Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1001100210031004100510061007100810091010(+10)В кінець >>
1004001
  Зарецкий В.М. "...пороки, подрывающие веру в правдивость офицера, вообще бесчестят офицерское звание" // Военно-исторический журнал : Издание Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации. – Москва, 2002. – № 3. – С.2-5. – ISSN 0321-0626


  [Традиции российской военной школы.]
1004002
  Тимошенко Наталія "Порнографічність" Ради // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 6-7. – ISSN 0130-5212
1004003
  Сюндюков І. "Порозуміння"...крізь ланцюг односторонніх звинувачень? / І. Сюндюков, В. В"ятрович, М. Сірук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 22 червня (№ 108). – С. 3


  Розмова про Волинську трагедію може бути лише цілком щирою.
1004004
  Кельман Е.И. "Пороки воли" (Стт. 26-33 Проекта обязательственного права) // Труды цивилистического студенческого кружка при Университете Св. Владимира : [репринтное издание 1915 г.] / Киевский университет. Цивилистический студенческий кружок. – Киев, 2009. – Вып. 1, 1915 г. – С. 64-92. – ISBN 978-966-2183-62-7
1004005
  Олещук П. "Порошенко почав президентську кампанію" / текст: Анастасія Позичайло, Анна Родічкіна // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2017. – № 20 (373), 25 травня 2017. – С. 15-18


  "Він мобілізує негативно налаштований до Росії електорат. Цього вистачить для перемоги, - каже політолог Петро Оліщук".
1004006
  Бутковский Г. "Порт-Артур" / Г. Бутковский. – М., 1935. – 277с.
1004007
  Курганов В.Н. "Порт-Артур" А. Н. Степанова, творческая история : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.02 / Курганов В. Н.; Ленингр. гос. пед. ин-т. – Л., 1978. – л.
1004008
  Николаев Д.К. "Порт-Артур": неожиданные результаты одного исторического исследования / Д.К. Николаев, О.В. Чистяков // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 1 (597). – С. 30-34. – ISSN 0321-0626
1004009
  Волков К. "Портрет без сходства". Набоков глазами XX века // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2015. – № 1
1004010
  Романов С. "Портрет митця замолоду"Ж штрихи до життєвого і творчого шляху Юрія Косача


  У статті йдеться про життя і творчість Юрія Косача в часи між двома світовими війнами, Крізь призму біографії автора, а також у контексті тогочасного західноукраїнського та еміграційного літературного процесу розглядається художній та публіцистичний ...
1004011
   "Портрет петровского времени", выставка. Ленинград. 1973. – Л., 1973. – 282с.
1004012
  Русских И.В. "Портрет художника" в эпоху нараждающегося литературного рынка. У.Л. Гибсон о Т.Дж. Смолетте // Від бароко до постмодернізму : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. зарубіжної літератури. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 17, т. 1. – С. 156-161. – ISSN 978-966-551-401-5


  Аналізуються провідні положення монографії В.Л. Гібсона "Мистецтво та гроші у творах Т. Смоллетта", де авт. покаже професійну та літ.-критичну діяльність письменника, якого визнають інтелектуальним арбітром епохи, котрий не поступається С. Джонсону.
1004013
  Девятайкина Н.И. "Портрет" средневикового ученого в трактах Петрарки и эпиграфе Пинитиана к нему (по диалогу "Об алхимии") // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2014. – Вип. 21, ч. 1 : Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. – С. 149-153. – (Серія "Історичні науки"). – ISBN 966-7196-06-2 (В21-1)
1004014
  Самбук Р.Ф. "Портрет" Эль Греко / Р.Ф. Самбук. – Москва, 1982. – 422 с.
1004015
  Станюк И.В. "Портфолио" как форма оценивания индивидуальных достижений учащихся // Образовательное учреждение ХХІ века: инновации и управление качеством / "Центр изучения социально-экономических проблем здравоохранения". – Видное, 2011. – № 2. – С. 61-63
1004016
   "Порфирій Мартинович і сучасність" : З нагоди 150- річчя з дня народження П.Д. Мартиновича:Матеріали до науково-практичної конференції. – Харків, 2006. – 47с.
1004017
  Кононенко Т.П. Пор-Рояль // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 368. – ISBN 966-316-069-1
1004018
  Гриценко Я. Порівняння (tasbih) як засіб творення арабських паремій // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 20-27. – (Серія філологічна ; вип. 61). – ISSN 2078-5534


  Розглянуто структуру категорії attabh (порівняння), існуючі види класифікацій та особливості впливу цього компаративного засобу на творення пареміологічних одиниць арабської літературної мови. This article is dedicated to the structure of category ...
1004019
  Сімачов О.А. Порівняння IT-ринку Польщі та України // Порівняльні статистичні дослідження розвитку соціально-економічних систем : матеріали XV Міжнар. наук.-практ. конф. з нагоди Дня працівників статистики, [5 груд. 2017 р.] / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (Україна) ; Фундація з приклад. дослідж. у сфері інформатики, статистики та економіки (Франція) [та ін.] ; [редкол.: О.Г. Осауленко (голова), Л.Є. Момотюк, О.О. Васєчко та ін.]. – Київ : Інформаційно-аналітичне агентство, 2017. – С. 164-165. – ISBN 978-617-571-148-4
1004020
  Яновська Е.С. Порівняння адсорбційних властивостей природних мінералів, модифікованих поліаніліном // Поверхность : сборник научных трудов / Нац. акад. наук Украины, Ин-т химии поверхности им. А.А. Чуйко. – Киев, 2015. – Вып. 7 (22). – С. 173-185. – ISBN 978-966-00-0834-1
1004021
  Дзюба О.І. Порівняння алелопатичної активності екстрактів з листків та квіток рододендрона жовтого (Rhododendron luteum Sweet) / О.І. Дзюба, В.А. Дерев"янко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 67-68. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 2)


  Досліджувалась алелопатична активність різних екстрактів із листків та квіток Rhododendron luteum Sweet.
1004022
  Кравченко К. Порівняння апеляційного та касаційного провадження у Німеччині та Польщі // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 121-123. – ISBN 978-617-7069-14-9
1004023
  Чіканчі І.М. Порівняння асиметрії морфологічної будови щелеп людини і мавп // Матеріали з антропології України / Акад. наук УРСР, Ін-т мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М.Т. Рильського ; редкол.: С.М. Бібіков, К.Г. Гуслистий, Г.П. Зіневич [та ін.]. – Київ, 1971. – Вип. 5. – С. 86-91
1004024
  Фалендиш А. Порівняння бюджетного процесу США та України на етапах розробки та прийняття федерального і державного бюджетів // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 535-537. – ISBN 978-617-7069-28-6
1004025
  Штонь О. Порівняння в авторській мовній картині світу Василя Слапчука // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – С. 118-123. – (Серія: Мовознавство ; № 1 (25)). – ISBN 978-966-7425-97-56
1004026
  Філінюк В. Порівняння в динамічній системі поетичного тексту Емми Андієвської // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 2. – С. 214-217. – Бібліогр.: Літ.: С. 217; 12 назв. – ISBN 966-8188-08-X
1004027
  Чередниченко О.Л. Порівняння в зображенні явищ природи в романі Шарлотти Бронте "Джейн Ейр" // Етнічні виміри універсуму: мова, література, культура / КНУТШ ; [редкол. : Семенюк Г.Ф., Бєлова А.Д., Бондаренко І.П., Грицик Л.В., Голубовська І.О., Задорожна Л.М., Івановська О.П., Коломієць Л.В., Корбозерова Н.М., Мережинська Г.Ю., Мойсієнко А.К., Пригодій С.М., Снитко О.С., Шевченко Л.І.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 313-315. – (Бібліотека Інституту філології)
1004028
  Матвіїшин О. Порівняння в міжмовній комунікації (на матеріалі німецькомовних перекладів Вільгельма Горошовського) // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський, національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 170-174. – (Серія "Філологічні науки" ; № 17 (266) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
1004029
  Сікорська З.С. Порівняння в романі П. Загребельного "Я, Богдан" / З.С. Сікорська, М.П. Зінченко // Богдан Хмельницький як історична постать і літературний персонаж : Матеріали міжвузівської наукової конф. 20 грудня 1995 року / КУ ім. Т. Шевченка; Ред.кол.: П.П.Кононенко, М.К.Наєнко, М.М.Конончук (відп.за вип.) Г.Ф. Семенюк, Г.О.Бандура, та ін. – Київ : Живиця, 1996. – С. 80-81
1004030
  Дядюра Г. Порівняння в сучасних природничих і технічних текстах / Г. Дядюра, С. Мащак // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 7. – С. 127-133


  У статті описано функціональне призначення образних засобів у сучасних природничих і технічних текстах. In the article the functional meaning of figurative means in modern technical and natural science texts is described.
1004031
  Тищенко-Монастирська Порівняння в тексті фольклору ( на матеріалі української, російської, татарської і кримськотатарської мов ) : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.15 / Тищенко-Монастирська О.О. ; Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні, НАН України. – Київ, 2010. – 214 л. + Додатки : л. 176-182. – Бібліогр. : л. 183-214
1004032
  Ільїн В.С. Порівняння в українських поезіях Шевченка : Кандидатська дисертація / Ільїн В.С.;. – Б.м. : Б.в. – 212л. – Надруковано на друк.маш.
1004033
  Шевченко О.В. Порівняння варіацій параметрів індукційної кривої флуоресценції та фотохімічної активності хлоропласта у онтогенезі листя пшениці / О.В. Шевченко, С.М. Кочубей, О.І. Прохневський // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка : наукове видання / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 33-37. – (Біологія ; Вип. 28)


  Порівняння динаміки змін параметрів Fv/Fo, Fv/Fp, (Fp-Ft)/Ft, Fp/Ft індукційної кривої флуоресценції флагового листя озимої пшениці з концентрацією загального хлорофілу у листях та фотохімічною активністю ФС 2 хлоропластів, ізольованих з флангового ...
1004034
  Широчин С. Порівняння вартості операцій з використання різних платіжних інструментів / С. Широчин, Р. Гартінгер // Вісник Національного банку України : щомісячний науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2014. – № 8 (222). – С. 46-52. – ISSN 2310-2624
1004035
  Маренич Р.А. Порівняння вищої освіти України і Японії (економічний аспект) // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2009" : зб. матеріалів ХI Всеукр. студент. наук. конф., 23-24 квіт. 2009, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Черкаси : Брама-Україна, 2009. – С. 152-154. – (Серія "Економіка, підприємництво, туризм")
1004036
  Селебинка Ю.В. Порівняння вищої освіти України та Канади // Європейська юридична освіта і наука : зб. матеріалів IX Міжнар. наук.-практ. конф., 13-14 листоп. 2015 р. : до 20-ї річниці Київ. ун-ту права НАН України / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України, Ужгород. нац. ун-т, Закарпат. облдежадмін. ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2015. – С. 147-150. – ISBN 978-617-7363-09-4
1004037
  Задунайський В. Порівняння військової структури та бойової підготовки кубанських пластунів і польських піхотинців (початок XX ст.) // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2015. – № 3 (135), березень - квітень. – С. 24-28. – (Серія "Історичні науки"). – ISSN 1728-9343
1004038
  Тараненко А. Порівняння вітчизняної оцінки надання адміністративних послуг в Україні зі Спільною Системою Оцінки (Common Assessment Framework - CAF) на прикладі видачі висновку про якість ввезених лікарських засобів // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 124-125. – ISBN 978-617-7069-15-6
1004039
  Ільченко С.А. Порівняння властивостей дробових похідних за Ліувіллем і за Маршо від багатопараметричних функцій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 41-48. – (Математика. Механіка ; Вип. 9/10). – ISSN 1728-3817


  Порівнюються властивості дробових похідних за Ліувіллем і за Маршо від функцій декількох змінних. Доведено, що похідні за Ліувіллем і за Маршо збігаються на класі функцій, що можуть бути подані як багатопараметричні дробові інтеграли.
1004040
  Земляной І.В. Порівняння властивостей хімічно осадженої та природної крейди в якості пігменту для лакофарбованих матеріалів на водній основі / І.В. Земляной, О.В. Миронюк // Тринадцята Всеукраїнська конференція з міжнародною участю студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 25-27 квітня 2012 р. : збірка тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", всеукр. конф. – Київ, 2012. – С. 14
1004041
  Пазяк М.В. Порівняння вологої складової зенітної тропосферної затримки, виведеної із GNSS-вимірювань, з відповідною величиною із радіозондування / М.В. Пазяк, Ф.Д. Заблоцький // Геодезія, картографія і аерофотознімання : міжвідомчий науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2015. – Вип. 81. – С. 16-24 : рис., табл. – Бібліогр.: с.21-22. – ISSN 0130-1039
1004042
   Порівняння впливу фіксованої комбінації периндоприл/амлодипін на ураження органів-мішеней у пацієнтів з артеріальною гіпертензією з ішемічною хворобою серця та без неї : (результати дослідження EPHES) / Г.Д. Радченко, Л.О. Муштенко, О.О. Торбас, С.М. Кушнір, О.А. Яринкіна, С.В. Поташев, Ю.М. Сіренко // Артериальная гипертензия : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / голов. ред. Сіренко Ю.М. ; ред.рада: Березняков І.Г., Більченко А.В., Богмат Л.Ф. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 5 (49). – С. 11-26. – ISSN 2224-1485
1004043
  Данилов М.О. Порівняння впливу цитостатичних сполук похідного малеіміду 1-(4-бензил)-3 CL-4-(CF-феніламіно)-1Н-пірол-2,5-діону та 5-фторурацилу на морфофункціональний стан нирок щурів / М.О. Данилов, Г.В. Островська, В.К. Рибальченко // Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ДЗ "Луганський держ. мед. ун-т". – Київ ; Луганськ, 2013. – Вип. 4 (118). – С. 12-19. – ISBN 966-95259-9-6
1004044
  Поляшенко Н.В. Порівняння гранулометричного та мікроагрегатного складу чорнозему звичайного на вододілі та на схилі // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 2015. – Вип. 82. – С. 118-122 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 0587-2596
1004045
  Баумане В. Порівняння даних дистанційного зондування і кадастрових даних для визначення ступеня деградації земель у Латвії / В. Баумане, В. Цинтина // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Українського т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; голов.ред. І.С. Тревого. – Львів, 2017. – Вип. 1(33). – С. 110-115 : рис., табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 1819-1339
1004046
  Шаповал В.І. Порівняння даних сейсмокаротажу Північно-Західних окраїн Донбасу та Південно-Східної частини Дніпровсько-Донецької западини // 11-а Наукова сесія КДУ, присвячена 300-річчю возз"єднання України з Росією / ім. Шевченка Т.Г. КДУ. – Київ, 1954. – С. 23-25
1004047
  Рудий Б. Порівняння двох напівнаукових підходів у дослідженнях походження мови (на матеріалі східних мов) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 206-221. – (Серія філологічна ; Вип. 53). – ISSN 2078-5534


  Зробленоспробу розв"язати три актуальні питання на матеріалі східних мов і лінгвістики загалом: 1) з"ясувати міру науковості/ненауковості гіпотез появи людської мови; 2) показати обмеженість сучасної наукової методології; 3) визначити, який з двох ...
1004048
  Супрун Д. Порівняння договору франчайзингу та комерційної концесії // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 98, ч. 1. – C. 171-173
1004049
  Чирка Ю.Л. Порівняння ендоскопічної та прямої декомпресії серединного нерва у хворих із синдромом карпального каналу / Ю.Л. Чирка, В.М. Ольхов // Ендоваскулярна нейрорентгенохірургія : науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; ДУ "Науково-практичний Центр ендоваскулярної нейрорентгенохірургії НАМН України" ; Всеукр. громад. орг. "Укр. асоціація ендоваскулярної нейрорентгенохірургії" ; голов. ред. Щеглов Д.В. – Київ, 2017. – № 2 (20). – С. 57-67. – ISSN 2304-9359
1004050
  Скирда А.С. Порівняння ефективності методу лічби фотонів з методом вимірювання постійного струму / А.С. Скирда, І.М. Перетятко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 343-350. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  Проаналізовано вплив умов реєстрації на можливе співвідношення сигнал/шум в залежності від методу одержання вихідної реакції фотоелектронного помножувача (ФЕП). Описано експериментальну установку для порівняння ефективності методу постійного струму ...
1004051
  Бабута М О. Линчак Порівняння ефективності нової таргетної сполуки похідного малеіміду і цитостатика 5-фторурацилу про хемоіндукованому раку товстої кишки у щурів / М О. Линчак Бабута, В.К. Рибальченко // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2014. – № 2
1004052
  Міненко П. Порівняння ефективності статистичних критеріїв оптимізації розв"язків обернених задач гравіметрії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 54-58. – (Геологія ; Вип. 59). – ISSN 1728-3817


  Всі представлені методи умовної та безумовної оптимізації дають якісну картину розподілу щільності гірських порід (ЩГП), але з різним ступенем її відновлення, і їхні розв"язки можуть бути використані як стартові умови для будь-якого іншого методу, що ...
1004053
  Марцонь О. Порівняння ефективності функціонування пенсійних систем на прикладі країн ОЕСР // Дослідження міжнародної економіки : збірник наукових праць / Ін-т світової економіки і міжнар. відносин Нац. акад. наук України. – Київ, 2012. – Вип. 4 (73). – С. 110-118


  ОЕСР - (Організації економічного співробітництва та розвитку) - країни із розвиненим пенсійним сектором.
1004054
  Дядченко Г. Порівняння з лексичними центрами - соматизмами в мові української поезії кінця XX - початку XXI століття // Культура слова : науково-популярне видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. мови. – Київ, 2015. – Вип. 83. – С. 55-58. – ISSN 0201-419
1004055
  Кондратенко С.І. Порівняння з фітокомпонентом у художніх творах Олеся Гончара // Український смисл : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – № 1. – С. 185-192


  Здійснено структурно-семантитчний аналіз порівнянь із фітокомпонентами на матеріалі прозових творів Олеся Гончара
1004056
  Синиця А.Д. Порівняння західного і східного типу філософування в компаративістській філософії // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квітня 2014 року) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 1. – С. 262-263
1004057
  Чуканова С.О. Порівняння змісту підготовки здобувачів вищої освіти за напрямом "Бібліотекознавство та інформологія" в Україні та США // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2016. – № 1. – C. 16-22. – ISSN 2411-1317
1004058
  Савусін М.П. Порівняння значень складності систем на базі негентропійної міри різноманітності // Перспективи : соціально-політичний журнал / Держ. закл. "Південноукраїн. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського" ; редкол.: Борінштейн Є.Р., Наумкіна С.М., Балашенко І.В. [та ін.]. – Одеса, 2015. – № 3 (65). – С. 108-122. – (Серія: філософія). – ISSN 2310-2896


  "В параметричному варіанті загальній теорії систем (ЗТС ПВ) за допомогою негентропії можна вимірювати складність системи за певним її системним параметром. Негентропію також можнатрактувати й як ту різноманітність, яка вводиться в систему при ...
1004059
  Ржевська В.С. Порівняння зобов"язань сторін за Північноатлантичним і Варшавським договорами // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 58. – С. 585-588. – ISSN 1563-3349


  Здійснено аналіз спільних і відмінних рис міжнародно-правових зобов"язань сторін за договорами, які юридично оформити блокове протистояння "холодної війни".
1004060
  Савельєв Ю. Порівняння і оцінка розвитку сучасних суспільств: перспектива теоретичного синтезу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 15-22. – (Соціологія ; вип. 1 (7)). – ISSN 1728-3817


  В статті уточнюються наявні підходи компаративного аналізу і оцінки рівня розвитку різних суспільств із врахуванням їхніх цивілізаційних характеристик. Таке уточнення дозволяє розв"язати фундаментальну суперечність теорій розвитку сучасного суспільства ...
1004061
  Горовий Д.А. Порівняння інвестицій на формування нематеріальних активів в Україні // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2016. – № 2 (13), т. 2. – С. 94-103. – ISSN 2226-8820
1004062
  Сібекіна А.Ю. Порівняння ключових параметрів угоди про асоціацію Україна–ЄС та членства в Митному союзі Росії, Казахстану, Білорусі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2013. – Вип. 116, (ч. 2). – С. 77-82. – ISSN 2308-6912


  Стаття стосується актуальної теми вибору інтеграційного вектору України, виходячи з наближення підписання у листопаді 2013 р. угоди про Асоціацію України з ЄС, складовою якої стане Угода про зону вільної торгівлі України з ЄС. Розглядаються та ...
1004063
  Бурчак О.В. Порівняння коефіцієнтів ароматичності вугільної речовини в процесі вуглефікації / О.В. Бурчак, В.В. Трачевський, О.К. Балалаєв // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 124. – С. 208-215 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1607-4556
1004064
  Лантінов Я.О. Порівняння кримінально-правової охорони основ громадянського суспільства в Україні та європейських державах балтійського регіону // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України. – Харків, 2015. – № 2 (10). – C. 29-37. – ISSN 2304-4556
1004065
  Коваль О.В. Порівняння майнових прав, права власності та речових прав // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2013. – № 2 (66). – С. 170-174. – ISSN 2078-3566
1004066
  Нефьодов О.О. Порівняння методів виробництва ядерного палива / О.О. Нефьодов, О.М. Двоєглазов // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 85
1004067
  Пирогов Д.А. Порівняння методів моделювання регіональних економічних систем кластерного типу // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2016. – Т. 1, вип. 1 : Економічні науки. – С. 138-144. – ISSN 1996-5931
1004068
  Марченко О.О. Порівняння методів онтологічного семантичного аналізу та алгоритмів латентного семантичного аналізу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 169-174. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Метою даної роботи є порівняльний аналіз двох основних сучасних напрямів інтелектуальної обробки текстів природною мовою - експліцитних методів семантичного аналізу текстової інформації та методів латентного семантичного аналізу. Основна увага в роботі ...
1004069
  Луцька Н.М. Порівняння методів робастно-оптимальних систем керування для технологічних об"єктів із невизначеностями // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 256. – С. 122-128 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – (Серія "Техніка та енергетика АПК"). – ISSN 2222-8594
1004070
  Кітц Р.Р. Порівняння механізмів забезпечення фінансової стабільності в Україні та в розвинутих країнах в умовах кризи / Р.Р. Кітц, Б.М. Мізюк // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 6 : Ідентифікація національної моделі енергетичної безпеки України. – C. 186-191. – ISSN 2222-4459
1004071
  Войновський А.С. Порівняння мінерагенії структурно-речовинних комплексів раннього докембрію Українського щита та щитів західної частини екваторіальної Африки (Ангольський, Майомбе, Касаї) // Мінеральні ресурси України (МРУ) : науковий журнал / Мін. екол. та прир. ресур. Укр. Укр. держ. геологорозвід. ін-т. – Київ, 2015. – № 1. – С. 13-19 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1682-721Х
1004072
  Донченко В.С. Порівняння ММП та Гок-оцінок в задачі детекції кривої на фоні просторового шуму / В.С. Донченко, В.М. Шпак // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 177-182. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  Робота досліджує властивості ГОК оцінок для детекції кривих на фоні просторового шуму. Для порівняння з класичними статистичними процедурами побудована функція ММП та відповідна процедура оцінювання.
1004073
  Обуховський В.В. Порівняння моделей опису в"язкості бінарних молекулярних сумішей / В.В. Обуховський, А.В. Шилін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 157-164. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 3). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409
1004074
   Порівняння морфофункціональних ознак клітинних культур після впливу трастузумабу / О.О. Калмикова, О.І. Джус, Г.М. Світіна, Г.В. Островська, Л.В. Гарманчук // Клиническая онкология / ООО "МОРИОН"; Нац. ин-т рака МЗ Украины. – Киев, 2015. – № 2 (18). – С. 69
1004075
  Кривошеїн О.О. Порівняння наземних вимірювань сонячної радіації із супутниковими даними в межах областей України за період 2001 – 2009 рр. // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2013. – Вип. 9. – C. 93-103


  Проведено порівняння супутникових значень сонячної радіації з наземними на трьох територіальних рівнях (країна, область, станція) з подальшим визначенням доцільності використання супутникових даних роздільною здатністю 0.25.0.25 градусів на цих рівнях ...
1004076
  Бек М. Порівняння національних законів США та ФРН у сфері здійснення ДЗЗ // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 1. – С. 129-133


  Правового регулювання здійснення діяльності з дистанційного зондування Землі.
1004077
  Семенова С. Порівняння обліку запасів в Україні з країнами ЄС відповідно до вимог міжнародних стандартів та директиви 2013/34/ЄС // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; редкол.: Єфіменко В.І., Голов С.Ф., Колюжна Є.Л. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 9. – С. 18-32
1004078
  Довганюк В.М. Порівняння обсягів депозитів банківської системи та системи кредитної кооперації України // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 11 (185). – С. 341-350. – ISSN 1993-6788
1004079
  Соколовська Є.В. Порівняння основних індексів соціального статусу з композитними змінними // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 258
1004080
  Єрмошенко А.М. Порівняння основних моделей банківського страхування // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 3. – С. 167-174. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті здійснено порівняння основних моделей банківського страхування з нормативно-правової та практичної точок зору.
1004081
  Глієва С.Г. Порівняння оцінок правильної зміни, побудованих за спостереженнями одного процесу дробового ефекту / С.Г. Глієва, О.М. Іксанов // International conference Prediction and decision making under uncertainties (PDMU-2001), September 11-14, 2001 : abstracts / Prediction and decision making under uncertainties (PDMU-2001), intern. conference. – Київ : Київ. ун-т, 2001. – С. 70-71
1004082
  Машков А. Порівняння поглядів І. Пригожина та Г. Хакена в контексті аналізу можливостей застосування синергетики як теоретичної основи дослідження державно-правової дійсності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 79-84. – (Юридичні науки ; Вип. 72/73). – ISSN 1728-3817


