Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)841842843844845846847848849850(+10)В кінець >>
845001
  Рапопорт Ю.Г. Моделювання "від характеристик метачастинки до характеристик нелінійних хвиль в шаруватих активних бі-анізотропних метаматеріалах з об"ємними та поверхневими нелінійностями" / Ю.Г. Рапопорт, А.Д. Бордман // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 207-212. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 3). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409
845002
  Шевель С.М. Моделювання автодіалогічних комлексів епістолярію Лесі Українки // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 31. – С. 387-394


  У статті проаналізовано основні принципи моделювання автодіалогічних комплексів епістолярію Лесі Українки, визначено типи іллокутивних мовленнєвих актів, що репрезентують структурні елементи цих комплексів. В статье проанализированы основные принципы ...
845003
  Артеменко О.В. Моделювання автоматизованої системи підготовки передпольотної інформації : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Артеменко О.В. ; М-во пром. політики України ; Держ. науково-виробнича корпорація "Київський ін-т автоматики". – Київ, 2010. – 21 с. – Бібліогр.: 13 назв
845004
  Женжера С.В. Моделювання агоністичної діяльності (філософсько-методологічний аналіз) : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.02 / Женжера Сергій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 222 л. – Бібліогр.: л. 208-222
845005
  Женжера С.В. Моделювання агоністичної діяльності (філософсько-методологічний аналіз) : автореф. дис. ...канд. філос. наук : 09.00.02 / Женжера Сергій Володимирович ; М-во освіти і науки, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
845006
  Глущевський В.В. Моделювання адаптивних механізмів зниження ризиків виникнення загроз економічній безпеці підприємства / В.В. Глущевський, Р.Ю. Метрик, В.В. Смородін // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 9 : Напрями активізації експортної діяльності України. – С. 140-147. – ISSN 2222-4459
845007
   Моделювання адаптивного управління інноваційними підприємствами в умовах трансформації логістичних та маркетингових стратегій взаємодії держави та бізнесу, діджиталізації та сталого розвитку / О.М. Ложачевська, Орлова-Курилова, Н.О. Макаренко, В.О. Рубежанська // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2021. – № 11, листопад. – С. 9-13. – ISSN 2306-6806
845008
  Брайченко С.І. Моделювання активації постсинаптичної мембрани / С.І. Брайченко, О.М. Васильєв // Журнал фізичних досліджень / Львівський нац. ун. імені Івана Франка ; Західноукр. фізичне т-во. – Львів, 2012. – Т. 16, № 4. – С. 4802-1-4802-5. – ISSN 1027-4642


  Запропоновано нелінійну модель, що описує активацію постсинаптичної мембрани при передачі нервового імпульсу через синаптичну щілину.
845009
  Романишин Ю.М. Моделювання активації, формування та поширення сигналів в біонейронних структурах з використанням енергетичного підходу : Автореф. ... дис. д-ра технічних наук: Спец.01.05.02 / Романишин Ю.М.; Юрій Михайлович Романішин; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2006. – 32с. – Бібліогр.: 41 назва
845010
  Ніколаєв О.М. Моделювання активної пізнавальної діяльності учнів як складова методичної компетентності майбутнього учителя фізики // Збірник наукових праць Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання :дидактичні механізми дієвого формування компетентнісних якостей майбутніх фахівців фізико-технологічних спеціальностей / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2018. – Теоретичні і практичні основи управління процесами компетентністного становлення майбутнього учителя фізико-технологічного профілю. – С. 108-110. – (Серія педагогічна ; вип. 24). – ISSN 2307-4507
845011
  Медведєва О.М. Моделювання активності зацікавлених сторін в проектах на основі інтегральної когнітивної карти середовища взаємодії // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, Укр. асоц. упр. проектами, Ун-т екон. та права "Крок". – Сєверодонецьк, 2015. – № 1 (53). – С. 5-18 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2222-8810
845012
  Скібінський Л.Н. Моделювання альтернативних джерел енергії ядерного синтезу : монографія / Л.Н. Скібінський, В.Г. Петрук, Д.В. Мацюк ; МОНУ ; Вінницький нац. техн. ун-т. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2007. – 110 с. – ISBN 978-966-641-232-7
845013
  Раєвнєва О.В. Моделювання антикризового управління регіоном / Раєвнєва О.В., Голіяд Н.Ю. – Наукове видання. – Харків : ХНЕУ, 2007. – 300с. – ISBN 966-676-205-6
845014
  Проскурович О.В. Моделювання асортиментної політики на підприємстві переробної промисловості / О.В. Проскурович, В.Ю. Рудь // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2020. – С. 165-174. – (Економічні науки ; № 5). – ISSN 2307-5740
845015
  Федорус О.М. Моделювання асоціативної пам"яті засобами ПАРКС // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" : науковий журнал / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2017. – Т. 198 : Комп"ютерні науки. – С. 65-67. – ISSN 1996-5931
845016
  ІванокД.В Моделювання ацидифікаційної параметрично-процесної стійкості басейнової геосистеми річки Десна // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2013. – Т. 2 (29). – С. 66-83. – ISSN 2306-5680
845017
  Куземко С.М. Моделювання багатовимірних залежностей на основі інтервальних функцій належності з врахуванням пропусків даних : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: Спец. 05.13.06 / Сергій Михайлович Куземко; Мін-во пром. політики України; Держ підприємство; "Науково-вироб. корпорація"; Київський ін-т автоматики". – Київ, 2006. – 19с. – Бібліогр.:17 назв
845018
  Питльована О. Моделювання базової інфляції для України // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць. Спецвипуск / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2008. – Формування західного вектора інтеграційної політики України в контексті її регіональних та національних інтересів. – С. 244-253. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 23)
845019
  Сакович Д.Е. Моделювання бактеріального хемотаксису в одновимірному середовищі / Д.Е. Сакович, О.М. Васильєв // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 21
845020
   Моделювання балансу кутового балансу землі, параметрів атмосферних процесів та радіохвильоводів: удосконалена нестаціонарна теорія / О.В. Глушков, С.В. Амбросов, Ю.Я. Бунякова, В.Ф. Мансарлійський // Український гідрометеорологічний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Одес. держ. еколог. ун-т. – Одеса, 2014. – № 15. – С. 59-64. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2311-0902
845021
  Урсуленко Г.В. Моделювання банківських ризиків в умовах переходу до "Базеля II" : автореф. дис. ...канд. екон. наук : 08.00.11 / Урсуленко Ганна Василівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: 23 назви
845022
  Костіна Н. Моделювання банківської діяльності за допомогою системи автоматів : нові банківські технології / Н. Костіна, О. Бодня // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1998. – № 5. – С. 35-40 : Табл. – Бібліогр.: 2 назви
845023
  Самойленко В.М. Моделювання басейнових геосистем / В.М. Самойленко, Д.В. Іванок. – Київ : Прінт Сервіс, 2015. – 207, [1] с. : іл.. табл. – Рез. англ. – Бібліогр.: с. 174-191. – ISBN 978-617-7069-23-1
845024
  Удовиченко В.В. Моделювання басейнової ландшафтної територіальної структури лісостепових комплексів Лівобережної України // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 1 (81). – С. 73-82. – ISSN 0868-6939


  У представленій статті окреслено сутність поняття "басейнова ландшафтна територіальна структура", "басейнова ландшафтна система". Коротко окреслено типи басейнових ландшафтних структур. Детально охарактеризовано басейнову позиційно-морфологічну ...
845025
  Сидорук Т.С. Моделювання безробіття в умовах фінансової кризи // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 219-220. – ISBN 978-617-7069-02-6
845026
  Чеверда С.С. Моделювання бізнес-процесів підприємства сфери торгівлі ювелірними виробами // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – С. 88-95. – (Економічні науки ; № 4 (24))
845027
  Ларіна Р.Р. Моделювання бізнес-процесів промислового підприємства в напрямку розвитку його логістичного менеджменту / Р.Р. Ларіна, О.Ю. Лук"янова // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 7. – С. 17-22 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
845028
  Ляшенко І.М. Моделювання біологічних та екологічних процесів : Навчальний посібник для студ. вищ.закл.освіти / І.М. Ляшенко, А.П. Мукоєд; КНУТШ; Біологічний факультет. – Київ : Київський університет, 2002. – 340с. – ISBN 966-594-284-0
845029
  Гумен С.М. Моделювання біомедичних багатопараметричних систем методами багатовимірної геометрії : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.01.01 / Гумен С.М.; МОіНУ; Київський нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2007. – 25с. – Бібліогр.: 14 назв
845030
  Мороч Н.А. Моделювання бюджетної та грошово-кредитної політики України у посткризовий період // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 128-130. – ISBN 978-617-7069-02-6
845031
  Іванова В.В. Моделювання в інтелектуальному бізнесі / В.В. Іванова, О.М. Іванова // II international scientific conference "Economy and society: a modern vectors of development" : April 27, 2018 : proceeding of the conference / "Economy and society: a modern vectors of development", intern. sci. conf. – Leipzig : Leipzig University, 2018. – P. 1. – С. 130-131. – ISBN 978-9934-571-33-6
845032
  Корінчук Моделювання в математиці під час розв"язування прикладних та практичних задач / Корінчук, В.В. Корінчук // Наукові записки : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – С. 191-195. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 177, ч. 1). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
845033
  Скіцько В.І. Моделювання в оцінюванні рівня логістичного сервісу // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 3. – С. 357-362 : табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2222-0712
845034
  Стадніченко С.М. Моделювання в професійній освіті майбутніх лікарів і фармацевтів // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – Вип. 183. – С. 158-162. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
845035
  Мордвінцева І.О. Моделювання в САПР нестаціонарних термічних навантажень та ресурсної міцності поршнів швидкохідних дизелів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.05.03 / Мордвінцева Ірина Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2019. – 21 с. – Бібліогр.: 16 назв
845036
  Заболоцький Т.М. Моделювання в управлінні портфелем фінансових активів : монографія / Т.М. Заболоцький ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – 438, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 424-434. – ISBN 978-617-10-0326-2
845037
  Остапенко А.О. Моделювання в"язких течій методом граткових рівнянь Больцмана при помірних та великих числах Рейнольдса : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Остапенко Артем Олексійович ; НАН України, Ін-т телекомунікацій і глобал. інформ. простору. – Київ, 2020. – 25 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 20 назв
845038
  Добрянська М.В. Моделювання варіантів проектів інвестиційного забезпечення технологічного оновлення підприємств // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 819 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 264-271. – ISSN 0321-0499
845039
  Яковенко О. Моделювання вартості банківського бренду на основі аналізу впливу процентної політики : банки України / О. Яковенко, Д. Баюл // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 28-33 : Табл. – Бібліогр.: 8 назв
845040
  Чупілко Т.А. Моделювання ВВП та факторів, що впливають на його зміну / Т.А. Чупілко, І.С. Сіліна, Є.О. Колєснік // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; голов. ред.Федоренко В.Г. – Київ, 2017. – № 11, листопад. – C. 68-71. – ISSN 2306-6806
845041
  Камінський А.Б. Моделювання величини додаткового капіталу для покриття непередбачуваних збитків страхової компанії / А.Б. Камінський, В.В. Шпирко // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 9. – С. 174-182
845042
  Колянова Т.В. Моделювання взаємодії інфекції та природженого імунітету // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 174-177. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  В статті описано основні поняття, функції та механізми роботи природженого та надбаного імунітетів. Розроблено дві математичні моделі у вигляді систем звичайних диференціальних рівнянь, перша з яких описує дію природженого імунітету поза організмом ...
845043
  Агеєв С.Е. Моделювання взаємодії крилевого профілю з дощовим потоком / С.Е. Агеєв, Ю.П. Міляєв // Авіаційно-космічна техніка і технологія : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т" ; голов. ред. С.В. Єпіфанов ; редкол.: С.М. Фірсов, Л.О. Базима, О.О. Баранов [та ін.]. – Харків, 2020. – 2 (162), березень - квітень. – С. 36-41. – ISSN 1727-7337


  Предметом вивчення в статті є аналіз багатостороннього впливу зливових опадів на політ сучасного повітряного судна. При розгляді різних чинників даного впливу встановлено, що головними негативними наслідками взаємодії повітряного судна з дощовим ...
845044
  Голуб О.А. Моделювання взаємодії між іммобілізованими на поверхні молекулами методом молекулярної механіки / О.А. Голуб, О.І. Зубенко, Б.В. Жмудь // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 40-45. – (Хімія ; Вип. 33)


  Методом молекулярної механіки змодельовано утворення водневого зв"язку між аміногрупами [гама]-амінопропілсилікооксиду та аміногрупами і силанолами аміносилану та поверхні. Показано, що прямий водневий зв"язок можливий лише з вільними силанолами ...
845045
  Базилевич К. Моделювання взаємозв"язків дефіциту державного бюджету України з показниками макроекономічної динаміки : проблеми макроекономіки / К. Базилевич, О. Царук // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2002. – № 3. – С. 24-29 : Табл., рис. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 1605-2005
845046
  Мартинович Д.Є. Моделювання взаємозв"язків між макроекономічними показниками України // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 522-524. – ISBN 978-966-188-219-4
845047
  Благун І.С. Моделювання взаємозв"язків чинників регіональної конкурентоспроможності з її потенціалом розвитку / І.С. Благун, А.В. Кацедан // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 3. – С. 324-334 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2222-0712
845048
  Фасолько Т.В. Моделювання взаємозв"язку між державним боргом та бюджетним дефіцітом у контексті забезпечення платоспроможності країни // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2016. – Вип. 4 (60). – С. 246-255. – ISSN 2078-9165
845049
   Моделювання взаємозв"язку ринкових трансформацій та динаміки соціально-економічних показників в Україні: регіональний аспект / Стуглик Джоанна, В.М. Семцов, Є.О. Мороз, С.Ф. Цуркан // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4, лютий. – С. 44-51. – ISSN 2306-6792
845050
  Мартинюк О. Моделювання взаємозвязку офіційної та тіньової зарплат зі зміною ставок оподаткування / О. Мартинюк, С. Попіна // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2018. – C. 19-26. – (Економічні науки ; вип. 4, жовтень - грудень). – ISSN 1993-0240
845051
  Баланда А. Моделювання взаємозумовленості демографічної ситуації та соціально-економічних факотрів суспільного розвитку // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 6. – С. 164-167.
845052
  Нікіфорова Л.О. Моделювання вибору оптимального методу протидії загрозам інформаційній безпеці / Л.О. Нікіфорова, Ю.Є. Яремчук, А.А. Шиян // Реєстрація, зберігання і обробка даних : науково-технічний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Т. 16, № 4. – С. 28-33. – ISSN 1560-9189
845053
  Приймак В.І. Моделювання вибору оптимальної опціонної стратегії : фінансовий ринок / В.І. Приймак, Н.А. Купрій // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 6 (163). – С. 58-67 : Табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв
845054
  Слушаєнко Н.В. Моделювання вибору стратегії фірми в умовах зростаючої конкуренції // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 174-175. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
845055
  Кравченко В. Моделювання виборчих систем на місцевих виборах: конституційно-правові аспекти / В. Кравченко, А. Янчук // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Нац. акад. правових наук України ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 5. – С. 182-191. – ISSN 1026-9932
845056
  Тріпак М. Моделювання видатків інклюзивного вищого навчального закладу // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамов В., Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М. [та ін.]. – Тернопіль, 2018. – Вип. 2 (55). – С. 78-88 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1818-5754
845057
  Бирський В.В. Моделювання видаткової частини місцевих бюджетів // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 14-20. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
845058
  Сергієнко О.А. Моделювання виживаності та розповсюдження кризових ситуацій на банківському ринку України / О.А. Сергієнко, Л.Д. Філатова, Я.Ю. Солдатова // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2015. – № 1. – С. 372-381. – ISSN 2222-0712


  У роботі досліджена проблема виживаності та розповсюдження кризових ситуацій на банківському ринку України на основі побудови економіко-математичних моделей оцінки та аналізу основних факторів виживаності та поширення панічних процесів серед ...
845059
  Гриценко Г.М. Моделювання викладових одиниць та монтаж сучасної художньої прози у роботі редактора // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2007. – Вип. 19. – С. 45-51. – Бібліогр.: 25 назв.
845060
   Моделювання використання альтернативних видів палива у судовому двигуні / О.В. Мельник, О.М. Палагін, Н.О. Разінкін, В.В. Сорока // Новітні технології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Приватний вищ. навч. заклад "Університет новітніх технологій" ; редкол.: В.І. Богом"я, В.О. Боровий, В.Г. Бурачек [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. № 1 (11). – С. 15-28 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2524-0102
845061
  Шабельник Т.В. Моделювання виникнення світових фінансових криз у системі забезпечення фінансової безпеки країн / Т.В. Шабельник, Т.В. Марена, М.М. Шабельник // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 3 (506) : Новий ринок електроенергії в Україні: сучасний стан і перспективи розвитку. – С. 75-82. – ISSN 2222-4459
845062
  Лапшина М.А. Моделювання випадкових коливань економічної системи на основі модельної платформи Солоу // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 9 ( 100). – С. 12-16
845063
  Трошкі Н.В. Моделювання випадкових полів : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Трошкі Наталія Василівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 152 арк. – Бібліогр.: арк. 137-152
845064
  Трошкі Н.В. Моделювання випадкових полів : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Трошкі Наталія Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 22 с. – Бібліогр.: 14 назв
845065
  Яковенко Т.О. Моделювання випадкових послідовностей в рівномірній нормі та нормі Lp // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 44-48. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-966-2142-87-7. – ISSN 1812-5409


  У статті розглядаються випадкові послідовності, кореляційні функції яких мають спеціальні властивості. Для них вводиться модель, для якої досліджується коли вона наближує послідовність в рівномірній нормі та нормі Lр з заданою точністю та ...
845066
  Чучвара А.Э. Моделювання випадкових потоків маси у двофазній смузі з арксинус-розподілом шаруватих включень за нульової початкової концентрації // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2016. – Вип. 5 (100). – С. 44-50 : рис., табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1995-0519
845067
  Козаченко Ю.В. Моделювання випадкових процесів : Навч. посіб. для студ.мех.-мат.фак-ту / Ю.В. Козаченко, А.О. Пашко; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 1999. – 223с. – ISBN 966-594-082-1
845068
  Погоріляк О.О. Моделювання випадкових процесів Кокса : Дис. ... канд. фізико-математичних наук. Спец. 01.01.05 - теорія ймовірностей та математична статистика / Погоріляк О.О.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 130л. – Бібліогр.: л.117-130
845069
  Погоріляк О.О. Моделювання випадкових процесів Кокса : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.01.05 / Погоріляк О.О.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 17с. – Бібліогр.: 10 назв
845070
  Козаченко Ю.В. Моделювання випадкових процесів та полів : монографія / Ю.В. Козаченко, А.О. Пашко, І.В. Розора ; КНУТШ. – Київ : Задруга, 2007. – 232 с. – ISBN 978-966-432-021-1
845071
  Розора І.В. Моделювання випадкових процесів та полів із даною точністю та надійністю : Дис.... канд. фізико-математичних наук. Спец. 01.01.05- теорія ймовірностей і математична статистика / Розора І.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 150л. + Додаток: л.144-150. – Бібліогр.: л. 127-144
845072
  Розора Ірина Василівна Моделювання випадкових процесів та полів із даною точністю та надійністю : Автореф. дис.... канд. фізико-математичних наук:01.01.05 / Розора І. В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 11 назв
845073
  Довгай Б.В. Моделювання випадкових процесів у фізичних системах : навч. посібник для студ. університетів, навчаются за спец. " Системний аналіз", "Статистика" / Б.В. Довгай, Ю.В. Козаченко, І.В. Розора ; МОНУ. – Київ : Задруга, 2010. – 230 с. – ISBN 978-966-432-071-6
845074
  Березюк О.В. Моделювання витрат на анаеробне розкладання твердих побутових відходів / О.В. Березюк, Л.Л. Березюк // Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал / Вінницький національний технічний університет. – Вінниця, 2015. – № 3 (120). – С. 57-60. – ISSN 1997-9266
845075
  Стогній О.В. Моделювання віденського дискурсу у прозі Івана Франка та Сильвестра Яричевського // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ, 2017. – Вип. 2 (49). – С. 289-295. – ISSN 2520-6346
845076
  Бєгун В.В. Моделювання відмови комп"ютера / В.В. Бєгун, О.Ю. Баленко // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнар. акад. безпеки життєдіяльності ; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 12. – С. 35-40 : табл., рис. – Бібліогр.: 2 назв.
845077
  Одарущенко О.Б. Моделювання відмовостійких комп"ютерних систем з урахуванням зміни параметрів потоків відмов і відновлень програмних засобів : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 01.05.02 / Одарущенко О.Б.; МОіНУ; Нац. аерокосмічний ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут". – Харків, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 23 назви
845078
  Никитенко В.А. Моделювання відношення довіри у страховому бізнесі : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.11 / Никитенко Вікторія Андріївна ; Нац. металургійна акад. України. – Дніпропетровськ, 2015. – 235 л. – Додатки: л. 206-235. – Бібліогр.: л. 168-205
845079
  Никитенко В.А. Моделювання відношення довіри у страховому бізнесі : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.11 / Никитенко Вікторія Андріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 22 назви
845080
  Савчук Н.В. Моделювання відношення торгового до платіжного балансу за допомогою полінома // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 10 (161). – С. 37-41
845081
  Ковальчук К.Ф. Моделювання відтворення капіталу в період трансформаційних перетворень економіки / К.Ф. Ковальчук, В.В. Огліх // Економічна кібернетика : Міжнародний науковий журнал / Донецький національний університет. – Донецьк, 2005
845082
  Сахненко О.І. Моделювання вітро-хвильової динаміки вод прибережної морської акваторії в районі Тилігульського лиману / О.І. Сахненко, Ю.С. Тучковенко // Вісник Одеського державного екологічного університету : науковий журнал / Одеський, державний екологічний університет. – Одеса, 2014. – Вип. 17. – С. 214-223 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2311-0899
845083
  Волковая О.О. Моделювання вітрового потенціалу локальної ділянки лісостепу для потреб вітроенергетики з використанням ГІС-технологій / О.О. Волковая, О.С. Третьяков, І.Г. Черваньов // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2015. – № 4 (92). – С. 10-16 : рис., табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1561-4980
845084
  Нарадовий В.В. Моделювання внутрішніх та поверхневих слабконелінійних хвильових пакетів у шаруватій рідині : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.02.05 / Нарадовий Володимир Володимирович ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
845085
  Федоронько Н.І. Моделювання внутрішньогосподарського контролю витрат на підприємствах // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2014. – С. 334-340. – (Економічні науки ; вип. 3 (55)). – ISSN 2310-8185
845086
  Долінська Марина Едуардівна Моделювання внутрішньопучкових процесів та іх врахування при проведенні діагностики на прискорювачах заряжених частинок : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 01.04.16 / Долінська М.Е.; НАНУ. Ін-тут ядерних досліджень. – Київ, 2003. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
845087
  Ільченко В.В. Моделювання вольт-фарадних характеристик для контакту метал-напівпровідник з кількома шарами вбудованих квантових точок // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 253-262. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Проведено моделювання волът-фарадних характеристик для контакту метал-напівпровідник з кількома шарами квантових точок в області просторового заряду напівпровідника. В роботі отримано аналітичні вирази для окремих ділянок вольт-фарадних залежностей, де ...
845088
  Баженова Ю.В. Моделювання впливів монетарної та фіскальної політик на макроекономічну стабільність держави : автореф. ... канд. екон. наук : 08.00.11 / Баженова Ю.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
845089
  Баженова Ю.В. Моделювання впливів монетарної та фіскальної політик на макроекономічну стабільність держави : дис. ... канд. економ. наук: 08.00.11 / Баженова Ю. В.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 234 л. + Додатки: л. 170-234. – Бібліогр.: л. 148-169
845090
  Заболоцький Федір Дмитрович Моделювання впливу атмосфери на астрономогеодезичні виміри в полярних регіонах : Автореф. дис. ... д-ра техн. наук: 05.24.01 / Заболоцький Ф.Д,; МО і НУ НУ "Львівс. політехн.". – Львів, 2002. – 35 с.
845091
  Богдан Т. Моделювання впливу боргової політики на економічний розвиток України / Т. Богдан, І. Богдан // Вісник Національного банку України : щомісячний науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2013. – № 10 (212). – С. 20-27. – Бібліогр.: 4 назв.
845092
  Бутник О.М. Моделювання впливу держави на розвиток промислового виробництва // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 13-17. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
845093
  Швець С. Моделювання впливу державного боргу на економічне зростання в Україні // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; голов. ред. В.М. Геєць ; редкол.: Ю.М. Бажал, О.М. Бородіна, А.А. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3, липень - вересень. – С. 146-156. – ISSN 1605-7988
845094
  Головніна О.Г. Моделювання впливу державного регулювання на зміну вартості власності // Економіка. Менеджмент. Бізнес : збірник наукових праць / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2015. – № 2 (12). – С. 64-70
845095
  Барановський С.В. Моделювання впливу дифузійних збурень на розвиток інфекційного захворювання з урахуванням конвекції та імунотерапії / С.В. Барановський, А.Я. Бомба, С.І. Ляшко // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2021. – № 3. – С. 17-25. – ISSN 1025-6415
845096
  Стародуб Ю. Моделювання впливу еколого-геофізичного стану ґрунтів на інженерні мостобудівні об"єкти / Ю. Стародуб, А. Гаврись, О. Козіонова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 97-103. – (Геологія ; вип. 3 (90)). – ISSN 1728-3817
845097
  Кобеля З.І. Моделювання впливу економічних та демографічних факторів на людський розвиток / З.І. Кобеля, Я.В. Мельник // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 7, липень. – С. 145-149. – ISSN 2306-6806
845098
  Тирик М.І. Моделювання впливу електромагнітних хвиль мікрохвильової печі на людину за допомогою програми ELCUT // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2017. – Вип. 2 (8). – С. 39-41 : рис. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 2313-0431
845099
  Макаркіна Г.В. Моделювання впливу енергозберігаючих технологій на розвиток економіки індустріального регіону / Г.В. Макаркіна, К.М. Добридень // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 10. – С. 42-50.
845100
  Колодяжна Т.В. Моделювання впливу злиттів та поглинань компаній на їх капіталізацію // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 7 : Інтеграція та дезінтеграція в сучасній глобальній економіці. – С. 106-112. – ISSN 2222-4459
845101
  Жигайло О.Л. Моделювання впливу змін клімату на вирощування олійних культур в центральному регіоні України / О.Л. Жигайло, А.В. Толмачова // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (54). – С. 114-116. – ISSN 2306-5680
845102
  Котляревський Я.В. Моделювання впливу зовнішніх і внутрішніх загроз на розвиток видавничо-поліграфічної діяльності в Україні // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 4 (154). – С. 468-474 : Табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
845103
  Гудзь Т.П. Моделювання впливу зовнішніх факторів на фінансову рівновагу підприємств хімічної промисловості України // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. – Київ, 2019. – № 11. – С. 19-24 : табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2409-1944
845104
  Кармелюк Г. Моделювання впливу імпорту, експорту та чистого експорту на зовнішній борг України / Г. Кармелюк, С. Пласконь, Х. Кармелюк // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2014. – С. 58-76. – (Економічні науки ; вип. 3, липень - вересень). – ISSN 1993-0240
845105
  Шерстенников Ю.В. Моделювання впливу інноваційних технологій на економічну ефективність підприємств малого й середнього бізнесу // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 278-281. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
845106
  Тараненко І.В. Моделювання впливу інноваційного потенціалу на конкурентоспроможність країн в глобальному середовищі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 114, (ч. 2). – С. 121-131


  За результатами кореляційно-регресійного аналізу складових інноваційного потенціалу визначені фактори інноваційної конкурентоспроможності країн на різнитх стадіях економічного розвитку. Побудовані економетричні моделі інноваційної ...
845107
  Бобровник Д. Моделювання впливу іноземних інвестицій на розвиток сільськогосподарських підприємств // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технолог. ун-т ; голов. ред. Шкарлет С.М. ; редкол.: Н.М. Вдовенко, Л.М. Газуда, М.В. Газуда [та ін.]. – Чернігів, 2019. – № 4 (20). – С. 238-245. – ISSN 2411-5215
845108
  Лошенюк О.В. Моделювання впливу інституціональної складової регулювання міжнародної трудової міграції // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2017. – С. 270-279. – (Економічні науки ; вип. 1/2 (65/66)). – ISSN 2310-8185
845109
  Благун І.С. Моделювання впливу інструментів грошово-кредитної політики на економіку регіону // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 2 (140). – С. 96-105 : табл., рис. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто нові класифікаційні підходи до визначення видів фінансових методів у регулюванні економічного розвитку національного господарства будь-якої країни світу. Оптимізовано класифікацію фінансових методів управління національною ...
845110
  Мартинович Д.Є. Моделювання впливу інструментів державної допомоги на розвиток стратегічних секторів національної економіки : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.11 / Мартинович Дар"я Євгенівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 202, [5] арк. – Додатки: арк. 197-202, [5]. – Бібліогр.: арк. 174-196
845111
  Мартинович Д.Є. Моделювання впливу інструментів державної допомоги на розвиток стратегічних секторів національної економіки : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Мартинович Дар"я Євгенівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 21 с. – Бібліогр.: 20 назв
845112
  Хомич С.В. Моделювання впливу інтелектуального капіталу на економічний розвиток : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.11 / Хомич Сергій Васильович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
845113
  Порохня В.М. Моделювання впливу інтелектуального капіталу на макроекономічні процеси в державі / В.М. Порохня, радєва, В.І. Кузнецов // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голова ред. ради О.В. Покатаєва ; голов. ред. В.М. Порохня ; редкол.: О.І. Амоша, В.М. Бородюк, Ю.Г. Лисенко [та ін.]. – Запоріжжя, 2017. – С. 22-25. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 2 (95)). – ISSN 1814-1161
845114
  Ляшенко О.І. Моделювання впливу інтелектуального капіталу на формування та функціонування технологічного укладу / О.І. Ляшенко, С.В. Хомич // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2011. – № 4 (62). – С. 192-198. – ISSN 1562-0905


  На основі теорії біфуркацій (катастроф) запропонована динамічна модель впливу інтелектуального капіталу на процес формування технологічного виробничого укладу. Проаналізовано ефекти, що виникають при заміщенні технологічних укладів.
845115
  Лук"яненко І.Г. Моделювання впливу інтенсифікації міграційних процесів на соціально-економічну стабільність в Україні / І.Г. Лук"яненко, А.Ю. Новік // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 5 (520) : Дискримінація як інструмент корупційних схем у публічних закупівлях. – С. 123-133. – ISSN 2222-4459
845116
  Буняк В. Моделювання впливу інфляції на макроекономічну рівновагу: монетаристський підхід / В. Буняк, Р. Михайлишин // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.528-534. – (Серія економічна ; Вип. 30). – ISSN 0201-758Х
845117
  Матвейчук Л.О. Моделювання впливу інформаційно-комунікаційних технологій на економіку країн // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2017. – № 1 (84). – C. 29-35. – (Серія "Державне управління" ; № 1 (84)). – ISSN 2310-2837
845118
  Кухарева Л.В. Моделювання впливу людського потенціалу на циклічність розвитку соціально-економічних систем // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 134-140. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
845119
  Ніколайчук С. Моделювання впливу макроекономічних чинників на торговий баланс України / С. Ніколайчук, В. Малюкова // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2013. – № 3 (111). – С. 77-94 : табл., рис. – Бібліогр.: 24 назв. – ISSN 1605-2005
845120
  Сухоруков А. Моделювання впливу макроекономічної політики на параметри економічного зростання / А. Сухоруков, Ю. Харазішвілі // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – С. 7-19. – (Економічні науки ; Вип. 1 січень-березень). – ISSN 1993-0240
845121
  Сапіжинський А.В. Моделювання впливу маркетингових комунікацій на розмір прибутку підприємства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 104-106. – (Економіка ; вип. 64/65). – ISSN 1728-3817


  Запропоновано методику оцінки впливу маркетингових комунікацій на розмір прибутку підприємства. Сферою застосування методики є визначення оптимального розміру витрат на реалізацію комунікаційної політики при бізнес-плануванні на підприємстві.
845122
  Баженова Ю.В. Моделювання впливу монетарних та фіскальних змінних на економіку України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 2 (74). – С. 29-31
845123
  Іванік О.М. Моделювання впливу небезпечних геологічних процесів на функціонування природно-техногенних систем : монографія / О.М. Іванік, В.В. Шевчук, М.В. Лавренюк ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2020. – 351, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 318-349. – ISBN 978-966-439-969-9
845124
  Іванік О.М. Моделювання впливу небезпечних геологічних процесів на функціонування транспортних природно-техногенних систем : автореф. ... д-ра геол. наук : 04.00.05 / Іванік О.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 40 с. – Бібліогр.: 55 назв.
845125
  Іванік О.М. Моделювання впливу небезпечних геологічних процесів на функціонування транспортних природно-техногенних систем : дис. ... д-ра геол. наук : 04.00.05. / Іванік О.М.; Іванsк О.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 359 л. – Додатки: л. 360-359. – Бібліогр.: л. 326-359
845126
  Ставицький А. Моделювання впливу обсягів державного боргу на економічне зростання країн світу / А. Ставицький, М. Біличенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2018


  Розглянуто вплив обсягів державного боргу на економічне зростання різних країн світу. Покращено існуючий метод оцінки впливу державного боргу на економічне зростання розвинених країн із використанням характеристики стабільності боргу та економетричної ...
845127
  Петренко Л. Моделювання впливу оподаткування на функціонування підприємства в тіні / Л. Петренко, А. Бєгун, С. Третяк // Ринок цінних паперів України : науковий, виробничо-практичний журнал. – Київ, 2012. – № 5/6. – С. 65-69 : рис. – Бібліогр.: 5 назв
845128
  Ільченко В. Моделювання впливу перекомпенсації заряду на вольт-фарадні характеристики структур Шотткі з шарами квантових точок // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С.26-29. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 11). – ISSN 1728-3817


  На підставі розв"язку рівняння Пуассона проведено моделювання явища перекомпенсації мілкої донорної домішки зарядом, захопленим у шарах квантових точок, які розташовані в області просторового заряду структури Шотткі. Отримано аналітичні вирази для ...
845129
  Сало Л. Моделювання впливу податкової політики на соціально-економічний розвиток країни // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2015. – Вип. 3. – С. 18-30. – ISSN 1818-5754
845130
  Харламова Г. Моделювання впливу регіонального фактору на надходження прямих іноземних інвестицій в Україні // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2007. – № 5. – С. 50-53. – ISSN 1810-3944
845131
  Хоменко Р.В. Моделювання впливу рельєфу місцевості на результати детальних магнітометричних вимірювань // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 108-110. – Бібліогр.: 6 назв. – (Геологія ; вип. 41/42). – ISSN 1728-3817


  В роботі методом моделювання аналізуються характер та величини складових магнітного поля, обумовлених рельєфом ділянки детальних магнітометричних вимірювань. Описані алгоритм та комп"ютерна програма розрахунку ефектів від магнітоактивних об"єктів ...
845132
  Проскурович О.В. Моделювання впливу ресурсного потенціалу на результати виробничої діяльності швейного підприємства / О.В. Проскурович, А.С. Алексійчук // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2020. – C. 153-159. – (Економічні науки ; № 4. т. 1). – ISSN 2307-5740
845133
  Ільїна В.Г. Моделювання впливу рівня мінерального живлення рослин на стан агроекосистем Львівської області / В.Г. Ільїна, О.І. Чернякова // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – С. 68-73 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – (Серія "Екологія" ; вип. 13). – ISSN 1992-4250
845134
  Баженова О. Моделювання впливу системно значимих економік світу на динаміку макроекономічних показників України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 36-43. – (Економіка ; вип. 2 (167)). – ISSN 1728-3817


