Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)921922923924925926927928929930(+10)В кінець >>
923001
  Дядченко Л. "обд-ж-ілене літо вмістилось у ночі купала..."; "бачу сни і себе рибкою у воді - двічі..." : поезії // Сві-й-танок : студентський літературно-мистецький та науковий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філологія. – Київ, 2014. – Вип. 9. – С. 152-155
923002
  Эзеринь Я.А. "Обед под музыку" и другие новеллы. / Я.А. Эзеринь. – Рига, 1957. – 343с.
923003
  Полетика Н.П. "Обезьяний" процесс в Америке / Н.П. Полетика. – М.-Л, 1926. – 102с.
923004
  Гальчинський Анатолій "Обережно!" - Росія // Українознавство : науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2003. – № 2/3 (7/8). – С. 171-174
923005
  Навроцький О. "Обережно, персональні дані !" // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОНУ ; НПУ ім. Драгоманова ; Ін-т політології. – Київ, 2011. – № 11 (113). – С. 109-111
923006
  Панченко В. "Обережно: белетризм!" // Українська літературна критика XX століття : антологія : у 2 т. / [НАН України, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка] ; наук. ред. Віталій Дончик. – Київ : Наукова думка, 2016. – Т. 2 : Літературні дискуcії другої половини XX століття, [кн.1] / [упоряд. та авт. прим. і комент.: Т.П. Головань, Н.О. Єржиківська ; відп. ред.: Т.П. Головань]. – С. 435-438. – ISBN 978-966-00-1462-6


  Літературна критика.
923007
  Кожем"яка О. "Обери своє майбутнє!" : (Позакласний захід для учнів та їх батьків з виборчого права // Історія в школі : Науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2006. – № 3. – С.1-10
923008
  Герасимова Ю.Н. "Обеспечить... судьбу Кавказа и разрушить надежды турок" // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 8 (604). – С. 7-11. – ISSN 0321-0626
923009
  Зиедонис И. ...обе двери открыты : стихи и поэмы / И. Зиедонис. – Москва : Советский писатель, 1990. – 254 с.
923010
  Щербина М. Обгрунтував подружжя, - як вічний феномен // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 2-9 березня (№ 9/10). – С. 8


  75 років з дня народження українського вченого і педагога, професора, заслуженого працівника освіти України Віктора Григоровича Постового.
923011
  Глоба Г.В. Обгрунтування авторської фітнес-програми тайцзіцюань та бодіфлекс із залученням інформаційних технологій на заняттях фізичним вихованням студентів ВНЗ / Г.В. Глоба, О.М. Зінов"єв, В.А. Афанасієва // Духовність особистості: методологія, теорія і практика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля ; Науково-дослідний ін-т духовн. розвитку людини [та ін.] ; редкол.: Шевченко Г.П., Алфімов В.М., Бех І.Д. [та ін.]. – Сєвєродонецьк, 2017. – Вип. 5 (80). – С. 52-60. – ISSN 2220-6310


  У статті обгрунтована авторська фітнес-програма тайцзіцюань та бодіфлекс із залученням інформаційних технологій на заняттях фізичним вихованням студентів ВНЗ. Автори обирали елементи програми за критеріями новизни (для підвищення мотивації студентів до ...
923012
  Бичко А.В. Обгрунтування активної ролі ліпідного матриксу в структурі та функціях мембран клітини / А.В. Бичко, В.К. Рибальченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 37-40. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 7)


  У межах фазово-мозаїчної моделі структурної організації клітинних мембран обговорюється активна роль ліпідного матриксу у їх функціонуванні. Запропонований механізм передачі ліпідами інформації про взаємні конформаційні перебудови білкових мембранних ...
923013
  Котєнєва Ю.М. Обгрунтування актуальності формування професійної кар"єри особистості у ВНЗ // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : збірник наукових праць / Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Старобільськ, 2017. – № 1 (306), лютий, ч. 3 : Педагогічні науки. – С. 85-92. – ISSN 2227-2844
923014
  Стефанишин Д.В. Обгрунтування базової діагностичної моделі для контролю й прогнозування фільтрації в тілі земляної греблі за даними регулярних спостережень / Д.В. Стефанишин, Д.В. Дем"янюк // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; голов. ред.: О.С. Волошкіна, О.М. Трофимчук. – Київ, 2017. – № 3/4 (24), липень - грудень 2017 р. – С. 138-147 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2411-4049
923015
  Рабінович П. Обгрунтування балансу інтересів (потреб) у судових рішеннях загального значення // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України ; голов. ред.: Святоцький О.Д. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 10. – С. 49-55. – ISSN 1026-9932
923016
  Фам Ван Лан Обгрунтування безпечних параметрів камуфлетного висаджування при відкритому способі руйнування гірничих порід та будівельних конструкцій : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.26.01 / Фам Ван Лан; Донецьк. нац. техн. ун-тет. – Донецьк, 2001. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв.
923017
  Храпко Олег Іванович Обгрунтування безпечних параметрів та ефективної технології відробки підкар"єрних ціликів у зоні впливу підземних гірничих виробок : Автореф... кандид. техн.наук: 05.15.03, 05.15.02 / Храпко Олег Іванович; Мін-во освіти України. Криворізький гірничорудний ін-тут. – Кривий Ріг, 1994. – 15л.
923018
  Бурдін В. Обгрунтування в науково-практичних коментарях до кримінальних кодексів кримінальної відповідальності за злочини, вчинені у стані сп"яніння // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 295-302. – (Серія юридична ; Вип. 41)
923019
  Пендяга Г. Обгрунтування в юридичній літературі відповідальності незалежно від вини за шкоду, завдану джерелом підвищеної небезпеки // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 22-25
923020
  Пендяга Г. Обгрунтування в юридичній літературі відповідальності незалежно від вини за шкоду, завдану джерелом підвищеної небезпеки // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 4. – С.22-24
923021
  Морщенок Т.С. Обґрунтування важливості формування стратегії управління персоналом для сучасного підприємства // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.216-221. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
923022
  Воловець Я. Обгрунтування вартості навчання у ВНЗ // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2003. – № 4. – С. 68-71 : табл., рис. – ISSN 0131-775Х
923023
  Скворцов І.Б. Обгрунтування вартості робочої сили з урахуванням її відтворення / І.Б. Скворцов, О.Я. Загорецька, В.А. Гришко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 5 (179). – С. 42-48. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто найсуттєвіші причини відсутності теоретичного обгрунтування величини заробітної плати. Визначено основні недоліки сучасних досліджень заробітної плати. Побудовано базові елементи теорії заробітної плати, виділення яких значною мірою ...
923024
  Ткачук Р.Ф. Обгрунтування верховенства римської кафедри у творі Іллі Мороховського "Рaregoria albo utulenie uszczypliwego lamentu mniemaney cerkwie swiеtey wschodniey zmyslonego Theophila Ortologa" // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 19, т. 5 (185). – С. 199-207


  У статті викладено міркування Іллі Мороховського, Мелетія Смотрицького щодо автентичності едикту "Donatio Constantini", розкрито зміст суперечки українських авторів у питанні верховенства Риму в християнстві. Досліджено історичні джерела, застосовані ...
923025
  Матвієнко Р.О. Обгрунтування вибору економічної стратегії територіальної соціально-економічної системи // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 4 (142). – С. 167-171. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1993-6788
923026
  Черваньов І.Г. Обгрунтування вибору індикативних об"єктів для ландшафтного моніторингу природоохоронної території та дослідження їх за даними дистанційного зондування й польового знімання / І.Г. Черваньов, О.В. Залюбовська, А.Ю. Овчаренко // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2019. – № 1 (105). – С. 15-23 : рис. – Бібліогр.: 30 назв. – ISSN 1561-4980
923027
  Гаврилюк О.В. Обгрунтування вибору інтеграційного вектора України в умовах глобальної нестабільності // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, А.В. Шегда [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 2 (29). – С. 22-30
923028
  Безнощенко М.В. Обгрунтування вибору коефіцієнта дисконтування при оцінці інвестиційних проектів / М.В. Безнощенко, Н.О. Куляниця // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 6 (85). – С. 13-15.
923029
  Грищенко Е.Ф. Обґрунтування вибору маркетингових інноваційних рішень на основі діагностики проблемних зон господарювання // Маркетинг і менеджмент інновацій : науковий журнал / Сумський держ. ун-т. – Суми, 2015. – № 2. – С. 21-35. – ISSN 2218-4511


  У статті подано узагальнений підхід до управління процесом розроблення, прийняття та реалізації маркетингових інноваційних рішень на промислових підприємствах. Узагальнено послідовність та здійснено характеристику етапів процесу розроблення, прийняття ...
923030
   Обгрунтування вибору матеріалів п"єзодатчиків для виконання завдання захисту території охороняємих об"єктів / М.М. Нікіфоров, І.В. Пампуха, В.В. Ільченко, О.Л. Кульський // Системи озброєння і військова техніка : щоквартальний науково-технічний журнал / М-во оборони України ; Харків. нац. ун-т повітряних сил ім. Івана Кожедуба ; голов. ред. Худов Г.В. ; редкол.: Бараннік В.В., Герасимов С.В., Городнов В.П. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 2 (62). – С. 83-92. – ISSN 1997-9568
923031
  Сальнікова О.Ф. Обгрунтування вибору методів прогнозування для ефективної організації технопарку // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 28. – С. 179-184


  У статті досліджуються основні способи прогнозування: анкетування, екстраполяція, моделювання з метою визначення пайоптимальнішого методу для ефективної організації технопарку оборонно-промислового спрямування. В статье исследуются основные способы ...
923032
  Песеря Павло Іванович Обгрунтування вибору методу заміни плит покриття при реконструкції одноповерхових промбудівель : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.23.08 / Песеря Павло Іванович ; Придніпровська державна академія будівництва та архітектури. – Дніпропетровськ, 1994. – 22 с.
923033
  Герасимов Б.М. Обгрунтування вибору моделі надання знань для систем підтримки прийняття рішень органів управління військами / Б.М. Герасимов, І.Ю. Субач, Є.В. Нікіфоров // Збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ : ВІКНУ
923034
  Герасимов Б.М. Обґрунтування вибору моделі надання знань для систем підтримки прийняття рішень органів управління військами / Б.М. Герасимов, І.Ю. Субач, Є.В. Нікіфоров // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2005. – Вип. № 1. – С. 36-40


  В роботі описано методику багатокритеріального вибору моделі надання знань в процесі проектування систем підтримки прийняття рішень на основі логіко-лінгвістичного підходу. Акцент зроблено на виборі часткових показників, що враховують специфіку ...
923035
  Волошин М.І. Обгрунтування вибору модельних птахопідприємств для екологічних досліджень / М.І. Волошин, О.В. Тертична, Л.І. Свалявчук // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2017. – № 3. – С. 116-122 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2077-4893
923036
  Немашкало К.Р. Обгрунтування вибору напрямів інвестування розвитку соціального капіталу // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2014. – № 6 (49), грудень. – С. 137-142. – ISSN 2218-1199
923037
  Стадницький Ю.І. Обгрунтування вибору оптимального варіанта технології: нове бачення проблеми // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 9. – С. 40-46
923038
  Люта Н.Г. Обгрунтування вибору полігонів для спостережень за геохімічним станом ландшафтів України / Н.Г. Люта, В.В. Поліновська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 51-55. – (Геологія ; Вип. 29/30). – ISSN 1728-3817


  Сформульовано загальні вимоги вибору територій для спорудження полігонів для спостережень за геохімічним станом ландшафтів. На основі аналізу природних і техногенних умов та чинників запропоновано просторове розміщення таких полігонів. Наведено ...
923039
  Писарева І.В. Обґрунтування вибору стратегії розвитку туристичних ресурсів у регіоні // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 9 : Напрями активізації експортної діяльності України. – С. 135-139. – ISSN 2222-4459
923040
   Обгрунтування вибору технологій та принципів набудови програмного забеспечення при реалізації проекту "система машиного перекладу" / В.В. Балабін, С.В. Лєнков, І.В. Замарусєва, І.В. Пампуха, Л.О. Литвиненко, О.Ю. Ніколаєвський // Наукові праці / Донецький, національний технічний університет. – Донецьк, 2009. – С. 259-269. – (Серія: Педагогіка, психологія і соціологія ; Вип. 5 (155), ч. 1)


  У статті розглядаються педагогічні умови організації методичної работи в сучасному коледжі як складової удосконалення навчально-виховного процесу, досліджуються підходи до розуміння даної проблеми в роботах провідних науковців, зазначаються напрямки ...
923041
   Обгрунтування вибору технологій та принципів побудови програмного забезпечення при реалізації проекту "Система машиного перекладу" / В.В. Балабін, С.В. Лєнков, І.В. Замаруєва, І.В. Пампуха, Л.О. Литвиненко, О.Ю. Ніколаєвська // Наукові праці / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2009


  У статті розглянуто існуючі підходи до автоматизації перекладу, сформульовано функціональні та технічні вимоги до програмного забезпечення, що використовується для побудови запропонованої моделі перекладу текстів.
923042
  Примак В. Обгрунтування виключення вини зі складу умов цивільно-правової відповідальності суб"єктів публічного права // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2007. – № 6. – С. 67-72.
923043
  Фокін Андрій Володимирович Обгрунтування використання атрактивних та механічних пасток в системі етномологічного моніторингу на посівах цукрових буряків : Автореф... канд. біол.наук: 03.00.09 / Фокін Андрій Володимирович; Нац. аграрн. ун-тет. – К., 1997. – 24л.
923044
  Сальнікова С.А. Обгрунтування вимірювання показників релігійності у кількісних соціологічних дослідженнях : дис. ... канд. соціолог. наук : 22.00.02 / Сальнікова С.А. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 260 л. + Додаток : л. 208-260. – Бібліогр. : л. 194-207
923045
  Сальнікова С.А. Обгрунтування вимірювання показників релігійності у кількісних соціологічних дослідженнях : автореф. дис. ... канд. соціол. наук : 22.00.02 / Сальнікова С.А. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 16 с. – Бібліогр.: 11 назв
923046
  Ковтуненко О.П. Обгрунтування вимог до ефективності забезпечення угрупувань військ елементами комплектів ЗІП до об"єктів озброєння та військової техніки / О.П. Ковтуненко, О.В. Зубарев, О.А. Оністрат // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 26. – С. 25-27
923047
  Старовойтенко О.А. Обгрунтування включення туристської галузі до класифікатору видів економічної діяльності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 37-40. – (Економіка ; Вип. 50)


  Проаналізовано основні проблемні питання, які мають першочергове значення для розв"язання проблеми включення туризму у структуру КВЕД.
923048
  Попівняк Р. Обгрунтування впливу чинників на відтворення, формування та використання трудових ресурсів у сільському господарсті / Р. Попівняк, О. Кіц // Аграрна економіка : науковий журнал / Львів. нац. аграр. ун-т. – Львів, 2013. – Т. 6, № 1/2. – С. 114-119 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв.
923049
  Прокопов Д.Є. Обгрунтування генези хиби у філософії К.А. Гельвеція // Вісник Житомирського державного технологічного університету : Науковий журнал / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2006. – С. 151-165. – (Філософські науки ; Вип. 1). – ISSN 1728-4260
923050
  Бодюк А.В. Обгрунтування геолого-виробничої класифікації корисних копалин та їх родовищ // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2015. – С. 50-60. – (Серія "Гірництво" ; вип. 27). – ISSN 2079-5688
923051
  Сніцар М.О. Обгрунтування геомеханічної стійкості масиву набухаючих грунтів в гідротермальних умовах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.09 / Сніцар Марина Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
923052
  Педченко С.В. Обгрунтування гідрогеомеханічних параметрів стійкості бар"єрних ціликів при затопленні вугільних шахт Донбасу : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.09 / Педченко Світлана Віталіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірничний ун-т". – Дніпропетровськ, 2012. – 18 с. – Бібліогр.: 13 назв
923053
  Шинкар О.І. Обґрунтування гіпотези природного рівня наукомісткості ВВП країни // Вісник Інституту економіки та прогнозування : науковий журнал / Інститут економіки та прогнозування НАН України. – Київ, 2017. – [2017 рік]. – С. 42-52
923054
  Кульчицький С. Обгрунтування Голодомору 1932–1933 рр. як геноциду у світлі концепцій Р.Конквеста й Р.Лемкіна // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій ; редкол.: Г.В. Боряк, В.Ф. Версьтюк, С.В. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (541), липень - серпень. – С. 98-127. – ISSN 0130-5247
923055
   Обгрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків : навчальний посібник / Клебанова Т.С. [та ін.] ; МОНУ ; Харк. нац. економічний ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2010. – 263 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 260-262. – ISBN 978-966-676-424-2
923056
  Клименко С.М. Обгрунтування господарських рішень та оцінка ризиків : Навч. посібник / С.М. Клименко, О.С. Дуброва; МОНУ; КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2005. – 252с. – ISBN 966-574-718-5
923057
  Сулим М.В. Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків : підручник для студентів ВНЗ / М. Сулим, О. Пенцак. – Львів : Новий Світ-2000, 2018. – 329, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 324-329. – ISBN 978-966-418-165-2
923058
  Юхно Н.В. Обґрунтування дидактичних умов формування інформаційно-цифрової компетентності студентів медичного коледжу // Наукові записки кафедри педагогіки : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Комунальний закл. "Харк. гуманіт.-пед. акад." Харк. обл. ради ; редкол.: Пасинок В.Г., Пономарьова Г.Ф., Степанець І.О. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 44. – C. 375-383. – ISSN 2074-8167
923059
  Гомілко Валерій Семенович Обгрунтування динамічних параметрів та режимів роботи електромеханічних систем млинів примусового подрібнення : Автореф... кандид. техн.наук: 05.09.03 / Гомілко Валерій Семенович; Мін-во освіти України. Нац. гірнича академія України. – Дніпропетровськ, 1999. – 19л.
923060
  Булатов М.О. Обгрунтування диференціального числення в "науці логіки" Гегеля // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1970. – Вип. 21
923061
  Танасійчук Ю. Обґрунтування діяльнісно-рефлексивного критерію готовності майбутнього вчителя фізичної культури до здійснення здоров"язбережувальної діяльності // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2020. – C. 367-379. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 2). – ISSN 2412-9208
923062
  Шпак В. Обгрунтування допуску фахівця у галузі права до фактичної участі у судовому процесі // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 8. – С. 84-88.
923063
  Коваленко В.В. Обґрунтування достатнього рівня золотовалютних резервів держави / В.В. Коваленко, М.С. Сілантьєв // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2007. – Вип. 21. – С. 163-172.
923064
  Нестерчук І.К. Обгрунтування доцільності виділення нанофацій для дослідження антропогенного впливу на структуру та екологію ландшафту // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т ; редкол.: Молочко А.М., Даценко Л.М., Бейдик О.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 15 , ч. 2 : За матеріалами конференції "Картографія та вища школа". – C. 169-180
923065
  Меліхова Т.О. Обґрунтування доцільності витрат на впровадження системи економічної безпеки підприємства // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків), Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов. ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 1 : Реформування системи надання спрощень суб"єктам ЗЕД в Україні. – С. 161-170. – ISSN 2222-4459
923066
  Машков Л. Обгрунтування доцільності двохаспектного погляду на юридичну відповідальність для сучасної правової науки // Про українське право : часопис кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т ; редкол.: П. Андрушко, Г.Балюк, І. Безклубний [та ін.]. – Київ, 2010. – Число 5 : Правова відповідальність. – С. 72-82. – ISBN 978-966-306-020-4
923067
   Обгрунтування доцільності застосування геоінформаційних систем у ландшафтно-екологічному моніторингу / В. Зацерковний, Л. Плічко, О. Приліпко, О. Ніколаєнко, Т. Мужанова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2020


  Для сучасних міст характерні такі негативні наслідки цивілізації, як ущільнення міської забудови, забруднення повітря, води, грунту, зростаючий рівень шуму і вібрацій, "теплові острови", вплив магнітних, електричних, іонізаційних полів тощо. Небувалими ...
923068
   Обґрунтування доцільності застосування левофлоксацину 750 мг внутрішньовенно для лікування тяжких негоспітальних пневмоній в умовах стаціонару (огляд літератури) / О.М. Нестеренко, Б.Б. Прокопенко, О.О. Нестеренко, Т.І. Воробйова // Медицина невідкладних станів : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України" ; Харків. мед. акад. післядиплом. освіти ; Харків. міська клінічна лікарня швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2019. – № 2 (97). – С. 27-36. – ISSN 2224-0586
923069
  Геєць І.О. Обгрунтування доцільності овердрафтового кредитування підприємств банківськими установами // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 1. – С. 40-41 : табл. – Бібліогр.: 8 назв
923070
  Будаєва О. Обгрунтування доцільності підвищення маркетингових витрат підприємства за критерієм операційного прибутку // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2003. – № 11. – С. 34-39 : рис. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 0131-775Х
923071
  Ревенко А. Обгрунтування доцільності повної ратифікації Україною 160-ї Конвенції Міжнародної організації праці 1985 року "Про статистику праці" // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 36-38
923072
  Остапенко Павло Обгрунтування доцільності створення ландшафтного заказника "Географічний центр Полтавщини" // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Мін. осв. і науки Укр. – Київ, 2010. – Вип. 2 (59) : Присвячується 90-річчю Олександра Мефодійовича Маринича. – С. 172-180 : Карта. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 0868-6939
923073
  Скопенко Н. Обгрунтування доцільності формування та розвитку інтегрованих об"єднань в АПК України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 44-47. – (Економіка ; Вип. 123). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто передумови розвитку інтеграційних процесів в агропромисловому секторі України. Обгрунтовано доцільність формування та функціонування інтегрованих структур в АПК. Рассмотрено предпосылки развития интеграционных процессов в агропромышленном ...
923074
  Мірошніченко О.В. Обгрунтування еквівалентної аналітичної моделі пеленгатора широкосмугових активних шумових перешкод при використанні алгоритму прийому з багаточастотним гетеродинуванням // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 39. – С. 78-80


  У статті проводиться аналіз ефективності багатоканального базово-кореляційного пеленгатора при широкосмугових активних шумових перешкодах, аналітичне пророблення проходження коливань перешкоди через широкосмуговий приймач до кореляторів з метою ...
923075
  Шмиголь Ю.В. Обгрунтування екобезпечного ведення сільськогосподарської діяльності з використанням методівматематичного моделювання (на прикладі Полтавської області) : Автореф. дис. ... канд. сільськогосподарських наук: 03.00.16 / Шмиголь Ю.В.; Ін-т агроекології Української академії наук. – Київ, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 27 назв
923076
  Хоренжая І.В. Обгрунтування екологічно безпечного водовідведення з території населених пунктів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Хоренжая Ірина Віталіївна ; М-во екології та природ. ресурсів України, Держ. еколог. акад. післядиплом. освіти та управління. – Київ, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
923077
  Федоренко Н.В. Обгрунтування екологічно безпечного застосування пестицидів при вирощуванні рису в Україні. : Автореф... канд. с.-г.наук: 03.00.16 / Федоренко Н.В.; Нац. аграр. ун-т. – К., 1999. – 16л.
923078
  Калько А. Обгрунтування економіко-географічних параметрів регулювання іноземних інвестицій в мінерально-сировинний сектор економіки в країнах, що розвиваються // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 46-48. – (Географія ; Вип. 58). – ISSN 1728-3817


  В статті обгрунтовані економічні, географічні та гірничі параметри регулювання іноземних інвестицій в мінерально-сировинний сектор економіки в країнах, що розвиваються. In the articles grounded economic, geographical and mountain parameters of ...
923079
  Максимова І.І. Обгрунтування економічно-ефективних параметрів видобутку забалансових запасів залізних руд на вітчизняних гірничодобувних підприємствах // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 6, березень. – С. 80-83 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2306-6814
923080
  Зайцев Д.Б. Обгрунтування економічної моделі у сфері відновлювальних та нетрадиційних джерел енергії // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2017. – С. 338-350. – (Економічні науки ; вип. 4 (80)). – ISSN 2306-5478
923081
   Обгрунтування енергоефективної системи світлодіодного опромінення тепличних рослин / Л.С. Червінський, Т.С. Книжка, О.І. Романенко, Я.М. Луцак // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – Вип. 261. – С. 128-134 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – (Серія "Техніка та енергетика АПК"). – ISSN 2222-8594
923082
  Захарій Н. Обгрунтування етапу використання надр Західного Донбасу за ресурсними та геолого-екологічними показниками / Н. Захарій, М. Курило // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 47-50. – (Геологія ; Вип. 54). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються проблеми процесів виснаження надр на прикладі регіону Західного Донбасу. Співставляються еколого-геологічні та геолого-економічні показники інтенсивної експлуатації родовищ корисних копалин. Визначено, що досліджуваний регіон знаходиться ...
923083
  Лях В. Обгрунтування етики "інтегрального гуманізму" в філософії життя" та в екзистенціалізмі Ж.-П. Сартра // Філософські діалоги : збіринк наукових праць / НАН України, Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди ; упоряд.: В.А. Малахов, Г.П. Ковадло ; ред. рада: М.В. Попович, Є.К. Бистрицький, В.Й. Омельянчик [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 7 : Толерантність та діалог в сучасному світі. – С. 190-202. – ISBN 978-966-02-6741-1
923084
  Казола А.Д. Обгрунтування ефективних технологічних параметрів розробки глибоких горизонтів кар"єрів при освоєнні алмазоносних штокоподібних родовищ республіки Ангола (на прикладі кімберлітової трубки "Катока") : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.03 / Казола Аугушто Домінгуш ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Нац. гірн. ун-т". – Дніпропетровськ, 2014. – 19, [1] с. – Бібліогр.: 14 назв
923085
  Кустовська О.В. Обгрунтування ефективності використання капіталу за типами при землекористуванні та землевпорядкуванні / О.В. Кустовська, С.Л. Ключник // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – № 1/2. – С. 102-107. – ISSN 2306-1677
923086
  Шморгун Н.П. Обгрунтування ефективності використання методів вибору проектів при бюджетуванні капітальних інвестицій // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка,; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2003. – Вип. 3. – С. 185-189


  Стаття присвячена питанням аналізу вибору проектів капітальних інвестицій. Розглянуто сучасні кількісні методи, що використовуються при виборі проектів, їх основні особливості та правильність їх використання.
923087
  Григор"ян М.Б. Обгрунтування ефективності застосування стандартизованих методів визначення вогнезахисної здатності покриттів металевих конструкцій : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.02 / Григор"ян Микола Борисович ; Держ. служба України з надзвичайних ситуацій, Акад. пожеж. безпеки ім. Героїв Чорнобиля. – Черкаси, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
923088
  Железняк О.О. Обгрунтування ефективності функціональних рішень в управлінні підприємствами пасажирського автотранспорту економіко-математичними методами : економіко-математичне моделювання / О.О. Железняк, О.А. Рожок // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 9. – С. 188-198 : Табл., рис. – Бібліогр.:10 назв
923089
  Кузьмінов Є.В. Обгрунтування задачі галузевої диверсифікації кредитного портфеля банку // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 4 (71). – С. 130-133.
923090
  Ковальков П.А. Обгрунтування засобів вдосконалення діяльності газодимозахисників. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.26.02 / Ковальков П.А.; М-во освіти Укра. – Харків, 1997. – 23л.
923091
  Шевчук О.О. Обґрунтування застосування вуглецевих ентеросорбентів та препаратів гранулоцитарного колонієстимулюючого фактора для мінімізації побічних реакцій протипухлинних лікарських засобів : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.03.05 / Шевчук Оксана Олегівна ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т фармакології та токсикології НАМН України". – Київ, 2020. – 44 с. – Бібліогр.: 50 назв
923092
  Напльоков Ю Обгрунтування застосування інтерактивних технологій навчання у викладанні курсу "Офіцер багатонаціонального штабу" / Ю Напльоков, В. Школяренко // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Рахманов В.О., Горбачевський С.К. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (42). – С. 196-203. – ISSN 2617-1775
923093
  Сливка Г.І. Обгрунтування застосування методу Фур"є до задачі про коливання прямокутного паралелепіпеда з випадковими початковими умовами // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 66-73. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4)


  В роботі розглядається крайова задача математичної фізики про коливання прямокутного паралелепіпеда, коли початкові умови є сумісно SSub[нижній індекс фі]([Омега]) випадкові поля. Для такої задачі обґрунтовано застосування методу Фур"є.
923094
  Шкаруба Сергій Миколайович Обгрунтування захисту ячменю від шкідників в умовах Центрального Лісостепу України : Автореф... кандид. сільськогосп.наук: 03.00.09 / Шкаруба Сергій Миколайович; Нац. аграрн. ун-тет. – К., 1998. – 17л.
923095
  Топузов О.М. Обгрунтування змісту предметних географічних компетенцій учнів основної школи / О.М. Топузов, Л.П. Вішнікіна // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2014. – № 6 (148). – С. 38-43. – Бібліогр.: 14 назв.
923096
  Рижкова Н. Обгрунтування змісту програми психопрофілактики синдрому емоційного вигоряння військовослужбовців інженерних військ Збройних Сил України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 33-38. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 1 (45)). – ISSN 1728-3817


