Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1001100210031004100510061007100810091010(+10)В кінець >>
1002001
  Сыромятникова Я.И. " Оперативно реагировать на угрозы безопасности и проявления негативных тенденций" // Логистика: проблемы и решения : украинский научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2010. – № 5. – С. 66-68 : фото
1002002
  Назарова О. "Онто-феноменологический" проект Семена Людвиговича Франка // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2010. – № 12. – 105-115. – ISSN 0042-8744
1002003
  Ткаченко О. "Онтологічне розрізнення" М. Гайдеггера: епістемологія імплементації у правознавство // Філософія права і загальна теорія права : науковий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2014. – № 1/2. – C. 277-290. – ISSN 2227-7153
1002004
  Мильчакова О. "Опасные связи" судей Конституционного суда (опыт стран бывшей Югославии) // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2014. – № 2 (99). – С. 84-94. – ISSN 1812-7126
1002005
  Ступников И.В. "Опера нищих" Джона Гэя. : Автореф... Канд.филол.наук: / Ступников И.В.; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1964. – 16л.
1002006
   "Оператор-чарівник". До 130-річчя від дня народження Д.П. Демуцького (1893-1954) // Календар знаменних і пам"ятних дат / Держ. наукова установа "Книжкова палата України ім. Івана Федорова" ; відп. ред. Н.В. Жданова ; уклад. І.О. Аврахова. – Київ, 2023. – № 3, 2023, 3 квартал. – С. 39-47. – ISSN 0130-2043
1002007
   [Опанас Рогович] : часозапис-датівник // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2007. – [на 2008 рік]. – С. 53. – ISBN 966-628-104-X
1002008
  Трофімова Л.В. Онто-гносеологічні засади актуалізації волі у правовій реальності / Л.В. Трофімова, С.В. Савчук // Проблеми філософії права : міжнародний часопис / Міжнар. ас. філософії права та соціальної філософії та інш. – Київ;Чернівці, 2008. – Т. 6/7. – С. 182-186. – ISSN 1818-992Х
1002009
  Дяків В. Онтогенічна модель формування термокарстових печер та їхнього агрегатного облямування в мірабіліт-тенардитових відкладах із вторинних розсолів калійних родовищ Передкарпаття / В. Дяків, І. Кицмур, О. Матковський // Мінералогічний збірник : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – № 64, вип. 1. – С. 166-183 : рис., табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2078-6220
1002010
  Зузун Ф.В. Онтогенія ювелітового каміння із зернистою та глобулярною будовою : випуск 21. Загальна та історична геологія, мінералогія, геохімія та петрографія // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 18-22 : Рис. – Бібліогр.: 6 назв. – (Геологія ; Вип. 21/22)


  Вивчені ювелітові біоліти засвідчують, що при їх утворенні важливу роль відіграють седиментаційні процеси. Зміна фізико-хімічних умов може призвести до кристалізації на поверхні седиментаційних утворень сфероідолітових шарів, завершуючи будову каменів. ...
1002011
  Коваль К.П. Онтогносеологічна проблематика права як структурна складова філософії права // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 12 (грудень). – С. 114-117
1002012
  Маряеляк О.В. Онтодлогічний вимір сучасного об"єктивного виборчого права: концептуальні підходи // Міжнародна наукова конференція "Сучасні проблеми виборчого права і методологія його викладання у вищих навчальних закладах України" : (м. Київ, 22-23 червня 2017 року) : тези доповідей / "Сучасні проблеми виборчого права і методологія його викладання у вищих навчальних закладах України", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2017. – С. 146-155. – ISBN 978-617-7069-57-6
1002013
  Дем"яненко О. Онтологеми в поетичних творах Ліни Костенко // Взаємозв"язок курсів естетики і художньої культури з викладанням літератури, музики і образотворчого мистецтва в школі : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 21-22 берез. 2013 р. / М-во освіти і науки України, Ін-т інновац. технологій і змісту освіти, Упр. освіти і науки Чернігів. облдержадміністрації [та ін.] ; [редкол.: В.А. Личковах та ін.]. – Чернігів : ЧОІППО ім. К.Д. Ушинського, 2013. – С. 111-116. – ISBN 978-966-365-781-4
1002014
  Гирин Ю.Н. Онтологизация знака в культуре авангарда // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2012. – № 11. – С. 54-60. – ISSN 0042-8744
1002015
  Карпов А.О. Онтологизация, "онтологизация" и образование // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – № 9. – С. 31-42. – ISSN 0042-8744
1002016
  Митрофанов А.Г. Онтологическая вакуум-субстанциональная картина мироздания. / А.Г. Митрофанов. – Петрозаводск, 1991. – 84с.
1002017
  Дынин Б.С. Онтологическая диалогичность мира : признание трансцендентного // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2010. – № 5. – С. 105-114. – ISSN 0042-8744
1002018
  Барабанщиков В.А. Онтологическая парадигма исследований восприятия // Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2009. – Т. 30, № 5. – С.81-95. – ISSN 0205-9592
1002019
  Гутнер Г.Б. Онтологические допущения и математическое описание реальности // Вестник Московского университета. Серия 7 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2014. – С. 69-90. – (Философия ; № 1). – ISSN 0201-7385
1002020
  Пугачов А.В. Онтологические и аксиологические аспекты взаимодействия социальных институтов образования и права // Философия образования : всероссийский науч. журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2013. – № 2 (47). – С. 30-35. – ISSN 1811-0916
1002021
  Турченко В.Н. Онтологические и гносеологические проблемы качества высшего образования: методологические особенности / В.Н. Турченко, Р.Н. Шматков // Философия образования : всероссийский научный журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2013. – № 5 (50). – С. 15-24. – ISSN 1811-0916
1002022
  Ильин В.В. Онтологические и гносеологические функции категорий качества и количества. (Материал по теме курса марксистско-ленинской философии для филос. фак. и отд-ний) / В.В. Ильин. – Москва, 1972. – 96с.
1002023
  Сторожук А.Ю. Онтологические и эпистемологические особенности построения физической картины мира на современном этапе // Философия науки : научное издание по философии, методологии и логике естественных наук / Рос. акад. наук, Сибир. отд-ние, Ин-т философии и права. – Новосибирск, 2015. – № 4 (67). – С. 40-47. – ISSN 1560-7488
1002024
  Норенков И.П. Онтологические методы синтеза электронных учебных пособий // Открытое образование : научно-практический журнал. Тематический выпуск / МЭСИ; МАОО. – Москва, 2010. – № 6 (83). – С. 39-44. – ISSN 1818-4243


  Представлены методы формирования адаптивных электронных учебных пособий на основе онтологического подхода - метод навигации по семантической сети понятий предметной области и метод оптимизации траектории обучения The paper is devoted to the methods of ...
1002025
  Шелекета В.О. Онтологические основания духовно-нравственного в психоаналитическом дискурсе ( в контексте теории К. Юнга ) // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2009. – № 5. – С.79-86. – ISSN 0235-1188
1002026
  Тарароев Я.В. Онтологические основания физического знания и современная экономическая теория / Я.В. Тарароев, Н.А. Иваненко // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 12. – С. 47-56. – ISSN 0042-8744
1002027
  Зеленецкий В.С. Онтологические основы доследственного уголовного процесса // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Національна академія правових наук України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2010. – Вип. 19. – С. 140-165
1002028
  Полозова И.В. Онтологические основы метафоры // Философские науки : Научный образовательный просветительский журнал / Мин.образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2003. – № 4. – С. 51-63
1002029
  Кудряшев А.Ф. Онтологические особенности философии Фихте и философии Шеллинга // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 13-14. – (Філософія. Політологія ; Вип. 106). – ISSN 1728-3817


  В статье обсуждается отношение Фихте и Шеллинга к трансцендентной реальности. Выявляются различия между ними в подходах к ее осмыслению. Проводится сопоставление онтологических представлений обоих мыслителей с современными философскими концепциями. У ...
1002030
  Князев Н.А. Онтологические проблемы глобализации в аспекте "инставрации" философии и образования // Философия образования : всероссийский науч. журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2013. – № 2 (47). – С. 49-57. – ISSN 1811-0916
1002031
  Пастухова Э.Р. Онтологические схемы упанишад и адвайта-веданты в аспекте субъект-объектной парадигмы // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С.26-36. – (Философия ; № 1). – ISSN 0201-7385
1002032
  Горин А.А. Онтологический аргумент как возможность теологической коммуникации // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2009. – С. 54-59. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; Вып. 3). – ISSN 1560-1390
1002033
  Иргизцева Ю.К. Онтологический аспект герменевтики : от Хайдеггера к Гадамеру // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАНУ. – Москва, 2009. – Т.11, вып.4 (№ 51/52). – С. 371-376. – ISSN 1606-951Х
1002034
  Ежов В.С. Онтологический подход в формировании духовных ценностей ноосферной цивилизации / В.С. Ежов, И.В. Балабан // Философия образования : всероссийский научный журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2013. – № 6 (51). – С. 59-67. – ISSN 1811-0916
1002035
  Суходуб Т.Д. Онтологический смысл поэзии: Максимилиан Волошин // Гражданин мира Максимилиан Волошин / Д.С. Бураго, М.Н. Громов, С.М. Заяц, Т.В. Игошева, С.А. и др. Кибальник. – Киев : Издательский дом Дмитрия Бураго, 2017. – С. 74-110. – (Киевомышление). – ISBN 978-966-489-429-3
1002036
  Трубицын Д.В. Онтологический статус культуры и ее роль в процессе моднрнизации // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2010. – № 11. – С. 36-52. – ISSN 0235-1188
1002037
  Целищев В.В. Онтологический статус семантической информации: поверхностная и глубинная информация // Философия науки : научное издание по философии, методологии и логике естественных наук / Сибирское отделение РАН, Институт философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2012. – № 3 (54). – С. 3-28. – ISSN 1560-7488
1002038
  Сафронов А.В. Онтологический статус сознания: преодоление антитезы аналитической философии и феноменологии // Вестник Московского университета. Серия 7 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 60-76. – (Философия ; № 5). – ISSN 0201-7385
1002039
  Кузьменко В.В. Онтологический статус феноменов права гражданского общества и государства в "Философии права" Г.В.Ф. Гегеля // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2013. – № 1 (65). – С. 12-23. – ISSN 2078-3566
1002040
  Моисеев В.И. Онтологический топос власти // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2010. – Вип. 24. – С. 85-98. – ISSN 2077-8309
1002041
  Абдуллин А. Онтологическое мышление / А. Абдуллин; Мин-во образования РФ. Башкирский госуд. ун-тет. – Уфа : БашГУ, 2002. – 482с. – ISBN 5-7477-0671-3
1002042
  Фатенков А.Н. Онтологическое обоснование монизма в свете идеи подвижной иерархии // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2010. – № 9. – С. 87-102. – ISSN 0235-1188
1002043
  Кудряшев А.Ф. Онтологическое разнообразие на VII российском философском конгрессе // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 2. – С. 76-78
1002044
  Красиков В.И. Онтология // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – № 9. – С. 43-51. – ISSN 0042-8744
1002045
  Атаманчук-Ангел Онтология "человека культурного" // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 66. – С. 47-54


  Анализируется культуротворчество в континууме результатов. Аналізується культуротворчість в контініумі результатів. Analyzes the cultural creativity in the continuum results.
1002046
  Лобода Ю.А. Онтология Анаксимандра в контексте экзистенциально-герменевтической аналитики М. Хайдеггера (критический анализ) // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політич. досліджень та ін. – Дніпропетровськ, 2013. – № 4 (96), квітень. – С. 79-83. – ISSN 2077-1800
1002047
  Коваль О.А. Онтология Аристотеля в зеркале лейбницевской монадологии // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 12. – С. 107-117. – ISSN 0042-8744
1002048
  Добровольская Е.В. Онтология Бертрана Рассела // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2007. – № 791. – С. 60-70. – (Теорія культури і філософія науки ; Вип. 33). – ISSN 0453-8048
1002049
  Филиппова И.Н. Онтология вербальной избыточности: коммуникативная сущность и перевод (стратегии, трансформации, интерпретации) // Вопросы филологии : научный журнал / Ин-т иностранных языков ; Российская акад. лингвистических наук ; Ин-т языкознания РАН. – Москва, 2012. – № 3 (42). – С. 42-47. – ISSN 1562-1391
1002050
  Полехина М.М. Онтология жизни и смерти в произведениях М. Цветаевой начала 1920-х годов о судьбе поэта // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 15, т. 4 (158). – С. 290-296
1002051
  Леонтьева В.Н. Онтология культури: экзистенциально-антропологические основания культуротворчества // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. Акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. ; редкол.: Андрусишин Б.І., Войцехівська І.Н., Гончар Б.М. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 27. – С. 162-175. – ISSN 2076-1554
1002052
  Порус В.Н. Онтология культуры С.Н. Франка // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2009. – № 6. – С.8-28. – ISSN 0235-1188
1002053
  Атаманчук-Ангел Онтология культуры. "Живая культура" // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 5. – С. 127-129
1002054
  Петров Валерий Валентинович Онтология Максима Исповедника: трансформация античной парадигмы // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 2. – С. 161-166. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0042-8744
1002055
  Болдырев И. Онтология ортодоксальной экономической науки: проблемы построения и интерпретации // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2008. – № 7. – С. 100-111. – Бібліогр.: с. 101-103, 106-108. – ISSN 0042-8736
1002056
  Еровенко В.А. Онтология понимания элементарной математики и формирование интеллекта // Педагогика : научно-теоретический журнал / Росс. акад. образования. – Москва, 2013. – № 9. – С. 46-52. – ISSN 0869-561Х
1002057
  Покровский А.Н. Онтология природы и онтология социокультурной реальности как проявление специфики человеческого бытия и проблема философской антропологии // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 74-81. – (Серія: "Теорія культури і філософія науки" ; вип. 58). – ISSN 2306-6687
1002058
  Лаврова О.В. Онтология психического // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2010. – № 3. – С.3-11. – ISSN 0042-8841
1002059
  Макуренкова С. Онтология слова: апология поэта. Обретение Атлантиды / С. Макуренкова; РАН; Институт мировой литературы им. А.М. Горького; Отв. Ред. Марков А.В. – Москва : Логос-Гнозис, 2004. – 320 с. – ISBN 5-8163-0057-1


  Для филологов, философам, поэтам и всем служителям Муз.
1002060
  Соина О.С. Онтология совести / О.С. Соина, В.Ш. Сабиров // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2012. – № 5 (сентябрь - октябрь). – С. 20-33. – ISSN 0236-2007
1002061
  Бондарь Н. Онтология современного конституционного правосудия: в поиске баланса власти, собственности, свободы // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2011. – № 17 (302). – С. 37-41
1002062
   Онтология социального будущего : учебное пособие. – Великий Новгород : Новгород. гос. ун-т, 2006. – 323 с. – Библиогр.: c. 310-322 и в подстроч. примеч. – ISBN 5-89896-315-4
1002063
  Иванов С.Г. Онтология соцреализма // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2011. – № 2. – С. 53-59. – ISSN 2073-9702
1002064
  Кравченко О.А. Онтология стиля: концепция Гете и перспективы ее развития // Літературознавчий збірник : збірник наукових праць / Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – Вип. 49/50. – С. 119-129. – ISBN 966-72-77-79-8


  Стаття присвячена аналізу онтологічної складової категорії стилю.
1002065
  Коршунов А.М. Онтология устойчивого развития: диалектика и синергетика / А.М. Коршунов, В.В. Мантатов // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 54-65. – (Философия ; № 6). – ISSN 0201-7385
1002066
  Кузьменко В.В. Онтология философско-правового учения Б.Н. Чичерина // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2013. – № 4 (68). – C. 36-46. – ISSN 2078-3566
1002067
  Ларцев В.С. Онтология формирования и проявления социокультурного генотипа человечества / В.С. Ларцев. – К, 1991. – 175с.
1002068
  Горда Елена Владимировна Онтология цифрового изображения дефекта типа "трещина" на объектах строительства / Горда Елена Владимировна, Михайленко Виктор Мефодиевич // Управління розвитком складних систем : збірник наукових праць / М-во освіит і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; редкол.: Лізунов П.П., Бушуєв С.Д., Білощицький А.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 30. – С. 142-146 : рис. – Библиогр.: 18 назв. – ISSN 2219-5300
1002069
  Лебедев С.А. Онтология человека // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2010. – № 1 (январь-февраль). – С.15-29. – ISSN 0236-2007
1002070
   Онтология языка как общественного явления. – М, 1983. – 312с.
1002071
  Вітушко А. Онтології аналітичних служб у бібліотечному середовищі // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 182-190
1002072
  Ткач І. Онтологічна концептуалізація економічних систем // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – С. 112-117. – (Економічні науки ; № 4). – ISSN 1993-0240
1002073
  Логінова Г.Л. Онтологічна концепція дискурсу Мішеля Фуко // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження : науковий збірник / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2008. – Вип. 20. – С. 233-244
1002074
  Айвазян Л.Ю. Онтологічна модель самотності // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2014. – № 2 (39). – 170-176


  Дана стаття присвячена аналізу методологічної проблеми і опису онтологічної моделі самотності як варіанту її вирішення.
1002075
  Матвєєва О. Онтологічна модель у "Щоденнику" Володимира Винниченка 1926-1951 років // Літературознавчі обрії : праці молодих учених / Інститут літератури ім. Т. Шевченка; НАНУ. – Київ, 2009. – Вип. 15. – С. 85-89. – ISBN 966-02-3308-6(серія), 966-02-4532-7(Вип. 15)
1002076
  Ганон Н. Онтологічна незахищеність особи: філософські витоки психотерапевтичного концепту // Вісник Львівського університету / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2019. – С. 63-71. – (Серія філософські науки ; вип. 21). – ISSN 2078-6999


  Послаблення процесу ідентифікації у сучасну добу загрожує дезадаптацією, порушенням психічного здоров’я особи. Феноменологічний підхід Р. Лейнга дає змогу побачити цей низхідний шлях від здоров’я до хвороби. Автор проаналізував сутність психічного ...
1002077
  Мороз С.П. Онтологічна основа поняття держави // Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Юрид. ф-т. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 6. – С. 97-108. – ISSN 2408-9257
1002078
  Романов С. Онтологічна персоналізація Лесі Українки та Ольги Кобилянської: родинний простір // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: Скотна Н.В., Фкдурко М.Ю., Яремко Я.П. [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – С. 147-155. – (Серія "Філологія" ; вип. 42). – ISSN 2522-4557
1002079
  Криницька Н. Онтологічна поетика сучасної фантастичної літератури на прикладі творчості Урсули Ле Гуїн // Проблеми сучасного літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун. ім. І.І. Мечникова, Філологічний ф-т ; редкол.: Є.М. Черноіваненко, О.В. Александров, Н.І. Бернадська [та ін.]. – Одеса, 2017. – Вип. 25. – С. 184-192. – ISSN 2312-6809
1002080
  Кравцов Ю.С. Онтологічна природа "освітньої реальності" в контексті філософського дискурсу якості освіти // Грані : науково-теоретичний альманах / Дніпропетров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; ГО "Центр соц.-політ. досліджень" ; голов. ред. Квітка С.А. ; редкол.: Іваненко В.В., Аяган Б.Г., Венгер Н.В. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Т. 20, № 6 (146). – C. 53-57. – ISSN 2077-1800
1002081
  Маноха І.П. Онтологічна природа міфу та її проекції в сучасному світі / І.П. Маноха, І.В. Клименко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 101-107. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 12/13)


  Представлено історіографічний аналіз сучасних наукових поглядів на природу і сутність міфу. Міф пропонується розуміти не як анахронічний елемент культурної історії людства, а як сутнісно (й історично) первинний спосіб осягнення людиною сутності світу і ...
1002082
  Карпенко К.І. Онтологічна стратегія дискурс-аналізу М. Фуко // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2012. – Вип. № 48. – С.243-249. – ISSN 2072-1692
1002083
  Якуша П.О. Онтологічна структура життєсвіту // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 10. – С. 224-226
1002084
  Король О.В. Онтологічна сутність інформації // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – Ч. 3. – С. 159-160
1002085
  Червінська О. Онтологічна суть перенесення значень: інтерпретаційний ресурс метафори / О. Червінська, Р. Дзик // Питання літературознавства : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; редкол.: О.В. Червінська, П.В. Рихло, Р.А. Дзик [та ін.]. – Чернівці, 2020. – Вип. 101. – С. 7-25. – ISSN 2306-2908
1002086
  Колісник Г. Онтологічна трансформація героя в романі Євгенії Кононенко "Зрада" // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ін-т літ-ри ім. Т.Г.Шевченка; Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2007. – Вип. 11 : Творчість Івана Чендея в загальноукраїнському літературному контексті. Мат. Всеукр. наук. конф. 14-16 травня 2007 р. Ужгород. – С. 120-122.
1002087
  Левін В.І. Онтологічна характеристика обшуку як слідчої (розшукової) дії // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Севєродонецьк, 2017. – № 4 (80). – С. 88-96. – ISSN 2524-0323
1002088
  Гетало Т.Є. Онтологічна цінність християнської етики // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2007. – № 791. – С. 167-169. – (Теорія культури і філософія науки ; Вип. 33). – ISSN 0453-8048
1002089
  Чепелюк А.Д. Онтологічне буття текстів змішаної форми (на матеріалі німецькомовного дискурсу) // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми ; Харків, 2010. – Т. 2, № 3. – С. 118-122
1002090
  Пашкова Н.І. Онтологічне й епістемологічне підгрунтя взаємозв"язків мови і культури як символічних інформаційних структур // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2012. – С. 136-143. – (Серія : Філологія ; т. 15, № 1). – ISSN 2311-0821
1002091
  Рыдкокаша А.А. Онтологічне моделювання пошуку інформації з проектування в електронній бібліотеці / А.А. Рыдкокаша, Б.М. Шевченко // Вісник Черкаського державного технологічного університету / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2013. – С. 24-30. – (Серія "Технічні науки" ; № 4). – ISSN 2306-4412


  Розглянуто варіант пошуку інформації, якщо додати онтологію проектної діяльності.
1002092
  Хайрулін О. Онтологічне моделювання психологічного поля гри // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Західноукр. нац. ун-т ; голов. ред. Фурман А.В. ; редкол.: О. Десятнюк, В. Мовчан, А. В. Фурман [та ін.]. – Тернопіль, 2023. – № 2 (88). – С. 106-141. – ISSN 1810-2131
1002093
  Любіч О. Онтологічне перетворення наративів у активні системи знань / О. Любіч, О. Стрижак // Тези доповідей IV Міжнародної науково-практичної конференції "Проблеми інтеграції освіти, науки та бізнесу в умовах глобалізації" : 7 жовт. 2022 р. / "Проблеми інтеграції освіти, науки та бізнесу в умовах глобалізації", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : КНУТД, 2022. – С. 101-102. – ISBN 978-617-7763-01-6
1002094
  Ткаченко О.В. Онтологічне питання порівняльного правознавства / О.В. Ткаченко, А.О. Сапарова // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 15-35. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 84)
1002095
  Бабенко Б. Онтологічне підгрунтя природничих наук у Аристотеля // Філософія: між природничими та гуманітарними науками : тези 11-ої міжнар. наук. конф. "Філософія: нове покоління", Київ, НаУКМА, 24-25 берез. 2016 р. / Філософія: між природничими та гуманітарними науками, міжнар. наук. конф. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2016. – С. 17-19
1002096
  Ісак Н.Ю. Онтологічне розуміння турботи про іншого у філософії М.Гайдеггера // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 3. – С. 36-37
1002097
  Вільчанська Ю. Онтологічний акцент парадигми "вигнанства" у поезіях Є. Маланюка // Філологічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка Нац. акад. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. ; голов. ред. В. Мацько. – Хмельницький, 2016. – Вип. 4. – С. 30-37. – ISSN 2411-4146
1002098
  Куцепал С.В. Онтологічний аналіз знака у семіотичній концепції Г.Г. Шпета // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 28-30. – (Філософія. Політологія ; Вип. 80). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається онтологічне підґрунтя семіотичної теорії Густава Шпета та значення цієї теорії для подальшого розвитку семіотики. The Artіcle іs devoted to the ontologіcal basіs of Gustav Shpet"s semіotіc theory and to the іmportance of thіs ...
1002099
  Цимбалюк М. Онтологічний аспект дослідження права та правосвідомості // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 2. – С. 31-35. – ISSN 0132-1331
1002100
  Старостенко Д.М. Онтологічний аспект звичаєвого регулювання земельно-межових відносин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 161-164. – (Юридичні науки ; Вип. 56/59). – ISSN 1728-3817


  На підставі дослідження онтологічного аспекту регулювання земельно-межових відносин у контексті співвідношення тенденцій застосування звичаю та норми права визначається роль звичаю як сучасного джерела земельного права. On the basis of research into ...
1002101
  Самолюк О.В. Онтологічний аспект літературознавчої методології крізь специфіку діалектики художнього образу // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 8 : Філологічні науки. Літературознавство. – С. 32-36. – Бібліогр.: Літ.: с. 35-36; 10 п. – ISSN 1729-360Х
1002102
  Мазурик М. Онтологічний вимір етичних категорій добра і зла // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 661 : Філософські науки. – С. 25-31. – ISSN 0321-0499
1002103
  Зайцева С.Л. Онтологічний вимір концепції мови В. фон Гумбольдта // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2005. – Вип. 65. – С. 64-72. – (Серія "Філософія")
1002104
  Оляндер Л.К. Онтологічний вимір ліричної трилогії Петра Сороки "Симфонія Петриківського лісу" // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – Т. 20, вип. 1 (11). – С. 45-55. – (Серія: Філологія). – ISSN 2307-8332
1002105
  Фур"єр І.А. Онтологічний вимір постнекласичного наукового дискурсу : Дис. ... канд. філос. наук. Спец. 09.00.02 - діалектика та методологія пізнання / Фур"єр І.А. ; КНУТШ. – Київ, 2007. – 183 л. – Бібліогр.: л.171-183
1002106
  Фур"єр І.А. Онтологічний вимір постнекласичного наукового дискурсу : автореф. дис. ... канд. філос. наук : спец. 09.00.02 - діалект. та методолю пізнання / Фур"єр І.А. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 17 с. – Бібліогр.: 6 назв
1002107
  Ткаченко Т.І. Онтологічний вимір прози Михайла Андрієнка-Нечитайла // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2016. – C. 42-50. – (Філологічні науки ; № 1). – ISSN 2414-9594
1002108
  Шакун В. Онтологічний вимір у кримінології // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 7. – С. 136-144. – ISSN 0132-1331
1002109
  Ткаченко Т.І. Онтологічний вимір української малої прози кінця ХІХ-ХХ століть : монографія / Тетяна Ткаченко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ : Освіта України, 2017. – 469, [1] с. – Бібліогр.: с. 433-469. – ISBN 978-617-7480-85-2
1002110
  Зайцева Світлана Леонідівна Онтологічний зміст концепту "енергейність мови" : Автореф. дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.01 / Зайцева С.Л.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 18с. – Бібліогр.: 5 назв
1002111
  Зайцева Світлана Леонідівна Онтологічний зміст концепту "Енергійність мови" : Дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.01 / Зайцева С.Л.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 172л. – Бібліогр.: л.159-172
1002112
  Башук О.Г. Онтологічний зміст поняття "досвід" в особистісному вимірі // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 13. – С. 78-85


