Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)841842843844845846847848849850(+10)В кінець >>
846001
  Конверський А. "Модель філософа" в освітній традиції Київського університету // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 2013. – № 5 : Філософський факультет. – С. 14-25. – ISSN 0235-7941


  Стаття декана філософського факультету КНУ імені Тараса Шевченка акад. А. Конверського присвячена загальній моделі підготовки фахового філософа.
846002
  Скорина Л. "Модель" історичного роману Івана Нечуя-Левицького // Іван Нечуй-Левицький: постать і творчість : збірник праць Всеукраїнської наукової конференції : 25-27 вересня 2008 року / МОНУ ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Черкаська обл. держ. адміністрація ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницокого ; Осередок Наук. тов-ва Шевченка в Черкасах ; [ ред. кол.: Бернадська Н.І., Бондар М.П. та ін. ]. – Черкаси : Вид. Ю. Чабаненко, 2008. – С. 184-194. – ISBN 978-966-793-136-3
846003
  Левітас С.Ф. "МодельМелюзини" в готичній новелі "Покійна місіс Фоук" Е. Норткота // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 294-299


  Стаття присвячена практичній реалізації "моделі Мелюзини" в англійській готичній новелі "Покійна місіс Фоук" Е. Норткота. Розглянуто, наскільки легендарно-міфологічний образ Мелюзини може змінювати аксіологічні домінанти своїх традиційних ...
846004
  Матлина Слава Григорьевна "Модельная" - значит образцовая... : проект "Модельные сельские библиотеки" // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 18. – С. 19-20. – ISSN 1727-4893


  Из почти 36 тысяч библиотек системы Министерства культуры, обслуживающих 38 млн сельского населения, лишь 9 % оснащены компьютерной техникой и лишь 3% имеют доступ в Интернет. При этом сельская библиотека зачастую является единственным культурным ...
846005
  Матлина Слава Григорьевна "Модельная" - значит образцовая... : проект "Модельные сельские библиотеки" // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 18. – С. 19-20. – ISSN 1727-4893


  Из почти 36 тысяч библиотек системы Министерства культуры, обслуживающих 38 млн сельского населения, лишь 9 % оснащены компьютерной техникой и лишь 3% имеют доступ в Интернет. При этом сельская библиотека зачастую является единственным культурным ...
846006
  Матлина Слава Григорьевна "Модельная" - значит образцовая... : проект "Модельные сельские библиотеки" // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 18. – С. 19-20. – ISSN 1727-4893


  Из почти 36 тысяч библиотек системы Министерства культуры, обслуживающих 38 млн сельского населения, лишь 9 % оснащены компьютерной техникой и лишь 3% имеют доступ в Интернет. При этом сельская библиотека зачастую является единственным культурным ...
846007
  Ніколаєв О.М. Моделювання активної пізнавальної діяльності учнів як складова методичної компетентності майбутнього учителя фізики // Збірник наукових праць Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання :дидактичні механізми дієвого формування компетентнісних якостей майбутніх фахівців фізико-технологічних спеціальностей / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2018. – Теоретичні і практичні основи управління процесами компетентністного становлення майбутнього учителя фізико-технологічного профілю. – С. 108-110. – (Серія педагогічна ; вип. 24). – ISSN 2307-4507
846008
  Куземко С.М. Моделювання багатовимірних залежностей на основі інтервальних функцій належності з врахуванням пропусків даних : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: Спец. 05.13.06 / Сергій Михайлович Куземко; Мін-во пром. політики України; Держ підприємство; "Науково-вироб. корпорація"; Київський ін-т автоматики". – Київ, 2006. – 19с. – Бібліогр.:17 назв
846009
  Іванова В.В. Моделювання в інтелектуальному бізнесі / В.В. Іванова, О.М. Іванова // II international scientific conference "Economy and society: a modern vectors of development" : April 27, 2018 : proceeding of the conference / "Economy and society: a modern vectors of development", intern. sci. conf. – Leipzig : Leipzig University, 2018. – P. 1. – С. 130-131. – ISBN 978-9934-571-33-6
846010
  Мордвінцева І.О. Моделювання в САПР нестаціонарних термічних навантажень та ресурсної міцності поршнів швидкохідних дизелів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.05.03 / Мордвінцева Ірина Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2019. – 21 с. – Бібліогр.: 16 назв
846011
  Остапенко А.О. Моделювання в"язких течій методом граткових рівнянь Больцмана при помірних та великих числах Рейнольдса : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Остапенко Артем Олексійович ; НАН України, Ін-т телекомунікацій і глобал. інформ. простору. – Київ, 2020. – 25 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 20 назв
846012
  Шевчук О.О. Моделювання варіантів переходу до накопичувальної системи пенсійного страхування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 91-93. – (Економіка ; Вип. 60/61)


  Розглянуто і порівняно підходи до реформування солідарної пенсійної системи, формування накопичувального пенсійного фонду, оцінено залежність між розміром пенсійного внеску, інвестиційного доходу і величиною пенсій.
846013
  Агеєв С.Е. Моделювання взаємодії крилевого профілю з дощовим потоком / С.Е. Агеєв, Ю.П. Міляєв // Авіаційно-космічна техніка і технологія : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т" ; голов. ред. С.В. Єпіфанов ; редкол.: С.М. Фірсов, Л.О. Базима, О.О. Баранов [та ін.]. – Харків, 2020. – 2 (162), березень - квітень. – С. 36-41. – ISSN 1727-7337


  Предметом вивчення в статті є аналіз багатостороннього впливу зливових опадів на політ сучасного повітряного судна. При розгляді різних чинників даного впливу встановлено, що головними негативними наслідками взаємодії повітряного судна з дощовим ...
846014
  Мартинюк О. Моделювання взаємозвязку офіційної та тіньової зарплат зі зміною ставок оподаткування / О. Мартинюк, С. Попіна // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2018. – C. 19-26. – (Економічні науки ; вип. 4, жовтень - грудень). – ISSN 1993-0240
846015
  Розора Ірина Василівна Моделювання випадкових процесів та полів із даною точністю та надійністю : Автореф. дис.... канд. фізико-математичних наук:01.01.05 / Розора І. В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 11 назв
846016
  Долінська Марина Едуардівна Моделювання внутрішньопучкових процесів та іх врахування при проведенні діагностики на прискорювачах заряжених частинок : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 01.04.16 / Долінська М.Е.; НАНУ. Ін-тут ядерних досліджень. – Київ, 2003. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
846017
  Швець С. Моделювання впливу державного боргу на економічне зростання в Україні // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; голов. ред. В.М. Геєць ; редкол.: Ю.М. Бажал, О.М. Бородіна, А.А. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3, липень - вересень. – С. 146-156. – ISSN 1605-7988
846018
  Барановський С.В. Моделювання впливу дифузійних збурень на розвиток інфекційного захворювання з урахуванням конвекції та імунотерапії / С.В. Барановський, А.Я. Бомба, С.І. Ляшко // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2021. – № 3. – С. 17-25. – ISSN 1025-6415
846019
  Стародуб Ю. Моделювання впливу еколого-геофізичного стану ґрунтів на інженерні мостобудівні об"єкти / Ю. Стародуб, А. Гаврись, О. Козіонова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 97-103. – (Геологія ; вип. 3 (90)). – ISSN 1728-3817
846020
  Кобеля З.І. Моделювання впливу економічних та демографічних факторів на людський розвиток / З.І. Кобеля, Я.В. Мельник // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 7, липень. – С. 145-149. – ISSN 2306-6806
846021
  Тирик М.І. Моделювання впливу електромагнітних хвиль мікрохвильової печі на людину за допомогою програми ELCUT // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2017. – Вип. 2 (8). – С. 39-41 : рис. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 2313-0431
846022
  Жигайло О.Л. Моделювання впливу змін клімату на вирощування олійних культур в центральному регіоні України / О.Л. Жигайло, А.В. Толмачова // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (54). – С. 114-116. – ISSN 2306-5680
846023
  Гудзь Т.П. Моделювання впливу зовнішніх факторів на фінансову рівновагу підприємств хімічної промисловості України // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. – Київ, 2019. – № 11. – С. 19-24 : табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2409-1944
846024
  Лук"яненко І.Г. Моделювання впливу інтенсифікації міграційних процесів на соціально-економічну стабільність в Україні / І.Г. Лук"яненко, А.Ю. Новік // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 5 (520) : Дискримінація як інструмент корупційних схем у публічних закупівлях. – С. 123-133. – ISSN 2222-4459
846025
  Буняк В. Моделювання впливу інфляції на макроекономічну рівновагу: монетаристський підхід / В. Буняк, Р. Михайлишин // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.528-534. – (Серія економічна ; Вип. 30). – ISSN 0201-758Х
846026
  Іванік О.М. Моделювання впливу небезпечних геологічних процесів на функціонування природно-техногенних систем : монографія / О.М. Іванік, В.В. Шевчук, М.В. Лавренюк ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2020. – 351, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 318-349. – ISBN 978-966-439-969-9
846027
  Дума Л.В. Моделювання галузевих структурних змін в економіці регіону // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 12 : Суспільні настрої як фактор динаміки антикорупційних формальних правил. – С. 126-136. – ISSN 2222-4459
846028
  Петранова М.Ю. Моделювання гауссового стацiонарного процесу зi стiйкою кореляцiйною функцiєю iз заданою надiйнiстю та точнiстю // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 89-95. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 3). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409
846029
  Джуман Б. Моделювання гравітаційного поля на сферичній трапеції // Геодезія, картографія і аерофотознімання : міжвідомчий науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; відп. ред. К.Р. Третяк. – Львів, 2017. – Вип. 86. – С. 5-10 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 9-10. – ISSN 2414-9993
846030
  Буник М. Моделювання громадянського суспільства в період змін // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2001. – С.400-410. – (Серія філософські науки ; Вип. 3)
846031
  Яковенко Валерій Борисович Моделювання динаміки вібраційних систем : Автореф... докт. техніч.наук: 01.02.06 / Яковенко Валерій Борисович; КПІ. – К., 1993. – 21л.
846032
  Зайцев С.М. Моделювання динаміки плазмових утворень в іоносфрі землі. : Автореф... кандид. фіз.-математ.наук: 01.04.02;01.03.02 / Зайцев С.М.; КУ ім. Т.Г.Шевченка. – Київ, 1996. – 15л.
846033
  Обушна Олена Миколаївна Моделювання динаміки розвитку кадрового потенціалу науки України : Дис... канд. екон.наук: 08.03.02 / Обушна Олена Миколаївна; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1997. – 212л. – Бібліогр.:л.171-180
846034
  Бадаєва Надія Іванівна Моделювання динамічних обводів агрегатів, що працюють у рухомому середовищі : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.01.01 / Бадаєва Н.І.; Мін. освіти і науки укр. київ. нац. техн. ун-т будівн. і архітектури. – Київ, 2001. – 17 с.
846035
  Ємченко І.В. Моделювання дифузії технологічних інновацій за допомогою ланцюгів Маркова і алгоритму Дейкстри / І.В. Ємченко, Я.С. Богів, Л.Я. Ванткович // Strategies for economic development: the experience of Poland and the prospects of Ukraine : сollective monograph / Stat. Univ. of Jan Kochanowski, Dep. of entrepreneurship a. innovation ; ed. by A. Pawlik, K. Shaposhnykov ; [sci. board: A. Pawlik et al.]. – Kielce : Baltija Publishing, 2018. – Vol. 2 : [Yakimtsov V.V., Grigorak M.Y., Savchenko L.V. et al.]. – С. 169-184. – ISBN 978-9934-571-44-2
846036
  Ус Галина Олександрівна Моделювання діалогового процесу для розробки комп"ютерних систем підтримки прийняття рішень : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.06 / Ус Г.О.; НАНУ. Ін-тут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є.Пухова. – Київ, 2003. – 19 с. – Бібліогр.: 11 назв
846037
  Бакалова Н.М. Моделювання діяльності страхових компаній : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.11 / Бакалова Наталія Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
846038
  Тарасенко Д. Моделювання еколого-економічних процесів для забезпечення ефективної політики сталого розвитку та зеленої модернізації // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2018. – № 11 (263). – С. 210-230. – ISSN 2409-9260
846039
  Малиш Н.А. Моделювання економічних процесів ринкової економіки : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Н.А. Малиш; МАУП. – Київ : МАУП, 2004. – 120с. – ISBN 966-608-358-2
846040
   Моделювання екстремально високих паводків на прикладі гірських регіонів України / Є. Гопченко, В. Овчарук, Ж. Шакірзанова, М. Гопцій, А. Траскова, Н. Швець, З. Сербова, О. Тодорова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 6-15. – (Геологія ; вип. 3 (82)). – ISSN 1728-3817


  В умовах сучасних змін клімату як в Україні, так і у світі загалом, суттєво підвищується імовірність настання екстремальних гідрологічних явищ, зокрема катастрофічних паводків різного походження. Аналіз розподілу територією України визначних паводків і ...
846041
  Поведа Р.А. Моделювання електричних властивостей мемристора у курсі лабораторних робіт в університеті / Р.А. Поведа, С.В. Оптасюк // Збірник наукових праць Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2019. – С. 137-139. – (Серія педагогічна ; вип. 25). – ISSN 2307-4507
846042
  Третяк О.В. Моделювання електронного транспорту в реальних структурах металу - K-Si; H / О.В. Третяк, В.В. Ільченко // Вісник Київського університету. Сер.Фізика, 1996. – №1
846043
  Бардик Євген Іванович Моделювання енергоблока АЕС при аварійних змінюваннях частоти в системі електропостачання власних потреб. : Автореф... канд. техн.наук: 05.14.02 / Бардик Євген Іванович; КПІ. – К., 1994. – 15л.
846044
  Кірчук Р.В. Моделювання енергозберігаючих методів сушіння насіння бобових культур / Р.В. Кірчук, В.Ф. Дідух, В.В. Сацюк // Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка : міжнародний науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; голов. ред. Іванишин В.В. ; редкол.: Бахмат М.І., Бахмат О.М., Гараш О.С. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2017. – Вип. 27. – С. 158-168 : рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2410-1125
846045
  Піменов Р. Моделювання естетичної геометрії: відео-арт і планетарна система в 14 ілюстраціях // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва, В.М. Фурсов [та ін.]. – Київ, 2020. – № 7/8 (144). – С. 6-10. – ISSN 2518-7104


  В даній статті розповідається про розроблену автором системі візуалізації (відео-арт) об"єктів естетичної геометрії. Крім того, мова піде про моделювання руху планет Сонячної системи і їх супутників. В статье «Эстетика, симметрия и геометрия ...
846046
  Буртняк І.В. Моделювання ефективності функціонування банків за допомогою фінансових потоків / І.В. Буртняк, І.С. Благун // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2020. – С. 51-57. – (Економічні науки ; № 4. т. 1). – ISSN 2307-5740
846047
  Лисенко О.В. Моделювання забезпечення достатнього рівня фінансування операційного періоду підприємств : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.11 / Лисенко Олена Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Ун-т мит. справи та фінансів ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 250 арк. – Додатки: арк. 233-250. – Бібліограф. : арк. 8-13, 211-232
846048
  Голота Тарас Іванович Моделювання затримок і втрат сигналів в пристроях із зарядовим зв"язком : Автореф... кандид. техн.наук: 05.13.05 / Голота Тарас Іванович; Нац. техн. ун-тет України. "КПІ". – К., 1997. – 16л.
846049
  Кайдашев Роман Петрович Моделювання і алгоритмічне забезпечення інформатизації організаційних систем у державних фінансових органах : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.06 / Кайдашев Р.П.; Херсон. держ. техн. ун-тет. – Херсон, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
846050
  Діденко І.М. Моделювання і аналіз резервів виробництва : Автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.03.02 / Діденко І.М.; НАНУ, Ін-т кібернетики. – Київ, 1995. – 17 с.
846051
  Ієвлєв Олександр Миколайович Моделювання і дослідження поліфакторних впливів-відгуків у вузлі управління складної біотехнічної системи : Автореф. дис. ... канд. техн. наук:01.05.02 / Ієвлєв О.М.; КНУТШ. – Львів, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 20 назв
846052
  Павленко А.І. Моделювання і оптимізація маршрутів у транспортних мережах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Павленко Анна Ігорівна ; НАН України, Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
846053
  Зварич І.Т. Моделювання і прогнозування в етнополітиці // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова; Укр. Акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. ; редкол.: Андрусишин Б.І., Войцехівська І.Н., Гончар Б.М. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 21. – С. 313-325
846054
  Різун В.В. Моделювання і технологія редакторських систем / В.В. Різун; МОУ, ІСДО, КУ ім. Т. Шевченка. – Київ : Віпол, 1995. – 200 с. – ISBN 5-7763-2657-5
846055
  Різун В.В. Моделювання і технологія редакторських систем : Автореф. дис. ... д-ра филол. наук : 10.01.08 / Різун В. В. ; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – 43 с.
846056
  Ставицький А. Моделювання індексу людського розвитку у світі / А. Ставицький, В. Сачко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 33-43. – (Економіка ; вип. 5 (212)). – ISSN 1728-3817
846057
  Залізко В. Моделювання інноваційного розвитку економіки України: теоретичний аспект / В. Залізко, П. Кухта // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: С.М. Панчишин, Р.В. Михайлишин, В.Б. Буняк [та ін.]. – Львів, 2019. – Вип. 41. – С. 191-197. – ISSN 2078-5860
846058
  Литвин Василь Володимирович Моделювання інтелектуальних інформаційних систем з індуктивною компонентною : Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук:01.05.02 / Литвин В.В.; Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2002. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
846059
  Мнацаканян М.С. Моделювання інтелектуальних транспортних систем в умовах впливу гетерогенних факторів нестаціонарного середовища : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Мнацаканян Марія Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Нац. трансп. ун-т. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
846060
  Левицька О.О. Моделювання інтенсивності зовнішньої міграції населення України в умовах посилення середовища виштовхування / О.О. Левицька, О.П. Мульска // Економіка України : науковий журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: О.І. Амоша, О.М. Балакірєва, О.Г. Білорус [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2020. – № 9 (706). – Бібліогр.: 16 назв
846061
  Черненко Галина Анатоліївна Моделювання інтерпретації семантичних аномалій (на матеріалі мовних суперечностей) : Автореф. дис. ...канд. філолог. наук: 10.02.15 / Черненко Г.А.; КНУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2000. – 19 с.
846062
  Глущенко В.А. Моделювання історії східнослов"янських мов у компаративістицімов 70-х рр. ХІХ ст. - 30-х рр. ХХ ст. / В.А. Глущенко, В.М. Овчаренко // Мовознавство : Науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 17-28. – ISSN 0027-2833
846063
  Сокол Володимир Дмитрович Моделювання керування динамічними технологічними процесами змінної структури : Автореф... кандид. техн.наук: 01.05.02 / Сокол Володимир Дмитрович; Вінницький держ. техн. ун-тет. – Вінниця, 1998. – 15л.
846064
  Раєвнєва О.В. Моделювання кількості працевлаштованих випускників після закінчення закладів вищої освіти / О.В. Раєвнєва, О.І. Бровко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 12 : Суспільні настрої як фактор динаміки антикорупційних формальних правил. – С. 143-149. – ISSN 2222-4459
846065
  Олійник О.О. Моделювання комплексної оцінки управління знаннями // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2020. – C. 109-113. – (Економічні науки ; № 2). – ISSN 2307-5740
846066
  Шевченко Л.Л. Моделювання концептів Нового Завіту засобами морфології та синтаксису // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Б.М. Ажнюк, Ф.С. Бацевич, А. Брацкі [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 36. – С. 138-154. – ISSN 2311-2697


  Проблема вивчення текстових концептів займає важливе місце серед інших видів концептуальних досліджень. Застосування поняття "концепт" при дослідженні текстів викликане необхідністю його використання при аналізі текстотвірних засад твору, виявлення ...
846067
  Шевченко Л Моделювання концепту "Ісус Христос" засобами Нового Завіту // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Ф.С. Бацевич, А. Брацкі, Л.П. Гнатюк [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 32. – C. 125-145. – ISSN 2311-2697


  Стаття присвячена дослідженню проблеми структурування концепту "Ісус Христос" у тексті Нового Завіту. Методика його комплексного аналізу здійснена на польових засадах, коли основною одиницею вивчення є концептуальне поле - змістова категорія, ...
846068
  Пилипенко А.А. Моделювання корпоративної архітектури в організації управлінського обліку об"єднання підприємств / А.А. Пилипенко, А. Халліфах // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 4 (507) : Реіндустріалізація України як передумова економічного зростання. – С. 319-327. – ISSN 2222-4459
846069
  Кузьмін Євгеній Володимирович Моделювання локальних людино-машинних систем колективної взаємодії : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 01.05.02 / Кузьмін Є.В.; Вінницький нац. технічний ун-т. – Вінниця, 2005. – 19с. – Бібліогр: 7 назв
846070
  Порохня В.М. Моделювання макроекономічних показників на основі даних системи національних рахунків / В.М. Порохня, Л.В. Кухарева, Є.В. Порохня // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 205-211. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
846071
  Кочура Є.В. Моделювання макроекономічної динаміки : навч. посібник для студентів вищих навч. закладів / Є.В. Кочура, В.М. Косарєв; МОНУ; Дніпропетровський ун-т економіки та права. – Київ : Центр навчальної літератури, 2003. – 236с. – ISBN 966-8253-77-9


  Для студентів, аспірантів економічних спеціальностей, спеціалістів.
846072
  Зіяд Сулейман Ахмад Халайбех Моделювання мережевих та нейромережевих структур засобами нечітких мереж Петрі : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: 05.13.23 / Зіяд Сулейман Ахмад Халайбех; МОН України; Харківський нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2006. – 19с. – Бібліогр.: 7 назв
846073
  Горошкова Л.А. Моделювання механізмів узгодження інтересів сторін у процесі підвищення кваліфікації педагогів професійної освіти / Л.А. Горошкова, В.Є. Харагірло, Є.В. Хлобистов // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2021. – Вип. 49. – С. 42-50. – ISSN 2306-546X
846074
  Слободянюк Н.О. Моделювання механізму інвестиційного забезпечення фінансової безпеки країни / Н.О. Слободянюк, Р.І. Шокер // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 12 : Суспільні настрої як фактор динаміки антикорупційних формальних правил. – С. 100-107. – ISSN 2222-4459
846075
  Мокій А.І. Моделювання мультиагентської взаємодії в убезпеченні споживання в умовах інституціональної нестабільності / А.І. Мокій, К.І. Антонюк, Д.А. Антонюк // Економіка України : науковий журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: О.І. Амоша, О.М. Балакірєва, О.Г. Білорус [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2021. – № 8 (717). – Бібліогр.: 18 назв
846076
  Поведа Т.П. Моделювання навчально-методичних завдань як засіб формування професійних компетенцій фахівця фізико-технологічного профілю // Збірник наукових праць Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2019. – С. 140-145. – (Серія педагогічна ; вип. 25). – ISSN 2307-4507
846077
  Козачко О.М. Моделювання надійності алгоритмічних процесів, які виконуються з помилками різних типів : Автореф. дис. канд. техн. наук: 01.05.02 / Олексій Миколайович Козачко; Вінницький нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2006. – 19с. – Бібліогр.: 17 назв
846078
  Ставицький А. Моделювання нерівності доходів у країнах Європейського Союзу / А. Ставицький, М. Козуб // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2019


  У статті розглянуто сучасні тенденції розвитку процесів диференціації доходів для країн Європейського Союзу за останні 10 років. Аналіз особливостей впливу нерівності доходів населення на економіку країн дав змогу зробити висновок про обернену ...
846079
  Блудова Т.В. Моделювання оптимального попиту фріланс-заявок ІТ-підприємства за методом Монте-Карло / Т.В. Блудова, Є.М. Галахов // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 9 (196). – С. 53-59
846080
  Гриник Г.Г. Моделювання основних морфологічних показників дерев сосни звичайної у соснових деревостанах Подільської височини / Г.Г. Гриник, О.Ю. Громяк // Наукові праці Лісівничої академії наук України : збірник наукових праць / Лісівнича академія наук України. – Львів, 2014. – Вип. 12. – С. 126-134 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1991-606X
846081
  Демченко Т.А. Моделювання оцінки вартості активів підприємства // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 4. – С. 31-36
846082
  Кинаш Ю.Є. Моделювання оцінки кредитних ризиків у діяльності кредитних спілок / Ю.Є. Кинаш, В.М. Мищишин, Р.О. Гавдьо // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2018. – № 907. – С. 51-58. – (Серія: Автоматика, вимірювання та керування). – ISSN 2521-6856
846083
  Кузьменко О.В. Моделювання оцінювання рівня економічного, соціального та політичного розвитку України, Італії та Франції в контексті оптимізації їх взаємодії / О.В. Кузьменко, О.В. Колотіліна // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Іващук Н.Л. [та ін.]. – Хмельницький, 2018. – № 2 (39). – С. 111-120. – ISSN 2308-1988
846084
  Бугас Роман Валерійович Моделювання перетворень вітаміну В1 і його структурних тіазолієвих аналогів в процесах біологічного транспорту : Автореф. дис. ... канд. хімічних наук: 02.00.10 / Бугас Р.В.; НАНУ; Ін-тут біоорганічної хімії та нафтохімії. – Київ, 2004. – 19с. – Бібліогр.: 11 назв.
846085
   Моделювання перехідних процесів газодинамічного потоку у компресорі авіаційного двигуна ТВЗ-117 / Ю.М. Шмельов, С.І. Владов, О.Ф. Кришан, С.Д. Гвоздік // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2018. – Вип. 4 (111). – С. 36-42 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1995-0519
846086
  Доля В.К. Моделювання пішохідних потоків у містах / В.К. Доля, І.С. Бугайов, О.В. Прасоленко // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 135. – С. 154-158 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура ; вип. 135). – ISSN 0869-1231
846087
  Глосковська Наталія Вікторівна Моделювання поверхневих явищ у кластерах оксиду магнію : Автореф... кандид. фізико-математ.наук: 01.04.24 / Глосковська Наталія Вікторівна; НАН України. Ін-тут біолоїдної хімії. – К., 1997. – 16л.
846088
  Гулівата І.О. Моделювання показників вступної компанії / І.О. Гулівата, І.І. Ніколіна, О.В. Кліщук // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2019. – С. 119-125. – (Економічні науки ; № 2). – ISSN 2307-5740
846089
   Моделювання покращених багатокрокових 2D RSA алгоритмів для криптографічних перетворень та сліпого електронного цифрового підпису / В.Г. Красиленко, Д.В. Нікітович, Р.О. Яцковська, В.І. Яцковський // Системи обробки інформації : щоквартальне наукове видання / М-во оборони України ; Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба ; редкол.: Тимочко О.І., Сухаревський О.І., Бараннік В.В. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 1 (156). – С. 92-100. – ISSN 1681-7710


  "Розглядаються нові модифікації криптосистеми RSA на 2D випадок, а саме, покращені багатокрокові моделі та алгоритми для криптографічних перетворень (КП) зображень і текстово-графічних документів (ТГД), що враховують їх специфіку та адаптуються до ...
846090
  Костенюк Ю.Б. Моделювання потенціалу підприємства для розробки стратегій управління // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Алькархі Аббас Ф.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (87). – С. 21-27 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2519-1853
846091
  Товстенко І.І. Моделювання потреб в сировині для підприємства за допомогою розподілу ймовірностей // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизацїї та моделювання економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 11 (234). – С. 111-116. – ISSN 2522-1620
846092
  Онопрієнко Ю.Ю. Моделювання прибутковості як цільової стратегії управління фінансами банку // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 11, листопад. – С. 116-120 : табл. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2306-6806
846093
  Мінаєв Ю.М. Моделювання приостроїв протиаварійного захисту на ЕЦОМ. / Ю.М. Мінаєв. – К, 1975. – 47с.
846094
  Бакуменко В. Моделювання проблемного поля державно-управлінських реформ / В. Бакуменко, С. Кравченко // Вісник Національної академії наук України : Загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 13-21. – ISSN 0372-6436
846095
  Якусевич Юрій Геннадійович Моделювання прогресивних комп"ютерних технологій самостійного навчання : Автореф... кандид. техн.наук: 05.13.06 / Якусевич Юрій Геннадійович; Мін-во освіти України. Херсон. держ. техн. ун-тет. – Херсон, 1999. – 17л.
846096
  Блудова Т.В. Моделювання пропозиції фріланс-заявок ІТ-підприємства / Т.В. Блудова, Є.М. Галахов // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 10 (197). – С. 60-66
846097
  Слозанська Г.І. Моделювання професійної діяльності у підготовці майбутніх соціальних працівників у ЗВО до роботи у територіальній громаді // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – С. 255-259. – Бібліогр.: с. 257-258. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (43)). – ISSN 2524-0609
846098
  Свірь І.Б. Моделювання процесів масопереносу в елементах рідинно-фазної елктроніки : Автореф... канд. физ. мат.наук: 05.13.18 / Свірь І. Б.; АНУ Ін-т пробл. машинобуд. – Х., 1994. – 16л.
846099
  Шілінг А.Ю. Моделювання процесів онлайн системи оцінювання знань споживачів освітніх послуг у закладах вищої освіти // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2021. – С. 67-72. – (Технічні науки ; № 1 (293)). – ISSN 2307-5732
846100
  Єлісєєнко Андрій Євгенович Моделювання процесів передавання даних в інформаційно-вимірювальних системах інженерних мереж : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 01.05.02 / Єлісєєнко А.Є.; Вінницк. держ. ун-тет. – Вінниця, 2001. – 19 с.
846101
  Колесник Ірина Сергіївна Моделювання процесів розподілу ресурсів у децентралізованих системах : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 01.05.02 / Колесник І.С.; Вінницький нац. технічний ун-т. – Вінниця, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 16 назв
846102
  Семенко Володимир Миколайович Моделювання процесів суперкавітації : Автореф. дис. ...докт. техн. наук: 01.02.05 / Семенко Володимир Миколайович; Семененко В.М.; НАНУ ін-тут гідромехан. – Київ, 2001. – 43 с.
846103
  Сташнікова М.В. Моделювання процесів теплопровідності при розрахунках термостійкості та виначенні теплофізичних характеристик кристалів складної форми. : Автореф... канд.техн.наук: 05.02.01 / Сташнікова М.В.; НАН Укр.Наук-техн.концерн.Ін-т монокристалів. – Харків, 1999. – 19л.
846104
  Грищук Тетяна Вікторівна Моделювання процесу аналізу і класифікації голосових команд : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 01.05.02 / Грищук Т.В.; Вінницький національний технічний ун-т. – Вінниця, 2006. – 19с. – Бібліогр.: 12 назв
846105
  Оліферук В. Моделювання процесу розвитку військової освіти в Україні: принципи та підходи до стандартизації / В. Оліферук, Д. Вітер, Н. Шабатіна // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Рахманов В.О., Горбачевський С.К. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (42). – С. 215-221. – ISSN 2617-1775
846106
  Нижник О.С. Моделювання процесу формування інноваційної спрямованості професійно-педагогічної компетентності студентів інженерно-педагогічного закладу вищої освіти // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Україн. інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко О.Е., ЛазарєваТ.А., Лунячек В.Е. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 65. – С. 69-83. – ISSN 2074-8922
846107
  Царюк Л. Моделювання психологічних умов як засіб підвищення ефективності тренінг-семінару // Психологічні перспективи / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2001. – Вип. 1. – С.127-132
846108
  Голда Н. Моделювання психосоматичних процесів у рекламній діяльності / Н. Голда, І. Піняк, В. Фалович // Галицький економічний вісник : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя ; редкол.: Рогатинський Р.М., Павликівська О.І., Кіляр О.Р. [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – № 5 (66). – С. 148-154. – ISSN 2409-8892
846109
  Джуман Б.Б. Моделювання регіонального гравітаційного поля з використанням першої та другої похідних сферичних функцій // Геодезія, картографія і аерофотознімання : міжвідомчий науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; відп. ред. К.Р. Третяк. – Львів, 2018. – Вип. 88. – С. 5-12 : рис. – Бібліогр.: с.11. – ISSN 2414-9993
846110
  Горго І. Моделювання ризику при прийнятті управлінських рішень // Економічний дискурс : міжнародний науковий журнал / Львів. торговельно-екон. ун-т ; Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; голов. ред. Башнянин Г.І. – Тернопіль, 2018. – Вип. 4. – С. 133-142. – ISSN 2410-0919
846111
  Воскобійник В.А. Моделювання різномасштабних гідрологічних процесів в акваторії / В.А. Воскобійник, О.А. Воскобойник, Д.І. Черній // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освітиі науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАН України ; Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; голов.ред.: О.С. Волошкіна, О.М. Трофимчук ; редкол.: Биченок М.М., Бойко І.П., Довгий С.О. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 1 (29), січень - березень 2019 р. – С. 87-98 : рис., табл. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2411-4049
846112
  Мазорчук Марія Сергіївна Моделювання розвитку виробництва з урахуванням залучення додаткових інвестицій : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.22 / Мазорчук М.С.; Нац. аерокосм. ун-тет ім. М.Є.Жуковського. "Харків. авіац. ін-тут". – Харків, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
846113
  Мітюк Людмила Олексіївна Моделювання розповсюдження пружних хвиль у шаруватих гірських породах для оцінки сейсмічної дії вибуху : Автореф... канд. технічнихнаук: 05.15.11 / Мітюк Людмила Олексіївна; Мін-во праці та соціальної політики України та ін. – К., 1999. – 18л.
846114
  Білоус А.М. Моделювання росту березових деревостанів Українського Полісся / А.М. Білоус, М.М. Білоус // Ukrainian journal of forest and wood science : науковий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; голов. ред. П.І. Лакида ; редкол.: Р.Д. Василишин, С.В. Зібцев, Флоріан Кракснер [та ін.]. – Київ, 2019. – Vol. 10, № 4. – С. 17-25. – ISSN 2664-4452
846115
  Тарасов Дмитро Олександрович Моделювання системи захисту інформації у регуляційних базах даних : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 01.05.02 / Тарасов Д.О.; Нац. ун-тет "Львівська політехніка". – Львів, 2002. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
846116
  Літвінов В.І. Моделювання системи матеріального стимулювання персоналу сільськогосподарських підприємств до ефективної праці // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5, березень. – С. 64-69 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6792
846117
  Спрінсян В.Г. Моделювання системи функціонування вітчизняних архівних установ / В.Г. Спрінсян, О.В. Шевченко // Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології XXI століття : матеріали XII Міжнар. наук.-практ. конференції: м. Одеса, 11-13 верес. 2019 р. / М-во освіти і науки України, Одес. облрада, Одес. облдержадмін. [та ін.] ; за заг. ред. В.Г. Спрінсяна ; [редкол.: Г.О. Оборський, В.Г. Спрінсян, В.М. Шейко [та ін.]. – Одеса : Астропринт, 2019. – С. 13-17. – ISBN 978-966-927-534-9
846118
  Бернацька Олена Володимирівна Моделювання ситуацій професійної діяльності у навчанні іноземної мови у вищому навчальному закладі військового профілю : Автореф. дис. ... канд. педагог. наук: 13.00.04 / Бернацька О.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 11 назв
846119
  Горошкова Л.А. Моделювання складних систем кластерного типу / Л.А. Горошкова, В.П. Волков, Р.О. Карбівничий // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукраїн. нац. ун-т ім. Володимира Даля ; Україн. асоц. управл. проектами ; Ун-т екон. та права "Крок" ; редкол.: Є.М. Ахромкін, І.А. Бабаєв, К. Будзовський [та ін.]. – Сєвєродонецьк, 2018. – № 2 (66). – С. 18-27. – Бібліогр.: !9 назв. – ISSN 2222-8810
846120
  Кулик В.В. Моделювання соціально-економічної ефективності державних видатків / В.В. Кулик, А.В. Кулик // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 4. – С.44-53
846121
  Барабанова Н.Р. Моделювання стандартів взаємодії в навчально­професійній сфері: етичний аспект / Н.Р. Барабанова, Ю.А. Грушевська // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2020. – С. 29-38. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 56). – ISSN 2410-5333