  Обгрунтовано зміст авторської програми психопрофілактики синдрому емоційного вигоряння військовослужбовців інженерних військ ЗСУ. Зазначено, що вeличeзний oбcяг iнжeнeрниx рoбiт, прoведених нa вeликиx тeритoрiяx і у cтиcлi тeрмiни, доводить, щo уcпiшнe ...
923097
  Ігнатенко М.Г. Обгрунтування зон збуту калійної промисловості СРСР : торгівля. Обслуговування // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1974. – Вип. 16. – С. 83-91
923098
  Жарінова А.Г. Обгрунтування і вибір критеріїв ефективності системи управління інтелектуальними активами в Україні // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 12 (126). – С. 91-101 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
923099
  Товста Т.Л. Обгрунтування і вибір критерію оптимальності та економіко-математична модель задачі оптимального поєднання галузей харчової промисловості // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 6. – С. 62-63. – Бібліогр.: 2 назви
923100
  Доброскокін І.Г. Обгрунтування і розвиток ленінської ідеї про загальність відображення в працях Тодора Павлова // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1969. – Вип. 16/17
923101
  Свистун Р.М. Обгрунтування і розрахунок параметрів кріпильної системи виїмкових виробок з урахуванням асиметрії її навантаження : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.02 / Свистун Руслан Миколайович ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірн. ун-т". – Дніпропетровськ, 2014. – 18 с. – Бібліогр.: 12 назв
923102
  Стріха В.А. Обгрунтування і розробка пошарового валкування фрезерного торфу : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.15.03 / Стріха В.А.; Криворізький технічний ун-т. – Кривий Ріг, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 12 назв
923103
  Швиданенко Г.О. Обгрунтування інвестиційних проектів у процесі трансформації форм власності : Навчальний посібник / Г.О. Швиданенко, О.В. Оголь, В.В. Заїкіна; МОУ, КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 1998. – 172с. – ISBN 966-574-150-0
923104
   Обгрунтування інноваційної моделі структурної перебудови економіки України / Б.А. Маліцький, Попович, , , Соловйов, , , Артемова, , , Єгоров, ; НАН України.Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва. – Київ, 2005. – 64с.
923105
  Лаптєва Г.Р. Обгрунтування інструментарію дослідження психологічних чинників духовної самореалізації майбутніх психологів // Збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції "Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства" : 11-12 листоп. / "Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Віваріо, 2016. – С. 74-76
923106
  Брікман Т.О. Обгрунтування інструментарію фінансового механізму державно-приватного партнерства // Часопис економічних реформ : науково-виробничий журнал / Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Луганськ, 2012. – № 4 (8). – С. 68-75. – ISSN 2221-8440
923107
  Гудзовата О.О. Обґрунтування інструментів державного регулювання детінізації грошово-кредитного сектора в системі фінансово-економічної безпеки держави / О.О. Гудзовата, Ю.О. Самура, А.М. Шехлович // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 10 : Політичні аспекти розвитку газової галузі України. – C. 285-290. – ISSN 2222-4459
923108
  Вернудіна І.В. Обгрунтування категоріального статусу "творчої індивідуальності" в системі естетико-психологічного дискурсу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 28-31. – (Філософія. Політологія ; Вип. 104). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена розкриттю змісту поняття "творча індивідуальність" з точки зору естетики та психології. Шляхом структурованої системи аргументації доводяться переваги вживання у науковому дискурсі даної термінологічної дефініції. Статья посвящена ...
923109
  Додонов О. Обгрунтування категорії "сфера праці" : соціально-трудові відносини // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2011. – № 6. – С. 39-45 : Табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв
923110
  Підгородецька Л.В. Обгрунтування комплексної оцінки екологічного стану водойм на основі космічної інформації ДЗЗ і наземних спостережень на прикладі озера Світязь : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.07.12 / Підгородецька Людмила Володимирівна ; Держ. установа "Наук. центр аерокосмічних досліджень Землі Ін-ту геологічних наук НАН України". – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
923111
  Курніков В.В. Обгрунтування комплексу показників оцінки складності обстановки на ділянці державного кордону Північного регіонального управління в умовах загострення воєнно-політичної обстановки // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони : науковий журнал / Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського ; голов. ред. Пермяков О.Ю. ; редкол.: Бутвін Б.Л., Дробаха Г.А., Жук С.Я. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (35). – С. 81-86. – ISSN 2311-7249
923112
  Махоня В.І. Обгрунтування компонентів писемного мовлення // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2018. – С. 145-148. – (Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики ; вип. 30 (40)). – ISSN 2411-2135
923113
  Махоня В.І. Обґрунтування компонентів писемного мовлення // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2018. – С. 145-147. – (Серія 5 : Педагогічні науки: реалії та перспективи ; вип. 64). – ISSN 2311-5491
923114
  Колісник Б.І. Обгрунтування конкурентних стратегій лісогосподарських підприємств регіону на основі індексного методу / Б.І. Колісник, О.М. Шубалий // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 88-98 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв
923115
   Обгрунтування концептуальних та організаційно-правових засад розробки паспортів загроз національній безпеці України : навч.-метод. посібник / [Г.П. Ситник та ін. ; за заг. ред. Г.П. Ситника] ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Упр. орг. фундам. та приклад. дослідж., Каф. нац. безпеки. – Київ : НАДУ, 2012. – 51, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 47-50. – (Бібліотека слухача НАДУ ; Державне управління у сфері національної безпеки)
923116
  Ортіна Г.В. Обгрунтування концептуального підходу до формування та реалізації державної політики антикризового розвитку реального сектора економіки // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 11. – С. 29-32. – Бібліогр.: 6 назв
923117
  Стичінська О.О. Обгрунтування концепції фінансового регулювання інвестиційної діяльності в економіці України в контексті оподаткування // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2013. – С. 211-217. – (Економіка та підприємництво ; № 2 (72)). – ISSN 1814-1161
923118
  Перерва І.В. Обгрунтування критеріїв креативних індустрій // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 1 (516) : Стратегічні аспекти економіко-енергетичної політики України в контексті сталого розвитку. – С. 27-33. – ISSN 2222-4459
923119
  Трофимов В.В. Обгрунтування критеріїв сейсмічного прогнозу структури порушень вуглепородного масиву в умовах зближених пластів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.09 / Трофимов Віктор Валерійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірничий ун-т". – Дніпропетровськ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
923120
  Олексієнко Б.М. Обгрунтування критерію та виду показників ефективності математичних моделей підтримки прийняття рішень щодо організації оперативно-службової діяльності на ділянці відділу прикордонної служби / Б.М. Олексієнко, О.В. Боровик, О.І. Березенський // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 27. – С. 178-185
923121
  Євтушок О.В. Обгрунтування маркетингової стратегії розвитку аграрного підприємства ринкового типу / О.В. Євтушок, О.Л. Ліпова, В.В. Бахчиванжи // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Бутенко А.І., Вержбєнєць В., Гринчуцький В.І. [та ін.]. – Одеса, 2018. – Т. 10, вип. 1. – С. 54-63 : рис., табл. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2312-847X
923122
  Шевченко О. Обґрунтування меж та часу експлуатації локальних родовищ мінеральних вод за рівноважними генетичними коефіцієнтами / О. Шевченко, Т. Заверталюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 51-54. – (Геологія ; Вип. 49). – ISSN 1728-3817


  (Рекомендовано членом редакційної колегії канд. геол.-мінералог. наук, доц. О.Є. Кошляковим) Запропоновано і теоретично обґрунтовано науково-методичний підхід щодо визначення меж та часу вичерпання запасів мінеральних вод локальних родовищ із дуже ...
923123
  Омельченко Л.М. Обгрунтування методики навчання майбутніх інженерів-теплоенергетиків експлуатації устаткування теплових електростанцій // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Українська інженерно-пед. акад. – Харків, 2013. – № 38/39. – С. 315-320. – ISSN 2074-8922
923124
  Гопченко Є.Д. Обгрунтування методики розрахунку характеристик максимального стоку водопіль і дощових паводків в басейні Хаджибейського лиману / Є.Д. Гопченко, Ж.Р. Шакірзанова, В.А. Овчарук // Український гідрометеорологічний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Одес. держ. еколог. ун-т. – Одеса, 2014. – № 14. – С. 155-162 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2311-0902


  В статті описані основні джерела надходження формальдегіду в атмосферне повітря великих міст. Розглянуто часову динаміку середньорічних концентрацій формальдегіду в атмосфері м. Києва, проаналізовано рівень забруднення повітря цією домішкою в різних ...
923125
  Хоменко П.В. Обгрунтування методики формування діагностико-прогностичної компетентності майбутніх лікарів загальної практики / П.В. Хоменко, А.Л. Гавриш // Імідж сучасного педагога : електронне наукове видання / Полтав. обл. ін-т післядипломної пед. освіти ім. М.В. Остроградського, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України ; голов. ред. Білик Н.І. ; редкол.: Аніщенко О.В., Вовк М.П., Гриньова М.В. [та ін.]. – Полтава, 2017. – № 3/1 (172). – С. 55-59. – ISSN 2221-6316


  Обгрунтована методика формування діагностико-прогностичної компетентності майбутніх лікарів загальної практики на основі полівекторної інтеграції навчального матеріалу.
923126
  Григорян О.В. Обгрунтування методичних підходів до психофізіологічного відбору працівників промисловості на роботи з підвищеною небезпекою : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.02.01 / Григорян Олена Валеріківна ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2018. – 23 с. – Бібліогр.: 16 назв
923127
  Сава А.П. Обгрунтування методичного інструментарію оцінки розвитку сільських територій // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Губенко В.І. [та ін.]. – Хмельницький, 2017. – № 4 (37). – С. 26-34. – ISSN 2308-1988
923128
  Бугай В.З. Обґрунтування методичного підходу до аналізу ризиків підприємницької діяльності / В.З. Бугай, О.В. Мацюк // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2017. – C. 7-13. – (Економічні науки ; № 2 (34)). – ISSN 2414-0287
923129
  Звягінцева Г.В. Обгрунтування методів оцінки та прогнозування ризику впливів шкідливих речовин при забрудненні атмосфери промислових міст : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: Спец. 21.06.01 / Ганна Вікторівна Звягінцева; Донец. нац. ун-т. – Донецк, 2006. – 21с. – Бібліогр.: 13 назв
923130
  Томченко О.В. Обгрунтування методів системного аналізу стану водно-болотних угідь з використанням даних дистанційного зондування Землі і наземних спостережень (на прикладі верхів"я Київського водосховища) : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.07.12 / Томченко Ольга Володимирівна ; НАН України, Держ. установа "Наук. центр аерокосм. дослідж. землі Ін-ту геол. наук НАН України". – Київ, 2015. – 22 с. – Бібліогр.: 20 назв
923131
  Лігоненко Л.О. Обгрунтування методології оцінювання економіко-технологічного потенціалу регіону на основі бенчмаркінгового підходу // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 7 (133). – С. 146-156. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1993-6788
923132
  Сучок С. Обгрунтування методом імовірнісних автоматів індивідуальних відсоткових ставок для поточних рахунків у національній валюті клієнтів комерційного банку // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2012. – № 11 (201). – С. 39-42 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв
923133
  Парасюк І.О. Обгрунтування методу Гальоркіна для індефінітно монотонних квазіперіодичних систем / І.О. Парасюк, І.А. Романченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 37-41. – (Математика. Механіка ; Вип. 7/8)


  Досліджено ступінь гладкості тороїдальної поверхні, породженої квазіперіодичним розв"язком індефінітно монотонної квазіперіодичної системи. Для такого розв"язку одержано оцінку швидкості збіжності його гальоркінських наближень.
923134
  Штайн Б.В. Обгрунтування методу і технічних засобів оцінювання показників якості теплозахисного одягу пожежника : автореф. дис ... канд. техн. наук : 21.06.02 / Штайн Богдан Володимирович ; М-во надзвичайних ситуацій України ; Львів. держ. ун-т безпеки життєдіяльності. – Львів, 2012. – 22 с. – Бібліогр.: 17 назв
923135
  Приходько С.Ю. Обгрунтування методу прогнозування викидонебезпеки вугільних пластів при їх розробці з з урахуванням впливу космогонічних факторів : Автореф. дис. ... канд. техн. наук:05.15.11 / Приходько С.Ю.; МО і НУ, Нац. гірн. ун-т. – Дніпропетровськ, 2002. – 16 с.
923136
  Чечель А.О. Обгрунтування механізму екологізації соціально-економічного розвитку промислових вугільних територій // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 8. – С. 124-126 : рис. – Бібліогр.: 9 назв
923137
  Гриценко Л.Л. Обгрунтування моделей оптимізації цчасті держави у фінансуванні проектів в умовах інвестиційної взаємодії з бізнесом // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 2 (140). – С. 34-40. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто нові класифікаційні підходи до визначення видів фінансових методів у регулюванні економічного розвитку національного господарства будь-якої країни світу. Оптимізовано класифікацію фінансових методів управління національною ...
923138
  Чебанов О.Ю. Обгрунтування моделі поверхневого стоку водозбору р. Сан-Францискіто // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2004. – № 1. – С. 74-84 : Рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1726-5428
923139
  Піддячий В.М. Обгрунтування моделі професійного саморозвитку майбутнього вчителя // Педагогічний процес: теорія і практика : збірник наукових праць : педагогіка, психологія / Київський ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2014. – Вип. 1. – С. 108-114. – ISSN 2078-1687
923140
  Головко Р.А. Обгрунтування моделі страхового кооперативу в системі ризик-менеджменту фермерських господарств // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 8, квітень. – С. 130-135 : рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2306-6792
923141
  Юдіна О.І. Обгрунтування моделі управління інноваціями як чинниками ресурсозбереження на підприємстві // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 8. – С. 43-47
923142
  Момонт Т.В. Обгрунтування можливості віднесення криптовалюти до складу активів підприємства // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : [збірник наукових статей] / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2019. – Вип. № 2 (40). – С. 26-30
923143
  Заруцька О.П. Обґрунтування можливості впровадження системи аналізу регульованого фондового ринку // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 2 (36). – С. 304-309. – ISSN 2222-0712
923144
  Труш Ю.Л. Обгрунтування мотиваційного процесу для удосконалення управління якістю продукції // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 1 (152). – С. 148-152
923145
  Капустян О.А. Обґрунтування наближеного синтезу в розподiленiй задачi оптимального керування з цільовим функціоналом типу Немицького // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016


  Результати містять нову постановку задачі у загальній проблематиці пошуку ефективних методів керування складними нескінченновимірними системами. У роботі обґрунтовано наближене оптимальне керування у формі оберненого зв"язку (синтезу) для задачі ...
923146
  Грузєва Т.С. Обгрунтування навчального плану підготовки фахівців громадського здоров"я з позиції євроінтеграційних вимог та національного контексту / Т.С. Грузєва, Н.В. Гречишкіна, І.М. Пельо // Україна. Здоров"я нації : науково-практичний журнал / Держ. установа "Україн. ін-т стратегічних дослідж. М-ва охорони здоров"я України" ; Вищ. держ. навч. закл. України "Україн. мед. стоматологічна акад." ; Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т" ; голов. ред. Лехан В.М. – Київ, 2017. – № 3 (44). – С. 316-317. – ISSN 2077-6594
923147
  Коротунова О.В. Обгрунтування напрямів забезпечення конкурентоспроможності підприємства металургійної промисловості / О.В. Коротунова, Т.В. Пуліна, С.О. Ляховець // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 75-80 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 3 (78)). – ISSN 1814-1161
923148
  Кочетков В.М. Обгрунтування напрямів розвитку іноземних банків у контексті забезпечення ефективного функціонування банківської системи України / В.М. Кочетков, М.М. Рихлюк // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. ін-т науково-техніч. і екон. інформації (УкрІНТЕІ) ; Міжнар. науково-навч. центр інформ. технологій та систем Нац. акад.наук України та М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 2 (68). – С. 29-33
923149
  Запорожан Л. Обгрунтування напрямків реформування системи медичних послуг в Україні / Л. Запорожан, М. Феш, Я. Стукалова // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – Вип. 17. – С. 100-103
923150
  Романчук Марина Євгенівна Обгрунтування науково-методичної бази для нормування характеристик максимального стоку весняного водопілля та її реалізація для річок причорноморської низовини : Автореф. дис. ... канд. географ. наук: 11.00.07 / Романчук М.Є.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
923151
  Легкий С.В. Обґрунтування необхідності використання зовнішнього державного кредиту у сучасних концепціях державних фінансів // IX Міжнародна науково-практична конференція "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України" : зб. тез студ., асп. та молодих вчених / "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : [Логос], 2012. – С. 161-164
923152
  Назаренко А.В. Обгрунтування необхідності відміни податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів в Україні // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Право і держава сучасної України: проблеми розвитку та взаємодії" : (18-19 квіт. 2014 р.) / "Право і держава сучасної України: проблеми розвитку та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Запоріжжя : ЗНУ, 2014. – С. 192-195. – ISBN 978-966-7178-01-8
923153
  Жакун І.Г. Обгрунтування необхідності впровадження грунтозберігаючих технологій strip-till та no-till в умовах України // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2018. – Вип. 2 (10). – С. 17-20. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2313-0431
923154
  Матвєєва Н.М. Обгрунтування необхідності врахування фінансового ризику у складі тарифів на послуги ЖКГ // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 12. – С. 79-80. – Бібліогр.: 3 назв
923155
  Яцишина І.В. Обґрунтування необхідності переходу України до моделі інноваційно-соціального розвитку // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 3, лютий. – С. 6-10. – ISSN 2306-6814
923156
  Апарова О.В. Обгрунтування необхідності регулювання фінансового ринку // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 6, березень. – С. 8-13 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-6814
923157
  Князь С.В. Обґрунтування необхідності створення трансферної системи промислових підприємств / С.В. Князь, В.В. Косовська // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 8 (170). – С. 16-23. – ISSN 1993-6788
923158
  Рожко О.Д. Обгрунтування необхідності та основні напрями проведення бюджетної реформи в Україні // Менеджмент : збірник наукових праць / Міжгалузевий інститут управління. – Київ, 2009. – Вип. 12. – С. 210-222
923159
  Кужель О.В. Обгрунтування необходімості формування в Україні сталої методології державного регулювання в умовах ринкових відносин // Вісник економічної науки України : Науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАНУ; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2005. – № 2. – С. 59-63. – Бібліогр.: на 6 пунктів. – ISSN 1729-7206
923160
  Андрєєва-Григорович Обгрунтування нижньої границі неогенової системи паратетиса та її кореляція за планктонними мікроорганізмами // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2004. – № 2. – С. 53-59 : рис. – Бібліогр.: 34 назв. – ISSN 0367-4290
923161
  Кононенко Володимир Вікторович Обгрунтування оптимальних темпів проведення робіт поглибленню стволів при реконструкції шахт : Автореф... кандид. техн.наук: 05.02.21 / Кононенко Володимир Вікторович; Криворізький техн. ун-тет. – Кривий Ріг, 1996. – 18л.
923162
  Виноградова О.В. Обгрунтування оптимального сценарію проведення реінжинірингу підприємств торгівлі // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : Науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2006. – № 2. – С. 37-45.
923163
  Жилінська Л.О. Обгрунтування організаційно-економічного механізму діагностики діяльності підприємств // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 109-117. – (Економіка та підприємництво ; № 2 (65)). – ISSN 1814-1161
923164
  Власенко Т.А. Обгрунтування основних тенденцій сільськогосподарського ринку України // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 19, жовтень. – С. 52-59. – ISSN 2306-6792
923165
  Труш Ю.Л. Обгрунтування основних шляхів підвищення управління якістю продукції // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 7/8 (110/111). – С. 91-94
923166
   Обгрунтування особливостей перебігу біохімічних процесів при замочуванні солоду / В.В. Підлісний, О.М. Семенов, О.В. Ткач, Славомір Курпаска, Барбара Дзіедзіц // Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка : міжнародний науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; голов. ред. Іванишин В.В. ; редкол.: Бахмат М.І., Бахмат О.М., Гараш О.С. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2018. – Вип. 28. – С. 175-182 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2410-1125
923167
  Тегза Антоніна Мигалівна Обгрунтування оцінок точності і надійності моделювання гауссових стаціонарних випадкових процесів : Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук: 01.01.05 / Тегза А.М.; УНУ. – Київ, 2003. – 170с. + Додатки: л. 151 - 170. – Бібліогр.: л. 137 - 151
923168
  Тегза Антоніна Мигалівна Обгрунтування оцінок точності і надійності моделювання гауссових стаціонарних випадкових процесів : Автореф. дис. ... канд. фізико-математ. наук: 01.01.05 / Тегза А.М.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 16с. – Біблоігр.: 8 назв
923169
  Коровяка Євгеній Анатолійович Обгрунтування параматрів технологічних схем розробки тонкожильних золоторудних родовищ України : Автореф. дис. ... канд. техніч. наук: 05.15.02 / Коровяка Є.А.; Мін-во освіти і науки України; Націон. гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2004. – 18с. – Бібліогр.: 12 назв
923170
  Шиман Леонід Миколайович Обгрунтування параметрів безпеки робіт з утилізації ракетних двигунів твердого палива : Автореф... кандид. техн.наук: 05.26.01 / Шиман Леонід Миколайович; Мін-во освіти і науки України. Нац. гірн. акад. України. – Дніпропетровськ, 2000. – 19л.
923171
  Мальцев Д.В. Обгрунтування параметрів буропідривних робіт при руйнуванні масиву урановмісних руд : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.02 / Мальцев Дмитро Валерійович ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. заклад "Нац. гірнич. ун-т". – Дніпропетровськ, 2013. – 18 с. – Бібліогр.: 16 назв
923172
  Корж Павло Петрович Обгрунтування параметрів бурошнекового виймання підроблених зближених дуже тонких і тонких пологих вугільних пластів : Автореф... кандид. техн.наук: 05.15.02 / Корж Павло Петрович; Мін-во освіти України. Нац. гірнича академ. України. – Дніпропетровськ, 1998. – 16л.
923173
  Кірічок О.Г. Обгрунтування параметрів в способах захисту осушувальніх каналів від деформацій в легких грунтах : Автореф... канд. техн.наук: 05.20.05 / Кірічок О.Г.; Українська держ. акад. водного господарства. – Рівне, 1997. – 22л.
923174
  Расцвєтаєв В.О. Обгрунтування параметрів взаємодії підвісних монорейкових доріг з кріпленням дільничних виробок для інтенсифікації підготовчих робіт : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.02 / Расцвєтаєв Валерій Олександрович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірничий ун-т". – Дніпропетровськ, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: 8 назв
923175
  Демченко Ю.І. Обгрунтування параметрів виїмкових полів вугільних пластів у складних гідрогеологічних умовах : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.15.02 / Демченко Ю.І.; МОНУ; Національний гірничий ун-т. – Дніпропетровськ, 2008. – 17с. – Бібліогр.: 9 назв
923176
  Брюханов П.О. Обгрунтування параметрів герметизації дегазаційних свердловин як фактора підвищення безпеки гірничих робіт : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.26.01 / Брюханов Павло Олександрович ; Нац. акад. наук України, Ін-т геотехн. механіки ім. М. С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
923177
  Московський О.В. Обгрунтування параметрів гідродинамічного способу дегазації і зниження газодинамічної активності крутих вугільних пластів у верхній частині лав : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.02 / Московський Олег Вікторович ; НАН України, Ін-т фізики гірн. процесів. – Дніпропетровськ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
923178
  Золотін В.Г. Обгрунтування параметрів гідродинамічного способу запобігання газодинамічним явищам при проведенні підготовчих виробок змішаним вибоєм : автореф. ... дис. канд. техн. наук : 05.15.02 / Золотін В.Г. ; НАН України ; Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
923179
  Геммерлінг О.А. Обгрунтування параметрів гідроімпульсної установки для проведення нарізних робіт на пластах крутого падіння : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.05.06 / Геммерлінг О.А.; МОіНУ; Нац. гірничий ун-т. – Дніпропетровськ, 2007. – 19с. – Бібліогр.: 14 назв
923180
  Подвігіна О.О. Обгрунтування параметрів дренування геомеханічно порушених шахтних полів Центрального району Донбасу : Автореферат дис. ...канд.технічних наук: спец. 05.15.09-Геотехнічна і гірнича механіка / Подвігіна О.О.; М-во освіти і науки України ; Нац. гірничий ун-т. – Дніпропетровськ, 2008. – 18с. – Бібл.:6 назв
923181
  Хвощан О.В. Обгрунтування параметрів зарядного кола заглибних електророзрядних пристроїв / О.В. Хвощан, А.В. Тиндюк // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2015. – Вип. 3 (86). – С. 228-235 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2313-092X
923182
  Гончаров Анатолій Дмитрович Обгрунтування параметрів зон захисту при заляганні вапняка в породах міжпластя крутих викидонебезпечних пластів : Автореф... кандид. техн.наук: 05.26.01 / Гончаров Анатолій Дмитрович; Мін-во освіти України. Донецький держ. техн. ун-тет. – Донецьк, 1999. – 16л.
923183
  Зуска А.В. Обгрунтування параметрів зсувних процесів природних схилів на основі кінематичної моделі : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.15.09 / Зуска А.В.; МОіНУ; Нац. гірничий ун-т. – Днепропетровск, 2007. – 19с. – Бібліогр.: 6 назв
923184
  Косарев Василь Васильович Обгрунтування параметрів і розробка вбудованого у прохідницькі комбайни обладнання для високопродуктивного буріння шпурів під анкерне кріплення : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.05.06 / Косарев В.В.; НАНУ. Ін-т геотехн. механіки ім.М.С.Полякова. – Дніпропетровськ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 15 назв
923185
  Воронов П.С. Обгрунтування параметрів і створення комплексу протитеплового захисту гірничорятувальників з використанням стиснутого повітря : автореф. ... канд. техн. наук.: 05.26.01 / Воронов П. С.; Мін-во вугільної пром-сті України, Держ. Макіїв. н.-д. ін-т з бепеки робіт у гірн. пром-сті (МакНДІ). – Макіївка, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв.
923186
  Тимченко С.Є. Обгрунтування параметрів інтенсифікації процесів струминного закріплення порід при магнітній обробці цементних розчинів : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: Спец. 05.15.09 / С.Є.Тимченко; МОНУ; Нац. гірнича акад. України. – Дніпропетровськ, 2001. – 16 с. – Бібліогр.: 11 назв
923187
  Науменко В.Г. Обгрунтування параметрів інтенсифікації процесу зневоднення вугільних шламів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.08 / Науменко Вікторія Георгіївна ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. заклад Криворіз. нац. ун-т. – Кривий Ріг, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
923188
  Саітгареєв Л.Н. Обгрунтування параметрів класифікації тонкодисперсних магнетитових кварцитів у нестаціонарному полі швидкості пульпи гідросепаратора : автореф. ... канд. техн. наук : 05.15.08 / Саітгареєв Л.Н. ; М-во освіти і науки України; Криворізький техн. ун-т. – Кривий Ріг, 2010. – 20 с. – Бібліог.: 5 назв.
923189
  Косолапов А.Ф. Обгрунтування параметрів комбінованого кріплення камер великого перерізу (на прикладі шахти "Сксагань" Кривбасу) : Автореф... канд. техн.наук: 05.15.11 / Косолапов А. Ф.; НАНУ, Ін-т геолог. механ. – Дніпропетровськ, 1997. – 16л.
923190
   Обгрунтування параметрів контура наведення зенітних керованих ракет / О.П. Ковтуненко, В.Б. Горшколєпов, І.Р. Пархомей, Ю.К. Степаненко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 19. – С. 144-148


