Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)921922923924925926927928929930(+10)В кінець >>
923001
  Єлісовенко Ю.П. Ораторське мистецтво : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Відкритий міжнар. інститут розвитку людини "Україна"; Юрій Єлісовенко. – Київ, 2002. – 152с. – ISBN 966-7040-11-9
923002
   Ораторське мистецтво : навч.-метод. посібник / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [авт.-уклад.: І.М. Плотницька, О.П. Левченко, З.Ф. Кудрявцева та ін.] ; за ред І.М. Плотницької, О.П. Левченко. – 2-ге вид., стер. – Київ : НАДУ, 2011. – 126, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 108-113. – (Бібліотека магістра). – ISBN 978-966-619-307-3
923003
  Кацавець Р.С. Ораторське мистецтво : підручник / Руслан Кацавець ; М-во освіти і науки України. – 2-ге вид., допов. – Київ : Правова єдність, 2018. – 215, [1] с. – Бібліогр.: с. 208-210 та у підрядк. прим. – ISBN 978-617-566-283-0
923004
  Красницька О. Ораторське мистецтво в системі професійної підготовки військового керівника // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Приходько Ю.І., Артемов В.Ю. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (39). – С. 133-141. – ISSN 2617-1775
923005
  Карасьов М.М. Ораторське мистецтво В.І.Леніна / М.М. Карасьов. – Київ, 1970. – 192с.
923006
  Медвідь А.М. Ораторське мистецтво правників : Навчальний посібник / Алла Медвідь, Федір Медвідь; Держ. податкова адміністрація України; Нац. акад. державної податкової служби України. – Київ : Міленіум, 2005. – 336с. – ISBN 966-8063-91-8
923007
  Олійник О. Ораторське мистецтво юриста : теорія та практика : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Ольга Олійник. – Київ : Кондор, 2010. – 210с. – ISBN 978-966-351-223-5
923008
  Іванова І.В. Ораторське мистецтво як чинник лінгводидактичних настанов у соціокультурному просторі сучасної України / І.В. Іванова, Н.В. Канонихіна, О.С. Харамурза // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2014. – Вип. 45. – С. 42-47
923009
  Гончарова О.М. Ораторське мистецтво: особливості становлення // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2010. – Вип. 31. – С. 40-50
923010
  Єлісовенко Ю.П. Ораторське мистецтво: постановка голосу й мовлення : навчальний посібник / Юрій Єлісовенко. – Київ : Атіка, 2008. – 204 с. – ISBN 978-966-326-287-1
923011
  Ніколаєнко О.А. Ораторський дискурс у давньому Римі: культурологічний та функціонально-стилістичний виміри (на матеріалі промов республіканської доби) : автореф. дис ... канд. філол. наук : 10.02.14 / Ніколаєнко Оксана Анатоліївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2012. – 18 с. – Бібліогр.: 7 назв
923012
  Ніколаєнко О.А. Ораторський дискурс у давньому Римі: культурологічний та функціонально-стилістичний виміри (на матеріалі промов республіканської доби) : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.14 / Ніколаєнко Оксана Анатоліївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2012. – 199 л. – Бібліогр.: л. 177-199
923013
  Круглій А.М. Ораторсько-проповідницька проза і величальна поезія другої половини ХІІІ - середини ХVІ ст.: генеза, художня специфіка : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.01.01 / Круглій Аліна Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 17 с. – Бібліогр.: 5 назв
923014
  Круглій А.М. Ораторсько-проповідницька проза і величальна поезія другої половини ХІІІ – середини ХVІ ст.: генеза, художня специфіка : дис. … канд. філол. наук : 10.01.01 / Круглій Аліна Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченко. – Київ, 2017. – 190 арк. – Бібліогр.: арк. 168-190
923015
   Ораторы Греции. – Москва : Художественная литература, 1985. – 495с. – (Библиотека античной литературы)
923016
  Беников Д.С. Ораторы ленинской школы / Д.С. Беников. – Киев, 1976. – 40 с.
923017
   Ораторы рабочего класса. – М, 1962. – 640 с.
923018
  Олар А. Ораторы революции. Т. 1 : в 2 т. / А. Олар, проф. Париж. ун-та ; пер. с фр. [и предисл.] Л. Борисовича // Речи по погромным делам : с предисл. проф. И.В. Лучицкого. – Киев : Тип. С.Г. Слюсаревского, 1908. – 370, II с. – (К истории европейских погромов и погромных процессов в России)
923019
  Гончар М. Орбаноміка з російським ядерним приводом // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 27 жовтня - 2 листопада (№ 40). – С. 4


  "Угорську економіку часів прем"єрства Віктора Орбана в Європі стали називати орбаномікою, а запроваджену ним модель політичного управління країною - "віктатурою", тобто диктатурою Віктора. Останні п"ять років Угорщина еволюціонувала в країну "на ...
923020
  Поперечный А.Г. Орбита / А.Г. Поперечный. – М., 1964. – 208с.
923021
  Зефиров Л.Г. Орбита / Л.Г. Зефиров. – Пенза, 1964. – 36с.
923022
   Орбита. – Москва, 1968. – 64с.
923023
  Копань Л.Ю. Орбита : роман / Л.Ю. Копань. – Москва : Советский писатель, 1984. – 320 с.
923024
  Грибачев Н.М. Орбита века / Н.М. Грибачев. – Москва, 1961. – 94с.
923025
  Тарасов А. Орбита для студента и профессора // Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва, 2008. – № 4. – С. 62-69. – ISSN 0130-1640


  Первый российский Мегауниверситет стартовал через космос. В 2005-м году был создан престижный клуб - глобальная сеть Мегауниверситетов (GMU-Net). Она объединяет 17 крупнейших вузов планеты, каждый "весом" не менее 100 тыс. студентов. От России - ...
923026
  Губарев А.А. Орбита жизни / А.А. Губарев. – М, 1990. – 252с.
923027
  Куденко О.И. Орбита жизни. / О.И. Куденко. – М, 1965. – 296с.
923028
  Куденко О.И. Орбита жизни. / О.И. Куденко. – 2-е изд. – М, 1971. – 399с.
923029
  Гарфинкель Б. Орбита искусственного спутника сплюснутой планеты / Б. Гарфинкель, 1961. – 46с.
923030
  Галкин С.И. Орбита любви / С.И. Галкин. – Тула, 1978. – 135с.
923031
  Путилин И.И. Орбита малй планеты (1048) Feodosia / И.И. Путилин. – Б.м., 1936. – С.548-553. – Отдельный оттиск
923032
  Путилин И.И. Орбита малой планеты 1036 Ganymed / И.И. Путилин. – Б.м., 1934. – С.1237-1279. – Отдельный оттиск
923033
  Путилин И.И. Орбита малой планеты 1036 Ganymed / И.И. Путилин, 1944. – С.296-299. – Отдельный оттиск
923034
  Путилин И.И. Орбита малой планеты 1036 Ganymed / И.И. Путилин. – Б.м.
Часть 3. – 1950. – С.362-367. – Отдельный оттиск
923035
  Путилин И.И. Орбита малой планеты 1036 Ganymed / И.И. Путилин. – Б.м.
Часть 4. – 1950. – С.368-373. – Отдельный оттиск
923036
   Орбита мужества. – М., 1977. – 272с.
923037
  Чулошникова С.Г. Орбита сердца / С.Г. Чулошникова. – Одесса, 1964. – 55с.
923038
  Рябцев В.Ф. Орбита сердца / В.Ф. Рябцев. – Якутск, 1979. – 79с.
923039
   Орбита.. – Нальчик, 1969. – 132с.
923040
   Орбита. Примерная программа политического клуба для комсомольских работников и актива. – Москва : Молодая гвардия, 1966. – 36 с.
923041
  Косенков Б.М. Орбита: Стихи. / Б.М. Косенков. – Куйбышев, 1975. – 23с.
923042
  Лер Р.Е. Орбитальная симметрия в вопросах и ответах / Р.Е. Лер. – М., 1976. – 180с.
923043
  Бэлью Л. Орбитальная станция "Скайлэб" : сокр. пер. с англ. / Л. Бэлью, Э. Стулингер. – Москва : Машиностроение, 1977. – 232 с.
923044
  Теддер Д.М. Орбитальная теория в контурных диаграммах / Д.М. Теддер, Э. Нехватал. – М., 1988. – 124с.
923045
  Урмаев М.С. Орбитальные методы космической геодезии : монография / М.С. Урмаев. – Москва : Недра, 1981. – 256 с.
923046
  Токовинин А.А. Орбитальные оптические телескопы / А.А. Токовинин. – Москва : Знание, 1986. – 64с. – (Новое в жизни, науке. технике. Сер. "Космонавтика, астрономия" ; №11)
923047
  Племенков В.В. Орбитальные структуры органических молекул / В.В. Племенков. – Казань, 1982. – 103с.
923048
  Башкиров Л.В. Орбитоиды и их зачение для стратиграфии палеогеновых отложений северного склона Восточных Карпат : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Башкиров Л.В.; Моск. геол.-развед. ин-т им. С.Орджоникидзе. Вост.-Сиб. геол. ин-т СО АН СССР. – Иркутск, 1961. – 22л.
923049
  Зуб С.С. Орбитрон: устойчивость орбитального движения магнітного диполя // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – № 1 (111). – С. 101-116. – (Серія "Прикладна математика". Серія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912
923050
  Квартальнов В.А. Орбиты "Спутника". / В.А. Квартальнов, В.К. Федорченко. – К., 1987. – 149с.
923051
  Бикмухаметов Р.Г. Орбиты взаимодействия. / Р.Г. Бикмухаметов. – М., 1983. – 239с.
923052
  Асташенков П.Т. Орбиты главного контруктора / П.Т. Асташенков. – 2-е изд., доп. и перераб. – Москва : ДОСААФ, 1973. – 272с. – (За честь и свободу Родины)
923053
  Вишневецкий Александр Леонидович Орбиты группы РСI (2, у) на бинарных формах и некоторые приложения : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.06 / Вишневецкий Александр Леонидович ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1982. – 15 с.
923054
   Орбиты и численность метеоров по наблюдениям на экваторе : материалы мирового центра данных / каталог 1968-1970. – Москва : Издательство АН СССР, 1975. – 168 с.
923055
  Крамер Е.Н. Орбиты метеоров по фотографическим наблюдениям, 1957-1983 : каталог / Е.Н. Крамер. – Москва : МГК АН СССР, 1986. – 185 с.
923056
  Дадаян В.С. Орбиты планетарной экономики / В.С. Дадаян. – М, 1989. – 192с.
923057
   Орбиты сотрудничества. – М., 1975. – 119с.
923058
  Афанасьев Игорь Орбиты, которые мы выбираем : планетарий / Афанасьев Игорь, Воронцов Дмитрий // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 9 (2828). – С. 28-35
923059
   Орбіта. – К., 1972. – 104с.
923060
   Орбіта. – К., 1973. – 88с.
923061
   Орбіта. – К., 1974. – 88с.
923062
  Копань Л.Ю. Орбіта : роман / Л.Ю. Копань. – Київ : Радянський письменник, 1980. – 312 с.
923063
   Орбіта. – К.
вип.10. – 1981. – 64с.
923064
   Орбіта. – К.
вип.12. – 1983. – 91с.
923065
   Орбіта. – К.
Вип.16. – 1987. – 61с.
923066
  Сочивець І.Й. Орбіта дядька Тита : гуморески / І.Й. Сочивець. – Київ : Радянський письменник, 1965. – 118 с.
923067
  Щербак Ю. Орбіта життя і безсмертя астронавта Каденюка // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 8-14 лютого (№ 6). – С. 1
923068
  Буденний В.Й. Орбіта зернини : поезії / В.Й. Буденний. – Київ : Молодь, 1985. – 46 с.
923069
  Путілін І.І. Орбіта малої планети 1036 Ганімед. / І.І. Путілін. – 111-138с.
923070
  Путілін І.І. Орбіта малої планети 1048 Feodosia. / І.І. Путілін, 1936. – 73-78с.
923071
  Трусан О. Орбіта ніжності / О. Трусан. – Харків : Прапор, 1965. – 27 с.
923072
  Пінь Р.І. Орбіта: Поезії. / Р.І. Пінь. – Львів, 1979. – 50с.
923073
  Юр"єв В.О. Орбіти дня / В.О. Юр"єв. – Одеса, 1974. – 64с.
923074
  Безущак О.О. Орбіти залишково періодично визначених матричних груп над полями // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – C. 9-13. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409
923075
  Фельдман В. Орбіти ракетно-космічного флагмана України // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 2 серпня (№ 31). – С. 8-9


  "У вельми складних реаліях сьогодення доводиться діяти, долаючи труднощі, вітчизняній ракетно-космічній галузі. Державне космічне агентство України організувало поїздку в Дніпро групи журналістів, які спеціалізуються у цій тематиці, на розташоване там ...
923076
  В"язовський Г.А. Орбіти художнього слова.Творча культура письменника / Г.А. В"язовський. – Одеса, 1969. – 219с.
923077
  Тищенко В.Г. Орбітою Гагаріна: Спогади. Діалоги. Хроніка : Для середню та ст. шк. віку / В.Г. Тищенко. – Київ : Веселка, 1990. – 196 с.
923078
  Волох О.Ю. Орвеллізм як секулярна есхатологія знебоженої Європи ХХ століття // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна : тематичний випуск / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2004. – № 625-2 : Наука і релігія сьогодні. – С. 114-118. – (Теорія культури і філософія науки). – ISSN 0453-8048
923079
   Оргазация и методика подготовки рабочих, колхозников и служащих объектов народного хозяйства по гражданской обороне.. – К., 1983. – 199с.
923080
  Мюшамбле Р. Оргазм і Захід : історія задоволення від XVI століття до наших днів / Робер Мюшамбле ; [пер.: І. Славінська]. – Київ : Темпора, 2011. – 434, [21 с. – Пер. за вид.: L"orgasme et l"Occident: une histoire du plaisir du XVI siecle a nos jours / Robert Muchembled. Ed. du Seuil, 2005. – Бібліогр.: с. 415-435 та в прим.: с. 357-413. – ISBN 978-966-8201-81-3
923081
  Кан Н.А. Оргамогенез и морфологическая структура посевов злаков. / Н.А. Кан. – СПб., 1992. – 133с.
923082
  Нарыжная С. Орган // Творчество народов мира. – Москва, 2007. – Вып. 12. – С. 47-55.


  Клавішний музичний інструмент класу аерофонів
923083
  Кічера В.В. Орган Мукачівського монастиря отців Василіан "Вісти з Чернечої гори" (1934-1935) як джерело з історії греко-католицької церкви // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 156-167. – (Серія : Історія ; вип. 2 (31))


  У статті йдеться про періодичне видання міжвоєнного періоду, котре друкувалося протягом 1934-35 рр. василіанами провінції св. Миколая. Охарактеризовано історіографію, зміст і структуру видання, а також розглянуто достовірність опублікованої інформації ...
923084
  Найдюк В.В. Орган опіки і піклування як суб"єкт , який залучається до проведення виконавчих процесуальних дій // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. ; редкол.: Фурса С.Я., Снідевич О.С., Дерій О.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2. – С. 65-68
923085
  Боняк В.О. Орган охорони правопорядку України: зміст, поняття, його обсяг і різновиди // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2015. – С. 37-48. – (Серія юридична ; вип. 2). – ISSN 2311-8040
923086
  Сич П.К. Орган партійного комітету / П.К. Сич. – К, 1977. – 80с.
923087
  Суржик Л. Орган у кущах // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 14-20 листопада (№ 43). – С. 1, 12


  Ухвалений парламентом законопроект "Про наукову та науково-технічну діяльність" передбачає цілу низку новацій, але дві з них - найновіші. Нарешті, після тривалих гарячих дискусій, "свіжоспечений" проект закону під номером 2244а (робоча група у ...
923088
  Відейко Ю М. Органiзацiя новобудовних дослiджень на трасi транзитного газопроводу в Польщi / Ю М. Відейко, // Археометрія та охорона історико-культурної спадщини / М-во культури і мистецтва України, Ін-т пам"яткоохоронних досліджень ; голов. ред. В.П. Дудкін ; редкол.: М.Ю. Відейко, В.Є. Герасимчук, М.І. Жарких [та ін.]. – Київ, 1997. – Вип. 1. – С. 111-114


  "В 1995-1996 рр. на територiї Польської республiки проводилися небувалi за обсягом рятувальнi археологiчнi дослiдження по трасi транзитного газопроводу, який перетинає всю територiю країни – вiд кордону з Бiлоруссю до ФРН. Дослiдження проводилися ...
923089
  Бункус А. Органзационно-хозяйственное укрепление колхозов Литовской ССР : автореф. дис. ... канд. экон. наук / Бункус А. ; МГУ. – Москва, 1954. – 16 с.
923090
  Войтенко І.С. Органи (посадові особи), які мають право застосовувати адміністративно-господарські санкції // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 142-148
923091
  Власенко С. Органи адміністративного та господарського управління німецьких окупантів у військовій зоні України (1941-1943) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 53-56. – (Історія ; Вип. 82/84). – ISSN 1728-3817


  Запропонована стаття є спробою охарактеризувати систему адміністративного та господарського управління, яка існувала на території військової зони України в період німецької окупації. На прикладі Харківської області розкрито формування та функції ...
923092
  Блюмхардт Олександр Органи акціонерного товариства (порівняльно-правове дослідження) : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.04 / Блюмхардт О.; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2002. – 19 с.
923093
  Береза О.І. Органи більшовицької влади та управління в українському селі в 1917-1920 рр. (державно-управлінський аспект) : Автореф. ... дис. канд. наук з держ. управління: Спец.25.00.01 / Береза О.І.; Львівський регіональний ін-т держ. управління Нац. академії держ. управління при Президентові України. – Львів, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 9 назв
923094
  Чуйко З.Д. Органи виконавчої влади в механізмі забезпечення національної безпеки України // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 1 (99). – С. 71-81.
923095
  Друцул Т. Органи виконавчої влади в системі поділу державної влади // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 7 (175). – С. 10-14
923096
  Авер"янов В.Б. Органи виконавчої влади в Україні / В.Б. Авер"янов ; НАНУ, Ін-т держ. і права ім. В.М. Корецького. – Київ : Ін Юре, 1997. – 48 с. – (Бібліотечка "Нова Конституція України"). – ISBN 966-7183-22Х
923097
  Остащук В. Органи виконавчої влади губернаторства Трансністрії // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2018. – № 11 (263). – С. 250-261. – ISSN 2409-9260
923098
  Шатіло В. Органи виконавчої влади у структурі конституційного механізму державної влади // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 8. – С. 341-347. – ISSN 1026-9932


  Статтю присвячено дослідженню загальнотеоретичних проблем реалізації виконавчої влади, її природи та місця в системі розподілу влади. У статті досліджується поняття "виконавча влада", аналізується її співвідношення з поняттями державної та політичної ...
923099
  Леонова А. Органи виконавчої влади України і сучасна етнокультурна політика. Нові підходи, проблеми // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2003. – № 1. – С.357-363. – ISBN 966-73-53-51-Х
923100
  Чорнолуцький Р.В. Органи виконавчої влади України як суб"єкти нормопроектної діяльності: концептуальні підходи до визначення // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2016. – № 1. – С. 61-72. – ISSN 2220-1394
923101
  Крупчан О.Д. Органи виконавчої влади: питання компетенції : монографія / О.Д. Крупчан ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Нац. акад. прав. наук України, НДІ приват. права і підприємництва. – Київ : КНЕУ, 2012. – 255, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 230-235 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-483-615-6
923102
  Заворотько П.П. Органи виконання судових рішень в радянському цивільному процесі // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1959. – С. 89-95. – (Серія економіки та права ; № 2, вип. 2)


