Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)921922923924925926927928929930(+10)В кінець >>
927001
  Коляда І. "Новітній Кобзар нової України" / І. Коляда, Б. Бацвін // Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Т. Ладиченко ; редкол.: Т. Бакка, Р. Євтушенко, К. Баханов [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (199), березень 2018. – С. 33-38
927002
   "Новодевичий монастырь", музей. Москва : Альбом-путеводитель. – Москва : Советская Россия, 1974. – 83 с.
927003
  Игумен Сильвестр (Стойчев) "Новое богословие" профессора М.М. Тареева // Труди Київської Духовної Академії / Київська Духовна Академія. – Київ, 2010. – № 12. – С. 267-278


  Михаил Михайлович Тареев (1867-1934) - рус. религиозный философ, богослов. Отец знаменитого советского врача Тареева Евгения Михайловича
927004
  Філіппідис Д. [Новітня географія / Даніїл Філіппідис, Григоріос Констандас ; за ред. Екатерини Кумар"яну. – Афіни : Ерміс, 1988. – 514 с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Новогрецька бібліотека ; 45])
927005
   [Новогрецька граматика (димотика). – Gередрук видання 1941р. – Салоніки, 1996. – 32, 455 с. – Передрук видання 1941р.; Видання грецькою мовою. – ISBN 960-231-027-8
927006
   [Новогрецька метрика. – Ретімнон : Вид-во Унів. Криту, 1991. – 265 с. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-7309-22-7
927007
  Мірабель А. [Новогрецька мова : опис та аналіз / Андре Мірабель ; переклад з франц. Стам. К. Карадзаса ; Солоніцький ун-т ім. Аристотеля, Ін-т новогрецької мови, Фонд Маноліса Тріандафилідиса. – 2-е вид. – Салоніки : б. в., 1988. – [15], 401 с. : портр. – Видання новогрецькою мовою. - На тит. арк. автор: Andre Mirabel. – ISBN 960-231-022-7
927008
   [Новогрецька філософія. – Афіни : Видавництво Е. & М. Захаропулоса. – ([Основна бібліотека ; 35])
Ч. 1. – 376, [ 3 ] с. – Видання новогрецькою мовою
927009
   [Новогрецька філософія. – Афіни : Вид-во Е. & М. Захаропулоса. – ([Основна бібліотека ; 36])
Ч. 2. – 331 с. – Видання новогрецькою мовою
927010
  Дімарас К.Т. [Новогрецьке Просвітництво / К.Ф. Дімарас. – 6-е вид. – Афіни : Ерміс, 1993. – 15, 556 с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Новогрецькі дослідження ; 2])
927011
  Кітромілідіс П.М. [Новогрецьке Просвітництво : політичні та соціальні ідеї / Пасхаліс М. Кітромілідіс ; переклад : Стелла Ніколуді. – Афіни : Освітня установа Національного банку, 1996. – 654 с. : іл. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-250-126-Х
927012
  Дромазос С. [Новогрецький театр : критика / Статіс Дромазос. – Афіни : Кедрос, 1986. – 274 с. – Видання новогрецькою мовою
927013
   [Новогрецький театр (1795-1929). – Афіни : Вид-во Е. & М. Захаропулоса, 1952. – 385, [2] с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Основна бібліотека ; т. 40])
927014
  Візіїнос Г.М. [Новогрецькі оповідання / Г.М. Візіїнос ; за ред. П. Мулласа. – 5-е вид. – Афіни : Естія, 1996. – 276 с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Новогрецька бібліотека])
927015
   [Новогрецькі поети-лірики. – Афіни : Вид-во Іоанноса Н. Захаропулоса, 1959. – 352 с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Основна бібліотека ; 29])
927016
   [Новогрецькі приказки. – Афіни : Ерміс, 1978. – 198, [2] с. – Видання новогрецькою мовою
927017
  Дробноход М.І. Нові-старі проблеми українського державотворення // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2006. – Т. 11 : На пошану 75-річчя професора П.П. Кононенка. – С. 67-79.
927018
  Ромовська З. Новій судовій владі: задача з багатьма невідомими // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія ; голов. ред. Лазебний Л.Л. – Київ, 2017. – № 2 (175). – С. 36-37
927019
  Житеньова Л. Новітнє видання, цінне для філологів і педагогів // Мова та історія : періодичний збірник наукових праць / Засновник Ю.М. Мосенкіс. – Київ, 2005. – Вип. 83 : Випуск на пошану доктора філологічних наук, професора Ніни Федіровни Клименко і кандидата філологічних наук, доцента Тамари Степанівни Міщенко. – С. 110-113
927020
   Новітнє вчення про тлумачення правових актів : навч. посібник з курсу тлумачення правових актів для суддів, що проходять підвищ. кваліфікації, і кандидатів на посади суддів, що проходять спеціальну підготовку / [Ротань В.Г. та ін. ; відп. ред. В.Г. Ротань]. – Харків : Право, 2013. – 751, [1] с. – Авт. зазнач. на с. 3. – Бібліогр.: с. 715-744. – ISBN 978-966-458-424-8
927021
  Парахіна І.М. Новітнє законодавство України про комерційну таємницю // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 191-194. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
927022
  Сіньова Л.М. Новітнє звучання виховної функції права соціального забезпечення // Актуальні проблеми трудового права та права соціального забезпечення : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 90-річчю з дня народж. чл.-кор. НАПрН України, акад. Міжнар. кадр. акад., Заслуж. діяча науки України, д-ра юрид. наук, проф. О.І. Процевського (Харків, 5 квіт. 2019 р.) / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди, Юрид. ф-т, Каф. цивіл.-прав. дисциплін, госп. та труд. права ; [відп. за випуск О.В. Москаленко]. – Харків : Юрайт, 2019. – С. 411-415. – ISBN 978-617-7450-09-1
927023
   Новітнє земельне законодавство України. – Харків : Одісей, 2003. – 672с. – ISBN 966-633-204-3


  Всі законодавчі та підзаконні акти наведені за станом на 1 березня 2003 року
927024
  Лановик М. Новітнє літературознавство у пошуках "найкращої" інтерпретації: перекладознавчий аспект // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 91-98. – (Серія філологічна ; Вип. 39, ч. 2)
927025
  Корсак К. Новітнє пояснення походження та успішності індоєвропейської мовної сім"ї / К. Корсак, Л. Ляшенко // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. наук України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України ; голов. ред. Я.С. Яцків. – Київ, 2017. – № 5 (67). – С. 21-27. – ISSN 1819-7329
927026
  Клочек Г. Новітнє прочитання творів Шевченка // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2012. – № 5 (662). – С. 19-20. – ISSN 0130-5263


  З наближенням 2014 року, який буде для нашого народу роком 200-річного ювілею Тараса Шевченка, у журналі "Дивослово" запроваджується авторська рубрика визначного українського літературознавця , професора, доктора філологічних наук Григорія Клочека. ...
927027
  Грісбах-Туган Гайнц Новітнє турецьке красне письменство = Die moderne turkische Prosaliteratur / Грісбах-Туган Гайнц; Авториз. пер. з нім. мови під ред. проф.В.Дубровського; Український морський інститут. – б.м., 1948. – 32с. – (Видання Українського морського інституту ; 63)
927028
  Калакура Ярослав Новітнє українознавство в джерельному та історіографічному вимірах // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 40-44. – Бібліогр. в кінці ст.


  У доповіді висвітлюються надбання українознавства як інтегрованої та міждисциплінарної системи знань про Україну та українство за період 1991 -2008 років, аналізується внесок НДІУ та інших наукових інституцій у збагачення джерельної бази студій, ...
927029
   Новітнє українознавство: бібліографія (1989-2015 рр.) / [упоряд.] Ярошинський О.Б. – Київ : МП Леся, 2015. – 409, [1] с. – Упоряд. зазнач. на тит. арк. як авт. - Покажч.: с. 298-412. – ISBN 978-966-7166-32-8
927030
   Новітнє Українське законодавство по регулюванню проблем демпінгового, субсидарного та масованого імпорту (Перший Антидемпінговий кодекс України) : Монографія. – Київ, 1999. – 111с. – (Система Світової Організації Торгівлі, як основа регулювання глобальних торгівельних процесів). – ISBN 966-588-017-5
927031
  Селіванов А.О. Новітнє уявлення про адміністративну реформу права та управління в Україні: подолання кризових явищ // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 18-19 жовт. 2018 р., м. Чернівці / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. процес. права [та ін. ; редкол.: О.В. Щербанюк (голова), Л.М. Москвич, Л.А. Остафійчук та ін.]. – Чернівці : [б. в.], 2018. – С. 166-170. – ISBN 978-617-7096-97-8
927032
  Корнєва З.М. Новітні абревіатури та скорочення в англійських економічних текстах та їх переклад українською мовою / З.М. Корнєва, Н.В. Глінка // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 4 : Філологічні науки. – С. 308-312. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1729-360Х
927033
  Бучма О.Є. Новітні акторські технології сучасного театру ляльок як чинник трансформаційних процесів художньої культури : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Бучма Ольга Євгеніївна ; М-во культури України, Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – 16 с. – Бібліогр.: 9 назв
927034
  Лахтіонова К.М. Новітні англомовні запозичення як складова частина сучасного італійського лексикону // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2002. – Вип. 7. – С. 302-307. – ISBN 966-581-388-9
927035
  Погорілий С.Д. Новітні архітектури відеоадаптерів. Технологія GPGPU. Частина 2 / С.Д. Погорілий, Д.Ю. Вітель, О.А. Верещинський // Реєстрація, зберігання і обробка даних : науково-технічний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації Нац. акад. наук України. – Київ, 2013. – Т. 15, № 1. – С. 71-81. – ISSN 1560-9189


  Детально розглянуто основні принципи роботи зі спільною та розподіленою пам"яттю в технології NVidia CUDA.
927036
  Грицюта Н.М. Новітні аспекти наукового вивчення етики реклами: XXI ст. // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – Вип. 20, (липень - грудень). – С. 31-36


  За хронологічно-типологічним принципом зроблено огляд наукового вивчення етики реклами від по чат ку ХХІ ст. Системний аналіз виявив основні тенденції, що забезпечують комплексне дослідження етичних проблем рекламної комунікації. According to the ...
927037
  Некрасова Л.А. Новітні аспекти стратегування розвитку виробничих підприємств України в умовах децентралізації // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Лагодієнко В.В. ; редкол.: Буркинський Б.В., Башинська І.О., Бондаренко С.А. [та ін.]. – Одеса, 2019. – Т. 11, вип. 2. – С. 38-46. – ISSN 2312-847X
927038
  Бронікова С. Новітні аспекти філософського осмислення теоретичних проблем державного управління // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2008. – № 3. – С. 4-9. – ISSN 1561-4999
927039
  Ніколаєнко Н.В. Новітні біотехнологічні практики: філософсько-методологічний аналіз : автореф. дис. ... канд. філософських наук : 09.00.09 / Ніколаєнко Н.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 15 с. – Бібліогр. : 9 назв
927040
  Ніколаєнко Н.В. Новітні біотехнологічні практики: філософсько-методологічний аналіз : дис. ... канд. філософ. наук : 09.00.09 / Ніколаєнко Н.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 193л. – Бібліогр. : л.175-193
927041
  Терлецький В. Новітні видання про Куліша // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2000. – № 1. – С.179-181
927042
  Постельжук О. Новітні види інформаційно-аналітичної продукції обласних універсальних наукових бібліотек України // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2013. – № 1 (213). – С. 3-8. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1029-7200


  Стаття присвячена розкриттю особливостей наповнення та функціонального призначення нових видів інформаційно-аналітичної продукції обласних універсальних наукових бібліотек України. Наведено приклади інформаційно-аналітичних продуктів ОУНБ України. ...
927043
   Новітні виклики у відносинах України та ЄС = New challenges in relations between Ukraine-EU : монографія / [Ю.В. Мельник та ін.] ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України [та ін.]. – Київ : НАДУ, 2016. – 134, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. - За підтримки програми "Навчання впродовж життя" Європ. Союзу. - У рамках проекту Жана Моне "Підвищення популярності та привабливості європ. судів в Україні". – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-619-362-2
927044
  Данилишин Б. Новітні виміри сучасної практики соціально-економічних перетворень у державі // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2010. – № 8 (585). – С. 40-50. – ISSN 0131-775Х
927045
  Гайдучок О.І. Новітні глобальні виклики та загрози як детермінанта трансформації геоекономічного суперництва : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Гайдучок Оксана Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 241 арк. – Додатки: арк. 224-241. – Бібліогр.: арк. 194-223
927046
  Гайдучок О.І. Новітні глобальні виклики та загрози як детермінанта трансформації геоекономічного суперництва : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Гайдучок Оксана Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
927047
  Кандела Ю.І. Новітні детермінанти державного капіталізму // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2014. – Вип. 118, (ч. 2). – С. 204-210. – ISSN 2308-6912


  У статті розкрито особливості державного капіталізму та визначена міра ефективності держави як суб’єкта ринкових відносин в умовах глобалізації. The article deals with the features of state capitalism. Measure of the effectiveness of state acting as ...
927048
  Усов Д.В. Новітні дискурси "суспільної угоди": Е. Тугендгат // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 77-89. – (Філософія ; вип. 41, (ч. 1))
927049
  Андрейцев В. Новітні доктрини екологічного права України: ретроспективний аналіз та погляд у майбутнє // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 5/6. – С. 25-46. – ISSN 1682-2366
927050
   Новітні дослідження геологічної будови і перспектив нафтогазоносності глибокозанурених горизонтів Українських Карпат : монографія / Маєвський Б.Й. [та ін.] ; за ред. Маєвського Б.Й. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Українки ; Івано-Франківський нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. – 208 с. : фотоіл., табл. – Бібліогр.: с. 185-205. – ISBN 978-966-694-167-4
927051
  Пуголовок Ю.О. Новітні дослідження Опішненського городища // In Sclavenia terra / НАН України ; Ін-т археології ; Держ. історико-культурний заповідник "Межибіж" ; відп. ред.: Я.В. Володарець-Урбанович, С.А. Горбаненко ; редкол.: Н.С. Абашина, В.С. Вяргей, І.О. Гавритухін [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 2. – С. 53-60. – ISBN 978-966-02-8143-1


  У статті наведено результати новітніх археологічних досліджень ранньосередньовічного городища в Опішному 2017 р. В результаті розкопок виявлено репрезентативну добірку знахідок, більшість серед яких складають вироби з глини. Виділяється місцева ліплена ...
927052
  Ляхоцький В.П. Новітні дослідження про І. Огієнка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 25-27. – (Історія ; вип. 54)


  Аналізуються новітні дослідження про І. Огієнка, зокрема, окремі положення монографії Ірини Тюрменко, присвяченої державній діяльності українського вченого.
927053
  Казьмирчук Г.Д. Новітні дослідження радянських вчених про рух декабристів // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1985. – С. 79-86. – (Історичні науки ; вип. 27). – ISSN 0201-7601 ; 0203-6541


  В статье анализируется литература о декабристах, вышедшая в 1980-1983 гг., определены некоторые проблемы декабристского движения, над которыми работали иследователи Советского Союза в указанный период.
927054
   Новітні дослідження соколоподібних та сов : матеріали III Міжнародної наукової конференції "Хижі птахи України" , м. Кривий Ріг, 24-25 жовтня 2008 р. / Криворізьк. держ. пед. ун-т, Укр. центр дослідж. хижих птахів ; [відп. ред. : М.Н. Гаврилюк, Г.В. Фесенко]. – Кривий Ріг, 2008. – 412 с. – ISBN 978-966-7830-26-7
927055
  Чекмишев О.В. Новітні дослідження соціальних комунікацій в американській науці // Актуальні питання масової комунікації : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 9-13


  У cтатті зроблено огляд наукової та науково-популярної періодики на предмет соціально-комунікативних досліджень; проаналізовано монографії, посібники та бібліографічні покажчики, опубліковані в США з 2000 р. Виокремлено основні напрями новітніх ...
927056
  Бойко Валентина Новітні дослідження Тихого океану : Програми і підручники // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 8. – С. 20 : Карта, фото
927057
   Новітні досягнення геодезії, геоінформатики та землевпорядкування - Європейський досвід : збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції. – Чернігів : Чернігівські обереги. – ISBN 966-533-280-5
Вип. 1. – 2005. – 248 с.
927058
   Новітні досягнення геодезії, геоінформатики та землевпорядкування - Європейський досвід : збірник наукових праць. – Чернігів : КП Вид-во "Чернігівські обереги". – ISBN 966-533-311-9
Вип. 2. – 2006. – 236 с. – На обл. загл.: Міжнародна науково-практична конференція " Новітні досягнення геодезії, геоінформатики та землевпорядкування - Європейський досвід"
927059
  Тарутіна З. Новітні досягнення у вивченні людини як засіб підвищення якості вищої освіти // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 4 (51). – С. 45-51. – ISSN 2078-1016


  Указано на специфічність тих проблем, з якими стикається сучасна вища освіта в умовах інтернетизації і швидких технологічних змін: близька до межі можлива кількість студентів, труднощі в забезпеченні якісного навчання дуже неоднорідного за ...
927060
  Симоніна Н.В. Новітні жанри української тележурналістики: розвиток інфотейнменту. // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Т. 24. – С. 32-37.
927061
  Дондик О.І. Новітні жанрово-стильові тенденції у концертній діяльності академічного камерного хору "Хрещатик" (на прикладі аналізу сценічного проекту "Класика жартома: Choir Smiles") // Музичне мистецтво і культура : науковий вісник / М-во культури України ; Одес. нац. муз. акад. ім. А.В. Нежданової ; редкол.: О.В. Сокол, О.І. Самойленко, О.М. Маркова [та ін.]. – Одеса, 2017. – Вип. 25. – С. 326-338. – ISSN 2524-0447


  "Наукова новизнаполягає у збагаченні сучасного музикознавства новими аналітичними розробками та спостереженнями щодо функціонування новітніх жанрово-стильових тенденцій у сучасній вітчизняній камерно-хоровій сценічній практиці. В зв"язку з цим ...
927062
  Пономаренко В. Новітні запозичення в українській мові: соціокультурні аспекти // Людино- й культурознавчі пріоритети сучасного мовознавства : Напрями, тенденції та міждисциплінарна методологія : колект. монографія / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. інозем. філології, перекладу та методики навчання ; [голов. ред. К.І. Мізін]. – Переяслав-Хмельницький : Щербатих О.В., 2019. – С. 354-361. – ISBN 978-617-639-227-9
927063
  Степанюк Р.Л. Новітні зарубіжні досягнення криміналістичної техніки та перспективи їх використання в Україні / Р.Л. Степанюк, С.П. Лапта // Актуальні питання кримінального права, процесу і криміналістики, удосконалення діяльності судової і правоохоронної систем : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. пам"яті проф. М.Й. Курочки (м. Сєвєродонецьк, 19 трав. 2017 р.) / М-во внутр. справ України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка ; [упоряд.: Є.О. Письменський, С.В. Головкін, С.О. Іваницький та ін.]. – Сєвєродонецьк : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2017. – С. 255-259. – ISBN 978-617-616-077-9
927064
  Степанюк Р.Л. Новітні зарубіжні розробки та перспективи дослідження у галузі техніко-криміналістичного забезпечення протидії злочинності / Р.Л. Степанюк, С.П. Лапта // Право і безпека : науковий журнал / Харків. нац. ун-т внутрішніх справ ; голов. ред. Бурдін М.Ю. ; редкол.: Музичук О.М., Йосеф Грудка, Ємельянов В.П. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 2 (65). – С. 96-101. – ISSN 1727-1584
927065
  Бєлоусова Н.Б. Новітні засоби інформаційно-психологічного впливу в діяльності терористичних організацій (на прикладі Анвар Аль-Авлакі) / Н.Б. Бєлоусова, Є.С. Мірошниченко // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 103, (ч. 1). – С. 51-56


  Анвар аль-Авлакі - проповідник радикального ісламу, який досконало володіючи мистецтвом переконання, перетворив всесвітню мережу Інтеренет у засіб ідеологічної обробки людей. Він є найвидатнішим англомовним прибічником ідей Джихаду проти Сполучених ...
927066
  Похресник А. Новітні зміни середньої і вищої професійної освіти у розвинених державах світу // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 3 (50). – С. 96-102. – ISSN 2078-1016


  Згадуються вступні іспити до КНУ імені Тараса Шевченка.
927067
  Чепис О.І. Новітні зміни у законодавстві ЄС, спрямовані на гармонізацію охорони комерційної таємниці // Закарпатські правові читання : матеріали X Міжнар. наук.-практ. конф., (19-21 квіт. 2018 р., м. Ужгород) / М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т, Ін-т законодавства Верх. Ради України [та ін.] ; [редкол.: В.І. Смоланка та ін.]. – Ужгород : РІК-У, 2018. – Т. 1. – С. 282-289. – ISBN 978-617-7404-86-5
927068
  Ярчук Г. Новітні ідеї фізичного виховання у сфері дозвілля студентської молоді та шлях їх творчого втілення // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2019. – Вип. 42. – С. 159-165. – (Серія "Педагогічні науки"). – ISSN 2521-1757


  "Існуючі системи з фізичного виховання і практика соціально-культурної діяльності ставлять завдання по зміцненню здоров"я і фізичному розвитку особистості. Однак в цих умовах рекреаційно-оздоровча робота залишається однією з найменш вивчених областей, ...
927069
  Клейнер Ю. Новітні інноваційні технології українських учених у забезпеченні захисту екології навколишнього середовища // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Журн. М-ва закордонних справ України "Політика і час". – Київ, 2012. – № 5. – С. 56-57
927070
  Бех К. Новітні інструменти маркетингу в режимі реального часу // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. комітет: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет ; Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 2. – С. 122-125
927071
  Петрів Т. Новітні інтеграційні процеси в Європі: через сито європейських мас-медіа / Тарас Петрів // Українська журналістика в контексті світової / КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 1997. – № 1. – С. 13-25
927072
  Стрілець С.І. Новітні інформаційні технології (перспективи радикальних змін в освітньому просторі) // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2011. – Вип. 88. – С. 218-222. – (Педагогічні науки)
927073
  Горова С.В. Новітні інформаційні технології в суспільних та культурних процесах сучасної України // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2018. – № 1. – С. 116-120. – ISSN 2409-9805


  Мета роботи - розглянути новітні інформаційні технології в суспільних та культурних процессах сучасної України. Методологія дослідження. Для забезпечення отримання достовірних результатів дослідження у статті використовується комплекс методологічних ...
927074
   Новітні інформаційні технології в університетській бібліотеці / Л. Габова, С. Гришко, Л. Дмитренко, А. Артеменко // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2008. – № 4. – С. 17-18. – ISSN 1811-377X
927075
   Новітні інформаційні технології та бібліотека : It for Libraries. – Київ : Британська рада в Україні, 2000. – 108c. – (Бібліотеки в інформаційному суспільстві)
927076
  Приймак В. Новітні інформаційні технології у банківській діяльності України / В. Приймак, П. Приймак // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 407-414. – (Серія економічна ; вип. 51). – ISSN 2078-6115
927077
  Токменко О.П. Новітні інформаційні технології у викладанні англійської мови як іноземної // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; редкол.: Баллоні Н.Ф., Васько Р.В., Голубовська І.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 37. – С. 201-209. – ISSN 2521-1218
927078
  Бондар А.Г. Новітні інформаційні технології у сучасному політичному просторі: просування територіальних брендів через технологію product placement // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 85-87
927079
  Любіч О.О. Новітні інформаційні технології як базис забезпечення фінансової стабільності в Україні / О.О. Любіч, А.І. Сизов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 41-46. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 31). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена реалізації Програми економічних реформ на 2010-2014 роки. Статья посвящена реализации Программы экономических реформ на 2010-2014 годы. The article is devoted to the implementation of the program of economic reforms for 2010-2014.
927080
  Оліфіренко М.М. Новітні інформаційні технології як інструмент міжнародного тероризму : Аналітичні нотатки / М.М. Оліфіренко. – Київ : МаНі, 2004. – 80 с. – ISBN 966-962-751-6
927081
  Каращук М.Г. Новітні інформаційні технології як фактор соціально-політичної модернізації сучасного суспільства // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 19. – С. 314-321. – ISBN 966-628-132-5
927082
  Волошенко А. Новітні інформаційно-комунікативні та цифрові технології як потенційно корупціогенний чинник // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; редкол.: В.Д. Базилевич, В.А. Гладкий, В.П. Розумний [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (145). – С. 92-100. – ISSN 1605-2005
927083
  Айтов С. Новітні історично-антропологічні студії як сучасна філософія історії // Дослідження з історії і філософії науки і техніки : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; редкол.: О.Є. Тверитнікова, В.С. Савчук, С.В. Шевцов [та ін.]. – Дніпро, 2020. – Т. 29, № 2. – С. 25-32. – ISSN 2617-1929
927084
  Григорак А.К. Новітні історіографічні дослідження українського іконопису Страшного Суду // Грані : науково-теоретичний альманах / Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень ; голов. ред. Квітка С.А. ; редкол.: Іваненко В.В., Аяган Б.Г., Венгер Н.В. [та ін.]. – Дніпро, 2019. – Т. 22, № 3. – C. 5-11. – ISSN 2077-1800
927085
   Новітні казки Дубаю : мистецтво гостинності // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 3 (99), червень - липень. – С. 20-23 : Фото
927086
  Костенко Н.Д. Новітні концепції навчання в англомовних номінаціях // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – № 58. – С. 100-103
927087
  Палаш Ю.О. Новітні кримінологічні дослідження у світі // Верховенство права очима правників-початківців : матеріали Всеукр. наук. конф. студентів та аспірантів, 3 груд. 2016 р., м. Одеса : у 2 т. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Студент. наук. т-во ; [відп. ред.: Г.О. Ульянова]. – Одеса : Юридична література, 2016. – Т. 2 : / [відп. ред.: Г.О. Ульянова]. – С. 65-67. – ISBN 978-966-419-280-1
927088
  Семененко А.А. Новітні культурні практики у формотворчих індустріях сучасності // Українські культурологічні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Видавничо- поліграф. центр "Київ. ун-т" ; голов. ред. А.Є. Конверський ; редкол.: Р. Аудроне, М.М. Бровко, П.Е. Герчанівська [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (2). – С. 82-87. – Бібліогр.: 14 назв.
927089
  Соловйова Н. Новітні лексичні реалії у сучасній англійській мові медицини // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини / М-во охорони здоров"я України, Буковинський держ. мед. ун-т. – Чернівці, 2014. – № 2 (2). – С. 84-89. – ISSN 2311-9896
927090
  Цілина М.М. Новітні лінгвістичні аспекти української документознавчої термінології і структури заголовка законодавчих документів (на матеріалі законів, постанов і розпоряджень Верховної Ради України) // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Добровольська В.В. – Київ, 2020. – № 2. – С. 13-19. – ISSN 2409-9805
927091
  Вовк Н. Новітні маркетингові стратегії просування бібліотечних установ // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2017. – № 2 (247). – С. 7-9. – ISSN 2076-9326