  В статті побудовано векторну авторегресійну модель економіки України, що дозволяє досліджувати вплив шоків з боку системно значимих країн на ключові показники функціонування вітчизняної економіки. В якості змінних зовнішнього блоку було обрано ціну на ...
845135
  Шушпанов Д.Г. Моделювання впливу соціально-економічних детермінант на стан здоров"я населення України // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2017. – Вип. 6 (107), ч .1. – С. 142-147 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1995-0519
845136
  Харазішвілі Ю. Моделювання впливу співробітництва України з країнами Митного союзу на ефективність соціально-економічного розвитку / Ю. Харазішвілі, І. Клименко // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2013. – № 8 (116). – С. 3-23 : Табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1605-2005
845137
  Новосад Р.М. Моделювання впливу струму поширення по омічній адсорбуючій плівці на формування вольт-амперної характеристики в діодоподібних гетроструктурах / Р.М. Новосад, В.В. Ільченко, Л.Г. Ільченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 407-413. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Проведено моделювання впливу струму розтікання по омічній адсорбуючій плівці на формування вольт-амперної характеристики в діодоподібних гетероструктурах. Показано, що вольт-амперна характеристика залежить від характеру провідності адсорбційного шару.
845138
  Сініцина В.В. Моделювання впливу температури на формування сходів зернових культур // Вісник Одеського державного екологічного університету : науковий журнал / Одеський, державний екологічний університет. – Одеса, 2014. – Вип. 17. – С. 101-108 : рис. – Бібліогр.: 26 назв. – ISSN 2311-0899
845139
  Федоренко І.К. Моделювання впливу факторів зовнішнього ризику на доходність акцій компаній методами регресійного аналізу / І.К. Федоренко, В.В. Рибалко // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 9 (112). – С. 190-195
845140
  Семенова І.Г. Моделювання врожайності озимої пшениці в степовій зоні України з використанням вегетаційних індексів // Український гідрометеорологічний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Одес. держ. еколог. ун-т. – Одеса, 2014. – № 15. – С. 117-124 : рис., табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2311-0902
845141
  Семенова І.Г. Моделювання врожайності ярого ячменю в Україні з використанням супутникових вегетаційних індексів // Наукові праці Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту / Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут. – Київ, 2015. – Вип. 267. – С. 96-101 : табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISBN 978-966-521-117-4
845142
  Дума Л.В. Моделювання галузевих структурних змін в економіці регіону // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 12 : Суспільні настрої як фактор динаміки антикорупційних формальних правил. – С. 126-136. – ISSN 2222-4459
845143
  Моклячук О.М. Моделювання гаусових випадкових процесів у просторі Lp(T) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 23-26. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-966-2142-67-9. – ISSN 1812-5409


  У даній роботі розглядається новий метод моделювання випадкових процесів, що дозволяє будувати моделі гауссових процесів із заданими точністю та надійністю. Метод застосований для побудови декількох прикладів. Ключові слова: моделювання, гауссові ...
845144
  Петранова М.Ю. Моделювання гауссового стацiонарного процесу зi стiйкою кореляцiйною функцiєю iз заданою надiйнiстю та точнiстю // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 89-95. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 3). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409
845145
  Рекун Г.П. Моделювання гендерних особливостей мотивації навчальної діяльності студентів / Г.П. Рекун, Ю.І. Прус // Тези доповідей I Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні проблеми економіки та управління підприємствами України в умовах Європейської інтеграції" : 21–22 квіт. 2016 р., м. Дніпропетровськ / "Сучасні проблеми економіки та управління підприємствами України в умовах Європейської інтеграції", міжнар. наук.-практ. конф. – Дніпропетровськ : ДВНЗ УДХТУ, 2016. – С. 170-172. – ISBN 978-966-8018-78-7


  Для виявлення гендерних особливостей зміни мотиваційних пріоритетів у процесі навчання проведено опитування студентів Харківського нац. ун-ту імені В.Н. Каразіна.
845146
  Сатарова І.С. Моделювання гендерної ідентичності української жінки в засобах масової інформації // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 256-257
845147
  Прокоп"єва М.Є. Моделювання генерації другої гармоніки, відбитої від поверхні кремнію / М.Є. Прокоп"єва, М.І. Капітонова // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 73
845148
  Круглов І.С. Моделювання геоекосистем басейну витоків Прута / І.С. Круглов, Р.І. Кулачковський // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; М-во освіти і науки України. – Київ, 2008. – Вип. 54. – С. 169-176. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 0868-6939
845149
  Самойленко В.М. Моделювання геоелементів стану і суходольних меж хвилеприбійного та прибережного мезогеотонів берегової зони водосховищ // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2010. – Т. 2 (19). – С. 8-23 : Рис., табл. – Бібліогр.: 14 назв
845150
  Іванік О.М. Моделювання геологічних поцесів і структур : практикум : навч. посібник / О.М. Іванік, М.В. Назаренко, С.А. Хоменко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2014. – 115, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 112
845151
   Моделювання геологічної будови покладів нафти і гідродинаміки процесів їх розробки / Д.О. Єгер, М.Р. Ковальчук, Р.М. Ковальчук, В.В. Григоренко, В.М. та ін. Дорошенко; Єгер Д.О. [та ін.] ; за ред. д. т. н. акад. УНГА Єгера Дмитра Олександровича ; Нац. акціонер. компанія "Нафтогаз України", Дочірнє підприємство "НДІ нафтогаз. пром-сті". – Львів ; Київ : [б. в.], 2005. – 361, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 337-342. – ISBN 966663188-1
845152
  Щербак О.В. Моделювання гідрогеофільтраційного поля грунтових вод у зоні впливу металургійного виробництва / О.В. Щербак, Є.О. Яковлєв, В.В. Долін // Мінеральні ресурси України (МРУ) : науковий журнал / Держ. служба геології та недр України , Укр. держ. геологорозвідувал. ін-т ; голов. ред. С.В. Гошовський ; редкол.: О.В. Зур"ян, С.О. Некрасова, О.Б. Бобров [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3. – С. 19-25 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1682-721Х
845153
  Польовий А.М. Моделювання гідрометеорологічного режиму та продуктивності агроекосистем : підручник для студентів ВНЗ / А.М. Польовий ; М-во освіти і науки України, Одес. держ. екол. ун-т. – Одеса : Екологія, 2013. – 430, [2] с. : іл., табл. – Предм. покаж.: с. 425-426. – Бібліогр.: с. 422-424. – (Проект 511390-TEMPUS-1-2010-1-SK-TEMPUS-JPCR "Система управління для навчальних програм, пов"язаних із вивченням навколишнього середовища"). – ISBN 978-966-8740-95-4
845154
  Вахненко В.О. Моделювання гістерезисного поводження пісковику в умовах повільного циклічного навантаження // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2011. – Т. 33, № 4. – С. 153-158 : Рис. – Бібліогр.: с. 157-158. – ISSN 0203-3100
845155
  Бурахович Т. Моделювання глибинної будови Голованівської шовної зони за даними геоелектрики / Т. Бурахович, О. Ганієв, Б. Ширков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 39-45. – (Геологія ; вип. 2 (69)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто результати попереднього тривимірного моделювання Голованівської шовної зони (ГШЗ) Українського щита (УЩ), виконаного на основі експериментальних даних магнітотелуричних профілювань (МВП) та магнітотелуричних зондувань (МТЗ). Ділянка ...
845156
  Продайвода Г. Моделювання годографу відбитих хвиль для сильно анізотропного геологічного середовища з горизонтальною границею / Г. Продайвода, П. Кузьменко, А. Вижва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016


  У більшості систем обробки сейсмічних даних кінематичні поправки для сейсмічних відбиттів в умовах монотипних моделей геологічного середовища, розглядаються як гіперболічні, якщо максимальна відстань джерела від приймача (офсет), не перевищує глибини ...
845157
  Джуман Б. Моделювання гравітаційного поля на сферичній трапеції // Геодезія, картографія і аерофотознімання : міжвідомчий науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; відп. ред. К.Р. Третяк. – Львів, 2017. – Вип. 86. – С. 5-10 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 9-10. – ISSN 2414-9993
845158
  Третяк Н.П. Моделювання гравітаційного поля та топографії океану в регіоні Антарктики : автореф. дис. ... канд. техн. наук. : спец. 05.24.01. - геодезія, фотограмметрія і картографія / Третяк Н. П. ; МОНУ ; Нац. ун. "Львівська політехніка". – Львів, 2008. – 17с. – Бібліогр. : 7 назв
845159
  Плець І.І. Моделювання граничної величини внутрішньої заборгованості у взаємоз"язку з бюджетним дефіцитом і зовнішньою складовою державного боргу // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 3. – С. 341-347 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2222-0712
845160
  Буник М. Моделювання громадянського суспільства в період змін // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2001. – С.400-410. – (Серія філософські науки ; Вип. 3)
845161
  Жарова Я.Л. Моделювання грошових потоків в умовах антикризового управління підприємствами / Я.Л. Жарова, Я.Ю. Орленко // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.352-355. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
845162
  Волошин М.І. Моделювання грошових потоків та ціноутворення на банківські депозити : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.11 / Волошин Микита Ігорович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
845163
  Волошин М.І. Моделювання грошових потоків та ціноутворення на банківські депозити : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.11 / Волошин Микита Ігорович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 181 л. – Додатки: л. 180-181. – Бібліогр.: л. 161-179
845164
  Безніцька Н.В. Моделювання грунтово-кліматичного потенціалу сільськогосподарських земель Херсонської області із застосування ГІС-технологій // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2016. – С. 33-45. – (Сільськогосподарські науки ; вип. 4 (76)). – ISSN 2306-5478
845165
  Алексєєв А.А. Моделювання двосекторної схеми розширеного відтворення // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 122-127. – (Економіка ; Вип. 37)


  Йдеться про моделювання двосекторної схеми розширеного відтворення, яке здійснюється засобами органічного інтерпретування розвитку груп А і Б сукупного продукту з використанням балансолвих і структурних співвідношень його часток. Схема може бути ...
845166
  Голобородько А.О. Моделювання деполяризації когерентного випромінювання при багаторазовому розсіюванні / А.О. Голобородько, В.Н. Курашов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 246-255. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі досліджено поляризаційні характеристики оптичного випромінювання при багаторазовому розсіянні дифузною поверхнею. Розглянуто дві моделі: розсіяння багатошаровим діелектриком та плоским оптичним хвилеводом у променевому наближенні. Методом ...
845167
  Чугунов І.Я. Моделювання дефолтів за облігаційними позиками / І.Я. Чугунов, В.М. Федосов // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 4 (161). – С. 65-74
845168
  Шульган І.В. Моделювання деформування і руйнування алюмінієвого сплаву з включеннями : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец.: 01.02.04. -механіка деформівного твердого тіла / Шульган І.В. ; МОНУ; Терноп. держ. техн. ун-т ім. Івна Пулюя. – Тернопіль, 2009. – 20с. – Бібліогр.: 16 назв
845169
  Гринько О. Моделювання диверсифікації кредитного ризику // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2012. – № 1 (191). – С. 43-49 : рис. – Бібліогр.: 15 назв
845170
  Нестуля О. Моделювання дидактичної системи формування лідерської компетентності майбутніх менеджерів у сучасному університеті / О. Нестуля, С. Нестуля, Н. Кононец // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (186). – С. 55-71. – ISSN 1682-2366
845171
  Микуляк В.В. Моделювання динамiки тирозил-тРНК синтетази Mycobacterium tuberculosis у комплексi з iнгiбiтором SB-219383 з використанням QM/MM пiдходу / В.В. Микуляк, І.С. Войтешенко, О.І. Корнелюк // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2016. – № 1. – С. 99-104. – ISSN 1025-6415
845172
  Ляшенко О.В. Моделювання динаміки акустичної емісії матеріалів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С.391-394. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Показано в результаті моделювання акустичної емісії (АЕ), що при певному співвідношенні між параметрами джерел АЕ дискретна та неперервна АЕ можуть бути пояснені в рамках єдиного підходу.
845173
  Іщук С.О. Моделювання динаміки вартості основного капіталу виробничих підприємств // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 1. – С. 131-139 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1605-7988
845174
  Яковенко Валерій Борисович Моделювання динаміки вібраційних систем : Автореф... докт. техніч.наук: 01.02.06 / Яковенко Валерій Борисович; КПІ. – К., 1993. – 21л.
845175
  Гаращенко Ф.Г. Моделювання динаміки заряджених пучків як задача оптимізації практичної стійкості / Ф.Г. Гаращенко, В.Т. Матвієнко, І.І. Харченко // Тезисы докладов XV конференции по физике высоких энергий, ядерной физике и ускорителям : 21-24 марта 2017 г., Харьков / Конференция по физике высоких энергий, ядерной физике и ускорителям. – Харків : ННЦ ХФТИ, 2017. – С. 77
845176
  Мельничук Д.О. Моделювання динаміки логістичної системи підприємства // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 106-111. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
845177
  Калініченко Р.А. Моделювання динаміки нагріву зернівки інфрачервоним випромінюванням в рухомому шарі // Інженерія природокористування : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Харк. нац. техн. ун-т с.-г. ім. П. Василенка. – Харків, 2016. – № 1 (5). – С. 87-92 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2311-1828
845178
  Миронова М.І. Моделювання динаміки національного доходу України на основі множинної регресії / М.І. Миронова, Ю.Б. Миронов, Д.Р. Сватюк // Соціально-правові студії : науково-аналітичний журнал / Львів. держ. ун-т внутр. справ ; М-во внутр. справ України ; М-во освіти і науки України ; редкол.: Балинська О., Франчук В., Наконечна Н. [та ін.]. – Львів, 2018. – Вип. 1. – С. 107-113
845179
  Орлова В.М. Моделювання динаміки оборотних засобів в умовах зміни форм власності на підприємствах : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 6. – С. 197-204 : Табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
845180
  Жук М.О. Моделювання динаміки основних показників економічної діяльності домогосподарств України / М.О. Жук, В.В. Здрок // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 1 : Нетарифний протекціонізм у країнах ЄС та Україні. – С. 82-91. – ISSN 2222-4459
845181
  Якимова Л.П. Моделювання динаміки поширення недержавного пенсійного забезпечення в розрізі соціально-вікової структури пенсійного соціуму // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 100-106. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
845182
  Мазуренко В.П. Моделювання динаміки процесів злиття і поглинання у світогосподарському просторі (на прикладі європейських країн) / В.П. Мазуренко, К.С. Кондратчук // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 100, (ч. 1). – С. 100-112
845183
  Шерстенников Ю.В. Моделювання динаміки розвитку виробництва в умовах нестаціонарного ринку досконалої конкуренції / Ю.В. Шерстенников, Т.М. Рудянова // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1 : Між гармонізацією та фіскалізацією, роль енергетичних акцизів в Україні. – С. 89-93. – ISSN 2222-4459
845184
  Обушна Олена Миколаївна Моделювання динаміки розвитку кадрового потенціалу науки України : Дис... канд. екон.наук: 08.03.02 / Обушна Олена Миколаївна; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1997. – 212л. – Бібліогр.:л.171-180
845185
  Обушна Олена Миколаївна Моделювання динаміки розвитку кадрового потенціалу науки України : Автореф. дис. ... кандид. економ. наук : 08.03.02 / Обушна Олена Миколаївна ; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1997. – 20 с.
845186
  Пряжнікова К.В. Моделювання динаміки рудопотоку на гірничо-збагачувальному комбінаті в умовах багатозонного тарифу на електроенергію / К.В. Пряжнікова, І.А. Бєлкіна, Є.В. Кочура // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2017. – Вип. 2 (103), ч. 1. – С. 9-14 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1995-0519
845187
  Желюк Т. Моделювання динаміки соціально-економічного розвитку: макро- та мезоекономічні аспекти // Вісник Тернопільського національного економічного університету : Науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – С. 22-39. – (Економічні науки ; № 1). – ISSN 1993-0240
845188
  Бадаєва Надія Іванівна Моделювання динамічних обводів агрегатів, що працюють у рухомому середовищі : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.01.01 / Бадаєва Н.І.; Мін. освіти і науки укр. київ. нац. техн. ун-т будівн. і архітектури. – Київ, 2001. – 17 с.
845189
  Хусаінов Д.Я. Моделювання динамічних систем : навч. посібник для ф-ту кібернетики спец. "Прикладна математика" / Д.Я. Хусаінов, І.І. Харченко, А.В. Шатирко ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2011. – 135 с. : іл. – Бібліогр.: с. 129-131. – ISBN 978-966-439-483-0
845190
  Косюк В.А. Моделювання динамічного портфелю замовлень у виробничо-економічних системах / В.А. Косюк, О.А. Кратт // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2005. – Вип. 97. – С. 65-72. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
845191
  Онищенко А.М. Моделювання динамічної ринкової рівноваги виробника з надлишковою квотою емісій парникових газів // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2011. – С. 98-104. – (Економіка ; № 2). – ISSN 1817-9215


  На основі теорії оптимального керування запропоновано еколого-економічну модель поведінки виробника в умовах установлених обмежень на емісії парникових газів. При цьому розглядається випадок недовикористаної емісійної квоти. На основі достатніх умов ...
845192
  Белз О. Моделювання дисипативних економічних систем // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 24. – С. 67-73. – ISSN 2078-5860
845193
   Моделювання дисперсії поживних речовин у відвалах розкривних порід вугілля для меліорації та сталого управління / М. Сундараджан, В. Вамболь, С. Вамболь, Н. Кумарі, І. Ансарі // Техногенно-екологічна безпека : науково-технічний журнал / Держ. служба України з надзвичайних ситуацій ; Нац. ун-т цивільного захисту України ; редкол.: В.П. Садковий, В.В. Вамболь, В.Ю. Колосков [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 4 (2/2018). – С. 86-98 : рис., табл. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2522-1892
845194
  Благун І.С. Моделювання диференціації зв"язків у секторі малих і середніх підприємств на регіональному рівні / І.С. Благун, З.В. Квасній // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 2. – С. 326-333 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2222-0712
845195
  Кубицький В.О. Моделювання дифракції світлових хвиль на анізотропних гратках рідких кристалів : дис. ... канд. фіз-мат. наук :01.04.02 / Кубицький В.О.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 138 л. – Бібліогр.: л. 126-137
845196
  Кубицький В.О. Моделювання дифракції світлових хвиль на анізотропних гратках рідких кристалів : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук. : 01.04.02 - теоретична фізика / Кубицький В.О. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 19 с. – Бібліогр. : 16 назв.
845197
  Ємченко І.В. Моделювання дифузії технологічних інновацій за допомогою ланцюгів Маркова і алгоритму Дейкстри / І.В. Ємченко, Я.С. Богів, Л.Я. Ванткович // Strategies for economic development: the experience of Poland and the prospects of Ukraine : сollective monograph / Stat. Univ. of Jan Kochanowski, Dep. of entrepreneurship a. innovation ; ed. by A. Pawlik, K. Shaposhnykov ; [sci. board: A. Pawlik et al.]. – Kielce : Baltija Publishing, 2018. – Vol. 2 : [Yakimtsov V.V., Grigorak M.Y., Savchenko L.V. et al.]. – С. 169-184. – ISBN 978-9934-571-44-2
845198
  Кузьменко О.В. Моделювання діагностики банкрутства суб"єктів страхового ринку України на основі гармонійного аналізу / О.В. Кузьменко, М.О. Каща // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; голов. ред. В.М. Геєць ; редкол.: Ю.М. Бажал, О.М. Бородіна, Р.С. Грінберг [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1, січень - березень. – С. 146-157. – ISSN 1605-7988
845199
  Карнаух Т.О. Моделювання дійсних функцій строгими R-перетворювачами // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 192-200. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4)


  Для неперервних функцій доведено необхідні і достатні умови, за яких функцію можна задати строгим реалом.
845200
  Соколовська З.М. Моделювання діяльності аутсорсингової фірми / З.М. Соколовська, Н.В. Яценко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 3 : Структурний рух глобалізації світової економіки. – С. 60-70. – ISSN 2222-4459
845201
  Стасюк В.Д. Моделювання діяльності підприємства в умовах інфляційних очікувань світової економіки / В.Д. Стасюк, С.М. Григуліч // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 7/8 (86/87). – С. 45-48.
845202
  Бакалова Н.М. Моделювання діяльності страхових компаній : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.11 / Бакалова Наталія Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
845203
  Березін Б.О. Моделювання довготермінового зберігання правової інформації // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з питань інформатики, інформатизації, інформаційного права та інформаційної безпеки / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2013. – № 4 (40). – С. 10-18
845204
  Демчина Л.І. Моделювання документознавчої складової вищої бібліотечно-інформаційної освіти: педагогічні засади // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2006. – Вип. 18. – С. 141-153. – ISBN 966-7352-66-8


  Обґрунтовуються методологічні підходи до моделювання документознавчої складової вищої бібліотечно-інформаційної освіти.
845205
  Макаренко Моделювання дохідності інвестиційно-інноваційної діяльності / Макаренко, М.О. Ценов // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 126-129. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
845206
  Лондар С.Л. Моделювання дохідності підприємства у нестабільному економічному середовищі / С.Л. Лондар, Б.О. Тішков // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. 2 (51). – С. 3-11


  Досліджено залежність доходу підприємства від рівня встановленої ціни на вироблену продукцію у ринкових умовах з урахуванням витрат у складі ціни. Запропоновано математичну модель для визначення умов максимізації доходу підприємства. Введено поняття ...
845207
  Мялковська Л.М. Моделювання духовного світу інтелегенції в прозі Івана Нечуя-Левицького // У просторі культури мови і стилю : Світлані Яківні Єрмоленко / НАН України, Ін-т укр. мови ; [упоряд.: С.П. Бибик, Т.А. Коць ; редкол.: П.Ю. Гриценко (голова), С.П. Бибик, А.Ю. Ганжа та ін.]. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2019. – С. 219-227. – (Глибини рідної мови...). – ISBN 978-617-7621-08-8
845208
  Яйлимова Г.О. Моделювання екологічних процесів на основі двокрокового симетризованого різницевого алгоритму та супутникових даних : дис. ... д-ра філософії : 11 ; 113 / Яйлимова Ганна Олексіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2021. – 126 арк. – Додатки: арк. 124-126. – Бібліогр.: арк. 112-123
845209
  Петрусенко В.П. Моделювання екологічних ризиків у гірських екосистемах через поведінку трасера 137Cs / В.П. Петрусенко, Ю.А. Кутлахмедов, Т.І. Дмитруха // Екологічна безпека : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуцький нац. ун-т ім. Михайла Остроградського ; голов. ред. М.В. Загірняк [та ін.]. – Кременчук, 2016. – Вип. 2 (22). – С. 84-88 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2073-5057
845210
  Онищенко А.М. Моделювання еколого- економічної взаємодії в умовах реалізації концепції сталого розвитку / А.М. Онищенко, І.М. Ляшенко // Proceedings of the II International Workshop Towards the UN Conference "Rio+20" : 26-27 Apr., 2012, Kyiv, Ukraine / "Towards the UN Conference "Rio+20", Intern. workshop. – Kyiv : [s. n.], 2013. – С. 88-90
845211
  Тарасенко Д. Моделювання еколого-економічних процесів для забезпечення ефективної політики сталого розвитку та зеленої модернізації // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2018. – № 11 (263). – С. 210-230. – ISSN 2409-9260
845212
  Корогода Н.П. Моделювання екомережі в річкових басейнах // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 148-149
845213
  Вітлінський В.В. Моделювання економіки : Навч.-метод. посіб. для самостійного вивч. дисципліни / В.В. Вітлінський, Г.І. Великоіваненко; Мін-во освіти і науки України; Київський нац. екон. ун-т. – Київ : КНЕУ, 2005. – 306с. – ISBN 966-574-699-5
845214
  Ковальчук О. Моделювання економічних вимірів глобального сталого розвитку / О. Ковальчук, О. Гирила // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2019. – С. 117-130. – (Економічні науки ; вип. 1, січень - березень). – ISSN 1993-0240
845215
  Ставицький А.В. Моделювання економічних зв"язків України та Франції за допомогою структурних економетричних моделей / А.В. Ставицький, Д.Є. Мартинович // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 60-66. – (Економіка та підприємництво ; № 2 (65)). – ISSN 1814-1161
845216
  Малиш Н.А. Моделювання економічних процесів ринкової економіки : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Н.А. Малиш; МАУП. – Київ : МАУП, 2004. – 120с. – ISBN 966-608-358-2
845217
  Чумаченко О.М. Моделювання економічних процесів сільськогосподарських підприємств / О.М. Чумаченко, М.С. Жукова // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – № 1/2. – С. 74-80 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-1677
845218
  Івченко І.Ю. Моделювання економічних ризиків і ризикових ситуацій : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / І.Ю. Івченко. – Київ : Центр учбової літератури, 2007. – 344с. – ISBN 978-966-364-492-9
845219
  Ляшенко І.М. Моделювання економічних, екологічних і соціальних процесів : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / І.М. Ляшенко, М.В. Коробова, І.А. Горіцина ; Київ. нац. ун-т ім.Т. Шевченка. – Київ : Київський університет, 2010. – 320 с. – ISBN 978-966-439-208-9
845220
  Порохня В.М. Моделювання економічного зростання / В.М. Порохня, В.М. Кравченко, Г.А. Грицуняк // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 166-171. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
845221
  Ляшенко О. Моделювання економічного зростання при умові навчання на власному досвіді та розповсюдженні знань // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 12-17. – (Економіка ; вип. 4 (181)). – ISSN 1728-3817


  Розглядається узагальнена параметрична модель, яка є модифікацією моделі Ромера. Дана модель описує залежність випуску продукції від індекса знань, доступних даній фірмі. В результаті дослідження отримане сімейство моделей між двома крайніми випадками ...
845222
  Блудова Т.В. Моделювання економічного ризику для оцінювання рівня економічної безпеки регіонів / Т.В. Блудова, Д.Р. Черевко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 8 : Оцінювання рівня тінізації ринку праці України і державна політика з його детінізації. – С. 94-98. – ISSN 2222-4459
845223
  Ляшенко І.М. Моделювання економічного росту у випадку кусково-лінійних макровиробничих функцій / І.М. Ляшенко, В.С. Григорків // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 155-161. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  Для моделі економічного росту з кусково-лінійною макровиробничою функцією розроблений алгоритм побудови оптимальної програми росту.
845224
  Ставицький А.В. Моделювання економічної безпеки держави в умовах сучасних глобалізаційних викликів : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.11 / Ставицький Андрій Володимирович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2019. – 531 с. – Додатки: с. 493-531. – Бібліогр.: с. 6-26, 444-492 та в додатках: с. 499-507
845225
  Ставицький А.В. Моделювання економічної безпеки держави в умовах сучасних глобалізаційних викликів : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.11 / Ставицький Андрій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 38 с. – Бібліогр.: 60 назв
845226
   Моделювання економічної динаміки : навчальний посібник [ для вищих навч. закладів ] / Г.В. Лавінський, О.С. Пшенишнюк, С.В. Устенко, О.Д. Шарапов; Г.В. Лавінський, О.С. Пшенишнюк, С.В. Устенко, О.Д. Шарапов. – Київ : Атіка, 2006. – 276с. – ISBN 966-326-177-3
845227
  Здрок В.В. Моделювання економічної динаміки : підручник для студ. вищ. навч. закл. / В.В. Здрок, І.М. Паславська; МОНУ; ЛНУ ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2007. – 244 с. – ISBN 978-966-613-545-5
845228
  Григорків В.С. Моделювання економічної динаміки з урахуванням ринку землі сільськогосподарського призначення : монографія / В.С. Григорків, Л.М. Буяк, С.В. Іщенко ; М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2015. – 263, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 189-207. – ISBN 978-966-423-345-0
845229
  Лобастов І.В. Моделювання економічної ефективності вирощування сільськогосподарських культур : інформаційні технології в економіці і управлінні // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 10. – С. 123-135 : Табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв
845230
  Іванов Р.В. Моделювання економічної поведінки домогосподарств у контексті розвитку економічної думки // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 4 : Загрози національній економічній безпеці україни на сучасному етапі. – С. 35-39. – ISSN 2222-4459
845231
  Сімонова В.С. Моделювання економічної складової містоутворюючої у процесі територіального розвитку : економіко-математичне моделювання // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 11. – С. 191-198. – Бібліогр.: 10 назв
845232
  Макаренко О.М. Моделювання експериментального геморагічного інсульту / О.М. Макаренко, С.І. Чорна // Вісник проблем біології і медицини : український науково-практичний журнал / Укр. акад. наук ; Вищий держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Проніна О.М., Чайковський Ю.Б. [та ін.]. – Полтава, 2015. – Вип. 2, т. 3 (120). – C. 25-28. – ISSN 2077-4214
845233
   Моделювання екстремально високих паводків на прикладі гірських регіонів України / Є. Гопченко, В. Овчарук, Ж. Шакірзанова, М. Гопцій, А. Траскова, Н. Швець, З. Сербова, О. Тодорова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 6-15. – (Геологія ; вип. 3 (82)). – ISSN 1728-3817


  В умовах сучасних змін клімату як в Україні, так і у світі загалом, суттєво підвищується імовірність настання екстремальних гідрологічних явищ, зокрема катастрофічних паводків різного походження. Аналіз розподілу територією України визначних паводків і ...
845234
  Поведа Р.А. Моделювання електричних властивостей мемристора у курсі лабораторних робіт в університеті / Р.А. Поведа, С.В. Оптасюк // Збірник наукових праць Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2019. – С. 137-139. – (Серія педагогічна ; вип. 25). – ISSN 2307-4507
845235
  Наконечний О.Г. Моделювання електричних властивостей невпорядкованих кристалів з використанням функцій Гріна в наближенні когерентного потенціалу / О.Г. Наконечний, С.П. Репецький, Б.В. Стащук // International conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009), April 27-30, 2009 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009), intern. conference. – Київ : ДП "Інформ.-аналіт. агенство", 2009. – С. 138-138
845236
  Ільченко В.В. Моделювання електронного транспорту в реальних структурах метал-а-Si:H / В.В. Ільченко, О.В. Третяк // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 314-320. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  В даній статті проведено чисельний аналіз для різних механізмів електронного транспорту в реальних контактах метал-а-Si:H з урахуванням послідовного опору бази. А також сформульовано головний критерій для диференціації цих механізмів транспорту, що ...
845237
  Третяк О.В. Моделювання електронного транспорту в реальних структурах металу - K-Si; H / О.В. Третяк, В.В. Ільченко // Вісник Київського університету. Сер.Фізика, 1996. – №1
845238
  Лисогор В.М. Моделювання електропостачання гірничих підприємств з використанням геоінформаційних технологій / В.М. Лисогор, Ю.А. Лисогор // Картографія та вища школа : Збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2006. – Вип. 11. – С. 89-92. – Бібліогр.: 12 назв. – ISBN 966-7650-87-1
845239
  Польовий А.М. Моделювання емісії парникових газів із органічних грунтів (PEAT-GHG-MODEL) / А.М. Польовий, О.Ю. Микитюк // Український гідрометеорологічний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Одес. держ. еколог. ун-т. – Одеса, 2015. – № 16. – С. 141-148 : рис., табл. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 2311-0902
845240
  Лавренчук В.А. Моделювання енергоємності ВВП як фактор підвищення економічної безпеки держави // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 11. – С. 90-93 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
845241
  Кірчук Р.В. Моделювання енергозберігаючих методів сушіння насіння бобових культур / Р.В. Кірчук, В.Ф. Дідух, В.В. Сацюк // Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка : міжнародний науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; голов. ред. Іванишин В.В. ; редкол.: Бахмат М.І., Бахмат О.М., Гараш О.С. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2017. – Вип. 27. – С. 158-168 : рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2410-1125
845242
  Коваль Г. Моделювання естетичного світу в календарно-обрядовій творчості // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 101-106. – (Серія філологічна ; Вип. 43). – ISSN 2078-5534
845243
  Піменов Р. Моделювання естетичної геометрії: відео-арт і планетарна система в 14 ілюстраціях // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва, В.М. Фурсов [та ін.]. – Київ, 2020. – № 7/8 (144). – С. 6-10. – ISSN 2518-7104


  В даній статті розповідається про розроблену автором системі візуалізації (відео-арт) об"єктів естетичної геометрії. Крім того, мова піде про моделювання руху планет Сонячної системи і їх супутників. В статье «Эстетика, симметрия и геометрия ...
845244
  Вижва С.А. Моделювання ефективних акустичних характеристик порід-колекторів зі складною структурою пустотного простору // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 23-32. – (Геологія ; Вип. 13)


  Представлено результати математичного моделювання ефективних акустичних характеристик складнопобудованих порід-колекторів на основі методу умовних моментних функцій. Сформульовано основні вимоги до математичних моделей, пропонується модель колектора з ...
845245
  Соломка Т.М. Моделювання ефективних чинників та умов для успішного здійснення професійної ідентичності студентів // Вісник післядипломної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" ; голов. ред. В.В. Олійник ; редкол.: Г.М. Бевз, Н.М. Бібік, О.І. Бондарчук [та ін.]. – Київ, 2016. – С. 125-137. – (Серія "Соціальні та поведінкові науки" ; вип. 2 (31)). – ISSN 2218-7650
845246
  Тітов М.В. Моделювання ефективності використання активів підприємства на основі методології розв"язання зворотних задач : економіко-математичне моделювання // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 11. – С.211-217 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
845247
  Білик М.Д. Моделювання ефективності ринку праці України в післякризовий період / М.Д. Білик, А.І. Грига // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 2 (129). – С. 181-188


  Грига А.І. - студентка КНУТШ. У статті розроблені макроекономічні та економетричні моделі, які характеризують стан та розвиток національного і регіональних ринків праці України, встановлений зв"язок зарплати та ВВП на основі виробничої функції ...
845248
  Мізерна Т.В. Моделювання ефективності управління персоналом підприємств в конкурентному середовищі // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2015. – С. 74-80. – (Економічні науки ; № 4, т. 2). – ISSN 2226-9150
845249
  Буртняк І.В. Моделювання ефективності функціонування банків за допомогою фінансових потоків / І.В. Буртняк, І.С. Благун // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2020. – С. 51-57. – (Економічні науки ; № 4. т. 1). – ISSN 2307-5740
845250
   Моделювання життєвого циклу інноваційного проєкту в умовах трансформації національної економіки: управління маркетинговим потенціалом / Орлова-Курилова, Н.О. Держак, Л.В. Сухомлин, І.Г. Бачкір // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 18, вересень. – С. 36-43 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6792
845251
  Кудрицька Н.В. Моделювання життєвого циклу проекту - інструментарію залучення інвестицій у транспортну систему // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2012. – № 3 (24). – С. 56-61
845252
  Лисенко О.В. Моделювання забезпечення достатнього рівня фінансування операційного періоду підприємств : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.11 / Лисенко Олена Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Ун-т мит. справи та фінансів ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 250 арк. – Додатки: арк. 233-250. – Бібліограф. : арк. 8-13, 211-232
845253
  Лисенко О.В. Моделювання забезпечення достатнього рівня фінансування операційного періоду підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.11 / Лисенко Олена Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 21 с. – Бібліогр.: 12 назв
845254
  Слушаєнко Н.В. Моделювання загальносистемної інвестиційної стратегії у великих фінансово-промислових корпораціях // Бізнес Інформ : науковий журнал. – Харків, 2013. – № 11 : Інноваційний фактор у підвищенні конкурентоспроможності економіки. – С.100-104. – ISSN 2222-4459
845255
  Волощук С.Д. Моделювання задач динаміки систем з неповністю визначеними початково-крайовими умовами // International conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2006), September 18-23, 2006 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2006), intern. conference. – [S. l. : s. n.], 2006. – С. 84-86
845256
  Мітус О.О. Моделювання зайнятості населення в Україні з використанням регресійного аналізу // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 1 (104). – С. 34-37
845257
  Макова А.П. Моделювання залежності між рівнем знання торгової марки та інвестиціями в телевізійну рекламу // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : КМ Академія, 2005. – Т. 44 : Економічні науки
845258
  Федорус О.М. Моделювання засобами ПАРКС операцій реляційної алгебри вибору // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017


