Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1001100210031004100510061007100810091010(+10)В кінець >>
1009001
  Богданович Лілія "Особиста безпека вдома" (Бесіда з дітьми) / Богданович Лілія, Усик Світлана // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 6, червень. – С. 28 : фото
1009002
  Коцюба О.В. "Особиста історія" в контексті літератури "берів" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 262-267


  Статтю присвячено аналізу автобіографічності в прозі молодих французів магрибського походження ("берів") та процесу їх самоідентифікації у французькому суспільстві (на матеріалі романів Азуза Бегага "Ліонський хлопчик із Шааба" та Фаїзи Ген "Завтра ...
1009003
  Драч О.О. "Особисте життя не розніжило її": О. Я. Єфименко (1848–1918) – учена трудівниця // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; редкол.: В.А. Смолій, С.В. Корновенко, А.Г. Морозов [та ін.]. – Черкаси, 2017. – Вип. 11. – C. 38-47. – ISBN 978-966-920-241-3
1009004
  Кульчинська Л. "Особисте життя" в радянському кіно 1960 - 1980-х років // Студії мистецтвознавчі / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2014. – Ч. 3 (47) : Театр. Музика. Кіно. – С. 74-85. – ISSN 1728-6875
1009005
  Злочевская А.В. Особенности "метафикционального" хронотопа в романах Г. Гессе, В. Набокова и М. Булгакова // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 25-35. – (Филология ; № 3). – ISSN 0201-7385


  Структура хронотопа в метапрозе Г. Гессе, В. Набокова и М. Булгакова антиномична: физическое время и место действия или крайне ограничено, или второстепенно по своей значимости и аксиологии. Зато беспределен, синкретичен и сверхнасыщен ...
1009006
  Чайка Н.И. Особенности абиотических факторов эдафотопов породных отвалов угольных шахт Донбасса // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2017. – С. 204-210 : табл. – Библиогр.: с. 210. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 1). – ISSN 2225-8701
1009007
  Багаряцкий Б.А. Особенности авроральных радиоотражений и связь их с постоянным магнитным полем и ионосферными токами : полярные сияния : IV раздел Программы МГГ, № 12 / Б.А. Багаряцкий, Я.И. Фельдштейн. – Москва : Наука, 1965. – 60 с. – (Результаты исследований по программе Международного Геофизического Года)
1009008
   Особенности аграрного строя России в период империализма. – М., 1962. – 352с.
1009009
  Масляк А.П. Особенности агропромышленно-техногенного воздействия АПК на атмосферу (на примере Украинской ССР) / А.П. Масляк, Я.Б. Олийнык // Экономическая география : Республиканский межведомственный сборник. – Киев, 1989. – Вып. 41. – С. 94-97. – Бібліогр.: 3 назви. – ISBN 0201-8683
1009010
  Кафарский Владимир Иванович Особенности адаптации молодежи к труду в производственном коллективе в условиях развитого социализма. : Дис... канд. философ.наук: 09.00.02 / Кафарский Владимир Иванович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1982. – 221л. – Бібліогр.:л.170-199
1009011
  Аубакирова Г. Особенности адаптации промышленных предприятий Казахстана к рыночной среде // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2012. – № 1. – С. 69-82. – ISSN 0207-3676
1009012
  Авдеева О.А. Особенности административно-судебной системы Сибири в период воеводско - приказного управления // История государства и права : Научно-правовое издание. – Москва, 2003. – № 2. – С.34-40


  XV-XVI века
1009013
  Фомина В.И. Особенности аккумуляции различными видами съедобных грибов при разных способах культивирования / В.И. Фомина, Н.А. Бисько, Н.Ю. Митропольская // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2002. – № 4. – С. 17-20 : Табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1726-5428
1009014
  Матузкова Е. Особенности актуализации лингвокультурного гиперконцепта английская идентичность в документальном дискурсе // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2015. – С. 145-149. – (Серія: Філологія (мовознавство) ; вип. 22). – ISBN 978-966-2337-89-1
1009015
  Зинчук Николай Особенности алмазов в древних осадочных толщах // Мінералогічний збірник : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: О. Матковський, М. Павлунь, Є. Сливко [та ін.]. – Львів, 2018. – № 68, вип. 1. – С. 54-57. – Библиогр.: 2 назв. – ISSN 2078-6220
1009016
  Зинчук Н.Н. Особенности алмазов из древних осадочных толщ на территориях влияния кристаллических массивов // Мінеральні ресурси України : науковий журнал / Держ. служба геології та недр України , Укр. держ. геологорозвідувал. ін-т ; голов. ред. С.В. Гошовський ; редкол.: О.В. Зур"ян, С.О. Некрасова, Ю.І. Войтенко [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3. – С. 22-29 : рис. – Библиогр.: 14 назв. – ISSN 1682-721Х
1009017
  Зинчук Н.Н. Особенности алмазов из современных россыпей на территориях предполагаемого распространения древних поставщиков продуктивного материала / Н.Н. Зинчук, В.И. Коптиль // Мінеральні ресурси України (МРУ) : науковий журнал / Держ. служба геології та надр України, Укр. держ. геологорозвідувальни ін-т ; голов. ред. С.В. Гошовський. – Київ, 2017. – № 2. – С. 31-36 : рис., фото. – Библиогр.: 17 назв. – ISSN 1682-721X
1009018
  Али-Заде Особенности анализа и синтеза в деятельности творческого своображения учащихся : Автореф... канд. пед. наук: / Али-Заде А. А.; Ком. ВССО СМ АзССР, Аз. гос. пед. ин-т им. Ленина. – Баку, 1962. – 39л. – Бібліогр.:с.38-39
1009019
  Оника Е. Особенности анатомического строения черешка листа аллотриплоидных гибридов F2 айва х яблоня материнского типа // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 127-128. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 25/27). – ISSN 1728-3817


  В статье описаны морфо-анатомические особенности строения черешка листа аллотриплоидных гибридов айва х яблоня материнского типа в сравнении с другими гибридами и исходными формами. Приведены качественные и количественные признаки аллотриплоидных (2n = ...
1009020
  Пантелеева И.А. Особенности античного богословского красноречия // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2010. – № 1. – С. 40-45. – ISSN 1728-3671
1009021
  Матвиишина Ж.Н. Особенности антропогенового почвообразования в Порожистом Приднестровье по микроморфологирческим данным // Физическая география и геоморфология : Міжвідомчий науковий збірник / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Мін. осв. і науки Укр. – Киев, 1977. – Вип. 17. – С. 117-125 : Рис. – Бібліогр.: 16 назв
1009022
  Пальванова О.И. Особенности атеистического воспитания женщин в современных условиях / О.И. Пальванова. – Ашхабад, 1988. – 135с.
1009023
  Крымова В.В. Особенности афористического осмысления мира в произведениях Ю. Полякова // Східнослов"янська філологія : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України; Горлівський держ. пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2009. – С. 186-193. – (Літературознавство ; Вип. 14). – ISSN 1992-9196
1009024
   Особенности аффиксального словообразования в терминосистемах и норме. – Владивосток, 1979. – 144с.
1009025
  Мамрешев К.Т. Особенности баксанского диалекта кабардинского языка / К.Т. Мамрешев. – Нальчик, 1959. – 88с.
1009026
  Матузко А.А. Особенности безработицы и направления регулирования занятости в Республике Беларусь // Студентські наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2011. – С. 147-155. – (Серія "Економіка" ; вип. 8)
1009027
  Еременко С.Я. Особенности библиографической обработки патентного фонда / С.Я. Еременко. – К., 1969. – 42с.
1009028
  Ибатуллина И.З. Особенности биодеградации нефти в лугово-каштановых почвах Ставропольского края (модельный эксперимент) / И.З. Ибатуллина, Т.А. Семенова, А.С. Яковлев // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 3. – С. 376-384 : табл., рис. – Библиогр.: с. 383-384. – ISSN 0032-180Х
1009029
   Особенности биологии и морфологии животных Казахстана. – Алма-Ата, 1980. – 113с.
1009030
   Особенности биологии рыб северных морей. – Л., 1983. – 136с.
1009031
  Пилипенко Ф.С. Особенности биологического обновления растений и применение их в практике разведения бамбуков / Ф.С. Пилипенко. – Сухуми, 1946. – С. 91-108
1009032
  Лебедев Н.Н. Особенности боевых действий пограничных войск на участке государственной границы от Баренцева моря до Финского залива. 1939-1940 гг. // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2007. – № 11. – С. 53-55. – ISSN 0321-0626
1009033
  Теслюк С.С. Особенности борьбы современного фидеизма против науки // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1981. – Вып. 51
1009034
  Зеленин Д. Особенности в говоре русских крестьян юго-восточной часи Вятской губернии / Д. Зеленин. – 16 с. – Отд.оттиск
1009035
  Немировский И.Б. Особенности вексельного права в Украине / И.Б. Немировский, Б.В. Хомяк. – Київ : Аверс, 1999. – 240с. – ISBN 966-95423-5-9
1009036
  Шерепитко А.С. Особенности вербализации темпоральных моделей вечности в русской лингвокультуре // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; відп. ред.: Корбозерова Н.М. – Київ, 2016. – № 30. – C. 178-189. – ISSN 2413-5593
1009037
  Филиппова Т.М. Особенности верхнеобского говоа южных селькупов (тайзаковско-старосондровская группа) // Вестник Новосибирского государственного университета : научный журнал / Новосибирский государственный университет. – Новосибрск, 2011. – Т. 10, вып. 2 : Филология. – С. 81-88. – (История, филология). – ISSN 1818-7919
1009038
   Особенности взаимодействия растений и азотфиксирующих микроорганизмов / С.Я. Коць, С.К. Береговенко, Е.В. Кириченко, Н.Н. Мельникова; С.Я. Коць, С.К. Береговенко, Е.В. Кириченко, Н.Н. Мельникова; НАНУ, Ин-т физиологии растений и генетики. – Киев : Наукова думка, 2007. – 316с. – Шифр дубл.63 Особ.Доп.карт.бл. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-0659-1
1009039
  Никольская А.В. Особенности взаимодействия человека с домашней собакой // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2009. – № 2. – ,С.107-115. – ISSN 0042-8841
1009040
  Рот А.М. Особенности взаимодействия языков и диалектов Карматского ареала / А.М. Рот. – Ужгород, 1973. – 127с.
1009041
  Левицкий А.Э. Особенности взаимодействия языков и культур в эпоху глобализациии // Русистика : сборник научных трудов / Украинская ассоциация преподавателей русского языка и литературы ; КНУТШ ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Київ, 2010. – Вып. 9/10. – С. 10-13. – ISBN 978-966-439-298-0
1009042
  Ворова Т.П. Особенности взаимоотношений мужских и женских персонажей в повести Н.В. Гоголя "Вий" // Від бароко до постмодернізму : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. зарубіжної літератури. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 17, т. 1. – С. 187-191. – ISSN 978-966-551-401-5
1009043
  Лисицына О.О. Особенности взаимосвязи субъекта и объекта в процессе познания различных уровней структурной организации материи // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1977. – Вып. 43
1009044
  Геец В.М. Особенности взаимосвязи экономических и политических трансформаций на пути к реконструктивному развитию экономики Украины // Экономика Украины : научный журнал / М-во экономического развития и торговли Украины ; М-во финансов Украины ; Нац. акад. наук Украины ; глав. ред. Геец В.М. ; редкол.: Быстряков И.К., Бородина Е.Н., ГринбергР.С. [и др.]. – Киев, 2017. – № 10 (663). – C. 3-17. – ISSN 0131-7741


  "Самый известный в мире украинский ученый-экономист М. Туган-Барановский презентует национальную интеллектуальную традицию именно в сфере экономических исследований, который присуще критическое отношение к механическому объяснению хозяйственного ...
1009045
  Прохорова М.Ю. Особенности властных отношений в России. Концепция Н.Н. Алексеева // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2013. – С. 154-163. – (Психология. Социология. Педагогика ; вып. 4). – ISSN 1995-0047
1009046
  Ильчук С.Б. Особенности внедрения компетентностно-ориентированного подхода в практику высшей школы : (на примере Астраханской области) // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – С. 481-488. – (Психология. Социология. Педагогика ; Вып. 4). – ISSN 1995-0047
1009047
  Мухина Е.Л. Особенности внеклассной работы в изучении иностранного языка / Е.Л. Мухина, С.В. Якубова // Актуальные проблемы современной науки : информационно-аналитический журнал / Изд-во "Спутник +". – Москва, 2011. – № 5 (61). – С. 104-107. – ISSN 1680-2721
1009048
  Камонгар Натон Особенности внешнего финансирования экономики наименее развитых стран Африки. : Дис... канд. эконом.наук: 08.00.14 / Камонгар Натон; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 177л.
1009049
  Яблочков Л.Д. Особенности внешней политики государств Африки // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1984. – С. 19-23. – (Международные отношения и международное право ; Вып. 19)
1009050
  Литовченко Елена Особенности внутреннего американского туризма. Туриндустрия Америки рассчитана на среднего американца : Актуальна тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 8. – С. 24-26 : Фото
1009051
  Морозова И. Особенности внутривидовой изменчивости галеги восточной (Galega orientalis Lam.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – C. 112-114. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 25/27). – ISSN 1728-3817


  Оценена внутривидовая изменчивость образцов галеги восточной по срокам весеннего отрастания, цветения, плодоношения, окончания вегетации. Отмечена изменчивость по форме листочков в сложном листе, наличию антоциановой окраски на отдельных участках ...
1009052
   Особенности внутриконтинентального базитового магматизма. – Москва, 1980. – 186с.
1009053
  Шарый В.И. Особенности военного строительства в Мозамбике в 1980-е годы // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 1 (597). – С. 59-60. – ISSN 0321-0626
1009054
  Малашенко О.А. Особенности военной политики Франции в годы Четвертой ресрублики // Клио : Журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2007. – № 3. – С. 40-49
1009055
  Кириченко А.Я. Особенности возбуждения отрывающихся волн в открытой периодической структуре модулированным электронным потоком / А.Я. Кириченко. – Харьков, 1979. – 46с.
1009056
  Квиткина Людмила Григорьевна Особенности воздействия тенденции глокализации на сферу брендинга / Квиткина Людмила Григорьевна, Гриднева Елена Николаевна // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 124-134. – Бібліогр.: с. 125-133. – (Социология и политология ; № 1). – ISSN 0201-7385
1009057
  Багаудинова Н.А. Особенности вокализма второго предударного слога после твердых согласных в говорах Карачевского уезда первой половины XVII в. // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 139-146. – (Филология ; № 1). – ISSN 0201-7385


  В статье реконструируется ряд особенностей вокализма 2-го предударного слога после твердых согласных в говорах, представленных в р-не г. Карачева в I пол. 17 в. В исследован. текстах Карачевской отказной книги за 1624-1639 гг., с одной стороны, имеются ...
1009058
  Шевченко Людмила Ивановна Особенности воплощения героического характера в современной советской прозе о рабочем классе. : Дис... канд. филолог.наук: 10.01.02 / Шевченко Людмила Ивановна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1979. – 202л.
1009059
  Ткаченко К. Особенности воплощения художественного замысла в жанре романа-эпопеи // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов"янськ, 2016. – Вип. 3 : Присвячено 20-річному ювілею філологічного факультету. – С. 275-280. – ISSN 2411-6548
1009060
  Варникова Е.Д. Особенности воспитания коммунстического отношения к труду при подготовке рабочих для сферы обслуживания. / Е.Д. Варникова. – Москва, 1979. – 80с.
1009061
  Касаткин Л.Л. Особенности восприятия звуков речи, выступающих в разных фонетических позициях // Вопросы языкознания / РАН. – Москва, 2009. – № 4. – С. 87-91. – ISSN 0373-658Х
1009062
  Задоянчук О.А. Особенности восприятия новых религиозных движений в религиозно-церковной прессе // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг-ція "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2015. – № 2 (56). – С. 146-150


  Є. Трубецькой був адептом школи природного права, як і М. Хлебніков, М. Ренненкампф. Відповідно продовжує традицію вітчизняної філософсько-правової школи Університету Св. Володимира, започаткованої К. Неволіним.
1009063
  Алишев Б.С. Особенности восприятия справедливости наказания в разных культурах / Б.С. Алишев, О.А. Аникеенок, А.И. Крючкова // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2010. – № 1. – С.44-56. – ISSN 0042-8841
1009064
  Машкина Е.Н. Особенности восприятия церемониала в коммуникативной ситуации "Обсуждение вопросов церемониала предстоящей дипломатической встречи" (на материале дневниковых записей Г. Шассирона) // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ін-т іноземної філології. – Ужгород, 2013. – Вип. 11. – С. 237-247. – ISBN 978-617-7132-02-07
1009065
  Коханович Л.И. и Чумаченко В.Г. Особенности воспроизводства капитала в современных условиях / Л.И. и Чумаченко В.Г. Коханович. – М., 1975. – 70с.
1009066
  Меньшиков С.М. Особенности воспроизводства капитала в современных условиях. / С.М. Меньшиков. – Москва, 1969. – 75с.
1009067
  Митенкова Л.А. Особенности воспроизводства капитала в современных условиях. Усиление неравномерности развития и обострение проитворечий капитализма / Л.А. Митенкова. – Саратов, 1969. – 44с.
1009068
   Особенности воспроизводства рабочего класса развитых капиталистических стран. – М., 1978. – 304с.
1009069
  Ступицкий Алексей Иванович Особенности воспроизводства системы отношений между трудом и капиталом в условиях кризиса современного государственно-монополистического капитала (на мат. США) : Дис... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Ступицкий Алексей Иванович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1983. – 248л. – Бібліогр.:л.219-248
1009070
  Гашков М.В. Особенности восстановления основного словарного фонда романских языков через заимствование из классической латыни // Актуальные проблемы современной науки : Информационно-аналитический журнал. – Москва, 2005. – № 2. – С.61-62. – ISSN 1680-2721
1009071
  Ионова С.В. Особенности вторичных текстов современной прессы // Русистика : сборник научных трудов / Украинская ассоциация преподавателей русского языка и литературы ; КНУТШ ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Київ, 2006. – Вып. 5/6. – С. 33-39. – ISBN 966-594-839-3
1009072
  Алексеев Н.И. Особенности выполнения геодезических работ на севере / Н.И. Алексеев. – Москва : Недра, 1979. – 53с.
1009073
  Зборовская И.И. Особенности выработки дифференцировок на компоненты последовательных комплексных условных раздражителей / И.И. Зборовская, 1949. – 6с. – Отд. отт. из физиологического журнала СССР. XXXV, № 3, 1949
1009074
  Рябинина И.А. Особенности вьетнамского сопротивления монголо-китайскому вторжению (вторая половина XIII в.) // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2010. – № 5. – С. 15-23. – ISSN 0869-1908
1009075
  Завгородняя Н.Г. Особенности гемодинамических и морфометрических изменений диска зрительного нерва у пациентов с оптической нейропатией при высокой осложненной близорукости / Н.Г. Завгородняя, О.О. Денисова // Архів офтальмології України : науково-практичний медичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України ; Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького МОЗ України ; Всеукр. громадська орг. "Асоціація дитячих офтальмологів України" ; голов. ред. С.О. Риков. – Київ, 2015. – Т. 3, № 1. – С. 25-31. – ISSN 2309-8147
1009076
  Федоченко К.А. Особенности генерации отчетов в информационных системах управления вузом // Інформаційні технології в освіті : збірник наукових праць / Херсонський держ. ун-т. – Херсон, 2008. – Вип. 2. – С. 62-65.
1009077
   Особенности геологии гидротермальных рудных месторождений. – Москва, 1978. – 274с.
1009078
   Особенности геологии и разработки нефтяных месторождений Пермского Приуралья. – Москва, 1981. – 118с.
1009079
   Особенности геологического строения и нефтегазоносность основных нефтегазодобывающих стран Южной Америки. – М., 1976. – 80с.
1009080
   Особенности геологического строения и перспективы нефтегазоносности Украины и Белоруссии. – Киев, 1986. – 104с.
1009081
  Алексин Г.А. Особенности геологического строения и формирования залежей газа и нефти Восточно-Кубанской нефтегазоносной области / Г.А. Алексин. – Москва, 1966. – 101с.
1009082
  Кармазин П.С. Особенности геологического строения массивов сиенитового комплекса в Приазовье по данным геофизическим исследований. : Дис... канд. геолого-минералог.наук: / Кармазин П.С.; КГУ. – К., 1970. – 172л. – Бібліогр.:л.150-172
1009083
   Особенности геологического строения периклиналей Крымского горноскладчатого сооружения / И.Э. Ломакин, В.Е. Иванов, А.А. Пасынков, А.С. Тополюк, Л.Л. Ефремцева // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2011. – № 2. – С. 97-104 : рис. – Библиогр.: 21 назв. – ISSN 0367-4290
1009084
   Особенности геологического строения Северо-Востока Европейской части СССР и Севера Урала. – Сыктывкар, 1976. – 159с.
1009085
  Гавриш В.К. Особенности геологического строения юго-западной части Днепровско-Донецкой впадины и рациональная методика поисковых работ на нефть и газ : Дис... канд. геолого-минерад.наук: / Гавриш В.К.; КГУ. – Киев, 1960. – 292л. – Бібліогр.:л.264-292
1009086
  Несмянович Э.И. Особенности геомагнитных вариаций в связи со структурой межпланетных магнитных полей // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1981. – С. 98-105. – (Астрономия ; Вып. 23). – ISSN 0203-7319


  На основании анализа планетарных трехчасовых Кр- и ар - индексов за период 01.01.1963-31.12.1970 гг. найдена характерная монотонная зависимость Кр- и Ap-индексов от времени вблизи момента изменения знака межпланетного магнитного поля (ММП) около ...
1009087
  Москалева З.Н. Особенности геоморфологии бассейна реки Урал / З.Н. Москалева. – Уральск, 1958. – 4 с. – Отд. оттиск
1009088
  Андрущенко С.В. Особенности геополитической борьбы на южном фланге Евразии // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 103, ч. 2 : Присвячено 90-й річниці народження Гліба Миколайовича Цвєткова. – С. 19-22


  Геополитическая ситуация на южном фланге Евразии обуславливается борьбой геостратегий США, Китая, России, Турции и ЕС (в меньшей мере) за сферы влияния в регионах Большого Ближнего Востока, Южного Кавказа и Центральной Азии.
1009089
   Особенности геохимической специализации докембрийских гранитоидов южной части Украинского щита / М.И. Толстой, Б.С. Панов, Е.М. Шеремет, В.М. Яновський, Ю.Л. Гасанов // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1986. – С. 3-9 : Рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – (Прикладная геохимия и петрофизика ; Вып. 13). – ISSN 0203-7319
1009090
  Байтаева М.В. Особенности герменевтики Х.Г. Гайдамера // Язык и право / М.В. Байтеева. – Казань : Отечество, 2013. – С. 177-207. – ISBN 978-5-9222-0621-1
1009091
  Вельмина Н.А. Особенности гидрогеологии мерзлой зоны литосферы (Криогидрогеология) / Н.А. Вельмина. – Москва : Недра, 1970. – 326с.
1009092
  Девяткова Т.П. Особенности гидроэкологии водных обьектов в зоне влияния Воткинского водохранилища / Т.П. Девяткова, О.В. Ларченко, І.В. Морозова // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2006. – Т. 11. – С. 293-300. – Бібліогр.: 2 назви
1009093
  Якимчук Н.А. Особенности глубинного строения на участках расположения геотермальных электростанций и гейзеров по результатам частотно-резонансной обрабоки спутниковых снимков и фотоснимков / Н.А. Якимчук, И.Н. Корчагин // Геоінформатика : науковий журнал / НАН України ; Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю, Ін-ту геолог. наук НАН України ; редкол.: М.А. Якимчук, І.М. Корчагін, В.І. Лялько [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (76), жовтень - грудень. – С. 42-53 : рис. – Библиогр.: 11 назв. – ISSN 1684-2189
1009094
  Дрогицкая Г.М. Особенности глубинного строения рудных районов Украинского и Фенноскандинавского щитов / Г.М. Дрогицкая, Н.В. Шаров // Геоінформатика : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю Ін-ту геолог. наук НАН України ; редкол.: М.А. Якимчук, В.М. Єремєєв, І.М. Корчагін [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (66), квітень - червень. – С. 67-74 : рис. – Библиогр.: 17 назв. – ISSN 1684-2189
1009095
  Линников В.Н. Особенности государственно-монополистического регулирования валютно-финансовых отношений капиталистических стран / В.Н. Линников, А.Н. Бондаренко // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1978. – С. 34-41. – (Международные отношения и международное право ; Вып. 7)
1009096
  Лесницкая Л.Ф. Особенности ГПК союзных республик / Л.Ф. Лесницкая, В.К. Пучинский. – Москва, 1970. – 240с.
1009097
  Ржаницын В.А. Особенности гравитационного моделирования при глубинном картировании нефтегазоперспективных площадей (на примере структуры Монжуклы) // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1987. – С. 113-121 : Рис. – Бібліогр.: 7 назв. – (Прикладная геохимия и петрофизика ; Вып. 14). – ISSN 0203-7319
1009098
  Савченко Д.С. Особенности гражданского сознания студентов мегаполиса и провинции // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2013. – № 2, февраль. – C. 30-34. – ISSN 1026-955X


  На основе эмпирического исследования проведен сравнительный анализ некоторых особенностей гражданского сознания студентов мегаполиса (Сант-Петербурга) и студентов российской провинции. Сделан вывод о различных моделях гражданского сознания студентов ...
1009099
  Михайлова И.А. Особенности гражданской правосубъектности иностранных граждан // Международное публичное и частное право : Научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2006. – № 3. – С. 2-5. – ISSN 1812-3910
1009100
  Казаков П.А. Особенности греческой образовательной системы // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2011. – № 3. – С. 102-105. – ISSN 0869-561Х
1009101
  Рощевский Ю.К. Особенности группового поведения животных. / Ю.К. Рощевский. – Куйбышев, 1978. – 98с.
1009102
  Барт Т.Я. Особенности двойных и тройных водных растворов бромида тетраметиламмония : Автореф... канд. хим.наук: 070 / Барт Т.Я.; Ленингр. гос. ун-т Хим. фак-т. – Л., 1972. – 20л.
1009103
  Боровик П.В. Особенности двухмерного моделирования методом конечных элементов процесса резки параллельными ножами / П.В. Боровик, Т.И. Греновецкая // Збірник наукових праць Донбаського державного технічного університету / Донбаський, державний технічний університет. – Лисичанськ, 2017. – Вип. 1 (46). – С. 72-77 : рис. – Библиогр.: 6 назв. – ISSN 2077-1738
1009104
  Дукельский С.Н. Особенности действия закона прибавочной стоимости в условиях современного капитализма / С.Н. Дукельский. – Москва, 1970. – 64с.
1009105
   Особенности действия законов диалектики в период перехода к коммунизму. – Ленинград : Изд-во Ленингр. ун-та, 1963. – 124 с.
1009106
   Особенности демографического поведения городского населения Урала. – Свердловск, 1987. – 104 с.
1009107
  Стежко Зоя Васильевна Особенности детерминации социальных процессов социалистического общества : Дис... канд. филос.наук: 09.00.01 / Стежко Зоя Васильевна; МВ и ССО УССР. КГУ. – Киев, 1982. – 179л. – Бібліогр.:л.163-179
1009108
  Пухова Г.Г. Особенности детоксикации организма при курсовом применении минеральных вод типа "Нафтуся" в условиях постоянного действия малых доз ионизирующего излучения / Г.Г. Пухова, А.Ю. Моисеев, Н.П. Моисеева // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2003. – № 3. – С. 44-46 : Табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1726-5428
1009109
  Шутова Наталья Особенности детского отдыха с "Альтусом" : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 5. – С. 44 : Фото
1009110
  Пейпер А. Особенности деятельности мозга ребенка. / А. Пейпер. – Л, 1962. – 520с.
1009111
  Франсишку Мануэль Жуниор Особенности деятельности транснациональных корпораций в южно-Африканской республике на современном этапе : Дис... канд. эконом.наук: 08.05.01 / Франсишку Мануэль Жуниор; КУ им. Т.Шевченко. – Киев, 1998. – 174л. – Бібліогр.:л.142-156
1009112
  Ехалов В.В. Особенности диагностики и лечения гипонатриемии у детей / В.В. Ехалов, С.В. Егоров, О.А. Багунина // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2017. – № 5 (84). – С. 38-47. – ISSN 2224-0586
1009113
  Свиридова Н.К. Особенности диагностики и лечения головной боли, связанной с приступами мигрени // Ліки України : науково-практичний журнал для лікарів та провізорів / ТОВ "Медікс Груп" ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Щупика МОЗ України ; редкол.: Вороненко Ю.В., Гойда Н.Г., Зозуля І.С. [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1 (186). – С. 4-9. – ISSN 1997-9894
1009114
  Ван Сиюз Особенности диалектики в мифологическом исследовании А.Ф. Лосева // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2010. – № 3 (47). – С. 75-76. – ISSN 1684-2618
1009115
  Кузнецова Е.С. Особенности диверсификации в Общем рынке Mercosur // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2016. – № 2. – С. 58-65. – ISSN 0044-748Х
1009116
  Жигула Т.И. Особенности динамики трубчатой ленты для различных конструктивных схем ленточных трубчатых конвейеров // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова ; голов. ред.: А.Ф. Булат ; члени редкол.: В.А. Баранов, К.А. Безручко, Б.О. Блюсс [та ін.]. – Дніпро, 2016. – Вип. 131. – С. 165-172. – Библиогр.: 4 назв. – ISSN 1607-4556
1009117
  Иващенко Константин Борисович Особенности динамического деформирования и разрушения пластин цилиндрами с плоскими торцами : Дис... канд физ.-мат.наук: 01.02.04 / Иващенко Константин Борисович; АН УССР, ин-т проблем прочности. – К., 1989. – 153л. – Бібліогр.:л.131-152
1009118
  Лимарченко О.С. Особенности динамического поведения прямолинейного трубопровода при закритических скоростях течения жидкости / О.С. Лимарченко, А.П. Тимохин // Нелінійні коливання : науковий журнал / НАН України ; Ін-т математики ; голов. ред. А.М. Самойленко ; редкол.: Ravi P. Agarwal, Fikret А. Aliev, Yong Zhou [та ін.]. – Київ, 2016. – Т. 19, № 2. – C. 235-239. – ISSN 1562-3076
1009119
  Сыромля Н.Н. Особенности дискурса детского журнала // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; Відп. ред.: А.Д. Бєлова ; Редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 2 (53). – С. 271-278


  В статье анализируются особенности дискурса детского журнала: формы существования, взаимодействие вербальных и невербальных компонентов в процессе экспликации ментального пространства посредством концептов, ключевых слов культуры, прецедентных ...
1009120
  Булгатов А.Н. Особенности докембрийской тектоники Забайкалья. / А.Н. Булгатов, В.И. Турунхаев. – Улан-Удэ, 1984. – 135с.
1009121
  Шаламова Д.В. Особенности долгового финансирования в условиях мирового кризиса // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ИД "Панорама" ; Российская акад. соц. наук. – Москва, 2011. – № 11. – С. 82-93. – ISSN 2074-6040
1009122
  Федорова А.Д. Особенности долгопериодной изменчивости термохалинных характеристик вод в Северной Атлантике и Гренладском море в 1950-2012 гг. / А.Д. Федорова, А.В. Попов, А.В. Рубченя // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 9. – С. 49-58 : рис., табл. – Библиогр.: 8 назв. – ISSN 0130-2906
1009123
  Сидорова Е. Особенности еврейской диаспоры в США // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Ин-т мировой экон. и международных отношений. – Москва, 2012. – № 10. – С. 69-78. – ISSN 0131-2227
1009124
  Ожиганов Д. Особенности женской периодики в эпоху преобразований Александра II // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 39-42. – ISBN 978-966-171-893-6


  На примере журнала "Рассвет".
1009125
  Во Ван Куанг Особенности жизнеспособности и прорастания пыльцы у некоторых культурных растений : Дис... канд. биол.наук: / Во Ван Куанг; КГУ. – К., 1971. – 150л. – Бібліогр.:л.139-150
1009126
  Дерий Е.А. Особенности заключения алиментного договора: проблемы и перспективы развития // Цивилистическая процессуальная мысль : сборник науч. статей / Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченко, Каф. нотариал., исполнит. процесса и адвокатуры, Центр правовых исслед. Фурсы ; под общ. ред. С.Я. Фурсы. – Киев : ЦУЛ, 2013. – Вып. 2 : Нотариальный процесс. – С. 239-246. – ISBN 978-611-01-0484-5
1009127
  Румянцева Е.П. Особенности заключения договора дпрения по законодательству Украины и Германии / Е.П. Румянцева, А.П. Румянцева // Сучасна цивілістика - 12 років назустріч майбутньому : матеріали XII Міжнар. наук.-практ. конф., м. Одеса, 27-28 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Ф-т цивіл. та госп. юстиції ; [відп. за вип.: Д.О. Колодін]. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 169-171. – ISBN 978-966-419-299-3
1009128
   Особенности захоронения младенцев в жилищах городища Чича-1 в Барабинской лесостепи по данным анализа структуры ДНК / А.С. Пилипенко, А.Г. Ромащенко, В.И. Молодин, И.В. Куликов // Археология, этнография и антропология Евразии / Сибирское отделение РАН. Ин-т археологии и этнографии СО РАН. – Новосибирск, 2008. – № 2. – С. 57-67. – ISSN 1563-0102