  Наведено огляд наукових публікацій, присвячених популяризації бібліотечних установ за допомогою засобів сучасного маркетингу. Здійснено аналіз основних інструментів маркетингу, які доцільно застосовувати для просування бібліотек. Досліджено вплив ...
927092
  Медведєв В.В. Новітні матеріали про стан грунтового покриву Європейських країн і України / В.В. Медведєв, Г.В. Тітенко // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – C. 9-17. – (Серія "Екологія" ; вип. 16). – ISSN 1992-4259
927093
   Новітні матеріали та технології : Тези конференцій: Київська конференція молодих вчених НТМ-2006 16-17 листопада 2006 р. – Київ, 2006. – 160с.
927094
   Новітні медіа та комунікаційні технології : комплекс навч. програм для спец. "Журналістика", "Видавнича справа та редагування", "Реклама та зв"язки з громадськістю" / [упоряд.: Василик Л.Є. та ін. ; за заг. ред. В.Е. Шевченко ; літ. ред. Крайнікова Т.С.] ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Г. Шевченка, Ін-т журналістики ; Міжнар. фонд "Відродження". – Київ, 2012. – 411, [1] с. – Бібліогр.: с. 403-408 та в кінці тем. – ISBN 978-966-437-306-4
927095
  Зінько С.Ю. Новітні медіа як чинник впливу на революційні події в Тунісі, Єгипті та Лівії на початку 2011 р. // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 101, (ч. 2). – С. 7-14


  У статті розглянуто міжнародно-політичні аспекти впливу соціальних медіа та супутникових телеканалів на акції протесту, що відбулись на Близькому Сході на початку 2011 р. Проаналізовано характерні особливості та інструментарій протестних кампаній у ...
927096
  Городенко Л. Новітні медіа: мережеві інформаційно-комунікаційні ресурси / Леся Городенко ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ : [Центр Вільної Преси], 2010. – 172с. – ISBN 978-966-2123-18-0
927097
  Городенко Л.М. Новітні медіа: термінологічно-когнітивний дискурс // Українське журналістикознавство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 36-40


  У статті розглядаються термінологічні трактування, що застосовуються науковцями на позначення засобів масової інформації, середовищем існування яких слугують мережеві структури; доводиться доцільність використання термінологічного означення "мережевий" ...
927098
  Бобровник С. Новітні методи дослідження компромісу і конфлікту як соціальних явищ // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 2. – С. 262-271. – ISSN 1026-9932


  Досліджуються наукові методи пізнання компромісу та конфлікту як соціальних інститутів. Визначається співвідношення методу та методологічного підходу. Особлива увага приділяється аналізу новітніх методів вивчення компромісу і конфлікту. Запропоновано ...
927099
  Весна М.Ю. Новітні методи комунікації PR 2.0 в системі 2.0 WEB // Журналістика. Лінгвістика. Дидактика : зб. наук. праць : [м. Полтава, 7-8 жовт. 2010 р.] / "Журналістика. Лінгвістика. Дидактика", всеукр. наук.-практ. конф. – Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2010. – С. 32-36
927100
  Сахарук І.С. Новітні методи професійного відбору працівників: умови законності та недискримінації // Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених "Об"єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень" : [10-11 листоп. 2015] / "Об"єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень", Всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 99-102
927101
  Шум О. Новітні методики викладання іноземних мов для діючих та майбутніх фахівців з права // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 2. – С. 357-359
927102
  Імас Є.В. Новітні методологічні підходи в оцінці екосистем спортивно-оздоровчих комплексів / Є.В. Імас, О.І. Циганенко, С.М. Футорний // Спортивна медицина і фізична реабілітація : наукововий журнал для наукових співробітників, фахівців у галузі спортивної медицини, тренерів / Нац. ун-т фізичного виховання і спорту України ; голов. ред. О.М. Лисенко ; редкол.: М.М. Булатова, О.Є. Дорофєєва, О.Є. Дроздовська [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1. – С. 47-52. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1992-7894
927103
  Єфімова А. Новітні мистецькі практики public art: до питання термінології // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2011. – № 6 (102), листопад - грудень. – С. 1019-1024. – ISSN 1028-5091
927104
  Бідак В.Я. Новітні міграційні процеси в Україні як детермінанта вибору її інтеграційного вектора розвитку // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету : збірник наукових праць / Кіровоградський національний технічний університет. – Кіровоград, 2014. – С. 34-42. – (Економічні науки ; вип. 25)
927105
  Мазука Л.І. Новітні міграційні спільноти в Україні: можливості та проблеми // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2009. – № 3 (12). – С. 31-41
927106
  Якубовський В.В. Новітні міжнародні та національні регуляторні механізми зменшення кредитних ризиків та їх реалізація в банківському секторі України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; редкол.: Копійка В.В., Дорошко М.С., Хмара М.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 130. – С. 95-106. – ISSN 2308-6912
927107
  Стасюк Т.В. Новітні мовні технології сугестії та переконання // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. за вип. Л.І. Шевченко ; редкол.: Г.П. Півторак, С.Я. Єрмоленко, П.Ю. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 20. – С. 23-32


  Здійснено онтологічний аналіз мовного впливу; визначено істотні ознаки технологій сугестії та переконання; встановлено залежність ефективності мовного впливу від рівня мовної свідомості реципієнта; проаналізовано деякі механізми впливу мовних структур ...
927108
  Удовиченко В.П. Новітні моделі соціально-економічного розвитку міст в умовах формування ринкових відносин та громадянського суспільства / Українська Академія Державного управління при Президентові України ; В.П. Удовиченко. – Київ : Заповіт, 2003. – 340 с. – ISBN 966-7272-52-4
927109
  Журба І. Новітні можливості адаптації світового досвіду кластеризації // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2015. – С. 79-84. – (Серія "Економічні науки" ; вип. 39, ч. 1). – ISSN 2306-4420
927110
  Бариська Я. Новітні надпрезидентські республіки: теоретико-правові аспекти // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2009. – № 4 (59). – С. 216-223. – ISSN 1993-0909
927111
  Пономаренко В.П. Новітні неологізми та іншомовні запозичення й проблеми культури української мови // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 15, т. 7 (161). – C. 181-185
927112
  Стрижак П.Є. Новітні неорганічні матеріали для каталізу // XX Українська конференція з неорганічної хімії за участю закордонних учених до 100-річчя заснування Національної академії наук України : XX UCIC : 17-20 верес. 2018 р. : тези доповідей / Українська конференція з неорганічної хімії за участю закордонних учених. – Дніпро : Ліра, 2018. – С. 12. – ISBN 978-966-981-038-0
927113
  Падучак О.І. Новітні норми порядку розірвання шлюбу: деякі питання з практики застосування // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 4 (квітень). – С. 147-149
927114
  Мамонтова Н.А. Новітні підходи до визначення вартості нематеріальних активів : бухгалтерський облік, аналіз та аудит // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 5 (107). – С. 228-235. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
927115
  Котюк І.І. Новітні підходи до визначення елементів доріжки слідів ніг / І.І. Котюк, О.І. Котюк // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 10 (жовтень). – С. 119-125
927116
  Голда Н.М. Новітні підходи до визначення ефективності реклами в туристичній індустрії // Галицький економічний вісник : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя ; голов. ред. Білоус О.С. ; редкол.: Павликівська О.І., Оксентюк Б.А., Рогатинський Р.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2017. – № 2 (53). – C. 31-35. – ISSN 2409-8892
927117
   Новітні підходи до викладання іноземних мов у контексті проекту ТЕМПУС "Вдосконалення викладання європейських мов: модернізація викладання через розвиток магістерських програм на основі комбінованих технологій" / І.І. Сєрякова, О.Р. Валігура, В.В. Черниш, О.В. Кучерина // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; Вид-во "Ленвіт". – Київ, 2015. – № 4 (84). – С. 3-5. – ISSN 1817-8510


  Міжнародна діяльність Київського національного лінгвістичного університету спрямована на здійснення заходів щодо забезпечення інтеграції КНЛУ у світовий освітній простір. Це здійснюється через активне міжнародне партнерство КНЛУ, інтернаціоналізацію ...
927118
  Єфімов О. Новітні підходи до викладання курсу цивільного процесуального права // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України ; НПУ ім. Драгоманова ; Ін-т політології. – Київ, 2013. – № 3 (129). – С. 30-34
927119
  Єфімов О. Новітні підходи до викладання курсу цивільного процесуального права // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / НПУ ім. М.П. Драгоманова ; ТОВ ВО "Юстініан". – Київ, 2014. – № 11/12 (137/138). – С. 83-86
927120
  Карп В.С. Новітні підходи до інтенсифікації торгівлі українським туристичним продуктом в сучасних умовах // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 73, ч. 1. – С. 141-147
927121
  Завальнюк Олена Новітні підходи до контролю та управління безпекою на залізничному транспорті, як складною системою людина - машина // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 4. – С. 30-32 : фото, рис., табл.
927122
  Бабіна Н.О. Новітні підходи до організації підтримки економічної безпеки підприємства // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2016. – С. 59-63. – (Серія "Економіка" ; вип. 2 (6)). – ISSN 2313-8114
927123
  Ткаченко Н. Новітні підходи до оцінки платоспроможності страхових компаній в рамках SOLVENCY II : аналізують науковці // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2010. – № 4 (94). – С. 62-71 : Рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1605-2005
927124
  Костюченко О.Є. Новітні підходи до строкового трудового договору чи звуження трудових прав працівників в проекті Трудового кодексу України // Проблеми кодифікації трудового законодавства України : тези доповідей учасників Всеукр. наук.-практ. конф. (26 квіт. 2017 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; уклад.: А.Ю. Денисевич, Г.В. Кузьменко, І.С. Сахарук] ; за ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина ; [відп. ред. к.ю.н. І.С. Сахарук]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – С. 112-113. – ISBN 978-617-7069-52-1
927125
  Карп В.С. Новітні підходи інтенсифікації торгівлі українським туристичним продуктом в сучасних умовах // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 64, ч. 2. – С. 144-150.
927126
  Доброва С. Новітні підходи у вивченні інтернет-телебачення. // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2016. – Вип. 15. – C. 162-167. – ISSN 2078-1911
927127
  Барікова А. Новітні погляди академіка В.Б. Авер"янова у формуванні сучасної генези доктрини предмету адміністративного права // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 81-82. – ISBN 978-617-7069-15-6
927128
  Загорський В.С. Новітні податкові реформи у країнах Європейського Союзу та орієнтири для податкової політики в Україні / В.С. Загорський, В.М. Мельник, Т.В. Кощук // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. 3 (52). – С. 3-17
927129
  Олещук П.М. Новітні політичні технології інформаційного впливу : дис. … д-ра політ. наук : 23.00.02 / Олещук Петро Миколайович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 372 арк. – Додатки: арк. 367-372. – Бібліогр.: арк. 336-366
927130
  Олещук П.М. Новітні політичні технології інформаційного впливу : автореф. дис. ... д-ра політ. наук : 23.00.02 / Олещук Петро Миколайович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 38 с. – Бібліогр.: 38 назв
927131
  Ковальова О.І. Новітні політичні трансформації в Латинській Америці // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 77, ч. 1. – С. 25-32
927132
  Майданець-Баргилевич Новітні пошуки у художньому малярстві на тканині в Україні ХХ - початку ХХІ ст. // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ : Знання, 2019. – № 7 (180)
927133
  Козлакова Г. Новітні програмно-методичні розробки для підготовки бакалаврів із комп"ютерних наук // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2009. – № 3 (34). – С. 43-48
927134
  Ельтек І. Новітні прочитання поетичної творчості Івана Франка у львівській композиторській школі кінця XX - початку XXI століть // Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка / Львівська національна музична академія ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2014. – Вип. 32 : Музикознавчі студії. – С. 202-212. – ISSN 2310-0583


  На матеріалі творів Мирослава Скорика та Віктора Камінського.
927135
  Тарнавська Н. Новітні прояви конкуренції в суспільстві, яке базується на знаннях // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 4-16. – ISSN 0131-775Х
927136
  Тарнавська Н. Новітні прояви конкуренції в суспільстві, яке базується на знаннях // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 4-16. – Бібліогр.: с. 4-15. – ISSN 0131-775Х


  Виявлено і систематизовано додаткові ознаки трансформації відносин конкуренції в умовах k-cycпільстa. Аргументовано тезу про міграцію центрів привабливості бізнесу і зміну пріоритетів формування конкурентного середовища. Показано взаємозв"язок ...
927137
  Кальченко Т.В. Новітні реалії геоекономічних трансформацій: сценарії розвитку для України // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 5 (40). – С. 7-9. – Бібліогр. в кінці ст.


  Визначено сценарії і концепції глобального управління в процесі формування нових геоекономічних реалій структуризації світу. Показано векторність розвитку економічного комплексу України з метою забезпечення його конкурентоспроможного статусу.
927138
  Тіпанов В.В. Новітні реалії розвитку глобальної економіки // Стратегія розвитку України : науковий журнал. Економіка. Соціологія. Право. / М-во. науки і освіти ; Нац.авіац. ун-т. – Київ, 2013. – № 2. – С. 196-200. – ISSN 1729-7036
927139
  Женченко М.І. Новітні редакторські професії в умовах конвергенції та мультимедіатизації ЗМІ // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 49, жовтень - грудень. – С. 142-146


  У статті розглянуто новітні редакторські професії, які з"явилися в умовах інформатизації редакційно видавничих процесів, описано компетенції та професійні вимоги до редакторів інтернет-редакцій мульти медійних ЗМІ, визначено особливості роботи ...
927140
   Новітні релігії в сучасній Україні : Матеріали круглого столу та науково-практичної конференції. – Київ : VIP, 2000. – 176 с.
927141
  Котляр В.В. Новітні релігійні рухи в українському суспільстві: передумови виникнення // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 285-286
927142
  Папіковський О. Новітні релігійні рухи та методологія їх експансії // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – № 2 (116). – С. 156-159. – ISSN 1728-9343
927143
  Сухобок О.А. Новітні релігійні утворення: сутність, основні тенденції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 66. – (Філософія. Політологія ; Вип. 37)
927144
  Пасічник І.М. Новітні російські історичні інтерпретації державницьких поглядів Павла Скоропадського // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 110 (№ 7). – C. 10-13. – ISSN 2076-1554
927145
  Орлов В.М. Новітні російські науково-історичні центри дослідження політики щодо неправославних християнських церков у XIX - першій третині XX ст. та український конфесійний фактор (на прикладі дисертаційних досліджень) // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: І.В. Мошик, О.М. Титова, В.І. Абакумова [та ін.]. – Київ ; Глухів, 2019. – Вип. 12. – С. 366-370. – ISSN 2218-4805


  У статті охарактеризовано основні російські науково-істо- ричні центри з дослідження державно-релігійних відносин та по- літики щодо неправославних християнських церков у ХІХ - першій третині ХХ ст. Установлено сучасні наукові центри, навчаль- ...
927146
  Волков М.Г. Новітні рухи земної кори в Дніпровсько-Донецькій западині та їх роль у формуванні морфоструктури // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1973. – Вип. 9 : Морфоструктури та морфоскульптури УРСР. – С. 49-55 : Рис. – Бібліогр.: 11 назв
927147
  Павко А.І. Новітні соціогуманітарні дослідження: стан, виклики, перспективи // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал / Т-во "Знання" України ; Нац. спілка журналістів України ; голов. ред. Меншун В.І. – Київ, 2021. – № 1/2. – С. 10-13. – ISSN 0868-8117
927148
  Куявінська-Кортні Новітні сторінки вічної Шекспіріани // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 3/4 (987/988). – С. 237-245. – ISSN 0320 - 8370
927149
  Кіслова О.С. Новітні суспільно-політичні організації як прояв політичної культури сучасної молоді // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 274-283
927150
  Петрик В.М. Новітні та нетрадиційні релігії, містичні рухи у суспільно-політичній сфері України : Монографія (Навчальний посібник) / В.М. Петрик, Є.В. Ліхтенштейн, С.В. та ін. Сьомін; Європейський університет. – Київ : Європейський університет, 2002. – 331с. – ISBN 966-7942-64-3
927151
  Коробова І.О. Новітні телескопізми сучасної української мови // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2016. – С. 101-106. – (Серія : Філологія ; т. 19, № 2). – ISSN 2311-0821
927152
  Крилова Н.В. Новітні тенденції в аналізі розвитку конкурентоспроможності національних господарств // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 39-43. – (Економіка ; Вип. 42)


  Обговорюються тенденції розвитку національної конкурентоспроможності на різних рівнях економічної і соціальної організації суспільства.
927153
  Тютіна Л.В. Новітні тенденції в архітектурі ХХІ ст. // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. В.В. Товбич ; редкол.: Дьомін М.М., Тімохін В.О., Левченко О.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. № 59. – С. 132-151. – ISSN 2077-3455
927154
  Білоцький С. Новітні тенденції в гармонізації енергетичного законодавства Європейського Союзу та його вплив на треті країни щодо розвитку альтернативної енергетики // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Нац. акад. правових наук України ; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2013. – № 6. – С. 120-135. – ISSN 1026-9932


  У статті розглянуто останні тенденції в енергетичному законодавстві ЄС, проаналізовано його поширення на треті країни через діяльність Енергетичного Співтовариства. Досліджено джерельну базу Енергетичного Співтовариства у сфері альтернативної ...
927155
  Тищенко О.О. Новітні тенденції в літературі української діаспори повоєнних років : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Тищенко Ольга Олександрівна ; Нац. акад. наук України, Ін-т л-ри ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 16 назв
927156
  Фіглевський В. Новітні тенденції в розвитку біоетики: зміна парадигми // Людина і політика : Український соціально-гуманітарний журнал. – Київ, 2002. – № 5. – С.129-140. – ISSN 1609-5499
927157
  Пістунова Т.В. Новітні тенденції в українському джазі // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової ; редкол.: Герчанівська П.Е., Самойленко О.І., Кравченко А.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 1 (10). – С. 228-232. – ISSN 2312-4679
927158
  Киричек Т.К. Новітні тенденції викладання предметів історико-філологічного циклу в загальноосвітніх та вищих навчальних закладах / Т.К. Киричек. // Актуальні проблеми педагогіки: методологія, теорія і практика : Збірник наукових праць / Горлівський державний пед. ін-т іноземних мов. – Горлівка, 2006. – Вип. 3, ч. 2. – С. 127- 136.
927159
  Єлісовенко Ю. Новітні тенденції залучення глядача до створення аналітичного продукту телеканалу ZIK / Ю. Єлісовенко, А. Нитченко // Наукові записки Інституту журналістики : науковий журнал / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2020. – Т. 1 (76). – С. 41-52. – ISSN 2522-1272
927160
  Чегусова Зоя Новітні тенденції килимарського ткацтва : інноваційна мануфактурна технологія - гобеленові шпалери // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 8. – С. 26-28. – ISSN 0868-9644
927161
  Чегусова З. Новітні тенденції килимарського ткацтва. Інноваційна мануфактурна технологія - гобеленові шпалери // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 8. – С. 26-27. – ISSN 0868-9644
927162
  Гуцалюк М.В. Новітні тенденції кіберзлочинності // Інформація і право : науковий фаховий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; редкол.: Буханевич О.М., Довгань О.Д., Брижко .В.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (36). – C. 79-89. – ISSN 2616-6798
927163
  Хацер Г.О. Новітні тенденції латентно-семантичного аналізу при реферуванні документів // Лексико-грамматические инновации в современных славянских языках : материалы VII Междунар. науч. конф. 2-4 апр. 2015 г. / М-во образования и науки Украины, Укр. ассоц. преподавателей рус. яз. и л-ры, Днепропетр. нац. ун-т им. Олеся Гончара, Центр каф. общего и славян. языкознания ; [сост. Т.С. Пристайко]. – Дніпропетровськ : Нова ідеологія, 2015. – С. 187-188
927164
  Онищенко О.А. Новітні тенденції міжнародно-правового захисту прав жінок // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 202-206. – (Право ; № 4 (38)). – ISSN 1813-338Х
927165
  Накалюжна І. Новітні тенденції народжуваності у міських поселеннях України // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2010. – № 4. – С. 13-18
927166
  Попій І.В. Новітні тенденції політики академічної мобільності // Сучасне суспільство : політичні науки, соціологічні науки, культурологічні науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Денисенко І.Д., Зеліньський Я., Култаєва М.Д. [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 2 (16). – С. 179-194. – ISSN 2411-7587
927167
  Авдєєва Н.Ю. Новітні тенденції проектування тимчасового житла із застосуванням мобільних конструкцій для внутрішньо переміщенних осіб / Н.Ю. Авдєєва, М.І. Личаний // Проблеми розвитку міського середовища : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т ; голов. ред. Трошкіна О.А. – Київ, 2017. – Вип. № 1 (17). – С. 28-35 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISBN 978-966-929-439-5
927168
  Романюк І. Новітні тенденції регулювання окремих аспектів гендерної рівності у сучасних міжнародно–правових стандартах // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 89-90
927169
  Фурса В. Новітні тенденції родового розмежування іншомовних невідмінюваних іменників // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2014. – № 9 (690). – С. 41-43. – ISSN 0130-5263
927170
  Боков І. Новітні тенденції розвитку венчурного капіталу США // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 98, ч. 2. – С. 42-44. – бібліогр. в кінці ст.


