Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1001100210031004100510061007100810091010(+10)В кінець >>
1002001
  Прокопов Д.Є. "Основні риси сучасної епохи" // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 485-488. – ISBN 966-316-069-1
1002002
  Гайдулін О. Основні напрями "європеїзації" контрактного права та перспективи приєднання до неї України // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2008. – № 11 (77). – С. 64-74.
1002003
  Капіца Ю. Основні напрями адаптації законодавства України у сфері охорони інтелектуальної власності до законодавства Європейського Союзу // Євроінформ : Вісник Державного департаменту з питань адаптпції зак-ва / Державний департамент з питань адаптації законодавства. – Київ, 2006. – № 1. – С. 28-38
1002004
  Мироненко М.Ю. Основні напрями активізації інвестиційної діяльності в контексті державного, регіонального та корпоративного управління // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2018. – Вип. № 1 (35). – С. 67-76 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв.
1002005
  Сафарян С. Основні напрями в розвитку художньої культури Німеччини XIX століття // Іноземні мови в школах України : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-вироб. п-во "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. В. Буренко. – Київ, 2017. – № 2 (84). – С. 6-13
1002006
   Основні напрями вдосконалення інженерного захисту територій, будинків та споруд / М.Г. Демчишин, О.О. Дударенко, Л.В. Самойленко, С.Б. Шехунова // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2002. – № 5/6. – С. 3-8 : Рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1726-5428
1002007
  Будько Основні напрями вдосконалення інституту строків звернення до адміністративного суду / Будько, 3.М. // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 14-19. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
1002008
  Соловйова А. Основні напрями вдосконалення кримінально-правових норм, передбачених розділом VІ кримінального кодексу України через призму компаративного методу дослідження // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 3. – С. 54-55
1002009
  Ямко П.Ю. Основні напрями вдосконалення механізму оподаткування прибутку підприємств в Україні на сучасному етапі розвитку світової економіки // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; голов. ред.: А. Матвійчук. – Київ, 2012. – № 11/12 (2). – С. 17-20. – ISSN 1728-6220
1002010
  Ніколайчук Т.О. Основні напрями вдосконалення мотиваційної системи працівників природно-заповідного фонду України // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 12, червень. – C. 76-87. – ISSN 2306-6792
1002011
  Гальчун М. Основні напрями вдосконалення нормативно-правового забезпечення аграрної реформи в Україні // Актуальні проблеми державного управління : Збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2006. – Вип. 1. – С. 151-160.
1002012
  Аніщенко М. Основні напрями вдосконалення правового регулювання видатків на Вищі навчальні заклади I - II рівнів акредитації // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 12 (204). – С. 132-135
1002013
  Діденко М.М. Основні напрями вдосконалення структури аграрного виробництва / М.М. Діденко, О.В. Мартиновська // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 59-61. – (Економіка ; Вип. 38)


  Досліджується взаємозв"язок і взаємовплив структурних зрушень і пропорціональності. Розглядаються основні напрями вдосконалення структури аграрного виробництва.
1002014
  Гримич М.В. Основні напрями вивчення гендерних проблем традиційного українського суспільства // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 4-9. – (Історія ; вип. 45)


  Статтю присвячено висвітленню та аналізу основних напрямів вивчення гендерних проблем традиційного українського суспільства
1002015
  Костенко Т.О. Основні напрями використання інноваційних чинників для підвищення продуктивності праці // Економічний нобелівський вісник / Дніпропетровський ун-т ім. Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2014. – № 1 (7). – С. 254-261. – ISSN 2312-7600
1002016
  Мовчан М.М. Основні напрями вирішення проблем деградації та опустелювання земель в Україні // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й.М. Дорош, В.І. Курило, А.М. Третяк [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 85-90. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-1677
1002017
   Основні напрями виховання радянської людини. – Львів, 1980. – 148 с.
1002018
  Гусєва Н. Основні напрями впливу студентського протестного руху 1960-х рр. на німецьке суспільство // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 29. – С. 70-75


  У статті розглядаються особливості студентського протестного руху у ФРН, який викликав, з одного боку, обурення та засудження, а, з іншого - схвалення та сподівання на краще майбутнє, адже рух студентства став каталізатором зміни суспільно-політичного ...
1002019
  Грищенко Т.В. Основні напрями впливу фінансіалізації на функціонування національних економік і суб’єктів господарювання / Т.В. Грищенко, Г.В. Анзіна // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків), Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов. ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 1 : Вплив глобальних викликів на функціонування ринку праці. – С. 296-302
1002020
  Шевченко М.Ф. Основні напрями впровадження принципу субсидіарності в систему влади в Україні // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2009. – С. 150-158. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 2)
1002021
  Кібальник Л.О. Основні напрями геоекономічних трансформацій в умовах світових фінансових криз // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 115, (ч. 1). – С. 49-56. – ISSN 2308-6912


  В умовах світових фінансових криз, починаючи з першої міжнародної кризи 1825 року до кризи 2008-2009 років, у світовому господарстві відбулась низка геоекономічних трансформацій. Найбільш суттєвий вплив на трансформації геоекономічного простору ...
1002022
  Лиска В. Основні напрями гуманізації кримінально-виконавчого законодавства та забезпечення прав людини під час виконання покарань // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 9. – С. 57-59
1002023
  Дубінко Д.О. Основні напрями демократизації українського судочинства: вдосконалення змісту матеріального і процесуального права // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Київ. апеляційний суд ; редкол.: Головачов Я.В., Кресіна І.О., Тимченко Г.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (54). – С. 18-25. – ISSN 2413-1342
1002024
  Бєлоусова О.С. Основні напрями державного регулювання й розвитку лізингового інвестування в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 18-22. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401
1002025
  Негодченко В. Основні напрями державної інформаційної політики в Україні // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 4 (242). – С. 77-81


  Розкрито зміст державної інформаційної політики та обґрунтовано необхідність її вдосконалення. Акцентовано увагу на пріоритетних напрямах державної інформаційної політики в Україні, що дало змогу запропонувати розширити перелік зазначених напрямів, що ...
1002026
  Романюк І.А. Основні напрями державної підтримки надання послуг сільського зеленого туризму аграрними підприємствами // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2019. – Вип. 206. – С. 64-75. – (Економічні науки)
1002027
  Меняйло В.І. Основні напрями державної політики щодо комерціалізації результатів наукових досліджень вищих навчальних закладів // Збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції "Науковий парк та інноваційна інфраструктура університету як основа розвитку освіти та науки" : 4-5 жовт. 2013 р. / "Науковий парк та інноваційна інфраструктура університету як основа розвитку освіти та науки", міжнар. наук.-практ. конф. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, 2013. – С. 132-133. – ISBN 978-966-600-659-5
1002028
  Коровій В.В. Основні напрями державної фінансової політики // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 12, червень. – С. 51-57. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6792
1002029
   Основні напрями дисертаційних досліджень та наукова новизна у роботах учнів Фурси С.Я. // Правова наукова школа Фурси С.Я. : 55 років / [упоряд. к.ю.н., проф. Фурса Є.І., асп. Нікітюк О.М.]. – Київ : Алерта, 2016. – С. 50-228. – ISBN 978-617-566-402-5
1002030
  Каменська Т. Основні напрями діяльності внутрішнього аудиту в системі управління // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2010. – № 7. – С. 40-43
1002031
  Ханькевич А.М. Основні напрями діяльності оперативних підрозділів правоохоронних органів на стадії протидії виникненню та розповсюдженню політичного екстремізму в Україні // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Суми, 2014. – № 3/4 (68). – С. 252-262
1002032
  Орлов В.В. Основні напрями діяльності органів виконавчої влади як суб"єктів державного управління у сфері державної молодіжної політики в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 3. – С. 75-77. – Бібліогр.: 6 назв
1002033
  Барабаш Т. Основні напрями діяльності органів досудового слідства з доказування шкоди, завданої ухиленням від сплати податків, зборів, інших обов"язкових платежів // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2004. – № 1. – С.101-106
1002034
  Пацалова Т. Основні напрями діяльності слідчого із забезпечення прав та законних інтересів потерпілих // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 10. – С. 142-146
1002035
  Левчук К. Основні напрями діяльності Федерації профспілок України в умовах запровадження ринкових відносин (1992–1996 рр.) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 37. – С. 12-17


  У статті досліджуються напрями і форми діяльності Федерації профспілок України у початковий період суспільно-економічних трансформацій України. В статье исследуются направления и формы деятельности Федерации профсоюзов Украины в начальный период ...
1002036
  Удовік В.В. Основні напрями діяльності Японії в ООН // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2010. – Вип. 16 : Зовнішня політика, світова дипломатія і світовий порядок: зміст, закономірності, механізми розвитку. – С. 246-252. – ISBN 966-7196-06-2 (В16)
1002037
  Теслюк Валентина Основні напрями дослідження індивідуальних стилів спілкування у психолого-педагогічній науці // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 6. – С. 38-43. – Бібліогр. в кінці ст.
1002038
  Матях В.М. Основні напрями дослідження історії Гетьманщини на сторінках часопису "Киевская старина" // Українська козацька держава. Витоки та шляхи історичного розвитку : (матеріали 4-тих Всеукр. іст. читань) / НАН України, Ін-т історії України, Черкас. держ. пед. ін-т ; [редкол.: В.А. Смолій та ін.]. – Київ ; Черкаси : Інститут історії України, 1994. – С. 162-165. – ISBN 5-7702-0775-2
1002039
  Андрусь Л. Основні напрями дослідження питальних висловлень в романській філології // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – Вип. 9. – C. 3-7
1002040
  Смірнова В.А. Основні напрями дослідження прикладних аспектів політичної волі // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 60. – С. 233-242
1002041
  Непомнящий А. Основні напрями досліджень з кримознавства (кінець XVIII - початок XX століття) // Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 1. – С. 229-244. – ISBN 978-966-02-4344-6
1002042
  Лукачук О. Основні напрями досліджень історії Великого князівства Литовського в сучасній українській історіографії // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 235-251. – (Серія історична ; Вип. 46). – ISSN 2078-6107
1002043
  Іванова І.Б. Основні напрями досліджень рекламної комунікації в сучасному гуманітарному просторі // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2020. – С. 200-206. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 56). – ISSN 2410-5333


  Розглянуто зміст, обсяг і структуру поняття "рекламна комунікація", описані основні теорії щодо змісту матеріалу, який досліджується, визначено основні моделі та типи рекламної комунікації, що використовуються в сучасній україномовній рекламі. ...
1002044
  Ольштинська О.П. Основні напрями досліджень та досягнення у вивченні геології Світового океану та його морів в Інституті геологічних наук НАН України / О.П. Ольштинська, О.Ю. Митропольський, В.П. Ольштинський // Геологічний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т геологічних наук ; голов. ред. Гожик П.Ф. ; редкол.: Андрєєва-Григорович А.С., Багрій І.Д., Веліканов В.Я. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (365). – С. 108-117 : фото, рис. – Бібліогр.: с.117. – ISSN 1025-6814
1002045
  Багай Н.О. Основні напрями екологізації сучасного аграрного законодавства України // Природоресурсне право в системі права України: історія, сьогодення, перспективи : зб. матеріалів круглого столу 30-31 жовт. 2015 р. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; за заг. ред. М.В. Шульги. – Харків : Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого ; Оберіг, 2015. – С. 15-17
1002046
  Міщенко В.І. Основні напрями забезпечення стабільності фінансового сектору України в контексті глобалізаційних процесів / В.І. Міщенко, С.В. Міщенко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 56-69. – Бібліогр.: с. 56-62, 69


  Висвітлено основні причини й наслідки світової фінансової (кредитної) кризи 2007 року, узагальнено систему заходів, потрібних для забезпечення стабільного розвитку вітчизняного фінансового сектору.
1002047
  Мінченко С.І. Основні напрями загальносоціальної профілактики злочинності в України // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2009. – № 5 (66). – С. 102-110
1002048
  Михалік О.І. Основні напрями запобігання фальшивомонетництву в Україні // Протидія злочинності в Україні: кримінально-правові та кримінологічні аспекти : матеріали Всеукр. наук.-практ. семінару (м. Миколаїв, 26 трав. 2016 р.) / Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка, Юрид. ф-т Чорномор. держ. ун-ту ім. Петра Могили, Луган. місц. осередок ГО "Всеукр. асоц. кримін. права" ; [упоряд. Є.О. Письменський]. – Миколаїв : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2016. – С. 121-124. – ISBN 978-617-616-069-4
1002049
  Микитчик А. Основні напрями запобігання шахрайству з нерухомістю // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 4. – С. 57-60. – ISSN 0132-1331
1002050
  Коблянська Г.Ю. Основні напрями здійснення аудиту імпортних операцій // Вісник Університету банківської справи Національного банку України : збірник наукових праць / Університет банківської справи Національного банку України. – Київ, 2014. – № 2 (20). – С. 208-211. – ISSN 2221-755X
1002051
  Тимошенко О.В. Основні напрями зміцнення фінансової безпеки України // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 2. – С. 154-160. – ISSN 2222-0712
1002052
  Ярошко Олеся Основні напрями зовнішньої політики України - перша концепція зовнішньої політики української держави // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць.Спецвипуск / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2007. – Формування західного вектора інтеграційної політики України в контексті її регіональних та національних інтересів. – С. 72-79. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 20)
1002053
  Дмитровська В. Основні напрями зростання доходів бюджетів гірських населених пунктів // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – Вип. 4. – С. 121-130 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1818-5754
1002054
  Вавринчук М.П. Основні напрями і завдання органів держбезпеки України у боротьбі з фашистськими загарбниками в роки Великої Вітчизняної війни. // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2005. – № 1/4. – С. 106-109
1002055
  Найдьонова Основні напрями і перші підсумки експериментального впровадження медіаосвіти на всеукраїнському рівні / Найдьонова, А, . // Педагогіка і психологія : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний журнал / Нац. акад. пед. наук України. – Київ, 2013. – № 2 (79). – С. 38-45
1002056
  Соловйова Ю.М. Основні напрями і пріоритети вдосконалення бюджетної політики в країнах світового співтовариства // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 231-235. – (Економіка та підприємництво ; № 6 (69)). – ISSN 1814-1161
1002057
  Мусіна Л. Основні напрями і пріоритети економічного розвитку України у контексті європейської та євроатлантичної інтеграції // Євроатлантикінформ : науково-аналітичний бюлетень Нац центру з питань євроатлантичної інтеграції України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 11-19.
1002058
  Пархоменко Н.М. Основні напрями інтеграції систем джерел права різних правових сімей // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 20-25.
1002059
  Опанасюк Ю. Основні напрями інформатизації освіти // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2016. – № 4 (63). – С. 45-50. – ISSN 2078-1016
1002060
  Муравицька Г.В. Основні напрями інформаційно-ресурсного забезпечення наукових досліджень у галузі державного управління // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2016. – № 3 (82). – С. 124-130. – (Серія "Державне управління" ; № 3 (82)). – ISSN 2310-2837
1002061
  Непомнящий А.А. Основні напрями історико-краєзнавчих і бібліографічних досліджень в Автономній Республіці Крим (1991-2000) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – До 10-річчя проголошення Незалежності України. – С. 21-22. – (Історія ; вип. 63/64)


  Розглядаються основні напрями історико-краєзнавчих та бібліографічних досліджень в Автономній Республіці Крим на сучасному етапі.
1002062
  Джеджула К.О. Основні напрями й особливості ідеологічної боротьби міжнародного імперіалізму проти соціалістичних країн на сучасному етапі // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1975. – С. 3-8. – (Серія історії ; № 17)
1002063
  Ляшенко Д.О. Основні напрями картографування глобальних проблем збереження біологічного і ландшафтного різноманіття та їх прояву в Україні // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2004. – № 4. – С. 44-52 : Табл. – Бібліогр. 23 назви. – ISSN 1561-4980
1002064
  Новікова Л.В. Основні напрями контртерористичної діяльності Організації Об’єднаних Націй // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1137. – C. 212-215. – (Серія "Право"). – ISSN 2075-1834
1002065
  Гаврик О.Ю. Основні напрями критерії і показники ефективності в яєчному виробництві // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 5 (120). – С. 115-119
1002066
  Вуйченко М.А. Основні напрями маркетингових інновацій у туристичній сфері / М.А. Вуйченко, І.М. Поворозюк // Економічні горизонти : науковий журнал / Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини ; голов. ред. Чирва О.Г. ; редкол.: Байрамов Е.А., Білошкурська Н.В., Бондарук І.С. [та ін.]. – Умань, 2018. – № 1. – С. 83-90. – ISSN 2522-9273
1002067
  Полякова О.М. Основні напрями менеджменту якості освітніх послуг вищого навчального закладу // Підготовка фахівців нової генерації - завдання вищої освіти : тези наук.-метод. конф., каф. ун-ту : (29–30 листоп. 2017 р.) / М-во освіти і науки України, Укр. держ. ун-т залізн. трансп., Навч.-метод. центр ; [редкол.: Шумик Д.В. (відп. ред.) та ін.]. – Харків : Українська державна академія залізничного транспорту, 2017. – С. 89-91
1002068
  Балера О. Основні напрями мистецької діяльності українських культурних громадських організацій Російської Федерації (1991-2014 рр.) // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: М.І. Обушний, С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 21. – С. 20-31. – ISSN 2520-2626


  "Статтю присвячено вивченню та аналізу процесу утворення українських громадських організацій Росії впродовж 1991-2014 рр. (до початку збройного вторгнення Росії на територію України), визначенню основнихнапрямів і форм мистецької діяльності таких ...
1002069
  Лаврик М.П. Основні напрями міжнародного співробітництва у сфері європейської вищої освіти // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф. : 23-24 квіт. 2020 р. : до 90-тої річниці каф. педагогіки Сумського держ. пед. ун-ту ім. А.С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2020. – Т. 1. – С. 21-23. – ISBN 978-966-698-290-5
1002070
  Мацегорін О.І. Основні напрями міжнародного співробітництва у сфері інноваційного розвитку вищої освіти // Міжнародний науковий вісник : зб. наук. статей за матеріалами XXIII Міжнар. науково-практичної конференції / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Закарпат. держ. ун-т ; Ін-т вищ. освіти [та ін.] ; редкол.: Ващук Ф.Г., Олексик Х.М., Артьомов І.В. [та ін.]. – Ужгород ; Кошице ; Мішкольц, 2012. – Вип. 4 (23), ч. 1. – С. 346-354. – ISSN 2218-5348
1002071
  Мусієнко А. Основні напрями міжнародного співробітництва щодо протидії злочинам у сфері трансплантації органів або тканин людини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 50-53. – (Юридичні науки ; Вип. 89). – ISSN 1728-3817


  Статтю присвячено узагальненим результатам дослідження теоретичних питань основних напрямів міжнародного співробітництва щодо протидії злочинам у сфері трансплантації органів або тканин людини. Статья посвящена обобщенным результатам исследования ...
1002072
  Пономаренко Є.Б. Основні напрями модернізації вищої освіти в Україні // Вісник Житомирського державного технологічного університету : науковий журнал / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2012. – С. 333-336. – (Економічні науки ; Вип. 4 (62)). – ISSN 1728-4236
1002073
  Безукладніков Ю. Основні напрями модернізації вищої юридичної освіти в Україні в контексті євроінтеграційних процесів // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2014. – № 12 (144). – C. 82-87. – ISSN 2308-9636


  У статті досліджено проблеми реформування системи вищої освіти загалом і вищої юридичної освіти як її невід"ємні складові.
1002074
  Бабій С. Основні напрями модернізації освіти: тенденції та перспективи // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2014. – № 1 (52). – C. 28-33. – ISSN 2078-1016


  Аналізуються основні напрями модернізації української освіти як відповідь на виклики глобалізації, інформаційної революції та інших глобальних змін сучасного суспільства; автор зосереджує увагу на конкурентності освіти, її науковій забезпеченості, ...
1002075
  Кошура А.В. Основні напрями модернізації системи фізичного виховання молоді у вищих навчальних закладах Польщі // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 6 (50). – С. 423-433. – ISSN 2312-5993
1002076
  Шинкарук В. Основні напрями модернізації структури вищої освіти України // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 3-17. – ISSN 1682-2366
1002077
  Черняк І. Основні напрями наукових досліджень О. Сокальського // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури. – Київ, 2016. – № 8 (241). – С. 47-49. – ISSN 2076-9326
1002078
  Камінський В.Ф. Основні напрями наукового супроводу впровадження системи органічного землеробства в Україні / В.Ф. Камінський, С.Г. Корсун // Землеробство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. наук. центр "Ін-т землеробства Нац. акад. аграр. наук України. – Київ, 2016. – Вип. 1 (90). – С. 22-24. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 0372-8498
1002079
  Кочемировська О.О. Основні напрями оптимізації системи соціального захисту в Україні : аналіт. доповідь / [Кочемировська О.О., Пищуліна О.М.] ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – Київ : НІСД, 2012. – 82, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-554-180-6
1002080
  Митяй О.В. Основні напрями підвищення інвестиційної привабливості аграрних підприємств на рівні держави і регіону як складової конкурентоспроможності // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2015. – № 4 (59). – С. 122-128. – ISSN 2309-1533
1002081
  Танасюк І. Основні напрями підвищення продуктивності праці персоналу в сучасних умовах / І. Танасюк, О. Орленко // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2018. – № 11 (263). – С. 179-196. – ISSN 2409-9260
1002082
  Козоріз М.А. Основні напрями підвищення рівня капіталізації і ліквідності банківських установ / М.А. Козоріз, І.М. Лис // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2009. – № 2(52). – С. 95-102. – ISSN 1562-0905
1002083
  Лис І.М. Основні напрями підвищення рівня капіталізації й ліквідності банківських установ // Економіка ринкових відносин : науковий журнал / Київський університет ринкових відносин. – Київ, 2008. – № 1 (1). – С. 150-155
1002084
  Бервено О.В. Основні напрями політики сприяння зайнятості населення в умовах цифровізації економіки / О.В. Бервено, Л.С. Юрченко // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Благун І.С., Бублик М.І., Гечбаия Б.Н. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 4 (46). – С. 351-356. – ISSN 2222-0712
1002085
  Ломанов І. Основні напрями посилення державного впливу на регулювання оплати праці в контексті реалізації концепції дальшого реформування оплати праці в Україні // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2003. – № 2. – С.37-41
1002086
  Красноступ Г.М. Основні напрями правового забезпечення державної інформаційної політики // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 10 (жовтень). – С. 79-85
1002087
  Кіндюк Б. Основні напрями правотворчої діяльності Костя Левицького / Б. Кіндюк, А. Стечишин // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2019. – № 6. – С. 157-174. – ISSN 1026-9932
1002088
  Глазунова С.М. Основні напрями правотворчості в умовах євроінтеграції // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з питань інформатики, інформатизації, інформаційного права та інформаційної безпеки / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2013. – № 2 (38). – С. 59-63
1002089
  Мельникова О.В. Основні напрями просування освітніх послуг українськими ВНЗ у мережі Інтернет // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – С. 25-35. – (Економіка ; вип. 15). – ISSN 2312-2404
1002090
  Кошечко Н. Основні напрями психологічного консультування в розв"язанні внутрішньоособистісних конфліктів студентів і викладачів: зарубіжниий і вітчизняниий досвід // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 20-27. – (Педагогіка ; вип. 2 (12)). – ISSN 1728-3817


  ????????? ?????? ?????????? ???? ?? ???????? ????"?????? ?????????? ?????????? ????????? ? ??????????, ?? ? ??????? ??? ???????????? ?????????? ? ????? ?????. ????????? ?????? ?????????? ?? ????????? ??????????? ???????? ?????????????? ?????????????? ? ...
1002091
  Корпач Н. Основні напрями реалізації державної молодіжної політики в Україні: соціально-педагогічний аспект / Н. Корпач, І. Сидорук // Педагогічний часопис Волині : журнал / М-во освіти і науки України, Східноєвропейський нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – № 2 (3). – С. 30-34. – ISSN 2415-8143
1002092
  Черба В.М. Основні напрями реалізації механізмів державного управління сферою культури на засадах соціального замовлення // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 5, травень. – С. 154-157 : рис. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2306-6806
1002093
  Колінько Н. Основні напрями регулювання розвитку транскордонного співробітництва / Н. Колінько, Н. Клим // Вісник Львівського державного інституту новітніх технологій та управління / Львівський державний інститут новітніх технологій та управління ім. В.Чорновола. – Львів, 2009. – С. 25-31. – (Економічні науки ; Вип. 4)
1002094
  Запотоцька В. Основні напрями реконструкції житлового фонду в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 37-41. – (Географія ; вип. 3 (72)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено теоретичні та прикладні аспекти реконструкції житлового фонду, проаналізовано можливі напрями реконструкції житлового фонду в Україні. Установлено, що комплексна реконструкція існуючих районів є процессом перетворення міського середовища, ...
1002095
  Пархомчук О.С. Основні напрями реорганізації військової промисловості та проблеми конверсії на Близькому Сході (друга половина 1980-х - перша половина 1990-х рр.) / О.С. Пархомчук, Т.В. Мануїльська // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 18, ч. 2. – С. 10-27
1002096
  Пищуліна О.М. Основні напрями реформування державної політики регулювання ринку праці та управління трудовими ресурсами // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2009. – № 2 (11). – С. 175-184
1002097
  Василькевич Я.І. Основні напрями реформування діяльності податкової міліції Державної податкової адміністрації України // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр. – Київ, 2001. – № 4. – С.230 -239. – ISSN 1609-0462
1002098
  Кот Н. Основні напрями роботи публічних бібліотек Австрії // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, В. Загуменна [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (80). – С. 22-24


  Робота публічних бібліотек Австрії (за результатами відрядження
1002099
  Вірченко В. Основні напрями розваитку пенсійної системи в умовах ринкової трансформації економіки України // Наукові записки Тернопільського національного економічного університету : Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2006. – Вип. 16. – С. 150-153. – ISSN 1815-3232
1002100
  Саблук П.Т. Основні напрями розвитку високоефективного виробництва в Україні // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2002. – № 7. – С.3-14
1002101
  Безносюк О.О. Основні напрями розвитку вищої освіти в Україні // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. № 32. – С. 230-233


  У статті проаналізовано основні моменти реформ, що відбуваються в сучасній освіті України. Також розкриті етапи формування та впровадження принципів Болонського процесу, завдання, шляхи адаптації вищої освіти України в європейський освітній і науковий ...
1002102
  Алексєєв В.М. Основні напрями розвитку власності територіальних громад в Україн // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 1. – С. 316-322. – (Право. Економіка. Управління)
1002103
  Старостенко В. Основні напрями розвитку геофізичних досліджень в області оцінки сейсмічної небезпеки території України / В. Старостенко, О. Кендзера, О. Сафронов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 45-48. – (Геологія ; Вип. 52). – ISSN 1728-3817


  У роботі відображено основні напрямки розвитку геолого-геофізичних досліджень у галузі оцінки сейсмічної небезпеки території України з урахуванням вимог державних будівельних норм В 1.1-12:2006. The basic directions of geological and geophysical ...
1002104
  Курилюк М.В. Основні напрями розвитку господарства // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1975. – Вип. 18. – С. 121-124
1002105
  Радіоненко О. Основні напрями розвитку законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 4. – С. 131-138. – ISSN 0132-1331
1002106
  Ясковець Ю.В. Основні напрями розвитку інфраструктурної інтеграції у світовому господарстві // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 110, (ч. 2). – С. 154-159
1002107
  Ієрусалимов І.О. Основні напрями розвитку криміналістичного забезпечення слідчої діяльності // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 19-24.
1002108
   Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність : матеріали міжнар. наук.-практ. конференції, 11-12 жовтня 2012 р. / Нац. ун-т "Юрид. акад. Укр. ім. Я. Мудрого" ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса Нац. акад. правових наук Укр. [та ін.] ; [редкол.: В.Я. Тацій (гол. ред.), В.І. Борисов. А.П. Гетьман та ін.]. – Харків : Право, 2012. – 630, [10] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-458-403-3
1002109
  Панов М. Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність : [конф., 11-12 жовт. 2012 р.] // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 11/12. – С. 451-462. – ISSN 1026-9932
1002110
  Карпов В.С. Основні напрями розвитку маркетингових стратегій на українському ринку послуг // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 2. – С. 72-77
1002111
  Губерський Л.В. Основні напрями розвитку міжнародного співробітництва у Київському університеті / Л.В. Губерський, В.Ф. Білик, В.П. Андрущенко // Філософська думка : науково-теоретичний журнал Інституту філософії АН УРСР. – Київ, 1984. – № 5, вересень - жовтень. – С. 122-124. – ISSN 0130-5719
1002112
   Основні напрями розвитку народного господарства СРСР на 1976-1980 роки. – К, 1975. – 96с.
1002113
   Основні напрями розвитку народного господарства СРСР на 1976-1980 роки. – К, 1976. – 96с.
1002114
  Мартиненко В.П. Основні напрями розвитку оподаткування доходів фізичних осіб // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 5 (84). – С. 70-73.
1002115
  Лазаренко Л.М. Основні напрями розвитку педагогічних досліджень щодо екологічного навчання у вищій школі та післядипломній освіті / Л.М. Лазаренко, В.В. Дивак // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 40-42.
1002116
  Сахарук І.С. Основні напрями розвитку трудового потенціалу України у сфері зайнятості в контексті реалізації концепції гідної праці // Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення : тези доп. учасників Міжнар. наук.-практ. конф. (2 квіт. 2019 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; уклад.: М.Б. Мельник, А.В. Іваницький] ; за ред. М.І. Іншина, І.С. Сахарук. – Київ : Освіта України, 2019. – С. 93-98. – ISBN 978-617-7625-72-7
1002117
  Єлісєєва Л.В. Основні напрями розподілу доходів муніципалітетів як об"єкт досліджень економістів другої половини ХІХ - початку ХХ століття // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – № 4 (229). – С. 4-8. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 1729-360Х
1002118
  Фролов П.Д. Основні напрями розроблення соціально-психологічних технологій управління громадською думкою // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2010. – Вип. 24 (27). – С. 273-283. – ISBN 978-966-8063-90-11
1002119
  Доценко А.І. Основні напрями соціально-економічного розвитку малих монофункціональних міст України : суспільно-географічні дослідження // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2011. – № 1(73). – С. 51-55 : Табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1561-4980
1002120
  Коленіченко Т. Основні напрями соціально-педагогічної підтримки людей похилого віку в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016


