Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)921922923924925926927928929930(+10)В кінець >>
929001
  Юсин А.А. "Обув железом острым ноги". / А.А. Юсин. – М,, 1985. – 144с.
929002
  Наєнко М. "Обуха батогом..." // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2015. – 23 квітня (№ 17). – С. 6


  "... У крадіїв усіх часів і народів животіли завжди наука, педагогіка і творчість. Отже, вирішили сучасні капіталісти-керманичі, час залазити якнайглибше в гаманці саме до них. Не оминути б (подумали всі три кути влади) і тих, хто опинився ще на ...
929003
  Иванова А.Я. "Обучающий эксперимент" как принцип оценки умственного развития детей : Автореф... канд. психол.наук: 731 / Иванова А.Я.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Фак. психологии. – М., 1969. – 19л.
929004
  Соколова А.С. "Обучение для карьеры" в дополнительном профессиональном образовании преподавателей высшей школы / А.С. Соколова, А.В. Коржуев // Инновации в образовании / Современная гуманитарная академия. – Москва, 2013. – № 12,декабрь. – С. 58-63. – ISSN 1609-4646


  В статье представлено «обучение для карьеры» преподавателей высшей школы в секторе дополнительного профессионального образования, реализующееся в авторской модели карьерообразующего обучения, в которой выделяются компоненты и ряд информационных блоков. ...
929005
   "Обшуки в Івана Франка, студента-русина..." / переклад з польської: Михайло Падура // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 27-28 серпня (№ 115/116). – С. 13


  Про донесення львівської поліції до Галицького намісництва, знайдене в архіві Іваном Карпинцем.
929006
   Обследование бюджетов времени жителей города и села. – Новосибирск, 1981. – 158с.
929007
  Олейников Е.С. Обследование передвижений населения при проектировании городского транспорта (на опыте гор. УССР, и МССР) : Автореф. дис. ... канд .техн. наук / Олейников Е.С. ; КИСИ. – Киев, 1969. – 20 с.
929008
  Ананьева С.П. Обследование семейных бюджетов в социалистических странах. (По материалам стран - членов Совета Экон. Взаимопомощи) : Автореф... кандидата экон.наук: / Ананьева С.П.; Моск. экон.-стат. ин-т. – Москва, 1965. – 16л.
929009
  Жутовский М.Л. Обследование семейных бюджетов в США (критика порочной методологии обследований доходов и разходов населения в США) : Автореф... канд. экон.наук: / Жутовский М. Л.; МВО, Моск. экон.-статист. ин-т. – Москва, 1951. – 22 с.
929010
  Вахненко Т. Обслуговування внутрішнього державного боргу та інструменти грошово-кредитного регулювання у 2001 році : запрошуємо до дискусії // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2000. – № 5. – С. 60-61 : Табл. – Бібліогр.: 1 назва
929011
  Мордвінцев В.М. Обслуговування дипломатичних кортежів селянами київських монастирів у XVIII ст. // Україна дипломатична : науковий щорічник / Дипломатична академія при Мін. закорд. справ України. – Київ, 2005. – Вип. 6 : за 2005 рік. – С. 346-351. – ISBN 966-7522-07-5
929012
  Огневий О.В. Обслуговування ЕОМ за допомогою використання комп"ютерних мереж передачі даних / О.В. Огневий, А.М. Огнева // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ : ВІКНУ, 2011. – Вип. № 33


  Розглядаються питання підвищення ефективності обслуговування ЕОМ за рахунок автоматизації пошуку несправностей та автоматичного контролю функціонування ЕОМ. Запропоновано два алгоритми дистанційного обслуговування ЕОМ користувача. Рассматриваются ...
929013
  Сідорова С.О. Обслуговування комерційними банками міжнародних зв"язків суб"єктів зовнішньоекономічної діяльності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 214-216. – (Економіка ; вип. 55/57)


  Розглянуто проблеми і перспективи розвитку зовнішньоекономічних операцій, що здійснюють комерційні банки України.
929014
  Романуха З. Обслуговування користувачів з інвалідністю в Рівненській ОУНБ // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, Т. Богуш, В. Загуменна [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (84). – С. 12-14


  Публічна бібліотека – одне з тих місць, де допомагають людям з інвалідністю в соціальному становленні й адаптації, надають різнобічну інформацію про їх права і свободи, забезпечують їх інформаційне обслуговування та доступ до світу знань. У цьому ...
929015
  Закусило О.К. Обслуговування найменшої та найбільшої вимоги в одноканальній системі з вибиванням / О.К. Закусило, С.І. Доценко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 171-176. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 5-7707-0318-0


  Розглянута одноканальна система масового обслуговування без місць в черзі з вибиванням найменшої та найбільшої вимоги.
929016
  Бочуля Т. Обслуговування облікової інформації: архіви, база даних, системи великих обсягів даних (Big data) / Т. Бочуля, К. Безверхий // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2014. – № 8. – С. 29-37 : рис. – Бібліогр.: 19 назв
929017
  Вертій Ж.С. Обслуговування читачів в бібліотеках для дітей: розвиток інноваційних форм : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.03 / Вертій Ж.С.; Вергій Жанна Сергіївна ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 16 назв
929018
  Кулікова С.А. Обслуговування читачів в університетській бібліотеці на сучасному рівні: досвід рботи НТБ НТУ "ХПІ" // Система обслуговування користувачів у вузівській бібліотеці : матеріали Всеукр. наук. ювіл. конф. (Дніпропетровськ, 1-3 жовт. 2009 р.) / М-во освіти і науки України, Нац. гірничий ун-т, Наук.-техн. б-ка ; [редкол.: О.Н. Нефедова, Є.Д. Прудченко, В.Г. Римар]. – Дніпропетровськ : НГУ, 2009. – С. 23-27. – ISBN 978-966-350-187-1
929019
   Обслуживание архивов данных в MS-DOS. – Минск, 1990. – 51с.
929020
  Соколовская Т.Б. Обслуживание виртуальных пользователей библиотеки университета // Короленківські читання 2016 "Бібліотеки, архіви, музеї: інтеграція до світового наукового та історико-культурного простору" : матеріали XIX Міжнар. наук.-практ. конференції, м. Харків, 12 жовт. 2016 р. : у 2 ч. / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія), ВГО "Укр. бібл. асоц."; [уклад.: О.П. Куніч ; редкол.: В.Д. Ракитянська (голова) та ін. ; наук. ред. Л.В. Глазунова]. – Харків : [б. в.], 2017. – Ч. 1. – С. 163-168


  Розглядається завдання бібліотеки університету у зв"язку з проблемами розвитку інформаційного суспільства. Наводяться приклади роботи сайта Наукової бібліотеки Харківського національного технічного університету сільського господарства.
929021
  Фергусон Дж др. Обслуживание микропроцессорных систем / Дж др. Фергусон. – Москва : Мир, 1989. – 335с.
929022
  Бергер А.Я. Обслуживание моторов / А.Я. Бергер. – Изд. 4-е, испр. и доп. – Москва-Ленинград, 1932. – 79 с.
929023
  Чаднова И.В. Обслуживание мультикультурных сообществ - важная составляющая менеджмента библиотеки // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская государственная библиотека. – Москва, 2008. – № 4. – С. 28-31. – ISSN 0869-608Х
929024
  Рыбак Х.А. Обслуживание релейной защиты, электроавтоматики и вторичных цепей подстанций / Х.А. Рыбак. – Москва : Энергия, 1976. – 104с. – (Б-ка электромонтера ; Вып.435)
929025
  Рыбак Х.А. Обслуживание релейной защиты, электроавтоматики и вторичных цепей электростанций и подстанций / Х.А. Рыбак. – 2-е изд., перераб. и доп. – Ленинград : Энергоатомиздат, 1984. – 104с. – (Б-ка электромонтера ; Вып.566)
929026
  Устинов П.И. Обслуживание стационарных свинцово-кислотных аккумуляторов / П.И. Устинов. – изд. 3-е, перераб. и доп. – Москва : Энергия, 1974. – 120 с.
929027
   Обслуживание читателей в отделах технической и патентой литературы универсальных научных библиотек. – М., 1974. – 29с.
929028
  Кужелькова Е.И. Обслуживание читателей вне библиотеки. / Е.И. Кужелькова. – М., 1954. – 52с.
929029
   Обслуживание читателей иностранной литературой в Ставропольской краевой библиотеке. – М., 1973. – 41с.
929030
  Сукиасян Э.Р. Обслуживание читателей по каталогам: вчера и сегодня // Научные и технические библиотеки : ежемесячный научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / М-во образования и науки РФ ; Гос. публичная научно-технич. б-ка России. – Москва, 2016. – № 6. – C. 113-117. – ISSN 0130-9765


  Рассмотрены традиции обслуживания читателей с использованием каталогов одной библиотеки. Отмечено: если читателю нужен конкретный (известный ему) источник "здесь и сейчас", лучше сразу же обращаться к фонду. Акцентировано внимание на том, что для ...
929031
  Иванова А.И. Обслуживают себя сами / А.И. Иванова, В.Я. Корчагина. – Москва, 1962. – 75 с.
929032
   Обслуживающие программы. – Москва, 1965. – 60 с.
929033
  Гу Цзы-фа Обслуживающие системы с диспетчером : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Гу Цзы-фа; Матем. ин-т им. В.А.Стеклова Акад. наук СССР. – М., 1963. – 5л.
929034
  Розенберг А.Г. Обслуживающий труд / А.Г. Розенберг, Н.Н. Якименко, К.А. Аблякимов. – Ташкент : Укитувчи, 1976. – 127 с.
929035
  Лабзина А.Я. и др. Обслуживающий труд / А.Я. и др. Лабзина. – Москва, 1977. – 144 с.
929036
  Лабзина А.Я. и др. Обслуживающий труд / А.Я. и др. Лабзина. – Москва, 1978. – 160 с.
929037
  Лабзина А.Я. и др. Обслуживающий труд / А.Я. и др. Лабзина. – 2-е изд. – Москва, 1979. – 143 с.
929038
  Лабзина А.Я. и др. Обслуживающий труд / А.Я. и др. Лабзина. – 2-е изд. – Москва, 1980. – 159с.
929039
  Лабзина А.Я. Обслуживающий труд / А.Я. Лабзина, Е.В. Васильченко. – Москва, 1981. – 159 с.
929040
  Столярова С.И. Обслуживающий труд / С.И. Столярова, Л.В. Домненкова. – Москва : Просвещение, 1985. – 224 с.
929041
  Луткова Л.В. Обслуживающий труд. / Л.В. Луткова. – Киев, 1975. – 176с.
929042
  Чернова А.Д. и др. Обслуживающий труд. 7-8 кл. / А.Д. и др. Чернова. – Минск, 1977. – 240с.
929043
  Образцова Д.Н. Обслуживающий труд. Учеб. пособие для 5-6 кл. / Д.Н. Образцова, М.И. Рыжечкина. – Минск, 1972. – 246с.
929044
  Гурбанська С.О. Обставина як поширювач компонентного складу стійких висловлювань в англійських та українських художніх текстах // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2008. – Вип. 20. – С. 64-69
929045
  Аніщук В.В. Обставина, що виключає злочинність діяння: поняття та юридична природа // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 48. – С. 493-498. – ISSN 1563-3349
929046
  Загнітко К. Обставини арешту та заслання Бориса Кудрика (на матеріалах архіву СБУ) / К. Загнітко, Т. Тесля // Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка / Львівська національна музична академія ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2019. – Вип. 45 : Музикознавчий універсум. – С. 102-113. – ISSN 2310-0583
929047
  Ільницький В. Обставини втечі підпільників ОУН з-під варти у Карпатському краї (1945-1954) // Питання історії України : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; редкол.: Баженов Л.В., Ботушанський В.М., Гальчак Б. [та ін.]. – Чернівці, 2016. – Т. 18 : На пошану професора Василя Ботушанського. – С. 67-71
929048
  Чамахуд П. Обставини закриття Волинської духовної семінарії у 1964 р. / Священник Павло Чамахуд // Труди Київської Духовної Академії / Київська Духовна Академія. – Київ, 2017. – № 27. – С. 264-276
929049
  Сіромський Р.Б. Обставини імміґрації колишніх вояків дивізії Ваффен СС "Галичина" до Канади після Другої світової війни // Військово-науковий вісник / М-во оборони України ; Нац. акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного. – Львів, 2016. – Вип. 26. – С. 200-213. – ISSN 2313-5603
929050
  Юодіс Д. Обставини об"єднання литовських антирадянських партизанів у 1946-1949 роках // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2019


  У 2019 рр. настає сімдесята річниця створення Союзу боротьби за свободу Литви (LLKS) (лит. Lietuvos Laisves Kovos Sajudi). У лютому 1949 р. було створено цю підпільну організацію, що об"єднувала тих людей, які вели антирадянську боротьбу в Литві. На ...
929051
  Виноградов Г.М. Обставини оприлюднення в 60-х рр. XX ст. концепції походження та авторства "Слова о полку Ігоревім" О.О. Зиміна // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2007. – № 6. – С. 112-118. – (Історія та археологія ; Вип. 15)
929052
  Петрушко Л.А. Обставини печалі та плачу в тексті Києво-Печерського Патерика // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 98 (№ 7). – С. 194-197. – ISSN 2076-1554
929053
  Городня Н.Д. Обставини розв"язання Першої світової війни очима сучасників // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 4-7. – (Історія ; Вип. 77/79). – ISSN 1728-3817


  На основі мемуарів та газетних публікацій сучасників подій розглянуті питання, пов"язані з розв"язанням Першої світової війни. The article deals with analysis of issues, connected with the beginning of the First World War on basis of memoirs and ...
929054
  Світличний О.О. Обставини, що визначають суспільну небезпеку розбещення неповнолітніх (ст. 149 КК України) // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. С.Г. Стеценко. – Київ, 2017. – № 2 (26). – С. 138-146. – ISSN 2306-9082
929055
  Денісова Г.В. Обставини, що викликають сумнів в об"єктивності судді, як підстава для його відводу в кримінальному процесі України // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 35. – С. 531-537. – ISSN 1563-3349
929056
  Ященко А.М. Обставини, що виключають застосування кримінальної відповідальності та інших заходів кримінально-правового характеру // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України ; редкол.: О.М. Бандурка, О.М. Литвинов, А.В. Байлов [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1 (15). – С. 178-187. – ISSN 2304-4556
929057
  Діденко В.П. Обставини, що виключають злочинність діяння / В.П. Діденко. – Київ, 1993. – 40с.
929058
  Стрельцов Є.Л. Обставини, що виключають злочинність діяння при захисті від суспільно небезпечного посягання: напрямки удосконалення кримінально-правового регулювання : монографія / Є.Л. Стрельцов, Б.М. Орловський. – Одеса : Фенікс, 2014. – 385, [3] с. – Бібліогр.: с. 364-385. – ISBN 978-966-438-797-9


  В пр. №1696398 надпис: Шановні колеги! Направляємо свою монографію для використання у бібліотечному фонді.
929059
  Єгорова В. Обставини, що виключають злочинність діяння при проведенні дослідів над людиною // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2007. – № 4. – С. 231-240. – ISSN 1993-0909
929060
  Кваша О.О. Обставини, що виключають злочинність діяння, у контексті конституційного права людини на самозахист // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 2. – C. 284-287. – ISSN 2219-5521
929061
  Ященко А. Обставини, що виключають можливість застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ, 2016. – № 12 (250). – С. 227-232. – ISSN 2307-8049
929062
  Стрельник О.Л. Обставини, що виключають юридичну відповідальність : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Стрельник О.Л. ; Донецьк. юрид. ін-т Луганського держ. у-ту внутр. справ МВС України ім. Е.О. Дідоренка. – Донецьк, 2010. – 204л. + Додаток : л.204. – Бібліогр. : л. 180-203
929063
  Стрельник О.Л. Обставини, що виключають юридичну відповідальність : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Стрельник О.Л. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр. : 12 назв
929064
  Стельмащук О.В. Обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, як підстава початку досудового розслідування // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2017. – № 3, березень. – С. 35-41. – ISSN 2312-1831
929065
  Пономаренко Є. Обставини, що обтяжують кримінальну відповідальність за згвалтування // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 7. – С. 82-87. – ISSN 0132-1331
929066
  Савкіна Т.В. Обставини, що підлягають встановленню з метою призначення судово-психологічної експертизи емоційних станів / Т.В. Савкіна, Т.Г. Харіна // Актуальні питання судової експертизи і криміналістики : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 150-річчю з дня народження Засл. проф. М.С. Бокаріуса (Харків, 18-19 квіть. 2019 р.) / М-во юстиції України, Харків. НДІ суд. експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса ; [редкол.: О.М. Клюєв (голова), О.П. Угровецький, Е.Б. Сімакова-Єфремян та ін.]. – Харків : ХНІДСЕ, 2019. – С. 437-439
929067
  Борусовський М. Обставини, що підлягають встановленню під час розслідування зловживання владою або службовим становищем суддею під час здійснення правосуддя // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (299). – С. 249-253. – ISSN 2663-5313
929068
   Обставини, що підлягають встановленню при розслідуванні розкрадань державного майна / В.Г. Гончаренко, В.П. Колонюк, Ж.Х. Козиходжаєв, А.А. Салах // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 115-119. – (Юридичні науки ; Вип. 32)


  У статті розглядається система обставин, які підлягають встановленню по справам про розкрадання державного майна, яка оцінюється як неодмінний елемент криміналістичної характеристики злочину в його взаємозв"язку з кримінально-правовою кваліфікацією ...
929069
  Попов Б. Обставини, що підлягають встановленню та типові слідчі ситуації у справах про фальшивомонетництво // Правничий часопис Донецького університету : Науковий журнал / Донецький національний університет. – Донецьк, 2006. – № 1(15). – С. 38-44.
929070
  Гошовська Ю.В. Обставини, що підлягають встановленню у кримінальному провадженні щодо неповнолітніх // Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ ; Ін-т законодавства Верховної Ради України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 5 (32). – С. 141-150. – ISSN 2310-6166
929071
  Антонюк О.І. Обставини, що підлягають встановленню у справах щодо захисту права власності Європейським судом з прав людини // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2015. – Вип. 3 (55). – С. 23-31. – ISSN 2078-9165
929072
  Коваленко А.В. Обставини, що підлягають з"ясуванню під час розслідування посягань на життя та здоров"я журналістів // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2016. – № 1 (60). – С. 103-108. – ISSN 1727-1584
929073
  Давиденко Валерій Обставини, що підлягають з"ясуванню, та особливості порушення кримінальних справ // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 3 (105). – С. 68-74.
929074
  Давиденко В. Обставини, що підлягають з"ясуванню, та особливості порушення кримінальних справ про хабарництво // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 9 (99). – С. 53-59
929075
  Шур Б.В. Обставини, що підлягають з"ясуванню, як складова частина методики розслідування контрабанди // Митна справа : науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТОВ " Митна газета". – Львів, 2010. – № 3 (69). – С. 43-47
929076
  Попелюшко В.О. Обставини, що пом"якшують кримінальну відповідальність та покарання як предмет захисту // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 3-8.
929077
  Ольховенко С.І. Обставини, які встановлюються при розслідуванні залишення в небезпеці потерпілого внаслідок // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 176-180. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
929078
  Скригонюк М.І. Обставини, які необхідно встановити при розслідуванні масових заворушень // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 90-92. – (Юридичні науки ; Вип. 65/66). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються питання головних і додаткових обставин, що підлягають доказуванню в кримінальній справі про масові заворушення. The article is devoted to the questions of the main and editional circumstances which must be a proved in criminal case about ...
929079
  Іванюк Т.І. Обставини, які пом`якшують покарання, за кримінальним правом України : Дис. ... канд. юрид. наук. Спец.12.00.08 - кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право / Іванюк Т.І.; Львівський Державний Університет Внутрішніх Справ. – Львів, 2006. – 205л. – Бібліогр.: л. 173-205
929080
  Іванюк Т.І. Обставини, які пом`якшують покарання, за кримінальним правом України : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Іванюк Т.І.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 15с. – Бібліогр.: 10 назв
929081
  Кастарнов Д.Б. Обставини, які характеризують особу обвинуваченого, у кримінальному процесуальному законодавстві зарубіжних країн // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науковий журнал / Національна академія внутрішніх справ України. – Київ, 2015. – № 4 (97). – С. 300-313. – ISSN 2410-3594
929082
  Руденко Людмила Миколаївна Обставинна детермінація в структурі тексту : Дис... докт. філол.наук: 10.02.01 / Руденко Людмила Миколаївна; КГУ. – К, 1996. – 435л. – Бібліогр.:л.377-403
929083
  Руденко Л.М. Обставинна детермінація в структурі тексту (семантико-синтаксичний і стилістичний аспекти) : Автореф... доктор філолог.наук: 10.02.01 / Руденко Л.М.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1996. – 52л.
929084
  Матвійчук В. Обстановка вчинення злочинів проти довкілля за Кримінальними кодеусами 1960-та 2001 років: деякі дискусійні питання // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2007. – № 5. – С. 81-84.
929085
  Комісарчук Р. Обстановка вчинення злочину як окремий елемент криміналістичної характеристики злочинів у сфері приватизації державного і комунального майна // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 11. – С. 63-71.
929086
  Готвянська М.А. Обстановка вчинення злочину, пов"язаного з утягненням неповнолітніх у злочинну діяльність (окремий аспект) // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Севєродонецьк, 2016. – № 4 (76). – С. 177-183. – ISSN 2524-0323
929087
  Шевчук В.М. Обстановка вчинення контрабанди як структурний елемент криміналістичної характеристики // Митна справа : Науково-аналітичний ж-л з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2002. – № 5. – С.20-27
929088
  Неділько Я. Обстановка та "слідова картина" як елементи криміналістичної характеристики кіберзлочинів // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Вавженчук С.Я., Васильєва В.А., Коструба А.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 7 (293). – С. 359-364. – ISSN 2663-5313
929089
  Старосельцев В.С. Обстановки накопления углеродистых пород кембрия Сибирской платформы / В.С. Старосельцев, Б.Б. Шишкин // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2014. – Т. 55, № 5/6. – С. 787-796 : рис. – Библиогр.: с. 796. – ISSN 0016-7886
929090
   Обстановки осадконакопления и их эволюция. – Москва : Наука, 1984. – 253с.
929091
   Обстановки осадконакопления и фации : В 2-х тт. – Москва : Мир
Т. 1. – 1990. – 351с.
929092
   Обстановки осадконакопления и фации : В 2-х тт. – Москва : Мир
Т. 2. – 1990. – 381с.
929093
  Рейнек Г.-Э. Обстановки терригенного осадконакопления : (с рассмотрениемтерригенных кластических осадков) / Г.-Э. Рейнек, И.Б. Сингх. – 2-е изд., испр. – Москва : Недра, 1981. – 439с.
929094
  Компанець Т.А. Обстеження гербери на вірусоносійство за допомогою імуноферментного аналізу / Т.А. Компанець, Н.А. Сенчугова, А.Л. Бойко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 50-51. – (Біологія ; Вип. 31)


  Проведено обстеження виробничих дільниць гербери КСП "Троянда" (м. Київ) на вірусоносійство. Описано різноманітні симптоми ураження рослин. За допомогою імуноферментного аналізу підтверджено вірусну природу різних симптомів на уражених рослинах гербери.
929095
  Науменкова С. Обстеження збалансованості попиту та пропозиції на кредитному ринку: досвід центральних банків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 51-57. – (Економіка ; вип. 10 (163)). – ISSN 1728-3817


  У статті розкрито підходи центральних банків до обстеження умов банківського кредитування для оцінки впливу нецінових факторів на збалансованість кредитного ринку. Обґрунтовано висновок про необхідність моніторингу кредитного ринку України та ...
929096
   Обстеження інноваційно активних малих і середніх підприємств м. Києва / О.І. Жилінська, О.В. Комашко, В.А. Кравченко, М.Ю. Поворозник // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2008. – Вип. 16. – С. 106-116