  В статье освещается природа и действующая система органов исполнения судебных решений в советском гражданском процессе. Главное место в работе уделяется раскрытию природы судебного исполнителя как органа исполнения судебных решений и его ...
923103
  Краснова М.В. Органи виробничого екологічного контролю та їх повноваження // Правові форми екологічного контролю : навчальний посібник / М.В. Краснова, Т.О. Коваленко, Е.В. Позняк, А.С. Євстігнєєв, Н.Л. [та ін.] Ільїна. – Київ : Правова єдність, 2012. – С. 162-173. – ISBN 978-617-566-151-2
923104
  Макаров М В. Органи вищого військового керівництва Німеччини в роки Другої світової війни / М В. Макаров, К.В. Машовець, В.І. Рєзнік // Воєнно-історичний вісник : збірник наукових праць / Національний університет оборони України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 46-49
923105
  Бондаренко А. Органи військкової прокуратури визначилися як особливий вид правоохоронної системи // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 5. – С. 9-14
923106
  Війтєв Ю. Органи військової прокуратури на захисті інтересів держави та прав громадян // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 8 (122). – С. 3-7
923107
  Кондратюк С. Органи влади в Західній Україні (вересень 1939- червень 1941 рр.) // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 5. – С.140-143. – ISSN 0132-1331
923108
  Паньонко І.М. Органи влади Запорізької Січі : Монографія / І.М. Паньонко; Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2006. – 144с. – ISBN 966-325-066-6
923109
  Бойко І.Й. Органи влади і право в Галичині у складі Польського Королівства (1349 - 1569 рр.) : монографія; / І.Й. Бойко ; МОНУ ; ЛНУ ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2009. – 628 с. – ISBN 978-966-613-695-7
923110
  Піддубний І. Органи влади та державне управління на Буковині в період розпаду Австро-Угорщини та інтегрування краю до складу "Великої Румунії" (1918-1922 рр.) // Історична панорама : збірник наук. статей ЧНУ / М-во освіти і науки України, Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2013. – Вип. 17 : Спеціальність "Історія". – С. 64-96
923111
  Гавриленко О.А. Органи влади та управління античних держав Північного Причорномор"я республіканською формою правління // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 26-35
923112
  Алешкевич Я.А. Органи влади та управління стародавньої Греції доелліністичного періоду // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 227-231. – (Історія ; Вип. 27)
923113
  Диденко П.А. Органи внутреннего аудита российских акционерных обществ в свете последних тенденций развития корпоративного законодательства США и ЕС // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения / Ин-т законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ. – Москва, 2007. – Вып. 2 (№ 9). – С. 21-27. – ISSN 1991-3222
923114
  Доценко О.С. Органи внутрішніх справ - галузь соціальної системи // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ / Одеський інститут внутрішніх справ. – Одеса, 2001. – № 2. – С.40-45
923115
  Лихолоб В.Г. Органи внутрішніх справ у боротьбі із злочинністю. / В.Г. Лихолоб. – К, 1991. – 217с.
923116
  Константінов С Органи внутрішніх справ у державному механізмі забезпечення прав і свобод людини // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 6 (73). – С. 14-21
923117
  Норов В.М. Органи внутрішніх справ у системі державних та інших суб"єктів, що здійснюють охорону довкілля // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 120-124. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
923118
  Загуменна Ю.О. Органи внутрішніх справ України як суб"єкти реалізації правоохоронної функції держави : монографія / Ю.О. Загуменна ; за заг. ред. О.М. Бандурки ; М-во внутр. справ України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : НікаНова, 2012. – 264 с. – Бібліогр.: с. 239-263 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2526-63-9
923119
  Гук А. Органи господарських товариств з одним учасником // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 12. – С. 115-121.
923120
  Лазор О. Органи державного управління в галузі екології та природних ресурсів // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2001. – № 4. – С.195-202. – ISBN 966-73-53-51-Х
923121
  Марич Х.М. Органи державного управління рекреаційними територіями та їх компетенція // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 845. – С. 124-131. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
923122
  Лозицька К. Органи державного управління як суб"єкти правовідносин у сфері інвестування в навколишнє природне середовище // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2014. – № 3 (135). – С. 56-62
923123
  Мороз Є.С. Органи державного фінансового контролю як суб"єкти адміністративно-деліктного процесу в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Мороз Євген Степанович ; Держ. НДІ М-ва внутр. справ України. – Київ, 2019. – 21 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 10 назв
923124
  Ченцов В.В. Органи державної безпеки в системі комуністичної диктатури / В.В. Ченцов, Д.В. Архієрейський // Політичний терор і тероризм в Україні : XIX - XX ст. : іст. нариси / Д.В. Архієрейський, О.Г. Бажан, Т.Б. Бикова, С.І. Білокінь, О.Д. та ін. Бойко. – Київ : Наукова думка, 2002. – С. 225-242. – ISBN 966-00-0025-1
923125
   Органи державної безпеки Київщини (1919-1991) у фотографіях та документах. – Київ, 2004. – 326 с. – ISBN 966-96326-3-3
923126
  Вєдєнєєв Д. Органи державної безпеки СРСР і релігійні об"єднання в Україні під час Великої Вітчизняної війни // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2010. – Вип. 4 (48) липень - серпень. – С. 377-396
923127
  Порфімович О.Л. Органи державної виконавчої влади: політична культура та імідж // Трибуна : Роздуми інтелектуалів про день сьогоднішній і минулий, рецепти, поради. – Київ, 2005. – № 11/12. – С. 34-36. – ISSN 0868-8117
923128
  Скибун О.Ж. Органи державної влади в сфері телекомунікацій країн, що входять до регіональної співдружності в галузі зв"язку (Азербайджан, Вірменія,Казахстан, Киргизстан, Латвія, Молдова, Росія, Узбекистан, Таджикистан): цілі, завдання, функції // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 8. – С. 140-144. – Бібліогр.: 23 назв.
923129
  Пушкіна О.В. Органи державної влади в Україні та захист прав людини: Служба безпеки України // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 6. – С. 16-26
923130
  Павловський Р.С. Органи державної влади і управління / Р.С. Павловський. – Київ, 1978. – 47 с.
923131
  Бортніков В.І. Органи державної влади та місцевого самоврядування на Волині (кінець XVIII - початок XX ст.) / В.І. Бортніков ; М-во освіти і науки України, Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2015. – 436, [2] с., [22] арк. кольор. фотоіл. : іл. – Покажчики: с. 411-436. – Бібліогр.: с. 355-397 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-361-778-7
923132
  Усаченко Л. Органи державної влади та неурядові організації: функції системи взаємовідносин // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2009. – № 1. – С. 183-191
923133
  Щербина В.С. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування як учасники відносин у сфері господарювання // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 111-117.
923134
  Шепєта Олена Органи державної влади та система технічного захисту інформації України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 2 (170). – С. 56-58.
923135
   Органи державної влади у галузі екології: збірник нормативно-правових актів України (станом на 1 квітня 2012 р.) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т імені Т. Шевченка, Юрид. ф-т ; [упоряд.: Г.І. Балюк,О.В. Бевз, Ю.Л. Власенко та ін. ; [редкол.: Г.І. Балюк (голова) та ін.]. – Чернівці : Видавництво Кондратьєва А.В., 2012. – 231, [1] с. – ISBN 978-966-7957-12-4
923136
  Андрійко О.Ф. Органи державної влади як суб"єкти державного управління // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Київ. апеляційний суд ; редкол.: Головачов Я.В., Кресіна І.О., Тимченко Г.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (55). – С. 35-38. – ISSN 2413-1342
923137
  Швець В. Органи державної влади як суб"єкти земельних відносин у договорах купівлі-продажу земельних ділянок державної власності // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 10. – С. 75-82.
923138
  Берлач Н.А. Органи державної влади як суб"єкти регулювання відносин у сільському господарстві України // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 3 (70). – С. 11-18
923139
  Труш І. Органи державної влади, що забезпечують підтримку малого підприємництва // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2004. – № 3. – С.42-46. – ISSN 0132-1331
923140
  Ровинський Ю.О. Органи державної податкової служби України як суб"єкти застосування державного примусу // Фінансове право : щоквартальний науковий журнал / НДІ фінансового права Нац. ун-ту ДПС України. – Ірпінь, 2010. – № 4 (14). – С. 18-20
923141
  Литвин Н. Органи державної фіскальної служби України як суб"єкт інформаційних правовідносин // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2018. – Вип. 3 (15). – С. 53-58. – ISSN 2524-0129
923142
  Вернидубов І. Органи досудового слідства - суб"єкти публічного кримінального переслідування // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 12. – С. 63-65. – ISSN 0132-1331
923143
  Крупнова Л. Органи доходів і зборів у системі суб"єктів делегованих повноважень у сфері виконавчого провадження // Слово Національної школи суддів України : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Національна школа суддів України ; редкол.: Оніщук М.В., Адрійцьо В.Д., Балаклицький І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (19). – С. 63-72
923144
  Руденко М.О. Органи ДПУ в Одеській губернії 1922 року: керівний склад та головні напрями діяльності // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2014. – Вип. 30. – С. 228-240. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
923145
  Борисенко З Органи захисту конкуренції США // Збірник наукових праць Національноїої академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2003. – № 2. – С.339-348
923146
  Григорчук М.В. Органи захисту прав і охоронюваних законом інтересів суб"єктів господарювання // Економіка та право : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т екон.-правових досліджень НАН України ; Держ. вищий навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 3 (45). – С. 90-97. – (Серія "Економіка", Серія "Право"). – ISSN 1681-6277
923147
  Василенко В.А. Органи зовнішніх зносин Української РСР та їх компетенція // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1965. – С. 103-104. – (Серія права ; № 6)
923148
  Ващенко А. Органи і посадові особи держави та місцевого самоврядування як суб"єкти правотворчості: перспективи наукового дослідження // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 18-20
923149
  Круглова А. Органи й установи виконання покарань: оцінювання ефективності діяльності // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2016. – 15-21 квітня (№ 15). – С. 13. – ISSN 1992-9277
923150
  Єзерський М.Р. Органи керівництва партизанськими силами у роки Другої світової війни (1941-1945) / М.Р. Єзерський, П.І. Кришній // Воєнно-історичний вісник : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ; редкол.: Вєдєнєєв Д.В., Капелюшний В.П., Карпов В.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (32). – C. 113-126
923151
  Мартинюк Р.С. Органи конституційної юрисдикції в системі вищих органів держави // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. С.Г. Стеценко. – Київ, 2017. – № 1 (25). – С. 83-91. – ISSN 2306-9082
923152
  Ковальчук В. Органи конституційної юстиції в механізмі легітимації державної влади: зарубіжний та вітчизняний досвід // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2010. – № 1 (60). – С. 78-89. – ISSN 1993-0909
923153
  Стецюк Б. Органи кримінального судочинства Гетьманщини // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2005. – № 11. – С. 82-85
923154
  Дешко Л. Органи ліцензування господарської діяльності у сфері охорони здоров"я // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 12. – С. 129-133.
923155
  Пивовар Ю. Органи міліції як суб"єкт ініціативи взаємодії з державною контрольно-ревізійною службою у забезпеченні ефективності фінансового контролю // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 10. – С. 20-24.
923156
  Радишевська О.Р. Органи місцевого самоврядування // Загальне адміністративне право : підручник / І.С. Гриценко, Р.С. Мельник, А.А. Пухтецька, Н.Ю. Задирака, В.М. та ін. Бевзенко. – Київ : Юрінком Інтер, 2015. – С. 143-144. – ISBN 978-966-667-624-8
923157
  Чернеженко О. Органи місцевого самоврядування в Литовській Республіці // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (276). – С. 151-155. – ISSN 2663-5313
923158
  Печуляк В.П. Органи місцевого самоврядування в системі органів управління лісовим господарством: теоретико-правові аспекти // Фінансове право : щоквартальний науковий журнал / НДІ фінансового права Нац. ун-ту ДПС України. – Ірпінь, 2011. – № 2 (16). – С. 35-38


  У статті розглянуто теоретичні та практичні питання участі органів місцевого самоврядування в державному управлінні у сфері лісового господарства, а також надані пропозиції щодо підвищення рівня ефективності їх функціонування.
923159
  Пеклушенко О.М. Органи місцевого самоврядування в системі публічної влади України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 104-108. – (Державне управління ; № 1(37)). – ISSN 1813-3401
923160
  Курчин О. Органи місцевого самоврядування та захист їх прав у відносинах, пов"язаних із розміщенням реклами // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 284-290. – ISSN 0132-1331
923161
  Коломоєць Т.О. Органи місцевого самоврядування як особливий різновид колективних суб"єктів адміністративного права // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 6. – С. 209-216. – ISSN 1026-9932
923162
  Журавель Я. Органи місцевого самоврядування як суб"єкти адміністративного права // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 9. – С. 45-49.
923163
  Семенченко Ф.Г. Органи місцевого самоврядування як суб"єкти організації політичної влади // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 225-233
923164
  Шаповал Р.В. Органи місцевого самоврядування як суб"єкти управління освітньою діяльністю // Наше право : науково-практичний журнал / Харківський нац. ун. внутрішніх справ; Академія управління МВС; Київський міжнародний університет. – Дрогобич, 2010. – № 4, ч.2. – С. 74-78
923165
  Ашихміна О. Органи місцевого самоврядування як учасники відносин у сфері господарювання // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 9 (201). – С. 76-79
923166
  Пьохов В. Органи місцевого самоврядування: корупція та шляхи її запобігання / В. Пьохов, В. Шевчук // Перспективні напрями вітчизняної науки : зб. наук. праць, присвяч. 20-річчю Одес. ін-ту ПрАТ "ВНЗ "МАУП" / Міжрег. Акад. упр. персоналом, Одес. ін-т ; [редкол.: Каракасіді О.Ф., Стадник О.І., Ананьєв Є.П. та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2018. – С. 89-98. – ISBN 978-966-2710-92-2
923167
  Іванець О.О. Органи місцевого самоврядування: проблеми функціонування крізь призму суб"єкта державно-владного управління // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Право і держава сучасної України: проблеми розвитку та взаємодії" : (18-19 квіт. 2014 р.) / "Право і держава сучасної України: проблеми розвитку та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Запоріжжя : ЗНУ, 2014. – С. 173-175. – ISBN 978-966-7178-01-8
923168
  Яровий В.І. Органи місцевого управління "Польської підпільної держави" за часів Другої світової війни / В.І. Яровий, П.Я. Поліщук // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2008. – Вип. 14 : Зовнішня політика і дипломатія: історична ретроспектива, традиції, сьогодення. – С. 251-259
923169
  Щербак Н. Органи місцевої адміністративно-судової влади у право-бережних українських землях в умовах реформування центрального управління Російською імперією на початку ХІХ ст. // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська орг. "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. С.Г. Стеценко ; редкол.: Іншин М.І., Андрійко О.Ф., Арістова І.В. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (32). – С. 56-61. – ISSN 2306-9082
923170
  Дьякова О. Органи місцевої влади на Харківщині у часи гіттлерівської окупації // Матеріали V Буковинської Міжнародної історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 130-річчю заснування Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 29 вересня 2005 р. : [у 2 т.] / Буковинська Міжнародна історико-краєзнавча конференція, присвячена 130-річчю заснування Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. – Чернівці : Книги - XXI, 2005. – Т. 1 : Історія України. Краєзнавство. – С. 232-235. – ISBN 966-8653-41-6
923171
  Шахматоеа Т. Органи місцевої влади у світлі другого етапу конституційної реформи // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2006. – № 3. – С. 52-59.
923172
  Бойко І.Й. Органи міського самоврядування у Галичині в складі Польського королівства (1349-1569 рр.) // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 159-163. – ISSN 1563-3349
923173
  Подгорна Г. Органи нагляду та контролю за дотриманням трудового законодавства // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 12. – С. 91-98.
923174
  Карпенко М.Ф. Органи народного контролю УРСР в боротьбі за здійснення ленінського плану побудови соціалізму / М.Ф. Карпенко. – Днепропетровск, 1972. – 247с.
923175
  Карпенко М.Ф. Органи народного контролю УРСР в боротьбі за здійснення ленінського плану побудови соціалізму (1920-1934 рр.) : Дис... докт. історич.наук: / Карпенко М.Ф.; Дніпропетровський держ. ун-т, 1972. – 416л. – Бібліогр.:л.359-416
923176
  Мичко М. Органи обвинувачення в країнах Африки, Австралії та Океанії // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 10 (100). – С. 122-126
923177
  Гончаренко О. Органи обласного управління на теренах Райхскомісаріату "Україна": організаційна структура, компетенція та досвід функціонування (1941-1944 рр.) // Часопис української історії / КНУ ім. Тараса Шевченка. Каф-ра укр. історії та етнополітики. – Київ, 2010. – Вип. 17. – С. 37-41
923178
  Довбня Володимир Органи охорони правопорядку Західноукраїнської Народної Республіки / Довбня Володимир, Дурнов Євген // Міліція України : інформаційно-популярний та науково-практичний ілюстрований журнал / Міністерство внутрішніх справ України; Державний ощадний банк України. – Київ, 2008. – № 11/12 (137/138). – С. 36-37
923179
  Щербина В. Органи представництва трудового колективу: права та гарантії в законодавстві України і міжнародних актах // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 12 (156). – С. 45-47.
923180
  Щербина В.І. Органи представництва трудового колективу: права та гарантії діяльності // Вісник Чернівецького факультету Національного університету "Одеська юридична академія" : наукове видання / Національний, "Одеська юридична академія". Чернівецький університет, факультет. – Чернівці, 2012. – Вип. 1. – С. 91-99


  Статтю присвячено дослідженню основних проблем діяльності органів представництва трудового колективу в контексті аналізу міжнародних актів та національного законодавства України.
923181
  Тогобіцька А. Органи прокуратури - на захисті держави від "рейдерських атак" // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Ген. прокуратура України ; Нац. ун-т "Юрид акад. України ім. Я. Мудрого" ; КНУТШ. – Київ, 2012. – № 6 (132). – С. 43-49
923182
  Алхімова Д. Органи прокуратури - на захисті прав дітей // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого ; Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2008. – № 5 (83), травень. – С. 20-25.
923183
  Нестеренко Н.М. Органи прокуратури в механізмі реалізації екологічної функції держави // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науковий збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2011. – С. 10-16. – (Право та державне управління ; № 3 (3))
923184
  Карпунцов В.В. Органи прокуратури в системі координат державної влади на сучасному етапі // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Київ. апеляційний суд ; редкол.: Головачов Я.В., Кресіна І.О., Тимченко Г.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (55). – С. 14-17. – ISSN 2413-1342
923185
  Косюта М. Органи прокуратури Одещини // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2003. – № 5. – С.30-35
923186
  Прасов О.О. Органи прокуратури та їх посадові особи як відповідачі у справах адміністративної юрисдикції // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2009. – № 4/5 (90/91). – С. 89-98.
923187
  Литвак О. Органи прокуратури у рішеннях та висновках Конституційного Суду України / О. Литвак, В. Кошинець, О. Чепелюк // Наше право : науково-практичний журнал / Харківський нац. ун. внутрішніх справ; Академія управління МВС; Київський міжнародний університет. – Дрогобич, 2010. – № 4, ч.2. – С. 5-10
923188
  Шатіло В. Органи прокуратури у структурі конституційного механізму державної влади // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2013. – № 1 (29). – С. 42-46


  В статті розглянуто конституційно-правові засади функціонування органів прокуратури в Україні. Визначено їх статус, структуру та повноваження.
923189
  Клочко І.О. Органи прокуратури України в системі суб"єктів протидії корупції // Право і безпека : науковий журнал / Харків. нац. ун-т внутрішніх справ ; голов. ред. Бурдін М.Ю. ; редкол.: Музичук О.М., Йосеф Грудка, Ємельянов В.П. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 4 (67), 2017 р. – С. 47-52. – ISSN 1727-1584
923190
  Петрів Андрій Органи прокуратури України на захисті гарантованого Конституцією України права на доступ до екологічної інформації від неправомірних посягань? // Екологія. Право. Людина. – Львів, 2009. – № 4/5 (44/45). – С. 57-58.
923191
  Руденко М. Органи прокуратури України як спеціально уповноважений суб"єкт у сфері протидії корупції: теорія, новації, шляхи оптимізації // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 6. – С. 70-76. – ISSN 1026-9932
923192
  Артеменко І.А. Органи публічної адміністрації як суб"єкти адміністративно-процесуального права : монографія / І.А. Артеменко. – Харків : Діса плюс, 2016. – 413, [1] с. – Бібліогр.: с. 376-414 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7384-08-2
923193
  Китайка О.В. Органи публічної влади в системі гарантій прав дитини в Україні // Органи публічної влади в Україні: теорія та практика : колектив. монографія / М.М. Бліхар, Д.Є. Волкова, П.Д. Гуйван, Л.М. Дорофеєва, З.А. та ін. Іванцова. – Одеса : Гельветика, 2019. – С. 5-26. – ISBN 978-966-916-873-3
923194
   Органи публічної влади в Україні: теорія та практика : колектив. монографія / [М.М. Бліхар та ін. ; редкол.: О.П. Васильченко та ін.] ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. академія". – Одеса : Гельветика, 2019. – 299, [1] с. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-916-873-3
923195
  Андріанов М.І. Органи радянського державного управління і правові форми їх діяльності : лекції по курсу "Радянське право" розділ "Рад.адмін. право" / М.І. Андріанов ; МВ СО УРСР ; Київський ін-т нар. госп., Каф. правових дисциплин. – Київ : Наук.-метод. каб. заоч. екон. освіти
Вип. 2. – 1964. – 56 с.
923196
  Кульчицький В. Органи самоврядування в Галичині за часів австрійського панування / В. Кульчицький, О. Мікула // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2002. – № 2. – С.72-79
923197
  Попович О.С. Органи самоврядування і право вірменських громад в Україні (XVI - XVIII ст.) : монографія / О.С. Попович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Дрогобич : Коло, 2011. – 309, [1] с. – Бібліогр.: с. 271-307. – ISBN 978-966-2405-90-3
923198
  Кульчицький В. Органи самоврядування на західноукраїнських землях (1921-1939 рр.) / В. Кульчицький, Л. Присташ, Б. Тищик // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.119-124. – Бібліогр.: 22 н. – (Серія юридична ; Вип. 36)
923199
  Цибуленко Л.О. Органи самоврядування Одеси, Миколаєва, Херсона у розбудові муніципальної та виробничої власності в кінці 19 - на початку 20 століття / Л.О. Цибуленко; МВС України. Херсонський юридичний ін-тут Національного ун-ту внутрішніх справ. – Херсон : Айлант, 2003. – 160с. – ISBN 966-630-074-3
923200
  Бальцій Ю. Органи самоорганізації населення - суб"єкти місцевого самоврядування України // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2012. – № 7/8 (121/122). – С. 94-97
923201
  Губені Ю. Органи самоорганізації населення на селі як інструмент місцевого розвитку // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 7. – С. 84-91. – Бібліогр.: с. 84-85, 91. – ISSN 0131-775Х