  З розвитком інтернету та хмарних обчислень зросла і потреба у зберіганні та ефективній обробці великих даних. Феномен "Big Data" створив багато викликів для традиційних реляційних баз даних, особливо у масштабованих і високо-паралельних системах, таких ...
845259
  Голота Тарас Іванович Моделювання затримок і втрат сигналів в пристроях із зарядовим зв"язком : Автореф... кандид. техн.наук: 05.13.05 / Голота Тарас Іванович; Нац. техн. ун-тет України. "КПІ". – К., 1997. – 16л.
845260
  Сенченков І.К. Моделювання зв"язаних термомеханічних процесів у складеному стержні Гопкінсона при імпульсному навантаженні / І.К. Сенченков, Ф Н. Андрушко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 109-118. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  На основі чисельного моделювання розвинуто методику визначення параметрів термомеханічної моделі течії Боднера-Партома при швидкісному деформуванні за використання складеного стержня Гопкінсона. Ключові слова: складений стержень Гопкінсона, модель ...
845261
  Ямненко Р.Є. Моделювання згладженого процесу броунівського мосту із просторів Орліча за допомогою вейвлет-розкладів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 50-54. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  У роботі досліджується швидкість збіжності вейвлет-розкладів узагальненого випадкового процесу, який має таку саму коваріаційну функцію, як і згладжений броунівський міст. The paper investigates the rate of convergence of wavelet expansion of a ...
845262
  Берназ В.Д. Моделювання злочинної діяльності і особистості злочинця як засіб рішення тактичних задач // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ / Одеський інститут внутрішніх справ. – Одеса, 2001. – № 3. – С.87-92. – Бібліогр.: 11 назв.
845263
  Полякова О.Ю. Моделювання змін зовнішньоторговельних зв"язків у контексті розширення Європейського Союзу / О.Ю. Полякова, В.О. Шликова // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 1. – С. 330-336 : табл. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 2222-0712
845264
  Голобородько А.О. Моделювання зміни поляризації світла при багаторазовому розсіюванні / А.О. Голобородько, В.Н. Курашов, Д.М. Мельничук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 275-279. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі досліджено поляризаційні характеристики оптичного випромінювання при багаторазовому розсіянні дифузною поверхнею. Розглянуто модель розсіяння електромагнітного випромінювання у системі двох паралельних поверхонь - дифузною і дзеркальною. ...
845265
  Шніпко О.С. Моделювання змісту безпеки економічних систем // Економіка і управління : Науковий журнал / Європейський ун-т; Нац. авіаційний ун-т та інш. – Київ, 2006. – № 2. – С. 75-80.
845266
  Батечко Н.Г. Моделювання змісту освіти майбутніх викладачів вищої школи в умовах магістратури // Наука та інновації : український оглядовий журнал майбутнього : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Т. 10, № 5. – С. 5-12. – ISSN 1815-2066


  Висвітлено та узагальнено наукові підходи щодо формування змісту підготовки майбутніх викладачів вищої школи в умовах магістратури та можливостей його моделювання. На основі акмесинергетичного підходу доведено взаємозалежність методологічних принципів, ...
845267
   Моделювання зміщення вантажів для забезпечення безпеки плавання морських суден / Р.М. Гімпель, В.В. Ткаченко, В.М. Іваненко, О.В. Бажак // Новітні технології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Приватний вищ. навч. заклад "Університет новітніх технологій" ; редкол.: В.І. Богом"я, В.О. Боровий, В.Г. Бурачек [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. № 1 (11). – С. 40-47 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2524-0102
845268
  Дітковська М.Ю. Моделювання зовнішніх інформаційних потоків у органі виконавчої влади // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 2. – С. 106-108.
845269
  Баженова О.В. Моделювання зовнішньоекономічної безпеки України / О.В. Баженова, І.С. Чорнодід // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2009. – № 2 (49). – С. 46-50. – ISBN 966-614-021-7
845270
   Моделювання зовнішньої обстановки в інтелектуальних тренажерах операторів управління транспортними засобами / С.А. Шворов, Д.С. Андрійченко, В.І. Куташев, А.С. Шворов // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. № 30. – С. 75-78


  Розглядаються методичні основи організації моделювання зовнішньої обстановки в інтелектуальних тренажерах операторів управління транспортними засобами. Сформульована задача оптимального планування відпрацювання навчальних завдань у процесі тренувань, ...
845271
  Садула Л.М. Моделювання зовнішньої торгівлі України із Німеччиною // Економіка і управління : Науковий журнал / Європейський ун-т; Нац.авіаційний ун-т та інш. – Київ, 2005. – № 3. – С. 72-78.
845272
  Вдовин М. Моделювання зовнішньоторгівельної діяльності країн Центральної та Східної Європи // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 148-251. – (Серія економічна ; Вип. 34). – ISSN 0201-758Х
845273
  Литвиненко Н.П. Моделювання зовнішньоторговельної стратегії країни в умовах глобалізованого середовища // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 48, ч. 1. – С. 217-222.
845274
  Мусійченко В.А. Моделювання і алгоритмізація інтелектування систем, що стимулюе продуктивне мислення. : Автореф... Канд.техн.наук: 01.05.04 / Мусійченко В.А.; М-во освіти Укр.Харків.держ.техн.ун-т.радіоелектрон. – Харків, 1999. – 18л.
845275
  Кайдашев Роман Петрович Моделювання і алгоритмічне забезпечення інформатизації організаційних систем у державних фінансових органах : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.06 / Кайдашев Р.П.; Херсон. держ. техн. ун-тет. – Херсон, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
845276
  Пазинін В.Л. Моделювання і аналіз процесів пасивної та активної компресії електромагнітних імпульсів мікрохвильвого і оптичного діапазонів : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.03 / Пазинін Вадим Леонідович ; Нац. акад. наук України ; Ін-т радіофізики та електроніки ім. О.Я Усикова. – Харків, 2019. – Бібліогр.: 35
845277
  Бліндер Ю.С. Моделювання і картографічне відтворення площинного змиву грунтів : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: Спец. 05.24.02 / Юрій Степанович Бліндер; МОН України; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2006. – 21с. – Бібліогр.: 9 назв
845278
  Павленко А.І. Моделювання і оптимізація маршрутів у транспортних мережах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Павленко Анна Ігорівна ; НАН України, Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
845279
   Моделювання і оптимізація процесів розвитку виробничих систем з урахуванням використання зовнішніх ресурсів та ефектів освоєння : монографія / Боровська Т.М., Бадьора С.П., Северілов В.А., Северілов П.В. ; МОН України ; Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця : ВНТУ, 2009. – 255 с. – ISBN 978-966-641-312-6
845280
  Гапєєв С.М. Моделювання і прогноз геомеханічних процесів у виробках глибоких шахт : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.15.09 / Гапєєв Сергій Миколайович ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Нац. гірн. ун-т". – Дніпропетровськ, 2014. – 35, [1] с. – Бібліогр.: 32 назви
845281
  Зварич І.Т. Моделювання і прогнозування в етнополітиці // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова; Укр. Акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. ; редкол.: Андрусишин Б.І., Войцехівська І.Н., Гончар Б.М. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 21. – С. 313-325
845282
  Акімов В.І. Моделювання і прогнозування дії нюхового нанобіосенсора на основі молекули білка типу GPCR : автореф. дис. ... канд. фіз.- мат. наук : 03.00.02 / Акімов В.І. ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
845283
  Дяченко Л.І. Моделювання і прогнозування розвитку рекреації // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : Збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2005. – Вип. 15.5. – С. 245-249. – ISBN 5-7763-2435-1
845284
   Моделювання і прогнозування соціально-політичних та державно-правових процесів: синергетичний підхід / Ю.А. Бєлов, А.Д. Машков, В.Ю. Миронов, О.Ю. Бєлова // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 139-145. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядається проблема моделювання і прогнозування синергетичних регіональних процесів. При цьому автори виходять з того що, існують деякі універсальні принципи, на яких будуються всі без винятку складні системи, в тому числі, і соціальна (включаючи ...
845285
   Моделювання і прогнозування стану довкілля : підручник [для студентів вищих навчальних закладів] / [В.І. Лаврик, В.М. Боголюбов, Л.М. Полєтаєва, С.М. Юрасов, В.Г. Ільїна] ; за ред. В.І. Лаврика. – Київ : Академія, 2010. – 397, [3] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 391-397. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-310-2
845286
  Бідюк П.І. Моделювання і прогнозування фінансово-економічних процесів з використанням принципів системного аналізу / П.І. Бідюк, О.Л. Жиров // Економіка: теорія та практика : науково-практичний журнал / Київський ін-т банківської справи. – Київ, 2014. – № 2 (4). – С. 100-107. – ISSN 2312-4903
845287
  Кузнєцов В.О. Моделювання і розпізнавання емоційних складових на обличчі людини : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Кузнєцов Владислав Олександрович ; НАН України, Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 22 назви
845288
  Олійник О.Я. Моделювання і розрахунки біологічної очистки стічних вод на краплинних біофільтрах / О.Я. Олійник, О.А. Колпакова // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАНУ, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору. – Київ, 2014. – Вип. 16. – С. 68-86 : рис. – Бібліогр.: 27 назв. – ISBN 978-966-2633-26-9
845289
  Садчиков О.О. Моделювання і розрахунки втрат напору у двошаровому фільтрі при знезалізненні води // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАНУ, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору. – Київ, 2013. – Вип. 13. – С. 18-23. – Бібліогр.: 4 назв. – ISBN 978-966-2735-46-8
845290
  Федірко П.П. Моделювання і розрахунок реактора високого тиску в програмному комплексі Пассат / П.П. Федірко, В.В. Девін, В.С. Ткачук // Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка : міжнародний науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Поділ.держ. аграрно-техн. ун-т ; голов. ред. Іванишин В.В. ; редкол.: Бахмат М.І., Бахмат О.М., Гараш О.С. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2017. – Вип. 26, ч. 2 : Технічні науки. Економічні науки. – С. 72-78 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2410-1125
845291
  Різун В.В. Моделювання і технологія редакторських систем / В.В. Різун; МОУ, ІСДО, КУ ім. Т. Шевченка. – Київ : Віпол, 1995. – 200 с. – ISBN 5-7763-2657-5
845292
  Різун Володимир Володимирович Моделювання і технологія редакторських систем : Дис... канд. філол. наук : 10.01.08. / Різун Володимир Володимирович; КУ. – Київ, 1996. – 322 л.
845293
  Костюк В.О. Моделювання і факторний аналіз рівня доходності трамвайно-тролейбусних підприємств // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 133. – С. 2-7 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – (Серія : Економічні науки). – ISSN 0869-1231
845294
  Позднякова Л. Моделювання ієрархії загроз ефективному розвитку системи комерційного страхування / Л. Позднякова, Г. Мамонова // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2016. – Вип. 3. – С. 136-148 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1818-5754
845295
  Гладілін В.М. Моделювання імовірності розподілу кутових нев"язок в мережі тріангуляції / В.М. Гладілін, О.С. Гончаренко, Н.С. Шудра // Вісник Астрономічної школи : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т ; Харк. нац. ун-т [та ін.]. – Київ, 2014. – Т. 10, № 1/2. – С. 79-84. – ISSN 1607-2855
845296
  Шкода Т.Н. Моделювання імперативу людського розвитку в контексті стратегічного управління людським капіталом // Ринок праці та зайнятість населення : виробничо-практичний науковий журнал / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ, 2016. – № 1 (46). – С. 37-41
845297
  Нетесіна М.І. Моделювання імпорту енергетичних товарів України // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 527-529. – ISBN 978-966-188-219-4
845298
  Лижник Ю.Б. Моделювання інвестиційно-кредитного портфеля банку // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 1/2. – С. 352-360. – (Право. Економіка. Управління)
845299
  Семенов А.Г. Моделювання інвестиційної діяльності підприємств // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голова ред. ради А.О. Монаєнко ; редкол.: В.М. Порохня [та ін.]. – Запоріжжя, 2016. – C. 89-95. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 6 (93)). – ISSN 1814-1161
845300
  Слушаєнко Н.В. Моделювання інвестиційної забезпеченості регіонального розвитку // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький, національний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 112-117. – (Економічні науки ; № 1 (5))
845301
  Федоренко І.К. Моделювання інвестиційної привабливості компаній методами факторного аналізу / І.К. Федоренко, В.В. Рибалко // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки України. – Київ, 2010. – № 10 (113). – С. 89-93
845302
  Ставицький А. Моделювання індексу людського розвитку у світі / А. Ставицький, В. Сачко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 33-43. – (Економіка ; вип. 5 (212)). – ISSN 1728-3817
845303
  Пузирьов Є. Моделювання інженерного контексту в системі Національної рамки кваліфікації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 76-79. – (Педагогіка ; вип. 1 (5)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто теоретичні основи моделювання інженерного контексту у системі Національної рамки кваліфікацій. Показано, що інженерний контекст у навчальному процес може поділятися на соціальний і посадовий, що відображається у визначенні цілей і змісту ...
845304
  Лисенко Ю.Г. Моделювання інноваційних інтелектуальних систем прийняття рішень в економіці / Ю.Г. Лисенко, О.Ю. Мінц // Нейро-нечіткі технології моделювання в економіці : науково-аналітичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; редкол.: А.В. Матвійчук, Г.І. Великоіваненко, І.З. Батиршин [та ін.]. – Київ, 2017. – № 6. – С. 90-141. – ISSN 2306-3289
845305
  Ястремська О.М. Моделювання інноваційних процесів : навчальний посібник / Ястремська О.М., Тонєва К.В. ; МОНУ ; Харк. нац. економ. ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2010. – 176 с. – ISBN 978-966-676-235-4
845306
  Пасічник Т. Моделювання інноваційних процесів у західних областях України / Т. Пасічник, В. Смолінський, Г. Бабій // Аграрна економіка : науковий журнал Львів. нац. аграр. ун-ту / Львів. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Черевко Г. ; редкол.: Апопій В., Баланюк І., Гринів Л. [та ін.]. – Львів, 2017. – Т. 10, № 3/4. – С. 5-15 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 14-15. – ISSN 2313-3627
845307
  Залізко В. Моделювання інноваційного розвитку економіки України: теоретичний аспект / В. Залізко, П. Кухта // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: С.М. Панчишин, Р.В. Михайлишин, В.Б. Буняк [та ін.]. – Львів, 2019. – Вип. 41. – С. 191-197. – ISSN 2078-5860
845308
  Капарулін І.С. Моделювання інноваційного розвитку підприємства // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 14. – С. 256-263
845309
  Соколовський С.А. Моделювання інноваційної діяльності віртуального підприємства в умовах інформаційної економіки // Вісник економіки транспорту і промисловості : збірник науково-практичних статей / М-во освіти і науки України ; Україн. держ. акад. залізничного транспорту ; голов. ред.: В.Л. Дикань. – Харків, 2017. – Вип. 57. – C. 120-128. – ISSN 2075-4892
845310
  Васильченко З. Моделювання інтегрального показника економічної безпеки банку / З. Васильченко, І. Васильченко // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2006. – № 5/6. – С. 44-56. – ISSN 1605-2005
845311
  Білозубенко В.С. Моделювання інтеграційних процесів нарівні регіонів світу / В.С. Білозубенко, А.С. Усова // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2004. – Вип. 87. – С.194-202. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
845312
  Мнацаканян М.С. Моделювання інтелектуальних транспортних систем в умовах впливу гетерогенних факторів нестаціонарного середовища : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Мнацаканян Марія Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Нац. трансп. ун-т. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
845313
  Брежнєва-Єрмоленко Моделювання інтелектуально-інноваційної діяльності підприємства // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Вип. 2. – С. 183-188. – ISSN 1993-0259
845314
  Бирський В.В. Моделювання інтелектуального капіталу компанії // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 12-14. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
845315
  Бугрій О. Моделювання інтелектуальної діяльності вчителя географії // Вища школа : науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2007. – № 4. – С. 47-59 : табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1682-2366
845316
  Камінський Р.М. Моделювання інтелектуальної діяльності людини-оператора як системи опрацювання зображень : Автореф. дис. ... д-ра технічних наук: 05.13.23 / Камінський Р.М.; М-во трансп. та зв"язку України; НАНУ; Держ. н.-д. ін-т інформ. інфраструктури. – Львів, 2007. – 32с. – Бібліогр.: 28 назв
845317
  Левицька О.О. Моделювання інтенсивності зовнішньої міграції населення України в умовах посилення середовища виштовхування / О.О. Левицька, О.П. Мульска // Економіка України : науковий журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: О.І. Амоша, О.М. Балакірєва, О.Г. Білорус [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2020. – № 9 (706). – Бібліогр.: 16 назв
845318
  Биков В.Ю. Моделювання інтернет-простору віртуальних середовищ діяльності // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, Укр. асоц. упр. проектами, Ун-т екон. та права "Крок". – Сєверодонецьк, 2014. – № 3 (51). – С. 27-48 : рис., фото. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2222-8810
845319
  Черненко Ганна Анатоліївна Моделювання інтерпретації семантичних аномалій (на матеріалі мовних суперечностей) : Дис. ...канд.філологічних наук:10.02.15 / Черненко Ганна Анатоліївна; КУ ім.Тараса Шевченка. Філологічний фак. – Київ, 2000. – 192с. + Додатки:л.185-192. – Бібліогр.:л.168-185
845320
  Черненко Галина Анатоліївна Моделювання інтерпретації семантичних аномалій (на матеріалі мовних суперечностей) : Автореф. дис. ...канд. філолог. наук: 10.02.15 / Черненко Г.А.; КНУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2000. – 19 с.
845321
  Порва Ю.І. Моделювання інфекції вірусного гепатиту с IN VITRO та вивчення антивірусної активності препаратів групи флавоноїдів і елаготанінів : автореф. ...; канд. біол. наук : 03.00.06 / Порва Ю.І. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 24 с. – Бібліогр.: 8 назв.
845322
  Порва Ю.І. Моделювання інфекції вірусного гепатиту С IN VITRO та вивчення антивірусної активності препаратів групи флавоноїдів і елаготанінів : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.06. / Порва Ю.І. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 148 л. – Бібліогр.: л.125-148
845323
  Швець С.М. Моделювання інфляційних процесів в Україні // Математичне моделювання в економіці : міжнародний науковий журнал / НАН України ; Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1 (2), січень - березень. – С. 32-40. – ISSN 2409-8876
845324
  Степашко В. Моделювання інформаційно-документного забезпечення управління системою науково-дослідної роботи // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 63-69.
845325
  Панченко Л.Ф. Моделювання інформаційно-освітнього середовища університету засобами факторного аналізу // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : збірник наукових праць / Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Луганськ, 2013. – № 10 (269), ч. 3, травень : Педагогічні науки. – С. 6-17. – ISSN 2227-2844
845326
  Крутова А.С. Моделювання інформаційної системи електронної торгівлі // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць: спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності в сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці. – С. 233-238. – (Економіка ; Вип. 29, ч. 1)
845327
  Біляцька В.П. Моделювання історичного факту в романах у віршах А. Гудими // Питання літературознавства : Науковий збірник / Мін. осв. і науки України. Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України. – Чернівці, 2015. – Вип. 92. – С. 47-60. – ISSN 2306-2908
845328
  Глущенко В.А. Моделювання історії східнослов"янських мов у компаративістицімов 70-х рр. ХІХ ст. - 30-х рр. ХХ ст. / В.А. Глущенко, В.М. Овчаренко // Мовознавство : Науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 17-28. – ISSN 0027-2833
845329
  Сергєєва Л. Моделювання й аналіз структури діяльності банку : теорія і практика / Л. Сергєєва, Т. Блаженкова // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2003. – № 5. – С. 17-24 : Рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1605-2005
845330
  Концеба С.М. Моделювання ймовірності ризику неплатежів за зовнішньоекономічними контрактами / С.М. Концеба, С.Д. Скуртол, Г.Ю. Родащук // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : [збірник наукових статей] / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2019. – Вип. № 2 (40). – С. 22-26
845331
  Беспалько А.О. Моделювання кар"єрної орієнтації офіцера // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2016. – № 1 (47). – С. 7-12
845332
  Сварич Н.З. Моделювання картини світу через художнє осмислення людського буття та духовних цінностей у творчості Марії Матіос (на прикладі твору "Майже ніколи не навпаки") // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 17 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 212-217. – ISSN 2075-437X


  У статті розглядаються художнє бачення світу і новаторство в осмисленні людського буття на прикладі твору "... Майже ніколи не навпаки" відомої української письменниці 20-21 ст. Марії Матіос, аналізуються його жанрово-композиційні особливості та ...
845333
  Плахтієнко М.П. Моделювання кеплерового руху з використанням ромбічних функцій / М.П. Плахтієнко, А.Т. Забуга // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 91-96. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-966-2142-62-4. – ISSN 1812-5409


  Моделювання кеплерового руху виконане з використанням ромбічних функцій, які є окремим випадком періодичних функцій, що виникають при русі точки на симетричних замкнених траєкторіях. Вказано високоточний спосіб обчислення координати тіла, що рухається ...
845334
  Сокол Володимир Дмитрович Моделювання керування динамічними технологічними процесами змінної структури : Автореф... кандид. техн.наук: 01.05.02 / Сокол Володимир Дмитрович; Вінницький держ. техн. ун-тет. – Вінниця, 1998. – 15л.
845335
  Раєвнєва О.В. Моделювання кількості працевлаштованих випускників після закінчення закладів вищої освіти / О.В. Раєвнєва, О.І. Бровко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 12 : Суспільні настрої як фактор динаміки антикорупційних формальних правил. – С. 143-149. – ISSN 2222-4459
845336
  Третьяков О. Моделювання кінетики процесу гомогенної кристалізації з розчинів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – C. 39-41. – (Хімія ; вип. 46). – ISSN 1728-3817


  Побудована математична модель процесу гомогенної кристалізації, яка поєднує утворення зародків і зростання кристалів в умовах різних діапазонів пересичення розчину по речовині, що кристалізується. Її адекватність перевірена на прикладі гомогенної ...
845337
  Малькова Я.О. Моделювання кінетики розчинення мінералів соленосних порід Домбровського кар"єру Калуш-Голинського родовища калійних солей / Я.О. Малькова, В.М. Бобков, В.В. Долін // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка ; редкол.: О.М. Пономаренко, Б. Багінські, А. Беккер [та ін.]. – Київ, 2020. – Т. 42, № 4. – С. 60-68 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2519-2396
845338
  Васильєва Н.К. Моделювання кластерного підвищення ефективності ведення особистих селянських господарств у рослинництві // Вісник Дніпропетровського державного аграрного університету : науково-теоретичний та науково-практичний журнал / Дніпропетровський державний аграрний університет. – Дніпропетровськ, 2008. – № 1. – С. 72-75
845339
   Моделювання клінічних ситуацій - стандарт програми симуляційного навчання лікарів на кафедрі неонатології / Т.М. Клименко, Т.В. Сандуляк, О.А. Сердцева, О.Ю. Карапетян, А.М. Закревський // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2017. – № 2 (74). – С. 12-18. – ISSN 1681-2751
845340
  Деркач І.О. Моделювання ключових аспектів енергетичної незалежності України // Часопис економічних реформ : науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля ; голов. ред.: Т.В. Калінеску [та ін.]. – Сєвєродонецьк, 2016. – № 4 (24). – C. 21-28. – ISSN 2221-8440
845341
  Заболоцький Т.М. Моделювання коефіцієнта, що описує ставлення інвестора до ризику // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Вищ. навч. закл. "Нац. акад. управління" ; редкол.: Єрмошенко М.М., Бурлака Г.Г., Базилюк А.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (190). – C. 215-225. – ISSN 1993-6788
845342
  Левченко Н.М. Моделювання компенсаційного соціального пакету за податковим підходом / Н.М. Левченко, Я.В. Ручка // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2015. – № 4 (59). – С. 178-182. – ISSN 2309-1533
845343
  Олійник О.О. Моделювання комплексної оцінки управління знаннями // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2020. – C. 109-113. – (Економічні науки ; № 2). – ISSN 2307-5740
845344
  Слободянюк Н. Моделювання комплексної системи управління нематеріальними активами промислових підприємств // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2010. – № 4 (104). – С. 69-75. – ISSN 1728-9343
845345
  Івкін В.М. Моделювання комунікативних ситуацій як фактор інтенсифікації навчання іншомовного спілкування в системі післядипломної освіти // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2013. – С. 371-375. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 38/39). – ISSN 2072-4772
845346
  Дмитрук О.В. Моделювання комунікативної ситуації для реалізації маніпулятивного задуму у довготривалій перспективі // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; Відп. ред.: А.Д. Бєлова ; Редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (52). – С. 235-242


  У статті здійснено аналіз серії комунікативних ходів, розрахованих на реалізацію маніпулятивних задуму у довготривалій перспективі. Розглядаються конкретні лінгвальні та позалінгвальні засоби, які сприяють успішності здійснення маніпулятивних намірів. ...
845347
  Ткачук О.В. Моделювання конвергенції торгівлі на нових європейських ринках : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.11 / Ткачук О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 222л. + Додаток : л.177-222. – Бібліогр. : л.160-176
845348
  Ткачук О.В. Моделювання конвергенції торгівлі на нових європейських ринках : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.11.. / Ткачук О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20с. – Бібліогр.: 10 назв
845349
  Петренко О.О. Моделювання кондесаційного росту мікронних крапель спиртів / О.О. Петренко, Ю.І. Шиманський // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 445-450. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  Було проведено комп"ютерне моделювання кондесаційного росту мікронних крапель деяких спиртів у камері Вільсона. Використано модель конденсації у перехідному режимі, яка була запропонована Фукутою та Уолтером. Були одержані значення коефіцієнтів ...
845350
  Куцик В.І. Моделювання конкурентних позицій підприємств реального сектора економіки на внутрішньому ринку / В.І. Куцик, Р.Л. Лупак // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 12 : Ефективність репресивних антикорупційних заходів в умовах високого рівня корумпованості. – C. 244-249. – ISSN 2222-4459
845351
  Порохня В.М. Моделювання конкурентоспроможності підприємств високотехнологічного кластера в умовах інтелектуальної економіки / В.М. Порохня, С.В. Ільченко // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 145-149. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
845352
  Зима А.О. Моделювання конкурентоспроможності промислового підприємства в умовах нестабільного економічного середовища : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.11 / Зима Анастасія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
845353
  Дружинін А.О. Моделювання конструктивних та електрофізичних параметрів приладних тривимірних КНІ-структур / А.О. Дружинін, І.Т. Когут // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. № 32. – С. 22-26


  Розроблено оригінальні методи формування локальних нестандартних одно- і дворівневих тривимірних структур "кремній-на-ізоляторі" (КНІ), які за сумісними технологіями формування можуть бути комбіновані з одно- або дворівневими мікропорожнинами під ...
845354
  Талах С.М. Моделювання конструкції дорожнього одягу нежорсткого типу при взаємодії з грунтовою основою / С.М. Талах, О.М. Дубик // Проблеми розвитку міського середовища : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2015. – Вип. № 2 (14). – С. 62-72 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISBN 978-617-7202-87-4
845355
  Брадов В.В. Моделювання контенту друкованого видання:маркетингово орієнтований підхід // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Т. 51, квітень - червень. – С. 198-201


  У статті визначаються ключові моменти моделювання контенту друкованого видання, сформульована сутність маркетингово орієнтованого підходу до цього методу організації інформаційного виробництва, запропоновано можливий алгоритм його впровадження в процес ...
845356
  Консевич О. Моделювання контенту російської версії журналу "Есквайр" (на основі аналізу математичного наповнення) // Методологія досліджень молодіжного медійного контенту : матеріали Міжнар. студент. наук.-практ. конф., II-ої у рамках наукової теми Ін-ту журналістики (2011-2015 рр.) "Укр. медійний контент у соц. вимірі" : Київ, 23 берез. 2012 р. / Ін-т журналістики КНУ ім. Тараса Шевченка ; [упорядкув. Г. Сухаревська ; наук. ред. Г. Корнєєв]. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 92-97
845357
  Шевчук Л.П. Моделювання контролю фінансових ресурсів згідно з запропонованою методикою та визначення її ефективності / Л.П. Шевчук, А.А. Шевчук // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2014. – С.157-161. – (Економічні науки ; № 6, т. 1). – ISSN 2226-9150
845358
  Шевченко Л.Л. Моделювання концептів Нового Завіту засобами морфології та синтаксису // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Б.М. Ажнюк, Ф.С. Бацевич, А. Брацкі [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 36. – С. 138-154. – ISSN 2311-2697


  Проблема вивчення текстових концептів займає важливе місце серед інших видів концептуальних досліджень. Застосування поняття "концепт" при дослідженні текстів викликане необхідністю його використання при аналізі текстотвірних засад твору, виявлення ...
845359
  Колісниченко Т.В. Моделювання концептосфери "settlement" в англомовній картині світу // Англістика та американістика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені О. Гончара, Ф-т укр. й іноземної філології та мистецтвознавства, Каф. англ. філології. – Дніпропетровськ, 2016. – Вип. 13. – С. 38-42. – ISSN 2313-500Х
845360
  Шевченко Л Моделювання концепту "Ісус Христос" засобами Нового Завіту // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Ф.С. Бацевич, А. Брацкі, Л.П. Гнатюк [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 32. – C. 125-145. – ISSN 2311-2697


  Стаття присвячена дослідженню проблеми структурування концепту "Ісус Христос" у тексті Нового Завіту. Методика його комплексного аналізу здійснена на польових засадах, коли основною одиницею вивчення є концептуальне поле - змістова категорія, ...
845361
  Іванов С.М. Моделювання коопераційних зв"язків в цифровій економіці // Моделювання та інформаційні системи в економіці : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. економ. ун-т ім. В. Гетьмана" ; голов. ред. Галіцин В.К. ; редкол.: О.В. Піскунова, І.В. Луняк, З.П. Бараник [та ін]. – Київ, 2018. – № 96. – C. 108-117. – ISSN 2616-6437
845362
  Гноєвська О.Ю. Моделювання корекційно-педагогічної компетентності вчителя початкових класів у процесі професійної перепідготовки // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2019. – C. 27-34. – (Серія 19 : Корекційна педагогіка та психологія ; вип. 37). – ISSN 2310-0893
845363
  Дербенцев В. Моделювання короткострокової динаміки валютних курсів з використанням глибоких нейронних мереж / В. Дербенцев, В. Безкоровайний, А. Овчаренко // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2020. – № 3/4 (276/277). – С. 153-163. – ISSN 2409-9260
845364
  Пилипенко А.А. Моделювання корпоративної архітектури в організації управлінського обліку об"єднання підприємств / А.А. Пилипенко, А. Халліфах // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 4 (507) : Реіндустріалізація України як передумова економічного зростання. – С. 319-327. – ISSN 2222-4459
845365
  Дрозд А.О. Моделювання кредитно-депозитної діяльності комерційного банку із врахуванням несвоєчасного повернення кредитів : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.11 / Дрозд Андрій Олександрович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2016. – 240 арк. – Додатки: арк. 208-240. – Бібліогр.: арк. 190-207
845366
  Дрозд А.О. Моделювання кредитно-депозитної діяльності комерційного банку із врахуванням несвоєчасного повернення кредитів : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.11 / Дрозд Андрій Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 21 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 24 назви
845367
  Кручок Н. Моделювання кредитоспроможності позичальників іпотечних кредитів : банки України // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2010. – № 4 (170). – С. 42-44 : Табл. – Бібліогр.: 9 назв
845368
  Курашов В.Н. Моделювання кривизни хвильового фронту світла, відбитого сітківкою ока людини / В.Н. Курашов, А.В. Коваленко, В.В. Талалаєвський // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 383-388. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-7652-00-9


  В роботі розглянута комп"ютерна модель для дослідження карти аберацій ока людини за двопрохідною методикою з використанням сенсора хвильового фронту. Проаналізовано можливість визначення однопрохідної функції розсіяння точки за даними про локальну ...
845369
  Слюсар В. Моделювання кривих блиску мікролінзованого протяжного джерела / В. Слюсар, О. Александров, В. Жданов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 29-33. – (Астрономія ; вип. 45). – ISSN 1728-3817


  Проведено порівняння коефіцієнтів підсилення мікролінзованого протяжного джерела для гаусівської (G) та степеневої (PL) моделей з моделлю акреційного диску (AD). Розраховано криві підсилення при рівномірному русі джерела на шляху протягом 5 RE для 100 ...
845370
  Ботвіновська С.І. Моделювання криволінійних поверхонь об"єктів дизайну та управління їх формою // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 47. – С. 451-457 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2077-3455
845371
  Саракун Л.П. Моделювання культурної політики в Україні: окреслення смислів та шляхів реалізації // Дні науки філософського факультету - 2011 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – Ч. 3. – С. 188-190
845372
  Чорний А. Моделювання латентних змінних: розвиток, сучасний стан та перспективи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 41-43. – (Економіка ; Вип. 129). – ISSN 1728-3817


  В статті розглянуто основні етапи розвитку, сучасний стан і визначені подальші перспективи моделювання латентних змінних як складової сучасної статистичної науки. В статье рассмотрены основные этапы развития, современное состояние и перспективы ...
845373
  Кухаренко О.В. Моделювання лінійно-розподілених динамічних систем з післядією : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.02 / Кухаренко Олександра Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
845374
  Кухаренко О.В. Моделювання лінійно-розподілених динамічних систем з післядією : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.02 / Кухаренко Олександра Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 182 л. – Додатки: л. 175-182. – Бібліогр.: л. 154-174
845375
  Погоріляк О. Моделювання логгауссових процесів Кокса // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 94-101. – (Математика. Механіка ; Вип. 15/16). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються випадкові процеси Кокса, керовані випадковою інтенсивністю, а саме коли логарифм інтенсивності є гауссовим, стаціонарним, сепарабельним випадковим процесом. Будуються моделі логгауссових процесів Кокса, що наближають їх з певною точністю ...
845376
  Мельник Г.В. Моделювання логістичних бізнес-процесів з використанням розфарбованих мереж Петрі / Г.В. Мельник, В.І. Скіцько // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 6 (168). – C. 429-443. – ISSN 1993-6788
845377
   Моделювання логістичних кривих у маркетингових дослідженнях / Т.В. Блудова, А.Л. Пастернак, Є.Л. Пастернак, // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 6 (133). – С. 3-7
845378
  Кузьмін Євгеній Володимирович Моделювання локальних людино-машинних систем колективної взаємодії : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 01.05.02 / Кузьмін Є.В.; Вінницький нац. технічний ун-т. – Вінниця, 2005. – 19с. – Бібліогр: 7 назв
845379
  Жильцов А.В. Моделювання магнітного поля у вентильному електродвигуні із закритими пазами з урахуванням нелінійної магнітної характеристики / А.В. Жильцов, В.В. Ликтей // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 256. – С. 178-186 : рис. – Бібліогр.: 2 назв. – (Серія "Техніка та енергетика АПК"). – ISSN 2222-8594
845380
  Порохня В.М. Моделювання макроекономічних показників на основі даних системи національних рахунків / В.М. Порохня, Л.В. Кухарева, Є.В. Порохня // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 205-211. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
845381
   Моделювання макроекономічних процесів : навчально-методичний комплекс для студ. економіч. спец-тей. – Київ : Київський університет, 2007. – 90 с.
845382
  Галушко О.С. Моделювання макроекономічних процесів на основі інтелектуальних технологій / О.С. Галушко, О.М. Кісельова, С.В. Дзюба // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАНУ; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2007. – № 2. – С. 25-33. – ISSN 1729-7206
845383
  Вахненко Т. Моделювання макроекономічних факторів зовнішніх запозичень та їх впливу на розвиток економіки України // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 6. – С. 17-24. – ISSN 0131-775Х
845384
  Вахненко Т. Моделювання макроекономічних факторів зовнішніх запозичень та їх впливу на розвиток економіки України : Фінанси. Податки. Кредит // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 7. – С. 15-24. – ISSN 0131-775Х
845385
  Кочура Є.В. Моделювання макроекономічної динаміки : навч. посібник для студентів вищих навч. закладів / Є.В. Кочура, В.М. Косарєв; МОНУ; Дніпропетровський ун-т економіки та права. – Київ : Центр навчальної літератури, 2003. – 236с. – ISBN 966-8253-77-9