  Аналіз новітніх тенденцій розвитку венчурного капіталу на прикладі сектору венчурних інвестицій США.
927171
  Пітюлич М.І. Новітні тенденції розвитку міжнародної трудової міграції та її наслідки для України // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2014. – С. 96-100. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (1)). – ISSN 2313-8114
927172
  Баланда Д. Новітні тенденції розвитку національних ринків праці в контексті інформатизації економіки // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2010. – № 1. – С. 10-15
927173
  Власова Т.Р. Новітні тенденції розвитку освітніх технологій // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2017. – С. 233-239. – (Економічні науки ; вип. 4 (68)). – ISSN 2310-8185


  У статті розглянуто новітні тенденції розвитку освітніх технологій. Зазначається, що підготовка фахівців у системі вищої освіти не завжди задовольняє сучасних роботодавців. Випускники вишів мають недостатню виробничу підготовку, що призводить до їх ...
927174
  Дуна Н.Г. Новітні тенденції розвитку світових фінансових центрів / Н.Г. Дуна, Д.С. Соколан // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 6 : Розвиток "інтелектуальних" технологій як чинник конкурентоспроможності міста. – C. 181-186. – ISSN 2222-4459
927175
  Ковальчук Л.В. Новітні тенденції розвитку світової індустрії гостинності / Л.В. Ковальчук, Д.О. Колобова // Сучасні виклики розвитку світової економіки : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. : студентська секція, 19-20 листоп. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. міжнар. економіки та маркетингу [та ін. ; редкол.: А.О. Старостіна, О.Л. Каніщенко, Т.В. Нагачевська та ін.]. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2015. – С. 146-148. – ISBN 978-617-696-385-1
927176
  Рєзнікова В. Новітні тенденції розвитку судової практики щодо розгляду господарських спорів, пов"язаних зі здійсненням торговельних операцій / В. Рєзнікова, І. Кравець // Право України : юридичний журнал / голов. ред. В. Рєзнікова ; ред. рада: Р. Стефанчук, І. Венедіктова, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2020. – № 7. – С. 181-199. – ISSN 1026-9932
927177
  Лютий І.О. Новітні тенденції розвитку фінансової системи держави : теорія фінансів // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 5. – С. 24-29
927178
  Лібанова Е.М. Новітні тенденції смертності населення України // Демографія та соціальна економіка : Науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАНУ; Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2006. – № 1. – С. 23-45.
927179
  Передерієв Є.П. Новітні тенденції стратегії розвитку використання водних шляхів: міжнародно-правові аспекти // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2007. – № 5. – С. 60-62.
927180
  Передерієв Є.П. Новітні тенденції стратегії розвитку використання водних шляхів: міжнародно правовий аспект // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2007. – № 5. – С. 60-62.
927181
   Новітні тенденції сучасних медіа : навч. посібник / [Т.О. Приступенко, М.К. Василенко, О.К. Глушко та ін.] ; за ред. В.В. Різуна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Талком, 2019. – 250, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7832-02-6
927182
  Іващук І. Новітні тенденції та глобальні виклики розвитку міжнародних економічних відносин // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – № 1 (121). – С. 19-23. – ISSN 1728-9343
927183
  Базилевич В. Новітні тенденції та протиріччя на страховому ринку України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 5-8. – (Економіка ; Вип. 133). – ISSN 1728-3817


  Досліджується стан вітчизняного страхового ринку в сучасних економічних умовах. Розглянуті основні тенденції його розвитку. Исследуется состояние отечественного страхового рынка в современных экономических условиях. Рассмотрены основные тенденции его ...
927184
  Шумей А.О. Новітні тенденції у дослідженні економічної поведінки індивіда на початку ХХІ століття // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – Вип. 43. – С. 117-125. – ISSN 2306-546X
927185
  Гула О.Г. Новітні тенденції у розвитку української науки // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. Т. Баранова. – Київ, 2018. – № 5/6 (316/317), вересень - грудень. – С. 220-227. – ISSN 0320-9466


  За матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції "Сучасна наука та освіта Волині", 22 листопада 2018 р., м. Володимир-Волинський.
927186
  Дембицька Н.М. Новітні тенденції у становленні економічної культури учнівської молоді // Психологічні реалії становлення особистості підлітка: сучасність та перспективи : тези доп. Круглого столу, м. Київ, 14 черв. 2019 р. / М-во освіти і науки України, Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка, Лаб. психології соц. дезадапт. неповнолітніх [та ін. ; ред.: Н.Ю. Максимова та ін.]. – Київ : ЖДУ ім. І. Франка, 2019. – С. 21-25
927187
  Каленюк І.С. Новітні тенденції у сфері зайнятості в Україні // Чернігівський науковий часопис Чернігівського державного інституту економіки і управління : електронний збірник наукових праць / Чернігівський, інститут економіки і управління державний. – Чернігів, 2012. – С. 168-172. – (Серія: Економіка і управління ; Вип. 1 (3)). – ISSN 2223-1633


  Дана характеристика основних проблем практичної реалізації проектів міжнародного співробітництва та проблем планування за проектом міжнародного співробітництва.
927188
  Соснін О.В. Новітні тенденції у сфері розвитку суспільних комунікацій: освітні, наукові й правові аспекти / О.В. Соснін, В.В. Повидиш // Медіафорум : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Ф-т історії, політології та міжнародних відносин, Каф. міжнародної інформації ; редкол.: Фісанов В.П., Катеринчук П.М., Осабца І.С. [та ін.]. – Чернівці, 2017. – Вип. 5 : Аналітика, прогнози, інформаційний менеджмент. – С. 76-86. – ISSN 2522-4050
927189
  Федорів І. Новітні тенденції у формуванні ісламської ідентичності українців // Політика і публіцистика : збірник наукових праць політологічної спрямованості / Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2008. – Вип. 1 (5). – С. 112-120. – ISBN 978-966-349-110-3


  Вплив засобів масової інформації на формування ісламської ідентичності українців.
927190
  Дудка О.М. Новітні тенденції формування архітектури сучасних громадських центрів в умовах сталого розвитку // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв В.М., Сухонос М.К., Дядін Д.В. [та ін.]. – Харків, 2020. – Т. 6, вип. 159. – С. 78-84. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
927191
   Новітні технології - для захисту повітряного простору : чотирнадцята наук. конф. Харків. нац. ун-ту Повітряних Сил ім. Івана Кожедуба : тези доповідей, 11-12 квіт. 2018 р. / М-во оборони України, Харків. нац. ун-т повітряних Cил ім. Івана Кожедуба. – Харків : ХНУПС ім. І. Кожедуба, 2018. – 636, [1] с. – Загол. обкл.: XIV наукова конференція "Новітні технології - для захисту повітряного простору". 11-12 квітня 2018 року. Від навчання до перемог. Харків 2018. - Ст. укр., рос., англ. - Алф. покажч.: с. 619-636.
927192
   Новітні технології - для захисту повітряного простору : XV міжнар. наук. конф. Харків. нац. ун-ту Повітряних Сил ім. Івана Кожедуба : тези доповідей, 10-11 квіт. 2019 р. / М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Cил ім. Івана Кожедуба. – Харків : Діса Плюс, 2019. – 683, [1] с. – Загол. обкл.: XV наукова конференція "Новітні технології - для захисту повітряного простору". 10-11 квітня 2019 року. - Ст. укр., англ. - Алф. покажч.: с. 667-683. – ISBN 978-617-7645-51-0
927193
   Новітні технології - для захисту повітряного простору : XVI міжнар. наук. конф. Харків. нац. ун-ту повітр. сил ім. Івана Кожедуба : тези доп., 15-16 квіт. 2020 р. / М-во оборони України, Харків. нац. ун-т повітр. сил ім. Івана Кожедуба. – Харків : ДІСА ПЛЮС, 2020. – 875, [1] с. : табл. – Назва обкл.: XVI міжнародна наукова конференція "Новітні технології для захисту повітряного простору", 15-16 квітня 2020 року : тези доповідей. - Ст. укр., пол. – ISBN 978-617-7927-03-6
927194
   Новітні технології - для захисту повітряного простору : XVII міжнар. наук. конф. Харків. нац. ун-ту повітр. сил ім. Івана Кожедуба : тези доп., 14-15 квіт. 2021 р. / М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітр. Сил ім. Івана Кожедуба ; [відп. за вип. Г.В. Пєвцов]. – Харків : ДІСА ПЛЮС, 2021. – 763, [1] с. – На корінці також: ХНУПС 2021. - Текст укр., англ. - Алф. покажч.: с. 742-763. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7927-60-9
927195
   Новітні технології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Приватний вищ. навч. заклад "Університет новітніх технологій". – Київ, 2015-. – ISBN 2524-0102. – ISSN 2524-0102
Вип. № 1 (1). – 2016. – 117 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
927196
   Новітні технології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Приватний вищ. навч. заклад "Університет новітніх технологій". – Київ, 2015-. – ISSN 2524-0102
Вип. № 2 (2). – 2016. – 117 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
927197
   Новітні технології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Приватний вищ. навч. заклад "Університет новітніх технологій" ; редкол.: В.І. Богом"я, В.О. Боровий, В.Г. Бурачек [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2015-. – ISSN 2524-0102
Вип. № 1 (11). – 2020. – 76 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
927198
   Новітні технології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Приватний вищ. навч. закл. "Університет новітніх технологій" ; редкол.: В.І. Богом"я, В.О. Боровий, В.Г. Бурачек [та ін.]. – Київ : Університет новітніх технологій, 2015-. – ISSN 2524-0102
Вип. № 1 (12). – 2021. – 109 с. – Резюме укр., англ. мовами
927199
   Новітні технології must have // Київський університет. – Київ, 2019. – Вересень (№ 7). – С. 3


  "У лютому 2019 року розпочав свою роботу iCenter (Україно-китайський інноваційний центр), мета якого – впровадження, стимулювання і розвиток інновацій в Університеті".
927200
   Новітні технології must have // Київський університет. Дайджест. – Київ, 2020. – Вересень (№ 4). – С. 2


  Минулого літа за підтримки Golden Egg and Technology в аудиторії 235 Головного корпусу КНУ був відкритий університетський офіс iCenter: освіта онлайн, "розумні класи", аудиторії віртуальної діяльності, впровадження навчальних мобільних додатків, ...
927201
  Шестопалова Л.С. Новітні технології бібліотечного обслуговування в Київському національному торговельно-економічному університеті: smart-бібліотека, коворкінг, VR-студія // Бібліотечний Меркурій : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Наук. б-ка ; редкол.: О.В. Сминтина, М.О. Подрезова, О.В. Полевщикова [та ін.]. – Одеса, 2019. – Вип. 2 (22). – С. 259-266. – ISSN 2707-3335


  Статтю присвячено впровадженню нових технологій бібліотечноінформаційного обслуговування в університетській бібліотеці, особливу увагу звернено на перспективність використання сучасних цифрових технологій в освітньому процесі
927202
  Сукало А.М. Новітні технології в діяльності архівів України: історіографія проблеми // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 69-73. – (Історія ; вип. 54)


  Досліджуються проблеми впровадження та використання новітніх технологій в діяльності архівних установ України.
927203
  Бех К. Новітні технології в маркетинговій стратегії компанії // Актуальні проблеми міжнародних відносин : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : [16 жовт. 2014 р., Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. та ін.]. – Київ : [б. в.], 2014. – Ч. 2. – С. 87-89
927204
  Чичкань І.В. Новітні технології в навчальному процесі / І.В. Чичкань, С.О. Спасітєлєва // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 24, ч. 2. – С. 215-221
927205
  Олійник В.М. Новітні технології в організації навчальної практики та екскурсій з біології / В.М. Олійник. – Харків : Основа, 2004. – 144 с. – (Бібліотека журналу "Біологія" ; Вип.2 (14)). – ISBN 966-333-001-5
927206
  Скиба О.П. Новітні технології в освітніх процесах інформаційного суспільства // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2018. – С. 113-116. – (Філософія. Культурологія ; № 1 (27)). – ISSN 2411-5606


  Досліджується роль новітніх інформаційно-комунікаційних технологій в освітніх процесах інформаційного суспільства. Звертається увага на трансформації освітнього процесу, викликані процесами інформатизації. У першу чергу мова йде про особливості ...
927207
  Пилипенко О.І. Новітні технології в роботі психолога з групами ризику // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 48-52. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 4)


  Аналізуються сучасні західні технології роботи психологів з "групами ризикової поведінки", особлива увага звертається на застосування образотворчого мистецтва у психокорекційній роботі.
927208
  Ющенко К.А. Новітні технології забезпечення боєздатності авіації Збройних Сил / К.А. Ющенко, В.В. Самулєєв, М.І. Матрунчик // Наука і оборона : щоквартальний науково-теоретичний та науково-практичний журнал М-ва оборони України / М-во оборони України. – Київ, 2014. – № 3. – С. 57-61
927209
  Муха Л. Новітні технології збереження бібліотечних фондів : пленарне засід. Міжнар. наук. конф. "Інноваційна модель наукової бібліотеки XXI століття" 9-10 жовтня 2012 р. м. Київ / Л. Муха, Є. Потшебніцка, Л. Затока // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2012. – № 6 (212). – С. 67-69. – ISSN 1029-7200
927210
  Кучерук О.О. Новітні технології і транспортна інфрактруктура міста Києва / О.О. Кучерук, В.М. Шутко // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія, муніципального управління. – Київ, 2013. – С. 27-34. – (Серія "Техніка" ; вип. 6)
927211
   Новітні технології інтерактивного навчання при підготовці фахівців з економіки / О. Євтух, Євтух, мол., А. Фастовець // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 9. – С. 48-56. – ISSN 1682-2366
927212
  Кондрико А.А. Новітні технології медіаіндустрії: можливості та особливості використання в Україні / А.А. Кондрико, А.В. Драчова // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. А.О. Бессараб ; редкол.: Богуславський О.В., Женченко М.І., Зелінська Н.В. [та ін.]. – Запоріжжя, 2020. – С. 122-127. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 1 (41)). – ISSN 2219-8741
927213
  Клейнер Ю. Новітні технології молодих вчених України продовжують пошук нобелівських лауреатів // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 54-56.


  Наукові здобутки молодих вчених Київського нац. ун-ту технологій та дізайну (КНУТД) О. Гараніної та Я. Редько - отримання електропровідних волокнистих матеріалів із застосуванням подібних провідних полімерів, а саме поліанілу.
927214
   Новітні технології на допомогу навчанню // Світ. – Київ, 2020. – Липень (№ 21/22). – С. 1


  "... в Інституті біології і медицини Київського національного університету ім. Тараса Шевченка відкрили лабораторію симуляційного тренінгу. <...> в Донецькому національному технічному університеті створили міжкафедральну лабораторію мехатроніки. ...
927215
  Сегедін В. Новітні технології на службі у криміналістів // Прокуратура. Людина. Держава / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2004. – № 2. – С.87-92
927216
   Новітні технології навчання : Науково-методичний збірник. – Київ, 2003. – 248с.
927217
  Гончаров В.І. Новітні технології навчання у підготовці нового вчителя // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 63. – С. 139-152


  Підготовка вчителя розглядаються з огляду на застосування інформаційних і комунікативно-діалогових технологій. Ключові слова: інформаційні технології, комунікативно-діалогові технології, ігрові технології. Подготовка учителя рассматривается учитывая ...
927218
  Трішкіна Н.І. Новітні технології освіти у навчально-виховному процесі вищого навчального закладу // Педагогічний процес: теорія і практика : збірник наукових праць : педагогіка, психологія / Київський ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2015. – Вип. 1/2. – C. 75-80. – ISSN 2078-1687


  Досліджено значення та необхідність впровадження сучасних освітніх технологій у навчально-виховний процес вищих навчальних закладів; розглянуто складові новітніх технологій та використання їх у процесі формування майбутніх фахівців, визначені подальші ...
927219
  Усатова І. Новітні технології підготовки майбутніх фахівців до реалізації здоров"язбережувальних технологій / І. Усатова, В. Ткаченко, А. Ведмедюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 84-88. – (Педагогіка ; вип. 1 (7)). – ISSN 1728-3817
927220
  Мазуренко В. Новітні технології просування бренду в умовах асиметрії інформації / В. Мазуренко, О. Мазуренко // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 105, (ч. 2) : 20 років кафедрі міжнародного бізнесу. – С. 85-88


  Відзначено, що прискорений економічний розвиток сприяв зростанню ролі і цінності інформації та знань як один із визначальних особливостей ресурсів 21 століття.
927221
  Косик В.М. Новітні технології розвитку дистанційної освіти в Україні // Інформаційні технології в освіті : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України; Херсонський держ. ун-т. – Херсон, 2013. – Вип. 16. – С. 141-146. – ISSN 1998-6939
927222
   Новітні технології розробки зразків військової автомобільної техніки / Р.В. Зінько, І.С. Лозовий, В.М. Зіркевич, А.М. Андрієнко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. № 30. – С. 25-33
927223
   Новітні технології сучасного суспільства (НТСС-2018) : наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 12 груд. 2018 р.) : тези доп. / М-во освіти і науки України, Чернігів. нац. технол. ун-т, Упр. освіти і науки Чернігів. облдержадмін. [та ін.]. – Чернігів : ЧНТУ, 2018. – 179, [1] с. : іл., табл. – Загол. обкл.: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції "Новітні технології сучасного суспільства" (НТСС-2018). Novel Technologies of Smart Society. 12 грудня 2018 р. м. Чернігів. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7571-34-5
927224
   Новітні технології сучасного суспільства (НТСС-2019) : всеукр. наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 12 груд. 2019 р.) : тези доп. / М-во освіти і науки України, Чернігів. нац. технол. ун-т, Упр. освіти і науки Чернігів. облдержадмін. [та ін.]. – Чернігів : ЧНТУ, 2019. – 237, [1] с. : іл., табл. – Заголовок обкл.: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Новітні технології сучасного суспільства" (НТСС-2019). - На обкл. також назва конф. англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7571-72-7
927225
   Новітні технології сучасного суспільства (НТСС-2020) = Novel technologies of smart society : І міжнар. наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 17 груд. 2020 р.) : присвяч. 60-й річниці засн. Нац. ун-ту "Чернігів. політехніка" : тези доп. / М-во освіти і науки України, ДНУ "Ін-т модернізації змісту освіти", Нац. ун-т "Чернігів. політехніка" [та ін.]. – Чернігів : Чернігівська політехніка, 2020. – 228, [1] с. : іл., табл. – Назва обкл.: Матеріали І міжнародної науково-практичної конференції "Новітні технології сучасного суспільства" (НТСС-2020). - Назва конф. на обкл. парал. укр., англ. - Текст укр., англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7932-02-3
927226
  Тревого І.С. Новітні технології та професійні контакти на "INERGEO - 2012" / І.С. Тревого, С.Г. Савчук, В.В. Задорожний // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2013. – № 1 (82). – С. 46-49 : фото
927227
  Былоус О. Новітні технології у викладанні перекладацьких дисциплін // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; редкол.: В.І. Кушнерик, Н.Г. Єсипенко, І.М. Осовська [та ін.]. – Чернівці, 2017. – Вип. 1 (14). – С. 76-80. – ISSN 2307-633Х
927228
  Варич М. Новітні технології у засобах масової інформації // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2001. – Вип. 2. – С. 83-86
927229
  Попович Н. Новітні технології у просторі Шевченкознавства // Українська мова і література в школах України : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України. – Київ, 2014. – № 9 (137), вересень. – С. 25-29
927230
  Попович Н. Новітні технології у просторі Шевченкознавства // Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2016. – № 3 (155), березень. – С. 41-45
927231
  Благута Р.І. Новітні технології у розслідуванні злочинів: сучасний стан і проблеми використання : монографія / Благута Р.І., Мовчан А.В. ; М-во внутр. справ України, Львів. держ. ун-т внутр. справ. – Львів : ЛьвДУВС, 2020. – 255, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 238-255 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-511-309-7
927232
  Медведєва В. Новітні технології як важливий чинник у розвитку інформаційного суспільства // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2017. – Вип. 46 : Наукова бібліотека в соціокомунікативних процесах сучасності: завдання, напрямки, продукти, технології. – С. 345-357. – ISSN 2224-9516


  У статті розглянуто напрями запровадження новітніх технологій в інформатизації сучасного суспільства, а також певні проблеми, пов"язані з необхідністю активізації бібліотечних установ у процесі розвитку інформатизації сучасного інформаційного ...
927233
  Пікула М. Новітні технології як детермінанти розвитку європейської політичної свідомості // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 197-205. – (Серія: Міжнародні відносини ; № 2 (327)). – ISSN 1729-360Х
927234
   Новітні технології як прогресивний метод покращення компетентнісного навчання предмета "Анатомія людини" за умов інтернаціоналізації вищої освіти / І.Є. Герасимюк, А.В. Мізь, А.М. Пришляк, Б.Я. Ремінецький, І.Я. Криницька // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2017. – № 4 (76). – C. 9-13. – ISSN 1681-2751
927235
  Діденко В. Новітні течії культурної антропології США (кінець ХХ - початок ХХІ ст.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 25-26. – (Історія ; вип. 1 (114)). – ISSN 1728-3817


  У цій статті ми пропонуємо короткий огляд новітніх принципових підходів американської культурно-антропологічної думки та наводимо деякі ключові ідеї в кожному з підходів. Розглядаємо еволюцію дослідницьких пріоритетів та методологічних особливостей в ...
927236
  Нефедлва Н. Новітні трансформації предметної області географії транспорту // Українська географія: сучасні виклики : [зб. наук. праць у 3 т.] / Укр. геогр. товариство ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.), Г.В. Балабанов, С.Ю. Бортник та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2016. – Т. 1. – С. 58-60. – ISBN 978-617-7069-36-1
927237
  Герман Л.Т. Новітні тренди інтеграції країн в глобальний освітній простір / Л.Т. Герман, О.В. Іващук // Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. : 26-27 квіт. 2018 р. / [М-во освіти і науки України], Поділ. спец. навч.-реабілітац. соц.-екон. коледж, Терноп. нац. екон. ун-т [та ін. ; голов. ред.: М.М. Тріпак ; редкол.: Anetta Zielinska та ін.]. – Кам"янець-Подільський : Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж, 2018. – С. 107-109. – ISBN 978-966-654-490-5
927238
  Габер Є. Новітні тренди у дипломатії: що змінює дипломатичний світ сьогодні і яким він буде у майбутньому? // Зовнішні справи : науково-публіцистичний журнал / ГС "Ред. журн. "Зовнішні справи", ТОВ "Наукові журнали" ; голов. ред. Т.В. Сидорук ; редкол.: В. Власенко, Н. Комілова, О. Патапас [та ін.]. – Київ, 2021. – Т. 31, № 5. – С. 82-87. – ISSN 2663-2675


  Дипломатія справедливо вважається однією з найбільш консервативних сфер. Вікові традиції, розмірені бесіди та протокольні умовності – зазвичай перше, що спадає на думку при згадуванні цієї професії. Насправді, кулуарні домовленості, вербальні ноти та ...
927239
  Сбруєв М.Г. Новітні тренди у формуванні професійних компетентностей випускників магістерських програм в умовах цифрового світу: досвід США // Теоретичні та методичні засади магістерської підготовки викладача вищої школи : монографія / В.Ф. Живодьор, І.І. Гавриленко, Т.В. Гребеник, С.С. Дєнєжніков, О.А. та ін. Заболотна. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2014. – С. 313-333. – ISBN 978-966-698-197-7
927240
  Новікова І.Е. Новітні тренди формування наукоємного бізнес-середовища у дослідницьких університетах // Активізація технологічного трансферу у дослідницьких університетах: теорія та практика : монографія / І.Е. Новікова. – Кам"янець-Подільський : Зволейко Д.Г., 2019. – С. 142-152. – ISBN 978-617-620-309-4


  Практика активізації технологічного трансферу у дослідницьких університетах світу.
927241
  Гайдай О. Новітні українознавчі студії про державотворчу ідентичність суспільно-політичних поглядів Миколи Міхновського // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2018. – № 2 (22), квітень - червень, т. 1. – С. 113-118. – ISSN 1998-4634
927242
  Колот А.М. Новітні формати організації трудової діяльності: природа, виклики, траєкторії розвитку / А.М. Колот, О О. Герасименко // Економіка України : науковий журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: О.І. Амоша, О.М. Балакірєва, О.Г. Білорус [та ін.]. – Київ, 2022. – № 5 (726). – Бібліогр.: 12 назв
927243
  Бреєва Є.М. Новітні форми зайнятості в умовах сучасного ринку праці України // Економічні інновації : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Амоша О.І., Бутенко А.І., Вєжбєнєць В. [та ін.]. – Одеса, 2017. – Вип. 64. – С. 37-40. – ISSN 2524-003X
927244
  Слюсаренко А.В. Новітні форми міждержавного протистояння як предмет дослідження сучасної воєнно-наукової думки // Військово-науковий вісник / М-во оборони України ; Акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного. – Львів, 2015. – Вип. 24. – С. 173-186. – ISSN 2313-5603
927245
  Митко А. Новітні форми налагодження діалогу між державою та громадянами // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 6 (68), листопад - грудень. – С. 98-105
927246
  Василик Л.Є. Новітні форми редакційного маркетингу: крос-медійний аспект // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 57, жовтень - грудень. – С. 114-118


  У статті наголошується на змінах медіаринку, який проходить шлях від моно-ЗМІ до моделі конвергентного ньюзруму. Підкреслюється перехід до крос-медійної організації медіавиробництва та застосування новітніх форм редакційного маркетингу для монетизації ...
927247
  Милян М. Новітні форми розвитку малого бізнесу в Україні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 105, (ч. 2) : 20 років кафедрі міжнародного бізнесу. – С. 262-264
927248
  Сокульська Н.Б. Новітні форми та методики підготовки військових фахівців / Н.Б. Сокульська, Р.А. Ковальчук // Наукові записки : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – С. 97-100. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 177, ч. 2). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
927249
  Сапак Н.В. Новітні художні течії в мистецтві півдня України початку ХХ століття // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Держ. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2008. – Вип. 20. – С. 104-110
927250
  Сенюта І.Я. Новітні цивілістичні інструменти медичної реформи: проблемні питання правореалізації та правозастосування // Вісник Національної академії правових наук України : науковий юридичний журнал / Національна, академія правових наук України. – Харків, 2020. – Т. 27, № 3. – С. 133-156. – ISSN 1993-0909
927251
  Батовська О.М. Новітні якості академічного хорового мистецтва a cappella другої половини XX - початку XXI ст. // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Редя В.Я., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 30. – С. 10-18. – ISSN 2226-2180
927252
  Грабовський С. Новітній "корифей усіх наук" узявся за історію. І це дуже серйозно // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 14-15 листопада (№ 214/215). – С. 11