  У статті розкривається онтологічний зміст поняття "досвід" на противагу традиційному для західноєвропейської філософії гносеологічному його розумінню та суб"єкт-об"єктному відношенню. У статті здійснюється спроба не заперечити чи підтримати якусь ...
1002113
  Башук О.Г. Онтологічний зміст поняття "Ерос" як безпосередній досвід особистості в традиції платонізму // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 8-11. – (Філософія. Політологія ; Вип. 109). – ISSN 1728-3817


  У статті розкривається онтологічне розуміння поняття Любові-Еросу в традиції, започаткованій Платоном та перейнятій східноєвропейською філософією, яка бачить в цьому понятті найбільш відповідну своїй меті можливість осягнення істини завдяки ...
1002114
  Шувалова І.Л. Онтологічний і політичний аспекти поняття свободи у творчості Томаса Гоббса // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 1. – С. 49-50
1002115
   Онтологічний кабінет дослідження життя та творчості Тараса Шевченка в середовищі науково-освітнього порталу KOBZAR.UA : монографія / [С.О. Довгий, О.Є. Стрижак, Т.І. Андрушенко та ін.] ; М-во освіти і науки України, НАН України, Нац. центр "Мала акад. наук України" [та ін.]. – Київ : Інститут обдарованої дитини, 2016. – 175 с. : іл., табл., портр. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 172-174. – ISBN 978-966-2633-81-8
1002116
  Онищенко В.П. Онтологічний контекст економічної кризи // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – № 4 (629). – С. 29-39. – ISSN 0131-775Х
1002117
  Токарєва Л. Онтологічний концепт "доля" у романі Давида Албахарі "Принада" // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; редкол.: М.К. Наєнко, А.О. Ткаченко, Н.І. Бернадська [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 18 : Постмодерні жанри: фікція чи полілог із традіцією?. – С. 134-142. – ISBN 978-966-171-901-8


  У статті подається аналіз роману "Принада" Давида Албахарі, розкривається художній концепт "доля" та його авторське наповнення. Увага зосереджується на жіночому образі матері та її складному житті, підкреслюється думка про зображення паралелізму ...
1002118
  Шевчук Т. Онтологічний модус буття в поезії Г. Сковороди і античній філософській ліриці // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2009. – Вип. 16. – С. 228-242. – ISBN 966-7773-70-1
1002119
  Лой А. Онтологічний підтекст політичної філософії Ганни Арендт // Філософська думка : Український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 3-16. – ISSN 0235-7941
1002120
  Сугробова Ю.Ю. Онтологічний підхід до визначення сутності творчості в давній період // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – № 1. – С. 55-58
1002121
  Тихонов Ю.Л. Онтологічний підхід до опису паспорта водоймища // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освітиі науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; НАН України ; Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; голов. ред.: О.С. Волошкіна, О.М. Трофимчук. – Київ, 2018. – № 2 (26). – С. 85-94 : рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2411-4049
1002122
  Зборовська К.Б. Онтологічний проект Мейстера Екхарта як підґрунтя антропології Миколи Кузанського // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 125 (№ 10). – C. 191-195. – ISSN 2076-1554
1002123
  Дворніков А.С. Онтологічний статус вигуків в англійскій мові: їх взаємодія з іншими частинами мови / А.С. Дворніков, Ю.Г. Рожков // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – Вип. 186, ч. 1. – С. 37-41. – (Серія "Філологічні науки")
1002124
  Олійник Я.Б. Онтологічний статус соціальної географії / Я.Б. Олійник, А.В. Степаненко // Економічна та соціальна географія. – вип.48
1002125
  Ляхвацька О.М. Онтологічний статус твору мистецтва в концепції Романа Інгардена // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 58-59. – (Філософія. Політологія ; вип. 66/67). – ISSN 1728-3817
1002126
  Волковицька Наталія Онтологічний та аксіологічний елементи у сучасній правовій свідомості // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 3 (87). – С. 32-38.
1002127
  Нікульшина Т.М. Онтологічний час і простір (на матеріалі англійських та українських народних казок) (Частина II) // Записки з романо-германської філології : збірник / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ф-т романо-германської філології. – Одеса, 2014. – Вип. 2 (33). – С. 84-93. – ISSN 2307-4604
1002128
  Лазоренко Н.Ю. Онтологічні аспекти геоінформаційного забезпечення моніторингу природних комплексів : геоінформатика і кадастр // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2011. – № 1. – С. 43-49 : Мал. – Бібліогр.: 11 назв
1002129
  Луковнікова Н. Онтологічні аспекти панпсихізму О.М. Гілярова // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : [збірник наукових праць] / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2013. – С. 129-136. – (Серія "Філософія" ; вип. 12). – ISBN 966-7631-79-6


  "Статтю присвячено аналізові онтологічних аспектів панпсихізму та характеристиці теорії «синехологічного спіритуалізму» О. М. Гілярова. Автор доводить спорідненість і спільність духовних коренів вчення О. М. Гілярова з філософією всеєдності Володимира ...
1002130
  Бережной С.В. Онтологічні аспекти свободи людини в християнському богослов"ї // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 3. – С. 3-4
1002131
  Білик Г. Онтологічні аспекти суб"єктивності у творчому процесі // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : [збірник наукових праць] / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2013. – С. 84-88. – (Серія "Філософія" ; вип. 13). – ISBN 966-7631-79-6


  "Розглянуто поняття суб’єктності в просторі творчості. Творчість розуміється як простір, в якому розгортається буття. Умовно розподіляючи з точки зору онтології, всі підходи можна поділити на позитивні й негативні: такі, що розуміють творчість як ...
1002132
  Чаплюк О.І. Онтологічні аспекти сутності національної та міжнародної правотворчості // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 56. – С. 78-82. – ISSN 1563-3349
1002133
  Бєлова Л.А. Онтологічні виміри якості вищої освіти в контексті механізмів ліцензування освітньої діяльності та акредитації освітніх програм / Л.А. Бєлова, О.В. Потій // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2015. – № 1. – С. 30-36. – ISSN 2310-2837


  У статті проаналізовано Закон України «Про вищу освіту» з точки зору реалізації державної політики забезпечення якості вищої освіти. Особливу увагу звернено на визначення базових термінів, які розкривають зміст забезпечення якості вищої освіти, ...
1002134
  Гамзюк М.В. Онтологічні властивості емотивності // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 1999. – С. 20-25. – Бібліогр.: Літ.: с 25; 8 поз. – (Філологічні науки ; № 2). – ISBN 966-599-082-9


  Аналізнаукових робіт в галузі філології свідчить про збільшення уваги дослідників до проблем емотивності - вираження емоцій мовними засобами. Емоції є своєрідним відображенням об"єктивної дійсності людини.Емоційну систему людини важко контролювати.
1002135
  Солярська І.О. Онтологічні засади архітектури ХХ століття // Проблеми розвитку міського середовища : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2015. – Вип. № 1 (13). – С. 67-75. – Бібліогр.: 7 назв. – ISBN 978-617-7202-74-4
1002136
  Чайка С.А. Онтологічні засади критики матеріалізму Г.І. Челпановим // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 89-93. – (Філософія. Політологія ; вип. 84/86). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються питання філософської спадщини професора Університету Св. Володимира Г.І. Челпанова. This article is about philosophical legacy of Snt.Volodymyr University professor G.I. Chelpanov.
1002137
  Воропаєва В.Г. Онтологічні засади культури як найвищої загальнолюдської цінності буття // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2013. – Вип. № 54. – С. 251-265. – ISSN 2072-1692
1002138
  Зайцева С.Л. Онтологічні засади мови у філософській герменевтиці Г.-Г. Гадамера // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 37. – (Філософія. Політологія ; вип. 66/67). – ISSN 1728-3817
1002139
  Цвєтков С.В. Онтологічні засади соціального відчуження // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 154-161. – (Філософія. Політологія. Соціологія. Психологія ; [за 1993 рік])
1002140
  Школьний В. Онтологічні засади та генезис віртуальних активів (криптовалюти) в сучасних умовах розвитку соціально-правової системи // Слово Національної школи суддів України : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Нац. школа суддів України ; редкол.: Оніщук М.В., Волошин Ю.О., Батлер В.Е. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3 (36). – С. 58-66. – ISSN 2707-6849
1002141
  Донець І. Онтологічні засади феномену "Я" // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 17-29. – (Серія: Філософські науки ; № 27 (276)). – ISSN 1729-360Х
1002142
  Драгініч Д.В. Онтологічні засади церкви Уніфікації // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 10


  У статті розглядаються онтологічні засади церкви Уніфікації і доводиться її сутнісна відмінність від традиційного християнського віровчення. В статье рассматриваются онтологические принципы церкви Унификации и до- казывается их сущностное отличие от ...
1002143
  Азархін К.А. Онтологічні інтенції // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – Ч. 3. – С. 3-4


  "... Предметом даного міркування є явище філософування, що розгля- дається через поняття прагнення та обставин. Будь-яка висловлена ідея може бути представлена як інтенція, внутрішнє прагнення, яке проходить крізь обставини, що визначають образ її ...
1002144
  Азархін К.А. Онтологічні інтенції свідомості: феноменологія і прагматика : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.01 / Азархін Кирило Андрійович ; М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 174 л. – Бібліогр.: л. 161-174
1002145
  Азархін К.А. Онтологічні інтенції свідомості: феноменологія і прагматика : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.01 / Азархін Кирило Андрійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 16 с. – Бібліогр.: 10 назв
1002146
  Драненко Г.Ф. Онтологічні й аксіологічні виміри міфологічних структур у контексті французької літератури XX ст. : дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.04 ; 10.01.05 / Драненко Галина Флоріївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2012. – 482 л. – Додатки: л. 478-482. – Бібліогр.: л. 445-477
1002147
  Драненко Г.Ф. Онтологічні й аксіологічні виміри міфологічних структур у контексті французької літератури XX ст. : автореф. дис. ... д-ра. філол. наук : 10.01.04 ; 10.01.05 / Драненко Галина Флоріївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – 40 с. – Бібліогр.: 36 назв
1002148
  Абрамова В.М. Онтологічні корені виникнення помилок в діяльності судового експерта // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 5 (травень). – С. 58-65
1002149
  Лимар В.Б. Онтологічні модальності свободи : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.01 / Лимар В"ячеслав Богданович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 213 л. – Бібліогр.: л. 181-213
1002150
  Лимар В.Б. Онтологічні модальності свободи : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.01 / Лимар В"ячеслав Богданович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1002151
  Бутенко Ю.І. Онтологічні моделі та методи формування нормативного профілю при сертифікації програмного забезпечення : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Бутенко Юлія Іванівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
1002152
  Гонюк О.В. Онтологічні мотиви й образи в повісті В. Підмогильного "Остап Шаптала" // Таїни художнього тексту (до проблем поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2011. – Вип. 12. – С. 16-22. – ISBN 978-966-551-315-5
1002153
  Булатевич М.М. Онтологічні ознаки суспільства модерну в соціології Франкфуртської школи : автореф. ... канд. соціолог. наук : 22.00.01 / Булатевич М.М. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 16 с. – Бібліогр.: 7 назв
1002154
  Булатевич М.М. Онтологічні ознаки суспільства модерну в соціології Франкфуртської школи : Дис. ... канд. соціолог. наук: 22.00.01 / М.М. Булатевич ; КНУТШ. – Київ : [Б. и.], 2009. – 176 л. – Бібліогр.: л. 161-176
1002155
  Грищук О.В. Онтологічні особливості взаємозвязку людини і права: філософсько-правовий вимір // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2013. – № 1 (65). – С. 3-11. – ISSN 2078-3566
1002156
  Подолей Л. Онтологічні особливості мариністичної поезії П. Карманського (цикл "Над срібним плесом моря") // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2009. – Вип. 13. – С. 180-182
1002157
  Сліденко І. Онтологічні питання європейського різновиду конституційного контролю // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 9 (87). – С. 105-109
1002158
  Боборикін В.Ю. Онтологічні підстави "філософії життя" у творчості Ортега–і–Гассет // Гілея : науковий вісник: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 78 (№ 11). – С. 208-211. – ISSN 2076-1554
1002159
  Макаров З. Онтологічні підстави соціогуманітарної парадигми сучасного наукового розвитку // Гуманітарний дискурс у перспективі ХХІ століття: методологічні засади : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 5-6 листоп. 2021 р. , м. Чернівці / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; [редкол.: В. Балух, М. Марчук, М. Чікарькова та ін.]. – Чернівці : Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2021. – С. 55-60. – ISBN 978-966-423-670-3
1002160
  Калінін М.В. Онтологічні підстави типологізації та класифікації правового конфлікту // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 5. – С. 24-29
1002161
  Косар О.П. Онтологічні погляди Й. Міхневича як витоки філософії всеєдності та російського космізму // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 75-77. – (Філософія. Політологія ; вип. 42/45)
1002162
  Клепко С. Онтологічні проблеми в предметному полі філософії освіти (розділ до навчального посібника) // Філософія освіти : науковий часопис / Ін-т вищ. осв. АПН України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. акад. політ. наук. – Київ, 2010. – № 1/2. – С. 174-193
1002163
  Волошин Ю.О. Онтологічні проблеми визначення категорії "міждержавна інтеграція" у вітчизняній та зарубіжній конституційно-правовій та політологічній доктрині // Порівняльно-правові дослідження : українсько-грецький міжнародний науковий юридичний журнал, 2008. – № 2 : Глобалізація і право.Інтернаціоналізація і фрагментація у правовому розвитку. – С. 70-78.
1002164
  Бермус О. Онтологічні проблеми науково-педагогічного пізнання в сучасному світі // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ : Знання, 2017. – № 12 (161)
1002165
  Солонько Л.А. Онтологічні проблеми некласичних теорій свідомості // Філософські проблеми сучасного природознавства : республіканський міжвідомчий науковий збірник / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР ; Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Либідь, 1991. – Вип. 77 : Екологія, культура й соціальна практика
1002166
  Чаус А.Д. Онтологічні рівні самоактуалізації особистості // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2010. – № 4 (38). – С. 158-163
1002167
  Гуменюк О.О. Онтологічні та гносеологічні аспекти етнолінгвістичного компонента лексичної семантики (на матеріалі німецької мови) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 9-11. – (Іноземна філологія ; Вип. 27)


  Концептуальні аспекти статті полягають у вирішенні завдань, які охоплюють з"ясування сутності етнолінгвістичного компонента в значенні лексичних одиниць та деяких особливостей лексичної номінації.
1002168
  Бочковський А.П. Онтологічні та гносеологічні аспекти ризику виникнення небезпек // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський, державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2015. – № 11. – С. 137-143 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2078-4643
1002169
  Богініч О.Л. Онтологічні та гносеологічні засади правотворчості // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Н.М. Пархоменко, О.Ф. Андрійко [та ін.]. – Київ, 2022. – Вип. 33. – С. 164-173. – ISSN 0869-2491
1002170
  Черненко Т.В. Онтологічні та гносеологічні засади філософії П.І. Ліницького // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 41-45. – (Філософія. Політологія ; Вип. 68/69). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу творчого доробку київського академічного філософа II половини ХІХ - початку ХХ ст., заслуженого ординарного професора філософії П.І. Ліницького. Зокрема, його пошуку філософського фундаменту православ"я, розв"язанню ним питань ...
1002171
  Заєць О. Онтологічні та еколого-правові аспекти добросусідства за земельним законодавством України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 28-31. – (Юридичні науки ; Вип. 92). – ISSN 1728-3817


  Статтю присвячено сутнісному аналізу та еколого-правовому значенню такого явища як добросусідство, яке регулюється сучасним земельним законодавством України. Статья посвящена сущностному анализу и эколого-правовому значению такого явления, как ...
1002172
  Богуцький Ю.П. Онтологічні та соціокультурні детермінанти в системі гуманізаційних процесів // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2009. – Вип. 27 : До 80-річчя Харківської державної академії культури. – С. 36-47
1002173
  Мінка Т.П. Онтологічні характеристики правового режиму адміністративного права // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 123-127
1002174
  Мельник В.В. Онтологічні, аксіологічні та антропологічні засади розвитку сучасного світу // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 94 (№ 3). – С. 143-148. – ISSN 2076-1554
1002175
  Бвшук О.Г. Онтологічність поняття "істина" в Європейській філософії // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 22. – С. 55-59. – ISBN 966-7943-03-8
1002176
  Кореновська Л. Онтологічно-аксіологічний вимір поезії Володимира Пішка // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2014. – № 9 (645). – С. 89-102. – ISSN 0236-1477


  Три збірки віршів Володимира Пішка - це певною мірою симбіоз різних жанрів: сонети, сонетна балада, вірші у формі "есемески", рубаї. Поет використовує широку гаму художніх засобів (оціночні епітети, розширені метафори, персоніфікація, синестезія, ...
1002177
  Діденко Лариса Віталіївна Онтологічно-антропологічна модель філософування Георгія Кониського : Автореф. дис. ... канд. філос. наук: 09.00.05 / Діденко Л.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 13 назв
1002178
  Діденко Лариса Віталіївна Онтологічно-антропологічна модель філософування Георгія Кониського : Дис. ... канд. філос. наук: 09.00.05 / Діденко Л.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 179л. – Бібліогр.: л. 163 - 179
1002179
  Ткаченко Т.І. Онтологічно-екзистенційні основи української малої прози кінця ХІХ - ХХ століть : дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.01 / Ткаченко Тетяна Іванівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 522 арк. – Бібліогр.: арк. 483-522
1002180
  Ткаченко Т.І. Онтологічно-екзистеційні основи української малої прози кінця ХІХ - ХХ століть : автореф. дис. ... д-ра. філол. наук : 10.01.01 / Ткаченко Тетяна Іванівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 40 с. – Бібліогр.: 38 назв
1002181
  Тарнашинська Л. Онтологічно-космічні проєкції ритмізації слова крізь призму вчення Г. Сковороди (від Ю. Липи, Б.-І. Антонича - до українських шістдесятників) // Переяславські Сковородинівські студії : збірник наукових праць учасників Міжнар. конф. "XXI Сковородинівські читання", приурочених до 300-річчя від дня народження Г. Сковороди / М-во освіти і науки України ; Ун-т Г. Сковороди в Переяславі, Центр Сковородинознавства ; голов. ред. В.П. Коцур. – Ніжин, 2022. – Вип. 9. – С. 124-146. – (Філологія. Філософія. Педагогіка). – ISSN 2409-1146
1002182
  Гуменний М.Х. Онтологічно-поетикальні аспекти компаративного дослідження : монографія / Микола Гуменний. – Київ : Євшан-зілля, 2017. – 213, [1] с. – Бібліогр. в посиланнях та прим.: с. 208-212. – ISBN 978-966-2152-38-8
1002183
  Селезньова О.М. Онтологічно-теоретичні засади науки інформаційного права // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – Вип. 66. – C. 98-105. – ISSN 1563-3349
1002184
   Онтологія // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 842. – ISBN 966-316-069-1
1002185
  Солярська Ірина Олегівна Онтологія архітектурної форми: естетичний аспект : Дис. ... кад. філософ. наук: 09.00.08 / Солярська Ірина Олегівна; Ку ім.Т.Шевченка. – Київ, 2003. – 179 л. – Бібліогр.: л.162 - 179
1002186
  Солярська Ірина Олегівна Онтологія архітектурної форми: естетичний аспект : Автореф. дис. ... канд. флософ. наук: 09.00.08 / Солярська І.О.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 16 с. – Бібліогр.: 8 назв
1002187
  Братко Костянтин Володимирович Онтологія в естетичному пізнанні: аналіз філософсько-естетичної концепції Романа Інгардена : Дис... канд. філософських наук: 09.00.08. / Братко Костянтин Володимирович; Черкаський держ. ун-тет ім. Б.Хмельницького. – Черкаси, 2003. – 183 л. – Бібліогр.: 168-183
1002188
  Братко Костянтин Володимирович Онтологія в естетичному пізнанні: аналіз філософсько-естетичної концепції Романа Інгардена : Автореф. дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.08 / Братко К.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1002189
  Куцепал Світлана Вікторівна Онтологія в сучасній французькій філософії : Дис. ... доктора філософ. наук: 09.00.05 / Куцепал С.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 380л. – Бібліогр.: л. 351 - 380
1002190
  Куцепал Світлана Вікторівна Онтологія в сучасній французькій філософії : Автореф. дис. ... доктора філософ. наук: 09.00.05 / Куцепал С.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 33с. – Бібліогр.: 36 назв
1002191
  Попова М.А. Онтологія взаємодії в середовищі геоінформаційної системи : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Попова Марина Андріївна ; НАН України, Ін-т телекомунікацій і глоб. інформ. простору. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
1002192
  Парахонський Б.О. Онтологія війни і миру : безпека, стратегія, смисл / Борис Парахонський, Галина Яворська ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – Київ : НІСД, 2019. – 558, [2] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-554-311-4
1002193
  Набережнєва Т.Є. Онтологія вторинного фразеотворення в різноструктурних мовах : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. : 10.02.15 - загальне мовознавство / Набережнєва Т.Є. ; КНУТШ ; ін-т філології. – Київ, 2009. – 220л. – Бібліогр. : л.183-220
1002194
  Набережнєва Т.Є. Онтологія вторинного фразеотворення в різноструктурних мовах : Автореф. дис. ... канд. філол. наук : спец.: 10.02.15 - загальне мовознавство / Набережнєва Т.Є. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20с. – Бібліогр.: 8 назв
1002195
  Парахонський Б.О. Онтологія гібридної війни: гра прихованих смислів / Б.О. Парахонський, Г.М. Яворська // Стратегічна панорама : науковий журнал / Нац. ін-т стратегічних досліджень ; голов. ред.: Горбулін В.П. ; члени редкол.: Бегма В.М., Двігун А.О., Дубов Д.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – C. 7-16
1002196
  Цимбалюк М.М. Онтологія деонтичних модальностей та логічні підвалини правосвідомості // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 12-18.
1002197
  Савонова Г.І. Онтологія добра і зла в західноєвропейській екзистенційній та постмодерністській філософії : автореф. дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.05 / Савонова Ганна Іванівна ; М-во освіти і науки України, Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Дніпро, 2020. – 39 с. – Бібліогр.: 34 назви
1002198
  Осипов А.О. Онтологія духовності : монографія: у 2-х кн. / А.О. Осипов; Миколаївський держ. гуманітарний ун-т ім. П. Могили комплексу "Києво-Могилянська академія". – Миколаїв : МДГУ ім. Петра Могили. – ISBN 978-966-336-097-3
Кн. 1. – 2008. – 240с.
1002199
  Осипов А.О. Онтологія духовності : монографія: у 2-х книгах / А.О. Осипов; Миколаївський держ. гуманітарний ун-т ім. Петра Могили комплексу "Києво-Могилянська академія". – Миколаїв : МДГУ ім. Петра Могили. – ISBN 978-966-336-098-0
Кн. 2. – 2008. – 232с.
1002200
  Гончар А.В. Онтологія екскурсії 3D панорамою віртуального музею / А.В. Гончар, М.А. Попова, О.Є. Стрижак // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освітиі науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАН України ; Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; голов.ред.: О.С. Волошкіна, О.М. Трофимчук ; редкол.: Биченок М.М., Бойко І.П., Довгий С.О. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 1 (29), січень - березень 2019 р. – С. 71-78 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2411-4049
1002201
  Петрушенко В. Онтологія знання: поняття та різновиди когнітивних структур // Філософська думка : Український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2002. – № 6. – С.6-19
1002202
  Якуша П.О. Онтологія і життєсвіт // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 6. – С. 132-134
1002203
  Баумейстер А. Онтологія і принцип суб"єктивності: спроба контрінтерпретац ії Гайдегерової філософії // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України, Ін-т філософії. – Київ, 2013. – № 4 : Відповідальність інтелектуалів : поллллітичний словник. – С. 97-113. – ISSN 0235-7941
1002204
  Аляєв Г.Є. Онтологія і феноменологія незбагненного: С.Л. Франк у філософському дискурсі 20 сторіччя : дис. ... д-ра філософ. наук : 09.00.05 / Аляєв Геннадій Євгенович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – 439 арк. – Бібліогр.: арк. 406 - 439
1002205
  Аляєв Геннадій Євгенович Онтологія і феноменологія незбагненного: С.Л.Франк у філософському дискурсі 20 сторіччя : Автореф. дис. ... доктора філософ. наук: 09.00.05 / Аляєв Г.Є.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 36 с. – Бібліогр.: 35 назв
1002206
  Мельничук І.М. Онтологія інноваційно-технологічих процесів у вищій школі // Наукові записки Вінницького національного аграрного університету / Вінницький національний аграрний університет. – Вінниця, 2013. – С. 127-138. – (Серія "Соціально-гуманітарні науки" ; вип. 2). – ISBN 978-966-2337-65-5
1002207
  Зборовська К.Б. Онтологія іншого в метафорі дзеркальності Діонісія Ареопагіта: гра епох // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квітня 2014 року) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 1. – С. 20-23
1002208
  Білошицький А.О. Онтологія класифікації наукових публікацій / А.О. Білошицький, О.В. Миронов // IV Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології та взаємодії" : 8-10 листоп. 2017 р. : матеріали доповідей / "Інформаційні технології та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2017. – С. 147-148
1002209
  Йосипенко О. Онтологія колективних сутностей // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України ; Ін-т філософії ; редкол.: О. Білий, А. Гусейнов, О. Гьофе [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 : Філософія у публічному просторі. – С. 92-107. – ISSN 0235-7941
1002210
  Омельченко Г.Ю. Онтологія комунікативної реальності / Г.Ю. Омельченко, О.М. Осіпов // Гуманітарний часопис : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т" ; редкол.: Копилов В.О., Чернієнко В.О., Братерська-Дронь М.Т. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 2. – C. 13-18. – ISSN 2073-803X
1002211
  Яценко О.Д. Онтологія культури в цивілізаційних концепціях світової історії // Освітній дискурс : збірник наукових праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; голов. ред. Кивлюк О.П. ; редкол.: Андрущенко В.П., Андрушкевич Ф., Бобрицька В.І. [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 42-57. – (Гуманітарні науки ; вип. 16 (9)). – ISSN 2522-9699
1002212
   Онтологія людини : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / В.В. Лях, Л.І. Мозговий, Л.В. Абизова, Г.Д. Омелаєнко, В.М. Скиртач; Лях В.В. [ та ін.] : МОНУ ; Слов"янський держ. пед. ун-т. – 2-е вид., доп. – Слов`янськ, 2007. – 202 с. – ISBN 966-8241-40-1
1002213
  Прядко Н.А. Онтологія людського "Я" в релігійно-філософській рефлексії І. Гізеля // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 31-34. – (Філософія. Політологія ; Вип. 70/72). – ISSN 1728-3817


