Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)841842843844845846847848849850(+10)В кінець >>
845001
   "Методологические предпосылки и методические средства повышения эффективности преподавания общественных дисциплин и осуществление непрерывной мировоззренческой подготовки специалистов" : Тез. докл., г. Рига, 28-29 нояб. 1986 г. / М-во высш. и сред. спец. образования ЛатвССР, Латв. гос. ун-т им. П. Стучки. – Рига : ЛГУ, 1983. – 178 с. – Текст на рус. и латыш. яз.
845002
  Якимович Б.А. "Методология диссертационного исследования" как учебная дисциплина / Б.А. Якимович, С.Г. Селетков // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал / Моск. гос. ун-т печати им. Ивана Федорова ; Ассоциация техн. ун-тов. – Москва, 2013. – № 12. – С. 99-103. – ISSN 0869-3617


  В статье рассматривается один из возможных подходов к повышению качества и результативности научно-квалификационных работ магистрантов и аспирантов. Предлагается развивать систему обучения диссертантов методологии выполнения и представления к защите ...
845003
  Панчук Л.В. . Методичні аспекти формування механізму санації транснаціональних корпорацій // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 6 (133). – С. 213-217
845004
  Онипченко П.М. Методичні аспекти автоматизації процесу професійної підготовки льотного складу / П.М. Онипченко, О.М. Полуйко // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2019. – С. 172-178. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 6). – ISSN 2522-1477
845005
  Іванов Ю.Б. Методичні аспекти аналізу економічного розвитку видавничо-поліграфічної діяльності України // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 2. – С. 83-88 : табл. – Бібліогр.: 27 назв. – ISSN 2222-0712
845006
  Пацарнюк О. Методичні аспекти аналізу ефективності інноваційного проєкту підприємства // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2020. – № 3/4 (276/277). – С. 41-49. – ISSN 2409-9260
845007
  Кулицький С. Методичні аспекти аналітичної діяльності наукової бібліотеки в інформаційному просторі української економіки // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Асоціація б-тек України / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2014. – Вип. 39. – С. 111-121. – ISSN 2224-9516


  У статті розглянуто роль наукової бібліотеки в забезпеченні функціонування інформаційного простору української економіки, акцентовано такі переваги наукової бібліотеки в організації аналітичної підтримки розвитку економіки як органічне поєднання її ...
845008
  Пасічна О.В. Методичні аспекти вивчення пасивних дієприкметників у процесі вивчального читання в курсі "українська мова як іноземна" // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2020. – С. 96-100. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (46), ч. 1, ч. 2). – ISSN 2524-0609
845009
  Колчанова О.В. Методичні аспекти вивчення формового різноманіття ліщини на прикладі сортів фундука української селекції / О.В. Колчанова, С.А. Лось, // Лісівництво і агролісомеліорація : збірник наукових праць / Н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького ; голов. ред. В.П. Ткач ; редкол.: І.Ф. Букша, Н.Ю. Висоцька, В.П. Ворон [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 133. – С. 10-20 : табл., рис. – Бібліогр.: с.18-19. – ISSN 1026-3365
845010
  Гребінь В.В. Методичні аспекти виділення підземної складової у живленні річок / В.В. Гребінь, Є.В. Василенко // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2010. – Т. 4 (21). – С. 8-15


  Досліджено головні методи гідрологічного напрямку кількісного визначення підземного живлення річок. Здійснено порівняльний аналіз методів визначення. Запропоновано способи визначення повного та постійного підземного живлення. Ключові слова: гідрограф, ...
845011
  Боровик Л. Методичні аспекти викладання вибіркових дисциплін під час навчання майбутніх офіцерів-прикордонників / Л. Боровик, О. Боровик // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галів ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2022. – № 2 (200), лютий. – С. 38-43. – ISSN 2308-4634
845012
  Голотюк В.В. Методичні аспекти викладання студентам паліативної та хоспісної допомоги на кафедрі онкології // Art of Medicine : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Івано-Франків. нац. мед. ун-т ; редкол.: Ерстенюк Г.М., Вакалюк І.П., Василюк С.М. [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2018. – № 1 (5), січень - березень 2018 року. – С. 63-66. – ISSN 2521-1455


  Чітка організація практичної, самостійної та науково-дослідної роботи студентів у навчальному процесі сприяє поглибленому засвоєнню студентами фахових навчальних дисциплін, дозволяє найповніше виявити свою індивідуальність, сформувати власну думку щодо ...
845013
  Аркушина Г.Ф. Методичні аспекти використання гербарію та ботанічних колекцій в процесі підготовки вчителів природничих дисциплін / Г.Ф. Аркушина, Г.Г. Найдьонова // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2018. – Вип. 173. – С. 66-71. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
845014
  Гончарова Н.О. Методичні аспекти використання дидактичних матеріалів на основі диференційованого підходу // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2. – C. 68-74. – ISSN 2411-1317
845015
   Методичні аспекти використання електронних навчальних матеріалів / В.С. Гуць, О.П. Слободян, Л.П. Нещадим, О.О. Солдатенко // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 6. – С. 36-37 : р
845016
  Скасків Г. Методичні аспекти використання проектних технологій у системі дистанційного навчання у процесі вивчення інформатики // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – С. 108-114. – (Педагогіка ; № 1)
845017
  Федорченко А.В. Методичні аспекти вимірюванні рівня задоволення споживачів у системі внутрішнього маркетингу підприємства // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, А.В. Шегда [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (30). – С. 163-173


  У статті представлене авторське бачення методичних аспектів і напрямків практичної реалізації дослідницької і аналітичної функцій маркетингу у системі внутрішнього маркетингу підприємства. Доведене значення вимірювання рівня задоволення потреб ...
845018
  Михайленко І. Методичні аспекти впровадження моделі змішаного навчання при вивченні вищої математики в технічних закладах вищої освіти / І. Михайленко, В. Нестеренко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2019. – № 6 (90). – С. 97-108. – ISSN 2312-5993
845019
  Шевченко О.Г. Методичні аспекти дослідження метеорологічних умов та клімату Карадагу : навч. посібник / О.Г. Шевченко, С.І. Сніжко ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 159, [1] с. : табл., іл. – Бібліогр.: с. 156-157. – ISBN 978-966-439-581-3
845020
  Кутузова Т.Ю. Методичні аспекти дослідження стадій розвитку регулярних розпланувань // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2015. – Вип. № 40. – С. 246-251. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2077-3455
845021
  Чобіток В.І. Методичні аспекти забезпечення управління холістичним розвитком підприємств // Вісник економіки транспорту і промисловості : (збірник науково-практичних статей) / М-во освіти і науки України ; Укр. держ. ун-т залізничного транспорту ; голов. ред. Дикань В.Л. ; редкол.: Ареф"єва О.В., Давидова О.Ю., Дикань В.В. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 69. – С. 181-192. – ISSN 2075-4892
845022
  Носаченко Т. Методичні аспекти застосування інтерактивної арт-технології в професійній підготовці майбутніх учителів образотворчого мистецтва // Професійна освіта: методологія, теорія та технології : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. заклад "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди М-ва освіти і науки України" ; редкол.: Доброскок І.І, Євтух М.Б., Коцур В.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 7/1. – С. 183-198. – ISBN 978-966-644-413-7. – ISSN 2415-3729
845023
  Вуйців М.М. Методичні аспекти здійснення внутрішньогосподарського контролю позиції процесного обліку // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 1. – С. 82-84 : рис. – Бібліогр.: 4 назв
845024
  Абдулоєва О.С. Методичні аспекти картування оселищ в Національному природному парку "Пирятинський" (Полтавська область) / О.С. Абдулоєва, О.А. Коваленко // Матеріали науково-практичного семінару "Мережа NATURA 2000 як інноваційна система охорони рідкісних видів та оселищ в Україні" : 15 лют. 2017 р., Київ / "Мережа NАТURА 2000 як інноваційна система охорони рідкісних видів та оселищ в Україні", наук.-практ. семінар. – Київ : LAT@K, 2017. – С. 9-14. – (Серія "Conservation Biology in Ukraine" ; вип. 1). – ISBN 978-617-7061-44-0
845025
  Станкевич Н. Методичні аспекти категорії ситуативності й тематичності у навчанні української мови як іноземної // Теорія і практика викладання української мови як іноземної : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: І. Кочан, Н. Станкевич, З. Мацюк [та ін]. – Львів, 2017. – Вип. 13. – С. 95-108. – ISSN 2078-5119
845026
  Шубала І.В. Методичні аспекти комплексної оцінки рівня ефективної зайнятості населення // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Наук.-дослід. екон. ін-т М-ва екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 12 (127). – С. 192-196
845027
  Бобрицька Г.С. Методичні аспекти математичної підготовки дорослих людей для вступу до ЗВО з урахуванням їх пізнавально-психологічного розвитку / Г.С. Бобрицька, О.Д. Пташний // Освіта для XXI століття: виклики, проблеми, перспективи : матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф., 29-30 жовт. 2019 р. : присвячено 95-тій річниці Сум. держ. ун-ту ім. А.С. Макаренко / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Сум. облдержадмін [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва (відп. ред.) та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – Т. 2. – С. 157-159. – ISBN 978-966-698-283-7
845028
  Малежик П.М. Методичні аспекти навчання базових технічних дисциплін майбутніх ІТ-фахівців в контексті міждисциплінарного підходу // Наукові записки : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – С. 227-231. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 177, ч. 1). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
845029
  Мартинюк О.С. Методичні аспекти навчання студентів-фізиків основам робототехніки // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 99. – С. 237-239. – (Серія : Педагогічні науки)
845030
  Саріогло В.Г. Методичні аспекти непрямого оцінювання доходів домогосподарств при визначенні права на державну соціальну підтримку // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Алькархі Аббас Ф.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (88). – С. 16-23 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2519-1853
845031
  Лабурцева О.І. Методичні аспекти обгрунтування цін для участі в тендері // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; голов. ред.Федоренко В.Г. – Київ, 2017. – № 11, листопад. – C. 10-14. – ISSN 2306-6806
845032
  Кузьмінська А.Є. Методичні аспекти облікового відображення імпортних операцій підприємства // Облік і фінанси : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.] ; редкол.: Дем"яненко М.Я., Жук В.М., Бичкова С.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (82). – C. 19-25. – ISSN 2307-9878
845033
  Іваненко О. Методичні аспекти обліку продуктивних активів кредитної спілки : облік у кредитних спілках // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2010. – № 7. – С. 32-39 : Табл.
845034
  Радзієвська О.В. Методичні аспекти опрацювання англіцизмів майбутніми вчителями-філологами в середній школі / О.В. Радзієвська, С.В. Рижкова // Духовність особистості: методологія, теорія і практика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля ; Н.-д. ін-т духовн. розвитку людини [та ін.] ; редкол.: Шевченко Г.П., Алфімов В.М., Бех І.Д. [та ін.]. – Сєвєродонецьк, 2018. – Вип. 3 (84), ч. 2 : За матеріалами IX Міжнародної науково-практичної конференції "Культурна особистість у світлі виховання, освіти і духовної безпеки" (23 травня 2018 року, м. Київ). – C. 189-199. – ISSN 2220-6310
845035
  Новосельська Л.І. Методичні аспекти організації податкового обліку // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2014. – Вип. 24.11. – С. 274-279. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
845036
  Базилевич В. Методичні аспекти оцінки масштабів тіньової економіки / В. Базилевич, І. Мазур // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 8. – С. 36-44 : рис. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 0131-775Х
845037
  Стецюк П.А. Методичні аспекти оцінки та аналізу інноваційних проектів підприємств // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2015. – Вип. 226. – С. 236-243. – (Серія "Техніка та енергетика АПК"). – ISSN 2222-8594
845038
  Бабікова К.О. Методичні аспекти оцінювання ресурсного потенціалу рекреаційного туризму в контексті євроінтеграції України // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 13/14, липень. – С. 25-31 : табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2306-6792
845039
  Козак В.А. Методичні аспекти оцінювання стану хімічного забруднення та якості води поверхневих водойм в Україні / В.А. Козак, В А. Товмаченко, Герцюк М.М. . // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2021. – С. 33-60. – (Серія "Радіотехніка. Радіоапаратобудування" ; вип. 85). – ISSN 0201-744Х


  Показані основні джерела хімічного забруднення поверхневих водойм України і зазначено, що екосистема довкілля і водні ресурси, перебуваючи під постійним техногенним навантаженням, мають тенденцію до стійкого погіршення екологічного стану. Описані ...
845040
  Мороз О.В. Методичні аспекти оцінювання стратегічного становища та економічної конкурентоспроможності підприємств середнього та малого бізнесу / О.В. Мороз, С.С. Воловодюк // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 11. – С. 22-27 : табл. – Бібліогр.: 17 назв
845041
  Матюха М.М. Методичні аспекти побудови аналітичного балансу як форми управлінської звітності // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 2. – С. 9-13 : табл. – Бібліогр.: 4 назв
845042
  Павко С. Методичні аспекти позакласової навчальної роботи з предмету "Основи здоров"я" // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 10. – С. 24-26
845043
  Тараненко О.С. Методичні аспекти розміщення логістичних центрів кур"єрських та поштових служб // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; редкол.: Г.М. Филюк, А.І. Ігнатюк, Б. Гечбаія [та ін.]. – Київ, 2023. – Вип. 2 (47). – С. 204-211. – ISSN 2617-8044


  Розглянуто методичні аспекти формування мережі транзитних терміналів логістичної компанії. Важливість проблеми пошуку оптимального підходу до формування мережі транзитних терміналів логістичної компанії пояснюється необхідністю діагностики та ...
845044
  Хижняк І.А. Методичні аспекти розроблення й застосування електронних посібників із мови для початкової школи // Інформаційні технології в освіті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Херсон. держ. ун-т ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т інформ. технологій і засобів навчання ; голов. ред. Співаковський О.В. ; редкол.: Андрієвський Б.М., Биков В.Ю., Ваган Т. [та ін.]. – Херсон, 2016. – Вип. 3 (28). – С. 72-83. – ISSN 1998-6939
845045
   Методичні аспекти складання землевпорядної документації з відведення земель / С.Г. Нестеренко, Ю.Б. Радзінська, О.Б. Афанасьєв, І.В. Кондратюк // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв В.М., Сухонос М.К., Дядін Д.В. [та ін.]. – Харків, 2020. – Т. 6, вип. 159. – С. 125-129 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
845046
  Ребрик Ю.С. Методичні аспекти стрес-тестування ліквідності банку з урухуванням стандартів базеля III / Ю.С. Ребрик, М.А. Ребрик // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2013. – № 4 (209). – С. 89-97 : табл., рис. – Бібліогр.: 4 назв.
845047
  Мезенцев К.В. Методичні аспекти суспільно-географічного прогнозування регіонального ринку праці / К.В. Мезенцев, В.С. Сайчук // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 59. – С. 33-40
845048
  Дробязко С.І. Методичні аспекти фінансового обліку товарних запасів підприємства // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1, січень. – С. 5-10. – ISSN 2306-6814
845049
  Пристай Г.В. Методичні аспекти формування аудитивної компетентності у майбутніх вчителів англійської мови // Молодий вчений : науковий журнал / редкол.: Базалій В.В., Балашова Г.С., Клименко М.О. [та ін.]. – Херсон, 2020. – № 3.2 (79.2), березень 2020 р., спецвипуск. – С. 66-70. – ISSN 2304-5809
845050
  Самойленко О. Методичні аспекти формування готовності бакалаврів з кібербезпеки до професійної діяльності засобами колаборативного навчання в умовах освітньо-цифрового середовища // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2020. – № 5/6 (99/100). – С. 137-149. – ISSN 2312-5993
845051
  Кичко І.І. Методичні аспекти формування особистих потреб за умови сталого економічного розвитку // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т М-ва екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 11 (126). – С. 25-30
845052
  Пілевич О.А. Методичні аспекти формування професійної культури майбутніх фахівців із фінансів і кредиту // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2017. – C. 17-23. – (Педагогічні науки ; № 2 (29)). – ISSN 2522-4360
845053
  Стадніченко С.М. Методичні аспекти формування системи фізичних задач професійно зорієнтованого змісту з медичної біофізики // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2017. – С. 110-116. – (Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти ; вип. 12, ч. 2). – ISSN 2519-254X


  "Порушено проблему модернізації системи практичних задач з медичної і біологічної фізики. У роботі проаналізовано зміст збірників задач з медичної біофізики для вищих медичних закладів освіти з метою виявлення наявності й обсягу в них професійно ...
845054
  Бурда М.І. Методичні вимоги до підручника з математики рівня стандарту // Проблеми сучасного підручника : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 21. – C. 64-72. – ISBN 978-966-544-404-5
845055
  Мазурмович Б.М. Методичні вказівки для заочників педагогічних інститутів, Факультет природознавства: Зоологія безхребетних / [Б.М. Мазурмович, КДУ ім. Т.Г. Шевченка] ; Міністерство освіти - Управління Вищої школи. Науково-методичний кабінет заочної педагогічної освіти. – [Київ ; Чернівці] : [Радянська школа ; Друк. Поліграфкомбіната, Чернівці], 1946. – 35 с.
845056
  Мазурмович Б.М. Методичні вказівки для заочників природничих факультетів педагогічних інститутів і природничо-географічних факультетів учительських інститутів: Практичні роботи з зоології / [Б.М. Мазурмович, КДУ ім. Т.Г. Шевченка] ; Міністерство освіти - Управління Вищої школи. Науково-методичний кабінет заочної педагогічної освіти. – Київ : [Радянська школа], 1946. – 47 с.
845057
  Сич А.В. Методичні вказівки для написання курсової роботи з політичної економії / А.В. Сич. – Львів, 1965. – 16с.
845058
   Методичні вказівки для першокурсників. – Київ, 1977. – 37 с.
845059
   Методичні вказівки для практичних занять студентів у школі і вивчення досвіду роботи учителів. – Київ, 1957. – 15 с.
845060
  Констанкевич І. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів над темою "Проза Миколи Хвильового: динаміка розвитку літературного характеру" з курсу "Історія української літератури ХХ століття" : Для студ. факультету україністики / І. Констанкевич; ВДУ ім. Лесі Українки; Каф. української літературир. – Луцьк : Вежа, 2000. – 32с.
845061
  Яблонська О.В. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів над темою "Творчість Т.Шевченка в літературній критиці 40-х років ХІХ ст." з курсу "Історія української літератури першої половини ХІХ століття" : для студентів факультету україністики / О.В. Яблонська; ВДУ ім. Лесі Українки. – Луцьк : Вежа, 2000. – 36c.
845062
  Мазурмович Б.М. Методичні вказівки для студентів заочників природничо-географічних факультетів: Методика викладання природознавства / [Б.М. Мазурмович] ; Управління Вищої школи Міністерства освіти УРСР. Науково-методичний кабінет заочної педагогічної освіти. – Київ : Радянська школа, 1948. – 28 с.
845063
  Сирота Н.П. Методичні вказівки до вивчення курсу "Фізична географія УРСР" / Н.П. Сирота. – Львів, 1960. – 44с.
845064
  Литвиненко А.Р. Методичні вказівки до вивчення курсу Біохімія : для студентів-заочників 3 курсу біологічного фак-ту держ. ун-тів / А.Р. Литвиненко. – Київ : Київський університет, 1960. – 60 с.
845065
  Мокєєв В.В. Методичні вказівки до вивчення курсу історіі. / В.В. Мокєєв. – Львів, 1959. – 43с.
845066
  Мокєєв В.В. Методичні вказівки до вивчення студентами-заочниками педагогічних інститутів курсу діалектичного та історичного матеріалізму. / В.В. Мокєєв. – К, 1959. – 48с.
845067
  Раєвська Н.М. та ін. Методичні вказівки до виконання дипломних робіт з іноземних мов (англійської, німецької, французької) / Н.М. та ін. Раєвська. – Київ, 1961. – 12с.
845068
   Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу "Загальна фізика" / розділ "Атомна фізика" для студентів фізичного факультету : для слушат. спец. "Химия" дневной формы обуч. подготов. отд. – Київ : Київський університет, 1991. – 67 с.
845069
   Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу "Методи виявлення і розділення катіонів у розчину" : для студ. хімічного факультету. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 1994. – 99 с.
845070
   Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу "Фізика шаруватих систем" : для студентів фіз. ф-ту / Київ. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: Макара В.А. та ін.]. – Київ : Компринт, 2012. – 37, [2] с., включ. обкл. : іл., табл. – Без тит. арк. – Бібліогр. в кінці тем
845071
   Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи "Визначення спектральної чутливості та роботи виходу фотокатода ФЕП" з курсу "Оптична локація" : для студ. р-фіз. фак-ту. – Київ : Київський університет, 1997. – 21 с.
845072
   Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни "Основи географії рекреації та туризму" : для студ. геогр. ф-тів напряму "географія" спец. "географія рекреації та туризму" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. географії України ; [уклад. О.Ю. Гринюк]. – Київ : ЛГТ, 2012. – 54 с. : іл., табл. – Додатки: с. 41-51. – Бібліогр.: с. 52
845073
   Методичні вказівки до виконання практичних робіт з курсу "Картографія" : для студентів 2 курсу геогр. ф-ту напрям підгот. 6.040105 гідрометеорологія / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. геодезії та картографії ; [упоряд.] І.О. Підлісецька. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – 35 с. – На тит. арк. та обкл. упоряд. зазнач. як авт. – Бібліогр.: с. 33
845074
  Пелих Г.Ф. Методичні вказівки до історичного синтаксису української мови. / Г.Ф. Пелих. – Одеса, 1961. – 30с.
845075
  Бурбело Б.І. Методичні вказівки до курсу "Вступ до романського мовознавства" : ("Фонетична система народної латинської мови") / Б.І. Бурбело ; КДУ ім. Т.Г. Шевченка, Каф. романської філології. – Київ : [б. в.], 1977. – 56 с. – Бібліогр.: с. 56
845076
   Методичні вказівки до лабароторної роботи "Напорошення тонких плівок у вакуумі" : для студентів радіофіз. ф-ту. – Київ : Київський університет, 2006. – 28 с. : іл., табл. – На тит. арк. упоряд. зазнач. як автори. – Бібліогр. : с. 27
845077
  Татаринов К.А. Методичні вказівки до лабораторних занять з курсу "Біологія лісових птахів, звірів та мисливствознавство" / К.А. Татаринов. – Львів, 1968. – 58с.
845078
   Методичні вказівки до лабораторних робіт /розділ "Оптика"/ : для студентів радіофізичного факультету. – Київ : КДУ, 1991. – 40 с.
845079
  Гойса С.М. Методичні вказівки до лабораторних робіт для студентів радіофізичного факультету з курсу "Загальна фізика" (Розділ 3) : Електрика та магнетизм / С.М. Гойса, Л.В. Іщук, Н.В. Воробйова ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Радіофіз. ф-т, Каф. електрофізики. – Київ : РФФ
Ч. 1 : Електрика. – 2013. – 108, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці лаб. робіт
845080
   Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу "Загальна фізика" : Розділ "Оптика"; для студентів радіофізичного факультету. – Київ : КДУ, 1990. – 44 с.
845081
  Халімонова І.М. Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу загальноі фізики : Розділ "Оптика"; для студентів радіофізичного факультету / І.М. Халімонова. – Київ : КДУ, 1980. – 70 с.
845082
   Методичні вказівки до лабораторних робіт з оптики : для студентів радіофізичного факультету. – Київ : КДУ, 1985. – 56 с.
845083
   Методичні вказівки до лабораторних робіт з спецкурсу "Аналіз природних та стічних вод" : для студ. хім.ф-ту спеціалізації "Хімічний контроль навколишнього середовища" (ХКНС). – Київ : ВПЦ "Київський університет", 1993. – 118 с.
845084
   Методичні вказівки до лабораторних робіт зі спецкурсу "Хроматографічні та екстракційні методи аналізу" : для студентів хімічного факультету / КНУТШ ; [упоряд. О.М. Лисенко]. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2011. – 32 с. : табл. – Бібліогр.: с. 29
845085
  Семеніхііна К.А. Методичні вказівки до навчально-польвої практики з анатомії та морфології рослин : І. Вегетативні органи / К.А. Семеніхііна; Ніжинський держ. пед. ун-тет ім. М. Гоголя. – Ніжин, 2001. – 82с.
845086
   Методичні вказівки до написання курсової роботи з марксистсько-ленінської теорії преси : для студентів ф-ту журналістики. – Київ : КДУ, 1986. – 24 с.
845087
  Нелідова І.А. Методичні вказівки до Підручника англ. мови для 6- го класу / І.А. Нелідова, Л.Р. Тодд. – К, 1958. – 103с.
845088
  Бєлова О.В. Методичні вказівки до підручника англійської мови для 7 класу : посіб. для вчителів / О.В. Бєлова, Л.Р. Тодд. – Київ : Радянська школа, 1959. – 151 с.
845089
  Цвєткова З.М. Методичні вказівки до підручника з англійської мови для 5-го класу / З.М. Цвєткова, Ц.Г. Шпігель. – К., 1957. – 112с.
845090
  Бахарєва М.О. Методичні вказівки до підручника з французької мови V класу : посібник для учителів / Бахарєва М.О., Калачов З.В. – Київ : Радянська школа, 1957. – 87 с.
845091
  Гез Н.І. Методичні вказівки до підручника німецької мови для 10-го класу / Н.І. Гез, Г.А. Штегеман. – К., 1962. – 114с.
845092
  Григор"єва В.М. Методичні вказівки до підручника німецької мови для 5-го класу. / В.М. Григор"єва, Д.В. Іванов. – Київ : Радянська школа, 1956. – 124 с.
845093
  Гез Н.І. Методичні вказівки до підручника німецької мови для 9-го класу / Н.І. Гез. – К., 1961. – 99с.
845094
  Ронська Л.Н. Методичні вказівки до Підручника французської мови для VII класу / Л.Н. Ронська. – К, 1959. – 131с.
845095
  Дауе К.Н. Методичні вказівки до підручника французької мови для 8-го класу. / К.Н. Дауе, О.Я. Лівшиць. – Київ : Радянська школа, 1960. – 95 с.
845096
  Авраменко Л.Ф. Методичні вказівки до практикуму "Фізичні методи дослідження мономерів і полімерів" (44 години) / Л.Ф. Авраменко; КДУ ім.Т.Г.Шевченка. – Київ : Вища школа пpи КДУ, 1968. – 73 с.
845097
   Методичні вказівки до практикуму з оптики для студентів фізичного факультету. – Київ : Київський університет
Ч. 2. – 1983. – 78 с.
845098
   Методичні вказівки до практичних занять з курсу "Математичні методи у психології" для студентів факультету соціології та психології.. – Київ : Київський університет, 1999. – 17с.
845099
  Білоус Л.Ф. Методичні вказівки до практичних і семінарських занять та самостійної роботи студентів з дисципліни "Біогеографія" / Білоус Л.Ф. ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Логос, 2008. – 31, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці тем
845100
   Методичні вказівки до практичного заняття з дисципліни "Безпека життєдіяльності" на тему "Біоритми та їх роль у життєдіяльності людини" / Н.А. Касьянов, І.Н. Арнаут, В.І. Сало, Н.А. Пительгузов, Д.В. Михайлов, О.Н. Сухарєвська, А.А. Андріанова // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 6. – С. 34-35 : рис. – Бібліогр.: 6 назв
845101
   Методичні вказівки до проведення лабораторних робіт з курсу "Основи радіоелектроніки" : для студентів радіофізичного факультету. – Київ : Київський університет, 2004. – 48 с.
845102
   Методичні вказівки до проведення практичних занять із квантової механіки : Для студ.фізичн.фак. – Київ : Київський університет, 1998. – 16 с.
845103
   Методичні вказівки до проведення практичних занять із теорії функції комплексної змінної : Для студ.фізичн.фак. – Київ : Київський університет, 1998. – 14 с.
845104
   Методичні вказівки до розв"язування задач із курсу "Асимптотичні методи теоретичної фізики" : Для студ.фізич.фак.спец."Теоретична фізика". – Київ : Київський університет, 1998. – 23 с.
845105
   Методичні вказівки до спецпрактикуму з фізико-хімічних методів дослідження поверхні для студентів хімічного факультету.. – Київ : Київський університет, 1999. – 57с.
845106
  Ангелейко В.В. Методичні вказівки з вивчення курсу "Статистична фізика та термодинаміка" : для студ. 3 - 4 курсів фізико-математичних факультетів / В.В. Ангелейко. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна
Ч. 2 : Статистичний оператор. – 1990. – 20 с.
845107
  Могила А.П. Методичні вказівки з курсу "Українська діалектологія" / А.П. Могила. – К, 1957. – 14с.
845108
   Методичні вказівки з лабораторних занять до курсу "Геологія родовищ корисних копалин" (мінераграфія) : Для студ.геол.фак. – Київ : Київський університет, 1998. – 34 с.
845109
  Доброгорський М.І. Методичні вказівки і контрольні завдання з української літератури / М.І. Доброгорський. – Одеса, 1967. – 38 с.
845110
  Доброгорський М.І. Методичні вказівки і контрольні завдання з української літератури / М.І. Доброгорський. – Вид. 3-є, доп. – Одеса, 1970. – 48с.
845111
   Методичні вказівки і тематика контрольних робіт з курсу "Радянське колгоспне право" : для студ. юр.ф-ту. – Київ : КДУ, 1987. – 12 с.
845112
  Стрельніков І.Ф. Методичні вказівки на побудову топографічної основи блокдіаграм по топографічних картах : для студ. 1 курсу географічного ф-ту у-ту / І.Ф. Стрельніков; МВССО УРСР ; Львівський ордена Леніна Державний ун-т ім. Ів. Франка. – Львів, 1965. – 8 с. – на правах рукопису
845113
  Калушин М.М. Методичні вказівки по організації та оформленню масової фотовиставки Т.Г. Шевченко "Життя та творчість" / М.М. Калушин, М.М. Савіцька. – Львів; Київ, 1939. – 30с.
845114
  Корольова М.Р. Методичні вказівки та завдання з перекладу і безперекладного читання для студенстів історичного і філософського факультетів / М.Р. Корольова. – К, 1977. – 54с.
845115
  Саєнко В.П. Методичні вказівки та контрольні завдання з української мови. / В.П. Саєнко. – Одеса, 1965. – 48с.
845116
   Методичні вказівки та навчальні завдання з розмовної практики французької мови до аудіо-візуального курсу "Ca va?" (Амстердам, Hідерланди) : Для студ.1-2 курсів філол.відділення фак-ту іноземн.філологі. – Київ : Київський університет, 1998. – 50 с.
845117
   Методичні вказівки та плани практичних занять з курсу " Історія української журналістики ХІХ-початку ХХ ст. " для студентів Інституту журналістики. – Київ : Київський університет, 1997. – 15с.
845118
  Колісник П.І. Методичні вказівки та тематика контрольних робіт з курсу "Метеорологія і кліматологія" / П.І. Колісник. – Київ, 1958. – 39с.
845119
   Методичні вказівки та тематика контрольних робіт з курсу "Радянський кримінальний процес" : для студ. юр.ф-ту. – Київ : КДУ, 1982. – 8 с.
845120
  Шульгіна Л.М. Методичні вказівки щодо застосування методів аналізу й оцінки якості туристичних послуг // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 3 : Ухилення від сплати податків в Україні: причини та методи боротьби. – C. 180-185. – ISSN 2222-4459
845121
  Лящук Б.Ф. Методичні вказівки, програма та контрольні завдання з географії / Б.Ф. Лящук, В.В. Луговой. – Львів, 1967. – 47с.
845122
  Сидоренео Г.К. Методичні вкахівки з курсу "Основи литературознавства" для студенктів - заочників філ. фак. ун-тів / Г.К. Сидоренео. – Київ, 1959. – 28с.
845123
  Мельниченко О.В. Методичні засади аналізу рефінансування банків України // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2014. – № 5 (54). – С. 272-279. – ISSN 2309-1533
845124
  Балашова Р. Методичні засади аналізу та прогнозування ринку туристичних послуг / Р. Балашова, Л. Івченко // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАНУ ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАНУ ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 3 (110). – С. 3-10. – ISSN 1728-9343
845125
  Дивак В.І. Методичні засади архітектурно-планувального розширення художніх музеїв : автореф. дис. ... канд. архітектури : 18.00.02 / Дивак Віктор Іванович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
845126
  Яремик М.І. Методичні засади вдосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення в управлінні системою безпеки договірних відносин / М.І. Яремик, Х.Я. Яремик // Наукові записки Української академії друкарства : науково-технічний збірник / Українська академія друкарства. – Львів, 2017. – Вип. 1 (54). – С. 154-162. – ISSN 1998-6912
845127
  Панченко О.В. Методичні засади визначення ефективності маркетингових комунікацій діяльності банків // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2017. – Вип. 794. – С. 33-40. – (Економіка ; вип. 794). – ISSN 2519-240Х
845128
  Попова В.В. Методичні засади визначення траєкторії розвитку національної макросистеми // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 46-51. – Бібліогр. в кінці ст.