  Для студентів, аспірантів економічних спеціальностей, спеціалістів.
845386
  Бомба А.Я. Моделювання малих просторово розподiлених впливiв на динамiку інфекційного захворювання в умовах типу фармакотерапiї / А.Я. Бомба, С.В. Барановський // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. С.І. Ляшко ; редкол.: С.А. Алдашев, І.Є. Андрущак, А.В. Анікушин [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (133). – С. 5-17. – ISSN 2706-9680


  This paper proposes modification of the simplest model of the infectious disease in the conditions of pharmacotherapy taking into account influence of small-scale spatial distributed diffusion influences. The singular disturbed model problem with ...
845387
  Клепікова О. Моделювання маркетингової стратегії страхової компанії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 55-60. – (Економіка ; вип. 6 (147)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена питанням розробки маркетингової стратегії страхової компанії з використанням основних засобів математичного моделювання структури. Розроблено алгоритм розрахунку коефіцієнта "ймовірність придбання страхового полісу", який акумулює ...
845388
  Кулян В.Р. Моделювання математичне / В.Р. Кулян, О.О. Юнькова // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2019. – Т. 21 : Мікро - Моя / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 299-301. – ISBN 978-966-02-9001-3
845389
  Гулай І.О. Моделювання матриці системи фінансового крнтролю на підприємстві // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 7 (169). – С. 430-437 : Табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
845390
  Євтушенко Т.П. Моделювання медичного страхування з використанням системно-функціонального підходу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 64-67. – (Економіка ; вип. 113/114). – ISSN 1728-3817


  Система управління медичним страхуванням (мотиви страхової діяльності, моделювання страхового продукту, реалізація страхового продукту, управління ризиком у медичному страхуванні). Запропонована інформаційна модель процесу прийняття рішень по розробці ...
845391
  Зіяд Сулейман Ахмад Халайбех Моделювання мережевих та нейромережевих структур засобами нечітких мереж Петрі : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: 05.13.23 / Зіяд Сулейман Ахмад Халайбех; МОН України; Харківський нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2006. – 19с. – Бібліогр.: 7 назв
845392
  Материнська О.В. Моделювання меронімічних відношень у лексичній системі мови // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформац. фонд НАН України. – Київ, 2013. – № 6. – С. 58-67. – ISSN 0027-2833
845393
  Баранов В.А. Моделювання метасоматозу в радіогенних породах як чинника змінення їх властивостей / В.А. Баранов, Л.Ф. Маметова, В.Ю. Коровін // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2020. – Т. 42, № 1. – С. 86-95 : рис., табл. – Бібліогр.: с.93-95. – ISSN 0203-3100
845394
  Шерстенников В Ю. Моделювання механізмів вплмву на темпи продажу продукції підприємства / В Ю. Шерстенников, Т.М. Рудянова // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 1 (151). – С.551-559 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
845395
  Горошкова Л.А. Моделювання механізмів узгодження інтересів сторін у процесі підвищення кваліфікації педагогів професійної освіти / Л.А. Горошкова, В.Є. Харагірло, Є.В. Хлобистов // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2021. – Вип. 49. – С. 42-50. – ISSN 2306-546X
845396
  Мойсеєнко І.П. Моделювання механізмів формування інтелектуального потенціалу підприємства // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2006. – № 554 : Проблеми економіки та управління. – С.209-214. – ISSN 0321-0499
845397
  Вовк І.В. Моделювання механізму генерації везикулярних шумів подиху / І.В. Вовк, В.Т. Маципура // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 8
845398
  Слободянюк Н.О. Моделювання механізму інвестиційного забезпечення фінансової безпеки країни / Н.О. Слободянюк, Р.І. Шокер // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 12 : Суспільні настрої як фактор динаміки антикорупційних формальних правил. – С. 100-107. – ISSN 2222-4459
845399
  Завершинський М.В. Моделювання механіки зміщень м"яких тканин тіла людини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 103-106. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-966-2142-87-7. – ISSN 1812-5409


  Запропонована система, моделює та прогнозує розвиток зміщень м"яких тканин людини, у час, під впливом різних факторів. Модель є достатньо універсальною для моделювання і прогнозування таких схожих механічних зміщень, як: зміщень під впливом гематом та ...
845400
   Моделювання міграції екотоксикантів у компонентах агроекосистем / В.М. Войціцький, С Хижняк, , В.В. Данчук, С.В. Мідик, В.О. Ушкалов // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2019. – № 1. – С. 36-41 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2077-4893
845401
  Петрусенко В.П. Моделювання міграції радіонуклідів у типових схилових та гірських екосистемах України : Автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 26.06.01 - екологічна безпека / Петрусенко В.П.; Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління мінприроди України. – Київ, 2009. – 18с. – Бібліогр.: 17 назв
845402
  Пінчук Л.А. Моделювання міжгалузевого балансу за допомогою мереж Петрі // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 239-243. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  У статті запропоновано моделювання лінійної моделі міжгалузевого балансу Леонтьєва-Форда за допомогою мереж Петрі.
845403
  Шкіль Н.Г. Моделювання міжнародних бізнес-процесів в Україні // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2014. – № 6 (55). – С. 58-65. – ISSN 2309-1533
845404
  Жуланов Є.Є. Моделювання міжрегіональних туристичних потоків у національному економічному просторі / Є.Є. Жуланов, О.В. Борисова // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Вищ. навч. закл. "Нац. акад. управління" ; редкол.: Єрмошенко М.М., Бурлака Г.Г., Базилюк А.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (190). – C. 203-214. – ISSN 1993-6788
845405
  Ставицький А.В. Моделювання мікроекономічних процесів : навч. посібник / Ставицький А.В., Харламова Г.О. – Київ : Аграр Медіа Груп, 2018. – 180, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 179-180. – ISBN 978-617-646-415-0
845406
  Любашенко О.В. Моделювання мовленнєвої діяльності у контексті лінгводидактичних стратегій // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 1. – С. 272-276
845407
  Стеля І.О. Моделювання мовного апарату людини в задачах комп"ютерного синтезу : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02. / Стеля І.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20с. – Бібліогр.: 17 назв
845408
  Стеля І.О. Моделювання мовного апарату людини в задачах комп"ютерного синтезу : дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Стеля І.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 155 л. + Додатки : л. 124-140. – Бібліогр.: л. 141-155
845409
  Крак Ю.В. Моделювання мовного апарату людини в задачах комп"ютерного синтезу / Ю.В. Крак, І.О. Стеля // Штучний інтелект : науково-теоретичний журнал / НАНУ Ін-т проблем штучного інтелекту. – Донецьк, 2010. – № 4. – С. 102-112. – ISSN 1561-5359
845410
  Корнієнко О.О. Моделювання можливих світів у прозі Сигізмунда Кржижановського // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол., Каф. полоністики ; Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Міжнародна школа україністики НАН України, Білорус. ун-т ; редкол.: Л. Губерський, О. Астаф"єв, Г. Борковська [та ін.]. – Київ, 2019. – Т. 35. – С. 186-192. – ISSN 2520-2103
845411
  Дадашева П.А. Моделювання монетарного сектора України на основі динамічної // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2016. – Т. 1, вип. 1 : Економічні науки. – С. 54-61. – ISSN 1996-5931
845412
  Нікітова І. Моделювання морально-етичної проблематики у творчості Віталія Мацька / І. Нікітова, Т. Швець // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Н.-д. центр огієнкознавства ; голов. ред. Л. Марчук ; редкол.: С. Абрамович, Н. Бернадська, О. Волковинський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2019. – С. 325-332. – (Серія філологічна ; вип. 16). – ISSN 2309-7086
845413
  Мокій А.І. Моделювання мультиагентської взаємодії в убезпеченні споживання в умовах інституціональної нестабільності / А.І. Мокій, К.І. Антонюк, Д.А. Антонюк // Економіка України : науковий журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: О.І. Амоша, О.М. Балакірєва, О.Г. Білорус [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2021. – № 8 (717). – Бібліогр.: 18 назв
845414
  Поведа Т.П. Моделювання навчально-методичних завдань як засіб формування професійних компетенцій фахівця фізико-технологічного профілю // Збірник наукових праць Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2019. – С. 140-145. – (Серія педагогічна ; вип. 25). – ISSN 2307-4507
845415
  Рахманов В.О. Моделювання навчального процесу вищого навчального закладу в освітньо-інформаційному середовищі // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2015. – С.143-151. – (Педагогіка. Психологія ; вип. 1 (6))
845416
  Макаренко О.П. Моделювання навчнольно-виховного процесу з народознавства у закладах освіти України : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Макаренко О. П.; Нац. пед. ун-т. – К., 1998. – 18л.
845417
  Козачко О.М. Моделювання надійності алгоритмічних процесів, які виконуються з помилками різних типів : Автореф. дис. канд. техн. наук: 01.05.02 / Олексій Миколайович Козачко; Вінницький нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2006. – 19с. – Бібліогр.: 17 назв
845418
  Долінський Л. Моделювання надійності та вартості векселів за умов часткового погашення вексельних зобов"язань солідарними боржниками : фінансовий ринок / Л. Долінський, А. Галкін // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2010. – № 3 (169). – С. 30-34 : Рис. – Бібліогр.: 7 назв
845419
  Лондар С.Л. Моделювання надходжень із податку на прибуток підприємств в умовах українського економічного середовища : податкова політика // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 12 (181). – С. 12-20 : Табл., рис. – Бібліогр.: 3 назви
845420
  Чижевська І.А. Моделювання найближчої перспективи: новітні гравці, функції та технології в енергетиці країни // Енергетика: економіка, технології, екологія : науковий журнал / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. І. Сікорського" ; редкол.: Якименко Ю.І., Денисюк С.П., Закладний О.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (49). – С. 137-143. – ISSN 1813-5420
845421
  Богданов В.Р. Моделювання накопичення пластичних деформацій на основі числового розв"язування плоскої задачі із урахуванням процесу розвантаження матеріалу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 85-88. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISSN 1812-5409


  За допомогою розробленої методики розв"язування задач плоскої деформації у пружно-пластичній динамічній математичній постановці з урахуванням процесу розвантаження матеріалу було отримано числовий розв"язок для брусків з поперечним перерізом у формі ...
845422
  Мелконян Д.В. Моделювання напруженого стану порід схилів складної геологічної будови комплексним методом граничних елементів з урахуванням сейсмічності / Д.В. Мелконян, Е.А. Черкез // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 24-27. – (Геологія ; Вип. 34/35). – ISSN 1728-3817


  Застосовано аналітико-чисельний метод - комплексний метод фізичних елементів для розв"язку плоскої задачі напруженого стану зсувних схилів і укосів, а також для оцінки їх стійкості з урахуванням фільтраційного зважування та сейсмічності. Побудовано ...
845423
  Дєгтяр А.О. Моделювання наслідків державноуправлінських рішень у фінансово-економічній сфері // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2011. – № 1. – С. 123-128
845424
  Дудка А.А. Моделювання національної жіночності в драмі "Одержима" Лесі Українки // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2013" : зб. матеріалів ХV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 18-19 квіт. 2013, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2013. – С. 186-188. – (Серія "Філологічні науки. Соціальні комунікації")
845425
  Вунтесмері Ю.В. Моделювання невзаємного трансформатора на основі напівпровідникового геліконового резонатора : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.27.01 - твердотільна електроніка / Вунтесмері Ю. В. ; Нац. техн. ун. України "Київський політехнічний ін-т". – Київ, 2009. – 24с. – Бібліогр. :17 назв
845426
  Соколовський Д.Б. Моделювання неефективних норм поведінки економічних агентів на прикладі взаємовідносин "інвестор - держава" // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 1. – С. 337-342 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2222-0712
845427
   Моделювання нелiнiйного деформування ортотропних цилiндричних оболонок з отвором при врахуваннi ексцентриситету його пiдкрiплення / І.С. Чернишенко, С.М. Комарчук, В.А. Максимюк, Є.А. Сторожук // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2016. – № 1. – С. 34-40. – ISSN 1025-6415
845428
  Маслов Б. Моделювання нелінійних в"язко-пружних властивостей теригенно-вапняковистих пісковиків / Б. Маслов, І. Онищук, А. Шинкаренко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 99-105. – (Геологія ; вип. 2 (77)). – ISSN 1728-3817


  Проведено дослідження керну теригенно-вапняковистих пісковиків з метою визначення структури тріщинно-порового простору, петрофізичних властивостей та подальшої статистичної обробки отриманих даних. Використано обладнання петрофізичної лабораторії ННІ ...
845429
  Чумаченко С.В. Моделювання нелінійних об"ектів з розподіленими параметрами на основі відтворюючих ядер : Автореф. дис. ... доктора технічних наук: 01.05.02 / Чумаченко С.В.; Харківський національн. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2008. – 35с. – Бібліогр.: 49 назв
845430
   Моделювання нелінійних сингулярно збурених трикомпонентних процесів типу "дифузія-конвекція-масообмін" в наносередовищі / А.Я. Бомба, М.П. Петрик, Д. Леклерк, О.В. Присяжнюк, Ж. Фресар // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – № 3 (120). – С. 107-115. – (Серія "Прикладна математика". Серія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912


  Nonlinear singularly perturbed convection-diffusion-adsorption process of mass transfer of two kinds soluble substances in the environment, consisting of particles of microporous structure in conditions of chemical reactions to form the third grade ...
845431
  Гладка О.М. Моделювання нелінійних фільтраційних процесів у техногенно-деформованих пластах методами комплексного аналізу та сумарних зображень : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Гладка Олена Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Терноп. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. – Тернопіль, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 41 назва
845432
  Сафоник А.П. Моделювання нелінійно-збурених керованих процесів очищення рідин від багатокомпонентних забруднень : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 01.05.02 / Сафоник Андрій Петрович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2016. – 40 с. – Бібліогр.: 65 назв
845433
  Михалевич М.В. Моделювання неплатежів у перехідній економіці // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : КМ Академія, 2001. – Т. 19 : Економічні науки
845434
  Ставицький А. Моделювання нерівності доходів у країнах Європейського Союзу / А. Ставицький, М. Козуб // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2019


  У статті розглянуто сучасні тенденції розвитку процесів диференціації доходів для країн Європейського Союзу за останні 10 років. Аналіз особливостей впливу нерівності доходів населення на економіку країн дав змогу зробити висновок про обернену ...
845435
  Яремчук І.Я. Моделювання нерівнотовщинних багатошарових структур для селективних оптичних фільтрів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.15.20 - оптоелектроннї системи / Яремчук І.Я. : Ін-т фізики напівпровідників ім. В.С. Лашкарьова, НАНУ. – Київ, 2008. – 18 с. – Бібліогр.: 18 назв
845436
  Сухоребрий А.О. Моделювання неусталеної фільтрації на електроінтеграторі нестаціонарних процесів (ЕІНП) // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1971. – С. 70-73. – Бібліогр.: 2 назви. – (Геології ; № 13)
845437
  Касьянов В.С. Моделювання нечітких множин засобами теорії можливостей / В.С. Касьянов, Л.М. Малютенко, М.В. Польща // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ : ВПЦ НаУКМА, 2012. – Т. 138 : Комп"ютерні науки
845438
  Шевченко В.Л. Моделювання нечіткої динаміки / В.Л. Шевченко, С.А. Поляков, А.С. Бичков // V Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології та взаємодії" : 20-21 листоп. 2018 р. : матеріали доповідей / "Інформаційні технології та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 48
845439
  Супричова Л.І. Моделювання нормативу на очистку робочих органів сільськогосподарських агрегатів засобами програми "Аналіз" : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 10. – С. 198-206 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
845440
  Архипов С.В. Моделювання нормативу щозмінного технічного обслуговування тракторів засобами програми "Аналіз" : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці / С.В. Архипов, О.П. Кучеров, Л.І. Супричова // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 12. – С. 142-149 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
845441
  Гавриленко Є.А. Моделювання обводів у просторі можливого розташування монотонних кривих : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.01.01 / Гавриленко Євген Андрійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ, 2020. – 45 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 42 назви
845442
  Горобець О.Ю. Моделювання обертального руху мікрочастинки під дією зовнішнього осцилюючого магнітного поля / О.Ю. Горобець, М.М. Потьомкім // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 169-172. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-031-9. – ISSN 1812-5409


  В статті запропоновано модель обертального руху феромагнітної мікрочастинки у швидко осмалюючому магнітному полі, яка дозволяє оцінити її обертильний pуx у магнітній пасці і локалізувати її в умовах потоку рідини. Наведені приклади розрахунків. The ...
845443
  Маляр М.М. Моделювання обмеженого раціонального вибору з використанням нечітких множин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 161-165. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409
845444
  Чорноус Г. Моделювання образів соціально-економічних систем на основі збалансованих методик стратегічного вимірювання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 61-63. – (Економіка ; вип. 135). – ISSN 1728-3817


  У cтaттіi розглядаються питания, пов"язані з розробкою моделей соціально-економічних систем через поеднання образів їх проектної, процесної та середовщної підсистем на основі сучасних методик стратегічного вимірювання. Запропоновані моделі поєднують в ...
845445
  Богдан С.К. Моделювання образу коханої за листами Василя Стуса // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2004. – № 6. – С. 73-79. – ISSN 1729-360Х
845446
  Артюх А. Моделювання образу Парижа у романі Галини Пагутяк "Біограф Леонтовича" // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 19. – С. 227-230. – ISSN 2307-2261
845447
  Разживін В.М. Моделювання образу Січі в українській історичній прозі // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – С. 151-156. – (Філологічні науки ; № 3 (за 2013 р.))
845448
  Васильченко З. Моделювання обсягу активів у банківському менеджменті / З. Васильченко, І. Васильченко // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2007. – № 5. – С. 18-26. – ISSN 1605-2005
845449
  Бойчук М.В. Моделювання однопродуктової макроекономіки зростання з ендогенним технічним прогресом з урахуванням споживання / М.В. Бойчук, А.Р. Семчук // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2015. – С. 176-188. – (Економічні науки ; вип. 3 (59)). – ISSN 2310-8185


  Запропонована модель однопродуктової економіки зростання з ендогенним технічним прогресом з урахуванням споживання. В економіко-математичній моделі враховано, що кінцевий випуск продукції використовується на споживання, капіталовкладення в розширення ...
845450
  Мартинов В.Л. Моделювання оптимальних геометричних параметрів енергоефективних будівель гранної форми : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.01.01 / Мартинов Вячеслав Леонідович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ, 2015. – 39 с. – Бібліогр.: 93 назви
845451
  Антонова Ю.В. Моделювання оптимального використання вторинної енергії у великій міській агломерції (на основі інтегрованого АРМ) : Дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Антонова Ю.В. ; КУ ім. Тараса Шевченка. – Киев, 1998. – 171 л. – Бібліогр. : л. 130-171
845452
  Вінничук О.Ю. Моделювання оптимального економічного росту в умовах еколого-економічної рівноваги / О.Ю. Вінничук, Л.В. Скращук // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту : збірник наукових праць / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2018. – С. 72-82. – (Економічні науки ; вип. 3 (71)). – ISSN 2310-8185
845453
  Тригуб О.В. Моделювання оптимального іпотечного механізму фінансування житлового будівництва : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 2 (92). – С. 214-221 : Табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1993-6788
845454
  Григорків В.С. Моделювання оптимального контролю над забрудненням довкілля // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 155-163. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  Досліджена модель оптимального контролю над забрудненням довкілля з кусково-лінійною макровиробничою функцією. Запропоновані алгоритми побудови оптимальної програми контролю.
845455
  Блудова Т.В. Моделювання оптимального попиту фріланс-заявок ІТ-підприємства за методом Монте-Карло / Т.В. Блудова, Є.М. Галахов // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 9 (196). – С. 53-59
845456
  Єлейко Я.І. Моделювання оптимальної структури балансу банку : банківська справа / Я.І. Єлейко, М.Л. Лапішко, О.М. Кінаш // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 5. – С. 111-114 : Рис.
845457
  Васильченко З. Моделювання оптимальності проектів та аналіз їх чутливості при банківському інвестуванні / З. Васильченко, І. Васильченко // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2010. – № 2/3 (92/93). – С. 60-71. – ISSN 1605-2005
845458
  Франчук І.А. Моделювання оптимістичних сценаріїв розвитку енергетики в національній економіці // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 9. – С. 89-91.
845459
  Савченко С.О. Моделювання організаційно-функціональної структури системи управління ВНЗ / С.О. Савченко, Я.М. Манькута // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2015. – С. 22-27. – (Економічні науки ; № 5, т. 1). – ISSN 2226-9150


  В статті досліджується системні аспекти формування механізхмів стратегічного планування у сфері вищої освіти на рівні ВНЗ, що є основою інноваційних трендів розвитку сфери освіти і науки, враховуючи ринкові реалії. У результаті дослідження ...
845460
  Загородня А Моделювання освітніх систем економічної галузі України та Республіки Польща // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2017. – C. 13-18. – (Педагогічні науки ; № 1(28))
845461
  Гриник Г.Г. Моделювання основних морфологічних показників дерев сосни звичайної у соснових деревостанах Подільської височини / Г.Г. Гриник, О.Ю. Громяк // Наукові праці Лісівничої академії наук України : збірник наукових праць / Лісівнича академія наук України. – Львів, 2014. – Вип. 12. – С. 126-134 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1991-606X
845462
  Нікулішин В.І. Моделювання особливостей гравітаційного поля та внутрішньої будови місяця методом вейвлет-аналізу : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.24.01 / Нікулішин Володимир Ігорович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
845463
  Сєріков А.В. Моделювання особливостей розвитку взаємодіючих соціально-виробничих систем : економіко-математичне моделювання / А.В. Сєріков, Н.С. Сіромаха // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 5. – С. 93-102 : Рис. – Бібліогр.: 22 назви
845464
  Демченко Т.А. Моделювання оцінки вартості активів підприємства // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 4. – С. 31-36
845465
  Буяло О.В. Моделювання оцінки інформаційної безпеки об"єкту // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – С. 291-292
845466
  Кинаш Ю.Є. Моделювання оцінки кредитних ризиків у діяльності кредитних спілок / Ю.Є. Кинаш, В.М. Мищишин, Р.О. Гавдьо // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2018. – № 907. – С. 51-58. – (Серія: Автоматика, вимірювання та керування). – ISSN 2521-6856
845467
   Моделювання оцінки ризиків використання банків з метою легалізації кримінальних доходів або фінансування тероризму : монографія / Дмитров С.О., Меренкова О.В., Левченко Л.Г., Медвідь Т.А. ; за ред. О.М. Бережного. – Суми : УАБС НБУ, 2008. – 75с. – ISBN 978-966-8958-28-1
845468
  Дмитров С. Моделювання оцінки ризиків використання послуг банків з метою легалізації кримінальних доходів або фінансування тероризму : макроекономіка / С. Дмитров, О. Меренкова, Л. Левченко // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2009. – № 1 (155). – С. 54-59. – Бібліогр.: 15 назв
845469
  Кузьменко О.В. Моделювання оцінювання рівня економічного, соціального та політичного розвитку України, Італії та Франції в контексті оптимізації їх взаємодії / О.В. Кузьменко, О.В. Колотіліна // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Іващук Н.Л. [та ін.]. – Хмельницький, 2018. – № 2 (39). – С. 111-120. – ISSN 2308-1988
845470
  Бодачівська Л.Ю. Моделювання очистки грунтів, забруднених рідинами / Л.Ю. Бодачівська, Т.В. Коробко // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2007. – № 5. – С. 69-72. – ISSN 1726-5428
845471
  Комашко О. Моделювання очікувань інфляції в Україні : проблеми макроекономіки / О. Комашко, Ю. Баженова // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2009. – № 4 (88). – С. 82-86 : Табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1605-2005
845472
  Пак Р.М. Моделювання параметрів вогнища землетрусу 12 грудня 2018 р. (08:49:56, 16; 36, 4478о N$ 140,5788о Е; Н= 62,0 км; Мw=4,3, Японія) / Р.М. Пак, О.Д. Грицай // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2021. – Т. 43, № 4. – С. 105-118 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 113-115. – ISSN 0203-3100
845473
  Горошкова Л.А. Моделювання параметрів політики стійкого розвитку територіальних природно-господарських систем / Л.А. Горошкова, Є.В. Хлобистов // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2021. – Вип. 50. – C. 32-48. – ISSN 2306-546X
845474
  Проценко І.І. Моделювання педагогічних ситуацій як засіб формування професійної компетентності майбутніх учителів філологічних спеціальностей // Актуальні проблеми управління якістю освіти: теорія, історія, інноваційні технології : монографія / М.М. Бикова, М.А. Бойченко, Д.В. Будянський, Н.В. Коваленко, О.Б. та ін. Кривонос. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2017. – С. 247-265. – ISBN 978-966-698-251-8
845475
  Касярум С.О. Моделювання педагогічних технологій у вищій школі // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2001. – Вип. 26. – С. 54-58. – (Серія: Педагогічні науки)
845476
  Градовський А. Моделювання педагогічної системи компаративного вивчення української літератури // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2004. – Вип. 57. – С. 133-138. – (Філологічні науки)
845477
  Арістова Н.О. Моделювання педагогічної системи цілеспрямованого формування професійної суб"єктності майбутніх філологів // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2017. – С. 8-14. – (Педагогіка. Психологія ; вип. 1 (10)). – ISSN 2411-264X
845478
  Рудаков Д.В. Моделювання переносу домішок в атмосфері над неоднорідною поверхнею // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 88-94. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 5). – ISBN 966-76-52-00-9
845479
  Бугас Роман Валерійович Моделювання перетворень вітаміну В1 і його структурних тіазолієвих аналогів в процесах біологічного транспорту : Автореф. дис. ... канд. хімічних наук: 02.00.10 / Бугас Р.В.; НАНУ; Ін-тут біоорганічної хімії та нафтохімії. – Київ, 2004. – 19с. – Бібліогр.: 11 назв.
845480
   Моделювання перехідних процесів газодинамічного потоку у компресорі авіаційного двигуна ТВЗ-117 / Ю.М. Шмельов, С.І. Владов, О.Ф. Кришан, С.Д. Гвоздік // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2018. – Вип. 4 (111). – С. 36-42 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1995-0519
845481
  Панченко А.М. Моделювання перехідних процесів енергетичних систем : монографія / А.М. Панченко ; Мін-во оборони України ; Харківський ун-т повітряних сил ім. І. Кожедуба. – Харків, 2008. – 212с. – ISBN 966-8230-21-3


  Для студентів, аспірантів економічних спеціальностей, спеціалістів.
845482
  Кучеров Олександр Павлович Моделювання питомих витрат часу на оранці засобами програми "Аналіз" / Кучеров Олександр Павлович, Сущенко Олександр Владиславович // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 12. – С. 214-221. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті запропоновано математичну модель визначення оптимального нормативу затрат часу на основну роботу на оранці залежно від нормоутворюючих чинників на підставі аналізу та статистичної обробки даних спостережень.
845483
  Семерня О.М. Моделювання пізнавальної діяльності майбутніх екологів через управлінські впливи // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2017. – С. 182-187 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – (Серія "Екологія" ; вип. 2). – ISSN 2309-8074
845484
  Чернишов О. Моделювання післядипломної педагогічної освіти на засадах неперервності професійного розвитку / О. Чернишов, Е. Соф"янец // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2011. – № 4/5 (976/977). – С. 14-18. – ISSN 0131-6788
845485
  Доля В.К. Моделювання пішохідних потоків у містах / В.К. Доля, І.С. Бугайов, О.В. Прасоленко // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 135. – С. 154-158 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура ; вип. 135). – ISSN 0869-1231
845486
  Літовко І.В. Моделювання плазмо-оптичних пристроїв нового покоління : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.08 / Літовко Ірина Валентинівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 40 с. – Бібліогр.: 67 назв
845487
  Літовко І.В. Моделювання плазмо-оптичних пристроїв нового покоління : дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.08 / Літовко Ірина Валентинівна ; М-во освіти і науки України, НАН України, Ін-т ядер. досліджень, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 349 арк. – Додатки: арк. 339-349. – Бібліогр.: арк. 314-338
845488
   Моделювання плазмово-пучкових систем за допомогою модифікованого пакету PDP1 / І.О. Анісімов, І О. Кельник, С.М. Левитський, Д.В. Сасюк, Т.В. Сіверський, С.В. Сорока // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 48-55. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 6). – ISSN 1728-3817


  Описано модифікований пакет PDP1 для моделювання плазмово-пучкових систем за методом великих частинок. Наведені результати моделювання для низки задач плазмової електроніки: деформація профілю концентрації неоднорідної плазми під дією модульованого ...
845489
  Зомчак Л. Моделювання поведінки інвестора на фінансового ринку // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 287-292. – (Серія економічна ; Вип. 34). – ISSN 0201-758Х
845490
  Котляр В. Моделювання поведінки інвесторів на фінансовому ринку / В. Котляр, О. Смирнова // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Київ. нац. торговельно-екон. ун-т. – Київ, 2016. – № 5 (88). – С. 93-105. – (Серія: Економічні науки). – ISSN 1028-7507
845491
  Вовнянка Р.В. Моделювання поведінки інтелектуального агента на основі стимулюючого навчання / Р.В. Вовнянка, О.В. Оборська // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2014. – № 805 : Інформаційні системи та мережі. – С. 61-69. – ISSN 0321-0499


  Розглянуто моделювання поведінки інтелектуального агента на основі стимулюючого навчання. Наведено відповідні алгоритми, які використовують для моделювання поведінки таких агентів. The article deals with modeling the rational agent behavior based on ...
845492
  Мар"їна О. Моделювання поведінки користувачів електронних бібліотек: із досвіду реалізації зарубіжних проектів / Олена Мар"їна // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2015. – № 2 (223). – С. 19-21. – ISSN 2076-9326


  У статті розглянуто сучасні підходи до моделювання поведінки користувачів, яке сприяє розвитку функціональних можливостей електронних бібліотек. Охарактеризовано інструментальні методи моделювання поведінки користувачів.
845493
  Лозовик Ю. Моделювання поведінки олігополістів з використанням інструментарію теорії динамічних систем // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2007. – № 11. – С. 61-65. – ISSN 1810-3944
845494
  Демчишин А.Б. Моделювання поверхневого шару твердих тіл, модифікованого методом радіаційно-індукованих нановключень : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Демчишин Андрій Богданович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 109 л. – Бібліогр.: л. 101-109
845495
  Демчишин А.Б. Моделювання поверхневого шару твердих тіл, модифікованого методом радіаційно-індукованих нановключень : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Демчишин Андрій Богданович ; М-во освіти і науки, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
845496
  Камінський А.О. Моделювання повільного зростання тріщини зчеплення у в’язкопружному тілі / А.О. Камінський, М.Ф. Селіванов // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 8
845497
  Погоріляк О.О. Моделювання подвійно стохастичних процесів Пуассона з певною точністю та надійністю // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 29-32. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  В даній роботі розглядаються подвійно стохастичні процеси Пуассона або ще як їх називають процеси Кокса керовані випадковою інтенсивністю. А саме, розглянуто випадок коли інтенсивність є логарифмічно гауссовим випадковим полем. Пропонується метод ...
845498
  Гулівата І.О. Моделювання показників вступної компанії / І.О. Гулівата, І.І. Ніколіна, О.В. Кліщук // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2019. – С. 119-125. – (Економічні науки ; № 2). – ISSN 2307-5740
845499
  Александрова Б.В. Моделювання показників ефективності торгово-промислових палат / Б.В. Александрова, А.О. Задоя // Європейський вектор економічного розвитку : науковий журнал / Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2015. – С. 6-16. – (Економічні науки ; № 2 (19)). – ISSN 2074-5362


  Обгрунтовано актуальність використання специфічної методики аналізу ефективності неприбуткових організацій. Запропоновано авторську модель розрахунку індексу ефективності торгово-промислових палат з його коригуванням згідно з пріоритетами ...
845500
  Свентух А.О. Моделювання показників ризику в еколого-економічних системах // Економіка і управління : Науковий журнал / Європейський ун-т; Нац. авіаційний ун-т та інш. – Київ, 2006. – № 3. – С. 78-83.
845501
  Бойчук В. Моделювання показників фінансово-господарської діяльності для розроблення стратегії підприємства // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – С. 92-100. – (Економічні науки ; Вип. 3 липень-вересень). – ISSN 1993-0240
845502
   Моделювання покращених багатокрокових 2D RSA алгоритмів для криптографічних перетворень та сліпого електронного цифрового підпису / В.Г. Красиленко, Д.В. Нікітович, Р.О. Яцковська, В.І. Яцковський // Системи обробки інформації : щоквартальне наукове видання / М-во оборони України ; Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба ; редкол.: Тимочко О.І., Сухаревський О.І., Бараннік В.В. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 1 (156). – С. 92-100. – ISSN 1681-7710


  "Розглядаються нові модифікації криптосистеми RSA на 2D випадок, а саме, покращені багатокрокові моделі та алгоритми для криптографічних перетворень (КП) зображень і текстово-графічних документів (ТГД), що враховують їх специфіку та адаптуються до ...
845503
  Прилипко Ю.Ш. Моделювання попиту на готівку як індикатора рівня тіньового сектора економіки / Ю.Ш. Прилипко, В.М. Товмаченко // International conference Prediction and decision making under uncertainties (PDMU-2001), September 11-14, 2001 : abstracts / Prediction and decision making under uncertainties (PDMU-2001), intern. conference. – Київ : Київ. ун-т, 2001. – С. 114-116
845504
  Кобушко І.М. Моделювання попиту на інвестиційному ринку на основі застосування економетричних методів // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 7 (133). – С. 217-229 : табл. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 1993-6788
845505
  Жегус О.В. Моделювання попиту на освітні продукти закладів вищої освіти в Україні // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 2 (36). – С. 410-417. – ISSN 2222-0712
845506
  Новіков В. Моделювання попиту на платні послуги: досвід і перспективи // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 3-5.
845507
  Андрейшина Н.Б. Моделювання попиту та пропозиції щодо продукції хлібопекарської галузі України // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 4 : Зарубіжний досвід фінансового забезпечення медичного страхування. – С. 77-82. – ISSN 2222-4459
845508
  Рибалка І.О. Моделювання популяції омели білої для вирішення задач екологічного менеджменту урбоекосистем / І.О. Рибалка, Ю.І. Вергелес, В.О. Бараннік // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 130. – С. 36-43 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура ; вип. 130). – ISSN 0869-1231
845509
  Костенюк Ю.Б. Моделювання потенціалу підприємства для розробки стратегій управління // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Алькархі Аббас Ф.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (87). – С. 21-27 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2519-1853
845510
  Кваша Т.К. Моделювання потенційного ВВП для оцінювання фіскального простору України // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2021. – № 11, листопад. – С. 120-125. – ISSN 2306-6806
845511
  Лєнівова Г.В. Моделювання потенційного впливу ЗВТ між Україною та ЄС на структуру імпорту продукції тваринництва // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2014. – № 1. – С. 139-44 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1605-7988
845512
  Товстенко І.І. Моделювання потреб в сировині для підприємства за допомогою розподілу ймовірностей // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизацїї та моделювання економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 11 (234). – С. 111-116. – ISSN 2522-1620
845513
  Коваль І.П. Моделювання початкових стадій формування силіциду хрому на поверхні Si(001) / І.П. Коваль, А.Е. Ніколайчик // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 184-187. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-966-2142-67-9. – ISSN 1812-5409


