Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1001100210031004100510061007100810091010(+10)В кінець >>
1004001
  Шаблій О.А. "Правова система та культура ФРН - правова система та культура України" як референтні сфери юридичного перекладу // Німецько-український юридичний переклад : методологія, проблеми, перспективи / О.А. Шаблій. – Ніжин : Лисенко М.М., 2012. – С. 36-42. – ISBN 978-617-640-052-3
1004002
  Січевлюк В.А. "Правова суб"єктність" категорія, поняття, термін чи дефініція теорії права? // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2017. – № 12, грудень. – С. 24-29. – ISSN 2312-1831
1004003
  Пархоменко Н.М. "Правова форма" та "форма права": основні аспекти співвідношення // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 34. – С. 13-17. – ISSN 1563-3349
1004004
  Романюк Б. "Правова" експертиза у кримінальному процесі // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2003. – № 10. – С.102-104
1004005
  Карцхия А. "Правовая монополия" исключительного права и защита конкуренции // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность : научно-практический журнал / ООО "Издательский Дом "Интеллектуальная собственность". – Москва, 2014. – № 7. – С. 4-16. – ISSN 0201-7067
1004006
  Назмутдинов Б.В. "Правовая структура" Н.Н. Алексеева в контексте идей об особой структуре "Евразии" // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / УМО по юрид. образованию вузов РФ ; Санкт-Петербургский ун-т. – Санкт-Петербург, 2015. – № 1 (318). – С. 98-111. – ISSN 0131-8039
1004007
  Ухач В.З. Правова оцінка боротьби УПА у світлі національного законодавства // Правовий розвиток суспільства і держави: традиції та новації : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. (7 груд. 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип.: Смеречинська Н.І.]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2017. – C. 41-44. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-94-0
1004008
  Головко Н.І. Правова педагогіка : навч. посібник / Н.І. Головко ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. – Київ : Персонал, 2007. – 242, [2] с. : табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-608-744-0
1004009
  Мекшун А.Д. Правова підготовка майбутніх соціальних працівників у ВНЗ: ключові принципи та проблеми впровадження. // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Золотухіна С.Т., Белозеров Є.П., Вихрущ В.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 58. – C. 117-126. – ISBN 978-617-7384-83-9. – ISSN 2312-2471
1004010
  Семчик В.І. Правова підтримка основних факторів виробництва сільськогосподарської продукції // Навчаючись, навчаю.. : вибрані праці : до 85-річчя від дня народження / В. Семчик. – Київ : Спринт-Сервіс, 2012. – С. 163-172. – ISBN 978-617-7021-00-0
1004011
  Гончарук А.П. Правова поведінка як правова категорія: новітні підходи до дослідження // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – С. 67-79. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 69). – ISSN 1563-3349
1004012
  Кирилюк Т.Ю. Правова поведінка як юридична категорія як явище правової дійсності // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 100-105. – ISSN 1563-3349
1004013
  Тинчеров Б. Правова поведінка: поняття, ознаки та проблеми класифікації // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України ; НПУ ім. Драгоманова ; Ін-т політології. – Київ, 2012. – № 6 (120). – С. 68-77
1004014
   Правова позиція : (правонаступник наукового журналу "Вісник Академії митної служби України. Серія: "Право") / Ун-т митної справи та фінансів. – Дніпро, 2008-
№ 1 (16). – 2016. – 164 с. – Резюме укр., англ. мовами
1004015
  Столярчук І.В. Правова позиція адвоката -захисника в кримінальному провадженні: види та фактори, що впливають на її формування // Матеріали науково-практичної конференції "Актуальні питання публічного та приватного права у контексті сучасних процесів реформування законодавства" : 11-12 квіт. 2014 р. : [збірник] / "Актуальні питання публічного та приватного права у контексті сучасних процесів реформування законодавства", наук.-практ. конф. – Херсон : Гельветика, 2014. – С. 274-277. – ISBN 978-617-7041-91-6
1004016
  Атамась Т.І. Правова позиція адвоката у цивільній справі // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 102-104. – (Юридичні науки ; Вип. 32)


  Розкривається поняття правової позиції адвоката, її елементи та значення при веденні ним цивільних справ у суді.
1004017
   Правова позиція Верховного уду щодо строку позовної давності // Вісник Національної асоціації адвокатів України / Національна асоціація адвокатів України. – Київ, 2018. – № 1/2 (40), лютий. – С. 79
1004018
   Правова позиція Верховного уду щодо щодо дії актів органів місцевого самоврядування // Вісник Національної асоціації адвокатів України / Національна асоціація адвокатів України. – Київ, 2018. – № 1/2 (40), лютий. – С. 80
1004019
  Яновська О. Правова позиція захисту в кримінальному провадженні: шляхи відстоювання у процесі доказування // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 10. – С. 124-132. – ISSN 1026-9932


  Статтю присвячено дослідженню окремих аспектів відстоювання правової позиції захисту в процесі доказування у кримінальному провадженні в Україні. Приділена увага необхідності надання адвокатам реальних процесуальних інструментів, що забезпечать їм та ...
1004020
  Шумило М. Правова позиція як засіб діяльності доказування у кримінальному процесі / М. Шумило, В. Гмирко // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 9. – С. 238-246. – ISSN 0132-1331
1004021
  Рибалкін А.О. Правова політика в сфері народовладдя та конституційна правосвідомість: питання взаємозв"язку // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2012. – № 4 (64). – С. 82-87. – ISSN 2078-3566
1004022
  Карась А. Правова політика вільної конкуренції ЄвропейськогоСоюзу // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2006. – С. 124-133. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 17)
1004023
  Карвацька С.Б. Правова політика держави як об"єкт історико-правового дослідження / С.Б. Карвацька, С.Б. Боднар // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2009. – С. 5-8. – (Правознавство ; Вип. 489)


  Автор ставить перед собою завдання: 1) охарактеризувати ступінь наукової розробки проблеми і визначити недостатньо досліджений її ракурс - дослідження правової політики держави як об"єкта історико-правового дослідження; 2) визначити особливості ...
1004024
  Черкашина М.К. Правова політика Європейського Союзу у сфері охорони та раціонального використання вод // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 138. – С. 109-117. – ISSN 2224-9281
1004025
  Покрещук О.О. Правова політика ЄС: особливості реалізації принципу субсидіарності / О.О. Покрещук, І.О. Білорус // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 1. – С. 78-84. – Бібліогр. в кінці ст.


  Висвітлюються питання щодо договірного закріплення принципу субсидіарності правової політики ЄС та особливостей його реалізації
1004026
  Покрещук О.О. Правова політика ЄС: особливості реалізації принципу субсидіарності / О.О. Покрещук, І.О. Білорус // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 1. – С. 78-84.
1004027
  Руданецька О.С. Правова політика народовладдя // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2016. – С. 3-11. – (Серія юридична ; вип. 1). – ISSN 2311-8040
1004028
  Степанюк А.А. Правова політика у міжнародному приватному праві / А.А. Степанюк; Націон. юридична академія України ім. Ярослава Мудрого; Альона Анатоліївна. – Н. – Харків : Права людини, 2006. – 144с. – ISBN 966-8919-15-7
1004029
  Минькович-Слободяник Правова політика у сфері інтеграції з Європейським Союзом // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 41. – С. 98-105. – ISSN 1563-3349
1004030
  Барабаш Ю. Правова політика у сфері прав людини: шляхи підвищення ефективності // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 4. – С. 55-61. – ISSN 0132-1331
1004031
  Ладиченко В.В. Правова політика у сфері формування нової парадигми відносин держави і особи // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 34. – С. 17-24. – ISSN 1563-3349
1004032
  Тодика О. Правова політика України в сфері народовладдя і тенденції її розвитку // Правничий часопис Донецького університету : Науковий журнал / Донецький національний університет. – Донецьк, 2006. – № 1(15). – С. 3-10.
1004033
   Правова політика України: концептуальні засади та механізми формування : зб. матеріалів наук.-практ. конф. (5 груд. 2012 р., м. Київ) / Нац. ін-т стратег. досліджень ; [за ред. О.М. Руднєвої]. – Київ : НІСД, 2013. – 155, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Політика" ; вип. 1). – ISBN 978-966-554-191-2
1004034
  Береза С.В. Правова політика як засіб взаємодії правової та політичної систем // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 32. – С. 75-81. – ISSN 1563-3349
1004035
  Панов М. Правова політика як універсальний феномен соціального буття. / М. Панов, Н. Герасіна // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 8. – С.36-41. – ISSN 0132-1331
1004036
  Минькович-Слободяник Правова політика як чинник функціонування правової держави // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 57. – С. 53-57. – ISSN 1563-3349
1004037
  Дзера І.О. Правова природа 3 % річних за статтею 625 ЦК України // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2016. – Т. 181 : Юридичні науки. – C. 116-120. – ISSN 1996-5931
1004038
  Святоцька В. Правова природа адвокатури як соціального інституту // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 6. – С. 194-198. – ISSN 1026-9932
1004039
  Ященко Т.В. Правова природа адміністративних актів // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1 (15). – С. 29-41. – ISSN 2227-796X


  У межах цього дослідження автор розглядає окремі аспекти поняття й характеристики адміністративних актів. У зв"язку з відсутністю законодавчого регулювання цих питань в Україні автор звертається до положень доктрини адміністративного права зарубіжних ...
1004040
  Павлюх О.А. Правова природа адміністративного примусу та його місце в діяльності органів державної податкової служби України // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 48. – С. 263-268. – ISSN 1563-3349
1004041
  Безклубий І.А. Правова природа акредитива // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 55-67
1004042
  Черняк Є. Правова природа актів Конституційного Суду України // Наукові правничі школи Київського університету : матеріали Міжнародної наукової конференції (Київ 12 жовтня 2005 рік) / КНУТШ ; [відп. ред. В.І. Андрейцев]. – Київ : Київський університет, 2006. – С. 64-66
1004043
  Цимбалістий Т.О. Правова природа актів Конституційного Суду України // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2007. – Вип. 1. – С. 47-55. – (Право. Економіка. Управління)
1004044
  Марцеляк О. Правова природа актів Конституційного Суду України та їх роль у розвитку науки конституційного права // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2015. – № 4. – C. 118-121. – ISSN 2310-6158


  У статті дається аналіз існуючих наукових підходів до характеристики актів Конституційного Суду України, їх юридичної сили, місця в системі правових актів України. Зроблено висновки щодо удосконалення їх правової природи. В статье дан анализ ...
1004045
  Залізко О. Правова природа актів спортивних організацій // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 300-301
1004046
  Мандзюк О. Правова природа аналітичної діяльності // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 7 (245). – С. 123-128
1004047
  Пожоджук Р. Правова природа арбітражної угоди // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2014. – № 5 (137). – С. 95-103
1004048
  Карпінська Н.В. Правова природа багатосторонніх угод Світової організації торгівлі у аграрному законодавстві України / Н.В. Карпінська, А.В. Духневич // Від правової охорони природи Української РСР до екологічного права України : зб. тез Всеукр. наук.-практ. Конф., присвяч. пам"яті д-ра юрид. наук., проф. Василя Лук"яновича Мунтяна з нагоди 95-річчя від Дня народж., 26 трав. 2017 р., Київ / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т [та ін.] ; [уклад.: В.В. Носік, А.С. Євстігнєєв, М.П. Кучерова]. – Чернівці : Кондратьєв А.В., 2017. – С. 113-115. – ISBN 978-966-7957-20-9
1004049
  Безклубий І. Правова природа банківських процентів // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2004. – № 1. – С.31-35
1004050
  Іваницький А. Правова природа банківської гарантії // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 33-35
1004051
  Дмитренко О. Правова природа безготівкового розрахунку // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 9. – С. 92-95
1004052
  Саванець Л. Правова природа бездокументарних цінних паперів // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 253-259. – (Серія юридична ; Вип. 54). – ISSN 0136-8168
1004053
  Головач В.В. Правова природа бухгалтерського обліку та її значення для його вдосконалення // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2014. – № 12. – С. 18-25. – ISSN 2409-1944
1004054
  Вишновецька С.В. Правова природа визначення поняття переведення працівника на іншу роботу / С.В. Вишновецька, Ю.А. Чумак // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2016. – C. 105-110. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 1(38)). – ISSN 2307-9061
1004055
  Стаднік Г. Правова природа виконавчого збору: фінансово-правові аспекти // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 11. – С. 156-164. – ISSN 0132-1331
1004056
  Алексеева В.С. Правова природа виконавчого напису // Sciencia vincemus! Наукою переможемо! : Друга міжнар. наук.-практ. конф. "Нотаріат, адвокатура, суд, виконавче провадження: актуальні проблеми", присвяч. п"ятиріччю створення кафедри нотаріального процесу і адвокатури / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. нотар. та виконавч. процесу і адвокатури ; [упоряд.: Фурса С.Я., Дерій О.О, Нікітюк О.М. та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук., проф. С.Я. Фурси. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – С. 360-362. – ISBN 978-617-673-442-0
1004057
  Шишка Ю.М. Правова природа виникнення та розвитку регламентації рекламної діяльності в мережі інтернет // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – № 1 (11). – С. 153-160. – ISSN 2227-796X


  Досліджуються передумови виникнення реклами в Інтернеті та історія її становлення. Аналізується як зарубіжний, так і вітчизняний досвід правового регулювання рекламної діяльності. Наголошується на тому, що правова регламентація здійснення рекламної ...
1004058
  Рожик Ю. Правова природа висновків органів місцевого самоврядування в цивільному процес // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 11 (167). – С. 61-64
1004059
  Теремецький В. Правова природа відкликання апеляції, поданої на вирок суду // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 9. – С. 66-75.
1004060
  Колпаков В. Правова природа відносин адміністративного судочинства // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2. – С. 25-30. – ISSN 1026-9932
1004061
  Куліцька С. Правова природа відносин відшкодування (компенсації) шкоди, заподіяної внаслідок протиправних рішень, дій чи бездіяльності суду // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 211-212. – ISBN 978-617-7069-28-6
1004062
  Майданик Р.А. Правова природа відносин з надання медичної допомоги / Р.А. Майданик, А.Б. Пермяков // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 1107-1109. – ISBN 978-966-667-341-4
1004063
  Попелюк В. Правова природа відносин контролю у сфері господарювання // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 3 (183). – С. 144-147
1004064
  Юріна А.Л. Правова природа відносин неспроможності (банкрутства) // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2010. – Т. 15, вип. 1 : Правознавство. – С. 70-78


  В даній статті розглядаються проблеми визначення правової природи відносин банкрутства; співвідношення інститутів "неспроможності" та "банкрутства"; дослідження правопорушень, що скоюються в сфері банкрутства; аналіз причин, які призводять до тяжкого ...
1004065
  Гресик Ю.В. Правова природа відносин працевлаштування // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 8/9 (вересень). – С. 120-127
1004066
  Єрмоленко В. Правова природа відносин сталого розвитку сільських територій // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 12 (180). – С. 118-120
1004067
  Ніжинська І. Правова природа відносин щодо відшкодування шкоди, заподіяної незаконними діями службових осіб дізнання та досудового слідства в системі органів внутрішніх справ України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 4. – С.75-79
1004068
  Кирилюк Р. Правова природа відносин щодо організаційного забезпечення діяльності судів за участі Державної судової адміністрації України: проблемні питання визначення // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2011. – № 19 (304). – С. 26-29


  "... Новий проект Кримінально-процесуального кодексу України передбачає нарешті реалізацію норми чинної Конституції".
1004069
  Руднєва О.М. Правова природа відповідальності органів місцевого самоврядування за дотримання європейських стандартів прав і свобод людини // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 3 (125). – С. 81
1004070
  Григор"єва В.В. Правова природа відповідальності у господарському процесі // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 12 (134). – С. 33-36
1004071
  Сичевський В.В. Правова природа гарантій належності та допустимості доказів у кримінальному судочинстві // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 4. – С. 73-78
1004072
  Третяк Т. Правова природа громадських слухань, як елементу процедури участі громадськості у процесі оцінки впливу на навколишнє середовище // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 39-44. – (Юридичні науки ; Вип. 94). – ISSN 1728-3817


  Статтю присвячено дослідженню правової природи громадських слухань, як елементу процедури оцінки впливу на навколишнє середовище. Запропоновано шляхи вдосконалення процедури громадських слухань. Статья посвящена исследованию правовой природы ...
1004073
  Геня Б. Правова природа деонтологічних актів // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 22-24. – ISBN 978-617-7069-14-9
1004074
  Виговський О. Правова природа депозитарних розписок // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 10 (94). – С. 76-82
1004075
  Коструба А. Правова природа держави: цивілістичний аспект // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 11. – С. 165-171. – ISSN 1026-9932
1004076
  Білоус В.В. Правова природа державного фінансового контролю // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2011. – № 2. – С. 35-39
1004077
  Нефьодов С.В. Правова природа державної гарантії // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України. – Київ, 2016. – № 1 (31). – С. 116-120. – ISSN 2072-8670
1004078
  Романюк Я.М. Правова природа диспозитивних норм цивільного права України // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол. : О.В. Петришин, Ю.Є. Атаманова, Г.І. Балюк [та ін.]. – Харків, 2016. – № 4 (87). – С. 138-151. – ISSN 1993-0909
1004079
  Сінєльнік Р. Правова природа діяльності захисника в провадженні у справах про адміністративні правопорушення // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 7. – С. 69-73.
1004080
  Грицаєнко Л. Правова природа діяльності прокурора на досудовому слідстві // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 11. – С. 68-76.
1004081
  Яковлєва Г.О. Правова природа довічних виплат науковцям // Розвиток законодавства про працю і соціальне забезпечення: здобутки і проблеми : тези доп. та наук. повідомл. учасників IV Міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 5-6 жовт. 2012 р.) / Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого" ; за ред. В.В. Жернакова. – Харків : Право, 2012. – С. 219-221. – ISBN 978-966-458-401-9
1004082
  Семенова М. Правова природа договірних відносин, що виникають у сфері надання туристичних та супутніх послуг // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 8 (92). – С. 90-94
1004083
  Годулян Н.С. Правова природа договорів в сфері інформаційних відносин // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2010. – Т. 15, вип. 1 : Правознавство. – С. 85-91


  В рамках цієї статті розглянуто питання щодо правового регулювання договірних відносин в інформаційній галузі, співвідношення договорів про передачу інформації з іншими цивільно-правовими договорами, а також правова природа договорів про передачу ...
1004084
  Матвєєв П. Правова природа договорів валютного дилінгу в цивільномі праві // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 9 (201). – С. 21-24
1004085
  Коссак В. Правова природа договорів у будівництві // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 4. – С. 77-87. – ISSN 1026-9932
1004086
  Рудь Г. Правова природа договорів, укладених у сфері публічних закупівель // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 137-139
1004087
  Чорна О.О. Правова природа договору валютного банківського рахунка // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 133. – C. 74-82. – ISSN 2224-9281
1004088
  Воєводіна А. Правова природа договору надання концертних послуг // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 296-298
1004089
  Міщенко А.В. Правова природа договору перевезення вантажів // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 80. – С. 59-63. – ISSN 0201-7245
1004090
  Никифоран В.М. Правова природа договору перестрахування // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2005. – С. 71-76. – (Правознавство ; Вип.286)
1004091
  Станіславський В. Правова природа договору поставки продукції насінництва як вид договору купівлі-продажу // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 10. – С. 55-63. – ISSN 0132-1331
1004092
  Станіславський В. Правова природа договору поставку продукції насінництва як вид договору купівлі-продажу // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 10. – С. 55-63. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1004093
  Станіславський В. Правова природа договору поставку продукції насінництва як вид договору купівлі-продажу // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 10. – С. 55-63. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1004094
  Волік Ю. Правова природа договору приєднання // Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих учених : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (23-24 квіт. 2009 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : [б. в.], 2009. – Ч. 5. – С. 96-97
1004095
  Бєгова Т. Правова природа договору про передачу ноу-хау // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 12 (168). – С. 89-92
1004096
  Гнатів О. Правова природа договору про приєднання до пайового інвестиційного фонду // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 118-123. – (Серія юридична ; Вип. 49)
1004097
  Никифорак В.М. Правова природа договору страхування // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2005. – С. 58-63. – (Правознавство ; Вип.306)
1004098
  Майданик Р.А. Правова природа договору управління майном // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 862-866. – ISBN 978-966-667-341-4
1004099
  Мяловицька Н.А. Правова природа договору як джерела конституційного права в федеративних та унітарних державах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 68-70. – (Юридичні науки ; Вип. 63/64). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються питання юридичної природи договорів як джерела конституційного права в регулюванні правових відносин в зарубіжних країнах. The article examines issues of the juridical nature of an agreement as a source of constitutional law in the ...
1004100
  Терещенко К. Правова природа договору як підстави виникнення господарського зобов"язання // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2014. – № 11 (227). – С. 55-58
1004101
  Бойко Д.В. Правова природа доменних імен Інтернет : монографія / Д.В. Бойко ; НДІ правового забезп. інновац. розвитку Нац. акад. правових наук України. – Київ ; Харків : Ред. журналу "Право України" ; Право, 2013. – 163, [1] с. – Присвячується 20-річчю Національної академії правових наук України. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Науковий збірник "Академічні правові дослідження" : додаток до журналу "Право України" ; вип. 27). – ISBN 978-966-458-519-1
1004102
  Усенко Є.А. Правова природа доюрисдикційних податкових процедур // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 124-127. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
1004103
  Холодницький Н. Правова природа екзильних органів влади: аналіз світового досвіду // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 10 (172). – С. 81-91
1004104
  Решетник Л.П. Правова природа екологічного ризику у відносинах відшкодування шкоди, заподіяної джерелом підвищеної екологічної небезпеки // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 24. – С. 54-58. – (Юридичні науки). – ISSN 1729-360Х
1004105
  Верес І. Правова природа електронних грошей // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXIV звіт. наук.-практ. конф., 7-8 лют. 2018 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2018. – Ч. 1. – С. 147-149
1004106
  Найченко А.М. Правова природа електронних доказів у господарському судочинстві // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4. – С. 162-165. – ISSN 2219-5521
1004107
  Левченко А.О. Правова природа електронної реклами та проблеми правового регулювання її створення, обігу і охорони // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 1. – С. 363-366
1004108
  Хоббі Ю.С. Правова природа Європейського Союзу: проблема визначення // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 590-595. – ISSN 1563-3349
1004109
  Давиденко О.І. Правова природа Європейської служби зовнішньої діяльності // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання ; рецензований науково-практичний журнал / Акад. адвокатури України. – Київ, 2014. – Т. 11, № 1 (29). – С. 101-108. – ISSN 2310-9769
1004110
  Покатаєва О.В. Правова природа єдиного внеску на загальнообов"язкове державне соціальне страхування // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 86-90. – (Право ; № 1(35)). – ISSN 1813-338Х
1004111
  Ющенко І. Правова природа Закону України про Державний бюджет // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 5 (185). – С. 90-93
1004112
  Монаєнко А.О. Правова природа закону України про державний бюджет України на відповідний рік // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 33-36. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
1004113
  Немьонова С.В. Правова природа заповідального відказу за законодавством України // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2015. – № 1 (56). – C. 72-75. – ISSN 1727-1584
1004114
  Беспалько І.Л. Правова природа засад кримінального процесу України // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса. – Харків, 2015. – Вип. 30. – С. 77-87. – ISSN 2079-6242
1004115
  Бутирський А.А. Правова природа засобів відновлення платоспроможності боржника // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2006. – № 3. – С.190-196. – ISBN 966-7784-65-7
1004116
  Пацурківсюкий Ю.П. Правова природа застави // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2002. – С.54-58. – (Правознавство ; Вип. 154). – ISBN 966-568-528-7
1004117
  Бершадська І. Правова природа застави в цивільному праві // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 18-21
1004118
  Бершадська І. Правова природа застави в цивільному праві // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 18-22
1004119
  Кармаза О. Правова природа захисту житлових прав у нотаріальному, цивільному та виконавчому процесах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 44-47. – (Юридичні науки ; вип. 1 (99)). – ISSN 1728-3817


  У статті здійснено науково-практичний аналіз особливостей захисту житлових прав у цивілістичному процесі. Визначено основні аспекти взаємодії нотаріального, цивільного та виконавчого процесів, направлених на захист суб"єктивних житлових прав в Україні. ...
1004120
  Грамацький Е. Правова природа зберігання майна та його правові підстави за новим законодавством України // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 10. – С.108-113. – ISSN 0132-1331
1004121
  Процевський О.І. Правова природа згоди профспілкового органу на розірвання трудового договору за ініціативою роботодавця // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 6. – С. 171-180. – ISSN 1026-9932
1004122
  Носік В.В. Правова природа земельних відносин в Україні // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2004. – С. 79-83. – Бібліогр.: на 21 пункт. – (Правознавство ; Вип .212)
1004123
  Баранова Т.В. Правова природа земельно-кадастрової інформації // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 119-127.
1004124
  Тарасюк В.М. Правова природа земельного аукціону // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 472-477. – ISSN 1563-3349
1004125
  Ткачук А. Правова природа зловживань процесуальними правами у цивільному судочинстві та фіктивність процесуальних дій // Право України : юридичний журнал / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2018. – № 2. – С. 233-248. – ISSN 1026-9932
1004126
  Лаврієнко І.А. Правова природа зобов"язання поручителя за договором поруки // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2009. – № 4. – С. 225-229.
1004127
  Ярема А.Г. Правова природа зобов"язань банку за договором вкладу в банківських металах / А.Г. Ярема, А.В. Лужанський // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2014. – № 12 (172). – С. 30-40
1004128
  Федорченко Н.В. Правова природа зобов"язань, які виникають при наданні послуг з громадського харчування // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 312-318. – ISSN 1563-3349
1004129
  Штукатурова А.Л. Правова природа зонування земель населенних пунктів України // Законодавство України. Науково-практичні коментарі : юридичний журнал / ТОВ "Український інформаційно-правовий центр". – Київ, 2006. – № 12. – С. 18-20.
1004130
  Бережний О. Правова природа і галузева належність преюдицій // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 2. – С.10--12. – Бібліогр.: 5 н. – ISSN 0132-1331
1004131
  Лук`янець Д. Правова природа і особливості відповідальності за порушення законодавства про захист економічної конкуренції. // Підприємництво, господарство і право / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2001. – № 8. – С.78-81
1004132
  Шевченко Я. Правова природа і підстави застосування примусових заходів виховного характеру // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2014. – № 5 (38). – С. 11-18. – ISSN 2311-6676
1004133
  Нестеренко С. Правова природа інституту видачі (екстрадиції) // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 11 (167). – С. 167-169


  У статті розглядається правова природа інституту екстрадиції.
1004134
  Воробель Уляна Правова природа інституту закінчення розгляду цивільних справ без ухвалення рішення // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 2 (170). – С. 80-84.
1004135
  Бекірова Е. Правова природа інституту ліцензування певних видів господарської діяльності // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 10. – С. 95-97.
1004136
  Кочкодан І. Правова природа інституту люстрації // Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих учених : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (23-24 квіт. 2009 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : [б. в.], 2009. – Ч. 5. – С. 8-10
1004137
  Кондрат"єва Л.А. Правова природа інституту мирової угоди / Л.А. Кондрат"єва, С.А. Пацурківська // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2009. – С. 85-89. – (Правознавство ; Вип. 518)


  Однією з форм прояву принципу диспозитивності є гарантована законом можливість сторін при досягненні домовленості припинити спір шляхом укладення мирової угоди. Здійснення права на укладення мирової угоди є ефективним способом врегулювання спору та ...
1004138
  Богатирьов А.І. Правова природа інституту помилування в Україні // Інститут помилування в Україні : зб. матеріалів круглого столу (Київ, 20 берез. 2014 р.) / Держ. пенітенціарна служба України, Ін-т кримінально-виконавч. служби. – Київ : Інститут кримінально-виконавчої служби, 2014. – С. 3-5
1004139
  Кирилюк В.А. Правова природа інституту попереднього ув"язнення // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2009. – № 1 (62). – С. 142-150.
1004140
  Волощук О.Т. Правова природа інституту президента // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2007. – С. 47-52. – (Правознавство ; Вип. 375)
1004141
  Литвак О.М. Правова природа інституту президентства : монографія / О.М. Литвак, Н.О. Рибалка. – Київ : Атіка, 2010. – 166, [2] с. – Бібліогр.: с. 154-167. – ISBN 978-966-326-391-5
1004142
  Лукомська О. Правова природа іпотечних цінних паперів та рухомих речей // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 79-81. – (Юридичні науки ; Вип. 87). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячується розгляду дискусійного питання щодо співвідношення правової природи іпотечних цінних паперів та речей. Аналізуються відмінності у нормативно-правовому регулюванні даних об"єктів цивільних прав. Обгрунтовується доцільність ...
1004143
  Рибачок В.А. Правова природа іпотечного договору // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 209-213
1004144
  Ходико Ю. Правова природа іпотечного правовідношення // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Акад. правових наук України. – Харків, 2011. – № 2 (65). – С. 96-101. – ISSN 1993-0909
1004145
  Левицька О.В. Правова природа істини // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 850. – C. 226-236. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1004146
  Мироненко В.П. Правова природа й сутність батьківських прав та обов"язків // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 5. – С. 34-40.