  Викладено основні ідеї І. Пригожина і Г. Хакена в галузі синергетики, обгрунтовується принципова можливість застосування синергетичних підходів для дослідження державно-правової дійсності. The article narrates about main ideas of I. Prygogin and H. ...
1004083
  Шевченко Я. Порівняння політики депортації кримських татар 1944 року в СРСР з сьогоднішньою позицією РФ в Криму // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. комітет: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет ; Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 2. – С. 210-213
1004084
  Орленко Б. Порівняння правового становища біржового брокера та дилера за законодавством США та України // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 283-285. – ISBN 978-617-7069-28-6
1004085
  Кохан О.О. Порівняння правового становища київського міщанства до і після ліквідації магдебурзького права в кінці XVIII - середині ХІХ ст. // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2017. – Вип. 47. – С. 66-71. – ISSN 2076-8982
1004086
   Порівняння практики розробки та впровадження клінічних настанов / О.М. Ліщишина, А.В. Степаненко, Є.О. Мельник, Є.І. Рубцова // Український медичний часопис : науково-практичний загальномедичний журнал / ТОВ "МОРІОН" ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України ; голов. ред. І.С. Зозуля ; ред. рада: Ю.Г. Антипкін, Д.А. Базика, В.В. Бережний [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (123), т. 2. – С. 52-60. – ISSN 1562-1146
1004087
  Гулєвська Г. Порівняння предмета та метода регулювання трудового права і міжнародного приватного права України / Г. Гулєвська, С. Сергєєва, Я. Сидоров // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 3. – С. 9-13.
1004088
  Шевченко М. Порівняння при моделюванні образу Богдана Хмельницького у творах на історичну тематику // Богдан Хмельницький як історична постать і літературний персонаж : Матеріали міжвузівської наукової конф. 20 грудня 1995 року / КУ ім. Т. Шевченка; Ред.кол.: П.П.Кононенко, М.К.Наєнко, М.М.Конончук (відп.за вип.) Г.Ф. Семенюк, Г.О.Бандура, та ін. – Київ : Живиця, 1996. – С. 126-128
1004089
  Фурман Анатолій Порівняння принципів і параметрів наукового проектування традиційної та інноваційної систем освіти // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – № 4 (34). – С. 137-163. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-2131
1004090
  Педько Т.П. Порівняння психоаналітичної та літературної точок зору на символічний зміст твору Е. Хемінгуея "Старий і море" // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.І. Кузьмінський та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 175-177. – (Серія "Психолого-педагогічні науки" ; ч. 2)
1004091
  Магеррамова Ю.А. Порівняння реалізації концепції держави загального добробуту в Швеції та Норвегії // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 53. – С. 125-136
1004092
  Лозицька Н.Й. Порівняння результатів візуальних вимірювань напруженості магнітних полей сонячних плям в трьох обсерваторіях / Н.Й. Лозицька, В.Г. Лозицький // Астрономія та фізика космосу в Київському університеті : збірка тез доп. : міжнар. конф. в рамках IX Всеукр. фестивалю науки присвяч. 170-річниці Астроном. обсерваторії Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 110 річниці проф. С.К. Всехсвятського, 100 річниці М.А. Яковкіна : 25-29 трав. 2015 р. / [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; наук. орг. комітет: Вижва С.А. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 59-60
1004093
  Гопчак І.В. Порівняння результатів екологічної оцінки сучасного стану якості води річок Волинської області з екологічними нормативами // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2006. – Т. 9. – С. 148-156. – Бібліогр.: 3 назви
1004094
  Ігнатюк А.О. Порівняння рівнів суспільного добробуту у США і Німеччині : світове господарство і міжнародні економічні відносини // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 4 (118). – С. 12-20 : Рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
1004095
  Маслов Г.Л. Порівняння різних метод визначати родючість грунтів. / Г.Л. Маслов. – К., 1930. – 24с.
1004096
  Зінов В. та інш. Порівняння різних методів оцінки вартості інтелектуальної власності // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2002. – № 4. – С.15-39. – ISSN 1608-6422
1004097
  Ляпіна К.М. Порівняння розвитку малого підприємництва в країнах ЄС та в Україні / К.М. Ляпіна, Д.В. Ляпін // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 87-91.
1004098
   Порівняння росту міцелію опенька теплолюбного Agrocybe cylindracea на різних агар-агарових середовищах / A. Jasinska, C.A. Bдoвeнкo, M. Siwulski, L. Davidowicz // Сільське господарство та лісівництво : збірник наукових праць: журнал науково-виробничого та навчального спрямування / М-во освіти і науки України, Вінн. нац. аграр. ун-т ; редкол.: Заболотний Г.М., Яремчук О.С., Роїк М.В. [та ін.]. – Вінниця, 2016. – № 4. – С. 153-161 : табл. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 2476626
1004099
  Кожем"якіна С.М. Порівняння системи економічних показників прогнозування України та інших країн (ЄС. Болгарії) // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 7/8 (86/87). – С. 20-25.
1004100
  Чепіжний А.В. Порівняння способів знаходження закону відносного руху частинки вздовж прямолінійної лопатки на відцентровому апараті / А.В. Чепіжний, С.Ф. Питипака, А.В. Несвідомін // Інженерія природокористування : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Харк. нац. техн. ун-т с.-г. ім. П. Василенка ; редкол.: Мельник В.І., Лук"яненко В.М., Чигрина С.А. [та ін.]. – Харків, 2016. – № 2 (6). – С. 68-73 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2311-1828
1004101
  Кормуш О. Порівняння способів прояву батьківської любові до дитини в японській та українській родинах // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2014. – Вип. 49. – С. 44-51


  Статтю присвячено порівнянню способів вираження батьківської любові до дітей в японській та українській родинах. На матеріалі підручників та збірників порад для батьків досліджені способи, що рекомендуються батькам обох країн. За результатами ...
1004102
  Доморослий Б. Порівняння творчості та поглядів Лесі Українки і Халіде Едіб Адивар // Українські студії з філології / Inst. culturel de Solenzara ; Acad. des sciences de l"enseignement superieur d"Ukraine, Conseil des jeunes chercheurs ; dossier dirige par Athanase Vantchev de Thracy, Iouriї Mosenkis, Dmytro Tchystiak. – Paris : Institut Culturel de Solenzara, 2012. – С. 256-259. – ISBN 978-2-919320-35-6
1004103
  Прокопчук С.І. Порівняння точності прогнозування показників діяльності заводів залізобетонних виробів і конструкцій України : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 1 (103). – С. 237-244 : Табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
1004104
  Шаля О.І. Порівняння у соціокультурному просторі // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 31. – C. 376-383


  Мови слугують віддзеркаленням людських культур. Це означає, що мова є інструментом вираження культурних цінностей. Метою цієї статті є виявлення того, що порівняння уживається для відображення універсальних та культурно-специфічних концептів у ...
1004105
  Мізін К. Порівняння у фразеології / Костянтин Мізін. – Вінниця : Нова Книга, 2009. – 240 с. – ISBN 978-966-382-168-9
1004106
  Гуда О. Порівняння факторів формування селевих процесів в басейні річки Тиса (Закарпаття) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 8-12. – (Геологія ; Вип. 56). – ISSN 1728-3817


  Визначено та проаналізовано основні чинники формування селевих потоків в басейні річки Тиса в межах Тячівського та Воловецького районів Закарпатської області. Розглянуто небезпечні геологічні процеси, що відбулися в період 1998-1999 рр, 2006 р. та ...
1004107
  Маляренко В.М. Порівняння фасційованих та звичайних стебел Cactaceae A.L. Juss. за вмістом білків та оводненістю / В.М. Маляренко, Н.В. Нужина // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 32-35. – (Серія: Біологія ; № 3 (70)). – ISSN 2078-2357
1004108
  Прісняков В.Ф. Порівняння фінансово-економічної стійкості ринкової і планової економік // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 10. – С. 49-60
1004109
  Кулинич М. Порівняння фінансової звітності суб"єктів малого та мікропідприємництва України та країн ЄС / М. Кулинич, А. Круглій // Україна та Польща: минуле, сьогодення, перспективи : науковий збірник / Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; Ін-т Польщі ; Генерельне консульство РП у Луцьку ; редкол.: Сухарєва С.В., Цьолик Н.М., Оляндер Л.К. [та ін.]. – Луцьк, 2017. – Т. 7. – С. 87-91. – ISSN 2306-028X
1004110
  Гончар В.Г. Порівняння фінансової стійкості підприємств на основі найбільш поширених показників // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 10. – С. 87-92. – ISSN 2306-6806
1004111
  Кофанова О. Порівняння хімічної складової программ підготовки майбутніх бакалаврів-екологів у деяких технічних ВНЗ України, університетах Австралії та нової Зеландії // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / МОНУ ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т вищ. освіти НАПН України та ін. – Київ, 2011. – № 4 ( 43). – С. 95-104. – ISSN 2078-1016


  У статті досліджено структуру хімічного компонента програм підготовки майбутніх інженерів-екологів у деяких університетах України, Австралії та Нової Зеландії.
1004112
  Лозицький В. Порівняння хромосферних і фотосферних магнітних полів у двох сонячних спалахах балів Х1.1/4N і Х17.2/4B / В. Лозицький, Н. Лозицька // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 47-51. – (Астрономія ; вип. 2 (56)). – ISSN 1728-3817


  Із порівняння спектрально-поляризаційних вимірювань магнітного поля у двох потужних сонячних спалахах (28 жовтня 2003 р. балу Х17.2/4B і 17 липня 2004 р. балу X1.1/2N), виконаних у лініях FeI і D1 NaI, випливає, що ефективне магнітне поле Beff було ...
1004113
  Мартинюк П.М. Порівняння чисельних розв"язків двовимірних задач сітковими та безсітковими методами // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 274-279. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISSN 1812-5409


  Наведено схему чисельного розв"язання двовимірної нелінійної крайової задачі сітковими та безсітковими методами Запропоновано структуру класів при об"єктно-орієнтованому програмуванні вказаних методів. Наведено результати чисельних експериментів. ...
1004114
  Молчко О. Порівняння як асоціативний тип фрейму: спроба перекладознавчого аналізу // Іноземна філологія / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 127, ч. 1. – С. 151-157. – ISSN 2078-340X


  Розглянуто питання відтворення концепту, вербалізованого порівняльною конструкцією як асоціативним типом фрейму, в перекладі у процесі українсько-англійського зіставлення.
1004115
  Супрун В. Порівняння як конструент портретопису жінки в українській художній літературі // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 16. – С. 285-286
1004116
  Клименко Н.Ф. Порівняння як основа творення композитних дієслів (зіставний аспект) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 250-258


  У статті розглянуто складні дієслова новогрецької та української мов, що утворені з використанням порівняння, розкрито різну продуктивність їх у двох зіставлюваних мовах, як і формування переносних значень. В статье рассматриваются сложные глаголы ...
1004117
  Майборода Н. Порівняння як риса індивідуального стилю Д. Яворницького // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 191-194. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 26)


  Стаття присвячена виявленню місця порівнянь в індивідуальній мовній картині світу Д. Яворницького. Описано тематичні групи порівнянь, проаналізовано зв"язок їх семантики з ідейно-художнім задумом твору
1004118
  Гадюк Р.В. Порівняння як складова поетичної образності Богдана-Ігоря Антонича / Р.В. Гадюк, І.М. Потапчук // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – С. 37-40. – (Філологічні науки ; вип. 8)
1004119
  Смущинська І. Порівняння як стилістична фігура з погляду інтерпретації та перекладу // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 2 (44). – С. 302-308


  У статті досліджуються проблеми аналізу та інтерпретації порівняння як стилістичної фігури, узагальнюються теоретичні підходи до неї з сучасних позицій, робиться співставлення на матеріалі французької та української мов. В статье изучаются проблемы ...
1004120
  Крившенко Я.Д. Порівняно генетичне вивчення D.buscki i D. melanogoster : Дис... наук: / Крившенко Я.Д.;. – К, 1938. – 101л. – Бібліогр.:л.1-9
1004121
  Мідянка П.М. Поріг / П.М. Мідянка. – К, 1987. – 37с.
1004122
  Мовчан П.М. Поріг : поезії / П.М. Мовчан. – Київ, 1988. – 233 с.
1004123
  Борунь К. Поріг безсмертя / К. Борунь. – К., 1973. – 245с.
1004124
  Сірук М. Поріг болю // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 19 березня (№ 47). – С. 4


  Як зупинити Кремль? "День" звернувся до експертів новоствореного Центру вивчення Росії.
1004125
  Поліщук Б.Н. Поріг рідної хати : повісті / Б.Н. Поліщук. – Київ : Радянський письменник, 1988. – 340, [2] с.
1004126
  Мельничук Ю.С. Поріддя Іуди / Ю.С. Мельничук. – Львів, 1959. – 96с.
1004127
  Носенко О.Є. Поріддя осатанілих : оповідання / О.Є. Носенко. – Київ, 1967. – 104 с.
1004128
  Яловий В. Поріднені міста Києва: досвід і проблеми регіональної дипломатії // Всесвіт : Журнал іноземної літератури.Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2002. – № 5/6. – С.137-141
1004129
  Борисенко В.П. Поріднилися Десна і Лаба / В.П. Борисенко. – К., 1985. – 64с.
1004130
  Карабан В.І. Поріняльне узусознавство // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2015. – Вип. 51. – С. 190-197


  У статті пропонується новий напрямок досліджень - порівняльне узусознавство, який має теоретичне значення для подальшого розвитку порівняльних досліджень мов та практичну цінність для викладання іноземних мов, перекладознавства і практики ...
1004131
  Антонюк Н. Порльща як медіатор переговорного процесу між Україною та ЄС / Н. Антонюк, О. Краєвська // Stosunki polsko-ukrainskie 1991-2014 : proba bilansu / red. nauk.: Marek Pietras, Markijan Malskyj, Beata Surmacz. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej, 2016. – С. 317-332. – ISBN 978-83-7784-784-8
1004132
  Жадан С. Порно : рассказ // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2007. – № 12. – С. 104-112. – ISSN 0012-6756
1004133
  Бондаренко К. Порнография возрождения // Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Киев, 2008. – № 39. – С. 68-71.


  Історія Галичини ХІХ ст. Початок галицько-русинського національного відродження, біля джерел якого були такі діячі як: М. Шашкевич, І. Вагилевич, Я. Головацький, Д. Зубрицький, М. Устиянович. Роль начальника львівської поліції Леопольда Захера ( батька ...
1004134
  Гомбрович В. Порнографія : [роман] / Вітольд Гомбрович ; з пол. пер. Олександр Гриценко. – Львів : ВСЛ, 2015. – 168, [2] с., [7] арк. іл. : іл. – Пер. за вид.: Pornografia / Witold Gombrowicz: Krakow: Wydaw. Literackie, 1990. – (Вавилонська бібліотека. Перекладацький громадський проект). – ISBN 978-617-679-146-1
1004135
  Константінов С.Ф. Порнографія як фактор, що впливає на маргіналізацію жінок // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 4. – С. 68-75.
1004136
  Якимчук М.К. Пороблеми встановлення об"єктивних ознак кримінально- караного порушень правил безпеки дорожнього руху і експлуатації транспорту // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2003. – С.109-114. – (Правознавство ; вип. 187). – ISBN 966-568-649-6
1004137
   Поровое пространство и органическое вещество коллекторов и покрышек. – М. : Наука, 1986. – 94с.
1004138
  Энгельгардт В. Поровое пространство осадочных пород. / В. Энгельгардт. – М., 1964. – 232с.
1004139
  Затенацкая Н.П. Поровые воды глинистых пород и их роль в формировании подземных вод / Н.П. Затенацкая. – Москва : АН СССР, 1963. – 144с.
1004140
  Затенацкая Н.П. Поровые воды осадочных пород. (Их значение при гидрогеологических и инженерно-геологических исследованиях). / Н.П. Затенацкая. – М., 1974. – 15с.
1004141
   Поровые растворы в геологии. – Минск : Наука и Техника, 1980. – 157с. : Ил. – Библиогр.: с.150-154
1004142
   Поровые растворы горных пород как среда обитания микроорганизмов. – Новосибирск : Наука, 1981. – 175с.
1004143
  Сухоребрый А.А. Поровые растворы зоны аэрации южных степных районов Украины // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2013. – № 4. – С. 63-72. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 0367-4290
1004144
  Матвеева Л.И. Поровые растворы месторождений полезных ископаемых / Л.И. Матвеева. – Минск, 1986. – 148с.
1004145
  Богомолов Г.В. Поровые растворы осадочных пород солеродных бассейнов / Г.В. Богомолов, Л.И. Матвеева, М.Ф. Козлов. – Минск : Наука и Техника, 1980. – 141с.
1004146
  Сухоребрый А.А. Поровые растворы слабопроницаемых пород инфильтрационной водонапорной системы Конкско-Ялынской впадины // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2005. – № 4. – С. 60-65. – Библиогр.: 3 назв. – ISSN 0367-4290
1004147
  Бэлэицэ Джорде Порог / Бэлэицэ Джорде. – Бухарест, 1967. – 46с.
1004148
  Гартунг Л.А. Порог / Л.А. Гартунг. – Новосибирск, 1968. – 176с.
1004149
  Долгий В.Г. Порог / В.Г. Долгий. – М., 1974. – 439с.
1004150
  Кайяк В.К. Порог / В.К. Кайяк. – Москва, 1979. – 248с.
1004151
  Катаева Р.А. Порог / Р.А. Катаева. – Харьков, 1983. – 55с.
1004152
  Долгий В.Г. Порог / В.Г. Долгий. – Калининград, 1985. – 381с.
1004153
  Дударев А А. Порог : пьесы / А А. Дударев, ; пер. с белорус. – Москва : Советский писатель, 1989. – 279 с.
1004154
  Есиненку Н. Порог любви : рассказы / Н. Есиненку. – Кишинев : Литература артистикэ, 1959. – 159 с.
1004155
  Проскурин П.Л. Порог любви : Повести / П.Л. Проскурин. – Москва : Советский писатель, 1986. – 636с.
1004156
  Проскурин П.Л. Порог любви. / П.Л. Проскурин. – М.
1. – 1987. – 79с.
1004157
  Проскурин П.Л. Порог любви. / П.Л. Проскурин. – М.
2. – 1987. – 63с.
1004158
  Гуссаковская О.Н. Порог открытой двери / О.Н. Гуссаковская. – М., 1978. – 95с.
1004159
  Мелков Г.А. Порог параметрического возбуждения спиновых волн в железоитриевом гранате при низких температурах / Г.А. Мелков, В.С. Житнюк, Б В. Черепанов // ФТТ, 1980. – №1
1004160
  Арясова О.В. Порог протекания и проницаемость частично расплавленных полиминеральных агрегатов // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2011. – Т. 33, № 2. – С. 116-121 : Рис., табл. – Бібліогр.: с. 121. – ISSN 0203-3100
1004161
  Рубенок О.Ф. Порог чувствительности. / О.Ф. Рубенок. – Новгород, 1989. – 223с.
1004162
  Тургенев И.С. Порог. (Не вошедшее в собрание сочинений "Стихотворения в прозе") / И.С. Тургенев. – СПб., 1906. – 8с.
1004163
  Егоров А.Н. Пороги / А.Н. Егоров. – Калинин, 1963. – 150с.
1004164
  Филев Б.А. Пороги / Б.А. Филев. – М, 1965. – 86с.
1004165
  Семенов В.П. Пороги : стихи / В.П. Семенов ; [ил.: Заур-Бек Абоев]. – Мурманск : Кн. изд-во, 1968. – 127 с.
1004166
  Бразов Л.П. Пороги : повісті / Л.П. Бразов. – Київ : Радянський письменник, 1972. – 330 с.
1004167
  Тарновський М.Ю. Пороги : повість / М.Ю. Тарновський. – Львів : Каменяр, 1976. – 291 с.
1004168
  Боцу П.П. Пороги : стихи и поємі / П.П. Боцу; пер. с молд. – Москва : Советский писатель, 1977. – 207 с.
1004169
  Грекова И. Пороги / И. Грекова. – М., 1986. – 541с.
1004170
  Мурзаков В.Н. Пороги / В.Н. Мурзаков. – Омск, 1986. – 396с.
1004171
  Сердюк Ю.А. Пороги / Сердюк Ю.А. – Москва, 1988. – 158 с.
1004172
   Пороги : Часопис для українців в Чеській республіці. – Прага, 1997


  1997. N 1/2
1004173
   Пороги : Часопис для українців в Чеській республіці. – Прага, 1998


  1997. N 1/2
1004174
   Пороги : Часопис для українців в Чеській республіці. – Прага
Т 1-4. – 1999


  1997. N 1/2
1004175
   Пороги : Часопис для українців в Чеській республіці. – Прага
№ 1-3. – 2000


  1997. N 73
1004176
   Пороги : Часопис для українців в Чеській республіці. – Прага
№ 4. – 2000
1004177
   Пороги : Часопис для українців в Чеській республіці. – Прага
№1-4. – 2001


  1997. N 73
1004178
   Пороги : Часопис для українців в Чеській республіці. – Прага
№1. – 2002
1004179
   Пороги : Часопис для українців в Чеській республіці. – Прага
№ 2. – 2002
1004180
   Пороги : Часопис для українців в Чеській республіці. – Прага
№ 3. – 2002
1004181
   Пороги : Часопис для українців в Чеській республіці. – Прага
№ 4. – 2002
1004182
  Чайківський О.Я. Пороги : вірші / Олесь Чайківський ; [худож. Л.С. Дем"янишина]. – Одеса : Астропринт, 2018. – 87, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-927-381-9
1004183
  Шерех Юрій Пороги i запорiжжя : Литература. Мистецтво. Ідеологія: В 3-х томах / Шерех Юрій; Ред рада: В.О.Шевчук; Упоряд. Р.Корогодський. – Харків : Фолио. – (Українська література ХХ століття). – ISBN 966-03-0013-1
Т.1. – 1998. – 607с.
1004184
  Шерех Юрій Пороги i запорiжжя : Литература. Мистецтво. Ідеологія. Три томи / Шерех Юрій; Ред. рада В.О.Шевчук; Упоряд. та прим. Р.Корогодський. – Харків : Фоліо. – (Українська література ХХ століття). – ISBN 966-03-0014-Х
Т.2. – 1998. – 367с.
1004185
  Шерех Юрій Пороги i запорiжжя : Литература. Мистецтво. Ідеологія: Три томи / Шерех Юрій; Ред. рада В.О.Шевчук; Упоряд.та прим. Р.Корогодський. – Харків : Фоліо. – (Українська література ХХ століття). – ISBN 966-03-0015-8
Т.3. – 1998. – 431с.
1004186
  Сердюк Ю.О. Пороги віку : поезії / Ю.О. Сердюк. – Київ : Молодь, 1967. – 94 с.
1004187
  Руя В. Пороги Даугавы не замерзают : патетич. мозаика / Валдис Руя; пер. с латыш.Л.Романенко. – Москва : Советский писатель, 1980. – 119 с.
1004188
  Шерех Ю.В. Пороги і запоріжжя: Література. Мистецтво. Ідеології. : [в 3 т.] / Юрій Шерех ; [худож.-оформлювач О.М. Артеменко]. – Харків : Фоліо. – ISBN 978-966-03-5865-2
Т. 1. – 2012. – 570, [3] с.


  Юрій Шерех (Шевельов, 1908—2002) — видатний славіст-мовознавець, історик української літератури, лауреат Шевченківської премії, активний учасник наукового та культурного життя діаспори, автор багатьох книг і наукових праць. «Я мене — мені... (і ...
1004189
  Шерех Ю.В. Пороги і запоріжжя: Література. Мистецтво. Ідеології. : [в 3 т.] / Юрій Шерех ; [худож.-оформлювач О.М. Артеменко]. – Харків : Фоліо. – ISBN 978-966-03-5866-9
Т. 2. – 2012. – 345, [4] с.


  Юрій Шерех (Шевельов, 1908—2002) — видатний славіст-мовознавець, історик української літератури, лауреат Шевченківської премії, активний учасник наукового та культурного життя діаспори, автор багатьох книг і наукових праць. «Я мене — мені... (і ...
1004190
  Шерех Ю.В. Пороги і запоріжжя: Література. Мистецтво. Ідеології. : [в 3 т.] / Юрій Шерех ; [худож.-оформлювач О.М. Артеменко]. – Харків : Фоліо. – ISBN 978-966-03-5867-6
Т. 3. – 2012. – 409, [3] с. – Бібліогр. в підрядк. прим.