  Проведено квантово-хімічне моделювання формування поверхневих фаз силіцидів хрому на поверхні кремнію (001). За допомогою Ab initio розрахунків, що базуються на теорії функціонала електронної густини з узагальненим градієнтним наближенням для ...
845514
  Васильєв О.В. Моделювання поширення сигналу в нейронних сітках // Фізика живого (Біофізика і далі) : теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 1999. – Т. 7, № 1. – С. 103-113. – ISSN 1023-2427
845515
  Ткаченко Н.О. Моделювання правового поля формування соціально відповідальної поведінки фармацевтичних фахівців / Н.О. Ткаченко, Б.П. Громовик // Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики : науково-практичний медичний журнал / Запоріз. держ. мед. ун-т ; редкол.: О.І. Панасенко, А.Г. Каплаушенко, С.Я. Доценко [та ін.]. – Запорожье, 2018. – Т.11, № 1 (26), січень - квітень. – С. 104-111. – ISSN 2306-8094


  Матеріалами дослідження стали національні та міжнародні нормативно-правові акти (НПА), що регламентують соціальну відповідальність, діяльність фармацевтичних організацій та отримання фармацевтичної освіти.
845516
  Радченко Л. Моделювання правової конструкції шлюбу та шлюбоподібних союзів у праві країн ЄС // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 35-39. – (Юридичні науки ; вип. 3 (110)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена розгляду порівняльно-правових засад визначення категорії "шлюб" у сімейному праві України, тлумаченню поняття "шлюбоподібних союзів" у законодавстві, судовій практиці та правовій доктрині країн-членів ЄС, визначенню ознак та ...
845517
  Лісовський В. Моделювання префіксального словотворення в системах машинного перекладу (на матеріалі англійських військових текстів) // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 43. – С. 36-44. – ISSN 0320-3077


  Розглядаються особливості префіксального словотворення військової англійської лексики, аналізуються найбільш продуктивні словотвірні моделі префіксальних дериватів, визначені у процесі створення лінгвістичного забезпечення системи машинного ...
845518
  Герасимов Р.Р. Моделювання при розслідуванні злочинів // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 253-257
845519
  Онопрієнко Ю.Ю. Моделювання прибутковості як цільової стратегії управління фінансами банку // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 11, листопад. – С. 116-120 : табл. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2306-6806
845520
  Христан Н. Моделювання прийнятного минулого: образ Галицько-Волинської Русі в часи сталінізму // Питання історії України : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; редкол.: Баженов Л.В., Ботушанський В.М., Гальчак Б. [та ін.]. – Чернівці, 2016. – Т. 18 : На пошану професора Василя Ботушанського. – С. 85-91
845521
  Теребух А.А. Моделювання прийняття господарських рішень // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 10 (136). – C. 275-282 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788


  Висвітлено результати досліджень у галузі інформаційного забезпечення управління інтелектуальними активами, обгрунтовано теоретичні аспекти інформаційного забезпечення даного процесу.
845522
  Щербак А.В. Моделювання прийняття інвестиційних рішень підприємствами в умовах ризку : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 2 (92). – С. 222-228 : Табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
845523
  Джой П. Моделювання природних катастроф // Страхова справа : науково-практичний журнал / Укр. н-д. ін-т "Права та економічних досліджень". – Київ, 2009. – № 1. – С. 28-29. – ISSN 1810-7923
845524
  Константинов П.В. Моделювання пріоритетів розвитку маркетингової інноваційної стратегії енергетичного комплексу України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 110, (ч. 2). – С. 107-113


  Стаття присвячена дослідженню особливостей формування маркетин- гової інноваційної стратегії енергетичного комплексу України. Статья посвящена исследованию особенностей формирования марке- тинговой инновационной стратегии энергетического комплекса ...
845525
  Временко Л. Моделювання проблем обов"язкового страхування в Україні / Л. Временко, В. Мужилівський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 12-16. – (Економіка ; Вип. 133). – ISSN 1728-3817


  В статті визначено та проаналізовано основні проблеми, притаманні галузі обов"язкового страхування в Україні. Побудовано ієрархічну структуру зазначених проблем та встановлено першочерговість їх вирішення. В статье определены и проанализированы ...
845526
  Бакуменко В. Моделювання проблемного поля державно-управлінських реформ / В. Бакуменко, С. Кравченко // Вісник Національної академії наук України : Загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 13-21. – ISSN 0372-6436
845527
  Буркальцева Д. Моделювання прогнозу обсягів неорганізованих заощаджень населення : аналізують науковці // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2008. – № 3. – С. 59-64. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1605-2005
845528
  Мельник О.В. Моделювання прогнозу споживання паливно-енергетичних ресурсів у регіональному розрізі на середньострокову перспективу // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 4 (95). – С. 106-109
845529
  Лубков М.В. Моделювання продуктивного тиску в неоднорідних нафтоносних пластах // Геоінформатика : науковий журнал / НАН України ; Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю Ін-ту геолог. наук НАН України ; голов. ред. М.А. Якимчук. – Київ, 2017. – № 3 (63). – С. 23-29 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1684-2189
845530
  Кривошеїн О.О. Моделювання продуктивності одновидових агроекосистем на основі використання різних за масштабом грунтових карт // Наукові праці Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту / Український, науково-дослідний гідрометеорологічний інститут. – Київ, 2012. – Вип. 262. – С. 121-127 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISBN 978-966-136-092-0
845531
  Скопець Д.Ю. Моделювання продуктивності праці як рушійного фактору економічного зростання // Наукові праці студентів економічного факультету / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: Базилевич В.Д. (голова) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 162-169
845532
   Моделювання промислового процесу виробництва препарату Флокалін та визначення його оптимально-ефективної дози для лікування захворювань серця / Р.Б. Струтинський, О.О. Мойбенко, В.А. Чебанов, М.Ю. Горобець // Наука та інновації : український оглядовий журнал майбутнього. Науково-практичний журнал / НАН України. – Київ, 2013. – Т. 9, № 1. – С. 55-63. – ISSN 1815-2066
845533
  Блудова Т.В. Моделювання пропозиції фріланс-заявок ІТ-підприємства / Т.В. Блудова, Є.М. Галахов // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 10 (197). – С. 60-66
845534
  Сахненко О.І. Моделювання просторової мінливості концентрації зависі Чорного моря в районі Лузанівки, поблизу Куяльницького лиману // Український гідрометеорологічний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Одес. держ. еколог. ун-т. – Одеса, 2014. – № 15. – С. 204-213 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2311-0902
845535
  Муха Т.О. Моделювання просторової структури агрорекреаційного екопоселення / Т.О. Муха, В.В. Руденко // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 43, ч. 2. – С. 128-133 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2077-3455
845536
  Балаклицький М.А. Моделювання протестантської журналістики України // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 43, квітень - червень. – С. 47-51


  Досліджується досвід персональної та групової етики протестантських журналістів, що спирається на релігійні переконання та є підґрунтям професійної та громадської діяльності. The author explores the experience of personal and group ethics of ...
845537
  Бадюл Л.В. Моделювання протестного іміджу в соцмережах: тенденції й закономірності // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2015. – С. 195-205. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 46). – ISSN 2410-5333
845538
  Омельяненко С.В. Моделювання професійних ситуацій у процесі підготовки фахівців із соціальної роботи // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Кіровоградська льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2018. – C. 122-127. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 3). – ISSN 2522-1477
845539
  Якимова Н.С. Моделювання професійно-освітніх траєкторій молоді в аспекті забезпечення ії конкурентоспроможності // Соціально-трудові відносини: теорія та практика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; Ін-т соціально-трудових відносин ; голов. ред. кол. А.М. Колот. – Київ, 2016. – № 1 (11). – С. 184-193. – ISSN 2410-4752
845540
  Слозанська Г.І. Моделювання професійної діяльності у підготовці майбутніх соціальних працівників у ЗВО до роботи у територіальній громаді // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – С. 255-259. – Бібліогр.: с. 257-258. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (43)). – ISSN 2524-0609
845541
  Бомба А.Я. Моделювання процесiв фiльтрування рідин вiд багатокомпонентного забруднення в n-шарових магнiтних фiльтрах за умов iдентифiкацiї масообмін них коефiцiєнтiв / А.Я. Бомба, А.П. Сафоник // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – № 3 (117). – С. 32-39. – (Серія "Прикладна математика". Серія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912


  Побудовано математичну модель процесу очистки рiдин вiд багатокомпонентного забруднення n-шаровим магнiтним фiльтром, яка враховує зворотний вплив визначальних факторi (концентрацiї забруднення рiдини та осаду) на характеристик середовища (коефiцiєнт ...
845542
  Гуда А.І. Моделювання процесів адаптивно-пошукової ідентифікації нелінійних динамічних систем : Автореф. дис. ...канд.техн. наук; Спец.01.05.02 / Антон Ігорович Гуда; Національна металургійна акад. України. – Дніпропетровськ, 2006. – 20с. – Бібліогр.:16 назв
845543
  Ткаченко А.В. Моделювання процесів взаємодії атомарного водню з дефектною поверхнею Ge(100)-(2х1) / А.В. Ткаченко, О.Ю. Ананьїна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 291-295. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі представлені результати квантово-хімічного моделювання процесів взаємодії атомарного водню з поверхнею Ge(100), що містить вакансійний дефект. Досліджуються процеси, що можливі при взаємодії атомарного водню з дефектною поверхнею Ge(100) ...
845544
  Гальчина Н.І. Моделювання процесів взаємодії функціональних систем організму людини в екстремальних умовах : дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Гальчина Наталія Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 175 арк. – Додатки: арк. 143-175. – Бібліогр.: арк. 127-142
845545
  Гальчина Н.І. Моделювання процесів взаємодії функціональних систем організму людини в екстремальних умовах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Гальчина Наталія Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
845546
  Лубков М.В. Моделювання процесів витіснення нафтової фази у неоднорідних анізотропних пластаї / М.В. Лубков, О.О. Захарчук // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2021. – Т. 43, № 3. – С. 170-180 : рис. – Бібліогр.: с. 178. – ISSN 0203-3100
845547
   Моделювання процесів витрачання та поповнення ресурсу угрупування технічних об"єктів / С.В. Лєнков, І.В. Толок, В.М. Цицарєв, Є.С. Лєнков // Системи озброєння і військова техніка : щоквартальний науково-технічний журнал / М-во оборони України ; Харків. нац. ун-т повітряних сил ім. І. Кожедуба ; голов. ред. Леоньєв О.Б. ; редкол.: Аніпко О.Б., Більчук В.М., Бітсадзе Ш. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 1 (53). – С. 155-162. – ISSN 1997-9568
845548
  Чередниченко В.С. Моделювання процесів впливу на інформацію та розробка методів оцінки рівня безпеки інформації : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.21 / Чередниченко В.С. ; Держ. ун-т інформ.-комунікац. технологій. – Київ, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
845549
  Іванюк П.В. Моделювання процесів генерування детермінованого хаосу для передавання інформації : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Іванюк Петро Васильович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
845550
  Даниленко В.А. Моделювання процесів динамічного деформування структурованого геофізичного середовища з пружнопластичною взаємодією елементів структури / В.А. Даниленко, С.В. Микуляк // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2010. – Т. 32, № 3. – С. 60-65 : Рис. – Бібліогр.: 3 назви. – ISSN 0203-3100
845551
  Скіцько В.І. Моделювання процесів електронної логістики Інтернет-магазину з використанням розфарбованих комбінованих (за часом) мереж Петрі / В.І. Скіцько, Г.В. Мельник // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України ; голов. ред.: Н. Матвійчук-Соскіна. – Київ, 2015. – № 7/8 (2). – С. 65-68. – ISSN 1728-6220


  Центральне місце у сфері електронної комерції займають Інтернет-магазини, для яких основним джерелом прибутку є їхні покупці. Отже, необхідно вміти грамотно побудувати роботу з ними. Одним із інструментів дослідження такої проблеми є моделювання ...
845552
  Козаченко Ю.В. Моделювання процесів Кокса, керованих випадковим полем / Ю.В. Козаченко, О.О. Погоріляк; Представлено членом-кореспондентом НАН України М.О. Перестюком // Доповіді Національної академії наук України : Математика. Природознавство.Технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ, 2006. – № 10
845553
  Косюк О.М. Моделювання процесів масової комунікації за хронологічним критерієм // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 53 : жовтень — грудень


  У публікації засвідчено та проаналізовано різні підходи до моделювання масовокомунікаційних процесів, уніфіковано усталені моделі масової комунікації та розміщено їх в аспекті історичного розвитку й закономірних трансформацій. In the paper it is shown ...
845554
  Свірь І.Б. Моделювання процесів масопереносу в елементах рідинно-фазної елктроніки : Автореф... канд. физ. мат.наук: 05.13.18 / Свірь І. Б.; АНУ Ін-т пробл. машинобуд. – Х., 1994. – 16л.
845555
  Терейковський І.А. Моделювання процесів нападу на інформацію та її захисту з використанням методів теорії нейронних мереж та марківських процесів : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.21 / Терейковський І.А.; Держ. ком. зв"язку та інформатизації України, Держ. ун-т інформ.-комунікаційних технологій. – Київ, 2009. – 40 с. – Бібліогр.: 36 назв.
845556
  Шілінг А.Ю. Моделювання процесів онлайн системи оцінювання знань споживачів освітніх послуг у закладах вищої освіти // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2021. – С. 67-72. – (Технічні науки ; № 1 (293)). – ISSN 2307-5732
845557
  Хайлук С.О. Моделювання процесів оцінки ефективності банківської системи : монографія / С.О. Хайлук ; Нац. банк України, Ун-т банк. справи. – Київ : УБС НБУ, 2014. – 334, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 307-325. – ISBN 978-966-484-211-9
845558
   Моделювання процесів очищення стоків від синтетичних барвників природними сорбентами / М. Мальований, І. Петрушка, Р. Петрус, Г. Леськів // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2007. – № 2. – С. 41-47 : Табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1726-5428
845559
  Єлісєєнко Андрій Євгенович Моделювання процесів передавання даних в інформаційно-вимірювальних системах інженерних мереж : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 01.05.02 / Єлісєєнко А.Є.; Вінницк. держ. ун-тет. – Вінниця, 2001. – 19 с.
845560
  Антонець І.В. Моделювання процесів переносу у трифазових полідисперсних потоках стосовно до мокрої очистки газів від твердих частинок : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.02.05 / Антонець Ірина Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України, "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2017. – 23 с. – Бібліогр.: 18 назв
845561
  Калванд Алі Моделювання процесів плавлення-солідифікації при охолодженні розплаву коріуму зануреними легкоплавкими блоками : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.14 / Калванд Алі ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 11 назв
845562
  Грицай В.Й. Моделювання процесів поліферментної простациклін-тромбоксанової системи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 379-384. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі представлена математична модель поліферментної простациклін-тромбоксанової системи. За допомогою чисельного експерименту досліджено кінетичну поведінку системи в залежності від зміни деяких гемостатичних параметрів. Проведено аналіз знайдених ...
845563
  Мекуш О.Г. Моделювання процесів популяційної динаміки: огляд методів та комп"ютерна реалізація / О.Г. Мекуш, О.І. Кузьмич // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 114-124. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 2). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409


  У статті проводиться огляд методів математичного та комп"ютерного моделювання процесів популяційної динаміки, проводиться аналіз моделей, наводяться можливості застосування таких моделей в різних галузях науки та перспективи подальших впроваджень. Крім ...
845564
  Лукьянов П.в. Моделювання процесів рестратифікації на фінальній стадії виродження турбулентності у стійко стратификованих середовищах. : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 01.02.05 / Лукьянов П.в.; НАН України. Ін-тут гідромеханіки. – К., 1996. – 19л.
845565
  Мавріна М.І. Моделювання процесів рефлексивного управління споживчим попитом комерційних підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.11 / Мавріна Марина Ігорівна ; Класичний приват. ун-т. – Запоріжжя, 2020. – 20, [1] с., включ. обкл. – Бібліогр.: 15 назв
845566
  Колесник Ірина Сергіївна Моделювання процесів розподілу ресурсів у децентралізованих системах : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 01.05.02 / Колесник І.С.; Вінницький нац. технічний ун-т. – Вінниця, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 16 назв
845567
  Саприкін В. Моделювання процесів руху вологи в ґрунтах зони аерації ділянки чорнобильського "Рудого лісу" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 44-48. – (Геологія ; Вип. 59). – ISSN 1728-3817


  Наведено методику моделювання вологоперенесення в гумідних кліматичних умовах в ґрунтах зони аерації невеликої потужності (2-3 м), складеної мілкозернестими пісками. Методика базується на використанні комп"ютерної програми HYDRUS-1D (що розв"язує ...
845568
  Семенко Володимир Миколайович Моделювання процесів суперкавітації : Автореф. дис. ...докт. техн. наук: 01.02.05 / Семенко Володимир Миколайович; Семененко В.М.; НАНУ ін-тут гідромехан. – Київ, 2001. – 43 с.
845569
  Захарченко М.Б. Моделювання процесів тертя та зношування в прямих та зворотних трібосистемах в умовах граничного мащення : автреф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.04 / Захарченко Михайло Борисович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра Василенка. – Харків, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
845570
  Бондаренко Т.В. Моделювання процесів технічного обслуговування за станом з фіксованою та адаптованою періодичністю контролю складних технічних засобів озброєння / Т.В. Бондаренко, Є.С. Лєнков // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2017. – Вип. № 56. – С. 17-24. – ISSN 2524-0056
845571
  Артюхіна М. Моделювання процесів управління соціально-економічним потенціалом вищого навчального закладу // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2009. – Вип. 11 : Економічні науки. – С. 137-142. – ISSN 1818-2682
845572
  Петренко Л.М. Моделювання процесів управління фінансовою безпекою підприємства : автореф. дис ... канд. екон. наук : 08.00.11 / Петренко Л.М. ; Держ. вищий навч. заклад "Київський нац. економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2010. – 19 с. – Бібліогр. : 15 назв
845573
  Раєвнєва О.В. Моделювання процесів формування господарських рішень на промислових підприємствах з урухування ризку : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 8 (122). – С. 230-234 : Табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
845574
  Мельниченко М.С. Моделювання процесів фототермічного перетворення в мультишарових напівпровідникових структурах / М.С. Мельниченко, М.В. Ісаєв // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 48
845575
  Васильченко І.І. Моделювання процесів ціноутворення на ринку фінансових деривативів : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.11 / Васильченко Іван Іванович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 203 л. – Додатки: л. 185-203. – Бібліогр.: л. 165-184
845576
  Васильченко І.І. Моделювання процесів ціноутворення на ринку фінансових деривативів : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.11 / Васильченко Іван Іванович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
845577
  Омардибірова В.Н. Моделювання процесів ціноутворення: оцінювання параметрів та прогноз // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 296-301. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Стаття присвячена оцінюванню параметрів зносу та вопатильності. Розв"язана задача прогнозування для ціни акції в дискретній моделі. Ключові слова: економічний броунівський рух, оцінювання, волатильність, прогноз. The article deals with the parameter ...
845578
  Грищук Тетяна Вікторівна Моделювання процесу аналізу і класифікації голосових команд : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 01.05.02 / Грищук Т.В.; Вінницький національний технічний ун-т. – Вінниця, 2006. – 19с. – Бібліогр.: 12 назв
845579
  Биков М.М. Моделювання процесу аналізу і класифікації голосових команд : монографія / М.М. Биков, Т.В. Грищук ; МОН України ; Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця : ВНТУ, 2009. – 128 с. – ISBN 978-966-641-322-5
845580
  Бомба А.Я. Моделювання процесу вибуху в анізотропному середовищі методами квазіконформних відображень / А.Я. Бомба, К.М. Малаш // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2017. – Вип. 4 (105). – С. 28-33 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1995-0519
845581
  Корнєва Т.С. Моделювання процесу використання рекреаційних ресурсів // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 92-96. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
845582
  Гуров С. Моделювання процесу виховання духовно-моральних цінностей у студентів гуманітарних спеціальностей засобами художньої літератури // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 4 (159), квітень. – C. 57-63. – ISSN 2308-4634
845583
   Моделювання процесу відмов відновлюваних об"єктів з ієрархічною конструктивною структурою / Г.Б. Жиров, Є.С. Лєнков, В.М. Цицарєв, Я.М. Проценко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2016. – Вип. № 55. – С. 30-40. – ISSN 2524-0056
845584
  Вергунова І.М. Моделювання процесу водної ерозії в штучному агроландшафті на основі дослідження міграції 137 Cs / І.М. Вергунова, О.В. Гайдук // Меліорація і водне господарство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Українська академія аграрних наук, Ін-т гідротехн. і меліорації. – Київ, 2001. – Вип. 87. – С. 153-157. – ISBN 966-540-042-8
845585
  Міщенко С.Г. Моделювання процесу зниження податкової заборгованості підприємств // Економічна кібернетика : Міжнародний науковий журнал / Донецький національний університет. – Донецьк, 2005
845586
  Момотенко Д.О. Моделювання процесу контактної мембранної дистиляції / Д.О. Момотенко, Л.Р. Ладієва // Автоматизація та комп"ютерно-інтегровані технології : Восьма [тобто Дев"ята] наук.-практ. конф. студентів : тези. доп., Київ, 9-10 груд. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Інж.-хім. ф-т ; [упоряд., ред., комп"ютер. правка та верстка М.В. Лукінюка]. – Київ : НТУУ "КПІ", 2015. – С. 43-44
845587
  Ащаулов В.В. Моделювання процесу моніторингу розвитку галузей економіки з урахуванням невизначеності параметрів державного регулювання // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 2, січень. – С. 42-46. – ISSN 2306-6814
845588
  Худолій О.М. Моделювання процесу навчання акробатичних вправ і опорних стрибків школярів молодших класів / О.М. Худолій, О.В. Іващенко, С.О. Черненко // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – № 07. – С. 64-71 : табл. – Бібліогр.: 27 назв. – ISSN 1818-9172
845589
  Безносюк О.О. Моделювання процесу навчання військово-спеціальних дисціплін // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 27. – С. 230-234


  У статті йдеться про методи навчання у вищій школі Педагогічні можливості сучасних технологій навчання спеціальним дисциплінам вищих навчальних закладів перевірялися шляхом побудови імітаційної моделі і здійснювалося відповідно до рекомендацій та ...
845590
  Іващенко О.В. Моделювання процесу навчання легкоатлетичних і гімнастичних вправ дівчат 14-15 років / О.В. Іващенко, О.О. Капкан // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – № 08. – С. 32-39 : рис., табл. – Бібліогр.: 37 назв. – ISSN 1818-9172
845591
  Черненко С.О. Моделювання процесу навчання школярів молодших класів метанню м"яча у вертикальну ціль // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк.нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – № 05. – С.37-43 : табл. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 1818-9172
845592
  Пілько А.Д. Моделювання процесу оцінювання рівня економічної безпеки регіону / А.Д. Пілько, Н.В. Савчук // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 8 : Державне регулювання контрактних відносин на ринку природного газу України. – С. 77-84. – ISSN 2222-4459
845593
  Пілько А.Д. Моделювання процесу оцінювання та аналізу експортного потенціалу регіону / А.Д. Пілько, І.Б. Лесів // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Благун І.С., Бублик М.І., Гечбаия Б.Н. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 1 (43). – С. 325-331. – ISSN 2222-0712
845594
  Рохман Б. Моделювання процесу переносу маси, імпульсу й енергії у висхідному полідисперсному потоці з врахуванням обертання дисперсної фази й взаємодії частинок між собою / Б. Рохман, В. Капіон, А. Худащов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 49-55. – (Математика. Механіка ; вип. 2 (30)). – ISSN 1728-3817


  Побудовано замкнену систему рівнянь, що описує рух й фізико-хімічні процеси у висхідному полідисперсному потоці, з урахуванням обертання дисперсної фази, сил аеродинамічного опору, ваги та Магнуса, взаємодії частинок між собою та зі стінкою реактора. ...
845595
  Кабак В.В. Моделювання процесу підготовки майбутніх інженерів-педагогів засобами комп’ютерних технологій // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – C. 62-68. – (Серія: педагогіка ; № 2). – ISSN 2311-6382
845596
  Благітко Б. Моделювання процесу польоту квадрокоптера з урахуванням особливостей сенсорів / Б. Благітко, Ю. Мочульський // Електроніка та інформаційні технології : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2015. – Вип. 5. – С. 83-94. – ISSN 2224-087Х
845597
  Войнаренко М.П. Моделювання процесу прийняття рішення щодо джерел фінансування інноваційної діяльності / М.П. Войнаренко, В.В. Джеджула, І.Ю. Єпіфанова // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України. – Київ, 2016. – № 160 (7-8). – С. 126-129. – ISSN 1728-6220
845598
  Чорноус Г.О. Моделювання процесу прийняття управлінських рішень в соціально-економічних системах на основі інтелектуального аналізу даних : автореф. дис. ... д-ра екон. наук :08.00.11 / Чорноус Галина Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 36 с. – Бібліогр.: 49 назв
845599
  Чорноус Г.О. Моделювання процесу прийняття управлінських рішень в соціально-економічних системах на основі інтелектуального аналізу даних : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.11 / Чорноус Галина Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 485, [7] арк. – Додатки : арк. 458-485, [7] арк. – Бібліогр.: арк. 416-457
845600
  Оліферук В. Моделювання процесу розвитку військової освіти в Україні: принципи та підходи до стандартизації / В. Оліферук, Д. Вітер, Н. Шабатіна // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Рахманов В.О., Горбачевський С.К. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (42). – С. 215-221. – ISSN 2617-1775
845601
  Богуславський М. Моделювання процесу розвитку вітчизняної педагогіки 20 століття // Шлях освіти : науково-методичний журнал / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2009. – № 3 (53). – С. 2-10.
845602
  Науменко Ю.О. Моделювання процесу розповсюдження реклами на основі гібридного рівняння дифузії // Международная научная конференция имени Т.А.Таран "Интеллектуальный анализ информации" ИАИ-2016 : Киев, 18-20 мая 2016 г. : сб. трудов, рекомендовано Ученым советом фак. прикладной математики / "Интеллектуальный анализ информации" ИАИ-2016, междунар. науч. конф. – Київ : Просвіта, 2016. – С. 154-156. – ISBN 978-617-7010-11-0
845603
  Гукалюк А.Ф. Моделювання процесу розробки оптимальної виробничої програми : економіко-математичне моделювання / А.Ф. Гукалюк, О.С. Сенишин // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 9. – С. 204-211 : Табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв
845604
  Шапошникова І.В. Моделювання процесу соціалізації сучасної молоді // Вісник Львівського університету : збірник наук. праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С.141-153. – (Серія соціологічна ; Вип. 6). – ISSN 2078-144X


  Автор у статті висвітлює результати проведеного соціологічного дослідження теоретичних засад та особливостей процесу соціалізації сучасної української молоді. Визначено фактори, що впливають на процес соціалізації молоді. Виявлено рівні проходження ...
845605
  Грешук В. Моделювання процесу творення слова в дериватології // Граматичні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т ; наук. ред. А.П. Загнітко. – Вінниця, 2016. – Вип. 2. – С. 92-96. – ISSN 2415-8208
845606
  Проценко Я.М. Моделювання процесу технічного обслуговування за станом об"єктів радіоелектронної техніки // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2016. – Вип. № 53. – С. 55-63. – ISSN 2524-0056
845607
  Гавриленко В.В. Моделювання процесу ударної взаємодії з рідиною пружної оболонки, що обертається навколо своєї осі / В.В. Гавриленко, Ю.Б. Мосєєнков // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 102-108. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядається плоска несиметрична задача занурення в стисливу рідину тонкої пружної кругової циліндричної оболонки, що обертається навколо своєї геометричної осі з даною кутовою швидкістю.
845608
  Лазаренко О.В. Моделювання процесу узагальнення в системі автоматичного реферування / О.В. Лазаренко, А.А. Яковенко; Народна українська академія. – Харків : НУА, 2007. – 124с. – ISBN 978-966-8558-68-9
845609
   Моделювання процесу формування агроекологічного рівня потенційного врожаю озимої пшениці в степовій зоні України / О.О. Дронова, Т.К. Костюкєвич, С.О. Васильєв, В.І. Дяговець // Вісник Одеського державного екологічного університету : науковий журнал / Одеський, державний екологічний університет. – Одеса, 2014. – Вип. 18. – С. 74-78 : табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2311-0899
845610
  Нижник О.С. Моделювання процесу формування інноваційної спрямованості професійно-педагогічної компетентності студентів інженерно-педагогічного закладу вищої освіти // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Україн. інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко О.Е., ЛазарєваТ.А., Лунячек В.Е. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 65. – С. 69-83. – ISSN 2074-8922
845611
  Бровко К. Моделювання процесу формування корпоративної культури студентів вищих навчальних закладів // Педагогічний процес: теорія і практика : науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 2 (57) : Педагогіка. – C. 125-129. – ISSN 2078-1687
845612
  Хаченко І. Моделювання процесу формування культури професійної комунікації майбутніх фахівців з економіки // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Хижняк І.А. (голов. ред.), Топольник Я.В., Гаврілова Л.Г. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 1 (99). – С. 152-159. – ISSN 2077-1827
845613
  Шевцова О.Й. Моделювання процесу формування портфеля деривативів на фінансовому ринку / О.Й. Шевцова, Є.О. Яковенко // Вісник Української академії банківської справи : теоретичний та науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2007. – № 2. – С. 41-45.
845614
  Зінченко В. Моделювання процесу формування працеохоронної компетентності майбутніх інженерів галузі знань "електроніка та телекомунікації" у процесі професійної підготовки / В. Зінченко, О. Авраменко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2018. – № 6 (80). – C. 186-197. – ISSN 2312-5993
845615
  Семеніхіна О. Моделювання процесу формування предметної компетентності вчителя математики / О. Семеніхіна, Я. Чкана // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Сипченко В.І., Кузьміна О.В., Омельченко С.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 4 (84). – С. 112-125. – ISSN 2077-1827


  "У статті описано структурно-функціональну модель процесу формування математичної компетентності майбутніх вчителів фізико-математичних спеціальностей під час вивчення фахових дисциплін".
845616
  Самборська Н. Моделювання процесу формування соціально-комунікативної компетентності майбутніх фахівців зі спеціальності «Медсестринство» у процесі вивчення гуманітарних дисциплін // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2018. – С. 71-76. – (Серія: педагогіка ; № 1). – ISSN 2311-6382
845617
  Царюк Л. Моделювання психологічних умов як засіб підвищення ефективності тренінг-семінару // Психологічні перспективи / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2001. – Вип. 1. – С.127-132
845618
  Голда Н. Моделювання психосоматичних процесів у рекламній діяльності / Н. Голда, І. Піняк, В. Фалович // Галицький економічний вісник : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя ; редкол.: Рогатинський Р.М., Павликівська О.І., Кіляр О.Р. [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – № 5 (66). – С. 148-154. – ISSN 2409-8892
845619
  Матвєєва І.В. Моделювання радіоекологічних процесів методом камерних моделей при оцінці екологічного стану локальних екосистем : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 21.06.01 / Матвєєва І.В.; Державний екологічний ін-т мін-ва охорони навколишнього природного середовища України. – Київ, 2008. – 18с. – Бібліогр.: 10 назв
845620
  Штепа Ю.М. Моделювання раціонального розвитку централізованих матеріально-технічних ресурсів агровиробництва між господарствами регіону (адміністративного району) // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1991. – Вип. 43. – С. 32-35
845621
  Мудрик Ю.С. Моделювання реалізації принципів демократії у країнах Східної Європи (на прикладі Польщі, Болгарії та Румунії) : автореф. дис. ...канд. політ. наук : 23.00.02 / Мудрик Юрій Сергійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 18 с. – Бібліогр.: 10 назв
845622
  Джуман Б.Б. Моделювання регіонального гравітаційного поля з використанням першої та другої похідних сферичних функцій // Геодезія, картографія і аерофотознімання : міжвідомчий науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; відп. ред. К.Р. Третяк. – Львів, 2018. – Вип. 88. – С. 5-12 : рис. – Бібліогр.: с.11. – ISSN 2414-9993
845623
  Сумарук Ю.П. Моделювання регіонального магнітного поля з використанням сферичних функцій: практичний аспект / Ю.П. Сумарук, Янків-Вітковська, Б.В. Джуман // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2019. – Т. 41, № 6. – С. 165-172 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 169-170. – ISSN 0203-3100
845624
  Сумарук Ю.П. Моделювання регіонального магнітного поля з використанням сферичних функцій: теоретичний аспект / Ю.П. Сумарук, Янків-Вітковська, Б.Б. Джуман // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2019. – Т. 41, № 1. – С. 180-191 : рис. – Бібліогр.: с. 187-189. – ISSN 0203-3100
845625
  Маляренко О.С. Моделювання регіональної екологічної мережі в Північному Приазов"ї : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.01 / Маляренко Олександр Сергійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 235 арк. – Додатки: арк. 198-235. – Бібліогр.: арк. 172-197
845626
  Маляренко О.С. Моделювання регіональної екологічної мережі в Північному Приазов"ї : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.01 / Маляренко Олександр Сергійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 22 с. – Бібліогр.: 16 назв
845627
  Ревко Д.А. Моделювання регулятора для двигуна безпілотного літального апарату // Новітні технології сучасного суспільства (НТСС-2019) : всеукр. наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 12 груд. 2019 р.) : тези доп. / М-во освіти і науки України, Чернігів. нац. технол. ун-т, Упр. освіти і науки Чернігів. облдержадмін. [та ін.]. – Чернігів : ЧНТУ, 2019. – С. 80-81. – ISBN 978-617-7571-72-7
845628
  Бєлова А.І. Моделювання результативності функціонування системи стратегічного управління реструктуризацією підприємств // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2014. – Вип. 3 (25). – С. 3-10 : табл., рис. – Бібліогр.: 19 назв
845629
  Рибалко В.В. Моделювання рейтингової оцінки рівня транспарентності корпоративного управления українських компаній // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 2 (105). – С. 30-35
845630
  Смирнова Т.В. Моделювання рекламного іміджу : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Т.В. Смирнова; КНУТШ; Ін-т журналістики; МОНУ. – Київ : Київський університет, 2005. – 166 с. – ISBN 966-594-206-9
845631
  Ільченко В.В. Моделювання рекомбінаційного струму в діодах Шотткі через шари квантових точок двох різних типів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 183-187. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-966-2142-39-6