  Епоха палеометалу
1009129
  Щербина Виктория Владимировна Особенности звукописи в поэзии Юргиса Балтрушайтиса // Гуманітарні науки : науково-практичний журнал / Держ. вид-во "Педагогічна преса"; Ін-т вищої освіти АПНУ; Кримський держ. гуман. ун-т. – Київ, 2008. – № 1. – С. 78-85. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті аналізуються особливості звукопису в поезії Юргіса Балтрушайтіса. Особлива увага приділяється використанню поетом таких засобів виразності, як анафора, епіфора, зевгма та рондо, а також зворотна та перехресна алітерація
1009130
  Кожанчиков И.В. Особенности зимовки и диапаузы непарного шелкопряда (Ocneria Dispar L.) : (Представлено акад. Е.Н. Павловским 23 V 1950) / И.В. Кожанчиков, 1950. – С. 605-607
1009131
  Беляев Александр Евгеньевич Особенности зонной структуры и механизмов рассеяния в легированных кристаллах фосфида галия п-типа : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Беляев Александр Евгеньевич; АН УССР. Ин-т полупроводников. – К., 1980. – 14л.
1009132
  Малышев Л.И. Особенности и генезис флоры Сибири. / Л.И. Малышев, Г.А. Пешкова. – Новосибирск, 1984. – 265с.
1009133
  Ковалев И.Г. Особенности и парадоксы британской демократии // Политика и общество : научный журнал / Даниленко В.И. ; Рос. акад. наук ; Ин-т социально-политических исследований. – Москва, 2013. – № 11 (107). – С. 1369-1380. – ISSN 1812-8696
1009134
  Яковлева Ю.К. Особенности и последствия использования трудовых ресурсов Украины // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАНУ; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2008. – № 2 (14). – С. 163-170. – ISSN 1729-7206
1009135
  Пузанов Игорь Иванович Особенности и последствия обострения энергетической проблемы в странах ЕЭС : Дис... кнд. экономнаук: 08.00.14 / Пузанов Игорь Иванович; КГУ. – Киев, 1986. – 239л. – Бібліогр.:л.209-239
1009136
  Сейфуллин Р.С. Особенности и преимущества интегрального способа обработки данных зондирования становлением поля / Р.С. Сейфуллин, С.А. Дещица // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2009. – Т. 31, № 5. – С. 152-160 : Рис., графіки. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 0203-3100
1009137
  Кузнецов Г.С. Особенности и преимущества применения инструментария маркетинговых коммуникаций в Интернете для субъектов рынка агротуристических услуг // Вопросы экономических наук / Изд-во "Компания Спутник+". – Москва, 2011. – № 5 ( 50 ). – С. 33-41. – ISSN 1728-8878
1009138
  Рыбалкина И.Г. Особенности и проблемы африканской семьи // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук ; Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 2012. – № 1 (654). – С. 47-50. – ISSN 0321-5075
1009139
  Абу-Алига Халед Мохамед Особенности и проблемы развития современных торгово-экономических отношений Украины со странами арабского региона : Дис... канд эконом.наук: 08.05.01 / Абу-Алига Халед Мохамед; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1997. – 165л. – Бібліогр.:л.157-165
1009140
  Зеленков А.В. Особенности и проблемы реализации кросс-докинга в Украине / А.В. Зеленков, Р.К. Емец // Вісник Міжнародного Слов"янського університету : український науково-теоретичний журнал. – Харків, 2013. – С. 78-84. – (Серія "Економічні науки" ; т. 16, № 3, ювіл. вип.). – ISSN 1562-9961
1009141
  Зима А.Г. Особенности и развитие транспорта в туризме : препринт / Зима А.Г., Лисицына И.И. – Харьков : ХНЭУ, 2010. – 311 с. : илл., табл. + Прил.: с. 253-307. – Библиогр.: с. 246-252. – ISBN 978-966-676-627-7
1009142
  Прокопенко В.Ю. Особенности и разновидности применения облигаций с ипотечным покрытием в европейских государствах / В.Ю. Прокопенко, И.О. Святокум // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2015. – № 1. – С. 280-284. – ISSN 2222-0712


  У статті розглядаються іпотечні інструменти, що застосовуються в економіках європейських країн. Проаналізовано наукові дослідження в галузі європейського іпотечного ринку. Розглядається сутність і відмінні риси облігацій з іпотечним покриттям - типу ...
1009143
  Блажко А В. Особенности и тенденции политического процесса в Республике Молдова в условиях кризиса // Социологические исследования : науч. и обществ.-полит. журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2012. – № 12 (344). – С. 37-42. – ISSN 0132-1625
1009144
  Хайитбаев Агаулла Особенности и тенденции формирования и развития быта колхозного крестьянства в период строительства коммунизма (на мат. Уз ССР) : Дис... канд. филос.наук: 09.00.01 / Хайитбаев Агаулла; МВ и ССО УССР. КГУ. – К., 1975. – 155л. – Бібліогр.:л.І-ХІІІ
1009145
  Подденежная Е.В. Особенности игровой поэтики новелл Валерия Брюсова // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 2. – С. 128-131
1009146
  Зинчук Н. Особенности изменения слоистых силикатов в земной коре в связи с поисками алмазных месторождений // Мінералогічний збірник : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – № 65, вип. 2. – С. 62-82. – ISSN 2078-6220
1009147
  Нехорошев Ю.С. Особенности изобретательского труда / Ю.С. Нехорошев. – Томск, 1966. – 92с.
1009148
  Кушнир Н. Особенности изучения несклоняемых имен в системе русского языка в иностранной аудитории // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 16, т. 5 (167). – С. 423-427
1009149
  Голобородько Е.П. Особенности изучения русского в школах Украины с украинским языком обучения на современном этапе // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / УАПРЯЛ ; Киевский нац. ун-т им. Т. Шевченка. – Киев, 2011. – № 6 (42). – С. 22-25
1009150
  Громыко В.С. Особенности изучения русского языка в Белоруссии / В.С. Громыко. – Минск, 1975. – 126с.
1009151
  Плис Г.В. Особенности инвестирования на зарубежных финансовых рынках : Учебное пособие / Г.В. Плис.; Мин-во образования и науки Украины; Луганский нац. пед. ун-т им. Тараса Шевченко. – Луганск : Альма-матер, 2005. – 218с. – ISBN 966-617-198-8
1009152
  Кулиев Р.А. Особенности инвестиционной политики в странах с переходной зкономикой // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 38-40. – (Економіка ; вип. 69). – ISSN 1728-3817


  В статті розглядаються різні підходи до використання стимулів інвестиційного процесу в країнах з перехідною економікою. Надаються способи формування сприятливого інвестиційного клімату. The article considers the different approaches to use of stimulus ...
1009153
  Бурлакова Т.В. Особенности индивидуализации профессиональной подготовки студентов педагогического университета // Инновации в образовании / Современная гуманитарная академия. – Москва, 2011. – № 11. – С. 44-54. – ISSN 1609-4646
1009154
  Зыкина Т.А. Особенности индивидуальных увольнений в странах Арктического региона // Становление и развитие трудового и социально-обеспечительного законодательства: история, современность, перспективы : сборник науч. трудов по итогам IV Междунар. науч.-практ. конф. (Минск, 27-28 окт. 2017 г.) / Учреждение образования Федерации профсоюзов Беларуси "Междунар. ун-т "МИТСО", Центр исследования профсоюзного движения и труд. права науч.-исслед. ин-та труд. и соц. отношений ; [редкол.: К.Л. Томашевский (сост.) и др.]. – Минск : МИТСО, 2017. – С. 92-99. – ISBN 978-985-6421-72-6
1009155
  Ланышева Т. Особенности инновационного развития стран БРИКС // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ООО "ИНДЕПЕНДЕНТ МАСС МЕДИА". – Москва, 2013. – № 8. – С. 38-47. – ISSN 2074-6040
1009156
  Фаина Шуленбаева Особенности инновационной модернизации в сельскохозяйственном производстве Казахстана / Фаина Шуленбаева, Адаскан Дарибаева, Айгуль Жолмуханова // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 3 (141). – С. 546-557 : табл., рис. – Библиогр.: 20 назв. – ISSN 1993-6788
1009157
  Тимохова Г.Б. Особенности институциализации социального капитала высшего учебного заведения // Кадровый потенциал современных образовательных систем: состояние и перспективы : материалы междунар. науч.-практ. конф. : 17-18 февр. 2016 г. / М-во образования и науки Украины [и др.] ; [редкол.: Е.В. Астахова (гл. ред.) и др.]. – Харьков : Народная украинская академия, 2016. – С. 282-284
1009158
  Кравец Н.С. Особенности интегративного исследования деятельности // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1982. – Вып. 52 : Диалектико-материалистическая философия как мировоззрение и методология развития основных направлений естественных и технических наук
1009159
  Рахманов А.А. Особенности интеграции науки производства в условиях научно-технического прогресса // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1987. – Вып. 63 : Социально-философские аспекты современной науки и техники: проблемы развития и внедрения
1009160
   Особенности интернет-бронирования // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2007. – № 5. – С. 16-17 : фото
1009161
  Алексеев В.В. Особенности интерпретации магнитных наблюдений в горноскладчатых областях юга СССР : обзор / В.В. Алексеев, Б.З. Хесин ; М-во геологии СССР, Упр. Совета Министров АзССР по геологии. – Москва : ВИЭМС, ООНТИ, 1971. – 66 с. – (Серия "Региональная, разведочная и промысловая геофизика")
1009162
  Голубенко Н.Б. Особенности информирования студентов в НТБ Кузбасского глсударственного технического университета // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2010. – № 11. – С. 44-47. – ISSN 0130-9765
1009163
  Бова В.В. Особенности использования интерактивных заданий в современных средствах комп"ютерного обучения / В.В. Бова, Э.В. Кулиев, А.А. Новиков // Открытое образование : научно-практический журнал / МЭСИ. – Москва, 2014. – № 3 (104). – С. 18-24. – ISSN 1818-4243
1009164
  Медведовская О.Г. Особенности использования программы Ms Sway в современной системе образования / О.Г. Медведовская, Г.К. Чепурных // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2017. – С. 184-191. – (Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти ; вип. 12, ч. 2). – ISSN 2519-254X


  "Розглянуто інструментарій програми MS Sway, як приклад використання Хмарних технологій в освітньому просторі. Окремо підкреслені особливості роботи в хмарної програмі. Проаналізовано переваги та недоліки роботи з програмним забезпеченням, розгорнутим ...
1009165
  Бененсон О. Особенности использования цикла президентских выборов для прогнозирования преобладающей тенденции на фондовом рынке США // European journal of management issues : academic journal / ed. board: T. Grynko, Y. Bogodistov, I. Privarnikova [et al.]. – Dnipro, 2020. – Vol. 28 (4). – С. 127-134. – ISSN 2519-8564
1009166
  Дробноход Н.И. Особенности исследования условий формирования подземных вод глубоких горизонтов Камышевахского артезианского бассейна методом моделирования / Н.И. Дробноход, Б.Н. Мандрик, Г.В. Карпенко // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1984. – С. 48-52 : Табл. – Бібліогр.: 2 назви. – (Геологія ; Вип. 3)
1009167
  Зверяков М.И. Особенности исследовательского поиска М.И. Туган-Барановского / М.И. Зверяков, Н.А. Уперенко // Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Економіко-правовий ф-т ; редкол.: Е.А. Кузнецова, Є.І. Масленніков, В.І. Борщ [та ін.]. – Одеса, 2018. – Т. 17, вип. 2 (39). – C. 8-18. – ISSN 2413-9998


  "Статья посвящена анализу трех работ выдающегося отечественного экономиста М.-И. Туган-Барановского (КУ)".
1009168
  Чеботарёва А. Особенности историзма в цикле Осипа Мендельштама "Московские стихи" // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2011. – Вип. 8. – С. 23-32. – ISSN 2075-1486


  Статья посвящена проблеме историзма 30-х годов ХХ ст. в цикле российского поэта О. Мандельштама "Московские стихи". Проанализированы и выделены особенности историзма, способы его выражения на компаративном анализе разных этапов творчества поэта
1009169
  Пасторова Я. Особенности китайского рынка товаров класса "люкс" / Я. Пасторова, Э. Янчикова // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 12 (174). – С. 66-74. – ISSN 1993-6788
1009170
  Пуртов В.Ф. Особенности китайской модели экономического развития / В.Ф. Пуртов, Го Цзя Фей // Социальная экономика : научный журнал / Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина. – Харьков, 2015. – № 1. – С. 124-134
1009171
  Зайцев Г.Г. Особенности классовой борьбы пролетариата развитых капиталистических стран на современном этапе / Г.Г. Зайцев. – Л., 1973. – 24с.
1009172
  Боконбаева С.Дж. Особенности клинического течения острого обструктивного бронхита у детей раннего возраста / С.Дж. Боконбаева, Н.М. Апсаматова // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ, 2017. – Т. 7, № 3 (25). – С. 63-67. – ISSN 2226-1230
1009173
   Особенности когнитивных нарушений при ранениях, полученных в условиях боевых действий / А.А. Криштафор, И.А. Йовенко, В.Г. Черненко, К.А. Клименко, Д.А. Криштафор // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2017. – № 2 (81). – С. 110-116. – ISSN 2224-0586
1009174
  Еремеев В.Н. Особенности колебаний уровня внутренних морей Атлантического океана / В.Н. Еремеев, О.Р. Андрианова, М.И. Скипа // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 2 (31). – С. 11-28 : рис., табл. – Библиогр.: 15 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
1009175
  Балецкий Дмитрий Юрьевич Особенности колебательного спектра и фазовые переходы в сильно анизотропных кристаллах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Балецкий Дмитрий Юрьевич; Львов. гос. ун-т. – Львов, 1979. – 16л.
1009176
  Толстой М.И. Особенности количественного распределения химических элементов и физических характеристик в гранитоидах и их петрогенетическое значение : Дис... доктор геолого-минералогич.наук: 127 / Толстой М.И.; КГУ. – Киев. – 181л. – Бібліогр.:л.146-181
Т. 2. – 1970. – 181л. – Бібліогр.:л.146-181
1009177
  Родный О.В. Особенности комического в пьесах В. Шекспира 1590-х годов // Від бароко до постмодернізму : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. зарубіжної літератури. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 17, т. 1. – С. 123-127. – ISSN 978-966-551-401-5
1009178
  Шаблин Е.Ю. Особенности коммерциализации технологий с точки зрения неоинституциональной экономической теории // Вопросы экономических наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2011. – № 2 (47). – С. 15-19. – ISSN 1728-8878
1009179
  Коваль Н.А. Особенности композиционного построения речи политического деятеля // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т," Ф-т романо-германської філології. – Ужгород, 2011. – Вип. 9. – С. 207-216. – ISBN 978-966-2303-00-1
1009180
  Двуличанская Н.Н. Особенности компьютерного тестирования при оценке качества знаний обучающихся в системе непрерывного образования // Стандарты и мониторинг в образовании : научно-методический и информационный журнал / Национальный центр стандартов и мониторинга образования. – Москва, 2010. – № 4 (73). – С. 22-24. – ISSN 1998-1740


  В статье рассматриваются особенности компьютерного тестового контроля оценки уровня знаний обучающихся при изучении естественно-научных дисциплин в системе «колледж - вуз» технического профиля. Разработанная методика может применяться для самоконтроля ...
1009181
  Филинков А.М. Особенности конкуренции в сфере услуг // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2010. – Вип. 22. – С. 52-58


  В статье определяются особенности конкуренции как элемента рыночного механизма в сфере услуг, необходимость чего диктуется переходом к постиндустриальной стадии развития экономики Украины.
1009182
  Гребенюк Анатолий Анатольевич Особенности коннотативной организации сознания наркологических больных : Дис... канд. психолог.наук: 19.00.04 / Гребенюк Анатолий Анатольевич; Симфпрополь. госуд. ун-тет. – Симферополь, 1999. – 147л. – Бібліогр.:л.132-147
1009183
  Иванова М.Ф. Особенности консервативной терапии черепно-мозговых травм в остром и отдаленном периодах (лекция) / М.Ф. Иванова, С.К. Евтушенко, И.С. Евтушенко // Міжнародний неврологічний журнал : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького ; Харків. мед. акад. післядипломної освіти ; голов. ред. С. К. Євтушенко ; редкол.: Волошин П.В., Головченко Ю.І., Гріб В.А. [та ін.]. – Донецьк, 2015. – № 2 (72). – C. 76-80. – ISSN 2224-0713
1009184
  Шарандаченко А.С. Особенности консонантизма в речи дикторов американского телевидения // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / Харківський нац. пед. ун-ту імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2012. – Вип. 34 : До 200-ліття від дня народження Ізмаїла Івановича Срезневського. – С. 108-112
1009185
  Варлен М.В. Особенности конституционного статуса парламентария в международном праве и зарубежном законодательстве // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2010. – № 3 (290). – С. 173-181. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039


  Исследуя деятельность парламентов ведущих демократических государств можно сказать о многочисленных специфических особенностях, свойственных каждой державе. В тоже время, несмотря на значительные расхождения, большинство из них характеризуются и ...
1009186
  Муруяну И. Особенности конституционной ответственности как вид юридической ответственности // Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 2010. – № 12 (230). – С. 11-15. – ISSN 1810-3081
1009187
  Рожков О.В. Особенности конструирования лазеров / О.В. Рожков. – Москва, 1986. – 56 с.
1009188
  Паршин А.А. Особенности конструкций и монтажа новых регенеративных вращающихся воздухоподогревателей ТК3 с диаметром ротора 5,4; 6,8 и 9,8 м, устанавливаемых на мощных котлоагрегатах паропроизводительностью 420 / А.А. Паршин. – М., 1976. – 73с.
1009189
  Сумец А.М. Особенности контейнерной транспортировки легковых автомобилей морскими судами в Украину // Логистика: проблемы и решения : международный научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2013. – № 2 (45). – С. 50-55 : рис. фото
1009190
  Заярная Ирина Сергеевна Особенности конфликта в художественно-документальной прозе 1970-80-х годов : Дис... канд. филолог.наук: 10.01.02 / Заярная Ирина Сергеевна; КУ им. Т.Шевченко. – К., 1992. – 183л. – Бібліогр.:л.162-183
1009191
  Степанов Е.Н. Особенности концептуальной и языковой картины мира горожанина: факторы порождения и зоны проявления (на материале русской речи одесситов) // Русистика : сборник научных трудов / Украинская ассоциация преподавателей русского языка и литературы ; КНУТШ ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Київ, 2006. – Вып. 5/6. – С. 49-58. – ISBN 966-594-839-3
1009192
  Якушик В.М. Особенности концепции "демократического социализма" в программных документах Португальской социалистической партии // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1982. – С. 68-73. – (Международные отношения и международное право ; № 14)
1009193
  Спицын Д.А. Особенности корпоративного венчурного инвестирования в США // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2009. – № 9 (477). – С. 104-114. – ISSN 0321-2068
1009194
  Лысенко В.И. Особенности коррекции системной и церебральной гемодинамики при токсико-гипоксических энцефалопатиях // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2017. – № 6 (85). – С. 72-75. – ISSN 2224-0586
1009195
  Хацкевич Г.А. Особенности кредитоспособности системы коммерческих банков Республики Беларусь в условиях глобального финансового кризиса / Г.А. Хацкевич, Т.В. Ирха // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 19. – С. 141-146


  В статье рассматриваются истоки мирового финансового кризиса, причины его возникновения в Республике Беларусь. Анализируются инструменты обеспечения стабильности финансовой системы в условиях кризиса, выдвигаются прогнозные предположения развития ...
1009196
  Волошин В. Особенности криптографических валют и их роль в современных финансовых системах с позиций обеспечения безопасности // Information technology and security / National technical university of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv polytechnic institute" ; Institute of special communication and information protection ; ed. in chief Ihor Subach. – Kyiv, 2018. – Vol. 6, iss. 1 (10). – С. 85-95. – ISSN 2411-1031
1009197
  Кисель М.А. Особенности критики буржуазной философии на современном этапе / М.А. Кисель. – Л., 1969. – 48с.
1009198
  Киссель М.А. Особенности критики буржуазной философии на современном этапе / М.А. Киссель. – Ленинград, 1969. – 48с.
1009199
  Ганус Д. Особенности культурного пространства населения украинско-польского Пограничья (по материалам полевых исследований) // Перекрёстки : журнал исследований восточноевропейского Пограничья / Европейский гуманитар. ун-т, Центр передовых науч. исслед. и образования (CASE), проект "Социальные трансформации в Пограничье: Беларусь, Украина, Молдова". – Вильнюс, 2014. – № 1/2. – С. 73-95. – ISSN 1822-5136
1009200
  Кияк С.Р. Особенности ландшафтного подхода к рекультивации нарушенных земель Житомирского Полесья : ландшафтные предпосылки регионального природопользования // Физическая география и геоморфология : республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1983. – Вип. 30. – С. 25-29. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0201-4122
1009201
  Кияк С.Р. Особенности ландшафтов Словечанско-Овручской возвышенности и вопросы природопользования // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1982. – Вип. 28. – С. 59-64. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0201-4122
1009202
  Трешников А.Ф. Особенности ледового режим Южного Ледовитого океана / Под ред. П.А. Гордиенко // Труды советской антарктической экспедиции / Арктический и антарктический научно-исслед. ин-т. – Ленинград : Морской транспорт, 1963. – Том 21 : Особенности ледового режима Южного Ледовитого океана/ А.Ф. Трешников; Под ред П.А.Гордиенко. – С.5-237
1009203
  Бурба П.В. Особенности лексики "Жизни и приключений Андрея Болотова, описаные самим им для сових потомков" : Дис... канд. филол.наук: / Бурба П. В.; КГУ им. Т.Шевченко, отд-ние диссертантов по подгот. к защите кандид. дисерт. по языковед. дисциплин. – К., 1953. – 361л.
1009204
  Фесуненко П.М. Особенности лексики советской исторической повести для юношества : Дис... канд. филологич.наук: / Фесуненко П.М.; КГУ им. Т.Г. Шевченко. Отд. диссертантов по подгот. к защите канд. диссертаций по языковедческим дисципл. – К., 1954. – 341л. – Бібліогр.:л.І-ХІІ
1009205
  Черкашина А.А. Особенности лексической сочетаемости кванторного определения с "темпоральными" существительными в новостных текстах газетной периодики США // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 12 (124). – С. 138-141
1009206
  Мансуров В.А. Особенности лекционной пропаганды среди молодежи / В.А. Мансуров, Т.Д. Романова. – М., 1976. – 39с.
1009207
  Климчук О. Особенности литературного портрета в романе В. Попова "Горящий рукав" // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2009. – Вип. 44. – С. 89-94
1009208
  Сумец А.М. Особенности логистического управления предприятия масложировой промышленности / А.М. Сумец, И.П. Мищенко // Логистика: проблемы и решения : украинский научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2010. – № 2. – С. 28-40 : табл., рис. – Библиогр.: 1 назв
1009209
  Дмитриев О.Н. Особенности математического моделирования процессов организации движения беспилотных летательных аппаратов // Зв"язок : загальногалузевий науково-виробничий журнал / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2015. – Вип. № 6 (118). – С. 42-45. – ISSN 2412-9070
1009210
  Круковская В.В. Особенности математического моделирования фильтрации метана вблизи тектонических нарушений / В.В. Круковская, А.Н. Молчанов, Н.А. Калугина // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 124. – С. 115-127 : рис. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 1607-4556
1009211
  Свищева Е.В. Особенности математической подготовки экономистов // Материалы XVII международной научно-практической конференции "Smart-образование в smart-обществе: возможные пути адаптации" : 14 февр. 2019 г. / "Smаrt-образование в smаrt-обществе: возможные пути адаптации" междунар. науч.-практ. конф. – Харьков : Издательство НУА, 2019. – С. 190-193. – (Интеллектуальный потенциал общества в условиях перманентных социальных изменений: пути сохранения и развития). – ISSN 2616-9770
1009212
  Антипина К.И. Особенности материальной культуры и прикладного искусства южных киргизов : по материалам, собранным в южной части Ошской области Киргизской ССР / К.И. Антипина ; АН Киргиз. ССР, Ин-т истории. – Фрунзе, 1962. – 288 с. : ил.
1009213
  Безбородов Ю.С. Особенности международно-правового статуса Британского Содружества / Ю.С. Безбородов, Д.А. Каримов // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 1 (52). – С. 21-23. – ISSN 1812-3910


  Британское Содружество является свободным объединением государств и как субъект международного права имеет свои особенности: Содружество признается свободным объединением государств, объединенных общей верностью Британской короне; доминионы обладают ...
1009214
  Семенов А.А. Особенности международного банковского бизнеса как института современной рыночной экономики // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2004. – Вип. 70. – С. 155-160. – Бібліогр.: на 17 пунктів. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
1009215
  Павлова В. Особенности международной инвестиционной деятельности ТНК стран ЕС на современном этапе европейской интеграции // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2012. – № 1. – С. 49-54. – ISSN 2074-6040


  В статье автор анализирует роль транснациональных корпораций (ТНК) в международных инвестиционных процессах, выявляет особенности положения европейских ТНК в мировой и европейской экономиках. На основе проведенных исследований автор определяет ...
1009216
  Тангалычева Р.К. Особенности межкультурной коммуникации в условиях глобализации: расширение дисциплинарных границ // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 82-89. – (Психология. Социология. Педагогика ; Вып. 2). – ISSN 1995-0047
1009217
  Касумова Г.К. Особенности межкультуррных взаимодействий в условиях глобализации // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования РФ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2012. – № 2. – С. 57-69. – ISSN 0235-1188
1009218
  Рождественская М.А. Особенности межличностного познания и пути его формирования у педагогов // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 87-99. – (Психология ; № 3). – ISSN 0201-7385
1009219
  Кондакова Н.И. Особенности межнациональных отношений в СССР в годы Великой Отечественной войны // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2007. – № 10. – С. 12-14. – ISSN 0321-0626
1009220
  Ахмадуллина А.Ф. Особенности межотраслевого правового режима инсайдерской информации // Информационное право : научно-практическое и информационное издание / Республиканский НИИ интеллект. собственности (РНИИИС) ; ИГ "Юрист". – Москва, 2015. – № 3 (45). – С. 33-37
1009221
   Особенности мелкого и дисперсного золота осадочных пород Нижнего Приднепровья / Н.А. Маслаков, В.В. Иванченко, М.В. Белицкая, И.В. Гаврилюк, Э.М. Османов // Геология и полезные ископаемые мирового океана : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Отд-ние морской геологии и осадочного рудообразования ; редколл.: Шнюков Е.Ф., Коболев В.П., Кочелаб В.В. [и др.]. – Киев, 2016. – № 2 (44). – С. 48-56 : рис., табл. – Библиогр.: 9 назв. – ISSN 1999-7566
1009222
  Комлев Ю.Э. Особенности менеджмента фандрейзинга в учреждениях культуры // Вестник Московского государственного университета культуры и искусства : научный журнал / Московский государственный университет культуры и искусства. – Химки, 2007. – № 6. – С. 137-140
1009223
   Особенности метаболизма клеток Chlamydomonas reinhardtii CС-124 дикого штамма [137c] в условиях миксотрофного и фототрофного культивирования / О.В. Ситар, О.П. Ольхович, Е.В. Караушу, Р. Шторандт, П. Валдек, Н.Ю. Таран // Альгология : международный научно-технический журнал / НАН Украины, Ин-т ботаники им. Н.Г. Холодного. – Киев, 2016. – Т. 26, № 1. – С. 33-45. – ISSN 0868-8540


  Исследованы особенности метаболизма клеток Chlamydomonas reinhardtii CC-124 дикого штамма [137c], мутантного по генам nit1 и nit2, характеризующихся невосприимчивостью клеток Chlamydomonas к нитратной среде в услових фото- и миксотрофного ...
1009224
   Особенности метаболизма лабораторных крыс при биодеградации имплантата из сплава на основе магния / М.Л. Головаха, И.Ф. Беленичев, В.Н. Черный, Е.В. Яцун // Ортопедия, травматология и протезирование : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; редкол.: Н.А. Корж, С.Д. Шевченко, В.А. Филиппенко [и др.]. – Харьков, 2013. – № 3 (592), июль - сентябрь. – C. 43-46. – ISSN 0030-5987
1009225
  Нечаев С.В. Особенности металлогении области стыковки континентального и океанического сегментов земной коры - северных частей Африканского Рога и Индийского океана // Геология и полезные ископаемые мирового океана : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Отд-ние морской геологии и осадочного рудообразования ; редколл.: Шнюков Е.Ф., Коболев В.П., Кочелаб В.В. [и др.]. – Киев, 2017. – № 1 (47). – С. 5-19 : рис., фото. – Библиогр.: 16 назв. – ISSN 1999-7566
1009226
  Величкин В.И. Особенности металлогении ураноносных областей / В.И. Величкин. – Москва, 1983. – 200с.
1009227
  Шаталович А.М. Особенности метафизического понимания семьи в "эпоху постметафизического мышления" // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – C. 55-64. – (Серія: Філософія. Соціологія. Політологія ; № 6 (28)). – ISSN 2312-2714
1009228
  Горелов А.М. Особенности метеорологического режима, видового состава и возобновления древесных насаждений на склонах в условиях городской среды / А.М. Горелов, Н.М. Чорномаз // Біоресурси і природокористування : науковий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; М-во аграрн. політики та продовольства України ; М-во охорони навколишн. природн. середовища України ; редкол.: С.М. Ніколаєнко, І.І. Ібатуллін, В.І. Кирилюк [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 10, № 3/4. – С. 170-175 : табл. – Библиогр.: 7 назв. – ISSN 2078-9912
1009229
  Романович И.С. Особенности методики поисков залежей нефти и газа в девонских отложениях Припятско-Днепровско-Донецкого региона / И.С. Романович. – Москва, 1974. – 51с.
1009230
  Нестеренко А.О. Особенности методики преподавания русского языка как иностранного в Португалии // Актуальні проблеми сучасної філології : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 20-21 верес. 2012 р. : [збірник] / Каб. Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, Каф. романо-германських мов і перекладу, Каф. інозем. філології і перекладу ; [редкол.: С.П. Денисова та ін.]. – Київ : НУБіП, 2012. – С. 210-216
1009231
  Кузнецова Э.Н. Особенности методики формирования профессиональной компетентности юриста / Э.Н. Кузнецова, С.К. Савицкий // Высшее образование сегодня : рецензируемое издание ВАК России в области психологии, педагогики и социологии; реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2011. – № 10. – С. 29-30. – ISSN 1726-667Х
1009232
   Особенности механических теорий прочности композиционных материалов / Т.А. Паламарчук, А.А. Яланский, Н.Т. Бобро, А.М. Селезнев // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 119. – С. 145-156 : табл. – Библиогр.: 8 назв. – ISSN 1607-4556
1009233
  Крюченко Н.О. Особенности миграции и концентрации ртути в донных отложениях вблизи территории промышленных зон / Н.О. Крюченко, Э.В. Панаит // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 2016. – Т. 38, № 1. – С. 96-101 : рис., табл. – Библиогр.: 8 назв. – ISSN 0204-3548
1009234
  Зубенко И.Б. Особенности миграции хрома в водоемах в анаэробных условиях (на примере озера Тельбин) / И.Б. Зубенко, П.Н. Линник // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2008. – Т. 14. – С. 189-190. – Бібліогр.: 7 назв
1009235
  Чоркинэ Н. Особенности микроклонирования in vitro редкого растения Lilium martagon L. / Н. Чоркинэ, М. Седченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 157-158. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 25/27). – ISSN 1728-3817


  В данной статье представлены результаты исследований по микроклональному размножению редкого и охраняемого растения из спонтанной флоры Молдовы Lilium martagon L. с целью последующей реинтродукции данного вида в экологические ниши его ...
1009236
  Шестопалов В.М. Особенности микрокомпонентного состава и биологического действия природных минеральных вод Прикарпатского и Закарпатского регионов Украины / В.М. Шестопалов, А.Ю. Моисеев, Н.П. Моисеева // Мінеральні ресурси України (МРУ) : науковий журнал / Мін. екол. та прир. ресур. Укр. Укр. держ. геологорозвід. ін-т. – Київ, 2015. – № 4. – С. 26-29 : рис. – Библиогр.: 5 назв. – ISSN 1682-721Х
1009237
  Мемедов В.Х. Особенности микропрограмного управления и микроэлектронных малых ЦВМ / В.Х. Мемедов. – К, 1972. – 11с.
1009238
  Панкова Н.М. Особенности мировоззрения жителей Рогачевского района в пословицах и поговорках / Н.М. Панкова, Т.В. Коренькова // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 18, т. 4 (179). – С. 272-275
1009239
   Особенности многокритериальной оценки альтернативных вариантов применения распределенной генерации в условиях неопределенности исходной информации / В.А. Попов, Е.С. Ярмолюк, Ф.В. Ткаченко, Д.В. Яценко // Електронне моделювання : міжнародний науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова ; голов. ред. В.В. Мохор. – Київ, 2018. – Т. 40, № 2. – С. 105-118. – ISSN 0204-3572
1009240
  Крутий И.А. Особенности моделей сотрудничества российских вузов и немецких бизнес-организаций в рамках реализации инновационной деятельности / И.А. Крутий, О.В. Красина, А.А. Лозовая // Инновации в образовании / Современная гуманитарная акад. – Москва, 2014. – № 9, сентябрь. – С. 12-28. – ISSN 1609-4646


  В данной статье анализируются механизмы эффективного управления международной инновационной деятельностью на примере взаимодействия университета и предприятия малого и среднего бизнеса. Статья опирается на авторское прикладное исследование, проведенное ...
1009241
  Перинец Е.Ю. Особенности моделирования виртуального пространства в романе В.С. Маканина "Испуг" // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 19, т. 5 (185). – С. 194-199


  В статье рассматривается смешанная пространственная модель романа В.С. Маканина "Испуг", в которой переплетается реальное и виртуальное пространство. "Уход" героев в ирреальную плоскость бытия продолжает развивать тему традиционного концепта "убёга", ...
1009242
  Оришев А.Б. Особенности модернизации Ирана при Реза-шахе Пехлеви // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 6. – С. 74-83. – ISSN 0869-1908
1009243
  Щепочкина Н. Особенности модернизации финансового надзора и регулирования в условиях регионального развития геоэкономики // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2012. – № 4. – С. 25-30. – ISSN 2074-6040