  Юрій Шерех (Шевельов, 1908—2002) — видатний славіст-мовознавець, історик української літератури, лауреат Шевченківської премії, активний учасник наукового та культурного життя діаспори, автор багатьох книг і наукових праць. «Я мене — мені... (і ...
1004191
  Корнєєв В. Пороги і можливості фінансової стабілізації // Формування ринкової економіки в Україні : науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2009. – Вип. 19 : Фінансово-економічні проблеми розвитку економіки України. – С. 57-61. – ISSN 0201-758Х
1004192
  Булгакова Н. Пороги на потоке. Конвейер по выдаче дипломов остановят? // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2014. – 17 января № (1/2). – С. 5


  Мониторинг российских вузов начался 15 августа 2013 года. В нем приняли участие 934 государственных, негосударственных, муниципальных и региональных вуза и 1478 филиалов. По итогам заседания 13 декабря требующими оптимизации были признаны 45 вузов и ...
1004193
  Галушко К. Пороги російського "історичного лібералізму" // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 12 (332). – С. 20-22. – ISSN 1996-1561


  Як історики з Росії оцінюють події в Україні.
1004194
  Волошин В.В. Пороги Середнього Побужжя // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2016. – № 6 (172). – С. 28
1004195
  Пилипенко О.І. Порогова просторово-періодична структура в нематичній комірці в світловому та статичному електричних полях / О.І. Пилипенко, М.Ф. Ледней // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 52
1004196
  Дертоузос М. Пороговая логика / М. Дертоузос. – М, 1967. – 343с.
1004197
  Коротченков Олег Олександрович Порогові акусто-оптичні явища в кристалах та низькорозмірних структурах : 01.04.07 : Дис. ... доктора фіз.-мат. наук / Коротченков Олег Олександрович; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 1999. – 265 л. – Бібліогр. : л. 247-265
1004198
  Коротченков О.О. Порогові акусто-оптичні явища в кристалах та низькорозмірних структурах : Автореф. ... д-ра фіз.-математ. наук: 01.04.07 / Коротченков О.О.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 1999. – 28 с. – Бібліогр.: 23 - 25 с.
1004199
  Коротченко О.О. Порогові акусто-оптичні явища в кристалах та низькорозмірних структурах : Автореф... докт. фіз. мат.наук: 01.04.07 / Коротченко О. О.; КУ ім. Шевченка. – К., 1999. – 28л.
1004200
  Усар І.Я. Порогові стратегії для систем з повторними викликами // International Ukrainian-Polish workshop Problems of stochastic and discrete optimization, May 10-15, 2005 : abstracts / Problems of stochastic and discrete optimization, intern. Ukrainian-Polish workshop. – [S. l : s. n], 2005. – С. 95-97
1004201
   Пороговые свойства Ni и Zn СВЧ ферритов / Г.А. Мелков, Е.С. Фомина, А.Л. Луценко, рашевская, А.П. Сафантьевский, Л.М. Лазебная // Электроника СВЧ. Сер. 1, Ферритовые СВЧ приборы и материалы, 1987. – №1, 2
1004202
   Пороговые сигналы. – Москва : Советское радио, 1952. – 403 с.
1004203
  Болотин И.М. Пороговые устройства для приборов автоматического контроля и регулирования. / И.М. Болотин, В.А. Павленко. – Москва, 1970. – 97с.
1004204
   Пороговые элементы на разветвленных магнитных сердечниках. – М., 1973. – 142с.
1004205
  Богодар Е.Д. Пороговый анализ в контруктивных экономико-географических исследованиях городов и их систем : Автореф... канд. георг.наук: 11.00.02 / Богодар Е. Д.; МГУ. – М., 1980. – 24л.
1004206
  Мовчан Н.П. Пороговый катодический парабиоз и пороговый электронаркоз. : Автореф... канд. биол.наук: / Мовчан Н.П.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1951. – 12 с.
1004207
   Порода : антологія укр. письменників Донбасу / упоряд. Веніаміна Білявського і Микити Григорова ; [редкол.: А. Курков та ін.] ; передм. Івана Дзюби. – Київ : Легенда, 2017. – 381, [3] с. – ISBN 978-966-97689-1-9
1004208
  Шумарова Н.П. Породження та сприймання мовлення як основа комунікаційного процесу // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 45, жовтень - грудень. – C. 17-20


  У статті йдеться про процес комунікаци та його основні складники - породження та сприймання мовлення, їх структуру та особливості реалізації, пов"язані з розумовою діяльністю людини. The article talks about the process of communication and its main ...
1004209
  Ярун Г.М. Породжувальні явища у структурах змісту українського пити і праслов"янського piti // Магістеріум / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2016. – Вип. 62 : Мовознавчі студії. – С. 100-102. – ISSN 1996-9872


  У статті досліджено особливості змісту сучасної української мовної одиниці пити та її праслов’янського відповідника *piti, встановлено взаємовідношення між структурами їхнього змісту. У ретроспекції та проспекції простежуються породжувальні явища як ...
1004210
  Лазаренко М.І. Породи з ходами кольчастих червів у візейських відкладах Західного Донбасу / Лазаренко М.І. , Петров В.Г. – Москва, 1960. – с.12
1004211
  Ненадкевич-Говорова Породи родини гранітів / Ненадкевич-Говорова. – Б.м. : Б.в. – 13с.
1004212
  Литвяк М.М. Породненные броней: 2-я гвард. танковая армия. / М.М. Литвяк. – М., 1985. – 240с.
1004213
  Губарев А.А. Породненные орбитой / А.А. Губарев, В. Ремек. – Москва : Молодая гвардия, 1983. – 205 с.
1004214
   Породненные социалистическим интернационализмом. – Киев, 1980. – 291с.
1004215
   Породний склад скота в УРСР. – К., 1936. – 97с.
1004216
   Породнились на Амуре. – Хабаровск, 1972. – 205с.
1004217
  Ярмоленко С.А. Породное районирование и племенная работа в птицеводстве / С.А. Ярмоленко. – Киров, 1964. – 12с.
1004218
  Мишин Л.Ф. Породные группы и серий краевых вулконических поясов. / Л.Ф. Мишин. – М., 1982. – 124с.
1004219
   Породообразующие гранаты Украинского щита. – Киев : Наукова думка, 1980. – 175с.
1004220
  Даминова А.М. Породообразующие минералы / А.М. Даминова. – М, 1963. – 176с.
1004221
  Дир У.А. Породообразующие минералы / У.А. Дир, Р.А. Хауи, Дж. Зусман. – Москва : Мир
Т. 1 : Ортосиликаты и кольцевые силикаты. – 1965. – 372с.
1004222
  Дир У.А. Породообразующие минералы / У.А. Дир, Р.А. Хауи, Дж. Зусман. – Москва : Мир
Т. 2 : Цепочечные силикаты. – 1966. – с.
1004223
  Дир У.А. Породообразующие минералы / У.А. Дир, Р.А. Хауи, Дж. Зусман. – Москва : Мир
Т. 3 : Листовые силикаты. – 1966. – 317с.
1004224
  Дир У.А. Породообразующие минералы / У.А. Дир, Р.А. Хауи, Дж. Зусман. – Москва : Мир
Т. 4 : Каркасные силикаты. – 1966. – с.
1004225
  Дир У.А. Породообразующие минералы / У.А. Дир, Р.А. Хауи, Дж. Зусман. – Москва : Мир
Т. 5 : Несиликатные минералы. – 1966. – 408с.
1004226
  Даминова А.М. Породообразующие минералы : [учеб. пособ. для геол. спец. вузов] / А.М. Даминова. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва : Высшая школа, 1974. – 205 с.
1004227
   Породообразующие минералы. – М., 1981. – 308с.
1004228
  Боруцкий Б.Е. Породообразующие минералы высокощелочных комплексов / Б.Е. Боруцкий. – М., 1988. – 214с.
1004229
  Дмитренко Г.Г. Породообразующие минералы дифференцированных гипербазит-габбро-норитовых интруззий юго-востока ВКМ в связи с вопросами петрогензис. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: 04.00.20 / Дмитренко Г.Г.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1979. – 16л.
1004230
  Дмитренко Геннадий Геннадьевич Породообразующие минералы дифференцированных гипербазит-габбро-норитовых интрузий юго-востока ВКМ в связи с вопросами петрогенезиса : Дис... канд. геол.-мин.наук: 04.00.20. / Дмитренко Геннадий Геннадьевич; ВГУ. – Воронеж, 1979. – 281л.
1004231
   Породообразующие минералы и их равновесия. – Москва : Московский университет, 1979. – 160с.
1004232
  Данилович Ю.Р. Породообразующие минералы и метаморфозм кристаллического фундамента Украинских Карпат / Ю.Р. Данилович. – К, 1988. – 165с.
1004233
  Чернышов Н.М. Породообразующие минералы никеленосных интрузий Воронежского кристаллического массива / Н.М. Чернышов, Г.Г. Дмитренко. – Воронеж, 1979. – 248с.
1004234
   Породообразующие пироксены. – М., 1971. – 456с.
1004235
   Породообразующие пироксены Украинского щита. – Киев : Наукова думка, 1979. – 226с.
1004236
  Каневский А.Я. Породообразующие пироксены ультрамафитовых хромитоносных массивов типа А (Украина, Россия, Казахстан) // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2007. – № 4. – С. 74-84 : табл., рис. – Библиогр.: 15 назв. – ISSN 0367-4290
1004237
  Каневский А.Я. Породообразующие пироксены ультрамафитовых хромитоносных массивов типа Б (Украина, Россия) // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2008. – № 1. – С. 72-86 : рис., табл. – Библиогр.: 17 назв. – ISSN 0367-4290
1004238
  Каневский А.Я. Породообразующие пироксены ультрамафитовых, ультрамафит-мафитовых интрузий, вмещающих сульфидные медно-никелевые руды (Россия. Украины) // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2007. – № 1. – С. 50-69 : табл., рис. – Библиогр.: 26 назв. – ISSN 0367-4290
1004239
  Хоменко В.М. Породообразующие пироксены: оптические спектры, окраска и плеохроизм. / В.М. Хоменко, А.Н. Платонов. – К., 1987. – 214с.
1004240
  Бахтин А.И. Породообразующие силикаты: оптические спектры, кристаллохимия, закономерности окраски, типоморфизм. / А.И. Бахтин. – Казань, 1985. – 192с.
1004241
  Травкин В.С. Породоразрушающий инструмент для вращательного бескернового бурения скважин / В.С. Травкин. – Москва : Недра, 1982. – 190 с.
1004242
   Породоразрушающий инструмент для геологоразведочных скважин. – Л., 1979. – 359с.
1004243
   Породы-коллекторы и миграция нефти. – Москва : Наука, 1980. – 135с.
1004244
   Породы-коллекторы на больших глубинах. – М., 1990. – 167с.
1004245
   Породы-коллекторы нефтегазоносных отложений Сибири : Сборник научных трудов. – Новосибирск, 1984. – 131с.
1004246
  Ханин А.А. Породы-коллекторы нефти и газа и их изучение / А.А. Ханин. – Москва : Недра, 1969. – 366с. : Ил. – Библиогр.: с.349-363
1004247
  Ханин А.А. Породы-коллекторы нефти и газа нефтегазоносных провинций СССР. / А.А. Ханин. – М., 1973. – 303с.
1004248
  Колгина Л.П. Породы-коллекторы нижнего неокома месторождений нефти Среднего Приобья. / Л.П. Колгина. – М., 1977. – 96с.
1004249
   Породы - коллекторы и миграция нефти. – М., 1988. – 106с.
1004250
  Корчин В.А. Породы гранулитового комплекса: их упругие параметры и прогноз распространения в земной коре Украинского щита / В.А. Корчин, П.А. Буртный, Е.Е. Карнаухова // Геофизический журнал : Международный журнал. – Киев, 2007. – Т. 29, № 3. – С. 99-109 : Рис., табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 0203-3100
1004251
  Пенионжкевич Э Э. Породы гусей и уток в СССР. / Э Э. Пенионжкевич, . – М, 1954. – 80с.
1004252
  Сидоров Ю.И. Породы и грунт поверхности Марса / Ю.И. Сидоров, М.Ю. Золотов. – Москва : Наука, 1989. – 221с.
1004253
  Кожевников Г.А. Породы Кавказских пчел в связи с вопросом о породах пчел вообще. – Санкт-Петербург : Типо-Литография К.Л.Пентковского, 1900. – 24 с.
1004254
   Породы крупного рогатого скота Германии. – Берлин. – 57с.
1004255
  Федорович-Шенец Породы собак, воспитание и дрессировка комнатных и натаска подружейных. : По системе, основанной исключительно на ласковом обращении: Лечебник / Федорович-Шенец. – Петроград, 1917. – 245с.
1004256
  Тихоненкова Р.П. Породы Таловских гор и роль явлений гибридизма в их формировании : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Тихоненкова Р. П.; МГУ, Геол. фак., каф. петрограф. – М., 1956. – 13л.
1004257
  Аполлонова Т.А. Порождающие и распознающие механизмы функциональной грамматики / Т.А. Аполлонова. – Кишинёв, 1987. – 168 с.
1004258
  Третьяков В.П. Порождающие игры как способ управления знаниями / В.П. Третьяков, А.А. Журавлева // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2012. – С. 35-40. – (Психология. Социология. Педагогика ; Вып. 4). – ISSN 1995-0047
1004259
  Герджиков С В. Порождающие операторы налинейных эволюционных уравнений солитонного типа, связанных с полупростыми алгебрами Ли. : Автореф... Доктора физ-мат.наук: 01.04.02 / Герджиков В.С,; Объед.ин-т.ядерн.исследований. – Дубна, 1987. – 15л.
1004260
  Коксетер Г. Порождающие элементы и определяющие соотношения дискретных групп / Г. Коксетер, У. Мозер. – М, 1980. – 240с.
1004261
  Вувуникян Ю.М. Порождение полугрупп эндоморфизмов локально выпуклых пространств : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 002 / Вувуникян Ю.М.; АН СССР. Сиб. отд-ние. Учен. совет Ин-та математики по присуждению учен. степеней. – Новосибирск, 1971. – 15л. – Бібліогр.:с.13-15
1004262
  Верещагин Е.М. Порождение речи: латентный процесс (предварительное сообщение). / Е.М. Верещагин. – Москва, 1968. – 92с.
1004263
  Воннегут К. Порожденье тьмы ночной / К. Воннегут. – Москва, 1991. – 159 с.
1004264
  Антонов С.П. Порожний рейс / С.П. Антонов. – Москва, 1961. – 118с.
1004265
  Еліот Т.С. Порожні люди // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 121-130. – ISSN 0320 - 8370
1004266
  Тарнавський В. Порожній пєдєстал : роман / В. Тарнавський. – Київ : Радянський письменник, 1990. – 427с.
1004267
  Ільканич К.І. Порозрядні логарифмічні аналого-цифрові перетворювачі : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.05 / Ільканич К.І.; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2006. – 17с. – Бібліогр.: 8 назв
1004268
  Прохасько Т. Порозуміння зі світом є найбільшим скарбом : інтерв"ю // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2012. – № 4 (1000). – С. 50-51. – ISSN 0868-9644


  Несподівані роздуми, важливі зізнання, цікаві спостереження Тараса Прохаська зі збереженням особливостей його мови. Співрозмовник - Хрущак М.
1004269
  Войтків О. Порозуміння та протистояння: українсько-польське питання в романі Івана Франка "Lelum і Polelum" // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; Редкол.: Т. Салига, С. Пилипчук, В. Будний [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 81. – С. 226-235. – ISSN 0130-528Х
1004270
  Кравченко С. Порозуміння чи експансія? - полеміка з українського питання на сторінках газети "Wiadomosci literackie"(Варшава, 1924-1939) // Журналістика : науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 5 (30). – С. 36-47


  У статті розглядаються гострі проблеми польсько-українських стосунків Щ 30-40-хрр. XXст., які стали предметом дискусії письменників і журналістів на сто- І рінках газети. Светлана Кравченко. Взаимопонимание или экспансия? - полемика по украинскому ...
1004271
  Быков Д. Порок сердца // Русский Мир. ru : журнал о России и русской цивилизации. – Москва, 2011. – Вып . август. – С. 38-43


  Життя і творчість Леоніда Андрєєва
1004272
  Айвазян А.В. Пороки развития почек и мочеточников / А.В. Айвазян, А.М. Войно-Яснецкий ; ответ. ред. В.В. Мазин ; АНСССР, Отд. физиологии. – Москва : Наука, 1988. – 488 с.
1004273
  Юренев П.Н. Пороки сердца, их предупреждение и лечение / П.Н. Юренев. – Москва, 1953. – 32с.
1004274
  Педдь К Пороки стекла. / К Педдь. – Л, 1931. – 204с.
1004275
  Плаченов Т.Г. Порометрия / Т.Г. Плаченов, С.Д. Колосенцев. – Л., 1988. – 175с.
1004276
  Володарская А. Поронинское ("летнее") 1913 года совещание ЦК РСДРП с партийными работниками : Автореф... кандид. историч.наук: / Володарская А.; Институт Маркса-Энгельса-Ленина при ЦК ВКП(б). – Москва, 1951. – 23 с.
1004277
   Поропласты. Методы получения, свойства и применение в технике. – М., 1960. – 60с.
1004278
  Петров И.Ф. Поросенок по-гречески / И.Ф. Петров. – Омск, 1960. – 80с.
1004279
  Евтушенко В.Я. Поросенок с лучком / В.Я. Евтушенко. – Воронеж, 1963. – 151с.
1004280
  Астафьев В.П. Поросли окопы травой / В.П. Астафьев. – Москва, 1965. – 174с.
1004281
  Акинчиц И.И. Поросль отрезанной ветви : о религиоз. сектантстве и молодежи / Акинчиц И.И. – Москва : Молодая гвардия, 1985. – 224 с.
1004282
  Іванович В.І. Порося в мішку : гумор, сатира / В.І. Іванович. – Київ : Радянська Україна, 1965. – 64 с.
1004283
  Тамилович Людмила Вадимівна Пороські землі середини 13- середини 16 ст. : Автореф. дис. ... канд. історич. наук:07.00.01 / Тамилович Людмила Вадимівна; Тамілович Л.В.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 21 с.
1004284
  Томілович Людмила Вадимівна Пороські землі середини 13 -середини 16 ст. : Дис....канд.істор.наук: 07.00.01 / Томілович Людмила Вадимівна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2000. – 219л. + Додатки: л.195-219. – Бібліогр.: 176-195
1004285
  Паниев Н.А. Порох и розы / Н.А. Паниев. – Москва, 1967. – 175с.
1004286
  Веннен Л. Пороха и взрывчатые вещества / Л. Веннен. – Москва, 1936. – 651с.
1004287
  Горст А.Г. Пороха и взрывчатые вещества / А.Г. Горст. – М., 1949. – 224с.
1004288
  Горст А.Г. Пороха и взрывчатые вещества / А.Г. Горст. – Изд. 2-е, перераб. – М., 1957. – 187с.
1004289
  Горст А.Г. Пороха и взрывчатые вещества / А.Г. Горст. – Изд. 3-е, перераб. – М., 1972. – 207с.
1004290
  Ребро П.П. Порохівниця : сатира та гумор / П.П. Ребро. – Київ : Радянський письменник, 1972. – 95 с.
1004291
   Пороховая память. – Иркутск, 1975. – 127с.
1004292
  Радичков Й. Пороховий букварь / Й. Радичков. – Киев, 1977. – 326 с.
1004293
  Радичков Й. Пороховой букварь / Й. Радичков. – К., 1973. – 139с.
1004294
  Домашевич В.М. Порохом пахла земля : повесть / В.М. Домашевич; авториз. пер. с белорус. – Москва : Советский писатель, 1979. – 368 с.
1004295
  Орлов С.С. Порохом пропахнувшие строки / С.С. Орлов. – Москва, 1986. – 190с.
1004296
   Порохом пропахнувшие строки.... – М., 1975. – 275с.
1004297
  Черненок М.Я. Порочный круг : Повести / М.Я. Черненок. – Москва : Молодая гвардия, 1990. – 318с.
1004298
  Лосєв І. Порошенко-1 чи Ющенко-2? // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2015. – № 16/17 (388/389), 24.04-7.05.2015 р. – С. 24-25. – ISSN 1996-1561


  Команда Порошенка дуже ризикує, повторюючи помилки помаранчевих, яких вони припустилися 10 років тому.
1004299
  Фаріон І. Порошенко і українська мова: 10 кроків злиття "с рускім міром" // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 13-19 липня (№ 28). – С. 2


  З нагоди річниці Валуєвського циркуляру від 18 липня 1863 року.
1004300
  Губерський Л.В. Порошенко Петро Олексійович // Українська дипломатична енциклопедія : У 2-х томах / КНУТШ; ІМВ; Редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.Г. Кремень, Д.В. Табачник, В.М. Литвин та ін.; Відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 2 : М-Я. – С. 323. – ISBN 966-316-045-4
1004301
  Бальшин М.Д. Порошковая металлургия / М.Д. Бальшин. – Москва, 1948. – 286 с.
1004302
  Францевич И.Н. Порошковая металлургия / И.Н. Францевич. – М, 1958. – 71с.
1004303
  Айзенкольб Ф. Порошковая металлургия : учеб. пособие для студентов металлург. вузов и фак. / Ф. Айзенкольб ; под науч. ред. проф., д-ра В.П. Елютина и канд. техн. наук А.К. Натансона. – Москва : Металлургиздат, 1959. – 519 с. – Библиогр.: с. 488-515
1004304
  Краснов А.Н. Порошковая металлургия / А.Н. Краснов, Ж.А. Кравец. – К., 1969. – 92с.
1004305
  Раковский В.С. Порошковая металлургия в машиностроении. / В.С. Раковский, В.В. Саклинский. – 2-е изд. – М, 1963. – 102с.
1004306
  Бойко П.А. Порошковая металлургия в СССР и за рубежом / П.А. Бойко. – К., 1965. – 79с.
1004307
   Порошковая металлургия и металлообработка. – Ереван, 1965. – 224с.
1004308
   Порошковая металлургия на рубеже веков: новые аспекты, понятия и определения / Д.С. Кива, С.А. Бычков, О.Ю. Нечипоренко, И.Г. Лавренко. – Киев : КВІЦ, 2014. – 190, [2] с. : ил., табл. – Указ.: с. 173-178. – Библиогр.: 179-190. – ISBN 978-617-697-013-2


  В прим. №1693806 дарчий напис: Глубокоуважаемому Леониду Васильевичу - Ученому, Человеку с наилучшими пожеланиями. Подпись. 5.01.2015 г.
1004309
   Порошковая металлургия редких металлов. – М., 1962. – 32с.
1004310
   Порошковая металлургия, свойства и области применения бериллия. – М., 1956. – 179с.
1004311
   Порошковые магнитные материалы. – К., 1990. – 103с.
1004312
  Ромс Е.Г. Порошкоплодные лишайники Украины : Автореф... канд. биол.наук: / Ромс Е. Г.; АН УССР, Ин-т ботан. – К., 1965. – 17л.
1004313
  Кизи К. Порою нестерпимо хочется... / К. Кизи. – С.-Пб., 1993. – 576с.
1004314
  Степанов А.Н. Порт-Артур : историческое повествование / А.Н. Степанов. – Москва : Художественная литература
Кн. 1. – 1950. – 540с.
1004315
  Степанов А.Н. Порт-Артур : Историческое повествования / А.Н. Степанов. – Москва : Художественная литература
Кн. 2. – 1950. – 640с.
1004316
  Степанов А.Н. Порт-Артур / А.Н. Степанов. – Москва : Художественная литература
1,2. – 1955. – 640с.
1004317
  Степанов А.Н. Порт-Артур / А.Н. Степанов. – Москва : Художественная литература
3-4. – 1955. – 663с.
1004318
  Степанов А. Порт-Артур : роман в двух книгах / А. Степанов; Примеч. Л. Полосиной. – Москва : Правда
Кн.1. – 1985. – 669 с., ил.
1004319
  Никулин Л.В. Порт-Артур. / Л.В. Никулин. – М-Л, 1937. – 96с.
1004320
  Степанов А.Н. Порт-Артур. / А.Н. Степанов. – М., 1944. – 704с.
1004321
  Степанов А.Н. Порт-Артур. / А.Н. Степанов, 1946. – 119с.
1004322
  Степанов А.Н. Порт-Артур. / А.Н. Степанов. – М., 1946. – 615с.
1004323
  Степанов А.Н. Порт-Артур. / А.Н. Степанов. – М.
3-4. – 1947. – 607с.
1004324
  Степанов А.Н. Порт-Артур. / А.Н. Степанов. – К.
1. – 1955. – 612с.
1004325
  Степанов А.Н. Порт-Артур. / А.Н. Степанов. – К.
2. – 1955. – 628с.
1004326
  Степанов А.Н. Порт-Артур. / А.Н. Степанов. – Ташкент
1. – 1965. – 628с.
1004327
  Степанов А.Н. Порт-Артур. / А.Н. Степанов. – М.
1. – 1978. – 607с.
1004328
  Степанов А.Н. Порт-Артур. / А.Н. Степанов. – М.
2. – 1978. – 608с.
1004329
  Степанов А.Н. Порт-Артур. / А.Н. Степанов. – Владивосток
2. – 1985. – 607с.
1004330
  Степанов А.Н. Порт-Артур. / А.Н. Степанов. – Одесса
1. – 1988. – 619с.
1004331
  Степанов А.Н. Порт-Артур. / А.Н. Степанов. – Одесса
2. – 1988. – 615с.
1004332
  Селиванов Ф.Т. Порт-Артурский изобретатель / Ф.Т. Селиванов. – М, 1952. – 104с.
1004333
  Сагайдак В.П. Порт / В.П. Сагайдак. – Одеса, 1974. – 26 с.
1004334
  Блинов Б.Н. Порт / Б.Н. Блинов. – М, 1989. – 316с.
1004335
  Штейн Б.С. Порт / Б.С. Штейн. – Москва, 1990. – 320с.
1004336
  Яценко В.А. Порт на морском берегу / В.А. Яценко. – Москва : Мысль, 1985. – 172 с.
1004337
  Кисиль В.Я. Порт назначения - вечность : неоконченный роман / В.Я. Кисиль. – Одесса : ВМВ, 2017. – 250, [2] с., [32] л. фотоил. : фотоил. – ISBN 978-966-413-600-3
1004338
  Крыга А. Порт назначения / А. Крыга. – М., 1977. – 287с.
1004339
  Богданов Е.Н. Порт назначения / Е.Н. Богданов. – М, 1978. – 86с.
1004340
   Порт приписки - Калининград, 1959. – 150с.
1004341
  Строганов И.Н. Порт приписки / И.Н. Строганов. – Калининград, 1962. – 72 с.
1004342
  Стариков Н.Т. Порт приписки. / Н.Т. Стариков. – Петропавловск-Камчатский, 1982. – 72с.
1004343
   Порт Севастополь. – Севастополь, 1970. – 8с.
1004344
  Сименон Ж. Порт туманов / Ж. Сименон. – М., 1990. – 261с.
1004345
  Сименон Ж. Порт туманов : морские романы / Ж. Сименон. – Одесса : Маяк, 1991. – 454с. – (Морская библиотека ; кн. 65). – ISBN 5-7760-0341-5
1004346
  Черненко О. Порт Циндао - опроний пункт проникнення Німецької імперії в Китай // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян]. – Київ : Логос, 2014. – Т. 2. – С. 92-96. – ISBN 978-966-171-793-9
1004347
  Двинин Порт четырех океанов / Двинин, е.А. – Мурманск, 1957. – 110с.
1004348
  Иванов В.Г. Порт южный. Время... События... Люди... / В.Г. Иванов. – Киев : Альма-Пресс, 2003. – 184с. – ISBN 966-96022-0-3
1004349
   Порт, который построил Ирод // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2013. – № 5/6, июнь - июль. – С. 80-85 : фото
1004350
  Удинский А.М. Порт, порт, порт... / А.М. Удинский. – М., 1990. – 47с.
1004351
  Писковский Ю.И. Портал : [альбом, резюме : монография] / [Писковский Юрий Иванович ; худож. ред. В. Недяк]. – Киев : ЕММА, 2008. – 732 с. : илл., фото. – Кн. на русском и англ. языках. – ISBN 978-966-96824-2-0
1004352
  Колесова О. Портал на взлете. Сайт СО РАН вышел в Топ-50 международного рейтинга // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 20 апреля (№ 16)


