарбниками селах півдня України 1941-1944 рр. // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2016. – № 2 (14), т. 1, квітень - червень. – С. 56-64. – ISSN 1998-4634
1003433
  Нестерова М. Освіта в подоланні соціо-культурних викликів пандемії: європейський досвід // Україна і Центральна Європа: історія, політика, культура : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф. "Формат розвитку відносин України та країн Центральної Європи у контексті впливу гібридної війни, виборчих процесів, прав нац. меншин та пандемії COVID-19", м. Ужгород, 24 верес. 2021 р. / Департамент освіти і науки, молоді та спорту Закарпат. ОДА, Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", Ф-т суспіл. наук, Ф-т міжнар. екон. відносин [та ін.]. – Ужгород : РІК-У, 2021. – С. 23-25. – ISBN 978-617-8046-15-6
1003434
  Загакайло О. Освіта в Польщі як шлях в еміграцію? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 7-13 листопада (№ 42). – С. 12


  Чисельність української молоді у польських університетах стрімко зростає. Минулого навчального року у вишах Польщі лише на програмах повного циклу було понад 20 тис. українців. Це на 6 тис. більше, ніж у попередньому 2013/2014 н.р. Українці становлять ...
1003435
  Коляска І.В. Освіта в Радянській Україні : дослідження дискримінації і русифікації : пер. з англ. м. з допов. і дод. / І.В. Коляска. – Торонто : Peter Martin Associates, 1970. – 246 с. : іл., табл. – Бібліогр. в прим. в кінці ч. – ISBN 0-88778-047-4
1003436
  Каленюк І. Освіта в ринковому середовищі та неекономічні цінності // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2003. – № 7. – С. 67-73. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 0131-775Х
1003437
  Шамрай В. Освіта в системі гуманітарних технологій // Філософія освіти : науковий часопис / Ін-т вищ. освіти Нац. акад. пед. науки України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ред. рада: М. Бойченко, О. Гомілко, В. Зінченко [та ін.]. – Київ, 2013. – № 1 (12). – C. 44-60
1003438
  Думанська В. Освіта в системі інститутів людського розвитку // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2009. – № 5. – С. 25-29
1003439
  Позінкевич Р.О. Освіта в системі культури : Монографія / Р.О. Позінкевич. – Луцьк : Вежа, 2000. – 348с. – ISBN 966-7294-93-5
1003440
  Грубов В.М. Освіта в системі національних інтересів (на прикладах США, ФРН та Франції) // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 13. – С. 63-71. – ISBN 966-628-197-5
1003441
  Огнев"юк В.О. Освіта в системі цінностей сталого людського розвитку : Монографія / В.О. Огнев"юк. – Київ : Знання України, 2003. – 448с. – ISBN 966-7999-80-7
1003442
  Огнев"юк Віктор Олександрович Освіта в системі цінностей сталого людського розвитку (світоглядно-методологічний аспект) : Автореф. дис. ... доктора філософ. наук: 09.00.03 / Огнев"юк В.О.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 36с. – Бібліогр.: 25 назв
1003443
  Огнев"юк Віктор Олександрович Освіта в системі цінностей сталого людського розвитку (світоглядно-методологічний аспект) : Дис. ... доктора філософ. наук: 09.00.03 / Огнев"юк В.О.; КНУТШ. – Киев, 2003. – 412с. – Бібліогр.: л. 401 - 412
1003444
  Латиш Ю.В. Освіта в стародавньому світі // Вступ до університетських студій : навч. посібник / Н.М. Сидоренко, Ю.В. Латиш. – Київ : Київський університет, 2020. – С. 8-19. – ISBN 978-966-933-083-3
1003445
  Андрущенко В. Освіта в стратегії розбудови організованого суспільства // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Держ. інформ.-виробниче підприємство Вид-во "Педагогічна преса" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; редкол.: В. Адрущенко, Н.Бахмат, Г. Берегова [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (79). – С. 5-12. – ISSN 2078-1016


  Аналізуються проблеми модернізації освіти в трансформаційному суспільстві, в якому перебуває Україна. Освіта розглядається автором у тісній взаємодії з економікою і політикою, наукою, культурою і практикою.
1003446
  Огнев"юк В.О. Освіта в структурі українського суспільства ХХ століття // Освітологія : хрестоматія : для студентів вищ. навч. закл. / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; [уклад.: Огнев"юк В.О., Сисоєва С.О.]. – Київ : Київський університет імені Бориса Грінченка, 2013. – С. 370-374. – ISBN 978-966-2748-30-7
1003447
  Кремень В. Освіта в структурі цивілізаційних змін // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2011. – № 1 (40). – С. 8-11. – ISSN 2078-1016


  З трибуни загальних зборів Національної академії педагогічних наук.
1003448
  Кремень В. Освіта в структурі цивілізаційних змін (з трибуни загальних зборів Національної Академії педагогічних наук України) // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : Педагогічна освіта: теорія і практика : зб. наук. праць / Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2011. – Т. 1. – С. 6-9. – (Серія: Педагогічні науки ; Вип. 1.33)
1003449
  Бошицький Ю.Л. Освіта в сфері інтелектуальної власності як складова інвестицій в людський капітал нації / Ю.Л. Бошицький, А.В. Лузан // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов. ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – С. 245-249. – ISSN 2219-5521


  У статті аналізуються обставини, що впливають на стан освіти в сфері інтелектуальної власності. При цьому даний освітній напрям ототожнюється з правовою освітою. А відтак, пропонуються конкретні дії з популяризації знань у сфері інтелектуальної ...
1003450
  Лук"янова Л.Г. Освіта в туризмі : навчально-методичний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Л.Г. Лук"янова. – Київ : Вища школа, 2008. – 720 с. – ISBN 978-966-642-359-Х


  Для студентів вищих навчальних закладів
1003451
   Освіта в Україні : Нормативна база. – Київ : Атіка, 2004. – 492с. – ISBN 966-8062-56-6, (966-326-048-3)
1003452
   Освіта в Україні. – Київ : Новий світ. – ISBN 966-8296-10-9
Кн. 1. – 2005. – 128 с. : іл.
1003453
   Освіта в Україні : Нормативна база. – 2-ге вид., випр. і доповн. – Київ : КНТ, 2006. – 484с. – ISBN 966-373-028-5
1003454
   Освіта в Україні. – 3-є вид., змінене та доп. – Київ : КНТ, 2007. – 520с. – ISBN 978-966-373-244-2
1003455
   Освіта в Україні // Сучасна освіта : всеукраїнський інформаційно-рекламний журнал / Фірма "Поіс-Плюс". – Київ, 2012. – № 3 (86). – С. 18
1003456
  Беллецца С.А. Освіта в Україні під час нацистської окупації (на матеріалах Дніпропетровської області) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2010. – № 3 (492). – С. 78-91. – ISSN 0130-5247
1003457
  Кіндрачук Н.М. Освіта в Україні протягом 60-х рр. XX ст.: загальні тенденції та національні особливості // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2014. – Вип. 31. – С. 83-93. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932


  Досліджено загальні тенденції та національні особливості функціонування освіти в Україні протягом 60-х рр. ХХ ст., вивчено стан українських шкіл, вищих освітніх закладів, показано внесок освіти у формування інтелектуального та наукового потенціалу ...
1003458
  Федоренко В.Г. Освіта в Україні: перспективи розвитку / В.Г. Федоренко, О.Г. Чувардинський, С.В. Палиця // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 5. – С. 4-6.
1003459
  Серебрянська І.М. Освіта в Україні: спостереження крізь призму мовної картини світу : монографія / Ірина Серебрянська. – Харків : Видавництво Іванченка І.С., 2018. – 391, [23] с. : іл. – Бібліогр.: с. 352-390. – ISBN 978-617-7675-16-6
1003460
  Василашко В. Освіта в Україні: стан і проблеми розвитку // Наука і суспільство : щомісячний науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Правління Т-ва "Знання" України : голов. ред. Д.М. Єсипенко ; редкол.: В.П. Андрущенко, В.Ф. Василашко, М.К. Дмитренко [та ін.]. – Київ, 2017. – № 7/8. – С. 50-51. – ISSN 0130-7037
1003461
  Ситніков Олександр Пантелійович Освіта в Українській СРР (1920 - і роки): історіографія : Дис. ... канд. істор. наук: 07.00.06 / Ситніков Олександр Пантелійович; Переяслав-Хмельницький держ. педагог. ун-тет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2003. – 188 л. – Бібліогр.: 147 - 188
1003462
  Ситніков Олександр Пантелійович Освіта в Українській СРР (1920 - і роки): історіографія : Автореф. дис. ... канд. істор. наук: 07.00.06 / Ситніков О.П.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 15 с. – Бібліогр.: 6 назв
1003463
   Освіта в українському зарубіжжі: досвід становлення і перспективи : Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції 1-4 лист. 2000 р. – К. : Український Світ, 2001. – 240с. – ISBN 966-7586-04-09
1003464
  Сбруєва А. Освіта в умовах глобалізації // Шлях освіти : ексклюзивні матеріали Мін-ва освіти України АПН, питання зарубіжної та вітчизняної педагогіки / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2001. – № 2. – С.22-25


  Англичане в Америке в XVI-XVII вв.
1003465
  Смакота В. Освіта в умовах інформаційного суспільства: світові та українські реалії // Вектори змін українського суспільства / М. Шульга, Т. Петрушина, О. Панькова, В. Резнік, О. [та ін.] Резнік. – Київ : Інтерсервіс, 2014. – С. 275-292. – ISBN 978-966-02-7294-1
1003466
  Брехунець Н. Освіта в умовах командно-адміністративної системи України в 60-80-ті рр. XX ст.: історіографія // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди," Кафедра історії та культури України. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 38. – С. 156-163