  Виступ Путіна на зустрічі з молодими ученими та викладачами історії.
927253
   Новітній англо-український, українсько-англійський словник = Modern english-ukrainian, ukrainian-english dictionary : 100 000 слів. – Харків : Промінь, 2007. – 960 с. – ISBN 966-324-026-1
927254
  Смирнова Н.В. Новітній аспект класифікації трансферу технологій // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2014. – № 11. – С. 21-23. – ISSN 2409-1944
927255
  Білорус О.Г. Новітній вимір екологічної безпеки в умовах посилення глобалізаційних викликів // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (282). – С. 124-126. – ISSN 2305-7645
927256
  Явоненко О.О. Новітній гуманізм: екораціональність у світі комунікації // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка / Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка. – Чернігів, 2002. – № 14. – С.49-53. – (Філософські науки)
927257
  Андріів В.М. Новітній досвід пенсійного реформування Франції, Фінляндії та Польщі // Порівняльно-правові аспекти пенсійного забезпечення : монографія / В.М. Андріїв. – Київ : Маслаков, 2018. – С. 152-163. – ISBN 978-617-7625-68-0
927258
  Скрипнюк О. Новітній конституційний процес в Україні (2005-2009 роки): досвід, проблеми, перспективи / О. Скрипнюк, В. Федоренко // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2009. – № 3 (58). – С. 39-57. – ISSN 1993-0909
927259
   Новітній маркетинг : навч. посібник / Савельєв С.І. [ та ін.] ; за ред. Є.В. Савельєва. – Київ : Знання, 2008. – 420с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 978-966-346-349-0
927260
  Стасевська О.А. Новітній ментальний простір українського суспільства // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2017. – С. 363-367. – (Серія: Політологія ; № 2 (33)). – ISSN 2075-7190
927261
  Удалов Є.П. Новітній метод визначення залишкових напружень з використанням голографічної інтерферометрії / Є.П. Удалов, Ю.А. Хомич // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 606-610. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядається проблема експериментального визначення рівня залишкових напружень у різних матеріалах методом отвору з використанням голографії. Наводиться спільне рішення рівнянь, що описують дію двох розподілених сил на наскрізний отвір створений у ...
927262
  Магрицька І. Новітній міф про події 1932 - 1933 рр. у світлі фактів з українського прикордоння // Геноцид України в XX столітті : Україна під окупаційними режимами: історія та наслідки : матеріали другої всеукр. наук.-практ. конф. (Львів, 25-26 берез. 2011 р.) / Т-во відродження Укр. Нації, Львів. нац. ун-т "Львів. політехніка", Ін-т літературознавчих студій Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка ; [редкол.: Л. Сеник, Б. Моркляник, Р. Пак та ін. ; наук. та літ. ред.: Л. Сеник, М. Чорнопиский]. – Львів : Добрий друк, 2013. – С. 152-162. – ISBN 978-966-1594-12-7
927263
  Остапенко Т. Новітній навчальний посібник з літератури для шкіл в Україні і в українських школах діаспори: "Інтернет на уроках української літератури" // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2013. – Т. 36 : Літературознавство. – С.263-264. – ISSN 1728-9572
927264
   Новітній німецько-український, українсько-німецький словник = Modernes Deutsch-Ukrainische Ukrainisch-Deutsche Worterbuch : 100 000 слів / [упоряд.: Е.Л. Вальда, С.М. Крисенко]. – Харків : Промінь, 2009. – 991, [1] с. – ISBN 978-966-324-036-7
927265
  Нестеряк Ю.М. Новітній період розвитку національного інформаційного простору України (з початку 2014 р.) // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2019. – С. 123-130. – (Серія "Державне управління" ; № 3 (94)). – ISSN 2310-2837
927266
  Краснова М.В. Новітній погляд на дослідження правовідносин соціального розвитку села [рецензія] // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2015. – № 2 (230). – С. 80-81
927267
  Головко О.М. Новітній погляд на історію вищих представницьких органів влади в Україні // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Нац. акад. правових наук України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого" ; редкол.: О.В. Петришин, Ю.Г. Барабаш, В.С. Багатиргарєєва [та ін.]. – Харків, 2017. – № 2 (89). – С. 207-210. – ISSN 1993-0909
927268
  Радутний О. Новітній погляд на Правду Руську Ярослава Мудрого (рецензія на видання уклад. Г.Г. Демиденка та В.М. Єрмолаєва "Правда Руська Ярослава Мудрого: початок законодавства Київської Русі") // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Нац. акад. правових наук України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2014. – № 4 (79). – С. 210-214. – ISSN 1993-0909
927269
  Амоша Олександр Іванович Новітній поступ регіональної науки : [рецензія] // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 2. – С. 280-283. – ISSN 1562-0905
927270
  Судинович С.П. Новітній російсько–український конфлікт: суть та особливості "гібридної" війни // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 107 (№ 4). – C. 412-416. – ISSN 2076-1554
927271
  Андрієць Т.В. Новітній тектогенез території басейну річки Латориця (Складчасті Карпати) на основі структурної морфометрії : дис. ... канд. геол. наук : 04.00.01 / Андрієць Тетяна Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 188 л. – Додатки: л. 182-188. – Бібліогр.: л. 158-181
927272
  Андрієць Т.В. Новітній тектогенез території басейну річки Латориця (Складчасті Карпати) на основі структурної морфометрії : автореф. дис. ... канд. геолог. наук : 04.00.01 / Андрієць Тетяна Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
927273
  Бернадська Н.І. Новітній український роман: жанрові модифікації і їх вивчення // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник : scientific collections / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Н.-д. центр огієнкознавства ; голов. ред. Л.М. Марчук. – Кам"янець-Подільський, 2016. – С. 18-23. – (Серія філологічна ; вип. 13). – ISSN 2309-7086
927274
   Новітній українсько-російський словник : Близько 60 тис. слів. – Харків : Прапор, 2002. – 1085с. – (Від А до Я). – ISBN 966-7880-35-4
927275
  Шевчук В.І. Новітній чеський роман. (Громадянська позиція літературного героя 70-х років) / В.І. Шевчук. – Київ : Наукова думка, 1983. – 215с.
927276
  Рижкова Г.-П. Новітня "жіноча проза": жанрові ознаки // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 56-58. – ISSN 0130-5263
927277
  Завальнюк О.М. Новітня аграрна історія України / О.М. Завальнюк, І.В. Рибак; Кам"янець-Подільський держ. ун-тет; Центр досліджень історії Поділля. – Кам"янець-Подільський : Абетка-НОВА, 2004. – 288с. – ISBN 966-8119-89-4
927278
  Папакін Г. Новітня англомовна інтелектуальна біографія Михайла Грушевського // Пам"ятки : Археографічний щорічник / Держ. ком. архівів України; Укр. н-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2007. – Т. 7. – С. 387-393.
927279
  Пахомова С. Новітня безеквівалентна лексика в контексті українсько-словацького перекладу // Науковий збірник Музею української культури у Свиднику / Музей української культури у Свиднику. – Братислава ; Пряшев, 2016. – 28 : Українці в історії та культурі Карпат / голов. ред. та упоряд.: М. Саполига. – С. 153-160. – ISBN 978-80-89755-32-5
927280
   Новітня бібліографія праць про діяльність та творчість Михайла Грушевського (2001 - 2011). Від укладачів / упорядники Л.І. Буряк, Л.А. Ведмідь, Б.А. Короленко // Український парламентаризм : проблеми історії та сучасної політичної практики (до 145-річчя від дня народження Михайла Грушевського : зб. наук. ст.] / Верховна Рада України, Укр. ін-т нац. пам"яті ; [редкол.: Литвин В.М. (голова) та ін.]. – Київ : Український інститут національної пам"яті, 2012. – С. 386-451. – ISBN 978-966-611-826-7
927281
  Вєдєнєєв Д.В. Новітня вітчизняна історіографія діяльності розвідки та контррозвідки руху українських націоналістів і Української повстанської армії у 1920–1950-х рр. / Д.В. Вєдєнєєв, О.С. Лісов // Військово-науковий вісник / М-во оборони України ; Нац. акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного. – Львів, 2016. – Вип. 26. – С. 81-94. – ISSN 2313-5603
927282
  Папакін Г. Новітня доба археографії: специфіка електронної публікації джерел в Україні // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; голов. ред. Г. Папакін. – Київ, 2016. – Т. 22/23. – С. 7-17. – (Нова серія ; вип. 19/20)
927283
  Попок А. Новітня еміграція з України: проблеми інтеграції в нові суспільства та співпраці з історичною батьківщиною // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 307-313. – бібліогр. на 28 пунктів
927284
  Гаєвська О.В. Новітня жіноча преса кінця ХІХ - початку ХХ століття як явище руху опору // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Беканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (48), ч. 1. – С. 129-137


  Ідеться про жіночу пресу кінця ХІХ - початку ХХ ст. і її роль у суспіль- ному житті. Речь идет о женской прессе конца ХІХ - начала ХХ вв. и ее роли в общест- венной жизни. The article deals with the problem ofmodern Ukrainian feminine press of the ...
927285
   Новітня зарубіжна література. – К, 1963. – 32с.
927286
   Новітня зарубіжна література. – К, 1963. – 87с.
927287
   Новітня зарубіжна література : навч. посібник для студентів IV курсу ф-ту роман. філології / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т ; [авт.-упоряд. Юрчук О.О.]. – Київ : КНЛУ, 2016. – 136 с. : іл. – Бібліогр.: с. 133-135 та в підрядк. прим.
927288
  Добронравова І.С. Новітня західна філософія науки : підручник / Добронравова І.С., Білоус Т.М., Комар О.В. ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : ПАРАПАН, 2008. – 216 с. – Бібліогр.: с. 210-211 та в кінці розд. – ISBN 978-966-8210-69-3
927289
  Чужинова І. Новітня інтермедія в українському театрі 1920-х років: метаморфози жанру // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 158-167. – (Серія мистецтвознавство ; вип. 16, ч. 1). – ISSN 2078-6794
927290
  Любовець Н.І. Новітня історіографія вітчизняної мемуаристики: до проблеми термінології та класифікації // Українська біографістика : зб. наук. пр. Ін-ту біографічних досліджень / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; [редкол.: В.І. Попик,Т.І. Ківшар, С.М. Ляшко та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 13. – С. 28-50


  "Розглядається проблема формування термінологічного апарату мемуаристики в сучасному історичному та літературознавчому дискурсі та новітні підходи до класифікації мемуарів".
927291
  Капелюшний В.П. Новітня історіографія Гетьманату Павла Скоропадського // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 23-25. – (Історія ; вип. 54)


  Аналізуються новітні праці українських істориків, присвячені Українській Державі гетьмана П. Скоропадського.
927292
  Калакура Я. Новітня історіографія державотворчої діяльності Центральної Ради // Центральна Рада і український державотворчий процес (до 80-річчя створення Центральної Ради) : матеріали наукової конференції 20 березня 1997 р. : (у 2-х частинах) / НАНУ, Ін-т історії України ; [відп. ред. В.А. Смолій]. – Київ : Ін-т історії України, 1997. – [Ч. 1]. – С. 42-51. – ISBN 966-02-0276-8
927293
  Матвієнко Н. Новітня історіографія книговидавництва в Україні революційної доби (1917–1920 рр.) / Н. Матвієнко, І. Савченко // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 36. – С. 64-68


  У статті розглядається історіографічний аспект проблеми розвитку українського книго- видавництва в революційний період 1917 - 1920 рр. В статье рассматриваются историографические аспекты проблемы украинского книго- издательства в период 1917 - 1920 ...
927294
  Оліянчук А. Новітня історіографія козацьких формувань на Лівобережжі України в XIX ст. // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 521-524. – ISBN 978-966-171-783-0
927295
  Шумихіна С.О. Новітня історіографія причин, перебігу та наслідкв польсько-української війни польсько-української війни // Гілея : науковий вісник : історія, політологія, філософія / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова; Укр. Акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2008. – Вип. 16. – С. 97-106
927296
  Семергей Н.В. Новітня історіографія українського національно-культурного відродження другої половини XIX - першої третини XX століття : дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.06 / Семергей Наталія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, М-во охорони здоров"я, Укр. мед. стоматологічна академія, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 561 арк. – Додатки: 550-561 арк. – Бібліогр.: 444-549 арк.
927297
  Семергей Н.В. Новітня історіографія українського національно-культурного відродження другої половини XIX - першої третини XX століття : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.06 / Семергей Наталія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 36 с. – Бібліогр.: 43 назви
927298
  Купріянчук О.В. Новітня історіографія українського національного руху другої половини XIX - початку XX століть : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Купріянчук Ольга Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 210 л. – Бібліогр.: л. 181-210
927299
  Купріянчук О.В. Новітня історіографія українського національного руху другої половини XIX - початку XX століть : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Купріянчук Ольга Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 15 с. – Бібліогр.: 5 назв
927300
  Калакура О.Я. Новітня історіографія української полонії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 48-52. – (Історія ; вип. 54)


  Аналізуються надбання українських та польських учених на ниві дослідження української полонії, з"ясовуються актуальні напрями наукового пошуку, рівень та новизна наявних праць, викладено пропозиції щодо подальшого вивчення проблем, важливих для ...
927301
   Новітня історія. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1960. – 328 с.
927302
   Новітня історія. – К, 1961. – 356с.
927303
   Новітня історія. – Вид 5-е. – К, 1961. – 263с.
927304
   Новітня історія. – К, 1969. – 271с.
927305
   Новітня історія. – Вид. 7-е, випр. і доп. – К, 1976. – 318с.
927306
   Новітня історія. – К, 1987. – 254с.
927307
   Новітня історія. – Вид 5-е. – Київ, 1987. – 126 с.
927308
   Новітня історія. – К, 1988. – 256с.
927309
   Новітня історія. – К, 1989. – 286с.
927310
   Новітня історія. – К, 1991. – 157с.
927311
  Гончар Б.М. Новітня історія / Б. Гончар // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 266-268. – ISBN 966-642-073-2
927312
  Майборода О.М. Новітня історія ( період після другої світової війни ) : Навч. посіб. для 11 кл. / О.М. Майборода; Міжнародний фонд " Відродження". – Київ : Освіта, 1995. – 351с. – ISBN 5-330-03114-1
927313
  Майборода О.М. Новітня історія ( період після Другої світової війни ) : Навч. посіб. для 11 кл. / О.М. Майборода. – Київ : Освіта, 1997. – 351с. – ISBN 966-04-0017-9
927314
   Новітня історія (1917-1939) : підручник для IX класу середньої школи. – Київ : Радянська школа, 1976. – 128 с.
927315
   Новітня історія (1939-1962). – Київ : Київський університет
Ч. 3. – 1963. – 272 с.
927316
  Козицький А.М. Новітня історія Азії та Африки : (Навч. посібник для студ. істор. спец. вищих навч. закладів) / ЛНУ ім. Івана Франка; Козицький А.М. – Львів : Афіша, 2004. – 430с. – ISBN 966-8013-89-1
927317
  Козицький А.М. Новітня історія Азії та Африки : Навч. посібник для студ. істор. спец. вищих навч. закладів / А.М. Козицький; ЛНУ ім. Івана Франка. – Львів : Афіша, 2005. – 430с. – ISBN 966-8013-89-1
927318
  Чумаченко М. Новітня історія економічної теорії // Економічна теорія : Науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2006. – № 1. – С. 108-111. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 1811-3141
927319
  Лукін Н. Новітня історія Західної Європи / Н. Лукін. – Х.
Вып. 1. – 1926. – 469с.
927320
  Іваницька О.П. Новітня історія Іспанії в життєписах королів. Альфонсо XIII - король парадоксів / Ольга Павлівна Іваницька. – Чернівці : Книги - 21, 2006. – 232c. – ISBN 966-8653-70-X
927321
   Новітня історія краін зарубіжного Сходу. – Київ : Радянська школа
Вип. 1. – 1956. – 303 с.
927322
   Новітня історія краін зарубіжного Сходу. – Київ : Радянська школа
Вип. 2. – 1957. – 250 с.
927323
   Новітня історія краін зарубіжного Сходу. – Київ : Радянська школа
Вип. 3. – 1959. – 204 с.
927324
  Козицький Андрій Новітня історія країн Азії та Африки ( 1918-1999 рр.) : Курс лекцій / Козицький Андрій. – Львів : Афіша, 2000. – 159с. – ISBN 966-7760-15-4
927325
  Сергійчук І.М. Новітня історія країн Азії та Африки (1918-кінець 20 ст.) : Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / І.М. Сергійчук. – Суми : Університетська книга, 2002. – 288с. – ISBN 966-680-031-4
927326
  Сергійчук І.М. Новітня історія країн Азії та Африки (1918-кінець 20 ст.) : Навч. посібник для студ. істор. спец. вищ. навч. закладів / І.М. Сергійчук. – 2-ге вид. – Суми : Університетська книга, 2003. – 288с. – ISBN 966-680-095-0
927327
  Коріненко П.С. Новітня історія країн Європи та Америки (1918-1945 рр.) : Навч. посібник для студ. історичних спеціальностей вищ. навч. закл. / П.С. Коріненко. – Тернопіль : Астон, 2002. – 296с. – ISBN 966-7995-72-0
927328
  Іваницька О.П. Новітня історія країн Європи та Америки (1918-1945) : Навчальний посібник / О.П. Іваницька. – Київ : Компь"ютерпрес, 2001. – 365с. – ISBN 966-95874-0-9
927329
  Іваницька О.П. Новітня історія країн Європи та Америки (1918-1945) : Навч. посібник / О.П. Іваницька. – Вінниця : Фоліант, 2004. – 464с. – ISBN 966-8634-05-5
927330
  Іваницька О.П. Новітня історія країн Європи та Америки (1918-1945) : навч. посібник для студентів ВНЗ / О.П. Іваницька ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. – Київ : Слово, 2013. – 619, [2] с. – Бібліогр.: с. 612-620. – ISBN 978-966-194-155-6
927331
  Мицик Л.М. Новітня історія країн Європи та Америки (1918 - 2007) : навчальний посібник для самостійної роботи студента / Л.М. Мицик, Ю.В. Кузьменко. – Київ : Академвидав, 2008. – 544с. – (САМ!). – ISBN 978-966-8226-63-2
927332
  Іваницька О.П. Новітня історія країн Європи та Америки (1945-2002) : Навчальний посібник для вищих навчальн. закладів / О.П. Іваницька. – Вінниця : Фоліант, 2003. – 560с. – ISBN 966-96212-1-6
927333
  Іваницька О.П. Новітня історія країн Європи та Америки (1945-2013) : навч. посібник для студентів ВНЗ / О.П. Іваницька ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. – Київ : Слово, 2014. – 1052, [2] с. – Бібліогр.: с. 1037-1053. – ISBN 978-966-194-155-6
927334
  Газін В.П. Новітня історія країн Європи та Америки 1918-1945 : Підручник для студ. вищ. навчальн. закладів / В.П. Газін, С.А. Копилов; Мін-во освіти і науки України; Кам"янець-Подільський держ. ун-тет. – 2-ге вид. допов., перероб. – Київ : Слово, 2003. – 472с. – ISBN 966-8407-06-7
927335
  Газін В.П. Новітня історія країн Європи та Америки 1918 - 1945 рр. : підручник для студентів вищ. навч. закладів / Газін В.П., Копилов С.А.; МОНУ. – 2-ге вид., доп., переробл. – Київ : Слово, 2008. – 472с. – ISBN 966-8407-06-7
927336
  Газін В.П. Новітня історія країн Європи та Америки 1945-1994 / В.П. Газін. – Кам"янець-Подільський : Педагогічний інститут, 1995. – 316 с. – ISBN 5-7763-9288-8
927337
  Газін В.П. Новітня історія країн Європи та Америки 1945 - 2002 роки : Навчальний посібник для студ. історичних спеціальностей вищ. навч. закл. / В.П. Газін, С.А. Копилов; За ред.: А.О. Копилова. – Київ : Либідь, 2004. – 624с. – ISBN 966-06-0329-0
927338
   Новітня історія країн Західної Європи і Америки. – К, 1962. – 562с.
927339
  Пендзей І. Новітня історія країн Західної Європи і Америки (1918-1945 рр.): ключові поняття, події, терміни [університетський підручник] // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2019. – № 8 (181). – С. 97-129. – ISSN 1682-2366
927340
   Новітня історія країн Західної Європи та Північної Америки (1945 р. - початок ХХІ ст. ) : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / [Баран З.А., Кипаренко Г.М., Козицький А.М. та ін.] ; за ред М. Швагуляка ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Тріада плюс, 2011. – 699, [1] с., [18] арк. фотогр. – Авт. зазнач. в кінці кн. - Імен. покажч.: c. 687-699. – Бібліогр.: с. 668-686. – ISBN 978-966-486-093-9
927341
   Новітня історія країн Західної Європи та Північної Америки 1918-1945 рр. : навч. посібник для студ. історичних спеціальностей вищих навч. закл. / Баран.З.А, Г.М. Кипаренко, С.П. Мовчан, М.М. Швагуляк; Баран.З.А., Кипаренко Г.М., Мовчан С.П., Швагуляк М.М.; Львівський націон. ун-т ім. Івана Франка; за ред. М. Швагалюка. – Львів : Афіша, 2005. – 288с. – ISBN 966-325-052-6
927342
  Яровий В.І. Новітня історія країн Східної Європи. : 40-ві - 90-ті роки ХХ ст. : курс лекцій : навч. посіб. для студ. гуманіт. спеціальностей вузів / В.І. Яровий. – Київ : Либідь, 1997. – 269 с. – ISBN 5-325-00857-9
927343
  Горохов В.Г. Новітня історія розвитку нанотехнології як технонауки // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2009. – № 4 (66). – С. 43-60. – ISSN 0374-3896
927344
  Турченко Ф.Г. Новітня історія України / Ф.Г. Турченко. – К.
Ч. 2. – 1995. – 313с.
927345
  Турченко Ф.Г. Новітня історія України : 10 клас. Підручник / Ф.Г. Турченко. – Київ : Генеза. – ISBN 966-504-131-2
Ч. 1. – 2000. – 384с.
927346
  Турченко Ф.Г. Новітня історія України : 11 клас. Підручник / Ф.Г. Турченко, П.П. Панченко, С.М. Тимченко. – 3-тє вид.допрацьоване, доповнене. – Київ : Генеза. – ISBN 966-504-052-9
Ч. 2 : 1945-1998. – 2000. – 304с.
927347
   Новітня історія України : Волинь. – Київ, 2006. – 320с. : іл. – ISBN 966-8975-26-X
927348
  Бойко О.Д. Новітня історія України : 2014-2019 рр. : навч. посібник / Олександр Бойко. – Київ : Академія, 2020. – 158, [2] с. – Сер. засн. в 1999 р. – Бібліогр.: с. 155-159. – (Alma-mater+). – ISBN 978-966-580-607-3
927349
   Новітня історія України (1900-2000) : Підручник для студ. вищих закл. освіти. – Київ : Вища школа, 2000. – 663 с. – ISBN 966-642-004-Х


  У навчальному посібнику на основі маловідомих документальних матеріалів викладається історія нашої країни нинішнього століття.
927350
   Новітня історія України (1900-2000) : Підручник для студ. історичн. спеціальностей вищ. навч. закладів / А.Г. Слюсаренко, В.І. Гусєв, В.М. Литвин, В.П. Дрожжин, М.Ю. Козицький. – 2-ге вид., переробл. і допов. – Київ : Вища школа, 2002. – 719с. – ISBN 966-642-136-4


  Для студентів історичних спеціальностей вузів
927351
  Кульчицький С. Новітня історія України (2010 - 2014) // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2014. – Листопад (№ 21). – С. 5-14


  Додаток до підручника для 11-го класу загальноосвітніх навчальних закладів.
927352
  Кондратюк К. Новітня історія України 1914-1945 рр. : [навчальний посібник] / Костянтин Кондратюк; МОНУ; ЛНУ ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2007. – 262с.
927353
  Даниленко О. Новітня історія України в наукових працях А.П. Коцура // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2013. – Вип. 25 : На пошану доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка Коцура Анатолія Петровича з нагоди його 50-річчя. – С. 189-192