  Паутина Интернета опутала мир не так давно, однако сегодня не быть представленным в Сети невозможно: учреждения встречают, так сказать, по порталу. Уже, как известно, составляются “хит-парады” сайтов: специальная наука вебометрика изучает визитные ...
1004353
  Кушнаренко О.М. Портал як інструмент системоорганізації бібліотечно-інформаційного простору України // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2002. – Вип. 10. – С. 61-64. – ISBN 966-7352-64-1
1004354
  Макотинский М.П. Порталы и наружные двери / М.П. Макотинский. – Москва, 1955. – 108с.
1004355
  Борисов Т.М. Портартурцы / Т.М. Борисов. – Владивосток, 1959. – 391с.
1004356
  Борисов Т.М. Портартурцы / Т.М. Борисов. – Владивосток, 1971. – 408с.
1004357
   Портативные генераторы нейтронов в ядерной геофизике. – Москва : Госатомиздат, 1962. – 204 с.
1004358
  Однолько В.В. Портативные камеры цветного телевидения / В.В. Однолько. – Москва : Радио и связь, 1984. – 104 с.
1004359
  Кузнецов А.С. Портативные любительские осциллографы / А.С. Кузнецов. – Москва, 1975. – 81 с.
1004360
  Бриллиантов Д.П. Портативные любительские телевизоры / Д.П. Бриллиантов. – Москва, 1985. – 88 с.
1004361
  Блюдин Е.К. Портативные осциллографы / Е.К. Блюдин, З.М. Боднар, К.В. Кравченко. – Москва : Советское радио, 1978. – 263 с.
1004362
  Вишневский В.Н. Портативные осциллографы с цифровыми измерениями параметров сигнала / В.Н. Вишневский, В.М. Немировский, А.А. Рогачев. – Москва : Энергоатомиздат, 1991. – 160 с.
1004363
   Портативные телевизоры серии "Юность". – Москва : Связь, 1979. – 113 с.
1004364
  Бриллиантов Д.П. Портативные черно-белые телевизоры / Д.П. Бриллиантов. – Москва, 1979. – 185 с.
1004365
  Зеленин И.А. Портативный генератор телевизионных испытательных сигналов / И.А. Зеленин. – Москва, 1884. – 44 с.
1004366
  Сонин Е.К. Портативный магнитофон на транзисторах / Е.К. Сонин. – М.-Л., 1961. – 32с.
1004367
  Шамунов Е.М. Портативный транзисторный цветной телевизор / Е.М. Шамунов. – Москва : Знание, 1983. – 64 с.
1004368
  Хейворд Д.Д. Порти и Бесс. / Д.Д. Хейворд. – Л.-М., 1961. – 118с.
1004369
   Портнов Йосип Петрович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 200. – ISBN 978-617-573-038-6
1004370
  Георгиевская С.М. Портной особого платья / С.М. Георгиевская. – М, 1966. – 255с.
1004371
  Бонавири Д. Портной с главной улицы / Д. Бонавири. – Москва, 1987. – 124с.
1004372
  Сименон Ж. Портняжка и шляпник // Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал. – Санкт-Петербург, 2004. – № 2. – С.111-130. – ISSN 0321-1878
1004373
  Тимошенко М. Портова інфраструктура Таврики у візантійський час: матеріали та перспективи досліджень // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 47-50. – (Історія ; Вип. 107). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізовано основні групи історичних джерел та археологічних матеріалів, що дозволяють означувати узбережні об"єкти Кримського півострова VI-XII cт., у якості важливих навігаційних, економічно-господарських та фіскально-адміністративних ...
1004374
  Гордєєв А.Ю. Портолани: теорія і методика історико-картографічного дослідження : дис. ... д-ра геогр. наук : 11.00.12 / Гордєєв Антон Юрійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – 310, [311-547] л. – Додатки: л. 311-547.- Додаток є окремою одиницею. – Бібліогр.: л. 250-310
1004375
  Гордєєв А.Ю. Портолани: теорія і методика історико-картографічного дослідження : автореф. дис. ... д-ра геогр. наук : 11.00.12. / Гордєєв А.Ю. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 36с. – Бібліогр.: 40 назв
1004376
  Согрин В.В. Портреная галерея отечественной историографии // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2011. – № 3. – С. 111-121. – ISSN 0130-3864
1004377
  Задорожна Л. Портрет-маска в ліро-епічній творчості Т. Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 13. – С. 49-55


  У статті визначаються нові аспекти прочитання образів у поемах Т. Шевченка
1004378
  Гоголь Н.В. Портрет / Н.В. Гоголь. – М, 1928. – 95с.
1004379
  Гоголь Н.В. Портрет / Н.В. Гоголь. – М, 1928. – 95с.
1004380
  Герасименко К.М. Портрет / К.М. Герасименко. – К, 1941. – 93с.
1004381
  Гоголь Н.В. Портрет / Н.В. Гоголь. – М, 1952. – 64с.
1004382
  Михалков С.В. Портрет / С.В. Михалков. – Л., 1963. – 16с.
1004383
  Солодарь Ц.С. Портрет / Ц.С. Солодарь. – М., 1974. – 60с.
1004384
  Гоголь Н.В. Портрет / Н.В. Гоголь. – Москва, 1979. – 87с.
1004385
  Жданов И.Ф. Портрет / И.Ф. Жданов. – М, 1982. – 64с.
1004386
  Мекшен С.В. Портрет / С.В. Мекшен. – М, 1982. – 79с.
1004387
   Портрет. – М., 1984. – 47с.
1004388
  Нечаев Л.Е. Портрет / Л.Е. Нечаев. – М., 1985. – 93с.
1004389
  Гоголь Н.В. Портрет / Н.В. Гоголь. – М, 1988. – 109с.
1004390
  Ассулін П. Портрет : роман / П" єр Ассулін ; [пер. з фр. Я. Тарасюк ; худож.-оформ. Є.В. Вдовиченко]. – Харків : Фоліо, 2011. – 279, [5] с. : іл. – Пер. вид. : Le portrait / Pierre Assouline. Paris, 2007. - Сер. заснована у 2010 р. – (Карта світу. Франція). – ISBN 978-966-03-5166-0
1004391
  Гужва В. Портрет : роман // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ" ; голов. ред. Т. Зарівна. – Київ, 2018. – № 3/4. – С. 60-96. – ISSN 0208-0710
1004392
   Портрет [Електронний ресурс] : из коллекции Русского музея. – Москва : Квадрат фильм : Государственный Русский Музей : Кордис & Медиа, 2003. – 1 CD. – Систем. требования : Windows 98/ME/2000/XP, Pentium 500, 64 Mb ОЗУ, объем видеопамяти 8Мб, 16-скоростной CD-ROM, звук. карта, мышь или Video-CD/DVD-проигр.-Загл. с этикетки видеодиска. – (Русский музей - детям)


  Образовательная видеопрограмма для эстетического и художественного развития детей от 6 до 14 лет, рекомендовано Российской Акадмией Обрзования для занятий с детьми во внеурочное время. Для воспроизведения на ПК (CD-ROM или DVD-ROM), а также на ...
1004393
   Портрет [Електронний ресурс] : художник и время : из коллекции Русского музея. – Москва : Квадрат фильм : Государственный Русский Музей : Кордис & Медиа. – (Русский музей - детям)
Фильм 1. – 2005. – 1 VIDEO CD. – Систем. требования : Windows 98/ME/2000/XP, Pentium 500, 64 Mb ОЗУ, объем видеопамяти 8Мб, 16-скоростной CD-ROM, звук. карта, мышь или Video-CD/DVD-проигр.- Загл. с этикетки видеодиска


  Портрет - живопистный жанр, изображающий человека или группу людей и передающий его индивидуальность. Вместе с внешним сходством потретзапечатлевает духовный мир человека, создает типичный образ представителя народа, класса, эпохи. В портрете, как в ...
1004394
   Портрет [Електронний ресурс] : художник и время : из коллекции Русского музея. – Москва : Квадрат фильм : Государственный Русский Музей : Кордис & Медиа. – (Русский музей - детям ; из коллекции Русского музея)
Фильм 2. – 2005. – 1 CD. – Систем. требования : Windows 98/ME/2000/XP, Pentium 500, 64 Mb ОЗУ, объем видеопамяти 8Мб, 16-скоростной CD-ROM, звук. карта, мышь или Video-CD/DVD-проигр.-Загл. с этикетки видеодиска


  Образовательная видеопрограмма для эстетического и художественного развития детей от 6 до 14 лет, рекомендовано Российской Акадмией Обрзования для занятий с детьми во внеурочное время. Для воспроизведения на ПК (CD-ROM или DVD-ROM), а также на ...
1004395
  Левицкий Портрет А.И.Борисова / Левицкий. – Казань, 1965. – 8с.
1004396
  Сапожников В.К. Портрет акварелью : Повесть и рассказы / В.К. Сапожников. – Москва : Советский писатель, 1973. – 320с.
1004397
  Крашевский Е. Портрет активного человека / Е. Крашевский. – М., 1975. – 212с.
1004398
  Шпильова Н. Портрет американського письменника в інтер"єрі постмодернізму.
1004399
  Саркисян С. Портрет артиста / С. Саркисян. – Ереван, 1956. – 120 с.
1004400
  Серов В.А. Портрет артистки Марии Николаевны Ермоловой. / В.А. Серов. – М, 1968. – 6с.
1004401
  Вулф Томас Портрет Баскома Хока / Вулф Томас. – Москва, 1987. – 256с.
1004402
  Солов"яненко А. Портрет без ретуші / розмову вела Ірина Гордійчук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 29-30 квітня (№ 75). – С. 14


  Головний режисер Національного театру опери і балету - про реформи в трупі, стосунки з колегами, Донецьк і бабусині еклери до дня народження.
1004403
  Масленникова З.А. Портрет Бориса Пастернака / З.А. Масленникова. – М. : Советская Россия, 1990. – 288 с.
1004404
  Голобородько Я. Портрет бунтаря. Великий план // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 13-14 грудня (№ 229/230). – С. 21


  Іван Дніпровський - про Миколу Хвильового.
1004405
   Портрет в гостиной. – М., 1971. – 133с.
1004406
  Ла Гума Алекс Портрет в гостиной / Ла Гума Алекс. – Москва, 1973. – 47 с.
1004407
  Фицджеральд С.Ф. Портрет в документах : Художественная публицистика. Письма. Из записных книжек. Воспоминания / Френсис Скотт Фицджеральд. – Москва, 1984. – 341 с. – (Зарубежная художественная публицистика и документальная проза)
1004408
   Портрет в европейской живописи XV - начала XX века. – Москва, 1975. – 223с.
1004409
   Портрет в европейской живописи. XV век - начало ХХ века. – М., 1972. – 160с.
1004410
  Хао Сяо Хуа Портрет в живописі Китаю: становлення, етапи розвитку, проблеми жанру в мистецтві XXст. : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.05 / Хао Сяо Хуа ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. акад. мистецтв. – Львів, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв
1004411
  Тома Л.А. Портрет в молдавской живописи (1940-1970-е гг.). / Л.А. Тома. – Кишинев, 1983. – 183с.
1004412
  Колесова О. Портрет в процентах. Научная молодежь ощутила перемены. // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 26 октября (№ 43)


  Совет научной молодежи Сибирского отделения РАН поставил себе задачу раз в несколько лет создавать социологический портрет молодого поколения сибирских ученых. Первое такое исследование прошло восемь лет назад. На сей раз было опрошено 554 респондента: ...
1004413
  Неверов О.Я. Портрет в римской глиптике I в. до н.э. - I в. н.э. и его роль в формировании и утверждении идеологии принципата : Автореф... канд. искусствоведениянаук: 823 / Неверов О.Я.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1969. – 20л.
1004414
   Портрет в румынской современной живописи. – М., 1979. – 16с.
1004415
   Портрет в русской живописи XVII - первой половины XIX века. – Москва, 1986. – 149с.
1004416
   Портрет в русской живописи конца XIX - начала XX века, выставка. Ленинград. 1975. – Л., 1975. – 71с.
1004417
  Зингер Л.С. Портрет в русской советской живописи / Л.С. Зингер. – Л, 1966. – 157с.
1004418
  Овчинникова Е.С. Портрет в русском искусстве XVII века / Е.С. Овчинникова. – М., 1955. – 139с.
1004419
  Малышев А.В. Портрет в светлых тонах : Повести, рассказы. / А.В. Малышев. – Ярославль, 1988. – 261с.
1004420
  Шмигельская Е.В. Портрет в современной скульптуре / Е.В. Шмигельская. – Л., 1987. – 126с.
1004421
  Егорова К.С. Портрет в творчестве Рембрандта / К.С. Егорова. – Москва, 1975. – 234с.
1004422
  Егорова К.С. Портрет в творчество Рембранта. : Автореф... Канд.искусствовед.наук: 828 / Егорова К.С.; Моск.гос.ун-т. – М, 1969. – 24л.
1004423
  Кураева К. Портрет в туркменской живописи. / К. Кураева. – Ашхабад, 1985. – 104с.
1004424
  Нікітіна К. Портрет Валерія Лобановського // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; голов. ред. Брюховецька Л. ; редкол.: Бобовський С., Буковський С., Газда Я. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (131). – С. 8-9. – ISSN 1562-3238
1004425
  Евдокимов И.В. Портрет Василия Мещерина / И.В. Евдокимов. – Москва, 1934. – 435 с.
1004426
  Зиновьев Н.Н. Портрет ветра : Стихи и поэма / Н.Н. Зиновьев. – Москва : Советский писатель, 1988. – 221с.
1004427
  Толчан Я.М. Портрет времени / Я.М. Толчан. – М., 1988. – 63с.
1004428
  Доу Дж. Портрет генерал-майора Д.В. Давыдова // Мир музея : иллюстрированный исторический и художественный журнал / АНО Ред. журн. "Мир музея". – Москва, 2012. – № 8 (300). – С. 31. – ISSN 0869-8171
1004429
  Мечев М.М. Портрет геороя / М.М. Мечев. – Петрозаводск, 1989. – 398с.
1004430
  Шебунин П.И. Портрет героя. / П.И. Шебунин, 1951. – 64с.
1004431
  Смирнов І.Г. Портрет глобальної логістичної компанії Geodis (Франція) // Зовнішня торгівля: право та економіка / Мін. економіки та з питань європейської інтеграції України; Укр.академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2006. – № 2. – С. 5-16. – Бібліогр. на 15 пунктів
1004432
  Черемшинська Р. Портрет Гнатюка роботи Бойчука // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 30 листопада - 6 грудня (№ 48). – С. 14


  До 135-річчя від дня народження художника.
1004433
  Кикути К. Портрет дамы с жемчугами / К. Кикути. – Москва, 1977. – 277 с.
1004434
  Моисеев В.А. Портрет делового человека в публицистеке. / В.А. Моисеев. – К, 1980. – 120 с.
1004435
  Матов В.Н. Портрет депутата / В.Н. Матов. – М., 1952. – 48с.
1004436
  Маринчик С. Портрет для вдови : Оповідання // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2007. – № 9/10. – С. 116-119. – ISSN 0130-321Х
1004437
   Портрет до ювілею // Справи сімейні : загальнодержавна газета. – Київ, 2017. – № 7 (244). – С. 21-23


  Василь Кремень святкує свій ювілей - 70 років.
1004438
  Уайльд О. Портрет Дориана Грея / О. Уайльд. – Элиста, 1986. – 191с.
1004439
  Уайльд О. Портрет Дориана Грея / О. Уайльд. – Владивосток, 1988. – 493 с.
1004440
  Уайльд О. Портрет Дориана Грея / О. Уайльд. – Тула, 1991. – 207 с.
1004441
  Уайльд О. Портрет Дориана Грея ; Рассказы ; Пьесы / О. Уайльд. – М, 1987. – 476с.
1004442
  Уайльд О. Портрет Дориана Грея. Сказки / О. Уайльд ; [пер. с англ. ; послесл. и прим. Т.В. Надозирной]. – Харьков : Фолио, 2012. – 427 с., [3] с. : ил. – На обл. сер.: Школьная библиотека. Зарубежная литература. – (Школьная библиотека украинской и зарубежной литературы / [Совет серии : В.С. Бакиров, А.Ю. Вилкун, А.Н. Герман и др.]). – ISBN 978-966-03-5706-8
1004443
  Уайльд О. Портрет Дориана Грея; Тюремная исповедь / О. Уайльд. – Київ : Посредник, 1993. – 266 с. – ISBN 5-7101-0257-7
1004444
  Уайльд О. Портрет Доріана Грея : роман ; пер. з англ. / Оскар Уайльд. – Київ : Дніпро, 1968. – 231 с. : іл. – (Бібліотека світової класики)
1004445
  Вайлд О. Портрет Доріана Грея : роман, п"єси / Оскар Вайлд; Ін-т літ-ри ім. Т.Г. Шевченка НАНУ; переклад з англ. Р. Доценка. – Харків : Фоліо, 2006. – 416с. – (Бібліотека світової літератури). – ISBN 966-03-2616-5
1004446
  Вайлд О. Портрет Доріана Грея : Роман, п"єси / О. Вайлд; Оскар Вайльд; Ін-т літ-ри ім.Т.Г.Шевченка НАНУ; Переклад з англ. Р.Доценка. – Харків : Фоліо, 2006. – 398с. – (Бібліотека світової літератури). – ISBN 966-03-3359-5
1004447
  Ваншенкин К.Я. Портрет друга / К.Я. Ваншенкин. – Москва, 1955. – 99с.
1004448
  Цветкова М. Портрет жены художника в юности. Поэзия Тары Берджин // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2014. – № 6, ноябрь - декабрь. – C. 234-252. – ISSN 0042-8795
1004449
  Жаборюк А. Портрет живописний і портрет літературний // Історико-літературний журнал / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2002. – № 7. – с. 49-57
1004450
  Братан М.І. Портрет з дороги : поезії / М.І. Братан. – Киев : Радянський письменник, 1984. – 133 с.
1004451
  Слабошпицький М. Портрет з інтермеццо // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Харків, 2011. – № 7/8. – С. 79-113. – ISSN 0130-1608
1004452
  Моруга В.В. Портрет землі : поезії / В.В. Моруга. – Київ : Радянський письменник, 1977. – 95 с.
1004453
  Григорук М. Портрет зі столітньої віддалі // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 30 травня (№ 22). – С. 4


  Про роман Михайла Слабощпицького "Що записано в книгу життя. Михайло Коцюбинський та інші" (2012)
1004454
  Маканин В.С. Портрет и вокруг. / В.С. Маканин. – М, 1978. – 279с.
1004455
  Маканин В.С. Портрет и вокруг; Один и одна / В.С. Маканин. – Москва : Советский писатель, 1991. – 416с.
1004456
  Яковлев Е.В. Портрет и время / Е.В. Яковлев. – 3-е изд. – М, 1987. – 350с.
1004457
  Зарьяб А.Р. Портрет и другие рассказы / А.Р. Зарьяб. – Москва, 1983. – 176 с.
1004458
  Кроткий Э.Я. Портрет и зеркало / Э.Я. Кроткий. – Москва, 1956. – 64с.
1004459
  Крамской И.Н. Портрет императрицы Марии Федоровны // Мир музея : иллюстрированный исторический и художественный журнал. – Москва, 2007. – № 3. – 2 с. обл. – ISSN 0869-8171
1004460
  Воронова М.Ю. Портрет і біографія. Гранична сутність жанрів // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2004. – Т. 17. – С. 39-43


  Стаття присвячена дослідженню портрета і біографії, двох споріднених жанрів, природа яких є маловивченою.Порівняльний аналіз портрета і біографії дозволяє виявити межі подібного і відмінного в цих жанрах, а також окреслити індивідуальні особливості ...
1004461
  Карпінчук Г. Портрет Івана Франка пензля Івана Труша початку XX століття // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2017. – № 5 (677), травень. – С. 54-58. – ISSN 0236-1477
1004462
  Чорногуз О.Ф. Портрет ідеала : оповідання / О.Ф. Чорногуз. – Київ : Молодь, 1964. – 205 с.
1004463
  Завальнюк О.М. Портрет історика-професіонала // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету / Кам"янець-Подільський національний університет. – Кам"янець-Подільський, 2008. – На пошану професора В.С. Степанкова. – С. 9-18. – (Історичні науки ; Т. 18). – ISBN 978-966-2187-02-1
1004464
  Копилов С.А. Портрет історика на тлі суспільних трансформацій (до 75-річчя Івана Каменца) / С.А. Копилов, І.І. Боровець // Проблеми історії країн Центральної та Східної Європи : збірник наукових праць / Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – Вип. 4. – С. 219-249
1004465
  Сидоренко Н. Портрет кафедри // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – Вип. 13 (38). – С. 8-10


  Портрет кафедри історії журналістики Інституту журналістики КНУ імені Тараса Шевченка.
1004466
  Карпов В.В. Портрет лейтенанта. Повести и рассказы. / В.В. Карпов. – Ташкент, 1972. – 288с.
1004467
  Приеде Г.Р. Портрет лива в Старой Риге : пьесы / Г.Р. Приеде; пер. с латыш. – Москва : Искусство, 1978. – 535 с.
1004468
  Акройд П. Портрет Лондона в красках снеди и базарного гвалта // Исторический журнал : Научно-популярный журнал. – Москва, 2006. – № 7/8. – С. 68-83. – ISSN 1812-867Х


  Торгівля в Лондоні (ринки)
1004469
  Бохун Н.В. Портрет людини у Педро Зарралукі // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2004. – Вип. 11. – С. 18-22. – ISBN 966-581-498-2


  Творчість іспанського письменника Педро Зарралукі
1004470
  Куценко Ольга Портрет Майстра крізь призму особистої долі і долі соціології НДР. Пам"яті професора Гельмута Штайнера // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2009. – № 1. – С.32-40. – ISSN 1563-3713
1004471
  Гроссман Л. Портрет Манон Леско. Два этюда о Тургеневе / Л. Гроссман. – Одесса, 1919. – 67с.
1004472
  Малакович И.Ф. Портрет матери / И.Ф. Малакович. – М., 1981. – 192с.
1004473
  Малакович И.Ф. Портрет матери : повесть / И.Ф. Малакович. – Минск : Молодая гвардия, 1985. – 192 с.
1004474
  Зубенко И.А. Портрет матери / И.А. Зубенко. – Москва : Советская Россия, 1985. – 304 с.
1004475
  Малакович И. Портрет матери / И. Малакович. – М., 1986. – 208с.
1004476
  Воробьева Е.В. Портрет менеджера новой генерации в условиях развития современного общества / Е.В. Воробьева // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія : Науково-практичний журнал. – Харків, 2006. – № 3. – С. 49-55. – ISBN 966-593-181-4
1004477
  Дольд-Михайлик Портрет метери / Дольд-Михайлик. – М, 1956. – 212с.
1004478
  Дольд-Михайлик Портрет метері / Дольд-Михайлик. – Київ, 1954. – 308 с.
1004479
  Лейкин А.Л. Портрет механика Кулибина / А.Л. Лейкин. – М., 1986. – 188с.
1004480
  Мюллер Ю.Э. Портрет мигранта в русскоязычном сегменте Интернета // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – № 23. – С. 41-46. – ISSN 2307-4558
1004481
  Джойс Д. Портрет митця замолоду : Роман / Джеймс Джойс; Пер. з англ. Мар"яни Прокопович. – Львів : ВНТЛ-Класика, 2005. – 272с. – ISBN 966-8849-16-7
1004482
   Портрет молекулы // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 8 (2875), август. – С. 136-137 : фото
1004483
  Суржик Л. Портрет Мони Лізи в стилі бактеріум арт. Українські вчені у співпраці з німецькими колегами створили ліки, які можна "вмикати" і "вимикати" дією світла // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 25 квітня-16 травня (№ 15). – С. 13


  Розмова з професором КНУ імені Тараса Шевченка І. Комаровим про лабораторію пептидного синтезу, яку створено в Інституті високих технологій університету спільно з НВП "Укроргсинтез". Науковці університету працюють над створенням фоточутливих ...
1004484
  Борисов И. Портрет на фоне : стихотворения / Игорь Борисов. – Киев : Факт, 2008. – 104 с. – ISBN 978-966-359-274-9
1004485
  Мадалиев С. Портрет на фоне дерева / С. Мадалиев. – М, 1982. – 95с.
1004486
  Андрианов В.И. Портрет на фоне эпохи / В.И. Андрианов. – Москва, 1990. – 490с.
1004487
  Льянов Б.У. Портрет неизвестного / Б.У. Льянов, Н.Ш. Шабаньянц. – Грозный, 1977. – 154с.
1004488
  Меркель М.М. Портрет неизвестного : на съемках фильма [С.А. Герасимова] "Лев Толстой" / М.М. Меркель. – Москва : Искусство, 1989. – 322 с. – ISBN 5-210-00377-9
1004489
  Кассиль Л.А. Портрет огнем / Л.А. Кассиль. – М., 1965. – 48с.
1004490
  Хайло А.С. Портрет оповідача у творах Ганни Барвінок // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2015. – Вип. 43, ч. 2. – С. 293-300
1004491
  Брезан Юрий Портрет отца / Брезан Юрий. – Москва, 1985. – 204 с.
1004492
  Гришаев А. Портрет отца // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2008. – № 3. – С. 107-110. – ISSN 0130-7673
1004493
  Атманова Ю.Г. Портрет падишаха Джахангира из собрания Музея Востока: к вопросу атрибуции // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 131-142. – (История ; № 1). – ISSN 0201-7385


  Статья посвящена анализу и атрибуции могольского портрета из собрания Государственного музея Востока (Москва). На примере изучения конкретного памятника выстраивается рабочая концепция научной атрибуции могольского портрета с всесторонним привлечением ...
1004494
  Васильев С.А. Портрет партизана / С.А. Васильев. – Москва, 1944. – 145с.
1004495
  Васильев С.А. Портрет партизана / С.А. Васильев. – Москва, 1956. – 146с.
1004496
  Трейстер М.Ю. Портрет Парфянского царя из Сарматского погребения в Приазовье // Вестник древней истории. – Москва, 2001. – № 1. – С.195-206. – ISSN 0321-0391