  Автор рассматривает современные тенденции реформирования мировой финансовой архитектуры. В частности, особое внимание уделяется возможности создания региональных органов финансового надзора и регулирования, которые будут представлять интересы стран ...
1009244
  Луков В.А. Особенности молодежных субкультур в России // Социологические исследования : Ежемесячный научный и общественно- политический журнал Российской академии наук. – Москва, 2002. – № 10. – С.79-88. – ISSN 0132-1625
1009245
  Чижик Сергей Особенности морских круизов = Синее море, белый пароход. Окончание. Начало в № 8 : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 9. – С. 64-67 : Фото
1009246
   Особенности морфологии и анатомии семян некоторых видов растений из семейств / К. Абидкулова, Н. Мухитдинов, Н. Курбатова, Н. Дуйсенова, А. Туякова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 19-21. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 25/27). – ISSN 1728-3817


  Приведены анатомо-морфологические характеристики семян 4 видов лекарственных растений в условиях культуры Алматинской области. Выявлено, что исследуемые виды обладают рядом устойчивых признаков, вне зависимости от условий произрастания. Seeds" ...
1009247
  Колесник А.В. Особенности муссон Индийского океана / А.В. Колесник, Н.В. Кучеренко // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т. ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Юрків Л.Я., Кокозій О.Є.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Ч. 3 : Географія, вип. 12. – С. 98-100
1009248
   Особенности набухания резин в трансформаторном масле по данным ЯМР / Р.Р. Бавин, Д.И. Фурсов, С.Г. Васильев, В.П. Тарасов, В.А. Забродин, В.И. Волков // Журнал физической химии / Рос. акад. наук. – Москва, 2016. – Т. 90, № 8. – С. 1251-1256. – ISSN 0044-4537
1009249
  Апоненко И.Н. Особенности наименования персонажей в цикле сказок "Посолонь" А.М. Ремизова // Вісник Дніпропетровського університету : наукове видання / Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 11. – С. 9-17. – (Серія: Мовознавство ; вип. 20 (1)). – ISSN 2312-2919
1009250
  Орловски Я. Особенности налогообложения сельскохозяйственной деятельности в Польше // Правовий вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи НБУ. – Суми, 2008. – № 1 (1). – С. 55-58.
1009251
  Савина О.Ю. Особенности наукоемких предприятий и специфика управления их проектами // Вісник Черкаського державного технологічного університету / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2017. – С. 77-87. – (Серія: Технічні науки ; № 1). – ISSN 2306-4412
1009252
  Михайлева Е.Г. Особенности научно-исследовательской работы в условиях непрерывного образования (25-летний кейс Народной украинской академии) // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2016. – Т. 22. – С. 55-70. – ISSN 1993-5560


  "Статья посвящена анализу потенциала научно-исследовательской работы в условиях непрерывного образования. Определены основные векторы взаимодействия современного социума и образования, показаны их возможности для личности в условиях когнитивной ...
1009253
  Лапшина Анастасия Геннадьевна Особенности невербального творческого мышления детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2008. – № 4. – С. 35-44. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0042-8841


  Невербальное творческое мышление, исследуемое в контексте развития когнитивных и творческих способностей детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, рассматривается как особый вид продуктивной деятельности и характеризуется высокой степенью ...
1009254
  Бархударян Мира Семеновна Особенности некоторых вегетативных реакций декортицированных кроликов при действии экспериментальных факторов (гипоксии и облучения) : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.13 / Бархударян Мира Семеновна ; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1973. – 28 с. – Бібліогр.:с.27-28
1009255
  Берестов В.А. Особенности неспецифического иммунитета у норок и песцов / Берестов В.А., Г.М. Малинина ; А.Е. Хованских ; АН СССР, Карел. фил., Ин-т биологии. – Ленинград : Наука : Ленинградское отд-ние, 1991. – 203 с. : ил. – Библиогр.: с. 166-201. – ISBN 5-02-025675-7
1009256
  Исаева Татьяна Львовна Особенности нестационарных двумерных течений вязкой жидкости при малых числах Рейнольдса в прямоугольной области. : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Исаева Татьяна Львовна; НАН Украины. Ин-т гидромеханики. – К., 1996. – 159л. – Бібліогр.:л.162
1009257
  Гладкова З.В. Особенности неформального научного общения: феномен"невидимого колледжа" // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2010. – № 6 (50). – С. 62-64. – ISSN 1684-2618
1009258
  Хлебникова Е. Особенности новелл Генриха Клейста // Вісник студентського наукового товариства Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов : наукове видання / Мін. освіти і науки України; Горлівський державний пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2009. – Вип. 18 : Матеріали всеукр. студ. наук. конф. " Lingua Latina : Від античності до сучасності". – С. 219-222.
1009259
  Кравцов Ю.С. Особенности новой ситуации в социальном познании // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2013. – № 9 (101), вересень. – С. 6-9. – ISSN 2077-1800
1009260
  Ангелова Г. Особенности номинации лекарственного растения полынь горькая (artemisia absinthium) (на материале русского и болгарского языков) // Съпоставително езикознание / Университетеско издателство "Св. Климент Охридски". – София, 2016. – Т. 41, № 4. – С. 20-29. – ISSN 0204-8701
1009261
  Ширабон О.В. Особенности нормативно-правового договора в трудовом праве на примере коллективного договора // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2007. – № 6. – С. 120-124. – ISSN 1684-2618
1009262
  Шевченко А.Е. Особенности обезвоживания глубоководных органо-минеральных осадков Черного моря методом фильтрования // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 120. – С. 113-124 : рис., табл. – Библиогр.: 15 назв. – ISSN 1607-4556
1009263
  Бойкова О. Особенности обмена информацией / Ольга Бойкова // Независимый библиотечный адвокат : юридический журнал / ООО БИИЦ "Либерея-Бибинформ". – Москва, 2014. – № 5 (89). – С. 49-51. – ISSN 1608-4071


  Разъясняются изменения, произошедшие в последнее время в российском законодательстве, затрагивающем вопросы коммуникационных Интернет-технологий.
1009264
  Павенский С.Т. Особенности обобществления производства в условиях планомерного и всестороннего совершенствования социализма. / С.Т. Павенский. – М., 1989. – 150с.
1009265
  Войно-Данчишина Особенности образования людей третьего возраста (опыт Народной украинской академии) // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2017. – Т. 23. – С. 72-78. – ISSN 1993-5560


  "В статье анализируются предпосылки актуализации образования людей третьего возраста в мире и в Украине, а также основные проблемы, связанные с недостаточным вниманием, которое уделяется государством дополнительному образованию взрослых. Обобщается ...
1009266
  Гареев Э.З. Особенности образования цветочных почек у яблони / Э.З. Гареев. – Фрунзе : Илим, 1970. – 276 с.
1009267
  Деркач Г. Особенности обучения иностранных студентов конспектированию // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки; Харківський нац. пед. ун. ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2012. – № 1 (66). – С. 66-70. – ISSN 1562-529Х
1009268
  Хмылко О.Н. Особенности обучения информационно-коммуникационным технологиям работников образования // Информатика и образование : научно-методический журнал / Рос. акад. образования ; Изд-во "Образование и Информатика". – Москва, 2013. – № 9 (248). – С. 42-44. – ISSN 0234-0453


  В статье обобщается опыт повышения квалификации преподавателей вузов в области ИКТ и даются методические рекомендации по формированию их ИКТ-компетентности.
1009269
  Ливинец М.Д. Особенности онимообразования в английском языке (на материале географических названий) / М.Д. Ливинец, Н.В. Мудрова // Східнослов"янська філологія : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України; Горлівський держ. пед. ін. іноземних мов; Донецький національний ун-т. – Горлівка, 2010. – С. 358-363. – (Мовознавство ; Вип. 18). – ISSN 1992-9196
1009270
  Сейдаметова Н. Особенности ономасиологической структуры названий растений в крымскотатарском языке // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 16, т. 6 (168). – С. 198-204
1009271
  Крохмаль И. Особенности онтогенеза видов рода CAMPANULA L., интродуцированных в степную зону Украины // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 26-39. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 1 (18)). – ISSN 1728-3817


  В статье рассмотрены особенности онтогенеза, структуры подземных органов видов рода Campanula в условиях интродукции в степной зоне Украины, уточнение их жизненной формы; выявление адаптивных признаков растений к новым условиям произрастания. The ...
1009272
   Особенности определения нетто-продуцирования H2O почвами / Н.Д. Ананьева, К.В. Иващенко, Е.В. Стольникова, А.Л. Степанов, В.Н. Кудеяров // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 6. – С. 702-714 : рис., табл. – Библиогр.: 82 назв. – ISSN 0032-180Х
1009273
  Евсеев А.В. Особенности определения понятия права собственности в советский период развития правовой системы России / А.В. Евсеев, В.Д. Макроменко // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 16. – С. 32-35. – ISSN 1812-3805
1009274
  Усуб Эльчин Ариф оглы Особенности определения предмета ипотеки в законодательстве Украины и Азербайджана // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академика Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2014. – № 1 (217). – С. 16-20
1009275
  Медведь А. Особенности определения финансовой устойчивости предприятия // Науковий вісник : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2016. – № 9 (241). – С. 113-124. – ISSN 2409-9260
1009276
  Левинзон Д.И. Особенности определения фотоупругой постоянной арсенида галлия в зависимости от анизотропии его упругих свойств / Д.И. Левинзон, В.П. Колосюк, М.Г. Когдась // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : [науковий журнал] / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2016. – Вип. 1 (96). – С. 23-29 : табл., рис. – Библиогр.: 11 назв. – ISSN 1995-0519
1009277
  Супруненко Виктор Николаевич Особенности оптических неравновесных явлений в полупроводниках с амфотерными центрами рекомбинации : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Супруненко Виктор Николаевич; КУ им. Т.Шевченко. Физич. фак-т, кафедра оптики. – Киев, 1996. – 103л. – Бібліогр.:л.96-103
1009278
  Малыхина И.А. Особенности организации и становления учебно-воспитательной системы вуза в условиях демократизации современного общества // Инновации в образовании / Современная гуманитарная акад. – Москва, 2013. – № 7, июль. – С. 118-125. – ISSN 1609-4646


  Статья посвящена анализу структуры и содержания учебно-воспитательной системы вуза. В ней раскрыты основные характеристики учебно-воспитательного процесса как системы, отражен гуманистический характер образовательной и воспитательной деятельности в ...
1009279
  Ковтун М.И. Особенности организации офтальмологической помощи больным катарактой в условиях реформирования системы здравоохранения в Украине // Архів офтальмології України : науково-практичний медичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України ; Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького МОЗ України ; Всеукр. громадська орг. "Асоціація дитячих офтальмологів України" ; голов. ред. С.О. Риков. – Київ, 2015. – Т. 3, № 2. – С. 14-19. – ISSN 2309-8147
1009280
  Федорова Ю.В. Особенности организации повышения квалификации учителя "Школы информатизации" // Информатика и образование : научно-методический журнал / Российская Академия образования; Из-во "Образование и Информатика". – Москва, 2010. – № 2. – С. 3-11. – ISSN 0234-0453
1009281
  Демина Е.Г. Особенности организации преподавания общеоброзовательных предментов в средних профтехучилищах / Е.Г. Демина. – М, 1979. – 48с.
1009282
  Задкова Е.В. Особенности организации процесса специальной теоретической подготовки курсантов-пилотов в контексте формирования готовности к решению проблемных ситуаций профессиональной деятельности / Е.В. Задкова, О.В. Бродова // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2019. – С. 61-66. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 6). – ISSN 2522-1477
1009283
  Вострокнутов Сергей Иванович Особенности организации самоуправления и общественной деятельности студентов в высшем учебном заведении // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 7. – С. 54-61. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1726-667Х
1009284
  Вострокнутов С.И. Особенности организации самоуправления и общественной деятельности студентов в высшем учебном заведении // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 7. – С. 54-61. – ISSN 1726-667Х
1009285
  Филат Т.В. Особенности организации художественной картины мира в рассказе И. Шмелева "Оборот жизни" // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2015. – С. 114-121. – (Серія "Філологічні науки" ; № 1 (9)). – ISSN 2226-551X
1009286
  Шевченко М.Т. Особенности организационных структур промышленных холдингов и их влияние на построение системы контроллинга // Актуальные проблемы современной науки : информационно-аналитический журнал / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2008. – № 5 (43). – С. 15-23. – ISSN 1680-2721
1009287
  Карпова С.Н. Особенности ориентировки на слово у детей. / С.Н. Карпова, И.Н. Колобова. – Москва, 1978. – 165с.
1009288
  Жук Н. Особенности осмисления действительности и время в повестях Ивана Шамякина конца ХХ века // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 118. – С. 81-87
1009289
  Агаджанян Г.А. Особенности основной и предпосевной обработки почвы под подсолнедчник и кукурузу в усоловиях предгорной зоны Краснодарского края. : Автореф... Канд.с-х.наук: / Агаджанян Г.А.; М-во сел.хозяйства УССР. – Харьков, 1962. – 25л.
1009290
  Первов Л.Г. Особенности основных нервных процессов и сигнальных систем при истерии / Л.Г. Первов. – М.-Л, 1960. – 104с.
1009291
  Архипцев Н.И. Особенности отдельных норм миграционного законодательства в рамках стран-участниц ЕврАзЭС / Н.И. Архипцев, Р.Ф. Джобиров // Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність : матеріали міжнар. наук.-практ. конференції, 11-12 жовтня 2012 р. / Нац. ун-т "Юрид. акад. Укр. ім. Я. Мудрого" ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса Нац. акад. правових наук Укр. [та ін.] ; [редкол.: В.Я. Тацій (гол. ред.), В.І. Борисов. А.П. Гетьман та ін.]. – Харків : Право, 2012. – С. 435-437. – ISBN 978-966-458-403-3
1009292
  Цеховой Н.П. Особенности отечественной системы подготовки докторов наук в 1962-1991 гг // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 11. – С. 148-153. – ISSN 0869-3617


  В статье на примере одного из старейших отечественных высших учебных заведений – Томского государственного университета – рассматривается система подготовки докторов наук посредством института старших научных сотрудников (докторантуры) в советский ...
1009293
  Чухно А.А. Особенности отношений капитала и труда на современном этапе // Современная капиталисмтическая система
1009294
  Смирнова Е.О. Особенности отношения родителей к ребенку с трудностями в общении / Е.О. Смирнова, И.В. Хохлачева // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2008. – № 4. – С. 24-34. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0042-8841


  Излагается экспериментальное исследование, направленное на изучение родительского отношения к детям старшего дошкольного возраста с разным характером общения со сверстниками. Главным методом исследования был сравнительный анализ родительского отношения ...
1009295
  Терентьева Л. Особенности охраны музыкальных произведений в США // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права : научно-практический журнал / ООО "Издательский Дом "ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ПРЕССА". – Москва, 2013. – № 10, октябрь. – С. 47-54. – ISSN 0201-7059
1009296
  Атанасян С.Л. Особенности оценки качества подготовки студентов в условиях комплексной информатизации педагогического вуза // Стандарты и мониторинг в образовании : научно-методический и информационный журнал / Национальный центр стандартов и мониторинга образования. – Москва, 2009. – № 4 (66). – С. 58-62. – ISSN 1998-1740
1009297
  Аверкина Л.А. Особенности парентетически осложненного высказывания в текстах газетно-публицистического стиля современного немецкого языка : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Аверкина Лариса Алексеевна ; Моск. гос. лингв. ун-т. – Москва, 1991. – 26 с. – Библиогр.: с. 25-26
1009298
  Гугнин Э.А. Особенности партийного строительства в процессе интеграции политического пространства Украины // Нова парадигма : журнал наукових праць / НПУ ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2007. – Вип. 65, ч. 2 : Філософія. Політологія. Соціологія. – С. 178-183
1009299
  Комарова И А. Особенности перевода географических контекстов на английский язык / И А. Комарова, И.Ю. Окс // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 18-31. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 4). – ISSN 0201-7385
1009300
  Коренькова А.А. Особенности перевода материалов и документов по вопросу языковой политики в Украине // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса, 2013. – С. 97-103. – (Серія: Філологія ; вип. 6)
1009301
  Карпина Е. Особенности перевода топонимов с английского языка на русский // Вісник студентського наукового товариства Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов : наукове видання / Мін. освіти і науки України; Горлівський державний пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2011. – Вип. 30 : Матеріали Всеукр. наук.- практ. конф. молодих учених "Мовна комунікація і сучасні технології у форматі різнорівневих систем". – С. 52-55
1009302
  Гусакова Э. Особенности перевода художественного текста (на материале романа Ф.М. Достоевского "Преступление и наказание") / Э. Гусакова, М. Гусакова // General and specialist translation/interpretation: theory, methods, practice : [intern. conf. papers] / Nat. Aviation Univ., Dep. of English Philology and Translation (Ukraine) ; Siberian Federal Univ., Dep. of Business Foreign Language (Russian Federation) [et al. ; ed.-in-chief: A. Gudmanian ; ed. board: Z. Kikvidze et al.]. – Kyiv : Agrar Media Group, 2019. – С. 162-170. – ISBN 978-617-646-477-8
1009303
  Ярмак В.І. Особенности передачи русских претеритальных конструкций в переводе поэтического дискурса Владимира Маяковского на хорватский язык // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2009. – Спец. вип. : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 220-233. – ISSN 2075-437X


  Стаття присвячена дослідженню особливостей інтерпретації претеритів зі зразків поетичного дискурсу В. Маяковського в їхньому перекладі на генетично споріднену хорватьску мову.
1009304
  Портенко Л.А. Особенности перелета птиц в Арктике / [соч.] А.М. Кобылина // Птицы - [Компакт] - 252331. – С. 33-39
1009305
  Кондрик Д.В. Особенности переноса пресноводных аномалий в Северном Ледовитом океане / Д.В. Кондрик, А.В. Попов, А.В. Рубченя // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2016. – № 4. – С. 76-85 : рис., табл. – Библиогр.: 11 назв. – ISSN 0130-2906
1009306
  Ковальчук А.С. Особенности перехода количества в качество в общесвенном развитии / А.С. Ковальчук, Т.В. Наумова. – Москва, 1958. – 47с.
1009307
  Ковальчук А.С. Особенности перехода от старого качества к новому в развитии советского общества / А.С. Ковальчук. – Москва : Знание, 1956. – 48 с.
1009308
  Диденко Т.П. Особенности переходной ползучести под облучением / Т.П. Диденко, П.А. Селищев // Металлофизика и новейшие технологии : міжнародний науково-технічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 2016. – Т. 38, № 2. – С. 175-187. – ISSN 1024-1809
1009309
  Белецкая Е.К. Особенности пигментной системы картофеля, выращиваемого в условиях торфяной почвы : Дис... канд. биол.наук: / Белецкая Е. К.; Укр. акад. сельскохоз. наук. Укр. научно-иссл. ин-т физиологии растений. – Киев, 1962. – 187л. – Бібліогр.:л.168-187
1009310
  Харламов А.И. Особенности пиролиза н.-гексана как процесса фуллеренизации молекул алифатических углеводородов / А.И. Харламов, М.Э. Бондаренко, Г.А. Харламова // Журнал прикладной химии / Росс. акад. наук, Отд-ние химии и наук о материалах РАН. – Санкт-Петербург, 2015. – Т. 88, вып. 2. – С. 211-220. – ISSN 0044-4618
1009311
  Мантрова Е.З. Особенности питания и удобрение декоративных культур. / Е.З. Мантрова. – М., 1973. – 239с.
1009312
  Порядин С.В. Особенности планирования учебно-тренировочного процесса в подготовительном периоде футболистов 17-18 лет // Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; редкол.: І.І. Стасюк, Е.О. Жигульова, Р.Б. Чаплінський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2018. – Вип. 7. – С. 122-126 : табл., рис. – Библиогр.: 16 назв.
1009313
  Кадников В.В. Особенности планировочной организации населенных мест в районах нефтегазодобычи / В.В. Кадников. – Москва, 1974. – 48 с.
1009314
  Герасименко Н.П. Особенности плейстоценовых почвенных покровов Киевского Приднепровья // Физическая география и геоморфология : республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1982. – Вып. 27. – С. 111-117 : Рис. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 0201-4122
1009315
  Познахирев В.В. Особенности пленения турецких военнослужащих на Кавказском и Черноморском театрах военных действий Первой мировой войны // Клио : журнал для учёных / С.Н. Полторак. – Санкт-Петербург, 2014. – № 12 (96). – С. 98-101. – ISSN 2070-9773


  Пленение турецких военнослужащих (и приравненных к ним лиц) исследовано в статье в контексте культурно­исторических и этноконфессиональных особенностей противоборствовавших сторон. Используя преимущественно архивные документы, а также опубликованные ...
1009316
  Пелевин О.В. Особенности поведения примесей в полупроводниковых соединениях А3В4 на примере арсенида галлия / О.В. Пелевин, М.Г. Мильвидский. – Москва, 1965. – 56с.
1009317
  Дадыкин В.П. Особенности поведения растений на холодных почвах / В.П. Дадыкин. – Москва, 1952. – 280 с.
1009318
  Аларкон Давид Вэра Особенности поглощения катионов корневой системой фасоли на фоне нарушений азотного метаболизма : Автореф... канд. биол.наук: 533 / Аларкон Давид Вэра; Ун-т дружбы народов им. Патриса Лумумбы. – М., 1971. – 33л.
1009319
  Парникова Г.М. Особенности подготовки будущих экономистов в условиях реализации федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования На примере Республики Саха (Якутия) // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2012. – № 5. – С. 49-50. – ISSN 1726-667Х


  Представлена социально-экономическая харатеристика Республики Саха (Якутия) в контексте оценки потребности региона в выпускниках экономического вуза.
1009320
  Лабутене Э. Особенности подготовки и использования кадров высшей квалификации во Франции / Э. Лабутене, П. Тварионавичюс. – Москва, 1979. – 44с.
1009321
  Кочев В.А. Особенности подготовки и проведения референдума // Вестник Пермского университета. Юридические науки : науч. журнал / Пермский государственный университет. – Пермь, 2010. – Вып. 3 (9). – С. 73-78. – (Юридические науки ; Вып. 3 (9)). – ISSN 1995-4190
1009322
  Каширкин Ю.Ю. Особенности подготовки межевого плана при постановке объекта недвижимости на кадастровый учет / Ю.Ю. Каширкин, А.К. Зайцев // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2013. – № 8. – С. 52-54. – Библиогр.: 7 назв. – ISSN 0016-7126
1009323
  Сливин Т.С. Особенности подготовки офицеров-связистов для органов обеспечения безопасности государства в советский период / Т.С. Сливин, В.В. Тананайко, С.Н. Королев // Мир образования - образование в мире : научно-методический журнал / М-во образования и науки РФ ; Рос. акад. образования ; Федерал. гос. науч. учреждение "Ин-т социализации образов." ; Московский психолого-социал. ун-т. – Москва, 2014. – № 3 (55). – С. 10-18. – ISSN 2073-8536


  В статье делается попытка на основе доступных широкой научной общественности источников проанализировать становление и развитие подготовки офицеров-связистов для органов обеспечения безопасности государства в советский период. Зарождение и становление ...
1009324
  Манохин И.В. Особенности подготовки офицеров пехотных частей рейхсвера в 20-е гг.XX в. // Мир образования - образование в мире : научно-методический журнал / М-во образования и науки РФ ; Рос. акад. образования ; Федерал. гос. науч. учреждение "Ин-т социализации образов." ; Московский психолого-социал. ун-т. – Москва, 2014. – № 3 (55). – С. 10-18. – ISSN 2073-8536


  В статье рассмотрена подготовка офицеров сухопутных войск Германии в 20-е гг. XX в. Раскрыты ее практическая и теоретическая составляющие, обосновано их содержание на различных этапах подготовки. Выявлены основные особенности профессиональной ...
1009325
  Сергиенко И.В. Особенности подготовки педагогических кадров для системы дистанционного обучения // Инновации в образовании / Современная гуманитарная акад. – Москва, 2012. – № 5. – С. 61-66. – ISSN 1609-4646


  Статья посвящена проблеме общепедагогической и технологической подготовки педагогических кадров для системы дистанционного образования высшей школы. Решение вопросов, затрагиваемых автором в данной статье, позволяет сделать подготовку педагогических ...
1009326
  Гинда В. Особенности подпольного брака // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины: спецвыпуск / ООО Корреспондент. – Киев, 2013. – № 36 (575). – С. 46-48


  Согласие командира, тайные венчания, любовь на расстоянии, семейная жизнь на виду у других подпольщиков - таким был брак у украинских повстанцев в 1940-1950-х годах.
1009327
  Матвиишина Ж.Н. Особенности позднекайнозойского почвообразования на Керченском полуострове по микроморфологическим данным // Физическая география и геоморфология : республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1982. – Вып. 27. – С. 117-125 : Фото. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 0201-4122
1009328
  Полянкина С.Ю. Особенности поликультурного образования в современной России // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2011. – № 3 (36). – С. 155-160. – ISSN 1811-0916
1009329
  Будаев А.В. Особенности политики "мягкой силы" стран ALBA // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки. – Москва, 2015. – № 3. – С. 4-8. – ISSN 0444-748Х


  В статье рассматриваются характерные признаки «мягкой силы» в политике малых и средних развивающихся государств на примере стран Боливарианского альянса для народов нашей Америки (Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra America, ALBA). ...
1009330
  Кременюк В.А. Особенности политики Вашингтона в отношении "третьего мира" / В.А. Кременюк, А.В. Никифоров // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1982. – № 4 (32). – С. 132-148
1009331
  Боревич Е.А. Особенности политики невмешательства в отношениях Кубы и Мексики в 1960-х годах // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2016. – № 2. – С.66-75. – ISSN 0044-748Х
1009332
  Исмаилов А. Особенности политических отношений Демократической Республики Азербайджан и Украинской Народной Республики в 1918 - 1920 годы // Українська дипломатія в добу національно-визвольних змагань (1917-1921 рр.): історія, проблеми, протиріччя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 100-річчю проголошення Акта Злуки Укр. Нар. Республіки і Західноукр. Нар. Республіки / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; НАН України [та ін. ; редкол.: В.Д. Шинкарук (голова), С.О. Білан, С.В. Харченко та ін.]. – Київ : Міленіум, 2019. – С. 22-24
1009333
  Попова О.В. Особенности политической идентичности в России и странах Европы // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2009. – № 1 (109). – С.143-158. – ISSN 0321-2017
1009334
  Алмамедова Н. Особенности политической культуры женщин в Центральной Азии (на примере Туркменистана) // Россия и мусульманский мир : научно-информационный бюллетень / РАН, Ин-т научной информ. по общественным наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2012. – № 7 (241). – С. 83-91. – ISSN 1998-1813
1009335
  Шамшурин В.И. Особенности политической теории в Византии и России // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2006. – С. 5-15. – (Политические науки ; № 5). – ISSN 0201-7385
1009336
  Кауфман З.С. Особенности половых циклов беломорских беспозвоночных как адаптация к существованию в условиях высоких широт. / З.С. Кауфман. – Ленинград : Наука, 1977. – 265с.
1009337
  Ситнов С.А. Особенности поля общего содержания озона при атмосферном блокировании над европейской территорией России летом 2010 г. (по спутниковым данным) / С.А. Ситнов, И.И. Мохов // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2016. – № 1. – С. 41-52 : рис., табл. – Библиогр.: 32 назв. – ISSN 0130-2906
1009338
  Прокопов К.Е. Особенности понятий "proairesis" и "phronesis" в этике Аристотеля // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 1. – С. 29-31
1009339
  Зинчук Н. Особенности породообразующих минералов кимберлитов // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 90-105 : рис. – Библиогр.: 22 назв. – (Серія геологічна ; вип. 30). – ISSN 2078-6425
1009340
  Лепский В.В. Особенности портфелей медицинских проектов // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, Укр. асоц. упр. проектами, Ун-т екон. та права "Крок". – Сєверодонецьк, 2016. – № 1 (57). – С. 10-15 : рис. – Библиогр.: 17 назв. – ISSN 2222-8810
1009341
  Усачев Особенности посткантовской теории познания / Усачев, а.В. // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2009. – № 7. – с.25-33. – ISSN 0235-1188
1009342
  Шевякова Э.Н. Особенности постмодернизма во Франции // Вопросы филологии : научный журнал / Ин-т иностранных языков; Ин-т языкознания РАН. – Москва, 2009. – № 2 (32). – С.68-73. – Библиогр.: Лит.: с. 73, 26 п. – ISSN 1562-1391
1009343
  Корепанов В.Е. Особенности построения и тенденции развития современной аппаратуры для магнитотеллурических и магнитовариационных зондирований / В.Е. Корепанов, В.И. Трегубенко // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2009. – Т. 31, № 4. – С. 181-190 : Рис. – Бібліогр.: с.190. – ISSN 0203-3100
1009344
  Слиская А.А. Особенности построения хронотопа в романе В. Пьецуха "Роммат" // Східнослов"янська філологія : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України; Горлівський держ. пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2010. – С. 165-171. – (Літературознавство ; Вип. 16). – ISSN 1992-9196
1009345
  Трипольский А.А. Особенности потенциальной сейсмогенной зоны Ингульского и Среднеприднепровского мегаблоков Украинского щита / А.А. Трипольский, В Л. Мычак Фарфуляк, Л.Т. Калюжная // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2013. – Т. 35, № 2. – С. 168-178 : рис., табл. – Библиогр.: с. 177-178. – ISSN 0203-3100
1009346
  Сиренко Н.А. Особенности почво- и породообразования на Керченском полуострове в плиоцене и плейстоцене // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1980. – Вип. 23. – С. 72-78 : Табл. – Бібліогр.: 3 назви
1009347
  Царь В.В. Особенности почвообразования в пойме нижнего Днепра в связи с зарегулированием стока реки // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1980. – Вип. 23. – С. 92-97 : Табл. – Бібліогр.: 5 назв
1009348
  Апарин Б.Ф. Особенности почвообразования на двучленных породах северо-запада Русской равнины / Б.Ф. Апарин, Е.В. Рубилин ; АН СССР, Геогр. об-во Союза ССР. – Ленинград : Наука, Ленинградское отделение, 1975. – 195 с.
1009349
  Завитневич В.З. Особенности поэтического творчества А.С.Хомякова. / В.З. Завитневич. – 20с.
1009350
  Попко Л.П. Особенности появления нового слова в языке // Лінгвістика. Лінгвокультурологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 7. – С. 73-79. – ISSN 2409-3238
1009351
  Цыганков А.А. Особенности правового положения иностранных граждан в первом десятилетии существования Советского государства // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 19. – С. 35-36. – ISSN 1812-3805
1009352
  Ховратова С.Н. Особенности правового положения инстранных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь // Веснік Магілеускага дзяржаунага універсітэта імя А.А. Куляшова : навукова-метадычны часопіс / Магілеускі дзяржауны універсітэт імя А.А. Куляшова. – Магілеу, 2014. – С. 72-80. – (Серыя D : Эканоміка, сацыялогія, права ; 2 (44)). – ISSN 2073-8315
1009353
  Николаенко И.В. Особенности правового регулирования казачьего общинного землевладения и землепользования в период поведения столыпинской аграрной реформы на Севером Кавказе // Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва, 2004. – № 2. – С.81-85. – ISSN 1811-9018
1009354
  Кучер Б.И. Особенности правового регулирования международных экономических отношений // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1981. – С. 124-127. – (Международные отношения и международное право ; № 13)
1009355
  Моисеенко А.Г. Особенности правового регулирования оборота гражданского огнестрельного оружия в ряде зарубежных стран // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 6 (57). – С. 28-31. – ISSN 1812-3910


  При совершенствовании правового регулирования оборота гражданского огнестрельного оружия в России необходимо исследовать опыт в данном вопросе зарубежных стран, выявить проблемы и способы их решения. Правовое регулирование оборота гражданского оружия в ...
1009356
  Текеева Л. Особенности правового регулирования открытых лицензий в законодательстве об интеллектуальных правах // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права : научно-практический журнал / ООО "Изд. Дом "Интеллектуальная пресса". – Москва, 2015. – № 3. – С. 34-38. – ISSN 0201-7059
1009357
  Амангельды А. Особенности правового регулирования франчайзинговых отношений // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2010. – № 6 (56). – С. 78-96
1009358
  Амальгельды А. Особенности правового регулирования франчайзинговых отношений // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2010. – № 5 (55). – С. 44-65
1009359
  Павленко С.П. Особенности правового статуса налогоплательщика по налогу на доходы физических лиц // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2010. – № 3. – С. 110-113. – ISSN 0132-0769
1009360
  Волова Л. Особенности правовой природы международного валютного права // Український щорічник міжнародного права : науковий альманах / Українська асоц. міжнар. права ; Президенська Рада ; редкол.: В.Н. Денисов, М.В. Буроменський, В.І. Кисіль [та ін.]. – Київ, 2010. – 2008. – С. 93-107. – ISBN 978-966-8935-09-1
1009361
  Пильгун Н.В. Особенности пребывания украинских эмигрантов в Бразилии / Н.В. Пильгун, А.В. Иванец // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – С. 57-73. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 67). – ISSN 1563-3349
1009362
  Денисова Т.Н. Особенности представлений о времени у школьников и студентов с различной выраженностью мотивации достижения // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 111-122. – (Психология ; № 1). – ISSN 0201-7385
1009363
  Караханова Р.В. Особенности президентских выборов 2007 г. в Аргентине // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 53-65. – (История ; № 4). – ISSN 0201-7385
1009364
  Баличиева Д.В. Особенности преподавания дисциплины "Безопасность жизнедеятельности" в вузе // Человек - природа - общество : теория и практика безопасности, жизнедеятельности, экологии и валеологии / М-во образования, науки и молодежи Республики Крым ; Респ. высш. учеб. заведение "Крым. инженерно-пед. ун-т" ; Ин-т биохимической физики Н.М. Эммануэля Рос. акад. наук. – Симферополь, 2014. – Вып. 7. – С. 5-6
1009365
  Добротвор Е.В. Особенности преподавания как ключевой фактор привлекательности современной высшей школы // Міжнародний науковий вісник : зб. наук. статей за матеріалами XXVI Міжнар. науково-практичної конференції / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" [та ін.] ; редкол.: Ващук Ф.Г., Олексик Х.М., Артьомов І.В. [та ін.]. – Ужгород, 2013. – Вип. 7 (26). – С. 104-109. – ISSN 2218-5348
1009366
  Тоеарь И. Особенности преподавания математики для экономистов (сравнительный анализ США и Украины) // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2014. – № 12 (220). – С. 187-198