  В статті здійснено аналіз поняття "старість" та запропоноване авторське визначення даного поняття. Наведено результати проведеного пілотного етапу дослідження щодо виявлення потреб людей похилого віку; здійснено оцінку виявлених потреб та визначено ...
1002121
  Полозенко Д. Основні напрями соціальної політики на сучасному етапі розвитку економіки України : соціальні проблеми в практиці управління // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАН України. – Київ, 2011. – № 7 (596). – С. 83-89. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 0131-775Х
1002122
  Касьянов Л.І. Основні напрями спеціалізації тваринництва і їх економічна ефективність / Л.І. Касьянов. – Київ, 1971. – 222с.
1002123
  Кононенко М.Г. Основні напрями співробітництва КНР з Радою співробітництва арабських держав Перської затоки // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 96 (№ 5). – C. 482-488. – ISSN 2076-1554
1002124
  Пашинська Н.М. Основні напрями суспільно-географічного дослідження транспортної інфраструктури регіонального АПК (на прикладі Київського Придніпров"я) // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2004. – № 1. – С. 38-43 : табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1561-4980
1002125
  Клименко О. Основні напрями сучасного бібліотекознавства (за матеріалами міжбібліотечного наукового збірника) / О. Клименко, О. Сокур // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Давидова І. ; редкол.: Сенченко М., Бруй О., Гандзюк В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (294), січень. – С. 32-41. – ISSN 2076-9326
1002126
  Булгакова І.В. Основні напрями та етапи адаптації господарського законодавства України до ЄС // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми сучасного розвитку цивільного, міжнародного морського і транспортного права" : 16-17 квіт. 2015 р. / "Актуальні проблеми сучасного розвитку цивільного, міжнародного морського і транспортного права", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : КДАВТ, 2015. – С. 47-49
1002127
  Дяченко О.П. Основні напрями та етапи державної політики протидії розвитку тіньової економіки в Україні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1, січень. – С. 104-107. – ISSN 2306-6814
1002128
  Петрушка Н. Основні напрями та етапи еволюції українського парламентаризму // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2006. – С. 223-230. – (Політологія, соціологія, філософія ; Вип. 4)
1002129
  Синиця Т.В. Основні напрями та заходи оптимізації оборотного капіталу підприємства / Т.В. Синиця, І.В. Осьмірко // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – С. 197-204. – (Економіка ; вип. 15). – ISSN 2312-2404
1002130
  Кухта І.П. Основні напрями та проблеми військово-технічної співпраці України та Російської Федерації на початку XXI століття // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2012. – Вип. 19 : Зовнішня політика і дипломатія: досвід, моделі, традиції. (До 95-річниці дипломатичної служби України). – С. 23-29. – ISBN 966-7196-06-2 (В19)
1002131
  Тригуб О.В. Основні напрями та результати вивчення колекційного матеріалу гречки // Міжнародна науково-практична конференція "Генетичне та сортове різноманіття рослин для покращення якості життя людей", присвячена 25-річчю Національного генбанку рослин України : (4-7 липня 2016 р.) : тези доп. / "Генетичне та сортове різноманіття рослин для покращення якості життя людей", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Нілан, 2016. – С. 90-91. – ISBN 978-966-924-274-7
1002132
  Пунь С. Основні напрями та сфери міжнародного співробітництва держав із протидії транснаціональній організованій злочинності // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 5. – С. 29-33.
1002133
  Шабанов В.П. Основні напрями та фактори громадянської соціалізації студентів // Соціальна педагогіка: теорія та практика / Луганський національний педагогічний університет ім.Тараса Шевченка. – Луганськ, 2009. – № 4. – С.24-26. – ISSN 1817-3764
1002134
  Андрушкевич Ф. Основні напрями та форми українсько-польської академічної співпраці // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2011. – № 1 (40). – С. 108-113. – ISSN 2078-1016
1002135
  Новальська Т.В. Основні напрями творчої співпраці Харківської та Київської бібліотечних науково-освітніх шкіл // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2018. – № 4. – С. 6-13. – ISSN 2409-9805


  Мета роботи – виявити та проаналізувати основні напрями творчої співпраці харківської та київської бібліотечних науково-освітніх шкіл, накреслити перспективи їх подальшого розвитку. Досягненню мети дослідження сприяла методологія соціокомунікативного ...
1002136
  Якуша Г Основні напрями технічного прогресу в промислововсті. / Г Якуша. – К., 1961. – 40с.
1002137
  Онищенко О.М. Основні напрями удосконалення господарського механізму АПК / О.М. Онищенко. – К, 1984. – 72с.
1002138
  Вербицька А.В. Основні напрями удосконалення державної політики в сфері інтернаціоналізації вищої освіти України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 14-17. – (Державне управління ; вип. 2 (6)). – ISSN 1728-3817


  У статті зазначено сучасні тенденції інтернаціоналізації, що спостерігаються в світі, та визначено позитивну роль інтернаціоналізації вищої освіти на національному та інституційному рівні. Представлено заходи, необхідні для підвищення ролі ...
1002139
  Попов В.Ю. Основні напрями удосконалення фінансових механізмів розподілу в Україні : фінансова політика й економічне регулювання // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 8. – С. 44-53 : Табл. – Бібліогр.: 15 назв
1002140
  Бойко В. Основні напрями уніфікації офіційних документів в Україні у Нові та Новітні часи // Студії з архівної справи та документознавства / Держ. архів. служба України, Укр. н.-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2015. – Т. 22/23. – С. 51-58. – ISSN 2306-4323
1002141
  Погорєльцева Н.П. Основні напрями формування моделі житлового іпотечного ринку в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 115-118. – (Економіка ; Вип. 66/67). – ISSN 1728-3817


  Окреслено основні напрями формування моделі житлового іпотечного ринку в Україні на основі оцінки потенційного платоспроможного попиту на житлові іпотечні кредити різних груп населення.
1002142
  Соловйова М.В. Основні напрями формування наукових уявлень про комерційну інформаційно-бібліотечну діяльність // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2007. – Вип. 19. – С. 147-157. – ISBN 966-7352-66-8


  Досліджено сутність комерційної інформаційно-бібліотечної діяльності, розглянуто основні напрями сучасних досліджень комерційної діяльності бібліотек.
1002143
  Ярмак В.І. Основні напрями формування теоретичного підгрунтя дослідження претеритальних форм дієслова в сербській мові // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 19, т. 4 (184). – С. 223-231


  У статті проаналізовано напрями, теоретичні межі й методику вивчення синтетичних і аналітичних форм минулого часу дієслова в сербській мові. Особливий акцент зроблено на значенні вчення академіка А. Беліча про синтаксичний індикатив, релятив і модус, ...
1002144
  Охотнікова О. Основні напрями щодо трансформації державного управління у забезпеченні сталого розвитку України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 4 (184). – С. 107-110
1002145
  Науменкова С.В. Основні напрямі підвищення ефективності управління державними корпоративними правами // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 13-30.
1002146
  Чижов В.А. Основні напрямки антикризового управління у фері ІТ // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 12 : Проблеми питання соціально-економічного розвитку регіонів України. – С. 304-308. – ISSN 2222-4459
1002147
  Булкот Г.В. Основні напрямки вдосконалення внутрішньогосподарського контролю підприємства // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 2. – С. 54-57 : рис. – Бібліогр.: 5 назв
1002148
  Шульга Н.Д. Основні напрямки вдосконалення державної освітньої політики як інструмента соціально-економічного розвитку країни // Вісник післядипломної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" ; голов. ред. В.В. Олійник ; редкол.: О.В. Алейнікова, Н.М. Бібік, Л.А. Гаєвська [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 138-150. – (Серія "Управління та адміністрування" ; вип. 3 (32)). – ISSN 2218-7650


  У статті автор розкриває основні шляхи вдосконалення державної освітньої політики як інструмента соціально-економічного розвитку країни.
1002149
  Прадід Ю.Ф. Основні напрямки вдосконалення лінгвістичної підготовки майбутніх правоохоронців // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України. Спецвипуск : Науково-теоретичний журнал / Луганська академія внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України. – Луганськ, 2004. – Спецвипуск (у п"яти частинах), : Ідея правової держави: історія і сучасність; ч.1. – С.41-45
1002150
  Ляхович У.І. Основні напрямки вдосконалення організаційних гарантій забезпечення реалізації адміністративно-правового статусу державного службовця // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2007. – № 6. – С. 138-143.
1002151
  Олех Н.Л. Основні напрямки вдосконалення організаційно-економічного механізму управління витратами на підприємствах машинобудівної галузі : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 8 (122). – С. 213-218. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1002152
  Цугунян А.М. Основні напрямки вдосконалення системи видатків місцевих бюджетів // Экономика и управление : науч.-практ. журнал / Нац. акад. природоохранного и курортного строительства. – Симферополь, 2013. – № 2. – С. 89-95
1002153
  Кутер І М. Основні напрямки вивчення історії виникнення й розвитку бухгалтерського обліку / І М. Кутер, М М. Гурская // Незалежний Аудитор : науково-практичне видання / ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; ТОВ "Вид-во "Сова" ; Фрегтон Партісіпейшн Лімітед. – Київ, 2014. – № 10 (IV). – С. 14-29. – ISSN 2306-0050
1002154
  Креденцер О.В. Основні напрямки внутрішньоорганізаційного підприємництва в освітніх організаціях // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко. – Київ, 2017. – С. 70-78. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 47). – ISSN 2072-4772


  "У статті представлено результати емпіричного дослідження внутрішньоорганізаційного підприємництва в освітніх організаціях. Проаналізовано міру представленості проблеми внутрішньоорганізаційного підприємництва в освітніх організаціях. Подано ...
1002155
  Тимків І.О. Основні напрямки державної політики щодо регулювання авіаційної промисловості в Україні // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 9. – С. 3-6. – Бібліогр. в кінці ст.
1002156
  Хільчевський В.К. Основні напрямки дослідження впливу сільськогосподарського виробництва на хімічний склад річкових вод // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1989. – С. 43-47 : Табл. – Бібліогр.: 11 назв. – (Географія ; Вип. 31)
1002157
  Курганський В.М. Основні напрямки дослідження карбонатних складнопобудованих колекторів за даними ГДС : геофізика // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 65-67. – Бібліогр.: 3 назви. – (Геологія ; Вип. 15)


  Розглядається сучасний стан проблеми вивчення складнопобудованих карбонатних колекторів нафти та газу за даними методів промислової геофізики.
1002158
  Жовта Н.М. Основні напрямки дослідження мовної картини світу української народної чарівної казки: казка як форма міфу // Дохристиянська міфологія і українська мова / Н.М. Жовта, О.О. Жовтий. – Paris : Institut Culturel de Solenzara, 2012. – С. 22-27. – ISBN 978-2-919320-34-9
1002159
  Матвійчук Т.В. Основні напрямки дослідження творчих здібностей у психології та педагогіці // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій університету "Україна" / Хмельницький інститут соціальних технологій університету "Україна". – Хмельницький, 2013. – № 1 (7). – С. 145-151
1002160
  Науменко Л.П. Основні напрямки досліджень дискурсу // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 454-461. – ISBN 966-581-481-8
1002161
  Маринич В.В. Основні напрямки досліджень іонного стоку в басейні Дніпра // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2001. – Т. 2. – С. 120-129. – Бібліогр.: 48. – ISBN 966-521-129-3
1002162
  Сахно С.М. Основні напрямки енергетичної політики ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 1. – С. 85-86
1002163
  Филюк Г.М. Основні напрямки залучення інвестиційних ресурсів у галузі природних монополій в Україні // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 9. – С. 256-265
1002164
  Гондар С.В. Основні напрямки залучення іноземних інвестицій в економіку України // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2010. – Вип. 10. – С. 46-55
1002165
  Микитчик А.В. Основні напрямки запобігання корупції в України // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Академія, адвокатури України. – Київ, 2016. – Т. 13, № 1 (35). – C. 91-92. – ISSN 2310-9769
1002166
  Кривонос Р.А. Основні напрямки зовнішньої політики Німеччини після об"єднання // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 1995. – [Вип. 1] : Матеріали наук. конф. студентів та аспірантів ІМВ, присвяченої 50-річчю ООН. – С. 144-147
1002167
  Прокопчук А.В. Основні напрямки і пропозиції щодо вдосконалення механізму врегулювання суперечок у рамках СОТ // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 1. – С. 50-56. – Бібліогр. в кінці ст.


  Розглянуто позитивні наслідки механізму врегулювання суперечок у рамках СОТ та деякі негативні аспекти, в порівнянні з ГАТТ. Подано пропозиції щодо реформування та основні напрямки вдосконалення механізму врегулювання суперечок СОТ.
1002168
  Ігнатенко М.І. Основні напрямки і результати наукової роботи кафедри економічної географії Чернівецького держуніверситету (1945-1966 рр.) / М.І. Ігнатенко, Я.І. Жупанський // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1968. – Вип. 4
1002169
  Стегура В. Основні напрямки інноваційно-інвестиційної діяльності в розвитку Закарпатської області // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 93-97. – (Економіка ; вип. 6 (147)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто варіанти довгострокової інноваційної стратегії, на основі яких може розвиватися малий бізнес та основні напрямки активізації інноваційно-інвестиційної діяльності в Закарпатській області. В статье рассмотрены варианты долгосрочной ...
1002170
  Абросимова С.В. Основні напрямки краєзнавчих досліджень на Катеринославщині на початку XX століття // Історичне краєзнавство і культура / Тронько П.Т. – К., 1997. – Ч. 1. – С. 32-35
1002171
   Основні напрямки наукових досліджень на базі колекції сукулентних рослин Ботанічного саду ім. Акад. О. В. Фоміна / М. Гайдаржи, В. Нікітіна, К. Баглай, С. Калашник // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 19-22. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 1 (32)). – ISSN 1728-3817


  Наведено дані про склад колекції сукулентних рослин, більшість з яких є рідкісними та зникаючими в місцях природного зростання, наукову і науково-практичну роботу, яка виконується на базі цієї колекції. Приведены данные о составе коллекции ...
1002172
  Калитвянська В.Л. Основні напрямки науково–дослідницької роботи В. Данилова за 1957–1968 рр. // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 111 (№ 8). – C. 111-115. – ISSN 2076-1554
1002173
  Боровик М. Основні напрямки наукової роботи в Чернігівському державному педагогічному інституті (1954-1998 рр.) // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т.Г. Шевченка, Всеукраїнське т-во "Просвіта" ім. Тараса Шевченка, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; голов. ред. В.О. Дятлов. – Чернігів, 2016. – № 5 (131), вересень - жовтень. – С. 161-173


  У статті мова йде про основні напрямки наукової роботи в Чернігівському педагогічному інституті за період його 44-річної історії. Розглядаються окремі її етапи й особливості організації дослідницьких студій. Зроблені висновки про ...
1002174
  Андрущенко В. Основні напрямки оптимізації взаємодії практики та освіти в сучасному українському соціумі // Суспільство і школа в умовах соціальних змін : вибр. ст. та інтерв"ю (2017-2018 рр.) / В. Андрущенко. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2018. – С. 160-171. – ISBN 978-966-931-159-7
1002175
  Сороківська З. Основні напрямки оптимізації політики комерційних банків у сфері роздрібного обслуговування клієнтів // Вісник Тернопільського державного економічного університету : Науковий журнал / Тернопільський державний економічний університет. – Тернопіль, 2006. – С. 33-39. – (Економічні науки ; № 2). – ISSN 1818-2674
1002176
  Глухов С.І. Основні напрямки підвищення якості підготовки офіцерів-метрологів із числа студентів / С.І. Глухов, М.А. Лях, Ю.О. Марченко // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – С. 196
1002177
  Шищенко П.Г. Основні напрямки підготовки географів у Київському університеті / П.Г. Шищенко, Я.Б. Олійник // Сучасний стан вищої освіти в Україні: проблеми та перспективи: Всеукр. науково-метод. конф.
1002178
   Основні напрямки підготовки іноземних студентів на кафедрі невідкладної та екстреної медичної допомоги / М.І. Швед, С.М. Геряк, С.Й. Липовецька, М Р. Ляхович, Левицька Л.В. ., О.Л. Сидоренко, Я.М. Кіцак, Л.П. Мартинюк, О.А. Прокопович, В.Т. Гурський // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2018. – № 4 (80). – С. 102-107. – ISSN 1681-2751
1002179
  Беспалова О. Основні напрямки підготовки фахівців фізичної терапії та ерготерапії до майбутньої професійної діяльності // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Сипченко В.І., Кузьміна О.В., Омельченко С.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 5 (91). – С. 4-18. – ISSN 2077-1827
1002180
  Гайворонський Є.П. Основні напрямки попередження контрабанди історичних та культурних цінностей // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 77. – С. 145-150. – ISSN 0201-7245
1002181
  Покляцька К. Основні напрямки проблемно-тематичної спрямованості літературно-художніх видань "Всесвіт", "Иностранная литература" та "Lire" // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики і міжнародних відносин. – Київ, 2014. – Число 3. – С. 133-137


  У статті розглянуто тематичну специфіку публікацій представлених у провідних літературно-художніх виданнях «Всесвіт», «Иностранная литература» та «Lire». Проаналізовано ряд матеріалів, в яких висвітлюються загальнолюдські проблеми. В статье ...
1002182
  Єрмакова Т.Г. Основні напрямки регіональної освітньої політики // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 273-382. – (Серія соціологічна ; Вип. 4)
1002183
  Слива Л. Основні напрямки реформування адвокатури в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 505-506. – ISBN 978-617-7069-28-6
1002184
  Марчук М.І. Основні напрямки реформування виборчого законодавства України / М.І. Марчук, М.В. Черхавський // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2016. – № 4 (75). – C. 34-41. – ISSN 1999-5717
1002185
  Мазур І. Основні напрямки реформування нормативно-правової бази виборчого процесу в Україні / І. Мазур, С.А. Лапшин // Інформаційно-правове та організаційно-управлінське забезпечення інноваційного розвитку регіону : матеріали круглого столу, 7 черв. 2019 р. / Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського, Каф. прав. наук та філософії ; НДІ інформатики і права Нац. акад. прав. наук України, Наук. лаб. інформ.-прав. проблем інновац. розвитку та освіти ; [упоряд. С.О. Дорогих]. – Вінниця : АртЕк, 2019. – С. 77-84. – ISBN 978-617-7814-17-6
1002186
   Основні напрямки робіт академіка Олександра Олександровича Богомольця.. – Київ, 1946. – 31с.
1002187
  Дацюк Н. Основні напрямки розвитку архітектури Тернополя у післявоєнний час (1944-1965 роки) // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка : [збірник наукових праць] / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 234-241. – (Серія: Мистецтвознавство ; № 1, вип. 36). – ISSN 2411-3271


  "У статті розглянуто питання розвитку архітектурно-планувальної структури міста Тернополя у повоєнні часи, принципи організації архітектурних ансамблів, які створювали художній образ міста. Висвітлено зміну стилістичної спрямованості у формуванні ...
1002188
  Ільчук М.М. Основні напрямки розвитку біоекономіки / М.М. Ільчук, М.П. та ін. Талавиря // Економіка. Менеджмент. Бізнес : збірник наукових праць / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2013. – № 2 (8). – С. 158-167
1002189
  Чуприна Ю.А. Основні напрямки розвитку водного законодавства України у ХХ столітті // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2015. – Вип. 128. – C. 174-180. – ISSN 2224-9281
1002190
  Гуменюк І.О. Основні напрямки розвитку галузі права соціального забезпечення в системі права України // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2013. – № 1 (135). – С. 39-43
1002191
   Основні напрямки розвитку гідрології в КДУ / Б.А. Пишкін, Л.Г. Будкіна, С.П. Пустовойт, Л.М. Козінцева // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1967. – С. 10-16 : Фото. – (Географії ; Вип. 9)
1002192
  Сидоренко Ю.М. Основні напрямки розвитку державного фінансового контролю в Україні // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 303-305. – ISBN 978-966-188-219-4
1002193
  Гетьман А.П. Основні напрямки розвитку законодавства Європейського Союзу про охорону біосфери / А.П. Гетьман, В.І. Лозо // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків, 2012. – Вип. 118. – С. 211-231. – ISSN 2224-9281
1002194
  Мищак І.М. Основні напрямки розвитку законодавства щодо охорони культурної спадщини в Україні // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2014. – № 1. – C. 14-19. – ISSN 2220-1394
1002195
  Руфін В.А. Основні напрямки розвитку і спеціалізації сільського господарства південнобереженої зони Криму / В.А. Руфін, І.Т. Твердохлєбов // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1966. – Вип. 1. – С. 126-133
1002196
  Сербалюк Ю.В. Основні напрямки розвитку інклюзивної освіти (за матеріалами міжнародної конференції "інклюзивна освіта: шлях у майбутнє") // Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. : 26-27 квіт. 2018 р. / [М-во освіти і науки України], Поділ. спец. навч.-реабілітац. соц.-екон. коледж, Терноп. нац. екон. ун-т [та ін. ; голов. ред.: М.М. Тріпак ; редкол.: Anetta Zielinska та ін.]. – Кам"янець-Подільський : Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж, 2018. – C. 186-188. – ISBN 978-966-654-490-5
1002197
  Хімін Ю. Основні напрямки розвитку кримінального права в Українській Державі Павла Скоропадського // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 255-257
1002198
  Ушаков В. Основні напрямки розвитку міжнародної охорони інтелектуальної власності - точка зору ВОІВ // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2002. – № 10. – С.3-10. – ISSN 1608-6422


  ВОІВ - Всесвітня організація інтелектуальної власності
1002199
   Основні напрямки розвитку системи публічного адміністрування : колектив. монографія / [В.І. Гніденко, Г.В. Татаренко, О.М. Дручек та ін. ; редкол.: К.В. Громовенко та ін.] ; Міжнар. гуманітар. ун-т, Ін-т права, економіки та міжнар. відносин. – Одеса : Гельветика, 2018. – 103, [1] с. – Авт. зазнач. в змісті. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-966-916-577-0
1002200
  Бінчева М.С. Основні напрямки розвитку, розміщення і спеціалізації сільського господарства Чернівецької області // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1971. – Вип. 10. – С. 130-135 : Табл.
1002201
  Арадовська А.Д. Основні напрямки розробки і реалізації стратегії управління державними запозиченнями України // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 9. – С. 162-168
1002202
  Давиденко О.П. Основні напрямки розширення повнозбірного будівництва в західних областях УРСР : промисловість // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1974. – Вип. 16. – С. 55-63
1002203
  Делімарська Ю.О. Основні напрямки сучасної світової транснаціоналізації // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 29, ч. 4. – С.30-32
1002204
  Городня Н. Основні напрямки Східноазійської політики США за адміністрації Дж. Г. У. Буша (1989-1993) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 11-14. – (Історія ; вип. 2 (115)). – ISSN 1728-3817


  Аналізуються основні напрямки східноазійської політики США в умовах завершення "холодної війни" – поступовий перехід адміністрації Дж. Г. У. Буша від стратегії "стримування" до "колективного залучення" на регіональному рівні, заходи з інтеграції США в ...
1002205
  Галицька Т.В. Основні напрямки та аналіз програм Європейського Союзу у галузі комунікації, інформації та інформатики // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 37-41. – (Міжнародні відносини ; Вип. 14)
1002206
  Гумін О. Основні напрямки та перспективи розвитку виконання покарання у вигляді довічного позбавлення волі / О. Гумін, М. Коваль // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : науковий журнал / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2020. – С. 236-241. – (Серія : Юридичні науки ; Vol. 7 № 2 (26)). – ISSN 2415-3818
1002207
  Шиманська К.В. Основні напрямки та пріоритети державної міграційної політики України в контексті її євроінтеграційних перетворень // Вісник Житомирського державного технологічного університету : науковий журнал / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2016. – C. 115-120. – (Серія : Економічні науки ; вип. 3 (77)). – ISSN 1728-4236
1002208
  Матвійчук А.В. Основні напрямки та форми взаємодії самоврядних організацій з державою в регулюванні соціальних процесів // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 70. – С. 335-346


  Розглядаються питання взаємодії самоврядних організацій з державою, що є ключовим як для розуміння природи самоврядування й самоврядних організацій так і для їхньої інституціоналізації. Ключові слова: самоврядування, самоврядні організації, держава, ...
1002209
  Щербина В.С. Основні напрямки удосконалення господарського права України на сучасному етапі // Проблеми розвитку науки господарського права і вдосконалення господарського законодавства : (матеріали круг. столу, м. Київ, 4 груд. 2015 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. госп. права ; [упоряд. В.В. Поєдинок]. – Київ : Ліра-К, 2015. – С. 243-245. – ISBN 978-617-7320-15-8
1002210
  Івженко А.С. Основні напрямки удосконалення механізму санації підприємств за сучасних економічних умов // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 4. – С. 142-148. – ISSN 1993-6788
1002211
  Івженко Антоніна Сергіївна Основні напрямки удосконалення механізму санації підприємств за сучасних економічних умов // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 4. – С. 142-148. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто механізм санації підприємства в процесі банкрутства, проаналізовано проблеми впровадження санації на вітчизняних підприємствах, виявлено чинники впливу на процедуру санації підприємства та запропоновано напрями вдосконалення ...
1002212
  Івженко Антоніна Сергіївна Основні напрямки удосконалення механізму санації підприємств за сучасних економічних умов // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 4. – С. 142-148. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто механізм санації підприємства в процесі банкрутства, проаналізовано проблеми впровадження санації на вітчизняних підприємствах, виявлено чинники впливу на процедуру санації підприємства та запропоновано напрями вдосконалення ...
1002213
  Шуба О.А. Основні напрямки управління державним зовнішнім боргом України в умовах фінансової глобалізації // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2011. – № 970. – С. 346-350. – (Економічна ; Вип. 81). – ISSN 0453-8048
1002214
  Курило О.В. Основні напрямки фінансової глобалізації // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 87, ч. 1. – С. 3-9. – Бібліограф.: на 6 назв.
1002215
  Мякота С.С. Основні напрямки фінансової та торговельно-промислової політики гетьмана П. Скоропадського // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 71-76. – (Історія ; вип. 33)


  Зроблена спроба аналізу і оцінки діяльності уряду гетьмана П. Скоропадського у фінансовій, торгівельній та промисловій галузі економіки Української Держави.
1002216
   Основні наукові напрями та найважливіші проблеми фундаментальних досліджень у галузі природничих, технічних і гуманітарних наук на 2009-2013 рр.. – Київ : [Б.в.], 2010. – 24 с.
1002217
  Савчук І. Основні наукові підходи до вивчення просторово-галузевого розвитку господарської діяльності // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2018. – № 2 (539), березень - квітень. – C. 110-120. – ISSN 0130-5247
1002218
  Мельніченко В.В. Основні наукові підходи до менеджменту у сучасній освіті // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. аграрний ун-т ; голов. ред. В.С. Шебанін ; редкол.: Гавриш В.І., Дубініна М.В., Ксьонжик І.В. [та ін.]. – Миколаїв, 2019. – Вип. 1 (101). – С. 118-123. – ISSN 2313-092X


  У статті висвітлено актуальне питання теорії і практики управління освітніми закладами, визначено та схарактеризовано головну проблему реформування сучасної освіти України.
1002219
  Хома Н.М. Основні наукові підходи до осмислення феномена соціальної держави // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 57. – С. 215-223


  Досліджено основні наукові підходи до трактування феномена соціальної держави. Звернено увагу на відмінності оцінки теорії та практики соціальної держави представниками різних ідеологічних течій. Ключові слова: соціальна держава, солідаризм, соціальний ...
1002220
  Лифенко С.П. Основні наукові положення А.О. Сапєгіна та їхнє значення для виконання програм селекції зернових культур : (до 130-річчя з дня народження А.О. Сапєгіна) // Збірник наукових праць Селекційно-генетичного інституту - Національного центру насіннєзнавства та сортовивчення / Селекційно-генетичний інститут - Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення. – Одеса, 2013. – Вип. 22 (62). – С. 6-12
1002221
  Позняков С.П. Основні наукознавчі проблеми у сфері досліджень правового захисту інтелектуальної власності на комп"ютерні програми // Реформування законодавства державних інституцій: досягнення, недоліки та перспективи : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конференції : тези наук. доповідей, (30 травн. 2019 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип. Смеречинська Н.І.]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2019. – С. 31-32. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7674-98-5
1002222
  Чічібабін О Основні начала органічної хімії. / О Чічібабін. – Харків-Київ
1. – 1935. – 424с.
1002223
  Чічібабін О Основні начала органічної хімії. / О Чічібабін. – Харків-Київ
2. – 1936. – 427-785с.
1002224
  Будьоннний Іван Основні небезпечні хімічні речовини які використовуються на хімічно- небезпечних об"єктах України // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 4, квітень. – С. 32-34
1002225
  Будьонний Іван Основні небезпечні хімічні речовини які використовуються на хімічно-небезпечних об"єктах України // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 3, березень. – С. 35-39
1002226
  Будьонний Іван Основні небезпечні хімічні речовини, які використовуються на хімічно-небезпечних об"єктах України // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 5, травень. – С. 35-39
1002227
  Будьонний Іван Основні небезпечні хімічні речовини, які використовуються на хімічно-небезпечних об"єктах України // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 7, липень. – С. 26-29
1002228
  Будьонний Іван Основні небезпечні хімічні речовини, які використовуються на хімічно-небезпечних об"єктах України // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 6, червень. – С. 36-38 : фото
1002229
  Стасюк В.В. Основні негативні емоційні стани військовослужбовця у процесі військово-професійної діяльності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 23-25. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 27). – ISSN 1728-3817


  У статті надано коротку характеристику основних негативних емоційних станів військовослужбовця у контексті його військово-професійної діяльності. The short description of ground negative emotional states of military serviceman in the context of his ...
1002230
  Федяй Н. Основні недоліки діючої транспортної стратегії України до 2020 р. // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту / Державний економіко-технологічний університет транспорту. – Київ, 2015. – С. 37-47. – (Серія "Економіка і управління" ; вип. 31)
1002231
  Піденко О.Р. Основні недоліки та напрямки реформування системи міжбюджетних відносин в Україні // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 283-285. – ISBN 978-966-188-219-4
1002232
  Пирожков Л. Основні неотехнологічні теорії в контексті тристороннього підходу до обгрунтування засад міжнародної торгівлі // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 12. – С. 47-51. – ISSN 0131-775Х
1002233
   Основні новації вступу - 2018 / Прес-служба МОН України інформує // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ : Знання, 2017. – № 11 (160)
1002234
  Машіка В. Основні новели Закону України "Про вибори народних депутатів України" // Історія України. – Київ, 2012. – лютий (№ 8) : Правознавство та інші суспільні науки (№ 2)
1002235
  Шимон Ю. Основні новели Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування" // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Н. Харківська. – Харків, 2019. – № 34/36 (566/568), грудень 2019 р. – С. 8-11
1002236
  Машіка В. Основні новели Закону України "Про Всеукраїнський референдум" // Історія України. – Київ, 2013. – квітень (№ 8). – С. 1-6
1002237
  Машіка В. Основні новели Закону України "Про громадські об"єднання" // Історія України. – Київ, 2012. – серпень (№ 32) : Правознавство та інші суспільні науки (№ 8)
1002238
  Машіка В. Основні новели Закону України "Про державну службу" // Історія України. – Київ, 2012. – квітень (№ 16) : Правознавство та інші суспільні науки (№ 4)
1002239
  Машика В.Т. Основні новели Закону України "Про освіту" // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Н. Харківська. – Харків, 2017. – № 33 (493), листопад 2017 р. – С. 2-15


  "...Мета статті - трактування основних новел Закону України "Про освіту"."
1002240
  Машика В.Т. Основні новели Закону України "Про освіту" // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Н. Харківська. – Харків, 2017. – № 34/36 (494/496), грудень 2017 р. – С. 34-38
1002241
  Машіка В. Основні новели кримінально-процесуального кодексу України // Історія України. – Київ, 2012. – листопад (№ 44) : Правознавство та інші суспільні науки (№ 11)
1002242
  Сташис В. Основні новели нового Кримінального кодексу України // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2003. – № 2/3 : Актуальні проблеми юридичної науки в Україні. – С.612-626
1002243
   Основні новели проекту нового Цивільного кодексу України / А Кузнецова, Я. Шевченко, О. Підопригора, М. Сибільон, В. Луць, Д. Боброва, Ромовська, 3. // Українське право : науково-практичний часопис / Українська Правнича Фундація. – Київ, 1997. – № 3 (8) : Кодифікаційний процес в Україні. – С. 24-42


  Конференція відбулася в м. Києві 18-20 червня 1997 р., організована Міністерством юстиції України, Комітетом Верховної Ради України з питань правової політики та судово-правової реформи, Академією правових наук України, КНУ ім. Тараса Шевченка, ...
1002244
  Прокопенко О.Ю. Основні нормативно-правові акти, що регулюють діяльність органів Міністерства внутрішніх справ України як суб"єктів забезпечення правопорядку в регіоні // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2016. – № 2 (61). – C. 48-53. – ISSN 1727-1584
1002245
  Писаренко Р.В. Основні області застосування ГІС для вирішення військових завдань / Р.В. Писаренко, О.М. Софієнко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 26. – С. 392-394


  У роботі проводиться аналіз сучасного стану розвитку та описуються концептуальні підходи щодо створення геоінформаційних систем військового призначення.. Приводяться пропозиції щодо організації та ефективного використання розподілених баз даних як ...
1002246
  Зоря О.П. Основні облікові оцінки та ефект змін в обліковій політиці ПАТ "МетаБанк" / О.П. Зоря, В.В. Газієва // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 15/16, серпень. – С. 56-61. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6792
1002247
  Дрозд Ю.В. Основні ознаки адміністративного примусу держави // Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених : науково-практичний збірник / Міністерство внутрішніх справ України. – Київ, 2009. – № 84. – С. 11-16.
1002248
  Тришкіна Т.В. Основні ознаки власне-окличних речень // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 41-43. – (Іноземна філологія ; Вип. 27)