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
1004497
  Горшенева Е.С. Портрет персонажа в системе целостного художественного текста (на матер. американ. реалистич. прозы) : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.04 / Горшенева Е. С. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 24 с.
1004498
  Горшенева Елена Степановна Портрет персонажа в системе целостного художественного текста (на материалах американской реалистической прозы) : Дис... канд. филологич.наук: 10.02.04 / Горшенева Елена Степановна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1984. – 207л. – Бібліогр.:л.206-207
1004499
  Еченіке Альфредо Брісе Портрет письменника з чорним котом // Всесвіт : Журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2006. – № 7/8. – С.87-95. – ISSN 0320 - 8370
1004500
  Яворивский В.А. Портрет по воображению / В.А. Яворивский. – Москва, 1985. – 239с.
1004501
  Борщаговский А.М. Портрет по памяти / А.М. Борщаговский. – М., 1986. – 333с.
1004502
  Вірний М. Портрет поета / Микола Вірний. – Рівне : Діва, 1998. – 200с. – ISBN 966-95110-4-6
1004503
  Горак Р. Портрет поета, мальований генералом : До 70-річчя музею Івана Франка у Львові // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2009. – № 9/10 (779/780). – С. 98-101. – ISSN 0868-4790
1004504
  Стріха М. Портрет покоління на тлі втрачених стін // Критика. – Київ, 1998. – Червень, (число 6). – С. 25-26


  Творчість Євгенії Кононенко — сучасної української письменниці і перекладачки.
1004505
  Бугров В. Портрет профессии / интервью взял Я. Авсеюшкин // Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа" ; глав. ред. Д. Семенов. – Киев, 2017. – № 39 (545), 29.09.2017. – С. 30-31. – ISSN 2075-7093


  Проректор КНУ имени Тараса Шевченко В. Бугров объяснил, почему "выпускники школ продолжают идти на филологов и юристов, а химики и биологи у них больше не в почёте".
1004506
  Верма Ш. Портрет Раджива Ганди / Ш. Верма. – Москва, 1988. – 132с.
1004507
  Кравченко С. Портрет регіональної бібліотеки крізь статистичні показники матеріально-технічної бази // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 2015. – № 3 (69). – С. 29-33
1004508
  Родионов А.М. Портрет реки / А.М. Родионов. – Барнаул, 1982. – 63с.
1004509
  Курчаткин А.Н. Портрет романтического молодого человека / А.Н. Курчаткин. – М, 1991. – 426с.
1004510
  Сорока М.Е. Портрет российского дипломата: Павел Михайлович Лессар (1851-1905) // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2012. – № 4. – С. 123-136. – ISSN 0130-3864


  В статье дан портрет российского дипломата П. М. Лессара, забытого на родине, но чтимого в Великобритании за высокий профессионализм и самоотверженное служение своей стране.
1004511
  Богданова Светлана Портрет российского пользователя : Спецвыпуск -Технологии // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 8. – С. 46-47 : Фото
1004512
   Портрет российского туриста : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 5. – С. 40-41
1004513
  Володин А.И. Портрет с дождем : Пьесы / А.И. Володин. – Ленинград : Советский писатель, 1980. – 238с.
1004514
  Опимах.И Портрет Саломеи Андрониковой // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 2013. – № 6. – С. 66-76


  Жизнь и творчество российского и советского живописца Кузьмы Сергеевича Петрова-Водкина. Биография княжны Саломеи Николаевны Андрониковой, портрет которой написал Кузьма Петров-Водкин.
1004515
   Портрет самых влиятельных // Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2016. – № 42 (500), 21.10.2016. – С. 8-79. – ISSN 2075-7093


  Журнал "Фокус" представляет ежегодный рейтинг "100 самых влиятельных женщин Украины".
1004516
  Беневоленская Т.А. Портрет современника / Т.А. Беневоленская. – М., 1983. – 134с.
1004517
  Оскоцкий В.Д. Портрет современной прозы. / В.Д. Оскоцкий. – Москва, 1989. – 63с.
1004518
  Логинов Д. Портрет спины художника // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 2010. – № 6. – С. 68-72


  Музей истории искусств в Вене - один из лучших в мире, а знаменитая картина Вермеера "Искусство живописи" - самая ценная и дорогая картина в его собрании
1004519
   Портрет Сполученних Штатів : Народ, географія, історія, уряд, бізнес. освіта, наука і медицина, релігія, соціальні служби, мистецтво, спорт і розваги, засоби інформації. – Vienna : [ s. n. ], 1998. – 96с. – В книзі немає точних даних про дату видання, приблизно: 1998
1004520
   Портрет темряви : Свідчення, документи і матеріали у 2-х кн. – Київ-Нью.Йорк : М.П.Коць. – ISBN 966-95640-1-8
кн.1. – 1999. – 705с.
1004521
   Портрет темряви : Свідчення, документи і матеріали у 2-х кн. – Київ-Нью.Йорк : М.П.Коць. – ISBN 966-95640-2-6
кн.2. – 1999. – 611с.
1004522
  Горак С. Портрет Туркменбаши как мифологическая основа его режима // Вестник Евразии : Независимый научный журнал. – Москва, 2007. – № 2. – С. 139-165. – ISSN 1727-1770
1004523
  Чалий Б.Й. Портрет у вігвамі / Б.Й. Чалий. – Київ, 1979. – 88 с.
1004524
  Гончарук О. Портрет у творчості Василя Одрехівського: специфіка художньо-образних вирішень // Вісник Львівської національної академії мистецтв / Львівська, національна академія мистецтв. – Львів, 2016. – Вип. 30. – С. 373-383. – ISSN 0236-4832
1004525
  Гончарук О. Портрет у творчості майстра. Світлій пам"яті Івана Самотоса присвячується / О. Гончарук, В. Гончарук // Вісник Львівської національної академії мистецтв / Львівська, національна академія мистецтв. – Львів, 2016. – Вип. 30. – С. 119-126. – ISSN 0236-4832


  Стаття присвячена дослідженню актуальної проблеми в творчості відомого львівського скульптора І. Самотоса — портрет у творчому доробку, образно-пластичні концепції. У статті розглядаються станкові портрети в доробку митця другої половини ХХ – початку ...
1004526
  Рожак-Литвиненко Портрет у творчості мистецького угруповання українських січових стрільців // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2016. – С. 312-324. – (Серія: Мистецтвознавство ; вип. 53). – ISSN 2410-5325
1004527
  Семенчук І.Р. Портрет у художньому творі / І.Р. Семенчук. – Киев, 1965. – 73с.
1004528
  Оляндер Л.К. Портрет у щоденниках О.Гончара і естетичне сприйняття дійсності // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2014. – С. 122-128. – (Серія "Філологічні науки" ; № 2 (8)). – ISSN 2222-551X
1004529
  Штейгер О. Портрет уважаемого человека / О. Штейгер. – Москва, 1957. – 212 с.
1004530
  Штайгер О. Портрет уважаемого человека / О. Штайгер. – Москва, 1985. – 384с.
1004531
  Мєлков Ю.О. Портрет ученого в контексті сучасної думки // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2012. – № 1 (43). – С. 220-222


  Виданий Київським нац ун-том ім. Т. Шевченка збірник наукових праць, присвячен ювілею ректора, академіка НАН України, д.ф.н. Леоніду Васильовичу Губерському
1004532
  Муранець Т. Портрет фатальної жінки у прозі Івана Франка // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 82-97. – (Серія філологічна ; вип. 58). – ISSN 2078-5534


  Розглянуто портрет фатальної жінки у прозі І. Франка, розкрито його художнє функціонування. Висвітлено особливості Франкового стилю портретування, проаналізовано відавторські портрети фатальної жінки й портрети, подані крізь призму сприйняття ін. ...
1004533
  Росс Лилиан Портрет Хемингуэя / Росс Лилиан. – М., 1966. – 47с.
1004534
  Тимошик М. Портрет християнської України : До виходу в світ книги професора Дмитра Степовика "Історія Києво-Печерської лаври" // Пам"ять століть. Україна : Історичний науковий та літературний журнал. / Мін. освіти і науки Укр.,Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова та інш. – Київ, 2002. – № 1. – С.143-148. – ISSN 0869-3595
1004535
  Худицький В. Портрет художника в вічності // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2014. – 14-20 червня (№ 21). – С. 16


  Український мистецтвознавець, засл. діяч мистецтв України. Д-р мистецтвознавства, проф., лауреат Національної премії України імені Т. Шевченка та академічної премії імені І. Франка Володимир Овсійчук давно вивчає давнє українське мистецтво. У ряду його ...
1004536
  Джойс Дж. Портрет художника в юности : Роман / Пер. с англ. М. Богословской; Джеймс Джойс. – Санкт-Петербург : Кристалл, 2002. – 256с. – (Новый стиль). – ISBN 5-306-00286-2
1004537
  Джойс Дж. Портрет художника в юности : [роман] / Джеймс Джойс ; [пер. с англ. М.П. Богословской-Бобровой]. – Москва : АСТ ; АСТ Москва, 2010. – 285, [1] с. – (Книга на все времена). – ISBN 978-5-17-06224-5
1004538
  Бродерик Э. Портрет черной дыры / Э. Бродерик, А. Лоеб // В мире науки : научно-информационный журнал / ЗАО "В мире науки". – Москва, 2010. – № 2. – С. 18-23. – ISSN 0208-0621


  С помощью всемирной сети телескопов астрономы скоро впервые смогут увидеть темный силуэт черной дыры. Астрономы разработали технику, которая вскоре позволит впервые получить изображение темного силуэта черной дыры на фоне горячего сияющего ...
1004539
  Василенко І. Портрет Ю. Яновського в мемуарах М. Бажана // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 4. – С. 32-38
1004540
  Хотюн Л.В. Портрет як жанр фотожурналістики. Історія та трансформації // Вісник Дніпропетровського університету : наукове видання / Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – Т. 23, № 12. – С. 99-103. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 15). – ISSN 2313-8610
1004541
  Коломієць Н.Є. Портрет як засіб характеротворення в дитячих оповіданнях В. Винниченка / Н.Є. Коломієць, Н.В. Яременко // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2012. – Вип. 32


  У статті розглянуто специфіку портретування як засобу творення літературного характеру в дитячих оповіданнях В. Винниченка. Визначено, що зовнішні риси людини переважно подаються автором лаконічно, через красномовну художню деталь, що є характерним для ...
1004542
  Александренко В. Портрет як засіб характеротворення образів у малій прозі Дмитра Марковича // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 50-53. – (Серія: Літературознавство ; № 42). – ISBN 9-7425-09-6
1004543
  Семчишин Д. Портрет, пейзаж, художня деталь як найбільш характерні засоби психологізму ранніх творів Володимира Винниченка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2012. – Вип. 32


  Стаття присвячена дослідженню актуальної проблеми в творчості Володимира Винниченка – поглибленому психологізму, що розглядається на матеріалі ранніх творів письменника. Увага зосереджується на наступних формах психологічного зображення (засобах ...
1004544
  Баранская Н.В. Портрет, подаренный другу / Н.В. Баранская. – Л., 1982. – 224с.
1004545
  Турчинська А.Ф. Портрет. Мій друг Ашхабад : романи / А.Ф. Турчинська. – Київ : Радянський письменник, 1955. – 383 с.
1004546
  Бут Н.Я. Портрет. Натюрморт / Н.Я. Бут. – Москва, 1987. – 74с.
1004547
  Андроникова М.И. Портрет. От наскальных рисунков до звукового фильма / М.И. Андроникова. – Москва : Искусство, 1980. – 424 с.
1004548
  Барабаш Ю. Портрет/автопортрет: кореляції // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2001. – № 1/2. – С.157-172. – ISSN 0130-1608
1004549
  Луински Х. Портрет: Кн. по фотографии / Х. Луински, М. Магнус. – М., 1991. – 167с.
1004550
  Третьяков Р.С. Портрети : книга віршів і поем / Р.С. Третьяков; Роберт Третьков. – Харків : Прапор, 1967. – 99 с.
1004551
  Шмиголь Л. Портрети Богдана Хмельницького XVII - XIX століть. Історіографія питання // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. центр "Часи козацькі", Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК [та ін.]. – Київ ; Нікополь, 2013. – Вип. 22, ч. 2. – С. 12-16. – ISSN 2078-0850
1004552
  Попружна А.В. Портрети в контексті поховальної культури шляхти Речі Посполитої та козацької старшини другої половини XVII–XVIII ст // Праці Центру пам"яткознавства : збірник наукових праць / Центр пам"яткознавства Національної академії наук України. – Київ, 2014. – Вип. 25. – С. 281-287. – ISSN 2078-0133
1004553
  Сніжко М. Портрети Василя Симоненка і його матері // Холодний Яр : часопис Черкаської обласної організації Національної Спілки письменників України : літературно-художнє видання. – Черкаси, 2006. – № 4. – С. 280-287. – ISBN 966-693-164-8
1004554
  Школьна О. Портрети ведучих на тлі програми (Ярина Скуратівська та Ніна Жежера) // Журналістика : науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики. – Київ, 2004. – Вип. 3 (28). – С. 170-180.
1004555
  Яцюк В. Портрети Віктора Забіли / В. Яцюк, О. Федорук
1004556
  Дмитрієнко М. Портрети гетьмана Івана Мазепи: ідентифікація образу та іконографічний аналіз зображень / М. Дмитрієнко, Суховарова-Жорнова // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : збірка наукових праць / НАН України ; Ін-т історії України ; відп. ред. О.А. Удод. – Київ, 2007. – Чис. 14 : На пошану історика, джерелознавця, історіографа, професора Київського національного університету імені Тараса Шевченка Ярослава Калакури з нагоди 70-річного ювілею. – С. 242-284
1004557
  Малець С. Портрети діячів української церкви першої половини XIX ст. // Шашкевичіана / Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича НАН Ураїни ; Ін-т- Заповідник Маркіяна Шашкевича у Вінніпезі ; Шашкевичівська комісія у Львові. – Львів - Броди - Вінніпег, 1996. – Вип. 1 : Маркіян Шашкевич і українське національне відродження ; Вип. 2 : "Руська трійця", її оточення, послідовники і дослідники. – С. 100-104. – (Нова серія). – ISBN 5-77021026-5


  Із колекції палати греко-католицьких єпископів у Перемишлі.
1004558
  Воскрекасенко С.І. Портрети зблизька / С.І. Воскрекасенко. – Київ, 1977. – 128 с.
1004559
  Горболіс Л. Портрети і профілі поетів української діаспори в художньо-літературному колажуванні Михайла Слабошпицького
1004560
  Мацкін О.П. Портрети і спостереження. / О.П. Мацкін. – Київ : Искусство, 1975. – 198с.
1004561
   Портрети історичних діячів першої половини 20 століття. – Київ : Київський університет, 2002. – 35с.
1004562
  Марголіна І.Є. Портрети ктитора у стінописі Кирилівської церкви Києва // Матеріали Круглого столу, присвяченого Хрещенню Київської Руси-України та 1000-літтю першої літописної згадки про Софію Київську (1017-2017) / Круглий стіл, присвячений Хрещенню Київської Руси-України та 1000-літтю першої літописної згадки про Софію Київську (1017-2017). – Київ : Національний заповідник "Софія Київська", 2017. – С. 71-77. – ISBN 978-966-2377-29-3
1004563
  Максим"юк Т. Портрети Лесі Українки роботи Михайла Жука // Волинський музей: історія і сучасність : науковий збірник / Управ. культури Волин. облдержадмін., Волин. краєзнавчий музей, Колодяжненський літ.-меморіал. музей Л. Українки, Волин. обл. т-во краєзнавців ; редкол.: А. Силюк, В. Комзюк, Є. Ковальчук [та ін.]. – Луцьк, 2004. – Вип. 3 : Матеріали 3-ої Всеукр. н.-практ. конф., присвяч. 75-річчю Волин. краєзнавчого музею та 55-річчю Колодяжненського літ.-меморіал. музею Л. Українки. Луцьк - Колодяжне, 18-19 травня 2004 р. – С. 251-253
1004564
  Котляров П. Портрети Меланхтона: співвідношення візуального образу і наративних характеристик // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 26-31. – (Історія ; вип. 2 (125)). – ISSN 1728-3817


  У світовій історіографії до сьогоднішнього дня продовжуються дискусії щодо ролі Філіпа Меланхтона у німецькій Реформації та його зв"язках із гуманізмом. Нами була здійснена спроба, на основі візуальних джерел та супроводжуючого гравюри авторського ...
1004565
  Третяченко Т. Портрети Михайла Драгоманова
1004566
  Ковалевська О.О. Портрети полковника І. Чарниша у зібраннях українських музеїв // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2015. – № 5 (524), вересень - жовтень. – С. 140-148. – ISSN 0130-5247
1004567
  Кремен М. Портрети с цветни маливи. / М. Кремен. – Варна, 1983. – 419с.
1004568
  Петрицький А.Г. Портрети сучасників / А.Г. Петрицький. – К, 1991. – 128с.
1004569
  Сластіон О. Портрети українських кобзарів / О. Сластіон. – Київ, 1961. – 65с.
1004570
  Шевельов Ю.В. Портрети українських мовознавців / Юрій Шевельов ; Українська вільна акад. наук у США ; Нац. ун-тет "Києво-Могилянська акад.". – Київ : КМ Академія, 2002. – 132 с. – ISBN 966-518-179-3
1004571
   Портрети українських письменників : кольорова вкладка // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2011. – № 6 (262). – С. 20.
1004572
  Малюца Антін Портрети Шевченка у творчості Архипенка // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2009. – Вип. 77 : Культура і наука світу: внесок України. – С. 611-617
1004573
  Шмиголь Л. Портрети Юрія Хмельницького XVII - XIX століть. До питання історіографії // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. центр "Часи козацькі", Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК [та ін.]. – Київ ; Нікополь, 2014. – Вип. 23. – С. 324-326. – ISSN 2078-0850
1004574
  Ернст Ф. Портретист Гольпайн // Український музей / Нац. Києво-Печерський іст.-культур. заповідник. – Репр. перевид. 1927 р. – Київ : Фенікс, 2007. – Збірник 1 : / [ред. рада: В.М. Колпакова та ін. ; вступ. ст. та уклад. словника укр. музейників 1920-х рр. С.І. Білоконя ; підгот. тексту 1927 р., макет обкл. Л.Є. Демірської]. – С. 95-120. – (Пам"ятки історії. XX століття). – ISBN 978-966-651-498-4
1004575
  Бохун Н.В. Портретна репрезентація персонажів в іспанських текстах доби реалізму // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 25. – С. 44-54


  Стаття присвячена проблемі створення словесно-художнього портрета в новелі представника доби реалізму-Беніто Переса Гальдоса. Проаналізовано мовностилістичні особливості створення портрета дійової особи в іспаньскій літературі зазначеного періоду. ...
1004576
  Кемилев А. Портретна фотография / А. Кемилев. – София, 1966. – 120с.
1004577
  Крупей Н.В. Портретна характеристика у перекладі (на основі повісті Т. Шевченка "Художник" та її англомовних перекладів А. Біленка, Джона Віра і П. Селвера) // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми ; Харків, 2010. – Т. 2, № 3. – С. 160-165. – Бібліогр.: С. 165; 12 назв


  Стаття присвячена дослідженню способів відтворення портретної характеристики у перекладі. Визначена роль портретної характеристики в повісті Т. Шевченка "Художник". Аналізуються стилістичні та мовні особливості повісті у перекладознавчому аспекті, ...
1004578
  Мелещенко А.К. Портретная галерея журналиста-международника / А.К. Мелещенко. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2005. – 216с. – ISBN 966-8037-40-5
1004579
   Портретная галерея русских деятелей. – Санкт-Петербург
2. – 1865. – 294 с.
1004580
  Власова Р.И. Портретная живопись / Р.И. Власова. – Ленинград, 1960. – 42с.
1004581
  Серов В.А. Портретная живопись / В.А. Серов. – Ленинград, 1968. – 90 с.
1004582
  Голлербах Э.Ф. Портретная живопись в России. / Э.Ф. Голлербах. – М-Птгр, 1923. – 139с.
1004583
  Леняшин В.А. Портретная живопись В.А. Серова 1900-х годов / В.А. Леняшин. – Л, 1980. – 257с.
1004584
  Леняшин В.А. Портретная живопись В.А. Серова 1900-х годов / В.А. Леняшин. – 2-е изд. – Л, 1986. – 255с.
1004585
  Клементьева Е. Портретная живопись Джона Сарджента // Мир музея : иллюстрированный исторический и художественный журнал. – Москва, 2008. – № 4. – С. 14-18. – ISSN 0869-8171
1004586
   Портретная живопись передвижников. – М., 1972. – 152с.
1004587
  Умаров А.Р. Портретная живопись Узбекистана / А.Р. Умаров. – Ташкент, 1968. – 135 с.
1004588
   Портретная миниатюра XVIII - XIX вв.. – М., 1985. – 19с.
1004589
   Портретная миниатюра в России XVIII - XIX веков из собрания Государственного исторического музея. – Л., 1988. – 356с.
1004590
   Портретная миниатюра в России XVIII - начала ХХ века из собрания Государственного Эрмитажа. – Л., 1986. – 334с.
1004591
   Портретная миниатюра из собрания Государственного Русского музея, XVIII - начало ХХ века. – 2-е изд. – Л., 1979. – 451с.
1004592
  Петерсон Э.А. Портретная скульптура Советской Белоруссии / Э.А. Петерсон. – Минск, 1982. – 111с.
1004593
  Бунимович Д.З. Портретная фотография / Д.З. Бунимович. – М., 1954. – 160с.
1004594
  Френкель О. Портретне інтерв"ю в типологічній системі мовленнєвих жанрів // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 128. – С. 269-274. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
1004595
  Логінський Я. Портретний жанр у малярській спадщині Василя Забашти // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Р. Яців, Р. Кирчів, Л. Мруз [та ін.]. – Львів, 2017. – № 6 (138), листопад - грудень. – С. 1536-1541. – ISSN 1028-5091


  "Розглядається один з жанрів живописної спадщини відомого українського художника Василя Івановича Забашти (1918-2016). Авторська концепція людини подається в динаміці становлення і розвитку творчої методології митця, через призму його зв’язків з ...
1004596
  Семенко С. Портретний нарис у публіцистичній практиці Олени Пчілки // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 12 (37). – С. 126-139


  У статті досліджено публіцистичну спадщину Олени Пчілки в жанрі портретного нарису. Проаналізовано специфічні особливості її нарисової портретистики, зокрема включення в тканину портретного нарису аналізу загальнозначущих проблем українства Наголошено ...
1004597
  Бохун Н.В. Портретний опис персонажа в художніх текстах іспанського натуралізму (на матеріалі твору "Los pasos de Uiioa" Емілії Пардо Басан) // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 15. – С. 55-64. – Bibliogr.: Літ.: с. 64, 19 назв. – ISBN 978-966-171-165-4
1004598
  Кузеванова О.В. Портретний опис як елемент структури іспанського художнього тексту та його відтворення в українському перекладі (на матеріалі твору Хуліо Кортасара "Rayuela") // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 31. – С. 67-71


  У статті розглядаються лексико-граматичні особливості перекладу українською мовою мовних одиниць, вжитих для портретних описів у романі Хуліо Кортасара "Rayuela". В этой статье рассматриваются лексико-грамматические особенности перевода на украинский ...
1004599
  Ільницька Л. Портретний психологізм Миколи Глущенка: художній аналіз творчих сутностей Олександра Довженка та Павла Тичини // Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії : збірник наукових праць / Нац.акад. наук України ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2017. – Вип. 17. – С. 159-166. – ISSN 2413-4767
1004600
  Галич А. Портретні пошуки у спогадах Юрія Шевельова


  У статті розглянуто елементи портретування в мемуарах Юрія Шевельова. Автор наголошує, що важливими елементами його портретів є деталі - поза, жест, хода, костюм тощо. Портретні пошуки Ю. Шевельова засвідчують його велике бажання якомога точніше ...
1004601
  Целік Т.В. Портретність як явище літератури та образотворчого мистецтва Київської Русі // Могилянські читання : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; ред. рада: В.М. Колпакова, В.С. Горський, Білокінь С.І. [та ін.]. – Київ, 2004. – 2003 рік : Пам"ятки Давньої Русі в студіях сучасних вчених: історія, дослідження, збереження. – С. 371-378. – ISBN 966-7671-23-2
1004602
  Даниленко Т. Портретно-психологічна характеристика героя (за оповіданням Ю. Косача "Двобій з беркутом") // Рідне слово в етнокультурному вимірі : матеріали Другої Міжнар. наук.-практ. конф. / М-во освіти і науки України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка, Каф. філол. дисциплін та методики їх викладання у почат. школі ; [ред.-упоряд.: М. Федурко, В. Котович, Г. Філь ; редкол.: В. Скотний та ін.]. – Дрогобич : Посвіт, 2009. – С. 248-254. – ISBN 978-966-2248-36-4
1004603
  Дяченко С.І. Портретно-психологічна характеристика Павла Похила за романом із козацьких часів "Пригоди молодого лицаря" Спиридона Черкасенка // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 40-46. – (Літературознавство. Мовознавство. Фолькльористика. ; Вип. 3)


  Аналізується проблема художнього портрета як одного з найскладніших засобів у творчості митця. Більш детально ця проблема розглядається на прикладі характеристики образу Павла Похила за романом С. Черкасенка "Пригоди молодого лицаря".
1004604
  Портов Ю.И. Портретное сходство / Ю.И. Портов. – Симферополь, 1988. – 64с.
1004605
  Кокто Ж. Портреты-воспоминания / Ж. Кокто. – М, 1985. – 159с.
1004606
  Зоркая Н.М. Портреты / Н.М. Зоркая. – М., 1966. – 312с.
1004607
  Меркель М.М. Портреты / М.М. Меркель. – Москва : Мейерхольд В.Э., 1976. – 144 с.
1004608
  Багров С.П. Портреты / С.П. Багров. – М., 1980. – 255с.
1004609
  Мостков Ю.М. Портреты / Ю.М. Мостков. – Новосибирск, 1981. – 288 с.
1004610
   Портреты. – Рига, 1982. – 391с.
1004611
  Жуков Д.А. Портреты / Д.А. Жуков. – Москва, 1984. – 429с.
1004612
  Попов Б. Портреты / Б. Попов. – Рига, 1986. – 437 с.
1004613
   Портреты / Попов Б. – Рига, 1986. – 437с.
1004614
   Портреты. – Саратов, 1986. – 229 с.
1004615
  Нуршаихов А. Портреты : повести, воспоминания, эссе / А. Нуршаихов. – Алма-Ата : Жазушы, 1986. – 491 с.
1004616
   Портреты. – Саранск, 1989. – 272с.
1004617
  Помарнацкий А.В. Портреты А.В.Суворова / А.В. Помарнацкий. – Л., 1963. – 180с.
1004618
   Портреты актеров. – Л., 1971. – 118с.
1004619
   Портреты актеров. – Л.
2. – 1971. – 159с.
1004620
  Батурин С.С. Портреты американских писателей: Л.Стеффенс, Дж.Лондон, Т.Драйзер / С.С. Батурин. – М, 1979. – 422с.
1004621
  Базыкин А.Д. Портреты бифуркаций / А.Д. Базыкин. – М., 1989. – 45с.
1004622
  Косолапов В.И. Портреты британских лексикографов. Роберт Берчфилд (1923-2004) // Нариси з семасіології і лексикографії / В.І. Косолапов. – Рівне : [б. в.], 2011. – С. 363-372
1004623
  Хауптмайер Ариель Портреты вечного города : Италия / Хауптмайер Ариель, Наги Том // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 10 (163). – С. 120-135 : Фото. – ISSN 1029-5828
1004624
  Поляковская М.А. Портреты византийских интеллектуалов: три очерка / М.А. Поляковская. – Екатеринбург, 1992. – 255с.
1004625
  Телеукэ В.Г. Портреты во времени : стихи / В.Г. Телеукэ. – Москва : Советский писатель, 1976. – 127 с.
1004626
  Шатский Н.С. Портреты геологов. / Н.С. Шатский, А.Л. Яншин. – Москва : Наука, 1986. – 302с.
1004627
   Портреты декабристов : В комплекте воспроизводятся литографии начала XX века из собрания ленинградского коллекционера С.И. Самойликовича. – Ленинград : Аврора, 1975. – с.
1004628
   Портреты декабристов в собрании музея. – М., 1927. – 29с.
1004629
   Портреты декабристов. [Изоматериал] : (Комплект - 24 открыток). – Москва : Изобразительное искусство, 1975. – 24 л., [4] с. : 24 открытки + 1 обл.+ 1 л. вкл.