  Запропонована методика дослідження, спрямована на доповнення кількісних параметрів розвитку національної економіки якісними характеристиками формування ВВП. Інтерпретація авторського підходу наводиться з використанням статистичних даних СРСР і сучасної ...
845129
  Гриценко Н.Л. Методичні засади використання фізико-технічних відкриттів у навчанні медичної та біологічної фізики майбутніх лікарів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Гриценко Наталія Леонідівна ; М-во охорони здоров"я України, Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця. – Київ, 2021. – 22 с. – Бібліогр.: 25 назв
845130
  Белінська С.М. Методичні засади внутрішнього аудиту / С.М. Белінська, Л.В. Терещенко // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 24, грудень. – C. 44-50. – ISSN 2306-6792
845131
  Красовська О.О. Методичні засади впровадження інноваційних технологій у фаховій підготовці майбутніх учителів початкової школи в галузі мистецької освіти // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць / Міжнародний економіко-гуманітарний ун-т ім. ак. Степана Дем"янчука. – Рівне, 2013. – Вип. 1 (9). – С. 37-46. – ISBN 978-966-7359-68-3
845132
  Царук А.Ю. Методичні засади впровадження комплексного екологічного моніторингу впливу виробничої діяльності гірничозбагачувальних підприємств на довкілля // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 8, квітень. – С. 103-106. – ISSN 2306-6814
845133
  Іванік О.М. Методичні засади геоморфологічних та фаціальних досліджень приантарктичних морів Південного океану (геоінформаційний аспект) // Геология и полезные ископаемые мирового океана : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Отд-ние морской геологии и осадочного рудообразования НАН Украины. – Киев, 2013. – № 1 (31). – С. 77-86. – ISSN 1999-7566


  У статті наведено результати аналітичних узагальнень та методичних розробок морфолітогенетичних досліджень приантарктичних морів Південного океану.
845134
  Шипуліна Ю.С. Методичні засади діагностики стану інноваційної культури підприємства // Економічний аналіз : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України,Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Т. 18, № 2. – С. 269-279. – ISSN 1993-0259
845135
  Бондарук Т.Г. Методичні засади економіко-статистичного аналізу соціально-економічного розвитку території // Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації : збірник наукових праць / Нац. акад. статистики, обліку та аудиту. – Київ, 2013. – Вип. 1 (10). – С. 47-56
845136
  Дюканова О.В. Методичні засади запровадження внутрішньої торгівлі дозволами на викиди парникових газів в Україні // Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2005. – № 1. – С. 110-122. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1605-7988
845137
  Гуменюк В. Методичні засади засвоєння теоретичних і практичних знань, умінь і навичок з дисципліни "Домедична допомога в екстремальних ситуаціях" для студентів медичних спеціальностей // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галів ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2023. – № 11/12 (219/220), листопад - грудень. – С. 24-28. – ISSN 2308-4634
845138
  Тарнавська-Тетерська Методичні засади і фактична база суспільно-географічного дослідження наслідків землекористування (на прикладі Житомирської обл.) // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 123-136. – (Серія географічна ; вип. 45). – ISSN 2078-6441
845139
   Методичні засади моделювання впливу небезпечних геологічних процесів на функціонування трубопровідно-транспортних природно-техногенних систем / В.В. Шевчук, О.М. Іванік, М.В. Лавренюк, В.І. Лавренюк // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2012. – № 2. – С. 66-73 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 0367-4290
845140
  Луніна І.О. Методичні засади моніторингу місцевих бюджетів у контексті забезпечення стабільності державних фінансів / І.О. Луніна, Д.М. Серебрянська // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2013. – № 7 (212). – С. 33-43 : рис. – Бібліогр.: 7 назв
845141
  Удовиченко І.В. Методичні засади навчання географії учнів 10 - 11 класів на профільному рівні : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.02 / Удовиченко Ірина Віталіївна ; Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України. – Київ, 2019. – 40 с. – Бібліогр.: 84 назви
845142
  Слободянюк І.Ю. Методичні засади навчання фізики в класах суспільно-гуманітарного напряму з використанням інформаційно-комунікаційних технологій : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Слободянюк Ірина Юріївна ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
845143
  Ємельянов О.Ю. Методичні засади обгрунтування програм державної фінансової підтримки економічного розвитку малих підприємств // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2021. – № 11, листопад. – С. 4-8. – ISSN 2306-6806
845144
  Шворов С. Методичні засади організації інтенсивної підготовки бойових обслуг КП у навчально-тренувальних центрах Повітряних Сил / С. Шворов, С. Горбачевський, М. Орда // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Рахманов В.О., Горбачевський С.К. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (41). – С. 310-317. – ISSN 2617-1775
845145
  Поліванцев А.С. Методичні засади оцінки обсягів неофіційної економіки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 111, (ч. 2). – С. 237-243


  У даній статті розроблена економіко-математична модель впливу податків на зовнішню торгівлю та зокрема на товарні потоки, доходи суб"єктів господарювання та бюджету з урахуванням нелегального переміщення товарів, а також запропонована концептуальна ...
845146
  Коваль Т.О. Методичні засади оцінки стратегічних конкурентних позицій при формуванні маркетингового потенціалу підприємства / Т.О. Коваль, В.П. Яхкінд // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 9 : Становлення та протидія корупційній діяльності у сфері економіки України. – С. 112-118. – ISSN 2222-4459
845147
  Костинець В.В. Методичні засади оцінювання економічної ефективності туристичних брендів // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 3 (153). – С. 160-165 : Табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788


  Розкрито особливості споживчих потреб як основи становлення інноваційної сфери.
845148
  Тимченко І.П. Методичні засади оцінювання конкурентоспроможності підприємства сфери інформаційних послуг в умовах COVID-19 / І.П. Тимченко, А.І. Козятинська // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 5 (520) : Дискримінація як інструмент корупційних схем у публічних закупівлях. – С. 295-301. – ISSN 2222-4459


  Інформаційні технології дуже стрімко розвиваються самі й так само розвивають світ. Сьогодні галузь ІТ приваблює фахівців різних галузей, «відчиняє двері» у великі міжнародні компанії, дає можливість створювати власний бізнес. Проте, аби стати ...
845149
  Сахаров В.Є. Методичні засади оцінювання міжнародної конкурентоспроможності дослідницьких університетів світового рівня / В.Є. Сахаров, Д.О. Ільницький // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 11 (125). – С. 152-168 : табл. – Бібліогр.: 40 назв. – ISSN 1993-6788
845150
  Надрага В.І. Методичні засади оцінювання професійних ризиків // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАН України ; Акад. економічних наук України. – Донецьк, 2014. – № 1 (25). – С. 77-81 : табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1729-7206
845151
  Шевченко І.Ю. Методичні засади оцінювання розвитку трудового потенціалу на мезорівні // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 7 : Режим інфляційного таргетування: аналіз зарубіжного досвіду. – С. 170-175. – ISSN 2222-4459
845152
  Козаченко Г.В. Методичні засади оцінювання соціально-економічної безпеки регіону / Г.В. Козаченко, С.В. Онищенко, Т.М. Завора // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 1 (39). – C. 59-66. – ISSN 2222-0712
845153
  Точиліна Т.М. Методичні засади підвищення ефективності лекцій з біологічної та медичної фізики у вищих медичних навчальних закладах / Т.М. Точиліна, І.І. Філіпенко // Збірник наукових праць Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2020. – С. 119-122. – (Серія педагогічна ; вип. 26). – ISSN 2307-4507
845154
  Лютий Г.Г. Методичні засади підвищення результативності буріння експлуатаційних свердловин на воду в складних умовах Українського щита / Г.Г. Лютий, І.В. Саніна, Н.Г. Люта // Мінеральні ресурси України (МРУ) : науковий журнал / Мін. екол. та прир. ресур. Укр. Укр. держ. геологорозвід. ін-т. – Київ, 2016. – № 1. – С. 16-22 : рис. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 1682-721Х
845155
  Голубко В. Методичні засади підготовки історика-краєзнавця: досвід, перспективи / В. Голубко, А. Середяк // Дрогобицький краєзнавчий збірник / М-во освіти і науки України ; Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; Дрогоб. осередок укр. іст. т-ва ім. М. Грушевського ; голов. ред. Л. Тимошенко [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – Спецвипуск 3. – С. 9-20. – ISBN 978-617-7235-56-8
845156
  Денисенко В.В. Методичні засади підготовки магістрантів до аналізу та самоаналізу педагогічної діяльності у ВНЗ
845157
  Міхно П.Б. Методичні засади планування раціонального використання порушених земель : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.24.04 / Міхно Павло Борисович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ, 2017. – 21 с. – Бібліогр.: 9 назв
845158
  Чайківська Р.Т. Методичні засади покращення засвоєння матеріалу та підвищення успішності методами активних компонентів електронної дисципліни. - / Р.Т. Чайківська, Т.В. Чайківський // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2014. – № 803 : Інформатизація вищого навчального закладу. – C. 86-90. – ISSN 0321-0499


  Описано інноваційні технології та методи дистанційного навчання, запропоновані до системи навчання студентів і викладення матеріалу з метою покращання освітнього процесу. Описано способи використання активної частини електронної дисципліни для ...
845159
  Кірей К.О. Методичні засади проведення практичних занять з дисциплін професійної та практичної підготовки IT-фахівців у контексті інтерактивного навчання // Проблеми інформаційних технологій / М-во освіти і науки України ; Херсон. нац. техн. ун-т ; голов. ред. Ходаков В.Є. ; редкол.: Бардачов Ю.М., Павлов О.А., Хомченко А.Н. [та ін.]. – Херсон, 2017. – № 01 (021), травень. – С. 104-109. – ISSN 1998-7005
845160
  Бозуленко О. Методичні засади прогнозуваня чистої міжнародної інвестиційної позиції Китаю // Економічний аналіз : збірник наукових праць / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2013. – Вип. 12, ч. 1. – С. 37-46. – ISSN 1993-0259
845161
  Белінська С.М. Методичні засади процесу експлуатації основних засобів / С.М. Белінська, Н.М. Рябоконь // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 23, грудень. – С. 51-55. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-6792
845162
  Якименко О.Г. Методичні засади реалізації державної політики у сфері економічної безпеки // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 5. – С. 137-140 : рис. – Бібліогр.: 5 назв
845163
  Миколайко В.В. Методичні засади реалізації продуктивного навчання фізики в закладах середньої освіти II ступеня : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Миколайко Володимир Валерійович ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
845164
  Шигун М. Методичні засади розрахунку та розкриття у фінансовій звітності податкових різниць та відстрочених податків у контексті вимог МСФЗ / М. Шигун, К. Проскура // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2014. – № 3. – С. 12-20 : табл. – Бібліогр.: 16 назв
845165
  Ковтун Н.В. Методичні засади статистичного дослідження діяльності міжнародних фінансових організацій в Україні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 46, ч. 1. – С. 43-46
845166
  Андрієць Т. Методичні засади структурно-морфометричних досліджень гірського рельєфу (на прикладі Карпатського модельного полігону) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 23-26. – (Геологія ; вип. 2 (61)). – ISSN 1728-3817


  Наведено характеристику базових принципів структурно-морфометричного аналізу для дослідження новітнього тектогенезу. Продемонстровано можливість застосування класичної методики до гірських регіонів з використанням функці- ональних можливостей ...
845167
  Єрошина Т.В. Методичні засади суспільно-географічного дослідження виробництва екологічно чистої продукції АПК // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2013. – № 2 (82). – С. 56-59. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1561-4980
845168
  Колотуха І. Методичні засади суспільно-географічного дослідження громадського транспорту // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 58-61. – (Географія ; вип. 2 (65)). – ISSN 1728-3817


  Розроблена схема методики суспільно-географічного дослідження територіальної організації громадського транспорту, яка включає чотири послідовних етапів: на підготовчому визначається соціальне замовлення на розвиток системи громадського транспорту, ...
845169
  Кравченко К.О. Методичні засади суспільно-географічного дослідження системи розселення регіону // Географія в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: 85 років - досягнення та перспективи (GTSNU) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 85-річчю геогр. ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка (Київ, 30-31 берез. 2018 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Укр. геогр. т-во ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.П. Запотоцький, В.Ф. Пасько та ін. ; вступ. сл.: Л.В. Губерський]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2018. – С. 185-188. – ISBN 978-617-7069-75-8
845170
  Зенченко Т. Методичні засади управління ситемою якості освіти у вищій школі // Професійна освіта: методологія, теорія та технології : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. заклад "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди М-ва освіти і науки України". – Київ, 2016. – Вип. 4. – С. 47-57. – ISBN 978-966-644-413-7. – ISSN 2415-3729
845171
  Касперський А.В. Методичні засади формування базових знань юриспруденції аспірантів технологічної освітньої галузі / А.В. Касперський, І.Т. Богданов, О.М. Кучменко // Збірник наукових праць Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання :дидактичні механізми дієвого формування компетентнісних якостей майбутніх фахівців фізико-технологічних спеціальностей / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2016. – С. 83-86. – (Серія педагогічна ; вип. 22). – ISSN 2307-4507
845172
  Бабіченко Н.О. Методичні засади формування вокально-хорових компетенцій підлітків у позашкільних начальних закладах // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2017. – С. 153-158. – (Серія 14 : Теорія і методика мистецької освіти ; вип. 22 (27), ч. 2)
845173
  Горбенко С.Л. Методичні засади функціонування всеукраїнського віртуального STEM-центру / С.Л. Горбенко, О.В. Лозова // Науково-методичні засади створення інноваційної моделі STEM-освіти : зб. тез до I-ї Всеукр. наук.-практ. конф., 24 жовт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, ДНУ "Ін-т модернізації змісту освіти", КВНЗ "Дніпропетров. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти" [та ін.] ; [редкол.: М.Г. Ватковська, О.О. Патрикеєва, О.В. Бутурліна]. – Дніпро ; Київ : Ліра, 2017. – С. 10-12. – (STEM: Science. Technology. Engineering. Math). – ISBN 978-966-383-937-0
845174
  Бондаренко Т. Методичні зауваги до викладання студентам-журналистам дисципліни "Типологія мовних помилок" // Світові стандарти сучасної журналістики : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Каф. журналістики, реклами та PR-технологій [та ін. ; редкол.: М.В. Бутиріна та ін.]. – Черкаси : Чабаненко Ю., 2010. – С. 8-15. – ISBN 978-966-493-306-0
845175
  Клименко І.В. Методичні здобутки української мелоареалогії: з практичного досвіду картографування обрядових наспивів // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2012. – Вип. 38. – С. 256-264
845176
   Методичні матеріали до курсу "Основи інформатики та обчислювальної техніки". : "Вступ до операційної стстеми MS DOS" для студ. фа-ту соціології та психології. – Київ : Київський університет, 1999. – 69с.
845177
  Корховий В.І. Методичні можливості ізотермальної ампліфікації нуклеїнових кислот для детекції трансгенних подій / В.І. Корховий, Я.Б. Блюм, А.І. Ємець ; НАН України, ДУ "Ін-т харч. біотехнології та геноміки". – Київ : Наукова думка, 2023. – 78, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 64-77. – (Проєкт "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1866-2
845178
  Бабко Л.М. Методичні мости безпеки / Л.М. Бабко, В.М. Черепаха // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2013. – № 3
845179
  Підгорна Л. Методичні настанови і перспективи збирання і дослідження творів усної словесності (за матеріалами праць М. Костомарова) // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 37, ч. 1. – С. 253-259


  У статті проаналізовані наукові засади і методологічні принципи у збирацькій діяльності Миколи Костомарова. Розглянуто комплексний підхід стосовно фіксації, систематизації творів усної народної словесності. Звернуто увагу на проблемах точної ...
845180
  Яценко Т. Методичні орієнтири сучасної шкільної літературної освіти // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2011. – № 5 (91). – С. 27-29


  У статті розглянуто актуальні проблеми методики викладання української літератури в сучасній школі, розглядаються традиційні і нові методи, прийоми і форми вивчення української літератури.
845181
  Безкоровайний Є.О. Методичні основи аналізу банківського кредитування фізичних осіб // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 9. – С. 19-23.
845182
  Сегіда К.Ю. Методичні основи аналізу розселення населення регіону // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – Вип. 18. – С. 150-155 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2075-1893
845183
  Лукомська І.О. Методичні основи архітектурно-ландшафтної організації долинних просторів річок Українських Карпат : автореф. дис. ... канд. архітектури : 18.00.04 / Лукомська Ірина Олегівна ; М-во освіти і науки України, Полтав. нац. техн. ун-т ім. Ю. Кондратюка. – Полтава, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
845184
  Бондарук Т.Г. Методичні основи визначення стану економічної безпеки пенсійного забезпечення / Т.Г. Бондарук, І.С. Бондарук // Економіка України : науковий журнал / М-во економічного розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2013. – № 10 (623). – С. 81-96 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 0131-775Х
845185
  Федчишин О. Методичні основи використання phet-симуляцій у процесі вивчення фізики / О. Федчишин, С. Мохун, П. Чопик // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2022. – С. 16-24. – (Серія: педагогіка ; № 1). – ISSN 2311-6382
845186
  Ступень Р. Методичні основи використання земель у муніципальних утвореннях // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2013. – № 8 (322). – С. 44-45 : Рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1810-3944
845187
  Сегіда К. Методичні основи геодемографічного прогнозування // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – Вип. 24. – С. 109-116 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2075-1893
845188
  Пархоменко О.Г. Методичні основи дослідження голоценових грунтів як індикаторів змін природних умов минулого: геоархеологічний аспект // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 2 (78). – С. 16-21. – ISSN 0868-6939


  Висвітлено методичні основи дослідження генетичних профілів голоценових грунтів. Виявлено синхронність та різноспрямованість (моно- і полі генетичну) ліній еволюційного розвитку голоценових грунтів. Встановлено тренди змін їх макробудови на території ...
845189
  Жарська І.О. Методичні основи дослідження поведінки споживачів у сфері освітніх послуг // Маркетинг і менеджмент інновацій : науковий журнал / Сум. держ. ун-т. – Суми, 2014. – № 2. – С. 81-94. – ISSN 2218-4511


  У статті виділено основні етапи становлення та розвитку науки «Поведінка споживача». Запропоновано методику оцінки поведінки споживачів у сфері освітніх послуг на основі трирівневої моделі поведінкової реакції. Проведено маркетингове дослідження ...
845190
  Сергєєва Н.П. Методичні основи застосування географічних інформаційних систем у логістичних дослідженнях / Н.П. Сергєєва, М.І. Сеньків // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – Вип. 19. – С. 92-96. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2075-1893
845191
  Маліна І.А. Методичні основи застосування технологій дистанційного зондування для моніторингу положення берегової лінії : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.24.01 / Маліна Ірина Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 8 назв
845192
  Литовченко І. Методичні основи маркетингового дослідження присутності підприємства в інтернет-середовищі / І. Литовченко, М. Ботушан // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2013. – № 8 (322). – С. 46-50 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1810-3944
845193
  Стрельський В.І. Методичні основи науково-дослідної робота студентів гуманітарних факультетів Київського державного університету / В.І. Стрельський, А.М. Іваненко // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1981. – С. 3-9. – (Історичні науки ; вип. 23). – ISSN 0201-7601 ; 0203-6541


  В статье раскрываются формы и методы воспитания у студентов навыков активного овладения знаниями, развития у них творческого мышления, умения изучать методические основы научно-исследовательской работы, обобщать и излагать результаты собственных ...
845194
  Братанич А.А. Методичні основи особистісно орієнтованої інформатичної підготовки майбутніх учителів технологій у педагогічному університеті : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Братанич Андрій Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2019. – 23 с. – Бібліогр.: 9 назв
845195
  Віхляєва Н.В. Методичні основи оцінки інноваційних процесів у сфері енергогенерації з використанням можливостей когнітивного моделювання // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 10 : Економічна влада в системі цілей державного регулювання. – С. 198-204. – ISSN 2222-4459
845196
  Куцик В.І. Методичні основи оцінювання соціальної відповідальності підприємства / В.І. Куцик, І.В. Мойсеєнко // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Іващук Н.Л. [та ін.]. – Хмельницький, 2018. – № 3 (40). – С. 92-99. – ISSN 2308-1988
845197
   Методичні основи побудови прогнозного енергетичного балансу України / О.В. Мельник, А.І. Дешко, А.Є. Слівак, І.В. Молчанова, І.В. Караюз // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. ін-т науково-техніч. і екон. інформації (УкрІНТЕІ) ; Міжнар. науково-навч. центр інформ. технологій та систем Нац. акад.наук України та М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – № 2 (64). – С. 40-45


