Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)841842843844845846847848849850(+10)В кінець >>
842001
  В"ятрович В. "Місцева влада зрозуміла: декомунізація - це серйозно" / розмову вела Наталія Лебідь // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2016. – 12 квітня (№ 45). – С. 4-5


  Голова Українського інституту національної пам"яті розповів "УМ" про першочергові завдання його установи, а також завдання, що стоять нині перед владою і соціумом.
842002
  Сморжевська О. "Місця сили" сучасних язичників (рідновірів) України // Історико-культурний туризм: український та світовий досвід : зб. матеріалів Міжнар. наук. конф. [Київ, 5 квіт. 2019 р.] / Іст. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, Каф. етнології та краєзнавства ; Нац. спілка краєзнавців України, Київ. міська орг. ; [упоряд.: Н.В. Терес, О.П. Гончаров ; редкол.: О.П. Реєнт (голова) та ін.]. – Київ : Фоліант, 2019. – С. 156-160. – ISBN 978-617-7399-29-1


  "Різновидами релігійного туризму є туризм езотеричний та сакральний. Метою езотеричного є розширення своїх світоглядних горизонтів, певні філософські пошуки. Сакральний туризм надає можливість людині, що відвідала певні місця, встановити чи відновити ...
842003
  Афанасьєва В. "Місячна стежка на спині..."; "Я можу сама осідлати землю..."; "Як побачиш в очах бажання..."; "А сонце встало з-за криниці..." // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2011. – Вип. 6. – С. 105-107
842004
  Василюк А.В. "Міське товариство", "Уранія" та діяльність інших спілок у Празі в період з 1845 до 1939 року // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичн. досліджень [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2013. – № 6 (98), червень. – С. 34-38. – ISSN 2077-1800
842005
  Жубіль Г. "Міські історії" // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2021. – № 8 (922), серпень. – С. 40-47. – ISSN 08-68-4790-1


  Новела.
842006
  Сав"юк А.М. "Міф Галичини" Леопольда фон Захер Махоха як ситуація етнокультурного порубіжжя // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу ; ред. С.І. Хороб [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2017. – № 3 (39). – С. 386-396. – (Слово). – ISSN 2304-7402
842007
  Лук"янчук Г. "Міф не забутий": вечір пам"яті воїна з паризької опери - Василя Сліпака // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 29 червня - 12 липня (№ 25/26)
842008
  Лук"янчук Г. "Міф не забутий": вечір пам"яті воїна з Паризької опери // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2021. – № 13/18, липень - вересень 2021
842009
  Павленко О.Е. "Міф про Сизифа" А. Камю в контексті концепції "Homo ludens" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 87-90. – (Філософія. Політологія ; вип. 87/88). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються деякі філософські питання сучасної культури. This article is about some philosophical problem of contemporary culture.
842010
  Різник Л. "МІФ" Пам"яті Героя України Василя Сліпака // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2020. – 23-29 липня (№ 28/29). – С. 10
842011
  Колодій І. "Міф". Пам"яті Героя України Василя Сліпака : поезія // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2020. – № 8 (910), серпень. – С. 137-140. – ISSN 08-68-4790-1
842012
  Немилівська Н. "Міфи нелегко розвінчувати" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 6-7 липня (№ 115/116)


  Що дала Україні підписана 15 років тому Хартія про особливе партнерство України і НАТО. Згадується Центр інформації та документації (ЦІДН), який розміщується в Інституті міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка ...
842013
   "Міфологіки" // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 826-827. – ISBN 966-316-069-1
842014
  Голубець О. "Міфологічний простір" тоталітаризму, або Про рудименти і стереотипи, які дісталися від мистецтва XX століття // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 19-20 липня (№ 125/126). – С. 6
842015
  Баколас Н. [Міфологія : дванадцять взаємопов"язаних оповідань / Нікос Баколас. – Салоніки : Паратирітис, 1989. – 89 с. : іл. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-256-183-1
842016
  Дем"янчук Ю. Місце франкфуртських документів 1948 року у конституційному процесі ФРН // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 57-59
842017
  Шпілєвський О. Місце фундаментальних засад Плану Маршалла у повоєнному економічному відновленні України // Перспективні напрями розвитку наукової думки в ХХІ столітті : зб. наук. праць за матеріалами IV Міжнар. наук.-практ. конф. та Всеукр. студент. наук.-практ. конф. "Проблеми інтеграції вітчизняної освіти та науки у міжнародний простір" : 20 трав. 2022 р. / ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. Акад. упр. персоналом" ; Одес. ін-т ; Держ. установа "Ін-т ринку і економіко-екол. дослідж. НАН України" [та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2022. – С. 142-147. – ISBN 978-617-7768-34-9
842018
   Місце функціональних напоїв у харчуванні людини / Т.Г. Лемзякова, О.О. Аліфер, Ю Ю. Тимошенко, // Ліки України : науково-практичний журнал для лікарів та провізорів / ТОВ "Медікс Груп" ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Щупика МОЗ України ; редкол.: Вороненко Ю.В., Гойда Н.Г., Зозуля І.С. [та ін.]. – Київ, 2015. – № 2 (188). – С. 25-28. – ISSN 1997-9894
842019
  Осецький В. Місце футурології у структурі наукових досліджень феномену освіти / В. Осецький, І. Татомир // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 10 (147 ). – С. 27-44. – ISSN 1682-2366


  Наведені футуристичні прогнози щодо майбутніх змін розвитку системи освіти.
842020
  Ванієв Е. Місце ханських ярликів та султанських фірманів серед джерел права кримського ханства // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 33-39. – (Серія юридична ; вип. 62). – ISSN 0136-8168
842021
  Сторожук С.В. Місце харківського етнографічного гуртка в процесі українського національного відродження ХIХ ст. // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 2. – С. 44-46
842022
  Рим О.М. Місце Хартії основоположних прав Європейського Союзу у системі джерел трудового права ЄС // Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів : тези доповідей учасників Міжнар. наук.-практ. конф. (22 листоп. 2019 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; за ред.: д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина, канд. юрид. наук М.Б. Мельник. – Київ : Маслаков, 2019. – С. 73-76. – ISBN 978-617-7625-74-1
842023
  Наконечна В.В. Місце хімічної кінетики у філософії хімії // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Ануфрієв Л.О., Бабкіна О.В. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 79. – С. 92-101
842024
  Міма І.В. Місце християнсько-правових традицій у трансформаційних процесах права // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016
842025
  Корж Ю. Місце ЦАР в стратегії енергетичної безпеки КНР // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 1). – С. 56-58
842026
  Корж Ю. Місце ЦАР в стратегії енергетичної безпеки РФ // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 1. – С. 48-49
842027
  Грушко В.С. Місце Центрально-Східної Європи у нових геополітичних реаліях, що формуються // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – С. 93-98. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 40)). – ISSN 2311-3383
842028
  Скоморович І.Г. Місце церкви в еволюції банківництва : банківська справа // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 1. – С. 109-113. – Бібліогр.: 3 назви
842029
  Панасенко О.В. Місце церкви в інституційній структурі суспільства // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 53-71
842030
  Федоренко Т.М. Місце церковного права у правовій системі Давньої Русі X - першої третини ХІІІ ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 38-42. – (Юридичні науки ; Вип. 39)


  Розглянуто питання про співвідношення таких понять як "правова система", "система права", "система законодавства", "канонічне право" з поняттям "церковне право" на підгрунті давньоруського історико-правового матеріалу. The question about correlations ...
842031
  Шевченко Я. Місце цивільного права в системі права України // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 125-138. – ISSN 0132-1331
842032
  Кузняк О.В. Місце цифрових та інтернет-технологій в інформаційному супроводі діяльності політичних партій // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури та інформ. політики України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Добровольська. – Київ, 2020. – № 3. – С. 65-73. – ISSN 2409-9805
842033
  Чангулі О.Г. Місце ч. 2 ст. 39 Конституції СРСР (1977 р.) в системі радянського права // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1982. – С. 67-70. – (Юридичні науки ; Вип. 23)


  В статье рассматривается место конституционного запрета использования прав и свобод советских граждан в ущерб интересам общества, государства, права других граждан в системе советского права. Делается попытка выделить наиболее важные формы ...
842034
  Левченко Г. Місце Шевченка в історії української літературної мови / Г. Левченко. – [Київ], 1939. – с
842035
  Гарник А.І. Місце штрафу в системі покарань // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Право і держава сучасної України: проблеми розвитку та взаємодії" : (18-19 квіт. 2014 р.) / "Право і держава сучасної України: проблеми розвитку та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Запоріжжя : ЗНУ, 2014. – С. 228-231. – ISBN 978-966-7178-01-8
842036
  Пількевич В. Місце ЮНЕСКО в системі міжнародних відносин // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 8. – С. 46-49. – (Історичні науки)
842037
  Губар К. Місце юридичних знань в академічних програмах П.І. Ліницького // Поняття та категорії юридичної науки : зб. наук. праць : матеріали V міжнар. наук.-прак. конф. (Київ, 18 лист. 2014 р.) : до 145-річчя акад. Всеукр. акад. наук. М.І. Палієнка (1869-1937) / НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького, Рада молодих вчених ; [за заг. ред. Н.М. Пархоменко, М.М. Шумила]. – Київ : Ніка-Центр, 2014. – С. 225-228. – ISBN 978-966-7067-07-6


  Наступником Києво-Могилянської академії (далі - КМА) була Київська духовна академія (далі - КДА), що акумулювала найкращі здобутки та досягнення КМА як найпершого осередку просвітництва на теренах східної Європи. Важливою складовою навчального процесу ...
842038
  Зайцева-Калаур Місце юридичних клінік в системі захисту прав людини // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Західноукр. нац. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Балинська О.М., Банах С.В., Гречанюк С.К. [та ін.]. – Тернопіль, 2021. – Вип. 3 (27). – С. 123-127. – ISSN 2524-0129
842039
  Гнат Н. Місце юридичних осіб публічного права у суб"єктному складі цивільних правовідносин // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2017. – Вип. 4 (12). – С. 191-196. – ISSN 2524-0129
842040
  Занфіров М.В. Місце юридичних санкцій в системі фінансово-правового примусу // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 367-372. – ISSN 1563-3349


  Досліджено правову природу місцевих фінансів. Визначено їх місце та роль у фінансовій системі України, а також у забезпеченні реалізації покладених на органи місцевого самоврядування завдань та функцій. Исследовано правовую природу местных финансов. ...
842041
  Бровченко Н.В. Місце юридичних фактів у структурі механізму конституційно-правового регулювання // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 74-78.
842042
  Анохін Ю. Місце юридичної антропології у системі суспільствознавства (наукознавчі аспекти) // Юридический вестник. / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2006. – № 1. – С. 94-98. – ISSN 1561-4999
842043
  Гуржій Т. Місце юридичної кваліфікації у процесі правозастосування // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 4. – С. 29-32. – ISSN 0132-1331
842044
  Олійник О. Місце юридичної риторики у колі гуманітарних наук, їх взаємозв"язок та взаємодія // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 9. – С. 245-251. – ISSN 0132-1331
842045
  Зайцева В.І. Місце юридичної соціології в системі правових наук // Науковий вісник Чернівецького університету ім. Ю. Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький державний університет ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2001. – Вип. 125. – С.9-13. – (Правознавство ; Вип. 125). – ISBN 966-568-422-1
842046
  Савлук О.М. Місце явища граматикалізації та метафоричних і метонімічних процесів в граматичній системі іспанської мови // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвістичний ун-т. – Київ, 2014. – Вип. 32. – С. 231-236


  У статті висвітлюється явище граматикалізації, метафоричні та метонімічні процеси в граматичнй системі іспанської мови. Досліджується розмежування понять метафори та метонімії, зв"язок між даними поняттями на основі конструкції "venir a+infinitive".
842047
  Пащенко О. Місце як ознака об"єктивної сторони злочину, передбаченого ст. 274 Кримінального кодексу України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 118-121
842048
  Дзівіш М. Місце японізмів у системі української мови // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2012. – Вип. 10. – С. 97-101. – ISSN 2075-1486
842049
  Вікняннський П. Місце, де змінють майбутнє / беседу вела С. Галата // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 14 січня (№ 2). – С. 10. – ISSN 2219-5793


