Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)921922923924925926927928929930(+10)В кінець >>
922001
  Таран О. ""Петербурзький" період наукової та педагогічної діяльності Федора Вовка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 30-34. – (Українознавство ; Вип. 5)


  Розглядається петербурзький період наукової діяльності Ф. Вовка в контексті його антропологічної спадщини.
922002
  Докусов А.М. "Петербургские повести" Н.В. Гоголя / А.М. Докусов. – Л., 1962. – 56 с.
922003
  Некрасов Н.А. "Петербургские хроники" / Н.А. Некрасов. – М.-Л., 1958. – с.
922004
  Григорович Д.В. "Петербургские шарманщики" / Д.В. Григорович. – Москва, 1960. – 163с.
922005
  Макаренко И.Ю. "Петербургский текст" в произведениях М. Палей // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 25. – С. 171-175
922006
  Ганин А.В. "Петлюровская армия... представляется достаточно боеспособной". Украина 1919 года глазами деникинских генштабистов // Славяноведение / Рос. акад. наук, Ин-т славяноведения РАН. – Москва, 2015. – № 5. – С. 98-115. – ISSN 0132-1366
922007
  Пауткин А.И. "Петр Первый" А.Н. Толстого и проблемы исторического романа : Автореф... Канд.филол.наук: / Пауткин А.И.; Моск.гос.ун-т. – М, 1965. – 20л.
922008
  Голод Р.Б. "Петрії і Довбущуки" І. Франка в парадигмі української літературної готики / Р.Б. Голод, І.В. Гросевич // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2014. – Т. 6, № 1. – C. 5-11. – ISSN 2077-804X
922009
  Захаров Є. "Петро Григоренко дуже близький до нашого часу" / розмову вела Ольга Харченко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 13-14 жовтня (№ 183/184). – С. 14


  Директор Харківської правозахисної групи Євген Захаров - про заходи зі вшанування 110-річчя видатного українця.
922010
   [Петро Мефодійович Ляшук] // Буковинський медичний вісник : український науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Буковин. держ. мед. ун-т ; редкол.: Т.М. Бойчук, Ю.Т. Ахтемійчук, Л.О. Безруков [та ін.]. – Чернівці, 2013. – Т. 17, № 3 (67), ч. 2. – С. 117-118. – ISSN 1684-7903


  "...29 серпня 1933 р. народився Петро Мефодійович Ляшук. Діапазон науковой та практичної діяльності різноплановий: ендокринологія, кардіологія, пульмонологія, неврологія, гастроентерологія. Окремою сторінкою плідної і багатогранної діяльності П.М. ...
922011
   [Петро Семенович Авсенєв (1810-1852)] // Київська академічна філософія XIX - початку XX ст. : методологічні проблеми дослідження / М. Ткачук. – Київ, 2000. – С. 59-60. – ISBN 966-95855-1-1
922012
  Смагина Г.И. Петербургская академия наук и провинциальные любители наук в ХVIII в. // Вопросы истории естествознания и техники / РАН; Ин-т истории естествозн. и техники им. С.И.Вавилова. – Москва, 2007. – № 2. – С. 120-1139. – ISSN 0205-9606
922013
  Пунина И.Н. Петербургская артель художников / И.Н. Пунина. – Л, 1966. – 79с.
922014
  Фролов Э.Д. Петербургская историческая школа: традиции классицизма и последствия модернизации // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2015. – С. 136-148. – (История ; вып. 4). – ISSN 1812-9323


  Целью работы является проследить рождение, развитие и драматическую судьбу классицизма в России на материале Петербургской исторической школы. Автор начинает с определения самого явления классицизма, под которым надо понимать культурное течение в ...
922015
   Петербургская стихотворная культура : материалы по метрике, строфике и ритмике петербургских поэтов : [сб. статей] / [сост. и науч. ред. Е.В. Хворостьяновой]. – Санкт-Петербург : Нестор-История, 2008. – 660, [2] с. : табл. – Памяти профессора Ленинградского - Санкт-Петербургского государственного университета Владислава Евгеньевича Холшевникова. – ISBN 978-59818-7288-4
922016
  Таирова-Яковлева Петербургская украинистика: от истоков до современности // Славяноведение / Рос. акад. наук, Ин-т славяноведения РАН. – Москва, 2015. – № 4. – С. 83-89. – ISSN 0132-1366


  Статья посвящена истории изучения Украины в Петербурге/Ленинграде от Н. Костомарова до современности. В статье приводятся биографии и даются характеристики основным исследователям, родившимся или работавшим в Петербурге/Ленинграде и занимавшимся ...
922017
  Обозна В. Петербургская усадьба Горчаковых / В. Обозна, О. Дерев"янко // Формоутворення культурно-побутового середовища палацово-паркових комплексів другої половини XVIII - початку XX століття : матеріали міжнар. наук. конф. : 175-річчю від дня народження В.В. Тарновського-молодшого присвячується, 1-2 серп. 2012 р. / М-во культури України, Департамент культур. спадщини та культур. цінностей, Нац. іст.-культур. заповідник "Качанівка" ; [відп. за вип.: Буренко В.Б. та ін. ; літ. редагування, коректура Шевченко І.М.]. – Чернігів : Лозовий В.М., 2012. – С. 120-129. – (Качанівські читання). – ISBN 978-966-2765-35-9
922018
  Берлов С.Л. Петербургские математические олимпиады / С.Л. Берлов, С.В. Иванов, К.П. Кохась. – 3-е изд., стереотип. – Санкт-Петербург : Лань, 2005. – 608с. – (Учебники для вузов. Специальная литература). – ISBN 5-8114-0083-7
922019
  Долгоруков П.В. Петербургские очерки / П.В. Долгоруков. – М., 1934. – 480с.
922020
  Долгоруков П.В. Петербургские очерки / П.В. Долгоруков. – Москва, 1992. – 558с.
922021
  Гоголь Н.В Петербургские повести : Невский проспект. Нос. Портрет. Шинель : Для неполной средней и средней школы / Н. В. Гоголь ; Рис. Н. Кузмина. – Москва ; Ленинград : Госиздат детской литературы НКП РСФСР, 1943. – 141 с., рис. – (Школьная библиотека)


  Авт. предисл., ред.: Кирпичников, Александр Иванович (1845-1903)
922022
  Гоголь Н.В. Петербургские повести / Н.В. Гоголь. – М, 1956. – 176с.
922023
  Гоголь Н.В. Петербургские повести / Н.В. Гоголь. – М, 1969. – 208с.
922024
  Гоголь Н.В. Петербургские повести / Н.В. Гоголь. – Ленинград : Лениздат, 1974. – 166с.
922025
  Гоголь Н.В. Петербургские повести / Н.В. Гоголь. – Л, 1976. – 173с.
922026
  Гоголь В Н. Петербургские повести / В Н. Гоголь. – Минск, 1976. – 175 с.
922027
  Гоголь Н.В. Петербургские повести / Н.В. Гоголь. – М, 1981. – 206с.
922028
  Гоголь Н.В. Петербургские повести / Н.В. Гоголь. – Л, 1990. – 210с.
922029
  Гоголь Н.В. Петербургские повести / Н.В. Гоголь. – Л, 1991. – 205с.
922030
  Гоголь Н.В. Петербургские повести / Николай Гоголь ; [примеч. Т.В. Надозирной]. – Харьков : Фолио, 2012. – 302, [6] с. : ил. – Примеч.: с. 298-302. - Содерж. также: Миргород ; Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем. – (Библиотека русской классики для школ). – ISBN 978-966-03-6065-5
922031
  Зарецкий В.А. Петербургские повести Н.В. Гоголя / В.А. Зарецкий. – Саратова, 1976. – 89 с.
922032
  Шарова Т.Г. Петербургские повести Н.В.Гоголя в литературно-критической борьбе 30-х -- начала 40-х гг.19 века. : Автореф... Канд.филол.наук: / Шарова Т.Г.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1959. – 17л.
922033
  Губарев И.М. Петербургские повсести Гоголя / И.М. Губарев. – Ростов -на-Дону, 1968. – 159с.
922034
  Шустер У.А. Петербургские рабочие в 1905-1907 гг. : Автореф... доктор ист.наук: 07.00.02 / Шустер У.А.; Лен. отд. Ин-та истории СССР и АН СССР. – Л., 1978. – 37л.
922035
  Крузе Э.Э. Петербургские рабочиев 1912-1914 годах / Э.Э. Крузе. – М.-Л, 1961. – 346с.
922036
  Крестовский В.В. Петербургские тайны / В.В. Крестовский. – М.
1. – 1996. – 656с.
922037
  Крестовский В.В. Петербургские трущобы / В.В. Крестовский. – М.
1-3. – 1990. – 732с.
922038
  Крестовский В.В. Петербургские трущобы = Книга о сытых и голодных : Роман в 2-х книгах / В.В. Крестовский. – Ленинград : Художественная литература
Кн. 1. – 1990. – 704с.
922039
  Крестовский В.В. Петербургские трущобы = Книга о сытых и голодных : Роман в 2-х книгах / В.В. Крестовский. – Ленинград : Художественная литература
Кн. 2. – 1990. – 799с.
922040
  Крестовский В.В. Петербургские трущобы / В.В. Крестовский. – М.
4-6. – 1990. – 768с.
922041
  Некрасов Н.А. Петербургские углы / Н.А. Некрасов. – Пб., 1921. – 30с.
922042
  Некрасов Н.А. Петербургские углы / Н.А. Некрасов. – М., 1974. – 326с.
922043
  Шмаков А.А. Петербургский изгнанник / А.А. Шмаков. – Новосибирск, 1951. – 312с.
922044
  Шмаков А.А. Петербургский изгнанник / А.А. Шмаков. – Ташкент, 1952. – 300с.
922045
  Шмаков А.А. Петербургский изгнанник / А.А. Шмаков. – Челябинск
2. – 1955. – 464с.
922046
  Шмаков А.А. Петербургский изгнанник / А.А. Шмаков. – Свердловск, 1979. – 448с.
922047
  Подколзин Борис Иванович Петербургский кружок князя А.И.Васильчикова и зарождение кооперативного кредита в России (60-70-ые годы 19 в.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Подколзин Борис Иванович; Российская АН, Ин-т российской истории. – М., 1994. – л.
922048
  Савельев Я.В. Петербургский период революционной деятельности В.И.Ленина (1893-1897) / Я.В. Савельев. – Москва, 1951. – 40с.
922049
  Савельев Я.В. Петербургский период революционной деятельности В.И.Ленина (1893-1897) / Я.В. Савельев. – М, 1953. – 40с.
922050
  Ростовцев Е.А. Петербургский университет 1905 г. в зеркале периодической печати / Е.А. Ростовцев, В.В. Андреева // Клио : журнал для учёных / С.Н. Полторак. – Санкт-Петербург, 2014. – № 10 (94). – С. 3-14. – ISSN 2070-9773
922051
  Каменский А. Петербургский человек / А. Каменский. – М. : Художественная литература, 1936. – 225 с.
922052
  Новик Д. Петербургское искусство ХХ века // Искусство / ООО" Журнал "Искусство", Федеральное агентство по культуре и кинематографии РФ. – Москва, 2007. – № 3. – С. 108.
922053
  Копылов Н.А. Петербургское направление Отечественной войны 1812 года. Швейцарские солдаты на полях России // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2012. – № 6. – С. 133-144. – ISSN 0130-3864
922054
  Гуренович М. Петербуржский живописец с сердцем Шопена // Наше наследие : иллюстрированный историко-культурный журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Наше наследие" и РФК. – Москва, 2008. – № 86. – С. 137-143. – ISSN 0234-1395


  Художник Ян Ционглинський
922055
  Борисьонок Ю. Петербурзька германізація // Діалог. Історія, політика, економіка. – Київ, 2000. – № 1 : Україна і Німеччина. – С.84-88 : Фото. – ISSN 1607-6451


  Деякі особливості політики Російської імперії щодо України
922056
  Ільченко О.Є. Петербурзька осінь / О.Є. Ільченко. – К., 1947. – 327с.
922057
  Ільченко О.Є. Петербурзька осінь / О.Є. Ільченко. – Доп. вид. – К., 1952. – 316с.
922058
  Ільченко О.Є. Петербурзька осінь / О.Є. Ільченко. – К., 1961. – 296с.
922059
  Ільченко О.Є. Петербурзька осінь : повісті / Олександр Ільченко. – Київ : Дніпро, 1975. – 516, [4] с.
922060
  Багдасарян К. Петербурзьке оточення як чинник становлення Т. Шевченка-поета // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2016. – Вип. 19 : За матеріалами Міжнародного круглого столу "Всесвіт Тараса Шевченка" до 201-річниці від дня народження Тараса Шевченка (11-13 березня 2015 року). – С. 261-269


  У статті розглядаються зв"язки з петербурзьким бомондом, які сприяли становленню Т. Шевченка як поета. В статье рассматриваются связи с петербургским бомондом, которые способствовали становлению Т. Г. Шевченко как поэта. The article overlooks ...
922061
  Пасько І.В. Петербурзькі адреси Тараса Шевченка: історико-філософський контекст // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 4. – С. 242-242
922062
  Гоголь М.В. Петербурзькі повісті / М.В. Гоголь. – К, 1959. – 252с.
922063
  Гидони Г.И. Петергоф / Г.И. Гидони. – Л., 1931. – с.
922064
   Петергоф. – Л, 1940. – 96с.
922065
  Столпянский П.Н. Петергофская першпектива / П.Н. Столпянский. – С.-пб, 1923. – 70с.
922066
   Петергофское совещание о проекте Государственной Думы. – Берлин. – 220с.
922067
  Бредель В. Петерова наука / В. Бредель. – К., 1979. – 100с.
922068
   Петефи в мировой культуре. – М, 1975. – 158с.
922069
  Музичко О. Петиції українців Полтави, Чернігова та Одеси про відкриття кафедр українознавства в Одеському (Новоросійському) університеті (1905-1906 рр.) // Пам"ятки : археографічний щорічник / Держ. архів. служба України, Укр. н.-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2013. – Т. 14. – С. 3-18. – ISSN 2306-4250
922070
  Кудінов Д. Петиційна кампанія українських селян у 1905 р. (на матеріалах Лівобережної України) // Дні науки історичного факультету - 2008 : матеріали міжнар. наук. конф. студ, аспірантів та молодих учених, присвяченої 90-річчю Гетьманату Павла Скоропадського (23-24 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. фак., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін.]. – Київ : Наук. т-во студ. та аспірантів, 2008. – Вип. 1, ч. 1. – С. 27-31
922071
  Делямар Казимир Петиція до Сенату імперії з вимогою реформувати викладання історії // Україна-Русь vs Московія : настільна книга / С.І. Крамар. – Кам"янець-Подільський : Медобори-2006, 2017. – С. 5-8. – ISBN 978-617-681-137-4


  Казимир Делямар - французький політик, сенатор, славіст, редактор впливового часопису "La Patrie", секретар Паризького географічного товариства, близький приятель французького імператора Наполеона III, першим з іноземців звернув увагу на фальшивий ...
922072
  Димитров И. Петко Войвода / И. Димитров. – София, 1956. – 62с.
922073
  Славейкова С. Петко Р. Славейков / С. Славейкова. – София, 1959. – 252с.
922074
  Косев Д. Петко Рачев Славейков общественна и политическа дейност / Д. Косев. – Второ издание. – София : Издателство на българската академия на науките, 1986. – 289, [2] с.
922075
  Баева С. Петко Славейков / С. Баева. – София, 1968. – 269с.
922076
  Георгиев Любен Петко Ю.Тодоров / Георгиев Любен. – София, 1961. – 148с.
922077
  Абдукадырова И.Х. Петлевое дозиметрическое устройство для непрерывной и дистанционной регистрации поглощенной дозы смешанного гамма-нейтронного излучения реакторных систем. : Автореф... Канд.техн.наук: / Абдукадырова И.Х.; АН УзССР. – Ташкент, 1967. – 15л.
922078
  Казаков Владимир Александрович Петлевые уравнения движения и свойства вильсоновского среднего в калибровочных теориях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Казаков Владимир Александрович; АН СССР. Ин-т теор. физики. – М., 1981. – 12л.
922079
  Мионюк Н. Петлюра - журналіст і редактор / Н. Мионюк, Д. Миронюк // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – № 3. – С. 26-28


  У статті згадується про дисертаційне дослідження доктора філологічних наук професора Миколи Тимошика часопису Симона Петлюри "Украинская жизнь".
922080
  Литвин С. Петлюра и Пилсудский: нелегкий путь к пониманию // Украина Incognita. ТОП-25 : [избр. ст. газ. "День"] / [сост.: И. Сюндюков, Л. Шевцова, А. Мотозюк] ; под общ. ред. Ларисы Ившиной. – Киев : Украинская пресс-группа, 2014. – С. 265-284. – (Библиотека газеты "День"). – ISBN 978-966-8152-60-3
922081
  Литвин С. Петлюра і Пілсудський: нелегкий шлях до розуміння // Україна Incognita. ТОП-25 / за заг. ред. Л. Івшиної ; [упоряд.: І. Сюндюков, А. Мотозюк]. – Київ : Українська прес-група, 2014. – С. 261-280. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-61-0
922082
  Степаненко М. Петлюра Симон Васильович // Літературознавча Полтавщина : довідник / М.І. Степаненко. – Полтава : Шевченко Р.В., 2015. – С. 208-210. – ISBN 978-617-7016-11-2
922083
  Короткий В.А. Петлюра Симон Васильович (1879-1926) / В.А. Короткий, В.І. Ульяновський // Alma mater. Університет св. Володимира напередодні та в добу Української революції 1917-1920 : матеріали, документи, спогади : [у 3 кн.] / КНУТШ, НБ ім. М. Максимовича ; Ін-т рукопису НБУВ ; ЦДІАУК ; ЦДАВОВ ; ДАК ; упорядники В.А. Короткий, В.І. Ульяновський ; ред. кол.: Скопенко В.В., Слюсаренко А.Г., Андрейцев В.І. та ін. – Київ : Прайм, 2000. – Кн. 1 : Університет св. Володимира між двома революціями. – С. 524-526. – (Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників). – ISBN 966-95679-2-0 ; 966-95679-3-9 (Кн. 1)
922084
  Сюндюков І. Петлюра та Facebook. Нові шанси для історичної справедливості // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 25-26 травня (№ 88/89)


  Коментарі науковців. Вірші, присвячені Симону Петлюрі.
922085
  Яковлєв А. Петлюра та Пілсудський: спільні цілі та погляди (1918-1921 рр.) // VII Богданівські читання : матеріали Всеукр. наук. конф. з нагоди 417-річчя від дня народж. гетьмана Богдана Хмельницького : [збірник наук. пр.] / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Осередок НТШ у Черкасах, Студент. наук. т-во ; [редкол.: О.О. Драч (голов. ред.) та ін.]. – Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2013. – С. 354-357. – ISBN 978-966-493-651-1
922086
  Рибалт Е. Петлюра, Пілсудський і привиди "Білої гвардії" // Екстракт +200 : у 2 ч. : [зб. статей] / за заг. ред., [вступ, ідея] Лариси Івшиної ; [упоряд. Надія Тисячна та ін.]. – Київ : Українська прес-група, 2010. – [3] : [упоряд.: Надія Тисячна [та ін.]. – С. 937-943. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-19-1
922087
  Тимошик-Сударикова Петлюріана паризького журналу "Тризуб" // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2010. – Вип. 9 (34). – С. 108-118


  У статті аналізується одна з провідних тем часопису - життя, діяльність та вшанування пам"яті засновника ""Тризуба"", одного з провідників Української революції Симона Петлюри. One of the leading themes of the magazine - the life, activity and ...
922088
  Ананко Ж. Петлюрівський сотник, директор школи і вчитель Іван Юрченко // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1998. – № 3. – С.3-9
922089
  Богуславський О.В. Петлюрівщина як політичний феномен: полеміка на сторінках української еміграційної "лівої" преси // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 26. – С. 164-170