  Розглянуто сучасні підходи до питання місцевого розвитку сільських територій. Обгрунтовано особливу роль місцевих ініціатив та неформальних лідерів. Досліджено природу та організаційні засади органів самоорганізації населення. Описано зміст й окремі ...
923202
  Корнієнко М. Органи самоорганізації населення як конституційний інститут: якими вони мають бути? // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2007. – № 1. – С. 30-33.
923203
  Мягченко М.Ю. Органи самоорганізації населення як один з інститутів безпосередньої демократії в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 17-21. – (Юридичні науки ; Вип. 43)


  З позицій сучасних науково-теоретичних поглядів та аналізу чинного законодавства України здійснюється спроба наукового аналізу органів самоорганізації населення як інституту безпосередньої демократії в Україні, аналізу їх правової природи, статусу, ...
923204
  Єременко М. Органи самоорганізації населення як сучасна форма спільнотного згуртування українських громадян // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 47-51. – (Українознавство ; вип. 15). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто особливості формування та функціонування органів самоорганізації населення в незалежній Україні та з"ясовано законодавчі механізми захисту громадою своїх прав. The peculiarities of formation and functioning of the population"s ...
923205
  Лукашенко А. Органи самоорганізації населення як форма впровадження місцевої демократії в Україні // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 6. – С. 175-181. – ISSN 0132-1331
923206
  Ігонін Р.В. Органи суддівського самоврядування як суб"єкт адміністративно-правового забезпечення функціонування системи судів загальної юрисдикції // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2010. – № 10 (121). – С. 17-22
923207
  Грошевий Ю.М. Органи судової влади в Україні / Ю.М. Грошевий, І.Є. Марочкін. – К., 1997. – 20с.
923208
  Назаров І.В. Органи судової влади України // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2007. – № 10. – С. 9-12.
923209
  Безпалова О.І. Органи судової влади України як один із суб"єктів реалізації правоохоронної функції держави // Вісник Чернівецького факультету Національного університету "Одеська юридична академія" : збірник наукових праць / Національний, "Одеська юридична академія". Чернівецький університет, факультет. – Чернівці, 2016. – Вип. № 2. – С. 31-43
923210
  Нестерович В.Ф. Органи судової влади як об"єкти лобіювання в Україні - виклик національній правовій системі // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2010. – № 3 (115). – С. 39-43.
923211
  Рассомахіна О.А. Органи та особи, які захищать права та інтереси інших осіб, як учасники цивільного процесу // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури. – Київ, 2015. – № 1. – С. 41-48
923212
   Органи управління // ATHENA інструментарій. Моделі управління / Асоціація Європейських університетів. – Брюссель, 2015. – С. 11-21. – (Публікації АЄУ 2015). – ISBN 9789078997535