  Присвячено 50-річному ювілею українського історика, доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка А.П. Коцуру.
927354
  Єсипович С. Новітня історія України з геотектонічними елементами // Колесо жизни : инструмент индивидуального развития / ООО "Изд-во "Колесо жизни". – Киев, 2015. – № 10 (92). – С. 40-44
927355
   Новітня історія України, 1914-2008 рр. : навчальний посібник / К.К. Кондратюк [та ін.]. – Київ : Знання, 2011. – 536 с. + Додаток: с. 510-535. – Бібліогр. в кінці розділів. – ISBN 978-966-346-717-7
927356
  Турченко Ф. Новітня історія України. 11 клас : Підручник / Ф. Турченко, П.П. Панченко, С.М. Тимченко. – 3, допрацьоване, доповнене. – Київ : Генеза. – ISBN 966-504-052-9
Ч. 2 : 1945-1998. – 1999. – 304 с.
927357
  Кондратюк К.К. Новітня історія України. 1914-1945 рр. : навч. посібник / Костянтин Кондратюк ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – 2-ге вид., допов. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 339, [1] с. : іл. – Імен. покажч.: с. 334-339. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-617-10-0277-7
927358
   Новітня історія України. Імена, звершення, творчість. – Київ : Український видавничий консорціум. – ISBN 966-7953-56-4
Вип. 2. – 2004. – 256с. : іл.
927359
   Новітня історія України. Імена. Звершення. Творчість. – Київ : Поліграфкнига. – ISBN 966-7953-96-3
Вип.3. – 2006. – 303с.
927360
   Новітня історія України. Портрети сучасниць. – Київ. – ISBN 966-7953-20-3
[Т. 1]. – 2003. – 176 с. : іл., портр. – Номер т. зазнач. на корінці
927361
  Юхименко П.І. Новітня історія України: Події. Факти. Дати / П.І. Юхименко. – Київ : Товариство "Книга", 1996. – 124 с.
927362
  Руденко Р.Г. Новітня історія України: соціально-історичний аспект (друга половина XX - початок XXI ст.) : монографія / Руденко Р.Г. ; [М-во освіти і науки України ; Харк. нац. екон. ун-т]. – Харків : ХНЕУ, 2013. – 79, [1] с. – Бібліогр.: с. 73-78. – ISBN 978-966-676-443-3
927363
  Яровий В.І. Новітня історія Центральноєвропейських та Балканських країн. : 20 століття. Підручник для вищих навчальних закладів / Валерій Яровий. – Київ : Генеза, 2005. – 816с. – Шифр дубл.9(4)Яров,,доп іст. – ISBN 966-504-264-5
927364
  Бейліс О.С. Новітня історія Югославії (1918-1974 рр.) : навч. посіб. / О.C. Бейліс ; МВ CСО УРСР ; Львів. держ. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Вища школа : Вид-во при Львів. ун-ті, 1975. – 126 с. – Бібліогр.: с. 120-125
927365
  Динько А. Новітня історія ятвягів // Пам"ятки України: історія та культура / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2002. – № 3/4. – С. 45-51. – ISSN 0131-2685
927366
  Сергійчук Володимир Новітня каторга : Військовополонені та інтерновані Другої світової в УРСР / Сергійчук Володимир; Ред. В.Барташ. – Київ : Українська Видавнича Спілка, 2001. – 188с. – ISBN 966-7060-28-4
927367
  Акімова А. Новітня китайська драма в контексті культурної парадигми XX століття // Філологія початку XXI сторіччя : традиції та новаторство : зб. наук. праць молодих учених / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за ред. Г.А. Александрової, Г.А. Черненко]. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 8-9. – (Бібліотека Інституту філології)
927368
  Акімова А.О. Новітня китайська драматургія: синтез візуального та вербального // Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні наукові дослідження представників філологічних наук та їхній вплив на розвиток мови та літератури" : 7-8 квіт. 2017 р. / "Сучасні наукові дослідження представників філологічних наук та їхній вплив на розвиток мови та літератури", міжнар. наук-практ. конф. – Львів : Логос, 2017. – С. 15-17
927369
  Дмитров С. Новітня компонента в системі банківських ризиків : нагляд, аудит, конроль / С. Дмитров, Т. Медвідь // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2010. – № 4 (170). – С. 11-15 : Табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв
927370
  Тютюник Х. Новітня концепція брендінгу в умовах переходу до інформаційного суспільства // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 90, ч. 2. – С. 100-101
927371
   Новітня концепція реформування судової влади України : навчальний посібник / Є.В. Кириленко [та ін.] ; за ред. О.А. Кириченка ; М-во освіти і науки України, Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили, Юрид. ф-т. – Миколаїв : ЧДУ ім. Петра Могили, 2010. – 59, [1] с. – Бібліогр.: с. 54-59. – ISBN 978-966-336-192-5
927372
  Фурса Новітня концепція спрощеного провадження в цивільному процесі / Фурса, Є.І. Фурса // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. – Київ, 2017. – № 1. – С. 46-50


  У статті надано аналіз спрощеного провадження - новели, яка передбачається проектом нового Цивільного процесуального кодексу України. В статье дан анализ упрощенного производства - новеллы, которая предусматривается проектом нового Гражданского ...
927373
  Шевченко Н. Новітня концепція утворення Великого князівства Литовського та дослідження В.Б. Антоновича з історії Литовсько-Руської держави // Академія пам"яті професора Володимира Антоновича 16-18 березня 1993 р. м. Київ : доп. та матеріали / Академія пам"яті професора Володимира Антоновича. – Київ : [б. в.], 1994. – С. 83-92
927374
  Воробей О.С. Новітня література Китаю : навч. посібник / О.С. Воробей, К.Г. Мурашевич ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Каф. мов і літ. Далекого Сходу та Південно-Східної Азії. – Київ : Логос, 2017. – 238, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розділів та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7442-86-7
927375
  Пригодій С.М. Новітня монографія Гарольда Блума: за і проти // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 335-339. – ISBN 978-966-581-958-5
927376
  Великочий В. Новітня національна історіографія ЗУНР як складова історіографії Української революції 1917 - 1923 рр.: здобутки і перспективи // Революція, державність, нація: Україна на шляху самоствердження (1917-1921 рр.) : матеріали Міжнар. наук. конф. (м. Київ, 1-2 черв. 2017 р.) / Ін-т історії України НАН України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Укр. ін-т нац. пам"яті [та ін.] ; [упоряд.: В. Верстюк (відп. ред.), В. Скальський, Г. Басара-Тиліщак та ін. ; редкол.: В. Смолій (голова) та ін.]. – Київ ; Чернігів : Сіверський центр післядипломної освіти, 2017. – С. 496-512. – ISBN 978-617-7062-20-1
927377
  Олещенко В. Новітня політика Європейського Союзу у сфері соціальних прав // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2020. – № 1. – С. 58-64. – ISSN 2664-3618
927378
  Філіпчук Ю. Новітня політична історія України: теоретико-філософський аналіз // Філософ-і Я: наукові розвідки студентів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : науковий журнал / Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – Вип. 1. – С. 47-51
927379
  Кирилюк Ф.М. Новітня політологія : навчальний посібник для студ. вищих навчальних закладів / Ф.М. Кирилюк ; МОНУ ; КНУТШ. – Київ : Центр навчальної літератури, 2009. – 564с. – Присвячую Alma materi з нагоди 175 річчя від дня заснування. – ISBN 978-966-364-868-2
927380
  Возьний К. Новітня світова економічна криза і глобалізація: європейський урок // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – С. 118-127. – (Економічні науки ; № 5). – ISSN 1993-0240
927381
   Новітня сербська п"єса = Hobvja cpncka gpama. – Київ : ДЦТМ ім. Леся Курбаса, 2006. – 472с. – (Сучасна драматургія / Упор.серії Н. Мірошниченко). – ISBN 966-96527-4-Х
927382
  Бочарова Н. Новітня стратегія Євросоюзу щодо захисту прав інтелектуальної власності // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; голов. ред. Абдуліна І.В. – Київ, 2018. – № 2. – С. 24-27. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1608-6422
927383
  Печевиста Л.П. Новітня судова реформа як шлях формування судового конституціоналізму в Україні // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали міжнар. наук. конф. (26-27 жовт. 2017 р., м. Чернівці) / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: Щербанюк О.В. та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2017. – С. 101-103. – ISBN 978-617-7096-97-8
927384
  Бартошек Т. Новітня суспільність і церква / Д-р Теодор Бартошек ; Перек. із чеського М. Павлик. – Львів : Громадський голос, 1908. – 89, III с.


  На обл. дарсв. надпись Лециусу от Голубева 1910 г.
927385
   Новітня тектоніка території Біланівського залізорудного та Кременчуцького уранового родовищ / В.В. Верховцев, О.О. Крамар, Ю.В. Юськів, Є.Б. Краснов, Ю.Є. Тищенко // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2014. – Т. 36, № 4. – С. 136-148 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 148. – ISSN 0203-3100
927386
  Шариков Д. Новітня теорія танцю першої половини XIX століття за методом Рудольфа фон Лабана // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 194-202. – (Серія мистецтвознавство ; вип. 16, ч. 1). – ISSN 2078-6794


  Проаналізовано особливості теорії та філософії танцю Рудольфа фон Лабана. Розглянуто дві його концепції – “хореотика” та “евкенетика”, а також філософію Лабана про: рух, тіло, ритм, гнучкість і хребет, тіло в просторі, дихання, пози і жести, динаміка ...
927387
  Голуб О. Новітня термінологія та номенклатура в хімії (до 100-річчя з дня народження професора А.М. Голуба) / О. Голуб, М. Корнілов, С. Ісаєв // Проблеми української термінології : зб. наук. праць учасників XV Міжнар. наук. конф. "Проблеми української термінології СловоСвіт 2018", м. Львів, 4-6 жовт. 2018 р. / Техн. ком. стандартизації наук.-техн. термінології М-ва екон. розвитку і торгівлі та М-ва освіти і науки України ; [редкол.: І. Фаріон (голов. ред.) та ін.]. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. – С. 59-64. – (Термінографічна серія "СловоСвіт"). – ISBN 978-966-941-210-2


  У статті викладено найважливіші вимоги до новітньої української хімічної термінології та номенклатури; підкреслено важливість систематизації назв хімічних елементів та назвоутвори хімічних сполук, максимально наближених до вимог міжнародних ...
927388
   Новітня техніка і технології : навч. посібник / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; уклад.: Добровольський Ю.Г., Романюк І.С. – Чернівці : Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2021. – 231, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-423-612-3
927389
  Підгайний Андрій Новітня техніка пінного пожежогасіння українського виробництва / Підгайний Андрій, Підгайний Віталій // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2008. – № 9/10. – С. 50-51 : табл., фото
927390
   Новітня Україна 1991-2001: ( Роздуми видатних сучасників ). – Київ : МАУП, 2001. – 160с. – ISBN 966-608-102-4
927391
  Огар Е.І. Новітня українська дитяча книга: соціокультурний, комунікативний і видавничий виміри : дис. ... д-ра наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Огар Емілія Ігорівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Укр. акад. друкарства. – Київ, 2013. – 414, [18] л. – Додатки: л. [18]. – Бібліогр.: л. 374-414
927392
  Огар Е.І. Новітня українська дитяча книга: соціокультурний, комунікативний та видавничий виміри : автореф. дис. ... д-ра наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Огар Емілія Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 32 с. – Бібліогр.: 65 назв
927393
  Годованська О. Новітня українська діаспора в королівстві Іспанія // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк. – Львів, 2012. – № 2 (104), березень - квітень. – C. 241-248. – ISSN 1028-5091
927394
  Гуляк А.Б. Новітня українська драматургія на видноколі "актуальної літератури" // Русская литература. Исследования : сборник научных трудов / Киевский нац. ун. им. Тараса Шевченко. – Киев, 2006. – Вып. 10. – С. 319-323
927395
  Ключковська І. Новітня українська еміграція як джерело знань про Україну на європейському просторі // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5. – С. 230-234
927396
  Тараненко О.М. Новітня українська історіографія аграрної політики П. Скоропадського (1990-ті рр.) // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : збірка наукових праць. – Київ, 2011. – Чис. 18 : Актуальні проблеми нумізматики у системі спеціальних галузей історичної науки: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції: Перші (міжнародні) Ястребовські читання 20-22 жовтня 2011 р. – С. 187-196
927397
  Калакура Я.С. Новітня українська історіографія всесвітньої історії // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії : М-во освіти і науки, молоді та спорту України / Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2012. – Т. 30. – С. 212-234


  У статті з"ясовується низка нових тенденцій розвитку української історіографії історії зарубіжних країн. Також розглядається діяльність провідних українських істориків, українознавців, наукових осередків та шкіл доби незалежності, аналізується їхній ...
927398
  Марущенко О.В. Новітня українська історіографія історії Другої світової війни // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 73-79. – (Історія ; вип. 46)


  Аналізується стан і перспективи сучасної української історіографії історії Другої світової війни.
927399
  Лисинюк М.В. Новітня українська літературна мова у контексті національно-культурного життя Наддніпрянщини у першій половині XIX ст. // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Чернець В.Г., Овчарук О.В., Станіславська К.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 41. – С. 319-325. – ISSN 2225-7586


  "Вперше в українській культурології комплексно охарактеризовано національнокультурне життя Наддніпрянщини у першій половині ХІХ ст. як тло розвитку новітньої української літературної мови, виявлено чинники впливу на розвиток української літературної ...
927400
  Гаврилюк Н. Новітня українська поезія: критичний вимір // Літературознавчі обрії Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 21. – С. 62-67. – ISSN 2307-2261
927401
   Новітня українська суспільна географія = Modern Гkranian human geography : хрестоматія для студ. географ. та економ. фак-тів і фак-тів міжнар. відносин. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2007. – 1008 с. – ISBN 978-966-613-542-4
927402
  Добронравова І.С. Новітня філософія науки : підручник для студ. філософських фак. університетів і аспірантів (для складання кандидатського іспиту з філософії та філософії науки) / Ірина Добронравова, Тетяна Білоус, Олена Комар. – Київ : Логос, 2009. – 244 с. – ISBN 978-966-171-100-5
927403
  Хороз Н.С. Новітня фразеологія періоду COVID-19 // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: М. Мозер, С.С. Єрмоленко, П.О. Селігей [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1. – С. 46-59. – ISSN 0027-2803


  Поширення захворювання COVID-19 світом спричинило певні процеси практично в кожній мові. Зокрема, у російській мові спостерігається явище пристосу­вання відомих широкому загалу фразеологізмів до екстралінгвальних умов шляхом їх різноманітних ...
927404
  Фесенко В.І. Новітня французька література : навч. посібник для студентів філол. фак. ВНЗ / В.І. Фесенко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінвіст. ун-т. – Київ : Вид. центр КНЛУ, 2015. – 276 с. – Бібліогр.: с. 258-273 та в підрядк. прим. – (Серія "IN MEMORIAM). – ISBN 978-966-638-301-6
927405
   Новітня французька п"єса. – Київ : Юніверс, 2003. – 272 с. – (Світова драматургія). – ISBN 966-7305-82-1


  До антології підбиралася такі тексти, які можуть становити інтерес для сучасного українського театру і відповідати його постановчим можливостям
927406
  Самчук З.Ф. Новітня цивілізаційна парадигма розвитку України у дзеркалі причинно-наслідкових зв"язків // Зміна цивілізаційної парадигми розвитку України : теоретико-методологічний аналіз / М. Михальченко, З. Самчук, Ю. Шайгородський, М. Горєлов, М. та ін. Чорний. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2019. – С. 62-129. – ISBN 978-966-02-9194-2
927407
  Вінгловська О. Новітня юридична освіта в Україні - міф чи реальність? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2013. – 16-22 березня (№ 11). – С. 11. – ISSN 1992-9277
927408
  Козловська В. Новіші археологічні досліди на терені Білоцерківщини / В. Козловська. – С. 39-48
927409
  Макаренко Н. Новленский и Заколпский могильники Владимирской губернии и археологическаятпоездка по Владимирскому, Судогодскому, Муромскому и Меленковскому уездам / Н. Макаренко. – Владимир губ. : Типография ВладимирскоготГубернского Правления, 1908. – 63 с. – 3 табл. (Отд. оттиски из 10 кн. Труд. Владим. Учен. Арх. Ком.)
927410
  Старостіна А. Новні фактори трансформації міжнародного ринку послуг на сучасному етапі розвитку світового господарства / А. Старостіна, І. Проценко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 99-103. – (Економіка ; вип. 12 (153)). – ISSN 1728-3817


  Визначено передумови трансформації світового ринку послуг в сучасних умовах розвитку глобалізації. Виокремлено основні фактори трансформації міжнародного ринку послуг на сучасному етапі розвитку світового господарства. Досліджено ступінь впливу ...
927411
  Сергеев П.Н. Ново-Анненский район / П.Н. Сергеев. – М., 1949. – 254с.
927412
  Тинтилозов Зураб Ново-Афонская пещера / Тинтилозов Зураб. – Тбилиси : Сабчота сакартвело, 1975. – 40с.
927413
   Ново-Басманная, 19, 1990. – М : Художественная литература, 1990. – 749 с.
927414
  Овсянников Ю. Ново-Девичий монастырь : альбом / Ю. Овсянников. – Москва, 1968. – 156 с.
927415
  Ніколайченко О.А. Новоазовська вітряна електростанція // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 10 (128). – С. 45 : фото. – Бібліогр.: 4 назв.
927416
  Тинтилозов З.К. Новоафонская пещерная система / З.К. Тинтилозов. – Тбилиси : Мецниереба, 1983. – 151с.
927417
  Зайченко В. Новобілоуська Свято-Троїцька церква та її парафія // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1999. – № 3. – С. 79-94


  Про М.П. Василенка. - С. 93.
927418
  Эркман Э. Новобранец / Эркман-Шатриан. – М, 1939. – 200с.
927419
  Петров Е.А. Новобранцы / Е.А. Петров. – М., 1977. – 48с.
927420
  Козлов Ю. Новобранцы / Ю. Козлов. – Москва : Современник, 1984. – 288 с.
927421
  Козлов Ю.А. Новобранцы / Ю.А. Козлов. – М, 1985. – 288 с.
927422
  Соломонко В.В. Новобранцы футбола / В.В. Соломонко. – К., 1970. – 100с.
927423
  Чуднова Ирина Новобрачным от счастья не уйти : Традиции // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 8 (2791). – С. 104-116 : Іл.
927424
  Старовойтенко І.П. Новобудови промисловості і транспорту Радянської України / І.П. Старовойтенко. – К., 1959. – 36с.
927425
  Ванчев Й. Новобългарската просвета в Македания през Възраждането. / Й. Ванчев. – София, 1982. – 214с.
927426
  Бердашевич П А. Нововведения в законодательстве о высшей школе России / П А. Бердашевич, В.Г. Власов // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2010. – № 1 (февраль). – С. 14-20. – ISSN 0321-0383


  В статье дается обзор новых российских нормативных правовых актов в области образования, касающихся правил приема в вузы.
927427
  Алимбекова А.С. Нововведения в законодательство Российской Федерации о налогах и сборах в порядке проведения // Фінансове право : щоквартальний науковий журнал / НДІ фінансового права Нац. ун-ту ДПС України. – Ірпінь, 2012. – № 3 (21). – С. 10-12
927428
  Перлаки И. Нововведения в организациях / И. Перлаки. – М., 1980. – 144с.
927429
   Нововведения в организациях. – М, 1983. – 161с.
927430
  Коротаев А.С. Нововведения в промышленности США: разработка и внедрение : научно-аналитич. обзор / А.С. Коротаев. – Москва, 1981. – 55 с.
927431
  Гребнев Е.Т. Нововведения в управлении хозяйственными системами / Е.Т. Гребнев, Н.А. Нестеров. – Иркутск, 1988. – 148 с.
927432
  Кабаков В.С. Нововведения в хозяйственном механизме в условиях интенсификации производства / В.С. Кабаков. – Москва, 1988. – 93с.
927433
  Бешелев С.Д. Нововведения и мы / С.Д. Бешелев, Ф.Г. Гурвич. – Москва, 1990. – 205 с.
927434
  Юріс Л. Нововведення 2007 року щодо обмеження допомоги по тимчасовій непрацездатності, вагітності та пологах // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2007. – № 4. – С. 63-64
927435
  Василенко Т. Нововведення в методиці викладання англійської мови // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; редкол.: Чередниченко О.І., Бєлова А.Д., Карабан В.І. [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 11, кн. 1. – С. 71-74. – ISBN 966-7825-79-5
927436
  Зайцева І. Нововведення ЗНО-2013 торкнулися тестів з історії України, всесвітньої історії, фізики, а також іноземних мов. Реєстрацію на пробне тестування завершено, а вже із 4 січня можна записатись на "бойове" : беседу вів Д. Шулікін // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 10 грудня (№ 50)


  Очільник Українського центру оцінювання якості освіти розповіла, скільки учасників пробного й "бойового" тестувань очікують, як змінилися тести з історії України, всесвітньої історії й фізики, а також про плани боротьби з порушниками.
927437
  Горошко М. Нововведення Мінфіну чи запізнілі реформи. Щодо порядку скасування штрафних (фінансових) санкцій // Юридична газета. – Київ, 2016. – 22 березня (№ 12). – С. 32


  "Чи є перспективи створення та функціонування в Україні інвестиційно-інноваційних банків?".
927438
  Ткаченко Ю. Нововведення у процедурі публічних закупівель // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2020. – 24 квітня - 7 травня (№ 16/17)
927439
  Пригожин А.И. Нововедения: стимулы и припятствия : (Социальные проблемы инноватики) / А.И. Пригожин. – Москва : Политиздат, 1989. – 270 с.
927440
  Квакин Андрей Владимирович Нововеховство как кризис белой эмиграции : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Квакин Андрей Владимирович; Калининский гос. ун-т. – Калинин, 1981. – 16л.
927441
  Патрушева Л.А. Нововиявлені документи про діяльність П.Г. Тичини у Всеукраїнському видавництві в 1919 р. / Л.А. Патрушева, А.М. Антонова // Архіви України : науково-інформаційний бюлетень Головного архів. управління при Раді Мін. Укр. РСР. – Київ, 1988. – № 1 (207), січень - лютий. – С. 53-56. – ISSN 0320-9466
927442
  Кагамлик С.Р. Нововиявлені документи про родовід Муравйових-Апостолів // Архіви України : науково-інформаційний бюлетень Головного архів. управління при Раді Мін. Укр. РСР. – Київ, 1989. – № 1 (213), січень - лютий. – С. 68-71. – ISSN 0320-9466
927443
  Петреченко І. Нововиявлені доументи до біографії Опанаса Шафонського // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1999. – № 5. – С.98-107


  Про його працю "Черниговского намесничества топографическое описание" (1786 р.)
927444
   Нововиявлені листи православних ієрархів ХVІІ ст / . вступна стаття й публікація Ю.А.Мицика // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2014. – № 6 (519), листопад - грудень. – С. 165-178. – ISSN 0130-5247
927445
  Александрович В. Нововиявлені матеріали до іконографії Національно-визвольної війни 1648-1654 років // Пам"ятки України: історія та культура : науковий часопис / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 76-83. – ISSN 0131-2685
927446
  Нікітенко Н. Нововиявлені ранні датовані графіті на фрескаж Софії Київської та їхній історичний контекст / Н. Нікітенко, В. Корнієнко // Студії з архівної справи та документознавства / Держ. архів. служба України, Укр. н.-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2011. – Т. 19, кн. 1. – С. 90-99


  Записи № 1684, № 2126 та № 2204.
927447
  Кольбух М. Нововиявлені фрагменти кириличних рукописних книг XI - XIV ст. // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. – Львів, 2006. – Вип. 14. – С. 490-495. – ISBN 978-966-02-3903-3 (Вип. 14)
927448
  Пастернак Я. Нововідкриті римські пам"ятки з Галичини і Волині / Я. Пастернак. – 17 с.
927449
  Коваль О.В. Нововодолазькі голосники : фольклор., етногр., краєзнавчі розвідки зразкового худож. фольклорно-етногр. колективу "Вербиченька" / О.В. Коваль, Т.П. Коваль ; [упоряд. С. Телегіна] ; Харків. облдержадмін. [та ін.]. – Харків : ПП Якубенко, 2007. – 245, [3] с. : іл., ноти. – Бібліогр. в кінці ст. – (Серія "Муравський шлях - 2007"). – ISBN 966-8964-18-7


  В пр. №1709129 напис: Шановному Віктору Андрійовичу з побажанням на добро! Щоб була пишною крона, бережімо коріння. Автори: Підписи.
927450
  Дячок В.В. Нововыявленные документальные источники по истори крестьянского движения в Подольской губернии под предвадительством Устима Кармалюка в первой трети XIX в. // Исследования по археографии и источниковедению отечественной истории XVI-XX вв. : межвуз. сб. науч. трудов / Гос. ком. СССР по нар. образованию, Днепропетр. гос. ун-т им. 300-летия воссоединения Украины с Россией, Днепропетр. отд-ние Археограф. комис. АН СССР ; [редкол.: Н.П. Ковальский (отв. ред.) и др.]. – Днепропетровск : ДГУ, 1990. – С. 86-94
927451
  Марголина И.Е. Нововыявленные документы из архива А.В. Прахова о Киево-Кирилловской церкви // Могилянські читання : збірник наукових праць : щорічник / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; ред. рада: В.М. Колпакова, С.І. Білокінь, В.С. Горський [та ін.]. – Київ, 2007. – 2006 рік, ч. 1 : Доля музейних зібрань. – С. 119-126. – ISBN 978-966-651-487-8
927452
  Шаталов М.М. Новогнатівська дайка андезитових порфіритів зони зчленування Донбасу з Приазов"ям: тектоніка і петрологія // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2014. – № 2. – С. 29-38 : рис., табл. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 0367-4290
927453
  Дорошенко І.І. Нового прагнучи слова : літературно-критичні статті / І.І. Дорошенко; Іван Доpошенка. – Київ : Радянський письменник, 1974. – 142 с.
927454
  Арутюнов Дмитрий Новогодние идеи от "Арт-Тур" : Надежный партнер // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 11. – С. 54
927455
  Корнева М.В. Новогодние обращения президентов Д.. Медведева и Н. Саркози как отражение национальной риторической традиции политической речи // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 : научный журнал / Московский университет им. М.В.Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 135-142. – (Филология ; № 2). – ISSN 0201-7385
927456
  Сердобольский О. Новогодние пируэты Михаила Шемякина // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2006. – № 1/2. – С. 39-41. – ISSN 0234-1670
927457
  Добровольский В.А. Новогодние пожелания / В.А. Добровольский. – Х, 1989. – 253с.
927458
  Вей Сяо Новогодние традиции в Китае: гастрономический аспект // Нові наукові горизонти: досягнення, пошук : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Навч.-наук. ін-т міжнародної освіти ; редкол.: Гіль С.І., Шалаєва В.С., Ященко А.А. [та ін.]. – Харків, 2020. – Вип. 3. – С. 33-36. – ISBN 978-966-285-641-5
927459
  Угрюмова Ирина Новогодний банкет. Послесловие : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 2. – С. 24-25 : Фото
927460
  Фомин А. Новогодний гимн // Тайны прошлого. – Киев, 2015. – № 52