  Проаналізовані шляхи підвищення ефективності функціонування контуру наведення зенітних керованих ракет (ЗКР), розглянута методика обгрунтування його параметрів, проілюстровані прикладні аспекти розглянутої методики. Проанализированы пути повышения ...
923191
  Жомирук Р.В. Обгрунтування параметрів локалізації забруднення підземних вод у зоні відвалів фосфогіпсу : Автореф. дис. ...канд.техн. наук: Спец.21.06.01 / Руслан Валентинович Жомирук; МОНУ; Нац. горний ун-т. – Дніпропетровськ, 2006. – 19с. – Бібліогр.:13 назв
923192
  Негрій Сергій Григорович Обгрунтування параметрів механічного опору породам підошви виїмкових виробок при відпрацьовуванні лав зворотним ходом : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.15.02 / Негрій С.Г.; МН і ОУ, Донец. нац. техн. ун-т. – Донецьк, 2002. – 18 с.
923193
  Негрій С.Г. Обгрунтування параметрів механічного опору породам підошви виїмкових виробок при відпрацьовуванні лав зворотним ходом : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.15.02 / Негрій С.Г.; МОіНУ; Держ. вищ. навч. заклад "Донецікий національний технічний уніветситет". – Донецьк, 2007. – 22с. – Бібліогр.: 9 назв
923194
  Вівчаренко О.В. Обгрунтування параметрів підвищення стійкості виїмкових виробок із застосуванням податливої рамно-анкерної системи : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.02 / Вівчаренко Олександр Васильович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищ. навч. заклад "Нац. гірничий ун-т". – Дніпропетровськ, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: 11 назв
923195
  Дунаєв Г А. Обгрунтування параметрів повторно застосованих штреків при бурошниковому вийманні вугільних пластів : Автореф. дис. ... канд. техн. наук:05.15.02 / Дунаєв А.Г.; МО і НУ нац. гірн. ун-тет. – Дніпропетровськ, 2002. – 16 с.
923196
  Матійчик Михайло Петрович Обгрунтування параметрів пристроїв і технології механізованого розселення трихограми : Автореф... канд. техн.наук: 05.20.01 / Матійчик Михайло Петрович; Ін-т механізації і електрифікації сільського господарства УААН. – Глеваха, 1994. – 18л.
923197
  Сергієнко Л.В. Обгрунтування параметрів прогнозу зон скупчення метану у пластах-супутниках в умовах тектонічної порушеності : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.09 / Сергієнко Ліана Валеріївна ; НАН України, Ін-т фізики гірничих процесів. – Дніпропетровськ, 2016. – 21 с. – Бібліогр.: 20 назв
923198
  Хессро Монтасер Хейрі Хуссейн Обгрунтування параметрів процесу вібросепарації гороху на деках з криволінійними робочими поверхнями : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.05.11 / Хессро Монтасер Хейрі Хуссейн ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра Василенка. – Харків, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
923199
  Никифорова Н.А. Обгрунтування параметрів процесу гідротранспортування мінеральної сировини з використанням гідродинамічно активних речовин : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.15.09 / Никифорова Н.А.; НАНУ; Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 11 назв
923200
  Головач Микола Аскольдович Обгрунтування параметрів процесу збезводнювання ільменітових концентратів у технологіях передзбагачення руди на кар"єрах : Автореф... кандид. техн.наук: 05.15.11 / Головач Микола Аскольдович; НАН України. Ін-тут геотехн. механіки. – Дніпропетровськ, 1998. – 15л.
923201
  Томілін В.Б. Обгрунтування параметрів процесу класифікації вугільних шламів у гідроциклонах з сифоним розвантаженням зливу : автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.15.08 / Томілін В.Б.; МОіНУ; Нац. гірничий ун-т. – Дніпропетровськ, 2007. – 18с. – Бібліогр.: 10 назв
923202
  Семенцов В.В. Обгрунтування параметрів процесу та розробка конструкції дозатора преміксів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.05.11 / Семенцов Віталій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра Василенка. – Харків, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
923203
  Зенін В.О. Обгрунтування параметрів розгалужених магнітних систем для удосконалення процесу гідросепарації залізних руд : Автореф... канд. техн.наук: 05.15.11 / Зенін В.О.; НАН України. Ін-ту геотехн. механіки. – Дніпропетровськ, 1999. – 16л.
923204
  Помазан М.В. Обгрунтування параметрів свердловинних зарядів з кумулятивним ефектом для підвищення інтенсивності вибухового руйнування гірських порід : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.09 / Помазан Марина Володимирівна ; Кременч. нац. ун-т ім. М. Остроградського. – Кременчук, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
923205
  Стець С.Є. Обгрунтування параметрів свердловинної гідротехнології видобутку цеоліт-смектитових туфів : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.15.02 / Стець С.Є.; МОіНУ; Нац. гірничий ун-т. – Дніпропетровськ, 2007. – 19с. – Бібліогр.: 14 назв
923206
  Куленіч Богдан Ілліч Обгрунтування параметрів способу активного попереднього розвантаження порід підошви при проведенні підготовчих виробок : Автореф... канд. техн.наук: 05.15.02 / Куленіч Богдан Ілліч; Донецьк. держ. техн. ун-тет. – Донецьк, 2000. – 17л.
923207
  Кавєра О.Л. Обгрунтування параметрів способу безпечної експлуатації електрообладнання : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.26.01 / Кавєра О.Л.; Держ. вищ. навч. закл. "Донецький національний технічний університет". – Донецьк, 2007. – 17с. – Бібліогр.: 9 назв
923208
  Тинина С.В. Обгрунтування параметрів способу нормалізації температури повітря призабійної зони підготовчих виробок глибоких шахт з використанням вихрових кондиціонерів : автореф. дис... канд. техн. наук: 05.26.01 / Тинина Сергій Володимирович ; НАН України, Ін-т геотехн. механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
923209
  Топчій С.Є. Обгрунтування параметрів способу оперативного контролю та управління станом гірничого масиву із застосуванням звукоуловлюючої апаратури : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.15.11 / Топчій С.Є.; НАНУ; Ін-т фізики гірничих процесів. – Донецьк, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 8 назв
923210
  Мокрієнко В.М. Обгрунтування параметрів способу охорони виробок жорсткими спорудами з компенсаційними порожнинами : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.02 / Мокрієнко Володимир Миколайович ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. заклад "Донец. нац. техн. ун-т". – Донецьк, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
923211
  Рємізов О.В. Обгрунтування параметрів способу підтримання виїмкових виробок розвантажувальною порожниною при суцільній системі розробки : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.02 / Рємізов Олексій Валерійович ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Нац. гірн. ун-т". – Дніпропетровськ, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв.
923212
  Василець Олександр Олександрович Обгрунтування параметрів способу прогнозу викидонебезпечності крутих вугільних пластів, які розкриваються, за зміною з часом швидкості газовиділення : Автореф. дис. ... канд.техн. наук: 05.26.01 / Василець О. О.; Мін-во палива та енергетики України; Держ. макіївськ. наук.-дослід. ін-т з безпеки робіт у гірни. пром. – Макіївка, 2001. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
923213
  Кравченко В.П. Обгрунтування параметрів струминного подрібнення при переробці і збагаченні доменних шлаків : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.08 / Кравченко Володимир Петрович ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. нац. гірн. ун-т. – Дніпропетровськ, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 24 назви
923214
  Пех Петро Антонович Обгрунтування параметрів та структури рамних деревнопильних ліній (на прикладі лісопильних підприємств України) : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.05.07 / Пех Петро Антонович ; Укр. держ. лісотехн. ун-т. – Львів, 1999. – 17 с.
923215
  Круковський О.П. Обгрунтування параметрів та умов застосування анкерного кріплення на вугільних шахтах : Автореф. дис. ... кандидата технічних наук: 05.15.09 / Круковський О.П.; НАНУ; Ін-т геотехніческої механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2005. – 24с. – Бібліогр.: 14 назв
923216
  Барабан Ольга Андріївна Обгрунтування параметрів термохімічного закріплення водонасиченних порід, що взаємодіють з кріпленням. : Автореф... канд. техн.наук: 05.15.11 / Барабан Ольга Андріївна; Нац. гірн. Академія України. – Дніпропетровськ, 1998. – 18л.
923217
  Касьян С.І. Обгрунтування параметрів технології зміцнення покрівлі на сполученнях лав з виробками, що повторно використовуються : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. - 05.15.02. - Підземна розробка родовищ корисних копалин / Касьян С.І. ; МОНУ, Донбаський державний технічний університет. – Алчевськ, 2008. – 18 с. – Бібліогр.: 14 назв
923218
  Лозинський В.Г. Обгрунтування параметрів технології свердловинної підземної газифікації вугілля в зонах геологічної порушеності гірського масиву : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.02 / Лозинський Василь Григорович ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Нац. гірн. ун-т". – Дніпропетровськ, 2015. – 19, [1] с. – Бібліогр.: 21 назва
923219
  Пятаченко Анатолій Архипович Обгрунтування параметрів технології фізико-хімічного зміцнення покрівлі на протяжних ділянках лав пологих пластів Донбасу : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.15.02 / Пятаченко А.А.; Донецьк. держ. техн. ун-тет. – Донецьк, 2001. – 21 с. – Бібліогр.: 12 назв
923220
  Мамайкін О.Р. Обгрунтування параметрів технологічних схем антрацитових шахт для їх адаптації до інновацій : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.02 / Мамайкін Олександр Рюрікович ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Нац. гірн. ун-т". – Дніпропетровськ, 2014. – 19, [1] с. – Бібліогр.: 24 назви
923221
  Галєєва А.П. Обгрунтування параметрів технологічного модуля для збирання кукурудзи на зерно / А.П. Галєєва, В.А. Грубань // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. аграр. ун-т ; голов. ред.: В.С. Шебанін. – Миколаїв, 2016. – Вип. 3 (91). – С. 194-201 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2313-092X
923222
  Гродзинський Петро Якович Обгрунтування параметрів технолонії управління покрівлею протяжними пнвмоопорами у лавах дуже тонких крутих пластів : Автореф... канд. техн.наук: 05.15.02 / Гродзинський Петро Якович; Донецьк. фізико-техн. ін-тут ім. О.О.Галкіна. – Донецьк, 1999. – 19л.
923223
  Посунько Л.М. Обгрунтування параметрів транспортно-технологічних схем проведення дільничних виробок при розширенні меж шахтних полів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.02. / Посунько Л.М. ; МОНУ ; Нац. гірн. ун-т. – Дніпропетровськ, 2010. – 19с. – Бібліогр.: 8 назв
923224
  Бугайов І.В. Обгрунтування параметрів удосконаленої технології тампонажу закріпного простору гірничих виробок : Автореф... канд. техннаук: 05.15.11 / Бугайов І. В.; Нац. гірн. акад. України. – Дніпропетровськ, 2000. – 17л.
923225
  Феофанов Андрій Миколайович Обгрунтування параметрів урахування старих гірничих виробок на малій глибині для охорони поверхневих об"єктів : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.15.01 / Феофанов А.М.; МОіНУ. Донецький нац. техн. ун-тет. – Донецьк, 2003. – 17с. – Бібліогр.: 9 назв
923226
  Гуня Д.П. Обгрунтування параметрів фільтрації метану із підробленого вуглепородного масиву в свердловини : Автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.15.09 - геотехнічна і гірнична механіка / Гуня Д. П.; НАНУ. Ін-т геотехнічної механіки. – Дніпропетровськ, 2008. – 19с. – Бібліогр.: 15 назв
923227
  Федосєєва С.О. Обгрунтування параметрів флотації тонкодисперсних вуглевмісних матеріалів техногенних родовищ : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.08 / Федосєєва Світлана Олегівна ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. Криворіз. нац. ун-т. – Кривий Ріг, 2014. – 23 с. – Бібліогр.: 18 назв
923228
  Танько Н. Обгрунтування педагогічних умов інтерактивного навчання іноземних мов у вищих навчальних закладах України (друга половина XX - початок XXI століття) // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; редкол.: М. Степаненко (голов. ред.), О. Гнізділова, Р. Андерсоне [та ін.]. – Полтава, 2018. – Вип. 72. – С. 117-122. – ISSN 2524-2474
923229
  Ткачук Д.В. Обгрунтування педагогічних умов професійної підготовки інспекторів прикордонної служби до ідентифікації осіб і транспортних засобів в умовах євроінтеграції // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2019. – С. 248-255. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 5). – ISSN 2522-1477
923230
  Скворцов І.Б. Обґрунтування первісної і поточної вартостей основних засобів та робочої сили / І.Б. Скворцов, О.Я. Загорецька, В.А. Гришко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Вищ. навч. закл. "Нац. акад. управління" ; редкол.: Єрмошенко М.М., Бурлака Г.Г., Базилюк А.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (190). – C. 15-23. – ISSN 1993-6788
923231
  Окрушко С.Є. Обгрунтування переходу до органічного землеробства у Вінницькій області // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2015. – С. 143-149 : табл. – Бібліогр.: с. 149. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 1). – ISSN 2225-8701
923232
  Кохан С.С. Обгрунтування періодів космічних знімань у дослідженнях агроресурсів // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. № 32. – С. 282-288
923233
  Кизим М.О. Обґрунтування перспективних напрямів розвитку обробної промисловості України / М.О. Кизим, В.Є. Хаустова, Г.В. Крамарев // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 1 (39). – C. 28-45. – ISSN 2222-0712
923234
  Ульянов І.В. Обгрунтування підвищення ефективності руйнування гірських порід вибухом при зміні тривалості імпульсного навантаження : Автореф... канд. техн.наук: 05.15.11 / Ульянов І.В.; Мін-во освіти України, Національна гірнича Академія України. – Дніпропетровськ, 1999. – 16л.
923235
  Семів Л.К. Обгрунтування підходів до формування здоров"я дитячого населення України // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Іващук Н.Л. [та ін.]. – Хмельницький, 2018. – № 3 (40). – С. 191-. – ISSN 2308-1988
923236
   Обгрунтування підходів щодо використання безпілотних літальних апаратів для контролю параметрів радіолокаційних засобів ЗРК / П.В. Опенько, П.А. Дранник, В.В. Кобзєв, Г.М. Зубрицький // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони : науковий журнал / Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського. – Київ, 2016. – № 1 (25). – С. 82-86. – ISSN 2311-7249
923237
  Заруцька О. Обгрунтування підходу до масштабного розподілу банків України на основі структурно-функціональних груп // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2012. – № 10 (200). – С. 20-24 : табл., рис. – Бібліогр.: 4 назв.
923238
  Захарченко В.І. Обгрунтування побудови механізму управління інноваційним розвитком регіону / В.І. Захарченко, О.В. Балахонова // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2016. – № 7/8 (64). – С. 86-90. – ISSN 2309-1533
923239
  Бунько В.Я. Обгрунтування побудови резервних централізованих захистів ліній електропередач високої напруги // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – Вип. 261. – С. 140-148 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія "Техніка та енергетика АПК"). – ISSN 2222-8594
923240
  Стрельбіцький М.А. Обґрунтування показника ефективності функціонування системи захисту інформації на стадії модернізації // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2017. – Вип. № 56. – С. 166-177. – ISSN 2524-0056
923241
  Дробаха Г.А. Обгрунтування показників та критеріїв ефективності системи матеріального забезпечення повітряного командування під час підготовки бойових дій / Г.А. Дробаха, О.М. Гурін // Честь і закон : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. Нац. гвардії України ; голов. ред. Дробаха Г.А. ; редкол.: Телелим В.М., Городнов В.П., Єрмошин М.О.[та ін.]. – Харків, 2018. – № 1 (64). – С. 78-83. – ISSN 2078-7480


  Розкрито питання отримання інтегрального показника для оцінювання ефективності системи матеріального забезпечення повітряного командування під час підготовки бойових дій. Показниками ефективності варіанта структури системи визначено своєчасність, ...
923242
  Шворов С.А. Обгрунтування показників та критерію ефективності перспективних тренажерних систем операторів АСУ Повітряних Сил // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. № 32. – С. 86-91


  Проведено обґрунтування найбільш важливих (цільових) показників та критерію \ ефективності, необхідних для створення перспективних тренажерних систем інтенсивної] підготовки операторів АСУ (бойових обслуг командних пунктів) підрозділів та частин\ ...
923243
  Вітковський О.С. Обґрунтування поліваріантного підходу до оцінки вартості диверсифікованих підприємств // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 25. – С. 284-288
923244
  Мокляр В. Обгрунтування поняття " студентське самоврядування" // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2009. – Вип. 1. – С. 72-76. – ISSN 2075-1478
923245
  Вейц О.І. Обґрунтування поняття легалізації доходів клієнтів банку // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків), Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов. ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 1 : Вплив глобальних викликів на функціонування ринку праці. – С. 337-342
923246
  Бодюк А.В. Обґрунтування поняття товару, надроресурсного товару і його особливостей // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 5 (120). – С. 48-54
923247
  Кіщук В.М. Обгрунтування потреби підготовки майбутніх фармацевтів до професійної діяльності в системі коледж-академія на засадах акмеологічного підходу // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2019. – С. 90-93. – Бібліогр.: с. 92. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (45)). – ISSN 2524-0609
923248
  Прокопов Д.Є. Обгрунтування походження права як фундаментальна проблема правової теорії Є. Трубецького (між юридичним історизмом та натуралізмом) // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 10. – С. 28-37.
923249
  Хірсін А.В. Обгрунтування права як філософсько-правова проблема: історико-генетичний аспект // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 56. – С. 67-72. – ISSN 1563-3349
923250
  Корінєв В.Л. Обгрунтування прибутку підприємства з урахуванням рівня ціни на продукцію : економіка підприємства // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 3. – С. 97-103 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв
923251
  Гораль С.В. Обгрунтування прийомів оптимізації малотонажної технології виробництва грибних і бактеріальних засобів захисту рослин : Автореф... канд. с.х.наук: 03.00.16 / Гораль С. В.; Нац. аграр. ун-т. – К., 1998. – 17л.
923252
  Кравченко І. Обгрунтування принципів дидактики вищої школи у науково-педагогічній літературі (70-ті рр. хх ст.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016


  У статті проаналізовано принципи дидактики вищої школи, обґрунтовані українськими вченими І. Кобиляцьким, І. Рейнгардом, Ф. Науменком у 70-х рр. ХХ ст., саме в той період, коли відбувається оформлення педагогіки вищої школи як науки. З"ясовано, що ...
923253
  Найденко О.Є. Обґрунтування принципів оподаткування як основи зростання конкурентоспроможності економіки країни / О.Є. Найденко, Єніна-Березовська // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 10 : Переорієнтація економіки України на європейський ринок: реалії та ризики. – C. 291-303. – ISSN 2222-4459
923254
  Станкевич В.В. Обгрунтування припустимого вмісту нафтопродуктів у грунтах різного призначення / В.В. Станкевич, Н.М. Коваль // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: Булич Є., Гончарук В.В., Григорчук Д. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (87). – С. 54-57. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2077-7477
923255
  Сливка С.С. Обгрунтування природного права у філософських течіях екзистенціалізму, прагматизму та інтуїтивізму // Життя і право : Львівський правничий часопис. – Львів, 2004. – № 3. – С.23-28
923256
  Залуцький І.Р. Обґрунтування пріоритетів розвитку сільських територій в умовах системності економічних реформ // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2011. – № 4 (62). – С. 67-75. – ISSN 1562-0905
923257
  Садєков А.А. Обгрунтування пріоритетних цілей стратегічних змін підприємств-лідерів ринку в умовах фінансово-економічної кризи / А.А. Садєков, О.Ю. Гусєва // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 18. – С. 108-114


  У статті розглянуто методичні основи обґрунтування пріоритетних цілей стратегічних змін підприємств, які є лідерами ринку в умовах фінансово-економічної кризи. Сформовано "Дерево цілей" торговельного підприємства ТОВ "Корона-сервіс", в основу якого ...
923258
  Теслюк І. Обгрунтування проблематики відповідальності особистості у соціогуманітарній науці // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Терноп. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – № 2 (52). – С. 105-113. – ISSN 1810-2131
923259
  Панасюк Н. Обгрунтування прогностичних напрямів та визначення критеріїв ефективності управління якістю підготовки майбутніх інженерів-педагогів в умовах магістратури технічного університету // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Днрж. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; за загальною редакцією В.І. Сипченка. – Харків, 2016. – № 5 (79). – С. 107-118. – ISSN 2077-1827
923260
  Балан В. Обґрунтування проектних рішень в інноваційній діяльності підприємства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 8-12. – (Економіка ; вип. 99/100). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто основні особливості та специфіку прийняття управлінських рішень в інноваційній діяльності підприємства. Запропоновано стохастичну модель інноваційного циклу проекту з урахуванням багатокритеріальності ситуацій вибору, факторів ризику та ...
923261
  Кисельов Ю. Обгрунтування проекцій і масштабу карт геософічної регіоналізації Землесвіту / Ю. Кисельов, С. Кононенко // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2017. – Вип. 793. – С. 124-129 : рис. – Бібліогр.: 3 назв. – (Географія ; вип. 793). – ISSN 2311-9276
923262
  Стефанчук М. Обгрунтування прокурором наявності підстав для здійснення представництва інтересів громадянина або держави в суді: актуальні питання правозастосування // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 10 (172). – С. 19-28
923263
  Комар Олена Вікторівна Обгрунтування пропозиційного знання в сучасній аналітичній епістемології : Автореф. дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.01 / Комар О.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 18с. – Бібліогр.: 7 назв.
923264
  Комар Олена Вікторівна Обгрунтування пропозиційного знання в сучасній аналітичній епістемології : Дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.01 / Комар О.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 216л. – Бібліогр.: 191 - 216
923265
  Яроцький Володимир Андрійович Обгрунтування процессу роботи параметрів багатодискового подрібнювального апарату підбирачів-завантажувачів пров"ялених трав : Автореф... канд. техніч.наук: 05.20.01 / Яроцький Володимир Андрійович; ІМЕСГ УААН. – Глеваха, 1993. – 18л.
923266
  Булік Юрій Володимирович Обгрунтування процесу і параметрів механізму для добування сапропелів : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.05.11 / Булік Ю. В.; Тернопільський держ. техн. ун-т ім. І.Пулюя. – Тернопіль, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 9 назв
923267
  Онищенко В.Б. Обгрунтування процесу роботи і параметрів пневмовідцентровіх розсіюванних робочих оргнів машин для внесення твердих мінеральних добрив : Автореф... канд. техн.наук: 05.20.01 / Онищенко В. Б.; Нац. арар. ун-т. – К., 1995. – 19л.
923268
  Соболевський Р.В. Обгрунтування районного напряму розвитку гірничих робіт на основі врахування тензорів інтенсивності тріщинуватості / Р.В. Соболевський, А.В. Камських, А.О. Криворучко // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2017. – Вип. 6 (107), ч .1. – С. 78-82 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1995-0519
923269
  Бондаренко А.О. Обгрунтування раціональних параметрів виконавчого органа приладу для підводного видобутку сипких корисних копалин : Автореф...канд.техн.наук:05.05.06 / Бондаренко А.О.;МОіНУ.НГАУ. – Дніпропетровськ, 2000. – 20с. – Бібліогр.:с.15-16
923270
  Долударєва Я.С. Обгрунтування раціональних параметрів і конструкцій шпурових зарядів для зниження розміцнення гірських порід при спрямованому розколі : автореф. дис. ... канд. технічних наук : 05.15.09 / Долударєва Я.С. ; Мін-во освіти і науки України ; Кременчуцький держ. ун-т ім. Михайла Остроградського. – Кременчук, 2010. – 23 с. – Бібліогр. : 9 назв
923271
  Лубенец М.О. Обгрунтування раціональних параметрів підготовки надто зближених пластів на шахтах західного Донбасу. : Автореф... канд.техн.наук: 05.15.02 / Лубенец М.О.; М-во освіти Укр.Нац.гірн.Акад.Укр. – Дніпропетровськ, 1999. – 20л.
923272
  Білокопитов О.В. Обгрунтування раціональних параметрів робочих елементів голчатих робочиох органів для суцільного обробітку грунту в умовах Півдня України : Автореф... Канд.техн.наук: 05.20.01 / Білокопитов О.В.; Таврійська держ.агротехн.академія. – Мелітополь, 1998. – 21 л.
923273
  Петльований М.В. Обгрунтування раціональних параметрів твердіючого закладення при відпрацюванні рудних запасів у складних гірничо-геологічних умовах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.02 / Петльований Михайло Володимирович ; М-во освіти і науки і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірничий ун-т". – Дніпропетровськ, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 15 назв
923274
   Обгрунтування раціонального розподілу ракетних військ і артилерії по загрозливим напрямкам на основі визначення їх "ваги" / Г.Є. Чугуй, П.А. Наконечний, А.П. Наконечний, В.І. Пеньковський // Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського / Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2016. – № 3 (58). – С. 99-103. – ISSN 2304-2699
923275
  Кириченко Владислава Віталіївна Обгрунтування режимів керування та енергетичних параметрів комплексу низькочастотний млин-синхронний електропривід : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.09.03 / Кириченко В.В.; МОіНУ. – Днепропетровск, 2003. – 18 с. – Бібліогр.: 10 назв
923276
  Гнатенко О.А. Обґрунтування рейтингового управління конкурентоспроможністю продукції підприємств - виробників молочних консервів // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 12 (79). – С. 63-66.
923277
  Стрілець В.Ю. Обгрунтування репрезентативної системи показників оцінювання впливу оподаткування на розвиток суб"єктів малого підприємництва // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 10, травень. – С. 44-48. – ISSN 2306-6814


  "У статті досліджено сутність поняття "податкове навантаження" та визначено можливості його тлумачення з кількісної та якісної сторони. Розглянуто методичні підходи різних авторів до оцінки податкового навантаження. Акцентовано на необхідності розробки ...
923278
  Баюра О.Д. Обгрунтування реструктуризації та діагностування підприємства з використанням моделей // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: А.Г. Шегда, Г.М. Филюк, Д.О. Баюра [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 13. – С. 28-34
923279
  Савчук В.І. Обгрунтування робочої класифікації лінгвістичних ознак англомовного президентського звернення // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; [редкол.: Бардіна Н.В., Кавун Л.І., Кагановська О.М. та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – С. 340-347. – (Серія "Філологія", Серія "Педагогіка" ; вип. 25). – ISSN 2309-1517
923280
  Максютенко І.Є. Обгрунтування розробки механізму фінансування оновлення засобів зв"язку на авіаційному транспорті // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 2 (140). – С. 41-46 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто нові класифікаційні підходи до визначення видів фінансових методів у регулюванні економічного розвитку національного господарства будь-якої країни світу. Оптимізовано класифікацію фінансових методів управління національною ...
923281
  Косяк Д.С. Обгрунтування розробки паспорту водних об"єктів в Україні // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 26. – С. 260-267. – Бібліогр.: 24 назв.
923282
  Галабурда М.К. Обгрунтування ролі внутрішнього боргу в Україні // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 9. – С.65-70
923283
  Вісьтак Олександра Обгрунтування С. Рудницьким основ національної і регіональної політичної географії та геополітики / Вісьтак Олександра, Шаблій Олег // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2008. – № 1. – С. 10-15. – Бібліогр. в кінці ст.
923284
  Жукова Н.І. Обгрунтування сейсмобезпечних параметрів буропідривних робіт на кар""єрах в умовах закарстованих породних масивів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.03 / Жукова Наталія Іванівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2017. – 24 с. – Бібліогр.: 24 назв.
923285
  Іванилова О.А. Обгрунтування системи кінцевих орієнтирів процесу банківського інжинірингу // Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту : науковий журнал / Східноєвропейський університет економіки і менеджменту. – Черкаси, 2017. – С. 118-128. – (Серія: Економіка і менеджмент ; № 1 (22)). – ISSN 2078-1628
923286
  Маліцький Б.А. Обгрунтування системи науково-технологічних та інноваційних пріоритетів на основі "форсайтних" досліджень / Маліцький Б.А., Попович О.С., Онопрієнко М.В.; НАНУ; Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва. – Київ : Фенікс, 2008. – 86с.
923287
  Лєнков С.В. Обгрунтування системи показників ефективності тренажних систем підготовки фахівців підрозділів спеціального призначення / С.В. Лєнков, С.А. Шворов, Ю.О. Гунченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 4-6. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 27). – ISSN 1728-3817


  У роботі розглядається поняття ефективності тренажних систем навчання, запропоновано новий методологічний апарат для визначення параметрів та критеріїв ефективності тренажних систем, обґрунтовано їх використання для підготовки фахівців підрозділів ...
923288
  Приймаченко Н.В. Обгрунтування системи розрахунку характеристик паводків на гірських річках басейну Дністра на основі математичного моделювання процесів формування дощового стоку : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.07 / Приймаченко Н.В. ; Укр. н.-д. гідрометеорол. ін-т ; МНС України та НАН України. – Київ, 2009. – 221л. + Додатки: л. 161-221. – Бібліогр.: л. 144-160
923289
  Приймаченко Н.В. Обгрунтування системи розрахунку характеристик паводків на гірських річках басейну Дністра на основі математичного моделювання процесів формування дощового стоку : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.07. / Приймаченко Н.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 19 с. – Бібліогр.: 11 назв
923290
  Бикова В.О. Обґрунтування системи управління процесом формування конкурентоздатного фахівця в умовах диверсифікації освіти // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2015. – С. 275-284. – (Серія "Педагогіка і психологія" ; № 1 (9) ;Педагогічні науки). – ISSN 2222-5501


  У статті наведено систему управління процесом формування конкурентоздатного фахівця в умовах диверсифікації освіти, що являє собою єдність взаємопов’язаних та взаємозумовлених блоків: концептуального (завдання, методологічні засади, зміст, принципи та ...
923291
  Селіверстова Л.С. Обгрунтування системи управління фінансами корпорацій // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 5, березень. – С. 65-69. – ISSN 2306-6814
923292
  Сердюк О.В. Обгрунтування соціальності права: теорія "правового поля" П. Бурд"є // Держава і право : збірник наукових праць: юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 36. – С. 55-61. – ISSN 1563-3349
923293
  Захаров В.С. Обгрунтування способу збереження стійкості виімкових виробок застосуванням каркасного кріплення підсилення : Автореф... канд. техн.наук: 05.15.02 / Захаров В.С.; Донецьк. держ. техн. ун-тет. – Донецьк, 1999. – 21л.
923294
  Вишневецький Віктор Вікторович Обгрунтування способу прогнозування гірничого тиску при відробці свити похилих вугільних пластів : Автореф... канд. технічнихнаук: 05.15.02 / Вишневецький Віктор Вікторович; Донецький держ. технічний університет. – Донецьк, 1999. – 16л.
923295
  Лазніков О.М. Обгрунтування способу розробки Мотронівсько-Аннівської ділянки Малишевського титано-цирконієвого родовища // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 124. – С. 232-238 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1607-4556
923296
  Широкова Олена Обгрунтування створення ефективної організаційної структури залізничного транспорту України // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 5. – С. 42-44. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-3944


  У статті виявлено проблеми, які перешкоджають ефективному функціонуванню залізничного транспорту. Обгрунтовано необхідність створення ефективної організаційної структури галузі за рахунок ліквідації надлишкових структур, зокрема дирекції залізничних ...
923297
  Коваленко В.В. Обгрунтування стратегії управління ліквідністю для забезпечення достатності ресурсного потенціалу банків / В.В. Коваленко, Ж.І. Торяник // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 7/8 (110/111). – С. 106-110
923298
  Бобловський О.Ю. Обґрунтування стратегії управління персоналом в публічних установах / О.Ю. Бобловський, В.М. Падалка // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2019. – Вип. 202. – С. 169-178. – (Економічні науки)
923299
  Петрова І. Обгрунтування стратегічного підходу до управління людськими ресурсами організації : управління персоналом // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 25-30 : Рис. – Бібліогр.: 7 назв
923300
  Синельник І.В. Обґрунтування структури інформаційної культури майбутніх фахівців на засадах системного підходу / І.В. Синельник, Г.С. Алєксєєва // Наукові записки кафедри педагогіки : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Комунальний закл. "Харк. гуманіт.-пед. акад." Харк. обл. ради ; редкол.: Пасинок В.Г., Пономарьова Г.Ф., Степанець І.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 43. – С. 351-364. – ISSN 2074-8167
923301
  Гончар М.В. Обгрунтування структуризації ресурсного потенціалу підприємства // Науковий вісник Полісся : науковий економічний журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технол. ун-т. – Чернігів, 2016. – Вип. 2 (6). – С. 108-113. – ISSN 2410-9576
923302
  Леонтьєв О.Б. Обгрунтування сукупності показників та критеріїв порівняльного оцінювання системи інженерно-авіаційного забезпечення частин і підрозділів авіації Повітряних Сил / О.Б. Леонтьєв, Р.М. Чигрин, Т.В. Паращенко // Системи озброєння і військова техніка : щоквартальний науково-технічний журнал / М-во оборони України ; Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба ; голов. ред. Леонтьєв О.Б. ; редкол.: Городнов В.П., Кожел Єжі, Купченко Л.Ф. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 4 (56). – С. 35-41. – ISSN 1997-9568


  "Наводяться результати аналізу змісту інженерно-авіаційного забезпечення бойових дій частин і підрозділів тактичної авіації Повітряних Сил Збройних Сил України. За результатами аналізу побудовано ієрархічну структуру цілей заходів даного забезпечення ...
923303
  Масич В.В. Обґрунтування суті поняття "продуктивно-творча компетентність майбутнього інженера-педагога" // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко О.Е., Лазарєв М.І., Брюханова Н.О. [та ін.]. – Харків, 2016. – № 52/53. – С. 136-142. – ISSN 2074-8922
923304
  Бутко М.П. Обгрунтування сутності використання методологічних підходів до становлення нового регіоналізму / М.П. Бутко, Р.В. Тульчинський // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.Федоренко В.Г., Федоренко С.В., Кучеренко Г.Б. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 7, липень. – С. 9-12. – ISSN 2306-6806
923305
  Внуков О.О. Обгрунтування та вибір комплексу технологічних параметрів синтезу електролітичних мідних порошків із заданими властивостями : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.01 / Внуков Олександр Олександрович ; М-во освіти і науки України, Нац. металург. акад. України. – Дніпропетровськ, 2014. – 21 с. – Бібліогр.: 14 назв
923306
  Бас Костянтин Маркович Обгрунтування та вибір раціональних параметрів відсаджувальних машин зі струменевою протоковою частиною : Автореф... канд. техн.наук: 05.05.06 / Бас Костянтин Маркович; Нац. гірнича академія Украіни. – Дніпропетровськ, 1998. – 16л.
923307
  Колишко Р.А. Обгрунтування та перспективи створення єдиного державного органу з питань міграції в Україні / Р.А. Колишко, М.О. Мірошниченко // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 71, ч. 1. – С. 69-77. – (Європейські дослідження)
923308
  Стаканов Р.Д. Обгрунтування та перспективи створення єдиного державного органу з питань міграції в Україні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 71, ч. 1. – С. 114-118. – (Європейські дослідження)
923309
  Котикова О.І. Обгрунтування та реалізація принципів управління земельними ресурсами як засобу забезпечення стійкого розвитку землекористування : економіка та управління національним господарством // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 1 (103). – С. 75-79 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
923310
  Макарова В.М. Обгрунтування та розробка заходів зменшення техногенного забруднення навколишнього середовища феросплавними шлаками : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Макарова Віра Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Придніпр. держ. акад. буд-ва та архіт. – Дніпропетровськ, 2013. – 21 с. – Бібліогр.: 20 назв
923311
  Скуленко М.І. Обгрунтування тези в журналістиці та пропаганді // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – № 2. – С. 36-39


