Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)921922923924925926927928929930(+10)В кінець >>
922001
  Приходько Н.В. "Обгрунтування ресурсозберігаючих параметрів водокористування на рисових зрошувальних системах при змінних кліматичних умовах (на прикладі Придунайських РЗС Одеської області)" : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 06.01.02 / Приходько Наталія Володимирівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т вод. проблем і меліорації. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
922002
  Дядченко Л. "обд-ж-ілене літо вмістилось у ночі купала..."; "бачу сни і себе рибкою у воді - двічі..." : поезії // Сві-й-танок : студентський літературно-мистецький та науковий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філологія. – Київ, 2014. – Вип. 9. – С. 152-155
922003
  Эзеринь Я.А. "Обед под музыку" и другие новеллы. / Я.А. Эзеринь. – Рига, 1957. – 343с.
922004
  Полетика Н.П. "Обезьяний" процесс в Америке / Н.П. Полетика. – М.-Л, 1926. – 102с.
922005
  Гальчинський Анатолій "Обережно!" - Росія // Українознавство : науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2003. – № 2/3 (7/8). – С. 171-174
922006
  Навроцький О. "Обережно, персональні дані !" // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОНУ ; НПУ ім. Драгоманова ; Ін-т політології. – Київ, 2011. – № 11 (113). – С. 109-111
922007
  Панченко В. "Обережно: белетризм!" // Українська літературна критика XX століття : антологія : у 2 т. / [НАН України, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка] ; наук. ред. Віталій Дончик. – Київ : Наукова думка, 2016. – Т. 2 : Літературні дискуcії другої половини XX століття, [кн.1] / [упоряд. та авт. прим. і комент.: Т.П. Головань, Н.О. Єржиківська ; відп. ред.: Т.П. Головань]. – С. 435-438. – ISBN 978-966-00-1462-6


  Літературна критика.
922008
  Кожем"яка О. "Обери своє майбутнє!" : (Позакласний захід для учнів та їх батьків з виборчого права // Історія в школі : Науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2006. – № 3. – С.1-10
922009
  Герасимова Ю.Н. "Обеспечить... судьбу Кавказа и разрушить надежды турок" // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 8 (604). – С. 7-11. – ISSN 0321-0626
922010
  Зиедонис И. ...обе двери открыты : стихи и поэмы / И. Зиедонис. – Москва : Советский писатель, 1990. – 254 с.
922011
  Кушнір Н.Б. Обгрунтуваання місця та ролі природо ресурсного менеджменту в забезпеченні сталого економічного зростання / Н.Б. Кушнір, А.Й. Жемба // Розвиток екологічної економіки й освіти в Україні і в світі : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 25 листоп. 2011 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т., Укр.-нім. каф. екол. менеджменту та підприємництва ; [ред. рада: В.Д. Базилевич та ін.]. – Київ : Обрії, 2011. – С. 101-104
922012
  Щербина М. Обгрунтував подружжя, - як вічний феномен // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 2-9 березня (№ 9/10). – С. 8


  75 років з дня народження українського вченого і педагога, професора, заслуженого працівника освіти України Віктора Григоровича Постового.
922013
  Абдулоєва О. Обгрунтування "чорного списку" загрозливих для біорізноманіття інвазійних видів рослин України / О. Абдулоєва, Н. Карпенко, О. Сенчило // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 108-110. – (Біологія ; вип. 52/53). – ISSN 1728-3817


  Проведено аналіз адвентивної фракції флори України. Наведено список чужинних видів з високою інвазійною спроможністю і загрозливих для збереження біорізноманіття України ("чорний список"). An analyze of alien part of Ukrainian flora was made. The list ...
922014
  Бичко А.В. Обгрунтування активної ролі ліпідного матриксу в структурі та функціях мембран клітини / А.В. Бичко, В.К. Рибальченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 37-40. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 7)


  У межах фазово-мозаїчної моделі структурної організації клітинних мембран обговорюється активна роль ліпідного матриксу у їх функціонуванні. Запропонований механізм передачі ліпідами інформації про взаємні конформаційні перебудови білкових мембранних ...
922015
  Котєнєва Ю.М. Обгрунтування актуальності формування професійної кар"єри особистості у ВНЗ // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : збірник наукових праць / Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Старобільськ, 2017. – № 1 (306), лютий, ч. 3 : Педагогічні науки. – С. 85-92. – ISSN 2227-2844
922016
  Стефанишин Д.В. Обгрунтування базової діагностичної моделі для контролю й прогнозування фільтрації в тілі земляної греблі за даними регулярних спостережень / Д.В. Стефанишин, Д.В. Дем"янюк // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; голов. ред.: О.С. Волошкіна, О.М. Трофимчук. – Київ, 2017. – № 3/4 (24), липень - грудень 2017 р. – С. 138-147 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2411-4049
922017
  Рабінович П. Обгрунтування балансу інтересів (потреб) у судових рішеннях загального значення // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України ; голов. ред.: Святоцький О.Д. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 10. – С. 49-55. – ISSN 1026-9932
922018
  Фам Ван Лан Обгрунтування безпечних параметрів камуфлетного висаджування при відкритому способі руйнування гірничих порід та будівельних конструкцій : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.26.01 / Фам Ван Лан; Донецьк. нац. техн. ун-тет. – Донецьк, 2001. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв.
922019
  Храпко Олег Іванович Обгрунтування безпечних параметрів та ефективної технології відробки підкар"єрних ціликів у зоні впливу підземних гірничих виробок : Автореф... кандид. техн.наук: 05.15.03, 05.15.02 / Храпко Олег Іванович; Мін-во освіти України. Криворізький гірничорудний ін-тут. – Кривий Ріг, 1994. – 15л.
922020
  Бурдін В. Обгрунтування в науково-практичних коментарях до кримінальних кодексів кримінальної відповідальності за злочини, вчинені у стані сп"яніння // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 295-302. – (Серія юридична ; Вип. 41)
922021
  Пендяга Г. Обгрунтування в юридичній літературі відповідальності незалежно від вини за шкоду, завдану джерелом підвищеної небезпеки // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 22-25
922022
  Пендяга Г. Обгрунтування в юридичній літературі відповідальності незалежно від вини за шкоду, завдану джерелом підвищеної небезпеки // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 4. – С.22-24
922023
  Морщенок Т.С. Обґрунтування важливості формування стратегії управління персоналом для сучасного підприємства // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.216-221. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
922024
  Бодюк А.В. Обгрунтування вартісно-ресурсних понять геології урану // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2015. – С. 114-122. – Бібліогр.: 20 назв. – (Серія "Гірництво" ; вип. 28). – ISSN 2079-5688
922025
  Воловець Я. Обгрунтування вартості навчання у ВНЗ // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2003. – № 4. – С. 68-71 : табл., рис. – ISSN 0131-775Х
922026
  Скворцов І.Б. Обгрунтування вартості робочої сили з урахуванням її відтворення / І.Б. Скворцов, О.Я. Загорецька, В.А. Гришко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 5 (179). – С. 42-48. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто найсуттєвіші причини відсутності теоретичного обгрунтування величини заробітної плати. Визначено основні недоліки сучасних досліджень заробітної плати. Побудовано базові елементи теорії заробітної плати, виділення яких значною мірою ...
922027
  Сергієнко О. Обгрунтування вдосконалення механізму управління професійною діагностикою персоналу в аспекті залучення нових кадрів // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 45-51 : рис. – Бібліогр.: 16 назв
922028
  Ткачук Р.Ф. Обгрунтування верховенства римської кафедри у творі Іллі Мороховського "Рaregoria albo utulenie uszczypliwego lamentu mniemaney cerkwie swiеtey wschodniey zmyslonego Theophila Ortologa" // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 19, т. 5 (185). – С. 199-207


  У статті викладено міркування Іллі Мороховського, Мелетія Смотрицького щодо автентичності едикту "Donatio Constantini", розкрито зміст суперечки українських авторів у питанні верховенства Риму в християнстві. Досліджено історичні джерела, застосовані ...
922029
  Матвієнко Р.О. Обгрунтування вибору економічної стратегії територіальної соціально-економічної системи // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 4 (142). – С. 167-171. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1993-6788
922030
  Черваньов І.Г. Обгрунтування вибору індикативних об"єктів для ландшафтного моніторингу природоохоронної території та дослідження їх за даними дистанційного зондування й польового знімання / І.Г. Черваньов, О.В. Залюбовська, А.Ю. Овчаренко // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2019. – № 1 (105). – С. 15-23 : рис. – Бібліогр.: 30 назв. – ISSN 1561-4980
922031
  Гаврилюк О.В. Обгрунтування вибору інтеграційного вектора України в умовах глобальної нестабільності // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, А.В. Шегда [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 2 (29). – С. 22-30
922032
  Безнощенко М.В. Обгрунтування вибору коефіцієнта дисконтування при оцінці інвестиційних проектів / М.В. Безнощенко, Н.О. Куляниця // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 6 (85). – С. 13-15.
922033
  Грищенко Е.Ф. Обґрунтування вибору маркетингових інноваційних рішень на основі діагностики проблемних зон господарювання // Маркетинг і менеджмент інновацій : науковий журнал / Сумський держ. ун-т. – Суми, 2015. – № 2. – С. 21-35. – ISSN 2218-4511


  У статті подано узагальнений підхід до управління процесом розроблення, прийняття та реалізації маркетингових інноваційних рішень на промислових підприємствах. Узагальнено послідовність та здійснено характеристику етапів процесу розроблення, прийняття ...
922034
   Обгрунтування вибору матеріалів п"єзодатчиків для виконання завдання захисту території охороняємих об"єктів / М.М. Нікіфоров, І.В. Пампуха, В.В. Ільченко, О.Л. Кульський // Системи озброєння і військова техніка : щоквартальний науково-технічний журнал / М-во оборони України ; Харків. нац. ун-т повітряних сил ім. Івана Кожедуба ; голов. ред. Худов Г.В. ; редкол.: Бараннік В.В., Герасимов С.В., Городнов В.П. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 2 (62). – С. 83-92. – ISSN 1997-9568
922035
  Сальнікова О.Ф. Обгрунтування вибору методів прогнозування для ефективної організації технопарку // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 28. – С. 179-184


  У статті досліджуються основні способи прогнозування: анкетування, екстраполяція, моделювання з метою визначення пайоптимальнішого методу для ефективної організації технопарку оборонно-промислового спрямування. В статье исследуются основные способы ...
922036
  Песеря Павло Іванович Обгрунтування вибору методу заміни плит покриття при реконструкції одноповерхових промбудівель : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.23.08 / Песеря Павло Іванович ; Придніпровська державна академія будівництва та архітектури. – Дніпропетровськ, 1994. – 22 с.
922037
  Герасимов Б.М. Обгрунтування вибору моделі надання знань для систем підтримки прийняття рішень органів управління військами / Б.М. Герасимов, І.Ю. Субач, Є.В. Нікіфоров // Збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ : ВІКНУ
922038
  Герасимов Б.М. Обґрунтування вибору моделі надання знань для систем підтримки прийняття рішень органів управління військами / Б.М. Герасимов, І.Ю. Субач, Є.В. Нікіфоров // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2005. – Вип. № 1. – С. 36-40


  В роботі описано методику багатокритеріального вибору моделі надання знань в процесі проектування систем підтримки прийняття рішень на основі логіко-лінгвістичного підходу. Акцент зроблено на виборі часткових показників, що враховують специфіку ...
922039
  Волошин М.І. Обгрунтування вибору модельних птахопідприємств для екологічних досліджень / М.І. Волошин, О.В. Тертична, Л.І. Свалявчук // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2017. – № 3. – С. 116-122 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2077-4893
922040
  Немашкало К.Р. Обгрунтування вибору напрямів інвестування розвитку соціального капіталу // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2014. – № 6 (49), грудень. – С. 137-142. – ISSN 2218-1199
922041
  Стадницький Ю.І. Обгрунтування вибору оптимального варіанта технології: нове бачення проблеми // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 9. – С. 40-46
922042
  Люта Н.Г. Обгрунтування вибору полігонів для спостережень за геохімічним станом ландшафтів України / Н.Г. Люта, В.В. Поліновська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 51-55. – (Геологія ; Вип. 29/30). – ISSN 1728-3817


  Сформульовано загальні вимоги вибору територій для спорудження полігонів для спостережень за геохімічним станом ландшафтів. На основі аналізу природних і техногенних умов та чинників запропоновано просторове розміщення таких полігонів. Наведено ...
922043
  Отченаш Н.Д. Обгрунтування вибору регіональної кліматичної моделі для аналізу кліматичних змін та водних ресурсів в межах водозбору Куяльницького лиману // Вісник Одеського державного екологічного університету : науковий журнал / Одеський, державний екологічний університет. – Одеса, 2015. – Вип. 19. – С. 120-125 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2311-0899
922044
  Сосса Р.І. Обгрунтування вибору рівнопроміжної конічної проекції для середньо- і дрібномасштабного картографування України / Р.І. Сосса, П.П. Король, В.У. Волошин // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2014. – № 4 (91). – С. 7-13 : табл., мал. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2311-9780
922045
  Писарева І.В. Обґрунтування вибору стратегії розвитку туристичних ресурсів у регіоні // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 9 : Напрями активізації експортної діяльності України. – С. 135-139. – ISSN 2222-4459
922046
   Обгрунтування вибору технологій та принципів набудови програмного забеспечення при реалізації проекту "система машиного перекладу" / В.В. Балабін, С.В. Лєнков, І.В. Замарусєва, І.В. Пампуха, Л.О. Литвиненко, О.Ю. Ніколаєвський // Наукові праці / Донецький, національний технічний університет. – Донецьк, 2009. – С. 259-269. – (Серія: Педагогіка, психологія і соціологія ; Вип. 5 (155), ч. 1)


  У статті розглядаються педагогічні умови організації методичної работи в сучасному коледжі як складової удосконалення навчально-виховного процесу, досліджуються підходи до розуміння даної проблеми в роботах провідних науковців, зазначаються напрямки ...
922047
   Обгрунтування вибору технологій та принципів побудови програмного забезпечення при реалізації проекту "Система машинного перекладу" / І.В. Замаруєва, А.В. Джирма, П.В. Скляр, Е.М. Насіров, Г.А. Кошулько // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 24. – С. 105-113


  У статті розглянуто існуючі підходи до автоматизації перекладу, сформульовано функціональні та технічні вимоги до програмного забезпечення, що використовується для побудови запропонованої моделі перекладу текстів. А також вказані переваги обраних для ...
922048
   Обгрунтування вибору технологій та принципів побудови програмного забезпечення при реалізації проекту "Система машиного перекладу" / В.В. Балабін, С.В. Лєнков, І.В. Замаруєва, І.В. Пампуха, Л.О. Литвиненко, О.Ю. Ніколаєвська // Наукові праці / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2009


  У статті розглянуто існуючі підходи до автоматизації перекладу, сформульовано функціональні та технічні вимоги до програмного забезпечення, що використовується для побудови запропонованої моделі перекладу текстів.
922049
  Примак В. Обгрунтування виключення вини зі складу умов цивільно-правової відповідальності суб"єктів публічного права // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2007. – № 6. – С. 67-72.
922050
  Фокін Андрій Володимирович Обгрунтування використання атрактивних та механічних пасток в системі етномологічного моніторингу на посівах цукрових буряків : Автореф... канд. біол.наук: 03.00.09 / Фокін Андрій Володимирович; Нац. аграрн. ун-тет. – К., 1997. – 24л.
922051
  Криничко В.В. Обгрунтування використання сенсорної депривації в реабілітації хворих з нейрогеним порушенням слиновиділення : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.33 / Криничко Валерія Василівна ; М-во охорони здоров"я України, Харків. мед. акад. післядиплом. освіти. – Харків, 2020. – 25 с. – Бібліогр.: 11 назв
922052
  Чеботарський В.А. Обгрунтування використання терміну "ландшафтний осередок" у ландшафтознавчих дослідженнях // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 2 (74). – С. 15-21. – ISSN 0868-6939


  У статті розглянуті етимологічні аспекти поняття "осередок" та обґрунтовано термін "ландшафтний осередок". Запропонована модель організації розвитку осередків та осередкових процесів. На прикладі території Середнього Побужжя охарактеризовано ...
922053
  Сальнікова С.А. Обгрунтування вимірювання показників релігійності у кількісних соціологічних дослідженнях : дис. ... канд. соціолог. наук : 22.00.02 / Сальнікова С.А. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 260 л. + Додаток : л. 208-260. – Бібліогр. : л. 194-207
922054
  Сальнікова С.А. Обгрунтування вимірювання показників релігійності у кількісних соціологічних дослідженнях : автореф. дис. ... канд. соціол. наук : 22.00.02 / Сальнікова С.А. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 16 с. – Бібліогр.: 11 назв
922055
  Ковтуненко О.П. Обгрунтування вимог до ефективності забезпечення угрупувань військ елементами комплектів ЗІП до об"єктів озброєння та військової техніки / О.П. Ковтуненко, О.В. Зубарев, О.А. Оністрат // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 26. – С. 25-27
922056
  Бахарєв В.С. Обгрунтування вимог до організації та проведення режимних, оперативних та епізодичних спостережень за якістю атмосферного повітря із застосуванням пересувних екологічних лабораторій / В.С. Бахарєв, А.В. Маренич // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2017. – Вип. 1 (102). – С. 88-97 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1995-0519
922057
  Старовойтенко О.А. Обгрунтування включення туристської галузі до класифікатору видів економічної діяльності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 37-40. – (Економіка ; Вип. 50)


  Проаналізовано основні проблемні питання, які мають першочергове значення для розв"язання проблеми включення туризму у структуру КВЕД.
922058
  Попівняк Р. Обгрунтування впливу чинників на відтворення, формування та використання трудових ресурсів у сільському господарсті / Р. Попівняк, О. Кіц // Аграрна економіка : науковий журнал / Львів. нац. аграр. ун-т. – Львів, 2013. – Т. 6, № 1/2. – С. 114-119 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв.
922059
  Прокопов Д.Є. Обгрунтування генези хиби у філософії К.А. Гельвеція // Вісник Житомирського державного технологічного університету : Науковий журнал / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2006. – С. 151-165. – (Філософські науки ; Вип. 1). – ISSN 1728-4260
922060
  Бодюк А.В. Обгрунтування геолого-виробничої класифікації корисних копалин та їх родовищ // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2015. – С. 50-60. – (Серія "Гірництво" ; вип. 27). – ISSN 2079-5688
922061
  Сніцар М.О. Обгрунтування геомеханічної стійкості масиву набухаючих грунтів в гідротермальних умовах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.09 / Сніцар Марина Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
922062
  Педченко С.В. Обгрунтування гідрогеомеханічних параметрів стійкості бар"єрних ціликів при затопленні вугільних шахт Донбасу : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.09 / Педченко Світлана Віталіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірничний ун-т". – Дніпропетровськ, 2012. – 18 с. – Бібліогр.: 13 назв
922063
  Ангеловський О.А. Обгрунтування гідродинамічних параметрів пристрою гідроімпульсного розпушування вугільних пластів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.05.06 / Ангеловський Олександр Анатолійович ; НАН України, Ін-т геотехн. механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
922064
  Шинкар О.І. Обґрунтування гіпотези природного рівня наукомісткості ВВП країни // Вісник Інституту економіки та прогнозування : науковий журнал / Інститут економіки та прогнозування НАН України. – Київ, 2017. – [2017 рік]. – С. 42-52
922065
  Кульчицький С. Обгрунтування Голодомору 1932–1933 рр. як геноциду у світлі концепцій Р.Конквеста й Р.Лемкіна // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій ; редкол.: Г.В. Боряк, В.Ф. Версьтюк, С.В. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (541), липень - серпень. – С. 98-127. – ISSN 0130-5247
922066
   Обгрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків : навчальний посібник / Клебанова Т.С. [та ін.] ; МОНУ ; Харк. нац. економічний ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2010. – 263 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 260-262. – ISBN 978-966-676-424-2
922067
  Клименко С.М. Обгрунтування господарських рішень та оцінка ризиків : Навч. посібник / С.М. Клименко, О.С. Дуброва; МОНУ; КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2005. – 252с. – ISBN 966-574-718-5
922068
   Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / Донець Л.І. [та ін.] ; за заг. ред. Донець Л.І. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 472 с. : табл. – Додатки: с. 454-462. – Бібліогр.: с. 463-471. – ISBN 978-611-01-0303-9
922069
  Сулим М.В. Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків : підручник для студентів ВНЗ / М. Сулим, О. Пенцак. – Львів : Новий Світ-2000, 2018. – 329, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 324-329. – ISBN 978-966-418-165-2
922070
  Юхно Н.В. Обґрунтування дидактичних умов формування інформаційно-цифрової компетентності студентів медичного коледжу // Наукові записки кафедри педагогіки : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Комунальний закл. "Харк. гуманіт.-пед. акад." Харк. обл. ради ; редкол.: Пасинок В.Г., Пономарьова Г.Ф., Степанець І.О. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 44. – C. 375-383. – ISSN 2074-8167
922071
  Гомілко Валерій Семенович Обгрунтування динамічних параметрів та режимів роботи електромеханічних систем млинів примусового подрібнення : Автореф... кандид. техн.наук: 05.09.03 / Гомілко Валерій Семенович; Мін-во освіти України. Нац. гірнича академія України. – Дніпропетровськ, 1999. – 19л.
922072
  Булатов М.О. Обгрунтування диференціального числення в "науці логіки" Гегеля // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1970. – Вип. 21
922073
  Танасійчук Ю. Обґрунтування діяльнісно-рефлексивного критерію готовності майбутнього вчителя фізичної культури до здійснення здоров"язбережувальної діяльності // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2020. – C. 367-379. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 2). – ISSN 2412-9208
922074
  Івасик Н. Обгрунтування добору засобів фізичної реабілітації для дітей, хворих на гостру пневмонію // Фізична активність, здоров"я і спорт : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Львів. держ. ун-т фізичної культури. – Львів, 2016. – № 1 (23). – С. 45-52 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2221-1217
922075
  Шпак В. Обгрунтування допуску фахівця у галузі права до фактичної участі у судовому процесі // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 8. – С. 84-88.
922076
  Коваленко В.В. Обґрунтування достатнього рівня золотовалютних резервів держави / В.В. Коваленко, М.С. Сілантьєв // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2007. – Вип. 21. – С. 163-172.
922077
  Нестерчук І.К. Обгрунтування доцільності виділення нанофацій для дослідження антропогенного впливу на структуру та екологію ландшафту // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т ; редкол.: Молочко А.М., Даценко Л.М., Бейдик О.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 15 , ч. 2 : За матеріалами конференції "Картографія та вища школа". – C. 169-180
922078
  Гриценко Л.Л. Обгрунтування доцільності використання реальних опціонів при управління інвестиційними проектами / Л.Л. Гриценко, А.А. Губар // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2010. – № 2. – С. 9-13
922079
  Меліхова Т.О. Обґрунтування доцільності витрат на впровадження системи економічної безпеки підприємства // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків), Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов. ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 1 : Реформування системи надання спрощень суб"єктам ЗЕД в Україні. – С. 161-170. – ISSN 2222-4459
922080
  Машков Л. Обгрунтування доцільності двохаспектного погляду на юридичну відповідальність для сучасної правової науки // Про українське право : часопис кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т ; редкол.: П. Андрушко, Г.Балюк, І. Безклубний [та ін.]. – Київ, 2010. – Число 5 : Правова відповідальність. – С. 72-82. – ISBN 978-966-306-020-4
922081
  Машков А. Обгрунтування доцільності двохаспектного погляду на юридичну відповідальність для сучасної правової науки // Тези доповідей Міжнародного науково-практичного круглого столу "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування" : 2 червня 2011 р., Київ, Україна / "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування", міжнар. наук.-практ. круглий стіл. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 2011. – С. 28-29
922082
   Обгрунтування доцільності застосування геоінформаційних систем у ландшафтно-екологічному моніторингу / В. Зацерковний, Л. Плічко, О. Приліпко, О. Ніколаєнко, Т. Мужанова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2020


  Для сучасних міст характерні такі негативні наслідки цивілізації, як ущільнення міської забудови, забруднення повітря, води, грунту, зростаючий рівень шуму і вібрацій, "теплові острови", вплив магнітних, електричних, іонізаційних полів тощо. Небувалими ...
922083
   Обґрунтування доцільності застосування левофлоксацину 750 мг внутрішньовенно для лікування тяжких негоспітальних пневмоній в умовах стаціонару (огляд літератури) / О.М. Нестеренко, Б.Б. Прокопенко, О.О. Нестеренко, Т.І. Воробйова // Медицина невідкладних станів : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України" ; Харків. мед. акад. післядиплом. освіти ; Харків. міська клінічна лікарня швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2019. – № 2 (97). – С. 27-36. – ISSN 2224-0586
922084
  Геєць І.О. Обгрунтування доцільності овердрафтового кредитування підприємств банківськими установами // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 1. – С. 40-41 : табл. – Бібліогр.: 8 назв
922085
  Будаєва О. Обгрунтування доцільності підвищення маркетингових витрат підприємства за критерієм операційного прибутку // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2003. – № 11. – С. 34-39 : рис. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 0131-775Х
922086
  Ревенко А. Обгрунтування доцільності повної ратифікації Україною 160-ї Конвенції Міжнародної організації праці 1985 року "Про статистику праці" // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 36-38
922087
  Остапенко Павло Обгрунтування доцільності створення ландшафтного заказника "Географічний центр Полтавщини" // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Мін. осв. і науки Укр. – Київ, 2010. – Вип. 2 (59) : Присвячується 90-річчю Олександра Мефодійовича Маринича. – С. 172-180 : Карта. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 0868-6939
922088
  Деділова Т.В. Обгрунтування доцільності стратегічної спрямованості держави на інноваційний вектор розвитку / Т.В. Деділова, О.М. Шершенюк // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2015. – № 3 (10), т. 2. – С. 9-16. – ISSN 2226-8820
922089
  Мосейчук Ю.Ю. Обгрунтування доцільності та практичні механізми впровадження організаційно-педагогічних умов у процесі формування культури здоров"я // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – С. 332-336. – Бібліогр.: 7 назв. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (42), ч. 1, ч. 2). – ISSN 2524-0609
922090
  Сербінова Л.А. Обгрунтування доцільності утилізації та переробки медичних відходів спалюванням на базі лікувально - профілактичних закладів / Л.А. Сербінова, Х.І. Фесан, О.С. Тимощук // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2017. – Вип. 5 (106). – С. 136-142 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1995-0519
922091
  Скопенко Н. Обгрунтування доцільності формування та розвитку інтегрованих об"єднань в АПК України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 44-47. – (Економіка ; Вип. 123). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто передумови розвитку інтеграційних процесів в агропромисловому секторі України. Обгрунтовано доцільність формування та функціонування інтегрованих структур в АПК. Рассмотрено предпосылки развития интеграционных процессов в агропромышленном ...
922092
  Марцафей А.С. Обгрунтування ДС-алгоритмiв при моделюваннi iзотермiчних потокiв нестислої рiдини // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – № 3 (117). – С. 66-75. – (Серія "Прикладна математика". Серія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912


  Побудовано ефективний обчислювальний ДС-алгоритм для початково крайової задачi для системи рiвнянь Нав"є-Стокса. Встановлено його консервативнiсь. За допомогою методу першого диференцiального наближення дослiджено дисперсiйнiсть та дисипативнiсть ...
922093
  Мірошніченко О.В. Обгрунтування еквівалентної аналітичної моделі пеленгатора широкосмугових активних шумових перешкод при використанні алгоритму прийому з багаточастотним гетеродинуванням // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 39. – С. 78-80


  У статті проводиться аналіз ефективності багатоканального базово-кореляційного пеленгатора при широкосмугових активних шумових перешкодах, аналітичне пророблення проходження коливань перешкоди через широкосмуговий приймач до кореляторів з метою ...
922094
  Шмиголь Ю.В. Обгрунтування екобезпечного ведення сільськогосподарської діяльності з використанням методівматематичного моделювання (на прикладі Полтавської області) : Автореф. дис. ... канд. сільськогосподарських наук: 03.00.16 / Шмиголь Ю.В.; Ін-т агроекології Української академії наук. – Київ, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 27 назв
922095
  Хоренжая І.В. Обгрунтування екологічно безпечного водовідведення з території населених пунктів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Хоренжая Ірина Віталіївна ; М-во екології та природ. ресурсів України, Держ. еколог. акад. післядиплом. освіти та управління. – Київ, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
922096
  Федоренко Н.В. Обгрунтування екологічно безпечного застосування пестицидів при вирощуванні рису в Україні. : Автореф... канд. с.-г.наук: 03.00.16 / Федоренко Н.В.; Нац. аграр. ун-т. – К., 1999. – 16л.
922097
  Калько А. Обгрунтування економіко-географічних параметрів регулювання іноземних інвестицій в мінерально-сировинний сектор економіки в країнах, що розвиваються // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 46-48. – (Географія ; Вип. 58). – ISSN 1728-3817


  В статті обгрунтовані економічні, географічні та гірничі параметри регулювання іноземних інвестицій в мінерально-сировинний сектор економіки в країнах, що розвиваються. In the articles grounded economic, geographical and mountain parameters of ...
922098
  Ізмайлова К. Обгрунтування економічних рішень щодо підвищення ефективності проектів на передінвестиційній стадії : на допомогу викладачам ВНЗ // Економіка України : науковий журнал / М-во економіки України ; М-во фінансів України та НАН України. – Київ, 2011. – № 10 (599). – С. 79-87 : Табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0131-775Х
922099
  Максимова І.І. Обгрунтування економічно-ефективних параметрів видобутку забалансових запасів залізних руд на вітчизняних гірничодобувних підприємствах // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 6, березень. – С. 80-83 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2306-6814
922100
  Зайцев Д.Б. Обгрунтування економічної моделі у сфері відновлювальних та нетрадиційних джерел енергії // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2017. – С. 338-350. – (Економічні науки ; вип. 4 (80)). – ISSN 2306-5478
922101
  Качарова В.М. Обгрунтування емпіричного дослідження специфічної аналізаторної чутливості // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2019. – Вип. № 1 (39). – С. 23-28
922102
  Таргоній М.М. Обгрунтування енергоефективного управління водоподачею на зрошувальних системах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 06.01.02 / Таргоній Микола Миколайович ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т водних проблем і меліорації. – Київ, 2020. – 21 с. з обкл. – Бібліогр.: 15 назв
922103
   Обгрунтування енергоефективної системи світлодіодного опромінення тепличних рослин / Л.С. Червінський, Т.С. Книжка, О.І. Романенко, Я.М. Луцак // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – Вип. 261. – С. 128-134 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – (Серія "Техніка та енергетика АПК"). – ISSN 2222-8594
922104
  Захарій Н. Обгрунтування етапу використання надр Західного Донбасу за ресурсними та геолого-екологічними показниками / Н. Захарій, М. Курило // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 47-50. – (Геологія ; Вип. 54). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються проблеми процесів виснаження надр на прикладі регіону Західного Донбасу. Співставляються еколого-геологічні та геолого-економічні показники інтенсивної експлуатації родовищ корисних копалин. Визначено, що досліджуваний регіон знаходиться ...
922105
  Лях В. Обгрунтування етики "інтегрального гуманізму" в філософії життя" та в екзистенціалізмі Ж.-П. Сартра // Філософські діалоги : збіринк наукових праць / НАН України, Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди ; упоряд.: В.А. Малахов, Г.П. Ковадло ; ред. рада: М.В. Попович, Є.К. Бистрицький, В.Й. Омельянчик [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 7 : Толерантність та діалог в сучасному світі. – С. 190-202. – ISBN 978-966-02-6741-1
922106
  Казола А.Д. Обгрунтування ефективних технологічних параметрів розробки глибоких горизонтів кар"єрів при освоєнні алмазоносних штокоподібних родовищ республіки Ангола (на прикладі кімберлітової трубки "Катока") : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.03 / Казола Аугушто Домінгуш ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Нац. гірн. ун-т". – Дніпропетровськ, 2014. – 19, [1] с. – Бібліогр.: 14 назв
922107
  Макаренко М.В. Обгрунтування ефективних управлінських рішень на рівні підприємства : менеджмент // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 12. – С. 181-187 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
922108
  Кустовська О.В. Обгрунтування ефективності використання капіталу за типами при землекористуванні та землевпорядкуванні / О.В. Кустовська, С.Л. Ключник // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – № 1/2. – С. 102-107. – ISSN 2306-1677
922109
  Шморгун Н.П. Обгрунтування ефективності використання методів вибору проектів при бюджетуванні капітальних інвестицій // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка,; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2003. – Вип. 3. – С. 185-189