  Размер открыток: 15 х 10.5 см.
1004630
   Портреты деятелей Великой Октябрьской социалистической революции. – М., 1977. – 36с.
1004631
  Лурье А.Я. Портреты деятелей Парижской Коммуны. / А.Я. Лурье. – М., 1956. – 419с.
1004632
  Сига И. Портреты деятелей ревволюционного движения Японии / И. Сига. – Москва, 1961. – 279с.
1004633
  Сига И. Портреты деятелей революционного движения японии / И. Сига. – 2-е доп. изд. – М, 1964. – 344с.
1004634
   Портреты деятелей русской культуры. – Москва
1. – 1960
1004635
  Нестеров М.В. Портреты деятелей советской культуры / М.В. Нестеров. – Л., 1964. – 29с.
1004636
  Рудницкий К.Л. Портреты драматургов. / К.Л. Рудницкий. – М., 1961. – 399с.
1004637
  Раевский Н.А. Портреты заговорили / Н.А. Раевский. – Алма-Ата, 1976. – 430с.
1004638
  Раевский Н.А. Портреты заговорили / Н.А. Раевский. – Алма-Ата, 1989. – 478с.
1004639
  Раевский Н.А. Портреты заговорили : Историко-литературное исследование / Н.А. Раевский. – Киев : Мыстэцтво, 1991. – 510 с.
1004640
  Горький М. Портреты замечательных людей / М. Горький. – Москва, 1936. – 287с.
1004641
   Портреты знаменитых людей. – Пекин. – 11с.
1004642
  Чиковани С.И. Портреты и встречи / С.И. Чиковани. – Тбилиси, 1966. – 269с.
1004643
  Мацкин П А. Портреты и наблюдения. / П А. Мацкин. – Москва : Искусство, 1973. – 440 с.
1004644
  Малин А.К. Портреты и приметы / А.К. Малин. – Симферополь, 1957. – 112с.
1004645
   Портреты и проблемы. – Л., 1977. – 294с.
1004646
  Халит Гали Портреты и проблемы / Халит Гали. – Казань, 1985. – 344 с.
1004647
  Сноу Чарлз Перси Портреты и размышления / Сноу Чарлз Перси. – М., 1985. – 368с.
1004648
  Дубинский И.В. Портреты и силуэты / И.В. Дубинский. – К, 1982. – 535с.
1004649
  Дубинский И.В. Портреты и силуэты / И.В. Дубинский. – М, 1987. – 496с.
1004650
  Спасский С.Д. Портреты и случаи / С.Д. Спасский. – М, 1936. – 314с.
1004651
  Февчук Л.П. Портреты и судьбы / Л.П. Февчук. – 2-е изд., доп. – Л. : Лениздат, 1984. – 232 с.
1004652
  Февчук Л.П. Портреты и судьбы / Л.П. Февчук. – 2-е изд., доп. – Л. : Лениздат, 1990. – 221 с.
1004653
  Николаев В.Д. Портреты и сюжеты / В.Д. Николаев. – М, 1977. – 160с.
1004654
  Перец И.-Л. Портреты и штрихи / И.-Л. Перец. – Вильно. – 247 с.
1004655
   Портреты историков. Время и судьбы : [в 2 т.]. – Москва ; Иерусалим : Университетская книга ; Gesharim. – (Summa culturologiae). – ISBN 5-323-00007-4
Т. 1 : Отечественная история. – 2000. – 431 с.
1004656
  Лебединский А.А. Портреты композиторов-калужан. / А.А. Лебединский. – Калуга, 1964. – 216с.
1004657
  Пахомов Н. Портреты Лермонтова // О текстах Лермонтова / Б. Эйхенбаум. – Отд. отт. из "Литературного наследства", 1935, вып. 19-21, 1935. – С. 517-530
1004658
   Портреты любимых писателей. – Петрозаводск, 1937. – 306 с.
1004659
  Сперанский М.Н. Портреты Н.В. Гоголя. / М.Н. Сперанский; Собр. и изд. под наблюдением О-ва любителей рос. словесности при Имп. Моск. ун-те. – Москва : фототип. К.А. Фишер, 1909. – 2, 15 с. – Отд. оттиск
1004660
  Андриянов В.И. Портреты на фоне эпохи / В.И. Андриянов. – Москва : Правда, 1990. – 490 с.
1004661
  Ругаль Михаил Портреты насекомых : крупным планом // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 10. – С. 98-100. – ISSN 1029-5828
1004662
  Преснова Н. Портреты находят своих авторов / Н. Преснова, И. Ломизе // Мир музея : иллюстрированный исторический и художественный журнал. – Москва, 2007. – № 3. – С. 22-26. – ISSN 0869-8171
1004663
  Скороходов М.А. Портреты отцов / М.А. Скороходов. – М., 1973. – 112с.
1004664
  Тхоржевский С.С. Портреты пером / С.С. Тхоржевский. – Л., 1982. – 255с.
1004665
  Тхоржевский С.С. Портреты пером : Исторические повести / С.С. Тхоржевский. – Ленинград : Советский писатель, 1984. – 543с.
1004666
  Тхоржевский С.С. Портреты пером / С.С. Тхоржевский. – М., 1986. – 348с.
1004667
  Рабинович Д.А. Портреты пианистов / Д.А. Рабинович. – М., 1962. – 268с.
1004668
  Рабинович Д.А. Портреты пианистов / Д.А. Рабинович. – 2-е. – М., 1970. – 280с.
1004669
   Портреты писателей : 28 открыток. – Москва : ИЗОГИЗ ; Красный пролетарий, 1955. – 28 л. карт.
1004670
  Лебединский М.С. Портреты Рафаэля : (500 лет со дня рождения художника, 1483-1983) / М.С. Лебединский. – М., 1983. – 135с.
1004671
  Лебедянский М.С. Портреты Рафаэля / М.С. Лебедянский. – 2-е изд. – М., 1988. – 142с.
1004672
  Троцкий Л.Д. Портреты революционеров : сборник / Л.Д. Троцкий. – Москва, 1991. – 364с.
1004673
   Портреты режиссеров. – М.
1. – 1972. – 223с.
1004674
   Портреты режиссеров. – М.
2. – 1977. – 160с.
1004675
   Портреты режиссеров. – Л.
3. – 1982. – 183с.
1004676
   Портреты российских дипломатов. – Москва : Издательство АН СССР, 1991. – 231 с.
1004677
  Лебедянский М.С. Портреты Рубенса. / М.С. Лебедянский. – М., 1991. – 190с.
1004678
  Мамаев А.А. Портреты русских писателей XIX века в записях современников / А.А. Мамаев. – Астрахань, 1967. – 52 с.
1004679
  Турчин В.С. Портреты русских писателей в русской живописи XIX века / В.С. Турчин. – М., 1971. – 96с.
1004680
   Портреты русских писателей. [Изоматериал] : 32 открытки с портертами великих русских писателей и поэтов. – Москва : Изобразительное искусство, 1976. – 32 л.
1004681
   Портреты русских советских художников. – Ленинград
2. – 1964. – 12с.
1004682
  Ходасевич В.М. Портреты словами / В.М. Ходасевич. – М., 1987. – 318с.
1004683
  Цыпин Г.М. Портреты советских пианистов / Г.М. Цыпин. – 2-е изд., доп. – М., 1990. – 327с.
1004684
  Равич Н.А. Портреты современников / Н.А. Равич. – М, 1977. – 192с.
1004685
  Эренбург Илья Портреты современных поэтов. – Москва : Первина, 1923. – 75 с.
1004686
  Деген И. Портреты учителей : [воспоминания] / беседовал Ю. Виленский // Новости медицины и фармации в Украине. – Киев, 2018. – № 8 (658). – С. 16-18
1004687
   Портреты учителей // Новости медицины и фармации в Украине. – Киев, 2018. – № 14 (674). – С. 18-20
1004688
   Портреты учителей // Новости медицины и фармации в Украине. – Киев, 2018. – № 13 (668). – С. 20-21
1004689
   Портреты учителей [Иоан Лазаревич Деген] // Новости медицины и фармации в Украине. – Киев, 2018. – № 11 (663). – С. 18-20
1004690
  Пузиков А.И. Портреты французских писателей / А.И. Пузиков. – М, 1967. – 320с.
1004691
  Пузиков А.И. Портреты французских писателей ; Жизнь Золя / А.И. Пузиков. – М, 1976. – 524с.
1004692
  Пузиков А.И. Портреты французских писателей ; Жизнь Золя / А.И. Пузиков. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва : Художественная литература, 1981. – 576 с.
1004693
  Будагов Р.А. Портреты языковедов XIX - XX вв. : из истории лингвистических учений / Р.А. Будагов; отв ред. В.Н. Ярцева. – Москва : Наука, 1988. – 317с. – ISBN 5-02-010886-3
1004694
  Михайлов А.А. Портреты. / А.А. Михайлов. – М. : Советская Россия, 1983. – 383 с.
1004695
  Ровенский Н.С. Портреты: обзоры, рец., лит. портр. / Н.С. Ровенский. – Алма-Ата, 1983. – 235с.
1004696
  Уметалиева Д.Т. Портреты: творч. путь Алтымыша Усубалиева. / Д.Т. Уметалиева. – Фрунзе, 1976. – 15с.
1004697
  Осадчий О.М. Портсигар для отца / О.М. Осадчий. – Куйбышев, 1972. – 144с.
1004698
   Портсмутский договор. – М., 1939. – 14с.
1004699
  Лукоянов И. Портсмутский мир // Вопросы истории : Ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2007. – № 2. – С. 16-33. – ISSN 0042-8779


  Російсько-японська війна
1004700
  Кутаков Л.Н. Портсмутский мирный договор / Л.Н. Кутаков. – М., 1961. – 292с.
1004701
  Гончар Б.М. Портсмутський мир 1905 // Українська дипломатична енциклопедія : У 2-х томах / КНУТШ; ІМВ; Редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.Г. Кремень, Д.В. Табачник, В.М. Литвин та ін.; Відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 2 : М-Я. – С. 323-324. – ISBN 966-316-045-4
1004702
  Артуров О.А. Португалия / О.А. Артуров. – Москва, 1946. – 24с.
1004703
  Викторов В.В. Португалия / В.В. Викторов. – Москва, 1946. – 24с. – (Политическая карта мира)
1004704
  Биро П. Португалия / П. Биро. – М., 1952. – 176с.
1004705
  Коломиец Г.Н. Португалия / Г.Н. Коломиец. – М., 1959. – 32с.
1004706
  Куньял А. Португалия / А. Куньял. – М.
1. – 1978. – 335с.
1004707
   Португалия. – М., 1979. – 216с.
1004708
  Крицкий Л.Г. Португалия / Л.Г. Крицкий. – Москва : Мысль, 1981. – 128с. – (У карты мира)
1004709
  Варьяш О.И. Португалия / О.И. Варьяш, А.П. Черных. – Москва, 1990. – 140с.
1004710
  Фесуненко И.С. Португалия апрельская и ноябрьская / И.С. Фесуненко. – М., 1977. – 192с.
1004711
  Яковлев Н.М. Португалия в поисках "нового времени" // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2016. – № 6. – С. 38-49. – ISSN 0044-748Х
1004712
  Фесуненко И.С. Португалия до апреля / И.С. Фесуненко. – М., 1982. – 143с.
1004713
  Урсу Д.П. Португалия и "схватка за Африку" // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории". – Москва, 2015. – № 11. – С. 97-115. – ISSN 0042-8779


  Анализ внутренних и внешних факторов колониального раздела Тропической Африки в последней четверти XIX в., получивший за свою остроту и динамичность образное название "схватка за Африку", с участием Португалии в этих событиях.
1004714
  Аксанов Е. Португалия и её роль в фашистской интервенции в Испании / Аксанов Е. – Москва : Сацэкгиз, 1937. – 118 с.
1004715
  Павлова Е.Б. Португалия и интеграционные процессы в современном мире: политические аспекты / Е.Б. Павлова; Санкт-Петербургский госуд. университет. – Санкт-Петербург, 2001. – 136с. – (Библиотека европейских исследований ; Вып.5). – ISBN 5-336-00011-6
1004716
  Варга Е.С. Португалия и фашистская интервенция в Испании / Е. Варга. – Київ : Партиздат ЦК ВКП(б), 1937. – 32 с.
1004717
  Да Сильва Португалия между экспансией и эмиграцией / Да Сильва. – М., 1970. – 8с.
1004718
  Фокс Р. Португалия сегодня / Р. Фокс. – М., 1937. – 65с.
1004719
  Казарянц Люба Португалия. 11 причин моей любви // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2017. – № 5. – С. 82-85 : фото
1004720
  Писарец И.Г. Португалия. В поисках нового пути / И.Г. Писарец. – М., 1986. – 150с.
1004721
  Нацвлишвили Михаил Португалия. Город Одиссея // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2015. – № 3. – С. 20-25 : фото
1004722
  Ганина Оксана Португалия. Очнуться от города // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2018. – № 2. – С. 46-50 : фото
1004723
  Исакина Юлия Португалия. Портовый городок // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2015. – № 1. – С. 14-18 : фото
1004724
  Зеленский Святослав Португалия. Станция назначения: 7 впечатляющих вокзалов // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2018. – № 10 (2937). – С. 36-40 : фото
1004725
  Крицкий Л.Г. Португалия: время испытаний / Л.Г. Крицкий. – М, 1979. – 64с.
1004726
  Ястржембский С.В. Португалия: трудные годы национального возрождения / С.В. Ястржембский. – М., 1989. – 64 с.
1004727
  Игнатьев О.К. Португалия: фотоочерки о стране / О.К. Игнатьев. – Москва : Планета, 1984. – 168с.
1004728
  Кузнецов В.А. Португалия: штык и розы / В.А. Кузнецов. – М., 1976. – 240с.
1004729
  Варга Є.С. Португалія і фашистська інтервенція в Іспанії / Э Варга. – Київ : Партвидав ЦК КП(б)У, 1938. – 32 с. – Екз. без обкл.
1004730
  Сидоренко Віктор Португалія. Відкриття Старого світу : вояж-колекція / Сидоренко Віктор, Горобець Ірина, Горобець Олександр // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 4 (94). – С. 78-92 : Фото
1004731
  Сидоренко Віктор Португалія. Відкриття Старого світу : вояж-колекція / Сидоренко Віктор, Горобець Ірина, Горобець Олександр // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 3 (93). – С. 26-40 : Фото
1004732
  Горпенюк Максим Португалія. Кінець Європи // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 1 (62). – С. 50-55 : фото
1004733
  Корбут Анна Португалія. Потягни бичка за хвіст // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 4 (72). – С. 66-69 : фото
1004734
  Власенко Анастасія Португалія. Сонце, море і... вино, або Де шукати істини в Португалії // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 6 (108), грудень - січень. – С. 70-74 : фото
1004735
  Ряузова Е.А. Португалоязычные литературы Африки / Е.А. Ряузова. – М, 1972. – 263с.
1004736
  Кольчик В.А. Португальсая компартия в борьбе за демократию и социальный прогресс / В.А. Кольчик, С.В. Ястжембский. – М., 1984. – 237с.
1004737
   Португальская драма. – М., 1984. – 352с.
1004738
   Португальская коммунистическая партия. Съезд (12; 1988; Порто). – М., 1990. – 461с.
1004739
   Португальская коммунистическая партия. Съезд, 10-й. Порто. 1983. – М., 1984. – 312с.
1004740
   Португальская коммунистическая партия. Съезд, 9-й. Баррейро. 1979. – М., 1980. – 326с.
1004741
   Португальская поэзия ХХ века. – М., 1974. – 254с.
1004742
  Цоппи В.А. Португальская революция: пути и проблемы. / В.А. Цоппи. – Москва, 1979. – 279 с.
1004743
  Кривцов Никита Португальские азулежу : национальное достояние // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 10 (2841). – С. 28-30 : Фото
1004744
  Бондаревский Г.Л. Португальские колонизаторы - враги народов Африки / Г.Л. Бондаревский. – Москва, 1962. – 104 с.
1004745
  Сейфуль-Мулюков Португальские колонии в Африке / Сейфуль-Мулюков. – Москва : Знание, 1961. – 47 с.
1004746
  Силва Ж. де Португальские колонии в Африке / Ж. де Силва. – М., 1962. – 591с.
1004747
  Акимов Ю.Г. Португальские мореплаватели в Северной Атлантике в конце XV в.: факты и гипотезы // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2011. – № 11. – С. 74-83. – ISSN 044-748Х
1004748
  Константинова Н.С. Португальские мотивы в творчестве Мигеля де Унамуно // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки. – Москва, 2016. – № 11. – С. 97-106. – ISSN 0044-748Х
1004749
  Акимов Ю.Г. Португальские открытия в Северной Америке на рубеже XV-XVI веков // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2012. – № 3. – С. 77-87. – ISSN 044-748Х


  Экспедиции братьев Корте-Реалов.
1004750
  Гийераг Г.-Ж. Португальские письма / Г.-Ж. Гийераг. – Москва : Наука, 1973. – 286с.
1004751
  Шейнис В.Л. Португальский кологиализм в Африке. Экономические проблемы и тенденции развития в послевоенный период : Автореф... канд. экон.наук: / Шейнис В. Л.; ЛГУ. – Л., 1966. – 21л.
1004752
  Журавлев Андрей Португальский кораблик Загадки из пучины // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2016. – № 158, ноябрь. – С. 44 : фото
1004753
  Рогов В.С. Португальский репортаж / В.С. Рогов. – М., 1975. – 56с.
1004754
  Капланов Рашид Мурадович Португальский фашизм после второй мировой войны. Идеология и политика (1945-1968 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / капланов Рашид Мурадович; АН СССР. Ин-т всеобщей истории. – М., 1977. – 24л. – Бібліогр.:с.24
1004755
  Кузнецова Г.Б. Португальский язык : Продвинутый этап / Г.Б. Кузнецова, А.А. Жебит. – Москва : Высшая школа, 1989. – 207с.
1004756
  Родионова М.А. Португальский язык / М.А. Родионова. – Москва : Высшая школа, 1991. – 496с.
1004757
  Ярушкин А.А. Португальский язык в Африке / А.А. Ярушкин. – Л., 1984. – 40с.
1004758
  Жебит Португальский язык для начинающих / Жебит, Г.Б. Кузнецова. – Москва : Высшая школа, 1984. – 360с.
1004759
  Иванова Е.В. Португальский язык. Общественно-политическая лексика / Е.В. Иванова. – Москва : Высшая школа, 1989. – 230с.
1004760
  Матвеев В.С. Португальско-русский политехнический словарь / В.С. Матвеев, К.Г. Асриянц. – М., 1981. – 568с.
1004761
  Матвеев В.С. Португальско-русский политехнический словарь : Около 36000 терминов / В.С. Матвеев, К.Г. Асриянц; Под ред. Ж.С. Энграсиа Гама де Оливейра. – 3-е изд., стереотип. – Москва : Русский язык, 1986. – 568с.
1004762
  Родионова М.А. Португальско-русский разговорник / М.А. Родионова, Е.Д. Смирнова. – Москва : Русский язык, 1989. – 218с.
1004763
  Владов Л.Р. Португальско-русский словарь / Л.Р. Владов, Б.А. Никонов, Н.Г. Сотников. – Москва : Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1950. – 928 с.
1004764
  Старец С.М. Португальско-русский словарь : Около 40000 слов / Сост. С.М.Старец, Е.Н.Феерштейн; Под ред.С.Брандао и А.Торреса. – Москва : Госиздат.иностр. и нац. словарей, 1961. – 946 с.
1004765
  Старец С.М. Португальско-русский учебный словарь / С.М. Старец, Н.Я. Воинова. – Москва : Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1963. – 605 с.
1004766
  Старец С.М. Португальско-русский учебный словарь : 7000 слов / С.М. Старец, Н.Я. Воинова. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Русский язык, 1979. – 471с. – С приложением морфологических таблиц русского языка/Зализняк А.А.
1004767
  Старец С.М. Португальско-русский учебный словарь : 7 000 слов / С.М. Старец, Н.Я. Воинова. – 3-е изд., стер. – Москва : Русский язык, 1986. – 471с.
1004768
  Старец С.М. Португальско-русский учебный словарь / С.М. Старец, Н.Я. Воинова. – Изд. 4-е, стереотипн. – Москва : Русский язык, 1989. – 472с.
1004769
  Поляков А. Португальское полугодие в Европе // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2007. – № 24. – С. 5-9. – ISSN 0234-1670


  З 1 липня Португалія буде керувати Євросоюзом до кінця року (2007)
1004770
  Барабанов Ю.М. Португальська революція 1910 р. і спроби контрреволюційного перевороту / Ю.М. Барабанов, В.В. Будяков // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 124-131. – (Історія ; Вип. 22)


  На основі широкого використання дипломатичних документів висвітлено спроби контрреволюційних сил ліквідувати завоювання буржуазно-демократичної революції в Португалії 1910 р., розкрито ставлення до революції ультрарадикалів і монархістів.
1004771
   Португальські прислів"я та приказки. – Київ, 1982. – 125с.
1004772
   Португальсько-український словник = Dictionario portugues-ucraniano : [словник містить 14 000 слів]. – Київ : Віпол, 1999. – 317, [2] с. – Парал. тит. арк. португ. – ISBN 5-8238-0653-1


  Вельмишановній пані Ліді Гриві з вдячністю за все добро, без допомоги Вашої, ця книжка не побачила б світ. Міцного здоров"я, щастя, радості Вам! Автор. Підпис. Заслужений лікар республіки, в минулому головний лікар інституту серцево-судинної хірургії. ...
1004773
  Орличенко О.В. Португальсько-українські паралелі термінотворення у підмові біохімії


  Розглянуто біохімічні терміни португальської мови та засоби їх перекладу українською. Проаналізовано фонетичні відповідники між португальськими та українськими терміноформами й наведено правила їх транслітерації.
1004774
  Поляков А. Португальцев все еще волнует имперское прошлое // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2007. – № 43. – С. 38-39. – ISSN 0234-1670


  Дещо з історії Португалії ХХ століття
1004775
  Муханов П.А. Портфель для хозяев. – Санкт-Петербург : Тип. Августа Семена
Т. 1 : Содержащий обрание чертежей полезнейших сельских зданий, как то: господских домов, хлебных амбаров, оранжерей, теплиц, скотных, конских, овечьих и птичьих дворов, риг, сараев для молотьбы, пчельников и проч. – 1834. – XL л.