  Стаття починає серію публікцій щодо логічних засад журналістських та пропагандистських текстів.
923312
  Самойленко В.М. Обгрунтування тематичних блоків електронної бази даних екологічного стану басейну Дніпра як компонента ГІС // Картографія та вища школа : Збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2003. – Вип. 8. – С. 77-85. – Бібліогр.: 7 назв. – ISBN 966-631-331-6
923313
  Ковальова О.М. Обґрунтування теоретичних засад управління структурою капіталу підприємства // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 12 (503) : Рентна плата за природний газ у контексті "голландської хвороби": українські реалії. – С. 14-20. – ISSN 2222-4459
923314
  Костючик О.В. Обгрунтування теорії інформаційного суспільства у методологічних рамках постіндустріальної парадигми // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2012. – Вип. 27, т. 2. – С. 460-465
923315
  Дзякович Д.О. Обгрунтування теорії Калуци–Клейна в рамках 4-вимірної геометрії Рімана–Картана // Математичні методи та фізико-механічні поля : науковий журнал / НАН України, Ін-т прикладних проблем механіки і математики ім. Я С. Підстригача ; голов. ред. Р.М. Кушнір. – Львів, 2017. – Т. 60, № 2. – С. 51-56. – ISSN 0130-9420
923316
  Пащенко Б.Г. Обгрунтування теорії японських медіа у дискурсі соціальних комунікацій // Communications and communicative technologies : науковий журнал / М-во освіти інауки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; редкол.: Демченко В.Д., Бутиріна М.В., Підмогильна Н.В. [та ін.]. – Дніпро, 2018. – Вип. 18. – С. 68-72. – ISSN 2617-1813
923317
  Педченко Н.С. Обгрунтування термінологічної конструкції системної категорії "потенціал розвитку підприємства" // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 12 (138). – С. 24-29 : табл. – Бібліогр.: 44 назв. – ISSN 1993-6788
923318
  Іваненко Т.О. Обгрунтування технічних рішень щодо поліпшення екологічного стану прибережних рекреаційних зон : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Іваненко Тетяна Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Нац. акад. природоохорон. та курорт. будівництва. – Сімферополь, 2013. – 21 с. – Бібліогр.: 15 назв
923319
  Лісовенко Д.В. Обгрунтування технічної реалізації світлосигнальної системи злітно-посадочних смуг швидкого розгортання на основі світлодіодних випроміновачів : Автореф.дис. ...канд. техн. наук: 20.02.14 / Денис Володимирович Лісовенко; КНУТШ. – Київ, 2006. – 24с. – Бібліогр.: 12 назв
923320
  Лісовенко Денис Валентинович Обгрунтування технічної реалізації світосигнальної системи злітно-посадочних смуг швидкого розгортання на основі світлодіодних випромінювачів : Дис. ... канд. техн. наук: 20.02.14 / Лісовенко Д.В.; Мін-во оборони України; Одеський ордена Леніна ін-т сухопутних військ. – Одеса, 2006. – 150л. – Бібліогр.: л.141-150
923321
  Гребенюк С.Д. Обгрунтування технології відновлення та підвищення стійкості заглиблених і підземних споруд в зонах інтенсивності фільтрації : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.09 / Гребенюк Сергій Дмитрович ; НАН України ; Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: 16 назв
923322
  Степанюк А.А. Обгрунтування технології глибокого багатоярусного суцільного розпушення осушуваних мінеральних грунтів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 06.01.02 / Степанюк Антон Адамович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т водного госп-ва та природокористування. – Рівне, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
923323
  Куча П.М. Обгрунтування технології й параметрів підземних гірничих робіт при блоковому вилуговуванні урану зі скельних руд : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.02 / Куча Петро Михайлович ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. заклад "Криворіз. нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
923324
  Антонюк Сергій Ігорович Обгрунтування технології компаундування твердих вуглецевих відходів для екологічно чистої термічної переробки у камерних печах : Автореф. дис. ... канд. техн. наук:21.06.01 / Антонюк С.І.; Нац. техніч. ун-тет України "КПІ". – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 23 назв.
923325
  Луньов А.О. Обгрунтування технології наземної цифрової стереофотограмметричної зйомки : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд.техн. наук : спец. 05.24.01 - Геодезія, фотограмметрія та картографія / Луньов А.О. ; Київський нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2008. – 19 с. – Бібліогр.: 7 назв
923326
  Самсоні-Тодорова Обгрунтування технології одержання біологічно стабільної води із джерел з підвищеним вмістом природних органічних речовин : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.21 / Самсоні-Тодорова Олена Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2017. – 23 с. – Бібліогр.: 17 назв
923327
  Владико Олександр Борисович Обгрунтування технології створення протифільтраційних завіс струменями високого тиску закріплюючих розчинів : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05. 15.09 / Владико О.Б.; МО і НУ нац. гірн. акад.Укр. – Дніпропетровськ, 2000. – 16с.
923328
  Гайдай О.А. Обгрунтування технологічних параметрів виїмки тонких і некондиційних вугільних пластів в слабометаморфізованих вміщуючих породах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.02 / Гайдай О.А. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищий навчальний заклад "Національний гірничий ун-т". – Дніпропетровськ, 2011. – 19 с. – Бібліогр. : 7 назв
923329
  Чмільов В.І. Обгрунтування технологічних параметрів гідравлічної відсадки з горизонтально-стаціонарним придонним шаром натурної постелі : Автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.15.08 - " Збагачення корисних копалин" / Чмільов В.І. ; Мін-во освіти і науки України; Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2009. – 19с. – Бібліогр.: 12 назв
923330
  Кіріяк К.К. Обгрунтування технологічних параметрів ін"єкційного закріплення зсувонебезпечних грунтових структур : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.09 / Кіріяк Костянтин Костянтинович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірничий ун-т". – Дніпропетровськ, 2013. – 17 с. – Бібліогр.: 8 назв
923331
  Ганушевич К.А. Обгрунтування технологічних параметрів отримання газогідратів з метану вугільних шахт : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.02 / Ганушевич Костянтин Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Нац. гірн. ун-т". – Дніпропетровськ, 2015. – 18 с. – Бібліогр.: 16 назв
923332
  Устивицький Олег Олександрович Обгрунтування технологічних параметрів струминного закріплення обводневих грунтів : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.15.09 / Устивицький О.О.; МОіНУ. Нац. гірн. ун-тет. – Дніпропетровськ, 2003. – 16с. – Бібліогр.: 6 назв
923333
  Грубий Валерій Павлович Обгрунтування технологічного процесу і параметрів робочих органів для обробітку захисних зон рядків цукрових буряків : Автореф... канд. техн.наук: 05.20.01 / Грубий Валерій Павлович; Мелітопольський ін-т механізациї сільського господарства. – Мелітополь, 1993. – 24л.
923334
  Анеляк Михайло Михайлович Обгрунтування технологічного процесу і параметрів робочих органів пристрою для витирання насіння багаторічних бобових трав : Автореф... канд. техн.наук: 05.20.01 / Анеляк Михайло Михайлович; Ін-т механізац. та електрифікац. сільгосподарства Укр. академії аграрних наук. – Глеваха, 1994. – 23л.
923335
  Болоташвілі З.У. Обгрунтування технологічного процесу подрібнювання і параметрів робочих органів універсального малогабаритного подрібнювача зернових продуктів : Автореф. дис. ...канд. тенх. наук: Спец. 05.20.01 / З.У. Болоташвілі; Луганський держ. аграрний ун-т. – Луганськ, 2000. – 17с. – Бібліогр.: 11 назв
923336
  Шумило М.М. Обгрунтування технологічного процесу сепарації грунту при підкопуванні картоплі і параметрів комбінованого підкопувально-сепаруючого рабочого органу картоплезбиральної машини. : Автореф... канд. техн.наук: 05.20.01 / Шумило М.М.; Ін-т механізації та електрифікації сіль. госп. Укр. Академії агр. наук. – К., 1994. – 21л.
923337
  Сорокопуд Михайло Прокопович Обгрунтування тимчасових параметрів безпечної, захисної надробки викидонебезпечних крутих шарів : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.26.01 / Сорокопуд М.П.; ДДТУ. – Донецьк, 2001. – 16 с. – Бібліогр.: 10 назв
923338
  Кухта М. Обґрунтування типологізації життєвих стратегій молоді України // Соціальні виміри суспільства : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т соціології ; голов. ред. М. Шульга. – Київ, 2012. – Вип. 4 (15). – C. 113-128. – ISSN 2078-6948
923339
  Дуцяк І.З. Обгрунтування типології онтологічних концепцій // Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2009. – Вип. 21. – С.196-208. – ISSN 2075-1443
923340
  Нікіфоров М.М. Обгрунтування типу та вимог до оптико-електронних систем в інтересах виконання завдань розвідки та охорони об"єктів / М.М. Нікіфоров, І.В. Пампуха, Г.Б. Жиров // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2016. – Вип. № 55. – С. 71-81. – ISSN 2524-0056
923341
  Демус Роман Тарасович Обгрунтування точності геодезичних вимірів для визначення горизонтальних деформацій земної поверхні : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.24.01 / Демус Р.Т.; МО і НУ, НУ "Львівська політехніка". – Львів, 2002. – 18 с.
923342
  Бачишин Богдан Дмитрович Обгрунтування точності геодезичного забезпечення спорудження будівельніх оболонок : Автореф... канд. техн.наук: 05.24.01 / Бачишин Богдан Дмитрович; КНУ будівництва і архітектури. – К., 1999. – 20л.
923343
   Обгрунтування узагальненого показника оцінювання ефективності підготовки окремої бригади територіальної оборони Збройних Сил України / О.А. Георгадзе, В.В. Шевчук, І.В. Пампуха, М.М. Нікіфоров, А.В. Баргилевич // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2020. – Вип. № 68. – С. 100-109. – ISSN 2524-0056
923344
  Кравченко С.І. Обгрунтування умов фінансування інноваційних рішень // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 2. – С. 124-130
923345
  Лєзіна В А. Обґрунтування управлінських інновацій у процесах створення цінності проектів // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 4 : Глобалізація, імпортозаміщення та економічна безпека держави. – С. 393-399. – ISSN 2222-4459
923346
  Адаменко А.В. Обгрунтування управлінських рішень в системі менеджменту підприємства / А.В. Адаменко, Т.О. Харченко // International scientific conference "Modern economic research: theory, methodology, strategy" : September 28th, 2018 : proceeding of the conf. / "Modern economic research: theory, methodology, strategy", intern. sci. conf. – Kielce : State University of Jan Kochanowski, 2018. – P. 2. – С. 132-134. – ISBN 978-9934-571-51-0
923347
  Бурмака Т.М. Обґрунтування управлінських рішень щодо проектів інноваційного розвитку / Т.М. Бурмака, А.А. Мусіяченко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 11 : Інвестиційні пріоритети глобальних інвесторів у енергетичній сфері. – C. 95-99. – ISSN 2222-4459
923348
  Кравченко О. Обґрунтування управлінських рішень щодо трансформації бізнес-моделі підприємства шляхом укладення угод злиття або поглинання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 55-59. – (Економіка ; вип. 5 (158)). – ISSN 1728-3817


  Визначені основні критерії оцінки ступеню проблемності діючої бізнес-моделі підприємства. Запропонований методичний підхід до визначення характеру прояву мотивів злиття або поглинання. Розроблено карту пріоритетів прийняття управлінських рішень щодо ...
923349
  Коровіна О.В. Обгрунтування управлінського рішення щодо підвищення ефективності діяльності підприємства // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 6, червень. – С. 33-37 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2306-6806
923350
  Гладченко А.Ю. Обгрунтування факторів координації економічної рівноваги в умовах глобалізації // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2016. – С. 43-52. – (Економічні науки ; вип. 4 (76)). – ISSN 2306-5478
923351
  Романченко А.М. Обгрунтування фізико-хімічних і детонаційних параметрів низькоенергетичних зарядів кар"єрного виготовлення : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.03 / Романченко Анжела Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2019. – 25 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 22 назви
923352
  Жарко Р.П. Обгрунтування функцій податків на сучасному етапі розвитку продуктивних сил : податки // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 6. – С. 96-99 : Рис. – Бібліогр.: 3 назви
923353
  Найденко О.Є. Обгрунтування цілей податкової політики держави // Економіка розвитку : науковий журнал / Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; редкол.: Пономаренко В.С., Афанасьєв М.В., Внукова Н.М. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 2 (86). – С. 13-23. – ISSN 1683-1942


  "Податкова політика в будь-якій країні має важливе значення для соціально-економічного розвитку. Головним орієнтиром податкової політики зарубіжних країн є побудова таких відносин із платниками податків, завдяки яким останні будуть своєчасно та в ...
923354
  Захаренко О.В. Обгрунтування часу дії локального вибухово-щілинного розвантаження на зменшення видавлювання порід підошви підтримуваних виробок : Автореф... кандид. техн.наук: 05.15.02 / Захаренко О.В.; Донецький держ. техн. ун-тет. – Донецьк, 2000. – 19л.
923355
  Богма О.С. Обґрунтування шляхів оптимізації податкової системи в Україні / О.С. Богма, В.І. Савченко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 3 (506) : Новий ринок електроенергії в Україні: сучасний стан і перспективи розвитку. – С. 299-305. – ISSN 2222-4459
923356
  Білик В.Г. Обгрунтування шляхів оптимізації природничо-наукової підготовки майбутніх психологів у закладах вищої освіти // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2018. – C. 154-159. – (Серія: педагогіка ; № 3). – ISSN 2311-6382
923357
  Тимошенко В. Обгрутування моделі формування комунікативної компетентності зв"язку в майбутніх менеджерів у закладах вищої освіти // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галій ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2020. – № 6/7 (185/186), листопад - грудень. – С. 182-187. – ISSN 2308-4634
923358
  Гильман А.М. Обд автоматизации проектирования технологических карт механической обработки при помощи электронных вычислительных машин. : Автореф... Канд.техн.наук: / Гильман А.М.; Акад.наук СССР. – М, 1959. – 10л.
923359
  Ковшун И.Н. Обд интегральном и монохроматическом излучении метеоров. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Ковшун И.Н.; Одес.гос.ун-т. – Одесса, 1967. – 11л.
923360
  Гуц А.К. Обд отображениях, сохраняющих семейства множеств в Гильбертовом и гиперболическом пространствах. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.04 / Гуц А.К.; МВ и ССО РСФСР. – Новосибирск, 1973. – 15л.
923361
  Селочник Л.И. Обд условиях возниконовения и приспособительном значении некоторых рефлекторных влияний на двигательную деятельность желудка и тонкого кишечника. : Автореф... Канд.биол.наук: / Селочник Л.И.; Акад.наук БССР.Ин-т биологии. – Минск, 1961. – 22л.
923362
  Півнева Л. Обдарована і талановита молодь в системі вищої освіти як чинник суспільного прогресу // Будуємо нову Україну : зб. конф., 26-27 листоп. 2014 р., м. Київ / [редкол.: О. Дем"янчук та ін.]. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2015. – C. 94-101. – ISBN 978-966-518-677-9


  Розглядається значення обдарованої й талановитої молоді в системі вищої освіти для розвитку суспільства. Вона відображає різні точки зору на проблему наявності таланту в молодої людини. Виділено деякі напрями підготовки обдарованої й талановитої молоді ...
923363
  Дарсанія Р. Обдарована молодь обирає навчання у провідних вишах України! // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 17 липня (№ 27). – С. 13. – ISSN 2219-5793
923364
   Обдарована молодь України : оцінка сучасного стану та поширення перспективного досвіду роботи з обдарованою молоддю в регіонах України / Мін-во України у справах сім"ї, молоді та спорту; Всеукр. молодіжна громад. організація "Союз обдарованої молоді"; за ред. Терепищого С.О. – Київ, 2008. – 156с. : іл. – ISBN 978-966-7865-89-4
923365
   Обдарована особистість: пошук, розвиток, допомога : матеріали доповідей та повідомлень на Міжнар. наук.-практ. конф., 27-29 квіт. 1998 р. – Київ : Гнозис, 1998. – 582, [1] с. : іл., табл. – ISBN 966-95339-5-3
923366
  Мороз В.М. Обдарований народом України безсмертям : (до 150-річчя від дня народження академіка Д.К. Заболотного) / В.М. Мороз, Г.К. Палій, В.П. Ковальчук // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2016. – № 12. – C. 105-111. – ISSN 1027-3239
923367
  Сергійчук В.І. Обдарований талантом винахідника // Соборна пам"ять України : календар-альманах 2015 / В.І. Сергійчук. – Вишгород : Сергійчук М.І., 2014. – С. 17. – ISBN 978-966-2911-65-7


  До 120-річчя від дня народження Володимира Джуса.
923368
  Лавріненко Ю. Обдарований щедро силою і талантом // Біографії / [упоряд.: С. Козак, Г. Протасова]. – Київ : Літературна Україна, 2013. – С. 9-15. – (Книжкова "Літературна Україна"). – ISBN 978-966-579-403-5


  Іван Багряний і еміграція.
923369
  Настенко Н.В. Обдаровані діти і школа / Н.В. Настенко. – Полтава, 1998. – 120 с.
923370
  Кульчицька О.І. Обдарованість та її виявлення у дитячому віці // Журнал практикующего психолога / Киевский национальный лингвистический университет. – Київ, 2002. – № 8. – С.102-109
923371
  Мазяр О.В. Обдарованість як предмет психологічного дослідження на початку XX століття // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Чепелєва Н.В., Моляко В.О., Балл Г.О. [та ін.]. – Київ ; Житомир, 2015. – С. 166-173. – (Психологія обдарованості ; т. 6, вип. 11). – ISSN 2072-4772
923372
  Ренжин П.П. Обдарованість як психологічна проблема // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.І. Кузьмінський та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 183-185. – (Серія "Психолого-педагогічні науки" ; ч. 2)
923373
  Грошев Виктор Александрович Обдественное разделение труда в регионе (Вопросы теории и методологии прогнозирования) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Грошев Виктор Александрович; Ленингр. фин.-эк. ин-. – Л., 1980. – 21л.
923374
   Обдорской управы книга для записи приговоров по тяжбам, спорам и проступкам инородцев (18811901 гг.) Из истории обычного права и суда обдорских ненцев и хантов конца XIX -- начала XX.. – Томск, 1970. – 161с.
923375
  Кузнецов Ф.Ф. Обдумывающему житьё / Ф.Ф. Кузнецов. – М., 1964. – 128с.
923376
  Гутман И.И. Обдщековариантный метод последовательных приближений в общей теории относительности. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Гутман И.И.; Акад.наук УзССР. – Ташкент, 1962. – 14л.
923377
  Воробьева Мария Обед в облаках : ON-LINE // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 9. – С. 102 : Іл.
923378
  Тайлер Э. Обед в ресторане / Э. Тайлер. – М., 1986. – 303с.
923379
  Мери В. Обед за один доллар / В. Мери. – М., 1984. – 127с.
923380
  Орлова Ж.И. Обед за полчаса / Ж.И. Орлова. – М., 1989. – 223с.
923381
  Клявиня А.М. Обед на каждый день / А.М. Клявиня. – 2-е изд. – Кемерово, 1989. – 303с.
923382
  Кожемяко В. Обед с Всеволодом Кожемяко / беседовала О. Духнич // Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев, 2018. – № 12 (189), 29 марта 2018. – С. 54-57


  "Миллионер-аграрий называет главную проблему отечественного сельского хозяйства, вспоминает, как попал под обстрел российских градов в Дебальцево, и сокрушается, что за разговором его американский стейк совсем остыл. Харьковский миллионер-аграрий ...
923383
  Духнич О. Обед с Давидом Фонкиносом // Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев, 2018. – № 16 (193), 26 апреля 2018. – С. 78-81


  "Популярный французский писатель рассуждает о литературе, сравнивает своих соотечественников с украинцами, отвечает на пикантные вопросы и ест борщ."
923384
  Духнич О. Обед с Лилией Гриневич // Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев, 2018. – № 3 (180), 25 января 2018. – С. 53-55


  Министр образования объясняет, чем школьники, которые учатся по новой реформированной программе, отличаются от тех, кто учится по-старому, обещает разобраться с плагиатом в диссертациях политиков.
923385
  Балей П. Обезвласнене суспільство : Марксизм: утопія в теорії і терор у практиці / П.Балей. – 2е вид. – Київ : Смолоскип, 2003. – 730с. – ISBN 966-7332-96-9
923386
  Бекер М.Е. Обезвоживание микробной биомассы и экстрацеллюлярных метаболитов : (химико-технологические и биологические основы) / М.Е. Бекер. – Рига, 1967. – 364с.
923387
  Лагутина Обезвоживание, восстановление и дезарсенизация керченских железных руд : Автореф... канд. хим.наук: / Лагутина а.Г.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1962. – 16л.
923388
  Мишура А.С. Обезвреживаем манипуляторов против экстерналистской защиты компатибилизма // Вестник Московского университета. Серия 7 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 73-82. – (Философия ; № 6). – ISSN 0201-7385
923389
  Никифоров А.С. Обезвреживание жидких радиоактивных отходов / А.С. Никифоров. – М, 1985. – 184с.
923390
   Обезвреживание и регенерация твердых органических отходов и растворителей: Тез. докл. зон. конф. 29-30 нояб. 1990 г.. – Пенза, 1990. – 60с.
923391
  Соболев Обезвреживание радиоактивных отходов на централизованных пунктах / Соболев, Л.М. Хомчик. – М, 1983. – 128с.
923392
  Чечеринда Е. Обезглавленная память, или кто убил Георгия? // Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Киев, 2008. – № 36. – С. 30.
923393
  Кошів Я. Обезголовлений. Убивство журналіста : [пер. з англ.] / Ярослав Кошів. – [Б. м.] : Artemia Press, 2004. – 292 с. : фотоіл. – Вих. дан. ориг.: JV Koshiw. Beheaded. Artemia press, 2003. - Предм.-імен. покажч.: с. 265-292
923394
  Конрой Д. Обездоленные : роман ; пер. с англ / Джек Конрой ; Пред. М. Мендельсона. – Москва : Радуга, 1983. – 736 с. – Перепл. с : Старый шут закон : роман / Ларс Лоренс [С. 279-735]. – (Библиотека литературы США)
923395
  Каня Вашек Обездоленные войной : роман / Каня Вашек. – Москва : Художественная литература, 1954. – 236с.
923396
  Жуковский Г.Ю. Обезжелезивание песков механическими способами / Г.Ю. Жуковский. – М.-Л., 1936. – 64с.
923397
  Василюк Агнешка Обезжиренный и с учетом жира индекс массы тела жителей города Бяла-Подляска / Василюк Агнешка, Сачук Ежи // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – № 07. – С. 85-91 : табл. – Библиогр.: 29 назв. – ISSN 1818-9172
923398
  Зубкин А.С. Обеззараживание объектов, подвергшихся воздействию оружия массового поражения / А.С. Зубкин. – Изд. 2-е, переработ. и доп. – М, 1970. – 125с.
923399
  Ньюхолл А.Г. Обеззараживание почвы путем прогревания, затопления и фумигации / А.Г. Ньюхолл. – Москва, 1958. – 94 с.
923400
   Обеззараживание растительной продукции от карантинных и других опасных вредителей: Сб. науч. тр.. – М., 1982. – 67с.
923401
  Зубкин А.С. Обеззараживание территории, сооружений и транспорта, подвергшихся воздействию оружия массового поражения / А.С. Зубкин. – М, 1965. – 136с.
923402
  Срібняк І.В. Обеззброєна, але нескорена : Інтернована Армія УНР у таборах Польщі і Румунії ( 1921-1924 р.р.) / І.В. Срібняк; Інститут дослідження модерної історії України. – Київ : Видавництво ім. Олени Теліги, 1997. – 128с. – ISBN 966-7018-10-5
923403
  Максимейко О.І. Обезсмертив / Олекса Максимейко. – Київ : Український Центр духовної культури, 2002. – 267, [1] с., включ. обкл. : іл. – На тит. арк. екслібрис Дмитра Міщенка. – ISBN 966-628-041-8


  У пр. № 1729317 напис: Дорогому Дмитрові Олексійовичу Міщенкові - неймовірному трудівникові на літературній ниві, талановитому письменникові, спасибі долі, що звела с тобою, друже! Дарую стукіт серця свого, Україно тобі. Київ. Підпис. 19.05.2002 р. ...
923404
  Каценеленбаум З.С. Обезценение рубля и перспективы денежного обращения. / З.С. Каценеленбаум. – Москва, 1918. – 67с.
923405
   Обезцінювання активів у структурі прибутку на Тайвані: за даними в умовах спекуляції та поза нею / Чінь Лунь Чен, Чу-Янг Чуєн, , Чен-Веі Лу // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 11 (125). – С. 474-483 : табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
923406
  Домбровский Ю.О. Обезьяна приходит за своим черепом / Ю.О. Домбровский. – М., 1959. – 415с.
923407
  Домбровский Ю.О. Обезьяна приходит за своим черепом / Ю.О. Домбровский. – Алма-Ата, 1991. – 397с.
923408
  Домбровский Ю.О. Обезьяна приходит за своим черепом / Ю.О. Домбровский. – М., 1991. – 477с.
923409
  Бирский В.Р. Обезьяний переполох в искусстве / В.Р. Бирский. – Ленинград : Художник РСФСР, 1964. – 51 с.
923410
  Костенко А. Обезьянка Айва. / А. Костенко. – Владивосток, 1954. – 24с.
923411
  Нейпье П. Обезьяны / П. Нейпье, Д. Нейпье. – М., 1984. – 129с.
923412
  Бочкарев П.В. Обезьяны в Сухуме / П.В. Бочкарев. – Сухум, 1932. – 80с.
923413
  Ирвин У. Обезьяны, ангелы и викторианцы / У. Ирвин. – Москва : Молодая гвардия, 1973. – 464 с. – (Жизнь замечательных людей)
923414
  Пожарицкая Н.М. Обезьяны, обезьяны, обезьяны / Н.М. Пожарицкая. – М, 1982. – 191с.
923415
  Линден Юджин Обезьяны, человек и язык / Линден Юджин; Под ред. Е.Н. Панова. – Москва : Мир, 1981. – 272 с.
923416
  Панченко Н.В. Обелисики в лесу. / Н.В. Панченко. – М., 1963. – 74с.
923417
  Мамлин Г.С. Обелиск / Г.С. Мамлин. – М., 1967. – 63с.
923418
  Львов М.Д. Обелиск / М.Д. Львов. – М., 1967. – 32с.
923419
  Полещук А.Л. Обелиск / А.Л. Полещук. – М, 1974. – 385с.
923420
  Быков В. Обелиск : повести / Василь Быков ;. – Москва, 1977. – 271 с.
923421
  Быков В. Обелиск = Рыбаков А. Неизвестный солдат : повести / Василь Быков ;. – Москва : Молодая гвардия, 1985. – 237 с.
923422
  Быков В.В. Обелиск ; Дожить до рассвета / В.В. Быков. – Минск, 1977. – 208 с.
923423
  Шикман А.П. Обелиск в Александровском саду / А.П. Шикман. – М., 1990. – 222с.
923424
  Евгеньев П.К. Обелиск в Раифе / П.К. Евгеньев. – Казань, 1969. – 144с.
923425
  Шапа Л.А. Обелиск в степи / Л.А. Шапа. – Львов, 1973. – 159с.
923426
  Понизовский В.М. Обелиск на меридиане / В.М. Понизовский. – М., 1983. – 352с.
923427
  Степанчук Т.Г. Обелиск у дороги / Т.Г. Степанчук. – М., 1969. – 208с.
923428
  Скородум В.Ф. Обелиск. / В.Ф. Скородум. – Л, 1979. – 112с.
923429
  Кобяков Г.Г. Обелиски / Г.Г. Кобяков. – Иркутск, 1974. – 176с.
923430
  Гончаренко И.И. Обелиски : стихи / И.И. Гончаренко. – Москва, 1978. – 71 с.
923431
  Домовитов Н.Ф. Обелиски в степи / Н.Ф. Домовитов. – Донецк, 1968. – 319с.
923432
   Обелиски: Стихи.. – Саратов, 1985. – 183с.
923433
  Биков В.В. Обеліск / В.В. Биков. – Київ, 1975. – 239 с.
923434
  Биков В. Обеліск / В. Биков. – К., 1978. – 343с.
923435
  Грибова Л.О. Обеліск на горі / Л.О. Грибова. – К., 1966. – 75с.
923436
  Гончаренко І.І. Обеліски : поезії / І.І. Гончаренко. – Київ : Радянський письменник, 1974. – 131 с.
923437
  Шаповал П.З. Обеліски і колоски : поезії / П.З. Шаповал. – Дніпропетровськ : Промінь, 1966. – 72 с.
923438
  Нікітін Т.Г. Обеліски пам"яти / Т.Г. Нікітін. – Х, 1986. – 55с.
923439
  Скурихина М.М. Обемн ДНК при облучении в условиях арденаэлектомии. : Автореф... канд.биол.наук: 03.090 / Скурихина М.М.; АН СССР,Ин-т биолг.физики. – Пущино, 1971. – 20л.
923440
  Благовидов Ф.В. Обер-прокуроры святейшего синода в XVIII и в первой половине XIX столетия : (Развитие обер-прокурор. власти в Синод. ведомстве) : Опыт ист. исслед / Ф.Б. Благовидов. – Казань : Типо-лит. Имп. ун-та, 1899. – [4], 430, IV с. – Отд. оттиск: Православ. собеседник. 1897-1899 г.
923441
  Благовидов Ф.В. Обер-прокуроры святейшего синода в XVIII и в первой половине XIX столетия : (Отношения обер-прокуроров к Св. синоду) : : Опыт церк.-ист. исслед. / Ф.Б. Благовидов. – 2-е изд., перераб. – Казань : Типо-лит. Имп. ун-та, 1900. – 450, II с.
923442
  Кащук Н.О. Обереги : поезії / Н.О. Кащук. – Київ, 1979. – 184 с.
923443
  Маландій О. Обереги : Поезії / О. Маландій. – Київ : Український письменник, 2001. – 68с. – ISBN 5-333-01544-9
923444
  Скуратівський В. Обереги Василя Скуратівського / розмову записав Микола Симчич // Українська літературна газета. – Вишгород, 2020. – 11 вересня (№ 18). – С. 8-9
923445
  Будкевич А. Обереги Володимира Гарбуза // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2020. – 12-18 березня (№ 11). – С. 16
923446
  Кравченко Я. Обереги Луки Долинського // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 20-21 грудня (№ 234/235). – С. 24
923447
  Дьомін Микола Обереги Миколи Обезюка // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 23-25. – ISSN 0868-9644
923448
  Цвіт Антонія Обереги мої : триптих // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 76-78. – ISSN 0130-321Х
923449
  Поклад Н.І. Обереги надії / Н.І. Поклад. – К, 1991. – 131с.
923450
  Скуратівський В. Обереги пам"яті / В. Скуратівський. – К., 1992. – 108с.
923451
  Гаєцький З. Обереги українства : (далі буде) // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2013. – 14-20 лютого (№ 7). – С. 7