  Визначаються критерії типологізації окличних речень, пропонується їх дослідження з фонетичного, семантичного, структурно-синтаксичного поглядів.
1002249
  Максакова Р.М. Основні ознаки конституції автономної республіки крим // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 5-12. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
1002250
  Лишак Г. Основні ознаки персонажного маскування в прозі Івана Франка // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Вип. 22. – С. 48-53. – ISSN 2307-2261
1002251
  Єрмоленко Д.О. Основні ознаки правової свідомості молоді // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 22-26. – (Право ; № 4 (38)). – ISSN 1813-338Х
1002252
  Занфірова Т.А. Основні ознаки принципу свободи праці за трудовим правом України // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. С.Г. Стеценко. – Київ, 2017. – № 2 (26). – С. 187-192. – ISSN 2306-9082
1002253
  Старицька О. Основні ознаки соціальної сутності державної влади // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 3 (183). – С. 137-140
1002254
  Кравченко М.Г. Основні ознаки та вимоги до якісного закону // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничо-поліграфічний центр "Київ. ун-т". – Київ, 2013. – № 4 (6). – С. 4-17. – ISSN 2227-796X


  Статтю присвячено дослідженню основних ознак та вимог, яким має відповідати якісний юридичний закон в сучасній Україні. The article is devoted to the research of main features and requirements which a high-quality law must fit in the modern Ukraine.
1002255
  Ковальчук О. Основні ознаки та функції географічного зазначення як об"єкта права інтелектуальної власності // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 227-229. – ISBN 978-617-7069-14-9
1002256
  Бедрій М.М. Основні ознаки українських копних судів ( XIV - XVIII ст.) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2009. – № 1. – С. 30-35.
1002257
  Запорожець Л.М. Основні опозиційні ознаки мови і мовлення / Л.М. Запорожець, І.Р. Корольов // Основи мовознавства : підручник / І.О. Голубовська, С.М. Лучканин, Ф.М. Чемес, А.М. Безпаленко, Л.М. та ін. Запорожець. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 105-110. – ISBN 978-966-439-983-5
1002258
   Основні опубліковані праці д.і.н., проф. І.Ф. Чернікова // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2010. – № 4. – С. 217-224. – ISSN 1608-0599
1002259
  Титаренко О.Р. Основні організації та інститути країн ЄС, що здійснюють інформаційно-аналітичні та незалежні дослідження геополітичних, геоекономічних, регіональних і державних проблем / О.Р. Титаренко, О.В. Александров // Публічне управління: ціннісні орієнтири, стандарти якості та оцінка ефективності : матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 26 трав. 2017 р.) : у 5 ч. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [Фонд Ганса Зайделя, Представництво в Україні] ; за заг. ред. В.С. Куйбіди, А.П. Савкова, С.В. Загороднюка. – Київ : НАДУ, 2017. – Ч. 5 : Геополітичні та геоекономічні трансформації: оцінка структурних зрушень. – С. 80-82
1002260
  Пилипенко І.О. Основні організаційні заходи відтворення основних засобів підприємств ліфтового господарства // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Димченко О.В., Бібік Н.В., Газола П. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 2 (148). – С. 47-52. – Бібліогр.: 14 назв. – (Серія : Економічні науки). – ISSN 2522-1809
1002261
  Осипов В.М. Основні організаційно-економічні складові стратегічного планування розвитку інформаціійного сектора України / В.М. Осипов, А.В. Солдаткіна // Економічні інновації : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Амоша О.І., Андрєєва Н.М., Бутенко А.І. [та ін.]. – Одеса, 2017. – Вип. 63. – С. 216-223. – ISSN 2524-003X
1002262
  Кремпова Н.Л. Основні орієнтири для оздоровлення бюджету України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 5 (108). – С. 73-75
1002263
  Женченко М.І. Основні осередки видання правничої літератури в Чехо-Словаччині між двома світовими війнами // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2005. – Т. 19. – С. 81-84


  Розглянуто діяльність у сфері видання правничої літератури вищих навчальних закладів, різних установ та організацій української діаспори в міжвоєнній Чехо-Словаччині. The activity in sphere of the edition of the legal literature of higher ...
1002264
  Кондратюк Т. Основні особливості американської версії англосаксонської традиції державного управління : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 6. – С. 77-79. – Бібліогр.: 23 назви
1002265
  Гривнак К. Основні особливості визначення податкових зобов"язань з плати за землю на 2021 рік // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / ТОВ "Земельний вісник України" ; редкол.: Галайда А.В., Даниленко А.С., Дорош Й.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1. – С. 39-43


  У лютому цього року настає термін подання податкової звітності із плати за землю на 2021 рік власникам землі таземлекористувачами. Податкову декларацію із земельного податку та з орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності ...
1002266
   Основні особливості діяльності ЗМІ в Україні. Медіа і вибори 2002 року. – Київ, 2002. – 40с.
1002267
  Поліха Ігор Зіновійович Основні особливості і результати розвитку багатопартійної політичної системи в Індії : Дис... канд. іст.наук: 07.00.02 / Поліха Ігор Зіновійович; КУ. – К, 1997. – 206л. – Бібліогр.:л.166-190
1002268
  Поліха Ігор Зіновійович Основні особливості і результати розвитку багатопартійної політичної системи в Індії (1947-1997 рр.) : Автореф... кандид. історичн.наук: 07.00.02 / Поліха Ігор Зіновійович; КУ ім. Т.Шевченка. Ін-тут міжнародних відносин. – К., 1997. – 21л.
1002269
  Кружков В.С. Основні особливості класичної російської філософії / В.С. Кружков. – Київ, 1944. – 18с.
1002270
  Антонюк О.С. Основні особливості коливання рівня Чорного моря за історичний час // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 30-34. – Бібліогр.: 20 назв. – (Серія "Географія. Землеустрій. Природокористування" ; вип. 1)
1002271
  Лямець А.М. Основні особливості комплектування фондів Александрійської бібліотеки: закупівлі, передплата періодики, дари // Сходознавство / Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського Нац. акад. наук України. – Київ, 2013. – № 61. – С. 55-77. – ISSN 1682-671Х
1002272
  Ажажа М.А. Основні особливості механізмів державного управління інвестиціями в людський капітал // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 5-9. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401
1002273
  Бернюков А.М. Основні особливості релятивізму в концепції юридичної герменевтики А. Кауфмана (філософсько-теоретичний аналіз) // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 12 (54). – С. 7-16. – ISSN 2222-5374
1002274
  Ледняк Ю. Основні особливості системи образів повісті Ф. Дюрренматта "Підозра" / Ю. Ледняк, Г. Ледняк // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов"янськ, 2015. – Вип. 2. – С. 188-198. – ISSN 2411-6548
1002275
  Мусеєв М.С. Основні особливості сучасної інфраструктури // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 2, січень. – С. 140-144. – ISSN 2306-6814
1002276
  Свідер І.А. Основні особливості темпоральних емотивів // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 142-143
1002277
  Попович М.Д. Основні парадигми теорії та історії культури // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 58. – С. 135-144
1002278
  Попович М.Д. Основні парадигми теорії та історії культури // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 60. – С. 132-143
1002279
  Товмасян В.Р. Основні параметри конкурентоспроможності країни та механізм підвищення її рівня в Україні // Зовнішня торгівля: право та економіка / Мін. економіки та з питань європейської інтеграції України; Укр.академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2006. – № 2. – С. 22-27. – Бібліогр. на 8 пунктів
1002280
  Загорська Д.М. Основні параметри розвитку страхового ринку в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 3. – С. 32-34 : рис. – Бібліогр.: 10 назв
1002281
  Кудрявцева О.Д. Основні параметри сполучуваночті прийменників з іменниками у сучасній німецькій мові (на матеріалі художнього стилю) // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 4 : Філологічні науки. – С. 118-122. – ISSN 1729-360Х
1002282
  Магур Р.Р. Основні педагогічні проблеми виховання дітей у сучасний період розвитку суспільства : (Агресія в учнівському середовищі) / Р.Р. Магур, Г.Р. Чмуневич // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 5. – С. 23-27. – Бібліогр.: 7 назв
1002283
   Основні педагогічні проблеми виховання дітей у сучасний період розвитку суспільства (Агресія в учнівському середовищі) Продовження див. у № 5, 2012 р. // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 4. – С. 26-29
1002284
  Олейнікова Л.Г. Основні переваги Податкового кодексу та практика його впровадження // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.17. – С. 242-246. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1002285
  Галецький С.М. Основні переваги та недоліки електронного навчання (E-Learning) / С.М. Галецький, Т.І. Галецька // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2018. – Вип. 167. – С. 176-179. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1002286
  Стецко С.О. Основні переваги та недоліки застосування рекламних технологій / С.О. Стецко, В.О. Мороз // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2018. – Вип. № 2 (36). – С. 137-138
1002287
  Ольшанська М.В. Основні переваги та недоліки криптовалюти / М.В. Ольшанська, М.О. Редько // Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації : збірник наукових праць / Нац. акад. статистики, обліку та аудиту ; редкол.: Редько О.Ю., Шевчук В.О., Теловата М.Т. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 2 (19). – С. 56-63
1002288
  Печеня В.І. Основні переваги та недоліки юбіквітних міні-атласів // Шевченківська весна - 2015. Географія : зб. наук. праць XIIІ міжнар. наук. міждисциплінар. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [м. Київ, 2-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т ; Наук. т-во студентів і аспірантів. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – Вип. 13 / [уклад.: В.В. Панченко, К.О. Самсонюк, О.Є. Кокозій, Д.О. Шелемеха]. – С. 58-61
1002289
  Манів С.З. Основні передумови вдосконалення розвитку системи народної освіти і професійної підготовки кадрів // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 4. – С. 79-81 : рис. – Бібліогр.: 7 назв
1002290
  Молотов В.М. Основні передумови виконання господарського плану / В.М. Молотов. – Харків, 1931. – 16с.
1002291
  Мокляк В. Основні передумови виникнення студентських самоврядних організацій університетів України (ХІХ - поч. ХХ ст.) // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2013. – Вип. 3 (59). – С. 156-161. – ISSN 2075-1478


  Важливою передумовою виникнення студентського самоврядування вва- жаємо появу недільних шкіл. На початку 60-х рр. ХІХ ст. студенти Київського університету св. Володимира намагалися бути корисними своєму народу в час звільнення його від кріпацтва. ...
1002292
  Удалов І.В. Основні передумови зниження якості питних підземних вод крейдяних водозаборів Східної України / І.В. Удалов, А.В. Кононенко // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 63-70. – Бібліогр.: 22 назв. – (Серія "Геологія. Географія. Екологія" ; вип. 44). – ISSN 2410-7360
1002293
  Кепич Т.І. Основні передумови інноваційного розвитку світового господарства на сучасному етапі // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2009. – № 6 (47). – С. 41-44
1002294
  Почтовюк А.Б. Основні передумови реформування сфери вищої освіти // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ, 2015. – Вип. 11, Т. 1. – С. 147-152. – ISSN 2313-8346


  У статті розкрити основні кризові явища сучасної вищої освіти та передумови необхідності ії реформування.
1002295
  Куруцова Е.С. Основні передумови створення державного фонду сприяння впровадження альтернативної енергетики // Економічні інновації : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень. – Одеса, 2016. – Вип. 61. – С. 192-202. – ISSN 2524-003X
1002296
  Пшеничка О.В. Основні передумови структурно-інноваційних стратегій: світовий досвід // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 75, ч. 2. – С. 278-283.
1002297
  Піюренко І.О. Основні передумови та завдання реформування сільського господарства і хід їх вирішення // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетровський держ аграрний ун-т; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 1, січень. – С. 15-17
1002298
  Ревуцький С. Основні передумови та загальні риси розвитку технологічних парків у високорозвинених країнах світу // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2009. – № 1 (45). – С. 61-70
1002299
  Рибчинська О.Р. Основні передумови та напрямки реалізації концепції "розумного міста" на прикладі міста Львова // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2014. – № 2 (72). – С. 156-166 : рис. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 1562-0905
1002300
  Соловйов О.В. Основні передумови тлумачення конвенції про захист прав та основних свобод людини за принципом ефективності // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2007. – № 757. – С. 27-34. – (Право ; Вип. 1 (2)). – ISSN 0453-8048
1002301
  Баштанник О.В. Основні передумови трансформації та особливості подальшого розвитку дослідницької стратегії політико-інституційної парадигми політичної науки // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – № 2 (118), лютий. – С. 111-117. – ISSN 2077-1800
1002302
  Карпунь І.Н. Основні передумови управління інвестиційним процесом // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.11. – С. 231-235. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1002303
  Муштіна Н. Основні передумови формування спільної північноєвропейської політики та створення Північної Ради // Шевченківська весна: історія : матеріали XV Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2017: Історія" : [м. Київ, 16 берез. 2017 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студентів, Рада молодих вчених ; [редкол.: Є.В. Шатілов (відп. ред.), І.К. Патриляк (голова), І.Г. Адамська (заст. голови) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 160-162. – ISBN 978-966-171-783-9
1002304
  Вітковський О.С. Основні перешкоди та перспективи розвитку малих та середніх підприємств України // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 6. – С. 35-39
1002305
  Кузьминський Є.Г. Основні періоди західної української еміграції // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 119 (№ 4). – С. 85-88. – ISSN 2076-1554
1002306
  Тєлєгін Д.Я. Основні періоди історичного розвитку населення території України у V - першій половині IV тис. до н. е. // Археологія : науковий журнал / Акад. наук України, Ін-т археології ; редкол.: П.П. Толочко, В.Д. Баран, В.Ф. Генінг [та ін.]. – Київ, 1993. – № 1. – С. 15-23. – ISSN 0235-3490
1002307
  Скорик В.О. Основні питання визначення адміністративно-правового статусу органів виконавчої влади // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 71-74. – (Право ; № 3 (37)). – ISSN 1813-338Х
1002308
  Грабенко С.М. Основні питання визначення транспортно-економічних зв"язків міст на прикладі Києва і Чернігова // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1969. – Вип. 6. – С. 168-174 : Табл. – Бібліогр.: 2 назви
1002309
  Толуб"як В.С. Основні питання державного регулювання зайнятості населення в дослідженнях українських науковців // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 7, липень. – С. 102-106 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2306-6806
1002310
  Язиніна Р.О. Основні питання економіко-географічного вивчення виробництва і переробки овочів // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1966. – Вип. 1. – С. 101-105
1002311
  Брайнін Я.М. Основні питання загального вчення про склад злочину / Я.М. Брайнін; МВ і ССО УРСР. КДУ ім.Т.Г.Шевченка. – Київ : Київський університет, 1964. – 189с.


  У книзі досліджуються основні питання загального вчення про склад злочину в радянському кримінальному праві. В ній на підставі судово-прокурорської практики дається аналіз поняття складу злочину та його елементів і розглядаються питання правильної ...
1002312
  Баран Я.А. Основні питання загальної та німецької фразеології / Я.А. Баран. – Львів : Вища школа, 1980. – 156 с. – Список літ.: с. 147-154
1002313
  Яценко С.С. Основні питання загальної частини кримінального права іноземних держав : навч. посібник / С.С. Яценко ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. кримін. права та кримінології. – Київ : Дакор, 2013. – 166, [2] с. – Предм. покажч.: с. 160-163. - Імен. покажч.: с. 164-166. – Бібліогр.: с. 156-159 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7020-06-5
1002314
  Зуєвич Л. Основні питання здійснення представництва в судах. Законодавство. Поради. Судова практика / Л. Зуєвич, Р. Вітюк // Часопис українського судочинства / Нац. акад. правових наук України ; Т-во з обмеж. відповідальністю "Юрінком Інтер". – Київ, 2019. – № 1 (1). – С. 34-133
1002315
  Індиченко П.Д. Основні питання земельно-водного законодавства в світлі Програми КПРС // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1965. – С. 6-10. – (Серія права ; № 6)


  В данной статье на основе решений XXII съезда партии и Программы КПСС об интенсификации сельскохозяйственного производства автором ставится вопрос о крайней необходимости правового урегулирования земельного и водного законодательств. Так, предлагается ...
1002316
  Плеханів Г.В. Основні питання марксизму / В.Г. Плеханів ; З передмовою Д. Рязанова : Держвидав України, 1924. – 190 с.
1002317
  Плеханов Г.В. Основні питання марксизму / В.Г. Плеханов ; З 4-го рос. вид. перек. В. Яровий : Пролетар, 1932. – 124 с. – (Бібліотека марксизму)
1002318
  Плеханов Ю. Основні питання марксізму / Юрій Плеханов. – Львів, 1925. – 95 с.
1002319
  Ільницький О.М. Основні питання нормативно-правового регулювання громадської безпеки // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 4. – С. 54-57
1002320
  Француз-Яковець Основні питання організації діяльності двопалатних парламентів Європи // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 10 (132). – С. 32-38
1002321
  Гернле Е. Основні питання пролетарського виховання / Едвін Гернле ; за ред. ф з вступ. статтею С. Ярославенка. – Харків : Радянська школа, 1933. – 143 с. – (Робітнича бібліотека вчителя)
1002322
  Коваленко Т.П. Основні питання радянського спадкового права / Т.П. Коваленко. – Київ, 1971. – 50с.
1002323
  Піоро І.С. Основні питання ранньосередньовічної археології Південно-Західного Криму // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1970. – С. 96-99. – (Серія історії ; № 12)
1002324
   Основні питання реформування пенсійної системи в Україні : серпень 2018 р. / [Р. Бонд] ; USAID від америк. народу. – Київ : [б. в.], 2018. – 64 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 63-64 та в підрядк. прим. – (USAID від американського народу ; Проект USAID "Трансформація фінансового сектору")
1002325
  Глібко М.І. Основні питання розвитку виробничих сил Полісся УРСР // 11-а Наукова сесія КДУ, присвячена 300-річчю возз"єднання України з Росією / ім. Шевченка Т.Г. КДУ. – Київ, 1954. – С. 18-22
1002326
  Гурович М.Г. Основні питання розвитку колгоспно-ринкової торгівлі на Україні / М.Г. Гурович. – Київ, 1940. – 178с.
1002327
  Глібко М.І. Основні питання розвитку соціалістичного сільського господарства Полісся УРСР / М.І. Глібко, 1954. – с.91-103. – Окремий відбиток
1002328
  Цілуйко К.К. Основні питання розвитку українського правопису в ХІХ віці : автореф. дис. ... канд. філол. наук / Цілуйко К. К. ; Ін-т мовознавства АН УССР. – Київ, 1947. – 275 с.
1002329
  Язиніна Р.О. Основні питання розвитку харчової промисловості Південного економічного району : промисловість // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1976. – Вип. 20. – С. 72-78 : Табл.
1002330
  Лебеденко Є. Основні питання статті 257 КК України ("Бандитизм") // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – С. 227-229
1002331
  Мєдвєдєва О.О. Основні підземні водоносні горизонти в межах Татарбунарського району Одеської області // Актуальні проблеми гідрогеології : матеріали II наук. конф. (м. Харків, 4-6 листоп. 2015 р.) / М-во освіти і науки України, Ін-т геол. наук НАН України [та ін.] ; [редкол.: М.О. Азаренков та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2015. – С. 21-23
1002332
  Лобойко Л. Основні підстави і цілі реформування кримінально-процесуального законодавства України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 2. – С. 36-42. – ISSN 0132-1331
1002333
  Чугунов Я І. Основні підсумки виконання бюджету у 2001 році / Я І. Чугунов, інш. і // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 5. – С.85-113
1002334
  Чугунов І.Я. Основні підсумки виконання бюджету у 2002 році : бюджет / І.Я. Чугунов, Р.В. Луценко // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 5. – С. 25-45 : Табл.
1002335
  Гуржій А.М. Основні підсумки виконання Державної програми прогнозування науково-технологічного та інноваційного розвитку України // Наука та наукознавство : Міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 7-10. – ISSN 0374-3896
1002336
  Патон Б.Є. Основні підсумки діяльності Національної академії наук України в 2012 році та напрями її подальшої роботи // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2013. – № 5. – С. 3-5. – ISSN 0372-6436


  Доповідь Президента НАН України академіка НАН України Б.Є. Патона на сесії Загальних зборів НАН України18 квітня 2013 року.
1002337
  Патон Б.Є. Основні підсумки діяльності Національної академії наук України та заходи з реалізації Концепції розвитку НАН України на 2014-2023 роки (доповідь на сесії Загальних зборів НАН України 3 квітня 2014 року) // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2014. – № 5. – С. 8-16. – ISSN 0372-6436
1002338
  Патон Б.Є. Основні підсумки діяльності Національної академії наук України у 2017 році та завдання на наступний період : доп. президента НАН України акад. Б.Є. Патона заг. зборам НАН України 26 квіт. 2018 р. / [Б.Є. Патон]. – Київ : Академперіодика, 2018. – 43, [1] с. – Книга описана за обкл.
1002339
  Патон Б.Є. Основні підсумки діяльності Національної академії наук України у 2017 році та завдання на наступний період (доповідь на сесії Загальних зборів НАН України 26 квітня 2018 р.) // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2018. – № 5. – C. 8-14. – ISSN 1027-3239
1002340
  Патон Б.Є. Основні підсумки діяльності та перспективи розвитку Національної академії наук України. Доповідь президента НАН України Б.Є. Патона // Наука та наукознавство : Міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 6-16. – ISSN 0374-3896
1002341
  Самойленко Л.Г. Основні підсумки досліджень курганів бронзового віку Степової України у 1974-1983 рр. : (за матеріалами археологічної експедиції КДУ) // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1985. – С. 96-98. – (Історичні науки ; вип. 27). – ISSN 0201-7601 ; 0203-6541


  В тезисах доклада подводятся итоги многолетних исследований курганов бронзового века Степной Украины, проведенных экспедицией НИС КГУ, дается анализ археологического материала из погребений ямной, катакомбной, срубной культур и т.н. культуры ...
1002342
   Основні підсумки і завдання фотограмметричних досліджень у Київському університеті / В.М. Сердюков, Г.О. Патиченко, В.В. Білоус, В.К. Радзієвський // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1984. – С. 66-71. – (Географія ; Вип. 26)
1002343
  Сігуа Г.В. Основні підсумки і проблеми розвитку ВЕЗ в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 40-42. – (Міжнародні відносини ; Вип. 20)


  Розглянуто передумови створення та результати функціонування ВЕЗ в Україні, показано роль ВЕЗ у покращенні інвестиційного клімату. Виявлено конкретні проблеми, які перешкоджають розвитку ВЕЗ та підвищенню ефективності їх діяльності. Special economic ...
1002344
  Будка Р.В. Основні підходи в дослідженні цивільно-правової охорони права інтелектуальної власності в Чеській Республіці // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 182-186. – ISSN 2219-5521
1002345
  Лебедева Н.Г. Основні підходи до вивчення відданості організації // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2012. – С. 234-238. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 35/36). – ISSN 2072-4772
1002346
  Назар Р. Основні підходи до вивчення дискурсу в сучасній лінгвістиці // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2010. – Т. 28 : Мовознавство. – С. 259-273. – ISSN 1728-9572
1002347
  Богуславський О.В. Основні підходи до вивчення елементів ринкової інфраструктури у сучасній економіці та особливості їх застосування // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, Ю.І. Єхануров [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 1 (32). – С. 69-76


  У статті розглядаються підходи до дослідження елементів ринкової інфраструктури у сучасній економіці. Виділено основні підходи, що застосовуються при вивченні ринкової інфраструктури: хронологічний, генеалогічний, теоретико-економічний, інституційний, ...
1002348
  Турченко Ю.В. Основні підходи до вивчення інформаційної політики // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 48. – С. 671-677. – ISSN 1563-3349
1002349
  Козлова І.В. Основні підходи до вивчення міста та специфіка соціології у вивченні містотворчих процесів // Вісник Львівського університету : збірник наук. праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 266-275. – (Серія соціологічна ; Вип. 6). – ISSN 2078-144X


  Розглянуто існуючі підходи та концепції розгляду міста й містотворчих процесів. У процесі огляду визначено низку спільних позицій авторів, які працюють у цьому напрямку, а також методологічні лакуни, які потребують наукового заповнення.
1002350
  Пучкина В.В. Основні підходи до вивчення стильових особливостей людини в сучасній психології // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 110-114. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 17/18). – ISSN 1728-3817


  Зроблено теоретичний аналіз основних сучасних підходів до вивчення стильових проявів людини: стилі життя, стилі поведінки, стилі спілкування, стилі діяльності, стилі мислення. Виділено найменш досліджені питання стильової проблематики (компоненти, ...
1002351
  Малиш Л.О. Основні підходи до вивчення структури дослідницької методології // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2016. – Т. 187 : Соціологічні науки. – C. 3-7. – ISSN 1996-5931
1002352
  Криленко В.І. Основні підходи до визначення індикаторів фінансової безпеки аграрного сектора // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаївський нац. аграрний ун-т. – Миколаїв, 2016. – Вип. 1 (88). – С. 3-8. – ISSN 2313-092X
1002353
  Ковальчук О.В. Основні підходи до визначення критеріїв класифікації банківських ризиків // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2011. – Вип. 32. – С. 316-324
1002354
  Мостіпан О.М. Основні підходи до визначення критеріїв та чинників ефективності виборчих систем // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 39-41. – (Філософія. Політологія ; Вип. 101). – ISSN 1728-3817


  У статті розкриваються основні підходи до визначення критеріїв ефективності виборчих систем. В статье раскрываются основные подходы к определению критериев эффективности избирательных систем. The basic approaches of finding the criteria of efficiency ...
1002355
  Гарат Р.М. Основні підходи до визначення міжнародно-правового статусу Співдружності Незалежних Держав // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 726-731. – ISSN 1563-3349
1002356
  Гapam P.M. Основні підходи до визначення міжнародно-правового статусу Співдружності Незалежних Держав // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 702-708. – ISSN 1563-3349
1002357
  Квасюк В.В. Основні підходи до визначення поняття "біотероризм" // Інформація і право : науковий фаховий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; редкол.: Пилипчук В.Г., Брижко В.М., Попик В.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (27). – С. 121-125. – ISSN 2616-6798
1002358
  Хромець О.Л. Основні підходи до визначення поняття "виборчі технології" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 111-113. – (Філософія. Політологія ; вип. 84/86). – ISSN 1728-3817


  У даній статті здійснюється спроба теоретичного визначення поняття "виборчі технології". Наводяться основні тенденції й підходи до визначення даного поняття у вітчизняній і світовій дослідницькій літературі. З"ясовуються основні структурні елементи ...
1002359
  Решота В. Основні підходи до визначення поняття "джерело адміністративного права" // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 855. – С. 100-108. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1002360
  Боярська-Хоменко Основні підходи до визначення поняття "освіта дорослих" у країнах Центральної та Східної Європи // Педагогічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. ; редкол.: Шоробура І.М., Галус О.М., Крищук Б.С. [та ін.]. – Хмельницький, 2017. – Вип. 23. – C. 18-22. – ISSN 2309-9127
1002361
  Фомічов Костянтин Основні підходи до визначення поняття "предмет доказування" // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 4 (172). – С. 137-141
1002362
  Томин О.О. Основні підходи до визначення поняття мисливства як виду спеціального використання об"єктів тваринного світу // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 44. – С. 438-442. – ISSN 1563-3349
1002363
  Клименко І.В. Основні підходи до визначення понять "електронний уряд" та "електронне урядування" : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 6 (78). – С. 93-96. – Бібліогр.: 20 назв
1002364
  Ізарова І.О. Основні підходи до визначення ролі судді в цивільному судочинстві у роботах представників наукової школи Київського національного університету імені Тараса Шевченка // Пам"яті професора Павла Петровича Заворотька. Актуальні проблеми правової науки : [зб. статей] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. ; за заг. ред. Н.П. Шишкової. – Київ : Прецедент, 2014. – С. 57-64. – ISBN 978-966-520-178-6
1002365
  Гончарова О.М. Основні підходи до визначення суті реструктуризації підприємств // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : Збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства": До 170-річчя Київсбкого нац. ун-ту імені тараса Шевченка; До 60-річчя економічного фак-ту / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2004. – Вип. 4. – С. 9-12
1002366
  Григоренко Є.І. Основні підходи до визначення сутності та цінності сучасної конституції / Є.І. Григоренко, О.С. Передерій // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1106. – C. 52-54. – (Серія "Право"). – ISSN 2075-1834
1002367
  Усольцева М.М. Основні підходи до вирішення проблем жіночої освіти в окрузі Мадрас (1880–1910-ті рр. ) // Сходознавство / Нац. акад. наук України ; Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського. – Київ, 2013. – № 64. – C. 140-159. – ISSN 1682-671Х
1002368
  Галасюк С.С. Основні підходи до державного регулювання у сфері туризму // II International scientific conference "Corporate governance: strategies, technology, processes" : October 26, 2018 : proceedings of the conference / "Corporate governance: strategies, technology, processes", intern. sci. conf. – Leipzig : Leipzig University ; Baltija Publishing, 2018. – С. 20-23. – ISBN 978-9934-571-53-4
1002369
  Гончарук П.А. Основні підходи до дослідження комунікативних здібностей / П.А. Гончарук, Л.А. Лукаш // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 153-161. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 2)
1002370
  Люльчак З.С. Основні підходи до ефективного функціонування регіонального паливно-енергетичного комплексу / З.С. Люльчак, Н.І. Хтей, Л.І. Сопільник // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 669 : Логістика. – С. 295-303. – ISSN 0321-0499
1002371
  Федорова Н. Основні підходи до забезпечення захисту прав на телеформат у США // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України ; ред.: Орлюк О.П., Петренко С.А., Мацкевич О.О. [ та ін.]. – Київ, 2016. – № 6 (92). – С. 31-38. – ISSN 2308-0361
1002372
  Котух Є.В. Основні підходи до забезпечення кібербезпеки: досвід країн вишеградської четвірки // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3, лютий. – С. 68-74. – ISSN 2306-6814
1002373
  Шевчук З.С. Основні підходи до забезпечення принципів академічної доброчесності учасників освітнього процесу закладів вищої освіти в умовах дистанційного навчання // Теоретико-методологічні та практичні аспекти в підготовці вчителя правознавства: досвід і проблеми : тези Всеукр. наук.- практ. конф. (04.12. 2020 р., м. Кам"янець-Подільський) / Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка [та ін. ; редкол.: В.А. Дубинський (співголова) та ін.]. – Кам"янець-Подільський : Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2021. – С. 105-108
1002374
  Сердюк Н. Основні підходи до застосування інформаційних технологій у процесі викладання іноземних мов / Н. Сердюк, І. Хрін // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; редкол.: Кіраль С.С., Коваль В.І., Корпанюк М.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – C. 131-139. – (Серія "Філологія" ; вип. 28). – ISSN 2309-1517
1002375
  Кань В. Основні підходи до інструментальної підготови студентів з Китаю // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2016. – С. 308-311. – (Педагогічні науки ; № 3 (54), вересень). – ISSN 2078-2128
1002376
  Катан Л.І. Основні підходи до класифікації банківських продуктів / Л.І. Катан, С.О. Сотніков // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 22, листопад. – C. 5-9. – ISSN 2306-6814
1002377
  Ткаченко А.М. Основні підходи до класифікації виробничих витрат підприємства // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2010. – Вип. № 41. – С. 234-241. – ISSN 2072-1692
1002378
  Свищук А.С. Основні підходи до класифікації податкового регулювання економіки // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 12. – С. 16-19. – Бібліогр.: 7 назв
1002379
  Давидовська Г. Основні підходи до класифікації соціальних підприємств // Економічний дискурс : міжнародний науковий журнал / Львів. торговельно-екон. ун-т ; Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; ГО "Наук. клуб "СОФУС" ; голов. ред. Барна М.Ю. ; редкол.: Андрейків Т.Я., Анісіч З., Барроз Р. [та ін.]. – Тернопіль, 2021. – Вип. 1/2. – С. 132-137. – ISSN 2410-0919
1002380
   Основні підходи до математичного моделювання біологічної продуктивності ціаней як сировинної бази біоконверсії / А.В. Насенко, О.В. Новохатько, Т.Ф. Козловська, С.В. Дігтяр, О.О. Никифорова // Екологічна безпека : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуцький нац. ун-т ім. Михайла Остроградського ; голов. ред. М.В. Загірняк [та ін.]. – Кременчук, 2016. – Вип. 2 (22). – С. 118-127 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2073-5057
1002381
  Шульга Н.Д. Основні підходи до моделювання освітньої політики: вітчизняний і зарубіжний досвід // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 22, листопад. – C. 148-152. – ISSN 2306-6814


  Стаття присвячена аналізу моделей освітньої політики, які набули поширення у зарубіжних країнах і на національному грунті. Розглянуто особливості, виокремлено позитивні та негативні ознаки різних моделей, з"ясовано роль держави у впровадженні тієї чи ...
1002382
  Повідайчик О.С. Основні підходи до науково-дослідницької роботи студентів / О.С. Повідайчик, М.М. Повідайчик // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – С. 216-218. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (40)). – ISSN 2524-0609
1002383
  Федорчак О.В. Основні підходи до наукового визначення інвестиційного клімату // Ефективність державного управління : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; Львів. регіон. ін-т держ. упр. ; редкол.: Загорський В.С., Ліпенцева А.В., Каляєв А.О. [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 1/2 (46/47), ч. 1 : Державне управління. – С. 162-171
1002384
  Палієнко В.П. Основні підходи до обгрунтування концепції морфоструктурно-неотектонічного районування областей розповсюдження корисних копалин / В.П. Палієнко, М.Є. Барщевський, Р.О. Спиця // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Мін. осв. і науки Укр. – Київ, 2010. – Вип. 2 (59) : Присвячується 90-річчю Олександра Мефодійовича Маринича. – С. 11-15. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 0868-6939
1002385
  Бубир Н.О. Основні підходи до організації освітнього геоінформаційного порталу у вищому навчальному закладі // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – Вип. 18. – С. 20-22 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2075-1893
1002386
  Кіянка І.Б. Основні підходи до осмислення поняття популізму: історичний і сучасний концепти // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – С. 4-14. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 79). – ISSN 1563-3349
1002387
  Цапліна К.М. Основні підходи до оцінки якості води рівнинних водосховищ за вищою водяною рослинністю / К.М. Цапліна, М.І. Лінчук // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2011. – Т. 1 (22). – C. 32-36.