  У статті розкриваються основні критерії людського буття, притаманні релігійно-філософській рефлексії І.Гізеля. This article deals with the main criterions of the man"s being which belong to the religious- philosophical I.Gizel"s reflection.
1002214
  Азархін К.А. Онтологія людської гідності // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 2. – С. 66-67
1002215
  Онищенко В. Онтологія маркетингу // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2010. – № 2. – С. 87-97. – Бібліогр.: 29 назв. – ISSN 1811-3141
1002216
  Савонова Г. Онтологія метаморфози добра і зла, бога та диявола у філософії Ж. Дельоза // Людинознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н.В. Скотна ; редкол.: Г.Є. Аляєв, Я. Бартошевський, В.А. Бодак [та ін.]. – Дрогобич, 2019. – Вип. 38. – С. 85-100. – (Серія "Філософія"). – ISSN 2313-2094
1002217
  Бардаш С.В. Онтологія мультиваріантності теорії бухгалтерського обліку // Облік і фінанси : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.] ; відп. ред. Остапчук С.М. – Київ, 2016. – № 4 (74). – C. 8-15. – ISSN 2307-9878
1002218
  Баумейстер А.О. Онтологія особи: буття, благо і практична нормативність // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред. Губерський Л.В. ; редкол.: Андрущенко В.П., Єрмоленко А.М., Кирилюк Ф.М. [та ін.]. – Київ, 2014. – № 23. – С. 52-57. – ISBN 966-7943-03-8
1002219
  Верес О.М. Онтологія очищення даних // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 814 : Інформаційні системи та мережі. – С. 237-245. – ISSN 0321-0499
1002220
  Кривошея С.О. Онтологія поетичного слова в естетичному і герменевтичному вимірах (на матер. творчого доробку О. Потебні та Г. Шпета) : Автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.08 / Кривошея С.О. ; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 1997. – 25 с.
1002221
  Кривошея Сергій Олександрович Онтологія поетичного слова в естетичному і герменевтичному вимірах (на матеріалах творчного доробку О. Потебні та Г. Шпета) : Дис... канд. філос. наук : 09.00.08 / Кривошея Сергій Олександрович ; КУ ім Т.Г. Шевченка. – Київ, 1997. – 195 л. – Бібліогр.: л. 183-195
1002222
  Сорока М.В. Онтологія політичного та її концептуалізація в українській філософській культурі ранньомодерної доби // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 25. – С. 176-184


  У статті засобами раціональної реконструкції історії вітчизняної політичної філософії розкриті структурні елементи та специфічні риси політичного світу як складника української культури ранньомодерної доби, встановлено їх зв"язок із сучасним політичним ...
1002223
  Ковальова О.Л. Онтологія почуття любові: психологічний аспект // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 46-47. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 20/21). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано історичний розвиток почуття любові. Зроблений психологічний аналіз почуття любові. Визначено роль почуття любові в суспільстві та його значення для розвитку особистості.
1002224
  Лобода Ю.П. Онтологія правового як передумова побудови категорії правової традиції // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2009. – № 8 (58). – С. 19-27


  У даній статті автор зосередив свою увагу на визначенні власної інтерпретації категорії правового. Досліджено категорії права, зокрема: норми, правосвідомість та правовідносини, що відображають різні аспекти феномену права на одному рівні проникнення ...
1002225
  Мадіссон В. Онтологія приватного права // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 1. – С.29-33. – ISSN 0132-1331
1002226
  Карівець І.В. Онтологія радикальних об"єктів та свідомість // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 2. – С. 83-85
1002227
  Чекштуріна В.М. Онтологія рунічного знаку-символу в соціокомунікативному просторі // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 36-41. – (Серія "Соціальні комунікації" ; № 3 (19)). – ISSN 2219-8741
1002228
  Подолянко Л.А. Онтологія свідомості в інтенціях "життєвого світу" // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичних дослідж. – Дніпропетровськ, 2011. – № 3 (77). – С. 72-75. – ISSN 2077-1800
1002229
  Лимар В.Б. Онтологія свободи у межах сутнього: свавілля як дефективний модус свободи // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 22. – С. 41-50


  Статтю присвячено розгляду свободи на рівні сутнього, де поряд із іншими онтологічними модусами має місце дефективний модус під назвою свавілля. У статті вказується на те, що хоча свавілля є вищим модусом свободи ніж пара модальностей ...
1002230
  Кузьменко В.В. Онтологія семіотико-математичних побудов Мухаммада Ібн Муси ал-Хорезмі // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпро, 2016. – № 2 (81). – C. 53-65. – ISSN 2078-3566
1002231
  Коніщук В.В. Онтологія становлення екосозологічного та інвайронментологічного напрямів // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2017. – № 2. – С. 49-58. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2077-4893
1002232
  Охріменко В.І. Онтологія та гносеологія категорії модальності в італійській мові : дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.05 / Охріменко Валерія Ігорівна ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 612 л. – Додатки: л. 529-612. – Бібліогр.: л. 448-528
1002233
  Охріменко В.І. Онтологія та гносеологія категорії модальності в італійській мові : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.05 / Охріменко Валерія Ігорівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 35 с. – Бібліогр.: 29 назв
1002234
  Решетняк Т. Онтологія та методологія в сучасній теорії фірми: аналіз взаємозв"язку // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – Вип. 10, ч. 1. – С. 42-45. – ISSN 1993-0259
1002235
  Лященко А. Онтологія та особливості компонентів геоінформаційного моніторингу за технологією баз геопросторових даних / А. Лященко, І. Патракеєв // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Укр. т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2015. – Вип. 1 (29). – С. 174-177. – ISSN 1819-1339
1002236
  Брижнік В.М. Онтологія Теодора Адорно - теорія нетотожності суб"єкта та об"єкта соціального пізнання // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 70. – С. 97-109


  В аналізі книги Т. Адорно "Неґативна діалектика" розглянуто залежність становлення соціального буття від активності індивідуальної свідомості. Експлікований основний арґумент онтології Адорно - відмінність "соціальної реальності" та "об"єктивної ...
1002237
  Шевченко О.К. Онтологія трагічного та феномен трагедії в європейській культурі : Автореф... докт. філос.наук: 09.00.01 / Шевченко О. К.; Ін-т філос. НАНУ. – К., 1995. – 40л.
1002238
  Гончар А.В. Онтологія трансдисциплінарної консолідації 3D-панорам : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Гончар Андрій Володимирович ; НАН України, Ін-т телекомунікацій і глобал. інформ. простору. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1002239
  Матусевич К.М. Онтологія четвертого крупного суспільного поділу праці як чинника цивілізаційного розвитку // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 4 (142). – С. 24-32. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
1002240
  Кохан Р. Онтологія читання: рецепція художнього світу дитинств // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2016. – Вип. 33. – С. 208-217. – ISSN 2413-3094
1002241
  Коічовський А. Онтологія юридичної відповідальності // Про українське право : часопис кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т ; редкол.: П. Андрушко, Г.Балюк, І. Безклубний [та ін.]. – Київ, 2010. – Число 5 : Правова відповідальність. – С. 94-105. – ISBN 978-966-306-020-4
1002242
  Козловський А. Онтологія юридичної відповідальності // Тези доповідей Міжнародного науково-практичного круглого столу "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування" : 2 червня 2011 р., Київ, Україна / "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування", міжнар. наук.-практ. круглий стіл. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 2011. – С. 36-37
1002243
  Паньків О. Онтологія як дискурс в епоху античності // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2013. – № 750 : Філософські науки. – С. 69-73. – ISSN 0321-0499
1002244
  Баумейстер А. Онтологія як філософська дисципліна: укоаїнський контекст // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 2013. – № 5 : Філософський факультет. – С. 26-40. – ISSN 0235-7941
1002245
  Пішеніна Т. Онтологія, періодичність та сутнісні ознаки радіоекологічної безпеки, етапність процесу становлення радіоекологічної безпеки України : проблеми реформ // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 2 (292). – С. 28-29. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1810-3944
1002246
  Антонюк А.О. Онтологія. Що це таке? // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.О. Мікульонок, І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва [та ін.]. – Київ, 2018. – № 6 (131). – С. 14-17. – ISSN 2518-7104
1002247
  Нестеренко О.В. Онтолого-керовані інформаційні системи в адміністративному управлінні // Математичне моделювання в економіці : міжнародний науковий журнал / НАН України ; Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова [та ін.] ; голов. ред. С.О. Довгий ; редкол.: К.А. Андрющенко, В.М. Геєць, В.М. Горбачук [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (15), квітень - червень. – С. 57-68. – ISSN 2409-8876
1002248
  Дудко І.П. Онук комунара / І.П. Дудко. – К., 1973. – 143с.
1002249
  Бондар В. Онук мамонта. Спогад про Івана Драча // Українська літературна газета. – Вишгород, 2023. – Листопад (№ 11). – С. 6-7
1002250
   Онуки Дажбожі : Походження українського народу: спільний тематичний випуск часописів "ІндоЄвропа" і "Такі справи". – Київ. – ISBN 966-7208-01-X
Кн. 1-2 : 7504 (1996-1997). – 92с. : іл.
1002251
  Сафронов Ю.П. Онуки наших онуків. / Ю.П. Сафронов, С.О. Сафронова. – К., 1969. – 318с.
1002252
  Хижняк А.Ф. Онуки спитають : повість / А.Ф. Хижняк. – Київ : Молодь, 1963. – 406 с.
1002253
  Гребінь В.В. Онут (- річка у Дністровському та Чернівецькому районах Чернівецької області, права притока Дністра // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2022. – Т. 24 : О. – С. 539. – ISBN 978-966-621-697-0
1002254
  Джуран В.Т. Онутяна : поезії / Василь Джуран. – Чернівці : Технодрук, 2018. – 13, [1] с. – ISBN 978-617-7611-19-5
1002255
  ХільчевськийВ.К Онуфрієнко Лука Григорович (- гідролог) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2022. – Т. 24 : О. – С. 541. – ISBN 978-966-621-697-0
1002256
  Левицький В.І. Онуфріївський парк : Путівник / В.І. Левицький. – Дніпропетровськ : Промінь, 1976. – 63с.
1002257
  Лобановський Б.Б. Онуфрій Бізюков. / Б.Б. Лобановський. – Київ, 1977. – 93с.
1002258
  Кектеев Э.М. Ончахан Джирган / Э.М. Кектеев. – Элиста, 1963. – 176с.
1002259
  Сторчеус С.В. Ообливості використання афро-американського діалекту в популярній літературі // Актуальні проблеми філологічної науки: сучасні наукові дискусії : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 24-25 берез. 2017 р. / Міжнар. гуманітар. ун-т, Ф-т лінгвістики та перекладу. – Одеса : Гельветика, 2017. – С. 38-41. – ISBN 978-966-916-268-7
1002260
   Ообливості хімічного складу проявів питних мінеральних вод Прикарпаття / В.М. Шестопалов, Н.П. Моісеєва, А.Ю. Моісеєв, Г.В. Лесюк // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2011. – № 2. – С. 81-89 : табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 0367-4290
1002261
  Погорелов А.Г. Ообратные задачи естационарной химической кинетики / А.Г. Погорелов. – М., 1988. – 392с.
1002262
  Равен Х. Оогенез / Х. Равен. – Москва, 1964. – 306с.
1002263
  Шнюков Е.Ф. Оолиты / Е.Ф. Шнюков, Г.Н. Орловский ; НАН Украины, Нац. науч.-природовед. музей, Отд-ние морской геологии и осадоч. рудообразования, Литолог. ком. Украины. – Киев, 2008. – 214, [2] с., [3] л. фотогр. : ил., табл. – Библиогр.: с. 195-215. – ISBN 978-966-02-4568-6
1002264
   Ооліти із дренажно-штольневих систем м. Києва / В.А. Нестеровський, В.В. Гудзенко, Г.М. Орловський, В.А. Клімчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 18-19. – (Геологія ; Вип. 33). – ISSN 1728-3817


  Наведено характеристику ооїдних новоутворень із деяких дренажно-штольневих систем м. Києва. Розглянуто їх мінералого-геохімічні особливості. Characteristic of new formation oolits from some drainage gallery systems is carried out Mineralogy and ...
1002265
  Торкулов А.В. ООН-70 лет // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2015. – № 5 (86). – С. 3-4. – ISSN 1812-3910
1002266
  Абашидзе А.Х. ООН-70 лет. Ей нет альтернативы в качестве универсального центра для согласования действий суверенных государств / А.Х. Абашидзе, А.Н. Борисов // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2015. – № 5 (86). – С. 6-8. – ISSN 1812-3910
1002267
  Дмитриев Б. ООН - 20 лет / Б. Дмитриев, Б. Павлов. – Москва : Международные отношения, 1965. – 60 с.
1002268
  Прокофьев Б.П. ООН - 25 лет / Б.П. Прокофьев. – Москва : Международные отношения, 1970. – 77, [2] с.
1002269
  Орлов А. ООН - всеобщее достояние // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2010. – № 9. – С. 43-53. – ISSN 0130-9625
1002270
  Ржевська В.С. ООН - етап у розвитку концепцій колективної безпеки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 96, ч. 1. – С. 159-162


  Розглянуто історичний розвиток концепції колективної безпеки з особливим наголосом на ролі в ньому ООН. The historical development of the collective security concept is traced back with the special emphasis of the role of the UN in it. ...
1002271
  Юмкелла К. ООН - коалиция всех талантов // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2010. – № 6. – С. 22-37. – ISSN 0130-9625
1002272
  Чуркин В. ООН - непревзойденный игрок на мировом поле // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2010. – № 9. – С.. 26-32. – ISSN 0130-9625
1002273
  Петров В.Ф. ООН - форум переговоров и арена борьбы СССР за мир и сотрудничество / В.Ф. Петров. – Москва, 1980. – 64 с.
1002274
  Манжола В.А. ООН в постбіполярному світі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 58, ч. 2. – С. 67-70.


  [Виступ на на міжнародній конференції "60-річчя ООН: осмислення звершень та шляхи посилення ефективності в ХХІ столітті", яка пройшла в Ін-ті міжнар. відносин КНУТШ]
1002275
  Пархомчук О.С. ООН в структурі механізмів глобального регулювання // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 99, ч. 1. – С. 75-79


  Статтю присвячено важливій науковій проблемі - визначенню місця ООН в структурі механізмів регулювання постбіполярної системи міжнародних відносин. Особливу увагу приділено дослідженню концепції глобального управління, етапам її формування та ...
1002276
  Пархомчук О.С. ООН в структурі механізмів регулювання постбіполярної системи міжнародних відносин / О.С. Пархомчук, В.О. Романова // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 96, ч. 1. – С. 163-167


  Статтю присвячено важливій науковій проблемі - визначенню місця ООН в структурі механізмів регулювання постбіполярної системи міжнародних відносин. Особливу увагу приділено дослідженню концепції глобального управління, етапам її формування та ...
1002277
  Абдулвахаб Т.Ш. ООН во внешнеполитической деятельности НДРИ : дис... канд. юрид. наук: 12.00.10 / Абдулвахаб Табет Шамсан ; КГУ им.Т.Г. Шевченко. – Киев, 1989. – 173 л. – Библиогр.: л. 153-173
1002278
  Абдулвахаб Т.Ш. ООН во внешнеполитической деятельности НДРЙ : Автореф. дис... канд. юрид. наук : 12.00.10 / Абдулвахаб Т.Ш. ; КУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1989. – 25 с.
1002279
   ООН збентежена масштабами дитячої проституції та торгівлі дітьми в Україні // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 9. – С. 9
1002280
  Хилтухин Э.И. ООН и "третий мир". / Э.И. Хилтухин. – Москва, 1972. – 32 с.
1002281
   ООН и актуальные международные проблемы : (к 20-летию ООН). – Москва : Международные отношения, 1965. – 364 с.
1002282
  Хазанов М.Е. ООН и ближневосточный кризис / М.Е. Хазанов. – Москва, 1983. – 174 с.
1002283
  Васильева Н.А. ООН и глобальное управление: эколого-аксиологический аспект // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2008. – С. 154-159. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; Вып. 4). – ISSN 1560-1390
1002284
  Лужикова Е.А. ООН и государства - участники: взаимодействие в сфере реализации универсальных международных избирательных стандартов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 24-29. – (Державне управління ; вип. 1 (3)). – ISSN 1728-3817


  В данной статье анализируется роль Организации Объединенных Наций в становлении и развитии института универсальных международных избирательных стандартов, путем рассмотрения эволюции данной организации через так называемые "волны унификации", ...
1002285
  Утегенова Д.К. ООН и Движение неприсоединения. / Д.К. Утегенова. – М., 1991. – 186с.
1002286
  Гайдук И.В. ООН и иранский кризис 1946 года // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2011. – № 5. – С. 69-82. – ISSN 0130-3864
1002287
  Фомин В.В. ООН и международная торговля / В.В. Фомин. – М., 1971. – 168с.
1002288
  Маркушина В.И. ООН и международное нраучно-техническое сотрудничество / В.И. Маркушина. – М, 1983. – 223с.
1002289
   ООН и международное экономическое сотрудничество. – Москва : Мысль, 1970. – 478 с.
1002290
  Мовчан А.П. ООН и мирное сосуществование / А.П. Мовчан. – М., 1957. – 36с.
1002291
  Задорожный Г.П. ООН и мирное сосуществование государств / Г.П. Задорожный. – М., 1958. – 54с.
1002292
  Шепова Наталья Яковлевна ООН и некоторые проблемы регионального миротворчества // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 6. – С. 3-12. – Бібліогр.: с. 3-12. – ISSN 0131-2227
1002293
  Шепова Наталья Яковлевна ООН и некоторые проблемы регионального миротворчества // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 6. – С. 3-12. – Бібліогр.: с. 3-12. – ISSN 0131-2227
1002294
  Шепова Наталья Яковлевна ООН и некоторые проблемы регионального миротворчества // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 6. – С. 3-12. – Бібліогр.: с. 3-12. – ISSN 0131-2227
1002295
  Федоров В.Н. ООН и поддержание международного мира : В помощь лектору / В.Н. Федоров, Г.К. Ефимов. – Москва : Знание, 1969. – 64 с.
1002296
  Островский Я.А. ООН и права человека / Я.А. Островский. – Москва : Международные отношения, 1968. – 192 с.
1002297
  Молодцов С.В. ООН и проблема мира / С.В. Молодцов, Г.И. Морозов. – Москва, 1965. – 48с.
1002298
  Белобров Ю. ООН и проблема нераспространения ОМУ // Международная жизнь : Проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2007. – № 9. – С. 91-103. – ISSN 0130-9625
1002299
  Федоров В.Н. ООН и проблемы войны и мира / В.Н. Федоров. – М., 1988. – 260с.
1002300
   ООН и проблемы народонаселения. – М, 1985. – 236с.
1002301
   ООН и проблемы перестройки международных экономических отношений. – Москва : Наука, 1986. – 212 с.
1002302
  Куклина И.Н. ООН и проблемы южно-африканского района / И.Н. Куклина. – Москва : Наука, 1990. – 321 с. – ISBN 5-02-016859-9
1002303
   ООН и современные международные отношения. – М, 1986. – 289с.
1002304
  Козьяков С.Ю. ООН и содействие выполнению норм международного права // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1987. – С. 43-47. – (Международные отношения и международное право ; № 24)
1002305
  Манов Б.Г. ООН и содействие осуществлению соглашений о правах человека / Б.Г. Манов. – М., 1986. – 110с.
1002306
  Мацейко Ю.М. ООН и социально-экономические преобразования в развивающихся странах / Ю.М. Мацейко. – К., 1983. – 272с.
1002307
  Мацейко Юрий Михайлович ООН и социально-экономические преобразования в развивающихся странах (60-е - 70-е гг.) : Дис... канд.истр.наук: 07.00.05 / Мацейко Юрий Михайлович; Ин-т социальных и экономических проблем зарубежных стран. – К., 1985. – 425л. – Бібліогр.:л.390-425
1002308
  Мацейко Юрий Михайлович ООН и социально-экономические преобразования в развивающихся странах (60-е, 70-е годы) : Автореф. дис. ... д-ра истор. наук : 07.00.05 / Мацейко Юрий Михайлович ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 36 с.
1002309
  Войтович С.Д. ООН и страны социализма / С.Д. Войтович. – Минск, 1983. – 270с.
1002310
  Федоров В.Н. ООН и стратегия мира / В.Н. Федоров. – М., 1975. – 181с.
1002311
  Бруз В.С. ООН і врегулювання міжнродних конфліктів / В.С. Бруз. – Київ : Либідь, 1995. – 111 с. – ISBN 5-325-00729-7
1002312
  Забігайло К.С. ООН і міжнародна розрядка. / К.С. Забігайло. – К., 1978. – 63с.
1002313
  Манжола В.А. ООН і міжнародні неурядові організації (МНУО): нова якість взаємовідносин в умовах трансформації політичної системи світу / В.А. Манжола, Л.Н. Чернявська // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 58, ч. 2. – С. 114-120.


  [Виступ на на міжнародній конференції "60-річчя ООН: осмислення звершень та шляхи посилення ефективності в ХХІ столітті", яка пройшла в Ін-ті міжнар. відносин КНУТШ]
1002314
  Скороход Л.І. ООН і постконфліктне миробудівництво в Іраку (деякі аспекти проблеми) // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 96, ч. 2. – С. 51-58


  В статті досліджується діяльність в Іраці Управління Верховного комісара ООН у справах біжінців; аналізується надання допомоги іракському уряду в підготовці та проведення парламентських виборів 2010 року з боку Місії ООН з надання допомоги Іраку. ...
1002315
  Пасько А.В. ООН і проблема врегулювання IV арабо-ізраїльського конфлікту 1973 року // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 74-79. – (Східні мови та літератури ; № 2)


  Присвячено подіям 1973 року, коли на Близькому Сході спалахнув один із найбільших і найнебезпечніших військово-політичних конфліктів. Аналізується роль ООН у врегулюванні кризи, позиції країн-членів Ради Безпеки ООН під час обговорення і прийняття ...
1002316
  Коппель О.А. ООН і проблема стримування гонки озброєнь в районі Перської затоки / О.А. Коппель, О.С. Пархомчук // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 31-36. – (Міжнародні відносини ; Вип. 3)
1002317
  Буряк С.Б. ООН і проблеми сучасності / С.Б. Буряк. – Київ, 1985. – 49с.
1002318
   ООН і українські реформи // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 7 червня (№ 21). – С. 7. – ISSN 2219-5793
1002319
   ООН как инструмент по поддержанию и укреплению мира : международно-правовые проблемы. – Москва : Международные отношения, 1980. – 264 с.
1002320
  Єльченко В. ООН майбутнього // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 12-18 січня (№ 1). – С. 2
1002321
  Требін М.П. ООН на шляху реформ // Вісник Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого : збірник наукових праць / Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. – Харків, 2018. – № 4 (39). – С. 76-100. – (Серія: Соціологія). – ISSN 2075-7190
1002322
  Гетьманчук А. ООН с нами // Киевские ведомости. – Київ, 2000. – 25 октября. – С. 2


  55-річницю ООН відсвяткували в ІМВ КНУ імені Тараса Шевченка. 55-летнюю годовщину ООН отпраздновали в ИМО КНУ имени Тараса Шевченко.
1002323
  Кучинський Валерій ООН та геополітичні виклики сучасності: роль та ефективність організації у ворішенні глобальних проблем // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 15-20. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 15)
1002324
  Галака С.П. ООН та нерозповсюдження ядерної зброї // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 96, ч. 1. – С. 11-17


  У статті розглядається роль ООН у галузі нерозповсюдження ядерної зброї. В статье рассматривается роль ООН в области нераспространения ядерного оружия. The article deals with the UN role in the nuclear nonproliferation area.
1002325
  Крапівін О.В. ООН та питання безпеки в "Об"єднаній Європі" // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 58, ч. 2. – С. 101-105.


  [Виступ на на міжнародній конференції "60-річчя ООН: осмислення звершень та шляхи посилення ефективності в ХХІ столітті", яка пройшла в Ін-ті міжнар. відносин КНУТШ]
1002326
  Білас І.Г. ООН та проблеми міжнародної безпеки в умовах глобалізації // Порівняльно-правові дослідження : українсько-грецький міжнародний науковий юридичний журнал, 2008. – № 2 : Глобалізація і право.Інтернаціоналізація і фрагментація у правовому розвитку. – С. 161-168.
1002327
  Грушова А. ООН та система контролю над наркотиками // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 18-22. – (Міжнародні відносини ; Вип. 33/34). – ISSN 1728-3817


  Присвячено дослідженню діяльності ООН щодо усунення проблеми зловживання наркотиків. Проаналізовано заходи ООН щодо боротьби з поширенням наркотиків, розглянуто правові засади діяльності Організації у зазначеній сфері. Окрему увагу приділено програмам ...
1002328
  Білас І.Г. ООН та сучасні виклики і загрози міжнародній спільноті та безпеці в умовах глобалізації // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 96, ч. 1. – С. 34-39


  Стаття присвячена аналізу системи міжнародної безпеки у сучасному світі, визначенню нових викликів та загроз, які постають перед людством та принципів їх подолання. Статья посвящена анализу системы международной безопасности в современном мире, ...
1002329
  Грушова А. ООН та торгівля жінками і дітьми // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 63-67. – (Міжнародні відносини ; Вип. 33/34). – ISSN 1728-3817


  Присвячено актуальному питанню - проблемі торгівлі жінками і дітьми та ролі ООН у її вирішенні. Автором зроблено спробу дослідити діяльність ООН щодо ліквідації торгівлі жінками і дітьми та проаналізувати правову базу ООН у цій сфері. Визначено ...
1002330
  Сербіна К. ООН у боротьбі з міжнародним тероризмом // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 2. – С. 144-145
1002331
  Ціватий В. ООН у політико-дипломатиячній ситемі координат (1945 - 2015 рр.): глобальна ефективність та інституційний вимір багатосторонньої дипломатії // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 10. – С. 26-29. – (Історичні науки)
1002332
  Чекаленко Л. ООН у політиці України: реалії сучасності // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2010. – № 5/6. – С. 24-28
1002333
   ООН у системі міжнародних відносин:історичний досвід і перспективи : Ювілейний науковий збірник, присвячений 50-річчю ООН. – Київ : Либідь, 1995. – 128 с. – ISBN 5-325-00816-1
1002334
  Шкляр В. ООН як трибуна для формування зовнішньополітичного іміджу Німеччини // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 96, ч. 2. – С. 113-116


  В роботі проаналізовано основні аспекти діяльності Німеччини в ООН, за допомогою яких вона прагне підвищити свій авторитет на міжнародній арені. В першу чергу - це діяльність в Раді Безпеці ООН та інтереси, які Німеччина намагається відстояти в цій ...
1002335
  Гончар Б.М. ООН, міжнародна безпека і США (1990-і - 2000-і рр.) / Б.М. Гончар, Ю.М. Боголій // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2008. – Вип. 14 : Зовнішня політика і дипломатія: історична ретроспектива, традиції, сьогодення. – С. 308-338
1002336
  Бруз В. ООН, НАТО і Косовський конфлікт // Матеріали міжнародної наукової конференції "Ялта-2000. Роль Європи в ХХI столітті" 7-9 травня 2000 року / Ялта-2000. Роль Європи в ХХІ столітті. – Ялта, 2000. – С. 121-125
1002337
   ООН: декларация тысячелетия // Права людини : Громадянська освіта. Бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 2002. – № 15. – С.2-5
1002338
   ООН: итоги, тенденции, перспективы : (К 25-летию ООН). – Москва : Международные отношения, 1970. – 544 с.