  "Студентська республіка" прагне побудувати суспільство, де навчаються все життя. Інтерв"ю с лідером громадської організації "Студентська республіка" Павлом Вікнянським.
842050
  Кристофорова Т. Місце, де можна дізнатися про все на світі (враження після відвідування бібліотек Польщі) // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2020. – № 1 (19). – С. 36-39. – ISSN 2518-7341
842051
  Яковленко К. Місце, де твориться історія // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 8-9 листопада (№ 204/205). – С. 22


  Пам"ятки всесвітньої спадщини у Потсдамі займають близько 500 гектарів паркової площі та об"єднують 150 споруд.
842052
  Косян М. Місце, куди не їздять потяги. (Уривок) // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. за вип. М.К. Наєнко ; упоряд.: Л. Дядченко, М. Єщенко. – Київ, 2019. – Вип. 11. – С. 188-195
842053
  Фесенко Є.В. Місце, час, обстановка та їх значення для кваліфікації злочину // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1975. – С. 22-27. – (Серія права ; № 16)


  В статье исследуются вопросы места, времени и обстановки - признаков объективной стороны состава преступления, которые имеют существенные особенности, выполняют важные функции при квалификации преступного деяния. Делается также попытка рассмотреть ...
842054
  Макрець М.В. Місце, яке гордо називають фізфак / М.В. Макрець, В.С. Копань // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2009. – № 6 (65)


  До 175-річчя Університету. Фізичний факультет.
842055
  Ковальова С.Г. Місцева адміністрація Руських земель Великого князівства Литовського в обласних привілеях (XV - початок XVI ст.) // Історія вітчизняного та європейського адміністративного права і процесу : I Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 6 жовт. 2016 р, м. Львів, 11 листоп. 2016 р. : тези виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [за ред. В.М. Бевзенка]. – Харків : Панов А.М., 2017. – С. 117-121. – ISBN 978-617-7293-17-9
842056
  Малкіна Г.М. Місцева влада в Києві: шляхи оптимізації // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 70. – С. 324-334


  Аналізуються проблеми та шляхи оптимізації організаційної структури київської місцевої влади, виборчої системи, що застосовується для виборів київського міського голови і депутатів Київради, проблеми політичної відповідальності у системі місцевої влади ...
842057
  Онупрієнко А. Місцева влада в системі вертикального поділу влади: загальнотеоретичні аспекти // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 3 (171). – С. 27-31
842058
  Купрій В. Місцева влада і громадські організації: від політики панування до соціального партнерства // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / Дніпропетровський регіональний інститут державного управління. – Дніпропетровськ, 2002. – № 2. – С.183-188. – ISBN 966-7800-08-3
842059
  Купрій В. Місцева влада і громадські організації: пошук шляхів взаємодії // Управління сучасним містом : Науково-практичний журнал / Нац. ак. державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 4/6. – С.23-28
842060
  Варналій З. Місцева влада та малий бізнес: фінансові аспекти взаємодії : теорія і практика / З. Варналій, Н. Кожевіна // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1997. – № 6. – С. 39-43 : Табл., рис.
842061
  Некряч А.І. Місцева влада України на шляху демократичного транзиту: політико-управлвлінські аспекти / А.І. Некряч, І.П. Лопушинський, Л.П. Оленковська // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Г.П. Тимченко, О.В. Скрипнюк [та ін.]. – Київ, 2021. – С. 230-248. – (Серія "Юридичні і політичні науки" ; вип. 89). – ISSN 1563-3349
842062
  Власенко О. Місцева демократія: практичні кроки чи імітація руху? // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2008. – № 2. – С. 20-22.
842063
  Селіванов А.О. Місцева державна виконавча влада і самоврядування: необхідність реформ // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 9-12. – (Юридичні науки ; Вип. 32)


  Проведення реформ виконавчої влади і самоврядування в Україні, яка обрала шлях національно-державної незалежності, обумовлено створенням власної системи державного устрою та побудовою демократичних Рад самоврядування населення. мета реформування ...
842064
  Коленко І.О. Місцева зволожуюча терапія у дітей з атопічним дерматитом - запорука успішного протирецидивного лікування // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ, 2016. – Т. 6, № 3 (21). – C. 107-113. – ISSN 2226-1230
842065
  Монаєнко А.О. Місцева нормотворчість у сфері видатків // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 49. – С. 372-378. – ISSN 1563-3349
842066
  Гончаренко Олексій Миколайович Місцева поліція рейхскомісаріату "Україна": проблеми кадрового забезпечення в системі нацистського окупаційного режиму(1941 -1944 рр.) // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 48-54
842067
  Хітрова Т. Місцева преса як фактор формування української "історичної пам"яті" // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – Вип. 13 (38). – С. 75-78
842068
   Місцева промисловість Дніпропетровщини в першому півріччі 1935 року. – видання Д.О.У.М.П. липень 1935 рік. – Дніпропетровськ : видання Д.О.У.М.П., 1935. – 44 с.
842069
  Горбенко Є.М. Місцева промисловість Української РСР та питання її спеціалізації (на прикладі підприємств Бориспільського району Київської області) // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1962. – С. 57-62. – (Серія економіки та права ; № 5, вип. 2)


  В статье кратко освещается роль местной промышленности в производстве предметов народного потребления, указывается место и дается краткая характеристика местной промышленности Украинской ССР, освещаются перспективы ее развития в двадцатилетии 1961-1980 ...
842070
   Місцева промисловість УСРР у вересні та за 9 місяців 1936 р.. – К. – 32с.
842071
   Місцева протиповітряна оборона. – К., 1956. – 144с.
842072
  Калиновський Б.В. Місцева публічна влада в Україні: теоретичні основи та конституційно-правова регламентація // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 62-66. – ISSN 2219-5521
842073
  Березинський В.П. Місцева самоорганізація населення та її роль у становленні громадянського суспільства в Україні // Грані : науково-теоретичний альманах / Дніпропетров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; ГО "Центр соц.-політ. досліджень" ; голов. ред. Квітка С.А. ; редкол.: Іваненко В.В., Аяган Б.Г., Венгер Н.В. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Т. 20, № 4 (144). – C. 82-87. – ISSN 2077-1800
842074
  Нескоромний О. Місцева символіка єднає Україну // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2015. – № 15 (395). – C. 27-28. – ISSN 2313-559X
842075
  Стрельбіцька Н. Місцеве і міське самоврядування на Поділлі наприкінці XVIII - початку ХХ ст.: хроніка становлення // Матеріали V Буковинської Міжнародної історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 130-річчю заснування Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 29 вересня 2005 р. : [у 2 т.] / Буковинська Міжнародна історико-краєзнавча конференція, присвячена 130-річчю заснування Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. – Чернівці : Книги - XXI, 2005. – Т. 1 : Історія України. Краєзнавство. – С. 116-122. – ISBN 966-8653-41-6
842076
  Бойчук-Товста Місцеве медикаментозне лікування генералізованого пародонтиту у вагітних жінок із залізодефіцитною анемією / Бойчук-Товста, М.М. Рожко // Вісник наукових досліджень ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" : науково-практичний журнал / "Тернопільський державний медичний університет ім. Горбачевського І.Я. МОЗ України" ДВНЗ. – Тернопіль, 2017. – № 1 (86). – С. 109-111. – ISSN 1681-276Х


  "...Захворювання тканин пародонта займають одне з перших місць у структурі стоматологічних захворювань, які виявляються під час вагітності. Ще глибші зміни в гомеостазі ротової порожнини відбуваються у разі патологічного перебігу вагітності. Одним із ...
842077
  Герчаківський С.Д. Місцеве оподаткування в Україні: традиції, реалії та напрями удосконалення // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 2. – С.44-49
842078
  Назаркевич І. Місцеве оподаткування і механізми його вдосконалення // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2005. – № 2. – С. 290-295. – Бібліогр.: на 12 пунктів. – ISSN 1562-0905
842079
  Кузькін Є.Ю. Місцеве оподаткування як інструмент зміцнення власної дохідної бази місцевого самоврядування // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2015. – № 4 (233). – С. 34-47 : рис. – Бібліогр.:26 назв. – ISSN 2305-7645
842080
  Савіцка К. Місцеве податкове законодавство // Wroclawsko-Lwowskie zeszyty prawnicze / Wydz. Prawa, Administracji i Ekonomii Uniw. Wroclawskiego ; Юрид. ф-т Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка. – Wroclaw, 2012. – N 3. – С. 318-338. – ISSN 2082-4939
842081
  Батанов О.В. Місцеве самоврядування - інститут політичної системи України: теоретико - методологічні проблеми дослвжження // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2004. – № 1. – С.18-29
842082
  Лотюк О. Місцеве самоврядування - основа формування громадянського суспільства в Україні та зарубіжних країнах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 21-25. – (Юридичні науки ; вип. 4 (98)). – ISSN 1728-3817


  У статті висвітлюються проблеми розуміння місцевого самоврядування як основи формування громадянського суспільства в Україні. Аналізуються особливості місцевого самоврядування як інституту громадянського суспільства в Україні та зарубіжних країнах. В ...
842083
  Ткачук А. Місцеве самоврядування / А. Ткачук. – К, 1997. – 187с.
842084
   Місцеве самоврядування. – Київ
№ 1. – 1998
842085
   Місцеве самоврядування. – Київ
№ 2. – 1998
842086
   Місцеве самоврядування. – Київ
№ 3. – 1998
842087
   Місцеве самоврядування. – Київ
№ 4. – 1998
842088
   Місцеве самоврядування. – Київ
№ 5. – 1998
842089
   Місцеве самоврядування. – Київ
№ 6. – 1998
842090
   Місцеве самоврядування. – Київ
№ 7. – 1998
842091
   Місцеве самоврядування : 10 років здобутків. – Київ : Україна, 2002. – 368с. – ISBN 966-8074-08-4
842092
  Іванцова З.А. Місцеве самоврядування (комунальне управління) в землях ФРН: порівняльно-правове дослідження : дис. ... д-ра філософії : 081, 08 / Іванцова Зоя Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 208 арк. – Додатки: арк. 207-208. – Бібліогр.: арк. 182-206
842093
  Хуснутдінов О. Місцеве самоврядування : історія та сучасність // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2010. – № 3/4. – С. 12-15
842094
  Федоренко В.Л. Місцеве самоврядування в Австрії / В.Л. Федоренко, О.М. Чернеженко // Конституційні моделі місцевого самоврядування та управління в державах-учасницях ЄС, Швейцарії та Україні : монографія / В.Л. Федоренко, О.М. Чернеженко. – Київ : Ліра-К, 2017. – С. 37-51. – ISBN 978-617-7507-75-7
842095
  Бевзенко В. Місцеве самоврядування в адміністративному судочинстві України: питання теорії та практики // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 9 (81). – С. 14-18
842096
  Котенко Т.В. Місцеве самоврядування в аспекті громадянського суспільства: функціональний рівень // Альманах права : [науково-практичний юридичний журнал] / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М., Макаренко Л.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 7 : Право і прогрес: складові забезпечення в сучасних умовах. – C. 311-314. – ISSN 2524-017X
842097
  Бойко Л.М. Місцеве самоврядування в ЗУНР // Західно-Українська Народна Республіка та її місце в історії українського державотворення (до 100-річчя проголошення) : зб. матеріалів Всеукр. наук. конф., 1 листоп. 2018 р., м. Львів / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т, Каф. історії держави, права та політ.-прав. учень, Міжнар. асоц. істориків права. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2018. – Вип. 2 : / [редкол.: І.Й. Бойко (голова), І.Б. Усенко, М.М. Кобилецький та ін.]. – С. 254-259
842098
  Федоренко В.Л. Місцеве самоврядування в Іспанії / В.Л. Федоренко, О.М. Чернеженко // Конституційні моделі місцевого самоврядування та управління в державах-учасницях ЄС, Швейцарії та Україні : монографія / В.Л. Федоренко, О.М. Чернеженко. – Київ : Ліра-К, 2017. – С. 70-82. – ISBN 978-617-7507-75-7
842099
  Федоренко В.Л. Місцеве самоврядування в Італії / В.Л. Федоренко, О.М. Чернеженко // Конституційні моделі місцевого самоврядування та управління в державах-учасницях ЄС, Швейцарії та Україні : монографія / В.Л. Федоренко, О.М. Чернеженко. – Київ : Ліра-К, 2017. – С. 83-91. – ISBN 978-617-7507-75-7
842100
  Качмарський Є.І. Місцеве самоврядування в контексті становлення громадянського суспільства в Україні : автореф. ... дис. канд. політ. наук : 23.00.02. / Качмарський Є.І. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 18с. – Бібліогр.: 7 назв
842101
  Качмарський Є.І. Місцеве самоврядування в контексті становлення громадянського суспільства в Україні : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Качмарський Є.І. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 215 л. – Бібліогр. : л. 186-215
842102
  Попко В.В. Місцеве самоврядування в Королівстві Данія // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов. ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – С. 372-378. – ISSN 2219-5521
842103
   Місцеве самоврядування в країнах Східного партнерства / [М. Канавець та ін.] ; Нац. агентство України з питань держ. служби ; Центр адаптації держ. служби до стандартів Європ. Союзу. – Київ : [б. в.], 2017. – 49, [1] с. : іл. – Назва обкл.: Служба в органах місцевого самоврядування в країнах східного партнерства. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – (Eastern Partnership : EaP)
842104
  Борденюк В. Місцеве самоврядування в механізмі держави: конституційно - правовий аспект // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 4. – С.12-18. – ISSN 0132-1331
842105
  Слиш В. Місцеве самоврядування в небезпеці! // Людина і влада : загальнонаціональний теоретичний і громадсько-політичний журнал. – Київ, 2001. – № 1/2. – С.6-7