  Представлено результати обстеження якісних характеристик інноваційної діяльності малих і середніх підприємств Києва та обробки первинної інформації використанням методів непараметричної статистики.
929097
  Воскобійник Є.П. Обстеження існуючих промислових об"єктів з метою їх реконструкції під торговельно-офісні будівлі // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 139. – С. 178-182 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
929098
  Удалова Л.Д. Обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи // Актуальні проблеми удосконалення кримінального процесуального законодавства : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. до 70-річчя д. ю. н., проф. Юрія Павловича Аленіна, м. Одеса, 21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Рада молодих вчених, Каф. кримін. процесу ; [уклад.: В.А. Завтур ; за ред. Г.О. Ульянової, І.В. Гловюк]. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 208-210. – ISBN 978-966-419-300-6
929099
  Волосатих Л.М. Обстеження та консервація раритетних документів Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського для забезпечення їх збереження // Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 6-8 жовт. 2015 р.) : в 2 ч. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів академій наук - членів МААН ; [редкол.: В.І. Попик та ін.]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2015. – Ч. 2. – С. 218-221. – ISBN 978-966-02-7337-5
929100
  Шебанін В.С. Обстеження технічного стану будівель та споруд агропромислового комплексу / В.С. Шебанін, В.Г. Богза // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2015. – Вип. 2 (85), т. 1, ч. 2 : Сільськогосподарські науки. Технічні науки. – С. 163-168 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2313-092X
929101
  Пугачова М.В. Обстеження фінансової сфери - джерело статистичної інформації : фінансовий механізм / М.В. Пугачова, М.І. Фрасинюк // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 3. – С. 22-26
929102
  Орленко М.І. Обстеження, консервація і реставрація поверхні каменю в обличкуванні пам"яток архітектури // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 139. – С. 209-213 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
929103
  Дубей Ж. Обстоюючи майнові та житлові права дітей - сиріт // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 4. – С.112-116
929104
   Обстоятельное описание о происхождении и содержании всего манджурского народа и войска, в осьми знаменах состоящего. – 426, 339 с.
929105
  Калайдович К. и Строев П. Обстоятельное описание славяно-российских рукописей : Хранящихся в Москве в биб-ке тайного советника,сенатора,двора его императорского величества действительного каммергера и кавалера графа Ф.А.Толстова / Московская биб-ка Толстого. – Москва : Тип.С.Селивановского, 1825. – 811с. – Видання старою орфографією
929106
  Калайдович К. и Строев П. Обстоятельное описание славяно-российских рукописей : Хранящихся в Москве в биб-ке тайного советника,сенатора,двора его императорского величества действительного каммергера и кавалера графа Ф.А.Толстова / Московская биб-ка Толстого. – Москва : Тип.Селивановского, 1825. – 811с. – Видання старою орфографією
929107
  Строев П. Обстоятельное описание старопечатных книг славянских и российских : Обстоятельное описание старопеч.книг славян.и рос.,хранящихся в биб-ке тайного советника,сенатора,двора его императорского величества действительного каммергера и кавалера,графа Ф.А.Толстова. – Москва : Тип.С.Селивановского, 1829. – 592с. – Видання старою орфографією
929108
   Обстоятельнок описание происхождения и состояния маньджурскогонарода и войска в осьми знаменах состоящего. – С-Пб, 1784. – 364с.
929109
  Левина А.А. Обстоятельные придаточные предложения, вводимые соющами ""ad if" и "as though" : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Левина А.А. ; 1-й Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – Москва, 1964. – 18 с.
929110
  Кирпичников А. Обстоятельства зарождения // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2011. – № 4. – С. 73-75. – ISSN 0235-7089


  Исторические данные о 1150-летии российской государственности.
929111
  Шайтанов И. Обстоятельства и проблемы творческой биографии Шекспира (до 1594 года) // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2013. – № 2, март - апрель. – С. 72-109. – ISSN 0042-8795
929112
  Катоняц Сатеник Вартановна Обстоятельства места и времени в локально-временной детерминированности художественного текста (жанр рассказа) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Катоняц Сатеник Вартановна; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1983. – 21л.
929113
  Семигулова Д.С. Обстоятельства места и времени в современном узбекском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Семигулова Д.С. ; М-во высш.и сред. спец. образования УзССР, Самарк. гос. ун-т. – Ташкент, 1963. – 20 с.
929114
  Исаченко В.Л. Обстоятельства по договорам : опыт практического комментария русских гражданских законов. Комментарии на IV книгу I ч. X т. св. зак. / сост. В. Л. Исаченко, В. В. Исаченко. – Санкт-Петербург : Тип. М. Меркушева
Т. 1 : Общая часть. – 1914. – 728 с. – Алф. указ.: с. 717


  Содержание: Глава первая. О составлении и совершении договоров . - С .106-294 Кл.слова: Условия действительности договоров. Домашний порядок совершения договоров. Нотариусы. Виды форм договора. Соглашения исполнения обязательств. Процессуальная ...
929115
  Исаченко В.Л. Обстоятельства по договорам : опыт практического комментария русских гражданских законов. Комментарии на IV книгу I ч. X т. св. зак. / сост. В. Л. Исаченко, В. В. Исаченко. – Санкт-Петербург : Тип. М. Меркушева
Т. 2 : Часть особенная. Вып. I. : Поручительство, неустойка, залог недвижимых имений, заклад движимости, запродажа, наем имуществ, подряд и поставка, заем, ссуда и поклажа. – 1914. – 823 с. – Подробный указатель - с. 807


  Содержание: Раздел второй. О поручительстве . - С .14-312 Кл.слова: Виды поручительств. Договора. Неустойка. Залог недвижимых имуществ. О закладе движимых имуществ Раздел третий. Об обязательствах по договорам на имущества . - С .799-823 ...
929116
  Амирова А.Н. Обстоятельства причины и цели в современном узбекском литературном языке : Автореф... канд. филол.наук: / Амирова А.Н.; Самаркандский гос. ун-т. – Самарканд, 1967. – 20л.
929117
  Амирова А.Н. Обстоятельства причины и цели в современном узбекском литературном языке : Автореф... канд. филол.наук: / Амирова А.Н.; Самарк. гос. ун-т им. Алишера Навои. – Самарканд, 1967. – 20л.
929118
  Лукашук И.И. Обстоятельства, исключающие международную противоправность // Право и политика : Научный юридический журнал.Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва, 2002. – № 9. – С.90-110
929119
  Дурманов Н.Д. Обстоятельства, исключающие общественную опасность и противоправность деяния / Н.Д. Дурманов. – М., 1961. – 45с.
929120
  Баулин Ю.В. Обстоятельства, исключающие преступность деяния / Баулин Ю.В. – Киев : Основа, 1991. – 359, [1] с. – Библиогр.: с. 330-360
929121
  Слуцкий И.И. Обстоятельства, исключающие уголовную ответственность / И.И. Слуцкий. – Л., 1956. – 118с.
929122
  Лоди Наймул Обстоятельства, освобождающие государства от ответственности : Автореф... Канд.юрид.наук: 12.00.10 / Лоди Наймул Х.К.; МВ и ССО УССР.КГУ. – Киев, 1984. – 24л.
929123
  Дядкин Д.С. Обстоятельства, смягчающие наказание // Человек и закон : общенациональный правовой журнал / Мин. юстиции РФ и "Журнал "Человек и закон". – Москва, 2008. – № 8. – С. 78-83. – ISSN 0132-0831
929124
  Дядькин Д.С. Обстоятельства, смягчающие наказание // Человек и закон / Мин. юстиции РФ и "Журнал "Человек и закон". – Москва, 2008. – № 5. – С. 101-108. – ISSN 0132-0831
929125
  Ишенова Ж.С. Обстоятельства, смягчающие ответственность в действующем уголовном законодательстве Кыргызстана // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2007. – № 3. – С. 207-209. – ISSN 1684-2618
929126
  Трофимов Н.И. Обстоятельства, способствующие преступным посягательствам на духовное и физическое развитие несовершеннолетних, и меры их предупреждения / Н.И. Трофимов. – Иркутск, 1980. – 84с.
929127
  Едвабная М.С. Обстоятельственное придаточное предложение цели и сопосавление его с инфинитивом и инфнитивным комплексом с "for", выступающими в функции обстоятельства цели. : Автореф... Канд.филол.наук: / Едвабная М.С.; 1-й Моск.гос.педи.ин-т.иностр.яз. – М, 1960. – 19л.
929128
  Рощупкина Елена Александровна Обстоятельственные конструкции со значением следоствия в современном французском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.05 / Рощупкина Елена Александровна; Моск. гос. пед. ин-т иностранных языков. – Москва, 1979. – 24л.
929129
   Обстоятельственные отношения в русском языке в сопоставлении с английским = Аdverbial reletions in Russian and their English equivalents / В.С. Бельдюшкин, Н.В. Балкина, И. Гиббонс, Г.И. Ботвина, Т.М. Кормишаева; [авт.: В.С. Бельдюшкин и др. ; науч. ред. З.И. Сироткина ; зав. ред. Н.П. Спирина ; ред. С.Н. Власова]. – Москва : Русский язык, 1988. – 239, [1] c. – Парал. тит. л. на англ. языке. - Авторы указ. на обороте тит. л.
929130
   Обстоятельственные отношения в русском языке в сопоставлении с испанским. – М., 1985. – 230с.
929131
   Обстоятельственные отношения в русском языке в сопоставлении с французским : [учебное пособие для говорящих на французском языке]. – Москва : Русский язык, 1989. – 184 с. – Заглавн. обл. на франц. языке
929132
  Абзианидзе Л.С. Обстоятельственные придаточные предложения в ранних памятниках грузинской светской литературы. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.02 / Абзианидзе Л.С.; Тбил.гос. ун-т. – Тбилиси, 1978. – 25л.
929133
  Гарина Н.Н. Обстоятельственные синтаксические структуры, передающие количественные отношения. (На материале соврем. англ. яз.) : Автореф... канд. филол.наук: / Гарина Н.Н.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1967. – 20л.
929134
  Раннут Л. Обстоятельство времени в эстонском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: / Раннут Л.; Акад.наук Эстон.ССР.Ин-т языка и литературы. – Таллин, 1961. – 37л.
929135
  Хоанг Тик Кань Обстоятельство времени, выраженное существительным, в русском и вьетнамском языках : Автореф... канд. филологич.наук: 10.660 / Хоанг Тик Кань; Ленингр. гос. пед. ин-т. – Л., 1972. – 27л.
929136
  Никитин В.М. Обстоятельство как грамматическая категория в современном русском языке и его место в системе второстепенных членов предложения : Автореф. дис. ... докт. филол. наук / Никитин В.М. ; ЛГУ. – Ленинград, 1961. – 33 с.
929137
  Менькова В.В. Обстоятельство образа действия в современном английском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: / Менькова В.В.; Первый Ленинагр.гос.пед.ин-т.иностр.яз. – Ленинград, 1953. – 17 л.
929138
  Муминова М. Обстоятельство образа действия в современном узбекском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Муминова М.; Самарк. гос. ун-т им. Алишера Навои. – Самарканд, 1965. – 18л.
929139
  Лукина Н.Д. Обстоятельство причины, выраженное предложеной конструкцией, и предложное дополнение с причинным оттенком значения в современном английском языке (критерии для из разграничения) : Автореф... канд. филолог.наук: / Лукина Н.Д.; 1-й Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – Москва, 1964. – 35л.
929140
  Янко В. Обстріли в районі проведення антитерористичної операції: напрями їх фіксації та розслідування / В. Янко, І. Цюприк // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2016. – № 11. – С. 24-27
929141
  Ковалева Е. Обсудили,...подумали...или вновь к вопросам предварительного договора // Мала енциклопедія нотаріуса : Науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне підприємство "СТРАЙД". – Харків, 2005. – № 6. – С. 11-18
929142
  Бонди Е.А. Обсуждаем актуальные проблемы / Е.А. Бонди. – М, 1985. – 191с.
929143
   Обсуждаем законопроект " Об основах государственной политики" // Русский язык и литература в учебных заведениях : научно-методический журнал / Нац. пед. ун-т им. М. Драгоманова. – Киев, 2011. – № 5. – С. 2-18
929144
  Федорова Н.В. Обсуждаем проблемы образования: пособие по страноведению Великобритании : уч. пособие / Н.В. Федорова. – М., 1987. – 110с.
929145
  Сахаров Н.А. Обсуждаем проект документа «Основы государственной культурной политики» / Николай Анатольевич Сахаров, 2014. – С. 16-18


  Рассматривается проект документа «Основы государственной культурной политики», подготовленного на основании поручения Президента России. Представлен обзор содержания и структуры этого документа, фокусируется внимание на роли и месте библиотек в сфере ...
929146
  Кирсанова С.В. Обсуждаем прочитанное: Пособие по домаш. чтению на англ. яз. / С.В. Кирсанова. – Москва, 1991. – 126с.
929147
   Обсуждение книги "Русская философия: энциклопедия" / Лекторский Владислав Александрович, Маслин Михаил Александрович, Лесур Франсуаза, Скворцов Лев Владимирович, Котрелев Николай Всеволодович, Кантор Владимир Карлович // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 9. – С. 3-39. – ISSN 0042-8744
929148
  Стручков Н.А. Обсуждение пенитенциарных проблем на международном уровне: уч. пособие. / Н.А. Стручков. – Рязань, 1977. – 66с.
929149
  Нудненко Л.А. Обсуждение проблем народовластия и прав человека в Российской академии правосудия // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2012. – № 12. – С. 106-114. – ISSN 0132-0769
929150
  Лазарева Е. Обсуждение проблем новых социальных движений во Франции // Кризис буржуазной цивилизации и поиски "нового стиля жизни" : реферативный сборник / Акад. наук СССР, Ин-т науч. информации по общественным наукам ; отв. ред. Вольфсон Л.Ф. [и др.]. – Москва, 1985. – Вып. 4. – С. 37-45. – (Общественные движения и проблемы общественного сознания)
929151
  Борох О.Н. Обсуждение проблем политической экономии в Китае во время дискуссий 1957 г. // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – C. 88-95. – (Экономика ; Вып. 2). – ISSN 1026-356X
929152
  Задорожнюк И.Е. Обсуждение проблем практической психологии / И.Е. Задорожнюк, Т.Л. Худякова // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2008. – № 6. – С. 176-179. – ISSN 0042-8841
929153
  Диордиева А.А. Обсуждение проблем российских школьников-отличников // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2008. – № 3. – С. 170-173. – ISSN 0042-8841
929154
  Задорожнюк И.Е. Обсуждение социально-психологических проблем в сфере образования / И.Е. Задорожнюк, А.А. Калюжный // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2008. – № 1. – С. 180-182. – ISSN 0042-8841
929155
   Обсуждение энциклопедического словаря по этике (материалы "круглого стола") // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2002. – № 10. – С.3-28. – ISSN 0042-8744
929156
   Обсуждены итоги работы и очередные задачи Минобрнауки // Высшее образование сегодня. – Москва, 2008. – №3


  15 февраля коллегия Минобрнауки России рассмотрела итоги деятельности министерства за 2007 год и его задачи на 2008 год. Обсуждение проходило, можно сказать, в камерной обстановке - небольшом зале для совещаний.
929157
  Ткачівська М.Р. Обсценізм der Arsch і його потенціал в німецькомовних перекладах // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2016. – С. 331-334. – (Серія "Філологічна" ; вип. 62). – ISSN 2519-2558


  Розглядається обсценізм der Arsch та його українські відповідники. Дослідження фіксує його вживання при відтворенні евфемізмів, вульгаризмів, просторіччя, жаргонізмів, у тому числі молодіжного жаргону й арго. Аналіз демонструє використання обсценізму ...
929158
  Процик І. Обсценна лексика в соціолекті українських футбольних фанатів // Типологія та функції мовних одиниць : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – № 1 (5). – С. 151-164. – ISSN 2311-5165


  У статті розглянуто ненормативну лексику, що її зафіксовано в мовленні українських футбольних фанатів, а саме проаналізовано кількісно невелику групу обсценних слів, які функціюють у фанатському дискурсі, з’ясовано походження цих лексем, а також ...
929159
   Обсяг держзамовлення на фахівців зменшили // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 12 липня (№ 128). – С. 1
929160
  Самолюк В. Обсяг дієздатності особи та її законне представництво у кримінальному процесі // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2003. – С.530-538. – (Серія юридична ; Вип. 38)
929161
  Задорожна С.М. Обсяг застосування автономії волі за законодавством зарубіжних країн // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2007. – С. 58-62. – (Правознавство ; Вип. 375)
929162
  Щербатюк В. Обсяг змісту поняття концепт у сучасному науковому просторі // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2008. – С. 161-166. – (Філологія ; Вип. 10, Т. 2). – ISBN 9666-2917-01-2
929163
   Обсяг знань учнів восьмирічної і середньої загаольноосвіньої школи. – К., 1959. – 44с.
929164
  Киричекко І. Обсяг і зміст прав на об"єкти інтелектуальної власності в галузі фармацевтики. Специфічні аспекти захисту прав // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 10. – С. 67-72.
929165
  Сохікян А.С. Обсяг норми кримінального права: особливості встановлення // Актуальні питання кримінального права, процесу і криміналістики, удосконалення діяльності судової і правоохоронної систем : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. пам"яті проф. М.Й. Курочки (м. Сєвєродонецьк, 19 трав. 2017 р.) / М-во внутр. справ України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка ; [упоряд.: Є.О. Письменський, С.В. Головкін, С.О. Іваницький та ін.]. – Сєвєродонецьк : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2017. – С. 374-377. – ISBN 978-617-616-077-9
929166
  Сагарда М.І. Обсяг поняття "Періодика" / М.І. Сагарда. – Київ, 1928. – 22 с.
929167
  Дубічинський В. Обсяг поняття "Прикладна лінгвістика" // Людина. Комп"ютер. Комунікація : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка", Ін-т комп"ютер. наук та інформ. технологій, Каф. приклад. лінгвістики ; [редкол.: Н.І. Андрейчук, Н.В. Бардіна, Бацевич Ф.С. та ін.]. – Львів : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2010. – С. 11-13. – ISBN 978-966-553-924-7
929168
  Божко В. Обсяг права на справедливу заробітну плату // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 70-74. – (Юридичні науки ; вип. 88). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена з"ясуванню обсягу права працівника на справедливу заробітну плату. Автор доводить, що воно відноситься до соціально-економічних прав, носієм якого є кожна людина, котра завдяки своїй праці має отримати достатні засоби для забезпечення ...
929169
  Школик А.М. Обсяг правового регулювання загальних законів (кодексів) про адміністративну процедуру // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4 (18). – С. 16-25. – ISSN 2227-796X


  The article deals with the universal tendency to the regulation of public administration`s activities in general laws (codes) on administrative procedure. The approaches on a scope of legal regulation in such a laws (codes) of different countries are ...
929170
  Русін Р.М. Обсяг та зміст поняття "пластичне мистецтво" // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 2. – С. 109-110
929171
  Русін Р.М. Обсяг та зміст понять "модернізм" та "модерн" у європейському пластичному мистецтві // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 53-57. – (Філософія. Політологія ; вип. 4 (114)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу понять "модернізм" та "модерн" у європейському пластичному мистецтві. Статья посвящена анализу понятий "модернизм" и "модерн" в европейском пластическом искусстве. The article deals with analyzing of concepts "Modernism" and ...
929172
  Руденко М. Обсяг та межі повноважень прокурора в адміністративному судочинстві: деякі теоретичні і практичні аспекти // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 10. – С. 139-144. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
929173
  Руденко М. Обсяг та межі повноважень прокурора в адміністративному судочинстві: деякі теоретичні і практичні аспекти // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 10. – С. 139-144. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
929174
  Руденко М. Обсяг та межі повноважень прокурора в адміністративному судочинстві: деякі теоретичні і практичні аспекти // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 10. – С. 139-144. – ISSN 0132-1331
929175
  Шатило Л.В. Обсяг терміна КОМПОНЕНТ у контексті структури фразеологічних одиниць // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5, ч. 2. – С. 527-533
929176
  Антонов В.М. Обсяги видань / В.М. Антонов, В.Г. Нестеренко, Антонова-Рафі // Гібридні акмеологічні бібліотеки в Україні. Інноваційні технології та застосування : монографія / В.М. Антонов, В.Г. Нестеренко, Антонова-Рафі. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 189-204
929177
  Олійник Т.Г. Обсяги реалізації сільськогосподарської продукції як фактор впливу на цінові процеси на споживчому ринку та інвестиційну активність підприємств / Т.Г. Олійник, В.Л. Куделя, І.С. Потапов // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 23, грудень. – С. 50-57 : табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2306-6792
929178
  Фомішина В.М. Обсяги та структура споживання домогосподарств в умовах трансформації економіки України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 209-213. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
929179
  Хакимов А.Г. Обтекание гибких цилиндрических оболочек и пластинок плоским потоком идеальной несфимаемой жидкости. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.02.05 / Хакимов А.Г.; Казан.гос.ун-т. – Казань, 1977. – 14л.
929180
  Попов Ф.Д. Обтекание затупленны тел сверхзвуковым потоком газа. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Попов Ф.Д.; АН СССР. Физ.-техн. ин-т им. А.Ф.Иоффе. – Л., 1967. – 11л.
929181
  Белоцерковский О.М. Обтекание затупленных тел сверхзвуковым потоком газа / О.М. Белоцерковский. – Москва, 1966. – с.
929182
  Лапыгин В.И. Обтекание и оптимальная форма V-образного крыла в сверхзвуковом потоке : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.02.05 / Лапыгин В. И.; МГУ, Мех. мат. фак. Каф. аэродинам. и газовой динамики. – М., 1973. – 13л. – Бібліогр.:с.13
929183
  Асланов С.К. Обтекание клиновидных тел газовых потоком : Автореф. дис. ... наук / Асланов С.К. ; Саратов. гос. ун-т им. Н.Г. Чернышевского. – Саратов, 1955. – 7 с.
929184
  Иоффе З.М. Обтекание кометы солнечным ветром. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Иоффе З.М.; Москов. ун-тет. – М., 1967. – 8л.
929185
  Иоффе Э.М. Обтекание кометы солнечным ветром. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Иоффе Э.М.; МГУ. Гос. Астроном. ин-тут. – М., 1967. – 8л.
929186
  Мягкова Л.И. Обтекание некоторых аэродинамических форм гиперзвуковым потоком газа : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук: 024 / Мягкова Л.И.; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1970. – 19 с. – Бібліогр.:с.18-19
929187
  Баичоров Х.Я. Обтекание некоторых пористых препятствий потоком идеальной несжимаемой жидкости. : Автореф... кандидата физико-математическихнаук: / Баичоров Х.Я.; Байчоров Х.Я.; Московский ордена Ленина гос. ун-т им М.Ломоносова. – Москва, 1949. – 3 л.
929188
  Молл Д. Обтекание осесимметричных тел с иглой в носовой части гиперзвуковым потоком воздуха / Д. Молл, 1961. – 10с.
929189
  Радев С.П. Обтекание пластины потоком слабо разреженного газа при больших числах Рейнольдса. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.024 / Радев С.П.; ЛГУ. – Л, 1972. – 8л.
929190
  Войтович Ю.В. Обтекание полигонального контура струей конечной ширины и приложение к задачам струйной техники : Дис... канд. физ.-мат.наук: / Войтович Ю. В.; МВиССО УССР, КГУ. – К., 1977. – 191л.
929191
  Федоров Е.Я. Обтекание произвольного профиля ограниченным потоком жидкости. : Автореф... канд. техн.наук: / Федоров Е.Я.; Казан. авиац. ин-т. – Казань, 1953. – 6л.
929192
  Бекулов М.Т. Обтекание проницаемых тел с отрывом струй : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Бекулов М.Т.; Кабард.-Балкар. гос. ун-т. – Нальчик, 1967. – 10л.
929193
  Кудряшов Л.К. Обтекание профилей плоскопараллельным потоком газа при дозвуковых скоростях. : Автореф... Доктора физ-мат.наук: / Кудряшов Л.К.; Акад.наук СССР. – М, 1954. – 22л.
929194
  Еркаев Н.В. Обтекание солнечным ветром магнитосферы Земли / Н.В. Еркаев. – М., 1989. – 127с.
929195
  Цинобер А.Б. Обтекание тел жидким металлом в поперечном магнитном поле : автореф... канд. физ. мат. наук / Цинобер А.Б. ; АН Латв. ССР, Объед. уч. сов. Отд. физ. и техн. наук АН ЛатвССР. – Рига, 1964. – 15 с.
929196
  Фунг Ван Хыонг Обтекание тел сверхзвуковым потоком при наличии химических реакций : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Фунг Ван Хыонг; КГУ. – К. – 22л.
929197
  Фунг Ван Хьюнг Обтекание тел сверхзвуковым потоком при наличии химических реакций : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Фунг Ван Хьюнг; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1981. – 22л.
929198
  Функ Ван Хыонг Обтекание тел сверхзвуковым потоком при наличии химических реакций : Дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.05 / Функ Ван Хыонг ; КГУ. – Киев, 1981. – 104 л. – Бібліогр.:с.96-104
929199
  Рыскулов А. Обтекание тела потоком газов с околозвуковой скоростью : Автореф... канд. физ. матнаук: / Рыскулов А.; АН Кирг.ССР, Объед. уч. сов. по физ. мат. и техн. наукам. – Фрунзе, 1970. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
929200
  Хамзаев А.Д. Обтекание толстого крыла конечного размаха дозвуковым потоком идеальной жидкости. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.02.05 / Хамзаев А.Д.; МГУ. – М, 1980. – 20л.
929201
  Сапункова О.М. Обтекание тонких тел слабо сверхзвуковым потокм : Автореф... канд. физ мат.наук: / Сапункова О. М.; Сарат.ГУ. – Саратов, 1964. – 5л.
929202
  Шерьязданов Г.Б. Обтекание тонкого профиля электропроводящей жидкостью в поперечном магнитном поле : Автореф... канд. физ. мат.наук: 024 / Шерьязданов Г. Б.; КГУ. – К., 1970. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
929203
  Шерьязданов Г.Б. Обтекание тонкого профиля электропроводящей жидкостью в поперечном магнитном поле : Дис... канд. физ.-мат.наук: 024 / Шерьязданов Г.Б.; КГУ. – Киев, 1970. – 113л. – Бібліогр.:л.108-113
929204
  Миносцев В.Б. Обтекание угла, большего 180 градусов, сверхзвуковым слабовозмущенным потоком газа. / В.Б. Миносцев. – М., 1959. – 28с.
929205
   Обтекатели антенн. – Москва, 1950. – 264 с.
929206
  Пригода Б.А. Обтекатели антенн летательных аппаратов / Б.А. Пригода, В.С. Кокинько. – М, 1978. – 120с.
929207
  Каплун В.А. Обтекатели антенн СВЧ / В.А. Каплун. – Москва, 1974. – 239 с.
929208
  Гайдай О.В. Обтікання двох жорстких кругових дисків стоксовою рідиною // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 97-104. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  За допомогою узагальненого інтегрального перетворення Мелера-Фока в тороїдальних координатах розв"язується задача про повільне обтікання двох дисків, розташованих в одній площині. Отримана парна система інтегральних рівнянь зводиться до інтегрального ...
929209
  Вовк І.В. Обтікання сфери в"язкою нестисливою рідиною / І.В. Вовк, В.С. Малюга // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 102-105. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISSN 1812-5409