  Структура, склад органів управління (приклади), зовнішні члени в органах управління, моделі обрання зовнішніх членів у європейській системі університетов.
923213
  Семочко Ю. Органи управління акціонерними товариствами // Вісник наукового товариства курсантів та студентів Львівського державного університету внутрішніх справ / Львівський державний університет внутрішніх справ. Наукове т-во курсантів та студентів. – Львів, 2006. – № 1 : Механізм прав. регулювання у правоохор. та правозах. діяльн. в умовах форм. громадян. сусп-ва (Осінні юридичні читання) Тези доп. та пов. уч. Всеукр. курс.-студ. наук. конф. 10 лист. 2006 р. – С. 125-127.
923214
  Семочко Ю.Г. Органи управління акціонерними товариствами // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2006. – С. 211-218. – (Юридична ; Вип. 1)
923215
  Дулік Т.О. Органи управління оподаткуванням в Україні та їх роль у формуванні доходної частини бюджетів / Т.О. Дулік, Т.Ю. Александрюк // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2015. – № 1 (33). – С. 144-153. – (Економічні науки). – ISSN 2077-7310
923216
  Озадовський І. Органи управління товариств з обмеженою відповідальністю в Україні // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 2. – С. 50-52
923217
  Жигалкін І. Органи установи як юридичної особи приватного права // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 8. – С. 125-129.
923218
  Горбатенко В.В. Органи юстиції. Здобутки та перспективи // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2009. – № 12 (98). – С. 128-142
923219
  Овчаренко О.М. Органи, що здійснюють притягнення суддів до відповідальності: міжнародні стандарти та їх реалізація в Україні // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2013. – С. 232-239. – (Юридичні науки ; № 3)
923220
  Бондар В.В. Органи, що уповноваженні розглядати справи про адміністративні правопорушення // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 138-146.
923221
  Балле Р. Органидрама / Р. Балле. – М, 1990. – 256с.
923222
   Организаия и ведение разведки объета народного хозяйства,. – Донецк, 1968. – 25с.
923223
  Вульфов Б.З. Организатор внеклассной и внешкольной воспитательной работы / Б.З. Вульфов, М.М. Поташкин. – Москва, 1978. – 192с.
923224
  Ричардсон Д. Организатор первой окружной библиотеки в Калифорнии Хэрриет Г. Эдди // Библиография : профессиональный журнал / Российская книжная палата. – Москва, 2008. – № 3. – С. 59-69. – ISSN 0869-6020
923225
  Хижняк И.И. Организаторская деятельность Коммунистической партии по дальнейшему развитию электротехнической промышленности в 1959-1965 гг. : Дис... канд. историч.наук: / Хижняк И.И.; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1975. – 211л. – Бібліогр.:л.1-24
923226
  Тонких В.А. Организаторская деятельность КПСС по повышению социальной активности рабочего класса в годы восьмой пятилетки (на матер. Центр. Черноземья). : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Тонких В.А.; Воронеж. гос. ун-т им. Лен. комсомола. – Воронеж, 1981. – 24л.
923227
  Велиев Джафар Организаторская деятельность местных Советов Азербайджанской ССР по руководству сельским хозяйством /1953-1963 гг/. : Автореф... канд. юрид.наук: / Велиев Джафар Д.; Азербайдж. гос. ун-т. – Баку, 1963. – 21л.
923228
  Галкин Евгений Иванович Организаторская деятельность местных Советов депутатов трудящихся по индустриализации СРедневолжского края : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Галкин Евгений Иванович; Куйбыш. гос. ун-т. – Куйбышев, 1977. – 15л.
923229
  Рябчук Г.Ф. Организаторская деятельность местных советов депутатов трудящихся по руководству хозяйственным и культурным строительством : Автореф... канд. юр.наук: / Рябчук Г. Ф.; КГУ. – К., 1968. – 23л.
923230
  Рябчук Г.Ф. Организаторская деятельность местных Советов депутатов трудящихся по руководству хозяйственным и культурным строительством : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Рябчук Г. Ф. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1968. – 23 с. – Бібліогр.:с.22-23
923231
  Хижняк Инга Ивановна Организаторская деятельность партии по дальнейшему развитию электротехнической промышленности в 1959-1965 гг. (На материалах Украинской ССР) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.01 / Хижняк Инга Ивановна ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1975. – 26 с.
923232
  Дандыкин Т.К. Организаторская деятельность партии по налаживанию военно-хозяйственной и политической жизни впартизанских краях и зонах. (на материалах центр. обл. РСФСР, оккупир. врагом. 1941-1943 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Дандыкин Т.К.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра истории КПСС. – Брянск, 1972. – 19л.
923233
  Прокопенко Николай Ильич Организаторская деятельность радиовещания : Дис... канд. филолог.наук: 10.01.10. / Прокопенко Николай Ильич; КГУ. – Киев, 1983. – 206л. – Бібліогр.:л.168-199
923234
  Переверзев А.Я. Организаторская деятельность РКП(б) в социалистической революции в деревне черноземного центра России (октябрь 1917-1918 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.570 / Переверзев А.Я.; МВ и ССО РСФСР. Воронежский гос. ун-т. – Воронеж, 1972. – 24л.
923235
  Кудрявцев С.Г. Организаторская и воспитательная работа комсомола Татарии среди рабочей молодежи. : Автореф... Канд.ист.наук: / Кудрявцев С.Г.; Казан.гос.ун-т. – Казань, 1967. – 22л.
923236
  Езепова Т.И. Организаторская и воспитательная работа косомола Белорусии среди рабочей молодежи. : Автореф... Канд.ист.наук: 570 / Езепова Т.И.; Белорус.гос.ун-т. – Минск, 1971. – 32л.
923237
  Шеренговой В.П. Организаторская и идейно-вопитательная работа КПСС в аграрном секторе (Историфография проблемы 70-80-е гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Шеренговой В. П.; КГУ. – К., 1990. – 24л.
923238
  Беренштейн Л.Е. Организаторская и идейно-воспитательная работа колхозных и совхозных партийных организаций Украины (в период между XX и XXIII съездами КПСС). Книга 1 : Дис... докт. ист.наук: / Беренштейн Л. Е.; КГУ. – К., 1968. – 378л.
923239
  Беренштейн Л.Е. Организаторская и идейно-воспитательная работа колхозных и совхозных партийных организаций Украины (в период между XX и XXIII съездами КПСС). Книга 2 : Дис... докт. ист.наук: / Беренштейн Л. Е.; КГУ. – К., 1968. – 379-800л. – Бібліогр.:л.744-800
923240
  Беренштейн Л.Е. Организаторская и идейно-воспитательная работа колхозных и совхозных партийных организаций Украины. : Автореф... Доктора ист.наук: 570 / Беренштейн Л.Е.; КГУ им.Т.Г.Шевченка. – К, 1968. – 54л. – Бібліогр.:с.52-54
923241
  Шеренговой Владимир Петрович Организаторская и идейно-воспитательная работа КПСС в аграрном секторе (историография проблемы 70-80-е годы) : Дис... канд. ист.наук: 07.00.01 / Шеренговой Владимир Петрович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 180л. – Бібліогр.:л.140-180
923242
  Бухановская В.И. Организаторская и идейно-политическая работа Коммунистической партии на новостройках социалистической индутрии : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.01 / Бухановская В.И. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1979. – 24 с.
923243
  Лайковская В.И. Организаторская и идейно-политическая работа Компартии Белоруссии в строительных коллективах республики в годы восьмой пятилетки : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Лайковская В.И.; Ин-т истории партии при ЦК КПБ. фил. ин-та марксизма-ленинизса при ЦК КПСС. – Минск, 1980. – 22л.
923244
   Организаторская и идеологическая деятельность большвиков в Сибири в период борьбы против царизма и капитализма. – Омск, 1987. – 156с.
923245
  Кисилев В.И. Организаторская и идеологическая деятельность Коммунистической партии по восстановлению промышленности и железнодорожного транспорта Донбаса в период Великой Отечественной войны (1943-1945 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.570 / Кисилев В.И.; Донецкий гос. ун-т. – Донецк, 1969. – 29л.
923246
  Лихолат А.В. Организаторская и идеологическая деятельность партийных организаций авиации специального применения : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Лихолат А.В. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1966. – 16 с.
923247
  Воскобойников Э.А. ОРганизаторская и идеологическая работа коммунистической партии Узбекистана в годы Великой Отечественной войны (июнь 1941-1945 гг.) / Э.А. Воскобойников, В.М. Яковлев. – Ташкент, 1966. – 182с.
923248
  Попов В.В. Организаторская и идеологическая работа партии по индустриализации сельскохозяйственного труда (1966-1970 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Попов В.В.; МВ и ССО РСФСР. Кубанский гос. ун-т. – Краснодар, 1974. – 42л.
923249
   Организаторская и идеологическая работа партийных органзаций Урала в условиях развитого социализма. – Пермь, 1985. – 117с.
923250
  Кореневский Владимир Михайлович Организаторская и идеологическая работа партийных организаций в национальных округах и районах малых народностей Севера (1920-1937 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Кореневский Владимир Михайлович; Томск. гос. ун-т. – Томск, 1977. – 18л.
923251
  Казанцев Иван Федорович Организаторская и массово-политическая деятельность Восточно-Казахстанской партийной организации на промышленных предприятиях в послевоенный период (1946-1955) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Казанцев Иван Федорович; Новосиб. гос. ун-т. – Новосибирск, 1974. – 22л.
923252
  Голиченко Александр Викторович Организаторская и массово-политическая деятельность коммунистической партии по укреплению безопасности юго-западной границы Советского государства в 1921-1925 гг. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Голиченко Александр Викторович; КГУ. – К., 1982. – 24л.
923253
  Голиченко Александр Викторович Организаторская и массово-политическая деятельность Коммунистической партии по укреплению Юго-Зап. границ Сов. гос. в 1921-1925 гг. : Дис... кан. ист.наук: 07.00.01 / Голиченко Александр Викторович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1982. – 189л. – Бібліогр.:л.176-189
923254
  Зубалий А.Д. Организаторская и массово-политическая работа Коммунистической партии среди рабочих предприятий машиностроительной промышленности Украины в годы первой пятилетки. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Зубалий А.Д.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1973. – 26л.
923255
  Саннинская В.К. Организаторская и массово-политическая работа КПСС в промышленности в годы семилетки. (По материалам Луган. обл. парт. организации) : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Саннинская В.К.; Рост. н/Д гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1968. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
923256
  Матюхин В.Н. Организаторская и массово-политическая работа партийных организаций Донбасса на селе в 1953-1958 гг. : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Матюхин В.Н.; Донецкий гос. ун-т. – Донецк, 1969. – 24л.
923257
  Уткина Лидия Витальевна Организаторская и массово-политическая работа партийных организаций предприятий легкой промышленности Украины по выполнению решений XXIV съезда КПСС : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.01 / Уткина Лидия Витальевна ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 21 с.
923258
  Баканов И.Н. Организаторская и массово-политическая работа партийных организаций промышленных предприятий Донбасса в период между XX и XXII съездами КПСС. : Автореф... канд. ист.наук: / Баканов И.Н.; Днепропетр. гос. ун-т им. 300-летия воссоединения Украины с Россией. – Днепропетровск, 1967. – 23л.
923259
   Организаторская и массово-политическая работа партийных организаций РСФСР в тылу,. – Л., 1980. – 287с.
923260
  Шенцов А.А. Организаторская и массово-политическая работа партийных организаций совхозов Советского Казахстана в годи 8-й пятилетки : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Шенцов А. А.; КГУ. – Алма-Ата, 1978. – л.
923261
  Свиридов Организаторская и массово-политическая работа партийных организаций ЦЧО в период проведения сплошной коллективизации сельского хозяйства (1929-1932 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Свиридов а. И.; МВССО РСФСР, Ворон. ГУ. – Воронеж, 1974. – 24л.
923262
  Меньшов Федор Андреевич Организаторская и массово-политическая работа политорганов, партийных организаций Красной Армии среди трудящихся западных областей Украины (февраль 1944- февраль 1946 гг.( : Дис... канд. ист.наук: 07.00.01 / Меньшов Федор Андреевич; КГУ им.Т.Шевченко. – К., 1980. – 219л. – Бібліогр.:л.187-219
923263
  Меньшов Ф.А. Организаторская и массово-политическая работа политорганов, партийных организаций Красной Армии среди трущихся западных областей УССР, : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.01 / Меньшов Ф.А.; КГУ. – К, 1980. – 22л.
923264
  Ивашнев Евгений Евгеньевич Организаторская и массово-политическая работа терских большевиков в первые годы советской власти (1918-1920 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Ивашнев Евгений Евгеньевич; Рост. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1978. – 24л.
923265
  Губерский Н.Н. Организаторская и политическая деятельность колхозных партийных организаций Украины в период между XXII и XXIII съездами КПСС (На материалах Полтав., Харьк., Черкас. и кировогр. обл.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук: 570 / Губерский Н.Н.; Киевский гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1968. – 35 с.
923266
  Ульянов Л.Н. Организаторская и политическая работа КПСС по освоению целинных и залежных земель Западной Сибири (1945-1957 гг.). (На материалах Алт. края, Новосиб. и Омской обл.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Ульянов Л.Н. ; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС , Каф. истории КПСС. – Москва, 1959. – 17 с.
923267
  Григорьев Валерий Викторович Организаторская и политическая работа партийных организаций Азово-Черноморского бассейна (1966-1975 гг.) (На материалах рыбопромышленных объединений Украины) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Григорьев Валерий Викторович;. – К., 1988. – 20л.
923268
  Григорьев Валерий Викторович Организаторская и политическая работа партийных организаций Азово-Черноморского бассейна (1966-1975) : Дис... канд. ист.наук: 07.00.01 / Григорьев Валерий Викторович; МВ и ССО УССР. Симферопольск. гос. ун-т им. М.В.Фрунзе. – Симферополь, 1988. – 211л. – Бібліогр.:л.196-211
923269
  Уткина Лидия Витальевна Организаторская массово-политическая работа партийных организаций предприятий легкой промышленности Украины по выполнению решений XXIV съезда КПСС : Дис... канд. историч.наук: 07.00.01 / Уткина Лидия Витальевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1985. – 201л. – Бібліогр.:л.180-201
923270
  Комяхов В.Г. Организаторская работа - залог успеха / В.Г. Комяхов. – М, 1962. – 78с.
923271
  Сухаревский Б.М. Организаторская работа в тылу / Б.М. Сухаревский. – М., 1843. – 61с.
923272
  Гейдаров С. Организаторская работа Коммунистической партии Азербайджана в тылу в период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. : Автореф... канд. ист.наук: / Гейдаров С.; Азербайджанский гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1953. – 16л.
923273
  Бурмистров В.И. Организаторская работа Коммунистической партии в деревне в первые годы ВОВ (июнь 1941-ноябрь 1942 гг.) : автореф. дис. ... канд. ист. наук / Бурмистров В. И. ; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1969. – 26 с.
923274
  Гоголев Н.А. Организаторская работа Коммунистической партии в деревне в период Великой Отечественной войны Советского Союза (1941-1945 годы) : Автореф... канд. ист.наук: / Гоголев Н.А.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра истории КПСС. – М., 1953. – 16л.
923275
  Горак В.В. Организаторская работа Коммунистической партии в области пропаганды и внедрения передового опыта в сельскохозяйственном производстве Украины (в период между ХХ и ХХIII съездами КПСС : Автореф. дис. ... д-ра ист.наук / Горак В. В. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1967. – 53 с.
923276
  Кусок Л.М. Организаторская работа Коммунистической партии в тяжелой промышленносит в 1966-1971 гг. (На материалах паотийных организаций Украины) : Дис... канд. ист.наук: / Кусок Л. М.; МВиССО УССР, КГУ. Каф. ист. КПСС естеств. наук. – К., 1975. – 196л. – Бібліогр.:л.I-XXVI
923277
  Кусок Л.М. Организаторская работа коммунистической партии в тяжелой промышленности в 1966-1970 : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Кусок Л.М.; КГУ. – К., 1975. – л.
923278
  Билык В.И. Организаторская работа Коммунистической партии по осуществлению ленинской идеи сплошной электрификации : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 570 / Билык В.И. ; КГУ им.Т.Г. Шевченко. – Киев, 1969. – 27 с.
923279
  Билык Б.И. Организаторская работа Коммунистической партии по осуществлению ленинской идеи сплошной электрификации. (На материалах энергостроек и электростростанций УССР в 1959-1965 гг. : Дис... канд. ист.наук: / Билык Б. И.; КГУ. Кафедра истории КПСС естественных фак-тов. – К., 1969. – 316л. – Бібліогр.:л.I-XXXIV
923280
  Ашанин В.Я. Организаторская работа коммунистической партии Советского Союза в условияз завершения строительства социалистического общества и проведения новой конституции (1934-1937 гг) : Автореф... канд. ист.наук: / Ашанин В.Я.; Акад. общест. наук при ЦК КПСС. – М, 1954. – 16л.
923281
  Орел И.З. Организаторская работа Коммунистической партии Украины в деревне в 1926-1929 годах : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Орел И.З. ; КГУ. – Киев, 1962. – 22 с.
923282
  Ваганов И.И. Организаторская работа комсомольского бюро / И.И. Ваганов. – Москва, 1957. – 64с.
923283
  Яхно А.Ф. Организаторская работа КП(б)У в промышленности республики в период между XIV и XV съездами ВКП(б) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 570 / Яхно А.Ф. ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1971. – 23 с. – Бібліогр.:с.23
923284
  Рудалева А.В. Организаторская работа КПСС в деревне в период подготовки массового колхозного движения (1927-1929 годы) : автореф. дис. ... канд. ист. наук / Рудалева А.В. ; АОН при ЦК КПСС. – Москва, 1955. – 16 с.
923285
  Лихоманов М.И. Организаторская работа партии в промышленности в первый период Великой Отечественной войны. / М.И. Лихоманов. – Л, 1969. – 223с.
923286
  Абрамов Б.А. Организаторская работа партии по осуществлению ленинского кооперативного плана / Б.А. Абрамов. – Москва : Госполитиздат, 1956. – 164 с.
923287
  Белякова А.И. Организаторская работа сельских партийных организаций / А.И. Белякова. – М., 1980. – 96с.
923288
  Терещенко В.Ф. и Ерохов Н.К. Организаторская работа цеховой партийной организации / В.Ф. и Ерохов Н.К. Терещенко. – Донецк, 1956. – 68 с.
923289
  Иванченко Н.Н. Организаторская роль партийной печати в повышении производительности труда в сельском хозяйстве. (На материалах газет Украины, 1959-1965 гг.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 570 / Иванченко Н.Н. ; Одес. гос. ун-т. – Одесса, 1968. – 30 c.
923290
  Приходько Е.В. Организаторская роль печати Приморья в борьбе за выполнение семилетнего плана развития промышленности края (1959-1965 гг.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 580 / Приходько Е.В. ; МГУ, Фак. журналистики. – Москва, 1968. – 20 с.
923291
  Труфанова Светлана Владимировна Организаторская функция советской прессы на современном этапе (1962-1972 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.10 / Труфанова Светлана Владимировна; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Фак. журналистики. Кафедра теории и практики парт.-. – М., 1973. – 14л.
923292
  Чернышева А.П. Организаторский опыт директора школы как фактор совершенствования руководства педагогическим коллективом. : Автореф... канд. психол.наук: 19.00.07 / Чернышева А.П.; МП УССР. НИИ психологии УССР. НИИ педагогики УССР. – К., 1975. – 28л.
923293
  Криворотенко В.Г. Организатору Всесоюзного похода / В.Г. Криворотенко. – Москва, 1985. – 174 с.
923294
   Организатору детской художественной самодеятельности в клубе. – М., 1971. – 164с.
923295
  Пестерев Л.А. Организатору и консультанту игры "Орленок" / Л.А. Пестерев. – М, 1988. – 208с.
923296
  Бабкин С.К. и др. Организатору МЖК: Вопр. правового регулирования / С.К. и др. Бабкин. – М., 1987. – 237с.
923297
  Бабкин С.К. и др. Организатору МЖК: Новое в законодательстве / С.К. и др. Бабкин. – М., 1990. – 174с.
923298
  Ивин В.Я. Организатору НТТМ / В.Я. Ивин. – Москва, 1981. – 128с.
923299
  Каджая В.Г. Организатору социалистического соревнования молодежи / В.Г. Каджая. – М., 1979. – 208с.
923300
  Ивашин В.Г. Организаци, формы и методы обучения студентов-заочников / В.Г. Ивашин, С.Г. Скопцев. – Минск, 1960. – 63с.
923301
  Пригожин А.И. Организации / А.И. Пригожин. – М, 1983. – 176с.
923302
  Барышев А.П. Организации Объединенных наций - 30 лет / А.П. Барышев. – М., 1975. – 64с.
923303
   Организации труда -- научную сонову. – М., 1967. – 187с.
923304
  Ветчинов И.А. Организации труда в торговле - научную основу / И.А. Ветчинов, А.Ф. Кандзюба. – Москва, 1968. – 80с.
923305