  Розглянуто проблему відсутності у студентів ЗВО правильних уявлень про професійну етику, її соціально-ділові компоненти, інваріантні до будь-якої сфери професійної комунікативної діяльності. Проаналізовано програми навчальних дисциплін напряму ...
846122
  Михайлов С.В. Моделювання стратегій управління суб"єктів підприємництва в умовах діджиталізації // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2021. – № 12, грудень. – С. 87-93. – ISSN 2306-6806
846123
  Іванько А.В. Моделювання суспільних результатів впровадження заходів держрегулювання для споживачів та виробників аграрного сектору // Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка : міжнародний науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Поділ.держ. аграрно-техн. ун-т ; голов. ред. Іванишин В.В. ; редкол.: Бахмат М.І., Бахмат О.М., Гараш О.С. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2017. – Вип. 26, ч. 2 : Технічні науки. Економічні науки. – С. 141-148 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2410-1125
846124
  Гузела І. Моделювання сценаріїв оподаткування результатів діяльності страховиків України // Світ фінансів : науковий журнал / Західноукр. нац. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М., Возьний К.З. [та ін.]. – Тернопіль, 2021. – Вип. 3 (68). – С. 101-114. – ISSN 1818-5754
846125
  Стоцько З.А. Моделювання та автоматизація технологічних процесів виготовлення виробів електронної техніки в нанесенням покрить методом напилення. : Автореф... канд.техн.наук: 05.13.07 / Стоцько З.А.; Держ.ун-т."Львів.политехн.". – Львів, 1996. – 40л.
846126
  Іссам Х.Ш. Моделювання та аналіз перехідних процесів у магнітоелектричних синхронних генераторах для зменшення витрати магнітнотвердих матеріалів. : Автореф... канд. техн.наук: 05.09.01 / Іссам Х.Ш.; Харків. держ. політехн. ун-тет. – Харків, 1999. – 18л.
846127
  Теслю В.М. Моделювання та аналіз процесів формування трехнологічних шарів І С в приладотехнічних САПР : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.05 / Теслю В. М.; ДУ"Львівська політехн.". – Львів, 1995. – 21л.
846128
  Довганенко Д.А. Моделювання та аналіз схилового стоку в межах басейну річки Самари з використанням ГІС GRASS / Д.А. Довганенко, Л.І. Довгаль // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2012. – Т. 2 (27). – C. 135-143


  Розглянуто можливість оцінки трансформації схилового стоку р. Самари за допомогою сучасних ГІС технологій та даних дистанційного зондування Землі. Шляхом порівняльного моделювання схилового стоку були визначені зони в межах об"єкту дослідження, де ...
846129
  Лях Моделювання та впровадження програм щодо формування здорового способу життя (робочі матеріали для тренера) / Лях, Т.Л. Лях // Практична психологія та соціальна робота : Науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2002. – № 5. – С.24-35
846130
  Доманський В.Т. Моделювання та експериментальні дослідження взаємодії контактної мережі і струмоприймачів / В.Т. Доманський, К.В. Переверзєв // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв М.К., Сухонос М.К., Говоров П.П. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 1 (147). – С. 146-157 : рис., табл. – Бібліогр.: 16 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
846131
  Стоян В.А. Моделювання та ідентифікація динаміки систем із розподіленими параметрами : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл., які навчаються за спеціальностями "Математика", "Прикладна математика", "Механіка" / В.А. Стоян; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2004. – 187с. – ISBN 966-594-433-9
846132
  Губарев В.Ф. Моделювання та ідентифікація складних систем / В.Ф. Губарев ; НАН України, Держ. косм. агентство України, Ін-т косміч. дослідж. – Київ : Наукова думка, 2019. – 246, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 242-245. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1670-5
846133
   Моделювання та інформаційні технології : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова ; редкол.: В.В. Мохор, В.М. Білецький, Б.В. Дурняк [та ін.]. – Київ : Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова. – ISSN 2309-7647
Вип. 86. – 2019. – 144, [1] c. – http://doi.org/10.5281/zenodo.3610694 - Резюме укр., англ. мовами
846134
   Моделювання та інформаційні технології : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова ; редкол.: В.В. Мохор, В.М. Білецький, Б.В. Дурняк [та ін.]. – Київ : Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова. – ISSN 2309-7647
Вип. 87. – 2019. – 162, [1] c. – http://doi.org/10.5281/zenodo.3612272 - Резюме укр., англ. мовами
846135
  Литвиненко Ярослав Володимирович Моделювання та методи визначення зонної часової структури електрокардіосигналу в автоматизованих діагностичних системах : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 01.05.02 / Литвиненко Я.В.; Тернопільський держ. технічний ун-т ім. Івана Пулюя. – Тернопіль, 2005. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
846136
  Фролова Олена Геннадіївна Моделювання та оптимізація динамічних об"єктів і процесів на основі зміщених диференціальних перетворень : Автореф. ... дис. канд. технічних наук: 01.05.02. / Фролова О.Г.; Нац. акад. наук України; Ін-тут проблем моделюван. в енергетиці ім. Г.Є.Пухова НАНУ. – Київ, 2003. – 20 с.
846137
  Ракитянська Б Г. Моделювання та оптисмізація швидкої та алгоритмічної надійності надлишкових АЦП прозрядного врівноваження. : Автореф... Канд.техн.наук: 01.05.02 / Ракитянська Г.Б,; Вінниц.держ.техн.ун-т. – Вінниця, 1998. – 17л.
846138
  Гондюл В.П. Моделювання та прогнозування міжнародних відносин в інформаційному суспільстві // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 10 : Інститут міжнародних відносин. – С. 14-28.
846139
  Плічко Л.В. Моделювання та прогнозування стану поверхневих вод (на прикладі басейну р.Десна в Чернігівській області) : дис. ... д-ра філософії : 103 ; 10 / Плічко Людмила Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Навч.-наук. ін-т "Ін-т геології", М-во освіти і науки України. – Київ, 2021. – 252 арк. – Додатки: арк. 203-252. – Бібліогр.: арк. 181-202
846140
  Гетьман Василь Богданович Моделювання та регуляризація задачі визначення розподілу частинок за розмірами в дисперсних середовищах оптичним методом : Автореф. ... дис. канд. технічних наук: 01.05.02 / Гетьман В.Б.; Нац.ун-тет "Львівська політехніка". – Львів, 2003. – 16 с. – Бібліогр.: 10 назв
846141
  Кондратюк С.С. Моделювання та розпізнавання жестів української дактильної абетки за допомогою кросплатформених технологій : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.03 / Кондратюк Сергій Сергійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
846142
  Кондратюк С.С. Моделювання та розпізнавання жестів української дактильної абетки за допомогою кросплатформених технологій : дис. ... канд. техн. наук : 01.05.03 / Кондратюк Сергій Сергійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 124 арк. – Додатки: арк. 124. – Бібліогр.: арк. 113-123
846143
  Кіріченко Л.О. Моделювання та розпізнання випадкових та хаотичних збурень, діючих на неодродні марковські системи : Автореф... канд. техн.наук: 01.05.02 / Кіріченко Л.О.; Харків. держ. техн. ун-тет радіоелектрон. – Харків, 2000. – 20л.
846144
  Махорт Андрій Пилипович Моделювання та розрахунок впливу внутрішніх та зовнішніх чинників на ціноутворення в економічній системі : Дис. ... канд. фізико-математ. наук: 01.05.02 / Махорт А.П.; НАНУ; Ін-тут теоретич. фізики ім. М.М. Боголюбова. – Київ, 2005. – 131л. – Бібліогр.: л. 125 - 131
846145
  Махорт Андрій Пилипович Моделювання та розрахунок впливу внутрішніх та зовнішніх чинників на ціноутворення в економічній системі : Автореф. ... канд. фізико-математичних наук: 01.05.02- математичне моделювання та обчислювані методи / Махорт А.П.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 8 назв
846146
  Любарський Борис Григорович Моделювання та розробка комбінованого збудження зварювальних генераторів постійного струму з метою поліпшення їх техніко-економічних показників : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.09. 01 / Любарський Борис Григорович. – Харків, 2001. – 19 с.
846147
  Кісль Я.П. Моделювання та синтез завадостійких кодів за допомогою ідеальніх кільцевих в"язанок : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Кісль Я.П.; Держ. ун-тет "Львівська політехніка". – Львів, 1998. – 16 с.
846148
  Різник О.Я. Моделювання та синтез комбінаторних конфігурацій з нееквідистатною струтурою : Автореф... канд. техн.наук: 01.05.02 / Різник О. Я.; Нац. аген. з питань інформації при Президенті Укр. ДНДІ іноформ. інфраструкт. – Львів, 1997. – 16л.
846149
  Грицик В.В. Моделювання та синтез складних зображень симетричної структури / В.В. Грицик, К.М. Березька, О.М. Березький; Держ. комітет зв"язку та інформатизації України; НАНУ; ДНДІІІ. – Львів, 2005. – 140с. – ISBN 966-322-028-7
846150
  Агапова Ірина Степанівна Моделювання та чисельний аналіз систем масового обслуговування зі швидкозмінними в часі характеристиками : Автореф. ... дис. канд. технічних наук: 01.05.02. / Агапова І.С.; ХНУР. – Харків, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
846151
  Орлова Т.І. Моделювання творчої свідомості в сучасній філософській теорії // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка / Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка. – Чернігів, 2002. – № 14. – С.114-117. – (Філософські науки)
846152
  Басалкевич О.Є. Моделювання тезауруса якісних прикметників у давньошотландській мові : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Басалкевич Олена Євтіхіївна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2021. – 24 с. – Бібліогр.: 11 назв
846153
  Криницька Н. Моделювання території США у творах авторів альтернативної історії в разі перемоги країн "осі" у Другій світовій війні // Наративи переміщень та географії ідентичностей у художньому дискурсі : матеріали Міжнар. наук. конф., 15-16 жовт. 2020 р. : [зб. тез доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т (Україна), Ун-т Комененського у Братиславі (Словаччина) [та ін.] ; [упоряд. Марія Шимчишин]. – Київ : Київський національний лінгвістичний університет, 2020. – С.46-47


  Одним із елементів національної міфології США є перемога в Другій світовій війні та неминучість поразки країн "осі", тобто нацистського блоку. Утім, зворотнім боком цієї національної гордості є підсвідомий страх утрати демократичних інституцій та ...
846154
   Моделювання термодинамічних властивостей розплавів потрійної системи Sn-Zr-Co / В.С. Судавцова, Л.О. Романова, В.Г. Кудін, Н.В. Подопригора, Ю.В. Фартушна, М.В. Буланова // Труды Института проблем материаловедения им. И.Н. Францевича НАН Украины / Институт проблем материаловедения им. И.Н. Францевича НАН Украины. – Киев, 2019. – C. 52-61. – (Серия "Моделирование в материаловедении" ; вып. 21)
846155
  Ганжа Р.О. Моделювання типу оперативного втручання при раку грудної залози за даними мамографічного обстеження: аналіз факторів // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Алькархі Аббас Ф.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (86). – С. 82-89 : табл. – Бібліогр.: 27 назв. – ISSN 2519-1853
846156
  Ярмоленко Ю.А. Моделювання транзакційного ціноутворення в інформаційній економіці : дис. ... д-ра філософії : 051, 05 / Ярмоленко Юлія Артурівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 217 арк. – Додатки: арк. 166-217. - Надійшла без автореферату (Постанова КМУ від 06.03.19 № 167). – Бібліогр.: арк. 146-165
846157
  Пілявський В.І. Моделювання трудового потенціалу агропромислових підприємств // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу : науковий економічний журнал / Бердянський університет менеджменту і бізнесу. – Бердянськ, 2019. – № 2 (46). – С. 67-70. – ISSN 1997-4167
846158
  Колесниченко А.Ю. Моделювання узагальнюючих показників соціально-економічної ефективності функціонування підприємства // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : Збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2005. – Вип. 15.2. – С. 156-163. – ISBN 5-7763-2435-1
846159
  Атаманчук В.П. Моделювання фікційної свідомості персонажа в українській драматургії 20-50-х років XX ст. : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.01 ; 10.01.06 / Атаманчук Вікторія Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 40 с. – Бібліогр.: 45 назв
846160
  Атаманчук В.П. Моделювання фікційної свідомості персонажа в українській драматургії 20–50-х років XX ст. : дис. … д-ра філол. наук : 10.01.01, 10.01.06 / Атаманчук Вікторія Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 467 арк. – Бібліогр.: арк. 410- 467
846161
  Афанасьєв Є.В. Моделювання фінансового ризику багатоцільових рішень в управління прибутковістю промислового підприємства // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 46-55. – Бібліогр.: на 6 пунктів
846162
  Дебунов Л.М. Моделювання фінансової стійкості підприємств за допомогою штучних нейронних мереж // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; голов. ред. В.М. Геєць ; редкол.: Ю.М. Бажал, О.М. Бородіна, А.А. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3, липень - вересень. – С. 101-123. – ISSN 1605-7988
846163
  Лондар С.Л. Моделювання фіскальних відносин у перехідній економіці // Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2002. – № 1. – С.126-141. – ISSN 1605-7988
846164
  Бондар О.С. Моделювання функціонування і розвитку соціально-економічного стану регіону з урахуванням екологічних факторів / О.С. Бондар, М.І. Трофимчук // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2, січень. – С. 38-48 : рис., табл. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 2306-6792
846165
   Моделювання хіміко-технологічних процесів у SCADA за допомогою технології open platform communications / І.Л. Левчук, О.П. Мисов, К.О. Фесенко, А.Р. Шейкус // Радіоелектронні і комп"ютерні системи : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосміч. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіаційний ін-т" ; голов. ред. В.С. Харченко ; редкол.: О.Є. Федорович, Є.В. Брежнєв, В.М. Вартанян [та ін.]. – Харків, 2020. – № 2 (94), квітень - червень. – С. 59-66. – ISSN 1814-4225
846166
  Пашинська Н.М. Моделювання хімічного забруднення повітря на основі даних дистанційного зондування землі // IV Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології та взаємодії" : 8-10 листоп. 2017 р. : матеріали доповідей / "Інформаційні технології та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2017. – С. 181-182
846167
  Клен К.С. Моделювання хмарного покриву на основі супутникових знімків / К.С. Клен, В.І. Мартинюк, В.Я. Жуйков // Праці Інституту електродинаміки Національної академії наук України : збірник наукових праць / Інститут електродинаміки Національної академії наук України. – Київ, 2020. – Вип. 56. – С. 24-27. – ISSN 1727-9895
846168
  Волощук С.Д. Моделювання щільності розподілу акцій з дискретними спостереженнями / С.Д. Волощук, В.А. Стоян // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 63-66. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 2). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409
846169
  Мислюк М. Моделювання явищ і процесів у нафтопромисловій справі : Підручник для студ.вищих закладів освіти що навч.за спец.буріння та видоб.нафти і газу / М. Мислюк, Ю. Зарубін. – Івано-Франківськ : Екор, 1999. – 496с. – ISBN 966-95497-2-8
846170
  Ставицький А. Моделювання якості життя населення в Україні та країнах Європи / А. Ставицький, К. Молоканова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 20-31. – (Економіка ; вип. 6 (213)). – ISSN 1728-3817
846171
  Копаниця Л. Моделююча роль культури в ментальних процесах: духовні домінанти в житті українця // Студії з україністики : збірник наукових праць / Міжнар. школа україністики Нац. акад. наук України ; Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка Нац. акад. наук України. – Київ, 2007. – Вип. 7 : Скарби культури - безсмертя нації. – С. 176-186. – ISBN 966-95452-3-8
846172
   Модель : сборник зарубежных радиопьес. – Москва, 1978. – 264 с.
846173
  Штирліна А.А. Модель "держава єдиного вікна", як основа сучасного постіндустріального суспільства // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 10. – С. 111-112
846174
   Модель "Доход-товарі" и баланс народного хозяйства.. – М, 1978. – 294с.
846175
  Казаков В. Модель "загасаючого " конфлікту // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис. – Київ, 2001. – № 1. – С.42-48


  Інтерв"ю з актором і режисером Іваном Гаврилюком
846176
   Модель "климат-сток" в расчетах и прогнозах водных ресурсов Украины / Н.С. Лобода, Е.Д. Гопченко, Ю.В. Божок, М.А. Козлов // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (54). – С. 53-55. – ISSN 2306-5680
846177
  Богданова Н.Г. Модель "креативної соціальної філософії освіти" у працях П. Фрейре // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 114 (№ 11). – C. 154-156. – ISSN 2076-1554
846178
  Грабович Г. Модель "Критики" // Критика : міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 2017. – Листопад - Грудень, (число 11/12). – С. 2-6


  Сучасний український інтелектуальний часопис аналітичної есеїстики, публіцистики та рецензій. - "Критика". Видається в Києві з 1997 року видавництвом "Критика" з ініціативи відомого літературознавця, історика культури, професора Гарвардського ...
846179
  Партала Я. Модель "народного театру" Гната Хоткевича // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2001. – № 3. – С.84-91
846180
  Пресіч О. Модель "нового героя" в українській прозі Канади II половини XX століття // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Вип. 22. – С. 162-168. – ISSN 2307-2261
846181
  Воронянський О.В. Модель "соціум - держава - нація - політична еліта" в умовах конкурентної боротьби за доступ до ресурсів // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Ануфрієв Л.О., Бабкіна О.В. [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 59. – С. 414-423
846182
  Сільвейструк Л.М. Модель "сутність-зв"язок" - популярна семантична модель: історія формалізація, бібліографія // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 201-208. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Зроблено стислий екскурс в історію виникнення та розвитку моделі "сутність-зв"язок", наведено короткий огляд моделі та зроблено спробу систематизувати велику кількість навчально-наукової літератури, присвяченої цій моделі. Ключові слова: модель ...
846183
  Буй Д.Б. Модель "сутність-зв"язок": ролі, сильні та слабкі типи сутностей і типи зв"язків / Д.Б. Буй, Л.М. Сільвейструк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 129-133. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядаються і формалізуються такі поняття моделі "сутність-зв"язок": ролі, сильні та слабкі типи сутностей, сильні та слабкі типи зв"язків. Розкрито принципи побудови діаграми сутностей та зв"язків. Ключові слова: сильний тип сутності, слабкий тип ...
846184
  Буй Д.Б. Модель "сутність-зв"язок": формалізація сутностей та зв"язків / Д.Б. Буй, Л.М. Сільвейструк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 143-152. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядаються і формалізуються такі основні поняття моделі "сутність-зв"язок": сутності, зв"язки, структурні обмеження зв"язків. Ключові слова: сутність, зв"язок, структурні обмеження. Such basic notions of "entity-relationship" model - entities, ...
846185
  Коломієць К.В. Модель "центр-периферія" в регіональному вимірі // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – Т. 19, вип. 4 (23). – С. 176-187 : рис., табл. – Бібліогр.: 14 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
846186
  Родионова Н. Модель «экономического человека» в системе экономических знаний / Н. Родионова // Высшее образование в России : Научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2006. – № 9. – С. 56-67. – ISSN 0869-3617
846187
  Васильєва Н.К. Модель ABC - XYZ для оцінки регіогальної продовольчої безпеки // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 17/18, вересень. – С. 4-9 : табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2306-6792
846188
  Матвієнко М.О. Модель envi-met - як інструмент для сучасних урбометеорологічних досліджень // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (55). – С. 151-163. – ISSN 2306-5680


  У статті представлено опис сучасної моделі мікроклімату ENVI-met. На сьогоднішній день модель ENVI-met є одним з найбільш поширених інструментів чисельного моделювання, що застосовується для опису процесів у міському піддаховому шарі. Модель ...
846189
  Приймак Ю.А. Модель MDM-X та її застосування для економіки України // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 53-55. – ISBN 978-617-7069-02-6
846190
  Подлесный Д.В. Модель smart-университета: перспективы и риски внедрения // Материалы XVII международной научно-практической конференции "Smart-образование в smart-обществе: возможные пути адаптации" : 14 февр. 2019 г. / "Smаrt-образование в smаrt-обществе: возможные пути адаптации" междунар. науч.-практ. конф. – Харьков : Издательство НУА, 2019. – С. 169-171. – (Интеллектуальный потенциал общества в условиях перманентных социальных изменений: пути сохранения и развития). – ISSN 2616-9770
846191
  Кибрик А.Е. Модель автоматического анализа письменного текста / А.Е. Кибрик. – М., 1970. – 366с.
846192
  Блискун О. Модель агресивної поведінки молоді в мережі Інтернет // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2012. – № 4 (50). – С. 154-160. – ISSN 1810-2131
846193
  Дирибало О. Модель Адама Міцкевича "поет і народ" // Волинь філологічна: текст і контекст : [зб. наук. праць] / Волинський нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2011. – Вип. 11 : Імагологічна проблематика польської, білоруської, російської та української літератур і європейський контекст. – С. 65-75


  Розглянуто літературно-критичні виступи українських письменників І. Франка, М. Рильського, М. Бажана, Д. Павличка, Ю. Андруховича стосовно творчості А. Міцкевича
846194
  Муратова Е.И. Модель адаптации студентов к профессиональной среде / Е.И. Муратова, И.В. Федоров // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2009. – № 6. – С. 91-97. – ISSN 0869-3617
846195
  Міхнєва Г.П. Модель адаптивного керування точністю процесу вимірювання та обробки інформації на координатно-вимірювальній машині // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ : ВІКНУ, 2011. – Вип. № 33


  У статті розглянуто основні підходи до побудови адаптивних систем керування та обробки інформації у вимірювальних роботах. Показано рішення задачі оптимального управління процесом вимірювання та обробки інформації в координатно-вимірювальної машині з ...
846196
  Табаченко А.Н. Модель алгебры токов с жесткими пионами и низкоэнергетическое пN-рассеяние : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 041 / Табаченко А.Н.; Том. гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1971. – 13л. – Бібліогр.:с.13
846197
  Суходоля О. Модель аналізу енергоспоживання та визначення рівня енергоефективності національної економіки : Управління економікою: теорія і практика // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 5. – С. 31-37 : Табл.3. – Бібліогр. 7 назв. – ISSN 0131-775Х
846198
  Несвет В.І. Модель аналізу рентабельності власного капіталу // Вісник економічної науки України : Науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАНУ; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2006. – № 2. – С. 126-129. – ISSN 1729-7206
846199
  Смага О. Модель аналітичної системи інформаційно-комп"ютерного моніторингу управлінських документопотоків в освітній галузі // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2011. – № 3 (176). – С. 42-44. – ISSN 2076-9326
846200
  Запасский Сергей Петрович Модель анизотронного молекулярного поля в теории магнитных свойств редко земельных металлов и сплавов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.11 / Запасский Сергей Петрович; Уральск. гос. ун-т. – Свердловск, 1981. – 18л.
846201
  Гладкова Г.П. Модель анотації текстового корпусу як засіб дослідженя художньої картини світу // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 4 : До 80-річного ювілею професора Нікітіної Фіонілли Олексіївни. – С. 524-528
846202
  Кондратенко Н.О. Модель антикризового управління організацією / Н.О. Кондратенко, О.О. Вороніна // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Димченко О.В., Бібік Н.В., Газола П. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 2 (148). – С. 72-78 : рис. – Бібліогр.: 16 назв. – (Серія : Економічні науки). – ISSN 2522-1809
846203
  Кудзіновський А. Модель апеляції в цивільному процесі України // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 2. – С. 237-238
846204
  Котов В.Е. Модель асинхронных паралленых вычислений и ее языковая и архитектурная реализация : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 01.01.10 / Котов В.Е.; АН УССР. Ин-т кибернетики. – К., 1980. – 34л.
846205
  Грушевський О. Модель атестації науково-педагогічних працівників у закладах вищої освіти // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Рахманов В.О., Горбачевський С.К. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (41). – С. 109-116. – ISSN 2617-1775
846206
  Тулашвілі Ю.Й. Модель багаторівневого модульного навчання для підготовки інженерних кадрів // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2015. – С. 185-188. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 36)
846207
  Суліма О. Модель багаторівневої системи доступу // Безпека інформації : науково-практичний журнал / Нац. авіаційний ун-т ; редкол.: О. Корченко, Іон Аврам, О. Ареф"єва [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 23, вип. 2. – С. 122-129. – ISSN 2225-5036
846208
  Сухотеплий В. Модель банківської системи України з мінімальною кількістю банків : банки України // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 32-35 : Табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв
846209
  Блінкова О.А. Модель басейнової міграції населення : Геоінформатика, геомоделювання / О.А. Блінкова, Г.О. Павленко // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 54-59 : Рис. – Бібліогр. 6 назв. – ISSN 1561-4980
846210
   Модель безпеки поширення забороненої інформації в інформаційно-телекомунікаційних мереж / С.В. Ленков, В.М. Джулій, СєлюковО.В, В.С. Орленко, А.В. Атаманюк // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2020. – Вип. № 68. – C. 53-63. – ISSN 2524-0056
846211
  Камінський А. Модель бенчмаркингу на ринку споживчого кредитування // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – Вип. 30. – С. 136-140. – ISSN 2078-5860
846212
  Проскурін Д.П. Модель Бергера-Кобурна-Лєбова пари q- комутуючих ізометрій / Д.П. Проскурін, К.М. Сукретний // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 272-275. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядається q-аналог моделі Бергера-Кобурна-Лєбова для опису пар ізометрій.
846213
  Кушніренко А.Г. Модель біоенергетичного резонансу за передпосівного обробітку насіння сільськогосподарських культур // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – Вип. 261. – С. 169-177 : рис. – Бібліогр.: 3 назв. – (Серія "Техніка та енергетика АПК"). – ISSN 2222-8594
846214
  Булавин Л.А. Модель Ван-дер-Ваальса и расширенное масштабное уравнение состояния вещества / Л.А. Булавин, А.Д. Алехин // УФЖ, 1991. – №3


  Освещаются основные направления усиления социальной ориентаци экономического развития в ХII пятилетке и долгосрочной перспективе. Раскрывается взаимодействие экономических и социальных факторов прогресса производительных сил и производственных ...
846215
  Булавин Л.А. Модель Ван-дер-Ваальса и расширенное уравнение состояния вещества вблизи критической точки / Л.А. Булавин, А.Д. Алехин // Всесоюзный симпозиум по меж-мол.взаим. и конформации молекул. Тез.доклада, 1991. – №3


  Освещаются основные направления усиления социальной ориентаци экономического развития в ХII пятилетке и долгосрочной перспективе. Раскрывается взаимодействие экономических и социальных факторов прогресса производительных сил и производственных ...
846216
  Ляшенко Г.В. Модель вероятности повреждения заморозками винограда различных сортов на территории Одесской области / Г.В. Ляшенко, Е.И. Маринин // Український гідрометеорологічний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Одес. держ. еколог. ун-т. – Одеса, 2014. – № 14. – С. 123-128 : рис., табл. – Библиогр.: 4 назв. – ISSN 2311-0902


  В статті описані основні джерела надходження формальдегіду в атмосферне повітря великих міст. Розглянуто часову динаміку середньорічних концентрацій формальдегіду в атмосфері м. Києва, проаналізовано рівень забруднення повітря цією домішкою в різних ...
846217
  Копилова М.С. Модель взаємин держави та православної церкви у Другій Речі Посполитій (1918-1939) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 19-21. – (Державне управління ; вип. 1 (5)). – ISSN 1728-3817


  У статті охарактеризовано поняття моделі державно-церковних відносин та основні її класифікації, критерії виокремлення останньої, а також особливості реалізації. Визначеномодель державно-конфесійних взаємовідносин, що склаласяв Польській республіці. ...
846218
  Азаров С.І. Модель взаємодії забруднення з водною техногенно навантаженою екосистемою / С.І. Азаров, О.В. Харламова // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освітиі науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАН України, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; голов.ред.: О.С. Волошкіна, О.М. Трофимчук ; редкол.: Биченок М.М., Бойко І.П., Довгий С.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 2 (34), квітень - червень 2020 р. – С. 72-80 : рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2411-4049
846219
  Колянова Т. Модель взаємодії природженого імунітету та інфекції // International conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2006), September 18-23, 2006 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2006), intern. conference. – [S. l. : s. n.], 2006. – С. 127-129
846220
  Іванова І. Модель взаємодії реклами, PR та журналістики / І. Іванова, О. Афанасьєва // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2021. – С. 65-73. – (Серія "Журналістика" ; вип. 49). – ISSN 2078-7324
846221
  Перхун Л.П. Модель взаємодії ринку освіти та ринку праці / Л.П. Перхун, Ю.С. Мироненко // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 4, лютий. – С. 116-120. – ISSN 2306-6814
846222
  Лаговський В.В. Модель взаємодії ринку праці і ринку освітніх послуг // Малий і середній бізнес (право, держава, економіка) : економіко-правовий науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; редкол.: Костицький В.В., Новицька Н.Б., Варналій З.С. [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – № 1/2 (68/69). – С. 49-55. – ISSN 2413-743X
846223
  Ярмолюк А.Г. Модель взаємозв"язку та відповідності компетенції фахівця та вимог роботодавців // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : [науковий журнал] / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2016. – Вип. 2 (97), ч. 2 : Педагогічні науки. – С. 131-135 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1995-0519
846224
  Нурутдинова А.Р. Модель взаимодействия технопарковых структур вуза // Образовательные технологии : журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего проф. образования / НИИ школьных технологий. – Москва, 2012. – № 1. – С. 84-96
846225
  Радлаб Моканнад Модель взаимодействующих сетей Петри : 05.13.11 : Дис. ... канд. физ-мат. наук / Радлаб Моканнад ; КГУ. – Киев, 1990. – 94 л. – Бібліогр. : л. 87-94
846226
  Раджаб Моханнад Модель взаимодействующих сетей Петри : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 05.13.11 / Раджаб Моханнад; КУ им. Т.Шевченко. – К., 1991. – 16л.
846227
  Вітлінський В.В. та інш. Модель вибору інвестиційного проекту // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 4. – С.63-72
846228
  Бирка М.І. Модель вибору іноземного інвестора у процесі залучення прямих іноземних інвестицій на підприємство // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; редкол.: Кравців В.С., Сторонянська І.З., Пелехатий А.О. [та ін.]. – Львів, 2017. – Вип. 3 (125). – С. 95-102. – ISSN 2071-4653
846229
  Омардибірова В.Н. Модель вибору оптимального інвестиційного портфелю з використанням апарату RFT-перетворювачів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 129-134. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-966-2142-87-7. – ISSN 1812-5409


  Стаття присвячена опису моделі вибору оптимального інвестиційного портфелю з використанням апарату RFT-перетворювачів. Ключові слова: інвестиційний портфель. RFT-перетворювачі, фондовий індекс. The article is devoted to the description of optimal ...
846230
  Котелюк М.Ю. Модель визначення прогнозу летальності у хворих на гострий інфаркт міокарда та цукровий діабет 2-го типу з урахуванням показників міжклітинного матриксу // Кардиология: от науки к практике : международный научно-практический журнал / Украинская военно-мед. акад. ; Общественная орг."О-во инвалидов с детства с врожденными пороками сердца"Кардиопротекция" ; ООО "Проф. издания Восточная Европа" ; глав. ред. Батушкин В.В. – Киев, 2016. – № 2 (21). – С. 7-18. – ISSN 2312-7015


  Розвиток і перебіг гострого інфаркту міокарда (ГІМ) супроводжується змінами міжклінічного матриксу. На сьогодні залишається дискутивним питанням впливу гіперглікемії на систему міжклітинного матриксу у хворих на ГІМ і цукровий діабет (ЦД) 2-го типу.
846231
  Чечель А.А. Модель визначення рентабельності природного капіталу для еколого-економічної оцінки ефективності природокористування на промислових підприємствах // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 223-227. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
846232
  Германенко Л.М. Модель вимірювання рівня продовольчого потенціалу регіонів // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2011. – № 1. – С. 17-20


  В статті розглянуті інтенсивні та екстенсивні показники сільськогосподарського виробництва України та Черкаської області, розроблена концепція і загальний алгоритм оцінки рівня продовольчого потенціалу регіону, здійснена диференціація регіонів України ...
846233
   Модель випускника бакалаврату "Програмна інженерія" ( З досвіду роботи науково-методичної підкомісії 050103) / М. Бондаренко, М. Сидоров, Т. Морозова, І. Мендзебровскький // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 4. – С. 50-61. – ISSN 1682-2366
846234
  Зелена А.С. Модель виховання епохи Київської Русі // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 4 (3). – С. 95-100
846235
  Коваленко О.М. Модель виховної системи сучасного вищого навчального закладу в умовах загрози світової екологічної катастрофи // Економіка і управління : Науковий журнал / Європейський ун-т; Нац.авіаційний ун-т та інш. – Київ, 2005. – № 3. – С. 84-87.
846236
  Шестаков В.І. Модель виявлення кібернетичних загроз за результатами моніторингу у відкритих джерелах інформації / В.І. Шестаков, С.В. Чернишук // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 39. – С. 224-228


  У статті розкрито ознаки кібернетичної загрози, які можуть проявлятися у відкритих джерелах інформації, та запропоновано критерій її ідентифікації за сукупністю таких ознак. Наведено опис моделі виявлення кібернетичних загроз за результатами ...
846237
  Андрощук Г. Модель відкритих інновацій: мотиви безкоштовного передання патентних прав // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2016. – № 11. – С. 21-29. – ISSN 1608-6422
846238
  Куценко О.М. Модель військово-соціальної адаптації особистості військовослужбовця строкової служби // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 72-76. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 4)


  Присвячено актуальним проблемам військово-соціальної адаптації військовослужбовця строкової служби; розглядається модель військово-соціальної адаптації та аналізуються її основні компоненти.
846239
   Модель ВІЛ-1 протеази зі штучними потенціалами міжатомних взаємодій для розрахунку спектральних характеристик ядерного магнітного резонансу / Д.В. Баламут, Д.Б. Ковальський, Р.П. Порядченко, О.О. Судаков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 8-11. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 8). – ISSN 1728-3817