  Авторы: Барсегов Ю.Г., Бежанек Р., Богданов О.В., Дворжак Л., Жуков Г.П., Ковальский Н.А., Моравецкий В., Морозов Г.И., Поточный М., Прокофьев Б.П., Пчелинцев Е.С., Шкунаев В.Г., Штайнигер П., Этингер Я.Я., Редкол.: Барсегов Ю.Г., Морозов Г.И. (Отв. ...
1002339
  Александрова Э.С. ООН: Объединение действия по поддержанию мира / Э.С. Александрова. – Москва : Международные отношения, 1978. – 190 с. – Библиогр.: с. 178-189
1002340
  Барышев А.П. ООН: проблемы укрепления международной безопасности / А.П. Барышев. – Москва : Знание, 1973. – 64 с. – (Новое в жизни, науке, технике : Серия "Международная" ; № 3)
1002341
  Соловьева Р.Г. ООН: расстановка сил и дипломатия в 80-е годы / Р.Г. Соловьева. – М., 1990. – 172с.
1002342
  Бобылев С. ООН: смена целей / С. Бобылев, С. Соловьева // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук, Ин-т мировой экон. и междунар. отношений им. Е.М. Примакова. – Москва, 2016. – Т. 60, № 5. – С. 30-39. – ISSN 0131-2227
1002343
  Зленко А.М. ООН: сучасні виклики в галузі прав людини // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 83, ч. 2. – С. 7-11


  This article addresses the problem of human rights within the framework of UN policy. Basic human rights challenges of the modern world are analyzed in their historical retrospective and the perspective ways of solving the sharp problems arc looked ...
1002344
  Качковська Г. ООН: учора, сьогодні, завтра : Інтерактивний квест / Г. Качковська, М. Бодак, Б. Дубач // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2018. – Грудень (№ 24). – С. 3-5
1002345
  Сушков Валерий ООО "Национальная карта" : Золотая корона. Премия "Лидеры туриндустрии - 2007" // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 1. – С. 88 : Фото
1002346
   ООО "Санаторий "Целебный нарзан" : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 3. – С. 55 : Фото
1002347
  Демченко Глеб ООО "Селектив ХХІ" : Платиновая корона. Премия "Лидеры туриндустрии - 2007" // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 1. – С. 59 : Фото
1002348
  Арсенье Николай ООО "Туристическая компания "Арс", Тюмень : Представляем лауреатов. Спецвыпуск - Лидеры - 2006 // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 1. – С. 39 : Фото
1002349
  Мойсеєнко І.П. Оосбливості аналізу економічної ефективності закладів вищої освіти / І.П. Мойсеєнко, О.С. Гринькевич // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2018. – С. 201-208. – (Серія економічна ; вип. 1). – ISSN 2311-844X


  "Роз"яснено методичні підходи до вимірювання ефективності функціонування закладів вищої освіти".
1002350
  Бондарчук П.М. Оосбливості релігійної ситуації в Україні у середині 1940-х - на початку 1950-х рр. // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2010. – № 2 (491). – С. 137-163. – ISSN 0130-5247
1002351
  Яблонська Т.М. Оосбливості розвитку ідентичності обдарованих дітей у сім"ї // Збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції "Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства" : 11-12 листоп. / "Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Віваріо, 2016. – С. 168-170
1002352
  Дейнега І.О. Оосбливості формування та перспективи розвитку ринку освітніх послуг / І.О. Дейнега, М.С. Андрощук // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2017. – Вип. 3 (104), ч. 2. – С. 71-77. – ISSN 1995-0519


  Перехід світової спільноти до економіки знань наклав відбиток на формування якісних характеристик освітніх продуктів. Враховуючи обраний курс України на євроінтеграцію, вітчизняний ринок освітніх послуг вже сьогодні потребує значних трансформаційних ...
1002353
  Маслюк Р. Оособливості багаторівневої професійної підготовки майбутніх вчителів фізичної культури в контексті навчального комплексу "педагогічний коледж - педагогічний університет" // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету / Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. – Умань, 2019. – Вип. 2. – С. 69-81. – ISSN 2307-4906
1002354
  Туришева О. Оособливості перекладу нецензурної лексики в субтитрах до кінофільму "Fack ju gоhte" / О. Туришева, О. Матюшенко // Advanced Linguistics / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т "Київ. політехн. ун-т ім. І. Сікорського", Ф-т лінгвістики ; голов. ред. Н. Саєнко ; редкол.: М. Ангель Кандель-Мора, Р. Касань Пітарх, Ю. Ільчук [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5. – C. 54-61. – ISSN 2617-5339
1002355
  Валіон О. Оособливості соціально-економічного розвитку Республіки Білорусь у першій половині 1990-х років // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковин. держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Чел Маре ; ed.-in-chief: A. Moysey, S. Purici. – Чернівці ; Сучава, 2021. – № 2 (30). – С. 18-23. – ISSN 2311-9896
1002356
  Белый М.У. Опpеделение состава полимеpов в pаствоpах кpасителей по спектpам поглощения и люминесценции. / М.У. Белый. – Ленингpад : АH СССР, 1959. – С. 70-73. – (Сер.Физическая / Известия АН СССР. ; Т. XXIII, № 1 : Материалы VI совещания по люминесценции ( молекулярная люминесценция и люминесцентный анализ) (Ленинград, 17-23 февраля 1958 г.))


  На форз. дарств надпись: Бублиотеке КГУ М. Белый
1002357
  Быстров О.И. Опавшие листья : повести / О.И. Быстров. – Алма-Ата : Жалын, 1988. – 316 с.
1002358
  Розанов В.В. Опавшие листья / Василий Розанов. – Москва : Современник, 1992. – 541 с. – ISBN 5-270-01365-7
1002359
  Розанов В.В. Опавшие листья. Короб второй / В.В. Розанов. – Санкт-Петербург : Кристалл, 2001. – 256с. – (Русский стиль). – ISBN 5-306-00194-7
1002360
  Розанов В. Опавшие листья. Короб второй / Василий Розанов. – Москва : АСТ, 2003. – 304с. – (Философия. Психология). – ISBN 5-17-017895-6
1002361
  Розанов В.В. Опавшие листья. Короб первый / В.В. Розанов. – Санкт-Петербург : Кристалл, 2001. – 160с. – (Русский стиль). – ISBN 5-306-00193-9
1002362
  Розанов В. Опавшие листья. Короб первый / Василий Розанов. – Москва : АСТ, 2003. – 208с. – (Философия. Психология). – ISBN 5-17-017894-8
1002363
  Паламарчук Л.В. Опади атмосферні (- вода, що в рідкому і твердому станах випадає з хмар на земну поверхню) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2022. – Т. 24 : О. – С. 546-547. – ISBN 978-966-621-697-0
1002364
  Леонов М.П. Опади на замовлення / М.П. Леонов. – Київ : Знання, 1966. – 40с.
1002365
  Гук М. Опади та сніговий настил 1926. / М. Гук. – Київ, 1930. – 100с.
1002366
  Паламарчук Л.В. Опади штучні (- опади атмосфені, що формуються у хмарах на штучних ядрах льодоутворення та випадають у вигляді дощу, снігу й граду) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2022. – Т. 24 : О. – С. 547-548. – ISBN 978-966-621-697-0
1002367
  Оппоков В Є. Опади, стік і випаровування в басейні р. Дніпра протягом 1877-1931 рр. за найновішими даними / Є.В. Оппоков, акад. – Київ
Стаття перша. – 1933. – С. 3-21
1002368
  Оппоков В Є. Опади, стік і випаровування в басейні р. Дніпра. Басейни р. Десни й середнього Дніпра / Є.В. Оппоков, акад. – Київ
Стаття друга. – 1933. – С. 3-13
1002369
   Опазване на културното наследство в народна република България : Национална конференция с международно участие 5-12 октомври 1981 г. Ловеч. – София, 1984. – 220 с.
1002370
  Фор Э. Опала Тюрга, 12мая 1776 г. / Э. Фор. – М, 1979. – 566с.
1002371
  Маркес Г.Г. Опале листя / Габріель Гарсія Маркес. – Харків : Фоліо, 2022. – 186, [5] с. – Сер. засн. у 2018 р. - Кн. в супер. обкл. -. – (Зібрання творів). – ISBN 978-617-551-064-3
1002372
   Опале листя знову житиме! // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2020. – 11 грудня (№ 230)


  В. Фречка, студент КНУ імені Тараса Шевченка втілів у життя ідею створення паперу з опалого листя. Нині винахід удосконалюється на Житомирському картонному комбінаті.
1002373
  Клименко П.П. Опалене жито / П.П. Клименко. – Київ, 1980. – 304с.
1002374
  Клименко П.П. Опалене жито / П.П. Клименко. – К., 1990. – 682с.
1002375
  Камянский В.К. Опаленная ветка. (Звезды не меркнут) / В.К. Камянский. – Москва : Московский рабочий, 1971. – 223 с.
1002376
  Мартинов И. Опаленная земля / И. Мартинов. – М, 1977. – 286с.
1002377
  Эгарт М.М. Опаленная земля. / М.М. Эгарт. – Москва, 1934. – 223с.
1002378
  Эгарт М.М. Опаленная земля. / М.М. Эгарт. – Москва, 1937. – 354с.
1002379
  Молчанов В.Г. Опаленная солнцем / В.Г. Молчанов. – Москва : Просвещение, 1966. – 78с.
1002380
  Ильинский Ю.Б. Опаленная юность / Ю.Б. Ильинский. – Москва, 1960. – 197с.
1002381
  Ильинский Ю.Б. Опаленная юность / Ю.Б. Ильинский. – Москва, 1965. – 222с.
1002382
  Сорокин Д.Т. Опаленная юность / Д.Т. Сорокин. – М., 1985. – 136с.
1002383
  Селезнев М.С. Опаленная юность. / М.С. Селезнев. – Днепропетровск, 1975. – 71с.
1002384
   Опаленное войной. – Алма-Ата, 1988. – 477 с.
1002385
  Лавров В.И. Опаленное сердце / В.И. Лавров. – Донецк, 1967. – 40с.
1002386
  Петухов Ю.К. Опаленные / Ю.К. Петухов. – Киров, 1959. – 116с.
1002387
  Самойленко О.П. Опаленные / О.П. Самойленко. – Х, 1986. – 222с.
1002388
  Налдеев А Опаленные версты / А Налдеев. – Москва, 1982. – 253с.
1002389
   Опаленные войной. – Челябинск, 1971. – 91 с.
1002390
  Эмин С. Опаленные волны / С. Эмин. – Краснодар, 1977. – 96с.
1002391
  Савицкий В.Д. Опаленные всходы. / В.Д. Савицкий. – Минск, 1989. – 190с.
1002392
  Дмитерко Л. Опаленные грозами / Л. Дмитерко. – Москва, 1969. – 160с.
1002393
  Каллегари Д.П. Опаленные жизнью / Д.П. Каллегари. – М., 1960. – 135с.
1002394
  Зубавин Б.М. Опаленные зори / Б.М. Зубавин. – М, 1964. – 359с.
1002395
  Лапис А.М. Опаленные крылья : повесть / А. М. Лапис, В. Ф. Шанаев ; [ил.: Л. И. Макаревич]. – [Орджоникидзе : Сев.-Осет. кн. изд-во, 1967. – 278 с. : ил.
1002396
  Николаев В.Д. Опаленные пальмы / В.Д. Николаев. – Москва : Правда, 1970. – 48 с.
1002397
  Сафонов В.А. Опаленные солнцем / В.А. Сафонов. – Москва, 1961. – 206с.
1002398
  Ионов П.П. Опаленные строки. / П.П. Ионов. – М., 1981. – 31с.
1002399
  Золототрубов А.М. Опаленный гранит / А.М. Золототрубов. – М., 1970. – 207с.
1002400
  Снегирев В.Н. Опаленный порохом рассвет / В.Н. Снегирев. – М., 1984. – 175с.
1002401
  Коршак Г.В. Опаленный сорок первым. / Г.В. Коршак. – Кишинев, 1968. – 132с.
1002402
   Опали України та можливість їх використання у промисловості самоцвітів / Т.М. Агафонова, Г.К. Гутниченко, В.Г. Назаренко, Ю.В. Семенченко // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1969. – С. 42-49 : Табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – (Геології ; № 11)
1002403
  Сопронюк О. Опалий цвіт нації // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 25 листопада - 14 грудня (№ 45/46). – С. 11, 13


  Пам"яті Василя Симоненка та Алли Горської.
1002404
   Опалиты Западной Сибири. – Тюмень, 1987. – 156с.
1002405
  Єрьоменко А. Опалювальний сезон: тенденції та цифри // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 28 квітня - 12 травня (№ 16). – С. 1, 9


  "Газ, електро- і теплоенергію громадяни змушені сприймати як товар: платиш і отримуєш. Подорожчання газу, а відтак, і комунальних послуг стало примусовим стимулом до економії енергоресурсів. З урахування або без багатомільярдних держсубсидій структура ...
1002406
  Погоральський Я. Опалювальні споруди у житлах V-X ст. з порубіжжя Волині і Прикарпаття // Археологічні дослідження Львівського університету : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – Вип. 12. – С. 60-78. – ISSN 2078-6093
1002407
  Альтов Г.С. Опаляющий разум / Г.С. Альтов. – Москва, 1968. – 208с.
1002408
  Чмыхало А.И. Опальная земля. / А.И. Чмыхало. – Красноярск, 1988. – 350с.
1002409
  Микулина М. Опальная муза // Караван историй. Украина / "Караван - Медиа". – Киев, 2011. – № 11. – C. 168-181. – ISSN 1726-6084


  О жизни английского поэта XIX века Джона Китса
1002410
   Опальний академік. До 130-річчя від дня народження А.Ю. Кримського // Знаменні дати. Календар : календар / Державне спеціалізоване вид-во "Україна". – Київ, 2001. – на 2001 рік. – С. 25-29
1002411
  Щербань Т.О. Опальний професор // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2009. – № 2. – С. 37-51. – ISSN 1608-0599


  Професор Київської духовної академії, доцент Університету Св. Володимира Пилип Олексійович Терновський (1838-1884).
1002412
  Устинов В.С. Опальный корнет. / В.С. Устинов. – Калининград, 1989. – 252с.
1002413
  Рабинович Р.И. Опальный миллионер / Р.И. Рабинович. – Пермь, 1990. – 158 с.
1002414
  Савченко Б.А. Опальный Орфей: судьба и творчество В.Козина / Б.А. Савченко. – Магадан, 1991. – 110с.
1002415
  Савченко Б.А. Опальный Орфей:О В.Козине / Б.А. Савченко. – М., 1991. – 53с.
1002416
  Кушнарева М.Б. Опальный партиарх / М.Б. Кушнарева, В.М. Мордвинцев. – Киев, 1992. – 80с.
1002417
  Шпетная А. Опальный портрет // Антиквар : журнал об искусстве и коллекционировании / ООО "Изд. дом "Антиквар". – Киев, 2013. – № 4 (72), апрель : Скульптура. Традиции и тенденции. – С. 124-127. – ISSN 2222-436X


  О "Портрете Полины Осипенко" скульптора А.Н. Златовратского, достаточно необыно трактовавшего облик знаменитой лётчицы.
1002418
  Делибес М. Опальный принц / М. Делибес. – М, 1983. – 128с.
1002419
   Опанас Андронович Підопригора // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 2. – С. 129. – ISSN 0132-1331
1002420
  Чернієнко Д. Опанас Бежкович: повернення з минулого (до 125-ліття від дня народження вченого) // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів. – Київ, 2015. – № 4 (356), липень - серпень. – C. 36-41. – ISSN 0130-6936
1002421
   Опанас Заливаха : Альбом. – Київ : Смолоскип, 2003. – 160c. – ISBN 966-7332-79-9
1002422
  Шевчук В. Опанас Заливаха (1925-2007) // На березі часу. Ті, котрі поруч : спогади про митців і вчених / В.О. Шевчук. – Київ : Либідь, 2016. – С. 413-456. – ISBN 978-966-06-0729-3
1002423
  Романів О. Опанас Заливаха. Художник, який жив у зоні під назвою СРСР. Зухвалий постімпресіоніст проти соціалістичного реалізму // Краєзнавець Прикарпаття : регіональний науково-методичний альманах / Івано-Франк. обл. держ. центр туризму і краєзнавства учнівської молоді, Івано-Франк. обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України ; редкол.: М. Косило, І. Косило, Є. Баран [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2021. – № 37, січень - червень. – С. 51-53
1002424
  Оглобин О. Опанас Лобисевич / О. Оглобин. – Мюнхен-Нью-Йорк, 1966. – 99с.
1002425
  Оглоблін О. Опанас Лобисевич // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 30 січня (№ 5). – С. 14
1002426
  Журавльов Д.В. Опанас Миколайович Матюшенко // Хто є хто в українській історії / Д.В. Журавльов. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2011. – С. 295-299. – ISBN 978-966-14-1182-0
1002427
  Шевера М.В. Опанас Семенович Рогович (1812-1878) // Український ботанічний журнал / НАН України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного. – Київ, 2012. – Т. 69, № 1. – С. 158. – ISSN 0372-4123
1002428
  Лопата П. Опанас Сластіон - ілюстратор "Гайдамаків" Тараса Шевченка // Новий шлях : український тижневик. – [Торонто], 2008. – Рік 79, 18 вересня (число 36). – С. 11
1002429
  Сластьон Ю. Опанас Сластіон - перший ілюстратор Шевченка // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000" ; редкол.: Ю. Буряк, І. Гирич, М. Жулинський [та ін.]. – Київ, 2011. – 2010. Вип. 4 (86), ч. 2 : Зарубіжне шевченкознавство (з матеріалів УВАН), ч. 2. – С. 183-198. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-53-4
1002430
  Жеплинський Б. Опанас Сластіон - портретист кобзарства // Кобзарськими стежинами / Б.М. Жеплинський. – Львів : [б. в.], 2002. – С. 254-257. – ISBN 966-02-1422-7
1002431
  Аббасов А.М. Опанас Сластьон. Життя і творчість : нарис / А.М. Аббасов. – Київ : Мистецтво, 1973. – 71 с., [2] вкл. арк., [1] портр : іл., портр. – Бібліогр. в прим.: с. 69-70
1002432
  Гайдук В. Опанас Филипович Шафонський - видатний український вчений, лікар-епідеміолог та історик гетьманщини // Наука і суспільство : щомісячний науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Всеукр. громад. орг. т-во "Знання" України ; голов. ред. Д.М. Єсипенко ; редкол.: В.П. Андрущенко, В.Ф. Василашко, М.К. Дмитренко [та ін.]. – Київ, 2023. – № 12. – С. 48-53. – ISSN 0130-7037


  У грудні 1923 р. виповниться 283 років з дня народження видатного українського вченого, одного з основоположників епідеміології, санітарії, статистики, юриста і історика Гетьманщини, державного і громадського діяча України та Російської імперії Опанаса ...
1002433
  Пільчук І.І. Опанас Шпигоцький // Історія української літератури. Література першої половини 19 ст. : Підручник для студ. філол. фак. ун-тів і пед. ін-тів УРСР / П.К. Волинський, Ю.С. Кобилецький, І.І. Пільгук, П.П. Хропко. – Київ : Радянська школа, 1964. – С. 286
1002434
   Опанасовы бриллианты. – К, 1960. – 280с.
1002435
  Неправська Наталія Опановуємо аюрведу // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2017. – № 5, вересень - жовтень. – С. 38-41 : фото. – ISSN 1998-8044
1002436
  Кравчук Н. Опановуємо… Творимо… Втілюємо // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2018. – № 4 (14). – С. 42-43. – ISSN 2518-7341


  Представлено результати конкурсу буктрейлерів серед бібліотек Вінничини, що сприяв розвитку творчих здібностей та професійному самовдосконаленню бібліотекарів.
1002437
  Селіванова О.І. Опановуючи англійську мову і культуру : навч. посібник для студентів ВНЗ / Селіванова О.І., Байкова О.М. – Київ : Ленвіт. – ISBN 978-966-8995-16-3
Ч. 1 : (Велика Британія, Сполучені Штати Америки). – 2008. – 126, [2] с., включ. обкл. : іл., табл. – Текст англ. – Бібліогр.: с. 123-125
1002438
  Давидова Н.В. Опанування інноваційних методів та технологій у форматі комплексного підходу при викладанні іноземної мови в закладах вищої освіти нелінгвістичного профілю / Н.В. Давидова, Г.Г. Декусар // Англістика та американістика : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Ф-т укр. й іноземної філології та мистецтвознавства, Каф. англ. філології ; голов. ред.: А.І. Анісімова ; редкол.: Л.І. Белехова, Жан-Ремі Ляпер, Каха Габунія [та ін.]. – Дніпро, 2019. – Вип. 16. – C. 65-74. – ISSN 2313-500Х
1002439
  Петров О. Опанування лінгвосоціокультурної компетентності майбутніми вчителями іноземної мови : теоретичний аспект // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 3 (963). – С. 58-61. – ISSN 0131-6788
1002440
  Лягушин С.Ф. Опанування математичного апарату як орієнтир фізико-технологічної освіти / С.Ф. Лягушин, О.Й. Соколовская // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; голов. ред.: В. Воронова ; редкол.: В. Бакіров, О. Вишняк, В. Волович [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4, жовтень - грудень. – С. 96-99. – ISSN 1563-3713
1002441
  Кислюк Л.В. Опанування мультимедійних технологій в бібліотеках України // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2012. – Вип. 37. – С. 136-143


  Аналізується стан опанування мультимедійних технологій у бібліотеках України.
1002442
  Олійник О.Б. Опанування ораторським мистецтвом - одна зі складових успіху прокурорсько-слідчих працівників // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 41-47.
1002443
  Гончаров В. Опанування освітніх технологій - невід"ємний складник підготовки нового вчителя // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2012. – № 3 (46). – С. 59-65. – ISSN 2078-1016
1002444
  Миропольська Є.В. Опанування студентами театральних спеціальностей системою архетипів культури // Людина. Діалог. Цифрова культура : зб. матеріалів круглих столів та конф. 2021 р. : (у 3 ч.) / [Нац. акад. мистецтв України, Ін-т культурології НАМ України, Ін-т пробл. сучас. мистецтва НАМ України ; редкол.: Г.П. Чміль та ін. ; упоряд.: І.Б. Зубавіна, І.В. Кузнєцова]. – Київ : ІК НАМ України, 2021. – С. 47-48. – ISBN 978-966-2241-65-5
1002445
  Корбут А. Опанувати війну // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2015. – № 16/17 (388/389), 24.04-7.05.2015 р. – С. 36-37. – ISSN 1996-1561


  Колишній морський піхотинець США про підготовку й мотивацію військових у себе на батьківщині та в Україні.
1002446
   Опанувати китайську дистанційно // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 6 квітня (№ 13/14). – С. 3. – ISSN 2219-5793
1002447
   Опанувати українську - в Туреччині // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 28 березня (№ 54). – С. 2


  У Стамбульському університеті відкрили нову спеціальність "Українська мова та література".
1002448
   Опануймо революційну теорію. – К, 1929. – 88с.
1002449
  Небольсин С. Опасаясь русских вопросов. (Александр Блок глазами Влад. Новикова) // Наш современник : журнал писателей России : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Союз писателей России ; ООО "ИПО писателей" ; Межд. фонд славянской письменности и культуры. – Москва, 2011. – № 11. – С. 268-276. – ISSN 0027-8238
1002450
  Гордин Руфин Опасен...Опознан...Бежал... / Гордин Руфин. – Кишинев, 1972. – 292 с.
1002451
  Фрида Ф. Опасная граница / Ф. Фрида. – М., 1985. – 351с.
1002452
  Ваксберг А.И. Опасная зона / А.И. Ваксберг. – Москва, 1988. – 366с.
1002453
  Широбоков И.И. Опасная зона. / И.И. Широбоков. – Иркутск, 1986. – 112 с.
1002454
  Замостьев А.Т. Опасная игра / А.Т. Замостьев. – К., 1960. – 51с.
1002455
  Синяк Д. Опасная игра Михаила Терещенко // Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2016. – № 35 (493), 02.09.2016. – С. 50-53. – ISSN 2075-7093


  "Миллиардер, последний глава Временного правительства, личный враг Ленина и Гитлера. Невероятная история Михаила Терещенко, рассказанная его внуком Мишелем".
1002456
  Лучковский Е.А. Опасная обочина : роман / Е.А. Лучковский. – М., 1984. – 239с.
1002457
  Лучковский Е.А. Опасная обочина. / Е.А. Лучковский. – М., 1987. – 254с.
1002458
  Есенберлин И. Опасная переправа : роман / И. Есенберлин. – Москва : Советский писатель, 1970. – 264 с.
1002459
  Есенберлин И. Опасная переправа : романы / Ильяс Есенберлин ;. – Алма-Ата : Жазушы, 1979. – 349 с.
1002460
  Осипов П.С. Опасная профессия / П.С. Осипов. – Волгоград, 1967. – 48с.
1002461
  Борисов В.В. Опасная ставка : науч.-техн. революция и воен. приготовления США / В.В. Борисов. – Москва : Воениздат, 1979. – 200 с.
1002462
  Вейцлер А.Л. Опасная тишина / А.Л. Вейцлер, А.Н. Мишарин. – Москва, 1963. – 88с.
1002463
  Абу-Бакар Ахмедхан Опасная тропа : повести и рассказы / Ахмедхан Абу-Бакар. – Махачкала : Даг. кн. изд-во, 1982. – 445 с. : портр.
1002464
  Аль Н Д. Опаснее врага / Н Д. Аль, Л.Л. Раков. – Ленинград-Москва, 1962. – 98с.
1002465
  Ллещинский Н.И. Опасно ли применение радиоактивных веществ? / Н.И. Ллещинский. – М., 1968. – 68с.
1002466
  Демидов В. Опасно! Мины! Сэр Чарльз Парсонс, возмутитель спокойствия // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 35/1