  Шайдюк Валерий Александрович Организационная и политико-воспитательная работа партийных организаций творческих коллективов Украины в период между XXIV и XXV съездами КПСС (1971-1975 гг.) : Дис... канд. историч.наук: 07.00.01 / Шайдюк Валерий Александрович; МВ и ССО УССР, Киев. инж-строит. ин-тут. – К., 1984. – 217л.
923306
  Смолкин А.М. Организационная перестройка на предприятии / А.М. Смолкин. – М., 1991. – 174с.
923307
   Организационная работа в органах народного контроля СССР. – М., 1978. – 192с.
923308
   Организационная работа в органах народного контроля СССР. – М., 1981. – 304с.
923309
   Организационная работа местных Советов. – М., 1988. – 269с.
923310
   Организационная работа профсоюзов. – Москва, 1988. – 222 с.
923311
  Борсук С.С. Организационная структура и автоматизация управления розничной торговли / С.С. Борсук. – К., 1978. – 52с.
923312
   Организационная структура Коммунистической партии Латвии. – Рига, 1978. – 237с.
923313
  Португал В.М. и др. Организационная структура оперативного управления производством / В.М. и др. Португал. – М., 1986. – 222с.
923314
   Организационная структура управления хозяйством. – М., 1981. – 192с.
923315
   Организационно-деятельные игры в народном образовании. – М., 1990. – 159с.
923316
  Ким И.С. Организационно-идейное укрепление трудовой партии Кореи / И.С. Ким. – Пхеньян, 1953. – 66с.
923317
  Габричидзе Б.Н. Организационно-инструкторский аппарат исполкомов местных Советов / Б.Н. Габричидзе. – М., 1963. – 155с.
923318
   Организационно-массовая работа профессиональных союзов. – М., 1961. – 215с.
923319
   Организационно-массовая работа профессиональных союзов. – 3-е доп. и перераб. – М., 1969. – 247с.
923320
   Организационно-массовая работа профсоюзного комитета. – М., 1983. – 136с.
923321
   Организационно-массовая работа профсоюзов. – М., 1962. – 271с.
923322
   Организационно-массовая работа профсоюзов. – М., 1983. – 240с.
923323
   Организационно-массовая работа профсоюзов. – М., 1986. – 272с.
923324
   Организационно-методическая работа заведующего учебной частью по общеобразовательным вопросам среднего профтехучилища. – Л., 1974. – 24с.
923325
  Максина С.И. Организационно-методическая работа районной детской библиотеки / С.И. Максина. – М., 1969. – 51с.
923326
   Организационно-методические материалы по комплексной механизации бухучета в сельскохозяйственных предприятих. – М., 1974. – 160с.
923327
  Лантратова А.С. Организационно-методические формы НИР : учебное пособие / А.С. Лантратова. – Петрозаводск, 1987. – 104 с.
923328
   Организационно-методическое руководство комплектованием-важнейшее условие активизации использования книжных фондов массовых библиотек. – М., 1968. – 58с.
923329
   Организационно-партийная работа. – Кишинев, 1965. – 87с.
923330
   Организационно-партийная работа. – М., 1969. – 336с.
923331
   Организационно-партийная работа. – М., 1974. – 216с.
923332
  Тюренков М.М. Организационно-партийная работа в парторганизациях Украины в период между ХХІІ и ХХІІІ съездами КПСС (на мат. парт. организаций Львовской, Ивано-Франк., Ровенской и Тернопольской обл.) : Дис... канд. историч.наук: / Тюренков М.М.; КГУ. – Киев, 1972. – 242л.
923333
   Организационно-партийная работа в условиях перестройки. – К., 1988. – 236с.
923334
  Медведев С.А. Организационно-партийная работа Коммунистической партии Украины на предприятиях тяжелой промышленности Донбасса между ХХП и ХХШ съездами КПСС : Дис... канд.ист.наук: / Медведев С.А.; КГУ. – К., 1972. – 167л. – Бібліогр.:л.1-11
923335
  Лукьяненко В.И. Организационно-партийная работа: опыт, проблемы / В.И. Лукьяненко. – М., 1988. – 234с.
923336
   Организационно-педагогические вопросы школьной работы. – М., 1953. – 96с.
923337
  Данилов Д.А. Организационно-педагогические проблемы общеобразовательной школы на Крайнем Севере / Д.А. Данилов. – Якутск, 1969. – 143с.
923338
   Организационно-политическое укрепление Советов на Дальнем Востоке СССР. – Владивосток, 1985. – 124с.
923339
  Бараев В.Н. Организационно-политическое укрепление фабично-заводских партийных организаций. 1926-1932 гг.(На матер. парт. организаций Украины). : Дис... канд. истор.наук: 07.00.01 / Бараев В.Н.; МВ иССО УССР. КГУ. – Киев, 1983. – 213л. – Бібліогр.:л.184-213
923340
  Полянская Г.Н. Организационно-правовые вопросы защитного лесоразведения. / Г.Н. Полянская. – М., 1953. – 196с.
923341
   Организационно-правовые вопросы руководства наукой в СССР. – М., 1973. – 423с.
923342
   Организационно-правовые меры борьбы с нетрудовыми доходами. – Горький, 1988. – 182с.
923343
  Хламов И.Т. Организационно-правовые основания капитального строительства в СССР / И.Т. Хламов. – Саратов, 1985. – 229с.
923344
  Кожокарь Е.В. Организационно-правовые проблемы агрохимического обслуживания в республике Молдова / Е.В. Кожокарь. – Кишинев, 1991. – 78с.
923345
   Организационно-правовые проблемы АСУ. – М., 1979. – 311с.
923346
  Голиченков А.К. Организационно-правовые формы санитарно-экологического контроля в СССР / А.К. Голиченков. – М, 1984. – 101с.
923347
  Прохоров Организационно-правовые формы участия трудящихся в управлении промышленным предприятием / Прохоров, Т. – М., 1968. – 47с.
923348
   Организационно-производственная структура колхозов и совхозов. – М., 1987. – 351с.
923349
   Организационно-производственная характеристика колхозов. – Х.
вып. 1. – 1928. – 330с.
923350
   Организационно-тактические проблемы расследования преступлений. – Красноярск, 1990. – 185с.
923351
   Организационно-творческая работа межсоюзных домов самодеятельного творчества. – Л., 1985. – 122с.
923352
   Организационно-технические и социально-экономические условия и факторы роста производительности,. – Челябинск, 1989. – 109с.
923353
  Процеров С.А. Организационно-технический план предприятия / С.А. Процеров. – М., 1956. – 84с.
923354
   Организационно-технологические проблемы использования и подготовки инженерных кадров. – Москва, 1973. – 60 с.
923355
  Потапов В.И. Организационно-технологическое проектирование САПР / В.И. Потапов. – Киев : Тэхника, 1990. – 247с.
923356
   Организационно-управленческие нововведения в сфере культуры. – М., 1991. – 166с.
923357
   Организационно-уставные вопросы комсомольской работы. – 9-е доп. и перераб., 1985. – 205с.
923358
   Организационно-уставные вопросы комсомольской работы : справ. в вопр. и ответах. – Москва : Молодая гвардия, 1989. – 237, [1] с.
923359
   Организационно-уставные вопросы КПСС. – Москва, 1968. – 190 с.
923360
   Организационно-уставные вопросы КПСС. – М., 1972. – 224с.
923361
  Карпов М.П. Организационно-уставные вопросы КПСС : справочник в вопр. и ответах / М.П. Карпов. – М., 1982. – 239с.
923362
   Организационно-уставные вопросы КПСС / Карпов М. П. – 7-е доп. и перераб. – М., 1984. – 240с.
923363
  Авдаков Ю.К. Организационно-хозяйственная деятельность ВСНХ в первые годы Советской власти (1917-1921 гг) / Ю.К. Авдаков ; М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР. – Москва : Изд-во Моск. ун-та, 1971. – 155 с.
923364
  Сушко А.Г. Организационно-хозяйственное укрепление колхозов, МТС и совхозов. / А.Г. Сушко. – М., 1956. – 62с.
923365
  Чистяков Н.Н. Организационно-хозяйственный план лесного питомника. / Н.Н. Чистяков. – М.Л., 1950. – 60с.
923366
   Организационно-экономические вопросы повышения производства на машиностроительных заводах. – Тула, 1980. – 172с.
923367
   Организационно-экономические вопросы развития торговли и общественного питания 26-27 апреля 1978. – Вильнюс, 1978. – 146с.
923368
   Организационно-экономические вопросы создания и внедрения АСУ. – К., 1983. – 80с.
923369
   Организационно-экономические и технологические АСУ. – Новосибирск, 1985. – 157с.
923370
  Дудорин В.И. и др. Организационно-экономические основы АСУ предприятий (на примере НИИ) / В.И. и др. Дудорин. – М., 1976. – 88с.
923371
   Организационно-экономические основы интенсификации научно-исследовательской деятельности в высшей школе. – Москва, 1987. – с.
923372
   Организационно-экономические основы интенсификации научно-исследовательской деятельности в высшей школе. – Москва, 1987. – 186с.
923373
  Вылкова Е.С. Организационно-экономические основыдеятельности совместных предприятий / Е.С. Вылкова, А.А. Кайсаров. – Ленинград, 1990. – 47с.
923374
   Организационно-экономические отношения как фактор интенсивности производства в машиностроении. – Киев : Наукова думка, 1993. – 153 с.
923375
   Организационно-экономические предпосылки совершенствования материально-техического снабжения. – Куйбышев, 1983. – 170с.
923376
   Организационно-экономические предпосылки совершенствования материально-техического снабжения. – Куйбышев, 1985. – 168с.
923377
  Зырянов А.В. Организационно-экономические проблемы концентрации материально-технического снабжения / А.В. Зырянов. – Красноярск, 1987. – 130с.
923378
   Организационно-экономические проблемы научно-технического прогресса. – М., 1990. – 301с.
923379
  Израелис Г.Н. Организационно-экономические проблемы совершенствования массового индустриального жилищно-гражданского строительства / Г.Н. Израелис. – Вильнюс, 1976. – 191с.
923380
   Организационно-экономические проблемы совершенствования торговли в современных условиях. – М., 1989. – 113с.
923381
   Организационно-экономические проблемы совершенствования управления техническим развитием ТПК. – К., 1983. – 119с.
923382
  Рымарук А.И. Организационно-экономические проблемы создания и деятельности кооперативов / А.И. Рымарук. – Киев, 1989. – 101с.
923383
   Организационно-экономические пути повышения эффективности подготовки производства и освоения выпуска новой продукции. – М., 1983. – 145с.
923384
   Организационно-экономические пути совершенствования разработки и внедрения новой техники. – М., 1985. – 143с.
923385
   Организационно-экономические резервы повышения эффективности сельскохозяйственного призводства Центрально-Черноземной зоны СССР. – пос. Косино, 1982. – 72с.
923386
  Журавлева О.И. и др. Организационно-экономические связи науки с производством в Узбекской ССР / О.И. и др. Журавлева. – Ташкент, 1989. – 100с.
923387
   Организационно-экономические факторы развития производственных объединений в промышленности. – М., 1986. – 106с.
923388
   Организационно-экономические факторы ускорения научно-технического прогресса в промышленности. – М., 1986. – 144с.
923389
  Валдайцев С.В. Организационно-экономические формы международного научно-технического сотрудничества / С.В. Валдайцев. – Ленинград, 1986. – 93с.
923390
  Садчикова Г.И. Организационно-экономические формы ускорения научно-технического прогресса / Г.И. Садчикова, С.В. Ширяева. – Москва : Издательство Московского университета, 1987. – 110 с.
923391
   Организационно-экономическое обеспечение научно-исследовательских и опытно-конструктивных работ. – Свердловск, 1988. – 272с.
923392
  Гриценко Иван Сергеевич Организационное и идейно-политическое укрепление партийных организаций вузов и научных учреждений Украины на основе решений XXIV съезда КПСС (1971-1975) : Дис... канд. ист.наук: 07.00.01 / Гриценко Иван Сергеевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1985. – 207л. – Бібліогр.:л.180-207
923393
  Гриценко Иван Сергеевич Организационное и идейно-политическое укрепление партийных организаций вузов и научных учреждений Украины на основе решений XXIV съезда КПСС (1971-1975) : Дис... канд. ист.наук: 07.00.01 / Гриценко Иван Сергеевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 206л. – Бібліогр.:л.181-106
923394
  Баранчеев В.П. Организационное обеспечение качества конструкторских разработок : В помощь слушателям семинара по надежности и прогрес. методам контроля качества пром. изделий при Политехн. музее // Количественная оценка качества продукции - квалиметрия : (Некоторые актуальные проблемы) / Г.Г. Азгальдов. – Москва : Знание, 1986. – С. 86-111
923395
  Спивак В.А. Организационное поведение и управление персоналом : Учебное пособие для вузов / В.А. Спивак. – Санкт-Петербург, Москва, Харьков, Минск : Питер, 2000. – 416с. – (Учебники для вузов). – ISBN 5-272-00111-7
923396
  Казарновский А.С. Организационное проектирование на предприятии / А.С. Казарновский. – К., 1990. – 214с.
923397
  Вяткин В.Н. Организационное проектирование управленческих нововведений / В. Н. Вяткин, В.М. Шевляков, В.Н. Серов. – Пермь : Кн. изд-во, 1990. – 343 с.
923398
  Вяткин В.Н. Организационное проектирование хозяйственных комплексов / В.Н. Вяткин. – Москва, 1987. – 101с.
923399
  Каганович Л.М. Организационные вопросы (партийное и советское строительство) : Доклад на XVII съезде ВКП(б) 6 февраля 1934 / Л. Каганович ; XVII съезде ВКП(б). – Ташкент : Средазпартиздат, 1934. – 91 с.
923400
  Каганович Л.М. Организационные вопросы (партийное и советское строительство) : доклад на XVII съезде ВКП(б) 6 февраля 1934 г. / Л. Каганович. – Киев : Партиздат ЦК КП(б)У, 1934. – 120 с.
923401
   Организационные вопросы автоматизации управления. – М., 1972. – 263с.
923402
   Организационные вопросы промышленности. – М., 1922. – 113с.
923403
   Организационные вопросы совершенствования управления. – М., 1979. – 149с.
923404
  Каганович Л.М. Организационные вопросы: (партийное и советское строительство) : доклад на XVII съезде ВКП(б) 6 февраля 1934 г. / Л. Каганович. – Киев : Партиздат ЦК КП(б)У, 1934. – 120 с., 1 л. портр. (фронт.)
923405
  Каганович Л.М. Организационные вопросы: партийное и советское строительство : доклад XVII съезду ВКП(б) / Л. Каганович ; XVII съезду ВКП(б). – Москва ; Ленинград : Партиздат, 1934. – 128 с.
923406
   Организационные документы библиотеки. – Новосибирск, 1976. – 172с.
923407
   Организационные документы библиотеки. – М., 1986. – 170 с.
923408
  Дудорин В.И. и др. Организационные и информационные основы отраслевой автоматизированной системы плановых расчетов / В.И. и др. Дудорин. – Москва, 1979. – 47с.
923409
   Организационные и клинические проблемы инфекционной патологии. – Л., 1979. – 176с.
923410
  Толстошеев В.В. Организационные и правовые проблемы АСУ. / В.В. Толстошеев. – М., 1976. – 64с.
923411
   Организационные и социально-экономические факторы роста эффективности общественного производства. – Иваново, 1985. – 125с.
923412
  Верховцев И.П. Организационные основы КПСС и их "критики" / И.П. Верховцев. – Москва, 1974. – 127с.
923413
  Ленин В.И. Организационные основы партии. / В.И. Ленин. – Москва-Ленинград, 1926. – 80с.
923414
   Организационные основы производственного обучения учащихся в условиях экономической реформы. – Л., 1990. – 118с.
923415
  Борсук С.С. Организационные основы управления торговлей / С.С. Борсук. – К.
2. – 1976. – 42с.
923416
  Коссой А. Организационные принципы большевизма и устав ВКП(б) / А. Коссой. – Москва : Политиздат при Цк. ВКП(б), 1940. – 148 с.
923417
   Организационные принципы Всекитайского Собрания народных представителей КНР. – Пекин, 1954. – 55с.
923418
   Организационные приспособления для оперативного планирования. – М.-Л., 1933. – 140с.
923419
   Организационные проблемы народных университетов. – Ленинград, 1970. – 176 с.
923420
   Организационные проблемы управления производством. – Кишинев, 1991. – 185с.
923421
   Организационные проблемы формирования научных коллективов отраслевых НИИ. – Х., 1973. – 168с.
923422
   Организационные структуры производственно-хозяйственных организаций в странах-членах СЭВ. – М., 1984. – 134с.
923423
  Олтяну И. Организационные структуры современного предприятия / И. Олтяну. – М., 1971. – 87с.
923424
   Организационные структуры управления производством. – М., 1975. – 319с.
923425
  Евенко Л.И. Организационные структуры управления промышленными корпорациями США. / Л.И. Евенко. – М., 1983. – 349с.
923426
   Организационные факторы интенсификации экономики. – Куйбышев, 1985. – 160с.
923427
   Организационные формы и методы управления производством. – Кишинев, 1980. – 131с.
923428
   Организационные формы и эффективность кооперации и интеграции в региональном АПК. – Кишинев, 1990. – 101с.
923429
  Андреев В.Н. Организационные формы интенсификации производства в регионе : учеб. пособие / Андреев В.Н. ; Ленингрд. фин.-экон. ин-т им. Н.А. Вознесенского. – Ленинград : ЛФЭИ, 1986. – 81 с. : [2] л. схем. – Библиогр.: с. 80 (16 назв.)
923430
   Организационные формы использования ЭВМ. – Киев : Наукова думка, 1984. – 239с.
923431
   Организационные формы межхозяйственного кооперирования в сельском хозяйстве и их совершенствование. – пос. Косино, 1982. – 109с.
923432
   Организационные формы связи науки спроизводством в промышлнности. – Л., 1980. – 152с.
923433
  Голошубова Н.А. Организационные формы управления государственной торговлей в СССР / Н.А. Голошубова, И.И. Корольков. – К., 1980. – 40с.
923434
  Факторович Ю.А. Организационные формы управления строительством в экономических административных районах / Ю.А. Факторович, В.С. Европин. – М, 1958. – 28с.
923435
  Варфоломеева Т.В. Организационные, процессуальные и криминалистические проблемы защиты адвокатом прав подозреваемого, обвиняемого, подсудимого : Дис... докт. дридич.наук: 12.00.05 / Варфоломеева Т. В.; КУ им. Т. Шевченко. – К., 1994. – 496л. – Бібліогр.:л.449-496
923436
   Организационный вопрос на II Конгрессе Профинтера. – М., 1923. – 72с.
923437
   Организационный комитет по созыву Всезоюзной конференции по планированию генетико-селекционных исследований. – Л., 1932. – 59с.
923438
   Организационный план реорганизации селения. – Воронеж, 1927. – 105с.
923439
   Организационо-экономические проблемы совершенствования механизма в машиностроении. – Воронеж, 1989. – 150с.
923440
   Организациооно-методические проблемы социального опроса. – М., 1986. – 194с.
923441
   Организацию труда в колхозах -- на высшую ступень. – М., 1931. – 14с.
923442
  Крюгер Т.В. Организация абонмента / Т.В. Крюгер. – М, 1954. – 56с.
923443
  Малиночка Э.Г. Организация автоматизированного контроля знаний студентов / Э.Г. Малиночка. – Москва, 1979. – 52с.
923444
   Организация автоматических систем контроля вторичных источников электропитания / А.Ф. Верлань, В.С. Коновалюк, П.Т. Передерий, В.Н. Скачко; Верлань А. Ф. – Киев, 1984. – 42 с.
923445
   Организация автономной школы. – Петроград, 1918. – 103 с.
923446
  Ривлин А.Л. Организация адвокатуры в СССР / А.Л. Ривлин. – Киев, 1974. – 147с.
923447
   Организация алфавитного каталога в научно-технических библиотеках. – М., 1974. – 32с.
923448
  Гвоздарев Б.И. Организация американских государств / Б.И. Гвоздарев. – Москва, 1967. – 32с.
923449
  Гвоздарев Б.И. Организация американских государств. / Б.И. Гвоздарев. – М., 1960. – 324с.
923450
  Крайская З.В. Организация архивного дела в ССР / З.В. Крайская. – М., 1980. – 167с.
923451
  Порцевский К.А. Организация астрономической площадки при планетарии / К.А. Порцевский. – Москва : Знание, 1965. – 24 с.
923452
   Организация африканского единства. – М., 1970. – 304с.
923453
   Организация африканского единства. – М., 1973. – 240с.
923454
   Организация африканского единства. – М.
вып.3. – 1976. – 278с.
923455
  Альфа Али Думбуя Организация африканского единства как международная организация. : Дис... канд. юрид.наук: 12.00.10 / Альфа Али Думбуя; МВ и ССО Азер. ССР. Азерб. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1983. – 212л. – Бібліогр.:л.2Р1-212
923456
  Мартин Д.У. Организация баз данных в вычислительных системах / Д.У. Мартин. – М, 1978. – 616с.
923457
  Мартин Д.У. Организация баз данных в вычислительных системах / Д.У. Мартин. – Москва : Мир, 1980. – 662с.
923458
  Емельянова Л.А. Организация базы данных проблемно-ориентированных диалоговых систем / Л.А. Емельянова, А.А. Кольцова. – М., 1980. – 27с.
923459
   Организация безопасного ведения геологоразведочных работ. – М., 1981. – 414с.
923460
   Организация бехучета в системе Академии наук УССР. – К., 1985. – 303с.
923461
  Григорьев Ю.В. Организация бибилотечных фондов. / Ю.В. Григорьев. – М, 1946. – 95с.
923462
  Ильичева Л.С. Организация библиографии общественно-политической литературы в СССР / Л.С. Ильичева. – Москва, 1983. – 32с.
923463
   Организация библиотечно-библиографического обслуживания юношевства в РСФСР. – М., 1969. – 74с.
923464
   Организация библиотечного обслуживания на всесоюзных ударных комсомольских стройках. – Москва, 1978. – 26 с.
923465
   Организация библиотечного обслуживания на всесоюзных ударных комсомольских стройках. – М.
вып.2. – 1979. – 23с.
923466
   Организация библиотечного обслуживания населения. – М., 1962. – 219с.
923467
   Организация библиотечного обслуживания сельского населения в районе. – М., 1957. – 56с.
923468
   Организация библиотечной сети в городах зон нового хозяйственного освоения Сибири и Дальнего Востока. – М., 1987. – 23с.
923469
   Организация библиотечных фондов и каталагов. – М., 1936. – 168с.
923470
  Григорьев Ю.В. Организация библиотечных фондов. / Ю.В. Григорьев. – М, 1953. – 264с.
923471
  Данелянц С.М. Организация буровых работ / С.М. Данелянц. – М, 1973. – 117с.
923472
   Организация бух. учета в Украине. – К., 1996. – 56с.
923473
  Анисов А.А. Организация бухгалтерского учёта в государственной торговле / А.А. Анисов. – Изд. 2-е, перераб. – Москва, 1965. – 328с.
923474
  Бутко А.Д. Организация бухгалтерского учёта в оптово-розничных плодокомбинатах / А.Д. Бутко. – К., 1981. – 39с.
923475
  Кашаев А.Н. Организация бухгалтерского учета в производственных объекдинениях / А.Н. Кашаев. – М., 1986. – 192с.
923476
  Шмигель А.Д. Организация бухгалтерского учета в промышленности / А.Д. Шмигель. – Киев, 1978. – 207с.