  Запропоновано вдосконалення математичної моделі білка ВІЛ-1 протеази, застосованої у відкритому програмному комплексі GROMACS 3, шляхом введення додаткових потенціалів міжатомних взаємодій distance restrains ("стримування відстаней"). Це вдосконалення ...
846240
  Янковский Н.А. Модель внешнеэкономической деятельности предприятий химической промышленности / Н.А. Янковский. – Донецк, 1997. – 168с.
846241
  Акіншина О.В. Модель внутрішнього аудиту розрахунків з дебіторами і кредиторами / О.В. Акіншина, І.Б. Плотніченко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2007. – № 576 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 3-8. – ISSN 0321-0499
846242
  Безверхий К. Модель внутрішньогосподарського контролю розрахунків за податками та зборами // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2016. – № 2. – С. 30-36 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв
846243
  Пичугина Т.С. Модель возведения комплекса объектов / Т.С. Пичугина. – Х, 1985. – 134с.
846244
  Приходько К.Р. Модель впливу ВВП на рівень життя населення України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 93-95. – (Економіка ; Вип. 77/78). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто методологічні засади моделювання впливу ВВП на рівень життя населення. Проаналізовано вплив ВВП на рівень життя населення на основі даних за 1998-2004. Described the methodological basis for modeling GDP and living standard. Analyzed the ...
846245
  Грищенко О. Модель впливу основних чинників на сукупний обсяг реалізації на ринку консалтингових послуг України / О. Грищенко, Ю. Рак // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2012. – № 2 (104). – C. 28-42. – ISSN 1605-2005
846246
  Колупаєва І.В. Модель впливу регуляторної політики на національну економіку // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 12 : Ефективність репресивних антикорупційних заходів в умовах високого рівня корумпованості. – C. 109-116. – ISSN 2222-4459
846247
  Зубов В. Модель выхода из кризиса для России // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2009. – № 6. – С. 33-41. – ISSN 0207-3676
846248
  Кайдаров К.К. Модель вязко-упругого однородного массива с несплошным сцеплением слоев : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.023 / Кайдаров К.К.; АН Каз.ССР. Объедин. учен. совет Отд-ния физ.-мат. наук. – Алма-Ата, 1970. – 14л.
846249
  Коваленко Л.О. Модель гармонізації бюджетної і грошово-кредитної політик, орієнтована на розвиток / Л.О. Коваленко, Абакуменко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 7 (121). – С. 241-251 : табл. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1993-6788
846250
  Лук"янов Д.О. Модель генерації вихідних криптографічних ключів просторово віддаленими членами групи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 228-237. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Запропонований механізм оптимізації розподілу криптографічних ключів.
846251
  Алексеев И.И. Модель геомагнитного поля и движение энергичных частиц во внешней магнитосфере : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Алексеев И. И.; НИИ яд. физ. – М., 1971. – 12л.
846252
  Алексеев И.М. Модель геомагнитного поля и движение энергичных частиц во внешней магнитосфере : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Алексеев И. М.; НИИ яд. физ. – М., 1971. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
846253
  Черезов А.М. Модель геотектонического развития Центральной Азии. / А.М. Черезов. – Новосибирск, 1991. – 108с.
846254
  Йовенко Л. Модель героїчної особистості у науково-методичній спадщині Г. Ващенка // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету / Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. – Умань, 2019. – Вип. 3. – С. 76-84. – ISSN 2307-4906
846255
  Зарва В.А. Модель героя-праведника у прозі М. Лєскова і Ф. Достоєвського 60-80-х рр. XIX ст. // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 1. – С. 239-244


  При створенні моделі героя-праведника російські письменники конкретними образами представників різних соціальних станів стверджували своє бачення ідеалу і шляхів рятування людства. М. Лєсков і Ф. Достоєвський, створюючи християнську концепцію світу і ...
846256
  Зарва В. Модель героя-праведника у прозі Ф. Достоєвського і Т. Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 10
846257
  Мороз С.В. Модель героя в романі В.Ф. Одоєвського "Русские ночи" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 2. – С. 77-81


  Метою стаття є дослідження особливостей моделі героя роману В.Ф. Одоєвського в контексті сформованих у літературознавстві уявлень про романтичного героя
846258
  Зарва В. Модель героя ліберала-реформатора, культурника в романі "Хмари" І. Нечуя-Левицького // Іван Нечуй-Левицький: постать і творчість : збірник праць Всеукраїнської наукової конференції : 25-27 вересня 2008 року / МОНУ ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Черкаська обл. держ. адміністрація ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницокого ; Осередок Наук. тов-ва Шевченка в Черкасах ; [ ред. кол.: Бернадська Н.І., Бондар М.П. та ін. ]. – Черкаси : Вид. Ю. Чабаненко, 2008. – С. 267-276. – ISBN 978-966-793-136-3
846259
  Мельник Т.П. Модель гідрогеологічної ситуації паводкових режимів умов одамбування територій (на прикладі р. Боржави) // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2011. – Т. 4 (25). – С. 149-155
846260
  Буртиев Р.З. Модель главных компонент в макросейсмике / Р.З. Буртиев, В.Ю. Карданец // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2020. – Т. 42, № 5. – С. 172-182 : рис., табл. – Библиогр.: с. 181. – ISSN 0203-3100
846261
  Буртнев Р.З. Модель главных компонент в сейсмичности зоны Вранча / Р.З. Буртнев, В.Ю. Карданец // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2020. – Т. 42, № 1. – С. 76-85 : рис., табл. – Библиогр.: с.84-85. – ISSN 0203-3100
846262
   Модель глобальных течений Солнца / А.А. Логинов, В.Н. Криводубский, Н.Н. Сальников, О.К. Черемных // Астрономія та фізика космосу в Київському університеті : збірка тез доп. : міжнар. конф. в рамках IX Всеукр. фестивалю науки присвяч. 170-річниці Астроном. обсерваторії Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 110 річниці проф. С.К. Всехсвятського, 100 річниці М.А. Яковкіна : 25-29 трав. 2015 р. / [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; наук. орг. комітет: Вижва С.А. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 57-58
846263
   Модель глубинного строения Донецкого складчатого сооружения и пилегающих структур по данным региональных геофизических наблюдений / В.И. Старостенко, А.Е. Лукин, В.П. Коболев, О.М. Русаков, М.И. Орлюк // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2009. – Т. 31, № 4. – С. 44-68 : Рис. – Бібліогр.: с. 65-68. – ISSN 0203-3100
846264
  Попова А.В. Модель государственного и общественного устройства России в трудах неолиберальных мыслителей на рубеже XIX-XX вв. // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 10. – С.43-46. – ISSN 1812-3805


  Либеральная модель общественного переустройства, представленная в системе политико-правовых идей русских неолибералов, была направлена на формирование гражданского общества в России, а через него на создание демократического правового государства, ...
846265
  Метушевская Т.И. Модель государственной службы в России в XVIII в. // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 5. – С. 21-23. – ISSN 1812-3805
846266
  Матвійчик М. Модель грошового обороту. Грошові потоки та механізми їх балансування // Формування ринкової економіки в Україні. Спецвипуск : Науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2005. – Спецвипуск 15, Ч.1 : Обліково-аналітичні системи суб"єктів господарської діяльності в Україні. – С. 190-196. – ISBN 966-7574-11-3
846267
  Лобузін І.В. Модель даних Європеани: перспективні підходи для цифрових гуманітарних проектів // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2020. – № 1. – С. 88-97. – ISSN 2409-9805
846268
  Дизенко А.Д. Модель данных "объект - свойство" / А.Д. Дизенко. – Москва, 1990. – 28 с.
846269
  Шульга В.П. Модель движения / В.П. Шульга. – Москва, 2001. – 43с. – ISBN 5-7856-0220-2
846270
  Остроумов А.В. Модель движения снежных лавин лоткового типа : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.02.05 / Остроумов А.В.; АН СССР.Ин-т проблем механики. – Москва, 1972. – 12л.
846271
  Торосян Г.Т. Модель двух механизмов множественного рождения андронов при высоких энергиях. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Торосян Г.Т.; ОИЯИ. – Дубна, 1983. – 10л.
846272
   Модель делегування суспільних послуг: польський досвід для України : практ. посібник / [М. Дадел та ін. ; пер. з пол.: Б. Лесечко, О. Котовська]. – Дніпропетровськ : Грані, 2016. – 136 с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Польсько-канадська програма підтримки демократії. Проект "Співробітництво адміністрації та неурядових організацій для надання суспільних послуг" / Асоц. "Час. Простір. Ідентичність"). – ISBN 978-617-7351-13-8
846273
  Червякова О. Модель державного регулювання інноваційної інфраструктури на регіональному рівні // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2007. – Вип. 1. – С. 168-181.
846274
  Плиса В. Модель державного соціального страхування в Україні // Формування ринкової економіки в Україні. Спецвипуск : Науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2005. – Спецвипуск 15, Ч.2 : Обліково-аналітичні системи суб"єктів господарської діяльності в Україні. – С. 44-52. – ISBN 966-7574-11-3
846275
  Жолос А.О. Модель державної політики захисту і підтримки вітчизняного виробника // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 77-78. – (Економіка ; Вип. 66/67). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто проблему державної політики захисту і підтримки вітчизняного виробника у розрізі теорії ігор. Побудовано теоретико-ігрові моделі, які описують дану проблему з позиції інтересів держави, суспільства, вітчизняних та іноземних виробників.
846276
  Кузнецов С.В. Модель деформируемой пористой среды и ее применение к задачам механики горных пород. : Автореф... Канд.техн.наук: / Кузнецов С.В.; Акад.наук СССР. – Новосибирск, 1962. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
846277
  Бедный Б. Модель диагностики научного потенциала и результативности аспирантуры / Б. Бедный, А. Миронос // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2008. – № 5. – С. 121-131. – ISSN 0869-3617


  Рассмотренная в статье модель позволяет получить количественную информацию о потенциале подготовки научных кадров, результативности науч. исследований, эффективности подготовки аспирантов.
846278
  Закалюжний В.М. Модель дидактичної системи навчання фізики в контексті запровадження компетентнісної освіти // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; голов. ред.: В. Воронова ; редкол.: В. Бакіров, О. Вишняк, В. Волович [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4, жовтень - грудень. – С. 14-18. – ISSN 1563-3713
846279
  Шерстенников Ю.В. Модель динамики развития двухпродуктового малого предприятия : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 9. – С. 211-216 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
846280
  Меркулова Т.В. Модель динамики собственного капитала банка: анализ условий и ограничений роста / Т.В. Меркулова, А.А. Янцевич // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 6 (180). – С. 405-418. – ISSN 1993-6788


  В статье рассмотрена модель динамики собственного капитала банка с постоянным темпом роста депозитов. Представлены результаты параметрического анализа решения модели: получены математические условия, связывающие параметры модели и определяющие тип ...
846281
  Камінський А.Б. Модель динаміки ціни акцій, яка враховує стрибкоподібні зміни // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 44-47. – (Економіка ; вип. 44)


  В умовах припущення про слабку форму інформаційної ефективності фінансового ринку розглядається модель динаміки ціни акцій, яка враховує стрибкоподібні зміни. Відносно стрибкоподібних змін припускається, що вони носять характер пуассонівського процесу.
846282
  Хусаїнов Т.Д. Модель динаміки ціноутворення із запізненням // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 319-327. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-7652-00-9


  Запропонована математична модель, яка являє собою систему нелінійних диференціальних рівнянь з відхилюючимся аргументом запізнюючогося типу. Отримані умови асимптотичної стійкості нульового положення, рівномірної по запізненню. При дослідженні ...
846283
  Хусаїнов Т.Д. Модель динаміки ціноутворення й обсягу продажів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 76-80. – (Кібернетика ; Вип. 2)


  Досліджено математичну модель динаміки ціноутворення й обсягу продаж на ринку вільної конкуренції, що є системою нелінійних диференціальних рівнянь із квадратичною й дрібно-раціональною правою частинами.
846284
  Ціватий В. Модель дипломатії Австрійської Республіки: традиційність і новаційність (погляд із України) // Австрія й Україна на історичних перехрестях : наук. збірник / Дипломат. акад. України при МЗС України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Австрійський культур. форум у Києві ; [упоряд.: І.В. Жалоба, О.Р. Купчик, Л.В. Шпаковськи]. – Київ : ДАУ, 2016. – С. 208-216. – ISBN 978-617-7037-10-0
846285
  Ціватий В.Г. Модель дипломатії та дипломатичної служби Арабської Республіки Єгипет (АРЄ): інституціональний аспект // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2015. – Вип. 22, ч. 2 : Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. – С. 82-87. – (Серія "Політичні науки"). – ISBN 966-7196-06-2 (В22-2)
846286
  Ціватий В. Модель дипломатії Турецької Республіки: традиції та інституційний розвиток // Україна - Туреччина: історія, політика, економіка, право, дипломатія, культура : [монографія] / А.А. Акан, М. Алтан, О.Н. Арас, Д.У. Бінан, Ю. та ін. Бондар. – Вид. 2-ге, допов. – Київ : Український письменник, 2015. – С. 338-346. – ISBN 978-966-579-439-4
846287
  Бурбело В.Б. Модель дискурсу в парадигмальному вимірі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 81-85. – Біблогр.: с. 85, Літ.: 12 назв. – (Іноземна філологія ; Вип. 37/38). – ISSN 1728-3817


  Присвячено дослідженню дискурсивної моделі як вузла взаємодії трьох парадигм - праксисно-рефлекторної, комунікативної та лінгвальної. Системно-функціональний характер дискурсу виявлено в основних парадигмальних категоріях позиції, ролі, функції та ...
846288
  Тесленко Т.І. Модель діагностики банкрутства підприємств машинобудівної галузі : фінанси підприємств / Т.І. Тесленко, Г.В. Мамонова // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 106-112 : Табл. – Бібліогр.: 2 назви
846289
  Руська Р. Модель діагностики фінансового стану кредитних спілок // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – Вип. 4. – С. 133-137. – ISSN 1993-0259
846290
  Гарасимів Т. Модель діяльності вищих навчальних закладів України: концептуальні та правові основи / Т. Гарасимів, У. Парпан // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2018. – № 889. – С. 68-76. – (Серія: Юридичні науки ; вип. 17). – ISSN 0321-0499
846291
  Шкаріна К.А. Модель для вивчення пухлинно-стромальних взаємодій на основі тривимірної культури клітин / К.А. Шкаріна, В.В. Філоненко, А.І. Хоруженко // Шевченківська весна 2013: біологічні науки : матеріали XI міжнар. наук. конф. студентів та молодих науковців : 18-22 берез. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; Навч.-наук. центр "Ін-т біології". – Київ : [б. в.], 2013. – С. 107
846292
  Бідненко В.М. Модель для інтраопераційного контролю за зоною руйнування пухлини при фотодинамічній терапії // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 323-328. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розроблена модель інтраопераційного визначення зони руйнування тканини при фотодинамічній терапії пухлин мозку. Розрахунки основані на послідовній фіксації зміни фази відбитого від пухлини модульованого лазерного променя й проведені в дифузійному ...
846293
  Ревенчук І. Модель для моніторингу якості програм післядипломної освіти / І. Ревенчук, Т. Шатовська, А. Чуприна // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 853. – С. 103-108. – (Серія: Інформатизація вищого навчального закладу). – ISSN 0321-0499


  Подано практики для моніторингу, планування і здійснення програм курсів післядипломної освіти. Мета моделі моніторингу цих програм - допомогти організаціям, що надають освітні послуги в галузі післядипломної освіти, відстежувати прогрес і ефективність ...
846294
  Чан Дык Хай Модель дождевых паводков и ее реализация на примере рек Приморья. : Автореф... канд. географ.наук: 11.00.07 / Чан Дык Хай; МВ и ССО УССР. Одес. гидрометеоролог. ин-т. – Одесса, 1979. – 21л.
846295
  Буряк Р.І. Модель доскальності Європейського фонду управління якістю (EFGM), як інструмент оцінки управління якістю діяльності підприємств АПК // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2009. – Вип. 142, ч. 1. – С. 20-24
846296
  Лісойван О.В. Модель дослідження реконструкції системи символів: концептуальні підходи // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології ; редкол.: Т.М.Титаренко, Л.М. Коробка, О.С. Блинова [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 38 (41). – С. 18-29. – ISSN 2309-8287
846297
  Раєвнева О.В. Модель дослідження циклічних закономірностей у процесі розвитку зовнішнього і внутрішнього середовищ промисловоо підприємства / О.В. Раєвнева, А.С. Середа // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 7 (133). – С. 243-257 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
846298
  Тустановська Л. Модель еволюції рельєфоутворення Канівського Придніпров"я на основі структурної морфометрії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 5-8. – (Геологія ; Вип. 57). – ISSN 1728-3817


  В межах Канівського Придніпров"я виконано структурно-морфометричні побудови із застосуванням просторового ГІС-аналізу. Аналіз різниць суміжних базисних та вершинних поверхонь та різниць між однопорядковими вершинними та базисними поверхнями дозволив ...
846299
  Ляшко Л.П. Модель екологічної естетики в теоретичній розробці Ю. Сепанмаа // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 100 (№ 9). – С. 124-128. – ISSN 2076-1554
846300
  Ляшко Л. Модель екологічної естетики в теоретичній розробці Юріо Сепанмаа // Університетська кафедра : альманах / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Ін-т прикладної та професійної етики. – Київ, 2015. – № 4. – C. 139-148. – ISSN 2227-1503
846301
  Чебанова Ю. Модель еколого-ландшафтознавчого дослідження регіональної системи природокористування Запорізької області / Ю. Чебанова, В. Лисенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 47-50. – (Географія ; вип. 1 (70)). – ISSN 1728-3817


  Представлено модель еколого-ландшафтознавчого дослідження, яка передбачає реалізацію чотирьох головних етапів: на першому збиралась і систематизувалась інформація, включаючи польові дослідження; на другому - було сформульовано теоретико-методологічну ...
846302
  Ляшенко О.І. Модель економічного зростання Солоу-Свена з екзогенним капіталоінтенсивним технологічним прогресом // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 15, серпень. – С. 14-16. – ISSN 2306-6814
846303
  Ляшенко О.І. Модель економічного зростання Солоу-Свена з капіталоінтенсивним та трудоінтенсивним технологічним прогресом // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 8. – С. 6-8 : рис. – Бібліогр.: 4 назв.
846304
  Глубокий В.М. Модель економічного капіталу банку: умови впровадження та етапи реалізації // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 11 ( 102). – С. 132-129
846305
  Горчакова О. Модель економічного простору // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2012. – № 5 (606). – С. 67-72. – ISSN 0131-775Х
846306
  Сильченко В. Модель економічної безпеки для України // Науковий світ : щомісячний журнал - ревю наукових новин / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2001. – № 10. – С.10-11


  Англичане в Америке в XVI-XVII вв.
846307
  Вакульчик О. Модель економічної діагностики інтелектуального капіталу промислового підприємства / О. Вакульчик, Г. Ступнікер // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2009. – № 3 (269). – С. 34-39. – ISSN 1810-3944
846308
   Модель експериментальної оцінки показників надійності інформаційно-економічних систем / А.В. Невзоров, Д.О. Дементьєв, Є.С. Лєнков, О.Д. Рибак // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 19. – С. 95-99


  У статті запропонована модель, з використанням якої надається можливість оцінювати та прогнозувати показники надійності інформаційно-економічних систем, спираючись на експериментальні дані їх експлуатації. Це надає можливість знижувати можливі втрати ...
846309
  Седякин Ю.М. Модель ЕС "Восточное партнерство" и проблемы ее реализации // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2010. – Вип. 16 : Зовнішня політика, світова дипломатія і світовий порядок: зміст, закономірності, механізми розвитку. – С. 261-267. – ISBN 966-7196-06-2 (В16)
846310
   Модель етнонаціональної політики для реінтеграції Донбасу і Криму : наук.записка / [Кресіна І.О. та ін.] ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ : Інститут держави і права ім. В.М. Корецького, 2016. – 103, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-8148-6
846311
  Ладжун Ю.Ю. Модель етнонаціональної політики Чехословацького уряду в Підкарпатській Русі (1919–1939) // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 118-123. – (Серія : Історія ; вип. 2 (33))
846312
  Дец О.С. Модель етосу соціологічної спільноти // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 141-148. – ISBN 978-966-651-861-9


  В даній статті здійснено спробу реконструювати модель етосу соціології. Рефлексивний погляд на етос соціології дає підстави нам виокремити три виміри етосу соціології, що в сукупності складають трьохрівневу структуру єдиного феномену: ідеальний ...
846313
  Цицик Р.В. Модель ефективного бюджетного механізму структурної перебудови економіки України // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2012. – Вип. 27, т. 2. – С. 409-418


  Стаття присвячена проблемам бюджетної політики України. Визначений ряд заходів для активізації інвестиційного процесу з метою забезпечення інноваційного та технологічного оновлення національної економіки.
846314
  Дурманенко О. Модель ефективного моніторингу організації виховної роботи у вищому навчальному закладі // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. 67-71. – (Серія: Педагогічні науки ; № 8 (285)). – ISSN 1729-360Х


  У статті розкривається сутність моделювання та його роль у педагогічних дослідженнях; обгрунтовується модель моніторингу організації виховної роботи у вищих навчальних закладах, яка містить цільовий, змістово-процесуальний та результативний блоки.
846315
  Крилова І.І. Модель ефективного регулювання сфери водопостачання та водовідведення в умовах реформування // International scientific conference "Modern economic research: theory, methodology, strategy" : September 28th, 2018 : proceeding of the conf. / "Modern economic research: theory, methodology, strategy", intern. sci. conf. – Kielce : State University of Jan Kochanowski, 2018. – P. 1. – С. 51-54. – ISBN 978-9934-571-51-0
846316
  Хоменко І. Модель ефективної конкурентної політики в умовах транснаціоналізації // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 2 (158). – С. 12-15
846317
  Сліпушко О. Модель європейської ідеї: генезис і динаміка // Книжність середньовічної Києворуської держави : Європейська модель мислення : посіб. для студентів ВНЗ / О. Сліпушко. – Київ : Логос, 2017. – С. 10-16. – ISBN 978-617-7442-64-5
846318
   Модель єдиного інформаційного простору управління навчальним процесом / К.П. Сторчак, В.В. Вишнівський, М.П. Гніденко, О.О. Ільїн, Г.І. Гайдур // Зв"язок : загальногалузевий науково-виробничий журнал / Держ. ун-т телекомунікацій ; редкол.: Козелков С.В., Степанов М.М., Сторчак К.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 1 (125). – С. 30-34. – ISSN 2412-9070
846319
  Охріменко О.А. Модель жанру "закон" - інваріантна-варіантна форма // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 14, т. 5 (151). – С. 202-208
846320
  Логвиненко В.І. Модель житлового іпотечного кредитування на основі механізму пайової участі обласного і місцевого бюджетів / В.І. Логвиненко, Я.А. Суха // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 3. – С. 13-14.
846321
  Сухонос М.К. Модель життєвого циклу проектів будівництва промислових об"єктів / М.К. Сухонос, шеветовський, А.Ю. Старостіна // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 139. – С. 10-14 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
846322
  Шерстенников Ю.В. Модель життєвого циклу проекту і сезонності в роботі малого підприємства : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 8 (122). – С. 334-347 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
846323
  Пилипчук В. Модель забезпечення державної безпеки: теоретико-правові проблеми // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2007. – № 4. – С. 71-83. – ISSN 1993-0909
846324
  Левицька І.В. Модель забезпечення пропорцій відтворення основних засобів у корпораціях // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 5 (120). – С. 165-170
846325
  Текле Микаэль Ассефа Модель заключительной фазы процесса градообразования и ее трансформация в результате введения в облако кристаллизующих реагентов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.12 / Текле Микаэль Ассефа; МВ и ССО РСФСР. Ленингр. гидрометеорол. ин-т. – Л., 1974. – 12л.
846326
  Волошин І. Модель закритої економіки на основі енергетичного підходу Миколи Руденко // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; редкол.: В.Д. Базилевич, В.А. Гладкий, В.П. Розумний [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1/2 (147). – С. 50-59 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1605-2005
846327
  Іларіонова Н.М. Модель залежності інноваційного розвитку та прямих іноземних інвестицій в економіці регіонів України / Н.М. Іларіонова, Н.М. Сукурова // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2010. – № 2. – С. 67-71
846328
  Артеменко А.В. Модель замикання атмосферної турбулентності // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 42-43
846329
  Якимчук Н.А. Модель зарождения и принципы движения тропических циклонов, штормов и депрессий / Н.А. Якимчук, И.Н. Корчагин, К.П. Янушкевич // Геоінформатика : науковий журнал / НАН України ; Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю, Ін-ту геолог. наук НАН України ; редкол.: М.А. Якимчук, І.М. Корчагін, В.І. Лялько [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (76), жовтень - грудень. – С. 54-67 : рис. – Библиогр.: 24 назв. – ISSN 1684-2189
846330
  Рахманов В. Модель застосування комп"ютерної технології навчання для системи інформаційного забезпечення військової освіти // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Рахманов В.О., Горбачевський С.К. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (42). – С. 260-269. – ISSN 2617-1775
846331
  Музичук К. Модель захисту в суді інформаційних прав і свобод людини відповідно до вимог демократії // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Яцишин М.М., Ярмиш О.Н., Усенко І.Б. [та ін.]. – Луцьк, 2018. – № 2 (12). – С. 68-72. – ISSN 2409-4544
846332
  Григорьєва А.О. Модель захищеної кластерної бездротової сенсорної мережі / А.О. Григорьєва, В.С. Наконечний, М.М. Степанов // III Міжнародна науково-практична конференція "Проблеми кібербезпеки інформаційно-телекомунікаційних систем" (PCSITS) : 12 червня 2020 р. : збірник матеріалів доп. та тез / "Проблеми кібербезпеки інформаційно-телекомунікаційних систем " (РСSІТS). – Київ : Київський університет, 2020. – С. 85-88
846333
  Беспалова С.В. Модель збудження водневого зв"язку при гідролізі АТФ / С.В. Беспалова, А.А. Кириенко // Фізика живого (Біофізика і далі) : теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 1999. – Т. 7, № 2. – С. 100-105. – ISSN 1023-2427
846334
  Дунаева Н.В. Модель земельной (крестьянской) реформы в коронном секторе российского землевладения в законопроектах 1861 г. // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2011. – № 3 (54). – С. 88-91. – ISSN 2070-9773
846335
  Хлевина Ю.Л. Модель змін під дією впливів мета-методології управління проектами // IV Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології та взаємодії" : 8-10 листоп. 2017 р. : матеріали доповідей / "Інформаційні технології та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2017. – С. 101-102
846336
  Савельєв В. Модель зміни поведінки споживачів як основа маркетингової стратегії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 50-54. – (Економіка ; вип. 9 (162)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуті базові сегменти споживачів, проаналізовані їх мотиви споживання. Розроблена модель зміни поведінки споживачів в умовах зниження купівельної спроможності та запропоновані рекомендації щодо ефективних стратегічних дій з метою ...
846337
  Макаров Д.Г. Модель змішаної анізотропії у фотомагнетику Y3Fe5-xSixO12 при його опроміненні лінійно поляризованим світлом / Д.Г. Макаров, О.В. Тичко, В.Ф. Коваленко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 42-46. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 5). – ISSN 1728-3817


  Побудовано модель фотоіндукованих змін магнітної анізотропії у фотомагнітному середовищі. Розглянуто кінетику фотоіндукованого перерозподілу активних центрів, яка обумовлює появу і/або зміну змішаної магнітної анізотропії у фотомагнетику. Представлені ...
846338
  Лемак В.В. Модель змішаної республіки в Румунії та Україні: порівняльно-правові аспекти / В.В. Лемак, І.П. Шимон // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2015. – № 2 (18). – C. 275-282. – ISSN 2306-9082
846339
  Газуда М.В. Модель змішаної ринкової економіки та аналіз механізму стимулювання сукупного попиту // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С. 11-15. – (Економіка ; Вип. 27)
846340
  Єщенко П.С. Модель зростання для трансформаційної економіки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 13-15. – (Економіка ; Вип. 62)


  Розглянуто теоретичний аналіз трансформаційних процесів в Україні, вибору моделі економічного зростання.
846341
  Харазішвілі Ю. Модель зростання та сценарний аналіз розвитку економіки України / Ю. Харазішвілі, О. Заріцький, В. Заводник // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2004. – № 5/6. – С. 9-24. – Бібліогр.: на 10 пунктів. – ISSN 1605-2005
846342
  Назаров Н.А. Модель и алгоритмы расчета формирования речного стока на лесном водосборе / Н.А. Назаров, А.А. Сирин. – М., 1988. – 107с.
846343
  Тертышный В.А. Модель и метод многоаспектного поиска фактографических данных для поддержки принятия решений / В.А. Тертышный, И.В. Шевченко // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2016. – Вип. 5 (100). – С. 19-25 : рис. – Библиогр.: 16 назв. – ISSN 1995-0519
846344
  Шевченко И.В. Модель и метод построения многоуровневой системы распознавания / И.В. Шевченко, Н.С. Шкарупа, М.В. Гончар // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2017. – Вип. 6 (107), ч .1. – С. 54-63 : рис. – Библиогр.: 13 назв. – ISSN 1995-0519
846345
  Шевченко И.В. Модель и метод тематической структуризации текста на основе стохастических автоматов / И.В. Шевченко, А.С. Лебединец, Д.О. Васильев // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2018. – Вип. 1 (108). – С. 29-37 : рис., табл. – Библиогр.: 12 назв. – ISSN 1995-0519
846346
  Балашов Владимир Григорьевич Модель и методы динамического управления многопродуктовы ассортиментом крупных фирм и коммерческих сетей. : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.16 / Балашов Владимир Григорьевич; Московский физико-техн. ин-т. – М., 1996. – 15л.
846347
  Елышевская Г.В. Модель и образ : концепция личности в рус. и сов. живопис. портр. / Г.В. Елышевская. – М., 1984. – 213с.
846348
  Бабицкий А.Ф. Модель и проект рыночной экономики / А.Ф. Бабицкий. – Київ : Знання, 1993. – 144 с. – (Сер. 3. Практична економіка (поради бізнесменам, підприємцям, управлінцям) ; вып. 2-8). – ISBN 5-7770-0427-х
846349
  Загребнов В.А. Модель Изинга для жесткой и сжимаемой решеток : Автореф... канд. физ-мат.наук: 01.04.02 / Загребнов В.А.;. – Дубна, 1973. – 13л.
846350
  Летова Л.В. Модель измерения профессиональной деятельности преподавателей // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 12. – С. 68-74. – ISSN 0869-3617


  В статье раскрыты достоинства модели Раша, как методического инструмента для измерения латентных величин в социальной сфере. В статье представлен опыт Омского государственного технического университета по использованию модели для измерения латентной ...
846351
  Аллахвердов М.В. Модель имплицитной теории доверия: экспериментальная проверка / М.В. Аллахвердов, Н.В. Гришина // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2013. – С. 28-36. – (Психология. Социология. Педагогика ; вып. 4). – ISSN 1995-0047
846352
  Бармута К.А. Модель инновационного развития предприятия с позиции НТП // Вопросы экономических наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2008. – № 6 (33). – С. 31-32. – ISSN 1728-8878
846353
  Вольвач А. Модель инсоляции поверхности земли в пункте "Карадаг" по данным SSE / А. Вольвач, Г. Курбасова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 51-58. – (Геологія ; вип. 2 (85)). – ISSN 1728-3817


  Аномальное усиление солнечной инсоляции поверхности земли при наличии в её недрах очагов возбуждения может вызвать в локальных пунктах ответную реакцию. К таким очагам относятся прежде всего недавние и прошлые (ретро)вулканы, такие как древний вулкан ...
846354
  Лантух В.В. Модель институциональных изменений торговли для целей государственного регулирования / В.В. Лантух, Н.Н. Грицай // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 12 (126). – С. 117-128 : табл., рис. – Библиогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
846355
  Грибков Д.Н. Модель интеграции информационных ресурсов культурно-образовательной сферы // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2008. – № 8. – С. 24-29. – ISSN 0130-9765


  Предложен подход к созданию регионального информационного ресурсного центра, обоснованный результатами изучения потребностей ученых и специалистов Орловской области.
846356
  Кузьмин Д. Модель интеграции КНР в мировую экономику и антициклическая политика // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2010. – № 1. – С. 99-117. – ISSN 0130-9625
846357
  Желюк Т. Модель интеграции Украины в Европейский Союз в системе государственной службы / Т. Желюк, М. Сагайдак // Журнал европейской экономики : Научный журнал / Тернопольский национальный экономический университет. – Тернополь, 2007. – Т.6, №1. – С. 66-83. – ISSN 1684-906Х
846358
   Модель информационного обеспечения науки на примере Института математических проблем биологии РАН / С. Захарова, Е. Бескаравайная, Е. Довбня, И. Черкасова; Светлана Захарова, Елена Бескаравайная, Елена Довбня, Ирина Черкасова // Библиотека : массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2008. – № 11. – С. 24-27. – ISSN 0869-4915
846359
  Булигина О.С. Модель информационного пространства в е-экономике // Вопросы экономических наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2008. – № 4. – С. 31-36. – ISSN 1728-8878
846360
  Смирнова Наталия Васильевна Модель ионизационно-рекомбинационного цикла д-области ионосферы : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.12 / Смирнова Наталия Васильевна; АН СССР. Ин-т земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн. – М., 1983. – 14л.
846361
  Гитман Е.К. Модель использования информационных технологий в самостоятельной работе студентов / Е.К. Гитман, Ю.Ю. Тимкина // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 10 (октябрь). – С. 40-43. – ISSN 1026-955X


  Рассмотрены целевой, содержательный, процессуальный и контрольный компоненты модели использования информационных технологий в самостоятельной работе студентов по изучению иностранного языка в сельскохозяйственном вузе The article deals with special ...
846362
  Крижановська Г.О. Модель і метод врахування тяжіння при реалізації концепції мереж доступу : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Крижановська Ганна Олександрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. ун-т інформ.-комунікац. технологій. – Київ, 2012. – 22 с. – Бібліогр.: 11 назв
846363
  Крицький Д.М. Модель і методи управління змістом проекту створення безпілотної авіаційної техніки цивільного застосування : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.22 / Крицький Дмитро Миколайович ; М-во освіти і науки України, Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". – Харків, 2016. – 21 с. – Бібліогр.: 18 назв
846364
  Гьорц Г. Модель і наочність у сучасній фізиці // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вища школа, 1974. – Вип. 37
846365
   Модель і принципи побудови прототипу інформаційної системи доступу до повнотекстової інформації та електронних каталогів вузівських бібліотек у межах єдиного інтернет-ресурсу / В.М. Саух, Л.П. Оксамитна, Т.В. Фесенко, С.О. Позняков // Вісник Черкаського державного технологічного університету / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2013. – С. 28-34. – (Серія "Технічні науки" ; № 1). – ISSN 2306-4412
846366
  Коваль В.М. Модель ідеального реципієнта в публіцистиці українського раннього бароко // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2004. – Т. 15. – С. 60-67


  У статті досліджуються початки моделювання активного реципієнта ранньобарокової публіцистики як адресата комунікативної системи, який вводиться до структури твору. In the article it is researched the origins of modeling of active receipient of ...
846367
  Саєнко О.Г. Модель ідентифікації стану інформаційної мережі на основі нечіткої бази знань // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 36. – С 139-146


  У статті розглянуто особливості реалізації моделі аналізу (ідентифікації) стану інформаційної мережі, заданої у вигляді нечіткої бази знань, яка представляє собою сукупність правил "ЯКЩО-ТО", які зв"язують лінгвістичні оцінки параметрів функціонування ...
846368
  Ліпкан В. Модель ієрархічної системи нормативно- правових актів, що регулюють суспільні відносини в сфері національної безпеки України // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2004. – № 1. – С.223-230
846369
  Кожем"якіна О.М. Модель інкапсульованої довіри Р. Хардіна // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 3. – С. 63-65
846370
  Щербань В.М. Модель інноваційного менеджменту в системі командного управління корпоративною організацією / В.М. Щербань, І.В. Дьячук // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 11 (66). – С. 45-48
846371
  Захарченко П.В. Модель інноваційного розвитку економіки національного курортно-рекреаційного комплексу / П.В. Захарченко, С.А. Жваненко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 4. – С. 47-50. – Бібліогр.: 12 назв
846372
  Нагачевська Т. Модель інноваційного розвитку сучасного підприємства / Т. Нагачевська, О. Пригара // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 33-41. – (Економіка ; вип. 5 (200)). – ISSN 1728-3817