  Про історію та діяльність товариства "Просвіта".
923452
  Панфілова Т. Обережний оптимізм на противагу песимізму розвитку світової економіки // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2010. – № 11/12. – С. 28-31
923453
  Красюк П.Х. Обережний півень : байки та гуморески / П.Х. Красюк. – Львів : Каменяр, 1983. – 85 с.
923454
  Федор О.Т. Обережність - запорука безпеки дитини // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 5, травень. – С. 36
923455
  Трошина Світлана Обережність з вогнем - запорука безпеки // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 2, лютий. – С. 27 : фото
923456
  Осадчук Лілія Обережність під час літніх канікул - запорука життя та здоров"я (Пам"ятка дітям) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 7, липень. – С. 31-32 : фото
923457
  Усик Світлана Обережно - амброзія! // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 8, серпень. – С. 4 : фото
923458
  Онищенко Геннадій Обережно - антропозоонози! (інтерв"ю з лікарем-інфекціоністом) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 3, березень. – С. 5-6
923459
  Наконечна О.В. Обережно - ГМО! // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 3. – С. 27-29 : рис.
923460
  Усик Світлана Обережно - дитина на дорозі / Усик Світлана, Мажар Галина, Богданович Лілія // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 8, серпень. – С. 23 : фото
923461
  Усик Світлана Обережно - змії // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 7, липень. – С. 35-36 : фото
923462
  Усик Світлана Обережно - змія! // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 8, серпень. – С. 28-29 : фото
923463
   Обережно - мова! Матеріали парламентських слухань і ВРУ 12 березня 2003 року. – Київ : Парламентське видавництво, 2003. – 136 с. – ISBN 966-611-243-1
923464
  Ільченко Н.В. Обережно - примхи весняної погоди! // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 4, квітень. – С. 30
923465
  Оніщук О. Обережно - рейдерство! Як захистити державні реєстри та майно? // Юридична газета. – Київ, 2019. – 13 серпня (№32). – С. 24-25
923466
  Гальчинський А. Обережно - Росія // Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2003. – № 7. – С.48-55


  Міжнародні економічні відносини України з Росією
923467
  Болюк З.А. Обережно - сказ / З.А. Болюк, М.Б. Полив"яний // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 5, травень. – С. 7-8 : фото
923468
  Кот Н. Обережно - тонкий лід! // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 11. – С. 30-31 : фото
923469
  Шостак А.В. Обережно – індекс Хірша! / А.В. Шостак, Я.М. Рудик // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – Вип. 267. – C. 235-245. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія"). – ISSN 2222-8624
923470
  Лі Цефень Обережно входити в історію Кітаю / Лі Цефень. – Тайбей : Лімін, 1982. – 206с. – Видання китайською мовою
923471
  Кіслова В.М. Обережно ГМО! // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 5, травень. – С. 6-9 : фото, табл.
923472
  Андросюк Ярослав Обережно ожеледиця! // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 2, лютий. – С. 30 : фото
923473
  Кірічун Тетяна Обережно! Батарейка - вбивця! // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 11, листопад. – С. 29
923474
  Усик Світлана Обережно! Діти на дорозі! // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 8, серпень. – С. 26 : фото
923475
  Усик Світлана Обережно! Знижується температура повітря / Усик Світлана, Богданович Лілія // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 1, січень. – С. 31 : фото
923476
  Ільченко Н.В. Обережно! Отруйні мешканці морів і океанів! // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 8, серпень. – С. 25-26 : фото
923477
  Просяник Н.С. Обережно! Слизько! // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 1, січень. – С. 30 : фото
923478
  Ільченко Л.В. Обережно, алергія на холод! // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 1, січень. – С. 7 : фото
923479
  Балагур Л.В. Обережно, безпритульні собаки розгулюють містом // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 5. – С. 37-38
923480
  Усик Світлана Обережно, борщівник / Усик Світлана, Богданович Лілія // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 9, вересень. – С. 6 : фото
923481
  Лазаренко Юрій Обережно, ГРВІ! // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 11, листопад. – С. 8 : фото
923482
  Литвин Тетяна Обережно, гриби! // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 9, вересень. – С. 39 : фото
923483
  Куса І. Обережно, двері зачиняються. Макрон починає реформу міграційної політики Франції // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 2-8 березня (№ 9). – С. 9. – ISSN 1992-9277
923484
  Усик Світлана Обережно, зима! / Усик Світлана, Богданович Лілія // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 12, грудень. – С. 30 : фото
923485
  Груник Н.В. Обережно, змії! // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 7, липень. – С. 33-34
923486
  Кузьо Т. Обережно, капітулянти! У часи війни Україна обирає Головнокомандувача. Ані Тимошенко, ані Зеленський не придатні для цієї роботи // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2019. – 12 березня (№ 28). – С. 5


  "Вибори, що відбудуться цього місяця, незвичайні, адже нині, на думку 72% українців, Україна перебуває у стані війни. Це означає, що українці обиратимуть не тільки Президента, а й - що не менш важливо - Головнокомандувача Збройних сил, якому доведеться ...
923487
  Усик Світлана Обережно, кліщі! / Усик Світлана, Богданович Лілія // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 5, травень. – С. 4 : фото
923488
  Усик Світлана Обережно, кліщі! / Усик Світлана, Богданович Лілія // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 7, липень. – С. 8 : фото
923489
  Ільченко Н.В. Обережно, кондиціонер, або як не застудитись у спеку // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 7, липень. – С. 5 : фото
923490
  Вовдюк Людмила Обережно, крижані бурульки! // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 1, січень. – С. 34 : фото
923491
  Совенко Олена Обережно, крихкий лід! // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 12, грудень. – С. 33 : фото
923492
  Ільченко Н.В. Обережно, лавинна небезпека! // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 3, березень. – С. 29 : фото
923493
  Фомін І. Обережно, мета / бесіду вела Христина Пошелюжна // Юридична практика : газета українських юристів. – Київ, 2021. – 4 травня (№ 17/18) : Трудове право


  Зловживання правом - це використання процедури не для її мети, наголошує адвокат Ігор Фомін.
923494
  Безмен Володимир Обережно, ожеледиця ! // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 32-33 : фото
923495
  Наконечна О.В. Обережно, ожеледиця! // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 2. – С. 34-35 : фото
923496
  Тарнашинська Л. Обережно, плагіват! Методи пошуку "креатину" (читай: креативу)
923497
  Ільченко Н.В. Обережно, рання городина! // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 4, квітень. – С. 2-3 : фото
923498
  Ільченко Н.В. Обережно, сильний снігопад! // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 2, лютий. – С. 36 : фото
923499
  Богданович Лілія Обережно, чадний газ! // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 11, листопад. – С. 37
923500
  Григор"єв В.Л. Обережно. снігові замети та хуртовини! / В.Л. Григор"єв, С.Г. Жилко // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 1, січень. – С. 30 : фото
923501
  Скопенко В. Обережно: "українознавство" / В. Скопенко, М. Наєнко, В. Яременко // Освіта України, 1999
923502
  Поповченко О. Обережно: біржі або купівля-продаж нерухомості без участі нотаріуса // Мала енциклопедія нотаріуса : Науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне підприємство "СТРАЙД". – Харків, 2005. – № 5. – С. 46-49
923503
  Ткаченко С. Обережно: гомозаври // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2010. – № 7/8. – С. 171-178. – ISSN 0130-1608
923504
  Залізняк Л. Обережно: імперія! // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 12 (332). – С. 46-48. – ISSN 1996-1561


  Сучасна путінська Росія є реліктом і прямою спадкоємницею "імперії зла" з її людиноненависницькою філософією.
923505
  Білай Д.В. Обережно: комахи навесні та влітку // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 3, березень. – С. 27-28
923506
  Кацал І. Обережно: консалтинг. Як управляти консалтинговими ризиками // Консалтинг в Україні : Ділове видання. Експерт твого бізнесу / АП "Асоціація консалтингових фірм". – Київ, 2007. – № 8/9. – С. 37-39.
923507
  Лукінюк М.В. Обережно: міфи! : Спроба системного підходу до висвітлення фальшувань історії України / М.В. Лукінюк; Дослідна Фундація ім. О. Ольжича в США.КНУТШ; Центр українознавства. – Київ : Видавництво ім. Олени Теліги, 2003. – 576 с. – ISBN 966-7018-84-9


  У книзі зібрані статті, в яких висвітлені окремі аспекти творчості та трагічні долі українських письменників, які змушені були жити й творити в умовах більшовицького тоталітарного режиму або емігрувати за кордон: Олени Теліги, Лариси Мурович, Юрія ...
923508
  Лукінюк М.В. Обережно: міфи! : спроба системного підходу до висвітлення фальшувань історії України / Михайло Лукінюк. – 2-ге вид., випр. – Київ : Вид-во ім. О. Теліги, 2012. – 559, [1] с. – Бібліогр.: с. 516-557. – ISBN 978-966-355-069-5


  Допитливим читачам НБ ім. М. Максимовича КНУ ім. Тараса Шевченка з повагою, автор. Підпис, 15.02.2013, Київ, Оболонь
923509
  Усик Світлана Обережно: отруйні кімнатні рослини! // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 6, червень. – С. 3-4 : фото
923510
  Батіщева Валентина Обережно: пластикові вікна та діти! // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 6, червень. – С. 28 : фото
923511
  Малаков Д. Обережно: реставрація! // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 30 листопада (№ 48). – С. 3. – ISSN 2519-4429


  Щодо реставрації будинку архітектора В. Городецького на київській вулиці Банковій, 10.
923512
  Іванов Ю.С. Обережно: сіонізм / Ю.С. Іванов. – Київ, 1969. – 159с.
923513
  Білоус Д.Г. Обережно: слово! / Д.Г. Білоус. – Київ, 1984. – 189 с.
923514
  Проскуров В.А. Обережно: стафілокок! / В.А. Проскуров. – Київ, 1990. – 46с.
923515
  Залізняк Л. Обережно: федералізація! // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 7 (327). – С. 11-13. – ISSN 1996-1561


  Хто, як і коли федералізував Україну в минулому і які були наслідки. За яскравою вивіскою федералізму ховається банальний сепаратизм.
923516
  Кірпічніков Василь Обережно: шахрайство з банкоматами! // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 3, березень. – С. 36-37 : фото
923517
   Оберемо кращих! // Світ. – Київ, 2018. – Серпень (№ 29/30). – С. 1


  Почався відбір кандидатів до Наукового комітету Національного фонду досліджень. Конкурс оголосив Науковий комітет Нацради з питань розвитку науки і технологій.
923518
   Оберемок Євген Анатолійович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 331 : фото
923519
   Обери свідомо : Матеріали та методика для аналізу соціального блоку передвиборних програм кандидатів у депутати до рад різніх рівнів. – Київ, 2002. – 72с.
923520
   Обери свій шлях / розмову вели Анна Духлій, Олеся Белеля студентки радіофізичного факультету // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2008. – Травень (№ 5)


  Інтерв"ю з відомим ученим, професором радіофізичного факультету, Академіком НАН України Миколою Григоровичем Находкіним.
923521
  Шевцов В.Ю. Оберіг : міфи і легенди Ук-Ра-їни / В.Ю. Шевцов. – Дніпропетровськ : Арт-Прес, 2010. – 278 с. : іл. – ISBN 978-966-348-222-4
923522
  Ситник К. Оберіг вітчизняної науки (До 90-річчя президента НАН України академіка Б.Є. Патона) // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 3-9. – ISSN 0372-6436
923523
  Тимошик М. Оберіг пам"яті // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 3-9 червня (№ 22). – С. 13


  Перемишлянин Олександр Колянчук - новий лавреат премії Івана Огієнка в галузі освіти.
923524
   Оберіг.. – К., 1993. – 156с.
923525
  Вовканич С.Й. Оберігав Карпати, творив державність і ноосферу наближав // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2016. – № 3 (81). – С. 172-176. – ISSN 1562-0905
923526
  Калініна Н. Оберігаймо конфіденційність / Наталія Калініна // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / Т-во з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче підприємство "Ідея". – Київ, 2015. – № 2 (48). – С. 10-12. – ISSN 1811-377X


  У статті подається аналіз законодавчої бази України у сфері захисту персональних даних та надаються рекомендації щодо вдосконалення діяльності публічних бібліотек з урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних фізичної особи.
923527
  Чабанівський М.І. Оберігаймо рідну природу / М.І. Чабанівський. – К., 1968. – 48с.
923528
  Якумакіс Маноліс Оберіть свою Елунду : Мистецтво гостинності // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 5. – С. 22-25 : Фото
923529
   Оберіть свою Елунду : мистецтво гостинності // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 2 (86). – С. 20-23
923530
  Сенанкур Э. Оберман / Э. Сенанкур. – Москва, 1963. – 371с.
923531
  Колосов О.Л. Обернена задача в методі СП на практичному прикладі / О.Л. Колосов, Л.М. Заєць // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 81-87. – (Геологія ; Вип. 13)


  Розглядається рішення оберненої задачі СП за матеріалами геофізичних досліджень у свердловині № 17 Бугреватського родовища Охтирського нафтогазопромислового району північної частини ДДВ.
923532
  Ободан Н.І. Обернена задача визначення зовнішніх навантажень при деформації тонкостінних оболонок / Н.І. Ободан, Н.А. Гук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 47-50. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Розглядається задача відновлення функції зовнішнього навантаження, діючого на циліндричну оболонку, з урахуванням особливостей нелінійного напружено-деформованого стану. Підхід дозволяє відновити невідомі параметри у всьому діапазоні дії ...
923533
  Баб"як Л.С. Обернена задача для еволюційного рівняння з цілою функцією / Л.С. Баб"як, О.Л. Горбачук // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 31-36. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 966-7652-00-9


  Встановлюються необхідні і достатні умови розв"язності оберненої задачі для еволюційного рівняння з цілою функцією.
923534
  Савенков С.М. Обернена задача поляриметрії на основі матричного методу Мюллера : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.05 / Савенков С.М.; Савенко Сергій Миколайович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 36 с. – Бібліогр.: 44 назви
923535
  Савенков С.М. Обернена задача поляриметрії на основі матричного методу Мюллера : дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.05 / Савенков Сергій Миколайович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 376 л. – Додатки: л. 373-376. – Бібліогр.: л. 338-372
923536
  Яцків О.І. Обернена задача термопружності з ідентифікації набору теплофізичних параметрів та визначення термонапруженого стану циліндра з тонким приповерхневим шаром // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017


  Розглянуто обернену задачу термопружності з визначення набору теплофізичних параметрів тонкого приповерхневого шару довгого ізотропного суцільного циліндра, який нагрівається довкіллям, якщо в низці послідовних моментів часу задано значення поверхневих ...
923537
   Обернений частотний словник сучасної української художньої прози. – Київ : Спалах, 1998. – 960 с. – ISBN 966-512-175-8
923538
  Степанова Н.І. Обернені задачі ідентифікації силових впливів, включень та розрізів у тонкій пластині : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.02.04 / Степанова Наталія Іванівна ; М-во освіти і науки України, Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Дніпро, 2019. – 24 с. – Бібліогр.: 14 назв
923539
   Обернені задачі оптичної спектроскопії для суспензій наночасток срібла / Л.Г. Гречко, Л.Б. Лерман, Н.Г. Шкода, С.В. Шостак, Т.В. Скоробогатов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 470-478. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Пропонується ефективна методика розв"язання обернених задач оптичної спектроскопії, яка практично реалізована на прикладі аналізу експериментальних спектрів ослаблення світла у водяних суспензіях наночасток срібла з оболонкою. Отримано гістограми ...
923540
  Міненко Р. Обернені лінійні задачі гравіметрії та магнітометрії з уточнюючими ітераційними поправками вищого порядку / Р. Міненко, П. Міненко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 78-82. – (Геологія ; вип. 1 (64)). – ISSN 1728-3817


  (Рекомендовано членом редакційної колегії д-ром фіз.-мат. наук, І.М.Корчагіним) Ціль роботи полягає в створенні методів рішення обернених задач гравіметрії й магнітометрії з ітераційними поправками вищих порядків для того, щоб одержувати коректні й ...
923541
   Обернені системи керування в алгоритмах перетворення інформації / О.М. Ковальов, О.Я. Савченко, В.А. Козловський, В.Ф. Щербак // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 137-144. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Розглянуто деякі аспекти застосування обернених систем керування для перетворення та шифрування інформації. Вивчаються неперервні та дискретні (скінченні автомати) динамічні системи. Запропоновано схему побудови оберненої системи та її модифікацій з ...
923542
  Гук Н.А. Обернені стаціонарні задачі деформування тонкостінних оболонок : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.02.04 / Гук Н.А. ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2011. – 35 с. – Бібліогр. : 26 назв.
923543
  Перестюк М.О. Обернені тригонометричні функції / М.О. Перестюк, І.Г. Малишев. – Київ, 1973. – 23 с.
923544
  Перестюк М.О. Обернені тригонометричні функції / М.О. Перестюк, І.Г. Малишев. – К., 1973. – 23с.
923545
  Сидоров М.В. Обернення деяких інтегральних рівнянь з ядром Бесселя / М.В. Сидоров, В.І. Ляшко, .Александрович // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 196-200. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Отримано формули обернення інтегрального зображення розв"язків для узагальненого осесиметричного рівняння Гелъмголъця для областей двох типів. Паралельно розв"язано відповідні інтегральні рівняння типу згортки з функцією Бесселя в ядрі. Ключові слова: ...
923546
  Зеленський С.Є. Обернення хвильового фронту : конспект лекцій із дисципліни "Адаптивна оптика" / Зеленський С.Є. ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2008. – 71 с.
923547
  Васючка В.І. Обернення хвильового фронту дипольно-обмінних спінових хвиль у плівках залізо-ітрієвого гранату : Дис. .. канд. фіз.-мат. наук. Спец. 01.04.03 - радіофізика / Васючка В.І.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 122л. – Бібліогр.: л. 113-122
923548
  Васючка В.І. Обернення хвильового фронту дипольно-обмінних спінових хвиль у плівках залізо-ітрієвого гранату : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.03 / Васючка В.І.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 20 назв
923549
   Обернення хвильового фронту з конверсією частоти в анізотропних середовищах / Г.А. Мелков, А.В. Чумак, В.І. Васючка, В.А. Мойсеенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 275-279. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Виявлено явище обернення хвильового фронту з перетворенням частоти оберненої хвилі вниз або відносно частоти падаючої хвилі в анізотропних середовищах. Це явище досліджено при параметричному оберненні невзаємних поверхневих магнітостатичних хвиль в ...
923550
  Зима Світлана Володимирівна Оберненофазова високоефективна рідинна хроматографія піролідин- і діетилдитіокарбамінатних комплексів та її застосування в аналізі вод і продуктів харчування : Автореф. дис. канд. хімічних наук: 02.00.02. / Зима С.В.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 18 с. – Бібліогр.: 8 назв.
923551
  Зима Світлана Володимирівна Оберненофазова високоефективна рідинна хроматографія піролідин - І діетилдитіокарбамінатних комплексів та її застосування в аналізі вод і продуктів харчування : Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук: 02.00.02 / Зима Світлана Володимирівна; Волинський держ. ун-тет ім. Л. Українки. – Київ, 2002. – 130 л. – Бібліогр.: л.113 -1 30
923552
  Віланд К.-М. Оберон. / К.-М. Віланд. – Київ, 1972. – 228с.
923553
  Федоров Є.П. Обертання Землі / Є.П. Федоров. – Київ : Знання, 1966. – 52 с.
923554
  Слезкин Ю. Обертас : рассказ // Юность : литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2008. – № 4. – С. 82-86. – ISSN 0132-2036
923555
   Оберуть нового ректора // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 22 березня (№ 11). – С. 5. – ISSN 2219-5793


  "Міністерство освіти і науки оголошує конкурс на зайняття посади ректора Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка".
923556
   Обеспечение абонентов ГСНТИ первоисточниками и их копиями: Метод. рекомендации.. – М., 1988. – 52с.
923557
  Курин М.А. Обеспечение адсорбционного взаимодействия при механической обработке резанием // Авиационно-космическая техника и технология : научно-технический журнал / М-во образования и науки Украины ; Нац. аэрокосмич. ун-т им. Н.Е. Жуковского "Харьк. авиационный ин-т". – Харьков, 2014. – 2 (109), март - апрель. – С. 4-9. – ISSN 1727-7337


  Сформулирована проблема необходимости исследования кинематики процессов механической обработки с целью повышения эффективности активации действия различных сред в зоне резания.
923558
  Астахова Е.Д. Обеспечение ансамблевыми прогнозами Олимпиады "Сочи-2014" / Е.Д. Астахова, А. Монтани, Д.Ю. Алферов // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 8. – С. 56-68 : рис., табл. – Библиогр.: 19 назв. – ISSN 0130-2906
923559
  Богданова Светлана Обеспечение безопасности горнолыжников: системе классификации трасс дан старт : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 11. – С. 62-65 : Фото
923560
  Кузнецов В.Н. Обеспечение безопасности движения на участках автомобильных дорог в пределах населенных пунктов сельского типа. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.23.11 / Кузнецов В.Н.; МВ и ССО СССР. – М, 1987. – 16л.
923561
  Низенко Э.И. Обеспечение безопасности предпринимательской деятельности : Учебное пособие / Э.И. Низенко; МАУП. – Киев : МАУП, 2003. – 124с. – ISBN 966-608-273-Х


  Освещеныпроблемы нормативно-правового обеспечения и регулирования, организации и деятельности службы безопасности хозяйствующего субъекта по предупреждению правонарушений в сфере предпринемательства
923562
   Обеспечение безопасности работы шахтных подъемов в стволах при сложных горно-геологических и горнотехнических условиях / С.Р. Ильин, В.К. Радченко, Л.Г. Адорская, С.В. Самуся, И.С. Ильина, С.С. Ильина // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 119. – С. 157-185 : рис. – Библиогр.: 22 назв. – ISSN 1607-4556
923563
  Зеленецкий В.С. Обеспечение безопасности субъектов уголовного процесса / В.С. Зеленецкий. – Харков, 2000. – 404 с.
923564
  Киричок И. Обеспечение библиотеками информационного сопровождения научно-исследовательской деятельности университета // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2007. – № 4. – С. 33-35. – ISSN 1811-377X
923565
  Талалуева Наталия Александровна Обеспечение взаимосвязи между общеобразовательной и профессионально-технической подготовкой учащихся в среднем профтехучилище : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Талалуева Наталия Александровна; Науч.-исслед. ин-т пед. УССР. – К., 1980. – 20л.
923566
  Подлесный Д.В. Обеспечение всеобщего права на получение высшего образования: опыт революционного периода (1917-1921 гг.) // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2015. – Т. 21. – С. 91-99. – ISSN 1993-5560


  Метою дослідження є аналіз підходів революційних урядів 1917–1921 рр. до вирішення проблеми забезпечення загального права на здобуття вищої освіти. Для досягнення поставленої мети використовується ціла низка науково-дослідних методів, провідне місце ...
923567
  Антонян Ю.М. Обеспечение высшей школы научными кадрами // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2010. – № 11. – С. 45-48. – ISSN 1726-667Х
923568
  Ашуба Б.Ш. Обеспечение гаранторованой оплаты труда - основа повышения материального стимулирования колхозного производства : Автореф... канд. экон.наук: 594 / Ашуба Б.Ш.; АН ГССР. Ин-т экономики и права. – Тбилиси, 1969. – 24л.
923569
  Троицкий С.В. Обеспечение действенности руководящих принципов ООН в области предупреждения преступности // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2011. – № 4 (61). – С. 23-25. – ISSN 1812-3910


  Данная статья посвящена рассмотрению теоретических аспектов обеспечения действенности руководящих принципов Организации Объединенных Наций в области предупреждения преступности. В данной статье освещена позиция автора, направленная на ...
923570
  Миренков А.И. Обеспечение действующей армии вооружением, боевой техникой, материальными средстами в 1941-1943 гг. // Военно-исторический журнал : Издание Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации. – Москва, 2002. – № 5. – С.24-29. – ISSN 0321-0626
923571
  Замойский И.Е. Обеспечение договорных обязательств на предприятии / И.Е. Замойский. – Москва, 1982. – 112с.
923572
  Зингер И.С. Обеспечение достоверности данных в автоматизированных системах управления производством / И.С. Зингер, Б.С. Куцык. – М, 1974. – 136с.
923573
  Серова О. Обеспечение доступности информации - важнейшая задача библиотек // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2012. – № 5 (211). – С. 3-7. – ISSN 1029-7200
923574
  Головко Д.Б. Обеспечение единства организаторской, идеологической и хозяйственной работы / Д.Б. Головко. – К., 1985. – 47с.
923575
   Обеспечение законности в АПК.. – Кишинев, 1991. – 221с.
923576
   Обеспечение законности в деятельности государственных органов: Межвуз. научн. сб.. – Уфа, 1987. – 152с.
923577
  Шемшученко Ю.С. Обеспечение законности в деятельности местных органов Советского государства управления средствами прокурорского надзора (на матер. УССР) : Автореф... канд. юр.наук: / Шемшученко Ю. С.; Объд. сов. ин-та филос. и ин-та гос. и права АН УССР. – К., 1970. – 28л.
923578
  Шамрай В.А. Обеспечение законности в деятельности службы участковых инспекторов милиции / В.А. Шамрай. – К., 1993. – 65с.
923579
  Мигущенко О.Н. Обеспечение законности в деятельности советского государства в 20-е - 30-е годы XX века // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 23. – С. 6-10. – ISSN 1812-3805


  В статье рассматриваются проблемы создания в СССР системы "защиты"законности через выявление нарушений права и закона и их немедленное пресечение. The article considers the problems of creation in the USSR of the system of "protection" of legitimacy ...
923580
  Дедков Л.Л. Обеспечение законности в общенародном государстве / Л.Л. Дедков. – Минск, 1980. – 94с.
923581
  Лунев А.Е. Обеспечение законности в советском государственном управлении / А.Е. Лунев. – Москва, 1963. – 159с.
923582
  Керимов А Д. Обеспечение законности в СССР / А Д. Керимов. – М., 1956. – 167с.
923583
  Очередин В.Т. Обеспечение законности при расследовании преступлений несовершеннолетних / В.Т. Очередин. – Волгоград, 1990. – 82с.
923584
  Поляков Герман Васильевич Обеспечение и охрана жилищных прав советских граждан местными органами государственной власти и управления : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.02 / Поляков Герман Васильевич; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра теории государства и права. – М., 1975. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
923585
  Карпунов В.С. Обеспечение и охрана прав граждан местными Советами депутатов трудящихся : Автореф... канд. юр.наук: 12.00.01 / Карпунов В.С.; АОН при ЦК КПСС. – М., 1977. – 22л. – Бібліогр.:с.22
923586
  Похолков Ю. и др. Обеспечение и оценка качества высшего образования // Высшее образование в России : Научно-педагогический журнал Министерства образования РФ / Министерство образования РФ. – Москва, 2004. – № 2. – С.12--27. – ISSN 0869-3617
923587
  Караваев В.В. Обеспечение инвалидов труда и семей умерших рабочих и служащих / В.В. Караваев, Б.Н. Гутерман. – Москва, 1927. – 56 с.
923588
  Чеботарева А.А. Обеспечение информационной безопасности личности в Интернете: история и проблемы развития законодательства // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 11. – С. 30-33. – ISSN 1812-3805


  В статье определяется место международно-правовых договоров в системе источников российского права. Делается вывод о том, что международно-правовые договоры, заключенные и ратифицированные Российской Федерацией, в иерархии источников права современной ...
923589
  Устинович Е.С. Обеспечение информационной безопасности Российской Федерации как одна из основополагающих функций ФСБ РФ // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 231-236. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
923590
   Обеспечение информационных потребностей ученых и специалистов Сибири: Сб. науч. тр.. – Новосибирск, 1981. – 216с.
923591
  Зимин В. Обеспечение иска о защите авторских и смежных прав в арбитражном суде // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права : научно-практический журнал / ООО "Издательский Дом "ИНТЕЛПРЕСС". – Москва, 2011. – № 9. – С. 45-51. – ISSN 0201-7059
923592
  Пронина М.Г. Обеспечение исполнения норм гражданского права. / М.Г. Пронина. – Минск, 1974. – 199с.
923593
  Овезов Каков Обеспечение использования обязательств по договорам колхозов с государственными организациями. (По материалам Туркменской ССР) : Автореф... канд. юридич.наук: 12.00.06 / Овезов Каков; АН СССР. Ин-т государства и права. – 28л.
923594
  Терехов А.И. Обеспечение кадрами приоритетных научных направлений (на примере нанотехнологий) // Вестник Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2011. – Т. 81, № 1. – С. 11-17. – ISSN 0869-5873