923477
  Васькин Ф.И. Организация бухгалтерского учета в сельском хозяйстве при комплексной механизации и автоматизации / Ф.И. Васькин, В.Е. Антипенский. – Москва, 1985. – 190с.
923478
  Гринман Г.И. Организация бухгалтерского учета в условиях комплексной механизации / Г.И. Гринман, К.Д. Минькова. – М., 1987. – 271с.
923479
  Кузьмінський А.Н. Организация бухгалтерского учета и анализа хозяйственной деятельсновти / А.Н. Кузьмінський, В.В. Сопко. – К, 1986. – 253с.
923480
  Шмигель А.Д. Организация бухгалтерского учета и оперативного экономического контроля на промышленном предприятии : (учебное пособие) / А.Д. Шмигель ; МВ и ССО спец. образ. УССР, Киевск. ин-т нар. хоз-ва им. Д.С. Коротченко, кафедра бух учета. – Киев, 1973. – 243 с.
923481
  Кузьминский А.Н. Организация бухгалтерского учета и экономического анализа в промышленности / А.Н. Кузьминский, В.В. Сопко. – М, 1984. – 200с.
923482
  Гильде Э.К. Организация бухгалтерского учёта на предприятиях / Э.К. Гильде. – Москва, 1983. – 62 с.
923483
  Злобин П.И. Организация бухгалтерского учета на строительстве / П.И. Злобин, С.П. Тимофеев. – М., 1953. – 160с.
923484
  Ростовец В.К. Организация бухгалтерского учета по журнально-ордерной форме в колхозах и совхозах / В.К. Ростовец. – М., 1974. – 103с.
923485
  Ивашкевич В.Б. Организация бухгалтерского учета с применением ЭВМ / В.Б. Ивашкевич. – М, 1988. – 174с.
923486
   Организация в автоматизации упарвления производством в промышленности. – Воронеж, 1981. – 116с.
923487
  Бахов А.С. Организация Варшавского договора / А.С. Бахов. – Москва, 1971. – 161с.
923488
   Организация Варшавского Договора. – М., 1975. – 192с.
923489
   Организация Варшавского Договора. – Москва, 1980. – 296 с.
923490
   Организация Варшавского Договора. – М., 1986. – 422с.
923491
   Организация ввода-вывода данных в языке бейсик. – Москва, 1988. – 55 с.
923492
  Александров Е.К. Организация ввода-вывода современных ЭВМ : конспект лекций / Е.К. Александров, Ю.Л. Рудня, В.Л. Сульповар ; Ленингр. электротехн. ин-т им. В.И. Ульянова. – Ленинград : ЛЭТИ, 1979. – 62 с.
923493
   Организация весенней выборочной сельско-хозяйственной переписи 1924 года : с приложением опросных программ переписи 1924, 1923 и 1922 г.г. – Харьков, 1924. – 8 с., 5 л. табл. прил.
923494
   Организация взаимодействия пользователей с банками данных. – К., 1984. – 94с.
923495
   Организация взаимодействия человека с техническими средствами АСУ : практическое пособие : в 7-ми книгах. – Москва : Высшая школа. – ISBN 5-06-001635-8
Кн. 1 : Гасов В.М., Соломонов Л.А. Инженерно-психологическое проектирование взаимодействия человека с техническими средствами. – 1990. – 127с.
923496
   Организация взаимодействия человека с техническими средствами АСУ : практическое пособие : в 7-ми книгах. – Москва : Высшая школа. – ISBN 5-06-001636-6
Кн. 2 : Филлипович Ю. Н. и др. Языковые средства диалога человека с ЭВМ. – 1990. – 156с.
923497
   Организация взаимодействия человека с техническими средствами АСУ : практическое пособие : в 7-ми книгах. – Москва : Высшая школа. – ISBN 5-06-001637-4
Кн. 3 : Гасов В.М., Москвин В.С., Сенькин С.И. Технические средства ввода-вывода графической информации. – 1990. – 109с.
923498
   Организация взаимодействия человека с техническими средствами АСУ : практическое пособие : в 7-ми книгах. – Москва : Высшая школа. – ISBN 5-06-001638-2
Кн. 4 : Гасов В.М. и др. Отображение информации. – 1990. – 109с.
923499
   Организация взаимодействия человека с техническими средствами АСУ : практическое пособие : в 7-ми книгах. – Москва : Высшая школа. – ISBN 5-06-001639-0
Кн. 5 : Галкин В.А, Кононыхин В.Н. Абонентские информационно-управляющие системы телеобработка данных. – 1990. – 143с.
923500
   Организация взаимодействия человека с техническими средствами АСУ : практическое пособие : в 7-ми книгах. – Москва : Высшая школа. – ISBN 5-06-001640-4
Кн. 6 : Соломонов Л.А., Филиппович Ю.Н., Шульгин В.Н. Персональные автоматизированные информационные системы и дисплейные комплексы. – 1990. – 143с.
923501
   Организация взаимодействия человека с техническими средствами АСУ : практическое пособие : в 7-ми книгах. – Москва : Высшая школа. – ISBN 5-06-001641-2
Кн. 7 : Гасов В.М. и др. Системное проектирование взаимодействия человека с техническими средствами. – 1991. – 142с.
923502
   Организация взаимодействия человека с ЭВМ. – К., 1985. – 98с.
923503
   Организация взаиморасчетов хозрасчетных подразделений. – Москва, 1989. – 173 с.
923504
   Организация вичислительного процесса в крупном ВЦ. – Новосибирск, 1978. – 112с.
923505
   Организация внеаудиторной самостоятельной работы студентов при изучении иностранных языков в техническом вузе. – М., 1975. – 36с.
923506
  Семеньков А.Г. Организация внедрения новой техники в строительстве. / А.Г. Семеньков. – К., 1989. – 159с.
923507
  Олохтонова Э.А. Организация внедрения нормативного метода учета на предприятии / Э.А. Олохтонова, Э.Т. Тулегенов. – Москва, 1988. – 110 с.
923508
   Организация внедрения стандартов и контроль за их соблюдением. – М., 1982. – 28с.
923509
  Русин Н.М. Организация внедрения чековой формы контроля затрат. / Н.М. Русин. – М., 1987. – 208с.
923510
   Организация внеклассной работы по иностранному языку в средней школе. – Уфа, 1986. – 80с.
923511
   Организация внеклассной работы по начальной военной подготовке и военно-патриотическому воспитанию. – М., 1985. – 145с.
923512
  Тришневская Галина Брониславовна Организация внеурочной воспитательной деятельности учащихся начальных малокомплектных школ : Дис... канд. пед.наук: 13.00.01 / Тришневская Галина Брониславовна; НИИ педагогики Украины. – Киев, 1991. – 160л. – Бібліогр.:л.141-160
923513
  Кохан А.И. Организация внутризаводского хозрасчета / А.И. Кохан. – М, 1964. – 176с.
923514
   Организация внутрипроизводственного хозрасчета на машиностроительном предприятии. – К., 1990. – 158с.
923515
  Андриенко Л.Н. Организация внутриредакционных взаимодействий как фактор повышения эффективности социально-политической деятельности печати : 10.01.10:Дисс....доктора филологических наук / Андриенко Л.Н.; МВ и ССО УССР.КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1989. – 299л. – Библиогр.: С.271-299
923516
  Русаков Г.К. Организация внутрихозяйственного расчета в сельскохозяйственных предприятиях. / Г.К. Русаков. – М., 1970. – 120с.
923517
  Гайдуцкий П.Т. Организация внутрихозяйственных хозрасчетных отношений / П.Т. Гайдуцкий. – Киев, 1989. – 187с.
923518
   Организация воспитательной работы в общежитиях профтехучилищ. – М., 1979. – 16с.
923519
   Организация воспитательной работы с учащимися. – М., 1964. – 72с.
923520
   Организация воспитательной работы с учащимися в микрорайоне. – М, 1975. – 64с.
923521
  Шухгальтер М.Л. Организация вспомогательных работ в промышленности США. / М.Л. Шухгальтер. – М, 1963. – 63с.
923522
  Соколов Л.Г. Организация встречного планирования на предприятии / Л.Г. Соколов. – Ярославль, 1987. – 62с.
923523
   Организация выставки в клубе. – М., 1962. – 55с.
923524
  Коляденко З.А. Организация выставки учебной и методической работы / З.А. Коляденко. – М., 1963. – 40с.
923525
  Щипиорский С. Организация высшей торговли Польской Народной Республики / С. Щипиорский. – Москва, 1957. – 126с.
923526
   Организация вычислений в многопроцессорных ЭВМ. – К., 1985. – 72с.
923527
   Организация вычислительного процесса в ВЦ,. – М., 1978. – 82с.
923528
  Зверев Г.Н. Организация вычислительного процесса и информации при обработке геофизических данных в комплексе ГИК-2 / Г.Н. Зверев, Л.Д. Труфанова. – М., 1974. – 44с.
923529
   Организация вычислительного процесса на ВЦ коллктивного пользования. – Томск, 1978. – 126с.
923530
  Козлов Н.И. Организация вычислительных работ / Н.И. Козлов. – М., 1981. – 240с.
923531
  Дудорин В.И. Организация вычислительных систем и составление расписания вычислительных и восстановительных работ / В.И. Дудорин, Р.И. Петров. – М.
1. – 1976. – 60с.
923532
   Организация генома. – М., 1989. – 235с.
923533
   Организация генома и регуляция активности генов. – Иркутск, 1989. – 96с.
923534
   Организация географической информации и тематическая картография : сборник научных трудов. – Владивосток : ДВНЦ АН СССР, 1987. – 124 с.
923535
  Давидович А.М. Организация государственного управления промышленнстью / А.М. Давидович, А.А. Пушкин. – Х.
1. – 1965. – 31с.
923536
  Ежов А.И. Организация государственной статистики в СССР / А.И. Ежов. – Москва, 1968. – 216с.
923537
  Кузьмин В.М. Организация грно-бурових разведочных работ / В.М. Кузьмин, В.Е. Доении. – М.-Л, 1939. – 224с.
923538
  Разумов О.С. Организация данных в вычислительных системах / О.С. Разумов. – М, 1978. – 184с.
923539
  Триханова Н.В. Организация данных и методы доступа / Н.В. Триханова. – Томск, 1983. – 56с.
923540
   Организация делопроизводства в центральной библиотечной системе. – М., 1988. – 36с.
923541
   Организация делопроизводства, приема граждан и работы с письмами и жалобами. – Москва, 1989. – 270 с.
923542
   Организация депозитарного хранения библиотечных фондов. – М., 1977. – 48с.
923543
   Организация депозитарного хранения литературы на иностранных языках. – М., 1984. – 24с.
923544
  Кирпикова Т.К. Организация детского чтения в начальных классах / Т.К. Кирпикова. – Свердловск
3. – 1947. – 12с.
923545
   Организация дипозитарных фондов. – М., 1981. – 35с.
923546
   Организация диспенсарного наблюдения за лицами,. – Москва, 1975. – 175с.
923547
   Организация документационного обеспечения в профтехучилище. – Ленинград, 1989. – 40 с.
923548
  Лебедев Г.П. Организация досуга учащихся / Г.П. Лебедев, А.С. Лихтенштейн. – М., 1969. – 36с.
923549
  Зыкова З.Н. Организация досуга учебной группы / З.Н. Зыкова. – М., 1979. – 56с.
923550
  Хаютин С.Н. Организация естественного поведения птенцов / С.Н. Хаютин, Л.П. Дмитриева. – М, 1981. – 136с.
923551
  Гук М.М. Организация животноводства в колхозах и совхозах / М.М. Гук. – Москва, 1962. – 110 с.
923552
  Гуляев В.А. Организация живучих вычислительных структур / В.А. Гуляев. – Киев, 1982. – 138 с.
923553
   Организация жизни пионеров в лагере. – Л., 1978. – 36с.
923554
  Григорьев Ю.В. Организация журнальных фондов в библиотеках. / Ю.В. Григорьев. – М, 1937. – 72с.
923555
  Федотов В.Н. Организация заводоуправлений в машиностроении. / В.Н. Федотов. – Л., 1989. – 239с.
923556
  Виноградов А.В. Организация заводских лабораторий вхимической промышленности / А.В. Виноградов. – Харків, 1948. – 191с.
923557
   Организация заводских химических лабораторий. – М., 1975. – 136с.
923558
  Клиновой В.С. Организация заработной платы в промышленности СССР / В.С. Клиновой. – Київ, 1965. – 43с.
923559
  Завиновская Г.Т. Организация заработной платы в промышленности. / Г.Т. Завиновская. – Киев, 1985. – 176с.
923560
  Смирнов В.К. Организация заработной платы на машиностроительном предприятии. / В.К. Смирнов. – М., 1956. – 48с.
923561
  Вершинин А.М. Организация заработной платы на предприятии / А.М. Вершинин. – Свердловск, 1956. – 36с.
923562
  Черкасов В.А. Организация зашиты растений в Молдавии / В.А. Черкасов. – Кишинев, 1989. – 300с.
923563
  Гончаров Н.Р. Организация защиты растений / Н.Р. Гончаров, Н.Г. Колычев, В.А. Черкасов. – Москва : Россельхозиздат, 1985. – 176 с.
923564
   Организация и ведение алфавитного каталога. – М., 1984. – 222с.
923565
   Организация и ведение систематического каталога и библиографических картотек по УДК. – М., 1975. – 36с.
923566
  Федоров Н. Организация и ведение хозяйства в колхозных лесах / Н. Федоров. – Барнаул, 1952. – 23с.
923567
   Организация и вооружение армий и флотов капиталистических государств. – М., 1968. – 606с.
923568
  Касторский Ю.Л. Организация и воспитание общешкольного коллектива / Ю.Л. Касторский. – М., 1956. – 88с.
923569
   Организация и воспитание ученического коллектива. – М., 1954. – 331с.
923570
   Организация и воспитание ученического коллектива. – М., 1959. – 496с.
923571
   Организация и воспитание ученического коллектива. – Ростов -на-Дону, 1966. – 22с.
923572
   Организация и деятельность кооперативов: правовой аспект : [Сб. ст.]. – Москва : ИГПАН, 1991. – 172, [1] с.
923573
  Скляренко Андрей Евгеньевич Организация и деятельность научных центров Академии Наук УССР : Дис... канд. истор.наук: 07.00.02 / Скляренко Андрей Евгеньевич; МВ ССО УССР, АН УССР. Ин-т истории. – К., 1986. – 211л. – Бібліогр.:л.199-211
923574
  Иконников С.Н. Организация и деятельность РКИ в 1920-1925 гг. / С.Н. Иконников. – Москва, 1960. – 216с.
923575
  Иванов С.С. Организация и деятельность Советов рабочих депутатов в революции 1905 года. / С.С. Иванов. – М, 1976. – 63с.
923576
  Коваленко Е.И. Организация и дисциплина труда в колхозе / Е.И. Коваленко. – М, 1955. – 64с.
923577
  Вершинин А.М. Организация и использование оборотных средств предприятия / А.М. Вершинин. – Свердловск, 1955. – 56с.
923578
   Организация и использование отраслевого депозитария малоиспользуемой литературы и документации. – М., 1978. – 48с.
923579
   Организация и использование справочного информационного фонда в информационных подразделениях систем Минестерства просвещения СССР. – Москва, 1976. – 32с.
923580
   Организация и использование фонда диссертаций в научных библиотеках страны. – М., 1986. – 26с.
923581
   Организация и контроль за учебно-воспитательным процессом в техникуме. – Минск, 1978. – 269с.
923582
   Организация и координация планирования научно-исследовательской работы в области библиотчного дела. – М., 1982. – 45с.
923583
   Организация и мастерство проведения учебных занятий в вузе. – Ленинград, 1985. – 163с.
923584
   Организация и методик заочного обучения. – Москва, 1968. – 160с.
923585
   Организация и методика антирелигиозной работы. – М., 1934. – 192с.
923586
   Организация и методика атеистического воспитания. – М., 1986. – 302с.
923587
   Организация и методика атеистической работы. – К., 1982. – 335с.
923588
   Организация и методика информационной деятельности в отрасли. – Москва, 1973. – 57с.
923589
  Иванов Р.Н. Организация и методика информационной работы / Р.Н. Иванов. – М, 1982. – 191с.
923590
   Организация и методика клубной работы. – М., 1975. – 333с.
923591
  Горяинов М.А. Организация и методика контроля учебно-воспитательной работы в профессионально-технических училищах / М.А. Горяинов, М.Г. Колесник. – М., 1970. – 188с.
923592
   Организация и методика криминологических исследований и внедрение их результатов в деятельность оргнаром внутренних дел : Сборник научных трудов. – Москва, 1982. – 117 с.
923593
   Организация и методика курсового обучения счетных работников. – М., 1967. – 147с.
923594
  Позняк И.П. Организация и методика обучения в профессионально-технических училищах. / И.П. Позняк, В.В. Малашевич. – Минск, 1970. – 224с.
923595
   Организация и методика подготовки рабочих. – К., 1986. – 260с.
923596
   Организация и методика проведения деловых совещаний. – К., 1995. – 58с.
923597
   Организация и методика проведения занятий по гражданской обороне с командно-начальствующим составом формирований и населеием. – М., 1970. – 185с.
923598
   Организация и методика проведения занятий по гражданськой обороне в 9-х классах,. – М., 1972. – 129с.
923599
   Организация и методика проведения занятий с неселением по защите оружия массового поражения. – М., 1976. – 173с.
923600
   Организация и методика проведения учебной практики на гографических факультетах и отделениях университетов. – Москва, 1972. – 166с.
923601
  Смирнов К.А. Организация и методика проверки чертежей / К.А. Смирнов. – М., 1965. – 32с.
923602
   Организация и методика производственно-экономической учебы. – М., 1991. – 191с.
923603
   Организация и методика производственного обучения. – Новосибирск, 1969. – 123с.
923604
   Организация и методика производственого обучения в СПТУ. – М., 1974. – 228с.
923605
  Лютер А.И. Организация и методика работы агитационно-художественной бригады / А.И. Лютер. – М., 1961. – 56с.
923606
  Пиндюр И.И. Организация и методика расследований незаконной охоты / И.И. Пиндюр ; М-во внутр. дел СССР, Караганд. высш. шк. – Караганда : Караганд. высш. шк. МВД СССР, 1985. – 80,[ 1] с.
923607
  Фленов С.И. Организация и методика ревизий финансово-хозяйственной деятельности объединений (предприятий) / С.И. Фленов. – М, 1987. – 333с.
923608
  Тельцов В.Ф. Организация и методика самостоятельной работы студентов в системе заочного педагогического образования / В.Ф. Тельцов. – Ташкент, 1972. – 142с.
923609
  Зайченк П.А. Организация и методика самостоятельной работы студентов младших курсов / П.А. Зайченк. – Кишинев, 1957. – 46с.
923610
   Организация и методика художественно-массовой работы. – М., 1987. – 192с.
923611
   Организация и методика художественной самодеятельности. – Л., 1974. – 63с.
923612
   Организация и методика художественной самодеятельности. – Л.
вып. 2. – 1975. – 76с.
923613
   Организация и методика художественной самодеятельности. – Л., 1980. – 111 с.
923614
   Организация и методика экспериментальных педагогических исследований. – М., 1983. – 144с.
923615
  Ермошин Н.П. Организация и методы домашней учебной работы учащихся / Н.П. Ермошин. – Горький, 1953. – 36с.
923616
   Организация и методы исследования спроса и рынков сбыта в современных условиях. – М., 1991. – 45с.
923617
  Жучкова В.К. Организация и методы комплексных физико-географических исследований / В.К. Жучкова. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1964. – 64с.
923618
   Организация и методы работы учителя в несколькими классами. – 2-е. – М., 1951. – 64с.
923619
   Организация и методы работы учителя с несколькими классами. – 3-е. – М., 1953. – 64с.
923620
  Бадеева Г.В. Организация и методы социального планирования производственного коллектива : текст лекции / Бадеева Г.В. ; Акад. нар. хоз-ва при Совете Министров СССР, Каф. марксизма-ленинизма. – Москва : АНХ, 1984. – 29 с. : ил. – Библиогр.: с. 28-29
923621
  Плотников К.Н. Организация и методы управления денежным обращением / К.Н. Плотников, М.М. Крупинова. – Москва, 1979. – 23с.
923622
   Организация и методы управления экономикой в странах социализма. – М., 1986. – 143с.
923623
   Организация и методы учета птиц и вредных грызунов. – Москва, 1963. – 226с.
923624
   Организация и методы экономического анализа в промышленности. – М., 1972. – 670с.
923625
  Беллер Н.Н. Организация и механизмы центральных эфферентных влияний на высцеральные функции. / Н.Н. Беллер. – Л., 1983. – 35с.
923626
  Воротникова В.В. Организация и нормирование труда при многостаночном обслуживании / В.В. Воротникова. – Москва, 1975. – 127с.
923627
  Френкель А.Ш. Организация и оборудование рабочего места мастера производственного обучения / А.Ш. Френкель. – Москва, 1980. – 64с.
923628
  Костин А.Е. Организация и обработка структур данных в вычистлительных системах / А.Е. Костин, В.Ф. Шаньгин. – Москва : Высшая школа, 1987. – 245 с.
923629
  Савицкий Ю.И. Организация и оплата творческого труда художников / Ю.И. Савицкий. – Москва : Советский художник, 1973. – 184 с.
923630
  Абатурин Л.В. Организация и оплата труда в машинно-тракторных станциях : снижение себестоимости тракторных работ : лекция. / Л.В. Абатурин ; Высш. парт. школа при ЦК КПСС, Кафедра советской экономики. – Москва : [б. и.], 1955. – 40 с.
923631
  Захарченко А.Г. Организация и оплата труда в механизированных отрядах и звеньях. / А.Г. Захарченко. – Одесса, 1975. – 148с.
923632
  Шкобин П.Л. Организация и оплата труда в МТФ / П.Л. Шкобин. – М., 1940. – 111с.
923633
  Калина А.В. Организация и оплата труда в условиях рынка (аспект эффективности): уч. пособие / А.В. Калина. – Киев, 1995. – 289 с.
923634
  Рофе А.И. Организация и оплата труда на предприятиях / А.И. Рофе. – Москва, 1991. – 143 с.
923635
  Семин А.Н. Организация и оплата труда работников хозяйств и предприятий агропромышленного комплекса / А.Н. Семин. – Свердловск
Ч. 1. – 1988. – 280с.
923636
   Организация и основныне тенденции развития инженерно-технического образования в развитых капиталистических странах. – Москва, 1979. – 65 с.
923637
  Сатановский Р.Л. Организация и планирование внутризаводской специализации / Р.Л. Сатановский. – Л., 1974. – 181с.
923638
  Грункин М.Н. Организация и планирование воспомогательных хозяйств и цехов / М.Н. Грункин. – Л., 1963. – 63с.
923639
  Дмитриев В.М. Организация и планирование всеобщего десятилетнего образования / В.М. Дмитриев. – Москва, 1955. – 148с.
923640
   Организация и планирование всеобщего среднего образования / Дмитриев В. М. – М., 1957. – 408с.
923641
  Лещинский Я.И. Организация и планирование вспомогательных производств и служб на заводе радиоаппаратуры / Я.И. Лещинский. – М., 1965. – 128с.
923642
   Организация и планирование геодезических и топографических работ. – М., 1965. – 300с.
923643
  Винниченко В.М. Организация и планирование геологоразведочных работ / В.М. Винниченко. – Москва : Недра, 1968. – 179 с.
923644
  Добрянский Ю.Е. Организация и планирование геологоразведочных работ : Пособие / Ю.Е. Добрянский, Г.Ф. Виноградов. – Киев : Вища школа, 1976. – 27с.
923645
  Полежаев П.В. Организация и планирование геологоразведочных работ / П.В. Полежаев. – Москва : Недра, 1977. – 264с.
923646
  Виноградов Г.Ф. Организация и планирование геологоразведочных работ : учебное пособие / Г.Ф. Виноградов. – Киев : КГУ, 1985. – 67с.