  Розкрито сутність та види моделі інноваційної розвитку підприємства. Наведена порівняльна характеристика моделей інноваційного розвитку підприємства. Запропоновано підхід до формування інноваційної моделі розвитку підприємства через системну інтеграцію ...
846373
  Шалімова І.М. Модель інноваційної управлінської діяльності керівника закладу освіти / І.М. Шалімова, А.С. Шалімова // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Укр. інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко Д.В., Коваленко О.Е., Лазарєва Т.А. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 69. – С. 43-51. – ISSN 2074-8922
846374
  Костюченко Я. Модель інституційного забезпечення реалізації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (287). – С. 133-137. – ISSN 2663-5313
846375
  Пилипенко Д.Ю. Модель інституціонального управління і метод оцінювання культури інформаційної безпеки : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.21 / Пилипенко Дмитро Юрійович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
846376
  Дідковський С.В. Модель інструментально організованого проблемного соціально-психологічного проектування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 70-73. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 17/18). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано модель технічної організації проблемного соціально-психологічного проектування. Розглянуто головні напрямки використання моделі в соціальній роботі. Як метод дослідження використано системно-діяльнісний підхід.
846377
  Гумовський М.О. Модель інтегральної інтенсивності розсіяння вигнутими кристалами довільної товщини з дефектами / М.О. Гумовський, Г.І. Низкова // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 39-40
846378
  Гуменчук А.В. Модель інтелектуалізації вищої бібліотечно-інформаційної освіти // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2019. – С. 70-81. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 55). – ISSN 2410-5333


  Обґрунтовано концептуальну модель інтелектуалізації вищої бібліотечно-інформаційної освіти, визначено базові компоненти змісту підготовки бібліотечно-інформаційного фахівця: техніко-технологічна, проектно-аналітична, дослідно-інноваційна, ...
846379
   Модель інтелектуалізації планування часу на виконання навчального завдання у системі дистанційного навчання / Ю.В. Кравченко, Є.П. Махно, М.Г. Тищенко, О.О. Шапран // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони : науковий журнал / Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського ; редкол.: Ракушев М.Ю., Королюк Н.О., Даник Ю.Г. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (40). – С. 143-152. – ISSN 2311-7249
846380
  Слюняев А.С. Модель інтелектуального агента для інформаційно-керуючої системи аеропорту / А.С. Слюняев, В.А. Савченко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 26. – С. 116-119
846381
  Шворов С.А. Модель інтенсивної підготовки фахівців автоматизованих комплексів контролю повітряного простору / С.А. Шворов, В.В. Чепуренко, С.М. Андрійченко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2006. – Вип. № 2. – С. 142-147


  Обґрунтовано показники оцінки продуктивності роботи фахівців автоматизованих комплексів контролю повітряного простору та розроблена модель інтенсивної підготовки операторів, використання якої скорочує часові (фінансові) витрати навчання. Обоснованы ...
846382
  Шворов С.А. Модель інтенсивної підготовки фахівців автоматизованих комплексів контролю повітряного простору / С.А. Шворов, В.В. Чепуренко, С.М. Андрійченко // Збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ : ВІКНУ, 2006
846383
  Копилов С. Модель інтерактивного формату взаємовідносин університету і стейкхолдерів / С. Копилов, Т. Опалюк // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; редкол.: Топузов О.М., Малихін О.В., Акірі І.К. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2. – С. 20-27. – ISSN 2411-1317
846384
  Фатюха Ю.Л. Модель інформаційного забезпечення прийняття фінансових рішень на підприємстві / Ю.Л. Фатюха, В.В. Фатюха // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.367-372. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
846385
  Крутова А.С. Модель інформаційного захисту систем електронного документообігу / А.С. Крутова, А.В. Янчев // Друга міжнародна науково-практична конференція "Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності у сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці" : м. Ужгород, 21-22 квіт. 2015 р. : [тези виступів] : До 70-річчя ДВНЗ "Ужгородський національний університет" / "Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності у сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці", міжнар. наук.-практ. конф. – Ужгород : ДВНЗ УжНУ, 2015. – С. 133-135. – ISBN 978-611-01-0721-1
846386
  Білова Т.Г. Модель інформаційного наповнення сайту органу державної влади / Т.Г. Білова, І.О. Побіженко // Системи обробки інформації : щоквартальне наукове видання / М-во оборони України ; Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба ; редкол.: Тимочко О.І., Сухаревський О.І., Байрамов А.А.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 1 (152). – С. 27-31. – ISSN 1681-7710
846387
  Гулак Ю.С. Модель інформаційної безпеки держави // Імперативи розвитку цивілізації : [навчально-наукове видання] / Глобальна орг. союзницького лідерства ; Акад. безпеки відкритого суспільства. – Київ, 2015. – № 2. – С. 63-64. – ISBN 978-966-2439-41-0
846388
  Гріненко О.О. Модель інформаційної взаємодії в екосистемах програмного забезпечення / О.О. Гріненко, С.А. Гріненко // Телекомунікаційні та інформаційні технології : науковий журнал / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Козелков С.В. ; редкол.: Беркман Л.Н., Блаунштейн Н.О., Весоловський К. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (54). – С. 104-112. – ISSN 2412-4338
846389
  Кубявка М.Б. Модель інформаційної дії на контрагентів впливу / М.Б. Кубявка, Л.Б. Кубявка // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони : науковий журнал / Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського ; Голов. ред.: О.Ю. Пермяков ; Редкол.: Б.Л. Бутвін, Г.П. Воробйов, П. Гавлічек [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3 (27). – С. 54-58. – ISSN 2311-7249


  Дане дослідження формалізує модель інформаційної дії на контрагентів взаємодії з метою подальшого створення інформаційних технологій підтримки і супроводу спеціальних інформаційних операцій, що забезпечить безпрецедентну перевагу в ході проведення ...
846390
  Сиваченко Г. Модель історичного та сучасного розвитку теоретико-методологічного мислення у словацькій компаративістиці // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Журнал інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАН України та Національної спілки письменників України. – Київ, 2001. – № 9. – С.18-27. – ISSN 0236-1477
846391
  Лаюк М.М. Модель історії в "карпатському тексті" В. Герасим"юка: історія роду як вісь світоустрою // Магістеріум / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: Моренець В.П., Агеєва В.П., Бакула Б. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 69 : Літературознавчі студії. – С. 24-28. – ISSN 1996-9872


  Розглянуто темпоральну організацію «карпатського тексту» Василя Герасим’юка. Доведено, що основою моделі історії в цьому тексті є «родова пам’ять», яка постає певною віссю світоустрою: події світової, державної чи регіональної історії промислені через ...
846392
  Бровко О. Модель історії в сучасній художній літературі // Бахмутський шлях : літературне та наукове історико-філологічне видання / Труд. кол. журналу "Бахмутський шлях" ; Луганськ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; Всеукр. т-во "Просвіта" ім. Т. Шевченка. – Луганськ, 2011. – № 3/4 (62/63). – С. 150-155


  Стаття присвячена співвідношення реальності й літератури, взаємозв"язку людини та історії. Дослідження міжкультурних комунікацій і художньому просторі розкриває універсальність сучасної естетики.
846393
  Ротова Т.А. Модель капіталу страхової компанії, зваженого на фінансові ризики / Т.А. Ротова, Л.М. Клапків // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 4 (197). – С. 76-83 : рис. – Бібліогр.: 11 назв
846394
  Гордеев А.А. Модель качества отдельного требования программного обеспечения // Радіоелектронні і комп"ютерні системи : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосміч. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіаційний ін-т" ; голов. ред. В.С. Харченко ; редкол.: О.Є. Федорович, Є.В. Брежнєв, В.М. Вартанян [та ін.]. – Харків, 2020. – № 2 (94), квітень - червень. – С. 48-58. – ISSN 1814-4225
846395
  Кобушкин А.П. Модель квазинезависимых кварков и некоторые вопросы теории рассеяния адронов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 041 / Кобушкин А.П.; АН УССР. Ин-тут теорет. физики. – Киев, 1971. – 10л.
846396
  Шульга В.П. Модель кванта с процессом поле- массовых превращений / В.П. Шульга. – Москва : ВИНИТИ, 1998. – 40с. – ISBN 5-7856-0085-4
846397
  Волков М.К. Модель квантовой теории поля со спектральными функциями быстрого роста : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 3278 / Волков М.К.; Объедин. ин-т ядерных исследований. Лаборатория теорет. физики. – Дубна, 1967. – 9л. – Бібліогр.:с.9
846398
  Паршин Ю.І. Модель кількісної оцінки нерівномірностей економічного розвитку національного господарства // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науковий журнал / Дніпропетров. ун-т ім. Альфреда Нобеля ; голов. ред.: Б.І. Холод. – Дніпропетровськ, 2016. – № 2 (45). – C. 77-85. – ISSN 2074-5354
846399
  Холявко Н.І. Модель комерціалізації результатів наукових досліджень закладами вищої освіти України / Н.І. Холявко, Т.Л. Шестаковська // Вісник Житомирського державного технологічного університету : науковий журнал / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2018. – С. 56-62. – (Серія : Економіка, управління та адміністрування ; вип. 3 (85)). – ISSN 2617-5630
846400
  Гончаренко Я. Модель комп"ютерно-орієнтованої методичної системи навчання статистики студентів економічних спеціальностей педагогічних університетів / Я. Гончаренко, В. Горбачук // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: М.П. Вовк, М.Гр. Воскоглу, Т.Г. Дерека [та ін.]. – Суми, 2021. – Вип. 1 (27). – С. 36-44. – ISSN 2413-1571
846401
  Байдарова О. Модель компетентності прийомних батьків та батьків-вихователів в опіці над дітьми, які зазнали насильства / О. Байдарова, П. Кликова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 14-16. – (Психологія ; вип. 1 (4)). – ISSN 1728-3817


  У статті представлені результати емпіричного дослідження моделі компетентності прийомних батьків та батьків-вихователів в опіці над дітьми, які зазнали насильства. Дана модель складається із двох блоків, що описують здатність прийомних батьків ...
846402
  Трагель М.В. Модель компетенций преподавателя, способствующих реализации интерактивных педагогических технологий на занятиях в вузе // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научно-теоретический журнал / ООО "ИНОИЦ "АЛМАВЕСТ". – Москва, 2015. – № 10, октябрь. – C. 111-113. – ISSN 1026-955X


  Представлено описание авторской модели формирования ключевых исследовательских компетенций и возможностей ее применения на примере студенческого контингента Национального исследовательского университета - Высшая школа экономики. Дано подробное описание ...
846403
  Брич В.В. Модель комплексного впливу на формування репродуктивного здоров"я студентської молоді / В.В. Брич, Дуткевич-Іванська // Економіка і право охорони здоров"я : науково-практичний журнал / Держ. установа "Укр. ін-т стратег. дослідж. М-ва охорони здоров"я України" ; Вищий держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматолог. акад." ; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" ; голов. ред. Слабкий Г.О. – Київ, 2018. – № 1 (7). – С. 9-12. – ISSN 2415-8763


  "В результаті дослідження встановлені особливості поведінкових практик статевого життя студентів (ранній вступ у статеве життя, декілька статевих партнерів), недостатня інформованість щодо контрацептивних засобів, їх функцій; низький рівень обстеження ...
846404
  Баюра Д.О. Модель комплексного управління інвестиційними проектами промислових підприємств / Д.О. Баюра, Т.В. Білоног // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т світової економіки і міжнар. відносин НАН України. – Київ, 2013. – № 3/4 (1). – С. 54-57. – ISSN 1728-6220
846405
  Довбня С.Б. Модель комплексної оптимізації фінансування підприємства = фінанси підприємств / С.Б. Довбня, К.А. Ковзель // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 5. – С. 134-141 : Табл., рис. – Бібліогр.: 3 назви
846406
  Булгаков Р.В. Модель комплексної оцінки рівня оперативного управління науковими проектами у вищих військових навчальних закладах // Збірник наукових праць Військової академії (м. Одеса) : наукове видання / Військова академія (м. Одеса). – Одеса, 2016. – С. 144-150. – (Технічні науки ; № 1 (5)). – ISSN 2313-7509
846407
   Модель комплексної оцінки якості спеціального програмного забезпечення та її програмна реалізація / А.І. Сбітнєв, О.М. Грищак, І.В. Пампуха, Ю.М. Аксент"єв // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 22-25. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 16/17). – ISSN 1728-3817


  В даній статті наведено опис алгоритму моделі оцінки якості спеціального програмного забезпечення та його програмної реалізації. This article presents the special software quality evaluation model, its algorithm and software implementation.
846408
  Чернобай Л.І. Модель композиту менеджменту: теоретичні засади та особливості формування / Л.І. Чернобай, О.І. Дума // Проблеми науки : міжгалузевий науково-технічний журнал / Київ. держ. центр наук.-техн. і екон. інформ. – Київ, 2012. – № 5. – С. 24-31
846409
  Пивоварчук Т.О. Модель комунікативних здібностей студента-філолога // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2011. – С. 424-431. – (Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія ; т. 10, вип. 19). – ISSN 2072-4772
846410
  Гончар К.М. Модель комунікації P.O. Якобсона // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 13-19. – (Філософія. Політологія ; Вип. 33)


  Йдеться про модель комунікації, розроблену російським лінгвістом Р. Якобсоном, і зокрема про мовленнєвий акт комунікації.
846411
  Драгомирецька Н. Модель комунікації в державному управлінні // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2005. – № 4. – С. 23-31
846412
  Гончар К.М. Модель комунікації за Р. Якобсоном // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 63-64. – (Філософія. Політологія ; Вип. 31)
846413
  Драгомирецька Н. Модель комунікації менеджменту в діяльності державного службовця // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 115-122. – бібліогр. на 26 пунктів
846414
  Гончар Катерина Миколаївна Модель комунікації у філософії культури Р. Якобсона (лінгво-філософський аспект дослідження) : Дис... канд. філос. Наук: 09.00.04. / Гончар Катерина Миколаївна; КНУТШ. – Київ, 2002. – Бібліогр.: л. 160-181
846415
  Гончар Катерина Миколаївна Модель комунікації у філософії культури Р. Якобсона (лінгво-філософський аспект дослідження) : Автореф. дис. канд. філософ. наук: 09.00.04. / Гончар К.М.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 17 с. – Бібліогр.: 4 назв.
846416
  Знаменська М.А. Модель комунікацій сімейного лікаря зі збереження здоров"я дітей шкільного віку / М.А. Знаменська, Г.О. Слабкий // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ, 2015. – Т. 5, № 2 (16). – C. 42-43. – ISSN 2226-1230
846417
  Блохина Н.С. Модель конвективного перемешивания в пресных водоемах. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.12 / Блохина Н.С.; МГУ. – М, 1976. – 11л.
846418
  Александров А.А. Модель конвертивного энергообмена в океане и атмосфере : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.12 / Александров А. А.; МГУ, физ. фак. – М., 1975. – 12л.
846419
  Томашик Я.В. Модель конкуренції на оптовому ринку електроенергії : маркетинг і бізнес // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 5. – С. 58-65 : Табл. – Бібліогр.: 11 назв
846420
  Васильєв О. Модель конкуренції соціальних груп і добровільне безробіття / О. Васильєв, В. Решетняк // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 4/5 (136). – С. 91-101 : Рис. – Бібліогр.:14 назв. – ISSN 1605-2005
846421
  Міхеева Т.П. Модель конституційної юстиції Ханса Кельзена: історичні та теоретичні аспекти // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 485-487. – ISBN 966-660-151-6
846422
  Пузіков Д. Модель конструювання компетентнісного орієнтованого змісту навчання в старшій школі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016


  У статті обґрунтовано актуальність конструювання педагогами компетентнісно орієнтованого змісту навчання в старшій школі, доцільність виконання означеної діяльності в системі внутрішньошкільної науково-методичної роботи. Представлено модель ...
846423
  Залукаева Н.И. Модель консультирования при угрозе суицида // Вопросы психологии экстремальных ситуаций : научно-практический журнал. – Москва, 2013. – № 1. – С. 53-54
846424
  Меньшиков И.И. Модель контаминированных образов в синтаксисе. / И.И. Меньшиков. – Днепропетровск, 1972. – 139с.
846425
  Мамишев А. Модель контрольно-ревізійної системи в державному управлінні // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 9. – С. 46-52. – ISSN 0131-775Х
846426
  Прісняков В. Модель конфліктів в ешелонах влади // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 296-302.
846427
  Деменчук О. Модель концепту ситуації як основа зіставлення семантики лексики // Psycholinguistics : збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: Калмикова Л.О., Навальна М.І., Харченко Н.В. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – C. 51-65. – (Philology ; vol. 23, issue 2). – ISSN 2309-1797
846428
  Нагорняк Т.Л. Модель кореляції легітимності влади і політичної активності територіальної громади у контексті брендингу територій // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 8. – С. 114-117
846429
  Наконечна А.С. Модель коригування структури капіталу суб"єктів господарювання в умовах адаптації до циклічних змін економіки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 5 (179). – С. 182-190. – ISSN 1993-6788


  У статті підкреслено значення структури капіталу суб"єктів господарювання як визначального фактору вартості сучасного бізнесу. Обгрунтовано необхідність визначення цільового рівня фінансового левериджу в кожному періоді часу відповідно до зміни фаз ...
846430
  Панченко С. Модель корпоративного навчання як інноваційна технологія післядипломної освіти педагогів // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2017. – № 8 (72). – С. 168-178. – ISSN 2312-5993
846431
  Павленко Т. Модель корпоративного проекта по формированию сводного электронного каталога: из опыта медицинсих бибилотек Украины // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2010. – № 1 (27). – С. 21-26. – ISSN 1811-377X
846432
  Должанська Ю.В. Модель кохання в українському соцреалізмі (за творами С. Мушника "Скрипка", "У котловані", "Осокорова заметіль", "Ясина") // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 28-35. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 3)
846433
  Максимихин И.А. Модель краснознаменного крейсера "Аврора" / И.А. Максимихин, А. Холодняк. – М., 1956. – 88с.
846434
   Модель крепномасштабных электрических полей и токов в ионосфере высоких широт. – М
Ч.5. – 1984. – 188с.
846435
   Модель крепномасштабных электрических полей и токов в ионосфере высоких широт.. – М, 1984. – 188с.
846436
  Носова Г.Н. Модель крупномасштабной структуры слоя и применения этой модели : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.12 / Носова Г.Н.;. – М., 1978. – л.
846437
  Пархоменко В.П. Модель крупномасштабных океанических течений. / В.П. Пархоменко. – М., 1984. – 19с.
846438
   Модель крупномасштабных электрических полей и токов в ионосфере высоких широт. – М
Ч. 1. – 1984. – 188с.
846439
   Модель крупномасштабных электрических полей и токов в ионосфере высоких широт. – М
Ч.3. – 1984. – 188с.
846440
   Модель крупномасштабных элетрических полей и токов в ионосфере высоких широт.. – М, 1984. – 188с.
846441
   Модель крупномаштабных электрических полей и токов в ионосфере высоких широт. – М
Ч. 2. – 1984. – 178с.
846442
  Буян О.А. Модель КСВ-сканування як інструмент вдосконалення механізму корпоративної соціальної відповідальності // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, А.В. Шегда [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 2 (29). – С. 440-451
846443
  Герчанівська П.Е. Модель культурологічного дослідження в парадигмі теорії систем // Українські культурологічні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Видавничо- поліграф. центр "Київ. ун-т" ; голов. ред. А.Є. Конверський ; редкол.: Р. Аудроне, М.М. Бровко, П.Е. Герчанівська [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (1). – C. 19-22


  Стаття присвячена розробці методологічної моделі культурологічного дослідження соціокультурного феномена на підставі принципів теорії систем. Аналіз ґрунтується на концептуальній парадигмі: соціокультурний об"єкт є системою, що складається з окремих ...
846444
  Кононов М.В. Модель лазерної та мікрохвильової термотерапії для оптимізації тактики введення енергії / М.В. Кононов, О.В. Кононов, М.К. Новоселець // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 347-359. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розроблено систему для комп"ютерного моделювання процесу лазерної та мікрохвильової термотерапії. Систему призначено для практичного застосування в медичній практиці. З її допомогою проведено пошук оптимальної тактики вводу енергії в зону ...
846445
  Волоршин О.Ф. Модель Леонтьєва як інструмент дослідження і регулювання процесів відтворення виробничої системи / О.Ф. Волоршин, В.В. Кулик // V Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології та взаємодії" : 20-21 листоп. 2018 р. : матеріали доповідей / "Інформаційні технології та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 135-136
846446
  Клементьев С.Д. Модель линкора управляемая по радио / С.Д. Клементьев. – Москва, 1948. – 47с.
846447
  Замаруєва І.В. Модель лінгвістичної бази даних в системах автоматичної обробки природомовної текстової інформації / І.В. Замаруєва, В.Б. Толубко, О Л. Ніколаєвський Литвиненко // Інформатика та математичні методи в моделюванні : науковий журнал / Одеський національний політехнічний ун-т. – Одеса, 2013. – Т. 3, № 1. – С. 75-81. – ISSN 2223-5744
846448
  Козловський В.В. Модель лінгвокультурної реальності (на матеріалі сучасної німецької мови) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 1. – С. 218-221
846449
  Пуніна О. Модель ліричного сюжету в "Кінотриптиху " Миколи Вінграновського // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2012. – Т. 32 : Літературознавство. – С. 86-91. – ISSN 1728-9572
846450
  Ляховецький Р.В. Модель локального аналізатора / Р.В. Ляховецький, В.Л. Зима // Фізика живого (Біофізика і далі) : теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 1997. – Т. 5, № 1. – С. 67-71. – ISSN 1023-2427
846451
  Медведев Б.В. Модель локальной теории с нарушенной причиностью / Б.В. Медведев. – К, 1969. – 8с.
846452
  Галушка З.І. Модель людини в сучасній економічній теорії // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2012. – № 4. – С. 49-55. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1811-3141
846453
  Полюга В.В. Модель людини у спадщині Василя Стуса і Альберта Камю // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2010. – № 1 (35). – С.84-87
846454
  Климюк У.Б. Модель майбутньої державності поляків та українців в Галичині напередодні Першої світової війни: порівняльний аспект // Галичина : науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис / Держ. вищ. навч. закл. "Прикарпатс. нац. ун-т ім. Василя Стефаника", Фак. історії, політології і міжнародних відностн ; голов. ред. М. Кугутяк. – Івано-Франківськ, 2016. – № 28. – С. 45-51. – ISSN 2312-1165


  "У статті прослідковано еволюцію державницької ідеї поляків та українців на переломі ХІХ – ХХ ст. Одночасно висвітлено бачення поляками моделі державності українців, а також ставлення української політичної еліти до незалежницьких прагнень поляків у ...
846455
  Ящук В. Модель макромолекули з однонапрямленим перенесенням електронних триплетних збуджень / В. Ящук, Г. Головач, В. Кілін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 38-41. – (Фізика ; Вип. 13). – ISSN 1728-3817


  Запропоновано нову модель макромолекули, в якій реалізується однонапрямлене перенесення триплетного збудження. Змодельовано процес перенесення збудження в такій макромолекулі. Проаналізовано визначальні параметри та їх вплив на процес перенесення ...
846456
  Кучер Г.Я. Модель максимізації доданої вартості енергосервісних компаній // Науковий вісник НЛТУ України : збірник наукових праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2020. – Т. 30, № 5. – С. 71-75. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
846457
  Калініна Л. Модель максимізації сукупного впливу економічних факторів на стан бізнес-середовища національної економіки // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2013. – № 7 (115). – С. 64-74 : Табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1605-2005
846458
  Шерстенников Ю.В. Модель малого предприятия в структуре промышленного комплекса : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 5 (95). – С. 278-287 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
846459
  Дубницкий В.И. Модель маркетинга взаимодействия в контексте управления маркетингом промышленного комплекса региона // Вісник економічної науки України : Науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАНУ; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2005. – № 2. – С. 42-48. – Бібліогр.: на 5 пунктів. – ISSN 1729-7206
846460
  Бершадська І.М. Модель Марковіца як основа побудови алгоритму формування ефективного інвестиційного портфеля // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2010. – № 2 (33). – С. 57-61. – ISSN 2074-5354
846461
  Бутенко О.С. Модель междисциплинарной сетевой аспирантуры / О.С. Бутенко, В.С. Бутенко // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / ООО "ИНОИЦ "АЛМАВЕСТ". – Москва, 2015. – № 4, апрель. – C. 100-103. – ISSN 1026-955X


  Представлена модель междисциплинарной сетевой аспирантуры для подготовки научных кадров мирового уровня с широким использованием технологий и возможностей современных университетов. Presented is a model of inter-disciplinary network of post-graduate ...
846462
  Маро Ж. Модель менеджмента качества библиотеки университета города Виго // Медиатека и мир : научно-практический журнал ; журнал о новых информационно-коммуникационных технологиях в библиотеках / РГБ; Центр библиотечных инновационных технологий РГБ. – Москва, 2011. – № 2. – С. 24-25.


  В Галиссии (Испания).
846463
  Рябічев В.Л. Модель мережевого журналіста // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 57, жовтень - грудень. – С. 189-193


  У статті розглянуто професійні навички, необхідні мережевому журналістові, особливості подання ним матеріалу, робота з аудиторією, пошук та поширення інформації, безпека медіадіяльності та методи верифікації. Окремо проаналізовано роботу адміністратора ...
846464
  Цуркан М. Модель методичної системи навчання української мови іноземних студентів-медиків у закладах вищої освіти // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2019. – С. 125-132. – (Серія: педагогіка ; № 2). – ISSN 2311-6382
846465
  Фоменко И.Г. Модель методов диагностики кадрового потенциала библиотеки // Библиосфера : ежеквартальный научный журнал / Учреждение Рос. акад. наук, Гос. публичная научно-техническая б-ка Сибирского отделения Рос. акад. наук. – Новосибирск, 2013. – № 1. – С. 43-47. – ISSN 1815-3186


  Обосновывается необходимость создания модели методов диагностики кадрового потенциала библиотек. Подчеркивается необходимость характеристики количественной и качественной сторон кадрового потенциала, для определения которых и необходимы диагностические ...
846466
  Семів Л.К. Модель механізму реалізації регіональної політики розвитку ринку освітніх послуг у сфері вищої освіти в умовах глобалізації / Л.К. Семів, А.Р. Шендер // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2013. – № 2 (68). – С. 25-33. – ISSN 1562-0905
846467
  Белогорская Л.В. Модель мира в романе "Бегущая по волнам" Александра Грина // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 15, т. 3 (157). – С. 307-313
846468
  Раевский Д.С. Модель мира скифской культуры / Д.С. Раевский. – М., 1985. – 256с.
846469
  Тагунова И.А. Модель мирового образовательного пространства в контексте Интернет // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 20 / Московский университет им.М.В.Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 3-16. – (Педагогическое образование ; № 4). – ISSN 0201-7385


  Осмысление роли Интернет в процессах преобразования действительности в период перехода к новому проекту общественного развития - постиндустриализму.
846470
  Комарницька Г.О. Модель митного обслуговування державно-приватного партнерства // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 4 : Фінансова децентралізація та її перспективи. – С. 41-48. – ISSN 2222-4459
846471
  Михайловська О.В. Модель міграційних потенціалів: диспозиція України на міжнародному ринку праці / О.В. Михайловська, В.І. Мойсей // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. держ. ун-т фінансів та міжнар. торгівлі. – Київ, 2013. – № 3 (68). – С. 28-41
846472
  Дубягін О. Модель міжрівневого балансу: агрегатна форма // Технічні науки та технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технолог. ун-т ; голов. ред. Казимир В.В. ; редкол.: Бойко С.В., Болотов Г.П., Дубенець В.Г. [та ін.]. – Чернігів, 2018. – № 3 (13). – С. 96-104. – ISSN 2411-5363


  "Актуальність теми дослідження. Синтезування моделі міжрівневого балансу в агрегатній формі є актуальним науковим завданням кількісної оцінки керованої зміни структури об’єкта. Постановка проблеми. Модель, синтезована лише у значеннях чисельності ...
846473
  Бакурова А.В. Модель міжфірмової мережі для розвитку агротуризму / А.В. Бакурова, Т.Б. Мартиненко // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 20-23. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
846474
  Румянцев М. Модель мінімізації трансакцйних витрат / М. Румянцев, М. Медведєва // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – С. 96-101. – (Економічні науки ; Вип. 2). – ISSN 1993-0240
846475
  Фелонюк Т.А. Модель місцевого самоврядування Франції: досвід для України // Справедливість у юриспруденції: теорія та практика : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доповідей (23 лютого 2016 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип. Н.І. Смеречинська]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2017. – С. 67-69. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-37-7
846476
  Ластовський В.В. Модель місця церкви в державі у роботі В. Липинського "Релігія і церква в історії України" (1925) // Віддане служіння історичній науці : до 70-річчя професора Григорія Казьмирчука / Київ нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: М.Г. Казьмирчук, Ю.В. Латиш]. – Київ : КП УкрСІЧ, 2014. – С. 286-290. – ISBN 978-617-7107-21-6
846477
  Гече Ф.Й. Модель множини дійсних чисел // Науковий вісник Ужгородського державного університету / Ужгородський державний університет. – Ужгород, 1998. – С. 57-65. – (Серія: Математика ; Вип. 3). – ISSN 0869-0782
846478
  Палиця Г.С. Модель мовної особистості педагога: методика опису // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка : зб. наукових праць / Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. – Дрогобич, 2014. – C. 99-102. – (Серія "Філологічні науки". Мовознавство ; № 2). – ISSN 2312-6353
846479
   Модель моніторингу кризових ситуацій соціального характеру на базі використання геоінформаційних технологій / В.Е. Лісіцин, С.В. Бєлай, В.І. Воробйов, С.О. Воробйов, І.С. Луговський // Честь і закон : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. нац. гвардії України ; голов. ред. Г.А. Дробаха ; редкол.: В.М. Телелим, О.М. Шмаков, В.П. Городнов [та ін.]. – Харків, 2017. – № 3 (62). – C. 33-43. – ISSN 2078-7480
846480
  Юр"єва К.А. Модель моніторингу результативності етнопедагогічної підготовки майбутніх учителів // Вісник ТІМО. Тестування і моніторинг в освіті / Центр тестових технологій і моніторингу якості освіти, видавництво "Факт". – Харків, 2010. – № 1. – С. 35-38
846481
  Таланова К.С. Модель морального кризиса по Э. Дюркгейму // Вестник Московского университета. Серия 18 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2014. – С. 238-255. – (Социология и политология ; № 1). – ISSN 0201-7385
846482
  Мирошниченко Д. Модель мотивації до праці та безробіття // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 200-208. – (Серія філософські науки ; Вип. 14). – ISSN 2078-6999
846483
  Тюленєва Ю.В. Модель мотивації праці на підприємстві / Ю.В. Тюленєва, В.Ю. Степанюк // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехніч. ін-т", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Ангелов К.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 17. – С. 136-140. – ISSN 2310-5534
846484
  Чолій С.М. Модель мотиваційних чинників громадської діяльності молоді // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України. Ін-т соціальної та політичної психології України. – Київ, 2010. – Вип. 10. – С. 191-203. – ISBN 978-966-8063-90-16
846485
  Бовда Е.М. Модель мультиагентної метапошукової системи / Е.М. Бовда, І.Ю. Субач, Р.Р. Дзюба // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2006. – Вип. № 2. – С. 17-23


  Сучасні пошукові системи мають ряд проблем щодо забезпечення якості наданих на запити користувачів результатів. Для їх подолання у статті пропонується модель мультиагентної метапошукової системи. Дана система дозволить за рахунок розширення запиту ...
846486
  Фісуненко А.Л. Модель мультиагентної системи обробки візуальної інформації для вирішення задач реконструкції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 261-264. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Надано огляд сучасного стану моделювання мультиагентних адаптивних систем обробки візуальної інформації з перспективою загальносвітової тенденції зростання обсягів надвеликих масивів даних. Визначено доцільність використання мультиагентної архітектури ...
846487
  Приставка П.О. Модель на основі ланцюгів Маркова в задачі прийняття рішень про купівлю або продаж матеріальних цінностей / П.О. Приставка, О.В. Тиводар // Актуальні проблеми автоматизації та інформаційних технологій : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; наук. ред. О.Г. Байбуз ; редкол.: О.М. Карпов, В.П. Малайчук, О.М. Петренко [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Т. 21. – С. 132-142. – ISSN 2312-119Х
846488
  Девятисильный А.С. Модель навигационной интегрированной системы с функцией оценки напряженности гравитационного поля / А.С. Девятисильный, К.А. Числов // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2012. – № 10. – С. 5-9 : рис. – Библиогр.: 5 назв. – ISSN 0016-7126
846489
  Фамілярська Л.Л. Модель навчального середовища у післядипломній педагогічній освіті // Спецпроект: аналіз наукових досліджень : матеріали X Міжнар. наук.-практ. конф., Київ-Дніпропетровськ, 23-24 трав. 2016 р. / [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – С. 28-32. – ISBN 978-617-645-237-9
846490
  Червінко Є.О. Модель навчання майбутніх філологів усного послідовного перекладу з опорою на систему скороченого запису // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / Харківський нац. пед.ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – Вип. 44. – С. 22-38. – ISBN 978-617-7188-08-6
846491
  Володько А.М. Модель навчання усного послідовного науково-технічного перекладу майбутніх перекладачів // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; Вид-во "Ленвіт". – Київ, 2016. – № 3 (87). – С. 25-29. – ISSN 1817-8510


  Обгрунтовано етапи реалізації моделі організації навчального процесу в умовах кредитно-модульної системи. Проаналізовано структуру навчального модуля та переваги запропонованого розподілу аудіо-візуальних зразків для навчання усного послідовного ...
846492
  Креденцер Б.П. Модель надійності дворежимної резервованої системи епізодичного використання / Б.П. Креденцер, В.Б. Горшколєпов, М.І. Резніков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 79-85. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 16/17). – ISSN 1728-3817


  Пропонується модель надійності одного класу складних систем, у якій враховуються складові резерву часу, які поповнюються і не поповнюються, що використовуються спільно зі структурним резервом при різному ступені навантаження. Даються розрахункові ...
846493
  Кучер Д.Б. Модель накопичення пошкоджень інтегральними елементами інформаційних систем при поліімпульсному впливі наносекундної тривалості / Д.Б. Кучер, Л.В. Литвиненко, Н.Б. Смиринська // Системи обробки інформації : щоквартальне наукове видання / М-во оборони України ; Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба ; редкол.: Тимочко О.І., Сухаревський О.І., Байрамов А.А.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 4 (150). – C. 11-15. – ISSN 1681-7710
846494
  Халімон О.П. Модель накопичення розсіяних пошкоджень в конструкційних матеріалах при пружно-пластичному деформуванні : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 01.02.04 / Халімон О.П.; Нац. техн. ун-т України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2007. – 21с. – Бібліогр.: 9 назв
846495
  Соскін О. Модель народного капіталізму як основа конкурентоспроможного розвитку української економіки // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 2 (280). – С. 21-25. – ISSN 1810-3944
846496
  Соскін О.І. Модель народного капіталізму: стійкість і адаптивність до будь-яких викликів (на прикладі Австрії) // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 6 (132). – С. 16-29. – ISSN 1993-6788
846497
  Філіпенко А.С. Модель народної економіки для України: основні риси // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2010. – № 3/4. – С.3-6. – ISSN 1728-6220
846498
  Гаманюк В.А. Модель наскрізного мовного курикулуму (Gesamtsprachencurriculum) у освіті ЄС / В.А. Гаманюк, Н.С. Жданова // Філологічні студії : науковий вісник Криворізького національного університету : збірник наукових праць / ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2015. – Вип. 12. – С. 233-241. – ISSN 2305-3852