  Зарубіжний досвід формування інформаційної інфраструктури для науково-технічного та інноваційного розвитку.
845198
  Береговий М.В. Методичні основи побудови технології фізичної реабілітації для жінок першого зрілого віку з порушенням енергетичного обміну та ожирінням / М.В. Береговий, І.О. Жарова, Л.Д. Кравчук // Спортивна медицина і фізична реабілітація : науковий журнал для наукових співробітників, фахівців у галузі спортивної медицини, тренерів / Нац. ун-т фізичного виховання і спорту України ; голов. ред. О.М. Лисенко ; редкол.: М.М. Булатова, О.Є. Дорофєєва, О.Є. Дроздовська [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2. – С. 40-44 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1992-7894
845199
  Яковенко В.В. Методичні основи реалізації моделі інтегрованого навчання математиці з використанням дистанційних освітніх технологій на допрофесійному етапі підготовки іноземних студентів // Дистанційне навчання - старт із сьогодення в майбутнє : зб. наук.-метод. пр. IІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 19 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Укр. асоц. дистанц. освіти [та ін.] ; [редкол.: В.Г. Левчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2016. – С. 55-61. – ISBN 978-966-285-311-7
845200
  Кузнєцова Л.В. Методичні основи розробки стратегії розвитку корпоративного кредитування в банку // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2017. – С. 90-97. – (Серія "Економічні науки" ; вип. 47). – ISSN 2306-4420
845201
  Роман В. Методичні основи та особливості навчання іншомовного письма у ВНЗ / В. Роман, К. Куренна // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т ; редкол.: Глущенко В.А., Біличенко О.Л., Бріцин В.М. [та ін.]. – Слов"янськ, 2017. – Вип. 4. – С. 117-126. – ISSN 2411-6548
845202
  Пилипенко Н. Методичні основи тренінгової діяльності практичного психолога закладу вищої освіти // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2022. – № 2 (66). – C. 98-106. – ISSN 2617-6858
845203
  Нужнова Ю.А. Методичні основи управління зовнішньоекономічною діяльністю інноваційних кластерних утворень АПК // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 39-43. – (Державне управління ; № 1(37)). – ISSN 1813-3401
845204
  Котляревський Я.В. Методичні основи формування організаційного забезпечення управління економічною безпекою підприємства / Я.В. Котляревський, О.В. Халіна // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 12 (175 ). – С. 86-90
845205
  Вишиванюк М.В. Методичні основи формування системи стратегічного державного управління розвитком регіонів України на засадах сталого розвитку // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 12. – С. 112-114. – Бібліогр.: 5 назв
845206
  Завражна О. Методичні особливості викладання теми "Принцип віртуальних переміщень" при вивченні класичної механіки / О. Завражна, І. Мороз // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2019. – № 6 (90). – С. 62-73. – ISSN 2312-5993
845207
  Бочар Ю.І. Методичні особливості використання програмного пакету corelDRAW при підготовці фахівців інженерно-педагогічного напрямку // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – Випуск присвячено актуальним проблемам сучасної технологічної та професійної освіти. – С. 318-326. – (Педагогіка ; № 3)
845208
  Бабенко К.П. Методичні особливості використання рольової гри при вивченні англійської мови на неспеціальних факультетах ЗВО // Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького / Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2020. – С. 100-105. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 4). – ISSN 2076-586Х
845209
  Мороз О.Л. Методичні особливості змішаного навчання професійно-орієнтованого спілкування в системі неперервної освіти // Наукові записки : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2020. – С. 141-145. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 186). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
845210
  Кравчук А.А. Методичні особливості об"єкта й предмета геології // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 186-192. – (Філософія. Політологія ; Вип. 24). – ISBN 5-7707-0312-2
845211
  Білик Р.М. Методичні особливості підготовки майбутнього вчителя технологічного профілю // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 2 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 8-9
845212
  Терещенко Т.Є. Методичні особливості побудови систем рейтингування страхових компаній / Т.Є. Терещенко, К.М. Добролежа // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; редкол.: Бондар В.П., Величко О.Г., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 12. – С. 22-25. – ISSN 2409-1944
845213
  Марченко А.М. Методичні особливості реалізації експериментального дизайну в опитуванні (на прикладі пілотного дослідження ролі ідеологічних чинників у дружніх стосунках) / А.М. Марченко, М.В. Сидоров // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; [відп. ред. В.С. Бакіров]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. – Вип. 20 / редкол.: Сокурянська Л.Г. [та ін.]. – С. 116-122. – ISSN 2073-9591


  У статті розглядаються методичні особливості реалізації експериментального дизайну в опитуванні. Основна увага зосереджена на пізнавальних можливостях використання віньєток у соціологічному дослідженні, особливостях їх відбору, аналізу та інтерпретації ...
845214
  Нечай Світлана Методичні особливості формування професіоналізму майбутніх вихователів у питаннях музичного виховання дітей дошкільного віку // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 66-72. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1682-2366


  Обгрунтовуються підходи до розробки нового змісту дисципліни "Теорія і методика музичного виховання дітей дошкільного віку", становлення спеціальної професійної компетентності майбутнього педагога як готовності до вирішення системи професійних завданьз ...
845215
  Чайковська В.Б. Методичні особливості читання лекційного курсу загальної дисципліни "Основи звукорежисури" // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Шейко В.М. ; редкол.: Алфьорова З.І., Бистрова Т.Ю., Зборовець І.В. [та ін.]. – Харків, 2019. – C. 159-168. – (Серія: Мистецтвознавство ; вип. 63). – ISSN 2410-5325
845216
  Смовженко Л.Г. Методичні передумови навчання групового спілкування студентів мовних спеціальностей // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 31. – C. 282-286. – (Бібліотека Інституту філології)


  Групове спілкування у вищих навчальних закладах виступає невід"ємною умовою будь-якої діяльності або специфічним видом комунікативної діяльності. В статті сформульовано основні методичні передумови навчання групового спілкування студентів мовних ...
845217
  Мазуренко В.П. Методичні передумови побудови індексних рядів та їх аналізу (індексний моніторинг) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 60-67. – (Міжнародні відносини ; Вип. 8)


  Розглянуто принципи побудови індексних рядів, їх перебазування та зімкнення, приведення їх до зіставного виду за допомогою різних дефляторів, вивчення тенденцій, циклічних та сезонних коливань, використання їх в біржовому моніторингу і порівняльному ...
845218
  Соснова М. Методичні передумови удосконалення фахової комунікативної компетенції студентів-нефілологів на уроках української мови // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : збірник наукових праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 32 : Педагогіка. Психологія. Філософія. – С. 153-164. – ISBN 978-617-7009-28-2. – ISSN 2308-5126


  У статті досліджуються можливості використання фреймових структур, які постають основним засобом оперативного дидактичного забезпечення занять з української мови. У сучасній лінгвістиці фрейм розглядається, як одиниця знань, яка зберігається в пам’яті ...
845219
  Кичко І.І. Методичні питання забезпечення потреби в житлі // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 4 (131). – С. 92-100
845220
  Заросило А. Методичні підходи аналізу доходів і витрат розпорядниками бюджетних коштів // Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації : міжнародний науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; голов. ред. Бруханський Р.Ф. ; редкол.: Альбрехт Д., Алшарарі Н., Вахрушина М.А. [та ін.]. – Тернопіль, 2017. – Вип. 3/4. – С. 95-104. – ISSN 2410-0706
845221
  Купалова Г.І. Методичні підходи до аналізу ефективності природоохоронних заходів у військово-оборонному комплексі / Г.І. Купалова, В.В. Ворона // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 41-44. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 27). – ISSN 1728-3817


  З урахуванням вимог сталого розвитку, положень Основних засад (стратегії) державної екологічної політики України на період до 2020 року розглянуті актуальні теоретичні та методичні питання, запропоновано систему показників для аналізу загального, ...
845222
  Моргулець О.Б. Методичні підходи до аналізу ефективності управління ВНЗ / О.Б. Моргулець, О.О. Григоревська // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 8 (182). – С. 323-333. – ISSN 1993-6788


  У статті обгрунтовано комплексну методику економічного аналізу діяльності навчального закладу в частині оцінювання ефективності його управління на основі визначення індикативних показників та їх нормативних значень.
845223
  Панкова Ю.М. Методичні підходи до аналізу соціокультурних факторів розвитку міжнародного бізнесу // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 107-113. – (Серія " Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм" ; вип. 6). – ISSN 2310-9513
845224
  Васильців Т.Г. Методичні підходи до аналізування креативних та інформаційно-знаннєвих чинників у реалізації моделі смарт-спеціалізації в регіонах ЄС / Т.Г. Васильців, О.О. Левицька // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2020. – № 2 (96). – С. 153-162. – ISSN 1562-0905
845225
  Мулик Т.О. Методичні підходи до аналітичного забезпечення управління доходами // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 6, березень. – С. 77-86 : рис., табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2306-6792
845226
  Антонюк Н.А. Методичні підходи до антикризового управління в умовах децентралізації // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 5 : Перспективи економічного зростання України. – С. 403-407. – ISSN 2222-4459
845227
  Дробязко О.М. Методичні підходи до вдосконалення існуючих механізмів прийняття управлінських рішень в умовах публічного адміністрування // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 46-50. – (Серія: Державне управління ; № 3 (47)). – ISSN 1813-3401
845228
  Гуштан К.В. Методичні підходи до виділення категорій екоморф личинок веснянок (Insecta: Plecoptera) // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : збірник наукових праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – № 13. – С. 163-167 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2227-3220
845229
  Вахович І.В. Методичні підходи до визначення вартості інжинірингових послуг на різних стадіях життєвого циклу об"єкту / І.В. Вахович, О.О. Дем"яненко, Д.В. Богатюк // Просторовий розвиток : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; голов. ред. Ковальчук О.Ю. ; редкол.: Андреєв С.О., Анненков А.О., Бєлєнкова О.Ю. [та ін.]. – Київ, 2023. – Вип. 5. – С. 339-351. – ISSN 2786-7269


  Здійснено узагальнення та аналіз методів визначення вартості інжинірингових послуг у будівництві. Методами дослідженні є контент-аналіз – для пошуку інформації щодо методів ціноутворення на проектні роботи та інжинірингові послуги, аналіз і синтез – ...
845230
  Максимюк М.М. Методичні підходи до визначення економічної безпеки підприємств // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2016. – С. 158-161. – (Економічні науки ; № 4, т. 1). – ISSN 2226-9150
845231
  Прилипко Ю.І. Методичні підходи до визначення обсягів тіньової економіки в сільському господарстві / Ю.І. Прилипко, К.Ю. Рєпін // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 13-19 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв
845232
  Крючкова Ж.В. Методичні підходи до визначення рівня конкурентоспроможності аграрних підприємств // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 12, червень. – С. 41-46 : табл. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 2306-6792
845233
  Коноваленко А.С. Методичні підходи до визначення споживчої мотивації дітей щодо харчування у закладах освіти // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. екон. ун-т ; редкол.: Звєряков М.І., Ковальов А.І., Балджи М.Д. [та ін.]. – Одеса, 2020. – № 3/4 (74/75). – С. 174-188. – ISSN 2313-4569
845234
  Ножова Г.М. Методичні підходи до визначення стратегії управління оборотним капіталом на підприємствах // Друга міжнародна науково-практична конференція "Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності у сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці" : м. Ужгород, 21-22 квіт. 2015 р. : [тези виступів] : До 70-річчя ДВНЗ "Ужгородський національний університет" / "Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності у сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці", міжнар. наук.-практ. конф. – Ужгород : ДВНЗ УжНУ, 2015. – С. 163-165. – ISBN 978-611-01-0721-1
845235
  Мазур М.В. Методичні підходи до вимірювання прихованої інфляції в Україні // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. У. – Київ, 2005. – № 1. – С. 10-14 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв
845236
  Костюченко В. Методичні підходи до відображення в обліку операцій з криптовалютами в Україні / В. Костюченко, А. Малиновська, А. Мамонова // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана ; редкол.: Єфіменко В.І., Голов С.Ф., Калюжна Є.Л. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4. – С. 2-14 : табл. – Бібліогр.: 37 назв
845237
  Скачек Н.Ю. Методичні підходи до відображення даних щодо органічної продукції у вітчизняній статистиці // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2012. – № 3 (58). – С. 25-29. – Бібліогр.: 10 назв
845238
  Казакова Н.А. Методичні підходи до дослідження інформатизації глобального економічного розвитку / Н.А. Казакова, А.С. Перепелиця // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 3 : Ухилення від сплати податків в Україні: причини та методи боротьби. – C. 336-340. – ISSN 2222-4459
845239
  Паливода О.М. Методичні підходи до ідентифікації кластерів промислових підприємств в економіці України // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 11 (648). – С. 45-55 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 0131-775Х
845240
  Ковальчук Т.А. Методичні підходи до класифікації витрат на підприємствах бурякоцукрового виробництва // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 6, березень. – С. 73-79 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2306-6792
845241
  Проскуріна Н. Методичні підходи до класифікації нематеріальних активів / Н. Проскуріна, Ю. Гороховець // Науковий вісник : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2016. – № 8 (240). – C. 115-127. – ISSN 2409-9260
845242
  Ведернікова С.В. Методичні підходи до маркетингово забезпечення взаємодії банківської сфери з підприємством // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 5 (131). – С. 79-86 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
845243
  Тимошенко Є.В. Методичні підходи до навчання програмної інженерії у вищих навчальних закладах // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2013. – С. 122-126. – (Педагогічні науки ; № 3)
845244
  Бугай В.З. Методичні підходи до обгрунтування нормативного рівня фінансових індикаторів ліквідності підприємства // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – С. 11-21 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – (Економічні науки ; № 3 (23))
845245
  Лавреньєва О.О. Методичні підходи до організації самостійної навчальної діяльності студентів технолого-педагогічних і інженерно-педагогічних спеціальностей в інформаційному навчальному середовищі закладу вищої освіти / О.О. Лавреньєва, О.О. Цись // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2019. – С. 161-167. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 5). – ISSN 2522-1477
845246
  Карбовська Л.О. Методичні підходи до оценки рівня збалансованості попиту і пропозиції на ринку праці фахівців з вищою освітою в зарубіжних країнах // Наукові праці МАУП / Міжрегіональна академія управління персоналом (МАУП). – Київ, 2014. – Вип. 43 (4). – С. 143-152
845247
  Липкань О.В. Методичні підходи до оцінки виробничо-ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 1 (128). – С. 145-147
845248
  Ловінська Л.Г. Методичні підходи до оцінки внеску компаній у реалізацію цілей сталого розвитку та протидію COVID - 19 / Л.Г. Ловінська, Я.В. Олійник, М.В. Кучерява // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ : КОНВІ ПРІНТ, 2020. – № 10 (299). – Бібліогр.: 26 назв
845249
  Баліцька В.В. Методичні підходи до оцінки впливу чинників фінансової нестабільності на державні фінанси / В.В. Баліцька, О.В. Короткевич // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 17, вересень. – С. 5-16. – ISSN 2306-6814
845250
  Мармуль Л. Методичні підходи до оцінки економічного потенціалу сільськогосподарських підприємств / Л. Мармуль, О. Лугова // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 2 (304). – С. 24-26 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1810-3944
845251
  Шепель Т. Методичні підходи до оцінки ефективності виробництва тваринницької продукції в особистих селянських господарствах // Економічний дискурс : міжнародний науковий журнал / Львів. торговельно-екон. ун-т ; Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; голов. ред. Башнянин Г.І. – Тернопіль, 2017. – Вип. 4. – С. 110-118. – ISSN 2410-0919


  "Підвищення ролі ОСГ вимагає пошуку нових підходів до оцінки ефективності цієї важливої у сучасних умовах форми господарювання. Методи. У процесі дослідження використовувалися методи: абстрактно-логічний (теоретичні узагальнення та формування ...
845252
  Черевиков Є.Л. Методичні підходи до оцінки ефективності державної фінансової підтримки інноваційної діяльності // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 3 (196). – С. 60-68. – Бібліогр.: 9 назв
845253
  Примостка О.О. Методичні підходи до оцінки індикаторів якості життя населення України // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2016. – № 2 (80). – С. 80-88. – ISSN 1562-0905
845254
  Назаров М.І. Методичні підходи до оцінки конкурентоспроможності регіону // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 7. – С. 91-95 : табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв
845255
  Гвоздев Ю.В. Методичні підходи до оцінки основних засобів сільськогосподарських підприємств / Ю.В. Гвоздев, І.О. Герасименко // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 22, листопад. – С. 27-31. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2306-6792
845256
  Турчин Л.Є. Методичні підходи до оцінки рівня довіри до банківської системи // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 1. – С. 28-30 : рис. – Бібліогр.: 6 назв
845257
  Нусінова О.В. Методичні підходи до оцінки рівня соціально-економічної безпеки // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Наук.-дослід. екон. ін-т М-ва екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 12 (127). – С. 68-72
845258
  Затонацька Т.Г. Методичні підходи до оцінки соціальної ефективності державних інвестиційних програм і проектів / Т.Г. Затонацька, О.А. Шиманська // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 11 (204). – С. 94-101. – Бібліогр.: 12 назв
845259
  Сахарова К. Методичні підходи до оцінювання інтелектуального потенціалу територіальної громади // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління ; редкол.: Серьогін С.М., Хожило І.І., Рудік О.М. [та ін.]. – Дніпро, 2019. – Вип. 1 (40). – С. 150-157. – ISSN 2414-4436
845260
  Патика Н.І. Методичні підходи до оцінювання конкурентоспроможності сільського господарства України // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 15/16, серпень. – С. 25-31 : табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2306-6792
845261
  Віленчук О.М. Методичні підходи до оцінювання пріоритетності бізнес-процесів на ринку аграрного страхування / О.М. Віленчук, С.В. Чугаєвська // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Іващук Н.Л. [та ін.]. – Хмельницький, 2018. – № 3 (40). – С. 183-190. – ISSN 2308-1988
845262
  Ляшенко В.І. Методичні підходи до оцінювання процесів модернізації промислово розвинутих територій України / В.І. Ляшенко, Є.В. Котов // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 10 (647). – С. 32-44 : табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 0131-775Х
845263
  Іванюк У.В. Методичні підходи до оцінювання резилентності соціально-економічної системи в умовах глобальної нестабільності // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : науковий журнал / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2022. – С. 135-142. – (Серія: Проблеми економіки та управління ; Vol. 6, N 2). – ISSN 2522-1639
845264
  Ігнатьєва І.А. Методичні підходи до оцінювання рівня стратегічної гнучкості підприємств сфери послуг / І.А. Ігнатьєва, Н.В. Хлістунова // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 4 (142). – С. 126-135 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
845265
  Музичка О.М. Методичні підходи до оцінювання рівня фінансової безпеки банків / О.М. Музичка, Н.Р. Журибіда, Є.О. Галько // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 3 : Альтерглобалізм в умовах трансформаційної економіки. – С. 322-327. – ISSN 2222-4459
845266
  Новікова І.Е. Методичні підходи до оцінювання та обліку інтелектуального продукту у дослідницьких університетах // Активізація технологічного трансферу у дослідницьких університетах: теорія та практика : монографія / І.Е. Новікова. – Кам"янець-Подільський : Зволейко Д.Г., 2019. – С. 383-399. – ISBN 978-617-620-309-4
845267
  Сідоров М.В. Методичні підходи до оцінювання торговельно-економічних відносин між Україною та Канадою // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 71-76. – (Серія " Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм" ; вип. 6). – ISSN 2310-9513
845268
  Бараник З.П. Методичні підходи до оцінювання функціонування регіонів країни за станом соціально-економічного розвитку // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 5. – С. 56-59 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв
845269
  Мацапура О.В. Методичні підходи до оцінювання ціни конкурсних пропозицій: надбання та недоліки // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 819 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 142-147. – ISSN 0321-0499
845270
  Бікулова Д.У. Методичні підходи до оцінювання якості життя людини: зарубіжний та вітчизняний досвід // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 3 : Ринок злиттів і поглинань: світовий досвід і національна практика. – С. 225-230. – ISSN 2222-4459
845271
  Полутренко У.Б. Методичні підходи до пам"яткоохоронного зонування території замкових комплексів // Проблеми розвитку міського середовища : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т ; голов. ред. Трошкіна О.А. – Київ, 2017. – Вип. № 3 (19). – C. 151-158. – ISBN 978-966-929-625-2
845272
  Ящук Є. Методичні підходи до порівняльного аналізу ефективності діяльності банківських установ // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2013. – № 4. – С. 32-39 : табл. – Бібліогр.: 14 назв
845273
  Меліхова Т.О. Методичні підходи до проведення внутрішнього аудиту товарів для своєчасного виявлення загроз в системі управління економічною безпекою підприємства / Т.О. Меліхова, К.О. Журавель // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2, січень. – С. 56-63. – ISSN 2306-6814
845274
  Дорош Й.М. Методичні підходи до проведення робіт із інвентаризації земель при здійсненні землеустрою потребують змін / Й.М. Дорош, А.В. Тарнопольський, Б.О. Аврамчук // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й. Дорош, І. Ковальчук, А. Третяк [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1. – С. 6-15 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2306-1677
845275
  Проценко Н.Б. Методичні підходи до прогнозування діяльності підприємств в аспекті забезпечення їх стійкості функціонування // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 70-73 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв
845276
  Кожем"якіна С.М. Методичні підходи до розрахунку створених робочих місць в економіці: порівняльний аналіз / С.М. Кожем"якіна, С.А. Мазуров // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 8 : Проблеми та перспективи розвитку ринку криптовалют в Україні. – С. 173-177. – ISSN 2222-4459
845277
  Лаврук О.С. Методичні підходи до розробки і реалізації управлінських рішень у системі управління колективом підприємства / О.С. Лаврук, Н.А. Славіна // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 5, березень. – С. 42-48 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2306-6792
845278
  Міщук В.В. Методичні підходи до самостійної роботи студентів стоматологічного факультету з загальної хірургії // Вісник проблем біології і медицини : український науково-практичний журнал / Укр. акад. наук ; Вищий держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Проніна О.М., Чайковський Ю.Б. [та ін.]. – Полтава, 2016. – Вип. 4, т. 2 (134). – C. 150-152. – ISSN 2077-4214
845279
  Свиноус І. Методичні підходи до типологізації фермерських господарств / І. Свиноус, О. Гаврик, В. Биба // Економічний дискурс : міжнародний науковий журнал / Львів. торговельно-екон. ун-т ; Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; ГО "Наук. клуб "СОФУС" ; голов. ред. Барна М.Ю. ; редкол.: Андрейків Т.Я., Анісіч З., Барроз Р. [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – Вип. 1. – С. 105-116. – ISSN 2410-0919
845280
   Методичні підходи до управління витратами сільськогосподарських підприємств / О.М. Варченко, І.В. Свиноус, Л.С. Іванова, К.В. Ткаченко, В.А. Биба // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 12, червень. – С. 19-26. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 2306-6792
845281
  Цубов Л.В. Методичні підходи до управління економічною безпекою туристичних підприємств / Л.В. Цубов, О.Я. Щербан // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2020. – № 1 (95). – С. 160-164. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1562-0905
845282
  Кузенко Т.Б. Методичні підходи до управління фінансовим потенціалом підприємства / Т.Б. Кузенко, Н.В. Сабліна // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 4 (178). – С. 123-130 : Табл., рис. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 1993-6788
845283
  Мулик Т.О. Методичні підходи до управлінського аналізу в умовах інтеграційних процесів / Т.О. Мулик, М.І. Гордієнко // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінниц. нац. аграрний ун-т ; редкол.: Г.М. Калетнік, Е.А. Кірєєва, В.І. Авдійський [та ін.]. – Вінниця, 2017. – № 7 (23). – С. 7-19. – ISSN 2411-4413
845284
  Сагайдак М.П. Методичні підходи до формування і оцінки результативності цінової політики підприємства на нових ринках // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 12, грудень. – С. 24-28


  У статті узагальнено теоретико-методичні та прикладні підходи до проблем ціноутворення на продукцію підприємства за сучасних ринкових умов. На основі комплексної оцінки зовнішнього маркетингового середовища і виявлення чинників впливу конкуренції на ...
845285
  Новик В.С. Методичні підходи до формування інноваційної моделі побудови міжнародних угод // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 1. – С. 57-60 : табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв
845286
  Фурман В.М. Методичні підходи до формування інструментарію оцінки рівня економічної безпеки сучасних банків як домінуючого виду фінансових установ в Україні / В.М. Фурман, Н.В. Зачосова // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 8. – С. 17-20. – ISSN 2306-6806
845287
  Фомова О.А. Методичні підходи до формування корпоративної інноваційної системи // Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 135-149 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1605-7988
845288
  Ценклер Н.І. Методичні підходи до формування моделі кадрового контролінгу // Друга міжнародна науково-практична конференція "Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності у сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці" : м. Ужгород, 21-22 квіт. 2015 р. : [тези виступів] : До 70-річчя ДВНЗ "Ужгородський національний університет" / "Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності у сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці", міжнар. наук.-практ. конф. – Ужгород : ДВНЗ УжНУ, 2015. – С. 242-244. – ISBN 978-611-01-0721-1
845289
  Манько А.О. Методичні підходи до формування стратегічного менеджменту туристичних підприємств // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 25. – С. 94-99. – Бібліогр.: 12 назв.
845290
   Методичні підходи до формулювання тем дипломних і магістерських робіт, кандидатських і докторських дисертацій / М.Й. Малік, М.Ф. Кропивко, В.В. Лавриновик, К.К. Пішеніна // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 10 (204). – С. 129-131. – ISSN 2221-1055
845291
  Белевят О. Методичні підходи до щцінки стану матеріально-технічної бази фермерських господарств / О. Белевят, Ю. Чебан // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 2 (304). – С. 44-45 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1810-3944
845292
  Горун М.В. Методичні підходи із удосконалення маркетингового забезпечення формування депозитних ресурсів банку // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 16, серпень. – С. 98-103. – ISSN 2306-6814
845293
  Вострякова В.І. Методичні підходи моделювання та аналізу логістичних систем розподілу продукції АПК // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 11, червень. – С. 56-61 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2306-6792
845294
  Клименко А.А. Методичні підходи оцінки економічної та екологічної ефективності землекористування / А.А. Клименко, П.І. Литвин // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу : науковий економічний журнал / Бердянський університет менеджменту і бізнесу. – Бердянськ, 2018. – № 3 (43). – С. 32-35. – ISSN 1997-4167
845295
  Волчанська Л.Ф. Методичні підходи оцінювання інвестиційної привабливості аграрних підприємств // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 11, червень. – С. 74-79. – ISSN 2306-6792
845296
  Тульчинська С.О. Методичні підходи оцінювання смарт-спеціалізації регіональних господарських систем / С.О. Тульчинська, М.В. Шашина // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2020. – С. 161-166. – (Економічні науки ; № 2). – ISSN 2307-5740
845297
  Васьків С. Методичні підходи статистичної оцінки структури регіональної зовнішньої торгівлі // Формування ринкової економіки в Україні : науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 22. – С. 29-34. – ISSN 2078-5860
845298
  Леонова С.В. Методичні підходи та критерії оцінки рекреаційних територій // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2013. – Т. 18, вип. 2 (18). – С. 73-81. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
845299
  Савчук І.Г. Методичні підходи та принципи дослідження виробничого, інформаційного і фінансового потенціалів регіону України : суспільно-географічні дослідження // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2011. – № 2 (74). – С. 33-40 : Табл. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 1561-4980
845300
  Бервено О.В. Методичні підходи щодо активізації інноваційного потенціалу підприємства / О.В. Бервено, А.Ю. Артамонова // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 12 : Ефективність репресивних антикорупційних заходів в умовах високого рівня корумпованості. – C. 171-176. – ISSN 2222-4459
845301
  Лєснікова М. Методичні підходи щодо визначення відповідності обсягів та напрямів підготовки кадрів у закладах освіти згідно з потребами регіональних ринків праці / М. Лєснікова, С. Мельник // Освітня аналітика України : науково-практичний журнал / ДНУ "Ін-т освітньої аналітики" ; редкол.: Лондар С.Л., Бахрушин В.Є., Гриневич Л.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. № 1 (2). – С. 94-102
845302
  Грозав А.М. Методичні підходи щодо зниження напруження адаптаційних процесів у студентів-першокурсників до умов навчання у вищому навчальному закладі / А.М. Грозав, О.О. Перепелиця // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2014. – № 4 (64). – С. 37-40. – ISSN 1681-2751
845303
  Кошарна С. Методичні підходи щодо оцінки екологічних ризиків з врахуванням асиміляційного потенціалу територій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 77-80. – (Геологія ; вип. 3 (74)). – ISSN 1728-3817


  Проведено аналіз матеріалів, що описують методики обрахунку екологічних ризиків та оцінки асиміляційного потенціалу різних природних середовищ. Дослідження зосереджене на виявленні та обґрунтуванні взаємозв"язків між цими показниками стану територій, ...
845304
  Бойко В.І. Методичні підходи щодо оцінки маркетингу культурної діяльності // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 5, березень. – С. 78-81. – ISSN 2306-6814
845305
   Методичні підходи щодо оцінки рівня інтелектуального капіталу установи (підприємства, організації) / О.В. Пархоменко, І.С. Катеринчук, В.М. Кулик, Н.В. Пархоменко // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. ін-т науково-техніч. і екон. інформації (УкрІНТЕІ) ; Міжнар. науково-навч. центр інформ. технологій та систем Нац. акад.наук України та М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – № 4 (66). – С. 9-14 : фото, рис. – Бібліогр.: 10 назв