  В роботі запропоновані підходи до застосування біотичних індексів в оцінці якості води за вищими водяними рослинами. Ключові слова: вища водяна рослинність; водосховище; оцінка; якість води. В роботе предложены подходы к применению биотических ...
1002388
  Солодовнік О.О. Основні підходи до оцінювання економічної та фінансової безпеки: сутність і напрями вдосконалення // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 2 (517) : Парадигма циркулярної економіки в умовах України. – C. 6-12. – ISSN 2222-4459
1002389
  Таньчук О.А. Основні підходи до оцінювання ефективності публічного управління // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2015. – № 3 (78). – С. 63-71. – ISSN 2310-2837


  У статті розглянуто основні підходи до оцінювання ефективності публічного управління. Розкрито сутність поняття "критерій ефективності". Виділено та досліджено основні критерії оцінювання публічного управління і визначено його особливості. Розглянуто ...
1002390
  Габріелова Т.Ю. Основні підходи до оцінювання ефективності системи доставки спеціальних вантажів / Т.Ю. Габріелова, І.В. Василенко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 5 (131). – С. 155-160 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
1002391
  Черкунов О.В. Основні підходи до періодизації процесу становлення виробничої функції трудового права // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; редкол.: Іншин М.І., Щербина В.І., Сахарук І.С. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. № 1. – С. 111-119. – ISSN 2617-5967
1002392
  Правдівцева Ю.С. Основні підходи до підвищення кваліфікації вчителів середніх шкіл США // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; за загальною ред. В.І. Євдокимова, О.М. Микитюка. – Харків, 2013. – Вип. 40. – С. 188-194


  "У статті розглянуто основні підходи до підвищення кваліфікації вчителів середніх шкіл США. З’ясовано, що ефективними підходами є такі, як особистісно-орієнтований, поведінковий (біхевіористський) та соціально-психологічний. Установлено, що в основу ...
1002393
  Панова Л.В. Основні підходи до платіжних рахунків з базовими послугами: в контексті Директиви 2014/92/ЄС // Гармонізація приватно-правового законодавства України із законодавством країн ЄС : збірник ст. і тез IX міжнар. цивілістичного форуму : Харків, 11-12 квіт. 2019 р. / Нац. акад. прав. наук України, Від-ня цивіл.-прав. наук, Асоц. цивіл.-прав. наук ; [упоряд. і відп. ред.: О.В. Кохановська ; редкол.; Н.С. Кузнєцова та ін.]. – Київ : Знання України, 2019. – С. 222-229. – ISBN 978-966-316-449-6
1002394
  Назарчук Д.М. Основні підходи до побудови економіко-математичних моделей банківської діяльності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 45-47. – (Економіка ; Вип. 66/67). – ISSN 1728-3817


  Викладено основні підходи до побудови економіко-математичних моделей банківської діяльності.
1002395
  Страхарчук В.П. Основні підходи до побудови системи контролю банківських ризиків, що не піддаються кількісній оцінці / В.П. Страхарчук, А.Я. Страхарчук // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2007. – № 2. – С. 176-184. – ISSN 1562-0905
1002396
  Дмитрук А.В. Основні підходи до поняття майнові права інтелектуальної власності // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.]. – Дрогобич, 2015. – № 3/4 (14/15). – С. 427-429. – ISSN 2413-6433
1002397
  Дмитрук А. Основні підходи до поняття права інтелектуальної власності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 71-75. – (Юридичні науки ; вип. 2 (103)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена науковому дослідженню поняття права інтелектуальної власності. В дослідженні визначаються основні теорії походження авторського права та права промислової власності, висвітлюється цікаві факти походження самого терміну "інтелектуальна ...
1002398
  Ачкасов А.Є. Основні підходи до приватизації // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 9. – С. 3-7
1002399
  Найдьонова Г. Основні підходи до проблеми відображення тілесності в західній і витчизняній психології // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2006. – Вип. 7. – С. 123-127


  Проаналізовано методологічні підходи до проблеми відображення тілесності у західній та вітчизняній психологи". Виявлено основні відмінності у позиці)" щодо вивчення відображення власного тіла у зарубіжних та вітчизняних дослідженнях. Вивчення ...
1002400
  Спицька Л.В. Основні підходи до проблеми регіонального розвитку // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 154-162
1002401
  Пастух Л.В. Основні підходи до проблеми сензитивності особистості практичних психологів закладів освіти // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2013. – С. 405-409. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 38/39). – ISSN 2072-4772
1002402
  Третяк А.М. Основні підходи до проектування землекористування структурних елементів місцевої екомережі / А.М. Третяк, Л.А. Лунько // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й.М. Дорош, В.І. Курило, А.М. Третяк [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3. – С. 47-53 : рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2306-1677
1002403
  Ляшенко О. Основні підходи до проєктування змісту базової середньої освіти // Проблеми сучасного підручника : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; редкол.: Арістова Н.О., Топузов О.М., Акірі І.К. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 24. – С. 109-119. – ISBN 978-966-644-446-5. – ISSN 2411-1309
1002404
  Геник О. Основні підходи до реалізації інноваційного потенціалу підприємств та його оцінка // Формування ринкової економіки в Україні : науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 21 : Фінансово-економічні перспективи розвитку України в умовах глобалізації. – С. 90-95. – ISSN 0201-758Х
1002405
  Лозова О.В. Основні підходи до реалізації соціальної функції держави // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2009. – № 5 (36). – С. 45-49. – (Економічні науки)
1002406
  Птащенко Д. Основні підходи до регламентації уявної оборони в кримінальному праві держав континентальної Європи // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 350-351. – ISBN 978-617-7069-17-0
1002407
  Кравченко М. Основні підходи до реформування системи пільг в Україні // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Національна академія держ. управління при Президентові України ; Дніпропетровський регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2010. – Вип. 3 (6). – С. 155-164
1002408
  Руда Т.В. Основні підходи до розвитку резистентного соціального капіталу Державної митної служби // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Клапків Ю.М. ; редкол.: Варченко О.М., Глінковська Беата, Глонті Владімер [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – № 7/8 (85). – С. 100-105. – ISSN 2309-1533
1002409
  Процюк М.В. Основні підходи до розкриття змісту поняття "м"яка сила" та її інструментів у науковій думці сучасної Польщі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2015. – Вип. 126, (ч. 2). – С. 45-53. – ISSN 2308-6912


  У статті характеризуються основні підходи до розкриття змісту поняття "м"яка сила" та її інструментів у науковій думці сучасної Польщі. Аналізуючи ряд нещодавно опублікованих праць теоретичного і практичного характеру польських дослідників міжнародних ...
1002410
  Пацурківський Ю.П. Основні підходи до розуміння абсолютного характеру речового права // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет. – Чернівці, 2015. – Вип. 765. – С. 67-72. – (Правознавство ; вип. 765). – ISSN 2221-173X
1002411
  Чекотовська О.Е. Основні підходи до розуміння категорії "електронний документ" // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 134-137
1002412
  Кадлубович Т.І. Основні підходи до розуміння людини як суб"єкта політики // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 51. – С. 148-157
1002413
  Романко С.М. Основні підходи до розуміння міжнародного екологічного права як засобу забезпечення основних екологічних потреб людства // Актуальні проблеми соціального права : матеріали всеукр. "круглого столу", присвяч. 40-річчю каф. соц. права, 1 квіт. 2016 р. / Каф. соц. права Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка, Укр. центр соц.-прав. дослідж. ; [редкол.: П.Д. Пилипенко та ін.]. – Львів : Кафедра соціального права Львівського національного університету імені Івана Франка, 2016. – С. 203-207
1002414
  Крисанова Т. Основні підходи до розуміння поняття "кінодискурс" // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. 98-102. – (Серія: Філологічні науки ; № 4 (281) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
1002415
  Вакарюк Л. Основні підходи до розуміння поняття "правовий режим" // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ, 2016. – № 12 (250). – С. 196-201. – ISSN 2307-8049
1002416
  Пацурківськип Ю.П. Основні підходи до розуміння правової категорії "справедливість" // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 33. – С. 255-262. – ISSN 1563-3349
1002417
  Василишин В.О. Основні підходи до розуміння пропаганди тероризму // Інформація і право : науковий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ, 2016. – № 2 (17). – С. 99-105


  Висвітлюються основні підходи до розуміння пропаганди тероризму в сучасних умовах.
1002418
  Корнієнко В.В. Основні підходи до розуміння співвідношення права і закону // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – № 165, ч. 2. – С. 33-38. – (Серія "Право"). – ISSN 2222-5226
1002419
  Трофімов А. Основні підходи до розуміння сутності організаційної прихільності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – C. 58-61. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; вип. 6). – ISSN 1728-3817


  Аналізуються підходи до феномену організаційної прихильності персоналу. Особлива увага приділяється розробкам російських та американських дослідників. Analyzes approaches to the phenomenon of organizational commitment of staff. Particular attention is ...
1002420
  Приходько В.П. Основні підходи до розуміння терміну "політичний аналіз" // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 14. – С. 33-39. – ISBN 966-628-197-5
1002421
  Марчук М. Основні підходи до систематизації засад державного ладу в польській конституційній доктрині // Міжнародна науково-практична конференція "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення" : (м.Київ, 23 черв. 2021 р.) : тези доп. / "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення", Міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2021. – С. 286-290
1002422
  Черняк А.І. Основні підходи до створення моделі оптимізації оцінки інтелектуальних здібностей у Збройних силах України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 90-92. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 8/9). – ISSN 1728-3817


  Присвячено проблемі створення моделі оцінки інтелектуальних здібностей особистості у Збройних силах України. Центральною фігурою у цій моделі є військовослужбовець, що проходить службу за контрактом. The article is devoted to the problem of creation ...
1002423
  Кичук М.М. Основні підходи до створення психологічної моделі саморегуляції психічної стійкості військових керівників / М.М. Кичук, О.С. Мукогоренко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 105-107. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 16/17). – ISSN 1728-3817


  В статті надається аналіз психологічної моделі продуктивної психічної стійкості кадрів військового управління з урахуванням вимог та особливостей професійної діяльності, а також урахування індивідуальних особливостей військового керівника. The ...
1002424
  Олександренко К.В. Основні підходи до створення психолого-педагогічної системи розвитку іншомовної комунікативної компетентності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 27-29. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 1 (32)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу психолого-педагогічних умов розвитку професійної комунікативної діяльності майбутнього фахівця. Основними факторами розвитку професійної комунікативної діяльності є: організаційно-педагогічні, змістовні, технологічні, ...
1002425
  Поліщук Д.С. Основні підходи до сутності механізмів психологічного захисту // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2014. – С. 88-95. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 1 (40)). – ISSN 1683-3309
1002426
  Політило М.П. Основні підходи до трактування поняття "кооперація" як багатогранного явища / М.П. Політило, Л.П. Бондаренко, О.В. Дідух // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Федоренко С.В., Саввов І.А. [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 10, жовтень. – С. 73-77. – ISSN 2306-6806
1002427
  Данилюк Н. Основні підходи до трактування поняття "політичний режим" // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2009. – № 3. – С. 55-61
1002428
  Запара Л.А. Основні підходи до управління: еволюція і перспективи // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 20, жовтень. – С. 16-22. – ISSN 2306-6792
1002429
  Пилявець В.М. Основні підходи до формування безпеки продовольчої продукції в Україні // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2016. – Вип. № 2 (30). – С. 23-25
1002430
  Доманський В.А. Основні підходи до формування кодексу цивільного захисту України // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 3. – С. 4-8. – Бібліогр.: 10 назв
1002431
  Труніна І.М. Основні підходи до формування конкурентної стратегії суб"єктів підприємницької діяльності // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2014. – Вип. 6 (89), ч. 2. – С. 61-68. – ISSN 1995-0519
1002432
  Богма О.С. Основні підходи до формування фінансового механізму на підприємствах // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – С. 135-141 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв. – (Економічні науки ; № 4 (24))
1002433
  Клюй К.А. Основні підходи інтегрованого міського розвитку // Шевченківська весна - 2019. Географія : зб. наук. праць XVIІ міжнар. наук. міждисциплінар. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [м. Київ, 11 квіт. 2019 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [уклад.: А.Д. Яременко, А.А. Шевчук, Є.С. Трикоцька та ін.]. – Київ : Фенікс, 2019. – Вип. 17. – С. 86-89. – ISBN 978-966-136-643-4
1002434
  Седікова І.О. Основні підходи майбутніх студентів до вибору закладу вищої освіти // Innovative educational technologies: european experience and its application in training in economics and management : [training on the topic, July 23-27, 2018] / Baltijas ekonomiskas telpas transformacijas problemu zinatniski-petnieciskais instituts (Latvija). – Riga : Baltija Publishing, 2018. – С. 145-148. – ISBN 978-9934-571-49-7
1002435
  Дядюшкін О.М. Основні підходи релігієзнавчої ідентифікації псевдорелігій // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 19. – С. 12-19


  У статті розглядаються основні підходи щодо застосування поняття "псев- дорелігія" до сучасних функціонуючих рухів та організацій із числа новітніх релігій- них рухів. Зокрема, автор пропонує використовувати як важливий аспект визна- чення ...
1002436
  Трачук Оксана Основні підходи сучасної вітчизняної історичної науки щодо вивчення українських політичних партій доби національно-визвольної революції 1917-1920 рр. // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 258-269. – ISBN 978-966-02-4770-3
1002437
  Багрій В.В. Основні підходи та напрямки організації психологічної допомоги особам, що переживають воєнні події / В.В. Багрій, А.І. Легка // Актуальні проблеми психології особистості та міжособистісних взаємин : матеріали XIV Міжнар. наук.-практ. конф., 23 квіт. 2022 р. / Нац. акад. пед. наук України [та ін. ; міжнар. редкол.: С.Д. Максименко, Л.А. Онуфрієва, С. Клімовський та ін.]. – Кам"янець-Подільський ; Київ ; Херсон ; Жешів ; Ченстохова ; Париж : Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2022. – С. 231-234
1002438
  Вдовічена О.Г. Основні підходи та особливості формування ефективних програм лояльності бренду // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2018. – С. 52-60. – (Економічні науки ; вип. 1/2 (69/70)). – ISSN 2310-8185
1002439
  Любас А.А. Основні підходи та принципи формування міжкультурної компетентності майбутніх фахівців бойового та оперативного забезпечення // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – C. 158-162. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (43)). – ISSN 2524-0609
1002440
  Бурлачук Л.Ф. Основні підходи у вивченні ролі та місця батьківського ставлення в діаді "батько/мати-дитина" / Л.Ф. Бурлачук, А.І. Арамєдова // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 39-41. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 7)


  Проведено аналіз досліджень у вітчизняній та зарубіжній психології з проблем емоційних відносин між батьками та дитиною. Демонструються різноманітні підходи до цієї проблеми, шляхи розвитку вчення про сімейні стосунки.
1002441
  Макаренко Л.О. Основні підходи у дослідженні правової культури в сучасній юридичній науці // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Н.М. Пархоменко, О.Ф. Андрійко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 28. – С. 136-145. – ISSN 0869-2491
1002442
   Основні підходи у формуванні освітніх програм для підготовки агрономів - фахівців з органічного землеробства / В.С. Хахула, О.Г. Олешко, Л.А. Козак, Р.В. Коваленко // Агробіологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Білоцерків. нац. аграр. ун-т ; редкол.: Даниленко А.С., Сахнюк В.В., Примак І.Д. [та ін.]. – Біла Церква, 2017. – № 1 (131). – C. 5-11. – ISSN 2310-9270
1002443
  Федченко О.П. Основні підходи щодо вибору показників якості при проектуванні концептуальної бази даних для автоматизованої інформаційної системи органу військового управління / О.П. Федченко, В.О. Крайнов, Л.А. Заїка // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2021. – Вип. № 73. – С. 120-125. – ISSN 2524-0056
1002444
  Вереша Р. Основні підходи щодо визначення поняття мотиву поведінки // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 4. – С. 33-38. – ISSN 0132-1331
1002445
  Заяць Ю. Основні підходи щодо викладання іноземної мови професійного спрямування у контексті Болонського процесу // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 358-363. – (Серія педагогічна ; Вип. 25, ч. 3)
1002446
  Власова О. Основні підходи щодо вирішення проблем гендерної рівності в сучасній Україні // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 2. – С. 258-260. – ISBN 978-966-439-357-4
1002447
   Основні підходи щодо проведення спеціалізованого курсу з управління оборонною галуззю в широкому контексті безпеки / Л.Р. Клері, М.В. Гребенюк, О.В. Пошедін, А.О. Феклістов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 55-59. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 28). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються основні підходи та особливості щодо проведення міжнародного та національного спеціалізованого курсу з управління оборонною галуззю в широкому контексті безпеки з урахуванням взаємодії систем національної безпеки України та ...
1002448
  Якименко Х. Основні підходи щодо розуміння правового статусу Європейського Союзу // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2008. – № 2 (53). – С. 262-272. – ISSN 1993-0909
1002449
  Кузьменко В.В. Основні планувальні рішення перетину міських магістралей в одному рівні // Проблеми розвитку міського середовища : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т ; голов. ред. Трошкіна О.А. – Київ, 2017. – Вип. № 1 (17). – С. 88-96 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISBN 978-966-929-439-5
1002450
  Тихий В. Основні повноваження Конституційного Суду України // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2003. – № 2/3 : Актуальні проблеми юридичної науки в Україні. – С.287-301
1002451
  Бєлова Ю.С. Основні погляди на проблему автора в сучасному літературознавстві // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Київ, 2017. – С. 31-42. – (Літературознавство ; вип. 2 (86)). – ISSN 2312-1068
1002452
  Лукаш Г.П. Основні позиції теорії конотативної онімії в аспекті концептуального аналізу // И слово Ваше отзовется : [сб. науч. тр. : посвящ. 80-летию со дня рождения д-ра филол. наук, проф. Евгения Степановича Отина] / Гуманит. центр "Азбука" ДонНМУ, Каф. общ. языкознания и истории языка ДонНУ ; [редкол.: Борисова Л.П., Калинкин В.М. (отв. ред.), Першина К.В. и др.]. – Київ : Издательский дом Дмитрия Бураго, 2012. – С. 326-334. – ISBN 978-966-489-126-1
1002453
  Марченко-Бабіч Основні показники аналізу інформаційного потоку в інтересах забезпечення інформаційної безпеки // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2016. – Вип. № 53. – С. 160-165. – ISSN 2524-0056
1002454
   Основні показники виконання народно-господарського плану Молдавської АРСР за 1-ше півріччя 1936 р.Тираспольоку. / [відп. ред. А.Б. Сокол]. – Тірасполь : Держплан та УНГОМАРСР, 1936. – 91 с.
1002455
   Основні показники виконання народно-господарського плану УСРР за 11 місяців 1940 року.. – К., 1940. – 86с.
1002456
   Основні показники виконання народно-господарського плану УСРР за березень 1936 р.. – К., 1936. – 32с.
1002457
   Основні показники виконання народно-господарського плану УСРР за жовтень 1936 року.. – К., 1936. – 104с.
1002458
   Основні показники виконання народно-господарського плану УСРР за квітень 1936 року.. – К., 1936. – 52с.
1002459
   Основні показники виконання народно-господарського плану УСРР за липень 1936 року.. – К., 1936. – 102с.
1002460
   Основні показники виконання народно-господарського плану УСРР за листопад 1936 року.. – К., 1936. – 110с.
1002461
   Основні показники виконання народно-господарського плану УСРР за лютий 1937 року.. – К., 1937. – 115с.
1002462
   Основні показники виконання народно-господарського плану УСРР за травень 1936 року.. – К., 1936. – 84с.
1002463
   Основні показники діяльності банків України на 1 липня 2007 року // Вісник Національного банку України : Науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2007. – № 8. – С. 27.
1002464
   Основні показники діяльності вищих навчальних закладів України на початок 2007/08 навчального року : статистичний бюлетень / Державний комітет статистики України; [відп. за вип. І. Калачова]. – Київ, 2008. – 198с.
1002465
   Основні показники діяльності вищих навчальних закладів України на початок 2012/13 навчального року : стат. бюлетень / Держ. служба статистики України ; [відп. за вип. І. Калачова]. – Київ : Державна служба статистики України, 2013. – 188 с. : іл., табл.
1002466
   Основні показники діяльності вищих навчальних закладів України на початок 2013/14 навчального року : стат. бюлетень / Держ. служба статистики України ; [відп. за вип. І. Калачова]. – Київ : Державна служба статистики України, 2014. – 166 с.
1002467
   Основні показники діяльності ВНЗ України на початок 2011/12 навчального року / Державна служба статистики України // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 5. – С 65-117. – ISSN 1682-2366


  Державна служба статистики України.
1002468
  Шенкаренко М. Основні показники діяльності сфери промислової власності України в 2014 році // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2015. – № 4. – С. 20-27 : табл., рис. – ISSN 1708-7422
1002469
  Гаврильчик В. Основні показники діяльності сфери промислової власності України в I півріччі 2015 року // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2015. – № 7. – C. 38-47 : табл., рис. – ISSN 1608-6422
1002470
  Берчій І. Основні показники діяльності у сфері охорони промислової власності України за 9 місяців 2017 року // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; голов. ред. Абдуліна І.В. – Київ, 2017. – № 10
1002471
  Шенкаренко М. Основні показники діяльності у сфері охорони промислової власності України у I кварталі 2017 року // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Боровик П.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4. – С. 4-9 : табл., рис. – ISSN 1608-6422
1002472
  Берчій І. Основні показники діяльності у сфері охорони промислової власності України у I кварталі 2018 року // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; голов. ред. Абдуліна І.В. – Київ, 2018. – № 5
1002473
  Шенкаренко М. Основні показники діяльності у сфері промислової власності у 2017 році // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; голов. ред. Абдуліна І.В. – Київ, 2018. – № 1. – С. 15-21 : табл., рис. – ISSN 1608-6422
1002474
  Шенкаренко М. Основні показники діяльності у сфері промислової власності України у 2013 році // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект - 2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2014. – № 3. – С. 24-30 : табл., рис. – ISSN 1608-6422
1002475
  Берчій І. Основні показники діяльності у чфері охорони промислової власності України у І півріччі 2017 року // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Боровик П.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 7
1002476
  Козаченко В.М. Основні показники економічного й соціального розвитку міста Києва крізь призму місцевого бюджету 2008 року / В.М. Козаченко, О.В. Романенко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 54-61. – Бібліогр.: с. 54-55


  Розглянуто актуальні питання формування й розподілу бюджету міста Києва у 2008 році. Акцент зроблено саме на соціально-економічній спрямованості статей місцевого бюджету заради добробуту громадян, підвищення рівня життя киян та розвитку столиці України.
1002477
  Джужа О.М. Основні показники злочинності: міжнародний і вітчизняний досвід / О.М. Джужа, В.В. Василевич, О.Г. Кулик // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верхов. Суд України. – Київ, 2012. – № 1 (137). – С. 37-39
1002478
  Макарчук І. Основні показники оцінки платоспроможності та ліквідності підприємств і методика їх визначення // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 7/8 (86/87). – С. 36-41.
1002479
  Казьмір В.А. Основні показники ринку зернових в Україні / В.А. Казьмір, Л.Г. Чорненька // Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. : 26-27 квіт. 2018 р. / [М-во освіти і науки України], Поділ. спец. навч.-реабілітац. соц.-екон. коледж, Терноп. нац. екон. ун-т [та ін. ; голов. ред.: М.М. Тріпак ; редкол.: Anetta Zielinska та ін.]. – Кам"янець-Подільський : Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж, 2018. – С. 116-118. – ISBN 978-966-654-490-5
1002480
  Анісімова О.Ю. Основні показники рівня фінансової інтеграції // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 82, ч. 1. – С. 104-113. – (Європейські дослідження)
1002481
   Основні показники роботи підприємств окремих галузей економіки України різних форм власності : за 1 кв. 2000 р. (Статист.бюлетень). – Київ : Держ. комітет статистики України
Ч.1. – 2000. – 396 с.
1002482
   Основні показники роботи підприємств окремих галузей економіки України різних форм власності : за 1 кв. 2000 р. (Статист. бюлетень). – Київ : Держ. комітет статистики України
Ч.2. – 2000. – 397-816с.
1002483
   Основні показники роботи підприємств окремих галузей економіки України різних форм власності : за 1 кв. 2000 р. (Статист. бюлетень). – Київ : Держ.комітет статистики України
Ч.3. – 2000. – 817-1181с.
1002484
   Основні показники розвитку народного господарства Вінницької області.. – Вінниця, 1957. – 279с.
1002485
  Полунєєв Ю.В. Основні показники сталості трансформаційного розвитку України в процесі підвищення її міжнародної конкурентоспроможності // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2011. – № 7/8. – С. 7-10. – ISSN 1728-6220


  Стаття присвячена аналізу основних показників сталості, що впливають на розвиток України та рівень її конкурентоспроможності в міжнародному масштабі. Доведено необхідність якісних змін цих показників у процесі трансформаційного розвитку країни і ...
1002486
  Дорошенко В.І. Основні показники та індикатори функціонування пасажирської автотранспортної системи / В.І. Дорошенко, К.Д. Діденко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 35-36. – (Географія ; вип. 51). – ISSN 1728-3817


  Присвячено проблемам оцінки рівня розвитку пасажирської автотранспортної системи території. The article deals with the problems of appreciation of development passenger autotransport system of the territory.
1002487
   Основні показники та наріжні камені енергетичної політики Франціїї // Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності. Вид-во "Основа". – Київ, 2006. – № 12. – С. 32-34
1002488
  Горох О. Основні покарання, від яких засуджений може бути звільнений умовно-достроково: перспективи розширення переліку // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 399-400. – ISBN 978-617-7069-15-6
1002489
  Запаранюк В.В. Основні політичні партії Канади на початку XXI ст. // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 702-709. – ISSN 1563-3349
1002490
  Донська А.Г. Основні політичні проекти об"єднання Європи // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 64. – С. 223-234
1002491
   Основні положення "Методики встановлення і використання екологічних нормативів якості поверхневих вод суші та естуаріїв України" / В.М. Жукинський, О.П. Оксіюк, А.П. Чернявська, Г.А. Верниченко // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2001. – Т. 2. – С. 76-83. – ISBN 966-521-129-3
1002492
  Гавриленко О. Основні положення авторського права США (частина 1) // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2006. – № 4. – С. 10-14. – ISSN 1608-6422
1002493
  Шевчук К. Основні положення аксіологічної концепції Р. Інгардена // Філософія Романа Інгардена і сучасність : колект. монографія / А. Брожек, О. Вісич, Ян. Воленський, О. Дармозін, А. та ін. Дахній. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2021. – С. 118-130. – ISBN 978-617-8041-01-4
1002494
  Філатов М. Основні положення американських стратегій "залучення" КНР // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б.в.], 2012. – Вип. 5, ч. 3. – С. 49-50


  За матеріалами суспільно-політичних дискусій в США щодо відносин з Китаєм кінця XX - початку XXI ст.
1002495
   Основні положення Болонського процесу : впровадження в НТУУ "КПІ". – Київ : Політехніка, 2006. – 30 с.
1002496
  Задоя К.П. Основні положення вчення Густава Радбруха про юридичні конструкції як про ідеальні типи // Європейські перспективи : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутр. справ ; Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана ; Київ. міжнар. ун-т [та ін.] ; редкол.: Кузнєцов Є.В., Власюк О.С., Кирилич В.П. [та ін.]. – Київ, 2013. – № 8. – С. 67-69
1002497
  Зеленецький В. Основні положення вчення про забезпечення безпеки суб"єктів кримінального процесу, що ведуть боротьбу з організованою злочинністю / В. Зеленецький, М. Куркін // Прокуратура. Людина. Держава / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2004. – № 4. – С.37-42
1002498
  Гаджаман А. Основні положення діяльності Ради з питань етнонаціональної політики при Президентові України 2006-2009 рр. // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2010. – Вип. 18. – С. 174-175
1002499
  Дубняк С.С. Основні положення еколого-гідроморфологічного напряму досліджень екосистем крупних рівнинних водосховищ // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2008. – Т. 14. – С. 62-74. – Бібліогр.: 24 назв
1002500
  Колтуцька Ірина Анатоліївна Основні положення загальнолінгвістичної концепції А.О. Білецького : 10.02.15: Дис. ... канд. філолог. наук. / Колтуцька Ірина Анатоліївна; ВДУ ім. Л. Українки. – Луцьк, 1999. – 170л. – Бібліогр.:л.147-161
1002501
  Колтуцька Ірина Анатоліївна Основні положення загальнолінгвістичної концепції А.О.Білецького : Автореф... кандид. філолог.наук: 10.02.15 / Колтуцька Ірина Анатоліївна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 19с.
1002502
   Основні положення Закону України "Про доступ до публічної інформації" в контексті інформації про стан довкілля : посібник для громадськості / [Алексєєва Є.А., Жиравецький Т.М. ; наук. ред. Скрильніков Д.В.] ; МБО "Екологія - Право - Людина". – Львів : [Компанія "Манускрипт"], 2012. – 44 с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк.
1002503
  Алексєєва Основні положення Закону України "Про доступ до публічної інформації" в контексті інформації про стан довкілля : посібник для суб"єктів господарювання / [Алексєєва Є.А. ; наук. ред. Скрильніков Д.В.] ; МБО "Екологія - Право - Людина". – Львів : [Компанія "Манускрипт"], 2012. – 36 с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк.
1002504
  Алексєєва Основні положення Закону України "Про доступ до публічної інформації" в контексті інформації про стан довкілля : посібник для суб"єктів владних повноважень на місцевому рівні / [Алексєєва Є.А. ; наук. ред. Скрильніков Д.В.] ; МБО "Екологія - Право - Людина". – Львів : [Компанія "Манускрипт"], 2012. – 38, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк.
1002505
   Основні положення Звіту про Конкурентоспроможність України 2008 : назустріч економічному зростанню та процвітанню / pед. : М. Дрзенік Хану, Т. Гейгер. – Женева : Всесвітній Економічний Форум, 2008. – 74 с. : іл., табл. – Бібліогр.: c. 66-67
1002506
  Гаврушкевич А.Ю. Основні положення кінематики МАО циліндричних зубчастих коліс : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.03.01 / Гаврушкевич Андрій Юрійович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2016. – 24 с. – Бібліогр.: 13 назв
1002507
  Римарчук Р. Основні положення класифікації цивільних правовідносин // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 855. – С. 464-469. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1002508
  Синельникова Р.Д. Основні положення Конституції Соціалістичної Федеративної Республіки Югославії // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1965. – С. 78-83. – (Серія права ; № 6)