  Науковець А.М. Алексюк посилається на окремі рішення Міністерства освіти України, які йшли за партійними постановами і призначалися "тільки для службового користування". Згадується, що в постанові колегії Міносвіти України від 29 червня 1983 р. йшлося ...
1003467
  Новіков В.М. Освіта в умовах пандемії // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / НАН України ; Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи ; голов. ред. Е.М. Лібанова ; редкол.: О.А. Грішнова, Т.А. Заяць, І.С. Каленюк [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4 (46). – С. 80-97. – ISSN 2072-9480
1003468
  Горбунова Л. Освіта в умовах поліетнічного суспільства // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2002. – № 4. – С8-15.
1003469
  Чубінська Н. Освіта в умовах сьогодення: виклики, ризики, перспективи // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галій ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2021. – № 3 (189), березень. – С. 50-53. – ISSN 2308-4634
1003470
  Пронников В.О. Освіта в Японії. / В.О. Пронников, І.Д. Ладанов. – К., 1991. – 31с.
1003471
  Шпарик О. Освіта в Китаї: сучасний стан та тенденції розвитку // Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2019: інтернаціоналізація та інтеграція в освіті в умовах глобалізації : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф.: 30 трав. 2019 р., м. Київ : [збірник тез доп.] / Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2019: інтернаціоналізація та інтеграція в освіті в умовах глобалізації, міжнар. наук.-практ. конф. – Київ ; Дрогобич : Трек-ЛТД, 2019. – С. 164-166. – ISBN 978-617-7263-79-0
1003472
  Марія Кічула Освіта в роки становлення України: проблеми та перспективи / Марія Кічула, К. Олексій, Т. Саварин // Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2019: інтернаціоналізація та інтеграція в освіті в умовах глобалізації : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф.: 30 трав. 2019 р., м. Київ : [збірник тез доп.] / Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2019: інтернаціоналізація та інтеграція в освіті в умовах глобалізації, міжнар. наук.-практ. конф. – Київ ; Дрогобич : Трек-ЛТД, 2019. – С. 61-63. – ISBN 978-617-7263-79-0
1003473
  Нікольська Н. Освіта в США: сучасний стан та тенденції розвитку // Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2019: інтернаціоналізація та інтеграція в освіті в умовах глобалізації : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф.: 30 трав. 2019 р., м. Київ : [збірник тез доп.] / Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2019: інтернаціоналізація та інтеграція в освіті в умовах глобалізації, міжнар. наук.-практ. конф. – Київ ; Дрогобич : Трек-ЛТД, 2019. – С. 161-162. – ISBN 978-617-7263-79-0
1003474
  Корольов Б.І. Освіта впроводж всього життя - веління часу // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 2010. – № 3/4. – С. 38-40. – ISSN 0868-8117
1003475
  Дараган Т. Освіта впродовж життя - ключевий генератор розвитку людства / Т. Дараган, О. Власюк, Н. Тимошенко // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2019. – № 11 (184). – С. 38-49. – ISSN 1682-2366
1003476
  Фурсенко Т. Освіта впродовж життя як складова професійного розвитку актуаріїв: стандарти МАА та досвід Канади // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2017. – № 8 (72). – С. 102-114. – ISSN 2312-5993
1003477
  Пелагеша Н. Освіта де/конструкції ідентичності (про політичний зміст Болонського процесу) // Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал: Спеціальний випуск / Верховна Рада України. – Київ, 2007. – № 13. – С. 43-45.
1003478
  Прокоп І. Освіта дітей з особливими потребами в умовах інклюзії: зарубіжний досвід / І. Прокоп, О. Колодницька // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Соціальне партнерство та міжвідомча взаємодія у вирішенні актуальних проблем інклюзії" : 22 листоп. 2019 р. / "Соціальне партнерство та міжвідомча взаємодія у вирішенні актуальних проблем інклюзії", міжнар. наук.-практ. конф. – Чернівці : Технодрук, 2019. – С. 245-248. – ISBN 978-617-7611-61-4
1003479
   Освіта для XXI століття: виклики, проблеми, перспективи = Education for the 21st century: challenges, problems, prospects : матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф., 29-30 жовт. 2019 р. : присвячено 95-тій річниці Сум. держ. ун-ту ім. А.С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Сум. облдержадмін [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва (відп. ред.) та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка. – ISBN 978-966-698-282-0
Т. 1. – 2019. – 211, [1] с. : іл., табл. – Назва парал. укр., англ. - Окремі ст. англ. – Бібліогр. в кінці ст.
1003480
   Освіта для XXI століття: виклики, проблеми, перспективи = Education for the 21st century: challenges, problems, prospects : матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф., 29-30 жовт. 2019 р. : присвячено 95-тій річниці Сум. держ. ун-ту ім. А.С. Макаренко / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Сум. облдержадмін [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва (відп. ред.) та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка. – ISBN 978-966-698-283-7
Т. 2. – 2019. – 172, [1] с. : табл. – Назва парал. укр., англ. - Окремі ст. англ. – Бібліогр. в кінці ст.
1003481
   Освіта для ветеранів // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 12 квітня (№ 14). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  У 2020 році близько 3,5 тисяч ветеранів та 4 тисячі дітей учасників бойових дій вступили до різних закладів передвищої та вищої освіти.
1003482
  Пелагеша Н. Освіта для де/конструкції ідентичності (про політичний зміст Болонського процесу) // Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2007. – № 17. – С. 44-46
1003483
  Виртосу І. Освіта для довічників: доступ обмежений // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2014. – 13-19 вересня (№ 32). – С. 13


  У період вступних екзаменів до вищих навч. закл. не кожен може дістати шанс здобувати вищу освіту. Хоча право на освіту гарантовано низкою міжнар. та національних нормативних актів, зокрема ст. 53 Конституції України, ст. 2 Першого протоколу до ...
1003484
   Освіта для збалансованого розвитку // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2017. – № 2 (102), березень - квітень. – С. 28 : фото
1003485
  Ісаєнко В.М. Освіта для збалансованого розвитку: європейський вимір // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2016. – № 2 (96), березень - квітень. – С. 13-14. – Бібліогр.: 7 назв.
1003486
  Клочек Г. Освіта для майбутнього = Реформа середньої школи: порівняльний аналіз, здійснений з певною метою // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2014. – 20-26 вересня (№ 33). – С. 12


  Публікація директора Українського центру оцінювання якості освіти Ігоря Лікарчука "Час кричати SOS" (DT. UA, №28, 2014) ще раз засвідчила: реформа середньої школи настільки назріла, що суспільство, яке хоч трохи задумується про своє майбутнє, просто ...
1003487
  Шевченко О. Освіта для майбутнього // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2019. – № 4 (18). – С. 20-22. – ISSN 2518-7341


  Висвітлюються шляхи використання науково-технічного та інформаційного потенціалу Дніпропетровської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Первоучителів слов’янських Кирила і Мефодія для реалізації STEM-проектів та профорієнтаційної роботи.
1003488
   Освіта для менеджерів культури. Актуальна ситуація і перспективи розвитку : аналіт. звіт : 2021 / [О. Сагайдак, І. Магдиш, І. Чужинова та ін.]. – Київ : Карбон-Сервіс, 2021. – 130 с., [1] арк., склад. вдвоє : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр. в кінці розд.
1003489
  Левківський К. Освіта для сталого розвитку / К. Левківський, С. Степаненко, Н. Тимошенко // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 5. – С. 28-39. – ISSN 1682-2366


  Сутність концепції сталого розвитку полягає в необхідності збереження потенціалу (біологічного, ресурсного, екологічного тощо) планети Земля для наступних поколінь за рахунок значного зменшення антропогенного тиску на природне середовище.
1003490
  Новицька Л.В. Освіта для сталого розвитку / Л.В. Новицька, Т.В. Уманська // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2015. – № 1/2 (155/156). – С. 2-4 : фото
1003491
  Левківський К. Освіта для сталогр розвитку / К. Левківський, С. Степаненко, Н. Тимошенко // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 17-26. – ISSN 1682-2366
1003492
   Освіта для стійкого розвитку - інновація ХХI століття // Шлях освіти : науково-методичний журнал / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2010. – № 3 (57). – С. 12-17.
1003493
  Романенко М. Освіта для стійкого розвитку як методологічна основа інтеграції змісту постнекласичної освіти // Директор школи, ліцею, гімназії : всеукраїнський науково-практичний журнал : фахове видання з педагогічних та психологічних наук / Міністерство освіти і науки України; АПНУ; Нац. пед. ун. ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2013. – № 1. – С. 32-35


  Проаналізовано проблемі використання методологічного змісту теорії стійкого розвитку у процесі становлення постнекласичної освіти. Обгрунтовано роль освіти для сталого розвитку для ефективного управління освітніми змінами.
1003494
  Мелман М. Освіта для стійкого розвитку: сліпі і слон // Шлях освіти : науково-методичний журнал / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2010. – № 3 (57). – С. 10-17.
1003495
  Лук"янова Л. Освіта для сучасності. Освіта для майбутнього. Що далі? Далі буде! // Педагогічна газета. – Київ, 2017. – Вересень - жовтень (№ 5). – С. 5


  Член-кореспондент НАПН України, директор Інституту педагогічної освіти і освіи дорослих НАПН України Лариса Лук"янова про VII польсько-український форум "Освіта для майбутнього", який відбувся 19-21 вересня 2017 р. на базі Університету імені Казимира ...
1003496
   Освіта для ХХІ століття: виклики, проблеми, перспективи = Education for the 21st century: challenges, problems, prospects : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. (12-13 листоп. 2020 р.) : [збірник] / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва (відп. ред.) та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2020. – 446, [1] с. : іл., табл. – Назва парал. укр., англ. - Ст. укр., рос., англ. – Бібліогр. в кінці ст. – (Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union). – ISBN 978-966-698-305-6
1003497
   Освіта для життя: досвід Одеського державного екологічного університету / В. Приходько, Т. Сафранов, Т. Шаніна, В. Михайленко // Освітологія : українсько-польський науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Сілезький ун-т в Катовіцах ; Вища школа ім. Павла Влодковіца в Плоцьку ; редкол.: О. Александрова, О. Горбань, Т. Дерека [та ін.]. – Київ, 2019. – № 8. – С. 89-96. – ISSN 2226-3012
1003498
  Лук"янова Л.Б. Освіта дорослих : короткий термінол. словник / Л.Б. Лук"янова, О.В. Аніщенко ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – Київ : Лисенко М.М., 2014. – 105, [1] с. – Індекс термінів і термінол. виразів: с. 100-105. – Бібліогр.: с. 99. – ISBN 978-617-640-161-2
1003499
  Хамська Н. Освіта дорослих в німецькомовних країнах та перспективні напрями її розвитку в Україні / Н. Хамська, Д. Матюк // Педагогічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Хмельницька гуманітарно-пед. акад. ; редкол.: Шоробура І.М., Галус О.М., Крищук Б.С. [та ін.]. – Хмельницький, 2018. – Вип. 25. – С. 79-84. – ISSN 2309-9127
1003500
   Освіта дорослих в умовах невизначеності: залучення, мотивація, тенденції : XX Міжнародна науково-практична конференція, Харків, 11 лютого 2022 р. // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки [та ін.] ; ред. рада: В.І. Астахова, В.С. Бакіров, Л.О. Бєлова [та ін.]. – Харків, 2022. – № 1/2 (107). – С. 14-49. – ISSN 1562-529Х
1003501
  Аніщенко О. Освіта дорослих і життєтворчість Софії Русової // Софія Русова - предтеча нової української школи : зб. наук. праць за матеріалами IV Всеукр. наук.-практ. конф. (Чернігів, 25-26 лют. 2021 р.) / М-во освіти і науки України [та ін. ; редкол.: І.В. Зайченко та ін.]. – Ріпки : [б. в.], 2021. – С. 54-56. – ISBN 978-617-7932-12-2
1003502
   Освіта дорослих та медіа-освіта як відповідь на виклики інформаційного суспільства / [упоряд.: В.О. Огнев"юк, С.О. Сисоєва] // Вступ до освітології : навч. посібник / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; [упоряд.: В.О. Огнев"юк, С.О. Сисоєва]. – Київ : Едельвейс, 2017. – С. 360-367. – ISBN 978-966-2748-97-0
1003503
  Ничкало Н. Освіта дорослих у діяльності академії // Педагогічна газета України. – Київ, 2020. – Вересень - жовтень (№ 5)
1003504
  Фучила О.М. Освіта дорослих у Європі: уроки історії // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2013. – С. 119-123. – (Серія "Педагогічні науки" ; № 1 (254)). – ISSN 2076-586Х
1003505
   Освіта дорослих у Запорізькій області: досвід регіону // Педагогічна газета. – Київ, 2016. – Листопад - грудень (№ 6). – С. 5
1003506
  Огієнко О. Освіта дорослих у скандинавських країнах: концептуальні зсасди // Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2017: освітні трансформації у контексті європейської інтеграції і глобалізації : матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф. 15-16 черв. 2017 р., м. Київ : [збірник доп.] : 25-річчю НАПН України присвяч. / Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2017: освітні трансформації у контексті європейської інтеграції і глобалізації, міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Педагогічна думка, 2017. – С. 162. – ISBN 978-966-644-365-9
1003507
  Комар О. Освіта дорослих у Франції як філософія життя: прагнення до навчання як прагнення до життя // Педагогічна компаративістика - 2013: трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст : матеріали Всеукр. наук.-практ. семінару : м. Київ, 10 черв. 2013 р. : [збірник] / Педагогічна компаративістика - 2013: трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст, Всеукр. наук.-практ. конф. – Київ ; Дрогобич : Педагогічна думка, 2013. – С. 144-145. – ISBN 978-966-644-324-6
1003508
  Плужник О. Освіта дорослих як складова неперервної освіти // Актуальні проблеми в системі освіти: "Загальноосвітній навчальний заклад - доуніверситетська підготовка - вищий навчальний заклад" : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 25 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Ін-т доунів. підготовки ; [редкол.: Н.П. Муранова (голова) та ін.]. – Київ : НАУ, 2016. – С. 182-184