  Стаття присвячена дослідженню політичної полеміки у середовищі "лівих" течій міжвоєнної української еміграції в Європі та прихильників лінії С. Петлюри й очолюваного ним Державного центру УНР. Простежується не тільки еволюція політичного мислення, а й ...
922090
  Шеф К. Петлюровская авантюра в октябре-ноябре 1921 года / К.Шеф. – Б.М. – С.163-200. – (вырезка)
922091
  Кольцов М. Петлюровщина / М. Кольцов. – Петербург, 1922
922092
  Зархин Л. Петлюровщина перед советским судом : (Дело "Союза Освобождения Украины") / Л. Зархин. – Харьков : Юриздат НКЮ УССР, 1930. – 52с.
922093
  Сенченко І.Ю. Петля / Сенченко І.Ю. – Харків : ДВУ, 1925. – 40 с. – 1907-1975
922094
  Акимова М. Петля // Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2007. – № 10. – С. 132-143. – ISSN 1728-8568
922095
  Гласко Марек Петля : оповідання // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2010. – № 246/247. – С. 109-152
922096
  Вайнер А.А. Петля и камень в зелёной траве / А.А. Вайнер, Г.А. Вайнер. – Москва, 1990. – 412с.
922097
  Вайнер А.А. Петля и камень в зелёной траве / А.А. Вайнер, Г.А. Вайнер. – Москва, 1991. – 412с.
922098
  Вайнер А.А. Петля и камень в зелёной траве / А.А. Вайнер, Г.А. Вайнер. – Москва, 1991. – 412с.
922099
  Литвин А. Петля Корбута / А. Литвин, А. Сальникова // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 7. – С. 137-140. – ISSN 0235-7089
922100
   Петля Нестерова Петра Миколайовича // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 4. – С. 35-36 : фото
922101
  Жиденков Б.А. Петля тайги / Б.А. Жиденков. – Владивосток, 1972. – 224с.
922102
  Жиденков Б.А. Петля тайги / Б.А. Жиденков. – Владивосток, 1982. – 278с.
922103
  Сименон Ж. Петр-латыш / Ж. Сименон. – М., 1991. – 160с.
922104
  Корчмарь Я.И. Петр 1-й и его эпоха. / Я.И. Корчмарь. – К., 1937. – 105с.
922105
  Базилевич К.В. Пётр 1 государственный деятель, преобразователь, полководец / К.В. Базилевич. – М., 1946. – 56с.
922106
  Щекотов Н.М. Петр 1 и царевич Алексей / Н.М. Щекотов. – Москва - Ленинград, 1943. – 12с.
922107
  Богословский М.М. Петр I : Материалы для биографии / М.М. Богословский. – М.
1. – 1940. – 432с.
922108
  Богословский М.М. Петр I : Материалы для биографии / М.М. Богословский. – М.
2. – 1941. – 624 с.
922109
  Богословский М.М. Петр I : Материалы для биографии / М.М. Богословский. – М.
3. – 1946. – 502 с.
922110
  Богословский М.М. Петр I : Материалы для биографии / М.М. Богословский. – М.
4. – 1948. – 514 с.
922111
  Богословский М.М. Петр I : Материалы для биографии / М.М. Богословский. – М.
5. – 1948. – 315 с.
922112
  Шмаринов Д. Петр I : альбом рисунков на темы романа А. Толстого / Д. Шмаринов. – Москва : Искусство, 1950. – 25 ил.
922113
  Лапина И. Петр I и Алексей. Картина Н.Н.Ге. / И. Лапина. – Л., 1949. – 12с.
922114
  Кафенгауз Б.Б. Петр I и его время / Б.Б. Кафенгауз. – Москва, 1948. – 174 с.
922115
  Оларт Е. Петр I и женщины / Е. Оларт. – Ставрополь, 1990. – 28с.
922116
  Оларт Е. Петр I и женщины / Е. Оларт. – Киев, 1991. – 118с.
922117
  Дмитрев А. Петр I и церковь. / А. Дмитрев. – М., 1931. – 88 с.
922118
  Фирсов Н.Н. Петр III и Екатерина II. Первые годы ее царствования : опыт характеристик / Н.Н. Фирсов. – Петроград ; Москва : Издание Т-ва М.О. Вольф, 1915. – 108, [4] с., [1] л. портр. : фотоил. – Библиогр. в подстроч. примеч.
922119
  Шахбазян Е.С. Петр Александрович Герцен / Е.С. Шахбазян. – М, 1949. – 5-18с.
922120
  Янишевский М.Э. Петр Александрович Казанский. / М.Э. Янишевский. – с.
922121
  Ушенин Х. Петр Александрович Кривоногов / Х. Ушенин. – М, 1965. – 50с.
922122
  Пирумова Н.М. Петр Александрович Кропоткин / Н.М. Пирумова. – М., 1972. – 223с.
922123
  Кузьменко Р.И. Петр Александрович Ребиндер / Р.И. Кузьменко, И.А. Махрова. – Изд 2-е, доп. – М, 1971. – 184с.
922124
  Цыбульский В.В. Петр Александрович Чихачев -- выдающийся русский географ и путешественник (1808-1890 гг.) : Автореф... докт. геогр.наук: / Цыбульский В. В.; АН СССР, Ин-т геогр. – М., 1955. – 38л.
922125
  Цыбульский В.В. Петр Александрович Чихачев, 1808-1890. / В.В. Цыбульский. – М., 1988. – 218с.
922126
  Струминский М.Я. Петр Алексеев в Якутской ссылке. / М.Я. Струминский. – Якутск, 1940. – 78с.
922127
  Белосельский З. Петр Алексеевич Кропоткин : биографический очерк / З. Белосельский. – Санкт-Петербург : Изд. ОН. Поповой, 1906. – 46 с. – (Темы жизни : Еженедельное издание ; № 19)
922128
  Маркин В.А. Петр Алексеевич Кропоткин, 1842-1921 / В.А. Маркин. – М., 1985. – 207с.
922129
  Остромецкий А.А. Петр Алексеевич Олышев / А.А. Остромецкий. – М., 1952. – 63с.
922130
  Кулакова Л.И. Петр Алексеевич Плавильщиков. / Л.И. Кулакова. – М.-Л., 1952. – 104с.
922131
   Петр Андреевич Зайончковский : Библиографический указатель. – 2-е изд.перераб.и доп.кдевяностолетию со дня рождения. – Москва : Московский университет, 1995. – 64с.
922132
  Петровская В.И. Петр Андреевич Павленко. 1899-1951 / В.И. Петровская. – М., 1954. – 28с.
922133
  Пасецкий В.М. Петр Анжу / В.М. Пасецкий. – М., 1958. – 40с.
922134
  Ежов В.А. Петр Анисимович Моисеенко. / В.А. Ежов. – М, 1929. – 130с.
922135
  Гарибджанян Г.Б. Петр Арвеладзе / Г.Б. Гарибджанян. – Тбилиси, 1970. – 50с.
922136
  Мемедов А.Д. Петр Бабаев / А.Д. Мемедов. – Баку, 1988. – 89с.
922137
  Мдивани Г.Д. Петр Багратон / Г.Д. Мдивани. – М.-Л, 1949. – 144с.
922138
  Бычваров Д М. Петр Берон / Д М. Бычваров, Бычварова Нелли. – Москва : Мысль, 1981. – 231 с. – (Мыслители прошлого)
922139
   Петр Богачев. – Москва, 1988. – 32 с.
922140
  Рыбаков Б.А. Петр Бориславич:поиск автора "Слова о полку игореве" / Б.А. Рыбаков. – Москва : Молодая гвардия, 1991. – 286 с.
922141
  Френкель В.Я. Петр Борисович Козловский / В.Я. Френкель. – Ленинград, 1978. – 142с.
922142
   Петр Васильевич Васильев. – Москва, 1952. – 88 с.
922143
  Шефов А.Н. Петр Васильевич Васильев / А.Н. Шефов. – М., 1973. – 83с.
922144
   Петр Васильевич Зарицкий - профессор Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина : (к 85-летию со дня рождения) : биобиблиогр. указатель / М-во образования и науки Украины, Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина, Геол.-геогр. фак., Центр. науч. б-ка ; [сост. П.В. Зарицкий ; науч. ред. В.В. Андреев]. – Харьков : ХНУ им. В.Н. Каразина, 2014. – 91, [2] с. включ. обл., [10] л. ил. : ил., портр. – Имен. указ. : с. 88-90. – Библиогр. : с. 81-87. – ISBN 978-966-623-984-9
922145
   Петр Васильевич Зарицкий (к 80-летию со дня рождения) : биобиблиографический указатель / МОНУ ; Харьковский нац. ун-т им. В.Н. Каразина ; Центральная научная б-ка, Геолого-географический ф-т ; [ сост. : С.Р. Марченко ; науч. ред. В.В. Андреев ; библиогр. ред. С.Б. Глибицкая ]. – Харьков : ХНУ им. В.Н. Каразина, 2008. – 120 c., [ 16 ] с. илл.
922146
   Петр Васильевич Митурич, (1887-1956): К 90-летию со дня рождения / Митурич, Выставка, Москва. произведений., 1978. – М., 1978. – 58с.
922147
   Петр Васильевич Митурич. 1887-1956. Выставка произведений. Живопись. Графика. – М., 1968. – 36с.
922148
  Поляк А.И. Петр Васильевч Елкин / А.И. Поляк. – Л., 1989. – 70с.
922149
  Шихматов, Сергей Петр Великий. – С-Пб., 1810. – /8/, 217с.
922150
  Шихматов С.А. Петр Великий : Лирическое песнопение, в 8 песнях / Сочинил князь Сергей Шихматов. – В Санктпетербурге (Санкт-Петербург) : печ. в тип. Шпора, 1810. – [8], 217, 50, 66с. – Конволют. Перепл. с: Ночь на размышления / Сергей Шихматов. - СПб.,1814 (49 с.) ; Ночь на гробах / С. Шихматов. - СПб., 1812 (66 с.)


  Код- Гр, фсд- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХІХ ст. -картон, папір, корінець та куточки зі шкіри з тисненням
922151
  Валишевский К. Петр Великий : По новым документам : С 4-го изд. / К. Валишевский ; [От ред. и авт. предисл. Г. Балицкий]. – Москва : Моск. книгоизд. т-во "Образование", 1908. – 157, [2] с., 4 л. ил., портр. ил., портр., факс. – (Русская быль ; № 3)
922152
  Валишевский К. Петр Великий : По новым документам : С 4-го изд. / К. Валишевский ; [От ред. и авт. предисл. Г. Балицкий]. – Москва : Моск. книгоизд. т-во "Образование", 1909. – 157, [2] с., 5 л. ил., портр. ил., портр., факс. – Конволют. - Пер.: Александр Первый / Т. Шиман. – (Русская быль ; № 3)
922153
  Валишевский К. Петр Великий / К. Валишевский. – Москва : ИКПА. – ISBN 5-85202-021
Кн.1, 2. – 1990. – 422,1с.
922154
  Валишевский К. Петр Великий / К. Валишевский. – Москва
3. – 1990. – 409с.
922155
  Петр Великий Петр Великий в его изречениях / Петр Великий. – Москва, 1991. – 111с.
922156
  Леонов В. Петр Великий и Библиотека Академии наук // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 3 (36). – С. 229-232.


  Статья представляет собой опыт биографии первой государственной библиотеки-БАН, основаной Петром Великим в 1714 г.
922157
  Леонов В.П. Петр Великий и Библиотека Академии наук // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская государственная библиотека. – Москва, 2010. – № 6. – С. 64-69. – ISSN 0869-608Х
922158
  Буганов В.И. Петр Великий и его время / В.И. Буганов. – М. : Наука, 1989. – 192с.
922159
  Богословский М.М. Петр Великий и его реформа / М.М. Богословский. – М., 1920. – 120с.
922160
  Богословский М.М. Петр Великий и его реформа / М.М. Богословский. – М., 1920. – 115с.
922161
  Либрович С. Петр Великий и женщины / С. Либрович. – Ярославль, 1991. – 62с.
922162
  Васькин А.А. Петр Великий и Триумфальные ворота // Вопросы гуманитарных наук / Изд-во "Спутник+". – Москва, 2013. – № 6 (69). – С. 8-10. – ISSN 1684-2618
922163
  Петров П.Н. Петр Великий, последний царь Московский и первый император (1672-1725) : биографический очерк П.Н. Петрова : [с прил. портр. имп. Петра Великого, грав. на стали с вернейшего портр., писан. Карлом Моором, по гравюре Якова Хубракена]. – Санкт-Петербург : Изд. Г. Гоппе, 1872. – 163 с., 1 л. фронт. (портр.). – Экз. деф. без портр. , в экз. № 78547 отсут. с. 49-163


  Ил. : Мор де Карель (1656-1738), Гоубракен, Якобус (1698-1780)
922164
  Павленко Н.И. Петр Великий. / Н.И. Павленко. – М., 1975. – 383с.
922165
  Павленко Н.И. Петр Великий. / Н.И. Павленко. – М., 1990. – 591с.
922166
  Платонов С.Ф. Петр Великий. Личность и деятельность / С.Ф. Платонов. – Л., 1926. – 115с.
922167
  Мордовцев Д.Л. Петр Великий. Начало славных дел / Даниил Мордовцев ; [ред. Н.В. Хроменко]. – Донецк : БАО, 2012. – 413, [3] с. – (Русская историческая проза). – ISBN 978-966-481-684-4
922168
  Сидоров А. Петр Вильямс : Живопись. Сценография / А. Сидоров. – Москва, 1980. – 136с.
922169
   Петр Владимирович Вильямс. – Москва, 1953. – 138 с.
922170
  Клюева Т.Ю. Петр Владимирович Вильямс. 1902-1947 / Т.Ю. Клюева. – М., 1956. – 39с.
922171
  Сабсай П.В. Петр Владимирович Сабсай / П.В. Сабсай. – Москва, 1979. – 16с.
922172
  Рогинская Ф.С. Петр Владимирович Сабсай. / Ф.С. Рогинская. – М., 1958. – 87с.
922173
  Нахимовский М.И. Петр Глебович Ярков / М.И. Нахимовский. – Москва : Советский композитор, 1973. – 40 с.
922174
   Петр Горюнов. – Москва, 1990. – 31с.
922175
  Щеголев П.Е. Петр Григорьевич Каховский. – Москва, 1919. – 153с.
922176
  Щеголев П.Е. Петр Григорьевич Каховский.. – Пб., 1921. – 88с.
922177
  Кузнецов В.И. Петр Григорьевич Меликишвили (Меликов), 1850-1927: Химик / В.И. Кузнецов, Н.В. Небиеридзе. – М., 1985. – 224с.
922178
  Плоткин С.Я. Петр Григорьевич Соболевский / С.Я. Плоткин. – М., 1966. – 128с.
922179
  Самошин А.И. Петр Гришин, чекист. / А.И. Самошин. – Рязань, 1960. – 144с.
922180
  Стийенский Р. Петр Дабшевич / Р. Стийенский. – М., 1943. – 47с.
922181
  Покаржевский П.Д. Петр Дмитриевич Покажевский. / П.Д. Покаржевский. – М, 1977. – 15с.
922182
  Беспалова Л.А. Петр Дмитриевич Покаржевский. / Л.А. Беспалова. – М., 1959. – 80с.
922183
  Петропавловская Л.И. Петр Добрынин / Л.И. Петропавловская. – М., 1974. – 192с.
922184
  Витрук Н.В. Петр Емельянович Недбайло (1907-1974) / Н.В. Витрук, П.М. Рабинович // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2008. – № 1. – С. 116-120. – ISSN 0132-0769


  С 1959 г. и до конца жизни заведовал каф. теории государства и права в Киевском гос. ун-те . Его крупная научная заслуга - обоснование возрастания роли норм права в развитии общества
922185
  Макаров Г.Н. Петр Заломов / Г.Н. Макаров. – Горький, 1972. – 159с.
922186
  Страхов Н.И. Петр Замойский / Н.И. Страхов. – М, 1976. – 350с.
922187
  Егоров А.А. Петр Замойский и его творчество. 1896-1958 / А.А. Егоров. – М, 1964. – 100с.
922188
  Запорожец М.К. Петр Запорожец / М.К. Запорожец. – М., 1960. – 56с.
922189
   Петр Запорожец (Член петербургского "Союза борьбы за освобождение рабочего класса" 1873-1905). – Винница, 1962. – 178с.
922190
  Мережковский Д.С. Петр и Алексей: Истр. роман. / Д.С. Мережковский. – Краснодар, 1990. – 430с.
922191
  Даниш М. Петр и город Петра интересны словакам // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал. Спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 11 : Гром суворовских побед. Россия на Дунае. – С. 98-100. – ISSN 0235-7089
922192
  Мищенко Н. Петр и его команда / Н. Мищенко, Н. Задерей // Forbes : Украина / OOO "Изд. дом "Украинский Медиа Холдинг". – Киев, 2013. – № 4 (26), апрель. – С. 98-107. – ISSN 2221-4542


  Последние 15 лет Петр Порошенко больше занимается политикой, чем бизнесом. Чья заслуга в том, что его бизнес процветает?
922193
  Шугаев В.М. Петр и Павел. / В.М. Шугаев. – Иркутск, 1979. – 332с.
922194
  Андрианов П.М. Петр и Полтава : (по поводу 200-летия юбилея) / сост. П.М. Андрианов, д. чл. Имп. Рус. воен.-ист. о-ва. – Санкт-Петербург : Т-во Р. Голике и А. Вильборг, 1909. – 62, [2] с. ил., портр., карт.
922195
  Ростунов И.И. Петр Иванович Багратион / И.И. Ростунов. – М., 1957. – 252с.
922196
  [Г.Л.И.] Петр Иванович Бартенев / [Г.Л.И.], 1912. – С. 1129-1137. – Отд. оттиск из: "Исторический вестник", № 12, 1912 г.
922197
   Петр Иванович Живаго 1883-1948. – Москва : Наука, 1975. – 111с.
922198
  Тарасов И.Д. Петр Иванович Зенцев. / И.Д. Тарасов, С.П. Зенцова. – Уфа, 1966. – 91с.
922199
   Петр Иванович Кодьев. Жизнь и деятельность. Творческое наследие. Родные, друзья, современники = Peter Kodyev : моногр. сборник / составитель Елена Кодьева. – Киев : АлМакс, 2012. – 221, [2] с. : ил., фот. – Резюме англ.


  Науковій бібліотеці імені М. Максимовича у дарунок від упорядника книги З повагою 28 листопада Підпис 2013 р.
922200
  Разумовская С.В. Петр Иванович Котов / С.В. Разумовская. – М.-Л, 1950. – 32с.
922201
  Шпис К.В. Петр Иванович Лебедев / К.В. Шпис. – Москва, 1952. – 32с.
922202
   Петр Иванович Леонтьев. – М, 1949. – 12с.
922203
   Петр Иванович Линицкий, профессор Киевской духовной академии : некролог и произнесенные при погребении речи // [Памяти отшедших]. – [Б.м., 1899. – 52 с. : 1 портр.
922204
  Троицкая Т.Н. Петр Иванович Лисицын / Т.Н. Троицкая. – М, 1988. – 127с.
922205
  Нестерова Н.М. Петр Иванович Лукирский. / Н.М. Нестерова. – М., 1959. – 41с.
922206
  Киктенко Т.П. Петр Иванович Лященко 1876-1955 : библиографический указатель / Т.П. Киктенко, Е.И. Скокан; АН УССР. – Киев : Изд-во Акад. наук Украинской ССР, 1961. – 64 с. – (Ученые Украинской ССР)
922207
  Тарасов Л.М. Петр Иванович Петровичев / Л.М. Тарасов. – М., 1951. – 32с.
922208
  Круглый И.А. Петр Иванович Петровичев / И.А. Круглый. – Л, 1975. – 146с.
922209
  Руднев В.В. Петр Иванович Петровичев. / В.В. Руднев. – М., 1979. – с.
922210
   Петр Иванович Петровичев. 1874-1947. – М., 1959. – 31с.
922211
   Петр Иванович Шолохов. – М, 1982. – 24с.
922212
  Нуцубидзе Ш.И. Петр Ивер и античное философское наследие. (Проблемы ареопагитика). / Ш.И. Нуцубидзе. – Тбилиси, 1963. – 490с.
922213
  Чачанидзе В.И. Петр Ивер и археологические раскопки Грузинского монастыря в Иерусалиме. / В.И. Чачанидзе. – Тбилиси, 1977. – 235с.
922214
  Нуцубидзе Ш.И. Петр Ивер и проблемы ареопагитики. / Ш.И. Нуцубидзе. – Тбилиси, 1957. – 63с.
922215
   Петр Илемницкий. – М., 1960. – 58с.
922216
  Савицкий В. Петр Илемницкий. / В. Савицкий. – М., 1964. – 136с.
922217
  Липаев И.В. Петр Ильич Чайковский : (биографический очерк) / Ив. Липаев. – Москва ; Лейпциг : Изд. П. Юргенсона, 1905. – 61 с.
922218
  Черный О. Петр Ильич Чайковский / О. Черный, Е. Черная. – Минск : Молодая гвардия, 1944. – 63 с.
922219
  Бугославский С.А. Петр Ильич Чайковский / С.А. Бугославский. – Москва, 1945. – 26 с.
922220
  Кунин И.Ф. Петр Ильич Чайковский / И.Ф. Кунин. – Москва, 1953. – 48 с.
922221
  Орлова Е.М. Петр Ильич Чайковский / Е.М. Орлова. – Москва : Музыка, 1980. – 271 с.
922222
  Прибегина Г.А. Петр Ильич Чайковский / Г.А. Прибегина. – Москва : Музыка, 1983. – 191с.
922223
  Прибегина Г.А. Петр Ильич Чайковский / Г.А. Прибегина. – Москва : Музыка, 1984. – 200 с.
922224
  Прибегина Г.А. Петр Ильич Чайковский / Г.А. Прибегина. – Москва : Музыка, 1990. – 220 с.
922225
  Поляновский Г.А. Петр Ильич Чайковский. / Г.А. Поляновский. – Москва, 1954. – 62 с.
922226
  Положишников Д.О. Петр Ипатов. (1887-1918. Биография одного из организаторов Советской власти и партизанского движения на Ставрополье). / Д.О. Положишников. – Ставрополь, 1954. – 48с.
922227
  Мавродин В.В. Петр І / В.В. Мавродин. – М., 1944. – 31с.
922228
  Мавродин В.В. Петр І / В.В. Мавродин. – Л., 1945. – 143с.
922229
  Мавродин В.В. Петр І / В.В. Мавродин. – Л., 1948. – 479с.
922230
  Мавродин В.В. Петр І / В.В. Мавродин. – М., 1949. – 164с.
922231
  Мавродин В.В. Петр І и петровская эпоха в оценке нашего современника / В.В. Мавродин. – Л., 1972. – 32с.
922232
  Мавродин В.В. Петр І и преобразование России в первой четверти XVIII века / В.В. Мавродин. – Ленинград, 1954. – 32с.
922233
  Панов В.А. Петр І как полководец. / В.А. Панов. – М., 1940. – 126с.
922234
  Фруменков Г.Г. Петр І на Севере. / Г.Г. Фруменков. – Архангельск, 1972. – 22с.
922235
  Наумова Н.Н. Петр Капица / Н.Н. Наумова. – Л, 1984. – 200с.
922236
  Дубинянская Я. Петр Капица: В любых обстоятельствах // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2014. – № 11 (75). – С. 24-41. – ISSN 1819-6268