  Історія пісеньки "В лесу родилась елочка" на вірші Раїси Кудашової на музику Леоніда Бекмана.
927461
   Новогодний легион // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 12 (2879), декабрь. – С. 36 : фото
927462
   Новогодний праздник // Творчество народов мира. – Москва, 2007. – Вып. 11. – С. 24-37


  Основа для сценарія
927463
   Новогодний экстрим : Любовь к жизни. Во все глаза // National geographic traveler : Всемирные путешествия. – Москва, 2006. – № 12/01(2006). – С. 79-83 : Фото. – ISSN 1813-4777
927464
  Батай М. Новогодняя елка : книга для чтений на факультетах иностран. яз. пед. ин-тов : на франц. яз. / М. Батай ; обраб. текста, вступ. ст. и коммент. Н.Ю. Сахаровой. – Ленинград : Просвещение, 1974. – 192 с.
927465
  Гогичайшвили Г. Новогодняя ночь : рассказі и повесть ; пер. с грузинского / Г. Гогичайшвили. – Тбилиси : Мерани, 1976. – 262 с.
927466
  Томских С.В. Новогодняя ночь // Незабудки / В.И. Одноралов. – Челябинск : Юж.-Урал. кн. изд-во, 1991. – С. 216-297. – ISBN 5-7688-0344-0
927467
  Чаморро Х.В. Новогодняя ночь в Кастильбланко / Х.В. Чаморро. – М, 1987. – 236с.
927468
  Яхнин З.Я. Новогодняя ночь в сентябре. / З.Я. Яхнин. – Красноярск, 1985. – 188с.
927469
  Рейн Евгений Новогодняя оттепель в Зеленогорске : вірш // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2009. – № 2. – С. 3. – ISSN 0012-6756
927470
  Ким Ир Сен Новогодняя речь 1 января 1973 года / Ким Ир Сен. – Пхеньян, 1973. – 15с.
927471
  Дудинцев В.Д. Новогодняя сказка / В.Д. Дудинцев. – Москва, 1965. – 40с.
927472
  Шемшелевич Л.В. Новогодье. / Л.В. Шемшелевич. – Ростов, 1962. – 98с.
927473
  Андреев В.Ф. Новогородский частный акт XII-XV вв. / Андреев В.Ф. ; отв. ред. В.Л. Янин ; АН СССР, Ин-т истории СССР, Ленинград. отд-ние. – Ленинград : Наука, 1986. – 143, [2] с. – Библиогр. в примеч.: с. 139
927474
  Осьмачко Л.С. Новоград-Волинська структура - продукт відроджених та накладених тектонічних потоків раннього докембрію / Л.С. Осьмачко, М.Є. Паталаха // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2007. – № 1. – С. 70-76 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 0367-4290
927475
  Римська В.О. Новоград-Волинський літературно-меморіальний музей Лесі Українки / В.О. Римська. – Київ, 1983. – 30 с.
927476
  Саганов Ю.М. Новоград Свияжский / Ю.М. Саганов. – Саратов, 1966. – 318 с.
927477
   Новогрецька в англомовному світі: чи потрібна? // Київський університет. – Київ, 2013. – Грудень (№ 20/21). – С. 6


  "За ініціативою кафедри елліністики, підтриманої зав. кафедри історії стародавнього світу та середніх віків проф. В.В. Ставнюком, із нинішнього навчального року для студентів-істориків розпочато викладання новогрецької мови на факультативній основі".
927478
  Нікіфорова В.Г. Новогрецька мова = Nea eллhnika : підручник / В.Г. Нікіфорова ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. – 3-тє вид., перероб. та допов. – Київ : Київський національний торговельно-економічний університет, 2019. – 231, [1] с. : іл., табл. – Назва на обкл. та тит. арк. парал. укр., грец. – Бібліогр.: с. 228. – ISBN 978-966-629-955-3
927479
  Савенко Андрій Олександрович Новогрецька фразеологія та її відтворення в українських перекладах романів Н. Казандзакіса та С. Міривіліса : Дис. ... канд. філологічних наук: 10.02.16 / Савенко А. О.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 235 л. + Додатки: л.227-235. – Бібліогр.: л.193-226
927480
  Савенко А.О. Новогрецька фразеологія та її відтворення в українських перекладах романів Н.Казандзакіса та С. Міривіліса : Автореф. дис ...канд. філол. наук: Спец. 10.02.16 / Андрій Олександрович Савенко; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 5 назв
927481
  Пономарів О.Д. Новогрецько-український словник : 22 000 слів / О.Д. Пономарів, Н.Ф. Клименко, Є.К. Чернухін; КНУТШ; Центр елліністичних студій та грецької культури ім. А.Білецького. – Київ : Просвіта, 2003. – 350 с. – ISBN 966-7551-80-6
927482
  Клименко Н.Ф. Новогрецько-український словник = Eллhno-oykpaniko лeeiko : 22 000 слів / Н.Ф. Клименко, О.Д. Пономарів, Є.К. Чернухін. – Київ : Українська енциклопедія ім. М.П. Бажана, 2005. – 432с. – Шифр дубл.413г-у Клим.Доп.карт.ст. – ISBN 966-7492-21-4
927483
  Клименко Н.Ф. Новогрецько-українські паралелі в поняттєвому полі розумової діяльності людини // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 36. – C. 450-456


  Семасіологічний аналіз поля фразеологізмів – виразників розумової діяльності людини з підполями, утворюваними іменниками розум, ум, глузд, тяма в українській мові та [текст грецькою мовою] у новогрецькій, дозволив виявити значний за обсягом образний, ...
927484
  Чернышева Т.Н. Новогреческий говор сел Приморского (Урзуфа) и Ялты Первомайского района Сталинской области. (Фонетико-морфологический обзор) : Дис... канд. филол.наук: / Чернышева Т.Н.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1956. – 346л. – Бібліогр.:л.І-ІІІ
927485
  Чернышева Т.Н. Новогреческий говор сел Приморского /Урзуфа/ и Ялты, Персомайского района, Сталинской области. / Т.Н. Чернышева. – К, 1958. – 80с.
927486
  Вовк Е.Б. Новогреческий язык / Е.Б. Вовк. – Київ, 1988. – 291с.
927487
   Новогреческо-русский словарь : около 40 000 слов. – 2-е изд. репрод. изд. 1950 г. – Москва : иностр. и нац. словарей, 1961. – 848 с. – ISBN 5-01-003637-1
927488
  Хориков И.П. Новогреческо-русский словарь : Около 67000 слов / И.П. Хориков, М.Г. Малев; Под ред. П.Пердикиса и Т.Пападопулоса. – Москва : Русский язык, 1980. – 856 с.
927489
  Зусь М.Е. Новогрудская возвышенность / М.Е. Зусь. – Минск : Наука и Техника, 1991. – 124с.
927490
  Лаптева Л.П. Новодворский Витольд Владиславович // Славяноведение в дореволюционной России : биобиблиографический словарь / АН СССР, Ин-т славяноведения и балканистики ; [редкол.: С.Б. Бернштейн (зам. отв. ред.), А.Н. Горянский (зам. отв. ред.), В.А. Дьяков (отв. ред.) и др.]. – Москва : Наука, 1979. – С. 250-251
927491
  Власюк А.И. Новодевичий монастырь / А.И. Власюк. – Москва, 1958. – 26 с.
927492
  Цюрик Л.В. Новодевичий монастырь / Л.В. Цюрик. – Москва, 1970. – 47 с.
927493
   Новодевичий монастырь. – Москва, 1988. – 112 с.
927494
  Пестова К. Новодевичий монастырь // Творчество народов мира / Изд-во "ТиО". – Москва, 2012. – Вып. 7. – С. 61-82


  Новодевичий монастырь (Новодевичий Богородице-Смоленский монастырь) - православный женский монастырь Русской Церкви в Москве. Был основан великим князем Василием III в 1524 г. - в честь Смоленской иконы Божией Матери "Одигитрия" - главной святыни ...
927495
  Ретковская Л.С. Новодевичий монастырь. Путеводитель по музею / Л.С. Ретковская. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва, 1956. – 64 с.
927496
  Батанов О. Новодемократичний конституціоналізм в Україні: проблеми становлення і розвитку / О. Батанов, В. Кампо, І. Шумак // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2006. – № 2. – С. 65-73.
927497
  Мережко А. Новое (современное) lex mercatorica в киберпространстве // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 27, ч. 3. – С.69-79
927498
  Эзугбая В.В. Новое административно-территоральное деление Грузинской ССР и дальнейшее повышение роли советов : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.02 / Эзугбая В.В. ; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1975. – 30 с.
927499
  Джулиани Р. Новое академическое издание "Мертвых душ", или Торжество филологии // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2014. – № 4, июль - август. – С. 369-380. – ISSN 0042-8795
927500
  Бройн Г. Новое благоденствие / Г. Бройн. – М, 1989. – 207с.
927501
   Новое в агрономии. – М.-Л, 1926. – 256с.
927502
   Новое в агротехнике ягодных культур. – М, 1972. – 231с.
927503
  Ем В.С. Новое в Акционерном законе о дробных акциях / В.С. Ем, Д.В. Ломакин // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.77-85. – (Право ; № 4). – ISSN 0201-7385
927504
  Кардыш В.Г. Новое в алмазном бурении за рубежом / В.Г. Кардыш. – М, 1961. – 40с.
927505
  Вейхман Г.А. Новое в английской грамматике : учебное пособие / Г.А. Вейхман. – Москва : Высшая школа, 1990. – 127с. – ISBN 5-06-000829-0
927506
  Уорли М. Новое в армии США / М. Уорли. – М, 1959. – 324с.
927507
   Новое в археологии : сборник статей, посвящ. 70-летию Артемия Владимировича Арциховского. – Москва : Московский университет, 1972. – 328 с. : ил., 1 л. портр.
927508
   Новое в археологии и этнографии Татарии. – Казань, 1982. – 112с.
927509
   Новое в археологии Казахстана. – Алма-Ата, 1968. – 160с.
927510
   Новое в археологии Киева. – К, 1981. – 455с.
927511
   Новое в археологии Китая. – Новосибирск, 1984. – 75с.
927512
   Новое в археологии Поволжья. – Казань, 1979. – 155с.
927513
   Новое в археологии Северного Кавказа. – М, 1986. – 254с.
927514
   Новое в археологии Северо-Запада СССР. – Ленинград : Наука, 1985. – 146с.
927515
   Новое в археологии Сибири и Дальнего Востока. – Новосибирск, 1979. – 237с.
927516
   Новое в археологии СССР и Финляндии. – Л, 1984. – 228с.
927517
   Новое в археоолгии Забайкалья. – Новосибирск, 1981. – 80с.
927518
  Любимова Г.Н. Новое в архитектуре ГДР / Г.Н. Любимова. – Москва, 1965. – 111 с.
927519
  Самойлова Н.А. Новое в архитектуре социалистических стран Европы / Н.А. Самойлова. – Москва, 1971. – 239 с.
927520
  Гуляницкий Н.Ф. Новое в архитектуре Японии / Н.Ф. Гуляницкий. – Москва, 1972. – 64 с.
927521
   Новое в ББК : Естеств. науки. Техника. Техн. науки. Здравоохранение. Мед. науки. – Москва : Либерея, 1995. – 16 с. – (Приложение к журналу "Библиотека" : сборник из 10 частей ; Ч. 1). – ISBN 5-85129-009-9
927522
   Новое в библиотечном деле. – М, 1962. – 71 с.
927523
   Новое в библиотечном деле : В помощь метод. и библиограф. работе библиотек. – Москва, 1964. – 29 с.
927524
   Новое в библиотечном деле. – М, 1965. – 38с.
927525
  Рыжков В.Л. Новое в биологии / В.Л. Рыжков. – Харьков, 1927. – 163с.
927526
   Новое в биологии и медицие. – Л, 1964. – 48с.
927527
   Новое в биологии шелкопрядов. – М, 1959. – 160с.
927528
   Новое в биологии, химии и фармакологии облепихи. – Новосибирск, 1991. – 199с.
927529
   Новое в борьбе с болезнями и вредителями ратерий. – М.-Л, 1930. – 228с.
927530
  Яковлев Б.В. Новое в борьбе с колорадским жуком / Б.В. Яковлев. – Москва, 1958. – 64с.
927531
  Замятина А.Ф. Новое в бурении скважин малого диаметра / А.Ф. Замятина, Э.И. Баранников. – Уфа, 1964. – 80с.
927532
  Гурин Н.И. Новое в бухгалтерском учёте и во взаимоотношениях предприятий с бюджетом / Н.И. Гурин, А.И. Болдырев. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Киев, 1970. – 139с.
927533
  Конашенок В.Н. Новое в Венере и Марсе / В.Н. Конашенок, К.Я. Кондратьев. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1970. – 52 с.
927534
   Новое в водном законодательстве. – М, 1972. – 96с.
927535
  Колбасов О.С. Новое в водном законодательстве. / О.С. Колбасов. – М., 1972. – 96с.
927536
  Васильев А.А. Новое в военной политике США при администрации Рейгана / А.А. Васильев, Ю.В. Катасонов, В.А. Мазинг // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1982. – № 3 (31). – С. 65-98
927537
  Коротков Г.И. Новое в военной политике США: строительство сил общего назначения // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1979. – № 22. – С. 100-112
927538
   Новое в географии производитеьлных сил СССР. – М, 1973. – 142с.
927539
  Рошкован Г.Р. Новое в геологии Антарктиды. / Г.Р. Рошкован. – М, 1975. – 38с.
927540
   Новое в геологии Дальнегорского рудного района. – Владивосток, 1984. – 191с.
927541
   Новое в геологии месторождений полезных ископаемых Северо-Запада РСФСР. – М, 1979. – 157с.
927542
  Демчишин М.Г. Новое в геологическом и технологическом обосновании строительства и эксплуатации подземных хранилищ // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2009. – № 1. – С. 103-104 : фото. – ISSN 0367-4290
927543
   Новое в геологическом строении территории БССР. – Минск, 1981. – 167с.
927544
   Новое в геологоразведочной технике. – Л, 1970. – 65с.
927545
   Новое в гидробионике. – Москва, 1980. – 30с.
927546
   Новое в гормонах и механизме их действия. – Киев, 1977. – 372с.
927547
  Полторацкий Е.М. Новое в градостроительстве Ленинграда / Е.М. Полторацкий. – Ленинград, 1973. – 20 с.
927548
   Новое в гражданском и гражданско-процессуальном законодательстве Союза ССР и союзных республик. – М, 1962. – 220с.
927549
   Новое в деревне. – М, 1939. – 62с.
927550
  Смелков Ю.С. Новое в жизни - новое в драме. / Ю.С. Смелков. – М., 1978. – 63с.
927551
  Шойгу Новое в жизни - новое в человеке. / Шойгу, А.Ф. Емельянов. – Кызыл, 1964. – 119с.
927552
  Виноградов Г.А. Новое в жизни -новое в пропаганде / Г.А. Виноградов. – Москва, 1964. – 64с.
927553
   Новое в жизни колхозного крестьянства. – М, 1967. – 116с.
927554
  Озеров В.М. Новое в жизни, новое в литературе / В.М. Озеров. – М., 1964. – 278с.
927555
  Кожохин Б.И. Новое в законодательстве европейских социалистических стран о представительных органах государственной власти / Б.И. Кожохин. – Л., 1975. – 56с.
927556
  Иванова Н.А. Новое в законодательстве о браке и семье / Н.А. Иванова. – М, 1970. – 134с.
927557
  Загорский Д.С. Новое в законодательстве о муниципальной службе // Человек и закон / Мин. юстиции РФ и "Журнал "Человек и закон". – Москва, 2007. – № 7. – С. 157-165. – ISSN 0132-0831
927558
  Яцкевич В.Н. Новое в законодательстве о стипендиях / В.Н. Яцкевич. – Минск, 1974. – 112с.
927559
  Горшенин К.П. Новое в законодательстве о труде / К.П. Горшенин. – М., 1970. – 104с.
927560
  Глазырин В.В. Новое в законодательстве о труде / В.В. Глазырин. – М, 1992. – 63с.
927561
  Саниахметова Н.А. Новое в законодательстве Украины о предпринимательстве и его защите / Н.А. Саниахметова. – Київ : Блиц- Информ, 1996. – 320с. – (Библиотека права). – ISBN 966-7028-00-3
927562
   Новое в зарплатах трудящихся в двенадцатой пятилетке. – Киев : Знание, 1986. – 48 с.
927563
   Новое в зарубежной лингвистике. – Москва : Прогресс
Вып. 8 : Лингвистика текста. – 1978. – 478, [1] с.
927564
   Новое в зарубежной лингвистике. – Москва : Прогресс
Вып. 9 : Лингвостилистика. – 1980. – 431с.
927565
   Новое в зарубежной лингвистике. – Москва : Прогресс
Вып.10 : Лингвистическая семантика. – 1981. – 567 с.
927566
   Новое в зарубежной лингвистике. – Москва : Прогресс
Вып. 11 : Современные синтаксические теории в американской лингвистике. – 1982
927567
   Новое в зарубежной лингвистике. – Москва : Радуга
Вып. 13 : Логика и лингвистика. – 1982. – 432 с.
927568
   Новое в зарубежной лингвистике. – Москва : Радуга
Вып. 12 : Прикладная лингвистика. – 1983
927569
   Новое в зарубежной лингвистике. – Москва : Прогресс
Вып. 14 : Проблемы и методылексикографии. – 1983
927570
   Новое в зарубежной лингвистике. – Москва : Прогресс
Вып. 15 : Современная зарубежная русистика. – 1985
927571
   Новое в зарубежной лингвистике. – Москва : Прогресс
Вып. 16 : Лингвистическая прагматика. – 1985
927572
   Новое в зарубежной лингвистике. – Москва : Прогресс
Вып. 17 : Теория речевых актов. – 1986. – 422 с.
927573
   Новое в зарубежной лингвистике. – Москва : Прогресс
Вып. 18 : Логический анализ естественного языка. – 1986
927574
   Новое в зарубежной лингвистике. – Москва : Прогресс
Вып. 19 : Проблемы современной поркологии. – 1987
927575
   Новое в зарубежной лингвистике. – Москва : Прогресс
Вып. 20 : Теория литературного языка в работах ученых ЧССР. – 1988
927576
   Новое в зарубежной лингвистике. – Москва : Прогресс
Вып. 21 : Новое в современной индоевропеистике. – 1988
927577
   Новое в зарубежной лингвистике. – Москва : Прогресс
Вып. 23 : Когнитивные аспекты языка. – 1988
927578
   Новое в зарубежной лингвистике. – Москва : Прогресс
Вып. 22 : Языкознание в Китае. – 1989
927579
   Новое в зарубежной лингвистике. – Москва : Прогресс
Вып. 24 : Компьютерная лингвистика. – 1989
927580
   Новое в зарубежной лингвистике. – Москва : Прогресс
Вып. 25. – 1989
927581
  Крестинский М.В. Новое в защите социалистической собствености в условиях экономической реформы / М.В. Крестинский. – М., 1989. – 41с.
927582
  Дудко В.И. Новое в земельном законодательстве / В.И. Дудко, А.М. Каверин, Н.А. Сыродоев ; предисл.: Ф.И. Калинычев, Н.А. Сыродоев ; ред. Р.Г. Глебова. – Москва : Юридическая литература, 1969. – 80, [4] с. – Авт. указаны на обороте тит. л. – Библиогр. в подстроч. прим. – (Серия "Советское законодательство")
927583
   Новое в землеведении : Сборник научных трудов. – Москва, 1987. – 235с.
927584
  Каральник С.М. Новое в знакомом / С.М. Каральник. – Киев, 1964. – 52 с.
927585
  Левитин Е.А. Новое в изготовлении радиоаппаратуры / Е.А. Левитин. – М, 1952. – 73с.
927586
  Леонтьев Д.И. Новое в измерительной технике / Д.И. Леонтьев. – М, 1977. – 64с.
927587
   Новое в изучении. – Москва : Книга, 1976. – 48 с. – (Госкомиздат СССР. Всесоюз. кн. палата. ЦБНТИ по печати : Книжная торговля. Обзорная информация)
927588
   Новое в изучении Австралии и Океании : Сборник статей. – Москва : Наука, 1972. – 263 с.
927589
  Погосян Х.П. Новое в изучении атмосеры / Х.П. Погосян. – Москва : Знание, 1966. – 62с.
927590
   Новое в изучении биологии и распространении куликов : Мат-лы Второго совещания по "Фауне и экологии куликов".5-7 февраля 1979 г. – Москва : Наука, 1980. – 202с.
927591
   Новое в изучении биологической активности азота. – Москва : Наука, 1971. – 215 с.
927592
  Абалихин Б.С. Новое в изучении истории Отечественной войны 1812 года / Б.С. Абалихин, В.А. Дунаевский. – Москва : Знание, 1983. – 64 с. – (Новое в жизни, науке, технике. Серия "История" ; вып. 2)
927593
   Новое в изучении кайнозойских отложений Белоруссии и смежных областей : Сб. науч.тр. – Минск : Наука и Техника, 1989. – 132с. : Ил. – Библиогр. к каждой ст.
927594
   Новое в изучении Китая. – Москва : Наука
Ч. 1 : Культура, лингвистика, знаковые системы. – 1987. – 231 с.
927595
   Новое в изучении Китая. – Москва, 1988. – 204 с.
927596
   Новое в изучении Китая. – Москва
Ч. 2 : Экономика. – 1988. – 176 с.
927597
   Новое в изучении Китая. – Москва
Ч. 4 : "Социально-экономическое развитие Китая: навстречу 90-м годам". – 1990. – 200 с.
927598
   Новое в изучении Китая. – Москва
Ч. 5 : Китай в системе международных отношений. – 1990. – 232 с.
927599
   Новое в изучении китообразных и ластоногих. – Москва : Наука, 1978. – 143с.
927600
  Бардин Дж. Новое в изучении сверхпроводимости / Дж. Бардин, Дж. Шриффер; Пер. Н.И. Гинзбург под ред. В.Л. Гинзбурга, Л.П. Горькова. – Москва, 1962. – 171с. – (Современные проблемы физики)
927601
  Криксунов Е.А. Новое в изучении современных проблем экологии, гидробиологии и наук об окружающей среде (Рецензия на том 11 продолжающегося издания "Ecological Studies, Hazards, Solutions") // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2006. – № 6. – С. 93. – ISSN 1726-5428
927602
  Кугель С.А. Новое в изучении социальной структуры общества. / С.А. Кугель. – Л., 1968. – 40с.
927603
  Помазков Г.И. Новое в изучении флоры и фауны Байкала и его бассейна / Г.И. Помазков. – Иркутск, 1987. – 147с.
927604
  Мейлах Б.С. Новое в изучении художественного творчества / Б.С. Мейлах, Е.И. Высочина. – Москва, 1983. – 64с.
927605
  Шерстюк Р.В. Новое в инвестировании нефтеперерабатывающей промышленности Украины // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 8. – С. 17-24. – Бібліогр.: на 10 пунктів
927606
  Отрыганьев Г.К. Новое в инкубации яиц с/х птицы / Г.К. Отрыганьев. – Москва, 1962. – 28 с.
927607
  Назаров В.Д. Новое в исследовании истории нашей Родины / В.Д. Назаров. – М., 1978. – 64с.
927608
   Новое в исследовании поверхности твердого тела. – Москва : Мир
Вып. 1. – 1977. – 314с.
927609
   Новое в исследовании поверхности твердого тела. – Москва : Мир
Вып. 2. – 1977. – 370с.
927610
   Новое в исследованиях фазовых и структурных превращений в сталях. – Москва, 1985. – 166 с.
927611
   Новое в исторической науке. – Москва, 1984. – 176 с.
927612
  Бутовский Я.Л. Новое в кино / Я.Л. Бутовский, Р.Е. Славский. – Л., 1960. – 63с.
927613
   Новое в клонировании ДНК. Методы. – Москва : Мир, 1989. – 368 с. – ISBN 5-03-0011270-2
927614
   Новое в клубной работе. – Москва, 1962. – 135 с.
927615
  Павлов И.В. Новое в колхозной демократии / И.В. Павлов. – М., 1956. – 39с.
927616
  Павлов И.В. Новое в колхозной демократии / И.В. Павлов. – Изд. 2-е, доп. и перераб. – М., 1957. – 43с.
927617
  Автономов А.С. Новое в конституционном праве России: договоры как источники регулирования объединения субъектов Российской Федерации / А.С. Автономов, В.В. Иванов // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2007. – № 4. – С. 25-32. – ISSN 0132-0769
927618
  Колотов А.Т. Новое в культурно-просветительных учреждениях / А.Т. Колотов, Ф.И. Шальнев. – Кишинев, 1962. – 47с.
927619
  Флейшер С.М. Новое в ламповых радиовещательных приемниках / С.М. Флейшер. – 2-е изд. – Москва-Ленинград : Энергия, 1967. – 120 с.
927620
  Розен Е.В. Новое в лексике немецкого языка / Е.В. Розен. – Москва, 1971. – 175с.
927621
  Розен Е.В. Новое в лексике немецкого языка / Е.В. Розен. – Москва, 1976. – 174с.
927622
   Новое в лексике русского языка. – Куйбышев, 1983. – 132 с.
927623
  Медведева С.Ю. Новое в лексике русского языка периода Великой Отечественной войны / С.Ю. Медведева. – М, 1985. – 30с.
927624
  Громова Н.В. Новое в лексике современного языка суахили (спецкурс) / Н.В. Громова. – М., 1991. – 160с.
927625
  Розман Б. Новое в леслхимической промышленности / Б. Розман. – М, 1940. – 119с.
927626
   Новое в лингвистике. – Москва : Изд-во иностранной литературы
Вып. 1. – 1960. – 463 с.
927627
   Новое в лингвистике. – Москва : Изд-во иностранной литературы
Вып. 2. – 1962. – 685 с.
927628
   Новое в лингвистике. – Москва : Изд-во иностранной литературы
Вып. 3. – 1963. – 568 с.
927629
   Новое в лингвистике. – Москва : Прогресс
Вып. 4. – 1965. – 590с.
927630
   Новое в лингвистике. – Москва : Прогресс
Вып. 5 : Языковые универсалии. – 1970. – 302с.
927631
   Новое в лингвистике. – Москва : Прогресс
Вып. 6 : Языковые контакты. – 1972. – 535 с.
927632
   Новое в лингвистике. – Москва : Прогресс
Вып. 7 : Социолингвистика. – 1975. – 486с.
927633
  Колтоновская Е. Новое в литературе : несколько итогов / Е. Колтоновская // [Сборник вырезок литературно-философских статей, извлеченных из журнала "Русская мысль" за 1908-1916 гг.]. – [14] с.
927634
   Новое в международном морском праве / Г.С. Горшков, С.А. Гуреев, С.Л. Зивс, Л.А. Иванащенко, Б.М. [и др.] Клименко; [авт. кол.: Горшков Г.С. и др. ; ред. кол.: С.Л. Зивс и др.] ; Ин-т гос. и права Акад. наук СССР, Сектор междунар. морского права. – Москва : Типограф. НИИМАШ ст. Щербинка, 1972. – 185, [1] с. – Библиогр. в подстроч. прим.
927635
   Новое в металловедении. – Москва : Машгиз, 1948. – 79 с.
927636
  Юрьев Л.Ю. Новое в металлообработке. / Л.Ю. Юрьев. – М., 1974. – 64с.
927637
   Новое в методах исследования полимеров : Сборник переводов и обзоров из иностранной периодической литературы. – Москва : Мир, 1968. – 374 с.
927638
   Новое в методике геохимических поисков : Сборник научных трудов. – Москва, 1978. – 96с. : Ил. – Библиогр. к каждой ст.
927639
   Новое в методике и организации геохимических поисков : Сборник научных трудов. – Москва, 1979. – 97с. : Ил. – Библиогр. к каждой ст.
927640
  Чедия Д.М. Новое в методике изучения скелетов древних радиолярий : методическая разработка / Д.М. Чедия. – Душанбе : Таджикский госуниверситет, 1971. – 108с.
927641
   Новое в методике литохимических поисков. – Москва, 1977. – 50с. : Ил. – Библиогр. к каждой ст.
927642
  Наводнов В.Г. Новое в методологии проектирования языковых тестов / В.Г. Наводнов, Тер-Авакян // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2009. – № 10. – С. 11-13. – ISSN 0869-3617