  Показано изменение важнейших характеристик научных кадров страны в последнее десятилетие. Рассмотрены возможности и проблемы кадрового обеспечения приоритетных направлений развития науки, технологий и техники на примере нанотехнологий.
923595
  Абложевичус П.П. Обеспечение картофелем городского населения Литовской ССР : Автореф... Канд.экон.наук: 597 / Абложевичус П.П.; Вильнюс. гос.ун-т. – Вильнюс, 1971. – 19 с. – Бібліогр.:с.18-19
923596
  Струминская Л.М. Обеспечение качества высшего образования - центральный вопрос Болонского процесса / Л.М. Струминская // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2006. – № 3. – С. 28-31. – ISSN 1811-0916
923597
  Тарасюк Л.Н. Обеспечение качества высшего образования в Великобритании в контексте Болонского процесса // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2010. – № 5 (июнь). – С. 68-77. – ISSN 0321-0383


  В данной статье излагаются общие подходы и механизмы британских университетов по обеспечению качества высшего образования в свете болонских реформ. Анализируется «академическая инфраструктура» по разработке и внедрению в практику образовательных ...
923598
  Кашлачева Т.С. Обеспечение качества высшего образования как вектор Болонских реформ // Журнал социологии и социальной антропологии / С-П.гос.ун. Ф-т социологии; Соц.ин-т РАН; Соц. об-во им. Ковалевского М.М. – Санкт-Петербург, 2006. – Том 9, № 4. – С. 130-141. – ISSN 1029-8053
923599
  Кузнецов А.В. Обеспечение качества подготовки будущих офицеров тыла к аналитической деятельности // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2010. – № 7. – С. 79-81. – ISSN 1726-667Х
923600
  Струкова София Вячеславовна Обеспечение качества подготовки по физике студентов технических специальностей в инновационном высшем учебном заведении // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 11. – С. 75-78. – Библиогр.: Бiблiогр. в кiнцi ст. – ISSN 1726-667Х
923601
  Конарева Л.А. Обеспечение качества продукции в США и Японии // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень. – Москва, 1985. – № 4 (48) : Политическая стратегия американского руководства. Отношение канадских партий к проблемам войны и мира. Гонка вооружений и экономическое противоборство. Профессионально-техническое образование. Другие материалы о политике и хозяйстве стран Сев.Америки. – С. 104-113
923602
  Война В.А. Обеспечение качества продукции за рубежом. / В.А. Война. – Москва, 1972. – 76с.
923603
  Маньшин Г.Г. Обеспечение качества функционирования автоматизированных систем / Г.Г. Маньшин, С.В. Кирпич. – Минск, 1986. – 221с.
923604
  Аавиксоо Я. Обеспечение качества:неортодоксальній взгляд на проблему // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2002. – № 6. – С.3-8. – ISSN 0321-0383
923605
  Тузин А. Обеспечение конвенциональной безопасности в Европе: прошлое, настоящее, будущее // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2011. – № 5. – С. 45-54. – ISSN 0131-2227
923606
  Оболенцева Екатерина Обеспечение конкурентных позиций предприятий на рынке рыбных товаров // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 6. – С. 52-55. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-3944


  Определены основные направления удержания конкурентных позиций рыбопромышленных предприятий, обеспечивающих наполняемость рынка рыбных товаров. Представлена структурная схема достижения конкурентных преимуществ предприятий рыбной отрасли, позволяющая ...
923607
  Королев В.П. Обеспечение корозионной защищенности конструкций с учетом рисков технологической безопасности промышленных объектов / В.П. Королев, И.В. Кущенко // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2017. – Вип. 3 (104), ч. 1. – С. 130-136 : рис., табл. – Библиогр.: 12 назв. – ISSN 1995-0519
923608
   Обеспечение логистической деятельности субъектов хозяйствования : (материалы блиц-опроса экспертов) // Логистика: проблемы и решения : международный научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2013. – № 5 (48). – С. 22-35
923609
  Чертко В.Ф. Обеспечение максимальной прибыли путем войн и милитаризации народного хозяйства. (На прим. США в 1939-1953 гг.) : Автореф... канд. экон.наук: / Чертко В.Ф.; МВО СССР. Москов. фин. ин-т. – М., 1954. – 17л.
923610
  Люшин С.А. Обеспечение материального благосостояния колхозного крестьянства СССР. : Автореф... канд. экон.наук: / Люшин С.А.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Ин-т повыш. квалиф. препод. маркс.-лен. – М,, 1955. – 16л.
923611
   Обеспечение материальными ресурсами и коммерческая деятельность предприятий: Учеб. пособие для экон. вузов по спец. "Управление материал. ресурсами и орг. оптовой торговли средствами пр-ва".. – Минск, 1991. – 270с.
923612
  Ленков С.В. та ін. Обеспечение метрологической надежности кондуктометрических систем с дифференциальными датчиками // Сенсорна електроніка і мікросистемні технології : науково-технічний журнал / Одеський нац. ун.ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2011. – Т. 2 (8), № 4. – С. 46-52. – ISSN 1815-7459
923613
  Мельник А.В. Обеспечение муниципальных структур инструментами современных информационных технологий / А.В. Мельник, Ю.Г. Щербаков // Геопрофиль : научно-популярный журнал. – Киев, 2009. – № 3. – С. 46-50 : Фото
923614
  Бунько В.А. Обеспечение надежной работы параллельно включенных тиристоров / В.А. Бунько, Л.К. Ветчанин. – К., 1972. – 10с.
923615
   Обеспечение надежности и качества сложных систем : сборник научных трудов. – Владивосток, 1985. – 171 с.
923616
   Обеспечение надежности полупроводниковых устройств.. – М., 1964. – 464с.
923617
  Груничев А.С. Обеспечение надежности радиоэлектронной аппаратуры и комплектующих изделий при эксплуатации / А.С. Груничев, А.В. Однодушнов, П.Ф. Якимов. – Москва : Советское радио, 1976. – 238 с.
923618
  Золотов А.А. Обеспечение надежности транспортных аппаратов космических систем / А.А. Золотов, М.И. Титов. – М., 1988. – 215с.
923619
  Платошкин Н.Н. Обеспечение населения Германии продуктами питания в годы Второй мировой войны // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2011. – № 7 (615). – С. 54-59. – ISSN 0321-0626
923620
   Обеспечение научно-технического прогресса при геофизических исследованиях в Восточной Сибири: Сб. науч. тр.. – Новосибирск, 1987. – 155с.
923621
  Александров Р.А. Обеспечение национальной безопасности в средневековой Руси // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2006. – № 10. – С. 11-12. – ISSN 1812-3805
923622
  Алькема В.Г. Обеспечение национальной экономической безопасности в рамках концепции экономики благосостояния / В.Г. Алькема, И.В. Заря // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2017. – Т. 23. – С. 329-339. – ISSN 1993-5560


  "В статье акцентируется внимание на исследовании национальной экономической безопасности в условиях обострения внешних и внутренних противоречий экономического характера. Обосновывается необходимость расширения подходов к определению дефиниции ...
923623
  Емелин С.М. Обеспечение общественного порядка и борьба с дезертирством в годы Великой Отечественной войны (1941-1945) // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 21. – С. 25-28. – ISSN 1812-3805


  В статье показаны основные направления работы органов внутренних дел по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности, а также по борьбе с дезертирством в годы Великой Отечественной войны.
923624
   Обеспечение общественного хозяйственного порядка : (Сборник выступлений в периодической печати ученых и практиков о необходимости принятия Хозяйственного (Коммерческого) кодекса Украины. – Донецк, 1998. – 167с. – ISBN 9667239349
923625
  Писаревский Е.Л. Обеспечение общественной безопасности в сфере туризма (зарубежный опыт) / Е.Л. Писаревский, Ю.В. Трунцевский // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2011. – № 2 (59). – С. 42-46. – ISSN 1812-3910
923626
  Климов А.А. Обеспечение общественной безопасности внутренними войсками НКВД-МВД СССР на территории Западной Украины в 1940-1950-е годы // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2008. – № 12. – С. 13-20. – ISSN 0321-0626
923627
  Антипин П.И. Обеспечение опережающего характера развития военного образования в Российской Федерации // Мир образования - образование в мире : научно-методический журнал / Мин. обр.и науки РФ; Росс. ак. образования;. Московский психолого-социальный ин-т. – Москва, 2009. – № 2 (34). – С. 25-31.
923628
  Розанов В.С. Обеспечение оптимальных параметров воздушной среды в рабочей зоне / В.С. Розанов, А.В. Рязанов. – Москва, 1989. – 51 с.
923629
  Аблец В.В. Обеспечение охраны окружающей среды при проектировании предприятий, зданий и сооружений в свете требований государственных строительных норм / В.В. Аблец, В.А. Терещенко // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2007. – № 3. – С. 45-48. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1726-5428
923630
   Обеспечение охраны социалистической собственности в современных условиях: Межвуз. сб. науч. тр.. – Горький, 1986. – 206с.
923631
  Серебряков С.В. Обеспечение перехода к геоцентрической системе координат ГСК-2011 при ведении государственного кадастра недвижимости, проблемы и пути их решения // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2014. – № 9. – С. 62-64 : карта. – Библиогр.: 1 назв. – ISSN 0016-7126
923632
  Бачило И.Л. Обеспечение порядка в управлении производством / И.Л. Бачило, С.В. Катрич, Л.А. Сергиенко. – Москва : Юридическая литература, 1986. – 156 с.
923633
  Карпунов В.С. Обеспечение прав граждан местными Советами / В.С. Карпунов. – М., 1979. – 63с.
923634
  Пучкова М.В. Обеспечение прав граждан органами управления союзной республики. / М.В. Пучкова. – Москва, 1987. – 140с.
923635
  Ростовщиков И.В. Обеспечение прав и свобод личности в СССР / И.В. Ростовщиков. – Саратов, 1988. – 117с.
923636
  Ковригина М.В. Обеспечение прав национальных меньшинств в демократическом государстве // Международное публичное и частное право : Научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 5. – С. 2-5. – ISSN 1812-3910
923637
  Самарин В.И. Обеспечение прав человека в ходе международного розыска обвиняемых и осужденных в рамках Интерпола // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2020. – № 1 (73). – С. 204-211. – ISSN 2078-9165
923638
   Обеспечение права и свобод граждан в СССР: Сб. ст.. – Кишинев, 1988. – 192 с.
923639
   Обеспечение права и свобод человека в международном праве : сб. обзоров. – Москва, 1987. – 208 с.
923640
  Гурджи Ю.А. Обеспечение правовой защищенности личности в уголовном процессе вопросы теории и методологии // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 500-507. – ISSN 1563-3349
923641
   Обеспечение преемственности в обучении как важнейшая функция образования : программа и материалы 15 научно-практической конференции учителей, 19 апреля 2008 года / МОНУ; Харьковская обл. гос. администрация; Харьковский обл. научно-метод. ин-т непрерывного образования ; Специализ. экономико-правовая школа Народной укр. академии ; [ред. кол.: В.И. Астахова, Е.В. Астахова, Е.М. Воробьев и др.]. – Харьков : НУА, 2008. – 124с. – (День науки в НУА). – ISBN 978-966-8558-72-6
923642
  Разладова М.М. Обеспечение преемственности между школой и Вузом путем применения системы дидактических средств. : Автореф... канд.пед.наук: 13.00.01 / Разладова М.М.; Киев.гос.ун-т. – К, 1974. – 28л.
923643
  Сиренко В.Ф. Обеспечение приоритета общегосударственных интересов / В.Ф. Сиренко. – К, 1987. – 173с.
923644
  Чернова Е.В. Обеспечение продовольственной безопасности в глобализирующемся мире // Известия Иркутской государственной экономической академии (Байкальский гос. ун-т экономики и права) : научный журнал / Иркутская государственная экономическая академия. – Иркутск, 2008. – № 2. – С. 16-19. – ISSN 1993-3541
923645
  Ушачев И. Обеспечение продовольственной безопасности в контексте глобального партнерства // АПК: экономика, управление : теоретический и научно-практический журнал / М-во сельского хоз-ва РФ ; Рос. акад. с-х. наук ; Всеросс. науч.-исслед. ин-т экономики сельского хоз-ва. – Москва, 2011. – № 11. – С. 3-11. – ISSN 0235-2443
923646
  Ушачев И.Г. Обеспечение продовольственной безопасности в контексте глобального партнерства // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2012. – № 2 (208). – С. 107-112. – ISSN 2221-1055
923647
  Киселев С. Обеспечение продовольственной безопасности в условиях кризиса // АПК: экономика, управление : теоретический и научно-практический журнал / Мин. сельск. хоз-ва РФ; Росс.ак.сельскохоз. наук; Всеросс. н-и. ин-т экономики сельск. хоз-ва. – Москва, 2008. – № 12. – С. 37-41. – ISSN 0235-2443
923648
  Калиев Г.А. Обеспечение продовольственной безопасности стран - участниц Содружества Независимых Государств // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2008. – № 8. – С. 5-10.
923649
  Тельпуховский В.Б. Обеспечение промышленности рабочими кадрами в период Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Тельпуховский В. Б.; Ин-т ист. АН СССР. – М., 1960. – 16л.
923650
  Борисенко З.Н. Обеспечение пропорциональности общественного производства в процессе планирования / З.Н. Борисенко. – К., 1982. – 37с.
923651
  Зельдина Н. Обеспечение публичных и частных интересов специальным режимом хозяйствования // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2004. – № 2. – С.37-41
923652
  Кесикбаев У. Обеспечение рабочей силой промышленности Казахстана в послевоенный период : Автореф... канд. экон.наук: / Кесикбаев У.; Моск. экон.-стат. ин-т. – Алма-Ата, 1961. – 16л.
923653
  Чистов Е.Д. Обеспечение радиационной безопасности в радиационно-химической технологии / Е.Д. Чистов, А.В. Ларичев. – М., 1980. – 35с.
923654
   Обеспечение радиационной безопасности при эксплуатации АЭС : тезисы докладов II Международной конференции стран-членов СЭВ по обеспечению радиационной безопасности при эксплуатации АЭС. – Вильнюс, 1982. – 118 с.
923655
   Обеспечение радиационной безопасности при эксплуатации АЭС : сборник докладов научно-технической конференциим СЭВ. – Москва
Кн. 1. – 1983. – 140 с.
923656
   Обеспечение радиационной безопасности при эксплуатации АЭС : сборник докладов научно-технической конференции СЭВ. – Москва
Кн. 2. – 1983. – 200 с.
923657
   Обеспечение радиационной безопасности при эксплуатации АЭС : сборник докладов научно-технической конференции СЭВ. – Москва
Кн. 3. – 1983. – 224 с.
923658
   Обеспечение радиационной безопасности при эксплуатации АЭС. Сб. докл. науч.-техн. конф. СЭВ, г.Вильнюс, май 1982 г.. – М.
Кн.5. – 1984. – 200с.
923659
   Обеспечение радиационной безопасности при эксплуатации АЭС. Сб. докладов научно-технической конференции СЭВ, г.Вильнюс, май 1982 г.. – М.
Кн.4. – 1984. – 188с.
923660
  Рябченко Л.А. Обеспечение развития познавательной деятельности личности в вузе / Рябченко Л,А. // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія : Науково-практичний журнал. – Харків, 2006. – № 3. – С.64-71. – ISBN 966-593-181-4
923661
  Фомишина Вера Николаевна Обеспечение рациональной занятости в процессе социалистического соедиения факторов производства : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.01 / Фомишина Вера Николаевна; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1990. – 24 с.
923662
  Фомишена Вера Николаевна Обеспечение рациональной занятости в процессе социалистического соединения факторов производства : Дис... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Фомишена Вера Николаевна; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1990. – 195л. – Бібліогр.:л.173-195
923663
  Атаманчук Г.В. Обеспечение рациональности государственного управления / Атаманчук Г.В. – Москва : Юридическая литература, 1990. – 351, [1] с. – Библиогр. в примеч.: с. 337-348
923664
  Курляндчик Р.И. Обеспечение ритмичности машиностроительного производства. / Р.И. Курляндчик. – Л., 1989. – 143с.
923665
   Обеспечение самого высокого, по сравнению с любой страной капитализма, жизненного уровня советского народа -- задача всемирно-исторического значения.. – Омск, 1961. – 19с.
923666
  Загрутдинов Г.М. Обеспечение систем автоматизированного контроля запасными элементми / Г.М. Загрутдинов, В.А. Прищепа. – Казань, 1976. – 64с.
923667
   Обеспечение систем управления: Информ.-техн. база, организац. структуры, правовое обеспечение управления нар. хоз-вом.. – М., 1984. – 271с.
923668
  Заднепровский А.П. Обеспечение сохранения адвокатской тайны и действие принципа презумпции невиновности. Гарантия или декларация? // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2002. – № 6. – С.46-49
923669
  Добрусина Светлана Обеспечение сохранности документов в век цифровых технологий // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2008. – № 3. – С. 11-15. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1029-7200


  В статье представлены два направления обеспечения сохранности библиотечных фондов - сохранение оригинальных документов и сохранение культурного цифрового наследия. Освещена стратегическая задача библиотеки - выбор направлений в работе с технологиями ...
923670
  Добрусина Светлана Обеспечение сохранности документов в век цифровых технологий // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2008. – № 3. – С. 11-15. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1029-7200


  В статье представлены два направления обеспечения сохранности библиотечных фондов - сохранение оригинальных документов и сохранение культурного цифрового наследия. Освещена стратегическая задача библиотеки - выбор направлений в работе с технологиями ...
923671
  Добрусина Светлана Обеспечение сохранности документов в век цифровых технологий // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2008. – № 3. – С. 11-15. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1029-7200


  В статье представлены два направления обеспечения сохранности библиотечных фондов - сохранение оригинальных документов и сохранение культурного цифрового наследия. Освещена стратегическая задача библиотеки - выбор направлений в работе с технологиями ...
923672
  Шураков В.В. Обеспечение сохранности информации в системах обработки данных : Учебное пособие / В.В. Шураков. – Москва : Финансы и статистика, 1985. – 224с.
923673
  Мамедов Ю.М. Обеспечение сохранности рукописных книг Туркменистана // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии : научно-практический журнал / Библиотечная Ассамблея Евразии ; Рос. гос. б-ка. – Москва, 2015. – № 2. – С. 79-81
923674
  Михайлин С.З. Обеспечение сохранности социалистической собственности на предприятии / С.З. Михайлин. – К., 1978. – 240с.
923675
   Обеспечение сохранности фонда УНБ: Инструкт.-метод. указания.. – М., 1988. – 17с.
923676
  Огибалин Ю.А. Обеспечение социалистической демократии гражданским материальным и процессуальным правом / Ю.А. Огибалин. – Тверь, 1990. – 79с.
923677
  Колонтаевский Ф.Е. Обеспечение социалистической законности в административной деятельности милиции / Ф.Е. Колонтаевский. – Ташкент, 1975. – 67с.
923678
   Обеспечение социалистической законности в Киргизской ССР: в сфере отношений, регулируемых гражданским и гражданско-процессуальным правом.. – Фрунзе, 1982. – 100с.
923679
  Таджибаева М. Обеспечение социалистической законности в организации и деятельности местных советов депутатов трудящихся (на материалах Узбекской ССР) : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.02 / Таджибаева М.; МВ и ССО УССР. Ташкентский гос. ун-т. – Ташкент, 1973. – 28л.
923680
  Власов В.А. Обеспечение социалистической законности в советском государственном управлении / В.А. Власов. – Москва, 1958. – 67с.
923681
  Инякин В.Н. Обеспечение стабильного функционирования жилищно-коммунального хозяйства // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2006. – Вип. 30 (114). – С. 132-139. – (Економічна ; № 30). – ISSN 1680-0044
923682
  Шароватов В.Т. Обеспечение стабильности показателей качества автоматических систем / В.Т. Шароватов. – Л., 1987. – 176с.
923683
  Мырова Л.О. Обеспечение стойкости аппаратуры связи к ионизирующим и электромагнитным излучениям / Л.О. Мырова, А.З. Чепиженко. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Радио и связь, 1988. – 295 с.
923684
  Федоров В.П. Обеспечение суверенитета и территориальной целостности государства // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 14. – С. 7-9. – ISSN 1812-3805
923685
   Обеспечение тепловых режимов изделий электронной техники. – Москва, 1980. – 217 с.
923686
  Роткоп Л.Л. Обеспечение тепловых режимов при конструировании радиоэлектронной аппаратуры / Л.Л. Роткоп, Ю.Е. Спокойный. – Москва : Советское радио, 1976. – 232 с.
923687
   Обеспечение технологичности конструкций изделий. Из серии "Опыт внедрения ЕСТПП".. – М., 1976. – 80с.
923688
  Сосов Г.Н. Обеспечение точности работы электрических схем / Г.Н. Сосов, Н.в. Гунько. – Северодонецк, 1967. – 14с.
923689
  Скобелкин В.Н. Обеспечение трудовых прав в СССР. / В.Н. Скобелкин. – М., 1987. – 205с.
923690
  Скобелкин В.Н. Обеспечение трудовых прав рабочих и служащих : Нормы и правоотношения. / В.Н. Скобелкин. – Москва : Юридическая литература, 1982. – 167с.
923691
   Обеспечение устойчивого развития сельскохозяйственного производства и борьба с засухой: По материалам сессии ВАСХНИЛ (Волгоград, 26-28 мая 1987 г.). – М., 1988. – 272с.
923692
  Баранов А.А. Обеспечение устойчивой работы объектов народного хозяйства в военное время / А.А. Баранов. – Москва, 1970. – 63с.
923693
  Боголиб Т.М. Обеспечение устойчивости бюджетной системы Украины в условиях кризисных явлений // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень НАН України. – Київ, 2014. – № 7/8. – С. 48-51. – ISSN 1728-6220
923694
   Обеспечение устойчивости подготовительных выработок на этапах их проведения и эксплуатации / А.А. Цикра, Д.И. Аверкин, Ю.С. Опрышко, В.В. Задерий // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 121. – С. 172-181 : рис. – Библиогр.: 8 назв. – ISSN 1607-4556
923695
  Полянский А.С. Обеспечение устойчивости положения средств транспорта при движении по неровностям / А.С. Полянский, Е.А. Дубинин // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету / Таврійський державний агротехнологічний університет. – Наукове фахове вид. – Мелітополь, 2014. – Вип. 14, т. 3 : Технічні науки. – С. 74-80. – ISSN 2078-0877
923696
  Баранов А.А. Обеспечение устойчивости работы объектов народного хозяйства в военное время / А.А. Баранов. – Москва : Атомиздат, 1970. – 64 с. – Библиогр.: с. 62
923697
  Рабинович В.М. Обеспечение устойчивости функционирования программ вычислительных средств / В.М. Рабинович. – М., 1985. – 66-99с.
923698
  Еремин А.С. Обеспечение учебной работы с использованием кейс-метода // Инновации в образовании / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2010. – № 4. – С. 77-90. – ISSN 1609-4646


  Рассмотрены следующие стороны обеспечения учебной работы с использованием кейс-метода: повышение квалификации преподавателей, правовое обеспечение создания и использования кейсов в учебном процессе, планирование учебного процесса с использованием ...
923699
   Обеспечение физико-химической сохранности видеодокументов: Метод. пособие.. – М., 1989. – 127с.
923700
  Лещенко А.Б. Обеспечение целостности и надежности в постреляционных базах данных информационных управляющих систем : учебн. пособие по лаб. практикуму / А.Б. Лещенко, Ю.А. Лещенко, А.Н. Аникин ; М-во образования и науки Украины, Нац. аэрокосм. ун-т им. Н.Е. Жуковского "Харьков. авиац. ин-т". – Харьков : ХАИ, 2018. – 65, [1] с. : ил., табл. – Книга описана по обл. – Библиогр.: с. 63. – ISBN 978-966-1681-23-0
923701
  Бринчук М.М. Обеспечение экологической безопасности как правовая категория // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2008. – № 9. – С. 30-42. – ISSN 0132-0769
923702
  Эйвазов Ельчин Тахмаз оглу Обеспечение экономической безопасности Азербайджана в финансовой сфере // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 11. – С. 51-53. – Библиогр.: 9 назв
923703
  Акмарал Темирова Обеспечение экономической безопасности внешней торговли в Республике Казахстан / Акмарал Темирова, Айгуль Бержанова, Жайна Егизбаева // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 9 (135). – С. 507-513 : табл., рис. – Библиогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
923704
  Могилевская О.Ю. Обеспечение экономической безопасности деятельности предприятия : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 5. – С. 47-50 : Рис. – Бібліогр.: 13 назв
923705
  Тумар Н. Обеспечение экономической безопасности предприятия: информационно-анатилическая работа // Маркетинг и реклама : Украинский профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 2007. – № 3. – С. 59-61.
923706
  Попов К.П. Обеспечение экономической устойчивости предприятия на основе оценки и учета факторов неопределенности и риска // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля / Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. – Луганськ, 2002. – № 5. – С.213-220
923707
  Киричко С.Н. Обеспечение эффективности работы систем гидротранспорта паст на основе лабораторной оценки реологических параметров // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 120. – С. 63-70 : рис., табл. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 1607-4556
923708
  Акопов В.С. Обеспечение эффективности средств радиационного контроля / В.С. Акопов, Ю.Н. Мымрин, В.И. Постников. – Москва : Энергоатомиздат, 1982. – 109 с.
923709
  Струнников Э.А. Обеспеченность влагой сельскохозяйственных культур на Северо-Западе СССР. / Э.А. Струнников. – Л., 1976. – 84с.
923710
  Поляков В. Обеспеченность мировой экономики энергоносителями в ХХЫ веке // Мировая экономика и международные отношения / РАН. Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2005. – № 6. – С. 106-112. – ISSN 0131-2227
923711
  Соломко Г.И. Обеспеченность организма лиц пожилого и старческого возраста никотиновой кислотой и ее связь с питанием. : Автореф... канд. мед.наук: 756 / Соломко Г.И.; Киев. мед. ин-т им. А.А.Богомольца. – К., 1968. – 24л.
923712
  Пушкина Н.Н. Обеспеченность организма человека витаминами С, В1,В2, РР в условиях воздействия некоторых производственных и климатических факторов по данным биохимических исследований. : Автореф... Доктора биол.наук: / Пушкина Н.Н.; АМН СССР. – М, 1965. – 53л. – Бібліогр.:с.51-53
923713
  Вампилова Л.Б. Обеспеченность старыми картами российской части Баренцрегиона // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2013. – Вип. 9. – C. 163-177