  Проаналізовано підстави виникнення батьківських прав та обов’язків за чинним сімейним законодавством, зазначено особливості батьківських прав та обов’язків, розкрито їх сутність, визначено межі здійснення. The reasons of the origin of the parent"s ...
1004147
  Мартинюк Правова природа й юридичні характеристики актів Конституційного Суду України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 1. – С. 3-6.
1004148
  Конончук Н. Правова природа категорії "інтерес дитини" у сімейному праві України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 12 (204). – С. 57-60
1004149
  Прошутя І.Д. Правова природа кваліфікаційних комісій суддів // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2007. – Вип. 92. – С. 145-152. – ISSN 0201-7245
1004150
  Мельничук Ольга Правова природа колективних угод // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 6 (174). – С. 154-156
1004151
  Портнов А.В. Правова природа колізійних принципів / А.В. Портнов, О.В. Москалюк // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 10 (132). – С. 25-31


  У статті аналізується правова природа колізійних принципів. Розглянуті колізійні принципи є формою вираження правової доктрини. У разі відтворення в узагальненнях правозастосовної судової практики вказані колізійні принципи трансформуються в ...
1004152
  Вайцеховська О.Р. Правова природа комерційних угод між державами та іноземними приватними юридичними особами // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4. – С. 264-267. – ISSN 2219-5521
1004153
  Виговський О. Правова природа конвертації цінних паперів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – C. 67-70. – (Міжнародні відносини ; вип. 1 (43)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу теоретичних питань, пов"язаних з правовою кваліфікацією конвертації цінних паперів. Автор статті досліджує поширені в науковій літературі погляди щодо трактування конвертації як правочину міни, одностороннього правочину, ...
1004154
  Максакова Р. Правова природа Конституції Автономної Республіки Крим // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 138-146
1004155
  Тихий В. Правова природа Конституційного Суду України, його повноваження, рішення та висновки // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 97-110. – ISSN 0132-1331


  Конституційні основи правової системи України та проблеми її удосконалення.
1004156
  Матвієнко Р. Правова природа контракту щодо спортивної діяльності // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 323-324
1004157
  Андрущенко К.А. Правова природа концепції "margin of appreciation" : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Андрущенко Катерина Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1004158
  Андрущенко К.А. Правова природа концепції "margin of appreciation" : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11, 293 / Андрущенко Катерина Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 226 арк. – Додатки: арк. 224-226. – Бібліогр.: арк. 173-223
1004159
  Дерець В. Правова природа координаційних управлінських відносин у системі органів виконавчої влади України // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2006. – № 1. – С. 18-23
1004160
  Щербина В. Правова природа корпоративних відносин // Українське комерційне право : Науково-практичний журнал / Центр комерційного права. – Київ, 2006. – № 7 : Правові аспекти корпоративних відносин. – С. 10-14.
1004161
  Спасибо-Фатєєва Правова природа корпоративних відносин // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 87-89.
1004162
  Гарагонич О.В. Правова природа корпоративних відносин між акціонерами та акціонерним товариством // Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ ; Ін-т законодавства Верховної Ради України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 3 (30). – С. 130-141. – ISSN 2310-6166
1004163
  Гарагонич О.В. Правова природа корпоративних відносин між акціонерами та акціонерним товариством // Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ ; Ін-т законодавства Верховної Ради України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 3 (30). – С. 130-141. – ISSN 2310-6166
1004164
  Кравченко С.С. Правова природа корпоративних прав // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 176-179
1004165
  Цікало В.І. Правова природа корпоративного правовідношення // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 157-165. – ISBN 9
1004166
  Безклубий І.А. Правова природа кредитного договору / І.А. Безклубий, О.В. Сидоренко // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2002. – С.41-46. – (Правознавство ; Вип. 154). – ISBN 966-568-528-7
1004167
  Гриник Л. Правова природа кредитного договору // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 191-193. – ISBN 978-617-7069-28-6
1004168
  Олексюк В.В. Правова природа кредиту // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 494-497. – ISBN 966-660-151-6
1004169
  Дмитрук М. Правова природа кримінального проступку // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 9. – С. 309-314. – ISSN 0132-1331
1004170
  Дьомкіна Г.С. Правова природа легалізації документів для дії за кордоном // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2012. – № 4. – C. 71-75. – ISSN 2220-1394
1004171
  Єрмоленко В. Правова природа майнового паю колишніх членів КСП // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 11. – С. 74-77.
1004172
  Венедіктова І.В. Правова природа медичних послуг // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2014. – № 5. – С. 44-48. – ISSN 2220-1394
1004173
  Оніщик Ю.В. Правова природа митних правовідносин // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 206-211. – ISSN 1563-3349
1004174
  Ляхівненко С.М. Правова природа міжнародних стандартів захисту соціальних та економічних прав засуджених // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 49. – С. 590-595. – ISSN 1563-3349
1004175
  Баймуратов М. Правова природа міжнародних стандартів місцевого самоврядування: від міжнародної угоди до імплементації у національне законодавство // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2006. – № 4. – С. 17-25.
1004176
  Гречка Т.А. Правова природа міжнародного приватного права і його місце в правовій системі України // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 303-309. – ISSN 1563-3349
1004177
  Карпов О.Н. Правова природа міжнародного співробітництва у розшуку злочинців // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2009. – Вип. 2 (30). – С. 271-275. – (Право. Економіка. Управління)
1004178
  Сидорчук Л.А. Правова природа місцевого самоврядування України на сучасному етапі // Наше право : науково-практичний журнал / Харківський нац. ун. внутрішніх справ; Академія управління МВС; Київський міжнародний університет. – Дрогобич, 2010. – № 4, ч.2. – С. 32-39
1004179
  Переверзєва О.С. Правова природа морської аварії в міжнародному публічному та приватному морському праві / О.С. Переверзєва, Д.М. Аксеров // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 55. – С. 454-459. – ISSN 1563-3349
1004180
  Смирнов М.І. Правова природа нагляду прокурора у формі процессуального керівництва досудовим розслідуванням // Актуальні проблеми удосконалення кримінального процесуального законодавства : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. до 70-річчя д. ю. н., проф. Юрія Павловича Аленіна, м. Одеса, 21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Рада молодих вчених, Каф. кримін. процесу ; [уклад.: В.А. Завтур ; за ред. Г.О. Ульянової, І.В. Гловюк]. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 120-123. – ISBN 978-966-419-300-6
1004181
  Музиченко О.В. Правова природа негласних слідчих (розшукових) дій // Матеріали науково-практичної конференції "Актуальні питання публічного та приватного права у контексті сучасних процесів реформування законодавства" : 11-12 квіт. 2014 р. : [збірник] / "Актуальні питання публічного та приватного права у контексті сучасних процесів реформування законодавства", наук.-практ. конф. – Херсон : Гельветика, 2014. – С. 246-247. – ISBN 978-617-7041-91-6
1004182
  Гостюк В.І. Правова природа недійсних угод // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2003. – С.39-45. – (Правознавство ; Вип. 172). – ISBN 966-568-616
1004183
  Вакула І. Правова природа непридатного замаху // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 292-301. – (Серія юридична ; Вип. 52). – ISSN 0136-8168
1004184
  Зелінська Н.Ю. Правова природа нотаріального акта // Sciencia vincemus! Наукою переможемо! : Друга міжнар. наук.-практ. конф. "Нотаріат, адвокатура, суд, виконавче провадження: актуальні проблеми", присвяч. п"ятиріччю створення кафедри нотаріального процесу і адвокатури / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. нотар. та виконавч. процесу і адвокатури ; [упоряд.: Фурса С.Я., Дерій О.О, Нікітюк О.М. та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук., проф. С.Я. Фурси. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – С. 149-150. – ISBN 978-617-673-442-0
1004185
  Круковес Н.В. Правова природа нотаріального акту // Друга міжнародна науково-практична конференція "Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність", присвячена світлій пам"яті вчених-процесуалістів Київської школи, 25-26 листопада 2010 р. / Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність. – Київ, 2010. – С. 337-340
1004186
  Тарануха В.П. Правова природа об"єкта адміністративних судових процесуальних правовідносин // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2007. – С. 68-72. – (Правознавство ; Вип. 385)


  Аналіз статусу об"єкта як елемента структури адміністративних судових процесуальних правовідносин.
1004187
  Мінаєва О.М. Правова природа обліку елементів об"єкту оподаткування // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2007. – Вип. 1. – С. 188-192. – (Право. Економіка. Управління)
1004188
  Пацурківський Ю. Правова природа обмеження права власності // Вісник Академії прокуратури України / Академія прокуратури України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 92-97
1004189
  Розгон О.В. Правова природа обов"язків Власника // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2006. – № 735. – С. 70-75. – (Право ; Вип. 1). – ISSN 0453-8048
1004190
  Романюк Я.М. Правова природа обов"язковості рішень Верховного Суду України та вдосконалення механізму забезпечення єдності судової практики // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 11/12. – С. 122-136. – ISSN 1026-9932
1004191
  Димінська О.Ю. Правова природа окремих принципів договірного права ЄС // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2016. – Вип. 2 (58). – C. 213-219. – ISSN 2078-9165
1004192
  Слінько Т.М. Правова природа окремої думки судді Конституційного Суду України / Т.М. Слінько, Є.В. Ткаченко // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 11 (листопад). – С. 53-60
1004193
  Шутова О.С. Правова природа офшорних зон // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 143-146
1004194
  Орловський О.Я. Правова природа пенсії // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2003. – С.70-74. – (Правознавство ; вип. 187). – ISBN 966-568-649-6
1004195
  Орловський О.Л. Правова природа пенсії як основного виду соціального забезпечення // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2005. – С. 63-67. – (Правознавство ; Вип. 273)
1004196
  Тодощак О.В. Правова природа перегляду рішень адміністративних судів Верховним судом України / О.В. Тодощак, В.В. Труш // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2015. – С. 227-232. – (Серія "Право" ; вип. 1, ч. 1)
1004197
  Кучер Т.М. Правова природа письмових доказів у цивільному процесі України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2013. – № 1. – С. 171-174


  У статті аналізується понятійний апарат, правова природа, змістовне навантаження засобу доказування, іменованого "письмові докази". Автором проводиться системне відмежування субстанції досліджуваної категорії від інших засобів доказування, що мають ...
1004198
  Пальчук П. Правова природа плати за видачу ліцензії // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 7. – С. 82-87
1004199
  Кобильнік Д.А. Правова природа податкових пільг // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник. – Харків, 2001. – № 47. – С.138-142. – ISSN 0201-7245
1004200
  Шепенко Р.А. Правова природа податкового конфлікту // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 111. – С. 190-198. – ISSN 0201-7245
1004201
  Покатаєва О.В. Правова природа податкового обов"язку / О.В. Покатаєва, О.О. Коваль // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015. – С. 33-40. – (Серія: Право ; № 1 (47)). – ISSN 1813-338Х
1004202
  Караченцев І.В. Правова природа податкового спору // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2011. – № 2. – С. 52-54
1004203
  Дуравкін Павло Правова природа податкової поруки як способу забезпечення погашення податкового боргу // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 5 (173). – С. 84-86
1004204
  Новікова Д.К. Правова природа податку // Фінансове право : щоквартальний науково-юридичний журнал / НДІ фінансового права. – Ірпінь, 2007. – № 2. – С. 20-24.
1004205
  Портнов А.В. Правова природа позицій Конституційного Суду України // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2010. – С. 23-27. – (Правознавство ; Вип. 533). – ISSN 2221-173X
1004206
  Скок Л.В. Правова природа поняття "порядок спадкування" // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2014. – № 5. – С. 65-69. – ISSN 2220-1394
1004207
  Черкасов Д. Правова природа поняття "штучний водний об"єкт" // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 369-370. – ISBN 978-617-7069-28-6
1004208
  Рахнянська Т. Правова природа поняття земель капітального будівництва // Студентський юридичний журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2011. – № 1. – С. 170-174
1004209
  Притика Ю.Д. Правова природа попередньої стадії арбітражного розгляду // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – Вип. 182, ч. 3. – С. 113-120. – (Серія "Право"). – ISSN 2222-5226
1004210
  Мица Ю. Правова природа похідних цінних паперів : Монографія / Ю.Мица. – Харків, 2006. – 220с. – ISBN 966-9661-0-0-5
1004211
  Апанасенко К. Правова природа прав за документами дозвільного характеру: постановка питання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 56-64. – (Юридичні науки ; вип. 2 (101)). – ISSN 1728-3817


  У статті розпочато дослідження правової природи прав, які отримуються на підставі документів дозвільного характеру. Проаналізована можливість визнання таких прав складовою господарської компетенції суб"єктів господарювання та майновими правами. ...
1004212
  Бєгова Т.І. Правова природа права на "ноу-хау" та його зміст // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 107. – С. 53-62. – ISSN 0201-7245
1004213
  Воробель У. Правова природа права на відмову від апеляційної скарги у цивільному судочинстві України // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 855. – С. 384-388. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1004214
  Нікітюк О.М. Правова природа права на пред"явлення позову про розподіл спільного майна подружжя // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 3 (36). – С. 97-103


  Визначено особливості правової природи права на пред’явлення позову про розподіл спільного майна подружжя. Визначено поняття передумов права на пред’явлення позову в таких справах та їх зміст. Доведено існування спеціальної цивільної процесуальної ...
1004215
  Гриник Л.І. Правова природа права на самозахист учасників цивільних правовідносин // Матеріали науково-практичної конференції "Актуальні питання публічного та приватного права у контексті сучасних процесів реформування законодавства" : 11-12 квіт. 2014 р. : [збірник] / "Актуальні питання публічного та приватного права у контексті сучасних процесів реформування законодавства", наук.-практ. конф. – Херсон : Гельветика, 2014. – C. 57-62. – ISBN 978-617-7041-91-6
1004216
  Бейцун Правова природа правового товариства / Бейцун, Ф. Мацко // Економіка. Фінанси. Право : інформаційно-аналітичний бюлетень / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2001. – № 12. – С.16-21
1004217
  Кісель В. Правова природа правосуб"єктності бюджетних установ // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 3. – С. 132-135. – ISSN 0132-1331
1004218
  Россильна О. Правова природа представництва у господарському процесі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 90-91. – (Юридичні науки ; вип. 3 (97)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена дослідженню правової природи представництва в господарському процесі. Проаналізовано різні наукові підходи щодо зазначеної проблеми. На підставі цього запропоновано визначення досліджуваного правового явища. Статья посвящена ...
1004219
  Лазько Гюльназ Заурівна Правова природа представництва у цивільному процесі : Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Лазько Г.З.; Акад. праці і соціальних відносин федерації професійних спілок України. – Київ, 2006. – 191л. – Бібліогр.: л.178-191
1004220
  Цюра В.В. Правова природа представництва: огляд існуючих концепцій // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 4/5 (102/103). – С. 72-80
1004221
  Цюра В.В. Правова природа представницьких повноважень в контексті виникнення недоговірного представництва // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2016. – № 4. – C. 39-44. – ISSN 2220-1394
1004222
  Глотов С. Правова природа приватного копіювання. Приватне копіювання і технічні заходи захисту // Теорія і практика інтелектуальної власності : Науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2005. – № 6. – С. 12-18
1004223
  Бурлак О. Правова природа Принципів щодо статусу національних установ 1991 р. (Паризькі принципи 1991 р.) // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 147-158. – ISSN 1026-9932
1004224
  Іваненко О. Правова природа притримання як способу забезпечення виконання збов"язань // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2007. – № 8. – С. 55-60.
1004225
  Прокопенко М. Правова природа провадження у справі до судового розгляду в цивільному процесі // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 462-464. – ISBN 978-617-7069-28-6
1004226
  Совгиря О. Правова природа Програми діяльності Уряду // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 9 (93). – С. 25-31
1004227
  Ізарова І. Правова природа проектних робіт // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 4 (184). – С. 37-40
1004228
  Прищепа В. Правова природа прокурського нагляду за додержанням законів при виконанні покарань, не пов"язаних з позбавленням волі // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Національної акад. правових наук України. – Харків, 2012. – № 3 (70). – С. 233-241. – ISSN 1993-0909
1004229
  Хабарова Т.В. Правова природа протидії корупції в Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 2. – С. 133-136. – ISSN 2219-5521
1004230
  Косінова Д. Правова природа процентів річних // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 7. – C. 169-175. – ISSN 1026-9932
1004231
  Лазько Г. Правова природа процесуального представництва у цивільному процесі : Автореф. дис. ...канд. юрид. наук: Спец. 12.00.03 / Гюльназ Заурівна Лазько; КНУТШ. – Київ, 2006. – 19с. – Бібліогр.: 14 назв
1004232
  Антошкіна В.К. Правова природа результатів тлумачення цивільно-правових норм // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – С. 14-19. – ISSN 2219-5521
1004233
  Майданик Р.А. Правова природа ренти і відмежування від суміжних конструкцій // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 169-171. – ISBN 978-966-667-341-4
1004234
  Іванова С.М. Правова природа реституції // Держава і право : збірник наукових праць: юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 36. – С. 337-342. – ISSN 1563-3349
1004235
  Кузнєцова Н. Правова природа рішення Верховного Суду України // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 7. – С. 64-68. – ISSN 1026-9932
1004236
  Гайка О.Р. Правова природа рішення про місцевий бюджет // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2007. – С. 96-102. – (Правознавство ; Вип. 402)


  Дослідження правової природи рішення про бюджет органу місцевого самоврядування, зокрема виявити та проаналізувати особливості рішення про місцевий бюджет як актувладного характеру, з"ясувати його місце в правовій системі України.
1004237
  Решота В.В. Правова природа рішень Верховного Суду України в адміністративному судочинстві у контексті забезпечення права на справедливий суд // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2015. – № 2 (18). – С. 96-102. – ISSN 2306-9082
1004238
  Андріанов К. Правова природа рішень Європейського суду з прав людини // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 3. – С.37-42. – Бібліогр.: 15 н. – ISSN 0132-1331
1004239
  Мороз О. Правова природа рішень Європейського суду з прав людини // Українське право : науково-практичний часопис / Українська правнича фундація. – Київ, 2006. – № 1. – С. 349-357.
1004240
  Дешко Правова природа рішень Європейського суду з прав людини / Дешко, О. Боднар // Правничий часопис Донецького університету : науковий журнал / Донецький національний університет. – Донецьк, 2008. – № 2 (20). – С. 76-80
1004241
  Кузьменко Н. Правова природа рішень органів місцевого самоврядування про викуп земельних ділянок для суспільних потреб // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 223-225
1004242
  Сердюк В. Правова природа роз"яснень пленуму суду касаційної інстанції // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 5 (113). – С. 86-90
1004243
  Сердюк В.В. Правова природа роз"яснень пленуму суду касаційної інстанції // Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Київ, 2012. – № 5 (8). – С. 82-92
1004244
  Рябоконь Є.О. Правова природа сингулярного наступництва у спадковому праві // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ України. – Київ, 2001. – № 1. – С. 88-97.
1004245
  Михайлюк Ю. Правова природа системи електронних грошей в Україні: реалії та перспективи // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 162-164. – ISBN 978-617-7069-17-0
1004246
  Арістова І.В. Правова природа сільськогосподарської дорадчої діяльності / І.В. Арістова, В.Ю. Уркевич // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничо-поліграфічний центр "Київ. ун-т". – Київ, 2013. – № 2 (4). – С. 76-84. – ISSN 2227-796X


  У статті проаналізовано правову природу сільськогосподарської дорадчої діяльності, визначено місце правового інституту цієї діяльності в системі галузей права. The article provides the analysis of the legal nature of the agricultural consultative ...
1004247
  Никорак Г.П. Правова природа спадкового договору: матеріальний та процесуальний аспекти // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2011. – № 6 (80). – С. 2-7


  У статті розглянуто різні погляди науковців щодо правової природи спадкового договору, доцільності розміщення норм про спадковий договір в Книзі щостій ЦК України, а також особливості нотаріальної процедури посвідчення спадкового договору.
1004248
  Ільков В. Правова природа справ адміністративної юрисдикції та їх вплив на застосування джерел права в адміністративному судочинстві в Україні // Міжнародна науково-практична конференція "Роль і вплив практики адміністративного судочинства на розвиток публічного права" : збірник матеріалів конф., м. Київ, 29-30 листопада 2012 року : до 10-ї річниці утворення Вищого адміністративного суду України / "Роль і вплив практики адміністративного судочинства на розвиток публічного права", [міжнар. наук.-практ. конф.]. – Київ : Істина, 2012. – С. 125-143. – ISBN 978-966-8909-91-7
1004249
  Самборська Ю.В. Правова природа справ про позбавлення батьківських прав: окремі аспекти // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2010. – Т. 15, вип. 1 : Правознавство. – С. 98-103


  У статті визначається правова природа справ про позбавлення батьківських прав та обґрунтовується позиція щодо необхідності розгляду і вирішення даної категорії справ у порядку позовного провадження.
1004250
  Поливач В.О. Правова природа справ, що виникають із кредитних правовідносин, та процесуальні проблеми їх розгляду // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія. – Київ, 2012. – № 9 (144). – С. 41-44


  Проаналізовано сутнісні аспекти правової природи справ, що виникають із кредитних правовідносин, через розкриття основних концептуальних підходів до розуміння категорії "кредитні правовідносини" та процесуальні проблеми, які виникають під час розгляду ...
1004251
  Теут З.Ф. Правова природа стадії виконання вироку, ухвали, постанови суду // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 11 (133). – С. 123-129
1004252
  Пишний А. Правова природа статутного капіталу державних банків та особливості його збільшення // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 1. – С. 35-41. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1004253
  Пишний А. Правова природа статутного капіталу державних банків та особливості його збільшення // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 1. – С. 35-41. – ISSN 0132-1331
1004254
  Чернадчук В.Д. Правова природа стягнень за порушення бюджетного законодавства // Правовий вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи НБУ. – Суми, 2008. – № 1 (1). – С. 50-54.
1004255
  Пшенічко С.О. Правова природа суддівських повноважень у досудових стадіях кримінального процесу // Проблеми реформування кримінального процесуального законодавства України в контексті європейських стандартів : тези доповідей та повідомлень наукового семінару (13 березня 2012 року) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Юридичний ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.С. Берзін, М.А. Погорецький та ін.]. – Київ, 2012. – С. 99-101. – ISBN 978-966-2571-07-3
1004256
  Чебан В.І. Правова природа суддівського імунітету // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2005. – С. 43-46. – (Правознавство ; Вип. 273)
1004257
  Ігонін Р. Правова природа суддівського самоврядування // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 1 (181). – С. 125-130
1004258
  Мартинишин Г. Правова природа сукупності вироків: поняття та кримінально-правове значення // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 334-341. – (Серія юридична ; Вип. 52). – ISSN 0136-8168
1004259
  Гаврилюк Р.О. Правова природа суспільства: антропосоціокультурний підхід // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 4. – С. 77-87. – ISSN 1026-9932