  Проблеми місцевого самоврядування в регіонах
842106
  Батанов О.М. Місцеве самоврядування в політичній системі України: історія, проблеми, перспективи // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2004. – № 1. – С.34-43
842107
  Тацій В.Я. Місцеве самоврядування в системі місцевої влади України // Вибрані статті, виступи, інтерв"ю : [до 45-річчя наук.-пед. і громад. діяльності] / В.Я. Тацій. – Харків : Право, 2010. – С. 444-453. – ISBN 978-966-458-148-3
842108
  Павко Анатолій Місцеве самоврядування в структурі політичних систем: вітчизняний і зарубіжний досвід // Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 12. – Бібліогр. в кінці ст.


  Однією з провідних тенденцій суспільного розвитку України, як і загалом європейських країн, є трансформаційні зміни у змісті та складових їхніх політичних систем, модернізаційні процеси, які відбуваються в інститутах політичної влади. Зазначмо, що до ...
842109
  Андресюк Борис Павлович Місцеве самоврядування в сучасній Україні (політологічний аналіз) : Автореф. дис. ... док. політич. наук : 23.00.02 / Андресюк Борис Павлович ; НАН України. Ін-т політичн. і етнонац. досліджень. – Київ, 1998. – 30 с.
842110
  Рибалка С.В. Місцеве самоврядування в сучасній Україні: політичні детермінанти реформування // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ : ІНТАС, 2010. – Вип. 46
842111
  Ліпич І.І. Місцеве самоврядування в сучасній Україні: пошук ефективної моделі // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 216-222
842112
  Федоренко В.Л. Місцеве самоврядування в Угорщині / В.Л. Федоренко, О.М. Чернеженко // Конституційні моделі місцевого самоврядування та управління в державах-учасницях ЄС, Швейцарії та Україні : монографія / В.Л. Федоренко, О.М. Чернеженко. – Київ : Ліра-К, 2017. – С. 152-161. – ISBN 978-617-7507-75-7
842113
  Кампо В.М. Місцеве самоврядування в Україні / В.М. Кампо; НАНУ; Ін-т держ. і права ім. В.М. Корецького. – Київ : ІнЮре, 1997. – 36с. – (Бібліотечка "Нова Конституція України"). – ISBN 966-7183-16-5
842114
  Біленчук П.Д. Місцеве самоврядування в Україні : муніципальне право : навч. посібник для вищих навч. закладів / П.Д. Біленчук, В.В. Кравченко, М.В. Підмогильний ; Європ. ун-т управління, безпеки та інформаційно-правових технологій [та ін.]. – Київ : Атіка, 2000. – 304 с. – ISBN 966-7714-06-03
842115
  Біленчук П.Д. Місцеве самоврядування в Україні : муніципальне право : навч. посібник для вищих навч. закладів / П.Д. Біленчук, В.В. Кравченко, М.В. Підмогильний ; Європ. ун-т управління, безпеки та інформаційно-правових технологій [та ін.]. – Київ : Атіка, 2001. – 304 с. – ISBN 966-7714-06-03
842116
  Овчаренко В.А. Місцеве самоврядування в Україні : історичні витоки, становлення та перспективи : монографія / В.А. Овчаренко. – Київ : Логос, 2014. – 911, [1] с. : іл., табл. – Політ., громад., військ. діячі та відомі науковці, посилання на яких мають місце у кн.: с. 801-854. – Бібліогр.: с. 855-911. – ISBN 978-966-171-813-4
842117
  Батанов О.В. Місцеве самоврядування в Україні в контексті реалізації принципу верховенства права // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 11/12 (85/86). – С. 38-46.
842118
  Чернеженко О.М. Місцеве самоврядування в Україні та державах-учасницях ЄС : конституційне регулювання й організаційні моделі : монографія / Чернеженко О.М. ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. – Київ : Ліра-К, 2018. – 379, [1] с. : табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7605-79-8
842119
  Гринишин М. Місцеве самоврядування в Україні та Польщі на шляху до спільного європейського дому / М. Гринишин, С. Трохимчук; МОНУ. ЛНУ ім.І.Франка. Фак-тет міжнар. відносин. Кафедра країнознавства та міжнар. туризму. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2002. – 96с. – (Країнознавство: 5.05)
842120
  Любченко П. Місцеве самоврядування в Україні: концептуальні підходи реформування // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 5. – С. 55-60. – ISSN 0132-1331
842121
  Оніщенко А.В. Місцеве самоврядування в Україні: основні проблеми та можливості розвитку // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 9. – С. 187-189
842122
  Саєнко Ю.І. Місцеве самоврядування в Україні: проблеми і прогнози / Ю.І. Саєнко. – Київ, 1997. – 147с.
842123
  Мальцев С. Місцеве самоврядування в Україні: проблеми реалізації повноважень на основі принципу субсидіарності // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 3. – С. 268-271.
842124
  Тужик В. Місцеве самоврядування в Україні: теоретико-правові аспекти // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2009. – № 5 (49). – С. 66-71
842125
  Мороз О. Місцеве самоврядування в умовах авторитаризму: земський досвід Російської імперії // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / НАДУ;Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2008. – Вип. 2 (32). – С. 254-261.
842126
  Чапала Г. Місцеве самоврядування і громавдянське суспільство: проблеми співвідношення // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2004. – № 2. – С.127-133. – ISSN 0132-1331
842127
  Любченко П.М. Місцеве самоврядування і громадські організації: правове регулювання взаємовідносин // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2007. – Вип. 90. – С. 19-27. – ISSN 0201-7245
842128
  Сенчук В. Місцеве самоврядування і демократична держава: діалектика взаємозв"язку і взаємної детермінації // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 6 (78). – С. 17-23.
842129
  Андрєєв В.І. Місцеве самоврядування і мале та середнє підприємництво: концептуальні проблеми становлення і взаємодії // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 33. – С. 173-178. – ISSN 1563-3349
842130
  Бондарук Т.Г. Місцеве самоврядування і місцеві фінанси вумовах адміністративного реформування : розвиток продуктивних сил і регіональна економіка // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 5 (119). – С. 162-169 : Рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
842131
  Гробова В.П. Місцеве самоврядування Іспанії: особливості та засади функціонування // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2014. – С. 71-77. – (Серія "Право" ; вип. 2)
842132
  Торончук І. Місцеве самоврядування на Буковині у міжвоєнний період (1918-1940 рр.) // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 10 (178). – С. 126-130
842133
  Черемісін О. МІсцеве самоврядування Південної України кінця XVIII — першої половини XIX століть // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2009. – № 3/4. – С. 222-227
842134
  Байрак С. Місцеве самоврядування Республіки Польща: особливості становлення та засади функціонування // Studia Politologica Ucraino-Polona : щорічний журнал : наукове видання / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького Нац. акад. наук України ; Польська акад. наук і мистецтв ; Польське наукове т-во у Житомирі. – Житомир ; Київ ; Краків, 2013. – Вип. 3. – С. 255-262
842135
  Жовнірчик Я. Місцеве самоврядування та адміністративно-територіальний устрій України // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / НАДУ при През.Укр. Дніпропетр.рег.ін-т держ.упр. – Дніпропетровськ, 2003. – № 4 (14). – С. 256-274.
842136
  Борденюк В.І. Місцеве самоврядування та державне управління : конституційно-правові основи співвідношення та взаємодії / В.І. Борденюк. – Київ : Парламентське видавництво, 2007. – 576с. – ISBN 978-966-611-577-8
842137
  Ткачук А. Місцеве самоврядування та децентралізація : практ. посібник / Анатолій Ткачук ; Швейц.-укр. проект "Підтримка децентралізації в Україні - DESPRO". – Київ : Софія, 2012. – 118, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Децентралізація та врядування). – ISBN 978-966-8684-94-4
842138
   Місцеве самоврядування та жінки-підприємиці: в пошуках ефективної моделі комунікації : аналіт. дослідження / [Д. Дворніченко, І. Харченко, Н. Никифоренко та ін.]. – [б. м. : б. в., 2021. – 44 с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк.
842139
  Іванський А.Й. Місцеве самоврядування та захист майнових прав територіальної громади : наук.-практ. видання / [А.Й. Іванський]. – Одеса : Гельветика, 2019. – 229, [1] с. : табл. – Авт. на тит. арк. не зазнач. – Бібліогр.: с. 217-229 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-916-677-7
842140
  Сірик З.О. Місцеве самоврядування та інвестиційні процеси: європейські процеси та вітчизняні реалії // Ефективність державного управління : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; Львів. регіон. ін-т держ. упр. ; редкол.: Загорський В.С., Ліпенцев А.В., Каляєв А.О. [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 4 (49). – С. 266-274
842141
  Баймуратов М.О. Місцеве самоврядування та його роль в становленні малого та середнього підприємництва / М.О. Баймуратов, В.І. Андрєєв ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Маріупол. держ. ун-т, Представництво європ. орг. публ. права в Україні. – Суми : Університетська книга, 2011. – 209, [3] с. – Бібліогр.: с. 188-209. – ISBN 978-966-680-576-1
842142
  Прієшкіна О.В. Місцеве самоврядування та конституційний лад України: питання теорії і практики // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 31. – С. 89-94. – ISSN 1563-3349
842143
  Батанов О. Місцеве самоврядування та права людини в Україні // Світогляд : науково-популярний журнал / НАН України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2010. – № 6 (26). – С. 72-77. – ISSN 1819-7329
842144
   Місцеве самоврядування та регіональний розвиток в Україні : науково-практичний журнал / Держ. фонд сприяння місцевому самоврядуванню в Україні. – Київ, 2012-
Пілотний вип., грудень. – 2012
842145
   Місцеве самоврядування та регіональний розвиток в Україні : науково-практичний журнал / Держ. фонд сприяння місцевому самоврядуванню в Україні. – Київ, 2012-
№ 1, січень - березень. – 2013
842146
   Місцеве самоврядування та регіональний розвиток в Україні : науково-практичний журнал / Держ. фонд сприяння місцевому самоврядуванню в Україні. – Київ, 2012-
№ 2, квітень - червень. – 2013
842147
   Місцеве самоврядування та регіональний розвиток в Україні : науково-практичний журнал / Держ. фонд сприяння місцевому самоврядуванню в Україні. – Київ : Інтерконтиненталь-Україна, 2012-
№ 3, липень - вересень. – 2013
842148
   Місцеве самоврядування та регіональний розвиток в Україні : науково-практичний журнал / Держ. фонд сприяння місцевому самоврядуванню в Україні. – Київ, 2012-
№ 4, жовтень - грудень. – 2013
842149
   Місцеве самоврядування та регіональний розвиток в Україні : науково-практичний журнал / Держ. фонд сприяння місцевому самоврядуванню в Україні. – Київ, 2012-
№ 1 (5), січень - березень. – 2014
842150
  Федоренко В.Л. Місцеве самоврядування та управління в Польщі / В.Л. Федоренко, О.М. Чернеженко // Конституційні моделі місцевого самоврядування та управління в державах-учасницях ЄС, Швейцарії та Україні : монографія / В.Л. Федоренко, О.М. Чернеженко. – Київ : Ліра-К, 2017. – С. 135-152. – ISBN 978-617-7507-75-7
842151
  Федоренко В.Л. Місцеве самоврядування та управління у Великій Британії / В.Л. Федоренко, О.М. Чернеженко // Конституційні моделі місцевого самоврядування та управління в державах-учасницях ЄС, Швейцарії та Україні : монографія / В.Л. Федоренко, О.М. Чернеженко. – Київ : Ліра-К, 2017. – С. 52-70. – ISBN 978-617-7507-75-7
842152
  Федоренко В.Л. Місцеве самоврядування та управління у Німеччині / В.Л. Федоренко, О.М. Чернеженко // Конституційні моделі місцевого самоврядування та управління в державах-учасницях ЄС, Швейцарії та Україні : монографія / В.Л. Федоренко, О.М. Чернеженко. – Київ : Ліра-К, 2017. – С. 91-108. – ISBN 978-617-7507-75-7
842153
   Місцеве самоврядування територіальних громад : науково-виробниче видання / Приватне п-во "Ін-т економіки, технологій і підприємства". – Тернопіль : ПП "ІЕТП"
№ 1. – 2016. – 158 с.
842154
   Місцеве самоврядування у громаді : практичний посібник для депутатів місцевих рад та активістів громад. – 2-е вид., випр. та доп. – Київ, 2004. – 304с. – ISBN 966-8312-05-8
842155
  Федоренко В.Л. Місцеве самоврядування у державах Балтії / В.Л. Федоренко, О.М. Чернеженко // Конституційні моделі місцевого самоврядування та управління в державах-учасницях ЄС, Швейцарії та Україні : монографія / В.Л. Федоренко, О.М. Чернеженко. – Київ : Ліра-К, 2017. – С. 161-170. – ISBN 978-617-7507-75-7
842156
  Колпаков В.К. Місцеве самоврядування у дослідженнях Юрія Панейка (адміністративно-правова спадщина) // Права людини та публічне врядування : матеріали ІІ всеукр. правн. форуму, 15 трав. 2019 р., м. Чернівці / Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Каф. публ. права ; [уклад.: І.В. Ковбас, А.М. Худик, П.І. Крайній]. – Чернівці : Технодрук, 2019. – С. 14-18. – ISBN 978-617-7611-44-7
842157
  Матвієнко А.С. Місцеве самоврядування у зарубіжних країнах досвід для України // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 190-194. – ISSN 1563-3349
842158
  Пахолюк В.М. Місцеве самоврядування у регіональных державах // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 46. – С. 620-626. – ISSN 1563-3349
842159
  Федоренко В.Л. Місцеве самоврядування у Скандинавських країнах ЄС / В.Л. Федоренко, О.М. Чернеженко // Конституційні моделі місцевого самоврядування та управління в державах-учасницях ЄС, Швейцарії та Україні : монографія / В.Л. Федоренко, О.М. Чернеженко. – Київ : Ліра-К, 2017. – С. 124-135. – ISBN 978-617-7507-75-7
842160
  Сидорчук Л.А. Місцеве самоврядування у сфері забезпечення правопорядку : (національний та міжнародний досвід) : монографія / Л.А. Сидорчук ; [ за заг. ред. О.М. Бандурки ]. – Київ : КиМУ, 2009. – 220с. – ISBN 978-966-8299-55-1
842161
  Федоренко В.Л. Місцеве самоврядування у Франції / В.Л. Федоренко, О.М. Чернеженко // Конституційні моделі місцевого самоврядування та управління в державах-учасницях ЄС, Швейцарії та Україні : монографія / В.Л. Федоренко, О.М. Чернеженко. – Київ : Ліра-К, 2017. – С. 108-124. – ISBN 978-617-7507-75-7
842162
  Фелонюк Т.А. Місцеве самоврядування у Французькій Республіці:еволюція становлення та розвитку // Державне будівництво та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т держ. буд-ва та місцевого самоврядування. – Харків, 2015. – Вип. 30. – С. 155-166. – ISSN 1993-0941
842163
  Пaxoлoк B.M. Місцеве самоврядування у централізованій унітарній державі (на прикладі Франції) // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 716-721. – ISSN 1563-3349
842164
  Федоренко В.Л. Місцеве самоврядування у Швейцарії / В.Л. Федоренко, О.М. Чернеженко // Конституційні моделі місцевого самоврядування та управління в державах-учасницях ЄС, Швейцарії та Україні : монографія / В.Л. Федоренко, О.М. Чернеженко. – Київ : Ліра-К, 2017. – С. 170-183. – ISBN 978-617-7507-75-7
842165
  Коструба В.В. Місцеве самоврядування у Швеції // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 109-113. – ISSN 1563-3349
842166
  Гуркова А.В. Місцеве самоврядування України та його нормотворчість: історико-правовий аспект // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2016. – Вип. 1 (13). – С. 93-99. – (Серія "Право"). – ISSN 2078-6670
842167
  Могілевський В.С. Місцеве самоврядування як елемент глобального конституціоналізму // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – С. 197-212. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 72). – ISSN 1563-3349
842168
  Черниш Я.В. Місцеве самоврядування як засіб забезпечення політичної свободи особистості // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Ануфрієв Л.О., Бабкіна О.В. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 39. – С. 259-267
842169
  Скрипнюк О. Місцеве самоврядування як інститут громадянського суспільства: сучасний стан та перспективи розвитку // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2009. – № 4 (16). – С. 38-43
842170
  Кубай Т.Є. Місцеве самоврядування як інститут демократичного суспільства: управлінсько-правовий аспект // Ефективність державного управління : збірник наукових праць / Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Львів, 2015. – Вип. 42. – С. 266-273
842171
  Байрак С.О. Місцеве самоврядування як інститут демократичної держави // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 26. – С. 83-87. – (Міжнародні відносини). – ISSN 1729-360Х
842172
  Матвієнко Анатолій Місцеве самоврядування як ключовий суб"єкт децентралізації влади // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 9/10. – С. 29-31. – Бібліогр. в кінці ст.