  У статті розкриваються підходи до розробки єдиного наскрізного мовного курикулуму у освіті ЄС. Розглядається сутність, мета створення курикулуму, порядок уведення та формат вивчення мов (першої, другої, іноземних мов). У статті вказується на ті ...
846499
  Капосльоз Г.В. Модель наукового забезпечення функціонування та розвитку системи військової освіти України // Науковий часопис Академії національної безпеки : науковий журнал / Академія національної безпеки. – Київ, 2018. – № 2 (18). – С. 102-121. – ISSN 2523-4927


  "У статті представлено варіант організації наукових досліджень в інтересах військової освіти, що базується на моделі наукового забезпечення ії функціонування та розвитку".
846500
  Поляков Н.В. Модель национального университета в условиях перестройки высшего образования Украины / Н.В. Поляков, В.С. Савчук // Классический университет : от идей античности к идеям Болонского процесса / Н.В. Поляков, В.С. Савчук. – Днепропетровск : Издательство ДНУ, 2007. – С. 419-436. – ISBN 978-966-551-249-3


  В.В. Скопенко. - С. 435.
846501
  Аністратенко А. Модель національного героя України як історіографічний результат // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковинський держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Великого. – Чернівці ; Сучава, 2016. – № 4 (12). – C. 67-74. – ISSN 2311-9896
846502
  Синчук С. Модель національної системи соціального забезпечення в контексті європейського напряму розвитку України // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 8. – C. 17-23. – ISSN 1026-9932
846503
  Ляшенко О.М. Модель національної системи трансферу технологій в Україні / О.М. Ляшенко, В.М. Олейко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 4. – С. 6-10
846504
  Стоянов С.Г. Модель начальной фазы процесса градообразования и ее трансформация в результате введения в облако кристаллизующих реагентов. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.04.12 / Стоянов С.Г.; Ленингр.гидрометеорол.ин-т. – Л, 1974. – 11л.
846505
  Волков М.К. Модель нейтрального пион-нуклонного неперенормируемого взаимодействия без ультрафиолетовых расходимостей / М.К. Волков. – Київ, 1969. – 21с.
846506
  Ситенко А.Г. Модель нелокального ядерного / А.Г. Ситенко,В.Ф. Харченко. – Москва, 1968
846507
  Астахова Е.В. Модель непрерывного образования: подходы и особенности ХГУ "НУА" (ретроспективный анализ) // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2016. – Т. 22. – С. 7-28. – ISSN 1993-5560


  "Статья представляет собой попытку проанализировать концептуальные подходы и авторские основы модели непрерывного образования, которая в течение четверти века воспроизводилась и развивалась в ХГУ «НУА». Особое внимание уделено историографии вопроса, ...
846508
  Чигінь В.І. Модель нерівноважної плазми пульсівної негативної корони / В.І. Чигінь, С.Ю. Карп"як // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 317-326. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Вперше змодельовано нерівноважну плазму пульсівної негативної корони в азоті із домішкою кисню. Показано, що параметри плазми пульсують як у просторі (0.003 - 0.008 см від поверхні катода), так і в часі, синфазно із зміною струму при проходженні піка ...
846509
  Хлапонін Ю.І. Модель нечіткої нейронної продукційної мережі в системах захисту інформації / Ю.І. Хлапонін, В.В. Козловський, А.В. Міщенко // Безпека інформації : науково-практичний журнал / Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2014. – Т. 20, вип. 3. – С. 231-235. – ISSN 2225-5036


  У даній статті запропоновано модель оцінки рівня захищеності інформації на основі нечіткої нейронної продукційної мережі. Методологія якісного оцінювання рівня захищеності інформації в системі ґрунтується на результатах вимірювань та експертних ...
846510
  Горшкова О.О. Модель образовательного процесса, ориентированная на формирование готовности будущих инженеров к исследовательской деятельности // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2012. – № 1. – С. 66-69. – ISSN 1726-667Х
846511
  Карпова С.И. Модель образовательного учреждения для работы с одаренными детьми // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская акад. образования. – Москва, 2011. – № 7. – С. 20-27. – ISSN 0869-561Х


  В статье освещается опыт создания модели гимназии в Одинцовском муниципальном районе Московской области для работы с одаренными детьми в аспекте основных современных тенденций развития общего среднего образования
846512
  Бурлака Д. Модель образу князя у київському літописі // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.С. Снитко, О.П. Івановська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 1 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 255-262
846513
   Модель обучения иностранному языку на старших курсах. – Воронеж
Вып. 2. – 1976. – 132 с.
846514
   Модель обучения иностранному языку на старших курсах.. – Нальчик, 1991. – 116с.
846515
  Попова М.А. Модель онтологічного інтерфейсу агркгації розподілених інформаційних ресурсів у гаалузі екологічної безпеки з використанням ГІС // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАНУ, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору. – Київ, 2013. – Вип. 13. – С. 135-142 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISBN 978-966-2735-46-8
846516
   Модель ООН // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 7 червня (№ 21). – С. 3. – ISSN 2219-5793


  Уже четвертий рік поспіль відбулася Модель ООН в Острозькій академії. Тема засідання - "Ядерна програма Ірану". Подія традиційно організовується переважно студентами факультету міжнародних відносин. Цьогоріч захід вже вдруге відбувся в онлайн-форматі ...
846517
  Різниченко В. Модель ООН в ІМВ // Київський університет. – Київ, 2014. – Грудень (№ 18/19). – С. 5


  В Інституті міжнародних відносин відбулася наукова конференція "Модель ООН в ІМВ". На конференції було представлено діяльність органів Системи ООН та обговорені найгостріші глобальні питання, які стоять перед людством.
846518
  Буй Д.Б. Модель операции пересечения спецификаций классов объектно-ориентированного программирования / Д.Б. Буй, С.В. Компан // Радіоелектронні і комп"ютерні системи : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосмічний ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний ін-т". – Харків, 2013. – № 5 (64). – С. 210-213. – ISSN 1814-4225


  Рассматривается формальное уточнение операции пересечения спецификаций классов. Спецификация классов уточняется как пара соответствующих функциональных бинарных отношений. Пересечение спецификаций классов уточняется как теоретико-множественное ...
846519
  Смирнов В. Модель опережающего инновационного образования: образовательная тройная спираль // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2016. – № 4 (58). – С. 362-370. – ISSN 2312-5993
846520
  Смирнов В. Модель опережающего инновационного образования: образовательная тройная спираль // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2016. – № 5 (59). – С. 211-218. – ISSN 2312-5993


  На основе широко известной модели Генри Ицковица разработана модель образовательной тройной спирали, учитывающая закономерности протекания информационных процессов в образовании. Модель представляется перспективной в связи с переходом к ...
846521
  Совсун І. Модель оплати праці: ставки чи надбавки? / спілкувався Максим Короденко // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 21 жовтня (№ 42). – С. 6-7. – ISSN 2219-5793
846522
  Алексєєв А. Модель оподаткування з урахуванням відтворення виробництва / А. Алексєєв, Т. Кравець // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 46-48. – (Економіка ; вип. 93). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто модифікації моделей оподаткування, які визначають вплив показника податкового навантаження на темпи збільшення виробництва та мінімальну норму прибутку виробництва. The article considers the modification of models that define the influence ...
846523
  Алєксєєв А.А. Модель оподаткування прибутку з урахуванням захисту інтересів підприємства // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 50-54. – (Економіка ; Вип. 39)


  Запропоновано модель оподаткування, коли за основу береться ефективність використання капіталу підприємства. При цьому має бути забезпечений норматив рентабельності та норматив відрахувань необхідних коштів для виробництва.
846524
  Дружинин Е.А. Модель определения содержания и метод мониторинга качества продукта проекта создания беспилотной авиационной техники / Е.А. Дружинин, Д.Н. Крицкий // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, Укр. асоц. упр. проектами, Ун-т екон. та права "Крок". – Сєверодонецьк, 2015. – № 1 (53). – С. 63-72 : рис., табл. – Библиогр.: 12 назв. – ISSN 2222-8810
846525
  Горіцина І.А. Модель оптимального випуску комплектної продукції та її розв"язок / І.А. Горіцина, О.А. Глущенко, М.С. Михайличенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 132-137. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядається модель максимального випуску комплектної продукції для будівництва. Досліджується пряма та двоїста задачі. Дано алгоритм знаходження розв"язку.
846526
  Діленко В.О. Модель оптимального економічного зростання з індукованим науково-технічним прогресом // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 7 : Інтеграція та дезінтеграція в сучасній глобальній економіці. – С. 101-105. – ISSN 2222-4459
846527
  Гостєв В.І. Модель оптимального каналу радіоуправління з ПІД-рєгулятором в адаптивному радіоканалі зв"язку / В.І. Гостєв, В.В. Гостєв, О.В. Ананьін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 56-62. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 8/9). – ISSN 1728-3817


  Запропоновано модель оптимального каналу радіоуправління з ПІД-регулятором в адаптивному радіоканалі зв"язку і методом математичного моделювання в інтерактивній системі MATLAB досліджено систему автоматичного регулювання потужності передавача, яка ...
846528
  Алексєєв А.А. Модель оптимізації активно-пасивних операцій комерційного банку : банківська справа / А.А. Алексєєв, А.В. Розумний // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 8. – С. 123-130 : Табл., рис. – Бібліогр.: 1 назва
846529
  Іванов М. Модель оптимізації витрат бюджету вищого навчального закладу в ринкових умовах / М. Іванов, І. Рекун // Формування ринкової економіки в Україні : науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2008. – Вип. 18 : Проблеми економічної кібернетики. – С. 83-86. – ISSN 0201-758Х
846530
  Чорна М.В. Модель оптимізації ланцюга поставок товарних ресурсів // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 6, березень. – С. 3-6. – ISSN 2306-6792
846531
  Ніценко В.С. Модель оптимізації мережі вищих навчальних закладів в Україні / В.С. Ніценко, В.І. Гавриш, О.В. Захарченко // Актуальні проблеми інноваційної економіки : науковий журнал / Харк. нац. техн. ун-т с.-г. ім. П. Василенка ; голов. ред. Корнієцький О.В. ; редкол.: Амосов О.Ю., Васильєв А.Й., Вальдемар І. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 1. – C. 31-44. – ISSN 2524-0455


  Збільшення кількості ВНЗ в Україні на початку 2000 років, особливо їх філій у регіонах призвело до зниження якості освіти. Останні тенденції характеризуються не тільки зменшення чисельності абітурієнтів й студентів у ВНЗ, а й самоліквідацією багатьох ...
846532
  Макаріна Г.В. Модель оптимізації розвитку економіки індустріального регіону в умовах невизначеності інформації // Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 139-151 : табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1605-7988
846533
  Затонацька Т.Г. Модель оптимізації розміщення фрагментів розподіленої бази даних на вузлах мережі хмарної структури за критерієм мінімуму вартості трафіка / Т.Г. Затонацька, В.О. Новосьолова // IV Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології та взаємодії" : 8-10 листоп. 2017 р. : матеріали доповідей / "Інформаційні технології та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2017. – С. 258-259
846534
  Вельдбрехт О.О. Модель оптимуму креативності як здатності до соціально-психологічної адаптації // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2009. – № 8 (125). – С.15-20
846535
  Балтренас П. Модель организации докторантуры в Вильнюсском техническом университете // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал / Моск. гос. ун-т печати им. Ивана Федорова ; Ассоциация техн. ун-тов. – Москва, 2014. – № 7. – С. 151-156. – ISSN 0869-3617


  В статье описывается опыт разработки и реализации программ докторантуры в Вильнюсском техническом университете им. Гядиминаса. Указаны критерии приема в докторантуру по направлению «Инженерия окружающей среды», её цели, особенности организации, объём и ...
846536
  Зеленова Е.В. Модель организации православного паломничества // Туризм: право и экономика : федеральный научно-практический журнал / ИГ "Юрист". – Москва, 2013. – № 1. – С. 7-10. – Библиогр.: 13 назв. – ISSN 1813-1212
846537
  Перлова И.В. Модель организации самостоятельной работы студентов в процессе обучения чтению иноязычных гипертекстов // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / ООО "ИНОИЦ "АЛМАВЕСТ". – Москва, 2015. – № 3, март. – С. 96-99. – ISSN 1026-955X


  Представлена гибкая модель организации самостоятельной работы студентов в процессе обучения чтению иноязычных гипертекстов. Гибкость модели предполагает постепенный переход от жесткого управления со стороны преподавателя к наращиванию управленческих ...
846538
  Ладыгин О.О. Модель организованной культуры : структура и факторы влияния // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2010. – № 6. – С. 94-97. – ISSN 2073-9702
846539
  Матяш І. Модель організації архівної справи доби Центральної Ради // Центральна Рада і український державотворчий процес (до 80-річчя створення Центральної Ради) : матеріали наукової конференції 20 березня 1997 р. : (у 2-х частинах) / НАНУ, Ін-т історії України ; [відп. ред. В.А. Смолій]. – Київ, 1997. – [Ч. 2]. – С. 285-291. – ISBN 966-02-0276-8
846540
  Ціпан О.Я. Модель організації бенчмаркінгового процесу в авіації // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2010. – № 6. – С. 12-14
846541
  Шатовська Т. Модель організації інноваційної та підприємницької діяльності студентів ІТ-спеціальностей "Науковий парк - інноваційна структура - університет" / Т. Шатовська, В. Каук, І. Каменєва // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2015. – № 1 (126). – С. 19-27. – ISSN 1682-2366
846542
  Дзіман Г.М. Модель організації навчального процесу для формування у майбутніх офіцерів з інформаційних технологій англомовної компетентності в академічному письмі з використанням хмарного сервісу Google Classroom // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; голов. ред. Майєр Н.В. ; редкол.: Бігич О.Б., Бориско Н.Ф., Задорожна І.П. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (101). – С. 32-36. – ISSN 1817-8510


  У статті охарактеризовано модель організації навчаль ного процесу для формування у майбутніх офіцерів з інформаційних технологій англомовної компетентності в академічному письмі. Визначено кількість часу для фор мування у майбутніх офіцерів з ...
846543
  Малюга О.С. Модель організації навчання професійно-орієнтованого читання наукових англомовних текстів магістрантів аграрних спеціальностей // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології ; редкол.: Чередниченко О.І., Бєлова А.Д., Карабан В.І. [та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 16, кн. 1. – С. 269-273
846544
  Писанко М.Л. Модель організації навчання студентів мовних спеціальностей стандартів англомовної комунікативної поведінки // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2007. – № 4. – С. 33-39. – ISSN 1817-8510
846545
  Писанко М.Л. Модель організації навчання студентів мовних спеціальностей стандартів англомовної комунікативної поведінки // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2009. – № 4. – С. 52-58. – ISSN 1817-8510
846546
  Авдєєва Ірина Модель організації особистісно зорієнтованої педагогічної освіти // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – № 1 (31). – С. 127-129. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-2131
846547
  Одінцов О.М. Модель організації регіонального агропромислового кластера в умовах трансформаційної економіки // Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського : наук. журнал / Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. – Донецьк, 2012. – № 4 (56). – С. 36-42. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2079-4819
846548
  Перепелюкова О.В. Модель організаційного забезпечення процесу працевлаштування населення / О.В. Перепелюкова, Мох Мохамад Аль Джавад // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 12 : Суспільні настрої як фактор динаміки антикорупційних формальних правил. – С. 246-250. – ISSN 2222-4459
846549
  Сазонець І.Л. Модель основного ядра банківської галузі України / І.Л. Сазонець, В.Т. Сухотеплий // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.302-308. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
846550
  Бурлакова І. Модель особистості в повісті Івана Франка "Перехресні стежки" // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : Збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2006. – Вип. 13. – С. 106-115. – ISBN 966-7773-70-1
846551
  Культенко В.П. Модель особистості в рамках нелінійного підходу до освіти // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 6. – С. 167-169
846552
  Гончарук А. .Г. Модель осуществления бенчмаркинга на промышленном предприятии // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 1. – С. 18-25. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статье предложена модель осуществления управления эффективностью промышленного предприятия, основанная на cочетании внутреннего и внешнего бенчмаркинга, которая включает механизм проведения внутреннего бенчмаркинга, алгоритм выбора вида бенчмаркингаи ...
846553
  ГончарукАнатолий Григорьевич Модель осуществления бенчмаркинга на промышленном предприятии // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 1. – С. 18-25. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статье предложена модель осуществления управления эффективностью промышленного предприятия, основанная на cочетании внутреннего и внешнего бенчмаркинга, которая включает механизм проведения внутреннего бенчмаркинга, алгоритм выбора вида бенчмаркингаи ...
846554
  Щенников С. Модель открытого дистанционного образования взрослых // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2002. – № 8. – С.31-36. – ISSN 0321-0383
846555
  Гарафутдинова Г.Р. Модель оценивания профессиональных компетенций / Г.Р. Гарафутдинова, А.Е. Упшинская // Инновации в образовании / Современная гуманитарная академия. – Москва, 2011. – № 4. – С. 15-25. – ISSN 1609-4646


  В статье обосновывается актуальность оценивания профессиональных компетенций выпускника вуза. Предложена обобщенная структура профессиональных компетенций, модель оценивания, критерии оценивания и уровни сформированности профессиональных компетенций.
846556
  Воронов М.В. Модель оценки деятельности преподавателей вуза // Инновации в образовании / Современная гуманитарная акад. – Москва, 2014. – № 2, февраль. – С. 12-24. – ISSN 1609-4646


  Рассматривается проблематика построения системы мониторинга образовательного процесса вуза. Выявлены основные компоненты, необходимые для формирования оценки деятельности профессорско-преподавательского состава вуза. Предлагаются модели структуризации ...
846557
  Митин А.И. Модель оценки удовлетворенности качеством профессиональной подготовки и ее практическая реализация / А.И. Митин, Т.А. Филичева // Открытое образование : научно-практический журнал / МЭСИ. – Москва, 2014. – № 1 (102). – С. 36-43. – ISSN 1818-4243


  В статье предложен метод мониторинга качества профессиональной подготовки, позволяющий оценить степень удовлетворенности качеством профессиональной подготовки на основе экспертных опросов и использования лингвистических переменных. Описывается ...
846558
  Середенко Е.С. Модель оценки экономической ффективности аналитических информационных систем / Е.С. Середенко, Н.Н. Середенко // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 6 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 82-92. – (Экономика ; № 2). – ISSN 0201-7385
846559
  Сауле Егембердиева Модель оценки эффективности инновационной инфраструктуры Казахстана / Сауле Егембердиева, Толкын Азатбек, Айжан Аринова // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 12 (138). – С. 340-346 : табл. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
846560
  Сєріков Анатолій Васильович Модель оцінки вартості блага: синтезуючий підхід // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 12. – С. 236-246. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті запропоновано модель оцінки вартості блага, яка синтезує у собі три достатньо відомі підходи, а саме: витратний, дохідний і порівняльний. Запропоновано також розрахункові формули для визначення можливої мінової вартості будь-якого блага.
846561
  Жарнова А.Г. Модель оцінки доцільності аутсорсингу знань у процесі розвитку персоналу // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 9 (124). – С. 209-213
846562
  Іванова Н.С. Модель оцінки економічної безпеки агропромислових підприємств // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2011. – № 7/8. – С. 26-29. – ISSN 1728-6220
846563
  Добровольський А.Б. Модель оцінки ефективності і технічних засобів охорони кордону при врахуванні інформаційних характеристик // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 38. – С. 25-30


  У статті проведено оцінку інформаційної ємності різноманітних видів технічних засобів охорони кордону за існуючими тактико-технічними характеристиками, а також за умов реалізації в ТЗО - запам "ятовування інформації про факт порушення, визначення ...
846564
  Сергієнко О.А. Модель оцінки ефективності реалізації конкурентних стратегій в умовах впливу валютних курсів / О.А. Сергієнко, М.С. Татар // Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський нац. екон. ун-т. – Харків, 2013. – № 4 (68). – С. 37-43. – ISSN 1683-1942
846565
  Пілько А.Д. Модель оцінки інвестиційного потенціалу регіону / А.Д. Пілько, Г.Д. Грабовецька // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 4. – C. 219-224. – ISSN 2222-0712
846566
   Модель оцінки ймовірнісно-часових характеристик інформаційної взаємодії в мережі інтернет речей / І.В. Муляр, О.В. Сєлюков, В.М. Джулій, Б.М. Кізюн // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2019. – Вип. № 63. – С. 96-107. – ISSN 2524-0056


  В статті запропоновано підхід до визначення оцінки ймовірнісно-часових характеристик інформаційної взаємодії в мережі інтернет речей. Проектування систем інтернет речей (IoT) пов"язане з низкою задач, які вимагають моделювання процесів інформаційної ...
846567
   Модель оцінки наслідків тарифного регулювання зовнішньої торгівлі України / С.С. Шумська, М.І. Скрипниченко, В.Т. П"ятницький, К.А. Бобер // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : КМ Академія, 2001. – Т. 19 : Економічні науки
846568
  Меленчук В.М. Модель оцінки ризиків проектів/програм/портфелів транспортної логістики із застосуванням нечіткого логічного виведення // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський, державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2016. – № 13. – С. 48-55 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2078-4643
846569
  Піменова О.В. Модель оцінки рівня ефективності форм господарювання в аграрному секторі // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2012. – № 4. – С. 63-72 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1605-7988
846570
  Дець Т. Модель оцінки стану територій у зоні впливу техногенно небезпечних об"єктів (на прикладі Хмельницької АЕС) // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Українського т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; голов.ред. І.С. Тревого. – Львів, 2017. – Вип. 1(33). – С. 83-88 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1819-1339
846571
  Лисєнок О.В. Модель оцінки сукупного ступеня ризикованості комерційного банку // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 7/8 (74/75). – С. 8-12.
846572
  Грушак З.М. Модель оцінки та управління конкурентоспроможністю авіакомпаній на основі факторів конкурентоспроможності // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 7. – С. 10-20 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв
846573
  Волков С.Л. Модель оцінки якості життєвого циклу промислових кіберфізичних систем / С.Л. Волков, С.Д. Асабашвілі, С.В. Коломієць // Збірник наукових праць Одеської державної академії технічного регулювання та якості : наукове видання / Одеська державна академія технічного регулювання та якості. – Одеса, 2018. – Вип. 2 (13). – С. 43-49. – ISSN 2412-5288


  "У статті представлена множинна модель оцінки якості життєвого циклу промислових кіберфізичних систем які є базою створення і еволюції Індустрії 4.0. Модель є подальшим розвитком моделі структури показників якості життєвого циклу складних об’єктів і ...
846574
  Павленко С.О. Модель оцінювання впливу фінансового забезпечення на показник збереження початкового обсягу служби військової частини Національної гвардії України щодо виконання завдань за призначенням у мирний час // Честь і закон : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. Нац. гвардії України ; голов. ред. Г.А. Дробаха ; редкол.: В.М. Телелим, О.М. Шмаков, В.П. Городнов [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1 (60). – С. 55-98. – ISSN 2078-7480
846575
   Модель оцінювання вразливості системи фізичного захисту ядерної установки від нападу озброєних злочинців / В.П. Городнов, В.В. Овчаренко, С.М. Суконько, В.Е. Лісіцин // Честь і закон : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. Нац. гвардії України ; голов. ред. Дробаха Г.А. ; редкол.: Телелим В.М., Городнов В.П., Єрмошин М.О.[та ін.]. – Харків, 2018. – № 1 (64). – С. 17-24. – ISSN 2078-7480
846576
  Строкаченко О.І. Модель оцінювання економічної ефективності впровадження відновлюваних джерел електричної енергії // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2013. – № 2 (39), квітень. – С. 121-130
846577
  Семикін П. Модель оцінювання ефективності державного регулювання процесу безпечної експлуатації енергоблоків АЕС України в понад установлений проектом термін // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 3. – С. 146-153.
846578
  Петрусь Н.Б. Модель оцінювання ефективності регіональних інвестиційних форумів за умов невизначеності інформації : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 10 (100). – С. 245-254 : Рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
846579
  Якуненко К.В. Модель оцінювання кількісних ефектів від впровадження Україною директиви ЄЕНС про обмеження викидів забруднювальних речовин у повітря // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 7 (145). – С. 146-155 : табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
846580
  Бабенко Т.В. Модель оцінювання компетентності аудиторів інформаційної безпеки / Т.В. Бабенко, Д.М. Ковалевський // III Міжнародна науково-практична конференція "Проблеми кібербезпеки інформаційно-телекомунікаційних систем" (PCSITS) : 12 червня 2020 р. : збірник матеріалів доп. та тез / "Проблеми кібербезпеки інформаційно-телекомунікаційних систем " (РСSІТS). – Київ : Київський університет, 2020. – С. 345-350
846581
  Колісник Ю.О. Модель оцінювання конкурентоспроможності продукції підприємства / Ю.О. Колісник, Т.В. Книш // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 40-44. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
846582
  Костенко О.П. Модель оцінювання маркетингового потенціалу промислового підприємства / О.П. Костенко, Т.О. Адєєва // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 87-91. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
846583
  Тригоб"юк С.С. Модель оцінювання моменту прийняття стратегічних управлінських рішень на малих і середніх підприємствах // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.1. – С. 392-397. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
846584
  Мельник Г. Модель оцінювання рівня інформаційних ризиків в корпоративних системах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 48-54. – (Економіка ; вип. 6 (171)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано особливості та світовий досвід інформаційного ризик-менеджменту. Обґрунтовано необхідність комплексного підходу до аналізу та управління інформаційними ризиками в корпоративних системах, в якому б із системних позицій розглядались усі ...
846585
  Скорик М.М. Модель оцінювання соціально-психологічних теорій: шляхи побудови // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2012. – Вип. 30 (33). – С. 77-92
846586
  Ілляшенко О.В. Модель оцінювання стану системи економічної безпеки підприємства // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2015. – № 3. – С. 301-308. – ISSN 2222-0712
846587
  Лемак В.В. Модель парламентаризму у Словацькій Республіці в 1992-1993 роках: проблеми ідентифікації / В.В. Лемак, С.А. Болдіжар // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громад. орг. "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун-т. – Київ, 2012. – № 1 (5). – С. 24-29
846588
  Лапина О.А. Модель педагога в контексте современного представления о профессиональном развитии специалиста / О.А. Лапина, Н.Н. Пядушкина // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / ООО "ИНОИЦ "АЛМАВЕСТ". – Москва, 2015. – № 6, июнь. – С. 18-22. – ISSN 1026-955X


  Представлен анализ современной трактовки понятий «профессиональная индивидуальность», «индивидуальный стиль», «иконнативный стиль» в модели специалиста-педагога. Исследованы проблемы развития педагогической профессии в условиях перехода на новые ...
846589
  Хоружа Л. Модель педагогічної освіти сучасного університету / Л. Хоружа, М. Братко // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2018. – Вип. 3/4(56/57). – C. 7-13. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
846590
  Чжеф Сін Модель педагогічної підтримки іноземних студентів у процесі адаптації до навчання в університетах України // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського ; редкол.: Чебикін О., Давидович Н., Бєдний Г. [та ін.]. – Одеса, 2017. – № 6 (159). – С. 38-43. – (Педагогіка). – ISSN 2311-8466
846591
  Іванькова Н.А. Модель педагогічної системи електронного дистанційного навчання на базі хмарних сервісів / Н.А. Іванькова, О.А. Рижов // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, Терноп. нац. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Федчишин Н.О. – Тернопіль, 2020. – № 3 (88). – С. 34-42. – ISSN 1681-2751
846592
  Гуменюк В. Модель пенсійної реформи: без конфліктів на користь малозабезпечених : актуально // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 2 (292). – С. 6-7 : Табл., рис. – ISSN 1810-3944
846593
  Войцеховський В.С. Модель перевезення вантажів в мережі авіаліній перевізника // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2017. – Вип. 4 (105). – С. 50-55 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1995-0519
846594
  Волошин М. Модель перевкладення депозитів фізичних осіб з урахуванням міграції між банківськими продуктами // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2013. – № 2 (110). – С. 37-49 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1605-2005
846595
  Павлов М.О. Модель перцепції художнього тексту в перекладі творів епічного і драматичного жанрів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – № 32/33. – С. 50-56. – (Іноземна філологія)


  Автор подає власну модель перцепції текстів художніх творів епічного і драматичного жанрів у перекладі, розглядаючи художній твір як єдність трьох елементів, виражених у мовному матеріалі: сукупно-семантичного (інформації), сукупно-смислового (ідеї) і ...
846596
  Лопатинська І.С. Модель підготовки викладачів ВНЗ до створення емоційно сприятливого середовища у студентському колективі // Правовий часопис Донбасу : збірник наукових праць / М-во внутрішніх справ України ; Донец. юрид. ін-т ; редкол.: Бесчастний В.М., Зозуля Є.В., Іванов І.В. [та ін.]. – Кривий Ріг ; Маріуполь, 2017. – № 2 (60), ювілейний випуск. – С. 185-193. – ISSN 2524-0064
846597
  Ціватий В.Г. Модель підготовки дипломатичних кадрів Австрійської Республіки: традиції, інституції, кадровий менеджмент (досвід для дипломатії України) // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2014. – Вип. 21, ч. 2 : Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. – С. 22-28. – (Серія "Політичні науки"). – ISBN 966-7196-06-2 (В21-2)
846598
  Ціватий В.Г. Модель підготовки дипломатів XXI-століття: теоретико-концептуальний та інституціональний вимір // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2013. – Вип. 112, (ч. 1). – С. 29-35


  Стаття присвячена актуальним питанням оновлення моделі підготовки дипломатів XXI століття в Україні на основі вивчення досвіду кадрового забезпечення дипломатичних служб світу.
846599
  Лісніченко Ю. Модель підготовки майбутніх офіцерів до професійної діяльності в процесі вивчення фахових дисциплін // Педагогічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. ; редкол.: Шоробура І.М., Галус О.М., Крищук Б.С. [та ін.]. – Хмельницький, 2017. – Вип. 22. – C. 106-112. – ISSN 2309-9127
846600
  Сікора Я.Б. Модель підготовки майбутнього вчителя інформатики на основі принципів дуальної освіти / Я.Б. Сікора, Б.Л. Якимчук // Наукові записки : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – С. 88-91. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 177, ч. 2). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
846601
  Грищенко І. Модель підприємницького університету / спілкувався Максим Короденко // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 7 листопада (№ 44). – С. 10-11. – ISSN 2219-5793


  Про виклики, які постають перед українськими вишами, вплив ефективності господарювання ВНЗ на реформування галузі в цілому, родзинки управління закладом і важливість проведення комплексу заходів з енергоефективності розповідає ректор Київського ...
846602
  Шестопалова Т. Модель підручника з літературної критики // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 11 : Теорія літератури у вищій школі. – С. 233-239
846603
  Полякова О.Ю. Модель підтримки прийняття рішень для попередження розповсюдження фінансової кризи в реальний сектор економіки / О.Ю. Полякова, С.М. Булкін // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 2 (36). – С. 350-356. – ISSN 2222-0712
846604
  Соломянюк Н.М. Модель планування "воронки продаж" на підприємстві // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2014. – № 12. – С. 10-13. – ISSN 2409-1944
846605
  Шерстенников Ю.В. Модель планування проекту малого аба середнього підприємства / Ю.В. Шерстенников, Т.М. Рудянова // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 7 (145). – С. 205-2016 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
846606
  Дудик М.В. Модель пластичної зони в адгезійному шарі біля вершини між фазної тріщини, що виходить з кутової точки ламаної межі поділу / М.В. Дудик, Ю.В. Решітник, В.М. Феньків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017


  Досліджено модель маломасштабної пластичної зони із зоною деструкції, що розвиваються у з"єднувальному матеріалі кусково-однорідного тіла з вершини міжфазної тріщини, яка в умовах плоскої деформації виходить з кутової точки ламаної межі поділу двох ...
846607
  Гетманець О.М. Модель побудови поля радіаційного фону / О.М. Гетманець, К.Ю. Іванова, М.М. Пеліхатий // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 99-105 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – (Серія "Екологія" ; вип. 17). – ISSN 1992-4259
846608
  Циватый В.Г. Модель поведения дипломата, коммуникационные практики и межкультурная коммуникация в условиях кросс-культурного взаимодействия: лингво-институциональный аспект // VIII Міжнародна науково-практична конференція "Іноземна мова професійного спрямування як складова підготовки дмпломатів та фахівців у сфері зовнішніх зносин" : (Київ, 3 черв. 2016 р.) : зб. наук. праць / "Іноземна мова професійного спрямування як складова підготовки дипломатів та фахівців у сфері зовнішніх зносин", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Дипломатична академія України при МЗС України, 2016. – С. 4-21. – ISBN 978-617-7037-08-7
846609
  Пресняков В.Ф. Модель поведения предприятия / В.Ф. Пресняков. – Москва, 1991. – 190 с.
846610
  Шілінг А.Ю. Модель поведінки закладу вищої освіти у процесі планування надання освітніх послуг на основі лінгвістичного аналізу комунікативної активності в освітніх веб-спільнотах / А.Ю. Шілінг, П.І. Жежнич // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2019. – С. 145-149. – (Технічні науки ; № 2 (271)). – ISSN 2307-5732


  У роботі визначено основну діяльність та тематику комунікативної активності для закладу вищої освіти у певні періоди вступної кампанії на основі лінгвістичного аналізу тематичних дописів користувачів освітніх веб-спільнот. Формалізовано мету кожного ...
846611
  Гаврилов Александр Сергеевич Модель пограничного слоя атмосферы на основе использования уравнений для вторых моментов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.12 / Гаврилов Александр Сергеевич ; Ленингр. гидрометеор. ин-т. – Ленинград, 1977. – 21 с.
846612
  Беркутова Д.И. Модель подготовки учителя к педагогической поддержке профессионального самоопределения учащихся: от проектирования к реализации // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2012. – № 10. – С. 47-51. – ISSN 1726-667Х