  Визначено вимоги до освіти дорослих та принципи неперервної освіти: гнучкість і варіативність системи освіти, вдосконалення організації й діяльності системи загальної освіти, перебудова системи професійної освіти, задоволення непрофесійних потреб ...
1003509
  Прийма С.М. Освіта дорослих як соціокультурна детермінанта суспільств знання в контексті стратегічних орієнтирів вищої освіти // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 3 (додаток 1) : Тематичний випуск "Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті болонського процесу". – С. 21-25. – ISSN 2078-1016


  У статті наведено результати досліджень освіти дорослих як соціокультурної детермінанти суспільства знання у контексті стратегічних орієнтирів вищої освіти. Проаналізовано цивілізаційні виклики, з якими стикаються сучасні суспільства. Визначено ...
1003510
  Риковська О.В. Освіта дорослих як чинник розвитку людського капіталу: європейський досвід та українські тенденції // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 22, листопад. – С. 96-101. – ISSN 2306-6814


  У статті узагальнено європейський досвід формалізації освіти дорослих, обгрунтовано необхідність дотримання Україною кваліфікаційних вимог та освітніх стандартів європейських країн у зв"язку із підписанням Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. ...
1003511
  Сорока Н. Освіта дорослих: Cui prodest? Якою повинна бути політика навчання дорослих в Україні? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2020. – 4-17 вересня (№ 35/36). – С. 8-9. – ISSN 1992-9277
1003512
  Дем"яненко Н. Освіта дорослих: світові тенденції другої половини XX - початку XXI ст. // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський держ. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2011. – Вип. 2. – С. 39-44. – ISSN 2075-1478


  Логіко-системний аналіз міжнародного досвіду і перспектив розвитку ідей "освіта дорослого населення" та "освіта впродовж життя" здійснено на основі документальної бази ЮНЕСКО періоду 1949-2010 рр. (фонди ООН НБУ імені В.І.Вернадського). Рівень ...
1003513
  Марусяк Т.С. Освіта дорослих: соціологічні аспекти вивчення // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ ; Херсон, 2019. – С. 99-103. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 3 (43)). – ISSN 2308-5053
1003514
   Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи : збірник наукових праць / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – Київ ; Ніжин. – ISBN 978-966-2748-22-3
Вип. 5. – 2012. – 306 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1003515
   Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи : збірник наукових праць / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – Київ ; Ніжин. – ISBN 978-617-579-279-9. – ISSN 2308-6386
Вип. 7. – 2013. – 359 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1003516
   Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи : збірник наукових праць / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – Київ ; Ніжин. – ISBN 978-617-579-280-10. – ISSN 2308-6386
Вип. 1 (8). – 2014. – 283 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1003517
   Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи : збірник наукових праць / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – Київ ; Ніжин. – ISBN 978-617-640-181-0. – ISSN 2308-6386
Вип. 2 (9). – 2014. – 263 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1003518
  Гаращенко І. Освіта дорослих: товариства по боротьбі з низьким рівнем освіченності у Франції // Матеріали науково-практичного семінару "Педагогчіна компаративістика - 2012: аспект обдарованості (трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст)" : 11 черв. 2012 р. : (у матеріалах збережено стилістику, орфографію і мову авторів) : [збірник] / Педагогчіна компаративістика - 2012: аспект обдарованності (трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст), наук.-практ. семінар. – Київ : Інформаційні системи, 2012. – С. 97-99
1003519
  Саєнко Т.В. Освіта екобезпечного інформаційного суспільства : проблеми і перспективи : [ монографія ] / Саєнко Т.В. ; МОНУ ; Ін-т вищої освіти АПН України ; Національний авіаційний ун-т. – Київ : Освіта України, 2008. – 292 с. – ISBN 978-966-188-017-6
1003520
  Шевченко Т. Освіта єпархіальних священиків Католицької Церкви у Речі Посполитій ранньомодерного часу: організація навчання та викладацький склад // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства. – Київ, 2015. – № 2 (55). – С. 151-173
1003521
  Бабюк Л.Я. Освіта жінок Радянської України крізь призму їх повсякденного життя у 1920-1928 х рр. // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2017. – Вип. 116 (№ 1). – С. 38-43. – ISSN 2076-1554


  Уперше принцип спільного навчання у вищих навчальних закладах України був втілений влітку 1919 р. в університеті Св. Володимира.
1003522
  Патлаєнко Д.Ю. Освіта жінок у ісламських країнах // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.І. Кузьмінський та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 183-185. – (Серія "Психолого-педагогічні науки" ; ч. 1)
1003523
  Безгін О.І. Освіта з артменеджменту як складова мистецької освіти в Україні: сучасний стан і можливості розвитку // Освіта і суспільство : навч. посібник / П.М. Куліков, Т.В. Девтерова, І.В. Девтеров, А.А. Мазаракі, А.С. та ін. Даниленко. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 236-243. – ISBN 978-966-622-885-0
1003524
  Орлюк О. Освіта з інтелектуальної власності у системі вищої освіти України: проблеми та завдання // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; редкол.: Орлюк О.П., Дорошенко О.Ф., Андрощук Г.О. [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 6 (110). – С. 148-159. – ISSN 2308-0361
1003525
  Катриченко Т. Освіта за законом // Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2010. – № 49 (202). – С. 30-31
1003526
  Гордієнко К. Освіта за кордоном не виходячи з дому: міф чи реальність? // Актуальні проблеми в системі освіти: "Загальноосвітній навчальний заклад - доуніверситетська підготовка - вищий навчальний заклад" : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 25 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Ін-т доунів. підготовки ; [редкол.: Н.П. Муранова (голова) та ін.]. – Київ : НАУ, 2016. – С. 47-50


  Розглядаються шляхи отримання диплома про вищу освіту за допомогою дистанційних методів навчання, а саме через проходження онлайн-курсів.
1003527
  Кізілов О.І. Освіта задля встановлення миру: методологічний потенціал соціальної науки як основа вирішення проблем глобальної інтеграції / О.І. Кізілов, А.В. Рапопорт, К.О. Кізілова // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; [відп. ред. В.С. Бакіров]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. – Вип. 20 / редкол.: Сокурянська Л.Г. [та ін.]. – С. 295-299. – ISSN 2073-9591
1003528
  Кремінь Освіта заради миру // Педагогічна газета України. – Київ, 2019. – Листопад - грудень (№ 6). – С. 4
1003529
  Михайленко В. Освіта заради розвитку - стратегічний напрям Карпатської школи 2020 / В. Михайленко, М. Близнюк, В. Шаравара // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (187). – С. 100-106. – ISSN 1682-2366
1003530
   Освіта зі змінами і без них // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2017. – 1 січня (№ 1). – С. 4. – ISSN 0027-8254


  Сейм прийняв закони про зміну системи освіти в Польщі. Не буде гімназій, видовжиться навчання в початковій школі та ліцеї.
1003531
  Ященко А. Освіта знову на роздоріжжі? // Науково-інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України : науково-інформаційне видання / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2010. – № 4 (70) : вересень - жовтень. – С. 19-22
1003532
  Мусієнко І.І. Освіта і безпека: до проблеми реалізації національних інтересів у сфері освіти // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2012. – С. 129-140. – (Філософія ; вип. 39)
1003533
  Гончарова Г.С. Освіта і виробництво: шляхи інтеграції в контексті національної рамки кваліфікацій // Розвиток законодавства про працю і соціальне забезпечення: здобутки і проблеми : тези доп. та наук. повідомл. учасників IV Міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 5-6 жовт. 2012 р.) / Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого" ; за ред. В.В. Жернакова. – Харків : Право, 2012. – С. 130-134. – ISBN 978-966-458-401-9


  У Програмі економічних реформ на 2010-2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава" від 2 червня 2010 року, яка розроблена Комітетом з економічних реформ при Президентові України на виконання поставлених Президентом ...
1003534
  Бабаєв В. Освіта і виховання лідерів у вищій школі - субоснова перспективного розвитку суспільства // Лідер. Еліта. Суспільство : філософія, управління, педагогіка, психологія, соціологія : щоквартальний науково-практичний журнал / Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т" ; Ін-т інформ. технол. та засобів навчання ; Нац. акад. пед. наук України [та ін.] ; голов. ред. Романовський О.Г. – Харків, 2017. – № 1. – С. 48-59. – ISSN 2616-3241


  "Особистості наділені неабиякими дієвими якостями активно впливають на характер, темпи, вектори суспільних процесів і явищ. Вони, як правило, нерідко створюють вельми позитивні умови для розвитку суспільства, проте інколи, навпаки, їх дії пробуджують ...
1003535
  Медвідь Я.Ф. Освіта і виховання моложді в системі формування міжкультурної комунікації / Я.Ф. Медвідь, Г.В. Устименко // Освіта у ХХІ столітті: шляхи розвитку / Міжрегіон. акад. упр. персоналом. – Київ : Персонал, 2012. – Вип. 3 : Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Ціннісні пріоритети освіти у ХХІ столітті: формування міжкультурної комунікації", м. Київ, МАУП, 24 трав. 2011 р. / [редкол.: А.М. Подоляка (голов. ред.) та ін.]. – С. 140-142
1003536
  Ліпін М.В. Освіта і влада в соціально-культурних викликах інформаційного світу : автореф. дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.03 / Ліпін Микола Вікторович ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2020. – 32 с. – Бібліогр.: 57 назв
1003537
  Слюсаревський М. Освіта і громадська думка: шляхи до консенсусу // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. наук України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України ; голов. ред. Я.С. Яцків. – Київ, 2017. – № 1 (63). – С. 52-61. – ISSN 1819-7329
1003538
  Баранівський Василь Освіта і духовна безпека українського суспільства // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 52-55. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті показано роль освіти у формуванні системи духовної безпеки суспільства, обгрунтована необхідність посилення ролі гуманітарної освіти в забезпеченні духовної безпеки українського суспільства.
1003539
  Гоне Жак Освіта і засоби масової інформації = Education et medias / Гоне Жак; Переклад з французької М.Марченко. – Київ : К.І.С., 2002. – 100с. – ISBN 966-8039-01-7
1003540
  Погрібний А. Освіта і зростання нації // "Просвіта": історія та сучасність (1868-1998) : [зб. матеріалів та док.] / Всеукр. т-во "Просвіта" імені Тараса Шевченка ; [ред.-упоряд.: В. Герман ; редкол.: П. Мовчан та ін.]. – Київ : Просвіта ; Веселка, 1998. – С. 216-223. – ISBN 966-7551-00-8
1003541
  Іщенко А.Ю. Освіта і людський капітал як складники національної безпеки: досвід США та висновки для України // Стратегічна панорама : науковий журнал / Нац. ін-т стратегічних досліджень ; голов. ред. Горбулін В.П. ; члени редкол.: Бегма В.М., Двігун А.О., Дубов Д.В. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1. – С. 50-57. – ISSN 2616-9460
1003542
  Кавінська В. Освіта і місія бібліотеки університету у вихованні особистості
1003543
  Куценко В.І. Освіта і наука - генератори інновацій: парадигма взаємодії // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 5 (77). – С. 9-11
1003544
  Кремень В.Г. Освіта і наука в Україні - інноваційні аспекти : Стратегія. Реалізація. Результати / В.Г. Кремень. – Київ : Грамота, 2005. – 448 с. – ISBN 966-8066-83-9
1003545
   Освіта і наука в Україні : (матеріали до VIII Світового конгресу українців). – Київ : Український центр духовної культури, 2003. – 123, [3] с. : іл., табл. – ISBN 966-628-0779
1003546
  Червона Л. Освіта і наука в Україні: позиція влади і опозиції // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2002. – № 4. – С65-69.
1003547
   Освіта і наука на теренах СНД // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Листопад (№ 12/13)