  Петро Леонідович Капиця — фізик, лауреат Нобелівської премії (1978).
922237
  Петров В.Н. Петр Карлович Клодт / В.Н. Петров. – 2-е изд. – Л., 1973. – 45с.
922238
  Петров В.Н. Петр Карлович Клодт, 1805-1867 / В.Н. Петров. – 2-е изд. – Л., 1985. – 63с.
922239
  Алешкин А.В. Петр Кириллов : очерк творчества / А.В. Алешкин. – Саранск : Морд. книж. изд., 1974. – 155 с.
922240
  Рясенцев Б.К. Петр Комаров / Б.К. Рясенцев. – Новосибирск, 1976. – 72с.
922241
  Гай А. Петр Комаров. Очерки жизни и творчества / А. Гай. – Хабаровск, 1956. – 176с.
922242
  Рыжова В.Ф. Петр Константинов / В.Ф. Рыжова. – М., 1981. – 88с.
922243
  Гиндин А.М. Петр Красиков. Жизнь и рев. деятельность. / А.М. Гиндин, Г.М. Гиндин. – Красноярск, 1972. – 279с.
922244
  Востоков Е.И. Петр Кривоногов / Е.И. Востоков. – Москва, 1972. – 80с.
922245
  Петухова О. Петр Кропоткин: за волю и анархию // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2016. – № 4 (92). – С. 86-103. – ISSN 1819-6268
922246
  Чебаевский Н.Н. Петр Круглов. / Н.Н. Чебаевский. – Барнаул, 1982. – 79с.
922247
  Финн К.Я. Петр Крымов / К.Я. Финн. – М, 1942. – 112с.
922248
   Петр Кузьмич Анохин : Воспоминания современников, публицистика. – Москва : Наука, 1990. – 282 с.
922249
   Петр Кузьмич Анохин (1898-1974). – Москва : Наука, 1987. – 127с. – (Материалы к библиографии ученых СССР ; Вып. 13 ; Сер. биол. наук. Физиология)
922250
  Курганов М.С. Петр Лаймен из Нексе. / М.С. Курганов. – Таллин, 1956. – 328с.
922251
  Коркина А. Петр Леонарди: Докум. повесть. / А. Коркина. – Кишинев, 1980. – 136с.
922252
   Петр Митурич (1887-1956): Избранные рисунки к 100-летию со дня рождения. – Москва, 1988. – 88с.
922253
  Никифораки Н.А. Петр Михайлович Боклевский 1816-1897 / Н.А. Никифораки. – Москва : Искусство, 1952. – 31с.
922254
   Петр Михайлович Соложенкин. – Душанбе, 1981. – 165с.
922255
  Шмельков П.М. Петр Михайлович Шмельков / П.М. Шмельков. – Москва : Изобразительное искусство, 1963. – [44] с.
922256
  Козлов А.Н. Петр Михайлович Шмельков 1819-1890 / А.Н. Козлов. – Москва-Ленинград : Искусство, 1949. – 35 с.
922257
  Хауптман П. Петр Могила // Схід /Захід : історико-культурологічний збірник / Мін. культури та мистецтв Укр.; Харків. держ ак. культури та інш. – Харків, 1998. – Вип. 1. – С. 62-79. – ISBN 966-7077-60-8
922258
   Петр Могила.Митрополит Киевский, 1877
922259
  Трунов К. Петр Нестеров / К. Трунов. – Москва : Советская Россия, 1971. – 254 с.
922260
  Трунов К.И. Петр Нестеров / К.И. Трунов. – Москва : Советская Россия, 1975. – 208 с.
922261
  Боргман И.И. Петр Николаевич Лебедев : [Некролог] / И. Боргман. – Санкт-Петербург : Сенатская тип., 1912. – 28 с. – Отд. оттиск: Журнал Министерства народного просвещения, 1912
922262
  Лазарев П.П. Петр Николаевич Лебедев / П.П. Лазарев. – Москва ; Ленинград, 1949
922263
  Лукомская А.М. Петр Николаевич Лебедев / А.М. Лукомская. – М.-Л., 1950. – 186с.
922264
  Радунская И.Л. Петр Николаевич Лебедев / И.Л. Радунская. – Москва : Знание, 1991. – 64с. – (Новое в жизни, науке, технике ; Физика, №11/1991)
922265
  Кравец Т.П. Петр Николаевич Лебедев и его творчество / Т.П. Кравец. – М.-Л, 1950. – 5-10с.
922266
  Сердюков А.Р. Петр Николаевич Лебедев, 1866-1912 / А.Р. Сердюков. – Москва : Наука, 1978. – 320 с.
922267
  Головин Г.И. Петр Николаевич Рыбкин / Г.И. Головин. – М.-Л., 1951. – 44с.
922268
   Петр Николаевич Староносов.. – М, 1966. – 14с.
922269
   Петр Николаевич Третьяков. – Москва : Наука, 1983. – 63с. – (Материалы к биобиблиографии ученых СССР : Сер. истории ; Вып. 15)
922270
  Смирнова Н.В. Петр Николаевич Чирвинский (1880-1955) / Н.В. Смирнова. – М., 1960. – 96с.
922271
  Орлов В.И. Петр Николаевич Чирвинский XXV-летие (1902-1927) научной и преподавательской деятельности. : Биография, список научных трудов и юбилейное чествование. / В.И. Орлов, Н.Х. Платонов, препарат.студ.Сердюченко. – Новочеркасск, 1928. – 54с.
922272
   Петр Осипович Потапов, 1882-1945. – Одесса, 1982. – 20с.
922273
  Оссовский П.П. Петр Оссовский / П.П. Оссовский. – М., 1968. – 127с.
922274
  Ольшевский В. Петр Оссовский / В. Ольшевский. – Москва, 1970. – 80с.
922275
  Утков В.Г. Пётр Павлович Ершов / В.Г. Утков. – Новосибирск, 1950. – 104с.
922276
  Шмигевский Н.В. Петр Павлович Ершов (1815-1869) // Страна знаний : научно-популярный журнал для юношества / Обществ. орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Киев, 2015. – № 9 (113). – С.48-49
922277
  ТолстойА Петр Первый / ТолстойА. – 4-е изд. – Л., 1932. – 301с.
922278
  Толстой А. Петр Первый / А. Толстой. – Л-М, 1932. – 546с.
922279
  Толстой А. Петр Первый / А. Толстой. – Л.
1-2. – 1934. – 557с.
922280
  Толстой А. Петр Первый / А. Толстой. – М.
1. – 1934. – 355с.
922281
  Толстой А. Петр Первый / А. Толстой. – М.
2. – 1934. – 288с.
922282
  Толстой А. Петр Первый / А. Толстой. – Л.
2. – 1934. – 275с.
922283
  Толстой А. Петр Первый / А. Толстой. – Л.
2. – 1934. – 311с.
922284
  Толстой А. Петр Первый / А. Толстой. – М.
2. – 1934. – 132с.
922285
  Толстой А. Петр Первый / А. Толстой. – Л., 1935. – 68с.
922286
  Толстой А. Петр Первый / А. Толстой. – М.
1. – 1937. – 344с.
922287
  Толстой А. Петр Первый / А. Толстой. – М.
2. – 1937. – 271с.
922288
  Толстой А. Петр Первый / А. Толстой. – Л., 1938. – с.
922289
  Толстой А. Петр Первый / А. Толстой. – Ленинград, 1938. – 63с.
922290
  Кафенгауз Б.Б. Петр Первый / Б.Б. Кафенгауз. – Ташкент, 1942. – 64 с.
922291
  Толстой А.Н. Петр Первый / А.Н. Толстой. – М.
3. – 1945. – 153с.
922292
  Толстой А.Н. Петр Первый / А.Н. Толстой. – М.
1. – 1946. – 200с.
922293
  Толстой А.Н. Петр Первый / А.Н. Толстой. – М.
2-3. – 1946. – 200с.
922294
  ТолстойА.Н Петр Первый : Роман / ТолстойА.Н. – Москва : Художня література
Кн. 1-3. – 1947. – 807с.
922295
  Толстой А.Н. Петр Первый / А.Н. Толстой. – М., 1953. – 788с.
922296
  Толстой А.Н. Петр Первый / А.Н. Толстой. – М., 1959. – 648с.
922297
  Толстой А.Н. Петр Первый / А.Н. Толстой. – М., 1960. – 590с.
922298
  Толстой А.Н. Петр Первый / А.Н. Толстой. – Оренбург, 1961. – 835с.
922299
  Толстой А.Н. Петр Первый / А.Н. Толстой. – М., 1964. – 664с.
922300
  Толстой А.Н. Петр Первый / А.Н. Толстой. – М.
1. – 1965. – 375с.
922301
  ТолстойА.Н Петр Первый / ТолстойА.Н. – М.
2-3. – 1965. – 471с.
922302
  ТолстойА.Н Петр Первый / ТолстойА.Н. – Куйбышев, 1969. – 688с.
922303
  Толстой А.Н. Петр Первый / А.Н. Толстой. – Кишинев, 1970. – 648с.
922304
  Толстой А.Н. Петр Первый / А.Н. Толстой. – Грозный, 1972. – 648с.
922305
  Толстой А.Н. Петр Первый / А.Н. Толстой. – М., 1972. – 736с.
922306
  Толстой А.Н. Петр Первый / А.Н. Толстой. – Орджоникидзе, 1972. – 762с.
922307
  Толстой А.Н. Петр Первый / А.Н. Толстой. – 3-е изд. – Фрунзе, 1973. – 764с.
922308
  Толстой А.Н. Петр Первый / А.Н. Толстой. – 4-е изд. – Фрунзе, 1974. – 764с.
922309
  Петров А.П. Петр Первый / А.П. Петров. – Л., 1975. – 20с.
922310
  Толстой А.Н. Петр Первый / А.Н. Толстой. – М., 1976. – 748с.
922311
  ТолстойА.Н Петр Первый / ТолстойА.Н. – М., 1977. – 590с.
922312
  Толстой А.Н. Петр Первый / А.Н. Толстой. – Владивосток, 1979. – 664с.
922313
  Толстой А.Н. Петр Первый / А.Н. Толстой. – М.
1. – 1979. – 328с.
922314
  Толстой А.Н. Петр Первый / А.Н. Толстой. – М.
2. – 1979. – 432с.
922315
  Толстой А.Н. Петр Первый / А.Н. Толстой. – М., 1980. – 591с.
922316
  ТолстойА.Н Петр Первый / ТолстойА.Н. – 50е изд. – Фрунзе, 1980. – 746с.
922317
  Толстой А.Н. Петр Первый / А.Н. Толстой. – Минск, 1981. – 607с.
922318
  Толстой А.Н. Петр Первый / А.Н. Толстой. – М., 1981. – 672с.
922319
  Толстой А.Н. Петр Первый / А.Н. Толстой. – К., 1982. – 482с.
922320
  Толстой А.Н. Петр Первый / А.Н. Толстой. – Грозный, 1983. – 654с.
922321
  Толстой А.Н. Петр Первый / А.Н. Толстой. – М., 1983. – 511с.
922322
  Толстой А.Н. Петр Первый / А.Н. Толстой. – Ростов-на-Дону, 1983. – 734с.
922323
  Толстой А.Н. Петр Первый / А.Н. Толстой. – Алма-Ата, 1984. – 528с.
922324
  Толстой А.Н. Петр Первый / А.Н. Толстой. – М., 1985. – 632с.
922325
  ТолстойА.Н Петр Первый / ТолстойА.Н. – Москва : Художня література, 1985. – 831с. – (Школьная б-ка)
922326
  ТолстойА.Н Петр Первый / ТолстойА.Н. – Ашхабад, 1986. – 718с.
922327
  Толстой А.Н. Петр Первый / А.Н. Толстой. – М., 1986. – 765с.
922328
  Толстой А.Н. Петр Первый : Роман / А.Н. Толстой. – Саранск : Советская Россия, 1986. – 720с.
922329
  ТолстойА.Н Петр Первый / ТолстойА.Н. – М., 1986. – 720с.
922330
  Толстой Н А. Петр Первый / Н А. Толстой. – Каунас, 1987. – 604с.
922331
  Толстой А.Н. Петр Первый / А.Н. Толстой. – Днепропетровск, 1987. – 686с.
922332
  Толстой А. Петр Первый / А. Толстой. – Пермь, 1987. – 602с.
922333
  Толстой А.Н. Петр Первый / А.Н. Толстой. – Баку
1. – 1987. – 318с.
922334
  Толстой А.Н. Петр Первый / А.Н. Толстой. – Баку
2. – 1987. – 430с.
922335
  Толстой А.Н. Петр Первый / А.Н. Толстой. – Днепропетровск, 1988. – 686с.
922336
  Толстой А.Н. Петр Первый / А.Н. Толстой. – Днепропетровск, 1989. – 687с.
922337
  Толстой А.Н. Петр Первый : Роман / Толстой А.Н. – Москва : Воениздат, 1989. – 590 с.
922338
  Толстой А.Н. Петр Первый / А.Н. Толстой. – Москва : Просвещение
1. – 1989. – 272с.
922339
  Толстой А.Н. Петр Первый : в 3-х книгах / А.Н. Толстой. – Москва : Просвещение
Кн.2,3. – 1989. – 368с.
922340
  Толстой А.Н. Петр Первый / А.Н. Толстой. – М., 1990. – 635с.
922341
  Толстой А.Н. Петр Первый / А.Н. Толстой. – Минск
1. – 1990. – 587с.
922342
  Толстой А.Н. Петр Первый / А.Н. Толстой. – Иркутск
1. – 1992. – 320с.
922343
  Толстой А.Н. Петр Первый / А.Н. Толстой. – Иркутск
2. – 1992. – 399с.
922344
  Толстой А. Петр Первый / Алексей Толстой. – Москва : АСТ ; Хранитель, 2007. – 700 с. – (Великая судьба России). – ISBN 978-5-17-025526-9
922345
  Павленко Н.И. Петр Первый и его время: кн. для уч-ся / Н.И. Павленко. – М., 1983. – 144с.
922346
  Павленко Н.И. Петр Первый и его время: кн. для уч-ся / Н.И. Павленко. – 2-е изд., доп. – М., 1989. – 175с.
922347
  Коничев К.И. Петр Первый на Севере: повествование о Петре Первом, о делах его и сподвижниках на Севере, по документам и преданиям написано / К.И. Коничев. – Архангельск, 1984. – 367с.
922348
  Толстой А. Петр Первый. Киносценарий / А. Толстой, Вл. Петров. – М., 1935. – 128с.
922349
  Ивенский С.Г. Петр Петрович Белоусов / С.Г. Ивенский. – Л., 1959. – 39с.
922350
  Исакова О.В. Петр Петрович Будников / О.В. Исакова, Н.М. Нестерова. – М, 1954. – 114с.
922351
  Исакова О.В. Петр Петрович Будников / О.В. Исакова, А.П. Епифанова. – М, 1967. – 279с.
922352
  Забоева Ия Васильевна и др. Петр Петрович Вавилов : Страницы библиографии крупного ученого-биолога, талантливого организатора науки / РАН; Уральское отд-ние; Коми научный центр; Сост.: И. В. Забоева, О. Н. Попова, В. М. Швецова. – Сыктывкар, 1994. – 56с. – (Люди науки ; Вып. 8)
922353
  Кравченко К.С. Петр Петрович Кончаловский / К.С. Кравченко. – М.-Л., 1949. – 36с.
922354
   Петр Петрович Кончаловский. – Москва, 1956. – 4с.
922355
   Петр Петрович Кончаловский. – Москва, 1958. – 31с.
922356
   Петр Петрович Кончаловский / Кончаловский, , Петрович. Выставка произведений. Москва. Петр, 1976. – Москва, 1976. – 87с.
922357
  Никольсий В.А. Петр Петрович Кончаловский. / В.А. Никольсий. – М, 1936. – 132,22с.
922358
  Кончаловский П.П. Петр Петрович Кончаловский. / П.П. Кончаловский. – М., 1977. – 64с.
922359
  Нестерова Н.М. Петр Петрович Лазарев (1878-1942). / Н.М. Нестерова. – М., 1958. – 128с.
922360
  Чернявский В.И. Петр Петрович Семено-Тян-Шанский как географ. : Автореф... канд. географ.наук: / Чернявский В.И.; Воронеж. гос. ун-т. – Воронеж, 1950. – 16л.
922361
  Леонов Н.И. Петр Петрович Семенов-Тян-Шанский : (к столетию первого путешествия в Тянь-Шань в 1856 и 1857 гг.) / Н.И. Леонов. – Москва, 1957. – 48с.
922362
  Козлов И.В. Петр Петрович Семенов-Тян-Шанский : Пособие для учащихся / И.В. Козлов. – Москва : Просвещение, 1983. – 96с. – (Люди науки)
922363
  Козлов И.В. Петр Петрович Семенов-Тян-Шанский, 1827-1914 / И.В. Козлов, А.В. Козлова; Отв. ред. Мурзаев Э.М. – Москва : Наука, 1991. – 265с. – (Научно-биографическая серия)
922364
   Петр Петрович Семенов-Тян-Шанский, его жизнь и деятельность. – Ленинград, 1928. – 265с.
922365
  Застрожнов И.А. Петр Петрович Семенов-Тянь-Шанский // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2010. – № 7. – С. 57-69. – ISSN 0042-8779
922366
  Мензбир М. Петр Петрович Сушкин 1866 - 1928 / М. Мензбир; АН СССР. – Ленинград : Изд-во АН СССР, 1929. – 12с.
922367
  Решетов А.М. Петр Петрович Шмидт (1869-1938) // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 2. – С. 92-104. – ISSN 0869-1908
922368
  Шагалов А.А. Петр Проскурин / А.А. Шагалов. – Москва : Советская Россия, 1979. – 155 с.
922369
  Аитов Б. Пётр Радионов / Б. Аитов. – Казань, 1947. – 24с.
922370
  Короткова Ольга Петр Рамус : Тема номера:Время рассудит // Человек без границ : философия, психология. история, наука, искусство / Некоммерческое партнёрство"Культурный центр "Новый Акрополь". – Москва, 2007. – № 4. – С. 44-48 : Іл. – ISSN 1818-2968
922371
  Иляхинский М.А. Петр Ремушев / М.А. Иляхинский, 1944. – 24с.
922372
  Романов И.З. Петр Романовский / И.З. Романов. – М., 1984. – 160с.
922373
   Петр Семенович Голубь. – Москва : Советский художник, 1957. – 63 с.
922374
  Стефанович М.П. Петр Сергеевич Белинник -- Народный артист СССР / М.П. Стефанович. – К, 1960. – 31с.
922375
  Стельмашенко М.А. Петр Скарга : (Историческое изследование) / М.А. Стельмашенко. – Киев : С.В. Кульженко, 1912. – IV c., 328 с., II c.
922376
  Дубровский П.П. Петр Скарга, езуит и проповедник польского короля Сигизмунда III / П.П. Дубровский. – [Б. м.]. – [211-220 c.]
922377
  Архангельский В.В. Пётр Смородин / В.В. Архангельский. – Москва, 1974. – 256с.
922378
   Петр Соболевский. – М, 1969. – 14с.
922379
  Карышева Т.И. Петр Сокальский: жизнь и творчество / Т.И. Карышева. – Москва : Советский композитор, 1984. – 200 с.
922380
  Статьева П.М. Петр Старостин - бесстрашный солдат великих боев / П.М. Статьева. – Одесса, 1961. – 53с.
922381
  Бинов М.Л. Петр Старостин / М.Л. Бинов. – Одесса, 1988. – 205с.
922382
  Табачник В Д. Петр Столыпин / Д. Табачник, В. Воронин. – Харьков : Фолио, 2011. – 118, [4] с. – Сер. осн. в 2010 г. – (Знаменитые люди планеты). – ISBN 978-966-03-5614-6
922383
   Петр Тимофеевич Тронько : [Историк]. – Киев : Наукова думка, 1986. – 55с. – (Биобиблиография ученых УССР)
922384
  Сазонова К.К. Петр Тимофеевич Фомин / К.К. Сазонова. – Ленинград, 1984. – 223с.
922385
   Петр Тимофеевич Фомин. – Москва, 1986. – 64с.
922386
  Раневский И. Петр Федорович Кривонос. / И. Раневский. – М, 1938. – 16с.
922387
   Петр Федорович Папкович 1887-1946. – Москва : Наука, 1987. – 95с. – (Материалы к биобиблиографии ученых СССР. Сер.технических наук.Механика ; Вып.18)
922388
  Ракова М.М. Петр Федорович Соколов. / М.М. Ракова. – М, 1952. – 31с.
922389
   Петр Федорович Шпак - выдающийся министр и ученый эпохи расцвета геологии в Украине (к 85-летию со дня рождения) // Мінеральні ресурси України (МРУ) : науковий журнал / Мін. екол. та прир. ресур. Укр. Укр. держ. геологорозвід. ін-т. – Київ, 2016. – № 3. – С. IV-VII : фото. – ISSN 1682-721Х
922390
  Шаталов Н.Н. Петр Федорович Шпак - выдающийся министр, ученый, человек (К 85-летию со дня рождения) // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2016. – № 2. – С. 133-136 : фото. – ISSN 0367-4290
922391
   Петр Филиппович Свистов (к 80-летию со дня рождения) // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 10. – С. 125. – ISSN 0130-2906
922392
  Касьяненко В.Г. Петр Францевич Лесгафт / В.Г. Касьяненко. – Киев, 1950. – 40с.
922393
  Толстой Л.Н. Петр Хлебник / Л.Н. Толстой. – Птгр., 1919. – 16с.
922394
  Евсеев Б.Т. Петр Чайковский, или Волшебное Перо : повесть-сказка / Борис Евсеев. – Москва : Белый Город, 2008. – 64с. : илл. – (Исторический роман). – ISBN 978-5-7793-1423-7
922395
  Шапиро П.Е. Петр Шапиро / П.Е. Шапиро. – М., 1975. – 54 с.
922396
  Разумовская С.В. Петр Шухмин / С.В. Разумовская. – Л, 1966. – 104с.
922397
   Петр Юрьевич Пушистов (к 70-летию со дня рождения) // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 10. – С. 125-126. – ISSN 0130-2906
922398
  Вольфсон Ф.И. Петр Яковлевич Антропов / Ф.И. Вольфсон. – Москва, 1985. – 94с.
922399
  Степанова М.А. Петр Яковлевич Гальперин: жизненные и профессиональные ориентиры // Вопросы психологии : научно-практический журнал / Рос. акад. образования ; Трудовой коллектив ред. – Москва, 2012. – № 5. – С. 96-109. – ISSN 0042-8841
922400
  Жихарев М. Петр Яковлевич Чаадаев / М. Жихарев. – 172-208, 9-54с.
922401
  Тартаковский Б.С. Петр Ясько и его отряд / Б.С. Тартаковский. – М., 1957. – 183с.
922402
  Глоба А. Петр, Петр / А. Глоба. – Л, 1939. – 78с.
922403
  Ліс А. Петра Сергіевіч / А. Ліс. – Минск, 1970. – 104с.
922404
  Савельев Владимир Петра: путь "сквозь горлышко бутылки" : Destination // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 5. – С. 72-73 : Фото
922405
  Бледный С.Н. Петражицкий Л.И - создатель российской психологической теории права // История государства и права : Научно-правовое издание. – Москва, 2003. – № 5. – С.14-16
922406
  Гриценко І.С. Петражицький Лев Йосипович / І.С. Гриценко, В.А. Короткий // Юридичний факультет Університету Святого Володимира 1834-1920 / І.С. Гриценко, В.А. Короткий. – Київ : Либідь, 2009. – С. 162. – ISBN 978-966-06-0557-2
922407
  Девятайкина Н. Петрарка и культурно-эстетические ориентиры эпохи (по трактату "О средствах против превратностей судьбы") // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 17-20. – (Історія ; Вип. 106). – ISSN 1728-3817


  В статье анализируется цикл диалогов из трактата первого гуманиста эпохи Возрождения Петрарки (1304-1374) на эстетические темы: "О великолепии строений" ("De magnificentia aedium), "О дорогой обстановке" ("De supellectili preciose"). "О коринфских ...
922408
  Науменко Н. Петрарка і петраркізм в українській поезії ХХ століття // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 76-83. – (Серія філологічна ; Вип. 39, ч. 2)
922409
  Алєксандрова О.В. Петрарка Франческо // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 277-279. – ISBN 966-316-069-1
922410
  Хлодовский Руф Игоревич Петрарка. Эстетическая проблематика ренессансного гуманизма : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.05 / Хлодовский Руф Игоревич; Ин-т мировой литературы им. А.М.Горького АН СССР. – М., 1975. – 16л. – Бібліогр.:с.16
922411
  Балтушис Ю. Петрас Цвирка / Ю. Балтушис. – Каунас, 1949. – С. 5-20
922412
  Балтушис Ю. Петрас Цвирка / Ю. Балтушис. – Вильнюс, 1950. – С. 5-19
922413
  Прокофьев В.А. Петрашевский / В.А. Прокофьев. – М., 1962. – 336с.
922414
  Возный А.Ф. Петрашевский и царская тайная полиция / А.Ф. Возный. – Київ : Наук. думка, 1985. – 139 с. – (Научно-популярная литература)
922415
   Петрашевський Станіслав Васильович // Художники України / ТОВ "Нікітін та партнери". – Київ, 2007. – № 15 : Станіслав Петрашевський. – С. 3-31.
922416
  Буцик А.К. Петрашевці / А.К. Буцик. – К., 1962. – 91с.
922417
   Петрашевцы. – Москва : Изд. и тип. В.М. Саблина, 1907. – [5] , 160, 4 с. – Экз. № 47829 деф., без тит. л. и огриг. обл., описан по ген кат. – (Политические процессы Николаевской эпохи)
922418
  Лейкина В. Петрашевцы / В. Лейкина. – М., 1924. – 148с.
922419
   Петрашевцы. – М-Л
Т.2. – 1927. – 261с.
922420
   Петрашевцы. – М-Л
Т.3. – 1928. – 389с.
922421
  Лейкина-Свирская Петрашевцы / Лейкина-Свирская. – Л., 1956. – 45с.
922422
  Лейкина-Свирская Петрашевцы / Лейкина-Свирская. – М., 1965. – 164с.
922423
  Егоров Б.Ф. Петрашевцы / Б.Ф. Егоров. – Л, 1988. – 234с.
922424
   Петрашевцы в воспоминаниях современников. – М-Л, 1926. – 295с.
922425
  Семевский В.И. Петрашевцы и крестьянский вопрос / В.И. Семевский. – 205-220с.
922426
  Усакина Т.И. Петрашевцы и литературно-общественное движение сороковых годов 19 века / Т.И. Усакина. – Саратов, 1963. – 160с.
922427
   Петрашевцы об атеизме, религии и церкви. – М, 1986. – 267с.
922428
  Канн П.Я. Петрашевцы. / П.Я. Канн. – Л., 1968. – 45с.
922429
  Мебзевишвили З.В. Петре Умикашвили - публицист и критик : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Мебзевишвили З.В. ; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1967. – 22 с.
922430
   Петренко Петро Васильович // Академіки Академії наук вищої школи України : довідник / [ред. кол.: Стріха В.І. (голова) та ін. ; відповід. ред. Дубина М.І.]. – Київ, 1994. – С. 203
922431
   Петренко Петро Васильович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Шляхами успіху / [авт.-упоряд. : О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко (голова), О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2006. – Т. 2. – С. 67. – ISBN 966-8352-11-4
922432
  Василенко С. Петренкове небо святої Софії // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 29 грудня (№ 52)