  Рассматривается актуальная проблема современной высшей школы - подготовка учителя к педагогической поддержке профессионального самоопределения учащихся. Автор проектирует модель подготовки учителя к данному виду профессионально-педагогической ...
846613
  Манушин Э. Модель подготовки элитного специалиста / Э. Манушин, А. Добряков // Высшее образование в России : Научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2007. – № 8. – С. 3-16. – ISSN 0869-3617
846614
  Зубалій Н. Модель позитивного ставлення до навчання студентів у контексті гуманізації освіти // Другі міжнародні Драгомановські читання : [27-28 жовт. 2006 р.] : матеріали до 165-річчя з дня народж. Михайла Драгоманова / Драгомановські читання. – Київ : Видавництво Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, 2006. – [Вип. 1] : / [редкол.: В.П. Андрущенко, В.П. Бех, Р.М. Вернидуб та ін.]. – С. 88-90
846615
  Гаврюшенко Д.А. Модель полегшеної дифузії кисню в м"язах / Д.А. Гаврюшенко, В.М. Сисоєв, К.В. Черевко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 457-461. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Отримана теорія дифузії системах з циліндричною симетрією з наявністю зворотних хімічних реакцій, що базується на фундаментальних законах термодинаміки нерівноважних процесів і описує весь процес, використовуючи лише фізичні механізми. Визначені ...
846616
  Мельник О.Г. Модель полікритеріального вибору методів антисипативного планування на підприємствах / О.Г. Мельник, М.Є. Адамів // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 4. – С. 64-67 : рис. – Бібліогр.: 10 назв
846617
  Булавін Л.А. Модель полімерного розчину Флорі-Хаггінса: нова версія самоузгодженого наближення середнього поля / Л.А. Булавін, Т.В. Локотош, М.П. Маломуж // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 303-314. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розроблений авторами метод незвідних багаточастинкових кореляційних функцій (МБНКФ) [1-3] застосовується для розрахунку ентропії решіточної моделі Флорі полімерного розчину. На відміну від феноменологічних підходів Флорі та Гугенхайма, МНБК є ...
846618
  Домрачев В.М. Модель попиту на гроші в Україні // Економіка. Менеджмент. Бізнес : збірник наукових праць / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2013. – № 2 (8). – С. 102-109
846619
  Бушуєва І. Модель порівняльної оцінки складності реалізації банківських бізнес-процесів : теорія і практика / І. Бушуєва, Г. Лавінський // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2001. – № 5. – С. 53-56. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1605-2005
846620
  Соломицький М.Ю. Модель потоків повідомлень конвергентної телекомунікаційної мережі : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Соломицький Максим Юрійович ; М-во освіти і науки України, Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2014. – 21 с. – Бібліогр.: 27 назв
846621
  Володина Д. Модель потребителя будущего в теориях постиндустриального общества // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2010. – № 9. – С. 120-131. – ISSN 0207-3676
846622
  Чудакова А. Модель пошуку лідерів думок в задачах моніторингу спеціальних мереж / А. Чудакова, У. Чжундун, М. Смірнова // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2016. – Вип. 5 (100), ч. 2. – С. 35-40 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1995-0519
846623
  Садовська А.О. Модель пошуку роботи молодими інженерами на ринку праці України // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 27-38. – (Серія соціологічна ; вип. 10). – ISSN 2078-144X
846624
  Артамощенко В.С. Модель правового механізму державного управління системою військової освіти // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 24, грудень. – С. 84-89. – ISSN 2306-6814
846625
  Гетьман І. Модель правового спілкування у законодавстві України . // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2007. – № 2. – С. 33-42. – ISSN 1993-0909
846626
  Меньшиков И.И. Модель предложения и его парадигма : учеб. пособие / И.И. Меньшиков. – Днепропетровск, 1979. – 79с.
846627
  Руденко М. Модель представницької функції прокуратури у контексті нових конституційних змін (щодо правосуддя) // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2016. – № 4 (46). – С. 30-35. – ISSN 2311-6676
846628
  Пампуха І.В. Модель прийняття рішень щодо оцінювання рівня безпеки воєнно-політичної обстановки з тактичними структурними альтернативами / І.В. Пампуха, Я.Я. Винярський, Ю.В. Березовська // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 38. – С. 138-147


  Розробляється модель прийняття рішень щодо оцінювання рівня безпеки военно- політичної обстановки з тактичними структурними альтернативами. Отримана модель утворює найважливіший етап формалізації проблеми, що визначає структуру прийнятття рішень, ...
846629
  Захаров В.В. Модель принудительного исполнения судебных решений по гражданским делам в России в 1864-1917 гг. // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 19. – С. 11-15. – ISSN 1812-3805


  Судебная реформа, переживающая в нашей стране очередной этап, актуализирует поиск юридической наукой наиболее оптимальных моделей судоустройства и судопроизводства. Это обусловливает рост интереса к различным аспектам истории правосудия, в том числе к ...
846630
  Рак Ю.П. Модель проактивного управління складними системами (на прикладі проекту впровадження Системи 112 / Ю.П. Рак, Д.С. Кобилкін // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський, державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2015. – № 11. – С. 89-95 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2078-4643
846631
  Найниш Л.А. Модель прогноза результатов профессиональной подготовки / Л.А. Найниш, Т.В. Голубинская, О.И. Лазарева // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научно-теоретический журнал / ООО "ИНОИЦ "АЛМАВЕСТ". – Москва, 2015. – № 11, ноябрь. – C. 39-44. – ISSN 1026-955X


  Рассмотрены проблемы прогнозирования результатов профессиональной подготовки, порожденные высокой степенью неопределенности, сложности процесса обучения. Но любой процесс обучения развивается по известным закономерностям, опираясь на которые можно ...
846632
  Тирса В.В. Модель прогнозованого управління виконавчим механізмом з можливістю самоналаштування / В.В. Тирса, П. Меркореллі, О.Ю. Сергієнко // Інженерія природокористування : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Харк. нац. техн. ун-т с.-г. ім. П. Василенка ; редкол.: Мельник В.І., Лук"яненко В.М., Чигрина С.А. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1 (7). – С. 89-96 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2311-1828
846633
  Прусов В.А. Модель прогнозу погоди для ЄВРО-2012 готують університетські метеорологи / Інтерв"ю вела Л. Кіт // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Листопад (№ 12/13)


  Інтерв"ю вела Кіт Л. з професором кафедри метеорології кліматології географічного факультету, одним з авторів підручника "Математичне моделювання атмосферних процесів",Прусовим В.А.
846634
  Федоришин Ю.І. Модель прогнозу та пошуків джерел корінної алмазоносності і її реалізація на території українського щита : Дис. ... доктора геологічних наук. Спец. 04.00.01 - загальна і регіональна геологія / КНУТШ; Федоришин Ю.І. – Київ, 2007. – 405л. – Бібліогр.: л.368-405
846635
  Федоришин Ю.І. Модель прогнозу та пошуків джерел корінної алмазоносності і її реалізація на території Українського щита : Автореф. дис. ... д-ра геологічних наук: 04.00.01 / Федоришин Ю.І.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 44с. – Бібліогр.: 21 назва
846636
  Кривуша С.Г. Модель прогнозування продуктивності праці в секторі освіти України // Ринок праці та зайнятість населення : науково-практичний журнал / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України ; редкол.: Грішнова О.А., Лутай Л.А., Дон В.А. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (55). – С. 62-67. – ISSN 2521-6651
846637
  Гладченко О.О. Модель промислового генератора ацетилену зі схемою завантаження карбіду у воду / О.О. Гладченко, В.М. Ковалевський // Автоматизація та комп"ютерно-інтегровані технології : Восьма наук.-практ. конф. студентів : тези. доп., Київ, 3-4 груд. 2014 р. / М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Інж.-хім. ф-т ; [упоряд., ред., комп"ютер. правка та верстка М.В. Лукінюка]. – Київ : НТУУ "КПІ", 2014. – С. 21-22
846638
  Волошин І. Модель пропозиції роздрібних вкладів банку з урахуванням ефекту перекладення : слово практикам // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2010. – № 5 (95). – С. 9-13 : Табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1605-2005
846639
  Полозова Т.В. Модель просторової та часової діагностики інноваційно-інвестиційної спроможності підприємства у конкурентному просторі // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2015. – № 3 (58). – С. 99-108. – ISSN 2309-1533
846640
  Білик Ю.М. Модель протистояння етичних систем у повісті М. Гоголя "Тарас Бульба" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2007. – Вип. 19, ч. 1. – С. 25-28
846641
  Приймак В. Модель професійних компетенцій сучасного менеджера // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 49-52. – (Економіка ; Вип. 137). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджено підходи щодо визначення основних складових моделі сучасного менеджера. Надано практичні рекомендації щодо інжинірингу комунікативного і технологічного середовища управління та адаптації КМ-орієнтованої стратегії компанії. В статье ...
846642
   Модель професійного юриста на ринку юридичних послуг України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 2. – С. 148-155. – ISSN 0132-1331
846643
  Желанова В.В. Модель професійної компетентності майбутнього вчителя музичного мистецтва // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; за заг. ред.: І.Ф. Прокопенка, С.Т. Золотухіної ; редкол.: Гриньова В.М., Жарновникова О.А., Золотухіна С.Т. [та ін.]. – Харків, 2020. – Вип. 63. – С. 51-59. – Бібліогр.: 11 назв. – ISBN 978-617-7384-96-9. – ISSN 2312-2471
846644
  Сущенко В. Модель професійної культури адвоката: критерії та підходи // Юридична газета. – Київ, 2017. – 31 січня (№ 4/5). – С. 42-43
846645
  Пальчук М. Модель професійної освіти й навчання Фінляндії - третій етап європейської інтеграції // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; НАПНУ, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2010. – № 4 (39). – С. 96-102. – ISSN 2078-1016
846646
  Цимбал-Слатвінська Модель професійної підготовки майбутніх логопедів у інформаційно-освітньому середовищі закладів вищої освіти // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2019. – № 1 (85). – С. 105-117. – ISSN 2312-5993
846647
  Ілясова Ю. Модель професійної підготовки майбутніх молодших медичних спеціалістів у процесі вивчення фахових дисциплін // Педагогічний часопис Волині : журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Лякішева А.В., Кузава І.Б., Влосінський М. [та ін.]. – Луцьк, 2018. – № 3 (10). – С. 122-127. – ISSN 2415-8143
846648
  Погорєлова Т.Ф. Модель професійної підготовки майбутніх прокурорських працівників // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. № 32. – С. 266-268
846649
  Боюань В. Модель професійної фортепіанної освіти в музичних закладах вищої освіти Китаю // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2020. – № 8 (102). – С. 431-442. – ISSN 2312-5993
846650
  Білозерська С.І. Модель професіоналізму педагогічної діяльності // Психологічні перспективи / Волин. нац. ун-т ім.Лесі Українки ; Ін-т соц. та політ. психології АПН України. – Луцьк, 2012. – Вип. 19. – С. 30-38. – ISSN 2227-1376
846651
  Мошак Г. Модель професора В. Гомолки (ФРН) щодо єврейського шлюбного права // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 11. – С. 163-169. – ISSN 1026-9932
846652
  Черемных О.Е. Модель профессионального обучения в ЦБС // Библиотечное дело - 21 век : научно-практический сборник / Федеральное гос. учреждение "Российская гос. библиотека". – Москва, 2002. – № 2. – С. 181-186


  О системе повышения квалификации работников публичных библиотек в г. Каменск-Уральский (Россия).
846653
  Байдак Т.М. Модель профессионального поведения преподавателей как способ конкретизации существующих станартов оценки качества в вузе / Т.М. Байдак, О.Б. Дворова // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія : Науково-практичний журнал. – Харків, 2006. – № 3. – С. 44-48. – ISBN 966-593-181-4
846654
  Таланчук П. Модель процвітаючої України (виступ, що не відбувся). "Реформи в Україні треба починати не з поліції, а з освіти і культури... У нас має правити "культ знань", які виховують творців, а не кваліфікованих споживачів" // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2016. – 7-13 грудня (№ 49). – С. 1, 6-7


  Комітет Верховної Ради з питань науки і освіти 16 листопада 2016 року організував парламентські слухання на тему "Про стан та проблеми фінансування освіти і науки в Україні". Виступ, що не відбувся, професора, доктора технічних наук, Президента ...
846655
  Кузнецова С.В. Модель процесса воспитания исследовательской культуры студентов вуза // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2010. – № 5. – С. 77-80. – ISSN 1726-667Х
846656
  Макеев С.П. Модель процесса координации в линейной задаче распределения ресурсов / С.П. Макеев. – М, 1984. – 47с.
846657
  Дробышева И.В. Модель процесса формирования тестологических компетенций будущего учителя математики / И.В. Дробышева, В.И. Кузнецова // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2010. – № 9. – С. 49-53. – ISSN 1726-667Х


  Рассматриваются содержание и структура тестологических компетенций будущего учителя математики. Анализируются основы построения структурно-функциональной модели процесса формирования компетенций в вузе, раскрывается сущность компонентов модели.
846658
   Модель процесу витрат і поповнення ресурсу складного відновлювального об"єкта РЕТ / В.О. Браун, В.М. Цицарєв, М.К. Захрабов, А.В. Невзоров // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2005. – Вип. № 1. – С. 22-28


  Розроблено модель процесу витрат і поповнення ресурсу складного відновлюваного об"єкта радіоелектронної техніки (РЕТ), що заснована на імітаційній статистичній моделі прогнозування його безвідмовності. Як критерій граничного стану об"єкта РЕТ прийнято ...
846659
   Модель процесу витрат і поповнення ресурсу складного відновлюваного об"єкта РЕТ / В.О. Браун, В.М. Цицарєв, М.К. Захрабов, В.К. Шваб, А.В. Невзоров // Збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ : ВІКНУ
846660
  Бондаренко В.В. Модель процесу побудови розкладу // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 87-95. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  З розвитком обчислювальної техніки з"явилася можливість побудувати об"єктноорієнтовані інтерактивні системи для складання розкладів. Такі системи мають реалізовувати деякий зручний метод, що використовується при ручному створенні розкладів. В статті ...
846661
  Вакалюк Т.А. Модель процесу реалізації проектування хмароорієнтованого навчального середовища для підготовки бакалаврів інформатики // Інформаційні технології в освіті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Херсон. держ. ун-т ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т інформ. технологій і засобів навчання ; голов. ред. Співаковський О.В. ; редкол.: Андрієвський Б.М., Биков В.Ю., Богомолов С. [та ін.]. – Херсон, 2017. – Вип. 4 (33). – С. 39-62. – ISSN 1998-6939
846662
  Маляренко О.В. Модель процесу сприйняття людиною навколишнього середовища // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 21-26 : Рис. – Бібліогр.: 7 назв. – (Географія ; Вип. 44)


  Розглянуто існуючі концептуальні моделі сприйняття людиною навколишнього середовища. Запропоновано оригінальну схему перцепції життєвого простору людиною, яка дозволяє проаналізувати у сукупності властивості фізичного середовища, індивідуальні ...
846663
  Чемодуров О.М. Модель процесу формування ринкової ціни облігації : фінанси та кредит // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 5. – С. 46-55 : Рис. – Бібліогр.: 11 назв
846664
  Кондратюк С.М. Модель психокорекційної роботи з покращення психомоторної активності студентів у період адаптації до навчання // Психологічні перспективи / Волин. нац. ун-т ім.Лесі Українки ; Ін-т соц. та політ. психології АПН України. – Луцьк, 2011. – Вип. 17. – С. 147-157


  У статті проаналізовано принципи організації та проведення формуваль-ного етапу дослідження психомоторної активності студентів у період адаптації до навчання. Запропонована корекційна програма, яка включає в себе психомо-торні вправи для підвищення ...
846665
  Гірняк Г. Модель психологічного проектування інноваційних навчально-книжкових комплексів для вищих навчальних закладів // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2011. – № 4 (46). – С. 129-140. – ISSN 1810-2131
846666
  Перегончук Н.В. Модель психологічного супроводу розвитку професійної компетентності майбутніх психологів // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Житомир, 2019. – С. 364-380. – (Психологія особистості. Психологічна допомога особистості ; т. 11, вип. 19). – ISSN 2072-4772
846667
  Литвинчук Л. Модель психологічної реабілітації наркозалежних осіб // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 86-89. – (Психологія ; вип. 1 (6)/2 (7)). – ISSN 1728-3817


  Сучасний етап становлення реабілітації та розробка нашої психологічної моделі реабілітації вибудовується з урахуванням міжнародного досвіду і розуміння тієї обставини, що "наркотична залежність - це складний стан, що вимагає тривалого лікування, ...
846668
  Гасюк М.Б. Модель психологічної служби вищого навчального закладу / М.Б. Гасюк, О.М. Гринів // Психологічні перспективи / Волин. нац. ун-т ім.Лесі Українки ; Ін-т соц. та політ. психології АПН України. – Луцьк, 2012. – Вип. 20. – С. 30-37. – ISSN 2227-1376
846669
  Шинкарюк Анатолій Модель психомоторно-рівневої структури активності та свободи суб"єкта // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – № 3 (33). – С. 5-18. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-2131
846670
   Модель психофізичної готовності майбутніх офіцерів до виконання завдань за призначенням / Н. Височіна, Л. Гуніна, О. Хацаюк, Л. Котляренко, Р. Головащенко, А. Івченко // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Рахманов В.О., Горбачевський С.К. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (43). – С. 24-42. – ISSN 2617-1775
846671
  Шемаєва Г. Модель публічної бібліотеки в сучасній системі соціальних комунікацій / Г. Шемаєва, Х. Ельбесхаузен // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2012. – № 8 (193). – С. 12-15. – ISSN 2076-9326
846672
  Саймон Б. Модель Р (ф) 2 эвклидовой квантовой теории поля / Б. Саймон. – Москва : Мир, 1976. – 357 с.
846673
  Кузнецов В. Модель рабочей программы технической дисциплины. // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2002. – № 1. – С.14-16. – ISSN 0321-0383
846674
  Андреев А.В. Модель развития гражданских качеств у студентов вуза в поликультурной среде // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2011. – № 6 (июль). – С. 45-49. – ISSN 0321-0383
846675
  Джига Н.Д. Модель развития обучения как процесса управления // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 20 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 24-35. – (Педагогическое образование ; № 4)
846676
  Папенов К.В. Модель размещения населения с учетом естественного и механического движения : Автореф... Канд.экон.наук: 607 / Папенов К.В.; Моск.гос.ун-т. – Москва, 1969. – 12л.
846677
  Саченко А.О. Модель разработки целей в планировании стратегического поведения предприятия / А.О. Саченко, М.З. Домбровський, О.А. Саченко // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, Укр. асоц. упр. проектами, Ун-т екон. та права "Крок". – Сєверодонецьк, 2014. – № 3 (51). – С. 111-115 : рис., фото. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2222-8810
846678
  Борисенко В.І. Модель реактивнісної аварії РБМК-10000 енергоблока № 4 Чорнобильської АЕС / В.І. Борисенко, В.В. Горанчук // Ядерна енергетика та довкілля : науково-технічний журнал / Ін-т проблем безпеки атом. електростанцій НАН України (ІПБ АЕС НАН України) [та ін.] ; голов. ред. Носовський А.В. ; редкол.: Бондарьков М.Д., Борисенко В.І., Васильченко В.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (21). – С. 39-48. – ISSN 2311-8253
846679
  Панчук Л.В. Модель реалізації стратегії впровадження санації в транснаціональних корпораціях // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 5/1 (132). – С. 149-152


  Розкриваються різноманітні заходи запобігання банкрутства ТНК, причини зародження неспроможності корпорацій тощо.
846680
  Гуля Ю.В. Модель реалізації стратегії залучення споживачів у бренд // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 5 : Фінансові піраміди та їх вплив на розвиток фінансового ринку України. – C. 284-291. – ISSN 2222-4459
846681
  Бакуменко Л.Г. Модель регіонального корпоративного об"єднання репозитаріїв бібліотек вищих навчальних закладів України // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2012. – Вип. 38. – С. 249-258


  Розглядається модель створення регіонального корпоративного об"єднання репозитаріїв бібліотек вищих навчальних закладів України.
846682
  Бакуменко Л.Г. Модель регіонального корпоративного об"єднання репозитаріїв бібліотек вищих навчальних закладів України // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2013. – Вип. 39. – С. 194-203. – Бібліогр.: 17 назв.


  Розглядається модель створення регіонального корпоративного об"єднання репозитаріїв бібліотек вищих навчальних закладів України.
846683
  Оболенський О.Ю. Модель регіональної соціально-економічної системи як інструмент аналізу та управління регіональним розвитком / О.Ю. Оболенський, Ю.Г. Королюк // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 1. – С. 90-94
846684
  Гордієнко Л. Модель регулювання доходів населення // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2010. – № 4 (104). – С. 24-30. – ISSN 1728-9343
846685
  Єгоров П.В. Модель регулювання кредитної політики підприємства / П.В. Єгоров, А.О. Кобець // Економічна кібернетика : Міжнародний науковий журнал / Донецький національний університет. – Донецьк, 2005
846686
  Мусієнко О.Г. Модель регулювання ринку послуг вищої освіти України // Публічне управління: ціннісні орієнтири, стандарти якості та оцінка ефективності : матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 26 трав. 2017 р.) : у 5 ч. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [Фонд Ганса Зайделя, Представництво в Україні] ; за заг. ред. В.С. Куйбіди, А.П. Савкова, С.В. Загороднюка. – Київ : НАДУ, 2017. – Ч. 5 : Геополітичні та геоекономічні трансформації: оцінка структурних зрушень. – С. 59-61


  "Для ефективного функціонування ринку вищої освіти мають бути сформовані необхідні законодавчі акти, норми, правила, які б регулювали взаємовідносини між суб"єктами ринку, чітко встановлювали їхні права, формували рівні можливості для реалізації ...
846687
  Никулин В.А. Модель регулярной пристеночной турбулентности в потоках с добавками полимеров и мыл : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.02.05 / Никулин В.А.; МГУ. – Москва, 1978. – 20л.
846688
  Притуляк М.В. Модель религиозной политики Византийского государства при Константине Великом // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 61-62. – (Філософія. Політологія ; вип. 52/53). – ISSN 1728-3817
846689
  Карнаухова Н.Л. Модель релігії Нініана Смарта: "історичні" та "параісторичні" виміри // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 18. – С. 3-12


  Автор аналізує специфіку вимірів священного, репрезентованих феноменологі- єю релігії Нініана Смарта. The author analyzes the specific dimensions of the sacred, represented Ninian Smart"s phenomenology of religion.
846690
  Барбашов Б.М. Модель релятивистской струны в физике адронов / Б,М. Барбашов, В.В. Нестеренко. – Москва : Энергоатомиздат, 1987. – 175 с. : ил. – Библиогр.: с. 168-174 (134 назв.)
846691
  Горбонос Ф.В. Модель реструктуризації економічного простору сільської територіальної одиниці / Ф.В. Горбонос, Л.А. Янковська, Ф Н. Павленчик // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2012. – № 8 (214). – С. 71-81. – ISSN 2221-1055
846692
  Смиковчук Т.В. Модель реструктуризації підприємств // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2012. – Вип. 22.1. – С. 326-331. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
846693
  Пустовойт О. Модель ресурсокористування України: окремі підсумки та штрихи розвитку // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 7. – С. 27-34. – ISSN 0131-775Х
846694
  Бех І.Д. Модель рефлексії як складника вольового процесу // Загальна психологія : хрестоматія : навч. посібник для студентів ВНЗ / [упоряд.: О.В. Скрипниченко, Л.В. Долинська, З.Д. Огороднійчук та ін.]. – 4-те вид. – Київ : Каравела, 2019. – С. 367-369. – (Серія "Вища освіта в Україні" ) ( Серія "Українська книга"). – ISBN 978-966-8019-84-9
846695
  Саух П.Ю. Модель реформування вітчизняної університетської освіти // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київський ун-т ім. Б. Грінченка ; Благодійний фонд ім. А. Макаренка. – Київ, 2013. – № 3/4. – С. 41-45. – ISSN 1609-8595
846696
  Третьяков О.Е. Модель речевой коммуникации и ее использование в образовательном процессе при подготовке начинающих преподавателей // Мир образования - образование в мире : научно-методический журнал / М-во образования и науки РФ ; Росс. акад. образования ; Московский психолого-социальный ин-т. – Москва, 2014. – № 1 (53). – С. 213-224. – ISSN 2073-8536
846697
  Парфенюк Т.Ю. Модель ринково-орієнтованої освітньої реформи в Австралії // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 4 (21)
846698
  Герасименко А.Г. Модель ринкового домінування як спосіб організації глобальної економіки // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 8. – С. 6-9. – ISSN 2306-6806
846699
  Соломатіна Т.В. Модель ринкової системи земельних відносин // Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету / Луганський національний аграрний університет. – Луганськ, 2004. – С. 265-269. – Бібліогр.: на 9 пунктів. – (Економічні науки ; № 33/45). – ISBN 966-8310-08-Х
846700
  Костинець Ю.В. Модель ринку посередницьких послуг як маркетингової системи // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 6 (120). – С. 119-123. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
846701
  Назарага І.М. Модель ринку праці макроекономіки України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 119-124. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-003-6. – ISSN 1812-5409


  Наведено основні рівняння, які описують сектори домогосподарств та виробників, а також співвідношення, що визначають їх взаємодію на ринку праці української економіки, обчислено параметри отриманої моделі. Ключові слова: ринок праці, виробники. ...
846702
  Останкова О.С. Модель рівнів зрілості як основа організаційної будови софтверного підприємства : менеджмент // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 5. – С. 80-88 : Рис. – Бібліогр.: 18 назв
846703
  Черенько Л.М. Модель рівня життя в умовах соціально-економічної нестабільності : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.07 / Черенько Людмила Миколаївна ; НАН України, Ін-т демографії та соц. досліджень ім. М.В. Птухи. – Київ, 2021. – 34 с. – Бібліогр.: 34 назви
846704
  Хілько Ю. Модель роботи з обдарованими дітьми за Франсуа Ганє // Матеріали науково-практичного семінару "Педагогчіна компаративістика - 2012: аспект обдарованості (трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст)" : 11 черв. 2012 р. : (у матеріалах збережено стилістику, орфографію і мову авторів) : [збірник] / Педагогчіна компаративістика - 2012: аспект обдарованності (трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст), наук.-практ. семінар. – Київ : Інформаційні системи, 2012. – С. 78-80
846705
  Остапенко А.С. Модель розвитку методичної компетентності вчителя технологій у системі післядипломної освіти // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко О.Е., ЛазарєваТ.А., Лунячек В.Е. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 64. – С. 29-39. – ISSN 2074-8922
846706
  Савицька О.В. Модель розвитку методологічної компетентності студентів закладів вищої освіти // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2020. – Вип. 19, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 3-4 березня 2020 року. – С. 160-161
846707
  Павленко В.В. Модель розвитку особистості вчителя у стресових ситуаціях навчально-виховного процесу // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2005. – Вип. 4. – С. 113-120
846708
  Дяків В. Модель розвитку прибортового соляного карсту і його роль у формуванні стійкого гідроізоляційного профілю в процесі затоплення Домбровського кар"єру (м. Калуш) // Мінералогічний збірник : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; Редкол.: О. Машковський, М. Павлун, Є. Слиско [та ін.]. – Львів, 2016. – № 66, вип. 2. – С. 128-138 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2078-6220
846709
  Горохівська Т. Модель розвитку професійно-педагогічної компетентності викладачів фахових дисциплін технічних закладів вищої освіти // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2020. – № 5/6 (99/100). – С. 37-48. – ISSN 2312-5993
846710
  Сіліна Н. Модель розвитку професійної компетентності педагогів в акмеологічній школі // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2011. – № 4/5 (976/977). – С. 65-68. – ISSN 0131-6788
846711
  Воронецький В.Б. Модель розвитку рухової активності студенток у процесі позааудиторних занять пауерліфтингом // Науковий вісник Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка / Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка. – Кременець, 2018. – C. 31-43. – (Серія: Педагогіка ; вип. 9). – ISSN 2410-2075
846712
  Ткачук О.В. Модель розвитку складових міжнародної торгівлі в умовах переходу до відкритої економіки // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 7/8 ( 98/99). – С. 129-132
846713
  Гринченко Н.О. Модель розвитку споживчого ринку і оцінки його впливу на рівень життя населення / Н.О. Гринченко, Г.В. Басько, Ю.С. Алеєксєєв // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 8. – С. 59-60 : табл.
846714
  Гольтяєва Л.А. Модель розпізнавання класів фінансового стану підприємства // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С. 55-62. – (Економіка ; Вип. 28, Ч. 2)
846715
  Клюшин Д.А. Модель розповсюдження радіоактивної суміші ізотопів: радіоактивного тритію (tritium 3h) та нерадіоактивного гелію-3 (helium-3) / Д.А. Клюшин, Г.М. Стешенко // Міжнародна наукова конференція "Обчислювальна та прикладна математика" : (до 90-річчя від дня народження академіка І.І. Ляшка), м. Київ, 10-11 вересня 2012 р. : матеріали конф. / "Обчислювальна та прикладна математика", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 57
846716
  Порохня В. Модель розподілу бюджетних і запозичених коштів на програми розвитку збройних сил України відповідно до стандартів натодержави / В. Порохня, О. Остапенко // Журнал європейської економіки : науковий економічний журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Савельєв Є. ; редкол.: Айзен. Р., Борсекова К., Віталішова К. [та ін.]. – Тернопіль, 2018. – Т. 17, № 4 (67), жовтень - грудень. – С. 452-472. – ISSN 1684-906Х
846717
  Іщук С.О. Модель розрахунку операційного прибутку промислових підприємств // Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2009. – № 3. – С. 134-143 : табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1605-7988
846718
   Модель розрахунку рівня напруги у суспільстві для прийняття ефективних рішень із захисту національної безпеки / А.А. Шиян, А.В. Поплавський, Л.О. Нікіфорова, І.В. Заступ // Інформатика та математичні методи в моделюванні : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Одес. нац. політехн. ун-т ; голов. ред. Г.О. Оборський ; редкол.: Г.В. Ахмаметьєва, Т.О. Банах, П.І. Бідюк [та ін.]. – Одеса, 2018. – Т. 8, № 4. – С. 345-353. – ISSN 2223-5744
846719
  Соловйова О.М. Модель руху крові по артеріальному руслу з урахуванням біоактивності стінки судин / О.М. Соловйова, Н.М. Кізілова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 88-92. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 2). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409
846720
  Журавський В.Л. Модель руху фахівця в освітньому просторі // Науковий вісник Національного аграрного університету / Національний аграрний університет. – Київ, 2000. – № 21. – С179-186
846721
  Горькова К.А. Модель самонастройки хозяйственных систем / К.А. Горькова, И.М. Сыроежин. – Л, 1984. – 62с.
846722
  Булгаков В.А. Модель самоорганізації в геополітичному самовизначенні України // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 19. – С. 254-264. – ISBN 966-628-132-5
846723
  Хачатурян Х.В. Модель самоуправления для Украины 21 в. : учебное пособие / Х.В. Хачатурян. – Київ : КиМУ, 2008. – 126с. – ISBN 978-966-8299-33-9
846724
  Хома І.Б. Модель самофінансування підприємства в умовах нестабільного фінансового стану // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2006. – № 554 : Проблеми економіки та управління. – С. 40-46. – ISSN 0321-0499
846725
  Хом’як Т.В. Модель світу-україни крізь призму авторського сприйняття в поезії В. Чабаненка // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – С. 156-166. – (Філологічні науки ; № 2). – ISSN 2414-9594
846726
  Кужільна Л. Модель світу в "тексті" поетів-шістдесятників і В. Стуса: "модерн" і "постмодерн" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2002. – Вип. 3. – С. 19-25
846727
  Голишкіна Л. Модель світу в інтерпретації сучасних культурологів // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 29. – С. 145-148
846728
  Тараненко А.В. Модель світу дитини в українській прозі 70-80-х років XX століття: своєрідність творення // Таїни художнього тексту (до проблеми поетики художнього тексту) : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетров. нац. ун-т імені Олеся Гончара ; редкол.: Н.І. Заверталюк, В.А. Гусєв, В.І. Ліпіна [та ін.]. – Дніпро, 2016. – Вип. 20. – C. 137-147. – ISSN 2313-1802
846729
  Штанов Ю.В. Модель світу на брані та еволюція Всесвіту : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Штанов Юрій Володимирович ; НАН України, Ін-т теорет. фізики ім. М.М. Боголюбова. – Київ, 2012. – 32 с. – Бібліогр.: 30 назв
846730
  Лівенко І.М. Модель світу та форми її художнього вираження в поезії Юрія Тарнавського : Монографія / Ірина Лівенко. – Дніпропетровськ : Січ, 2007. – 279с. – ISBN 978-966-511-297-Х
846731
  Пустовитенко Б.Г. Модель сейсмической опасности северо-западной части Черного моря / Б.Г. Пустовитенко, В.Е. Кульчицький, А.А. Пустовитенко // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2012. – Т. 34, № 5. – С. 87-101 : рис., табл. – Библиогр.: с. 99-101. – ISSN 0203-3100
846732
  Аль-Зубейди Модель сильнофокусирующего ускорителя с постоянным магнитным полем типа "кольцевой фазотрон" и изучение движения электронов в магнитном поле такого ускорителя : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Аль-Зубейди А. Дж. А.; Моск. ун-т. Науч.-исслед. ин-т ядерной физики. – Москва, 1969. – 10 с. – Бібліогр.:с.10
846733
  Зубейди А А.Дж. Модель сильнофокусирующегося ускорителя с постоянным магнитным полем типа "кольцевой фазотрон" и изучение движения электронов в магнитном поле такого ускорителя. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 055 / Зубейди А.Дж.А.; МГУ. – М., 1969. – 10л.
846734
  Коломієць А.Р. Модель системи елементарних частинок // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 193-195. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-966-2142-67-9. – ISSN 1812-5409


  Розглянута можливість об"єднання дійсно елементарних частинок в систему, яка дозволяє застосовувати основні характеристики частинок для обчислення їх мас. Ключові слова: група, рівень, згусток. The possibility of unification of true elementary ...
846735
  Савка І. Модель системи інтегрованих знань та умінь майбутніх правників // Педагогічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. ; редкол.: Шоробура І.М. [та ін.]. – Хмельницький, 2016. – Вип. 21. – C. 143-148. – ISSN 2309-9127
846736
  Тимошенко Р.І. Модель системи оборони України / Р.І. Тимошенко, А.К. Павліковський, М.М. Лобко // Наука і оборона : щоквартальний науково-теоретичний та науково-практичний журнал / голов. ред. Семон Б.Й. ; редкол.: Бочарніков В.П., Волошенко А.В., Воробйов О.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1. – С. 21-30. – ISSN 2618-1614
846737
  Пінчук І.Я. Модель системи охорони психічного здоров"я в Україні: ситуаційний аналіз, концептуалізація та програмно-цільові підходи до реформування // Архів психіатрії : науково-практичний журнал / Український н.-д. ін-т соціальної і судової психіатрії та наркології М-ва охорони здоров"я України ; голов. ред. І.Я. Пінчук ; редкол.: Л.О. Булахова, О.О. Древіцька, А.В. Каніщев [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 24, № 2 (93). – С. 72-76 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2410-7484
846738
  Рогульська О. Модель системи підготовки майбутніх учителів іноземної мови до професійної діяльності в умовах інформаційно-освітнього середовища закладів вищої освіти // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 11 (166), листопад. – С. 86-91. – ISSN 2308-4634
846739
  Ліннік О.О. Модель системи підготовки майбутнього вчителя до організації суб"єкт-суб"єктної взаємодії з учнями початкової школи // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : збірник наукових праць / Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Старобільськ, 2017. – № 8 (313), листопад, ч. 2 : Педагогічні науки. – С. 150-157. – ISSN 2227-2844
846740
  Кокарєва А. Модель системи професійної підготовки інженерів у технічному університеті // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету / Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. – Умань, 2019. – Вип. 4. – С. 97-106. – ISSN 2307-4906
846741
  Попов Р. Модель системи розвитку автономності студентів вищого навчального закладу // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2019. – № 4 (171), квітень. – C. 91-99. – ISSN 2308-4634
846742
  Дем"янишин В.Г. Модель системи фінансування охорони здоров"я: концептуальні засади й альтернативи : бюджетна політика / В.Г. Дем"янишин, Т.Д. Сіташ // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2011. – № 6 (187). – С. 45-53 : Рис. – Бібліогр.: 6 назв
846743
  Червоненко К.С. Модель системи формування готовності майбутніх соціальних працівників до організації волонтерської діяльності учнівської молоді // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2019. – С. 233-237 : рис. – Бібліогр.: с. 236. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (45)). – ISSN 2524-0609
846744
  Прокоф"єв Л.Б. Модель системи формування медіаторської компетентності майбутніх юристів // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2015. – C. 20-26. – (Серія: Педагогіка ; № 2). – ISSN 2311-6382