  Трансфер технологій є одним із основних механізмів інноваційного процесу, тому в умовах глобалізації ринкових відносин його роль у забезпеченні конкурентоспроможності національних економік постійне зростає.
845306
  Кожем"якіна С.М. Методичні підходи щодо прогнозування продуктивності праці на макроекономічному рівні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 6 (121). – С. 23-29
845307
  Нікішина О.В. Методичні положення діагностики ефективності функціонування логістичних ланцюгів товарних ринків // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Лагодієнко В.В. ; редкол.: Буркинський Б.В., Башинська І.О., Бондаренко С.А. [та ін.]. – Одеса, 2020. – Т. 12, вип. 3. – С. 3-16. – ISSN 2312-847X
845308
  Бриндзя О.З. Методичні положення еколого- економічного оцінювання сільськогосподарського землекористування на ландшафтній основі // Галицький економічний вісник : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя. – Тернопіль, 2014. – № 2 (45). – C. 5-9
845309
  Загорка О.М. Методичні положення оцінювання можливостей стримування агресора від розв"язання воєнного конфлікту / О.М. Загорка, С.В. Поліщук, І.О. Загорка // Наука і оборона : щоквартальний науково-теоретичний та науково-практичний журнал / голов. ред. Семон Б.Й. ; редкол.: Бочарніков В.П., Вагапов В.Б., Волошенко А.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4. – С. 32-37. – ISSN 2618-1614
845310
  Загорка О.М. Методичні положення прогнозування втрат сил протидіючих сторін у загальновійськовій операції (бою) / О.М. Загорка, С.В. Поліщук, І.О. Загорка // Наука і оборона : щоквартальний науково-теоретичний та науково-практичний журнал / голов. ред. Семон Б.Й. ; редкол.: Бочарніков В.П., Вагапов В.Б., Волошенко А.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1. – С. 52-57. – ISSN 2618-1614
845311
  Кузьмін О.Є. Методичні положення щодо контролювання та регулювання витрат підприємства / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник // Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2005. – № 1. – С. 134-144 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1605-7988
845312
  Нікішина О.В. Методичні положення щодо моніторингу індикаторів "зеленого" зростання у контексті сталого розвитку України // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Бабенко В.О., Бутенко А.І., Геворгян С. [та ін.]. – Одеса, 2018. – Т. 10, вип. 4. – С. 15-28 : рис., табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2312-847X
845313
  Троян М.В. Методичні поради до написання дипломних робіт з історії. / М.В. Троян. – Ужгород, 1964. – 18с.
845314
  Харитонова Я І. Методичні поради до практикуму теоретичної граматики німецької мови. / Я І. Харитонова, . – К.
3. – 1976. – 29с.
845315
  Танчер В.К. Методичні поради про використання серії плакатів "Наука і релігія" / В.К. Танчер, д-р. філос. наук. – Київ : Мистецтво, 1963. – 50 с.
845316
  Повідайчик О.С. Методичні прийоми дослідницької підготовки майбутніх соціальних працівників // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2017. – C. 101-104. – (Серія "Педагогіка та психологія" ; вип. 2 (6)). – ISSN 2413-3329
845317
  Дуденко В. Методичні принципи оздоровлення науки у ВНЗ: що має бути здійснено вже сьогодні ? // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2012. – № 1 (44). – С. 42-47. – ISSN 2078-1016


  У ВНЗ інколи забувають, що наука - галузь людської діяльності, спрямована на набування нових знань про закономірності розвитку природи, суспільства та різних галузей господарства. Як і всі інші види діяльності людей, наукова діяльність має попередньо ...
845318
  Молочко М.А. Методичні принципи розробки шкал для зображувальних засобів картографічного моделювання // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т ; редкол.: Молочко А.М., Даценко Л.М., Бейдик О.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (17). – С. 32-48


  В статті розглядаються принципи методики розробки шкал та розрахунки характеризуючих елементів фігур чи інших засобів зображення явищ на тематичних картах в процесі картографічного моделювання. В статье рассматриваются принципы методики разработки ...
845319
  Кукса Б.В. Методичні принципи та вимоги до вправ при взаємопов"язаному навчанні монологічного мовлення і письма з використанням мультимедійних засобів майбутніх учителів англійської мови // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання: збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 343-348. – (Бібліотека Інституту філології)


  Стаття розкриває методичні принципи та вимоги до вправ при взаємопов"язаному навчанні професійно спрямованого монологічного мовлення і письма з використанням мультимедійних засобів майбутніх учителів англійської мови. Наводяться прикладжи реалізації ...
845320
  П"ятецька О.В. Методичні проекти та пошук нових підходів до викладання української мови на неспеціальних факультетах // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 3. – С. 153-155. – Бібліогр.: Літ.: с. 155. – (Бібліотека Інституту філології)
845321
  Корнієнко Н.П. Методичні разробки з курсу історичної граматики української мови / Н.П. Корнієнко. – К, 1974. – 105с.
845322
   Методичні рекомендації "Самоорганізація навчальної діяльності студентів під час дистанційного навчання" : для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня ""Бакалавр" та "Магістр" спец. 053 "Психологія" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології, Каф. заг. психології ; [уклад. Ю.В. Іванеко]. – Київ : КОМПРИНТ, 2021. – 24, [1] с. : іл. – Без тит. арк. – Бібліогр.: с. 21-23
845323
  Ляшенко С.Д. Методичні рекомендації вчителям ЗОШ із формування антинаркогенного мислення школярів на уроках і в позаурочний час за методикою колективного та творчого виховання // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 12. – С. 42-45
845324
  Бережна Т.І. Методичні рекомендації для заступників директорів із виховної роботи, класних керівників, психологів, соціальних педагогів щодо організації роботи з питань збереження репродуктивного здоров"я в загальноосвітніх навчальних закладах // Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності. Вид-во "Основа". – Київ, 2006. – № 10. – С. 8-11
845325
  Москаленко А.А. Методичні рекомендації для практичних занять з української діалектології / А.А. Москаленко. – Одеса, 1965. – 64с.
845326
  Москаленко А.А. Методичні рекомендації для практичних занять з української діалектології / А.А. Москаленко. – Одеса, 1966. – 83с.
845327
   Методичні рекомендації для проведення бесід, інструктажів, годин кураторів щодо запобігання травматизму // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 9. – С. 27-33
845328
   Методичні рекомендації для проведення тестування професійної придатності студентів до усного перекладу. – Київ : [б. в.], 2007. – 54 с. – Бібліогр.: с. 52-54 та в підрядк. прим.
845329
  Бондаренко Т.В. Методичні рекомендації для соціальних працівників щодо соціального супроводу випускників соціальних закладів / [Т.В. Бондаренко, О.В. Вакуленко, Н.М. Комарова] ; М-во України у справах сім"ї, молоді та спорту [та ін.]. – Київ : Держсоцслужба, 2006. – 164, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. та в кінці книги. - Глосарій: с. 154-164. – Бібліогр.: с. 104-107 та у підрядк. прим. – ISBN 966-7815-79-X
845330
  Крижанівський В. Методичні рекомендації до вивчення курсу "Методологія історичної науки" / Віталій Крижанівський ; М-во освіти і науки України, Глухів. нац. пед. ун-т ім. Олександра Довженка, Каф. історії, правознавства та методики навчання. – Глухів ; Кропивницький : [б. в.], 2017. – 63, [1] с. : табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. та в кінці тем
845331
   Методичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни "Групи взаємодопомоги" : [навч.-метод. розробка] для студентів ф-ту психології / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології, Каф. соц. роботи ; [укладач: Анна Сергіївна Іващенко]. – Київ : [б. в.], 2018. – 27, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 24-27
845332
   Методичні рекомендації до вивчення теми "Деякі спеціальні інтеграли" для студентів фізичного та радіофізичного факультетів. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2004. – 37 с.
845333
  Веретенникова Г.Б. Методичні рекомендації до визначення якості функціонування робочої групи з питань контролінгу / Г.Б. Веретенникова, Л.О. Мажник // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 5 : Інноваційні кластери. Адаптація кращого світового досвіду. – C. 251-257. – ISSN 2222-4459
845334
  Малієнко Юлія Методичні рекомендації до викладання курсу "Всесвітня історія". 8 клас : тема 4. Європейські держави в ХV - першій половині XVII ст. // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 33-42. – Бібліогр. в кінці ст.
845335
   Методичні рекомендації до викладання предмета "Економіка" в 2012/13 навчальному році // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 7/8 (125/126). – С. 6-8
845336
  Масімова Л.Г. Методичні рекомендації до виконання кваліфікаційної роботи бакалавра : галузь знань: 0303 журналістика та інформація, напрям підготовки: 6.030303 видавнича справа та редагування, кваліфікація: бакалавр з видавничої справи та редагування / Л.Г. Масімова ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Гуманітар. ін-т, Каф. реклами та зв"язків з громадськістю. – Київ : Білий Тигр, 2015. – 31, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 14
845337
  Ковальчук Л.Г. Методичні рекомендації до використання відеододатку "Запобігання торгівлі людьми та експлуатації дітей" // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 9. – С. 19-20 : фото. – Бібліогр.: 1 назв.
845338
   Методичні рекомендації до дисципліни "Основи гендерно орієнтованого бюджетування" / [розробниця: Е. Клатцер ; ред. група: Т. Жибер, О. Цюпа ]. – Київ : [б. в.], 2020. – 32 с. : табл. – Опис за обкл. – Бібліогр. в кінці тем. – (Проєкт "Гендерне бюджетування в Україні" (ГОБ) / М-во фінансів України ; [SIDA])
845339
   Методичні рекомендації до дисципліни спеціалізації "Молекулярна біологія вірусів" : для студентів денної форми навч. ННЦ "Інститут біології" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: В.П. Поліщук, Т.П. Шевченко]. – Київ : [б. в.], 2015. – 30, [1] с.. включ. обкл. – Без тит. арк. – Бібліогр.: с. 30
845340
   Методичні рекомендації до курсу "Загальна фізика" (додаткові глави курсу "Оптика","Оптичні сигнали") : Для студ.радіофізичн.фак. – Київ : Київський університет, 1998. – 21 с.


  У першій частині посібника наведена загальна характеристика забруднення атмосфери і України зокрема, закономірності формування забруднення атмосфери, суть взаємовідношень між людиною та природою, визначення можливостей захисту чистоти атмосфери.
845341
   Методичні рекомендації до курсу "Соціологія масової комунікації". – К, 1998. – 21с.
845342
   Методичні рекомендації до лабораторних робіт з курсу "Основи сучасного програмування" (тема:"Norton Programmes") : для студ.фак.кібернетики. – Київ : Київський університет, 1998. – 86 с.


  У першій частині посібника наведена загальна характеристика забруднення атмосфери і України зокрема, закономірності формування забруднення атмосфери, суть взаємовідношень між людиною та природою, визначення можливостей захисту чистоти атмосфери.
845343
   Методичні рекомендації до лабораторного практикуму "Взаємодія іонізуючого випромінювання з речовиною" для студентів кафедри ядерної фізики фізичного факультету. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2007. – 46 с.
845344
   Методичні рекомендації до лабораторної роботи "Рентгенівський мікроаналіз" з курсу "Фізична мікроелектроніка" : для студ. радіофізичн. фак. – Київ : Київський університет, 1998. – 29 с.


  У першій частині посібника наведена загальна характеристика забруднення атмосфери і України зокрема, закономірності формування забруднення атмосфери, суть взаємовідношень між людиною та природою, визначення можливостей захисту чистоти атмосфери.
845345
   Методичні рекомендації до написання та захисту дипломних робіт : для студ.істор. факул. – Київ : Київський університет, 1997. – 15 с.
845346
   Методичні рекомендації до написання та захисту магістерських робіт : для студентів спец. "Педагогіка вищ. школи" та "Управління навч. закладом" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології, Каф. педагогіки ; [упоряд.: С.П. Балашова, Н.І. Головко]. – Київ : [б. в.], 2016. – 59 с. : табл. – Бібліогр.: с. 57-59
845347
   Методичні рекомендації до нормативного курсу "Основи сучасного програмування" : Тема "Концептуальні основи роботи мереж". Для студ.фак.кібернетики. – Київ : Київський університет, 1998. – 29 с.


  У першій частині посібника наведена загальна характеристика забруднення атмосфери і України зокрема, закономірності формування забруднення атмосфери, суть взаємовідношень між людиною та природою, визначення можливостей захисту чистоти атмосфери.
845348
   Методичні рекомендації до нормативного курсу "Основи сучасного програмування" (тема: "Концептуальні основи роботи мереж") для студентів факультету кібернетики. – Київ : РВЦ Київський університет, 1998. – 30с
845349
  Коляда Ігор Методичні рекомендації до організації та проведення уроку - історичного аукціону на тему: Розвиток науки і техніки (кінець XVIII - початок ХХ ст.) / Коляда Ігор, Милько Володимир, Войцеховський Юрій // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 42-44
845350
  Нікішина О.В. Методичні рекомендації до оцінки соціальновідповідального бізнесу в переробній промисловості України на засадах екологізації // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Одес. нац. акад. харчових технологій [та ін.] ; голов. ред. Лагодієнко В.В. ; редкол.: Буркинський Б.В., Башинська І.О., Бондаренко С.А. [та ін.]. – Одеса, 2022. – Т. 14, вип. 1. – С. 68-79. – ISSN 2312-847X
845351
  Борківська О.П. Методичні рекомендації до планування уроків зарубіжної літератури в 8-му класі за темою "Мігель де Сервантес Сааведра "Дон Кіхот" // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 10. – С. 12-13.
845352
   Методичні рекомендації до практичних занять з курсу "Чисельне моделювання в задачах фізики космосу" : Для студ.фізичн.фак. – Київ : Київський університет, 1998. – 40с.


  У першій частині посібника наведена загальна характеристика забруднення атмосфери і України зокрема, закономірності формування забруднення атмосфери, суть взаємовідношень між людиною та природою, визначення можливостей захисту чистоти атмосфери.
845353
  Савицька О.В. Методичні рекомендації до проведення професійно-орієнтованої практики студентів 2-го курсу географічного факультету / Савицька О.В. ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ : ЛОГОС, 2012. – 27, [1] с. – Бібліогр.: с. 25-26
845354
   Методичні рекомендації до спецпрактикуму з хірургії для студентів біологічного факультету. – Київ : Київський університет, 1997. – 20 с.
845355
  Яценко К.А. Методичні рекомендації до формування механізму забезпечення організаційної стійкості функціонування машинобудівних підприємств // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2016. – С. 13-16. – (Економічні науки ; № 4, т. 1). – ISSN 2226-9150
845356
  Крижанівський В.П. Методичні рекомендації з вивчення курсу "Історія української культури" / Крижанівський Віталій ; М-во освіти і науки України, Глух. нац. пед. ун-т ім. Олександра Довженка, Каф. історії. – Глухів : РВВ ГНПУ ім. О.Довженка, 2014. – 34, [1] с. – Бібліогр. на початку тем
845357
   Методичні рекомендації з географії та економіки до 2016/17 навчального року // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2016. – № 9 (175). – С. 2-19
845358
   Методичні рекомендації з курсу "Зарубіжна література (літератури Сходу)" : для студентів 1 і 2 курсу заочного відділення Ін-ту журналістики (спец. "журналістика") / КНУТШ, Ін-т журналістики ; [упоряд. О.Д. Школьна]. – Київ : [Навчально-видавнича група Інституту жірналістики], 2010. – 44 с. – Бібліогр.: c. 34-42
845359
   Методичні рекомендації з надання правової допомоги суб"єктам господарювання під час податкових перевірок / [В. Гвоздій та ін. ; за ред. В. Гвоздія] ; Нац. асоц. адвокатів України, Рада адвокатів України. – Харків : Factor, 2014. – 76, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-180-590-2
845360
  Абросимов О.С. Методичні рекомендації з надання юридичної допомоги по справах, що витікають з дорожньо-транспортних пригод та інших правопорушень на транспорті / [О.С. Абросимов ; О.О. Абросимова] ; Нац. асоц. адвокатів України, Рада адвокатів України. – Харків : Factor, 2013. – 281, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр.: с. 273-281. – ISBN 978-966-180-584-1
845361
   Методичні рекомендації з організації та проведення на факультеті психології науково-дослідної (переддипломної) практики : для студентів освітнього рівня "Бакалавр", галузі знань 0301 "Соціально-політичні науки", напрямку підготовки 6.03010201 "Психологія", спец. "Психологія" : [навч.-метод. розробка] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології, Каф. психології розвитку, Каф. соц. психології, Каф. заг. психології ; [уклад.: О.І. Власова, А.Б. Коваленко, Н.М. Дембицька та ін. ; за заг. ред. Н.М. Дембицької]. – Київ : Компринт, 2017. – 39 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 27-28
845362
  Метлицька О.І. Методичні рекомендації з оцінювання ступеню прояву захисної поведінки бджолиних сімей української степової породи / [Метлицька О.І., Міщенко О.А., Палькіна М.Д.] ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т розведення і генетики тварин ім. М.В. Зубця, ННЦ "Ін-т бджільництва ім. П.І. Прокоповича". – Чубинське : [б. в.], 2018. – 32 с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в макеті каталож. картки. – Бібліогр.: с. 26-29
845363
  Шпонтак І.М. Методичні рекомендації з питань безпеки життєдіяльності дітей під час літніх канікул // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 7. – С. 26-30 : фото
845364
  Гейдар Л.М. Методичні рекомендації з питань ВІЛ та ЧСЧ для журналістів : методичний посібник / Гейдар Л.М., Мостяєв О.І., Ярошенко А.А. ; [літ. ред. Кузьміна О.М.]. – Київ : [ЗАТ "Віпол"], 2012. – 88 с. : табл., іл. – Додатки: с. 83-88. - Видання здійснено в рамках проекту ПРООН "Врядування з питань ВІЛ/СНІДу". – Бібліогр. в підрядк. прим.
845365
   Методичні рекомендації з питань ВІЛ та ЧСЧ для працівників сфери охорони здоров"я : методичний посібник / Л.М. Гейдар [та ін.] ; за ред. Ярошенко А.А. ; [літ. ред. Кузьміна О.М.]. – Київ : Центр соціальних експертиз Інституту соціології НАН України, 2011. – 80 с. : табл. – Видання здійснено в рамках проекту ПРООН "Врядування з питань ВІЛ/СНІДу". – Бібліогр.: с. 79-80 та в підрядк. прим.
845366
   Методичні рекомендації з питань ВІЛ та ЧСЧ для соціальних працівників : методичний посібник / Банас О.В. [та ін.] ; за ред. Шеремета С.П. ; [літ. ред. Кузьміна О.М.]. – Київ : Центр соціальних експертиз Інституту соціології НАН України, 2011. – 80 с. : табл., іл. – Додаток: с. 80. - Видання здійснено в рамках проекту ПРООН "Врядування з питань ВІЛ/СНІДу". – Бібліогр. в підрядк. прим.
845367
   Методичні рекомендації з польової антропології / Олександра Козак, Інна Потєхіна, Тетяна Слободян, Віра Гупало ; Наук.-дослід. центр "Рятів. археол. служба" ; Ін-т археології НАН України. – Львів : Рятівна археологічна служба, 2019. – 103, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 100-102. – (Серія "АрхеМет"). – ISBN 978-617-7810-06-2
845368
   Методичні рекомендації з проведення судових експертиз та експертних досліджень промислових зразків : наук.-практ. видання / [О. Дорошенко, Л. Работягова, Н. Самоловова, Г. Юдіна] ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ інтелект. власності. – Київ : Інтерсервіс, 2021. – 53, [3] с. : іл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр.: с. 49-53. – ISBN 978-966-999-194-2
845369
  Степаненко Т.О. Методичні рекомендації з управління матеріальними ресурсами промислового підприємства // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 10. – С. 114-119. – ISSN 2306-6806
845370
  Греськів Т.С. Методичні рекомендації зі складання податкової декларації з податку на прибуток підприємства // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 85-88. – (Економіка та підприємництво ; № 2 (65)). – ISSN 1814-1161
845371
  Лемешко О.В. Методичні рекомендації науково-педагогічному складу щодо формування професійної готовності у майбутніх офіцерів-прикордонників до локалізації нестандартних ситуацій в пунктах пропуску через державний кордон // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – Вип. 259. – C. 156-161. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія"). – ISSN 2222-8624
845372
  Моцна І.В. Методичні рекомендації підвищення мотивації студентів до навчання у вишах // Підготовка фахівців нової генерації - завдання вищої освіти : тези наук.-метод. конф., каф. ун-ту : (29–30 листоп. 2017 р.) / М-во освіти і науки України, Укр. держ. ун-т залізн. трансп., Навч.-метод. центр ; [редкол.: Шумик Д.В. (відп. ред.) та ін.]. – Харків : Українська державна академія залізничного транспорту, 2017. – С. 84-85
845373
  Рудь М.О. Методичні рекомендації по написанню курсових, дипломних і магістерських робіт / Рудь Микола Олексійович ; [відп. ред. Ставнюк В.В.] ; КНУТШ, Історичний ф-т, Кафедра історії стародавнього світу та середніх віків. – Київ, 2011. – 30 с. – Бібліогр. в тексті
845374
   Методичні рекомендації по складанню рекомендаційних бібліографічних посібників суспільно-політичної тематики. – Київ, 1984. – 24 с.
845375
   Методичні рекомендації про викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти у 2019/2020 навчальному році // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2019. – Вересень (№ 9). – С. 11-28
845376
  Миронюк І.С. Методичні рекомендації проведення оцінки чисельності груп підвищеного ризику інфікування ВІЛ на регіональному рівні з використанням спеціальної інформаційної технології / [І.С. Миронюк, О.Ю. Мулеса, Г.О. Слабкий] ; ДУ "Укр. ін-т стратег. дослідж. МОЗ України", ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". – Київ : Ліра, 2016. – 37 с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 25-27
845377
   Методичні рекомендації соціальним працівникам щодо підготовки прийомних батьків. – Київ, 1998. – 128с. – ISBN 966-7530-07-8
845378
   Методичні рекомендації соціальним працівникам щодо соціального супроводу прийомних сімей. – Київ, 1999. – 103с. – ISBN 966957-1-5
845379
  Боровик Л.В. Методичні рекомендації щодо активізації мисленнєвої діяльності майбутніх офіцерів-прикордонників під час навчання / Л.В. Боровик, Л.А. Руденко // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2022. – С. 38-44. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 11). – ISSN 2522-1477
845380
   Методичні рекомендації щодо визначення класифікаційних індексів УДК для авторефератів дисертацій // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2010. – № 11 (172). – С. 21-22. – ISSN 2076-9326
845381
   Методичні рекомендації щодо визначення класифікаційних індексів УДК для авторефератів дисертацій // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2010. – № 12 (173). – С. 16-17. – ISSN 2076-9326
845382
  Кравчук А. Методичні рекомендації щодо використання дистанційних освітніх технологій у процесі розвитку іншомовної професійної компетентності особливого складу Збройних сил України / А. Кравчук, О. Величко, О. Поліщук // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України, Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Рахманов В.О., Горбачевський С.К. [та ін.]. – Київ, 2023. – № 1 (47). – С. 134-142. – ISSN 2617-1775
845383
   Методичні рекомендації щодо використання тестових технологій у процесі вивчення української та зарубіжної літератури в загальноосвітніх навчальних закладах / В. Федоренко, Ю. Ковбасенко, Н. Невінчана, А. Панченков // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 47-51. – Бібліогр.: с. 48-49
845384
  Кучинський М.С. Методичні рекомендації щодо виявлення, реагування на випадки домашнього насильства і взаємодії педагогвчних працівників з іншими органами та службами / М.С. Кучинський, К.Б. Мірошниченко // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 2, лютий. – С. 2-6
845385
  Городнича Л.В. Методичні рекомендації щодо диференційованого навчання студентів іншомовного аудіювання з використанням комп"ютерних вправ // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2011. – Вип. 92. – С. 76-79. – (Педагогічні науки)
845386
   Методичні рекомендації щодо застосування норм національного законодавства при визначенні прав громадян на пільговий вступ до вищих навчальних закладів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [уклад.: Васильченко О.П., Позняк Е.В., Тищенко О.В.]. – Київ : Київський університет, 2012. – 154 с. : іл., табл.
845387
  Яковець Н. Методичні рекомендації щодо заходів: "Скажемо наркотикам "Ні!" Продовження. Початок у № 6 за 2007 рік. // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 7. – С. 46-48 : рис.
845388
   Методичні рекомендації щодо методології особливостей здійснення закупівель у сфері організації харчування в закладах освіти : лист Міністерства освіти і науки від 13 листопада 2020 р. № 1/9-625 // Інформаційний збірник для освітян : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2020. – № 12, грудень. – С. 3
845389
  Баландюк Р. Методичні рекомендації щодо навчання "підприємливості та фінансової грамотності” на уроках історії України. // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 9 (164), вересень. – C. 91-95. – ISSN 2308-4634
845390
  Шевелько К.О. Методичні рекомендації щодо навчання учнів старших класів анотаційного і реферативного перекладу англомовних публіцистичних текстів // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2017. – С. 108-114. – (Педагогіка та психологія ; вип. 27). – ISSN 2412-9283
845391
  Дятленко С.М. Методичні рекомендації щодо надання учням необхідних знань з основних питань Міжнародного гуманітарного права // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 8. – С. 41-43 : фото
845392
   Методичні рекомендації щодо нотаріального посвідчення заповітів // Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне п-во "СТРАЙД". – Харків, 2015. – № 5 (83). – С. 53-61
845393
  Дуброва Н.Й. Методичні рекомендації щодо організації і проведення інструктажів з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 3-8 : фото, табл., рис.
845394
   Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу під час проведення навчальних екскурсій та навчальної практики учнів загальноосвітніх навчальних закладів : лист Міністерства освіти і науки України від 06.02.08 № 1/9-61 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 50-58. – ISSN 0130-8890
845395
  Шапошникова І.В. Методичні рекомендації щодо організації освітнього процесу у вищій школі (види навчальних занять) : [навч.-метод. посібник] / І.В. Шапошникова ; М-во освіти і науки України, Херсон. держ. ун-т, Ф-т психології, історії та соціології, Каф. соц. роботи та соц. педагогіки. – Херсон : Гельветика, 2015. – 63, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 61. – (Серія "Начально-методичні посібники"). – ISBN 978-617-7178-69-8
845396
   Методичні рекомендації щодо організації та проведення асистенської практики : (для студ. магістратури галузі знань "Соціальні та поведінкові науки", "Економіка", "Економічна теорія та економічна політика" / упоряд.: В.Д. Базилевич, Н.І. Гражевська та ін. – Київ : Нічлава, 2017. – 72 с. – Шифр дубл 33 Мето
845397
  Земелєва Л.Г. Методичні рекомендації щодо особливостей проведення проблемно-інформаційної лекції з теми "Класифікація та загальна характеристика надзвичайних ситуацій природного характеру. Закономірності виникнення" // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 1, січень. – С. 16-18 : рис.
845398
   Методичні рекомендації щодо особливості проведення державної підсумкової атестації з іноземних мов у 2018/2019 н.р. : лист Міністерства освіти і науки України від 23 січня 2019 року № 1/9-41 // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2019. – № 2, лютий. – С. 78-84
845399
   Методичні рекомендації щодо підготовки та редагування бібліографічних посібників у виданнях / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. Івана Федорова" ; [уклад.: П.М. Сенько, О.М. Устіннікова]. – 4-те вид. – Київ : Книжкова палата України, 2012. – 67, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 64-67
845400
   Методичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації з математики в 11 (12) класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2007/08 навчальному році : лист Міністерства освіти і науки України від 11.03.08 № 1/9-138 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 7-17. – ISSN 0130-8890
845401
  Авраменко Олександр Методичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації з української мови в 9 класі загальноосвітніх навчальних закладів / Авраменко Олександр, Федоренко Валерій // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 111-118
845402
  Панченко В.В. Методичні рекомендації щодо проведення інструктажів з БЖД з учнівською молоддю перед початком канікул // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 5. – С. 19-28. – Бібліогр.: 4 назв.
845403
   Методичні рекомендації щодо процедури просування елемента нематеріальної культурної спадщини до Національного переліку / М-во культури України, Укр. центр культурних досліджень ; [матеріали підгот.: І. Френкель, В. Телеуця]. – Київ : УЦКД, 2018. – 16 с. : іл. – Бібліогр.: с. 15
845404
   Методичні рекомендації щодо розробки, структури та змісту навчального плану підготовки здобувачів фахової передвищої освіти на 2020/2021 навчальний рік : наказ Міністерства освіти і науки України, ДНУ "Інститут модернізації змісту освіти" від 2 травня 2020 р. № 22.1/10-1358 // Інформаційний збірник для освітян : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2020. – № 7, липень. – С. 68-86
845405
   Методичні рекомендації щодо удосконалення утримання та виховання дітей у дитячих інтернатних закладах на принципах, що базуються на Конвенції ООН про права дитини. – Київ, 1998. – 192с. – ISBN 966-7530-09-4
845406
  Жембровський С. Методичні рекомендації щодо формування організаційної компетентності у майбутніх фахівців із фізичної культури і спорту Збройних сил України / С. Жембровський, І. Бєліков // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України, Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Рахманов В.О., Горбачевський С.К. [та ін.]. – Київ, 2023. – № 1 (47). – С. 60-68. – ISSN 2617-1775
845407
  Нікішина О.В. Методичні рекомендацї до комплексної оцінки соціальної компоненти екологічно відповдального виробництва та споживання в Україні на засадах стійкості та сталого розвитку // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Одес. нац. технолог. ун-т [та ін.] ; голов. ред. Лагодієнко В.В. ; редкол.: Буркинський Б.В., Башинська І.О., Бондаренко С.А. [та ін.]. – Одеса, 2022. – Т. 14, вип. 4. – С. 43-57. – ISSN 2312-847X
845408
  Набхан Ю. Методичні роз"яснення щодо індексування видань класу 5 Математика. Природничі науки / Ю. Набхан, А. Діденко // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М., Давидова І., Асєєв Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 9 (278), вересень. – С. 24-25. – ISSN 2076-9326
845409
  Солодовнік В. Методичні роз"яснення щодо індексування видань класу 6. Прикладні науки. Медицина. Техніка / В. Солодовнік, М. Ахвердова // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М., Давидова І., Асєєв Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 12 (281), грудень. – С. 28-29. – ISSN 2076-9326
845410
  Пашніна І Методичні розробки для студентів заочного відділу історичного факультету. / І Пашніна. – К, 1973. – 72с.
845411
  Клюшнников М.М. Методичні розробки до вивчення курсу історичної геології з елементами палеонтології для студентів геологічного факультету / М.М. Клюшнников, О.М. Онищенко. – Київ, 1970. – 54с.
845412
  Клюшников М.М. Методичні розробки до вивчення курсу історичної геології з елементами палеонтології для студентів геологічного факультету / М.М. Клюшников, О.М. Онищенко. – Київ, 1971. – 48с.
845413
   Методичні розробки за модульно-рейтинговою системою навчання з дисципліни "Фізика біосистем" та семінарських занять "Сучасні проблеми оптики" : для студентів фіз. ф-ту / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: Давидовська Т.Л., Цимбалюк О.В., Войтешенко І.С. та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – 60, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці тем
845414
   Методичні розробки за модульно-рейтинговою системою навчання з дисцпліни "Фізика біосистем" : для студентів фіз. ф-ту (спеціальність лазерна та оптоелектронна техніка) / [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; упоряд.: Т.Л. Давидовська, О.В. Цимбалюк, А.В. Якунов та ін.]. – Київ : [б. в.], 2016. – 63, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці лекцій
845415
  Кравець Г.К. Методичні розробки і короткий довідник студента-вечірника біологічного факультету / Г.К. Кравець. – Київ, 1971. – 55 с.
845416
  Смірнова К.Є. Методичні розробки та практикум з теоретичної граматики англійської мови (розділ "Словосполучення") / К.Є. Смірнова, О.Ф. Шевченко. – Київ, 1974. – 24 с.
845417
  Харитонова І.Я. Методичні розробки та практикум з теоретичної граматики німецької мови / І.Я. Харитонова. – Київ, 1970. – 60с.
845418
  Харитонова І.Я. Методичні розробки та практикум з теоретичної граматики німецької мови. / І.Я. Харитонова. – Київ
2. – 1971. – 41 с.
845419
  Тацій Ю.О. Методичні та інформаційні основи визначення оптимального використання земельних ділянок під комерційну нерухомість у містах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.24.04 / Тацій Юрій Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. – Київ, 2013. – 21 с. – Бібліогр.: 9 назв
845420
  Трегуб М.В. Методичні та інформаційні підходи до формування метричної інформації в державному земельному кадастрі : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.24.04 / Трегуб Микола Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т будівн. і архітектури. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
845421
  Михайлів Н.Д. Методичні та математичні аспекти проектування комп"ютерних тренажерних комплексів складних технологічних об"єктів // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2016. – C. 66-71. – (Технічні науки ; № 3 (237)). – ISSN 2307-5732
845422
  Черниш Н.І. Методичні та організаційні засади створення українських енциклопедій (з редакторского досвіду М.П. Бажана) // Наукові записки Української академії друкарства : науково-технічний збірник / Українська академія друкарства. – Львів, 2012. – Вип. 1 (38). – С. 3-16. – ISSN 1998-6912
845423
  П"ятницька Г.Т. Методичні та практичні підходи до оцінювання інноваційного потенціалу малих підприємств ресторанного господарства / Г.Т. П"ятницька, О.М. Григоренко, В.С. Найдюк // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4, лютий. – С. 53-63 : табл. – Бібліогр.: 39 назв. – ISSN 2306-6792
845424
   Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі : матеріали VII наук.-метод. конф. з міжнародною участю, 20 листоп. 2014 р / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ф-т інозем. мов, Каф. методики та практики викладання інозем. мови ; [відп. ред. О.В. Дудоладова]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. – 171, [1] с. : табл. – Текст укр., рос., англ., нім. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-285-142-7
845425
  Дерхо Віктор Методичні умови вивчення пам"яток мистецтва на уроках історії з учнями 7 класу та формування їх естетичних почуттів // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 31-35. – Бібліогр. в кінці ст.
845426
  Киричук А.С. Методичні шляхи вдосконалення практичної підготовки студентів ВНЗ в контексті європейської кредитно-трансфертної системи навчання (на прикладі проектної технології ) / А.С. Киричук, Н.Б. Копняк // Міжнародний науковий вісник / Мін. освіти і науки України; Закарпатський держ. ун.; Нац. ак. пед. наук України. ; Ін-т вищої освіти. – Ужгород, 2011. – Вип. 3 (22), ч. 1. – С. 228-236. – ISSN 2218-5348
845427
  Ліснічук Н.В. Методичні шляхи формування професійної компетентності майбутніх соціальних педагогів / Н.В. Ліснічук, О.В. Васюк // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ : ВІКНУ, 2011. – Вип. № 33