  Стаття присвячена питанням аналізу вибору проектів капітальних інвестицій. Розглянуто сучасні кількісні методи, що використовуються при виборі проектів, їх основні особливості та правильність їх використання.
922110
  Князєва Т.В. Обгрунтування ефективності економічного механізму вирішення міжнародних проблем природокористування // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 2. – С. 36-40 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2222-0712
922111
  Григор"ян М.Б. Обгрунтування ефективності застосування стандартизованих методів визначення вогнезахисної здатності покриттів металевих конструкцій : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.02 / Григор"ян Микола Борисович ; Держ. служба України з надзвичайних ситуацій, Акад. пожеж. безпеки ім. Героїв Чорнобиля. – Черкаси, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
922112
  Железняк О.О. Обгрунтування ефективності функціональних рішень в управлінні підприємствами пасажирського автотранспорту економіко-математичними методами : економіко-математичне моделювання / О.О. Железняк, О.А. Рожок // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 9. – С. 188-198 : Табл., рис. – Бібліогр.:10 назв
922113
  Кузьмінов Є.В. Обгрунтування задачі галузевої диверсифікації кредитного портфеля банку // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 4 (71). – С. 130-133.
922114
  Любарець С.Ф. Обгрунтування запровадження індивідуальних навчально-дослідних завдань при вивченні розділу "Вади розвитку твердих тканин зубів" // Вісник проблем біології і медицини : український науково-практичний журнал / Укр. акад. наук ; Вищий держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Проніна О.М., Чайковський Ю.Б. [та ін.]. – Полтава, 2016. – Вип. 2, т. 3 (130). – C. 63-65. – ISSN 2077-4214
922115
  Метлушко О. Обгрунтування засад європейської інтеграції банківської системи України / О. Метлушко, Ю. Василькова // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамов В., Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М. [та ін.]. – Тернопіль, 2018. – Вип. 2 (55). – С. 136-144 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1818-5754
922116
  Ковальков П.А. Обгрунтування засобів вдосконалення діяльності газодимозахисників. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.26.02 / Ковальков П.А.; М-во освіти Укра. – Харків, 1997. – 23л.
922117
  Шевчук О.О. Обґрунтування застосування вуглецевих ентеросорбентів та препаратів гранулоцитарного колонієстимулюючого фактора для мінімізації побічних реакцій протипухлинних лікарських засобів : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.03.05 / Шевчук Оксана Олегівна ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т фармакології та токсикології НАМН України". – Київ, 2020. – 44 с. – Бібліогр.: 50 назв
922118
  Напльоков Ю Обгрунтування застосування інтерактивних технологій навчання у викладанні курсу "Офіцер багатонаціонального штабу" / Ю Напльоков, В. Школяренко // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Рахманов В.О., Горбачевський С.К. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (42). – С. 196-203. – ISSN 2617-1775
922119
  Сливка Г.І. Обгрунтування застосування методу Фур"є до задачі про коливання круглої мембрани з випадковими початковими умовами // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 31-37. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  В работі розглядається крайова задача математичної фізики про коливання круглої мембрани коли початкові умови є сумісно строго субгауссові випадкові поля. Обгрунтовано метод Фур"є для такої задачі. Досліджені випадкові ряди, які зображують розв"язок.
922120
  Сливка Г.І. Обгрунтування застосування методу Фур"є до задачі про коливання прямокутного паралелепіпеда з випадковими початковими умовами // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 66-73. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4)


  В роботі розглядається крайова задача математичної фізики про коливання прямокутного паралелепіпеда, коли початкові умови є сумісно SSub[нижній індекс фі]([Омега]) випадкові поля. Для такої задачі обґрунтовано застосування методу Фур"є.
922121
  Шкаруба Сергій Миколайович Обгрунтування захисту ячменю від шкідників в умовах Центрального Лісостепу України : Автореф... кандид. сільськогосп.наук: 03.00.09 / Шкаруба Сергій Миколайович; Нац. аграрн. ун-тет. – К., 1998. – 17л.
922122
  Золотарьова Ж.М. Обгрунтування заходів профілактики синдрому емоційного вигорання серед студентів-медиків // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2018. – № 3 (79). – С. 95-98. – ISSN 1681-2751
922123
  Ковалів О.І. Обгрунтування змін до Конституції України щодо грунтів як основного національного багатства
922124
  Ковалів О.І. Обгрунтування змін до Конституції України щодо грунтів як основного національного багатства
922125
  Ковалів О.І. Обгрунтування змін до Конституції України щодо грунтів як основного національного багатства
922126
  Ковалів О.І. Обгрунтування змін до Конституції України щодо грунтів як основного національного багатства // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2015. – № 1. – С. 47-52 : табл. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2077-4893
922127
  Ковалів О.І. Обгрунтування змін до Конституції України щодо грунтів як основного національного багатства // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2015. – № 1. – С. 47-53. – ISSN 2077-4893
922128
  Троян О.В. Обгрунтування зміни контролю на контролінг в системі управління промисловими підприємствами // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 11. – С. 66-69
922129
  Слюта А. Обгрунтування змісту виробничої практики в процесі підготовки студентів-екологів // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. 53-58. – (Серія: Педагогічні науки ; № 8 (285)). – ISSN 1729-360Х
922130
  Топузов О.М. Обгрунтування змісту предметних географічних компетенцій учнів основної школи / О.М. Топузов, Л.П. Вішнікіна // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2014. – № 6 (148). – С. 38-43. – Бібліогр.: 14 назв.
922131
  Рижкова Н. Обгрунтування змісту програми психопрофілактики синдрому емоційного вигоряння військовослужбовців інженерних військ Збройних Сил України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 33-38. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 1 (45)). – ISSN 1728-3817


  Обгрунтовано зміст авторської програми психопрофілактики синдрому емоційного вигоряння військовослужбовців інженерних військ ЗСУ. Зазначено, що вeличeзний oбcяг iнжeнeрниx рoбiт, прoведених нa вeликиx тeритoрiяx і у cтиcлi тeрмiни, доводить, щo уcпiшнe ...
922132
  Ігнатенко М.Г. Обгрунтування зон збуту калійної промисловості СРСР : торгівля. Обслуговування // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1974. – Вип. 16. – С. 83-91
922133
  Жарінова А.Г. Обгрунтування і вибір критеріїв ефективності системи управління інтелектуальними активами в Україні // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 12 (126). – С. 91-101 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
922134
  Товста Т.Л. Обгрунтування і вибір критерію оптимальності та економіко-математична модель задачі оптимального поєднання галузей харчової промисловості // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 6. – С. 62-63. – Бібліогр.: 2 назви
922135
  Доброскокін І.Г. Обгрунтування і розвиток ленінської ідеї про загальність відображення в працях Тодора Павлова // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1969. – Вип. 16/17
922136
  Свистун Р.М. Обгрунтування і розрахунок параметрів кріпильної системи виїмкових виробок з урахуванням асиметрії її навантаження : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.02 / Свистун Руслан Миколайович ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірн. ун-т". – Дніпропетровськ, 2014. – 18 с. – Бібліогр.: 12 назв
922137
  Ільїн Я.В. Обгрунтування і розробка неруйнуючого деформаційного методу оцінки морозостійкості асфальтобетону : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.23.05 / Ільїн Ярослав Вікторович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т буд-ва та архітектури. – Харків, 2020. – 21 с. – Бібліогр.: 11 назв
922138
  Стріха В.А. Обгрунтування і розробка пошарового валкування фрезерного торфу : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.15.03 / Стріха В.А.; Криворізький технічний ун-т. – Кривий Ріг, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 12 назв
922139
  Мельничук В. Обгрунтування інвестицій у вивчення й освоєння покладів міді на прикладі рудопрояву Жиричі (Волинь) / В. Мельничук, В. Приходько // Мінералогічний збірник : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – № 65, вип. 2. – С. 4-13. – ISSN 2078-6220
922140
  Швиданенко Г.О. Обгрунтування інвестиційних проектів у процесі трансформації форм власності : Навчальний посібник / Г.О. Швиданенко, О.В. Оголь, В.В. Заїкіна; МОУ, КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 1998. – 172с. – ISBN 966-574-150-0
922141
   Обгрунтування інноваційної моделі структурної перебудови економіки України / Б.А. Маліцький, Попович, , , Соловйов, , , Артемова, , , Єгоров, ; НАН України.Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва. – Київ, 2005. – 64с.
922142
  Лаптєва Г.Р. Обгрунтування інструментарію дослідження психологічних чинників духовної самореалізації майбутніх психологів // Збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції "Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства" : 11-12 листоп. / "Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Віваріо, 2016. – С. 74-76
922143
  Кузьмін О.Є. Обгрунтування інструментарію полікритеріальної діагностики діяльності машинобудівних підприємств в умовах економічної кризи / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2010. – Вип. 21. – С. 27-33


  Розкрито роль інструментарію у забезпеченні якісної діагностики діяльності підприємств. Уточнено сутність та структурні елементи діагностики машинобудівних підприємств в умовах економічної кризи.
922144
  Брікман Т.О. Обгрунтування інструментарію фінансового механізму державно-приватного партнерства // Часопис економічних реформ : науково-виробничий журнал / Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Луганськ, 2012. – № 4 (8). – С. 68-75. – ISSN 2221-8440
922145
  Гудзовата О.О. Обґрунтування інструментів державного регулювання детінізації грошово-кредитного сектора в системі фінансово-економічної безпеки держави / О.О. Гудзовата, Ю.О. Самура, А.М. Шехлович // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 10 : Політичні аспекти розвитку газової галузі України. – C. 285-290. – ISSN 2222-4459
922146
  Чміль Г.А. Обгрунтування інструментів дослідження маркетингової інноваційної активності компанії індустрії гостинності на ринку // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 8, серпень. – С. 62-65 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-6806
922147
  Вернудіна І.В. Обгрунтування категоріального статусу "творчої індивідуальності" в системі естетико-психологічного дискурсу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 28-31. – (Філософія. Політологія ; Вип. 104). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена розкриттю змісту поняття "творча індивідуальність" з точки зору естетики та психології. Шляхом структурованої системи аргументації доводяться переваги вживання у науковому дискурсі даної термінологічної дефініції. Статья посвящена ...
922148
  Додонов О. Обгрунтування категорії "сфера праці" : соціально-трудові відносини // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2011. – № 6. – С. 39-45 : Табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв
922149
  Валігура О.Р. Обгрунтування когнітивної моделі породження мовлення білінгва // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка : зб. наукових праць / Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. – Дрогобич, 2014. – С. 23-28. – (Серія "Філологічні науки". Мовознавство ; № 2). – ISSN 2312-6353
922150
  Підгородецька Л.В. Обгрунтування комплексної оцінки екологічного стану водойм на основі космічної інформації ДЗЗ і наземних спостережень на прикладі озера Світязь : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.07.12 / Підгородецька Людмила Володимирівна ; Держ. установа "Наук. центр аерокосмічних досліджень Землі Ін-ту геологічних наук НАН України". – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
922151
  Махоня В.І. Обгрунтування компонентів писемного мовлення // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2018. – С. 145-148. – (Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики ; вип. 30 (40)). – ISSN 2411-2135
922152
  Махоня В.І. Обґрунтування компонентів писемного мовлення // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2018. – С. 145-147. – (Серія 5 : Педагогічні науки: реалії та перспективи ; вип. 64). – ISSN 2311-5491
922153
  Колісник Б.І. Обгрунтування конкурентних стратегій лісогосподарських підприємств регіону на основі індексного методу / Б.І. Колісник, О.М. Шубалий // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 88-98 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв
922154
   Обгрунтування концептуальних та організаційно-правових засад розробки паспортів загроз національній безпеці України : навч.-метод. посібник / [Г.П. Ситник та ін. ; за заг. ред. Г.П. Ситника] ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Упр. орг. фундам. та приклад. дослідж., Каф. нац. безпеки. – Київ : НАДУ, 2012. – 51, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 47-50. – (Бібліотека слухача НАДУ ; Державне управління у сфері національної безпеки)
922155
  Ортіна Г.В. Обгрунтування концептуального підходу до формування та реалізації державної політики антикризового розвитку реального сектора економіки // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 11. – С. 29-32. – Бібліогр.: 6 назв
922156
  Захарченков С.П. Обгрунтування концепції дослідження сутності фінансів : теорія фінансів // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 9 (166). – С. 108-114. – Бібліогр.: 14 назв
922157
  Опаленко А.М. Обгрунтування концепції моделювання системи ризик-менеджменту виробничих підприиємств // Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту : науковий журнал / Східноєвропейський університет економіки і менеджменту. – Черкаси, 2014. – С. 186-192. – (Серія : Економіка і менеджмент ; № 2 (17)). – ISSN 2078-1628
922158
  Стичінська О.О. Обгрунтування концепції фінансового регулювання інвестиційної діяльності в економіці України в контексті оподаткування // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2013. – С. 211-217. – (Економіка та підприємництво ; № 2 (72)). – ISSN 1814-1161
922159
  Іксарова Н.О. Обгрунтування критеріїв взаємозв"язку розвитку сфери послуг та економічної безпеки держави // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 83, ч. 1. – С. 351-361
922160
  Перерва І.В. Обгрунтування критеріїв креативних індустрій // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 1 (516) : Стратегічні аспекти економіко-енергетичної політики України в контексті сталого розвитку. – С. 27-33. – ISSN 2222-4459
922161
  Трофимов В.В. Обгрунтування критеріїв сейсмічного прогнозу структури порушень вуглепородного масиву в умовах зближених пластів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.09 / Трофимов Віктор Валерійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірничий ун-т". – Дніпропетровськ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
922162
  Олексієнко Б.М. Обгрунтування критерію та виду показників ефективності математичних моделей підтримки прийняття рішень щодо організації оперативно-службової діяльності на ділянці відділу прикордонної служби / Б.М. Олексієнко, О.В. Боровик, О.І. Березенський // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 27. – С. 178-185
922163
  Євтушок О.В. Обгрунтування маркетингової стратегії розвитку аграрного підприємства ринкового типу / О.В. Євтушок, О.Л. Ліпова, В.В. Бахчиванжи // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Бутенко А.І., Вержбєнєць В., Гринчуцький В.І. [та ін.]. – Одеса, 2018. – Т. 10, вип. 1. – С. 54-63 : рис., табл. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2312-847X
922164
  Осипов В.В. Обгрунтування математичної моделі для оцінки та регулювання забруднення поверхневих вод України біогенними елементами // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 3 (46). – C. 112-121. – ISSN 2306-5680
922165
  Венгрин В.В. Обгрунтування медико-біологічних характеристик спортивних ігор / В.В. Венгрин, В.М. Шиманський // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 2 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 128-129
922166
  Шевченко О. Обґрунтування меж та часу експлуатації локальних родовищ мінеральних вод за рівноважними генетичними коефіцієнтами / О. Шевченко, Т. Заверталюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 51-54. – (Геологія ; Вип. 49). – ISSN 1728-3817


  (Рекомендовано членом редакційної колегії канд. геол.-мінералог. наук, доц. О.Є. Кошляковим) Запропоновано і теоретично обґрунтовано науково-методичний підхід щодо визначення меж та часу вичерпання запасів мінеральних вод локальних родовищ із дуже ...
922167
  Омельченко Л.М. Обгрунтування методики навчання майбутніх інженерів-теплоенергетиків експлуатації устаткування теплових електростанцій // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Українська інженерно-пед. акад. – Харків, 2013. – № 38/39. – С. 315-320. – ISSN 2074-8922
922168
  Гопченко Є.Д. Обгрунтування методики розрахунку характеристик максимального стоку водопіль і дощових паводків в басейні Хаджибейського лиману / Є.Д. Гопченко, Ж.Р. Шакірзанова, В.А. Овчарук // Український гідрометеорологічний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Одес. держ. еколог. ун-т. – Одеса, 2014. – № 14. – С. 155-162 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2311-0902


  В статті описані основні джерела надходження формальдегіду в атмосферне повітря великих міст. Розглянуто часову динаміку середньорічних концентрацій формальдегіду в атмосфері м. Києва, проаналізовано рівень забруднення повітря цією домішкою в різних ...
922169
  Григорян О.В. Обгрунтування методичних підходів до психофізіологічного відбору працівників промисловості на роботи з підвищеною небезпекою : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.02.01 / Григорян Олена Валеріківна ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2018. – 23 с. – Бібліогр.: 16 назв
922170
  Сава А.П. Обгрунтування методичного інструментарію оцінки розвитку сільських територій // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Губенко В.І. [та ін.]. – Хмельницький, 2017. – № 4 (37). – С. 26-34. – ISSN 2308-1988
922171
  Бугай В.З. Обґрунтування методичного підходу до аналізу ризиків підприємницької діяльності / В.З. Бугай, О.В. Мацюк // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2017. – C. 7-13. – (Економічні науки ; № 2 (34)). – ISSN 2414-0287
922172
  Холоденко В.С. Обгрунтування методичного підходу до визначення екологічно допустимих рівнів відбору води з річок // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2008. – Т. 15. – С. 34-42. – Бібліогр.: 26 назв
922173
  Звягінцева Г.В. Обгрунтування методів оцінки та прогнозування ризику впливів шкідливих речовин при забрудненні атмосфери промислових міст : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: Спец. 21.06.01 / Ганна Вікторівна Звягінцева; Донец. нац. ун-т. – Донецк, 2006. – 21с. – Бібліогр.: 13 назв
922174
  Дмитренко А.В. Обгрунтування методів оцінювання фінансових інвестицій у спільну діяльність зі створенням юридичної особи // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2015. – № 5 (54), жовтень. – C. 91-96. – ISSN 2218-1199
922175
  Томченко О.В. Обгрунтування методів системного аналізу стану водно-болотних угідь з використанням даних дистанційного зондування Землі і наземних спостережень (на прикладі верхів"я Київського водосховища) : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.07.12 / Томченко Ольга Володимирівна ; НАН України, Держ. установа "Наук. центр аерокосм. дослідж. землі Ін-ту геол. наук НАН України". – Київ, 2015. – 22 с. – Бібліогр.: 20 назв
922176
  Садєков А.А. Обгрунтування методів управління змінами на вітчизняних підприємствах в умовах фінансово-економічної нестабільності / А.А. Садєков, О.Ю. Гусєва // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2010. – Вип. 21. – С. 43-47


  Обгрунтовано підходи до вибору методів управління змінами на вітчизняних підприємствах в залежності від стратегічного потенціалу підприємств та способу впровадження змін.
922177
  Казієв С.Г. Обгрунтування методології лікування пацієнтів з венозною формою еректильної дисфункції : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.06 / Казієв Саід Ганійович ; М-во освіти і науки України ; Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
922178
  Лігоненко Л.О. Обгрунтування методології оцінювання економіко-технологічного потенціалу регіону на основі бенчмаркінгового підходу // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 7 (133). – С. 146-156. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1993-6788
922179
  Сучок С. Обгрунтування методом імовірнісних автоматів індивідуальних відсоткових ставок для поточних рахунків у національній валюті клієнтів комерційного банку // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2012. – № 11 (201). – С. 39-42 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв
922180
  Парасюк І.О. Обгрунтування методу Гальоркіна для індефінітно монотонних квазіперіодичних систем / І.О. Парасюк, І.А. Романченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 37-41. – (Математика. Механіка ; Вип. 7/8)


  Досліджено ступінь гладкості тороїдальної поверхні, породженої квазіперіодичним розв"язком індефінітно монотонної квазіперіодичної системи. Для такого розв"язку одержано оцінку швидкості збіжності його гальоркінських наближень.
922181
  Штайн Б.В. Обгрунтування методу і технічних засобів оцінювання показників якості теплозахисного одягу пожежника : автореф. дис ... канд. техн. наук : 21.06.02 / Штайн Богдан Володимирович ; М-во надзвичайних ситуацій України ; Львів. держ. ун-т безпеки життєдіяльності. – Львів, 2012. – 22 с. – Бібліогр.: 17 назв
922182
  Приходько С.Ю. Обгрунтування методу прогнозування викидонебезпеки вугільних пластів при їх розробці з з урахуванням впливу космогонічних факторів : Автореф. дис. ... канд. техн. наук:05.15.11 / Приходько С.Ю.; МО і НУ, Нац. гірн. ун-т. – Дніпропетровськ, 2002. – 16 с.
922183
  Риженко А.І. Обгрунтування методу сіток для параболічних варіаційних нерівностей другого порядку з обмеженням усередині області / А.І. Риженко, В.С. Саженюк, Д.І. Черній // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 245-249. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Використовуючи методи штрафу та сіток, побудовано різницеву схему для параболічних варіаційних нерівностей другого порядку в паралелепіпеді з обмеженням усередині області, яка має перший порядок точності в норміW1,0(2)(Qt) Ключові слова: варіаційна ...
922184
  Невмержинська О.В. Обгрунтування механізмів фінансування процесів злиття та поглинання // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2009. – № 657 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 278-284. – ISSN 0321-0499
922185
  Чечель А.О. Обгрунтування механізму екологізації соціально-економічного розвитку промислових вугільних територій // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 8. – С. 124-126 : рис. – Бібліогр.: 9 назв
922186
  Гриценко Л.Л. Обгрунтування моделей оптимізації цчасті держави у фінансуванні проектів в умовах інвестиційної взаємодії з бізнесом // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 2 (140). – С. 34-40. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто нові класифікаційні підходи до визначення видів фінансових методів у регулюванні економічного розвитку національного господарства будь-якої країни світу. Оптимізовано класифікацію фінансових методів управління національною ...
922187
  Ляшенко Г.А. Обгрунтування моделі впливу терапевтичного ультразвукового опромінювання на суглоб тварини / Г.А. Ляшенко, І.А. Черепньов, В.Л. Топчий // Інженерія природокористування : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Харк. нац. техн. ун-т с.-г. ім. П. Василенка ; редкол.: Мельник В.І., Лук"яненко В.М., Чигрина С.А. [та ін.]. – Харків, 2016. – № 2 (6). – С. 48-51 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2311-1828
922188
  Чебанов О.Ю. Обгрунтування моделі поверхневого стоку водозбору р. Сан-Францискіто // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2004. – № 1. – С. 74-84 : Рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1726-5428
922189
  Піддячий В.М. Обгрунтування моделі професійного саморозвитку майбутнього вчителя // Педагогічний процес: теорія і практика : збірник наукових праць : педагогіка, психологія / Київський ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2014. – Вип. 1. – С. 108-114. – ISSN 2078-1687
922190
  Ткач М. Обгрунтування моделі розвитку професійної творчості бакалаврів лісового і садово-паркового господарства // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 7 (162), липень. – С. 144-150. – ISSN 2308-4634


  "У статті аналізується поняття моделі та моделювання, розкривається алгоритм створення моделі розвитку професійної творчості бакалаврів лісового і садово-паркового господарства".
922191
  Головко Р.А. Обгрунтування моделі страхового кооперативу в системі ризик-менеджменту фермерських господарств // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 8, квітень. – С. 130-135 : рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2306-6792
922192
  Юдіна О.І. Обгрунтування моделі управління інноваціями як чинниками ресурсозбереження на підприємстві // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 8. – С. 43-47
922193
  Гивлюд А.М. Обгрунтування можливості використання природного цеоліту для очищення стічних вод молокозаводів / А.М. Гивлюд, В.В. Сабадаш, Я.М. Гумницький // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський, державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2015. – № 12. – С. 185-190 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2078-4643
922194
  Момонт Т.В. Обгрунтування можливості віднесення криптовалюти до складу активів підприємства // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : [збірник наукових статей] / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2019. – Вип. № 2 (40). – С. 26-30
922195
  Заруцька О.П. Обґрунтування можливості впровадження системи аналізу регульованого фондового ринку // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 2 (36). – С. 304-309. – ISSN 2222-0712
922196
  Селівон М. Обгрунтування можливості та доцільності детективної діяльності в Україні // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 12. – С. 170-177. – ISSN 1026-9932
922197
  Труш Ю.Л. Обгрунтування мотиваційного процесу для удосконалення управління якістю продукції // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 1 (152). – С. 148-152
922198
  Капустян О.А. Обґрунтування наближеного синтезу в розподiленiй задачi оптимального керування з цільовим функціоналом типу Немицького // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016


  Результати містять нову постановку задачі у загальній проблематиці пошуку ефективних методів керування складними нескінченновимірними системами. У роботі обґрунтовано наближене оптимальне керування у формі оберненого зв"язку (синтезу) для задачі ...
922199
  Грузєва Т.С. Обгрунтування навчального плану підготовки фахівців громадського здоров"я з позиції євроінтеграційних вимог та національного контексту / Т.С. Грузєва, Н.В. Гречишкіна, І.М. Пельо // Україна. Здоров"я нації : науково-практичний журнал / Держ. установа "Україн. ін-т стратегічних дослідж. М-ва охорони здоров"я України" ; Вищ. держ. навч. закл. України "Україн. мед. стоматологічна акад." ; Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т" ; голов. ред. Лехан В.М. – Київ, 2017. – № 3 (44). – С. 316-317. – ISSN 2077-6594
922200
  Боронь О. Обгрунтування назви шевченкової сепії 1846 p. з київським краєвидом // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. І. Набитович ; редкол.: Н. Бойко, М. Бартоліні, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3 (717). – С. 83-85. – ISSN 0236-1477
922201
  Коротунова О.В. Обгрунтування напрямів забезпечення конкурентоспроможності підприємства металургійної промисловості / О.В. Коротунова, Т.В. Пуліна, С.О. Ляховець // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 75-80 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 3 (78)). – ISSN 1814-1161
922202
  Сухоруков А.І. Обгрунтування напрямів залучення реальних інвестицій у промисловість України // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2014. – № 3 (32). – С. 61-72. – ISSN 2306-5664
922203
  Сердюк С О. Обгрунтування напрямів модернізації об"єктів теплової енергетики: проблеми попередньої оцінки та автоматизації розрахунків // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; НАН України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ, 2018. – № 4 (677). – С. 30-45 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2522-9303
922204
  Рзаєва Т.Г. Обгрунтування напрямів оцінки потенціалу відповідно до потреб економічного аналізу / Т.Г. Рзаєва, Г.І. Рзаєв, М. Грицаюк // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2017. – С. 107-113. – (Економічні науки ; № 2, т. 1). – ISSN 2226-9150
922205
  Іжболдіна О.О. Обгрунтування напрямів розвитку інноваційного потенціалу аграрного виробництва / О.О. Іжболдіна, В.В. Мареніченко, О.С. Павленко // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 22, листопад. – С. 34-40. – ISSN 2306-6814
922206
  Кочетков В.М. Обгрунтування напрямів розвитку іноземних банків у контексті забезпечення ефективного функціонування банківської системи України / В.М. Кочетков, М.М. Рихлюк // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. ін-т науково-техніч. і екон. інформації (УкрІНТЕІ) ; Міжнар. науково-навч. центр інформ. технологій та систем Нац. акад.наук України та М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 2 (68). – С. 29-33
922207
  Пєша І.В. Обгрунтування напрямів та завдань молодіжної роботи на рівні територіальної громади // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 19/20, жовтень. – С. 155-160. – ISSN 2306-6814
922208
  Запорожан Л. Обгрунтування напрямків реформування системи медичних послуг в Україні / Л. Запорожан, М. Феш, Я. Стукалова // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – Вип. 17. – С. 100-103
922209
   Обгрунтування наукових методів раціонального комплектування машинно-тракторних агрегатів у складі яких трактори з безступеневою коробкою переміни передач / О.Д. Калюжний, К.Г. Сировицький, С.М. Васюк, А.Р. Коваль // Інженерія природокористування : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Харк. нац. техн. ун-т с.-г. ім. П. Василенка. – Харків, 2016. – № 1 (5). – С. 113-117. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2311-1828
922210
  Гопченко Є.Д. Обгрунтування науково-методичної бази для визначення тривалості схилового припливу / Є.Д. Гопченко, Є.О. Гарькавенко // Вісник Одеського державного екологічного університету : науковий журнал / Одеський, державний екологічний університет. – Одеса, 2015. – Вип. 19. – С. 76-82 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2311-0899
922211
  Романчук Марина Євгенівна Обгрунтування науково-методичної бази для нормування характеристик максимального стоку весняного водопілля та її реалізація для річок причорноморської низовини : Автореф. дис. ... канд. географ. наук: 11.00.07 / Романчук М.Є.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
922212
  Ткаченко І.В. Обгрунтування науково-практичних підходів до управління системою маркетингу взаємовідносин суб"єктів фармацевтичної діяльності : автореф. дис. ... канд. фармацевт. наук : 15.00.01 / Ткаченко Ірина Валер"янівна ; М-во охорони здоров"я України, Нац. фармацевтичний ун-т. – Харків, 2019. – 24 с. – Бібліогр.: 23 назви
922213
  Гаврилюк Р. Обгрунтування наукою антропосоціокультурної природи податків і податкового права // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 10. – С. 209-219. – ISSN 1026-9932
922214
  Легкий С.В. Обґрунтування необхідності використання зовнішнього державного кредиту у сучасних концепціях державних фінансів // IX Міжнародна науково-практична конференція "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України" : зб. тез студ., асп. та молодих вчених / "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : [Логос], 2012. – С. 161-164
922215
  Назаренко А.В. Обгрунтування необхідності відміни податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів в Україні // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Право і держава сучасної України: проблеми розвитку та взаємодії" : (18-19 квіт. 2014 р.) / "Право і держава сучасної України: проблеми розвитку та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Запоріжжя : ЗНУ, 2014. – С. 192-195. – ISBN 978-966-7178-01-8
922216
  Матвєєва Н.М. Обгрунтування необхідності врахування фінансового ризику у складі тарифів на послуги ЖКГ // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 12. – С. 79-80. – Бібліогр.: 3 назв
922217
  Толюпа С.В. Обгрунтування необхідності застосування систем виявлення вторгнень / С.В. Толюпа, В.А. Дружинін, А. Сторіжко // V Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології та взаємодії" : 20-21 листоп. 2018 р. : матеріали доповідей / "Інформаційні технології та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 320-321
922218
  Пацурія Н. Обгрунтування необхідності зміни правової парадигми захисту прав споживачів фінансових послуг / Н. Пацурія, В. Рєзнікова // Право України : юридичний журнал / голов. ред. В. Рєзнікова ; ред. рада: Р. Стефанчук, І. Венедіктова, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5. – С. 235-257. – ISSN 1026-9932
922219
  Новіцький С.А. Обгрунтування необхідності переходу на експлуатацію за технічним станом озброєння та військової техніки ЗРВ ПС ЗСУ / С.А. Новіцький, ЛановенкоМ.Є, В.В. Шевченко // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – С. 84
922220
  Яцишина І.В. Обґрунтування необхідності переходу України до моделі інноваційно-соціального розвитку // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 3, лютий. – С. 6-10. – ISSN 2306-6814
922221
  Апарова О.В. Обгрунтування необхідності регулювання фінансового ринку // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 6, березень. – С. 8-13 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-6814
922222
  Пампуха І.В. Обгрунтування необхідності розробки власних інформаційних технологій для рішення завдань інформаційної та інформаційно-аналітичної діяльності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 38-39. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 23). – ISSN 1728-3817


  У статті проведено аналіз та обгрунтування необхідності розробки власних інформаційних технологій для рішення завдань інформаційної та інформаційно-аналітичної діяльності. Ключові слова: інформаційні технології, інформаційно-аналітична діяльність. In ...
922223
  Князь С.В. Обґрунтування необхідності створення трансферної системи промислових підприємств / С.В. Князь, В.В. Косовська // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 8 (170). – С. 16-23. – ISSN 1993-6788
922224
  Калашнік С.В. Обгрунтування необхідності створення холдингових структур машинобудівних підприємств = економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 8. – С. 69-72 : Рис. – Бібліогр.: 6 назв
922225
  Рожко О.Д. Обгрунтування необхідності та основні напрями проведення бюджетної реформи в Україні // Менеджмент : збірник наукових праць / Міжгалузевий інститут управління. – Київ, 2009. – Вип. 12. – С. 210-222
922226
  Уколов О. Обгрунтування необхідності удосконалення звіту про " фінансові результати : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 2 (74). – С. 66-67 : Табл. – Бібліогр.:10 назв
922227
  Кужель О.В. Обгрунтування необходімості формування в Україні сталої методології державного регулювання в умовах ринкових відносин // Вісник економічної науки України : Науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАНУ; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2005. – № 2. – С. 59-63. – Бібліогр.: на 6 пунктів. – ISSN 1729-7206
922228
  Андрєєва-Григорович Обгрунтування нижньої границі неогенової системи паратетиса та її кореляція за планктонними мікроорганізмами // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2004. – № 2. – С. 53-59 : рис. – Бібліогр.: 34 назв. – ISSN 0367-4290
922229
  Кабанець Н. Обгрунтування нормативної природи поняття суспільного договору методом трансцендентальної критики // Про українське право : збірник статей кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. теорії та історії держ. та права ; ред. І. Безклубий ; редкол.:М. Бедрій, І. Бойко, Н. Вангородська [та ін.]. – Київ, 2008. – Число 3. – С. 74-85.