  Обґрунтовано необхідність розробки моделі педагогічної системи іншомовної підготовки майбутніх юристів, зокрема для здійснення іншомовного посередництва. Показано, що реалізація розробленої автором моделі забезпечується через створення відповідних ...
846745
  Іванов М.М. Модель системи цифрового маркетингу з використанням хмарних технологій // Моделювання та інформаційні системи в економіці : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. економ. ун-т ім. В. Гетьмана" ; голов. ред. Галіцин В.К. ; редкол.: О.В. Піскунова, І.В. Луняк, З.П. Бараник [та ін]. – Київ, 2018. – № 96. – C. 99-107. – ISSN 2616-6437
846746
  Суходоля О. Модель системно-структурних взаємовідносин як основа прийняття рішень з формування енергоефективної економіки // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 1. – С. 21-26 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 0131-775Х
846747
  Ігнатенко Н. Модель системно організованого процесу самоосвіти вчителя / Н. Ігнатенко, А. Ратушинська // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 10. – С. 51-59 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1682-2366
846748
   Модель системного поражения организма / Ю.Б. Чайковский, Д.М. Иродов, М.В. Драгулян, Т.П. Гулько, П.В. Бучек, А.В. Корсак, А.В. Неверовский, В.А. Кордюм // Журнал Національної академії медичних наук України : науковий журнал Президії НАМН України / Національна, академія медичних наук України. – Київ, 2016. – Т. 22, № 3/4. – C. 283-297. – ISSN 2413-7944
846749
   Модель системы образования России в перспективе 2020 года: поворот к экономике, основанной на знаниях / А.Е. Волков, Я.И. Кузьминов, И.М. Реморенко, Б.Л. Рудник, И.Д. Фрумин, Л.И. Якобсон // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 5. – С. 4-9. – ISSN 1726-667Х
846750
  Махмудов А.Г. Модель системы стратегического менеджмента на промышленном предприятии // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2002. – № 3. – С.59--62
846751
  Казымбетова Дж.Х. Модель системы транспортировки и хранения сжиженного газа / Дж.Х. Казымбетова. – К., 1972. – 15с.
846752
  Ольгина И.Г. Модель системы управления библиотекой и роль информационных технологий в принятии управленческих решений / И.Г. Ольгина, Е.В. Тесля // Библиосфера : ежеквартальный науч. журнал / Федеральное гос. бюджет.учреждение науки ; Гос. публичная научно-техническая б-ка Сибирского отделения Рос. акад. наук (ГПНТБ СО РАН). – Новосибирск, 2015. – № 1. – С. 79-83. – ISSN 1815-3186


  Рассматривается необходимость переосмысления системы управления библиотекой в условиях информационного общества, глобальной автоматизации библиотечных процессов и перехода к использованию электронных библиотек и, как следствие, подчеркивается важность ...
846753
  Сорбат И.В. Модель системы управления персоналом / И.В. Сорбат, О.Г. Зима // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2009. – № 5 (36). – С. 92-97. – (Економічні науки)
846754
  Павлов О.І. Модель сільського розвитку в Україні та її відповідність стандартам Європейського Союзу // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 96-100
846755
  Богза Н. Модель сільської бібліотеки: професійне бачення // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 18-20
846756
  Пичугина Л.А. Модель современной корпоративной культуры // Вестник Московского государственного университета культуры и искусства : научный журнал / Московский государственный университет культуры и искусства. – Химки, 2008. – № 3. – С. 240-243. – ISSN 1997-0803
846757
  Андреева В.Н. Модель согласования обьемов производства с доходами и потреблением населения в межотраслевом балансе / Андреева В.Н. ; АН Тадж.ССР, Ин-т экономики. – Душанбе : Дониш, 1977. – 53 с.
846758
  Пановкин Б.Н. Модель солнечной короны по данным радионаблюдений. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Пановкин Б.Н.; НИИ ридоифиз. при Горьков. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1964. – 7л.
846759
  Дмитриева Е.А. Модель соответствия законодательной базы Украины и директив ЕС в области биоразнообразия / Е.А. Дмитриева, В.В. Браткевич, Н.А. Телюра // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 132. – С. 80-87 : рис., табл. – Библиогр.: 10 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура ; вип. 132). – ISSN 0869-1231
846760
  Грищенко О.М. Модель сорту квасолі звичайної овочевого напрямку використання для умов лісостепу України / О.М. Грищенко, Н.М. Осередько, В.Л. Жемойда // Міжнародна науково-практична конференція "Генетичне та сортове різноманіття рослин для покращення якості життя людей", присвячена 25-річчю Національного генбанку рослин України : (4-7 липня 2016 р.) : тези доп. / "Генетичне та сортове різноманіття рослин для покращення якості життя людей", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Нілан, 2016. – С. 113-114. – ISBN 978-966-924-274-7
846761
  Дадаян Владислав Суренович Модель социалистического воспроизвосдства как инструмент оптимальных расчетов : Автореф... д-ра экон.наук: / Дадаян Владислав Суренович; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1966. – 46л. – Бібліогр.:с.45-46
846762
  Шаронова Е.Г. Модель социально-экологического воспитания будущего учителя // Педагогика : научно-теоретический журнал / Рос. акад. образования ; Трудовой коллектив ред. журн. "Педагогика". – Москва, 2012. – № 4. – С. 38-44. – ISSN 0869-561Х


  Разработана модель социально-экологического воспитания будущего учителя, которая включает в себя характеристику компонентов: детерминального, методологического, целевого, содержательного, организационного, технологического, деятельно-практического, ...
846763
  Яненко Я.В. Модель соціалізаційного впливу рекламних комунікацій // Сучасні рекламні комунікації як чинник соціалізації : монографія / Я.В. Яненко. – Суми : Сумський державний університет, 2018. – С. 209-261. – ISBN 978-966-657-746-0


  "Вплив рекламних комунікацій на процес соціалізації відбувається через демонстрацію моделей поведінки, через трансляцію знань, цінностей, образів героїв реклами тощо з використанням як традиційних медіа-каналів поширення реклами, так і сучасних ...
846764
  Хомич Л.В. Модель соціально психологічної ресоціалізації жертв деструктивних культів // Проблеми особистості в сучасній науці: результати та перспективи досліджень : XIII Міжнар. наук. конф. молодих науковців : збірник тез : 13-15 квіт. 2011 р. / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т психології ; [ред. рада: Бурлачук Л.Ф., Головко Б.А.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 88-89
846765
  Тучна І. Модель соціального центру для літніх людей в Чеській Республіці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2017


  Досліджено досвід Чехії щодо соціально-реабілітаційних послуг людям із деменцією, котрі живуть в будинках для літніх людей. Проаналізовано системи надання соціально-реабілітаційних послуг на прикладі окремого закладу. Исследован опыт Чехии с ...
846766
  Крутова А.С. Модель соціальної відповідальності суб"єктів державного сектора економіки / А.С. Крутова, О.О. Нестеренко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 5 : Інноваційні кластери. Адаптація кращого світового досвіду. – C. 142-148. – ISSN 2222-4459
846767
  Клещова Є.В. Модель соціальної політики України: сучасний стан та перспективи розвитку / Є.В. Клещова, О.Є. Людовик // Верховенство права очима правників-початківців : матеріали Всеукр. наук. конф. студентів та аспірантів, 3 груд. 2016 р., м. Одеса : у 2 т. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Студент. наук. т-во ; [відп. ред.: Г.О. Ульянова]. – Одеса : Юридична література, 2016. – Т. 2 : / [відп. ред.: Г.О. Ульянова]. – С. 360-361. – ISBN 978-966-419-280-1
846768
  Макеєва Ірина Модель спеціаліста бібліотеки вищого навчального закладу // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2008. – № 3. – С. 22-27. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1029-7200


  Статі висвітлює поняття "модель спеціаліста бібліотеки вищого навчального закладу". Визначено основні складники та принципи побудови моделі спеціаліста з метою раціонального підходу до змісту підготовки й перепідготовки співробітників у системі ...
846769
  Макеєва Ірина Модель спеціаліста бібліотеки вищого навчального закладу // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2008. – № 3. – С. 22-27. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1029-7200


  Статі висвітлює поняття "модель спеціаліста бібліотеки вищого навчального закладу". Визначено основні складники та принципи побудови моделі спеціаліста з метою раціонального підходу до змісту підготовки й перепідготовки співробітників у системі ...
846770
  Макеєва Ірина Модель спеціаліста бібліотеки вищого навчального закладу // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2008. – № 3. – С. 22-27. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1029-7200


  Статі висвітлює поняття "модель спеціаліста бібліотеки вищого навчального закладу". Визначено основні складники та принципи побудови моделі спеціаліста з метою раціонального підходу до змісту підготовки й перепідготовки співробітників у системі ...
846771
  Гречанюк Р.В. Модель спеціальних антикорупційних органів України // Корупція як загроза національній безпеці України: попереджаємо, протидіємо, переслідуємо : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. 29 листоп. 2016 р. / Нац. акад. прокуратури України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Координатор проектів ОБСЄ в Україні ; Офіс Ради Європи в Україні ; [над матеріалами працювали: С.П. Барандич та ін.]. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2017. – С. 25-28. – ISBN 978-617-7220-89-2
846772
  Кустинський О.В. Модель спеціальної підготовки майбутніх офіцерів запасу // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 26. – С. 239-245
846773
  Козубцов І.М. Модель співпраці наукового керівника та аспіранта в процесі науково-педагогічного супроводу за методикою професійного розвитку // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони : науковий журнал / Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського. – Київ, 2015. – № 3 (24). – С. 133-140. – ISSN 2311-7249


  У статті автором обґрунтовано модель співпраці наукового керівника та аспіранта в процесі науково-педагогічного супроводу у системи вищої військової освіти. Результат дослідження є складовою частиною дисертаційного дослідження, яке відповідає паспорту ...
846774
  Дин Цзе Модель сравнительного исследования развития общего музыкального образования в Беларуси и Китае под влиянием идей Д.Б. Кабалевского // Образование и наука в ХХІ веке : ежегод. сборник науч. трудов БГПУ / М-во образования Респ. Беларусь, Учреждение образования "Белорус. гос. пед. ун-т им. Максима Танка". – Минск, 2018. – Вып. 1 : 2017 год. – С. 20-23. – ISSN 2616-700X
846775
  Джалладова І.А. Модель стабільного функціонування валютних операцій банку / І.А. Джалладова, А.О. Харламов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 133-136. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  У роботі побудовано математичну модель стабільного функціонування валютних операцій банку з врахуванням випадкових коливань, які мають напівмарковський характер. Розглянуто частинний випадок, коли напівмарковський процес набуває трьох станів та ...
846776
  Кіптенко В.К. Модель сталого розвитку туризму: досвід Китаю / В.К. Кіптенко, П.В. Доан // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 17. – С. 43-48. – Бібліогр.: 9 назв.
846777
  Майкопар А.С. Модель станционарной открытой электрической дуги / А.С. Майкопар. – М, 1959. – 8с.
846778
  Хомицька І.Ю. Модель статистичного аналізу процесу функціонування груп англійських приголосних фонем у системі функціональних стилів / І.Ю. Хомицька, В.М. Теслюк // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.3. – С. 364-369. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
846779
  Ковтуненко О.П. Модель ствольної ракети як об"єкта керування, обгрунтування структури системи керування / О.П. Ковтуненко, О.П. Коростельов, В.В. Зубарєв // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 12-18. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 16/17). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються підходи до вирішення актуальних питань формування моделі ствольної ракети як об"єкта керування з урахуванням специфічних особливостей процесу її наведення по лазерному випромінюванню та обгрунтування структури системи керування. The ...
846780
  Меліхова Т.О. Модель створення системи економічної безпеки підприємства: економічна ефективність витрат у короткостроковому періоді // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2018. – Вип. 1 (108). – С. 154-159 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1995-0519
846781
  Бурдюг О. Модель стимулювання наукового та викладацького складу в ЗВО України шляхом використання ІТ під час обміну знаннями з метою покращення результатів наукових публікацій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 5-9. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 1 (45)). – ISSN 1728-3817


  Наукові дослідження та розробки займають центральне місце в національних і цивілізаційних досягненнях. Дослі- дження та розвиток у будь-якій країні вимірюється відповідно до результатів досліджень, зокрема, наукових публіка- цій, які є основним ...
846782
  Анненкова Е.В. Модель стратегического управления трудовым потенциалом машиностроительного комплекса региона / Е.В. Анненкова, А.Д. Олейник // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 46-47. – (Економіка ; вип. 64/65). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто актуальне питання забезпечення машинобудівного комплексу конкурентоспроможним трудовим потенціалом з інноваційною підготовкою. Розроблено блок-схему організаційної моделі довгострокового кадрового забезпечення машинобудівних підприємств.
846783
  Никоненко А.В. Модель стратегії розвитку промислового сегменту ринку праці // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 2. – С. 64-69 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
846784
  Ржевська Н. Модель стратегічного партнерства Україна - США в умовах геополітичних трансформацій // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 37-43. – (Серія: Міжнародні відносини ; № 2 (327)). – ISSN 1729-360Х
846785
  Кравченко О.І. Модель стратегічного розвитку університету // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2016. – С. 77-82. – (Педагогічні науки ; № 6 (113)). – ISSN 2414-5076
846786
  Русаліна В.К. Модель стратегічного управління персоналом організації // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 392-394. – ISBN 978-617-7069-02-6
846787
  Ситницький М.В. Модель стратегічного управління розвитком дослідницького університету // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 5 : Перспективи економічного зростання України. – С. 447-452. – ISSN 2222-4459
846788
  Пелех О.Б. Модель структурної політики України та структурно-темпоральний аналіз // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Федоренко В.Г, Кучеренко Г.Б. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 2, лютий. – С. 85-89 : рис. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2306-6806
846789
  Кобернік Сергій Модель сучасного методичного посібника з географії для загальноосвітньої школи // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 3. – С. 7-12 : Схеми. – Біблігор. 11 назв
846790
  Попович М. Модель сучасного університету // Покликання університету : Збірник наукових праць / Відп. ред. О. Гомілко, Н. Висоцька, М. Кірсенко, А. Колодій. – Київ : Янко; Веселка, 2005. – С.16-18. – ISBN 966-01-0371-9
846791
  Білоус В. Модель сучасної бібліотеки вищого навчального закладу / Валентина Білоус // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / Т-во з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче підприємство "Ідея". – Донецьк, 2014. – № 1 (43). – С. 44-45. – ISSN 1811-377X


  Формування сучасної моделі бібліотеки - стратегія розвитку бібліотеки вищого навчального закладу. Бібліотека Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського на шляху до модельної бібліотеки вищого навчального закладу.
846792
  Якубовська М. Модель сучасної професійної освіти: зв"язок цілей та задач формування культурологічного світогляду студентів (на прикладі наукового доробку академіка Василя Кременя) // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ : Знання, 2019. – № 9 (182)
846793
  Воронин Е.Г. Модель съемки и модель обработки // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2013. – № 8. – С. 48-51. – Библиогр.: 7 назв. – ISSN 0016-7126
846794
  Попова О.В. Модель та експериментальна методика професійно-мовленнєвої підготовки майбутніх перекладачів китайської мови в умовах університетської педагогічної освіти // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2016. – С. 168-176. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 2). – ISSN 2412-9208
846795
  Корнєєв В.В. Модель та інструментарій фінансового ринку України : фінансовий ринок // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 6. – С. 76-81 : Табл. – Бібліогр.: 7 назв
846796
  Брагінський І.Л. Модель та інформаційна технологія управління якістю процесу розробки програмного забезпечення в умовах обмежених ресурсів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Брагінський Ігор Львович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". – Харків, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
846797
  Гончаренко Алевтина Петрівна Модель та інформаційно-логічна схема здійснення науково-інформаційної діяльності // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науково-практичний інформаційний журнал / Мін. освіти і науки України; УкрІНТЕЛ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 3-5. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті досліджено та узагальнено модель здійснення НІД як зв"язку форм, методів, видів інформаційної продукції і послуг та схеми руху інформації та інформаційних потреб у системі інформаційного забезпечення. Модель с відкритою системою, що забезпечує ...
846798
  Міхнова О.Д. Модель та метод пошуку ключових кадрів для реферування відеоданих : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.23 / Міхнова Олена Дмитрівна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: 15 назв
846799
  Бакалинський О.О. Модель та методи визначення проектних характеристик систем управління інформаційною безпекою : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.21 / Бакалинський Олександр Олегович ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2019. – 19 с. – Бібліогр.: 25 назв
846800
  Семеняка М.В. Модель та методи ієрархічно-координаційного управління чергами на маршрутизаторах телекомунікаційних мереж : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Семеняка Максим Вікторович ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2015. – 25 с. – Бібліогр.: 22 назви
846801
  Улічев О.С. Модель та методи поширення інформаційних впливів у соціальних мережах в умовах інформаційного протиборства : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.05.01 / Улічев Олександр Сергійович ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2021. – 24 с. – Бібліогр.: 19 назв
846802
  Сафонова Г.Ф. Модель та методи формалізації процесу формування розкладу навчальних занять : Автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Сафонова Г.Ф. ; Одеський національний політехнічний ун-т. – Одеса, 2008. – 19с. – Бібліогр.: 19 назв
846803
  Кавин С. Модель та основні принципи світової і європейської системи освітньо-наукового простору // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 200-204. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 36, ч. 2). – ISSN 2078-4333


  Досліджено ознаки, складові елементи, засади формування і функціонування світової та європейської систем освітньо-наукового простору, а також кегель моделей освіти.
846804
  Залановська Л.І. Модель та програма формування міжетичної толерантності у студентів гуманітарного профілю навчання // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2016. – С. 45-58. – (Психологія ; вип. 54). – ISSN 2312-1599
846805
  Лагусева Н.Н. Модель творческой самореализации студентов вуза в условиях перехода к двухуровневой системе обучения / Н.Н. Лагусева, Л.Г. Гагарина, К.А. Кадетова // Мир образования - образование в мире : научно-методический журнал / Мин. обр.и науки РФ; Росс. ак. образования;. Московский психолого-социальный ин-т. – Москва, 2009. – № 2 (34). – С. 124-127.
846806
   Модель теплогазодинамического, влажностного и радиационного состояния и мониторинга нового безопасного конфайнмента и объекта "Укрытие" / П.Г. Круковский, М.А. Метель, Д.И. Скляренко, А.С. Полубинский // Проблеми безпеки атомних електростанцій і Чорнобиля : науково-технічний збірник / Ін-т проблем безпеки атомних електростанцій Нац. акад. наук України ; редкол.: Носовський А.В., Бар"яхтар В.Г., Борисенко В.І. [та ін.]. – Чорнобиль, 2019. – Вип. 32. – С. 80-85. – ISSN 1813-3584


  "Обгрунтовується необхідність детального аналізу і прогнозування пов’язаних процесів газодинамічного, теплового та радіаційного стану об’єкта «Укриття» і нового безпечного конфайнмента (НБК), а також їхнього вологісного стану, що визначає 100-річний ...
846807
  Дем"янченко О.П. Модель теплообміну у сферичній області // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2016. – Вип. 6 (101), ч. 1. – С. 46-52. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1995-0519
846808
  Креденцер Б.П. Модель технічного обслуговування за станом машин інженерного озброєння при їх використанні за призначенням / Б.П. Креденцер, О.П. Волох // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 14-19. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 12/13). – ISSN 1728-3817


  Запропоновано модель технічного обслуговування машин з урахуванням інженерного озброєння динаміки зміни їх технічного стану та почасового резервування. Результати дозволяють під час дослідження надійності об"єктів озброєння і військової техніки ...
846809
  Коробко Т.В. Модель торгівлі з ендогенними збереженнями, споживанням і вільним часом // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 247-251. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Запропонована і досліджена ендогенна модель торгівлі для двох країн при наявності оптимального розвитку їх економік. В рамках даної моделі аналізуються умови існування розв"язку і алгоритм його побудови. This paper proposed a simple two-country ...
846810
  Деркач І.О. Модель торгової системи трейдера / І.О. Деркач, Г.В. Туровцев // Часопис економічних реформ : науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля ; голов. ред. Калінеску Т.В. – Сєвєродонецьк, 2017. – № 1 (25). – С. 6-11. – ISSN 2221-8440
846811
  Банщиков П. Модель тренінгу з 1С: інструмент підготовки студентів і підвищення кваліфікації менеджменту компаній // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2016. – № 7/8. – С. 4-11 : рис. – Бібліогр.: 10 назв
846812
  Элинг Г.И. Модель турбины с промежуточным перегревом и регулируемым отбором пара / Г.И. Элинг. – Москва, 1963. – 24с.
846813
  Бочкарева С.М. Модель тьюторской деятельности как средство сопровождения индивидуальной траектории развития студентов // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2011. – № 2. – С. 71-72. – ISSN 1726-667Х
846814
  Полікарпов В.С. Модель у фізиці // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1973. – Вип. 30
846815
  Пермінова А.В. Модель удосконалення розвитку управлінської компетенції завідувача кафедри // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко О.Е.,Лазарєв М.І., Брюханова Н.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 54/55. – С. 102-108. – ISSN 2074-8922


  "...У статті розглядаються актуальність, особливості, компоненти та структурні елементи моделі розвитку управлінських компетенцій завідувача кафедри."
846816
  Іщенко Д.А. Модель узагальненого споживача інформації безпілотних авіаційних комплексів / Д.А. Іщенко, Д.Л. Федорчук // Проблеми створення, випробування, застосування та експлуатації складних інформаційних систем : збірник наукових праць / М-во оборони України, Житомир. військовий ін-т ім. С.П. Корольова ; Редкол.: С.В. Ковбасюк, В.П. Манойлов, Р.В. Дзюбчук [та ін.]. – Житомир, 2016. – Вип. 13. – С. 136-146. – ISSN 2076-1546
846817
  Мартинюк О.Р. Модель узгодженого руху групи безпілотних літальних апаратів // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони : науковий журнал / Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського. – Київ, 2016. – № 1 (25). – С. 78-81. – ISSN 2311-7249


  У статті викладена модель узгодженого руху групи безпілотних літальних апаратів (БпЛА), яка описується законами руху окремих БпЛА побудованих на системах диференційних рівнянь першого порядку. Рух БпЛА відбувається в потенційному полі, сформованому ...
846818
  Захарченко В. Модель українського економічного дива: типологічні риси // Економічна теорія : науковий журнал / НАН України ; М-во освіти і науки України ; Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" [ та ін.] ; голов. ред. А.А. Гриценко. – Київ, 2018. – № 1. – С. 45-58 : табл. – Бібліогр.: 11назв. – ISSN 1811-3141
846819
  Романюк Л.М. Модель українського суспільства в "Записках холуя" І. Сенченка // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 225-227. – (Серія "Філологічні науки (літературознавство)" ; вип. 4.13 (104)). – ISSN 2078-2128
846820
  Щоткін І.Л. Модель ультразвукового двигуна з фрикційним перетворенням типу руху, яка враховує зчеплення // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 98-108. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  Запропоновано удосконалену математичну модель ультразвукового двигуна, в якому коливання пружного стержня перетворюються в обертання ротора. Розглянуто загальний випадок руху з частинним проковзуванням та частинним зчепленням на протязі періоду ...
846821
  Гринюк И.Н. Модель управления дебиторской задолженностью // Экономика Украины : научный журнал / М-во экономического развития и торговли Украины ; М-во финансов Украины ; Нац. акад. наук Украины ; глав. ред. Геец В.М. ; редкол.: Быстряков И.К., Бородина Е.Н., Гнибиденко И.Ф. [и др.]. – Киев, 2017. – № 2 (655). – C. 37-48. – ISSN 0131-7741
846822
  Сайфуллина С.Ф. Модель управления инновационным развитием предприятия // Вопросы экономических наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2011. – № 1 (46). – С. 60-63. – ISSN 1728-8878
846823
  Гнатышина Е.А. Модель управления качеством компетентностной подготовки педагога профессионального обучения // Стандарты и мониторинг в образовании : научно-методический и информационный журнал / Национальный центр стандартов и мониторинга образования. – Москва, 2009. – № 3 (65). – С. 7-11. – ISSN 1998-1740
846824
  Рычихина Э.Н. Модель управленческого мониторинга инновацийного образовательного учреждения // Социология образования : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2009. – № 9. – С. 57-63. – ISSN 1561-2465
846825
  Цой Валерий Иванович Модель управленческого образования рыночного типа // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 9. – С. 12-13. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1726-667Х
846826
   Модель управленческого образования рыночного типа // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 9. – С. 12-13. – ISSN 1726-667Х
846827
  Костинець В.В. Модель управління активами бренду СЕЗ "Курортополіс Трускавець" / В.В. Костинець, Ю.В. Костинець // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2013. – № 6 (144). – С. 80-85 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
846828
  Пшик Б.І. Модель управління активами і пасивами банку : банківська справа // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 5. – С. 115-120 : Табл., рис. – Бібліогр.: 4 назви.
846829
  Фастовець А.А. Модель управління вартістю бізнесу на основі стандартів систем менеджменту якості // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 3 (141). – С. 32-42 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
846830
  Полуектова Н.Р. Модель управління впровадженням ERP-систем / Н.Р. Полуектова, Д.Г. Алексієвський // Економічна кібернетика : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України, М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – № 4/6. – С. 64-70. – ISSN 2077-8031
846831
  Гринюк І.М. Модель управління дебіторською заборгованістю // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ, 2017. – № 2 (663). – С. 37-48. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 0131-775Х
846832
  Чайковська Т. Модель управління доставкою вантажів "точно в строк" // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 6 (3 08). – С. 59-61 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1810-3944
846833
  Левикін В.М. Модель управління каталогом ІТ-послуг / В.М. Левикін, І.О. Юр"єв // Наукоємні технології : науковий журнал / Нац. авіац. ун-т ; голов. ред. О.К. Юбін ; редкол.: В.В. Бараннік, С.В. Бойченко, Ю.В. Білокопитов [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (34). – С. 102-106. – ISSN 2075-0781


  "Каталог ІТ-послуг є ключовим джерелом інформації про ІТ-послуги, що надаються бізнесу постачальником ІТ-послуг. Він надає бізнесу актуальну, достовірну та цілісну картину про доступні ІТ-послуги, їх деталі і статуси. В каталозі ІТ-послуг повинні ...
846834
  Кузьмінська Ю.М. Модель управління креативністю та ризиками команд освітніх проектів у сфері підвищення кваліфікації // Вісник Черкаського державного технологічного університету / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2018. – С. 42-49. – (Серія: Технічні науки ; № 3). – ISSN 2306-4412
846835
  Халатур С.М. Модель управління основними засобами в системі фінансового менеджменту підприємства / С.М. Халатур, М.В. Кравченко, О.А. Черниш // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2021. – № 11, листопад. – С. 39-43. – ISSN 2306-6806
846836
  Руденський Р.А. Модель управління пенсійними активами накопичувальної системи загальнообов"язкового державного пенсійного страхування // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 1. – С. 72-76 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2222-0712
846837
  Онищенко О.М. Модель управління первинною продуктивністю водойм та скерованого культивування мікроводоростей для раціонального використання акваресурсу / О.М. Онищенко, А.І. Дворецький // Агробіологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Білоцерків. нац. аграр. ун-т ; редкол.: Даниленко А.С., Варченко О.М., Примак І.Д. [та ін.]. – Біла Церква, 2017. – № 2 (135). – С. 109-116 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2310-9270
846838
  Сисоєв В.В. Модель управління постачанням сил сектора безпеки і оборони держави в єдиній системі матеріально-технічного забезпечення // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 2. – С. 144-153 : рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2222-0712
846839
  Мілька А.І. Модель управління прибутком підприємств і організацій споживчої кооперації України // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 6. – С. 23-27
846840
  Рева О.М. Модель управління процесами прийняття рішень у вищих навчальних закладах на рівні вертикальної декомпозиції навчально-виховного процесу / О.М. Рева, О.В. Сіроштан // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2009. – Вип. 61. – С. 8-16. – ISBN 966-8847-12-1
846841
  Чепоров В. Модель управління регуляторами вищої освіти в університетах з урахуванням структури ринку / В. Чепоров, Г. Чепорова // Формування ринкової економіки в Україні. Спецвипуск : Науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2005. – Спецвипуск 15, Ч.1 : Обліково-аналітичні системи суб"єктів господарської діяльності в Україні. – С. 338-395. – ISBN 966-7574-11-3
846842
  Шиманська Л.М. Модель управління ризиками у зовнішньоекономічній діяльності підприємства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 10 (160). – С. 206-209 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
846843
  Павлов О.І. Модель управління сільськими територіями України: просторовий вимір // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 114-118. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
846844
  Попович В. Модель управлінського обліку на підприємствах готельного бізнесу // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Вип. 2. – С. 377-381. – ISSN 1993-0259
846845
  Базь А.И. Модель уравнений ядерной физики / А.И. Базь. – Киев : [б. и.], 1971. – 38 с. – (Препринт / АН УССР, Ин-т теорет. физики ; ИТФ-71-79Р)
846846
  Борщевская Е.В. Модель учебно-методического комплекса нового поколения по учебному предмету «Биология» // Проблеми сучасного підручника : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 20. – С. 17-25. – ISBN 978-966-544-404-5
846847
  Левкович У. Модель учіння маркетингу готельно-ресторанного бізнесу цінової політики, та якість сфери послуг туристичної діяльності // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2014. – № 8 (115), серпень. – С. 165-171. – ISSN 2308-4634


  У статті висвітлено аспекти теоретичних, методичних і практичних засад підготовки менеджерів туристичної сфери в галузі готельної діяльності, та розвитку готельної індустрії. Організації проведення турів для іноземних туристів та їх розміщення в ...
846848
  Савченко О.В. Модель факторів, що обумовлюють сприйняття ситуації // Психологічні перспективи / Волин. нац. ун-т ім.Лесі Українки ; Ін-т соц.та політ. психології АПН України. – Луцьк, 2011. – Вип. 18. – С. 229-237


  У статті висвітлено обмеження диспозиційного підходу до аналізу поведінки суб’єкта, визначено основні положення ситуативного підходу. Автор наводить модель факторів, що обумовлюють сприйняття ситуації. Запропонована модель враховує подвійність позиції ...
846849
  Шевцова О.Й. Модель факторної залежності рівня рентабельності інвестицій на промислових підприємствах : економіка підприємства // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 4. – С. 116-121 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв
846850
  Соколова А. Модель фандрайзингової діяльності в Україні / А. Соколова, В. Клименко // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2015. – Т. 14, (№ 1). – С. 72-88. – ISSN 1684-906Х
846851
  Колгатін О.Г. Модель фахівця як відображення мети навчального процесу у автоматизованій системі педагогічної діагностики // Інформаційні технології в освіті : збірник наукових праць / Херсонський держ. ун-т. – Херсон, 2010. – Вип. 5. – С. 122-128. – ISSN 1998-6939
846852
  Сергеев Д.Н. Модель федеральной системы конституционной юстиции России // Политика и общество : Научный журнал по вопросам социальных наук. – Москва, 2007. – № 4. – С. 4-17. – ISSN 1812-8696
846853
  Ван Ихань Модель финансовой стабилизации деятельности организации // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпрпетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 9 : Фінансовий механізм та фінансово-економічна безпека суб"єктів господарювання. – C. 29-32. – ISBN 978-617-645-235-5
846854
  Овечко В.С. Модель фізичної адсорбції в пористому склі / В.С. Овечко, А.М. Дмитрук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 67-72. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 3)


  Досліджено інфрачервоні спектри поглинання адсорбційних центрів пористого кремнезему й адсорбованих молекул. Запропоновано осциляторну модель адсорбції, оптичні методи вимірювання її параметрів.
846855
  Сафонова І. Модель філологічної підготовки педагогів до формування духовних потреб учнів: практико-психологічний аспект // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2013. – № 9 (111). – С. 74-88 : Табл., рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 1682-2366
846856
  Кузьмін О.Є. Модель фінансово-інноваційного розвитку машинобудівного підприємства : фінанси підприємства / О.Є. Кузьмін, Т.І. Кужда // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 9 (166). – С. 78-86 : Табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв
846857
  Бакалова Н.М. Модель фінансового аналізу страхової компанії // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2020. – С. 243-252. – (Економічні науки ; № 5). – ISSN 2307-5740
846858
   Модель фінансування // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 06 квітня (№ 30)


  Зміни у системі фінансування закладів профосвіти.
846859
  Мельник О.Г. Модель фінансування інноваційного розвитку промислового підприємства : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 2 (104). – С. 141-155 : Табл., рис. – Бібліогр.: 22 назви. – ISSN 1993-6788
846860
  Боголіб Т.М. Модель фінансування й організація діяльності вищого навчального закладу // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 8 (165). – С. 40-50
846861
  Юрьев В.М. Модель формирования бренда вуза с учетом фактора организационной культуры / В.М. Юрьев, И.В. Грошев // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2010. – № 4. – С. 151-153. – ISSN 0869-3617


  На основе анализа параметров бренда вуза, выбранных заинтересованными сторонами с помощью оценочных шкал, в статье впервые предложена модель формирования бренда вуза с учетом организационной культуры с выделением особенностей их атрибутивности.
846862
   Модель формирования вулканических и морских вулканогенно-осадочных образований острова Десепшен (Западная Антарктида): исходные данные для моделирования / С.Е. Шнюков, И.И. Лазарева, Е.А. Хлонь, А.В. Митрохин, В.Р. Морозенко, Д.Ф. Марченков, Ю.Е. Никанорова, В.Ю. Осипенко // Геология и полезные ископаемые мирового океана : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Отд-ние морской геологии и осадочного рудообразования НАН Украины. – Киев, 2013. – № 1 (31). – С. 44-65. – ISSN 1999-7566


  Рассмотрено современное состояние геологической и геохимической изученности действующего вулкана острова Десепшен (Западная Антарктида).
846863
  Шнипа Н.Г. Модель формирования готовности студентов к дидактическому исследованию // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2011. – № 3 (36). – С. 191-198. – ISSN 1811-0916
846864
  Ле Д.Х. Модель формирования дождевого стока рек в условиях муссонного климата : Автореф... канд .геогр.наук: 11.00.07 / Ле Д. Х.; Одес. гидорометеорол. ин-т. – Одесса, 1986. – 23л.
846865
  Ле Д.Х. Модель формирования дождевого стока рек в условиях муссонного климата : Автореф. дис. ... канд .геогр. наук : 11.00.07 / Ле Д. Х.; Одес. гидрометеорол. ин-т. – Одесса, 1986. – 23 с.
846866
  Карлинская Я.В. Модель формирования информацинной компетентности студентов в процессе учебы естественно математических дисциплин // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – Випуск присвячено актуальним проблемам сучасної технологічної та професійної освіти. – С. 231-236. – (Педагогіка ; № 3)
846867
  Черкасова Е.В. Модель формирования красноцветных песчаников и накопления меди в поровых растворах / Е.В. Черкасова, Б.Н. Рыженко // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2014. – № 5. – С. 450-467 : рис., табл. – Библиогр.: 20 назв. – ISSN 0016-7525
846868
  Борисова В.П. Модель формирования межкультурной компетенции в процессе профессионально ориентированного обучения иностранному языку в сельскохозяйственном вузе // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2010. – № 3. – С.27-28. – ISSN 1726-667Х
846869
  Решетняк О.И. Модель формирования образовательных кластеров с целью повышения конкурентоспособности региона // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2016. – Т. 22. – С. 314-320. – ISSN 1993-5560


  "Анализ перспектив экономического развития регионов Украины посредством формирования образовательных кластерных структур. В статье предложено осуществить формирование образовательных кластеров, как метода обеспечения формирования конкурентных ...
846870
  Науменко А.Д. Модель формирования палеоцен-эоценовой осадочной толщи в прибортовой зоне Кировско-Тимашевской ступени // Геология и полезные ископаемые мирового океана : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Отд-ние морской геологии и осадочного рудообразования ; редколл.: Шнюков Е.Ф., Коболев В.П., Кочелаб В.В. [и др.]. – Киев, 2016. – № 2 (44). – С. 76-82 : рис. – Библиогр.: 13 назв. – ISSN 1999-7566
846871
  Иванова А.В. Модель формирования поликультурной компетенции школьников в контексте федеральных государственных образовательных стандартов // Стандарты и мониторинг в образовании : научно-методический и информационный журнал / Нац. центр стандартов и мониторинга образования. – Москва, 2011. – № 6 (81). – С. 30-34. – ISSN 1998-1740