  Відбулося спільне засідання Євразійської асоціації університетів. У роботи засідання взяла участь делегація КНУТШ на чолі з ректором академіком Л.В. Губерським.
1003548
   Освіта і наука у глобальному континуумі : збірник наукових праць. – Київ : Прінт Квік, 2011. – 84 с.
1003549
   Освіта і наука у сфері національної безпеки: проблеми та пріоритети розвитку : матеріали III міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю відродження та 450-річчю утворення Нац. ун-ту "Острозька академія", 14 черв. 2019 р., м. Острог / Нац. ун-т "Остроз. академія" [та ін. ; упоряд.: С.О. Дорогих, І.М. Доронін, О.Д. Довгань та ін.]. – Острог : АртЕк, 2019. – 307, [1] с. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7814-10-7
1003550
  Піддячий М. Освіта і наука України у вимірі громадянських суспільств: соціально-професійна орієнтація // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2016. – Вип. 3/4 (48/49). – C. 59-65. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
1003551
  Кремень В.Г. Освіта і наука України: шляхи модернізації : Факти, роздуми, перспективи / В.Г. Кремень. – Київ : Грамота, 2003. – 216 с. – ISBN 966-8066-12-Х
1003552
  Павленко В. Освіта і наука української діаспори Австралії // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2008. – С. 124-128. – (Історія ; Вип. 20)
1003553
  Шестак В.С. Освіта і наука як чинники забезпечення соціально-економічного розвитку України (теоретико-правовий аспект) // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1137. – С. 12-17. – (Серія "Право"). – ISSN 2075-1834


  У статті на основі аналізу чинного законодавства та наукової літератури досліджено наскільки в умовах посилення загальносвітових процесів глобалізації та інформатизації, виникнення глобальних соціально-економічних, політичних, екологічних негараздів, ...
1003554
  Гондюл В.П. Освіта і наука як чинники розвитку держави та її іміджу в світі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 37, ч. 1. – С. 120-125
1003555
  Ніколаєнко С. Освіта і наука. Законодавчі та методологічні основи : Навчальний посібник / МОіНУ; Станіслав Ніколаєнко. – Київ : Політехніка, 2004. – 280с. – ISBN 966-622-150-0
1003556
  Ніколаєнко С. Освіта і наука: зміни в законодавстві необхідні! // Голос України., 2004


  [Ст. голови Ком. Верховної Ради України з питань науки і освіти]
1003557
  Кремень В. Освіта і наука: інноваційний аспект // Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Професійна педагогіка : збірник наукових праць / Інститут професійно-технічної освіти НАПН України. Професійна педагогіка. – Київ, 2011. – № 1. – С. 4-7. – ISSN 2223-5752
1003558
  Євтух О. Освіта і наука: час еволюції // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2010. – № 9. – С. 3-11. – ISSN 0372-6436


  На прикладі систем освіти провідних зарубіжних держав і пострадянських країн проаналізовано головні їхні проблеми й подано кілька прпозицій щодо їхнього розв"язання.
1003559
  Шевченко В. Освіта і національна ідентичність в умовах глобалізації // Освіта і управління : Науково-практичний журнал / Президія АН вищої школи України. – Київ, 2004. – Том 7, Ч. 2. – С.39-41
1003560
  Кучера І.В. Освіта і нерівність як теоретична та практична проблема сьогодення // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетров .нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2013. – № 2 (94), лютий. – С. 12-15. – ISSN 2077-1800
1003561
  Клепко С.Ф. Освіта і освітня політика в демократичній державі // Освітологія : хрестоматія : для студентів вищ. навч. закл. / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; [уклад.: Огнев"юк В.О., Сисоєва С.О.]. – Київ : Київський університет імені Бориса Грінченка, 2013. – С. 425-433. – ISBN 978-966-2748-30-7
1003562
  Грицаєнко П.М. Освіта і освіченість як предмет соціально-філософського аналізу // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 4
1003563
  Олефір В.І. Освіта і охорона здоров"я інвалідів: адміністративно-правове забезпечення державного управління галузями : навч. посібник / В.І. Олефір ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ : Леся, 2013. – 159, [1] с. – Бібліогр. : с. 154-159 та в кінці розд. – ISBN 966-8126-53-7
1003564
  Марушкевич А.А. Освіта і педагогічна наука в життєдіяльності С.Х. Чавдарова // Внесок С.Х. Чавдарова (1892-1962) в розвиток педагогічної науки і практики : матеріали наук.-пед. читань, присвяч. 125-річчю від Дня народження С.Х. Чавдарова, 22 вер. 2017 / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології, Каф. педагогіки ; [за заг. ред. А.А. Марушкевич]. – Ніжин : Лисенко М.М., 2018. – С. 5-11. – ISBN 978-617-640-364-7
1003565
  Фроленкова Н.А. Освіта і професійний розвиток песоналу як елемент кадрового менеджменту організацій // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2020. – С. 210-218. – (Економічні науки ; вип. 1 (89)). – ISSN 2306-5478
1003566
  Гергель О. Освіта і релігія: перехрестя взаєморозуміння // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 26 квітня (№ 17). – С. 2. – ISSN 2219-5793
1003567
  Сааков С.О. Освіта і ринкова економіка: їх взаємозв"язок і взаємовплив // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2019. – С. 29-39. – (Філософія ; вип. 52 (ч. 2)). – ISSN 2312-1947
1003568
   Освіта і суспільство : навч. посібник / [П.М. Куліков, Т.В. Деветорова, І.В. Деветов та ін.] ; М-во освіти і науки України, Рада ректорів Київ. вуз. центру. – Київ : [б. в.], 2018. – 359, [1] с. : портр., табл. – Авт. зазнач. в кінці книги. – Бібліогр. в кінці частин. – ISBN 978-966-622-885-0
1003569
  Шейко В. Освіта і суспільтство / В. Шейко, Н. Кушнаренко // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2021. – № 12 (208). – С. 7-18. – ISSN 1682-2366


  Висвітлено понад 90-річний плідний досвід функціонування Харківської державної академії культури.
1003570
   Освіта і управління. – Київ
Т. 1, № 1. – 1997
1003571
   Освіта і управління. – Київ
Т. 1, № 2. – 1997
1003572
   Освіта і управління. – Київ
Т. 1, № 3. – 1997
1003573
   Освіта і управління. – Київ
Т. 1, № 4. – 1997
1003574
   Освіта і управління. – Київ
Т. 2, № 1. – 1998
1003575
   Освіта і управління. – Київ
Т. 2, № 2. – 1998
1003576
   Освіта і управління. – Київ
Т. 2, № 3. – 1998
1003577
   Освіта і управління. – Київ
Т. 2, № 4. – 1998
1003578
   Освіта і управління. – Київ
Т. 3, № 2. – 1999
1003579
   Освіта і управління. – Київ
Т. 3, № 3. – 1999
1003580
   Освіта і управління. – Київ
Т. 3, № 4. – 1999
1003581
   Освіта і управління. – Київ
Т. 3, № 1. – 1999
1003582
   Освіта і управління. – Київ
Т. 4, № 1/2. – 2000
1003583
   Освіта і управління : Науково-практичний журнал. – Київ
Том .4, № 3/4. – 2000
1003584
   Освіта і управління : Науково-практичний журнал. – Київ
Том .5, Ч. 1. – 2002
1003585
   Освіта і управління : Науково-практичний журнал. – Київ
Том .5, Ч. 3. – 2002
1003586
   Освіта і управління : Науково-практичний журнал. – Київ
Т. 5, Ч. 4. – 2002
1003587
   Освіта і управління : Науково-практичний журнал. – Київ
Том .5, Ч. 2. – 2002
1003588
   Освіта і управління : Науково-практичний журнал. – Київ, 2001-
Том 6, Ч. 2. – 2003
1003589
   Освіта і управління : Науково-практичний журнал. – Київ, 2001-
Том 6, Ч. 1. – 2003
1003590
   Освіта і управління : Науково-практичний журнал. – Київ, 2001-
Том 6, Ч. 3. – 2003
1003591
   Освіта і управління : Науково-практичний журнал. – Київ, 2001-
Том 6, Ч. 4. – 2003
1003592
   Освіта і управління : Науково-практичний журнал. – Київ, 2001-
Том 7, Ч. 1. – 2004
1003593
   Освіта і управління : Науково-практичний журнал. – Київ, 2001-
Том 7, Ч. 2. – 2004
1003594
   Освіта і управління : Науково-практичний журнал. – Київ, 2001-
Том 7, Ч. 3/4. – 2004
1003595
   Освіта і управління : Науково-практичний журнал. – Київ, 2001-
Том 8, Ч. 1. – 2005
1003596
   Освіта і управління : Науково-практичний журнал. – Київ, 2001-
Том 8, Ч. 2. – 2005
1003597
   Освіта і управління : Науково-практичний журнал. – Київ, 2001-
Том 8, Ч. 3/4. – 2005
1003598
   Освіта і управління : Науково-практичний журнал. – Київ, 2001-
Том 9, Ч. 2. – 2006
1003599
   Освіта і управління : Науково-практичний журнал. – Київ, 2001-
Том 9, Ч. 1. – 2006
1003600
   Освіта і управління : Науково-практичний журнал. – Київ, 2001-
Том 9, Ч. 3/4. – 2006
1003601
   Освіта і управління : науково-практичний журнал. – Київ, 2001-
Т. 10, Ч. 1. – 2007
1003602
   Освіта і управління : науково-практичний журнал. – Київ, 2001-
Т. 10, Ч. 3/4. – 2007
1003603
   Освіта і управління : науково-практичний журнал. – Київ, 2001-
Т. 10, Ч. 2. – 2007
1003604
   Освіта і управління : науково-практичний журнал / Президія АН вищої школи України. – Київ, 2001-
Т. 11, Ч.4. – 2008
1003605
   Освіта і управління : науково-практичний журнал / Президія АН вищої школи України. – Київ, 2001-
Т. 11, Ч. 2/3. – 2008
1003606
   Освіта і управління : науково-практичний журнал / Президія АН вищої школи України. – Київ, 2001-
Т. 11, Ч. 1. – 2008
1003607
   Освіта і управління : науково-практичний журнал / Президія АН вищої школи України. – Київ, 2001-
Т. 12, ч. 1. – 2009
1003608
   Освіта і управління : науково-практичний журнал / Президія АН вищої школи України. – Київ, 2001-
Т. 12, ч. 2. – 2009
1003609
   Освіта і управління : науково-практичний журнал / Президія АН вищої школи України. – Київ, 2001-
Т. 12, ч. 3/4. – 2009
1003610
   Освіта і управління : науково-практичний журнал / Президія АН вищої школи України. – Київ, 2001-
Т. 13, ч. 1. – 2010
1003611
   Освіта і управління : науково-практичний журнал / Президія АН вищої школи України. – Київ, 2001-
Т. 13, ч 2/3. – 2010
1003612
   Освіта і управління : науково-практичний журнал / Президія АН вищої школи України. – Київ, 2001-
Т. 13, ч. 4. – 2010
1003613
   Освіта і управління : науково-практичний журнал / Президія АН вищої школи України. – Київ, 2001-
Т. 14, ч. 2/3. – 2011
1003614
   Освіта і управління : науково-практичний журнал / ТОВ "Ред. наук.-практ. журн. "Освіта і управління" ; АН вищої школи України, Укр.-американський гуманітарний ін-т "Військовий міжнар. ун-т (США) в Україні. – Київ, 2001-
Т. 14, ч. 4. – 2011
1003615
   Освіта і управління : науково-практичний журнал / Президія АН вищої школи України. – Київ, 2001-
Т. 15, ч. 1. – 2012
1003616
   Освіта і управління : науково-практичний журнал / Президія АН вищої школи України. – Київ, 2001-
Т. 15, ч. 2/3. – 2012
1003617
   Освіта і управління : науково-практичний журнал / АН вищої школи, Укр.-американський гуманітарний ін-т "Вісконсіанський Міжнар. Ун-т (США) в Україні". – Київ, 2001-
Т. 15, ч. 4. – 2012
1003618
   Освіта і управління : науково-практичний журнал / АН вищої школи, Укр.-американський гуманітарний ін-т "Вісконсіанський Міжнар. Ун-т (США) в Україні". – Київ, 2001-
Т. 16, ч. 1/2. – 2013
1003619
  Божук Л. Освіта і шкільництво українського зарубіжжя: форми і методи опіки сучасної української держави // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" / Національний університет "Острозька академія". – Острог; Торонто; Нью-йорк, 2005. – Мат. міжн. наук. конф. "Українська діаспора: проблеми дослідження" (23-24 вересня 2004 р.). – С. 216-229. – (Іісторичні науки ; №5). – ISBN 966-7631-62-1
1003620
  Гуменюк О. Освіта інтернованих військових Армії УНР в таборі в Александрові-Куявському // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2022. – 29 травня (№ 22). – С. 9. – ISSN 0027-8254
1003621
  Любицький І. Освіта й виховання у пастирських посланнях митрополита Андрея Шептицького // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2011. – № 3. – С. 3-9
1003622
  Власюк В.Є. Освіта й економіка: взаємообумовленість стану чи перспектива занепаду? // Філософія. Культура. Життя : міжвузівський збірник наукових праць / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 39. – С. 157-170. – ISSN 2077-7450
1003623
   Освіта й наука в інноваційному розвитку сучасної Європи : зб. наук.-експерт. матеріалів / Нац. ін-т стратег. дослідж. ; [за заг. ред. С.І. Здіорука]. – Київ : НІСД, 2014. – 121, [1] с. : іл., табл. – Сер. засн. у 2013 р. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Гуманітарний розвиток" ; вип. 2). – ISBN 978-966-554-227-8
1003624
   Освіта й наука та їхня роль у соціальному та індустріальному розвитку суспільства : [зб. наук. пр.] / AvH club Ukraine, Alexander von Humboldt Foundation ; [відп. ред. О.В. Антонюк ; пер. з англ. та наук. ред. А.О. Луценко]. – Київ : Логос ; Гумбольдт клуб України, 2015. – 188, [3] с. : іл., табл. – На обкл. також: Education science industry. – Бібліогр. в кінці ст. та у підрядк. прим. – ISBN 978-966-171-947-6
1003625
  Сіткар В. Освіта й наука як чинники соціальної стабільності та розвитку суспільства / В. Сіткар, С. Сіткар // Актуальні проблеми в системі освіти: "Загальноосвітній навчальний заклад - доуніверситетська підготовка - вищий навчальний заклад" : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 27 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Навч.-наук. ін-т неперерв. освіти ; [редкол.: Н.П. Муранова (голова) та ін.]. – Київ : НАУ, 2018. – С. 230-233