  Історично самоврядування, здійснюючись безпосередньо через самокероване суспільство, притаманне спільнотам людей насамперед через природність такого управління [3, с. 13]. Маючи громадську природу, воно є саморегулятивним механізмом суспільної ...
842173
  Матвієнко Анатолій Місцеве самоврядування як ключовий суб"єкт децентралізації влади // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 9/10. – С. 29-31. – Бібліогр. в кінці ст.


  Історично самоврядування, здійснюючись безпосередньо через самокероване суспільство, притаманне спільнотам людей насамперед через природність такого управління [3, с. 13]. Маючи громадську природу, воно є саморегулятивним механізмом суспільної ...
842174
  Любченко П.М. Місцеве самоврядування як конституційний засіб обмеження державної влади // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 81. – С. 42-51. – ISSN 0201-7245
842175
  Хмельников А.О. Місцеве самоврядування як ланка політичного управління регіоном: компоненти структури і рівень компетенції // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 56. – С. 270-278
842176
  Могілевський В.С. Місцеве самоврядування як об"єкт міжнародно-правового регулювання та предмет багатосторонніх міжнародних міждержавних угод // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – С. 260-286. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 82). – ISSN 1563-3349
842177
  Руденко В.В. Місцеве самоврядування як об"єкт фінансування: теоретико-правовий аспект // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2009. – № 4. – С. 187-192.
842178
  Боярський О.О. Місцеве самоврядування як природний простір та пріоритетна сфера людської життєдіяльності // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 84-101. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 75). – ISSN 1563-3349
842179
  Місюра В. Місцеве самоврядування як складовий елемент громадянського суспільства // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2005. – № 2. – С. 252-258
842180
  Татаренко Т.М. Місцеве самоврядування як соціальний інститут і його методологічні аспекти // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 14. – С. 83-94. – ISBN 966-628-197-5
842181
  Маслов Ю.К. Місцеве самоврядування як структурний елемент системи влади сучасних країн Європи // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 11 (115), листопад. – С. 101-105. – ISSN 2077-1800
842182
  Баймуратов М. Місцеве самоврядування як суб"єкт компетенції: до визначення парадигми повноважень // Порівняльно-правові дослідження : українсько-грецький міжнародний науковий юридичний журнал, 2008. – № 2 : Глобалізація і право.Інтернаціоналізація і фрагментація у правовому розвитку. – С. 119-125.
842183
  Баймуратов М. Місцеве самоврядування як суб"єкт парагеополітики // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 166-175. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 32). – ISSN 2078-4333
842184
  Козлова Л.В. Місцеве самоврядування як фактор соціально-економічного розвитку регіону // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 8 (134). – С. 231-237 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
842185
  Калінкін А.С. Місцеве самоврядування як форма втілення конституційної децентралізації: проблеми визначення та інтерпретації
842186
  Калінкін А.С. Місцеве самоврядування як форма втілення конституційної децентралізації: проблеми визначення та інтерпретації // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – С. 315-325. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 71). – ISSN 1563-3349
842187
  Бориславська О. Місцеве самоврядування як форма децентралізації та гарантія демократичного політичного режиму // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 127-133. – (Серія юридична ; Вип. 52). – ISSN 0136-8168
842188
  Присяжнюк Володимир Місцеве самоврядування: вектори реформування в умовах демократизації українського громадянського суспільства // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 21. – С. 54-55. – Бібліогр. в кінці ст.