  Чисельно досліджується обтіканні сфери в"язкою нестисливою рідиною в широкому діапазоні чисел Рейнольдса. При ламінарних режимах обтікання задача розв"язується шляхом прямого чисельного моделювання. При турбулентних режимах використовується підхід ...
929210
  Майоров С.В. Обтюраторы кинопроектов / С.В. Майоров. – М, 1956. – 84с.
929211
  Арышенский Ю.М. Обтяжка с растяжением листовых титановых сплавов ВТ1-2 и ОТ4-1. : Автореф... наук: / Арышенский Ю.М.; Куйбышев. авиац. инсти. – Куйбышев, 1964. – 15л.
929212
  Підгородинський В.М. Обтяжуючі обставини торгівлі людьми або іншої незаконної угоди щодо передачі людини // Митна справа : Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2002. – № 6. – С.84-88
929213
  Кубатьян Григорий Обувщики в Кении. Летняя резина : Профессии // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 8. – С. 30-32 : Фото. – ISSN 1029-5828
929214
  Осипов Д. Обувь, которую не носили // Наука и жизнь : научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2007. – № 8


  Взуття часів Древньої Русі для ритуальних обрядів
929215
  Калачев А. Обули // Слово : Российский журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2006. – № 5. – С. 96-102
929216
  Слободенюк О.І. Обумовленість ефективності передачі вірусу бронзовості томатів(TSWV) віком і статевою належністю особин західного квіткового трипса Frankliniella occidentalis (Thysanoptera, Thripidae) / О.І. Слободенюк, М.М. Барановський, Л.А. Коломійцева // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 73-75. – (Біологія ; вип. 36/37)


  В умовах захищеного грунту на посівах овочів виявлено популяцію трипсів, яку ідентифіковано як західний квітковий трипс. Досліджено відмінність у здатності до перенесення іврусу бронзовості томатів між самками і смцями трипсів даного виду. Доведено, що ...
929217
  Рудік О.О. Обумовленість ЄС як рушійна сила європейської інтеграції країн Західних Балкан // Грані : науково-теоретичний альманах / Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; "Центр соц.-політ. досліджень" ; голов. ред. Квітка С.А. ; редкол.: редкол.: Іваненко В.В., Аяган Б.Г., Венгер Н.В. [та ін.]. – Дніпро, 2018. – Т. 21, № 3. – C. 102-107. – ISSN 2077-1800
929218
  Рудік О.О. Обумовленість ЄС: еволюція та тенденції розвитку // Грані : науково-теоретичний альманах / Дніпропетров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; ГО "Центр соц.-політ. досліджень" ; голов. ред. Квітка С.А. ; редкол.: Іваненко В.В., Аяган Б.Г., Венгер Н.В. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Т. 20, № 10 (150). – С. 81-86. – ISSN 2077-1800
929219
  Шевченко О.Л. Обумовленість процесів водного винесення продуктів радіоактивної та нерадіоактивної природи // Проблеми безпеки атомних електростанцій і Чорнобиля : науково-технічний збірник / НАН України, Ін-т проблем безпеки атомних електростанцій. – Чорнобиль, 2011. – Вип. 17. – С. 131-138. – ISSN 1813-3584
929220
   Обумовленність розвитку сучасного рельєфу степового Криму та питання меліорації / Е.Т. Палієнко, Ю.О. Кошик, В.М. Чмихал, І.В. Тарбес // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1970. – Вип. 3 : Сучасні рельєфоутворюючі прочеси. – С. 93-98 : Рис. – Бібліогр.: 2 назви
929221
   Обумовлення різних патернів активації автономної нервової системи людини характером суб"єктивної оцінки рослинних ароматів / А. Чернінський, Н. Піскорська, І. Зима, С. Крижановський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 4-6. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 11). – ISSN 1728-3817


  Установлено, що позитивна й негативна гедонічна оцінка запахів рослинних ефірних олій обумовлюють два різні патерни зрушень активності автономної нервової системи людини, які виявляються в динаміці показників варіабельності серцевого ритму. Positive ...
929222
  Мигунова О.С. Обусловленность зонального и внутризонального разнообразия природы плодородием климата и почвогрунтов // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 2 (74). – С. 5-14. – ISSN 0868-6939


  Коротко охарактеризовані принципи лісотипологічної класифікації Г.Ф. Морозова - А.А. Крюденера та їхніх українських послідовників. Кліматична та едафічна сітки цієї класифікації враховують і екологічно оцінюють всі основні фактори природного ...
929223
  Лапонов Н.В. Обусловленность методологической функции философии степенью конкретности предметов философского и естественнонаучного знания / Н.В. Лапонов, В.Ф. Музыченко, В.И. Нечет // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Лыбидь, 1990. – Вып. 73 : Методологические проблемы комплексных и междисциплинарных исследований
929224
  Парфенов В.И. Обусловленность распространения и адаптации видов растений на границах ареалов / В.И. Парфенов. – Минск : Наука и техника, 1980. – 205с.
929225
   Обухівський рушник. – Київ : Задруга, 2005. – 30 с. : фотогр.
929226
  Розанов М.Д. Обуховское восстание / М.Д. Розанов. – Л, 1936. – 104с.
929227
   Обуховський В"чеслав Володимирович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 332 : фото
929228
   Обуховський В"ячеслав Володимирович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 341-342. – ISBN 978-966-439-754-1
929229
   Обуховський Вячеслав Володимирович // Лауреати Премії імені Тараса Шевченка Київського університету / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: В. Бугров, С. Кагамлик ; передм. Л. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2014. – С.220-221. – ISBN 978-966-439-757-2
929230
  Розанов М.Д. Обуховцы / М.Д. Розанов. – Л, 1938. – 147с.
929231
  Розанов М.Д. Обуховцы / М.Д. Розанов. – Л, 1965. – 523с.
929232
   Обучаемая модель вычислений на классификациях / Г.А. Кравцов, В.И. Кошель, А.В. Долгоруков, В.В. Цуркан // Електронне моделювання : міжнародний науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова ; голов. ред. В.В. Мохор. – Київ, 2018. – Т. 40, № 3. – С. 63-76. – ISSN 0204-3572


  Рассмотрено классическое понятие меры в соответствии с условиями симметричности, рефлексивности и неравенства треугольника. Выдвинуты требования к мере для ее использования в теории вычислений на классификациях. Установлена ограниченность применения ...
929233
  Иванова А.Я. Обучаемость как принцип оценки умственного развития детей / А.Я. Иванова. – М, 1976. – 98с.
929234
  Червоненкис А.Я. Обучаемые системы. / А.Я. Червоненкис. – М., 1967. – 7-39с.
929235
   Обучать и воспитывать. – Москва, 1980. – 240с.
929236
   Обучать и воспитывать активно, творчески. – Благовещенск, 1967. – 376с.
929237
  Цыганов П. Обучаюсь хорошей профессии. / П. Цыганов. – МоскваЛ., 1941. – 20с.
929238
   Обучающая система "Фобус" [Електронний ресурс] : версия 4.0. – Москва : Фобус, 2005. – 1 CD. – Систем. требования : MS Windows 95/98/ME/2000/XP, процессорPentium 200 МГц, 32 Mб оперн. пам., 250 Мб свободн. места на диске, разреш. экрана 800х600 с глуб. цвета 16 бит.-Загл. с этикетки видеодиска. – (Компьютерная грамотность за неделю!)


  Версия 4.0 включает : обучающая система, работа с клавиатурой, основы Windows, основы MS Word, MS Exsel и Интернет. - практика вместо теории - полная имитация среды изучаемых программ - комментарии диагностика всех действий пользователя - ...
929239
  Казиев В.М. Обучающее моделирование Е2Е- систем / В.М. Казиев, Б.В. Казиева, К.В. Казиев // Информатика и образование : научно-методический журнал / Российская Академия образования; Из-во "Образование и Информатика". – Москва, 2011. – № 7 (225). – С. 27-31. – ISSN 0234-0453


  Рассмотрены некоторые системные проблемы современного открытого образования, в частности междисциплинарные аспекты. Проведены две демонстрационные модели социально-экономического типа.
929240
   Обучающие алгоритмы в системах управления и обработки информации. – Новосибирск, 1978. – 127с.
929241
   Обучающие и контрольные программы по видо--временной и залоговой системе английского глагола. – Владивосток
2. – 1974. – 92с.
929242
  Стронин М.Ф. Обучающие игры на уроке английского языка / М.Ф. Стронин. – Москва : Просвещение, 1981. – 112 с.
929243
  Стронин М.Ф. Обучающие игры на уроке английского языка. / М.Ф. Стронин. – 2-е изд. – М., 1984. – 111с.
929244
   Обучающие изложения в 5 классе. – М., 1962. – 168 с.
929245
   Обучающие изложения в 7-8 классах. – М. : Просвещение, 1964. – 240 с.
929246
   Обучающие изложения в V классе / Н Алгазина, Н, , . – Москва, 1962. – с.
929247
  Грешилов А.А. Обучающие компьютерные пособия по высшей математика // Высшее образование сегодня / ВАК России. – Москва, 2002. – № 7/8. – С.52-53.
929248
  Деменченок О. Обучающие компьютерные программы на основе Microsoft Power Point // Образовательные технологии : журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего проф. образования / НИИ школьных технологий. – Москва, 2009. – № 3. – C. 77-89.
929249
   Обучающие лингвистические машины и преподавание иностранных языков. – Ростов-на-Дону, 1983. – 161с.
929250
  Ламсдейн А.А. Обучающие машины и программированное обучение / А.А. Ламсдейн, Р. Глейзер. – Москва
1. – 1963. – 231с.
929251
   Обучающие машины, системы и комплексы. – Киев, 1986. – 303 с.
929252
  Батколина В.В. Обучающие программные средства, ориентированные на организацию и проведение учебного процесса // Образование. Наука. Научные кадры : начный и информационно-публицистический журнал. – Москва, 2011. – № 2. – С. 139-140. – ISBN 978-5-238-01653-5. – ISSN 2073-3305
929253
  Басова Л.А. Обучающие программы по алгебре как средства формирования умений и навыков самостоятельной работы у учащихся восьмилетней школы. (На материале седьмого класса). : Автореф... канд. пед.наук: 13731 / Басова Л.А.; Ленингр. гос. пед. ин-т. – Л., 1971. – 16л.
929254
  Нильсон Нильс Обучающиеся машины. / Нильсон Нильс. – М., 1967. – 180с.
929255
  Айзерман М.А. Обучающиеся системы автоматического управления (в свете опытов по обучению систем распознаванию образов) : доклад, представл. на 2-й Междунар. конгресс ИФАК, г. Базель, Швейцария (27 авг.-4 сент. 1963 г.) / М.А. Айзерман. – Москва, 1963. – 26 с. : ил.
929256
  Шукшина З.А. Обучающий и обучающийся: социально-инновационный характер взаимодействия // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2011. – № 6 (39). – С. 258-263. – ISSN 1811-0916


  В статье рассматриваются некоторые факторы, влияющие на специфику развития образования взрослых в период становления информационного общества. Автор акцентирует внимание на феномене взаимодействия обучающих и обучающихся взрослых. В работе отражены ...
929257
  Плесневцов А.Ф. Обучая-воспитывать / А.Ф. Плесневцов. – Тюмень, 1965. – 10с.
929258
   Обучая - воспитывать! : из опыта преподавания литературы. – Москва : Просвещение, 1964. – 62 с. – (Педагогические чтения)
929259
  Дмитрачкова Л.Я. Обучая иноязычному общению // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2011. – Вип. 92. – С. 92- 96. – (Педагогічні науки)


  Статья посвящена проблемам профессионально- педагогической подготовки учителей.
929260
   Обучая, воспитывай. – М., 1970. – 81с.
929261
  Коллер Д. Обучение 3.0 / беседовала Яна Беседа // Инвестгазета : издание № 1 о возможностях. – Киев, 2013. – 2-8 сентября (№ 34)


  Дафна Коллер, соосновательница Coursera, о новой системе образования, сотрудничестве с ведущими университетами по запуску глобального стартапа и привлечении инвестиций со всего мира.
929262
  Бурлаков М.А. Обучение активному владению иноязычной лексикой в вузе / М.А. Бурлаков. – Львов, 1988. – 129с.
929263
   Обучение альпинистов. – М., 1951. – 240с.
929264
   Обучение альпинистов. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1957. – 336с.
929265
  Кузьмин Н. Обучение альпинистов / Н. Кузьмин, Б. Рукодельников. – М, 1965. – 192с.
929266
  Меерович Тамара Борисовна Обучение английским видо-временным формам глагола прошедшего времени с опорой на родной язык на 1 курсе специальных факультетов педагогических институтов ТАССР : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Меерович Тамара Борисовна; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1978. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
929267
  Имашева Н.М. Обучение английским сложноподчиненным предложениям с придаточными времени в башкирской студенческой аудитории. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Имашева Н.М.; Москов. гос. пед. ин-тут им.В.И.Ленина. – М., 1981. – 16л.
929268
  Берлин С.А. Обучение английской интонации / С.А. Берлин, А.С. Вейхман. – М, 1973. – 118с.
929269
  Прокофьев В.Н. Обучение английской орфографии в начальных классах школ с преподаванием ряда предметов на иностранном языке. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Прокофьев В.Н.; Киев. гос. пед. ин-т ин. яз. – К., 1981. – 24л.
929270
  Чибурданидзе И.Д. Обучение английской устной речи во II-III классах грузинской школы. : Автореф... канд. пед.наук: / Чибурданидзе И.Д.; Тбилис. гос. пед. ин-т. – Тбилиси, 1974. – 46л.
929271
  Артеменко Л.А. Обучение английскому как второму языку общения в учебных заведениях США // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2011. – Т. 17. – С. 184-192. – ISSN 1993-5560
929272
  Месхишвили В.Р. Обучение английскому произношению в грузинской аудитории на начальном этапе в языковом вузе. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.02 / Месхишвили В.Р.; Тбилис.гос.пед.ин-т. – Тбилиси, 1979. – 26л.
929273
  Васильев В.А. Обучение английскому произношению в средней школе : пособие для учителей / В.А. Васильев. – Москва : Просвещение, 1979. – 144 с.
929274
  Габисония Тамаз Аристрахович Обучение английскому простому предложению в грузинской восьмилетней школе : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Габисония Тамаз Аристрахович; Научно-исслед. ин-т пед. наук. – Тбилиси, 1980. – 23л.
929275
  Газарян И.М. Обучение английскому языку в V - VIII классах вечерней школы / И.М. Газарян. – М., 1967. – 92с.
929276
  Старков А.П. Обучение английскому языку в средней школе / А.П. Старков. – Москва, 1978. – 224 с.
929277
  Уэст М. Обучение английскому языку в трудных условиях / М. Уэст. – М, 1966. – 116с.
929278
  Воронина Д.Д. Обучение аннотированию и реферированию / Д.Д. Воронина. – Москва, 1991. – 80с.
929279
   Обучение арабских студентов русскому языку. – К., 1984. – 19с.
929280
  Медовщикова С.Н. Обучение артикуляции звуков английского языка. / С.Н. Медовщикова. – М, 1958. – 52с.
929281
  Вишняков Н.А. Обучение артиллерийских разведчиков / Н.А. Вишняков. – Москва, 1962. – 96с.
929282
  Зыкова Н.Н. Обучение аудированию иноязычной речи в педагогическом вузе / Н.Н. Зыкова. – Горький, 1975. – 47с.
929283
  Гавриленко Наталья Николаевна Обучение аудированию как компоненту профессиональной деятельности переводчика : Автореф... канд. пед.наук: / Гавриленко Наталья Николаевна; Моск. гос. ин-т ин. яз. – М., 1989. – 22л.
929284
  Богданова Е.Г. Обучение аудированию на начальном этапе интенсивного курса : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Богданова Е. Г.; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1984. – 22л.
929285
  Бакушева Галина Ивановна Обучение аудированию на первом этапе ускоренного курса французского языка для взрослых : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Бакушева Галина Ивановна; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1981. – 23л.
929286
  Елухина Н.В. Обучение аудированию на уроках французского языка в сред. школе / Н.В. Елухина. – 2-е изд., дораб. – Москва, 1984. – 159 с.
929287
  Цуприкова О.В. Обучение аудированию текстов на английском языке, содержащих неизученные слова (ср. шк.) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Цуприкова О. В.; МВССО СССР, Моск. гос. пед. ин-т. ин. яз. – М., 1981. – 25л.
929288
  Миронова Н.Я. Обучение аудированию французской разговорной речи / Н.Я. Миронова. – Москва : Высшая школа, 1982. – 111с.
929289
  Миронова Нина Яковлевна Обучение аудированию французской разговорной речи в языковом вузе : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Миронова Нина Яковлевна; Моск. пед. ин-т ин. яз. – М., 1979. – 24л.
929290
  Зубрилин А.А. Обучение бакалавров педагогического образования решению задач компьютерной арифметики средствами табличного процессора OpenOffice.org Calc / А.А. Зубрилин, О.Н. Шалина // Информатика и образование : научно-методический журнал / Рос. акад. образования ; Изд-во "Образование и Информатика". – Москва, 2013. – № 6 (245). – С. 77-80. – ISSN 0234-0453
929291
  Зубрилин А.А. Обучение бакалавров составлению таблиц арифметических операций в табличном проессоре OpenOffice.org Calc. / А.А. Зубрилин, Е.В. Черемухина // Информатика и образование : научно-методический журнал / Российская Академия образования; Из-во "Образование и Информатика". – Москва, 2013. – № 7 (246). – С. 57-59. – ISSN 0234-0453
929292
   Обучение без отрыва от производства в Казахском ордена Трудового Красного знамени государственном университете им.С.М.Кирова : Сб. ст. – Москва : Изд-е МГУ, 1974. – 148с.
929293
  Кузнецова Т.М. Обучение беспереводному пониманию текстов, содержащих неизученную лексику. : Автореф... Канд.пед.наук: / Кузнецова Т.М.; М-во высш. и сред.спец.образования РСФСР. – М, 1963. – 25л.
929294
  Степанов А.И. Обучение боксера-новичка. / А.И. Степанов. – М., 1953. – 159с.
929295
  Московки В. Обучение братьев Семена и Соломона Кузнец в Ровенском реальном училище / В. Московки, Т. Самсонюк // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки; Харківський нац. пед. ун. ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2012. – № 2 (67). – С. 75-83. – ISSN 1562-529Х
929296
  Игнатенко И.И. Обучение будущих специалистов языковой культуре // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2008. – № 12. – С. 39-41. – ISSN 2073-9702
929297
   Обучение будущих учителей мастерству воспитания. – Ростов-на-Дону, 1981. – 152с.
929298
  Забелина Г.А. Обучение будущих учителей применению метода проектов в ходе преподавания иностранного языка в школе // Мир образования - образование в мире : научно-методический журнал / Мин. обр.и науки РФ; Росс. ак. образования;. Московский психолого-социальный ин-т. – Москва, 2009. – № 3 (35). – С. 96-101.