  Проблема тестовой диагностики качества обучения иностранным языкам в техническом вузе.
927643
  Лазаренко Е.К. Новое в минералогии западных областей УССР. / Е.К. Лазаренко, Е.П. Сливко. – Львов, 1959. – С. 5-22
927644
   Новое в минералогии Карело-Кольского региона. – Петрозаводск : КНЦ АН СССР, 1990. – 206 с.
927645
  Лысенко Т.Д. Новое в науке о биологическом виде / Т.Д. Лысенко. – Москва : Сельхозгиз, 1952. – 32 с.
927646
   Новое в науке о жизни. – Одесса, 1951. – 24с.
927647
  Наседкина В.А. Новое в науке о поведении животных : Рекомендательный обзор литературы / В.А. Наседкина. – Москва : Книга, 1970. – 16с.
927648
  Крашенинникова Е.А. Новое в немецкой грамматике / Е.А. Крашенинникова. – М.
1. – 1960. – 152с.
927649
  Крашенинникова Е.А. Новое в немецкой грамматике / Е.А. Крашенинникова. – М.
2. – 1961. – 132с.
927650
  Крашенинникова Е.А. Новое в немецкой грамматике / Е.А. Крашенинникова. – М.
3. – 1963. – 160с.
927651
  Крашенинникова Е.А. Новое в немецкой грамматике / Е.А. Крашенинникова. – М.
4. – 1965. – 142с.
927652
  Беккулов А. Новое в обеспечении строек материальными ресурсами / А. Беккулов, А. Нурсеитов, А. Пятков. – Алма-Ата : Казахстан, 1965. – 108 с.
927653
   Новое в области испытаний на микротвердость. – М., 1974. – 270с.
927654
  Коршак В.В. Новое в области термостойких полиимидов / В.В. Коршак. – Душанбе, 1986. – 103с.
927655
  Чередниченко Г.А. Новое в образовании и профессиональной деятельности молодежи // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 7 (303). – С.119-125. – ISSN 0132-1625
927656
  Масальский В.И. Новое в обучении русскому языку / В.И. Масальский. – Киев, 1968
927657
  Тараканов Г.И. Новое в овощеводстве. / Г.И. Тараканов. – М., 1975. – 63с.
927658
  Ткачук В.И. Новое в ономастике русского языка советского времени. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.01 / Ткачук В.И.; ДГУ. – Днепропетровск, 1973. – 23л.
927659
  Ходилин С.И. Новое в оперативном планировании на промышленных предприятиях / С.И. Ходилин, А.Л. Гордон. – М., 1964. – 80с.
927660
   Новое в организации производства и управления в легкой промышленности за рубежом. – М., 1970. – 36с.
927661
   Новое в организации торговли. – К., 1979. – 86с.
927662
   Новое в организации хозрасчета в станах-членах СЭВ. – М., 1985. – 182с.
927663
   Новое в орошаемом земледелии Ставрополья. – Ставрополь-на-Кавказе, 1961. – 36с.
927664
   Новое в партийной работе.1981. – Москва
за 1981. – 1982
927665
   Новое в партийной работе.1982. – Москва, 1983
927666
   Новое в планировании и управлении народным хозяйством в ГДР. – М., 1967. – 219с.
927667
   Новое в подготовке рабочих для легкой промышленности. – М., 1962. – 32с.
927668
   Новое в подготовке руководителей. – М., 1990. – 63с.
927669
   Новое в полевой геофизической разведке на нефть и газ. – М., 1965. – 160с.
927670
   Новое в полиграфии. – К.
19. – 1960. – 143с.
927671
   Новое в получении монокристаллов полупроводников. – Москва, 1962. – 259 с.
927672
   Новое в почвоведении. – М.-Л.
5. – 1937. – 200с.
927673
   Новое в правилах составления библиографического описания. – М., 1990. – 80с.
927674
   Новое в практике химического анализа. – М., 1989. – 154с.
927675
   Новое в приемах обучения английскому языку. – М., 1966. – 40с.
927676
  Каганович С.Я. Новое в применении редких металлов за рубежом / С.Я. Каганович. – М, 1961. – 47с.
927677
   Новое в применении физико-математических методов в археологии. – М., 1979. – 124с.
927678
  Бугаев В.А. Новое в прогнозировании погоды / В.А. Бугаев. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1972. – 23с.
927679
   Новое в проиводстве лимонной кислоты. – Л., 1959. – 24с.
927680
   Новое в проиводстве стали в США. – М., 1965. – 344с.
927681
   Новое в производстве аккумуляторов. – М.
2. – 1964. – 88с.
927682
  Черкащенко М.И. Новое в производстве говядины / М.И. Черкащенко, Л.К. Эрнст. – М, 1960. – 76с.
927683
  Вирник Д.И. Новое в производстве желатина / Д.И. Вирник. – Москва, 1957. – 24с.
927684
  Роговин З.А. Новое в производстве химических волокон. / З.А. Роговин. – М., 1977. – 64с.
927685
   Новое в производстве электронных ламп : П-10973. – Москва
Вып. 7 : Накопительные трубки, счетные трубки и фотоэлементы / А. Крамер. – 1961. – 19 с.
927686
  Борисов А.П. Новое в пропаганде / А.П. Борисов. – Москва, 1968. – 64с.
927687
  Возный Э.К. Новое в профилактике и лечении опухолей / Э.К. Возный. – Москва, 1982. – 95с.
927688
   Новое в работе вузов. – Ленинград, 1961. – 160с.
927689
  Володарский Б. Новое в работе комсомольского звена / Б. Володарский. – Москва-Ленинград : Молодая гвардия, 1932. – 30 с.
927690
  Скрябин В. Новое в работе парторганизации по руководству промышленностью : (Из опыта работы Запорож. обл. парторганизации) / В. Скрябин. – Киев : Госполитиздат УССР, 1960. – 102 с.
927691
  Шкловский И.С. Новое в радиоастрономии / И.С. Шкловский. – Москва : Знание, 1957. – 24 с.
927692
  Флейшер С.М. Новое в радиовещательных приемниках / С.М. Флейшер. – М.Л,, 1961. – 169с.
927693
  Третьяк Алина Михайловна Новое в радиотехнических работах : Рек.библиогр.указ. / Третьяк Алина Михайловна. – Москва : Книга, 1980. – 31с. – (Науч.-техн.знания - рабочим ; Вып.22)
927694
   Новое в радиофизике и электродинамике. – Москва, 1977. – 127 с.
927695
   Новое в разведочной геофизике и ее методах. – М., 1968. – 226с.
927696
   Новое в развитии трудового права в период между XX и XXII съездами КПСС. – М., 1961. – 336с.
927697
   Новое в разработке и внедрении оптимальных планов отрасли, объединения и предприятия. – Минск, 1976. – 55с.
927698
   Новое в разрядно-импульсной технологии. – Киев, 1979. – 145с.
927699
  Сальман М.М. Новое в рентгенологии / М.М. Сальман, Р.Н. Гурвич. – М, 1974. – 144с.
927700
   Новое в рефлексологии и физиологии нервной системы. – Ленинград-Москва : Госиздат типография Печатный Двор, 1925. – 392 с.
927701
   Новое в рефлексологии и физиологии нервной системы. – Москва-Ленинград : Госиздат типография Печатный Двор, 1929. – 491с.
927702
  Дядечко Л.П. Новое в русской и украинской речи : Крылатые слова - Крилаті слова (Материалы для словаря): Учебное пособие для студ. гум.спец.вузов / Л.П. Дядечко; Украинская ассоциация препод. рус. яз. и лит. – Киев. – ISBN 966-95028-6-1
Ч.1 : А-Г. – 2001. – 145с.
927703
  Дядечко Л.П. Новое в русской и украинской речи: Крылатые слова - Крилаті слова : (Материалы для словаря): Учебное пособие для студ. гуманитарн. специальностей высш. учебных заведений / Л.П. Дядечко; Украинская ассоциация преподавателей рус. языка и литературы. – Киев. – ISBN 966-95028-6-1
Ч.2 : Д-Л. – 2001. – 199с.
927704
  Дядечко Л.П. Новое в русской и украинской речи: Крылатые слова - Крилаті слова : (Материалы для словаря): Учебное пособие для студ. гуманитарных специальн. высш. учеб. заведений / Л.П. Дядечко; Украинская ассоциация преподавателей русской языка и литературы. – Киев. – ISBN 966-95028-6-1
Ч.3 : М-Р. – 2002. – 231с.
927705
  Дядечко Л.П. Новое в русской и украинской речи: Крылатые слова - Крилаті слова : (Материалы для словаря): Учебное пособие для студ. гум.спец.вузов / Л.П. Дядечко; Украинская ассоциация преподавателей русского языка и литературы. – Киев. – ISBN 966-95028-6-1
Ч.4 : С-Я. – 2003. – 213с.
927706
   Новое в русской лексике. Словарные материалы-83. – Москва, 1987. – 190с.
927707
   Новое в русской лексике. Словарные материалы-84. – Москва, 1989. – 424с.
927708
   Новое в русской лексике: Словарные материалы-77. – Москва, 1980. – 176с.
927709
   Новое в русской лексике: Словарные материалы-78. – М., 1981. – 262с.
927710
   Новое в русской лексике: Словарные материалы-79. – Москва, 1982. – 319с.
927711
   Новое в русской лексике: Словарные материалы-80. – Москва : Русский язык, 1984. – 286с.
927712
   Новое в русской лексике: Словарные материалы-81. – Москва : Русский язык, 1986. – 288с.
927713
   Новое в русской лексике: Словарные материалы-82. – М., 1986. – 251с.
927714
  Богданов А.А. Новое в сейсморазведке : (Обзор зарубежной литературы) / А.А. Богданов. – Москва : ВНИИОЭНГ, 1970. – 92с. – (Нефтегазовая геология и геофизика)
927715
  Брежнев Д.Д. Новое в селекции растений / Д.Д. Брежнев, Я.С. Айзенштат. – Москва ; Ленинград : Сельхозгиз, 1954. – 144 с.
927716
   Новое в сельскохозяйственной науке и практике. – М., 1961. – 96с.
927717
   Новое в сельскохозяйственной науке и практике. – М., 1967. – 112с.
927718
   Новое в сельскохозяйственной науке и практике. – М., 1969. – 115с.
927719
  Макаренко Г.А. Новое в сельскохозяйственной науке и практике / Г.А. Макаренко. – М, 1969. – 115с.
927720
   Новое в сельскохозяйственной науке и практике. – М., 1976. – 128с.
927721
   Новое в сельскохозяйственной науке и практике. – Фрунзе, 1990. – 41с.
927722
   Новое в семеноводстве овощных культур. – Москва, 1959. – 136 с.
927723
  Акимова Г.Н. Новое в синтаксисе современного русского языка : учебное пособие / Акимова Г.Н. – Москва : Высшая школа, 1990. – 166 с. – (Библиотека филолога)
927724
   Новое в системе учета износа шарошечных долот и пути предотвращения износа их опор. – М., 1965. – 24с.
927725
  Захарова М.Н. Новое в словарном составе русского литературного языка в период Великой Отечественной войны 1914-1945 гг. : Автореф... канд. филол.наук: / Захарова М.Н.; Одес. гос. ун-т им. И.И.Мечикова. – Одесса, 1955. – 16л.
927726
   Новое в советской археологии : Памяти Сергея Владимировича Киселева к 60-летию со дня рождения // Материалы и исследования по археологии СССР / АН СССР, Ин-т археологии. – Москва : Изд-во АН СССР, 1965. – № 130 : Новое в советской археологии. Памяти Сергея Владимировича Киселева к 60-летию со дня рождения. – С. 1-292, рис.
927727
   Новое в советской исторической науке. – М., 1988. – 237с.
927728
  Мартынов И.И. Новое в советской музыке / И.И. Мартынов. – Москва, 1964. – 38с.
927729
  Матвеев Ю.Г. Новое в советском авторском праве // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1978. – С. 34-41. – (Международные отношения и международное право ; Вып. 6)
927730
  Львов-Анохин Новое в советском балете / Львов-Анохин. – Москва : Знание, 1966. – 63 с.
927731
  Дубинин Н.П. Новое в современной генетике / Н.П. Дубинин. – Москва : Наука, 1986. – 221 с.
927732
   Новое в современной классической филологии. – М., 1979. – 199с.
927733
   Новое в современной литологии. – Москва, 1981. – 120 с.
927734
  Микша Л.С. Новое в современном перенакоплении капитала США. / Л.С. Микша. – Москва, 1970. – 88с.
927735
  Шигаревская Н.А. Новое в современном французском синтаксисе / Н.А. Шигаревская. – М., 1977. – 103с.
927736
  Таранов Г.Ф. Новое в содержании и разведении пчел / Г.Ф. Таранов. – Москва, 1962. – 8 с.
927737
   Новое в солнечно-земных связях. – Москва, 1980. – 60с.
927738
   Новое в социалистическом соревновании в области промышленности в пятой пятилетке. – Л., 1953. – 32с.
927739
  Крючковский Семен Аркадьевич Новое в станочных работах : Рек.библиогр.указ. / Крючковский Семен Аркадьевич. – Москва : Книга, 1981. – 63с. – (Науч.-техн. знания - рабочим ; Вып.27)
927740
  Вейнберг Б.П. Новое в старом : Беседы по физике мало подготовленным читателям / Б.П. Вейнберг, проф. – Петроград : Книгоиздат "Сеятель" Е. В. Высоцкого, 1923. – 94, [1] с.
927741
  Соколов В.И. Новое в стереохимии / В.И. Соколов. – Москва : Знание, 1975. – 64 с.
927742
  Журиков В.Н. и др. Новое в стимулировании производительности труда в сельском хозяйстве / В.Н. и др. Журиков. – М., 1972. – 48с.
927743
   Новое в стратиграфии и палеонтологии нижнего палеозоя Средней Сибири. – Новосибирск, 1978. – 164с.
927744
   Новое в стратиграфии и палеонтологии позднего докембрия Алтае-Саянской складчатой области и Тувы. – Новосибирск, 1978. – 128с.
927745
   Новое в стратиграфии и палеонтологии позднего докембрия восточных и северных районов Сибири. – Новосибирск, 1978. – 147с.
927746
   Новое в стратиграфии и палеонтологии позднего докембрия Сибирской платформы. – Новосибирск, 1978. – 150с.
927747
   Новое в стратиграфии и палеонтологии среднего и верхнего палеозоя Средней Сибири. – Новосибирск, 1978. – 159с.
927748
   Новое в стратиграфии триаса Палеоурала. – Свердловск, 1980. – 107с.
927749
   Новое в стратиграфии, тектонике и четвертичной геологии Белоруссии. – Минск, 1979. – 167с.
927750
  Душина И.В. Новое в структуре и содержании учебника "Материки, океаны, народы и страны. Страноведение" : методика и опыт. Учителю на заметку / И.В. Душина, Т.Л. Смоктунович // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2009. – № 3. – С. 52-54. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 0016-7207
927751
  Бялик Г.И. Новое в телевидении / Г.И. Бялик. – Москва-Ленинград, 1952. – 80 с.
927752
   Новое в тематике, содержании и методах составления экономических карт. – Москва, 1970. – 192 с.
927753
   Новое в тематике, содержании и методах составления экономических карт (1975 -1977 гг.). – Москва : МГПИ им. В.И. Ленина, 1979. – 119 с.
927754
  Взоров Б.Н. Новое в теории и методике бега на 100 метров / Б.Н. Взоров. – Москва, 1950. – 40с.
927755
   Новое в теории и практике обучения. – Москва
Вып. 3. – 1979. – 112с.
927756
   Новое в теории и практике обучения. – Москва
2. – 1980. – 98с.
927757
   Новое в теории и практике управления производством в США. – Москва : Прогресс, 1971. – 192 с.
927758
   Новое в теории и практике электрогидравлического эффекта : сб. науч. трудов. – Киев : Наукова думка, 1983. – 142 с.
927759
  Кондратьев К.Я. Новое в теории климата / К.Я. Кондратьев. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1976. – 65с.
927760
   Новое в теории оподзоливания и осолодения почв. – М., 1964. – 96с.
927761
  Плеханов Н.Д. Новое в теории электромагнитного поля / Николай Плеханов. – Харьков : Федорко, 2011. – 24 с. – ISBN 978-966-2920-54-3
927762
  Мазурина В.М. Новое в технике / В.М. Мазурина, Е.Е. Родичева. – Минск, 1965. – 83с.
927763
   Новое в технике горной промышленности. – М., 1959. – 16с.
927764
   Новое в технике и методике сейсморазведки за рубежом. – М., 1960. – 16с.
927765
   Новое в технике и технологии аэрофототопографических и маркшейдерских работ : (сборник статей Союзмаркштреста). – Москва : Госгеолтехиздат, 1960. – 56 с.
927766
  Парфентьев А.И. Новое в технике кино / А.И. Парфентьев. – Москва, 1955. – 32с.
927767
  Бреннер М.М. Новое в технике нефтяной промышленности СССР / М.М. Бреннер. – Москва, 1956. – 32с.
927768
   Новое в технике телевидения : Рек.указ.лит. – Москва : Знание, 1985. – 31с.
927769
  Киш-Селдеми Новое в технике телевизионного приема / Киш-Селдеми. – Москва, 1976. – 112 с.
927770
   Новое в технологии и технике переработки минерального сырья : сборник научных трудов / Открытое акционерное общество научно-исследовательский и проектный ин-т по обогащению и агломерации руд черных металлоа МЕХАНОБРЧЕРМЕТ ; редкол.: Н.К. Воробьёв, В.Д. Костоглодов, Л.С. Бардась, С.Г. Грищенко и др. – Кривой Рог : Механобрчермет, 2008. – 140с.
927771
   Новое в технологии и технике переработки минерального сырья : сборник научных трудов / Открытое акционерное общество, Научно-исследовательский и проектный ин-т по обогащению и агломерации руд черных металлов "МЕХАНОБРЧЕРМЕТ" ; [редкол.: Н.К. Воробьёв, Л.С. Бардась, С.Г. Грищенко и др.]. – Кривой Рог : Механобрчермет, 2009. – 136 с.
927772
   Новое в технологии и технике переработки минерального сырья : сборник научных трудов / Открытое акционер. о-во "Науч.-исслед. и проектный ин-т по обогащ. и агломер. руд черных металлов "МЕХАНОБРЧЕРМЕТ" [ред. кол.: Воробьев Н.К., Посохов А.В., Бардась Л.С. и др.]. – Кривой Рог : НИПИ Механобрчермет, 2010. – 274 с.
927773
   Новое в технологии и технике переработки минерального сырья : сб. науч. трудов / Украина, Публ. акционер. общество, н.-и. и проект. ин-т по обогащению и агломерации руд черных металлов "МЕХАНОБРЧЕРМЕТ" ; [редкол.: Н.К. Воробьев (пред.) и др. ]. – Кривой Рог : Дионис, 2013. – 195, [1] с. : ил., табл. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 978-966-2775-80-8
927774
   Новое в технологии металлургического производства. – М., 1962. – 79с.
927775
   Новое в технологии нанесения лакокрасочных покрытий. – Пенза, 1990. – 38с.
927776
   Новое в технологии, технике и переработке минерального сырья : Сборник научных трудов. – Кривой Рог, 2004. – 155 с.
927777
   Новое в технологии, технике и переработке минерального сырья : Сборник научных трудов. – Кривой Рог, 2005. – 140 с.
927778
   Новое в технологии, технике и переработке минерального сырья : Сборник научных трудов. – Кривой Рог : ОАО НИПИ Механобрчермет, 2006. – 169с.
927779
   Новое в уголовном законодательстве. – Москва
Общая часть (1977-1984 гг.). – 1984. – 88 с.
927780
  Волженкин Б.В. Новое в уголовном законодательстве / Б.В. Волженкин. – Ленинград, 1990. – 30с.
927781
   Новое в уголовном законодательстве. – М., 1993. – 125с.
927782
  Васильев А.Н. Новое в уголовном законодательстве Союза ССР / А.Н. Васильев. – Москва, 1959. – 32с.
927783
  Шубин В.В. Новое в уголовном законодательстве. / В.В. Шубин. – М., 1985. – 64с.
927784
   Новое в удобрении почв. – М.-Л., 1933. – 140с.
927785
   Новое в улучшении и использовании сенокосов и пастбищ. – М., 1963. – 552с.
927786
   Новое в управлении. – М., 1984. – 64с.
927787
  Гупало П.И. Новое в управлении жизнью растений. (Управление жизнью растений путем регулирования взаимосвязи органов). / П.И. Гупало. – Москва, 1960. – 40с.
927788
   Новое в управлении производством в социалистических странах. – М., 1973. – 253с.
927789
   Новое в управлении экономикой. – Москва, 1988. – 292 с.
927790
  Бахшиев Д.Ю. Новое в Уставе КПСС / Д.Ю. Бахшиев. – М, 1966. – 47с.
927791
   Новое в учебно-воспитательной работе школ-интернатов. – Челябинск, 1962. – 72с.
927792
  Шусторович Е.М. Новое в учении q валентрости / Е.М. Шусторович. – Москва, 1968. – 46с.
927793
  Сидоренко А.В. Новое в учении о биосфере / А.В. Сидоренко. – Москва, 1984. – 16с.
927794
  Чубуков Л.А. Новое в учении о климате / Л.А. Чубуков. – М, 1949. – 24с.
927795
  Капелюш С.М. Новое в учёте издержек обращения в государственной розничной торговле / С.М. Капелюш. – М., 1967. – 81с.
927796
  Подольский А.С. Новое в фенологическом прогнозировании / А.С. Подольский. – М, 1967. – 232с.
927797
  Фриш С.Э. Новое в физике / С.Э. Фриш. – Ленинград : Изд-во "П.П.Сойкин", 1928. – 48 с.
927798
   Новое в физиологии. – М., 1983. – 64с.
927799
   Новое в физической географии. – М., 1975. – 109с.
927800
   Новое в финансировании и кредитоании капитальных вложений. – Л., 1984. – 66с.
927801
   Новое в химии : Сборник статей. – Москва : Наука, 1964. – 363 с.
927802
   Новое в химии азинов. – Свердловск, 1985. – 204с.
927803
   Новое в химии азотсодержащих гетероциклов. – Рига
1. – 1979. – 202с.
927804
   Новое в химии азотсодержащих гетероциклов. – Рига : Зинатне
Т. 2. – 1979. – 203 с.
927805
  Роговин З.А. Новое в химии полимеров / З.А. Роговин. – Москва, 1953. – 30с.
927806
  Роговин З.А. Новое в химии целлюлозы / З.А. Роговин. – Москва, 1945. – 71с.
927807
   Новое в химической фиксации азота. – Москва : Мир, 1983. – 304 с.
927808
  Рослов Н.Н. Новое в хранении картофеля и овощей / Н.Н. Рослов. – М., 1979. – 64с.
927809
   Новое в чередующейся сополимеризации. – М., 1984. – 194с.
927810
   Новое в школьной математике. – М., 1972. – 200с.
927811
   Новое в школьном курсе физики : учебно-метод. пособие. – Ульяновск : УГПИ, 1962. – 161 с.
927812
   Новое в экономике и организации ремонтного производства. – М., 1991. – 132с.
927813
  Иофинов С.А. Новое в эксплуатации машинно-тракторного парка / С.А. Иофинов. – Москва, 1980. – 64 с.
927814
  Козлова Муза Николаевна Новое в электромонтажных работах : Рек.указ.лит. / Козлова Муза Николаевна; Гос.публ.б-ка. – Москва : Книга, 1979. – 39с. – (Науч.-техн.знания - рабочим ; Вып.20)
927815
  Симонов И.Д. Новое в электромузыкальных инструментах / И.Д. Симонов. – Москва : Энергия, 1966. – 48 с.
927816
  Ротенберг З.А. Новое в электрохимии / З.А. Ротенберг. – Москва : Знание, 1977. – 61 с.
927817
   Новое в этнографии: Полевые исследования. – М.
1. – 1989. – 188с.
927818
   Новое в этнографических исследованиях татарского народа. – Казань, 1978. – 124с.
927819
  Юдина А.Д. Новое в языке периодики и окказиональном словообразовании // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – № 20 (за 2013) : Присвячено 120-річчю від дня народження Володимира Володимировича Маяковського. – С. 180-185. – ISSN 2307-4558
927820