  Несколько лет назад на вооружение поступил новейший американский эскадренный миноносец "Замволт" ("Zumwalt"). Это чудо морской техники имеет водоизмещение около 15000 тонн. Больше, чем линейные корабли-броненосцы времен русско-японской войны, в 10 раз ...
1002467
  Черевков В. Опасно: мина! / В. Черевков. – Москва, 1945. – 25 с.
1002468
  Танхимович З.М. Опасное задание / З.М. Танхимович, А.Н. Сергеев. – Алма-Ата, 1964. – 328с.
1002469
  Градов П.М. Опасное задание / П.М. Градов. – М, 1980. – 303с.
1002470
  Альман Б. Опасное знание / Б. Альман. – Москва, 1968. – 255с.
1002471
  Питерс Н. Опасное наваждение / Н. Питерс. – Москва : АСТ, 1997. – 640с. – (Откровение). – ISBN 5-15-000247-Х
1002472
  Пестушко Валерий Опасное озеро : Научными меридианами // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 7. – С. 52-53
1002473
  Портнягин И.И. Опасное плавание / И.И. Портнягин. – Мурманск, 1960. – 158с.
1002474
  Марвич С.М. Опасное поручение. -- Свет с коробля. -- Когда кончается карта. Рассказы. / С.М. Марвич. – Москва, 1957. – 49с.
1002475
  Жидков В.П. Опасное сходство / В.П. Жидков. – Москва, 1973. – 48с.
1002476
  Незнанский Ф. Опасное хобби / Ф. Незнанский. – М., 1996. – 480с.
1002477
  Шнюков Е.Ф. Опасное Черное море / Е.Ф. Шнюков, Л.И. Митин, А.А. Щипцов ; Нац. акад. наук Украины, ГНУ "Отд. мор. геологии и осадочного рудообразования". – Изд. 2-е доп. – Киев : Логос, 2011. – 567, [1] с. : ил., табл. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-171-467-9
1002478
  Аббасзаде Г. Опасной морской дорогой / Г. Аббасзаде. – Москва : Правда, 1970. – 46 с.
1002479
   Опасности навстречу. – Рязань, 1988. – 159с.
1002480
  Чабан О.С. Опасности психотерапии для психотерапевта // Архів психіатрії : науково-практичний журнал / Український наук.-досл. ін-т соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України. – Київ, 2013. – Т. 19, № 3 (74). – С. 72-80
1002481
  Дрелл Сидней Д. Гудби Джеймс Опасности страшнее нет. Ядерное оружие = The gravest danger. Nuclear Weapons / Сидней Д. Дрелл, Джеймс Ю. Гудби ; предисл. Дж. Шульца ; [пер. на рус. яз. И.М. Макаров]. – Москва : Международные отношения, 2005. – 128 с. – ISBN 5-7133-1250-X
1002482
  Ильченко С. Опасности Томоса. Чему нас может научить англиканская церковь. Как не получить в нагрузку к автокефалии агрессивный клерикализм? // Деловая столица : общенациональный еженедельник. – Киев, 2018. – 17 сентября (№ 38). – С. 20-21
1002483
  Грачев А.Ф. Опасность жди отовсюду / А.Ф. Грачев. – Ярославль, 1989. – 255с.
1002484
  Чубарев В.Л. Опасность лиц, совершающих преступные деяния / В.Л. Чубарев. – К, 1993. – 143с.
1002485
  Белащенко Т.К. Опасность справа: Пентагон / Т.К. Белащенко. – Москва : Знание, 1978. – 80 с. : ил.
1002486
  Коршунов Э.Л. Опасность химического нападения в ходе блокады немецкими войсками Ленинграда // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 1 (597). – С. 22-25. – ISSN 0321-0626
1002487
  Чазов Е.И. и др. Опасность ядерной войны / Е.И. и др. Чазов. – М., 1982. – 149с.
1002488
  Дойл Артур Конан Опасность! : (по материалам бортового журнала капитана Джона Сайруса) // Реальность фантастики : литературный журнал. – Киев, 2008. – № 3. – С. 72-99. – ISSN 1728-8568
1002489
  Пядышев Б.Д. Опасность: милитаризм в политике, экономике и идеологии США / Б.Д. Пядышев. – М., 1981. – 255с.
1002490
  Штюренберг Михаэль Опасные будни поселка Бусокбусок / Штюренберг Михаэль, Пиллиц Кристофер // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 12 (165). – С. 84-97 : фото. – ISSN 1029-5828
1002491
  Юровский Ю.Г. Опасные геологические процессы и водные ресурсы в устойчивом развитии Крыма // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2007. – № 6. – С. 19-24 : Рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1726-5428
1002492
   Опасные гидрометеорологические явления в Средней Азии. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1977. – 334с.
1002493
  Логвинов К.Т. Опасные гидрометеорологические явления в Украинских Карпатах / К.Т. Логвинов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1973. – 199с.
1002494
   Опасные гидрометеорологические явления на Кавказе. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1980. – 287с.
1002495
   Опасные гидрометеорологические явления на Кавказе. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1983. – 264с.
1002496
  Шегрен Б. Опасные животные- угроза мнимая и настоящая / Б. Шегрен. – Москва : Знание, 1972. – 32с.
1002497
  Чегодаев А.Е. Опасные животные / А.Е. Чегодаев. – Минск : Современный литератор, 1998. – 448с. – (Энциклопедия тайн и сенсаций). – ISBN 985-652-422-9
1002498
  Зеленский Святослав Опасные игры. Покер с быками и еще 9 безумных праздников. Игра со смертью: 10 безумных развлечений. // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2017. – № 7 (2922). – С. 42-48 : фото
1002499
   Опасные карантинные вредители, болезни и сорные растения. – М, 1978. – 155с.
1002500
  Кононов В.М. Опасные колокола / В.М. Кононов. – Хабаровск, 1969. – 224с.
1002501
   Опасные конвективные явления и их прогноз в условиях сложного рельефа. – М, 1991. – 424с.
1002502
  Слейтер Лорен Опасные любимцы. Дикая страсть / Слейтер Лорен, Мюси Винсент // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2014. – Апрель, № 127. – С. 72-89 : фото
1002503
  Холстед Б. Опасные морские животные / Б. Холстед; Отв. ред. Д.В. Наумов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1970. – 160с.
1002504
  Дозье Т. Опасные морские создания / Т. Дозье. – М., 1985. – 129с.
1002505
  Ричиути Э. Опасные обитатели моря / Э. Ричиути. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1979. – 175с.
1002506
  Хильтль Г. Опасные пути : исторический роман из эпохи короля Людовика 14 / Георг Хильтль. – Харьков : БИВМ, 1994. – 648 с. – (Интимная жизнь монархов). – ISBN 5-7707-5693-4
1002507
  Муратов Н.Г. Опасные рубежи / Н.Г. Муратов. – М., 1959. – 951с.
1002508
  Муратов Н.Г. Опасные рубежи / Н.Г. Муратов. – Кишинев, 1960. – 955с.
1002509
  Муратов Н.Г. Опасные рубежи / Н.Г. Муратов. – Кишинев, 1978. – 583с.
1002510
   Опасные связи
1002511
  Шодерло Опасные связи / Шодерло, Лакло Ф П.А. де. – Москва, 1965. – 356 с.
1002512
  Шодерло Опасные связи / Шодерло, Лакло Ф П.А. де // Манон Леско / А.Ф. Прево. – Москва : Художественная литература, 1967. – С. 155-528
1002513
  Лакло Шодерло де Опасные связи = Les liaisons dangereuses : [или письма, собранные в одном часнтном кружке лиц и опубликованные господином Ш. ле Л. в назидание некоторым другим] / Шодерло де Лакло ; [пер. Н. Рыковой] // Манон Леско : пер. с фр. / А.Ф. Прево. – Москва : Правда, 1985. – С. 146-484 : ил.
1002514
  Лакло Шодерло де Опасные связи : пер. с франц. Н.Я. Рыковой. / Шодерло де Лакло ; [вступ. ст. В. Никитина]. – Москва : Художественная литература, 1990. – 316 с.
1002515
  Шодерло Опасные связи / Шодерло, Лакло Ф П.А. де. – Москва : Глобус, 1992. – 382 с. – ISBN 5-86248-032-3
1002516
  Шодерло Опасные связи / Шодерло, Лакло Ф П.А. де. – Москва : Художественная литература, 1992. – 317 с.
1002517
  Кулида С. Опасные связи баронессы Лидии де Сталь // Тайны прошлого. – Киев, 2022. – № 7. – С. 10-11, 15


  Английский историк Дэвид Даллин назвал эту женщину "одной из наиболее интересных представительниц советской секретной службы во Франции". Но слово "интересная" явно обедняет образ разведчицы (или шпионки, назовите как хотите), которая стала без ...
1002518
  Шодерло Опасные связи, или Письма, собранные в одном частном кружке лиц и опубликованные господином Ш. де Л. в назидание некоторым другим / Шодерло, Лакло Ф П.А. де. – Москва : Фирма АРТ, 1992. – 329 с. – ISBN 5-86716-014-9
1002519
  Собчук И.И. Опасные сечения / И.И. Собчук. – М., 1966. – 359с.
1002520
  Подрезов О.А. Опасные скорости ветра и гололедные отложения в горных районах / О.А. Подрезов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1990. – 222с.
1002521
   Опасные спа // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2015. – № 3. – С. 36-41 : фото
1002522
  Покидова Елена Опасные схемы ликвидации фирм : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 10. – С. 42-45 : Фото
1002523
  Недялков А.Д. Опасные тропы натуралиста / А.Д. Недялков. – М., 1970. – 174с.
1002524
  Недялков А. Опасные тропы натуралиста : (Записки ловца змей) / А. Недялков. – 2-е изд. – Москва : Мысль, 1973. – 174с.
1002525
  Логинов К.Т. Опасные явления погоды / К.Т. Логинов, В.Н. Бабиченко, М.Ю. Кулаковская // Труды Украинского научно-исследовательского гидрометеорологического института / Украинский научно-исследовательский гидрометеорологический институт. – Ленинград, 1972. – Вып. 110 : Опасные явления погоды / Логинов К.Т., Бабиченко В.Н., Кулаковская М.Ю. – 235 с.
1002526
   Опасные явления погоды в Афганистане. – Москва, 1989. – 159 с.
1002527
   Опасные явления погоды на территории Сибири и Урала. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Ч. 1. – 1979. – 383с.
1002528
   Опасные явления погоды на территории Сибири и Урала. – Л
4. – 1979. – 382с.
1002529
   Опасные явления погоды на территории Сибири и Урала. – Л
5. – 1979. – 382с.
1002530
   Опасные явления погоды на территории Сибири и Урала. – Ленинград
Ч. 2. – 1986. – 382 с.
1002531
   Опасные явления погоды на территории Сибири и Урала. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Ч. 3 : Пермская, Свердловская, Челябинская, Курганская области и Башкирская АССР. – 1987. – 199 с.
1002532
   Опасные явления погоды на территории Сибири и Урала : Справочник специалиста. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Ч. 4 : Тюменская и Омская области / под ред. С.Д. Кошинского и др. – 1987. – 222 с. – Библиогр.: с. 217-221
1002533
   Опасные явления погоды на территории Сибири и Урала : Справочник специалиста. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Ч. 5 : Красноярский край, Тувинская АССР / пд ред. С.Д. Кошинского и др. – 1987. – 216 с. – Библиогр.: с.213-216
1002534
  Выгодская Э. Опасный беглец / Э. Выгодская. – Москва : Ленинград, 1953. – 264 с.
1002535
  Выгодская Э.И. Опасный беглец / Э.И. Выгодская. – Минск, 1960. – 452с.
1002536
  Выгодская Э.И. Опасный беглец / Э.И. Выгодская. – Курск, 1963. – 255с.
1002537
  Выгодская Э.И. Опасный беглец / Э.И. Выгодская. – Ленинград, 1972. – 255с.
1002538
  Выгодская Э.И. Опасный беглец / Э.И. Выгодская. – Мурманск, 1988. – 220с.
1002539
  Ефремов А.Е. Опасный бизнес торговцев смртью / А.Е. Ефремов. – М, 1981. – 176с.
1002540
  Николаев В.Д. Опасный вирус / В.Д. Николаев. – М, 1966. – 64с.
1002541
  Беркеши А. Опасный водоворот : роман / Андраш Беркеши ; [пер. с венг. К.Л. Горфана и др.]. – Москва : Воениздат, 1960. – 412 с.
1002542
  Вайда П. Опасный враг / П. Вайда. – Москва, 1980. – 224с.
1002543
  Вайда П. Опасный враг / П. Вайда. – Москва, 1988. – 364с.
1002544
  Гуданец Н. Опасный груз // Агент Омега-корпуса : Сборник. – Москва : Армада, 1996
1002545
  Западов А.В. Опасный дневник : историческая повесть / А.В. Западов. – Москва : Советский писатель, 1974. – 359с.
1002546
  Баринский И.Ф. Опасный знакомый : (герпет. инфекция: клиника, диагностика, лечение) / И.Ф. Баринский. – Москва : Знание, 1989. – 61, [3] с. – Библиогр.: с. 41 (10 назв.). – (Новое в жизни, науке, технике : Медицина ; 5/1389). – ISBN 5-07-000191-4
1002547
   Опасный курс. – Москва : Политиздат
Вып. 1 : По поводу событий в Китае. – 1969. – 288с.
1002548
   Опасный курс. – Москва : Политиздат
Вып. 2 : О политике пекинских руководителей. – 1971. – 296с.
1002549
   Опасный курс. – Москва : Политиздат
Вып. 3 : Об антиреволюционном, великодержавном курсе маоистов. – 1972. – 245с.
1002550
   Опасный курс. – Москва : Политиздат
Вып. 4 : О политике и тактических маневрах маоистов. – 1973. – 311с.
1002551
   Опасный курс. – Москва : Политиздат
Вып. 5 : Пеикн: курс, враждебный миру, демократии и социализму. – 1974. – 360с.
1002552
  Кельнер В.Е. Опасный курс : Критика теории и практики маоизма / В.Е. Кельнер. – Москва, 1975. – 15с.
1002553
   Опасный курс. – Москва : Политиздат
Вып. 6 : Антисоветизм и шовинизм - основа политики Пекина. – 1975. – 383с.
1002554
   Опасный курс. – Москва : Политиздат
Вып. 7 : Маоистский режим на новом этапе. – 1976. – 271 с.
1002555
   Опасный курс. – Москва : Политиздат
Вып. 8 : Китай после Моа Цзэ-Дуна. – 1978. – 319 с.
1002556
   Опасный курс. – Москва : Политиздат
Вып. 9 : Китай после Мао Цзэдуна. – 1979. – 312с.
1002557
   Опасный курс. – Москва : Политиздат
Вып. 10. – 1980
1002558
   Опасный курс. – Москва : Политиздат
Вып. 11 : Китай после Мао Цзедуна. – 1981. – 351 с.
1002559
  Ардаматский В.И. Опасный маршрут : повесть : для ст. возраста / В.И. Ардаматский ; ил. В. Щербаков. – Москва : Детгиз, 1956. – 68 с. – (Новинки детской литературы ; 78)
1002560
  Ардаматский В.И. Опасный маршрут : повесть : для ст. возраста / В.И. Ардаматский. – Петрозаводск : Карельское книжное издательство, 1967. – 159 с.
1002561
  Холендро Д.М. Опасный мыс / Д.М. Холендро. – М., 1960. – 143с.
1002562
  Лыков В.В. Опасный пеленг. / В.В. Лыков. – Днепропетровск, 1965. – 266с.
1002563
  Почекутов Е.А. Опасный поворот / Е.А. Почекутов. – Пермь, 1961. – 56с.
1002564
  Пристли Д.Б. Опасный поворот : Пьесы / Д.Б. Пристли. – М., 1989. – 203с.
1002565
   Опасный поиск. – Л, 1984. – 302с.
1002566
  Кастл Д. Опасный полет / Д. Кастл, А. Хейли // Способен на все : роман / Д.Х. Чейз. – Киев : Полиграфкнига, 1996. – С. 349-471. – ISBN 966-530-015-6
1002567
   Опасный попутчик и др.рассказы : учебное пособие на нем.языке. – Москва : Высшая школа, 1981. – 4 7с.
1002568
  Казьмин В.Д. Опасный рикошет (О влиянии курения на организм женщины и потомство) / В.Д. Казьмин. – Москва, 1987. – 64с.
1002569
  Рожен А. Опасный рикошет. Реформирование РАН, скорее всего, ударит и по НАН Украины // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 26 июля (№ 29/30). – С. 7


  Статья доктора физико-математических наук Максима Стрихи “Реформа РАН: конец (академической) науки?” в авторитетной украинской газете “Зеркало Недели” от 5 июля 2013 года произвела в Украине буквально впечатление разорвавшейся бомбы. И если НАН будет ...
1002570
  Пушкин В.Л. Опасный сосед : Вступительная статья и примечания С.П.Боброва. – Москва : Книгоиздательство "Библиофаг", 1918. – 48 с.
1002571
  Пушкин В.Л. Опасный сосед / В.Л. Пушкин. – Пб, 1922. – 70с.
1002572
  Салынский Д А. Опасный спутник / Д А. Салынский, . – М, 1953. – 64с.
1002573
  Лойтхольд Руди Опасный урожай : Чили / Лойтхольд Руди, Гинтер Петер // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 8 (149). – С. 146-155 : Фото. – ISSN 1029-5828
1002574
  Офин Э.М. Опасный участок / Э.М. Офин. – Л., 1959. – 391с.
1002575
  Дворцов Н.Г. Опасный шаг. / Н.Г. Дворцов. – Барнаул, 1966. – 454с.
1002576
  Карузина И.А. Опатимизация предпосевной обработки семян листенницы сибирской раствором производных 2,4 дихлорфеноксиуксусной кислоты по физиологическим и биохимическим моделям : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.12 / Карузина И. А.; Тарт.ГУ. – Тарту, 1974. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
1002577
  Бергельсон Д. Опганг / Д. Бергельсон. – [Б. г. : б. и. – 115 c. – На эвр. яз.
1002578
  Андреасян Р.Н. ОПЕК в мире нефти / Р.Н. Андреасян, А.Д. Казюков. – Москва : Наука, 1978. – 232 с. – Библиогр.: с. 226-230
1002579
  Инджикян Р.О. ОПЕК в мировом капиталистическом хозяйстве / Р.О. Инджикян. – М., 1983. – 149с.
1002580
  Пелипенко Т.И. Опека и ограничение имущественных прав шляхтянок в Великом княжестве Литовском в середине XVI в. // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2015. – С. 4-10. – (История ; вып. 3). – ISSN 1812-9323
1002581
  Вольман И.С. Опека и попечительство / И.С. Вольман, пом. присяж. поверенного Окр. С.-Петерб. судеб. палаты. – Санкт-Петербург : Тип. Спб. т-ва печ. и изд. дела "Труд", 1903. – 172 с.
1002582
  Пергамент А.И. Опека и попечительство / А.И. Пергамент. – Москва, 1966. – 161с.
1002583
  Ершова Н.М. Опека и попечительство / Н.М. Ершова. – М., 1971. – 79с.
1002584
  Ершова Н.М. Опека и попечительство над взрослыми / Н.М. Ершова. – Москва : Юридическая литература, 1962. – 43 с.
1002585
  Палибин А.В. Опека по расточительности : опыт исследования. – Санкт-Петербург : Тип. М. Меркушева, 1912. – 119 с.
1002586
  Ершова Н.М. Опека, попечительство, усыновление / Н.М. Ершова. – М., 1984. – 109с.
1002587
   Опеклися. – Х, 1927. – 51с.
1002588
  Хайрюзов В.Н. Опекун / В.Н. Хайрюзов. – М., 1980. – 271с.
1002589
  Шевченко О.В. Опенько Іван Анатолійович (- геодезія, землеустрій) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2022. – Т. 24 : О. – С. 557. – ISBN 978-966-621-697-0
1002590
  Гармаш Тамара Іванівна Опера - це подих часу : розмова із заслуженою артисткою України Тамарою Гармаш / Гармаш Тамара Іванівна, Гареєв Каміль, Гареєва Вікторія // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 20-22. – ISSN 0868-9644
1002591
   Опера. – М, 1970. – 16 с.
1002592
  Гивенталь А И. Опера "Алеко" С. Рахманинова / А И. Гивенталь, . – М., 1963. – 67с.
1002593
  Абасова Э.Г. Опера "Алмаст" А. Спендиарова / Абасова Э.Г. ; Азербайдж. гос. консерватория им. Узеира Гаджибекова. – Баку : Азмузгиз, 1958. – 106 с. : ил.
1002594
  Пирогова Н. Опера "Богдан Хмельницкий" К. Данькевича / Н. Пирогова. – Москва : Советский композитор, 1959. – 54 с.
1002595
  Фридлянд Ю.В. Опера "Игрок" С. Прокофьева / Ю.В. Фридлянд. – М., 1979. – 88с.
1002596
  Абасова Э.Г. Опера "Лайли и Меджнун" Узера Гаджибекова / Абасова Э.Г. ; Акад. наук АзССР, Ин-т архитектуры и искусства. – Баку : Азмузгиз, 1960. – 66 с., [5] л. ил., : портр., ноты., ил.
1002597
  Лихачева И.В. Опера "Мертвые души" Р. Щедрина : путеводитель / И.В. Лихачева. – Москва : Советский композитор, 1981. – 81 с.
1002598
  Боюй Дін Опера "Схід сонця" Цзінь Сяна: китайська "Травіата" // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури та інформ. політики України ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Шейко В.М. ; редкол.: Басюл Е., Бенч О., Бертелсен О. [та ін.]. – Харків, 2023. – Вип. 80. – С. 126-134. – ISSN 2410-5325


  Розглянуто специфіку створення і перших постановок опери «Схід сонця» Цзінь Сяна (2015) на Пекінській і Шанхайській сценах. Здійснено огляд літературного першоджерела (однойменний драматургічний твір Цао Юя) та певних його сценічних і кінематографічних ...
1002599
  Руцинський Ю. Опера "Чарівна флейта" Вольфганга Амадея Моцарта у постановці Веніаміна Тольби в Київському державному театрі опери та балету імені Тараса Шевченка // Українське музикознавство : науково-методичний збірник / М-во культури України, Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського, Центр муз. україністики ; редкол.: Рожок В.І., Берегова О.М., Волосатих О.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 42. – С. 267-286


  "...За архівними матеріалами, спогадами сучасників проаналізовано першу українську постановку опери В. А. Моцарта видатного диригента В. С. Тольби. Розкрито розуміння диригентом-постановником стилю і манери виконання композитора, переваги цієї ...
1002600
  Бондарчук В.О. Опера Бориса Лятошинського "Золотий обруч" у сценічній проекції Дмитра Гнатюка // Науковий вісник Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського : збірник статей / Національна музична академія України імені П.І. Чайковського. – Київ, 2016. – Вип. 114 : Композитори і музикознавці Київської консерваторії у 1941 - 2010-х роках. – С. 312-327. – ISSN 2522-4190
1002601
  Роллан Р. Опера в XVII веке / Р. Роллан. – Москва : Музгиз, 1931. – 184с.
1002602
  Панасюк Валерій Юрійович Опера в українській та російській культурі 19-20 століття: інтертекстуальний аспект : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства: 17.00.01 / Панасюк В.Ю.; Нац. музична акад. України ім. П.І.Чайковського. – Київ, 2001. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1002603
  Волкова Д. Опера В. Кирейка "Марко в пеклі": драматургія і лейтмотиви // Українське музикознавство : науково-методичний збірник / М-во культури України, Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського, Центр муз. україністики ; редкол.: Рожок В.І., Берегова О.М., Волосатих О.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 42. – С. 69-91


  "...Стаття готувалася до святкування 90-річного ювілею патріарха української сучасної музичної культури В. Кирейка… Трагічна звістка про смерть видатного митця стала причиною посвяти цієї публікації світлій пам’яті Композитора, Патріарха, Людини – ...
1002604
  Бонч-Осмоловская Опера В. Шебалина "Укращение строптивой" : пояснение / Е.К. Бонч-Осмоловская. – Москва : Советский композитор, 1962. – 110 с., [1] портр.
1002605
  Колпакова Н. Опера Віталія Кирейка "Лісова пісня" - музичне втілення однойменної драми-феєрії Лесі Українки // Волинський музей: історія і сучасність : науковий збірник / Управ. культури Волин. облдержадмін., Волин. краєзнавчий музей, Колодяжненський літ.-меморіал. музей Л. Українки, Волин. обл. т-во краєзнавців ; редкол.: А. Силюк, В. Комзюк, Є. Ковальчук [та ін.]. – Луцьк, 2004. – Вип. 3 : Матеріали 3-ої Всеукр. н.-практ. конф., присвяч. 75-річчю Волин. краєзнавчого музею та 55-річчю Колодяжненського літ.-меморіал. музею Л. Українки. Луцьк - Колодяжне, 18-19 травня 2004 р. – С. 249-251
1002606
  Столяр З. Опера Д.Гершфельда "Грозован" : путеводитель / З. Столяр, Е. Ткач. – Москва : Советский композитор, 1960. – 52 с.
1002607
  Кияновська Л. Опера для одного композитора з увертюрою і мораліте (Про Мирослава Скорика) // Мистецькі обрії" 2004 : альманах. науково-теоретичні праці та публіцистика / Академія мистецтв України; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2005. – № 7. – С. 56-64. – ISBN 966-7170-47-0


  Мирослав Михайлович Скорик (1938 р.) - комп. і музикознавець, герой України, нар. артист України, лауреат премії ім. Т. Г. Шевченка, канд. мистецтвознавства, співголова Спілки композиторів України (2006-2010), художній керівник Київської опери (з 2011)
1002608
  Тигранов Г. Опера и балет Армении / Г. Тигранов. – М. : Музыка, 1966. – 240 с.
1002609
  Ванслов В.В. Опера и ее сценическое воплощение. / В.В. Ванслов. – Москва, 1963. – 255с.
1002610
  Бондарчук В.О. Опера І. Дзержинського "Тихий дон" у сценічному рішенні Д. Гнатюка // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Афоніна О.С., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 33. – С. 398-406. – ISSN 2226-2180


  "Наукова новизна роботи полягає в тому, що вперше представлено до огляду значний доробок архівних джерел, епістолярної спадщини, що стимулює до об"єктивного та незаангажованого відображення соціокультурного простору України ХХ століття. Висновок. ...
1002611
  Летичевська О. Опера М.Лисенка "Тарас Бульба":(Особливості національного виконавського стилю хорових сцен) // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2001. – № 3. – С.92-97. – Бібліогр.: 8н.
1002612
  Касаткина Г. Опера Н. Жиганова "Джалиль" / Г. Касаткина. – Москва : Советскй композитор, 1961. – 56 с.
1002613
  Дурнев И.А. Опера Н.В.Лысенко "Тарас Бульба" и ее значение в истории развития украинской национальной оперы. : Автореф... Канд.искусствовед.наук: / Дурнев И.А.; АН УССР. – К, 1965. – 21л.
1002614
  Станіславська К.І. Опера на екрані : естетичні особливості створення та сприймання // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2009. – № 4. – С. 67-72
1002615
  Гей Д. Опера нищего / Д. Гей. – М., 1977. – 217с.
1002616
  Ромадинова Д.Г. Опера О. Тактакишвили "Миндия" / Д.Г. Ромадинова. – М., 1963. – 63с.
1002617
  Синьковская Н.Н. Опера П.И. Чайковского "Чародейка" / Н.Н. Синьковская. – Москва : Музгиз, 1959. – 62 с.
1002618
  Недзведський М. Опера про Кобзаря України // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1966. – Рік 17, ч. 192, січень : січень. – С. 5-10