  Обобщается опыт (2003-2007) подготовки студентов к реализации методов проектов в ходе преподавания иностранного языка школьникам разного возраста.
929299
   Обучение в вечерней школе. – М., 1976. – 287с.
929300
   Обучение в математических школах. – Москва, 1965. – 340 с.
929301
   Обучение в России и за рубежом. – Москва, 2003-
№ 2. – 2007. – до 2007г. см. назв. "Обучение за рубежом"
929302
   Обучение в России и за рубежом. – Москва, 2003-
№ 3. – 2007. – до 2007г. см. назв. "Обучение за рубежом"
929303
   Обучение в России и за рубежом. – Москва, 2003-
№ 4. – 2007. – до 2007г. см. назв. "Обучение за рубежом"
929304
   Обучение в России и за рубежом. – Москва, 2003-
№ 5. – 2007. – до 2007г. см. назв. "Обучение за рубежом"
929305
   Обучение в России и за рубежом. – Москва, 2003-
№ 6. – 2007. – до 2007г. см. назв. "Обучение за рубежом"
929306
   Обучение в России и за рубежом. – Москва, 2003-
№ 7/8. – 2007. – до 2007г. см. назв. "Обучение за рубежом"
929307
   Обучение в России и за рубежом. – Москва, 2003-
№ 12"2006/№ 1"2007. – 2007. – до 2007г. см. назв. "Обучение за рубежом"
929308
  Сергеев А.Н. Обучение в сообществах в контексте возможностей Интернета // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2009. – № 5. – С. 36-41. – ISSN 0869-561Х
929309
  Шутова Наталья Обучение в Швейцарии : Школы гостеприимства в Швейцарии. Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 7. – С. 26-27 : Фото
929310
  Бурда А.Г. Обучение в электромонтажных мастерских / А.Г. Бурда. – Москва, 1988. – 232 с.
929311
  Витлин Ж.Л. Обучение взрослых иностранному языку / Ж.Л. Витлин. – Москва, 1978. – 168с.
929312
  Гиносян Н.Р. Обучение видам армянского устного народного творчества в школе. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.02 / Гиносян Н.Р.; МП Арм.СССР. – Ереван, 1974. – 24л.
929313
   Обучение видам рачевой деятельности в неязыковом вузе. – Краснодар, 1980. – 160с.
929314
   Обучение видам речевой деятельности иностранных студентов. – Москва, 1985. – 124с.
929315
  Кочина Л.П. Обучение во 2 классе : Математика. Ознакмление с окружающим миром / Л.П. Кочина, Н.М. Бибик, Н.С. Коваль. – Москва : Освіта, 1992. – 240с. – ISBN 5-330-01767
929316
  Лобчук Е.И. Обучение во 2 классе четырехлетней начальной школы с русским языком обучения. / Е.И. Лобчук, О.Н. Хорошковская. – К, 1992. – 270с.
929317
  Лапидус Б.А. Обучение второму иностранному языку как специальности : (учеб. пособие для пед. ин-тов по спец. "Иностр. яз.") / Б.А. Лапидус. – Москва, 1980. – 175с.
929318
  Дворжецкая М.П. Обучение выразительному чтению на английском языке / М.П. Дворжецкая. – К., 1986. – 103с.
929319
   Обучение географии в школе. – Москва, 1975. – 191с.
929320
   Обучение географии по усовершенствованной прогремме. – Москва : Просвещение, 1984. – 175с.
929321
  Чугурян А.С. Обучение географии родного края в школе : Автореф... канд. пед.наук: / Чугурян А.С.; Ереванский гос. ун-т им. В.М.Молотова. – Ереван, 1951. – 26 с.
929322
  Архипов А Обучение гимнасток динамическому равновесию в акробатических соединениях на бревне. : Автореф... наук: 13.00.04 / Архипов А,А.; Киевск. гос. инст. физ-ры. – К., 1984. – 24л.
929323
  Гадалина И.И. Обучение глаголам движения с использованием графической наглядности / И.И. Гадалина. – М., 1983. – 65с.
929324
  Быкова Л.М. Обучение глухих школьников изложению. : Автореф... Канд.пед.наук: / Быкова Л.М.; Ленингр.гос.пед.ин-т. – Л, 1966. – 22л.
929325
  Зыков С.А. Обучение глухонемых детей грамоте / С.А. Зыков. – Москва, 1947. – 160 с.
929326
  Рау Ф.Ф. Обучение глухонемых произношению / Ф.Ф. Рау. – М, 1960. – 232с.
929327
  Кучма Т.В. Обучение говорению в неязыковом вузе на основе использования мотивов профессионального общения (французск. яз.) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Кучма Т.В.; Моск. гослингвист. ун-т. – М., 1991. – 22л.
929328
  Головач Е.И. Обучение говорению на иностранном языке на основе личностно-деятельностного подхода (английский язык, дополнительное образование взрослых) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Головач Елена Игоревна ; Учреждение образования "Минск. гос. лингвист. ун-т". – Минск, 2019. – 27, [1] с. – Библиогр.: 26 назв.
929329
  Соколова Н.Б. Обучение грамматике в средней школе и ВУЗе. / Н.Б. Соколова. – М., 1979. – 80с.
929330
  Акопян А.А. Обучение грамматике и развитие логического мышления учеников : Автореф... канд. пед.наук: / Акопян А.А.; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1965. – 27л.
929331
  Лариохина Н.М. Обучение грамматике научной речи и виды упражнений / Н.М. Лариохина. – Москва : Русский язык, 1989. – 158с.
929332
  Цагарейшвили Е.М. Обучение грамматике немецкого языка в целях развития устной речи на 1-2 курсах неспециальных факультетов грузинских вузов ( на матер. имени существ. ) : Автореф... канд. пед.наук: / Цагарейшвили Е. М.; Тби. пед. ин-т. – Тбилиси, 1970. – 34л.
929333
  Каджая Т.В. Обучение грамматике немецкого языка на II и III курсах специального факультета грузинских вузов. (На материале прямой и косв. речи) : Автореф... канд. пед.наук: / Каджая Т.В.; Тбил. гос. пед. ин-т им. А.С.Пушкина. – Тбилиси, 1966. – 24л.
929334
  Родригес Б.Р. Обучение грамматических правильной экспрессивной устной речи в языковом вузе : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Родригес Б. Р.; Моск.гос.пед. ин-т ин. яз. – М., 1984. – 14л.
929335
  Булгакова А.М. Обучение грамматическому оформлению высказывания на 1 курсе специального вуза с использованием программированного пособия (на материале пассивных конструкц. англ. яз.) : Автореф... канд. филол.наук: / Булгакова А. М.; МГИМО МИД СССР. – М., 1972. – 26л.
929336
  Кирьян М.Д. Обучение грамматическому оформлению письменных научно-технических переводов с русского языка на французский : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Кирьян М.Д.; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1984. – 24л.
929337
   Обучение грамоте. – М., 1936. – 32с.
929338
  Редозубов С.П. Обучение грамоте / С.П. Редозубов. – М-Л, 1947. – 128с.
929339
  Редозубов С.П. Обучение грамоте / С.П. Редозубов. – 3-е изд. – Москва, 1952. – 135с.
929340
  Сердюченко Г.П. Обучение грамоте в школах Западного Кавказа / Г.П. Сердюченко. – М, 1955. – 64с.
929341
  Воронкова В.В. Обучение грамоте и правописанию в 1-4 классах / В.В. Воронкова. – Москва, 1988. – 100с.
929342
  Паульсон И. Обучение грамоте и родному языку по "Первой учебной книжке" : Дидакт. руководство для элемент. учителей и учительниц : В 2 ч. / Сост. И. Паульсон. – Санкт-Петербург : Тип. В. Безобразова и К°, 1876. – XII, 304, 66 с. : ил.
929343
  Варданян Седа Васильевна Обучение девочек 6-7 лет упражнениям спортивной гимнастике с учетом развития чувства времени : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.04 / Варданян Седа Васильевна; Киев. ин-т физ-ры. – К., 1984. – 25л.
929344
  Серов А.И. Обучение действиям в оборонительном бою / А.И. Серов, Г.А. Ионов. – М., 1960. – 79с.
929345
  Щепина К.П. Обучение деловому письму на уроках русского языка / К.П. Щепина. – Москва, 1980. – 80с.
929346
   Обучение детей 6-летнего возрста в детском саду и школе. – М., 1987. – 158с.
929347
  Зорина А.Б. Обучение детей английскому языку / А.Б. Зорина. – М., 1962. – 12с.
929348
  Барани И. Обучение детей плаванию / И. Барани. – Москва : Физкультура и спорт, 1960. – 159 с.
929349
  Короп Ю.А. Обучение детей плаванию / Ю.А. Короп, С.Ф. Цвек. – К, 1985. – 96с.
929350
  Чекмарев Я.Ф. Обучение детей шестилетнего возраста арифметике / Я.Ф. Чекмарев. – Москва, 1963. – 152 с.
929351
  Изаренков Д.И. Обучение диалогической речи / Д.И. Изаренков. – М, 1981. – 136с.
929352
  Изаренков Д.И. Обучение диалогической речи / Д.И. Изаренков. – 2-е изд. – Москва : Русский язык, 1986. – 150с.
929353
  Аргустанянц Евгеня Саркисовна Обучение диалогической речи в ситуациях ролевого поведения. (Языковый вуз немецкий язык) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Аргустанянц Евгеня Саркисовна; Моск. гос. пд. ин-т ин. яз. – М., 1982. – 25л.
929354
  Рубан З.М. Обучение диалогической речи на английском языке в 7-8 классах средней школы : Автореф... канд. пед.наук: / Рубан З.М.; Моск. обл. пед. ин-т. – Москва, 1967. – 16л.
929355
  Гальскова Наталья Дмитриевна Обучение диалогической речи студентов языкового педагогического вуза с учетом их индивидуально-психологических особенностей. (Немецкий язык) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Гальскова Наталья Дмитриевна; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1982. – 22л.
929356
  Скалкин В.Л. Обучение диалогической речи: На мат. англ. яз.: пособие для учителей / В.Л. Скалкин. – Киев, 1989. – 156с.
929357
  Изаренков Д.И. Обучение диалогу / Д.И. Изаренков. – Москва, 1977. – 80 с.
929358
  Пилипосян Р.Е. Обучение дополнениям к простому сказуемому (прямое дополнение и косвенные дополнения сведения, поднесения, воздействия, отделения, средства и отношения) : Автореф... канд. пед.наук: 731 / Пилипосян Р.Е.; Арм. гос. пед. ин-т им. Х.Абовяна. – Ереван, 1972. – 39л.
929359
  Орланова Н.А. Обучение дошкольников творческому рассказыванию : Автореф. дис. ... канд. пед. наук / Орланова Н.А. ; Киев. гос. пед. ин-т. – Киев, 1967. – 18 с.
929360
   Обучение за рубежом. – Москва, 1998-
№ 1. – 2006
929361
   Обучение за рубежом. – Москва, 1998-
№ 2. – 2006
929362
   Обучение за рубежом. – Москва, 1998-
№ 4. – 2006
929363
   Обучение за рубежом. – Москва, 1998-
№ 5. – 2006
929364
   Обучение за рубежом. – Москва, 1998-
№ 6. – 2006. – С 2007г. см. назв. "Обучение в России и за рубежом"
929365
  Чичкина Светлана Обучение за рубежом : Российские студены готовы потратиться на образование за рубежом.Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 4. – С. 74-75 : Фото
929366
   Обучение и адаптация в техничеких системах. – К., 1988. – 75 с.
929367
  Скугаревский А.Ф. Обучение и воспитание в условиях научно-технического прогресса / А.Ф. Скугаревский, Я.И. Федоров. – Минск, 1978. – 128с.
929368
   Обучение и воспитание в школе. – Л., 1946. – 152с.
929369
   Обучение и воспитание в школе=-интернате. – Минск, 1962. – 104с.
929370
   Обучение и воспитание детей с шестилетнего возраста в общеобразовательной школе. – М., 1983. – 114с.
929371
  Бобровникова З.П. Обучение и воспитание детей, больных сколиозом / З.П. Бобровникова. – 2-е изд. – М, 1982. – 104с.
929372
  Лиферов Л.А. Обучение и воспитание на занятиях в школьных мастерских. / Л.А. Лиферов, Д.Л. Добрусин. – М., 1969. – 77 с.
929373
  Дейкина А.Д. Обучение и воспитание на уроках русского языка / А.Д. Дейкина. – М, 1990. – 175с.
929374
  Оленский П.Л. Обучение и воспитание подрастающего поколения / П.Л. Оленский. – Минск, 1967. – 36с.
929375
  Панков А.А. Обучение и воспитание студентов / А.А. Панков. – Махачкала, 1969. – 76с.
929376
   Обучение и воспитание умственно отсталого ребенка. – М., 1982. – 136с.
929377
  Юськович В.Ф. Обучение и воспитание учащихся на основе курса физики средней школы / В.Ф. Юськович. – Москва, 1963. – 188 с.
929378
   Обучение и воспитание учащихся на примере жизни и деятельности В.И.Ленина. – Ставрополь, 1975. – 18с.
929379
   Обучение и воспитание школьника. – Л., 1972. – 251с.
929380
  Сенько Ю.В. Обучение и жизненный познавательный опыт учащихся. / Ю.В. Сенько, В.Э. Тамарин. – М., 1989. – 79с.
929381
  Киколов А.И. Обучение и здоровье / А.И. Киколов. – Москва : Высшая школа, 1985. – 104с.
929382
  Агапов Л.Ф. Обучение и контроль знаний с помощью ЭВМ "Наири" / Л.Ф. Агапов. – Москва
1. – 1977. – 57с.
929383
  Шапоринский С.А. Обучение и научное познание / С.А. Шапоринский. – Москва, 1981. – 208с.
929384
  Зинц Р. Обучение и память / Р. Зинц. – Минск, 1984. – 238с.
929385
   Обучение и повышение квалификации матеров-наставников и преподавателей профессиональной школы. – Ленинград, 1991. – 48с.
929386
   Обучение и развитие. – М., 1966. – 231с.
929387
   Обучение и развитие. – М., 1975. – 440с.
929388
  Рубинштейн С. Обучение и развитие // Вікова психологія: хрестоматія : навч. посібник для студентів ВНЗ / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; [упоряд.: Л.В. Долинська, Т.М. Лисянська, Л.М. Ширяєва та ін.]. – 2-ге вид., стер. – Київ : Каравела, 2019. – С. 42-51. – ISBN 978-966-222-967-7
929389
  Свиридов А.П. Обучение и самообучение обучающих и контролирующих машин: уч. пособие / А.П. Свиридов. – М.
ч. 3. – 1976. – 178с.
929390
   Обучение и стажировка за рубежом : [ справочник ] : в 2-х томах. – Днепропетровск : Визит-Медиа ; Арт-Пресс. – ISBN 966-7355-60-8
Т. 1 : Европейские страны и Израиль. – 2000. – 376 с.
929391
  Закин Р.М. Обучение и творчество / Р.М. Закин. – Л, 1965. – 141с.
929392
  Зотов И.Г. Обучение и тренировка мотокроссмена / И.Г. Зотов, Г.И. Кукушкин. – М., 1954. – 108с.
929393
  Кукушкин Г.И. Обучение и тренировка мотоспортсмена. / Г.И. Кукушкин. – М., 1951. – 219с.
929394
  Фирсов З.П. Обучение и тренировка пловца / З.П. Фирсов. – М, 1952. – 216с.
929395
   Обучение и тренировка юных боксеров. – М., 1954. – 208с.
929396
   Обучение и труд. – Кемерово, 1961. – 180с.
929397
  Пискунов М.У. Обучение и труд учащихся / М.У. Пискунов. – Минск, 1975. – 287с.
929398
  Кучеренко Елена Обучение и управление персоналом в индустрии гостеприимства // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2013. – № 4. – С. 22-28 : фото
929399
  Семашко Н.В. Обучение игре в баскетбол / Н.В. Семашко. – М., 1951. – 96с.
929400
  Сушков М.П. Обучение игре в футбол / М.П. Сушков. – М., 1950. – 168с.
929401
  Цыпин Г.М. Обучение игре на фортепиано. / Г.М. Цыпин. – М., 1984. – 176с.
929402
  Ламзин С.А. Обучение идеологическому общению в аспекте прагматики языка : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Ламзин С.А. ; Моск. пед. ин-т ин. яз. – Москва, 1985. – 23л.
929403
  Станевичене З.Б. Обучение извлечению смысловой информации из научно-технического текста в зависимости от его структуры (на матер. англ. яз. строит. спец.). : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Станевичене З.Б.; Москов. гос. пед.и н-т им. В.И.Ленина. – М., 1979. – 16л.
929404
  Колокольцев Н.В. Обучение изложению и сочинению на уроках литературного чтения. Итоги наблюдения и эксперимента / Н.В. Колокольцев. – Москва, 1955. – 100 с.
929405
  Высочин В. Обучение или воспитание? С чего начинается корпоративная культура // Отдел маркетинга : Буквальное издание для маркетологов / Компания "МЕНЕДЖМЕНТ-21". – Киев, 2006. – № 2. – С. 47-53
929406
  Панова Л.С. Обучение иностранному языку в школе: Пособие для учителей. / Л.С. Панова. – К., 1989. – 143с.
929407
  Костера П. Обучение иностранному языку в языковой лаборатории / П. Костера. – М., 1986. – 151с.
929408
   Обучение иностранному языку как одно из средств в подготовке специалистов в вузе. – Нальчик, 1986. – 158с.
929409
   Обучение иностранному языку как специальности. – М., 1975. – 262с.
929410
   Обучение иностранному языку как специальности. – 2-е изд., испр. – Москва, 1982. – 255с.
929411
  Чаурская Л.Н. Обучение иностранному языку на основе суггестивной установки. / Л.Н. Чаурская. – Ростов н/Д, 1973. – 136 с.
929412
  Хачатурян Х.В. Обучение иностранным языкам : (методические основы обучения двум иностранным языкам одновременно методом сопоставления): Монография / Х.В. Хачатурян. – Київ, 2000. – 514с. – ISBN 5-7763-2096-8
929413
   Обучение иностранным языкам в высшей школе. – М.
1. – 1971. – 215с.
929414
   Обучение иностранным языкам в высшей школе. – Москва
2. – 1971. – 428 с.
929415
  Чистякова Т.А. Обучение иностранным языкам в детских садах / Т.А. Чистякова. – М., 1964. – 296с.
929416
  Саткынкалиев Н Обучение иностранным языкам в Киргизии : Автореф... канд. пед.наук: / Саткынкалиев Н С.; Кирг.ГУ. – Фрунзе, 1973. – 27л. – Бібліогр.:с.27
929417
   Обучение иностранным языкам в условиях двуязычия. – Чебоксары, 1980. – 204с.
929418
   Обучение иностранным языкам в условиях русско-чувашского двуязычия налингвистической основе. – Чебоксары, 1984. – 123с.
929419
   Обучение иностранным языкам в школах У збекистана. – Ташкент, 1973. – 94с.
929420
   Обучение иностранным языкам на специальном факультете. – Красноярск, 1975. – 80с.
929421
   Обучение иностранным языкам на специальном факультете. – Красноярск
2. – 1976. – 94с.
929422
   Обучение иностранным языкам по речевым образцам и языковым моделям. – Минск, 1964. – 164с.
929423
   Обучение иностранных граждан в высших учебных заведениях Российской Федерации = Education of foreign citizens in the higer educational institutions of the Russian Federation : статистический сборник / М-во образования и науки РФ ; Департамент междунар. сотрудничества ; Центр социолог. исследований ; [авт.-сост. : Арефьев А.Л., Шереги А.Ф. ; редкол. : Ничков В.В., Ефремова Л.И., Петренко В.Н.]. – Москва : Центр социального прогнозирования и маркетинга. – ISBN 978-5-98201-022-3
Вып. 8. – 2011. – 173, [3] с. : ил., табл.
929424
   Обучение иностранных студентов и стажеров в СССР и за рубежом 1977-1978 гг. : Библиогр, указ. – Москва, 1982. – 120с.
929425
   Обучение иностранных студентов русскому научному стилю. – Воронеж, 1987. – 134с.
929426
  Николаева Л.А. Обучение иностранных учащихся профессионально ориентированному переводу : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Николаева Л. А.; Киев. гос. пед. ин-т. – Киев, 1992. – 16л.
929427
   Обучение иностранцев общению на русском языке. – Л., 1983. – 150с.
929428
  Хавронина С.А. Обучение иностранцев порядку слов в русском языке / С.А. Хавронина, О.А. Крылова. – Москва, 1989. – 101 с.
929429
  Вовк П.С. Обучение иностранцев русскому подвижному ударению : Метод.пособие / П.С. Вовк. – Киев : Вища школа, 1979. – 85 с.


  В пособии изложен новый подход к анализу акцентологической системы русского языка: к разряду слов с подвижным ударением отнесены все слова, в которых ударение передвигается на другойслог или на другую морфему хотя бы в одной словоформе независимо от ...
929430
  Комков И.Ф. Обучение иноязычной речи / И.Ф. Комков. – Минск, 1973. – 351с.
929431
  Едомаха И.П. Обучение интонации как компоненту речевой произносительной культуры учителя /преподавателя английского языка // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2011. – Вип. 92. – С. 102-106. – (Педагогічні науки)
929432
  Цховребадзе Н.Г. Обучение интонации немецкого языка на начальном этапе языкового вуда (при контакте нем. яз. с груз.) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Цховребадзе Н. Г.; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1979. – 24л.
929433
  Герасимова Г.Г. Обучение истории в IV классе / Г.Г. Герасимова. – Москва, 1976. – 160с.
929434
   Обучение истории в вечерней школе. – М., 1978. – 150с.
929435
  Дайри Н.Г. Обучение истории в старших классах средней школы / Н.Г. Дайри. – М., 1966. – 438с.
929436
  Хазов А.К. Обучение как генеральное направление в работе с персоналом в условиях преодоления социальноэкономической нестабильности // Социология образования : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2012. – № 8. – С. 30-37. – ISSN 1561-2465


  Рассматривается вопросы опережающего обучения персонала в условиях устойчивого развития. В период социально-экономической нестабильности для подавляющего большинства компаний ротация сотрудников, увольнение и смена управляющего состава предполагают ...
929437
   Обучение как проблема активизации человеческого фактора. – Москва, 1987. – 182с.
929438
  Якунин В.А. Обучение как процесс управления / В.А. Якунин. – Ленинград, 1988. – 159 с.
929439
  Сиас Д. Обучение как психоаналитический путь через язык: бесконечное пространство слова // Европейский журнал психоанализа / редкол.: С. Уварова, С. Бенвенуто, Ф. Кастрильон [и др.]. – Киев, 2019. – № 5 : Психоанализ скуки. – С. 139-156. – Библиогр.: 11 назв. – ISSN 2306-8922
929440
  Нестерова М. Обучение как средство нелинейной стратегии управления // Філософія освіти : науковий часопис / Ін-т вищ. освіти Нац. акад. пед. наук України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Україн. акад. політ. наук ; голов. ред. Андрущенко В.П. – Київ, 2006. – № 3 (5). – С. 165-174
929441
  Сериков Г.Н. Обучение как условие самоподготовки к профессиональной деятельности / Г.Н. Сериков. – Иркутск, 1985. – 137с.
929442
  Деченко Т.С. Обучение клишированной диалогической речи на основе ситуативно-тематического минимума на 1 курсе языкового вуза : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Деченко Т. С.; Киев. гос. пед. ин-т. – К., 1984. – 21л.
929443
  Петросян И.В. Обучение коллокациям современного английского языка // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 9 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2014. – С. 161-172. – (Филология. Востоковедение. Журналистика ; вып. 2). – ISSN 1813-1921
929444
  Павлова В.П. Обучение конспектированию / В.П. Павлова. – М., 1978. – 102с.
929445
  Павлова В.П. Обучение конспектированию / В.П. Павлова. – Москва, 1983. – 97 с.
929446
  Павлова В.П. Обучение конспектированию : (теория и практика) / В.П. Павлова. – 3-е, стереотип. – Москва : Русский язык, 1989. – 96 с. – (Библиотека преподавателя русского языка как иностранного). – ISBN 5-200-00809-3
929447
  Сутчева Н.И. Обучение конспектированию и записи лекций на подготовительном факультете / Н.И. Сутчева. – М., 1981. – 62с.
929448
  Гаврилушкина О.П. Обучение конструированию в дошкольных учреждениях для умственно отсталых детей / О.П. Гаврилушкина. – М., 1991. – 91с.
929449
  Качнев В.И. Обучение конструированию на уроках труда. / В.И. Качнев. – 2-е изд. перераб. – М., 1976. – 158с.
929450
  Гаврилов В.Г. Обучение конструкциям с препозитивными атрибутами в современном английском языке / В.Г. Гаврилов. – Петрозаводск, 1970. – 60с.
929451
  Фаенова О М. Обучение культуре общения на английском языке / О М. Фаенова, . – Москва : Высшая школа, 1991. – 144с. – (Библиотека преподавателя)
929452
  Кислая С.В. Обучение лексике иностранного языка / С.В. Кислая. – Киев, 1974. – 71 с.
929453
  Чемоданова Е.Д. Обучение лексике на интенсивных корректировочных курсах русского языка как иностранного / Е.Д. Чемоданова. – Москва : Московский университет, 1980. – 98, [1] с.
929454
  Мамичева В.Т. Обучение лексике французского языка в техническом вузе. (Приемы активизации словарного материала, используемого в устной речи) : Автореф... канд. пед.наук: 732 / Мамичева В.Т.; 1-й Моск. гос. пед. ин-т иностр. яз. им Мориса Тореза. – М., 1969. – 16л.
929455
  Ляпина Т.Н. Обучение лексики английского языка на факультетах иностранных языков пединститутов (на четвертом курсе.) : Автореф... канд. пед.наук: / Ляпина Т.Н.; 1-й Москов. гос. пед. ин-т им. М.Тореза. – М., 1967. – 16л.
929456
  Пономарева З.Ф. Обучение лексической синонимии на III курсе языкового вуза. (На матер. фр. яз.) : Автореф... канд. пед.наук: 0002 / Пономарева З.Ф.; Москов. гос. пед.и н-т им. В.И.Ленина. – Москва, 1972. – 25л.
929457
   Обучение лекторов: активные формы. – М., 1989. – 61с.
929458
  Костаки Г. Обучение лидерству: необходимая предпосылка соблюдения принципа тендерного равенства в политике / Г. Костаки, А. Боршевский // Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 2011. – № 9 (237). – С. 5-12. – ISSN 1810-3081
929459
  Гузеев В.В. Обучение математике в 6 классе / В.В. Гузеев. – М., 1991. – 78 с.
929460
  Мамий Д.К. Обучение математике в системе довузовской подготовки // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 2. – С. 88-92. – ISSN 0869-3617