  В роботі проведено числове моделювання рекомбінаційного струму для структур з бар"єром Шотткі через шари Ge квантових точок в Si та шари InAs квантових точок в GaAs. Показано, що для реальних значень енергій залягання рівнів квантових точок та інших ...
845632
  Барановський В.Д. Моделювання рельєфу за допомогою дискретного перетворення Фур"є / В.Д. Барановський, К.І. Дрич, Т.І. Кметик // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1988. – С. 65-66. – Бібліогр.: 3 назв. – (Географія ; Вип. 30)
845633
  Шмиголь Н.М. Моделювання рентабельності капіталу / Н.М. Шмиголь, О.В. Швець // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.402-404. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
845634
  Проскура В.Ф. Моделювання ресурсних потоків регіону / В.Ф. Проскура, О.В. Максютова // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2018. – С. 110-114. – (Серія "Економіка" ; вип. 2 (10)). – ISSN 2313-8114
845635
  Запорожець О.І. Моделювання рефракції при поширенні звуку на відкритому повітрі / О.І. Запорожець, Л.О. Левченко // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2017. – Вип. 3 (104), ч. 1. – С. 106-113 : рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1995-0519
845636
  Щербань П.П. Моделювання ризиків комерційних банків за основними напрямами діяльності // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2, січень. – С. 83-87. – ISSN 2306-6792
845637
  Коцюба О.С. Моделювання ризику інвестиційної діяльності : інвестиції // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 7. – С. 56-67 : Рис. – Бібліогр.: 6 назв
845638
  Іллічевський С.О. Моделювання ризику неплатоспроможності страхової компанії : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.11 / Іллічевський Сергій Олексійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 183 л. – Додатки: л. 177-183. – Бібліогр.: л. 163-176
845639
  Іллічевський С.О. Моделювання ризику неплатоспроможності страхової компанії : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.11 / Іллічевський Сергій Олексійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 36 назв
845640
  Горго І. Моделювання ризику при прийнятті управлінських рішень // Економічний дискурс : міжнародний науковий журнал / Львів. торговельно-екон. ун-т ; Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; голов. ред. Башнянин Г.І. – Тернопіль, 2018. – Вип. 4. – С. 133-142. – ISSN 2410-0919
845641
  Огнистий А.А. Моделювання ринкового середовища конкурентних взаємозамінних товарів на основі агентного підходу // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 10 (136). – C. 258-265 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788


  Висвітлено результати досліджень у галузі інформаційного забезпечення управління інтелектуальними активами, обгрунтовано теоретичні аспекти інформаційного забезпечення даного процесу.
845642
  Ситник Й.С. Моделювання ринкового середовища конкурентних взаємозамінних товарів на основі агентного підходу // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 10 (136). – C. 266-274 : табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1993-6788


  Висвітлено результати досліджень у галузі інформаційного забезпечення управління інтелектуальними активами, обгрунтовано теоретичні аспекти інформаційного забезпечення даного процесу.
845643
  Кошель А.О. Моделювання ринкової вартості земель з урахуванням результатів їх масової оцінки // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 11 (198). – С. 123-127
845644
  Диняк О.В. Моделювання рівнів грунтових вод у долинах малих річок м. Києва із застосуванням геоінформаційних технологій : автореф. ... канд. геолог.наук : 04.00.05 / Диняк О. В.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
845645
  Диняк О.В. Моделювання рівнів грунтових вод у долинах малих річок м.Києва із застосуванням геоінформаційних технологій : Дис. ... канд. геологічних наук. Спец. 04.00.05 - геологічна інформатика / Диняк О.В. ; КНУТШ. – Киев, 2009. – 180л. – Бібліогр. : л.166-180
845646
  Лахно В.А. Моделювання рівня захисту інформації в економічних системах засобами мови UML / В.А. Лахно, О.С. Петров // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ : ВІКНУ, 2011. – Вип. № 33


  У статі розглянуті деякі аспекти застосування методології оцінки інформаційної безпеки компаній - Digital Security Office. Запропоновано доповнити даний метод спеціальним показником поточних ризиків для кількісної оцінки ступеня поточної небезпеки атак ...
845647
  Воскобійник В.А. Моделювання різномасштабних гідрологічних процесів в акваторії / В.А. Воскобійник, О.А. Воскобойник, Д.І. Черній // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освітиі науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАН України ; Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; голов.ред.: О.С. Волошкіна, О.М. Трофимчук ; редкол.: Биченок М.М., Бойко І.П., Довгий С.О. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 1 (29), січень - березень 2019 р. – С. 87-98 : рис., табл. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2411-4049
845648
  Мадерич В.С. Моделювання різномасштабних процесів формування придонних і шельфових вод у південній частині моря Ведделла. / В.С. Мадерич, К.В. Терлецька, І.О. Бровченко // Український антарктичний журнал : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Держ. установа "Нац. антарктичний науковий центр" ; голов. ред.: П.Ф. Гожик ; редкол.: Т.В. Берегева, С.Ю. Бортник, Н.І. Бурау [та ін.]. – Київ, 2017. – № 16. – C. 45-5. – ISSN 1727-7485
845649
  Ткаченко В.А. Моделювання рішень при створенні системи економічної безпеки на підприємстві / В.А. Ткаченко, О.І. Судакова // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2008. – № 1. – С. 37-42.
845650
  Россетті М.Д. Моделювання роботи відділу невідкладної допомоги та визначення оптимальних схем укомплектування лікарським складом / М.Д. Россетті, Г.Ф. Тшцінські, С.А. Сіверуд // Екстрена медицина: від науки до практики / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика ; ДЗ "Укр. науково-практичний центр екстреної мед. допомоги та медицини катастроф МОЗ України" ; ТОВ "Професійні видання Східна Європа" ; голов. ред. Юрченко В.Д. – Київ, 2015. – № 5/6 (16). – С. 141-149. – ISSN 2312-7104
845651
  Андрєєва Л.О. Моделювання роботи економічного механізму маркетингу // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету / Таврійський державний агротехнологічний університет, факультет економіки та бізнесу. – Мелітополь, 2013. – C. 28-35. – (Економічні науки ; № 1 (21), т. 2)
845652
  Бобало Ю.Я. Моделювання роботи зі студентською молоддю в навчально-виховному процесі національного університету "Львівська політехніка" / Ю.Я. Бобало, Ю.М. Козловський // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1. – C. 74-84. – ISSN 2411-1317
845653
  Кільменінов О.А. Моделювання роботи маршрутизатора з віртуалізацією при заданих параметрах якості потокового трафіку / О.А. Кільменінов, В.І. Романчук // Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв"язку : науковий журнал / Український науково-дослідний інститут зв"язку. – Київ, 2017. – № 4 (48). – С. 12-17. – ISSN 2518-7678
845654
   Моделювання роботи мобільної радіомережі з розподіленими антенними системами, діаграми направленості яких адаптовані до впливу перешкод при обмеженому частотному ресурсі. / Б.О. Карпенко, М.О. Коломицев, Є.А. Якорнов, Г.Л. Авдєєнко, Л.О. Ряба // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ : ВІКНУ, 2011. – Вип. № 33


  За допомогою програмного пакету планування радіомереж ICS Telecom наведені результати імітаційного моделювання роботи радіомережі з використанням розподілених антенних систем (РАС), елементами якої є антенні системи (АС) на базових станціях (БС), ...
845655
  Хильченко Т.В. Моделювання роботи нового двоканального ємнісного мікроелектромеханічного гравіметра авіаційної гравіметричної системи // Електронне моделювання : міжнародний науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова ; голов. ред. В.В. Мохор. – Київ, 2018. – Т. 40, № 3. – С. 87-118. – ISSN 0204-3572


  "Дано аналіз сучасних гравіметрів, які застосовуються при проведенні авіаційних гравіметричних робіт та найперспективніших наукових розробок. Запропоновано новий двоканальний ємнісний гравіметр (ДЄГ) з використанням мікроелектромеханічної системи ...
845656
  Зінько Р.В. Моделювання роботи різнорідної військової техніки на основі подібності графів її конструкцій / Р.В. Зінько, П.І. Ванкевич, Б.В. Коробка // Застосування Сухопутних військ Збройних Сил України у конфліктах сучасності : збірник тез доп. наук.-практ. конф., 17 листоп. 2016 р. / М-во оборони України, Нац. акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного, Наук. центр сухопутних військ ; [відп. за вип. Лучук Е.В.]. – Львів : Національна академія сухопутних війск, 2016. – С. 35
845657
  Черняк О Моделювання роботи розрахункових палат у системі електронних платежів України : теорія і практика / О Черняк, Д. Шкудун // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2000. – № 6. – С. 23-24 : Рис.
845658
  Рубіженко Д.І. Моделювання роботи триколонного шнекового розчинника з використанням теорії нечітких множин / Д.І. Рубіженко, В.М. Ковалевський // Автоматизація та комп"ютерно-інтегровані технології : Восьма [тобто Дев"ята] наук.-практ. конф. студентів : тези. доп., Київ, 9-10 груд. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Інж.-хім. ф-т ; [упоряд., ред., комп"ютер. правка та верстка М.В. Лукінюка]. – Київ : НТУУ "КПІ", 2015. – С. 64-65
845659
  Держипольська Л.А. Моделювання роботи цифрового голографічного корелятора за умови фазових перешкод в робочому пучку / Л.А. Держипольська, О.В. Гнатовський, Є.П. Удалов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 314-320. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Вивчався вплив нестаціонарних фазових перешкод на якість інтерферограм в оптичному тракті цифрового голографічного корелятора. Моделювалися фазові перешкоди з різними статистичними розподілами і їх вплив на контрастність інтерференційної картини. Для ...
845660
  Мазорчук Марія Сергіївна Моделювання розвитку виробництва з урахуванням залучення додаткових інвестицій : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.22 / Мазорчук М.С.; Нац. аерокосм. ун-тет ім. М.Є.Жуковського. "Харків. авіац. ін-тут". – Харків, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
845661
  Воронкова О.С. Моделювання розвитку дисбактеріозу урогенітального тракту та напрямки корекції мікробіоценозів : монографія / Воронкова О.С., Шевченко Т.М., Вінніков А.І. ; М-во освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ : ЛІРА, 2014. – 181, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 156-181. – ISBN 978-966-383-562-4
845662
  Ткачук І. Моделювання розвитку економіки регіону на осноі аналізу ієрархій : Замітки і листи / І. Ткачук, С. Кропельницька // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 5. – С. 79-83 : Табл. – ISSN 0131-775Х
845663
  Олійник Я. Моделювання розвитку економіки України з урахуванням інтеграції в регіональні та світові системи взаємовідносин / Я. Олійник, А. Бобровицький // Часопис соціально-економічної географії : міжрегіональний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; редкол.: Нємець Л.М., Олійник Я.Б., Голіков А.П. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 22 (1). – C. 32-38. – ISSN 2076-1333
845664
  Бобровицький А. Моделювання розвитку економіки України з урахуванням інтеграції в світові та регіональні системи взаємовідносин // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 1 (71). – С. 33-37
845665
  Дергільова О.В. Моделювання розвитку конфліктогенної ситуації у сфері забезпечення воєнної безпеки держави // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. № 30. – С. 152-158
845666
  Проноза П.В. Моделювання розвитку кризових процесів в реальному секторі економіки України // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2014. – № 1 (71). – С. 7-15. – ISSN 1562-0905
845667
  Порохня В.М. Моделювання розвитку людського потенціалу як головного фактора економічного зростання / В.М. Порохня, Л.В. Кухарєва // Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 124-140 : табл., рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1605-7988
845668
  Піскунова О.В. Моделювання розвитку малого підприємства за різних форм державної фінансової підтримки : фінанси інституційних секторів економіки // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 8 (177). – С. 115-124 : Табл., рис. – Бібліогр.: 3 назви
845669
  Баша І.М. Моделювання розвитку освітніх послуг національних ВНЗ // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2015. – С. 175-179. – (Економічні науки ; № 2, т. 1). – ISSN 2226-9150


  Сформульовані основні етапи побудови економетричної моделі розвитку освітніх послуг національних ВНЗ залежно від потреб сегментів споживачів послуг національного ВНЗ у вигляді функції попиту.
845670
  Погорелов Ю.С. Моделювання розвитку підприємства : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 10 (100). – С. 51-59 : Табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
845671
  Єгоров Б.В. Моделювання розвитку продовольчого ринку в системі продовольчої безпеки регіонів України / Б.В. Єгоров, Е.Б. Козак // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 14, липень. – С. 61-65. – ISSN 2306-6814
845672
  Федорчак В.В. Моделювання розвитку систем державного управління ризиками виникнення надзвичайних ситуацій // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2018. – № 9, травень. – C. 113-115. – ISSN 2306-6814
845673
   Моделювання розвитку сільського господарства залежно від екологізації виробництва / М. Ступень, Р. Таратула, З. Рижок, О. Ступень // Аграрна економіка : науковий журнал Львівського національного аграрного університету / Львів. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Яців Г. ; редкол.: Барвінська-Малайович А., Гнатишин Л., Гринкевич С. [та ін.]. – Львів, 2020. – Т. 13, № 1/2. – С. 80-85 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 85. – ISSN 2313-3627
845674
  Рядно О.А. Моделювання розвитку страхового ринку в регіонах України / О.А. Рядно, О.В. Піскунова, Л.В. Рибальченко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 12. – С. 106-114.
845675
  Микитчин О.І. Моделювання розвитку сукцесійних процесів в басейновій геосистемі р. Бережниця (правобережжя Дністра) / О.І. Микитчин, О.І. Микитчин // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т ; редкол.: Молочко А.М., Даценко Л.М., Бейдик О.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 16. – C. 62-76
845676
  Дець Т.І. Моделювання розвитку територій у зоні спостереження атомних електричних станцій (на прикладі Хмельницької АЕС) : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.24.04 / Дець Тетяна Іванівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
845677
  Федоренко І.К. Моделювання розвитку фармацевтичного ринку України / І.К. Федоренко, О.В. Тихенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 47-49. – (Економіка ; Вип. 63)


  Розглядаються основні засади функціонування фармацевтичного ринку України, специфіка та особливості його розвитку, метод формалізації сезонних особливостей продаж на ринку медичних препаратів та запропоновано модель класифікації медичних препаратів. В ...
845678
  Дем"яненко В.В. Моделювання розвитку ціни на енергетичних ринках за допомогою факторних моделей / В.В. Дем"яненко, А.С. Бойко // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 7/8 (122/123). – С. 82-85


  Зроблено аналівз праць, якеі базуються на моделі Блекка - Шоулза - Мертона. Окреслено коло проблем, які з"являються при прогнозуванні ціни на товар. Презентовано власну модель утворення ціни на форвардні контракти.
845679
  Лубков М.В. Моделювання розігріву нафтоносних пластів // Геоінформатика : науковий журнал / НАН України ; Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю, Ін-ту геолог. наук НАН України ; редкол.: М.А. Якимчук, І.М. Корчагін, В.І. Лялько [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (76), жовтень - грудень. – С. 68-75 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1684-2189
845680
  Зінькевич Т. Моделювання розміру збитків в страхуванні / Т. Зінькевич, В. Лісовська // Ринок цінних паперів України : науковий, виробничо-практичний журнал. – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 101-104 : рис. – Бібліогр.: 6 назв
845681
  Кузьмін А.В. Моделювання розповсюдження поверхневих хвиль при обтіканні зануреного тіла // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 119-124. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Розглядаються питания моделювання процесу виникнення стаціонарних хвиль на поверхні ідеальної нестисливої рідини, які виникають в результаті збурення плоскопараллельного потоку внесеним у потік тілом. Рідина вважається нестисливою ідеальною, а течія ...
845682
  Мітюк Людмила Олексіївна Моделювання розповсюдження пружних хвиль у шаруватих гірських породах для оцінки сейсмічної дії вибуху : Автореф... канд. технічнихнаук: 05.15.11 / Мітюк Людмила Олексіївна; Мін-во праці та соціальної політики України та ін. – К., 1999. – 18л.
845683
   Моделювання розповсюдження радіактивного тритія (tritium 3h) та нерадіоактивного гелія-3 (helium-3) / О.Ю. Грищенко, Д.А. Клюшин, В.В. Оноцький, Л.І. Потапенко, Г.М. Стешенко // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – № 4 (114). – С. 77-86. – (Серія "Прикладна математика". Серія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912
845684
  Жуков М.Н. Моделювання розподілів підрахункових параметрів в задачі оцінки запасів вуглеводнів методом випадкових випробувань / М.Н. Жуков, К.Л. Довженко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 61-63. – (Геологія ; Вип. 38/39). – ISSN 1728-3817


  Описано метод генерації вибіркового розподілу параметра, що не залежить від припущень про закон розподілу, прийнятний також при невеликих обсягах вибірок в задачі оцінки запасів покладів. Розглянуто випадок генерації розподілу параметра на основі ...
845685
  Фурманець О.А. Моделювання розподілу теплових ресурсів на схилових землях в умовах Лісостепу України / О.А. Фурманець, О.О. Олійник, О.О. Безносова // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2017. – С. 147-153. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 2). – ISSN 2225-8701
845686
  Рева О.М. Моделювання розстановки пріоритетів у визначенні коефіцієнтів важливості мотивів трудової діяльності викладачів : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці / О.М. Рева, І.М. Суворова // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 9 (99). – С. 243-249 : Табл., рис. – Бібліогр.: 22 назви. – ISSN 1993-6788
845687
  Самофалова Т.В. Моделювання рольових ігор для розвитку комунікативної і фахової компетенції студентів / Т.В. Самофалова, О.М. Скалозуб // Актуальні проблеми викладання іноземних мов у вищій школі : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки України; Донецький національний університет. – Донецьк, 2009. – Вип. 11. – С. 131-137
845688
  Білоус А.М. Моделювання росту березових деревостанів Українського Полісся / А.М. Білоус, М.М. Білоус // Ukrainian journal of forest and wood science : науковий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; голов. ред. П.І. Лакида ; редкол.: Р.Д. Василишин, С.В. Зібцев, Флоріан Кракснер [та ін.]. – Київ, 2019. – Vol. 10, № 4. – С. 17-25. – ISSN 2664-4452
845689
  Підгурський І.М. Моделювання росту поверхневих втомних тріщин у низьколегованих сталях після перевантажень : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.02.04 / Підгурський Іван Миколайович ; М-во освіти і науки України, Терноп. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. – Тернопіль, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
845690
  Доленко Г.О. Моделювання руха фондів корпорації / Г.О. Доленко, А.М. Лиференко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 139-146. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  Змодельована задача руха фондів корпорації та їх перетворення у джерела покриття витрат в класі багатокритеріальних задач лінійного програмування. Представлена одна з можливих моделей, по аналогії з якою можна будувати моделі руха фондів в залежності ...
845691
   Моделювання руху великих натовпів за допомогою клітинних автоматів : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці / О.С. Макаренко, Б.І. Гольденгорін, Д.А. Крушинський, Н.Л. Смілянець // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 10. – С. 151-155. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
845692
  Бородін В. Моделювання руху міміки обличчя у флеш-іграх // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 33-36. – (Математика. Механіка ; вип. 2 (30)). – ISSN 1728-3817


  Розглядається задача автоматичного розпізнавання обличчя за зображенням та формуванню з допомогою розпізнаного зображення анімації, яка відображала б міміку обличчя. Запропоновано метод розпізнавання еліпсу обличчя на фотографії та методи формування ...
845693
  Веліховський Г.О. Моделювання руху рідини у комірчастому середовищі / Г.О. Веліховський, Є.О. Андреєв // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 4-5
845694
  Забарянський С.Ф. Моделювання руху твердих тіл з урахуванням зіткнень // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 202-209. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  В статті розглянуто модифікований метод обмежуючих сил. Задача зводиться до лінійно компліметарної задачі вигляду А[лямбда]>[або =] b розмірності k, де k - кількість точок контакту у системі. Метод легко поширюється для вирішення задачі моделювання ...
845695
  Богданов В.Р. Моделювання руху тріщини на основі числового розв"язування просторової задачі із урахуванням процесу розвантаження матеріалу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 61-66. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Розроблено аналітико-числову методику розв"язування просторових задач у пружно-пластичній динамічній математичній постановці із урахуванням процесу розвантаження матеріалу. Числовий розв"язок було отримано для бруска з поперечним перерізом у формі ...
845696
  Тищук Т.А. Моделювання сезонних циклів промислового виробництва України / Т.А. Тищук, М.М. Собко // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 3 (106). – С. 152-156
845697
  Лазаренко М. Моделювання сейсмічної анізотропії акваторії Чорного моря за допомогою мереж штучних нейронів / М. Лазаренко, О. Герасименко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 18-23. – (Геологія ; Вип. 45). – ISSN 1728-3817


  Мережі штучних нейронів використовуються для створення моделей часу приходу фаз сейсмічних хвиль, збуджених землетрусами середземноморського басейну, до сейсмостанцій "Сквира", "Одеса" та "Полтава". Тримірні локальні годографи чорноморського регіону ...
845698
   Моделювання сейсмічної реакції прошарку грунту в рамках нелокальної моделі суцільного середовища / О.В. Кендзера, С.В. Микуляк, Ю.В. Семенова, С.І. Скуратівський // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2020. – Т. 42, № 3. – С. 47-58 : рис. – Бібліогр.: с. 53-55. – ISSN 0203-3100
845699
  Михальчинець Г.Т. Моделювання секторальної результативності фінансового ринку // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 11, червень. – С. 65-72 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2306-6792
845700
  Федорова А.О. Моделювання семантичних процесів та еволюційна модель семантики // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2018. – С. 197-210. – (Лінгвістичні науки ; № 27). – ISSN 2616-5317


  "Терміни модель і моделювання у лінгвістиці мають досить широкий смисловий діапазон, залежний від мети, об’єкта й профілю наукового дослідження. Стаття присвячена розгляду спеціальної процедури моделювання семантичних процесів, виведенню й ...
845701
  Марченко О.О. Моделювання семантичного контексту при аналізі текстів на природній мові // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 230-239. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Стаття присвячена дослідженню процесів семантичного аналізу текстів природною мовою з врахуванням впливу залежностей мовного контексту. Ключові слова: системи обробки природної мови, семантичні мережі, онтологічна семантика. The article deals with ...
845702
  Деркачова О. Моделювання семіотичного квадрата у референтній ліриці // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2009. – С. 109-113. – (Філологія ; Вип. 23/24)
845703
  Соловйова Н.І. Моделювання середовища фінансових ризиків в аграрному секторі : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 7 (109). – С. 261-269 : Табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
845704
  Шпагін В.Ф. Моделювання середовища. AutoCAD + SketchUP : навч. посібник для студентів ВНЗ / В.Ф. Шпагін ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Бориса Грінченка, Ін-т мистецтв. – Київ : Київський університет імені Бориса Грінченка, 2013. – 226, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 222-223. – ISBN 978-966-7548-92-6
845705
   Моделювання сигналів з урахуванням їх диференціальних властивостей / В.П. Денисюк, Л.В. Рибачук, В.О. Денисюк, Г.А. Савчук // IV Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології та взаємодії" : 8-10 листоп. 2017 р. : матеріали доповідей / "Інформаційні технології та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2017. – С. 28-29
845706
  Суровцев І.В. Моделювання сигналу зважування на поосьових автомобільних вагах // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. ін-т науково-техніч. і екон. інформації (УкрІНТЕІ) ; Міжнар. науково-навч. центр інформ. технологій та систем Нац. акад.наук України та М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – № 3 (65). – C. 57-61 : фото, рис. – Бібліогр.: 5 назв.
845707
  Жирнов Б.М. Моделювання сили тертя ковзання при дослідженні фрикційних квазігармонічних автоколивань // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 237-243. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  За умови поліномінальної апроксимації нелінійної сили тертя ковзання скінченним числом членів ряду Тейлора, в рамках першого наближення запропоновано методику дослідження механічної автоколивальної системи Ван-дер-Поля у режимі квазігармонічних коливань.
845708
  Алєксєєва Г. Моделювання симулятору збирання та діагностики ПК в процесі професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів / Г. Алєксєєва, О. Антоненко, Н. Кравченко // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 1 (156), січень. – С. 125-129. – ISSN 2308-4634


  У статті розглянуто окремі практичні аспекти впровадження комп"ютерних імітаційних засобів в процес професійної підготовки фахівців комп"ютерного профілю. Проведено аналіз праць вітчизняних та зарубіжних фахівців, який свідчить, що у контексті ...
845709
  Чейлитко Н.Г. Моделювання синтаксичної структури речення в термінах дерева залежностей // Українська мова у ХХІ столітті: традиції і новаторство : тези доп. Всеукр. лінгвіст. форуму молодих учених, Київ, 21-23 квіт. 2010 р. / НАН України, Ін-т укр. мови НАН України, Рада молодих учених Ін-ту укр. мови НАНУ [та ін] ; [відп. ред.: В.Л. Іващенко, І.А. Казимирова ; наук. ред. П.Ю. Гриценко ; редкол.: В.В. Німчук та ін.]. – Київ : Спейс-Інформ ; Гудименко, 2010. – С. 242-244. – ISBN 978-966-96911-8-7
845710
  Томашевський В.М. Моделювання систем : підручник для студентів вищих навчальних закладів / В.М. Томашевський. – Київ : BHV, 2005. – 352 с. – (Інформатика / за заг. ред. М.З. Згуровського). – ISBN 966-552-120-9


  Розглядаються основні поняття алгоритмізації, а також техніка застосування у програмуванні базових алгоритмічних структур і структур даних. Розв’язана велика кількість різноманітних задач з оброблення масивів і файлів, сортування та пошуку, створення і ...
845711
  Томашевський В.М. Моделювання систем : підручник для студентів ВНЗ / В.М. Томашевський. – Київ : Видавнича група BHV, 2007. – 352 с. – (Серія "Інформатика" / за заг. ред. М.З. Згуровського). – ISBN 966-552-120-9
845712
  Сіроклин В.П. Моделювання систем і процесів на основі оптимального планування експериментів : автореф. дис. ... канд. технічних наук : 01.05.02 / Сіроклин В.П. ; Харківський нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2010. – 20 с. – Бібліогр. : 24 назви
845713
  Глонь О.В. Моделювання систем керування в умовах невизначеності : Монографія / О.В. Глонь, В.М. Дубовой; Мін-во освіти і науки України; Вінницький національний технічний університет. – Вінниця : Універсум, 2004. – 169с. – ISBN 966-641-101-6
845714
  Бондар М.В. Моделювання систем масового обслуговування засобами anylogic / М.В. Бондар, С.В. Степова // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2016. – С. 100-103. – (Економічні науки ; № 4, т. 1). – ISSN 2226-9150
845715
  Бандурка О.М. Моделювання систем протидії злочинності / О.М. Бандурка, О.М. Литвинов // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України. – Харків, 2016. – № 1 (12). – С. 9-19. – ISSN 2304-4556
845716
  Таянов В.А. Моделювання систем розпізнавання на основі показників вірогідності для малих тестових вибірок : Автореф. дис. ... канд. техн. наук; 01. 05. 02 / Таянов В. А.; Національний ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2007. – 20с. – Бібл.: 24 назв
845717
   Моделювання систем у середовищі MATLAB : навч. посіб. для студентів ВНЗ, які навч. за напрямом підгот. "Комп"ютерні науки" / С.С. Забара [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ : Університет "Україна", 2011. – 136, [1] с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 134. – ISBN 978-966-388-332-8
845718
  Кравченко В. Моделювання систем: досвід та перспективи викладання дисципліни / В. Кравченко, Ю. Шабалина, В. Кравченко // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 6. – С. 48-54. – ISSN 1682-2366


  Наводиться досвід викладання дисципліни для фахівців з комп"ютерних технологій.
845719
  Глушенко Т.М. Моделювання системи вищої освіти // Підготовка фахівців нової генерації - завдання вищої освіти : тези наук.-метод. конф., каф. ун-ту : (29–30 листоп. 2017 р.) / М-во освіти і науки України, Укр. держ. ун-т залізн. трансп., Навч.-метод. центр ; [редкол.: Шумик Д.В. (відп. ред.) та ін.]. – Харків : Українська державна академія залізничного транспорту, 2017. – С. 55-56
845720
  Браташ М.А. Моделювання системи відтворення житлового фонду великих міст // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету : М-во аграрної політики та продовольства України / Вінницький національний аграрний університет. – Вінниця, 2013. – С. 34-43. – (Економічні науки ; вип. 4 (81)). – ISSN 2306-4242
845721
  Єфіменкова Н. Моделювання системи державного управління інвестиційно-інноваційними процесами в Україні // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 2 (21). – С. 48-61
845722
   Моделювання системи діагностування та ремонту зенітних ракетних комплексів за допомогою замкнутої системи масового обслуговування / О.Ю. Пермяков, Ю.Б. Прібилєв, П.В. Опенько, І.В. Новікова // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони : науковий журнал / Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського. – Київ, 2015. – № 3 (24). – С. 88-92. – ISSN 2311-7249


  У статті розроблена модель системи діагностування та ремонту зенітних ракетних комплексів, як замкнута система масового обслуговування. У якості технічної основи моделі розглянута сучасна розробка центру озброєння і військової техніки державного ...
845723
  Гриценко П.Е. Моделювання системи діалектної лексики / П.Е. Гриценко. – Київ, 1984. – 226с.
845724
  Мороз М.О. Моделювання системи забезпечення інвестиційної безпеки // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 11 : Економічні рефорпи в Україні в контексті протидії гібридної війні. – С. 158-167. – ISSN 2222-4459
845725
  Герасименко О.М. Моделювання системи забезпечення кадрової безпеки суб"єкта господарювання // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 2 (128). – С. 118-124 : рис. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 1993-6788
845726
  Тарасов Дмитро Олександрович Моделювання системи захисту інформації у регуляційних базах даних : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 01.05.02 / Тарасов Д.О.; Нац. ун-тет "Львівська політехніка". – Львів, 2002. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
845727
  Літвінов В.І. Моделювання системи матеріального стимулювання персоналу сільськогосподарських підприємств до ефективної праці // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5, березень. – С. 64-69 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6792
845728
  Будько О.В. Моделювання системи обліково-аналітичного забезпечення суб"єктів господарювання в умовах сталого розвитку // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2015. – № 1. – С. 285-291. – ISSN 2222-0712


  Метою статті є обґрунтування моделі системи обліково-аналітичного забезпечення сталого розвитку суб"єктів господарювання, яка передбачає виявлення взаємозв"язків її складових та підвищення достовірності і повноти інформації, що формується у відповідних ...
845729
  Гапон В. Моделювання системи оцінювання ефективності загальної середньої освіти // Освітня аналітика України : науково-практичний журнал / ДНУ "Ін-т освітньої аналітики" ; редкол.: Лондар С.Л., Бахрушин В.Є., Гриневич Л.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. № 1 (2). – С. 82-93
845730
  Бармак О.В. Моделювання системи прогнозування тексту / О.В. Бармак, Ю.В. Крак, Р.О. Багрій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017


  У роботі проведено дослідження інтелектуалізації введення інформації за допомогою системи прискореного введення тексту в цифрові пристрої з метою побудови моделі корпусу розмовної української мови та системи набору тексту, яка базується на цій моделі. ...
845731
  Сілонова Н.Б. Моделювання системи управління відходами на молокопереробному підприємстві / Н.Б. Сілонова, Я.С. Феднова // Новітні технології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Приватний вищ. навч. заклад "Університет новітніх технологій". – Київ, 2016. – Вип. № 1 (1). – С. 62-65 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISBN 2524-0102. – ISSN 2524-0102
845732
   Моделювання системи управління інноваційним потенціалом та фінансової системи економіки: компенсаторні інструменти державного впливу в умовах глобалізації / О.В. Ходаківська, Орлова-Курилова, Є.М. Кирилюк, М.М. Бучнєв // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 19, жовтень. – С. 10-15. – ISSN 2306-6792
845733
   Моделювання системи управління телекомунікаційною мережею із затримками сигнальної і управляючої інформації / Я.І. Торошанко, Л.І. Танцюра, Л.О. Харлай, К.В. Хмара // Телекомунікаційні та інформаційні технології : науковий журнал / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2015. – № 4. – С. 24-29. – ISSN 2412-4338
845734
   Моделювання системи управління технічним станом засобів зброї в процесі зберігання як об"єкту прогнозування / С.В. Лєнков, Р.М. Салімов, А.А. Сельский, Ю.М. Аксент"єв // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 110-112. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 18/19). – ISSN 1728-3817


  В даній статті наведено класифікацію моделей управління технічним станом засобів зброї в процесі зберігання як об"єкту прогнозування, визначено вимоги до прогностичної моделі, які задовольняють її необхідному рівню достовірності, адаптивності та ...
845735
  Слуцька О. Моделювання системи фінансових показників оцінки ризику дефолту емітентів облігацій // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2012. – № 9 (199). – С. 32-36 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв
845736
  Спрінсян В.Г. Моделювання системи функціонування вітчизняних архівних установ / В.Г. Спрінсян, О.В. Шевченко // Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології XXI століття : матеріали XII Міжнар. наук.-практ. конференції: м. Одеса, 11-13 верес. 2019 р. / М-во освіти і науки України, Одес. облрада, Одес. облдержадмін. [та ін.] ; за заг. ред. В.Г. Спрінсяна ; [редкол.: Г.О. Оборський, В.Г. Спрінсян, В.М. Шейко [та ін.]. – Одеса : Астропринт, 2019. – С. 13-17. – ISBN 978-966-927-534-9
845737
  Гриценко М.В. Моделювання ситуації перекладацької дії на матеріалі художніх творів для різновікової аудиторії : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.16 / Гриценко Марія Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 301 арк. – Додатки: арк. 231-301. – Бібліогр.: арк. 194-230
845738
  Гриценко М.В. Моделювання ситуації перекладацької дії на матеріалі художніх творів для різновікової аудиторії : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.16 / Гриценко Марія Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 18 с. – Бібліогр.: 15 назв
845739
  Дєєв С.В. Моделювання ситуацій професійної діяльності майбутніх фахівців у процесі навчання у ВНЗ // X Всеукраїнська студентська наукова конференція "Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2008" : 24-26 квітня 2008 р., Черкаси, Україна / "Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2008", всеукр. студент. наук. конф. – Черкаси : ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2008. – С. 34-36. – (Серія "Психолого-педагогічні науки")
845740
  Бернацька Олена Володимирівна Моделювання ситуацій професійної діяльності у навчанні іноземної мови у вищому навчальному закладі військового профілю : Автореф. дис. ... канд. педагог. наук: 13.00.04 / Бернацька О.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 11 назв
845741
  Костирко І. Моделювання сільського розвитку / І. Костирко, Т. Гром"як // Аграрна економіка : науковий журнал / Львів. нац. аграр. ун-т. – Львів, 2013. – Т. 6, № 1/2. – С. 3-10 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв.
845742
  Кучер М.К. Моделювання складних процесів циклічного деформування матеріалів : Автореф... д-ра техн.наук: 01.02.04 / Кучер М.К.; НАНУ. Ін-т проблем міцності. – К., 1999. – 32л.
845743
  Горошкова Л.А. Моделювання складних систем кластерного типу / Л.А. Горошкова, В.П. Волков, Р.О. Карбівничий // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукраїн. нац. ун-т ім. Володимира Даля ; Україн. асоц. управл. проектами ; Ун-т екон. та права "Крок" ; редкол.: Є.М. Ахромкін, І.А. Бабаєв, К. Будзовський [та ін.]. – Сєвєродонецьк, 2018. – № 2 (66). – С. 18-27. – Бібліогр.: !9 назв. – ISSN 2222-8810
845744
  Гудима А.В. Моделювання складних соціально-економічних систем в умовах неповної інформації : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Гудима Андрій Віталійович ; НАН України, Ін-т кібернетики ім. В.М.Глушкова. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
845745
  Писанець К.К. Моделювання скорингових систем для управління кредитним ризиком // Шевченківська весна: економіка : матеріали X Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2012. – Т. 1. – С. 318-319. – ISBN 978-966-188-293-4
845746
  Кульбабська О.В. Моделювання словесного портрета жінки засобами експресивного синтаксису (на матеріалі "Щоденника страченої" Марії Матіос // Український смисл : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр історії та розвитку укр. мови ; редкол.: І.С. Попова, В.О. Горпинич, Н.І. Заверталюк [та ін.]. – Дніпро, 2017. – 2017. – C. 45-57. – ISSN 2313-4437
845747
  Костенко Г.І. Моделювання собівартості освітньої послуги вищого навчального закладу / Г.І. Костенко, О.А. Рожок // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 12 (138). – С. 190-195. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
845748
  Попова Г.В. Моделювання соціалізаційних процесів студентства засобами інноваційних психологічних технологій (трансформаційних ігор) / Г.В. Попова, Н.В. Підбуцька, Ж.Б. Богдан // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2017. – С. 258-271. – (Психологія ; вип. 57). – ISSN 2312-1599