  Наголошується, що університет сьогодні має стати організацією, яка не відтворює усталені моделі діяльності, а постійно самонавчається, випробовує різні освітні та технологічні інновації, перебудовує свідомість. Вищі заклади освіти через систему ...
1003626
  Мовчун О. Освіта й сучасні глобалізаційні процеси: український вимір // Директор школи, ліцею, гімназії : всеукраїнський науково-практичний журнал : фахове видання з педагогічних та психологічних наук / Міністерство освіти і науки України; АПНУ; Нац. пед. ун. ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2011. – № 2. – С. 59-62.
1003627
  Барчан О.В. Освіта й шкільництво як об"єкти публіцистики Василя Гренджі-Донського у 20-30-х рр. XX ст. // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2015. – Т. 61, листопад – грудень


  У статті досліджується освіта і шкільництво як об"єкт публіцистики Василя Гренджі-Донського у 20-30-х рр. ХХ ст. Розглядаються, зокрема, актуалізовані в його публіцистичних працях проблеми знищення урядом Чехословаччини української школи в Закарпатті, ...
1003628
  Кучай Т.П. Освіта Китаю та їі роль у підготовці висококваліфікованих фахівців // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2013. – С.43-45. – (Серія "Педагогічні науки" ; № 1 (254)). – ISSN 2076-586Х
1003629
  Філоненко О.В. Освіта Кіровоградщини (Єлисаветградщини ) в наукових рефлексіях українських учених (друга половина XIX-XX століття) : монографія / Оксана Філоненко. – Харків : Мачулін, 2017. – 411, [1] с. : іл., табл., карти. – Бібліогр.: с. 311-387 та в додатках: с. 389-411. – ISBN 978-617-7364-13-8
1003630
  Огієнко О. Освіта корінних народів у США і Канаді: історія і сучасні реалії // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2019. – № 5 (89). – С. 46-57. – ISSN 2312-5993
1003631
   Освіта крізь життя : до 100-річчя від дня народження Г.Г. Єфіменка // Наукові вісті Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : міжнародний науково-технічний журнал / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2017. – № 1 (111) : Технічні науки. – С. 115-118. – ISSN 1810-0546


  У 2017 р. виповнюється 100 років від дня народження видатного вченого, педагога, організатора української освіти, професора, доктора технічних наук, член-кореспондента НАН України Георгія Григоровича Єфіменка. Був ректором Дніпропетровського ...
1003632
   Освіта крізь життя. До 100-річчя від дня народження Г.Г. Єфіменка // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; гол. ред. К.М. Левківський ; ред. кол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2016. – № 11/12 (149). – С. 114-118. – ISSN 1682-2366


  Час роботи Г.Г. Єфіменка на посаді міністра вищої і середньої спеціальної освіти УРСР були створени сучасні навчально-наукові комплекси КНУ імені Тараса Шевченка, під його безпосереднім керівництвом починали свою роботу таки видатні сучасні ректори, ...
1003633
  Сазоненко Г.С. Освіта майбутнього : науково-методичний посібник / Г.С. Сазоненко ; Український гуманітарний ліцей Київського національного ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ : Основа, 2008. – 368с. – ISBN 978-966-699-415-1
1003634
  Кулик Н. Освіта майбутнього: випробування прогресом // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 1 лютого (№ 4). – С. 12-13. – ISSN 2219-5793


  Чи виконує система освіти функції сьогодні, коли нові технології та інновації кардинально змінили життя на планеті? Які зміни можна очікувати у цій царині найближчим часом? Яка освіта потрібна молоді, аби розуміти світ завтрашнього дня і не відчувати ...
1003635
  Москалик Г.Ф. Освіта майбутнього: погляд філософа // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 105 (№ 2)
1003636
  Шумік І. Освіта можливостей / підготував Дмитро Шулікін // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 12 серпня (№ 31/32). – С. 10-11. – ISSN 2219-5793


  Генеральний директор директорату професійної освіти МОН Ірина Шумік розповіла про Всеукраїнську конференцію присвячену професійній освіті, яка відбулася у серпні 2019 р.
1003637
  Коваленко С. Освіта на віддаленні. Ретроспективний аналіз дисертацій за темою "Дистанційна освіта" // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Давидова І. ; редкол.: Сенченко М., Бруй О., Гандзюк В. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 12 (317), грудень. – С. 33-40. – ISSN 2076-9326
1003638
   Освіта на зламі епох / підготувала Наталія Кулик // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 2 квітня (№ 13). – С. 14-15. – ISSN 2219-5793


  "Для чого Університету Святого Володимира була потрібна шпага? Кому кияни мають завдячувати парком навпроти Червоного корпусу КНУ? Хто були справжні батьки Київського політеху? Який зв"язок є між Володимиром Висоцьким, Київським комерційним інститутом ...
1003639
  Волик І. Освіта на карантині. Як школи за кордоном організували дистанційне навчання // Управління освітою : часопис для керівників освітньої галузі. – Київ, 2020. – Липень - Серпень (№ 7/8). – С. 40-47
1003640
  Хуткий Д. Освіта на магістерських програмах НаУКМА: думки студентів магістеріуму // Соціологічні студії : наук.-практ. журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2013. – № 2 (3). – С. 103-109. – ISSN 2306-3974
1003641
  Делібалтова Ю.В. Освіта на Підкарпатській Русі в 20-ті роки // Науковий вісник Миколаївського національного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 50-54. – (Історичні науки ; вип. 3.38 (110)). – ISSN 2078-2128


  В статті висвітлюється державна політика Чехословацької Республики у галузі освіти українського населення, з"ясовуються правові засади становлення та розвитку національної освіти, задоволення освітніх запитів українців Підкарпатської Русі в 20-ті роки ...
1003642
  Моісеєва Т. Освіта на роздоріжжі // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2013. – 9 квітня (№ 66). – С. 1, 8-9


  Дискусії щодо законопроектів про освіту: спільне та різне.
1003643
   Освіта на Україні в цифрах. – Харків, 1936. – 71с.
1003644
  Хомра Олександр Освіта населення України: територіальні відмінностій й тенденції динаміки // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 8. – С. 35-39 : Діагр. – Бібліогр. 11 назв
1003645
  Зеркаль М.М. Освіта національних меншин України (1990-2000-ні рр.) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 2 (509), березень - квітень. – С. 121-135. – ISSN 0130-5247
1003646
  Прудько В.О. Освіта Ніжинщини в період Української Держави П. Скоропадського // Література та культура Полісся : збірник наукових праць / Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя ; Г.В. Самойленко, М.К. Бойко, О.Д. Бойко [та ін.]. – Ніжин, 2014. – Вип. 76. – C. 353-363. – (Серія "Історичні науки" ; № 2)
1003647
  Павлюк С.В. Освіта Німеччини: шлях до досконалості і необхідність інновацій // Міжнародна наукова конференція "Ідея університету: сучасний дискурс" : матеріали конф., 26-27 трав. 2011 р., м. Київ / "Ідея університету: сучасний дискурс", міжнар. наук. конф. – Київ : Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2011. – C. 84-85
1003648
  Андрущенко В. Освіта нового століття: приоритети розвтку // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2011. – № 1 (40). – С 5-7. – ISSN 2078-1016


  З виступу на загальних зборах Національної академії педагогічних наук України.
1003649
  Лавриченко Н.М. Освіта обдарованих: вітчизняний та міжнародний контексти // Освіта для XXI століття: виклики, проблеми, перспективи : матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф., 29-30 жовт. 2019 р. : присвячено 95-тій річниці Сум. держ. ун-ту ім. А.С. Макаренко / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Сум. облдержадмін [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва (відп. ред.) та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – Т. 2. – С. 100-103. – ISBN 978-966-698-283-7
1003650
   Освіта онлайн. Технологічна революція, що назріла давно, нарешті почалася // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2013. – № 28 (296). – С. 42-43. – ISSN 1996-1561


  "... Київський національний університет імені Тараса Шевченка нещодавно оголосив про запуск першого в Україні проекту масових інтернет-курсів".
1003651
   Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Інститут спец. педагогіки. – Кіровоград, 2000-. – ISSN 2313-4011
Вип. 5. – 2014. – До 2009р. вих. під назвою "Дидактичні та соціально-психологічні аспекти корекційної роботи в спеціальної школі". Резюме укр., рос., англ. мовами
1003652
   Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови : наук.-метод. збірник / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т спец. педагогіки. – Київ : [б. в.], 2000-. – ISSN 2313-4011
Вип. 12 : / [редкол.: В.В. Засенко (голов. ред.), А.А. Колупаєва, Т.П. Вісковатова та ін.]. – 2017. – 182, [2] с. : іл., табл. – Зб. засн. 2000 р. - До 2009 р. виходив під назвою "Дидактичні та соціально-психологічні аспекти корекційної роботи в спеціальній школі". - Резюме укр., рос., англ. – Бібліогр. в кінці ст.
1003653
   Освіта поза фокусом / І. Тодоров, Ю. Бобало, С. Леп"явко, І. Пилипенко; підгот. Роман Гривінський // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 4-5 вересня (№ 159/160). – С. 18