  У статті доводиться, що найпоширенішими парадигмальними моделями суспільства є його атомістична і субстанційна доктрини та кооперативна концепція. Перші дві є однобокими та неспроможними пояснити відповідні властивості суспільства: атомістична - його ...
1004260
  Безклубий І.А. Правова природа та зміст договору банківського вкладу // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 940-943. – ISBN 978-966-667-341-4
1004261
  Петренко В. Правова природа та зміст статуту суб"єкта господарювання // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2005. – № 12. – С. 36-40
1004262
  Журик Ю. Правова природа та колізійність регулювання орендних відносин за чинним законодавством України / Ю. Журик, І. Новченков // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 4. – С. 27-31.
1004263
  Кузьмич О. Правова природа та місце алеаторних договорів у системі цивільно-правових зобов"язань // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 239-240. – ISBN 978-617-7069-14-9
1004264
  Діденко Т.І. Правова природа та місце принципу поєднання заходів стимулювання та відповідальності у справі охорони навколишнього природного середовища // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2016. – С. 49-54. – (Серія: Право ; № 2 (52)). – ISSN 1813-338Х
1004265
  Смирнов М. Правова природа та особливості нагляду прокурора у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 4 (242). – С. 108-112


  У статті розглянуто окремі дискусійні питання функціональної спрямованості діяльності прокурора у кримінальному провадженні. Проаналізовано повноваження прокурора у кримінальному процесі та особливості їх реалізації під час досудового розслідування. ...
1004266
  Василенко Ю.В. Правова природа та особливості правовідносин санації банківської установи // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 352-360. – ISSN 1563-3349
1004267
  Гарагата К.О. Правова природа та підвідомчість спорів щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб"єктів державної реєстрації майнових прав фізичних і юридичних осіб // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 6 (червень). – С. 79-86
1004268
  Підвисоцький В.І. Правова природа та поняття недійсного правочину // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 76-81
1004269
  Нагнічук О.І. Правова природа та поняття публічної особи (на основі практики Верховного суду Сполучених Штатів Америки) // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2016. – Т. 181 : Юридичні науки. – C. 61-66. – ISSN 1996-5931
1004270
  Яворський Б. Правова природа та призначення favor defensionis у кримінальному судочинстві // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 394-400. – (Серія юридична ; Вип. 54). – ISSN 0136-8168
1004271
  Мірошниченко А.М. Правова природа та проблеми реалізації права на земельну частку (пай) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 37-40. – (Юридичні науки ; Вип. 63/64). – ISSN 1728-3817


  Пропонується підхід, за яким право на земельну частку (пай) має речову природу. Обґрунтовується відмінність цього права як від права власності, так і від зобов"язальних прав. Привертається увага до існування деяких проблем реалізації права на земельну ...
1004272
  Дуюнова О.М. Правова природа та регулювання угод про працю членів, учасників підприємств кооперативного та корпоративного типу ( історико - правовий аналіз) // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2004. – № 1. – С.104-114
1004273
  Клименко О. Правова природа та розвиток інституту реквізиції в праві України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 56-59. – (Юридичні науки ; Вип. 91). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізуються питання правової природи та юридичної кваліфікації реквізиції, практика правового регулювання відносин реквізиції, що склалася у попередній період, проблеми розвитку законодавства України з цих питань. В статье анализируются ...
1004274
  Жорнокуй М Ю. Правова природа та сутність корпоративної відповідальності: теорія та шляхи визначення // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 80-86.
1004275
  Діхтієвський Правова природа та сутність поняття розпорядника бюджетних коштів / Діхтієвський, в. // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 88-89. – ISBN 978-617-7069-15-6
1004276
  Рудень О.В. Правова природа та юридичні ознаки екологічних договірних відносин // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 197, ч. 3. – C. 155-163. – (Серія "Право"). – ISSN 2222-5226
1004277
  Процьків Н.М. Правова природа типових умов цивільно- правових договорів // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2003. – С.41-45. – (Правознавство ; Вип. 200). – ISBN 966-568
1004278
  Харко Д. Правова природа тіньової економіки: поняття, причини та напрями детінізації // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 351357. – (Серія юридична ; Вип. 52). – ISSN 0136-8168
1004279
  Круковес В.В. Правова природа третейської форми захисту // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – C. 95-101. – (Юридичні науки ; № 4 (2))
1004280
  Коморний О. Правова природа угод про розподіл продукції // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 4. – С.43-46. – Бібліогр.: 3 н. – ISSN 0132-1331
1004281
  Сесемко А. Правова природа удосконалення системи навчання персоналу при застосуванні джерел іонізуючого випромінювання у сфері охорони здоров"я // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 139-141. – ISBN 978-617-7069-14-9
1004282
  Федченко Д. Правова природа уніфікації норм міжнародного приватного права // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 1. – С. 179-180
1004283
  Александров Д.К. Правова природа управління активами та інститут довірчої власності // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 84. – С. 84-90. – ISSN 0201-7245
1004284
  Сапін О. Правова природа участі прокурора у кримінальному провадженні з перегляду судових рішень // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 6 (168). – С. 62-72
1004285
  Лакуста А. Правова природа факторингу // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 196-198. – ISBN 978-617-7069-17-0
1004286
  Ліпкан В. Правова природа феномена інформаційного волонтерства // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академика Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 1 (239). – С. 121-131
1004287
  Муконін О.В. Правова природа фінансово-правової відповідальності платників податків // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 4. – С. 216-225. – (Право. Економіка. Управління)
1004288
  Левіна Г.М. Правова природа червоної книги України (в контексті охорони рідкісних видів диких тварин) // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – Вип. 27. – С. 575-585. – ISSN 0869-2491
1004289
  Літвінцева А. Правова природа юридичної відповідальності // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 280-282
1004290
  Грек Т.Б. Правова природа юридичної відповідальності: поняття, принципи та види // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2010. – № 10 (121). – С. 41-45
1004291
  Тихий В. Правова природа, повноваження, рішення та висновки Конституційного Суду України // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 6. – С. 26. – ISSN 0132-1331
1004292
  Бронз Й.Л. Правова проблема чи глухий процесуальний кут? // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2011. – № 7 (130). – С. 8-9


  Процесуальні моменти в кримінальній справі над Ю. Тимошенко.
1004293
  Харченко Г.Г. Правова проблематика захисту інтересу в цивільному праві України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 175-179
1004294
  Новіков В. Правова проблематика нормативного регулювання переказу коштів небанківськими юридичними особами: історія питання, сучасне законодавство, перспективи вдосконалення / В. Новіков, Р. Кармазин // Вісник Національного банку України : щомісячний науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2013. – № 10 (212). – С. 3-9. – Бібліогр.: 15 назв
1004295
  Гладун В.О. Правова просвіта кримськотатарського народу у поглядах І. Гаспринського // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 6. – С. 169-173.
1004296
  Євсюкова М.В. Правова протидія торгівлі дітьми // Наше право : Науково-практичний журнал з проблем конституційного, цивільного. кримінального, екологічного та ін. галузей права / Київський міжнародний ун-т, Західно-регіональна ассоціація клубів ЮНЕСКО та ін. – Київ : Соціо, 2006. – № 2
1004297
  Палехов Д.О. Правова процедура стратегічної екологічної оцінки // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 459-465. – ISSN 1563-3349
1004298
  Трачук П.А. Правова процедура та правова форма діяльності органів публічної влади // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 40. – С. 222-225. – ISSN 1563-3349
1004299
  Середа О. Правова процедура як засіб упорядкування суспільних відносин // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2007. – № 19. – С. 36-37.
1004300
  Коновалова В.О. Правова психологія : Навч. посібник для студ. взо / В.О. Коновалова. – Харків : Основа, 1996. – 182с.
1004301
  Тімуш І. Правова реальність і правосвідомість: інтегральне розуміння змісту та взаємозв"язку // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 7. – С. 94-100. – ISSN 0132-1331
1004302
  Цимбалюк М. Правова реальність та онтологія правосвідомості // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 12. – С. 22-27. – ISSN 0132-1331
1004303
   Правова реальність у трансформаційних умовах розвитку сучасної держави : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. (28 лют. 2018 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип.: Смеречинська Н.І.]. – Київ : МЮНПІК "Актуальна юриспруденція" ; Центр учбової літератури, 2018. – 161, [1] с. : іл. – У надзаг.: Legal Activity. – Бібліогр. в кінці ст. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-673-743-8
1004304
  Карпічков В.О. Правова реальність як вияв цінності права: підходи до характеристики // Альманах права : науково-практичний юридичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 3 : Основоположні принципи права як його ціннісні виміри. – С. 175-178


  В статті аналізуються основні підходи до визначення правової реальності, обгрунтовується власне бачення цієї категорії, досліджується її природа, зміст та структура, дається характеристика правової реальності як аспекту прояву цінності права.
1004305
  Карпічков В.О. Правова реальність: методологічні рівні дослідження // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 55. – С. 105-111. – ISSN 1563-3349
1004306
  Карпічков В.О. Правова реальність: поняття та місце в системі категорій права : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Карпічков Віталій Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: 14 назв
1004307
  Карпічков В.О. Правова реальність: поняття та місце в системі категорій права : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Карпічков Віталій Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 198 л. – Бібліогр.: 178-198
1004308
  Іващенко В. Правова регламентація авторського права в УРСР у 1960-1980-х рр. ХХ століття // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2016. – № 2 (88). – С. 105-111. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2308-0361
1004309
  Єфименко М. Правова регламентація аутсорсингових відносин в США та Україні: порівняльно-правовий аспект // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 110-112. – (Юридичні науки ; вип. 1 (99)). – ISSN 1728-3817


  Стаття досліджує основи правового регулювання договору аутсорсингу як договору про надання послуг, визначає регламентацію господарського договору про надання послуг в Україні та в США. У статті порівнюються норми законодавства про торгівлю послугами в ...
1004310
  Буличева Н. Правова регламентація видатків бюджету як основного джерела фінансування органів внутрішніх справ // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 4. – С.39-43
1004311
  Шерстюк В. Правова регламентація використання знань обізнаних осіб у проектах Кримінально-процесуального та Цивільного процесуального кодексів України // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2002. – № 4. – С161-169
1004312
  Рибалка Н.О. Правова регламентація виходу учасника з ТОВ (компаративістський підхід) / Н.О. Рибалка, Т.М. Філоненко // Наше право : науково-практичний журнал / Харківський нац. ун. внутрішніх справ; Академія управління МВС; Київський міжнародний університет. – Дрогобич, 2010. – № 4, ч.1. – С. 14-19
1004313
  Мусієнко В. Правова регламентація військового мореплавства // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 109-113.
1004314
  Корж І.Ф. Правова регламентація голосування в електронному парламенті України // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з проблем інформатизації, інформаційних технологій, інформаційного права та інформаційного законодавства / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2014. – № 3 (43). – С. 3-9
1004315
  Нашинець-Наумова Правова регламентація державного регулювання авіаційних перевезень в державах-членах ЧЕС // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 130-132. – ISBN 978-617-7069-14-9
1004316
  Мищак І.М. Правова регламентація діяльності комітетів Верховної Ради України // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2011. – № 5 (8). – С. 39-44. – ISSN 2220-1394
1004317
  Кириченко О. Правова регламентація діяльності російської консульської служби в Японії у 1858-1904 рр. // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – Вип. 16. – С. 134-143. – ISSN 2077-7280
1004318
  Голдзицький К.А. Правова регламентація діяльності слідчого: проблеми вдосконеалення / К.А. Голдзицький, Ю.К. Голдзицька // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права : Науковий часопис / Хмельницький інститут регіонального управління та права. – Хмельницький, 2002. – № 3. – С.146-149
1004319
  Баженова Б. Правова регламентація діяльності соліситорів у Англії // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 4. – С. 128-132. – ISSN 0132-1331
1004320
  Шатрава Сергій Правова регламентація діяльності судової міліції в умовах сьогодення // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 9 (165). – С. 48-50
1004321
  Петров О.С. Правова регламентація застосування запобіжних заходів відповідно до кримінального процесуального законодавства України та Ірану: порівняльний аналіз // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2015. – № 1 (56). – С. 61-65. – ISSN 1727-1584
1004322
  Духневич А. Правова регламентація застосування санітарних та фітосанітарних заходів в Україні у контексті вимог СОТ та ЄС // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; редкол.: М.М. Яцишин, О.Н. Ярмиш, І.Б. Усенко [та ін.]. – Луцьк, 2017. – № 2 (10). – С. 64-70. – ISSN 2409-4544
1004323
  Жупіна О. Правова регламентація застосування тимчасового доступу до речей і документів як заходу забезпечення кримінального провадження // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 2 (164). – С. 76-85
1004324
  Турлуковський Я. Правова регламентація інституту обов"язкової частки в спадщині: окремі проблеми // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2004. – № 2. – С.118-121. – ISSN 0132-1331
1004325
  Луць В. Правова регламентація контролю у сфері забезпечення суб"єктивних прав громадян на безпечне довкілля / В. Луць, П. Лапечук, Т. Попович // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 5 (77). – С. 54-59.
1004326
  Борисова Т.М. Правова регламентація міжнародних договорів у законодавстві Української Народної Республіки (періоду Української Центральної Ради) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2003. – № 4. – С.86-93
1004327
  Кафарський В. Правова регламентація парламентської діяльності політичної партії // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 2. – С. 3-9. – ISSN 0132-1331
1004328
  Стефанчук М. Правова регламентація підстав представництва прокурором інтересів громадянина в суді за законодавством України // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – № 12 (162). – C. 31-46
1004329
  Сидор В.Д. Правова регламентація повноважень Верховної Ради України та Верховної Ради Автономної Республіки Крим у галузі земельних відносин // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2010. – С. 28-33. – (Правознавство ; Вип. 533). – ISSN 2221-173X
1004330
  Шестопалов Р. Правова регламентація правозахисної діяльності прокуратури України поза межами кримінального судочинства // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2016. – № 4 (46). – С. 43-50. – ISSN 2311-6676
1004331
  Стулов О. Правова регламентація працевикористання засуджених до позбавлення волі: погляд крізь призму Конституції України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 8 (246). – C. 160-163
1004332
  Польовий П.Ю. Правова регламентація прокурорського нагляду за додержанням законів при виконанні кримінальних покарань // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 5. – С. 35-37
1004333
  Гринюк В. Правова регламентація процесуального порядку повідомлення особі про підозру // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 444-446. – ISBN 978-617-7069-15-6
1004334
  Дунаєва А.В. Правова регламентація розшуку обвинуваченого: історичний аспект // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2011. – № 3 (76). – С. 244-252
1004335
  Грузінова Л. Правова регламентація соціального захисту в Україні // Юридична газета. – Київ, 2018. – 24 квітня (№ 17). – С. 16-17
1004336
  Бондар С.С. Правова регламентація статусу опозиції в Україні: доцільність та форми реалізації // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2007. – Вип. 36 : Курасівські читання - 2007. Влада і суспільство в сучасній Україні: механізми взаємодії. – С. 122-133. – ISBN 978-966-02-4604-1
1004337
  Черняк Н.П. Правова регламентація та функціонування суду присяжних: переваги та недоліки / Н.П. Черняк, Д.Н. Пінчук // Юридична наука і практика: пошук правової гармонії : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. (5 жовт. 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип.: Смеречинська Н.І.]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2017. – С. 198-199. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція")). – ISBN 978-617-7264-57-5
1004338
  Звєрєва О.В. Правова регламентація торговельної діяльності : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / О.В. Звєрєва; МОНУ; Донецький ун-т економіки та права. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 144с. – ISBN 966-364-320-X
1004339
  Буткевич В.Г. Правова регламентація укладення УРСР міжнародних угод у перші роки радянської влади // Проблеми правознавства. – Київ, 1975. – Вип. 30
1004340
  Костюченко Я.М. Правова регламентація участі України у діяльності агентств Свросоюзу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 83, ч. 2. – С. 107-110


  This article is addressed to the problem of legal reglamentation of Ukrainian participation in the activity of the EUAgencies. Basic problems and controversials of this process are deeply analyzed.
1004341
  Жушман О.В. Правова регламентація функціонування житлово-комунального господарства міста // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2007. – Вип. 88. – С. 59-64. – ISSN 0201-7245
1004342
  Бойчук І.В. Правова регламентація функціонування засобів масової інформації в Україні // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького : право, економіка / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2014. – Вип. 9. – С. 143-148. – ISSN 2078-6670
1004343
  Кочин В. Правова регламентація як стадія механізму приватноправового регулювання підприємницьких відносин // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватн. права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2015. – № 4/5 (148/149). – С.61-65
1004344
  Ющик О.І. Правова реформа : загальне поняття, проблеми здійсненя в Україні / О.І. Ющик; Ін-тут законодавства. Верх.Ради України. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 1997. – 192с. – ISBN 966-7024-20-2
1004345
  Сопілко І.М. Правова реформа в сучасних умовах: досягнення і перспективи / І.М. Сопілко, В.Б. Череватюк // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2016. – C. 183-187. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 1(38)). – ISSN 2307-9061
1004346
  Ленгер Я.І. Правова реформа: засоби та технологія // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 2. – С. 50-54.
1004347
  Малишев Б.В. Правова реформа: поняття, ознаки, види // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 3 (березень). – С. 19-23


  У статті запропоновані визначення та ознаки правової реформи. Розглянуто риси правової реформи, що відрізняють її від правової еволюції та правової революції.
1004348
  Сарнавський О. Правова робота із збереження військового майна: загальна характеристика // Право військової сфери : український правовий журнал / ТОВ "Азимут - Україна". – Київ, 2008. – № 10. – С. 11-14.
1004349
  Дзейко Ж. Правова робота у сфері нормотворчої діяльності органів військового управління і військового командування // Право військової сфери : український правовий журнал / ТОВ "Азимут - Україна". – Київ, 2008. – № 4. – С. 13-14.
1004350
   Правова робота у сфері нормртворчої діяльності органів військового управління і військового командування // Право військової сфери : український правовий журнал / ТОВ "Азимут - Україна". – Київ, 2008. – № 4. – С. 13-15.
1004351
  Христинченко Н.П. Правова свідомість громадянина як фактор впливу па формування соціальної, демократичної, правової держави // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2008. – № 3 (41). – С. 9-12.
1004352
  Алєксєєва І.М. Правова свідомість і правова культура в контексті правової освіти майбутніх провізорів // Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики : науково-практичний журнал / Запоріз. держ. мед. ун-т ; редкол.: О.І. Панасенко, А.Г. Каплаушенко, С.Я. Доценко [та ін.]. – Запорожье, 2017. – Т.10, № 3 (25), вересень - грудень. – С. 335-341. – ISSN 2306-8094


  "...Вивчення стану наукової дослідженості правової свідомості та правової культури студентів - майбутніх провізорів, у контексті правової освіти в умовах університету."
1004353
  Сербін Р.А. Правова свідомість і правова культура слідчого при розслідуванні злочинів // Право і суспільство : науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ, 2008. – № 2/3. – С. 38-42.
1004354
  Козенко Ю.О. Правова свідомість людини як аксіологічна сутність її поведінки // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2014. – № 2. – С. 8-12. – ISSN 2220-1394
1004355
  Волковицька Н.О. Правова свідомість у розвиткові правової системи України // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2009. – № 11 (97). – С. 84-90
1004356
  Козаченко В.М. Правова свідомість як джерело права у мусульманській правовій системі // Альманах права : [науково-практичний юридичний журнал] / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М., Макаренко Л.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 8 : Людиноцентризм у праві: теоретико-прикладні засади. – C. 167-171. – ISSN 2524-017X
1004357
  Дашковська О.Р. Правова свідомість як елемент правової реальності / О.Р. Дашковська, В.М. Ісакова // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 103. – С. 239-241. – ISSN 0201-7245


  Проблеми правового виховання в сучасній Україні ("Круглий стіл")
1004358
  Осядла М.В. Правова свобода як фундаментальна засада побудови громадянського суспільства // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 2. – С. 42-45. – ISSN 2219-5521
1004359
  Зелінський А.Л. Правова сегрегація і правова інтеграція в елліністичному Єгипті // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2005. – № 2. – С. 43-49. – ISSN 1608-0599


  Про "колоніальну" ситуацію у птолемеївському Єгипті
1004360
  Петришин О.В. Правова система - дієвий чинник демократичних соціальних перетворень // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 337-338
1004361
  Малишев Б.В. Правова система (телеологічний вимір) : монографія / Б.В. Малишев ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Дакор, 2012. – 363, [1] с. – Бібліогр.: с. 325-363 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7020-07-2
1004362
  Підберезних І.Є. Правова система в козацькій державі другої половини XVII-XVIII ст. у вітчизняній історичній наукці другої половини XIX-XX ст. // Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2007. – № 4. – С. 24-27.
1004363
  Оніщенкоо Н.М. Правова система Європейського Союзу: сутнісні риси та ознаки // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 6-10.
1004364
  Гідора-Шишковська Правова система ЄС: лінгвістичний та екстралінгвістичний виміри // Актуальні проблеми філології та перекладознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Хмельницький нац.ун-т. – Хмельницький, 2015. – Вип. 8. – С. 14-19
1004365
  Жукова Т.С. Правова система Італії, структурні елементи кримінального права щодо неповнолітніх в Україні та Італії // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 44. – С. 496-502. – ISSN 1563-3349
1004366
  Терлюк І.Я. Правова система козацько-гетьманскої держави // Історія українського права від найдавніших часів до 18 століття : Навч. посіб. з історії держави і права України / І.Я. Терлюк. – Львів, 2003. – С. 80-116. – ISBN 5-87332-157-4
1004367
  Терлюк І.Я. Правова система Литовсько-руської держави // Історія українського права від найдавніших часів до 18 століття : Навч. посіб. з історії держави і права України / І.Я. Терлюк. – Львів, 2003. – С. 46-79. – ISBN 5-87332-157-4
1004368
  Семенюк О. Правова система охорони державної таємниці. Історія становлення, сучасний стан, проблеми реформування // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.В. Коваленко, В.С. Ковальський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (172). – С. 58-66. – ISSN 2308-9636
1004369
  Хаустова М. Правова система серед інших узагальнюючих категорій правової науки // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2010. – № 4 (63). – С. 48-57. – ISSN 1993-0909
1004370
  Кравчук М.В. Правова система США / М.В. Кравчук; МОіНУ; Тернопіль. акад. народного госп-ва. – Київ : Нора-Друк, 2004. – 136 с. – ISBN 966-8321-53-7
1004371
  Приянчук І. Правова система та внутрішньоорганізаційний механізм Ради Європи і законодавство України // Українське право : науково-практичний часопис / Українська Правнича Фундація. – Київ, 1997. – № 3 (8) : Кодифікаційний процес в Україні. – С. 87-88


  Конференція відбулася в м. Києві 18-20 червня 1997 р., організована Міністерством юстиції України, Комітетом Верховної Ради України з питань правової політики та судово-правової реформи, Академією правових наук України, КНУ ім. Тараса Шевченка, ...
1004372
  Макаренко Л.О. Правова система та правова культура: особливості взаємозв"язку // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 30-41. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 77). – ISSN 1563-3349
1004373
  Задорожній О. Правова система України в європейському правовому просторі / О. Задорожній, М. Гнатовський // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2002. – № 2. – С. 29-32


  У статті розглядається проблема співвідношення українського права з європейським правовим простором. Подається критичний аналіз правової політики нашої держави, спрямованої на входження до європейських інтеграційних структур, пропонуються методологічні ...
1004374
   Правова система України в умовах сучасних національних та міжнародних тенденцій розбудови державності : монографія / [Оніщенко Н.М. та ін.] ; за заг. ред. Ю.Л. Бошицького ; Київ. ун-т права НАН України. – Київ : Кондор, 2012. – 614, [2] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці гл. – ISBN 978-966-351-280-8
1004375
  Огаренко Таїсія Правова система України новітньої доби (1991-2009 роки) : соціодіагностика реформування // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – № 3 (37). – С.110-115. – ISSN 1810-2131
1004376
  Хаустова М.Г. Правова система України серед правових систем сучасності // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків, 2013. – Вип. 123. – С. 23-33. – ISSN 2224-9281
1004377
  Бондаренко-Зелінська Правова система України та судовий прецедент: можливість співіснування / Бондаренко-Зелінська, А. Зелінський // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2008. – № 6. – С. 49-50.
1004378
  Степаненко К.В. Правова система України: вітчизняна правова традиція та проблеми трансформації // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 140. – С. 26-34. – ISSN 2224-9281
1004379
  Лоба І. Правова система України: механізм взаємодії із правовою системою Ради Європи // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2004. – № 1. – С.100-106
1004380
  Тацій В. Правова система України: час змін : інтерв"ю президента Національної академії правових наук України, академіка Василя Тація - журналу "Право України" / Інтерв"ю провели О. Святоцький , А. Смєхова // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 8-14. – ISSN 0132-1331
1004381
  Оніщенко Н. Правова система як об"єкт пізнання загальнотеоретичної юриспруденції // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 258-272. – ISSN 0132-1331
1004382
  Лук"янов Д. Правова система як предмет порівняльно-правових досліджень: характеристика за теорією систем // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Нац. акад. правових наук України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого". – Харків, 2015. – № 2 (81). – С. 27-35. – ISSN 1993-0909
1004383
  Огаренко Т.О. Правова ситема України: соціально-правовий аналіз вихідних засад формування // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 33-37. – (Право ; № 4). – ISSN 1813-338Х
1004384
  Сунєгін С.О. Правова сім"я та правова система: співвідношення категорій, підходи до вивчення та рівні визначення // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 81-85. – ISSN 1563-3349
1004385
  Тищенко К. Правова складова Угоди про асоціацію між Україною та ЄС // Юридична газета. – Київ, 2017. – 16 травня (№ 18/19). – С. 23
1004386
  Опольська Н.М. Правова соціалізація дитини як складова процесу розвитку правової свідомості // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 91-97. – ISSN 1563-3349
1004387
  Жаровська І. Правова соціалізація на сучасному етапі розвитку правової науки // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 855. – С. 193-198. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1004388
  Тарабукін О.Ю. Правова соціалізація як форма соціального впливу права // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2013. – № 1. – С. 64-66


  У статті розглядаються категорії правової соціалізації та соціально-правового впливу як елементи структури соціальної дії права. Право характеризується як глобальний інститут, що прямо чи опосередковано взаємодіє з усіма елементами соціальної системи ...
1004389
  Шумінська Н. Правова спадщина Австро-Угорської імперії: законодавство про військовий обов"язок ЗУНР // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 49-52. – (Історія ; вип. 3 (121)). – ISSN 1728-3817