  Стаття присвячена вивченню старих картографічних творів і найбільш значних карт і атласів більш пізнього часу видання, які зберігаються у фондах Російської національної бібліотеки. Приведено детальний перелік найважливіших картографічних праць з ...
923714
   Обеспечено трудом: 26 интервью о том, что дает трудящимся реальный социализм. Сб.. – К., 1981. – 223с.
923715
  Добров А.С. Обеспечивание всеобщности и обязательности труда в период строительства коммунизма. : Автореф... Канд.экон.наук: / Добров А.С.; Уральский гос.ун-т. – Свердловск, 1965. – 18л.
923716
   Обеспечивающие средства автоматизиции планирования: Сб. науч. тр.. – М., 1982. – 209с.
923717
  Медведев С.В. Обеспечительный интерес с использованием интеллектуальной собственности по праву США // Право интеллектуальной собственности : специализированное информационно-аналитическое образовательное юридическое издание / Республиканский НИИ интеллектуальной собственности (РНИИИС) ; ИГ "Юрист". – Москва, 2012. – № 3 (23). – С. 23-27. – ISSN 2072-4322
923718
   Обеспечить лечение 3 миллионам человек к 2005 г.: добиться результатов: стратегия ВОЗ : Глобальная инициатива ВОЗ и ЮНЭЙДС по обеспечению к концу 2005 г. антиретровирусной терапией трех милл. чел. с ВИЧ/СПИДом в развив. странах. – Geneva : Всемирная организация здравоохранения; ЮНЭЙДС, 2003. – 55с. : илл. – ISBN 92 4 459112 X
923719
  Громыко А.А. Обеспечить мир народам - задача всех государств / А.А. Громыко. – Москва, 1980. – 47с.
923720
  Буздалов И. Обеспечить приоритет сельского развития // АПК: экономика, управление : теоретический и научно-практический журнал / Мин. сельск. хоз-ва РФ; Росс.ак.сельскохоз. наук; Всеросс. н-и. ин-т экономики сельск. хоз-ва. – Москва, 2011. – № 7. – С. 13-23. – ISSN 0235-2443
923721
  Коптев Д.В. Обеспыливание на электродных и электроугольных заводах. / Д.В. Коптев. – М, 1980. – 127с.
923722
  Чагунава В.Т. Обессеривание газов марганцевыми массами. : Автореф... доктор техн.наук: / Чагунава В.Т.; Груз. политехн. ин-т им. С.М.Кирова. – Тбилиси, 1954. – 24л.
923723
  Сидоренков Г.Г. Обессеривание дизельных фракций на алюмосиликатном катализаторе. : Автореф... канд. техн.наук: / Сидоренков Г.Г.; АН СССР. Сиб. отд. Объед. учен. совет по хим. наукам. – Новосибирск, 1964. – 22л.
923724
  Фредж Фендри Обессоливание морской воды - перспективы и проблемы / Фредж Фендри, Т.Е. Митченко, И.М. Астрелин // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2008. – № 6. – С. 48-54 : Рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1726-5428
923725
  Максимов В.В. Обественное мнение и законотворчество в условиях развитого социализма : Автореф... канд. юр.наук: 12.00.01 / Максимов В. В.; АОН при ЦК КПСС, Каф. теор. гос. и права. – М., 1974. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
923726
   Обесцвечивание стекла.. – М., 1935. – 190с.
923727
  Даувальтер А.Н. Обесцвечивание стекла. / А.Н. Даувальтер. – Л.-М., 1936. – 132с.
923728
  Вальден П.И. Обесценивание материи.. – 2-е изд. доп. – Петроград : Тип.Б.М. Вольфа, 1918. – 28 с.
923729
  Диас Г.А. Обет / Г.А. Диас. – М., 1963. – 104с.
923730
  Мальцев В.И. Обет молчания / В.И. Мальцев. – Казань, 1980. – 111с.
923731
  Зушин А.Д. Обет молчания / А.Д. Зушин. – Л., 1990. – 92с.
923732
  Тетенькина Т.Г. Обещай мне завтрашний день / Т.Г. Тетенькина. – Калининград, 1991. – 351с.
923733
  Горелик И.Г. Обещание / И.Г. Горелик. – М, 1960. – 352с.
923734
  Горелик И.Г. Обещание / И.Г. Горелик. – М, 1962. – 352с.
923735
  Горелик И.Г. Обещание / И.Г. Горелик. – М, 1965. – 584с.
923736
  Вебер Роберт Обещание : стихи / Вебер Роберт; пер. с нем. Е.Витковского. – Москва : Советский писатель, 1980. – 111 с.
923737
  Сорокин В.В. Обещание : стихотворения и поэмы / В.В. Сорокин. – Москва : Современник, 1989. – 366 с.
923738
  Стил Д. Обещание страсти / Д. Стил. – Москва, 1994. – 366с.
923739
  Стил Д. Обещание страсти / Д. Стил. – Москва, 1996. – 431 с.
923740
  Гуляшки А. Обещание. / А. Гуляшки. – Москва, 1954. – 84с.
923741
  Котляров Б.И. Обещание. / Б.И. Котляров. – Х, 1976. – 79с.
923742
  Кружков В.С. Обещественно-политические и философские взгляды Н.А. Добролюбова / В.С. Кружков. – М, 1952. – 32с.
923743
  Будников В.Л. Обжалование действий и решений следователя / В.Л. Будников. – Волгоград, 1990. – 63 с.
923744
  Бутовский А.Н. Обжалование действий старших нотариусов : III ; (рубрика "Хроника") // Очерки по вопросам Судебной практики / А.Н. Бутовский. – Т. 2. – С. 135-140
923745
  Кожевников М.В. Обжалование и опротестование приговоров / М.В. Кожевников. – Москва, 1939. – 36с.
923746
  Клейнман Ф А. Обжалование и опротестование судебных решений и определений по гражданским делам. / Ф А. Клейнман, . – М, 1939. – 18с.
923747
  Антимонов Б.С. Обжалование и пересмотр решений по гражданским делам / Б.С. Антимонов, С. Герзон. – Москва, 1946. – с.
923748
  Антимонов Б.С. Обжалование и пересмотр решений по гражданским делам : метод. пособ. для адвокатов / Б. Антимонов, С. Герзон ; под ред. Г.Н. Амфитеатрова ; Отд. адвокатуры Мин. юст. РСФСР. – Москва : [Б.и.], 1947. – 96 с.
923749
   Обжалование неправомерных действий органов исполнительной власти в Российской Федерации / А. Сунгуров, Д. Маччелли, Е. Абросимова, Т. Виноградова // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2007. – № 1. – С. 78-86. – ISSN 1812-7126
923750
  Куцова Э.Ф. Обжалование приговоров в советском уголовном процессе : Автореф... канд. юр.наук: / Куцова Э.Ф.; Моск. юридич. ин-т. – Москва, 1951. – 17 с.
923751
  Лейдерман В.М. Обжалование решений в Советском гражданском процессе : Автореф. дис. ... канд. юридич. наук / Лейдерман В.М. ; Харьковский юридический институт имени Л.М. Кагановича. Кафедра гражданского права и процесса. – Харьков, 1951. – 30 с.
923752
  Апилат Э. Обжалование решений органов Государственной налоговойй службы // Незалежний Аудитор : часопис для аудиторів, судових експертів, бухгалтерів та правників / ТОВ "Вид-во "Сова". – Київ, 2012. – № 7 серпень. – С. 73-75. – ISSN 2306-0050
923753
  Мельник Е.Ф. Обжалование судебных решений в советском гражданском процессе : Автореф... Канд.юрид.наук: / Мельник Е.Ф.; Киев.гос.ун-т. – Москва, 1950. – 14 с.
923754
  Мельник Е.Ф. Обжалование судебных решений в советском гражданском процессе : Дис... канд.юридич.наук: / Мельник Е.ф.; КГУ им.Т.Шевченко. – К., 1950. – 230л. – Бібліогр.:л.1-6
923755
  Езерская С.И. Обжалование судебных решений в советском гражданском процессе. : Автореф... Канд.юрид.наук: / Езерская С.И.; Акад.наук СССР. – М, 1950. – 15л.
923756
  Мухин И.И. Обжалование, опротестование и пересмотр определений суда первой инстанции / И.И. Мухин. – Москва, 1958. – 72с.
923757
  Абдумомунов Т. Обжалованию не подлежит : драмат. повесть в 2 д., 10-ти карт. / Т. Абдумомунов. – Москва : Искусство, 1963. – 95 с.
923758
  Воловик Г.Г. Обжалованию не подлежит / Г.Г. Воловик. – Воронеж, 1967. – 33с.
923759
  Шилин А.И. Обжалованию не подлежит / А.И. Шилин. – М., 1982. – 81с.
923760
  Попцов О.М. Обжалованию не подлежит. / О.М. Попцов. – М., 1972. – 192с.
923761
  Корчагин М.Б. Обжалованию не подлежит... / М.Б. Корчагин. – М., 1990. – 46с.
923762
  Лойко Н.В. Обжалованию подлежит / Н.В. Лойко. – М., 1987. – 252с.
923763
  Дуденко С.В. Обживание территории районов нового освоения / С.В. Дуденко. – Новосибирск : Наука, 1990. – 86 с.
923764
  Жукова Н.В. Обживая виртуальное пространство : Условия для новых сервисов / Н.В. Жукова, А.Г. Дарутина // Библиотечное дело / ООО "Агентство Информ-Планета". – Санкт-Петербург, 2011. – № 22 (160). – С. 19-20. – ISSN 1727-4893
923765
  Бек Мордехай Обживая пустыню // Ариэль : журнал израильской культуры / Ассоц. помощи Израил. фонда культуры и просвещения в диаспоре [та ін.]. – Иерусалим, 1996. – 25. – С. 78-86


  Еврейские общины в США и других странах.
923766
  Козлов Б.А. Обжиг вяжущих материалов во взвешенном состоянии / Б.А. Козлов. – М.-Л., 1936. – 140с.
923767
  Брусиловский Г.В. Обжиг известняка в химической промышленности / Г.В. Брусиловский. – М, 1936. – 116с.
923768
  Кашкаев И.С. Обжиг кирпича в кольцевых печах / И.С. Кашкаев, М.М. Наумов. – М.-Л., 1936. – 163с.
923769
  Дейнека К В. Обжиг партландцементарного клинкера во вращающихся и шахтных пенчах / К В. Дейнека, А.С. Болдырев. – М.Л., 1936. – 215с.
923770
  Панцулая Т.В. Обжиг сульфида марганца. : Автореф... канд. техн.наук: / Панцулая Т.В.; МВ и ССО РСФСР. Москов. хим.-технол. ин-т им. Д.И.Менделеева. – М.-Тбилиси, 1962. – 19л.
923771
  Ильченко Г.Н. и др. Обжиг фарфора и фаянса / Г.Н. и др. Ильченко. – Л.-М., 1936. – 218с.
923772
  Каплан Ю.Г. Обжигающий ветер / Ю.Г. Каплан. – К., 1969. – 43с.
923773
  Малицький Ф.М. Обжинки : поезії / Ф.М. Малицький. – Київ : Радянський письменник, 1979. – 97 с.
923774
  Полтава Л. Обжинки / Леонід Полтава ; упоряд., авт. передмови та прим. Д. Чередниченко. – Київ : Задруга. – ISBN 966-7405-67-2
Кн.1 : Поезії. – 2000. – 303с. – іл., портр.
923775
  Полтава Леонід Обжинки // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 8. – С. 1. – ISSN 0130-5263
923776
  Копержинський К. Обжинки. / К. Копержинський. – Одеса, 1926. – 60с.
923777
  Тарнавський Р. Обжинковий вінок у системі обряду "Віхи" (До проблеми з"ясування первісної семантики обжинкового вінка) // Міфологія і фольклор : загальноукраїнський науково-освітній журнал / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка; ГО "Українське товариство дослідників фольклору та міфології". – Львів, 2011. – № 2 (9). – С. 69-77


  У статті йдеться про обжинковий вінок - традиційний елемент толоки під час жнив у селах Богородчанського району Івано-Франківської області. Простежено особливості його використання в календарних оюрядах. Обгрунтовано думку, що обжинковий вінок ...
923778
  Дудар О. Обжинкові пісні Східного Поділля // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 141-146. – (Серія мистецтвознавство ; Вип. 10)
923779
  Литвиненко Г. Обжинкові пісні у контексті жнивного обряду: як відображення магічної дії архетипно--образної системи // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 29. – С. 122-129
923780
  Галкин В.М. Обжитая сторона / В.М. Галкин. – Тула, 1982. – 65с.
923781
  Сидоров И.Ф. Обжитая целина / И.Ф. Сидоров, Б.Я. Двоскин. – Москва, 1964. – 32с.
923782
  Осипенко А. Обжитий куток / А. Осипенко. – К, 1966. – 245с.
923783
  Порус В.Н. Обжить катастрофу. Своевременные заметки о духовной культуре России // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2005. – № 11. – С. 24-36. – ISSN 0042-8744
923784
  Краснокутський А.І. Обжынкы [Обжинки] : збиpнычок твоpив / А.И. Кpаснокут-й. – Харькив : Дpук. Шмеpковыча, 1898. – 37 с. – Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії


  Зміст: Видьма; Упыpь; Гапчина паска
923785
  Богданов С.М. Обзоp успехов сельского хозяйства в 1893 году. Год третий.. – Киев : Тип.Петра Барского, 1895. – 456с. – Кн.нап.:рос.мов.стар.орф.
923786
   Обзор - Хроника нарушений прав человека в Беларуси в 2002 году. – Минск, 2003. – 212с.
923787
  Гераклитов А.А. Обзор "Пугачевских" дел из Астраханского губернского архива / А.А. Гераклитов. – Саратов : Тип. Союза печатного дела, 1913. – 19 с.
923788
  Черевко Владимир Обзор GNSS-технологий и оборудования компании South Survey & Mapping Instruments // Геопрофиль : научно-популярный журнал. – Киев, 2010. – № 1 (10). – С. 24-27 : Фото, рис.
923789
   Обзор №1 состояния товарных рынков в городах губерний Киевской, Подольской, Волынской, Полтавской и Черниговской. Хлебные продукты и картофель за сентябрь 1916 г.. – К. – 12с.
923790
  Губченко М.А. Обзор административных и судебных установлений, законодательства и финансового строя Великого Княжества Финляндского / М.А. Губченко. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Уч[-ща] глухонемых (М. Аленевой), 1910. – 162, IV с. – Библиогр. в прим.
923791
  Кузнецов В. Обзор азиатских видов рода Adoratura (Homoptera, Jassidae) / Виктор Кузнецов // Компакт - 252350 / В.Н. Кузнецов. – С. 219-233
923792
  Кожамкулова Б.С. Обзор антроопгеновой ископаемой териофауны Казахстана : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Кожамкулова Б.С. ; Казах. гос. ун-т. – Алма-Ата, 1964. – 23 с. – Бібліогр. : с. 22-23
923793
   Обзор бакинской нефтяной промышленности за два года национализации. 1920-1922. – 280с.
923794
  Старых М.Д. Обзор библиотечных блогов // Медиатека и мир : научно-практический журнал ; журнал о новых информационно-коммуникационных технологиях в библиотеках / РГБ; Центр библиотечных инновационных технологий РГБ. – Москва, 2013. – № 1. – С. 46-47
923795
  Богданов-Катьков Обзор божьих коровок Coccinellidae, вредящих культурным растениям / Богданов-Катьков. – Л, 1927. – 27с.
923796
  Фаминцын А.С. Обзор ботанической деятельности в России за 1891 год : Читан в заседании Физико-математического отделения 4 марта 1892 г. / сост. акад. А. Фаминцыным, при участии И. Бородина, Д. Ивановского, А. Кильмана [и др.]. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Академии наук, 1892. – [10], XXVI, 264 с. – Отд. оттиск: Известия Императорской Академии наук, 1914


  Сост.: Бородин, Иван Парфеньевич (1847-1930) Ивановский, Дмитрий Иосифович (1864-1930)
923797
  Фаминцын А.С. Обзор ботанической деятельности в России за 1892 год : Читано в заседании Физико-математического отделения 12 мая 1893 г. / сост. акад. А. Фаминцыным и адьюнктом С. Коржинским, при участии И. Бородина, Д. Ивановского, А. Кильмана [и др.]. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Академии наук, 1894. – XXVI, 187 с. – Отд. оттиск: Известия Императорской Академии наук, 1914


  Сост.: Коржинский, Сергей Иванович (1811-1900) Бородин, Иван Парфеньевич (1847-1930) Ивановский, Дмитрий Иосифович (1864-1930)
923798
  Фаминцын А.С. Обзор ботанической деятельности в России за 1893 год : Доложено в заседании Физико-математического отделения 7 сентября 1894 / сост. акад. А. Фаминцыным и адьюнктом С. Коржинским, при участии Д. Ивановского, П. Котурницкого и Н. Кузнецова. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Академии наук
Год четвертый. – 1895. – XXII, 166 с. – Отд. оттиск: Известия Императорской Академии наук, 1914


  Сост.: Коржинский, Сергей Иванович (1811-1900) Ивановский, Дмитрий Иосифович (1864-1920) Котурницкий, Павел Васильевич (1844-1913) Кузнецов, Николай Иванович (1864-1932)
923799
  Олсуфьев Г.В. Обзор бронзовок Кавказа и сопредельных стран / Г.В. Олсуфьев. – 26с.
923800
  Олсуфьев Г.В. Обзор бронзовок Кавказа и сопредельных стран / Г.В. Олсуфьев (Тифлис) // Жуки. [Компакт - 252298]. – С. 155-180
923801
   Обзор важнейших дознаний проводившихся в жандармских управлениях за 1901 год. – [Ростов-на-Дону] : А.Н. Сурат ; [Тип. "Донская речь"], 1907. – [4], 164 с. – Экз. деф., отсутств. с. 161-164. – (Русская историческая библиотека ; № 20)
923802
   Обзор важнейших дознаний проводившихся в жандармских управлениях за 1902 год. – [Ростов-на-Дону] : А.Н. Сурат ; [Тип. "Донская речь"], 1906. – 138 с. – Экз. деф., отсутств. с. 161-164. – (Русская историческая библиотека ; № 12)
923803
   Обзор важнейших дознаний производившихся в жандармских управлениях за 1901 год.. – 164с.
923804
  Кузнецов В.Н. Обзор вида рода Batrachomorphus Lewis (Homoptera Jassidae) // Ревизия видов рода Lynamorus Sem / Семенов-Тян-Шанский, С. Медведев. – С. 251-261
923805
  Габриэлян Э.Ц. Обзор видов Sorbus L. в Турции / Э.Ц. Габриэлян, 1962. – С. 61-71
923806
  Лебедев А.Г. Обзор видов подр. Microlethrus и описание одного нового вида / А.Г. Лебедев. – Київ : Тип. С.Г. Слюсаревского и А.И. Филиппова, 1913. – 8 с. – Пар. тит. л. на нем. яз. - Отд. оттиск: Энтомологический вестник. 1912, т. 1, № 2


  На тит. л. дарств. надпись: Многоуважаемому Николаю Яковлеуичу Кузнецову от автора
923807
  Кузнецов В. Обзор видов рода Batrachomorphus Lewis (Homoptera Jassidae) : (с 2 табл. и 1 рис.) / Виктор Кузнецов // Компакт - 252350 / В.Н. Кузнецов. – С. 251-261
923808
  Фомин А.В. Обзор видов рода Cystopteris на Кавказе / А.В. Фомин. – Тифлис : Тип. К.П. Козловского, 1911. – 19 с. – Отд. оттиск: Вестник Тифлисского Ботанического сада. 1920, вып. 18
923809
  Федченко Б.А. Обзор видов рода Hedysarum / Б.А. Федченко. – Санкт-Петербург : Типо-литогр. "Герольд", 1913. – 166, [30], 56, 8 с., 3 л. карт.
923810
  Зерова М.Д. Обзор видов рода Nikanoria (Hymenoptera, Eurytomidae) мировой фауны / М.Д. Зерова ; [науч. ред. И.А. Акимов] ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т зоологии им. И.И. Шмальгаузена. – Киев : Наукова думка, 2013. – 125, [2] с. : ил., табл. – Указ.: 123-125. – Библиогр.: с. 120-122. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1330-8
923811
  Рейхардт А.Н. Обзор видов рода Pedinus lats СССР и Дальнего Востока. / А.Н. Рейхардт. – 669-692с.
923812
  Дьяконов А.М. Обзор видов рода Stamnodes Старого Света и описание нового подвида (Lepidoptera, Geometridae) : (с 2 табл. и 7 рис. в тексте) / А.М. Дьяконов. – [Петроград] : [Тип. Кюгельген, Глич и Ко.], 1916. – 18 с., 2 л. табл. ил. : табл., ил. – Без тит л. - Отд. оттиск: Русское Энтомологическое обозрение. 1915, т. XV, № 4, с. 478-495


  На обоих экз. дарств. надпись от автора: Н.Я. Кузнецову и Владимиру Николаевичу Ковригину
923813
  Бантыш-Каменский Д.Н. Обзор внешних сношений России (по 1800 год) : Ч. 1-4 / Н.Н. Бантыш-Каменский. – Москва : Изд. Комис. печатания гос. грамот и договоров при Моск. гл. арх. М-ва иностр. дел, 1894-1902
Ч. 1 : (Австрия, Англия, Венгрия, Голландия, Дания, Испания). – 1894. – X, [6], 304 с. – Тип. Э. Лиссиера и Ю. Романа
923814
  Бантыш-Каменский Д.Н. Обзор внешних сношений России (по 1800 год) : Ч. 1-4 / Н.Н. Бантыш-Каменский. – Москва : Изд. Комис. печатания гос. грамот и договоров при Моск. гл. арх. М-ва иностр. дел, 1894-1902
Ч. 2 : (Германия и Италия). – 1896. – VIII, 272 с. – Тип. Э. Лиссиера и Ю. Романа
923815
  Бантыш-Каменский Д.Н. Обзор внешних сношений России (по 1800 год) : Ч. 1-4 / Н.Н. Бантыш-Каменский. – Москва : Изд. Комис. печатания гос. грамот и договоров при Моск. гл. арх. М-ва иностр. дел, 1894-1902
Ч. 3 : (Курляндия, Лифляндия, Эстляндия, Финляндия, Польша и Португалия). – 1897. – IV, [4], 319 с. – Тип. Э. Лиссиера и Ю. Романа
923816
  Черчилль У. Обзор военных событий / У. Черчилль. – Москва, 1944. – 20с.
923817
  Пачоский И.К. Обзор врагов сельского хозяйства Херсонской губернии за 1898-99 год : Отчет губернского энтомолога / И.К. Пачоский. – Херсон : Паровая тип. О.Д.Ходушиной (б. Ващенко), 1899. – 21 с. – Отд. оттиск
923818
  Пачоский И.К. Обзор врагов сельского хозяйства Херсонской губернии за 1900 год : (Отчет о деятельности губернского энтомолога И.К.Пачоского) / Издание Херсонского Губернского Земства. – Херсон : Тип. О.Д.Ходушиной, 1900. – 32 с.
923819
  Пачоский И.К. Обзор врагов сельского хозяйства Херсонской губернии за 1902 год : (Отчет губернского энтомолога). – Херсон : Паровая тип. О.Д.Ходушиной (б. Ващенко), 1902. – 11 с. – Отд. оттиск
923820
  Пачоский И.К. Обзор врагов сельского хозяйства Херсонской губернии за 1906-07 год : (Отчет губернского энтомолога). – Херсон : Паровая тип. О.Д.Ходушиной (б. Ващенко), 1907. – 12 с. – Отд. оттиск
923821
  Пачоский И.К. Обзор врагов сельского хозяйства Херсонской губернии и отчет губернского энтомолога за 1903 год. – Херсон : Тип. О.Д.Ходушиной, 1903. – 13 с. – Отд. оттиск
923822
  Пачоский И.К. Обзор врагов сельского хозяйства Херсонской губернии и отчет губернского энтомолога за 1904 год. – Херсон : Тип. О.Д.Ходушиной, 1904. – 8 с. – Отд. оттиск
923823
  Пачоский И.К. Обзор врагов сельского хозяйства Херсонской губернии и отчет по естественно-историческому музею за 1905-1906 год, 1906. – 10 с. – Отд. оттиск
923824
  Сопоцько А.А. Обзор вредителей [Тульской губ.] за 1911 год / А.А. Сопоцько, зав. станцией ; Энтомологическая станция Тульского Губернского Земства. – 1911-1912. – Тула : Тип. Е.И. Дружининой, 1911. – 30 с. – Без тит. л.
923825
  Ярославцев Г.М. Обзор вредителей сельского хозяйства на Сумской опытной станции в 1925 году / Г.М. Ярославцев. – Ахтырка, 1926. – 16с.
923826
  Макарян М.Я. Обзор вредителей сельскохозяйственных и лесных растений / М.Я. Макарян, А.С. Аветян. – Эривань, 1931. – 63с.
923827
  Устинов А.А. Обзор вредителей табака в Абхазии за 1931 год / А.А. Устинов. – Сухуми, 1932. – 38 с.
923828
  Сопоцько А.А. Обзор вредителей Тульской губ. за 1910 год / А.А. Сопоцько, зав. станцией ; Энтомологическая станция Тульского Губернского Земства. – 1911-1912. – Тула : Тип. Е.И. Дружининой, 1911. – 16 с. – Без тит. л.


  На обл. экз. № 258589 дарств. надпись: Глубокоуважаемому Александру Степановичу Скорикову от автора Скориков, Александр Степанович (1871-1942) — русский учёный-гидробиолог, профессор.
923829
  [Емельянов И.В.] Обзор вредных насекомых Купянского уезда по наблюдениям 1905 года / Харьковская Губернская Земская управа. Экономический отдел. – Харьков : Тип. "Печатное дело" кн. К.Н. Гагарина, 1906. – [4], 23 с. – Авт. указ в предисловии
923830
  Кащенко Н.Ф. Обзор гадов Томского края / [соч.] Н.Ф. Кащенко, проф. Имп. Томского ун-та. – Томск : Типо-литогр. М.Н. Кононова, 1902. – [2], 24 с. – Отд. оттиск: Известия Томского университета. – Библиогр.: с. 4-5
923831
  Добржанский Ф.Г. Обзор генетических исследований видов рода Drosophila / Ф.Г. Добржанский. – Ленинград, 1926. – 45-56 с.
923832
  Линдберг Г.У. Обзор географических форм дальневосточного бычка Icelus spinger Gilb / Г.У. Линдберг, А.П. Андрияшев, 1938. – 515-525с.
923833
  Линдеман К. Обзор географического распространения жуков в Российской империи / К. Линдеман
1. – 43-366с.
923834
  Линдеман К.Э. Обзор географического распространения жуков в Российской империи / К. Линдеман. – [Санкт-Петербург]
Ч. 1 : Введение, предисловие. Северная, Московская и Туранская провинции. – 1871. – 326 с., 1 л. карт
923835
   Обзор геологических понятий и терминов в применении к металлогении. – Москва : АН СССР, 1963. – 183с.
923836
  Архангельский А.Д. Обзор геологического строения Европейской России / Архангельский А.Д. – Петербург : Издательство Геологического института
Т. 2. – 1922. – 467 с.
923837
   Обзор геологического строения Китайского Алтая (Северо-Западный Китай) и его тектонической эволюции в палеозое / Кеда Кай, Мин Сун, Чао Ян, Хиаопин Лонг, Ванджио Хиао // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2011. – Т. 52, № 12. – С. 2056-2074 : рис. – Библиогр.: с. 2069-2074. – ISSN 0016-7886
923838
  Пухляков Л.А. Обзор геотектонических гипотез / Л.А. Пухляков; Томский политех.ин-т. Геологоразведочный фак. Кафедра горючих ископаемых. – Томск : Изд-во Томского университета, 1970. – 266с.
923839
  Райтвир А.Г. Обзор гетеробазидиальных грибов СССР. : Автореф... канд.биол.наук: / Райтвир А.Г.; АН Эстон ССР. – Тарту, 1964. – 22л.
923840
  Меладзе Г.К. Обзор гиппарионовых фаун Кавказа / Г.К. Меладзе. – Тбилиси : Мецниереба, 1985. – 76с.
923841
   Обзор главнейших месторождений углей и горючих сланцев СССР.. – М.-Л., 1931. – 352с.
923842
  Никольский В.Н. Обзор главнейших постановлений Петра I в области личного семейного права : Речь, произнесенная в торжественном собрании Демидовского лицея исправ. долж. проф. Никольским нояб. 10 дня 1857 года. – Ярославль : В губ. тип., 1857. – 119 с. – Библиогр. в примеч.
923843
  Вейдемейер А. И. Обзор главнейших происшествий в России с кончины Петра Великого до вступления на престол Елисаветы Петровны. – Санкт-Петербург
Т.1. – 1831
923844
  Гончар В.В. Обзор данных о полях напряжений мезозоид Северо-Востока Азии, полученных кинематическим методом // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики ; глав. ред. В.И. Старостенко ; редкол.: В.Г. Бахмутов, Т.А. Белый, А.Б. Бобров [и др.]. – Киев, 2016. – Т. 38, № 4. – С. 26-57 : рис. – Библиогр.: с. 53-57. – ISSN 0203-3100
923845
  Глазунов Д. К. Обзор двуцветных Среднеазиатских видов рода Nebria Latr. (Coleoptera, Carabidae) / Д. Глазунов. – Санкт-Петербург : Тип. Императоской Академии наук, 1901. – 28 с., 1 л. ил. : ил. – Авт., загл., и текст на рус. и лат. яз. - Без тит. л. - Отд. оттиск: Horae Societatis Entomologicae Rossicae. Т. XXXV, jan., 1902, с.. 467-493
923846
   Обзор действий Чрезвычайной следственной комиссии / [Чрезвычайная следственная комиссия для расследования нарушений законов и обычаев войны австро-венгерскими и германскими войсками]. – Петроград : Сенатская тип.
Т. 1 : С 29 апреля 1915 г. по 1 января 1916 года. – 1916. – [5], IX, 503 с. – Экз. в разных тип. переплетах


  Стояновский, Николай Иванович (1820-1900)
923847
  Айзерман М.А. Обзор деятельности А.А. Андронова в области автоматического регулирования / М.А. Айзерман. – Москва, 1955. – 20-33с.
923848
  Кащенко Н.О. Обзор деятельности акклиматизационного сада профессора Н.О. Кащенко в г.Киеве по отделу лекарственных растений за 1916 год / Н.О. Кащенко. – Киев, 1916. – 26с. – Отдельный оттиск
923849
  Кащенко Н.О. Обзор деятельности акклиматизационного сада профессора Н.О. Кащенко в г.Киеве по отделу лекарственных растений за 1917 год / Н.О. Кащенко. – Киев, 1917. – 32с. – Отдельный оттиск
923850
  Погодин П.Д. Обзор деятельности за 1911-1915 годы : Одногодич. для подготовления учителей и учительниц сред. учеб. заведений курсы при Упр. Казан. учеб. окр. / П. Погодина. – Казань : Лито-тип. И.Н. Харитонова
Вып. 1. – 1915. – 36 с. – Автор в конце текста
923851
   Обзор деятельности Киевского Губкоммунотдела за 1922-23 бюджетный год.. – К., 1924. – 154с.
923852
   Обзор деятельности Киевского Губкоммунотдела за 1922 год.. – К., 1923. – 204с.
923853
  Аникст А. Обзор деятельности Наркомтруда за 1921 год / Аникст А. – Москва : Изд-во Наркомтруда, 1921. – 56, 16 с.
923854
   Обзор деятельности Орловской потребительской кооперации за 1924 год.. – Орел, 1925. – 156с.
923855
   Обзор деятельности Правительства за 1925 и 1926 гг. Отчет V Всеазербайджанского съезда Советов.. – Баку, 1927. – 408с.
923856
   Обзор деятельности СЭВ между 42 и 44 заседаниями сессии Совета. – Москва, 1988. – 42с.
923857
   Обзор деятельности СЭВ между XXXVI и XXXVII заседаниями сессии Совета. – Москва, 1983. – 67 с.
923858
   Обзор деятельности СЭВ между XXXVII и XXXIX заседаниями сессии Совета.. – М., 1984. – 61с.
923859
   Обзор деятельности Центрального Статистического Комитета в период 1863-1912 г.. – Москва. – с.
923860
  Абрамович А.Д. Обзор докладов Американской энергетической конференции 1964 г. : (теплотехн. часть) / обзор сост. канд. техн. наук А.Д. Абрамович ; ред. инж. Г.Ю. Флаксерман. – Москва : БТИ ОРГРЭС, 1966. – 148 с. – Библиогр.: с. 146-147. – (Энергетика за рубежом / М-во энергетики и электрификации СССР, Техн. упр. по эксплуатации энергосистем, Всесоюз. гос. трест по организации и рационализации район. электр. станций и сетей "Оргрэс", БТИ)
923861
   Обзор документальных материалов Центрального гос. исторического архива СССР по истории обрабатывающей промышленности России в 1864-1914 гг.. – Л., 1962. – 152с.
923862
  Шумилов В.Н. Обзор документальных материалов Центрального государственного архива древних актов СССР по истории г. Москвы с древнейших времен до Х1Х в. / В.Н. Шумилов. – М, 1949. – 188с.
923863
  Семенова М.С. Обзор документальных материалов Центрального государственного исторического архива СССР в Ленинграде по истории обрабатывающей промышленности Росси в первой половине ХІХ века. / Сост. М.С. Семенова, Г.С. Хомякова и Л.Е. Шепелев ; Ред. В.В. Бедин ; Гл. архивное упр. Центр. гос. ист. архив СССР в г. Ленинграде. – Москва ; Ленинград : Б. и., 1957. – 60 с.
923864
   Обзор достижений в области охраны материнства в странах Восточной Европы и Центральной Азии / [Регион. отд-ние ЮНФПА ; подгот. С. Ньюпорт ; ред. Э. Левин]. – 2-е изд. – [Нью Йорк] : ЮНФПА, 2010. – 176 с. : табл. – Copyright 2009. – Библиогр.: с. 157-176. – ISBN 978-0-89714-982-2
923865
   Обзор Елисаветпольской губернии за 1900 год : (приложение к всеполнейшему отчету). – Тифлис : Єлектропечатня Груз. изд. Т-ва, 1901. – IV, 42, 8 прил. + 8 номеров приложений
923866
  Мориц Л. Обзор животного мира Ставропольской губернии. / Л. Мориц. – 12с.
923867
  Языков Д.Д. Обзор жизни и трудов покойных русских писателей Д.Д. Языкова / Д.Д. Языков. – Москва : Университетская типогр.
Вып. 9. – 1905. – 116 с.
923868
  Языков Д.Д. Обзор жизни и трудов русских писателей и писательниц / Д.Д. Языков. – Москва : Университетская типогр. – (Сборник Отделения русского языка и словесности Императорской академии наук ; Т. 86, № 3)
Вып. 11. – 1905. – 247 с.
923869
  Языков Д.Д. Обзор жизни и трудов русских писателей и писательниц / Д.Д. Языков. – Москва : Университетская типогр. – (Сборник Отделения русского языка и словесности Императорской академии наук ; Т. 89, № 8)
Вып. 12. – 1905. – 280 с.
923870
  Яценко Г.А. Обзор задач "Управления размещением" на складе // Логистика: проблемы и решения : международный научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2013. – № 6 (49). – С. 40-42
923871
  Валах В.В. Обзор законодательства ФРГ по вопросу о формах реорганизации юридических лиц // Шості юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є.В. Васьковського : (до 150-річчя від дня його народж.) : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. : Одеса, 20-21 трав. 2016 р. / Юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є.В. Васьковського. – Одеса : Астропринт, 2016. – C. 364-370. – ISBN 978-966-927-142-6
923872
   Обзор зарубежной атомной науки и техники за 1971 г. По материалам экс-пресс-информации. – Москва, 1972. – 60с.
923873
  Зейденберг В.К. Обзор зарубежной вычислительной техники по состоянию на 1968 г. / В.К. Зейденберг. – М, 1968. – 280с.
923874
  Зейденберг В.К. Обзор зарубежной вычислительной техники по состоянию на 1969 г. / В.К. Зейденберг. – М, 1969. – 276с.
923875
  Зейденберг В.К. Обзор зарубежной вычислительной техники по состоянию на 1970 г. / В.К. Зейденберг. – М, 1970. – 348с.
923876
  Зейденберг В.К. Обзор зарубежной вычислительной техники по состоянию на 1973 г. / В.К. Зейденберг. – М, 1973. – 326с.
923877
   Обзор зарубежной литературы по радиоэлектронике за 1960 г.. – М., 1962. – 79с.
923878
  Куликов Л.В. Обзор зарубежных исследований по проблеме эмоциональной близости / Л.В. Куликов, М.М. Пастушик // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2009. – С. 161-167. – (Психология. Социология. Педагогика ; Вып. 4). – ISSN 1995-0047
923879
  Свириденко В.Н. Обзор зарубежных патентов по методике и технике нефтепромысловых геофизических исследований. / В.Н. Свириденко. – М., 1976. – 32с.
923880
  Тренина С.Л. Обзор зарубежных экономико-математических методов управления запасами / С.Л. Тренина. – М., 1968. – 59с.
923881
  Лавров П.А. Обзор звуковых и формальных особенностей болгарского языка. / П.А. Лавров. – 236, 176с.
923882
   Обзор и годовые итоги работы контрольных товариществ в системе молочной кооперации за 1925-1926 годы.. – М., 1927. – 70с.
923883
  Хандриков М.Ф. Обзор и результаты наблюдений произведенных 18 августа 1887 года над полным затмением солнца на горе Благодать, на восточном склоне Урала : с чертежами в тексте / [соч.] Митрофана Хандрикова, заслуж. проф. Ун-та Св. Владимира. – 3-е изд., испр. и доп. – Б. м. : б. и., 1887. – 11 с. 1 л. карт.
923884
   Обзор издательской деятельности научного химико-технического издательства. : указатель изданий. – 3-е изд., доп. – Петроград, 1922. – 54 с.
923885
  Гужва Ф.К. Обзор изучения функций кратких и полных прилагательных в современном русском языке / Ф.К. Гужва. – Сумы, 1958. – 39с.
923886
   Обзор инновационного развития Украины / Европеская экон. комис. ООН. – Нью Йорк ; Женева : ООН, 2013. – 144 с. : ил., табл. – Загол. обл.: Обзор инновационного развития. Украина. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-92-1-056170-9
923887
   Обзор иностранного законодательства. 1 // Проект Швейцарского гражданского уложения / И.С. Вольман. – [Санкт-Петербург], 1902. – С. 193-249