  Проаналізовано зміст поняття «професійна компетентність соціального педагога», означено шляхи формування професійної компетентності майбутніх соціальних педагогів. Проанализировано содержание понятия «профессиональная компетентность социального ...
845428
  Єрмаченко В.Є. Методичній підхід до вибору пріоритетних напрямів експорту освітніх послуг на основі аналізу показників зовнішньої торгівлі / В.Є. Єрмаченко, Чжан Лей, Д.Ш. огли Мірзоєв // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. Кизим М.О. ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 4 (38). – С. 61-70. – ISSN 2222-0712
845429
   Методичній підхід до формалізації стратегічного планування у сфері забезпечення інформаційної безпеки / А.І. Семенченко, О.Й. Куляниця, В.В. Хомяков, О.О. Тарасенко // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 64, ч. 1. – С. 57-65.
845430
  Бєлозерцев О.В. Методичній підхід до формування стратегічних альтернатив розвитку вугледобувних підприємств // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 20. – С. 75-81


  Розроблено методичний підхід до формування стратегічних альтернатив розвитку вугледобувних підприємств з урахуванням результативності їх роботи. The methodical approach to forming the strategical alternatives of development of coal-producing plants is ...
845431
  Якубовська С. Методично-виховні уміння майбутніх кураторів вищих технічних навчальних закладів в контексті збереження психічного здоров"я // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2013. – № 3 (33). – С. 267-270


  В статті розглянуто проблему формування методично-виховних умінь майбутніх кураторів вищих технічних навчальних закладів як складову створення комфортного освітнього середовища для збереження психічного здоров"я майбутніх фахівців.
845432
  Живець А. Методично-інстументальне забезпечення стратегій розвитку вищих навчальних закладів // Науковий вісник : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2016. – № 4 (236). – С. 72-89. – ISSN 2409-9260


  У XXI столітті прискорилися терміни і посилилися вимоги до якості адаптаційної трансформації вітчизняних ВНЗ. Економіка знань потребує якісно нових ВНЗ. Головною невирішеною проблемою у розвитку ВНЗ України є невизначеність у їх спеціалізації щодо ...
845433
  Головацька С. Методично-організаційні аспекти бюджетування за центрами відповідальності підприємств з виробництва пива / С. Головацька, М. Попович // Економічний дискурс : міжнародний науковий журнал / Львів. торговельно-екон. ун-т ; Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; голов. ред. Башнянин Г.І. – Тернопіль, 2017. – Вип. 4. – С. 36-42. – ISSN 2410-0919


  "Стан економіки вимагає створення якісно нової системи управління, більш оперативної, гнучкої до ринкових умов і надійної обліково-контрольної системи з орієнтацією на забезпечення внутрішніх потреб ефективної діяльності підприємств з виробництва пива. ...
845434
  Бродська І. Методично-організаційні аспекти формування облікової політики кредитною спілкою : функціональна економіка // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 5 (295). – С. 79-81 : Табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1810-3944
845435
  Лук"янець О.І. Методично-технологічна схема оцінювання оптимальних параметрів басейнової прогностичної системи // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2005. – Т. 7. – С. 40-49.
845436
  Авдонина Н.А. Методичское обеспечение справочно-библиографического обслуживания / Н.А. Авдонина, Н.С. Масловская // Библиография : научный журнал по библиотековедению и книговедению / Российская книжная палата. – Москва, 2012. – № 1 (378). – С. 65-67. – ISSN 0869-6020


  Авторы рассматривают различные направления методического обеспечения спарвочно-библиографического обслуживания в Российской государственой библиотеки(РГБ). В статье освещаются различные формы обслуживания пользователей, подчеркивется важность ...
845437
   Методичческие указания к лабораторным работам цикла "физика лазеров". – Киев : Київський університет, 1987. – 88с.
845438
  Бородін Віктор Анатолійович Методі і засоби представлення та аналізу динамічної обстановки для геоінформаційних комплексів реального часу : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.06 / Бородін В.А.; Нац. акад. наук України; Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова. – Київ, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв
845439
  Денисюк Р.П. Методо решения обратной задачи гравитметрии в классе плотностных границ сложнопостроенных сред : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.12 / Денисюк Р. П.; АН УССР, Ин-т геофизики. – К., 1984. – 19л.
845440
   Методогічний підхід до моделювання продуктивної спроможності регіону в умовах війни / А.І. Мокій, О.І. Іляш, М.І. Флейчук, О.І. Дацко // Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції "Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики" : присвяч. видатному вченому-економісту О.Г. Ліберману / "Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики", міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. – Харків : Лібуркіна Л.М., 2022. – С. 62-70. – ISBN 978-617-7801-37-4
845441
  Чимшир В.І. Методогія проектно-орієтованого управління процесами соціотехнічних систем : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.22 / Чимшир Валентин Іванович ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. мор. ун-т. – Одеса, 2017. – 46 с. – Бібліогр.: 53 назви
845442
  Долгий О. Методолгічні аспекти оперативно - розшукової діяльності з забезпеченням національної безпеки / О. Долгий, М. Недюха, В. Гаркуша // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 3. – С.80-84
845443
  Юлдашев О. Методолгічні проблеми створення конкурентного права в Україні // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2004. – № 5. – С.44-49. – ISSN 0132-1331
845444
  Безклубий І.А. Методолгія дослідження нотаріальної діяльності / І.А. Безклубий, Л.В. Єфіменко // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 6 (104). – С. 48-59
845445
  Фурман А.В. Методолог - професія майбутнього // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2016. – № 1 (63). – С. 16-42. – ISSN 1810-2131


  Дослідження актуалізує проблематику професіонал ізації методологічної діяльності й різнобічно обґрунтову є постання в найближчому майбутньому професії методолога як однієї з найперспективніших за предметним полем інтелектуального практикування і ...
845446
  Гершунский Б.С. Методолог.зание и педагогика / Б.С. Гершунский, Н.Д. Никандров. – М., 1986. – 112с.
845447
  Савчин М.В. Методологеми психології : монографія / Мирослав Савчин. – Київ : Академвидав, 2013. – 221, [3] с. – Сер. засн. у 2006 р. – Бібліогр.: с. 198-221. – (Серія "Монограф"). – ISBN 978-617-572-076-9
845448
   Методологиjата за анализа на работеньето на индустриските претприjатиjа. – Скопjе : Економски институт - Скопjе, 1960. – 166 с
845449
   Методологическая направленность общетеоретических и специальн, 1984. – с.
845450
  Иваненко С.В. Методологическая основа концепции контроля изучения иностранных языков студентами неязыковых специальностей // Вісник післядипломної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" ; голов. ред. В. Олійник ; редкол.: І. Андрощук, О. Галус, В. Гладуш [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 88-102. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 10 (39)). – ISSN 2218-7650
845451
  Кубарев В.С. Методологическая основа ОРД. Оперативно-розыскная методика / В.С. Кубарев, И.В. Кубарев // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал: спецвипуск / Луганський державний університет внутрішніх справ. – Луганськ, 2007. – № 1, ч. 1 : Удосконалення оперативної розробки об"єктів ОРД оперативними підрозділами орг. внутр. справ у сучасних умовах. – С. 29-36.
845452
  Анисимов О.С. Методологическая парадигма (опыт ММПК) / О.С. Анисимов. – Москва, 2007. – 762 с. – (Энциклопедия управленческих знаний / редкол.: Анисимов О.С., Атаманчук Г.В, Гладышев А.Г. и др.)
845453
  Аникеев А.А. Методологическая подготовка студентов-историков // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / ООО "ИНОИЦ "АЛМАВЕСТ". – Москва, 2015. – № 1, январь. – C.27-36. – ISSN 1026-955X


  Представлен анализ основных направлений методологической подготовки студентов-историков: бакалавров и магистров. Обобщен опыт подготовки магистров на факультете в течение 20-ти лет.(Северо-Кавказский федеральный университет). Даны рекомендации по ...
845454
  Чайковский А.В. Методологическая роль анализа и синтеза в структуре химического исследования. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.08 / Чайковский А.В.; КГУ. – К., 1979. – 24л.
845455
  Ярошовец В.И. Методологическая роль гносеологического образа в эмпирическом познании // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1982. – Вып. 52 : Диалектико-материалистическая философия как мировоззрение и методология развития основных направлений естественных и технических наук
845456
  Денисова А.И. Методологическая роль и эвристичность актуальной бесконечности в современном математическом познании // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1986. – Вып. 61 : Философские проблемы фундаментальных и прикладных наук
845457
  Бойченко И.В. Методологическая роль исторического материализма в анализе форм социального знания / И.В. Бойченко ; АН УССР, Ин-т философии. – Киев : Наукова думка, 1982. – 149 с. – Библиогр.: с. 142-148
845458
  Огородник В.В. Методологическая роль категории "принцип" в биологии / В.В. Огородник, В.А. Троянский // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1977. – Вып. 43
845459
  Шевцов В.Ф. Методологическая роль материалистического решения основного вопроса философии в математическом познании // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1977. – Вып. 43
845460
  Сидоренко Л.И. Методологическая роль принципа единства исторического и логического в теоретизации биологического значения : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.08 / Сидоренко Л.И. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1978. – 23 с.
845461
  Чавачин В.Н. Методологическая роль принципа партийности в историческом исследовании.. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Чавачин В.Н.; АН СССР. Сиб. отд. Ин-т истории, филологии и философии. – Новосибирск, 1980. – 28л.
845462
  Лысенко В.М. Методологическая роль принципа причинности в специальной теории относительности. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.08 / Лысенко В.М.; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1973. – 24л.
845463
  Исраилова Р. Методологическая роль синтетического подхода в познании живого // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1977. – Вып. 43
845464
  Терещук В.В. Методологическая роль становления диалектики в анализе современных ее форм : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Терещук В. В.; ЛГУ. – Л., 1991. – 24л.
845465
  Терехова Л.В. Методологическая типолония устойчивых словосочетаний для обучения чтению научно-технической литературы на англ. яз. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Терехова Л. В.; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1980. – 24л.
845466
   Методологическая функция материалистической .... – М, 1978. – с.
845467
  Бондаревич Светлана Майиславовна Методологические аспекти при разработке теории и практики управления здоровьем в его модели // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 4 (46). – С. 6-17 : рис. – Библиогр.: 16 назв. – (Серія: Психологія). – ISSN 2304-1609
845468
  Угрин С.С. Методологические аспекти формирования научно-материалистического мировозрения студенческой молодежи (на материалах вузов ЧССР) : Автореф... канд. философ.наук: 09.00.01 / Угрин С.С.; Львовский гос. ун-т. – Львов, 1983. – 28л.
845469
  Кононова Я.В. Методологические аспекты актор-сетевой теоретической ориентации: Бруно Латур // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2013. – С. 47-52. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 2 (18)). – ISSN 2308-5053
845470
   Методологические аспекты археологических и этнографических исследований в Западной Сибири. – Томск : Томский университет, 1981
845471
  Галеева А.М. Методологические аспекты взаимодействия общества и природы. / А.М. Галеева, М.Л. Курок. – М., 1978. – 166с.
845472
  Идиатулин В. Методологические аспекты измерения обученности / И. Идиатулин // Образовательные технологии : Журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего проф. образования. Спецвыпуск / НИИ школьных технологий. – Москва, 2005. – № 3. – С. 114-127
845473
   Методологические аспекты изучения деятельности мозга. – Москва : Наука, 1986. – 207с.
845474
  Стрельников К.А. Методологические аспекты изучения мировых противоречий как фактор влияния на сущность государства // История государства и права : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2015. – № 8. – С. 22-25. – ISSN 1812-3805
845475
  Егорченко И.В. Методологические аспекты использования явлений реальности в обучении математике // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2009. – № 10. – С. 70-73. – ISSN 1726-667Х


  Раскрываются теоретико-методологические основы использования реальности в обучении математике: представлена теоретическая модель и концепция системного исследования методического феномена, раскрыт соответствующий понятийный аппарат, выявлены этапы ...
845476
  Бескровная Е.Н. Методологические аспекты исследования еврейской литературы (на примере творчества Ицика Фефера) // Від бароко до постмодернізму : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. зарубіжної літератури. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 17, т. 1. – С. 44-52. – ISSN 978-966-551-401-5
845477
  Дамирчиев Э.И. Методологические аспекты исследования империи // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2010. – № 1 (45). – С. 235-241. – ISSN 1684-2618
845478
  Орєхова О. Методологические аспекты исследования конкурентоспособности национального хозяйства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 26-31. – (Економіка ; вип. 10 (151)). – ISSN 1728-3817


  В статье с позиции системного подхода раскрыты понятие и структура конкурентоспособности национального хозяйства, охарактеризовано место национального хозяйства России в глобальном рейтинге конкурентоспособности. У статті з позиції системного підходу ...
845479
  Таллер Р.И. Методологические аспекты исследования проблемы соотношения и взаимодействия политических и правовых форм : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.620 / Таллер Р.И. ; Саратов. гос. ун-т. – Саратов, 1972. – 22 с.
845480
  Макаревич Г.А. Методологические аспекты исследования противоречия труда и капитала в "экономическо-философских рукописях 1944 года" : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.01 / Макаревич Г.А. ; МГУ, Филос. фак. – Москва, 1972. – 23 с.
845481
  Кучерова М.С. Методологические аспекты исследования соотношения форм движения материи в биосистемах : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Кучерова М.С.; МГУ. Филос. факю. – М., 1974. – 21л.
845482
  Сыроежин И.М. Методологические аспекты моделирования экономических интересов / И.М. Сыроежин. – Л., 1983. – 68с.
845483
  Мустафаев А.А. та інш. Методологические аспекты модернизации инвестиционно-инновационнй системы экономики // Часопис економічних реформ : науково-виробничий журнал / Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Луганськ, 2013. – № 1 (9). – С. 21-33. – ISSN 2221-8440
845484
   Методологические аспекты общественного познания. – Киев, 1982. – 260 с.
845485
   Методологические аспекты оперативного изучения общественного мнения. – Москва, 1983. – 154, [1] с.
845486
  Пикашова Т.Д. Методологические аспекты осмысления статуса биологии как теоретической науки // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1982. – Вып. 52 : Диалектико-материалистическая философия как мировоззрение и методология развития основных направлений естественных и технических наук
845487
   Методологические аспекты пограничных проблем естествознания. – Киев, 1984. – 271с.
845488
  Исмаилов М.И. Методологические аспекты проблемы "живое - неживое" // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1977. – Вып. 43
845489
  Алиев Ш.С. Методологические аспекты проблемы управления / Ш.С. Алиев ; АН АзССР, Ин-т кибернетики. – Баку : Элм, 1980. – 219 с.
845490
  Мельник В.П. Методологические аспекты развития технического знания в условиях усиливающейся ингретграции науки. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.01 / Мельник В.П.; Львов.гос.ун-т. – 23л.
845491
  Кузнецов В.И. Методологические аспекты развития физики микромира // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1977. – Вып. 43
845492
  Шашкова Л.А. Методологические аспекты реализации мировоззренческого потенциала естественных наук в процессе преподавания // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Выща школа, 1989. – Вып. 69 : Методологическое содержание и эффективность преподавания естественных дисциплин
845493
  Климов В.Г. Методологические аспекты системы открытого образования: тенденции, проблемы и перспективы / В.Г. Климов // Открытое образование : Научно-практический журнал / МЭСИ; МАОО. – Москва, 2006. – № 5. – С. 9-12.
845494
   Методологические аспекты современной конструкивной географии. – Москва, 1985. – 168с.
845495
  Лебедева Т.М. Методологические аспекты теории культуры в свете работы Ф. Энгельса "Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии" // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1987. – Вып. 65 : О работе Ф. Энгельса "Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии" (к 100-летию выхода в свет)
845496
  Кузьмин С.Ю. Методологические аспекты формирования математической культуры у студентов педвузов // Высшее образование сегодня. – Москва, 2008. – №3. – Бібліогр. в кінці ст.
845497
   Методологические аспекты формирования научного мировоззрения студентов. – Ленинград, 1976. – 108 с.
845498
  Головнева Е.В. Методологические аспекты формирования потенциала системы образования в современном обществе // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 41. – С. 132-136


  У статті розглядаються методологічні аспекти формування нового потенціалу системи вищої освіти. Розкриваються інноваційні підходи до створення нової моделі виховання і освіти підростаючого покоління на основі загальнолюдських і вітчизняних ...
845499
  Бауэр В.П. Методологические аспекты формирования профессиональной компетентности выпускников военных институтов внутренних войск МВД России // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2012. – № 1 (40). – С. 153-159. – ISSN 1811-0916