  В настоящей статье изложены основные положения конституции Социалистической Федеративной Республики Югославии 1963 г. Анализируются отдельные правовые институты. Подробно показаны новые моменты в конституции, ныне действующей, по сравнению с ...
1002509
  Шишкіна Е. Основні положення концепції заборони неналежного поводження з людиною в практиці Європейського суду з прав людини // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 139-149. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 28). – ISSN 2078-4333
1002510
  Решетнікова І. Основні положення концепції маркетингу на ринку логістичних послуг // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2011. – № 4 (68). – С. 66-69. – ISSN 1606-3732
1002511
  Луговський В.В. та інш Основні положення концепції міждержавної інноваційної політики країн СНД // Науково-технічна інформація. (НТІ) : Науково-практичний інформаційний журнал / Мін. освіти і науки України; УкрІНТЕЛ. – Київ, 2002. – № 2. – С.40-43
1002512
  Пістун М.Д. Основні положення концепції регіонального розвитку України: суспільно-географічний аспект : Суспільно-географічні дослідження // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 22-28. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1561-4980
1002513
  Смирнова С.М. Основні положення концепції системи управління земельними ресурсами / С.М. Смирнова, В.М. Смирнов, Г.В. Яслик // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 23, грудень. – С. 64-70. – ISSN 2306-6792
1002514
  Третяк А.М. Основні положення концепції сучасного землеустрою в Україні // Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2011. – № 4. – С. 12-20
1002515
  Головченко О.В. Основні положення метафізики М.Я. Грота // Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ ; Полтава, 2014. – Вип. 31. – С. 40-53. – ISSN 2075-1443
1002516
  Зінчик А.Г. Основні положення методики визначення кількісного складу парку автомобільної техніки частин і підрозділів Збройних Сил України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 13-15. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 23). – ISSN 1728-3817


  У статті подано основні етапи методики визначення кількісного складу парку автомобільної техніки частин і підрозділів Збройних сил України. При цьому, у формалізованому вигляді, подано напрацювання АТЗ на одну середньостатистичну автомобіле-тонну ...
1002517
  Кільчевський М.О. Основні положення механіки суцільних середовищ / М.О. Кільчевський, 1937. – 13с.
1002518
  Саблук П. Основні положення нової економічної парадигми національної продовольчої безпеки України в ХХ! ст. // Економіка України : Політико- економічний ж-л / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2002. – № 5. – С.54-61. – ISSN 0131-775Х
1002519
  Пурський О.І. Основні положення організації моніторингу соціально-економічного розвитку регіону на основі інформаційних технологій / О.І. Пурський, І.О. Мороз // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : інформ.-аналіт. журнал / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 8. – С. 11-14 : рис. – Бібліогр.: 15 назв
1002520
   Основні положення організації науково-дослідної та матодичної роботи в державних архівних установах України. – Київ, 2001. – 52с.
1002521
  Міхна Агнес Основні положення педагогічної системи бл. Марцеліни Даровської // Духовно-моральне виховання особистості: реалії та перспективи : матеріали Міжнар. конф., 19-20 квіт. 2018 р. / [Терноп. обл. комун. ін-т післядиплом. пед. освіти ; редкол.: О.М. Петровський та ін. ]. – Зарваниця : ТОКІППО, 2019. – С. 97-109. – (Науковий, методичний, інформаційний збірник ; 15)


  Блаженна Марцеліна Даровська (1827 - 1911), Marcelina Darowska — польська шляхтичка, графиня, релігійна діячка, просвітителька, блаженна Римо-Католицької церкви.
1002522
   Основні положення про роль адвокатів, прийняті VІІІ Конгресом ООН по запобіганню злочинам у серпні 1990 р. // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 7. – С. 246-249. – ISSN 1026-9932
1002523
  Ключковський Ю. Основні положення проекту Виборчого кодексу України // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2010. – № 2/3 (24/25). – С. 130-144


  Викладаються основні проблеми і підходи до розробки проекту Виборчого кодексу України. Вказуються цілі кодифікації виборчого законодавства України, визначається обсяг предмета кодифікації.
1002524
  Юзьков Л. Основні положення проекту нової Конституції України (Мюнхен, 1992) // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2008. – № 1 (15). – С. 69-72.
1002525
  Вереша Р.В. Основні положення психологічної теорії вини в кримінальному праві // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 43-45. – (Юридичні науки ; Вип. 56/59). – ISSN 1728-3817


  Присвячено складним питанням вини в межах психологічної кримінально-правової теорії. Автор розглядає позиції найвидатніших представників цієї теорії. The article is devoted to complicated issues of guilt within the framework of psychological criminal ...
1002526
  Чимирис М. Основні положення реставрації та консервації виробів з металу на прикладі золота // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 450-452. – ISBN 978-966-171-795-3
1002527
  Гладкий І. Основні положення системи менеджменту якості освіти / І. Гладкий, В. Шинкаренко, О. Криворучко // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2009. – № 1 (50). – С. 31-34. – ISSN 1562-529Х
1002528
  Кирик В.Л. Основні положення стратегії сталого екорозвитку // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.] : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 9. – С. 28-30
1002529
  Кваша О.В. Основні положення та гіпотези поведінкових фінансів // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 5, травень. – С. 225-231 : табл. – Бібліогр.: 27 назв. – ISSN 2306-6806
1002530
  Дядькович А. Основні положення та реалізація закону Української Центральної Ради від 3 січня 1918 року "Про утворення Українського Народного Війська" // Шевченківська весна: історія : матеріали XV Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2017: Історія" : [м. Київ, 16 берез. 2017 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студентів, Рада молодих вчених ; [редкол.: Є.В. Шатілов (відп. ред.), І.К. Патриляк (голова), І.Г. Адамська (заст. голови) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 97-100. – ISBN 978-966-171-783-9
1002531
  Штефанюк Н.С. Основні положення теорії диференціальних емоцій К. Ізарда // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ф-т іноземної філології. – Ужгород, 2014. – Вип. 12. – С. 262-267. – ISBN 978-617-7132-18-8
1002532
  Веретенникова О. Основні положення теорії інтелектуального капіталу: генезис наукової думки / О. Веретенникова, Н. Крикун // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – № 5 (119). – С. 12-16. – ISSN 1728-9343
1002533
  Карпенко О. Основні положення теорії композиції в українському авангарді початку XX ст. // Культура і мистецтво: сучасний науковий вимір : матеріали IV міжнар. наук. конф. молодих вчених, аспірантів та магістрантів, 3-4 листоп. 2020 р. / М-во культури України, Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв, Наук. т-во студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; [редкол.: С.В. Іванов та ін.]. – Київ : НАККіМ, 2020. – С. 16-17
1002534
  Косенко С. Основні положення теорії онтологій та її впровадження в систему правових знань // Information technology and security / National technical university of Ukraine "Kyiv polytechnic institute" ; Institute of special communication and information security ; ed. Oleksandr Bohdanov. – Kyiv, 2016. – Vol. 4, issue 2 (7). – С. 154-171. – ISSN 2411-1031


  У статті представлені загальні відомості про походження поняття "онтологія" та аналізуються шляхи його подальшої трансформації з метою пристосування для використання в системах штучного інтелекту, де онтологія розуміється як комплекс знань, що ...
1002535
  Маланчук П.М. Основні положення трасології в криміналістиці / П.М. Маланчук, О.М. Льон // Правові горизонти : науково-практичний юридичний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т, Навч.-наук. ін-т права ; редкол.: Гаруст Ю.В., Уткіна М.С., Айден Ульвіє [та ін.]. – Суми, 2017. – Вип. 6 (19). – С. 60-63. – ISSN 2519-2353
1002536
  Гресь Н.Л. Основні положення удосконалення системи вищої освіти: національний аспект // Проблеми емпіричних досліджень у психології / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології ; редкол.: Маноха І.П., Український Я.І., Бурлачук Л.Ф. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 3. – С. 328-335
1002537
  Власенко М.О. Основні положення щодо сучасного ризик-менеджменту на підприємстві / М.О. Власенко, В.О. Тицький // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпрпетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 9 : Фінансовий механізм та фінансово-економічна безпека суб"єктів господарювання. – C. 35-37. – ISBN 978-617-645-235-5
1002538
   Основні положення щодо удосконалення системи моніторингу при підтопленні територій / А.В. Лущик, М.І. Швирло, А.А. Лущик, Т.Ю. Парак // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2003. – № 6. – С. 33-37 : Табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1726-5428
1002539
  Мортіросова Катерина Основні помилки керівника-початківця // Академія гостинності. – Киев, 2021. – № 4, серпень. – С. 70-72 : фото
1002540
  Лагода О. Основні помилки у застосуванні дискреційних повноважень посадовими особами адміністративних органів // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 3. – С. 86-90. – ISSN 0132-1331
1002541
  Ярошенко-Зімарева Основні помилкові уявлення про гендер / Ярошенко-Зімарева, А.С. Птушка // Молоді фахівці - майбутнє науки : збірник наукових праць студентів / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ф-т іноземних мов, Каф. методики та пактики викладання іноземної мови ; редкол.: Пасинок В.Г., Дудоладова А.В., Дудоладова О.В. – Харків, 2016. – Вип. 7. – С. 337-341. – ISBN 978-966-285-302-5
1002542
  Шульга М.А. Основні поняття геополітики: проблема визначення та світоглядний сенс // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 13. – С. 352-373. – ISBN 966-628-197-5
1002543
  Хоружий С.Г. Основні поняття діяльності фінансових установ: зміст і значення // Вісник Університету банківської справи Національного банку України : збірник наукових праць / Університет банківської справи Національного банку України. – Київ, 2016. – № 1/2 (25/26). – C. 41-46. – ISSN 2221-755X
1002544
  Тимченко Г. Основні поняття доказового права України: проблеми законодавчого закріплення // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання. Спецвипуск / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 12. – С. 220-227. – ISSN 0132-1331


  У статті аналізуються основні поняття доказового права України. Сформульовано пропозиції щодо вдосконалення процесуального законодавства.
1002545
  Бистрова Б. Основні поняття дослідження та концептуальні засади професійної підготовки фахівців із кібербезпеки // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2017. – № 8 (72). – С. 58-70. – ISSN 2312-5993
1002546
  Храпливий З.В. Основні поняття електродинаміки а унітарна теорема поля : [Реферат, виголошений на VI З"їзді український природників та лікарів 17 травня 1937 року] / Зенон Храпливий. – [Львів], 1937. – С. 51-56. – Без обкл. і тит. л.. - Окр. відб.: Збірник матеріалів математично-природописно-лікарської секції Наукове товариство імені Шевченка. 1936, с. 51-56


  Ред.: Гезехус, Николай Александрович (1845-1918)
1002547
  Кирилюк Володимир Основні поняття епідемії, прогнозування та профілактика // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2021. – № 4, квітень. – С. 5-6
1002548
  Віртц Г. Основні поняття з області охорони пам"яток // Вісник інституту "УкрНДІпроектреставрація" / Інститут "УкрНДІпроектреставрація". – Київ, 2006. – Число 5/6. – С. 162-166
1002549
  Клепко С. Основні поняття закону України "Про вищу освіту" // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 3 (54). – С. 30-37. – ISSN 2078-1016


  Досліджується актуальність уточнення понятійного апарату нової редакції Закону України "Про вищу освіту", що забезпечує створення умов для натхненної праці "нових ректорів", "нових студентів" і "нових професорів" з забезпечення громадян українського ...
1002550
   Основні поняття і визначення з курсу фізіології людини і тварин : для студентів біологічних факультетів вищих навч. закладів / М.Ю. Макарчук, В.О. Цибенко, О.М. Пасічніченко, Т.П. Лященко; М.Ю. Макарчук, В.О. Цибенко, О.М. Пасічніченко, Т.П. Лященко ; КНУТШ. – Київ : Фітоцентр, 2003. – 144с.
1002551
  Шевченко Ф.Д. Основні поняття і закони з хімії / Ф.Д. Шевченко. – Київ, 1961. – 34с.
1002552
  Гончаренко С.У. Основні поняття і закони фізики : довідник для учнів / С.У. Гончаренко, О.І. Ляшенко. – Київ : Радянська школа, 1986. – 286 с.
1002553
  Слабко Я.Я. Основні поняття і концепції мотивації праці // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2013. – № 12 (104), грудень. – С. 37-42. – ISSN 2077-1800
1002554
  Дубогай О.Д. Основні поняття й терміни здоров"язбереження та фізичної реабілітації в системі освіти : навчальний посіб. для студ. вищ. навч. закладів / О.Д. Дубогай, А.І. Альошина, В.Є. Лавринюк ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2011. – 295, [1] с. – Сер. засн. у 2010 р. - Алф. покажч.: с. 280-295. – Бібліогр.: с. 275-279. – (Серія "Посібники та підручники ВНУ імені Лесі Українки"). – ISBN 978-966-600-544-4
1002555
  Волохата В.Є. Основні поняття категорійного апарату щодо управління залученими ресурсами банку // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 1. – С. 41-44 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв
1002556
  Бєлянкін Ф.П. Основні поняття механіки в процесі їх розвитку / Ф.П. Бєлянкін. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1958. – 32 с. – (Серія "Академічні читання" / АН УРСР, Рада науково-технічної пропаганди)
1002557
  Леснянська-Дощак Основні поняття міжкультурного підходу у франкомовному науковому дискурсі // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 2 (157), лютий. – С. 137-140. – ISSN 2308-4634
1002558
  Башук А. Основні поняття новинної комунікації з точки зору зв"язків із громадкістю // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 33-34. – (Журналістика ; вип. 1 (21)). – ISSN 1728-3817


  Автор розглядає поняття, що існують на перетині новинної комунікації та зв"язків із громадкістю. Описує суть і значення цих понять і процесів, уточнює між тією та тією сферами діяльності. Автор рассматривает понятия, которые существую на пересечении ...
1002559
  Гура В.Л. Основні поняття при дослідженні конкурентоспроможного потенціалу підприємства // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2008. – Вип. 16. – С. 262-269
1002560
  Остапенко Т.Г. Основні поняття системи зовнішньоекономічної діяльності // Науковий вісник Київського гуманітарного інституту : науково-методичний часопис / Київський гуманітарний інститут. – Київ, 2007. – С. 66-72. – (Економічні науки ; № 1)
1002561
   Основні поняття сучасної алгебри. – К., 1976. – 104 с.
1002562
  Бородін О.І. Основні поняття сучасної алгебри / О.І. Бородін. – Київ, 1983. – 112с.
1002563
  Марчук В.М. Основні поняття та категорії права : Навчальний посібник для студ.вищих навч.закладів / В.М. Марчук, Л.В. Ніколаєва. – Київ : Істина, 2001. – 144с. – ISBN 966-7613-18-6
1002564
  Іващенко А. Основні поняття та комп"ютеризоване розв"язування задач теорії ігор // Електроніка та інформаційні технології : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2015. – Вип. 5. – C. 137-150. – ISSN 2224-087Х
1002565
  Жуковська Тетяна Олегівна Основні поняття та проблеми мотивації продуктивності персоналу на підприємствах машинобудування України // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 7. – С. 100-107. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті досліджено та ідентифіковано основні поняття функції управління "мотивування". Окреслено проблеми мотивації персоналу до продуктивності праці на вітчизняних підприємствах машинобудування. Проаналізовано систему понять і показників ...
1002566
  Добрянська О.О. Основні поняття та проблемні питання в сфері валютного контролю в митній справі / О.О. Добрянська, К.В. Муравйов // Проблеми гармонізації національного і міжнародного законодавства: досягнення та перспективи : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. Інтернет-конф. : тези наук. доп. : (19 трав. 2015 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція", 2015. – С. 64-66. – (Міжнародні юридичні науково-практичні Інтернет-конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-457-245-0
1002567
  Городецька О.Г. Основні поняття та складові системи мотивації електоральної поведінки // Вісник Львівського університету : збірник наук. праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 290-296. – (Серія соціологічна ; Вип. 6). – ISSN 2078-144X


  У статті розглянуто проблеми формування мотивації електоральної поведінки населення. Проаналізовано поняття "мотив", "мотивація", "потреби", "електоральна поведінка". Здійснено спробу класифікувати ці визначення за їх змістом та характером. Розкрито ...
1002568
  Крупка Л. Основні поняття та сутнісні характеристики трудової міграції як соціально-трудової мобільності населення // Вісник наукового товариства курсантів та студентів Львівського державного університету внутрішніх справ / Львівський державний університет внутрішніх справ. Наукове т-во курсантів та студентів. – Львів, 2006. – № 1 : Механізм прав. регулювання у правоохор. та правозах. діяльн. в умовах форм. громадян. сусп-ва (Осінні юридичні читання) Тези доп. та пов. уч. Всеукр. курс.-студ. наук. конф. 10 лист. 2006 р. – С. 85-87.
1002569
   Основні поняття та терміни щодо забезпечення якості вищої освіти (на основі «Національного освітнього глосарію: вища освіта») // Розвиток системи забезпечення якості вищої освіти в Україні : інформ.-аналіт. огляд / Erasmus+ ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищої освіти НАПН України, Нац. Еразмус+ офіс в Україні ; [уклад.: Т. Добко, І. Золотарьова, С. Калашнікова та ін.]. – Київ : Пріоритети, 2015. – С. 33-34. – ISBN 978-617-7288-01-4
1002570
  Локтіонова О. Основні поняття теорії релігійного навернення Річарда Травісано // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 7. – С. 25-27
1002571
  Кірєєв С.А. Основні поняття теорії хаосу та її застосування в прикладних задачах // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 197-206. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  В статті розглядаються основні положення та приклади використання в прикладних задачах теорії хаосу, яка останнім часом все більше знаходить застосування в різноманітних областях наук, починаючи з біології та закінчуючи економікою.
1002572
  Піпченко Н. Основні поняття цифрової дипломатії / Н. Піпченко, Є. Макаренко, М. Рижков // Цифрова дипломатія : [підручник для студентів закл. вищ. освіти, які навчаються за спец. "Міжнар. відносини, суспільні комунікації та регіон. студії"] / Н.О. Піпченко, Є.А. Макаренко, М.М. Рижков. – Київ : ВАДЕКС, 2019. – С. 39-76. – (Серія "Міжнародні інформаційні відносини"). – ISBN 978-966-9725-58-5
1002573
  Шевченко В.Е. Основні поняття, що визначають зовнішню форму друкованого видання : Текст лекції для студентів Інституту журналістики з курсу "Режисура та архітектоніка видання" / В.Е. Шевченко; КНУТШ; Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2004. – 28с.
1002574
  Гаврилець Ю. Основні порушення орфоепічно-акцетуаційних норм української мови в телеефірі // Мова, суспільство, журналістика : матеріали XIV міжнародної науково-практичної конференції з проблем функціонування й розвитку української мови : (Київ, 18 квітня 2008) / КНУТШ ; [за ред. В.В. Різуна, А.І. Мамалиги ; упоряд. Д. Данильчук та ін.]. – Київ : Київський університет, 2010. – С.220-225. – Бібліогр.: Літ.: 224-225; 11 назв
1002575
   Основні постанови про винаходи й технічні удосконалення. – Київ : Держтехвидав України, 1946. – 37 с.
1002576
  Омельченко В.Ю. Основні постулати філософсько-правового вчення І. Канта та їх критична рецепція К. Неволіним // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 2. – С. 32-34
1002577
  Іншин М. Основні права державного службовця як працівника // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська орг. "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. С.Г. Стеценко. – Київ, 2018. – № 3 (31). – С. 140-146. – ISSN 2306-9082
1002578
  Калениченко П.М. Основні права і обов"язки громадян СРСР / П.М. Калениченко. – К., 1951. – 36с.
1002579
  Межжерін О. Основні права і обов"язки громадян СРСР. / О. Межжерін. – К, 1945. – 32с.
1002580
  Шаповал Т. Основні права і свободи в механізмі конституціного регулювання // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 10 (94). – С. 53-58
1002581
  Майборода А. Основні права людини в умовах глобалізації // Філософія і право : тези доп. ІV міжвуз. студент. наук. конф., (груд. 2009 р.) / М-во освіти і науки України, Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого, Каф. філософії ; [редкол.: А.П. Гетьман (голова) та ін.]. – Харків : Національна юридична академія України, 2009. – С. 70-71
1002582
  Синельникова Р.Д. Основні права та обов"язки громадян за Конституцією СРСР та конституціями зарубіжних соціалістичних країн // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1978. – С. 48-56. – (Юридичні науки ; Вип. 19)


  В статье раскрывается содержание и сущность новых положений Конституции СССР 1977 г., относящихся к основным правам и обязанностям граждан. Исследование проведено в сравнительном плане с конституциями других социалистических стран.
1002583
  Гончарук Л.М. Основні права та обов"язки сторін договору концесії // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 175-180


  У статті розглядається важлива проблема цивільно-правової характеристики складного за своєю правовою природою концесійного договору. Робиться акцент на питаннях основних прав і обов"язків сторін концесійного договору за законодавством України. ...
1002584
  Богданович Лілія Основні правила безпеки взимку для дітей / Богданович Лілія, Усик Світлана // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 12, грудень. – С. 32 : фото
1002585
  Треніна А.С. Основні правила для двоколісних транспортних засобів // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 3, березень. – С. 28 : фото
1002586
  Ільченко Н.В. Основні правила домедичної допомоги при укусах комах // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 7, липень. – С. 20-21 : фото
1002587
  Мацько О. Основні правила етикетного спілкування // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Ю. Романенко ; редкол.: В. Агеєва, Н. Бондаренко, М. Ільницький [та ін.]. – Київ, 2018. – № 5 (734), травень. – C. 31-35. – ISSN 0130-5263
1002588
  Глинська Н.В. Основні правила забезпечення доброякісності кримінальних процесуальних рішень // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса. – Харків, 2014. – Вип. 28. – С. 169-180. – ISSN 2079-6242
1002589
  Птушка А.С. Основні правила конспектування лекцій у вузах // Наукові записки кафедри педагогіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Комунальний закл. "Харк. гуманіт.-пед. акад." Харк. обл. ради. – Харків, 2015. – Вип. 38. – C. 223-228. – ISSN 2074-8167


  Ця стаття присвячена основним правилам конспектування лекцій у вузах. У статті докладно розглянуто терміни "лекція" та "конспект". А також детально проаналізовані види конспектів та основні правила конспектування лекцій.
1002590
  Пономаренко Ю. Основні правила пеналізації окремих злочинів за чинним КК України // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2009. – № 3 (15). – С. 47-52
1002591
  Ільченко Н.В. Основні правила поведінки під час зустрічі з дикими та свійськими тваринами // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2021. – № 11, листопад. – С. 30 : фото
1002592
  Лахман В. Основні правила проведення борцівських поєдинків під час атлетичних ігор у давньогрецькому світі / В. Лахман, О. Гречанюк // Молода спортивна наука України : збірник наукових праць з галузі фізичного виховання і спорту / Львівський держ. ун-т фізичної культури. – Львів, 2016. – Вип. 20, т. 3, 4. – С. 98-104. – ISBN 978-966-2328-97-4. – ISSN 1996-1448
1002593
  Скуратівська Г.С. Основні правила скорочень та написання великих літер у писемному англійському діловому спілкуванні // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 11 (123). – С. 79-83
1002594
  Опотяк С.З. Основні правила тлумачення права // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 11 (листопад). – С. 115-119
1002595
  Григоров О. Основні правові вимоги до міжнародних авіаційних поштових перевезень // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2008. – № 8 (46). – С. 58-62.
1002596
  Бабенко К.А. Основні правові методи та заходи державного регулювання запобігання корупції // Глобальна економічна динаміка як фактор напруги соцально-політичних процесів: цикли, криза і конфлікти : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 23-30 жовт. 2014 / Ун-т менеджменту освіти Нац. акад. пед. наук України (Київ) ; Євро-Середземномор. Акад. мистецтв і наук (Афіни) ; [голов. ред. В.В. Олійник]. – Київ ; Афіни : Університет менеджменту освіти ; Євро-Середземноморська Академія мистецтв і наук, 2014. – С. 9-12. – ISBN 978-966-2339-80-2
1002597
  Пастухов В.П. Основні правові положення виконання судових рішень в ЦПК УРСР 1929 року // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1970. – С. 57-62. – (Серія права ; № 11)


  В статье рассматриваются основные изменения, происшедшие в советском гражданском процессуальном праве после принятия первого Гражданского процессуального кодекса Украинской ССР 1924 г., которые были закреплены ГПК УССР 1929 г. Несколько подробнее автор ...
1002598
  Патійчук В. Основні православні релігійно-паломницькі центри Італії / В. Патійчук, О. Лукашук // Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Митко А.М., Вознюк Є.В., Бояр А.О. [та ін.]. – Луцьк, 2017. – № 2. – C. 51-61. – ISSN 2522-1663
1002599
  Гагашкіна О.А. Основні практичні аспекти процесу доказування у міжнародному комерційному арбітражі // Сучасна цивілістика - 12 років назустріч майбутньому : матеріали XII Міжнар. наук.-практ. конф., м. Одеса, 27-28 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Ф-т цивіл. та госп. юстиції ; [відп. за вип.: Д.О. Колодін]. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 381-382. – ISBN 978-966-419-299-3
1002600
   Основні праці науковців Ужгородського національного університету (1991-2015) : бібліогр. покажчик / М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", Наук. б-ка ; [уклад.: О.В. Бряник та ін. ; заг. упоряд. і ред.: Л.О. Мельник ; відп. за вип. М.М. Медведь]. – Ужгород : Видавництво Олександри Гаркуші, 2016. – 694, [2] с. – На тит. арк.: До 70-річчя Ужгород. ун-ту. - Імен. покажч.: с. 633-691. – ISBN 978-617-531-147-9
1002601
  Сирота Д.М. Основні прблеми сучасного міжнародно-правового регулювання суміжних прав // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 35, ч. 2. – С. 55-57.
1002602
  Качмар О.Ю. Основні принципи аналізу психотерапевтичного дискурсу: мовний аспект // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : [збірник наукових праць] / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2018. – С. 50-57. – (Серія : Філологія ; т. 21, № 1). – ISSN 2311-0821
1002603
  Білопола Н.С. Основні принципи бібліотечного будівництва в СРСР : лекція для студ.-заоч. бібліотечного фак-ту по курсу "Бібліотекознавство" / Н.С. Білопола ; Харків. ін-т культури. – Харків, 1970. – 19 с.
1002604
  Савченко В.Я. Основні принципи бухгалтерського обліку в умовах функціонування інформаційних систем / В.Я. Савченко, С.В. Гушко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 26-32. – (Економіка ; Вип. 51)


  Розглянуто питання про особливості впровадження інформаційних систем на вітчизняних підприємствах за умов реформування бухгалтерського обліку з урахуванням П(С)БО, а також про спільне використання вітчизняних і міжнародних стандартів фінансової ...
1002605
  Копча В.В. Основні принципи верховенства України // Конституційно-правове будівництво на зламі епох: пошуки оптимальних моделей : [(присвяч. 25-ій річниці Конституції України)] : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 22 черв.. 2021 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", Юрид. ф-т, Каф. конституц. права [та ін.]. – Ужгород : РІК-У, 2021. – С. 28-35. – (Науково-пізнавальна серія "Право на всякі потреби"). – ISBN 978-617-8046-00-2
1002606
  Гриценко О. Основні принципи взаємодії ЗМІ і громадської думки // Українська журналістика в контексті світової : збірник наукових праць / КНУТШ; Ін-т журналістики. – Київ, 2001. – Вип. 5. – С. 49-56. – ISBN 966-294-186-0
1002607
  Дегтяренко Д. Основні принципи викладання української мови іноземним слухачам підготовчого відділення // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. : 16-17 квіт. 2019 р. : присвяч. 95-тій річниці Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін.] ; [редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – Т. 1. – С. 48-49. – ISBN 978-966-698-271-4


  Оптимізація інноваційної освіти дорослих.
1002608
  Паламар Л. Основні принципи викладання української мови як іноземної на початковому етапі // Студії з україністики / Міжнародна школа україністики Нац. акад. наук України. Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 2 : Мова. Культура. Лінгводидактика: збірник наукових праць. – С. 143-150. – ISBN 966-95452-4-7
1002609
  Гридковець Л.М. Основні принципи гармонізації сучасної освіти // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2008. – Вип. 2 (9). – С. 12-15
1002610
  Яблонський А.І. Основні принципи гуманітарно-психологічної експертизи освіти: теоретичний аспект // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського. – Одеса, 2015. – № 9 (138). – C. 222-227. – (Педагогіка). – ISSN 2311-8466
1002611
  Лиско Н.А. Основні принципи державного фінансового контролю в Україні : економіка та управління національним господарством // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 5 (119). – С. 42-47. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
1002612
  Войтович П. Основні принципи державної антикризової політики та класифікація учасників ринку сільськогосподарської продукції у підсистеми числового порядку // Аграрна економіка : науковий журнал Львів. нац. аграр. ун-ту / Львів. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Черевко Г. ; редкол.: Апопій В., Баланюк І., Гринів Л. [та ін.]. – Львів, 2017. – Т. 10, № 1/2. – С. 52-56. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2313-3627
1002613
  Фідря Ю.О. Основні принципи діяльності Національної поліції України // Актуальні питання реформування правової системи : зб. матеріалів XIV Міжнар. наук.-практ. конф., м. Луцьк, 16-17 черв. 2017 р. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Юрид. ф-т ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. теорії права та держави ; [редкол.: І.Я. Коцан (голова) та ін. ; уклад. Л.М. Джурак]. – Луцьк : Вежа-Друк, 2017. – С. 233-235. – ISBN 978-966-940-085-7
1002614
  Янішевська Д К. Основні принципи діяльності прокурора в кримінальному процесі Франції / Д К. Янішевська, І.В. Савицька // Правові горизонти : науково-практичний юридичний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т, Навч.-наук. ін-т права ; редкол.: Гаруст Ю.В., Павленко Б.О., Айден Ульвіє [та ін.]. – Суми, 2019. – Вип. 16 (29). – С. 81-86. – ISSN 2519-2353
1002615
  Горпинич В. Основні принципи дослідження сучасних прізвищ України // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2009. – № 4. – С. 18-27. – ISSN 1682-3540
1002616
  Захарчук М.В. Основні принципи еколого-економічного управління інноваційною діяльністю підприємств // Розвиток екологічної економіки й освіти в Україні і в світі : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 25 листоп. 2011 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т., Укр.-нім. каф. екол. менеджменту та підприємництва ; [ред. рада: В.Д. Базилевич та ін.]. – Київ : Обрії, 2011. – С. 60-62
1002617
  Науменко А.В. Основні принципи електронного урядування // Державне будівництво та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т держ. буд-ва та місцевого самоврядування ; редкол.: С. Серьогіна, П.-А. Альбрехт, Ю. Битяк [та ін.]. – Харків, 2021. – Вип. 42. – С. 173-186. – ISSN 1993-0941
1002618
  Волик Н.Г. Основні принципи ефективного банківського нагляду та їх впровадження в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 39-43. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
1002619
  Руденко З.М. Основні принципи ефективного грошово-кредитного регулювання економіки держави // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 1. – С. 152-160. – ISSN 1562-0905
1002620
  Руденко Зоряна Михайлівна Основні принципи ефективного грошово-кредитного регулювання економіки держави // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 1. – С. 152-160. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1562-0905