  У результаті розпаду Австро-Угорської монархії на території її східного прикордоння утворилася Західно-Українська Народна Республіка. Актуальним залишається дослідження використання досвіду австрійського командування у правовому регулюванні військового ...
1004390
  Кальман О.Г. Правова статистика : Навч. посібник / О.Г. Кальман, І.О. Христич; Нац. юридична Академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 1999. – 204с. – Шифр дубл. – ISBN 966-7146-20-0
1004391
   Правова статистика : Курс лекцій. – Київ, 2000. – 336с. – Бібліогр.: с.194-204. – ISBN 966-95605-4-3
1004392
  Трофімова Г.Г. Правова статистика : Навч.-метод. посібник для самост. вивч .дисц. / Г.Г. Трофімова; МОН Украъни. Киъвський нац.екон.ун-т. – Київ : КНЕУ, 2001. – 75с. – ISBN 966-574-212-4
1004393
  Захожай В.Б. Правова статистика : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / В.Б. Захожай, В.С. Федорченко; МАУП. – Київ : МАУП, 2003. – 368с. – ISBN 966-608-255-1


  Висвітлено основні питання правової статист., зокрема методи збору, обробки та аналізу статистичної інформації. Детально описано методи вибіркових досліджень, взаємозв"язків,індексного аналізу,а також методи групувань, середніх,абсолютних і відносних п
1004394
  Камлик М.І. Правова статистика : Навчальний посібник / М.І. Камлик. – Київ : Атіка, 2004. – 240с. – ISBN 966-326-009-2
1004395
  Кальман О.Г. Правова статистика : Підручник для студ. юридичних спеціальностей вищих закладів освіти / МОНУ; Нац. юридична акад. України ім. Я. Мудрого; О.Г. Кальман, І.О. Христич. – Харків : Право, 2004. – 304с. – ISBN 966-8467-05-1
1004396
  Мармоза А.Т. Правова статистика : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / А.Т. Мармоза. – Київ : Кондор, 2006. – 536 с. – ISBN 966-351-091-9
1004397
  Калачова І.В. Правова статистика : навчальний посібник / І.В. Калачова, Г.Г. Трофімова; МОНУ; Київський нац. економ. ун-т ім. В. Гетьмана. – 2-ге вид., без змін. – Київ : КНЕУ, 2006. – 300с. – ISBN 966-574-746-0
1004398
   Правова статистика : збірник задач / С.Б. Вакарчук, С.І. Жир, О.Б. Маргаритіна, Н.Г. Навроцька; С.Б. Вакарчук [ та ін. ] ; за ред. Н.Г. Навроцької. – Київ : Знання, 2007. – 479с. – ISBN 966-346-273-6
1004399
  Навроцька Н.Г. Правова статистика : навчальний посібник / Н.Г. Навроцька. – Київ : Знання, 2007. – 280с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-346-277-9
1004400
   Правова статистика : підручник / Моісеєв Є.М., Джужа О.М., Бова А.А., Василевич В.В. та ін.; МВС України; Київський нац. ун-т внутрішніх справ; за ред. О.М. Джужи. – Київ : Атіка, 2008. – 392с. – ISBN 978-966-326-262-8
1004401
   Правова статистика : підручник / Голіна В.В. [ та ін ] ; за ред. В.В. Голіни ; МОНУ ; Національна юридична акададемія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2009. – 196 с. – ISBN 978-966-458-083-7
1004402
  Кравчук В. Правова сутність виходу з товариства // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 1. – С. 3-5.
1004403
  Депа Правова сутність і теоретико-правова конструкція легітимації державної влади / Депа, Ю.-М.Р // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2016. – С. 3-14. – (Серія юридична ; вип. 4). – ISSN 2311-8040
1004404
  Ткаченко М.О. Правова сутність поняття "мирова угода" // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 159-163. – ISSN 2219-5521
1004405
  Пуданс-Шушлебіна Правова сутність поняття суб"єкта владних повноважень за Кодексом адміністративного судочинства України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 7. – С. 95-98. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1004406
  Пуданс-Шушлебіна Правова сутність поняття суб"єкта владних повноважень за Кодексом адміністративного судочинства України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 7. – С. 95-98. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1004407
  Маленко Я.В. Правова сутність територіального планування: вітчизняний та європейський досвід // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 214-219. – ISSN 2219-5521
1004408
  Шкляр Т. Правова та економічна системи суспільства: основні напрями взаємодії // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 12. – С. 1113-116.
1004409
  Грицяк І.А. Правова та інституційна основи Європейського Союзу : підручник для слух. системи пілгот., перепідг. та підвищ. кваліфікації кадрів, студ. вищ.навч. закл. / І.А. Грицяк, В.В. Говоруха, В.Ю. Стельцов ; за ред. М. Бойцуна, І. Грицяка, Я. Мудрого, О. Рудіка [та ін.] ; ; МОНУ ; НА держ. управління при Президентові Укр. ; Харк. рег. ін-т держ. упр. ; Ун-т Лондон Метрополітан (Великобр.). – Харків : Магістр, 2009. – 620 с. – (Бібліотека державного службовця місцевих органів влади у галузі європейської інтеграції). – ISBN 978-966-390-060-5
1004410
  Грицяк І.А. Правова та інституційна основи Європейського Союзу : робочий зошит до модуля : спеціалізовані програми з питань європ. інтеграції для підвищ. кваліфікації держ. службовців 2-4 категорії / І.А. Грицяк, В.В. Говоруха, В.Ю. Стельцов ; МОНУ ; НА держ. управління при Президентові Укр. ; Харк. рег. ін-т держ. упр. ; Ун-т Лондон Метрополітан (Великобр.). – Київ : Міленіум, 2009. – 284 с. – (Бібліотека державного службовця місцевих органів влади у галузі європейської інтеграції). – ISBN 978-966-8063-70-15
1004411
  Стрельцов В.Ю. Правова та інституційна основи Європейського Союзу : методичні вказівки для викладача (тренера) модуля : спеціалізовані програми з питань європейської інтеграції для підвищення кваліфікації держ. службовців 2-4 категорії / В.Ю. Стрельцов, А.В. Бураковська ; МОНУ ; НА держ. управління при Президентові Укр. ; Харк. рег. ін-т держ. упр. ; Ун-т Лондон Метрополітан (Великобр.). – Київ : Міленіум, 2009. – 200 с. – (Бібліотека державного службовця місцевих органів влади у галузі європейської інтеграції). – ISBN 978-966-8063-70-14
1004412
  Грицяк І.А. Правова та інституційна системи Європейського Союзу : модуль 3 : навчальний посібник / І.А. Грицяк ; за ред. М. Бойцуна, Я. Мудрого, О. Рудіка ; НА держ. управління при Президентові Укр. ; Львів. рег. ін-т держ. упр. ; Ун-т Лондон Метрополітан (Великобр.). – Львів : [Б.в.], 2009. – 200 с. – (Бібліотека державного службовця місцевих органів влади у галузі європейської інтеграції). – ISBN 978-966-8687-54-9
1004413
  Минькович-Слободяник Правова та політична культура в умовах політико-правової трансформації суспільства // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 28-31. – ISSN 2219-5521
1004414
  Яновська О.Г. Правова та соціальна природа адвокатської професії // Вісник кримінального судочинства : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка , ТОВ "Правова Єдність". – Київ, 2015. – № 2. – C. 108-113
1004415
   Правова та соціально-виховна робота із засудженими жінками : навчально-методичний посібник / Іваньков І.В. [ та ін. ] ; Держ. департ. України з питань виконання покарань ; Чернігівський юрид. коледж ; Інформ.-консультат. жіночий центр ; Швейцарська агенція з розвитку та співроб. [ за заг. ред. Калашник Н.Г. ]. – Чернігів, 2008. – 168 с. – ISBN 978-966-2214-03-1
1004416
  Волинець В. Правова теорія "функцій державного владарювання" М. Коркунова в контексті дослідження публічної влади // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 3 (111). – С. 9-15
1004417
  Нагребельний В. Правова термінологія і правові дефініції в адміністративному праві (за матеріалами круглого столу) // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 1. – С. 158-163. – ISSN 1026-9932
1004418
  Павлов С.С. Правова традиція та звичай: смислові межі понять // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 63-68.
1004419
  Лобода Ю.П. Правова традиція українського народу : (феномен та об"єкт загальнотеоретичного дискурсу) / Юрій Петрович Лобода. – Львів : Світ, 2009. – 280 с. – Бібліогр.: с. 265-277. – ISBN 978-966-603-597-7
1004420
  Лобода Ю.П. Правова традиція українського народу: проекція у майбутнє // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2009. – № 9 (59). – С. 34-38
1004421
  Лобода Юрій Правова традиція українського народу: цивілізаційний підхід // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2009. – № 2 (20). – С. 62-67.
1004422
  Вовк Д. Правова традиція: розуміння у контексті співвідношення з правовою системою і правовою культурою // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Національної акад. правових наук України. – Харків, 2012. – № 2 (69). – С. 42-52. – ISSN 1993-0909
1004423
  Бірюков О.М. Правова уніфікація колізійних і матеріальних норм у сфері обігу цінних паперів // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 7 (липень). – С. 34-40


  Стаття присвячена висвітленню сучаснога стану розробки уніфікованих колізійних і матеріально-правових норму сфері обігу цінних паперів. Увага приділена особливостям транскордонного обігу т. зв. електронних цінних паперів. Статья посвящена современному ...
1004424
  Гарасимів Т.З. Правова філософема становлення особистості // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2014. – № 807 : Юридичні науки. – - C. 46-50. – ISSN 0321-0499
1004425
  Полотнікова М.В. Правова форма регуляторної діяльності Національного банку України // Правовий вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська акад. банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2011. – № 2 (5). – С. 81-88
1004426
  Горбатенко В.П. Правова футурологія: предметне поле і перспективи розвитку в Україні // Альманах права : [науково-практичний юридичний журнал] / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М., Макаренко Л.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 8 : Людиноцентризм у праві: теоретико-прикладні засади. – C. 36-40. – ISSN 2524-017X
1004427
  Свічкарьова Я. Правова характеристика аутстаффінгу як однієї з форм позикової праці // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 1. – С. 18-21.
1004428
  Павленко М. Правова характеристика банківського контролю в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 86-92. – (Юридичні науки ; Вип. 74/76). – ISSN 1728-3817


  У даній роботі досліджується правова природа банківського контролю в Україні. Аналізуються цілі банківського контролю в Україні та проблеми їх реалізації. Зроблено висновок, що банківський контроль є видом фінансового контролю. It is work the legal ...
1004429
  Буздуган Я. Правова характеристика благодійництва та благодійної діяльності як альтернативного джерела фінансового забезпечення охорони здоров"я // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 9. – С. 88-92
1004430
  Буздуган Я. Правова характеристика благодійності, благодійництва та благодійної діяльності // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2011. – № 4 (289). – С. 7-10
1004431
  Чуприна Л. Правова характеристика бюджетної установи як розпорядника бюджетних коштів на стадії виконання бюджету // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 86-88. – (Юридичні науки ; Вип. 82). – ISSN 1728-3817


  Аналізуються бюджетна установа як розпорядник бюджетних коштів. Анализируется бюджетное учреждение как распорядитель бюджетных средств. There is analised the budget organizations as the budget" ...
1004432
  Кравчук В. Правова характеристика відносин між членами органів управління і юридичної особи // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2005. – № 6. – С. 6-9
1004433
  Таш"ян Р. Правова характеристика вузлових угод // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2014. – № 10 (226). – С. 7-10
1004434
  Ватрас В.А. Правова характеристика джерел сімейного права, які регламентують поняття "члени сім"ї" та "сім"я" // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2009. – Вип. 4 (32). – С. 39-43. – (Право. Економіка. Управління). – ISSN 2078-9165
1004435
  Коваль І. Правова характеристика екологічної продукції: теоретичні засади та законодавче закріплення // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України ; ред.: Орлюк О.П., Петренко С.А., Мацкевич О.О. [ та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (93). – С. 37-45. – ISSN 2308-0361
1004436
  Поєдинок В.В. Правова характеристика об"єкта інвестування // Вісник господарського судочинства : офіційний друкований орган Вищого господарського суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2009. – № 6. – С. 93-100
1004437
  Чуприна Л.М. Правова характеристика поняття "процесу" в бюджетному праві // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2013. – № 2. – С. 126-129. – ISSN 2219-5521


  У статті проаналізовано наукові погляди поняття «процесу» як юридичної категорії та його місце у бюджетному праві. Всі стадії бюджетного процесу взаємопов"язані за своїм змістом і діями та взаємозумовлені, їх послідовність не тільки встановлена ...
1004438
  Мазуренко В. Правова характеристика ринку послуг поштового зв"язку // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 1. – С. 91-94.
1004439
  Гетманцева Д Н. Правова характеристика роботодавця як суб"єкта трудових відносин // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2005. – С. 46-50. – (Правознавство ; Вип. 273)
1004440
  Кузьмич О. Правова характеристика сторін у договорах на користь третіх осіб // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 5 (113). – С. 44-49
1004441
  Настіна О. Правова характеристика суб"єктів права державної власності на землю в Україні // Земельне право України : теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2008. – № 10. – С. 13-18.
1004442
  Курило В. Правова характеристика та зміст державного впливу у галузі сільського господарства // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2007. – № 6. – С. 43-47.
1004443
  Сіроченко Т. Правова характеристика уявної оборони як обставини, що виключає злочинність діяння // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 423-424. – ISBN 978-617-7069-15-6
1004444
  Гамбург І.А. Правова характеристика форм технічного регулювання господарської діяльності // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 92-97. – (Право ; № 3). – ISSN 1813-338Х
1004445
  Луцький М.І. Правова характеристика юридичного оформлення злуки УНР та ЗУНР: основні етапи // Університетські наукові записки. Часопис Івано-Франківського університету права ім. Короля Данила Галицького : науковий журнал / Івано-Франківський університет права ім. Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2014. – Вип. 9. – С. 37-41. – ISSN 2078-6743
1004446
  Біленчук П.Д. Правова хартеристика специфічних ознак мови та поведінки осіб ,засуджених до позбавлення волі / П.Д. Біленчук, А.П. Гель // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2001. – № 4. – С.41-46. – ISBN 966-614-021-7
1004447
  Мельник А.А. Правова якість закону як аспект правового прогресу // Альманах права : [науково-практичний юридичний журнал] / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М., Макаренко Л.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 7 : Право і прогрес: складові забезпечення в сучасних умовах. – C. 197-200. – ISSN 2524-017X
1004448
  Дмитрієнко Ю.Н. Правова, моральна, етична свідомість у перехідному суспільстві: рефлексії до порозуміння // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2007. – С. 22-24. – (Правознавство ; Вип. 375)
1004449
  Рыбакова С.В. Правоваая природа отдельных видов кредитных организаций // Правовая политика и правовая жизнь : Академический и вузовский юридический научный журнал. – Саратов, Москва, 2003. – № 4. – С.176-183. – ISSN 1608-8794
1004450
  Шафиров В.М. Правовая активность граждан в развитом социалистическом обществе. / В.М. Шафиров. – Красноярск, 1982. – 66с.
1004451
  Гойман Владимир Иванович Правовая активность служащего советского государственного аппарата : Дис... канд. юрид.наук: 12.00.01 / Гойман Владимир Иванович; Киев. высш. школа МВД СССР. – К., 1982. – 246л. – Бібліогр.:л.196-219
1004452
  Гойман Владимир Иванович Правовая активность служащего советского государственного аппарата : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.01 / Гойман Владимир Иванович; КГУ. – К., 1983. – 20л.
1004453
  Богатырев В.В. Правовая глобалистика // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2008. – № 8. – С. 73-77. – ISSN 0132-0769
1004454
  Лапаева Валентина Правовая демократия как цивилизационный выбор России ( с позицией либертарного правопонимания ) // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2009. – № 1 (68). – С. 150-160. – ISSN 1812-7126
1004455
  Мишина Н.В. Правовая доктрина как источник права (на примере железнодорожного права) // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2008. – № 4. – С. 231-236. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
1004456
  Васильев А.А. Правовая доктрина постглоссаторов // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 22. – С. 10-11. – ISSN 1812-3805


  Статья посвящена юридической доктрине постглоссаторов XIII–XIV вв. Автор раскрывает значение и основные черты мышления консилиаторов в развитии европейского права. В работе отмечается прикладной, утилитарный характер достижений постглоссаторов, ...
1004457
  Трофимов В.В. Правовая жизнь: теоретические и социально- философские проблемы исследования // Правовая политика и правовая жизнь : Академический и вузовский юридический научный журнал. – Саратов, Москва, 2003. – № 4. – С.124-133. – ISSN 1608-8794
1004458
  Самович Ю.В. Правовая зашита личности в международном и внутригосударственном праве // Политика и общество : Научный журнал по вопросам социальных наук. – Москва, 2006. – № 9/10. – С. 114-118. – ISSN 1812-8696
1004459
  Степаненко А. Правовая защита договорных отношений // Юридична газета. – Київ, 2012. – 4 грудня (№ 49)


  "... Грамотно составленный договор позволит разрешить спор с наименьшими потерями".
1004460
  Гурджи Ю.А. Правовая защита личности в уголовном процессе: вопросы теории и методологии : монография / Ю.А. Гурджи ; Одесская национальная юридическая академия. – Одесса : ОРІДУ НАДУ, 2007. – 352с. – ISBN 978-966-7799-89-2
1004461
  Северин В.А. Правовая защищенность коммерчески ценнной информации // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2001. – С.55-74. – (Право ; № 6). – ISSN 0201-7385
1004462
  Иваненко О.Ф. Правовая идеология американской буржуазии / О.Ф. Иваненко. – Казань, 1966. – 132с.
1004463
  Абузярова Н.А. Правовая инспекция труда на производстве / Н.А. Абузярова. – Алма-Ата : Казахстан, 1987. – 61, [2] с. – (Правовые знания - в массы)
1004464
  Никитинский Л.В. Правовая инспекция турда в системе органов надзора и контроля за соблюдение трудового законодательства : Автореф... канд. юр.наук: 12.00.05 / Никитинский Л. В.; АН СССР, Ин-т госуд. и права. – М., 1981. – 18л.
1004465
   Правовая информация. – М., 1974. – 158с.
1004466
  Краснянский В.Э. Правовая информация в системе государственного и хозяйственного управления / В.Э. Краснянский. – Л., 1985. – 105с.
1004467
   Правовая кибернетика. – М., 1973. – 253с.
1004468
   Правовая кибернетика социалистических стран. – Москва, 1987. – 430с.
1004469
  Гордеев В.И. Правовая классификация водных объектов // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2007. – Вип. 87. – С. 58-65. – ISSN 0201-7245
1004470
  Чертков А.Н. Правовая культура и активность избирателей / А.Н. Чертков, Н.В. Артамонова // Политика и общество : Научный журнал по вопросам социальных наук. – Москва, 2007. – № 7. – С. 37-44. – ISSN 1812-8696
1004471
  Аграновская Е.В. Правовая культура и обеспечение прав личности / Е.В. Аграновская ; отв. ред. Е.А. Лукашева ; АН СССР, Ин-т государства и права. – Москва : Наука, 1988. – 142, [2] с.
1004472
  Бурмистров В.А. Правовая культура и перестройка. / В.А. Бурмистров. – Киев, 1989. – 47с.
1004473
  Бондарев А.С. Правовая культура и продукты правовой культуры // Вестник Пермского университета. Юридические науки : науч. журнал / Пермский государственный университет. – Пермь, 2010. – Вып. 2 (8). – С. 8-15. – (Юридические науки ; Вып. 2 (8)). – ISSN 1995-4190


  Изложен оригинальный подход к понятию "правовая культура", рассмот- рена ее структура. Вводится новое понятие "продукты правовой культуры". Показывается роль и значение данного явления. Анализируется соотношение правовой культуры и ее продуктов в ...
1004474
  Бабич И.Л. Правовая культура ингушей: история и современность / И.Л. Бабич, С М. Албогачиева // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 19. – С. 33-39. – ISSN 1812-3805


  Статья строится на основе полевого этнографического материала, собранного петербургским этнографом М.С.-Г. Албогачиевой под руководством ведущего научного сотрудника отдела Кавказа Института этнологии (г. Москва) И.Л. Бабич, и посвящена описанию нового ...
1004475
  Бабич И.Л. Правовая культура ингушей: история и современность / И.Л. Бабич, С М. Албогачиева // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 20. – С. 34-37. – ISSN 1812-3805


  Статья строится на основе полевого этнографического материала, собранного петербургским этнографом М.С.-Г. Албогачиевой под руководством ведущего научного сотрудника отдела Кавказа Института этнологии (г. Москва) И.Л. Бабич, и посвящена описанию нового ...
1004476
  Галиев Ф.Х. Правовая культура как правовая реальность // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2011. – № 4 (82). – С. 77-82. – ISSN 1812-8696


  Если гражданское общество мы воспринимаем как общество на довольно высокой стадии своего развития, то пределы влияния традиционных социальных норм должны охватывать все сферы жизнедеятельности людей, составляющих это же гражданское общество, и наряду с ...
1004477
  Седая Ю. Правовая культура личности: процесс формирования // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2008. – № 5 (48). – С. 8-13. – ISSN 1562-529Х
1004478
  Ходыревский С.М. Правовая культура молодежи / С.М. Ходыревский. – Воронеж, 1975. – 64с.
1004479
  Чекин А.Н. Правовая культура на примере стран романо-германской и англосаксонской правовых семей / А.Н. Чекин, А.Н. Акимов // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2006. – № 10. – С. 37-38. – ISSN 1812-3805
1004480
  Васюков Н.Г. Правовая культура народного контроля / Н.Г. Васюков. – Москва, 1989. – 62с.
1004481
  Астахов В.В. Правовая культура педагога в современной Украине: проблемы и перспективы // Кадровый потенциал современных образовательных систем: состояние и перспективы : материалы междунар. науч.-практ. конф. : 17-18 февр. 2016 г. / М-во образования и науки Украины [и др.] ; [редкол.: Е.В. Астахова (гл. ред.) и др.]. – Харьков : Народная украинская академия, 2016. – С. 44-49
1004482
  Гранин А.Ф. Правовая культура работника учереждений внутренних дел / А.Ф. Гранин. – К, 1969. – 68с.
1004483
  Семитко А.П. Правовая культура социалистического общества. / А.П. Семитко. – Свердловск, 1990. – 172с.
1004484
  Волкодаев Н.Ф. Правовая культура судебного процесса / Н.Ф. Волкодаев. – Москва, 1980. – 62с.
1004485
  Сальников Виктор Петрович Правовая культура: Теоретико-методологический аспект : Автореф... доктора юрид.наук: 12.00.01 / Сальников Виктор Петрович; Ленинградский гос. ун-т. – Л., 1990. – 36л.
1004486
  Андреева О.А. Правовая модель гражданского общества / О.А. Андреева, А.А. Андреев // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України. Спецвипуск : Науково-теоретичний журнал / Луганська академія внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України. – Луганськ, 2004. – Спецвипуск (у п"яти частинах), : Ідея правової держави: історія і сучасність; ч.1. – С.67-73
1004487
  Илюхин А.В. Правовая мысль С. И. Зарудного о мировом суде как концептуальная основа мировой юстиции в Российской империи / А.В. Илюхин, В.А. Илюхина // История государства и права : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2014. – № 21. – С. 37-41. – ISSN 1812-3805


  У статті аналізуються правові погляди відомого російського юриста С.І. Зарудного про світовий суді і перспективі його введення в Росії . Обгрунтовується той факт , що головні принципи організації інституту мирових суддів , викладені в " записках" С.І. ...
1004488
  Карпец И.И. Правовая наука и борьба с преступностью / И.И. Карпец. – Москва, 1967. – 78с.
1004489
  Баев В.Г. Правовая наука и государственное управление: к вопросу о взаимодействии (на примере Германии середины XIX века) // Политика и общество : Научный журнал по вопросам социальных наук. – Москва, 2007. – № 8. – С. 66-70. – ISSN 1812-8696
1004490
  Самощенко И.С. Правовая наука и совершенствование советского законодательства. / И.С. Самощенко. – М, 1972. – 22с.
1004491
   Правовая наука Казахстана. – Алма-Ата, 1978. – 132с.
1004492
  Ваксберг М.А. Правовая наука Казахстана / М.А. Ваксберг. – Алма-Ата, 1978. – 132с.
1004493
  Поляков А.В. Правовая нормативность: многообразие смыслов // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2011. – № 5 (298). – С. 4-7. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
1004494
  Рехтина И.В. Правовая определенность (res judicata) в истории права Древнего Рима // История государства и права : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2011. – № 22. – С. 43-46. – ISSN 1812-3805