  Вольман С. - пом. присяж. поверенного Окр. С.-Петерб. судеб. палаты
923888
   Обзор иностранной картографо-географической литературы за 1956 год.. – Вып.1, 2, 3, 4. – М., 1938. – 189с.
923889
  Владимирский-Буданов М.Ф. Обзор истории русского права / [Соч.] Проф. М.Ф. Владимирского-Буданова. – Изд. 2-е с доп. – Санкт-Петербург ; Киев : Изд. книгопрод. Н.Я. Оглоблина ; [Тип. Т-ва Кушнерев и К*, Киевск. отд.], 1888. – XXVI, [2], 542 с. – Библиогр.: "Литература истории русского права" и в начале гл. и разделов
923890
  Владимирский-Буданов М.Ф. Обзор истории русского права / [Соч.] Проф. М.Ф. Владимирского-Буданова. – Изд. 4-е с доп. – Санкт-Петербург ; Киев : Изд. книгопрод. Н.Я. Оглоблина ; [Тип. Т-ва Кушнерев и К*, Киевск. отд.], 1905. – [2], VI, VI, 694, II с. – Библиогр.: "Литература истории русского права" и в начале гл. и разделов
923891
  Владимирский-Буданов М.Ф. Обзор истории русского права / [Соч.] Проф. М.Ф. Владимирского-Буданова. – Изд. 5-е. – Санкт-Петербург ; Киев : Изд. книгопрод. Н.Я. Оглоблина ; [Тип. Т-ва Кушнерев и К*, Киевск. отд.], 1907. – VI,694 с. – Библиогр.: "Литература истории русского права" и в начале гл. и разделов
923892
  Владимирский-Буданов М.Ф. Обзор истории русского права / [Соч.] Проф. М.Ф. Владимирского-Буданова. – Изд. 6-е. – Санкт-Петербург ; Киев : Изд. книгопрод. Н.Я. Оглоблина ; [Тип. Т-ва Кушнерев и К*, Киевск. отд.], 1909. – [2], VI, VI, [2], 699 с.


  Напись на тит. стр.: Полонская 1909 4 XII
923893
  Владимирский-Буданов М.Ф. Обзор истории русского права / [Соч.] Проф. М.Ф. Владимирского-Буданова. – Изд. 7-е. – Петроград ; Киев : Изд. книгопрод. Н.Я. Оглоблина ; [Тип. Т-ва Кушнерев и К*, Киевск. отд.], 1915. – [2], VI, VI, [2], 699 с.
923894
  Владимирский-Буданов Обзор истории русского права / Владимирский-Буданов. – Ростов-на-Дону : Феникс, 1995. – 640с. – (Антология русской правовой мысли). – ISBN 5858801005
923895
  Владимирский-Буданов М.Ф. Обзор истории русского права по лекциям проф. М.Ф. Владимирского-Буданова. – Киев : Тип. Г.Л. Фронцкевича
Вып. 1 : История русского государственного права. – 1886. – X, VIII, 225 с.
923896
  Пыпин А.Н., Спасович В.Д. Обзор истории славянских литератур / [соч.] А.Н. Пыпина и В.Д. Спасовича. – Санкт-Петербург : В тип. О.И. Бакста
Т. 1. – 1865. – [2], VI, 530, VI с. – Во 2-м изд. загл.: История славянских литератур. – Библиогр. в примеч.


  Спасович, Владимир Данилович (1829-1906)
923897
  Круз К. Обзор истории философии в Бразилии : Пер. с португ. / К. Круз; [Вступ. статья Ж. А. Базаряна]. – Москва : Изд-во иностр. лит., 1962. – 146 с.
923898
  Лебедев И.А. Обзор источников Истории балтийских славян с 1131 по 1170 год / исследование И.А. Лебедева. – Москва : В универ. тип., 1876. – [222] с. разд. паг.


  Книга наз.: Последняя борьба балтийских славян против онемечения / Соч. И.А. Лебедева. Ч. 1-2. - Москва : Унив. тип. (Катков и К°), 1876. - 2 т. Ч.: Ч. 1. - [2], II, 307 с. Ч. 2. - Обзор источников Истории балтийских славян с 1131 по 1170 год. 222 ...
923899
  Жибарев П.Б. Обзор источников истории КПСС : (Курс лекций) / П.Б. Жибарев, З.В. Ждановская, А.Т. Маслова; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. Ист. фак. Кафедра истории КПСС. – Москва : Московский университет, 1961. – 560 с.
923900
   Обзор источников о Карле В. // История средних веков : Обзор источников для истории Карла Великого / Ф.Л. Фортинский. – Б. м. : б. и. – [Т. 2] : [Период от Карла Великого до половины XI в.]. – XL с.
923901
  Зайцев Ф.А. Обзор кавказских видов жестококрылых из триб Hopliina Glaphyrina (Coleoptera, Scarabaeidae) / Ф.А. Зайцев. – Тифлис, 1923. – 28 с.
923902
  Сердюкова Л.Б. Обзор кавказских представителей секции Spinulosae (Fom.) Char., Symphyandriformes (Fom.) Char. рода Campanula L. и рода Symphyandra A. DC. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.05 / Сердюкова Л.Б.; Ин-т ботаники АН ГССР. – Тбилиси, 1977. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
923903
   Обзор киносъемочных объективов отечественного и зарубежного производства для съемки обычных, широкоэкранных, широкоформатных и 16-мм кинофильмов (с атласом объективов).. – Москва, 1969. – 328с.
923904
  Кулаковский Ю.А. Обзор книг. / Ю.А. Кулаковский. – с.
923905
   Обзор лекций на тему "Организационно-хозяйственное укрепление укрупненых колхозов". – 15с.
923906
  Жуковский А.В. Обзор литературы и экологический спектр Ярославской флоры. / А.В. Жуковский. – Вологда, 1923. – 8с.
923907
  Лихарев Б.К. Обзор литературы по верхнепермским отложениям Европейской России за истекшее десятилетие. / Б.К. Лихарев. – Пг., 1920. – 48с.
923908
  Варпаховский Н. Обзор литературы по ихтиологии России за 1886 г.. – Санкт-Петербург : Тип. В. Демакова, 1888. – [17] с. – Отд.отт. из : "Вестник Рыбпромышленности", № 5-7, 1888
923909
  Варпаховский Н. Обзор литературы по ихтиологии России за 1887 г.. – Санкт-Петербург : Тип. В. Демакова, 1889. – [18] с. – Отд.отт. из : "Вестник Рыбпромышленности", № 8-9, 1889
923910
   Обзор литературы по экономике Молдавии (1975-1976) : Сборник. – Кишинев : Штиинца, 1978. – 104с.
923911
  Кузнецов Н.Я. Обзор литературы, касающейся русской фауны / [соч.] Н.Я. Кузнецова (С.-Петербург) // Компакт - 252335 / Н.Я. Кузнецов. – [3] с.
923912
   Обзор литературы, касающейся русской фауны, 1904. – С. 170-198. – Отд. оттиск из: Русск. Энтом. Обозр., № 4, 1904
923913
   Обзор литературы, касающейся русской фауны, 1904. – С. 120-140. – Отд. оттиск из: Русск. Энтом. Обозр., № 2-3, 1904
923914
  Петров С. Обзор матримониальных связей рязанских князей с Ордой, Великим княжеством Литовским и русскими землями в XII - XV вв. // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених , (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 5. – С. 27-28
923915
  Катков П. Обзор международной практики борьбы с незаконным использованием интеллектуальной собственности в сети Интернет // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права : научно-практический журнал / ООО "Издательский Дом "ИНТЕЛПРЕСС". – Москва, 2012. – № 12. – С. 11-18. – ISSN 0201-7059
923916
   Обзор мероприятий по культуре кормовых растений 1908-1913 / Г.У.З. и З. Департамент Земледелия. – Санкт-Петербург : Тип. В.Ф. Киршбаума, 1914. – VII, 238 с., 19 л. ил. : ил., табл. – Экз. без обл.. - Экз. № 206585 деф., отсутст. с. 49-238 и 19 л. ил.
923917
  Борисяк А.А. Обзор местонахождений третичных наземных млекопитающих Союза ССР : (к 25-летию Советской палеонтологии) / А.А. Борисяк. – Фрунзе : Киргизгосиздат, 1943. – 42с.
923918
   Обзор месторождений каменной соли Украины. – Харьков : [б. и.], 1971. – 197, [4] с., [1] л. карта : ил., табл. – Библиогр.: с. 172-197
923919
  Розанов Ю.А. Обзор месторождений кровельных сланцев СССР / Ю.А. Розанов. – М-л, 1938. – 88с.
923920
   Обзор методической, библиографической и краеведческой работы областных библиотек БССР за 1971 год.. – Минск, 1972. – 44с.
923921
  Ноишевский К. Обзор методов изследования остроты зрения / К. Ноишевский. – С.-Петербург : Типография Н.Л. Ныркина, 1912. – 35 с.
923922
  Никулина Г.Н. Обзор методов колориметрического определения фосфора по образованию "молибденовой сини". / Г.Н. Никулина. – М-Л : Наука, 1965. – 45с.
923923
  Пестова А. Обзор методов макроэкономического прогнозирования: в поисках перспективных направлений для России / А. Пестова, М. Мамонов // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2016. – № 6. – С. 45-76 : табл., рис. – Библиогр.: 103 назв. – ISSN 0042-8736
923924
   Обзор минеральных вод Украинской ССР : текст. – Киев : [б. и.]
[Кн. 1 : (объяснительная записка)] / ; сост.: А.С. Алексеева, В.Д. Овчарова, Н.А. Лысак ; гл. ред.: А.Е. Бабинец ; ред.: И.Ф. Вовк [и др.]. – 1980. – 422, [1] с. : табл. – Библиогр.: с. 403-417
923925
   Обзор минеральных ресурсов капиталистических и развивающихся стран. На начало 1969 г.. – М., 1979. – 360с.
923926
   Обзор минеральных ресурсов СССР.. – Вып.II. – Л., 1927. – 32с.
923927
   Обзор минеральных ресурсов СССР. Алюминий и боксит.. – Вып.4. – Л., 1927. – 89с.
923928
   Обзор минеральных ресурсов СССР. Висмут.. – Вып.11. – Л., 1927. – 32с.
923929
   Обзор минеральных ресурсов СССР. Вольфрам.. – Вып.12. – Л., 1927. – 69с.
923930
   Обзор минеральных ресурсов СССР. Золото.. – Вып.18. – Л., 1925. – 48с.
923931
   Обзор минеральных ресурсов СССР. Кадмий.. – Вып.20. – Л., 1927. – 34с.
923932
   Обзор минеральных ресурсов СССР. Магний.. – Вып.22. – Л., 1927. – 22с.
923933
   Обзор минеральных ресурсов СССР. Мышьян.. – Вып.27. – Л., 1927. – 67с.
923934
   Обзор минеральных ресурсов СССР. Ртуть.. – Вып.37. – Л., 1927. – 76с.
923935
   Обзор минеральных ресурсов стран капиталистического мира. Капиталистических и развивающихся стран на начало 1967 г.. – М., 1968. – 280с.
923936
  Серегина Виктория Обзор мирового рынка конгрессного туризма : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 2. – С. 22-23
923937
  Кулишер И.М. Обзор мирового хозяйства за время войны и после войны и состояние его к началу 1923 года / И.М. Кулишер. – Пб., 1923. – 138с.
923938
  Кулишер И.М. Обзор мирового хозяйства с начала войны до начала 1924 г. / И.М. Кулишер. – 2-е изд. доп. – Л., 1924. – 206с.
923939
  Кащенко Н.Ф. Обзор млекопитающих Западной Сибири и Туркестана / [соч.] Н.Ф. Кащенко, проф. Имп. Томского ун-та. – Томск : Типо-литогр. М.Н. Кононова
Вып. 1 : Chiroptera, рукокрылые - Insectivora, насекомоядные : с 5-ю зоогеографическими таблицами. – 1905. – [2], 102 с, 5 л. ил, карт. : табл., карт. – Отд. оттиск: Известия Томского университета
923940
  Давиташвили Л.Ш. Обзор моллюсков третичных и послетретичных отложений Крымско-Кавказской нефтеносной провинции / Л.Ш. Давиташвили; Государственное научно-техническое нефтяное издательство. – Ленинград; Москва : ОНТИ, НКТП, СССР, 1933. – 168с.
923941
  Нифантьев Э.Е. Обзор монографий и обзоров по химии фосфорорганических соединений. / Э.Е. Нифантьев, Т.С. Кухарева. – М., 1989. – 159с.
923942
   Обзор наблюдения МВП - МТЗ в южной части Кировоградской аномалии электропроводности и первый пленочного моделирования структуры Украинского щита / И.И. Рокитянский, А.В. Терешин, В.И. Трегубенко, Н.С. Голубцова, А.И. Ингеров, Т.С. Савченко // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2012. – Т. 34, № 3. – С. 92-101 : рис. – Библиогр.: с. 100-101. – ISSN 0203-3100
923943
  Летошко Л.М. Обзор научно-атеистической литературы, вып.19 / Л.М. Летошко. – Л., 1968. – 20с.
923944
   Обзор научно-исследовательской работы Всесоюзного Арктического института в советском секторе Артики.. – Ленинград, 1934. – 78с.
923945
  Боссе Г.Г. Обзор научно-популярной литературы по биологии / Г.Г. Боссе. – М., 1924. – с.
923946
   Обзор научно-популярной литературы по биологии. Пособие для библиотекарей и преподавателей партшкол, рабфаков, марксистских кружков и самообразования.. – М., 1924. – 99с.
923947
  Блок Г.П. Обзор научно издательской деятельности комиссии по изучнию естественных производительных сил России 1915-1920 / Г.П. Блок. – Пг, 1920. – 120с.
923948
  Ферри А. Обзор некоторых проведенных за последние годы исследований в облести течений с большими сверхзвуковыми скоростями / А. Ферри, 1959. – 44с.
923949
  Щербина С.В. Обзор некоторых цифровых сейсмических регистраторов Института геофизики НАН Украины // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2008. – Т. 30, № 2. – С. 83-90 : Рис., табл. – ISSN 0203-3100
923950
  Бузескул В. Обзор немецкой литературы по истории средних веков : (Лекция, чит. в Имп. Харьк. ун-те 26 апр. 1885 г.) / В. Бузескул. – Харьков : Тип. К.П. Счасни, 1885. – 38 с.
923951
  Челпанов Г. Обзор новейшей литературы по теории познания : О природе геометрических аксиом // О преподавании алгебры / В. Ермаков. – Санкт-Петербург, 1892. – 40с.
923952
  Довнар-Запольский М.В. Обзор новейшей русской истории
(окончание). – VIII, 427 с.
923953
  Довнар-Запольский М.В. Обзор новейшей русской истории / М.В. Довнар-Запольского, проф. – 2-е изд., с испр. – Киев : Тип. И.И. Чоколова
Т. 1. – 1912. – VIII, 427 с.
923954
  Довнар-Запольский М.В. Обзор новейшей русской истории / М.В. Довнар-Запольского, проф. – 2-е изд., с испр. – Киев : Тип. И.И. Чоколова
Т. 1. – 1914. – VI, 428 с. – Библиогр.: Библиографические указания" (с. 421-428)
923955
  Гроссгейм А.А. Обзор новейших систем цветковых растений / А.А. Гроссгейм ; доп., ред. и предисл. М.Ф. Сахокиа ; АН Груз. ССР. Тбилис. ботан. ин-т. – Тбилиси : Мецниереба, 1966. – XIV, 198 с. : 24 л. ил., портр.
923956
   Обзор новейших успехов по производству муки, хлеба и крахмала : статья Н. Зернова, техннолога 1-го разряда : с 9 чертежами в тексте // Технология по Вагнеру / Р. Вагнер. – Санкт-Петербург : Изд. Т-ва "Общественная польза", 1862. – Вып. 1 : [Производство муки, хлеба, крахмала / пер., доп. и изд. под ред. Д. Менделева]. – [4], 80 с.
923957
  Андрусов Н.И. Обзор новых работ по океанографии, имеющих значение для геологии : Органогенные известковые отложения на дне океанов. – [б.м.] : тип. Н.А. Лебедева, 1893. – 14 с. – Отд. оттиск из: "Вестник естествознания", № 3-4, 1893
923958
   Обзор ООЯ за многолетний период по территории Камчатского УГМС.. – Петропавловск-Камчатский, 1974. – 200с.
923959
   Обзор опыта работы библиотек РСФСР по пропаганде литературы о гражданской обороне : Метод. письмо. – Москва, 1965. – 16 с.
923960
  Ларичева Д.В. Обзор основных инструментов социальных сервисов // Информатика и образование : научно-методический журнал / Российская Академия образования; Из-во "Образование и Информатика". – Москва, 2011. – № 10 (228). – С. 31-33. – ISSN 0234-0453
923961
  Ландэ Д.В. Обзор особенностей и возможности контент-мониторинга национального сигмента сети Интернет / Д.В. Ландэ, Б.А. Березин, В.А. Додонов // Реєстрація, зберігання і обробка даних : науково-технічний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації Нац. акад. наук України. – Київ, 2016. – Т. 18, № 3. – С. 20-38. – ISSN 1560-9189
923962
   Обзор официальных новостей в сфере туризма // Туризм: право и экономика : федеральный научно-практический журнал / ИГ "Юрист". – Москва, 2012. – № 3. – С. 2-5. – ISSN 1813-1212
923963
   Обзор официальных новостей в сфере туризма // Туризм: право и экономика : федеральный научно-практический журнал / ИГ "Юрист". – Москва, 2013. – № 1. – С. 2-6. – ISSN 1813-1212
923964
  Штакельберг А.А. Обзор палеарктических видов рода Diaphorus Mgn. (Diptera, Dolichopodida) / А.А. Штакельберг. – 67-77с.
923965
   Обзор патентных законов отдельных капиталистических стран.. – М., 1961. – 88с.
923966
  Саркисян С.Г. Обзор петрографо-минералогических исследований в нефтяной промышленности СССР и США // Итоги науки. Геологические науки / АН СССР, Ин-т научной информации. – Москва, 1959. – 1 : Обзор петрографо-минералогических исследований в нефтяной промышленности СССР и США / С.Г. Саркисян. – С. 1-88
923967
  Гребнев А.В. Обзор печати / А.В. Гребнев. – Москва, 1953. – 27с.
923968
  Логинов Н.П. Обзор печати / Н.П. Логинов. – М., 1959. – 78с.
923969
  Фоминых В.Н. Обзор печати / В.Н. Фоминых. – Свердловск, 1968. – 48с.
923970
  Гребенина А.М. Обзор печати / А.М. Гребенина. – М., 1980. – 38 с.
923971
  Боганова Г.В. Обзор печати : пособ. по сост. обзоров печати на англ. яз. / Г.В. Боганова. – Москва : МГУ, 1982. – 96 с.
923972
   Обзор печати о Финляндии : Первый однопалатный сейм 1907 года и нарушение им Монарших прав. Общегосударственное законодательство и русская политика по отношению к финляндской окраине. – Санкт-Петербург : Гос. тип., 1909. – XIX, 308 с. – Бесплатное приложение к газете "Окраины России"


  Содержание конволюта: 1. Обзор печати о Финляндии:Первый однопалатный сейм 1907 года и нарушение им Монарших прав. Общегосударственное законодательство и русская политика по отношению к финляндской окраине 2. Обзор печати о Финляндии : Столетний ...
923973
   Обзор печати о Финляндии : Вторая сессия сейма 1907-1908 г.г. Роспуск сейма; предвыборная агитация и выборы. Второй сейм 1908 года Социалисты // Обзор печати о Финляндии : Первый однопалатный сейм 1907 года и нарушение им Монарших прав. Общегосударственное законодательство и русская политика по отношению к финляндской окраине. – Санкт-Петербург : Гос. тип., 1909. – XI , 199 с.
923974
   Обзор печати о Финляндии : Столетний юбилей завоевания Финляндии. Вопрос о платежах из финляндской казны в государственное казначейство на военные нужды. Еврейский вопрос. Торговля. Финансы, налоги и займы // Обзор печати о Финляндии : Первый однопалатный сейм 1907 года и нарушение им Монарших прав. Общегосударственное законодательство и русская политика по отношению к финляндской окраине. – Санкт-Петербург : Гос. тип., 1909. – IX , 172 с.
923975
   Обзор печати о Финляндии : Запросы в Государственной думе. Общеимперское законодательство и русско-финляндская комиссия 1909 // Обзор печати о Финляндии : Первый однопалатный сейм 1907 года и нарушение им Монарших прав. Общегосударственное законодательство и русская политика по отношению к финляндской окраине. – Санкт-Петербург : Гос. тип., 1909. – VII , 139 с.
923976
   Обзор печати о Финляндии : Новый Генерал-Губернатор Ф.А. Зейк Обновление Финлян. Сената и высшей администрации края. Новый прокурор Финляндского Сената. Обновление Главных управлений. Увольнение губернаторов. Поощрение пассивного сопротивления и меры борьбы с ним. // Обзор печати о Финляндии : Первый однопалатный сейм 1907 года и нарушение им Монарших прав. Общегосударственное законодательство и русская политика по отношению к финляндской окраине. – Санкт-Петербург : Гос. тип., 1909. – XIII , 227 с.
923977
  Пельт В.Д. Обзор печати. / В.Д. Пельт. – М, 1963. – 96с.
923978
  Гайденко П.И. Обзор письменных источников по истории русской церкви и церковно-государственных отношений в домонгольской Руси / П.И. Гайденко, Т.Ю. Фомина. – Казань : Набережные Челны : Тоис. – ISBN 978-5-903393-02-2
Т. 1 : Источники по истории руской церкви и церковно-государственных отношений в Киевской Руси (до 1154 г.). Ч. 1: Летописные и каноническо-правовые источники, назидательные послания духовенства. – 2008. – 228 с.
923979
  Миряшева Е.В. Обзор по итогам Международной научно-практической конференции "Реформы 1864 г. в теории и практике российского конституционализма: история и современность (к 150-летию земской и судебной реформ)" / Е.В. Миряшева, О.М. Лиска // История государства и права : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2014. – № 13. – С. 58-63. – ISSN 1812-3805
923980
  Маркус М. Обзор по теории матриц и матричных неравенств / М. Маркус, Х. Минк. – М, 1972. – 232с.
923981
  Лейст Э. Обзор погоды в Москве за 1896 г. по наблюдениям метеорологической обсерватории имп. Моск. ун-та / Э. Лейст. – 19с.
923982
  Уланов В.Я. Обзор популярной литературы по русской истории. / В.Я. Уланов. – М. – 79с.
923983
   Обзор посольских книг из фондов-коллекций, хранящихся в ЦГАДА (конец XV -- нач. XVIII в.). – М., 1990. – 237с.
923984
   Обзор предложений по усовершенстованию русской орфографии. (XVIII-XX вв.). – М., 1965. – 500с.
923985
   Обзор предоставляемых Нидерландами услуг : Holland 1997/98. – The Hague, 1997. – 23с. : илл.
923986
  Берг Л.С. Обзор пресноводных рыб Кореи : (Представлено 14 февраля 1907 г.) / [соч.] Л. Берга // Компакт - [12 оттисков] / Л.С. Берг. – 12 с.


  Ежегодник Зоол.музея Имп. Акад. Наук. Т. 12 (1907). С. 1-12.
923987
  Адлер Ю.П. Обзор прикладных работ по планированию эксперимента / Ю.П. Адлер, Ю.В. Грановский. – Москва, 1967. – 96с.
923988
  Адлер Ю.П. Обзор прикладных работ по планированию эксперимента / Ю.П. Адлер, Ю.В. Грановский. – Москва
2. – 1972. – 125с.
923989
  Бережков Р.П. Обзор прямокрылых (Orthoptera saltatoria) Томской и Кемеровской областей / Р.П. Бережков, 1946. – С. 107-122. – Без тит. л.и обл. -Резюме на анг. яз. - Отд. оттиск: Труды Томского госуниверситета им. В.В. Куйбышева. Томск: ТГУ, 1946, т. 97, с. 107-121. – Библиогр.: с. 121-122
923990
  Артоболевский В.М. Обзор птиц Юго-Восточной части Пензенской губернии.( Предварительное сообщение) : (предварительное сообщение) / [соч.] В.М. Артоболевского, 1905. – С. 163-191. – Отд. оттиск
923991
  Артоболевский В.М. Обзор птиц Юго-Восточной части Пензенской губернии.(Предварительное сообщение) : (предварительное сообщение) : Книга содержит рукопись автора отдельными листами и на полях / В.М. Артоболевский. – Киев : Тип. Имп. Ун-та Св. Владимира, Акц.О-ва Н.Т. Корчак-Новицкаго, 1904. – 1-12, 21-29 с. – Кн.нап.:рос.мов.стар.орф.
923992
   Обзор работ зарубежных лингвистов по русской морфологии (1970-1985 гг.). – М., 1990. – 206с.
923993
   Обзор работ по аналитической химии.. – Вып.1. – Пг., 1922. – 128с.
923994
  Бируля А.А. Обзор работ по зоогеографии России за 1894-1895 гг. / А. Бируля. – [Санкт-Петербург] : Тип. А.С. Суворина, 1896. – 108 с. – Без тит. л. - Перепечатано по распоряжению Императ. Рус. Геогр. О-ва, из т. XXXII ""Известий"" О-ва, с. 190-297


  Бялыницкий- Бируля А.А. Обзор работ по зоогеографии России за 1894-1895 гг./ А.А. Бялыницкий- Бируля -Б.м.: Тип. А.С. Суворина, [1896].-108 с. -0.60 р. Перепечатано по распоряжению Императ. Рус. Геогр. О-ва, из XXXII т. ""Известий"" О-ва.- С. ...
923995
   Обзор работ по современному русскому литературному языку за 1966-1969 гг. Морфология.. – М., 1974. – 75с.
923996
   Обзор работ по современному русскому литературному языку за 1970-1973 гг. Лексическая семантика, Фразеология. – Москва, 1982. – 64 с.
923997
   Обзор работ по современному русскому литературному языку за 1970-1973 гг. Словообразование.. – М., 1978. – 112с.
923998
  Кузнецов Н.Я. Обзор работ по энтомологии теоретической и прикладной, произведенных в Союзе ССР за двадцатилетие с 1917 по 1937 год включительно / Н.Я. Кузнецов // Компакт - 252303 / Н.Я. Кузнецов. – 120 с.
923999
   Обзор работы городских библиотек Белоруссии за 1971 год.. – Минск, 1972. – 36с.
924000
   Обзор работы системы Казакского краевого союза потребительских обществ за 1928-1932 год.. – Алма-Ата, 1933. – 165с.
<< На початок(–10)921922923924925926927928929930(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,