  "...У статті аналізуються спеціалізовані процеси і кризові ситуації в студентські роки. Наводиться опис трансформаційних коучінгових ігор, що моделюють ситуації в області особистісних, групових і професійних відносин."
845749
  Кулик В.В. Моделювання соціально-економічної ефективності державних видатків / В.В. Кулик, А.В. Кулик // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 4. – С.44-53
845750
  Чабан Г.В. Моделювання соціально-психологічних процесів / Г.В. Чабан, Р.А. Чабан // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 4 (21)
845751
  Яценко В.О. Моделювання спектральних кривих та оцінювання вмісту хлорофілу в рослинності / В.О. Яценко, О.В. Семенів, О.І. Кашпіровський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 200-203. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглянута проблема оцінювання концентрації хлорофілу в рослинності на основі моделювання спектральних кривих та виділенні інформаційних параметрів. Запропоновано розв"язок на основі використання сплайнів та нелінійних моделей регресії. Приведені ...
845752
  Благун І.С. Моделювання сталого розвитку регіону / І.С. Благун, Л.І. Сисак, О.О. Солтисік ; МОНУ ; Прикарпатський націон. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ : Видавничо-дизайнерський відділ Центру інформаційних технологій, 2006. – 166 с. – ISBN 966-640-182-7
845753
  Барабанова Н.Р. Моделювання стандартів взаємодії в навчально­професійній сфері: етичний аспект / Н.Р. Барабанова, Ю.А. Грушевська // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2020. – С. 29-38. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 56). – ISSN 2410-5333


  Розглянуто проблему відсутності у студентів ЗВО правильних уявлень про професійну етику, її соціально-ділові компоненти, інваріантні до будь-якої сфери професійної комунікативної діяльності. Проаналізовано програми навчальних дисциплін напряму ...
845754
  Іванок Д.В. Моделювання стану геосистем басейнової ландшафтної територіальної структури (на прикладі р. Десни) : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.11 / Іванок Дмитро Вікторович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 288 л. – Додатки: л. 270-288. – Бібліогр.: л. 252-269
845755
  Іванок Д.В. Моделювання стану геосистем басейнової ландшафтної територіальної структури (на прикладі р. Десни) : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.11 / Іванок Дмитро Вікторович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
845756
  Верес К.О. Моделювання стану малих басейнових геосистем урбанізованих ландшафтів (на прикладі Києва) : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук: 11.00.11 / Верес К.О. ; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв
845757
  Верес К.О. Моделювання стану малих басейнових геосистем урбанізованих ландшафтів (на прикладі Києва) : Дис. ... канд. географічних наук. Спец. 11.00.11 - конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів / Верес К.О.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 339л. + Додатки: л. 259-339. – Бібліогр.: л. 244-258
845758
  Ковальчук І.П. Моделювання стану природно-господарських систем постмілітарних територій (на прикладі фортифікаційних споруд другої половини XIX ст.) / І.П. Ковальчук, Є.А. Іванов, Б.М. Сулик // Часопис картографії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2011. – Вип. 3. – С. 103-113


  Розглянуто можливості моделювання стану природно-господарських систем постмілітарних територій за допомогою геоінформаційних технологій. Подано методичні підходи створення цифрових моделей рельєфу для постмілітарних об’єктів. На прикладі Львівської ...
845759
  Василик О.І. Моделювання стаціонарних випадкових послідовностей / О.І. Василик, Ю.В. Козаченко, Т.О. Яковенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 7-10. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-966-2142-67-9. – ISSN 1812-5409


  У статті розглядаються стаціонарні в широкому розумінні випадкові послідовності, що можуть бути зображеними у вигляді одностороннього ковзного підсумування. Для них вводиться модель та досліджується коли вона наближує ці послідовності з заданою ...
845760
  Козловський С.В. Моделювання стійкості економічної системи України на основі нечіткої логіки // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 9 (112). – С. 62-73
845761
  Баженова О. Моделювання стійкості системи економічної безпеки України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 52-54. – (Економіка ; вип. 101). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена питанню моделювання області стійкого функціонування системи економічної безпеки держави. Розглянуто застосування оптимізаційних методів до моделювання системи економічної безпеки України. Article is devoted to the question of ...
845762
  Осипов В.В. Моделювання стоку сполук нітрогену та фосфору з водозборів малих річок лісової зони України (на прикладі р. Головесня) : дис. ... канд. геогр. наук: 103 / Осипов Валерій Валерійович ; М-во освіти і науки України, НАН України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Укр. гідрометеорол. ін-т, Держ служба України з надзв. ситуацій. – Київ, 2017. – 182 арк. – Додатки: арк. 166-182. – Бібліогр.: арк. 151-165
845763
  Осипов В.В. Моделювання стоку сполук нітрогену та фосфору з водозборів малих річок лісової зони України (на прикладі р. Головесня) : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.07 / Осипов Валерій Валерійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 22 с. – Бібліогр.: 8 назв
845764
  Несміян І.М. Моделювання стохастичного охолодження імпульсного розкиду з гребінчастим фільтром / І.М. Несміян, Ф. Нольден, В.А. Шевченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 504-509. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4)


  В роботі представлена математична модель, яка описує процес стохастичного охолодження імпульсного розкиду з гребінчастим фільтром. Дана модель базується на рівнянні Фоккера-Планка. На її основі отримано результати розрахунків для зміни величини ...
845765
  Порохня В.М. Моделювання стратегії інноваційного розвитку підприємства / В.М. Порохня, В.О. Лось // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 131-136. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
845766
  Дороніна О.А. Моделювання стратегії кадрової політики як чинника конкурентоспроможності країни / О.А. Дороніна, В.О. Клочковська // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2015. – С. 47-52. – (Економічні науки ; № 2 (5), листопад)
845767
  Хлевицька Т.Б. Моделювання стратегії логістичного управління грошовими потоками суб"єктів гоcподарювання // Економіка. Менеджмент. Бізнес : збірник наукових праць / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Гудзь О.Є. ; редкол.: Апарова О.В., Беркман Л.Н., Боняр С.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (26). – С. 93-100. – ISSN 2415-8089
845768
  Криклій В.А. Моделювання стратегії управління фінансовими активами недержавних пенсійних фондів // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрний ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 4, лютий. – С. 52-56. – ISSN 2306-6792
845769
  Михайлов С.В. Моделювання стратегій управління суб"єктів підприємництва в умовах діджиталізації // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2021. – № 12, грудень. – С. 87-93. – ISSN 2306-6806
845770
  Бабій П. Моделювання стратегічного розвитку інтелектуального бізнесу // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2015. – Вип. 20. – С. 67-71
845771
  Галахова Т.О. Моделювання стратегічного розвитку креативного компонента менеджменту міжнародних компаній у галузі програмного забезпечення та комп’ютерних послуг // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 5 : Фінансові піраміди та їх вплив на розвиток фінансового ринку України. – C. 78-87. – ISSN 2222-4459
845772
  Партико З. Моделювання структіри простого речення засобами сучасних модальних логік // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2001. – Вип. 2. – С. 57-65
845773
  Бідак П.П. Моделювання структури державного боргу // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 7/8 (110/111). – С. 30-34
845774
  Опаленко А. Моделювання структури діяльності підприємстіва з врахуванням стратегічних цілей його розвитку // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2014. – С. 87-94. – (Серія "Економічні науки" ; вип. 37, ч. 1). – ISSN 2306-4420
845775
  Поручник А.М. Моделювання структури індивідуального споживання: міжнародні стандарти та вітчизняні реалії / А.М. Поручник, Д.В. Верба, А.В. Кудінова // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2015. – Вип. 22, ч. 3 : Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. – С. 24-39. – (Серія "Економічні науки"). – ISBN 966-7196-06-2 (В22-3)
845776
  Партико З.В. Моделювання структури простого речення засобами полімодальних багатозначних логік // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 57. – (Філософія. Політологія ; вип. 52/53). – ISSN 1728-3817
845777
  Шостак Р.І. Моделювання структури стехіометрічних кристалів LiNbO3 у парафазі / Р.І. Шостак, О.В. Яценко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 44-46. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 7). – ISSN 1728-3817


  Здійснено комп"ютерне моделювання структури LiNbO3 у високотемпературній параелектричній фазі (Т > 1460 К). Для цього використано сучасні модифікації класичних електростатичних методів розрахунку локальних електричних полів на іонах, що розміщені в ...
845778
  Луцків О.М. Моделювання структурних змін в економіці регіону / О.М. Луцків, М.В. Максимчук // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2015. – № 4 (78). – С. 13-26. – ISSN 1562-0905
845779
  Тищук Т. Моделювання структурних змін економіки України на основі міжгалузевих зв"язків // Схід : Аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2006. – № 4. – С.47-53. – ISSN 1728-9343
845780
  Клещонок А.В. Моделювання структурної нестійкості нематичних систем, наповнених мікро- та наночастинками : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Клещонок А.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 128 л. – Бібліогр.: л. 120-128
845781
  Тимофєєв Володимир Іванович Моделювання субмікронних компонентів інтегральних схем на сполуках АIII ВV : Автореф. дис. ... доктора техніч. наук: 05.27.01 / Тимофєєв В. І.; Нац. техн. ун-тет України "КПІ". – Київ, 2004. – 40с. – Бібліогр.: 66 назв
845782
  Ковалевська А.В. Моделювання сугестивних ефектів у політичній рекламній кампанії // Записки з українського мовознавства : збірник наукових праць / Мін-во освіти і науки України ; Одеський нац. ун-т імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – вип. 21. – С. 74-82
845783
  Петровська О.С. Моделювання сукупного капіталу сучасної України // Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 112-128 : табл., рис. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1605-7988
845784
  Іванько А.В. Моделювання суспільних результатів впровадження заходів держрегулювання для споживачів та виробників аграрного сектору // Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка : міжнародний науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Поділ.держ. аграрно-техн. ун-т ; голов. ред. Іванишин В.В. ; редкол.: Бахмат М.І., Бахмат О.М., Гараш О.С. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2017. – Вип. 26, ч. 2 : Технічні науки. Економічні науки. – С. 141-148 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2410-1125
845785
  Мезенцев Костянтин Володимирович Моделювання суспільно-географічних процесів в сільскому адміністративному районі : Дис... канд.географ.наук: 11.00.02 / Мезенцев Костянтин Володимирович; КУ ім.Т.Шевченка. – К., 1997. – 170л. – Бібліогр.:л.158-170
845786
  Загребельний О.В. Моделювання сучасних воєнно-політичних конфліктів // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 10. – С. 14-16
845787
  Шаховська Н.Б. Моделювання сховищ даних з невизначеністю на основі реляційної моделі : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 01.05.02 / Шаховська Н.Б.; МОіНУ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 21 назва
845788
  Погребнюк І.М. Моделювання сценаріїв адаптивного навчання з використанням мереж Петрі : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Погребнюк Ірина Мирославівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. трансп. ун-т. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
845789
  Пасенченко Ю.А. Моделювання сценаріїв діяльності ієрархічної торгової мережі у середовищі Powersim / Ю.А. Пасенченко, О.І. Назаренко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 10. – С. 70-73 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
845790
  Гузела І. Моделювання сценаріїв оподаткування результатів діяльності страховиків України // Світ фінансів : науковий журнал / Західноукр. нац. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М., Возьний К.З. [та ін.]. – Тернопіль, 2021. – Вип. 3 (68). – С. 101-114. – ISSN 1818-5754
845791
  Пасенченко Ю.А. Моделювання сценаріїв розвитку ланцюгів створення вартості товарів / Ю.А. Пасенченко, О.І. Назаренко // Економіка: теорія та практика : науково-практичний журнал / Київський ін-т банківської справи. – Київ, 2014. – № 2 (4). – С. 96-99. – ISSN 2312-4903
845792
  Стоцько З.А. Моделювання та автоматизація технологічних процесів виготовлення виробів електронної техніки в нанесенням покрить методом напилення. : Автореф... канд.техн.наук: 05.13.07 / Стоцько З.А.; Держ.ун-т."Львів.политехн.". – Львів, 1996. – 40л.
845793
  Пальчевський Б.О. Моделювання та автоматизація технологічних процесів виготовлення поштучних виробів із легкопошкоджуваних заготовок : Автореф... доктор техн.наук: 05.13.07 / Пальчевський Б.О.; Держ. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 1998. – 36л.
845794
   Моделювання та агроекологічне обгрунтування рекреаційного періоду грунтів для забезпечення їх сталого функціонування / П.І. Трофименко, В.П. Журавльов, Н.В. Трофименко, С.І. Веремеєнко // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. аграрний ун-т ; голов. ред. В.С. Шебанін ; редкол.: Гавриш В.І., Дубініна М.В., Ксьонжик І.В. [та ін.]. – Миколаїв, 2019. – Вип. 2 (102). – С. 48-55. – ISSN 2313-092X
845795
   Моделювання та аналіз безпеки розподілених інформаційних систем : навч. посібнник / [Литвинов В.В. та ін.] ; М-во освіти і науки України, Чернігів. нац. технол. ун-т. – Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2016. – 253, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-7496-96-8
845796
   Моделювання та аналіз глобальних біосферних процесів / О.Г. Наконечний, О.М. Трофимчук, І.В. Трофімова, Д.І. Черній; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2002. – 93с. – ISBN 966-594-302-2
845797
  Кузьмич О.І. Моделювання та аналіз динамічних систем : навч.-методичний посіб. для студ. вищих навч. закладів / О.І. Кузьмич ; М-во освіти і науки Укр. ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : РВВ Волинського національного університету ім. Лесі Українки, 2010. – 171, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 159-168. – (Серія "Посібники та підручники ВНУ імені Лесі Українки"). – ISBN 978-966-600-493-5; 978-966-600-511-6
845798
  Халіпова Н.В. Моделювання та аналіз контейнерних перевезень в Україні / Н.В. Халіпова, І.Ю. Леснікова // Вісник Академії митної служби України : науковий журнал / Академія митної служби України. – Дніпропетровськ, 2014. – С. 149-160 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – (Серія "Економіка" ; № 1 (51)). – ISSN 2310-0672
845799
  Бармак О.В. Моделювання та аналіз невербальних каналів комунікації для створення нових інформаційних технологій : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.06 / Бармак Олександр Володимирович ; Нац. акад. наук України, Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова. – Київ, 2013. – 40 с. – Бібліогр.: 64 назви
845800
  Шкудун Дмитро Петрович Моделювання та аналіз системи електронних платежів України : Автореф. дис. ... канд.економ. наук:08.03.02 / Шкудун Д.П.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 18 с.
845801
  Шкудун Дмитро Петрович Моделювання та аналіз Системи електронних платежів України : Дис...канд.економ.наук:08.03.02 / Шкудун Дмитро Петрович; КНУТШ. – Київ, 2001. – 228л. + Додатки:л.190-228. – Бібліогр.:л.175-189
845802
  Довганенко Д.А. Моделювання та аналіз схилового стоку в межах басейну річки Самари з використанням ГІС GRASS / Д.А. Довганенко, Л.І. Довгаль // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2012. – Т. 2 (27). – C. 135-143


  Розглянуто можливість оцінки трансформації схилового стоку р. Самари за допомогою сучасних ГІС технологій та даних дистанційного зондування Землі. Шляхом порівняльного моделювання схилового стоку були визначені зони в межах об"єкту дослідження, де ...
845803
  Пустовіт М.О. Моделювання та візуалізація процесу неконтрольованого горіння : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Пустовіт Михайло Олександрович ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
845804
  Клименко О. Моделювання та дослідження динаміки еміграції трудових ресурсів / О. Клименко, Т. Зубко // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2009. – № 2 (86). – С. 67-70. – ISSN 1605-2005
845805
  Ляшенко О.І. Моделювання та дослідження електронних пристроїв : навч. посібник / Олександр Ляшенко, Олександр Мартинюк ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. акад. пед. наук України, Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2013. – 217, [1] с. : іл., табл. + 1 СD-ROM. – Сер. засн. у 2010 р. – Бібліогр. : с. 215-216. – (Серія "Посібники та підручники СНУ імені Лесі Українки"). – ISBN 978-966-600-640-3
845806
  Долинська І.В. Моделювання та дослідження передавальних характеристик космічних знімальних систем : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.24.01 / Долинська Ірина Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2015. – 22 с. – Бібліогр.: 8 назв
845807
  Левошич О.Л. Моделювання та дослідження руху атмосферних вихорів / О.Л. Левошич, Є.В. Кравченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 183-188. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджено задачу формування руху вихорів з урахуванням рельєфу земної поверхні. Побудовано відповідну математичну модель. Запропоновано різницеву схему та ітераційний метод для даної задачі. Ключові слова: вихор, циклон, антициклон, ітераційний ...
845808
  Доманський В.Т. Моделювання та експериментальні дослідження взаємодії контактної мережі і струмоприймачів / В.Т. Доманський, К.В. Переверзєв // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв М.К., Сухонос М.К., Говоров П.П. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 1 (147). – С. 146-157 : рис., табл. – Бібліогр.: 16 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
845809
  Карпуша М.В. Моделювання та ідентифікація в задачах оптимізації портфеля та керування ризиками : дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Карпуша Марина Василівна ; М-во освіти і науки України, Сум. держ. ун-т. – Суми, 2015. – 158 л. – Додатки: л. 127-158. – Бібліогр.: л. 113-126
845810
  Карпуша М.В. Моделювання та ідентифікація в задачах оптимізації портфеля та керування ризиками : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Карпуша Марина Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
845811
  Фільченко Д.В. Моделювання та ідентифікація в лінійно-квадратичних задачах імітації, прогнозування та оптимізації : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.02 / Фільченко Д.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 18 с. – Бібліогр. : 8 назв
845812
  Стоян В.А. Моделювання та ідентифікація динаміки систем із розподіленими параметрами : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл., які навчаються за спеціальностями "Математика", "Прикладна математика", "Механіка" / В.А. Стоян; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2004. – 187с. – ISBN 966-594-433-9
845813
  Назаренко О.М. Моделювання та ідентифікація динамічного міжгалузевого балансу макроекономічної системи / О.М. Назаренко, О.О. Костиленко // Механізм регулювання економіки : міжнародний науковий журнал / Сумський держ. ун-т ; Центр економ. дослiджень ; Сумська обл. громад. організація "Акад. підприємництва і менеджменту України". – Суми, 2014. – № 1 (63). – С. 76-86. – ISSN 1726-8699
845814
  Губарев В.Ф. Моделювання та ідентифікація складних систем / В.Ф. Губарев ; НАН України, Держ. косм. агентство України, Ін-т косміч. дослідж. – Київ : Наукова думка, 2019. – 246, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 242-245. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1670-5
845815
   Моделювання та інформатизація соціально-економічного розвитку України : збірник наукових праць / НАН України; Мін.екон. України; ДНДІІМЕ. – Київ : ДНДІІМЕ
Вип. 11. – 2010
845816
   Моделювання та інформатизація соціально-економічного розвитку України : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизації та моделювання економіки ; редкол.: Л.Б. Шостак, І.Ю. Гужва, Л.І. Нейкова [та ін.]. – Київ
Вип. № 1 (1). – 2016. – 119 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
845817
   Моделювання та інформатизація соціально-економічного розвитку України : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизації та моделювання економіки ; редкол.: Л.Б. Шостак, І.Ю. Гужва, Л.І. Нейкова [та ін.]. – Київ
Вип. № 2 (2). – 2016. – 112с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
845818
   Моделювання та інформаційні системи в економіці : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. економ. ун-т ім. В. Гетьмана" ; відп. ред. В.К. Галіцин ; редкол.: О.Д. Шарапов, А.Я. Махоткіна, І.С. Благун [та ін.]. – Київ : Фенікс, 1965-
№ 91. – 2015. – 292 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
845819
   Моделювання та інформаційні системи в економіці : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. економ. ун-т ім. В. Гетьмана" ; голов. ред. Галіцин В.К. ; редкол.: О.Д. Шарапов, І.В. Луняк, І.С. Благун [та ін]. – Київ : КНЕУ, 1965-
№ 92. – 2016. – 232 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
845820
   Моделювання та інформаційні системи в економіці : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. економ. ун-т ім. В. Гетьмана" ; голов. ред. Галіцин В.К. ; редкол.: О.В. Піскунова, І.В. Луняк, З.П. Бараник [та ін]. – Київ : Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 1965-. – ISSN 2616-6437
№ 95. – 2018. – 218, [2] c. – Резюме укр., англ. мовами
845821
   Моделювання та інформаційні системи в економіці : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. економ. ун-т ім. В. Гетьмана" ; голов. ред. Галіцин В.К. ; редкол.: О.В. Піскунова, І.В. Луняк, З.П. Бараник [та ін]. – Київ : Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 1965-. – ISSN 2616-6437
№ 96. – 2018. – 202, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
845822
   Моделювання та інформаційні технології : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Інститут проблем моделюванна в енергетиці ім. Г.С. Пухова. – Київ
Вип. 65. – 2012
845823
   Моделювання та інформаційні технології : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Інститут прблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є Пухова. – Київ
Вип. 66. – 2012
845824
   Моделювання та інформаційні технології : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Інститут прблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є Пухова. – Київ
Вип. 67. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
845825
   Моделювання та інформаційні технології : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Інститут прблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є Пухова. – Київ
Вип. 68. – 2013. – Резюме укр.,рос., англ. мовами
845826
   Моделювання та інформаційні технології : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова. – Київ. – ISSN 2309-7647
Вип. 69. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
845827
   Моделювання та інформаційні технології : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова. – Київ. – ISSN 2309-7647
Вип. 70. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
845828
   Моделювання та інформаційні технології : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова. – Київ. – ISSN 2309-7647
Вип. 71. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
845829
   Моделювання та інформаційні технології : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова. – Київ. – ISSN 2309-7647
Вип. 72. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
845830
   Моделювання та інформаційні технології : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова. – Київ. – ISSN 2309-7647
Вип. 73. – 2014. – 224 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
845831
   Моделювання та інформаційні технології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. економ. ун-т ім. В. Гетьмана" ; відп. ред. В.К. Галіцин ; редкол.: О.Д. Шарапов, А.Я. Махоткіна, І.С. Благун [та ін.]. – Київ : Фенікс. – ISSN 2309-7647
Вип. 74. – 2015. – 167 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
845832
   Моделювання та інформаційні технології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. економ. ун-т ім. В. Гетьмана" ; відп. ред. В.К. Галіцин ; редкол.: О.Д. Шарапов, А.Я. Махоткіна, І.С. Благун [та ін.]. – Київ : Фенікс. – ISSN 2309-7647
Вип. 75. – 2015. – 165 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
845833
   Моделювання та інформаційні технології : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова ; Редкол.: В.В. Мохор, В.М. Білецький, Б.В. Дурняк [та ін.]. – Київ : Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова. – ISSN 2309-7647
Вип. 76. – 2016. – 216 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
845834
   Моделювання та інформаційні технології : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова ; Редкол.: В.В. Мохор, В.М. Білецький, Б.В. Дурняк [та ін.]. – Київ : Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова. – ISSN 2309-7647
Вип. 77. – 2016. – 216 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
845835
   Моделювання та інформаційні технології : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова ; Редкол.: В.В. Мохор, В.М. Білецький, Б.В. Дурняк [та ін.]. – Київ : Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова. – ISSN 2309-7647
Вип. 78. – 2017. – 205 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
845836
   Моделювання та інформаційні технології : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова ; редкол.: В.В. Мохор, В.М. Білецький, Б.В. Дурняк [та ін.]. – Київ : Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова. – ISSN 2309-7647
Вип. 79. – 2017. – 216 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
845837
   Моделювання та інформаційні технології : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова ; редкол.: В.В. Мохор, В.М. Білецький, Б.В. Дурняк [та ін.]. – Київ : Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова. – ISSN 2309-7647
Вип. 80. – 2017. – 200 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
845838
   Моделювання та інформаційні технології : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова ; редкол.: В.В. Мохор, В.М. Білецький, Б.В. Дурняк [та ін.]. – Київ : Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова. – ISSN 2309-7647
Вип. 81. – 2017. – 182 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
845839
   Моделювання та інформаційні технології : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова ; редкол.: В.В. Мохор, В.М. Білецький, Б.В. Дурняк [та ін.]. – Київ : Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова. – ISSN 2309-7647
Вип. 82. – 2018. – 208 с. – Резюме укр., англ. мовами
845840
   Моделювання та інформаційні технології : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова ; редкол.: В.В. Мохор, В.М. Білецький, Б.В. Дурняк [та ін.]. – Київ : Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова. – ISSN 2309-7647
Вип. 83. – 2018. – 217 с. – Резюме укр., англ. мовами
845841
   Моделювання та інформаційні технології : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова ; редкол.: В.В. Мохор, В.М. Білецький, Б.В. Дурняк [та ін.]. – Київ : Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова. – ISSN 2309-7647
Вип. 84. – 2018. – 205, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
845842
   Моделювання та інформаційні технології : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова ; редкол.: В.В. Мохор, В.М. Білецький, Б.В. Дурняк [та ін.]. – Київ : Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова. – ISSN 2309-7647
Вип. 85. – 2018. – 200, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
845843
   Моделювання та інформаційні технології : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова ; редкол.: В.В. Мохор, В.М. Білецький, Б.В. Дурняк [та ін.]. – Київ : Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова. – ISSN 2309-7647
Вип. 86. – 2019. – 144, [1] c. – http://doi.org/10.5281/zenodo.3610694 - Резюме укр., англ. мовами
845844
   Моделювання та інформаційні технології : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова ; редкол.: В.В. Мохор, В.М. Білецький, Б.В. Дурняк [та ін.]. – Київ : Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова. – ISSN 2309-7647
Вип. 87. – 2019. – 162, [1] c. – http://doi.org/10.5281/zenodo.3612272 - Резюме укр., англ. мовами
845845
   Моделювання та інформаційні технології : збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова ; редкол.: О.А. Чемерис, В.М. Білецький, Б.В. Дурняк [та ін.]. – Київ : Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова. – ISSN 2309-7647
Вип. 88. – 2019. – 247, [1] с. – http://doi.org/10.5281/zenodo.3860532 - Резюме укр., англ. мовами
845846
   Моделювання та інформаційні технології : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова ; редкол.: О.А. Чемерис, В.М. Білецький, Б.В. Дурняк [та ін.]. – Київ : Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова. – ISSN 2309-7647
Вип. 89. – 2019. – 238, [1] с. – http://doi.org/10.5281/zenodo.3860836 - Резюме укр., англ. мовами
845847
   Моделювання та інформаційні технології у фізичному вихованні та спорті : XII Міжнар. наук. конф. / Львів. держ. ун-т фіз. культури, Центр мат. моделювання ІППМіМ ім. Я.С. Підстригача НАН України, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; [ред.: О. Борис, І. Лайтарук]. – Львів : ЛДУФК, 2016. – 94, [6] с. : іл., табл. – До 70-річчя Львів. держ. ун-ту фіз. культури. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-2328-99-8
845848
  Литвиненко Ярослав Володимирович Моделювання та методи визначення зонної часової структури електрокардіосигналу в автоматизованих діагностичних системах : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 01.05.02 / Литвиненко Я.В.; Тернопільський держ. технічний ун-т ім. Івана Пулюя. – Тернопіль, 2005. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
845849
  Тиш Є.В. Моделювання та методи обробки кардіоінтервалограм при фізичних навантаженнях : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 01.05.02 / Тиш Є.В.; МОНУ; Тернопільський державний технічний ун-т ім. Івана Пулюя. – Тернопіль, 2008. – 19с. – Бібліогр.: 13 назв
845850
  Лупенко С.А. Моделювання та методи обробки циклічних сигналів серця на базі лінійних випадкових функцій : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: Спец. 01.05.02 / С.А.Лупенко; Тернопільський держ. техн. ун-т ім. І. Пулюя. – Тернопіль, 2001. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
845851
  Зозуля А.М. Моделювання та методи статистичного опрацювання ритмокардіосигналів із підвищеною роздільною здатністю : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Зозуля Андрій Миколайович ; НАН України, Ін-т телекомунікацій і глоб. інформ. простору. – Київ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
845852
  Сучок С.В. Моделювання та оптимізація активно-пасивних операцій комерційного банку : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.11 / Сучок С.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
845853
  Сучок С.В. Моделювання та оптимізація активно-пасивних операцій комерційного банку : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.11 / Сучок С.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 178л. + Додатки : л.173-178. – Бібліогр. : л.162-172
845854
  Фролова Олена Геннадіївна Моделювання та оптимізація динамічних об"єктів і процесів на основі зміщених диференціальних перетворень : Автореф. ... дис. канд. технічних наук: 01.05.02. / Фролова О.Г.; Нац. акад. наук України; Ін-тут проблем моделюван. в енергетиці ім. Г.Є.Пухова НАНУ. – Київ, 2003. – 20 с.
845855
   Моделювання та оптимізація інформаційних систем : Звіт про НДР (закл.). – Київ, 2005. – 248с. : 5 рис., 22 таб. – Додаток А. – Бібліогр.: 81 дж.