  Місцеве самоврядування є однією з найважливіших передумов демократичного розвитку українського громадянського суспільства, чинником ефективності самоідентифікації та самоусвідомлення спільності інтересів і потреб вільних територіальних громад. Серед ...
842189
  Заяць І. Місцеве самоврядування: генеза законодавства та політики // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 12. – С. 126-133. – ISSN 0132-1331
842190
  Сергєєва А.К. Місцеве самоврядування: історичні аспекти та суть / А.К. Сергєєва, Н.Ю. Мельничук // Стратегія розвитку України: економічний та гуманітарний виміри : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. пам"яті першого ректора Нац. акад. статистики, обліку та аудиту, д-ра екон. наук, проф., заслуж. економіста України Івана Ісаковича Пилипенка, Київ, 17 жовт. 2017 р. / Держ. служба статистики України, Нац. акад. статистики, обліку та аудиту ; [редкол.: Л.Є. Момотюк (голова), Т.Г. Бондарук, І.Ф. Надольний та ін.]. – Київ : Інформаційно-аналітичне агентство, 2017. – С. 233-236. – ISBN 978-617-571-143-9
842191
  Хуснутдінов О. Місцеве самоврядування: історія та сучасність // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2010. – № 5/6. – С. 32-34
842192
  Ткачук А. Місцеве самоврядування: на часі кардинальні зміни // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2008. – № 2. – С. 28-32.
842193
  Гройсман В. Місцеве самоврядування: проблеми розвитку // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 3 (26). – С. 276-289
842194
  Камінська Н.В. Місцеве самоврядування: теоретико-історичний і порівняльно-правовий аналіз : навчальний посібник / Н.В. Камінська ; Київський ун-т туризму, економіки і права. – Київ : КНТ, 2010. – 232 с. – ISBN 978-966-373-601-3
842195
  Руденко А.Ф. Місцеве самоврядування: як подолати кризу // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 10. – С. 57-59
842196
   Місцеве та регуональне самоврядування України. – К., 1992. – 75с.
842197
  Майор О. Місцеве управління та самоврядування в структурі німецького федералізму // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 98-103. – (Філософсько-політологічні студії ; вип. 4). – ISSN 2307-1664
842198
  Лазор О.Д. Місцеве управління: поняття, терміни, визначення : Навчальний посібник; Словник-довідник / О.Д. Лазор, О.Я. Лазор. – Київ : Дакор, 2004. – 336с. – ISBN 966-8379-00-4
842199
   Місцевий бюдждет Української Соціалістичної Радянської Республіки на 1928-1929 рр.. – Х., 1929. – 90с.
842200
  Федорук А.П. Місцевий бюджет - головний важіль, соціально-економічного та культурного розвитку (на прикладі бюджету м. Буча на 2012 рік) // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 3. – С. 127-129. – Бібліогр.: 3 назв.
842201
  Павлюк К.В. Місцевий бюджет (- фонди фінансових ресурсів) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2019. – Т. 21 : Мікро - Моя / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 158--159. – ISBN 978-966-02-9001-3
842202
   Місцевий бюджет Київщни на 1924-25 рр.. – Київ, 1925. – 197 с.
842203
  Квачан О.С. Місцевий бюджет як джерело відтворення основного капіталу / О.С. Квачан, Т.М. Лівацька // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2007. – № 576 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 109-115. – ISSN 0321-0499
842204
  Калениченко М.М. Місцевий відмінок як крайня периферія морфологічного вираження суб"єкта у безособових реченнях чеської мови // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 17 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 53-59. – ISSN 2075-437X


  У статті розглядаються безособові речення у чеській мові. Основну увагу приділено способам та засобам морфологічного вираження суб"єкта, семантичним і структурним параметрам таких безособових одиниць. В статье рассматриваются безличные предложения в ...
842205
  Сунцова О.О. Місцевий економічний розвиток: фінансовий аспект.. // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : КМ Академія, 2005. – Т. 44 : Економічні науки
842206
   Місцевий імунітет травного тракту : Навчальний посібник / А.А. Стасенко, В.Ф. Саєнко, Ю.А. Діброва, О.І. Дронов, О.М. Литвиненко, В.В. Кучерук; Академія мед. наук України; Ін-т хірургії та трансплантології; За ред. А.А. Стасенко. – Київ : Три крапки, 2005. – 216с. – ISBN 966-95634-6-1
842207
  Буряченко А. Місцевий маркетинг у прийнятті управлінських рішень // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2009. – № 4 (56 ). – С. 32-36. – ISSN 1606-3732
842208
  Горєлов М.Є. Місцевий патріотизм в державницькій теорії В. Липинського // Наукові записки інституту політичних і етнонаціональних досліджень : збірник / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень. Національна академія наук України. – Київ, 2001. – Схід і Захід України: проблеми єднання. – С. 58-62. – (Політологія і етнологія ; Вип. 13). – ISBN 966-02-1745-5
842209
  Малахов І.М. Місцевий план дій з охорони довкілля (МПДОД) : посібник для тренерів та громад / І.М. Малахов, П.Г. Павличенко, П.М. Грицишин; [ред.: Таращук С.В.]. – Київ : ДІА, 2003. – 48с. : іл. – ISBN 966-8311-02-7
842210
  Ванда І.В. Місцевий прикордонний рух: суть і територіальне охоплення в Україні // Регіон - 2017: суспільно-географічні аспекти : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих науковців (м. Харків, 20-21 квіт. 2017 р.) : [зб. наук. праць] / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Київ. нац. ун-т. ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [редкол.: Л.М. Нємець (голова редкол.) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2017. – С. 78-80. – ISBN 978-966-285-399-5
842211
  Ставнійчук А.П. Місцевий референдум - пріоритетна форма прямої демократії у місцевому самоврядуванні // Юридична наука та практика: виклики сучасності : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. Інтернет-конф. : тези наук. доп. : (17 верес. 2015 р.), www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип. Зварич Н.І.]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція", 2015. – С. 92-97. – (Міжнародні юридичні науково-практичні Інтернет-конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-611-01-0760-0
842212
  Ставнійчук А. Місцевий референдум - пріоритетна форма прямої демократії у місцевому самоврядуванні // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватн. права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2015. – № 6. – С. 24-28
842213
  Кірєєв Д.Б. Місцевий референдум як інструмент децентралізації влади // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 10. – С. 32-34
842214
  Любченко П.М. Місцевий референдум як пріоритетна форма волевиявлення громадян у сфері місцевого самоврядування // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 84. – С. 40-47. – ISSN 0201-7245
842215
  Ставнійчук А.П. Місцевий референдум як форма безпосереднього здійснення муніципальної влади територіальною громадою : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Ставнійчук Анастасія Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 239 арк. – Бібліогр.: арк. 207-239
842216
  Ставнійчук А.П. Місцевий референдум як форма безпосереднього здійснення муніципальної влади територіальною громадою : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Ставнійчук Анастасія Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 18 с. – Бібліогр.: 10 назв
842217
  Скрипнюк О. Місцевий референдум як форма забезпечення реального народовладдя // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Нац. акад. правових наук України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого. – Харків, 2015. – № 1 (80). – С. 37-44. – ISSN 1993-0909
842218
  Єрофеєв М.І. Місцевий рівень управління в умовах виникнення надзвичайних екологічних ситуацій (правові питання) // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науковий журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Сєвєродонецьк, 2021. – Вип. 2 (94). – С. 200-210. – ISSN 2524-0323
842219
   Місцевий розвиток за участі громади / [за заг. ред. Ю.М. Петрушенка]. – Суми : Університетська книга. – (Проект "Місцевий розвиток, орієнтований на громаду – II"). – ISBN 978-966-680-689-8
Т. 1 : Теоретичні основи сталого місцевого розвитку, орієнтованого на громаду : монографія / [Петрушенко Ю.М. та ін.]. – 2013. – 350, [2] с. : іл., табл.
842220
   Місцевий розвиток за участі громади : монографія / [за заг. ред. Ю.М. Петрушенка]. – Суми : Університетська книга. – (Проект "Місцевий розвиток, орієнтований на громаду – II"). – ISBN 978-966-680-688-1
Т. 2 : Інституційні та прикладні аспекти управління місцевим розвитком, орієнтованим на громаду / [Ю.М. Петрушенко, О.М. Руденко, С.А. Пінчук та ін. – 2014. – 367, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Проєкт "Місцевий розвиток, орієнтований на громаду". – Бібліогр.: с. 346-365
842221
   Місцевий та регіональний розвиток в Україні : Досвід Полтавщини. – Київ : Міленіум, 2001. – 286с. – ISBN 966-95982-4-9
842222
  Косиця О.О. Місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги як суб"єкт надання публічних послуг / О.О. Косиця, Т.О. Козир // Правові горизонти : науково-практичний юридичний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т, Навч.-наук. ін-т права ; редкол.: Гаруст Ю.В., Уткіна М.С., Айден Ульвіє [та ін.]. – Суми, 2017. – Вип. 4 (17). – С. 43-49. – ISSN 2519-2353
842223
  Авксентьєв Ю. Місцеві боргові зобов"язання у фінансуванні соціально-економічних програм // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2005. – № 5. – С. 67-76. – ISSN 1605-2005
842224
  Загоровець Ю.А. Місцеві бюджети - основа фінансових ресурсів місцевого самоврядування / Ю.А. Загоровець, А.В. Кулай // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2012" : зб. матеріалів ХIV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 19-20 квіт. 2012, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О, Богатирьов та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2012. – С. 55-56. – (Серія "Економіка, підприємництво, туризм")
842225
  Ганущак Ю.І. Місцеві бюджети / Юрій Ганущак ; Ін-т громадянського суспільства. – Київ : Легальний статус, 2011. – 48 с. – (Бібліотека депутата місцевої ради). – ISBN 978-966-8312-57-1
842226
  Кириленко Ольга Павлівна Місцеві бюджети в економічній системі держави : Дис.... доктора економ. наук: 08.04.01 / Кириленко Ольга Павлівна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 461л. + Додатки: л. 413-461. – Бібліогр.: 374-413
842227
  Кириленко О.П. Місцеві бюджети в економічній системі держави : Автореф. дис... доктора економічних наук: 08.04.01. / Кириленко О.П.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 32 с. – Бібліогр.: с. 28-30
842228
  Горник А.В. Місцеві бюджети в системі розвитку місцевого самоврядування // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 46-51. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401
842229
  Чугунов О.І. Місцеві бюджети в системі фінансово-економічного регулювання // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 7 : Інтеграція та дезінтеграція в сучасній глобальній економіці. – С. 209-213. – ISSN 2222-4459
842230
  Юревич Л.М. Місцеві бюджети в складі бюджетної системи України / Л.М. Юревич, І.О. Ковтун // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 22 (219). – С. 181-186. – (Економічні науки). – ISSN 1729-360Х
842231
  Воротіна Н.В. Місцеві бюджети в Україні: деякі проблеми правового регулювання в умовах реформи // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 4 : До 15-річчя Київського університету права НАН України. – С. 117-121
842232
  Коваленко С.О. Місцеві бюджети в умовах децентралізації / С.О. Коваленко, Ю.І. Мастеренко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 6 : Розвиток "інтелектуальних" технологій як чинник конкурентоспроможності міста. – C. 45-49. – ISSN 2222-4459
842233
  Раделицький Ю.О. Місцеві бюджети в умовах поглиблення фінансової децентралізації в Україні : монографія / Ю.О. Раделицький ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 312, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 275-312 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-10-0465-8
842234
  Чеберяко О. Місцеві бюджети в умовах сучасної децетралізації: Україна і зарубіжний досвід / О. Чеберяко, О. Рябоконь // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 24-28. – (Економіка ; вип. 4 (181)). – ISSN 1728-3817


  Статтю присвячено визначенню основних тенденцій та проблем розвитку системи місцевих бюджетів в Україні. Проведено дослідження сутності фінансово-бюджетної децентралізації як однієї із складових процесу управління, спрямованого на зменшення залежності ...
842235
  Чугунов О.І. Місцеві бюджети в умовах трансформації економіки // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2012. – № 2 (28) : До 35-річчя Дніпропетровської державної фінансоваої академії. – С. 110-119. – (Економічні науки). – ISSN 2077-7310
842236
  Юрійчук С.М. Місцеві бюджети в управлінні національним господарством: їх сутність та визначення // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 5. – С. 77-78
842237
  Мартьянов М.П. Місцеві бюджети Вінницької області в період бюджетної децентралізації // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 5 (270). – С. 69-79 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2305-7645
842238
  Шульга М. Місцеві бюджети і земля // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2006. – № 6. – С. 51-55.
842239
  Осадчук Н.В. Місцеві бюджети і їх роль у регіональному розвитку // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2004. – № 9 (40). – С. 219-223. – Бібліогр.: на 4 пункти
842240
  Кириленко О.П. Місцеві бюджети і місцеве господарство // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 43-45. – (Економіка ; Вип. 60/61)


  Розглянуто фіскальну роль доходів від місцевого господарства у формуванні місцевих бюджетів України.
842241
  Кириленко О.П. Місцеві бюджети і фінансова безпека держави // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 26 : [Матеріали науково-практичної конференції "Економічна безпека в стратегії ринкових реформ (приклад України)"]. – С. 106-112
842242
  Субботович Ю.Л. Місцеві бюджети та вдосконалення міжбюджетних відносин в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 26-29. – (Економіка ; Вип. 80). – ISSN 1728-3817