  "У Центральному державному архіві-музеї літератури і мистецтва України, що на території Національного заповідника "Софія Київська", відбулася презентація книги "Дивлюся на небо та й думку гадаю" в перекладах мовами світу (книга одного вірша), виданої ...
922433
  Курганський В.М. Петрефізичні та геофізичні проблеми вивчення склоднопобудованих карбонатних колекторів нафти і газу. : Автореф... д-ра геолог.наук: 04.00.05. / Курганський В. М.; КДУ. – Київ : Киевский университет, 1996. – 55л.
922434
  Накоряков Н. Петрик-адмірал / Н. Накоряков. – Х.-Одеса, 1930. – 116с.
922435
  Журахович С.М. Петрик і його мама : повість / С.М. Журахович. – Київ, 1964. – 45 с.
922436
  Рацибарська Ю. Петриківський розпис: яскраві квіти на темному тлі або Міжнародне визнання на фоні виживання // Українська культура : щомісячний всеукраїнський журнал / М-во культури України ; Нац. газетно-журнальне вид-во. – Київ, 2014. – № 4 (1024). – С. 6-11
922437
  Глухенька Н.О. Петриківські декоративні розписи / Н.О. Глухенька. – К, 1965. – 45с.
922438
  Глухенька Н.О. Петриківські майстри декоративного розпису / Н.О. Глухенька. – К, 1959. – 25с.
922439
   Петриківські розписи. – Київ, 1973. – 104 с.
922440
  Свинцов Є. Петрикова правда / Є. Свинцов. – К., 1970. – 50с.
922441
  Глухенькая Н.А. Петриковка / Н.А. Глухенькая. – Днепропетровск, 1975. – 14с.
922442
  Бунецкий Д. Петриковские "соцсети" // Сегодня. – Киев, 2017. – 4 декабря (№ 223). – С. 22-23
922443
   Петрина Наталія Василівна // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 109-110
922444
   Петрина Наталія Василівна // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 204 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
922445
   Петрина Наталія Василівна (1972) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 119. – ISBN 966-95774-3-5
922446
  Панцхава И.Д. Петрици / И.Д. Панцхава. – Москва : Мысль, 1982. – 128с. – (Мыслители прошлого)
922447
   Петричук Михайло Васильович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 342 : фото
922448
  Стеценко І.В. Петрі-об"єктне моделювання систем : автореф. дис ... д-ра. техн. наук : 05.13.06 / Стеценко Інна Вячеславівна ; НАНУ ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Міжн. наук.-навч. центр інформ. технологій та систем. – Київ, 2012. – 36 с. – Бібліогр.: 38 назв
922449
   Петрів Тарас Іванович // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 230. – ISBN 978-966-2726-03-9
922450
  Федотюк П.К. Петрів Хрест : роман та оповідання / Петро Федотюк. – Київ : Радянський письменник, 1991. – 318 с.
922451
  Франко І.Я. Петрії й Довбущуки : В двох частинах / І.Я. Франко. – 3-е вид. – Харків, 1928. – 155с.
922452
  Шеремет Е.М. Петро- и геохимические особенности протерозойских и фанерозойских редкометалльных гранитов / Е.М. Шеремет, Е.В. Седова // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 2016. – Т. 38, № 3. – С. 67-80 : табл. – Библиогр.: 38 назв. – ISSN 0204-3548


  З використанням методів гоніометрії, растрової електронної мікроскопії та електронно-зондового мікроаналізу вивчено зовнішню і внутрішню морфологію дипірамідальних макрокристалів циркону із лужних порід Приазов"я - маріуполітів Жовтневого масиву і ...
922453
  Кафенгауз Б.Б. Петро I і його час / Б.Б. Кафенгауз. – Київ, 1949. – 164 с.
922454
  Реброва Н. Петро Аркадійович Кочубей // Ніжинська старовина : збірник регіональної історії та пам"яткознавства / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ, 2015. – Вип. 20 (23). – С. 195-203. – (Серія " Пам"яткознавство Північного регіону України" ; № 7). – ISSN 2078-063X
922455
  Пахолко С. Петро Вавринович Терещук - славетний віденський різбяр першої половини XX ст. із села Вибудів на Тернопільщині / С. Пахолко, О. Мартин // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2011. – № 2 (58). – С. 31-33. – ISSN 1811-542X
922456
  Аксьонова Наталія Петро Васильович Іванов - корифей українського народознавства ( конференція до 170-річчя від дня народження, Харків, 1-2 грудня 2007 р.) // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2008. – № 6 (316). – С. 118-119. – ISSN 0130-6936
922457
  Горбач Юлія Петро Волиняк (Чечет ) - кореспондент митрополита Іларіона ( Івана Огієнка ) // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2009. – № 3 (45). – С. 46-55
922458
  Піскун В . Петро Врангель - людина честі й обов"язку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 56-57. – (Українознавство ; Вип. 11). – ISSN 1728-3817
922459
  Демков М.И. Петро Георгієвич Редкін // Український педагогічний календар : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / Упор. Л.О.Калмикова, Т.Ф.Баєва; За заг. ред. В.П.Коцура. – Київ, 2002. – С. 172-174. – ISBN 5-7763-1258-2
922460
  Пасічник Т. Петро Гордієнко : Епопея / Т. Пасічник. – Hью Йорк
2 : Рідний гомін. – 1957. – 240с.
922461
  Пасічник Т. Петро Гордієнко: епопея / Т. Пасічник. – 2-ге вид. – Нью-Йорк
ч. 1. – 1964. – 180с.
922462
  Криловець Юрій Петро Григорович Редкін - фундатор методики географії / Криловець Юрій, Криловець Микола // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 5. – С. 49-51. – Бібліогр. 6 назв
922463
  Назарець В. Петро Гулак-Артемовський і Тарас Шевченко як фундатори української адресованої лірики // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2013. – С. 34-40. – (Серія "Філологічні науки" ; № 19 (272)). – ISSN 2076-5770
922464
  Білик О. Петро Гулак-Артемовський і Харківська школа романтиків: спадкоємність традиції // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2013. – С. 18-21. – (Серія "Філологічні науки" ; № 19 (272)). – ISSN 2076-5770
922465
  Рудянчук І. Петро Гулак-Артемовський на сторінках "Киевской старины" // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2013. – С. 56-60. – (Серія "Філологічні науки" ; № 19 (272)). – ISSN 2076-5770
922466
  Поліщук В. Петро Гулак-Артемовський у студіях Павла Филиповича // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2013. – С. 45-50. – (Серія "Філологічні науки" ; № 19 (272)). – ISSN 2076-5770
922467
   Петро Данилович Сардачук : Надзвичайний і Повноважний Посол України // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 3. – С. 148. – ISSN 0869-3595
922468
  Журавльов Д.В. Петро Дорошенко // Хто є хто в українській історії / Д.В. Журавльов. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2011. – С. 185-190. – ISBN 978-966-14-1182-0
922469
   Петро Дорошенко // Український пантеон / С. Сегеда. – Київ : Балтія-Друк, 2013. – С. 90-93. – ISBN 978-966-8137-97-6
922470
  Степанков В.С. Петро Дорошенко і Бучацький договір 1672 року // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 20-21 березня 2014 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 13, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 20-21 березня 2014 року. – С. 58-60
922471
  Шекір М. Петро Дорошенко після зречення гетьманства до сьогодні : (До 300-річчя з дня смерті Петра Дорошенка) / М. Шекір. – Тернопіль : ЛІЛЕЯ, 2001. – 162с. – ISBN 966-7298-85-Х
922472
  Смолій В.А. Петро Дорошенко. Політичний портрет / Валерій Смолій, Валерій Степанков ; НАН України ; Ін-т історії України. – Київ : Темпора, 2011. – 632 с. : іл. – ISBN 978-617-569-051-2


  У праці, із залученням ґрунтовної джерельної бази, відтворено історичной портрет одного з найбільш харизматичних політичних лідерів козацької України середини - другої половини XVII ст. Його життєвий шлях і діяльність висвітлюються на широкому тлі ...
922473
  Строков Л.М. Петро Заковорот. / Л.М. Строков. – К., 1972. – 81с.
922474
  Журавльов Д.В. Петро Іваненко // Хто є хто в українській історії / Д.В. Журавльов. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2011. – С. 211-214. – ISBN 978-966-14-1182-0
922475
  Зелений Петро Петро Іванович Горовий / Зелений Петро; Науково-дослід інститут зеленої України. – Hю-Йорк : Укр. кооператива, 1949. – 91с. – (Видання Науково-дослідного інституту зеленої України / Під кер.ред. Івана Світа)
922476
  Буткевич В. Петро Іванович Калнишевський // Український часопис міжнародного права : журнал для науковців та підприємців / Юридична фірма "Проксен". – Київ, 1994. – № 1. – С. 167-185


  "...Як створювалася фальсифікована історія".
922477
   Петро Іванович Калнишевський (до 300-річчя від дня народження) // Український часопис міжнародного права : журнал для науковців та підприємців / Юридична фірма "Проксен". – Київ, 1993. – № 1 (2). – С. 157-172
922478
  Буткевич В. Петро Іванович Калнишевський (до 300-річчя від дня народження) // Український часопис міжнародного права : журнал для науковців та підприємців / Юридична фірма "Проксен". – Київ, 1993. – № 1 (2). – C. 157-172
922479
  Буткевич В.Г. Петро Іванович Калнишевський. До 300-річчя з дня народження // Український часопис міжнародного права : журнал для науковців та підприємців / Юридична фірма "Проксен". – Київ, 1992. – № 1 (1). – C. 144-153
922480
  Чорний О. і Чорна Е. Петро Ілліч Чайковський / О. і Чорна Е. Чорний. – Львів : Вільна Україна, 1946. – 46с.
922481
  Журавльов Д.В. Петро Калнишевський // Хто є хто в українській історії / Д.В. Журавльов. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2011. – С. 253-256. – ISBN 978-966-14-1182-0
922482
   Петро Калнишевський // Український пантеон / С. Сегеда. – Київ : Балтія-Друк, 2013. – С. 122-125. – ISBN 978-966-8137-97-6
922483
  Коцур Г. Петро Калнишевський в історичних дослідженнях кінця ХVІІІ – початку ХХ ст.: сентенціальні узагальнення // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 35. – С. 28-32


  Подається оцінка постаті останнього кошового отамана Запорозької Січі П.Калнишевського в історичних дослідженнях кінця ХVІІІ - початку ХХ ст. Дается оценка личности последнего кошевого атамана Запорожской Сечи П.Калны- шевского в исторических ...
922484
  Коцур Г. Петро Калнишевський в публікаціях "Киевской старины" // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2012. – № 2 (404). – С. 161-170. – ISSN 0869-3595
922485
  Осадча Юлія Петро Калнишевський останній кошовий Запорозької Січі // Світогляд : науково-популярний журнал / НАНУ, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2008. – № 6 (14). – С. 6-9. – ISSN 1819-7329
922486
  Коцур Г. Петро Калнишевський: дискусії щодо соловецького періоду біографії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 23-26. – (Історія ; Вип. 108). – ISSN 1728-3817


  У статті висвітлено дискусійні питання біографії Петра Калнишевського часів його перебування у соловецькому монастирі. In the article are reflected the debatable biography"s questions of Petro Kalnyshevsky at the times of his stay in the Solovky"s ...
922487
  Коцур Г.Г. Петро Калнишевський: нескорений духом : монографія / Г.Г. Коцур, Ю.І. Шовкун. – Київ ; Переяслав-Хмельницьки : Книга-XXI, 2012. – 183, [1] с. – Бібліогр.: с. 166-183 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-614-027-6
922488
  Блюміна І. Петро Капшученко - визнання в світі й на Батьківщині // Вітчизна : літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2001. – № 1/2. – С.158-159
922489
  Ярема С. Петро Караманський // Визвольний шлях : Суспільно-політичний науковий і літературний місячник. – Київ, 2005. – Кн. 9/10. – С. 218-221. – ISSN 0042-9422
922490
  Голомб Л. Петро Карманський про авангардні явища літератури і мистецтва початку ХХ століття // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2009. – Вип. 13. – С. 170-173
922491
  Галкіна Я.В. Петро Карманський у полоні народницького канону (шевченкова поетика крізь призму "Молодої музи") // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2013. – Т. 18, вип. 1 (5). – С. 20-24. – (Серія: Філологія)
922492
  Гайда Л. Петро Кизименко - дослідник історії Запорізького козацтва у центральноукраїнському регіоні / Л. Гайда, О. Кизименко // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі" Українського тов-ва охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України та УТОПІК ; редкол.: Телегін Д.Я., Бондаренко І.П., Заремба С.З. [та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 9. – С. 158-160. – ISBN 966-95758-1-8
922493
  Осипов О.К. Петро Кирилович Нечипоренко // Астрономічна обсерваторія Київського національного університету імені Тараса Шевченка. : 160 років / КНУТШ ; Редкол.: Б.І. Гнатик, С.П. Парновський, М.І. Дзюбенко, М.І. Пішкало, Д.П. Дума, В.М. Єфіменко та ін. ; Відп. ред. В.М. Єфіменко. – Київ : Киевский университет, 2005. – С. 137-142. – ISBN 966-594-644-7
922494
  Якушев В. Петро Кішка : "Ккраїнська душа" оборони Севастополя // Військо України : центральний друкований орган Мін. оборони України / Міністерство оборони України. – Київ, 2010. – № 1 (115). – С. 39-41
922495
   Петро Козланюк. – 2-е изд. перераб. и доп. – Львов, 1957. – 55с.
922496
  Байда Ю.В. Петро Козланюк / Ю.В. Байда. – К., 1959. – 176с.
922497
   Петро Козланюк. – Львов, 1964. – 26с.
922498
  Качкан В.А. Петро Козланюк / В.А. Качкан. – К., 1980. – 149с.
922499
  Сас П.М. Петро Конашевич-Сагайдачний : Молоді роки / П.М. Сас; НАН України, Ін-т історії України. – Київ : Інститут історії України НАН України, 2006. – 287с. – ISBN 966-02-4172-0
922500
   Петро Конашевич Сагайдачний // Український пантеон / С. Сегеда. – Київ : Балтія-Друк, 2013. – С. 54-57. – ISBN 978-966-8137-97-6
922501
  Панасюк К. Петро Конашевич_Сагайдачний в українській літературі // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис національної Спілки письменників України / Нац. спілка письм. України. – Львів, 2011. – № 4 (798). – С. 124-127. – ISSN 0868-4790
922502
  Апанович О. Петро Конвшевич-Сагайдачний // Науково-інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України : наук.-інформ. видання / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2013. – № 4 (87) : липень - серпень - вересень. – С. 80-92
922503
  Фігурний Ю. Петро Кононенко - славетний фундатор сучасного інтегративного українознавства і засновник Інституту українознавства / Ю. Фігурний, О. Ярошинський // Світочі українознавства : монографія / Ю.С. Фігурний, О.Б. Ярошинський. – Київ : [б. в.], 2008. – С. 8-30


  Пропонується бібліографічний покажчик праць академіка Петра Кононенка за 2000-2008 рр.
922504
  Грінченко Б.Д. Петро Кузьменко / Б. Грінченко. – Харьків (Харків) : Друк. "Печатне діло", 1908. – 15 с. – Окр. відбиток з: Збірник Харківського історико-філологічного т-ва, вид. в пошану проф. М. Сумцова, т. 18, 1909
922505
  Франко А.Д. Петро Курінний - дослідник стародавнього Львова / А.Д. Франко, О.О. Франко // Вісник Інституту археології / Інститут археології Львівського національного університету ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – Вип. 8. – С. 82-97. – ISSN 2078-1849
922506
  Смілянець Л.В. Петро Курінний - фундатор Уманського краєзнавчого музею // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2009" : зб. матеріалів ХI Всеукр. студент. наук. конф., 23-24 квіт. 2009, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Черкаси : Брама-Україна, 2009. – С. 152-154. – (Серія "Суспільні науки")
922507
  Зозуля А. Петро Курінний: становлення наукових інтересів // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 185-188. – ISBN 978-966-171-795-3


  П.П. Курінний - відомий український історик.
922508
  Побожій С.І. Петро Левченко і Сумщина / С.О. Побожій. – Суми : Університетська книга, 2006. – 90с. : іл.
922509
  Шмигевський М.В. Петро Леонідович Капиця : експеримент, теорія, практика // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2008. – № 9/10 (60)
922510
  Івашків Г. Петро Лінинський: сторінки біографії, збирацької роботи і творчості : до 90-ліття від дня народження // Народознавчі зошити / Президія Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2010. – № 5/6 (95/96), вересень - грудень. – С. 727-738. – ISSN 1028-5091
922511
  Шупик-Мозгова Петро Ліницький: жіттєвий шлях і духовна спадщина / Шупик-Мозгова; Укр.центр духовно культури. – Київ : Український центр духовної культури, 1997. – 202с. – (Духовні скарби України). – ISBN 966-7276-02-3
922512
  Хланта І.В. Петро Лінтур : Біобібліографічний покажчик / І.В. Хланта, І.М. Сенько; Закарпатська держ.обл.універсальна наукова б-ка; Ужгородський держ. ун-тет. – Ужгород : Патент, 1999. – 83с. – ISBN 966-7400-05-1
922513
  Кравчук І.В. Петро Лодій як представник української академічної філософії : Автореф. дис. ... канд. філософських наук: 09.00.05 - історія філософії / Кравчук І.В.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 18с. – Бібліогр.: 10 назв
922514
  Кравчук І.В. Петро Лодій, "Настанови логіки" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 42-45. – (Філософія. Політологія ; Вип. 84/86). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена забутому філософському рукопису П. Лодія "Наставление Логики", написаному мислителем у Львівський період творчості (1782 - 1802). Вона включає переклад і аналіз цього рукопису. Дослідження даної проблематики проводиться вперше. This ...
922515
  Алєксандрова О.В. Петро Ломбардський // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 279-280. – ISBN 966-316-069-1
922516
  Кравчук І.В. Петро Людій як представник української академічної філософії : Дис. ... канд. філософських наук. Спец. 09.00.05 - історія філософії / Кравчук І.В.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 174л. – Бібліогр.: л.159-174
922517
   Петро Магро // Художники України / ТОВ "Нікітін та партнери". – Київ, 2006. – № 28 : Петро Магро. – С.3-22
922518
  Погребенник В. Петро Масляк - 60 // Інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України : науково-інформаційне видання / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2008. – № 4 (60) : вересень - жовтень. – С. 129-130
922519
  Дуков В.М. Петро Миколайович Лебедев - видатний російський фізик / В.М. Дуков. – Київ, 1952. – 111 с.
922520
  Клінченко В.В. Петро Миколайович Нестеров - видатний російський льотчик / В.В. Клінченко. – Київ, 1950. – 87с.
922521
  Нікітенко Н. Петро Могила - ктитор Софії Київської // Україна 17 століття: суспільство, філософія, культура : Збірник наукових праць на пошану пам"яті професора Валерії Михайлівни Нічик / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад."; Ред.-упоряд.: Л. Довга, Н. Яковенко; Редкол.: М. Попович, Є. Бистрицький,В. Брюховецький. – Київ : Критика, 2005. – С.387-392. – ISBN 966-7679-78-0
922522
  Дзюба О. Петро Могила // Світогляд : Науково-популярний журнал / Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 12-20. – ISSN 1819-7329
922523
  Нічик В. Петро Могила // Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 2011. – № 1/2. – С. 45-49. – ISSN 0130-7037


  Петро Могила був найвидатнішим церковним і культурним діячем України XVII століття, архимандритом Києво-Печерської Лаври, митрополитом Київським, Галицьким і всієї Русі, засновником Києво-Могилянської академії. Його діяльність була спрямована на ...
922524
   Петро Могила // Український пантеон / С. Сегеда. – Київ : Балтія-Друк, 2013. – С. 61-65. – ISBN 978-966-8137-97-6
922525
  Голобуцький П.В. Петро Могила (1596-1647) : Бібліографічний покажчик / П.В. Голобуцький, МоісеєнкоН.І, З.І. Хижняк; НАНУ. Нац. біб-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2003. – 248с. – ISBN 966-02-2851-1
922526
  Нічик В.М. Петро Могила в духовній історії України / В.М. Нічик. – Київ : Український центр духовної культури, 1997. – 328с.+16с вкл. – ISBN 5-7770-0700-7
922527
   Петро Могила і Києво-Печерська лавра (Добірка матеріалів) // Могилянські читання : матеріали щорічних наукових конференцій / Національний Києво-Печерський заповідник. – Київ, 1998. – 1996-1997. – С. 5-110
922528
  Шевченко В. Петро Могила і українська філософія ХVІІ ст. // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1998. – № 3. – С.130-135
922529
  Жуковський А. Петро Могила й питання єдности церков / А. Жуковський. – Київ : Мистецтво, 1997. – 304с. – ISBN 966-577-020-9
922530
  Мікульонок І.О. Петро Нестеров - автор найвідомішої у світі петлі // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2014. – № 9/10 (104)
922531
   Петро Одарченко : портрет вченого і дослідника : статті, документи, листи. – Київ : Смолоскип, 1999. – 253 с. – ISBN 966-7332-07-1
922532
  Гродзинський Д.М. Петро Олексiйович Дмитренко - один з основоположникiв агрохiмiї та живлення рослин в Українi ( до 100-рiччя вiд дня народження) / Д.М. Гродзинський, В.В. Швартау // Физиология и биохимия культурных растений : науч.-теорет. журн. / НАН Украины, Ин-т физиологии растений и генетики. – Киев, 2010. – Т. 42, № 5. – С. 456-458. – ISSN 0522-9310
922533
  Арасланова С. Петро Олександрович Лашкарьов - дослідник давніх київських храмів // Києвознавчі читання: історичні та етнокультурні аспекти : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка та 250-річчю від дня народження Максима Берлинського, [Київ, 27 березня 2014 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. етнології та краєзнавства, Нац. спілка краєзнавців України, Київ. міськ. орг. ; [упоряд.: О.П. Гончаров, Н.В. Терес ; редкол.: О.П. Реєнт (голова) та ін.]. – Київ : Фоліант, 2014. – С. 123-125. – ISBN 978-966-95419-8-7
922534
  Шевченко О.Т. Петро Олексійович Кропоткін як історик, теоретик та пропагандист анархізму // Вісник аграрної історії : зб. наук. праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Нац. ун-т біоресурсів і природокорист. України ; Держ. наук. с.-г. б-ка Нац. акад. агр. наук. – Київ, 2012. – Вип. 3. – С. 184-190
922535
  Лиман С.И. Петро Олексійович Лавровський як історик-медієвіст: харківський період науково-педагогічної діяльності (1851 - 1869) // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2010. – Вип. 30. – С. 37-47
922536
  Дюженко Ю.Ф. Петро Олексійович Левченко / Ю.Ф. Дюженко. – К, 1958. – 45с.
922537
  Вітрук М. Петро Омелянович Недбайло - видатний український правознавець / М. Вітрук, П. Рабінович // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2007. – № 2. – С. 3-12. – ISSN 1993-0909
922538
  Рабінович П. Петро Омельянович Недбайло (до 100-річчя від дня народження) // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 7. – С. 116. – ISSN 0132-1331