  В статье на основе первоисточников, исторических и сравнительно-правовых материалов раскрывается возникновение, преобразование и развитие принципа правовой определенности (res judicata) и обеспечивающих его элементов в истории права Древнего Рима в ...
1004495
  Пулк Я. Правовая организация в колхозах. (На основании матер. ЭССР). : Автореф... канд. юрид.наук: / Пулк Я.; Тартуский гос.у н-т. – Тарту, 1956. – 27л.
1004496
  Пашерстник А.Е. Правовая организация заработной платы в СССР / А.Е. Пашерстник. – Москва, 1948. – 52с.
1004497
  Яковлев П.А. Правовая организация кредитования государственных капитальных вложений в СССР : Автореф... канд. юрид.наук: 711 / Яковлев П.А.; Всесоюз. юрид. заоч. ин-т. – М., 1968. – 16л.
1004498
   Правовая организация материального стимулирования труда рабочих и служащих. – М., 1989. – 187с.
1004499
  Пронская Г.В. Правовая организация отраслевых хозяйственных систем. / Г.В. Пронская. – К., 1985. – 129с.
1004500
  Клеандров М.И. Правовая организация потребительской кооперации в СССР. : Автореф... канд. юридич.наук: 12.00.04 / Клеандров М.И.; АН СССР. Ин-тут государства и права. – М., 1976. – 17л. – Бібліогр.:с.17
1004501
  Поздняков Г.Т. Правовая организация премирования рабочих в условиях хозяйственной реформы : Автореф... канд. юридич.наук: 12.713 / Поздняков Г.Т.; МВ и ССО УССР. Харьк. юридич. ин-т. – Х., 1971. – 20л.
1004502
  Кузнецов А.М. Правовая организация трудоустройства инвалидов в СССР. : Автореф... Канд.юрид.наук: / Кузнецов А.М.; Ленингр.ордена Ленина гос.ун-т. – Л, 1954. – 17л.
1004503
  Лаптев В.В. Правовая организация хозяйственных систем / В.В. Лаптев. – М, 1978. – 168с.
1004504
  Братановская М.С. Правовая органызация муниципального управления библиотечным делом в России // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2010. – № 2. – С. 34-42. – ISSN 0132-0769
1004505
  Гужва Д.Г. Правовая основа деятельности российской военной периодической печати в 1914-1918 гг. // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 10 (594). – С. 66-68. – ISSN 0321-0626
1004506
  Клишина М. Правовая основа создания учреждений нового типа // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал / Журн. "Библиотека". – Москва, 2010. – № 10. – С. 28-32. – ISSN 0869-4915
1004507
  Щербак А.И. Правовая ответственность должностных лиц аппарата государственного управления. / А.И. Щербак. – Киев, 1980. – 133с.
1004508
  Бернштейн Д.И. Правовая ответственность как вид социальной ответственности и пути ее обеспечения. / Д.И. Бернштейн. – Ташкент, 1989. – 148с.
1004509
  Ядревский О.О. Правовая охорона географических обозначений: исторический аспект // Патенты и лицензии. Интеллектуальные права : ежемесячный научно-практический журнал / ООО "Редакция "Патенты и лицензии". – Москва, 2015. – № 1. – С. 47-54
1004510
  Бринчук М.М. Правовая охрана атмосферного воздуха / М.М. Бринчук. – М., 1985. – 174с.
1004511
  Бринчук Михаил Михайлович Правовая охрана атмосферного воздуха в развитых капиталистических странах : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.06 / Бринчук Михаил Михайлович; АН СССР. Ин-т государства и права. – М., 1978. – 18л.
1004512
  Колбасов О.С. Правовая охрана вод и рыбных запасов в СССР. / О.С. Колбасов. – М., 1974. – 62с.
1004513
  Каверин А.М. Правовая охрана вод от загрязнения / А.М. Каверин. – Москва, 1977. – 104с.
1004514
  Беличенко Ю.П. Правовая охрана вод. / Ю.П. Беличенко, В.И. Волков. – М., 1980. – 248с.
1004515
  Белякова А.М. Правовая охрана детства / А.М. Белякова. – М., 1968. – 159с.
1004516
  Нарикбаев М.С. Правовая охрана детства / М.С. Нарикбаев. – Алма-Ата, 1984. – 64с.
1004517
  Нечаева А.М. Правовая охрана детства в России // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2011. – № 6. – С. 52-59. – ISSN 0132-0769
1004518
  Нечаева А.М. Правовая охрана детства в СССР / А.М. Нечаева. – М., 1987. – 110с.
1004519
  Марционас А.П. Правовая охрана дикоф фауны в Литовской ССР. : Автореф... канд. юридич.наук: 12.714 / Марционас А.П.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Юридич. ф-тет. – М., 1972. – 20л.
1004520
  Веденин Н.Н. Правовая охрана животного мира в СССР / Н.Н. Веденин. – Москва, 1975. – 64с.
1004521
  Джавадов И.А. Правовая охрана земель в Республике Казахстан: передовой опыт правового регулирования земельных отношений в Средней Азии // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – № 165, ч. 1. – С. 155-163. – (Право). – ISSN 2222-5226
1004522
  Забелышенский А.А. Правовая охрана земель как составной части природного комплекса. / А.А. Забелышенский. – Свердловск, 1979. – 81с.
1004523
  Тагиров Т.т. Правовая охрана земель сельскохозяйственного назначения. / Т.т. Тагиров. – Волгоград, 1979. – 128с.
1004524
  Фогель А.Я. Правовая охрана изобретений в области химии : Автореф... канд. юрид.наук: / Фогель А.Я.; Тартуский гос. ун-т. – Тарту, 1969. – 28л.
1004525
  Полетаев Ю.Н. Правовая охрана имущества государственного предприятия / Ю.Н. Полетаев. – М, 1991. – 285с.
1004526
  Аносова В. Правовая охрана интернет-сайтов // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права : научно-практический журнал / ООО "Издательский Дом "ИНТЕЛПРЕСС". – Москва, 2013. – № 3, март. – С. 27-32. – ISSN 0201-7059
1004527
  Кошоев Зайирбек Кошоевич Правовая охрана колхозной собственности / Кошоев Зайирбек Кошоевич, Левитин Леонид Исидорович. – Фрунзе, 1974. – 108с.
1004528
  Семчик В.И. Правовая охрана колхозной собственности / В.И. Семчик. – К., 1978. – 61с.
1004529
   Правовая охрана конституции. – М., 1991. – 72с.
1004530
  Вениславский Федор Правовая охрана Конституции как необходимое условие стабильности конституционного строя Украины // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2010. – № 2 (75). – С. 31-40. – ISSN 1812-7126


  Статья посвящена исследованию правовой охраны Конституции Украины в аспекте обеспечения стабильности существующего конституционного строя. Выделены три основных направления правовой охраны конституции: а) недопущение необоснованного изменения ...
1004531
  Немировский Е.И. Правовая охрана лесов / Е.И. Немировский. – М., 1977. – 112с.
1004532
  Немировский Е.И. Правовая охрана лесов / Е.И. Немировский. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Россельхозиздат, 1987. – 110с.
1004533
  Гусев Р.К. Правовая охрана лесов в СССР / Р.К. Гусев. – М, 1974. – 64с.
1004534
  Головач В.П. Правовая охрана лесов в СССР / В.П. Головач. – Свердловск, 1987. – 44с.
1004535
   Правовая охрана личности в СССР. – Баку, 1985. – 93с.
1004536
   Правовая охрана математического обеспечения ЭВМ. – Москва, 1989. – 62с.
1004537
  Аджаров К.А. Правовая охрана морской среды : учеб. пособие / К.А. Аджаров ; Кубан. гос. ун-т. – Краснодар : Кубанский гос. университет, 1981. – 83 с. – Библиогр.: с. 80-81
1004538
  Свядосц Ю.И. Правовая охрана научно-технических достижений и советский экспорт / Ю.И. Свядосц. – М., 1986. – 158с.
1004539
  Ефимов Е.Н. Правовая охрана научных открытий в СССР / Е.Н. Ефимов. – Москва, 1972. – 46с.
1004540
  Серебровский В.И. Правовая охрана научных открытий в СССР. / В.И. Серебровский. – М, 1960. – 72с.
1004541
  Сыродоев Н.А. Правовая охрана недр в СССР / Н.А. Сыродоев. – М., 1976. – 64с.
1004542
   Правовая охрана окружающей природной среды в странах Восточной Европы. – М., 1990. – 367с.
1004543
   Правовая охрана окружающей среды. – М., 1985. – 145с.
1004544
  Ерофеев Б.В. Правовая охрана окружающей среды / Б.В. Ерофеев. – М., 1988. – 65с.
1004545
   Правовая охрана окружающей среды в области промышленного производства. – Киев, 1986. – 220с.
1004546
   Правовая охрана окружающей среды в сельском хозяйстве. – Москва, 1989. – 184 с.
1004547
  Бринчук М.М. Правовая охрана окружающей среды от загрязнения токсичными веществами / М.М. Бринчук. – Москва : Наука, 1990. – 212с.
1004548
   Правовая охрана окружающей среды при социализме. – М., 1984. – 145с.
1004549
  Бжезинский В. Правовая охрана окружающей среды. / В. Бжезинский. – М., 1979. – 251с.
1004550
   Правовая охрана открытий и их связь с изобретательством. – М., 1990. – 38с.
1004551
   Правовая охрана природы. – М., 1980. – 312с.
1004552
  Колбасов О.С. Правовая охрана природы / О.С. Колбасов. – М., 1984. – 112с.
1004553
  Яковлев В.Н. Правовая охрана природы в Молдавской ССР / В.Н. Яковлев. – Кишинев, 1983. – 298с.
1004554
   Правовая охрана природы в социалистических странах. – М., 1988. – 211с.
1004555
  Казанцев Н.Д. Правовая охрана природы в СССР / Н.Д. Казанцев, Е.Н. Колотинская. – Москва, 1962. – 134с.
1004556
  Колотинская Е.Н. Правовая охрана природы в СССР / Е.Н. Колотинская. – М., 1962. – 196с.
1004557
   Правовая охрана природы в СССР. – Минск, 1975. – 263с.
1004558
  Гусев Р.К. Правовая охрана природы в СССР : учебное пособие / Р.К. Гусев, В.В. Петров. – Москва : Высшая школа, 1979. – 176 с.
1004559
  Петров В.В. Правовая охрана природы в СССР / В.В. Петров. – Москва : Юридическая литература, 1984. – 384 с.
1004560
   Правовая охрана природы в СССР. – М., 1988. – 78с.
1004561
  Казанцев Н.Д. Правовая охрана природы в СССР. / Н.Д. Казанцев. – М., 1967. – 63с.
1004562
  Шварц Х.И. Правовая охрана природы Молдавии. / Х.И. Шварц, Ю.И. Тютекин. – Кишинев, 1964. – 296с.
1004563
  Колбасов О.С. Правовая охрана природы. / О.С. Колбасов. – М., 1976. – 39с.
1004564
  Знаменская В.С. Правовая охрана программ для ЄВМ // Патенты и лицензии. Интеллектуальные права : ежемесячный научно-практический журнал / ООО "Редакция "Патенты и лицензии". – Москва, 2014. – № 11. – С. 46-52. – ISSN 0869-5466
1004565
  Єрмакович С. Правовая охрана промышленных образов в странах Таможенного союза и Единого экономического пространства: интеграционное измерение // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 210-212. – ISBN 978-617-7069-15-6
1004566
  Эннан Р.Е. Правовая охрана промышленных образцов в зарубежных странах // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса, 2012. – С. 91-96. – (Юрисптуденція ; Вип. 4)
1004567
  Гаврилов Э.П. Правовая охрана промышленных образцов в капиталистических странах / Э.П. Гаврилов. – М., 1967. – 76с.
1004568
  Наменгенов К.Н. Правовая охрана рационализаторских предложений / К.Н. Наменгенов. – Алма-Ата, 1981. – 123с.
1004569
  Дручок Г.В. Правовая охрана результатов селекции в СССР и некоторых зарубежных странах : Автореф. дис. ... канд. юридич. наук : 12.712 / Дручок Г.В. ; КГУ. – Киев, 1970. – 28 с.
1004570
  Свядосц Ю.И. Правовая охрана товарных знаков в капиталистических странах. / Ю.И. Свядосц. – М., 1969. – 190с.
1004571
   Правовая охрана товарных знаков, фирменных наименований и географических указаний в Германии.. – Київ : Таксон, 1997. – 112с. – ISBN 966-7128-03-2
1004572
  Данченко Н.И. Правовая охрана труда женщин в СССР. / Н.И. Данченко. – К., 1985. – 159с.
1004573
  Аристов Е.В. Правовая парадигма социальности государства : монография : науч. спец. 12.00.02 "Конституц. право ; конституц. судеб. процесс ; муницип. право" / Е.В. Аристов ; Пермский гос. нац. исслед. ун-т. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА ; Закон и право, 2016. – 367, [1] с. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-238-02830-9
1004574
  Болотова Е.Л. Правовая подготовка педагогов в условиях реформы образования / Е.Л. Болотова // Высшее образование сегодня : Реформы. Нововведения. Опыт / ВАК России. – Москва, 2006. – № 11. – С. 45-50. – ISSN 1726-667Х


  Подготовка специалистов, обеспечивающий генерацию новой волны предпринримателей наукоемкого бизнеса. Опыт Томского гос. ун-та систем управления и радиоэлектроники.
1004575
   Правовая поддержка рекламы и защита интеллектуальной собственности : Научно-пратический сборник. – Москва : Альпина Бизнес Букс, 2007. – 120с. – (Б-ка юридической компании "Пепеляев, Гольцблат и партнеры"). – ISBN 5-9614-0469-2
1004576
  Бартенев А.И. Правовая политика в области обороны и её формирование в системе исполнительной власти // Правовая политика и правовая жизнь : Академический и вузовский юридический научный журнал. – Саратов, Москва, 2003. – № 2. – С.98-105. – ISSN 1608-8794
1004577
  Корсакова С.В. Правовая политика в сфере земского самоуправления во второй половине XIX века // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 12. – С. 25-29. – ISSN 1812-3805


  На основе историко-правового анализа в статье изложены сущность и содержание российской правовой политики в сфере земского самоуправления во второй половине XIX в.
1004578
  Кипкаева Н.В. Правовая политика в сфере пересмотра актов правосудия в России до судебной реформы середины XIX века // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2011. – № 7. – С. 39-41. – ISSN 1812-3805


  Статья посвящена анализу исторического развития института пересмотра судебных постановлений, которые выносилась отечественными судами в период c XI в. до середины XIX в. В описываемом контексте исследуется эффективность работы судебной инстанционной ...
1004579
  Тимофеев Л.А. Правовая политика в сфере технического регулирования // Правовая политика и правовая жизнь : Академический и вузовский юридический научный журнал. – Саратов, Москва, 2003. – № 4. – С.32-40. – ISSN 1608-8794
1004580
  Крылов К.Д. Правовая политика в условиях развитого социализма. (соц.-психол. аспект исследования) : Автореф... канд. юридич.наук: 12.00.01 / Крылов К.Д.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Юридич. ф-тет. – М., 1977. – 16л.
1004581
  Шупицкая О.Н. Правовая политика государств в условиях глобализации // Порівняльно-правові дослідження : українсько-грецький міжнародний науковий юридичний журнал, 2008. – № 2 : Глобалізація і право.Інтернаціоналізація і фрагментація у правовому розвитку. – С. 23-24.
1004582
   Правовая политика и правовая жизнь : Академический и вузовский юридический научный журнал. – Саратов, Москва, 2000-. – ISSN 1608-8794
№ 1. – 2003
1004583
   Правовая политика и правовая жизнь : Академический и вузовский юридический научный журнал. – Саратов, Москва, 2000-. – ISSN 1608-8794
№ 2. – 2003
1004584
   Правовая политика и правовая жизнь : Академический и вузовский юридический научный журнал. – Саратов, Москва, 2000-. – ISSN 1608-8794
№ 3. – 2003
1004585
   Правовая политика и правовая жизнь : Академический и вузовский юридический научный журнал. – Саратов, Москва, 2000-. – ISSN 1608-8794
№ 4. – 2003
1004586
   Правовая политика и правовая жизнь : Академический и вузовский юридический научный журнал. – Саратов, Москва, 2000-. – ISSN 1608-8794
№ 1. – 2004
1004587
   Правовая политика и правовая жизнь : Академический и вузовский юридический научный журнал. – Саратов, Москва, 2000-. – ISSN 1608-8794
№ 2. – 2004
1004588
   Правовая политика и правовая жизнь : Академический и вузовский юридический научный журнал. – Саратов, Москва, 2000-. – ISSN 1608-8794
№ 3. – 2004
1004589
   Правовая политика и правовая жизнь : Академический и вузовский юридический научный журнал. – Саратов, Москва, 2000-. – ISSN 1608-8794
№ 4. – 2004
1004590
   Правовая политика и правовая жизнь : Академический и вузовский юридический научный журнал. – Саратов, Москва, 2000-. – ISSN 1608-8794
№ 1. – 2005
1004591
   Правовая политика и правовая жизнь : Академический и вузовский юридический научный журнал. – Саратов, Москва, 2000-. – ISSN 1608-8794
№ 2. – 2005
1004592
   Правовая политика и правовая жизнь : Академический и вузовский юридический научный журнал. – Саратов, Москва, 2000-. – ISSN 1608-8794
№ 3. – 2005
1004593
   Правовая политика и правовая жизнь : Академический и вузовский юридический научный журнал. – Саратов, Москва, 2000-. – ISSN 1608-8794
№ 4. – 2005
1004594
  Трофимов В.В. Правовая политика как научная основа правовых реформ // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2010. – № 6. – С. 101-104. – ISSN 0132-0769
1004595
   Правовая политика России в условиях глобализации / С.В. Поленина, О.А. Гаврилов, Н.П. Колдаева, Г Е. Лукьянова, Е.В. Скурко // Правовая политика и правовая жизнь : Академический и вузовский юридический научный журнал. – Саратов, Москва, 2004. – № 1. – С.28-37. – ISSN 1608-8794
1004596
  Скворцова Ю.В. Правовая политика российского государства в сфере модернизации правовой системы России // Вестник Пермского университета. Юридические науки : науч. журнал / Пермский государственный университет. – Пермь, 2011. – Вып. 1 (11). – С. 46-49. – (Юридические науки ; Вып. 1 (11)). – ISSN 1995-4190
1004597
  Пашин В.П. Правовая политика советского государства в годы строительства армии на кадрово-милиционных началах: вопросы теории и практики / В.П. Пашин, И.Е. Хлопова // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2011. – № 10. – С. 26-28. – ISSN 1812-3805


  В статье рассматриваются вопросы теории и практики при осуществлении правовой политики Советского государства в годы строительства армии на кадрово-милиционных началах. In clause the questions of the theory and practice at realization of legal policy ...
1004598
  Матузов Н.И. Правовая политика современной России: предлагаем проект концепции для обсуждения / Н.И. Матузов, А.В. Малько, К.В. Шундиков // Правовая политика и правовая жизнь : Академический и вузовский юридический научный журнал. – Саратов, Москва, 2004. – № 1. – С.6-28. – ISSN 1608-8794
1004599
  Марченко М.Н. Правовая политика: понятие, субъекты, механизм реализации // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 26-37. – (Право ; № 5). – ISSN 0201-7385
1004600
  Лазутин Л.А. Правовая помощьпо уголовным делам: соотношение международно-правовых и внутригосударственных аспектов // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2008. – № 3. – С. 74-82. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
1004601
  Султанова Т.И. Правовая природа алеаторных договоров и их место в системе гражданско-правовых договоров // Вестник Пермского университета. Юридические науки : науч. журнал / Пермский государственный университет. – Пермь, 2010. – Вып. 3 (9). – С. 140-150. – (Юридические науки ; Вып. 3 (9)). – ISSN 1995-4190
1004602
  Романенко Д.И. Правовая природа аналогии в англо-американском гражданском праве // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2016. – № 6 (93). – С. 38-40. – ISSN 1812-3910
1004603
  Матвеева Н. Правовая природа брачного договора по праву России, Украины и Беларуси // Человек и закон : общенациональный правовой журнал / М-во юстиции РФ ; ООО "Журнал "Человек и закон". – Москва, 2013. – № 3, март. – С. 7-14. – ISSN 0132-0831
1004604
  Петросова Т.А. Правовая природа вещных прав // Актуальные проблемы современной науки : Информационно-аналитический журнал / РАН Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2007. – № 5. – С. 31-35. – ISSN 1680-2721
1004605
  Крючатов И.А. Правовая природа возбуждения уголовного дела в советском уголовном процессе : Автореф. дис. ... канд. юридич. наук : 715 / Крючатов И.А. ; ОГУ. – Одесса, 1969. – 20 с.
1004606
  Мотехина М. Правовая природа возмездной образовательной услуги вуза // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 209-211. – ISBN 978-617-7069-17-0
1004607
  Вендиктов А.В. Правовая природа гасударственных предприятий / А.В. Вендиктов. – Изд. 2-е. – Ленинград, 1928. – 184с.
1004608
  Карпикова Т.А. Правовая природа деятельности адвоката в Российской Федерации (теоретический и практический аспекты) // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2010. – № 7. – С. 95-97. – ISSN 0132-0769
1004609
  Фаршатов И.А. Правовая природа договора управления многоквартирным домом // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2010. – № 2. – С. 50-54. – ISSN 0132-0769
1004610
  Жилинкова И. Правовая природа доменного имени // Підприємництво, господарство і право / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2002. – № 6. – С.30-34
1004611
  Мусаева Айнура Тофик кызы Правовая природа и объективные признаки состава преступления оскорбления // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – С. 455-466. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 71). – ISSN 1563-3349
1004612
  Гниздовская А.М. Правовая природа и особенности компенсации за подготовку спортсмена в профессиональном футболе // Сьомі юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є. В. Васьковського : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Одеса, 26 трав. 2017 р. / Юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є.В. Васьковського. – Одеса : Астропринт, 2017. – С. 223-228. – ISBN 978-966-927-257-7
1004613
  Филипенко Е. Правовая природа и понятие "эмиссия акций" // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 1 (193). – С. 55-58
1004614
  Зеленецкий В. Правовая природа инициации доследственного уголовного процесса // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2006. – № 3. – С. 151-159.
1004615
  Байгушева Ю.В. Правовая природа исполнения гарантийного обязательства // Очерки по торговому праву : Сборник научных трудов / Мин обр. и науки РФ; Ярославсий гос ун-т им. П.Г. Демидова. – Ярославль, 2006. – Вып. 13. – С. 28-33.
1004616
  Калин Т.П. Правовая природа квартирной собственности по законодательству Эстонской Республики // Международное публичное и частное право : Научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 2. – С. 61-62. – ISSN 1812-3910
1004617
  Ибрахим С.С. Правовая природа конвенций и рекомендацій МОТ // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 392-396
1004618
  Саракуца М.А. Правовая природа конституции для Європи // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 671-674. – ISBN 966-660-151-6
1004619
  Кучерявенко Н.П. Правовая природа косвенного налогообложения // Фінансове право : щоквартальний науково-юридичний журнал / НДІ фінансового права. – Ірпінь, 2007. – № 1. – С. 31-36.
1004620
  Джантаев М.П. Правовая природа международных соглашений с участием НПО // Международное право : научный журнал / Российская ассоциация международного права; Российский университет дружбы народов. – Москва, 2008. – № 1 (33). – С. 50-66. – ISSN 1560-2893
1004621
  Степанов В.В. Правовая природа обстоятельств, исключающих юридическую ответственность // Вестник Пермского университета. Юридические науки : науч. журнал / Пермский государственный национальный исследовательский университет. – Пермь, 2014. – Вып. 3 (25). – С. 186-195. – (Юридические науки ; вып. 3 (25)). – ISSN 1995-4190
1004622
  Фоков А.П. Правовая природа общей долевой собственности: исторические и гражданско- правовые аспекты преимущественного приобретения доли // История государства и права : Научно-правовое издание. – Москва, 2003. – № 5. – С.20-24
1004623
  Салоки Ласло Правовая природа общих условий поставок товаров между организациями стран - членов Совета экономической взаимопомощи и разрешение в них коллизионных вопросов : Автореф... канд. юридич.наук: / Салоки Ласло; МГУ. Юридич. фак-т. Кафедра международного права. – М., 1967. – 27л.
1004624
  Скобелев В.П. Правовая природа определений об отсрочке (рассрочке) исполнения решения суда // Сьомі юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є. В. Васьковського : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Одеса, 26 трав. 2017 р. / Юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є.В. Васьковського. – Одеса : Астропринт, 2017. – С. 189-195. – ISBN 978-966-927-257-7
1004625
  Рыженкова Н.Г. Правовая природа отношений, вытекающих из договора экспедиции. : Автореф... канд. юрид.наук: 712 / Рыженкова Н.Г.; Всесоюз. юрид. заоч. ин-т. – М., 1970. – 15л.
1004626
  Бородина Е.В. Правовая природа принудительных мер медицинского характера // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 179-181. – ISBN 966-660-151-6
1004627
  Горбунов А.В. Правовая природа расходов тяжущихся на наем поверенного по российскому дореволюционному праву // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 1. – С. 25-27. – ISSN 1812-3805
1004628
  Щербакова Н. Правовая природа реорганизации хозяйственных обществ // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 11. – С. 76-81.
1004629
  Тагаева С.И. Правовая природа семейно-правовой ответственности // Вестник Пермского университета. Юридические науки : науч. журнал / Пермский государственный университет. – Пермь, 2010. – Вып. 3 (9). – С. 151-156. – (Юридические науки ; Вып. 3 (9)). – ISSN 1995-4190
1004630
  Трущенков Михаил Иванович Правовая пропаганда в современной газетной периодике : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.01 / Трущенков Михаил Иванович; МВ и ССО СССР. Моск. гос. ун-т. – М., 1980. – 18л.
1004631
  Коновалова В.Е. Правовая психология : Учебное пособие для студ. юрид.вузов и фак-тов, обуч. по спец. "Правоведение" / В.Е. Коновалова. – Харьков : Основа, 1990. – 198с.
1004632
  Коновалова В.Е. Правовая психология : Учебное пособие / В.Е. Коновалова. – 2-ое издание, исправленное и дополненое. – Харків : Консум, 1997. – 160с. – ISBN 966-7124-40-1, 5-11-000784-5
1004633
  Лысков А.П. Правовая психология и ее место в структуре правосознания : Автореф... канд. филос.наук: 620 / Лысков А.П.; ЛГУ. – Л., 1969. – 15л.
1004634
  Ратинов А.Р. Правовая психология и преступное поведение : теория и методология исследования / А.Р. Ратинов, Г.Х. Ефремова. – Красноярск : Изд-во Красноярского ун-та, 1988. – 253, [3] с. : табл. – Примеч.: с. 234-252
1004635
  Ефремова Г.Х. Правовая психология и преступность молодежи / Г.Х. Ефремова, А.Р. Ратинов ; Всесоюз. ин-т по изучению причин и разработке мер предупреждения преступности. – Москва : [б. и.], 1976. – 159, [1] с. : табл. – Библиогр. в подстроч. примеч.
1004636
   Правовая работа в народном хозяйстве : сборник нормативных актов. – Москва : Юридическая литература, 1986. – 669 с.
1004637
  Анохин В.С. Правовая работа в народном хозяйстве в новых экономических условиях / В.С. Анохин. – Воронеж, 1991. – 327с.
1004638
   Правовая работа в условиях перестройки : [сб. статей]. – Москва : ИГПАН, 1989. – 150, [2] с.
1004639
  Нудельман В.С. Правовая работа в хозяйстве / В.С. Нудельман. – М., 1981. – 176с.
1004640
  Завязкин В.Ф. Правовая работа на железнодорожном транспорте. Соблюдение труд. законодат. / В.Ф. Завязкин. – М., 1989. – 255с.
1004641
  Паращенко В.Н. Правовая работа на предприятии, в колхозе / В.Н. Паращенко. – Минск, 1975. – 223с.
1004642
   Правовая работа на предприятии.. – М., 1970. – 288с.
1004643
   Правовая работа на промышленном предприятии. – Москва : Юридическая литература, 1972. – 365 с.
1004644
  Паращенко В.Н. Правовая работа юридической службы производственного объединения, предприятия : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Паращенко В.Н. ; АН СССР , Ин-т государства и права. – Москва, 1980. – 16 с.
1004645
  Берлявский Л.Г. Правовая реальность как категория онтологии права / Л.Г. Берлявский, И.В. Липчанская // История государства и права : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2015. – № 17. – С. 38-43. – ISSN 1812-3805