  Опера "Тарас Шевченко" видатного українського композитора Георгія Майбороди.
1002619
  Недзведський М. Опера про Кобзаря України // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1966. – Рік 17, ч. 193, лютий : лютий. – С. 14-20
1002620
  Недзведський М. Опера про Кобзаря України // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1966. – Рік 17, ч. 195, квітень : квітень. – С. 5-8
1002621
  Климовицкий А.И. Опера Прокофьева "Семен Котко" / А.И. Климовицкий. – Москва : Советский композитор, 1961. – 56 с.
1002622
  Родик К. Опера рашизму: партитура Достоєвского, аранжування Пєлєвіна, лібрето Ільїна, диригент Сурков // Україна молода. – Київ, 2023. – 29 листопада (№ 48). – С. 14


  Отже, ланцюжок вибудувався: хто такий Путін з точки зору літературних ідей. Ваарто лишень збагнути, як ті ідеї виникають. Коли вдатися до антропоморфічного порівняння, то література постає вбраною в жанрові шати, гендмейдові чи конвеєрні, й ...
1002623
  Бондарчук В.О. Опера С. Прокоф"єва "Війна і мир" у режисерській інтерпретації Д.М. Гнатюка // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Чернець В.Г., Овчарук О.В., Станіславська К.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 40. – С. 89-97. – ISSN 2225-7586
1002624
  Утешев А.П. Опера С.С. Прокофьева "Война и мир" / А.П. Утешев. – М., 1960. – 20с.
1002625
  Мнацаканова Е. Опера С.С. Прокофьева "Обручение в монастыре" / Е. Мнацаканова. – Москва : Советский композитор, 1962. – 19 с.
1002626
   Опера СВУ- музика ГПУ. – К, 1992. – 149с.
1002627
  Моцар О. Опера Святослава Луньова "Москва - Петушки": інтерпретація літературного першоджерела // Українське музикознавство : науково-методичний збірник. – Київ, 2014. – Вип. 40
1002628
  Черный О.Е. Опера Снегина / О.Е. Черный. – Москва, 1953. – 738с.
1002629
  Черный О.Е. Опера Снегина. / О.Е. Черный. – М, 1956. – 662с.
1002630
  Иванов Е.М. Опера Т. Хренникова "В бурю" / Е.М. Иванов. – Москва : Советский композитор, 1962. – 80 с.
1002631
  Черкашина М.Р. Опера ХХ ст. / М.Р. Черкашина. – К, 1981. – 208с.
1002632
  Василенко Т.О. Опера як синтетичний художній текст. Інтерпретація оперного тексту з позиції "художньої відкритості" // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури і туризму України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 48-55. – ISSN 2226-2180
1002633
  Маркези Г. Опера: От истоков до наших дней: Путеводитель. / Г. Маркези. – М., 1990. – 382с.
1002634
  Блинов А.А. Оперативка / Андрей Блинов. – Москва : Современник, 1984. – 209 с. – (Новинки "Современника")
1002635
   Оперативна гінекологія : підручник для студентів вищ. мед. навч. закл. IV рівня акредитації / [І.У. Свистонюк та ін.] ; за ред. чл.- кор. АПН України, проф. В.П. Пішака. – Київ : Здоров"я, 2009. – 303, [1] с. : іл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 300-303. – ISBN 978-666-463-010-5
1002636
  Чуприна Л.А. Оперативна інтернет-інформація в інформаційно-аналітичній діяльності бібліотек України : монографія / Л. Чуприна ; [наук. ред. В.М. Горовий] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2014. – 207, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 150-177. – ISBN 978-966-02-7260-6
1002637
  Чуприна Л. Оперативна інформація: до питання про визначення поняття // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 127-134
1002638
  Комарова Л.О. Оперативна керованість "засобів" у бойових системах // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 36. – С. 175-182


  Розглянуті проблемні задачі узгодження характеристик засобів бойових систем щодо потрібного рівня їх оперативної керованості згідно поточній обстановці в акті бойового застосування БС, що дозволяє підвищити ефективність БС по даному фактору
1002639
  Кидонь В.І. Оперативна обстановка напередодні проведення Київської стратегічної наступальної операції 1943 р. // Військово-науковий вісник / М-во оборони України ; Нац. акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного ; голов. ред. Ткачук П. – Львів, 2017. – Вип. 27. – С. 19-32. – ISSN 2313-5603
1002640
  Артюхова Н. Оперативна обстановка у сфері торговельно-економічного співробітництва України: основні тенденції та виклики // Освіта і наука у сфері національної безпеки: проблеми та пріоритети розвитку : матеріали III міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю відродження та 450-річчю утворення Нац. ун-ту "Острозька академія", 14 черв. 2019 р., м. Острог / Нац. ун-т "Остроз. академія" [та ін. ; упоряд.: С.О. Дорогих, І.М. Доронін, О.Д. Довгань та ін.]. – Острог : АртЕк, 2019. – С. 57-60. – ISBN 978-617-7814-10-7
1002641
  Габрук О. Оперативна оренда / О. Габрук. – Київ : Компас, 2000. – 64с.
1002642
  Іщук О. Оперативна підбірка "Єзуїт": діяльність Василя Величковського в світлі документів КДБ УРСР / О. Іщук, Н. Ніколаєва // Український визвольний рух : науковий збірник / Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича НАН України, Центр досліджень визвольного руху. – Львів, 2015. – № 20. – С. 214-306


  Питання репресій проти УГКЦ в СРСР у 1945-1989 рр. неодноразово обговорювалося на наукових конференціях, презентаціях, інших публічних заходах. Так, у 2002 р. в Центрі українознавства КНУ імені Тараса Шевченка відбулась наукова конференція, присвячена ...
1002643
  Косаняк В. Оперативна самостійність суб"єктів фінансово - правових відносин як одна з ознак методу фінансово- правового регулювання // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2003. – С.254-266. – (Серія юридична ; Вип. 38)
1002644
  Хараберюш І.Ф. Оперативна техніка як теоретико-прикладна категорія оперативно-розшукової науки // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2017. – С. 77-82. – (Серія: Право ; вип. 13). – ISSN 2226-2830
1002645
   Оперативна урологія : підручник для студентів вищ. мед. навч. закл. III-IV рівнів акредитації, лікарів-інтернів та аспірантів / І.У. Свистонюк, Т.Л. Томусяк, Ю.Т. Ахтемійчук, О.С. Федорук; І.У. Свистонюк [та ін.] ; за ред. заслуж. лікаря України проф. І.У. Свистонюка. – Київ : Здоров"я, 2002. – 222, [2] с. : іл. – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр.: с. 215-220. – ISBN 5-311-01264-1
1002646
   Оперативная группа- на выезд!. – Саратов, 1975. – 144с.
1002647
  Цик Н. Оперативная группа действует. / Н. Цик, М. Дрэгн. – М, 1973. – 175с.
1002648
  Перельман И.И. Оперативная идентификации объектов управления. / И.И. Перельман. – М., 1982. – 272с.
1002649
  Овалов Л.С. Оперативная карта / Л.С. Овалов. – Москва, 1967. – 128с.
1002650
  Мацуленко В.А. Оперативная маскировка войск / В.А. Мацуленко. – Москва, 1975. – 200 с.
1002651
  Галушкин А.И. Оперативная обработкао экспериментальной информации. / А.И. Галушкин. – М., 1972. – 360с.
1002652
   Оперативная оценка перспектив нефтегазоносности участка в районе газового месторождения ZOHR на шельфе Египта в Средиземном море частотно-резонансным методом обработки и интерпретации даных ДЗЗ / С.П. Левашов, Н.Я. Якимчук, И.Н. Корчагин, Д.Н. Божежа // Геоінформатика : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю Ін-ту геолог. наук НАН України. – Київ, 2015. – № 4 (56). – С. 5-16 : рис. – Библиогр.: 17 назв. – ISSN 1684-2189
1002653
  Богуславский М. Оперативная техника и учет в Госбанке СССР : Утв. ВКШВ при СНК СССР в качестве учебника для кредит.-экон. ин-тов / М. Богуславский, Я. Гребень и А. Проселков. – [Москва] : Госфиниздат, 1940. – 464 с.
1002654
  Богуславский М.В. Оперативная техника и учет в Госбанке СССР : учебник для кредитно-экономич. ин-тов Госбанка / М.В. Богуславский, Я. Гребень, А. Проселков. – 2-е изд., перераб. изд. – Москва : Госфиниздат, 1946. – 445 с. : ил.
1002655
  Калмыков Ю.П. Оперативная финансовая работа на предприятии и в производственном объединении / Ю.П. Калмыков. – М., 1974. – 144с.
1002656
  Грутман Р.А. Оперативная финансовая работа на промышленном предприятии / Р.А. Грутман. – М.-Л., 1940. – 128с.
1002657
  Міхно О.Г. Оперативне визначення зон прохідності місцевості для бойової техніки сухопутних військ / О.Г. Міхно, В.А. Рябов // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 20. – С. 280-283


  Б статті розглянуто підхід до оперативного визначення зон прохідності місцевості для бойової техніки з урахуванням характеристик грунтів, які змінюються під впливом сезонно-метеорологічних факторів, що визначаються за даними дистанційного зондування ...
1002658
  Бондаренко О.О. Оперативне виправлення топографічних та спеціальних карт / О.О. Бондаренко, О.Г. Долуда // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 26. – С. 373-376


  У роботі розглянута методика автоматизованого оперативного виправлення топографічних та спеціальних карт, яка базується на сучасних досягненнях в галузі цифрової обробки знімків та застосуванні геоінформаційних технологій в картографії. В разработке ...
1002659
  Ілющенко І.О. Оперативне ГІС-картографування інфекційної захворюваності населення // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 83-85
1002660
  Давиденко Л. Оперативне керівництво в органах прокуратури // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 61-69
1002661
  Дьяченко Н.Б. Оперативне моделювання та аналіз режимів електричних мереж енерогопостачальних компаній за умов невизначенності : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.14.02 - електричні станції, мережі і системи / Н.Б. Дьяченко ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2008. – 17 с. – Бібліогр.: 14 назв
1002662
  Міхно О.Г. Оперативне оцінювання прохідності місцевості поза шляхами : фотограмметрія і дистанційне зондування / О.Г. Міхно, В.А. Рябов // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2011. – № 3. – С. 19-26 : Табл., мал., карти. – Бібліогр.: 9 назв
1002663
  Іванов С. Оперативне планування виробництва: особливості та організація в сучасних умовах : теорія і практика // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2006. – № 2. – С. 25-33. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1605-2005
1002664
  Колісник Х.С. Оперативне планування на українських підприємствах: сучасні пріоритети / Х.С. Колісник, Г.Є. Рябик // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 2 : Стратегічні концепції розвитку підприємства в XXІ сторіччі. – С. 22-24. – ISBN 978-617-645-228-7
1002665
  Дебела Ірина Миколаївна Оперативне планування ресурсозберігаючих технологій вирощування сільскогосподарських культур в умовах зрошення : Автореф... канд. с.-г.наук: 06.01.02 / Дебела Ірина Миколаївна; Херсконскький держ. аграрний ун-тет. – Херсон, 1999. – 17л.
1002666
  Кузьмін О. та інш. Оперативне планування у системі менеджменту // Вісник Тернопільської академії народного господарства / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2002. – № 7, ч. 3. – С.8-11. – ISBN 966-654-085-1
1002667
  Шуллє Ю.А. Оперативне прогнозування електричних навантажень систем електроспоживання з врахуванням їх фрактальних властивостей : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.03 / Шуллє Юлія Андріївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2013. – 21 с. – Бібліогр.: 10 назв
1002668
   Оперативне розпізнавання : монографія / В.А. Некрасов, В.Я. Мацюк, Н.Є. Філіпенко, Л.В. Родинюк; Некрасов В.А. [та ін.] ; Держ. податкова адмін. України, Нац. ун-т держ. податкової служби, М-во внутр. справ України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Київ : КНТ, 2007. – 213, [1] с. – Бібліогр.: с. 192-213 та в підрядк. прим. – (Серія "Проблеми оперативно-розшукової діяльності"). – ISBN 966-373-176-1 (серія) 966-373-182-6
1002669
  Арбузова Т.В. Оперативне ситуаційне управління функціонуванням територіальної громади // Розвиток територіальних громад: правові, економічні та соціальні аспекти : тези доп. учасників II Міжнар. наук.-практ. конф., 9 черв. 2022 р. / М-во освіти і науки України [та ін. ; редкол.: В.С. Шебанін (голов. ред.) та ін.]. – Миколаїв ; с. Коблеве : МНАУ, 2022. – С. 208-210. – ISBN 978-617-7149-61-2
1002670
  Мандра Г. Оперативне тарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 5 (83). – С. 44-47
1002671
  Македон В. Оперативне управління активами корпорацій / В. Македон, К. Станіва // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2007. – № 2. – С. 42-44. – ISSN 1810-3944
1002672
  Ушачев І.Г. Оперативне управління в колгоспах і радгоспах / І.Г. Ушачев. – К, 1974. – 143с.
1002673
  Габор С.С. Оперативне управління та аналіз у спеціалізованих колгоспах / С.С. Габор, П.І. Гайдуцький. – К., 1976. – 48с.
1002674
  Боголіб Т.М. Оперативне фінансове управління вищим закладом освіти : фінансовий механізм // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 6. – С. 46-52. – Бібліогр.: 6 назв
1002675
  Максименко Д.В. Оперативний аналіз використання трудового потенціалу // Науковий вісник Мукачівського державного університету : журнал наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2015. – № 18 (13). – С. 207-211. – ISSN 2311-8164
1002676
  Наконечний Т.І. Оперативний аналіз несинусоїдних режимів електричних мереж : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.02 / Наконечний Т.І. ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2010. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
1002677
  Карман В. Оперативний контролінг в системі аналізу функціонування промислових підприємств // Наукові записки Тернопільського державного економічного університету : Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський державний економічний університет. – Тернопіль, 2006. – Вип. 15. – С. 16-18. – ISSN 1815-3232
1002678
  Давидович І. Оперативний контролінг та його роль в управлінні діяльністю підприємств і організацій // Вісник Тернопільського державного економічного університету : Науковий журнал / Тернопільський державний економічний університет. – Тернопіль, 2006. – С. 85-95. – (Економічні науки ; № 2). – ISSN 1818-2674
1002679
  Шульга М.О. Оперативний контролінг у системі управління підприємством // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 180-184. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
1002680
  Старенька О.М. Оперативний контроль в системі управління промисловим підприємством : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Старенька Ольга Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. екон. ун-т. – Одеса, 2019. – 22 с. – Бібліогр.: 39 назв
1002681
   Оперативний контроль забруднення довкілля нафтопродуктами при техногенних аваріях / Т.П. Поморцева, О.В. Кшановський, Д.Ю. Данилів, О.Г. Яронтовський, А.В. Полівцев, Л.О. Бужук // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2001. – № 1. – С. 32-38 : Рис. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 1726-5428
1002682
   Оперативний облік в органах ДПС України : посібник-довідник / [Дюрядін В.П. та ін. ; за заг. ред. В.Ф. Дейнеки] ; Держ. податк. служба України, Нац. ун-т Держ. податк. служби України, НДІ фін. права. – Київ : Алерта, 2012. – 124, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 122-124. – ISBN 978-617-566-188-8
1002683
  Кононенко І.І. Оперативний облік і контроль при внутрішньогосподарському розрахунку в колгоспах і радгоспах / І.І. Кононенко, Б.М. Бобошко. – К., 1972. – 49с.
1002684
  Кузьмінський Ю.А. Оперативний облік та контроль операцій з імпорту // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 45-49. – (Економіка ; Вип. 51)


  Розглянуто теоретичні, методологічні та практичні питання відносно здійснення оперативного обліку та контролю імпорту продукції.
1002685
  Волошина М.О. Оперативний пошук первинної оперативно-розшукової інформації підрозділами кримінальної поліції: зміст поняття // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Севєродонецьк, 2019. – Вип. 1 (85). – С. 235-243. – ISSN 2524-0323
1002686
  Тимошенко Є.В. Оперативний розподіл завдань в кластерах телекомунікаційних систем на основі GRID-технологій : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02. - телекомунікаційні системи та мережі / Тимошенко Є.В. ; Укр. держ. акад. залізничн. транспорту. – Харків, 2009. – 20 с. – Бібліогр. : 9 назв.
1002687
  Бігун В.В. Оперативний штаб рейхсляйтера А. Розенберга: створення, завдання, організаційна структура // Вісник Дніпропетровського університету / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 1/1. – С. 90-97. – (Серія: Історія та археологія ; вип. 22). – ISSN 9125-0912
1002688
  Коссовский А.М. Оперативники выходят на след / А.М. Коссовский. – 3-е изд. доп.и перераб. – Минск, 1991. – 205с.
1002689
  Писаренко Р. Оперативні та тактичні вимоги щодо побудови та функціонування геоінформаційної системи тактичного рівня // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2022. – С. 111-113. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 2 (50)). – ISSN 1728-3817
1002690
  Лук"янчиков Є.Д. Оперативність і виборність інформаційного забезпечення розслідування // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 94-98.
1002691
  Ланде Д.В. Оперативність і передрук в мережевих джерелах новин / Д.В. Ланде, О.Т. Дармохвал // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з питань інформатики, інформатизації, інформаційного права та інформаційної безпеки / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2013. – № 1 (37). – С. 24-29
1002692
  Сорока В.М. Оперативність та актуальність теленовин в умовах інтернетизації журналістики // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 57, жовтень - грудень. – С. 57-64


  У роботі здійснено огляд таких невід"ємних складників стандартів журналістики загалом і теленовин зокрема, як оперативність та актуальність новин, проаналізовано наукові та практичні дослідження цих стандартів та їх утвердження на Українському ...
1002693
  Долгий О. Оперативно- розшукова діяльність як професійна практика забезпечення національної безпеки: філософський аспект // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2004. – № 1. – С.124-129. – ISSN 0132-1331
1002694
  Вєдєнєєв Д.В. Оперативно-бойова діяльність радянських органів державної безпеки на території України у протиборстві з гітлерівськими агресорами (1941-1945 рр.) // Воєнно-історичний вісник : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ; редкол.: Вєдєнєєв Д.В., Карпов В.В., Лисенко О.Є. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (37). – С. 82-98. – ISSN 2707-1383
1002695
  Кессельман М.Б. Оперативно-бухгалтерский учёт на машинах Мун-Гопкинск / М.Б. Кессельман. – М.-Л., 1931. – 272с.
1002696
  Заярний О.А. Оперативно-господарські санкції у механізмі правового регулювання господарських відносин // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 112-120
1002697
  Демченко І.І. Оперативно-господарські санкції: проблеми й перспективи застосування / І.І. Демченко, П.О. Повар // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 46-47. – (Юридичні науки ; Вип. 49/51). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються деякі аспекти застосування оперативно-господарських санкцій щодо їх впливу на належне виконання договірних зобов"язань. Особливо актуальною на сьогоднішній день є необхідність їх законодавчого закріплення і, як наслідок, реальне та ...
1002698
  Віхров О. Оперативно-господарські та адміністративно-господарські санкції як засоби забезпечення виконання організаційно-господарських зобов"язань // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 8. – С. 99-105. – ISSN 0132-1331
1002699
   Оперативно-диспетчерское управление и АСУ ТП на угольных предприятиях. – Москва, 1980. – 119 с.
1002700
  Каценбоген Б.Я. Оперативно-календарное планирование на машиностроительном заводе. / Б.Я. Каценбоген. – М., 1958. – 183с.
1002701
  Крепиш П.В. Оперативно-плановый контроль производства на машиностроительном заводе / П.В. Крепиш. – М., 1951. – 188с.
1002702
  Корзун П.П. Оперативно-производственное планирование на машиностроительном заводе. / П.П. Корзун, Н.И. Слодкевич. – Москва, 1956. – 191с.
1002703
  Давидюк В.М. Оперативно-розшукова діагностика злочинів у сфері зовнішньоекономічної діяльності / В.М. Давидюк, В.А. Некрасов, Ю.В. Горбач ; М-во доходів і зборів України, Нац. ун-т держ. податк. служби України. – Ірпінь : Розвиток, 2014. – 197, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 153-164. – (Серія "Проблеми оперативно-розшукової діяльності"). – ISBN 978-966-337-335-5
1002704
   Оперативно-розшукова діяльність : Нормативно-правове регулювання. – Київ : КНТ, 2005. – 552 с. – ISBN 966-8062-79-5
1002705
   Оперативно-розшукова діяльність : навчальний посібник / Моісеєв Є.М. [ та ін. ] ; за заг. ред. О.М. Джужи ; МОНУ, Київський національний ун-т внутрішніх справ. – Київ : Правова єдність, 2009. – 310с. – ISBN 978-966-2183-50-4
1002706
   Оперативно-розшукова діяльність : навч. посіб. для студ. ВНЗ / П.Я. Мінка, Т.П. Мінка, А.В. Хрідочкін, М.Г. Богуславський ; Дніпропетр. гуманітар. ун-т, Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Дніпропетровськ : Інновація, 2010. – 217, [2] с. – Бібліогр.: с. 213-217 та наприкінці розд. – ISBN 978-966-8676-26-0
1002707
  Чайковський С.А. Оперативно-розшукова діяльність національних спецслужб і органів внутрішніх справ періоду революційних подій та громадянської війни в Україні (1917-1920 рр.) // Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених : науково-практичний збірник / Міністерство внутрішніх справ України. – Київ, 2009. – № 84. – С. 16-21.
1002708
  Гриценко В. Оперативно-розшукова діяльність правоохоронних органів: організаційно-правові аспекти та шляхи вдосконалення // Євроатлантикінформ : Науково-аналітичний бюлетень Нац центру з питань євроатлантичної інтеграції України. – Київ, 2007. – № 2/3. – С. 74-75.
1002709
   Оперативно-розшукова діяльність та додержання державної таємниці в країнах СНД : збірник законів про оперативно-розшукову діяльність та державну таємницю : практичний посібник / [ укладачі: Кириченко О.В., Зубач І.М., Новіков О.В. Білий А.В.]. – Київ : Центр учбової літератури, 2008. – 464 с. – ISBN 978-966-364-710-4
1002710
  Шилін М. Оперативно-розшукова діяльність та негласні слідчі дії: проблеми правового регулювання у світлі нового Кримінального процесуального кодексу України // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2013. – № 1 (29). – С. 59-64
1002711
  Погорецький М. Оперативно-розшукова діяльність у кіберпросторі суть та правові підстави / М. Погорецький, В. Шеломенцев // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 5 (119). – С. 58-63
1002712
  Озерський Ігор Оперативно-розшукова діяльність у контексті прокурорського нагляду // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 5 (173). – С. 155-158
1002713
  Приполов І.І. Оперативно-розшукова діяльність у системі галузевих наук: етапи становлення та розвитку / І.І. Приполов, Л.І. Приполова // Держава і право : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 258-268. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 83). – ISSN 1563-3349
1002714
  Приполов І.І. Оперативно-розшукова діяльність у системі галузевих наук: етапи становлення та розвитку / І.І. Приполов, Л.І. Приполова // Держава і право : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 258-268. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 83). – ISSN 1563-3349
1002715
  Білецький В.О. Оперативно-розшукова діяльність у сфері прикордонної служби як предмет вітчизняних наукових досліджень // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 8. – С. 145-148. – Бібліогр.: 13 назв
1002716
  Погорецький М.А. Оперативно-розшукова діяльність як передумова кримінального процесу // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал: спецвипуск / Луганський державний університет внутрішніх справ. – Луганськ, 2007. – № 1, ч. 1 : Удосконалення оперативної розробки об"єктів ОРД оперативними підрозділами орг. внутр. справ у сучасних умовах. – С. 66-77.
1002717
   Оперативно-розшукова компаративістика : монографія / О.М. Бандурка, М.М. Перепилиця, О.О. Манжай, В.В. Шендрик. – Харків : Золота миля, 2013. – 351, [1] с. : іл., табл. – Алфавіт. покажч.: с. 349-351. – Бібліогр.: с. 316-341 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-1685-46-7
1002718
  Карпов О.Н. Оперативно-розшукова компетенція Інтерполу // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 150-152. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
1002719
  Сущенко В.Д. Оперативно-розшукова підготовка кадрів у Київському Національному Університеті внутрішніх справ: проблеми та перспективи // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2007. – № 5. – С. 3-8.
1002720
   Оперативно-розшукова протидія діяльності організованих груп, які готують вчинення крадіжок із квартир : монографія / О.О. Ганжа [та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. В.В. Шендрика. – Харків : Діса плюс, 2016. – 168, [1] с. – Бібліогр.: с. 140-167 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7384-08-2
1002721
  Гдешинський Д.Е. Оперативно-розшукова протидія тероризму // Актуальні проблеми протидії організованій злочинній діяльності : матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., 26 верес. 2014 р. / М-во внутр. справ України, Одес. держ. ун-т внутр. справ України. – Одеса : ОДУВС, 2014. – С. 33-34
1002722
  Кушпіт В.П. Оперативно-розшукова профілактика у системі протидії злочинам в Україні // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 825. – С. 327-331. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1002723
  Сухачов О.О. Оперативно-розшукова характеристика злочинів у сфері банківського кредитування / О.О. Сухачов, І.О. Сухарада // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2012. – № 2 (28). – С. 71-79. – ISSN 1609-0462
1002724
  Брильов М.О. Оперативно-розшукова характеристика злочинів, пов"язаних з розкраданням бюджетних коштів під час будівництва, ремонту та експлуатації автомобільних доріг // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2015. – № 4 (59). – С. 71-77. – ISSN 1727-1584
1002725
  Ніколаюк С.І. Оперативно-розшукова характеристика злочинів, пов’язаних з незаконним заняттям господарською діяльністю / С.І. Ніколаюк, О.О. Руденко // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 78-84.