  Чи встигає ТБ реагувати на нові виклики у вищій школі, - думка експертів. "...Однак не всі освітні новації були сприйняті суспільством та експертним середовищем позитивно. Багато запитань викликало рішення Міністерства освіти та науки дозволити вузам ...
1003654
  Чижевський Б. Освіта потребує повноцінного фінансування та розвитку // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 4 лютого (№ 22). – С. 9
1003655
   Освіта починається змалку // Київський університет. – Київ, 2018. – Вересень (№ 7). – С. 1


  Випускниця кафедри диференціальних рівнянь (2016 року) Вероніка Дідусенко допомагає вихованцям дитячих будинків та дітям з неблагополучних родин розвивати свої здібності до природничо-математичних наук. Програма розрахована на дітей 6-8 років.
1003656
  Оржеховська О. Освіта про здоровий спосіб життя у шкільництві Великої Британії: перспективи для України // Порівняльно-педагогічні студії : науково-педагогічний журнал / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т педагогики, М-во освіти і науки України, молоді та спорту України, Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини ; редкол.: Бріт Н.М. [та ін.]. – Умань, 2012. – № 3 (13), липень - вересень. – С. 45-51
1003657
  Ілліч І. Освіта проти "зашколеності" / підготувала Валентина Сорока // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 22 січня (№ 3). – С. 11. – ISSN 2219-5793
1003658
   Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ
№ 1/2. – 2008. – 163 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1003659
   Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ
№ 2. – 2009. – резюме укр., рос., англ. мовами
1003660
   Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ
№ 3. – 2009. – резюме укр., рос., англ. мовами
1003661
   Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ
№ 4. – 2009. – резюме укр., рос., англ. мовами
1003662
   Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ
№ 1. – 2010. – резюме укр., рос., англ. мовами
1003663
   Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ
№ 4. – 2010. – 323 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1003664
   Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ
№ 3. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
1003665
   Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ
№ 4. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
1003666
   Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ
№ 5. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
1003667
   Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2005-
№ 2 (32). – 2013. – 324 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1003668
   Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2005-
№ 3 (33). – 2013. – 452 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1003669
   Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоц. політичних наук ; редкол.: Андрущенко В.П., Андрусишин Б.І., Бабкіна О.В. [та ін.]. – Київ : Україна, 2005-
№ 2 (43). – 2016. – 104, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1003670
  Архипова С.П. Освіта соціально незахищених категорій дорослих : методологія, теорія, практика : монографія / С.П. Архипова ; за ред. А.І. Кузьмінського ; [Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького]. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2011. – 366, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 313-347. – ISBN 978-966-493-501-9
1003671
  Звєрєва О. Освіта споживача-важливе державне завдання // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 8. – С. 31-36. – ISSN 0132-1331
1003672
  Звєрєва О. Освіта споживача - важливе державне завдання // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 8. – С. 31-35. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1003673
  Ісаєнко В. Освіта сталого розвитку: виклики сьогодення // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 26 жовтня (№ 43). – С. 11. – ISSN 2219-5793


  В статті йдеться про тенденції освіти для сталого розвитку, світові тенденції та українське законодавство.
1003674
  Щерба Н. Освіта старшокласників із інвалідністю: досвід скандинавських країн // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2018. – № 6 (80). – C. 56-68. – ISSN 2312-5993
1003675
  Репешко П Освіта судового експерта у сфері інтелектуальної власності // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2010. – № 1. – С. 23-25. – ISSN 1608-6422
1003676
  Кочубей Н. Освіта сучасної України в контексті сталого розвитку та ноотехнологій // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Держ. інформ.-виробниче підприємство Вид-во "Педагогічна преса" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; голов. ред. В. Адрущенко ; редкол.: В. Бакіров, Н. Бахмат, Г. Берегова [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (81). – С. 44-52. – ISSN 2078-1016
1003677
  Синельникова В.В. Освіта США та ефективна організація роботи в школі / В.В. Синельникова. – Харків : Основа, 2009. – 109с. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; Вип.3 (75)). – ISBN 978-611-00-0062-8
1003678
  Зубчик О.А. Освіта та демократія: українська молодь як суб"єкт суспільно-політичних трансформацій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 44-48. – (Державне управління ; вип. 2 (2)). – ISSN 1728-3817


  В української молоді як в особливої суспільної групи досить велика кількість суб?єктивних і об?єктивних перешкод на шляху самовизначення в політико-ідеологічній сфері. Визначення та подолання таких перешкод є передумовою залучення молоді до процесів ...
1003679
  Зубчик О.А. Освіта та демократія: українська молодь як суб"єкт суспільно-політичних трансформацій // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 10. – C. 126-128
1003680
  Вернер Я. Освіта та децентралізація в Західній Європі: політика "сплетення" в дії // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – Т. 8, № (3). – С. 265-282. – ISSN 1684-906Х
1003681
  Бойко Я.М. Освіта та інноваційні технології // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 306-309. – (Серія : Економіка ; вип. 1 (42)). – ISSN 0869-0782
1003682
  Черкашина О.В. Освіта та її музичний компонент як важливі чинники розвитку національної культури: Вінниця (перша третина ХХ ст.) // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 2. – С. 67-71
1003683
  Огнев"юк В. Освіта та конкурентоспроможність суспільства // Освітологія : українсько-польський науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Сілезький ун-т в Катовіцах ; Вища школа ім. Павла Влодковіца в Плоцьку. – Київ ; Варшава, 2016. – № 5. – С. 37-44. – ISSN 2226-3012


  Проаналізовано світовий рейтинг України за даними Індексу людського розвитку, глобального індексу конкурентоспроможності, Індексу Економіки знань, Індексу інноваційності. Здійснено порівняння показників світових рейтингів України серед країн світу ...
1003684
  Рига Д. Освіта та навчальні заклади в Чернігові, впродовж п"ятдесяти років з часу скасування козацької держави (1775-1825 рр.) // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірник наукових статей / Н.-д. центр "Часи козацькі", Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 25. – С. 367-369. – ISSN 2078-0850
1003685
  Шебанін В.С. Освіта та наука як рушійні фактори інноваційного розвитку аграрної сфери України // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2010. – № 3 (185). – С. 94-103
1003686
  Курило В.С. Освіта та педагогічна думка Східноукраїнського регіону у ХХ столітті / В.С. Курило; Рец.: Ярмаченко М.Д., Вовк Л.П., Коротяєв Б.І. – Луганськ, 2000. – 460с. – ISBN 966-617-042-6
1003687
  Алексейчук І.С. Освіта та політика: аспекти взаємодії // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 76 (№ 9). – С. 197-199. – ISSN 2076-1554
1003688
  Грищенко І.М. Освіта та професійна підготовка фахівців у світлі євроінтеграційних процесів // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 7 (109). – С. 56-61. – ISSN 1993-6788
1003689
  Прокопенко А.Л. Освіта та процеси соціального розвитку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 129-130. – (Філософія. Політологія ; вип. 54/55). – ISSN 1728-3817
1003690
  Пачев С.І. Освіта та рівень писемності приазовських болгар у другій половині ХІХ - на початку ХХ ст. // Записки науково-дослідної лабораторії історії Південної України Запорізького державного університету. – Запоріжжя, 2001. – № 6 : Південна Україна 18-19 століття. – С.205-209. – ISBN 966-7089-17-7
1003691
   Освіта та розвиток обдарованої особистості : науково-методичний журнал / Ін-т обдарованої дитини НАПН України. – Київ
№ 6, листопад. – 2012. – резюме рос., англ. мовами
1003692
   Освіта та розвиток обдарованої особистості : науково-методичний журнал / Ін-т обдарованої дитини НАПН України. – Київ
№ 7, грудень. – 2012. – резюме рос., англ. мовами
1003693
  Черкашин С.В. Освіта та розвиток особистості у навчальних закладах Німеччини в умовах постіндустріального суспільства // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; за заг. ред. І.Ф. Прокопенка, С.Т. Золотухіної. – Харків, 2017. – Вип. 56. – С. 373-383. – ISBN 978-966-97498-4-0. – ISSN 2312-2471


  Йдеться про необхідність розробки у навчальних закладах Німеччини сучасної концепції виховання особистості в умовах постіндустріального суспільства.
1003694
  Кремень В. Освіта у виклику сучасності: проблеми та перспективи // Педагогічна газета. – Київ, 2017. – Вересень - жовтень (№ 5). – С. 4


  Виступ президента НАПН України Василь Кремень на VII польсько-українському форумі "Освіта для майбутнього", який відбувся 19-21 вересня 2017 р. на базі Університету імені Казимира Великого в місті Бидгощ.
1003695
  Писаренко О.Л. Освіта у вимірах соціо-інформаційного простору та часу // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2011. – С. 119-124. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 2 (32))
1003696
  Комарова О.А. Освіта у вимірі інформаційного суспільства // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2011. – № 7/8. – С. 50-53. – ISSN 1728-6220
1003697
  Шулікін Д. Освіта у вогні: літопис війни // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2022. – 12 грудня (№ 47/48)
1003698
  Брусенцова Я. Освіта у громадах: чого чекати від законодавчих змін? / Я. Брусенцова, А. Мацокін; підготувала Наталія Кулик // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2022. – 13 червня (№ 23). – С. 6-7. – ISSN 2219-5793


  Про те, як може вплинути на управління освітою нещодавно ухвалений закон, що розширює повноваження голів громад під час воєнного стану, розповіли юристи Яна Брусенцова й Андрій Мацокін. Вебінар відбувся у рамках програми "Освіта у нових громадах від ...
1003699
  Шляховчук О.В. Освіта у дусі глобального громадянства: питання всередині парадигми // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 5. – С. 240-241
1003700
  Розовик Д. Освіта у політиці урядів України періоду революційної доби (1917-1920 рр.) // Українська революція 1917-1921 рр.: погляд із сьогодення : [збірник матеріалів міжнар. наук. конф. 25 квіт. 2012 р.] / Укр. ін-т національної пам"яті ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Іст. ф-т, Каф. новітньої історії України ; [редкол.: Литвин В.М. (голова) та ін.]. – Київ : Український ін-т національної пам"яті, 2013. – С. 540-546. – ISBN 978-966-611-889-2
1003701
   Освіта у прфронтовій зоні й пенсії науковцям // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 20 квітня (№ 16). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  Профільний комітет ухвалив рішення щодо освітніх потреб громадян у зв"язку із проведенням антитерористичної операції, а також рекомендував Верховній Раді ухвалили законопроект, що передбачає збереження наукових пенсій за працюючими науковцями.
1003702
  Слепченко А.А. Освіта у сфері запобігання змінам клімату - правові аспекти // Ефективність регулювання екологічних, природоресурсних та космічних відносин для сталого розвитку: право, інституції, сучасні інформаційні технології : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., м. Київ, 12 листоп. 2021 р. / НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; [редкол.: Н.Р. Малишева та ін.]. – Київ : Наукова Столиця, 2021. – C. 139-141. – ISBN 978-617-7649-48-8
1003703
  Тимошенко Ю. Освіта у сфері менеджменту: між парадигмами керівництва і лідерства / Ю. Тимошенко, Л. Завгородня // Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького / Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2022. – С. 18-24. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 4). – ISSN 2076-586Х


  В основу статті покладено ідею про те, що якість освіти у сфері менеджменту значною мірою залежить від чіткості концептуальних орієнтирів, на яких будуються і реалізуються освітні програми підготовки управлінців. На думку авторів, яка спирається на ...
1003704
   Освіта у Фінляндії - стартовий капітал в майбутнє // Сучасна освіта : всеукраїнський інформаційно-рекламний журнал / Фірма "Поіс-Плюс". – Київ, 2013. – № 3 (95). – С. 10-13