  У статті приводиться обґрунтування нормативного понятті суспільного договору як різновиду публічно-правового зобов"язання щодс створення держави за особистим суб"єктивним правом на основ методу трансцендентальної критики. Дається визначенні ...
922230
  Кабанець Н.І. Обгрунтування нормативності суспільного договору (критичний підхід) // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 53. – С. 48-55. – ISSN 1563-3349


  Обгрунтовується нормативне поняття суспільного договору в якості публічно-правового зобов"язання про створення публічного права та введення гарантій особистих прав; пропонується визначення поняття і формулюються деякі фундаментальні виновки щодо ...
922231
  Жень Цян Сан Обгрунтування оздоровчої методики занять пауерліфтингом для студентів університетів з порушеннями опорно-рухового апарату // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – № 11. – С. 33-38 : рис. – Бібліогр.: 31 назв. – ISSN 1818-9172
922232
  Кононенко Володимир Вікторович Обгрунтування оптимальних темпів проведення робіт поглибленню стволів при реконструкції шахт : Автореф... кандид. техн.наук: 05.02.21 / Кононенко Володимир Вікторович; Криворізький техн. ун-тет. – Кривий Ріг, 1996. – 18л.
922233
  Виноградова О.В. Обгрунтування оптимального сценарію проведення реінжинірингу підприємств торгівлі // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : Науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2006. – № 2. – С. 37-45.
922234
  Перепадя О.В. Обгрунтування оптимізованої функціонально-організаційної моделі діяльності медичних сестер у закладах, що надають третинну медичну допомогу : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.02.03 / Перепадя Ольга Віталіївна ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2019. – 22 с. – Бібліогр.: 17 назв
922235
  Жилінська Л.О. Обгрунтування організаційно-економічного механізму діагностики діяльності підприємств // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 109-117. – (Економіка та підприємництво ; № 2 (65)). – ISSN 1814-1161
922236
  Британ Ю.А. Обгрунтування організаційно-педагогічних умов формування здоров"язбережувальної компетентності майбутніх інженерів-педагогів з країн середньої Азії у вищих навчальних закладах України // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко О.Е.,Лазарєв М.І., Брюханова Н.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 54/55. – С. 224-232. – ISSN 2074-8922


  "...У статті теоретично обгрунтовано організаціно-педагогічні умови, що сприяють забезпеченню ефективності процесу формування здоров"язбережувальної компетентності студентів, що приїхали з країн Середньої Азії здобувати вищу інженерно-педагогчну освіту ...
922237
  Ємчук Т.В. Обгрунтування основних методів оздоровлення та лікування в регіонах України // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2013. – Вип. 672/673 : Географія. – С. 84-88. – Бібліогр.: 7 назв. – (Географія). – ISSN 2311-9276
922238
  Костенко Д.М. Обгрунтування основних техніко-економічних характеристик енергетичних плантацій і виробництва твердого палива з біомаси енергетичних культур // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 11 (514) : Пандемія як загроза нового типу для економічної безпеки в умовах глобалізації. – С. 123-132. – ISSN 2222-4459
922239
  Труш Ю.Л. Обгрунтування основних шляхів підвищення управління якістю продукції // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 7/8 (110/111). – С. 91-94
922240
  Тегза Антоніна Мигалівна Обгрунтування оцінок точності і надійності моделювання гауссових стаціонарних випадкових процесів : Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук: 01.01.05 / Тегза А.М.; УНУ. – Київ, 2003. – 170с. + Додатки: л. 151 - 170. – Бібліогр.: л. 137 - 151
922241
  Тегза Антоніна Мигалівна Обгрунтування оцінок точності і надійності моделювання гауссових стаціонарних випадкових процесів : Автореф. дис. ... канд. фізико-математ. наук: 01.01.05 / Тегза А.М.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 16с. – Біблоігр.: 8 назв
922242
  Коровяка Євгеній Анатолійович Обгрунтування параматрів технологічних схем розробки тонкожильних золоторудних родовищ України : Автореф. дис. ... канд. техніч. наук: 05.15.02 / Коровяка Є.А.; Мін-во освіти і науки України; Націон. гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2004. – 18с. – Бібліогр.: 12 назв
922243
  Шиман Леонід Миколайович Обгрунтування параметрів безпеки робіт з утилізації ракетних двигунів твердого палива : Автореф... кандид. техн.наук: 05.26.01 / Шиман Леонід Миколайович; Мін-во освіти і науки України. Нац. гірн. акад. України. – Дніпропетровськ, 2000. – 19л.
922244
  Щурська К.О. Обгрунтування параметрів біотехнологічного процесу отримання водню : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 03.00.02 / Щурська Катерина Олександрівна ; Каб. міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – 24 с. – Бібліогр.: 30 назв
922245
  Мальцев Д.В. Обгрунтування параметрів буропідривних робіт при руйнуванні масиву урановмісних руд : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.02 / Мальцев Дмитро Валерійович ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. заклад "Нац. гірнич. ун-т". – Дніпропетровськ, 2013. – 18 с. – Бібліогр.: 16 назв
922246
  Корж Павло Петрович Обгрунтування параметрів бурошнекового виймання підроблених зближених дуже тонких і тонких пологих вугільних пластів : Автореф... кандид. техн.наук: 05.15.02 / Корж Павло Петрович; Мін-во освіти України. Нац. гірнича академ. України. – Дніпропетровськ, 1998. – 16л.
922247
  Кірічок О.Г. Обгрунтування параметрів в способах захисту осушувальніх каналів від деформацій в легких грунтах : Автореф... канд. техн.наук: 05.20.05 / Кірічок О.Г.; Українська держ. акад. водного господарства. – Рівне, 1997. – 22л.
922248
  Расцвєтаєв В.О. Обгрунтування параметрів взаємодії підвісних монорейкових доріг з кріпленням дільничних виробок для інтенсифікації підготовчих робіт : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.02 / Расцвєтаєв Валерій Олександрович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірничий ун-т". – Дніпропетровськ, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: 8 назв
922249
  Демченко Ю.І. Обгрунтування параметрів виїмкових полів вугільних пластів у складних гідрогеологічних умовах : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.15.02 / Демченко Ю.І.; МОНУ; Національний гірничий ун-т. – Дніпропетровськ, 2008. – 17с. – Бібліогр.: 9 назв
922250
  Брюханов П.О. Обгрунтування параметрів герметизації дегазаційних свердловин як фактора підвищення безпеки гірничих робіт : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.26.01 / Брюханов Павло Олександрович ; Нац. акад. наук України, Ін-т геотехн. механіки ім. М. С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
922251
  Московський О.В. Обгрунтування параметрів гідродинамічного способу дегазації і зниження газодинамічної активності крутих вугільних пластів у верхній частині лав : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.02 / Московський Олег Вікторович ; НАН України, Ін-т фізики гірн. процесів. – Дніпропетровськ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
922252
  Золотін В.Г. Обгрунтування параметрів гідродинамічного способу запобігання газодинамічним явищам при проведенні підготовчих виробок змішаним вибоєм : автореф. ... дис. канд. техн. наук : 05.15.02 / Золотін В.Г. ; НАН України ; Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
922253
  Геммерлінг О.А. Обгрунтування параметрів гідроімпульсної установки для проведення нарізних робіт на пластах крутого падіння : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.05.06 / Геммерлінг О.А.; МОіНУ; Нац. гірничий ун-т. – Дніпропетровськ, 2007. – 19с. – Бібліогр.: 14 назв
922254
  Подвігіна О.О. Обгрунтування параметрів дренування геомеханічно порушених шахтних полів Центрального району Донбасу : Автореферат дис. ...канд.технічних наук: спец. 05.15.09-Геотехнічна і гірнича механіка / Подвігіна О.О.; М-во освіти і науки України ; Нац. гірничий ун-т. – Дніпропетровськ, 2008. – 18с. – Бібл.:6 назв
922255
  Смірнов О.П. Обгрунтування параметрів електророзрядного способу декольматації свердловин : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.09 / Смірнов О.П. ; НАНУ ; Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
922256
  Міхно С.В. Обгрунтування параметрів електросепарації ільменіту при збагаченні титаномагнетитових руд : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.08 / Міхно Сергій Вікторович ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Криворіз. нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
922257
  Хвощан О.В. Обгрунтування параметрів зарядного кола заглибних електророзрядних пристроїв / О.В. Хвощан, А.В. Тиндюк // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2015. – Вип. 3 (86). – С. 228-235 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2313-092X
922258
  Паращієнко І.М. Обгрунтування параметрів засобів зниження шуму в формувальних цехах підприємств з виробництва залізобетонних виробів // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 122. – С. 194-209 : рис., табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1607-4556
922259
  Толкунов І.О. Обгрунтування параметрів засобів іонізації повітря для нормалізації умов праці в приміщеннях спеціального призначення : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.26.01 / Толкунов Ігор Олександрович ; М-во освіти і науки, Держ. вищ. навч. заклад "Донец. нац. техн. ун-т". – Донецьк, 2014. – 21 с. – Бібліогр.: 18 назв
922260
  Воловик В.П. Обгрунтування параметрів землезберігаючих технологій при відкритій розробці розсипних родовищ титанових руд і бурштину : автореф. ... канд. техн. наук : 05.15.03 / Воловик В.П. ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 25 назв.
922261
  Гончаров Анатолій Дмитрович Обгрунтування параметрів зон захисту при заляганні вапняка в породах міжпластя крутих викидонебезпечних пластів : Автореф... кандид. техн.наук: 05.26.01 / Гончаров Анатолій Дмитрович; Мін-во освіти України. Донецький держ. техн. ун-тет. – Донецьк, 1999. – 16л.
922262
  Зуска А.В. Обгрунтування параметрів зсувних процесів природних схилів на основі кінематичної моделі : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.15.09 / Зуска А.В.; МОіНУ; Нац. гірничий ун-т. – Днепропетровск, 2007. – 19с. – Бібліогр.: 6 назв
922263
  Косарев Василь Васильович Обгрунтування параметрів і розробка вбудованого у прохідницькі комбайни обладнання для високопродуктивного буріння шпурів під анкерне кріплення : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.05.06 / Косарев В.В.; НАНУ. Ін-т геотехн. механіки ім.М.С.Полякова. – Дніпропетровськ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 15 назв
922264
  Шевченко В.Г. Обгрунтування параметрів і розробка інформаційної системи безпеки ведення підземних гірничих робіт з урахуванням геомеханічних факторів / В.Г. Шевченко, А.І. Слащов // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова ; голов. ред.: А.Ф. Булат ; редкол.: В.А. Баранов, К.А. Безручко, Б.О. Блюсс [та ін.]. – Дніпро, 2016. – Вип. 128. – С. 70-78 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1607-4556
922265
  Воронов П.С. Обгрунтування параметрів і створення комплексу протитеплового захисту гірничорятувальників з використанням стиснутого повітря : автореф. ... канд. техн. наук.: 05.26.01 / Воронов П. С.; Мін-во вугільної пром-сті України, Держ. Макіїв. н.-д. ін-т з бепеки робіт у гірн. пром-сті (МакНДІ). – Макіївка, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв.
922266
  Тимченко С.Є. Обгрунтування параметрів інтенсифікації процесів струминного закріплення порід при магнітній обробці цементних розчинів : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: Спец. 05.15.09 / С.Є.Тимченко; МОНУ; Нац. гірнича акад. України. – Дніпропетровськ, 2001. – 16 с. – Бібліогр.: 11 назв
922267
  Науменко В.Г. Обгрунтування параметрів інтенсифікації процесу зневоднення вугільних шламів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.08 / Науменко Вікторія Георгіївна ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. заклад Криворіз. нац. ун-т. – Кривий Ріг, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
922268
  Усатий В.Ю. Обгрунтування параметрів камер складної форми другої черги відпрацювання запасів систем розробки з твердіючим закладанням : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.02 / Усатий В.Ю. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищ. навч. заклад "Нац. гірничий ун-т". – Дніпропетровськ, 2011. – 17 с. – Бібліогр.: 14 назв
922269
  Саітгареєв Л.Н. Обгрунтування параметрів класифікації тонкодисперсних магнетитових кварцитів у нестаціонарному полі швидкості пульпи гідросепаратора : автореф. ... канд. техн. наук : 05.15.08 / Саітгареєв Л.Н. ; М-во освіти і науки України; Криворізький техн. ун-т. – Кривий Ріг, 2010. – 20 с. – Бібліог.: 5 назв.
922270
  Шепель Т.В. Обгрунтування параметрів ковшів землечерпакових снарядів для глибоководного видобутку органо-мінеральних осадів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.05.06 / Шепель Тарас Вілійович ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Нац. гірн. ун-т. – Дніпропетровськ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
922271
  Косолапов А.Ф. Обгрунтування параметрів комбінованого кріплення камер великого перерізу (на прикладі шахти "Сксагань" Кривбасу) : Автореф... канд. техн.наук: 05.15.11 / Косолапов А. Ф.; НАНУ, Ін-т геолог. механ. – Дніпропетровськ, 1997. – 16л.
922272
  Полька Т.О. Обгрунтування параметрів конструкції одягу для працівників металообробних цехів / Т.О. Полька, Х.О. Мазурак // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський, державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2015. – № 11. – С. 159-164 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2078-4643
922273
  Сокуренко В.А. Обгрунтування параметрів конструкційних елементів розосереджених зарядів для підвищення якості підготовки гірської маси в кар"єрах : автореф. ... канд. техн. наук : 05.15.09 / Сокуренко В.А. ; МОНУ; Кременчуцький держ. політехнічний ун-т ім. Михайла Остроградського. – Кременчук, 2009. – 21 с. – Бібліогр.: 8 назв
922274
   Обгрунтування параметрів контура наведення зенітних керованих ракет / О.П. Ковтуненко, В.Б. Горшколєпов, І.Р. Пархомей, Ю.К. Степаненко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 19. – С. 144-148


  Проаналізовані шляхи підвищення ефективності функціонування контуру наведення зенітних керованих ракет (ЗКР), розглянута методика обгрунтування його параметрів, проілюстровані прикладні аспекти розглянутої методики. Проанализированы пути повышения ...
922275
  Жомирук Р.В. Обгрунтування параметрів локалізації забруднення підземних вод у зоні відвалів фосфогіпсу : Автореф. дис. ...канд.техн. наук: Спец.21.06.01 / Руслан Валентинович Жомирук; МОНУ; Нац. горний ун-т. – Дніпропетровськ, 2006. – 19с. – Бібліогр.:13 назв
922276
  Негрій Сергій Григорович Обгрунтування параметрів механічного опору породам підошви виїмкових виробок при відпрацьовуванні лав зворотним ходом : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.15.02 / Негрій С.Г.; МН і ОУ, Донец. нац. техн. ун-т. – Донецьк, 2002. – 18 с.
922277
  Негрій С.Г. Обгрунтування параметрів механічного опору породам підошви виїмкових виробок при відпрацьовуванні лав зворотним ходом : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.15.02 / Негрій С.Г.; МОіНУ; Держ. вищ. навч. заклад "Донецікий національний технічний уніветситет". – Донецьк, 2007. – 22с. – Бібліогр.: 9 назв
922278
  Вівчаренко О.В. Обгрунтування параметрів підвищення стійкості виїмкових виробок із застосуванням податливої рамно-анкерної системи : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.02 / Вівчаренко Олександр Васильович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищ. навч. заклад "Нац. гірничий ун-т". – Дніпропетровськ, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: 11 назв
922279
  Слащов І.М. Обгрунтування параметрів підтримання підготовчих виробок в структурно-неоднорідних породах : автореф. ... канд. техн. наук: 05.15.02 / Слащов І. М.; НАН України, Ін-т геотехн. механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 22 назв.
922280
  Дунаєв Г А. Обгрунтування параметрів повторно застосованих штреків при бурошниковому вийманні вугільних пластів : Автореф. дис. ... канд. техн. наук:05.15.02 / Дунаєв А.Г.; МО і НУ нац. гірн. ун-тет. – Дніпропетровськ, 2002. – 16 с.
922281
  Матійчик Михайло Петрович Обгрунтування параметрів пристроїв і технології механізованого розселення трихограми : Автореф... канд. техн.наук: 05.20.01 / Матійчик Михайло Петрович; Ін-т механізації і електрифікації сільського господарства УААН. – Глеваха, 1994. – 18л.
922282
  Сергієнко Л.В. Обгрунтування параметрів прогнозу зон скупчення метану у пластах-супутниках в умовах тектонічної порушеності : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.09 / Сергієнко Ліана Валеріївна ; НАН України, Ін-т фізики гірничих процесів. – Дніпропетровськ, 2016. – 21 с. – Бібліогр.: 20 назв
922283
  Хессро Монтасер Хейрі Хуссейн Обгрунтування параметрів процесу вібросепарації гороху на деках з криволінійними робочими поверхнями : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.05.11 / Хессро Монтасер Хейрі Хуссейн ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра Василенка. – Харків, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
922284
  Никифорова Н.А. Обгрунтування параметрів процесу гідротранспортування мінеральної сировини з використанням гідродинамічно активних речовин : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.15.09 / Никифорова Н.А.; НАНУ; Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 11 назв
922285
  Головач Микола Аскольдович Обгрунтування параметрів процесу збезводнювання ільменітових концентратів у технологіях передзбагачення руди на кар"єрах : Автореф... кандид. техн.наук: 05.15.11 / Головач Микола Аскольдович; НАН України. Ін-тут геотехн. механіки. – Дніпропетровськ, 1998. – 15л.
922286
  Томілін В.Б. Обгрунтування параметрів процесу класифікації вугільних шламів у гідроциклонах з сифоним розвантаженням зливу : автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.15.08 / Томілін В.Б.; МОіНУ; Нац. гірничий ун-т. – Дніпропетровськ, 2007. – 18с. – Бібліогр.: 10 назв
922287
  Семенцов В.В. Обгрунтування параметрів процесу та розробка конструкції дозатора преміксів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.05.11 / Семенцов Віталій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра Василенка. – Харків, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
922288
  Шестопалов І.М. Обгрунтування параметрів рамно-анкерного кріплення для підтримання підготовчих виробок глибоких шахт : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.02 / Шестопалов Іван Миколайович ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т". – Донецьк, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 28 назв
922289
  Зенін В.О. Обгрунтування параметрів розгалужених магнітних систем для удосконалення процесу гідросепарації залізних руд : Автореф... канд. техн.наук: 05.15.11 / Зенін В.О.; НАН України. Ін-ту геотехн. механіки. – Дніпропетровськ, 1999. – 16л.
922290
  Помазан М.В. Обгрунтування параметрів свердловинних зарядів з кумулятивним ефектом для підвищення інтенсивності вибухового руйнування гірських порід : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.09 / Помазан Марина Володимирівна ; Кременч. нац. ун-т ім. М. Остроградського. – Кременчук, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
922291
  Стець С.Є. Обгрунтування параметрів свердловинної гідротехнології видобутку цеоліт-смектитових туфів : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.15.02 / Стець С.Є.; МОіНУ; Нац. гірничий ун-т. – Дніпропетровськ, 2007. – 19с. – Бібліогр.: 14 назв
922292
  Салехірадж Саєд Шаебан Обгрунтування параметрів системи відбору геотермальної енергії в умовах глибоких вугільних шахт : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.09 / Салехірадж Саєд Шаебан ; М-во освіти і науки України, Держ ВНЗ "Нац. гірн. ун-т". – Дніпропетровськ, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: 13 назв
922293
  Куленіч Богдан Ілліч Обгрунтування параметрів способу активного попереднього розвантаження порід підошви при проведенні підготовчих виробок : Автореф... канд. техн.наук: 05.15.02 / Куленіч Богдан Ілліч; Донецьк. держ. техн. ун-тет. – Донецьк, 2000. – 17л.
922294
  Кавєра О.Л. Обгрунтування параметрів способу безпечної експлуатації електрообладнання : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.26.01 / Кавєра О.Л.; Держ. вищ. навч. закл. "Донецький національний технічний університет". – Донецьк, 2007. – 17с. – Бібліогр.: 9 назв
922295
  Іщенко О.К. Обгрунтування параметрів способу вибухового руйнування гірських порід з урахуванням напруженого стану масиву у вибої виробки : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.09 / Іщенко Олексій Костянтинович ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Нац. гірн. ун-т". – Дніпропетровськ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
922296
  Тинина С.В. Обгрунтування параметрів способу нормалізації температури повітря призабійної зони підготовчих виробок глибоких шахт з використанням вихрових кондиціонерів : автореф. дис... канд. техн. наук: 05.26.01 / Тинина Сергій Володимирович ; НАН України, Ін-т геотехн. механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
922297
  Топчій С.Є. Обгрунтування параметрів способу оперативного контролю та управління станом гірничого масиву із застосуванням звукоуловлюючої апаратури : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.15.11 / Топчій С.Є.; НАНУ; Ін-т фізики гірничих процесів. – Донецьк, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 8 назв
922298
  Мокрієнко В.М. Обгрунтування параметрів способу охорони виробок жорсткими спорудами з компенсаційними порожнинами : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.02 / Мокрієнко Володимир Миколайович ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. заклад "Донец. нац. техн. ун-т". – Донецьк, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
922299
  Рємізов О.В. Обгрунтування параметрів способу підтримання виїмкових виробок розвантажувальною порожниною при суцільній системі розробки : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.02 / Рємізов Олексій Валерійович ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Нац. гірн. ун-т". – Дніпропетровськ, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв.
922300
  Василець Олександр Олександрович Обгрунтування параметрів способу прогнозу викидонебезпечності крутих вугільних пластів, які розкриваються, за зміною з часом швидкості газовиділення : Автореф. дис. ... канд.техн. наук: 05.26.01 / Василець О. О.; Мін-во палива та енергетики України; Держ. макіївськ. наук.-дослід. ін-т з безпеки робіт у гірни. пром. – Макіївка, 2001. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
922301
  Власенко В.В. Обгрунтування параметрів способу розкриття крутих викидонебезпечних вугільних пластів із застосуванням гідродинамічної дії : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.02 / Власенко Василь Вікторович ; НАН України, Ін-т геотехн. механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2015. – 22 с. – Бібліогр.: 24 назви
922302
  Кравченко В.П. Обгрунтування параметрів струминного подрібнення при переробці і збагаченні доменних шлаків : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.08 / Кравченко Володимир Петрович ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. нац. гірн. ун-т. – Дніпропетровськ, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 24 назви
922303
  Фендьо О.М. Обгрунтування параметрів та конструкцій струминних захоплювачів пристроїв завантаження : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.05.17 / Фендьо Олена Миколаївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Сумський держ. ун-т. – Суми, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
922304
  Пех Петро Антонович Обгрунтування параметрів та структури рамних деревнопильних ліній (на прикладі лісопильних підприємств України) : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.05.07 / Пех Петро Антонович ; Укр. держ. лісотехн. ун-т. – Львів, 1999. – 17 с.
922305
  Круковський О.П. Обгрунтування параметрів та умов застосування анкерного кріплення на вугільних шахтах : Автореф. дис. ... кандидата технічних наук: 05.15.09 / Круковський О.П.; НАНУ; Ін-т геотехніческої механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2005. – 24с. – Бібліогр.: 14 назв
922306
  Барабан Ольга Андріївна Обгрунтування параметрів термохімічного закріплення водонасиченних порід, що взаємодіють з кріпленням. : Автореф... канд. техн.наук: 05.15.11 / Барабан Ольга Андріївна; Нац. гірн. Академія України. – Дніпропетровськ, 1998. – 18л.
922307
  Касьян С.І. Обгрунтування параметрів технології зміцнення покрівлі на сполученнях лав з виробками, що повторно використовуються : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. - 05.15.02. - Підземна розробка родовищ корисних копалин / Касьян С.І. ; МОНУ, Донбаський державний технічний університет. – Алчевськ, 2008. – 18 с. – Бібліогр.: 14 назв
922308
  Судакова Д.А. Обгрунтування параметрів технології ізоляції поглинаючих горизонтів бурових свердловин : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.10 / Судакова Діана Андріївна ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2018. – 20, [1] с., включ. обкл. – Бібліогр.: 22 назви
922309
  Козлов О.А. Обгрунтування параметрів технології переходу техногенних зон очисними комплексами : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.02 / Козлов Олексій Анатолійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірничий ун-т". – Дніпропетровськ, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
922310
  Лозинський В.Г. Обгрунтування параметрів технології свердловинної підземної газифікації вугілля в зонах геологічної порушеності гірського масиву : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.02 / Лозинський Василь Григорович ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Нац. гірн. ун-т". – Дніпропетровськ, 2015. – 19, [1] с. – Бібліогр.: 21 назва
922311
  Пятаченко Анатолій Архипович Обгрунтування параметрів технології фізико-хімічного зміцнення покрівлі на протяжних ділянках лав пологих пластів Донбасу : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.15.02 / Пятаченко А.А.; Донецьк. держ. техн. ун-тет. – Донецьк, 2001. – 21 с. – Бібліогр.: 12 назв
922312
  Мамайкін О.Р. Обгрунтування параметрів технологічних схем антрацитових шахт для їх адаптації до інновацій : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.02 / Мамайкін Олександр Рюрікович ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Нац. гірн. ун-т". – Дніпропетровськ, 2014. – 19, [1] с. – Бібліогр.: 24 назви
922313
  Галєєва А.П. Обгрунтування параметрів технологічного модуля для збирання кукурудзи на зерно / А.П. Галєєва, В.А. Грубань // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. аграр. ун-т ; голов. ред.: В.С. Шебанін. – Миколаїв, 2016. – Вип. 3 (91). – С. 194-201 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2313-092X
922314
  Гродзинський Петро Якович Обгрунтування параметрів технолонії управління покрівлею протяжними пнвмоопорами у лавах дуже тонких крутих пластів : Автореф... канд. техн.наук: 05.15.02 / Гродзинський Петро Якович; Донецьк. фізико-техн. ін-тут ім. О.О.Галкіна. – Донецьк, 1999. – 19л.
922315
  Посунько Л.М. Обгрунтування параметрів транспортно-технологічних схем проведення дільничних виробок при розширенні меж шахтних полів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.02. / Посунько Л.М. ; МОНУ ; Нац. гірн. ун-т. – Дніпропетровськ, 2010. – 19с. – Бібліогр.: 8 назв
922316
  Качкар Є.В. Обгрунтування параметрів тришарових перегородок з мінераловатними плитами для будівель та споруд з урахуванням їх вогнестійкості : автореф. ... канд. техн. наук : 21.06.02 / Качкар Є.В. ; М-во України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорноб. катастрофи ; Укр. НДІ пожеж. безпеки. – Київ, 2009. – 23 с. – Бібліогр.: 15 назв
922317
  Бугайов І.В. Обгрунтування параметрів удосконаленої технології тампонажу закріпного простору гірничих виробок : Автореф... канд. техннаук: 05.15.11 / Бугайов І. В.; Нац. гірн. акад. України. – Дніпропетровськ, 2000. – 17л.
922318
  Феофанов Андрій Миколайович Обгрунтування параметрів урахування старих гірничих виробок на малій глибині для охорони поверхневих об"єктів : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.15.01 / Феофанов А.М.; МОіНУ. Донецький нац. техн. ун-тет. – Донецьк, 2003. – 17с. – Бібліогр.: 9 назв
922319
  Гуня Д.П. Обгрунтування параметрів фільтрації метану із підробленого вуглепородного масиву в свердловини : Автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.15.09 - геотехнічна і гірнична механіка / Гуня Д. П.; НАНУ. Ін-т геотехнічної механіки. – Дніпропетровськ, 2008. – 19с. – Бібліогр.: 15 назв
922320
  Федосєєва С.О. Обгрунтування параметрів флотації тонкодисперсних вуглевмісних матеріалів техногенних родовищ : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.08 / Федосєєва Світлана Олегівна ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. Криворіз. нац. ун-т. – Кривий Ріг, 2014. – 23 с. – Бібліогр.: 18 назв
922321
  Бойко В.М. Обгрунтування параметрів формули швидкості руслового добігання весняного стоку в басейні р.Сейм // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2001. – Т. 2. – С. 239-246 : Табл., рис. – Бібліогр.: 2. – ISBN 966-521-129-3
922322
  Тодорова О.І. Обгрунтування параметрів формули швидкості руслового добігання хвиль паводків в теплий період року для річок Гірського Криму / О.І. Тодорова, В.А. Овчарук // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2015. – Т. 1 (36). – С. 25-30. – ISSN 2306-5680