  Шашкин И.Е. Новое в языке украинской газеты периода развернутого строительства коммунизма : Автореф... кандфилол. наук: 10.02.02 / Шашкин И.Е.; Днепропетр. гос. ун-т. – Днепропетровск, 1973. – 26л. – Бібліогр.:с.25-26
927821
   Новое в японской филологии. – М., 1984. – 147с.
927822
  Дмитриев А.П. Новое военно-политическое мышление / А.П. Дмитриев. – М., 1989. – 63с.
927823
  Кикило И. Новое время- новые традиции / И. Кикило. – М, 1969. – 160с.
927824
  Хакуашев Е.Т. Новое время - новые обычаи / Е.Т. Хакуашев. – 2-е изд., переработ. и доп. – Нальчик, 1987. – 167с.
927825
   Новое время. – Москва. – ISSN 0137-0723
№ 28. – 1996
927826
   Новое время. – Москва. – ISSN 0137-0723
№ 29. – 1996
927827
   Новое время. – Москва. – ISSN 0137-0723
№ 30. – 1996
927828
   Новое время. – Москва. – ISSN 0137-0723
№ 31. – 1996
927829
   Новое время. – Москва. – ISSN 0137-0723
№ 32. – 1996
927830
   Новое время. – Москва. – ISSN 0137-0723
№ 33. – 1996
927831
   Новое время. – Москва. – ISSN 0137-0723
№ 34. – 1996
927832
   Новое время. – Москва. – ISSN 0137-0723
№ 35. – 1996
927833
   Новое время. – Москва. – ISSN 0137-0723
№ 36. – 1996
927834
   Новое время. – Москва. – ISSN 0137-0723
№ 37. – 1996
927835
   Новое время. – Москва. – ISSN 0137-0723
№ 38. – 1996
927836
   Новое время. – Москва. – ISSN 0137-0723
№ 39. – 1996
927837
   Новое время. – Москва. – ISSN 0137-0723
№ 40. – 1996
927838
   Новое время. – Москва. – ISSN 0137-0723
№ 41. – 1996
927839
   Новое время. – Москва. – ISSN 0137-0723
№ 42. – 1996
927840
   Новое время. – Москва. – ISSN 0137-0723
№ 43. – 1996
927841
   Новое время. – Москва. – ISSN 0137-0723
№ 44. – 1996
927842
   Новое время. – Москва. – ISSN 0137-0723
№ 45. – 1996
927843
   Новое время. – Москва. – ISSN 0137-0723
№ 46. – 1996
927844
   Новое время. – Москва. – ISSN 0137-0723
№ 47. – 1996
927845
   Новое время. – Москва. – ISSN 0137-0723
№ 48. – 1996
927846
   Новое время. – Москва. – ISSN 0137-0723
№ 49. – 1996
927847
   Новое время. – Москва. – ISSN 0137-0723
№ 50. – 1996
927848
   Новое время. – Москва. – ISSN 0137-0723
№ 51. – 1996
927849
   Новое время. – Москва. – ISSN 0137-0723
№ 52. – 1996
927850
   Новое время. – Москва. – ISSN 0137-0723
№ 3. – 1997
927851
   Новое время. – Москва. – ISSN 0137-0723
№ 4. – 1997
927852
   Новое время. – Москва. – ISSN 0137-0723
№ 5. – 1997
927853
   Новое время. – Москва. – ISSN 0137-0723
№ 6. – 1997
927854
   Новое время. – Москва. – ISSN 0137-0723
№ 7. – 1997
927855
   Новое время. – Москва. – ISSN 0137-0723
№ 8. – 1997
927856
   Новое время. – Москва. – ISSN 0137-0723
№ 9. – 1997
927857
   Новое время. – Москва. – ISSN 0137-0723
№ 10. – 1997
927858
   Новое время. – Москва. – ISSN 0137-0723
№ 11. – 1997
927859
   Новое время. – Москва. – ISSN 0137-0723
№ 12. – 1997
927860
   Новое время. – Москва. – ISSN 0137-0723
№ 13. – 1997
927861
   Новое время. – Москва. – ISSN 0137-0723
№ 14. – 1997
927862
   Новое время. – Москва. – ISSN 0137-0723
№ 15. – 1997
927863
   Новое время. – Москва. – ISSN 0137-0723
№ 16. – 1997
927864
   Новое время. – Москва. – ISSN 0137-0723
№ 17. – 1997
927865
   Новое время. – Москва. – ISSN 0137-0723
№ 18. – 1997
927866
   Новое время. – Москва. – ISSN 0137-0723
№ 19. – 1997
927867
   Новое время. – Москва. – ISSN 0137-0723
№ 20. – 1997
927868
   Новое время. – Москва. – ISSN 0137-0723
№ 21. – 1997
927869
   Новое время. – Москва. – ISSN 0137-0723
№ 22. – 1997
927870
   Новое время. – Москва. – ISSN 0137-0723
№ 23. – 1997
927871
   Новое время. – Москва. – ISSN 0137-0723
№ 24. – 1997
927872
   Новое время. – Москва. – ISSN 0137-0723
№ 25. – 1997
927873
   Новое время. – Москва. – ISSN 0137-0723
№ 26. – 1997
927874
   Новое время. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 3. – 2002
927875
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 5. – 2002
927876
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 6. – 2002
927877
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 9. – 2002
927878
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 14. – 2002
927879
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 17. – 2002
927880
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 22. – 2002
927881
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 5. – 2004
927882
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 7. – 2004
927883
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 26. – 2004
927884
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 35. – 2004
927885
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 36. – 2004
927886
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 38. – 2004
927887
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 39. – 2004
927888
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 41. – 2004
927889
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 42. – 2004
927890
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 43. – 2004
927891
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 45. – 2004
927892
  Магомедов Р.М. Новое время и старые обычаи / Р.М. Магомедов. – Махачкала, 1966. – 103с.
927893
   Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК". – Киев, 2014-
№ 1 (82), 15 января 2016. – 2016. – 66 с.
927894
   Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК". – Киев, 2014-
№ 2 (83), 22 января 2016. – 2016. – 66 с.
927895
   Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК". – Киев, 2014-
№ 3 (84), 29 января 2016. – 2016. – 66 с.
927896
   Новое время страны : Спецпроект Нового времени : прилож. к журн."Новое время страны", №3 от 18.11.2016 / ООО "ИД "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; ред. А. Юхименко. – Киев, 2014-
№ 3, 18.11.2016. – 2016. – 34 с.
927897
   Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК". – Киев, 2014-
№ 4 (85), 5 февраля 2016. – 2016. – 66 с.
927898
   Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК". – Киев, 2014-
№ 5 (86), 12 февраля 2016. – 2016. – 66 с.
927899
   Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК". – Киев, 2014-
№ 6 (87), 19 февраля 2016. – 2016. – 66 с.
927900
   Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК". – Киев, 2014-
№ 7(88 ))6 февраля 2016. – 2016. – 66 с.
927901
   Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК". – Киев, 2014-
№ 8 (89) 4 марта 2016. – 2016. – 66 с.
927902
   Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК". – Киев, 2014-
№ 9 (90), 11 марта 2016. – 2016. – 86 с.
927903
   Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК". – Киев, 2014-
№ 13 (94), 8 апреля 2016. – 2016. – 66 с.
927904
   Новое время страны. – Киев, 2014-
№ 14 (95), 15 апреля 2016. – 2016. – 66 с.
927905
   Новое время страны / ООО "Изд. дом. "Медиа-ДК". – Киев, 2014-
№ 19 (100), 27 мая 2016. – 2016. – 86 с.
927906
   Новое время страны / ООО "Изд. дом. "Медиа-ДК". – Киев, 2014-
№ 20 (101), 3 июня 2016. – 2016. – 86 с.
927907
   Новое время страны / ООО "Изд. дом. "Медиа-ДК". – Киев, 2014-. – ISSN 2305-3364
№ 33 (114), 9 сентября 2016. – 2016. – 66 с.
927908
   Новое время страны / ООО "Изд. дом. "Медиа-ДК". – Киев, 2014-. – ISSN 2305-3364
№ 34 (115), 16 сентября 2016. – 2016. – 66 с.
927909
   Новое время страны / ООО "Изд. дом. "Медиа-ДК". – Киев, 2014-. – ISSN 2305-3364
№ 43 (124), 18 ноября 2016. – 2016. – 66 с.
927910
   Новое время страны / ООО "Изд. дом. "Медиа-ДК". – Киев, 2014-. – ISSN 2305-3364
№ 45 (126), 2 декабря 2016. – 2016. – 66 с.
927911
   Новое время страны / ООО "Изд. дом. "Медиа-ДК". – Киев, 2014-. – ISSN 2305-3364
№ 46 (127), 7 декабря 2016. – 2016. – 66 с.
927912
   Новое время страны / ООО "Изд. дом. "Медиа-ДК". – Киев, 2014-. – ISSN 2305-3364
№ 47 (128), 16 декабря 2016. – 2016. – 86 с.
927913
   Новое время страны / ООО "Изд. дом. "Медиа-ДК". – Киев, 2014-. – ISSN 2305-3364
№ 48 (129), 23 декабря 2016. – 2016. – 66 с.
927914
   Новое время страны / ООО "Изд. дом. "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч. – Киев, 2014-
№ 19 (148), 26 мая 2017. – 2017. – 66 с.
927915
   Новое время страны / ООО "Изд. дом. "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч. – Киев, 2014-
№ 20 (149), 2 июня 2017. – 2017. – 66 с.
927916
   Новое время страны / ООО "Изд. дом. "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев, 2014-
№ 21 (150), 9 июня 2017. – 2017. – 86 с.
927917
   Новое время страны / ООО "Изд. дом. "Медиа-ДК" ; глав. ред. В. Сыч. – Киев, 2014-
№ 22 (151), 16 июня 2017. – 2017. – 66 с.
927918
   Новое время страны / ООО "Изд. дом. "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч. – Киев, 2014-
№ 23 (152), 23 июня 2017. – 2017. – 86 с.
927919
   Новое время страны / ООО "Изд. дом. "Медиа-ДК" ; глав. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев, 2014-
№ 27 (156), 28 июля 2017. – 2017. – 66 с.
927920
   Новое время страны / ООО "Изд. дом. "Медиа-ДК" ; глав. ред. В. Сыч ; ред. А. Смирнов. – Киев, 2014-
№ 28 (157), 11 августа 2017. – 2017. – 66 с.
927921
   Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев, 2014-
№ 29 (158), 18 августа 2017. – 2017. – 66 с.
927922
   Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев, 2014-
№ 31 (160), 1 сентября 2017. – 2017. – 66 с.
927923
   Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев, 2014-
№ 35 (164), 29 сентября 2017. – 2017. – 66 с.
927924
   Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев, 2014-
№ 36 (165), 6 октября 2017. – 2017. – 66 с.
927925
   Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев, 2014-
№ 37 (166), 13 октября 2017. – 2017. – 66 с.
927926
   Новое время страны / ООО "Изд. дом. "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч. – Киев, 2014-
№ 43 (172), 24 ноября 2017. – 2017. – 66 с.
927927
   Новое время страны / ООО "Изд. дом. "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч. – Киев, 2014-
№ 44 (173), 1 декабря 2017. – 2017. – 66 с.
927928
   Новое время страны / ООО "Изд. дом. "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч. – Киев, 2014-
№ 45 (174), 8 декабря 2017. – 2017. – 66 с.
927929
   Новое время страны / ООО "Изд. дом. "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч. – Киев, 2014-
№ 48 (177), 29 декабря 2017. – 2017. – 66 с.
927930
   Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев, 2014-
№ 1 (178), 11 января 2018. – 2018. – 84 с.
927931
   Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев, 2014-
№ 2 (179), 18 января 2018. – 2018. – 66 с.
927932
   Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев, 2014-
№ 3 (180), 25 января 2018. – 2018. – 66 с.
927933
   Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев, 2016-
№ 5 (182), 8 февраля 2018 : Просто космос. – 2018. – 66 с.
927934
   Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев, 2016-
№ 6 (183), 15 февраля 2018. – 2018. – 66 с.
927935
   Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев, 2016-
№ 8 (185), 1 марта 2018. – 2018. – 66 с.
927936
   Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев, 2016-
№ 9 (186), 7 марта 2018. – 2018. – 66 с.
927937
   Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев, 2016-
№ 10 (187), 15 марта 2018. – 2018. – 66 с.
927938
   Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев, 2016-
№ 14 (191), 12 апреля 2018. – 2018. – 66 с.
927939
   Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев, 2016-
№ 15 (192), 19 апреля 2018. – 2018. – 66 с.
927940
   Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев, 2016-
№ 16 (193), 26 апреля 2018. – 2018. – 86 с.
927941
   Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев, 2016-
№ 17 (194), 10 мая 2018. – 2018. – 64 с.
927942
   Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев, 2016-
№ 19 (195), 24 мая 2018. – 2018. – 66 с.
927943
   Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев, 2016-
№ 21 (197), 7 июня 2018. – 2018. – 66 с.
927944
   Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев, 2016-
№ 25 (201), 12 июля 2018. – 2018. – 66 с.
927945
   Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев, 2016-
№ 27 (203), 26 июля 2018. – 2018. – 66 с.
927946
   Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев, 2016-
№ 28 (204), 2 августа 2018. – 2018. – 66 с.
927947
   Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев, 2016-
№ 31 (207), 30 августа 2018. – 2018. – 66 с.
927948
   Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев, 2016-
№ 32 (208), 6 сентября 2018. – 2018. – 66 с.
927949
   Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев, 2016-
№ 34 (210), 20 сентября 2018. – 2018. – 66 с.
927950
   Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев, 2016-
№ 36 (212), 4 октября 2018. – 2018. – 66 с.
927951
   Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев, 2016-
№ 37 (213), 11 октября 2018. – 2018. – 66 с.
927952
   Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; глав. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев : Видавничий дім "Медіа-ДК", 2016-
№ 38 (214), 18 октября 2018. – 2018. – 66 с.
927953
   Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; глав. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев : Видавничій дім"Медіа-ДК", 2016-
№ 39 (215), 25 октября 2018. – 2018. – 66 с.
927954
   Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; глав. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев : Видавничий дім "Медіа-ДК", 2016-
№ 40 (216), 1 ноября 2018. – 2018. – 66 с.
927955
   Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; глав. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев : Медиа - ДК, 2016-
№ 48 (224), 27 декабря 2018. – 2018. – 59, [7] с.
927956
   Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев : Медиа - ДК, 2014-
№ 1 (225), 17 января 2019. – 2019. – 65, [1] с.
927957
   Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев : Медиа - ДК, 2014-
№ 2 (226), 24 января 2019. – 2019. – 64, [2] с.
927958
   Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев : Медиа - ДК, 2014-
№ 5 (229), 21февраля 2019. – 2019. – 66 с.
927959
   Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев : Медиа - ДК, 2014-
№ 10 (234), 21 марта 2019. – 2019. – 66 с.
927960
   Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев : Медиа - ДК, 2014-
№ 11 (235), 28 марта 2019. – 2019. – 66 с.
927961
   Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев : Медиа - ДК, 2014-
№ 12 (236), 4 апреля 2019. – 2019. – 66 с.
927962
   Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев : Медиа - ДК, 2014-
№ 14 (238), 18 апреля 2019. – 2019. – 83, [3] c.
927963
   Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев : Медиа - ДК, 2014-
№ 16 (240), 8 мая 2019. – 2019. – 65, [1] с.
927964
   Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; глав. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев : Медиа - ДК, 2014-
№ 17 (241), 16 мая 2019 : Юбилейный спецвыпуск. – 2019. – 80, [1] c.
927965
   Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; глав. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев : Медиа - ДК, 2014-
№ 21 (245), 13 июня 2019. – 2019. – 64, [2] с.
927966
   Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; глав. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев : Медиа - ДК, 2014-
№ 24 (248), 4 июля 2019. – 2019. – 64, [2] с.
927967
   Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; глав. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев : Медиа - ДК, 2014-
№ 27 (251), 25 июля 2019. – 2019. – 65, [1] с.
927968
   Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев : Медиа - ДК, 2014-
№ 28 (252), 1 августа 2019. – 2019. – 65, [1] с.
927969
   Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев : Медиа - ДК, 2014-
№ 29 (253), 8 августа 2019. – 2019. – 65, [2] с.
927970
   Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев : Медиа - ДК, 2014-
№ 30 (254), 15 августа 2019. – 2019. – 63, [3] с.
927971
   Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев : Медиа - ДК, 2014-
№ 31 (255), 29 августа 2019. – 2019. – 63, [4] с.
927972
   Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев : Медиа - ДК, 2014-
№ 33 (257), 12 сентября 2019. – 2019. – 65, [2] c.
927973
   Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев : Медиа - ДК, 2014-
№ 35 (259), 26 сентября 2019. – 2019. – 64, [2] c.
927974
   Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев : Медиа - ДК, 2014-
№ 37 (261), 10 октября 2019. – 2019. – 64, [2] c.
927975
   Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев : Медиа - ДК, 2014-
№ 42 (266), 14 ноября 2019. – 2019. – 62, [4] c.
927976
   Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев : Медиа - ДК, 2014-
№ 43 (267), 21 ноября 2019. – 2019. – 65, [1] c. + вкладыш. – Назв. вклад. "Время перемен". - 34 с.
927977
   Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев : Медиа - ДК, 2014-
№ 45 (269), 5 декабря 2019. – 2019. – 66 с.
927978
   Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев : Медиа - ДК, 2014-
№ 47 (271), 19 декабря 2019. – 2019. – 65, [1] с.
927979
   Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев : Медиа - ДК, 2014-
№ 48 (272), 26 декабря 2019. – 2019. – 57, [9] с.
927980
   Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев : Медиа - ДК, 2014-
№ 40 (312), 29 октября 2020. – 2020. – 65, [1] с.
927981
   Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев : Медиа - ДК, 2014-
№ 42 (314), 12 ноября 2020. – 2020. – 65, [1] с.
927982
   Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев : Медиа - ДК, 2014-
№ 43 (315), 19 ноября 2020. – 2020. – 62, [3] с.
927983
   Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев : Медиа - ДК, 2014-
№ 45 (317), 3 декабря 2020. – 2020. – 64 с.
927984
   Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев : Медиа - ДК, 2014-
№ 46 (318), 10 декабря 2020. – 2020. – 65, [1] c.
927985
   Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев : Медиа - ДК, 2014-
№ 1/3 (321/323), 28 января 2021. – 2021. – 64, [2] с.
927986
   Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев : Медиа - ДК, 2014-
№ 4 (324), 4 февраля 2021. – 2021. – 64, [2] с.
927987
   Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев : Медиа - ДК, 2014-
№ 5 (325), 11 февраля 2021. – 2021. – 65, [1] с.
927988
   Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев : Медиа - ДК, 2014-
№ 6 (326), 18 февраля 2021. – 2021. – 65, [1] с.
927989
   Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев : Медиа - ДК, 2014-
№ 7 (327), 25 февраля 2021. – 2021. – 65, [1] с.
927990
   Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев : Медиа - ДК, 2014-
№ 8 (328), 4 марта 2021. – 2021. – 21, [45] с.
927991
   Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев : Медиа - ДК, 2014-
№ 9 (329), 11 марта 2021. – 2021. – 59, [7] с.
927992
   Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев : Медиа - ДК, 2014-
№ 10 (330), 18 марта 2021. – 2021. – 65, [1] c.
927993
   Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев : Медиа - ДК, 2014-
№ 11 (331), 25 марта 2021. – 2021. – 65, [1] c.
927994
   Новое время страны. Спецпроект / ООО "Изд. дом. "Медиа-ДК". – Киев, 2016-
№ 1, 03.06.2016 : Украина и мир 2030. – 2016. – 34 с. – Спецприложение к журналу "Новое время страны"
927995
   Новое время страны. Спецпроект : приложение к журналу "Новое время страны" / ООО "ИД "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч. – Киев, 2016-
Украина: план на завтра. – 2017. – 34 с.
927996
   Новое время страны. Спецпроект : приложение к журналу "Новое время страны" / ООО "ИД "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч. – Киев, 2016-
Мир в 2018. – 2017. – 178 с.
927997
   Новое время страны. Спецпроект : приложение к журналу "Новое время страны" / ООО "ИД "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч. – Киев, 2016-
Знай наших. – 2017. – 35 с.
927998
   Новое время страны. Спецпроект : приложение к журналу "Новое время страны" / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев, 2016-
№ 3, сентябрь 2017 : Дипломат на шпильках. – 2017. – 34 с.
927999
   Новое время страны. Спецпроект : приложение к журналу "Новое время страны" / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев, 2016-
№ 4, ноябрь 2017 : Девушка с характером. – 2017. – 34 с.
928000
   Новое время страны. Спецпроект : приложение к журналу "Новое время страны" / ООО "ИД "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч. – Киев, 2016-
28 апреля 2017 : Гид для гурманов. ТОП-100 лучших ресторанов Украины 2017. – 2017. – 34 с.
<< На початок(–10)921922923924925926927928929930(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,