  П.О. Недбайло - завідувач кафедри теорії та історії держави і права (з 1959 р.)
922539
   Петро Осадчук / Київська організація НСПУ, НСПУ, Український фонд культури // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 16 жовтня (№ 40)
922540
   Петро Осадчук: час випробувань // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2007. – № 12. – С. 40-41. – ISSN 0868-9644
922541
  Заєць В. Петро Панч / В. Заєць. – К., 1929. – 64с.
922542
  Заєць В. Петро Панч / В. Заєць, 1929. – 64с.
922543
  Коваленко Б. Петро Панч / Б. Коваленко. – К, 1931. – 57с.
922544
  Дузь І.М. Петро Панч / Іван Дузь. – Київ : Дніпро, 1968. – 133с. – (Літературний портрет)
922545
  Дончик В.Г. Петро Панч / В.Г. Дончик. – Київ, 1971. – 176с.
922546
  Дончик В.Г. Петро Панч : нарис життя і творчості Відомості про видання / В.Г. Дончик. – Вид. 2-е, переробл. і доп. – Київ : Дніпро, 1981. – 209с.
922547
  Яровий О. Петро Перебийніc: "Без традиції не може бути митця" // 2000 : еженедельник. – Киев, 2012. – 7-13 декабря (№ 49)


  "Стою у центрі родоводу... Прапрадід і праправнук водночас..." - пише в одному з віршів цей український поет. Його лірична філософія охоплює найширші обрії буття. Бо й самому довелося бувати високо над горизонтом - служив льотчиком... Небо і земля, ...
922548
  Мельничук А. Петро Перебийніс: "Я люблю свій козацький рід" // Українська літературна газета. – Вишгород, 2017. – 29 грудня (№ 26)
922549
  Толстой О. Петро Перший / О. Толстой. – Київ; Харків
1. – 1935. – 395с.
922550
  Толстой О. Петро Перший / О. Толстой. – Київ; Харків
2. – 1935. – 336с.
922551
  Толстой О.М. Петро Перший / О.М. Толстой. – К., 1953. – 599с.
922552
  Гербільський Г.Ю. Петро Перший в Західній Україні / Г.Ю. Гербільський. – Львів, 1948. – 96с.
922553
   Петро Петрович Толочко - вчений і громадянин // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології. – Київ, 2013. – № 1. – С. 3-6. – ISSN 0235-3490
922554
   Петро Печорний = Petro Pechorny : [альбом]. – Київ : Софія-А, 2005. – 111, [1] с. : іл., портр. – Текст парал. укр. та англ. – Бібліогр.: с. 111. – ("Наш час - наш простір". Серія книг / ред. М. Маричевський ; кн. 2). – ISBN 966-8684-23-0
922555
   Петро Порошенко привітав Івана Дзюбу з днем народження // Українська літературна газета. – Вишгород, 2017. – 29 липня (№ 15). – С. 5
922556
  Костюченко О. Петро Порошенко: Одним із локомотивів руху нашої оновленої європейської України є Острозька академія // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 28-29 жовтня (№ 195-196)


  Президент України взяв участь в урочистостях з нагоди 440-річчя найстарішого вишу Східної Європи.
922557
  Герей В. Петро Прокопович: пастух бджолиної пасіки // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 3-8 травня (№ 18). – С. 15
922558
  Шевчук В. Петро Ротач (1925-2007) // На березі часу. Ті, котрі поруч : спогади про митців і вчених / В.О. Шевчук. – Київ : Либідь, 2016. – С. 19-69. – ISBN 978-966-06-0729-3
922559
  Клековкін О.Ю. Петро Рулін // Театр при столику. Методологія театрознавства : подорожній щоденник / О.Ю. Клековкін. – Київ : Фенікс, 2013. – С. 277-283. – ISBN 978-966-136-114-9
922560
  Дьячок Л. Петро Рулін: шведський підданий і... перший український театрознавець // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 31 травня - 1 червня (№ 92/93). – С. 14


  Онука репресованого діяча культури Лада Дьячок вважає, що справжнє знайомство з творчою спадщиною ще попереду.
922561
  Прокоп Т. Петро Рум"янцев-Задунайський та Катерина II: особистісні відносини та їх вплив на становище Лівобережної України в другій половині XVIII ст. // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – С. 10-15. – (Серія: Історичні науки ; № 5 (306)). – ISSN 1729-360Х
922562
  Савчук В.С. Петро Семенович Палько - ректор Дніпропетровського українського університету у м. Дніпропетровськ // Проблеми політичної історії України : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. укр. історії та етнополітики. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 9. – С. 170-178. – ISBN 978-966-383-522-8
922563
  Ігнатович Олександра Петро Скунць : Бібліограф. покажчик / Ігнатович Олександра. – Ужгород, 1997. – 160с.
922564
  Ференц Н. Петро Скунць як літературний критик // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2012. – С. 146-150. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 28)
922565
   Петро Сльота: Альбом. – Київ, 1982. – 24с.
922566
  Демуз І.О. Петро Стебницький - один з активних учасників української революції 1917-1921 рр. // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Каф. документознавства ; редкол.: В.П. Коцур, М.І. Навальна, О.Д. Ісайкіна [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 3. – С. 102-108. – (Сері "Історичні науки"). – ISSN 2518-7600
922567
  Миронець Н.І. Петро Стебницький – один із меценатів і співробітників газети "Рада" // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 26. – С. 36-41


  На основі аналізу публікацій газети "Рада" та листування П. Стебницького з Є. Чикаленком розкрита його роль у житті газети як порадника у виробленні редакційної політики, у пошуку грошей на її видання, як одного з меценатів, який підтримував газету ...
922568
   Петро Стебницький в українському національному житті (до 150-річчя від дня народження) = Petro Stebnytsky in the Ukrainian national life / [Борець А. та ін. ; редкол.: О.О. Маврін (голова) та ін.] ; Нац. акад. наук України, Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ : Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського, 2013. – 249, [3] с., [6] арк. фотоіл. : фотоіл. – Парал. тит. арк. англ. - Авт. зазнач. на с.: 249-250. - Імен. покажч.: с. 242-248. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-6826-5
922569
  Старовойтенко І. Петро Стебницький і українське громадсько-політичне життя початку XX ст. // Матеріали III - V наукових семінарів "Роль визначних особистостей - митців, діячів науки та культури у процесі формування національної самосвідомості наприкінці XIX - на початку XX ст." : до дня народження М.П. Старицького / "Роль визначних особистостей - митців, діячів науки та культури у процесі формування національної самосвідомості наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст.", наук. семінар. – Київ : [ВПЦ НаУКМА], 2011. – С. 133-146. – ISBN 978-966-2410-25-9
922570
  Демченко Т. Петро Стебницький та Ілля Шраг в епістолярному спілкуванні: рік 1916-й / Т. Демченко, С. Іваницька // Пам"ятки : археографічний щорічник / Держ. архів. служба України, Укр. н.-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2012. – Т. 13. – С. 98-125. – ISSN 2306-4250
922571
   Петро Степанович Погребняк. 1900-1976 рр.. – К., 1978. – 60с.
922572
  Журавльов Д.В. Петро Суховій // Хто є хто в українській історії / Д.В. Журавльов. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2011. – С. 199-202. – ISBN 978-966-14-1182-0
922573
  Цвенгрош А. Петро Терещук - всесвітньовідомий скульптор з Тернопільщини // Образотворче мистецтво : сучасний стан, історія, теорія, образотворча освіта, інформація / Національна Спілка художників України. – Київ, 2015. – № 2. – С. 98-101. – ISSN 0130-1799
922574
   Петро Тимофійович Тронько = Petro Tymofiyovych Tron"ko. – Київ : НБУВ, 2000. – 106 с. – (Біобібліографія вчених України). – ISBN 966-02-1672-6
922575
   Петро Тимофійович Тронько. – Київ : НБУВ, 2005. – 192 с. – (Біобібліографія вчених України). – ISBN 966-02-3678-6
922576
  Кривошея Г.М. Петро Тимофійович Тронько / [Кривошея Г.М., Семилєтка Г.П., Скляренко Є.М.] ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Київський університет, 2012. – 215, [1] с. : іл., портр. – Авт., та назва сер. зазнач. на звороті тит арк. - На обкл. сер. лише: Видатні вихованці та педагоги. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Герої - видатні вихованці та педагоги / редкол.: Л.В. Губерський (голова) [та ін.])
922577
  Сорока М. Петро Ткаченко. Кілька камінців з мозаїки його життя // Дивосвіт : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 2007. – № 2. – С. 23-25.
922578
   Петро Тронько - історик, краєзнавець : каталог видань з фонду Національної історичної бібліотеки України : до 100-річчя від дня народж. / М-во культури України, Нац. іст. б-ка України ; [упоряд.: Г. Єфіменко, Л. Вовк, М. Цінська та ін. ; авт. перед. сл. О. Реєнт ; наук. ред. Р. Маньковська]. – Київ : Національна історична бібліотека, 2016. – 102, [2] с. – Покажчики: с. 94-101
922579
  Калакура Я.С. Петро Тронько в інтер"єрі української радянської та пострадянської історіографій // Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2016. – Вип. 34/35. – С. 124-134. – ISSN 2075-1451


  З"ясовується роль і місце визначного українського історика та державного діяча П. Т. Тронька в українській радянській та пострадянській історіографіях.
922580
  Кухарєва Н. Петро Тронько і Переяслав / Н. Кухарєва, Г. Козій // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2010. – № 1/2. – С. 26-28
922581
   Петро Тронько. Обереги моєї долі. Спогади / запис і публікація Анатолія Сєрикова // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України ; Фундація Героя України академіка Петра Тронька ; ред.: А. Сєриков [та ін.]. – Київ, 2016. – № 11/12 (231/232). – С. 30-54. – ISSN 0131-2685
922582
  Раневский І. Петро Федорович Кривонос. / І. Раневский. – Київ : Держполітвидав, 1939. – 12 с.
922583
   Петро Федорович Шпак // Геологічний журнал. – Київ, 2002. – № 2. – С. 156-157 : фото
922584
   Петро Федорович Шпак (До 70-річчя від дня народження) // Геологічний журнал. – Київ, 2001. – № 2. – С. 121-122 : фото
922585
  Романюк М. Петро Федун - "Полтава" - провідний ідеолог ОУН та УПА // Літопис Української Повстанської Армії / [ Відп. ред. П. Й. Потічний ]. – Торонто ; Львів : Літопис УПА, 2009. – С. 1-126, [ 2 ]. – (Серія "Події і люди" ; кн. 6). – ISBN 978-966-2105-12-4
922586
  Романюк М. Петро Федун - "Полтаву" у лавах збройного підпілля ОУН // Український націоналізм: історія та ідеї : науковий збірник / Центр нац. відродж. ім. С. Бандери ; Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І Франка, Каф. нової і новітньої іст. України ; Н.-ідеолог. центр ім. Д. Донцова. – Дрогобич, 2014. – Вип. 2. – С. 288-299
922587
  Захарчук О. Петро Франко- організатор військової авіації в Західній Україні (1890-1941) // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. пед. ун-т ім. М. Драгоманова ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" [та ін.]. – Київ, 2012. – № 1/2 (95/96). – С. 50-60. – ISSN 0869-3595
922588
  Телячий Ю. Петро Холодний у Зарваниці // Образотворче мистецтво : часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 44-45. – ISSN 0130-1799
922589
  Гриценко І.С. Петро Християнович Вітгенштейн / І.С. Гриценко, В.А. Короткий, М.В. Томенко ; [редкол. : Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило (заст. голови), П.О. Бех, В.А. Бугров, С.А. Вижва, І.О. Лютий, В.П. Шевченко]. – Київ : Либідь, 2012. – 143 с. : фотоіл. – (Почесні члени Університету Святого Володимира). – ISBN 978-966-06-0615-9
922590
  Чагаєв О.Р. Петро Чаадаєєв про шляхи розвитку Росії // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 8. – С. 107-108
922591
  Шаповал Ю. Петро Шелест // Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 2011. – № 1/2. – С. 41-44. – ISSN 0130-7037


  Він народився 14 лютого 1908 року в селі Андріївка нині Харківської області. Коли підріс, працював водовозом, листоношею, вантажником, робітником на залізничній станції.У 1927 році вчився в Ізюмській радпартшколі, у 1928-у став членом ВКП(б). Згодом ...
922592
  Шаповал Ю. Петро Шелест / Ю. Шаповал. – Харків : Фоліо, 2013. – 125, [3] с. – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр.: с. 125-126. – ISBN 978-617-7012-15-2
922593
  Пащенко В.О. Петро Шелест проти Олеся Гончара // Таїни художнього тексту (до проблеми поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2008. – Вип. 8. – С. 97-106


  У статті проаналізовано події, пов"язані з утисками Олеся Гончара з боку першого секретаря ЦК Компартії України Петра Шелеста, котрі значно посилилися після виходу у світ роману "Собор"
922594
  Шаповал Юрій Іванович Петро Шелест у контексті політичної історії України XX століття // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 3. – С. 134-149. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5247


  Статтю присвячено одному з найцікавіших українських політиків XX століття. Автор аналізує життєвий шлях, особисті риси та політичні лінію П. Шелеста, який очолював ЦК КГІУ з 1963 до 1972 р. Він обстоював інтереси України, вимагав дотримання московським ...
922595
  Шаповал Юрій Іванович Петро Шелест у контексті політичної історії України XX століття // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 3. – С. 134-149. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5247


  Статтю присвячено одному з найцікавіших українських політиків XX століття. Автор аналізує життєвий шлях, особисті риси та політичні лінію П. Шелеста, який очолював ЦК КГІУ з 1963 до 1972 р. Він обстоював інтереси України, вимагав дотримання московським ...
922596
  Шаповал Ю.І. Петро Шелест у контексті політичної історії України ХХ століття // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 3. – С. 134-149. – ISSN 0130-5247
922597
  Шаповал Ю. Петро Шелест: життя та політична діяльність // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2008. – Вип. 40. – С. 386-408. – ISBN 978-966-02-4851-9
922598
  Яворська О. Петро Шкраб"юк: Над Простором і Часом // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 20-26 грудня (№ 51). – С. 13
922599
  Адаскина Н. Петров-Водкин / Н. Адаскина. – Москва, 1970. – 39с.
922600
   Петров-Водкин К.С., Выставка произведений. – Л., 1978. – 83с.
922601
   Петров-Водкин Кузьма Сергеевич. Выставка произведения. – М., 1966. – 48с.
922602
  Русаков Ю.А. Петров-Водкин. / Ю.А. Русаков. – Л., 1975. – 135с.
922603
   Петров-Камчатский В. Выставка графики. – М., 1981. – 12с.
922604
   Петров (Домонтович) Віктор Платонович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т.1. – С. 368. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
922605
  Короткий В.А. Петров (Домонтович) Віктор Платонович (1894-1969) / В.А. Короткий, В.І. Ульяновський // Alma mater. Університет св. Володимира напередодні та в добу Української революції 1917-1920 : матеріали, документи, спогади : [у 3 кн.] / КНУТШ, НБ ім. М. Максимовича ; Ін-т рукопису НБУВ ; ЦДІАУК ; ЦДАВОВ ; ДАК ; упорядники В.А. Короткий, В.І. Ульяновський ; ред. кол.: Скопенко В.В., Слюсаренко А.Г., Андрейцев В.І. та ін. – Київ : Прайм, 2000. – Кн. 1 : Університет св. Володимира між двома революціями. – С. 115-116. – (Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників). – ISBN 966-95679-2-0 ; 966-95679-3-9 (Кн. 1)
922606
  Короткий В. Петров Віктор Платонович (В. Домонтович) (1894-1969) / В. Короткий, В. Ульяновський // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 431-432. – ISBN 5-7707-1062-4
922607
   Петров Ельмар Григорович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 343 : фото
922608
   Петров Степан Осипович // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 409. – ISBN 978-966-2726-03-9
922609
   Петров, Аркадий Иванович. Выставка произведений. Москва. 1984. – М., 1984. – 24с.
922610
   Петров, Георгий Александрович. Выставка произведений. Москва. 1982. – М., 1982. – 23с.
922611
   Петров, Николай Филиппович. Выставка произведений. Ленинград. 1972. – Л., 1972. – 44с.
922612
  Антонов С.П. Петрович: повесть / С.П. Антонов. – Москва, 1991. – 62с.
922613
   Петровичев П.И., Туржанский Л.В.. – М., 1960. – 13с.
922614
   Петровичева Ольга Петровна: Живопись. Каталог выставки. – Москва, 1980. – 10 с.
922615
  Славинський М. Петрові Кононенку - 80! // Дивосвіт : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 2011. – № 2 (38). – С. 2-5


  Петро Кононенко - знаний українознавець, своєрідний поет, прозаїк і драматург, головний редактор наукового часопису "Українознавство", член редакційної ради журналу "Дивосвіт", автор 40 монографій, понад 700 статей, які перекладено англійською, ...
922616
   Петровка, 38. – М., 1971. – 276с.
922617
  Семенов Ю.С. Петровка, 38. / Ю.С. Семенов. – М., 1964. – 368с.
922618
  Семенов Ю.С. Петровка,38; Огарева,6; Противостояние : Повести / Ю.С. Семенов. – Харьков,Ростов-на-Дону : Грампус Эйт; Феникс, 1997. – 560с. – (Перехват). – ISBN 5858805361
922619
  Липман А. Петровская кунсткамера : Архитектурно-исторический очерк / А. Липман. – Москва ; Ленинград, 1945. – 50 с.
922620
  Марлинский С.Я. Петровские "Ведомости" как исторический источник : Автореф... канд. ист.наук: / Марлинский С.Я.; Москов. гос. библиотеч. ин-т им. В.М.Молотова. – Одесса, 1950. – 18 с.
922621
  Гольденберг Л.А. Петровские геодезисты и первый печатных план Москвы / Л.А. Гольденберг, А.В. Постников; зав. ред. Л.Г. Иванова. – Москва : Недра, 1990. – 160 с. – ISBN 5-247-01113-9
922622
  Кононов В. Петровский город // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2011. – № 4. – С. 40-44. – ISSN 0235-7089
922623
  Семененко Н.П. Петровский графитоносный район УССР / Н.П. Семененко, Г.В. Жуков. – Киев, 1995. – 96с.
922624
  Сивков А.В. Петровский зал Зимнего дворца / А.В. Сивков. – Ленинград, 1949. – 12 с.
922625
  Сивков А.В. Петровский зал Зимнего дворца / А.В. Сивков. – 16. – Ленинград, 1959. – 14 с.
922626
  Летин В.А. Петровский текст усадебных проектов середины XVIII века: аннинский Петергоф // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2011. – № 6. – С. 42-46. – ISSN 2073-9702


  Статья посвящена интерпретации символических программ ахитектурно-паркового ансамбля Петергофа времени правления Анны Иоанновны. В центре внимания автора - реализация "петровского текста" - основы политического кредо императрицы - в пространстве этой ...
922627
  Звонцов М В. Петровское / М В. Звонцов, . – Ленинград, 1977. – 22с.
922628
   Петровський Микола Неонович // Видатні вчені Національної академії наук України : Особові архівні та рукописні фонди академіків і членів-кореспондентів у Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського (1918-1998) : путівник / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису, Ін-т архівознавства ; редкол.: О.С. Оніщенко (голова), В.Г. Врублевський, С.Г. Даневич [та ін.] ; [укладачі: О.С. Боляк, Т.І. Воронкова, С.Г. Даневич та ін.]. – Київ, 1998. – С. 204-206. – ISBN 966-02-0537-6
922629
  Стрельська Л.І. Петровський Микола Неонович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 271. – ISBN 96966-8060-04-0
922630
  Попов Н.В. Петровы. / Н.В. Попов. – М., 1936. – 63с.
922631
  Селянгин О.Б. Петрогенез базальт-дацитовой серии в связи с эволюцией вулкано-структур / О.Б. Селянгин. – М., 1987. – 148с.
922632
  Юеличенко Елена Петровна Петрогенез гнейсовых комплексов обрамления Корсунь-Новомиргородского и Новоукраинского массивов : Автореф... кандид. геолого-минералогическихнаук: 04.00.08 / Юеличенко Елена Петровна; НАН Украины. Ин-т геохимии, минералогии и рудообразования. – К., 1997. – 25л.
922633
  Хрусталева Г.К. Петрогенез и рудоносность девонского осадочно-вулканогенного комплекса междуречья Даут-Кубань (Северный Кавказ) : Автореф... кандидата геол.-минералогич.наук: / Хрусталева Г.К.; Рост. н/Д гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1965. – 19л.
922634
  Никулина Э.А. Петрогенез и структурообразование в докембрии юго-западной части Украинского щита. / Э.А. Никулина. – К, 1991. – 102с.
922635
   Петрогенез и эндогенный рудогенезё. – М., 1983. – 128с.
922636
  Шумлянський Л.В. Петрогенез та формаційна належність Каменського масиву (північний захід Українського щита) : геологія / Л.В. Шумлянський, Г.Г. Павлов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 46-51 : Табл. – Бібліогр.: 15 назв. – (Геологія ; Вип. 16)