  На основі комбінованого підходу з використанням двох схематизацій русла уточнена регіональна формула для визначення швидкості руслового добігання на річках Гірського Криму підчас проходження паводків. На основе комбинированного подхода с ...
922323
  Радюк М.В. Обгрунтування параметрів шахтних компресорних установок з системами утилізації тепла : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.05.06 / Радюк Максим Валерійович ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Нац. гірничий ун-т". – Дніпропетровськ, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: 16 назв
922324
  Печенюк Д.О. Обгрунтування партисипаторної демократії Б. Барбером // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 10. – С. 180-182
922325
  Танько Н. Обгрунтування педагогічних умов інтерактивного навчання іноземних мов у вищих навчальних закладах України (друга половина XX - початок XXI століття) // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; редкол.: М. Степаненко (голов. ред.), О. Гнізділова, Р. Андерсоне [та ін.]. – Полтава, 2018. – Вип. 72. – С. 117-122. – ISSN 2524-2474
922326
  Скворцов І.Б. Обґрунтування первісної і поточної вартостей основних засобів та робочої сили / І.Б. Скворцов, О.Я. Загорецька, В.А. Гришко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Вищ. навч. закл. "Нац. акад. управління" ; редкол.: Єрмошенко М.М., Бурлака Г.Г., Базилюк А.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (190). – C. 15-23. – ISSN 1993-6788
922327
  Окрушко С.Є. Обгрунтування переходу до органічного землеробства у Вінницькій області // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2015. – С. 143-149 : табл. – Бібліогр.: с. 149. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 1). – ISSN 2225-8701
922328
  Кохан С.С. Обгрунтування періодів космічних знімань у дослідженнях агроресурсів // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. № 32. – С. 282-288
922329
  Кизим М.О. Обґрунтування перспективних напрямів розвитку обробної промисловості України / М.О. Кизим, В.Є. Хаустова, Г.В. Крамарев // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 1 (39). – C. 28-45. – ISSN 2222-0712
922330
  Опара В.М. Обгрунтування підвищення еколого-економічної ефективності використання земельних ресурсів / В.М. Опара, І.М. Бузіна, С.О. Винограденко // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – C. 152-157. – (Серія "Геологія. Географія. Екологія" ; вип. 46). – ISSN 2410-7360
922331
  Ульянов І.В. Обгрунтування підвищення ефективності руйнування гірських порід вибухом при зміні тривалості імпульсного навантаження : Автореф... канд. техн.наук: 05.15.11 / Ульянов І.В.; Мін-во освіти України, Національна гірнича Академія України. – Дніпропетровськ, 1999. – 16л.
922332
  Семів Л.К. Обгрунтування підходів до формування здоров"я дитячого населення України // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Іващук Н.Л. [та ін.]. – Хмельницький, 2018. – № 3 (40). – С. 191-. – ISSN 2308-1988
922333
  Набок Р. Обгрунтування підходів до функціонування системи страхування депозитів та її вплив на банківський сектор України : фінансовий ринок / Р. Набок, К. Черкашина // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2010. – № 7 (173). – С. 36-39 : Табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв
922334
   Обгрунтування підходів щодо використання безпілотних літальних апаратів для контролю параметрів радіолокаційних засобів ЗРК / П.В. Опенько, П.А. Дранник, В.В. Кобзєв, Г.М. Зубрицький // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони : науковий журнал / Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського. – Київ, 2016. – № 1 (25). – С. 82-86. – ISSN 2311-7249
922335
  Заруцька О. Обгрунтування підходу до масштабного розподілу банків України на основі структурно-функціональних груп // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2012. – № 10 (200). – С. 20-24 : табл., рис. – Бібліогр.: 4 назв.
922336
  Журавльов Ю.Д. Обгрунтування підходу до розробки освітньої програми підготовки докторів філософії (на прикладі спеціальності "Автоматизація та комп"ютерно-інтегровані технології") // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харків. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; ред. рада: О.А. Андрущенко, В.І. Астахова, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків, 2016. – № 4 (86). – C. 32-39. – ISSN 1562-529Х
922337
  Сидорчук О.В. Обгрунтування плану управління ризиками у проектах реінжинірингу систем технічного обслуговування та ремонту пожежно-рятувальних автомобілів / О.В. Сидорчук, А.М. Тригуба, О.І. Башинський // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський, державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2017. – № 15. – С. 26-32 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2078-4643
922338
  Захарченко В.І. Обгрунтування побудови механізму управління інноваційним розвитком регіону / В.І. Захарченко, О.В. Балахонова // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2016. – № 7/8 (64). – С. 86-90. – ISSN 2309-1533
922339
  Бунько В.Я. Обгрунтування побудови резервних централізованих захистів ліній електропередач високої напруги // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – Вип. 261. – С. 140-148 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія "Техніка та енергетика АПК"). – ISSN 2222-8594
922340
  Возняк Г.В. Обгрунтування поведінкових закономірностей прийняття рішень суб"єктами фінансово-економічних відносин на регіональному рівні / Г.В. Возняк, Л.Я. Беновська // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2021. – № 1 (99). – С. 72-80. – ISSN 1562-0905
922341
  Осташко Тамара Обгрунтування позицій України щодо сільського господарства у переговорах Дохійського раунду СОТ // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 8. – С. 39-42. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-3944


  Проаналізовано поточний стан переговорів Дохійського раунду СОТ і позиції ключових гравців у багатосторонніх переговорах. У першій частині статті наведено базову інформацію щодо проекту модальностей у сільському господарстві, розробленому в ...
922342
  Стрельбіцький М.А. Обґрунтування показника ефективності функціонування системи захисту інформації на стадії модернізації // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2017. – Вип. № 56. – С. 166-177. – ISSN 2524-0056
922343
  Нагаєа Г.О. Обгрунтування показників ефективності політики фінансування оборотних активів // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2017. – Вип. 185. – С. 283-290. – (Економічні науки)
922344
  Савчук Р. Обгрунтування показників ефективності системи забезпечення установи спеціальними картами та фотодокументами про місцевість // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Укр. т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2016. – Вип. 1 (31). – С. 140-143. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1819-1339
922345
  Малашевський М.А. Обгрунтування показників конфігурації земельних ділянок під час проведення рівноцінного обміну / М.А. Малашевський, О.А. Бугаєнко // Геодезія, картографія і аерофотознімання : міжвідомчий науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; відп. ред. К.Р. Третяк. – Львів, 2016. – Вип. 83. – С. 100-111. – ISSN 0130-1039
922346
  Дробаха Г.А. Обгрунтування показників та критеріїв ефективності системи матеріального забезпечення повітряного командування під час підготовки бойових дій / Г.А. Дробаха, О.М. Гурін // Честь і закон : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. Нац. гвардії України ; голов. ред. Дробаха Г.А. ; редкол.: Телелим В.М., Городнов В.П., Єрмошин М.О.[та ін.]. – Харків, 2018. – № 1 (64). – С. 78-83. – ISSN 2078-7480


  Розкрито питання отримання інтегрального показника для оцінювання ефективності системи матеріального забезпечення повітряного командування під час підготовки бойових дій. Показниками ефективності варіанта структури системи визначено своєчасність, ...
922347
  Шворов С.А. Обгрунтування показників та критерію ефективності перспективних тренажерних систем операторів АСУ Повітряних Сил // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. № 32. – С. 86-91


  Проведено обґрунтування найбільш важливих (цільових) показників та критерію \ ефективності, необхідних для створення перспективних тренажерних систем інтенсивної] підготовки операторів АСУ (бойових обслуг командних пунктів) підрозділів та частин\ ...
922348
  Вітковський О.С. Обґрунтування поліваріантного підходу до оцінки вартості диверсифікованих підприємств // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 25. – С. 284-288
922349
  Шахаєва О.В. Обгрунтування положення Київського регіону по відношенню до одиниць фізико-географічного районування України / О.В. Шахаєва, І.В. Стрєлко // Шевченківська весна. Географія : зб. наук. праць XI міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 18-22 берез. 2013 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т.; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: К. Самсонюк та ін.]. – Київ : Обрії, 2013. – Вип. 11. – С. 26-28
922350
  Мокляр В. Обгрунтування поняття " студентське самоврядування" // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2009. – Вип. 1. – С. 72-76. – ISSN 2075-1478
922351
  Шевчук М. Обгрунтування поняття "організаційно-педагогічні засади діяльності вищого навчального закладу" // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; редкол.: М. Степаненко, А. Бойко, Й. Гінек [та ін.]. – Полтава, 2016. – Вип. 66/67. – C. 115-122. – ISSN 2075-1478
922352
  Вейц О.І. Обґрунтування поняття легалізації доходів клієнтів банку // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків), Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов. ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 1 : Вплив глобальних викликів на функціонування ринку праці. – С. 337-342
922353
  Тертична Ю.В. Обгрунтування поняття сакрального поля великого міста // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т. ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Юрків Л.Я., Кокозій О.Є.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Ч. 3 : Географія, вип. 12. – С. 235-236
922354
  Бодюк А.В. Обґрунтування поняття товару, надроресурсного товару і його особливостей // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 5 (120). – С. 48-54
922355
  Бодюк А.В. Обгрунтування понять морської економічної геології // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2015. – С. 146-155. – Бібліогр.: 8 назв. – (Серія "Гірництво" ; вип. 28). – ISSN 2079-5688
922356
  Когон Е.Ш. Обгрунтування потенційних показників збагачення полімінеральних руд Азовського родовища : автореф. ... канд. техн. наук : 05.15.08 / Когон Е.Ш. ; М-во освіти і науки України; Нац. гірничий ун-т. – Дніпропетровськ, 2009. – 18 с. – Бібліогр.: 12 назв
922357
  Кіщук В.М. Обгрунтування потреби підготовки майбутніх фармацевтів до професійної діяльності в системі коледж-академія на засадах акмеологічного підходу // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2019. – С. 90-93. – Бібліогр.: с. 92. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (45)). – ISSN 2524-0609
922358
  Прокопов Д.Є. Обгрунтування походження права як фундаментальна проблема правової теорії Є. Трубецького (між юридичним історизмом та натуралізмом) // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 10. – С. 28-37.
922359
  Хірсін А.В. Обгрунтування права як філософсько-правова проблема: історико-генетичний аспект // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 56. – С. 67-72. – ISSN 1563-3349
922360
  Корінєв В.Л. Обгрунтування прибутку підприємства з урахуванням рівня ціни на продукцію : економіка підприємства // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 3. – С. 97-103 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв
922361
  Гораль С.В. Обгрунтування прийомів оптимізації малотонажної технології виробництва грибних і бактеріальних засобів захисту рослин : Автореф... канд. с.х.наук: 03.00.16 / Гораль С. В.; Нац. аграр. ун-т. – К., 1998. – 17л.
922362
  Кравченко І. Обгрунтування принципів дидактики вищої школи у науково-педагогічній літературі (70-ті рр. хх ст.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016


  У статті проаналізовано принципи дидактики вищої школи, обґрунтовані українськими вченими І. Кобиляцьким, І. Рейнгардом, Ф. Науменком у 70-х рр. ХХ ст., саме в той період, коли відбувається оформлення педагогіки вищої школи як науки. З"ясовано, що ...
922363
  Черниш І.В. Обгрунтування принципів і функцій антикризової політики держави у туристичній галузі // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 1. – С. 173-179 : табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2222-0712
922364
  Матвієнко В.М. Обгрунтування принципів науково-дослідної роботи вченого в дослідженнях К.Г. Воблого // Економічна та соціальна географія : міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 50. – С. 46-52. – Бібліогр.: 1 назва. – ISBN 966-521-126-9
922365
  Найденко О.Є. Обґрунтування принципів оподаткування як основи зростання конкурентоспроможності економіки країни / О.Є. Найденко, Єніна-Березовська // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 10 : Переорієнтація економіки України на європейський ринок: реалії та ризики. – C. 291-303. – ISSN 2222-4459
922366
  Станкевич В.В. Обгрунтування припустимого вмісту нафтопродуктів у грунтах різного призначення / В.В. Станкевич, Н.М. Коваль // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: Булич Є., Гончарук В.В., Григорчук Д. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (87). – С. 54-57. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2077-7477
922367
  Сливка С.С. Обгрунтування природного права у філософських течіях екзистенціалізму, прагматизму та інтуїтивізму // Життя і право : Львівський правничий часопис. – Львів, 2004. – № 3. – С.23-28
922368
  Залуцький І.Р. Обґрунтування пріоритетів розвитку сільських територій в умовах системності економічних реформ // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2011. – № 4 (62). – С. 67-75. – ISSN 1562-0905
922369
  Гриценко Л.Л. Обгрунтування пріоритетних джерел забезпечення інвестомісткості національної економіки України // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 9 (159). – С. 84-91 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
922370
  Садєков А.А. Обгрунтування пріоритетних цілей стратегічних змін підприємств-лідерів ринку в умовах фінансово-економічної кризи / А.А. Садєков, О.Ю. Гусєва // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 18. – С. 108-114


  У статті розглянуто методичні основи обґрунтування пріоритетних цілей стратегічних змін підприємств, які є лідерами ринку в умовах фінансово-економічної кризи. Сформовано "Дерево цілей" торговельного підприємства ТОВ "Корона-сервіс", в основу якого ...
922371
  Теслюк І. Обгрунтування проблематики відповідальності особистості у соціогуманітарній науці // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Терноп. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – № 2 (52). – С. 105-113. – ISSN 1810-2131
922372
  Кирилюк О.В. Обгрунтування проведення моніторингу руслових процесів для оцінки ступеню стійкості русел малих річок // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2006. – Т. 11. – С. 142-148. – Бібліогр.: 19 назв
922373
  Снігур В.Г. Обгрунтування прогнозу та розрахунок параметрів здимання підошви пластових виробок шахт Західного Донбасу : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.02 / Снігур Василь Григорович ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Нац. гірн. ун-т". – Дніпропетровськ, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: 11 назв
922374
  Панасюк Н. Обгрунтування прогностичних напрямів та визначення критеріїв ефективності управління якістю підготовки майбутніх інженерів-педагогів в умовах магістратури технічного університету // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Днрж. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; за загальною редакцією В.І. Сипченка. – Харків, 2016. – № 5 (79). – С. 107-118. – ISSN 2077-1827
922375
  Балан В. Обґрунтування проектних рішень в інноваційній діяльності підприємства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 8-12. – (Економіка ; вип. 99/100). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто основні особливості та специфіку прийняття управлінських рішень в інноваційній діяльності підприємства. Запропоновано стохастичну модель інноваційного циклу проекту з урахуванням багатокритеріальності ситуацій вибору, факторів ризику та ...
922376
  Кисельов Ю. Обгрунтування проекцій і масштабу карт геософічної регіоналізації Землесвіту / Ю. Кисельов, С. Кононенко // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2017. – Вип. 793. – С. 124-129 : рис. – Бібліогр.: 3 назв. – (Географія ; вип. 793). – ISSN 2311-9276
922377
  Стефанчук М. Обгрунтування прокурором наявності підстав для здійснення представництва інтересів громадянина або держави в суді: актуальні питання правозастосування // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 10 (172). – С. 19-28
922378
  Комар Олена Вікторівна Обгрунтування пропозиційного знання в сучасній аналітичній епістемології : Дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.01 / Комар О.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 216л. – Бібліогр.: 191 - 216
922379
  Комар Олена Вікторівна Обгрунтування пропозиційного знання в сучасній аналітичній епістемології : Автореф. дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.01 / Комар О.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 18с. – Бібліогр.: 7 назв.
922380
  Колосов О.Є. Обгрунтування процесів та обладнання для одержання виробів з композицій епоксиполімерів ультразвуковою модифікацією : автореф. ... д-ра техн. наук : 05.17.08 / Колосов О.Є. ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2010. – 36 с. – Бібліогр.: 75 назв
922381
  Яроцький Володимир Андрійович Обгрунтування процессу роботи параметрів багатодискового подрібнювального апарату підбирачів-завантажувачів пров"ялених трав : Автореф... канд. техніч.наук: 05.20.01 / Яроцький Володимир Андрійович; ІМЕСГ УААН. – Глеваха, 1993. – 18л.
922382
  Булік Юрій Володимирович Обгрунтування процесу і параметрів механізму для добування сапропелів : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.05.11 / Булік Ю. В.; Тернопільський держ. техн. ун-т ім. І.Пулюя. – Тернопіль, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 9 назв
922383
  Онищенко В.Б. Обгрунтування процесу роботи і параметрів пневмовідцентровіх розсіюванних робочих оргнів машин для внесення твердих мінеральних добрив : Автореф... канд. техн.наук: 05.20.01 / Онищенко В. Б.; Нац. арар. ун-т. – К., 1995. – 19л.
922384
  Радзівіл К.П. Обгрунтування психодіагностичного інструментарію дослідження динаміки професійних очікувань студентів-психологів // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2016. – Т. 21, вип. 4 (42). – С. 173-182. – (Серія: Психологія). – ISSN 2304-1609


  "...У статті представлено обгрунтування психодіагностичного інструментарію дослідження динаміки професійних очікувань студентів-психологів."
922385
  Соболевський Р.В. Обгрунтування районного напряму розвитку гірничих робіт на основі врахування тензорів інтенсивності тріщинуватості / Р.В. Соболевський, А.В. Камських, А.О. Криворучко // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2017. – Вип. 6 (107), ч .1. – С. 78-82 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1995-0519
922386
  Бондаренко А.О. Обгрунтування раціональних параметрів виконавчого органа приладу для підводного видобутку сипких корисних копалин : Автореф...канд.техн.наук:05.05.06 / Бондаренко А.О.;МОіНУ.НГАУ. – Дніпропетровськ, 2000. – 20с. – Бібліогр.:с.15-16
922387
  Долударєва Я.С. Обгрунтування раціональних параметрів і конструкцій шпурових зарядів для зниження розміцнення гірських порід при спрямованому розколі : автореф. дис. ... канд. технічних наук : 05.15.09 / Долударєва Я.С. ; Мін-во освіти і науки України ; Кременчуцький держ. ун-т ім. Михайла Остроградського. – Кременчук, 2010. – 23 с. – Бібліогр. : 9 назв
922388
  Лубенец М.О. Обгрунтування раціональних параметрів підготовки надто зближених пластів на шахтах західного Донбасу. : Автореф... канд.техн.наук: 05.15.02 / Лубенец М.О.; М-во освіти Укр.Нац.гірн.Акад.Укр. – Дніпропетровськ, 1999. – 20л.
922389
  Білокопитов О.В. Обгрунтування раціональних параметрів робочих елементів голчатих робочиох органів для суцільного обробітку грунту в умовах Півдня України : Автореф... Канд.техн.наук: 05.20.01 / Білокопитов О.В.; Таврійська держ.агротехн.академія. – Мелітополь, 1998. – 21 л.
922390
  Крівда В.В. Обгрунтування раціональних параметрів систем розробки глибоких залізорудних кар"єрів при застосуванні автосамоскидів вдосконаленої конструкції : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.03 / Крівда Віталій Валерійович ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірничий ун-т". – Дніпропетровськ, 2015. – 21 с. – Бібліогр.: 15 назв
922391
  Зубко С.А. Обгрунтування раціональних параметрів систем розробки залізних руд у слабких вміщуючих породах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.02 / Зубко Сергій Андрійович ; М-во освіти і науки України, Держ ВНЗ "Нац. гірн. ун-т". – Дніпропетровськ, 2014. – 17 с. – Бібліогр.: 12 назв
922392
  Петльований М.В. Обгрунтування раціональних параметрів твердіючого закладення при відпрацюванні рудних запасів у складних гірничо-геологічних умовах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.02 / Петльований Михайло Володимирович ; М-во освіти і науки і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірничий ун-т". – Дніпропетровськ, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 15 назв
922393
   Обгрунтування раціонального розподілу ракетних військ і артилерії по загрозливим напрямкам на основі визначення їх "ваги" / Г.Є. Чугуй, П.А. Наконечний, А.П. Наконечний, В.І. Пеньковський // Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського / Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2016. – № 3 (58). – С. 99-103. – ISSN 2304-2699
922394
  Родіонов М.О. Обгрунтування раціонального способу врівноваження механізму хитання кристалізатора машини безперервного лиття заготовки : автореф. дис... канд. техн. наук: 05.05.08 / Родіонов Микола Олександрович ; М-во освіти і науки України, Нац. металург. акад. України. – Дніпропетровськ, 2016. – 22 с. – Бібліогр.: 14 назв
922395
  Зачко О.Б. Обгрунтування регіональних портфелів проектів удосконалення безпеки життєдіяльності : автореф. ...канд. техн. наук : 05.13.22 / Зачко О.Б. ; Мін-во України з питань надзвич. ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи ; Львівський держ. ун-т безпеки життєдіяльності. – Львів, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв.
922396
  Кириченко Владислава Віталіївна Обгрунтування режимів керування та енергетичних параметрів комплексу низькочастотний млин-синхронний електропривід : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.09.03 / Кириченко В.В.; МОіНУ. – Днепропетровск, 2003. – 18 с. – Бібліогр.: 10 назв
922397
  Маланюк Л.Б. Обгрунтування режимів рухової активності чоловіків 18-25 років з різним рівнем фізичного здоров"я : автореф. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.02 / Маланюк Л.Б. ; Львів. держ. ун-т фізичної культури. – Львів, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 5 назв
922398
  Гнатенко О.А. Обґрунтування рейтингового управління конкурентоспроможністю продукції підприємств - виробників молочних консервів // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 12 (79). – С. 63-66.
922399
   Обгрунтування рекомендацій щодо впровадження інформаційних систем в наукову та науково-технічну діяльність Міністерства оборони України та Збройних Сил України / О.М. Перегуда, О.П. Черкес, П.М. Піонтковський, В.В. Гордійчук, А.В. Шишацький // Системи озброєння і військова техніка : щоквартальний науково-технічний журнал / М-во оборони України ; Харків. нац. ун-т повітряних сил ім. Івана Кожедуба ; голов. ред. Худов Г.В. ; редкол.: Бараннік В.В., Герасимов С.В., Городнов В.П. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 1 (61). – С. 158-166. – ISSN 1997-9568
922400
  Раджапакса Й.К. Обгрунтування рекомендацій щодо підвищення ефективності застосування сил (військ) військово-морських сил під час виконання завдань захисту економічної діяльності держави на морі : автореф. дис. ... канд. військ. наук : 20.01.01 / Раджапакса Йошитха Канишка ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
922401
  Серьогіна Д.О. Обгрунтування рекомендацій щодо удосконалення організаційно-економічного механізму регулювання міського розвитку // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2015. – № 4 (59). – С. 135-141. – ISSN 2309-1533
922402
  Стрілець В.Ю. Обгрунтування репрезентативної системи показників оцінювання впливу оподаткування на розвиток суб"єктів малого підприємництва // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 10, травень. – С. 44-48. – ISSN 2306-6814


  "У статті досліджено сутність поняття "податкове навантаження" та визначено можливості його тлумачення з кількісної та якісної сторони. Розглянуто методичні підходи різних авторів до оцінки податкового навантаження. Акцентовано на необхідності розробки ...
922403
  Баюра О.Д. Обгрунтування реструктуризації та діагностування підприємства з використанням моделей // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: А.Г. Шегда, Г.М. Филюк, Д.О. Баюра [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 13. – С. 28-34
922404
  Савчук В.І. Обгрунтування робочої класифікації лінгвістичних ознак англомовного президентського звернення // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; [редкол.: Бардіна Н.В., Кавун Л.І., Кагановська О.М. та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – С. 340-347. – (Серія "Філологія", Серія "Педагогіка" ; вип. 25). – ISSN 2309-1517
922405
  Циган Р.М. Обгрунтування розвитку експортних можливостей кондитерської промисловості / Р.М. Циган, А.О. Синято // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 24, грудень. – С. 86-92 : рис., табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2306-6792
922406
  Максютенко І.Є. Обгрунтування розробки механізму фінансування оновлення засобів зв"язку на авіаційному транспорті // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 2 (140). – С. 41-46 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто нові класифікаційні підходи до визначення видів фінансових методів у регулюванні економічного розвитку національного господарства будь-якої країни світу. Оптимізовано класифікацію фінансових методів управління національною ...
922407
   Обгрунтування розробки нових санітарних правил з проблеми використання рекреаційних водойм / М.Г. Щербань, В.В. М"ясоєдов, М.І. Литвиненко, К.А. Кривонос // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 2015. – № 4 (75). – С. 77-80 : фото. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2077-7477
922408
  Косяк Д.С. Обгрунтування розробки паспорту водних об"єктів в Україні // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 26. – С. 260-267. – Бібліогр.: 24 назв.
922409
  Галабурда М.К. Обгрунтування ролі внутрішнього боргу в Україні // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 9. – С.65-70
922410
  Вісьтак Олександра Обгрунтування С. Рудницьким основ національної і регіональної політичної географії та геополітики / Вісьтак Олександра, Шаблій Олег // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2008. – № 1. – С. 10-15. – Бібліогр. в кінці ст.
922411
  Жукова Н.І. Обгрунтування сейсмобезпечних параметрів буропідривних робіт на кар""єрах в умовах закарстованих породних масивів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.03 / Жукова Наталія Іванівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2017. – 24 с. – Бібліогр.: 24 назв.
922412
  Вороновська О.В. Обгрунтування семіологічного підходу до проблеми музичної моторності // Музичне мистецтво і культура : науковий вісник / М-во культури України ; Одес. нац. муз. акад. ім. А.В. Нежданової ; редкол.: О.В. Сокол, О.І. Самойленко, О.М. Маркова [та ін.]. – Одеса, 2018. – Вип. 26. – С. 18-30. – ISSN 2524-0447
922413
  Чорноморець Є.М. Обгрунтування символізму храмового мистецтва в східнохристиянському неоплатонізмі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 74-75. – (Філософія. Політологія ; Вип. 37)
922414
  Іванилова О.А. Обгрунтування системи кінцевих орієнтирів процесу банківського інжинірингу // Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту : науковий журнал / Східноєвропейський університет економіки і менеджменту. – Черкаси, 2017. – С. 118-128. – (Серія: Економіка і менеджмент ; № 1 (22)). – ISSN 2078-1628
922415
  Маліцький Б.А. Обгрунтування системи науково-технологічних та інноваційних пріоритетів на основі "форсайтних" досліджень / Маліцький Б.А., Попович О.С., Онопрієнко М.В.; НАНУ; Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва. – Київ : Фенікс, 2008. – 86с.
922416
  Гришин С. Обгрунтування системи періодичного проведення психофізіологічних досліджень із використанням поліграфа в процесі роботи з персоналом у Міністерстві оборони України та Збройних Силах України / С. Гришин, М. Кузьменко, С. Халіманенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 26-32. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 1 (38)). – ISSN 1728-3817


  Відповідно до рівнів корупційних та інших ризиків, потенційних сфер зловживань у військовій сфері, з метою здійснення превентивного впливу на персонал Міністерства оборони України та Збройних Сил України, для запобігання правопорушенням, які могли б ...
922417
  Лєнков С.В. Обгрунтування системи показників ефективності тренажних систем підготовки фахівців підрозділів спеціального призначення / С.В. Лєнков, С.А. Шворов, Ю.О. Гунченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 4-6. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 27). – ISSN 1728-3817


  У роботі розглядається поняття ефективності тренажних систем навчання, запропоновано новий методологічний апарат для визначення параметрів та критеріїв ефективності тренажних систем, обґрунтовано їх використання для підготовки фахівців підрозділів ...
922418
  Приймаченко Н.В. Обгрунтування системи розрахунку характеристик паводків на гірських річках басейну Дністра на основі математичного моделювання процесів формування дощового стоку : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.07 / Приймаченко Н.В. ; Укр. н.-д. гідрометеорол. ін-т ; МНС України та НАН України. – Київ, 2009. – 221л. + Додатки: л. 161-221. – Бібліогр.: л. 144-160
922419
  Приймаченко Н.В. Обгрунтування системи розрахунку характеристик паводків на гірських річках басейну Дністра на основі математичного моделювання процесів формування дощового стоку : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.07. / Приймаченко Н.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 19 с. – Бібліогр.: 11 назв
922420
  Бикова В.О. Обґрунтування системи управління процесом формування конкурентоздатного фахівця в умовах диверсифікації освіти // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2015. – С. 275-284. – (Серія "Педагогіка і психологія" ; № 1 (9) ;Педагогічні науки). – ISSN 2222-5501


  У статті наведено систему управління процесом формування конкурентоздатного фахівця в умовах диверсифікації освіти, що являє собою єдність взаємопов’язаних та взаємозумовлених блоків: концептуального (завдання, методологічні засади, зміст, принципи та ...
922421
  Ульченко Ю.В. Обгрунтування системи управління розвитком електронної бібліотеки в освітньому середовищі вищого навчального закладу // Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал / Вінницький національний технічний університет. – Вінниця, 2014. – № 3 (114). – С. 126-130. – ISSN 1997-9266


  Розглянуто систему управління розвитком електронної бібліотеки в освітньому середовищі сучасного вищого навчального закладу.
922422
  Селіверстова Л.С. Обгрунтування системи управління фінансами корпорацій // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 5, березень. – С. 65-69. – ISSN 2306-6814
922423
  Пожуєва Т.О. Обгрунтування соціально-економічного потенціалу суб"єкта господарювання // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 67-71. – (Серія : Економіка та підприємництво ; № 6 (81)). – ISSN 1814-1161


  У статті наголошено, що соціально-економічний потенціал формує основу для виробництва певного обсягу й асортименту продукції, а також сприяє побудові моделей мінімізації збитків і максимізації прибутків та інших економічних механізмів. Здатність ...
922424
  Сердюк О.В. Обгрунтування соціальності права: теорія "правового поля" П. Бурд"є // Держава і право : збірник наукових праць: юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 36. – С. 55-61. – ISSN 1563-3349
922425
  Захаров В.С. Обгрунтування способу збереження стійкості виімкових виробок застосуванням каркасного кріплення підсилення : Автореф... канд. техн.наук: 05.15.02 / Захаров В.С.; Донецьк. держ. техн. ун-тет. – Донецьк, 1999. – 21л.
922426
  Вишневецький Віктор Вікторович Обгрунтування способу прогнозування гірничого тиску при відробці свити похилих вугільних пластів : Автореф... канд. технічнихнаук: 05.15.02 / Вишневецький Віктор Вікторович; Донецький держ. технічний університет. – Донецьк, 1999. – 16л.
922427
  Лазніков О.М. Обгрунтування способу розробки Мотронівсько-Аннівської ділянки Малишевського титано-цирконієвого родовища // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 124. – С. 232-238 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1607-4556
922428
  Широкова Олена Обгрунтування створення ефективної організаційної структури залізничного транспорту України // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 5. – С. 42-44. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-3944


  У статті виявлено проблеми, які перешкоджають ефективному функціонуванню залізничного транспорту. Обгрунтовано необхідність створення ефективної організаційної структури галузі за рахунок ліквідації надлишкових структур, зокрема дирекції залізничних ...
922429
  Мадяр Р.О. Обгрунтування стратегії економічного розвитку України в умовах поглиблення інтеграційних та глобалізаційних тенденцій // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 6, березень. – С. 49-55. – ISSN 2306-6814
922430
  Осадчук А.І. Обгрунтування стратегії забезпечення міжнародної конкурентоспроможності в сфері експортної діяльності підприємства // Управління розвитком : збірник наукових праць / Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; Вид. Дім. "Інжек". – Харків, 2015. – № 2 (180). – С. 101-106