  Собрание чертежей и описаний сельских архитектурных сооружений, изданное в 1834-1840 гг. Павлом Александровичем Мухановым (1798-1871), известным коллекционером материалов по русской истории.
1004776
  Лайценс Л. Портфель и петля / Л. Лайценс. – Л., 1934. – 156с.
1004777
  Лайцен Л. Портфель и петля : роман и рассказы / Л. Лайцен; пер. с лат. – Москва : Художественная литература, 1983. – 383 с.
1004778
  Веретенникова А.Б. Портфель финансовых стратегий и его значение в процессе стратегического финансового плани рование // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2004. – Вип. 75. – С. 10-14. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
1004779
  Чинарева Т.Ф. Портфель чемпиона / Т.Ф. Чинарева. – Хабаровск, 1988. – 142с.
1004780
   Портфельне інвестування : Навчальний посібник / А.А. Пересада, О.Г. Шевченко, Ю.М. Коваленко, С.В. Урванцева; А.А. Пересада, О.Г. Шевченко, Ю.М. Коваленко, С.В. Урванцева; МОНУ; КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2004. – 408с. – ISBN 966-574-604-9


  Викладено сутність маркетингової комунікативної політики, її целі, визначено структуру комплексу комунікацій та особливості його формування
1004781
   Портфельне інвестування : підручник / [О.Г. Шевченко та ін.] ; за наук. ред.: О.Г. Шевченко, Т.В. Майорової ; [редкол.: М.І. Диба, І.Б. Івасів, В.Х. Арутюнов та ін.] ; М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. заклад "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2010. – 407, [1] с. : іл., табл. – Авт. кол. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 391-396. – ISBN 978-966-483-380-3
1004782
  Шляпін М.В. Портфельне інвестування в діяльності комерційних банків // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 284-287. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
1004783
  Камінський А. Портфельне інвестування в Україні: статистичний підхід : аналізують науковці / А. Камінський, О. Шепелява // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2000. – № 6. – С. 38-42 : Табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв
1004784
  Жукова Н. Портфельне інвестування як форма інвестиційної діяльності банків в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 10-12. – (Економіка ; Вип. 119). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджено особливості портфельного інвестування банків на ринку цінних паперів в Україні. Узагальнено класифікацію портфелів цінних паперів комерційних банків. The portfolio investing of banks at the market of equities in Ukraine are ...
1004785
  Луців Б. Портфельне інвесування в діяльності комерційних банків : банківські технології // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2000. – № 5. – С. 48-50 : Табл. – Бібліогр.: 1 назва
1004786
  Коляда О.П. Портфельне планування у процесі реалізації стратегії розвитку вищого навчального закладу : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.22 / Коляда О.П. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1004787
  Третиниченко Ю.О. Портфельне управління логістичними організаційними структурами // Управління проектами, системний аналіз і логістика : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. транспортний ун-т ; голов. ред. Дмитриченко М.Ф. – Київ, 2016. – Вип. 17, ч. 2. – С. 75-82. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2309-8635
1004788
  Третиниченко Ю.О. Портфельне управління логістичними організаційними структурами // Управління проектами, системний аналіз і логістика : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. транспортний ун-т ; голов. ред. Дмитриченко М.Ф. – Київ, 2016. – Вип. 18, ч. 2. – С. 83-90. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2309-8635
1004789
  Длігач А.О. Портфельний аналіз для визначення пріоритетів інтергаційного розвитку зовнішньої торгівлі України // Зовнішня торгівля: право та економіка : Науковий журнал / Мін. економіки та з питань європейської інтеграції України; Укр.академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2006. – № 5. – С. 20-25.
1004790
  Коваленко Ю.М. Портфельні теорії крізь призму сучасних кризових явищ : економічна теорія та історія економічної думки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 8 (110). – С. 5-9. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
1004791
  Шклярук С.Г. Портфельное инвестирование.Теория и практика : Учебное пособие. Курс лекций по инвестированию, формированию и управлению инвестиционным портфелем / С.Г. Шклярук. – Киев : Нора-Принт, 2000. – 367 с. – ISBN 966-7010-76-7
1004792
  Крупницкий Дмитрий Владимирович Портфолио как отчет о школьной жизни : Научно-исследовательская работа в среде старшеклассников // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 16. – С. 33-35. – ISSN 1727-4893


  Основной задачей педагога является воспитание ребенка в традициях отечественной и мировой культуры, привитие нравственных ценностей, формирование личности, способной занимать активную жизненную позицию и готовой к самообразованию и самосовершенствованию.
1004793
  Семенов А.А. Портфолио как средство оценивания уровня подготовки выпускника педагогического вуза // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 12. – С. 66-70. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1726-667Х
1004794
  Любич Оксана Портфолио системы Amadeus Content Rail пополнилось легендарным французским перевозчиком SNCF // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 3, травень - червень. – С. 2 (прилож.) : фото. – ISSN 1998-8044
1004795
  Колодкина Л.С. Портфолио студентов в условиях педагогической практики // Образовательные технологии : журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего проф. образования / НИИ школьных технологий. – Москва, 2008. – № 3. – С. 108-114.
1004796
   Портфолио. Царство Поднебесное : Олимпиада в Китае.Тема номера // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 8. – С. 62-77 : Фото. – ISSN 1029-5828
1004797
  Карп"юк О. Портфоліо для всіх і кожного. (Структура і зміст ЄМП та визначення шляхів впровадження ЄМП в практику іншомовного навчання в середній школі) // Іноземні мови в навчальних закладах : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 18-59.
1004798
  Залевська Л. Портфоліо рекламно-іміджевої продукції бібліотеки // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 2015. – № 4 (70). – С. 19-20
1004799
   Портфоліо Савани : живий світ // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 3 ( 87). – С. 110-115 : Фото
1004800
  Кузьменчук І. Портфоліо як індивідуальна траєкторія підвищення кваліфікації педагога // Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2015. – № 3 (406). – С. 12-17
1004801
  Кузьменчук І. Портфоліо як індивідуальна траєкторія підвищення кваліфікації педагога // Всесвітня література в школах України : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2015. – № 3 (405). – С. 12-17
1004802
  Марченко Г.В. Портфоліо як освітня технологія самостійної роботи майбутнього вчителя // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 22. – С. 253-258
1004803
  Фасоля Анатолій Портфоліо? "Папка успіху"? Навіщо вони нам? // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 20-24. – Бібліогр.: с. 20-21. – ISSN 0130-5263


  Портфоліо - не винахід XX с.т. Так ще з часів Ренесансу художники (згодом і фотографи) називають альбом з малюнками, ескізами, репродукціями, світлинами, за якими можна скласти уявлення про рівень професійної майстерності їхніх авторів. Фінансисти ...
1004804
  Морган Ф. Порты и гавани / Ф. Морган. – М., 1955. – 168с.
1004805
  Тухолка В.В. Порты Северо-Американских Соединенных Штатов / В.В. Тухолка, В.Е. Ляхницкий. – М., 1926. – 166с.
1004806
  Кочилкова Н.С. Порубіжні інтеракції в історії української культури // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1116. – С. 38-42. – (Серія "Філософія. Філософські перипетії" ; вип. 50). – ISSN 2226-0994
1004807
  Корделл А. Поругание прекрасной страны : роман : пер. с англ. / Александр Корделл ; [послесл. А. Николюкина]. – Москва : Иностранная литература, 1962. – 326 с.
1004808
  Березовчук Л. Поруйнування Єрусалима // Критика. – Київ, 2000. – Березень, (число 3). – С. 25-30


  Творчість Сергія Жадана.
1004809
  Дагуров В.Г. Порука / В.Г. Дагуров. – М, 1984. – 95с.
1004810
  Гриняк А. Порука та гарантія як способи забезпечення виконання підрядних договорів // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 9 (117). – С. 47-52
1004811
  Михальнюк О.В. Порука у цивільному праві: теорія та практика : монографія. – Київ : КНТ, 2008. – 268 с. – ISBN 978-966-373-414-9
1004812
  Ельбрехт В. Порука як засіб забезпечення виконання зобов"язань // Юридична газета. – Київ, 2012. – 20 березня (№ 12)
1004813
  Остапенко В.І. Порука як спосіб забезпечення виконання зобов"язань, що виникають з кредитних правовідносин (на матеріалах судової практики) : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Остапенко Вікторія Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 225 арк. – Бібліогр.: арк. 204-225
1004814
  Остапенко В.І. Порука як спосіб забезпечення виконання зобов"язань, що виникають з кредитних правовідносин (на матеріалах судової практики) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Остапенко Вікторія Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
1004815
  Роговий Ф.К. Поруки для батька: роман / Ф.К. Роговий. – К., 1988. – 277с.
1004816
  Рибак Н.С. Поруч з нами : Оповідання / Н.С. Рибак. – Київ : Радянський письменник, 1963. – 327с.
1004817
  Бедзик Ю.Д. Поруч з тобою : Оповідання / Ю.Д. Бедзик. – Київ : Радянський письменник, 1956. – 174с.
1004818
  Ільницький М. Поруч із ним ішли велетні - білий і чорний (міфологічна основа оповідання Івана Франка "Як Юра Шикманюк брів Черемош" // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2017. – № 7 (679), липень. – С. 36-42. – ISSN 0236-1477
1004819
  Палієнко М. Поруч із професором // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : збірка наукових праць та спогадів / Ін-т історії України НАНУ. – Київ, 2001. – № 6, ч. 1 : Пам"яті відомого вченого - історика, доктора історичних наук, професора В.О. Замлинського. – С. 68-71. – ISBN 966-02-2067-7
1004820
  Калашников О. Поруч із професором [В"ячеславом Іллічем Стрельським] // Професор В"ячеслав Стрельський : монографія / І.Н. Войцехівська, Н.А. Коломієць, І.М. Мага, В.В. Патик, Г.В. Стрельський, Л.В. Шевченко. – Київ : Київський університет, 2010. – С. 117-120. – (Історики Київського університету: історіографія персоналій). – ISBN 978-966-439-319-2
1004821
  Федоров Ю.И. Поручает Россия / Ю.И. Федоров. – М., 1990. – 316с.
1004822
  Федоров Ю.И. Поручает Россия / Ю.И. Федоров. – М., 1992. – 316с.
1004823
  Черненок М.Я. Поручается уголовному розыску... / М.Я. Черненок. – 2-е изд. – Новосибирск, 1981. – 414с.
1004824
  Узиков Ю.А. Порученец В.И. Ленина / Ю.А. Узиков. – 2-е. – Уфа, 1989. – 138с.
1004825
  Петров В.Б. Поручение - народный контролер / В.Б. Петров. – Москва, 1988. – 64 с.
1004826
  Грищенко М.Ф. Поручение в системе общественно-политической практики студентов / М.Ф. Грищенко. – Минск, 1983. – 42с.
1004827
  Божаткин М.И. Поручение военмора Недоли / М.И. Божаткин. – Одесса, 1971. – 288с.
1004828
  Василькова А.Ф. Поручение постоянной комиссии / А.Ф. Василькова. – Москва, 1972. – 64с.
1004829
   Поручение Реввоенсовета. – М., 1967. – 32с.
1004830
  Бабкина Э.И. Поручение хлорангидритов кислот трехвалентного фосфора на основе углеводородов и треххлористогоофосфора под действием гамма-излучения Со60 : Автореф... канд. хим.наук: 02.073 / Бабкина Э.И.; Науч-ислед. физ-хим ин-т им Л.Я.Карпова. – М. – 30л. – Бібліогр.:с.18-19
1004831
  Дюрренматт Ф. Поручение, или О наблюдении за наблюдающим за наблюдателями / Ф. Дюрренматт. – М., 1990. – 174,2с.
1004832
   Поручи поиск человеку : виртуальные справочные службы в современных библиотеках / И.Б. Михнова, А.А. Пурник, А.В. Пурник, М.М. Самохина; Михнова И.Б., Пурник А.А., Пурник А.В., Самохина М.М. – Москва : ФАИР-ПРЕСС, 2005. – 304 с., [ 24 ] с. илл. : илл. – (Специальный издательский проект для библиотек). – ISBN 5-8183-0899-5
1004833
  Козырев М.Я. Поручик Журавлев [и другие рассказы] / Михаил Козырев. – Москва : Новая Москва, 1923. – 160 с. – (Библиотека современников)
1004834
  Ван Хайянь Поручительство в гражданском праве Китайской Народной Республики // Международное публичное и частное право : Научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2006. – № 6. – С. 39-42. – ISSN 1812-3910
1004835
  Святошнюк С.С. Поручительство как финансовая услуга // Шості юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є.В. Васьковського : (до 150-річчя від дня його народж.) : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. : Одеса, 20-21 трав. 2016 р. / Юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є.В. Васьковського. – Одеса : Астропринт, 2016. – С. 236-239. – ISBN 978-966-927-142-6
1004836
  Шевченко О. Порушені режими рівнів грунтових вод Чорнобильської зони відчуження та їх вплив на формування об"ємної активності 90Sr // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 56-60. – (Геологія ; Вип. 54). – ISSN 1728-3817


  Результати розрахунків балансу грунтових вод, виконаних за даними гідрогеологічних спостережень, та їх статистичний аналіз дозволяють оцінити участь режимоформуючих факторів і елементів балансу у коливаннях об"ємної активності 90Sr в грунтових ...
1004837
  Стасенко А.А. Порушення Th1-Th2 ланки імунітету у хворих з гнійними захворюваннями і гнійними ускладненнями оперативних втручань : дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.09 / Стасенко Аліна Анатоліївна ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Нац. ін-т хірургії та трансплантології ім. акад. О.О. Шалімова". – Київ, 2013. – 282 л. – Бібліогр.: л. 227-282
1004838
  Стасенко А.А. Порушення Th1-Th2 ланки імунітету у хворих з гнійними захворюваннями і гнійними ускладненнями оперативних втручань : автореф. дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.09 / Стасенко Аліна Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 44 с. – Бібліогр.: 18 назв
1004839
  Мельниченко О. Порушення авторського права в мережі Інтернет // Юридична газета. – Київ, 2012. – 11 грудня (№ 50)


  "... Як зафіксувати та довести?".
1004840
  Коваль А. Порушення авторського права і суміжних прав (ст.176 КК України), позиція сторони захисту у кримінальних справах // Адвокат : Загальнодержавне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2004. – № 2. – С.22-26
1004841
  Коваль А. Порушення авторського права і суміжних прав: актуальність, новели, перспективи кримінально - правової охорони // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2003. – № 3. – С.17-23. – ISSN 1608-6422
1004842
  Катеринчук К. Порушення авторського права: як відрізнити некоректне й неправомірне цитування від плагіату? // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України ; НПУ ім. Драгоманова ; Ін-т політології. – Київ, 2013. – № 2 (128). – С. 55-58
1004843
  Задорожній О.В. Порушення агресивною війною Російської Федерації проти України основних принципів міжнародного права : монографія / Задорожній Олександр Вікторович ; Укр. асоц. міжнар. права ; Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, Каф. міжнар. права. – Київ : К.І.С., 2015. – 712 с. – Покажчики: c. 666-712. – Бібліогр.: с. 584-665 та в підрядк. прим. – (Бібліотека кафедри міжнародного права). – ISBN 978-617-684-109-8
1004844
  Мозгова В. Порушення антикорупційних обмежень щодо одержання подарунків: питання кваліфікації / В. Мозгова, І. Ольшанецький // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2016. – № 11. – С. 64-68
1004845
  Волинець Руслан Порушення бюджетного законодавства: кримінально-правовий аспект // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 5 (173). – С. 135-138
1004846
  Дудоров О. Порушення бюджетного законодавства: проблеми кримінальної відповідальності // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2012. – № 1 (25). – С. 29-35
1004847
  Чуклін С.М. Порушення в гемостазі у хворих на гострий панкреатит і шляхи корекції / С.М. Чуклін, Б.Я. Підгірний, С.С. Чуклін // Медична та клінічна хімія : науковий журнал / Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України ; Ін-т фармакології та токсикології НАМН України ; голов. ред. Губський Ю.І. ; редкол.: Бухтіарова Т.А., Верхрадський Н.С., Гоженко А.І. [та ін.]. – Тернопіль, 2015. – Т. 17, № 2 (63). – C. 94-104. – ISSN 2410-681Х
1004848
   Порушення в об"єктах ПЗФ, виявлені в 2014-2015 років // Екологія. Право. Людина / Міжнар. благодійна орг. "Екологія - Право - Людина". – Львів, 2015. – № 25/26 (65/66) : Льодовиковий період у заповідній справі: 2014-2015 рр. – С. 62-67. – Бібліогр.: 70 назв.
1004849
  Німак М.О. Порушення в суді справ за заявою про встановлення факту проживання однією сім"єю чоловіка та жінки без шлюбу // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 845. – С. 291-301. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1004850
  Карагодіна О.Г. Порушення взаємовідносин між батьками та їх дітьми підліткового віку: підхід до оцінювання та корекції за умов шкільної соціально-психологічної служби / О.Г. Карагодіна, І.Ю. Никонова // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : Науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 5-10. – ISBN 966-614-021-7
1004851
  Тагієв С.Р. Порушення виборчого законодавства: проблеми судового оскарження та юридичної відповідальності / МВС України; Луган. держ. ун-т. внутр. справ; С.Р. Тагієв, М.В. Мазур, М.О. Мягков. – Луганськ : РВВ ЛДУВС, 2006. – 208с. – ISBN 966-2905-13-8
1004852
  Житний О.О. Порушення вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом: деякі кримінально-правові аспекти // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2007. – № 757. – С. 134-139. – (Право ; Вип. 1 (2)). – ISSN 0453-8048
1004853
  Бахуринська О. Порушення вимог законодавства про охорону праці та службова недбалість // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого" ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – № 10 (148). – С. 81-92
1004854
  Бойко В. Порушення вимог кримінально-процесуального закону як підстава повернення справи до суду першої інстанції // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 9. – С. 110-115. – ISSN 0132-1331
1004855
  Мармаш В. Порушення вимог кримінально-процесуального закону, що забезпечують право учасників процесу на апеляційне оскарження судових рішень, як підстава повернення справи суду першої інстанції // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 358-368. – (Серія юридична ; Вип. 50). – ISSN 0136-8168
1004856
  Шевченко Тетяна Порушення вимог щодо несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності як підстава дострокового припинення повноважень народного депутата України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 9 (165). – С. 37-40
1004857
  Шевченко А. Порушення вимог щодо неупередженого розгляду справи, зокрема порушення правил щодо відводу (самовідводу) як підстава для притягнення судді до дисциплінарної відповідальності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 106-111. – (Юридичні науки ; вип. 2 (96)). – ISSN 1728-3817


  Статтю присвячено дослідженню проблемних питань інституту відводу (самовідводу) в сучасному процесуальному праві України. У статті висвітлено деякі проблеми притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності, зокрема розкрито окремі підстави ...
1004858
  Шестопалова Л.Ф. Порушення вищих психічних функцій і особистої у хворих із різними формами судинних захворювань головного мозку. : Автореф... доктор психол.наук: 19.00.04 / Шестопалова Л.Ф.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1993. – 40л.
1004859
  Матвійчук Я. Порушення водіями правил дорожнього руху або експлуатації транспорту за міжнародним та загальноєвропейським законодавством // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 1. – С. 102-104.
1004860
  Черченко А.П. Порушення ГАМКергічних систем у кролів з "пізнім" посттравматичним епілептичним вогнищем / А.П. Черченко, Т.М. Мішуніна // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 36-38. – (Фізіологія. Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 5)


  З метою визначення ролі порушень ГАМКергічних гальмівних механізмів у формуванні посттравматичної епілептичної готовності ЦНС проведені дослідження зв"язування С14 - ГАМК синаптосомами тканин мозку 9 кролів. Установлено зростання зв"язування ГАМК ...
1004861
  Копотун І.М. Порушення громадського порядку: кримінально-правовий аспект // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 2 (69). – С.
1004862
  Терещук М. Порушення декларантами митних правил // Податкове планування : Журнал для тих, хто хоче заощадити гроші / ТзОВ "Центр Бізнес-Сервісу". – Львів, 2006. – № 1. – С. 61-65
1004863
  Пашинін О. Порушення державного обвинувачення у системі державного провадження // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 9. – С. 52-59.
1004864
  Кочубей Ю В. Порушення довготи в англійських голосних як прояв вимовного акценту в англійському мовленні українців / Ю В. Кочубей, // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 9. – С. 126-129. – (Філологічні науки. Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
1004865
  ГришкоО Порушення договірного зобов"язання як цивільно-правова категорія // Наукові праці цивілістичного студентського гуртка : збірник наукових статей магістрів права / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, юридичний факультет. – Київ, 2009. – Вип. 4 : Збірник наукових праць магістрів спеціалізації "Цивільне право" Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2007-2009) Відпов.ред. проф. Р.А. Майданик. – С. 187-210. – (Альманах цивілістики). – ISBN 978-966-2183-64-1
1004866
  Гришко О.С. Порушення договірного зобов"язання: поняття, види, правові наслідки : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Гришко Олексій Сергійович, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 206 л. – Бібліогр.: 185-206
1004867
  Гришко О.С. Порушення договірного зобов"язання: поняття, види, правові наслідки : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Гришко Олексій Сергійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 18 с. – Бібліогр.: 14 назв
1004868
  Маркочева Н. Порушення етичних норм в медичних закладах // Вісник Національної асоціації адвокатів України / Національна асоціація адвокатів України. – Київ, 2018. – № 1/2 (40), лютий. – С. 23-24
1004869
  Кльчинська Ю. Порушення законного права на отримання освіти // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2015. – № 3 (231). – С. 76-79
1004870
  Дудоров О. Порушення законодавства про бюджетну систему України: проблеми кваліфікації злочину // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2002. – № 2. – С.145-157
1004871
  Хиля М. Порушення законодавства у сфері використання земель лісогосподарського призначення // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2013. – № 1 (29). – С. 89-91
1004872
  Коршун Г. Порушення законодавства, виявлені в установах тримання ув"язнених осіб, потребують надання прокурорами приципової правової оцінки // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол. : Сарган Л.М., Толочко О.М., Барандич С.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3. – С. 37-39


  До учасників заходу з вітальним словом звернулися проректор Національної академії прокуратури України Олександр Толочко, професор кафедри міжнародного права КІМВ КНУ імені Тараса Шевченка Ольга Буткевич та головний науковий консультант Інституту ...
1004873
  Берзін П. Порушення законодавства, що регулює виробництво, експорт, імпорт дисків для лазерних систем зчитування, експорт, імпорт обладнання чи сировини для їх виробництва (стаття 2031 Кримінального кодексу Украіни // Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2003. – № 3. – С.35-39
1004874
  Казаков Ю. Порушення і недоліки законодавства про банківську таємницю // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2012. – № 2. – С. 161-166. – ISSN 1561-4999
1004875
  Пономарьова І.Г. Порушення імунної системи та мікробіоценозу кишечнику у дітей, хворих на ентереколіт, та їх корекція пробіотиками : дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.09 / Пономарьова І.Г.; Держ. установа "Ін-т педіатрії акушерства та гінекології Акад. мед. наук України". – Київ, 2009. – 219 л. – Бібліогр.: л. 189-219
1004876
  Пономарьова І.Г. Порушення імунної системи та мікробіоценозу кишечнику у дітей, хворих на ентероколіт, та їх корекція пробіотиками : автореф. ... канд. біол. наук : 03.00.09 / Пономарьова І.Г. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20 с. – Бібліогр.:13 назв
1004877
  Побіянська Н. Порушення інтересів держави та моральних засад суспільства як підстава визнання господарського зобов"язання недійсним // Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне п-во "СТРАЙД" ; ред. рада.: В. Марченко, Н. Парфьонова, В. Бринцев [та ін.]. – Харків, 2018. – № 1 (97), лютий 2018 р. – С. 127-129
1004878
  Науменко Н.О. Порушення інтерперсональних відносин у дитинстві як чинник виникнення психічної патології (огляд зарубіжних досліджень) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 50-53. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 10)


  Розглянуто роль, яку грають інтерперсональні відносини у формуванні психічної патології. Серед причин, які сприяють формуванню психопатологічних рис особистості, невротичних симптомів, шизофренії, виділяються сімейні конфлікти, неправильні відштовхуючі ...
1004879
  Куліш Т.В. Порушення когерентності дискурсу акцентуйованих мовних особистостей (на англомовному матеріалі) // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 18 : Присвячено 110-ій річниці від дня народження професора Олександри Олексіївни Андрієвської. – С. 225-232. – Бібліогр.: Літ.: с. 232; 13 назв
1004880
  Костін М. Порушення кримінальних справ про легалізацію (відмивання) коштів та іншого майна, одержаних злочинним шляхом: проблемні питання // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2005. – № 4. – С. 95-102.
1004881
  Луцик В.В. Порушення кримінально-процесуальної форми при обвинувального висновку, як підстава повернення кримінальної справи прокурору // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 1. – С. 242-250. – (Право. Економіка. Управління)
1004882
  Дякін Я.О. Порушення кримінальної справи за ознаками незаконного обігу наркотичних засобів // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 4. – С. 223-226.
1004883
  Зеленецький В. Порушення кримінальної справи при повторності злочинів // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 4. – С.16-23
1004884
  Зеленецький В. Порушення кримінальної справи при повторності злочинів // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 3. – С.19-25
1004885
  Шевчук В. Порушення кримінальної справи про контрабанду // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 8. – С.63-67. – ISSN 0132-1331
1004886
  Попова І.М. Порушення кримінальної справи про шахрайство, пов"язане із залученням коштів громадян на будівництво житла // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 6 (73). – С. 152-162
1004887
  Полях А.М. Порушення кримінальної справи та внесення відповідвань: порівняльний аналіз // Проблеми реформування кримінального процесуального законодавства України в контексті європейських стандартів : тези доповідей та повідомлень наукового семінару (13 березня 2012 року) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Юридичний ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.С. Берзін, М.А. Погорецький та ін.]. – Київ, 2012. – С. 96-99. – ISBN 978-966-2571-07-3
1004888
  Доросинська Г.М. Порушення кримінальної справи щодо депутата місцевої ради // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 37. – С. 558-562. – ISSN 1563-3349
1004889
  Супрунова О.В. Порушення кримінальної справи щодо омбудсмана // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності : збірник наукових статей / Донецький юридичний ін-т. – Донецьк, 2012. – № 3 (50). – С. 169-173
1004890
  Стецюк Б.Р. Порушення кримінальної справи як одна із стадій кримінально-процесуального права Гетьманщини // Право і суспільство : Науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ, 2005. – № 2. – С. 136-140.
1004891
  Мельничайко В. Порушення лексичних норм - найхарактерніша ознака суржику // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2017. – № 7/8, квітень. – С. 66-74
1004892
  Кухарчук І. Порушення лексичних норм української мови у мовленні майбутніх практичних психологів
1004893
  Заліпська І. Порушення літературних норм у мові прямого ефіру // Культура слова : науково-популярне видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. мови. – Київ, 2015. – Вип. 84. – С. 151-160. – ISSN 0201-419
1004894
  Співак І.В. Порушення митних правил як різновид адміністративних правопорушень: поняття, види, склад // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 107-113.
1004895
  Руссков В. Порушення митних правил. Провадження у справі // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України, НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2003. – № 1. – С.56-64
1004896
  Коваль Г.Д. Порушення мікробіоти статевих шляхів як чинник дисрегуляції вроджених імунних механізмів у жінок, які хворі на ендометріоз, асоційований із безпліддям // Акушерство. Гінекологія. Генетика : науково-практичний журнал / ТОВ "Видавничий дім "Медкнига" ; голов. ред. Гнатко О.П. – Київ, 2016. – Т. 2, № 4 (6). – С. 37-41. – ISSN 2413-550Х
1004897
  Петреєва А.С. Порушення мітохондріального дихання в пухлинних клітинах / А.С. Петреєва, А А. Світіна Білюк, Л.В. Гарманчук // Клиническая онкология / ООО "МОРИОН"; Нац. ин-т рака МЗ Украины. – Киев, 2015. – № 2 (18). – С. 76
1004898
  Харчук Л.В. Порушення мовних норм в українській електроенергетичній термінології // Український смисл : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – № 1. – С. 114-122