  Проведено сравнение особенностей преподавания математики для экономистов в высшей школе Украины и США позволили обоснованно определить недостатки и преимущества преподавания этой дисциплины при формировании специалистов-экономистов. Определены основные ...
1009367
  Пашковская Н.А. Особенности преподавания русского языка в школе с украинским языком / Н.А. Пашковская. – Киев : Радянська школа, 1979. – 125 с.
1009368
  Волков В.М. Особенности преподавания химии в вечерней общеобразовательной средней школе / В.М. Волков. – Москва, 1962. – 40с.
1009369
  Рипенко Ю.Б. Особенности применения артиллерии в ходе Маньчжурской стратегической наступательной операции 1945 года // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2007. – № 9. – С. 14-17. – ISSN 0321-0626


  Маньчжурська операція 1945 року, стратегічна операція на Дальньому Сході на завершальному етапі 2-ї світової війни, яка була проведена 9 серпня — 2 вересня
1009370
  Кучер Т.Н. Особенности применения доказательств, созданных при помощи компьютерных технологий в нотариальном процессе // Цивилистическая процессуальная мысль : сборник науч. статей / Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченко, Каф. нотариал., исполнит. процесса и адвокатуры, Центр правовых исслед. Фурсы ; под общ. ред. С.Я. Фурсы. – Киев : ЦУЛ, 2013. – Вып. 2 : Нотариальный процесс. – С. 147-154. – ISBN 978-611-01-0484-5
1009371
  Жовноватая В.А. Особенности применения индекса социальной справедливости в украинских реалиях // Вісник Одеського національного університету. Соціологія і політичні науки : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2016. – Т. 21, вип. 3 (26). – C. 20-32. – (Соціологія). – ISSN 2304-1439
1009372
  Заика М.В. Особенности применения методов технического творчества в эпоху НТР // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1986. – Вып. 61 : Философские проблемы фундаментальных и прикладных наук
1009373
  Коган Р.И. Особенности применения многомерных статистик при решении классификационных геологических задач / Р.И. Коган. – М., 1972. – 25с.
1009374
  Волова Л.И. Особенности применения правила автономии воли сторон при регулировании отношений собственности с иностранным элементом / Л.И. Волова, А.Д. Суздалева // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2016. – № 6 (93). – С. 10-13. – ISSN 1812-3910
1009375
  Лазарева Е.Б. Особенности применения средств физической реабилитации у высококвалифицированных танцоров с нарушениями осанки / Е.Б. Лазарева, Т.А. Рожкова // Спортивна медицина : науково-теоретичний журнал для наукових співробітників, фахівців у галузі спортивної медицини, тренерів / Нац. ун-т фізичного виховання і спорту України ; Українська акад. наук ; голов. ред. О.М. Лисенко ; редкол.: М.М. Булатова, О.Є. Дорофєєва, Л.В. Дудар [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1/2. – С. 94-99 : рис. – Библиогр.: 14 назв. – ISSN 1992-7894
1009376
  Иванов В.А. Особенности применения стандартов ISO в высших учебных заведениях / В.А. Иванов, А.В. Селезнева // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2013. – № 8. – С. 10-18. – ISSN 1726-667Х


  Раскрываются вопросы организации и доведения фирменной системы менеджмента качества высшего учебного заведения до требований Международного стандарта ISO 9001:2008. Представлены особенности применения стандарта и порядок проведения мероприятий по ...
1009377
  Зеленкова Марина Владимировна Особенности применения традиционной и компьютерной диагностики в медико-психологических исследованиях : Дис... кандид. психол.наук: 19.00.04 / Зеленкова Марина Владимировна; КУ им. Т.Шевченко. Фак-тет социолог. и психолог. – К., 2000. – 160л. – Бібліогр.:л.149-160
1009378
  Уразов А.М. Особенности принятия внешнеполитических решений Великобританией в ходе Кувейтского кризиса 1961 г. // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 57-71. – (История ; № 3). – ISSN 0201-7385
1009379
  Багрова Л.А. Особенности природы и освоения естественных рекреационных ресурсов юго-восточного горного Крыма : Дис... канд. географ. наук: / Л.А. Багрова ; Симферопольский гос. ун-т. – Симферополь, 1974. – 144 л. – Бібліогр.: л. 1-16
1009380
  Багрова Л.А. Особенности природы и освоения естественных рекреационных ресурсов юго-восточного горного КРыма. : Дис... канд. географ.наук: / Багрова Л.А.; Симферопольский гос. ун-т. – Симферополь, 1974. – 51л.
1009381
  Старун О. Особенности проведения земской реформы в Северной и Южной Бессарабии // Матеріали V Буковинської Міжнародної історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 130-річчю заснування Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 29 вересня 2005 р. : [у 2 т.] / Буковинська Міжнародна історико-краєзнавча конференція, присвячена 130-річчю заснування Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. – Чернівці : Книги - XXI, 2005. – Т. 1 : Історія України. Краєзнавство. – С. 421-426. – ISBN 966-8653-41-6
1009382
  Мороз М.Н. Особенности продольного смещения стенок левого желудочка при аневризмах / М.Н. Мороз, Е.М. Трембовецкая, Е.В. Ювчик // Актуальні проблеми сучасної медицини : вісник Української медичної стоматологічної академії : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; ВДНЗ України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Бобирьов В.М., Безкоровайна І.М. [та ін.]. – Полтава, 2016. – Т. 16, вип. 3 (55). – C. 86-90. – ISSN 2077-1096
1009383
  Морозов В.П. Особенности проектирования систем обработки экономической информации на базе ЕС ЭВМ / В.П. Морозов. – Москва : Финансы и статистика, 1982. – 150с.
1009384
  Альшевский Т.В. Особенности производства по делам о хулиганстве / Т.В. Альшевский. – Москва, 1970. – 40с.
1009385
  Хомская Е.Д. Особенности произвольной регуляции движений рук у одаренных учащихся / Е.Д. Хомская, О.Б. Степанова, И.С. Горина // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2003. – С.22-29. – (Психология ; № 1). – ISSN 0201-7385
1009386
  Гончарук В.В. Особенности происхождения воды на планете Земля. Новые подходы к оценке качества воды // Химия и технология воды : международный научно-технический журнал / Нац. акад. наук Украины, Отд-ние химии ; Ин-т коллоидной химии и химии воды им. А.В. Думанского ; глав. ред.: В.В. Гончарук. – Киев, 2018. – Т. 40, № 1 (261), январь - февраль. – С. 3-21. – ISSN 0204-3556
1009387
  Немкевич И. Особенности прокламирования "самоопределения трудящихся" в 1918-1919 годах // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – C. 114-116
1009388
  Кочетова К.В. Особенности пространственных решений в японской житийной живописи на свитках XII-XIII вв. // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – C. 109-118. – (История ; № 2). – ISSN 0201-7385
1009389
  Накашидзе Р.М. Особенности профессионального образования в Грузии // Педагогика : научно-теоретический журнал / Росс. акад. образования. – Москва, 2013. – № 8. – С. 117-123. – ISSN 0869-561Х


  Период возрождения грузинской государственности сопровождался сложными социально-экономическими преобразованиями, оказавшимися разрушительными для системы профессионального образования. Было закрыто более 80% соответствующих учебных заведений. ...
1009390
  Рыкман Л.В. Особенности профессионального самоопределения студентов средних профессиональных учебных заведения // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – С. 189-195. – (Психология. Социология. Педагогика ; Вып. 2). – ISSN 1995-0047
1009391
  Степанова Л.А. Особенности профессиональной подготовки учителя в государственных учебных заведениях России (начало XX в.) // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2011. – № 3. – С. 80-87. – ISSN 0869-561Х
1009392
  Погудина Ю.Ю. Особенности процесса урбанизации в Китае // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 9 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – С. 171-177. – (Филология. Востоковедение. Журналистика ; Вып. 4). – ISSN 1813-1921
1009393
  Белодед Ю.М. Особенности процесса формирования научного мировозрения личности молодого рабочего в период строительства коммунистического общества : Дис... канд. филос. наук: / Ю.М. Белодед ; МВ И ССО УССР КПИ. – Киев : [б. и.], 1971. – 210 л., XVI л. – Библиогр.: л. 1-16
1009394
  Бурмыкина И.В. Особенности процесса формирования социально-технологической культуры менеджера // Социология образования : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2010. – № 11. – С. 43-51. – ISSN 1561-2465


  Полученные в ходе эмпирического исследования данные показывают, что уровень социально-технологической культуры у будущих менеджеров репродуктивно-формальный у 60%, у четверти студентов функциональный и лишь у 5,5% – эвристический. В целом ...
1009395
  Ильяшенко А.Г. Особенности процессов ионизации глубоких примесей центров в компенсированном арсениде галлия. : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Ильяшенко А.Г.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1981. – 164л. – Бібліогр.:л.169-183
1009396
  Атаманчук Г.В. Особенности процессов управления в развитом социализме / Г.В. Атаманчук. – Москва : Мысль, 1985. – 200 с.
1009397
  Беседа Ю.К. Особенности проявления адаптационных возможностей финансово-инвестиционного потенциала субъектов реального сектора экономики // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 5 (131). – С. 8-17 : рис. – Библиогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
1009398
  Новак В.Г. Особенности проявления законов материалистической диалектики в биологии и медицине / В.Г. Новак. – Москва, 1968. – 91с.
1009399
  Захаренко М.П. Особенности проявления мотивации в сфере профессиональной библиотечной деятельности // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / М-во образования и науки Рос. Федирации ; Гос. публичная науч.-техн. б-ка России. – Москва, 2012. – № 5. – С. 7-17. – ISSN 0130-9765


  Предложена дифференцированная система профессиональной мотивации библиотечного персонала.
1009400
  Велиулаева Э.И. Особенности проявления процессов универсализации этнической самоидентификации жизни татар Крыма // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2007. – № 791. – С. 153-162. – (Теорія культури і філософія науки ; Вип. 33). – ISSN 0453-8048
1009401
  Кодлубовская Татьяна Борисовна Особенности проявления эмоциональных состояний человека под влиянием запаха эфирных масел : Дисс... научн. звания канд. психологических наук: 19.00.01 / Кодлубовская Татьяна Борисовна; КНУ имени Тараса Шевченка. – Киев, 2000. – 214л. + Приложения: л.193-214. – Библиогр.: л.173-192
1009402
  Савельев В.С. Особенности прямой речи персонажей "Повести временных лет" // Филологические науки : научные доклады высшей школы / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2008. – № 5. – С. 53-59. – ISSN 0130-9730
1009403
  Якимчук О. Особенности психологии "пространства образования" тоталитарного общества // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 97 (№ 6). – C. 286-291. – ISSN 2076-1554


  Автор подробно анализирует процесс становления образования бывшего СССР, его перепад в украинском обществе.
1009404
  Сапрыкин Е.И. Особенности психологии осужденных // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності : збірник наукових статей / Донецький юридичний ін-т. – Донецьк, 2012. – № 3 (50). – С. 193-198
1009405
  Маевская Л.Б. Особенности психологии современного экстремизма // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 7. – С. 194-196
1009406
  Киселева А Е. Особенности психологической проницательности у лиц с различной эмоциональной диспозицией : Дис... канд. психолог.наук: 19.00.01 / Киселева Е.А,; Южно-Украинский госуд педагог. ун-т (Одесса) им К.Д.Ушинского. – Одесса, 1999. – 246л. – Бібліогр.:л.189-208
1009407
  Шарафи Р.Х. Особенности психофизиологических реакций человека при влияниях метеорологических факторов среды : дисс. .. канд. биологических наук. Спец. 03.00.13 - физиология человека и животных / Шарафи Р.Х. ; КНУТШ. – Киев, 2009. – 173л. + Дополнение л. 170 - 173. – Библиогр.: л. 128-169
1009408
   Особенности психофизиологических функций элитных атлетов-паралимпийцев (на примере фехтования и настольного тенниса) / М. Литовченко, Е. Бреус, Ж.Л. Козина, И.Н. Собко, Е.А. Репко // Здоровье, спорт, реабилитация : научный журнал по проблемам физ. воспитания, спорта, реабилитации и рекреации / Харьков. нац. пед. ун-т им. Г.С. Сковороды ; глав. ред. Козина Ж.Л. ; редкол.: Базылюк Т.А., Ермаков С.С., Ильницкая А.С. [и др.]. – Харьков, 2018. – Т. 4, № 3. – С. 97-115 : табл. – Библиогр.: 63 назв. – ISSN 2520-2677
1009409
  Ширмер Я. Особенности развития банковской системы Украины в переходный период // Економічний часопис - 21 : Науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2002. – № 2. – С.39-41. – ISBN 966-7825-54-Х
1009410
  Карцева З.И. Особенности развития болгаской прозы 60-80-х годов: к проблеме циклизации / З.И. Карцева. – Москва : Московский университет, 1990. – 143с. – ISBN 5-211-00867-7
1009411
  Гбону Мусса Особенности развития валютно-финансовых отношений Западно-Африканских государств членов зоны франка на современном этапе : Дис... кан. экон.наук: 08.00.14 / Гбону Мусса;. – К., 1986. – 178л. – Бібліогр.:л.149-171
1009412
  Кудусова Э.Н. Особенности развития вариативности мышления студентов гуманитарного и технического профиля в процессе профессиональной подготовки // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 103, т. 1. – С. 189-193. – (Серія : Психологічні науки)
1009413
  Коновалик В.К. Особенности развития высшего образования в Республике Беларусь на современном этапе // Наукові праці / Донецький, національний технічний університет. – Донецьк, 2009. – С. 35-40. – (Серія: Педагогіка, психологія і соціологія ; Вип. 5 (155), ч. 1)
1009414
  Зернов Н.Г. Особенности развития и гигиена дошкольника / Н.Г. Зернов, А.Е. Ковригин. – Москва : Факультет здоровья, 1987. – 95 с. – В кн. также: Последствия алкоголизма / И.Г. Ураков. – (Народный университет ; 1987-11-12 : Факультет здоровья)
1009415
  Кондратов Н.А. Особенности развития и современное состояние туризма в странах Северной Европы и на Европейском Севере России (Окончание. Начало см.№7) : география. Мир сегодня // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2010. – № 8. – С. 3-12 : Табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 0016-7207
1009416
  Аксенова Н.А. Особенности развития исследовательской компетентности студентов-историков // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2009. – № 9. – С. 29-31. – ISSN 1726-667Х
1009417
  Аболмажид Масуд Кабилу Особенности развития корпоративного управления в Украине в современных условиях // Вісник економічної науки України : Науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАНУ; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2007. – № 1. – С. 56-58. – ISSN 1729-7206
1009418
  Белозубенко В.С. Особенности развития международного научно-технического сотрудничества в Европейском Союзе / В.С. Белозубенко, Б. Хассуна // Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета / Крымский инженерно-педагогический университет. – Симферополь, 2014. – Вып. 44 : Экономические науки. – C. 70-74
1009419
  Вандышев В.Н. Особенности развития научно-технического познания в эпоху НТР // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1987. – Вып. 64 : XXVII съезд КПСС об ускорении научно-технического и социально-экономического прогресса
1009420
  Агамамедов Намиг Особенности развития образования, медицины и других социальных инфраструктур в горных регионах // Часопис соціально-економічної географії : міжрегіональний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 19 (2). – С. 120-123 : рис., табл. – Библиогр.: 6 назв. – ISSN 2076-1333
1009421
  Зуев В.В. Особенности развития онтологии биологической таксономии // Философия науки : научное издание по философии, методологии и логике естественных наук / Сибирское отделение РАН, Институт философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2011. – № 4 (51). – С. 80-87. – ISSN 1560-7488
1009422
  Такаландзе Л. Особенности развития предпринимательства в Грузии // Ukraine - EU. Modern technology, buziness and law : April 3-8, 2017, Slovak-Austria-Hungary : coll. of intern. sci. papers : [in 2 pt.] / Min. of education and science of Ukraine, Chernihiv nat. univ. of technology, Ptoukha inst. for demography a. social studies of the Nat. acad. of sciences of Ukraine [etc.] ; [chief ed. A. Shevtsov]. – Chernigiv : CNUT, 2017. – Pt. 1 : Modern priorities of economics societal challenges. – С. 143-146. – ISBN 978-966-2188-73-8
1009423
  Возгрин Б.Д. Особенности развития природы Центрального Донбасса в раннем и среднем плиоцене : региональные геоморфологические и палеогеографические исследования / Б.Д. Возгрин, Е.А. Сиренко // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1990. – Вип.37. – С. 111-118. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 0201-4122
1009424
  Гусейнов Ф.Э. Особенности развития процесса государственных заимствований в РФ // Вопросы экономических наук / Издательство " Спутник+". – Москва, 2010. – № 5 (44). – С. 51-58. – ISSN 1728-8878
1009425
  Бессонова Т.П. Особенности развития ребенка в неблагополучной семье // Практична психологія та соціальна робота : Науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2002. – № 1. – С.39-42
1009426
  Чумаков О.А. Особенности развития силовых способностей у студентов юридического профиля // Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; редкол.: І.І. Стасюк, Е.О. Жигульова, Р.Б. Чаплінський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2018. – Вип. 7. – С. 170-175. – Библиогр.: 6 назв.
1009427
  Бордовский Г.А. Особенности развития современного педагогического образования // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2010. – № 5. – С. 60-66. – ISSN 0869-561Х


  Какие изменения претерпело отечественное педагогическое образование в ходе проводимых преобразований? Каковы у студентов мотивации к обучению, насколько удовлетворены они организацией образовательного процесса? Каково качество современного образования? ...
1009428
  Вализада А.Р. Особенности развития социально-классовой структуры афганского общества (социологический анализ) : Дис... канд. филос.наук: 09.00.01 / Вализада А. Р.; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – К., 1988. – 179л. – Бібліогр.:л.158-179
1009429
  Кравченко Валерий Иванович Особенности развития социальной активности промышленных рабочих в условиячх интенсификации обещественного производства : Дис... канд.филос.наук: 09.00.02 / Кравченко Валерий Иванович; КГУ им Т.Г.Шевченко. – К, 1989. – 219л. – Бібліогр.:л.217-219
1009430
  Новикова С.С. Особенности развития социологической мысли в России // Социологические исследования : Ежемесячный научный и общественно- политический журнал Российской академии наук. – Москва, 2002. – № 10. – С.122-130. – ISSN 0132-1625
1009431
  Лещенко И. Особенности развития теории "симфоний властей" в период великой смуты в России (к. XVI - нач. XVII вв.) / И. Лещенко, Л. Гузенко // Правничий часопис Донецького університету : науковий журнал / Донецький національний університет. – Донецьк, 2010. – № 1 (23). – С. 87-93
1009432
  Большова Е.В. Особенности развития торгово-экономических отношений Японии со странами Латинской Америки / Е.В. Большова, А.В. Савельева, Д.А. Щербаков // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2015. – № 8. – С. 51-65. – ISSN 0044-748Х
1009433
  Комнатная Ю.А. Особенности развития учения о международном частном праве в дореволюционной теории международного права в России // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 3 (48). – С. 11-15. – ISSN 1812-3910
1009434
  Асанова Н.В. Особенности развития юношеской идентичности и смысложизненных ориентаций в процессе обучения в вузе // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2010. – № 3 (32). – С. 211-216. – ISSN 1811-0916
1009435
  Мансуров М. Особенности размещения и условия формирования кошкарчайского медно-порфирового месторождения ( Малый Кавказ, Азербайджан ) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 41-52. – (Геологія ; вип. 2 (93)). – ISSN 1728-3817


  The paper deals with peculiarities of location and evolution features of Koshkarchay copper-porphyritic field of Murovdagh ore province. Major factors of concentration of copper-porphyritic mineralization in rocks of gabbro-diorite-granodio rite ...
1009436
  Ковшарь А.Ф. Особенности размножения птиц в субвысокогорье / А.Ф. Ковшарь. – Алма-Ата, 1981. – 260с.
1009437
  Вернигорова Ю.В. Особенности распределения бентосных фораминифер в позднечетвертичных отложениях Гвинейского шельфа (Западная Африка) // Геологічний журнал. – Київ, 2002. – № 1. – С. 136-138 : схема. – Библиогр.: 5 назв.
1009438
  Монюшко М.М. Особенности распределения биогенных веществ в различных акваториях Северной Атлантики // Український гідрометеорологічний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Одес. держ. еколог. ун-т. – Одеса, 2015. – № 16. – С. 242-249 : рис. – Библиогр.: 4 назв. – ISSN 2311-0902
1009439
  Афанасьев С.А. Особенности распределения донных беспозвоночных реках бассейна Тисы / С.А. Афанасьев, Н.Г. Панькова, Е.Н. Летицкая // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2006. – Т. 11. – С. 306-311. – Бібліогр.: 17 назв
1009440
   Особенности распределения металлов среди сосуществующих форм в воде р. Десны / П.Н. Линник, В.А. Жежеря, Р.П. Линник, И.Б. Зубенко // Гидробиологический журнал : междунар. науч. журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т гидробиологии НАН Украины. – Київ, 2012. – Т. 48, № 3. – С. 98-114. – ISSN 0375-8990
1009441
  Носкова Л.М. Особенности распределения радия в техногенных почвах в зависимости от их физико-химических и минералогических характеристик / Л.М. Носкова, И.И. Шуктомова // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 11. – С. 1043-1050 : рис. – Библиогр.: с. 1049-1050. – ISSN 0016-7525
1009442
  Торопов Д.А. Особенности распространения образовательных инноваций в Германии // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2011. – № 6. – С. 99-112. – ISSN 0869-561Х


  Поставив перед собой цель проанализировать механизм диффузий образовательных инноваций в Германии на земельном уровне, автор приводит некоторые определения, широко вошедшие в немецкий научный оборот, в том числе сетевой менеджмент знаний,"новая ...
1009443
  Галаган А.И. Особенности расследования органами внутренних дел общественно опасных деяний лиц, признаваемых невменяемыми / А.И. Галаган. – Киев, 1986. – 83 с.
1009444
  Корнилов В.Н. Особенности рассмотрения дел о взыскании алиментов : Лекции / В.Н. Корнилов. – Москва : ВЮЗИ, 1979. – 50 с.
1009445
  Гусева М.А. Особенности рассмотрения судами дел о лишении родительских прав / М.А. Гусева. – Свердловск, 1987. – 55с.
1009446
   Особенности растворения С-О-Н летучих в расплавах FeO-Na2O-AI2O3-SiO2, равновесных с жидким сплавом железа и графитом при 4 ГПа и 1550 С / А.А. Кадик, В.В. Колташев, Е.Б. Крюкова, В.Г. Плотниченко, Т.И. Цехоня, Н.Н. Кононкова // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2014. – № 9. – С. 771-790 : рис., табл. – Библиогр.: 76 назв. – ISSN 0016-7525
1009447
   Особенности расчета проветривания подготовительных выработок с учетом износа гибких шахтных вентиляционных трубопроводов / В.Д. Ашихмин, А.В. Чикунов, Т.Н. Мустяца, И.А. Оверчук // Збірник наукових праць Донбаського державного технічного університету / Донбаський, державний технічний університет. – Лисичанськ, 2017. – Вип. 1 (46). – С. 39-46 : рис., табл. – Библиогр.: 3 назв. – ISSN 2077-1738
1009448
   Особенности расчета численности профессорско-преподавательского состава при реализации информационно-коммуникационных дистанционных образовательных технологий / М.П. Карпенко, Т.Ю. Семенова, А.В. Сечина, Т.С. Кузина // Инновации в образовании / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2010. – № 4. – С. 17-39. – ISSN 1609-4646


  В статье рассматриваются особенности организации образовательного процесса в условиях распределенного вуза, реализующего образовательные программы с использованием дистанционных образовательных технологий. Описаны новые подходы к формированию и ...
1009449
  Долгов С.В. Особенности реакции рек Русской равнины на изменение температуры воздуха / С.В. Долгов, Н.И. Коронкевич // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2012. – С. 55-62 : рис., табл. – Библиогр.: 9 назв. – (Географическая ; № 6). – ISSN 0373-2444
1009450
  Радченко Л.И. Особенности реализации договорных механизмов в сфере инвестирования в жилищное строительство // Альманах цивилистики : сб. статей / Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченко, Юрид. фак., Каф. гражд. права ; под ред. Майданика Р.А. ; [редкол.: Майданик Р.А. (отв. ред.) и др.]. – Киев : Правова єдність ; Алерта, 2015. – Вып. 6. – С. 264-287. – ISBN 978-617-566-312-7
1009451
  Пономарева Т.А. Особенности реализации концепта"любовь" в поэтических переводах Иосифа Бродского // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 4 (116). – С. 88-93
1009452
  Сибирский Андрей Владимирович Особенности реализации связей с общественностью (PR-кампаний) в политической сфере информационного общества // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 166-168. – Бібліогр.: с. 166. – (Социология и политология ; № 2). – ISSN 0201-7385
1009453
  Темурьянц Н.А. Особенности регенерации планарий DUGESIA TIGRINA при их электромагнитном экранировании в различные сезоны года / Н.А. Темурьянц, Н.А. Демцун, В.С. Мартынюк // Фізика живого : теоретичне і науково-практичне видання / Науково-дослідний центр квантової медицини "Відгук". – Київ, 2008. – Т. 16, № 2. – С. 85-91. – ISSN 1023-2427
1009454
  Харченко О.В. Особенности региональной шутки в Нью-Йорке // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 6. – С. 252-. – ISBN 966-581-589-Х
1009455
  Данилецкая А. Особенности регулирования внешнеэкономической деятельности в рамках Таможенного союза России, Белоруссии и Казахстана // Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції студентів і аспірантів "Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень" : (14-15 трав. 2013 р.) / "Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень", міжнар. наук.-практ. конф. студудентів і аспірантів. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2013. – Т. 1. – С. 50-51. – ISBN 978-966-600-645-8
1009456
  Науменкова С. Особенности регулирования денежного обращения на основе использования методов и инструментов денежно-кредитной политики / С. Науменкова, С. Мищенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 66-72. – (Економіка ; вип. 6 (147)). – ISSN 1728-3817


  В статье исследованы инструменты и методы денежно-кредитной политики, а также особенности их использования в механизме регулирования денежного обращения в Украине в посткризисный период. Обоснованы подходы к определению характера контролируемости ...
1009457
  Ильин С.Р. Особенности регулировки натяжений канатов многоканатных подъемных установок с моноблочными отклоняющими шкивами / С.Р. Ильин, И.С. Ильина // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова ; голов. ред.: А.Ф. Булат ; члени редкол.: В.А. Баранов, К.А. Безручко, Б.О. Блюсс [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2016. – Вип. 126. – С. 157-185 : рис. – Библиогр.: 14 назв. – ISSN 1607-4556
1009458
  Пустовойт С.Ф. Особенности режима заболоченных рек в вегатационный период : Дис... кнд. географ.наук: / Пустовойт С.Ф.; КГУ. – Киев, 1951. – 285л.
1009459
  Пустовойт С.Ф. Особенности режима заболоченных рек в северной части УССР за вегатационный период : Дис... кнд. географ.наук: / Пустовойт С.Ф.; КГУ. – Киев, 1953. – 285л. – Бібліогр.:л.212-218
1009460
  Арутюнов В.В. Особенности рейтинга цитируемости российских учёных по версии РИНЦ // Научные и технические библиотеки : ежемесячный научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / М-во образования и науки РФ ; Гос. публичная научно-технич. б-ка России. – Москва, 2015. – № 5. – С. 28-43. – ISSN 0130-9765


  Рассмотрены некоторые показатели эффективности научной деятельности учёных; проанализирована цитируемость российских учёных на основе списка top-100 в естественно-научных отраслях науки с учётом данных системы Российского индекса научного цитирования.
1009461
  Головнева С.А. Особенности реквестивного речевого акта // Збірник праць молодих учених Народної української академії / [редкол.: В.І. Астахова (голов. ред.) та ін.]. – Харків : Видавництво НУА, 2016. – С. 91-97. – ISBN 1993-5560
1009462
  Кошик Ю.А. и др. Особенности рельефа ледниковой области Житомирского Полесья : Научный обзор / Ю.А. Кошик и др. – К., 1976. – 48 с.
1009463
  Ванчугов В.В. Особенности ретроспекции Н.О. Лосского как историка русской философии // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 69-85. – (Философия ; № 6). – ISSN 0201-7385


  Историография русской философии подразумевает изучение истории русской философии в совокупности ее "самопознаний", в выстраивании, по тому или иному основанию, ряда концептуальных монографий, посв. истории русской философии в целом; в очерках, ...
1009464
  Зборовская И.И. Особенности рефлекса "что такое?" у обезьян / И.И. Зборовская. – Отд. отт. из журн. Вопросы общей клинической невропатологии. Тру. – Л., 1949. – 46-71с.
1009465
  Шарашенидзе Л.А. Особенности рецидивной преступности // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2011. – № 1. – С. 99-103
1009466
  Миронцов Н.Л. Особенности решений обратной зажачи индукционного каротажа в скважинах с высокой проводимостью // Геоінформатика : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю Ін-ту геолог. наук НАН України ; редкол.: М.А. Якимчук [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (65), січень - березень. – С. 35-40 : табл. – Библиогр.: 24 назв. – ISSN 1684-2189
1009467
   Особенности решения обратной задачи поляриметрии на основе обобщенной теоремы эквивалентности / С.Н. Савенков, Е.А. Оберемок, А.Г. Кущенко, И.С. Коломиец, А.С. Климов // Журнал прикладной спектроскопии / Ин-т физики им. Б.И. Степанова Нац. акад. наук Беларуси. – Минск, 2015. – Т. 82, № 5. – С. 744-750. – ISSN 0514-7506
1009468
  Забродин Ю.М. Особенности решения сенсорных задач человеком. / Ю.М. Забродин. – М, 1981. – 198с.
1009469
  Ситников А.В. Особенности решения типовых прогнозных задач двухмерного нелинейного влагопереноса в грунтах / А.В. Ситников, В.И. Водолазкий // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2009. – № 4. – С. 92-98. – Библиогр.: 7 назв. – ISSN 0367-4290
1009470
  Бардола К.Ю. Особенности римской налоговой системы в эпоху Диоклетиана и Константина І // Древности : Харьковский историко-археологический ежегодник; Материалы, статьи, публикации, история археологии, рецензии / Харьковское историко-археологическое общество. – Харьков, 2004. – за 2004 рік. – С. 46-50. – Бібліогр.: на 25 пунктів. – ISBN 966-544-328-3
1009471
  Горобец Л.В. Особенности рода человеческого // Страна знаний : научно-популярный журнал для юношества / Обществ. орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Киев, 2015. – № 7 (111). – С. 42-44 : фото
1009472
  Глотова А.В. Особенности романа У.С. Моэма "Миссис Крэддок": к постановке проблемы // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 18-31. – (Літературознавство ; вип. 1 (73), ч. 2)
1009473
  Крюков М. Особенности российских инвестиций в экономику Абхазии // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2012. – № 1. – С. 35-40. – ISSN 2074-6040


  В статье рассматриваются особенности экспорта российского капитала в экономику Республики Абхазия. Раскрыта специфика инвестирования в кономику Абхазии, которая обусловлена движением инвестиционных средств из госбюджета РФ. Показаны направления ...
1009474
  Стрельцова Я. Особенности российско-украинского миграционного обмена // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2009. – №11. – С. 78-84. – ISSN 0131-2227
1009475
  Тихонова Н.Е. Особенности российского низшего класса // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 5. – С. 31-44. – ISSN 0869-0499
1009476
  Алышбаев Б. Особенности роста и развития корнеплодных растений в высокогорных условиях Киргазии (на Сусамыре) : Автореф... канд. биол.наук: / Алышбаев Б.; МВиССО КахССР, Казах.ГУ им. Кирова. – Алма-Ата, 1962. – 19л.
1009477
  Филькевич И. Особенности роста экономического потенциала Республики Узбекистан // Россия и мусульманский мир : научно-информационный бюллетень / РАН, Ин-т научной информ. по общественным наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2012. – № 8 (242). – С. 119-124. – ISSN 1998-1813
1009478
  Житомирова Н.Н. Особенности руководства чтением детей / Н.Н. Житомирова. – М, 1955. – 44с.
1009479
  Ободовский А.Г. Особенности руслоформирующих расходов воды на реках лесостепной зоны Украины : геоморфологические исследования, прикладные вопросы / А.Г. Ободовский, Е.С. Цайтц, А.Н. Потапенко // Физическая география и геоморфология : республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1983. – Вип. 29. – С. 123-127 : Табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 0201-4122
1009480
  Сорокина Ю.В. Особенности русского религиозно-правового сознания и его влияние на взаимоотношения общества и государства: к вопросу истории взаимоотношений церкви и государства (окончание) // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 13. – С. 7-12. – ISSN 1812-3805


  В статье прослеживается генезис влияния церкви на государственную и общественную действительность в России с момента принятия православия до религиозно-философских противостояний XVII в.
1009481
  Сорокина Ю.В. Особенности русского религиозно-правового сознания и его влияние на взаимоотношения общества и государства: к вопросу истории взаимоотношений церкви и государства. // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 12. – С. 5-10. – ISSN 1812-3805