  На основі нормативно-правової бази здійснення Національним банком України грошово-кредитної політики розроблено принципи ефективного грошово-кредитного регулювання економіки України.
1002621
  Орленко В. Основні принципи європейської демократії XIX ст. в ученні О. Д. Градовського про державу // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 3. – С. 13-18.
1002622
  Перунова О. Основні принципи загальнопрофілактичних заходів у сфері гендерно зумовленого насильства // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Бакалінська О.О., Бобрик В.І., Вавженчук С.Я. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 5 (303). – С. 215-219. – ISSN 2663-5313
1002623
  Олешко Л.Д. Основні принципи застосування ліків // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2021. – № 9, вересень. – С. 5-6 : фото
1002624
  Гринчук А.В. Основні принципи застосування порівняльного методу в дослідженні соціальних та політичних явищ // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 9-12. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 6)


  Статтю присвячено розгляду основних принципів застосування порівняльного методу в дослідженні соціальних та політичних явищ. Виділено основні стратегічні напрямки аналізу, які можуть бути вибрані компаративістом, показані відповідні їм переваги та ...
1002625
  Кузьменко М.В. Основні принципи звільнення від відповідальності учасників антиконкурентних узгоджених дій // Вісник господарського судочинства : офіц. друкований орган Вищ. господ. суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2012. – № 6. – С. 224-231
1002626
  Звягінцева О.Б. Основні принципи і закони маркетингу // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : інформаційно-аналітичний журнал / АФ "Аналітик" ; Акад. муніцип. упр. – Київ, 2011. – № 9. – С. 13-17
1002627
  Кресіна І.О. Основні принципи і напрями реформування системи освіти і науки в Україні // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Київ. апеляційний суд ; редкол.: Головачов Я.В., Кресіна І.О., Тимченко Г.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (55). – С. 43-48. – ISSN 2413-1342
1002628
  Павленко Л.Г. Основні принципи інформаційної діяльності сучасного українського іномовлення. // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Т. 24. – С. 57-62.
1002629
  Ляшенко І.В. Основні принципи історико-філософської концепції В.Дільтея // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 1
1002630
  Руденко В С. Основні принципи історико-філософської концепції З.А. Каменського (методологічні та методичні аспекти) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 24-28. – (Філософія. Політологія ; вип. 2 (116)). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізуються основні методологічні ідеї історико-філософської концепції З.А.Каменського, які можуть бути застосовані у сучасних дослідженнях історії української філософії та у процесі її викладання як навчальної дисципліни. В статье ...
1002631
  Скрипнікова С.В. Основні принципи католицького сімейного виховання // Наука. Релігія. Суспільство / Держ. ун-т інформатики і штучного інтелекту ; Відділ у справах релігій Донецької обл. держ. адміністрації. – Донецьк, 2009. – № 4. – С. 161-167. – ISSN 1728-3671


  У статті аналізуються основні принципи сімейного виховання з точки зору католицької церкви. Розглядається католицький підхід до розуміння родини. Простежуються основні напрямки здійснення статевого виховання, право вибору батьками моделей виховання для ...
1002632
  Ситдикова І.В. Основні принципи класифікації неонімів сучасної французької реклами за критерієм ініціалів // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 38-39. – (Іноземна філологія ; Вип. 27)


  Розглядається французьке графічне слово, зокрема його ініціальна частина, на прикладі нових рекламних назв. Визначаються характерні особливості ініціалів неонімів французької реклами.
1002633
  Пригуза П.Д. Основні принципи конкурсного права та конкурсного процесу // Санація та банкрутство : Науково-практичний журнал / Вищий господарський суд України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 106-113.
1002634
  Таранов А.П. Основні принципи Конституції Української РСР. / А.П. Таранов. – К., 1962. – 154с.
1002635
  Новіков А.А. Основні принципи концепції "характерології українського народу" О. Кульчицького // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 10. – С. 208-209
1002636
  Міщенко В.І. Основні принципи координації монетарної і фіскальної політики / В.І. Міщенко, Т.Ю. Єрліна // Вісник Української академії банківської справи : теоретичний та науково-практичний журнал. Ювілейний випуск / Українська академія банківської справи. – Суми, 2007. – № 1. – С.11-14.
1002637
  Ківалов С.В. Основні принципи митної політики України в сучасний період // Митна справа : Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2002. – № 6. – С.7-13
1002638
  Воробйова О.П. Основні принципи модернізації державного управління // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 10. – С. 91-92
1002639
  Новоханя Ю.В. Основні принципи мусульманської етики // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 37. – С. 108-113
1002640
  Козубовська І.В. Основні принципи навчально-виховної роботи з дітьми-мігрантами в США / І.В. Козубовська, З.І. Мигалина // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2022. – С. 124-127. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (50)). – ISSN 2524-0609
1002641
  Колєнцова В.М. Основні принципи навчання правопису ветеринарних термінів іншомовного походження // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 1. – С. 184-187. – ISBN 966-8188-07-1
1002642
  Штика Ю.. Основні принципи навчання, спрямованого на розвиток аналітичної компетентності студентів економічних спеціальностей // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Сипченко В.І., Кузьміна О.В., Омельченко С.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 6 (92). – С. 102-110. – ISSN 2077-1827
1002643
  Субботін О.М. Основні принципи наукової організації управління промисловим виробництвом. / О.М. Субботін. – К., 1970. – 83с.
1002644
  Сіденко Р.Х. Основні принципи нового Цивільного процесуального кодексу Української РСР // Проблеми правознавства. – Київ, 1967. – Вип. 6
1002645
  Клименко Е.С. Основні принципи опису музичної знаменної рукописної книги кириличного письма ХІІ - початку ХХ ст. (за матеріалами Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського) // Рукописна та книжкова спадщина України : Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ. Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І.. Ін-т рукопису. – Київ, 2005. – Вип. 10. – C. 290-301. – ISBN 966-02-3854-1
1002646
  Кондрашова М.В. Основні принципи організації державного управління інвестиційними процесами // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 96-99. – (Державне управління ; № 3). – ISSN 1813-3401
1002647
  Кучин Ю.Л. Основні принципи організації дистанційногонавчання медиків / Ю.Л. Кучин, Л.В. Лимар // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, Тернопіл. нац. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. ун-т охорони здоров"я України ім. П.Л. Шупика, ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" ; голов. ред. Федчишин Н.О. – Тернопіль, 2022. – № 1 (95). – С. 30-37. – ISSN 1681-2751
1002648
  Галенко О.М. Основні принципи організації обліково-аналітичної системи при банкрутстві підприємства / О.М. Галенко, А.В. Булкот // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 4(59). – С. 36-40
1002649
  Котова А.В. Основні принципи організації самостійної роботи студентів з англійської мови // Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв"язки : наукові дослідження. Досвід. Пошуки. Збірник наук. праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту Украины ; Харк. нац. ун. ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2012. – Вип. 21. – С. 75-81. – ISSN 2073-4379
1002650
  Дідков О. Основні принципи організації та здійснення екологічної освіти // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 63. – С. 153-161


  Аналізуються основні принципи екологічної освіти в структурі загальної освіти особистості; її мета визначається як завдання формування екологічної культури, що дозволяє мислити і діяти у відповідності з законами Природи та Соціуму. Ключові слова: ...
1002651
  Губерська Н. Основні принципи організації та реалізації адміністративних процедур // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2015. – № 1 (17). – С. 48-56. – ISSN 2306-9082


  Розкрито сутність поняття "принципи адміністративної процедури. Проаналізовано сучасні наукові підходи до класифікації принципів адміністративних процедур. Визначено зміст загальних та спеціальних принципів організації та реалізації адміністративних ...
1002652
  Бубенок О.Б. Основні принципи організації традиційного суспільства огузів // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2010. – № 1. – С. 22-32. – ISSN 1608-0599
1002653
  Смірнова К.Б. Основні принципи оцінювання якості грунтів за вмістом важких металів для їх бонітування / К.Б. Смірнова, А.І. Фатєєв // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 2017. – Вип. 86. – С. 48-57 : табл. – Бібліогр.: 45 назв. – ISSN 0587-2596
1002654
  Сокуренко О.А. Основні принципи пенсійного забезпечення в Україні // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2020. – С. 33-36. – (Серія: Право ; вип. 8). – ISSN 2522-9230
1002655
  Ходутіна Т. Основні принципи перекладу текстів офіційно-ділового стилю з англійської та української мов / Т. Ходутіна, Л. Колодіна // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 11 (166), листопад. – С. 60-64. – ISSN 2308-4634
1002656
  Агєєва Г.М. Основні принципи перепланування прибуткових будинків: проектна практика Києва // Проблеми розвитку міського середовища : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т ; голов. ред. Трошкіна О.А. – Київ, 2017. – Вип. № 2 (18). – С. 9-23. – ISBN 978-966-929-446-3
1002657
   Основні принципи побудови комплексу бойового екіпірування військовослужбовця / А.А. Гончарук, В.М. Оленєв, В.Б. Радімушкін, В.О. Шлапак // Збірник наукових праць Військової академії (м. Одеса) : наукове видання / Військова академія (м. Одеса). – Одеса, 2017. – С. 64-69. – (Технічні науки ; № 1 (7)). – ISSN 2313-7509
1002658
  Чугріна О.Р. Основні принципи побудови міжетнічних відносин в сучасній Європі // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 3. – С. 65-69. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1728-3671


  Стаття присвячена аналізу основних тенденцій і досвіду європейських країн у сфері розбудови міжетнічних відносин на основі принципів культурного плюралізму і толерантного відношення до представників інших культур. У статті звернуто увагу на проблеми, ...
1002659
  Чорна Н.В. Основні принципи постмодерністської поетики // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 543-549


  Статтю присвячено визначенню основних принципів постмодерністської поетики. Іспаномовний художній дискурс постмодерну розглядається як відкрита структура, яка включає на рівних правах голос автора, персонажа, читача, тексту, іншого тексту, що дозволяє ...
1002660
  Пильгун Н.В. Основні принципи права та наслідки їх порушення / Н.В. Пильгун, Є.М. Ткаченко // Модернізація законодавства та правозастосування: вимоги часу : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доповідей, (6 груд. 2018 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип. Смеречинська Н.І.]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2018. – С. 44-46. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7749-01-0
1002661
  Чанишева Г.І. Основні принципи правового регулювання трудових відносин за проектом Трудового кодексу України // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2016. – Вип. 3 (59). – C. 8-17. – ISSN 2078-9165
1002662
  Хуторян Н.М. Основні принципи правозастосування в трудовому праві // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016
1002663
  Буряк В.Я. Основні принципи примирних процедур при вирішенні колективних трудових спорів // Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів : тези доповідей учасників Всеукр. наук.-практ. конф. (м. київ, 20 жовт. 2017 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [уклад.: К.Ю. Валігура, А.В. Іваницький, І.С. Сахарук] ; за ред.: д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина ; [відп. ред. к.ю.н. І.С. Сахарук]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – С. 55-56. – ISBN 978-617-7069-63-7
1002664
  Джига Т. Основні принципи проведення консультацій з громадськістю органами державної влади в Україні та Європейському Союзі // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 150-159.
1002665
  Гаврилець О. Основні принципи проведення моніторингу механізму державного управління економічною безпекою для формування ефективної соціальної політики / О. Гаврилець, З. Гбур // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2007. – № 6. – С. 46-50 : рис. – Бібліогр.: 4 назв.


  Нові видання
1002666
  Винник-Остапишин Основні принципи професійної моралі журналіста // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 5. – С. 9-11
1002667
  Четверик В.М. Основні принципи розвитку персоналу // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т М-ва екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 11 (126). – С. 214-217
1002668
  Стадніков В.В. Основні принципи розробки регіональної автоматизованої системи містобудівного кадастру Одеської області // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2016. – Вип. 14. – С. 179-193


  Визначено основні принципи створення й ведення автоматизованої системи містобудівного кадастру для регіонального, районного й міського рівнів. Метою дослідження є розроблення принципів (стратегії) створення автоматизованої системи містобудівного ...
1002669
  Мишко С.А. Основні принципи розробки тестових завдань // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т," Ф-т романо-германської філології. – Ужгород, 2011. – Вип. 9. – С. 562-569. – ISBN 978-966-2303-00-1
1002670
  Жук О.Ю. Основні принципи розумового виховання в науково-педагогічній спадщині Я.Ф. Чепіги // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 96. – С. 79-81. – (Педагогічні науки)
1002671
  Федорова А. Основні принципи свободи слова та преси у світлі Європейської конвенції з прав людини // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2012. – № 11 (320). – С. 30-33
1002672
   Основні принципи синтезу навчально-інформаційних систем для організації безперервної освіти / Ю.О. Гунченко, С.В. Лєнков, І.В. Толок, Є.О. Степаненко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2021. – Вип. № 73. – С. 66-78. – ISSN 2524-0056
1002673
  Гродзінський М.Д. Основні принципи складання середньомасштабної ландшафтної карти південного степу України / М.Д. Гродзінський, Н.І. Сільченко // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1988. – С. 10-13. – Бібліогр.: 5 назв. – (Географія ; Вип. 30)
1002674
  Андрухович В.В. Основні принципи СОТ у галузі регулювання міжнародної торгової політики // Актуальні проблеми юридичної науки : зб. тез міжнар. наук. конф. "Шістнадцяті осінні юридичні читання" (м. Хмельницький , 20-21 жовт. 2017 р.) : [у 2 ч.] / М-во освіти і науки України, Хмельниц. ун-т упр. та права ; Євраз. асоц. правничих шкіл та правників ; [відп. ред.: Л.Л. Місінкевич]. – Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2017. – Ч. 2 : Земельне право. Аграрне право. Господарське право. Екологічне право. Природоресурсне право. Кримінальне право. Кримінологія. Кримінально-виконавче право. Кримінальний процес. Криміналістика.Судова експертиза.Міжнародне право.Порівняльне правознавство. – C. 178-180. – ISBN 978-617-7169-06-9
1002675
  Середа Г.В. Основні принципи соціальної доктрини католицизму // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 66. – (Філософія. Політологія ; вип. 52/53). – ISSN 1728-3817
1002676
  Бегаль О.М. Основні принципи соціальної роботи в контексті відповідальності і справедливості // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 5. – С. 7-8
1002677
  Шандренко О.М. Основні принципи створення графічної презентації модного бренду // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 28. – С. 51-56. – ISSN 2225-7586
1002678
  Яворська Н. Основні принципи створення успішного бренду в Україні / Н. Яворська, Л. Кучер // Вісник Львівського державного інституту новітніх технологій та управління / Львівський державний інститут новітніх технологій та управління ім. В.Чорновола. – Львів, 2009. – С. 252-258. – (Економічні науки ; Вип. 4)
1002679
   Основні принципи стиснення відеоінформації та використання їх в сучасних системах передавання і зберігання інформації / А.Г. Зінчик, В.О. Савран, С.П. Лалетін, О.І. Кравченко // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – C. 98
1002680
  Петровський А.В. Основні принципи структурного аналізу поетичних текстів // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2004. – № 3 : Філологічні науки. – С. 115-118. – ISSN 1729-360Х
1002681
  Наконечна А. Основні принципи структурування змісту самостійної навчальної діяльності майбутніх перекладачів // Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2017: освітні трансформації у контексті європейської інтеграції і глобалізації : матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф. 15-16 черв. 2017 р., м. Київ : [збірник доп.] : 25-річчю НАПН України присвяч. / Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2017: освітні трансформації у контексті європейської інтеграції і глобалізації, міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Педагогічна думка, 2017. – С. 121-122. – ISBN 978-966-644-365-9
1002682
  Стецюк Б.Р. Основні принципи судового процесу Гетьманщини // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності : збірник наукових праць / М-во внутрішніх справ України ; Донецький юридичний ін-т. – Кривий Ріг, 2015. – № 2 (55). – С. 16-21
1002683
  Блощаневич А.В. Основні принципи сучасного міжнародного права: систематизований огляд та характеристика // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 57. – С. 473-479. – ISSN 1563-3349


  Аналізуються основні принципи сучасного міжнародного права. Наводиться їх систематизований огляд та характеристика.
1002684
  Литвиненко О.І. Основні принципи сучасної геопросторової розвідки / О.І. Литвиненко, Н.І. Литвиненко // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони : науковий журнал / Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського. – Київ, 2016. – № 1 (25). – С. 73-77. – ISSN 2311-7249


  Інтенсивний розвиток засобів дистанційного зондування Землі та комп"ютерних технологій призвели до утворення нового напрямку досліджень земної поверхні та об"єктів на ній, який має назву "геопросторова розвідка". Геопросторова розвідка об"єднує ...
1002685
  Кіцул М.О. Основні принципи сучасної католицької педагогіки // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 119 (№ 4). – С. 289-293. – ISSN 2076-1554
1002686
  Івашків В.О. Основні принципи та методи формування механізму подолання бідності в Україні // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2021. – C. 41-46. – (Економічні науки ; № 6, т. 1 (300)). – ISSN 2307-5740
1002687
  Мельничук Л.Ю. Основні принципи та методика побудови стратегії управління нематеріальними активами // Вісник Дніпропетровської державної фінансоваої академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2008. – № 1. – С. 133-138. – (Економічні науки)
1002688
  Балицька М.В. Основні принципи та механізм управління фінансовою стійкістю страхової організації // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 19, жовтень. – C. 61-64. – ISSN 2306-6814
1002689
  Іванов С. Основні принципи та напрями вдосконалення податкової системи України: методологічний аспект / С. Іванов, А. Ковальчук // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2006. – № 4. – С. 46-54. – ISSN 1605-2005
1002690
  Мишко С.А. Основні принципи та особливості кримінальної правової системи Данії // Науковий вісник Закарпатського державного університету : міжвузівський науковий журнал / Закарпатський державний університет. – Ужгород, 2007. – С. 53-55. – (Суспільні та гуманітарні дисципліни ; вип. № 1)
1002691
  Грицук О.В. Основні принципи та підходи в дослідженні синдрому емоційного вигорання у зарубіжній психології // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2012. – С. 30-33. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 35/36). – ISSN 2072-4772
1002692
  Шалагінов Б. Основні принципи та побудова нової шкільної програми // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал. – Київ, 2001. – № 1. – С.5-9
1002693
  Кухта П. Основні принципи та послідовність прийняття управлінських рішень в обґрунтуванні доцільності реальних інвестицій підприємств // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 41-44. – (Економіка ; Вип. 136). – ISSN 1728-3817


  Розкрито основні принципи оцінювання ефективності реальних інвестицій підприємства, дотримання яких дасть змогу забезпечувати економічну обґрунтованість проектів та спрощення процедури їх оцінювання, раціональність поведінки суб"єктів господарювання ...
1002694
  Руденко С.В. Основні принципи тематично-персональної концепції історії української філософії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 32-34. – (Філософія. Політологія ; вип. 97). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізуються основні теоретичні положення тематично-персональної концепції історії української філософії, обґрунтовується її значення для розвитку досліджень у галузі історії філософії України. In this article the main theoretical principles ...
1002695
  Крючков Г.Г. Основні принципи укладання словника синхронних сімей слів / Г.Г. Крючков, Т.Д. Сваткова, О.О. Соломарська // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 24-28. – (Іноземна філологія ; Вип. 26)


  Як відомо, ефективність комунікації залежить від адекватної інтерпретації лексичних одиниць різних мов. Проте у світі, де нараховують від 3500 до 9000 (включаючи діалекти) різних мов, які розподіляються між 200" державами, ніхто ще не знайшов хоча б ...
1002696
  Кравчук О.О. Основні принципи управління майном державної власності // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 10 (132). – С. 61-67
1002697
  Симоненко Т. Основні принципи управління навчальною діяльністю студентів-філологів у процесі реалізації компетентнісного підходу // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Днрж. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; за загальною редакцією В.І. Сипченка. – Харків, 2016. – № 5 (79). – С. 130-136. – ISSN 2077-1827
1002698
  Зубрицька О.Я. Основні принципи участі особи у адміністративних правовідносинах // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – С. 190-201. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 69). – ISSN 1563-3349
1002699
  Омельченко В.Ю. Основні принципи філософсько-правового вчення К.О. Неволіна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 22-29. – (Філософія. Політологія ; вип. 97). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто філософсько-правову спадщину К.О.Неволіна, а саме питання правознавства, енциклопедії права, філософії права, історії філософії законодавства. Доведено, що мислитель послуговувався історією філософії для повноти розкриття ...
1002700
  Осипова Н. Основні принципи формування громадянськості і забезпечення соціальної ефективності права // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2008. – № 3 (54). – С. 82-90. – ISSN 1993-0909
1002701
  Харченко І. Основні принципи формування культури професійної комунікації фахівців з економіки // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету / Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. – Умань, 2020. – Вип. 1. – С. 205-212. – ISSN 2307-4906
1002702
  Дмитренко Г.В. Основні принципи формування місцевих бюджетів (на прикладі м. Буча) // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 4. – С. 119-122 : табл. – Бібліогр.: 8 назв
1002703
  Решетняк О.Ю. Основні принципи формування організаційно-економічного механізму санації підприємств / О.Ю. Решетняк, Н.Г. Сейсебаєва // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. ; вип. ред. Куцяк О.А. [та. ін.]. – Київ, 2017. – № 6/2. – С. 25-27. – ISSN 2409-1944
1002704
  Кирилюк О. Основні принципи формування реєстру авторських лексичних новотворів Павла Тичини // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. 37-41. – (Серія : Філологічні науки ; №2 (279) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
1002705
  Ситник О. Основні принципи формування стратегії розвитку новинного порталу в мережі Інтернет // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2014. – № 10 (219), жовтень. – С. 23-26. – ISSN 2076-9326
1002706
  Прудніков А.О. Основні принципи функціонування кредитних спілок України в сучасних умовах // Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції : науково-практичний журнал / Нац. акад. природоохоронного та курортного будівництва. – Сімферополь, 2011. – № 2 (11). – С. 28-31
1002707
  Лазаревська А.О. Основні принципи хореографії постмодерн // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; редкол.: Шейко В.М., Дяченко М.В., Алфьорова З.І. [та ін.]. – Харків, 2017. – С. 131-139. – (Серія: Мистецтвознавство ; вип. 56). – ISSN 2410-5325
1002708
  Юріна А.Л. Основні принципи цивільно-правової відповідальності // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2009. – Т. 14, вип. 9 : Правознавство. – С. 59-64
1002709
  Пучковська І. Основні принципи щодо незалежності правосуддя // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 9. – С. 382-386. – ISSN 0132-1331
1002710
  Сідак В. Основні принципи, напрямки та завдання соціально-психологічної роботи в службі безпеки України // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2001. – № 1. – С.41-43


  Англичане в Америке в XVI-XVII вв.
1002711
  Рябоконь О.В. Основні природні чинники формування натурально-антропогенних ландшафтів Поділля // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 249-255. – Бібліогр.: 15 назв.
1002712
  Мостенська Т.Л. Основні причини виникнення конфліктів в організаціях та шляхи їх подолання // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2010. – Вип. 21. – С. 188-192


  Розглянуто основні причини виникнення міжособових та організаційних конфліктів в організації, визначено шляхи їх подолання.
1002713
  Яковлєва А.М. Основні причини виникнення податкового боргу : гроші, фінанси і кредит // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 4 (118). – С. 228-233. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1993-6788
1002714
  Мельник Алена Основні причини виникнення пожеж та заходи їх попередження у весняно-літній пожежонебезпечний період (Інтерв"ю з підполковником служби цивільного захисту Олексієм Леонідовичем Черкасовим) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 6, червень. – С. 18-19 : фото
1002715
  Менон Р. Основні причини високого рівня смертності в Україні / [Р. Менон, Б. Фрогнер ; коментарі : П. Беллі, Сон Нам Нгуєн]. – Київ : ВЕРСО-04, 2010. – 60 с., 60 с. : іл., табл. і схеми + Додаток: с. 56-60. – Кн.-"переверт" укр. та англ. мовами. Назва англ. мовою : What Underlies Ukraine"s Mortality Crisis?. – Бібліогр.: с. 53-55. – (Здоров"я людини та демографія). – ISBN 978-966-8869-40-2
1002716
  Пєнська І.О. Основні причини втрати платоспроможності підприємством і шляхи її оптимізації / І.О. Пєнська, С.О. Юдін // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 4 : Загрози національній економічній безпеці україни на сучасному етапі. – С. 251-256. – ISSN 2222-4459
1002717
  Есенова Е.Й. Основні причини запозичення іншомовних лексичних одиниць // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ф-т іноземної філології. – Ужгород, 2015. – Вип. 13. – С. 46-49. – ISBN 978-617-7132-32-4
1002718
  Назаренко В. Основні причини й умови, що зумовлюють порушення договірних зобов"язань по договору комісії на продаж сільськогосподарської продукції // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 3. – С. 93-96.
1002719
  Калошин В.Ф. Основні причини неадекватної поведінки людини // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2009. – № 10 (127). – С.71-80
1002720
  Колошин В.Ф. Основні причини неадекватної поведінки людини // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2009. – № 9 (126). – С.75-80
1002721
  Калошин В.Ф. Основні причини неадекватної поведінки людини // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2009. – № 8 (125). – С.74-76
1002722
  Щербатенко І.В. Основні причини недосконалості діючої системи оподаткування в Україні / І.В. Щербатенко, Л.А. Слюсар // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 4 (167)


  Розглянуто вплив принципів оподаткування на створення оптимальної, справедливої та економічно виправданої системи оподаткування в майбутньому.
1002723
  Кравчук С. Основні причини поглиблення економічної злочинності в Україні // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 11. – С.54-57. – ISSN 0132-1331
1002724
  Волошко Д. Основні причини порушення комунікації молодого подружжя // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2006. – Вип. 7. – С. 69-77


  S статті розглядаються основні тенденції розвитку сучасної сім ї в Україні, наводяться різні підходи до виділення функцій сім"ї. Виділені характерні риси, що притаманні саме сімейному спілкуванню та особливості, що ускладнюють стосунки в сім"ї. ...
1002725
  Швець Н.М. Основні причини страйків // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2007. – Вип. 90. – С. 98-101. – ISSN 0201-7245
1002726
   Основні причини та вплив пірогенної загрози на лісову рослинність Ялтинського гірсько-лісового природного заповідника / В. Лавров, О. Блінкова, Ю. Плугатар, І. Нейко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 143-146. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 22/24). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано динаміку лісових пожеж в Ялтинському гірсько-лісовому природному заповіднику, їх масштаби та причини. Досліджено особливості ураження деревостанів Pinus pallаsiana D.Don пожежею 2007 р. та природне поновлення дерев та діагностичний ...
1002727
  Власенко С.Г. Основні причини та ризики деінституціоналізації демократії в Україні та шляхи їх подолання // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2015. – № 3 (78). – С. 131-137. – ISSN 2310-2837
1002728
  Христенко Є.В. Основні причини торгівлі людьми в Україні // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2010" : зб. матеріалів ХII Всеукр. студент. наук. конф., 21-22 квіт. 2010, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.Т. Комзюк та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2010. – С. 170-171. – (Серія "Юридичні науки. Інтелектуальна власність")
1002729
  Ільїч Л.М. Основні причини українського безробіття та неучасті громадян у ринку праці // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 4 (131). – С. 204-211
1002730
   Основні причини, чому канадські іммігранти виїжджають з країни // Український голос. – Вінніпег, 2017. – 14 серпня (ч. 15/16). – С. 9
1002731
  Коваль О.І. Основні причинно-наслідкові аспекти погіршення якісного стану природних об"єктів в агросфері України // Збалансоване природокористування : науково-практичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування НААН; ТОВ " Екоінвестком" ; редкол.: Фурдичко О.І., Височанська М.Я., Антоненко І.Я. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2. – С. 26-36 : табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2310-4678
1002732
  Сивульський М.І. Основні пріоритети бюджетного процесу // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 10. – С. 13-17
1002733
  Мединська Г.А. Основні пріоритети гуманітарного розвитку в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 43-47. – (Державне управління ; вип. 1 (5)). – ISSN 1728-3817


  В статті розглянуто процес створення проектів Концепцій гуманітарного розвитку України. Проведено аналіз основних пріоритетів гуманітарного розвитку, які були запропоновані в даних проектах. В статье рассмотрено процес создания проектов Концепций ...
1002734
   Основні пріоритети діяльності Міністерства освіти і науки України на 2019 рік // Часопис економічних реформ : науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля ; Нац. аерокосмічний ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т" ; голов. ред. Т.В. Калінеску ; редкол.: Л.А. Костирко, С.К. Рамазанов, М.Г. Безпарточний [та ін.]. – Харків, 2018. – № 4 (32). – С. 100-102. – ISSN 2221-8440
1002735
  Вербицька Г.Л. Основні пріоритети економічної політики України // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 714 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 473-478. – ISSN 0321-0499


  Досліджено поняття "економічна політика" в сучасній науці, обгрунтовано місце України в міжнародних рейтингах, сформовано основні пріоритети економічної політики, реалізації яких дасть змогу підвищити рівень вітчизняної економіки.
1002736
  Шморгун Л.Г. Основні пріоритети організації навчального процесу у вищих навчальних закладах відповідно до нового Закону України "Про вищу освіту" // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 12 (163). – С. 79-81


  У статті представлений аналіз реалізації державної політики в галузі освіти в Україні та найбільш розвинутих країнах світу, наведено висновки щодо діяльності людей, які здобували знання за існуючими моделями освіти, що привело систему освіти до ...
1002737
  Бідей О. Основні пріоритети правової політики України // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 3. – С. 100-104.
1002738
  Лемак Н. Основні пріоритети соціальної та економічної політики консервативного уряду Едварда Хіта / Н. Лемак, О. Попадич // Країни Центрально-Східної Європи в умовах глобалізації : історико-методологічний, політико-правовий та економічний аспекти / Є.В. Бевзюк, І.І. Богданович, В.А. Вергун, Ю.Л. Виноградов, В.В. та ін. Гарагонич. – Ужгород : Видавництво ЗакДУ, 2010. – С. 72-80. – ISBN 978-966-2075-05-2
1002739
  Поліщук Л. Основні пріоритети співпраці українських і польських регіонів: реалії та перспективи // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2008. – № 3/4. – С. 31-33. – ISSN 1728-6220
1002740
  Поліщук Ліна Основні пріоритети співпраці українських і польських регіонів: реалії та перспективи // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 31-33. – ISSN 1728-6220
1002741
  Урба С. Основні пріоритети спільної аграрної політики Європейського Союзу на 2014-2020 роки // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 33, ч. 2. – С. 124-129. – ISSN 2078-5860
1002742
  Павликівська Н. Основні пріоритети української літературно-мистецької псевдонімії ХХ століття // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2009. – С. 168-173. – (Філологія ; Вип. 11). – ISBN 9666-2917-01-2
1002743
  Музиченко В.А. Основні пріоритети фінансової безпеки України в контексті казначейської системи виконання бюджету // IX Міжнародна науково-практична конференція "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України" : зб. тез студ., асп. та молодих вчених / "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : [Логос], 2012. – С. 21-23
1002744
  Андрушко А.В. Основні проблема загальної дисциплінарної відповідальності у трудовому праві // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 37. – С. 371-377. – ISSN 1563-3349
1002745
  Широкова О.М. Основні проблеми адаптації залізничного транспорту до ринкових умов господарювання // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніцип. упр. – Київ, 2011. – № 7. – С. 17-20


  У статті виявлено основні проблеми, що заважають залізничному транспорту своєчасно та ефективно реагувати на зовнішні умови, які швидко змінюються, а також розглянуті загальні принципи й напрямки адаптації залізничного транспорту до ринкових ...
1002746
  Шевченко Н.І. Основні проблеми Англійської революції у висвітленні британських істориків другої половини ХХ ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 29-34. – (Історія ; вип. 49)