  Розглянуто особливості будови і речовинного складу одного з розшарованих перидотит-габроїнових масивів Волинського мегаблоку Українського щита. Особливу увагу приділено характеру розшарування - як марко-, так і ритмічній шаруватості. Каменський масив ...
922637
  Маракушев А.А. Петрогенезис / А.А. Маракушев. – Москва : Недра, 1988. – 291с.
922638
  Маракушев А.А. Петрогенезис и рудообразование (геохимические аспекты) / А.А. Маракушев. – Москва : Наука, 1979. – 263с.
922639
  Кузнецов И.Е. Петрогенезис и титаноносность массивов дунит-пироксинит-габбровой формации. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: 121 / Кузнецов И.Е.; МГУ. – М, 1970. – 24л.
922640
  Наседкин В.В. Петрогенезис кислых вулканитов / В.В. Наседкин. – Москва : Наука, 1975. – 207с.
922641
   Петрогенезис никеленосных габброидных интрузий Волынского мегаблока Украинского щита. – К., 1991. – 138с.
922642
  Кутыев Ф.Ш. Петрогенезис под вулканами: (В свете изуч. базит-гипербазитовых включений в базальтах). / Ф.Ш. Кутыев, В.Н. Шарапов. – Москва : Недра, 1979. – 197с.
922643
  Каниболоцкий П.М. Петрогенезис пород и руд Криворожского железорудного бассейна. / П.М. Каниболоцкий. – Черновцы, 1946. – 313с.
922644
  Кашинцев Г.Л. Петрогенезис ультраосновного массива Рай-Из на Полярном Урале : Автореф... канд. геол.-мин.наук: 127 / Кашинцев Г.Л.; МГУ. Геол. фак. Кафедра петрографии. – М., 1972. – 24л.
922645
  Котов Н.В. Петрогенетические взаимоотношения основных и щелочных пород / Н.В. Котов. – Л., 1984. – 132с.
922646
  Виноградов Г.Ф. Петрогенетические и петрохимические особенности интрузивных пород Стенняк-Аксуйского района Восточно-Кокчетавского синклинария : Дис... канд. геол.-минерал.наук: / Виноградов Г. Ф.; КГУ, Каф-ра полезных ископаемых. – К., 1969. – 307л. – Бібліогр.:л.274-303
922647
  Виноградов Г.Ф. Петрогенетические и петрохимические особенности интрузивных пород степняк -аксурийского района восточно-кончетавского синклионория : Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук : 127 / Виноградов Г.Ф. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1969. – 26 с.
922648
  Зенько Т.Е. Петрогенетические особенности вулканических пород Юго-западной ветви девонского вулканического пояса центрального Казахстана : Автореф... канд. геолог.-минералог.наук: 04.00.08 / Зенько Т.Е.; МГУ. Геолог. фак., 1975. – 26л.
922649
  Криволап Л.С. Петрогенетические особенности гранимтов Волынского пегматитного поля как поисковые признаки на камерные пегматиты : Дис... канд. геолог-минерал.наук: / Криволап Л.С.; КГУ. – К, 1971. – 159л. – Бібліогр.:л.143-159
922650
  Криволап Л.С. Петрогенетические особенности гранитов Волынского пегматитового поля как поисковые признаки на камерные пегматиты : Автореф. дис. ... канд. геол.-минералог. наук : 127 / Криволап Л.С. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1971. – 24 с.
922651
  Білоус О.І. Петрогенетичні особливості гранітоподібних порід Сущано-Пержанської зони Українського щита // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 63-70 : Рис. – Бібліогр.: 21 назва. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 5)
922652
  Короновский Н.В. Петрогеохимическая специализация и условия образования кислых вулканических пород Нижнечегемского вулканического района Эльбрусской области / Н.В. Короновский, В.Г. Молявко, И.М. Остафийчук // Вестник Киевского университета / Киевский университет. – Киев, 1982. – С. 3-17 : Табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – (Прикладная геохимия и петрофизика ; Вып. 9). – ISSN 0203-7319
922653
   Петрогеохимические и структурные особенности гранитного массива Каменные могилы Восточного Приазовья : методы и результаты прикладных геохимических исследований / Б.С. Панов, Е.М. Шеремет, В.М. Яновський, В.С. Емець, А.С. Михайлова, Н.Н. Рожко // Вестник Киевского университета / Киевский университет. – Киев, 1988. – С. 50-58 : Рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – (Прикладная геохимия и петрофизика ; Вып. 15). – ISSN 0203-7319
922654
  Толстой М.И. Петрогеохимические особенности гранитоидных образований Приазовья : проблемы региональных геохимических исследований / М.И. Толстой, Ю.Л. Гасанов // Вестник Киевского университета / Киевский университет. – Киев, 1985. – С. 3-13 : Рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – (Прикладная геохимия и петрофизика ; Вып. 12). – ISSN 0203-7319
922655
  Шеремет Е.М. Петрогеохимические особенности гранитоидных формаций областей протерозойской тектономагматической активизации запада Восточно-Европейской платформы // Вестник Киевского университета / Киевский университет. – Киев, 1991. – С. 40-50 : Рис., табл. – (Прикладная геохимия и петрофизика ; Вып. 17). – ISSN 0203-7319


  Рассмотрены гранитоидные формации докембрийского (1,85 - 1,6 млрд. лет) субплатформенного магматизма Украинского щита, Белорусского кристаллического массива и Балтийского щита отождествляемые с протерозойской тектономагматической активацией (ТМА). ...
922656
   Петрогеохимические особенности гранитоидов южной части Украинского щита / М.И. Толстой, Ю.Л. Гасанов, Е.Н. Михайлова, Т.И. Семенюк, Н.И. Проскура // Вестник Киевского университета / Киевский университет. – Киев, 1986. – С. 21-28 : Рис. – Бібліогр.: 4 назви. – (Прикладная геохимия и петрофизика ; Вып. 13). – ISSN 0203-7319
922657
  Павлов Г.Г. Петрогеохимические особенности основных пород габбро-анортозитовой формации Украинского щита // Вестник Киевского университета / Киевский университет. – Киев, 1982. – С. 42-53 : Табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – (Прикладная геохимия и петрофизика ; Вып. 9). – ISSN 0203-7319
922658
  Гоньшакова В.И. Петрогеохимические особенности ультраосновных - щелочных пород Маймача-Котуйской провинции / В.И. Гоньшакова, Л.С. Егоров. – М., 1968. – 100с.
922659
  Афанасьева И.М. Петрогеохимические особенности флишевой формации южного склона советских Карпат / И.М. Афанасьева; Отв. ред Ткачук Л.Г. – Киев : Наукова думка, 1979. – 244 с.
922660
   Петрогеохімічні типи гранітоїдів Українського щита та їх структурно-геологічна належність / М.І. Толстой, Ю.Л. Гасанов, Н.В. Костенко, І.В. Соловйов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – C. 31-36. – (Геологія ; Вип. 17)


  Проведено петрогеохімічну типізацію гранітоїдних комплексів УЩ. Встановлено належність виділених петрогеохімічних типів гранітоїдів до певних типів тектонічних блоків та етапів їх озвитку, а також тенденцію якісної зміни петрогеохімічних типів у часі, ...
922661
   Петрогеохімія і петрофізика гранітоїдів українського щита та деякі аспекти їх практичного використання : Довідник-навчальний посібник / М.І. Толстой, Ю.Л. Гасанов, Н.В. Костенко, А.П. та ін. Гожик; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2003. – 329с. – ISBN 966-594-360-Х
922662
  Окладников А.П. Петроглифы Байкала - памятники древней культуры народов Сибири / А.П. Окладников. – Новосибирск, 1974. – 125 с.
922663
  Окладников А.П. Петроглифы Верхней Ладоги / А.П. Окладников. – Ленинград, 1977. – 323с.
922664
  Окладников А.П. Петроглифы Забайкалья / А.П. Окладников. – Ленинград
1. – 1969. – 220с.
922665
  Окладников А.П. Петроглифы Забайкалья / А.П. Окладников. – Ленинград
2. – 1970. – 264с.
922666
  Михайлов Борис Петроглифы каменной могилы (семантика, хронология, интерпретация) / Михайлов Борис. – Изд-е 2, дополн. – Запорожье. Москва : Дикое поле.Ин-тут общегуманит.исследований, 1999. – 240с. – ISBN 966-7037-28-2; 5-88230-080-0
922667
  Линевский А.М. Петроглифы Карелии / А.М. Линевский. – Петрозаводск
1. – 1939. – 194с.
922668
  Савватеев Ю.А. Петроглифы Карелии / Ю.А. Савватеев. – Петрозаводск, 1976. – 40с.
922669
  Окладников А.П. Петроглифы Монголии / А.П. Окладников. – Ленинград, 1981. – 228с.
922670
  Дэвлет М.А. Петроглифы Мугур-Саргола / М.А. Дэвлет. – М, 1980. – 272с.
922671
  Дэвлет М.А. Петроглифы на кочевой тропе / М.А. Дэвлет. – М, 1982. – 128с.
922672
  Шер Я.А. Петроглифы Средней и Центральной Азии / Я.А. Шер. – Москва, 1980. – 328 с.
922673
  Окладникова Е.А. Петроглифы средней Катуни / Е.А. Окладникова. – Новосибирск, 1984. – 111с.
922674
  Окладников А.П. Петроглифы Средней Лены / А.П. Окладников, В.Д. Запорожская. – Ленинград, 1972. – 271с.
922675
  Дэвлет М.А. Петроглифы Улуг-Хема / М.А. Дэвлет. – М, 1976. – 120с.
922676
  Окладников А.П. Петроглифы Центральной Азии: Хобд-сомон (гора Тэбш) / А.П. Окладников. – Ленинград, 1980. – 271с.
922677
  Воробьева Мария Петроглифы Чукотки : Культпоход // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 2. – С. 136 : Фото
922678
  Окладников А.П. Петроглифы Чулутын-гола (Монголия) / А.П. Окладников. – Новосибирск, 1981. – 183с.
922679
  Михайлов Б.Д. Петрогліфи Кам"яної Могили : семантика, хронологія, інтерпретація / Б.Д. Михайлов; МАУП. – Київ : МАУП, 2005. – 296с. – ISBN 966-608-487-2
922680
  Шамякін І.П. Петроград-Брест : Історичний роман / І.П. Шамякін. – Київ : Дніпро, 1989. – 461с.
922681
  Шамякин И.П. Петроград - Брест : Роман газета № 4 / И.П. Шамякин. – М., 1985. – 95 с.
922682
  Шамякин И.П. Петроград - Брест : исторический роман / пер. с белорус. Т. Шамякиной. – Москва : Молодая гвардия, 1985. – 464 с.
922683
  Шамякин И.П. Петроград - Брест : Роман газета № 3 / И.П. Шамякин. – М., 1985
922684
  Шамякин И.П. Петроград - Брест : ист. роман / И.П. Шамякин. – Минск : Мастацкая літаратура, 1988. – 446 с.
922685
  Грунт А.Я. Петроград - Москва, июль - ноябрь 1917 / А.Я. Грунт, В.И. Старцев. – М., 1984. – 280с.
922686
   Петроград в дни Великого октября. – Л., 1967. – 551с.
922687
  Носач В.И. Петроград в дни завершающих боев / В.И. Носач. – Л, 1972. – 104с.
922688
  Малашкин С.И. Петроград. Записки Анания Жмурика : роман / С.И. Малашкин. – Москва : Советский писатель
Кн. 2. – 1968. – 671 с.
922689
  Бабкин А.С. Петроградская большевистская организация в период разгрома третьего похода Антанты (1920г) : Автореф... канд. ист. наук: / Бабкин А.С.; ЛГУ. – Ленинград, 1950. – 18с.
922690
  Кругковская В.М. Петроградская городская дума в августе - ноябре 1917 года. : Автореф... канд. ист.наук: / Кругковская В.М.;. – Л., 1978. – 19л.
922691
   Петроградская интеллигенция в 1917 году. – М., 1990. – 187с.
922692
  Гутман М.Ю. Петроградская рабоче-крестьянская милиция в годы иностранной военной интервенции и гражданской войны : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.02 / Гутман М.Ю. ; Ленингр. гос. ун-т. – Ленинград, 1975. – 22 с.
922693
  Сукновалов А.Е. Петроградская сторона / А.Е. Сукновалов. – Л., 1960. – 196с.
922694
  Рубинштейн Л.Е. Петроградская сторона / Л.Е. Рубинштейн. – М., 1962. – 331с.
922695
  Рубинштейн Л.Е. Петроградская сторона / Л.Е. Рубинштейн. – 2-е изд. – М., 1967. – 352с.
922696
  Лифциш В.А. Петроградская сторона. / В.А. Лифциш. – Л., 1947. – 216с.
922697
  Лифшиц В.А. Петроградская сторона. / В.А. Лифшиц. – 207. – Л., 1947. – 207с.
922698
  Слепакова Н.М. Петроградская сторона. / Н.М. Слепакова. – Л., 1985. – 120с.
922699
  Потехин М.Н. Петроградская трудовая коммуна (1918-1919 гг.) / М.Н. Потехин. – Л., 1980. – 143с.
922700
  Шомракова И.А. Петроградские-ленинградские издательства художественной литературы (1917-1930 гг.) : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Шомракова И.А. ; Москов. полиграф. ин-т. – Москва, 1966. – 21 с.
922701
  Камешков Б.Н. Петроградские большевики в Октябрьском вооруженном восстании (14 сентября - 26 октября 1917 г.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Камешков Б.Н. ; Ин-т марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – Москва, 1959. – 18 с.
922702
   Петроградские большевики в трех революциях. – Л., 1966. – 463с.
922703
   Петроградские листовки гражданской войны 1918-1920 гг.. – Л., 1944. – 112с.
922704
   Петроградский военно-революционный комитет. – М.
2. – 1966. – 559с.
922705
   Петроградский военно-революционный комитет. – М.
3. – 1967. – 743с.
922706
   Петроградский Военно-революционный комитет. – М.
1. – 1966. – 584с.
922707
  Соболев Г.Л. Петроградский гарнизон в борьбе за победу Октября / Г.Л. Соболев; под ред. И.И. Минца. – Ленинград : Наука, 1985. – 311 с.
922708
  Гоголевский Александр Владимирович Петроградский Совет в 1918-1920 гг. (Формирование, состав, структура) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Гоголевский Александр Владимирович; Ленингр. отд-ние Ин-та Истории СССР. АН СССР. – Л., 1978. – 20л.
922709
  Гоголевский А.В. Петроградский Совет в годы нгражданской войны / А.В. Гоголевский. – Л, 1982. – 198с.
922710
  Злоказов Г.И. Петроградский Совет на пути к Октябрю / Г.И. Злоказов. – М., 1978. – 341с.
922711
  Токарев Ю.С. Петроградский Совет рабочих и солдатский депутатов в марте-апреле 1917 г. / Ю.С. Токарев. – Ленинград : Наука, 1976. – 204 с.
922712
   Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов в 1917 году. – Л.
1. – 1991. – 665с.
922713
  Злоказов Г.И. Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов в мирный период революции (февраль -- июль 1917 года) : Автореф... канд. ист.наук: / Злоказов Г.И.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1964. – 22л.
922714
  Потехин М.Н. Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов в первый год диктатуры пролетариата. : Автореф... доктор ист.наук: 571 / Потехин М.Н.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1968. – 42л.
922715
  Злоказов Г.И. Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов в период мирного развития революции / Г.И. Злоказов. – Москва, 1969. – 286с.
922716
  Каверин В.А. Петроградский студент. / В.А. Каверин. – М. : Советский писатель, 1976. – 295 с.
922717
  Жовнір О.М. Петроградський період життя і діяльності шевченкознавця Павла Зайцева // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2009. – Т. 25. – С. 159-165