  В статье прослеживается генезис влияния церкви на государственную и общественную действительность в России с момента принятия православия до религиозно-философских противостояний XVII в.
1009482
  Хмырова-Пруель Особенности русского символизма: творческие процессы на рубеже 19-20 вв. // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : Научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2006. – С.146-150. – (Философия. Политология. Социология. Психология. Право. Международные отношения ; Вып. 1). – ISSN 0132-4624
1009483
  Гаршина Ольга Константиновна Особенности рынка предприятий в трансформационной экономике / Гаршина Ольга Константиновна, Гутник Эльвира Владимировна // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 4. – С. 53-61. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  В статье определены особенности современного состояния рынка некорпоративных предприятий Украины, характерные для трансформационной экономики, проанализирована его отраслевая структура, выявлены основные тенденции развития рынка предприятий, ...
1009484
  Баженова Н.Г. Особенности самоорганизации студенчества в вузе / Н.Г. Баженова, В Н. Шмурыгина // Социология образования : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2013. – № 4. – С. 76-84. – ISSN 1561-2465


  Рассматриваются теоретико-экспериментальные аспекты особенностей самоорганизации студенчества вуза; выделяются факторы, влияющие на процессы самоорганизации в социокультурной среде вуза; приводятся фрагменты ориентиров выстраивания социокультурного ...
1009485
  Генковска Ваня Мичева Особенности саморегуляций как формы психической устойчивости личности в стрессовых ситуациях : Дис... канд. психолог.наук: 19.00.01 / Генковска Ваня Мичева; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 149л. – Бібліогр.:л.142-149
1009486
  Петанова Е.И. Особенности самосознания преподавателей высшей школы // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 99-105. – (Психология. Социология. Педагогика ; Вып. 4). – ISSN 1995-0047
1009487
  Велюга И.В. Особенности сельскохозяйственной деятельности в поймах рек России = Регионы России // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2007. – № 4. – С. 24-25. – ISSN 0016-7207
1009488
  Пугачева А.В. Особенности семантики номинаций женщины в поэзии Б. Гребенщикова // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Т. 21, №11. – С. 157-163. – (Серія "Мовознавство" ; вип. 19, т. 3). – ISSN 9125-0912


  Виокремлено деякі особливості семантики номінацій жінки у поетичних Гребєнщикова, пов"язані з розмежуванням поетикою символізму, з переакцентуацією прецедентних імен і текстів; розглянуто способи семантизації онімів у поезії. Выделены некоторые ...
1009489
  Романова Н.В. Особенности семантики эмотивной лексики в немецком языке XVII - XX веков (на материале поэтических текстов) // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка : зб. наукових праць / Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. – Дрогобич, 2016. – С. 87-91. – (Серія "Філологічні науки". Мовознавство ; Т. 2, № 5). – ISSN 2312-6353
1009490
  Филат Т.В. Особенности семантики, композиции и функции финала "Огней" А.П. Чехова // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2014. – С. 134-147. – (Серія "Філологічні науки" ; № 1 (7)). – ISSN 2226-551X


  Рассматриваются особенности финала "Огней" А.П. Чехова, несущего особо значимую концептуальную нагрузку. Экспериментальное произведение "Огни" может быть отнесено к "открытому" произведению, модель которого предложена итал. филологом У. Эко. ...
1009491
  Дзяк В.Н. Особенности сердечно-сосудистой системы спортсменов / В.Н. Дзяк. – К., 1966. – 180с.
1009492
  Амиров Р.С. Особенности синтаксиса казахской разговорной речи / Р.С. Амиров ; АН КазССР, Ин-т языкознания. – Алма-Ата : Наука, 1972. – 180 с.
1009493
  Аверьянова Г.Н. Особенности синтаксиса сатирических произведений и повестей XVII века. Способы выражения сказуемого : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Аверьянова Г.Н. ; Ленингр. гос. пед. ин-т, Каф. рус. яз. – Ленинград, 1955. – 18 с. – Библиогр.: с. 17-18 (10 назв.)
1009494
  Баймухаметов Р.М. Особенности системи обжалования определений народных судов КНР об отказе в признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений // Вестник Пермского университета. Юридические науки : науч. журнал / Пермский государственный национальный исследовательский университет. – Пермь, 2016. – Вып. 32. – С. 226-231. – (Юридические науки ; вып. 32). – ISSN 1995-4190
1009495
  Рулько Е.Т. Особенности системного развития международного права в современных условиях // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1982. – С. 11-16. – (Международные отношения и международное право ; Вып. 15)
1009496
  Патрик Э.И. Особенности системы высшего образования Германии глазами российского профессора (интервью с Э. Патриком) / беседу провела Е. Соломински // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал / Моск. гос. ун-т печати им. Ивана Федорова ; Ассоциация техн. ун-тов. – Москва, 2014. – № 2. – С. 131-141. – ISSN 0869-3617


  Федеративная Республика Германия – признанный мировой лидер в создании высокотехнологичной, наукоемкой продукции. Именно поэтому различные аспекты развития немецкой инновационно-ориентированной экономики стали предметом при) стального изучения ...
1009497
  Пашенцев Д.А. Особенности системы источников права Российской империи // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 19. – С. 25-28. – ISSN 1812-3805


  В статье раскрывается система источников права Российской империи с позиции позитивизма.
1009498
  Иванушко А.С. Особенности складчатой структуры нижнего докембрия Украинского щита / А.С. Иванушко. – Киев : Наукова думка, 1980. – 152с.
1009499
  Трофимова Н.М. Особенности смысложизненных ориентаций студентов-психологов / Н.М. Трофимова, Нгуен Тхи Чам Ань // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2009. – № 9. – С. 46-50. – ISSN 1726-667Х
1009500
  Лазаренко В. Особенности советской наградной системы. Орден Красного Знамени (1918-1991 гг.) // Военно-исторический архив : научно-популярное издание / ООО НПФ "Церера". – Москва, 2009. – № 6 (114). – С. 144-163. – ISSN 1606-0219
1009501
  Студенова Е.Г. Особенности совместного европейского проекта по подготовке бакалавров в сфере социальной работы в рамках программы Tempus // Alma mater : ежемесячный научный журнал. Спецвыпуск / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2010. – №9 (октябрь) : 20 лет программе Tempus. – С. 31-34. – ISSN 0321-0383


  В статье представлен опыт разработки и реализации совместного европейского проекта программы Tempus «Образовательная программа бакалавриата по направлению «Социальная работа”", учитывающего основные положения Болонской декларации и создающего ...
1009502
  Модржинская Е.Д. Особенности современного антикоммунизма. / Е.Д. Модржинская. – М, 1971. – 40с.
1009503
  Денисов Б.А. Особенности современного государственно-монополистического капитализма / Б.А. Денисов. – М., 1975. – 55с.
1009504
  Уртаева Э.Б. Особенности современного международно-политического дискурса в контексте энергитической дипломатии // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2011. – № 3 (81). – С. 4-10. – ISSN 1812-8696
1009505
  Стародубцев В.А. Особенности современного образовательного процесса / В.А. Стародубцев, О.М. Шепель, А.А. Киселева // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 8/9. – С. 68-73. – ISSN 0869-3617


  Появление в Интернете социальных медиа (Social Media Services) позволяет расширить рамки традиционного образовательного процесса в плане дополнительных возможностей для формального и неформального сетевого сотрудничества. С этой точки зрения ...
1009506
  Воронов В.В. Особенности современного экономического сознания выпускников вузов в Латвии // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 19. – С. 258-268


  Статья посвящена анализу общих условий оценки (уровня и характера); экономической деятельности выпускников высших школ Латвии, оценки их установок, ценностной ориентации и реального поведений. Основная задача выявить экономические интересы ...
1009507
  Клинов В. Особенности современной динамики мирового хозяйства // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2010. – № 9. – С. 78-92. – ISSN 0042-8736
1009508
  Присяжнюк О.Я. Особенности современной культурно-лингвистической ситуации в Шотландии // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Ужгород. нац. ун-т ; відп. ред. М.П. Фабіан. – Ужгород, 2008. – Вип. 6. – С. 32-41


  В фокусе настоящего исследования находится современная культурно-лингвистическая ситуация в Шотландии, которая представляется весьма сложной. Социально-функционалъная парадигма языка включает: гаэльский шотландский, на котором говорит кельтское ...
1009509
  Алферов Особенности современной пропаранды религии в СССР : Автореф... канд. филос.наук: / Алферов м. И.; МГУ им. Ломоносова, филос. фак. – М., 1968. – 18л.
1009510
  Кичкирук Т.В. Особенности современных изменений в образовании экономического направления // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 246. – C. 146-154. – (Серія "Гуманітарні студії"). – ISSN 2518-1076


  Проанализированы особенности современных изменений в образовании экономического направления. Подчеркивается, что переход к рыночным отношениям, становление нового, гражданского общества в Украине требует формирования новых знаний и определенных ...
1009511
  Кутовой В.М. Особенности современных национальных систем регулирования внешнеэкономической деятельности // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2009. – № 11. – С. 21-27. – ISSN 2074-6040
1009512
  Дергачев С.А. Особенности соглашений о национальной подсудности с участием иностранного элемента // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 6 (57). – С. 23-24. – ISSN 1812-3910


  В статье рассматривается специфика соглашения о подсудности с участием иностранных лиц. Автор формулирует правила их квалификации, позволяющие участникам судопроизводства правильно применять нормы о внутренней договорной подсудности.
1009513
   Особенности содержания образования и методов обучения в системе повышения квалификации / Гаранина, К, , В.В. Кондратьев // Мир образования - образование в мире : научно-методический журнал / М-во образования и науки РФ ; Росс. акад. образования ; Московский психолого-социальный ин-т. – Москва, 2012. – № 1 (45). – С. 211-217. – ISSN 2073-8536
1009514
  Гранадо Фалькон Адрес Хосе Особенности создания материально-технической базы социализма в отдельных странах СЭВ на современном этапе (на примере республики Куба) : Дис... канд. экон.наук: 08.00.01 / Гранадо Фалькон Адрес Хосе; КГУ. – К., 1985. – 193л. – Бібліогр.:л.168-189
1009515
  Виолентова Л. Особенности создания образов героев литературной сказки Владислава Крапивина (на материале цикла "Сказки и были Безлюдных пространств") // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Вип. 23. – С. 97-101. – ISSN 2307-2261
1009516
  Кореева Н.П. Особенности созревания паши в зависимости от экспозиции и сроков предпосевной обработки / Н.П. Кореева, И.И. Канивец. – с.
1009517
  Канивец И.И. Особенности созревания пашни в зависимости от экспозиции и сроков предпосевной обработки / И.И. Канивец, Н.П. Корнеева, 1936. – 30с. – Отд. оттиск из: "Научные записки по сахарной промышленности", 1936, №3
1009518
  Королюк Т.В. Особенности солевой динамики в длительно-сезонно-мерзлых засоленных почвах южного Забайкалья // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2014. – № 5. – С. 515-529 : рис., табл. – Библиогр.: 25 назв. – ISSN 0032-180Х
1009519
  Яковенко Любовь Павловна Особенности соотношения двух подразделений социалистического общественного производства в условиях НТР. : Дис... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Яковенко Любовь Павловна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1981. – 215л. – Бібліогр.:л.197-215
1009520
  Тропин Ю.Н. Особенности соревновательной деятельности высококвалифицированных борцов греко-римского стиля различных манер ведения поединка / Ю.Н. Тропин, И.Н. Пашков // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – № 03. – С. 64-68 : табл. – Библиогр.: 20 назв. – ISSN 1818-9172
1009521
  Каспарова Н.Н. Особенности состава данных и структуры библиографической записи в электронной среде // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская государственная библиотека. – Москва, 2008. – № 2. – С. 51-56. – ISSN 0869-608Х
1009522
  Третиник В.Ю. Особенности состава синтетических моющих средств и методы их дезактивации / В.Ю. Третиник, В.А. Яременко // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2008. – № 5. – С. 76-79. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1726-5428
1009523
  Стабров Н.И. Особенности составления списков присяжных заседателей в РФ // Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва, 2003. – № 10. – С.97-101
1009524
  Башлавина Г.Н. Особенности составления стенных общегеографических школьных карт / Г.Н. Башлавина; Ред. Эдельштейн А.В. – Москва : Из-во геодезической лит-ры, 1954. – 116с.
1009525
   Особенности составов и источники расплавов позднепалеопротерозойских базитов Северного Прибайкалья / Т.В. Донская, Д.П. Гладкочуб, М.Н. Шохонова, А.М. Мазукабзов // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2014. – Т. 55, № 11. – С. 1615-1634 : рис., табл. – Библиогр.: с. 1632-1634. – ISSN 0016-7886
1009526
  Босенко Е.В. Особенности сохранения наследия в условиях рыночной экономики // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2015. – Вип. № 40. – С. 6-13. – Библиогр.: 14 назв. – ISSN 2077-3455
1009527
  Волосков И.В. Особенности социализации учащейся молодежи // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 6 (302). – С.107-110. – ISSN 0132-1625
1009528
  Флорес Тихерино Хосе (Никарагуа) Особенности социально-экономических преобразований на этапе национально-демократической революции : Дис... канд. экономич.наук: 08.00.01 / Флорес Тихерино Хосе (Никарагуа); КГУ им. Т.Г. Шевченко. – К., 1989. – 203л. – Бібліогр.:л.185-203
1009529
  Болдбаатар Б. Особенности социально-экономического развития Монголии в переходный период // Известия Иркутской государственной экономической академии (Байкальский гос. ун-т экономики и права) : научный журнал / Иркутская государственная экономическая академия. – Иркутск, 2008. – № 3. – С, 102-104. – ISSN 1993-3541
1009530
  Гура В.К. Особенности социально-экономического развития Туниса и Марокко, 50-70-е гг. / В.К. Гура. – К., 1982. – 98с.
1009531
  Корнилова М.В. Особенности социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2011. – № 8 (328 ). – С. 94-97. – ISSN 0132-1625
1009532
  Вербин А.И. Особенности социального познания / А.И. Вербин, Ш.М. Герман. – Москва, 1973. – 63с.
1009533
  Карлова Е.Н. Особенности социального статуса студентов военных центров // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2012. – № 7 (339). – С. 135-143. – ISSN 0132-1625
1009534
  Крухмалев А.Е. Особенности социальной адаптации студентов с ограниченными возможностями здоровья / А.Е. Крухмалев, В Е. Воеводина // Социологические исследования : науч. и обществ.-полит. журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2012. – № 12 (344). – С. 72-80. – ISSN 0132-1625
1009535
  Смелик Р.Г. Особенности социальной защиты членов семей военнослужащих в дореволюционной России // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАНУ. – Москва, 2009. – Т.11, вып. 1 (№46/47). – С. 408 - 411. – ISSN 1606-951Х
1009536
  Валявская Е. Особенности социальной интеграции в "светское общество" Буковины (1848-1914) // Codrul Cosminului : scientific annals, history section / "Stefan cel Mare" univ. of Suceava. – Suceava, 2015. – С. 25-48. – (New series ; vol. 21, no. 1). – ISSN 1224-032X
1009537
  Бакулина А.С. Особенности социальной работы с лицами, имеющими разный локус контроля // Вопросы гуманитарных наук / Изд-во "Спутник+". – Москва, 2013. – № 6 (69). – С. 142-147. – ISSN 1684-2618
1009538
  Нтктфоров Я.А. Особенности социологических идей Н.Г. Чернышевского // Социологические исследования : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 3 (359). – С. 29-38. – ISSN 0132-1625
1009539
  Новикова Н.А. Особенности стадии составления избирательных списков в избирательном процессе Российской империи конца XVIII-первой половины XIX в. // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 20. – С. 17-18. – ISSN 1812-3805
1009540
  Агеева Е.А. Особенности становления американской модели конституционной юстиции // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 24. – С. 25-27. – ISSN 1812-3805
1009541
  Гордиенко Е.В. Особенности становления и тенденции развития англоязычной лексикографической традиции Новой Зеландии // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – № 62. – С. 36-39
1009542
  Игнащенко В.А. Особенности становления институционально-правового механизма западноевропейской валютной интеграции // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1983. – С. 85-90. – (Международные отношения и международное право ; № 16)
1009543
  Ардашова Я.И. Особенности становления психокультуры в процессе развития общества // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 4. – С. 5-6
1009544
  Литовченко М.С. Особенности становлення и развития фондового рынка Украины и его интеграция в мировой рынок ценных бумаг // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 72, ч. 2. – С. 104-109.
1009545
  Кириченко Д.А. Особенности стиля комедии Мартина Макдонаха "Королева красоты из Линейна"
1009546
  Фесуненко Павел Маркович Особенности стиля произведений В.И.Ленина : Дис... канд. филолог.наук: 10.01.10 / Фесуненко Павел Маркович; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – К., 1990. – 122л. – Бібліогр.:л.115-122
1009547
  Кирилюк В.П. Особенности стратиграфических исследований нижнего докембрия // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2013. – № 3. – С. 101-113. – Библиогр.: с. 111-113. – ISSN 0367-4290
1009548
  Распопова В.В. Особенности страхования в туризме // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 4. – С. 35-42
1009549
  Галицький В.И. Особенности строения и динамики природных территориальных комплексов пойм рек Киевского Полесья : ландшафтные предпосылки регионального природопользования / В.И. Галицький, О.Н. Петренко // Физическая география и геоморфология : республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1983. – Вип. 30. – С. 30-35. – Бібліогр.: 3 назви. – ISSN 0201-4122
1009550
  Карапетян С.Г. Особенности строения и состава новейших липаритовых вулканов Армянской ССР / С.Г. Карапетян. – Ереван : АН АССР, 1972. – 196с.
1009551
  Куковский Е.Г. Особенности строения и физико-химические свойства глинистых минералов / Е.Г. Куковский. – Киев, 1966. – 132с.
1009552
  Ломтев В.Л. Особенности строения и формирования мезокайнозойского чехла прикурильской части ложа С3 Пацифики // Геология и полезные ископаемые мирового океана : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Отд-ние морской геологии и осадочного рудообразования. – Киев, 2015. – № 4 (42). – С. 32-45 : рис. – Библиогр.: 27 назв. – ISSN 1999-7566
1009553
  Александров В.Г. Особенности строения плодов зонтичных, имеющих толстый перикарпий (в связи с биологией их прорастания) / В.Г. Александров, Н.В. Первухина, 1946. – С. 31-42
1009554
  Гречишкина Татьяна Филипповна Особенности строения слизистой оболочки желудка крыс при поступлении в организм летучих компонентов эпоксидной смолы ЭД-20 и профилактическом введенни кверцетина : Дисс. ... канд. биолог. наук: 03.00.11 / Гречишкина Т.Ф.; Луганский Госуд. мед. ун-тет. – Луганск, 2004. – 241л. – Библиогр.: л. 202 - 241
1009555
  Иваник М.М. Особенности строения титон-берриасских отложений Юго-восточного Крыма (район мыса Св. Ильи) / М.М. Иваник, Н.Н. Жабина, Е.В. Аникеева // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2013. – № 4. – С. 33-45 : рис. – Библиогр.: 18 назв. – ISSN 0367-4290
1009556
  Коржнев П.М. Особенности строения турнейских и нижневизейских аллювиальных наземнодельтовых отложений Днепровско-Донецкой впадины // Геологічний журнал. – Київ, 2002. – № 4. – С. 128-133 : рис. – Библиогр.: 8 назв.
1009557
  Кравец Н.С. Особенности структуры деятельности в условиях НТР / Н.С. Кравец, Д.О. Фемяк // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1986. – Вып. 62 : Функции и формы естественнонаучного знания в условиях НТР
1009558
  Багдасарян А.Р. Особенности структуры и содержания учебных планов подготовки журналистов в вузах Армении / А.Р. Багдасарян, А.А. Чатинян // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2019. – С. 142-147. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 6). – ISSN 2522-1477
1009559
  Кочетов Г.М. Особенности структуры пористых металлоксидных конденсатов на основе 3d - металлов : дисс. ... канд. хим. наук : 02.00.04 / Кочетов Г.М. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1987. – 117 л. + Приложение: л. 117. – Библиогр.: л. 106-116
1009560
  Кочетов Г.М. Особенности структуры пористых металлоксидных конденсатов на основе 3d - металлов : автореф. дисс. ... канд. хим. наук : 02.00.04 / Кочетов Г.М. ; КНУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1988. – 16 с. – Библиогр.: 5 назв.
1009561
   Особенности структуры синтетических апатитов с примесными REE по данным спектроскопических и рентгеновских методов: І. Гидроксилапатиты / Е.А. Калиниченко, А.Б. Брик, А.М. Николаев, А.М. Калиниченко, Франк-Каменецкая // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 2015. – Т. 37, № 4. – С. 21-35 : рис., табл. – Библиогр.; 25 назв. – ISSN 0204-3548


  Стаття присвячена юбілею видатного вченого, доктору геологічних наук, професору, лауреату Державної премії УРСР у галузі науки та техніки.
1009562
  Бакуменко Д.А. Особенности субкультурного взаимодействия в процессах социальной коммуникации // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2010. – № 12. – С. 15-21. – ISSN 2073-9702
1009563
  Агузумцян Р. Особенности судебно-психологической экспертизы психологического насилия / Р. Агузумцян, Г. Шахвердян // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : збірник наукових праць / М-во юстиції України; Нац. наук. центр "Ін-т судових експертиз ім. М.С. Бокаріуса" ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; голов. ред. О. Клюєв ; редкол.: Паткаван Восканян, Даріуш Зуба, Александар Іванович [та ін.]. – Харків, 2021. – Вип. 2 (24). – С. 77-91. – ISSN 1993-0917
1009564
  Прокопенко В.И. Особенности судебного установления юридических факторов : Дис... канд. юрид.наук: / Прокопенко В.И.; КГУ. – Киев, 1963. – 273л. – Бібліогр.:л.1-13
1009565
  Карев Д.С. Особенности судопроизводства в органах военной юстиции / Д.С. Карев. – М, 1947. – 116с.
1009566
  Васильев С.В. Особенности судопроизводства по делам о возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью гражданина при исполнении им тудовых обязанностй : Дис... канд. юридич.наук: 12.00.03 / Васильев С. В.; КУ им. Т.Шевченко. – К., 1996. – 235л. – Бібліогр.:л.216-335
1009567
  Громошина Н.А. Особенности судропроизводства по делам о возмещении вреда, причиненного источником повышенной опасности / Н.А. Громошина. – М., 1981. – 69с.
1009568
  Авагян Т.И. Особенности творческого метода Теодора Фонтане в романах 90-х годов. : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.05 / Авагян Т.И. ; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1976. – 26 с.
1009569
  Краснощек А.Я. Особенности тектоники северо-западной части Черного моря и сопредельной территории суши по геофизическим данным : Дис... канд геолог.-мин.наук: 04.00.12 / Краснощек А.Я.; МВ и ССО УССР. Днепропетровский гор. инст. им.Артема. – Днепропетровск, 1973. – 248л. – Бібліогр.:л.238-248
1009570
  Майданович И.А. Особенности тектоники угольных бассейнов Украины / И.А. Майданович, А.Я. Радзивилл. – Киев : Наукова думка, 1984. – 119с.
1009571
  Шуба Н.М. Особенности терапии гонартроза у пациентов со сниженной минеральной плотностью костной ткани / Н.М. Шуба, Т.Н. Тарасенко // Ортопедия, травматология и протезирование : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; редкол.: Н.А. Корж, С.Д. Шевченко, В.А. Филиппенко [и др.]. – Харьков, 2014. – № 2 (595), апрель - июнь. – C. 51-57. – ISSN 0030-5987
1009572
  Буркинский Б.В. Особенности территориального управления НТП / Б.В. Буркинский, Е.Г. Борисов. – Киев : Знання УССР, 1984. – 48 с.
1009573
  Гульянц Г.М. Особенности технологии бурения и крепления скважин на минеральные воды / Г.М. Гульянц, В.А. Блощинцын. – Москва, 1980. – 248с.
1009574
  Когон Э.Ш. Особенности технологической минералогии редкометальной и редкоземельной сырьевой базы Приазовья / Э.Ш. Когон, Н.Н. Черниенко // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2006. – № 4. – С. 87-90. – ISSN 0367-4290
1009575
  Тетеринец Т. Особенности технологической модернизации инвестиций в Республику Беларусь // Фінансово-кредитна система: вектор розвитку для України : зб. матеріалів І Міжнар. наук.-практ. конф. (23-25 квіт. 2015 р., м.Ужгород) / М-во освіти і науки України, Каф. фінансів і банк. справи ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", Департамент фінансів Закарпат. облдержадмін., Закарпат. регіон. центр соц.-екон. і гуманіт. дослідж. НАН України [та ін. ; редкол.: В.І. Варцаба та ін.]. – Ужгород : Закарпаття, 2015. – С. 173-177. – ISBN 978-966-347-084-9
1009576
   Особенности течения ангиопатии при системных аутоиммунных ревматических заболеваниях / О.В. Синяченко, Е.Д. Егудина, А.А. Ханюков, М.В. Ермолаева, М.Ф. Гюльмамедова // Український терапевтичний журнал : спеціалізоване науково-практичне видання терапевтів і сімейних лікарів / Нац. акад. мед. наук України, Нац. ін-т терапії ім. Л.Т. Малої ; ПП "ІНПОЛ ЛТМ" ; голов. ред. Г.Д. Фадєєнко [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 33-39. – ISSN 1605-7295
1009577
  Халлуф Али Особенности течения обобщенных ньютоновских жидкостей в рабочих элементах кабельных головок. : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Халлуф Али; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1991. – 138л. – Бібліогр.:л.118-124
1009578
  Бисярина В.П. Особенности течения ревматизма у детей при этапном лечении / В.П. Бисярина, С.Е. Беляев. – Москва : Медицина, 1983. – 144 с. : ил. – Библиогр.: с. 138-143
1009579
  Сороченко Е.Д. Особенности толкования основных понятий в контексте кашмирского шиваизма // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 7. – С. 131-132
1009580
  Бахтин В.И. Особенности торгово-экономических отношений Евросоюза с развивающимися странами // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ООО "ИНДЕПЕНДЕНТ МАСС МЕДИА". – Москва, 2014. – № 10. – С. 34-40. – ISSN 2074-6040
1009581
  Мухиддинов И. Особенности традиционного земледельческого хозяйства припамирских народностей в Х1Х - начале ХХ вв. / И. Мухиддинов. – Душенбе, 1984. – 194с.
1009582
  Евдокименко Е.А. Особенности трактовки образов взрослых в современных пьесах на "детскую тему" (о некоторых аспектах проблемы) // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Київ ; Харків, 2014. – С. 35-46. – (Серія "Літературознавство" ; вип. 1 (77), ч. 2). – ISSN 2312-1068


  Представленная статья посвящена анализу образов взрослых в современных пьесах на "детскую тему". Русская драматургия конца 20-х начала 21 веков-явление противоречивое, вызывающее много споров. В тематическом разнообразии этого периода особое место ...
1009583
  Аникин Андрей Особенности транснациональной рыбалки : увлечение // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2009. – № 3. – C. 92-101 : Фото
1009584
  Котова А.А. Особенности трансформации азота и углерода в гнездах почвообитающих муравьев / А.А. Котова, М.М. Умаров, Ю.В. Закалюкина // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 17 / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 30-34 : табл. – Библиогр.: 15 назв. – (Почвоведение ; № 1). – ISSN 0201-7385
1009585
  Тяпкин К.Ф. Особенности трассирования разломов земной коры геофизическими методами с позиций новой ротационной гипотезы структурообразования : вопросы теории прикладной геохимии и петрофизики // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1984. – С. 17-23 : Табл. – Бібліогр.: 2 назви. – (Прикладная геохимия и петрофизика ; Вып. 11). – ISSN 0203-7319
1009586
  Романова Т.Д. Особенности турбулентного движения проводящих сред в магнитном и электрических полях : Дис... канд. физ-мат.наук: 01.04.02 / Романова Т.Д.;. – К, 1988. – 105л.
1009587
  Гаврилюк Иван Ильич Особенности углеводного обмена пальметты яблони : Дис... канд. биол.наук: 03.00.12 / Гаврилюк Иван Ильич; АН Молдавской ССР. Ин-т физиологии и биохимии растений. – Кишинев, 1980. – 204л. – Бібліогр.:л.157-178
1009588
  Слободанюк И.А. Особенности уголовно-правовой политики в области обороны и безопасности государства в зарубежных странах // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2010. – № 2. – С. 59-69. – ISSN 0132-0769
1009589
  Гребнева Н. Особенности уголовного судопроизводства поделам несовершеннолетних: теория, статистика, практика // Закон и жизнь : Международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 2007. – № 5. – С. 34-36. – ISSN 1810-3081
1009590
  Самощенко И.В. Особенности угроз, предусмотренных в действующем УК Украины в качестве отдельного преступления // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 106. – С. 139-147. – ISSN 0201-7245
1009591
  Вардомацкий Л.М. Особенности ударения существительных в русском, белорусском и украинском языках / Л.М. Вардомацкий. – Минск, 1988. – 126 с.
1009592
  Барабанщикова О.Ю. Особенности употребления и толкования иноязычных неологизмов на примере интернет-версий популярных печатных изданий // Вестник Харьковского национального педагогического университета имени Г.С. Сковороды : научно-методический журнал / Харьковский национальный педагогический университет имени Г.С. Сковороды. – Харьков, 2019. – С. 10-13. – (Русская филология ; № 1 (67) ;Языкознание. Литературоведение. Методика преподавания русского языка и литературы). – ISSN 2312-1572


  Проведенное исследование актуально в связи со всевозрастающим вниманием к «способности языка создавать сообщение о себе самом», функции толкования как характеристике металингвистической функции, которая актуализируется в коммуникативных ситуациях, ...
1009593
  Недбаев Н.Я. Особенности управления длительностью лазерных импульсов нано- и субнаносекундного диапазона на основе нелинейнооптических взаимодействий : автореф. дисс. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.05 / Недбаев Н.Я. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1988. – 18 с.
1009594
  Недбаев Н.Я. Особенности управления длительностью лазерных импульсов нано- и субнаносекундного диапазона на основе нелинейнооптических взаимодействий : диссертация канд. физ.-мат. наук в форме научного доклада: 01.04.05 / Недбаев Н.Я. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1989. – 32 с.
1009595
  Кириллова Г.Д. Особенности урока в условиях развивающего обучения: Учебн.пособие. / Г.Д. Кириллова. – Л., 1976. – 147с.
1009596
  Бережной В.А. Особенности устного бытования анекдота // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – С. 12-20. – (Філологічні науки ; № 2). – ISSN 2414-9594
1009597
  Полаева Г.Б. Особенности участия Туркменистана в интеграционных процессах СНГ // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2009. – № 6. – С. 55-60
1009598
  Николина В.В. Особенности учебников географии линии "Полярная звезда" : методика и опыт. В помощь сельскому учителю // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2009. – № 4. – С. 56-59. – ISSN 0016-7207
1009599
  Захарова Т.Б. Особенности учебно-методического комплекта по информатике и ИКТ для основной школы А.А.Кузнецова, С.Г.Григорьева, В.В.Гриншкуна, И.В.Левченко, О.Ю.Заславской // Информатика и образование : научно-методический журнал / Российская Академия образования; Из-во "Образование и Информатика". – Москва, 2011. – № 9 (227). – С. 12-14. – ISSN 0234-0453
1009600
  Захарова Т.Б. Особенности учебно-методического комплекта по информатике и ИКТ Н.Д.Угриновича // Информатика и образование : научно-методический журнал / Российская Академия образования; Из-во "Образование и Информатика". – Москва, 2011. – № 10 (228). – С. 5-10. – ISSN 0234-0453


  В данной статье характеризуется учебно-методический комплект по информатике и ИКТ Н.Д.Угриновича для общеобразовательной школы. Анализируется содержание учебников. Делается вывод о перспективности учебников "Информатика и ИКТ" Н.Д.Угриновича.
1009601
  Абрудбаньяи Я. Особенности учебной работы групп продленного дня и пути повышеня ее эффективности : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : 370 / Абрудбаньяи Я. Ленингр. пед. ин-т. – Ленинград, 1969. – 21с.
1009602
  Сербин О.О. Особенности фасетной классификации документов в условиях современной трансформации содержания науки о книге // Берковские чтения - 2015. Книжная культура в контексте международных контактов : материалы Междунар. науч. конф., Минск, 26-27 мая 2015 г. / [Междунар. ассоц. акад. наук, Совет по книгоизд. и др. ; сост.: Л.А. Авгуль, Д.Н. Бакун ; редкол.: Л.А. Авгуль и др.]. – Минск ; Москва : ЦНБ НАН Беларуси ; ФГБУН НИЦ "Наука" РАН, 2015. – С. 457-462. – ISBN 978-5-02-039116-1


  The article presents the analytical review of Colon classification. It the main structural properties of this classification in the context of practical use of its conceptual possibilities. It have been determined the conclusion has been made as to the ...
1009603
  Сафаров А.Ш. Особенности философии Ибн Сины // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2010. – № 1 (45). – С. 79. – ISSN 1684-2618
1009604
  Бурлакова С. Особенности финансирования аграрного сектора стран ЕС // АПК: экономика, управление : теоретический и научно-практический журнал / Мин. сельск. хоз-ва РФ; Росс.ак.сельскохоз. наук; Всеросс. н-и. ин-т экономики сельск. хоз-ва. – Москва, 2008. – № 10. – С. 61-63. – ISSN 0235-2443
1009605
  Булкин И.А. Особенности финансирования НИОКР в Украине на макроуровне и уровне институциональных секторов экономики // Проблеми науки : міжгалузевий науково-технічний журнал / ДП "Центр науково-технічної інформ. та сприяння інновац. розвитку України" (Укртехінформ). – Київ, 2013. – № 4 (148). – С. 2-12