  В статье представлен опыт Адыгейского государственного университета в сфере дополнительной углубленной подготовки школьников по математике. Обучение осуществляется на базе Республиканской естественно-математической школы при АГУ. Главной задачей РЕМШ ...
929461
   Обучение математике в средней школе. – Горький, 1985. – 108с.
929462
   Обучение математике в средней школе по новым программам. – Л., 1973. – 172с.
929463
  Эрдниев П.М. Обучение математике методом укрупнения дидактических единиц / П.М. Эрдниев. – Элиста, 1979. – 258с.
929464
  Ирошников Н.П. Обучение математики в малокомплектной школе / Н.П. Ирошников. – М., 1988. – 190 с.
929465
  Аркадьев А.Г. Обучение машины классификации объектов / Аркадьев А.Г., Браверман Э.М. – Москва : Наука, 1971. – 192 с. – Библиогр.: с. 189-192
929466
  Аркадьев А.Г. Обучение машины распознаванию образов / Аркадьев А.Г., Браверман Э.М. – Москва : Наука, 1964. – 110 с. – Библиогр.: с. 109-110
929467
  Хачатрян М.М. Обучение местоимениям современного армянского языка в средней школе : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.02 / Хачатрян М.М.; М-во просвещения АрмССР.Арм.гос.пед.ин-т. – Ереван, 1973. – 25л.
929468
  Дукуль М.Н. Обучение младших школьников грамотному письму на основе взаимосвязи грамматики и орфографии : Автореф... Канд.пед.наук: 730 / Дукуль М.Н.; Ленингр.гос.пед.ин-т. – Ленинград, 1969. – 21л.
929469
  Мехдиев А.М. Обучение младших школьников элементами физики и техники. : Автореф... канд.пед.наук: 13.00.02 / Мехдиев А.М.; Тбилисский гос.пед.ин-т. – 25л.
929470
  Малышев С.Т. Обучение молодых лекторов / С.Т. Малышев. – М., 1986. – 64с.
929471
  Величко А.В. Обучение монолигической речи студентов-филологов / А.В. Величко. – Москва, 1988. – 154с.
929472
  Дьякова В.Н. Обучение монологическому высказыванию по теме "Сравнительная характеристика предметов или явлений по сходству и отличию" / В.Н. Дьякова. – М, 1978. – 73с.
929473
  Скалкин В.Л. Обучение монологическому высказыванию: на мат. англ. яз. Пособие для учителя / В.Л. Скалкин. – К., 1983. – 119с.
929474
  Спешнев Ф.Ф. Обучение мужчин гимнастике / Ф.Ф. Спешнев, 1950. – 152с.
929475
  Алексеев В.К. Обучение наблюдению и глазомеру / В.К. Алексеев. – Москва : Военгиз, 1949. – 96 с. – Библиогр.: с. 95
929476
   Обучение научно-техническому переводу с французского языка. – Новосибирск, 1990. – 25с.
929477
  Шумските Г.А. Обучение научному диалогическому общению в аспекте прагматики языка (нем. язык, неязычный вуз). : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Шумските Г.А.; Москов. ин-т ин. языков им. М.Тореза. – М., 1990. – 23л.
929478
  Климова Н.В. Обучение научному стилю речи / Н.В. Климова. – М., 1978. – 48с.
929479
   Обучение научному стилю речи на материале курса "Основы правовых знаний". – М., 1985. – 43с.
929480
  Аросева Т.Е. Обучение научному стилю речи на начальном этапе : учеб. пособ. / Аросева Т.Е. ; Ун-т дружбы народов , Каф. русского языка. – Москва : [б. и.], 1977. – 78 с.
929481
  Бирюкова А.В. Обучение научному стилю речи на начальном этапе / А.В. Бирюкова, Л.П. Михайлюк. – М., 1979. – 58с.
929482
  Аросева Т.Е. Обучение научному стилю речи на среднем этапе : учеб. пособ. для студ.-иностр. УДН / Аросева Т.Е. ; Ун-т дружбы народов, Каф. рыского языка. – Москва : [б. и.], 1977. – 63 с.
929483
   Обучение научных работников иностранным языкам. – М., 1984. – 288с.
929484
  Джаджанидзе Н.П. Обучение начальному курсу морфологии грузинского языка и связанными с ним практическими вопросами : Автореф. дис. ... канд. пед. наук / Джаджанидзе Н.П. ; Тбил. гос. пед. ин-т. – Тбилиси, 1972. – 25 с.
929485
  Сахарова Т.Е. Обучение немецкой диалогической речи студентов младших курсов языкового вуза. / Т.Е. Сахарова. – М., 1975. – 108с.
929486
  Леман-Абрикосов Обучение немецкой лексике / Леман-Абрикосов. – М, 1958. – 272с.
929487
  Бичинашвили Ц.Н. Обучение немецкой лексике и виды лексических упражений в 5 классе грузинской средней школы. : Автореф... Канд.пед.наук: / Бичинашвили Ц.Н.; Тбилиск.гос.ун-т. – Тбилиси, 1964. – 29л.
929488
  Шеляпина Л.С. Обучение немецкой устной речи в школе-интернате. / Л.С. Шеляпина. – М., 1961. – 86с.
929489
  Кокин А.М. Обучение немецкому произношению / А.М. Кокин. – Орел, 1969. – 48с.
929490
  Шкварцов В.М. Обучение немецкому языку в начальной школе устным методом / В.М. Шкварцов. – Москва : Просвещение, 1964. – 82 с.
929491
  Калнинь Мая Николаевна Обучение неподготовленному высказыванию на основе активизации речемыслительной деятельности студентов : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Калнинь Мая Николаевна; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1981. – 15л.
929492
  Вадачкория Л.А. Обучение низкотемпературными установками исследовательских каналов ядерного реактора и некоторые проблемы глубокого охлаждения в зоне реакторного излучения. : Автореф... Канд.техн.наук: 260 / Вадачкория Л.А.; Объед.ин-т.ядерных иссле. – Дубна, 1971. – 17л. – Бібліогр.:с.17
929493
  Львов В.В. Обучение нормам произношения и ударения в средней школе / В.В. Львов. – М., 1989. – 140с.
929494
  Назарова Н.К. Обучение общению на французском языке слушателей интенсивных курсов. : Автореф... канд.пед.наук: 13.00.02 / Назарова Н.К.; МВ и ССО СССР.Моск.гос.ин-т.ин.яз. – М, 1988. – 23л.
929495
  Григорьев С.С. Обучение огевой службы / С.С. Григорьев. – Москва, 1947. – 63с.
929496
   Обучение ознакомительному чтению. – М., 1979. – 98с.
929497
  Данилин К.В. Обучение ознакомительному чтению (уч. пособие по русскому языку для студентов-иностранцев) / К.В. Данилин. – М, 1978. – 64с.
929498
  Калинина Эльвира Павловна Обучение описанию и его сочетанию с другими речевыми формами на 1 курсе языкового вуза (на материале немецкого языка) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Калинина Эльвира Павловна; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1979. – 16л.
929499
  Гузик Н.П. Обучение органической химии / Н.П. Гузик. – М, 1988. – 223с.
929500
  Баранов М.Т. Обучение орфографии в 4-8 классах : [учеб.-метод.] пособие дл\ учителя / М.Т. Баранов, Г.М. Иваницкая. – Киев : Радянська школа, 1987. – 223, [1] с. – (Б-ка учителя рус. яз. и лит.)
929501
  Ушаков М.В. Обучение орфографии в связи с развитием речи. / М.В. Ушаков. – М.-Л., 1947. – 90с.
929502
  Ушаков М.В. Обучение орфографии в средней школе. / М.В. Ушаков. – М., 1950. – 176с.
929503
  Нестеров О. Обучение орфографии латышского языка в начальных классах : Автореф... канд. пед.наук: / Нестеров О.; Латв.ГУ. – Рига, 1969. – 29л.
929504
  Текучев А.В. Обучение орфографии с учетом особенностей местного диалекта / А.В. Текучев. – М.-Л., 1948. – 299с.
929505
  Пирлиев К. Обучение орфографии туркменского языка. (Фонетика. Состав слова) : Автореф... канд. пед.наук: / Пирлиев К.; Туркм. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Ашхабад, 1967. – 29л.
929506
   Обучение основам НОТ как средство трудового воспитания учащихся. – М., 1976. – 46с.
929507
  Горский М.В. Обучение основам общей химии / М.В. Горский. – Москва, 1991. – 95с.
929508
  Ботвинников А.Д. Обучение основам проецирования / А.Д. Ботвинников. – М., 1975. – 189с.
929509
   Обучение основам проецирования / Ботвинников А.Д. – М., 1975. – 189с.
929510
   Обучение основам управления качеством работников промышленных предприятий и объединений. – М., 1978. – 64с.
929511
  Рухадзе Н.Г. Обучение основным мотивам "Витязя в тигровой шкуре" Шота Руставели и его роль в формировании мировоззрения учащихся. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Рухадзе Н.Г.; Тбилис. гос. пед. ин-т им. А.С.Пушкина. – Тбилиси, 1978. – 29л. – Бібліогр.:с.28-29
929512
  Емельянов Ю.Н. Обучение паритетному диалогу / Ю.Н. Емельянов. – Л., 1991. – 106с.
929513
   Обучение переводу. – М., 1977. – 75с.
929514
  Шанина В.А. Обучение переводу / В.А. Шанина. – М., 1978. – 80с.
929515
  Третьякова И.Т. Обучение переводу / И.Т. Третьякова. – М., 1978. – 80с.
929516
  Кащенко О.Д. Обучение переводу с немецкого языка на русский в 1Х классах средней школы / О.Д. Кащенко. – М., 1955. – 116с.
929517
  Кукина В. Обучение переводу. / В. Кукина. – М, 1978. – 80с.
929518
  Жаркова О.С. Обучение переводческой скорописи в рамках профессиональной подготовки переводчиков // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 22 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 151-158. – (Теория перевода ; № 1). – ISSN 0201-7385
929519
  Тихомирова Н.В. Обучение персонала вуза в условиях перехода к информационному обществу / Н.В. Тихомирова, С.А. Кочерга // Инновации в образовании / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2010. – № 7. – С. 130-143. – ISSN 1609-4646


  В статье рассмотрены вопросы обучения и повышения квалификации сотрудников высшей школы с учетом глобализации экономики инновационных процессов, происходящих в обществе. Используемые в основном в настоящее время технологии обучения не позволяют развить ...
929520
  Томилова М.А. Обучение письменной речи в приготовительном и первом классах школ глухонемых. / М.А. Томилова. – М., 1947. – 144с.
929521
  Иванова А.М. Обучение письменной речи на французском языке / А.М. Иванова. – Москва : Прогресс, 1981. – 127 с.
929522
  Бедросова Галина Георгиевна Обучение письму как одной из форм коммуникации (немецкий язык в языковом вузе) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Бедросова Галина Георгиевна; Моск. гос. пд. ин-т иностранных языков им. Мориса Тореза. – М., 1979. – 24л.
929523
  Писаревский Д.А. Обучение письму. Методическое пособие для учителей начальных школ / Д.А. Писаревский. – Москва, 1937. – 88с.
929524
  Капотов П.П. Обучение плаванию / П.П. Капотов. – М., 1953. – 60с.
929525
  Капотов П.П. Обучение плаванию / П.П. Капотов. – Изд. 2-е, доп. – М., 1955. – 112с.
929526
  Осокина Т.И. Обучение плаванию в детском саду : Автореф... канд.пед.наук: / Осокина Т.И.; М-во просвещения РСФСР.Моск.обл.пед.ин-т. – Москва, 1961. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
929527
  Осокина Т.И. и др. Обучение плаванию в детском саду / Т.И. и др. Осокина. – М., 1991. – 157с.
929528
  Набатникова М.Я. Обучение плаванию в пионерских лагерях. : Автореф... Канд.пед.наук: / Набатникова М.Я.; М-во просвещения РСФСР.Моск.обл.пед.ин-т. – Москва, 1952. – 16 с.
929529
  Булгакова Н.Ж. Обучение плаванию в школе / Н.Ж. Булгакова. – М., 1974. – 191с.
929530
  Бейзеров В.А. Обучение по комбинированным специальностям: проблемы и перспективы // Инновации в образовании / Современная гуманитарная академия. – Москва, 2011. – № 3. – С. 4-17. – ISSN 1609-4646


  Статья посвящена развитию такого направления в высшем образовании, как «комбинированное» образование, либо получение сразу двух специальностей. В работе рассматриваются образовательный, психологический, гендерный, экономический аспекты проблемы. ...
929531
  Черепанова И.В. Обучение подготовительному высказыванию типа сообщение, доклад на продвинутом этапе языкового вуза (нем. язык). : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Черепанова И.В.; Москов. гос. пед. ин-т иностр. яз. – М., 1984. – 24л.
929532
  Зубрицкая Л. Обучение полному письменному переводу технических текстов // General and specialist translation/interpretation : theory, methods, practice : [intern. conf. papers] / Nat. Aviation Univ., Dep. of English Philology a. Translation (Ukraine) ; Siberian Federal Univ., Dep. of Business Foreign Language (Russian Federation) [etc. ; голов. ред.: А.Г. Гудманян ; редкол.: З.З. Кіквідзе та ін.]. – Kyiv : Agrar Media Group, 2019. – С. 71-76. – ISBN 978-617-646-453-2
929533
  Дубовский Ю.А. Обучение пониманию английской речи на слух / Ю.А. Дубовский, В А. Кучер, . – Киев, 1987. – 244с.
929534
  Петрова Татьяна Игоревна Обучение пониманию грамматической омонимии при чтении текстов по специальности на английском языке (первый этап, неязыковой вуз) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Петрова Татьяна Игоревна; Киевск. гос. пед. ин-т иностранных языков. – К., 1979. – 24л.
929535
  Апатова Л.И. Обучение пониманию иноязычной речи на слух : Автореф... канд. пед.наук: / Апатова Л.И.;. – Москва, 1971. – 24 л.
929536
  Игнатенок Галина Филипповна Обучение пониманию синтаксических связей и отношений при чтении текстов (немецкий язык, неязыковый вуз) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Игнатенок Галина Филипповна; Моск. гос. пед. ин-т иностр. яз. им. Мориса Тореза. – М., 1982. – 22л.
929537
  Ваханиа Н.В. Обучение пониманию специальной лексики немецкого языка при чтении литературы по специальности : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Ваханиа Н.В.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1973. – 35л.
929538
  Вавилова М.Г. Обучение пониманию текста при чтении на иностранном языке во взрослой аудитории. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.02 / Вавилова М.Г.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1981. – 24л.
929539
  Бердичевский Анатолий Леонидович Обучение порядку слов немецкого языка как второго иностранного при первом английском : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Бердичевский Анатолий Леонидович; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1977. – 18л.
929540
  Бердичевский А.Л. Обучение порядку слов немецкого языка как второго иностранного при первом английском на 3 курсе языкового вуза / А.Л. Бердичевский. – М, 1978. – 48с.
929541
  Фарфутдинова З.А. Обучение построению русской речи учащихся VIII и Х классов казахской школы в связи с изучением сложносочиненных предложений. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Фарфутдинова З.А.; МП РСФСР. Москов. обл. пед. ин-т. – М., 1973. – 21л.
929542
  Алексева М.М. Обучение правильному звукопроизношению у детей от 3 до 5 лет : Автореф... канд. пед.наук: / Алексева М. М.; Моск. гос. пед. ин-т им. Ленина. – М., 1971. – 21л.
929543
  Размадзе Г.Д. Обучение пределами и связанным с ними некоторым вопросам в средней школе : Автореф... Канд.пед.наук: / Размадзе Г.Д.; Тбил.гос.пед.ин-т. – Тбилиси, 1964. – 20л.
929544
  Саруханян Б.В. Обучение предлогам, послелогам и предложно-послеложным словам в 4-8 классах средней школы : Автореф... канд. пед.наук: / Саруханян Б. В.; Ерев. армян. гос. пед. ин-т. – Ереван, 1972. – 36л.
929545
  Гогочури Г.Х. Обучение предложным конструкциям немецкого языка в грузинской средней школе : Автореф... канд. пед.наук: 732 / Гогочури Г.Х.; Тбилисский гос. ун-т. – Тбилиси, 1970. – 34л.
929546
  Куля Э. Обучение преподавателей в Польше в контексте требований Болонского процеса // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 26. – С. 234-238
929547
  Левашов А.С. Обучение прогнозированию при чтении на иностранном языке (англ. яз. неязыков. ВУЗ) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Левашов А. С.; Мос. гос. пед. ин-т. – М., 1983. – 25л.
929548
  Абрамкина Т.А. Обучение произношению и технике чтения на английском языке. / Т.А. Абрамкина. – Москва : Издательство Московского университета, 1972. – 118 с. : ил.
929549
  Кернер А.А. Обучение произношению и чтению на английском языке как второй-специальности (основной язык немецкий) : Автореф... канд. пед.наук: / Кернер А.А.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1961. – 1л.
929550
  Кернер А.А. Обучение произношению и чтению на английском языке как второй-специальности (основной язык немецкий) : Автореф... канд. пед.наук: / Кернер А.А.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1961. – 1л.
929551
  Демьяненко Я М. Обучение произношению неродного языка / Я М. Демьяненко, . – Киев, 1973. – 91с.
929552
  Багдасарян М.Э. Обучение профессионально-ориентированному общению на основе научно-популярных текстов. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.02 / Багдасарян М.Э.; Моск.гос.лингв.ун-т. – М, 1990. – 23л.
929553
  Кочнева М.Г. Обучение профессионально направленной диалогической речи в неязыковом вузе : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Кочнева М.Г. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1979. – 23 с.
929554
   Обучение профессиональной терминологии на иностранных языках в условиях билингвизма. – Чебоксары, 1983. – 177с.
929555
  Синицкая Л.Е. и др. Обучение профессиональному разговору студентов технических вузов / Л.Е. и др. Синицкая. – Иркутск, 1989. – 127с.
929556
  Алпатова С.Д. Обучение профессиональному языку в современных условиях: творчество, компетенции // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 101. – С. 14-16. – (Серія : Педагогічні науки)
929557
  Беспалова Н.В. Обучение профессиональным презентациям студентов неязыковых специальностей // Англістика та американістика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені О. Гончара, Ф-т укр. й іноземної філології та мистецтвознавства, Каф. англ. філології. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 10. – С. 75-79


  Висвітлено актуальні проблеми теорії та практики підготовки й проведення фахових презентацій іноземною мовою студентами немовних ВНЗ.
929558
  Васильева Е.Ю. Обучение профессорско-преподавательского состава оценке студентов в вузе / Е.Ю. Васильева, М.И. Томилова // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России ; Изд. группа "Логос". – Москва, 2014. – № 3. – С. 15-19. – ISSN 1726-667Х


  Рассматриваются особенности организации и содержания обучения преподавателей вуза по программе «Оценка студентов». Анализируются результаты экспериментального исследования по изучению эффективности обучения преподавателей на основе критериев и уровней ...
929559
  Ломизов А.Ф. Обучение пунктуации в средней школе / А.Ф. Ломизов. – Л., 1954. – 108с.
929560
  Ломизов А.Ф. Обучение пунктуации в средней школе / А.Ф. Ломизов. – М., 1975. – 160с.
929561
  Григорян Т Л. Обучение пунктуации в средней школе. / Т Л. Григорян, . – М, 1982. – 121с.
929562
  Климов Е.А. Обучение рабочих на производстве новым приемам труда и пути индивидуального подхода / Е.А. Климов. – Казань, 1958. – 114с.
929563
  Красильникова Н.В. Обучение разным видам чтения / Н.В. Красильникова. – М., 1985. – 89с.
929564
  Штиглуз Л.Б. Обучение распознаванию англо-немецких когнатов при чтении. (Англ. яз. как вторая спец. при первом немецком). : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Штиглуз Л.Б.; Москов. гос. пед. ин-т. – М., 1981. – 15л.
929565
  Вейзе А.А. Обучение реферированию иноязычного текста в средней школе / А.А. Вейзе. – Минск, 1980. – 80с.
929566
  Бахтина Л.Н. Обучение реферированию научного текста / Л.Н. Бахтина. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1988. – 120с.
929567
  Васильева М.А. Обучение реферированию научной литературы / М.А. Васильева, Е.И. Закгейм. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1976. – 258с.
929568
  Скляренко Н.К. Обучение речевой деятельности на английском языке в школе / Н.К. Скляренко. – Киев, 1988. – 150с.
929569
  Ружин Е.М. Обучение речевой деятельности на французском языке в школе / Е.М. Ружин. – Киев, 1991. – 135с.
929570
  Городилова Г.Г. Обучение речи и технические средства : (на материале преподавания русского языка студентам-иностранцам) / Г.Г. Городилова. – Москва : Русский язык, 1979. – 208 с.
929571
  Василевский А.Б. Обучение решению задач / А.Б. Василевский. – Минск, 1979. – 191с.
929572
  Бакурадзе Ш.Р. Обучение решению задач методом уравнения в IV-V классах : Автореф... канд. пед.наук: / Бакурадзе Ш.Р.; Тбилисский госю пед. ин-т. – Тбилиси, 1971. – 27л.
929573
  Василевский А.Б. Обучение решению задач по математике / А.Б. Василевский. – Москва, 1988. – 255с.
929574
  Роинишвили О.Е. Обучение решению стереометрических задач на вычисление в средней школе : Автореф... канд. пед.наук: / Роинишвили О. Е.; Тбил. пед. ин-т. – Тбилиси, 1962. – 20л.
929575
  Рябов В. Обучение риторике в технических вузах / В. Рябов, О. Чернова // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2002. – № 8. – С.43-44. – ISSN 0321-0383
929576
  Сычев О.А. Обучение риторике в эпоху компьютеров: введение в опыт США / Сычев О.А. – Москва : Знание, 1991. – 61 с. – В кн. также: Ритбез № 4. – Библиогр. в примеч.: с. 37-38. – (Новое в жизни, науке, технике : риторика ; 8/1991 : Наука убеждать)
929577
  Агрба К.В. Обучение родной грамоте в абхазской школе : Автореф... канд. пед. наук: 732 / Агрба К.В.; Тбилисский гос. пед. ин-т. – Тбилиси, 1970. – 50л.
929578
  Остапенко В.И. Обучение русской грамматике иностранцев на начальном этапе / В.И. Остапенко. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1983. – 145с.
929579
  Остапенко В.И. Обучение русской грамматике иностранцев на начальном этапе : учебно-метод. пособ. / В.И. Остапенко. – 3-е изд., испр. – Москва : Русский язык, 1987. – 144 с. – (Библиотека преподавателя русского языка как иностранного)
929580
  Корнейчук С.И. Обучение русской грамоте в армянской школе : Автореф... кандидата пед.наук: / Корнейчук С.И.; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1965. – 22л.
929581
  Никоров А.В. Обучение русской орфографии в 5-8 классах бурятской школы : Автореф... канд. пед.наук: / Никоров А. В.; Ирк.ГУ. – Иркутск, 1964. – 30л.
929582
  Уткина Л.С. Обучение русской правовой лексике и фразеологии студентов-монголов в юридических учебных заведениях : Автореф... канд. пед.наук: 731 / Уткина Л.С.; АПН СССР. Науч.-иссл. ин-т преподавания русского языка в национальной школе. – Москва, 1971. – 16л.
929583
  Вигнанская Р.Е. Обучение русскому письму в грузинской начальной школе. : Автореф... канд. пед.наук: / Вигнанская Р.Е.; Тбил. гос. пед. ин-т. – Тбилиси, 1966. – 16л.
929584
  Любимова Н.А. Обучение русскому произношению / Н.А. Любимова. – М., 1977. – 190с.
929585
  Любимова Н.А. Обучение русскому произношению / Н.А. Любимова. – 2-е изд., стереотип. – Москва, 1982. – 190с.
929586
  Барановская С.А. Обучение русскому произношению иностранцев : учеб. пособие / С.А. Барановская ; МВ и ССО СССР, Ун-т друдбы народом. – Москва : [б. и.], 1984. – 87 с.
929587
   Обучение русскому языку. – Минск, 1985. – 223с.
929588
  Брун Э.Я. Обучение русскому языку (как родному) и литературе в высшей школе : Указ. лит. за 1976-1982 гг. / Э.Я. Брун. – Воронеж, 1983. – 31с.
929589
   Обучение русскому языку в 4-5 классах по новой программе. – М., 1970. – 248с.
929590
   Обучение русскому языку в 4 классе. – 2-е изд., испр. – М., 1985. – 224с.
929591
   Обучение русскому языку в 6 классе. – 3-е изд., переработ. – М., 1990. – 206с.
929592
   Обучение русскому языку в 7-8 классах. – М., 1973. – 237с.
929593
   Обучение русскому языку в 8 классе. – 3-е изд., испр. и доп. – М., 1991. – 158с.
929594
  Сумэй Лю Обучение русскому языку в вузах Китая: состояние и перспективы // Русский язык за рубежом : учебно-методический иллюстрированный журнал / М-во образования и науки РФ ; Междунар. ассоциация преподавателей рус. яз. и литературы ; Гос. ин-т рус. языка им. А.С. Пушкина. – Москва, 2014. – № 4 (245). – С. 120-123. – ISSN 0131-615X
929595
  Оснач Е.П. Обучение русскому языку в средней специальной школе / Е.П. Оснач. – Москва, 1980. – 37с.
929596
  Тростенцова Л.А. Обучение русскому языку в школе как целенаправленный процесс / Л.А. Тростенцова. – М, 1990. – 142с.
929597
  Вишнякова Т.А. Обучение русскому языку студентов-нефилологов / Т.А. Вишнякова. – Москва, 1980. – 151с.
929598
  Лещева Т.С. Обучение рыб / Т.С. Лещева, А.Ю. Жуйков. – М., 1989. – 108с.
929599
  Столаров Л.М. Обучение с помоцью машин / Л.М. Столаров. – М, 1965. – 373с.
929600
  Рогожина Н.Н. Обучение самостоятельной работе с иноязычной справочно-информационной литературой (англ. яз. в неязыковом вузе_ : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Рогожина Н. Н.; Моск. ин-т ин. яз. – М., 1989. – 23л.
929601
  Шавернева Л.И. Обучение самостоятельному высказыванию на начальном этапе в школе с преподаванием ряда предметов на английском языке : Автореф... канд. пед.наук: 13.731 / Шавернева Л.И.; Моск. гос. пед. ин-т иностр. яз. им. М.Тореза. – Москва, 1969. – 23л.
929602
  Алаунене Зита Аста Антано Обучение связи предложений с применением изложения в IV классе : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Алаунене Зита Аста Антано; Вильнюсский гос. ун-т. – Вильнюс, 1974. – 28л.
929603
   Обучение связной иноязычной речи в средней школе. – Минск, 1970. – 160с.
929604
  Рожкова Ф.М. Обучение связному высказыванию на английском языке учащихся восьмилетней школы : Автореф... канд. пед.наук: / Рожкова Ф. М.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1968. – 17л.
929605
  Калинина С.В. Обучение связному высказыванию на французском языке в школе / С.В. Калинина. – М, 1968. – 73с.
929606
   Обучение слепых, проживающих в сельских местностях, в экономически менее развитых старанах. – Нью-Йорк, 1965. – 187 с.
929607
  Лощилов А.К. Обучение солдат наблюдению за полем боя и определению расстояний / А.К. Лощилов. – М., 1960. – 87с.
929608
  Ященко Ксения Петровна Обучение сочинению на втором курсе языкового вуза на материале французского языка : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Ященко Ксения Петровна; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1981. – 19л.
929609
  Рыбаков В.П. Обучение сочинениям в старших классах / В.П. Рыбаков. – М, 1959. – 123с.
929610
  Дубинская М.С. Обучение сочинениям на литературную тему / М.С. Дубинская. – Киев : Радянська школа, 1988. – 156 с.
929611
  Пичугов Ю.С. Обучение сочинениям на свободную тему в 7-8 классах / Ю.С. Пичугов. – М, 1986. – 206с.
929612
  Крейцер Б.А. Обучение спортивной стрельбе из охотничьих ружей по летящей цели. / Б.А. Крейцер. – М., 1952. – 64с.
929613
  Быстрянцев С.Б. Обучение способам объяснения поведения людей в законах социологических наук // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2015. – Т. 21. – С. 255-270. – ISSN 1993-5560


  Як наукова дисципліна соціологія повинна була не просто відповісти на запит конкретної людини, але повинна була спробувати сформулювати закономірності і, можливо, закони поведінки людей в реальному суспільному житті. Це має бути зроблено саме в ...
929614
  Раскина И.И. Обучение старшеклассников решению задач по информационному моделированию для достижения ими личностных образовательных результатов / И.И. Раскина, Ю.П. Штепа // Информатика и образование : научно-методический журнал / Российская Академия образования; Из-во "Образование и Информатика". – Москва, 2011. – № 7 (225). – С. 40-44. – ISSN 0234-0453


  В статье раскрывается общность задач по информационному моделированию и творческих задач как целенаправленных информационных процессов, описывается роль таких задач для развития креативных способностей старшеклассников при обучении ...
929615
  Жемков С.О. Обучение стрелков-спортсменов / С.О. Жемков. – Москва, 1958. – 152с.
929616
  Козлов Д.И. Обучение стрельбе по движущимся целям / Д.И. Козлов. – Москва, 1970. – 128 с.
929617
  Козлов Д.И. Обучение стрельбе по движущимся целям. / Д.И. Козлов. – М., 1962. – 76с.
929618
  Тищенко К.Г. Обучение строю немецкого языка по типовым предложениям учащихся 5 класса средней школы. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Тищенко К.Г.; Воронеж. гос. ун-т им. Лен. комсомола. – Воронеж, 1973. – 21л.
929619
  Руд А.А. Обучение структурным моделях английского языка. / А.А. Руд, Е.И. Чапник. – 2-е изд. – М., 1966. – 132с.
929620
  Высотская Н.А. Обучение студентов-вьетнамцев аудированию русской речи / Н.А. Высотская. – Москва, 1982. – 89с.
929621
  Решетникова В.В. Обучение студентов-иностранцев реферированию и аннотированию текста на русском языке в техническом вузе // Лексико-грамматические инновации в современных славянских языках : материалы VII Междунар. науч. конф. 2-4 апр. 2015 г. / М-во образования и науки Украины, Укр. ассоц. преподавателей рус. яз. и л-ры, Днепропетр. нац. ун-т им. Олеся Гончара, Центр каф. общего и славян. языкознания ; [сост. Т.С. Пристайко]. – Дніпропетровськ : Нова ідеологія, 2015. – С. 141-143
929622
  Кушнір Н.О. Обучение студентов-иностранцев способам выражения модального значения "необходимости" в русском языке // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 21 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 65-69. – ISSN 2075-437X