  Правовая сфера является неотъемлемой составной частью социальной реальности. Большинство исследователей, занимавшихся разработкой социальных проблем, обращали внимание на вопросы, связанные с правом и государством. В философско-правовой литературе ...
1004646
  Максимов С.И. Правовая реальность: опыт философского осмысления / С.И. Максимов; МОиНУ; Нац. юрид. акад. Украины им. Я.Мудрого. – Харьков : Право, 2002. – 327с. – ISBN 966-7146-65-0
1004647
  Синькевич Н.А. Правовая регламентация "национального вопроса" в законодательстве российской империи // История государства и права : Научно-правовое издание. – Москва, 2003. – № 5. – С.27-29
1004648
  Ерошенко Александр Арсентьевич Правовая регламентация гражданского состояния в СССР : Автореф... д-ра юрид.наук: 12.00.03 / Ерошенко Александр Арсентьевич; ЛГУ. – Ленинград, 1980. – 35 л.
1004649
  Гумбатов В.П. Правовая регламентация института дуэли в Российском законодательстве ( 17-начало 20вв.) // Основы государства и права. – Москва, 2005. – № 5. – С. 87-95
1004650
  Зиневия А.В. Правовая регламентация международных полетов гражданских воздушных судов : Автореф... канд. юр.наук: 12.00.10 / Зиневия А.В.; Моск. гос. ин. междунар. отношений. – М., 1978. – 23л.
1004651
  Лазор В.В. Правовая регламентация самозащиты трудовых прав работника // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 32. – С. 234-238. – ISSN 1563-3349
1004652
   Правовая регламентация статуса беженцев и лиц, ищущих убежище : Учебное пособие. – Одесса : Латстар, 2002. – 164с. – ISBN 966-8028-23-6


  Розглянуто механізм розвитку особистості в соціу-мі. Навчальний посібник для студентів непсихологіч-них спеціальностей вищих навчальних закладів.
1004653
  Нефедов Б.И. Правовая регламентация статуса иностранных граждан в СССР : учеб. пособие / Б.И. Нефедов. – Омск
Ч. 1. – 1988. – 47с.
1004654
  Нефедов Б.И. Правовая регламентация статуса иностранных граждан в СССР: Учеб. пособие. / Б.И. Нефедов. – Омск
Ч.2. – 1989. – 62с.
1004655
  Мохамед Салех Ахамед Ал-Хиляли Правовая регламентация структуры и деятельности органов внешних сношений НДРИ : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.10 / Мохамед Салех Ахамед Ал-Хиляли; КГУ. – К., 1986. – 24л.
1004656
  Мохамед Салех Ахмед Ал-Хиляли Правовая регламентация структуры и деятельности органов внешних сношений НДРИ : Дис... канд. юрид.наук: 12.00.10 / Мохамед Салех Ахмед Ал-Хиляли; КГУ. – К., 1986. – 178л. – Бібліогр.:л.162-178
1004657
  Мохамед Салех Ахамед Ал-Хиляли Правовая регламентация структуры и деятельности органов внешних сношений НДРЙ : Автореф. дис. ... канд. юридич. наук : 12.00.10 / Мохамед Салех Ахамед Ал-Хиляли; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1986. – 24 с.
1004658
  Сергиенко Л.А. Правовая регламентация управленческого труда / Л.А. Сергиенко. – М., 1984. – 141с.
1004659
   Правовая реформа и проблемы совершенствования профессиональной юридической деятельности. – Ярославль, 1990. – 111с.
1004660
   Правовая реформа и совершенствование управления регионами: межвуз. сб. науч. тр.. – Саранск, 1991. – 95с.
1004661
  Шихата И. Правовая реформа. Теория и практика : Учебное пособие / И. Шихата; Пер.с англ.под ред.Н.Г.Дорониной. – Москва : Белые альвы, 1998. – 256с. – ISBN 5-7619-0063-7
1004662
   Правовая реформа: повышение действительности законодательства. – Минск, 1992. – 183с.
1004663
  Фролов Ю.А. Правовая реформа: пути и проблемы совершенствования судебной системы // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1990. – С. 3-7. – (Юридичні науки ; Вип. 31)


  В свете идей о правовом государстве и правовой реформы в стране рассматриваются проблемы совершенствования советской судебной системы.
1004664
  Джиффорд Д.Д. Правовая система Австралии / Д.Д. Джиффорд, К.Х. Джиффорд. – М., 1988. – 340с.
1004665
  Романов А.К. Правовая система Англии : Учебное пособие / А.К. Романов; АНХ при Правительстве РФ. – Москва : Дело, 2000. – 344с. – ISBN 5-7749-0195-5
1004666
  Матузов Н.И. Правовая система и личность. / Н.И. Матузов. – Саратов, 1987. – 293с.
1004667
  Минниахметов Р.Г. Правовая система как синкретизм всех социальных норм // Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва, 2004. – № 3. – С.9-14. – ISSN 1811-9018
1004668
  Мартынов В.Ф. Правовая система как юридическая форма правовой действительности // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2006. – № 6. – С. 2-3. – ISSN 1812-3805
1004669
  Кананыкина Е.С. Правовая система Канады: ее отличие от стран содружества // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 2 (47). – С. 40-46. – ISSN 1812-3910
1004670
  Кананыкина Е.С. Правовая система современной Франции // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 2 (53). – С. 41-46. – ISSN 1812-3910


  Система современного права Франции основывается на конституционных актах. Субъектом законодательной деятельности Франции является Парламент и в исключительных случаях - французский народ. Основным источником французского права является закон. К ...
1004671
  Кананыкина Е.С. Правовая система Соединенных Штатов Америки // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 1 (46). – С. 40-48. – ISSN 1812-3910
1004672
   Правовая система социализма : в 2-х книгах. – М.
Кн. 1. – 1986. – 366с.
1004673
   Правовая система социализма : в 2-х книгах. – М.
Кн. 2. – 1987. – 328с.
1004674
  Зайчук О.В. Правовая система США / О.В. Зайчук. – Киев, 1992. – 135с.
1004675
  Бернам У. Правовая система США = Introduction to the law and legal system of the United States / Уильям Бернам ; науч. ред. Власихин В.А. ; [пер. с англ.: Александров А.В. и др.]. – 3-й вып. – Москва : Новая юстиция, 2006. – 1211, [1] с. : табл. – Данные тит. л. частично парал. англ. - На обл. загл.: Правовая система Соединенных Штатов Америки. - Предм. указ.: с. 1127-1167. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 5-91028-010-4
1004676
  Шматова Е.С. Правовая система: вопросы теории и методологии // История государства и права : научно-правовое издание : федеральный журнал / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2013. – № 20. – С. 22-27. – ISSN 1812-3805
1004677
  Маркова-Мурашова Правовая система: проблемные аспекты эволюции / Маркова-Мурашова, В.Ф. Мартынов // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 8. – С. 2-4. – ISSN 1812-3805
1004678
   Правовая служба в исполкоме. Сб. ст.. – М., 1983. – 77с.
1004679
   Правовая статистика : уч. для сред. спец. уч. заведений. – М., 1986. – 158с.
1004680
  Чернадчук В.Д. Правовая статистика : Конспект лекций / В.Д. Чернадчук; МАУП. – Київ : МАУП, 1999. – 72с. – Библиогр. : с.65. – ISBN 966-608-004-4
1004681
  Савюк Л.К. Правовая статистика : Учебник / Л.К. Савюк. – Москва : Юристъ, 1999. – 588с. – ISBN 5-7975-0135-Х
1004682
  Савюк Л.К. Правовая статистика : Учебник для высш.учеб.заведений, обуч.по спец."Юриспруденция" / Л.К. Савюк. – Москва : Юристъ, 2000. – 588с. – (Institutiones). – ISBN 5-7975-0135-Х
1004683
   Правовая статистика.. – Москва : Юридическая литература, 1980. – 159 с.
1004684
  Бутина И.Н. Правовая сущность современной акции как ценной бумаги // Известия высших учебных заведений. Правоведение : Научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ. Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2006. – № 6. – С. 67-82. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
1004685
  Наймушина Л.П. Правовая трактовка политики // Вестник Пермского университета. Юридические науки : науч. журнал / Пермский государственный университет. – Пермь, 2010. – Вып. 3 (9). – С. 19-25. – (Юридические науки ; Вып. 3 (9)). – ISSN 1995-4190
1004686
  Щербакова Н.В. Правовая установка и социальная активность личности / Н.В. Щербакова. – Москва, 1986. – 125с.
1004687
  Чуприна Л. Правовая характеристика бюджетного учреждения как субъекта финансового права // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Акад. правових наук України. – Київ, 2012. – № 5 (67). – С. 83-90


  Определение особенностей бюджетного учреждения как субъекта права, систематизация и углубление научных знаний о характеристике финансовых правоотношений с их участием.
1004688
  Войновский Д.А. Правовая характеристика основных элементов сделок с землей // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2007. – № 4. – С. 106-108. – ISSN 1684-2618
1004689
  Закондырин А.Е. Правовая характеристика формирования финансовых основ местного самоуправления // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2009. – № 3 (57). – С. 12-19. – ISSN 1812-8696
1004690
  Пугинский Б.И. Правовая экономика : проблемы становления / Б.И. Пугинский, Д.Н. Сафиуллин. – Москва, 1991. – 238 с.
1004691
  Мамитова Н.В. Правовая экспертиза российского законодательства: вопросы теории и практики // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2010. – № 11. – С. 5-15. – ISSN 0132-0769
1004692
  Фелик В. Правове бачення громадського порядку і громадської безпеки, що обумовлює зміни в системі адміністративних служб органів внутрішніх справ // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 2. – С. 22-27. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1004693
  Цимбаленко Є.С. Правове бачення інформатизаційних реалій у світовому та українському вимірах // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 41, жовтень - грудень. – С. 195-198


  Розглядаються основні поняття та термінологічні трактування явища інформатизації. In the article it is considered the main conceptions and terms of information phenomenon. В статье рассматриваются базовые понятия и терминологические трактовки явления ...
1004694
  Циганюк Ю.В. Правове буття та правова свідомість як категорії правових відносин у кримінальному провадженні з участю потерпілого // Актуальні проблеми удосконалення кримінального процесуального законодавства : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. до 70-річчя д. ю. н., проф. Юрія Павловича Аленіна, м. Одеса, 21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Рада молодих вчених, Каф. кримін. процесу ; [уклад.: В.А. Завтур ; за ред. Г.О. Ульянової, І.В. Гловюк]. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 124-125. – ISBN 978-966-419-300-6
1004695
  Тітов Є.Б. Правове визначення захоплення заручників в міжнародно- правових актах // Право і безпека : Науковий журнал / Національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2004. – Т. 3, № 1. – С166-170. – ISSN 1727-1584
1004696
  Берлач Н.А. Правове визначення органічного сільського господарства в Україні // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 46. – С. 225-230. – ISSN 1563-3349
1004697
  Жаровська І. Правове виховання - важлива частина соціалізації особи // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; редкол.: М.М. Яцишин, О.Н. Ярмиш, І.Б. Усенко [та ін.]. – Луцьк, 2017. – № 2 (10). – С. 3-8. – ISSN 2409-4544
1004698
  Кравченко А. Правове виховання - як складник формування громадянина України / А. Кравченко, О. Бартош // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2016. – Вип. 65. – C. 52-56. – ISSN 2075-1478
1004699
  Максимов С.І. Правове виховання в сучасних дослідженнях: проблеми й перспективи // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 103. – С. 228-233. – ISSN 0201-7245


  Проблеми правового виховання в сучасній Україні ("Круглий стіл")
1004700
   Правове виховання в сучасній Україні : монографія / [А.П. Гетьман та ін. ] ; за ред. : В.Я. Тація, А.П. Гетьмана, О.Г. Данильяна ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2010. – 365, [3] с. – Бібліогр.: с. 340-365 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-458-208-4
1004701
  Клімова Г.П. Правове виховання в часи Київської Русі // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 103. – С. 246-249. – ISSN 0201-7245


  Проблеми правового виховання в сучасній Україні ("Круглий стіл")
1004702
  Кроква С. Правове виховання військовослужбовців, його органіація та форми // Право військової сфери : Інформаційно-аналітичне видання / ТОВ "Азимут - Україна". – Київ, 2007. – № 6. – С. 13-15.
1004703
  Кроква С. Правове виховання військовослужбовців, його організація та форми // Право військової сфери : Інформаційно-аналітичне видання / ТОВ "Азимут - Україна". – Київ, 2007. – № 7. – С. 7-9.
1004704
  Кроква С. Правове виховання військовослужбовців, його організація та форми // Право військової сфери : Інформаційно-аналітичне видання / ТОВ "Азимут - Україна". – Київ, 2007. – № 8. – С. 16-17.
1004705
  Кутиркін А. Правове виховання дітей дошкільного віку // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 4. – С. 164-169. – ISSN 0132-1331
1004706
  Котюк В.О. Правове виховання молоді в системі комуністичного виховання // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1979. – С. 66-72. – (Юридичні науки ; Вип. 20)


  В статье раскрывается место правового воспитания в системе коммунистического воспитания. Правовое воспитание, как и политическое, нравственное и трудовое, служит единой цели - формированию личности будущего коммунистического общества и поэтому является ...
1004707
  Давидов П.Г. Правове виховання нової генерації громадян України як чинник державотворення // Інтелект. Особистість. Цивілізація : Тематичний збірник наукових праць із соціально-філософських проблем / Донецький державний університет економіки і торгівлі ім .М. Туган-Барановського. – Донецьк, 2003. – Вип.1, том 1. – С.18-26
1004708
  Назаренко Є.В. Правове виховання студентської молоді (питання теорії і практики) // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1983. – С. 21-28. – (Юридичні науки ; Вип. 24)


  В статье рассматриваются вопросы правового воспитания студенческой молодежи, сделана попытка моделирования его содержания в вузе. На основе практики правового воспитания в Киевском университете даются рекомендации по планированию мер правового ...
1004709
  Фіцула М.М. Правове виховання учнів / М.М. Фіцула. – К, 1997. – 147с.
1004710
  Головченко В.В. Правове виховання учнівської молоді: питання методології та методики / В.В. Головченко. – К., 1993. – 137с.
1004711
   Правове виховання школярів : Бібліогр. покажч. (1977-1986 рр.). – Київ, 1987. – 39с.
1004712
  Дзьобань О.П. Правове виховання як засіб правової соціалізації філософсько-правові / О.П. Дзьобань, Є.М. Мануйлов // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 100. – С. 407-416. – ISSN 0201-7245
1004713
  Минькович-Слободяник Правове виховання як напрям правової політики // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 56. – С. 62-66. – ISSN 1563-3349
1004714
  Мальцев Д.О. Правове виховання як невід"ємна складова правової соціалізації особистості / Д.О. Мальцев, В.Ю. Швачка // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 7 (липень). – С. 12-19
1004715
  Анучина Л.В. Правове виховання: бажання й реальність / Л.В. Анучина, В.Г. Грицаненко // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 103. – С. 260-263. – ISSN 0201-7245


  Проблеми правового виховання в сучасній Україні ("Круглий стіл")
1004716
  Харченко О.С. Правове врегулювання відносин з відчуження земельних ділянок для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 169-173
1004717
  Харченко О.С. Правове врегулювання відносин розмежування земель державної та комунальної власності // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2013. – Вип. 59. – С. 256-260. – ISSN 1563-3349


  У статті розглянуто загальні положення про державну та комунальну власність на землю в Україні.
1004718
  Афанасьєва К.О. Правове врегулювання діяльності інтернет-ЗМІ // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Т. 22. – С. 103-107.
1004719
  Триньова Я.О. Правове врегулювання позбавлення життя на прохання: зарубіжний досвід // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ;Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2012. – № 3, ч.2. – С. 130-137
1004720
  Луцький М. Правове врегулювання трансфертного ціноутворення з метою запобігання виведенню прибутків у податкові гавані // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 147-149. – ISBN 978-617-7069-15-6


  Автор першого підручника з поліцейського права заслужений ординарний професор , декан юридичного факультету і ректор Університету Св. Володимира Микола Християнович Бунге.
1004721
  Луцький М.І. Правове врегулювання трансфертного ціноутворення з метою запобігання виведенню прибутків у податкові гавані / М.І. Луцький, Ю.І. Шевченко // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 1. – С. 371-374
1004722
  Севрюков Д. Правове врядування у теорії Томаса Гоббса // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 2. – С. 179-184. – ISSN 1026-9932
1004723
  Латковська Т.А. Правове герулювання обов"язкових платежів і податків суб"єктів підприємницької діяльнсоті : Дис... канд. юрид.наук: 12.00.02 / Латковська Т. А.; КУ ім. Т. Шевченка. – К., 1995. – 188л. – Бібліогр.:л.178-188
1004724
  Куціпак О.В. Правове життя як самостійна юридична категорія // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2009. – № 3. – С. 64-68
1004725
  Ноздрін О.М. Правове життя як цілісність // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 54-60. – ISSN 1563-3349
1004726
   Правове життя: сучасний стан та перспективи розвитку : збірник тез наукових доповідей 2 Міжнародної науково-практичної конференції студентів та аспірантів, 17-18 березня 2006 року. – Луцьк : "Вежа" ВДУ ім. Лесі Українки, 2006. – 447 с. – ISBN 966-600-196-9
1004727
   Правове життя: сучасний стан та перспективи розвитку : зб. тез наук. доп. VI Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених (19-20 берез. 2010 р.) / М-во освіти і науки України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Юрид. ф-т, Наук. т-во аспірантів і студентів ; [уклад.: О.В. Жишко, А.М. Сур"як, І.Ф. Урина ; редкол.: І.Я. Коцан (голов. ред.) та ін.]. – Луцьк : Редакційно-видавничий відділ Волинського національного університету імені Лесі Українки, 2010. – 583, [1] с. – Текст укр., окремі ст. пол. та англ. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-600-475-1
1004728
  Фекета І.Ю. Правове забазпечення охорони грунтів та використання земельних ресурсів Закарпаття / І.Ю. Фекета, І.М. Фекета // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 35-40 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – (Серія "Географія. Землеустрій. Природокористування" ; вип. 1)
1004729
  Скріпнікова О. Правове забезпечення аграрної реформи // Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих учених : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (23-24 квіт. 2009 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : [б. в.], 2009. – Ч. 5. – C. 154-155
1004730
  Губерська Н. Правове забезпечення адміністративних процедур у сфері вищої освіти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 29-33. – (Юридичні науки ; вип. 1 (100)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто сучасний стан правового забезпечення адміністративних процедур у сфері вищої освіти в Україні. Проаналізовано зміст та значення основних нормативно-правових актів, що стосуються питань регулювання адміністративно-процедурної діяльності у ...
1004731
  Тищенко А.О. Правове забезпечення активізації інноваційного розвитку України // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2004. – Вип. 76. – С. 216-222. – Бібліогр.: на 14 пунктів. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
1004732
  Бондаренко Є.В. Правове забезпечення безпеки банківської діяльності як засіб фінансової стабільностіі // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ;Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2012. – № 3, ч.1. – С. 205-210
1004733
  Доломан І. Правове забезпечення безпеки бізнесу у здійсненні спільної діяльності // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 377-378
1004734
  Забарний Г.Г. Правове забезпечення безпеки цивільної авіації в Україні: актуальні питання / Г.Г. Забарний, А.В. Філіппов // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 9. – С. 45-56
1004735
  Коваленко Т.О. Правове забезпечення біобезпеки України: сучасний стан та перспективи // Природоресурсне право в системі права України: історія, сьогодення, перспективи : зб. матеріалів круглого столу 30-31 жовт. 2015 р. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; за заг. ред. М.В. Шульги. – Харків : Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого ; Оберіг, 2015. – С. 88-90
1004736
  Погорецький М. Правове забезпечення боротьби з кіберзлочинами в Україні / М. Погорецький, В. Шеломенцев // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 8 (122). – С. 30-38
1004737
  Шульга Т. Правове забезпечення бюджетних доходів, обумовлених використанням та придбанням земельних ділянок // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2008. – № 4. – С. 17-23.
1004738
  Цесар Інна Правове забезпечення взаємодії держави і громадянського суспільства в умовах демократії // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 11 (95). – С. 43-49
1004739
  Жукорська Я. Правове забезпечення взаємодії України та МВФ в економічній та фінансовій сферах / Я. Жукорська, І. Банах // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2017. – Вип. 3 (11). – С. 60-64. – ISSN 2524-0129
1004740
  Кірін Р.С. Правове забезпечення видобування корисних копалин : Дис. ... канд. юрид. наук. Спец. 12.00.06 - земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право / КНУТШ; Кірін Р.С. – Київ, 2007. – 211л. + Додатки: л.209-211. – Бібліогр.: л.178-208
1004741
  Кірін Р.С. Правове забезпечення видобування корисних копалин : Автореф. дис. ... канд. юридичних наук: 12.00.06 / Кірін Р.С.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 19с. – Бібліогр.: 9 назв
1004742
  Іваненко І. Правове забезпечення використання електронного документообігу, електронних документів та електронного підпису у процесі набуття інтелектуальної власності на торгівельну марку // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2009. – № 4. – С. 251-257.
1004743
  Жаренко В.Ф. Правове забезпечення використання земель сільськогосподарськими підприємствами, створеними внаслідок реформування КСП (розвиток, стан, перспективи) // Правовий вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи НБУ. – Суми, 2008. – № 1 (1). – С. 102-108.
1004744
  Бахуринська М. Правове забезпечення використання землі державно-приватного партнерства в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 305-307. – ISBN 978-617-7069-17-0
1004745
  Євстігнєєв А.С. Правове забезпечення вимог екологічної безпеки в процесі приватизації земель в Україні : автореф. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Євстігнєєв А.С. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 18 с. – Бібліогр.: 14 назв
1004746
  Євстігнєєв А.С. Правове забезпечення вимог екологічної безпеки в процесі приватизації земель в Україні : дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.06 - земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право / Євстігнєєв А.С.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 192 л. – Бібліогр.: л. 167-192
1004747
  Лейба Л.В. Правове забезпечення вирішення земельних спорів, пов"язаних з орендою землі // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 95. – С. 149-153. – ISSN 0201-7245
1004748
  Коваленко О. Правове забезпечення вищої освіти Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України ; голов. ред.: В. Адрущенко, В. Луговий. – Київ, 2017. – № 2 (65). – С. 39-45. – ISSN 2078-1016
1004749
  Сіденко С. Правове забезпечення відшкодування податку на додану вартість під час здійсненні експортних операцій // Правничий часопис Донецького університету : Науковий журнал / Донецький національний університет. – Донецьк, 2006. – № 1(15). – С. 44-49.
1004750
  Синкова О.М. Правове забезпечення внутрішнього аудиту в органах виконавчої влади // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 100-105.
1004751
  Устименко В.А. Правове забезпечення впровадження засад регіоналізації у сферу державного управління економікою / В.А. Устименко, Р.А. Джабраілов // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2014. – № 4 (74). – С. 24-30. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1562-0905
1004752
  Федорович В. Правове забезпечення встановлення (зміни) меж населених пунктів в Україні: проблеми та шляхи їх вирішення // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 395-401. – (Серія юридична ; вип. 61). – ISSN 0136-8168
1004753
  Яцюк О.В. Правове забезпечення встановлення місцезнаходження платника податків як одна з функцій підрозділів податкової міліції / О.В. Яцюк, В.В. Тильчик // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 48. – С. 223-228. – ISSN 1563-3349
1004754
  Головко Т.М. Правове забезпечення гендерної рівності в законодавстві України (кримінально-правовий контекст) // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 1 (99). – С. 113-119.
1004755
  Головко Т.М. Правове забезпечення гендерної рівності в законодавстві України (кримінально-правовой аспект) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2009. – № 3. – С. 219-224
1004756
  Коваленко Т.О. Правове забезпечення генетичної безпеки: міжнародний та національний аспекти // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2015. – № 4 (14). – С. 126-134. – ISSN 2227-796X