  Проблема, що розглядається у роботі, полягає в науковому обґрунтуванні процесу стратегічного планування забезпечення міжнародної конкурентоспроможності у сфері експортної діяльності підприємства. Мета дослідження - узагальнення теоретико-методичних ...
922431
  Коваленко В.В. Обгрунтування стратегії управління ліквідністю для забезпечення достатності ресурсного потенціалу банків / В.В. Коваленко, Ж.І. Торяник // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 7/8 (110/111). – С. 106-110
922432
  Бобловський О.Ю. Обґрунтування стратегії управління персоналом в публічних установах / О.Ю. Бобловський, В.М. Падалка // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2019. – Вип. 202. – С. 169-178. – (Економічні науки)
922433
  Бондарук Т.Г. Обгрунтування стратегії управління фінансами місцевого самоврядування : фінанси та кредит.Податки // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 11. – С. 63-72 : Табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв
922434
  Макарова М.В. Обгрунтування стратегій надання освітніх послуг із застосуванням інтернет-технологій / М.В. Макарова, Т.М. Білоусько, Р.М. Лавренюк // Науковий вісник Полісся : науковий економічний журнал / М-во освіти і науки України, Чернігів. нац. технол. ун-т ; Редкол.: О.І. Гонта, Л.О. Коваленко, С.М. Шкарлет [та ін.]. – Чернігів, 2016. – Вип. 4 (8), Ч. 1. – С. 29-38. – ISSN 2410-9576
922435
  Ларіна Я.С. Обгрунтування стратегій підприємств аграрного сектору на біоенергетичному ринку // Економічні інновації : збірник наукових праць / Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Амоша О.І., Андрєєва Н.М., Бутенко А.І. [та ін.]. – Одеса, 2019. – Т. 21, № 2 (71). – С. 59-69. – ISSN 2524-003X
922436
  Петрова І. Обгрунтування стратегічного підходу до управління людськими ресурсами організації : управління персоналом // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 25-30 : Рис. – Бібліогр.: 7 назв
922437
  Синельник І.В. Обґрунтування структури інформаційної культури майбутніх фахівців на засадах системного підходу / І.В. Синельник, Г.С. Алєксєєва // Наукові записки кафедри педагогіки : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Комунальний закл. "Харк. гуманіт.-пед. акад." Харк. обл. ради ; редкол.: Пасинок В.Г., Пономарьова Г.Ф., Степанець І.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 43. – С. 351-364. – ISSN 2074-8167
922438
  Назимко В.В. Обгрунтування структури системи управління проектними ризиками вуглевидобутку та їх ідентифікація / В.В. Назимко, А.В. Мерзлікін, Л.М. Захарова // Вісті Донецького гірничого інституту : Всеукраїнський науково-технічний журнал гірничого профілю / Донецький національний технічний університет. Гірничий інститут. – Красноармійськ, 2014. – № 1 (34)/2 (35). – C. 187-193. – ISSN 1999-981Х
922439
  Гончар М.В. Обгрунтування структуризації ресурсного потенціалу підприємства // Науковий вісник Полісся : науковий економічний журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технол. ун-т. – Чернігів, 2016. – Вип. 2 (6). – С. 108-113. – ISSN 2410-9576
922440
  Масич В.В. Обґрунтування суті поняття "продуктивно-творча компетентність майбутнього інженера-педагога" // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко О.Е., Лазарєв М.І., Брюханова Н.О. [та ін.]. – Харків, 2016. – № 52/53. – С. 136-142. – ISSN 2074-8922
922441
  Бутко М.П. Обгрунтування сутності використання методологічних підходів до становлення нового регіоналізму / М.П. Бутко, Р.В. Тульчинський // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.Федоренко В.Г., Федоренко С.В., Кучеренко Г.Б. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 7, липень. – С. 9-12. – ISSN 2306-6806
922442
  Новицька С. Обгрунтування схеми оптимальної ландшафтно-рекреаційної організації території для рекреаційних цілей // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2015. – С. 160-164 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 39)). – ISSN 2311-3383
922443
  Внуков О.О. Обгрунтування та вибір комплексу технологічних параметрів синтезу електролітичних мідних порошків із заданими властивостями : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.01 / Внуков Олександр Олександрович ; М-во освіти і науки України, Нац. металург. акад. України. – Дніпропетровськ, 2014. – 21 с. – Бібліогр.: 14 назв
922444
  Бас Костянтин Маркович Обгрунтування та вибір раціональних параметрів відсаджувальних машин зі струменевою протоковою частиною : Автореф... канд. техн.наук: 05.05.06 / Бас Костянтин Маркович; Нац. гірнича академія Украіни. – Дніпропетровськ, 1998. – 16л.
922445
  Олійник Н.П. Обгрунтування та визначення кондицій мінеральної води Калагарівського родовища (свердловина № 78) Тернопільської області // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2020. – Т. 25, вип. 2 (37). – С. 227-237. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914


  Проаналізовано дані щодо підземних вод Калагарівського родовища (свердло­вина № 78) з 2012 по 2020 роки та в період проведення робіт з геолого-еко­номічної оцінки експлуатаційних запасів мінеральних вод. Встановлено, що мінеральна вода характеризується ...
922446
  Гавриленко Д.Ю. Обгрунтування та дослідження інформаційних і просторово-топологічних моделей об"єктів земельних кадастрових систем : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.24.04 / Гавриленко Д.Ю. ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2011. – 18 с. – Бібліогр. : 6 назв.
922447
  Колишко Р.А. Обгрунтування та перспективи створення єдиного державного органу з питань міграції в Україні / Р.А. Колишко, М.О. Мірошниченко // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 71, ч. 1. – С. 69-77. – (Європейські дослідження)
922448
  Стаканов Р.Д. Обгрунтування та перспективи створення єдиного державного органу з питань міграції в Україні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 71, ч. 1. – С. 114-118. – (Європейські дослідження)
922449
  Котикова О.І. Обгрунтування та реалізація принципів управління земельними ресурсами як засобу забезпечення стійкого розвитку землекористування : економіка та управління національним господарством // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 1 (103). – С. 75-79 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
922450
  Макарова В.М. Обгрунтування та розробка заходів зменшення техногенного забруднення навколишнього середовища феросплавними шлаками : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Макарова Віра Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Придніпр. держ. акад. буд-ва та архіт. – Дніпропетровськ, 2013. – 21 с. – Бібліогр.: 20 назв
922451
  Александров С.С. Обгрунтування та розробка способів забезпечення безпеки праці при підтримці виробок крутих вугільних пластів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.26.01 / Александров Сергій Сергійович ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т". – Красноармійськ, 2015. – 24 с. – Бібліогр.: 12 назв
922452
  Ложніков О.В. Обгрунтування та розробка технології формування відвалів з об"єднаною поверхнею для збільшення площі рекультивованих земель при розробці горизонтальних родовищ : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.03 / Ложніков Олексій Володимирович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірничий ун-т". – Дніпропетровськ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
922453
  Гончарова Н.М. Обгрунтування та розроблення рекреаційно-оздоровчої технології на основі засобів оздоровчого туризму та орієнтування для дітей молодшого шкільного віку / Н.М. Гончарова, Г.О. Бутенко // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – № 11. – С. 26-32 : мал. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 1818-9172
922454
  Скуленко М.І. Обгрунтування тези в журналістиці та пропаганді // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – № 2. – С. 36-39


  Стаття починає серію публікцій щодо логічних засад журналістських та пропагандистських текстів.
922455
  Самойленко В.М. Обгрунтування тематичних блоків електронної бази даних екологічного стану басейну Дніпра як компонента ГІС // Картографія та вища школа : Збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2003. – Вип. 8. – С. 77-85. – Бібліогр.: 7 назв. – ISBN 966-631-331-6
922456
  Поліщук О.Т. Обгрунтування теоретичних аспектів дефініцій "знос" і "амортизація" в сучасній економічній науці / О.Т. Поліщук, О.А. Поліщук // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету / Вінницький національний аграрний університет. – Вінниця, 2014. – С. 19-25. – (Економічні науки ; вип. 1 (87)). – ISSN 2306-4242
922457
  Ковальова О.М. Обґрунтування теоретичних засад управління структурою капіталу підприємства // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 12 (503) : Рентна плата за природний газ у контексті "голландської хвороби": українські реалії. – С. 14-20. – ISSN 2222-4459
922458
  Андрусь О.І. Обгрунтування теоретичних основ сучасного ціноутворення // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 10 (173). – С. 69-72
922459
  Костючик О.В. Обгрунтування теорії інформаційного суспільства у методологічних рамках постіндустріальної парадигми // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2012. – Вип. 27, т. 2. – С. 460-465
922460
  Педченко Н.С. Обгрунтування термінологічної конструкції системної категорії "потенціал розвитку підприємства" // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 12 (138). – С. 24-29 : табл. – Бібліогр.: 44 назв. – ISSN 1993-6788
922461
  Іваненко Т.О. Обгрунтування технічних рішень щодо поліпшення екологічного стану прибережних рекреаційних зон : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Іваненко Тетяна Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Нац. акад. природоохорон. та курорт. будівництва. – Сімферополь, 2013. – 21 с. – Бібліогр.: 15 назв
922462
  Лісовенко Д.В. Обгрунтування технічної реалізації світлосигнальної системи злітно-посадочних смуг швидкого розгортання на основі світлодіодних випроміновачів : Автореф.дис. ...канд. техн. наук: 20.02.14 / Денис Володимирович Лісовенко; КНУТШ. – Київ, 2006. – 24с. – Бібліогр.: 12 назв
922463
  Лісовенко Денис Валентинович Обгрунтування технічної реалізації світосигнальної системи злітно-посадочних смуг швидкого розгортання на основі світлодіодних випромінювачів : Дис. ... канд. техн. наук: 20.02.14 / Лісовенко Д.В.; Мін-во оборони України; Одеський ордена Леніна ін-т сухопутних військ. – Одеса, 2006. – 150л. – Бібліогр.: л.141-150
922464
  Варавін Д.В. Обгрунтування технології ведення моніторингу при реконстркції житлових будівель // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; голов. ред.: О.С. Волошкіна, О.М. Трофимчук. – Київ, 2017. – № 1/2 (23), січень - березень 2017 р. – С. 61-69. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2411-4049
922465
  Перегудов Ю.В. Обгрунтування технології відкритої розробки крутоспадних родовищ, порушених підземними гірничими роботами : автореф. дис. … канд. техн. наук : 05.15.03 / Перегудов Юрій Володимирович ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Криворіз. нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2014. – 18 с. – Бібліогр.: 9 назв
922466
  Гребенюк С.Д. Обгрунтування технології відновлення та підвищення стійкості заглиблених і підземних споруд в зонах інтенсивності фільтрації : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.09 / Гребенюк Сергій Дмитрович ; НАН України ; Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: 16 назв
922467
  Степанюк А.А. Обгрунтування технології глибокого багатоярусного суцільного розпушення осушуваних мінеральних грунтів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 06.01.02 / Степанюк Антон Адамович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т водного госп-ва та природокористування. – Рівне, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
922468
  Куча П.М. Обгрунтування технології й параметрів підземних гірничих робіт при блоковому вилуговуванні урану зі скельних руд : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.02 / Куча Петро Михайлович ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. заклад "Криворіз. нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
922469
  Антонюк Сергій Ігорович Обгрунтування технології компаундування твердих вуглецевих відходів для екологічно чистої термічної переробки у камерних печах : Автореф. дис. ... канд. техн. наук:21.06.01 / Антонюк С.І.; Нац. техніч. ун-тет України "КПІ". – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 23 назв.
922470
  Луньов А.О. Обгрунтування технології наземної цифрової стереофотограмметричної зйомки : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд.техн. наук : спец. 05.24.01 - Геодезія, фотограмметрія та картографія / Луньов А.О. ; Київський нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2008. – 19 с. – Бібліогр.: 7 назв
922471
  Самсоні-Тодорова Обгрунтування технології одержання біологічно стабільної води із джерел з підвищеним вмістом природних органічних речовин : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.21 / Самсоні-Тодорова Олена Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2017. – 23 с. – Бібліогр.: 17 назв
922472
  Владико Олександр Борисович Обгрунтування технології створення протифільтраційних завіс струменями високого тиску закріплюючих розчинів : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05. 15.09 / Владико О.Б.; МО і НУ нац. гірн. акад.Укр. – Дніпропетровськ, 2000. – 16с.
922473
  Башинський С.І. Обгрунтування технологічних параметрів видобування блоків габроїдних порід із застосуванням алмазних канатних установок : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.03 / Башинський Сергій Іванович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2015. – 20 с. – Автореф. з дефектом: відсутня с.16. – Бібліогр.: 16 назв
922474
  Мамрай В.В. Обгрунтування технологічних параметрів видобування блочного каменю дисковими машинами : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.03 / Мамрай Василь Васильович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2020. – 19, [1] с. – Бібліогр.: 14 назв
922475
  Гайдай О.А. Обгрунтування технологічних параметрів виїмки тонких і некондиційних вугільних пластів в слабометаморфізованих вміщуючих породах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.02 / Гайдай О.А. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищий навчальний заклад "Національний гірничий ун-т". – Дніпропетровськ, 2011. – 19 с. – Бібліогр. : 7 назв
922476
  Тимошенко Є.В. Обгрунтування технологічних параметрів виймання тонких пологих вугільних пластів струговими комплексами : автореф. дис. ... канд. техн наук : 05.15.02 / Тимошенко Євген Вікторович ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. заклад "Нац. гірн. ун-т". – Дніпропетровськ, 2014. – 18 с. – Бібліогр.: 16 назв
922477
  Сідєльников О.А. Обгрунтування технологічних параметрів відпрацювання виїмкових стовпів на основі просторової моделі стійкості шаруватого вуглевмісного масиву : автореф. дис. ... канд. технічних наук : 05.15.02 / Сідєльников О.А. ; Мін-во освіти і науки України ; Нац. гірничий ун-т. – Дніпропетровськ, 2010. – 20 с. – Бібліогр. : 7 назв
922478
  Чмільов В.І. Обгрунтування технологічних параметрів гідравлічної відсадки з горизонтально-стаціонарним придонним шаром натурної постелі : Автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.15.08 - " Збагачення корисних копалин" / Чмільов В.І. ; Мін-во освіти і науки України; Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2009. – 19с. – Бібліогр.: 12 назв
922479
  Лобода О.І. Обгрунтування технологічних параметрів і режимів процесу знезараження комбікормів електромагнітним полем надвисокої частоти : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.03 / Лобода Олександр Іванович ; М-во аграр. політики та продовольства України, Тавр. держ. агротехнол. ун-т. – Мелітополь, 2014. – 24 с. – Бібліогр.: 19 назв
922480
  Кіріяк К.К. Обгрунтування технологічних параметрів ін"єкційного закріплення зсувонебезпечних грунтових структур : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.09 / Кіріяк Костянтин Костянтинович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірничий ун-т". – Дніпропетровськ, 2013. – 17 с. – Бібліогр.: 8 назв
922481
  Ганушевич К.А. Обгрунтування технологічних параметрів отримання газогідратів з метану вугільних шахт : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.02 / Ганушевич Костянтин Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Нац. гірн. ун-т". – Дніпропетровськ, 2015. – 18 с. – Бібліогр.: 16 назв
922482
  Нечепоренко А.Б. Обгрунтування технологічних параметрів підземного видобування вугілля з урахуванням динаміки регіональної зони розвантаження : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.02 / Нечепоренко А.Б. ; МОНУ, Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірничий ун-т". – Дніпропетровськ, 2010. – 18 с. – Бібліогр.: 9 назв
922483
  Ігнатюк Р.М. Обгрунтування технологічних параметрів розробки мідевмісних базальтів Рівненсько-Волинського регіону : автореф. дис. … канд. техн. наук : 05.15.02 / Ігнатюк Роман Михайлович ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Нац. гірн. ун-т". – Дніпропетровськ, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: 17 назв
922484
  Устивицький Олег Олександрович Обгрунтування технологічних параметрів струминного закріплення обводневих грунтів : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.15.09 / Устивицький О.О.; МОіНУ. Нац. гірн. ун-тет. – Дніпропетровськ, 2003. – 16с. – Бібліогр.: 6 назв
922485
  Заєв В.В. Обгрунтування технологічних параметрів тепловідвідних свердловин при підземній газифікації вугільних пластів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.02 / Заєв Віктор Вікторович ; М-во освіти і науки України, Донбас. держ. техн. ун-т. – Алчевськ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
922486
  Темченко О.А. Обгрунтування технологічного потенціалу гірничих підприємств у контексті забезпечення конкурентоспроможності розробки залізорудних родовищ // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2015. – № 1 (56). – С. 55-60. – ISSN 2309-1533
922487
  Грубий Валерій Павлович Обгрунтування технологічного процесу і параметрів робочих органів для обробітку захисних зон рядків цукрових буряків : Автореф... канд. техн.наук: 05.20.01 / Грубий Валерій Павлович; Мелітопольський ін-т механізациї сільського господарства. – Мелітополь, 1993. – 24л.
922488
  Анеляк Михайло Михайлович Обгрунтування технологічного процесу і параметрів робочих органів пристрою для витирання насіння багаторічних бобових трав : Автореф... канд. техн.наук: 05.20.01 / Анеляк Михайло Михайлович; Ін-т механізац. та електрифікац. сільгосподарства Укр. академії аграрних наук. – Глеваха, 1994. – 23л.
922489
  Болоташвілі З.У. Обгрунтування технологічного процесу подрібнювання і параметрів робочих органів універсального малогабаритного подрібнювача зернових продуктів : Автореф. дис. ...канд. тенх. наук: Спец. 05.20.01 / З.У. Болоташвілі; Луганський держ. аграрний ун-т. – Луганськ, 2000. – 17с. – Бібліогр.: 11 назв
922490
  Шумило М.М. Обгрунтування технологічного процесу сепарації грунту при підкопуванні картоплі і параметрів комбінованого підкопувально-сепаруючого рабочого органу картоплезбиральної машини. : Автореф... канд. техн.наук: 05.20.01 / Шумило М.М.; Ін-т механізації та електрифікації сіль. госп. Укр. Академії агр. наук. – К., 1994. – 21л.
922491
  Сорокопуд Михайло Прокопович Обгрунтування тимчасових параметрів безпечної, захисної надробки викидонебезпечних крутих шарів : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.26.01 / Сорокопуд М.П.; ДДТУ. – Донецьк, 2001. – 16 с. – Бібліогр.: 10 назв
922492
  Кухта М. Обґрунтування типологізації життєвих стратегій молоді України // Соціальні виміри суспільства : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т соціології ; голов. ред. М. Шульга. – Київ, 2012. – Вип. 4 (15). – C. 113-128. – ISSN 2078-6948
922493
  Дуцяк І.З. Обгрунтування типології онтологічних концепцій // Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2009. – Вип. 21. – С.196-208. – ISSN 2075-1443
922494
  Нікіфоров М.М. Обгрунтування типу та вимог до оптико-електронних систем в інтересах виконання завдань розвідки та охорони об"єктів / М.М. Нікіфоров, І.В. Пампуха, Г.Б. Жиров // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2016. – Вип. № 55. – С. 71-81. – ISSN 2524-0056
922495
   Обгрунтування точності визначення лінійних відрізків вимірюванням ліній до їх кінців електронних тахеометром / М. Фис, І. Покотило, А. Бридун, Н. Ярема // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Укр. т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2015. – Вип. 2 (30). – С. 40-42 : табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1819-1339
922496
  Демус Роман Тарасович Обгрунтування точності геодезичних вимірів для визначення горизонтальних деформацій земної поверхні : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.24.01 / Демус Р.Т.; МО і НУ, НУ "Львівська політехніка". – Львів, 2002. – 18 с.
922497
  Бачишин Богдан Дмитрович Обгрунтування точності геодезичного забезпечення спорудження будівельніх оболонок : Автореф... канд. техн.наук: 05.24.01 / Бачишин Богдан Дмитрович; КНУ будівництва і архітектури. – К., 1999. – 20л.
922498
   Обгрунтування узагальненого показника оцінювання ефективності підготовки окремої бригади територіальної оборони Збройних Сил України / О.А. Георгадзе, В.В. Шевчук, І.В. Пампуха, М.М. Нікіфоров, А.В. Баргилевич // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2020. – Вип. № 68. – С. 100-109. – ISSN 2524-0056
922499
  Кравченко С.І. Обгрунтування умов фінансування інноваційних рішень // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 2. – С. 124-130
922500
  Лєзіна В А. Обґрунтування управлінських інновацій у процесах створення цінності проектів // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 4 : Глобалізація, імпортозаміщення та економічна безпека держави. – С. 393-399. – ISSN 2222-4459
922501
  Бурмака Т.М. Обґрунтування управлінських рішень щодо проектів інноваційного розвитку / Т.М. Бурмака, А.А. Мусіяченко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 11 : Інвестиційні пріоритети глобальних інвесторів у енергетичній сфері. – C. 95-99. – ISSN 2222-4459
922502
  Кравченко О. Обґрунтування управлінських рішень щодо трансформації бізнес-моделі підприємства шляхом укладення угод злиття або поглинання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 55-59. – (Економіка ; вип. 5 (158)). – ISSN 1728-3817


  Визначені основні критерії оцінки ступеню проблемності діючої бізнес-моделі підприємства. Запропонований методичний підхід до визначення характеру прояву мотивів злиття або поглинання. Розроблено карту пріоритетів прийняття управлінських рішень щодо ...
922503
  Кузьмін О.Є. Обгрунтування ухвалення поточних господарських рішень / О.Є. Кузьмін, А.А. Теребух // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 10 (160). – С. 171-179 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
922504
  Гладченко А.Ю. Обгрунтування факторів координації економічної рівноваги в умовах глобалізації // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2016. – С. 43-52. – (Економічні науки ; вип. 4 (76)). – ISSN 2306-5478
922505
  Романченко А.М. Обгрунтування фізико-хімічних і детонаційних параметрів низькоенергетичних зарядів кар"єрного виготовлення : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.03 / Романченко Анжела Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2019. – 25 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 22 назви
922506
  Єпіфанов А.О. Обгрунтування фінансового механізму підприємства : фінанси підприємств / А.О. Єпіфанов, В.П. Москаленко, О.В. Шипунова // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 1. – С. 3-11 : Рис. – Бібліогр.: 19 назв
922507
  Жарко Р.П. Обгрунтування функцій податків на сучасному етапі розвитку продуктивних сил : податки // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 6. – С. 96-99 : Рис. – Бібліогр.: 3 назви
922508
  Ломачинська І.М. Обгрунтування християнської аскези у творчості представників патристики та її сучасна інтерпретація // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 41-52
922509
  Найденко О.Є. Обгрунтування цілей податкової політики держави // Економіка розвитку : науковий журнал / Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; редкол.: Пономаренко В.С., Афанасьєв М.В., Внукова Н.М. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 2 (86). – С. 13-23. – ISSN 1683-1942


  "Податкова політика в будь-якій країні має важливе значення для соціально-економічного розвитку. Головним орієнтиром податкової політики зарубіжних країн є побудова таких відносин із платниками податків, завдяки яким останні будуть своєчасно та в ...
922510
  Лабурцева О.І. Обгрунтування цін на продукцію в умовах ризику змін споживчого попиту // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 6 (78). – С. 21-23 : Табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв
922511
  Захаренко О.В. Обгрунтування часу дії локального вибухово-щілинного розвантаження на зменшення видавлювання порід підошви підтримуваних виробок : Автореф... кандид. техн.наук: 05.15.02 / Захаренко О.В.; Донецький держ. техн. ун-тет. – Донецьк, 2000. – 19л.
922512
  Богма О.С. Обґрунтування шляхів оптимізації податкової системи в Україні / О.С. Богма, В.І. Савченко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 3 (506) : Новий ринок електроенергії в Україні: сучасний стан і перспективи розвитку. – С. 299-305. – ISSN 2222-4459
922513
  Тимошенко В. Обгрутування моделі формування комунікативної компетентності зв"язку в майбутніх менеджерів у закладах вищої освіти // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галій ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2020. – № 6/7 (185/186), листопад - грудень. – С. 182-187. – ISSN 2308-4634
922514
  Гильман А.М. Обд автоматизации проектирования технологических карт механической обработки при помощи электронных вычислительных машин. : Автореф... Канд.техн.наук: / Гильман А.М.; Акад.наук СССР. – М, 1959. – 10л.
922515
  Ковшун И.Н. Обд интегральном и монохроматическом излучении метеоров. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Ковшун И.Н.; Одес.гос.ун-т. – Одесса, 1967. – 11л.
922516
  Гуц А.К. Обд отображениях, сохраняющих семейства множеств в Гильбертовом и гиперболическом пространствах. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.04 / Гуц А.К.; МВ и ССО РСФСР. – Новосибирск, 1973. – 15л.
922517
  Селочник Л.И. Обд условиях возниконовения и приспособительном значении некоторых рефлекторных влияний на двигательную деятельность желудка и тонкого кишечника. : Автореф... Канд.биол.наук: / Селочник Л.И.; Акад.наук БССР.Ин-т биологии. – Минск, 1961. – 22л.
922518
  Півнева Л. Обдарована і талановита молодь в системі вищої освіти як чинник суспільного прогресу // Будуємо нову Україну : зб. конф., 26-27 листоп. 2014 р., м. Київ / [редкол.: О. Дем"янчук та ін.]. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2015. – C. 94-101. – ISBN 978-966-518-677-9


  Розглядається значення обдарованої й талановитої молоді в системі вищої освіти для розвитку суспільства. Вона відображає різні точки зору на проблему наявності таланту в молодої людини. Виділено деякі напрями підготовки обдарованої й талановитої молоді ...
922519
  Дарсанія Р. Обдарована молодь обирає навчання у провідних вишах України! // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 17 липня (№ 27). – С. 13. – ISSN 2219-5793
922520
   Обдарована молодь України : оцінка сучасного стану та поширення перспективного досвіду роботи з обдарованою молоддю в регіонах України / Мін-во України у справах сім"ї, молоді та спорту; Всеукр. молодіжна громад. організація "Союз обдарованої молоді"; за ред. Терепищого С.О. – Київ, 2008. – 156с. : іл. – ISBN 978-966-7865-89-4
922521
   Обдарована особистість: пошук, розвиток, допомога : матеріали доповідей та повідомлень на Міжнар. наук.-практ. конф., 27-29 квіт. 1998 р. – Київ : Гнозис, 1998. – 582, [1] с. : іл., табл. – ISBN 966-95339-5-3
922522
  Мороз В.М. Обдарований народом України безсмертям : (до 150-річчя від дня народження академіка Д.К. Заболотного) / В.М. Мороз, Г.К. Палій, В.П. Ковальчук // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2016. – № 12. – C. 105-111. – ISSN 1027-3239
922523
  Сергійчук В.І. Обдарований талантом винахідника // Соборна пам"ять України : календар-альманах 2015 / В.І. Сергійчук. – Вишгород : Сергійчук М.І., 2014. – С. 17. – ISBN 978-966-2911-65-7


  До 120-річчя від дня народження Володимира Джуса.
922524
  Лавріненко Ю. Обдарований щедро силою і талантом // Біографії / [упоряд.: С. Козак, Г. Протасова]. – Київ : Літературна Україна, 2013. – С. 9-15. – (Книжкова "Літературна Україна"). – ISBN 978-966-579-403-5


  Іван Багряний і еміграція.
922525
  Настенко Н.В. Обдаровані діти і школа / Н.В. Настенко. – Полтава, 1998. – 120 с.
922526
  Кульчицька О.І. Обдарованість та її виявлення у дитячому віці // Журнал практикующего психолога / Киевский национальный лингвистический университет. – Київ, 2002. – № 8. – С.102-109
922527
  Мазяр О.В. Обдарованість як предмет психологічного дослідження на початку XX століття // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Чепелєва Н.В., Моляко В.О., Балл Г.О. [та ін.]. – Київ ; Житомир, 2015. – С. 166-173. – (Психологія обдарованості ; т. 6, вип. 11). – ISSN 2072-4772
922528
  Ренжин П.П. Обдарованість як психологічна проблема // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.І. Кузьмінський та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 183-185. – (Серія "Психолого-педагогічні науки" ; ч. 2)
922529
  Грошев Виктор Александрович Обдественное разделение труда в регионе (Вопросы теории и методологии прогнозирования) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Грошев Виктор Александрович; Ленингр. фин.-эк. ин-. – Л., 1980. – 21л.
922530
   Обдорской управы книга для записи приговоров по тяжбам, спорам и проступкам инородцев (18811901 гг.) Из истории обычного права и суда обдорских ненцев и хантов конца XIX -- начала XX.. – Томск, 1970. – 161с.
922531
  Кузнецов Ф.Ф. Обдумывающему житьё / Ф.Ф. Кузнецов. – М., 1964. – 128с.
922532
  Гутман И.И. Обдщековариантный метод последовательных приближений в общей теории относительности. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Гутман И.И.; Акад.наук УзССР. – Ташкент, 1962. – 14л.
922533
  Воробьева Мария Обед в облаках : ON-LINE // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 9. – С. 102 : Іл.
922534
  Тайлер Э. Обед в ресторане / Э. Тайлер. – М., 1986. – 303с.
922535
  Мери В. Обед за один доллар / В. Мери. – М., 1984. – 127с.
922536
  Орлова Ж.И. Обед за полчаса / Ж.И. Орлова. – М., 1989. – 223с.
922537
  Клявиня А.М. Обед на каждый день / А.М. Клявиня. – 2-е изд. – Кемерово, 1989. – 303с.
922538
  Кожемяко В. Обед с Всеволодом Кожемяко / беседовала О. Духнич // Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев, 2018. – № 12 (189), 29 марта 2018. – С. 54-57


  "Миллионер-аграрий называет главную проблему отечественного сельского хозяйства, вспоминает, как попал под обстрел российских градов в Дебальцево, и сокрушается, что за разговором его американский стейк совсем остыл. Харьковский миллионер-аграрий ...
922539
  Духнич О. Обед с Давидом Фонкиносом // Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев, 2018. – № 16 (193), 26 апреля 2018. – С. 78-81


  "Популярный французский писатель рассуждает о литературе, сравнивает своих соотечественников с украинцами, отвечает на пикантные вопросы и ест борщ."
922540
  Духнич О. Обед с Лилией Гриневич // Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев, 2018. – № 3 (180), 25 января 2018. – С. 53-55