  В статье осмысливается сущность и структура формирования профессиональной компетентности выпускника военного института внутренних войск МВД России. Проведен анализ понятий «компетенция» и «компетентность», сформулированы основные компоненты ...
845500
   Методологические аспекты эволюционного учения : сборник научных трудов. – Киев : Наукова думка, 1986. – 198 с.
845501
  Дубницкий В.И. Методологические аспекты экономических систем в рамках переходного периода Украины к рынку / В.И. Дубницкий, В.Н. Кузнецов, С.А. Маковецкий // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАНУ; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2008. – № 2 (14). – С. 42-48. – ISSN 1729-7206
845502
   Методологические вопросфы биокибернетики. – К, 1974. – 311с.
845503
   Методологические вопросы биокибернетики. – Москва : Наука, 1974. – 232 с.
845504
  Ахмеров У.Ш. Методологические вопросы бионики / У.Ш. Ахмеров. – Казань : Изд-во Казанского университета, 1977. – 70 с. – Список лит.: с. 64-69 (107 назв.)
845505
  Рыбин И.А. Методологические вопросы биофизики / И.А. Рыбин. – Свердловск, 1985. – 33с.
845506
  Семыкин Н.П. Методологические вопросы в курсе физики средней школы : посбие для учителя / Н.П. Семыкин, В.А. Любичанковский. – Москва : Просвещение, 1979. – 86с.
845507
   Методологические вопросы в курсе физики средних профтехучилищ : метод. рекомендации. – Москва : Высшая школа, 1980. – 95 с.
845508
  Рузанова В.Д. Методологические вопросы взаимодействия систем гражданского права и законодательства // Гражданское общество и развитие гражданского права : сб. статей к юбилею д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН Украины, заслуж. деятеля науки и техники Украины Наталии Семеновны Кузнецовой / отв. ред.: проф. Р.А. Майданик и проф. Е.В. Кохановская. – Киев : Юридическая практика, 2014. – С. 335-354. – ISBN 978-966-2578-62-1
845509
  Седова Н.Н. Методологические вопросы взаимосвязи социалистического интернационализма и активности личности. : Автореф... канд.филос.наук: 09.00.01 / Седова Н.Н.; Сарат.гос.ун-т. – Саратов, 1976. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
845510
  Трофимук А.А. Методологические вопросы геологии нефти и газа. / А.А. Трофимук. – Новосибирск, 1983. – 123с.
845511
   Методологические вопросы геологических наук. – Киев : Наукова думка, 1974. – 151с.
845512
  Трусов Ю.П. Методологические вопросы геохимии и взаимодействие наук : Автореф... кандидата философ.наук: / Трусов Ю.П.; Ин-т философии АН СССР. Сектор философ. вопросов естествознания. – М., 1965. – 19л.
845513
  Томашевич Л. Методологические вопросы долгосрочного экономического прогнозирования на базе экономико-математического прогнозирования на базе экономико-математических моделей. (Опыт разраб., провед. для Польской : Автореф... канд. экон.наук: 607 / Томашевич Л.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1972. – 17л.
845514
  Ломидзе Г.И. Методологические вопросы изучения взамосвязей в взамиообогащения советских литератур / Г.И. Ломидзе. – М., 1963. – 43с.
845515
   Методологические вопросы изучения зарубежных концепций киноискусства. – Москва, 1981. – 170 с.
845516
   Методологические вопросы изучения социальных условий преступности. – М, 1979. – 143с.
845517
   Методологические вопросы изучения уровня жизни трудящихся. – М, 1959. – 250с.
845518
   Методологические вопросы изучения уровня жизни трудящихся. – М
2. – 1962. – 320с.
845519
   Методологические вопросы исследования современных общественных процессов. – Москва : Издательство Московского университета, 1981. – 150, [2] с.
845520
  Селунская В.М. Методологические вопросы исторического исследования социальной структуры советского общества / В.М. Селунская. – М, 1977. – 64с.
845521
  Рогожина Н.Н. Методологические вопросы комплексных программ научно-технического прогресса и экономического механизма их реализации : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Рогожина Н. Н.; Моск. ин-т урпвл. – М., 1981. – 17л.
845522
   Методологические вопросы криминологических исследований. – Москва, 1983. – 139 с.
845523
  Кеда Е.А. Методологические вопросы ленинского анализа формирования личности (90-е - 900-х гг.) : Автореф... наук: 09.00.01 / Кеда Е.А.; Горьковский гос. ун-т. – Горький, 1975. – 18л.
845524
   Методологические вопросы литературной науки. – Саратов, 1973. – 213с.
845525
  Бушмин А.С. Методологические вопросы литературоведческих исследований / А.С. Бушмин ; АН СССР, И-т рус. лит. – Ленинград : Наука, 1969. – 228 с.
845526
   Методологические вопросы науки. – Саратов
Вып. 6. – 1978
845527
   Методологические вопросы науки. – Саратов
Вып. 7. – 1978
845528
   Методологические вопросы науки о литературе : сб. научных трудов / АН СССР, Ин-т рус. лит.(Пушкинский дом) ; под ред. А.С. Бушмина и А.Н. Иезуитова. – Ленинград : Наука, 1984. – 253 с.
845529
   Методологические вопросы науковедения. – Київ : УкрИНТЭИ, 2001. – 332с. – (Бібліотека державного фонду фундаментальних досліджень). – ISBN 966-7505-19-7
845530
   Методологические вопросы обществ.... – Ленинград
Вып. 6. – 1977
845531
   Методологические вопросы общественных наук. – М
1. – 1966. – 440с.
845532
   Методологические вопросы общественных наук. – Л, 1968. – 296с.
845533
  Сульповар Л.Б. Методологические вопросы определения экономической эффективности стандартизации / Л.Б. Сульповар, И.А. Беспалова. – М., 1972. – 49с.
845534
  Постышев Л.П. Методологические вопросы оптимального моделирования экономики на основе теории трудовой стоимости. : Автореф... канд. экон.наук: 608 / Постышев Л.П.; АОН при ЦК КПСС. Каф. полит. экономии и основ науч.. упр. соц. экономикой. – М., 1972. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
845535
   Методологические вопросы планирования экономического и социального развития : Тематический сборник. – Саратов : Издательство Саратовского университета, 1984. – 143, [1] с.
845536
   Методологические вопросы политической экономии социализма. – Киев, 1979. – 215 с.
845537
  Глушков В.М. Методологические вопросы применения математических методов в биологии / В.М. Глушков, В.В. Иванов, В.М. Яненко; АН УССР. Ин-т кибернетики. – Киев : Ин-т кибернетики, 1979. – 65с. – Библ.: С.56-63
845538
  Воронин Ю.А. Методологические вопросы применения математических методов в геологии / Ю.А. Воронин, Э.А. Еганов. – Новосибирск : Наука, 1974. – 86с.
845539
  Варанкин В.В. Методологические вопросы региональной оценки природных ресурсов : (на примере лесосырьевых ресурсов) / В.В. Варанкин. – Москва : Наука, 1974. – 239 с.
845540
   Методологические вопросы региональной экономики (на примере Восточной Сибири) : сборник научных трудов. – Киев : ИЭиОПП СО АН СССР, 1979. – 159 с.
845541
  Куварин В.С. Методологические вопросы сводного анализа экономического соревнования двух систем. : Автореф... Канд.экон.наук: 590 / Куварин В.С.; Моск.экон-стат.ин-т. – М, 1968. – 22л.
845542
  Бардин И.А. Методологические вопросы сельскохозяйственной науки : учебное пособие / И.А. Бардин. – Москва : Высшая школа, 1975. – 144 с.
845543
  Васильева В.Л. Методологические вопросы системного анализа эпидемического процесса / В.Л. Васильева, В.М. Котельников // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Выща школа, 1989. – Вып. 70 : Философские проблемы химии, биологии, экологии
845544
  Якубовский Николай Николаевич Методологические вопросы совершенствования планирования цен на промышленную продукцию : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Якубовский Николай Николаевич; Науч.-иссл. экон. ин-т. – К., 1973. – 25л.
845545
   Методологические вопросы современной биологии. – К, 1970. – 200с.
845546
   Методологические вопросы современной гидрологии. – К, 1978. – 147с.
845547
   Методологические вопросы современной науки. – К, 1969. – 165с.
845548
   Методологические вопросы современной науки : вопросы философии ; Межвузрвский сборник. – Кишинев : Штиинца, 1978. – 120 с.
845549
   Методологические вопросы современной науки в свете ленинских идей : [Сборник статей]. – Рига : Зинатне, 1981. – 246 с.
845550
  Романовский В.Т. Методологические вопросы сопоставления основных статистических показателей непроизводственной сферы СССР и США : Автореф... канд. экон.наук: / Романовский В. Т.; КИНХ. – К., 1977. – 24л.
845551
  Ямщикова Л.И. Методологические вопросы составления отчетного финансового баланса транспорта. (На примере ж.-д. транспорта МПС) : Автореф... канд. экон.наук: 08.600 / Ямщикова Л.И.; Моск. экон.-стат. ин-т. Кафедра экон. статистики. – М., 1970. – 26л.
845552
   Методологические вопросы социального планирования. – М, 1980. – 117с.
845553
   Методологические вопросы социального познания. – М, 1986. – 154с.
845554
  Малиновский А.А. Методологические вопросы сравнительного исследования уголовного права // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения / Ин-т законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ. – Москва, 2007. – Вып. 2 (№ 9). – С. 43-45. – ISSN 1991-3222
845555
  Сергеев В.П. Методологические вопросы статистического изучения динамики розничных цен. : Автореф... канд.экон.наук: 08.00.11 / Сергеев В.П.; Моск.ин-т нар.хоз. – М, 1973. – 24л.
845556
  Охлопков Н.М. Методологические вопросы теории и практики разностных систем / Н.М. Охлопков. – Иркутск, 1989. – 256с.
845557
   Методологические вопросы философии и науки. – Тбилиси, 1985. – 226с.
845558
  Емельянов Л.И. Методологические вопросы фольклористики / Л.И. Емельянов. – Ленинград : Наука, 1978. – 208с.
845559
   Методологические вопросы формирования личности будущего учителя. – Волгоград, 1985. – 136с.
845560
   Методологические вопросы хозяйственного освоения территорий : межвузовский сборник. – Тюмень : Тюменский гос. ун-т, 1982. – 155 с.
845561
  Уреевский К.П. Методологические вопросы экономического управления и хозяйственного расчета : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Уреевский К.П.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1972. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
845562
   Методологические вопросы экономической географии. – М, 1962. – 280с.
845563
   Методологические и историографические вопросы исторической науки. – Томск
Вып. 13. – 1979
845564
  Байрачный К.А. Методологические и методические аспекты мировоззренческой направленности лекций по естественным и техническим наукам // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1985. – Вып. 58
845565
   Методологические и методические аспекты почвоведения. – Новосибирск : Наука. Сиб.отд., 1988. – 168с.
845566
   Методологические и методические вопросы археологии. – К, 1982. – 230с.
845567
   Методологические и методические вопросы изучения бюджета времени. – М, 1980. – 129с.
845568
   Методологические и методические вопросы изучения и профилактики преступности в крупных городах. – Москва, 1979. – 109 с.
845569
   Методологические и методические основы обновления философского образования в высшей школе. – К
1. – 1991. – 92с.
845570
   Методологические и методические основы обновления философского образования в высшей школе. – К
2. – 1991. – 84с.
845571
  Старчак В.Г. Методологические и методические особенности взаимосвязи химии и металловедения в техническом вузе / В.Г. Старчак, Т.А. Губанова // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Выща школа, 1989. – Вып. 69 : Методологическое содержание и эффективность преподавания естественных дисциплин
845572
  Константинов Сергей Дмитриевич Методологические и методические проблемы наглядности в преподавании марксистско-ленинской философии : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Константинов Сергей Дмитриевич; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1974. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
845573
   Методологические и методические проблемы размещения отраслей материального производства : монография. – Москва : Наука, 1979. – 264 с. – (Проблемы советской экономики)
845574
   Методологические и методические проблемы разработки генеральной схемы развития и размещения производительных сил СССР на долгосрочную перспективу : Сборник научных трудов. – Москва, 1990. – 192 с. – (Проблемы советской экономики)
845575
  Зельманов А.Б. Методологические и мировоззренческие проблемы научно-технической революции. / А.Б. Зельманов. – Томск, 1976. – 272с.
845576
  Павлов Б.И. Методологические и организационные основы технико-экономического проектирования / Б.И. Павлов. – Л., 1976. – 224с.
845577
  Волженцева И.В. Методологические и теоретико-эмпирические аспекты полифункциональной регуляции психических состояний личности эмоциогенными способами : монография / И.В. Волженцева ; Макеев. экон.-гуманитар. ин-т. – Макеевка ; Донецк : МЭГИ ; Донбасс, 2012. – 535, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 442-503. – ISBN 978-617-638-122-8
845578
  Дюфур М.С. Методологические и теоретические основы фациального и формационного анализов / М.С. Дюфур. – Ленинград : Изд-во Ленинградского ун-та, 1981. – 159с.
845579
  Тумбусова Диана Трофимовна Методологические и теоретические проблемы взаимодействия объективного и субъективного в материальном производстве : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Тумбусова Диана Трофимовна; Моск. ин-т нар. хоз-ва им. Г.В.Плеханова. Специализир. совет по филос. наукам. – М., 1977. – 17л. – Бібліогр.:с.17
845580
  Зайчикова Т.К. Методологические и теоретические проблемы воспитания в педагогическом наследии Ф.Ф.Королева : Автореф... канд. педагог.наук: 13.00.01 / Зайчикова Т.К.; В надзаг.: НИИ общих проблем воспитания Академии педагог. наук СССР. – Москва, 1981. – 25л.
845581
   Методологические и теоретические проблемы государства и права развитого социализма. – М., 1983. – 168с.
845582
  Ломов Б.Ф. Методологические и теоретические проблемы психологии / Б.Ф. Ломов. – Москва : Наука, 1984. – 444с.
845583
  Мостепаненко А.М. Методологические и философские проблемы современной физики / А.М. Мостепаненко. – Ленинград, 1977. – 168 с.
845584
  Степин В.С. Методологические идеи В.И. Вернадского и наука XXI столетия // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2014. – № 3. – С. 7-21. – ISSN 0235-1188
845585
  Зись А.Я. Методологические искания в западноевропейском искусствознании / А.Я. Зись, М.П. Стафецкая. – М, 1984. – 238с.
845586
  Фокеев В.А. Методологические исследования // Мир библиографии : научно-практический и культурно-просветительский журнал. – Москва, 2008. – № 2. – С. 6-11. – ISSN 1560-7968


  Профессор, доктор педагогических наук, главный научный сотрудник Российской государственной библиотеки Валерий Александрович Фокеев раскрывает задачи и особенности методологии библиографии.
845587
  Караванов К.П. Методологические исследования в региональной гидрогеологии / К.П. Караванов. – М., 1986. – 109с.
845588
  Матвеев А.К. Методологические исследования проблемы ускоренного развития науки : Автореф... канд. философ.наук: 620 / Матвеев А.К.; Воронежский гос. ун-т им. Ленинского комсомола. – Воронеж, 1969. – 20л.
845589
  Астахова В.И. Методологические материалы к разработке концепции развития приватных вузов Украины в предстоящем десятилетии / В.И. Астахова; Ассоциация учебных заведений небюджетного финансирования Украины. Народная украинская академия. – Харьков : [б. и.], 2000. – 16 с.
845590
  Рак В.А. Методологические метрики науки управления проектами // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, Укр. асоц. упр. проектами, Ун-т екон. та права "Крок". – Сєверодонецьк, 2014. – № 3 (51). – С. 18-26 : рис., фото. – Библиогр.: 24 назв. – ISSN 2222-8810
845591
  Зеленков А. Методологические новации в современной науке и их социально-гуманитарный контекст // Теоретичні і практичні засади еволюції від інформаційного суспільства до "суспільства знань" і до smart-суспільства: виклики і можливості четвертої промислової революції : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. 23-24 квіт. 2018 р. / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. інж. акад. ; [ред.-упоряд.: В.Г. Воронкова, Р. Андрюкайтене]. – Запоріжжя : ЗДІА, 2018. – С. 28-32. – ISBN 978-617-685-049-6
845592
  Гуров В.Н. Методологические ориентации и особенности формирования конкурентоспособного выпускника в современной науке и передовой педагогической практике / В.Н. Гуров, Г.З. Дайнова // Инновации в образовании / Современная гуманитарная академия. – Москва, 2013. – № 11, ноябрь. – С. 15-28. – ISSN 1609-4646


  Статья посвящена основным актуальным подходам к вопросам обеспечения эффективного формирования конкурентоспособности современной личности в условиях образовательных учреждений и содержит авторскую точку зрения на решение проблемы формирования ...
845593
  Хорошильцев А.И. Методологические ориентиры юридического познания власти в контексте идей Б.А. Кистяковского // История государства и права : научно-правовое издание : федеральный журнал / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2013. – № 1. – С. 45-49. – ISSN 1812-3805
845594
  Добронравова И.С. Методологические основания междисциплинарного исследования постнеклассических практик // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження : науковий збірник / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2008. – Вип. 19. – С. 43-48
845595
  Марихин С.В. Методологические основания педагогического проектирования и моделирования в педагогике // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2012. – С. 27-31. – (Психология. Социология. Педагогика ; Вып. 1). – ISSN 1995-0047
845596
  Кравченко А.И. Методологические основания проектирования операционной системы с диалоговой модификацией / А.И. Кравченко, А.С. Кузнецов, Л.А. Соловей // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1988. – Вып. 66 : Философские проблемы физики, кибернетики, математики
845597
  Купцова И.А. Методологические основания сравнительного анализа явлений культуры (на примере русской провинциальной и массовой культуры) // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 8. – С. 13-17. – ISSN 2073-9702
845598
  Бахруз Х. Методологические основи изучення исламского права: герменевтический подход // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 34. – С. 487-493. – ISSN 1563-3349
845599
  Волков С.И. Методологические основы автоматизированного учета на предприятиях / С.И. Волков. – Москва, 1977. – 271с.
845600
  Ковбасюк Р.Ф. Методологические основы взаимосвязи преподавания диалектического материализма и технической микробиологии / Р.Ф. Ковбасюк, И.М. Безродный // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Выща школа, 1989. – Вып. 71 : Философские проблемы технических наук
845601
  Марев И.С. Методологические основы дидактики / И.С. Марев. – Москва : Педагогика, 1987. – 224 с.
845602
  Горбунов А.В. Методологические основы дисциплин, изучающих деятельность государства. – Москва : Типо-лит. т-ва И.Н. Кушнерев и К*
[Т.] 1 : Часть историческая : вып. 1. Исторический очерк немецкой литературы. – 1906. – 217, [3] с. – Библиогр. в прим.


  Введение . - С .1 Глава I. Изучение деятельности государства до появления самостоятельной дисциплины об управлении . - С .15 Глава II. Изучение деятельности государства в XVIII в. и в первой половине XIX века . - С .35 I. Развитие рационализма ...
845603
  Мечковская О.А. Методологические основы изучения пространственной структуры туризма // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 22. – С. 14-18. – Библиогр.: 4 назв.
845604
  Чемыхин В.А. Методологические основы исследования закона экономии времени при социализме / В.А. Чемыхин; Л.И.Любошиц. – Воронеж : Издательство Воронежского университета, 1984. – 184 с.
845605
  Левченко В.В. Методологические основы историй вузов: конструирование традиций и разрыв преемственности (на примере высшей школы Одессы) // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса, 2014. – С. 55-62. – (Серія : Історія. Філософія. Політологія ; вип. 6)
845606
  Иванов В.В. Методологические основы исторического познания : учебное пособие по исторической социологии / В.В. Иванов. – Казань : Казанский университет, 1991. – 150с.
845607
  Вилков Ю.С. Методологические основы критики буржуазного национализма / Ю.С. Вилков. – Київ, 1985. – 183с.
845608
  Романов В.М. Методологические основы критики В. И.Лениным оппортунизма (принципы историзма и партийности) : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.01 / Романов В. М. ; МВ и ССО РСФСР, Моск. ин-т нар. хоз-ва. – Москва, 1981. – 26 с.
845609
  Калинин Ю.А. Методологические основы критики религии в работе Ф. Энгельса "Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии" / Ю.А. Калинин, Е.А. Харьковщенко // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1987. – Вып. 65 : О работе Ф. Энгельса "Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии" (к 100-летию выхода в свет)
845610
  Сафронова Э.П. Методологические основы литературной критики В. В. Воровского : Автореф... канд. филол.наук: / Сафронова Э. П.; МГУ. – М., 1962. – 19л.
845611
  Свадковский И.Ф. Методологические основы марксистско-ленинской педагогики / И.Ф. Свадковский. – Москва, 1931. – 96 с.
845612
  Родзевич Н.Н. Методологические основы модернизации геоэкологического образования : География и экология // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2004. – № 4. – С. 20-25. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0016-7207
845613
  Буш Г.Я. Методологические основы научного управления изобретательством / Г.Я. Буш. – Рига, 1974. – 167с.
845614
   Методологические основы образовательной области "Духовно-нравственная культура" / М.В. Захарченко, Георгий, игумен, Киприан, игумен // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 9. – С. 40-46. – ISSN 0869-561Х
845615
  Павлов А.Н. Методологические основы общей геологии : уч. пособие / А.Н. Павлов. – Л., 1991. – 105с.
845616
  Русинов Ф.М. Методологические основы организации и управления народным хозяйством: уч. пособие / Ф.М. Русинов, В.И. Бусов. – Москва, 1984. – 43 с.
845617
  Глазовская Мария Альфредовна Методологические основы оценки эколого-геохимической устойчивости почв к техногенным воздействиям : Методическое пособие / Глазовская Мария Альфредовна; Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. Географ. фак. – Москва : Московский университет, 1997. – 102с. – ISBN 5-211-03682-4
845618
  Гриценко Л.И. Методологические основы педагогической работы с детьми "группы риска" (на примере опыта А.С.Макаренко) // Витоки педагогічної майстерності : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2009. – Вип. 6. – С. 10-16. – ISSN 2045-146X
845619
  Демидов С.Ф. Методологические основы планирования сельского хозяйства / С.Ф. Демидов, П.И. Васильев. – Москва : Экономика, 1969. – 407 с.
845620
  Ельмеев В.Я. Методологические основы планирования социального развития / В.Я. Ельмеев. – М., 1974. – 167с.
845621
   Методологические основы познания биологических особеннстей грибов - продуцентов физиологически активных соединений и пищевых продуктов : Материалы 1-й Международной конференции, 1-4 октября 1997 г. – Донецк, 1997. – 121с.
845622
  Мешков Н.А. Методологические основы построения интеллектуальной системы управления инновационным развитием российского образовательного комплекса в условиях информационного общества // Инновации в образовании / Современная гуманитарная акад. – Москва, 2014. – № 4, апрель. – С. 163-173. – ISSN 1609-4646


  Обсуждаются перспективы модернизации и инновационного развития российского образования на основе реализации возможностей, предоставляемых информационным обществом. Формулируется задача создания информационно-аналитического интернет-портала российского ...
845623
  Дорцева Е.В. Методологические основы постфеминистской парадигмы в социологии // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2010. – № 6 (72). – С. 46-53. – ISSN 1812-8696
845624
  Волкова Е.Е. Методологические основы проектирования технологии формирования допрофессиональной компетентности // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2010. – № 3. – С. 65-67. – ISSN 1726-667Х
845625
  Константинов В.В. Методологические основы психологии / В.В. Константинов. – Москва ; Санкт-Петербург : Питер, 2010. – 232, [8] с. – Библиогр.: с. 226-232. – (Завтра экзамен). – ISBN 978-5-49807-542-6
845626
  Каждан А.Б. Методологические основы разведки полезных ископаемых / А.Б. Каждан. – Москва : Недра, 1974. – 271с.
845627
  Михалев С.Б. Методологические основы разработки АСУ / С.Б. Михалев. – Минск, 1975. – 384с.
845628
  Вербицкий А А. Методологические основы реализации новой образовательной парадигмы / А А. Вербицкий, Н.А. Рыбакина // Педагогика : научно-теоретический журнал / Рос. акад. образования. – Москва, 2014. – № 2. – С. 3-14. – ISSN 0869-561Х


  В статье анализируются причины слабой реализации основных направлений модернизации (реформы) российского образования. Основная причина в том, что принимаемые решения не затрагивают основы традиционной образовательной парадигмы. Авторы доказывают, что в ...
845629
  Уранов А.А. Методологические основы систематики растений / А.А. Уранов. – Москва, 1979. – 140с.
845630
  Розмаинский И. Методологические основы теории Кейнса и его "спор о методе" с Тинбергеном // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2007. – № 4. – С. 25-36. – ISSN 0042-8736
845631
   Методологические основы управления социальными процессами в условиях совершенствования социализма. – Калинин, 1988. – 127 с.
845632
  Аллахвердян Д.А. Методологические основы формирования объединений в промышленности / Д.А. Аллахвердян, Е.Н. Сластенко. – Москва : Экономика, 1974. – 168 с. – Библиогр.: с. 166-167
845633
  Мельник В.П. Методологические особенности теоретизации технического знания // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1986. – Вып. 61 : Философские проблемы фундаментальных и прикладных наук
845634
  Бандурин В. Методологические подходы к антикризисному управлению / В. Бандурин, В. Ларицкий // Антикризисный менеджмент : научно-практическое издание / Компания "МЕНЕДЖМЕНТ-21". – Киев, 2008. – № 11. – С. 2-7
845635
  Калинина А.Э. Методологические подходы к исследованию рыночной конъюнктуры региональных товарных рынков / А.Э. Калинина, Н.А. Михайлова // Вопросы экономических наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2007. – № 1 (23). – С. 91-93. – ISSN 1728-8878
845636
  Безродная Г.В. Методологические подходы к качеству образовательного процесса в вузе // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2007. – № 3. – С. 335-341. – ISSN 1811-0916
845637
  Лайс Л. Методологические подходы классификации эндаунмент-фондов в университетах ЕС // Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі : міжнар. наук.-практ. конф., 18 квіт. 2018 р. : збірник тез / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Укр. асоціація економістів-міжнародників, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [голов. ред. Сіденко С.В.]. – Київ : НАУ, 2018. – С. 80-82
845638
  Тюлюндиева Н. Методологические представления о сущности государственного бюджета // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2011. – № 4/5. – С. 48-58. – ISSN 0207-3676
845639
  Левин Георгий Дмитриевич Методологические принципы диалога материалистов с верующими // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 10. – С. 78-89. – Бібліогр.: с. 78-83, 85-89. – ISSN 0042-8744
845640
  Сарбалакова А.Ж. Методологические принципы исследования взаимодействия кредитных институтов с предприятиями на основе различных теоретических подходов // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2009. – № 5 (36). – С. 108-114. – (Економічні науки)
845641
  Сигалов К.Е. Методологические принципы исследования среды права // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 4. – С. 13-16. – ISSN 1812-3805


  В статье рассматриваются философско-правовые и теоретико-правовые основания методологии познания среды права как правовой категории и философско-правового феномена.
845642
  Мельникова О.Т. Методологические принципы качественных исследований в психологии / О.Т. Мельникова, Д.А. Хорошилов // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 4-18. – (Психология ; № 3). – ISSN 0201-7385
845643
  Ключников В.П. Методологические принципы критики В.И.Лениным идеализма. : Автореф... доктор филос.наук: 09.620 / Ключников В.П.; АН УССР. Объед. совет Ин-та философии и Ин-та гос. и права. – К., 1970. – 70л. – Бібліогр.:с.68-70
845644
   Методологические принципы критики идеалистических и метафизических концепций познания. – Москва : Высшая школа, 1985. – 120 с.
845645
  Данилин Г.Д. Методологические принципы определения начального периода научно-технической революции / Г.Д. Данилин. – М, 1983. – 49с.
845646
  Данилин Г.Д. Методологические принципы определения содержания научно-технической политики / Г.Д. Данилин. – М, 1981. – 45с.
845647
  Виноградов В.Г. Методологические принципы социального предвидения / В.Г. Виноградов. – Москва, 1979. – 64с.
845648
  Федосеева М.П. Методологические принципы экономической оценки земл при социализме. : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Федосеева М.П.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1969. – 18л.
845649
  Магай И.П. Методологические проблеми журналисткого мастерства / И.П. Магай. – Москва, 1979. – 63с.
845650
  Шутов А.Г. Методологические проблемы аксиоматизации теоретического знания в физике. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.08 / Шутов А.Г.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1979. – 19л.
845651
   Методологические проблемы анализа эффективности профтехобразования в условиях ускорения научно-технического прогресса : сборник научных трудов. – Ленинград : ВНИИпрофтехобразования, 1988. – 74 с.
845652
   Методологические проблемы взаимодействия общественных, естественных и технических наук. – Москва : Наука, 1981. – 359 с.
845653
   Методологические проблемы военной теории и практики. – 2 изд, доп. и перераб. – Москва : Военное издательство, 1969. – 510 с.
845654
  Ожукеева Т.О. Методологические проблемы выравнивания уровней развития советских республик / Т.О. Ожукеева. – Фрунзе, 1988. – 143с.
845655
  Гальчинский А.С. Методологические проблемы денежных отношений в трудах К. Маркса / А.С. Гальчинский. – Київ, 1979. – 176с.
845656
   Методологические проблемы дифференциальной ренты при социализме : (В связи с теорией трудовой стоимости). Межвузовский сборник. – Куйбышев : Куйбышевский гос. университет, 1980. – 142 с.
845657
  Плешкевич Е.А. Методологические проблемы идентификации документа как объекта познания // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская гос. б-ка. – Москва, 2013. – № 6. – С. 15-21. – ISSN 0869-608Х