  Рассмотрены процессы иностранного финансирования исследований и разработок в стране на макроуровне и в аспекте секторов экономической деятельности, которые учитываются отечественной статистикой научной и научно-технической деятельности. Проведено ...
1009606
  Ажгиревич М.И. Особенности финансово-экономического кризиса в Венесуэле // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2009. – № 6. – С. 32-34. – ISSN 044-748Х
1009607
  Паничкина М.В. Особенности финансового обеспечения деятельности российских вузов в условиях ограниченности бюджетных средств // Экономика и управление : научно-практический журнал / Нац. акад. природоохранного и курортного строительства. – Симферополь, 2013. – № 6. – С. 73-77
1009608
  Король С.Я. Особенности финансовой отчетности социально ответственного предприятия // Экономика Украины : научный журнал / М-во экономического развития и торговли Украины ; М-во финансов Украины ; Нац. акад. наук Украины ; глав. ред. Геец В.М. ; редкол.: Быстряков И.К., Бородина Е.Н., Гнибиденко И.Ф. [и др.]. – Киев, 2017. – № 4 (657). – C. 80-88. – ISSN 0131-7741
1009609
  Катагощина Н.А. Особенности фонологической системы современных иберо-романских языков (португальского, каталанского и испанского) / Н.А. Катагощина. – Москва, 1970. – 158с.
1009610
  Маджидов Р.М. Особенности формирования атеистического мировозрения женщин / Р.М. Маджидов. – Душанбе, 1977. – 86с.
1009611
  Уденко Е.И. Особенности формирования гражданского общества в России: идеи М.М. Ковалевского // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2013. – С. 163-169. – (Психология. Социология. Педагогика ; вып. 4). – ISSN 1995-0047
1009612
  Грыза А.А. Особенности формирования грунтовых вод в условиях городской застройки на территории юго-западной части степной зоны УССР (на примере г.Одессы) : Дис... канд. геолого-минералогич.наук: / Грыза А.А.; КГУ. Кафедра гидрогеологии и инженерной геологии. – К., 1971. – 199л. – Бібліогр.:л.180-199
1009613
  Хилько Николай Иванович Особенности формирования духовного облика советской рабочей молодежи в условиях современного этапа НТР : Дис... канд. филос.наук: 09.00.02 / Хилько Николай Иванович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1987. – 263л. – Бібліогр.:л.195-212
1009614
  Дубова С.В. Особенности формирования европейских транспортных систем // Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2015. – Вип. 57. – С. 169-174. – ISSN 2076-815X
1009615
  Мартынюк С.В. Особенности формирования и использования депозитарного фонда ООН в Российской государственной библиотеке / Слава Васильевна Мартынюк, Галина Витальевна Шандуренко // Библиотековедение : научно-практический журнал / ФГБУ "Рос. гос. б-ка". – Москва, 2015. – № 6. – С. 80-85. – ISSN 0869-608Х


  В статье освещается деятельность Российской государственной библиотеки (РГБ) в статусе депозитарной библиотеки (ДБ) Организации Объединенных Наций (ООН), анализируются особенности формирования и использования депозитарного фонда ООН в РГБ, ...
1009616
  Булычева Т.В. Особенности формирования и развития Киевской региональной системы расселения : 11.00.02 ; Дис. ... канд. географ. наук / Булычева Т. В. ; Мин-во просв. Укр. ; КУ им. Т. Шевченко. – Киев, 1998. – 200 л. – Бібліогр. : л. 145-200
1009617
  Бондарев И.П. Особенности формирования и развития Севастопольской бухты / И.П. Бондарев, И.Э. Ломакин, В.Е. Иванов // Геология и полезные ископаемые мирового океана : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Отд-ние морской геологии и осадочного рудообразования. – Киев, 2015. – № 4 (42). – С. 19-31 : рис. – Библиогр.: 30 назв. – ISSN 1999-7566
1009618
  Пустохина И. Особенности формирования и развития транспортно-логистического кластера в Калужской области в рамках логистических цепей поставок // Логистика: проблемы и решения : международный научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2013. – № 3 (46). – С. 65-71 : табл., рис. – Библиогр.: 2 назв.
1009619
  Тетеринец Т.А. Особенности формирования и развития человеческого капитала в аграрной сфере // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2020. – Вип. 45. – С. 32-39. – ISSN 2306-546X
1009620
  Дубровский А.А. Особенности формирования и реализации материальной заинтересованности в ускорении НТП / А.А. Дубровский. – Москва, 1989. – 128 с.
1009621
   Особенности формирования качества воды в разнотипных озерах Карельского перешейка. – Ленинград : Наука, 1984. – 300с.
1009622
  Кравчук Павлина Федосьевна Особенности формирования коммунистического мировоззрения советских студентов : Дис... канд. философ.наук: 09.00.02 / Кравчук Павлина Федосьевна; МВ и ССО УССР КГУ им Т.Г.Шевченко. – К, 1974. – 269л. – Бібліогр.:л.1-44
1009623
  Дударь А.П. Особенности формирования конкурентной стратегии торгово-производственной фирмы / А.П. Дударь, А.Я. Федишин; МОиНУ.Крымская акад.природоохран.и курортн.строит. – Симферополь : Таврида, 2000. – 182с. – ISBN 966-584-162-9
1009624
  Удовицкая Т.А. Особенности формирования контингента современного вуза как вызов преподавателю высшей школы / Т.А. Удовицкая, Т.В. Пылаева // Кадровый потенциал современных образовательных систем: состояние и перспективы : материалы междунар. науч.-практ. конф. : 17-18 февр. 2016 г. / М-во образования и науки Украины [и др.] ; [редкол.: Е.В. Астахова (гл. ред.) и др.]. – Харьков : Народная украинская академия, 2016. – С. 288-292
1009625
  Шиндаулова Р.Б. Особенности формирования ноогуманистического мировоззрения: ключевые идеи // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : [наукове видання] / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2016. – C. 143-153. – (Філософія ; вип. 47, (ч. 1)). – ISSN 2312-1947
1009626
  Акимова Галина Петровна Особенности формирования оболочек клеток корней проростков кукурузы при снижении температуры : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.12 / Акимова Галина Петровна; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1978. – 25л. – Бібліогр.:с.23-25
1009627
   Особенности формирования пластов угля глубоких горизонтов Львовско-Волынского бассейна / В.Ф. Шульга, М.Н. Матрофайло, И.Е. Костик, Н.Д. Король // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2013. – № 3. – С. 76-79. – Библиогр.: с. 79. – ISSN 0367-4290
1009628
  Романов Борис Савельевич Особенности формирования политических партий в современной России // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 6. – С. 57-64. – Бібліогр.: с. 57-64. – ISSN 0131-2227
1009629
  Романов Борис Савельевич Особенности формирования политических партий в современной России // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 6. – С. 57-64. – Бібліогр.: с. 57-64. – ISSN 0131-2227
1009630
  Рыбина Н.Б. Особенности формирования правовго поля образования в трансформирующемся обществе // Вчені записки Харківського гуманітарного інституту "Народна українська академія" : Збірник наукових праць / Харківський гуманітарний інститут "Народна українська академія". – Харків, 2002. – Том 8. – С-603-607.


  1804-1825
1009631
  Салтыкова С.А. Особенности формирования правовой системы Древней Руси // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2012. – № 15. – С. 45-48. – ISSN 1812-3805
1009632
  Молодцова Л.И. Особенности формирования промышленной системы КНР / Л.И. Молодцова. – М., 1988. – 280с.
1009633
   Особенности формирования рельефа и современных осадков прибрежной зоны дальневосточных морей СССР.. – Москва, 1971. – 184с.
1009634
  Ковалевский А.Л. Особенности формирования рудных биогеохимических ореолов / А.Л. Ковалевский. – Новосибирск, 1975. – 115с.
1009635
  Демидова М.А. Особенности формирования системы менеджмента качества в медицинском вузе / М.А. Демидова, В.П. Шеховцов, С.В. Малыгин // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2012. – № 7. – С. 6-10. – ISSN 1726-667Х


  Необходимость внедрения системы управления качеством в деятельность медицинских вузов.
1009636
  Захарчук Екатерина Александровна Особенности формирования современной русской терминологии предпринимательства : Дис....канд. филолог.наук / Захарчук Екатерина Александровна; КУ им.Т.Шевченко. – Київ, 2002. – 203 л. + Источники фактического материала: л.: 201-203. – Библиогр.: л.: 178-201
1009637
  Носова Л.А. Особенности формирования солевого состава почв на территории г.Днепропетровск / Л.А. Носова, В.В. Фундовая // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2016. – Т. 24 (1). – С. 120-124 : рис. – Библиогр.: с.124. – (Серія : Геологія. Географія ; вип. 18). – ISSN 2313-2159
1009638
  Дугинец А.В. Особенности формирования трансакционных издержек экономической интеграции // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2004. – Вип. 70. – С. 30-36. – Бібліогр.: на 12 пунктів. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
1009639
  Сулайманов Жоомарт Мурзаевич Особенности формирования экологической культуры личности в условиях технологической революции : Дис... канд. философ.наук: 09.00.11 / Сулайманов Жоомарт Мурзаевич; МО Украины, КУ им. Т.Шевченко. – К., 1993. – 140л. – Бібліогр.:л.131-140
1009640
   Особенности формирования эксплуатационных ресурсов подземных вод северо-восточной части Причерноморского артезианского бассейна (на примере Мелитопольского месторождения) / В.М. Шестопалов, Б.Д. Стеценко, Ю.Ф. Руденко, А.В. Рябых, В.Г. Чайка // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2007. – № 6. – С. 5-11 : Рис. – Бібліогр.: 2 назви. – ISSN 1726-5428
1009641
  Санду И.С. Особенности формирования элементов инновационной системы АПК России / И.С. Санду, Н.Е. Рыженкова // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету / Таврійський державний агротехнологічний університет, факультет економіки та бізнесу. – Мелітополь, 2013. – С. 239-145. – (Економічні науки ; № 2 (22), т. 2)
1009642
  Сидорова Д.С. Особенности формирования энергетического рынка ЕС и роль в нем Украины // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 2). – С. 177-182


  У статті розглянутий ринок енергетичних ресурсів Європейського союзу. Проаналізована роль України та інших країн в забезпеченні енергетичної безпеки ЄС. Так само описаний можливий розвиток європейського енергетичного сектора і дороги зменшення його ...
1009643
  Беляева Е.С. Особенности формирования ядрышка как активно функционирующего района хромосомы : автореф. дис. ... канд. биол. наук / Беляева Е.С. ; АН СССР. Объедин. учен. совет по биол. наукам. – Новосибирск, 1965. – 22 с.
1009644
  Крохмаль И. Особенности формообразования сорта Hemerocallis hybrida Hort. "American Revolution" под влиянием химического мутагена // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 92-95. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 25/27). – ISSN 1728-3817


  Виявлено особливості формоутворення сорту Hemerocallis hybrida hort. "American Revolution" у F1 під впливом мутагену нитрозоетилсечовини (НЕС). Встановлено, що спектр варіювання багатьох фенотипічних ознак більш ширший у досліді під впливом хімічного ...
1009645
  Хоменко В.В. Особенности формообразования универсальных спортивных центров / В.В. Хоменко, В.М. Лях // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 43, ч. 2. – С. 430-435. – Библиогр.: 4 назв. – ISSN 2077-3455
1009646
  Захарченко Валерий Никанорович Особенности фотоэлектрических и оптических явлений в компенсированных двухкомпонентных полупроводниках в сильном электрическом поле : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Захарченко Валерий Никанорович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 127л. – Бібліогр.:л.116-127
1009647
  Малашенко О.А. Особенности франко-западногерманских, франко-британских военно-политических взаимоотношений во второй половине ХХ - начале ХХI в. и безопасность Российской Федерации // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2008. – № ! (40). – С. 33-40


  Виникнення європейської військово-політичної інтеграції неможливе без двусторонніх зв"язків Франції:з Німеччиною та Великобританією
1009648
  Дидур М.Д. Особенности функции внешнего дыхания у элитных спортсменов с астмой физического усилия / М.Д. Дидур, В.М. Дидур, Д.В. Чередниченко // Спортивна медицина і фізична реабілітація : науковий журнал для наукових співробітників, фахівців у галузі спортивної медицини, тренерів / Нац. ун-т фізичного виховання і спорту України ; голов. ред. О.М. Лисенко ; редкол.: М.М. Булатова, О.Є. Дорофєєва, С.Б. Дроздовська [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2. – С. 9-12 : табл. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 1992-7894
1009649
  Маленко А.С. Особенности функционирования бюрократии в политическом процессе // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.24-30. – (Политические науки ; № 4). – ISSN 0201-7385
1009650
  Калинин Э.Ю. Особенности функционирования высших уровней интеграции знания // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1987. – Вып. 64 : XXVII съезд КПСС об ускорении научно-технического и социально-экономического прогресса
1009651
  Арташкина Т.А. Особенности функционирования канала образования в культуре информационного общества // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2011. – № 2 (35). – С. 22-30. – ISSN 1811-0916
1009652
  Косенко Н.М. Особенности функционирования наречий меры и степени как слов- интенсификаторов в современном английском языке / Н.М. Косенко, Н.Ю. Тодорова // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ф-т іноземної філології. – Ужгород, 2016. – Вип. 14. – С. 108-115. – ISBN 978-617-7132-63-8
1009653
  Лоскутова Н.Н. Особенности функционирования омонимов в кинематографической терминологии французского языка // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – № 56. – С. 180-184
1009654
  Латышева Л. Особенности функционирования предпринимательских структур в АПК / Л. Латышева, К. Кузьмин // АПК: экономика, управление : теоретический и научно-практический журнал / Мин. сельск. хоз-ва РФ; Росс.ак.сельскохоз. наук; Всеросс. н-и. ин-т экономики сельск. хоз-ва. – Москва, 2009. – № 12. – С. 54-58. – ISSN 0235-2443
1009655
  Смаглий В.М. Особенности функционирования псалмов в англиканском богослужении // Записки з романо-германської філології : збірник / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ф-т романо-германської філології. – Одеса, 2014. – Вип. 1 (32). – С. 174-178
1009656
   Особенности функционирования разноуровневых единиц языка. – Саратов, 1988. – 88с.
1009657
  Антонюк О.А. Особенности функционирования российской системы государственного регулирования банковской деятельности // Вопросы экономических наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2007. – № 6. – С. 184-190. – ISSN 1728-8878
1009658
  Коваленко С.А. Особенности функционирования сердечно-сосудистой системы у лиц, постоянно выполняющих силовые нагрузки // Спортивна медицина : науково-теоретичний журнал для наукових співробітників, фахівців у галузі спортивної медицини, тренерів / Нац. ун-т фізичного виховання і спорту України ; Українська акад. наук ; голов. ред. О.М. Лисенко ; редкол.: М.М. Булатова, О.Є. Дорофєєва, Л.В. Дудар [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1/2. – С. 52-58 : рис., табл. – Библиогр.: 15 назв. – ISSN 1992-7894
1009659
  Шакиров Р.Б. Особенности химического и изотопного состава углеводородных газов вулканов Менделеева и Головнина (о.Кунашир) // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2014. – № 3. – С. 267-279 : рис., табл. – Библиогр.: 30 назв. – ISSN 0016-7525
1009660
  Колесник О.Н. Особенности химического состава железо-марганцевых конкреций Чукотского мор / О.Н. Колесник, А.Н. Колесник
1009661
  Колесник О.Н. Особенности химического состава железо-марганцевых конкреций Чукотского моря / О.Н. Колесник, А.Н. Колесник // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2013. – Т. 54, № 7. – С. 853-866 : рис., табл. – Библиогр.: с. 864-866. – ISSN 0016-7886
1009662
  Ерофеев И.И. Особенности хозрасчета / И.И. Ерофеев, В.И. Новичков. – Саратов, 1970. – 32с.
1009663
  Король Н.С. Особенности хозрасчета в социалистических сельскохозяйственных предприятиях / Н.С. Король. – К, 1968. – 31с.
1009664
  Палкин Ю.И. Особенности хозрасчета в социалистических сельскохозяйственных предприятиях / Ю.И. Палкин. – Киев, 1969. – 50с.
1009665
  Москалева Н.И. Особенности хозрасчетной деятельности предприятий непроизводственной сферы: : учеб. пособ. / Н.И. Москалева. – Москва, 1987. – 91 с.
1009666
   Особенности хозяйственной деятельности на береговых аккумулятивных формах неприливных морей / Ю.Д. Шуйский, Г.В. Выхованець, О.И. Рябкова, О.В. Басс // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2001. – № 3. – С. 30-35. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1726-5428
1009667
  Калякина А.В. Особенности художественного коллекционирования в России на рубеже XIX-ХХ веков // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 14, т. 5 (151). – С. 99-108
1009668
  Киселева Л.А. Особенности художественного мышелния новокрестьянских писателей : Дис... канд. филолог.наук: 10.01.02 / Киселева Л.А.; КУ им Т.Г.Шевченко,с филолог.ф-тет. – К, 1990. – 304л. – Бібліогр.:л.282-304
1009669
  Лаврова А.А. Особенности художественного пространства в сказке О. Уайльда "День рождения Инфанты" // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 20-21 березня 2014 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 13, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 20-21 березня 2014 року. – C. 10-11
1009670
  Первушина Л. Особенности художественного эксперимента в романе Дойны Галич Барр "Город удовольствий" // Іноземна філологія / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 126, ч. 2. – С. 49-55. – ISSN 2078-340X


  Pассмотрен художественный эксперимент Д.Г. Барр в романе “Город удовольствий” (The City of Pleasure, 2008). Роман содержит постмодернистские интеллектуальные игры. Центральный образ современного города с его массовым сознанием становится символом для ...
1009671
  Климчук О. Особенности художественной автобиографии в произведении С. Юрьенена "Суоми" // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2007. – Вип. 39. – С. 76-82
1009672
  Готовцева Н.Г. Особенности ценностных ориентаций будущих педагогов в вузе / Н.Г. Готовцева, Е.В. Николаев // Преподаватель XXI век : общероссийский научный журнал о мире образования / Федеральное гос. бюджетное образовательное учреждение высшего проф. обр. "Московский пед гос. ун-т". – Москва, 2011. – № 2, ч. 1. – С. 161-165. – ISSN 2073-9613
1009673
  Орлов В.В. Особенности чувственного познания / В.В. Орлов. – Пермь, 1962. – 220с.
1009674
  Беккин Р.И. Особенности шариатского надзора в исламских финансовых институтах: современный опыт мусульманских и немусульманских стран // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2014. – С. 148-164. – (Экономика ; вып.3). – ISSN 1026-356X


  Шаріатський рада - один з ключових органів у системі ісламських фінансів. Незважаючи на існування стандартів, що визначають принципи функціонування і функції шаріатського нагляду, діяльність шаріатських рад в різних країнах має серйозні відмінності. У ...
1009675
  Корунова Е.В. Особенности шведского национал-социализма в 1920-1930-е годы // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2012. – № 3. – С. 59-71. – ISSN 0130-3864
1009676
  Еремян В.В. Особенности эволюции древнерусской государственности полисного типа в контексте феодализации ранних форм непосредственной демократии и народовластия (к вопросу о методологии исследования). Часть втора // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук. – Москва, 2007. – № 11. – С. 70-79. – ISSN 1812-8696
1009677
  Культиасов И.М. Особенности экологии высокогорных растений Западного Тянь-Шаня / И.М. Культиасов; Отв.ред.Т.Л.Тарасова. – Москва, 1955. – 127с.
1009678
  Карлик А.Е. Особенности экономики промышленности стран-членов СЭВ / А.Е. Карлик. – Л, 1986. – 49с.
1009679
   Особенности экономического развития новых индустриальных стран Азии в 80-е годы. – М., 1990. – 44с.
1009680
  Семенов В.Л. Особенности экономической политики Аргентины в новом веке // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук ; Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2013. – № 1. – С. 21-30. – ISSN 0044-748Х
1009681
  Власов П.А. Особенности эксплуатации дизельной топливной аппаратуры / П.А. Власов. – Москва : Агропромиздат, 1987. – 127с.
1009682
  Воронин Л.М. Особенности эксплуатации и ремонта АЭС / Л.М. Воронин. – Москва : Энергоиздат, 1981. – 168 с.
1009683
  Быков Г.Н. Особенности экспорта технологии из Японии / Г.Н. Быков, И.В. Чернышев // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1980. – С. 110-116. – (Международные отношения и международное право ; Вып. 10)
1009684
   Особенности электронного строения и свойства твердофазных соединений титана и ванадия. – Свердловск, 1982. – 103с.
1009685
   Особенности электронного строения силикатов. – М., 1979. – 127с.
1009686
  Почечуева О.С. Особенности этических норм в деятельности адвоката-защитника и представителя в уголовном судопроизводстве // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2009. – № 4 (103). – С. 28-31
1009687
  Чеснокова Н.В. Особенности этнической психологии студентов России // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2011. – № 9 (октябрь). – С. 37-41. – ISSN 0321-0383


  Представлены результаты исследования этнической психологии российских студентов на базе Владимирского госуниверситета. Исследование продемонстрировало отсутствие этнического единства. Выделены несколько групп: ставящих общечеловеческие ценности выше ...
1009688
  Ануфриева И.Л. Особенности эффективной методики преподавания иностранного языка его носителями (на примере французского языка) как технологии smart-образования // Материалы XVII международной научно-практической конференции "Smart-образование в smart-обществе: возможные пути адаптации" : 14 февр. 2019 г. / "Smаrt-образование в smаrt-обществе: возможные пути адаптации" междунар. науч.-практ. конф. – Харьков : Издательство НУА, 2019. – С. 24-26. – (Интеллектуальный потенциал общества в условиях перманентных социальных изменений: пути сохранения и развития). – ISSN 2616-9770
1009689
  Багиров А.А. Особенности языка азербайджанских советских романов (1946-1950 годы) : Автореф... канд.филол.наук: / Багиров А.А.; МВО СССР Азерб. гос. ун-т им С.М.Кирова. – Баку, 1955. – 17л.
1009690
   Особенности языка научной литературы. – М., 1965. – 196с.
1009691
  Ладыженская Т.А. Особенности языка ученических изложений / Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранов ; АН пед.РСФСР, Ин-т общего и поитех. образ. – Москва : Просвещение, 1965. – 167 с. – Библ.: с. 164-166
1009692
   Особенности языковых уровней разносистемных языков. – Ташкент, 1980. – 112 с.
1009693
  Мацуока Х. Особенности японского феодализма. / Х. Мацуока. – М., 1970. – 13с.
1009694
  Савельев Владимир Особенности яхтинга в Греции. Поднимаем паруса : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 10. – С. 66-68 : Фото
1009695
  Нестеренко К.В. Особенности, эволюция и поэтика баллады советского периода / К.В. Нестеренко, О.В. Каданер // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Київ ; Харків, 2014. – С. 95-116. – (Літературознавство ; вип. 1 (77), ч. 1). – ISSN 2312-1068
1009696
  Мельник Л.Г. Особенносты и движущие силы самоорганизации экономических систем // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 8 (134). – С. 35-41. – Библиогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
1009697
  Иванов А.Ю. Особенность инстранных портфельных инвестиций в страны БРИК // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ООО "ИНДЕПЕНДЕНТ МАСС МЕДИА". – Москва, 2015. – № 1 : Россия - Запад: обратная сторона конфликта. – С. 19-31. – ISSN 2074-6040
1009698
  Игнатьева А.В. Особенность освещения Самуилом Величко осады Казикермена в 1695 г. // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2013. – С. 75-84. – (История ; вып. 2). – ISSN 1812-9323
1009699
  Николаевнко Т.С. Особеннсоит химического состава и данамики подземных аод зоны затрудненного водообмена Днепроского артезианского бассейна : Автореф... канд. геол .минер.наук: 04.00.06 / Николаевнко Т. С.; Ин-т геол. наук. – Киев, 1975. – 28л.
1009700
  Хвостова К.В. Особеннсоти аграрно-правовых отношений в поздней Византии (XIV-XV вв) / К.В. Хвостова. – М, 1968. – 322с.
1009701
  Лебовка Н.И. Особеннсоти граничных структур в водынх система. : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.14 / Лебовка Н. И.; МВССО УССР, КГУ. – К., 1986. – 191л. – Бібліогр.:л.161-181
1009702
  Синенко В.С. Особеннсоти жанровой системы современной советской литературы / В.С. Синенко. – Уфа, 1986. – 83с.
1009703
  Келин В.Н. Особеннсоти идеологической борьбы двух мировых систем / В.Н. Келин. – М, 1966. – 48с.
1009704
  Нефедов Н.Т. Особеннсоти композиции ранних романов М. Горького : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Нефедов Н.Т. ; Львов. ГУ. – Львов, 1965. – 20 с.
1009705
  Безверхний М.П. Особеннсоти методики литохимических поисков в горно-таежной части Забайкалья : Автореф. дис. ... канд. геолог.-минералогич. наук : / Безверхний М.П. ; Львоский гос. ун-т. – Львов, 1968. – 24 с.
1009706
  Тиман М.Ф. Особеннсоти основных теорем конструктивной теории функций в пространствах Lp и некоторые приложения : Автореф... докт. физ. мат.наук: / Тиман М. Ф.; АН ГССР, Тбил. ин-т матем. – Тбилиси, 1962. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
1009707
  Саркисян Ш.В. Особеннсоти познания людьми друг друга в условиях совместной деятельности : Автореф... канд. психол.наук: 19..00.05 / Саркисян Ш. В.; МГУ. – М., 1980. – 24л.
1009708
  Сверстюк Е.А. Особеннсоти понимания старшими школьниками мотивации поведения литературных персонажей : Автореф. дис. ... канд. пед. наук / Сверстюк Е.А. ; ОГУ. – Одесса, 1965. – 17с.
1009709
   Особеннсоти расследования и производства судебно-баллистической экспертизы по далема связанным с использованием атипичных боерпипасов : Автореф... канд. юр.наук: 717 / Тихонов Е. Н,; Тихонов Е. Н,; МГУ, Юр. фак. – М., 1970. – 24л.
1009710
  Божков А.И. Особеннсоти реализации генетической информации у животных разного возраста и генотипа в связи с эффектом гетерозиса : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Божков А. И.; МВиССО, Харьк. ГУ. – Х., 1981. – 26л.
1009711
  Романова А.В. Особеннсоти структуры ближнего порядка металлических расплавов и связь их с кристаллической структурой : автореф. дис. ... докт. физ. мат. наук : 01.04.07 / Романова А. В. ; АН УССР, ин-т металлофизики. – Киев, 1978. – 46 с.
1009712
  Тесленко Т.С. Особеннсоти структуры и свойств мателлов в условиях взрывного нагружения : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.04, 01.04.07 / Тесленко Т. С. ; АН СССР, Сиб. от-ние Ин-т гидродинамики. – Новосибирск, 1981. – л.
1009713
  Рябенко В.А. Особеннсоти тектоники докембрия Украинского щита : Автореф... докт. геол. минер.наук: / Рябенко В. А.; АН УССР, Ин-т геол. наук. – К., 1971. – 41л.
1009714
  Косолапова Н.К. Особеннсоти типизации в творчестве М. Шолохов (Оброаз и приемы его создания) : Автореф... канд. филол.наук: / Косолапова Н. К.; АОН при ЦК КПСС, Кф. теории лит. и искус. – М., 1955. – 16л.
1009715
  Никитина Л Особеннсоти торможения окисления поликисиметиленов : Автореф... канд. хим.наук: / Никитина Л, А.; АН СССР, ин-т хим. физ. – Черноголовнка Моск. обл., 1969. – 20л.
1009716
  Садовский П.В. Особеннсоти фонетических процессов в условиях белорусского-русского двуязычия : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.02 / Садовский П. В.; АН БССР, Ин-т языкознан. – Минск, 1978. – 19л.
1009717
  Савина М.В. Особеннсоти энергетического обмена соматических мышц низших позвоночных : Автореф... канд. биол.наук: / Савина М. В.; АН СССР, Ин-т физиол. – Л., 1965. – 20л.
1009718
  Николаева Л.Ф. Особеннсотси формирования оптимальной структуры общесоюзного телевидения : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.10 / Николаева Л. Ф.; МГУ,Фак. журнал., Каф. телевид. и радиовещ. – Москва, 1976. – 25л.
1009719
  Котлукова С. Особеннсти логистики торговых предприятий // Логистика: проблемы и решения : украинский научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2010. – № 3. – С. 16-19 : рис., фото
1009720
  Мазанко В.Ф. Особеннсти миграции атомов и образования фаз в металлах в условиях импульсных внешних воздействий : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 01.04.07 / Мазанко В.Ф. ; Ин-т металлофизики. – Киев, 1994. – 33 с.
1009721
  Никогосян Ф.Ц. Особеннсти проникновения и накопления пентоз у доржжей рода Candida : Автореф... канд. биол.наук: / Никогосян Ф. Ц.; ЕГУ. – Ереван, 1973. – 41л.
1009722
  Илькинова Мария Захаровна Особенные второстепенные члены предложения в современных мордовских (мокшанском и эрзянском) языках : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.07 / Илькинова Мария Захаровна; Тартусский гос. ун-т. – Тарту, 1977. – 17л.
1009723
  Эйбхаум Г.Н. Особенные члены придложения в немецком языке / Г.Н. Эйбхаум. – Ленинград, 1974. – 131 с.
1009724
  Уйвари И.Л. Особенный год / И.Л. Уйвари. – М., 1975. – 384с.
1009725
  Жуламанов К.Д. Особености действия и использования объективных законов в советском социалистическом обществе : Автореф... канд. филос.наук: / Жуламанов К. Д.; КазахГУ. – Алма-Ата, 1969. – 16л.
1009726
  Волошановская Н.И. Особености изучения русского языка в школах с украинским языком обучения / Н.И. Волошановская. – Київ, 1965. – 124с.
1009727
  Максюта Николай Васильевич Особености когерентных излучательных процессов при взаимодействиях с кристаллами в аномальных условиях ориентационно движущихся зараженных и нейтральных частиц : Дис... канд.физ.-мат.наук: 01.04.03 / Максюта Николай Васильевич; КУ им.Т.Шевченко. – К., 1992. – 148л. – Бібліогр.:л.136-148
1009728
  Зленко А.Н. Особености корпоративной социальной ответственности бизнеса в Украине / А.Н. Зленко, Е.Д. Исайкина // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2020. – Вип. 46. – C. 115-127. – ISSN 2306-546X
1009729
  Карсалова Е.В. Особености методики изучения художественных исторических произведений в 4-7 классах средней школы : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Карсалова Е.В.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1975. – 24л.
1009730
  Приймачук И.В. Особености финансирования неосязаемых активов часного предприятия // Вісник Львівської комерційної академії : збірник наукових праць. – Львів, 2014. – Вип. 44. – С. 26-29. – Библиогр.: 9 назв. – (Серія економічна ; Вип. 44)
1009731
   Особености функционирования модальных глагольных конструкций в подъязыках техники / Т.И. Борисенко, М.В. Кашуба, Е.В. Мардаренко, М.В. Циновая // Записки з романо-германської філології : збірник / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ф-т романо-германської філології. – Одеса, 2014. – Вип. 1 (32). – С. 25-34
1009732
  Семенов И.Т. Особености ЭПР и спин-решеточной релаксации доноров в Si,ge и InSb : Автореф... канд. физ-мат. наук : 01.04.03 / Семенов И.Т. ; Моск.гос.пед.ин-т. – Москва, 1975. – 21 л. – Бібліогр. : с.21
1009733
  Радченко М.В. Особенрости кинетических явлений в узкощелевых твердых растворах Pba1-xSuxTe при низких температурах : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.10 / Радченко М.В.; АН УССР.Ин-т полупроводн. – Киев, 1981. – 15л.
1009734
  Жулбеков Н. Особеснности обмена меди, железа и цинка при беременности : Автореф... канд. биолнаук: / Жулбеков Н.; АзССР, Отд.биол. наку. – Баку, 1972. – 20л.
1009735
  Рябоконь Є.О. Особи в римському приватному праві // Римське приватне право : практикум : навч. посібник / О.О. Білик, І.А. Безклубий, А.О. Кодинець, Р.А. Майданик, В.Є. та ін. Макода. – Київ : Алерта, 2021. – С. 53-65. – ISBN 978-617-566-656-2
1009736
  Махно К. Особи з психічними захворюваннями в системі кримінальної юстиції // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 2. – С. 206-207
1009737
  Колісніченко Л.Д. Особи передпенсійного та пенсійного віку на ринку праці: проблема вікової дискримінації // Збірник наукових праць : за результатами IV Всеукр. наук.-практ. конф. студентів та аспірантів "Організаційно-управлінські та психологічні аспекти сучасного ринку праці України" : (27 берез. 2015 р., м. Київ) / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України ; [упоряд.: О.П. Канівець, Л.Г. Новаш]. – Київ : ІПК ДСЗУ, 2015. – С. 189-196. – ISBN 978-617-649-034-0
1009738
  Коваль В.О. Особи, які беруть участь у наказному провадженні // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конференції (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 4 : (Кримінальне право та кримінологія ; правосуддя (цивільний процес та нотаріат) ; правосуддя (кримінальний процес та криміналістика) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 83-85
1009739
  Фурса С.Я. Особи, які беруть участь у справах про встановлення фактів, що мають юридичне значення // Ерліхівський збірник : наукові статті та повідомлення викладачів, аспірантів та співробітників юридичних факультетів Чернівецького і Київського університетів / редкол.: Гончаренко В.Г., Безугла Я.І., Воронова Л.К. [та ін.]. – Чернівці, 1995. – Вип. 2. – С. 194-199
1009740
  Рябченко Ю.Ю. Особи, які беруть участь у справі: окремі проблеми визначення та законодавчого закріплення // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали міжнар. наук. конф. (26-27 жовт. 2017 р., м. Чернівці) / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: Щербанюк О.В. та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2017. – С. 151-152. – ISBN 978-617-7096-97-8
1009741
  Ясинок Микола Особи, які мають право на звернення до суду в справах окремого провадження, їх процесуальні права та наявність обов"язкових умов, які при цьому повинні мати місце // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 9 (165). – С. 134-137
1009742
  Логвінова М. Особи, які можуть бути усиновлювачами // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 9. – С. 15-17.
1009743
  Рогатинська Н. Особи, які не підлягають допиту як свідки // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2016. – Вип. 4 (8). – C. 86-89
1009744
  Ятченко Є.О. Особи, які підлягають відводу в цивільному процесі та виконавчому провадженні // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 2 (35). – С. 71-78
1009745
  Довгаль М. Особи, які представляють авторитет органів державної влади, та їх кримінально-правова охорона // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2016. – № 7. – С. 55-59
1009746
  Бочкарьов С. Особиста / приватна / власність / трудового / легального походження (потрібне підкреслити) // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 19-25 листопада (№ 43/44). – С. 9