  Стаття присвячена аналізу смислової структури категорії необхідності як універсальної семантичної еатегорії мови, а також способам її вираження в сучасній російській мові.
929623
  Чуйкина Л.А. Обучение студентов-казахов согласованию слов в русском языке : Автореф... канд. пед.наук: / Чуйкина Л.А.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1966. – 37л.
929624
  Соколова Татьяна Ивановна Обучение студентов 1 курса оформлению самостоятельного иноязычного высказывания : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Соколова Татьяна Ивановна; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1978. – 16л. – Бібліогр.:с.16
929625
  Никифорова В.Г. Обучение студентов 1 курса языкового вуза эмоциональной интонации диалогической речи / В.Г. Никифорова. – М., 1975. – 122с.
929626
  Савченко Л.И. Обучение студентов второго курса средствам логического виделения членов предложения : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : 12.00.02 / Савченко Л.И. ; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1978. – 16 с.
929627
  Зенина Л.В. Обучение студентов деловой переписке на английском языке через систему дистанционного обучения / Л.В. Зенина, Н.А. Каменева // Открытое образование : научно-практический журнал / МЭСИ. – Москва, 2013. – № 6 (101). – С. 76-79. – ISSN 1818-4243


  В статье продемонстрированы возможности системы дистанционного обучения «Виртуальный Кампус» МЭСИ в процессе обучения студентов деловой переписке на иностранном языке. Деление студентов на языковые группы в соответствии с исходным уровнем владения ...
929628
  Таран Н.Н. Обучение студентов иностранцев неподготовительному монологическому высказыванию на общественно-политическую тематику : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Таран Н.Н.;. – М., 1978. – л.
929629
  Корнилова Людмила Ивановна Обучение студентов неязыковых вузов словообразовательным моделям имен существительных с помощью программированных пособий. (На материале текстов на нем. языке по автомобилестроению) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Корнилова Людмила Ивановна; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1977. – 16л. – Бібліогр.:с.16
929630
  Масленников Н.А. Обучение студентов основам воспитательной и организаторской работы в производственных коллективах / Н.А. Масленников. – Москва, 1971. – 52с.
929631
  Софронов Д.И. Обучение студентов педагогических институтов методике воспитательной работы / Д.И. Софронов. – Ленинград, 1961. – 83с.
929632
  Ромашина С.Я. Обучение студентов речевому общению при формировании профессиональных умен. учителя (на матер. англ. яз. 2 курс, язык. вуз) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Ромашина С. Я.; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1979. – 16л.
929633
  Суханов М.Б. Обучение студентов решению задач оптимизации в деловой игре с математическим моделированием // Информатика и образование : научно-методический журнал / Росс. акад. образования ; Изд-во "Образование и Информатика". – Москва, 2012. – № 6 (235). – С. 65-68. – ISSN 0234-0453


  Предложена деловая игра и методика ее применения на занятиях по информатике при изучении студентами темы «Оптимизация в табличном процессоре». Business game and technique of its application on classes in informatics is offered when studying by ...
929634
  Митусова Ольга Анатольевна Обучение студентов самостоятельной работе с научной (филологической) литературой (английский язык, языковой вуз) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Митусова Ольга Анатольевна; Моск. гос. ин-т ин. яз. им. М.Тореза. – М., 1988. – 24л.
929635
  Невская В.И. Обучение студентов старших курсов языковых институтов (факультетов) творческому высказыванию на изучаемом языке : Автореф... канд. пед.наук: 732 / Невская В.И.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1968. – 23л.
929636
  Газалиев А.М. Обучение студентов технических специальностей в бакалавриате / А.М. Газалиев, В.В. Егоров, И.В. Брейдо // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2010. – № 3. – С. 138-142. – ISSN 0869-3617


  Изложен опыт обучения студентов технических специальностей по программе бакалавриата на основе кредитных технологий. Выявлены основные проблемы и предложены основные направления их решения. При переходе на программы бакалавриата учтен положительный ...
929637
  Сологуб Л.И. Обучение студентов факультета иностранных языков педагогических вузов чтению научно-методической литературы. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Сологуб Л.И.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1977. – 16л.
929638
  Горохова Л.П. Обучение студентов языкового вуза диалектической речи : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Горохова Л. П.; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1984. – 28л.
929639
  Фаусек Ю.И. Обучение счету по системе Монтессори / Ю.И. Фаусек. – Л., 1924. – 120с.
929640
  Эменов В.Л. Обучение счислению и измерению / В.Л. Эменов. – Москва, 1930. – 381с.
929641
  Орлов Б.А. Обучение теории сочинения в старших классах на уроках литературы. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.02 / Орлов Б.А.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1974. – 16л.
929642
  Сурканова И.М. Обучение технике чтения / И.М. Сурканова. – М., 1988. – 88с.
929643
  Мотков А.А. Обучение техническому Творчеству в ледвузе / А.А. Мотков. – Киев, 1981. – 112 с.
929644
  Закжевская Л.М. Обучение типичным синтаксическим конструкциям для чтения литературы по специальности в техническом вузе (на материале нем. яз.) : Автореф. дис. ... канд. пед. наук / Закжевская Л.М. ; 1-й Моск. гос. пед. ин-т иностр. языков. – Москва, 1966. – 16 с.
929645
  Щепотин А.Ф. Обучение трудящихся профтехучилищ на опыте новаторов производства / А.Ф. Щепотин. – М., 1984. – 143с.
929646
  Дмитриев А.Е. Обучение умениям и навыкам в системе урока. : Автореф... Канд.пед.наук: / Дмитриев А.Е.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1955. – 11л.
929647
  Раздина Т.И. Обучение употреблению грамматических форм в устной речи на 1-м курсе языкового вуза. : Автореф... Канд.пед.наук: 732 / Раздина Т.И.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1969. – 18л.
929648
   Обучение упражнениям художественной гимнастики с предметами в общеобразовательной школе. – Л., 1979. – 53с.
929649
  Восканян А.Н. Обучение уравнений в средней школе с точки зрения функциональной зависимости : Автореф... канд. пед.наук: / Восканян А.Н.; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1966. – 16л.
929650
   Обучение устной иноязычной речи в школе и вузе. – Л., 1977. – 136с.
929651
  Чечель Е.Г. Обучение устной иноязычной речи с помощью фотоматериалов на 1 курсе неязыкового вуза. (На матер. англ. яз.). : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Чечель Е.Г.; МП УССР. Киев. гос. пед. ин-т ин. языков. – К., 1975. – 29л.
929652
  Хитрик Константин Никитич Обучение устной монологической речи на продвинутом этапе в специальном вузе (Персидский язык) : Автореф... кандидата педагогическихнаук: 13.00.02 / Хитрик Константин Никитич; Московский институт иностранных языков им. Мориса Тореза. – М., 1988. – 25л.
929653
  Старков А.П. Обучение устной речи / А.П. Старков. – Воронеж, 1964. – 176с.
929654
   Обучение устной речи в языковом вузе. – Л., 1983. – 112с.
929655
   Обучение устной речи и чтению. – М., 1975. – 95с.
929656
  Стороженко Н.Я. Обучение устной речи на 1 курсе языкового вуза на основе речевых образцов с опорой на языковую и неязыковую наглядность. : Автореф... канд.пед.наук: / Стороженко Н.Я.; Ленингр.гос.пед.ин-т. – Л, 1967. – 16л.
929657
  Ковалевский М.Т. Обучение устной речи на I курсе технического вуза. : Автореф... канд. пед.наук: / Ковалевский М.Т.; Первый Москов. гос. пед. ин-тут ин. яз. им. Мориса Тореза. – М., 1965. – 16л.
929658
  Рахманов И.В. Обучение устной речи на иностранном языке : учебное пособие / И.В. Рахманов. – Москва : Высшая школа, 1980. – 120 с.
929659
  Андреевская-Левенстерн Обучение устной речи на иностранном языке в средней школе : метод. письмо / Сост. Л.С. Андреевская-Левенстерн, О.Э. Михайлова. – Москва : Учпедгиз, 1959. – 124 с. – (Глав. упр. школ М-ва просвещения РСФСР)
929660
  Эйрамджян А.А. Обучение устной русской речи на разговорных уроках в первом классе армянской школы. : Автореф... канд.пед.наук: / Эйрамджян А.А.; Моск.обл.пед.ин-т. – М, 1967. – 21л.
929661
  Лещенко Е.П. Обучение устной русской речи студентов-казахов : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.731 / Лещенко Е.П. ; Моск. обл. пед. ин-т. – Москва, 1971. – 24 с.
929662
  Миронова Татьяна Юрьевна Обучение устной экспрессивной речи в интенсивном курсе иностранного языка (проблемы содержания обучения) : Автореф... канд. педаг.наук: 13.00.02 / Миронова Татьяна Юрьевна; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1985. – 22л.
929663
  Емельянова Анна Алексеевна Обучение устному высказыванию на завершающем этапе в техническом вузе. (На материале англ. яз.) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Емельянова Анна Алексеевна; Киев. гос. пед. ин-т иностр. яз. – К., 1978. – 25л. – Бібліогр.:с.25
929664
  Девина Людмила Ивановна Обучение устному профессиональному общению на иностранном языке (Англ. язык, неязыковой вуз) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Девина Людмила Ивановна; Моск. ин-т иностр. яз. им. М.Тореза. – М., 1989. – 23л.
929665
   Обучение устрой речи и чтению на иностранных языках. – М., 1962. – 215с.
929666
  Мангадаев Михаил Николаевич Обучение учащихся 8-9 классов бурятской школы построению предложений в связи с изучением русской грамматики : Автореф... канд. пед.наук: / Мангадаев Михаил Николаевич; Иркут. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1959. – 19л.
929667
   Обучение учащихся выполнению и чтению сборочных чертежей : метод. рекомендации. – Москва : Высш. школа, 1976. – 25 с. : ил.
929668
  Русаков А. Обучение учащихся классов социально-экономического профиля использованию методов компьютерного и математического мделирования / А. Русаков, В. Русакова, Н. Сальников // Информатика и образование : научно-методический журнал / Российская Академия образования; Из-во "Образование и Информатика". – Москва, 2009. – № 11. – С. 84-87. – ISSN 0234-0453
929669
  Гетьманенко Н.И. Обучение учащихся лексическим нормам при работе с текстом / Н.И. Гетьманенко. – Москва, 1997. – 70с.
929670
  Кузнецов А.И. Обучение учащихся на выпуске сложной продукции / А.И. Кузнецов, А.И. Киселев. – М., 1958. – 75с.
929671
  Кадацкий Е.М. Обучение учащихся на изготовлении сложной продукции / Е.М. Кадацкий, Ю.А. Якуба. – К., 1971. – 60с.
929672
  Новоженин В.Ф. Обучение учащихся на учебных площадках и учебно-монтажных полигонах / В.Ф. Новоженин. – М., 1983. – 32с.
929673
  Зуева М.В. Обучение учащихся применению знаний по химии / М.В. Зуева. – М., 1987. – 144с.
929674
  Иньшин А.А. Обучение учащихся профтехучилищ навыкам научной организации труда. / А.А. Иньшин. – М., 1980. – 72с.
929675
  Лукьянов Ю.М. Обучение учащихся работе на металлорежущих станках / Ю.М. Лукьянов. – К, 1978. – 54с.
929676
  Хохлова А.И. Обучение учащихся решению расчетных задач по химии: уч.-метод. пособие. / А.И. Хохлова. – Краснодар, 1989. – 183с.
929677
  Пристансков П.Д. Обучение учащихся средней школы деловой речи. / П.Д. Пристансков. – Волгоград, 1962. – 40с.
929678
  Вайсбурд М.Л. Обучение учащихся средней школы пониманию иностранной речи на слух / М.Л. Вайсбурд. – Москва, 1965. – 79с.
929679
   Обучение учащихся чтению, развитие навыков самостоятельной работы над иностранным языком.. – Куйбышев, 1970. – 28с.
929680
  Еремин Ю.В. Обучение учителя средней школы профессиональному владению английским языком / Ю.В. Еремин, И.О. Ильясов. – Ростов-на-Дону, 1987. – 60с.
929681
  Сабо А.М. Обучение физике в школах социалистических стран : пособие для учителя / А.М. Сабо. – Киев : Радянська школа, 1990. – 173с.
929682
  Аксенфельд Мира Гершенна Обучение французской орфографии на первом курсе молдавского языкового вуза. (С учетом этимол. родства дух роман. яз.) : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Аксенфельд Мира Гершенна ; Моск. гос .пед. ни-т им. В.И. Ленина. – Москва, 1975. – 22л.
929683
  Куватова Т.И. Обучение французскому произношению в национальной школе. / Т.И. Куватова. – Махачкала, 1967. – 135с.
929684
   Обучение французскому языку по математическим моделям. – Саратов, 1964. – 44с.
929685
  Слободчиков В.А. Обучение французскому языку по математическим моделям / В.А. Слободчиков. – Саратов, 1965. – 140с.
929686
  Слободчиков В.А. Обучение французскому языку по математическим моделям / В.А. Слободчиков, Л.И. Долгина. – Саратов, 1968. – 184с.
929687
   Обучение химии в 10 классе. – М.
Ч. 1. – 1992. – 93с.
929688
   Обучение химии в 10 классе. – М.
Ч. 2. – 1992. – с.
929689
   Обучение химии в 11 классе. – М.
Ч. 1. – 1992. – 64с.
929690
   Обучение химии в 11 классе. – М.
Ч. 2. – 1992. – 158с.
929691
   Обучение химии в 7 классе. – М., 1988. – 158с.
929692
   Обучение химии в 9 классе. – М., 1990. – 174с.
929693
  Князева Р.Н. Обучение химии в условиях сельской школы / Р.Н. Князева. – М., 1983. – 158с.
929694
  Деемант Р Х. Обучение химческим знаниям в общеобразовательных школах Эстонии (до 1940 года) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Деемант Х.Р.-Р.; Тартусский гос. ун-т. – Тарту, 1975. – 40л.
929695
  Журавлева Л.С. Обучение чтению (на материале художественных текстов) / Л.С. Журавлева, М.Д. Зиновьева. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва, 1988. – 152с.
929696
  Шендерова Р.Л. Обучение чтению английской научно-технической литературы. / Р.Л. Шендерова. – Л., 1972. – 95с.
929697
  Рубцова М.Г. Обучение чтению английской научной и технической литературы : лексико-граммат. справочник / М.Г. Рубцова. – Москва : Наука, 1989. – 286 с.
929698
   Обучение чтению в языковом педагогическом вузе. – Л., 1980. – 111с.
929699
  Жижин В.Д. Обучение чтению и выполнению рабочих чертежей / В.Д. Жижин. – М., 1964. – 111с.
929700
   Обучение чтению и устной речи на иностранном языке в вузе. – Новосибирск, 1981. – 100с.
929701
  Гевелинг Л.Н. Обучение чтению литературы по специальности на немецком языке на базе английского : Автореф... канд. пед.наук: / Гевелинг Л.Н.; МВ и ССО БССР. Минский гос. пед. наук. – М., 1972. – 20л.
929702
  Ермакова Любовь Алексеевна Обучение чтению на английском языке (Первый этап неязыкового вуза) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Ермакова Любовь Алексеевна; Моск. ин-т иностр. яз. им. Мориса Тореза, СП. совет Д053.17.02. – Москва, 1988. – 22 л.
929703
  Онищенко Е.И. Обучение чтению на английском языке во втором классе школ УССР : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Онищенко Е. И.; Киев. гос. пед. ин-т ин. яз. – К., 1976. – 24л.
929704
  Коряковцева Н. ф. Обучение чтению на английском языке на 1 курсе языкового вуза : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Коряковцева Н. ф.; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1980. – 27л.
929705
  Фоломкина С.К. Обучение чтению на иностранном языке в неязыковом вузе / С.К. Фоломкина. – М, 1987. – 207с.
929706
  Гиниатуллин И.А. Обучение чтению на иностранных языках в старших классах / И.А. Гиниатуллин, К.М. Левитан. – Свердловск, 1972. – 60с.
929707
  Гез Г.Л. Обучение чтению на начальном этапе интенсивного курса / Г.Л. Гез. – Москва, 1978. – 83 с.
929708
   Обучение чтению на немецком языке. – Москва, 1969. – 160с.
929709
  Грызулина А.П. Обучение чтению научно-популярной литературы на английском языке / А.П. Грызулина. – М., 1978. – 110с.
929710
  Мусницкая Е.В. Обучение чтению научно-популярных текстов в станших классах средней школы. : Автореф... Канд.пед.наук: 732 / Мусницкая Е.В.; Первый Моск.гос.пед.ин-т иностр.яз. – М, 1969. – 16л.
929711
   Обучение чтению научного текста. – М., 1992. – 182с.
929712
  Красильникова Н.В. Обучение чтению научного текста / Н.В. Красильникова, Н.М. Лариохина. – М., 1993. – 120с.
929713
   Обучение чтению научного текста на иностранном языке. – М., 1975. – 295с.
929714
  Троянская Е.С. Обучение чтению научной литературы: в помощь препод. ин. яз. / Е.С. Троянская. – М., 1989. – 271с.
929715
  Максимова Л.М. Обучение чтению оригинальной обществено-политической работы на II-м курсе факультета иностнанных языков (На метр. франц. яз.) : Автореф... канд. пед.наук: / Максимова Л. М.; Моск. гос. пед .ин-т ин. яз. – М., 1970. – 26л.
929716
  Барышников Н.В. Обучение чтению с использованием французско-русского словаря / Н.В. Барышников. – Москва, 1985. – 111 с.
929717
  Дэра А Обучение чтению с непостредственным пониманием на первом курсе языкового вуза : Автореф... Канд.пед.наук: / Дэра А,Д.; Моск.гос.пед.ин-т. – Москва, 1965. – 18л.
929718
  Гринюк Галина Аркадьевна Обучение чтению специальной немецкой литературы на основе разграничения уровней сложности текстов (третий этап неязыкового вуза) : Автореф... канд. пед.наук: 18.00.02 / Гринюк Галина Аркадьевна; Киевск. гос. пед. ин-т иностранных языков. – К., 1978. – 24л.
929719
   Обучение чтению студентов-иностранцев гуманитарных специальностей подготовительного факультета. – М., 1978. – 78с.
929720
  Ярмолович О.И. Обучение чтению юридических текстов студентов, обучающихся на старших курсах / О.И. Ярмолович, С.И. Любимова, Т.В. Иванова // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса, 2013. – С. 103-110. – (Серія: Філологія ; вип. 7)
929721
  Журавлева Л.С. Обучение чтению: (На материале худож. текстов) / Л.С. Журавлева, М.Д. Зиновьева. – М., 1984. – 97с.
929722
  Шендерова Р.Л. Обучение чтениюанглийской научно-технической литературы. / Р.Л. Шендерова. – Л., 1972. – 95с.
929723
  Майман Р.Р. Обучение школьников выразительному чтению на занятиях по литературе / Р.Р. Майман. – Хабаровск, 1972. – 171 с.
929724
  Истомина Т.Л. Обучение школьников использованию справочных систем / Т.Л. Истомина, И.П. Истомина // Информатика и образование : научно-методический журнал / Российская акад. образования ; Изд-во "Образование и Информатика". – Москва, 2011. – № 6. – С. 22-25. – ISSN 0234-0453
929725
  Куцанов В.Е. Обучение школьников планированию технического труда / В.Е. Куцанов. – Минск, 1978. – 111с.
929726
   Обучение школьников приемам самостоятельной работы. – М., 1963. – 176с.
929727
  Хомякова Наталия Петровна Обучение эквивалентным заменам на базе некоторых лексико-грамматических преобразований во французском языке : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Хомякова Наталия Петровна; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1979. – 16л.
929728
  Гладкова С.Ю. Обучение эксперссивной устной речи в языковом вузе на основе фукционального подхода. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.02 / Гладкова С.Ю.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1983. – 25л.
929729
  Байгуатова О.М. Обучение элементам синтаксиса казахского языка в начальных классах казахской школы : Автореф... канд.пед.наук: 130002 / Байгуатова О.М.; Кирг. гос. ун-т. – Фрунзе, 1973. – 42л. – Бібліогр.:с.41-42
929730
  Моргун А. Обучение языку на материале дефитонимической и дезоонимической деривации: методические рекомендации // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 47-51. – (Серія "Філологія" ; вип. 1 (35))
929731
  Тухватуллина Л.А. Обучение языку процессуальных документов / Л.А. Тухватуллина, И.Р. Мирзаева. – Ташкент, 1979. – 69с.
929732
  Стародубцева Е. Обучение языку с использованием ИКТ // Высшее образование в России : Научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2007. – № 5. – С. 93-95. – ISSN 0869-3617
929733
  Клобукова Л.П. Обучение языку специальности / Л.П. Клобукова. – Москва, 1987. – 77с.
929734
  Маллер А.Р. Обучение, воспитание и трудовая подготовка детей с глубокими нарушениями интеллекта / А.Р. Маллер, Г.В. Цикото. – М., 1988. – 128с.
929735
  Ларин А.Е. Обучение. Воспитание. Творчество: (О ХГПТУ №15 г.Бобруйска). / А.Е. Ларин. – М., 1977. – 256с.
929736
  Янакиев М. Обучението по български език в 8 клас. / М. Янакиев. – София, 1980. – 64с.
929737
   Обучению чтению на иностранном языке в школе и вузе. – Л., 1973. – 167с.
929738
  Архангельский С.И. Обученность-главная переменная шкалы отметок, градации контингента и функции оценивания учителя / С.И. Архангельский, В.П. Мизинцев, А.В. Кочергин. – Москва, 1985. – 102 с.
929739
  Елухина Н.В. Обучние аудированию в школе с преподаванием ряда предметов на французском языке : Автореф... канд. пед.наук: 13.731 / Елухина Н.В.; Моск. гос. пед. ин-т иностр. яз. им. Мориса Тореза. – М., 1970. – 23л.
929740
   Обушний Микола Іванович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 342. – ISBN 978-966-439-754-1
929741
  Соловьева А.И. Обуячение профсоюзного актива / А.И. Соловьева, Н.А. Говорова. – Москва, 1987. – 109с.
929742
  Анісімова Л.А. Обхід дерева з врахуванням відношення комутативності // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 157-162. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Введено поняття дерева з відношенням еквівалентності вершин, яка задається рівністю шляхів в комутативній півгрупі. Запропоновано алгоритм обходу такого дерева, який має поліноміальну часову характеристику.
929743
  Костенко Л. Обхідні обряди, пов"язані із захистом урожаю від птахів на Лівобережному Поліссі // Матеріали до української етнології : щорічник: збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів. – Київ, 2013. – Вип. 12 (15). – С. 35-40. – ISBN 966-02-3167-9


  У статті досліджуються обхіді обряди, пов"язані із захистом урожаю від птахів на Лівобережному Поліссі профілактичного та оказіонального характеру. Розглянуто структуру обрядів, атрибутику, магічні дії та тексти. Здійснено також спробу виявлення ...
929744
  Яценко Т. Обход закона как форма злоупотребления правом: трудности квалификации // Человек и закон : общенациональный правовой журнал / М--во юстиции РФ ; ООО "Журнал "Человек и закон". – Москва, 2013. – № 11, ноябрь. – С. 10-13. – ISSN 0132-0831
929745
  Горбань А.Н. Обход равновесия / А.Н. Горбань. – Новосибирск, 1984. – 226с.
929746
  Павленко А. Обход Украины с флангов // Національна безпека України / Корпорація "Медіа-Трейдінг". – Київ, 2007. – № 3/4. – С. 28-35.
929747
  Яцимирський А.В. Обчислення pKa ароматичних сульфокислот для оцінки кислотності каталізаторів на активованому вугіллі // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 81-83. – (Серія "Хімія" ; Вип. 2 (30))
929748
  Анісімов А.В. Обчислення в двохрядному коді з сильнорозрідженою компонентою / А.В. Анісімов, В.Х. Половинкін // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 119-126. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  Обговорюється представлення часткових сум при послідовних додаваннях, у вигляді двухрядних кодів, в тому випадку, коли вектор переносу є сильн розрідженим. Ми вважаєм, що такий підхід забезпечує більшу надійність обчислень, спрощує процес обчислення та ...
929749
  Кишакевич Б.Ю. Обчислення економічного капіталу банку за допомогою методу Монте-Карло // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 668 : Проблеми економіки та управління. – С. 298-303. – ISSN 0321-0499
929750
  Яценко А.О. Обчислення електронної дипольної поляризовністі іонів у тетрагональній фазі ВаТіОЗ / А.О. Яценко, О.В. Яценко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 49-51. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 7). – ISSN 1728-3817