  Рассмотрены особенности геологоразведочной отрасли народного хозяйства, организация и планирование всех стадий работ от проектирования до составления отчета, а также техническое нормирование, научная организация труда, сетевое планировани, ...
923647
   Организация и планирование денежного обращения. – Москва, 1981. – 207 с.
923648
  Ткачук С.С. Организация и планирование денежного обращения / С.С. Ткачук. – Минск, 1985. – 319с.
923649
  Берков Н.Т. Организация и планирование денежного обращения / Н.Т. Берков. – Киев, 1987. – 208с.
923650
  Геращенко В.С. Организация и планирование денежного обращения / В.С. Геращенко. – Москва, 1988. – 233с.
923651
   Организация и планирование денежного обращеня в СССР. – с.
923652
  Жукова М.С. Организация и планирование кинопроката / М.С. Жукова. – Москва, 1972. – 328с.
923653
  Алиев В.Г. Организация и планирование комплексной подготовки производства : учеб. пособие / В.Г. Алиев ; МВ и ССО РСФСР. – Махачкала : Дагестанский государственный университет, 1990. – 90 с.
923654
   Организация и планирование кредита. – К., 1986. – 333с.
923655
   Организация и планирование кредита. – Л., 1989. – 83с.
923656
   Организация и планирование кредита. – Москва : Финансы и статистика, 1991. – 335с.
923657
  Локшин Э.Ю. Организация и планирование материально-технического снабжения / Э.Ю. Локшин. – М., 1966. – 32с.
923658
  Строгов Н.П. Организация и планирование материально-технического снабжения промышленных предприятий / Н.П. Строгов. – Куйбышев, 1974. – 144с.
923659
  Климов А.Н. Организация и планирование машиностроительного завода / А.Н. Климов. – М.-Л., 1961. – 512с.
923660
  Калиберда Ю.Т. Организация и планирование машиностроительного производства. Метод. пособие / Ю.Т. Калиберда. – Днепропетровск, 1974. – 56 с.
923661
  Чухно А.А. Организация и планирование научных исследований по политической экономии в вузах // Экономика Советской Украины, 1982. – №1
923662
  Тямшанский Н.Д. Организация и планирование поточных линий сборки / Н.Д. Тямшанский. – Л, 1963. – 60с.
923663
  Овчинников С.И. Организация и планирование предприятий легкой промышленности / С.И. Овчинников, П.С. Пушкин. – М., 1980. – 360с.
923664
  Сутырин А.С. Организация и планирование предприятий мукомольной промышленности / А.С. Сутырин. – М., 1956. – 227с.
923665
  Степанов Б.Д. Организация и планирование предприятий мясной промышленности. / Б.Д. Степанов. – М., 1955. – 332с.
923666
  Донсков В.Е. Организация и планирование производства а предприятиях пищевой промышленности / В.Е. Донсков. – М., 1963. – с.
923667
  Григорович Д.А. Организация и планирование производства в колхозах и совхозах. / Д.А. Григорович. – М, 1964. – 376с.
923668
  Викулов С.Ф. Организация и планирование производства в леспромхозах. / С.Ф. Викулов. – Минск, 1968. – 104с.
923669
  Страхова Л.П. Организация и планирование производства по переработке пластических масс / Л.П. Страхова. – М, 1973. – 384с.
923670
  Малахов И.К. и Костюк Р.С. Организация и планирование производственно-хозяйственной деятельности промышленных предприятий / И.К. и Костюк Р.С. Малахов. – Харьков, 1967. – 335с.
923671
  Малахов И.К. и Костюк Р.С. Организация и планирование производственно-хозяйственной деятельности промышленных предприятий / И.К. и Костюк Р.С. Малахов. – 2-е, перерраб. и доп. – К., 1973. – 270с.
923672
  Каменицер С.Е. Организация и планирование промышленного предприятия. / С.Е. Каменицер. – 3-е изд., переработ. и доп. – М., 1963. – 607с.
923673
   Организация и планирование промышленных предприятий. – Л, 1964. – 116с.
923674
  Каменицер С.Е. Организация и планирование промышленных предприятий / С.Е. Каменицер. – 4-е изд., переработ и доп. – Москва, 1967. – 591с.
923675
  Кропачева И.Д. Организация и планирование работ по защите сельскохозяйственных растений / И.Д. Кропачева. – М, 1980. – 272с.
923676
  Кропачева И.Д. Организация и планирование работ по защите сельскохозяйственных растений / И.Д. Кропачева. – М, 1986. – 286с.
923677
   Организация и планирование работы вычислительных центров. – К, 1972. – 144с.
923678
   Организация и планирование работы машиносчетных станций и вычислительных центров. – М, 1968. – 32с.
923679
   Организация и планирование радиотехнического производства. – Х, 1984. – 272с.
923680
  Андреенко А.Я. Организация и планирование радиотехнического производства : [учеб. пособие для студ. радиотехнич. спец. вузов] / Андреенко А.Я. – Москва : Радио и связь, 1984. – 216 с. – Список лит.: с. 209
923681
   Организация и планирование радиотехнического производства. – Москва, 1987. – 351 с.
923682
   Организация и планирование ремонтного хозяйства на химическом заводе. – Х, 1965. – 37с.
923683
  Третьяков М.М. Организация и планирование сбора и заготовки вторичных материальных ресурсов в экономическом районе / М.М. Третьяков. – Владивосток, 1989. – 125с.
923684
   Организация и планирование сельскохозяйственного производства. – Минск, 1987. – 376с.
923685
  Фасоляк Н.Д. Организация и планирование снабжения и сбыта в народном хозяйстве. / Н.Д. Фасоляк, П.В. Смирнов. – 2-е изд. – М, 1983. – 279с.
923686
   Организация и планирование снабжения и сбыта на предприятиях и в производственных объединениях. – К, 1980. – 215с.
923687
  Фщенко П.С. Организация и планирование совхозного производства / П.С. Фщенко. – Симферополь, 1960. – 28с.
923688
  Каменицер С.Е. Организация и планирование социалистического промышленного предприятия / С.Е. Каменицер. – Москва, 1950. – 424с.
923689
   Организация и планирование строительного производства. – 2-еизд. – М, 1965. – 532с.
923690
   Организация и планирование строительного производства, управление строительной организацией. – Л, 1988. – 133с.
923691
  Дикман Л.Г. Организация и планирование строительного производства: Управление строительными предприятиями с основами АСУ / Л.Г. Дикман. – Изд. 8-е, перераб. и доп. – М., 1988. – 560с.
923692
  Ухов Б.С. Организация и планирование строительства. Пром. и гражданское строительство / Б.С. Ухов. – М, 1954. – 474с.
923693
  Грещак М.Г. Организация и планирование технической подготовки производства / М.Г. Грещак, Н.В. Задорожная. – К., 1976. – 44с.
923694
   Организация и планирование топографо-геодезических работ : нормативный справочник для студ. Новосибирского ин-та инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии. – Новосибирск : КЛ НИИГАиК, 1964. – 86 с.
923695
  Батырев В.М. Организация и планирование финансов социалистической промышленности / В.М. Батырев, В.К. Ситнин. – М.-Л, 1940. – 167с.
923696
   Организация и планирование химических предприятий. – Л
2. – 1975. – 81с.
923697
  Цыпленков М.С. Организация и планирование электрификации сельскохозяйственного производства : [по спец. 1509 "Электрификация сел. хоз-ва"] / Цыпленков М.С., Сокол А.Н. – Москва : Колос, 1978. – 240 с. – (Учебники и учебные пособия для средних сельскохозяйственных учебных заведений)
923698
   Организация и планирование электротехнического производства. – М, 1989. – 366с.
923699
  Албегова Л.И. Организация и планирование энергетики : учебное пособие для семинарских и практических занятий / Л.И. Албегова, Н.С. Федорова, В.Н. Стольникова ; МВиССО СССР, Московский инж.-экон. ин-т им. С. Орджоникидзе. – Москва, 1975. – 68 с.
923700
   Организация и планирование энергохозяйствпромышленных предприятий. – Ленинград : Энергия, 1977. – 183 с.
923701
  Соколов М.П. Организация и планировка мест массового загородного отдыха нселения больших городов / М.П. Соколов. – Ленинград, 1968. – 208 с.
923702
  Батырев В.М. Организация и планрование денежного обращения в СССР / В.М. Батырев. – М, 1952. – 287с.
923703
  Гребнев А.В. Организация и планрование работы редакции газеты / А.В. Гребнев. – Москва, 1951. – 35с.
923704
   Организация и повышения эффективности внутрихозяйственного расчета колхозов и совхозов. – Одесса, 1987. – 108 с.
923705
   Организация и порядок проведения педагогической практики в педагогических училищах. – М, 1943. – 48с.
923706
  Аксельрод С.Л. Организация и правила спортивных соревнований / Аксельрод С.Л., Борзенкова Л.А. – Москва : Физкультура и спорт, 1957. – 254 с.
923707
  Шмидт К.А. Организация и практика биржевой торговли в СССР / К.А. Шмидт. – М., 1927. – 228с.
923708
  Линтварев В. Организация и практика обществ потребителей / В. Линтварев. – М.
1. – 1927. – 176с.
923709
  Гудков А.А. Организация и практика рабочих потребительских обществ / А.А. Гудков. – Москва, 1928. – 191с.
923710
  Фомин А.С. Организация и пранирование сбыта на промышленном продприятии / А.С. Фомин. – Л, 1976. – 44с.
923711
   Организация и проведение вечера английской народной баллады. – М, 1971. – 44с.
923712
   Организация и проведение гидрогоеологических исследований при бурении на нефть и газ. – Ашхабад, 1972. – 139с.
923713
   Организация и проведение демонстрационных опытов по курсу общей физики. – Ашхабад : Минвуз ТССР
Ч. 1. – 1986. – 83 с.
923714
   Организация и проведение демонстрационных опытов по общей физике. Электричество и магнетизм. Оптика. – Ашхабад : Минвуз ТССР, 1987. – 83 с.
923715
  Лебедева И.М. Организация и проведение исторических олимпиад в 6-9 классах / И.М. Лебедева. – М., 1990. – 95с.
923716
  Попов В.П. Организация и проведение начальной подготовки в средних профтехучилищах. / В.П. Попов, М.П. Калинин. – М, 1978. – 94с.
923717
   Организация и проведение обучения рабочих в проффесионально-технических училищах. – М, 1961. – 31с.
923718
   Организация и проведение педагогического эксперимента в учебных заведениях профтехобразования. – Санкт-Петербург, 1992. – 123 с.
923719
  Степанов В.Г. Организация и проведение соревнований по боксу в Советской Армии. / В.Г. Степанов. – М, 1952. – 40с.
923720
  Манко Г.Г. Организация и проведение технических совещаний / Г.Г. Манко. – М., 1974. – 155с.
923721
  Попчиковский В.Ю. Организация и проведение туристских походов. / В.Ю. Попчиковский. – М., 1987. – 224с.
923722
   Организация и проведение учебно-воспитательной работы в средних специальных учебных заведениях. – Москва, 1975. – 151 с.
923723
   Организация и проведение учений по гражданской обороне на объектах народного хозяйства. – М, 1971. – 127с.
923724
   Организация и проведение физического практикума со студентами-заочниками : лабораторн. практикум. – Чебоксары : Издательство Чувашского университета, 1985. – 84 с.
923725
   Организация и проведение физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в лагере труда и отдыха для старшекласников. – Х, 1984. – 54с.
923726
   Организация и проведение центрами научно-технической информации УССР дня специалиста. – К, 1977. – 19с.
923727
  Игнатов В.И. Организация и проведение эксперимента в бурении / В.И. Игнатов. – М., 1978. – 94с.
923728
   Организация и проектирование машинной обработки экономический информации. – М, 1969. – 288с.
923729
   Организация и проектирование машинной обработки экономической информации. – М, 1967. – 40с.
923730
  Египко В.М. Организация и проектирование систем автоматизации научно-технических экспериментов / В.М. Египко. – К, 1978. – 232с.
923731
  Даниленко Т Организация и производство геодезических работ при крупном строительстве / Т Даниленко. – М, 1975. – 319с.
923732
  Попов В.Н. Организация и производство наблюдений за режимом подземных вод. / В.Н. Попов. – М, 1955. – 199с.
923733
   Организация и работа классов с ускоренным сроком обучения. – Кишинев, 1965. – 32с.
923734
  Горчева А.Ю. Организация и разбор практики студентов-журналистов / А.Ю. Горчева. – М., 1986. – 51с.
923735
  Тонконог Р.И. Организация и развитие агропромышленного комплекса СССР. / Р.И. Тонконог. – М., 1983. – 64с.
923736
   Организация и развитие отраслевых научно-исследовательских институтов Ленинграда, 1917-1977. – Л, 1979. – 258с.
923737
  Рубцов В.В. Организация и развитие совместных действий у детей в процессе обучения / В.В. Рубцов. – Москва, 1987. – 159 с.
923738
  Шмидлин М. Организация и регулирование внешней тороговли Франции / М. Шмидлин, Ж. Дюкрок. – М., 1958. – 411с.
923739
   Организация и результат геохимических поисков в различных районах страны. – М, 1977. – 67с.
923740
   Организация и руководство самостоятельной работой студентов в вузе. – Куйбышев, 1974. – 136с.
923741
  Залетаев И.П. Организация и руководство физическим воспитанием, массовой физкультурой и спортивной работой в учебных заведениях профтехобразования / И.П. Залетаев. – М, 1986. – 63с.
923742
  Замуруев Э.Н. Организация и совершенствование информационного взаимодействия в рамках АС НТИ / Э.Н. Замуруев. – Москва, 1980. – 44с.
923743
   Организация и совершенствование финансовой работы на промышленных предприятиях. – Саратов, 1980. – 79с.
923744
  Шполянская А.Л. Организация и современное состояние библиографии по естествознанию, технике и сельскому хозяйству в СССР / А.Л. Шполянская. – Москва, 1979. – 53с.
923745
  Френкин А.И. Организация и специализация производства на предприятиях СФРЮ и внешнеэкономические связи / А.И. Френкин. – М., 1974. – 49с.
923746
  Овчинникова А.А. Организация и стимулирование бригадного труда / А.А. Овчинникова, Г.В. Заварина. – Л., 1985. – 63с.
923747
  Ипполитов Ю.А. Организация и судейство соревонований по гимнастике / Ю.А. Ипполитов, В.И. Калогномос. – М, 1980. – 152с.
923748
  Воронов К.Г. Организация и техника внешней торговли / К.Г. Воронов. – Москва, 1970. – 358с.
923749
  Воронов К.Г. Организация и техника внешней торговли СССР / К.Г. Воронов. – Москва, 1966. – 240с.
923750
  Червяков П.А. Организация и техника внешней торговли СССР. / П.А. Червяков. – М., 1958. – 296с.
923751
  Червяков П.А. Организация и техника внешнй торговли СССР. / П.А. Червяков. – М., 1962. – 352с.
923752
  Суханов А.А. Организация и техника выкормок тутового шелкопряда / А.А. Суханов. – М., 1953. – 158с.
923753
  Коробков Н.М. Организация и техника геологоразведочной работы краеведов / Н.М. Коробков, А.А. Яковлев. – М.-Л., 1934. – 43с.
923754
  Резников Б.Г. Организация и техника книжной торговли. / Б.Г. Резников. – М., 1965. – 272с.
923755
  Левинсон Л. Организация и техника междубиблиотечного абонемента / Л. Левинсон. – Москва, 1948. – 20с.
923756
  Дроздов Б.М. Организация и техника механизации учета. / Б.М. Дроздов. – М., 1952. – 320с.
923757
  Бекаревич А.С. Организация и техника налоговой работы. / А.С. Бекаревич. – Ленинград, 1940. – 108с.
923758
  Жирмунский М.М. Организация и техника советского экспорта / М.М. Жирмунский. – Изд. 2-е, доп. и перераб. – М., 1938. – 260с.
923759
  Воронков Б.Г. Организация и техника торговли продовольственными товарами / Б.Г. Воронков. – Москва, 1970. – 247с.
923760
  Гирин Г.К. Организация и техника торговли промышленными товарами / Г.К. Гирин, В.Э. Евзеров. – М., 1962. – 392с.
923761
  Потапов О.А. Организация и технические средства сейсморазведочных работ / О.А. Потапов. – Москва : Недра, 1989. – 260с. – ISBN 5-247-00627-5
923762
  Толстых А.С. Организация и техническое нормирование труда на промышленном предприятии. / А.С. Толстых. – Москва, 1962. – 62 с.
923763
  Калиниченко Н.П. Организация и технология работ по заците почв от водной эрозии / Н.П. Калиниченко. – Москва, 1978. – 240 с.
923764
  Терещенко В.И. Организация и управление / В.И. Терещенко. – Москва, 1965. – 48 с.
923765
  Гвишиани Д.М. Организация и управление / Д.М. Гвишиани. – Москва, 1970. – 382с.
923766
  Гвишиани Д.М. Организация и управление / Д.М. Гвишиани. – 2-е изд. доп. – М., 1972. – 536с.
923767
  Кузнецов В.В. Организация и управление внешнеэкономической деятельностью предприятия / В.В. Кузнецов. – Таллин, 1989. – 109с.
923768
  Жданова Л.А. Организация и управление капиатлистической промышленной фирмой / Л.А. Жданова. – М, 1987. – 212с.
923769
  Андреев В.Н. Организация и управление объединениями в промышленности : учеб. пособие / Андреев В.Н. ; Ленинград. фин.-экон. ин-т им. Н.А. Вознесенского, Каф. управления пр-вом. – Ленинград : ЛФЭИ, 1983. – 88 с. : схем. – Библиогр.: с. 87 (12 назв.)
923770
  Зайченко Н.М. Организация и управление производством в условиях межхозяйственной кооперации / Н.М. Зайченко. – Кишинев, 1977. – 234с.
923771
  Золотов В.В. Организация и управление производством за рубежом / В.В. Золотов. – М., 1987. – 75с.
923772
  Зыков В.М. Организация и управление производствром в совхозах и колхолзах нечерноземной зоны РСФСР / В.М. Зыков. – М., 1975. – 40с.
923773
  Азеев А.А. Организация и функционирование вычислительного центра / А.А. Азеев, В.В. Саприн, Ю.А. Чеботов. – Москва : Статистика, 1977. – 216 с. : ил. – Библиогр.: с. 213-214. – (Пособия для работников вычислительных центров)
923774
  Макогон Ю.В. Организация и функционирование предприятий с иностранными инвенстициями : учебное пособие / Ю.В. Макогон; Донецкий гос.ун-т. Ин-т экономики промышленности HАH Украины.Донецкое областное управление статистики. – Донецк, 1998. – 192с. – Библиогр.С.174-181
923775
  Сушон А.Р. Организация и экономика геологоразведочных работв за рубежом / А.Р. Сушон. – Москва : Недра, 1979. – 173с.
923776
  Колосов А.Н. Организация и экономика гибкого автоматизированного производства / А.Н. Колосов. – К., 1991. – 166с.
923777
  Явич А.А. Организация и экономика разработок аппаратуры. / А.А. Явич. – М., 1975. – 205с.
923778
  Поляков Н.В. Организация и эксплуатация мелиоративных систем / Н.В. Поляков. – М.-Л.
Вып. 1. – 1931. – 175с.
923779
  Середенко Б.Н. Организация и эффективность внедрения передового производственного опыта в народном хозяйстве Украинской ССР / Б.Н. Середенко. – К, 1974. – 46с.
923780
  Адамова Н.А. Организация и эффективность материального стимулирования в лёгкой промышленности / Адамова Н.А., Орлова Л.С., Тарасюк П.Е. – Київ : Техника, 1981. – 91 с. : ил. – Библиогр.: с. 94 (17 назв.)
923781
  Сапиро Е.С. Организация и эффективность технического развития предприятия / Е.С. Сапиро. – Москва : Экономика, 1980. – 174 с.
923782
  Байков Н.Д. Организация и эффективность управления производством / Н.Д. Байков, Ф.М. Русинов. – М., 1973. – 190с.
923783
  Гуревич С.М. Организация индивидуального труда журналиста / С.М. Гуревич. – М., 1986. – 56с.
923784
  Туляков К.В. Организация интегрированной базы данных в сети на основе СУБД КОМПАС / К.В. Туляков. – Москва, 1988. – 14 с.
923785
  Зуфаров К.И. Организация информационных массивов на магнитных носителях / К.И. Зуфаров. – Ташкент, 1980. – 31с.
923786
  Туманов Г.А. Организация исполнения управленческих решений в органах внутренних дел. / Г.А. Туманов. – М., 1971. – 28с.
923787
  Бэйнз А. Организация исследований в химической промышленности / А. Бэйнз. – М, 1974. – 336с.
923788
  Качурин Г М. Организация исследовательской деятельности учащихся на уроках литературы / Г М. Качурин. – М., 1988. – 173с.
923789
  Кашкарева Л.Н. Организация К.Марксом и Ф.Энгельсом рабочей статистики труда / Л.Н. Кашкарева. – М., 1968. – 76с.
923790
  Апенько Л.М. Организация как функция управления / Л.М. Апенько; Апенко Л.М. ; Краснодарский политехн. ин-т. – Краснодар : Кн. изд-во, 1976. – 176 с.
923791
  Рыков В.Н. Организация капитального ремонта машин / В.Н. Рыков. – Москва : Машиностроение, 1988. – 112 с.
923792
  Гордин Л.Ю. Организация классного коллектива / Л.Ю. Гордин. – М, 1984. – 175с.
923793
  Петровский В.В. Организация книжных фондов и каталогов в массовых библиотеках / В.В. Петровский. – М., 1948. – 29с.
923794
  Петровский В.В. Организация книжных фондов и каталогов профсоюзных библиотек / В.В. Петровский. – М., 1955. – 120с.
923795
  Петровский В.В. Организация книжных фондов и каталогов профсоюзных библиотек / В.В. Петровский. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1957. – 136с.
923796
  Сопко В.В. Организация контроля и учета в объединениях / В.В. Сопко. – К., 1984. – 199с.
923797
  Войтоловский В.Н. Организация контроля качества продукции за рубежом / В.Н. Войтоловский, М.Х. Пермонд. – Москва, 1969. – 192с.
923798
  Челышкова Марина Борисовна Организация контроля учебной деятельности студентов в условиях педагогического сотрудничества : Дис... канд. пед.наук: 13.00.01 / Челышкова Марина Борисовна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 147л. – Бібліогр.:л.138-147
923799
  Зубков Н.А. Организация кооперативного жилищного строительства / Н.А. Зубков. – Киев, 1988. – 255 с.
923800
  Берегов А.И. Организация кормовой базы / А.И. Берегов. – Свердловск, 1953. – 192с.
923801
  Замыслов И.Н. Организация кормовой базы в колхозах пригородной зоны / И.Н. Замыслов. – Горький, 1957. – 21с.
923802
  Семин О.А. Организация котроля качества товаров в торговле / О.А. Семин. – 2-е изд., перераб. – Москва, 1981. – 56 с.
923803
  Студенский Г.А. Организация крупных сельско-хозяйственных предприятий в Германии / Г.А. Студенский. – М, 1929. – 448с.
923804
  Локшин Э.Ю. Организация материально-технического снабжения в промышленности СССР / Э.Ю. Локшин. – Москва, 1952. – 32с.
923805
  Шейн П.А. Организация материального снабжения в промпредприятии / П.А. Шейн. – М, 1936. – 143с.
923806
  Сухотина М.Б. Организация машинной обработки информации / М.Б. Сухотина. – Горький, 1979. – 76с.
923807
  Либерман В.Б. Организация машинной обработки информации по экономическому анализу / В.Б. Либерман. – Москва : Финансы, 1978. – 78 с.
923808
  Грицюс В.В. Организация машинной обработки учетной информации в сельскохозяйственных предприятиях / В.В. Грицюс. – М., 1982. – 128с.
923809
  Антипенский В.Е. Организация машинной обработки учётной информации при помощи перфорационного вычислительного комплекса : ПВК / М5000-Д/ учеб. пособ. / В.Е. Антипенский, П.А. Щербаков ; М-во сельского хоз-ва СССР, Харьк. сельскохоз. ин-т им. В.В. Докучаева. – Харьков
Ч. 2. – 1978. – 84 с.
923810
  Егорова С А. Организация машинной обработки экономическй информации в сельском хозяйстве / С А. Егорова, . – М., 1983. – 375с.
923811
  Гончарук Я.А. Организация машинной обработки экономической информации / Я.А. Гончарук. – М., 1976. – 279с.
923812
  Волков С.И. Организация машинной обработки экономической информации / Волков С.И., Романов А.Н. – Москва, 1988. – 399 с.
923813
  Куценко С.П. Организация машинной обработки экономической информации в сельском хозяйстве / С.П. Куценко. – М., 1972. – 416с.
923814
  Егорова А.С. Организация машинной обработки экономической информации в сельском хозяйстве / А.С. Егорова. – М., 1973. – 316с.
923815
  Космина Р.М. Организация машинной обработки экономической информации в торговле: (Учебник для вузов по спец. "Орг. механизир. обраб. экон. информ.") / Р.М. Космина. – Киев, 1981. – 478с.
923816
  Калинин Н.Г. Организация межотраслевого управления / Н.Г. Калинин. – Москва, 1984. – 79 с.
923817
  Татур С.К. Организация народно-хозяйственного учета в социалистическом обществе / С.К. Татур. – М., 1955. – 38с.
923818
  Ильчик В.И. Организация оборотных средств совхозов / В.И. Ильчик. – Минск, 1976. – 96с.
923819
  Дурденевский В.Н. Организация Объединенных Наций / В.Н. Дурденевский, С.Б. Крылов. – М., 1956. – 376с.
923820
  Игнатов В.А. Организация Объединенных Наций / В.А. Игнатов, В.В. Шульгин. – Изд. 2-е, испр. и доп. – М., 1975. – 127с.
923821
  Куэльяр Х.П. Организация Объединенных Наций: сегодня и завтра / Х.П. Куэльяр. – Москва : Международные отношения, 1988. – 416с. – ISBN 5-7133-0155-9
923822
  Индукаев В.П. Организация оперативного учета и контроля издержек производства / В.П. Индукаев. – М., 1986. – 142с.
923823
  Индукаев В.П. Организация оперативного учета и контроля издержек производства в производственных объединениях и преприятиях (в условиях нового механизма хозяйствования) / В.П. Индукаев. – Калинин, 1981. – 86с.
923824
  Семин А.Н. Организация оплаты труда работников хозяйств и предприятий агропромышленного комплекса / А.Н. Семин. – Свердловск
Ч. 2. – 1988. – 162с.
923825
  Щербаков В.В. Организация оптовой торговли средствами производства за рубежом / В.В. Щербаков. – Л., 1991. – 97с.
923826
  Смиренномудренский В.С. Организация опытных хозяйств. / В.С. Смиренномудренский. – Л., 1927. – 74с.
923827
   Организация орендных отношений в АПК. – М., 1990. – 172с.
923828
  Федяев Организация первичного и аналитического учета / Федяев, В.Е. Кириченко. – М, 1979. – 445с.
923829
  Белов Н.Г. Организация первичного учета в сельскохозяйственных предприятиях / Н.Г. Белов, В.А. Орлов. – Москва, 1973. – 272 с.
923830
  Карсекин В.И. Организация питания студентов / В.И. Карсекин, А.И. Рымарук. – М., 1989. – 92с.
923831
  Воронецкий Б.Б. Организация планирования и управления металлургическим производством и вопросы применения вычислительных машин / Б.Б. Воронецкий, Н.М. Есаков. – Москва, 1965. – 56с.
923832
  Степанов А.П. Организация планирования народного хозяйства и функции плановых органов. / А.П. Степанов. – К., 1961. – 24с.
923833
  Матвеев Б.Г. Организация планирования народного хозяйства СССР / Б.Г. Матвеев. – М., 1959. – 48с.
923834
  Куценко С.П. Организация планирования, управления и комплектации на вычислительных центрах / С.П. Куценко, Б.В. Маринченко. – М., 1979. – 160с.
923835
  Шрейбер Б.Т. Организация поиска и обработки данных на основе системы УНИСОН / Б.Т. Шрейбер. – Москва : Энергоатомиздат, 1986. – 101с.
923836
  Котов А.К. Организация правового воспитания в производственном коллективе. / А.К. Котов, Н.Т. Галочкин. – Алма-Ата, 1983. – 65с.
923837
  Соколов Н.Я. Организация правовой пропаганды / Н.Я. Соколов. – М., 1974. – 88с.
923838
  Гарелик М.А. Организация продажи продовольственных товаров / М.А. Гарелик, Л.А. Митина. – М, 1980. – 223с.
923839
  Гуз Р.З. Организация продажи продовольственных товаров / Р.З. Гуз. – М, 1983. – 192с.
923840
  Гуз Р.З. Организация продажи промышленных товаров / Р.З. Гуз. – М, 1978. – 254с.
923841
  Сычев С.М. Организация проектно-сметного дела в строительстве. / С.М. Сычев, Л.В. Семенов. – Киев, 1963. – 124 с.
923842
  Франке Ф. Организация проектного дела в ГДР / Ф. Франке, В. Ланге. – М., 1989. – 276с.
923843
  Фатхутдинов Р.А. Организация производства : Учебник для студ.высш.учеб.зав. / Р.А. Фатхутдинов. – Москва : ИНФРА-М, 2000. – 672с. – (Высшее образование). – ISBN 5-16-000201-4
923844
  Григорович Д.А. Организация производства в сельскохозяйственных предприятиях. / Д.А. Григорович. – К, 1978. – 320с.
923845
  Квашин Г.П. Организация производства и эконномика бурения водозаборных скважин / Г.П. Квашин. – М., 1984. – 245с.
923846
  Попов В.Д. Организация производства и экономия затрат общественного труда на промышленном предприятии / В.Д. Попов. – Воронеж, 1985. – 191с.
923847
  Овчинников С.И. Организация производства легкой промышленности / С.И. Овчинников, Ю.И. Поздняков. – Москва, 1983. – 247 с.
923848
  Кузнецов П.М. Организация производства на цементных заводах / П.М. Кузнецов. – М.-Л., 1938. – 216с.
923849
  Коц Организация произвольного движения / Коц. – М., 1975. – 248с.
923850
  Дрезен Э. Организация промышленных, торговых и административных учреждений (построение). / Э. Дрезен. – М., 1925. – 115с.
923851
  Стрезикозин В.П. Организация процесса обучения в школе / В.П. Стрезикозин. – 2-е изд. – М., 1968. – 245с.
923852
  Южаков В.Н. Организация процесса развития : объективные закономерности, познание и управление / В.Н. Южаков. – Саратов : Изд-во Саратов. ун-та, 1986. – 158 с.
923853
  Смиртюков В.М. Организация работ в НИИ и КБ / В.М. Смиртюков. – М., 1975. – 78с.
923854
  Аксельруд С.Б. Организация работ геологоразведочных партий / С.Б. Аксельруд. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Недра, 1966. – 148с.
923855
  Беркович А.Е. Организация работ по отбору и внедрения в производство изобретений и рационализаторских предложений / А.Е. Беркович. – К, 1967. – 25с.
923856
  Шевалдин И.Е. Организация работы автотракторного транспорта в нефтяной промышленности. / И.Е. Шевалдин, И.Н. Юрчишин. – М, 1990. – 137с.
923857
  Торопова Е.С. Организация работы библиотеки вуза /1960- июнь 1971/ / Е.С. Торопова. – Л, 1972. – 336с.
923858
  Лебединский В.Г. Организация работы в органах прокуратуры. / В.Г. Лебединский. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1952. – 288с.
923859
  Карелина В.М. Организация работы информационной службы Би-Би-Си / В.М. Карелина. – Москва, 1966. – 33с.
923860
  Брандон Д.Х. Организация работы на вычислительном центре / Д.Х. Брандон. – Москва, 1970. – 296с.
923861
  Рогалевич М.И. Организация работы на коневодческой ферме. / М.И. Рогалевич. – М., 1940. – 112с.
923862
  Цалкин Г.М. Организация работы налогового инспектора. / Г.М. Цалкин. – М., 1955. – 148с.
923863
  Бляшов В. Организация работы по государственным доходам / В. Бляшов. – М, 1957. – 56с.
923864
  Дроздков И.П. Организация работы по личному страхованию. / И.П. Дроздков. – 3-е изд., перераб. – М., 1973. – 112с.
923865
  Романенко Я.Г. Организация работы по охране труда в колхозе / Я.Г. Романенко, И.А. Казанников. – Минск, 1960. – 99с.
923866
  Краснов Л.М. Организация работы по охране труда на предприятии / Л.М. Краснов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Днепропетровск, 1990. – 239с.
923867
  Гребнев А.В. Организация работы редакции газеты / А.В. Гребнев. – Москва, 1953. – 80с.
923868
  Щербаков А.С. Организация работы редакции журнала / А.С. Щербаков. – Москва, 1987. – 206с.
923869
   Организация работы с документами : Учебник. – Москва : Инфра-М, 1998. – 575с. – ISBN 5-86225-757-8
923870
  Шаховой В.А. Организация работы с кадрами управления предприятий / В.А. Шаховой. – М, 1982. – 63с.
923871
  Лебединский В.Г. Организация работы советской прокуратуры. Уч. пособие / В.Г. Лебединский. – М., 1953. – 188с.
923872
  Макарцев Н.А. Организация работы физкультурного коллектива / Н.А. Макарцев. – М, 1956. – 146с.
923873
  Хаютин С.Н. Организация раннего видоспецифического поведения / С.Н. Хаютин, Л.П. Дмитриева. – М, 1991. – 228с.
923874
  Зеленский В.Д. Организация расследования преступлений / В.Д. Зеленский. – Ростов н/Д., 1989. – 148,2с.
923875
  Гравина А.А. Организация рассмотрения судами дел ог хищении социалистического имущества / А.А. Гравина. – М, 1979. – 111с.
923876
  Кравчук М.И. Организация расчетов в промышленности / М.И. Кравчук. – М., 1949. – 96с.
923877
  Климов А.Н. Организация ремонта производственного оборудования машиностроительных предприятий / А.Н. Климов, Л.Г. Попова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Л., 1988. – 142с.
923878
  Летенко В.А. Организация ремонтной службы на заводе / В.А. Летенко. – М., 1966. – 48с.
923879
  Шейко П.В. др. Организация решения социальных вопросов на селе / П.В. др. Шейко. – Киев, 1987. – 67с.
923880
  Уразов В.А. Организация руда и управления на предприятиях легкой промышленности / В.А. Уразов. – М., 1986. – 192с.
923881
  Денисов Л.И. Организация рыболовства на водохранилищах / Л.И. Денисов; под ред. Кожина Н.И., Себенцова Б.М., Черфас Б.И. – Москва : Пищепромиздат, 1951. – 52 с.
923882
  Гойко А.Ф. Организация рынка финансового капитала и инвестиций в Украине. / А.Ф. Гойко. – К., 1995. – 208с.
923883
  Чухно А.А. Организация самостоятельной работы студентов по изучению политической экономии в системе заочного образования // Тез. выст. на секции полит. экон. межвуз. совещ. по вопр. препод. общ. наук в системе веч. и заоч. образования, 1959. – Т.17
923884
  Цейтин И.Н. Организация свободноговремени учащихся профтехучилищ / И.Н. Цейтин. – М., 1978. – 88с.
923885
  Подольский В.И. Организация сводочного учета и составление отчетности / В.И. Подольский. – М, 1983. – 88с.
923886
  Уоррен Г.Ф. Организация сельского хозяйства / Г.Ф. Уоррен. – М, 1929. – 392с.
923887
  Вавилов Н.И. Организация сельскохозяйственной науки в СССР : Избранные статьи и выступления / Н.И. Вавилов. – Москва : Агропромиздат, 1987. – 384с.
923888
  Гуляев В.А. Организация систем диагностирования вычислитльных машин / В.А. Гуляев. – К., 1979. – 115с.
923889
  Хромов Ю.Б. Организация систем отдыха, туризма и охрана природной среды на Севере / Ю.Б. Хромов. – Ленинград, 1981. – 184 с.
923890
  Слипченко В.Г. Организация системы автоматизированного моделирования электронных схем на ЭВМ / В.Г. Слипченко. – Киев : Вища школа, 1978. – 176 с.
923891
  Дуж Я. Организация системы информации на предприятии / Я. Дуж. – М., 1972. – 256с.
923892
  Хромов А.П. Организация складского хозяйства на промышленных предприятиях / А.П. Хромов, Э.Г. Касьянов. – К, 1987. – 205с.
923893
  Васильев Л.М. Организация следственной работы. (Вопросы подготовки следователей и преодоление их профессиональной деформации) / Л.М. Васильев. – Краснодар, 1983. – 48 с.
923894
  Грамп А Е. Организация служб функционально-стоимостиного анализа в промышленных фирмах США / А Е. Грамп, . – М, 1971. – 52с.
923895
  Рабинович И.М. Организация снабжения и эффективность производства / И.М. Рабинович. – К., 1976. – 312с.
923896
  Громова Г.В. Организация снабжения научно-исследовательских и преоктно-конструкторских организаций / Г.В. Громова. – М., 1976. – 30с.
923897
  Владимирский М. Организация Советской власти на местах / М. Владимирский. – Москва, 1921. – 148с.
923898
  Колеснев С.Г. Организация социалистических сельскохозяйственных предприятий / С.Г. Колеснев. – 3-е изд., перер. и доп. – Москва, 1968. – 559с.
923899
  Радостовец Н.В. Организация социалистического соревнования / Н.В. Радостовец. – Москва : Профиздат, 1987. – 151 с.
923900
  Юрьевская И.Е. Организация социалистического соревнования в учебной группе. / И.Е. Юрьевская. – М., 1971. – 52с.
923901
  Петровский В.В. Организация спортивной тренировки / В.В. Петровский. – Киев : Здоров"я, 1978. – 94 с. : ил.
923902
  Фирсов А.К. Организация спуско-подьемных работ в бурении / А.К. Фирсов. – Баку, 1938. – 16с.
923903
  Ващуков Л.И. Организация статистики сельского охозяйства / Л.И. Ващуков. – Москва, 1984. – 73с.
923904
  Факторович Ю.А. Организация строительно-монтажных работ по недельно-суточным графикам / Ю.А. Факторович. – М.-Л., 1952. – 152с.
923905
  Рузавина Е.И. Организация структуры совокупной рабочей силы при капитализме / Е.И. Рузавина, Н.Ф. Шеховцева. – М, 1986. – 102с.
923906
  Карев Д.С. Организация суда и прокуратуры в СССР / Д.С. Карев. – Минск, 1960. – 254с.
923907
  Ривлин А.Л. Организация суда и прокуратуры в СССР / А.Л. Ривлин. – 2-е доп. – Харьков : Харьковский университет, 1968. – 255с.
923908
  Годер Г.И. Организация тематических путешествий школьников. / Г.И. Годер. – М, 1962. – 116с.
923909
  Редькин В.В. Организация территории колхоза / В.В. Редькин. – Воронеж, 1936. – 204с.
923910
  Редькин В.В. Организация территории совхозов / В.В. Редькин. – М., 1959. – 364с.
923911
  Бердников А.Н. Организация технического обслуживания советских машин, оборудовани я и приборов в зарубежных странах / А.Н. Бердников. – М, 1987. – 44с.
923912
  Ицкин С.А. Организация технологической службы на машиностроительном заводе / С.А. Ицкин. – М., 1958. – 44с.
923913
  Кулешов И.Е. Организация торговли в современных универмагах / И.Е. Кулешов. – К., 1980. – 127с.
923914
  Лобов Ю.И. Организация торговли на курортах. / Ю.И. Лобов. – Москва, 1974. – 54с.
923915
  Шкодин В.С. Организация торговли плодами и овощами / В.С. Шкодин. – М., 1979. – 165с.
923916
  Кудрявцева С.Ф. Организация торговли продовольственными товарами. / С.Ф. Кудрявцева. – М, 1970. – 272с.
923917
  Сторчевус В.К. Организация транспортных потоков легковых автомобилей в курортно-рекрационных районах / В.К. Сторчевус. – Москва, 1975. – 52 с.
923918
  Суетина Организация труда в ГПС на машиностроительных предприятиях. / Суетина, Чарухин, А.В. Ревцов. – М., 1990. – 192с.
923919
  Киссель Е.И. Организация труда в исследовательских и проектных учереждениях / Е.И. Киссель. – М, 1969. – 240с.
923920
  Клюев М.Е. Организация труда в сельскохозяйственном предприятии и объединении / М.Е. Клюев. – М., 1982. – 115с.
923921
  Демченко В.М. Организация труда в службах технической подготовки производства / В.М. Демченко. – М., 1971. – 167с.
923922
  Рапопорт В.С. Организация труда в технических службах предприятий. / В.С. Рапопорт. – М, 1967. – 159с.
923923
  Дудоров И.Т. Организация труда в тракторно-овощеводческих бригадах / И.Т. Дудоров, Ю.А. Щербаков. – М., 1966. – 8с.
923924
  Рофе А.И. Организация труда в условиях интенсификации производства / А.И. Рофе, Л.С. Стукалов. – Минск, 1989. – 125 с.
923925
  Уразов В.А. Организация труда и управления на предприятиях легкой промышленности / В.А. Уразов. – М., 1990. – 239с.
923926
  Воблый К.Г. Организация труда научного работника / К.Г. Воблый. – 3-е, перераб. изд. – Київ, 1949. – 1949с.
923927
  Воблый К.Г. Организация труда научного работника. / К.Г. Воблый. – Изд.третье. – Киев : АН УССР, 1949. – 198с.
923928
  Афанасьев А.И. Организация труда экономичстов на промышленном предприятии / А.И. Афанасьев, А.Р. Сараев. – Томск, 1988. – 140с.
923929
  Волошин М. Организация угледобычи на новой и старой шахте Донбасса / М. Волошин. – Харків, 1931. – 112с.
923930
  Трошанин П.Г. Организация уголков лесозащиты в лесхозах. / П.Г. Трошанин. – М.-Л., 1950. – 32с.
923931
   Организация управления /с предметным указателем/ : реферативный журнал, сводный том. – Москва
№ 1. – 1996
923932
  Шварц В.М. Организация управления в пищевой промышленности СССР. / В.М. Шварц. – М., 1966. – 59с.
923933
  Порфирьев Б.Н. Организация управления в чрезвычайных ситуациях / Б.Н. Порфирьев. – М., 1989. – 62с.
923934
  Буренин В.А. Организация управления внешнеєкономическими связями СССР / В.А. Буренин, В.И. Потапов. – М., 1987. – 95с.
923935
  Биренберг Б.М. Организация управления народным хозяйством в регионе / Б.М. Биренберг. – Киев, 1989. – 208 с.
923936
  Дубровский К.И. Организация управления научными исследованиями / К.И. Дубровский. – М, 1970. – 167с.
923937
  Ланге К.А. Организация управления научными исследованиями / К.А. Ланге. – Ленинград, 1971. – 248с.
923938
  Аванесов Ю.А. Организация управления оптовым тороговым предприятием / Аванесов Ю.А., Ермилов Н.И., Мусатов Б.В. – Москва : Экономика, 1979. – 127 с.
923939
  Сажин Е.Г. Организация управления предприятием / Е.Г. Сажин. – Харьков : Прапор, 1970. – 60 с.
923940
  Эрлих Д.Д. Организация управления предприятиями / Д.Д. Эрлих. – М.Л,, 1931. – 168с.
923941
  Хоронжий А.И. Организация управления производственным объединением / А.И. Хоронжий. – Львов, 1985. – 135с.
923942
  Соболев П.А. Организация управления производством / П.А. Соболев, А.М. Федоренко. – Ужгород, 1975. – 135с.
923943
  Дижур М.М. Организация управления промышленностью / М.М. Дижур, Р.А. Круглова. – Москва
2. – 1971. – 218с.
923944
  Рубин А.М. Организация управления промышленностью в СССР / А.М. Рубин. – Москва, 1969. – 240с.
923945
  Бобрышев Д.Н. Организация управления разработками новой техники / Д.Н. Бобрышев. – Москва, 1971. – 167 с.
923946
  Бардиер Ф.Ф. Организация управления социалистическим промышленным предприятием / Ф.Ф. Бардиер. – К., 1963. – 40с.
923947
  Касицкий И.Я. Организация управления социалистической промышленностью / И.Я. Касицкий. – М., 1948. – 7-9с.
923948
  Усков Н.С. Организация управления территориальными производственно-транспортными комплексами. / Н.С. Усков. – М, 1988. – 80с.
923949
  Цицин П.Г. Организация управления экономикой городского района. / П.Г. Цицин. – М., 1978. – 263с.
923950
  Прохожев А.А. Организация управления экономикой и государством в Японии / А.А. Прохожев. – М., 1977. – 187с.
923951
  Зудина Л.Н. Организация управленческого труда : Учеб. пособие / Л.Н. Зудина. – Москва : Инфра-М, 1997. – 256с. – (Высшее образование). – ISBN 5-86225-526-5
923952
  Древс У. Организация урока : (в вопросах и ответах) / У. Древс, Э. Фурманн. – Москва : Просвещение, 1984. – 126 с. – В изд. также : Оценки и отметки / Век Х.