  Проаналізовано склад злочинів, що пов"язані з незаконним заняттям господарською діяльністю, відповідно до потреб теорії оперативно-розшукової діяльності.
1002726
  Стрелюк Я.В. Оперативно-розшукова характеристика осіб, які вчиняють шахрайства // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2014. – № 4 (67). – C. 109-114. – ISSN 1999-5717
1002727
  Обшалов С. Оперативно-розшукове забезпечення розслідування вбивств, пов"язаних із заволодінням житлом: проблеми теорії та практики // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 9 (295). – С. 229-233. – ISSN 2663-5313
1002728
  Козьма Є.В. Оперативно-розшукове запобігання злочинам підрозділами карного розшуку: до питання визначення // Актуальні проблеми протидії організованій злочинній діяльності : матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., 26 верес. 2014 р. / М-во внутр. справ України, Одес. держ. ун-т внутр. справ України. – Одеса : ОДУВС, 2014. – С. 69-70
1002729
  Лопоха В.В. Оперативно-розшукове запобігання правопорушенням і злочинам - запорука безпеки персоналу установ виконання покарань та засуджених до позбавлення волі / В.В. Лопоха, О.В. Охман // Науковий вісник Інституту кримінально-виконавчої служби : науковий журнал / Держ. пенітенціарна служба України. – Чернігів, 2014. – № 1 (спецвип.) : Пенітенціарна ідея Георгія Радова: минуле, сьогодення, майбутнє.../Матеріали круглого столу (Київ, 6 лютого 2014 року). – С. 106-108
1002730
  Шумило М. Оперативно-розшукові заходи у структурі досудового розслідування в проекті КПК України (проблеми унормування і правозастосування) // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 452-462. – ISSN 1026-9932
1002731
  Кислий А.М. Оперативно-розшукові заходи щодо припинення діяльності підпільних нарколабораторій // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2009. – № 5 (66). – С. 152-157
1002732
  Кумилко А.С. Оперативно-розшукові заходи як засоби оперативного пошуку ознак злочинів у сфері рефінансування банків Національним банком України // Протидія злочинності: теорія та практика : матеріали VІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 19 жовт. 2016 р. / Ген. прокуратура України [та ін. ; над матеріалами працювали: Барандич С.П., Пономаренко З.В.]. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2016. – С. 346-347. – ISBN 978-617-7220-83-0
1002733
  Вергелес В.В. Оперативно-розшукові можливості підрозділів карного розшуку під час протидії незаконному обігу культурних цінностей // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2016. – № 1 (60). – С. 94-99. – ISSN 1727-1584
1002734
  Овчинский С.С. Оперативно-розыскная информация : Теоретические основы информ.-прогноз.обесп.оперативно-розыскной и профилактической деятельности орг.внутр.дел по борьбе с орг.преступ. / С.С. Овчинский; Под ред. А.С. Овчинского, В.С. Овчинского. – Москва : ИНФРА-М, 2000. – 367с. – ISBN 5-16-000200-6
1002735
  Муслумов А. Оперативно-розыскное прогнозирование как средство борьбы с организованной преступностью // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 100-101
1002736
  Сервецький І.В. Оперативно-технічне забезпечення боротьби з організованою злочинністю / І.В. Сервецький, З.М. Теслюк, В.П. Шеломенцев // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр. – Київ, 2001. – № 3. – С.26-36. – ISSN 1609-0462
1002737
  Яблоков Н.П. Оперативно - розыскные средства и приёмы в методике расследования организованной преступной деятельности // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2001. – С.14-23. – (Право ; № 6). – ISSN 0201-7385
1002738
  Мікуліна М. Оперативно розшукова діяльність СБУ: проблеми гарантування недоторканності приватного життя особи // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 10. – С. 66-68.
1002739
  Лук"янчиков Б.Є. Оперативно розшукові заходи: визначення поняття та сутність / Б.Є. Лук"янчиков, Є.Д. Лук"янчиков // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 150-157
1002740
  Куса І. Оперативно, красиво та дипломатично / спілкувалася Л. Кіт // Київський університет. – Київ, 2017. – Травень (№ 5). – С. 4


  "Приміряти на себе роль посла будь-якої держави в ООН, відчути всі складнощі формування міжнародної політики, відшукати унікальний формат переговорів для мирного вирішення уявного конфлікту - можуть учасники Моделі ООН, організованої студентами ...
1002741
  Смирнов О.П. Оперативное вмешательство / О.П. Смирнов. – Чита, 1955. – 60с.
1002742
  Куркин Б. Оперативное дело "Ревизор" // Наш современник : журнал писателей России : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Союз писателей России ; ООО "ИПО писателей" ; Межд. фонд славянской письменности и культуры. – Москва, 2011. – № 11. – С. 241-262. – ISSN 0027-8238


  Споры о том, откуда взял Н. Гоголь сюжет "Ревизора"
1002743
  Твердохлеб Н.Г. Оперативное информирование руководителей / Н.Г. Твердохлеб. – Киев : Знание, 1988. – 32 с.
1002744
  Тимохович И.В. Оперативное искусство советских ВВС в Великой Отечественной войне / И.В. Тимохович. – М. : Воениздат, 1975. – 343с.
1002745
  Ромашов Ф.Н. Оперативное лечение флегмон / Ф.Н. Ромашов. – М, 1979. – 79с.
1002746
  Пушкин В.Н. Оперативное мышление в больших системах / В.Н. Пушкин. – Москва-Л, 1965. – 376с.
1002747
  Игнатенко Т. Оперативное невмешательство // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2017. – 26 декабря (№ 52). – С. 15. – ISSN 1563-6755


  По многим делам против Украины органы государственной власти не желают обеспечивать оперативное расследование жалоб на жестокое обращение в уголовном производстве, и это - системная проблема.
1002748
   Оперативное планирование в строительстве. – М, 1961. – 116с.
1002749
  Батенин Е.В. Оперативное планирование на промышленных предприятиях и в объединениях : учеб. пособие / Е.В. Батенин ; Москов. ин-т нар. хоз-ва им. Г.В. Плеханова. – Москва : МИНХ, 1979. – 78 с. – Библиогр.: с. 77 (5 назв.)
1002750
  Айзенберг А.З. Оперативное планирование производства в книжно-журнальных типографиях / А.З. Айзенберг. – 2-е изд., перераб. – Москва ; Ленинград : Гизлегпром, 1947. – 152 с., [3] вкл. л. : ил.
1002751
   Оперативное планирование производства и поставок продукции. – Киев, 1979. – 165 с.
1002752
  Петров Анатолий Сергеевич Оперативное планирование процессов подачи и распределения воды в системах водоснабжения : Автореф... канд. тех.наук: 05.13.01 / Петров Анатолий Сергеевич; МВ и ССО УССР. Харьковский ин-т радиотехники. – Харьков, 1980. – 27л.
1002753
  Семейкин В.А. Оперативное планирование технического обслуживания тракторов и автомобилей / В.А. Семейкин. – М., 1985. – 129с.
1002754
  Иванов Н.Ф. Оперативное планирование. / Н.Ф. Иванов. – М, 1956. – 107с.
1002755
  Гогун А. Оперативное применение оружия массового поражения в СССР в 1942 г. / А. Гогун, Д. Бекас // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2010. – № 1 (48). – С. 144-148
1002756
  Волик Ирина Николаевна Оперативное прогнозирование производительности труда (на примере предприятий машиностроения) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.13 / Волик Ирина Николаевна; МВ и ССО УССР. Киевск. ин-т нар. хоз. – К., 1978. – 24л.
1002757
  Проценко О.Д. и др. Оперативное регулирование поставок продукции проиводственно-технического назначения / О.Д. и др. Проценко. – М., 1985. – 175с.
1002758
  Щемелева Л.В. Оперативное регулирование ремонтных работ в производственном объединении : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 / Щемелева Л.В. ; Латв. гос. ун-т. – Рига, 1973. – 24 с.
1002759
  Черняков Б.А. Оперативное управление аграрным сектором США (на основен разработки и использования Стратегического плана) // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2010. – № 9 (489). – С. 103-118. – ISSN 0321-2068
1002760
  Преображенский Б.Г. Оперативное управление в производственных системах: Проблемы и рес. интенс. / Б.Г. Преображенский. – Воронеж, 1988. – 199с.
1002761
   Оперативное управление в сельскохозяйственных предприятиях. – Москва : Колос, 1983. – 304 с.
1002762
   Оперативное управление в условиях АСУ. – Л, 1977. – 81с.
1002763
   Оперативное управление в учебном процессе. – Москва, 1979. – 20 с.
1002764
  Горолов Б.В. Оперативное управление геолого-разведочными работами / Б.В. Горолов. – М, 1978. – 47с.
1002765
  Горнев В.Ф. и др. Оперативное управление ГПС / В.Ф. и др. Горнев. – М, 1990. – 253с.
1002766
  Тевяшев Андрей Дмитриевич Оперативное управление инженерными сетями в условиях неполной информации об управляемом объекте : Автореф... канд. техническихнаук: 05.13.01 / Тевяшев Андрей Дмитриевич; МВ и ССО УССР. Харьк. ин-т радиоэлектроники. – Харьков, 1978. – 24л.
1002767
  Ицкович Э.Л. Оперативное управление непрерывным производством: задачи, методы, модели / Э.Л. Ицкович, Л.Р. Соркин. – М., 1989. – 154с.
1002768
  Ярных В. Оперативное управление персоналом в условиях кризиса // Антикризисный менеджмент : научно-практическое издание / Компания "МЕНЕДЖМЕНТ-21". – Киев, 2008. – № 6. – С. 27-30.
1002769
  Евдокимов А.Г. Оперативное управление потокораспределением в инженерных сетях / А.Г. Евдокимов, А.Д. Тевящев. – Х., 1980. – 144с.
1002770
  Стражев В.И. Оперативное управление предприятием, проблемы учета и анализа. / В.И. Стражев. – Минск, 1973. – 151с.
1002771
   Оперативное управление производством. – М, 1971. – 386с.
1002772
  Гончаров В.Н. и др. Оперативное управление производством / В.Н. и др. Гончаров. – М., 1987. – 120с.
1002773
   Оперативное управление производством. – М, 1989. – 386с.
1002774
  Абрамов Ю.А. Оперативное управление производством : (в помощь лектору) / Ю.А. Абрамов. – Москва : Общество "Знание" РСФСР, 1991. – 38, [1] с. : ил. – (В помощь лектору) (Основы менеджмента" / О-во "Знание" РСФСР, Секция пропаганды экон. знаний)
1002775
  Рылов В.П. Оперативное управление производством в АСУ "Экран" / В.П. Рылов, М.П. Пономарев. – Омск, 1989. – 88 с.
1002776
  Радиевский М.В. Оперативное управление промышленным производством / М.В. Радиевский. – Минск, 1985. – 127с.
1002777
  Спиридонов Ю.А. Оперативное управление сельскохозяйственным производством / Ю.А. Спиридонов. – Москва : Знание, 1982. – 63 с.
1002778
  Ханелис Н Я. Оперативное экономическое управление и информация / Н Я. Ханелис. – Москва, 1971. – 240с.
1002779
  Ильин И.И. Оперативность в газете. / И.И. Ильин. – Л., 1960. – 24с.
1002780
  Першин А А. Оперативность в лекции / А А. Першин, . – М, 1986. – 63с.
1002781
  Красильникова И.Ю. Оперативность как важнейший критерий качества доставки документов // Научные и технические библиотеки : ежемесячный научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / М-во образования и науки РФ ; Гос. публичная научно-технич. б-ка России. – Москва, 2014. – № 4. – С. 33-43. – ISSN 0130-9765


  По результатам мониторинга, проведенного ГПНТБ СО РАН, выявлены проблемы, снижающие оперативность предоставления документов пользователям МБА и ДД. Предложены меры для повышения качества обслуживания.
1002782
  Зайончковский В.А. Оперативные документы гражданской войны как исторический источник // Военно-исторический архив : научно-популярное издание / ООО НПФ "Церера". – Москва, 2011. – № 7 (139). – С. 155-169. – ISSN 1606-0219
1002783
  Зайончковский В.А. Оперативные документы гражданской войны как исторический источник // Военно-исторический архив : научно-популярное издание / ООО НПФ "Церера". – Москва, 2011. – № 4 (136). – С. 92-119. – ISSN 1606-0219
1002784
  Зайончковский В.А. Оперативные документы гражданской войны как исторический источник // Военно-исторический архив : научно-популярное издание / ООО НПФ "Церера". – Москва, 2012. – № 1 (145) январь. – С. 139-149. – ISSN 1606-0219
1002785
  Зайончковский В.А. Оперативные документы Гражданской войны как исторический источник // Военно-исторический архив : научно-популярное издание / ООО НПФ "Церера". – Москва, 2011. – № 11 (143). – С. 53-70. – ISSN 1606-0219
1002786
  Китович В.В. Оперативные запоминающие устройства на ферритовых сердечниках и тонких магнитных пленках / В.В. Китович. – М.-Л., 1965. – 239с.
1002787
  Ковшов Г.Н. Оперативные и перспективные сетевые задачи / Г.Н. Ковшов, Е.П. Нестеров. – Москва, 1965. – 46с.
1002788
   Оперативные и постоянные запоминающие устройства. – Москва, 1965. – 187 с.
1002789
   Оперативные информационные материалы : Физиология роста и развития растений в условиях Сибири. – Иркутск, 1983. – 51с.
1002790
   Оперативные информационные материалы : Физиология устойчивости растений к неблагоприятным природным и антропогенным факторам. – Иркутск, 1983. – 51с.
1002791
   Оперативные информационные материалы : Физиология растительной клетки,минерального и светового питания. – Иркутск, 1983. – 60с.
1002792
   Оперативные информационные материалы : Эколого-физиологические основы повышения продуктивности фитоценозов. – Иркутск, 1983. – 60с.
1002793
  Кобринский Ю.Г. Оперативные комсомольские отряды дружинников / Ю.Г. Кобринский. – Киев, 1985. – 55с.
1002794
  Клеандров М.И. Оперативные меры защиты прав предприятий и производственных обьединений / М.И. Клеандров, Т.С. Шохина. – М, 1985. – 56с.
1002795
  Скляревич А.Н. Оперативные методы в статистической динамике автоматических систем. / А.Н. Скляревич. – М, 1965. – 459с.
1002796
  Алиев А А. Оперативные методы исследований сельскохозяйственных животных / А А. Алиев. – Ленинград : Наука, 1974. – 336 с.
1002797
  Васькин В.В. Оперативные санкции в народном хозяйстве / В.В. Васькин. – Куйбышев, 1985. – 55с.
1002798
  Ротман Д.Г. Оперативные социологические исследования в комсомольской работе / Д.Г. Ротман. – Минск, 1988. – 112с.
1002799
   Оперативные уравнения и функции множеств. – Сыктыквар, 1985. – 147с.
1002800
   Оперативные электромагнитные предвестники землетрясений / М.Б. Гохберг, В.А. Моргунов, Е.А. Герасимович, И.В. Матвеев. – Москва, 1985. – с.
1002801
  Вассерман И.С. Оперативный анализ геолого-геофизических материалов на различных этапах разведочных работ / И.С. Вассерман, И.А. Жаворонкин. – Москва, 1986. – 75с.
1002802
  Мильман В.Э. Оперативный анализ перцептивных процессов : Автореф. дис. ... канд. пед. (по психологии) наук / Мильман В.Э. ; Моск. гос. ун-т, Фак. психологии. – Москва, 1968. – 12 с.
1002803
  Савин В.П. Оперативный анализ производства / В.П. Савин. – Горький, 1971. – 100 с.
1002804
  Аксененко А.Ф. Оперативный анализ работы предприятий / А.Ф. Аксененко; Аксенееко А.Ф. – Москва : Экономика, 1968. – 112 с.
1002805
   Оперативный анализ работы сельскохозяйственных предприятий. – Москва : Колос, 1980. – 184 с.
1002806
  Устинова Р.Н. Оперативный анализ работы торга и магазина. / Р.Н. Устинова. – М., 1973. – 71с.
1002807
  Бабаев Агивович Ю. Оперативный анализ результатов деятельности сельскохозяйственных предприятий / Бабаев Ю.А. – Москва : Финансы и статистика, 1982. – 151 с.
1002808
  Сабуров А.П. Оперативный анализ результатов работы предприятия / А.П. Сабуров. – Москва : Финансы, 1974. – 63с.
1002809
   Оперативный контроль кривизны скважин инклинометром ОК-40У. – Ленинград : ОНТИ ВИТР, 1972. – 20 с.
1002810
  Рупова Л.Ф. Оперативный контроль рентабельности швейного производства : Автореф... канд. экон.наук: 00.12 / Рупова Л.Ф.; Москов. экон.-стат. ин-т. Каф. бух. учета и анализа хоз. деятельности. – Москва, 1972. – 25л. – Бібліогр.:с.25
1002811
  Корчинский А.П. Оперативный контроль функционирования дискретных устройств с элементами памяти : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.01 / Корчинский А.П.; КИИГА. – К., 1973. – 29л. – Бібліогр.:с.27-29
1002812
   Оперативный контроль экономической деятеольности предприятия. – Москва, 1991. – 221 с.
1002813
  Корецкий Д.А. Оперативный псевдоним : [ роман : в 2-т. ] / Данил Корецкий. – Москва : Эксмо. – (Классик отечественного детектива). – ISBN 5-04-006594-9
Т. 1. – 2005. – 320 с.
1002814
  Корецкий Д.А. Оперативный псевдоним : роман : [ в 2 т. ] / Данил Корецкий. – Москва : Эксмо. – (Классик отечественного детектива). – ISBN 5-04-006595-7
Т. 2. – 2005. – 320 с.
1002815
  Ковтун Н.Н. Оперативный судебный контроль в уголовном судопроизводстве России: фикция или конституционная, по сути, гарантия? // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2011. – № 1. – С. 60-69. – ISSN 0132-0769
1002816
  Гаймалов М.М. Оперативный тестовый контроль и диагностика неисправностей ЭЦВМ с микропрокрамным управление : Автореф... канд. техн.наук: 05.252 / Гаймалов М.М.; Моск. авиац. ин-т им. Серго Орджоникидзе. – М., 1970. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
1002817
  Ахмедов М.З. Оперативный учет и анализ использования материалов / Ахмедов М.З. оглы. – Москва : Финансы и статистика, 1986. – 128 с. – Список лит.: с. 125-126
1002818
  Индукаев В.П. Оперативный учет и контроль на предприятии / В.П. Индукаев, Г.С. Токарев. – М., 1967. – 132с.
1002819
   Оперативный учет и моделирование в металлургическом производстве. – Киев : Наукова думка, 1989. – 168с.
1002820
  Ларионов А.И. Оперативный учет производства в условиях АСУ / А.И. Ларионов. – М., 1976. – 60с.
1002821
  Осипович Л.Я. Оперативный финансовый план предприятия / Л.Я. Осипович. – Москва, 1967. – 78с.
1002822
  Шкарабан С.И. Оперативный экономический анализ в производственном объединении / С.И. Шкарабан. – Москва : Финансы и статистика, 1985. – 168 с.
1002823
  Журко В.Ф. и др. Оперативный экономический анализ в управлении производством / В.Ф. и др. Журко. – М., 1983. – 232с.
1002824
  Данькив Иосиф Якимович Оперативный экономический анализ производственной детяльености (на прим. производ. лесозаготов. объедин. Мин-ва лесн. и деревообрабав. пром. УССР) : Автореф... канд. экон.наук: 00.00.12 / Данькив Иосиф Якимович; Киевск. ин-т народ. хоз. им. Д.С.Коротченко. – К., 1986. – 17л.
1002825
  Каракоз И.И. Оперативный экономический анализ работы промышленного предприятия / И.И. Каракоз. – Киев, 1965. – 338с.
1002826
  Слипенко А.К. Оперативы отображений : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 004 / Слипенко А.К.; Сарат.гос.ун-т. – Саратов, 1969. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
1002827
  Родионов О.А. Оператор-кинодокумент-фильм / О.А. Родионов. – Москва, 1970. – 134 с.
1002828
  Романов А.Н. Оператор-программист / А.Н. Романов, Г.А. Фролов. – Москва : ДОСААФ, 1972. – 103 с.
1002829
  Брюховецька Л. Оператор-чарівник. Данило Демуцький // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2020. – 1 лютого (№ 3/4). – С. 20-21
1002830
  Унгерман М.Н. Оператор-электроразведчик: справочник / М.Н. Унгерман, Л.П. Левицкий, С.Н. Шерешевский. – Москва : Недра, 1989. – 219с.
1002831
  Фокин Ю.Г. Оператор - технические средства: обеспечение надежности. / Ю.Г. Фокин. – М., 1985. – 192с.
1002832
  Городній М.Ф. Оператор Вандермонда та обмежені розв"язки різницевих рівнянь // Нелінійні коливання : науковий журнал / НАН України, Інститут математики ; голов. ред. О.А. Бойчук ; редкол.: Ravi P. Agarwal, Fikret А. Aliev, Yong Zhou [та ін.]. – Київ, 2022. – Т. 25, № 2/3. – С. 184-190. – ISSN 1562-3076
1002833
  Минаев Ю.П. Оператор дуальности в системе образующих группы операторов интертипных отношений / Ю.П. Минаев, И.П. Даценко, М.В. Пинда // Психология и соционика межличностных отношений : международный научно-практический журнал / Междунар. ин-т соционики ; гл. ред. А.В. Букалов ; редкол.: В.В. Гуленко, Е.А. Донченко, А.М. Ельяшевич [и др.]. – Киев, 2018. – № 7/8 (187/188). – С. 46-55. – ISSN 2226-7549
1002834
  Боднер В.А. Оператор и летательный аппарат / В.А. Боднер. – Москва : Машиностроение, 1976. – 224 с. – (Основы проектирования систем управления летательными аппаратами. Справочная библиотека инженера-конструктора)
1002835
  Красносельский М.А. Оператор сдвига по траекториям дифференциальных уравнений / М.А. Красносельский. – М., 1966. – 331с.
1002836
  Бондаренко Д.О. Операторам ринку медичних виробів необхідні методичні рекомендації із застосування технічних регламентів // II Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю "Розвиток медичного права України в контексті євроінтеграційних та глобалізаційних процесів" : 3 листоп. 2016 р., м. Київ : зб. матеріалів / "Розвиток медичного права України в контексті євроінтеграційних та глобалізаційних процесів", наук.-практ. конф. – Київ : Дакор, 2016. – С. 18-20
1002837
  Семененко О.Ю. Оператори-вимірники тематичної групи "Рухомі вмістища" із семантикою мультипліцитності в сучаному українському поетичному мовленні // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – № 23. – С. 88-92. – ISSN 2307-4558
1002838
  Сєров М. Оператори Q-умовної інваріантності нелінійних рівнянь теплопровідності / М. Сєров, Н. Ічанська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 24-28. – (Математика. Механіка ; Вип. 27). – ISSN 1728-3817


  Досліджено Q-умовну симетрію нелінійних рівнянь теплопровідності відносно інволютивних множин двох операторів. Знайдено нові інволютивні множини з двох операторів, відносно яких ці рівняння є Q-умовно інваріантними. Q-conditional symmetry of equations ...
1002839
  Нікітченко М.С. Оператори нерухомої точки в алгебрах часткових предикатів / М.С. Нікітченко, С.С. Шкільняк, І.Р. Антонова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – C. 23-32. – (Кібернетика ; Вип. 9). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються алгебри предикатів різних рівнів абстракції. Досліджуються властивості та структури множин нерухомих і квазінерухомих точок монотонних та неперервних операторів над різними типами часткововпорядкованих множин: повна частково впорядкована ...
1002840
  Нікітченко М.С. Оператори нерухомої точки в композиційно-номінативних логіках / М.С. Нікітченко, С.С. Шкільняк, І.А. Антонова // International conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2008), May 12-17, 2008 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2008), intern. conference. – Рівне : Ред.-вид. центр Нац. ун-ту вод. госп-ва та природокористування, 2008. – С. 176-177
1002841
  Пятова Н.М. Оператори переводу з сітки на сітку для одного варіанту ЗМСЕ, що виникають при багатосітковій реалізації // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 79-81. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  Побудовані оператори переходу в послідовності встроєних триангуляцій для багатосіткового методу вирішення змішаних дискретних аналогів еліптичних крайових задач. Доведені деякі концепції цих операторів відносно еквівалентно трансформованих систем ...
1002842
  Нікітченко М.С. Оператори побудови нерухомої точки в предикатних алгебрах / М.С. Нікітченко, С.С. Шкільняк, І.А. Антонова // International workshop Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2008), September 22-27, 2008 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2008), intern. workshop. – [S. l. : s. n.], 2008. – С. 97
1002843
  Макаров В.Л. Операторна інтерполяція та системи лінійних рівнянь і нерівностей в евклідових просторах / В.Л. Макаров, В.В. Хлобистов, О.Ф. Кашпур // Український математичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т математики ; голов. ред. Самойленко А.М. ; редкол.: Бойчук О.А., Дороговцев А.А., Зарічний М.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – Т. 72, № 11. – С. 1524-1534. – ISSN 1027-3190
1002844
  Хлобистов В.В. Операторна інтерполяція. Огляд // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 7 : Факультет кібернетики. – С. 148-153
1002845
  Ковров В.П. Операторная суперпозиция в спиновых стёклах / В.П. Ковров. – Москва : ВЦ АН СССР, 1990. – 25 с.
1002846
  Глушков А.В. Операторная теория возмущений - новый метод описания Штарковских резонансов // Вісник Одеського державного екологічного університету : науковий журнал / Одеський, державний екологічний університет. – Одеса, 2015. – Вип. 19. – С. 142-147. – Библиогр.: 21 назв. – ISSN 2311-0899
1002847
  Нестеренко О.Н. Операторний аналог теореми Джрбашяна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 62-67. – (Математика. Механіка ; вип. 9/10). – ISSN 1728-3817