  Министр образования объясняет, чем школьники, которые учатся по новой реформированной программе, отличаются от тех, кто учится по-старому, обещает разобраться с плагиатом в диссертациях политиков.
922541
  Балей П. Обезвласнене суспільство : Марксизм: утопія в теорії і терор у практиці / П.Балей. – 2е вид. – Київ : Смолоскип, 2003. – 730с. – ISBN 966-7332-96-9
922542
  Бекер М.Е. Обезвоживание микробной биомассы и экстрацеллюлярных метаболитов : (химико-технологические и биологические основы) / М.Е. Бекер. – Рига, 1967. – 364с.
922543
  Лагутина Обезвоживание, восстановление и дезарсенизация керченских железных руд : Автореф... канд. хим.наук: / Лагутина а.Г.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1962. – 16л.
922544
  Мишура А.С. Обезвреживаем манипуляторов против экстерналистской защиты компатибилизма // Вестник Московского университета. Серия 7 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 73-82. – (Философия ; № 6). – ISSN 0201-7385
922545
  Никифоров А.С. Обезвреживание жидких радиоактивных отходов / А.С. Никифоров. – М, 1985. – 184с.
922546
   Обезвреживание и регенерация твердых органических отходов и растворителей: Тез. докл. зон. конф. 29-30 нояб. 1990 г.. – Пенза, 1990. – 60с.
922547
  Соболев Обезвреживание радиоактивных отходов на централизованных пунктах / Соболев, Л.М. Хомчик. – М, 1983. – 128с.
922548
  Чечеринда Е. Обезглавленная память, или кто убил Георгия? // Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Киев, 2008. – № 36. – С. 30.
922549
  Кошів Я. Обезголовлений. Убивство журналіста : [пер. з англ.] / Ярослав Кошів. – [Б. м.] : Artemia Press, 2004. – 292 с. : фотоіл. – Вих. дан. ориг.: JV Koshiw. Beheaded. Artemia press, 2003. - Предм.-імен. покажч.: с. 265-292
922550
  Конрой Д. Обездоленные : роман ; пер. с англ / Джек Конрой ; Пред. М. Мендельсона. – Москва : Радуга, 1983. – 736 с. – Перепл. с : Старый шут закон : роман / Ларс Лоренс [С. 279-735]. – (Библиотека литературы США)
922551
  Каня Вашек Обездоленные войной : роман / Каня Вашек. – Москва : Художественная литература, 1954. – 236с.
922552
  Жуковский Г.Ю. Обезжелезивание песков механическими способами / Г.Ю. Жуковский. – М.-Л., 1936. – 64с.
922553
  Василюк Агнешка Обезжиренный и с учетом жира индекс массы тела жителей города Бяла-Подляска / Василюк Агнешка, Сачук Ежи // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – № 07. – С. 85-91 : табл. – Библиогр.: 29 назв. – ISSN 1818-9172
922554
  Зубкин А.С. Обеззараживание объектов, подвергшихся воздействию оружия массового поражения / А.С. Зубкин. – Изд. 2-е, переработ. и доп. – М, 1970. – 125с.
922555
  Ньюхолл А.Г. Обеззараживание почвы путем прогревания, затопления и фумигации / А.Г. Ньюхолл. – Москва, 1958. – 94 с.
922556
   Обеззараживание растительной продукции от карантинных и других опасных вредителей: Сб. науч. тр.. – М., 1982. – 67с.
922557
  Зубкин А.С. Обеззараживание территории, сооружений и транспорта, подвергшихся воздействию оружия массового поражения / А.С. Зубкин. – М, 1965. – 136с.
922558
  Срібняк І.В. Обеззброєна, але нескорена : Інтернована Армія УНР у таборах Польщі і Румунії ( 1921-1924 р.р.) / І.В. Срібняк; Інститут дослідження модерної історії України. – Київ : Видавництво ім. Олени Теліги, 1997. – 128с. – ISBN 966-7018-10-5
922559
  Максимейко О.І. Обезсмертив / Олекса Максимейко. – Київ : Український Центр духовної культури, 2002. – 267, [1] с., включ. обкл. : іл. – На тит. арк. екслібрис Дмитра Міщенка. – ISBN 966-628-041-8


  У пр. № 1729317 напис: Дорогому Дмитрові Олексійовичу Міщенкові - неймовірному трудівникові на літературній ниві, талановитому письменникові, спасибі долі, що звела с тобою, друже! Дарую стукіт серця свого, Україно тобі. Київ. Підпис. 19.05.2002 р. ...
922560
  Каценеленбаум З.С. Обезценение рубля и перспективы денежного обращения. / З.С. Каценеленбаум. – Москва, 1918. – 67с.
922561
   Обезцінювання активів у структурі прибутку на Тайвані: за даними в умовах спекуляції та поза нею / Чінь Лунь Чен, Чу-Янг Чуєн, , Чен-Веі Лу // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 11 (125). – С. 474-483 : табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
922562
  Домбровский Ю.О. Обезьяна приходит за своим черепом / Ю.О. Домбровский. – М., 1959. – 415с.
922563
  Домбровский Ю.О. Обезьяна приходит за своим черепом / Ю.О. Домбровский. – Алма-Ата, 1991. – 397с.
922564
  Домбровский Ю.О. Обезьяна приходит за своим черепом / Ю.О. Домбровский. – М., 1991. – 477с.
922565
  Бирский В.Р. Обезьяний переполох в искусстве / В.Р. Бирский. – Ленинград : Художник РСФСР, 1964. – 51 с.
922566
  Костенко А. Обезьянка Айва. / А. Костенко. – Владивосток, 1954. – 24с.
922567
  Нейпье П. Обезьяны / П. Нейпье, Д. Нейпье. – М., 1984. – 129с.
922568
  Бочкарев П.В. Обезьяны в Сухуме / П.В. Бочкарев. – Сухум, 1932. – 80с.
922569
  Ирвин У. Обезьяны, ангелы и викторианцы / У. Ирвин. – Москва : Молодая гвардия, 1973. – 464 с. – (Жизнь замечательных людей)
922570
  Пожарицкая Н.М. Обезьяны, обезьяны, обезьяны / Н.М. Пожарицкая. – М, 1982. – 191с.
922571
  Линден Юджин Обезьяны, человек и язык / Линден Юджин; Под ред. Е.Н. Панова. – Москва : Мир, 1981. – 272 с.
922572
  Панченко Н.В. Обелисики в лесу. / Н.В. Панченко. – М., 1963. – 74с.
922573
  Мамлин Г.С. Обелиск / Г.С. Мамлин. – М., 1967. – 63с.
922574
  Львов М.Д. Обелиск / М.Д. Львов. – М., 1967. – 32с.
922575
  Полещук А.Л. Обелиск / А.Л. Полещук. – М, 1974. – 385с.
922576
  Быков В. Обелиск : повести / Василь Быков ;. – Москва, 1977. – 271 с.
922577
  Быков В. Обелиск = Рыбаков А. Неизвестный солдат : повести / Василь Быков ;. – Москва : Молодая гвардия, 1985. – 237 с.
922578
  Быков В.В. Обелиск ; Дожить до рассвета / В.В. Быков. – Минск, 1977. – 208 с.
922579
  Шикман А.П. Обелиск в Александровском саду / А.П. Шикман. – М., 1990. – 222с.
922580
  Евгеньев П.К. Обелиск в Раифе / П.К. Евгеньев. – Казань, 1969. – 144с.
922581
  Шапа Л.А. Обелиск в степи / Л.А. Шапа. – Львов, 1973. – 159с.
922582
  Понизовский В.М. Обелиск на меридиане / В.М. Понизовский. – М., 1983. – 352с.
922583
  Степанчук Т.Г. Обелиск у дороги / Т.Г. Степанчук. – М., 1969. – 208с.
922584
  Скородум В.Ф. Обелиск. / В.Ф. Скородум. – Л, 1979. – 112с.
922585
  Кобяков Г.Г. Обелиски / Г.Г. Кобяков. – Иркутск, 1974. – 176с.
922586
  Гончаренко И.И. Обелиски : стихи / И.И. Гончаренко. – Москва, 1978. – 71 с.
922587
  Домовитов Н.Ф. Обелиски в степи / Н.Ф. Домовитов. – Донецк, 1968. – 319с.
922588
   Обелиски: Стихи.. – Саратов, 1985. – 183с.
922589
  Биков В.В. Обеліск / В.В. Биков. – Київ, 1975. – 239 с.
922590
  Биков В. Обеліск / В. Биков. – К., 1978. – 343с.
922591
  Грибова Л.О. Обеліск на горі / Л.О. Грибова. – К., 1966. – 75с.
922592
  Гончаренко І.І. Обеліски : поезії / І.І. Гончаренко. – Київ : Радянський письменник, 1974. – 131 с.
922593
  Шаповал П.З. Обеліски і колоски : поезії / П.З. Шаповал. – Дніпропетровськ : Промінь, 1966. – 72 с.
922594
  Нікітін Т.Г. Обеліски пам"яти / Т.Г. Нікітін. – Х, 1986. – 55с.
922595
  Скурихина М.М. Обемн ДНК при облучении в условиях арденаэлектомии. : Автореф... канд.биол.наук: 03.090 / Скурихина М.М.; АН СССР,Ин-т биолг.физики. – Пущино, 1971. – 20л.
922596
  Благовидов Ф.В. Обер-прокуроры святейшего синода в XVIII и в первой половине XIX столетия : (Развитие обер-прокурор. власти в Синод. ведомстве) : Опыт ист. исслед / Ф.Б. Благовидов. – Казань : Типо-лит. Имп. ун-та, 1899. – [4], 430, IV с. – Отд. оттиск: Православ. собеседник. 1897-1899 г.
922597
  Благовидов Ф.В. Обер-прокуроры святейшего синода в XVIII и в первой половине XIX столетия : (Отношения обер-прокуроров к Св. синоду) : : Опыт церк.-ист. исслед. / Ф.Б. Благовидов. – 2-е изд., перераб. – Казань : Типо-лит. Имп. ун-та, 1900. – 450, II с.
922598
  Кащук Н.О. Обереги : поезії / Н.О. Кащук. – Київ, 1979. – 184 с.
922599
  Маландій О. Обереги : Поезії / О. Маландій. – Київ : Український письменник, 2001. – 68с. – ISBN 5-333-01544-9
922600
  Скуратівський В. Обереги Василя Скуратівського / розмову записав Микола Симчич // Українська літературна газета. – Вишгород, 2020. – 11 вересня (№ 18). – С. 8-9
922601
  Будкевич А. Обереги Володимира Гарбуза // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2020. – 12-18 березня (№ 11). – С. 16
922602
  Кравченко Я. Обереги Луки Долинського // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 20-21 грудня (№ 234/235). – С. 24
922603
  Дьомін Микола Обереги Миколи Обезюка // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 23-25. – ISSN 0868-9644
922604
  Цвіт Антонія Обереги мої : триптих // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 76-78. – ISSN 0130-321Х
922605
  Поклад Н.І. Обереги надії / Н.І. Поклад. – К, 1991. – 131с.
922606
  Скуратівський В. Обереги пам"яті / В. Скуратівський. – К., 1992. – 108с.
922607
  Гаєцький З. Обереги українства : (далі буде) // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2013. – 14-20 лютого (№ 7). – С. 7


  Про історію та діяльність товариства "Просвіта".
922608
  Панфілова Т. Обережний оптимізм на противагу песимізму розвитку світової економіки // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2010. – № 11/12. – С. 28-31
922609
  Красюк П.Х. Обережний півень : байки та гуморески / П.Х. Красюк. – Львів : Каменяр, 1983. – 85 с.
922610
  Федор О.Т. Обережність - запорука безпеки дитини // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 5, травень. – С. 36
922611
  Трошина Світлана Обережність з вогнем - запорука безпеки // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 2, лютий. – С. 27 : фото
922612
  Осадчук Лілія Обережність під час літніх канікул - запорука життя та здоров"я (Пам"ятка дітям) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 7, липень. – С. 31-32 : фото
922613
  Усик Світлана Обережно - амброзія! // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 8, серпень. – С. 4 : фото
922614
  Онищенко Геннадій Обережно - антропозоонози! (інтерв"ю з лікарем-інфекціоністом) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 3, березень. – С. 5-6
922615
  Наконечна О.В. Обережно - ГМО! // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 3. – С. 27-29 : рис.
922616
  Усик Світлана Обережно - дитина на дорозі / Усик Світлана, Мажар Галина, Богданович Лілія // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 8, серпень. – С. 23 : фото
922617
  Усик Світлана Обережно - змії // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 7, липень. – С. 35-36 : фото
922618
  Усик Світлана Обережно - змія! // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 8, серпень. – С. 28-29 : фото
922619
   Обережно - мова! Матеріали парламентських слухань і ВРУ 12 березня 2003 року. – Київ : Парламентське видавництво, 2003. – 136 с. – ISBN 966-611-243-1
922620
  Ільченко Н.В. Обережно - примхи весняної погоди! // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 4, квітень. – С. 30
922621
  Оніщук О. Обережно - рейдерство! Як захистити державні реєстри та майно? // Юридична газета. – Київ, 2019. – 13 серпня (№32). – С. 24-25
922622
  Гальчинський А. Обережно - Росія // Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2003. – № 7. – С.48-55


  Міжнародні економічні відносини України з Росією
922623
  Болюк З.А. Обережно - сказ / З.А. Болюк, М.Б. Полив"яний // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 5, травень. – С. 7-8 : фото
922624
  Кот Н. Обережно - тонкий лід! // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 11. – С. 30-31 : фото
922625
  Шостак А.В. Обережно – індекс Хірша! / А.В. Шостак, Я.М. Рудик // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – Вип. 267. – C. 235-245. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія"). – ISSN 2222-8624
922626
  Лі Цефень Обережно входити в історію Кітаю / Лі Цефень. – Тайбей : Лімін, 1982. – 206с. – Видання китайською мовою
922627
  Кіслова В.М. Обережно ГМО! // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 5, травень. – С. 6-9 : фото, табл.
922628
  Андросюк Ярослав Обережно ожеледиця! // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 2, лютий. – С. 30 : фото
922629
  Кірічун Тетяна Обережно! Батарейка - вбивця! // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 11, листопад. – С. 29
922630
  Усик Світлана Обережно! Діти на дорозі! // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 8, серпень. – С. 26 : фото
922631
  Усик Світлана Обережно! Знижується температура повітря / Усик Світлана, Богданович Лілія // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 1, січень. – С. 31 : фото
922632
  Ільченко Н.В. Обережно! Отруйні мешканці морів і океанів! // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 8, серпень. – С. 25-26 : фото
922633
  Просяник Н.С. Обережно! Слизько! // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 1, січень. – С. 30 : фото
922634
  Ільченко Л.В. Обережно, алергія на холод! // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 1, січень. – С. 7 : фото
922635
  Балагур Л.В. Обережно, безпритульні собаки розгулюють містом // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 5. – С. 37-38
922636
  Усик Світлана Обережно, борщівник / Усик Світлана, Богданович Лілія // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 9, вересень. – С. 6 : фото
922637
  Лазаренко Юрій Обережно, ГРВІ! // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 11, листопад. – С. 8 : фото
922638
  Литвин Тетяна Обережно, гриби! // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 9, вересень. – С. 39 : фото
922639
  Куса І. Обережно, двері зачиняються. Макрон починає реформу міграційної політики Франції // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 2-8 березня (№ 9). – С. 9. – ISSN 1992-9277
922640
  Усик Світлана Обережно, зима! / Усик Світлана, Богданович Лілія // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 12, грудень. – С. 30 : фото
922641
  Груник Н.В. Обережно, змії! // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 7, липень. – С. 33-34
922642
  Кузьо Т. Обережно, капітулянти! У часи війни Україна обирає Головнокомандувача. Ані Тимошенко, ані Зеленський не придатні для цієї роботи // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2019. – 12 березня (№ 28). – С. 5


  "Вибори, що відбудуться цього місяця, незвичайні, адже нині, на думку 72% українців, Україна перебуває у стані війни. Це означає, що українці обиратимуть не тільки Президента, а й - що не менш важливо - Головнокомандувача Збройних сил, якому доведеться ...
922643
  Усик Світлана Обережно, кліщі! / Усик Світлана, Богданович Лілія // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 5, травень. – С. 4 : фото
922644
  Усик Світлана Обережно, кліщі! / Усик Світлана, Богданович Лілія // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 7, липень. – С. 8 : фото
922645
  Ільченко Н.В. Обережно, кондиціонер, або як не застудитись у спеку // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 7, липень. – С. 5 : фото
922646
  Вовдюк Людмила Обережно, крижані бурульки! // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 1, січень. – С. 34 : фото
922647
  Совенко Олена Обережно, крихкий лід! // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 12, грудень. – С. 33 : фото
922648
  Ільченко Н.В. Обережно, лавинна небезпека! // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 3, березень. – С. 29 : фото
922649
  Фомін І. Обережно, мета / бесіду вела Христина Пошелюжна // Юридична практика : газета українських юристів. – Київ, 2021. – 4 травня (№ 17/18) : Трудове право


  Зловживання правом - це використання процедури не для її мети, наголошує адвокат Ігор Фомін.
922650
  Безмен Володимир Обережно, ожеледиця ! // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 32-33 : фото
922651
  Наконечна О.В. Обережно, ожеледиця! // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 2. – С. 34-35 : фото
922652
  Тарнашинська Л. Обережно, плагіват! Методи пошуку "креатину" (читай: креативу)
922653
  Ільченко Н.В. Обережно, рання городина! // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 4, квітень. – С. 2-3 : фото
922654
  Ільченко Н.В. Обережно, сильний снігопад! // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 2, лютий. – С. 36 : фото
922655
  Богданович Лілія Обережно, чадний газ! // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 11, листопад. – С. 37
922656
  Григор"єв В.Л. Обережно. снігові замети та хуртовини! / В.Л. Григор"єв, С.Г. Жилко // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 1, січень. – С. 30 : фото
922657
  Скопенко В. Обережно: "українознавство" / В. Скопенко, М. Наєнко, В. Яременко // Освіта України, 1999
922658
  Поповченко О. Обережно: біржі або купівля-продаж нерухомості без участі нотаріуса // Мала енциклопедія нотаріуса : Науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне підприємство "СТРАЙД". – Харків, 2005. – № 5. – С. 46-49
922659
  Ткаченко С. Обережно: гомозаври // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2010. – № 7/8. – С. 171-178. – ISSN 0130-1608
922660
  Залізняк Л. Обережно: імперія! // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 12 (332). – С. 46-48. – ISSN 1996-1561


  Сучасна путінська Росія є реліктом і прямою спадкоємницею "імперії зла" з її людиноненависницькою філософією.
922661
  Білай Д.В. Обережно: комахи навесні та влітку // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 3, березень. – С. 27-28
922662
  Кацал І. Обережно: консалтинг. Як управляти консалтинговими ризиками // Консалтинг в Україні : Ділове видання. Експерт твого бізнесу / АП "Асоціація консалтингових фірм". – Київ, 2007. – № 8/9. – С. 37-39.
922663
  Лукінюк М.В. Обережно: міфи! : Спроба системного підходу до висвітлення фальшувань історії України / М.В. Лукінюк; Дослідна Фундація ім. О. Ольжича в США.КНУТШ; Центр українознавства. – Київ : Видавництво ім. Олени Теліги, 2003. – 576 с. – ISBN 966-7018-84-9


  У книзі зібрані статті, в яких висвітлені окремі аспекти творчості та трагічні долі українських письменників, які змушені були жити й творити в умовах більшовицького тоталітарного режиму або емігрувати за кордон: Олени Теліги, Лариси Мурович, Юрія ...
922664
  Лукінюк М.В. Обережно: міфи! : спроба системного підходу до висвітлення фальшувань історії України / Михайло Лукінюк. – 2-ге вид., випр. – Київ : Вид-во ім. О. Теліги, 2012. – 559, [1] с. – Бібліогр.: с. 516-557. – ISBN 978-966-355-069-5


  Допитливим читачам НБ ім. М. Максимовича КНУ ім. Тараса Шевченка з повагою, автор. Підпис, 15.02.2013, Київ, Оболонь
922665
  Усик Світлана Обережно: отруйні кімнатні рослини! // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 6, червень. – С. 3-4 : фото
922666
  Батіщева Валентина Обережно: пластикові вікна та діти! // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 6, червень. – С. 28 : фото
922667
  Малаков Д. Обережно: реставрація! // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 30 листопада (№ 48). – С. 3. – ISSN 2519-4429


  Щодо реставрації будинку архітектора В. Городецького на київській вулиці Банковій, 10.
922668
  Іванов Ю.С. Обережно: сіонізм / Ю.С. Іванов. – Київ, 1969. – 159с.
922669
  Білоус Д.Г. Обережно: слово! / Д.Г. Білоус. – Київ, 1984. – 189 с.
922670
  Проскуров В.А. Обережно: стафілокок! / В.А. Проскуров. – Київ, 1990. – 46с.
922671
  Залізняк Л. Обережно: федералізація! // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 7 (327). – С. 11-13. – ISSN 1996-1561


  Хто, як і коли федералізував Україну в минулому і які були наслідки. За яскравою вивіскою федералізму ховається банальний сепаратизм.
922672
  Кірпічніков Василь Обережно: шахрайство з банкоматами! // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 3, березень. – С. 36-37 : фото
922673
   Оберемо кращих! // Світ. – Київ, 2018. – Серпень (№ 29/30). – С. 1


  Почався відбір кандидатів до Наукового комітету Національного фонду досліджень. Конкурс оголосив Науковий комітет Нацради з питань розвитку науки і технологій.
922674
   Оберемок Євген Анатолійович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 331 : фото
922675
   Обери свідомо : Матеріали та методика для аналізу соціального блоку передвиборних програм кандидатів у депутати до рад різніх рівнів. – Київ, 2002. – 72с.
922676
   Обери свій шлях / розмову вели Анна Духлій, Олеся Белеля студентки радіофізичного факультету // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2008. – Травень (№ 5)


  Інтерв"ю з відомим ученим, професором радіофізичного факультету, Академіком НАН України Миколою Григоровичем Находкіним.
922677
  Шевцов В.Ю. Оберіг : міфи і легенди Ук-Ра-їни / В.Ю. Шевцов. – Дніпропетровськ : Арт-Прес, 2010. – 278 с. : іл. – ISBN 978-966-348-222-4
922678
  Ситник К. Оберіг вітчизняної науки (До 90-річчя президента НАН України академіка Б.Є. Патона) // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 3-9. – ISSN 0372-6436
922679
  Тимошик М. Оберіг пам"яті // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 3-9 червня (№ 22). – С. 13


  Перемишлянин Олександр Колянчук - новий лавреат премії Івана Огієнка в галузі освіти.
922680
   Оберіг.. – К., 1993. – 156с.
922681
  Вовканич С.Й. Оберігав Карпати, творив державність і ноосферу наближав // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2016. – № 3 (81). – С. 172-176. – ISSN 1562-0905
922682
  Калініна Н. Оберігаймо конфіденційність / Наталія Калініна // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / Т-во з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче підприємство "Ідея". – Київ, 2015. – № 2 (48). – С. 10-12. – ISSN 1811-377X


  У статті подається аналіз законодавчої бази України у сфері захисту персональних даних та надаються рекомендації щодо вдосконалення діяльності публічних бібліотек з урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних фізичної особи.
922683
  Чабанівський М.І. Оберігаймо рідну природу / М.І. Чабанівський. – К., 1968. – 48с.
922684
  Якумакіс Маноліс Оберіть свою Елунду : Мистецтво гостинності // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 5. – С. 22-25 : Фото
922685
   Оберіть свою Елунду : мистецтво гостинності // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 2 (86). – С. 20-23
922686
  Сенанкур Э. Оберман / Э. Сенанкур. – Москва, 1963. – 371с.
922687
  Колосов О.Л. Обернена задача в методі СП на практичному прикладі / О.Л. Колосов, Л.М. Заєць // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 81-87. – (Геологія ; Вип. 13)


  Розглядається рішення оберненої задачі СП за матеріалами геофізичних досліджень у свердловині № 17 Бугреватського родовища Охтирського нафтогазопромислового району північної частини ДДВ.
922688
  Ободан Н.І. Обернена задача визначення зовнішніх навантажень при деформації тонкостінних оболонок / Н.І. Ободан, Н.А. Гук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 47-50. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Розглядається задача відновлення функції зовнішнього навантаження, діючого на циліндричну оболонку, з урахуванням особливостей нелінійного напружено-деформованого стану. Підхід дозволяє відновити невідомі параметри у всьому діапазоні дії ...
922689
  Баб"як Л.С. Обернена задача для еволюційного рівняння з цілою функцією / Л.С. Баб"як, О.Л. Горбачук // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 31-36. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 966-7652-00-9


  Встановлюються необхідні і достатні умови розв"язності оберненої задачі для еволюційного рівняння з цілою функцією.
922690
  Савенков С.М. Обернена задача поляриметрії на основі матричного методу Мюллера : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.05 / Савенков С.М.; Савенко Сергій Миколайович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 36 с. – Бібліогр.: 44 назви
922691
  Савенков С.М. Обернена задача поляриметрії на основі матричного методу Мюллера : дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.05 / Савенков Сергій Миколайович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 376 л. – Додатки: л. 373-376. – Бібліогр.: л. 338-372
922692
  Яцків О.І. Обернена задача термопружності з ідентифікації набору теплофізичних параметрів та визначення термонапруженого стану циліндра з тонким приповерхневим шаром // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017


  Розглянуто обернену задачу термопружності з визначення набору теплофізичних параметрів тонкого приповерхневого шару довгого ізотропного суцільного циліндра, який нагрівається довкіллям, якщо в низці послідовних моментів часу задано значення поверхневих ...
922693
   Обернений частотний словник сучасної української художньої прози. – Київ : Спалах, 1998. – 960 с. – ISBN 966-512-175-8
922694
  Степанова Н.І. Обернені задачі ідентифікації силових впливів, включень та розрізів у тонкій пластині : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.02.04 / Степанова Наталія Іванівна ; М-во освіти і науки України, Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Дніпро, 2019. – 24 с. – Бібліогр.: 14 назв
922695
   Обернені задачі оптичної спектроскопії для суспензій наночасток срібла / Л.Г. Гречко, Л.Б. Лерман, Н.Г. Шкода, С.В. Шостак, Т.В. Скоробогатов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 470-478. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Пропонується ефективна методика розв"язання обернених задач оптичної спектроскопії, яка практично реалізована на прикладі аналізу експериментальних спектрів ослаблення світла у водяних суспензіях наночасток срібла з оболонкою. Отримано гістограми ...
922696
  Міненко Р. Обернені лінійні задачі гравіметрії та магнітометрії з уточнюючими ітераційними поправками вищого порядку / Р. Міненко, П. Міненко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 78-82. – (Геологія ; вип. 1 (64)). – ISSN 1728-3817


  (Рекомендовано членом редакційної колегії д-ром фіз.-мат. наук, І.М.Корчагіним) Ціль роботи полягає в створенні методів рішення обернених задач гравіметрії й магнітометрії з ітераційними поправками вищих порядків для того, щоб одержувати коректні й ...
922697
   Обернені системи керування в алгоритмах перетворення інформації / О.М. Ковальов, О.Я. Савченко, В.А. Козловський, В.Ф. Щербак // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 137-144. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Розглянуто деякі аспекти застосування обернених систем керування для перетворення та шифрування інформації. Вивчаються неперервні та дискретні (скінченні автомати) динамічні системи. Запропоновано схему побудови оберненої системи та її модифікацій з ...
922698
  Гук Н.А. Обернені стаціонарні задачі деформування тонкостінних оболонок : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.02.04 / Гук Н.А. ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2011. – 35 с. – Бібліогр. : 26 назв.
922699
  Перестюк М.О. Обернені тригонометричні функції / М.О. Перестюк, І.Г. Малишев. – Київ, 1973. – 23 с.
922700
  Перестюк М.О. Обернені тригонометричні функції / М.О. Перестюк, І.Г. Малишев. – К., 1973. – 23с.
922701
  Сидоров М.В. Обернення деяких інтегральних рівнянь з ядром Бесселя / М.В. Сидоров, В.І. Ляшко, .Александрович // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 196-200. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Отримано формули обернення інтегрального зображення розв"язків для узагальненого осесиметричного рівняння Гелъмголъця для областей двох типів. Паралельно розв"язано відповідні інтегральні рівняння типу згортки з функцією Бесселя в ядрі. Ключові слова: ...
922702
  Зеленський С.Є. Обернення хвильового фронту : конспект лекцій із дисципліни "Адаптивна оптика" / Зеленський С.Є. ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2008. – 71 с.
922703
  Васючка В.І. Обернення хвильового фронту дипольно-обмінних спінових хвиль у плівках залізо-ітрієвого гранату : Дис. .. канд. фіз.-мат. наук. Спец. 01.04.03 - радіофізика / Васючка В.І.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 122л. – Бібліогр.: л. 113-122
922704
  Васючка В.І. Обернення хвильового фронту дипольно-обмінних спінових хвиль у плівках залізо-ітрієвого гранату : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.03 / Васючка В.І.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 20 назв
922705
   Обернення хвильового фронту з конверсією частоти в анізотропних середовищах / Г.А. Мелков, А.В. Чумак, В.І. Васючка, В.А. Мойсеенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 275-279. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Виявлено явище обернення хвильового фронту з перетворенням частоти оберненої хвилі вниз або відносно частоти падаючої хвилі в анізотропних середовищах. Це явище досліджено при параметричному оберненні невзаємних поверхневих магнітостатичних хвиль в ...
922706
  Зима Світлана Володимирівна Оберненофазова високоефективна рідинна хроматографія піролідин- і діетилдитіокарбамінатних комплексів та її застосування в аналізі вод і продуктів харчування : Автореф. дис. канд. хімічних наук: 02.00.02. / Зима С.В.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 18 с. – Бібліогр.: 8 назв.
922707
  Зима Світлана Володимирівна Оберненофазова високоефективна рідинна хроматографія піролідин - І діетилдитіокарбамінатних комплексів та її застосування в аналізі вод і продуктів харчування : Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук: 02.00.02 / Зима Світлана Володимирівна; Волинський держ. ун-тет ім. Л. Українки. – Київ, 2002. – 130 л. – Бібліогр.: л.113 -1 30
922708
  Віланд К.-М. Оберон. / К.-М. Віланд. – Київ, 1972. – 228с.
922709
  Федоров Є.П. Обертання Землі / Є.П. Федоров. – Київ : Знання, 1966. – 52 с.
922710
  Слезкин Ю. Обертас : рассказ // Юность : литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2008. – № 4. – С. 82-86. – ISSN 0132-2036
922711
   Оберуть нового ректора // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 22 березня (№ 11). – С. 5. – ISSN 2219-5793


  "Міністерство освіти і науки оголошує конкурс на зайняття посади ректора Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка".
922712
   Обеспечение абонентов ГСНТИ первоисточниками и их копиями: Метод. рекомендации.. – М., 1988. – 52с.
922713
  Курин М.А. Обеспечение адсорбционного взаимодействия при механической обработке резанием // Авиационно-космическая техника и технология : научно-технический журнал / М-во образования и науки Украины ; Нац. аэрокосмич. ун-т им. Н.Е. Жуковского "Харьк. авиационный ин-т". – Харьков, 2014. – 2 (109), март - апрель. – С. 4-9. – ISSN 1727-7337


  Сформулирована проблема необходимости исследования кинематики процессов механической обработки с целью повышения эффективности активации действия различных сред в зоне резания.
922714
  Астахова Е.Д. Обеспечение ансамблевыми прогнозами Олимпиады "Сочи-2014" / Е.Д. Астахова, А. Монтани, Д.Ю. Алферов // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 8. – С. 56-68 : рис., табл. – Библиогр.: 19 назв. – ISSN 0130-2906
922715
  Богданова Светлана Обеспечение безопасности горнолыжников: системе классификации трасс дан старт : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 11. – С. 62-65 : Фото
922716
  Кузнецов В.Н. Обеспечение безопасности движения на участках автомобильных дорог в пределах населенных пунктов сельского типа. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.23.11 / Кузнецов В.Н.; МВ и ССО СССР. – М, 1987. – 16л.
922717
  Низенко Э.И. Обеспечение безопасности предпринимательской деятельности : Учебное пособие / Э.И. Низенко; МАУП. – Киев : МАУП, 2003. – 124с. – ISBN 966-608-273-Х