  У статті йдеться про життя і діяльність шевченкознавця Павла Зайцева в Петрограді 1905-1917 рр.
922718
  Архипенкова А.Я. Петрографии и некоторые вопросы генезиса эклогитов д.Шубило (Ю.Урал). : Автореф... наук: / Архипенкова А.Я.; МВ И ССО РСФСР. Моск. гос. унив. им,Ломоносова. – М., 1962. – 24л.
922719
  Мизенс Г.А. Петрографическая характеристика девонских и нижнекаменноугольных терригенных образований юго-запада Западно-Сибирской плиты : (Вагай-Ишимская и Тобол-Убаганская структуры) / Г.А. Мизенс, Л.В. Кокшина // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2012. – Т. 53, № 11. – С. 1513-1529 : рис., табл. – Библиогр.: с. 1528-1529. – ISSN 0016-7886
922720
  Арифджанов М.Х. Петрографическая характеристика и геохимические особенности верхнеюрской карбонатной форации юго-западных отрогов Гиссара : Автореф... канд. геол.-минералогич.наук: / Арифджанов М.Х.; Ин-т геологии и разведки нефт. и газовых месторождений. – Ташкент, 1964. – 21л.
922721
  Левинсон-Лессинг Петрографическая экскурсия по реке Тагилу / Левинсон-Лессинг. – С-Пб, 1905. – 40с.
922722
  Цхелишвили М.С. Петрографическе, минералогические и геохимические особенности гранитоидов Храмского массива : Автореф... канд. геол. минер.наук: 04.127 / Цхелишвили М. С.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1974. – 28л.
922723
  Белянкин Д.С. Петрографические исследования А.П. Карпинского и его направление в петрографии / Д.С. Белянкин, 1953. – 193-198с.
922724
  Левинсон-Лессинг Петрографические исследования в Центральном Кавказе / Левинсон-Лессинг. – С-Пб, 1904. – 39с.
922725
  Шаповалова Г.А. Петрографические исследования спириферовых отложений юго-восточной Татарии / Г.А. Шаповалова. – М., 1951. – 92с.
922726
   Петрографические исследования ультраосновных и щелочных пород Урала. – Свердловск, 1980. – 93с.
922727
  Семененко Н.П. Петрографические исследования хребта Хамар-Дабан / Н.П. Семененко. – М.-Л., 1941. – 156с.
922728
   Петрографические особенности и свойства углей. – М., 1962. – 380с.
922729
  Аммосов И.И. Петрографические особенности и свойства углей / И.И. Аммосов. – Москва, 1962. – с.
922730
  Ищенко А.М. Петрографические признаки углефикационной гаммы сапропелитов / А.М. Ищенко, 1943. – 53-56с.
922731
  Лучицкий В.И. Петрографические провинции СССР : Учебное пособие для вузов / В.И. Лучицкий, Е.А. Кузнецов. – Ленинград : НТИ НКТП СССР, 1936. – 709с.
922732
  Левинсон-Лессинг Петрографические таблицы / Левинсон-Лессинг, Д.С. Белянкин. – Л. – 152с.
922733
  Левинсон-Лессинг Петрографические таблицы / Левинсон-Лессинг, Д.С. Белянкин. – 3-е перераб. и доп. – Ленинград : НХТИ, 1927. – 137с.
922734
  Левинсон-Лессинг Петрографические таблицы : Учебное пособие / Левинсон-Лессинг, Д.С. Белянкин. – 5-е, испр. и доп. – Ленинград-Москва-Новосибирск : НКТП-ОНТИ, 1933. – 101с.
922735
   Петрографические типы углей СССР. – Москва : Недра, 1975. – 247с.
922736
   Петрографические формации и проблемы петрогенезиса. – М., 1964. – 211с.
922737
  Тутберидзе Бежан Давидович Петрографические, минералогические и геохимические особенности неогено-антропогеновых вулканических образований Джавахетского хребта. (Юж. Грузия) : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 04.00.08 / Тутберидзе Бежан Давидович; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1975. – 33л.
922738
  Батурин В.П. Петрографический анализ геологического прошлого по терригенным компонентам / В.П. Батурин. – Москва-Ленинград : АН СССР, 1947. – 338с.
922739
  Левинсон-Лессинг Петрографический словарь / Левинсон-Лессинг, А Э. Струве. – Л-М, 1932. – 472с.
922740
  Левинсон-Лессинг Петрографический словарь / Левинсон-Лессинг, А Э. Струве. – 2-е, перераб. и доп. – Ленинград-Москва : ОНТИ НКТП СССР, 1937. – 416с.
922741
  Левинсон-Лессинг Петрографический словарь / Левинсон-Лессинг, А Э. Струве. – Москва : Госгеолтехиздат, 1963. – 447с.
922742
   Петрографический словарь. – Москва : Недра, 1981. – 496с.
922743
  Рыка В. Петрографический словарь / В. Рыка, А. Малишевская. – Москва : Недра, 1989. – 589с.
922744
  Пельдаков И.С. Петрографический состав и его влияние на качественную характеристику углей Тонь-Усинского района Кузбасса. : Автореф... Канд.геол-минарал.наук: / Пельдаков И.С.;. – 4л.
922745
  Коншин Г.И. Петрографический состав и ориентировка галечно-гравийного материала морей Латвийской ССР : Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук / Коншин Г.И. ; Вильнюсский гос. ун-т. – Вильнюс, 1965. – 24 с.
922746
  Гайгалас А.И. Петрографический состав, морфология и ориентировка галек основных стратиграфических горизонтов морен плейстоцена Литовской ССР : Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук / Гайгалас А.И. ; Вильнюсский гос. ун-т им. В. Капсукаса. – Вильнюс, 1962. – 28 с.
922747
  Лучицкий В.И. Петрографическое исследование кристалических пород Баварского леса / В.И. Лучицкий. – Киев : Тип. Импер.Ун-та Св. Владимира Акц. Ова Н.Т. Корчак-Новицкого, 1907. – [2], 303 с., 3 л. ил. : черт. ил. + Табл.3. – Отд. оттиск: Записки Киевского общества естествоиспытателей. Т. 20, с. 427-729
922748
  Назаров П.П. Петрографическое исследование пород средней свиты Криворожской серии на центральном участке Саксаганской полосы : Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук / Назаров П.П. ; МВО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1958. – 20 с.
922749
  Кузнецова М.Н. Петрографическое сопоставление Курской и Саксаганской серии Яковлевского железорудных месторождений. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: / Кузнецова М.Н.; Криворож.горноруд.ин-т. – Кривой Рог, 1966. – 21л.
922750
  Левинсон-Лессинг Петрография / Левинсон-Лессинг. – Л
1. – 1925. – 395с.
922751
  Левинсон-Лессинг Петрография / Левинсон-Лессинг. – Л, 1931. – 556с.
922752
  Левинсон-Лессинг Петрография : Учебное пособие / Левинсон-Лессинг. – 3-е, испр. и доп. – Москва-Ленинград-Новосибирск : НКТП-СССР, 1933. – 460с.
922753
  Левинсон-Лессинг Петрография : Учебник для вузов / Левинсон-Лессинг. – 4-е, испр. и доп. – Москва-Ленинград, 1935. – 495с.
922754
  Левинсон-Лессинг Петрография / Левинсон-Лессинг. – Л-М, 1940. – 524с.
922755
  Лучицкий В.И. Петрография / В.И. Лучицкий. – 6-е изд., перераб. – Москва-Ленинград : Госгеолиздат
Т. 1. – 1947. – 332 с.
922756
  Лучицкий В.И. Петрография / В.И. Лучицкий. – 6-е изд., перераб. – Москва ; Ленинград : Госгеолиздат
Т. 2. – 1949. – 439 с.
922757
  Комизерко Н.И. Петрография : Уч. пос. для вузов / Н.И. Комизерко. – Москва, 1958. – 123с.
922758
  Комизерко Н.И. Петрография : Уч. пос. для вузов / Н.И. Комизерко. – 2-е, испр. и доп. – Москва : Колос, 1967. – 127с.
922759
  Заварицкий В.А. Петрография : Конспект лекций / В.А. Заварицкий. – Ленинград
Т. 1 : Изверженные горные породы. – 1969. – 118с.
922760
  Заварицкий В.А. Петрография / В.А. Заварицкий. – Ленинград
2. – 1969. – 160с.
922761
  Заварицкий В.А. Петрография / В.А. Заварицкий. – Ленинград
3. – 1969. – 146с.
922762
   Петрография : Учебник. – Москва : Московский университет
Т.1. – 1976. – 384с.
922763
   Петрография. – М.
3. – 1976. – 286с.
922764
   Петрография : Учебник. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
Т.2. – 1981. – 328с.
922765
   Петрография. – Москва : МГУ
III. – 1986. – 288с.
922766
  Заридзе Г.М. Петрография / Г.М. Заридзе. – Москва : Недра, 1988. – 478с.
922767
  Маракушев А.А. Петрография / А.А. Маракушев. – Москва : МГУ, 1993. – 320с.
922768
  Преображенский И.А. Петрография Азербайджана. / И.А. Преображенский. – Л., 1934. – 162с.
922769
  Бабаев К.Л. Петрография Алтын-Тауского гранитоидного массива / К.Л. Бабаев; АН УзССР. Ин-т геологии. – Ташкент, 1954. – 53с.
922770
  Свиридов В.В. Петрография вмещающих пород Урупских медноколчедановых месторождений на Северном Кавказе : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Свиридов В.В.; МВССО РСФСР, Ворон.ГУ. – Ростов -на-Дону, 1961. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
922771
   Петрография Восточной Сибири. – М.
1. – 1962. – 740с.
922772
   Петрография Восточной Сибири. – М.
2. – 1962. – 448с.
922773
   Петрография Восточной Сибири. – М.
3. – 1965. – 316с.
922774
  Расулов Ш.К. Петрография гранитоидных пород Зиаэтдинских гор и их продуктов коры выветривания : Автореф... канд. геолого-минерал.наук: / Расулов Ш.К.; АН УзССР. Ин-т геологии и геофизики. – Ташкент, 1967. – 27л.
922775
  Белянкин Д.С. Петрография Грузии / Д.С. Белянкин, В.П. Петров. – Москва:Ленинград : Изд-во АН СССР, 1945. – 394с.
922776
  Соколова Н.Н. Петрография девонских отложений Молотовского Приуралья и палеография времени их образования. / Н.Н. Соколова. – Москва : Изд-во АН СССР, 1952. – 180с.
922777
  Фролова Н.В. Петрография для геолого-разведочных техникумов. / Н.В. Фролова. – М.-Л., 1936. – 128с.
922778
  Щербаков И.Б. Петрография докембрийских пород центральной части Украинского щита / И.Б. Щербаков. – Киев : Наукова думка, 1975. – 279с.
922779
   Петрография докембрия русской платформы : (труды первого регионального петрографического совещания по Европейской части СССР). – Киев : Наукова думка, 1970. – 439с.
922780
  Данилович Ю.Р. Петрография домеловых метаморфических и осадочных пород Украинских Карпат / Ю.Р. Данилович. – Киев : Наукова думка, 1978. – 187с.
922781
   Петрография железисто-кремнистых формаций Украинской ССР / Н.П. Сенененко, И Н. Половко, Г.В. Жуков, Д В. Ладиева, А.А. Макухина. – Киев : АН УССР, 1956. – 536с.
922782
  Михайлова Н.А. Петрография живетских отложений Урало-Волжской нефтеносной области и палеогеография времени их образования / Н.А. Михайлова. – Москва : АН СССР, 1956. – 160с.
922783
  Скаржинская Т.А. Петрография и генезис пород метабазитовых свит Белозерского железорудного района : Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук : 127 / Скаржинская Т.А. ; КГУ. им. Тараса Шевченко. – Киев, 1967. – 26 с.
922784
  Ситдиков Б.С. Петрография и геологическое строение кристаллического фундамента Татарской АССР и смежных с ней территорий. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: / Ситдиков Б.С.; Казан.гос.ун-т. – Казань, 1964. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
922785
  Святоческая М.М. Петрография и геохимия галогенных пород Ангаро-Ленского солеродного бассейна : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Святоческая М. М.; Иркут.ГУ. – Иркутск, 1970. – 26л.
922786
   Петрография и геохимия рудных регионов Узбекистана. – Ташкент : ФАН, 1966. – 175с.
922787
  Хмарук Т.Г. Петрография и метаморфизм гнейсовомигматитовой толщи бассейна реки Токмак (Западное Приазовье) : Автореф... кандидата геолого-минералогич.наук: / Хмарук Т.Г.; АН УССР. Ин-т геол. наук. – Киев, 1966. – 14л.
922788
  Илларионов А.А. Петрография и минералогия железистых кварцитов Михайловского месторождения Курской магнитной аномалии / А.А. Илларионов. – М., 1965. – 164с.
922789
   Петрография и минералогия кимберлитовых пород Якутии. – М., 1964. – 192с.
922790
  Гриваков А.Г. Петрография и минералогия нижнемеловых и среднеюрских вулканогенных обломочных пород горного Крыма : Дис... канд. геолого-минералогич.наук: / Гриваков А.Г.; Мин-во геологии УССР. Ин-т минеральных ресурсов. – Симферополь, 1967. – 254л.
922791
   Петрография и минералогия нижнемеловых и среднеюрских вулканогенных обломочных пород Крыма : Автореф. дис. ... канд. геол.-минер. наук : / Гриваков А. Г. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1968. – 22 с.
922792
  Кононов Ю.В. Петрография и минералогия Новомиргородского габбро-лабрадоритового массива и связанная с ним ильменитоносность : Дис... канд. геолог-минер.наук: / Кононов Ю.В.; АН УССР. ИН-т геологич. наук. – Киев, 1956. – 295л. – Бібліогр.:л.283-295
922793
  Малышек В.Т. Петрография и плаеогеография нефтеносных отложений палеогена южного борта Азово-Кубанской впадины : Автореф... канд. геол.-мин.наук: / Малышек В.Т.; Рост. гос. ун-т. – Краснодар, 1957. – 14л.
922794
  Жовинский Э.Я. Петрография и постседиментационные изменения домезозойских осадочных пород подольского приднестровья : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Жовинский Э. Я.; АН УССР, Ин-т геол. наук. – К., 1969. – 32л.
922795
  Ситдиков Б.Б. Петрография и строение кристаллического фундаметна Татарской АССР / Б.Б. Ситдиков. – Казань, 1968. – 436с.
922796
  Бондаренко В.Г. Петрография и строение складчатого основания равнинного Крыма : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 04.127 / Бондаренко В.Г.; МВ и ССО УССР. Харьк. гос. ун-т. – Х., 1972. – 20л.
922797
  Кравченко Г.Л. Петрография и структура кристаллического основания западной и центральной части приазовского массива (Юго-вост. часть Укр. щита) : Автореф... канд. геол.-менералогич.наук: / Кравченко Г.Л.; АН УССР. Ин-т геолог. наук. – К., 1967. – 20л.
922798
  Мандалян Р.А. Петрография и условия образования верхнеюрской (оксфорд-титон) вулканогенно-карбонатной формации северо-восточной части Армянской ССР : Автореф... канд. геол.-мин.наук: / Мандалян Р.А.; Ереванск. гос. ун-т. – Ереван, 1965. – 23л.
922799
  Полонская Б.Я. Петрография и фациальные особенности девонских отложений Куйбышевского Поволжья / Б.Я. Полонская. – Москва : АН СССР, 1956. – 135с.
922800
  Еремин И.В. Петрография и физические свойства углей / И.В. Еремин, В.В. Лебедев, Д.А. Цикарев. – Москва : Недра, 1980. – 1264 с.
922801
  Макашвили Р.И. Петрография интрузивных и жильных пород района Бардадзори : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Макашвили Р. И.; АН ГССР, Геол. ин-т. – Тбилиси, 1965. – 22л.
922802
  Филоненко Н.Е. Петрография искусственных абразивов / Н.Е. Филоненко, И.В. Лавров. – Москва-Ленинград : Машгиз, 1958. – 91с.
922803
  Заварицкий А.Н. Петрография Ишимского щелочного массива. / А.Н. Заварицкий, В.А. Заварицкий. – М., 1973. – 184с.
922804
  Радкевич Е.А. и др. Петрография Карамазарских и Кураминских гор / Е.А.Радкевич, И.К. Никитин, И.А.Островский; АН СССР; Таджико-Памирская экспедиция. – Москва-Ленинград : Изд-во АН СССР
Вып. 61 : Материалы экспедиции 1934г.Геохимическая станция Таджбазы АН СССР. – 1936. – 146с. : Ил. + 7 л. к.
922805
  Томашев К. Петрография карбонатных пород верхней юры Кугитангтау. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: / Томашев К.; АН Туркм.ССР. Отд. физ.-техн. и хим. наук. Туркм. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Ашхабад, 1963. – 22л.
922806
  Тимофеев В.М. Петрография Карелии / В.М. Тимофеев. – М.-Л.
Вып. 5. – 1935. – с.
922807
  Мусаев А. Петрография комплекса базитов и гипербазитов Тамдынского горного массива и их рудоносность. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: / Мусаев А.; АН УзССР.Ин-т геологии и геофизики. – Ташкент, 1967. – 25л.
922808
  Лучицкий В.И. Петрография Крыма / В.И. Лучицкий. – Москва-Ленинград : АН СССР, 1939. – 98с.
922809
  Емельяненко П.Ф. Петрография магматичеких и метаморфических пород : Учеб. пособие для геол. спец. ун-тов / П.Ф. Емельяненко, Е.Б. Яковлева. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1985. – 248с.
922810
  Даминова А.М. Петрография магматических горных пород / А.М. Даминова. – Москва, 1967. – 232с.
922811
  Кузнецов Е.А. Петрография магматических и метаморфических пород : Учебное пособие для вузов / Е.А. Кузнецов. – Москва : Московский университет, 1956. – 412с.
922812
  Трусова И.Ф. Петрография магматических и метаморфических пород / И.Ф. Трусова, В.И. Чернов. – Москва, 1966
922813
  Трусова И.Ф. Петрография магматических и метаморфических пород / И.Ф. Трусова, В.И. Чернов. – Москва, 1967
922814
  Саранчина Г.М. Петрография магматических и метаморфических пород / Г.М. Саранчина, Н.Ф. Шинкарев. – Ленинград, 1967. – 324с.
922815
  Трусова И.Ф. Петрография магматических и метаморфических пород / И.Ф. Трусова. – Москва, 1969
922816
  Трусова И.Ф. Петрография магматических и метаморфических пород / И.Ф. Трусова, В.И. Чернов. – Москва, 1970
922817
  Трусова И.Ф. Петрография магматических и метаморфических пород / И.Ф. Трусова, В.И. Чернов. – Москва, 1973
922818
  Сиротин К.М. Петрография магматических и метаморфических пород / К.М. Сиротин. – Саратов
1. – 1978. – 88с.
922819
  Заридзе Г.М. Петрография магматических и метаморфических пород / Г.М. Заридзе. – Москва : Недра, 1980. – 424с.
922820
  Трусова И.Ф. Петрография магматических и метаморфических пород / И.Ф. Трусова. – Москва, 1982
922821
  Заридзе Г.М. Петрография магматических и метаморфических пород Грузии / Г.М. Заридзе. – Москва : Госгеолтехиздат, 1961. – 383 с.
922822
  Саркисян С.Г. Петрография майковских и сарматских отложений Восточной Грузии и пелеогеография времени их образования / С.Г. Саркисян, Г.А. Шаповалова. – Москва : Изд-во АН СССР. – 300с.
922823
  Султанов М.С. Петрография Мачитлинского интрузива / М.С. Султанов. – Ташкент, 1967. – 184с.
922824
  Ершов Э.Д. Петрография мерзлых пород / Э.Д. Ершов. – Москва, 1987. – 310с.
922825
  Даминова А.М. Петрография метаморфических горных пород / А.М. Даминова. – М, 1977. – 72с.
922826
   Петрография метаморфических и изверженных пород Алданского щита. – М., 1964. – 167с.
922827
  Кикнадзе И.И. Петрография молодых иетрузивных пород района сел. Цана (Нижняя Сванетия) : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Кикнадзе И.И.; АН Груз.ССР. Геологич. ин-т. – Тбилиси, 1963. – 23л.
922828
   Петрография неогеновых вулканических и гипабиссальных пород Советских Карпат. – Киев : АН УССР, 1955. – 248с.
922829
  Грудинин М.И. Петрография Нюрундуканского и Довыренского габро-перидотитовых массиво. (Сев. Прибайкалье) : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Грудинин М.И.; Иркут. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1964. – 22л.
922830
   Петрография огнеупоров, шлаков и синтетических минералов. – Свердловск, 1968. – 195с.
922831
  Пустовалов Л.В. Петрография осадочных пород / Л.В. Пустовалов. – Москва, 1940. – 54с.
922832
  Пустовалов Л.В. Петрография осадочных пород : Таблицы / Л.В. Пустовалов. – Москва-Ленинград : Гостоптехиздат, 1940. – 63с. : Ил.
922833
  Пустовалов Л.В. Петрография осадочных пород / Л.В. Пустовалов. – Москва-Ленинград : Гостоптехиздат
Ч. 1. – 1940. – 420с. : Ил. – Библиогр.: с.391-399
922834
  Пустовалов Л.В. Петрография осадочных пород / Л.В. Пустовалов. – Москва-Ленинград : Гостоптехиздат
Ч.1. – 1940. – 407с. : Ил. – Библиогр.: с.391-399
922835
  Пустовалов Л.В. Петрография осадочных пород / Л.В. Пустовалов. – Москва-Ленинград : Гостоптехиздат
Ч. 2 : Структура, текстура, окраска и описание главнейших типов осадочных пород. – 1940. – 420с. : Ил. – Библиогр.: с.391-399
922836
  Швецов М.С. Петрография осадочных пород / М.С. Швецов. – 3-е изд. – Москва : Гослеолтехиздат, 1958. – 416с.
922837
  Мильнер Г.Б. Петрография осадочных пород / Г.Б. Мильнер. – Москва : Недра
Т. 1 : Методы исследования осадочных пород. – 1968. – 500с.
922838
  Мильнер Г.Б. Петрография осадочных пород / Г.Б. Мильнер. – Москва : Недра
Т. 2 : Руководство по петрографии осадочных пород. – 1968. – 598с.
922839
  Логвиненко Н.В. Петрография осадочных пород : (с основами методики исследования) / Н.В. Логвиненко. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Высшая школа, 1974. – 400с.
922840
  Логвиненко Н.В. Петрография осадочных пород : (с основами методики исследования) / Н.В. Логвиненко. – 3-е изд., перераб., и доп. – Москва : Высшая школа, 1984. – 416с.
922841
  Логвиненко Н.В. Петрография осадочных пород (с основами методики исследования) : Учебное пособие для вузов / Н.В. Логвиненко. – Москва : Высшая школа, 1967. – 416с.
922842
  Мильнер Г.Б. Петрография осадочных пород. / Г.Б. Мильнер. – М-Грозный-Л-Новосибирск, 1934. – 339с.
922843
  Швецов М.С. Петрография осадочных пород. / М.С. Швецов. – 2-е изд. – М-Л, 1948. – 388с.
922844
  Висьневский Я.С. Петрография основных и ультраосновных пород Султан-Уиз-Дага / Я.С. Висьневский. – Ташкент, 1940. – 124с.
922845
  Шванов В.Н. Петрография песчаных пород : (компонентный состав, систематика и описание минеральных видов) / В.Н. Шванов. – Ленинград : Недра, 1987. – 267с.
922846
  Алиев А.Г. Петрография продуктивной толщи Кабристана / А.Г. Алиев. – Баку, 1947. – 155с.
922847
  Гинзберг А.С. Петрография республики Армении / А.С. Гинзберг. – Вып.2. – Ленинград, 1934. – 128с.
922848
  Мамедалиев А.М. Петрография саматских отложений Западного Азербайджана : Автореф... канд. геол.-мин.наук: / Мамедалиев А.М.; Азерб. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1951. – 11 с.
922849
  Алиев А.Г. Петрография сарматских отложений Западного Азербайджана / А.Г. Алиев. – Баку : АН СССР, 1949. – 108с.
922850
   Петрография СССР. – Л., 1934. – 127с.
922851
   Петрография СССР. – Л., 1934. – 324с.
922852
   Петрография СССР. – М.-Л.
5. – 1935. – 256с.
922853
   Петрография СССР : Серия 2; Монографии. – Москва; Ленинград : Изд-в Ан СССР
Вып.2 : Месторождения глин СССР: Описание, состав, свойства и применение/А.Д.Федосеев, Ф.А.Зенькович. – 1937. – 663с.
922854
   Петрография СССР. – М.-Л.
7. – 1937. – 140с.
922855
   Петрография СССР. – М.-Л.
1. – 1938. – 184с.
922856
   Петрография СССР. – М.-Л.
8. – 1939. – 98с.
922857
   Петрография СССР : Серия 2; монографии. – Москва; Ленинград : Изд-во АН СССР
Вып. 5 : Сборник анализов изверженных и метаморфических горных пород СССР (с 1927 по 1937г.)/Э.А.Струве. – 1940. – 590с.
922858
  Дудаури О.З. Петрография субвулканических малых интрузий Болнисского района : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Дудаури О.З.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1962. – 19л.
922859
   Петрография Таджикистана. – Душанбе
Т. 1. – 1986. – 282с.
922860
   Петрография Таджикистана. – Душанбе
2. – 1986. – 242с.
922861
   Петрография Таджикистана : Памир. – Душанбе : Дониш
Том 2. – 1988. – 242с.
922862
  Белянкин Д.С. Петрография технического камня / Д.С. Белянкин, Б.В. Иванов, В.В. Лапин. – Москва : Изд-во АН СССР, 1952. – 584с.
922863
   Петрография углей СССР. – Л., 1986. – 246с.
922864
   Петрография Узбекистана. – Ташкент
1. – 1964. – 447с.
922865
   Петрография Узбекистана. – Ташкент
2. – 1965. – 660с.
922866
  Лучицкий В.И. Петрография Украины = Петрография СССР / В.И. Лучицкий, П.И. Лебедев. – Ленинград : АН СССР, 1934. – 324 с. – (1.Региональная петрография ; 3)
922867
   Петрография Урала. – Москва;Ленинград : АН СССР
Ч. 1. – 1937. – 140с.
922868
  Даидбекова Эльмира Адильгиреевна Петрография флишевой формации Юго-Восточного Кавказа : Автореф... д-ра геол. минерал.наук: / Даидбекова Эльмира Адильгиреевна; Объедин. совет Азербайдж. ин-та нефти и химии им. М.Азизбекова и ин-тов и учреждений А. – Баку, 1961. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
922869
   Петрография Центрального Казахстана. – Москва : Недра
Т. 1 : Петрография метаморфических пород докембрия Центрального Казахстана. – 1967. – 338с.
922870
   Петрография Центрального Казахстана. – Москва : Недра
Т. 2 : Интрузивные формации основных и ультраосновных пород. – 1971. – 360с.
922871
  Исамухамедов И.М. Петрография Чимганского массива / И.М. Исамухамедов. – Ташкент, 1947. – 59с.
922872
  Акаев В.П. Петрография юрских отложений северного склона юго-восточного Кавказа : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Акаев В.П.; Акад. наук Азербайдж. ССР. Ин-т геологии им. акад. И.М.губкина. – Баку, 1955. – 24л.
922873
  Алиев А.Г. Петрография юрских отложений Юго-Восточного Кавказа / А.Г. Алиев, В.П. Акаева. – Баку : АН СССР, 1957. – 209с.
922874
  Акаева В.П. Петрография юрских отложений юговосточного Кавказа / В.П. Акаева. – Баку, 1957. – с.
922875
  Афият С.А. Петрография юрских эффузивов северо-восточной части Малого Кавказа : Автореф... канд. геолого-минерал.наук: / Афият С.А.; Азербайджанский ордена Труд. Красного Знамени индустр. ин-т им. М.Азизбекова. – Баку, 1956. – 14л.
922876
  Митрохин А.В. Петрография, геохимия и формационная принадлежность долеритов Бобринецкого дайкового пояса (Ингульский мегаблок Украинского щита) / А.В. Митрохин, Л.В. Шумлянский, Е.А. Вишневская // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 2015. – Т. 37, № 1. – С. 56-68. – ISSN 0204-3548
922877
  Хорошева Д.П. Петрография, минералогия и генезис бокситоносной коры выветривания основных и ультраосновных пород среднего преднепровья : Автореф. дис. ... канд. геол.-мин. наук : 127 / Хорошева Д.П. ; КГУ. – Днепропетровск, 1969. – 21 с.
922878
  Хорошева Д.П. Петрография, минералогия и генезис бокситоносной коры выветривания основных и ультраосновных пород Среднего Приднепровья. : Дис... канд. геолого-минералог.наук: / Хорошева Д.П.; Ин-т минеральных ресурсов. Днепропетровская группа отделов. – Днепропетровск, 1968. – 246л. – Бібліогр.:л.222-246
922879
  Коляго С.С. Петрография, минералогия, геохимия и генезис Инского железорудного месторождения (Горный Алтай) : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Коляго С.С.; Новосиб. гос. ун-т. Учен. совет по геол.-минерал. наукам. – Новосибирск, 1967. – 20л.
922880
  Хвостова В.А. Петрография, минерология и геохимия метасоматитов, связанных с редкометальными пегматитами / В.А. Хвостова, И.А. Полетаев, В.Н. Липатов. – Москва : Наука, 1978. – 155с.
922881
  Варлаков А.С. Петрография, петрохимия и геохимия гипербазитов Оренбургского Урала / А.С. Варлаков. – Москва : Наука, 1978. – 239с.
922882
  Лучицкий В.И. Петрография. / В.И. Лучицкий. – 3-е изд., перераб. – М.Л.
1,1-2. – 1932. – 256с.
922883
  Лучицкий В.И. Петрография. / В.И. Лучицкий. – 3-е изд., перераб. – М.Л.
2,3. – 1932. – 220с.
922884
  Лучицкий В.И. Петрография. / В.И. Лучицкий. – 4-е изд., доп. испр. – Москва-Ленинград-Новосибирск
1,1. – 1934. – 259с.
922885
  Лучицкий В.И. Петрография. / В.И. Лучицкий. – 4-е изд., перераб. – Москва ; Ленинград-Новосибирск
Ч. 2, 3. – 1934. – 230 с.
922886
  Лучицкий В.И. Петрография. / В.И. Лучицкий. – М.Л.
3. – 1937. – 344с.
922887
  Лучицкий В.И. Петрография. / В.И. Лучицкий. – 5-е изд., перераб. – М.Л.
2,3. – 1938. – 303с.
922888
  Заварицкий В.А. Петрография. / В.А. Заварицкий. – Л.
2. – 1961. – 352с.
922889
  Заварицкий В.А. Петрография. / В.А. Заварицкий. – Л.
2. – 1961. – 233с.
922890
  Вильямс Х. Петрография. Введение в изучение горных пород в шлифах / Х. Вильямс, Дж. Тернер, Ч.М. Гилберт. – Москва : Иностр.л-ра, 1957. – 426с.
922891
  Вильямс Х. Петрография. Введение в изучение горных пород в шлифах / Х. Вильямс, Ф. Тернер, Ч. Гилберт. – Москва : Мир
Т. 2. – 1985. – 320 c.
922892
  Вильямс Х. Петрография.Введение в изучение горных пород в шлифах / Х. Вильямс, Ф. Тернер, Ч. Гилберт. – Москва : Мир
Т. 1. – 1985. – 303с.
922893
  Халилулла Х. Петрографияч вмещающих пород Айнакского меднорудного поля. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: 04.00.08 / Халилулла Х.; Ленингр.горн.ин-т. – Л, 1981. – 23л.
922894
   Петрографічний кодекс України. – Київ, 1999. – 80с. – ISBN 966-02-1204-6
922895
  Вишневський А.С. Петрографічний нарис інтрузиву Сарибулацьких гранітів // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1958. – С. 37-46 : Рис.,табл. – Бібліогр.: 2 назви. – (Серія геології та географії ; № 1, вип. 1)
922896
  Митрохин О. Петрографічний склад комплексів анортозит-рапаківігранітної формації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 62-66. – (Геологія ; Вип. 45). – ISSN 1728-3817