  Розглядаються мовномтилістичні проблеми електроенергетичної термінології, особливап увага звертається на порушення лексичних, морфологічних та синтаксичних норм
1004899
  Ткач О. Порушення недоторканності приватного життя особи в кримінальном у процесі України та допустимі межі втручання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 114-116. – (Юридичні науки ; вип. 2 (101)). – ISSN 1728-3817


  У статті, на підставі результатів наукового аналізу чинного вітчизняного законодавства та міжнародних договорів ратифікованих Верховною Радою України, висвітлених точок зору науковців та практиків, а також правозастосовної діяльності, досліджуються ...
1004900
  Касьяненко А.М. Порушення норм бюджетного законодавства як застосування фінансової відповідальності // Фінансове право : щоквартальний науковий журнал / НДІ фінансового права Нац. ун-ту ДПС України. – Ірпінь, 2012. – № 3 (21). – С. 23-26


  У статті зазначено, що вся фінансова система, як невід"ємна ознака держави, не може функціонувати без інституту відповідальності, а фінансова відповідальность - одна з основних правових категорій, конструкція якої багато у чому визначає місце і роль ...
1004901
  Мірошниченко Ю.П. Порушення норм журналістської етики в українських ЗМІ // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2010. – Вип. 11, січень - червень. – С. 21-23


  У статті йдеться про зміст терміну "журналістська етика" та практику застосування етичних норм українськими журналістами у своїй професійній діяльності. The article considers the term "journalistic ethics" and practice of applying of ethical standards ...
1004902
  Яновська Г.О. Порушення обміну амінокислот в перинатальному періоді // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Заменська Т.К., Бойчук Т.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – Т. 6, № 3 (21). – C. 87-92. – ISSN 2226-1230
1004903
  Філіппова О.Ю. Порушення оксидативного метаболізму та активності ферментативних антиоксидантів у пацієнтів з неалкогольним стеатогепатитом у поєднанні з ожирінням і патологією біліарного тракту // Український терапевтичний журнал : спеціалізоване науково-практичне видання терапевтів і сімейних лікарів / Нац. акад. мед. наук України, Нац. ін-т терапії ім. Л.Т. Малої ; ПП "ІНПОЛ ЛТМ" ; голов. ред. Г.Д. Фадєєнко [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3. – С. 19-26. – ISSN 1605-7295
1004904
  Даниленко Тамара Петрівна Порушення подружніх стосунків при віддалених наслідках воєнної закритої черепно-мозгової травми у чоловіків та їх психокорекція : Дис. ... канд. психолог. наук: 19.00.04 / Даниленко Т.П.; Мін-во охорони здоров"я України. Харків. мед. акад. післядиплом. освіти. – Харків, 2004. – 212л. + Додатки: л. 180-212. – Бібліогр.: л. 152-180
1004905
  Даниленко Тамара Петрівна Порушення подружніх стосунків при віддалених наслідках воєнної закритої черепно-мозкової травми у чоловіків та їх психокорекція : Автореф. дис. ... канд. психологіч. наук: 19.00.04 / Даниленко Т.П.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 19с. – Бібліогр.: 7 назв
1004906
  Бобонич Є.Ф. Порушення порядку зайняття господарською діяльністю з надання фінансових послуг: кримінально-правова характеристика (ст. 202 Кримінального кодексу України) : дис. ... канд. юрид. наук.: 12.00.08 / Бобонич Є. Ф.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 270 л. + Додатки: л. 211-212. – Бібліогр.: л. 213-270
1004907
  Бобонич Є.Ф. Порушення порядку зайняття господарською діяльністю та діяльністю з надання фінансових послуг: кримінально-правова характеристика (ст.202 кримінального кодексу України) : автореф. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Бобонич Є.Ф. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 19 с. – Бібліогр.: 7 назв
1004908
  Бобонич Є.Ф. Порушення порядку зайняття господарською та банківською діяльністю, його регулювання у кримінальному та інших галузях законодавства України // Держава і право : збірник наукових праць: юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 36. – С. 518-521. – ISSN 1563-3349
1004909
  Мірошниченко А.М. Порушення порядку зміни цільового призначення земельних ділянок як підстава для прокурорського реагування // Земельне право України / ТОВ "Український інститут нормативної інформації". – Київ, 2006. – № 5. – С. 40-46
1004910
  Кодола Б.С. Порушення прав адвокатів при обшуках в рішення Європейського суду з прав людини // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. – Київ, 2016. – № 4. – C. 63-66
1004911
  Кізілов О.І. Порушення прав викладачів у ВНЗ // Освітні правовідносини у вищій школі України у питаннях та відповідях : наук.-практ. посібник / О.І. Кізілов, Т.В. Лісніча, О.В. Розгон, . – Харків : Вид-во ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2014. – С. 255-261
1004912
  Коташевська Т. Порушення прав власника на торговельну марку // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2008. – № 5. – С. 19-23.
1004913
  Бойко О. Порушення прав дитини засобами сучасної теле-, відеокомунікації // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 9, ч. 1. – С. 152-156
1004914
  Ілюшина Т. Порушення прав інтелектуальної власності в мережі Інтернет та боротьба з ними. Аналіз українського законодавства // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 216-217. – ISBN 978-617-7069-15-6
1004915
  Ілюшина Т.В. Порушення прав інтелектуальної власності в мережі Інтернет та способи боротьби з ними. Аналіз українського законодавства // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Право і держава сучасної України: проблеми розвитку та взаємодії" : (18-19 квіт. 2014 р.) / "Право і держава сучасної України: проблеми розвитку та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Запоріжжя : ЗНУ, 2014. – С. 71-75. – ISBN 978-966-7178-01-8
1004916
  Зайківський Порушення прав інтелектуальної власності при військово-технічному співробітництві / Зайківський, . // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н.-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України ; ред.: Орлюк О.П., Петренко С.А., Мацкевич О.О. [ та ін.]. – Київ, 2017. – № 5 (97). – С. 32-43. – ISSN 2308-0361
1004917
   Порушення прав інтелектуальної власності та боротьба з ними : матеріали V Всеукр. наук.-практ. конф. 07 груд. 2017 р., м. Київ / Нац. акад. прав. наук. України, НДІ інтелект. власності ; [за ред. А.С. Штефан]. – Київ : Інтерсервіс, 2018. – 67, [1] с. : іл. – Окремі ст. англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-696-721-7
1004918
  Кулик С.М. Порушення прав людини в Китайській Народній Республіці - одна з причин бойкоту XXIX Олімпійських ігор у Пекіні 2008 року // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 26. – С. 113-118. – (Міжнародні відносини). – ISSN 1729-360Х
1004919
  Кваша О.О. Порушення прав людини в результаті постановлення неправосудного судового акта // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 172-176.
1004920
  Гуменюк А.Г. Порушення прав людини під час конфлікту в колишній Югославії // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2000. – Вип. 4 : Європа: поступ у 21 століття (історія, сучасний стан, перспективи). – С. 182-195. – ISBN 966-7196-06-2
1004921
  Солона А. Порушення прав людини тими, хто повине їх забезпечувати // Юридична газета. – Київ, 2017. – 5 грудня (№ 49). – С. 20-21


  Особливість типів та видів правового регулювання важких, шкідливих та небезпечних умов праці.
1004922
  Барчук В. Порушення прав людини як загроза національній безпеці України // Підприємництво, господарство і право / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2002. – № 6. – С.64-67
1004923
  Крижна В.М. Порушення прав на комерційне найменування за законодавством України // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 82-86.
1004924
  Андрощук Г. Порушення прав на торговельні марки в Інтернеті (змішування): аналіз докторини і правозастосовчої практики ЄС // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2015. – № 8. – С. 38-42. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 1608-6422
1004925
  Кізілов О.І. Порушення прав студентів у ВНЗ // Освітні правовідносини у вищій школі України у питаннях та відповідях : наук.-практ. посібник / О.І. Кізілов, Т.В. Лісніча, О.В. Розгон, . – Харків : Вид-во ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2014. – С. 248-254
1004926
  Мороко В.В. Порушення прав українців в Росії // Етнонаціональна політика в теорії та практиці українського націоналізму: історія і сьогодення : матеріали V всеукр. наук. конф. з міжнар. участю, (Івано-Франківськ, 14-15 черв. 2013 р.) / Івано-Франків. обл. рада, Ін-т Політ. освіти ВО "Свобода", Каф. політології Ін-ту історії, політології і міжнар. відносин Прикарпат. нац. ун-ту ім. Василя Стефаника [та ін.] ; наук. ред. О.М. Сич. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2013. – С. 272-281. – ISBN 978-966-428-305-9
1004927
  Петренко П. Порушення права на захист при ознайомленні обвинуваченого з матеріалами кримінальної справи // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 12 (102). – С. 61-63
1004928
  Олійник О. Порушення права на захист при ознайомленні обвинуваченого з матеріалами кримінальної справи // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 8 (98). – С. 57-58
1004929
  Шинкарук О.В. Порушення права юридичної особи на ділову репутацію // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 2. – С. 192-196. – ISSN 2219-5521
1004930
  Донченко О. Порушення права як форма несвободи // Юридический вестник. / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2006. – № 1. – С. 125-131. – ISSN 1561-4999
1004931
  Стоєцький Валентин Порушення правил безпеки при експлуатації печей приводить до біди // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 12, грудень. – С. 26
1004932
  Мазуркевич М. Порушення правил безпеки руху. Питання кваліфікації / М. Мазуркевич, Т. Трусова // Прокуратура. Людина. Держава / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2004. – № 5. – С.47-50


  Підстави для визнання порушень правил безпеки руху кримінально караними
1004933
  Колпаков В.К. Порушення правил дорожнього руху: колізійність новел і правове регулювання : монографія / В.К. Колпаков, О.К. Черновський, В.В. Гордєєв ; МОН України ; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2010. – 328 с. – ISBN 978-966-423-074-9
1004934
  Козьяков І.М. Порушення правил охорони або використання надр: проблеми бланкетної конструкції та фактичного складу ст. 240 Кримінального кодексу України // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Луганськ, 2014. – № 2 (67). – С. 64-75
1004935
  Гуржій Т. Порушення правил проїзду пішохідних переходів // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 12. – С. 80-85.
1004936
  Музиченко А. Порушення правил суддівської етики - підстава дисциплінарної відповідальності судді: межі застосування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 84-87. – (Юридичні науки ; Вип. 87). – ISSN 1728-3817


  Предметом дослідження статті є професійна етика судді. Проаналізовані моральні стандарти професійної діяльності суддів. Наведено поняття суддівської етики, розкрито її роль в дисципліні праці суддів. Предметом исследования является профессиональная ...
1004937
  Лотоцька М.Ю. Порушення предметного та афективного компонентів емоцій у хворих параноїдною формою шизофренії : Автореф. ... канд. психолог. наук: 19.00.04 / Лотоцька М.Ю.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 19 с. – Бібліогр.: 16 - 17 с.
1004938
  Сахно Я. Порушення принципу диспозитивності в цивільному процесі України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 88, ч. 1. – С. 132-134
1004939
  Борисенко Н.Д. Порушення принципу кооперації в міжгендерному спілкуванні персонажів сучасної британської драми // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 1. – С. 97-102
1004940
  Ковтунова Л. Порушення принципу моногамії як підстава недійсності шлюбу // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 6 (162). – С. 125-128.
1004941
  Гуренко В. Порушення принципу стабільності податкового законодавства України // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 516-518. – ISBN 978-617-7069-28-6
1004942
  Байсарович І. Порушення природного водно-екологічного балансу геологічного середовища півдня України та його екологічні наслідки / І. Байсарович, Є. Яковлєв // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 53-55. – (Геологія ; Вип. 54). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються чинники впливу антропогенних змін геологічного середовища півдня України та їх вплив на порушення природного водно-екологічного балансу регіону. Зарегулювання стоку, водогосподарська діяльність, в тому числі відведення води у ...
1004943
  Овчаренко О.М. Порушення присяги як підстава конституційної відповідальності судді // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків, 2013. – Вип. 123. – С. 237-247. – ISSN 2224-9281
1004944
  Бегма А. Порушення проурором кримінальних справ приватного обвинувачення // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 6. – С. 147-150
1004945
   Порушення процесу адаптації молодших медичних спеціалістів при роботі на первинних посадах, як одна з причин професійного вигорання / О. Гришняєва, В. Анцупова, В. Остапчук, Я. Ушко, В. Григорук // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковинський держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Великого ; редкол.: Т. Бойчук, Ш. Пуріч, А. Мойсей [та ін.]. – Чернівці ; Сучава, 2018. – № 2 (18). – С. 119-122. – ISSN 2311-9896


  "Мета дослідження: попередження процесу дезадаптації студентів вищих медичних навчальних закладів I-III рівнів акредитації при подальшої роботі на первинних посадах, завдяки визначенню структурних компонентів процесу адаптаціїза допомогою порівняльного ...
1004946
  Поліщук В. Порушення психічного стану в залежності від часової динаміки у вимушених переселенців із зони АТО // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 94-99. – (Психологія ; вип. 1 (4)). – ISSN 1728-3817


  У статті було проаналізовано поняття "вимушене переселення" та основні психологічні проблеми, з якими стикається дана категорія людей; було досліджено психічний стан ВПО, які знаходяться на державному утриманні і які живуть за власний кошт; було ...
1004947
  Гула Я.Р. Порушення пунктуаційних норм у мові преси / Я.Р. Гула, О.А. Хрушкова // Філологічні науки : зб. матеріалів підсумкової наук. конф. студентів та викладачів / Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Ф-т укр. й інозем. філології та мистецтвознавства ; [редкол.: І.С. Попова та ін ; упоряд. О.І. Панченко]. – Дніпропетровськ : Акцент ПП, 2015. – Ч. 2. – С. 69-72. – ISBN 978-617-7109-99-9
1004948
  Солдатова О.В. Порушення ритму серця у дітей з пролапсом мітрального клапана // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика / Національна, академія післядипломної освіти імені Шупика П.Л. медична. – Київ, 2016. – Вип. 26. – C. 50-56. – ISSN 2227-7404
1004949
   Порушення ритму серця у новонароджених. Клінічний випадок суправентрикулярної пароксизмальної тахікардії у новонародженого / О.В. Воробйова, Є.Є. Шунько, Ю.П. Сюрха, О.М. Бакаєва, С.Я. Старенька, Т.В. Голота, А.С. Капшук, Ю.О. Макарова // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Заменська Т.К., Бойчук Т.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 7, № 2 (24). – С. 68-75. – ISSN 2226-1230
1004950
   Порушення ритму серця у новонароджених. Клінічний випадок суправентрикулярної пароксизмальної тахікардії у новонародженого / О.В. Воробйова, Є.Є. Шунько, Ю.П. Сюрха, О.М. Бакаєва, С.Я. Старенька, Т.В. Голота, А.С. Капшук, Ю.О. Макарова // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Заменська Т.К., Бойчук Т.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 7, № 3 (25). – С. 87-94. – ISSN 2226-1230
1004951
  Плегуца І.М. Порушення системи первинного гемостазу та метаболізму ейкозаноїдів при травматичній хворобі / І.М. Плегуца, Р.І. Сидорчук // Клінічна анатомія та оперативна хірургія : науково-практичний медичний журнал / Буковин. держ. мед. ун-т ; голов. ред. Бойчук Т.М. ; редкол.: Білоокий В.В., Боднар Б.М., Булик Р.Є. [та ін.]. – Чернівці, 2014. – Т. 13, № 4 (50). – С. 29-34. – ISSN 1727-0847
1004952
  Вавілова О. Порушення соціалізації дитини в школі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 15-18. – (Психологія ; вип. 2 (2))


  Стаття розкриває особливості соціалізації дитини в школі через призму сучасних змін у розвитку суспільства, стрімкої і глобальної трансформації суспільних цінностей. У ній здійснюється аналіз труднощів соціалізації у школі, що неминуче приводить до ...
1004953
  Матейко Н. Порушення соціалізації індивіда в парадигмі християнсько зорієнтованої психотерапії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 52-56. – (Психологія ; вип. 1 (1))


  Стаття присвячена проблемі психічних залежностей людини у парадигмі християнсько зорієнтованої психотерапії, де адикція постає як пристрасть, моральна вада, хвороба душі людини. Наводиться порівняльний аналіз механізмів формування адиктивної поведінки ...
1004954
  Завальний М.В. Порушення справи про адміністративне правопорушення та її розслідування // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2009. – Вип. 4 (32). – С. 160-165. – (Право. Економіка. Управління). – ISSN 2078-9165
1004955
  Давиденко В. Порушення статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2003. – № 2. – С.69-74
1004956
  Хомич Д. Порушення та крадіжки при споживанні природного газу // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; редкол.: М.М. Яцишин, О.Н. Ярмиш, І.Б. Усенко [та ін.]. – Луцьк, 2017. – № 2 (10). – С. 186-190. – ISSN 2409-4544


  "Подано способи втручання в роботу газових лічильників та відповідальність, яка передбачена законом за такі порушення. Наголошується, що втручання в роботу лічильників залишаються найпопулярнішим видом крадіжки газу, який становить 70% від виявлених ...
1004957
  Лисенко В.Й. Порушення тканинного дихання та активності мітохондріальних дегідрогеназ лімфоцитів при гострих отруєннях нейротропними речовинами // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2017. – № 6 (85). – С. 48-52. – ISSN 2224-0586
1004958
  Дибань М.П. Порушення трудових прав працівників у сучасних умовах : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05, 081 / Дибань Максим Петрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2017. – 250 арк. – Додатки: арк. 249-250. – Бібліогр.: арк. 12-13, 211-248 та в додатках: арк. 249-250
1004959
  Дибань М.П. Порушення трудових прав працівників у сучасних умовах : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Дибань Максим Петрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1004960
  Ващук М.С. Порушення формування психологічної готовності до материнства як чинник психологічної дезадаптації у жінок із безпліддям : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.04 / Ващук Марія Сергіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 210 л. – Додатки: л. 198-210. – Бібліогр.: л. 167-197
1004961
  Ващук М.С. Порушення формування психологічної готовності до материнства як чинник психологічної дезадаптації у жінок із безпліддям : автореф. дис. ... канд. псих. наук : 19.00.04 / Ващук Марія Сергіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 17 с. – Бібліогр.: 9 назв
1004962
   Порушення функції внутрішнього вуха у хворих з автоімунним тиреоїдитом в стадії еутиреозу / О.М. Науменко, Ю.В. Дєєва, М.В. Тарасенко, Н.М. Кобиляк // Журнал вушних, носових і горлових хвороб : науково-практичний двомісячний журнал / ДУ "Ін-т отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України" ; Укр. наукове мед. т-во лікарів-оториноларингологів ; редкол.: Заболотний Д.І., Абизов Р.А., Верьовка С.В. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1, січень - лютий. – С. 37-46. – ISSN 0044-4650
1004963
  Ноздріна О. Порушення функціонування сім"ї як сучасна соціально-психологічна проблема в Україні // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2001. – С.446-455. – (Серія філософські науки ; Вип. 3)
1004964
  Казаков О.А. Порушення функціонування сімейних відносин у родинах, в яких один із батьків хворіє на параноїдну шизофренію / О.А. Казаков, Л.А. Боднар // Медична психологія : науковий журнал / Харків. мед. акад. післядипломної освіти ; Харків. мед. т-во ; голов. ред.: О.Г. Луценко ; редкол.: В.А. Абрамов, Л.Ф. Бурлачук, Б.М. Ворник [та ін.]. – Харків, 2017. – Т. 12, № 3 (47). – С. 48-52. – ISSN 2308-6300


  "Наведено результати дослідження здоров’я сімей, в яких один із батьків хворіє на параноїдну форму шизофренії. Системно-структурний аналіз таких подружніх пар свідчить про порушення майже всіх компонентів і складових здоров’я сім’ї. Визначено роль ...
1004965
  Пестушко Валерій Порушуються світові традиції харчування : . // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 3. – С. 52-53
1004966
  Сластьон О. Порфирий Мартинович. / О. Сластьон, 1919. – 24с.
1004967
  Сергиевская Л.П. Порфирий Никитич Крылов / Л.П. Сергиевская. – Новосибирск, 1952. – 48с.
1004968
   Порфирины и металлопорфириновые комплексы нефтей. – М., 1977. – 88с.
1004969
   Порфирины: спектроскопия, электрохимия, применение. – М., 1987. – 382с.
1004970
   Порфирины: структура, свойства, синтез. – М., 1985. – 334с.
1004971
  Ряско Л. Порфирій Мартинович - видатний український художник-фольклорист // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 7. – С. 245-259
1004972
  Кравчук Н. Порфирій Мартинович // Український календар. – Варшава, 1973. – 1973. – С. 186-187
1004973
  Салтиков-Щедрін Порфирій Петрович. / Салтиков-Щедрін. – К., 1953. – 36с.
1004974
   Порфімович Ольга Леонідівна // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 246. – ISBN 978-966-2726-03-9
1004975
  Печений Олександр Борисович Порфіринові та фталоціанінові комплекси кобальту (ІІ), іммобілізовані на аміноорганокремнеземах : Автореф... канд. хім.наук: 02.00.01 / Печений Олександр Борисович; НУ ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 21л.
1004976
  Печений Олександр Борисович Порфіринові та фталоціанінові комплекси кобальту (ІІ), іммобілізовані на аміноорганокремнеземах : Дис... канд. хім.наук: 02.00.01 / Печений Олександр Борисович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 181л. – Бібліогр.:л.163-180
1004977
  Гіріч А.Л. Порфіровий бітумовмісний ксеноліт у хондриті Кримка (LL3.1): 1. Структурно-мінералогічна характеристика / А.Л. Гіріч, В.П. Семененко // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 2016. – Т. 38, № 3. – С. 56-66 : рис., табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 0204-3548


  З використанням методів гоніометрії, растрової електронної мікроскопії та електронно-зондового мікроаналізу вивчено зовнішню і внутрішню морфологію дипірамідальних макрокристалів циркону із лужних порід Приазов"я - маріуполітів Жовтневого масиву і ...
1004978
  Качалов Н.Н. Порцеляна та як її виготовляти / Н.Н. Качалов. – Харків-Одеса, 1930. – 95с.
1004979
  Качалов Н.Н. Порцеляна та як її виготовляти / Н.Н. Качалов. – 2-е вид. – Харків-Одеса, 1931. – 95 с.
1004980
  Гладун Д. Порцелянова казка; Літак; Голос; Мертва латина; 40; Мавка; Хто ми?; Моцарт; Відьма; Весна : поезії // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2013. – № 8. – С. 39-45
1004981
  Тарнавський В. Порцеляновий острів : повісті, оповідання / Валентин Тарнавський ; [упоряд., післямова Даниленко В.]. – Київ : Преса України, 2013. – 413, [3] с. – Сер. засновано у 2013 р. - В змісті також: Алібаба ; Народжена з піни ; Пуд солі ; Уїк енд ; Супермен ; Дерево життя. – (Літературна агенція "Банкова, 2"). – ISBN 978-966-472-148-3
1004982
  Гужва В.Ф. Порцеляновий янгол : вірші / Валерій Гужва. – Київ : Ярославів Вал, 2011. – 187, [5] с : портр. – (Сучасна поезія). – ISBN 978-966-2151-57-2
1004983
  Гамалій Г. Порцелянові пастушки й українська ідея // Критика. – Київ, 1998. – Вересень, (число 9). – С. 18-19


  Книга "Нариси української популярної культури. За ред. Олександра Гриценка"
1004984
  Силаев Б.Д. Порченый / Б.Д. Силаев. – Х., 1962. – 135с.
1004985
  Новиков-Прибой Порчный / Новиков-Прибой. – М.-Л., 1929. – 112с.
1004986
  Алексеев В.П. Поршневые двигатели внутренного сгорания / В.П. Алексеев, Д.Н. Вырубов. – Москва ; Ленинград : Госэнергоиздат, 1959. – 104 с. – (Библиотека теплотехника ; вып. 5)
1004987
  Френкель М.И. Поршневые копрессоры. / М.И. Френкель. – 2-е изд. – М-Л, 1960. – 654с.
1004988
  Чиняев И.А. Поршневые нсосы / И.А. Чиняев. – М., 1977. – 78с.
1004989
  Чечко В.А. Поршневый горизонтальный батометр для точечного отбора проб воды в неглубоких водоемах // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 10. – С. 96-100 : рис. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 0130-2906
1004990
  Мирзаянц Г.Т. Поршни и поршневые материалы современных автотракторных и стационарных дизелей. (Технология производства, подбор и методика доводки по температурному режиму внутрицилиндрового пространства) : Автореф... канд. техн.наук: 05.195 / Мирзаянц Г.Т.; Арм. с.-х. ин-т. – Ереван, 1970. – 32л.
1004991
  Палатник Л.С. Поры в пленках / Л.С. Палатник. – Москва : Энергоиздат, 1982. – 215с.
1004992
  Черемской П.Г. Поры в твердом теле / П.Г. Черемской, В.В. Слезов, В.И. Бетехтин. – Москва : Энергоатомиздат, 1990. – 375 с.
1004993
  Неймарк И.Е. Поры в твердых телах и их значение в технологических процессах / И.Е. Неймарк. – М., 1984. – 64с.
1004994
  Казанцев В.И. Порыв / В.И. Казанцев. – Москва : Современник, 1977. – 239 с.
1004995
  Мавродиев В.Е. Порыв / В.Е. Мавродиев. – Волгоград, 1980. – 95с.
1004996
  Габбасов С. Порыв : повести / С. Габбасов; пер. с каз. Ю.Грачевского. – Москва : Советский писатель, 1982. – 280 с.
1004997
  Грошев В.П. Порыв / В.П. Грошев. – М, 1987. – 158с.
1004998
   Порыв. – М., 1990. – 464с.
1004999
  Селютина Л.Я. Порыв / Л.Я. Селютина. – Одесса : Маяк, 1990. – 240с.
1005000
  Лупан А.П. Порыв ветра : повесть и романы / А.П. Лупан. – Москва : Молодая гвардия, 1960. – 207 с.
<< На початок(–10)1001100210031004100510061007100810091010(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,