  Показаны зарождение и эволюция гносеологического и онтологического определений документа. Проанализированы противоречия идентификации документа как объекта исследования и варианты их решения в библиотековедении и библиографоведении посредством развития ...
845658
  Ларман О.В. Методологические проблемы изучения народонаселения / О.В. Ларман. – М, 1974. – 240с.
845659
  Кац Григорий Михайлович Методологические проблемы изучения социальной сферы жизни общества : Автореф... д-ра филос.наук: 09.00.01 / Кац Григорий Михайлович; МГУ. – М., 1985. – 30л.
845660
  Кац Григорий Михайлович Методологические проблемы изучения социальной сферы жизни общества : Автореф... д-ра филол.наук: 09.00.01 / Кац Григорий Михайлович; МГУ. – М., 1988. – 45л.
845661
  Селезнев М.А. Методологические проблемы изучения социальных революций. : Автореф... Доктора филос.наук: 09.620 / Селезнев М.А.; МГУ. – М, 1972. – 52л.
845662
  Пономарев Д.И. Методологические проблемы исследования демографического поведения. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Пономарев Д.И.; Уральский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1974. – 22л. – Бібліогр.:с.22
845663
  Протопопов Ю.К. Методологические проблемы исследования диалектики конечного и бесконечного в математической науке. / Ю.К. Протопопов. – Саратов, 1970. – 43с.
845664
  Казаков Д.В. Методологические проблемы исследования законотворчества // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 6. – С. 5-7. – ISSN 1812-3805
845665
  Скрыпник В.И. Методологические проблемы исследования отношений собственности : Автореф... канд. экон. наук: 08.00.01 / Скрыпник В.И.; Львов. гос. ун-т. – Львов, 1978. – 24л.
845666
  Кутарева Н.М. Методологические проблемы исследования потребностей семьи : Автореф... канд. философ.наук: 09.00.01 / Кутарева Н.М.; МВ и ССО РСФСР. Уральск. гос. ун-т. – Свердловск, 1979. – 16л.
845667
  Заставный Ф.Д. Методологические проблемы исследования сбалансированности народного хозяйства / Ф.Д. Заставный. – Киев, 1984. – 56 с.
845668
  Шляхтун Петр Афанасьевич Методологические проблемы исследования социально-классовой структуры современного буржуазного общества : Автореф... докт. ист.наук: 09.00.01 / Шляхтун Петр Афанасьевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1987. – 43л.
845669
  Радченко К.Д. Методологические проблемы исследования трактата "Чжуан-Цзы" // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – К 70-летию воссоздания философского ф-та в структуре Моск. ун-та. – С. 20-29. – (Философия ; № 6). – ISSN 0201-7385
845670
  Ельчанинов В.А. Методологические проблемы исторической науки: уч. пособие / В.А. Ельчанинов. – Барнаул, 1990. – 120с.
845671
  Делокаров К.Х. Методологические проблемы квантовой механики в советской философской науке / К.Х. Делокаров. – Москва, 1982. – 352с.
845672
  Кушелев В.А. Методологические проблемы кибертетического анализа социальной активности : Автореф... канд. философ.наук: 09.00.01 / Кушелев В.А.; М-во просвещения РСФСР. Ленингр. гос. пед. ин-т. – Л., 1974. – 19л.
845673
  Губай Н.В. Методологические проблемы классификации естественнонаучных законов / Н.В. Губай, В.П. Капитон // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1983. – Вып. 55 : Философские вопросы физики, математики, кибернетики
845674
  Капитон В.П. Методологические проблемы классификации технических наук // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Выща школа, 1989. – Вып. 71 : Философские проблемы технических наук
845675
  Мисуно А.В. Методологические проблемы комплексного подхода к коммунистическому воспитанию / А.В. Мисуно. – К., 1986. – 134с.
845676
  Кузнецов П.С. Методологические проблемы ландшафтоведения / П.С. Кузнецов. – Саратов, 1985. – 64 с.
845677
  Кузнецов П.С. Методологические проблемы ландшафтоведения / П.С. Кузнецов. – Саратов, 1991. – 59 с.
845678
   Методологические проблемы математики. – Новосибирск, 1979. – 302с.
845679
  Степанович В.А. Методологические проблемы математического моделирования мышления. : Автореф... канд.филос.наук: 09.00.01 / Степанович В.А.; Белорусский гос.ун-т. – Минск, 1980. – 22л.
845680
   Методологические проблемы медицины и биологии. – Новосибирск, 1985. – 256с.
845681
   Методологические проблемы междисциплинарных исследований. – М, 1989. – 171с.
845682
  Гречихин В.Г. Методологические проблемы международной социалистической интеграции / В.Г. Гречихин. – М., 1985. – 161с.
845683
   Методологические проблемы международных соизмерений стоимостных показателей. – М
1. – 1968. – 280с.
845684
   Методологические проблемы международных соизмерений стоимостных показателей. – М
2. – 1968. – 332с.
845685
  Соловьев В.П. Методологические проблемы моделирования биологических систем при исследовании их надежности / В.П. Соловьев, Н.В. Одрехивский // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Выща школа, 1989. – Вып. 70 : Философские проблемы химии, биологии, экологии
845686
   Методологические проблемы наук. – М, 1969. – 248с.
845687
   Методологические проблемы науки. – М, 1970. – 154с.
845688
   Методологические проблемы науки : (Материалы конференции 9 апреля 1972 г.). – Москва, 1972. – 112 с.
845689
   Методологические проблемы науки. – Новосибирск
Вып. 1. – 1973. – 224с.
845690
   Методологические проблемы науки. – Новосибирск
Вып. 4. – 1976
845691
   Методологические проблемы науки. – Новосибирск, 1978. – 174с.
845692
   Методологические проблемы науки. – Томск, 1978. – 161с.
845693
   Методологические проблемы науки. – Новосибирск
Вып. 5. – 1978
845694
   Методологические проблемы науки. – Новосибирск
Вып. 6. – 1979
845695
   Методологические проблемы науки. – Новосибирск, 1981. – 166с.
845696
   Методологические проблемы науки. – Новосибирск, 1986. – 134с.
845697
   Методологические проблемы науки и культуры. – Куйбышев
Вып. 2. – 1977
845698
   Методологические проблемы науки и культуры. – Куйбышев
Вып. 3. – 1978
845699
  Дейнеко О.А. Методологические проблемы науки управвления производством / О.А. Дейнеко. – Москва, 1970. – 295с.
845700
  Дмитриенко В.А. Методологические проблемы науковедения / В.А. Дмитриенко. – Томск, 1977. – 175 с.
845701
   Методологические проблемы научно-исследовательских программ. – Новосибирск, 1983. – 141с.
845702
   Методологические проблемы научно-технического прогресса. – Новосибирск, 1987. – 317с.
845703
   Методологические проблемы научно-технического прогресса. – М, 1987. – 215с.
845704
   Методологические проблемы научного знания. – Минск, 1983. – 239с.
845705
   Методологические проблемы научного исследования. – Ростов -на-Дону, 1974. – 155с.
845706
   Методологические проблемы научного исследования. – Новосибирск, 1984. – 316с.
845707
   Методологические проблемы научного коммунизма. – М, 1975. – 104с.
845708
   Методологические проблемы научного познания. – Новосибирск, 1977. – 342с.
845709
   Методологические проблемы научных исследований. – Новосибирск, 1984. – 160с.
845710
  Котов Л.И. Методологические проблемы нравственного прогресса. / Л.И. Котов. – Свердловск, 1974. – 162с.
845711
   Методологические проблемы общественных наук. – Ленинград
Вып. 5. – 1976
845712
   Методологические проблемы общественных наук. – М, 1979. – 472с.
845713
   Методологические проблемы общественных наук. – Киев, 1985. – 271с.
845714
   Методологические проблемы обществознания. – Киев, 1980. – 247с.
845715
  Турук Г.П. Методологические проблемы объяснения конкретных социальных явлений : Автореф... канд. философ.наук: 09.620 / Турук Г.П.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Философ. фак. – М., 1970. – 13л.
845716
   Методологические проблемы оптимизации в науке. – Новосибирск, 1991. – 251с.
845717
   Методологические проблемы организации биосистем. – Л, 1978. – 208с.
845718
   Методологические проблемы оснований науки. – К, 1986. – 167с.
845719
  Кукушкина Л.И. Методологические проблемы отчетности отраслевого финансового баланса промышлености : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 600 / Кукушкина Л.И. ; Моск. экон. стат. ин-т. – Москва, 1969. – 27 с.
845720
  Арутюнов В.Х. Методологические проблемы оценки и обеспечения качества естественнонаучных прогнозов // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1984. – Вып. 57
845721
   Методологические проблемы педагогики. – М, 1977. – 102с.
845722
   Методологические проблемы перспективного планирования. – М, 1978. – 207с.
845723
   Методологические проблемы перспективного планирования научно-технического прогресса. – М, 1984. – 133с.
845724
   Методологические проблемы повышения эффективности и качества учебного процесса. – Ленинград, 1979. – 187с.
845725
   Методологические проблемы повышения эффективности психолого-педагогических исследований. – М, 1985. – 156с.
845726
   Методологические проблемы познавательной деятельности. – Рига : ЛГУ, 1988. – 180с.
845727
   Методологические проблемы познания социальных явлений. – Рязань, 1979. – 102с.
845728
   Методологические проблемы поискового социального прогнозирования. – М, 1983. – 189с.
845729
   Методологические проблемы политической экономии. – М, 1965. – 301с.
845730
   Методологические проблемы политической экономии социализма. – Волгоград, 1971. – 86с.
845731
   Методологические проблемы политической экономии социализма. – Волгоград, 1975. – 173с.
845732
   Методологические проблемы политической экономии социализма. – Волгоград, 1984. – 132с.
845733
  Широкорад Л.Д. Методологические проблемы политической экономии социализма в советской экономической литературе 20-х - 30-х годов : Автореф... кандидата экон.наук: / Широкорад Л.Д.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. Экон. фак. – Л., 1965. – 18л.
845734
  Петров Валерий Аркадьевич Методологические проблемы построения социально-экономического баланса трудовых ресурсов города : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Петров Валерий Аркадьевич; Ленингр. фин.-экон. ин-т им. Н.А.Вознесенского. – Л., 1975. – 26л.
845735
   Методологические проблемы построения теории в общественных науках. – Калинин, 1981. – 157 с.
845736
   Методологические проблемы преподавания математики. – М, 1987. – 152с.
845737
  Лебедев О.Т. Методологические проблемы прогнозирования новых спецальностей в технических вузах / О.Т. Лебедев. – Воронеж, 1973. – 264с.
845738
  Федорик В.М. Методологические проблемы прогнозирования общественного мнения в социалистическом обществе. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Федорик В.М.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 16л.
845739
  Балабанов П.И. Методологические проблемы проектировочной деятельности / П.И. Балабанов ; отв. ред. В.В. Чешев ; АН СССР, Сибирское отд-ние, Томский науч. центр, Каф. философии. – Новосибирск : [б. и.], 1990. – 200 с.
845740
   Методологические проблемы развития и применения математики. – М, 1985. – 207с.
845741
   Методологические проблемы развития и размещения производительных сил. – М, 1989. – 160с.
845742
  Кедровский Олег Иванович Методологические проблемы развития математической теории : Автореф... д-ра филос.наук: 09.00.08 / Кедровский Олег Иванович; КГУ. – К., 1977. – 46л.
845743
   Методологические проблемы развития науки. – Иркутск, 1982. – 158с.
845744
   Методологические проблемы развития науки в регионе. – Новосибирск, 1987. – 286с.
845745
   Методологические проблемы развития науки и культуры. – Куйбышев, 1976. – 167с.
845746
   Методологические проблемы развития научного познания. – Алма-Ата, 1985. – 160с.
845747
  Атутов П.Р. Методологические проблемы развития педагогической науки / [П.Р. Атутов (ред.), М.Н. Скаткин, Я.С. Турбовской и др.] ; НИИ общ. педагогики АПН СССР. – Москва : Педагогика, 1985. – 236 с. – (Образование. Педагогические науки. Общая педагогика)
845748
   Методологические проблемы развития советской педагогики в условиях осуществления реформы школы. – Москва, 1984. – 259 с.
845749
   Методологические проблемы развития экономической и социальной географии. – М, 1990. – 140с.
845750
   Методологические проблемы развитого социалистического общества. – Казань, 1980. – 200с.
845751
  Лузгин И.М. Методологические проблемы расследования / И.М. Лузгин. – Москва : Юрид. лит., 1973. – 215 с.
845752
  Дроздовский Э.Е. Методологические проблемы рационализации ресурсопользования. / Э.Е. Дроздовский. – Иркутск, 1986. – 228с.
845753
   Методологические проблемы региональной экономики в свете решений 25 съезда КПСС : сборник статей. – Москва : Совет по изучению производительных сил при Госплане СССР, 1977. – 123 с.
845754
  Семенов И.Н. Методологические проблемы рефлексивной психологии самовосприятия индивидуальности // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования ; Московский психолого-социальный ун-т. – Москва, 2013. – № 1 (73). – С. 131-148. – ISSN 2073-8528
845755
   Методологические проблемы семантических исследований. – К, 1984. – 12с.
845756
   Методологические проблемы синтеза современного научного знания. – Рига, 1981. – 238с.
845757
   Методологические проблемы системного изучения деревни. – Новосибирск, 1977. – 271с.
845758
  Кремянский В.И. Методологические проблемы системного подхода к информации / В.И. Кремянский. – Москва, 1977. – 288 с.
845759
  Кремянский В.И. Методологические проблемы системного подхода к информации. : Автореф... доктор филос.наук: / Кремянский В.И.; АН СССР. Ин-тут филос. – М,, 1978. – 44л.
845760
  Сахарчук Л.И. Методологические проблемы словообразования : Автореф... докт. филол.наук: 10.02.04 / Сахарчук Л. И.; МВССО УССР, КГУ. – К., 1988. – 38л.
845761
   Методологические проблемы совершенствования взаимодействия науки и производства. – Новосибирск, 1985. – 304с.
845762
  Ной И.С. Методологические проблемы советской криминологии / И.С. Ной. – Саратов, 1975. – 222с.
845763
   Методологические проблемы советской юридической науки. – Киев, 1965. – 146 с.
845764
   Методологические проблемы советской юридической науки. – Москва : Наука, 1980. – 309с.
845765
   Методологические проблемы современного искусствознания. – Л
1. – 1975. – 206с.
845766
   Методологические проблемы современного искусствознания. – М, 1986. – 350с.
845767
   Методологические проблемы современного религиоведения. – М, 1990. – 50с.
845768
   Методологические проблемы современной биологии и медицины. – Москва : Медицина, 1969. – 216 с.
845769
  Морочник Самуил Борисович Методологические проблемы современной биологии и медицины : Автореф... д-ра филос.наук: 09.627 / Морочник Самуил Борисович; Тадж. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Душанбе, 1969. – 40л. – Бібліогр.:с.39-40
845770
   Методологические проблемы современной географии : Сборник научных трудов. – Киев : Наукова думка, 1993. – 164с.
845771
   Методологические проблемы современной литературной критики. – М, 1976. – 350с.
845772
   Методологические проблемы современной науки. – М, 1964. – 246с.
845773
   Методологические проблемы современной науки. – М, 1969. – 208с.
845774
   Методологические проблемы современной науки. – М, 1970. – 360с.
845775
   Методологические проблемы современной науки. – Москва : Политиздат, 1979. – 295с.
845776
   Методологические проблемы современной науки. – Горький, 1986. – 192с.
845777
   Методологические проблемы современной педагогической науки и практики. – Челябинск, 1988. – 135с.
845778
   Методологические проблемы современной химии. – Сборник переводов. – Москва : Прогресс, 1967. – 207 с.
845779
  Смирнов И.Н. Методологические проблемы современной эволюционной теории и их решение в трудах И.И.Шмальгаузена : Автореф. дис. ... канд. философ. наук : 627 / Смирнов И.Н. ; МГУ. – Москва, 1970. – 16 с.
845780
   Методологические проблемы создания новой техники и технологии. – Новосибирск, 1989. – 294с.
845781
  Москвин А.П. Методологические проблемы составления отчетного финансового баланса автомобильного транспорта (на примере автомобильного транспорта общего пользования РСФСР) : Автореф... наук: 08.600 / Москвин А.П.; Моск. экон.-стат. ин-т. – М., 1971. – 26л.
845782
   Методологические проблемы социалистического производства. – Красноярск, 1984. – 175с.
845783
  Розовская И.И. Методологические проблемы социально-истор ческйо психологии (на матер. франц. ист. школы "Анналов")_ : Автореф... канд. филос.наук: / Розовская И. И.; АН СССР, Ин-т филос. – М., 1972. – 27л.
845784
   Методологические проблемы социально-экономического развития регионов СССР. – Москва : Наука, 1979. – 207 с. – (Проблемы советской экономики)
845785
   Методологические проблемы социального предвидения. – Киев, 1977. – 347 с.
845786
  Ушаков Александр Андреевич Методологические проблемы социального предвидения : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Ушаков Александр Андреевич; МВ и ССО РСФСР. ЛГУ. – Ленинград, 1979. – 18л.
845787
   Методологические проблемы социального прогнозирования. – Л, 1975. – 128с.
845788
  Куприян А.П. Методологические проблемы социального эксперимента / А.П. Куприян. – Москва : Издательство Московского университета, 1971. – 158 с.
845789
   Методологические проблемы социальной лингвистики. – М, 1986. – 200с.
845790
   Методологические проблемы социальной психологии. – Москва : Наука, 1975. – 295с.
845791
   Методологические проблемы социологического исследования. – М, 1979. – 224с.
845792
   Методологические проблемы социологической теории : межвуз. сб. науч. трудов. – Новосибирск : НГУ, 1984. – 172с.
845793
   Методологические проблемы сравнительной педагогики. – М, 1991. – 92с.
845794
  Бондаревская Е.В. Методологические проблемы становления педагогического образования университетского типа // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2010. – № 9. – С. 73-84. – ISSN 0869-561Х


  В статье обсуждаются проблемы модернизации высшего педагогического образования, обосновывается необходимость инновационного, опережающего развития страны и воспитания человека, обладающего инновационными способностями. Наполняются новым содержанием ...
845795
  Штульберг Б.М. Методологические проблемы статистики подъемно-транспортных работ. : Автореф... канд. экон.наук: 600 / Штульберг Б.М.; Москов. экон.-стат. ин-т. – М., 1968. – 24л.
845796
  Крым А.Б. Методологические проблемы стоимости в теории дифференциальной ренты К.Маркса.. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Крым А.Б.; МВ и ССО СССР. Москов. экон.-стат. ин-тут. – М., 1980. – 23л.
845797
   Методологические проблемы теоретико-прикладных исследований культуры. – М, 1988. – 303с.
845798
  Добриянов В.С. Методологические проблемы теоретического и исторического познания / В.С. Добриянов. – Москва, 1968. – 320с.
845799
  Манышев Ю.Г. Методологические проблемы теории идеологического процесса общества / Ю.Г. Манышев. – Красноярск, 1983. – 240с.
845800
   Методологические проблемы теории измерений. – К, 1966. – 207с.
845801
  Рудакова И.Е. Методологические проблемы теории империализма. / И.Е. Рудакова. – Москва, 1983. – 168с.
845802
  Ефимов А.С. Методологические проблемы теории коммунистического воспитания подрастающего поколения / А.С. Ефимов. – Ташкент, 1972. – 411с.
845803
  Мукитанов Н.К. Методологические проблемы териотизации географии / Н.К. Мукитанов. – Алма-Ата, 1979. – 187с.
845804
   Методологические проблемы территориального развития РСФСР. – М, 1990. – 215с.
845805
   Методологические проблемы технических наук. – М, 1985. – 173с.
845806
  Смольков В.Г. Методологические проблемы труда / В.Г. Смольков. – Москва, 1975. – 48с.
845807
   Методологические проблемы физики : материалы конференций 1976-1978 гг. – Москва : МОИП, 1980. – 109 с.
845808
   Методологические проблемы физиологии высшей нервной деятельности. – Москва : Наука, 1982. – 176с.
845809
  Кузнецов П.С. Методологические проблемы физической географии / П.С. Кузнецов. – Саратов, 1970. – 127 с.
845810
   Методологические проблемы филологических наук. – Москва, 1987. – 264 с.
845811
   Методологические проблемы формирования территориально-производственных комплексов. – Новосибирск, 1980. – 164с.
845812
  Кудряшов А.Ф. Методологические проблемы формирования физической теории. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.08 / Кудряшов А.Ф.; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1977. – 18л.
845813
  Лукьянов Б.Г. Методологические проблемы художественной критики / Б.Г. Лукьянов. – Москва : Наука, 1980. – 333 с.
845814
   Методологические проблемы художественной критики. – Москва, 1987. – 334 с.
845815
   Методологические проблемы целевой ориентации. – Новосибирск, 1986. – 253с.
845816
   Методологические проблемы эволюционной теории. – Тарту, 1984. – 196с.
845817
   Методологические проблемы экологии человека : Сборник научных трудов. – Новосибирск : Наука, 1988. – 139 с.
845818
  Зеленов Л.А. Методологические проблемы эстетики / Л.А. Зеленов, Г.И. Куликов. – Москва, 1982. – 176 с.
845819
  Николаев В.А. Методологические проблемы эстетики ландшафта // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Мін. осв. і науки Укр. – Київ, 2013. – Вип. 2 (70). – C. 187-194. – ISSN 0868-6939


  Обговорюються головні методологічні положення ландшафтної естетики: гармонія та краса геосистем, фактори й структура естетичного сприйняття ландшафту, принципи та методи естетичної оцінки та класификації ландшафтів. The basic statements of the ...
845820
  Зеленов Л.А. Методологические проблемы эстетики. / Л.А. Зеленов. – Горький, 1971. – 80с.
845821
   Методологические проблемы... – Москва
Вып. (?). – 1982
845822
  Сафонов В.Е. Методологические регулятивы понимания судебной власти в обществе и государстве // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 16. – С. 20-21. – ISSN 1812-3805
845823
  Дудорова Л.Ю. Методологические требования компетентносного подхода в туристическом образовании будущих учителей // Физическое воспитание студентов : научный журнал / Харьк. обл. отд-ние нац. олимпийского комитета Украины ; Изд-во ХГАДИ. – Харьков, 2014. – № 02. – С. 13-18. – ISSN 2075-5279
845824
  Гудзь В.Я. Методологические указания к граммофонным пластинкам на английском языке для 8-9 классов средней школы / В.Я. Гудзь. – М, 1954. – 15с.
845825
   Методологические указания по применению противопылевых респираторов. – Л., 1976. – 22с.
845826
   Методологические указания по применению радиометрических методов для поисков и разведки руд нерадиоактивных элементов и геологического картирования. – вып.2. – М., 1965. – 120с.
845827
   Методологические указания по применению экспресс-методов технических средств определения физико-механических свойств углевмещающих горных пород в процессе бурения. – Ростов -на-Дону, 1985. – 55с.
845828
  Ворожцов В.П. Методологические установки ученого / В.П. Ворожцов, А.Т. Москаленко. – Новосибирск, 1986. – 332с.
845829
  Киносьян В.А. Методологические функции диалектико-материалистической философии и теории относительности // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1977. – Вып. 43
845830
  Пугач Б.Я. Методологические функции принципа наблюдаемости в научном познании // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1982. – Вып. 52 : Диалектико-материалистическая философия как мировоззрение и методология развития основных направлений естественных и технических наук
845831
  Абасов А З. Методологические функции философии образования в условиях глобализации // Философия образования : всероссийский научный журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2013. – № 3 (48). – С. 32-38. – ISSN 1811-0916


  Преодоление кризиса образования требует выхода за рамки самого института образования, осуществления рефлексии над ним, анализа и осмысления его проблем и перспектив в широком социокультурном контексте. В статье анализируются методологические функции ...
845832
  Петров Олег Витальевич Методологические шкалирования как измерения социальных явлений : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Петров Олег Витальевич; МГУ. – Москва, 1974. – 24л.
845833
  Кривенко Д.Т. Методологический анализ альтернативных концепций физического понятия // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1979. – Вып. 47
845834
  Голофаст В.Б. Методологический анализ в социальном исследовании / В.Б. Голофаст. – Л., 1981. – 160с.
845835
  Гвоздик О.И. Методологический анализ взаимодействия человека и ЭВМ // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1983. – Вып. 55 : Философские вопросы физики, математики, кибернетики
845836
  Жариков С Е. Методологический анализ возможностей оптимизации научного творчества / С Е. Жариков, . – К., 1968. – 170с.
845837
  Горохов В.Г. Методологический анализ научно-технических дисциплин / В.Г. Горохов. – Москва, 1984. – 112с.
845838
  Магомедов Н.Г. Методологический анализ научного объяснения в марксистской социологии / Н.Г. Магомедов. – Томск, 1984. – 289с.
845839
  Безродный А.Г. Методологический анализ основных концепций происхождения жизни // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1114. – С. 127-130. – (Серія "Теорія культури і філософія науки" ; вип. 51). – ISSN 2306-6687
845840
  Ткачук В.М. Методологический анализ построения общей теории дорожной конструкции // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1988. – Вып. 66 : Философские проблемы физики, кибернетики, математики
845841
  Юдин Б.Г. Методологический анализ представлений о самоорганизации : Автореф... канд. философ.наук: 620 / Юдин Б.Г.; АН СССР. Ин-т философии. – М., 1971. – 23л.
845842
  Смотрицкий Е.Ю. Методологический анализ проблемы химической эволюции // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Выща школа, 1989. – Вып. 70 : Философские проблемы химии, биологии, экологии
845843
  Дротянко Л.Г. Методологический анализ противоречия "фундаментальное - прикладное" // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Лыбидь, 1990. – Вып. 74 : Материалистическая диалектика как методология познания
845844
  Косорукова Г.А. Методологический анализ развития естественнонаучных представлений о структуре пространства // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1977. – Вып. 43
845845
  Рахманов Адольф Алексеевич Методологический анализ роли мысленного эксперимента во взаимосвязи физической теории и техники : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.08 / Рахманов Адольф Алексеевич ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1979. – 23 с.
845846
  Николекнко О.В. Методологический анализ системно-инормационных аспектов проблемы измерения в квантовой механике : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.08 / Николекнко О. В.; МГУ. – М., 1986. – 23л.
845847
  Горохов Г В. Методологический анализ системотехники / Г В. Горохов, . – М., 1982. – 159с.
845848
  Меликян С.С. Методологический анализ ситуации выбора естественнонаучных теорий / С.С. Меликян ; АН Армянской ССР, Ин-т философии и права. – Ереван : АН Армянской ССР, 1978. – 109 с. – паралельный тит. лист на армянском языке
845849
  Кишка З. Методологический анализ современных направлений в географии и их отражение в учебном процессе // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1985. – Вып. 58
845850
  Лутай В.С. Методологический анализ соотношения биологического и социального (на материалах физического воспитания человека) / В.С. Лутай, И.Г. Тышковская // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1986. – Вып. 62 : Функции и формы естественнонаучного знания в условиях НТР
845851
  Самарский А.С. Методологический анализ соотношения фундаментальных и прикладных исследований генетики человека // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1983. – Вып. 54 : Социальная обусловленность развития фундаментальных и прикладных наук
845852
  Костев В.М. Методологический анализ становления квазиклассического подхода в физике (На матер. физ. вывсоких энергий) : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.08 / Костев В.М.; МВиССО УССР, КГУ, Каф. филос. естеств. фак-тов. – К., 1973. – 23л.
845853
  Мартынюк А.Г. Методологический анализ структуры научно-технического поиска // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1977. – Вып. 43
845854
  Анохин П.К. Методологический анализ узловых проблем условного рефлекса : материалы к совещанию по философским вопросам физиологии высшей нервной деятельности и психологии / П.К. Анохин ; Ин-т философии АН СССР. – Москва, 1962. – 80 с.
845855
  Петрушенко Оксана Петровна Методологический анализ формирования и функционирования идеала общественного устройства : Автореф... канд. философ.наук: 09.00.01 / Петрушенко Оксана Петровна; Львовский гос. ун-т им. И.Франко. – Львов, 1983. – 23л.
845856
  Сусленко В.В. Методологический анализ ценностных ориентаций.. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Сусленко В.В.; Томский гос.у н-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1978. – 24л.
845857
  Сидоренко Л.И. Методологический аспект взаимодействия биологии и техники в условиях НТР // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1984. – Вып. 57
845858
  Ящук Тамара Ивановна Методологический аспект исследования социальной структуры социалистического общества : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Ящук Тамара Ивановна; Киев. гос. ун-т им. Т.Г.Шевченко. Филос. фак. – Киев, 1973. – 21л.
845859
  Сафронова Э.П. Методологический аспект литературной полемики конца ХІХ - начала ХХ вв. / Э.П. Сафронова. – Вильнюс, 1982. – 81с.
845860
  Кучевская Н.В. Методологический аспект проблемы потребностей : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Кучевская Н.В.; АН СССР. Ин-т философии. – М., 1973. – 20л.
845861
  Ушакова С.А. Методологический аспект развития понятий творчества и креативности в образовательном процессе / С.А. Ушакова, Л.Н. Сивохина // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2012. – № 3 (42). – С. 90-95. – ISSN 1811-0916
845862
  Фролов Д. Методологический институционализм: новый взгляд на эволюцию экономической науки // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2008. – № 11. – С. 90-101. – Бібліогр.: с. 90-101. – ISSN 0042-8736
845863
  Фролов Д. Методологический институционализм: новый взгляд на эволюцию экономической науки // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2008. – № 11. – С. 90-101. – Бібліогр.: с. 90-101. – ISSN 0042-8736
845864
  Жеребкин С.В. Методологический кризис неопозитивизма в свете диалектики множественного и единого // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1986. – Вып. 60 : Мировоззренческие проблемы науки и практики в эпоху НТР
845865
  Танчер В.В. Методологический кризис современной буржуазной социологии / В.В. Танчер. – К, 1985. – 184с.
845866
  Асланов С.К. Методологическое введение в механику / С.К. Асланов ; Одес. гос. ун-т И.И. Мечникова. – Одесса : ОГУ, 1987. – 37 с. – Библиогр.: с. 37
845867
  Федев Ю.А. Методологическое значение критики В.И.Лениным мелкобуржуазной психологии. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Федев Ю.А.; КГУ. – К., 1976. – л.
845868
  Ивлиева Т.Н. Методологическое значение понятий "библиотечная услуга" и "библиотечное обслуживание" / Т.Н. Ивлиева, Е.В. Смолина // Библиотечное дело - 21 век : Научно-практический сборник / Федеральное гос. учреждение "Российская гос. библиотека". – Москва, 2006. – № 2. – С. 56-72
845869
  Ребель Г.М. Методологическое значение понятия целостности (полемические заметки) // Литературоведческий сборник : сборник научных работ / Донецкий национальный университет. – Донецк, 2007. – Вып. 29/30. – С. 13-31. – ISBN 966-72-77-79-8