  Для гільбертового простору встановлено операторний аналог теореми Джрбашяна про обернену задачу найкращого наближення в просторі L[нижній індекс 2](R) функціями експоненціального типу. Як наслідок отримано посилення та узагальнення цієї теореми для ...
1002848
  Хлобистов В.В. Операторний інтерполянт типу Ерміта в гільбертовому просторі, що є асимптотичне точним на поліномах / В.В. Хлобистов, О.Ф. Каптур // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 316-323. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  В гільбертовому просторі побудовано поліном типу Ерміта у випадку, коли задані значення нелінійного оператора та його перші диференціали Гато у вузлах. Доведено, що інтерполянт має мінімальну норму на множині поліномів типу Ерміта з тими ж ...
1002849
  Хлобистов В.В. Операторні інтерполянти в гільбертовому просторі асимптотично точні на поліномах / В.В. Хлобистов, О.Ф. Кашпур, Т.М. Поповічєва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 242-248. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  В гільбертовому просторі розглянуто інтерполяційні поліноми Лагранжа та Ерміта, у випадку заданих значень нелінійного оператора та його диференціалів Гато у вузлах до певного порядку включно. Такі інтерполянти асимптотично зберігають поліноми ...
1002850
  Гнатюк П.В. Операторні рівняння в нескінченновимірних банахових просторах з відображенням монотонного типу / П.В. Гнатюк, П.О. Касьянов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 70-73. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Показано розв"язність операторного рівняння Лu + Аu = f [подано формулу], де Л - нелінійний радіально неперервний, максимально монотонний оператор, визначений на лінійній області визначення D(Л) є Х [подано формулу], А - нелінійний радіально ...
1002851
  Слюсарчук В.Ю. Операторні ряди : монографія / В.Ю. Слюсарчук ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. – Рівне : НУВГП, 2023. – 228, [1] с. – Предметний покажч.: с. 227-228. – Бібліогр.: с. 219-226. – ISBN 978-966-327-548-2
1002852
  Чернявский А.Г. Операторно-квазианалитические классы функций. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Чернявский А.Г.; АН АрмССР. Ин-т математики. – Ереван, 1979. – 19л.
1002853
  Хохлов Ю.С. Операторно устойчивые и полуустойчивые распределения и их применения : уч. пособие / Ю.С. Хохлов. – Тверь, 1991. – 72с.
1002854
  Сучков Н.М. Операторно фактризуемые группы. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Сучков Н.М.; МВ и ССО РСФСР. Новосиб. гос. ун-т. – Новосибирск, 1980. – 7л.
1002855
  Микусинский Я. Операторное исчисление / Я. Микусинский. – Москва : Иностранная литература, 1956. – 366 с.
1002856
  Левина С.Н. Операторное решение некоторых задач математической физики на свей оси времени : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Левина С.Н. ; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1955. – 6л.
1002857
  Сенкевич Э.А. Операторнозначные воспроизводящие ядра и и приложения в теории вектрнозначных случайных функций. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.05 / Сенкевич Э.А.; Вильнюс.гос.ун-т. – Вильнюс, 1974. – 12л.
1002858
  Браттели У. Операторные алгебры и квантовая статистическая механика : с*- и w*-алгебры, группы симметрий, разложение состояний / У. Браттели, Д. Робинсон ; пер. с анлг. А.В. Булинского ; под ред. Л.Д. Кудрявцева. – Москва : Мир, 1982. – 511 с.
1002859
   Операторные алгебры и функциональные пространства. – Ташкент, 1988. – 110 с.
1002860
  Бондаренко Б.А. Операторные алгоритмы в дифференциальных уравнениях / Б.А. Бондаренко ; АН УзССР, Узб. науч.-произв. об-ние "Кибернетика". – Ташкент : Фан, 1984. – 183 с. : ил. – Библиогр.: с. 172-181 (219 назв.)
1002861
  Ершов Андрей Петрович Операторные алгорифмы : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Ершов Андрей Петрович; Акад. наук СССР. Сиб. отд-ние. Ин-т математики с Вычислит. центром. Объедин. учен. совет по физ.-. – Новосибирск, 1961. – 8л.
1002862
  Пич А. Операторные идеалы / А. Пич. – М, 1982. – 536с.
1002863
  Копачевский Н.Д. Операторные методы в линейной гидродинамике. / Н.Д. Копачевский. – Москва : Наука, 1989. – 413 с.
1002864
   Операторные методы в нелинейном анализе. – Воронеж, 1982. – 153с.
1002865
  Барковский Леонид Матвеевич Операторные методы в оптике и акустике кристаллов. : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 01.04.05. / Барковский Леонид Матвеевич; Ин-т физики АН БССР. – Минск, 1980. – л.
1002866
  Розенвассер Е.Н. Операторные методы и колебательные процессы / Е.Н. Розенвассер. – Москва : Наука, 1985. – 309 с.
1002867
  Гликлих Юрий Евгеньевич Операторные методы исследования интегральных кривых на многообразиях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Гликлих Юрий Евгеньевич; Воронеж. гос. ун-т им. Ленинского комсомола. – Воронеж, 1974. – 12л. – Бібліогр.:с.12
1002868
  Мажуга Ю.И. Операторные методы исследования скорости сходимости в предельных теоремах для марковский процессов : Дис... канд.физ-мат.наук: 01.01.05 / Мажуга Ю.И.; МВ и ССО УССР, КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 111л. – Бібліогр.:л.101-111
1002869
  Барковский Л.М. Операторные методы описания оптических полей в сложных средах / Л.М. Барковский, А.Н. Фурс. – Минск : Беларуская навука, 2003. – 285 с. – ISBN 985-08-0389-4
1002870
  Маслов В.П. Операторные методы. / В.П. Маслов. – Москва, 1973. – 543с.
1002871
  Ким Операторные мульприпликативные мартингалы : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Ким Чхор-Хун; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 5л.
1002872
  Ким Операторные мультипликативные мартингалы : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Ким Чхор-Хун; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 6л.
1002873
  Ким Операторные мультипликативные мартингалы : Дис... канд. физ. мат.наук: 01.01.05 / Ким Чхор-Хун; КГУ им Т.Г.Шевченко. – К, 1991. – 83л. – Бібліогр.:л.78-83
1002874
  Горишний С.Г. Операторные разложения в минимальной вычислительной схеме : Автореф. дис. . канд. физ.-мат. наук : 01.04.02 / Горишний С. Г.; Объед. ин-т ядерных исследований. – Дубна, 1986. – 12 с.
1002875
  Рутман М.А. Операторные уравнения в линейном полуупорядоченном пространстве и спектральные признаки ограниченности решений для некоторых систем дифференциальных уравнений с частными производными. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: / Рутман М.А.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1960. – 18л.
1002876
   Операторные уравнения в функциональных пространствах. – Воронеж, 1986. – 139с.
1002877
  Федотов А.М. Операторные уравнения первого рода со случайными ошибками в исходных данных. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.07 / Федотов А.М.; АН СССР. Сиб. отд. Вычислит. центр. – Новосибирск, 1978. – 14л.
1002878
  Тыновский А.А. Операторные формулы Тейлора-Банга и некоторые их применения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Тыновский А.А.; АН УССР. Ин-т математики. – Киев, 1966. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
1002879
  Гиль М.И. Операторные функции, дифференциальные уравнения и динамика систем / М.И. Гиль. – Москва, 1984. – 149с.
1002880
  Резник Иван Иванович Операторный метод в двухмерных задачах дифракции с непрерывными пространственным спектром : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Резник Иван Иванович; МВ и ССО УССР. Харьк. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Харьков, 1982. – 22л.
1002881
  Сечкин Г.И. Операторный метод в интегральных представлениях, интегралы типа и их приложения. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Сечкин Г.И.; Москов. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1974. – 13л. – Бібліогр.:с.11-13
1002882
  Карасев И.М. Операторный метод интегрирования специальных типов линейных дифференциальных уравнений и некоторые приложения полученных результатов : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Карасев И. М.; Рос. ГУ. – Ростов н/Д., 1961. – 7л. – Бібліогр.:с.6-7
1002883
  Головня А.Д. Операторское искусство / А.Д. Головня. – М., 1976. – 40с.
1002884
  Косматов Л.В. Операторское мастерство. / Л.В. Косматов. – М., 1962. – 167с.
1002885
  Голдовская М.Е. Операторское мастерство. / М.Е. Голдовская. – М., 1979. – 25 с.
1002886
  Ліптуга Іван Операторська ліцензія тепер по-новому // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2015. – № 6, листопад-грудень. – С. 62 : фото. – ISSN 1998-8044
1002887
  Брюховецька Л. Операторське мистецтво Юрія Іллєнка // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2006. – № 11. – С. 181-185. – ISSN 0208-0710
1002888
  Крапччатов В.С. Оператору вычислительных машин / В.С. Крапччатов. – Донецк, 1974. – 144с.
1002889
  Медведев Г.У. Операторы / Г.У. Медведев. – М, 1987. – 238с.
1002890
   Операторы в функциональных пространствах и вопросы теории функций : Сборник научн. трудов. – Киев : Наук. думка, 1987. – 148с.
1002891
  Серинь Алиу Ло Операторы взвешенного сдвига в некоторых банаховых пространствах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.0 / Серинь Алиу Ло; БГУ. – Минск, 1981. – 14л.
1002892
   Операторы и их приложения. – Л, 1983. – 118с.
1002893
   Операторы и их приложения. – Л, 1985. – 112с.
1002894
   Операторы и их приложения. – Ленинград, 1988. – 123 с.
1002895
  Кирютенко Ю.А. Операторы интегрирования и связанные с ними операторы бесконечного порядка : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.0.01 / Кирютенко Ю.А.; Рост. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1977. – 16л.
1002896
  Симоненко И.Б. Операторы локального типа и некоторые другие вопросы теории линейных операторов. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: / Симоненко И.Б.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Ростов н/Д, 1967. – 13л. – Бібліогр.:с.12-13
1002897
   Операторы математической физики. – К, 1979. – 139с.
1002898
  Чеботарев Г.Н. Операторы Нетера / Г.Н. Чеботарев. – Казань, 1984. – 47 с.
1002899
  Левитан Б.М. Операторы обощенного сдвига / Б.М. Левитан. – М, 1962. – 323с.
1002900
  Жук Олег Операторы операций // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2007. – № 5. – С. 52-57 : фото
1002901
  Шабат Алексей Борисович Операторы преобразования и нелинейные уравнения : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 01.01.02 / Шабат Алексей Борисович; МГУ. Мех.-мат. фак. – М., 1974. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
1002902
  Бреннер В.В. Операторы с локально независимыми сдвигами : Автореф... канд. физ.-мат. наук: 01.01.01 / Бреннер Валерий Владимирович ; Белорус. гос. ун-т им. В.И. Ленина. – Минск, 1981. – 19 с.
1002903
  Коробейник Ю.Ф. Операторы сдвига на числовых семейств / Ю.Ф. Коробейник. – Ростов -на-Дону, 1983. – 154с.
1002904
  Микитюк Ярослав Владимирович Операторы со спектральными особенностями : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Микитюк Ярослав Владимирович; Ин-т приклад. матем. и механ. АН УССР. – Донецк, 1981. – 16л.
1002905
  Настасиев Павел Павлович Операторы типа интегрирования в пространствах аналитических функций многих переменных : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Настасиев Павел Павлович; АН УССР. Ин-т прикладной математики и механики. – Донецк, 1986. – 14л.
1002906
  Килбас А.А. Операторы типа потенциала со степенно-логарифмическими ядрами и интегральные уравнения, разрешимые в замкнутой форме : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Килбас А.А.; БГУ им. В.И.Ленина. – Минск, 1976. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
1002907
   Операторы Шредингера с приложениями к квантовой механике и глобальной геометрии / Х. Цикон, Р. Фрезе, В. Кирш, Б. Саймон; Пер. с англ. .В. Соболева под ред.Д.Р. Яфаева. – Москва : Мир, 1990. – 406с.
1002908
  Левитан Б.М. Операторы Штурма-Лиувилля и Дирака / Б.М. Левитан, И.С. Саргсян. – Москва : Наука, 1988. – 431 с.
1002909
  Марченко В.А. Операторы Штурма-Лиувилля и их приложения. / В.А. Марченко. – К, 1977. – 331с.
1002910
  Смелов В.В. Операторы Штурма - Лиувилля и их неклассические приложения. / В.В. Смелов. – Новосибирск, 1992. – 105с.
1002911
  Лившиц М.С. Операторы, колебания, волны / М.С. Лившиц. – Москва : Наука, 1966. – 298 с.
1002912
  Почепцов Г. Операцiя "бруднi вуха".Що було, що буде i чим заспокоїться... / Г. Почепцов, С. Макєєв, З. Кулик; підготували Наталя Лігачова, Михайло Зубар, Михайло Мазурін // День. – Київ, 2000. – 9 грудня (№ 227). – С. 4


  Газета "День" надала можливість проаналізувати зникнення керівника інтернет-видання "Українська правда" Георгія Гонгадзе декільком авторитетним експертам, запропонувавши їм відповісти на на декілька запитань. Серед експертів Георгій Почепцов, ...
1002913
  Жанабергенова Гульшат Кудайбергеновна Операци экспоненциального типа на группах подстановок : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Жанабергенова Гульшат Кудайбергеновна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 107л. – Бібліогр.:л.104-107
1002914
  Рубинов А.З. Операции без секретов / А.З. Рубинов. – Москва : Мысль, 1980. – 174 с.
1002915
  Егорьев В.Е. Операции владивостокских крейсеров в русско-японскую войну. 1904-1905 гг. / В.Е. Егорьев. – М, 1939. – 276с.
1002916
  Мацуленко В.А. Операции и бои на окружение / В.А. Мацуленко. – Москва, 1983. – 231 с.
1002917
  Мартынова О.И. Операции коммерческих банков с ценными бумагами : Бухгалтерский и депозитарный учет / О.И. Мартынова. – Москва : Консалтбанкир, 2000. – 272с. – ISBN 5-85187-095-8
1002918
  Ширинская Е.Б. Операции коммерческих банков. / Е.Б. Ширинская. – 2-е изд., перераб идоп. – М., 1995. – 159с.
1002919
  Черный А.С. Операции на рынке недвижимости: анализ и предложения // Актуальные проблемы современной науки : информационно-аналитический журнал / Издательство "Спутник +". – Москва, 2012. – № 2 (64). – С. 46-50. – ISSN 1680-2721
1002920
  Меликов А Операции над ориентированными графами и их применение к исследованию конечных автоматов : Автореф. дис. ... канд. техн. наук / Меликов А,Н. ; АН УССР , Ин-т кибернетики. – Киев, 1965. – 24 с. – Бібліогр. : с. 23-24
1002921
  Мищенко П.А. Операции ООН по поддержанию мира: новые тенденции и перспективы // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1990. – С. 17-21. – (Международные отношения и международное право ; № 31)


  Анализируются современное состояние и перспективы деятельности сил ООН по поддержанию мира, их роль в урегулировании региональных конфликтов. Сформулированы основные элементы новой концепции операций по поддержанию мира в 90-е годы.
1002922
  Хабарова Л.П. Операции с государственными ценными бумагами (ГКО, КО, ОФЗ, ОСЗ, ОВВЗ) : По состоянию на 1 квартал 1996 г.(с доп.и изм.к книге Хабаровой Л.П. "Операции с векслями") / Л.П. Хабарова. – Москва. – ISBN 5870570301
Кн. 2. – 1996. – 138с.
1002923
  Павлова Л.Н. Операции с корпоративными ценными бумагами / Л.Н. Павлова. – Москва : Бухгалтерский бюллетлнь, 1997. – 400с. – ISBN 5-7849-0097-8
1002924
   Операции с недвижимостью в Украине (с изменениями и дополнениями по состоянию на 1 июля 2000 года) : Купля-продажа недвижимости.Мена,дарение, пожизненное содержание.Оценка стоимости недвижимости. – Харків : Конус, 2000. – 176с. – ISBN 966-7636-02-Х
1002925
  Лысенков Ю.М. Операции с ценными бумагами / Ю.М. Лысенков, Я.В. Совгира. – К., 1994. – 93с.
1002926
  Семенкова Е Операции с ценными бумагами: российская практика : Учебник / Е Семенкова; ин. акад. при правит. РФ. Ин-т фин. менеджмента АМР. – Москва : Перспектива, Инфра-М, 1997. – 328с. – ISBN 5-88045-021-Х; 5-86225-356-4
1002927
  Сахаров А.П. Операции сберегательных касс. / А.П. Сахаров, В.К. Чирков. – М., 1973. – 223с.
1002928
  Новиков Н.В. Операции флота против берега на Черном море в 1914-1917 гг. / Н.В. Новиков. – 3-е изд. – М., 1937. – 263с.
1002929
  Таланов В.П. Операции Центрального банка на открытом рынке // Вопросы экономических наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2008. – № 3. – С. 205-222. – ISSN 1728-8878
1002930
  Жанабергенова Г.К. Операции экспоненциального типа на группах подстаново : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Жанабергенова Г.К.; КГУ. – Киев, 1989. – 9л.
1002931
  Гребень Я.Б. Операции, совершаемые Госбанком по поручениям баков долгосрочных вложений / Я.Б. Гребень. – М., 1949. – 84с.
1002932
  Регуш Л.А. Операционализация психологических знаний в системе самостоятельной работы студента : [рецензія] // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2008. – № 6. – С. 162-163. – ISSN 0042-8841
1002933
  Фролов А.В. Операционная система Microsoft Windows. / А.В. Фролов, Г.В. Фролов. – 2-е изд. – Москва. – (Библитотека системного программиста Т.12)
12. – 1995. – 256с.
1002934
  Фролов А.В. Операционная система Microsoft Windows.1 / А.В. Фролов, Г.В. Фролов. – Москва : ДИАЛОГ-МИФИ, 1994. – 285 с. – (Библитотека системного программиста Т.13)
1002935
  Фролов А.В. Операционная система Microsoft Windows.1 / А.В. Фролов, Г.В. Фролов. – М, 1994. – 269с.
1002936
  Фролов А.В. Операционная система Microsoft Windows.3.1 для программиста / А.В. Фролов, Г.В. Фролов. – М, 1994. – 267с. – (Библитотека системного программиста Т.11)
1002937
   Операционная система MS-DOS. – Москва
Ч. 3. – 1990. – 78 с.
1002938
  Кэмпбелл Дж.Л. Операционная система OS/2 : Справочное руководство для программистов / Дж.Л. Кэмпбелл; Пер. с англ. В.Л.Григорьева. – Москва : Финансы и статистика, 1991. – 304с. – ISBN 5-279-00447-2
1002939
   Операционная система RAFOL паскаль. – Вильнюс, 1988. – 131 с.
1002940
   Операционная система RAFOS. – Вильнюс, 1988. – 221 с.
1002941
  Томас Р. Операционная система UNIX / Р. Томас, Д. Йейтс. – Москва : Радио и связь, 1986. – 347с.
1002942
  Тюрин В.Ф. Операционная система Диспак / В.Ф. Тюрин. – М., 1985. – 336 с.
1002943
  Неслуховский К.С. Операционная система и программирование на языке бейсик для персональных ЭВМ "Роботрон 1715" / К.С. Неслуховский. – М., 1988. – 170с.
1002944
  Фролов А.В. Операционная система ІВМ ОS/2 Warp / А.В. Фролов, Г.В. Фролов. – М, 1995. – 263с. – (Библитотека системного программиста Т.20)
1002945
   Операционная система МОСВП для СМ1700. – Москва : Финансы и статистика, 1988. – 184с.
1002946
  Иванников В.П. Операционная система НД-70 для БЭСМ-6. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 010 / Иванников В.П.; Ин-тут точной механики и вычислит. техники АН СССР. – М., 1971. – 21л. – Бібліогр.:с.19-21
1002947
   Операционная система ОS/2 : Техническое описание и справочник программиста. – Москва : И.В.К.- СОФТ, 1990. – 652с.
1002948
   Операционная система ОС ЕС. – Москва, 1980. – 480 с.
1002949
   Операционная система ОС ЕС. – Москва : Финансы и статистика, 1988. – 592 с.
1002950
  Тимонин В.И. Операционная система ОС ЕС: основы функционирования. / В.И. Тимонин. – Москва : Финансы и статистика, 1983. – 223с.
1002951
   Операционная система ОСР ВМ СМ ЭВМ. – Москва : Финансы и статистика, 1987. – 270 с.
1002952
   Операционная система ОСР ВМ СМ ЭВМ. – М, 1990. – 302с.
1002953
   Операционная система ОСРВМ СМ ЭВМ : Справ. изд. / Г.А. Егоров, В.Л. Кароль, И.С. Мостов, О.Б. и др. Махлин. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Финансы и статистика, 1990. – 303с. – ISBN 5-279-00363-8
1002954
   Операционная система пакетной обработки. – М, 1974. – 59с.
1002955
  Цанг Ф.Р. Операционная система спецпроцессора МВК "Эльбрус-1", совместная с ОС ДИСПАР. / Ф.Р. Цанг. – М., 1978. – 13с.
1002956
  Усков А.В. Операционная система ЭВМ "РАЗДАН"-3" : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.007 / Усков А.В.; АН СССР. Вычислит. центр. – М., 1971. – 10л.
1002957
  Бажал Н.Г. Операционная техника и учет в банках : учеб. пособие для вузов / Н.Г. Бажал, Э.Г. Вайнштейн. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Высшая школа, 1979. – 327 с.
1002958
   Операционная техника и учет в государственном банке. – М, 1985. – 264с.
1002959
  Бажал Н.Г. Операционная тихника и учет в банках / Н.Г. Бажал. – 3-е изд., перарб. и доп. – Москва : Высшая школа, 1987. – 351 с.
1002960
  Кисимов В.С. Операционни системи / В.С. Кисимов, Кашева-Драганова, Х. Якимов. – София : Техника, 1985. – 255с.
1002961
  Галица И.А. Операционно-проектные технологии активизации креативно-инновационного потенциала / И.А. Галица, О.В. Парубец, Е.Г. Розметова // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2013. – № 2, февраль. – C. 47-50. – ISSN 1026-955X


  Представлена авторская разработка перспективной технологии проектного обучения - новой формы индивидуализации образовательного процесса.
1002962
   Операционное исчесление. – М
2. – 1964. – 55с.
1002963
  Мартыненко В.С. Операционное исчисление / В.С. Мартыненко. – Киев, 1965. – 188 с.
1002964
  Диткин В.А. Операционное исчисление / В.А. Диткин, А.П. Прудников. – Москва : Высшая школа, 1966. – 405 с.
1002965
  Мартыненко В.С. Операционное исчисление / В.С. Мартыненко. – 2-е изд., переработ. – Киев, 1968. – 200 с.
1002966
  Мартыненко В.С. Операционное исчисление : учебное пособие для студентов технических вузов / В.С. Мартыненко. – 3-е изд., переработ и доп. – Киев : Вища школа, 1973. – 267 с.
1002967
  Диткин В.А. Операционное исчисление : учебное пособие для студентов высших технических учебных заведений / В.А. Диткин, А.П. Прудников. – Изд. 2-е доп. – Москва : Высшая школа, 1975. – 407с.
1002968
  Гаврилов В.Л. Операционное исчисление / В.Л. Гаврилов. – Л., 1979. – 43 с.
1002969
  Брин И.А. Операционное исчисление и устойчивость линейных систем / И.А. Брин ; ред. Соломенцев, Л.З. Румшиский ; Моск. энергетич. ин-т, Каф. высш. математики. – Москва : МЭИ, 1961. – 68 с.
1002970
  Ван Операционное исчисление на основе двустороннего преобразования Лапласса / Ван, Поль Б. дер, Х. Бреммер. – Москва : Иностранная литература, 1952. – 507 с.
1002971
  Гахович Анатолий Станиславович Операционное исчисление на основе интеграла Лапласа, суммируемого по Эйлеру : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Гахович Анатолий Станиславович; Белорусский гос. ун-т. – Минск, 1981. – 23л.
1002972
  Диткин В.А. Операционное исчисление по двум переменным и его приложения / В.А. Диткин, А.П. Прудников. – Москва, 1958. – 178 с.
1002973
  Прудников А.П. Операционное исчисление совершенных операторов / А.П. Прудников, И.И. Рябцев. – М., 1991. – 126с.
1002974
  Иосида К. Операционное исчисление. / К. Иосида. – Минск, 1989. – 168 с.
1002975
  Тахванов Г.И. Операционные блоки автоматических управляющих устройств / Г.И. Тахванов. – М., 1989. – 208с.
1002976
  Коваленко Н.С. Операционные задачи анализа параллельных вычислений и их реализация. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.10 / Коваленко Н.С.; АН УССР. Ин-тут кибернетики. – К., 1980. – 24л.
1002977
  Негневицкий И.Б. Операционные магнитные усилители / И.Б. Негневицкий. – М., 1971. – 328с.
1002978
  Карслоу Х. Операционные методы в прикладной математике / Х. Карслоу, Д. Егер. – Москва : Иностранная литература, 1948. – 292 с.
1002979
  Штокало И.З. Операционные методы и их развитие в теории линейных дифференциальных уравнений с переменными коэффициентами / И.З. Штокало. – К, 1961. – 128с.
1002980
  Мэдник С. Операционные системы / С. Мэдник, Д. Донован. – М., 1978. – 792с.
1002981
  Девис У. Операционные системы / У. Девис. – Москва : Мир, 1980. – 436с.
1002982
  Лорин Г.Д. Операционные системы / Г.Д. Лорин. – Москва : Финансы и статистика, 1984. – 392с.
1002983
  Бахарев И.А. Операционные системы / Бахарев И.А., Горлин А.И. – Москва : Знание, 1986. – 47 с. – (Новое в жизни, науке, технике. Математика. Кибернетика ; № 3)
1002984
  Грибанов В.П. Операционные системы : Учебное пособие / В.П. Грибанов, С.В. Дробин, В.Д. Медведев. – Москва : Финансы и статистика, 1990. – 239с. – ISBN 5-279-00372-7
1002985
  Гордеев А.В. Операционные системы : Учебник для студ. высш. учеб. завед., обучающ. по направлению подготовки бакалавров и магистров / А.В. Гордеев. – 2-е изд. – Москва; Санкт-Петербург : Питер, 2004. – 416с. : илл. – (Учебник для вузов). – ISBN 5-94723-632-Х


  В учебнике излагаются основные понятия операционных систем, принципы их построения и функционирования
1002986
   Операционные системы и технология программирования. – К, 1979. – 94с.
1002987
  Тревеннор А. Операционные системы малых ЭВМ / А. Тревеннор. – Москва : Финансы и статистика, 1987. – 187с.
1002988
  Соловьев Г.Н. Операционные системы цифровых вычислительных машин / Г.Н. Соловьев. – М., 1977. – 112с.
1002989
  Соловьев Г.Н. Операционные системы ЭВМ / Г.Н. Соловьев, В.Д. Никитин. – Москва : Высшая школа, 1989. – 254с.
1002990
   Операционные системы ЭВМ третьего поколения. – Казань, 1977. – 107с.
1002991
  Цикритзис Д. Операционные системы. / Д. Цикритзис. – Москва, 1977. – 336 с.
1002992
  Егерев В.К. Операционные соотношения для задач нестационарного переноса в многослойных активных средах. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Егерев В.К.; АН СССР. – М, 1967. – 18л. – Бібліогр.:с.18
1002993
  Веселов Е.Н. Операционные структуры диалога / Е.Н. Веселов. – Москва, 1980. – 38с.
1002994
  Достал И. Операционные усилители / И. Достал. – Москва : Мир, 1982. – 512 с.
1002995
  Алексеев А .Г. Операционные усилители и их применение / А.Г. Алексеев, Г.В. Войшвилло. – Москва : Радио и связь, 1989. – 118, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 117. – (МРБ: Массовая радиобиблиотека ; вып. 1130)
1002996
  Кофлин Р. Операционные усилители и линейные интегральные схемы : пер. с англ. / Р. Кофлин, Ф. Дрискол. – Москва : Мир, 1979. – 360 с.
1002997
   Операционные усилители с непосредственной связью каскадов. – Ленинград : Энергия, 1979. – 151 с.
1002998
   Операционные устройства ЭВМ и автоматики. – Москва, 1972. – 255 с.
1002999
  Пелих С.А. Операционный менеджмент : Оперативное управление производством: Учеб. пособие для студ. економ. спец. / С.А. Пелих, А.И. Гоев. – Минск : БГЭУ, 2001. – 182с. – ISBN 985-426-640-0
1003000
  Яременко О.Л. Операционный менеджмент : Учебник для студ. эконом.специальностей / О.Л. Яременко, А.М. Сумец; Народная Украинская академия. – Харьков : Фолио, 2002. – 231с. – ISBN 966-03-1802-2
<< На початок(–10)1001100210031004100510061007100810091010(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,