  В книге помещены две публикации - «Организация урока (в вопросах и ответах) Урсулы Древс и Элизабет Фурманн и «Оценки и отметки» Хельмута Века. Все авторы — сотрудники Института дидактики АПН ГДР. У. Древс и Э. Фурманн, не загружая содержание большими ...
923953
  Ермаков И.В. Организация урока по математике. В помощь учителю мат-ки / И.В. Ермаков. – Курган, 1962. – 163с.
923954
  Путилин В.Г. Организация учебно-воспитательной работы в техникумах. / В.Г. Путилин. – Х., 1953. – 232с.
923955
  Столяров Я.В. Организация учебно-методологической работы в институтах / Я.В. Столяров. – Харьков, 1925. – с.
923956
  Пиявский С.А. Организация учебного процесса в вузе с использованием автоматизированиого банка контрольных заданий / С.А. Пиявский, О.К. Ритткр. – Куйбышев, 1977. – 95с.
923957
  Чигрик П.В. Организация учебной и внекласснойработы по химии / П.В. Чигрик. – Уфа, 1990. – 87с.
923958
  Путилин В.Г. Организация учебной и воспитательной работы в техникуме. / В.Г. Путилин. – 2-е изд. – Х., 1959. – 211с.
923959
  Шпринберг Д.М. и др. Организация учебной работы по практике устной и письменной речи в процессе формирования различных видов речевой деятельности на III курсе языкового факультета / Д.М. и др. Шпринберг. – Душанбе, 1984. – 67с.
923960
  Карташов Н.С. Организация учебной работы студента-заочника / Н.С. Карташов, А.В. Сасыхов. – Улан-Удэ, 1963. – 52с.
923961
  Костюк П.А. Организация учета в колхозах и совхозах при комплексной механизации / П.А. Костюк. – М., 1977. – 278 с.
923962
  Пеньков Е.Г. Организация учета в материально-техническом снабжении. / Е.Г. Пеньков, П.П. Сумин. – М, 1973. – 296с.
923963
  Белинков М.А. Организация учета в подсобных сельских хозяйствах / М.А. Белинков, Б.Н. Рожков. – М., 1986. – 63с.
923964
  Житная И.П. Организация учета в хозрасчетных бригадах / И.П. Житная, Л.Ф. Ларикова. – М., 1989. – 158с.
923965
  Краинский А.И. Организация учета материалов на машиностроительном предприятии / А.И. Краинский. – 2-е изд. доп. перераб. – М.-Л., 1962. – 192с.
923966
  Федяев А.М. Организация учета по журнально-ордерной форме на предприятиях АПК / А.М. Федяев. – Ч.1. – М, 1990. – 335с.
923967
  Федяев А.М. Организация учета по журнально-ордерной форме на предприятиях АПК / А.М. Федяев. – Москва
Ч. 2. – 1991. – 303 с.
923968
  Федяев Организация учета по журнально-ордерной форме на сельскохозяйственных предприятиях / Федяев, Н.А. Климцов. – Ч.2. – М, 1988. – 318с.
923969
  Федяев Организация учета по журнально-ордерной форме на сельскохозяйтвенных предприятиях / Федяев, Н.А. Климцов. – Ч.1. – М, 1987. – 303с.
923970
  Седова А.В. Организация учета финансовых результатов в оптовой торговле / А.В. Седова. – Киев, 1982. – 33с.
923971
  Аристов П.А. Организация физкультурной работы на селе / Аристов П.А., Афанасьев А. – Москва : Физкультура и спорт, 1957. – 132 с.
923972
  Федосеев К.А. Организация финансов в промышленности СССР / К.А. Федосеев. – М, 1950. – 40с.
923973
  Федосеев К.А. Организация финансов в промышленности СССР / К.А. Федосеев. – М, 1952. – 40с.
923974
  Иванов Ф.Г. Организация финансового хозяйства в колхозах / Ф.Г. Иванов. – Москва, 1954. – 39с.
923975
  Иванов Ф.Г. Организация финансового хозяйства в колхозах / Ф.Г. Иванов. – Москва, 1958. – 43с.
923976
  Калмыков Ю.П. Организация финансовой работы в объединении (предприятии) / Ю.П. Калмыков. – Москва, 1982. – 160 с.
923977
  Жак Д.К. Организация фондов и каталогов районной библиотеки / Д.К. Жак, Т.И. Силина. – М., 1967. – 128с.
923978
  Ланге К.А. Организация фундаментальных исследований / К.А. Ланге, Э.Н. Светайло. – Л., 1983. – 203с.
923979
  Садовников Ю.М. Организация хозрасчета внутри промышленного предприятия / Ю.М. Садовников. – Кишинев : Штиинца, 1977. – 123 с.
923980
  Синюков М.И. Организация хозяйственного расчета в растениеводстве совхозов / М.И. Синюков. – 2-е изд. – М, 1968. – 35с.
923981
  Федосеев К.А. Организация хозяйственного расчета в социалистической промышленности / К.А. Федосеев. – М, 1950. – 24с.
923982
  Быстров Г.В. Организация хозяйственного экспериментирования / Г.В. Быстров, С.В. Солодова. – М, 1984. – 64 с.
923983
  Брандесов Р.Ф. Организация художественного восприятия и урок литературы / Р.Ф. Брандесов. – Челябинск
1. – 1978. – 73с.
923984
  Дьяченко Н.А. Организация централизованного учета налоговых платежей / Н.А. Дьяченко. – Москва, 1948. – 119 с.
923985
  Бирнат К.Г. Организация Шульце-Бойзена - Харнака в антифашистской борьбе / К.Г. Бирнат, Л. Краусхаар. – Москва, 1974. – 200 с.
923986
  Чу Я. Организация ЭВМ и микропрограммирования / Я. Чу. – Москва : Мир, 1975. – 592с.
923987
  Гарипов К.Н. Организация экономической работы в колхозах и совхозах / К.Н. Гарипов. – М., 1982. – 141с.
923988
  Гроздов Б.В. Организация экскурсий, сбор и засушивание растений / Б.В. Гроздов. – Брянск : Брянский рабочий, 1961. – 80 с. : ил.
923989
   Организация, введение и использование новейших носителей информации в практике работы специальных библиотек. – М, 1992. – 33с.
923990
   Организация, ввод и контроль исходных данных при проектировании сложных управляющих устройств. – Минск, 1987. – 31с.
923991
   Организация, ведение и использование фондов документов на микрофишах в органах НТИ и НТБ. – М., 1986. – 24с.
923992
   Организация, ведение и редактирование систематических каталогов и алфавитно-предметных указателей к ним в Государственной библиотеке СССР им. В.И. Ленина. – 2-е изд., допол. и перераб. – М., 1986. – 127с.
923993
  Драголи А.Л. Организация, методы и использование результатов научного исследования / А.Л. Драголи. – Одесса, 1974. – 95с.
923994
  Седегов Р.С. Организация, методы разработки и проектирования автоматизированных систем управления. / Р.С. Седегов. – Минск, 1973. – 36с.
923995
  Городецкий О.А. Организация, планирование гидрометеорологических работ и основы экономики / О.А. Городецкий, Г.Г. Сивопляс. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1979. – 246с.
923996
  Матвеев В.Т. Организация, планирование и управление геодезическим производством : учеб. пособ. для студ. 5 курса АГС и АФГС / В.Т. Матвеев ; [отв. ред. Чучалин Ю.П.]. – Новосибирск : НИИГАиК
пособие по курсовому проектированию. – 1985. – 91 с.
923997
  Бойко В.В. Организация, планирование и управление деятельностью промышленных предприятий. / В.В. Бойко, В.Я. Шаматульская. – Днепропетровск, 1979. – 30с.
923998
  Прузнер С.Л. и др. Организация, планирование и управление энергетическим предприятием / С.Л. и др. Прузнер. – М., 1981. – 432с.
923999
  Чахотин С.С. Организация. / С.С. Чахотин. – М.-Птгр., 1924. – 196 с.
924000
  Батырев В. Организацияи планирование денежного обращения в СССР / В. Батырев, Г. Каганов. – М, 1964. – 292с.
<< На початок(–10)921922923924925926927928929930(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,