  В роботі визначені повний фаціальний та петрографічний склад анортозит-рапаківігранітної формації докембрію. Також виявлені індикаторні особливості речовинного складу та уточнений об"єм формації. Full facial and petrographic composition of Precambrian ...
922897
  Нестеровський В.А. Петрографічний склад кристалічних порід району Антарктичної станціїї "Академік Вернадський" : загальна та історична геологія, мінерологія, геохімія та петрографія / В.А. Нестеровський, С.О. Клещенко, О.М. Михайлова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 30-31 : Табл. – Бібліогр.: 4 назви. – (Геологія ; Вип. 25). – ISSN 1728-3817


  На основі кам"яного матеріалу, зібраного у другому Антарктичному рейсі НДС "Ернст Кренкель" - 1998 р. надано результати петрографічних досліджень корінних порід о. Галіндез архіпелагу Аргентинські острови. Виділено та описано різноманітні породи ...
922898
  Нікітенко І.С. Петрографічні дослідження кам"яних стел і деталей поховальних споруд з округи Горішніх Плавнів на Полтавщині / І.С. Нікітенко, О.Б. Супруненко // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / НАН України, Ін-т археології ; редкол.: Толочко П.П., Скорий С.А., Горбаненко С.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (22) : Археологія: дослідження, експерименти, реконструкції. – С. 243-248. – ISSN 2227-4952
922899
  Кигим С.Л. Петрографічні і мінералогічні матеріали фірми "Krantz in Bonn" (Німеччина) у музейній збірці К.М. Скаржинської / С.Л. Кигим, Л.В. Чеботарьова, В.І. Старченко // Старожитності Посулля : пам"яті С.К. Кульжинського (1867-1943) : зб. наук. праць / Центр пам"яткознавства НАН України та Укр. Т-ва охорони пам"яток історії та культури, Центр охорони та дослідж. пам"яток археології Упр. культури Полтав. облдержадмін. [та ін.] ; [редкол.: Біляєва С.О. та ін.]. – Київ : Центр пам"яткознавства НАН України та УТОПІК, 2017. – С. 75-82. – ISBN 978-966-8999-84-0
922900
  Митрохин О. Петрографічні особливості та формаційна приналежність сублужних долерит-діабазових дайкових комплексів Українського та Балтійського щитів / О. Митрохин, А. Омельченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 19-23. – (Геологія ; Вип. 47). – ISSN 1728-3817


  Особливості просторової та вікової поширеності протерозойських долерит-діабазових дайкових комплексів сублужного складу, сформованих на заключній стадії стабілізації фундаменту Східно-Європейської платформи, вивчені на прикладі Українського та ...
922901
  Павлов Г.Г. Петрографія : підручник для студентів геол. спец. ВНЗ / Г.Г. Павлов ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2014. – 527, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 518-524. – Бібліогр.: с. 517. – ISBN 978-966-439-749-7
922902
  Бобровник Д.П. Петрографія відкладів продуктивної товщі карбону Львівсько-Волинського кам"яновугільного басейну / Д.П. Бобровник; МВіССО УРСР. Львівськ. держ. ун-т. – Львів, 1960. – 122с.
922903
  Митрохин О. Петрографія габро-долеритів Звіздаль-Заліської дайки / О. Митрохин, А. Омельченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 30-32. – (Геологія ; Вип. 36). – ISSN 1728-3817


  Новітні дані про речовинний склад і мікроструктурні особливості гіпабісальних порід Звіздаль-Заліської дайки отрима-но на підставі ревізійного вивчення кернового матеріалу. Зроблено висновки про внутрішню будову, умови формування та формаційну ...
922904
  Ткачук Л.Г. Петрографія домезозойських осадочних порід Поділля / Л.Г. Ткачук. – Київ : Наукова думка, 1972. – 128с.
922905
  Афанасьєва І.М. Петрографія і вторинні зміни осадочних порід Мармароської зони та зони скель внутрішніх Карпат / І.М. Афанасьєва; АН УРСР. Ін-т геохімії і фізики мінералів. – Київ : Наукова думка, 1970. – 171с.
922906
  Грущинська О. Петрографія ксенолітів з гранітоїдів Малинського масиву рапаківі / О. Грущинська, О. Митрохин, О. Білан // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 15-19. – (Геологія ; Вип. 48). – ISSN 1728-3817


  (Рекомендовано членом редакційної колегії д-ром геол.-мінералог. наук, проф. О.І. Лукієнком) Авторами досліджені ксеноліти з гранітоїдів Малинського масиву рапаківі, розташованого в південно-східній частині складного Коростенського плутону. ...
922907
  Молявко В.Г. Петрографія магматичних порід : Навчальний посібник / В.Г. Молявко, Г.Г. Павлов; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ : Київський університет, 2002. – 210с. – 55Моля Шифр дубл. – ISBN 966-594-315-4
922908
  Павлов Г.Г. Петрографія метаморфічних порід : Навчальний посібник / Г.Г. Павлов, В.Г. Молявко; КНУТШ; Геологічний факультет. – Київ : Київський університет, 2003. – 119с. – ISBN 966-594-341-3
922909
  Ткачук Л.Г. Петрографія північно-західної частини українського кристалічного масиву : (Ровенська область) / Л.Г. Ткачук. – ЛЬвів, 1948. – 162с.
922910
  Сліпченко В.А. Петрографія та хімізм габро-діабазів Західного Приазовья / В.А. Сліпченко. – Київ : КДУ, 1956. – С. 87-99
922911
  Сліпченко В.А. Петрографія та хімізм монцонітових порфіритів Західного Приазов"я // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1962. – С. 38-46 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – (Геології та географії ; № 5, вип 1)
922912
   Петрографія, акцесорна мінералогія гранітоїдів Українського щита та їх речовинно-петрофізична оцінка : монографія / М.І. Толстой, Н.В. Костенко, В.М. Кадурін , Ю.Л. Гасанов, А.П. Гожик, О.В. Чепіжко ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2008. – 356 с. – ISBN 966-594-943-8
922913
  Кушмурадов О. Петрографо-геохимические особенности гранитоидных массивов центральной части Северного Нуратау и их отношение к оруденению (Западный Узбекистан) : Автореф... канд. геол.-мин.наук: / Кушмурадов О.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Ин-т геологии и геофизики АН УзССР им. Х.М.Абдуллаева. – М.-Ташкент, 1967. – 23л.
922914
  Кузукян А.А. Петрографо-минералогическая характеристика и условия образования неогеновых отложений Приереванского района Армянской ССР. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: 04.127 / Кузукян А.А.; Ереван.гос.ун-т. – Ереван, 1971. – 24л.
922915
  Ходак Ю.А. Петрографо-минералогическая характеристика нижнекембрийских отложений Алданского района / Ю.А. Ходак. – Москва, 1961. – 119с.
922916
  Саркисян С.Г. Петрографо-минералогические исследования верхнепермских и триасовых пестроцветных отложений Приуралья / С.Г. Саркисян. – Москва-Ленинград : Изд-во АН СССР, 1949. – 192с.
922917
  Пилявский В.И. Петродворец / В.И. Пилявский. – Москва, 1949. – 64 с.
922918
   Петродворец. – М., 1952. – 104с.
922919
  Федорова Н.Н. Петродворец / Н.Н. Федорова, А.Г. Раскин. – Ленинград ; Москва, 1954. – 120 с.
922920
  Федорова Н.Н. Петродворец / Н.Н. Федорова, А.Г. Раскин. – 2-е изд. – Ленинград ; Москва, 1955. – 128 с.
922921
   Петродворец / Федорова И.Н. – М., 1955. – 80с.
922922
   Петродворец. – М.-Л., 1959. – 63с.
922923
  Федорова Н.Н. Петродворец / Н.Н. Федорова. – Ленинград, 1959. – 187 с.
922924
  Архипов Н.И. Петродворец / Н.И. Архипов, А.Г. Раскин. – Ленинград-Москва, 1959. – 40с.
922925
  Архипов Н.И. Петродворец / Н.И. Архипов, А.Г. Раскин. – Ленинград-Москва, 1961. – 331с.
922926
   Петродворец. – Москва ; Ленинград, 1962. – 9 с.
922927
   Петродворец. – Москва ; Ленинград, 1963. – 68 с.
922928
   Петродворец. – Л., 1968. – 63с.
922929
  Раскин А.Г. Петродворец / А.Г. Раскин. – Ленинград, 1975. – 148с.
922930
   Петродворец. – Л,, 1980. – 10с.
922931
   Петродворец. – Л., 1981. – 32с.
922932
   Петродворец. – 2-е изд. доп. перераб. – Ленинград, 1984. – 126 с.
922933
  Раскин А.Г. Петродворец / А.Г. Раскин. – Ленинград, 1984. – 191 с.
922934
   Петродворец. – Ленинград, 1986. – 63 с.
922935
  Раскин А.Г. Петродворец / А.Г. Раскин. – Ленинград, 1988. – 190с.
922936
   Петродворец Пригороды Ленинграда. – Л., 1982. – 218с.
922937
  Ардикуца В.Е. Петродворец. Историко-краеведческий очерк / В.Е. Ардикуца. – Ленинград, 1965. – 236с.
922938
  Ардикуца В.Е. Петродворец. Парки, фонтаны. / В.Е. Ардикуца. – Ленинград, 1968. – 216с.
922939
  Ардикуца В.Е. Петродворец. Путеводитель / В.Е. Ардикуца. – Ленинград, 1974. – 192с.
922940
  Соломатин В.И. Петроегнез подземных льдов / В.И. Соломатин. – Новосибирск, 1986. – 214с.
922941
  Вижва С. Петроелектрична модель основних типів порід кембрію Володимирської площі Волино-Поділля / С. Вижва, Д. Онищук, В. Онищук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 26-31. – (Геологія ; вип. 2 (61)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто результати та особливості методики петроелектричних досліджень при вивченні складнопобудованих теригенних та карбонатних колекторів. Наведено результати визначення електричних параметрів та їх зв"язок з ємніс- ними властивостями ...
922942
  Вижва С. Петроелектрична модель порід-колекторів Західно-Шебелинського газоконденсатного родовища / С. Вижва, Д. Онищук, В. Онищук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 13-16. – (Геологія ; Вип. 57). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються особливості методики та результати петроелектричних досліджень при вивченні складнопобудованих теригенних колекторів. Наведені результати визначення електричних параметрів та їх зв"язок з ємнісними властивостями пісковиків, алевролітів та ...
922943
   Петроелектричні дослідження керну свердловини чорноморського шельфу / С. Вижва, М. Рева, А. Гожик, В. Онищук, І. Онищук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 4-7. – (Геологія ; Вип. 44). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються особливості методики та результати петроелектричних досліджень при вивченні складнопобудованих теригенних колекторів. Наведені результати визначення питомого електричного опору та його зв"язок з ємнісними властивостями пісковиків одного ...
922944
   Петроелектричні дослідження керну складнопобудованих порід-колекторів / С. Вижва, М. Рева, А. Гожик, В. Онищук, І. Онищук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – C. 4-7. – (Геологія ; Вип. 50). – ISSN 1728-3817


  (Рекомендовано членом редакційної колегії д-ром геол. наук, проф. О.М. Карпенком) Розглядаються особливості методики та результати петроелектричних досліджень при вивченні складно побудованих карбонатних колекторів. Наведено результати визначення ...
922945
  Вижва С.А. Петроелектричні дослідження порід-колекторів Добротвірської площі Волино-Поділля / С.А. Вижва, Д.І. Онищук, В.І. Онищук // Матеріали Міжнародної наукової конференції "Нетрадиційні джерела вуглеводнів в Україні: пошуки, розвідка, перспективи" : 27-29 листоп. 2013 р. / "Нетрадиційні джерела вуглеводнів в Україні: пошуки, розвідка, перспективи", міжнар. наук. конф. – Київ : Юнімпекс Трейд, 2013. – С. 122-124
922946
   Петроелектричні параметри порід імпактних структур України / С.А. Вижва, В.А. Михайлов, Д.І. Онищук, І.І. Онищук // Матеріали Міжнародної наукової конференції "Нетрадиційні джерела вуглеводнів в Україні: пошуки, розвідка, перспективи" : 27-29 листоп. 2013 р. / "Нетрадиційні джерела вуглеводнів в Україні: пошуки, розвідка, перспективи", міжнар. наук. конф. – Київ : Юнімпекс Трейд, 2013. – С. 91-93
922947
  Альтман Л.П. Петрозаводск - столица Карело-Финской ССР / Л.П. Альтман, Г.С. Невельштейн. – Москва, 1951. – 48с.
922948
  Кийранен И.А. Петрозаводск / И.А. Кийранен. – Петрозаводск, 1955. – 100с.
922949
  Мулло И.М. Петрозаводск / И.М. Мулло. – Петрозаводск, 1957. – 130с.
922950
   Петрозаводск. – Петрозаводск, 1972. – 8с.
922951
   Петрозаводск. – Петрозаводск, 1975. – 12с.
922952
  Мулло И.М. Петрозаводск / И.М. Мулло, Е.Д. Рыбак. – Петрозаводск, 1979. – 182с.
922953
  Мазлис-Пресман Петрозаводск : Справочник / Мазлис-Пресман. – Петрозаводск : Карелия, 1991. – 154с.
922954
  Невзорова Г.В. Петрозаводск. / Г.В. Невзорова. – М., 1950. – 31с.
922955
  Пан А.М. Петрозимеческие особенности изверженных и метаморфических пород докембрия БССР / А.М. Пан, В.М. Борковская. – Минск, 1968. – 164с.
922956
  Канн П.Я. Петрокрепость. / П.Я. Канн, Ю.И. Кораблев. – 2-е изд., испр. и доп. – Л., 1961. – 318с.
922957
  Рокачук Т.А. Петрологические аспекты люминесценции полевых шпатов / Т.А. Рокачук. – К, 1988. – 196с.
922958
  Абдуллаев Р.Н. Петрологические и металлогенические особенности мезозойского вулканизма Малого Кавказа / Р.Н. Абдуллаев. – Баку, 1965. – 140с.
922959
  Василенко В.Н. Петрологические и физико-химические особенности формирования кристаллических пород докембрия юго-восточной части Воронежской антеклизы : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 127 / Василенко В.Н.; Рост.гос.ун-т. – Ростов-на-Дону, 1970. – 30л.
922960
   Петрологические исследования базитов островных дуг. – М., 1978. – 283с.
922961
  Кекелиа С.А. Петрологические особенности, структура и рудоносность северной Абхазии (Груз. ССР.) : Автореф... канд. геол.-мин.наук: / Кекелиа С.А.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1965. – 20л.
922962
  Томкеев С.И. Петрологический англо-русский толковый словарь / С.И. Томкеев. – В 2-х томах. – Москва : Мир
Т.1. – 1986. – 284с.
922963
  Томкеев С.И. Петрологический англо-русский толковый словарь / С.И. Томкеев. – В 2-х томах. – Москва : Мир
Т. 2. – 1986. – 283с.
922964
  Калиниченко Л.С. Петрология вторичных кварцитов массива Курпетай в Северном Прибалхашье : Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук : 127 / Калиниченко Л.С. ; АН КазССР , Ин-т геол. наук. – Алма-Ата, 1969. – 22 с.
922965
  Горошников Б.И. Петрология высокоглиноземистых кристаллических пород докембрия Украины : Автореф. дис. ... докт. геол.минер. наук / Горошников Б.И. ; КГУ. – Киев, 1971. – 47 с. – Бібліогр.:с.45-47
922966
  Смоголюк Алла Григорьевна Петрология гипербазитов сурского района Украинского щита : Автореф. дис. ... канд. геолого-минералог. наук : 04.00.08 / Смоголюк Алла Григорьевна ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1980. – 24 с.
922967
  Эдельштейн И.И. Петрология гипербазитов Тоболо-Иргизского района Южного Урала и особенности связанных с ним кор выветривания. / И.И. Эдельштейн. – М., 1968. – 200с.
922968
  Лутц Б.Г. Петрология гранулитовой фации Анабарского массива. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: / Лутц Б.Г.; АН СССР. Сиб. отд. Объед. учен. совет по геол.-минералог., геофиз. и географ. наукам. – Новосибирск, 1962. – 20л.
922969
  Мальков Б.А. Петрология дайковой серии щелочных габброидов Северного Тимана : Автореф... канд. геол.-мин.наук: / Мальков Б.А.; Рост. гос. ун-т. Ин-т геологии. – Ростов -на-Дону, 1967. – 24л.
922970
  Шенгелиа Д.М. Петрология Дарьяльского массива : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Шенгелиа Д. М.; АН ГССР, Геол. ин-т. – Тбилиси, 1962. – 25л.
922971
  Коваленко Н.Г. Петрология железистых и вмещающих пород Конкской серии Конкско-Белозерской зоны. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: 04.00.08 / Коваленко Н.Г.; АН УССР. Ин-тут геохимии и физики минералов. – К., 1976. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
922972
  Маршинцев В.К. Петрология жильных образований кимберлитовой формации Якутии / В.К. Маршинцев, Ю.П. Барашков, В.В. Готовцев. – Якутск, 1989. – 140с.
922973
  Стрижкова А.А. Петрология и геохимия гипабиссальных гранитоидов Центрального Сихотэ-Алиня / А.А. Стрижкова. – М., 1980. – 124с.
922974
  Меликсетян Б.М. Петрология и геохимия интрузивных комплексов некоторых рудных районов Армянской ССР / Б.М. Меликсетян, Р.Л. Мелконян. – Ереван, 1976. – 284с.
922975
  Дубровский М.И. Петрология и металлогения Юовв-Оайвского гранитоидного комплекса. (Зап. часть Кольского п-ва) : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Дубровский М.И.; Воронежский гос. ун-т. АН СССР. Кольский филиал им. С.М.Кирова. – Апатиты, 1966. – 23л.
922976
  Керимов Г.И. Петрология и рудоносность Кедабекского рудного узла : Автореф... канд. геол.-мин.наук: / Керимов Г.И.; Акад. наук Азерб. ССР. Ин-т геологии им. акд. И.М.Губкина. – Баку, 1958. – 42л. – Бібліогр.:с.40-42
922977
  Тихоненкова Р.П. Петрология калиевых щелочных пород / Р.П. Тихоненкова. – Москва : Наука, 1971. – 220с.
922978
  Кицул В.И. Петрология карбонатных пород Ладожской формации : Автореф... канд. геолого-минерал.наук: / Кицул В.И.; АН СССР. Сиб. отд. Якутский филиал. – Якутск, 1961. – 23л.
922979
  Бобриевич А.П. Петрология кимберлиов Якутии. : Автореф... Канд.геол.-минерал.наук: / Бобриевич А.П.; Якут геол.упр.Амакинская экспедиция. – М, 1963. – 45л. – Бібліогр.:с.43-45
922980
  Францессон Е.В. Петрология кимберлитов / Е.В. Францессон. – Москва : Недра, 1968. – 200с.
922981
  Халфин С.Л. Петрология Когтахского габбро-монцонит-сиенитового комплекса. / С.Л. Халфин. – Новосибирск, 1965. – 92с.
922982
  Васько В.Н. Петрология комплекса докембрийских кристаллических пород в бассейне р. Ингула : Дис. ... канд. гелог.-минерал. наук / Васько В. Н. ; КГУ им. Т. Г. Шевченко. – Киев, 1954. – 373л. – Бібліогр. : л. 362-373
922983
  Хэтч Ф.Х. Петрология магматических пород / Ф.Х. Хэтч, А. Уэллс, М. Уэллс. – Москва : Мир, 1975. – 511с.
922984
  Шарков Е.В. Петрология магматических процессов / Е.В. Шарков. – М., 1983. – 200с.
922985
  Доморацкий И.А. Петрология матаморфических и магматических пород южной части Украинского кристаллического массива : Автореф... д-ра геол.-минерал.наук: 127 / Доморацкий И.А.; Новосибирский гос. ун-т. – Новосибирск, 1968. – 30л.
922986
  Швадус М.И. Петрология материнских гранитоидов. Фтор-редкометальных месторождений Западного Забайкалья / М.И. Швадус. – Новосибирск : Наука, 1980. – 69с.
922987
  Мирская Д.Д. Петрология метабазитов района Кейв. (Кольский полуостров) : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Мирская Д.Д.; Воронежский гос. ун-т АН СССР. Кольский филиал им. С.М.Кирова. – Апатиты, 1966. – 22л.
922988
  Мейсон Р. Петрология метаморфических пород / Р. Мейсон. – Москва : Мир, 1981. – 263 с.
922989
  Шаракшинов А.О. Петрология нефелиновых сиенитов Витимского плоскогорья / А.О. Шаракшинов. – Новосибирск, 1975. – 155с.
922990
  Ермолов П.В. Петрология пересыщенных кремнезёмом агпаитовых щелочных пород / П.В. Ермолов, А.Г. Владимиров, Н.И. Тихомирова. – Новосибрск : Наука, 1988. – 86 с.
922991
  Цуканов В.А. Петрология раннедокембрийских гранитоидов / В.А. Цуканов. – Киев : Наукова думка, 1977. – 163с.
922992
  Шарков Е.В. Петрология расслоенных интрузий / Е.В. Шарков. – Ленинград : Наука, 1980. – 183с.
922993
  Свириденко Л.П. Петрология Салминского массива гранитов рапакиви : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Свириденко Л. П.; ЛГУ. – Петрозаводск, 1965. – 20л.
922994
  Щербаков И.Б. Петрология средней части Украинского щита : Автореф... Доктора геол-минерал.наук: 04.00.08 / Щербаков И.Б.; АН УССР.Ин-т геохимии и физики минералов. – Киев, 1974. – 52л. – Бібліогр.:с.50-52
922995
  Маракушев А.А. Петрология таежного железорудного месторождения в архее Алданской плиты : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Маракушев А.А.; АН СССР. Ин-т геологии, рудных месторождений, петрографии, минералогии и геохимии. – Москва, 1957. – 19л.
922996
  Щербаков И.Б. Петрология Украинского щита : Монография / И.Б. Щербаков; НАНУ; Ин-т геохимии, минералогии и рудообразования. – Львов : ЗУКЦ, 2005. – 366 с. – ISBN 966-8445-15-5
922997
  Шемякин В.М. Петрология чарнокитоидов раннего докембрия / В.М. Шемякин. – Ленинград : Наука, 1988. – 230с.
922998
  Федосеев Г.С. Петрология Шиндинского гранитоидного плутона / Г.С. Федосеев. – М, 1969. – 92с.
922999
  Цуканов В.А. Петрология, диафторез и особеннсти металлогении Обиточненского комплекса диотритов и тоналитов (Западное Приазовье) : Автореф. дис. ... канд. геол.-минер. наук : 127 / Цуканов В. А. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1969. – 21 с.
923000
  Пожарицкая Л.К. Петрология, минералогия и геохимия карбонатитов Восточной Сибири / Л.К. Пожарицкая, В.С. Самойлов. – Москва : Наука, 1972. – 267с.
<< На початок(–10)921922923924925926927928929930(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,