  Розглядаються основні проблеми Англійської революції ХVII ст. в британській історіографії другої половини ХХ ст.
1002747
  Сльозко Т.М. Основні проблеми бухгалтерського обліку та звітності : методологія бухгалтерського обліку // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 3 (172). – С. 110-116 : Рис. – Бібліогр.: 18 назв
1002748
  Гридін М.О. Основні проблеми в діяльності комісії по трудових спорах // Проблеми кодифікації трудового законодавства України : тези доповідей учасників Всеукр. наук.-практ. конф. (26 квіт. 2017 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; уклад.: А.Ю. Денисевич, Г.В. Кузьменко, І.С. Сахарук] ; за ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина ; [відп. ред. к.ю.н. І.С. Сахарук]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – С. 56-58. – ISBN 978-617-7069-52-1
1002749
  Мащенко С.Т. Основні проблеми в історії української філософії : Конспект лекцій спецкурсу / С.Т. Мащенко; Чернігівський держ. пед. ун-т імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2002. – 161с.
1002750
  Іваницька Л.В. Основні проблеми в процесі зародження вітчизняної кібернетичної науки // Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали VII Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів : 16 берез. 2012 р. / Нац. акад. аграр. наук України, Держ. наук. с.-г. б-ка, ННЦ "Ін-т землеробства НААН", Панфил. дослід. станція ; [редкол. частини: Вергунов В.А. (голова), Коваленко С.Д., Грищенко Т.Р. та ін.]. – Київ, 2012. – Ч. 1. – С. 130-131
1002751
   Основні проблеми вдосконалення роботи районних газет. – Львів, 1969. – 39с.
1002752
  Лутай В.С. Основні проблеми взаємозв"язку філософського методу з методами природничих наук // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1973. – Вип. 30
1002753
  Дядищева-Росовецька Основні проблеми вивчення мови та стилю українських дум XIX - початку XX ст. // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 30. – С. 163-177. – ISSN 2311-2697
1002754
  Вовк О. Основні проблеми видобутку бурштину у Волинській області / О. Вовк, М. Мельнійчук, С. Саванюк // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2019. – С. 17-27. – (Серія: Географічні науки ; № 9 (393)). – ISSN 1729-360Х
1002755
  Вереша Р.В. Основні проблеми визначення мети покарання в контексті реалізації аксіологічного підходу у кримінальному праві // Вісник Академії адвокатури України : право: наука, практика, наукове фахове видання / Академія адвокатури України. – Київ, 2013. – Вип. 1 (26). – С. 129-136
1002756
  Луцька Н.І. Основні проблеми відшкодування податку на додану вартість : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 10. – С. 27-28. – Бібліогр.: 3 назви
1002757
  Головатий М.Ф. Основні проблеми демократизації системи вищої освіти України // Реформування вищої освіти у процесі демократизації українського суспільства / Б.А. Головко, Б.Ф. Сагалаков, А.П. Горбачик, О.Ю. Платоненко, М.А. та ін. Нахабич. – Київ : Київський університет, 2004. – С. 116-120. – ISBN 966-594-559-9
1002758
  Дем"янчук Основні проблеми державно-правового управління залізничним транспортом України / Дем"янчук, // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 3 (183). – С. 56-59
1002759
  Савенко І. Основні проблеми документального письма в контексті літературознавчого дискурсу межі століть // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 128-137. – (Серія філологічна ; Вип. 44, ч. 2)
1002760
  Ржаніцин В.О. Основні проблеми дослідження зсувних процесів у межах Канівського Придніпров"я : випуск 22. Загальна та історична геологія, мінералогія, геохімія та петрографія / В.О. Ржаніцин, О.М. Іванік // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 116-117. – Бібліогр.: 5 назв. – (Геологія ; Вип. 21/22)


  Наводяться свідчення про сучасний прояв гравітаційних процесів у межах Канівського Придніпров"я. На основі польових спостережень зсувних процесів у Канівському заповіднику виявлено основні причини їх виникнення, оцінено негативний вплив на екологічний ...
1002761
  Майєр Дж.М. Основні проблеми економіки розвитку = Leading Issues in Economic Development / Дж.М. Майєр, Дж.Е. Раух, А. Філіпенко; Пер. с англ. Д. Олесневич, О. Олесневич, П. Кузик та ін. – Київ : Либідь, 2003. – 688с. – ISBN 966-06-0282-0


  Книжка детально розкриває основні економічні проблеми країн, що розвиваються, в інтерпретації найвидатніших економістів світу. Для студентів економічних спеціальностей, викладачів, науковців
1002762
   Основні проблеми економічної науки, які розробляються в Українській РСР.. – К., 1958. – 64с.
1002763
  Засанський В. Основні проблеми економічної теорії / В. Засанський; МВС України; Львів. ін-т внутр.справ при Українській академії внутрішніх справ. – Львів
Т. 1. – 1995. – 140с.
1002764
  Засанський В. Основні проблеми економічної теорії / В. Засанський; МВС України; Львів.ін-т внутр.справ при Українській академії внутрішніх справ. – Львів
Т. 2. – 1995. – 149с.
1002765
  Яблонський В.М. Основні проблеми зовнішньополітичної діяльності уряду УНР (червень - грудень 1919 року) // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 155-164. – (Історія ; вип. 22)


  Розкриваються особливості зовнішньополітичної діяльності уряду УНР у 2-й пол. 1919 р. Особлива увага надається оцінці міжнародній ситуації, в якій опинилася Директорія УНР, і аналізу роботи української делегації на Паризькій мирній конференції.
1002766
  Охріменко П.П. Основні проблеми і деякі нові аспекти вивчення "Слова о полку Ігоревім" / П.П. Охріменко, О.Г. Охріменко. – Суми, 1995. – 54 с.
1002767
  Шклярук С.Г. Основні проблеми і напрямки розвитку фінансової системи України та шляхи її поліпшення // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2005. – Вип. 1. – С. 13-18. – Бібліогр.: на 10 пунктів
1002768
  Цирфа Ю.А. Основні проблеми і реалії існування Союзної держави Росії та Білорусі // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 40. – С. 552-557. – ISSN 1563-3349
1002769
  Маслак Олександр Олександрович Основні проблеми інноваційної діяльності промислових підприємств регіону / Маслак Олександр Олександрович, Володимир Йосипович. Жежуха, Григоренко Олена Василівна // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 2. – С. 261-269. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1562-0905


  Виділено основні проблеми, які постають перед вітчизняними машинобудівними підприємствами регіону в процесі впровадження інноваційної діяльності. Уточнено класифікацію інноваційної діяльності на підприємствах машинобудування. Виділено особливості ...
1002770
  Даниленко А.І. Основні проблеми інноваційної перебудови та фінансові аспекти її забезпечення в Україні // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового упр." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 5 (258). – Бібліогр.: 16 назв
1002771
  Зінькевич Т.О. Основні проблеми інформаційного забезпечення розрахунків тарифів на українському страховому ринку // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 9 (76). – С. 47-51.
1002772
  Йосифчук М. Основні проблеми інформаційної війни та впливу супротивника в сучасних умовах України / М. Йосифчук, М. Йосифчук, І. Красота // Православ"я в Україні : зб. за матеріалами VIII Міжнар. наук. конф. "Українська Церква в історії укр. державотворення" : до 100-ліття Укр. революції, держ. органу в справах релігій та боротьби за автокефалію : 20 листоп. 2018 р. / Укр. Православна Церква, Київ. патріархат, Київ. православ. богослов. академія ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського [та ін.] ; [редкол.: митрополит Переяслав. і Білоцерків. Епіфаній (Думенко) та ін.]. – Київ : Київська православна богословська академія, 2018. – С. 573-589. – ISBN 978-966-2779-91-2
1002773
  Гладких Д.М. Основні проблеми іпотечного кредитування та напрями його активізації в Україні // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2022. – № 1 (528) : Вплив глобалізаційних процесів на національну економіку України. – С. 339-344. – ISSN 2222-4459
1002774
  Бурлакова В. Основні проблеми Києва // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 29 (349). – С. 18-21. – ISSN 1996-1561
1002775
  Сом Н.О. Основні проблеми класичного арабського мовознавства // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України. – Київ, 2010. – № 51. – С. 159-168. – Бібліогр.: С. 168. – ISSN 1682-671Х
1002776
  Бродський Я С. Основні проблеми комунального господарства м.Харкова / Я С. Бродський, . – Х, 1931. – 109с.
1002777
  Крилов Н.М. Основні проблеми нелінійної механіки. Теорія і застосування в різних технічних і фізичних науках / Н.М. Крилов, Н.Н. Боголюбов. – Київ, 1934. – 24 с.
1002778
  Шевцова Ю. Основні проблеми нормативно-правового регулювання застави землі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 36-38. – (Юридичні науки ; Вип. 70/71). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано чинне законодавство України у сфері правового регулювання застави землі, розкрито його недоліки та колізії, розглянуто перспективи його подальшого розвитку. Ukrainian existing legislation in the field of legal regulation of land ...
1002779
  Костюнік О.В. Основні проблеми організації безготівкових грошових коштів в Україні / О.В. Костюнік, В.В. Побережна // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 9, травень. – С. 51-55. – ISSN 2306-6792
1002780
  Костюнік О.В. Основні проблеми організації безготівкових грошових коштів в Україні / О.В. Костюнік, В.В. Побережна // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 9, травень. – С. 51-55. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2306-6792
1002781
  Сокол П.М. Основні проблеми переходу до маркетинго-інноваційного розвитку підприємств АПК / П.М. Сокол, А.А. Коваленко // Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 10/1. – С. 68-71. – Бібліогр.: 7 назв. – (Серія : Економіка ; вип. 8 (3)). – ISSN 2312-6779
1002782
  Шеломенцев В.П. Основні проблеми побудови системи кібернетичної безпеки України // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2014. – № 2 (33), спецвипуск. – С. 183-186. – ISSN 1609-0462
1002783
  Дутка Р. Основні проблеми повноцінного функціонування фінансової дисципліни держави як елемента інституту фінансового контролю // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 150-152. – ISBN 978-617-7069-14-9
1002784
  Рижий І.М. Основні проблеми податкового регулювання економіки в умовах глобалізації та шляхи їх подолання : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 9. – С. 34-37 : Табл. – Бібліогр.: 14 назв
1002785
  Семенюк С. Основні проблеми правового регулювання журналістської діяльності // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – C. 106-108. – ISBN 978-617-7069-28-6
1002786
  Кресін О.В. Основні проблеми правової та політичної думки другої половини ХVII- XVIII ст. // Держава і право : юридичні і політичні науки: збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. НАН України. – Київ, 2001. – Вип. 12. – С.65-78. – ISSN 1563-3349
1002787
  Губанова Т.О. Основні проблеми практичної фахової підготовки юристів у коледжах, як галузевих вищих навчальних закладах в Україні // Екологічне право України : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і прав. експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Асоц. укр. правників ; Укр. еколог. спілка ; голов. ред. Костицький В.В. ; редкол.: Андрєйцев В.І., Балюк Г.І., Єрмоленко В.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1/2. – C. 16-20. – ISSN 2413-7189


  "Важливим кроком у вирішенні проблеми відсутності достатніх практичних навиків у студентів юридичних ВУЗів є створення при коледжах «юридичних клінік".
1002788
  Пукач І.Б. Основні проблеми призначення та проведення судово-психіатричної експертизи з метою встановлення стану обмеженої осудності // Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених : науково-практичний збірник / Міністерство внутрішніх справ України. – Київ, 2009. – № 85. – С. 15-20.
1002789
  Кончина К. Основні проблеми притягнення до кримінальної відповідальності за доведення до самогубства / К. Кончина, В. Сисой // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (278). – С. 213-216. – ISSN 2663-5313
1002790
  Заїка О.П. Основні проблеми професійної підготовки майбутніх соціальних працівників до діяльності в полікультурному середовищі / О.П. Заїка, М.Є. Чайковський // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій університету "Україна" / Хмельницький інститут соціальних технологій університету "Україна". – Хмельницький, 2013. – № 1 (7). – С. 93-97
1002791
  Літвін К.С. Основні проблеми профільного викладання філософії в вищому навчальному закладі // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 6. – С. 31-33
1002792
  Федорів У. Основні проблеми реінтерпретації соцреалістичного канону: різновекторність підходів // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т ; редкол.: Гудманян А.Г., Межжеріна Г.В., Архангельська А.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 35. – С. 92-99. – ISSN 2413-3094


  "У статті увагу зосереджено на складній та неоднозначній проблемі сучасного літературознавства — дискурсі соцреалізму, актуальність якого не є даниною моді, а нормальним процесом перепрочитання канону української літератури, невід’ємною частиною якої ...
1002793
   Основні проблеми розвитку археології в Українській РСР.. – К., 1958. – 35с.
1002794
  Карчева Г. Основні проблеми розвитку банківської системи України в посткризовий період та шляхи їх вирішення : банки України // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2010. – № 8 (174). – С. 26-32 : Табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв
1002795
  Коваль Р.О. Основні проблеми розвитку банківської системи України та шляхи їх вирішення // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 430-431. – ISBN 978-966-188-219-4
1002796
   Основні проблеми розвитку економічної науки в Українській РСР на 1959-1965 рр.. – Київ, 1959. – 68с.
1002797
   Основні проблеми розвитку історичної науки в Українській РСР на 1959-1965 роки.. – К., 1959. – 64с.
1002798
   Основні проблеми розвитку історичної науки в Українській РСР на 1959-1965 роки.. – К., 1959. – 74с.
1002799
   Основні проблеми розвитку історичної науки в Українській РСР.. – К., 1958. – 66с.
1002800
   Основні проблеми розвитку літературознавства в Українській РСР.. – К., 1958. – 63с.
1002801
   Основні проблеми розвитку мистецствознавства в Українській РСР.. – К., 1958. – 55с.
1002802
   Основні проблеми розвитку мовознавства в Українській РСР на 1959-1965 рр.. – К., 1959. – 80с.
1002803
  Патійчук В.О. Основні проблеми розвитку паломницького туризму в Україні / В.О. Патійчук, А.Ю. Сергійчук // Туризм і гостинність в Україні: стан, проблеми, тенденції, перспективи розвитку : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (16-17 жовт. 2014 р., м. Черкаси) / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Навч.-наук. ін-т економіки і права, Каф. туризму і готельно-ресторан. справи ; [відп. за вип.: С.Р. Пасєка, В.І. Новикова]. – Черкаси : Брама-Україна, 2014. – С. 53-59
1002804
   Основні проблеми розвитку радянського мовознавства в Українській РСР.. – К., 1958. – 67с.
1002805
  Пасхавер Б.Й. Основні проблеми розвитку сільськогосподарського виробництва / Б.Й. Пасхавер, Л.В. Молдаван, О.В. Шубравська // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2012. – № 9 (215). – С. 3-9. – ISSN 2221-1055
1002806
  Патійчук В. Основні проблеми розвитку туристичного комплексу Болгарії / В. Патійчук, О. Філон // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2018. – С. 113-121. – (Серія: Географічні науки ; № 3 (376)). – ISSN 1729-360Х
1002807
   Основні проблеми розвитку філософії в Українській РСР на 1959-1965 рр.. – К., 1959. – 60 с.
1002808
   Основні проблеми розвитку філософії в Українській РСР.. – К., 1958. – 46с.
1002809
   Основні проблеми розвитку фольклористики та етнографії в Українській РСР.. – К., 1958. – 52с.
1002810
   Основні проблеми розробки історії КПРС та історії КП України.. – Київ, 1958. – 52с.
1002811
  Вальдшмідт І.М. Основні проблеми системи вищої освіти в Україні та шляхи її модернізації / І.М. Вальдшмідт, М.О. Гайдей // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 6, червень. – С. 152-155. – ISSN 2306-6806
1002812
  Вальдшмідт І.М. Основні проблеми системи вищої освіти в Україні та шляхи її модернізації / І.М. Вальдшмідт, М.О. Гайдей // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 18, вересень. – С. 170-173. – ISSN 2306-6814


  Для наближення системи вищої освіти в Україні вимогам сучасної інноваційної економіки. Згідно з прогнозами ЮНЕСКО в XXI ст. цивілізованого рівня добробуту досягнуть тільки країни, в яких 40—50% працездатного населення буде мати якісну вищу освіту. На ...
1002813
  Вереша Р.В. Основні проблеми складної вини у кримінальному праві України // Часопис цивільного і кримінального судочинства : фаховий науково-практичний юридичний журнал / Вищ. спец. суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ ; Ін-т законодавства Верховної Ради України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; наукова рада: Н.М. Оніщенко, М.Й. Вільгушинський, П.О. Гвоздик [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (37). – С. 172-183. – ISSN 2310-6166
1002814
  Шкір Д.О. Основні проблеми соціального забезпечення публічних службовців в Україні // Актуальні проблеми трудового права та права соціального забезпечення : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 90-річчю з дня народж. чл.-кор. НАПрН України, акад. Міжнар. кадр. акад., Заслуж. діяча науки України, д-ра юрид. наук, проф. О.І. Процевського (Харків, 5 квіт. 2019 р.) / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди, Юрид. ф-т, Каф. цивіл.-прав. дисциплін, госп. та труд. права ; [відп. за випуск О.В. Москаленко]. – Харків : Юрайт, 2019. – С. 443-447. – ISBN 978-617-7450-09-1
1002815
  Іванченко В.О. Основні проблеми сталого розвитку фермерських господарств України // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2014. – № 2 (7), т. 2. – С 127-130. – ISSN 2226-8820


  Розглянута історія виникнення, становлення та рзвитку синергетики як науки. Представлено вклад наукових шкіл у становлення синергетики.
1002816
  Мордас І.В. Основні проблеми статистико-демографічної науки у дослідженнях академіка М.В. Птухи // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 5(60). – С. 125-128. – Бібліогр.: на11 пунктів
1002817
  Фіялка С.Б. Основні проблеми сучасного навчального книговидання для вищої школи // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 1 (113). – С. 332-336
1002818
  Смущинська І.В. Основні проблеми сучасної романської лексикології // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 19, т. 2 (182). – С. 214-221
1002819
  Другов О. Основні проблеми та напрями розвитку інвестиційного забезпечення інтелектуалізації економіки України // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2011. – № 7 (185). – С. 14-18
1002820
  Червякова В.В. Основні проблеми та перспективи підвищення інвестиційної привабливості України // Економіка та управління на транспорті : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. транспорт. ун-т ; голов. ред. Дмитриченко М.Ф. – Київ, 2017. – Вип. 4. – C. 142–149. – ISSN 2413-0966
1002821
  Соболєв В.М. Основні проблеми та перспективи розвитку аудиту в Україні / В.М. Соболєв, Т.Л. Слюніна, В. Розіт // Бізнес Інформ : науковий журнал. – Харків, 2013. – № 11 : Інноваційний фактор у підвищенні конкурентоспроможності економіки. – С. 324-328. – ISSN 2222-4459
1002822
  Лаптєва А.І. Основні проблеми та перспективи розвитку екологічного аудиту в Україні // Вісник студентського наукового товариства / Харківський, технічний університет сільського господарства ім. Василенка П. національний, Навчально-науковий, бізнесу і менеджменту ін-т, Студентський, навч.-наук. ін-ту бізнесу і менеджменту комітет. – Харків, 2015. – Вип. № 1. – С. 23-25
1002823
  Онищенко В.П. Основні проблеми та перспективи розвитку міжнародного співробітництва України у сфері ядерної енергетики / В.П. Онищенко, І.Ю. Гужва // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2009. – № 1 (42). – С. 10-15
1002824
  Сніжко Ю.С. Основні проблеми та перспективи розвитку регіональної енергетики України // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2011. – № 970. – С. 167-170. – (Економічна ; Вип. 81). – ISSN 0453-8048
1002825
  Груб"як Ю.В. Основні проблеми та перспективи розвитку регіону Південно-Східної Азії, можливості для України / Ю.В. Груб"як, А.В. Тутейко // Регіон - 2017: суспільно-географічні аспекти : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих науковців (м. Харків, 20-21 квіт. 2017 р.) : [зб. наук. праць] / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Київ. нац. ун-т. ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [редкол.: Л.М. Нємець (голова редкол.) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2017. – С. 84-87. – ISBN 978-966-285-399-5
1002826
  Іванченко Н.О. Основні проблеми та перспективи розвитку ринку стартапів в Україні / Н.О. Іванченко, О.С. Подскребко, А.О. Сідлецька // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 4 (507) : Реіндустріалізація України як передумова економічного зростання. – С. 303-311. – ISSN 2222-4459
1002827
  Плахотнік О. Основні проблеми та принципи інноваційної природознавчої освіти / О. Плахотнік, Т. Захарук, К. Янковски // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 60-65. – (Педагогіка ; вип. 2 (2))


  Модернізація системи освіти потребує дослідження її інноватики як міждисциплінарної галузі наукового знання. Основні принципи інноваційної освіти повинні бути покладені в основу аналізу нових функцій і нового змісту природознавчої освіти. У рамках ...
1002828
  Мороз О.В. Основні проблеми тінізації заробітної плати в Україні / О.В. Мороз, В.М. Семцов // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки (ННЦ "ІАЕ"). – Київ, 2013. – № 3 (221), березень. – С. 94-101. – ISSN 2221-1055
1002829
  Шевчук В.І. Основні проблеми українсько-чеських літературних зв"язків ХІХ-ХХ ст. / В.І. Шевчук. – Київ, 1963. – 38 с.
1002830
  Сагарда М.І. Основні проблеми українського бібліографічного репертуара / М.І. Сагарда. – Київ, 1927. – 20 с.
1002831
  Геренчук К.І. Основні проблеми фізичної географії : Учбовий посібник / К.І. Геренчук. – Київ : Вища школа, 1969. – 132с : Карти
1002832
  Макарчук І.М. Основні проблеми фінансової безпеки України в умовах кризових явищ в економіці / І.М. Макарчук, О.В. Перчук, В.М. Виноградня // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 30/1. – C. 189-196. – ISSN 2306-546X
1002833
  Радиш Я.Ф. Основні проблеми фінансування системи охорони здоров"я в дослідженнях українських науковців / Я.Ф. Радиш, А.А. Ляховченко, О.В. Поживілова // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 1. – С. 90-95
1002834
  Кособуцька Л.Д. Основні проблеми формування власного капіталу банків та шляхи їх вирішення // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 434-436. – ISBN 978-966-188-219-4
1002835
  Добровольська Г.О. Основні проблеми функціонування профспілок України на сучасному етапі // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 99-102. – ISBN 966-614-021-7
1002836
  Кальніченко А. Основні проблеми чинного земельного законодавства // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 2010. – № 7. – С. 11-12
1002837
  Зерницький Р.В. Основні проблеми, які унеможливили транспарентність публічного фінансування політичних партій України в 2016 р. - першій половині 2019 р. // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – С. 37-41. – (Серія "Питання політології" ; вип. 36). – ISSN 2220-8089
1002838
  Білоус Ю. Основні проблемні аспекти в чинному законодавстві з питань спадкування підприємства як єдиного майнового комплексу // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 203-204. – ISBN 978-617-7069-14-9
1002839
  Шаблієнко А.С. Основні проблемні питання адміністративно-правового регулювання у сфері електронної комерції // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – № 4 (10). – С. 53-61. – ISSN 2227-796X


  Статтю присвячено розкриттю основних проблемних питань, що пов"язані з адміністративно-правовим регулюванням у сфері електронної комерції. Досліджуються позиції міжнародних організацій у цьому питанні, а також їх рекомендації. Аналізуються основні ...
1002840
  Ус Іван Васильович Основні проблемні питання переговорного процесу Доха-раунду СОТ // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 51-62. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто та проаналізовано питання, які обумовлюють виникнення суперечностей між країнами-учасницями СОТ в ході Доха-раунду. Особливу увагу приділено позиціям кожної з впливових груп, які відіграють провідну роль у діяльності СОТ. ...
1002841
  Ус Іван Васильович Основні проблемні питання переговорного процесу Доха-раунду СОТ // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 51-62. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто та проаналізовано питання, які обумовлюють виникнення суперечностей між країнами-учасницями СОТ в ході Доха-раунду. Особливу увагу приділено позиціям кожної з впливових груп, які відіграють провідну роль у діяльності СОТ. ...
1002842
  Ус І.В. Основні проблемні питання переговорного процесу Доха-раунду СОТ // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 6. – С.51-62. – ISSN 1993-6788
1002843
  Ус Іван Васильович Основні проблемні питання переговорного процесу Доха-раунду СОТ // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 51-62. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто та проаналізовано питання, які обумовлюють виникнення суперечностей між країнами-учасницями СОТ в ході Доха-раунду. Особливу увагу приділено позиціям кожної з впливових груп, які відіграють провідну роль у діяльності СОТ. ...
1002844
  Ус Іван Васильович Основні проблемні питання переговорного процесу Доха-раунду СОТ // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 51-62. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто та проаналізовано питання, які обумовлюють виникнення суперечностей між країнами-учасницями СОТ в ході Доха-раунду. Особливу увагу приділено позиціям кожної з впливових груп, які відіграють провідну роль у діяльності СОТ. ...
1002845
   Основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку України від нового уряду // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 3 (281). – С. 10-11. – ISSN 1810-3944
1002846
   Основні прогнозні показники економічного і соціального розвитку України на 2000 рік. – Київ : Інтелект, 1999. – 159с. – ISBN 966-7708-03-9
1002847
  Федоренко А. Основні програми електронного урядування в ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 98, ч. 2. – С. 136-139. – бібліогр. в кінці ст.


  Формування системи електронного уряду ЄС здійснюється за декількома пріоритетними напрямками, розвиток яких має забезпечити позитивні зміни в життєдіяльності як держави, так і суспільства.
1002848
  Медвідь В. Основні програми та інструменти допомоги Європейського Союзу Україні з питань розвитку громадянського суспільства та демократії (1992–2014 рр.) // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 35. – C. 34-39
1002849
  Тростенюк Т.М. Основні продукти діяльності державних закладів вищої освіти в економічному контексті // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2, січень. – С. 82-88. – ISSN 2306-6814
1002850
  Марченко Л. Основні пропагандистські прийоми окупаційної влади, спрямовані на забезпечення вербування трудових ресурсів з України (1941-1943 рр.) // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 637-640. – ISBN 978-966-171-795-3
1002851
  Шило А.Е. Основні протиріччя глобалізації світової економіки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 110, (ч. 2). – С. 173-175
1002852
  Євко В.Ю. Основні протиріччя правового регулювання міждержавного всиновлення в Україні / В.Ю. Євко, С.М. Кравчук // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 12 (грудень). – С. 46-54
1002853
  Пасічник Я.С. Основні процесуальні права держав у міжнародних судах і трибуналах // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2015. – № 1 (31), квітень. – С. 71-75
1002854
  Лазутський А.Ф. Основні прояви та загрози тероризму в сучасних умовах / А.Ф. Лазутський, О.Д. Малько, А.М. Полєжаєв // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 43-47.
1002855
  Овсяннікова Я. Основні психічні стани, які спостерігались у мешканців міста, на околицях якого відбуваються воєнні дії (на прикладі міста Харків) / Я. Овсяннікова, В. Христенко // Проблеми екстремальної та кризової психології : науковий журнал / Нац. ун-т цивіл. захисту України ; редкол.: Н.В. Оніщенко, О.В. Тімченко, Alexis Lorenzo Ruiz [та ін.]. – Харків, 2022. – № 1 (3). – С. 109-130. – ISSN 2786-5541
1002856
  Попель М.В. Основні психолого-педагогічні вимоги до підручників з інформатики для 6-го класу / М.В. Попель, І.Ю. Борисюк // Інформаційні технології в освіті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Херсон. держ. ун-т ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т інформ. технологій і засобів навчання ; голов. ред. Співаковський О.В. ; редкол.: Андрієвський Б.М., Биков В.Ю., Богомолов С. [та ін.]. – Херсон, 2017. – Вип. 1 (30). – С. 170-179. – ISSN 1998-6939
1002857
  Козлов А.В. Основні психоментальні та духовні риси трікстерів у літературі // Літератури світу: поетика, ментальність і духовність : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2013. – Вип. 2. – С. 184-192


  Стаття присв. розгляду сутності проблем трікстерства і як природно-генетичного явища в системі процесів виживання та співіснування живих організмів планети, і як форми паразитизму. Основна увага приділена ознакам і рисам психоментальності та духовності ...
1002858
   Основні публікації д.і. н., професора Нікітенко Надії Миколаївни // Софія Київська: Візантія. Русь. Україна / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; Нац. заповідник "Софія Київська". – Київ, 2011. – [Вип. 1] : Збірка статей на пошану доктора історичних наук професора Надії Миколаївни Нікітенко. – С. 337-349. – ISBN 978-966-02-6215-7
1002859
   Основні публікації професора П.П. Охріменка за 1940-1990 рр.. – Суми, 1991. – 24 с.
1002860
  Чучеров М. Основні радіаційні величини та одиниці їх вимірювання // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 2. – С. 37-40 : табл.
1002861
  Куниця М.О. Основні результати вивчення палеогеографії антропогену України малакофауністичним методом // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1970. – Вип. 2. – С. 142-150. – Бібліогр.: 43 назви
1002862
  Бойко В.П. Основні результати виконання комплексних науково-технічних програм університету // Наука Національного технічного університету України КПІ-2014 в дзеркалі преси / М. Згуровський, М. Ільченко, М. Стріха, В. Локтєв, І. та ін. Астрелін. – Київ : НТУУ "КПІ", 2015. – С. 89-100. – ISBN 978-966-622-690-0
1002863
  Калашник Г.А. Основні результати геолого-геофізичних досліджень на Зеленогайській структурі Інгульського мегаблока Українського щита // Мінеральні ресурси України (МРУ) : науковий журнал / Держ. служба геології та надр України, Укр. держ. геологорозвідувальни ін-т ; голов. ред. С.В. Гошовський. – Київ, 2017. – № 3. – C. 3-11. – ISSN 1682-721X
1002864
  Сафін О.Д. Основні результати діагностичного дослідження основних компонентів особистісного потенціалу майбутніх фахівців іноземної мови / О.Д. Сафін, О.М. Баранов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 66-71. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 23). – ISSN 1728-3817


  У науковій статті викладено результати діагностичного дослідження основних компонентів особистісного потенціалу майбутніх фахівців мовних спеціальностей - професійного, аксіологічного, лінгвістичного, комунікативного та духовного. Ці результати є ...
1002865
  Таран А.В. Основні результати діяльності Міністерства оборони України з реалізації завдань оборонної реформи у 2020-2021 роках та завдання на перспективу // Наука і оборона : щоквартальний науково-теоретичний та науково-практичний журнал / голов. ред. Семон Б.Й. ; редкол.: Бочарніков В.П., Волошенко А.В., Воробйов О.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3. – С. 3-12. – ISSN 2618-1614