  Визначаються основні кількісні та якісні показники, що характеризують розвиток місцевих бюджетів в Україні, рівень централізації бюджетних ресурсів, розмежування доходів і видатків між різними ланками бюджетної системи. Basic quantitative activities ...
842243
  Гвазава Н.Г. Місцеві бюджети та міжбюджетні відносини в зарубіжних країнах // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 108-113. – (Державне управління ; № 3 (39)). – ISSN 1813-3401
842244
  Яфінович О. Місцеві бюджети та міжбюджетні відносини: досвід європейських країн та проблеми України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 92-100. – (Економіка ; вип. 2 (167)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена вивченню механізмів ефективної організації відносин у середині бюджетної системи України та Європи, а саме через вибудову оптимального балансу між бюджетом центрального уряду і бюджетами органів місцевого самоврядування. Розглянуто ...
842245
  Легкоступ І.І. Місцеві бюджети у системі бюджетного регулювання: теоретичні аспекти // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 7/8 (134/135). – С. 131-137


  Досліджено механізм реалізації міжбюджетних відносин у системі бюджетного регулювання, визначено його складові.
842246
  Третяк Д.Д. Місцеві бюджети у фінансовому зебезпеченні соціально-економічного розвитку регіонів України : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Третяк Діана Дмитрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 210 л. – Додатки: л. 198-210. – Бібліогр.: л. 180-197
842247
  Третяк Д.Д. Місцеві бюджети у фінансовому зебезпеченні соціально-економічного розвитку регіонів України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Третяк Діана Дмитрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: 14 назв
842248
  Письменний В. Місцеві бюджети у фінансуванні соціально-культурного розвитку регіонів // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2010. – Вип. 14 : Економічні науки. До 50-річчя Тернопільського національного економічного університету. – С. 123-128. – ISSN 1818-2682
842249
  Кириленко О.П. Місцеві бюджети України (історія, теорія, практика) / О.П. Кириленко; КНУТШ. – Київ : НІОС, 2000. – 384с. – ISBN 966-95321-7-5
842250
  Глущенко Ю.А. Місцеві бюджети України в процесі реалізації фінансової децентралізації // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2015. – № 2. – С. 106-112. – ISSN 2220-1394
842251
  Булавинець В. Місцеві бюджети як джерело фінансування людського розвитку // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Вип. 4 (17). – С. 166-174. – ISSN 1818-5754
842252
  Нечитайло У.П. Місцеві бюджети як фінансовий інструмент розвитку гірських громад / У.П. Нечитайло, К.С. Машіко // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Іващук Н.Л. [та ін.]. – Хмельницький, 2019. – № 1 (42). – С. 147-157. – ISSN 2308-1988


  "Обгрунтовано підхід до розуміння ролі місцевих бюджетів у забезпеченні розвитку гірських населених пунктів, що, на відміну від існуючого, акцентує увагу на другорядності цих ресурсів, порівняно із недержавними фінансовими ресурсами, та загальними ...
842253
   Місцеві бюджети, податки і збори (закон, практика, проблеми). – Київ : Парламентське видавництво, 2000. – 232 с. – ISBN 966-611-069-5
842254
  Козарезенко Л.В. Місцеві бюджети: можливості регулювання розвитку людського потенціалу // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2016. – № 4 (245). – С. 65-83. – ISSN 2305-7645
842255
  Кузьменко О.А. Місцеві бюджети: правові засади самостійності та фінансової самодостатності // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2009. – № 6 (67). – С. 60-67
842256
  Толуб"як В. Місцеві бюджети: шляхи збільшення доходів // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2003. – № 4. – С.408-412
842257
  Нагорний С. Місцеві вибори-2010 в Україні: удосконалення організації виборчого процесу // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2012. – № 7/8 (121/122). – С. 112-117
842258
   Місцеві вибори - 2006. Вибори Київського міського голови : Інформаційно-довідкове видання. – Київ, 2006. – 260с.
842259
   Місцеві вибори - 2010 : пульс країни : [результати експерт. моніторингу] / [П. Білак та ін.; відп. ред. А. Когут, К. Сідаш] ; Мережа підтримки реформ, Громад. асамблея України. – Київ : Лаб. законодав. ініціатив, 2011. – 186, 39 с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Кн.-"переверт". - До кн. приплетено вид. англ. м. : Local ekection 2010. - Паг. окр. – ISBN 978-966-1594-12-7
842260
  Фудула В. Місцеві вибори 2020 - практичні аспекти на прикладі Чернівецької області // Розвиток політичної науки: європейські практики та національні перспективи : матеріали Х Міжнар. наук.-практ. конф. (Чернівці, 1 груд. 2020 р.) / Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича [та ін. ; редкол.: А.М. Круглашов (наук. ред.) та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2020. – С. 105-108. – ISBN 978-617-8034-00-9
842261
   Місцеві вибори 2020 : посібник для суддів / О. Губська [та ін.] ; за ред. М. Цуркана ; [Нац. школа суддів України]. – Київ : AK-Group, 2020. – 307, [1] с. : іл., табл. – Міжнар. фундація виборчих систем (IFES) у співпраці з Нац. школою суддів України (НШСУ) та Програмою USAID "Нове правосуддя" за підтримки Агентства США з міжнар. розвитку (USAID). – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Вибори 2020: судове врегулювання виборчих спорів). – ISBN 978-617-7852-03-1
842262
  Коваль О. Місцеві вибори в Польщі: кожен уважає себе переможцем // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 27 жовтня - 2 листопада (№ 40). – С. 5


  "Місцеві вибори в Польщі, що відбулися в неділю 21 жовтня, засвідчили стабільну підтримку правлячої популістської партії "Право і справедливість" (ПіС) у провінції й продемонстрували зростання підтримки проєвропейської опозиції в містах. "Право і ...
842263
  Климончук В. Місцеві вибори в Україні 2020 року, регіональний вимір: (на прикладі Івано-Франківської області) // Розвиток політичної науки: європейські практики та національні перспективи : матеріали Х Міжнар. наук.-практ. конф. (Чернівці, 1 груд. 2020 р.) / Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича [та ін. ; редкол.: А.М. Круглашов (наук. ред.) та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2020. – С. 77-81. – ISBN 978-617-8034-00-9
842264
  Боса І. Місцеві вибори в Україні 2020 року: підсумки, тенденції // Міжнародна науково-практична конференція "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення" : (м.Київ, 23 черв. 2021 р.) : тези доп. / "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення", Міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2021. – С. 572-575
842265
  Молочко П. Місцеві вибори в Україні за новим Виборчим кодексом: очікування експертів та результати / П. Молочко, Ю. Кучер, Л. Назарко // Розвиток політичної науки: європейські практики та національні перспективи : матеріали Х Міжнар. наук.-практ. конф. (Чернівці, 1 груд. 2020 р.) / Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича [та ін. ; редкол.: А.М. Круглашов (наук. ред.) та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2020. – С. 99-102. – ISBN 978-617-8034-00-9
842266
  Смокович М. Місцеві вибори в Україні: застосування нового законодавства // Вісник Вищого адміністративного суду України : офіційне науково-практичне видання / Вищий адміністративний суд України. – Київ, 2015. – № 3. – С. 3-10
842267
   Місцеві вибори в Україні: проблеми правового регулювання. – Київ, 2006. – 136с. – ISBN 966-7625-92-3
842268
  Маркова С. Місцеві вибори в УСРР та національних республіках СРСР у 1927, 1929 роках: порівняльний аналіз // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2011. – № 3 ( 93 ) травень-червень. – С. 44-48
842269
  Чернецька О. Місцеві вибори як форма прямого народовладдя: порівняльний аналіз українського та зарубіжного досвіду // Вісник Центральної виборчої комісії : Загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2006. – № 4. – С. 71-75.
842270
   Місцеві вибори: порядок змінено, проблеми залишаються // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2005. – № 4
842271
  Онупріенко А. Місцеві державні адміністрації в системі виконавчої влади // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 1. – С. 13-16.
842272
  Савчук Є.В. Місцеві державні адміністрації і місцеве самоврядування: взаємодія і розмежування повноважень // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: М.П. Іщенко та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 224-226. – (Серія "Історія. Філософія. Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Економіка, підприємництво, туризм. Державне управління і соціально-політичні науки")
842273
  Самородов А.С. Місцеві державні адміністрації як суб"єкти земельних відносин // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 133. – C. 126-132. – ISSN 2224-9281
842274
  Сушинський О.І. Місцеві державні адміністрації: статус та організація діяльності : Навчальний посібник / О.І Сушинський; Львівський регіональний ін-т держ. управління при Президентові України; Західноукраїнський ін-т інформаційних технологій та управління. – Львів, 2004. – 122с. – ISBN 966-8687-01-9
842275
  Аледінова С. Місцеві друковані ЗМІ (на прикладі Криму) // Актуальні питання масової комунікації : інформаційний бюлетень / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2002. – Вип. 3, ч. 1. – С.21-22
842276
  Слащук Андрій Миколайович Місцеві економічні центри у господарському розвитку обласного мезорайону ( на прикладі Волинської області) : Автореф. дис. ... канд. географ. наук: 11.00.02 / Слащук А.М.; КНУТШ. – Київ, 2000. – 19 с. – Бібліогр.: 17 назв
842277
  Слащук Андрій Миколайович Місцеві економічні центри у господарському розвитку обласного мезорайону (на прикладі Волинської обл.) : Дис. ...канд.географічних наук:11.00.02 / Слащук Андрій Миколайович; Мін-во освіти і науки України. Волинський держ.ун-тет ім.Лесі Українки. – Луцьк, 2000. – 212л. + Додатки:л.184-212. – Бібліогр.:л.170-184
842278
  Прокоп"юк О.Б. Місцеві єпархіальні органи влади в Київській митрополії 1721-1786 рр.: реконструкція повноважень // Лаврський альманах : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; редкол.: В.М. Колпакова, С.І. Білокінь, В.С. Горський [та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 18, спецвип. 7 : Поменник Введенської церкви в Ближніх печерах Києво-Печерської лаври. Публікація рукописної пам"ятки другої половини 17 ст. – С. 81-88
842279
  Шевченко О.В. Місцеві запозичення у системі фінансового регулювання регіональних диспропорцій // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2014. – № 2 (32). – С. 148-154. – Бібліогр.: 11 назв. – (Економічні науки). – ISSN 2077-7310
842280
  Максимчук О. Місцеві запозичення як джерело здійснення капітальних видатків місцевих бюджетів // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М., Возьний К.З. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – Вип. 2 (59). – С. 98-108 : табл. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1818-5754
842281
  Духовна О.В. Місцеві запозичення як джерело фінансування житлово-комугального господарства: особливості правового регулювання // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 127-131
842282
  Брязкало А.Є. Місцеві запозичення як джерело формування фінансових ресурсів органами місцевого самоврядування // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2016. – № 3. – С. 98-101. – ISSN 2306-6806
842283
  Заєвська Ж.А. Місцеві запозичення як інструмент фінансового менеджменту в Автономній Республіці Крим // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2013. – № 12 (217). – С. 100-108 : табл. – Бібліогр.: 18 назв
842284
  Губені Ю. Місцеві ініціативи як інструмент розвитку сільських територій / Ю. Губені, П. Оліщук // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2012. – № 4 (605). – С. 72-79 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 0131-775Х
842285
  Чадюк М. Місцеві майстри - глобальні тенденції // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 19-20 листопада (№ 139/140). – С. 24