  Об"єкт досліджень - розподілені лінійні системи, алгоритми параметризації і регуляризації задач керування, чисельні методи оптимального керування, статистичні та геометричні методи теорії розпізнавання образів. Мета роботи - дослідження проблем ...
845856
  Бублик С.Б. Моделювання та оптимізація лінійних дискретних систем керування з крайовими умовами : Дис. ... канд. фіз.-мат. наук. Спец. 01.05.02 - математичне моделювання та обчислювальні методи / Бублик С.Б.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 135л. – Бібліогр.: л. 125-135
845857
  Бублик С.Б. Моделювання та оптимізація лінійних дискретних систем керування з крайовими умовами : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.05.02 / Бублик С.Б.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 18с. – Бібліогр.: 10 назв
845858
  Гончаров С.А. Моделювання та оптимізація сепараційних процесів збагачення корисних копалин на основі динамічних ефектів високоенергетичного ультразвуку : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.08 / Гончаров Сергій Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Криворіз. нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
845859
  Глонь Ольга Віталіївна Моделювання та оптимізація систем керування в умовах невизначеності : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 01.05.02 / Глонь О.В.; Вінницький національний технічний університет. – Херсон, 2004. – 18с. – Бібліогр.: 13 назв.
845860
  Лєнков Є.С. Моделювання та оптимізація системи планових ремонтів складних об"єктів техніки високої відповідальності / Є.С. Лєнков, І.В. Толок // Сучасна спеціальна техніка : науково-практичний журнал / М-во внутр. справ України ; Держ. н.-д. ін-т ; голов. ред. Рибальський О.В. – Харків, 2017. – № 3 (50). – С. 11-16. – ISSN 2411-3816
845861
   Моделювання та оптимізація складних систем (МОСС-2001) : Міжнародна конференція присвячена 65-річчю від дня народження члена-кореспондента НАНУ Бублика Б.М., 25-28 січня 2001 р. : праці конференції. – Київ : Київський університет
Т. 1. – 2001. – 162 с.
845862
   Моделювання та оптимізація складних систем (МОСС-2001) : Міжнародна конференція присвячена 65-річчю від дня народження члена-кореспондента НАНУ Бублика Б.М., 25-28 січня 2001 р. : праці конференції. – Київ : Київський університет
Т. 2. – 2001. – 153 с.
845863
   Моделювання та оптимізація складних систем (МОСС-2001) : Міжнародна конференція присвячена 65-річчю від дня народження члена-кореспондента НАНУ Бублика Б.М., 25-28 січня 2001 р. : праці конференції. – Київ : Київський університет
Т. 3. – 2001. – 173 с.
845864
  Міца О.В. Моделювання та оптимізація спектральних коефіцієнтів шаруватих оптичних систем з неоднорідними границями : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 01.05.02 / Міца Олександр Володимирович ; НАН України, Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова. – Київ, 2021. – 40 с. – Бібліогр.: 65 назв
845865
  Чичура І.І. Моделювання та оптимізація характеристик волоконно-оптичних датчиків температури : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.10 / Чичура Ігор Іванович ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
845866
  Харлаш Л.М. Моделювання та освітні практики в побудові системи відкритої освіти: філософський аспект // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетров .нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2013. – № 2 (94), лютий. – С. 25-27. – ISSN 2077-1800
845867
  Чепелєв М.Г. Моделювання та оцінка економічних наслідків зміни та тарифної політики на ринку електроенергії України // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2014. – № 1. – С. 121-138 : табл., рис. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 1605-7988
845868
  Грицишин А.Т. Моделювання та оцінка основних детермінантів міжнародних резервів в Україні // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника" ; редкол.: Михайлишин Л.І., Криховецька З.М., Плець І.І. [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2020. – Вип. 16, т. 2. – С. 44-54. – ISSN 2313-8246
845869
   Моделювання та оцінка параметрів якості зв"язку в телекомунікаційних мережах : монографія / Квєтний Р.Н., Лисогор В.Г., Посвятенко В.П., Скидан Ю.А. ; МОН України ; Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця : ВНТУ, 2009. – 132 с. – ISBN 978-966-641-326-3
845870
  Гондюл В. Моделювання та прогнозування взаємин між Україною та Туреччиною на початку XXI століття // Україна - Туреччина: минуле, сучасне та майбутнє : збірник наукових праць / Посольство Туреччини в Україні ; КНУТШ ; упоряд. Ф.Г. Туранли. – Київ : Денеб, 2004. – С. 610-619. – ISBN 966-8552-01-6
845871
   Моделювання та прогнозування динаміки забруднення гідроекологічних систем за допомогою методів теорії хаосу: І. Уточнені дані щодо забруднення вододілів річок Малих Карпат / А.В. Глушков, О.Ю. Хецеліус, Н.Г. Сербов, Ю.Я. Бунякова, А.К. Балан, Б.Б. Буяджи // Вісник Одеського державного екологічного університету : науковий журнал / Одеський, державний екологічний університет. – Одеса, 2015. – Вип. 19. – С. 88-94 : рис., табл. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 2311-0899
845872
  Глушков О.В. Моделювання та прогнозування динаміки забруднення гідроекологічних систем за допомогою методів теорії хаосу: уточнені дані щодо забруднення вододілів річок Малих Карпат / О.В. Глушков, М.Г. Сербов, О.П. Соляникова // Екологічна безпека : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуцький нац. ун-т ім. Михайла Остроградського. – Кременчук, 2015. – Вип. 2 (20). – С. 43-47. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2073-5057
845873
  Притула М.М. Моделювання та прогнозування економіко-екологічних процесів : навч.-метод. посіб. / М.М. Притула ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 252 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 249-250
845874
  Касьяненко В.О. Моделювання та прогнозування економічних процесів : Навчальний посібник для студ вузыв / В.О.Касьяненко, Л.В.Старченко. – Суми : Університетська книга, 2006. – 185с. – ISBN 966-680-266-Х
845875
  Хом"як В.Р. Моделювання та прогнозування кризи платіжного балансу в Україні : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.11 / Хом"як Василь Романович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 202 л. – Додатки: л. 170-202. – Бібліогр.: л. 147-169
845876
  Хом"як В.Р. Моделювання та прогнозування кризи платіжного балансу в Україні : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.11 / Хом"як Василь Романович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 25 назв
845877
  Гондюл В.П. Моделювання та прогнозування міжнародних відносин в інформаційному суспільстві // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 10 : Інститут міжнародних відносин. – С. 14-28.
845878
  Гондюл В. Моделювання та прогнозування міжнародних політичних конфліктів в Європі в XXI столітті // Матеріали міжнародної наукової конференції "Ялта-2000. Роль Європи в ХХI столітті" 7-9 травня 2000 року / Ялта-2000. Роль Європи в ХХІ столітті. – Ялта, 2000. – С. 168-178
845879
  Загірська І.О. Моделювання та прогнозування передачі радіонуклідів з грунту у рослини з використанням динамічних мереж Байєса : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.23 / Загірська Ірина Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. інститут". – Київ, 2015. – 22 с. – Бібліогр.: 22 назви
845880
  Левченко Л.О. Моделювання та прогнозування поширення авіаційного шуму, електромагнітних полів навколо аеропорту, обгрунтування засобів їх нормалізації : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 21.06.01 / Левченко Лариса Олексіївна ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2020. – 49 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 81 назва
845881
  Поперешняк С.В. Моделювання та прогнозування проведення хірургічного втручання при лікуванні хворих з різницею довжин кінцівок / С.В. Поперешняк, О.С. Бичков // V Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології та взаємодії" : 20-21 листоп. 2018 р. : матеріали доповідей / "Інформаційні технології та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 43
845882
  Скрипниченко М.І. Моделювання та прогнозування світового розвитку: міжнародний проект LINK // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : КМ Академія, 2005. – Т. 44 : Економічні науки
845883
  Сухоруков А.І. Моделювання та прогнозування соціально-економічного розвитку регіонів України : монографія / А.І. Сухоруков, Ю.М. Харазішвілі ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – Київ : НІСД, 2012. – 365, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-554-192-9
845884
  Плічко Л.В. Моделювання та прогнозування стану поверхневих вод (на прикладі басейну р.Десна в Чернігівській області) : дис. ... д-ра філософії : 103 ; 10 / Плічко Людмила Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Навч.-наук. ін-т "Ін-т геології", М-во освіти і науки України. – Київ, 2021. – 252 арк. – Додатки: арк. 203-252. – Бібліогр.: арк. 181-202
845885
  Макаренко Т.І. Моделювання та прогнозування у маркетингу : Навчальний посібник / Т.І. Макаренко; МОНУ; Міжнар. ун-т бізнесу і права. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 160с. – ISBN 966-364-017-0
845886
  Герганов Л.Д. Моделювання та реалізація моніторингу знань у системі зовнішнього незалежного оцінювання / Л.Д. Герганов, Ю.Г. Якусевич // Вісник ТІМО. Тестування і моніторинг в освіті / Міжнародний фонд "Відродження"; Видавництво "Факт". – Харків, 2011. – № 8/9. – С. 21-24


  Побудовано формалізовану модель для тестування в системі зовнішнього незалежного оцінювання з використанням інформаційних технологій.
845887
  Кутный А.М. Моделювання та роздільне виключення збурень земноприпливних спостережень / А.М. Кутный, В.Г. Павлик, Т.М. Бабич // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2013. – Т. 35, № 2. – С. 157-162 : табл. – Бібліогр.: с. 161-162. – ISSN 0203-3100
845888
  Кондратюк С.С. Моделювання та розпізнавання жестів української дактильної абетки за допомогою кросплатформених технологій : дис. ... канд. техн. наук : 01.05.03 / Кондратюк Сергій Сергійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 124 арк. – Додатки: арк. 124. – Бібліогр.: арк. 113-123
845889
  Кондратюк С.С. Моделювання та розпізнавання жестів української дактильної абетки за допомогою кросплатформених технологій : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.03 / Кондратюк Сергій Сергійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
845890
  Кіріченко Л.О. Моделювання та розпізнання випадкових та хаотичних збурень, діючих на неодродні марковські системи : Автореф... канд. техн.наук: 01.05.02 / Кіріченко Л.О.; Харків. держ. техн. ун-тет радіоелектрон. – Харків, 2000. – 20л.
845891
  Махорт Андрій Пилипович Моделювання та розрахунок впливу внутрішніх та зовнішніх чинників на ціноутворення в економічній системі : Дис. ... канд. фізико-математ. наук: 01.05.02 / Махорт А.П.; НАНУ; Ін-тут теоретич. фізики ім. М.М. Боголюбова. – Київ, 2005. – 131л. – Бібліогр.: л. 125 - 131
845892
  Махорт Андрій Пилипович Моделювання та розрахунок впливу внутрішніх та зовнішніх чинників на ціноутворення в економічній системі : Автореф. ... канд. фізико-математичних наук: 01.05.02- математичне моделювання та обчислювані методи / Махорт А.П.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 8 назв
845893
  Комариста Б.М. Моделювання та розрахунок індикаторів сталого розвитку для технологічних систем : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Комариста Богдана Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Сум. держ. ун-т. – Суми, 2014. – 21 с. – Бібліогр.: 30 назв
845894
  Любарський Борис Григорович Моделювання та розробка комбінованого збудження зварювальних генераторів постійного струму з метою поліпшення їх техніко-економічних показників : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.09. 01 / Любарський Борис Григорович. – Харків, 2001. – 19 с.
845895
  Чмир І.О. Моделювання та синтез діалогових агентів в інтелектуальних системах : Автореф. дис. ... доктора технічних наук: 05.13.23 / Чмир І.О.; Національна академія наук Україна; Ін-т проблем математичних машин і систем. – Київ, 2008. – 33с. – Бібліогр.: 62 назв
845896
  Грицик В.В. Моделювання та синтез складних зображень симетричної структури / В.В. Грицик, К.М. Березька, О.М. Березький; Держ. комітет зв"язку та інформатизації України; НАНУ; ДНДІІІ. – Львів, 2005. – 140с. – ISBN 966-322-028-7
845897
  Юзефович Р.М. Моделювання та статистичний аналіз взаємопов"язаних періодично нестаціонарних вібраційних сигналів для виявлення дефектів механізмів : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 01.05.02 / Юзефович Роман Михайлович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2017. – 40 с. – Бібліогр.: 79 назв
845898
  Басалкевич О.Є. Моделювання тезауруса якісних прикметників у давньошотландській мові : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Басалкевич Олена Євтіхіївна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2021. – 24 с. – Бібліогр.: 11 назв
845899
  Тараба І.О. Моделювання тезаурусу української медичної термінології // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2016. – № 25. – С. 88-94. – ISSN 2307-4558
845900
  Ковалюк Д.О. Моделювання теплотехнологічного об"єкту з розподіленими параметрами : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 01.05.02 / Ковалюк Д.О.; Вінницький націон. технічний ун-т. – Вінниця, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 11 назв
845901
  Криницька Н. Моделювання території США у творах авторів альтернативної історії в разі перемоги країн "осі" у Другій світовій війні // Наративи переміщень та географії ідентичностей у художньому дискурсі : матеріали Міжнар. наук. конф., 15-16 жовт. 2020 р. : [зб. тез доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т (Україна), Ун-т Комененського у Братиславі (Словаччина) [та ін.] ; [упоряд. Марія Шимчишин]. – Київ : Київський національний лінгвістичний університет, 2020. – С.46-47


  Одним із елементів національної міфології США є перемога в Другій світовій війні та неминучість поразки країн "осі", тобто нацистського блоку. Утім, зворотнім боком цієї національної гордості є підсвідомий страх утрати демократичних інституцій та ...
845902
  Головата Н. Моделювання термодинамічних властивостей розплавів в системах Cu-Lu та Fe-Lu / Н. Головата, Н. Котова, Н. Усенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 69-71. – (Хімія ; вип. 1 (53)). – ISSN 1728-3817


  На основі отриманих нами раніше експериментальних даних з ентальпій змішування для рідких сплавів систем Cu-Lu та Fe-Lu було здійснено розрахунок широкого спектру термодинамічних властивостей відповідних розплавів з використанням моделі ідеального ...
845903
  Кудін В.Г. Моделювання термодинамічних властивостей розплавів потрійних систем Al-Mn (Fe, Co, Ni, Cu)-Ce / В.Г. Кудін, Л.О. Романова, М.А. Шевченко // Труды Института проблем материаловедения им. И.Н. Францевича НАН Украины / Институт проблем материаловедения им. И.Н. Францевича НАН Украины. – Киев, 2016. – С. 117-122. – (Серия " Физико-химические основы технологии порошковых материалов" ; вып. 25)
845904
  Головата Н. Моделювання термодинамічних властивостей розплавів потрійної системи Ge-Mn-Gd / Н. Головата, Н. Котова, Н. Усенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 18-22. – (Хімія ; вип. 1 (56)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано наявні та розраховано термодинамічні властивості рідких сплавів граничних подвійних систем, що утворюють потрійну Ge-Mn-Gd; визначено енергії Гіббса змішування рідких сплавів системи Ge-Mn-Gd. Для визначення активностей компонентів, ...
845905
   Моделювання термодинамічних властивостей розплавів потрійної системи Sn-Zr-Co / В.С. Судавцова, Л.О. Романова, В.Г. Кудін, Н.В. Подопригора, Ю.В. Фартушна, М.В. Буланова // Труды Института проблем материаловедения им. И.Н. Францевича НАН Украины / Институт проблем материаловедения им. И.Н. Францевича НАН Украины. – Киев, 2019. – C. 52-61. – (Серия "Моделирование в материаловедении" ; вып. 21)
845906
  Дробенко Б.Д. Моделювання термомеханічних процесів в елементах діючого енергообладнання та оцінка їх експлуатаційного ресурсу з урахуванням деградації матеріалу, пошкоджень та ремонтних втручань / Б.Д. Дробенко, С.Ф. Будз, В.І. Асташкін // Наука та інновації : український оглядовий журнал майбутнього. Науково-практичний журнал / НАН України. – Київ, 2013. – Т. 9, № 1. – С. 21-32. – ISSN 1815-2066


  Ремонт елементів енергетичного обладнання.
845907
  Котова Н. Моделювання термохімічних властивостей та схильності до аморфізації розплавів потрійної системи Mn-Al-Gd / Н. Котова, Н. Головата, Н. Усенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 46-50. – (Хімія ; вип. 1 (55)). – ISSN 1728-3817


  За допомогою моделі регулярного розчину з використанням методу Редліха-Кістера-Муггіану розраховано поверхню ентальпії змішування розплавів потрійної системи Mn-Al-Gd, проведено порівняння з визначеними експериментально термохімічними властивостями ...
845908
  Онищенко А.М. Моделювання технологічних інновацій в еколого-економічній системі // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 3. – С. 30-31


  У статті проведено дослідження технологічної структури виробництва еколого-економічної системи з врахуванням впровадження технологічних інновацій. Зокрема, на основі розподілу виробничих потужностей за технологіями побудовано відповідне рівняння ...
845909
  Іллюша С.Н. Моделювання технологічного наближення України до розвинених країн // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 3. – С. 104-122 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1605-7988
845910
  Валіулліна З.В. Моделювання технологічного оновлення підприємств пасажирського автомобільного транспорту за допомогою кореляційно-регресійного аналізу // Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 10/1. – С. 216-221. – (Серія : Економіка ; вип. 8 (2)). – ISSN 9125-0912
845911
  Ганжа Р.О. Моделювання типу оперативного втручання при раку грудної залози за даними мамографічного обстеження: аналіз факторів // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Алькархі Аббас Ф.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (86). – С. 82-89 : табл. – Бібліогр.: 27 назв. – ISSN 2519-1853
845912
  Кравченко О.А. Моделювання титан-цирконієвих розсипів на прикладі Краснокутського родовища // Збірник наукових праць УкрДГРІ : науковий журнал / Український, державний геологорозвідувальний інститут. – Київ, 2015. – № 3. – С. 104-115 : рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1682-3591
845913
  Заяць О.С. Моделювання топографії, будови та внутрішнього гравітаційного поля місяця : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: Спец. 05.24.01 / Олександр Степанович Заяць; МОНУ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2006. – 18с. – Бібліогр.: 7 навз
845914
  Ярмоленко Ю.А. Моделювання транзакційного ціноутворення в інформаційній економіці : дис. ... д-ра філософії : 051, 05 / Ярмоленко Юлія Артурівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 217 арк. – Додатки: арк. 166-217. - Надійшла без автореферату (Постанова КМУ від 06.03.19 № 167). – Бібліогр.: арк. 146-165
845915
  Пурський О.І. Моделювання трансакційних витрат споживачів в електронній торгівлі / О.І. Пурський, Б.В. Гринюк, Д.П. Мазоха // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 4. – С. 466-473 : табл., рис. – Бібліогр.: 29 назв. – ISSN 2222-0712
845916
  Яценко Г. Моделювання трансмісії кризових явищ в економіці Україні // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2014. – № 3 (329), березень. – С. 51-56. – ISSN 1810-3944
845917
  Ніколайчук С.А. Моделювання трансмісійного механізму монетарної політики в Україні : автореф. дис. ... канд. економ. наук : спец. 08.00.11 - математ. методи, моделі та інформац. технол. в економіці / С.А. Ніколайчук ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
845918
  Ніколайчук С.А. Моделювання трансмісійного механізму монетарної політики в Україні : Дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.00.11 - математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці / Ніколайчук С.А.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 235л. + Додатки: л.206-235. – Бібліогр.: л.184-205
845919
  Козачук М.А. Моделювання трансмітера на основі step recovery diode для портативного мікрохвильового радару для захисту персоналу / М.А. Козачук, В.І. Найденко // Міжнародна науково-технічна конференція "Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи" : матеріали конф., 19-25 берез. 2018 р., Київ, Україна / "Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи (РТПСАС 2018)", міжнар. наук.-техн. конф. – Київ : Політехніка, 2018. – С. 216-218
845920
  Міщенко О.Г. Моделювання транспортних шляхопроводів при територіальному плануванні : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.01 / Міщенко Олександр Григорович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2021. – 23 с. – Бібліогр.: 9 назв
845921
  Савушкін Д.І. Моделювання трансформаційних перетворень економіки курортно-рекреаційних систем : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.11 / Савушкін Дмитро Ігорович ; М-во освіти і науки України, Бердян. ун-т менеджменту і бізнесу. – Бердянськ, 2016. – 218 арк. – Бібліогр.: арк. 187-218
845922
  Савушкін Д.І. Моделювання трансформаційних перетворень економіки курортно-рекреаційних систем : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.11 / Савушкін Дмитро Ігорович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 33 назви
845923
  Пілявський В.І. Моделювання трудового потенціалу агропромислових підприємств // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу : науковий економічний журнал / Бердянський університет менеджменту і бізнесу. – Бердянськ, 2019. – № 2 (46). – С. 67-70. – ISSN 1997-4167
845924
  Тюріна Д. Моделювання у процесі самостійної навчальної діяльності // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2009. – № 5 (54). – С. 53-60. – ISSN 1562-529Х
845925
  Гузенко В.А. Моделювання у часі фронтів вибухових хвиль з точковим джерелом після їх відбиття від поверхні : автореф. ... канд. техн. наук : 05.01.01 / Гузенко В.А. ; М-во аграр. політики України, Таврійськ. держ. агротехнологічний ун-т. – Мелітополь, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
845926
  Долінський Л. Моделювання узагальненого кредитного рейтингу для групи гомогенних об"єктів : макроекономіка // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2011. – № 9 (187). – С. 27-30 : Табл. – Бібліогр.: 6 назв
845927
  Долінський Л. Моделювання узагальненого кредитного рейтингу для групи об"єктів рейтингування : фінансовий ринок // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2011. – № 4 (182 ). – С. 23-27 : Табл. – Бібліогр.: 5 назв
845928
  Колесниченко А.Ю. Моделювання узагальнюючих показників соціально-економічної ефективності функціонування підприємства // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : Збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2005. – Вип. 15.2. – С. 156-163. – ISBN 5-7763-2435-1
845929
  Мінухін С.В. Моделювання управління бізнес-процесами підприємства: стратегічний аспект : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 10. – С. 156-164 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
845930
   Моделювання управління відтворенням основного капіталу підприємства / А.В. Власова, О Сундирєв, , А.О. Тимошенко // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 31-35. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
845931
  Рядно О. Моделювання управління фінансами підприємств / О. Рядно, Ю. Шерстенников // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 12. – С. 12-16. – ISSN 0131-775Х
845932
  Погожа Н.В. Моделювання управлінських рішень маркетингової діяльності на ринку послуг // Економіка і управління : Науковий журнал / Європейський ун-т; Нац. авіаційний ун-т та інш. – Київ, 2006. – № 1. – С. 67-72.
845933
  Самойленко В.М. Моделювання урболандшафтних басейнових геосистем / В.М. Самойленко, К.О. Верес. – Київ : Ніка-Центр, 2007. – 296с. : іл. – ISBN 978-966-521-465-6
845934
  Голодюк Л. Моделювання уроку у плошині використання інформаційно-комунікаційних технологій навчання // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2012. – Вип. 108, ч. 1. – С. 186-192. – (Педагогічні науки). – ISBN 978-966-7406-57-8


  У статті розкритий процесуальній аспект моделювання уроку в площині використання інформаційно-комунікаційних технологій навчання через проектування ІКТ-супроводу уроку.
845935
  Михайленко В.В. Моделювання усталених і перехідних процесів у електричних колах з напівпровідниковими комутаторами з використанням методу багатопараметричних функцій : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.05 / Михайленко Владислав Володимирович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 22 назви
845936
  Плець І.І. Моделювання факторів та динаміки внутрішнього державного боргу // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 8. – С. 84-87 : табл., рис. – Бібліогр.: 4 назв
845937
   Моделювання фізичних процесів : Методичні вказівки до проведення практичних занять. – Київ : Київський університет, 2006. – 90с.
845938
  Костюченко Р.М. Моделювання фізичних процесів на основі системи одномірних диференціальних перетворень : автореф. дис. ...канд. техн. наук : спец.: 01.05.02 / Костюченко Р.М. ; НАН України, Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова. – Київ, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
845939
  Атаманчук В.П. Моделювання фікційної свідомості персонажа в українській драматургії 20-50-х років XX ст. : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.01 ; 10.01.06 / Атаманчук Вікторія Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 40 с. – Бібліогр.: 45 назв
845940
  Атаманчук В.П. Моделювання фікційної свідомості персонажа в українській драматургії 20–50-х років XX ст. : дис. … д-ра філол. наук : 10.01.01, 10.01.06 / Атаманчук Вікторія Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 467 арк. – Бібліогр.: арк. 410- 467
845941
  Костіна Н.І. Моделювання фінансів : монографія / Костіна Н.І., Алєксєєв А.А., Мельник П.В. ; ДПА України, Акад. держ. податков. служби України. – Ірпінь : Академія ДПС України, 2002. – 224 с. – ISBN 966-8071-16-6
845942
  Соколовська Зоя Миколаївна Моделювання фінансових потоків страхових компаній / Соколовська Зоя Миколаївна, Клепікова Оксана Ананіївна // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 5. – С. 238-245. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті здійснено моделювання фінансових потоків страхових компаній. Імітаційні моделі набудовано з використанням методу системної динаміки. Імітаційні експерименти реалізовано засобами пакету іThink. Аналіз отриманих результатів здійснено на ...
845943
  Соколовська З.М. Моделювання фінансових потоків страхових компаній / З.М. Соколовська, О.А. Клепікова // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 5. – C. 238-245. – ISSN 1993-6788
845944
  Соколовська Зоя Миколаївна Моделювання фінансових потоків страхових компаній / Соколовська Зоя Миколаївна, Клепікова Оксана Ананіївна // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 5. – С. 238-245. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті здійснено моделювання фінансових потоків страхових компаній. Імітаційні моделі набудовано з використанням методу системної динаміки. Імітаційні експерименти реалізовано засобами пакету іThink. Аналіз отриманих результатів здійснено на ...
845945
  Камінський А.Б. Моделювання фінансових ризиків : Монографія / КНУТШ; А.Б. Камінський. – Київ : Київський університет, 2006. – 304с. – ISBN 966-594-840-7
845946
  Єлейко Я.І. Моделювання фінансових стратегій у випадковому середовищі : фінансовий механізм / Я.І. Єлейко, А.А. Музичук // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 2. – С. 49-53. – Бібліогр.: 2 назви
845947
  Калмикова І.Ю. Моделювання фінансово-економічних процесів у системі оперативного планування на промисловому підприємстві / І.Ю. Калмикова, О.І. Наход // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2002. – Вип. 1. – С. 181-186. – ISBN 966-7958-13-2
845948
  Фещур Р.В. Моделювання фінансово-економічних результатів системи наукової та науково-технічної діяльності закладу вищої освіти / Р.В. Фещур, Л.В. Жук // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 7 : Переваги та ризики використання криптовалют у ціфровій економіці. – С. 96-103. – ISSN 2222-4459
845949
  Жованик В. Моделювання фінансово-економічної працездатності навчального закладу / В. Жованик, Г. Жованик // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2007. – № 4. – С. 74-75. – ISSN 1810-3944
845950
  Кулик В.В. Моделювання фінансового забезпечення розвитку об"єктів критичної інфраструктури // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 11 (312). – С. 103-126 : табл., рис. – Бібліогр.: 42 назв. – ISSN 2305-7645
845951
  Афанасьєв Є.В. Моделювання фінансового ризику багатоцільових рішень в управління прибутковістю промислового підприємства // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 46-55. – Бібліогр.: на 6 пунктів
845952
  Козак О.Ю. Моделювання фінансової діяльності комерційного банку : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.11 / Козак Олександр Юрійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищ. навч. заклад "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
845953
  Дебунов Л.М. Моделювання фінансової стійкості підприємств за допомогою штучних нейронних мереж // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; голов. ред. В.М. Геєць ; редкол.: Ю.М. Бажал, О.М. Бородіна, А.А. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3, липень - вересень. – С. 101-123. – ISSN 1605-7988
845954
  Завідна Л.Д. Моделювання фінансової стратегії підприємства готельного господарства // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 2 (36). – С. 206-213. – ISSN 2222-0712
845955
  Лондар С.Л. Моделювання фіскальних відносин у перехідній економіці // Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2002. – № 1. – С.126-141. – ISSN 1605-7988
845956
  Колієв С.М. Моделювання фокусної системи в рамках експерименту ATF2 / С.М. Колієв, Ю.М. Оніщук // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 83
845957
  Ляшенко Г.В. Моделювання формування продуктивності винограду технічних сортів в Північному Причорномор"ї за різних агрометеорологічних умов / Г.В. Ляшенко, О.М. Соборова // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 4 (84). – С. 98-105. – ISSN 0868-6939


  Обгрунтовується актуальність досліджень агрометеорологічних умов формування продуктивності винограду. Аналізуються підходи до моделювання формування продуктивності винограду і надається коротка характеристика моделі продуктивності винограду: параметри ...
845958
  Слушаєнко Н.В. Моделювання формування ціни в макроекономічни) дослідженнях / Н.В. Слушаєнко, К.К. Писанець // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2010. – Вип. 22. – С. 59-65


  В статті запропонована математична модель визначення ціни на вітчизняний товар при наявності потужного потоку подібного імпортного товару та визначення зв"язку величин заробітних плат у робітників, зайнятих у національній економіці та за її межами.
845959
  Ляшенко Г.В. Моделювання формування якості винограду технічних сортів під впливом агрометеорологічних умов в Північному Причорномор"ї / Г.В. Ляшенко, О.М. Соборова // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (85). – С. 113-121. – ISSN 0868-6939
845960
  Скворцов І.Б. Моделювання функцій попиту і пропозиції на ринку монополістичної конкуренції / І.Б. Скворцов, У.О. Балик // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 5 (77). – С. 25-28
845961
  Яценко Д А. Моделювання функціонально-рекреаційного зонування території лісокультурнихнасаджень старо-бердянського лісництва / Д А. Яценко, // Регіон - 2016: суспільно-географічні аспекти : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих науковців (м. Харків, 14-15 квіт. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ф-т геології, географії, рекреації і туризму [та ін.] ; [редкол.: Л.М. Нємець (голова редкол.) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2016. – С. 191-193. – ISBN 978-966-285-300-1
845962
  Каральова К.А. Моделювання функціонального зонування території національного природного парку // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2014. – Вип. 10. – C. 196-205


  На основі теоретичних та чинних нормативно-правових матеріалах досліджено функціональне зонування національних природних парків. Запропоновано модель функціонального зонування та режиму охорони земель в цих зонах на прикладі національного природного ...
845963
   Моделювання функціонального циклу застосування бойової машини мобільного комплексу озброєння / Ю.О. Данілов, Л.О. Хроль, А.В. Бологов, С.В. Мошной, Л.В. Солодєєва // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2020. – Вип. № 69. – С. 42-51. – ISSN 2524-0056
845964
  Бондар О.С. Моделювання функціонування і розвитку соціально-економічного стану регіону з урахуванням екологічних факторів / О.С. Бондар, М.І. Трофимчук // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2, січень. – С. 38-48 : рис., табл. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 2306-6792
845965
  Кириченко О.С. Моделювання характеристик електромагнітного поля для металевих стумопровідних шин прямокутного перерізу // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. аграрний ун-т ; голов. ред. В.С. Шебанін. – Миколаїв, 2017. – Вип. 1 (93) : Економічні науки. Сільськогосподарські науки. Технічні науки. – С. 171-180 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2313-092X
845966
  Кононенко Тарас Моделювання характеру розмислу Г. Сковороди в методологічній культурі Нової філософії Х VI-XVIII ст. // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2006. – № 3. – С.52-57
845967
  Роганов В. Моделювання хвильових полів в анізотропних середовищах матричним методом // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 22-25. – (Геологія ; Вип. 58). – ISSN 1728-3817


  Пропонується стійкий метод обчислення трьохкомпонентних хвильових полів для горизонтально-шаруватого анізотропного середовища з поглинанням на основі використання дельта-операторів, шестивимірного формалізму Стро й матричного методу Хаскела-Томсона. A ...
845968
  Муйла О.О. Моделювання хвильових полів для задач визначення параметрів вогнища землетрусу : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 04.00.22 / Муйла О.О. ; НАНУ, Ін-т геофізики ім. С.І. Субботіна. – Львів, 2011. – 137 л. – Бібліогр.: л. 120-137
845969
  Муйла О.О. Моделювання хвильових полів для задач визначення параметрів вогнища землетрусу : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 04.00.22 / Муйла Орест Олегович ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
845970
  Малицький Д.В. Моделювання хвильових полів, збурених ефективно-точковою дислокацією / Д.В. Малицький, О.О. Муйла // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 25-29. – Бібліогр.: 11 назв. – (Геологія ; вип. 41/42). – ISSN 1728-3817


  Розглядається поширення сейсмічних хвиль в шаруватому півпросторі. З використанням методу Томпсона-Хаскела та інтегральних перетворень Фур"є-Бесселя-Мелліна одержані строгі аналітичні співвідношення для хвильового поля на вільній поверхні, коли джерело ...
845971
  Пак Р.М. Моделювання хвильового поля, збудженого довільно орієнтованою дислокацією у вертикально-неоднорідному півпросторі : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук. : 04.00.22 / Пак Р.М. ; НАН України ; Ін-т геофізики ім. С.І. Субботіна. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр. : 15 назв.
845972
  Пак Р.М. Моделювання хвильового поля, збуреного локальними джерелами у вертикально-неоднорідному півпросторі, та розрахунок синтетичних сейсмограм // Геоінформатика : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю Ін-ту геолог. наук НАН України. – Київ, 2015. – № 4 (56). – С. 35-42 : рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1684-2189
845973
   Моделювання хіміко-технологічних процесів у SCADA за допомогою технології open platform communications / І.Л. Левчук, О.П. Мисов, К.О. Фесенко, А.Р. Шейкус // Радіоелектронні і комп"ютерні системи : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосміч. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіаційний ін-т" ; голов. ред. В.С. Харченко ; редкол.: О.Є. Федорович, Є.В. Брежнєв, В.М. Вартанян [та ін.]. – Харків, 2020. – № 2 (94), квітень - червень. – С. 59-66. – ISSN 1814-4225
845974
  Пашинська Н.М. Моделювання хімічного забруднення повітря на основі даних дистанційного зондування землі // IV Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології та взаємодії" : 8-10 листоп. 2017 р. : матеріали доповідей / "Інформаційні технології та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2017. – С. 181-182
845975
  Клен К.С. Моделювання хмарного покриву на основі супутникових знімків / К.С. Клен, В.І. Мартинюк, В.Я. Жуйков // Праці Інституту електродинаміки Національної академії наук України : збірник наукових праць / Інститут електродинаміки Національної академії наук України. – Київ, 2020. – Вип. 56. – С. 24-27. – ISSN 1727-9895
845976
  Павлова І.А. Моделювання художніх засобів на базі числівника в поетичних текстах В. Стуса // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / Харківський нац. пед. ун-ту імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2011. – Вип. 32. – С. 138-141
845977
  Бричко М. Моделювання циклічності (нелінійності) суспільної довіри до фінансового сектору економіки та його основних складових / М. Бричко, О. Кузьменко // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технолог. ун-т ; голов. ред. Шкарлет С.М. ; редкол.: Н.М. Вдовенко, Л.М. Газуда, М.В. Газуда [та ін.]. – Чернігів, 2019. – № 2 (18). – С. 190-201. – ISSN 2411-5215


  "У статті представлені результати дослідження характеристик нелінійної динаміки суспільної довіри до фінансового сектору економіки загалом та її основних компонент (суспільної довіри до банківської і небанківської фінансово-кредитної систем), що ...
845978
  Ставицький А.В. Моделювання циклічності світової економіки // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 94-102. – Бібліогр.: с. 94-97


  Реалізовано один з методів виділення фаз економічних циклів для України і найрозвинутіших країн світу. Показано тенденцію до вирівнювання циклів у різних країнах.
845979
  Задорожній А. Моделювання ціннісно-смислової картини світу молодшого школяра: пошук підходів // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 11 (971). – С. 60-64. – ISSN 0131-6788
845980
  Жиров О.Л. Моделювання ціноутворення в енергетичній галузі України / О.Л. Жиров, С.Б. Кузовкін // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 5. – С. 68-70
845981
  Бондаренко В.В. Моделювання часових рядів з використанням фрактального броунівського руху : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.04 / Бондаренко Валерія Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2015. – 22 с. – Бібліогр.: 18 назв
845982
  Кваша С.М. Моделювання часткової рівноваги на ринку молока та молочної продукції в Україні / С.М. Кваша, А.В. Іванько // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрної політики України ; Ін-т аграрної екон. УААН ; Компанія "Брати Карич" ; голов. ред. Лупенко Ю.О. – Київ, 2017. – № 7 (273). – С. 37-46. – ISSN 2221-1055
845983
  Бєгун В.В. Моделювання чинника стресу // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 11. – С. 36-40 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв
845984
  Єргіна О.І. Моделювання швидкості формування рецентних грунтів у ландшафтах Криму : природничо-географічні дослідження / О.І. Єргіна, С.Г. Чорний // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2011. – № 2 (74). – С. 24-27 : Рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1561-4980
845985
  Волощук С.Д. Моделювання щільності розподілу акцій з дискретними спостереженнями / С.Д. Волощук, В.А. Стоян // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 63-66. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 2). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409
845986
  Талавіра Людмила Моделювання явищ і процесів під час виконання практичних робіт на уроках географії // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 3. – С. 18-19
845987
  Мислюк М. Моделювання явищ і процесів у нафтопромисловій справі : Підручник для студ.вищих закладів освіти що навч.за спец.буріння та видоб.нафти і газу / М. Мислюк, Ю. Зарубін. – Івано-Франківськ : Екор, 1999. – 496с. – ISBN 966-95497-2-8
845988
  Бутівщенко С. Моделювання як засіб підвищення ефективності програмно-цільового управління вищою освітою // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2012. – № 4 (47). – С. 37-43. – ISSN 2078-1016


  У статті визначено роль стратегічного планування у реалізації завдань інноваційного розвитку вищої освіти. Досліджено вплив інформаційного суспільства на розвиток інноваційного потенціалу державного управління. Обгрунтовано потребу формування базової ...
845989
  Гречкосій І.Д. Моделювання як інструмент стратегічного управління ефективним економічним оздоровленням сучасного підприємства / І.Д. Гречкосій, О.В. Осичка, С.Ю. Ясинська // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. екон. ун-т ; редкол.: Звєряков М.І., Ковальов А.І., Балджи М.Д. [та ін.]. – Одеса, 2020. – № 3/4 (74/75). – С. 74-87. – ISSN 2313-4569
845990
  Ківалов С.В. Моделювання як метод дослідження системи вищої освіти // Актуальні проблеми політики : збірник наукових праць / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; Південноукр. центр гендерних проблем. – Одеса, 2013. – Вип. 49. – С. 3-15
845991
  Остапенко Н.М. Моделювання як метод навчання в лінгводидактиці вищої школи // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2002. – Вип. 3. – С. 11-25
845992
  Колган В.П. Моделювання як метод пізнання у кримінальному судочинстві // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 214-220.
845993
  Семенець-Орлова Моделювання як метод публічного управління освітніми змінам // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління ; редкол.: Серьогін С.М., Хожило І.І., Рудік О.М. [та ін.]. – Дніпро, 2016. – Вип. 4 (31). – C. 35-43. – ISSN 2414-4436
845994
  Кубік В.Д. Моделювання як метод формування облікової політики підприємства // Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Економіко-правовий ф-т. – Одеса, 2015. – Т. 14, вип. 2 (30). – С. 171-184. – ISSN 2413-9998
845995
  Вялікова О. Моделювання як методика аналізу тексту та види моделей // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 126. – С. 476-480. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
845996
  Бричко А.М. Моделювання як один із шляхів вдосконалення процесів адаптації сільськогосподарських підприємств до умов глобалізації // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2015. – № 1 (56). – С. 98-102. – ISSN 2309-1533
845997
  Негребецький В. Моделювання як основа процесу пізнання під час перевірки показань на місці // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 7 (245). – С. 169-172
845998
  Бондаревська О. Моделювання як теоретичний метод у процесі формування індивідуальних стратегій самостійно-пізнавальної діяльності студентів на заняттях з іноземної мови // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2016. – № 11/12 (142/143), листопад - грудень. – C. 127-130. – ISSN 2308-4634
845999
  Ставицький А. Моделювання якості життя населення в Україні та країнах Європи / А. Ставицький, К. Молоканова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 20-31. – (Економіка ; вип. 6 (213)). – ISSN 1728-3817
846000
  Швирков О.І. Моделювання: філософський погляд (про співвідношення загальнонаукових і філософських понять) // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 2. – С. 85-86
<< На початок(–10)841842843844845846847848849850(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,