  На підставі аналізу показників заломлення кристала ВаТіО3- у тетрагональній фазі зроблено розрахунки взаємозв"язку електронної дипольної поляризовності іонів. Показано, що для одного із структурно нееквівалентних іонів кисню має місце суттєва ...
929751
  Багрій П.І. Обчислення і аналіз продуктивності праці в радгоспах / П.І. Багрій ; АН УРСР, Ін-т економіки. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1959. – 122 с. – Бібліогр. в підрядк. приміт.
929752
  Крупський М.П. Обчислення ізобарної теплоємності насичених рідин із урахуванням критичної сингулярності / М.П. Крупський, Л.А. Безродна // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 331-336. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 5-966-581-059-6


  Пропонується просте рівняння С[верхній індекс LS, нижній індекс Р](T), що пов"язує ізобарну теплоємність рідини з температурою вздовж лінії насичення. Розробка базується на уявленнях скейлінг-теорії поблизу критичної точки, а також вірно відображає ...
929753
  Рубльов Б.В. Обчислення інваріантної сигнатури багатокутника / Б.В. Рубльов, Т.О. Галковський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 121-123. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-966-2142-40-2


  Описаний алгоритм побудови сигнатури довільного багатокутника з використанням базису Хаара. Основною властивістю запропонованої сигнатури є її інваріантність відносно афінних перетворень багатокутника. Запропонована сигнатура дозволяє зручно переходити ...
929754
  Камінський О.Є. Обчислення індикаторів рентабельності проектів міграції до хмарних платформ ІТ-інфраструктури підприємств // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 22, листопад. – С. 55-60 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-6792
929755
   Обчислення інтегралів у сенсі головного значення : метод. вказівки до практичних занять з курсу "Комплексний аналіз" / КНУТШ; [ упоряд. І.Б. Романенко, В.Г. Самойленко ]. – Київ : Київський університет, 2008. – 20 с.
929756
  Семенова-Куліш Обчислення інтегральних характеристик еліпсоїдоподібних геометричних об"єктів за різновидами їх проекції. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.01.01 / Семенова-Куліш В.В.; Мін.освіти і науки Укр.Донецк.держ.техн.ун-т. – Донецьк, 2000. – 15л.
929757
  Слєпкань З.І. Обчислення на мікрокалькуляторах. / З.І. Слєпкань. – К., 1985. – 192с.
929758
  Кононенко О.І. Обчислення на рахівниці / О.І. Кононенко. – Київ, 1958. – 108 с.
929759
  Кириченко А.М. Обчислення невласних інтегралів методом гібридних інтегральних перетворень Канторовича-Лебедєва-Лежандра на полярній осі r[більше або дорівнює]R[нижній індекс 0][більше]0 / А.М. Кириченко, М.П. Ленюк // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 21-25. – (Математика. Механіка ; Вип. 3)


  Методом інтегрального перетворення Канторовича - Лебедєва - Лежандра 2-го роду обчислено сім"ю поліпараметричних невласних інтегралів за індексом приєднаних функцій Лежандра й модифікованих функцій Бесселя.
929760
  Лусте І.П. Обчислення невласних інтегралів методом гібридного інтегрального перетворення Канторовича-Лєбєдєва 1-го роду-Вебера // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 120-125. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-7652-00-9


  Методом порівняння розв"язків крайової задачі для сепаратної системи диференціальних рівнянь Бесселя 2-го порядку для модифікованих функцій обчислено поліпараметричну сім"ю невласних інтегралів.
929761
  Григоренко Олена Григорівна Обчислення нулів і полюсів функцій кіл при проектуванні радіотехнічних пристроїв : Автореф. дис. ... канд. техн. наук:05.12.13 / Григоренко О.Г.; Укр. наук.-досл. ін-т зв"язку. – Київ, 2002. – 17 с.
929762
  Циба Т.Є. Обчислення окремих макроекономічних показників у перехідному етапі української економіки // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2001. – № 4. – С.27-29. – (Економічні науки ; № 2)
929763
  Алексієнко Л. Обчислення омонімів у процесі конструювання лінгвістичних процесорів / Л. Алексієнко, Н. Дарчук // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Н.П. Плющ, Л.А. Алексієнко [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 29-30. – С. 49-54. – ISSN 0320-3077
929764
  Лоза Є.А. Обчислення оптичних сталих за допомогою перетворення Крамерса-Кроніга // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 358-360. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Еліпсометрія, не зважаючи на високу вартість поляризуючих призм, малий спектральний інтервал та складний механізм автоматизації вимірювань, є одним з найточніших методів визначення оптичних сталих. Альтернативою може бути відносно дешевий, але менш ...
929765
  Максимчук В. Обчислення пенсій // Вісник податкової служби України : Журнал державної податкової адміністрації України. – Київ, 2002. – № 37. – С.51-53
929766
  Максимчук В. Обчислення пенсій постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи // Вісник податкової служби України : Журнал державної податкової адміністрації України. – Київ, 2002. – № 24. – С.45-47
929767
  Ситар Г. Обчислення показника асоціації mi log freq як статистичний метод дослідження синтаксичних фразеологізмів // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2016. – Вип. 34. – С. 114-125. – ISSN 2413-3094
929768
  Заславський В.А. Обчислення показника ефективності космічного апарату зв"язку на етапі проектування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 74-79. – (Кібернетика ; Вип. 1)


  Розглядається питання обчислення показника ефективності космічного апарату зв"язку на етапі проектування для різних варіантів структурних схем побудови підсистем з метою вибору найбільш раціональних проетних рішень.
929769
  Кириченко А.М. Обчислення поліпараметричних невласних інтегралів методом гібридного інтегрального перетворення типу Канторовича-Лєбєдєва на трискладовому сегменті / А.М. Кириченко, М.П. Ленюк // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 36-44. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 5-966-581-059-6


  Методом порівняння розв"язків крайової задчі на інтервалі (0, R[нижній індекс 3]) з двома точками спряження для сепаратної системи модифікованих рівнянь Бесселя з виродженням при старшій похідній обчислено невласні інтеграли від функцій Бесселя по ...
929770
  Доценко С. Обчислення середнього часу виконання робіт в стохастичній задачі Джонсона / С. Доценко, О. Орлов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 11-15. – (Кібернетика ; Вип. 10). – ISSN 1728-3817


  Для тандемної системи, яка складається з двох машин, а часи виконання робіт мають показниковий розподіл, розроблений алгоритм обчислення часу проходження робіт. For two storge open shop system with exponentially olistributed jobs the makespan ...
929771
  Заруба О. Обчислення собівартості банківських операцій : слово науковцям // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1998. – № 3. – С. 31-36. – Бібліогр.: 1 назва
929772
  Хусаїнов Д.Я. Обчислення стаціонарних станів моделей нелінійних динамічних систем здробово-раціональною правою частиною / Д.Я. Хусаїнов, О.І. Стадник, А.В. Шатирко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 238-245. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  В статті розроблений алгоритм обчислення стаціонарних режимів та зведення системи збуреного руху до уніфікованої схеми. In article, the algorithm of calculation of stationary states and reduction the system of perturbation motion to an uniform scheme ...
929773
  Васюков О.М. Обчислення стаціонарних точок для відношень у евклідових просторах : навч. посібник / О.М. Васюков ; [за наук. ред. Є.О. Іванова] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 207, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 207. – ISBN 978-966-439-644-5
929774
  Єременко І. Обчислення страхового стажу для оплати листків непрацездатності (у запитаннях і відповідях) // Кадровик України : Професійний щомісячний журнал / ТОВ "Професійні видання". – Київ, 2007. – № 8. – С. 36-43.
929775
  Настасяк О. Обчислення строків при застосуванні до засуджених умовно-дострокового звільнення від відбування покарання // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2016. – № 1. – С. 109-119
929776
  Сташків Богдан Обчислення строків у праві соціального забезпечення: проблеми правового регулювання // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 9 (165). – С. 141-145
929777
  Жиленко Т.І. Обчислення та застосування кратних і криволінійних інтегралів : навч. посібник / Т.І. Жиленко, О.А. Білоус ; М-во освіти і науки України, Сум. держ. ун-т. – Суми : Сумський державний університет, 2017. – 223, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 219-223. – ISBN 978-966-657-657-9
929778
  Барановський В.Д. Обчислення та оцінка точності площ великих територій // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2013. – Вип. 7. – С. 12-36


  Розглядаються методи обчислення площ більших територій, границі яких задані координатами пунктів полігонів. Показано залежність помилки обчислення площ від відстаней між сусідніми пунктами полігонів. Зроблено висновок про необхідність обчислення ...
929779
  Мартиненко І.А. Обчислення точного рівня значущості довірчого інтервалу Вільсона для невідомої ймовірності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 163-167. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі обчислено точне значення рівня значущості довірчого інтервалу Вільсона для невідомої ймовірнісної події у класичній схемі Бернуллі. Знайдені усі точки розриву функції, що описує рівень значущості довірчого інтервалу у залежності від невідомої ...
929780
  Каліон В.А. Обчислювальна гідромеханіка. Модельні задачі : навчальний посібник / В.А. Каліон ; [ред. Л.В. Магда] ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2011. – 176 с. : іл. – Бібліогр.: с. 165-170. – ISBN 978-966-439-402-1
929781
  Каліон В.А. Обчислювальна гідромеханіка. Примежовий шар і нев"язкі течії : навч. посібник / В.А. Каліон ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 207, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 201-205
929782
  Каліон В.А. Обчислювальна гідромеханіка. Рівняння Нав"є - Стокса : навч. посібник [для студентів мех.-мат. ф-ту] / В.А. Каліон ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2017. – 207, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 200-205. – ISBN 978-966-439-861-6
929783
  Чинаров В.А. Обчислювальна динаміка бістабільних нейроноподібних сіток // Фізика живого (Біофізика і далі) : теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 1999. – Т. 7, № 2. – С. 109-117. – ISSN 1023-2427
929784
   Обчислювальна математика і техніка. – Київ, 1963. – 131с.
929785
  Брановицька С.В. Обчислювальна математика та програмування : Обчислювальна математика в хімії і хімічній технології. Підручник / С.В. Брановицька, Р.Б. Медведєв, Ю.Я. Фіалков; МОіНУ; Нац. техн. ун-тет України. "КПІ". – Київ : Політехніка.Періодика, 2004. – 220с. – ISBN 966-622-162-4
929786
  Маноха Л.Ю. Обчислювальна математика та програмування : навч. посібник для студентів ВНЗ, які навчаються за напрямом підгот. "Біотехнологія" / Л.Ю. Маноха, Н.І. Вовкодав, Н.М. Бреус ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т харч. технологій. – Київ : НУХТ, 2015. – 187, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 185. – ISBN 978-966-612-171-7
929787
  Ентеліс Олена Марківна Обчислювальна система для обробки спектрометричної інформації полів гаммавипромінювання : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.13 / Ентеліс О.М.; Донецький нац. техн. ун-тет. – Донецьк, 2003. – 21 с. – Бібліогр.: 14 назв
929788
   Обчислювальна та прикладна математика. – Київ : ТВіМС, 1965-. – ISSN 0869-6912
№ 76. – 1992
929789
   Обчислювальна та прикладна математика. – Київ : ТВіМС, 1965-. – ISSN 0869-6912
№ 77. – 1993
929790
   Обчислювальна та прикладна математика. – Київ, 1965-. – ISSN 0869-6912
№ 79. – 1995
929791
   Обчислювальна та прикладна математика. – Київ, 1965-. – ISSN 0869-6912
№ 80. – 1996
929792
   Обчислювальна та прикладна математика : Збірка тез міжнародної конференції. – Київ : Київський університет, 2002. – 117с. – Присвячується 80-річчю академіка НАНУ Івана Івановича Ляшка
929793
  Зацерковний В.І. Обчислювальна техника: історія розвитку від найпростіших пристроїв для лічби до електромеханічних комп"ютерів : монографія / В.І. Зацерковний ; М-во освіти і науки , молоді та спорту України, Чернігів. держ. ін-т економіки і упр. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2012. – 415, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 406-414. – ISBN 978-966-340-484-4
929794
  Перхач В.С. Обчислювальна техніка в електроенергетчних розрахунках / В.С. Перхач. – Львів : Вища школа, 1978. – 311 с.
929795
  Малиновский Б.М. Обчислювальна техніка в народному господарстві / Б.М. Малиновский. – К., 1965. – 48с.
929796
  Подгаєцький О.О. Обчислювальна техніка у США в 1942-1964 рр. // Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України, Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури. – Київ, 2013. – № 2 (26). – С. 18-24. – ISSN 2077-9496
929797
  Грицюк Ю.І. Обчислювальна техніка, алгоритмізація і програмування мовою PASCAL / Ю.І. Грицюк. – Львів, 1995. – 258 с.
929798
  Заворотний А.Л. Обчислювальний експеримент в задачі побудови контурів зон підповерхневих аномалій з використанням парето-оптимальної сплайн-апроксимації / А.Л. Заворотний, В.С. Касьянюк // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 233-238. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Наведені результати обчислювального експерименту по наближенню контурів зон підповерхневих аномалій методом парето-оптимальної сплайн-апроксимації за спотвореними координатами точок цих контурів. Проведене порівняння з методом парето-оптимальної ...
929799
  Попов А.М. Обчислювальний експеримент для тривимірних в"язких течій на базі параболізованих рівнянь Нав"є-Стокса / А.М. Попов, М.З. Прохур // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 284-288. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядаються основні етапи обчислювального експерименту при розрахунках відносних компонент швидкостей і тиску стаціонарних в"язких течій. Параболізація рівнянь Нав"є-Стокса та використання методу розщеплення приводить до стійких чисельних схем в ...
929800
  Романюк В.В. Обчислювальний метод побудови базисів ортогональних бінарних функцій для систем багатоканального зв"язку з кодовим розділенням каналів : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: Спец. 01.05.02 / Вадим Васильович Романюк; Тернопільський держ. техн. ун-т ім. І.Пулюя. – Тернопіль, 2006. – 18с. – Бібліогр.: 13 назв
929801
  Кудринський В.Ю. Обчислювальні алгоритми методу послідовної оптимізації розв"язування задач оперативного планування / В.Ю. Кудринський, В.С. Остапчук // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 315-320. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Побудовано ефективний за швидкодією і порядком алгоритм знаходження оптимального розв"язку задачі планування випуску продукції.
929802
  Азаров О.Д. Обчислювальні АЦП і ЦАП, що самокалібруються, для систем цифрового обробляння аналогових сигналів : монографія / О.Д. Азаров, О.О. Коваленко ; під заг. ред. О.Д. Азарова ; МОНУ, Вінницький нац. техн. ун-т. – Вінниця : УНІВЕРСУМ, 2006. – 146 с. – ISBN 966-641-171-7
929803
  Григоренко Я.М. Обчислювальні методи в задачах прикладної математики / Я.М. Григоренко, Н.Д. Панкратова. – Київ : Либідь, 1995. – 280с.
929804
  Кеберле Н.Г. Обчислювальні методи верифікації темпоральних обмежень цілісності в процесі управління змінами в онтологіях : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Кеберле Н.Г. ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
929805
  Балабай Р.М. Обчислювальні методи із перших принципів у фізиці твердого тіла: квантово-механічна молекулярна динаміка : монографія / Р.М. Балабай ; МОНУ, Криворізький державний педагогічний ун-т, каф. фізики. – Кривий Ріг : Видавничий дім, 2009. – 124с. – ISBN 978-966-177-039-2
929806
  Сендеров О.О. Обчислювальні методи оцінювання статистичних властивостей змінних і параметрів математичних моделей технологічних об"єктів газотранспортних систем : Автореферат дис. ...канд. техн. наук: Спец. 01.05.02 / Олег Олександрович Сендеров; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 16 назв
929807
  Ісаєв С.О. Обчислювальні методи синтезу нелінійних вузлів замін для підвищення ефективності симетричних криптоперетворень : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.21 / Ісаєв Сергій Олександрович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2013. – 22 с. – Бібліогр.: 20 назв
929808
  Міхаль О.П. Обчислювальні методи, засоби та реалізація локально-паралельної обробки нечіткої інформації : Автореф. дис. ... д-ра технічних наук: 05.13.13 / Міхаль О.П.; МОіНУ; Харківський нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2007. – 35с. – Бібліогр.: 45 назв
929809
  Фломбойм О.В. Обчислювальні особливості моделювання струменевих ефектів та вихрових структур / О.В. Фломбойм, Д.І. Черній // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 124-129. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-966-2142-40-2


  Розглянуті обчислювальні аспекти моделювання тривимірних процесів формування та еволюції вихрових структур за несучими поверхнями з урахуванням впливу струменів Представлені результати обчислювального експерименту деяких режимів польоту реальних ...
929810
   Обчислювальні процедури тематичної обробки космічних знімків в інтересах моніторингу аграрних ресурсів (частина 2) / А.В. Кузьмін, Л.Д. Греков, Н.М. Кузьміна, О.А. Петров, О.М. Медведенко // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освітиі науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАН України, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; голов.ред.: О.С. Волошкіна, О.М. Трофимчук ; редкол.: Биченок М.М., Бойко І.П., Довгий С.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 1 (33), січень - березень 2020 р. – С. 87-94. – ISSN 2411-4049
929811
   Обчислювальні процедури тематичної обробки космічних знімків в інтересах моніторингу аграрних ресурсів (частина I) / А.В. Кузьмін, Л.Д. Греков, О.А. Петров, О.М. Медведенко // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; голов. ред.: О.С. Волошкіна, О.М. Трофимчук. – Київ, 2017. – № 1/2 (23), січень - березень 2017 р. – С. 70-77. – ISSN 2411-4049
929812
  Сірик С.В. Обчислювальні схеми та вагові функції скінченноелементного методу Петрова-Гальоркіна для високоточного моделювання конвективно-дифузійних процесів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Сірик Сергій Валентинович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2015. – 25 с. – Бібліогр.: 25 назв
929813
  Кобзар А.Ю. Обчислювальні технології інтерактивної побудови панорамних зображень в режимі реального часу : дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Кобзар Андрій Юрійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 184 л. – Додатки: л. 154-184. – Бібліогр.: л. 143-153
929814
  Кобзар А.Ю. Обчислювальні технології інтерактивної побудови панорамних зображень в режимі реального часу : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Кобзар Андрій Юрійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
929815
  Головенко А.Д. Обчислювальні технології та алгоритми для побудови автоматизованих моделюючих систем в будівельній аеродинаміці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 131-138. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  В статті розглянуто та систематизовано вимоги до алгоритмів обробки даних при побудові обчислювальних технологій на основі методу дискретних особливостей. Ефективність запропонованих алгоритмів продемонстровано на прикладі адекватного моделювання ...
929816
  Чепелєв М. Обчислювані моделі загальної рівноваги: аналіз методологічних особливостей // Економічна теорія : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; М-во освіти і науки України ; Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України" ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2015. – № 2. – С. 77-85 : Табл. – Бібліогр.: Бібілогр.: 55 назв. – ISSN 1811-3141
929817
  Богатирьова Ю.О. Обчислюваність на скінченних множинах та мультимножина // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 88-96. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Стаття присвячена обчислюваності на множинах та мультимножинах, що вводиться як нумераційна обчислюваність. Апаратом для задания класу обчислюваних функцій виступають примітивні програмні алгебри. Побудовано системи породжуючих множинної та ...
929818
  Карнаух Т.О. Обчислюваність трансцендентних чисел генераторами з гніздовою стековою пам"яттю // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 216-220. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Побудовано нескінченну множину трансцендентних чисел, обчислюваних генераторами з гніздовою стековою пам"яттю.
929819
  Омельчук Л.Л. Обчислюваність функцій над метаномінативними даними // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 275-286. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядається обчислювальна повнота класів функцій і композицій над метаномінативними даними. В роботі розглядається спеціальний вид обчислюваності - метаномінативна обчислюваність. Метаномінативна обчислюваність дозволяє адекватно визначити повний ...
929820
  Кучук-Ященко Обчислювання цін опціонів у моделях фінансових ринків, заданих лінійними стохастичними диференціальними рівняннями за стохастичним коефіцієнтом дифузії / Кучук-Ященко, Ю.С. Міщура, Є.Ю. Мунчак // Международная летняя математическая школа памяти В.А. Плотникова : 12-17 сент. 2016 г., г. Одесса, Украина : тезисы докл. / Одес. нац. ун-т им. И.И. Мечникова, Ин-т математики, экономики и механики ; [сост. и отв. ред.: О.Д. Кичмаренко]. – Одесса : Астропринт, 2016. – С. 40. – ISBN 978-966-927-171-6
929821
  Паримський І.С. Обшари політичної культури сучасного журналіста // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 101-105. – (Соціальні комунікації ; № 1). – ISSN 2219-8741