  Враження від лекції Діани Клочко "Мазепинське барако як варіант європейського стилю".
842286
  Мельник Ю.З. Місцеві органи виконавчої влади в системі державних органів // Юриспруденція: теорія і практика : Науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2006. – № 6. – С. 12-19.
842287
  Коваль Л.В. Місцеві органи влади і господарська реформа / Л.В. Коваль. – Київ, 1970. – 48с.
842288
  Горян Е. Місцеві органи влади на українських землях (з часів Київської Русі до 1861 р.) // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2002. – № 9. – С.101-104
842289
  Бершеда Р.В. Місцеві органи державної влади в СРСР / Р.В. Бершеда. – Київ, 1954. – 40с.
842290
  Галатир В.В. Місцеві органи державної влади на Правобережжі України у мемуарах (період гетьманату П. Скоропадського) // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; редкол.: В. Воронін, Р. Гула, Н. Маковська [та ін.]. – Київ, 2014. – № 4/5 (292/293), липень - жовтень. – C. 176-183. – ISSN 0320-9466
842291
  Бабій Б.М. Місцеві органи державної влади Української РСР в 1917-1920 рр. / Б.М. Бабій ; Акад. наук Укр. РСР ; Сектор держави і права. – Київ : Вид-во академії наук УРСР, 1956. – 268 с.
842292
  Бурда В. Місцеві органи радянської влади в Україні в 1919 - 1921 рр. // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 23-26. – ISBN 978-966-171-783-0
842293
  Савченко І.В. Місцеві органи управління Новоросійської та Азовської губернії // Записки науково-дослідної лабораторії історії Південної України Запорізького державного університету. – Запоріжжя, 2001. – № 6 : Південна Україна 18-19 століття. – С.244-243. – ISBN 966-7089-17-7
842294
  Рибак В.В. Місцеві особливості переходу України на шлях сталого розвитку, на прикладі міста Хмельницького // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2017. – С. 171-182 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – (Серія "Екологія" ; вип. 2). – ISSN 2309-8074
842295
  Шевченко Я.О. Місцеві паливні ресурси УРСР і шляхи використання / Я.О. Шевченко. – К., 1953. – 28с.
842296
  Гостєва О.Ю. Місцеві податки в зарубіжних країнах: досвід та напрями застосування в Україні // Економіка та право : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т екон.-правових досліджень НАН України ; Держ. вищий навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 3 (45). – С. 134-139. – (Серія "Економіка", Серія "Право"). – ISSN 1681-6277
842297
  Блажевич В. Місцеві податки і збори та їх особливості. Світовий та український досвід встановлення і справляння місцевих податків // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2003. – № 1. – С.95-100
842298
  Піхоцька О.М. Місцеві податки і збори у забезпеченні фінансової самостійності органів місцевого самоврядування : бюджет // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 5. – С. 46-49 : Табл.
842299
  Піхоцький В. Місцеві податки і збори у проекті Податкового кодексу // Вісник податкової служби України : Журнал державної податкової адміністрації України. – Київ, 2003. – № 3. – С.29-34
842300
  Вишневський В.П. Місцеві податки і збори у ринковій економіці / В.П. Вишневський, В.В. Рибак // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2001. – № 1. – С.11-20
842301
  Заклекта О. Місцеві податки і збори як джерело наповнення бюджету міста / О. Заклекта, В. Ільків // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 2. – С. 152-160. – ISSN 1818-5754
842302
  Бикадорова Н.О. Місцеві податки і збори як чинник ефективної діяльності місцевого самоврядування // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2010. – Вип. 154, ч. 3. – С. 33-39. – (Економіка, аграрний менеджмент та біснес")
842303
  Кирієнко О Місцеві податки і збори: механізм справляння та порядок сплати // Вісник податкової служби України : журнал державної податкової адміністрації України. – Київ, 2003. – № 2. – С.55-58
842304
  Біленчук П.Д. Місцеві податки і збори: правове регулювання : навч. посібник / П.Д. Біленчук, М.Т. Задояний, В.А. Форостовець ; за ред. П.Д. Біленчука. – Київ : Атіка, 1999. – 120 c. – ISBN 966-95627-5-9
842305
  Полишин Г. Місцеві податки та збори в Україні та за кордоном // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (278). – С. 162-165. – ISSN 2663-5313
842306
  Вікторчук М.В. Місцеві податки та збори в Україні: об’єкт чи предмет податкових правовідносин? // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2014. – № 4 (55). – C. 178-182. – ISSN 1727-1584
842307
  Джабраїлов Р. Місцеві податки та збори як складова частина об"єктів комунальної власності // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2004. – № 5. – С.77-81
842308
  Войцеховський Н.В. Місцеві податки як інструмент розвитку територій // Правова модель місцевих податків і зборів в Україні крізь призму ціннісних викликів революції гідності : зб. матеріалів круглого столу 30 берез. 2018 р., м. Чернівці / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. публ. права ; [уклад.: Р.О. Гаврилюк, Л.В. Вакарюк]. – Чернівці : Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2018. – С. 104-109. – ISBN 978-966-423-466-2
842309
  Фадеєва О. Місцеві податки як фінансова основа забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування // Управління сучасним містом : Науково-практичний журнал / Нац. ак. державного управління при Президентові України. – Київ, 2006. – № 1-2/1-6. – С.179-184.
842310
   Місцеві податки, збори і неподаткові платежі / Ю.В. Лапшин, В.А. Онищенко, О.О. Петриченко, Р.М. Попова, Н.В. Чорноус; Під ред. М.Я. Азарова. – Київ : Експерт-Про. – ISBN 966-95765-1-2
Ч.1. – 2000. – 672с.
842311
   Місцеві податки, збори і неподаткові платежі / Ю.В. Лапшин, В.А. Онищенко, О.О. Петриченко, Р.М. Попова, Н.В. Чорноус; Під ред. М.Я. Азарова. – Київ : Експерт-Про. – ISBN 966-95765-1-2
Ч.2. – 2000. – 776с.
842312
  Клещова А.Р. Місцеві податки. Проблеми формування місцевих бюджетів // Матеріали міжвузівської студентської наукової конференції "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні" : 21 листоп. 2012 р. / "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні", міжвуз. студент. наук. конф. – Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2012. – С. 100-101
842313
   Місцеві позики в країнах з перехідною економікою: досвід, правове регулювання, уроки для України. – Київ : К.І.С., 2001. – 72с. – ISBN 966-7048-35-7
842314
  Пастернак М.М. Місцеві позики як інструмент фінансування соціально-економічних програм органів місцевого самоврядування : Автореф. дис. ...канд. економ. наук: Спец. 08.04.11 / М.М.Пастернак; Акад. держ. подат. служби України. – Ірпінь, 2001. – 16 с. – Бібліогр.: 16 назв
842315
  Пісна Т.М. Місцеві позики: становлення і проблеми : фінансовий ринок // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 4. – С. 67-70 : Табл.
842316
  Єрмолаєв В.М. Місцеві представницькі органи влади Великого Князівства Литовського й Речі Посполитої // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків, 2012. – Вип. 119. – С. 32-43. – ISSN 2224-9281
842317
  Чушенко В.І. Місцеві представницькі органи державної влади Народної Республіки Болгарії / В.І. Чушенко. – Львів, 1975. – 78с.
842318
  Шолкова Т. Місцеві публічні фонди грошових коштів: теоретичний аспект // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 114-118
842319
  Федонюк К.Є. Місцеві Ради -- органи народовладдя / К.Є. Федонюк, О.І. Лимаренко. – Львів, 1968. – 72с.
842320
  Гарагонич І.Г. Місцеві Ради в боротьбі за семирічку / І.Г. Гарагонич. – Ужгород, 1961. – 88с.
842321
  Павловський Р.С. Місцеві Ради в системі органів радянської загальнонародної держави // Проблеми правознавства : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1966. – Вип. 5. – С. 56-64
842322
  Коваль Л.В. Місцеві Ради і вдосконалення організації торгівлі // Проблеми правознавства : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1971. – Вип. 18. – С. 101-106
842323
  Лопушинський І. Місцеві ради і державна мовна політика в Україні: наміри та практичні кроки (хроніка протистояння 2006 року) // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2007. – Вип. 1. – С. 238-251.
842324
  Бутко І.П. Місцеві Ради і забезпечення законності / І.П. Бутко, Ю.С. Шемшученко. – К., 1973. – 232с.
842325
  Костицький В.В. Місцеві Ради і раціональне природокористування / В.В. Костицький. – К., 1989. – 48с.
842326
  Карлов О.О. Місцеві Ради і розвиток соціалістичної демократії на сучасному етапі / О.О. Карлов. – К, 1978. – 208с.
842327
  Туркевич І.К. Місцеві Ради народних депутатів як суб"єкти діяльності по забезпеченню соціалістичної законності, охорони правопорядку та попередженню правопорушень // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1987. – С. 50-54. – (Юридичні науки ; Вип. 28)


  В статье рассматривается деятельность местных Советов народных депутатов в сфере обеспечения социалистической законности, охраны правопорядка и предупреждения правонарушений. В этом аспекте анализируются взгляды специалистов по вопросам функций и ...
842328
  Москаленко Василь Григорович Місцеві Ради УРСР в системі тоталітарної влади (30-і роки) : Автореф... канд. іст.наук: 07.00.01 / Москаленко Василь Григорович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1993. – 24л.
842329
  Бурда В.Ю. Місцеві ради УСРР в утвердженні більшовицької монополії на державну владу (1920-ті рр.) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Бурда Владислав Юрійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 245 арк. – Бібліогр.: арк. 213-245 та в підрядк. прим.
842330
  Бурда В.Ю. Місцеві ради УСРР в утвердженні монополії більшовиків на державну владу (1920-ті рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Бурда Владислав Юрійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 16 с. – Бібліогр.: 5 назв
842331
   Місцеві Ради: Проблеми місцевого самоврядування і місцевого господарства. – Львів, 1990. – 108с.
842332
  Коваленко Д.Н. Місцеві резерви підвищення родючості грунтів / Д.Н. Коваленко, А.А. Чернегов. – К., 1986. – 49 с.
842333
  Аскерова Л. Місцеві ресторани та трактири Чернігова XIX - початку XX ст. // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2011. – Вип. 87. – С. 163-167. – (Історичні науки ; № 8)
842334
  Онишко О.Б. Місцеві референдуми в Україні // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2015. – С. 57-66. – (Серія юридична ; вип. 2). – ISSN 2311-8040
842335
  Холявчук Д. Місцеві риси клімату Сучавського плато та їхня мінливість / Д. Холявчук, Д. Лазурка // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2017. – Вип. 793. – С. 101-108 : рис. – Бібліогр.: 20 назв. – (Географія ; вип. 793). – ISSN 2311-9276
842336
  Ільчук М.В. Місцеві суди в умовах оптимізації судів // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 18-19 жовт. 2018 р., м. Чернівці / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. процес. права [та ін. ; редкол.: О.В. Щербанюк (голова), Л.М. Москвич, Л.А. Остафійчук та ін.]. – Чернівці : [б. в.], 2018. – С. 326-328. – ISBN 978-617-7096-97-8
842337
  Петленко Ю.В. Місцеві фінанси : Опорний конспект лекцій для студ. спеціальн. 7.050104 "Фінанси" (усіх форм навчання) / Ю.В. Петленко, О.Д. Рожко. – Київ : Кондор, 2004. – 282с. – ISBN 966-7982-17-3
842338
  Бечко П.К. Місцеві фінанси : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закладів / П.К. Бечко, О.В. Ролінський. – Київ : Центр учбової літератури, 2007. – 192 с. – ISBN 978-966-364-518-6
842339
  Петленко Ю.В. Місцеві фінанси : опорний конспект лекцій для студ. спеціальн. 7.050104 "Фінанси" (усіх форм навчання) / Ю.В. Петленко, О.Д.Рожко. – Київ : Кондор, 2009. – 282 с. – ISBN 966-7982-17-3
842340
  Сунцова О.О. Місцеві фінанси : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / О.О. Сунцова. – 3-тє вид., переробл. та допов. – Київ : Центр учбової літератури, 2010. – 488 с. – ISBN 978-966-364-864-4