  Про систему вищої та професійної освіти Фінляндії.
1003705
  Третякова Н.В. Освіта у Франції // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2011. – № 15 (271). – С. 35-38
1003706
   Освіта у ХХІ столітті: шляхи розвитку / Міжрегіон. акад. упр. персоналом. – Київ : Персонал
Вип. 3 : Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Ціннісні пріоритети освіти у ХХІ столітті: формування міжкультурної комунікації", м. Київ, МАУП, 24 трав. 2011 р. / [редкол.: А.М. Подоляка (голов. ред.) та ін.]. – 2012. – 245, [1] с. : іл., табл. – Окремі ст. рос. – Бібліогр. в кінці ст.
1003707
   Освіта України - 2007 : інформаційно-аналітичні матеріли діяльності Міністерства освіти і науки України у 2007 році / МОНУ ; [уклад. : К.М. Левківський, В.П. Погребняк, А.К. Солоденко та ін.]. – Київ : Знання, 2008. – 288 с. – ISBN 978-966-346-460-2
1003708
   Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
1 березня (№ 9). – 2000. – 12 с.
1003709
   Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
1 листопада (№ 44-45). – 2000. – 12 с.
1003710
   Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
2 лютого (№ 5). – 2000. – 12 с.
1003711
   Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
2 серпня (№ 31). – 2000. – 12 с.
1003712
   Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
4 травня (№ 18). – 2000. – 8 с.
1003713
   Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
5 січня (№ 1-2). – 2000. – 12 с.
1003714
   Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
5 липня (№ 27). – 2000. – 8 с.
1003715
   Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
5 жовтня (№ 40). – 2000. – 24 с.
1003716
   Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
5 квітня (№ 14). – 2000. – 16 с.
1003717
   Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
6 вересня (№ 36-37). – 2000. – 12 с.
1003718
   Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
6 грудня (№ 49). – 2000. – 16 с.
1003719
   Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
7 червня (№ 23). – 2000. – 12 с.
1003720
   Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
9 серпня (№ 32). – 2000. – 12 с.
1003721
   Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
11 жовтня (№ 41). – 2000. – 12 с.
1003722
   Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
12 квітня (№ 15). – 2000. – 12 с.
1003723
   Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
15 листопада (№ 46). – 2000. – 16 с.
1003724
   Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
15 березня (№ 11). – 2000. – 12 с.
1003725
   Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
16 лютого (№ 7). – 2000. – 12 с.
1003726
   Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
17 травня (№ 19-20). – 2000. – 16 с.
1003727
   Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
18 жовтня (№ 42). – 2000. – 16 с.
1003728
   Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
19 квітня (№ 16). – 2000. – 12 с.
1003729
   Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
19 липня (№ 29). – 2000. – 8 с.
1003730
   Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
19 січня (№ 3). – 2000. – 12 с.
1003731
   Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
20 вересня (№ 38). – 2000. – 8 с.
1003732
   Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
20 грудня (№ 51-52). – 2000. – 8 с.
1003733
   Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
21 червня (№ 25). – 2000. – 12 с.
1003734
   Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
22 серпня (№ 34). – 2000. – 12 с.
1003735
   Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
22 березня (№ 12 - 13). – 2000. – 16 с.
1003736
   Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
22 листопада (№ 47). – 2000. – 16 с.
1003737
   Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
23 жовтня (№ 43). – 2000. – 8 с.
1003738
   Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
24 травня (№ 21). – 2000. – 12 с.
1003739
   Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
26 липня (№ 30). – 2000. – 12 с.
1003740
   Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
26 квітня (№ 17). – 2000. – 8 с.
1003741
   Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
26 січня (№ 4). – 2000. – 8 с.
1003742
   Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
27 вересня (№ 39). – 2000. – 12 с.
1003743
   Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
29 червня (№ 26). – 2000. – 8 с.
1003744
   Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
29 серпня (№ 35). – 2000. – 8 с.
1003745
   Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
30 листопада (№ 48). – 2000. – 8 с.
1003746
   Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
31 травня (№ 22). – 2000. – 12 с.
1003747
   Освіта України. – Київ
№ 2-3. – 2001
1003748
   Освіта України. – Київ
№ 4. – 2001
1003749
   Освіта України. – Київ
№ 5. – 2001
1003750
   Освіта України. – Київ
№ 6. – 2001
1003751
   Освіта України. – Київ
№ 7. – 2001
1003752
   Освіта України. – Київ
№ 8. – 2001
1003753
   Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
5 грудня (№ 93/94). – 2011. – 16 с.
1003754
   Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
12 грудня (№ 95/96). – 2011. – 16 с.
1003755
   Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
19 грудня (№ 97/98). – 2011. – 16 с.
1003756
   Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
26 грудня (№ 99/100). – 2011. – 16 с.
1003757
   Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
1 жовтня (№ 40). – 2012. – 16 с.
1003758
   Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
2 квітня (№ 14). – 2012. – 16 с.
1003759
   Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
2 липня (№ 27). – 2012. – 16 с.
1003760
   Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
3 вересня (№ 36). – 2012. – 16 с.
1003761
   Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
3 грудня (№ 49). – 2012. – 16 с.
1003762
   Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
4 червня (№ 23). – 2012. – 16 с.
1003763
   Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
4 травня (№ 18). – 2012. – 16 с.
1003764
   Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
5 березня (№ 10/11). – 2012. – 16 с.
1003765
   Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
5 листопада (№ 45). – 2012. – 16 с.
1003766
   Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
6 серпня (№ 32). – 2012. – 16 с.
1003767
   Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
6 лютого (№ 6). – 2012. – 16 с.
1003768
   Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
8 жовтня (№ 41). – 2012. – 16 с.
1003769
   Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
9 квітня (№ 15). – 2012. – 16 с.
1003770
   Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
9 липня (№ 28). – 2012. – 16 с.
1003771
   Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
10 січня (№ 1/2). – 2012. – 16 с.
1003772
   Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
10 вересня (№ 37). – 2012. – 16 с.
1003773
   Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
10 грудня (№ 50). – 2012. – 16 с.
1003774
   Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
11 червня (№ 24). – 2012. – 16 с.
1003775
   Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
12 листопада (№ 46). – 2012. – 16 с.
1003776
   Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
13 серпня (№ 33). – 2012. – 16 с.
1003777
   Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
13 лютого (№ 7). – 2012. – 16 с.
1003778
   Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
14 травня (№ 19/20). – 2012. – 16 с.
1003779
   Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
15 жовтня (№ 42). – 2012. – 16 с.
1003780
   Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
16 липня (№ 29). – 2012. – 16 с.
1003781
   Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
16 квітня (№ 16). – 2012. – 16 с.
1003782
   Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
16 січня (№ 3). – 2012. – 16 с.
1003783
   Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
17 вересня (№ 38). – 2012. – 16 с.
1003784
   Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
17 грудня (№ 51). – 2012. – 16 с.
1003785
   Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
18 червня (№ 25). – 2012. – 16 с.
1003786
   Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
19 березня (№ 12). – 2012. – 16 с.
1003787
   Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
19 листопада (№ 47). – 2012. – 16 с.
1003788
   Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
20 серпня (№ 34). – 2012. – 16 с.
1003789
   Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
20 лютого (№ 8). – 2012. – 16 с.
1003790
   Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
21 травня (№ 21). – 2012. – 16 с.
1003791
   Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
22 жовтня (№ 43). – 2012. – 16 с.
1003792
   Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
23 липня (№ 30). – 2012. – 16 с.
1003793
   Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
23 квітня (№ 17). – 2012. – 16 с.
1003794
   Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
23 січня (№ 4). – 2012. – 16 с.
1003795
   Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
24 вересня (№ 39). – 2012. – 16 с.
1003796
   Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
24 грудня (№ 52). – 2012. – 16 с.
1003797
   Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
25 червня (№ 26). – 2012. – 16 с.
1003798
   Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
26 березня (№ 13). – 2012. – 16 с.
1003799
   Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
26 листопада (№ 48). – 2012. – 16 с.
1003800
   Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
27 серпня (№ 35). – 2012. – 16 с.
1003801
   Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
27 лютого (№ 9). – 2012. – 16 с.
1003802
   Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
28 травня (№ 22). – 2012. – 16 с.
1003803
   Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
29 жовтня (№ 44). – 2012. – 16 с.
1003804
   Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
30 липня (№ 31). – 2012. – 16 с.
1003805
   Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
30 січня (№ 5). – 2012. – 16 с.
1003806
   Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України : спеціальний випуск. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
№ 1 (1), січень. – 2013. – 127 с.
1003807
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
1 квітня (№ 13). – 2013. – 16 с.
1003808
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
1 липня (№ 26). – 2013. – 16 с.
1003809
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
2 вересня (№ 35). – 2013. – 16 с.
1003810
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
2 грудня (№ 48). – 2013. – 16 с.
1003811
   Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України : спеціальний випуск. – Київ, 2013-. – ISSN 2219-5793
№ 2 (2), лютий. – 2013. – 177 с. – отримують передплатники "Атестаційного вісника"
1003812
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
3 червня (№ 22). – 2013. – 16 с.
1003813
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України : спеціальний випуск. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
№ 4 (4), квітень. – 2013. – 117 с. – Спецвипуск отримують передплатники ж-лу "Атестаційний вісник"
1003814
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
4 листопада (№ 44). – 2013. – 16 с.
1003815
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
4 березня (№ 9). – 2013. – 16 с.
1003816
   Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
4 лютого (№ 5). – 2013. – 16 с.
1003817
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України : спеціальний випуск. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
№ 5 (5), травень. – 2013. – 112 с. – Спецвипуск отримують передплатники ж-лу "Атестаційний вісник"
1003818
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України : спеціальний випуск. – Київ, 2013-. – ISSN 2219-5793
№ 6 (6), червень. – 2013. – 55 с. – отримують передплатники "Атестаційного вісника"
1003819
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
7 жовтня (№ 40). – 2013. – 16 с.
1003820
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
8 квітня (№ 14). – 2013. – 16 с.
1003821
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
8 липня (№ 27). – 2013. – 16 с.
1003822
   Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
8 січня (№ 4). – 2013. – 16 с.
1003823
   Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
8 січня (№ 1). – 2013. – 16 с.
1003824
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
9 вересня (№ 36). – 2013. – 16 с.
1003825
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
9 грудня (№ 49). – 2013. – 16 с.
1003826
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
10 червня (№ 23). – 2013. – 16 с.
1003827
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
11 листопада (№ 45). – 2013. – 16 с.
1003828
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
11 березня (№ 10). – 2013. – 16 с.
1003829
   Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
11 лютого (№ 6). – 2013. – 16 с.
1003830
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
12 серпня (№ 32). – 2013. – 16 с.
1003831
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
14 жовтня (№ 41). – 2013. – 16 с.
1003832
   Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
14 січня (№ 2). – 2013. – 16 с.
1003833
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
15 липня (№ 28). – 2013. – 16 с.
1003834
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
15 квітня (№ 15). – 2013. – 16 с.
1003835
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
16 вересня (№ 37). – 2013. – 16 с.
1003836
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
16 грудня (№ 50). – 2013. – 16 с.
1003837
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
17 червня (№ 24). – 2013. – 16 с.
1003838
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
18 листопада (№ 46). – 2013. – 16 с.
1003839
   Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
18 лютого (№ 7). – 2013. – 16 с.
1003840
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
18 березня (№ 11). – 2013. – 16 с.
1003841
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
19 серпня (№ 33). – 2013. – 16 с.
1003842
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
20 травня (№ 19/20). – 2013. – 16 с.
1003843
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
21 жовтня (№ 42). – 2013. – 16 с.
1003844
   Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
21 січня (№ 3). – 2013. – 16 с.
1003845
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
22 липня (№ 29). – 2013. – 16 с.
1003846
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2013-. – ISSN 2219-5793
22 квітня (№ 16). – 2013. – 16с
1003847
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
23 вересня (№ 38). – 2013. – 16 с.
1003848
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
23 грудня (№ 51). – 2013. – 16 с.
1003849
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
24 червня (№ 25). – 2013. – 16 с.
1003850
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
25 листопада (№ 47). – 2013. – 16 с.
1003851
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
25 березня (№ 12). – 2013. – 16 с.
1003852
   Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
25 лютого (№ 8). – 2013. – 16 с.
1003853
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
26 серпня (№ 34). – 2013. – 16 с.
1003854
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
27 травня (№ 21). – 2013. – 16 с.
1003855
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
28 жовтня (№ 43). – 2013. – 16 с.
1003856
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
29 квітня (№ 17/18). – 2013. – 16 с.
1003857
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
29 липня (№ 30). – 2013. – 16 с.
1003858
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
30 вересня (№ 39). – 2013. – 16 с.
1003859
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
30 грудня (№ 52). – 2013. – 16 с.
1003860
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
2 червня (№ 21). – 2014. – 16 с.
1003861
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
3 березня (№ 9). – 2014. – 16 с.
1003862
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
3 лютого (№ 5). – 2014. – 16 с.
1003863
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
7 квітня (№ 13). – 2014. – 16 с.
1003864
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
9 червня (№ 22). – 2014. – 16 с.
1003865
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
10 березня (№ 10). – 2014. – 16 с.
1003866
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
10 лютого (№ 6). – 2014. – 16 с.
1003867
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
14 березня (№ 11). – 2014. – 16 с.
1003868
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
14 квітня (№ 14). – 2014. – 16 с.
1003869
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
17 лютого (№ 7). – 2014. – 16 с.
1003870
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
20 січня (№ 1/2). – 2014. – 16 с.
1003871
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
21 квітня (№ 15). – 2014. – 16 с.
1003872
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
23 червня (№ 23). – 2014. – 16 с.
1003873
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
24 березня (№ 12). – 2014. – 16 с.
1003874
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
24 лютого (№ 8). – 2014. – 16 с.
1003875
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
26 травня (№ 20). – 2014. – 16 с.
1003876
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
27 січня (№ 3/4). – 2014. – 16 с.
1003877
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
28 квітня (№ 16). – 2014. – 16 с.
1003878
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
30 червня (№ 24). – 2014. – 16 с.
1003879
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
1 червня (№ 22). – 2015. – 16 с.
1003880
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
2 лютого (№ 5). – 2015. – 16 с.
1003881
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
6-13 травня (№ 20/21). – 2015. – 16 с.
1003882
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
7 вересня (№ 36). – 2015. – 16 с.
1003883
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
8 червня (№ 23). – 2015. – 16 с.
1003884
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
9 листопада (№ 44/45). – 2015. – 16 с.
1003885
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
9 лютого (№ 6). – 2015. – 16 с.
1003886
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
10 березня (№ 10). – 2015. – 16 с.
1003887
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
13 липня (№ 27/28). – 2015. – 16 с.
1003888
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
14 вересня (№ 37). – 2015. – 16 с.
1003889
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
15 червня (№ 24). – 2015. – 16 с.
1003890
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
19 січня (№ 1/2). – 2015. – 16 с.
1003891
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
21 вересня (№ 38). – 2015. – 16 с.
1003892
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
21 грудня (№ 51). – 2015. – 16 с.
1003893
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
22 червня (№ 25). – 2015. – 16 с.
1003894
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
24 серпня (№ 34). – 2015. – 16 с.
1003895
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
28 вересня (№ 39). – 2015. – 16 с.
1003896
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
30 березня (№ 13) : Річний звіт. – 2015. – 16 с.
1003897
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
3 жовтня (№ 39). – 2016. – 16 с.
1003898
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
4 квітня (№ 13). – 2016. – 16 с.
1003899
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
5 вересня (№ 35). – 2016. – 16 с.
1003900
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
6 червня (№ 22). – 2016. – 16 с.
1003901
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
8 лютого (№ 5). – 2016. – 16 с.
1003902
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
10 жовтня (№ 40). – 2016. – 16 с.
1003903
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
11 квітня (№ 14). – 2016. – 16 с.
1003904
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
12 вересня (№ 36). – 2016. – 16 с.
1003905
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
12 грудня (№ 49). – 2016. – 16 с.
1003906
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
13 червня (№ 23). – 2016. – 16 с.
1003907
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
14 березня (№ 9/10). – 2016. – 48 с.
1003908
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
15 серпня (№ 32). – 2016. – 16 с.
1003909
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
16 травня (№ 18/19). – 2016. – 16 с.
1003910
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
19 вересня (№ 37). – 2016. – 16 с.
1003911
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
19 грудня (№ 50). – 2016. – 16 с.
1003912
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
20 червня (№ 24). – 2016. – 16 с.
1003913
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
21 листопада (№ 46). – 2016. – 16 с.
1003914
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
22 серпня (№ 33/34). – 2016. – 16 с.
1003915
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
24 жовтня (№ 41/42). – 2016. – 16 с.
1003916
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
25 січня (№ 3). – 2016. – 16 с.
1003917
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
26 вересня (№ 38). – 2016. – 16 с.
1003918
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
27 червня (№ 25). – 2016. – 16 с.
1003919
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
31 жовтня (№ 43). – 2016. – 16 с.
1003920
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
2 жовтня (№ 38). – 2017. – 16 с.
1003921
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
4 вересня (№ 34). – 2017. – 16 с.
1003922
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
5 червня (№ 22). – 2017. – 16 с.
1003923
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
6 лютого (№ 4). – 2017. – 16 с.
1003924
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
6 березня (№ 8). – 2017. – 16 с.
1003925
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
6 листопада (№ 43). – 2017. – 16 с.
1003926
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
11 вересня (№ 35). – 2017. – 16 с.
1003927
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
14 серпня (№ 31). – 2017. – 16 с.
1003928
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
16 жовтня (№ 40). – 2017. – 16 с.
1003929
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
18 вересня (№ 36). – 2017. – 16 с.
1003930
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
21 серпня (№ 32). – 2017. – 16 с.
1003931
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
22 травня (№ 20). – 2017. – 16 с.
1003932
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
23 січня (№ 2). – 2017. – 16 с.
1003933
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
23 жовтня (№ 41/42). – 2017. – 16 с.
1003934
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
24 липня (№ 28). – 2017. – 16 с.
1003935
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
24 квітня (№ 15/16). – 2017. – 16 с.
1003936
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
27 березня (№ 12). – 2017. – 16 с.
1003937
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
31 липня (№ 29). – 2017. – 16 с.
1003938
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
2 квітня (№ 13). – 2018. – 16 с.
1003939
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
3 грудня (№ 47). – 2018. – 16 с.
1003940
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
10 грудня (№ 48). – 2018. – 16 с.
1003941
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
10 квітня (№ 14). – 2018. – 16 с.
1003942
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
11 червня (№ 22/23). – 2018. – 16 с.
1003943
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
14 травня (№ 18/19). – 2018. – 16 с.
1003944
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
16 квітня (№ 15). – 2018. – 16 с.
1003945
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
17 грудня (№ 49). – 2018. – 16 с.
1003946
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
18 червня (№ 24). – 2018. – 16 с.
1003947
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
19 березня (№ 11). – 2018. – 16 с.
1003948
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
19 листопада (№ 45). – 2018. – 16 с.
1003949
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
22 січня (№ 3). – 2018. – 16 с.
1003950
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
24 грудня (№ 50). – 2018. – 16 с.
1003951
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
25 червня (№ 25). – 2018. – 16 с.
1003952
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
26 березня (№ 12). – 2018. – 16 с.
1003953
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
26 лютого (№ 8). – 2018. – 16 с.
1003954
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
26 листопада (№ 46). – 2018. – 16 с.
1003955
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
30 квітня (№ 17). – 2018. – 16 с.
1003956
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
4 лютого (№ 5). – 2019. – 16 с.
1003957
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
18 лютого (№ 7). – 2019. – 16 с.
1003958
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
21 січня (№ 1/2). – 2019. – 16 с.
1003959
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
28 січня (№ 3/4). – 2019. – 16 с.
1003960
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
1 березня (№ 8). – 2021. – 16 с.
1003961
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
3 травня (№ 17). – 2021. – 16 с.
1003962
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
6 вересня (№ 34). – 2021. – 16 с.
1003963
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
6 грудня (№ 47). – 2021. – 16 с.
1003964
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
8 березня (№ 9). – 2021. – 16 с.
1003965
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
9 серпня (№ 30/31). – 2021. – 16 с.
1003966
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
12 липня (№ 26/27). – 2021. – 16 с.
1003967
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
12 квітня (№ 14). – 2021. – 16 с.
1003968
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
13 грудня (№ 48). – 2021. – 16 с.
1003969
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
15 листопада (№ 44). – 2021. – 16 с.
1003970
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
15 лютого (№ 6). – 2021. – 16 с.
1003971
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
19 квітня (№ 15). – 2021. – 16 с.
1003972
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
21 червня (№ 23). – 2021. – 16 с.
1003973
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
22 березня (№ 11). – 2021. – 16 с.
1003974
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
23 серпня (№ 32/33). – 2021. – 16 с.
1003975
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
25 січня (№ 1/2). – 2021. – 16 с.
1003976
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
26 липня (№ 28/29). – 2021. – 16 с.
1003977
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
28 червня (№ 24/25). – 2021. – 16 с.
1003978
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
29 січня (№ 3/4). – 2021. – 16 с.
1003979
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
2 травня (№ 17). – 2022. – 16 с.
1003980
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
4 квітня (№ 13). – 2022. – 16 с.
1003981
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
5 вересня (№ 34/35). – 2022. – 16 с.
1003982
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
6 червня (№ 21/22). – 2022. – 16 с.
1003983
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
8 серпня (№ 30/31). – 2022. – 16 с.
1003984
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
11 квітня (№ 14). – 2022. – 16 с.
1003985
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
13 червня (№ 23). – 2022. – 16 с.
1003986
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
17 січня (№ 1/2). – 2022. – 16 с.
1003987
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
20 червня (№ 24). – 2022. – 16 с.
1003988
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
22 серпня (№ 32/33). – 2022. – 16 с.
1003989
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
25 квітня (№ 15/16). – 2022. – 16 с.
1003990
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
27 червня (№ 25). – 2022. – 16 с.
1003991
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
28 березня (№ 9/12). – 2022. – 16 с.
1003992
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
28 лютого (№ 8). – 2022. – 16 с.
1003993
  Головатий М. Освіта України в контексті світового і національного поступу // Персонал : журнал інтелектуальної еліти / ДП "Видавничий дім "Персонал". – Київ, 2010. – № 2 (146). – С. 84-94. – ISSN 0868-8893
1003994
  Вітренко Ю. Освіта України в Системі національних рахунків // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 3 (50). – С.9-22. – ISSN 2078-1016
1003995
  Левківський К. Освіта України в соціально-економічному вимірі XXI століття / К. Левківський, Л. Івлєва // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2013. – № 9 (111). – С. 20-29. – ISSN 1682-2366
1003996
  Захарченко С.В. Освіта України та її регіонів у міжнародному вимірі конкурентоспроможності (оцінки за методологією IMD-lausanne) // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 32/1. – С. 13-20. – ISSN 2306-546X