  "Пам"ятається, у радянські часи в дозволеному вжитку було поняття "особиста власність". Мовляв, хай уже так, тільки б не згадувалося про приватну. Про всяк випадок нагадаємо, що "легальність" цього поняття була закріплена ще в "неперевершено ...
1009747
  Шеляженко Ю. Особиста автономія в національно-культурних правах // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 112-113
1009748
  Шеляженко Ю. Особиста автономія у праві інформаційних технологій // Право України : юридичний журнал / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2018. – № 3. – С. 183-200. – ISSN 1026-9932
1009749
  Ільченко Н.В. Особиста безпека в зимових горах // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 12, грудень. – С. 34-35 : фото
1009750
  Вовдюк Л.В. Особиста безпека в соціальних мережах // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 12, грудень. – С. 39 : фото
1009751
  Войтюк Л. Особиста безпека праці державних службовців в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 9-13. – (Юридичні науки ; вип. 3 (114)). – ISSN 1728-3817
1009752
   Особиста безпека працівників правоохоронних органів, залучених до патрулювання : навч. посібник / [С.М. Банах та ін.] ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. – Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2021. – 271, [1] с. : іл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр.: с. 263-270. – ISBN 978-617-511-336-3
1009753
  Сидорчук Т. Особиста бібліотека Омеляна Пріцака в Національному університеті "Києво-Могилянська академія" як джерело дослідження наукової біографії вченого // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України ; голов. ред. О. Реєнт ; редкол.: О. Бажан, О. Удод, Л. Баженов [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (107). – C. 123-134. – ISSN 2222-5250
1009754
  Греськів О. Особиста бібліотека Юліана Медвецького у фонді Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. – Львів, 2018. – Вип. 10 (26). – С. 352-369. – ISSN 2524-0315
1009755
   Особиста бібліотечна справа: Олександр Кириленко // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – № 1. – С. 5-7


  Олександр Григорович Кириленко - професор кафедри документознавства та управління соціальними комунікаціями Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, з 2005 по 2010 рр.був директором Наукової бібліотекі ім. М. Максимовича КНУТШ.
1009756
  Логвиненко В.К. Особиста власність в умовах розвинутого соціалізму / В.К. Логвиненко, А.М. Балясников. – Київ, 1976. – 48с.
1009757
  Дембицька Н.М. Особиста власність як корелят сучасної економічної культури // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко. – Київ, 2017. – С. 55-58. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 47). – ISSN 2072-4772


  "У статті пояснюється соціалізуючий потенціал особистої власності крізь призму об’єкта володіння як корелята культури суспільства. Наголошується на ідеї зв’язку успішності економічної соціалізації сучасної молоді з рівнем сформованості її економічної ...
1009758
  Гнатюк А.Д. Особиста і ділова кореспонденція французькою мовою : Навчальний посібник для студ. 3-4 курсів відділення західної філології та перекладу / А.Д. Гнатюк; КНУТШ; Ін-т філології. – Київ, 2003. – 94с. – ISBN 966-594-12-2
1009759
   Особиста картка / В.В. Капустян, О.О. Сенчило, В.П. Коломійчук, А.М. Головченко, Р.М. Палагеча, А.В. Капустян // Академік О.В.Фомін - фундатор ботанічної науки в Україні : (присвяч. 150-річчю з дня народження ) / В.В. Капустян, О.О. Сенчило, В.П. Коломійчук, А.М. Головченко, Р.М. та ін. Палагеча. – Київ : Талком, 2017. – С. 9-10. – ISBN 978-617-7397-32-7
1009760
  Корнійчук М. Особиста книжкова колекція Миколи Григоровича Жулинського у фондах Наукової бібліотеки Національного університету "Острозька академія" / М. Корнійчук, М. Поток // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2021. – № 2 (24). – С. 17-20. – ISSN 2518-7341
1009761
  Миронюк О. Особиста колекція ікон архімандрита Порфірія Успенського // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 584-589. – ISBN 978-966-171-783-0
1009762
  Роман В.В. Особиста недоторканність дипломата: поняття та "межі" // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2017. – № 3, березень. – С. 49-52. – ISSN 2312-1831
1009763
  Гай-Нижник Особиста охорона гетьмана Павла Скоропадського (1918 р.) // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2012. – № 1 (403). – С. 73-86. – ISSN 0869-3595
1009764
  Родіонова О. Особиста печатка художника Гаврила Васька із сфрагістичної збірки Національного музею історії України // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 597-599. – ISBN 978-966-171-783-0


  В архівних документах зазначається, що "попечитель Киевского учебного округа от 11 августа (1847 г.) за № 5248 определил на классного художника Гаврила Васька исправляющих должность учителя рисования (в Університет св. Володимира), де він викладав ...
1009765
  Ромащенко І.О. Особиста приватна власність дружини та чоловіка (за сімейним кодексом України) // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 391-394. – ISBN 966-660-151-6
1009766
  Бровко Н.І. Особиста свобода індивіда як форма реалізації ідеї свободи волі у філософії права Г.В.Ф. Гегеля // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 34-42.
1009767
  Бондаренко Т.Г. Особиста соцмережева сторінка журналіста як платформа для формування аудиторії // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. О.В. Богуславський, редкол.: Т.С. Гиріна, В.Ф. Іванов, В.В. Лизанчук [та ін.]. – Запоріжжя, 2017. – С. 74-79. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 3 (31)). – ISSN 2219-8741
1009768
   Особиста справа / В.В. Капустян, О.О. Сенчило, В.П. Коломійчук, А.М. Головченко, Р.М. Палагеча, А.В. Капустян // Академік О.В.Фомін - фундатор ботанічної науки в Україні : (присвяч. 150-річчю з дня народження ) / В.В. Капустян, О.О. Сенчило, В.П. Коломійчук, А.М. Головченко, Р.М. та ін. Палагеча. – Київ : Талком, 2017. – С. 11-12. – ISBN 978-617-7397-32-7
1009769
  Бойніцька О.С. Особиста та суспільна історія в романі Казуо Ішігуро "Залишок дня" // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 38. – C. 74-78


  "Залишок дня" К. Ішіґуро розглядається в контексті англійського історіографічного роману межі ХХ – ХХІ ст., зокрема, такого його жанрового різновиду, як ретроспективний роман. Аналізується взаємодія індивідуальної та колективної пам"яті, що корелює, ...
1009770
  Кирієнко А.В. Особиста тотожність людини: експериментальне спостереження над власною природою // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 1. – С. 61-64
1009771
  Лук"янець О.О. Особиста участь підозрюваного, обвинуваченого у захисті своїх прав після завершення досудового розслідування // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 2. – С. 336-339. – ISSN 2219-5521
1009772
  Стогова О.В. Особисте життя людини: проблема визначення поняття // Правовий вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Держ. вищий навч. закл. "Українська акад. банківської справи Нац. банку України". – Суми, 2014. – № 1 (10). – С. 6-10. – ISSN 2305-7440
1009773
  Тертишник В. Особисте життя людинита проблеми правосуддя // Мала енциклопедія нотаріуса : Науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне підприємство "СТРАЙД". – Харків, 2005. – № 6. – С. 36-42
1009774
  Деряга М.П. Особисте життя сучасної людини: спроба подолання самотності чи сфера ринкових відносин? // Дні науки філософського факультету - 2011 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – Ч. 3. – С. 76-78
1009775
  Фоміна Т.Г. Особисте зобов"язання: процесуальна характеристика та практика застосування // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Національна, академія правових наук України. – Харків, 2018. – Т. 25, № 2. – С. 41-54. – ISSN 1993-0909
1009776
  Волинець Ю. Особисте і родинне життя Богдана Хмельницького в публікаціях періодики 90-х р.р.XX століття // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2007. – Вип. 118. – С. 102-107. – (Філологічні науки)


  У статті детально аналізуються праці, розвідки різних авторів, опубліковані в періодиці 1990-2000 р.р. головною темою яких є родинне й особисте життя Богдана Хмельницького
1009777
  Ківшар Т.І. Особисте книжкове життя зібрання Т.Г. Шевченка // Українська біографістика : збірник наукових праць Ін-ту біографічних досліджень / НАНУ, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т біографічних досліджень. – Київ, 2009. – Вип. 5. – С. 102-129. – ISBN 966-02-3596-8(серія); 978-966-02-4822-9(вип.4)
1009778
  Бикова Т.М. Особисте книжкове зібрання історика, археолога, нумізмата, професора Одеського університета Петра Йосиповича Каришковського-Ікара у фондах НБ ОНУ / Т.М. Бикова, Н.М. Купріянова // Бібліотечний Меркурій : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Наук. б-ка ; редкол.: Д.В. Кіосак, М.О. Подрезова, О.В. Полевщикова [та ін.]. – Одеса, 2021. – Вип. 1 (25). – С. 25-34. – ISSN 2707-3335
1009779
  Василюк О.Д. Особисте листування двох фундаторів Української академії наук Володимира Вернадського та Агатангела Кримського // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2012. – № 3. – С. 18-25. – ISSN 1608-0599
1009780
  Булгаков Ю.В. Особисте листування М. Крейна: загальний огляд та інформаційний потенціал // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАН України. – Київ, 2012. – № 6. – С. 100-106. – ISSN 0320-9466


  Марк Григорович Крейн - відомий український математик.
1009781
  Галянтич М. Особисте немайнове право на житло (цивільно-правовий аспект) // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 5. – С. 32-36. – ISSN 0132-1331
1009782
  Матвійчук А.О. Особисте немайнове право на інформацію про стан навколишнього природного середовища: проблеми термінології // Юридична наука : науковий юридичний журнал / "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 1. – С. 7-18. – ISSN 2222-5374
1009783
  Матвійчук А.О. Особисте немайнове право на сприятливе навколишнє природне середовище: порівняльно-правовий аналіз // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 11. – С. 7-12. – ISSN 2222-5374
1009784
  Лебідь В.І. Особисте підсобне господарство громадян у законодавстві України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 74-79. – (Юридичні науки ; вип. 40)


  Зроблено аналіз та визначено етапи розвитку законодавства України, яке здійснює регулювання відносин по веденню особистих підсобних господарств громадян. The stages have been defined and analyzed in development of Ukrainian legislation concerning ...
1009785
  Лубко І.М. Особисте підсобне господарство українського селянства в контексті аграрної політики М. Хрущова // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2000. – Вип. 21. – С. 91-96. – (Серія "Історичні науки")
1009786
   Особисте про Особистість / Б. Кожин, К. Грищенко, О. Бєлов, А. Ковтун, В. Торба // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2022. – 28-29 січня (№ 5/6). – С. 6


  28 січня народився Євген Кирилович Марчук...
1009787
  Сучкова О.Ю. Особисте ставлення В.І. Леніна (Ульянова) до вирішення "єврейського питання" // Історичні і політологічні дослідження : науковий журнал / Донец. нац. ун-т, Історичний ф-т. – Вінниця, 2014. – № 1/2 (55/56), листопад. – С. 170-179. – ISSN 2079-1828
1009788
  Васильченко Г.І. Особисте страхування в Україні: особливості здійснення // Модернізація правових інститутів: вимоги часу : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. : (8 груд. 2016 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2016. – С. 106-108. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-34-6
1009789
  Кізима Т. Особисте фінансове планування: сутність, специфіка, основні етапи / Т. Кізима, В. Куцяк // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2015. – Вип. 3. – С. 62-70. – ISSN 1818-5754
1009790
  Зорівчак Т. Особистий вимір зовнішньої політики // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 172-179. – (Серія філософські науки ; Вип. 13)
1009791
  Дригіна А. Особистий внесок Н. Дарчук у розвиток і популяризацію комп"ютерної лінгвістики / А. Дригіна, К. Ксьондзик // Внесок учених Київського університету в розвиток освіти, підготовку педагогічних та наукових кадрів : матеріали студ. наук. конф. 25-26 квіт. 2014 р. : 180-річчю Київ. ун-ту присвячується / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології, Каф. педагогіки ; [за заг. ред. А.А. Марушкевич]. – Київ ; Ніжин : Лисенко М.М., 2014. – С. 147-150. – ISBN 978-617-640-146-9


  Розглянуто професійну діяльність Н.Дарчук у світі становлення та розвитку такого сучасного предмета , як комп"ютерної лінгвістики.
1009792
  Ое К. Особистий досвід. Обійняли мене води до душі моєї : романи / Кендзабуро Ое ; [пер. з яп. Є.В. Козирєва, Д.П. Москальова ; худож.-оформлювач О.М. Іванова]. – Харків : Фоліо, 2016. – 665, [3] с. – Лауреат Нобел. премії з літ. 1994 р. – (Бібліотека нобелівських лауреатів). – ISBN 978-966-03-7582-6
1009793
  Гонак І.М. Особистий кіберзахист економічного суб" єкта криптовалютного бізнесу // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : науковий журнал / Національний університет "Острозька академія". – Острог, 2021. – С. 23-28. – (Серія "Економіка" ; вип. 23 (51)). – ISSN 2311-5149
1009794
  Луцик Г. Особистий мотив як обов"язкова ознака суб"єктивної сторони злочину. передбаченого ст. 172 КК України // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 2 (128). – С. 61-66
1009795
  Мазур А.В. Особистий огляд як виключна форма митного контролю // Митна справа : Науково-аналітичний ж-л з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2002. – № 2. – С.26-33
1009796
  Луцюк П. Особистий погляд на деякі рішення слідчих суддів // Вісник Асоціації слідчих суддів України / Асоціація, слідчих суддів України. – Одеса, 2017. – № 1 (2). – С. 32-34
1009797
  Місяць О.О. Особистий погляд на оборонну політику - як інтеграційну систему національної безпеки країни // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 42. – С. 79-85


  Геополітичне розташування робить Україну привабливою для різновекторних зовнішніх політичних сил. За таких умов наша держава має турбуватися про власну воєнну безпеку. У статті розглянуто напрямки оборонної політики та можливі шляхи покращення системи ...
1009798
  Божило С. Особистий приклад працівників прокуратури Миколаївщини у боротьбі з корупцією як запорука відновлення авторитету органів прокуратури України // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л. Сарган. – Київ, 2017. – № 6. – С. 46-47
1009799
  Радченко Л.І. Особистий статут юридичної особи в доктринах міжнародного приватного права // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 51-55. – (Юридичні науки ; Вип. 41)


  Присвячено трьом підходам стосовно визначення "національності" іноземної юридичної особи: доктрині осілості, доктрині центру експлуатації, доктрині інкорпорації. Автор виділяє характерні риси, важливі для будь-якої доктрини визначення "національності" ...
1009800
  Кізима Тетяна Олексіївна Особисті (персональні) фінанси: необхідність виокремлення та перспективи розвитку в умовах ринку // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 11. – С. 194-203. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті охарактеризовано сутність та обгрунтовано необхідність виокремлення особистих фінансів як окремого напрямку сучасної фінансової науки, виділено особливості персональних фінансів, а також досліджено чинники, які впливають на формування ...
1009801
  Гай-Нижник Особисті ад"ютанти й секретарі П. Скоропадського (до історії функціонування головної квартири гетьмана України) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2010. – № 6 (495). – С. 106-126. – ISSN 0130-5247


  У статті подано політичні портрети особистих ад"ютантів та секретарів гетьмана Української Держави П. Скоропадського, які забезпечували функціонування його адміністрації - Головної квартири. Показано їх вплив на главу держави та на вироблення державної ...
1009802
  Гуменюк Є.М. Особисті архівні фонди відділу рукописів : аннотований покажчик / Є.М. Гуменюк, П.Г. Баб"як. – Львів, 1977. – 188 с.
1009803
   Особисті архівні фонди відділу рукописів : Анотований покажчик. – 2, виправл. та доповн. – Львів, 1995. – 272 с. – ISBN 5-7702-0790-6
1009804
  Грабовецький В. Особисті вислови Олекси Довбуша : наукові записки музею Олекси Довбуша / Володимир Грабовський ; Івано-Франківський держ. історико-меморіальний музей Олекси Довбуша. – 2-е вид., доп. – Івано-Франківськ : [Б.в.], 2010. – 32 с. – (Історична Довбушіана у серії коротких видань ; Вип. 5)
1009805
  Дячук Л.В. Особисті відносини подружжя за нормами ранньовізантійського права // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 112-117. – ISSN 1563-3349


  Досліджуються юридичні аспекти особистих відносин подружжя в процесі еволюції їх сімейного становища на основі християнської ціннісної парадигми.
1009806
  Булах Т.М. Особисті господарства та їхня роль у формуванні рівня добробуту сільського населення / Т.М. Булах, Л.О. Плахотнікова // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 11 (138). – С. 264-267
1009807
  Музика А. Особисті дипломатичні привілеї та імунітети: проблеми теорії та практики використання // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 5. – С. 91-96. – ISSN 0132-1331
1009808
  Пучковська І.Й. Особисті забезпечення // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 94. – С. 57-67. – ISSN 0201-7245
1009809
   Особисті і речові джерела антикримінальної інформації (поняття, класифікація, правова регламентація) : Монографія / С.А. Кириченко, Ю.О. Ланцедова, А.П. Огородник, Ю.Д. Ткач; С.А. Кириченко, Ю.О. Ланцедова, А.П. Огородник, Ю.Д. Ткач; За ред. О.А. Кириченка; Мін-во освіти і науки України; Миколаївський держ. гуманітарний ун-т ім. П. Могили комплексу "Києво-Могилянська академія". – Миколаїв : МДГУ ім. Петра Могили, 2006. – 168с. – ISBN 966-336-044-5
1009810
  Пушко В.Ф. Особисті контакти Т.Г.Шевченка з А.О.Козачковським / В.Ф. Пушко, І. Полянська // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 17. – С. 125-126.
1009811
  Безклубий О.І. Особисті немайнові відносини за Статутами Великого Князівства Литовського : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Безклубий Олег Ігорович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 239 л. – Бібліогр.: л. 206-239
1009812
  Безклубий О.І. Особисті немайнові відносини за Статутами Великого Князівства Литовського : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Безклубий Олег Ігорович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 16 назв
1009813
  Безклубий О.І. Особисті немайнові відносини за Статутами Великого Князівства Литовського, Руського та Жомойтського / Олег Безклубий. – Київ : Євшан-зілля, 2015. – 279, [2] с. – Бібліогр.: с. 238-279. – ISBN 978-966-2152-36-4
1009814
  Липець Л. Особисті немайнові відносини подружжя як можливий об"єкт шлюбного договору // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 1. – С. 130-140. – ISSN 0132-1331
1009815
  Безклубий О. Особисті немайнові відносини сімейного життя за статутами Великого Князівства Литовського, Руського та Жомойтського // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 62-66. – (Юридичні науки ; вип. 1 (100)). – ISSN 1728-3817


  Досліджуються особисті немайнові відносини сімейного життя та особливості їх правового регулювання Статутами Великого Князівства Литовського, Руського та Жомойтського. Исследуются личные неимущественные отношения семейной жизни и особенности их ...
1009816
  Ромовська З.В. Особисті немайнові відносини як предмет цивільно-правового регулювання // Проблеми правознавства. – Київ, 1967. – Вип. 8
1009817
  Федюк Л. Особисті немайнові інформативні права // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 276-278. – ISBN 978-617-7069-14-9
1009818
  Гончаренко С. Особисті немайнові права // Адвокат : Загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 11-14
1009819
  Давидова Н.О. Особисті немайнові права : навчальний посібник для студ. вищих навч. закл. / Н.О. Давидова; МОНУ. – Київ : Ін Юре, 2008. – 160с. – ISBN 978-966-313-363-8
1009820
  Жигун О. Особисті немайнові права VI-го покоління та аксіологічні перепониїх впровадження в ЦК України // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 174-175. – ISBN 978-617-7069-15-6


  Автор першого підручника з поліцейського права заслужений ординарний професор , декан юридичного факультету і ректор Університету Св. Володимира Микола Християнович Бунге.
1009821
  Ганін С.А. Особисті немайнові права в міжнародному приватному праві: право на ім"я // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 21, ч. 2. – С. 27-31
1009822
  Федюк Л.В. Особисті немайнові права в приватному праві СНД // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 99, ч. 2. – С. 115-119
1009823
  Качуровський В.В. Особисті немайнові права в системі прав інтелектуальної власності : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Качуровський Вадим Валерійович ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ інтелект. власності. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
1009824
  Мухамєдова Е.Е. Особисті немайнові права в сфері інтелектуальної діяльності // Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених "Треті щорічні читання з проблем права інтелектуальної власності, присвячені пам"яті проф. О.А. Підопригори" : 13 берез. 2009 р. / "Треті щорічні читання з проблем права інтелектуальної власності, присвячені пам"яті проф. О.А. Підопригори", міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2009. – С. 119-122
1009825
  Співак М.В. Особисті немайнові права в цивільному законодавстві окремих країн світу // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 37. – С. 383-389. – ISSN 1563-3349
1009826
  Кидалова А. Особисті немайнові права і обов"язки батьків та дітей: характеристика їх окремих видів // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 5. – С.51-57. – ISSN 0132-1331
1009827
  Берестова І. Особисті немайнові права інтелектуальної власності авторів творів // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 3. – С. 52-57.
1009828
  Бурлака О.С. Особисті немайнові права інтелектуальної власності винахідників, авторів наукових відкриттів (окремі аспекти) // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 1 (68). – С. 115-123
1009829
   Особисті немайнові права інтелектуальної власності творців : монографія / Л.С. Нецька, О.М. Піцан, М.К. Галянтич, І.Е. Берестова; [Л.С. Нецька та ін.] ; за заг. ред. В.В. Луця ; Акад. прав. наук України, НДІ приват. права і підприємництва. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2007. – 255, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. : с. 234-255 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-07-1082-5
1009830
  Мікуліна М. Особисті немайнові права інтелектуальної власності як складова інтелектуальної приватності фізичної особи // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Акад. правових наук України. – Київ, 2011. – № 4 (60). – С. 42-45
1009831
  Тарасова І.В. Особисті немайнові права на похідні твори // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1106. – C. 250-254. – (Серія "Право"). – ISSN 2075-1834
1009832
  Томарова І.Є. Особисті немайнові права на результати інтелектуальної діяльності // Зовнішня торгівля: право та економіка / Мін. економіки та з питань європейської інтеграції України; Укр.академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2006. – № 3. – С. 90-98.
1009833
   Особисті немайнові права особи : навч. посібник / [У.Б. Андрусів, О.Б. Верба-Сидор, М.З. Вовк та ін.] ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. – Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2021. – 443, [1] с. – Авт. зазнач. на с. 443. – Бібліогр.: с. 437-442 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-511-334-9
1009834
  Митракова І.Г. Особисті немайнові права подружжя як об"єкти судового захисту // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 44-48.
1009835
  Левківський Богдан Казимирович Особисті немайнові права та обов"язки членів сем"ї : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Левківський Б.К.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 10 назв.
1009836
  Левківський Богдан Казимирович Особисті немайнові права та обов"язки членів сім"ї : Дис. ... канд. юридичних наук: 12.00.03 / Левківський Б.К.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 198л. – Бібліогр.: л. 185-198
1009837
  Сліпченко С. Особисті немайнові права у національній доктрині цивільного права / С. Сліпченко, Ю. Жорнокуй // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2019. – № 1. – С. 105-119. – ISSN 1026-9932
1009838
  Стефанчук Р.О. Особисті немайнові права фізичних осіб (поняття, зміст, система, особливості здійснення та захісту) : монографія / Р.О. Стефанчук ; НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ : КНТ, 2008. – 626с. – ISBN 978-966-373-356-2
1009839
  Коротка Н.О. Особисті немайнові права фізичних осіб в сфері охорони здоров"я : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Коротка Наталія Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 221 л. – Бібліогр.: л. 194-221
1009840
  Коротка Н.О. Особисті немайнові права фізичних осіб в сфері охорони здоров"я : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Коротка Наталія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1009841
  Кохановська О.В. Особисті немайнові права фізичних осіб як інститут цивільного права України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 4-6. – (Юридичні науки ; вип. 85). – ISSN 1728-3817


  Публікація присвячена інституту особистих немайнових прав фізичної особи, який займає в цивільному праві України важливе місце як в законодавчому, так і в доктринальному аспектах. Публикация посвящена институту личных неимущественных прав физического ...
1009842
  Мікуліна М. Особисті немайнові права фізичних осіб: мозаїка класифікацій // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 216-221. – ISSN 0132-1331
1009843
  Мікуліна М. Особисті немайнові права фізичних осіб: поліфонія ознак // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 164-168. – ISSN 0132-1331
1009844
  Рябенко О.В. Особисті немайнові права фізичної особи у сфері сучасних репрдуктивних технологій // Студентський бюлетень цивілістики : збірник наук. праць цивіліст. гуртка юридичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юр. ф-т ; відп. ред. Р.А. Майданик ; редкол.: Т.В. Боднар, О.В. Дзера, Н.С. Кузнєцова [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 1. – С. 107-125. – ISBN 978-617-566-260-1
1009845
  Федюк Л.В. Особисті немайнові права юридичних осіб = Personal non-property rights of legal entities : монографія / Лілія Василівна Федюк ; Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника, Юрид. ін-т. – Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника, 2013. – 499, [1] с. – Дод. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 454-499 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-640-370-7
1009846
  Федюк Л.В. Особисті немайнові права юридичних осіб : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.03 / Федюк Лілія Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 490 л. – Бібліогр.: л. 412-490
1009847
  Федюк Л.В. Особисті немайнові права юридичних осіб : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.03 / Федюк Лілія Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 40 с. – Бібліогр.: 45 назв
1009848
  Орел Л.В. Особисті немайнові права юридичних осіб // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2021. – № 2. – С. 74-84. – ISSN 2220-1394
1009849
  Гуменюк О.І. Особисті немайнові права, що забезпечують індивідуалізацію учасників цивільних правовідносин : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Гуменюк О.І. ; Нац. акад. внутрішніх справ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1009850
  Кохановська О.В. Особисті немайнові права, що забезпечують природне існування фізичної особи як уособлення захисту прав і основних свобод людини в сучасній Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 7-10. – (Юридичні науки ; Вип. 86). – ISSN 1728-3817


  Публікація присвячена дослідженню змісту основних прав, що забезпечують природне існування фізичної особи, закріплених в ЦК України. Публикация посвящена исследованию содержания основных прав, которые обеспечивают природное существование физического ...
1009851
  Долінська А.М. Особисті немайнові права, що забезпечують соціальне буття інтернет-користувача як фізичної особи // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 9 (213). – С. 58-67. – ISSN 2308-9636
1009852
  Бондар І.В. Особисті немайнові правовідносини в нотаріальному процесі // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. ; редкол.: Фурса С.Я., Снідевич О.С., Дерій О.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2. – С. 6-11
1009853
  Сліпченко С.О. Особисті немайнові правовідносини щодо оборотоздатних об"єктів : монографія / С.О. Сліпченко. – Харків : Діса плюс, 2013. – 550, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 435-550 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7064-09-0
1009854
  Харченко В.Б. Особисті немайнові та виключні майнові права на об"єкти інтелектуальної власності у структурі неправомірної вигоди // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України. – Харків, 2015. – № 3 (11). – С. 90-101. – ISSN 2304-4556
1009855
  Вишновецька С.В. Особисті немайнові трудові права працівників: поняття та види / С.В. Вишновецька, М.В. Рощук // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2015. – № 4 (37). – С. 88-93. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 4 (37)). – ISSN 2307-9061
1009856
  Василюк О.Д. Особисті папери Агатангела Кримського у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / Нац. акад. наук України ; Національна б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2013. – Вип. 17. – C. 80-95. – ISSN 2222-4203
1009857
  Лібанова Е.М. Особисті перекази мігрантів: оцінка масштабів та наслідки / Е.М. Лібанова, О.С. Фтомова // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / НАН України ; Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи ; редкол.: Е.М. Лібанова, С.І. Пирожков, О.В. Макарова [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (37). – С. 11-29. – ISSN 2072-9480
1009858
  Габор С. та інш. Особисті підсобні господарства: стан, тенденції і перспективи розвитку // Вісник Тернопільської академії народного господарства / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2002. – № 6. – С.27-30. – ISBN 966-654-088-6
1009859
  Кичко І.І. Особисті потреби та венчурне інвестування6 аспекти взаємодії // Ukraine - EU. Modern technology, buziness and law : April 3-8, 2017, Slovak -Austria-Hungary / Min. of education and science of Ukraine, Chernihiv nat. univ. of technology, Ptoukha inst. for demography a. social studies of the Nat. acad. of sciences of Ukraine [etc.] ; [chief ed. A. Shevtsov]. – Chernigiv : CNUT, 2017. – Pt. 2 : Current issues of legal science and practice management and public administration innovation in education environmental protection engineering and technologies. – С. 82-84. – ISBN 978-966-7496-99-9
1009860
  Головатий М.Ф. Особисті права людини і процеси націєтворення в парадигмі розвитку сучасних суспільств / М.Ф. Головатий, А.О. Пастернак // Наукові праці МАУП / Міжрегіональна академія управління персоналом (МАУП). – Київ, 2017. – С. 27-34. – (Серія : Політичні науки ; вип. 1 (52))
1009861
  Савченко Леся Анатоліївна Особисті права та обов"язки батьків і дітей за сімейним законодавством України : Дис... канд. юридичнихнаук: 12.00.03 / Савченко Леся Анатоліївна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 169л. – Бібліогр.:л.160-169
1009862
  Савченко Л.А. Особисті права та обов"язки батькіів і дітей за сіменийм законодавством України : Автореф... канд. юр.наук: 12.00.03 / Савченко Л. А.; КУ. – К., 1997. – 27л.
1009863
  Гріненко О.О. Особисті привілеї та імунітети членів інституцій Європейського Союзу // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 275-278
1009864
  Слєпцов В.А. Особисті селянські господарства в системі аграрної економіки району // Науковий вісник Національного аграрного університету / Національний аграрний університет. – Київ : Національний аграрний ун-т України, 2004. – № 76
1009865
  Онищенко О. Особисті селянські господарства у пореформеному розвитку аграрного сектора // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2003. – № 6. – С. 57-69 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0131-775Х
1009866
  Удова Л.О. Особисті селянські господарства у системі обов"язкових платежів // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 3 (153). – С. 455-462. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1993-6788
1009867
  Збарський В.К. Особисті селянські господарства у формуванні продовольчої безпеки України / В.К. Збарський, О.О. Волошин // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2012. – № 2 (208). – С. 22-26. – ISSN 2221-1055
1009868
  Березівський П.С. Особисті селянські господарства як організаційно-правова форма господарювання в ринкових умовах // Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету / Луганський національний аграрний університет. – Луганськ, 2004. – С. 169-172. – Бібліогр.: на 5 пунктів. – (Економічні науки ; № 37/49). – ISBN 966-8310-12-8
1009869
  Перепелюк Т. Особисті та майнові відносини подружжя в Арабському Халіфаті // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 226-227
1009870
  Ляшенко Р.О. Особистісна активність студента в умовах освітнього середовища // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2017. – Вип. 156. – С. 211-217. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1009871
  Наконечна М.М. Особистісна активність як базовий концепт історичної психології // Пізнавальний та перетворювальний потенціал історичної психології як науки : зб. ст. ІІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 1 лют. - 1 берез. 2016 р. : історична психологія та мультикультурність / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України [та ін.] ; [міжнар. редкол.: Л.М. Дунаєва, І.В. Данилюк, О.В. Яремчук та ін.]. – Одеса : ОНУ, 2016. – С. 118-124. – ISBN 978-617-689-193-2
1009872
  Долженков О.О. Особистісна готовність керівників до управлення ризиками / О.О. Долженков, Н.М. Черненко // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського ; редкол.: Чебикін О., Давидович Н., Бєдний Г. [та ін.]. – Одеса, 2017. – № 5 (158). – С.18-23. – (Педагогіка). – ISSN 2311-8466
1009873
  Півень М.І. Особистісна готовність курсантів до навчально-професійної діяльності як рушійна сила професійної надійності льотного складу цивільної авіації / М.І. Півень, В.В. Півень, Н.О. Мартиненко // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2018. – С. 170-175. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 4). – ISSN 2522-1477
1009874
  Рибалка В.В. Особистісна готовність психологів до надання професійної допомоги постраждалим під час воєнного стану // Кременчуччина - основа проєктування освіти регіону під час випробувань і надалі : матеріали III-ї наук.-пед. експедиції Наук.-дослід. лаб. з вивч. і розроблення гуманіт. ідей акад. В.І. Вернадського : Кременчук, Горішні Плавні, Світловодськ, 18-19 трав. 2022 р. / НАН України, Ком. з розроблення наук. спадщини акад. В.І. Вернадського, Наук.-дослід. лаб. з вивч. і розроблення гуманіт. ідей акад. В.І. Вернадського [та ін.] ; за наук. ред. А.П. Самодрина. – Кременчук : Новабук, 2022. – С. 177-182. – ISBN 978-617-639-356-6
1009875
  Ценко М.Б. Особистісна зрілість юриста // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2016. – С. 150-160. – (Серія: Філософія ; № 4 (31)). – ISSN 2075-7190
1009876
  Чуйко О.В. Особистісна зрілість як умова надання ефективної допомоги клієнту // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 205-212. – ISBN 978-966-651-861-9