  Політична культура журналіста як компонент культури суспільства з однією з передумов ефективного поширення національних традицій, цінностей і поглядів, досвіду поколінь та новітньої практики через систему масової комунікації
929822
  Ачаркан В.А. Обшественные фонды потребеления в СССР / В.А. Ачаркан, В.Г. Кряжев. – Москва : Экономика, 1972. – 63 с. – (Экономические знания в массы)
929823
  Кареев Н.И. Обший курс истории XIX века / Н. Кареев. – С.-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича, 1910. – IX, 661 с.
929824
  Козлов А.В. Обшири та глибини "Козацьких жартів" Петра Ребра (До постановки проблеми) // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – С. 88-92. – (Філологічні науки ; № 3 (за 2013 р.))
929825
  Желтухін Є. Обшук vs приватне життя: як знайти баланс? // Юридична газета. – Київ, 2018. – 30 серпня (№ 35). – С. 36-38
929826
  Калужна О. Обшук в справах про фальшивомонетництво // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2003. – С.558-565. – (Серія юридична ; Вип. 38)
929827
  Семенов В. Обшук і відеофіксація // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 15-21 червня (№ 24). – С. 14. – ISSN 1992-9277
929828
  Погорецький М. Обшук особи у кримінальних провадженнях щодо прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою / М. Погорецький, О. Баганець // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 12. – С. 62-73. – ISSN 1026-9932
929829
  Хабіббулін В. Обшук офісу адвоката // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 7. – С. 107-110. – ISSN 0132-1331
929830
  Безпалий Т. Обшуки по новому // Юридична газета. – Київ, 2018. – 3 квітня (№ 14). – С. 29
929831
  Павлов Т. Обща характеристика на марксическия диалектически метод / Тодор Павлов. – София : Издателство на Българската Академия на Науките, 1950. – 45 с.
929832
  Гиппенрейтер Ю.Б. Общаться с ребенком. Как? / Ю.Б. Гиппенрейтер. – Москва : АСТ; Астрель ; ВКТ, 2008. – 238с. – ISBN 978-5-17-040867-2
929833
  Александрова К.И. Общая авария и порядок ее оформления / К.И. Александрова. – Москва : Транспорт, 1967. – 44 с. : ил. – Библиогр.: с. 43
929834
  Исакович М.А. Общая акустика : учеб.пособие / М.А. Исакович. – Москва : Наука, 1973. – 495с.
929835
  Курош А.Г. Общая алгебра / А.Г. Курош. – Москва, 1970. – 126 с.
929836
  Курош А.Г. Общая алгебра / А.Г. Курош. – Москва : Наука, 1974. – 159 с.
929837
   Общая алгебра / О.В. Мельников, В.Н. Ремесленников, В.А. Романьков, Л.А. Скорняков; Под общ. ред. Л.А. Скорнякова. – Москва : Наука. – (Справочная математическая библиотека). – ISBN 5-02-014426-6 (т.1)
Т. 1. – 1990. – 592 с.
929838
  Артамонов В.А. Общая алгебра / В.А. Артамонов, В.Н. Салий, Л.А. и др Скорняков; Под ред. Л.А.Скорнякова. – Москва : Наука. – (Справочная математическая библиотека). – ISBN 5-02-014427-4 (т.2); 5-02-014335-9
Т. 2. – 1991. – 480с.
929839
  Алтынбеков Кулжабай Общая аналитическая теория и методика расчета некоторых автономных электромеханических систем : Дис... канд. физ.-мат.наук: / Алтынбеков Кулжабай; КГУ. – Киев, 1972. – 194л. – Бібліогр.:л.182-194
929840
  Алтынбеков К. Общая аналитическая теория и методика расчета некоторых автономных электромеханических систем : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 02.01 / Алтынбеков Кулжабай ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1972. – 26 с. – Библиогр.: с. 21-23
929841
  Жеденов В.Н. Общая анатомия домашних животных / В.Н. Жеденов. – М, 1958. – 564с.
929842
  Жданов Д.А. Общая анатомия и физиология лимфатической системы / Д.А. Жданов. – Ленинград, 1952. – 336с.
929843
  Резник Ю.М. Общая антропология в системе человекознания // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская акад. наук, Президиум. – Москва, 2011. – № 6 (ноябрь - декабрь). – С. 41-50. – ISSN 0236-2007
929844
  Подобед В.В. Общая астрометрия : учеб. пособие / В.В. Подобед. – Москва : Наука, 1975. – 551 с.
929845
  Подобед В.В. Общая астрометрия : учебник / В.В. Подобед, В.В. Нестеров. – Москва : Наука, 1982. – 568с.
929846
  Фесенков В.Г. Общая астрономия / В.Г. Фесенков. – Москва-Ленинград, 1946. – 180 с.
929847
  Бугославская Е.Я. Общая астрономия : метод. указания / Е.Я. Бугославская. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1959. – 20 с.
929848
  Денисьев В.Н. Общая библиография / В.Н. Денисьев. – 2-е, перераб. изд. – М., 1947. – 140с.
929849
  Денисьев В.Н. Общая библиография / В.Н. Денисьев. – М., 1954. – 224с.
929850
   Общая библиография. – Москва, 1956. – 28с.
929851
   Общая библиография. – Москва : Советская Россия, 1957. – 464 с.
929852
  Андреева М.А. Общая библиография : метод. пособие для студентов-заочников / Андреева М.А., Дерунова М.К. ; Моск. гос. библиотечный ин-т. – Москва : [б. и.], 1959. – 48 с. – На правах рукописи
929853
  Масленникова В.Д. Общая библиография советской библиографии : конспект лекции по курсу "Общая библиография" для студентов ХГБИ / В.Д. Масленникова. – Харьков, 1964. – 27, [1] с.
929854
  Карпова Г.М. Общая библография журнальных статей (История, современное состояние, перспективы развития) : Автореф... канд. пед.наук: 05.25.03 / Карпова Г. М.; Лен. ин-т культ. – Л., 1972. – 17л.
929855
  Ярошенко П.Д. Общая биогеография / П.Д. Ярошенко; Отв. ред. А.Г. Воронов. – Москва : Мысль, 1975. – 188с.
929856
  Номоконов Л.И. Общая биогеоценология / Л.И. Номоконов. – Ростов-на-Дону, 1989. – 454с.
929857
  Сент-Илер И. Общая биология : С фотогр. портр. Изидора Жоффруа Сент-Илера / [соч.] Изидора Жоффруа Сент-Илера, чл. Акад. наук в Париже, проф. в Музеуме естеств. истории в Сорбоне, президента Париж. о-ва акклиматизации ; Пер. [и предисл.] Анатолия Богданова. – 1860-1862. – Москва : Изд. книгопродавца А.И. Глазунова
Т. 1. – 1860. – [8], XXIV, 456 с., 1 л. фронт. (портр.). – Экз. деф., отсутств. 1 л. портр. - Экз. в разных тип переплетах и на разной бумаге
929858
  Каммерер П. Общая биология / П. Каммерер; Перевод со второго нем. изд.: под ред. А.В. Румянцева. – Москва; Ленинград, 1925. – 447 с. : ил.
929859
  Гартман Макс Общая биология : Введение в учение о жизни / Гартман Макс; Пер. с нем. А. Д. Некрасова с предисл. М. Л. Левина. – 2-е изд. – Москва : Медгиз
Ч. 1 : Клетка, статика, динамика, обмен веществ. – 1931. – 264с. : ил. – Перевод с нем. яз.
929860
  Гартман Макс Общая биология = ч : Введение в учение о жизни: Пособ. для вузов / Гартман Макс; Пер. с нем. А.Д. Некрасова, В.А. Дорфмана. – Москва; Ленинград : Медгиз
Ч. 2 : Смена формы и явления раздражения. – 1931. – 726с. : илл. – Библиогр.: с.687-710
929861
  Шелл А.Ф. Общая биология / А.Ф. Шелл. – Москва-Л.
ч. 1. – 1933. – 352с.
929862
  Шелл А.Ф. Общая биология / А.Ф. Шелл. – Москва-Л.
ч. 2. – 1933. – 672с.
929863
   Общая биология. – Москва, 1935. – 524с.
929864
  Гартман Макс Общая биология : Введение в учение о жизни / Гартман Макс; Пер. с нем. А.Д. и Л.И. Некрасовых и В.А. Дорфмана; Предисл. М.Л. Левина. – 2-е изд., перераб. и доп. А.Д. Некрасовым. – Москва; Ленинград : Биомедгиз, 1936. – 747с. : илл. – Библиогр.:с. 704 - 728
929865
  Мельников М.И. Общая биология : методические материалы для опытной работы / М.И. Мельников, А.Н. Мягкова. – Москва
Ч. 2 : Историческое развитие органического мира и познание его закономерностей. – 1961. – 131 с.
929866
   Общая биология. – М., 1972. – 112с.
929867
   Общая биология. – 2-е переработ. и доп. изд. – М., 1973. – 367с.
929868
   Общая биология. – Москва, 1975. – 320с.
929869
   Общая биология. – М., 1976. – 320с.
929870
   Общая биология. – 8-е изд. – М., 1977. – 321с.
929871
   Общая биология : Учебник для 9-10 кл. – 11-е изд.,. – Москва : Просвещение, 1980. – 320с.
929872
   Общая биология. – М., 1980. – 335с.
929873
   Общая биология : Пособие для учителя. – Москва : Просвещение, 1980. – 336с.
929874
   Общая биология : Учебник для 9-10 кл. – 12-е изд. – Москва : Просвещение, 1981. – 320с.
929875
   Общая биология. – 13-е изд. – М., 1982. – 320с.
929876
  Чернова Н.М. и др. Общая биология / Н.М. и др. Чернова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Высшая школа, 1983. – 216с.
929877
   Общая биология : Учебник для 9-10 кл. – 15-е изд.,перераб. – Москва : Просвещение, 1984. – 303с.
929878
  Чернова Н.М. и др. Общая биология / Н.М. и др. Чернова. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Высшая школа, 1985. – 223с.
929879
  Мамонтов С.Г. Общая биология / С.Г. Мамонтов, В.Б. Захаров. – Москва : Высшая школа, 1986. – 320 с..
929880
   Общая биология : Учебник для 9-10 кл.средней школы. – 17-е изд., перераб. – Москва : Просвещение, 1987. – 287с.
929881
   Общая биология. – Москва, 1988. – 287 с.
929882
   Общая биология : Учебник для 10-11 кл. сред.шк. – 19-е изд. – Москва : Просвещение, 1989. – 287с.
929883
   Общая биология. – 20-е изд. – М., 1990. – 287с.
929884
   Общая биология. – М., 1991. – 270с.
929885
   Общая биология : Учебник для 10-11 кл. сред.шк. – 22-е изд. – Москва, 1992. – 287 с.
929886
   Общая биология : Учебник для 9-10 кл. сред.шк. – 18-е изд.перераб. – Москва : Просвещение, 1992. – 287 с.
929887
   Общая биология : Учебник для 10-11 кл. средней школы. – 3-е изд. – Москва : Просвещение, 1993. – 271с.
929888
   Общая биология : Учебник 10-11кл. средней школы. – 23-е изд. – Москва : Просвещение, 1993. – 287с.
929889
   Общая биология : Учебник для 11 кл. сред. общеобразоват. учебн. завед. – Киев : Генеза, 2002. – 272с. – ISBN 966-504-139-8
929890
   Общая биология 10-11 класс : Учебник для средних. общеобраз. школ. – Київ : Генеза, 2001. – 448с. – ISBN 966-504-113-4
929891
  Сидоров Е.П. Общая биология для абитуриентов : учеб. пособие для поступающих в вузы / Сидоров Е.П. – [2-е изд., испр. и доп.]. – Москва : Поликоп Маркетинг-XXI, 1991. – 158 с.
929892
  Чернова Н.М. и др. Общая биология для средних профтехучилищ / Н.М. и др. Чернова. – Москва : Высшая школа, 1980. – 207с.
929893
  Шагрен К.Д. де Общая биология растений и животных / [соч.] И. Шавловского, прозектора и прив.-доц. Воен.-мед. акад, 1911. – [10], 231, [48] л. ил., [4] с. – Напечатоно на маш., литография. - Без обл. и тит. л. отсутств. с. 1
929894
   Общая биология: учебник для 10-11 кл. сред.шк.. – 2-е изд. – Москва : Просвещение, 1992. – 270 с.
929895
   Общая биология: учебник для 10 кл. сред.шк.. – 2-е изд. – М., 1967. – 304с.
929896
  Бернштейн Н. Общая биомеханика : основы учения о движениях человека / Н. Бернштейн; под ред. ЦИТ. – Москва : РИО ВЦСПС, 1926. – XIV, 416 с.
929897
  Волькенштейн М.В. Общая биофизика / М.В. Волькенштейн. – Москва : Наука, 1978. – 590 с. : табл. – Библиогр.: с. 557-587. – (Физика жизненных процессов)
929898
  Смородинцев И.А. Общая биохимия / И.А. Смородинцев. – Москва-Д., 1934. – 300с.
929899
  Кузин А.М. Общая биохимия : уч. для вузов / А.М. Кузин. – Москва : Высшая школа, 1961. – 254 с.
929900
  Кузин А.М. Общая биохимия. Уч. для вузов / А.М. Кузин. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1969. – 255с.
929901
  Натансон А. Общая ботаника / А. Натансон, проф. Лейпциг. ун-та ; Пер. под ред. прив.-доц. С.-Петерб. ун-та А.А. Рихтера. – Санкт-Петербург : А.Ф. Девриен, 1913. – XII, 467 с., 1 л. фронт. (ил.), 8 л. ил. : ил. – Книга починається з 17-ї стор.


  Ред.: Рихтер, Андрей Александрович
929902
  Келлер Б.А. Общая ботаника / Б.А. Келлер. – Воронеж : Коммуна
Вып. 1. – 1931. – 161с.
929903
  Ван-Тигем Ф.Э. Общая ботаника (морфология, анатомия и физиология растений) / [соч.] Ван-Тигема, акад. и проф. Естеств.-ист. музея в Париже; Пер. со 2 фр. изд. под ред., с примеч. и доп. Ростовцева, с предисл. проф. Тимирязева. – Москва : Книжный маг. Н.И. Мамонтова [Высоч. утв. Т-во А.А. Левинсон], 1895. – [4], XIV, 558 с. : ил.


  Авт. предисл.: Тимирязев, Климент Аркадьевич (1843-1920) Ред.: Ростовцев, Семен Иванович (1862-1916)
929904
  Ван-Тигем Ф.Э. Общая ботаника, морфология, анатомия и физиология растений : с 371 рис. в тексте / Ван-Тигем ; Пер. с фр. под ред., с примеч. и доп. С.И. Ростовцева, с предисл. К.А. – Москва : Изд. М. и С. Сабашниковых, 1901. – [2], XX, 703 с. : ил. – (Серия учебников по биологии)


  Авт. предисл.: Тимирязев, Климент Аркадьевич (1843-1920) Ред.: Ростовцев, Семен Иванович (1862-1916)
929905
  Сухов К.С. Общая вирусология : учебное пособие / К.С. Сухов. – Москва : Высшая школа, 1965. – 299с.
929906
  Лурия С. Общая вирусология / С. Лурия, Дж. Дарнелл. – Москва, 1970. – 424с.
929907
   Общая вирусология / Гендон Ю.З., С. Лурия, Дж.Данелл. – Москва : Мир, 1981. – 680 с.
929908
  Сухов К.С. Общая вирусология. : учебное пособие / К.С. Сухов. – Москва : Советская наука, 1959. – 536с.
929909
  Годованюк К. Общая внешняя политика ЕС и дилеммы британской дипломатии // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Ин-т Европы Российской акад. наук. – Москва, 2012. – № 2 (50). – С. 71-81. – ISSN 0201-7083
929910
  Дубинин Н.П. Общая генетика / Н.П. Дубинин. – Москва : Наука, 1970. – 487 с.
929911
  Каминская Э.А. Общая генетика / Э.А. Каминская. – Минск : Вышейшая школа, 1982. – 286 с.
929912
  Алиханян С.И. Общая генетика : учеб. для студ. ун-тов обуч. по спец. "Биология" / С.И. Алиханян, А.П. Акифьев, Л.С. Чернин. – Москва : Высшая школа, 1985. – 448 с. : ил.
929913
  Дубинин Н.П. Общая генетика / Н.П. Дубинин. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Наука, 1986. – 559 с. : ил.
929914
  Марков М.В. Общая геоботаника / М.В. Марков. – Москва : Высшая школа, 1962. – 450с.
929915
  Вальтер Г. Общая геоботаника / Г. Вальтер. – Москва : Мир, 1982. – 261с.
929916
  Гембель А.В. Общая география Мирового океана : Учебное пособие / А.В. Гембель. – Москва : Высшая школа, 1979. – 215 с.
929917
  Валло К. Общая география морей / К. Валло; Под ред.Н.Н.Зубова. – Пер. М.П.Потемкина. – Москва-Ленинград : Учпедгиз, 1948. – 492с.
929918
  Шмитхюзен И. Общая география растительности / И. Шмитхюзен. – Москва : Прогресс, 1966. – 311с.
929919
  Ершов Э.Д. Общая геокриология / Э.Д. Ершов. – Москва : Недра, 1990. – 557 с.
929920
  Мазарович А.Н. Общая геологическая карта Европейской части СССР / А.Н. Мазарович. – М.-Л, 1935. – 108с.
929921
  Яковлев С.А. Общая геология : Учебник для геологич. техникумов / С.А. Яковлев. – Изд. 9-е, перераб. – Москва-Ленинград, 1948. – 720 с.
929922
  Чарыгин М.М. Общая геология / М.М. Чарыгин. – Москва, 1956. – 392 с.
929923
  Горшков Г.П. Общая геология / Г.П. Горшков, А.Ф. Якушова. – Москва, 1957. – 466с.
929924
  Ланге О.К. Общая геология : Учебник для техникумов / О.К. Ланге, М.Ф. Иванова, Н.Б. Лебедева. – Москва : Госгеолтехиздат, 1958. – 252с.
929925
  Чарыгин М.М. Общая геология : Учебник для нефтяных вузов / М.М. Чарыгин. – 2-е изд. – Москва, 1959. – 392 с.
929926
   Общая геология. – Л., 1960. – 22с.
929927
  Иванова М.Ф. Общая геология / М.Ф. Иванова. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1961. – 24с.
929928
  Ланге О.К. Общая геология : Курс лекций / О.К. Ланге, М.Ф. Иванова. – Москва : Московский университет
Т. 1. – 1961. – 244с.
929929
  Горшков Г.П. Общая геология / Г.П. Горшков, Якушова, АФ. – Изд. 2-е. – Москва : МГУ, 1962. – 565с.
929930
  Ланге О.К. Общая геология : Курс лекций / О.К. Ланге, М.Ф. Иванова. – Москва : Московский университет
Т. 2. – 1962. – 163с.
929931
  Чарыгин М.М. Общая геология : Учебник / М.М. Чарыгин. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Гостоптехиздат, 1963. – 376 с.
929932
  Иванова М.Ф. Общая геология : Учебник для вузов / М.Ф. Иванова. – Москва : Высшая школа, 1969. – 376с.
929933
  Иванова М.Ф. Общая геология / М.Ф. Иванова. – М, 1970. – 28с.
929934
  Бондарев В.П. Общая геология : Учебное пособие / В.П. Бондарев. – Москва, 1972. – 123с.
929935
  Горбачев А.М. Общая геология / А.М. Горбачев. – М., 1973. – 320с.
929936
  Горшков Г.П. Общая геология / Г.П. Горшков, А.Ф. Якушова. – 3-е изд. – Москва : Московский университет, 1973. – 592с.
929937
  Иванова М.Ф. Общая геология / М.Ф. Иванова. – М, 1974. – 400с.
929938
  Дорофеева Э.Ф. Общая геология : Сборник упражнений для самостоятельных работ студентов / Э.Ф. Дорофеева, Т.Г. Добрецова. – Ленинград, 1974. – 47с.
929939
   Общая геология. – Москва : Просвещение, 1974. – 479с.
929940
  Гурский Б.Н. Общая геология / Б.Н. Гурский. – Минск, 1976. – 303с.
929941
  Горбачев А.М. Общая геология / А.М. Горбачев. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1981. – 351с.
929942
  Якушова А.Ф. Общая геология : Учебник / А.Ф. Якушова, В.Е. Хаин, В.И. Славин. – Москва : МГУ, 1988. – 448с.
929943
  Мильничук В.С. Общая геология : Учебник для вузов / В.С. Мильничук, М.С. Арабаджи. – Москва : Недра, 1989. – 332с.
929944
  Рапацкая А Л. Общая геология : Учебное пособие для студ., обучающихся по специальн. "Прикладная геология" / Л.А. Рапацкая. – Москва : Высшая школа, 2005. – 448с. – ISBN 5-06-004823-3
929945
  Короновский Н.В. Общая геология : учеб. пособие для студ., обучающихся по направлению 020300 (511000) - "Геология" и всем геол. спец. / Н.В. Короновский ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова, Геол. фак. – 2-е изд. – Москва : Книжный дом Университет, 2010. – 525, [1] с., [13] л. фот. : фот. – Предм. указ.: с. 514-520. – Библиогр.: с. 522-525. – ISBN 978-5-98227-682-7
929946
  Грюше П.А. Общая геология для горных специальностей / П.А. Грюше. – Москва, 1948. – 303 с.
929947
  Жемчужников Ю.А. Общая геология каустобиолитов : Учебное пособие / Ю.А. Жемчужников. – Л.-М, 1935. – 547с.
929948
  Славин В.И. Общая геология с основами геологии Афганистана / В.И. Славин. – М., 1977. – 320с.
929949
  Иванова М.Ф. Общая геология с основами исторической геологии : Учебник / М.Ф. Иванова. – 4-е изд.,перераб. и доп. – Москва : Высшая школа, 1980. – 440с.
929950
  Левитес Я.М. Общая геология с основами исторической геологии и геологии СССР : Учебное пособие для средних спец. уч. заведений / Я.М. Левитес. – 2-е, перераб. и доп. – Москва : Недра, 1978. – 360 с.
929951
  Мильничук В.С. Общая геология. / В.С. Мильничук, М.С. Арабаджи. – М, 1979. – 408с.
929952
  Щукин И.С. Общая геоморфология / И.С. Щукин. – 2-е изд. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
Том 1. – 1960. – 615с.
929953
  Щукин И.С. Общая геоморфология / И.С. Щукин. – Москва : МГУ
2. – 1964. – 564с.
929954
  Панов Д.Г. Общая геоморфология : Учебное пособие / Д.Г. Панов. – Москва : Высшая школа, 1966. – 427с.
929955
  Лютцау С.В. Общая геоморфология : Методические указания / С.В. Лютцау, В.И. Веденеева; Под ред.О.К.Леонтьева. – Москва : Московский университет, 1967. – 72с.
929956
  Лютцау С.В. Общая геоморфология : Методические указания / С.В. Лютцау, В.И. Веденеева; Под ред. О. К. Леонтьева. – 2-е изд. – Москва : Московский университет, 1970. – 70с.
929957
  Щукин И.С. Общая геоморфология : Учебник для студ. географических фак. ун-тов / И.С. Щукин. – Москва : Изд. Московского ун-та
Т. 3. – 1974. – 381 с.
929958
  Лютцау С.В. Общая геоморфология : Методические указания / С.В. Лютцау; Под ред.О.К.Леонтьева. – 3-е изд. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1976. – 71с.
929959
  Леонтьев О.К. Общая геоморфология / О.К. Леонтьев, Г.И. Рычагов. – Москва : Высшая школа, 1979. – 287с.
929960
  Лютцау С.В. Общая геоморфология / С.В. Лютцау, С.И. Болысов. – Москва, 1982. – 69с.
929961
  Леонтьев О.К. Общая геоморфология / О.К. Леонтьев. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Высшая школа, 1988. – 319с.
929962
  Рычагов Г.И. Общая геоморфология : Учеб. для студ. вузов обучающихся по географическим специальностям / Г.И.Рычагов. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Изд-ва МГУ. Наука, 2006. – 416с. – На обл.: Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова; Классический университетский учебник. – (Классический университетский учебник : Посвящена 250-летию Московского университета / Редакционный совет серии: предс. совета ректор Московского ун-та В.А. Садовничий, члены совета). – ISBN 5-211-04937-3
929963
  Тимофеев Г.П. Общая геоморфология с основами геологии : Краткий курс лекций / Г.П. Тимофеев. – Москва, 1993. – 76 с.
929964
  Белоусов В.В. Общая геотектоника / В.В. Белоусов. – Москва-Ленинград, 1948. – 600с.
929965
  Хаин В.Е. Общая геотектоника / В.Е. Хаин. – Москва : Недра, 1964. – 579 с.
929966
  Хаин В.Е. Общая геотектоника / В.Е. Хаин. – Изд.2-е, перераб. и доп. – Москва : Недра, 1973. – 511с.
929967
  Хаин В.Е. Общая геотектоника : Учебное пособие / В.Е. Хаин, А.Е. Михайлов. – Москва : Недра, 1985. – 327с.
929968
  Тугаринов А.И. Общая геохимия : Краткий курс / А.И. Тугаринов. – Москва : Атомиздат, 1973. – 288с.
929969
   Общая гигиена. – Москва, 1990. – 287с.
929970
  Зернов С.А. Общая гидробиология / С.А. Зернов. – Москва: Ленинград : Биомедгиз, 1934. – 503 с.
929971
  Зернов С.А. Общая гидробиология / С.А. Зернов. – 2-е изд. – Москва; Ленинград, 1949. – 588 с.
929972
  Константинов А.с. Общая гидробиология / А.с. Константинов. – Москва, 1967. – 431с.
929973
  Константинов А.С. Общая гидробиология / А.С. Константинов. – Москва, 1972. – 472с.
929974
  Константинов А.С. Общая гидробиология : учебник / А.С. Константинов. – Изд. 3-е, переработ. и доп. – Москва : Высшая школа, 1979. – 480с.
929975
  Константинов А.С. Общая гидробиология / А.С. Константинов. – Москва : Высшая школа, 1986. – 469с.
929976
  Овчинников А.М. Общая гидрогеология / А.М. Овчинников. – М., 1949. – 356с.
929977
  Овчинников А.М. Общая гидрогеология : Учебник для вузов / А.М. Овчинников. – 2-е, испр. и доп. – Москва : Госгеолтехиздат, 1955. – 383 с.
929978
  Климентов П.П. Общая гидрогеология : Учебник для техникумов / П.П. Климентов. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Высшая школа, 1971. – 224 с.
929979
  Климентов П.П. Общая гидрогеология / П.П. Климентов. – Москва : Недра, 1977. – 357с.
929980
  Климентов П.П. Общая гидрогеология / П.П. Климентов. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Высшая школа, 1980. – 303с.
929981
  Кирюхин В.А. Общая гидрогеология : Учебник для вузов / В.А. Кирюхин. – Ленинград : Недра, 1988. – 358с. – ISBN 5-247-00004-8
929982
  Посохов Е.В. Общая гидрогеохимия / Е.В. Посохов. – Ленинград : Недра, 1975. – 208с.
929983
  Керносова К.В. Общая гидрогеохимия / К.В. Керносова. – Ташкент
2. – 1979. – 82с.
929984
  Советов С.А. Общая гидрология / С.А. Советов. – 3-е изд., доп. – Москва-Ленинград, 1935. – 368с.
929985
  Давыдов Л.К. Общая гидрология / Л.К. Давыдов. – Ленинград, 1958. – 488 с.
929986
  Богословский Б.Б. Общая гидрология / Б.Б. Богословский. – Ленинград, 1959. – 60с.
929987
  Чеботерев А.И. Общая гидрология : (воды суши) / А.И. Чеботерев. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1960. – 540с. : Ил. – Библиогр.: с.533-538
929988
  Давыдов Л.К. Общая гидрология : Учебник для вузов / Л.К. Давыдов, А.А. Дмитриева, Н.Г. Конкина. – 2-е изд., перераб. и доп. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1973. – 462с.
929989
  Богословский Б.Б. Общая гидрология : Методические указания / Б.Б. Богословский. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1974. – 44с.
929990
  Чеботарев А.И. Общая гидрология : Воды суши / А.И. Чеботарев. – 2-е изд., перераб. идоп. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1975. – 544с.
929991
  Голубев Г.Н. Общая гидрология : Метод. указ. для студентов-заочников 3 курса геогр. ф-тов гос. ун-тов / Г.Н. Голубев, В.Н. Михайлов, Л.П. Чуткина. – Изд. 2-е, испр. – Москва : Московский университет, 1982. – 32с.
929992
  Михайлов В.Н. Общая гидрология : Учеб. для студентов географич. специальностей вузов / В.Н. Михайлов, А.Д. Добровольский. – Москва : Высшая школа, 1991. – 368с. : Ил. – Библиогр.: с.355-356
929993
   Общая гидрология (Гидрология суши) : [учеб. для вузов по спец. "Гидрология суши"] / Б.Б. Богословский, А.А. Самохин, К.Е. Иванов, Д.П. Соколов; [Б.Б. Богословский, А.А. Самохин, К.Е. Иванов, Д.П. Соколов]. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1984. – 422 с. : ил., карт. – Библиогр.: с. 413-415
929994
  Алекин О.А. Общая гидрохимия : (химия природных вод) / Алекин О.А. – Ленинград : ГИМИЗ, 1948. – 208с.
929995
  Шубникова Е.А. Общая гистология (цитология и гистология). / Е.А. Шубникова, Л.Б. Левинсон. – 7-е изд., испр. и доп. – М., 1970. – 28с.
929996
  Шубникова Е.А. Общая гистология (цитология и гистология). / Е.А. Шубникова, Л.Б. Левинсон. – 8-е изд., испр. и доп. – М., 1973. – 23с.
929997
  Шубникова Е.А. Общая гистология (цитология и гистология). / Е.А. Шубникова. – Москва, 1978
929998
  Иванов И.Ф. Общая гистология с основами эмбриологии домашних животных. / И.Ф. Иванов. – М., 1957. – 328с.
929999
  Калесник С.В. Общая гляциология / С.В. Калесник. – Ленинград, 1939. – 327с.
930000
  Попов Ю.В. Общая грамматическая теория в немецком языкознании. / Ю.В. Попов. – Минск, 1972. – 294с.
<< На початок(–10)921922923924925926927928929930(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,