  Освещеныпроблемы нормативно-правового обеспечения и регулирования, организации и деятельности службы безопасности хозяйствующего субъекта по предупреждению правонарушений в сфере предпринемательства
922718
   Обеспечение безопасности работы шахтных подъемов в стволах при сложных горно-геологических и горнотехнических условиях / С.Р. Ильин, В.К. Радченко, Л.Г. Адорская, С.В. Самуся, И.С. Ильина, С.С. Ильина // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 119. – С. 157-185 : рис. – Библиогр.: 22 назв. – ISSN 1607-4556
922719
  Зеленецкий В.С. Обеспечение безопасности субъектов уголовного процесса / В.С. Зеленецкий. – Харков, 2000. – 404 с.
922720
  Киричок И. Обеспечение библиотеками информационного сопровождения научно-исследовательской деятельности университета // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2007. – № 4. – С. 33-35. – ISSN 1811-377X
922721
  Талалуева Наталия Александровна Обеспечение взаимосвязи между общеобразовательной и профессионально-технической подготовкой учащихся в среднем профтехучилище : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Талалуева Наталия Александровна; Науч.-исслед. ин-т пед. УССР. – К., 1980. – 20л.
922722
  Подлесный Д.В. Обеспечение всеобщего права на получение высшего образования: опыт революционного периода (1917-1921 гг.) // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2015. – Т. 21. – С. 91-99. – ISSN 1993-5560


  Метою дослідження є аналіз підходів революційних урядів 1917–1921 рр. до вирішення проблеми забезпечення загального права на здобуття вищої освіти. Для досягнення поставленої мети використовується ціла низка науково-дослідних методів, провідне місце ...
922723
  Антонян Ю.М. Обеспечение высшей школы научными кадрами // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2010. – № 11. – С. 45-48. – ISSN 1726-667Х
922724
  Ашуба Б.Ш. Обеспечение гаранторованой оплаты труда - основа повышения материального стимулирования колхозного производства : Автореф... канд. экон.наук: 594 / Ашуба Б.Ш.; АН ГССР. Ин-т экономики и права. – Тбилиси, 1969. – 24л.
922725
  Троицкий С.В. Обеспечение действенности руководящих принципов ООН в области предупреждения преступности // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2011. – № 4 (61). – С. 23-25. – ISSN 1812-3910


  Данная статья посвящена рассмотрению теоретических аспектов обеспечения действенности руководящих принципов Организации Объединенных Наций в области предупреждения преступности. В данной статье освещена позиция автора, направленная на ...
922726
  Миренков А.И. Обеспечение действующей армии вооружением, боевой техникой, материальными средстами в 1941-1943 гг. // Военно-исторический журнал : Издание Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации. – Москва, 2002. – № 5. – С.24-29. – ISSN 0321-0626
922727
  Замойский И.Е. Обеспечение договорных обязательств на предприятии / И.Е. Замойский. – Москва, 1982. – 112с.
922728
  Зингер И.С. Обеспечение достоверности данных в автоматизированных системах управления производством / И.С. Зингер, Б.С. Куцык. – М, 1974. – 136с.
922729
  Серова О. Обеспечение доступности информации - важнейшая задача библиотек // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2012. – № 5 (211). – С. 3-7. – ISSN 1029-7200
922730
  Головко Д.Б. Обеспечение единства организаторской, идеологической и хозяйственной работы / Д.Б. Головко. – К., 1985. – 47с.
922731
   Обеспечение законности в АПК.. – Кишинев, 1991. – 221с.
922732
   Обеспечение законности в деятельности государственных органов: Межвуз. научн. сб.. – Уфа, 1987. – 152с.
922733
  Шемшученко Ю.С. Обеспечение законности в деятельности местных органов Советского государства управления средствами прокурорского надзора (на матер. УССР) : Автореф... канд. юр.наук: / Шемшученко Ю. С.; Объд. сов. ин-та филос. и ин-та гос. и права АН УССР. – К., 1970. – 28л.
922734
  Шамрай В.А. Обеспечение законности в деятельности службы участковых инспекторов милиции / В.А. Шамрай. – К., 1993. – 65с.
922735
  Мигущенко О.Н. Обеспечение законности в деятельности советского государства в 20-е - 30-е годы XX века // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 23. – С. 6-10. – ISSN 1812-3805


  В статье рассматриваются проблемы создания в СССР системы "защиты"законности через выявление нарушений права и закона и их немедленное пресечение. The article considers the problems of creation in the USSR of the system of "protection" of legitimacy ...
922736
  Дедков Л.Л. Обеспечение законности в общенародном государстве / Л.Л. Дедков. – Минск, 1980. – 94с.
922737
  Лунев А.Е. Обеспечение законности в советском государственном управлении / А.Е. Лунев. – Москва, 1963. – 159с.
922738
  Керимов А Д. Обеспечение законности в СССР / А Д. Керимов. – М., 1956. – 167с.
922739
  Очередин В.Т. Обеспечение законности при расследовании преступлений несовершеннолетних / В.Т. Очередин. – Волгоград, 1990. – 82с.
922740
  Поляков Герман Васильевич Обеспечение и охрана жилищных прав советских граждан местными органами государственной власти и управления : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.02 / Поляков Герман Васильевич; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра теории государства и права. – М., 1975. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
922741
  Карпунов В.С. Обеспечение и охрана прав граждан местными Советами депутатов трудящихся : Автореф... канд. юр.наук: 12.00.01 / Карпунов В.С.; АОН при ЦК КПСС. – М., 1977. – 22л. – Бібліогр.:с.22
922742
  Похолков Ю. и др. Обеспечение и оценка качества высшего образования // Высшее образование в России : Научно-педагогический журнал Министерства образования РФ / Министерство образования РФ. – Москва, 2004. – № 2. – С.12--27. – ISSN 0869-3617
922743
  Караваев В.В. Обеспечение инвалидов труда и семей умерших рабочих и служащих / В.В. Караваев, Б.Н. Гутерман. – Москва, 1927. – 56 с.
922744
  Чеботарева А.А. Обеспечение информационной безопасности личности в Интернете: история и проблемы развития законодательства // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 11. – С. 30-33. – ISSN 1812-3805


  В статье определяется место международно-правовых договоров в системе источников российского права. Делается вывод о том, что международно-правовые договоры, заключенные и ратифицированные Российской Федерацией, в иерархии источников права современной ...
922745
  Устинович Е.С. Обеспечение информационной безопасности Российской Федерации как одна из основополагающих функций ФСБ РФ // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 231-236. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
922746
   Обеспечение информационных потребностей ученых и специалистов Сибири: Сб. науч. тр.. – Новосибирск, 1981. – 216с.
922747
  Зимин В. Обеспечение иска о защите авторских и смежных прав в арбитражном суде // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права : научно-практический журнал / ООО "Издательский Дом "ИНТЕЛПРЕСС". – Москва, 2011. – № 9. – С. 45-51. – ISSN 0201-7059
922748
  Пронина М.Г. Обеспечение исполнения норм гражданского права. / М.Г. Пронина. – Минск, 1974. – 199с.
922749
  Овезов Каков Обеспечение использования обязательств по договорам колхозов с государственными организациями. (По материалам Туркменской ССР) : Автореф... канд. юридич.наук: 12.00.06 / Овезов Каков; АН СССР. Ин-т государства и права. – 28л.
922750
  Терехов А.И. Обеспечение кадрами приоритетных научных направлений (на примере нанотехнологий) // Вестник Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2011. – Т. 81, № 1. – С. 11-17. – ISSN 0869-5873


  Показано изменение важнейших характеристик научных кадров страны в последнее десятилетие. Рассмотрены возможности и проблемы кадрового обеспечения приоритетных направлений развития науки, технологий и техники на примере нанотехнологий.
922751
  Абложевичус П.П. Обеспечение картофелем городского населения Литовской ССР : Автореф... Канд.экон.наук: 597 / Абложевичус П.П.; Вильнюс. гос.ун-т. – Вильнюс, 1971. – 19 с. – Бібліогр.:с.18-19
922752
  Струминская Л.М. Обеспечение качества высшего образования - центральный вопрос Болонского процесса / Л.М. Струминская // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2006. – № 3. – С. 28-31. – ISSN 1811-0916
922753
  Тарасюк Л.Н. Обеспечение качества высшего образования в Великобритании в контексте Болонского процесса // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2010. – № 5 (июнь). – С. 68-77. – ISSN 0321-0383


  В данной статье излагаются общие подходы и механизмы британских университетов по обеспечению качества высшего образования в свете болонских реформ. Анализируется «академическая инфраструктура» по разработке и внедрению в практику образовательных ...
922754
  Кашлачева Т.С. Обеспечение качества высшего образования как вектор Болонских реформ // Журнал социологии и социальной антропологии / С-П.гос.ун. Ф-т социологии; Соц.ин-т РАН; Соц. об-во им. Ковалевского М.М. – Санкт-Петербург, 2006. – Том 9, № 4. – С. 130-141. – ISSN 1029-8053
922755
  Кузнецов А.В. Обеспечение качества подготовки будущих офицеров тыла к аналитической деятельности // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2010. – № 7. – С. 79-81. – ISSN 1726-667Х
922756
  Струкова София Вячеславовна Обеспечение качества подготовки по физике студентов технических специальностей в инновационном высшем учебном заведении // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 11. – С. 75-78. – Библиогр.: Бiблiогр. в кiнцi ст. – ISSN 1726-667Х
922757
  Конарева Л.А. Обеспечение качества продукции в США и Японии // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень. – Москва, 1985. – № 4 (48) : Политическая стратегия американского руководства. Отношение канадских партий к проблемам войны и мира. Гонка вооружений и экономическое противоборство. Профессионально-техническое образование. Другие материалы о политике и хозяйстве стран Сев.Америки. – С. 104-113
922758
  Война В.А. Обеспечение качества продукции за рубежом. / В.А. Война. – Москва, 1972. – 76с.
922759
  Маньшин Г.Г. Обеспечение качества функционирования автоматизированных систем / Г.Г. Маньшин, С.В. Кирпич. – Минск, 1986. – 221с.
922760
  Аавиксоо Я. Обеспечение качества:неортодоксальній взгляд на проблему // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2002. – № 6. – С.3-8. – ISSN 0321-0383
922761
  Тузин А. Обеспечение конвенциональной безопасности в Европе: прошлое, настоящее, будущее // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2011. – № 5. – С. 45-54. – ISSN 0131-2227
922762
  Оболенцева Екатерина Обеспечение конкурентных позиций предприятий на рынке рыбных товаров // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 6. – С. 52-55. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-3944


  Определены основные направления удержания конкурентных позиций рыбопромышленных предприятий, обеспечивающих наполняемость рынка рыбных товаров. Представлена структурная схема достижения конкурентных преимуществ предприятий рыбной отрасли, позволяющая ...
922763
  Королев В.П. Обеспечение корозионной защищенности конструкций с учетом рисков технологической безопасности промышленных объектов / В.П. Королев, И.В. Кущенко // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2017. – Вип. 3 (104), ч. 1. – С. 130-136 : рис., табл. – Библиогр.: 12 назв. – ISSN 1995-0519
922764
   Обеспечение логистической деятельности субъектов хозяйствования : (материалы блиц-опроса экспертов) // Логистика: проблемы и решения : международный научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2013. – № 5 (48). – С. 22-35
922765
  Чертко В.Ф. Обеспечение максимальной прибыли путем войн и милитаризации народного хозяйства. (На прим. США в 1939-1953 гг.) : Автореф... канд. экон.наук: / Чертко В.Ф.; МВО СССР. Москов. фин. ин-т. – М., 1954. – 17л.
922766
  Люшин С.А. Обеспечение материального благосостояния колхозного крестьянства СССР. : Автореф... канд. экон.наук: / Люшин С.А.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Ин-т повыш. квалиф. препод. маркс.-лен. – М,, 1955. – 16л.
922767
   Обеспечение материальными ресурсами и коммерческая деятельность предприятий: Учеб. пособие для экон. вузов по спец. "Управление материал. ресурсами и орг. оптовой торговли средствами пр-ва".. – Минск, 1991. – 270с.
922768
  Ленков С.В. та ін. Обеспечение метрологической надежности кондуктометрических систем с дифференциальными датчиками // Сенсорна електроніка і мікросистемні технології : науково-технічний журнал / Одеський нац. ун.ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2011. – Т. 2 (8), № 4. – С. 46-52. – ISSN 1815-7459
922769
  Мельник А.В. Обеспечение муниципальных структур инструментами современных информационных технологий / А.В. Мельник, Ю.Г. Щербаков // Геопрофиль : научно-популярный журнал. – Киев, 2009. – № 3. – С. 46-50 : Фото
922770
  Бунько В.А. Обеспечение надежной работы параллельно включенных тиристоров / В.А. Бунько, Л.К. Ветчанин. – К., 1972. – 10с.
922771
   Обеспечение надежности и качества сложных систем : сборник научных трудов. – Владивосток, 1985. – 171 с.
922772
   Обеспечение надежности полупроводниковых устройств.. – М., 1964. – 464с.
922773
  Груничев А.С. Обеспечение надежности радиоэлектронной аппаратуры и комплектующих изделий при эксплуатации / А.С. Груничев, А.В. Однодушнов, П.Ф. Якимов. – Москва : Советское радио, 1976. – 238 с.
922774
  Золотов А.А. Обеспечение надежности транспортных аппаратов космических систем / А.А. Золотов, М.И. Титов. – М., 1988. – 215с.
922775
  Платошкин Н.Н. Обеспечение населения Германии продуктами питания в годы Второй мировой войны // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2011. – № 7 (615). – С. 54-59. – ISSN 0321-0626
922776
   Обеспечение научно-технического прогресса при геофизических исследованиях в Восточной Сибири: Сб. науч. тр.. – Новосибирск, 1987. – 155с.
922777
  Александров Р.А. Обеспечение национальной безопасности в средневековой Руси // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2006. – № 10. – С. 11-12. – ISSN 1812-3805
922778
  Алькема В.Г. Обеспечение национальной экономической безопасности в рамках концепции экономики благосостояния / В.Г. Алькема, И.В. Заря // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2017. – Т. 23. – С. 329-339. – ISSN 1993-5560


  "В статье акцентируется внимание на исследовании национальной экономической безопасности в условиях обострения внешних и внутренних противоречий экономического характера. Обосновывается необходимость расширения подходов к определению дефиниции ...
922779
  Емелин С.М. Обеспечение общественного порядка и борьба с дезертирством в годы Великой Отечественной войны (1941-1945) // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 21. – С. 25-28. – ISSN 1812-3805


  В статье показаны основные направления работы органов внутренних дел по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности, а также по борьбе с дезертирством в годы Великой Отечественной войны.
922780
   Обеспечение общественного хозяйственного порядка : (Сборник выступлений в периодической печати ученых и практиков о необходимости принятия Хозяйственного (Коммерческого) кодекса Украины. – Донецк, 1998. – 167с. – ISBN 9667239349
922781
  Писаревский Е.Л. Обеспечение общественной безопасности в сфере туризма (зарубежный опыт) / Е.Л. Писаревский, Ю.В. Трунцевский // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2011. – № 2 (59). – С. 42-46. – ISSN 1812-3910
922782
  Климов А.А. Обеспечение общественной безопасности внутренними войсками НКВД-МВД СССР на территории Западной Украины в 1940-1950-е годы // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2008. – № 12. – С. 13-20. – ISSN 0321-0626
922783
  Антипин П.И. Обеспечение опережающего характера развития военного образования в Российской Федерации // Мир образования - образование в мире : научно-методический журнал / Мин. обр.и науки РФ; Росс. ак. образования;. Московский психолого-социальный ин-т. – Москва, 2009. – № 2 (34). – С. 25-31.
922784
  Розанов В.С. Обеспечение оптимальных параметров воздушной среды в рабочей зоне / В.С. Розанов, А.В. Рязанов. – Москва, 1989. – 51 с.
922785
  Аблец В.В. Обеспечение охраны окружающей среды при проектировании предприятий, зданий и сооружений в свете требований государственных строительных норм / В.В. Аблец, В.А. Терещенко // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2007. – № 3. – С. 45-48. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1726-5428
922786
   Обеспечение охраны социалистической собственности в современных условиях: Межвуз. сб. науч. тр.. – Горький, 1986. – 206с.
922787
  Серебряков С.В. Обеспечение перехода к геоцентрической системе координат ГСК-2011 при ведении государственного кадастра недвижимости, проблемы и пути их решения // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2014. – № 9. – С. 62-64 : карта. – Библиогр.: 1 назв. – ISSN 0016-7126
922788
  Бачило И.Л. Обеспечение порядка в управлении производством / И.Л. Бачило, С.В. Катрич, Л.А. Сергиенко. – Москва : Юридическая литература, 1986. – 156 с.
922789
  Карпунов В.С. Обеспечение прав граждан местными Советами / В.С. Карпунов. – М., 1979. – 63с.
922790
  Пучкова М.В. Обеспечение прав граждан органами управления союзной республики. / М.В. Пучкова. – Москва, 1987. – 140с.
922791
  Ростовщиков И.В. Обеспечение прав и свобод личности в СССР / И.В. Ростовщиков. – Саратов, 1988. – 117с.
922792
  Ковригина М.В. Обеспечение прав национальных меньшинств в демократическом государстве // Международное публичное и частное право : Научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 5. – С. 2-5. – ISSN 1812-3910
922793
  Самарин В.И. Обеспечение прав человека в ходе международного розыска обвиняемых и осужденных в рамках Интерпола // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2020. – № 1 (73). – С. 204-211. – ISSN 2078-9165
922794
   Обеспечение права и свобод граждан в СССР: Сб. ст.. – Кишинев, 1988. – 192 с.
922795
   Обеспечение права и свобод человека в международном праве : сб. обзоров. – Москва, 1987. – 208 с.
922796
  Гурджи Ю.А. Обеспечение правовой защищенности личности в уголовном процессе вопросы теории и методологии // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 500-507. – ISSN 1563-3349
922797
   Обеспечение преемственности в обучении как важнейшая функция образования : программа и материалы 15 научно-практической конференции учителей, 19 апреля 2008 года / МОНУ; Харьковская обл. гос. администрация; Харьковский обл. научно-метод. ин-т непрерывного образования ; Специализ. экономико-правовая школа Народной укр. академии ; [ред. кол.: В.И. Астахова, Е.В. Астахова, Е.М. Воробьев и др.]. – Харьков : НУА, 2008. – 124с. – (День науки в НУА). – ISBN 978-966-8558-72-6
922798
  Разладова М.М. Обеспечение преемственности между школой и Вузом путем применения системы дидактических средств. : Автореф... канд.пед.наук: 13.00.01 / Разладова М.М.; Киев.гос.ун-т. – К, 1974. – 28л.
922799
  Сиренко В.Ф. Обеспечение приоритета общегосударственных интересов / В.Ф. Сиренко. – К, 1987. – 173с.
922800
  Чернова Е.В. Обеспечение продовольственной безопасности в глобализирующемся мире // Известия Иркутской государственной экономической академии (Байкальский гос. ун-т экономики и права) : научный журнал / Иркутская государственная экономическая академия. – Иркутск, 2008. – № 2. – С. 16-19. – ISSN 1993-3541
922801
  Ушачев И. Обеспечение продовольственной безопасности в контексте глобального партнерства // АПК: экономика, управление : теоретический и научно-практический журнал / М-во сельского хоз-ва РФ ; Рос. акад. с-х. наук ; Всеросс. науч.-исслед. ин-т экономики сельского хоз-ва. – Москва, 2011. – № 11. – С. 3-11. – ISSN 0235-2443
922802
  Ушачев И.Г. Обеспечение продовольственной безопасности в контексте глобального партнерства // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2012. – № 2 (208). – С. 107-112. – ISSN 2221-1055
922803
  Киселев С. Обеспечение продовольственной безопасности в условиях кризиса // АПК: экономика, управление : теоретический и научно-практический журнал / Мин. сельск. хоз-ва РФ; Росс.ак.сельскохоз. наук; Всеросс. н-и. ин-т экономики сельск. хоз-ва. – Москва, 2008. – № 12. – С. 37-41. – ISSN 0235-2443
922804
  Калиев Г.А. Обеспечение продовольственной безопасности стран - участниц Содружества Независимых Государств // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2008. – № 8. – С. 5-10.
922805
  Тельпуховский В.Б. Обеспечение промышленности рабочими кадрами в период Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Тельпуховский В. Б.; Ин-т ист. АН СССР. – М., 1960. – 16л.
922806
  Борисенко З.Н. Обеспечение пропорциональности общественного производства в процессе планирования / З.Н. Борисенко. – К., 1982. – 37с.
922807
  Зельдина Н. Обеспечение публичных и частных интересов специальным режимом хозяйствования // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2004. – № 2. – С.37-41
922808
  Кесикбаев У. Обеспечение рабочей силой промышленности Казахстана в послевоенный период : Автореф... канд. экон.наук: / Кесикбаев У.; Моск. экон.-стат. ин-т. – Алма-Ата, 1961. – 16л.
922809
  Чистов Е.Д. Обеспечение радиационной безопасности в радиационно-химической технологии / Е.Д. Чистов, А.В. Ларичев. – М., 1980. – 35с.
922810
   Обеспечение радиационной безопасности при эксплуатации АЭС : тезисы докладов II Международной конференции стран-членов СЭВ по обеспечению радиационной безопасности при эксплуатации АЭС. – Вильнюс, 1982. – 118 с.
922811
   Обеспечение радиационной безопасности при эксплуатации АЭС : сборник докладов научно-технической конференциим СЭВ. – Москва
Кн. 1. – 1983. – 140 с.
922812
   Обеспечение радиационной безопасности при эксплуатации АЭС : сборник докладов научно-технической конференции СЭВ. – Москва
Кн. 2. – 1983. – 200 с.
922813
   Обеспечение радиационной безопасности при эксплуатации АЭС : сборник докладов научно-технической конференции СЭВ. – Москва
Кн. 3. – 1983. – 224 с.
922814
   Обеспечение радиационной безопасности при эксплуатации АЭС. Сб. докл. науч.-техн. конф. СЭВ, г.Вильнюс, май 1982 г.. – М.
Кн.5. – 1984. – 200с.
922815
   Обеспечение радиационной безопасности при эксплуатации АЭС. Сб. докладов научно-технической конференции СЭВ, г.Вильнюс, май 1982 г.. – М.
Кн.4. – 1984. – 188с.
922816
  Рябченко Л.А. Обеспечение развития познавательной деятельности личности в вузе / Рябченко Л,А. // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія : Науково-практичний журнал. – Харків, 2006. – № 3. – С.64-71. – ISBN 966-593-181-4
922817
  Фомишина Вера Николаевна Обеспечение рациональной занятости в процессе социалистического соедиения факторов производства : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.01 / Фомишина Вера Николаевна; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1990. – 24 с.
922818
  Фомишена Вера Николаевна Обеспечение рациональной занятости в процессе социалистического соединения факторов производства : Дис... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Фомишена Вера Николаевна; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1990. – 195л. – Бібліогр.:л.173-195
922819
  Атаманчук Г.В. Обеспечение рациональности государственного управления / Атаманчук Г.В. – Москва : Юридическая литература, 1990. – 351, [1] с. – Библиогр. в примеч.: с. 337-348
922820
  Курляндчик Р.И. Обеспечение ритмичности машиностроительного производства. / Р.И. Курляндчик. – Л., 1989. – 143с.
922821
   Обеспечение самого высокого, по сравнению с любой страной капитализма, жизненного уровня советского народа -- задача всемирно-исторического значения.. – Омск, 1961. – 19с.
922822
  Загрутдинов Г.М. Обеспечение систем автоматизированного контроля запасными элементми / Г.М. Загрутдинов, В.А. Прищепа. – Казань, 1976. – 64с.
922823
   Обеспечение систем управления: Информ.-техн. база, организац. структуры, правовое обеспечение управления нар. хоз-вом.. – М., 1984. – 271с.
922824
  Заднепровский А.П. Обеспечение сохранения адвокатской тайны и действие принципа презумпции невиновности. Гарантия или декларация? // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2002. – № 6. – С.46-49
922825
  Добрусина Светлана Обеспечение сохранности документов в век цифровых технологий // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2008. – № 3. – С. 11-15. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1029-7200


  В статье представлены два направления обеспечения сохранности библиотечных фондов - сохранение оригинальных документов и сохранение культурного цифрового наследия. Освещена стратегическая задача библиотеки - выбор направлений в работе с технологиями ...
922826
  Добрусина Светлана Обеспечение сохранности документов в век цифровых технологий // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2008. – № 3. – С. 11-15. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1029-7200


  В статье представлены два направления обеспечения сохранности библиотечных фондов - сохранение оригинальных документов и сохранение культурного цифрового наследия. Освещена стратегическая задача библиотеки - выбор направлений в работе с технологиями ...
922827
  Добрусина Светлана Обеспечение сохранности документов в век цифровых технологий // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2008. – № 3. – С. 11-15. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1029-7200


  В статье представлены два направления обеспечения сохранности библиотечных фондов - сохранение оригинальных документов и сохранение культурного цифрового наследия. Освещена стратегическая задача библиотеки - выбор направлений в работе с технологиями ...
922828
  Шураков В.В. Обеспечение сохранности информации в системах обработки данных : Учебное пособие / В.В. Шураков. – Москва : Финансы и статистика, 1985. – 224с.
922829
  Мамедов Ю.М. Обеспечение сохранности рукописных книг Туркменистана // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии : научно-практический журнал / Библиотечная Ассамблея Евразии ; Рос. гос. б-ка. – Москва, 2015. – № 2. – С. 79-81
922830
  Михайлин С.З. Обеспечение сохранности социалистической собственности на предприятии / С.З. Михайлин. – К., 1978. – 240с.
922831
   Обеспечение сохранности фонда УНБ: Инструкт.-метод. указания.. – М., 1988. – 17с.
922832
  Огибалин Ю.А. Обеспечение социалистической демократии гражданским материальным и процессуальным правом / Ю.А. Огибалин. – Тверь, 1990. – 79с.
922833
  Колонтаевский Ф.Е. Обеспечение социалистической законности в административной деятельности милиции / Ф.Е. Колонтаевский. – Ташкент, 1975. – 67с.
922834
   Обеспечение социалистической законности в Киргизской ССР: в сфере отношений, регулируемых гражданским и гражданско-процессуальным правом.. – Фрунзе, 1982. – 100с.
922835
  Таджибаева М. Обеспечение социалистической законности в организации и деятельности местных советов депутатов трудящихся (на материалах Узбекской ССР) : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.02 / Таджибаева М.; МВ и ССО УССР. Ташкентский гос. ун-т. – Ташкент, 1973. – 28л.
922836
  Власов В.А. Обеспечение социалистической законности в советском государственном управлении / В.А. Власов. – Москва, 1958. – 67с.
922837
  Инякин В.Н. Обеспечение стабильного функционирования жилищно-коммунального хозяйства // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2006. – Вип. 30 (114). – С. 132-139. – (Економічна ; № 30). – ISSN 1680-0044
922838
  Шароватов В.Т. Обеспечение стабильности показателей качества автоматических систем / В.Т. Шароватов. – Л., 1987. – 176с.
922839
  Мырова Л.О. Обеспечение стойкости аппаратуры связи к ионизирующим и электромагнитным излучениям / Л.О. Мырова, А.З. Чепиженко. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Радио и связь, 1988. – 295 с.
922840
  Федоров В.П. Обеспечение суверенитета и территориальной целостности государства // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 14. – С. 7-9. – ISSN 1812-3805
922841
   Обеспечение тепловых режимов изделий электронной техники. – Москва, 1980. – 217 с.
922842
  Роткоп Л.Л. Обеспечение тепловых режимов при конструировании радиоэлектронной аппаратуры / Л.Л. Роткоп, Ю.Е. Спокойный. – Москва : Советское радио, 1976. – 232 с.
922843
   Обеспечение технологичности конструкций изделий. Из серии "Опыт внедрения ЕСТПП".. – М., 1976. – 80с.
922844
  Сосов Г.Н. Обеспечение точности работы электрических схем / Г.Н. Сосов, Н.в. Гунько. – Северодонецк, 1967. – 14с.
922845
  Скобелкин В.Н. Обеспечение трудовых прав в СССР. / В.Н. Скобелкин. – М., 1987. – 205с.
922846
  Скобелкин В.Н. Обеспечение трудовых прав рабочих и служащих : Нормы и правоотношения. / В.Н. Скобелкин. – Москва : Юридическая литература, 1982. – 167с.
922847
   Обеспечение устойчивого развития сельскохозяйственного производства и борьба с засухой: По материалам сессии ВАСХНИЛ (Волгоград, 26-28 мая 1987 г.). – М., 1988. – 272с.
922848
  Баранов А.А. Обеспечение устойчивой работы объектов народного хозяйства в военное время / А.А. Баранов. – Москва, 1970. – 63с.
922849
  Боголиб Т.М. Обеспечение устойчивости бюджетной системы Украины в условиях кризисных явлений // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень НАН України. – Київ, 2014. – № 7/8. – С. 48-51. – ISSN 1728-6220
922850
   Обеспечение устойчивости подготовительных выработок на этапах их проведения и эксплуатации / А.А. Цикра, Д.И. Аверкин, Ю.С. Опрышко, В.В. Задерий // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 121. – С. 172-181 : рис. – Библиогр.: 8 назв. – ISSN 1607-4556
922851
  Полянский А.С. Обеспечение устойчивости положения средств транспорта при движении по неровностям / А.С. Полянский, Е.А. Дубинин // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету / Таврійський державний агротехнологічний університет. – Наукове фахове вид. – Мелітополь, 2014. – Вип. 14, т. 3 : Технічні науки. – С. 74-80. – ISSN 2078-0877
922852
  Баранов А.А. Обеспечение устойчивости работы объектов народного хозяйства в военное время / А.А. Баранов. – Москва : Атомиздат, 1970. – 64 с. – Библиогр.: с. 62
922853
  Рабинович В.М. Обеспечение устойчивости функционирования программ вычислительных средств / В.М. Рабинович. – М., 1985. – 66-99с.
922854
  Еремин А.С. Обеспечение учебной работы с использованием кейс-метода // Инновации в образовании / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2010. – № 4. – С. 77-90. – ISSN 1609-4646