  Genetic safety is a special state of security of human and environment, in which: a) any unnatural impact on the human genome is absent; b) any unnatural impact on genome of biosphere objects is absent; c) uncontrolled impacts on genome of agricultural ...
1004757
  Гребенюк М. Правове забезпечення дерегуляції ринку сільськогосподарської продукції як складова системи гарантування продовольчої безпеки // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 7 (199). – С. 127-130
1004758
   Правове забезпечення державного суверенітету України : монографія / [Ю.С. Шемшученко та ін.] ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ : Юридична думка, 2011. – 298, [2] с. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8602-96-2
1004759
  Трайтлі В. Правове забезпечення державного фінансового аудиту виконання бюджетних програм: шляхами модернізації // Фінансовий контроль : всеукраїнський науково-практичний журнал / Держ. п-во "Держ. упр. комплексного забезпечення" ; редкол.: Шкуропат О.Г., Солянік Ю.В., Марчук Т.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 12 (143), грудень. – С. 31-37
1004760
  Красноступ Г. Правове забезпечення державної інформаційної політики // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 10 (88). – С. 57-60
1004761
  Жушман В.П. Правове забезпечення державної підтримки аграрних товаровиробників // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 100. – С. 198-206. – ISSN 0201-7245
1004762
  Самсонова Я.О. Правове забезпечення державної підтримки виноградарства в Україні // Від правової охорони природи Української РСР до екологічного права України : зб. тез Всеукр. наук.-практ. Конф., присвяч. пам"яті д-ра юрид. наук., проф. Василя Лук"яновича Мунтяна з нагоди 95-річчя від Дня народж., 26 трав. 2017 р., Київ / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т [та ін.] ; [уклад.: В.В. Носік, А.С. Євстігнєєв, М.П. Кучерова]. – Чернівці : Кондратьєв А.В., 2017. – С. 151-154. – ISBN 978-966-7957-20-9
1004763
  Зубатенко О. Правове забезпечення державної підтримки господарської діяльності кооперативів в Україні // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 10 (166). – С. 141-144
1004764
  Борисов Є.М. Правове забезпечення діяльності військово-морських сил у XVIII столітті // Митна справа : науково-аналітичний журнал / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; ТОВ "Митна газета". – Львів, 2015. – № 3 (99). – С. 82-88
1004765
  Приймаченко Д.В. Правове забезпечення діяльності митних органів // Митна справа : Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2006. – № 2. – С. 8-15
1004766
  Пашков В.І. Правове забезпечення діяльності національної служби крові // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2016. – № 3 (23). – C. 41-47. – ISSN 2306-9082
1004767
  Рафальський О.О. Правове забезпечення діяльності посольств та дипломатичних місій Української Народної Республіки та Української держави (1917-1921 рр.) // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2012. – № 4. – C. 15-20. – ISSN 2220-1394
1004768
  Свириденко І. Правове забезпечення екологічної безпеки в галузі авіації // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – C. 134-136
1004769
  Євстігнєєв А.С. Правове забезпечення екологічної безпеки при здійсненні спеціального природокористування в контексті окремих положень Угоди про асоціацію між Україною та ЄС // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 2. – С. 272-276. – ISSN 2219-5521
1004770
  Євстігнєєв А.С. Правове забезпечення екологічної безпеки спеціального природокористування в контексті Закону України "Про оцінку впливу на довкілля" // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 201-204. – ISSN 2219-5521
1004771
  Євстігнєєв А.С. Правове забезпечення екологічної безпеки спеціального природокористування як форма реалізації сталого розвитку // Екологічне право України : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і прав. експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Асоц. укр. правників ; Укр. еколог. спілка ; голов. ред. Костицький В.В. ; редкол.: Андрєйцев В.І., Балюк Г.І., Єрмоленко В.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1/2. – С. 13-20. – ISSN 2413-7189


  Стаття присвячена характеристиці сутності правового забезпечення екологічної безпеки спеціального природокористування у контексті сталого розвитку. В статті здійснено характеристику забезпечення екологічної безпеки як форми реалізації сталого ...
1004772
  Суярко М. Правове забезпечення екологічної безпеки у контексті сталого розвитку України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 5 (161). – С. 104-107
1004773
  Оверковська Т.К. Правове забезпечення екологічної безпеки у сфері виробництва біопалив
1004774
  Оверковська Т.К. Правове забезпечення екологічної безпеки у сфері виробництва біопалив // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінницький нац. аграрний ун-т. – Вінниця, 2016. – № 11 (15). – С. 83-91. – ISSN 2411-4413
1004775
  Оверковська Т. Правове забезпечення екологічної безпеки у сфері сільськогосподарського землекористування // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України. – Київ, 2011. – № 12 (192). – С. 107-110
1004776
  Слепченко А. Правове забезпечення екологічної освіти - актуальна проблема сьогодення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 66-69. – (Юридичні науки ; Вип. 92). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються проблеми правового забезпечення екологічної освіти в Україні. В статье рассматриваются проблемы правового обеспечения экологического образования в Украине. This article deals with the problems of legal support of environmental ...
1004777
  Балюк Г. Правове забезпечення екологічної складової сталого розвитку: проблеми законодавчого регулювання, створення екологічної столиці світу та удосконалення екологічної освіти в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 9-13. – (Юридичні науки ; Вип. 92). – ISSN 1728-3817


  В статті автором розглядаються проблеми правового забезпечення екологічної складової сталого розвитку як в Україні, так і в глобальному масштабі, обґрунтовується пропозиція щодо створення в Україні екологічної столиці світу, досліджуються шляхи ...
1004778
  Альонкін О. Правове забезпечення економічних гарантій права людини на свободу світогляду і віросповідання // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 110-115. – ISSN 0132-1331
1004779
  Король В. Правове забезпечення економічної політики в Україні та Китаї: особливості оподаткування пов"заних суб"єктів господарювання // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 12 (204). – С. 150-153
1004780
  Чубенко А. Правове забезпечення ефективного управління фінансами у сфері цивільного захисту // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 10. – С. 11-12.
1004781
  Джабраілов Р.А. Правове забезпечення ефективного функціонування ЖКГ як складової частини об"єктів комунальної власності // Экономика и право : Научный журнал / НАНУ; Ин-т экономико-правовых исслед. НАН Украины; Донецкий нац. техн. ун-т. – Донецк, 2004. – № 3. – С. 27-32. – ISSN 1681-6277
1004782
  Джабоаілов Р.А. Правове забезпечення ефективного функціонуваня ЖКГ як складової частини об"єктів комунальної власності // Экономика и право. – Донецк, 2004. – № 3. – Бібліогр.: на 17 пунктів
1004783
  Тімченко М. Правове забезпечення жителів тимчасово окупованих територій: окремі проблемні питання // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2016. – 2 - 8 вересня (№ 35). – С. 11. – ISSN 1992-9277
1004784
  Власюк С.М. Правове забезпечення запобігання шкідливим діям вод // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 95. – С. 204-207. – ISSN 0201-7245
1004785
  Власюк С.М. Правове забезпечення запобігання шкідливої дії вод (історико-правовий аспект) // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 106. – С. – ISSN 0201-7245
1004786
  Мищак І.М. Правове забезпечення запровадження інклюзивної освіти в Україні // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2014. – № 5. – С. 37-43. – ISSN 2220-1394
1004787
  Солдатенко О.В. Правове забезпечення зарубіжних інвестицій : інвестиції // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 6. – С. 108-113. – Бібліогр.: 7 назв
1004788
  Гамбург А І. Правове забезпечення захисту комерційної таємниці в Україні / А І. Гамбург, О.М. Фролов // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2011. – С. 64-69. – (Право ; № 2). – ISSN 1813-338Х
1004789
  Білоцький С. Правове забезпечення зв"язку енергетичної безпеки та альтернативної енергетики в рамках права Європейського Союзу // Європейське право : науково-практичний фаховий журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2012. – № 2/4. – С. 115-123. – ISSN 2304-1773


  Статтю присвячено проблемам міжнародно-правового забезпечення реалізації енергетичної безпеки ЄС. Аналізується зв"язок енергетичної безпеки ЄС з розвитком альтернативної енергетики. Висвітлюється значення в цьому процесі Директиви 2009/28/ЄС.
1004790
  Ігнатенко І.В. Правове забезпечення здійснення благоустрою як одного із етапів містобудівної діяльності // Від правової охорони природи Української РСР до екологічного права України : зб. тез Всеукр. наук.-практ. Конф., присвяч. пам"яті д-ра юрид. наук., проф. Василя Лук"яновича Мунтяна з нагоди 95-річчя від Дня народж., 26 трав. 2017 р., Київ / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т [та ін.] ; [уклад.: В.В. Носік, А.С. Євстігнєєв, М.П. Кучерова]. – Чернівці : Кондратьєв А.В., 2017. – С. 144-148. – ISBN 978-966-7957-20-9
1004791
  Сосницька Н.В. Правове забезпечення земельної реформи в умовах децентралізації // Матеріали I Міжнародної науково-методичної конференції "Децентралізація влади, проведення реформ в Україні. Сучасний стан та проблеми підготовки кадрів для об"єднаних територіальних громад" : 19-20 жовт. 2017 р. / "Децентралізація влади, проведення реформ в Україні. Сучасний стан та проблеми підготовки кадрів для об"єднаних територіальних громад", міжнар. наук.-метод. конф. – Рівне : Волинські обереги, 2017. – С. 128-130. – ISBN 978-966-416-521-8
1004792
  Артемишин М.Б. Правове забезпечення зобов"язань України перед ЄС в рамках переговорного процесу вступу нашої держави до Світової організації торгівлі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 55, ч. 2. – С. 104-114.
1004793
  Жук О.П. Правове забезпечення зовнішньоекономічної діяльності в Україні // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 60-64. – Бібліогр.: 15 назв
1004794
  Ігнатенко І.В. Правове забезпечення зонування земель у межах населених пунктів : монографія / І.В. Ігнатенко ; [наук. ред. Шульга М.В.] ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Фінарт, 2014. – 273, [1] с. – Бібліогр.: с. 232-273. – ISBN 978-612-72-11-01-2
1004795
  Альонкін О. Правове забезпечення ідеологічних гарантій права людинина свободу світогляду і віросповідання // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2010. – № 1 (23). – С. 78-82


  Розглянута проблема правового забезпечення ідеологічних гарантій права людини на свободу світогляду і віросповідання. Подається власне авторське бачення поняття ідеологічних гарантій цього права особистості. Вносяться пропозиції щодо внесення ...
1004796
  Анісковець А. Правове забезпечення інноваційного розвитку в Україні // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України ; НПУ ім. Драгоманова ; Ін-т політології. – Київ, 2012. – № 3 (117). – С. 62-64
1004797
  Губарєв С.В. Правове забезпечення інноваційної діяльності в конкурентних умовах // Матеріали науково-практичної конференції "Актуальні проблеми управління та економічного розвитку в умовах інформатизації суспільства" : 20 груд. 2016 р. / "Актуальні проблеми управління та економічного розвитку в умовах інформатизації суспільства", наук.-практ. конф. – Київ : Державний університет телекомунікацій, 2016. – С. 25-27
1004798
  Кулага Е. Правове забезпечення інституційних перетворень у системі технічного регулювання в Україні // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2015. – № 11 (239). – С. 12-16
1004799
  Коссе Д.Д. Правове забезпечення інтеграційних процесів України та ЄС // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3. – С. 386-389. – ISSN 2219-5521
1004800
  Носік В.В. Правове забезпечення інтенсифікації землеробства в умовах агропромислового комплексу // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1987. – С. 35-39. – (Юридичні науки ; Вип. 28)


  В статье рассматриваются вопросы правового обеспечения интенсификации земледелия на основе внедрения научно обоснованных систем ведения хозяйства. Сформулировано понятие системы земледелия как юридической категории. Указаны способы ее правового ...
1004801
  Стаценко-Сургучова Правове забезпечення інформаційно-аналітичної діяльності в системі органів державної податкової служби України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 10. – С. 61-65
1004802
  Каращук М. Правове забезпечення інформаційної влади в сучасній Україні // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 289-302. – ISBN 978-966-02-5322-3
1004803
   Правове забезпечення інформаційної діяльності в Україні. – Київ : Юридична думка, 2006. – 384с. – ISBN 966-8602-31-5
1004804
  Гаверський В.В. Правове забезпечення контейнерних перевезень: сучасний стан та розвиток в Україні // Lex Portus : юридичний науковий журнал / Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Громад. орг. "Морська асоціація "Святий Миколай" ; редкол.: Ківалов С.В., Кормич Б.А., Сафін І.В. [та ін.]. – Одеса, 2017. – № 3 (5). – С. 123-134. – ISSN 2524-101X
1004805
  Коваленко Т. Правове забезпечення контролю за використанням та охороною земель // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 2013. – № 6. – С. 38-42
1004806
  Краснова М.В. Правове забезпечення контролю за використанням, охороною, відновленням, захистом лісів та рослинного світу // Правові форми екологічного контролю : навчальний посібник / М.В. Краснова, Т.О. Коваленко, Е.В. Позняк, А.С. Євстігнєєв, Н.Л. [та ін.] Ільїна. – Київ : Правова єдність, 2012. – С. 445-454. – ISBN 978-617-566-151-2
1004807
  Заєць О.І. Правове забезпечення контролю за додержанням режиму територій та об"єктів природно-заповідного фонду України // Правові форми екологічного контролю : навчальний посібник / М.В. Краснова, Т.О. Коваленко, Е.В. Позняк, А.С. Євстігнєєв, Н.Л. [та ін.] Ільїна. – Київ : Правова єдність, 2012. – С. 498-509. – ISBN 978-617-566-151-2
1004808
  Івченко А.М. Правове забезпечення корпоративних правовідносин // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2012. – № 1. – С. 46-52. – ISSN 2222-5374
1004809
  Буздуган Я. Правове забезпечення медичного страхування та його місце в системі фінансового забезпечення охорони здоров"я в Україні // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 5 (185). – С. 78-81
1004810
  Бригінець О.О. Правове забезпечення митної безпеки держави як окремого елементу економічної безпеки держави // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління ; Нац. акад. внутр. справ України. – Київ, 2016. – № 10. – С. 37-40. – ISSN 2409-1944
1004811
  Демський Е.Ф. Правове забезпечення мовної політики у системі судочинства / Е.Ф. Демський, О.В. Лопушанська // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науковий збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2011. – С. 80-83. – (Право та державне управління ; № 3 (3))
1004812
  Большаков В.Н. Правове забезпечення моніторингу в АПК України - дійовий інструмент розвитку державної інформаційної політики України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2009. – № 3. – С. 194-199
1004813
  Позняк Е.В. Правове забезпечення моніторингу землі, вод, лісів, рослинного світу, атмосферного повітря, надр, тваринного світу, об"єктів та територій природно-заповідного фонду, інших об"єктів правової охорони екологічного права // Правові форми екологічного контролю : навчальний посібник / М.В. Краснова, Т.О. Коваленко, Е.В. Позняк, А.С. Євстігнєєв, Н.Л. [та ін.] Ільїна. – Київ : Правова єдність, 2012. – С. 208-241. – ISBN 978-617-566-151-2
1004814
  Курило В.І. Правове забезпечення моніторингу як дієвий інструмент ефективності агросектору економіки України / В.І. Курило, В.Н. Большаков // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 44. – С. 422-426. – ISSN 1563-3349
1004815
  Бусуйок Д.В. Правове забезпечення надання сільськогосподарських дорадчих послуг: шляхи удосконалення // Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку : матеріали "круглого столу", Київ, 27 трав. 2016 р. : [зб. статей і тези наук. доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. екол., земел. та аграр. права ; за ред. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко. – Київ : Кондратьєв А.В., 2016. – С. 181-184. – ISBN 978-966-7957-18-6
1004816
  Чурилова Т.М. Правове забезпечення належного управління державними землями в умовах адміністративної реформи // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 4. – С. 224-228. – ISSN 2219-5521
1004817
  Івченко А.В. Правове забезпечення некомерційної господарської діяльності : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Івченко Анастасія Володимирівна ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1004818
  Корнієць А.В. Правове забезпечення обігу зброї та вибухових речовин: сучасний стан і шляхи вдосконалення // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2011. – № 1. – С. 59-64
1004819
  Пашков В. Правове забезпечення обігу лікарських засобів // Підприємництво, господарство і право / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2002. – № 6. – С.18-22
1004820
  Ромашко О.Ю. Правове забезпечення обліку прав власності на корпоративні цінні папери // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 11. – С. 96-99
1004821
  Максименко М.І. Правове забезпечення оптимізації структури землекористування в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Максименко Максим Ігорович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 17 с. – Бібліогр.: 11 назв
1004822
  Максименко М.І. Правове забезпечення оптимізації структури землекористування в Україні : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Максименко Максим Ігорович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 239 л. – Бібліогр.: л. 191-239
1004823
  Марченко С.І. Правове забезпечення організації бджільництва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 179-182. – (Юридичні науки ; Вип. 52/55). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано чинне законодавство України про бджільництво. Пропонуються заходи щодо його вдосконалення. The effective legislation of Ukraine on beekeeping has been analysed. Measures with regard to its improvement are proposed.
1004824
  Домбровський С.Ф. Правове забезпечення організації та діяльності юридичної служби в Україні та Польщі: порівняльно-правові аспекти / С.Ф. Домбровський, Л.С. Тараненко // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2016. – Вип. 1 (57). – C. 164-174. – ISSN 2078-9165
1004825
  Бойко І.Ж. Правове забезпечення організації та функціонування вищих органів влади і управління Польського королівства (1349-1569 рр.) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 19-24.
1004826
  Маркіна І. Правове забезпечення організації управління в сучасних умовах // Підприємництво, господарство і право / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2001. – № 2. – С.81-86
1004827
  Ковальчук Т.Г. Правове забезпечення організаційно-технічних засобів охорони земель // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 164-167. – (Юридичні науки ; Вип. 56/59). – ISSN 1728-3817


  Дається характеристика правового забезпечення окремих організаційно-технічних засобів охорони земель сільськогосподарського призначення, спрямованих на їхнє ефективне використання. Legal regulation of organizational technical measures of preservation ...
1004828
  Грабовська Г.М. Правове забезпечення освітньої сфери в період Західноукраїнської Народної Республіки // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2009. – № 4. – С. 65-69.
1004829
  Прохоренко К. Правове забезпечення охорони клімату в Європейському Союзі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 72-76. – (Юридичні науки ; Вип. 92). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу правового забезпечення охорони клімату в Європейському Союзі, як прикладу всеохоплюючого та комплексного підходу до надання законодавчої "відповіді" на виклики глобального потепління, з метою визначення перспективних напрямів ...
1004830
  Новак Т.С. Правове забезпечення охорони праці у рослинництві: стан та перспективи розвитку // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 12 (134). – С. 57-62
1004831
  Соколова А.К. Правове забезпечення охорони, відтворення й використання об"єктів рослинного світу // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 94. – С. 104-110. – ISSN 0201-7245
1004832
  Романко С. Правове забезпечення перетворення сільського господарства України на екологічно безпечне // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2006. – № 7. – С. 65-71
1004833
  Хомінець С.В. Правове забезпечення підвищення родючості грунтів : монографія / С.В. Хомінець ; [наук. ред. М.В. Шульга] ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Фінарт, 2015. – 168, [1] с. – Бібліогр.: с. 148-168 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7211-25-8
1004834
  Шаповалова О.В. Правове забезпечення підтримки і розвитку господарювання : Монографія / МОНУ; СНУ ім. В. Даля; О.В. Шаповалова. – Луганськ, 2004. – 280с. – ISBN 966-590-282-2
1004835
  Максіменцева Н.О. Правове забезпечення поводження з небезпечними відходами : Автореф. дис. ...канд. юрид. наук: Спец. 12.00.06 / Надія Олександрівна Максіменцева; КНУТШ. – Київ, 2006. – 19с. – Бібліогр.: 4 назви
1004836
  Максіменцева Н.О. Правове забезпечення поводження з небезпечними відходами : Дис. ... канд. юрид. наук. Спец. 12.00.06 - земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсове право / Максіменцева Н.О.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 224с. – Бібліогр.: л.173 - 224
1004837
  Скрипнюк О. Правове забезпечення прав і свобод людини та громадянина в процесі реалізації державного управління // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 4. – С. 3-9. – ISSN 0132-1331
1004838
  Туманянц А.Р. Правове забезпечення практики відновного правосуддя // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 1. – С. 233-237. – (Право. Економіка. Управління)
1004839
  Бойко Т.І. Правове забезпечення представників національних меншин в Україні як чинник становлення громадянського суспільства // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 1. – С. 147-156
1004840
  Мінюков П.І. Правове забезпечення приватизації державного майна і житлового фонду. / П.І. Мінюков. – К., 1993. – 232с.
1004841
  Когут Н. Правове забезпечення приватизації земель лісогосподарського призначення та водного фонду України // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 8. – С. 64-71.
1004842
  Когут Н.Д. Правове забезпечення приватизації сільськогосподарських земель: зарубіжний досвід // Вісник господарського судочинства : офіційний друкований орган Вищого господарського суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2009. – № 6. – С. 123-131
1004843
  Красноступ Г.М. Правове забезпечення прозорості відносин власності щодо аудіовізуальних засобів масової інформації // Інформація і право : науковий журнал. – Київ, 2016. – № 1 (16). – С. 58-65


  Стаття присвячена дослідженню сучасного стану організаційно-правового забезпечення державної інформаційної політики щодо прозорості відносин власності стосовно аудіовізуальних засобів масової інформації, а також формуванню пропозицій стосовно ...
1004844
  Крутов В. Правове забезпечення протидії рейдерству в Україні // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 9. – С. 133-139. – ISSN 0132-1331
1004845
  Байло О.В. Правове забезпечення професійної гідності працівників навчальних закладів // Матеріали 71-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу економіко-правового факультету Одеського національного університету імені І.І. Мечникова : 23-25 листоп. 2016 р., м. Одеса / Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Економіко-правовий факультет. Наукова конференція професорсько-викладацького складу. – Одеса : Астропринт, 2016. – С. 63-65. – ISBN 978-966-927-199-0
1004846
  Ляшук Р. Правове забезпечення процедур виконання відділами прикордонної служби доручень на здійснення слідчих (розшукових) дій // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 3. – С. 148-149
1004847
  Мельниченко Б.Б. Правове забезпечення процесів інтеграції країн Центрально-Східної Європи до Європейського Союзу // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2010. – Вип. 1 (33). – С. 174-179. – (0). – ISSN 2078-9165
1004848
  Байда А.О. Правове забезпечення психологічної безпеки суспільства // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія. – Київ, 2012. – № 8 (143). – С. 29-34
1004849
  Балюк Г.І. Правове забезпечення радіаційної безпеки в Україні : навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / Балюк Г.І., Кронда О.Ю., Сушик О.В. ; КНУТШ ; Юридичний фак-т ; За ред. За ред. Г.І. Балюк. – Київ : Обрії, 2010. – 272 с. – ISBN 978-966-2278-05-7
1004850
  Бондарчук Н.В. Правове забезпечення раціонального використання та охорони земель авіаційного транспорту України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2009. – № 4. – С. 267-270.
1004851
  Тагієв С. Правове забезпечення реалізації громадянами екологічних обов"язків при здійсненні загального природокористування // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 5. – С. 91-94.
1004852
  Орлов М. Правове забезпечення реалізації екологічних інтересів - основа належної охорони довкілля і розвитку економіки України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 1. – С.68-71. – ISSN 0132-1331
1004853
  Степанов Є.В. Правове забезпечення реалізації екологічної функції держави органами внутрішніх справ України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Степанов Євген Віталійович ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 197 л. – Бібліогр.: л. 181-197
1004854
  Степанов Є.В. Правове забезпечення реалізації екологічної функції держави органами внутрішніх справ України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Степанов Євген Віталійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 16 с. – Бібліогр.: 8 назв
1004855
  Люблін В.Д. Правове забезпечення реалізації права громадян на доступ до публічної інформації / В.Д. Люблін, І.Б. Тацишин // Митна справа : науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; ТОВ " Митна газета". – Львів, 2011. – № 6 (78). – С. 53-57
1004856
  Богдан І.А. Правове забезпечення реалізації працівником права на творчість : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Богдан Ірина Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 186 л. – Додатки: л. 181-186. – Бібліогр.: л. 163-180
1004857
  Богдан І.А. Правове забезпечення реалізації працівником права на творчість : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Богдан Ірина Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1004858
  Бобкова Антоніна Григорівна Правове забезпечення рекреаційної діяльності : Автореф. дис. доктора юридичних наук: 12.00.04. / Бобкова А.Г.; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – 33 с. – Бібліогр.: 44 назв.
1004859
  Місінкевич А.Л. Правове забезпечення рекультивації земель в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Місінкевич Анна Леонідівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 17 с. – Бібліогр.: 16 назв
1004860
  Місінкевич А.Л. Правове забезпечення рекультивації земель в Україні : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Місінкевич Анна Леонідівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 189 л. – Додатки: л. 158-161. – Бібліогр.: л. 162-189
1004861
  Шулікін Д. Правове забезпечення реформи освіти / Д. Шулікін, Н. Кулик // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 14 грудня (№ 50). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  Під час парламентських слухань, які зібрали понад 500 освітян, йшлося про майбутнє законодавство, імплементацію чинних документів, а також про інші проблеми галузі. На слуханнях виступили Міністр освіти і науки С. Квіт, , голова профільного комітету О. ...
1004862
  Мельниченко В. Правове забезпечення реформування системи центральних органів виконавчої влади в Україні: стан та перспективи // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2013. – № 1. – С. 180-187
1004863
  Заярний О.А. Правове забезпечення розвитку інформаційної сфери України: адміністративно-делікатний аспект : монографія / О.А. Заярний ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Гельветика, 2017. – 699, [1] с. – Бібліогр.: с. 583-658. – ISBN 978-966-916-331-8
1004864
  Полешко А. Правове забезпечення розвитку цивільної авіації України (нотатки з науково-практичної конференції) // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 4. – С. 157-159. – ISSN 0132-1331
1004865
  Тарангул В.Д. Правове забезпечення розмежування публічних фінансових інтересів державних та муніципальних органів // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 31. – С. 350-354. – ISSN 1563-3349
1004866
  Удовенко К.В. Правове забезпечення розроблення тії реалізації муніципальних програм // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 35. – С. 227-233. – ISSN 1563-3349
1004867
  Оплачко Л. Правове забезпечення ролі кредиту в формуванні ринкової економіки України // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 9. – С.61-65. – ISSN 0132-1331
1004868
  Бойчук Р. Правове забезпечення системи державного регулювання економічних відносин в Україні // Українське комерційне право : науково-практичний журнал / Центр комерційного права ; ред. А. Осауленко. – Київ, 2005. – № 6. – С. 65-71. – Бібліогр.: на 13 пунктів
1004869
  Носік В.В. Правове забезпечення сільськогосподарського землекористування в умовах перебудови господарського механізму АПК // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1990. – С. 19-23. – (Юридичні науки ; Вип. 31)


  Розглядаються правові проблеми землекористування, теоретичні аспекти поняття та суті правових відносин у цій сфері на сучасному етапі. Автор вносить пропозиції щодо подальшого вдосконалення Закону про землю і землекористування.
1004870
  Костяшкін І.О. Правове забезпечення соціальної функції права власності на землю в Україні : монографія / Іван Олександрович Костяшкін ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ ; Хмельницький : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка [та ін.], 2016. – 428, [1] с. – Бібліогр.: с. 377-428 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7169-80-1


  У пр. № 1710962 напис: Шановному Володимиру Васильовичу з вдячністю за підтримку з глибокою повагою. Підпис.
1004871
  Костяшкін І. Правове забезпечення соціальної функції при розподілі земель за цільовим призначенням // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 63-66. – (Юридичні науки ; вип. 2 (96)). – ISSN 1728-3817