  Стаття розкриває поняття "особистісна зрілість" з позиції структурного підходу.
1009877
  Чуйко О.В. Особистісна і професійна зрілість: співвідношення понять // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 13. – С. 184-190. – ISBN 978-966-171-498-3
1009878
  Музиченко Л.В. Особистісна ідентичність і проблеми періодизації юності // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2008. – Т. 84 : Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота
1009879
  Штепа О.С. Особистісна ідентичність як вектор психологічних ресурсів особистості // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України. Ін-т соціальної та політичної психології України. – Київ, 2010. – Вип. 10. – С. 103-110. – ISBN 978-966-8063-90-16
1009880
  Муравицький Василь Особистісна інформаційна культура як стратегічний напрямок протидії негативним впливам глобалізації у сучасному суспільстві // Історія. Філософія. Релігієзнавство : науковий журнал / Житомирський державний університет імені Івана Франка; Вид-во "Антросвіт". – Київ, 2009. – № 4. – С.60-62. – ISSN 1999-4966
1009881
  Таранченко О. Особистісна історія – історія доби. Брати Дмитро і Левко Ревуцькі та Сергій і Василь Маслови в аспекті контактних зв’язків // Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії : збірник наукових праць / Нац.акад. наук України ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2015. – Вип. 15. – C. 71-82. – ISSN 2413-4767
1009882
  Журавел М.М. Особистісна опірність впливу політичної пропаганди як психологічна проблема // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2015. – № 3 (46). – С. 101-105
1009883
  Ковальчук З.Я. Особистісна рефлексія в умовах постійних соціальних змін // Соціально-правові студії : науково-аналітичний журнал / Львів. держ. ун-т внутр. справ ; редкол.: Балинська О., Ревак І., Огірко О. [та ін.]. – Львів, 2021. – Вип. 4 (14). – С. 177-183. – ISSN 2617-4162
1009884
  Мар"яненко Л.В. Особистісна самодетермінація як чинник розвитку педагогічного потенціалу вчителя // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2011. – № 3 (144). – С. 8-12
1009885
  Мась Н.М. Особистісна самоорганізація як фактор успішної навчальної діяльності курсантів / Н.М. Мась, Р.О. Ковальчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 96-99. – Бібліогр.: С. 99. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 20/21). – ISSN 1728-3817


  У статті наведено результати емпіричного дослідження впливу особистісної самоорганізації на успішність навчальної діяльності курсанта. Стверджується, що особистісна самоорганізація є психологічною детермінантою формування курсанта як майбутнього ...
1009886
  Балл Г.О. Особистісна свобода і гуманізація освіти. 2001 // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2001. – № 1. – С.2-4
1009887
  Чернобровкіна В.А. Особистісна свобода людини як предмет психологічного дослідження // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2010. – № 2 (131). – С.8-19
1009888
  Перепічка М. Особистісна свобода у драматургії Валерія Шевчука: конфлікт справжнього й іншого "я" // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2009. – С. 347-352. – (Філологія ; Вип. 23/24)
1009889
  Тимошенко О. Особистісна спрямованість освіти як відповідь на виклики глобалізації // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2009. – № 1 (32). – С. 67-72.
1009890
  Тимошенко В.І. Особистісна сторона протиправної поведінки // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 3-9. – ISSN 1563-3349
1009891
  Карамушка Л.М. Особистісна та професійна самоактуалізація державних службовців: рівень значущості, розуміння сутності та умов для її здійснення / Л.М. Карамушка, Ю.В. Рутина // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інститу психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 15-22 : табл. – Бібліогр.: 19 назв. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 53). – ISSN 2072-4772
1009892
  Фурман А.В. Особистісне знання та його функціонування у професійної діяльності соціального працівника / А.В. Фурман, О. Карпич // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Терноп. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Фурман А.В. – Тернопіль, 2013. – Спецвипуск : Соціально-психологічні виміри прфесійної майстерності особистості в умовах глобалізованого світу /Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 16-17 травня 2013 року, м. Тернопіль. – С. 39-42. – ISSN 1810-2131
1009893
  Москаленко А.М. Особистісне і професійне зростання Сави Чавдарова як педагога і управлінця // Внесок С.Х. Чавдарова (1892-1962) в розвиток педагогічної науки і практики : матеріали наук.-пед. читань, присвяч. 125-річчю від Дня народження С.Х. Чавдарова, 22 вер. 2017 / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології, Каф. педагогіки ; [за заг. ред. А.А. Марушкевич]. – Ніжин : Лисенко М.М., 2018. – С. 131-142. – ISBN 978-617-640-364-7
1009894
  Целік Т.В. Особистісне начало у філософській культурі Київської Русі / Т.В. Целік. – Київ : Парапан, 2005. – 312с. – ISBN 966-8210-28-X
1009895
  Титаренко Т.М. Особистісне самоконструювання: пульсації хаосу і порядку // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2012. – Вип. 31 (34). – С. 3-11
1009896
  Секельгіді К.Ш. Особистісне самоуправління державного службовця: сутність та особливості // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 8, квітень. – С. 115-118. – ISSN 2306-6814
1009897
  Човган О. Особистісне спричинення доброчинної спрямованості поведінки соціального працівника // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Терноп. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – № 1 (51). – С. 115-120. – ISSN 1810-2131
1009898
  Хрунь Т.В. Особистісне ставлення студентів до власного здоров"я / Т.В. Хрунь, О.І. Хомовський, С.А. Андрєєв // Професійно-прикладні дидактики : міжнародний науковий журнал / Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; ДУ "Науково-метод. центр інформ.-аналіт. забеспечення діяльності ВНЗ "Агросвіта" ; Львів. нац. аграр. ун-т [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2016. – Вип. 2. – С. 192-196
1009899
  Чуйко О.В. Особистісне становлення суб"єктів професійної діяльності у соціономічних професіях : монографія / Чуйко О.В. ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ : АДЕФ-Україна, 2013. – 279, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 246-274. – ISBN 978-966-187-216-4
1009900
  Ковальов С.М. Особистісний аспект античного атомізму // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : журнал наукових праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2007. – Вип. 66. – С. 47-60
1009901
  Смоліна О.О. Особистісний аспект православної монастирської культури // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2010. – Вип. 25. – С. 113-119
1009902
  Коломоєць О.С. Особистісний Бог як найбільш прийнятна форма розуміння Бога // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 7. – С. 20-21
1009903
   Особистісний вибір: психологія відчаю та надії. – Київ : Міленіум, 2005. – 336с. – ISBN 966-8063-91-2
1009904
  Іваницька М.Л. Особистісний вимір в історії українсько-німецького художнього перекладу (від середини XIX до початку XXI століття) : дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.16 / Іваницька Марія Лонгинівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 491 арк. – Бібліогр.: арк. 417-491
1009905
  Іваницька М.Л. Особистісний вимір в історії українсько-німецького художнього перекладу (від середини XIX до початку XXI століття) : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.16 / Іваницька Марія Лонгинівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 39 с. – Бібліогр.: 40 назв
1009906
  Пагута Л. Особистісний вимір системи освіти в умовах її модернізації // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2014. – № 8 (115), серпень. – С. 136-139. – ISSN 2308-4634


  У статті розглядається проблема перебудови системи освіти в сучасних умовах. Розкриваються особливості особистісного виміру освітньої сфери крізь призму її спрямованості на розвиток творчої, мислячої, діяльної людини.
1009907
  Масієнко Ю.О. Особистісний мережний протокол як метод дослідження Я-текстів особистості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 38-43. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 17/18). – ISSN 1728-3817


  Представлено метод дослідження я-текстів особистості "Особистісний мережний протокол". Описано теоретичні засади методу і процедура його використання. На конкретному прикладі продемонстровано евристичний потенціал ОМП. Метод може мати широкий спектр ...
1009908
  Стецюк С. Особистісний підхід Бориса Грінченка. До творення образу вчителя в повісті "Непокірний" // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2016. – № 1/2, січень. – С. 71-73
1009909
  Мартенко О.Л. Особистісний підхід у кримінально-правовому регулюванні // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 49. – С. 466-471. – ISSN 1563-3349
1009910
  Рибалка В.В. Особистісний підхід у профільному навчанні старшокласників / В.В. Рибалка; За ред.Г.О.Балла.АПH Укра ни.Ін-т педагогіки і психологі професійно освіти. – Київ : Деміур, 1998. – 160с. – Бібл.: с.144-160. – ISBN 966-95165-5-2
1009911
  Москальова А. Особистісний потенціал як основа професійної діяльності медичних працівників / А. Москальова, О. Василига // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 72-75. – (Психологія ; вип. 1 (10)). – ISSN 1728-3817


  У статті здійснено теоретичний аналіз різних підходів до вивчення поняття "особистісний потенціал" особистості як психологічного феномену. З"ясовано специфіку професійної діяльності медичних працівників за умов реформування медичної галузі. Визначено ...
1009912
  Інжиєвська Л.А. Особистісний розвиток майбутніх психологів арт-засобами в умовах післядипломної освіти : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Інжиєвська Леся Анатоліївна ; Нац. акад. пед. наук України, Держ. ВНЗ "Ун-т менеджменту освіти". – Київ, 2017. – 277 арк. – Додатки: арк. 196-277. – Бібліогр.: арк. 173-195
1009913
  Інжиєвська Л.А. Особистісний розвиток майбутніх психологів арт-засобами в умовах післядипломної освіти : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Інжиєвська Леся Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 21 с. – Бібліогр.: 21 назва
1009914
  Каширіна Г.А. Особистісний розвиток молодшого школяра в процесі навчання англійського писемного мовлення // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2011. – Вип. 92. – С. 133-137. – (Педагогічні науки)
1009915
  Снігур О.М. Особистісний розвиток студентів у перспективі майбутньої професії // Проблеми емпіричних досліджень у психології / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології ; редкол.: Маноха І.П., Український Я.І., Бурлачук Л.Ф. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 3. – С. 75-82
1009916
  Коляда Н.М. Особистісний розвиток студентів у процесі позааудіторної роботи СНТ як важлива умова фахової підготовки майбутніх соціальних працівників / Н.М. Коляда, А.В. Кокоша // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2018. – Вип. 173. – С. 18-24. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1009917
  Кобильник Л.М. Особистісний розвиток студентської молоді в сучасному освтньому просторі // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 103, т. 1. – С. 157-161. – (Серія : Психологічні науки)
1009918
  Гарасимів Т. Особистісний світогляд: гуманістичний концептуалізм / Т. Гарасимів, І. Матвійчук // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 855. – С. 182-185. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1009919
  Бевз Г.М. Особистісний та суспільний контекст опанування професії майбутніми психологами // Вісник післядипломної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" ; голов. ред. В.В. Олійник ; редкол.: Г.М. Бевз, Н.М. Бібік, О.І. Бондарчук [та ін.]. – Київ, 2017. – C. 9-19. – (Серія "Соціальні та поведінкові науки" ; вип. 3 (32)). – ISSN 2218-7650


  Статтю присвячено вченню уявлень майбутніх психологів про потенційне коло запитів сучасного суспільства щодо психологічної практики та бачення своєї майбутньої професійної самореалізації як психолога.
1009920
  Скідін О.Л. Особистісний фактор у соціології організацій і управління (Вебер-Тейлор-Форд) / О.Л. Скідін, В.І. Кузьменко // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ; Центр соц.-політ. досліджень ; голов. ред. С.А. Квітка ; редкол.: А.Г. Болебрух, П.І. Гнатенко, В.Г. Городяненко [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2003. – № 1 (27) : січень-лютий. – С. 87-92
1009921
  Пилипенко О.А. Особистісний чинник нової стратегії зовнішньої політики США // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 83, ч. 1. – С. 88-90
1009922
  Кузьменко Володимир Іванович Особистісний чинник у структурі управління організацією : Автореф. дис. ... канд. соціолог. наук: 22.00.04 / Кузьменко В.І.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 18с. – Бібліогр.: 8 назв
1009923
  Кузьменко Володимир Іванович Особистісний чинник у структурі управління організацією : Дис. ... канд. соціолог. наук: 22.00.04 / Гуман. ун-т "Запорізький ін-т державного і муніципального управління"; Кузьменко В.І. – Запоріжжя, 2005. – 205л. – Бібліогр.: л.186-205
1009924
  Медведєв В.С. Особистісний чинник у сучасній вітчизняній пенітенціарії // Науковий вісник Інституту кримінально-виконавчої служби : науковий журнал / Держ. пенітенціарна служба України. – Чернігів, 2014. – № 1 (спецвип.) : Пенітенціарна ідея Георгія Радова: минуле, сьогодення, майбутнє.../Матеріали круглого столу (Київ, 6 лютого 2014 року). – С. 16-19
1009925
  Горак Г. Особистісний чинник у філософській творчості // Філософсько-антропологічні студії, 2008 / НАНУ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди; [ ред. рада: Андрос Є.І., Попович М.В., Бичко І.В. та ін. ]. – Київ : Стилос, 2008. – Філософська антропологія та сучасність (пам"яті В.Г. Табачковського). – С. 144-149. – ISBN 978-966-8009-72-3
1009926
  Василевська Т.Е. Особистісні виміри етики державного службовця : монографія / Т.Е. Василевська ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Київ : НАДУ, 2008. – 334, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 314-332 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-619-241-0
1009927
  Низовець О.А. Особистісні властивості як фактор професійної адаптації психолога // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 103, т. 2. – С. 27-30. – (Серія : Психологічні науки)
1009928
  Вихрущ-Олексюк Особистісні детермінанти іноземної студентської молоді як умова успішної інтеграції у полікультурне освітнє середовище // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2016. – Т. 21, вип. 3 (41). – С. 85-95. – (Серія: Психологія). – ISSN 2304-1609
1009929
   Особистісні детермінанти навчальної успішності студентів / Ю.П. Горбатюк, Д.В. Миценко, А.С. Романова, Д.Г. Симон // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2018. – Вип. № 2 (36). – С. 10-12
1009930
  Кир"янова О. Особистісні детермінанти професійної адаптації // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України ; Фірма "Праця". – Київ, 2013. – № 6. – С. 44-46. – Бібліогр.: 7 назв
1009931
  Ларін Д.І. Особистісні детермінанти розвитку смислів професії майбутніх психологів // Авторський збірник статей з наукової та практичної психології / Д.І. Ларін. – Beau Bassin : LAP LAMBERT Academic Publishing RU, 2018. – С. 32-36. – ISBN 978-613-8-33760-7
1009932
  Хомич І.С. Особистісні детермінанти розвитку суспільно значущої поведінки молодших школярів : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Хомич Іванна Сергіївна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ, 2021. – 23 с. – Бібліогр.: 22 назви
1009933
  Даценко В.П. Особистісні детермінанти творчої індивідуальності Віктора Косенка : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Даценко Вікторія Петрівна ; М-во культури та інформ. політики України, Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2021. – 16 с. – Бібліогр.: 7 назв
1009934
  Золотнюк О.П. Особистісні диспозиції молодих подружніх пар в сімейних відносинах : дис. ... канд. соціол. наук : 22.00.04 / Золотнюк Олеся Павлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 199 арк. – Додатки: арк. 192-199. – Бібліогр.: арк. 171-191
1009935
  Золотнюк О.П. Особистісні диспозиції молодих подружніх пар в сімейних відносинах : автореф. дис. ... канд. соціол. наук : 22.00.04 / Золотнюк Олеся Павлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 18 с. – Бібліогр.: 9 назв
1009936
  Дарвішов Н.Р. Особистісні диспозиції прийняття рішення особами, залежними від психоактивних речовин : дис. ... д-ра філософії : 053, 05 / Дарвішов Наріман Рафік огли ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 243 арк. – Додатки: арк. 219-243. - Надійшла без автореферату (Постанова КМУ від 06.03.19 № 167). – Бібліогр.: арк. 193-218
1009937
  Гураль О. Особистісні документи офіційного характеру Марії Старицької як джерело до вивчення ії біографії // Літературознавство. Фольклористика. Культурологія : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; Осередок Наук. т-ва Шевченка в Черкасах. – Черкаси, 2015. – Вип. 21/22. – С. 71-80. – ISBN 978-966-920-067-9
1009938
  Осипова Н.П. Особистісні засади кризової соціальної стратифікації сучасного суспільства // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури та туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2005. – Вип. 16. – С.35-43. – (Мистецтвознавство. Філософія). – ISBN 966-7352-63-3
1009939
   Особистісні і міжособові передумови підвищення престижності україномовного спілкування серед студентів : метод. рекомендації / В.О. Васютинський [та ін.] ; [за ред. В.О. Васютинського] ; Акад. пед. наук України ; Ін-т соц. та політ. психології. – Київ : Міленіум, 2009. – 40 с. – ISBN 978-966-8063-87-12
1009940
  Савелюк Н. Особистісні ідеали у професійному становленні майбутніх педагогів // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2013. – № 3 (33). – С. 371-376


  Здійснено теоретичний аналіз проблеми сутності та структури педагогічних здібностей як особистісної передумови успішного оволодіння педагогічною професією.
1009941
  Ковальський Особистісні компетентності та життєві стратегії сучасного студентства України / Ковальський, ГЄ // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 113 (№ 10). – C. 305-309. – ISSN 2076-1554
1009942
  Варченко І.В. Особистісні конструкти юнаків // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : [збірник наукових статей] / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2019. – Вип. № 3 (41), спецвип. : Тези та матеріали доповідей 23 Міжнародної науково-практичної конференції КІБіТ "Студент - Дослідник - Фахівець", (16 травня 2019 р.). – С. 117-118
1009943
  Коваленко А.Б. Особистісні кореляти перебігу процесу розуміння // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 69-71. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 8)


  Розглядаються особистісні чинники перебігу процесу розуміння. Аналізуються взаємозв"язки між когнітивно-особистісними показниками, одержаними за низкою текстових методик.
1009944
  Шевченко Н.Ф. Особистісні механізми смислової регуляції діяльності // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 266-277. – (Психологія ; вип. 46, ч. 2)
1009945
  Бурда І.О. Особистісні міфи етнічної свідомості студентської молоді в умовах кризи суспільства // Держава у теорії і практиці українського націоналізму : матеріали VI Всеукр. наук. конф. з міжнар. участю (м. Івано-Франківськ, 26-27 черв. 2015 р.) / Ін-т політ. освіти ВО "Свобода" [та ін.] ; наук. ред. О.М. Сич. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2015. – С. 43-51. – ISBN 978-966-428-404-9
1009946
  Виноградов О.Г. Особистісні опитувальники: аналіз діагностичної парадигми // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 152-160. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 1)
1009947
  Шинкаренко О.Д. Особистісні особливості жінок-жертв подружнього насильства (Синдром побитої жінки) : Автореф. ... кандид. психолог. наук: 19.00.04 / Шинкаренко О.Д.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 20 с. – Бібліогр.: 16 - 17 с.
1009948
  Савіна М.В. Особистісні особливості подружжів у сім"ях із порушенням здоров"я та адиктивною поведінкою жінок // Медична психологія : науковий журнал / Харк. медична акад. післядипломної освіти ; Харк. медичне т-во. – Харків, 2016. – Т. 11, № 3 (43). – С. 8-13. – ISSN 2308-6300
1009949
  Швалб Ю. Особистісні підстави стилю управління // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 8-11. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; вип. 2). – ISSN 1728-3817


  У статті на основі власного досвіду психологічної діагностики та організаційного консультування і соціально-психологічного навчання автор пропонує власну типологію особистісних стилів управління, розкриває переваги її використання в роботі ...
1009950
  Рибалка В. Особистісні ресурси духовного та фізичного здоров’я особистості похилого віку // Психопедагогіка і життя : наук.-популярний щорічник : № 1, 2020 р. та № 2, 2021 р. / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ім. Івана Зязюна, Укр. наук.-метод. центр практ. психології і соц. роботи ; [редкол.: В.В. Рибалка (голов. ред.), Л.Б. Лук"янова, В.Г. Панок та ін.]. – Київ : Талком : ІПООД ім. Івана Зазюна НАПН України : УНМЦППСР НАПН України, 2022. – С. 198-211. – ISBN 978-617-8016-45-6
1009951
  Дарвішов Н. Особистісні розлади, пов"язані з конструктом "відкритість досвіду" // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. і аспірантів ; [уклад.: Мацюк В. та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Вип. 12, [ч. 1] : Гуманітарні науки. – С.149-152
1009952
  Романовська Д.Д. Особистісні стратегії професійної діяльності психологів : монографія / Д.Д. Романовська ; [наук. ред. В.В. Рибалка]. – Чернівці : Технодрук, 2014. – 245, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 200-221. – ISBN 978-617-7096-21-3


  У пр. №1696346 напис: Науковій бібліотеці КНУ ім. Тараса Шевченка від автора. Підпис
1009953
  Ананова І.В. Особистісні та процесуальні особливості переживання почуття провини : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Ананова Іванна Валентинівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 347 арк. – Додатки: арк. 243-347. – Бібліогр.: арк. 208-242
1009954
  Ананова І.В. Особистісні та процесуальні особливості переживання почуття провини : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Ананова Іванна Валентинівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 21 с. – Бібліогр.: 19 назв
1009955
  Білюк О. Особистісні трансформації майбутніх психологів у навчальному процесі ВНЗ // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2017. – С. 23-27. – (Психологічні науки ; № 1 (17), квітень). – ISSN 2078-2128
1009956
  Казміренко В.П. Особистісні фактори в природі компенсаторних механізмів розумового стомлення : (на прикладі організації пізнавальної діяльності студентів) / В.П. Казміренко, С.М. Плющ // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 99-106. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 2)
1009957
  Гресь Л.О. Особистісні фактори переживання кризи середини життя // Психологічні перспективи / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; Ін-т соціал. та політ. психології НАПН України. – Луцьк, 2014. – Вип. 23. – С. 89-99. – ISSN 2227-1376
1009958
  Радул В.В. Особистісні характеристики в управлінні освітнім процесом / В.В. Радул, Т.В. Бабенко // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2018. – Вип. 166. – С. 12-19. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1009959
  Сабліна Н.В. Особистісні чинники адаптації до навчання студентів медичного коледжу : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Сабліна Наталія Володимирівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ, 2019. – 23 с. – Бібліогр.: 9 назв
1009960
  Августюк М.М. Особистісні чинники об"єктивності метакогнітивного моніторингу // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2015. – С. 12-17. – (Педагогіка. Психологія ; вип. 1 (6))
1009961
  Курбатова А.О. Особистісні чинники професійної мотивації студентів з інвалідністю : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Курбатова Альона Олександрівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психол. ім. Г.С. Костюка. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 25 назв
1009962
  Березко І.В. Особистісні чинники психологічного стану самотності // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 170-178. – (Філософія. Політологія. Соціологія. Психологія ; [за 1993 рік])
1009963
  Павленко Т.В. Особистісні чинники розвитку комунікативних властивостей підлітків : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Павленко Тетяна Валеріївна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
1009964
  Горбаль І. Особистісні чинники схильності студентів до маніпулювання поведінкою викладачів / І. Горбаль, А. Кравчук // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2017. – С. 21-28. – (Серія психологічні науки ; вип. 1)
1009965
  Волкова О.В. Особистісні чинники тривожності вагітних жінок // Проблеми емпіричних досліджень у психології / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології ; редкол.: Маноха І.П., Український Я.І., Бурлачук Л.Ф. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 3. – С. 119-123
1009966
  Жадько К. Особистісні якості викладача вищих навчальних закладів України (ментальна характеристика) // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 1 : Український образ світу: особливість у світовому контексті. – С. 36-38. – ISBN 978-966-439-147-1
1009967
  Рибачук А. Особистісні якості лідера в науці // Мистецтво лікування : журнал практикуючого лікаря / ТОВ "Медікс Груп" ; редкол.: Гойда Н.Г., Барна О.М., Віленський Ю.Г. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (139). – С. 52-54. – ISSN 1729-2344


  "Лідерство і керівництво - це два різних поняття. Керівництво концентрує увагу на тому, щоб люди робили речі правильно, а лідерство - на тому, щоб люди робили правильні речі. Сьогодні роль лідерства особливо актуальна для прогресу, тому що постійно ...
1009968
  Москвич Л.М. Особистісні якості судді в системі забезпечення ефективності судової системи // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 201-207. – ISSN 1563-3349
1009969
  Тульська О. Особистісні якості у структурі професійної компетентності фахівця-еколога // Педагогічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. ; редкол.: Шоробура І.М., Галус О.М., Крищук Б.С. [та ін.]. – Хмельницький, 2017. – Вип. 22. – C. 177-182. – ISSN 2309-9127
1009970
  Лузік Е. Особистісно-діяльнісний підхід до формування ключових компетентностей майбутніх фахівців авіатранспортної галузі / Е. Лузік, І. Борець // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 10. – С. 33-38. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1682-2366
1009971
  Коновець С. Особистісно-духовний розвиток засобами образотворчого мистецтва / Світлана Коновець // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк. – Львів, 2011. – № 1 (97), січень - лютий. – C. 3-13. – ISSN 1028-5091
1009972
  Норкіна О.Ф. Особистісно-зорієнтований підхід до учнів у практиці викладання природничих предметів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 61-62. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 20/21). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто один з визначальних принципів гуманізації викладання природничих предметів, а саме, особистісно-зорієнтований підхід до учнів. На підставі аналізу теоретичних досліджень, а також передового педагогічного досвіду сформульовано основні напрями ...
1009973
  Бурбига В.А. Особистісно-орієнтоване навчання як парадигма підготовки майбутніх інженерів-педагогів // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко О.Е.,Лазарєв М.І., Брюханова Н.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 54/55. – С. 18-26. – ISSN 2074-8922


  "...Стаття присвячена одній із важливих психолого-педагогічних проблем - теоретичному обгрунтуванню особливостей застосування особистісно-орієнтованого навчання в процесі підготовки майбутніх інженерів-педагогів до педагогічної діяльності."
1009974
  Омелянович В.Ю. Особистісно-орієнтований аналіз гендерних особливостей структури та вираженості ворожості у осіб з порушеннями психічної адаптації // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика / Національна, академія післядипломної освіти імені Шупика П.Л. медична. – Київ, 2016. – Вип. 25. – C. 422-427. – ISSN 2227-7404
1009975
  Лу Тао Особистісно-орієнтований підхід як засіб ефективного формування виконавської майстерності майбутніх педагогів-музикантів Китаю // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2018. – С. 91-96. – (Серія 14 : Теорія і методика мистецької освіти ; вип. 24 (29))
1009976
  Мухіна Г.В. Особистісно-орієнтовані семінарські заняття: наукові підходи і практична реалізація // Наукова скарбниця освіти Донеччини : науково-методичний журнал / Донец. обл. ін-т післядипл. пед. освіти ; Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2014. – № 3 (20). – С. 54-58


  У статті розкрито науково-методичні аспекти проектування особистісно-орієнтованого семінарского заняття, проблеми і перспективи впровадження особистісно-орієнтованого навчання у процесі вивчення історико-правових навчальних дисциплін.
1009977
  Автушенко О.С. Особистісно-орієнтовані технології у військовому вихованні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 35-38. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 28). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізуються особистісно-орієнтовані технології у військовому вихованні та розкривається головний чинник військового виховання - особистісний підхід. In the article the personality-oriented technologies are analysed in military education and ...
1009978
  Парфіненко Т.О. Особистісно-орієнтованний підхід до формування здорового стилю життя студентської молоді // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 70-75. – (Серія " Валеологія: сучасність і майбутнє" ; вип. 22). – ISSN 2073-3771


  "...У статті розглянуто проблеми формування здорового стилю життя студентства з урахуванням особистісно-орієнтованого підходу."
1009979
   Особистісно-професійне зростання : психол. тренінги : навч.-метод. посібник / [О.О. Білінська, О.І. Василевська, О.М. Гриньова та ін. ; за ред. проф. Л.В. Долинської, проф. О.В. Темрук] ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ : Каравела, 2019. – 559, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці книги. – Бібліогр. в тексті. – ISBN 978-996-2229-92-9
1009980
  Моісєєнко К.О. Особистісно-професійний потенціал та особливості його розвитку під час навчання в ЗВО : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Моісєєнко Каріна Олександрівна ; М-во освіти і науки, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2021. – 21 с. – Бібліогр.: 10 назв
1009981
  Савицька О.В. Особистісно-професійний розвиток в умовах інклюзії // Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. : 26-27 квіт. 2018 р. / [М-во освіти і науки України], Поділ. спец. навч.-реабілітац. соц.-екон. коледж, Терноп. нац. екон. ун-т [та ін. ; голов. ред.: М.М. Тріпак ; редкол.: Anetta Zielinska та ін.]. – Кам"янець-Подільський : Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж, 2018. – C. 177-178. – ISBN 978-966-654-490-5
1009982
  Щербина В. Особистісно-професійний розвиток майбутнього вчителя економіки: методологічний підхід // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2008. – № 3. – С.53-61. – ISSN 1562-529Х
1009983
  Побірченко Н.А. Особистісно-професійні компетенції в науці:психологічний аспект // Педагогічний процес: теорія і практика : збірник наукових праць : педагогіка, психологія / Київський ун-т ім. Бориса Грінченка; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2011. – Вип. 2. – С. 189-199. – ISSN 2078-1687
1009984
  Коновалова І.Ю. Особистісно-стильові детермінанти хорової творчості Л.В. Дичко // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2014. – Вип. 47. – С. 220-230
1009985
  Седашева С. Особистісно-центрована взаємодія як необхідна умова підготовки майбутнього педагога / С. Седашева, О. Кузнецов // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Саяпина С.А. (голов. ред.), Сипченко В.І., Панасенко Е.А. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 3 (95). – С. 221-238. – ISSN 2077-1827
1009986
  Варзацька Л. Особистісно зорієнтоване навчання української мови в старшій школі // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 47-56. – (Серія філологічна ; Вип. 50)
1009987
  Бондаренко Ю. Особистісно зорієнтоване навчання: методико-літературні аспекти // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Р. Харчук ; редкол.: В. Агеєва, Н. Бондаренко, М. Ільницький [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (766), січень. – С. 2-7
1009988
  Надтока О.Ф. Особистісно зорієнтований підручник з географії як одна з вимог сучасної освіти // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 1 (119). – С. 8-11. – Бібліогр.: 15 назв
1009989
  Язиков О.І. Особистісно орієнтована виховна система приватної загальноосвітньої школи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Язиков Олексій Іванович ; Ін-т проблем виховання НАПН України. – Київ, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: 19 назв
1009990
  Коваль Т. Особистісно орієнтована професійна підготовка майбутніх менеджерів з інформаційних технологій / Т. Коваль. // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2005. – Вип. 7. – С. 247-258. – (Педагогічні науки)
1009991
  Кучай О.В. Особистісно орієнтоване виховання студентів в колективі // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – Вип. 277. – C. 151-154. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія"). – ISSN 2222-8624
1009992
   Особистісно орієнтоване виховання студентів, як специфічна організація навчально-виховного процесу / І.В. Пампуха, Л.В. Жогіна, С.В. Бурий, О.С. Мукогоренко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2017. – Вип. № 56. – С. 224-231. – ISSN 2524-0056


  У статті акцентується увага на тому, що особисто орієнтований підхід до виховання студентської молоді вимагає відповідних педагогічних технологій, критичного аналізу, відбору і конструювання особисто значимого змісту і засобів виховання. Для подолання ...
1009993
  Яценко Т. Особистісно орієнтоване навчання як закономірна тенденція розвитку сучасної шкільної освіти // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2016. – С. 76-85. – (Серія "Педагогіка" ; вип. 23). – ISSN 2309-1517
1009994
  Безносюк О.О. Особистісно орієнтований підхід до виховання курсантів у навчально-виховному процесі // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. № 30. – С. 192-196


  У статті йдеться про науково-методологічні засади проблеми розвитку індивідуальності людини, про освіту та виховання як суспільні явища, які відіграють провідну роль у розвитку особистості курсантів вищих навчальних закладів. В статье идет речь о ...
1009995
  Драч І. Особистісно орієнтований підхід до підготовки магістрів за спеціальністю "Управління навчальним закладом" / І. Драч, Є. Чернишова // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 6 (978). – С. 51-54. – ISSN 0131-6788
1009996
  Строганова Г.М. Особистісно орієнтований підхід до формування професійної компетентності майбутніх учителів української мови // Глобальна економічна динаміка як фактор напруги соцально-політичних процесів: цикли, криза і конфлікти : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 23-30 жовт. 2014 / Ун-т менеджменту освіти Нац. акад. пед. наук України (Київ) ; Євро-Середземномор. Акад. мистецтв і наук (Афіни) ; [голов. ред. В.В. Олійник]. – Київ ; Афіни : Університет менеджменту освіти ; Євро-Середземноморська Академія мистецтв і наук, 2014. – С. 95-99. – ISBN 978-966-2339-80-2
1009997
  Хольченкова Н.М. Особистісно орієнтований підхід у хореографічній діяльності як умова формування здоров"язбереження дітей та молоді // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2017. – С. 60-65. – (Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики ; вип. 28 (38)). – ISSN 2411-2135
1009998
  Боднар У.С. Особистісно орієнтованиф підхід до оцінювання якості іншомовної підготовки майбутніх фахівців з міжнародної економіки // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – С. 159-165. – (Педагогіка ; № 4)
1009999
  Поночовна-Рисак Особистісно орієнтовані технології формування професійних якостей майбутніх фахівців // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2018. – C. 265-274. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 3). – ISSN 2412-9208
1010000
  Рибалка В.В. Особистісно центроване консультування клієнтів із патогенною психодинамічною неконгруентністю : Методичний посібник / В.В. Рибалка; Академія пед. наук України; Інститут психології ім Г.С. Костюка; Ін-т педагогіки і псих. професійної освіти. – Київ, 2005. – 74с.
<< На початок(–10)1001100210031004100510061007100810091010(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,