  Рассмотрены следующие стороны обеспечения учебной работы с использованием кейс-метода: повышение квалификации преподавателей, правовое обеспечение создания и использования кейсов в учебном процессе, планирование учебного процесса с использованием ...
922855
   Обеспечение физико-химической сохранности видеодокументов: Метод. пособие.. – М., 1989. – 127с.
922856
  Лещенко А.Б. Обеспечение целостности и надежности в постреляционных базах данных информационных управляющих систем : учебн. пособие по лаб. практикуму / А.Б. Лещенко, Ю.А. Лещенко, А.Н. Аникин ; М-во образования и науки Украины, Нац. аэрокосм. ун-т им. Н.Е. Жуковского "Харьков. авиац. ин-т". – Харьков : ХАИ, 2018. – 65, [1] с. : ил., табл. – Книга описана по обл. – Библиогр.: с. 63. – ISBN 978-966-1681-23-0
922857
  Бринчук М.М. Обеспечение экологической безопасности как правовая категория // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2008. – № 9. – С. 30-42. – ISSN 0132-0769
922858
  Эйвазов Ельчин Тахмаз оглу Обеспечение экономической безопасности Азербайджана в финансовой сфере // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 11. – С. 51-53. – Библиогр.: 9 назв
922859
  Акмарал Темирова Обеспечение экономической безопасности внешней торговли в Республике Казахстан / Акмарал Темирова, Айгуль Бержанова, Жайна Егизбаева // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 9 (135). – С. 507-513 : табл., рис. – Библиогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
922860
  Могилевская О.Ю. Обеспечение экономической безопасности деятельности предприятия : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 5. – С. 47-50 : Рис. – Бібліогр.: 13 назв
922861
  Тумар Н. Обеспечение экономической безопасности предприятия: информационно-анатилическая работа // Маркетинг и реклама : Украинский профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 2007. – № 3. – С. 59-61.
922862
  Попов К.П. Обеспечение экономической устойчивости предприятия на основе оценки и учета факторов неопределенности и риска // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля / Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. – Луганськ, 2002. – № 5. – С.213-220
922863
  Киричко С.Н. Обеспечение эффективности работы систем гидротранспорта паст на основе лабораторной оценки реологических параметров // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 120. – С. 63-70 : рис., табл. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 1607-4556
922864
  Акопов В.С. Обеспечение эффективности средств радиационного контроля / В.С. Акопов, Ю.Н. Мымрин, В.И. Постников. – Москва : Энергоатомиздат, 1982. – 109 с.
922865
  Струнников Э.А. Обеспеченность влагой сельскохозяйственных культур на Северо-Западе СССР. / Э.А. Струнников. – Л., 1976. – 84с.
922866
  Поляков В. Обеспеченность мировой экономики энергоносителями в ХХЫ веке // Мировая экономика и международные отношения / РАН. Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2005. – № 6. – С. 106-112. – ISSN 0131-2227
922867
  Соломко Г.И. Обеспеченность организма лиц пожилого и старческого возраста никотиновой кислотой и ее связь с питанием. : Автореф... канд. мед.наук: 756 / Соломко Г.И.; Киев. мед. ин-т им. А.А.Богомольца. – К., 1968. – 24л.
922868
  Пушкина Н.Н. Обеспеченность организма человека витаминами С, В1,В2, РР в условиях воздействия некоторых производственных и климатических факторов по данным биохимических исследований. : Автореф... Доктора биол.наук: / Пушкина Н.Н.; АМН СССР. – М, 1965. – 53л. – Бібліогр.:с.51-53
922869
  Вампилова Л.Б. Обеспеченность старыми картами российской части Баренцрегиона // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2013. – Вип. 9. – C. 163-177


  Стаття присвячена вивченню старих картографічних творів і найбільш значних карт і атласів більш пізнього часу видання, які зберігаються у фондах Російської національної бібліотеки. Приведено детальний перелік найважливіших картографічних праць з ...
922870
   Обеспечено трудом: 26 интервью о том, что дает трудящимся реальный социализм. Сб.. – К., 1981. – 223с.
922871
  Добров А.С. Обеспечивание всеобщности и обязательности труда в период строительства коммунизма. : Автореф... Канд.экон.наук: / Добров А.С.; Уральский гос.ун-т. – Свердловск, 1965. – 18л.
922872
   Обеспечивающие средства автоматизиции планирования: Сб. науч. тр.. – М., 1982. – 209с.
922873
  Медведев С.В. Обеспечительный интерес с использованием интеллектуальной собственности по праву США // Право интеллектуальной собственности : специализированное информационно-аналитическое образовательное юридическое издание / Республиканский НИИ интеллектуальной собственности (РНИИИС) ; ИГ "Юрист". – Москва, 2012. – № 3 (23). – С. 23-27. – ISSN 2072-4322
922874
   Обеспечить лечение 3 миллионам человек к 2005 г.: добиться результатов: стратегия ВОЗ : Глобальная инициатива ВОЗ и ЮНЭЙДС по обеспечению к концу 2005 г. антиретровирусной терапией трех милл. чел. с ВИЧ/СПИДом в развив. странах. – Geneva : Всемирная организация здравоохранения; ЮНЭЙДС, 2003. – 55с. : илл. – ISBN 92 4 459112 X
922875
  Громыко А.А. Обеспечить мир народам - задача всех государств / А.А. Громыко. – Москва, 1980. – 47с.
922876
  Буздалов И. Обеспечить приоритет сельского развития // АПК: экономика, управление : теоретический и научно-практический журнал / Мин. сельск. хоз-ва РФ; Росс.ак.сельскохоз. наук; Всеросс. н-и. ин-т экономики сельск. хоз-ва. – Москва, 2011. – № 7. – С. 13-23. – ISSN 0235-2443
922877
  Коптев Д.В. Обеспыливание на электродных и электроугольных заводах. / Д.В. Коптев. – М, 1980. – 127с.
922878
  Чагунава В.Т. Обессеривание газов марганцевыми массами. : Автореф... доктор техн.наук: / Чагунава В.Т.; Груз. политехн. ин-т им. С.М.Кирова. – Тбилиси, 1954. – 24л.
922879
  Сидоренков Г.Г. Обессеривание дизельных фракций на алюмосиликатном катализаторе. : Автореф... канд. техн.наук: / Сидоренков Г.Г.; АН СССР. Сиб. отд. Объед. учен. совет по хим. наукам. – Новосибирск, 1964. – 22л.
922880
  Фредж Фендри Обессоливание морской воды - перспективы и проблемы / Фредж Фендри, Т.Е. Митченко, И.М. Астрелин // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2008. – № 6. – С. 48-54 : Рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1726-5428
922881
  Максимов В.В. Обественное мнение и законотворчество в условиях развитого социализма : Автореф... канд. юр.наук: 12.00.01 / Максимов В. В.; АОН при ЦК КПСС, Каф. теор. гос. и права. – М., 1974. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
922882
   Обесцвечивание стекла.. – М., 1935. – 190с.
922883
  Даувальтер А.Н. Обесцвечивание стекла. / А.Н. Даувальтер. – Л.-М., 1936. – 132с.
922884
  Вальден П.И. Обесценивание материи.. – 2-е изд. доп. – Петроград : Тип.Б.М. Вольфа, 1918. – 28 с.
922885
  Диас Г.А. Обет / Г.А. Диас. – М., 1963. – 104с.
922886
  Мальцев В.И. Обет молчания / В.И. Мальцев. – Казань, 1980. – 111с.
922887
  Зушин А.Д. Обет молчания / А.Д. Зушин. – Л., 1990. – 92с.
922888
  Тетенькина Т.Г. Обещай мне завтрашний день / Т.Г. Тетенькина. – Калининград, 1991. – 351с.
922889
  Горелик И.Г. Обещание / И.Г. Горелик. – М, 1960. – 352с.
922890
  Горелик И.Г. Обещание / И.Г. Горелик. – М, 1962. – 352с.
922891
  Горелик И.Г. Обещание / И.Г. Горелик. – М, 1965. – 584с.
922892
  Вебер Роберт Обещание : стихи / Вебер Роберт; пер. с нем. Е.Витковского. – Москва : Советский писатель, 1980. – 111 с.
922893
  Сорокин В.В. Обещание : стихотворения и поэмы / В.В. Сорокин. – Москва : Современник, 1989. – 366 с.
922894
  Стил Д. Обещание страсти / Д. Стил. – Москва, 1994. – 366с.
922895
  Стил Д. Обещание страсти / Д. Стил. – Москва, 1996. – 431 с.
922896
  Гуляшки А. Обещание. / А. Гуляшки. – Москва, 1954. – 84с.
922897
  Котляров Б.И. Обещание. / Б.И. Котляров. – Х, 1976. – 79с.
922898
  Кружков В.С. Обещественно-политические и философские взгляды Н.А. Добролюбова / В.С. Кружков. – М, 1952. – 32с.
922899
  Будников В.Л. Обжалование действий и решений следователя / В.Л. Будников. – Волгоград, 1990. – 63 с.
922900
  Бутовский А.Н. Обжалование действий старших нотариусов : III ; (рубрика "Хроника") // Очерки по вопросам Судебной практики / А.Н. Бутовский. – Т. 2. – С. 135-140
922901
  Кожевников М.В. Обжалование и опротестование приговоров / М.В. Кожевников. – Москва, 1939. – 36с.
922902
  Клейнман Ф А. Обжалование и опротестование судебных решений и определений по гражданским делам. / Ф А. Клейнман, . – М, 1939. – 18с.
922903
  Антимонов Б.С. Обжалование и пересмотр решений по гражданским делам / Б.С. Антимонов, С. Герзон. – Москва, 1946. – с.
922904
  Антимонов Б.С. Обжалование и пересмотр решений по гражданским делам : метод. пособ. для адвокатов / Б. Антимонов, С. Герзон ; под ред. Г.Н. Амфитеатрова ; Отд. адвокатуры Мин. юст. РСФСР. – Москва : [Б.и.], 1947. – 96 с.
922905
   Обжалование неправомерных действий органов исполнительной власти в Российской Федерации / А. Сунгуров, Д. Маччелли, Е. Абросимова, Т. Виноградова // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2007. – № 1. – С. 78-86. – ISSN 1812-7126
922906
  Куцова Э.Ф. Обжалование приговоров в советском уголовном процессе : Автореф... канд. юр.наук: / Куцова Э.Ф.; Моск. юридич. ин-т. – Москва, 1951. – 17 с.
922907
  Лейдерман В.М. Обжалование решений в Советском гражданском процессе : Автореф. дис. ... канд. юридич. наук / Лейдерман В.М. ; Харьковский юридический институт имени Л.М. Кагановича. Кафедра гражданского права и процесса. – Харьков, 1951. – 30 с.
922908
  Апилат Э. Обжалование решений органов Государственной налоговойй службы // Незалежний Аудитор : часопис для аудиторів, судових експертів, бухгалтерів та правників / ТОВ "Вид-во "Сова". – Київ, 2012. – № 7 серпень. – С. 73-75. – ISSN 2306-0050
922909
  Мельник Е.Ф. Обжалование судебных решений в советском гражданском процессе : Автореф... Канд.юрид.наук: / Мельник Е.Ф.; Киев.гос.ун-т. – Москва, 1950. – 14 с.
922910
  Мельник Е.Ф. Обжалование судебных решений в советском гражданском процессе : Дис... канд.юридич.наук: / Мельник Е.ф.; КГУ им.Т.Шевченко. – К., 1950. – 230л. – Бібліогр.:л.1-6
922911
  Езерская С.И. Обжалование судебных решений в советском гражданском процессе. : Автореф... Канд.юрид.наук: / Езерская С.И.; Акад.наук СССР. – М, 1950. – 15л.
922912
  Мухин И.И. Обжалование, опротестование и пересмотр определений суда первой инстанции / И.И. Мухин. – Москва, 1958. – 72с.
922913
  Абдумомунов Т. Обжалованию не подлежит : драмат. повесть в 2 д., 10-ти карт. / Т. Абдумомунов. – Москва : Искусство, 1963. – 95 с.
922914
  Воловик Г.Г. Обжалованию не подлежит / Г.Г. Воловик. – Воронеж, 1967. – 33с.
922915
  Шилин А.И. Обжалованию не подлежит / А.И. Шилин. – М., 1982. – 81с.
922916
  Попцов О.М. Обжалованию не подлежит. / О.М. Попцов. – М., 1972. – 192с.
922917
  Корчагин М.Б. Обжалованию не подлежит... / М.Б. Корчагин. – М., 1990. – 46с.
922918
  Лойко Н.В. Обжалованию подлежит / Н.В. Лойко. – М., 1987. – 252с.
922919
  Дуденко С.В. Обживание территории районов нового освоения / С.В. Дуденко. – Новосибирск : Наука, 1990. – 86 с.
922920
  Жукова Н.В. Обживая виртуальное пространство : Условия для новых сервисов / Н.В. Жукова, А.Г. Дарутина // Библиотечное дело / ООО "Агентство Информ-Планета". – Санкт-Петербург, 2011. – № 22 (160). – С. 19-20. – ISSN 1727-4893
922921
  Бек Мордехай Обживая пустыню // Ариэль : журнал израильской культуры / Ассоц. помощи Израил. фонда культуры и просвещения в диаспоре [та ін.]. – Иерусалим, 1996. – 25. – С. 78-86


  Еврейские общины в США и других странах.
922922
  Козлов Б.А. Обжиг вяжущих материалов во взвешенном состоянии / Б.А. Козлов. – М.-Л., 1936. – 140с.
922923
  Брусиловский Г.В. Обжиг известняка в химической промышленности / Г.В. Брусиловский. – М, 1936. – 116с.
922924
  Кашкаев И.С. Обжиг кирпича в кольцевых печах / И.С. Кашкаев, М.М. Наумов. – М.-Л., 1936. – 163с.
922925
  Дейнека К В. Обжиг партландцементарного клинкера во вращающихся и шахтных пенчах / К В. Дейнека, А.С. Болдырев. – М.Л., 1936. – 215с.
922926
  Панцулая Т.В. Обжиг сульфида марганца. : Автореф... канд. техн.наук: / Панцулая Т.В.; МВ и ССО РСФСР. Москов. хим.-технол. ин-т им. Д.И.Менделеева. – М.-Тбилиси, 1962. – 19л.
922927
  Ильченко Г.Н. и др. Обжиг фарфора и фаянса / Г.Н. и др. Ильченко. – Л.-М., 1936. – 218с.
922928
  Каплан Ю.Г. Обжигающий ветер / Ю.Г. Каплан. – К., 1969. – 43с.
922929
  Малицький Ф.М. Обжинки : поезії / Ф.М. Малицький. – Київ : Радянський письменник, 1979. – 97 с.
922930
  Полтава Л. Обжинки / Леонід Полтава ; упоряд., авт. передмови та прим. Д. Чередниченко. – Київ : Задруга. – ISBN 966-7405-67-2
Кн.1 : Поезії. – 2000. – 303с. – іл., портр.
922931
  Полтава Леонід Обжинки // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 8. – С. 1. – ISSN 0130-5263
922932
  Копержинський К. Обжинки. / К. Копержинський. – Одеса, 1926. – 60с.
922933
  Тарнавський Р. Обжинковий вінок у системі обряду "Віхи" (До проблеми з"ясування первісної семантики обжинкового вінка) // Міфологія і фольклор : загальноукраїнський науково-освітній журнал / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка; ГО "Українське товариство дослідників фольклору та міфології". – Львів, 2011. – № 2 (9). – С. 69-77


  У статті йдеться про обжинковий вінок - традиційний елемент толоки під час жнив у селах Богородчанського району Івано-Франківської області. Простежено особливості його використання в календарних оюрядах. Обгрунтовано думку, що обжинковий вінок ...
922934
  Дудар О. Обжинкові пісні Східного Поділля // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 141-146. – (Серія мистецтвознавство ; Вип. 10)
922935
  Литвиненко Г. Обжинкові пісні у контексті жнивного обряду: як відображення магічної дії архетипно--образної системи // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 29. – С. 122-129
922936
  Галкин В.М. Обжитая сторона / В.М. Галкин. – Тула, 1982. – 65с.
922937
  Сидоров И.Ф. Обжитая целина / И.Ф. Сидоров, Б.Я. Двоскин. – Москва, 1964. – 32с.
922938
  Осипенко А. Обжитий куток / А. Осипенко. – К, 1966. – 245с.
922939
  Порус В.Н. Обжить катастрофу. Своевременные заметки о духовной культуре России // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2005. – № 11. – С. 24-36. – ISSN 0042-8744
922940
  Краснокутський А.І. Обжынкы [Обжинки] : збиpнычок твоpив / А.И. Кpаснокут-й. – Харькив : Дpук. Шмеpковыча, 1898. – 37 с. – Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії


  Зміст: Видьма; Упыpь; Гапчина паска
922941
  Богданов С.М. Обзоp успехов сельского хозяйства в 1893 году. Год третий.. – Киев : Тип.Петра Барского, 1895. – 456с. – Кн.нап.:рос.мов.стар.орф.
922942
   Обзор - Хроника нарушений прав человека в Беларуси в 2002 году. – Минск, 2003. – 212с.
922943
  Гераклитов А.А. Обзор "Пугачевских" дел из Астраханского губернского архива / А.А. Гераклитов. – Саратов : Тип. Союза печатного дела, 1913. – 19 с.
922944
  Черевко Владимир Обзор GNSS-технологий и оборудования компании South Survey & Mapping Instruments // Геопрофиль : научно-популярный журнал. – Киев, 2010. – № 1 (10). – С. 24-27 : Фото, рис.
922945
   Обзор №1 состояния товарных рынков в городах губерний Киевской, Подольской, Волынской, Полтавской и Черниговской. Хлебные продукты и картофель за сентябрь 1916 г.. – К. – 12с.
922946
  Губченко М.А. Обзор административных и судебных установлений, законодательства и финансового строя Великого Княжества Финляндского / М.А. Губченко. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Уч[-ща] глухонемых (М. Аленевой), 1910. – 162, IV с. – Библиогр. в прим.
922947
  Кузнецов В. Обзор азиатских видов рода Adoratura (Homoptera, Jassidae) / Виктор Кузнецов // Компакт - 252350 / В.Н. Кузнецов. – С. 219-233
922948
  Кожамкулова Б.С. Обзор антроопгеновой ископаемой териофауны Казахстана : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Кожамкулова Б.С. ; Казах. гос. ун-т. – Алма-Ата, 1964. – 23 с. – Бібліогр. : с. 22-23
922949
   Обзор бакинской нефтяной промышленности за два года национализации. 1920-1922. – 280с.
922950
  Старых М.Д. Обзор библиотечных блогов // Медиатека и мир : научно-практический журнал ; журнал о новых информационно-коммуникационных технологиях в библиотеках / РГБ; Центр библиотечных инновационных технологий РГБ. – Москва, 2013. – № 1. – С. 46-47
922951
  Богданов-Катьков Обзор божьих коровок Coccinellidae, вредящих культурным растениям / Богданов-Катьков. – Л, 1927. – 27с.
922952
  Фаминцын А.С. Обзор ботанической деятельности в России за 1891 год : Читан в заседании Физико-математического отделения 4 марта 1892 г. / сост. акад. А. Фаминцыным, при участии И. Бородина, Д. Ивановского, А. Кильмана [и др.]. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Академии наук, 1892. – [10], XXVI, 264 с. – Отд. оттиск: Известия Императорской Академии наук, 1914


  Сост.: Бородин, Иван Парфеньевич (1847-1930) Ивановский, Дмитрий Иосифович (1864-1930)
922953
  Фаминцын А.С. Обзор ботанической деятельности в России за 1892 год : Читано в заседании Физико-математического отделения 12 мая 1893 г. / сост. акад. А. Фаминцыным и адьюнктом С. Коржинским, при участии И. Бородина, Д. Ивановского, А. Кильмана [и др.]. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Академии наук, 1894. – XXVI, 187 с. – Отд. оттиск: Известия Императорской Академии наук, 1914


  Сост.: Коржинский, Сергей Иванович (1811-1900) Бородин, Иван Парфеньевич (1847-1930) Ивановский, Дмитрий Иосифович (1864-1930)
922954
  Фаминцын А.С. Обзор ботанической деятельности в России за 1893 год : Доложено в заседании Физико-математического отделения 7 сентября 1894 / сост. акад. А. Фаминцыным и адьюнктом С. Коржинским, при участии Д. Ивановского, П. Котурницкого и Н. Кузнецова. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Академии наук
Год четвертый. – 1895. – XXII, 166 с. – Отд. оттиск: Известия Императорской Академии наук, 1914


  Сост.: Коржинский, Сергей Иванович (1811-1900) Ивановский, Дмитрий Иосифович (1864-1920) Котурницкий, Павел Васильевич (1844-1913) Кузнецов, Николай Иванович (1864-1932)
922955
  Олсуфьев Г.В. Обзор бронзовок Кавказа и сопредельных стран / Г.В. Олсуфьев. – 26с.
922956
  Олсуфьев Г.В. Обзор бронзовок Кавказа и сопредельных стран / Г.В. Олсуфьев (Тифлис) // Жуки. [Компакт - 252298]. – С. 155-180
922957
   Обзор важнейших дознаний проводившихся в жандармских управлениях за 1901 год. – [Ростов-на-Дону] : А.Н. Сурат ; [Тип. "Донская речь"], 1907. – [4], 164 с. – Экз. деф., отсутств. с. 161-164. – (Русская историческая библиотека ; № 20)
922958
   Обзор важнейших дознаний проводившихся в жандармских управлениях за 1902 год. – [Ростов-на-Дону] : А.Н. Сурат ; [Тип. "Донская речь"], 1906. – 138 с. – Экз. деф., отсутств. с. 161-164. – (Русская историческая библиотека ; № 12)
922959
   Обзор важнейших дознаний производившихся в жандармских управлениях за 1901 год.. – 164с.
922960
  Кузнецов В.Н. Обзор вида рода Batrachomorphus Lewis (Homoptera Jassidae) // Ревизия видов рода Lynamorus Sem / Семенов-Тян-Шанский, С. Медведев. – С. 251-261
922961
  Габриэлян Э.Ц. Обзор видов Sorbus L. в Турции / Э.Ц. Габриэлян, 1962. – С. 61-71
922962
  Лебедев А.Г. Обзор видов подр. Microlethrus и описание одного нового вида / А.Г. Лебедев. – Київ : Тип. С.Г. Слюсаревского и А.И. Филиппова, 1913. – 8 с. – Пар. тит. л. на нем. яз. - Отд. оттиск: Энтомологический вестник. 1912, т. 1, № 2


  На тит. л. дарств. надпись: Многоуважаемому Николаю Яковлеуичу Кузнецову от автора
922963
  Кузнецов В. Обзор видов рода Batrachomorphus Lewis (Homoptera Jassidae) : (с 2 табл. и 1 рис.) / Виктор Кузнецов // Компакт - 252350 / В.Н. Кузнецов. – С. 251-261
922964
  Фомин А.В. Обзор видов рода Cystopteris на Кавказе / А.В. Фомин. – Тифлис : Тип. К.П. Козловского, 1911. – 19 с. – Отд. оттиск: Вестник Тифлисского Ботанического сада. 1920, вып. 18
922965
  Федченко Б.А. Обзор видов рода Hedysarum / Б.А. Федченко. – Санкт-Петербург : Типо-литогр. "Герольд", 1913. – 166, [30], 56, 8 с., 3 л. карт.
922966
  Зерова М.Д. Обзор видов рода Nikanoria (Hymenoptera, Eurytomidae) мировой фауны / М.Д. Зерова ; [науч. ред. И.А. Акимов] ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т зоологии им. И.И. Шмальгаузена. – Киев : Наукова думка, 2013. – 125, [2] с. : ил., табл. – Указ.: 123-125. – Библиогр.: с. 120-122. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1330-8
922967
  Рейхардт А.Н. Обзор видов рода Pedinus lats СССР и Дальнего Востока. / А.Н. Рейхардт. – 669-692с.
922968
  Дьяконов А.М. Обзор видов рода Stamnodes Старого Света и описание нового подвида (Lepidoptera, Geometridae) : (с 2 табл. и 7 рис. в тексте) / А.М. Дьяконов. – [Петроград] : [Тип. Кюгельген, Глич и Ко.], 1916. – 18 с., 2 л. табл. ил. : табл., ил. – Без тит л. - Отд. оттиск: Русское Энтомологическое обозрение. 1915, т. XV, № 4, с. 478-495


  На обоих экз. дарств. надпись от автора: Н.Я. Кузнецову и Владимиру Николаевичу Ковригину
922969
  Бантыш-Каменский Д.Н. Обзор внешних сношений России (по 1800 год) : Ч. 1-4 / Н.Н. Бантыш-Каменский. – Москва : Изд. Комис. печатания гос. грамот и договоров при Моск. гл. арх. М-ва иностр. дел, 1894-1902
Ч. 1 : (Австрия, Англия, Венгрия, Голландия, Дания, Испания). – 1894. – X, [6], 304 с. – Тип. Э. Лиссиера и Ю. Романа
922970
  Бантыш-Каменский Д.Н. Обзор внешних сношений России (по 1800 год) : Ч. 1-4 / Н.Н. Бантыш-Каменский. – Москва : Изд. Комис. печатания гос. грамот и договоров при Моск. гл. арх. М-ва иностр. дел, 1894-1902
Ч. 2 : (Германия и Италия). – 1896. – VIII, 272 с. – Тип. Э. Лиссиера и Ю. Романа
922971
  Бантыш-Каменский Д.Н. Обзор внешних сношений России (по 1800 год) : Ч. 1-4 / Н.Н. Бантыш-Каменский. – Москва : Изд. Комис. печатания гос. грамот и договоров при Моск. гл. арх. М-ва иностр. дел, 1894-1902
Ч. 3 : (Курляндия, Лифляндия, Эстляндия, Финляндия, Польша и Португалия). – 1897. – IV, [4], 319 с. – Тип. Э. Лиссиера и Ю. Романа
922972
  Черчилль У. Обзор военных событий / У. Черчилль. – Москва, 1944. – 20с.
922973
  Пачоский И.К. Обзор врагов сельского хозяйства Херсонской губернии за 1898-99 год : Отчет губернского энтомолога / И.К. Пачоский. – Херсон : Паровая тип. О.Д.Ходушиной (б. Ващенко), 1899. – 21 с. – Отд. оттиск
922974
  Пачоский И.К. Обзор врагов сельского хозяйства Херсонской губернии за 1900 год : (Отчет о деятельности губернского энтомолога И.К.Пачоского) / Издание Херсонского Губернского Земства. – Херсон : Тип. О.Д.Ходушиной, 1900. – 32 с.
922975
  Пачоский И.К. Обзор врагов сельского хозяйства Херсонской губернии за 1902 год : (Отчет губернского энтомолога). – Херсон : Паровая тип. О.Д.Ходушиной (б. Ващенко), 1902. – 11 с. – Отд. оттиск
922976
  Пачоский И.К. Обзор врагов сельского хозяйства Херсонской губернии за 1906-07 год : (Отчет губернского энтомолога). – Херсон : Паровая тип. О.Д.Ходушиной (б. Ващенко), 1907. – 12 с. – Отд. оттиск
922977
  Пачоский И.К. Обзор врагов сельского хозяйства Херсонской губернии и отчет губернского энтомолога за 1903 год. – Херсон : Тип. О.Д.Ходушиной, 1903. – 13 с. – Отд. оттиск
922978
  Пачоский И.К. Обзор врагов сельского хозяйства Херсонской губернии и отчет губернского энтомолога за 1904 год. – Херсон : Тип. О.Д.Ходушиной, 1904. – 8 с. – Отд. оттиск
922979
  Пачоский И.К. Обзор врагов сельского хозяйства Херсонской губернии и отчет по естественно-историческому музею за 1905-1906 год, 1906. – 10 с. – Отд. оттиск
922980
  Сопоцько А.А. Обзор вредителей [Тульской губ.] за 1911 год / А.А. Сопоцько, зав. станцией ; Энтомологическая станция Тульского Губернского Земства. – 1911-1912. – Тула : Тип. Е.И. Дружининой, 1911. – 30 с. – Без тит. л.
922981
  Ярославцев Г.М. Обзор вредителей сельского хозяйства на Сумской опытной станции в 1925 году / Г.М. Ярославцев. – Ахтырка, 1926. – 16с.
922982
  Макарян М.Я. Обзор вредителей сельскохозяйственных и лесных растений / М.Я. Макарян, А.С. Аветян. – Эривань, 1931. – 63с.
922983
  Устинов А.А. Обзор вредителей табака в Абхазии за 1931 год / А.А. Устинов. – Сухуми, 1932. – 38 с.
922984
  Сопоцько А.А. Обзор вредителей Тульской губ. за 1910 год / А.А. Сопоцько, зав. станцией ; Энтомологическая станция Тульского Губернского Земства. – 1911-1912. – Тула : Тип. Е.И. Дружининой, 1911. – 16 с. – Без тит. л.


  На обл. экз. № 258589 дарств. надпись: Глубокоуважаемому Александру Степановичу Скорикову от автора Скориков, Александр Степанович (1871-1942) — русский учёный-гидробиолог, профессор.
922985
  [Емельянов И.В.] Обзор вредных насекомых Купянского уезда по наблюдениям 1905 года / Харьковская Губернская Земская управа. Экономический отдел. – Харьков : Тип. "Печатное дело" кн. К.Н. Гагарина, 1906. – [4], 23 с. – Авт. указ в предисловии
922986
  Кащенко Н.Ф. Обзор гадов Томского края / [соч.] Н.Ф. Кащенко, проф. Имп. Томского ун-та. – Томск : Типо-литогр. М.Н. Кононова, 1902. – [2], 24 с. – Отд. оттиск: Известия Томского университета. – Библиогр.: с. 4-5
922987
  Добржанский Ф.Г. Обзор генетических исследований видов рода Drosophila / Ф.Г. Добржанский. – Ленинград, 1926. – 45-56 с.
922988
  Линдберг Г.У. Обзор географических форм дальневосточного бычка Icelus spinger Gilb / Г.У. Линдберг, А.П. Андрияшев, 1938. – 515-525с.
922989
  Линдеман К. Обзор географического распространения жуков в Российской империи / К. Линдеман
1. – 43-366с.
922990
  Линдеман К.Э. Обзор географического распространения жуков в Российской империи / К. Линдеман. – [Санкт-Петербург]
Ч. 1 : Введение, предисловие. Северная, Московская и Туранская провинции. – 1871. – 326 с., 1 л. карт
922991
   Обзор геологических понятий и терминов в применении к металлогении. – Москва : АН СССР, 1963. – 183с.
922992
  Архангельский А.Д. Обзор геологического строения Европейской России / Архангельский А.Д. – Петербург : Издательство Геологического института
Т. 2. – 1922. – 467 с.
922993
   Обзор геологического строения Китайского Алтая (Северо-Западный Китай) и его тектонической эволюции в палеозое / Кеда Кай, Мин Сун, Чао Ян, Хиаопин Лонг, Ванджио Хиао // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2011. – Т. 52, № 12. – С. 2056-2074 : рис. – Библиогр.: с. 2069-2074. – ISSN 0016-7886
922994
  Пухляков Л.А. Обзор геотектонических гипотез / Л.А. Пухляков; Томский политех.ин-т. Геологоразведочный фак. Кафедра горючих ископаемых. – Томск : Изд-во Томского университета, 1970. – 266с.
922995
  Райтвир А.Г. Обзор гетеробазидиальных грибов СССР. : Автореф... канд.биол.наук: / Райтвир А.Г.; АН Эстон ССР. – Тарту, 1964. – 22л.
922996
  Меладзе Г.К. Обзор гиппарионовых фаун Кавказа / Г.К. Меладзе. – Тбилиси : Мецниереба, 1985. – 76с.
922997
   Обзор главнейших месторождений углей и горючих сланцев СССР.. – М.-Л., 1931. – 352с.
922998
  Никольский В.Н. Обзор главнейших постановлений Петра I в области личного семейного права : Речь, произнесенная в торжественном собрании Демидовского лицея исправ. долж. проф. Никольским нояб. 10 дня 1857 года. – Ярославль : В губ. тип., 1857. – 119 с. – Библиогр. в примеч.
922999
  Вейдемейер А. И. Обзор главнейших происшествий в России с кончины Петра Великого до вступления на престол Елисаветы Петровны. – Санкт-Петербург
Т.1. – 1831
923000
  Гончар В.В. Обзор данных о полях напряжений мезозоид Северо-Востока Азии, полученных кинематическим методом // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики ; глав. ред. В.И. Старостенко ; редкол.: В.Г. Бахмутов, Т.А. Белый, А.Б. Бобров [и др.]. – Киев, 2016. – Т. 38, № 4. – С. 26-57 : рис. – Библиогр.: с. 53-57. – ISSN 0203-3100
<< На початок(–10)921922923924925926927928929930(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,