  У статті висвітлені основні результати діяльності Міністерства оборони України з реалізації оборонної реформи у 2020-2021 рр. та окреслені завдання щодо її продовження на довгострокову перспективу. Враховуючи національний ресурсний потенціал та ...
1002866
   Основні результати діяльності Національної академії педагогічних наук України у 2007-2012 роках : матеріали до звіт.-виборчих Заг. зборів НАПН України 5 квіт. 2012 р. / Нац. акад. пед. наук України ; [відп. за вип. Луговий В.І., Бурда М.І.]. – Київ : НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2012. – 111, [1] с. : іл., табл.
1002867
  Литвинова В.В. Основні результати здійснення трансферу технологій ВНЗ та НДУ МОНмолодьспорту України 2012 році / В.В. Литвинова, В.М. Волинець, Б.О. Грабовський // IV Міжнародний форум "Проблеми розвитку інформаційного суспільства" : матеріали / "Проблеми розвитку інформаційного суспільства", міжнар. форум. – Київ : УкрІНТЕІ, 2013. – Ч. 2 : 26-29 листопада 2013 р., м. Київ. – С. 107-119. – ISBN 978-966-479-066-3
1002868
  Чебаненко О. Основні результати і проблеми виконання плану дій Україна - ЄС / О. Чебаненко, Д. Ковриженко // Політика і час : Суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 24-28. – ISSN 0868-8273
1002869
  Смілка В.А. Основні результати містобудівного моніторингу генерального плану міста Києва // Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; голов. ред. Дьомін М.М. ; редкол.: Банах В.А., Барабаш І.В., Булах І.В. [та ін.]. – Київ, 2022. – Вип. № 81. – С. 337-346. – ISSN 2076-815X
1002870
  Малиновський В. Основні результати місцевих виборів 2015 р. у Волинській області // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 119-126. – (Серія: Міжнародні відносини ; № 2 (327)). – ISSN 1729-360Х
1002871
   Основні результати наукових досліджень Інституту географії НАН України (2004-2008 рр.) : Від з"їзду до з"їзду / Л.Г. Руденко, О.М. Маринич, В.П. Палієнко, Ю Л. Давидчук // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 70-77. – ISSN 1561-4980
1002872
   Основні результати наукової діяльності ДУ "Інститут громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" за 2016 рік / Н.С. Полька, Р.В. Савіна, В.С. Коркач, С.М. Новохацька, С.В. Лейких, Ю.В. Мельченко, Н.В. Мартищенко, Г.Г. Зінченко, Т.В. Сорокіна // Гігієна населених місць : збірник наукових праць / М-во охорони здоров"я України, Нац. акад. мед. наук України, ДУ "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; голов. ред. А.М. Сердюк ; редкол.: В.Я. Акіменко, В.Г. Бардов, С.І. Гаркавий [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 67. – С. 3-6. – ISSN 0135-2091
1002873
  Юрченко А.Д. Основні результати та механізми завершення земельної реформи в Україні // Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2011. – № 5. – С. 18-23
1002874
  Гайдаєнко К.Д. Основні рекомендації розвитку екологічного туризму на прикладі Херсонської області на базі загального світового досвіду / К.Д. Гайдаєнко, О.Ю. Дмитрук // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 18. – С. 142-149. – Бібліогр.: 12 назв.
1002875
  Чернеженко О. Основні реформи конституційного устрою Італії // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; упоряд. О. Крикунов ; редкол.: Яцишин М.М., Ярмиш О.Н., Усенко І.Б. [та ін.]. – Луцьк, 2018. – № 1 (11). – С. 58-64. – ISSN 2409-4544
1002876
  Муляр М. Основні ризики для позичальника у договорах споживчого кридиту: правовий аналіз // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України ; НПУ ім. Драгоманова ; Ін-т політології. – Київ, 2012. – № 6 (120). – С. 110-119
1002877
  Крапко О.М. Основні ризики при проведенні реструктуризації підприємства // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 12. – С. 93-95
1002878
  Зубчик О.А. Основні ризики реформи системи вищої освіти в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – C. 22-25. – (Державне управління ; вип. 2 (4)). – ISSN 1728-3817


  У статті йдеться про політичні ризики в контексті реформи вищої освіти в Україні. Автор визначає поняття політичного ризику, наводить існуючі кваліфікації політичних ризиків, досліджує фактори, які сприяють виникненню, підвищенню та мінімізації ...
1002879
  Шуйський Ю.Д. Основні риси антропогенного впливу в береговій зоні Чорного та Азовського морів у межах України / Ю.Д. Шуйський, Г.В. Вихованець, Д.О. Панкратенкова // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2019. – № 1 (105). – С. 8-14 : рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1561-4980
1002880
  Калашников К. Основні риси більшовицької агітації / К. Калашников. – Київ, 1948. – 56с.
1002881
  Тєлькінєна Т.Е. Основні риси відносин лобіювання в Російській імперії: друга половина ХІХ – початок ХХ століття // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2015. – № 3 (77). – C. 80-86. – ISSN 2078-3566
1002882
  Ревера О.З. Основні риси водного режиму правобережних приток верхньої Прип"яті // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1961. – С. 77-82 : Табл., рис. – (Геології та географії ; № 3, вип 1)
1002883
  Гришанков Г.Є. Основні риси геоморфології Криму / Г.Є. Гришанков, П.Д. Підгородецький, І.Г. Губанов // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1973. – Вип. 9 : Морфоструктури та морфоскульптури УРСР. – С. 129-134. – Бібліогр.: 9 назв
1002884
  Попова І.В. Основні риси екологічно спрямованої освіти // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 96 (№ 5). – C. 358-363. – ISSN 2076-1554


  Формування в особистості екологічної свідомості, компетентності, культури здійснення власної екобезпечної життєдіяльності є першочерговим і невідкладним завданням сучасного екобезпечного розвитку. Забезпечити таке формування покликана сучасна освіта, ...
1002885
  Жорнокуй У.В. Основні риси еротичного концепту в українській літературі: штрихи до проблеми / У.В. Жорнокуй, О.С. Чіпак // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 206. – С. 102-109. – (Серія "Філологічні науки")
1002886
  Бондаренко П.С. Основні риси захисної промови адвоката // Проблеми правознавства : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1972. – Вип. 21. – С. 82-89
1002887
  Страхов М. Основні риси зовнішньої політики Української козацької держави Богдана Хмельницького (1648-1657 рр.) // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2006. – № 3. – С. 60-65.
1002888
  Тимуляк Л.М. Основні риси і закономірності структури передгірських ландшафтів у межах Івано-Франківської області / Л.М. Тимуляк, П.І. Чернега // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 3 (75). – С. 29-38. – ISSN 0868-6939


  Передгірські ландшафти у межах Івано-Франківської області характеризуються чітко вираженими регіональними відмінностями в їх структурі. У ландшафтному відношенні суттєво відрізняються північно-західна та південно-східна частини Передкарпаття, межа між ...
1002889
  Барчан О. Основні риси індивідуального стилю В. Гренджі-Донського як публіциста // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С. 120-124. – (Філологія ; Вип. 21)
1002890
  Михайлов О.О. Основні риси інституту кримінальної відповідальності юридичних осіб в країнах континентальної правової сім"ї // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 8-14.
1002891
  Кислий О.Є. Основні риси кам"янської культури Східного Криму // Археологія : науковий журнал / НАНУ, Ін-т археології. – Київ, 2006. – № 3. – С. 21-34. – ISSN 0235-3490


  Історія археології
1002892
  Бабенко В.В. Основні риси комуністичної ідеології / В.В. Бабенко. – Київ : Київський університет, 1961. – 104 с.
1002893
  Акситіс Р. Основні риси Конституційної юрисдикції в Латвії // Вісник Конституційного Суду України : Загальнодержавне періодичне видання. – Київ, 2002. – № 1. – С.76-79
1002894
  Сенчик М.О. Основні риси ленінського стилю в діяльності органів суду, прокуратури і внутрішніх справ // Проблеми правознавства. – Київ, 1974. – Вип. 27
1002895
  Васецький Г.С. Основні риси матеріалістичної філософії в Росії XVIII і ХІХ століть / Г.С. Васецький. – Київ, 1946. – 78с.
1002896
  Поплавська І.В. Основні риси методики суспільно-географічного дослідження готельного господарства // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 4. – С. 122-125. – Бібліогр.: 1 назва
1002897
  Гаврусевич Б.О. Основні риси мінералогії Пержанського інтрузивного комплексу // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1962. – С. 33-37. – Бібліогр.: 11 назв. – (Геології та географії ; № 5, вип 1)
1002898
  Швидкий Ю.М. Основні риси морфоскульптури Вигорлат-Гутинського хребта // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1973. – Вип. 9 : Морфоструктури та морфоскульптури УРСР. – С. 111-115 : Карта. – Бібліогр.: 5 назв
1002899
  Макогон С.О. Основні риси нової Конституції Української РСР // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1978. – С. 24-31. – (Юридичні науки ; Вип. 19)


  Освещаются исторические предпосылки принятия новой Конституции УССР, основные этапы конституционного развития Украинской ССР, структура Конституции УССР и ее основные черты как конституции развитого социалистического общества.
1002900
  Колотуха С. Основні риси організації фінансів аграрних формувань у сучасних умовах / С. Колотуха, І. Коваленко // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2008. – № 3. – С. 49-58. – ISSN 1605-2005
1002901
   Основні риси особистості, яка чинить насильство в сім"ї // Кримінальне право України / ТОВ "Український інститут нормативної інформації". – Київ, 2006. – № 11. – С. 44-46.
1002902
  Закревський Д.В. Основні риси палеогідрогеології північного крила Причорноморського артезіанського басейну // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1964. – С. 19-25 : Рис. – Бібліогр.: 7 назв. – (Геології та географії ; № 6)
1002903
  Паришкура С.І. Основні риси палеофітогеографії території України в мезокайнозої // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1975. – Вип. 14 : Палеогеографічні основи раціонального використання природних ресурсів України. – С. 126-135. – Бібліогр.: 29 назв
1002904
   Основні риси перспектив Київщини: Доповідь уряд. УРСР що її розроб. окр. план ро стан та невід. потреби Київщ.. – К., 1927. – 141с.
1002905
  Гавриленко О.А. Основні риси права скіфських ранньодєржавних утворень // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 17-22.
1002906
  Тріфонов С.Г. Основні риси правового становища українського населення стосовно спадкування за законодавством Речі Посполитої // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2006. – № 1. – С. 49-54
1002907
  Васецький Г.С. Основні риси природничо-наукового матеріалізму в Росії / Г.С. Васецький. – Київ-Харків, 1944. – 16с.
1002908
  Ржевська В.С. Основні риси проекту колективної безпеки І.Подебрада // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 1. – С. 116-117


  "... 23 квітня 2010 року виповнилося 590 років від дня народження короля Богемії Іржі (Георгія) Подебрада, з іменем якого асоціюється один з популярних історичних проектів колективної безпеки у Європі, "Проект встановлення миру між усіма християнами". ...
1002909
  Хусейн Х. Основні риси просвітницької філософії історії А.Р. Тюрго // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 4 (108), квітень. – С. 71-76. – ISSN 2077-1800
1002910
  Омельченко Н. Основні риси просторової еволюції урбанізації в Україні // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка редкол.: Олійник Я.Б., Мезенцев К.В., Іщук С.І. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 4 (74) : Спеціальний випуск: дослідження молодих учених. – С. 45-48. – ISSN 2413-7154


  Дана стаття присвячена вивченню розвитку урбанізаційних процесів та їх основних рис на території України. Викладений аналіз регіональних особливостей урбанізації в Україні. У статті показано важливість дослідження урбанізації у соціальному контексті, ...
1002911
  Крижанівський С.А. Основні риси радянської літератури / С.А. Крижанівський. – Київ, 1951. – 47с.
1002912
  Грубрін Ю.Л. Основні риси розвитку деяких сучасних геоморфологічних процесів на Правобережжі Середнього Придніпров"я // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1966. – С. 79-83. – Бібліогр.: 10 назв. – (Геології та географії ; № 7)
1002913
  Гуцуляк О.М. Основні риси розвитку і розміщення виноробної промисловості Закарпатської області // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський університет, 1968. – Вип. 5. – С. 102-110
1002914
  Ніколаєнко Б.О. Основні риси розломно-блокової неотектоніки північно-західної частини Українського щита // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1973. – Вип. 9 : Морфоструктури та морфоскульптури УРСР. – С. 24-30 : Рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв
1002915
  Трохіна У. Основні риси русько-половецьких відносин в аспекті шлюбу // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 116-119. – ISBN 978-966-171-795-3
1002916
  Філіпенко А.С. Основні риси світової фінансової кризи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 86, ч. 1. – С. 188-194
1002917
  Олійник Я. Основні риси становлення університетської географічної науки в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С 4-7. – (Географія ; вип. 57). – ISSN 1728-3817


  Розкриті особливості становлення університетської географічної науки в Україні. Exposed pecularities establishment of University geographical science in Ukraine.
1002918
  Папян Т. Основні риси статусу та режиму чорноморських проток у ХVІІІ-ХІХ століттях // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 98, ч. 1. – С. 127-130
1002919
  Бережний С.Д. Основні риси судової системи на Поділлі в XVI - першій половині XIX ст. // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2007. – № 12. – С. 41-45.
1002920
  Базилевич С.Е. Основні риси суспільного устрою буржуазних держав : лекція з курсу "Держ. право буржуаз. країн і країн, які визволися від колоніальної залежності" для студ. юрид. фак. / С.Е. Базилевич ; МВССО УРСР, Львів. держ. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 1966. – 60 с.
1002921
  Євтушевський В.А. Основні риси сучасного корпоративного управління // Теоретичні та прикладні питання економіки : Збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2005. – Вип. 8. – С. 5-10. – ISBN 966-7131-74-2 "Вікар"
1002922
  Обельницька Х.В. Основні риси сучасного корпоративного управління в Україні // Економічний аналіз : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Т. 15, № 3. – С. 93-100. – ISSN 1993-0259
1002923
  Щербін М.Я. Основні риси сучасного ревізионізму / М.Я. Щербін. – Київ, 1958. – 48с.
1002924
  Шевченко В.Ю. Основні риси сучасної міжнародної фінансової кризи // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 19. – С. 79-84


  Досліджуються основні риси сучасної міжнародної фінансової кризи. Аналізується вплив міжнародної фінансової кризи на реальну економіку, конкурентоздатність та транзитивні країни. Major features of the contemporary international financial crisis are ...
1002925
  Грубрін Ю.Л. Основні риси сучасної морфоскульптури та екзогенні процеси придніпровської височини // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1970. – С. 3-9 : Табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв. – (Географії ; Вип. 11)
1002926
  Лаба О.В. Основні риси сучасної правової системи України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 33-39
1002927
  Овєчкіна О.А. Основні риси сучасної транзитивної системи відносин власності в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизації та моделювювання економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 10 (233). – С. 62-71. – ISSN 2522-1620
1002928
  Лекарь А.С. Основні риси та базові принципи системи вирішення спорів в рамках Світової організації торгівлі (СОТ) // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 4 (126). – С. 156
1002929
  Туровецька І.А. Основні риси та класова суть теорії поділу влад // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1975. – С. 79-81. – (Серія права ; № 16)


  В статье сформулированы некоторые черты широко распространенной среди буржуазных идеологов доктрины разделения властей. Критикуются имеющиеся в нашей литературе характеристики этой теории. Опираясь на труды К. Маркса, Ф. Энгельса и В.И. Ленина, автор ...
1002930
  Журавель М.В. Основні риси та принципи судового процесу в Гетьманщині другої половини ХVII cтоліття // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 1 (123). – С. 33-40
1002931
  Богачов А.Л. Основні риси та суперечності герменевтики Ф. Шляєрмахера // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 5-8. – (Філософія. Політологія ; Вип. 110). – ISSN 1728-3817


  Автор аналізує основи герменевтики Шляєрмахера та показує суперечності його теорії розуміння. В статті визначено зв"язок поглядів Шляєрмахера з німецьким ідеалізмом і романтизмом, указано напрям подолання суперечностей його герменевтики. Автор ...
1002932
  Заставецька Ольга Основні риси трансформації господарства Тернопільської області у кінці ХХ - на початку ХХІ ст. // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2015. – С. 71-78 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 38)). – ISSN 2311-3383
1002933
  Осташов Ю.А. Основні рівні дослідження живого / Ю.А. Осташов, М.В. Суровий
1002934
  Кільчевський М.О. Основні рівняння теорії облонок / М.О. Кільчевський, 1933. – 78с.
1002935
  Кільчевський М.О. Основні рівняння теорії облонок і деяки методи їх інтегрування / М.О. Кільчевський, 1940. – 97с.
1002936
  Кільчевський М.О. Основні рівняння теорії облонок і деяки методи їх інтегрування / М.О. Кільчевський, 1940. – 105с.
1002937
  Петренко В.В. Основні різновиди авторитаризму // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Ануфрієв Л.О., Бабкіна О.В. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 79. – С. 386-393
1002938
  Шапошніков А.О. Основні різновиди сучасних квазідержав // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 9. – С. 89-91
1002939
   Основні роботи із системою комп"ютерної алгебри Math CAD : Методична розробка. – Київ : Київський університет, 1999. – 44с.
1002940
  Бейдик О. Основні родовища корисних копалин у таблиці Д. І. Менделєєва: національний вимір // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 24-28. – (Географія ; вип. 3 (72)). – ISSN 1728-3817


  Підтверджено високий рівень забезпечення території України мінерально-сировинними ресурсами в розрізі економіко-географічних районів. Періодична система хімічних елементів (таблиця Д. І. Менделєєва) посилена даними щодо розподілу мінерально-сировинних ...
1002941
  Юсова Н Основні сакральні функції жіночої сорочки-морщинки, як частина соціонормативної культури українців Буковинської Наддніпрянщини (20-30-ті рр ХХ ст.) // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 7. – С. 259-268. – Бібліогр.: С. 267-268
1002942
  Василенко О.В. Основні світові тенденції розвитку озброєння та військової техніки для ведення війн у майбутньому // Наука і оборона : науково-теоретичний та науково-практичний журнал / Міністерство оборони України. – Київ, 2009. – № 4. – С. 18-22
1002943
  Руденко І. Основні світоглядні засади романтичної критики Міхала Грабовського // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2014. – Т. 24


  У статті розглянуті основні критичні домінанти й літературні погляди польського критика і громадського діяча ХІХ ст. Міхала Грабовського. Проаналізовано його праці, що стосуються польської літератури доби просвітництва та романтизму, частково ...
1002944
  Голубка С. Основні сегменти національної фінансової інфраструктури України / Степан Голубка // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2012. – № 1 (128). – С. 85-95. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1605-2005
1002945
  Алещенко В.І. Основні симптоми посттравматичного стресу військовослужбовців, які приймали участь у бойових діях // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 107-112. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 24/25). – ISSN 1728-3817


  У статті розкрито основні симптоми посттравматичних стресових розладів військовослужбовців, які приймали участь у війнах та збройних конфліктах. З"ясовано, що у військовослужбовців, які виконували бойові завдання в Афганістані, Карабасі, Абхазії, ...
1002946
  Рева Т.С. Основні симптоми соціально-політичної травми на прикладі України (2013–2014 рр.) // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 10. – С. 214-216
1002947
  Булаховський Л.А. Основні синтаксичні поняття в застосуванні до простого речення : Лекція для студ-заоч. / Л.А. Булаховський; МО УРСР. Науково-метод.кабінет заоч.навч.учителів. – Київ : Радянська школа, 1958. – 23 с.
1002948
  Чигрінова О.Р. Основні складнощі при перекладі англомовних технічних текстів українською мовою / О.Р. Чигрінова, Н.М. Ковальчук // In Statu Nascendi : актуальні проблеми перекладознавства : збірник студентських статей / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ф-т іноземних мов, Каф. перекладознавства ім. Миколи Лукаша ; відп. ред. О.В. Ребрій ; редкол.: Черноватий Л.М., Мартинюк А.П., Фролова І.Є. [та ін.]. – Харків, 2021. – Вип. 21. – С. 186-191. – ISBN 978-966-285-684-2
1002949
  Соколов В. Основні складові бібліотечного гуманізму // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / Фіз. особа Башун О.В. – Київ, 2016. – № 4 (6). – С. 2-9. – ISSN 2518-7341


  Розкрито гуманістичні традиції розвитку бібліотечної діяльності; охарактеризовано зміст і властивості бібліотечного гуманізму, основні його риси і складові; досліджено сучасні особливості прояву принципів та ідей гуманізму у бібліотечній роботі; ...
1002950
  Пархоменко О.С. Основні складові дивідендної політики підприємства // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 126-130. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
1002951
  Корнєва С.Є. Основні складові дослідження мовної ментальності // Лексико-грамматические инновации в современных славянских языках : материалы VII Междунар. науч. конф. 2-4 апр. 2015 г. / М-во образования и науки Украины, Укр. ассоц. преподавателей рус. яз. и л-ры, Днепропетр. нац. ун-т им. Олеся Гончара, Центр каф. общего и славян. языкознания ; [сост. Т.С. Пристайко]. – Дніпропетровськ : Нова ідеологія, 2015. – С. 67-69
1002952
  Гладких Д. Основні складові доходів і витрат українських банків // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2012. – № 5 (195). – С. 40-45
1002953
  Гладких Д. Основні складові доходів і витрат українських банків // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2013. – № 5 (207). – С. 22-27 : табл.
1002954
  Рябінін Є. Основні складові екзогенної допомоги Росії "ДНР" та "ЛНР" // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Жур. М-ва закордонних справ України "Політика і час" ; редкол. : Віднянський С.В., Губерський Л.В., Гуменюк Б.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 7. – С. 6-9. – (Політичні науки)


  "Проаналізовано екзогенний вплив Росії на політико-економічну та культурно-освітню сферу Донбасу, починаючи з 2014 року. Доведено, що вплив на вищезазначені сфери досить високий, оскільки без екзогенної допомоги бунтівні регіони не мали б шансів чинити ...
1002955
  Романюк А.В. Основні складові інноваційних технологій навчального процесу // Зв"язок : загальногалузевий науково-виробничий журнал / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2016. – Вип. № 4 (122). – С. 12-14. – ISSN 2412-9070
1002956
  Гриценко А.П. Основні складові інформаційної компетентності майбутніх учителів історії // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4. – С. 86-90. – ISSN 2411-1317
1002957
  Машкаров Ю.Г. Основні складові механізму державного управління загальною середньою освітою (інформаційний аспект) / Ю.Г. Машкаров, Н.С. Краснова // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 3 (1), спецвипуск. – С. 57-59. – (Право. Економіка. Управління)
1002958
  Петрович Й.М. Основні складові механізму забезпечення ефективного виконання роботи персоналом : економіка та управління підприємствами / Й.М. Петрович, М.Р. Леськів // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 4 (106). – С. 127-132 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1002959
  Новобранов В.М. Основні складові мотивації підприємств будівельної галузі України при прагненні до Європейського ринку / В.М. Новобранов, Г.С. Жилякова, О.А. Давиденко // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Димченко О.В., Бібік Н.В., Газола П. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 2 (148). – С. 63-66. – Бібліогр.: 14 назв. – (Серія : Економічні науки). – ISSN 2522-1809
1002960
  Галацан О. Основні складові організаційно - економічного механізму управління охороною здоров"я в регіоні з позицій системного підходу // Управління сучасним містом : Науково-практичний журнал / Нац. ак. державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 1/3. – С.70-73
1002961
  Ковпік С.І. Основні складові поетики української драматургії першої половини XIX століття : монографія / Світлана Ковпік ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". – Кривий Ріг : Видавничий дім, 2011. – 424, [1] с. – Бібліогр.: с. 396-424. – ISBN 978-966-177-110-8
1002962
  Таран А.Ю. Основні складові стратегії високотехнологічного інноваційного розвитку Німеччини // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль, 2017. – № 7/8 (70). – С. 60-65. – ISSN 2309-1533
1002963
  Наталія Заяць Основні складові структури організації представницьких органів в Україні // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 3 (159). – С. 119-122.
1002964
  Бегей І. Основні складові сучасних моделей державного управління // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 2 (25). – С. 16-26
1002965
  Хобта В.М. та інш. Основні складові формування економічної ефективності інвестицій // Наукові праці Донецького державного технічного університету / Донецький державний технічний університет. – Донецьк, 2001. – Вип. 37. – С.6-11. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
1002966
  Остапенко Г.І. Основні складові формування навчально-комунікаційного та наукового середовища університету // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2013. – № 4. – С. 37-41
1002967
  Успенський В. Основні смисли портрета як артефакту культури // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2011. – № 3 (45). – С. 110-118. – ISSN 1810-2131
1002968
  Семюел Леня Основні соціальні права : Практика застосування Європейської соціальної хартії / Семюел Леня. – Київ, 2003. – 296с.
1002969
  Довгаль М.В. Основні соціальні причини насильницьких злочинів проти осіб, які є носіями авторитету органів державної влади // Часопис цивільного і кримінального судочинства : фаховий науково-практичний юридичний журнал / Вищ. спец. суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ ; Ін-т законодавства Верховної Ради України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; наукова рада: Н.М. Оніщенко, М.Й. Вільгушинський, П.О. Гвоздик [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (34). – С. 181-191. – ISSN 2310-6166
1002970
  Чайковський В.Я. Основні соціальні функції художнього образу як основі відродження в мистецтві / В.Я. Чайковський. – Чернівці, 1971. – 48с.
1002971
  Ніконова Д.О. Основні соціально-економічні важелі регулювання проблеми міграції висококваліфікованих кадрів // Часопис економічних реформ : науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Сєвєродонецьк, 2015. – № 4 (20). – С. 108-113. – ISSN 2221-8440


  Наукове дослідження присвячене аналізу міграції кваліфікованих кадрів в Україні і пропозицій щодо оптимізації соціально-економічної профільної управлінської політики на цьому напрямку. В українському контексті зазначається міграційний відтік науковців ...
1002972
   Основні соціально-економічні показники міст за 2002 рік = Basic social and economic indicators of cities in 2002. – Київ, 2003. – 142с.
1002973
  Шуліка А.А. Основні соціально-політичні чинники формування та інституціоналізації системи трипартизму в Україні // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ : ІНТАС, 2010. – Вип. 46
1002974
  Мітічкіна О.О. Основні соціально-психологічні характеристики організаційної культури вищих навчальних закладів // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2013. – С. 21-23. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 38/39). – ISSN 2072-4772
1002975
  Брона Ю.Й. Основні співвідношення в табличних алгебрах // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 143-148. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Наводяться основні співвідношення між табличними операціями: комутативність, ідемпотентність, асоціативність, дистрибутивність, зокрема, критерії та достатні умови для дистрибутивності, зростання, монотонність, переставність відносно композиції, ...
1002976
  Кепич Т.Ю. Основні співвідношення теорії подібності рулонованих оболонок при дослідженні поляризаційно-оптичним методом // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 139-143. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядається моделювання багатошарових рулонованих оболонок при геометричній афінності, різних величин коефіцієнта Пуасона та коефіцієнтів тертя між шарами.
1002977
  Дрич А. Основні способи досягнення інвестиційної привабливості України : світова економіка. Макроекономіка // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2010. – № 4 (170). – С. 40-41. – Бібліогр.: 4 назви
1002978
  Лисенко А.М. Основні способи захисту документів від підробки та техніко-криміналістичне їх дослідження // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 11-19. – (Юридичні науки ; Вип. 80). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються питання захисту документів від підробки та техніко-криміналістичного їх дослідження. The article reviews questions of defence of documents from an imitation and their technical criminalistics research.
1002979
  Мастилко Н.В. Основні способи інтенсифікації висловлювань у текстах іспанських народних казок // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 12, ч. 2. – С. 51-55
1002980
  Богуславський О. Основні способи класифікації та особливості застосування методів ціноутворення в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 11-14. – (Економіка ; вип. 12 (165)). – ISSN 1728-3817


  У статті надано визначення та показано необхідність застосування різних методів ціноутворення підприємств. Проаналізовано причини відсутності універсальної класифікації методів ціноутворення. Розглянуто підходи різних авторів до класифікації груп ...
1002981
  Тріщук О.В. Основні способи компресії науково-інформаційного тексту // Технологія і техніка друкарства : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Видавничо-поліграфічний ін-т. – Київ, 2016. – Вип. 3 (53). – С. 88-97. – ISSN 2077-7264


  Розглянуто явище компресії тексту шляхом видалення чи спрощення тих конструкцій, без яких він не втрачає однозначної семантичної інтерпретації з боку читача. Дослідження зосереджене, в основному, на з"ясуванні основних способів ущільнення змісту ...
1002982
  Козирєв Є.В. Основні способи перекладу біблійних метафор японською мовою // Сучасна філологія: теорія та практика : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 7-8 листоп. 2014 р., м. Одеса / [М-во освіти і науки України], Міжнар. гуманітар. ун-т, Ф-т лінгвістики та перекладу ; [відп. ред. І.В. Ступак ; редкол.: І.Б. Морозова та ін.]. – Одеса : Міжнародний гуманітарний університет, 2014. – С. 188-191. – ISBN 978-617-7178-39-1
1002983
  Лисенко А.М. Основні способи підроблення документів та техніко-криміналістичне їх дослідження // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 147-160. – (Юридичні науки ; вип. 81). – ISSN 1728-3817
1002984
  Шевчук І.І. Основні способи попередження та подолання правотворчих помилок у законодавстві України // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2014. – Вип. 3 (51). – С. 42-47. – (0). – ISSN 2078-9165
1002985
  Гурко О.В. Основні способи словотворення в терміносистемі графічного дизайну // Український смисл : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – № 2. – С. 39-47
1002986
  Шелепкова І.М. Основні способи термінотворення у нових терміносистемах ринкової економіки української мови // Молодий вчений : науковий журнал / редкол.: Базалій В.В., Балашова Г.С., Клименко М.О. [та ін.]. – Херсон, 2020. – № 2 (78), лютий 2020 р. – С. 175-178. – ISSN 2304-5809
1002987
  Неліпа Д.В. Основні способи формулювання цілей про проведенні системного аналізу політичних явищ та процесів // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 58. – С. 368-376
1002988
  Колесник Н. Основні спроби ідентифікації жінок у фольклорно-пісенному антропоніміконі // Studia slovakistica : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2008. – Вип. 8 : Ювілей. – С. 215-224
1002989
  Бек У. Основні стадії доказової діяльності адвоката у цивільному процесі / У. Бек, З. Добош // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (263). – С. 4-7. – ISSN 2307-8049
1002990
  Дубняк С.С. Основні стадії та закономірності формування берегів великих рівнинних водосховищ // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Горбачова Л.О. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3 (61). – С. 28-33. – ISSN 2306-5680


  На основі аналізу багаторічної динаміки розвитку берегів дніпровських та інших великих рівнинних водосховищ розглянуті основні стадії формування берегів і відповідні їм типологічні характеристики. Показано роль вихідного рельєфу і геологічної будови ...
1002991
  Терехова Д.І. Основні стратегії асоціювання східних слов"ян (на прикладі аналізу асоціативних полів слів держава / государство / дзяржава) // Проблеми зіставної семантики : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ, 2013. – Вип. 11. – С. 31-38. – ISSN 2311-0821
1002992
  Швец А.М. Основні стратегії маніпуляції у промові Хілларі Клінтон // Міжнародна науково-практична конференція "Філологічні науки: сучасні тенденції та фактори розвитку" : 26-27 січ. 2018 р. / "Філологічні науки: сучасні тенденції та фактори розвитку", міжнар. наук.-практ. конф. – Одеса : Центр філологічних досліджень, 2018. – С. 57-60
1002993
  Шкуров Є.В. Основні стратегії осмислення Homo futurus у фантастичній літературі (Бердник О. "Вогнесміх" та Нікітін Ю. "Транслюдина") // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2010. – Вип. 29. – С. 436-443


  У роботі на прикладі концепцій , представлених у фантастичних романах Юрія Нікітіна розглянуто дві основні стратегії осмислення еволюції людини у науково-фантастичній літературі. Концепція Юрія Нікітіна має протехнологічне спрямування і прапагує ...
1002994
  Черняк Ю. Основні стратегії популяризації творчості Шекспіра в молодіжному середовищі (аналіз іноземного досвіду) // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 119 (2). – С. 236-240
1002995
  Солов"янчик А.В. Основні стратегії розвитку підприємств ринку туристичних послуг // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 2 : Стратегічні концепції розвитку підприємства в XXІ сторіччі. – С. 90-93. – ISBN 978-617-645-228-7
1002996
  Корженко К.А. Основні стратегічні перспективи розвитку національного туризму в Україні в умовах соціально-економічної нестабільності // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2015. – № 1 (26). – С. 14-21. – ISSN 2308-1988
1002997
  Кузик Л.В. Основні стратегічні цілі та завдання податкової політики у сфері малого бізнесу // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2010. – Вип. 20.13. – С. 197-200. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1002998
  Савченко О.Г. Основні структурні елементи та переваги міжнародного факторингу у фінансуванні зовнішньоторговельних операцій // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; загальна ред.: Вергун В.А., Расшивалов Д.П. – Київ, 2016. – Спец. випуск : Міжнародний бізнес. – С. 175-181. – ISSN 2308-6912
1002999
  Патрикеєва О.О. Основні структурні компоненти STEM-середовища освітнього закладу / О.О. Патрикеєва, В.В. Черноморець, М.О. Коваленко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 79-83. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 4). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409
1003000
  Овсейчик С. Основні структурні моделі екологічних термінів // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – Вип. 9. – С. 219-222
<< На початок(–10)1001100210031004100510061007100810091010(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,