  В статтье описана модель формирования поликультурной компетенции через различные структурные единицы образовательной программы. Проанализированы предметный, межпредметный и надпредметный компоненты модели, представленые урочной и внеурочной ...
846872
  Борисенко В.И. Модель формирования сигнала внутризонного детектора нейтронов / В.И. Борисенко, Ю.Ф. Пионтковский, В.В. Горанчук // Ядерна фізика та енергетика : науковий журнал / Ін-т ядерних досліджень НАН України ; редкол.: І.М. Вишневський, В.Й. Сугаков, В.В. Тришин [та ін.]. – Київ, 2016. – Т. 17, № 4. – С. 364-373. – ISSN 1818-331Х
846873
  Лобковская Е.А. Модель формирования у будущих педагогов нравственной саморегуляции здорового образа жизни // Образование и наука в ХХІ веке : ежегод. сборник науч. трудов БГПУ / М-во образования Респ. Беларусь, Учреждение образования "Белорус. гос. пед. ун-т им. Максима Танка". – Минск, 2019. – Вып. 2 : 2018 год. – С. 25-29. – ISSN 2616-700X
846874
  Емец Елена Викторовна Модель формирования экологического мировоззрения студентов технического вуза // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 7. – С. 63-65. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1726-667Х
846875
  Емец Е.В. Модель формирования экологического мировоззрения студентов технического вуза // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 7. – С. 63-65. – ISSN 1726-667Х
846876
  Нидерер Н.В. Модель формирования этнокультурного диалога субъектов полиэтнической образовательной сркды // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2009. – № 2 (27). – С.255-262. – ISSN 1811-0916
846877
  Єрмолаєва Л. Модель формування бренда туристичних послуг // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 9, ч. 3. – С. 108-111. – ISSN 1993-0259
846878
  Добролюбова Н.В. Модель формування вмінь постановки композицій під час підготовки майбутніх педагогів -хореографів // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2018. – С. 78-81. – (Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики ; вип. 30 (40)). – ISSN 2411-2135
846879
  Добролюбова Н.В. Модель формування вмінь постановки композицій під час підготовки майбутніх педагогів -хореографів // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2018. – С. 78-81. – (Серія 5 : Педагогічні науки: реалії та перспективи ; вип. 64). – ISSN 2311-5491
846880
  Піцул К.С. Модель формування готовності до професійної діяльності майбутніх фахівців з готельної і ресторанної справи в результаті професійної підготовки // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2016. – С. 310-317. – (Серія "Педагогіка і психологія" ; № 1 (11) ;Педагогічні науки). – ISSN 2222-5501


  У статті аналізується визначення понять "моделювання" та "модель", окреслено основні принципи та етапи побудови наукової моделі. Автором запропоновано структурну модель формування готовності до професійної діяльності майбутніх фахівців з готельної і ...
846881
  Тинкалюк О. Модель формування готовності майбутніх економістів до професійного іншомовного спілкування // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2013. – C. 27-39. – (Серія педагогічна ; вип. 29). – ISSN 2078-5526


  Актуальність викладеного матеріалу зумовлена потребою спеціальної підготовки майбутніх економістів до професійного іншомовного спілкування та необхідністю створення моделі такої підготовки.
846882
  Шуляк А. Модель формування готовності майбутніх учителів інформатики до використання освітніх veb-ресурсів // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету / Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. – Умань, 2020. – Вип. 4. – С. 67-77. – ISSN 2307-4906
846883
  Плющ В.М. Модель формування готовності майбутніх учителів природничих дисциплін до професійного самовдосконалення // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2020. – Вип. 185. – С. 147-152. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
846884
  Різник В. Модель формування готовності майбутніх фахівців економічних спеціальностей до професійної діяльності у процесі вивчення спеціальних дисциплін // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : зб. наук. праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 28, т. 2 : Педагогіка. Психологія. Філософія. – С. 277-283. – ISBN 978-617-7009-20-6
846885
  Щербак І. Модель формування готовності майбутнього вчителя музичного мистецтва до громадянського виховання учнів // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2019. – № 3 (87). – С. 132-142. – ISSN 2312-5993
846886
  Шалімова І. Модель формування дидактичної культури викладача ВНЗ / І. Шалімова, В. Бурбига // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 5 (160), травень. – C. 55-62. – ISSN 2308-4634
846887
  Рашевська Н.В. Модель формування дослідницьких компетентностей учнів на уроках математики // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – С. 238-241 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (40)). – ISSN 2524-0609
846888
  Мосейчук А.Р. Модель формування дослідницької компетентності майбутніх фельдшерів у процесі вивчення біологічних дисциплін // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2017. – № 1 (73). – С. 96-102. – ISSN 1681-2751
846889
  Осипова Н. Модель формування дослідницької компетентності у майбутніх інженерів-програмістів. / Н. Осипова, М Вінник, Ю. Тарасіч // Інформаційні технології в освіті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Херсонський держ. ун-т ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т інформ. технологій і засобів навчання. – Херсон, 2014. – Вип. 20. – С. 150-159. – ISSN 1998-6939


  Зважаючи на специфіку формування дослідницької компетентності саме у інженерів-програмістів, вимоги ринку праці та суспільне замовлення велику увагу у статті приділено участі студентів у науково-дослідних проектах кафедри, а зокрема у міжнародних ...
846890
  Богоніс О.М. Модель формування економічної компетентності майбутніх молодших спеціалістів готельного та ресторанного сервісу в коледжі // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – С. 29-33 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (41)). – ISSN 2524-0609
846891
  Антонюк Д.С. Модель формування економічної компетентності студентів технічних спеціальностей з використанням програмно-імітаційних комплексів // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2017. – C. 78-86. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 3). – ISSN 2412-9208
846892
  Сивак О.А. Модель формування електронних ресурсів бібліотеки ВНЗ / О.А. Сивак, А.В. Акульшина // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2017. – С. 196-201. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 1). – ISSN 2412-9208


  Розглянути етапи процесу створення електронних ресурсів бібліотеки. Представлено узагальнену модель формування електронних ресурсів бібліотеки ВНЗ.
846893
  Борисенко В.В. Модель формування здоров"язбережувальної компетентності майбутніх фахівців технічних спеціальностей в умовах неформальної освіти // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; за заг. ред.: І.Ф. Прокопенка, С.Т. Золотухіної ; редкол.: Гриньова В.М., Жерновникова О.А., Золотухіна С.Т. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 62. – С. 30-38. – ISBN 978-617-7384-96-9. – ISSN 2312-2471
846894
  Мхітарян Л.С. Модель формування здоров"язбережувальної компетентності у бакалаврів медсестринства / Л.С. Мхітарян, В.М. Манжуловський, С.Є. Петрюк // Вісник післядипломної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" ; голов. ред. В.В. Олійник ; редкол.: І. Андрощук, Н. Бібік, М. Євтух [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 109-124. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 8 (37)). – ISSN 2218-7650
846895
  Петренко С. Модель формування інформатичної компетентності майбутніх учителів інформатики в процесі фахової підготовки / С. Петренко, Л. Петренко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, О.А. Біда, Ю.А. Бондаренко [та ін.]. – Суми, 2020. – № 2 (96). – С. 154-164. – ISSN 2312-5993
846896
  Ковальчук Л. Модель формування інформаційно-комунікаційної культури майбутніх вчителів початкових класів у процесі професійної підготовки // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галій ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2020. – № 6/7 (185/186), листопад - грудень. – С. 122-127. – ISSN 2308-4634
846897
  Тверезовська Н.Т. Модель формування інформаційної культури майбутніх економістів / Н.Т. Тверезовська, Л.П. Філіппова // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2009. – Вип. 143. – С. 24-31. – (Педагогіка. Психологія. Філософія)
846898
  Петрова А. Модель формування іншомовної компетентності майбутніх менеджерів зовнішньоекономічної діяльності в процесі фахової підготовки // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 8/9 (980/981). – С. 48-52. – ISSN 0131-6788


  У статті розкривається модель формування іншомовної компетентності майбутніх менеджерів зовнішньоекономічної діяльності в процесі фахової підготовки, визначаються її функції в навчальному процесі, а також описуються етапи педагогічного моделювання.
846899
  Гонтюк В. Модель формування кадрового забезпечення державної служби статистики України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 86-92. – (Економіка ; вип. 8 (161)). – ISSN 1728-3817


  Розроблено модель формування кадрового забезпечення організації. Здійснено аналіз стану кадрового забезпечення за статевою і віковою характеристикою, рівнем освіти, стажем роботи, категоріями посад, рівнем підвищення кваліфікації працівників, ...
846900
  Бабіч О.В. Модель формування комунікативно-дискурсивної культури майбутніх офіцерів-прикордонників // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – Вип. 259. – C. 13-21. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія"). – ISSN 2222-8624
846901
  Галецький С. Модель формування комунікативної компетентності майбутніх викладачів іноземних мов засобами інформаційно-комунікаційних технологій // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2021. – № 1 (105). – С. 108-121. – ISSN 2312-5993
846902
  Малик Ю.І. Модель формування комунікативної культури майбутніх фахівців публічного управління та адміністрування у процесі професійної підготовки // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – Вип. 277. – C. 162-167. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія"). – ISSN 2222-8624
846903
  Радєва М. Модель формування конкурентної стратегії в системі управління конкурентоспроможністю організації // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технолог. ун-т ; голов. ред. Шкарлет С.М. ; редкол.: Н.М. Вдовенко, Л.М. Газуда, М.В. Газуда [та ін.]. – Чернігів, 2019. – № 2 (18). – С. 31-39. – ISSN 2411-5215


  "У роботі запропоновано ієрархічний ланцюг перетворення цінності в ефект, що дозволяє розглядати стратегію як підґрунтя забезпечення конкурентних переваг в організації. Використання цінностей через реалізацію спеціально розроблених конкурентних ...
846904
  Скорнякова О. Модель формування конкурентоспроможності майбутніх фахівців з інформаційних технологій // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2016. – С. 81-86. – (Педагогічні науки ; № 3 (54), вересень). – ISSN 2078-2128
846905
  Кубко В. Модель формування корпоративної культури сучасного вищого навчального закладу України // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2014. – № 8 (217) серпень. – С. 38-41. – ISSN 2076-9326


  Проаналізовано основні аспекти формування корпоративної культури вищих навчальних закладів України. Обгрунтовано практичні рекомендації щодо напрямів і методів удосконалення корпоративної культури, створення її ефективної моделі як необхідної умови ...
846906
  Яковишина Т. Модель формування креативної компетентності майбутнього вчителя початкової школи // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2019. – № 2 (86). – C. 129-139. – ISSN 2312-5993
846907
  Мельничук Л.Б. Модель формування культури педагогічного спілкування майбутніх викладачів // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Міжнар. екон.-гуманітар. ун-т ім. акад. Степана Дем"янчука ; редкол.: Дем"янчук А.С., Борейко В.І., Власюк А.П. [та ін.]. – Рівне, 2017. – Вип. 1 (17). – С. 93-98. – ISBN 978-966-7359-77-5
846908
  Вернигора О. Модель формування лінгвокраїнознавчої компетентності майбутнього вчителя-філолога у процесі фахової підготовки. // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2018. – C. 134-144. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 3). – ISSN 2412-9208
846909
  Анпілогова Ж.Д. Модель формування маркетингу освітніх послуг // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 6-9. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
846910
  Українська О.О. Модель формування методичної контрольно -оцінювальної компетентності майбутніх викладачів англійської мови // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2018. – С. 195-199. – (Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики ; вип. 30 (40)). – ISSN 2411-2135
846911
  Українська О.О. Модель формування методичної контрольно -оцінювальної компетентності майбутніх викладачів англійської мови // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2018. – С. 195-199. – (Серія 5 : Педагогічні науки: реалії та перспективи ; вип. 64). – ISSN 2311-5491
846912
  Шарко М. Модель формування національної інноваційної системи України // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 8. – С. 25-30. – ISSN 0131-775Х
846913
  Бузовська Ю.Ф. Модель формування підготовленості майбутніх судноводіїв до міжкультурного спілкування засобами ІКТ // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2019. – С. 15-19. – Бібліогр.: с. 18. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (45)). – ISSN 2524-0609
846914
  Каландирець Н.М. Модель формування підприємницької компетентності майбутніх економістів у вищому аграрному навчальному закладі // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 253. – C. 69-73. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія")
846915
  Ковнір Ольга Модель формування політичної культури курсантів морських навчальних закладів України // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2008. – № 2 (29). – С. 104-111. – Бібліогр. в кінці ст.


  У пропонованій статті подана модель становлення політичної культури курсантів морських навчальних закладів (далі - МНЗ), що забезпечить глибокі теоретичні знання в галузі політичного життя, котрі й собі розвиватимуть у студентської молоді риси ...
846916
  Огаренко Т.Ю. Модель формування попиту на послуги вищої освіти з урахуванням керованих і некерованих факторів впливу на попит // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2016. – С. 20-25. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 4/5 (91/92 )). – ISSN 1814-1161


  У статті запропоновано модель формування попиту у сфері послуг вищої освіти, яка враховує темп зростання кількості потенційних абітурієнтів регіону, величину маркетингових витрат вищого навчального закладу, величину знижок в оплаті за навчання та ...
846917
  Поліщук О. Модель формування правової компетентності майбутніх менеджерів у вищих аграрних навчальних закладах // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Дубина [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – № 2 (145), лютий. – C. 74-78. – ISSN 2308-4634


  У статті конкретизовано модель формування правової компетентності майбутнього менеджера аграрної галузі в умовах університетської освіти. Обґрунтовано структуру правової компетентності і функціональні зв"язки елементів цієї структури, які є основою ...
846918
  Підлісний Є. Модель формування правової культури майбутніх бакалаврів економіки // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 11 (166), листопад. – С. 148-154. – ISSN 2308-4634
846919
  Коваль Д.С. Модель формування правової культури майбутніх учителів історії та правознавства у фаховій підготовці // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; за заг. ред.: І.Ф. Прокопенка, С.Т. Золотухіної ; редкол.: Гриньова В.М., Жарновникова О.А., Золотухіна С.Т. [та ін.]. – Харків, 2020. – Вип. 63. – С. 80-91. – ISBN 978-617-7384-96-9. – ISSN 2312-2471
846920
  Наливайко Т. Модель формування професійних компетентностей майбутніх економістів у процесі професійної підготовки з використанням інноваційних технологій // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2018. – C. 243-255. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 3). – ISSN 2412-9208
846921
  Мурзина О. Модель формування професійних ціннісних орієнтацій майбутніх юристів у процесі фахової підготовки // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2015. – № 12 (131), грудень. – С. 113-118. – ISSN 2308-4634
846922
  Чемеринська Д. Модель формування професійних якостей у процесі професійної підготовки майбутнього менеджера з урахуванням гендерних особливостей // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 46-50. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 3 (40)). – ISSN 1728-3817


  Представлено модель формування професійних якостей у процесі професійної підготовки менеджера у ЗВО із врахуванням гендерних особливостей. Розкривається цільовий, методологічний, організаційний, змістовий, результативний блоки моделі. Зазначається, що ...
846923
  Ковальчук І.С. Модель формування професійно-комунікативної компетентності майбутніх офіцерів у процесі вивчення гуманітарних дисциплін // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2017. – Вип. 159. – С. 173-178. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
846924
  Федьович О.М. Модель формування професійного інтересу майбутніх учителів фізики // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 1 (45). – С. 385-191. – ISSN 2312-5993
846925
  Зозуляк-Случик Модель формування професійної етики майбутніх соціальних працівників в університетах // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2019. – № 6 (173), червень. – С. 123-127. – ISSN 2308-4634
846926
  Заїка Л.А. Модель формування професійної компетентності із застосуванням імітаційного моделювання // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2017. – C. 80-85. – (Серія "Педагогіка та психологія" ; вип. 2 (6)). – ISSN 2413-3329
846927
  Проскура С.Л. Модель формування професійної компетентності майбутніх бакалаврів комп"ютерних наук // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: М.П. Вовк, М.Гр. Воскоглу, Т.Г. Дерека [та ін.]. – Суми, 2019. – Вип. 3 (21). – С. 104-112. – ISSN 2413-1571
846928
  Шиба А.В. Модель формування професійної компетентності майбутніх перекладачів // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 233-236. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 26)
846929
  Давидова С. Модель формування професійної компетентності майбутніх учителів образотворчого мистецтва засобами творчої проектної діяльності // Проблеми підготовки сучасного вчителя : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Демченко І.І., Совгіра С.В., Дудник Н.В. [та ін.]. – Умань, 2019. – Вип. 1 (19). – С. 54-63. – ISSN 2307-4914
846930
  Брюховецька О.В. Модель формування професійної толерантності майбутніх керівників у процесі професійної підготовки (здобуття вищої освіти) // Вісник післядипломної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" ; голов. ред. В.В. Олійник ; редкол.: Г.М. Бевз, Н.М. Бібік, О.І. Бондарчук [та ін.]. – Київ, 2016. – С. 29-41. – (Серія "Соціальні та поведінкові науки" ; вип. 2 (31)). – ISSN 2218-7650


  У статті обгрунтовано актуальність формування професійної толерантності майбутніх керівників у системі вищої освіти, оскільки однією з основних ії цілей є розвиток особистості майбутнього фахівця.
846931
  Стародуб Ю.П. Модель формування регіональних портфелів проектів систем захисту територій від затоплення / Ю.П. Стародуб, А.П. Гаврись // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський, державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2016. – № 13. – С. 70-78 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2078-4643
846932
  Каниболоцкая Л.В. Модель формування риторичної компетентності майбутніх викладачів вищих навчальних закладів // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – С. 136-142. – (Серія: педагогіка ; № 3). – ISSN 2311-6382
846933
  Конівіцька Т.Я. Модель формування риторичної компетентності майбутніх психологів у ЗВО // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2019. – С. 75-81. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 6). – ISSN 2522-1477
846934
  Лісінчук Н. Модель формування самоосвітньої компетентності майбутніх бакалаврів соціальної педагогіки // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2015. – № 12 (131), грудень. – С. 122-127. – ISSN 2308-4634
846935
  Задорожна О. Модель формування світоглядних переконань у студентів педагогічних університетів засобами природоохоронної діяльності. - C. 46-54. // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету / Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. – Умань, 2019. – Вип. 1. – C. 46-54. – ISSN 2307-4906
846936
  Семенов В.В. Модель формування середнього класу на основі індексів поляризації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 228-233. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Побудовано математичну модель формування середнього класу за ознакою матеріальної забезпеченості на основі використання індексів поляризації Естебана-Рея. За період 1999-2007 рр. обчислені індекси поляризації за доходами в Україні. Отримані результати ...
846937
  Комарницький І.М. Модель формування системи логістики підприємства / І.М. Комарницький, Н.С. Питуляк // Вісник Львівського державного інституту новітніх технологій та управління / Львівський державний інститут новітніх технологій та управління ім. В.Чорновола. – Львів, 2007. – Актуальні проблеми ринкової економіки. – С. 9-16. – (Економічні науки ; Вип. 2)
846938
  Юринець О.В. Модель формування та використання митних ургентних інструментів антикризового управління підприємств в умовах євроатлантичної інтеграції // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 11, червень. – С. 35-41. – ISSN 2306-6814
846939
  Калінська О. Модель формування управлінської компетентності керівника закладу професійної освіти / О. Калінська, Л. Івасик // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3. – С. 94-103. – ISSN 2411-1317
846940
  Александрова Н.М. Модель формування управлінської культури майбутнього викладача економіки // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – С. 147-153. – (Серія: педагогіка ; № 1). – ISSN 2311-6382


  Виокремлено, обгрунтовано та проаналізовано структурні складові авторської моделі формування управлінської культури.
846941
   Модель формування цілей інформаційного забезпечення підтримки процесів надання знань / В.М. Джулій, І.В. Гурман, А.А. Маковей, О.В. Мірошніченко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2019. – Вип. № 63. – С. 85-95. – ISSN 2524-0056


  У статті запропоновано підхід до визначення моделі формування цілей інформаційного забезпечення підтримки процесів надання знань. Інформаційне забезпечення пропонується розглядати в трьох аспектах - зміст, структура і послідовність застосування (яку ...
846942
  Демченко О.М. Модель формуючого впливу навчально-виховного процесу на компетентне професійне спілкування студентів іноземною мовою // Професійна освіта: методологія, теорія та технології : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. заклад "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди М-ва освіти і науки України" ; редкол.: Доброскок І.І, Євтух М.Б., Коцур В.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 7. – С. 88-103. – ISBN 978-966-644-413-7. – ISSN 2415-3729
846943
  Дунаев Б.Б. Модель функционирования экономики при рыночном курсе валюты / Б.Б. Дунаев, А.А. Любич // Кибернетика и системный анализ : міжнародний науково-теоретичний журнал / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; голов. ред. І.В. Сергієнко ; редкол.: О.М. Хіміч, Н.Б. Шишкіна, П.І. Андон [та ін.]. – Київ, 2020. – Т. 56, № 1, січень - лютий. – С. 147-162. – ISSN 1019-5262
846944
   Модель функціонального діагностування цифрового процесора зі скороченою системою команд / С.В. Лєнков, О.І. Стецюк, В.М. Чешун, В.І. Чорненький, В.І. Єфіменко, Л.О. Ряба // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2018. – Вип. № 62. – С. 89-96. – ISSN 2524-0056
846945
  Герасимов Б.М. Модель функціонування осколково-фугасного снаряда за легкоброньованіш об"єктом та оцінка її адекватності / Б.М. Герасимов, І.М. Добровольський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 13-16. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 10/11). – ISSN 1728-3817


  У даній статті пропонується модель функціонування осколково-фугасного снаряда по легкоброньованому об"єкту. Доведена адекватність створеної моделі на основі гіпотези про близькість значень кожної n-ї компоненти відгуків моделі, відповідним середнім ...
846946
  Шворов С.А. Модель функціонування тренажерних систем інтенсивної підготовки операторів АСУ радіотехнічних військ / С.А. Шворов, А.В. Краснік, В.І. Куташев // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 24. – С. 156-161


  У статті наведені основні завдання, принципи створення та організації функціонування тренажерів та тренажерних систем, за допомогою яких при мінімальних витратах часу забезпечується підготовка операторів автоматизованих систем управління радіотехнічних ...
846947
  Григорова О.В. Модель хмаро - та опадоутворення // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 64-65
846948
  Шепелева М.С. Модель целостности как метод исследования общества // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Выща школа, 1988. – Вып. 67 : Эвристическая роль принципа всеобщей связи в естествознании и социальной практике
846949
  Тодорцев-Хлача Модель центральної бібліотеки національних меншин у Хорватії: досвід функціонування та стратегія розвитку // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2016. – № 5 (235). – С. 36-42. – ISSN 1029-7200


  Розглядається хорватська модель центральної бібліотеки національної меншини, аналізуються особливості діяльності мережі ЦБНМ, обгрунтовується необхідність розроблення та впровадження стратегії розвитку таких установ у рамках мережі публічних бібліотек.
846950
  Ільїн О.Ю. Модель Центру управління перевезень радіоактивних матеріалів / О.Ю. Ільїн, І.І. Борисенко, С.В. Нікіфоров // Телекомунікаційні та інформаційні технології : науковий журнал / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2014. – № 3. – С. 26-31


  У статті розглянуто центр управління перевезень радіоактивних матеріалів, який є інформаційно-керуючою системою і складається з безлічі елементів, пов"язаних між собою. Побудова та можливість подальшої модернізації такої автоматизованої системи на ...
846951
  Сакара Н.Ю. Модель цивільного судочинства та проблема його доступності // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 98. – С. 145-152. – ISSN 0201-7245
846952
  Гуменюк І. Модель цілепокладання навчальної дисципліни в контексті сучасних освітніх тенденцій // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2020. – С. 105-112. – (Серія: педагогіка ; № 1). – ISSN 2311-6382
846953
  Волошин І. Модель швидкого зростання банку : слово практикам // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2004. – № 5/6. – С. 24-30 : Рис. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 1605-2005
846954
  Жданко Б.Д. Модель школи як відтворення моделі суспільства у філософії Джона Дьюї // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 6. – С. 147-149
846955
  Голубев В.С. Модель эволюции геосфер / В.С. Голубев. – Москва, 1990. – 94с.
846956
  Федорин Я.В. Модель эволюции ранней Земли / Я.В. Федорин. – К., 1991. – 110с.
846957
  Балацкий Е. Модель экономической эволюции // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2009. – № 8/9. – С. 22-42. – ISSN 0207-3676
846958
  Жамалетдинов А.А. Модель электропроводности литосферы по результатам исследований с контролируемыми источниками поля / А.А. Жамалетдинов. – Л., 1990. – 158с.
846959
  Киселев В.А. Модель эмиссий ионов N*2 и О* дневной атмосферы / В.А. Киселев, А.Е. Микиров. – М., 1986. – 251с.
846960
  Місуно А.В. Модель як форма взаємозняття теорії та експерименту // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1973. – Вип. 31
846961
  Чернишова Н.П. Модель, алгоритми та інформаційні технології керування розвитком функціональних підсистем транспорту (на прикладі цивільної авіації) : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.07, 05.13.16 / Чернишова Н.П.; Харків. Політ. ін-т. – Харків, 1994. – 20 c.
846962
  Голованова М.А. Модель, метод та інструментальні засоби вибору технологічних рішень у машинобудівельному виробництві в умовах невизначеності : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Голованова М.А. ; М-во освіти і науки України, Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харк. авіац. ін-т". – Харків, 2009. – 19 с. – Бібліогр.: 18 назв
846963
  Перович Л. Модель, пережившая свое время // Родина : российский исторический журнал / Правительство Российской Федерации ; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2013. – № 12. – С. 53-57. – ISSN 0235-7089


  Идейные истоки радикализма в Сербии.
846964
  Федоров А.В. Модель, синтезирующая задачи медиаобразования и медиакритики для эффективного развития медиакомпетентности и аналитического мышления будущих педагогов, их целенаправленной подготовки к медиаобразованию школьников // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 17, т. 5 (173). – С. 161-176
846965
  Обербек Э.Б. Модельер = The Dressmaker : Элизабет Обербек ; [пер. с англ. В.И. Бродецкого] / Э.Б. Обербек. – Москва : Мир книги, 2007. – 285, [3] с. – Парал. тит. л. англ. - Пер. по изд.:The Dressmaker / Elizabeth Birkelund Oberbeck. 2006. – ISBN 978-5-486-01655-4
846966
  Бєляков К.І. Модельна законотворчість як складова юридичної техніки // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 18-27.


  Розглянуто теоретичні положення застосування моделювання як загальнонаукового методу. Досліджено історичні аспекти розвитку та міжнародний досвід використання юридичної техніки модельної законотворчості. Theoretical positions of application of ...
846967
  Самойленко В.М. Модельна ідентифікація берегових геосистем / В.М. Самойленко, І.О. Діброва. – Київ : Ніка-Центр, 2012. – 328 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 310-326. – ISBN 978-966-521-598-1
846968
  Діброва І.О. Модельна ідентифікація геосистем берегової зони Київського водосховища // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 22. – С. 316-324 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв.
846969
  Біда Л.Д. Модельна навчальна програма інтегрованого курсу "Пізнаємо природу" для закладів загальної середньої освіти, 5-6 класів / Л.Д. Біда, Т.Г. Гільберг, Я.І. Колісник // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2021. – № 4 (230). – С. 2-15 : табл.
846970
  Шерстенников Ю.В. Модельна оптимізація виробничої потужності підприємства / Ю.В. Шерстенников, Т.М. Рудянова, Ю В. Брицька // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 6 : Концептуальні засади стратегічного розвитку біоекономіки в Україні. – С. 186-192. – ISSN 2222-4459
846971
  Самойленко В.М. Модельна параметризація компонентів параметричної стійкості басейнової геосистеми та її надійності / В.М. Самойленко, Д.В. Іванок // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2011. – Т. 3 (24). – С. 15-35


  Основною метою даної статті, яка є логічним продовженням праці, а також наших монографій, було дослідження можливостей параметризації, по-перше, складників параметричної стійкості басейнової геосистеми та, по-друге, її надійності.
846972
  Костик О.І. Модельна фраза, ідеоматичність та її структурне оформлення // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 16. – С. 253-263. – Бібліогр.: ЛІт.: с. 263; 6+4 поз.
846973
  Фишман С.Н. Модельная теория некоторых равновесных свойств биополимеров и кинетики их матричного синтеза : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Фишман С.Н.; АН СССР. Ин-т биофизики. – М., 1967. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
846974
  Міщенко А.М. Модельне дослідження ролі просторової структури саркомеру в молекулярному механізмі м"язового скорочення : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.02 / Міщенко Артем Михайлович ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
846975
  Лондар С.Л. Модельне дослідження формування грошового попиту в українській економіці / С.Л. Лондар, О.С. Деревко // Вісник Дніпропетровської державної фінансоваої академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2008. – № 1. – С. 143-156. – (Економічні науки)
846976
  Харазішвілі Ю.М. Модельний аналіз макроекономічних наслідків підвищення цін на газ в Україні / Ю.М. Харазішвілі, О.О. Любіч // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 51-60 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв
846977
  Колєснік В.В. Модельний закон "Про технопарки": перспективи імплементації у вітчизняне законодавство // Актуальні питання інноваційного розвитку : науково-практичне видання / Нац. ак. правових наук України; Науково-досл. ін-т правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН України. – Харків, 2012. – № 2. – С. 90-97
846978
  Чернецька О.В. Модельний інструментарій оцінки інвестиційної привабливості підприємства в рамках вартісно-орієнтованого управління // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 9 : Становлення та протидія корупційній діяльності у сфері економіки України. – С. 92-99. – ISSN 2222-4459
846979
  Лемішко О.О. Модельний інструментарій фінансування відтворення капіталу в аграрному секторі економіки // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 10 (287). – С. 23-37 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2305-7645
846980
  Антипов Д.О. Модельний опис самодифузії води в поліакріламідних гелях в межах теорії ефективного середовища / Д.О. Антипов, Л.А. Булавін, В.В. Клепко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 379-383. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  Ця стаття присвячена розгляду динаміки рідини в полімерних гелях. На основі експериментальних даних, які було отримано при розсіянні повільних нейтронів на поліакріламідних (ПАА) гелях, отримано залежність коефіцієнта самодифузії води та його ...
846981
  Моісєєва Н.І. Модельний підхід до вивчення соціальних комунікацій // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2013. – С. 24-28. – (Серія : Соціальні комунікації ; № 3/4 (15-16)). – ISSN 2219-8741
846982
  Куцик А.М. Модельний підхід до декомпозиції спектрів 14 поглинання суміші ацетону та хлороформу / А.М. Куцик, О.О. Ільченко, В.В. Обуховський // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених : Київ, 18-22 берез. 2013 р. : [збірник] / Sci. assoc. of students and postgraduates T. Shevchenko nat. univ. of Kyiv. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 1 : Кібернетика. Математика. Фізика / [ed.: L.D. Karabin, I.O. Lytvynenko, A.A. Prashchur]. – С. 200-203
846983
  Замковий О.В. Модельний підхід до створення мультиагентної пошукової системи за допомогою середовища розробки INGENIAS // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 89-94. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-003-6. – ISSN 1812-5409


  Дана стаття ілюструє модельний підхід до розробки агентів та мультиагентних систем (МАС), зокрема, у сфері пошуку у мережі Інтернет, показуючи при цьому Agent Unified Modeling Language (AUML) репрезентацію пошукової системи, викопану в середовищі ...
846984
   Модельний розрахунок спектра повздовжніх мод лазерного резонатора на базі інтерферометра Саньяка / І.В. Захарченко, О.В. Крилов, С.Г. Неділько, Л.Й. Робур // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 331-336. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISSN 1812-5409


  Побудовано модель лазерного резонатора на базі інтерферометра Саньяка. Розраховано частотний спектр випромінювання такого лазера для найнижчих повздовжніх мод ТЕМ00q1 в околі максимуму коефіцієнта підсилення активного середовища. A model of laser ...
846985
  Зеліско А.В. Модельний статут юридичної особи приватного права: деякі аспекти впровадження у законодавство // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 56. – С. 249-253. – ISSN 1563-3349
846986
  Конча О. Модельний статут як новація в українському законодавстві // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 274-275. – ISBN 978-617-7069-17-0
846987
  Гончарук Ю. Модельний суд: новий зміст із новими ідеями // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 13-19 серпня (№ 32). – С. 5. – ISSN 1992-9277
846988
  Панчук Тетяна Вячеславівна Модельні варіанти умов виробництва у тваринництві // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 12. – С. 66-71. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто принципи побудови модельних варіантів формування нормативної трудомісткості утримання тварин з урахуванням різних умов виробництва (на прикладі скотарства).
846989
   Модельні групи безхребетних тварин як індикатори радіоактивного забруднення екосистем / П.Г. Балан, Р.З. Векслярський, Вервес, В.М. Войціцький, С.П. та ін. Ірклієнко; П.Г. Балан, Р.З. Векслярський, Ю.Г. Вервес [та ін.]. – Київ : Український фітосоцілогічний центр, 2001. – 203, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 172-202. – ISBN 966-7938-57-3


  У пр. № 1715859 напис: Бібліотеці Кафедри ядерної фізики від автора. Підпис. Векслярський. 11.03.2003 р.
846990
  Грабар Н.Г. Модельні зразки суб"єкт-суб"єктних аспектів спілкування в бібліотеці // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2013. – № 3. – С. 16-21


  У статті розкриваються сучасні комунікаційні умови здійснення спілкування. Розглядаються модельні зразки основних видів взаємодії в бібліотеці. Зазначаються особливості суб"єкт-суб"єктного бібліотечного спілкування
846991
  Якібчук П.М. Модельні методи у фізиці металів / П.М. Якібчук, В.Т. Швець ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2012. – 650, [2] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 643-650. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-966-613-960-6
846992
  Селезень П.О. Модельні норми як джерело тлумачення міжнародних податкових договорів // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 1. – С. 89-91
846993
  Колодій О. Модельні правові акти: доктринальні засади розуміння // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 442
846994
  Штогун С. Модельні суди: завдання, проблеми та перспективи // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 11. – С. 62-64. – ISSN 0132-1331
846995
  Щепотіна Н.Ю. Модельні характеристики змагальної діяльності волейболісток різної кваліфікації // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім.Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – № 02. – С. 80-85. – ISSN 1818-9172
846996
  Селезнев А.Ф. Модельное изучение некоторых вопросов радиационной защиты. : Автореф... Канд.мед.наук: / Селезнев А.Ф.; АН УССР.Ин-т физиологии. – К, 1967. – 10л.
846997
  Самойлов В.Д. Модельное конструирование компьютерных приложений : [монография] / В.Д. Самойлов; НАНУ, Ин-т проблем моделирования в энергетике им. Г.Е. Пухова. – Киев : Наукова думка, 2007. – 200с. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-0681-2
846998
  Кулешов В.В. Модельное обеспечение технологии плановых расчетов / В.В. Кулешов. – Новосибирск, 1980. – 143с.
846999
  Шеметов П.В. Модельное обспечение разработки региональных программ / П.В. Шеметов. – Новосибирск, 1984. – 142с.
847000
  Гранатов Г.Г. Модельное представление педагогического мышления в философии образования человека (концепция дополнительности) // Философия образования : всероссийский научный журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2013. – № 3 (48). – С. 156-165. – ISSN 1811-0916
<< На початок(–10)841842843844845846847848849850(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,