  Поняття художньої цілісності розглядається у статті у зв"язку з актуальними питаннями методології літературознавчого дослідження. У ході розгляду різних підходів до рішення проблеми інтерпретації літературного твору обгрунтовується значення цілісності ...
845870
  Москалец Евгения Ивановна Методологическое значение принципа социального детерминизма в исследовании социализации личности в развитом социалистическом обществе : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Москалец Евгения Ивановна; ЛЬвовск. гос. ун-т. – Львов, 1985. – 24л.
845871
  Масленников М.М. Методологическое значение сравнения в научном познании. / М.М. Масленников. – Воронеж, 1968. – 58с.
845872
  Кречмар А. Методологическое значение теории личности в конкретном социологическом исследовании. : Автореф... канд. филос.наук: 620 / Кречмар А.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1969. – 17л.
845873
  Перминов В.Я. Методологическое мышление М.В. Ломоносова // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 34-59. – (Философия ; № 5). – ISSN 0201-7385
845874
  Костев В.М. Методологическое содержание технологического этапа НТР / В.М. Костев, В.И. Кметик // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Лыбидь, 1990. – Вып. 74 : Материалистическая диалектика как методология познания
845875
  Мельвиль А.Ю. Методология "воронки причинности" как промежуточный синтез "структуры и агента" в анализе демократических транзитов // Политические исследования .ПОЛИС. : Научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2002. – № 5. – С.54-60. – ISSN 0321-2017
845876
  Мамалуй Александр Александрович Методология "Капитала" К.Маркса и системное единство диалектического и исторического материализма : Автореф... д-ра филос.наук: 09.00.01 / Мамалуй Александр Александрович; Харьк. гос. ун-т. – Х., 1982. – 33л.
845877
  Доронина И.Н. Методология SADT в библиотечном деле // Библиосфера : ежеквартальный науч. журнал / Федеральное гос. бюджет.учреждение науки ; Гос. публичная научно-техническая б-ка Сибирского отделения Рос. акад. наук (ГПНТБ СО РАН). – Новосибирск, 2013. – № 4. – С. 71-76. – ISSN 1815-3186


  Рассматривается потенциал методологии SADT (стандарт IDEF0) в моделировании библиотечно-информационных систем.
845878
  Доброноженко Г.Ф. Методология анализа социальной группы "кулаки" в отечественной историографии // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2009. – № 5. – С. 86-94. – ISSN 0869-5687
845879
  Маньковская Н.Б. Методология буржуазной эстетики: Критика новейших концепций / Н.Б. Маньковская. – М., 1988. – 63с.
845880
  Лавренко В.П. Методология врачебной этики : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Лавренко В.П.; Горьк. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1976. – 16л.
845881
  Розенфельд Ш.Л. Методология выравнивания уровней развития экономических районов СССР / Ш.Л. Розенфельд. – Москва : Экономика, 1969. – 175 с.
845882
  Рубан Ю.Д. Методология высшего образования по зооинженерии / Ю.Д. Рубан. – Киев : Аграрная наука, 2007. – 263с. – ISBN 978-966-540-211-4
845883
  Назаров И.В. Методология геологического исследования / И.В. Назаров. – Новосибирск : Наука, 1982. – 176с.
845884
  Бычек Н.Р. Методология граработки пятилетнего плана / Н.Р. Бычек. – Москва, 1977. – 215с.
845885
  Вандышев В.Н. Методология естественнонаучного познания как система принципов // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1983. – Вып. 54 : Социальная обусловленность развития фундаментальных и прикладных наук
845886
   Методология и история психологии : научный теорико-методологический и историко-психологический журнал. – Москва, 2006-. – ISSN 1819-2653
Т. 1, вып. 2 : История психологии. – 2006
845887
   Методология и история психологии : научный теорико-методологический и историко-психологический журнал. – Москва, 2006-. – ISSN 1819-2653
Т. 2, вып. 2 : История психологии. – 2007
845888
  Косолапов В.В. Методология и логика исторического исследования / В.В. Косолапов. – Киев, 1977. – 382с.
845889
   Методология и методика воспитательной работы в условиях непрерывного образования : Материалы Международной научно-практической конференции. – Харьков : Изд-во НУА, 2005. – 292с. – (Образование. Интеллигентность. Культура.). – ISBN 966-8558-30-8
845890
  Загвязинский В.И. Методология и методика дидактического исследования / В.И. Загвязинский. – М., 1982. – 160с.
845891
  Панкратов В.В. Методология и методика криминологических исследований. (Филос. и социол. предпосылки и методы изучения причин преступности) : Автореф... канд. юрид.наук: 718 / Панкратов В.В.; Всесоюз. ин-т по изучению причин и разработке мер предупреждения преступности.. – Москва, 1969. – 20л.
845892
  Георгиев-Бижков Методология и методика на педагогические изследования / Георгиев-Бижков. – София, 1978. – 460с.
845893
  Алтухов А. Методология и методика опоеделения уровня продовольственной безопасности страны // АПК: экономика, управление : Теоретический и научно-практический журнал / Мин. сельск. хоз-ва РФ; Росс.ак.сельскохоз. наук; Всеросс. н-и. ин-т экономики сельск. хоз-ва. – Москва, 2006. – № 8. – С. 2-7. – ISSN 0235-2443
845894
   Методология и методика оценки экологических ситуаций. – Симферополь : Таврия-Плюс, 2000. – 100с. – ISBN 966-7503-52-6
845895
  Скаткин М.Н. Методология и методика педагогических исследований. / М.Н. Скаткин. – М., 1986. – 150с.
845896
  Загвязинский В.И. Методология и методика педагогических исследований. Уч. пособие / В.И. Загвязинский. – Тюмень, 1976. – 85с.
845897
  Долныкова Р.Н. Методология и методика прогнозирования внешней политики несоциалистических государств : опыт системной организации работы / Р.Н. Долныкова. – Москва : Наука, 1986. – 256 с.
845898
  Гиляровская Л.Т. Методология и методика системного анализа материального стимурилования труда в объединениях / Л.Т. Гиляровская. – Воронеж, 1985. – 277с.
845899
  Дзенис З.Е. Методология и методика социально-экономгеографических исследований / З.Е. Дзенис. – Рига, 1980. – 262с.
845900
  Саух С.Е. Методология и методы математического моделирования энергетики в рыночных условиях // Електронне моделювання : міжнародний науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова ; голов. ред. В.В. Мохор. – Київ, 2018. – Т. 40, № 3. – С. 3-32. – ISSN 0204-3572


  "Проаналізовано особливості розвитку систем моделювання енергетики в умовах дї ринкових механізмів управління енергетичними комплексами. Сформульовано вимоги щодо забезпечення адекватності систем моделювання енергетики в ринкових умовах. Розроблено ...
845901
  Низовцев В.А. Методология и методы ретроспективных исследований становления антропогенного ландшафтогенеза Центральной России // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Мін. осв. і науки Укр. – Київ, 2013. – Вип. 2 (70). – C. 177-187. – ISSN 0868-6939
845902
  Сурмин Ю.П. Методология и методы социологических исследований : учебное пособие / Ю.П. Сурмин, Н.В. Туленков ; [отв. ред. И.В. Хронюк] ; Межрегион. акад. управл. персоналом (МАУП). – Киев : МАУП, 2000. – 300, [4] с. – Библиогр.: с. 295-298. – ISBN 966-608-046-X
845903
  Михайлева Е.Г. Методология и методы социологических исследований : учеб. пособие для студентов вузов / Е.Г. Михайлева ; Нар. укр. акад. – Харьков : НУА, 2016. – 285, [1] с. : ил., табл. – Библиогр. в конце тем. – ISBN 978-966-8558-91-5
845904
  Краева Т.А. Методология и организация учета в условиях автоматизации / Т.А. Краева. – М., 1992. – 160с.
845905
  Бухарин Н.И. Методология и планирование науки и техники : избр. тр. / Н.И. Бухарин ; отв. ред. П.В. Волобуев ; [вступ. ст., с. 7-37, и примеч. В.Д. Есакова, Е.С. Левиной ; АН СССР, Ин-т истории естествознания и техники, Ин-т истории СССР]. – Москва : Наука, 1989. – 344, [2] с., [1] л. портр. – Библиогр. в примеч.: с. 316-341. – ISBN 5-02-008530-8
845906
  Карпова И.Л. Методология и технологический инструментарий описания единичных книжных памятников / И.Л. Карпова, И.А. Руденко // Библиотечное дело - 21 век : научно-практический сборник / Федеральное гос. учреждение "Российская гос. библиотека". – Москва, 2011. – № 1 (21). – С. 91-100
845907
  Волкогонов Д.А. Методология идейного воспитания / Д.А. Волкогонов. – Москва, 1980. – 352с.
845908
  Бехруз Х. Методология изучения исламского права: аксиологический подход // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2006. – № 4. – С. 68-74. – ISSN 1561-4999
845909
  Гребенкин Е.В. Методология изучения конфликтов в отечественной и зарубежной педагогической науке // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2011. – № 5 (38). – С. 161-166. – ISSN 1811-0916
845910
  Загулин М.С. Методология изучения хозяйственного управления / М.С. Загулин. – Москва, 1990. – 61с.
845911
  Шевцова Г.В. Методология иностранного языка для технического университета / Г.В. Шевцова, Е.Б. Нарочная // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2011. – № 8 (сентябрь). – С. 67-71. – ISSN 0321-0383


  Представлена модель профессионально ориентированного обучения иностранному языку в техническом университете (втузе). Обобщен опыт создания авторских профессионально ориентированных курсов обучения английскому языку, обеспечивающих эффективность ...
845912
   Методология исследований политического дискурса: актуальные проблемы содержательного анализа общественно-политических текстов : сб. науч. трудов / Белорус. гос. ун-т. – Минск : РИВШ
Вып. 7 : Дискурсы рефлексии и рефлексия как дискурс / [редкол.: Д.Г. Богушевич и др. ; под науч. ред. И.Ф. Ухвановой и др.]. – 2017. – 208, [1] с. : ил. – На корешке указ. только вып. – Библиогр. в конце ст. и в подстроч. примеч.
845913
  Кривенко Л. Методология исследования зкономических циклов / Л. Кривенко, Л. Дмитриченко, С. Кривенко // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – С. 40-44. – (Економічні науки ; № 5). – ISSN 1993-0240
845914
  Мусихин Г.И. Методология исследования идеологий: От поведенческого анализа к постструктуралистским контекстуальным моделям // Политическая наука : науч. журнал / Рос. акад. наук, Ин-т науч. информ. по обществ. наукам, Рос. ассоц. полит. науки. – Москва, 2013. – № 4. – С. 11-30. – (Религия и политика). – ISSN 1998-1775
845915
  Емченко В.Н. Методология исследования отношений общенародной собственности / В.Н. Емченко. – К., 1987. – 138с.
845916
  Селезнева А.В. Методология исследования политических представлений и ценностей // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 42-53. – (Политические науки ; № 2). – ISSN 0201-7385
845917
  Солодков М.В. и Крылов Л.С. Методология исследования производительного турда при капитализме / М.В. и Крылов Л.С. Солодков. – Москва, 1974. – 148с.
845918
  Лаппо-Данилевский Методология истории / А.С. Лаппо-Данилевский. – Посмертное изд. – Петроград : Рос. гос. акад. тип.
Вып. 1. – 1923. – 136 с.
845919
  Дорошенко Н.М. Методология истории А.С. Лаппо-Данилевского в системе российской философии истории // Клио : журнал для учёных / Фонд науч. исследований истории и культуры стран Европы "Европейское наследие". – Санкт-Петербург, 2013. – № 12 (84). – С. 13-16. – ISSN 2070-9773
845920
  Дьяков В.А. Методология истории в прошлом и настоящем / В.А. Дьяков. – М, 1974. – 190с.
845921
  Иванов В.В. Методология исторической науки / В.В. Иванов. – М., 1985. – 168с.
845922
  Семенков Я.С. Методология исчисления показателей о выполнении норм расхода сырья, материалов, топлива и электроэнергии в промышленности. : Автореф... Канд.экон.наук: / Семенков Я.С.; М-во высш.образования СССР.Моск.экон.-стат.ин-т. – М, 1955. – 20л.
845923
  Нигматуллина Ю.Г. Методология комплексного изучения художественного творчества / Ю.Г. Нигматуллина. – Казань
1. – 1976. – 108с.
845924
  Нигматуллина Ю.Г. Методология комплексного изучения художественного творчества / Ю.Г. Нигматуллина. – Казань, 1983. – 104с.
845925
  Беспамятных Н.Н. Методология кросс-культурного анализа: базовые концепты, направления и перспективы исследований // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 1. – С. 11-19. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1728-3671


  Кросс-культурные исследования занимают приоритетное место в современной культурологической компаративистике и в изучении механизмов межкультурных взаимодействий. В статье раскрываются теоретические истоки методологии кросс-культурного анализа, его ...
845926
  Анисимов О.С. Методология на рубеже веков (к 50-летию ММК) / О.С. Анисимов. – Москва : Вестник АСМБ, 2004. – 762 с. – (Энциклопедия управленческих знаний). – ISBN S-93098-022-5
845927
  Иванченко В.М. Методология народохозяйственного планирования / В.М. Иванченко. – М, 1975. – 240с.
845928
   Методология наук и формирование научного мировоззрения в учебном процессе. – Воронеж, 1980. – 175 с.
845929
  Огурцов А.П. Методология науки и ее антропологический ресурс (статья первая) // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАН Украины. – Москва, 2011. – Т. 13, вып. 3 (65/66). – С. 45-65. – ISSN 1606-951Х
845930
   Методология науки и научный прогресс. – Новосибирск, 1981. – 352 с.
845931
  Рузавин Г.И. Методология научного исследования : Учебное пособие / Г.И. Рузавин. – Москва : ЮНИТИ, 1999. – 317с. – ISBN 5-238-00085-5
845932
   Методология научного познания. – М, 1976. – 163с.
845933
   Методология научного познания и развитие современной науки. – Днепропетровск, 1984. – 128с.
845934
   Методология научного познания и социальная практика. – Казань, 1987. – 184с.
845935
  Афанасьев Б.Л. Методология неотектоники (современные проблемы теории и практики) : монография / Б.Л. Афанасьев, И.Д. Данилов, В.А. Дедеев ; АН СССР, Урал. отд-ние, Коми Науч. центр, Ин-т геологии. – Сыктывкар, 1988. – 118 с.
845936
   Методология нормирования расхода материальных ресурсов в промышленном производстве. – К, 1976. – 184с.
845937
  Новиков А.М. Методология образования / А.М. Новиков. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : ЭГВЕС, 2006. – 488с. – ISBN 5-85449-127-6
845938
  Леонов В.П. Методология образования // Философия физики и науки : избр. труды / В.П. Леонов. – Харьков : Городская типография, 2020. – С. 191-226. – ISBN 978-617-619-241-1
845939
  Крытов В.Т. Методология определения оптимальных проектных решений фундаментов зданий. : Автореф... канд. техн.наук: 05481 / Крытов В.Т.; Воронеж. инж.-строит. ин-тут. – Воронеж, 1971. – 18л.
845940
  Косолапова М. Методология определения эффективности кругооборота капитала / М. Косолапова, В. Свободин // АПК: экономика, управление : теоретический и научно-практический журнал / Мин. сельск. хоз-ва РФ; Росс.ак.сельскохоз. наук; Всеросс. н-и. ин-т экономики сельск. хоз-ва. – Москва, 2007. – № 12. – С. 20-23. – ISSN 0235-2443
845941
  Молчанова Л.И. Методология определения эффективности размещения межотраслевого комплекса : монография / АН СССР ; Госплан СССР ; Совет по изучению производительных сил ; Л.И. Молчанова [отв. ред. А.Н. Арянин]. – Москва : Наука, 1983. – 87 с. – (Поблемы советской экономики)
845942
   Методология оптимальных решений в отраслевых АСУ. – К, 1974. – 210с.
845943
   Методология освоения интеллектуальных сисьем и вычислительной техники. – Новосибирск, 1987. – 256с.
845944
  Дружинина В.В. Методология оценки и обеспечения сбалансированности городского рынка труда // Экономика Украины : научный журнал / М-во экономического развития и торговли украины ; М-во финансов Украины ; Нац.акад. наук Украины. – Киев, 2015. – № 3 (632). – С. 54-66. – ISSN 0131-7741
845945
   Методология оценки эффективности общественного производства. – М, 1984. – 160с.
845946
   Методология планирования научно-технического прогресса. – М, 1989. – 43с.
845947
  Спивак В.А. Методология планирования учебного производства в профтехшколе / В.А. Спивак. – Л., 1990. – 125с.
845948
  Фурса С.Я. Методология повышения квалификации нотариусов в Украине // Цивилистическая процессуальная мысль : сборник науч. статей / Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченко, Каф. нотариал., исполнит. процесса и адвокатуры, Центр правовых исслед. Фурсы ; под общ. ред. С.Я. Фурсы. – Киев : ЦУЛ, 2013. – Вып. 2 : Нотариальный процесс. – С. 11-26. – ISBN 978-611-01-0484-5
845949
  Крон Ю.Г. Методология повышения эффективности технического творчества / Ю.Г. Крон. – М, 1989. – 251с.
845950
  Крон Ю.Г. Методология повышения эффективности технического творчества / Ю.Г. Крон. – М, 1989. – 251с.
845951
  Машков А. Методология позитивизма в государственно-правовых науках : моногр. исследование / А. Машков. – Киев : Алерта, 2020. – 147, [1] с. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-617-566-601-2
845952
  Влайков Г.Г. Методология познания / Г.Г. Влайков, В.В. Трачевский ; Нац. акад. наук Украины, Техн. центр. – Киев : Технический центр, 2014. – 352, [1] с. : ил., табл. – Библигр.: с. 340-349. – ISBN 978-966-02-7315-3


  У пр. № 1697987 напис: Вельмишановному Леоніду Васильовичу на відзнаку 50-річчя плідного беззупинного підвищення іміджу Київського національного університету ім. Тараса Шевченка до рівня Храму науки пізнання структури реальності, з чуттям єдиної ...
845953
   Методология политико-экономического познания обобществления социалистического производства. – Калинин, 1986. – 128 с.
845954
   Методология построения интегрированных систем управления на основе сетей ЭВМ. – Киев, 1989. – 108с.
845955
  Батурин Ю.М. Методология построения исторической причинно-следственной связи А.С. Лаппо-Данилевского и ее значение для других наук // Клио : журнал для учёных / Фонд науч. исследований истории и культуры стран Европы "Европейское наследие". – Санкт-Петербург, 2013. – № 12 (84). – С. 5-8. – ISSN 2070-9773
845956
  Рыбальский О.В. Методология построения системы экспертной проверки цифровых фонограмм и идентификации аппаратуры цифровой звукозаписи с применением программы "Фрактал" / О.В. Рыбальский, В.И. Соловьев, В.В. Журавель // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2016. – Вип. № 53. – С. 119-129. – ISSN 2524-0056
845957
  Керимов Д.А. Методология права в контексте всеобщей методологии познания / Д.А. Керимов, А.Д. Керимов // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2009. – № 11 (65). – С.4-9. – ISSN 1812-8696
845958
  Михайлов А.В. Методология применения радионуклидных векторов для характеризации РАО АЭС / А.В. Михайлов, В.А. Краснов, В.Н. Безмылов // Ядерна енергетика та довкілля : науково-виробничий журнал / ДП "Держ. науково-інженерний центр систем контролю та аварійного реагування" Міненерговугілля України ; Укр. ядерне т-во ; редкол.: Васильченко В.М., Масько О.М., Пуртов О.А. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (12). – С. 51-58. – ISSN 2311-8253


  "Представлен обзор аналитических и методических материалов, подводящих итог исследованиям закономерностей, характерных для радиоактивных отходов (РАО), которые образуются на АЭС. Показано, что методология применения радионуклидных векторов (РВ) ...
845959
  Тлеулиев Т.А. Методология принятия решений в управлении производством / Т.А. Тлеулиев. – Алма Ата, 1978. – 56с.
845960
  Высочина Н. Методология проведения психодиагностических исследований в олимпийском спорте // Наука в олимпийском спорте / Нац. олимпийский комитет Украины ; Нац. ун-т физ. воспитания и спорта Украины ; глав. ред. Платонов В.Н. ; редколл.: Болобан В.Н., Борисова О.В., Бубка С.Н. [и др.]. – Киев, 2017. – № 1. – С. 82-90. – ISSN 1992-7886
845961
  Маннанов У.В. Методология проведения экспериментальных исследований : Уч. пособие / У.В. Маннанов. – Ташкент, 1990. – 100с.
845962
   Методология прогноза нефтегазоносности. – Тюмень, 1988. – 155с.
845963
   Методология прогнозирования экономического развития СССР. – М, 1971. – 343с.
845964
  Турский В.М. Методология программирования / В.М. Турский. – Москва : Мир, 1981. – 265 с.
845965
   Методология развития научного знания. – Москва : Издательство Московского университета, 1982. – 161с.
845966
   Методология развития систем управления. – Львов, 1987. – 92с.
845967
   Методология разработки интегрированных многоуровневых АСУ. – Минск, 1984. – 163с.
845968
  Притула Д.А. Методология расчета параметров поверхностной дегазационной газотранспортной системы для условий ПАО "Шахта им. А.Ф. Засадько " / Д.А. Притула, Е.Е. Дудля, Б.В. Бокий // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова ; редкол.: А.Ф. Булат, О.І. Волошин, О.П. Круковський [та ін.]. – Дніпро, 2016. – Вип. 130. – С. 78-91 : рис., табл. – Библиогр.: 6 назв. – ISSN 1607-4556
845969
  Майданик Р.А. Методология рационализма в частном праве Украины и Германии // Альманах цивилистики : сб. статей / Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченко, Юрид. фак., Каф. гражд. права ; под ред. Майданика Р.А. ; [редкол.: Майданик Р.А. (отв. ред.) и др.]. – Киев : Правова єдність ; Алерта, 2015. – Вып. 6. – C. 9-38. – ISBN 978-617-566-312-7
845970
   Методология решения прикладных оптимизационных задач. – К, 1992. – 80с.
845971
  Безвиконная Е.В. Методология системного исследования политической системы // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2009. – № 4 (58). – С.34-42. – ISSN 1812-8696
845972
  Оболонский А.В. Методология системного исследования проблем государственного управления / А.В. Оболонский, В.Д. Рудашевский. – Москва, 1978. – 191с.
845973
   Методология системных исследований. – М, 1982. – 114с.
845974
   Методология современного литературоведения. – М, 1978. – 367с.
845975
  Красников А.Н. Методология современного неотомизма / А.Н. Красников. – М., 1993. – 77с.
845976
  Артемов Г.П. Методология социалистического исследования политической жизни советского общества / Артемов Г.П. ; ЛГУ им. А.А. Жданова. – Ленинград : ЛГУ, 1987. – 125, [1] с.
845977
  Сурилов А.В. Методология социалистического правоведения / А.В. Сурилов, Л.Д. Долгополова, О.Е. Ежова. – Киев, 1988. – 52 с
845978
   Методология социально-экономического планирования города. – Ленинград : Наука, 1980. – 180, [4] с.
845979
  Шульц Владимир Леопольдович Методология социального познания А. Шютца // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 1. – С. 152-162. – Бібліогр.: с. 152-161. – ISSN 0042-8744
845980
  Косолапов В.В. Методология социального прогнозирования / В.В. Косолапов. – Киев, 1981. – 311 с.
845981
  Путилов Б.Н. Методология сравнительно-исторического изучения фольклора. / Б.Н. Путилов. – Л., 1976. – 244с.
845982
  Бехруз Х. Методология сравнительно-правововых исследований: понятие и структура // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2008. – № 2. – С. 4-7. – ISSN 1561-4999
845983
  Суслов И.П. Методология статистических сравнений. / И.П. Суслов, М.И. Турава. – М, 1980. – 208с.
845984
   Методология структурных исследований в естествознании. – Ашхабад, 1980. – 97с.
845985
  Сегай М.Я. Методология судебной идентификации : Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.717 / Сегай М.Я. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1970. – 30 с. – Бібліогр.: с. 28-30
845986
  Бараненко Б.И. Методология теории и практики ОРД в современных условиях: проблемы и перспективы : Монография / Б.И. Бараненко, Э.А. Дидоренко; МВДУ; Луганская академия внутренних дел имени 10-летия независимости Украины; Под ред. Э.В. Виленской. – 2-е изд., перераб. и доп. – Луганск : РИО ЛАВД, 2005. – 136с. – ISBN 966-8129-70-9
845987
  Гриненко А.В. Методология уголовно-процессуальной науки // Государство и право. – Москва, 2003. – № 9. – С.54-61. – ISSN 0132-0769
845988
  Гридчин Александр Методология урегулирования региональных конфликтов // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2009. – № 7 (1602). – С. 109-120. – ISSN 0869-44435
845989
   Методология фальсификаций. – Москва, 1987. – 191с.
845990
  Макареня А.А. Методология химии / А.А. Макареня, В.Л. Обухов. – Москва : Просвещение, 1985. – 160 с.
845991
  Жариков С Е. Методология хозяйственного управления / С Е. Жариков, . – М., 1978. – 112с.
845992
   Методология частных наук. – Иркутск, 1979. – 164с.
845993
  Суслов И.П. Методология экономического анализа в трудах В.И.Ленина. / И.П. Суслов. – Л, 1962. – 239с.
845994
  Суслов И.П. Методология экономического анализа в трудах В.И.Ленина. : Автореф... доктор экон.наук: / Суслов И.П.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1965. – 39л.
845995
  Суслов И.П. Методология экономического исследования / И.П. Суслов. – М, 1974. – 334с.
845996
  Суслов И.П. Методология экономического исследования / И.П. Суслов. – 2-е изд. – М, 1983. – 215с.
845997
  Инмон У. Методология экспертной оценки проектных решений для систем с базами данных / У. Инмон, Л. Фридман. – Москва : Финансы и статистика, 1986. – 280с.
845998
  Щербина А.М. Методология этики / А.М. Щербина, прив.-доц. Моск. ун-та. – Москва : Типо-лит. т-ва И.Н. Кушнерев и К, 1914. – 30, [2] c.
845999
   Методология этических исследований. – М, 1982. – 382с.
846000
   Методология, наука, практика // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1984. – Вып. 57
<< На початок(–10)841842843844845846847848849850(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,