  Інфраструктура знань (освіта) є важливим чинником міжнародної конкурентоспроможності країн і регіонів. За індикаторами освіти IРМ-2012 Україна знаходиться в четвертому десятку провідних країн світу. Серед регіонів країни найвищі оцінки ...
1003997
  Корецька А.І. Освіта України у сучасниїх соціокультурних контекстах // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – № 3. – С. 32-35
1003998
   Освіта України: крок за кроком // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2013. – 29 серпня (№ 155). – С. 8, 17


  "...Ухвалено низку документів для розвитку галузі".
1003999
  Піскун В. Освіта українського зарубіжжя як спосіб відстоювання українських національних інтересів: історичний досвід та сучасна практика // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 36-39. – (Українознавство ; вип. 13). – ISSN 1728-3817


  В статті досліджуються особливості державної стратегії України у сфері освіти українського зарубіжжя. Державна політика повинна базуватися на : єдності державних та громадських чинників, інтегративному підході та розумінні різновіковості освіти в ...
1004000
  Піскун В. Освіта українського зарубіжжя: питання взаємокультуного проникнення в країнах проживання // Освіта в українському зарубіжжі: досвід становлення і перспективи : Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції 1-4 лист. 2000 р. / Ред.кол.:В.В.Скопенко,В.П.Гондюл та ін. – К. : Український Світ, 2001. – С. 79-82. – ISBN 966-7586-04-09
<< На початок(–10)1001100210031004100510061007100810091010(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,