  В статті досліджено актуальні проблеми здійснення повноважень власниками та користувачами відповідних земельних ділянок, з огляду на порядок встановлення та зміни цільового призначення земель. За наслідками дослідження запропоновано напрямки ...
1004872
  Костецька О.Я. Правове забезпечення співвідношення публічних і приватних інтересів у сфері охорони земель // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 95. – С. 138-141. – ISSN 0201-7245
1004873
  Щегельська Ю.П. Правове забезпечення та інформаційне супроводження промоційної політики українських міст - господарів Євро-2012 на міжнародній арені // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2014. – № 1. – C. 130-135. – ISSN 2220-1394
1004874
  Бакаєв О.В. Правове забезпечення та можливості органів внутрішніх справ у боротьбі з корупцією // Збірник наукових праць Харківського центру по вивченню організованої злочинності : спільно з Американським Університетом у Вашингтоні. – Харків, 2001. – Вип. 2. – С.114-126. – ISBN 966-7146-60-Х
1004875
  Пристінський І.О. Правове забезпечення таємниці сповіді в чинному законодавстві України та канонах Православної Церкви // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2011. – № 9 (132). – С. 22-26
1004876
  Гамбург І.А. Правове забезпечення технічного регулювання у сфері господарювання : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Гамбург Інна Аркадіївна ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. – Київ, 2014. – 24 с. – Бібліогр.: 22 назви
1004877
  Фролова Н.В. Правове забезпечення транскордонного переміщення ГМО // Збірник матеріалів Першого зібрання фахівців споріднених кафедр з обговоренням актуальних наукових проблем та методики викладання аграрного, земельного, екологічного та природоресурсного права у вищих навчальних закладах України : 9-10 верес. 2016 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Каф. аграр., земел. та екол. права ; [відп. ред.: І.І. Каракаш]. – Одеса : Юридична література, 2016. – С. 222-225. – ISBN 978-966-419-269-6
1004878
  Мінюков П.І. Правове забезпечення трудових відносин у закладах освіти в умовах переходу України до ринкової економіки / П.І. Мінюков. – Київ, 1994. – 124с. – ISBN 5776324122
1004879
  Панасюк Р.П. Правове забезпечення української кооперації в роки нової економічної політики (1920-ті рр. XX ст.) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 3. – С. 22-27. – ISSN 2219-5521
1004880
  Дмитрук С. Правове забезпечення умов для відродження і розвитку культури етнічних спільнот у Києві // Другі києвознавчі читання: історія та етнокультура : до 100-річчя Української революції 1917-1921 рр. : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. : [Київ, 29 берез.2017 р.] / Києвознавчі читання. – Київ : Фоліант, 2017. – С. 464-468. – ISBN 978-617-7399-06-2
1004881
  Мельничук М.В. Правове забезпечення управлінської діяльності керівників органів виконавчої влади // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 168-173.
1004882
  Краснова М.В. Правове забезпечення участі громадськості в процесі прийняття рішень, що стосуються довкілля // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 263-273. – (Юридичні науки ; Вип. 45/48)


  З метою запровадження єдиного порядку участі громадськості в процесі прийняття рішень, що стосується довкілля, аналізуються положення національного та міжнародного законодавства, які передбачають юридичні можливості громадськості в цій сфері, та ...
1004883
  Гудима Н. Правове забезпечення участі громадян у функціонуванні системи державного управління: принципи відкритості і прозорості // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2007. – № 5. – С. 27-33.
1004884
  Морозов С.В. Правове забезпечення участі працівників в управлінні підприємствами, установами, організаціями : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Морозов Станіслав Валерійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
1004885
  Морозов С.В. Правове забезпечення участі працівників в управлінні підприємствами, установами, організаціями : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Морозов Станіслав Валерійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 187 л. – Бібліогр.: л. 171-187
1004886
  Коваленко Т.О. Правове забезпечення фінансової підтримки фермерських господарств (новели законодавчого регулювання) // Законодавство України. Науково-практичні коментарі : юридичний журнал / ТОВ "Український інформаційно-правовий центр". – Київ, 2005. – № 10. – С. 10-19
1004887
  Чернобай А.М. Правове забезпечення фінансування системи вищої освіти : фінанси підприємств // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 4. – С. 127-132. – Бібліогр.: 15 назв
1004888
  Свергунов О.О. Правове забезпечення формування та реалізації офсетної політики в Україні // Національна безпека: український вимір : щоквартальний науковий збірник / Рада нац. безпеки і оборони України; Ін-т проблем нац безпеки. – Київ, 2009. – № 3 (22). – С. 26-37.
1004889
  Кірін Р.С. Правове забезпечення функцій гірничого управління // Збірник матеріалів Першого зібрання фахівців споріднених кафедр з обговоренням актуальних наукових проблем та методики викладання аграрного, земельного, екологічного та природоресурсного права у вищих навчальних закладах України : 9-10 верес. 2016 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Каф. аграр., земел. та екол. права ; [відп. ред.: І.І. Каракаш]. – Одеса : Юридична література, 2016. – С. 29-32. – ISBN 978-966-419-269-6
1004890
  Головко Л. Правове забезпечення якості питної води за законодавством України і ЄС // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 68-71. – (Юридичні науки ; вип. 2 (103)). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізовано положення законодавства України і ЄС у сфері забезпечення населення питною водою. З"ясовано сучасний стан адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу у зазначеній сфері. In the article provisions of the ...
1004891
   Правове забезпечення, організація та захист господарської діяльності : конспект лекцій / Сергієнко В.В. [ та ін. ] ; МОН України ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2009. – 236 с.
1004892
   Правове забезпечення, організація та захист господарської діяльності : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / В.Д. Понікаров [та ін.]. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 328 с. – Додатки: с. 295-327. – Бібліогр.: с. 264-268. – ISBN 978-611-01-0342-8
1004893
  Ковтунець В.В. Правове забеспечення зовнішнього незалежного оцінювання // Вісник ТІМО. Тестування і моніторинг в освіті / Центр тестових технологій і моніторингу якості освіти, видавництво "Факт". – Харків, 2009. – № 1. – С. 7-9.
1004894
  Славич Б. Правове закріплення евтаназії в Україні. Питання доцільності / Б. Славич, В.С. Гербут // Європейська юридична освіта і наука : зб. матеріалів VIIІ Міжнар. наук.-практ. конф., 11-13 жовт. 2013 р. : До 95-ої річниці НАН України / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України, Ужгород. нац. ун-т ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін.]. – Київ : Ліра-К, 2013. – С. 195-197. – ISBN 978-966-2609-60-8
1004895
  Малишко В.М. Правове закріплення кабального рабства у "ранній Америці" історична і юридична характеристики // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 41. – С. 152-158. – ISSN 1563-3349
1004896
  Криворучко І.В. Правове закріплення принципів адміністративної процедури в Україні: стан, перспективи // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 14, липень. – С. 116-121. – ISSN 2306-6814
1004897
  Латковський П.П. Правове закріплення принципів бюджетного права // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 77-81. – (Серія: Право ; № 4 (46)). – ISSN 1813-338Х
1004898
  Бугаєв В.А. Правове закріплення спеціальних кримінальних покарань у кримінальному законодавстві України // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2004. – № 4. – С. 64-71
1004899
  Габуда А.С. Правове значення вжитого в ст. 342 кримінального кодексу України формулювання "під час виконання обов"язків" // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науковий журнал / Національна академія внутрішніх справ України. – Київ, 2015. – № 1 (94). – С. 173-179. – ISSN 2410-3594
1004900
  Макагон О.В. Правове значення законодавства Ради Європи для захисту прав та інтересів працівників-мігрантів, які є громадянами України // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 37. – С. 408-414. – ISSN 1563-3349
1004901
  Іваненко Л.М. Правове значення захисту прав споживачів у системі розгляду проекту закону України "Про внутрішню торгівлю" // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2010. – № 6. – С. 124-128
1004902
  Сіренко Б.М. Правове значення міждержавної міграції як соціального феномена ХХ-ХХІ ст. // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 4. – С. 101-109.
1004903
  Самойленко Г.В. Правове значення накладної у договорі перевезення вантажів // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 32. – С. 268-272. – ISSN 1563-3349
1004904
  Ягодинський В. Правове значення преюдиціальності // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2004. – № 4. – С.80-83. – ISSN 0132-1331


  Преюдиціальність - обов"язковість для всіх судів приймати без перевірки і доведення факти, встановлені раніше у справах рішеннями і вироками, що набрали законної сили
1004905
  Ягодинський В.М. Правове значення преюдиціі і преюдиціальності // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 43-49.
1004906
  Волосенко С.О. Правове значення принципів цивільного процесу // Юриспруденція: теорія і практика : Науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2006. – № 1. – С. 3-10
1004907
  Примак В. Правове значення статусу сторін у відносинах з відшкодування моральної шкоди // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 11 (95). – С. 90-97
1004908
  Біленчук П.Д. Правове і криміналістичне забезпечення протидії ядерному тероризму / П.Д. Біленчук, Т.В. Обіход // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – С. 292-296. – ISSN 2219-5521
1004909
  Петер-Алексіс Альбрехт Правове і політичне есе про розвиток в системі кримінального правосуддя Німеччини // України власний шлях : незалежність та кооперація - власний шлях України до правової держави / Ed.: prof. Dr. Peter-Alexis Albrecht, prof. Dr. Vyacheslav Komarov, prof. Dr. Gregorii Moschak, prof. Dr. Vyacheslav Navrotskyy. – Berlin : BWV, 2013. – С. 37-43. – ISBN 978-3-8305-3271-2
1004910
  Ксендзук Е. Правове інформування як аспект діяльності Волинської ОУНБ ім. О. Пчілки // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2010. – № 2 (28). – С. 19 - 21. – ISSN 1811-377X
1004911
  Ковалюк О.М. Правове й інформаційне забезпечення фінансового механізму організації економіки : фінансовий механізм // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 3. – С. 52-56
1004912
  Андрюшко І.А. Правове мислення у контексті герменевтики права // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 55. – С. 100-105. – ISSN 1563-3349
1004913
  Копиленко О.Л. Правове моделювання як ефективний засіб нормативно-правової уніфікації у правотворчості // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 1/2. – С. 24-31. – (Право. Економіка. Управління)
1004914
  Харченко Г.Г. Правове обґрунтування змісту дефініції "речове право" у законодавстві // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 162-166
1004915
  Веніславський Ф. Правове обмеження державної влади - необхідна передумова стабільності конституційного ладу // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 6. – С. 108-116. – ISSN 0132-1331
1004916
  Савченко О. Правове обмеження прав людини як основа і критерій співвідношення публічних та особистих інтересів // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 3. – С. 26-29. – ISSN 0132-1331
1004917
  Кобан О.Г. Правове обмеження як феномен: загальнометодологічні підходи // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.]. – Дрогобич, 2015. – № 1/2 (12/13). – С. 53-58. – ISSN 2413-6433
1004918
  Магновський І. Правове осмислення громадського контролю на сучасному етапі державотворення України // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 855. – С. 79-85. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1004919
  Магновський І.Й. Правове осмислення регіонального підходу в реформуванні територіального устрою України // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 850. – С. 63-69. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1004920
   Правове письмо : навчально-методичні матеріали / [Стефанчук Р.О., Монастирський Д.А., Рогожа В.Г., Ватрас В.А.] ; Американська асоціація юристів / Ініціатива з верховенства права ; за ред. Р.О. Стефанчука. – Київ : [Юсип"юк В.Д.], 2009. – 230 с. – ISBN 978-966-97097-2-1
1004921
   Правове письмо : навч. посібник / [Стефанчук Р.О., Монастирський Д.А., Рогожа В.Г., Ватрас В.А.] ; за ред. Р.О. Стефанчука ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : Правова єдність ; Алерта ; ЦУЛ, 2011. – 147, [1] с. – ISBN 978-611-01-0221-6
1004922
  Левицький В. Правове письмо в документах щодо міжнародного співробітництва під час кримінального провадження: проблеми власних назв // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – С. 280-281
1004923
  Куйовда А. Правове питання біженців у рамках країн СНД // Тези наукових студентських доповідей з актуальних проблем міжнародного права на науковій конференції студентів, аспірантів, молодих вчених "Шевченківська весна 2013" : cпец. випуск Київ. студент. журн. міжнар. права Jus Gentium / "Шевченківська весна 2013", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 81-83
1004924
  Закорецька Г. Правове питання раціоналізаторської діяльності: проблемні питання // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2004. – № 12. – С. 82-86. – ISSN 0132-1331
1004925
  Гарасимів Т.З. Правове пізнання: антропологічний дискурс / Т.З. Гарасимів, Т.І. Іванишин // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 850. – С. 156-161. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1004926
  Лапа С. Правове поле миротворців // Атлантична панорама / Міністерство оборони України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 40-41.
1004927
  Федяй Н.О. Правове поле стратегічного управління регіональним розвитком в Україні // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2012. – № 4. – С. 54-62 : рис. – Бібліогр.: 32 назв. – ISSN 1605-7988
1004928
  Москвич Л.М. Правове положення адвоката іноземної держави в Україні // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Севєродонецьк, 2017. – № 2 (78). – С. 123-127. – ISSN 2524-0323
1004929
  Плахіна І.В. Правове положення валютних бірж у системі юридичних осіб приватного права України // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 33. – С. 294-300. – ISSN 1563-3349
1004930
  Фролова Н.В. Правове положення договору емфітевзису за українським законодавством // Актуальні проблеми держави і права : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Одес. нац. юрид. акад." ; редкол.: С.В. Ківалов, В.М. Дрьомін, Ю.П. Аленін [та ін.]. – Одеса, 2014. – Вип. 74. – С. 223-227
1004931
  Стеценко М.П. Правове положення домініонів за Вестмінстерським статутом 1931 // Проблеми правознавства. – Київ, 1970. – Вип. 16
1004932
  Мазурок І.О. Правове положення ЗМІ на Підкарпатті у 1939-1944 рр // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 40. – С. 91-95. – ISSN 1563-3349
1004933
  Цірат Г.А. Правове положення іноземців у міжнародному цивільному процесі: досвід міжнародно-правової уніфікації // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2011. – № 9 (133). – С. 44-48
1004934
  Скомороха Л. Правове положення морально-етичного аспекту посади судді в Україні, інтеграція окремих міжнародних тенденцій // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Нац. акад. правових наук України ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 5. – С. 362-374. – ISSN 1026-9932
1004935
  Недошовенко О.О. Правове положення органів і тканин людини: доктрина і практика // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 2. – С. 393-397. – ISSN 2219-5521
1004936
  Кубієвич С.П. Правове положення організації з безпеки і співробітництва в Європі як суб"єкта міжнародного права // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 601-611. – ISSN 1563-3349
1004937
  Шеремет О. Правове положення повних товаритсв та товариств з додатковою відповідальністю // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 11. – С.17-20
1004938
  Галиця О. Правове положення працівника // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 5 (83). – С. 37-40
1004939
  Рябошапко Г.Х. Правове положення союзної республики / Г.Х. Рябошапко. – Ленинград, 1975. – 110 с.
1004940
  Пашков В.М. Правове положення суб"єктів господарювання в галузі охорони здоров"я // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 84. – С. 75-84. – ISSN 0201-7245
1004941
  Струтинська-Струк Правове поняття біобезпеки як складової екологічної безпеки: прблеми визначення // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2004. – С. 84-89. – Бібліогр.: на 46 пунктів. – (Правознавство ; Вип .212)
1004942
  Донець О.В. Правове поняття землі як національного багатства // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 82. – С. 73-78. – ISSN 0201-7245
1004943
  Гвоздик П.О. Правове поняття і зміст збереження біорізноманіття та принципи їх охорони // Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку : матеріали "круглого столу", Київ, 27 трав. 2016 р. : [зб. статей і тези наук. доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. екол., земел. та аграр. права ; за ред. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко. – Київ : Кондратьєв А.В., 2016. – С. 255-259. – ISBN 978-966-7957-18-6
1004944
  Кондратюк О.А. Правове прогнозування як засіб соціального управління // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 81-85. – ISSN 1563-3349
1004945
  Пилипишин С.С. Правове регуіювання розрахунків між фінансовими установами // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 456-461. – ISSN 1563-3349
1004946
  Дроб"язко В. Правове регулювання авторського права і суміжних прав у Європейському Союзі // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2009. – № 1 (45). – С. 3-14.
1004947
  Макаруха З. Правове регулювання актуальних проблем співробітництва України та ЄС у сфері свободи, безпеки та юстиції // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 6. – С. 135-141. – ISSN 0132-1331
1004948
  Дем"яненко Т. Правове регулювання бюджетних повноважень як категорії фінансової діяльності органів місцевого самоврядування України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 10 (166). – С. 203-207
1004949
  Монаєнко А.О. Правове регулювання видатків на освіту та науку : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.07 / Монаєнко А.О. ; Нац. ун-т держ. податк. служби України, Н.-д. ін-т фінансового права. – Ірпінь, 2009. – 525 л. – Бібліогр. : л. 478-525
1004950
  Кондратюк Л. Правове регулювання відносин між античними державами Східного Середземномор"я під час військових конфліктів // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 91-97. – (Серія юридична ; Вип. 50). – ISSN 0136-8168
1004951
  Влялько І.В. Правове регулювання державних закупівель в ЄС : автореф. дис. ...канд. юрид. наук : 12.00.11 / Влялько І. В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 21с. – Бібліогр. : 7 назв
1004952
  Влялько І.В. Правове регулювання державних закупівель в ЄС : Дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.11 - міжнародне право / Влялько І.В. ; КНУТШ, Ін-т міжнародних відносин. – Київ, 2009. – 219л. – Бібліогр. : л.199-219
1004953
  Зайцева Н.А. Правове регулювання державного кредиту в Україні : Дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.07 - адміністративне право і процес ; фінансове право ; інформаційне право / Зайцева Н.А. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – 207л. – Бібліогр. :л.189-207
1004954
  Зайцева Н.А. Правове регулювання державного кредиту в Україні : автореф. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Зайцева Н.А. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 16 с. – Бібліогр.: 5 назв
1004955
  Лаврищев В. Правове регулювання діяльності органів досудового розслідування ОВС // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 3 (93). – С. 88-94.
1004956
  Грін О.О. Правове регулювання діяльності спеціального суду Закарпатської України (1944-1945 рр) // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 148-151. – ISSN 1563-3349
1004957
  Стахєєва Г.О. Правове регулювання економічної концентрації в ЄС в світлі останніх законодавчих змін // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 128-137
1004958
   Правове регулювання електронної комерції / Тимченко Л.Д. [ та ін.] ; за ред. Л.Д. Тимченка ; Держ. подат. адміністрація України ; Нац. ун-т держ. подат. служби України ; Наук.-дослід. ін-т фінансового права. – Ірпінь, 2008. – 236 с. – ISBN 978-966-337-122-1
1004959
  Краснова Ю.А. Правове регулювання забезпечення екологічної безпеки в галузі авіації : автореф. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Краснова Ю.А. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
1004960
  Дубчак Л.С. Правове регулювання забезпечення позову в цивільному процесі // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2009. – № 4 (45). – С. 167-173
1004961
  Сушик О. Правове регулювання забезпечення радіаційної безпеки в Україні // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 7 (79). – С. 86-94.
1004962
  Духовна О. Правове регулювання запозичень до місцевих бюджетів у Сполучених Штатах Америки та країнах Західної Європи // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 10 (166). – С. 199-203
1004963
  Пилипишин С.С. Правове регулювання зарахування зустрічних однорідних вимог як форми безготівкових розрахунків // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 389-392. – ISSN 1563-3349
1004964
  Бредіхіна В.Л. Правове регулювання здійснення інвестиційних екологічних проектів в Україні // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 97. – С. 118-127. – ISSN 0201-7245
1004965
  Гавриленко О.А. Правове регулювання зобов"язальних відносин в античних Афінах і державах Північного Причорномор"я: спільне та особливе // Порівняльно-правові дослідження : українсько-грецький міжнародний науковий юридичний журнал, 2008. – № 2 : Глобалізація і право.Інтернаціоналізація і фрагментація у правовому розвитку. – С. 227-234.
1004966
  Фещук В. Правове регулювання інвестування у сфері накопичувального пенсійного страхування // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 6 (78). – С. 55-57.
1004967
  Рибачок В.А. Правове регулювання іпотечних правовідносин та роль нотаріуса у їх оформлені в радянському праві під час першої кодифікації цивільного права // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 179-183
1004968
  Бойко Н. Правове регулювання клонування // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 4 (82). – С. 31-42.
1004969
  Алла Гелич Правове регулювання контролю за безпекою цивільної авіації // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 3 (159). – С. 7-9.
1004970
  Повар П.О. Правове регулювання ліквідації підприємств в Україні : дис. ... канд. юрид. наук: спец. 12.00.04 - господар. право, господар.-процес. право / Повар П.О.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 229 л. + Додатки : л. 219-229. – Бібліогр.: л. 191-218
1004971
  Бакуменко М. Правове регулювання медичних оглядів в Україні // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 237-242. – ISSN 0132-1331
1004972
  Занфірова Т.А. Правове регулювання медичної діяльності в Україні: генезис і тенденції розвитку // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 22-32. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
1004973
  Старостенко Д.М. Правове регулювання межування земель в Україні : Дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.06 - земельне право ; аграрне право ; екологічне право ; природоресурсне право / Старостенко Д.М. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 249л. + Додатки : л.221-249. – Бібліогр. : л.187-220
1004974
  Покатєва П.С. Правове регулювання надання будівельних послуг // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 125-129. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401
1004975
  Мельник О. Правове регулювання ненавігаційного використання транскордонних водних ресурсів: європейські стандарти та договірна практика України // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 6 (78). – С. 137-142.
1004976
  Тополь Ю.О. Правове регулювання оподаткування кредитних спілок / Ю.О. Тополь, В.П. Новак // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 3 (27). – С. 220-225. – (Право. Економіка. Управління)
1004977
  Берназюк І.М. Правове регулювання опозиційної діяльності в Україні: постановка проблеми // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 44. – С. 212-217. – ISSN 1563-3349
1004978
  Подковенко Т.О. Правове регулювання організації та діяльності Збройних Сил у період гетьманату Павла Скоропадського // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 142-147. – ISSN 1563-3349
1004979
  Оверковська Тетяна Правове регулювання охорони земель від забруднення та псування // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 6 (90). – С. 57-62
1004980
  Капіца Ю. Правове регулювання передачі технологій в Європейському Союзі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 63-66. – (Міжнародні відносини ; Вип. 37). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто правове регулювання передачі технологій в Європейському Союзі. Наведені напрямки адаптації законодавства України до законодавства ЄС у зазначеній сфері. The legal regulation of technology transfer in the European Union is analysed. The main ...
1004981
  Жернаков М.В. Правове регулювання представництва у сфері оподаткування : Дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.07 - теорія управління ; адміністративне право і процес ; фінансове право ; інформаційне право / Жернаков М.В. ; Науково-дослідний ін-т фінансового права. – Київ, 2009. – 191л. – Бібліогр.: л.174-191
1004982
  Жернаков М.В. Правове регулювання представництва у сфері оподаткування : автореф. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Жернаков М.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 16 с. – Бібліогр.: 31 назва
1004983
  Кірмач А.В. Правове регулювання проходження державної служби: європейський досвід та його впровадження в Україні : автореф. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Кірмач А.В. ; НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр. : 10 назв.
1004984
  Зискінд І. Правове регулювання процедури ліцензування страховиків // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2007. – № 1. – C. 80-90. – ISSN 1814-3385
1004985
  Працовнік Т.Р. Правове регулювання реалізації спеціальних функцій Європейського Центрального Банку // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 449-456. – ISSN 1563-3349
1004986
  Яцейко З. Правове регулювання розвитку системи вищої освіти у рамках Європейського Союзу // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2006. – С. 64-72. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 17)
1004987
  Провізіон Т. Правове регулювання спеціальних правових режимів в Україні // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 2 (80). – С. 89-91.
1004988
  Костюченко Я.М. Правове регулювання співробітництва України і Європейського Союзу : автореф. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Костюченко Я.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 18 с. – Бібліогр.: 5 назв.
1004989
  Зеліско А.В. Правове регулювання статусу споживчих товариств: послідовність чи хаотичність? // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 315-320. – ISSN 1563-3349
1004990
  Магера А. Правове регулювання та основні аспекти організації і проведення виборів Президента України 17 січня 2010 року / А. Магера, Ю. Мазур // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2010. – № 1 (18). – С. 26-39
1004991
  Сальман І.Ю. Правове регулювання та управління регуляторною діяльністю // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 91-93. – (Право ; № 4). – ISSN 1813-338Х
1004992
  Сопронюк І. Правове регулювання тривалості кримінального процесу у часі як основи принципу процесуальної економії // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 367-377. – (Серія юридична ; Вип. 50). – ISSN 0136-8168
1004993
  Кожевникова В. Правове регулювання укладення шлюбів громадянами України в дипломатичних та консульских установах України за кордоном // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 6 (96). – С. 108-114.
1004994
  Попович Ю.І. Правове регулювання формування безпечної поведінки серед працівників органів внутрішніх справ України // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 44. – С. 559-565. – ISSN 1563-3349
1004995
  Онупрієнко А. Правове регулювання функціонування місцевої влади: світовий і вітчизняний досвід // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2010. – № 1 (60). – С. 90-100. – ISSN 1993-0909
1004996
  Левченко Ю.О. Правове регулювання функціонування нафтогазового комплексу України // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 1 (68). – С. 79-85
1004997
  Сіряченко І. Правове регулювання цільового використання земель морського транспорту в межах населених пунктів // Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2010. – № 5. – С. 11-17
1004998
  Сікач В. Правове регулювання шлюбу у мусульманській правовій сім"ї // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 2 (80). – С. 33-38.
1004999
  Нікольська Т.В. Правове регулювання щодо торгівельних марок за міжнародними правовими актами // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2009. – № 4. – С. 257-261.
1005000
  Левченко В.О. Правове регулювання ювенальної юстиції в Україні // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 2 (69). – С.
<< На початок(–10)1001100210031004100510061007100810091010(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,