  У посібнику розглядаються поняття місцевих фінансів, їх функції, склад і роль у розвитку економічної і соціальної інфраструктури. Основні теми відображають ті вимоги, які ставляться до рівня і обсягу знань сучасних спеціалістів новими програмами ...
842341
   Місцеві фінанси в системі соціально-економічного розвитку регіону : монографія / [Д.А. Ковалевич, А.А. Москальов, Т.Л. Томнюк та ін.] ; М-во освіти і науки України, Чернівец. торг.-екон. ін-т Київ. нац. торг.-екон. ун-ту, Каф. фінансів, банк. справи та підприємництва. – Чернівці : Технодрук, 2017. – 207, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 194-207 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7611-07-2
842342
  Петруха С.В. Місцеві фінанси в умовах коронакризи: нова бюджетна архітектоніка та фінансова спроможність регуляції секторальних і соціально-економічних процесів / С.В. Петруха, Т.В. Палійчук, Н.М. Петруха // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ : КОНВІ ПРІНТ, 2020. – № 12 (301). – Бібліогр.: 39 назв
842343
  Волохова І.С. Місцеві фінанси та перспективи поглиблення фінансової децентралізації в Україні : монографія / Волохова Ірина Семенівна ; Одес. нац. екон. ун-т. – Одеса : Атлант, 2014. – 461, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 412-444. – ISBN 978-966-2361-91-9
842344
  Клапків Л. Місцеві фінанси та система територіальної організації влади: діалектика взаємного розвитку / Л. Клапків, А. Лучка // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2008. – Вип. 9 : Економічні науки. – С. 91-96. – ISSN 1818-2682
842345
   Місцеві фінанси у схемах і таблицях : навч. посіб. / Гапонюк М.А. [та ін.] ; за заг. ред. В.М.Фєдосова ; М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2010. – 600, [8] с. : іл., табл. – Додатки: с. 202-599. – Бібліогр. наприкінці тем. – ISBN 978-966-483-446-6
842346
  Кравченко Василь Іванович Місцеві фінанси України : Дис... д-ра екон. наук: 08.04.01 / Кравченко Василь Іванович; КУ ім Т.Шевченка. – Київ, 1997. – 403л. – Бібліогр.: л. 348-391
842347
  Кравченко В.І. Місцеві фінанси України : Автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.04.01 / Кравченко В.І.; КУ ім. Тараса Шевченка. Наук.- дослідн. ин-ту при Мін-ві фінанс. України. – Київ, 1997. – 34 с.
842348
  Кравченко В.І. Місцеві фінанси України : Навч. посіб. / В.І. Кравченко. – 2-ге видання. – Київ : Вища школа, Знання, 1999. – 487с. – (Вища освіта ХХІ століття;). – ISBN 966-7293-74-2
842349
  Сунцова О.О. Місцеві фінанси України : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / О.О. Сунцова; МОНУ; Нац. ун-т "Києво-могилянська акад.". – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 560с. – ISBN 966-364-119-3
842350
  Зайчикова В.В. Місцеві фінанси України та європейських країн / В.В. Зайчикова; Мін-во фінансів України; Науково-дослідний фінансовий ін-т. – Київ : НДФІ, 2007. – 299с. – ISBN 978-966-7675-36-3
842351
  Наркізова Т.М. Місцеві фінанси України та розвиток їх форм в умовах ринкових перетворень // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2012. – № 3 (62). – С. 132-136


  Визначено особливості формування місцевих фінансів в Україні в умовах самостійності та розвитку ринкових відносин. Проаналізовано джерела формування місцевих бюджетів як основної форми місцевих фінансів.
842352
  Виговська Н.Г. Місцеві фінанси як об"єкт державного фінансовго контролю // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету / Таврійський державний агротехнологічний університет, факультет економіки та бізнесу. – Мелітополь, 2013. – № 2 (22), т. 1. – С. 80-85. – (Економічні науки ; № 2 (22), т. 1)
842353
  Швець В. Місцеві фінанси: завдання подальшої трансформації // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2004. – № 4. – С. 156-162. – Бібліогр.: на 5 пунктів. – ISSN 1562-0905
842354
  Мунько А.Ю. Місцеві фінанси: розвиток теоретичних основ // Ефективність державного управління : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; Львів. регіон. ін-т держ. упр. ; редкол.: Загорський В.С., Ліпенцев А.В., Каляєв А.О. [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 1/2 (46/47), ч. 2 : Економічна політика та фінанси. – С. 84-91
842355
  Кобильник Д. Місцеві фінансові ресурси // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 9. – С. 85-90.
842356
  Серьогін С. Місцеві чиновники у формуванні іміджу влади // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2005. – № 2. – С. 93-97
842357
  Косташук О.М. Місцевокліматичні властивості урбанізованих ландшафтів: історія і теоретичні засади досліджень // Київський географічний щорічник : науковий збірник / Українське географічне товариство Київський відділ; Київський нац.. ун. ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. – Київ, 2006. – Вип. 6. – С. 140-150. – Бібліогр.: 29 назв
842358
  Антонюк О.О. Місцевості оборонних ландшафтних комплексів // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; М-во освіти і науки України. – Київ, 2008. – Вип. 54. – С. 96-100. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 0868-6939
842359
  Розуменко С.В. Місцезнаходження викопної макрофауни в Українських Карпатах : довідник / С.В. Розуменко. – Київ : Наукова думка, 1971. – 282с.
842360
  Розумейко С.В. Місцезнаходження викопної макрофауни в Українських Карпатах : Довідник / С.В. Розумейко; АН УРСР. Ін-т геології і геохімії горючих копалин; Відп. ред. Темнюк Ф.П. – Київ : Наукова думка, 1971. – 280с.
842361
  Присажнюк В.А. Місцезнаходження і комплекси наземних молюсків неогену південно-західної частини Східно-Європейської платформи // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2016. – № 2. – С. 63-72 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 0367-4290
842362
  Присяжнюк В.А. Місцезнаходження і комплекси наземних молюсків середнього сармату східної частини Волино-Поділля // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2014. – № 4. – С. 75-82 : рис. – Бібліогр.: с. 82. – ISSN 0367-4290
842363
  Поп"юк Я.А. Місцезнаходження плейстоценової фауни молюсків в долині середнього Дністра (за матеріалами М.О.Куниці) / Я.А. Поп"юк, Б.Т. Рідуш // Географія в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: 85 років - досягнення та перспективи (GTSNU) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 85-річчю геогр. ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка (Київ, 30-31 берез. 2018 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Укр. геогр. т-во ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.П. Запотоцький, В.Ф. Пасько та ін. ; вступ. сл.: Л.В. Губерський]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2018. – С. 71-74. – ISBN 978-617-7069-75-8
842364
  Дернов В. Місцезнаходження решток мезозойських хребетних на території Луганської області (Україна) / В. Дернов, М. Удовиченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 12-19. – (Геологія ; вип. 2 (89)). – ISSN 1728-3817
842365
  Оборотов Ю. Місцерозвиток в основі апологізації українського права // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання, спецвипуск / М-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 8. – С. 142-151. – ISSN 0132-1331
842366
  Копцюх Б.Р. Місцинність племені як чинник в реконструкції етногенезу українців : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / Копцюх Б.Р. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 222 л. + Додаток: л. 213-222. – Бібліогр.: л. 183-212
842367
  Копцюх Б.Р. Місцинність племені як чинник в реконструкції етногенезу українців : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / Копцюх Б.Р. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 18 с. – Бібліогр.: 8 назв
842368
   Місця держзамовлення // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 10 квітня (№ 14). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Відтепер усі вступники можуть переглянути інформацію, скільки місць для прийому за держзамовленням зможе виділити кожен виш, що належать до сфери управління Міністерства освіти і науки, на 2018 рік. Відповідний документ розміщено на сайті МОН у розділі ...
842369
  Каронін Місця немає. Вибрані оповідання. / Каронін, Е М. (Петропавловський. – Київ, 1936. – 209с.
842370
  Казьмирчук Г. Місця пам"яті декабристів у Києві // Треті києвознавчі читання: історія та етнокультура : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. / Києвознавчі читання. – Київ : Фоліант, 2020. – С. 83-87. – ISBN 978-617-7399-39-0
842371
  Подольський А. Місця пам"яті жертвам Голокосту в Україні: тоталітарна спадщина та історико-політичні виклики сьогодення // Політичні дослідження : український науковий журнал / Ін-т політ. і етнонаціонал. дослідж. ім. І.Ф. Кураса НАН України ; редкол.: О. Рафальський, О. Майборода, Ю. Шайгородський [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1. – С. 106-122
842372
   Місця пам"яті М.Могилянського // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / Міністерство культури України. – Київ, 2013. – № 9 (193). – С. 58-59. – ISSN 0131-2685


  "Місця пам"яті" Михайла Могилянського встановили: Тамара Демченко, Тетяна Журавльова, Світлана Іваницька, Світлана Ляшко, Микола Чабан.
842373
  Пролеєв С. Місця пам"яті та безпам"ятство в культурі // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 2013. – № 6 : Місця пам"яті. – С. 10-13. – ISSN 0235-7941
842374
  Белінська Л. Місця пам"яті української політичної еміграції: Ніна Лужницька з Конашинських // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2017. – С. 258-267. – (Серія мистецтвознавство ; вип. 18). – ISSN 2078-6794


  "Описано місця пам’яті відомої української акторки Ніни Лужницької, які відображають долю української інтелігенції першої половини ХХ століття, людей, що вимушено стали емігрантами через низку історичних обставин. Місцями пам’яті є рідне село акторки ...
842375
  Теміров Б. Місця пам"яті щодо постаті Степана Бандери // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред.: О. Тригуб ; редкол.: А.В. Буйський, Н.А. Гаврилюк, Ю.С. Гребенніков [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2018. – № 1 (21), січень - березень, т. 1. – С. 135-139. – ISSN 1998-4634
842376
  Горбачов В. Місця ув"язнення як об"єкт прокурорського нагляду при розслідуванні кримінальних справ у Російській імперії в другій половині ХІХ ст. – на початку ХХ ст. // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2015. – № 3 (41) : Проблеми сьогодення. Теорія. Практика. – С. 18-25. – ISSN 2311-6676
842377
  Котляров П. Місцями Данте і Петрарки // Київський університет. – Київ, 2017. – Березень (№ 3). – С. 5


  Магістри кафедри історії мистецтв історичного факультету побували у сонячній Італії задля знайомства із шедеврами світового мистецтва. Кафедрі історії мистецтв ще немає двох років (її створено за наказом ректора у 2015 р.). Колись така кафедра ...
842378
  Пінчук А.П. Місцями життя і діяльність Я.Галана у Львові. Екскурсія по місту / А.П. Пінчук. – Львів, 1976. – 23с.
842379
  Славутич Я. Місцями запорозькими / Яр Славутич // Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва / голов. ред. Антін Кущинський. – Chicago, 1973. – Рік 10, ч. 1 (23), січень-березень. – С. 27-32
842380
  Славутич Я. Місцями запорозькими : Нариси та спогади / Я. Славутич. – Львів, 1991. – 64с.
842381
  Видашенко М.Б. Місцями Івана Федорова на Україні / М.Б. Видашенко. – Львів, 1982. – 124 с.
842382
   Місцями ожеледь : роман / Грюн, , Макс, фон дер; Макс фон дер Грюн ; [з нім. пер. Євген Попович]. – Київ : Дніпро, 1980. – 224 с.
842383
  Чоп В.М. Місцями пам"яті повстанських перемог у Запорозькому краї: Азовська операція Нестора Махна / Володимир Чоп, Ігор Лиман ; Запоріз. облдержадмін., Бердян. держ. пед. ун-т ; НДІ Іст. урбаністики [та ін.]. – Запоріжжя : [б. в.], 2017. – 100 с. – Бібліогр. в підрядк. прим.
842384
  Скуратівський В.Т. Місяцелик / В.Т. Скуратівський. – К., 1993. – 208с.
842385
  Баняс В.В. Місяцеслов : футбольні біографії, портрети, характери, спогади, полеміка / Володимир Баняс. – Київ : Гранмна, 2015. – 172, [2] с. – ISBN 978-966-2726-35-0
842386
  Баняс В.В. Місяцеслов : футбольні біографії, портрети, характери, спогади, полеміка / Володимир Баняс. – Київ : Гранмна, 2017. – 170, [6] с. – ISBN 978-966-2726-54-1
842387
  Христенко І.М. Місяцю-князю / І.М. Христенко. – К, 1991. – 132с.
842388
  Вакуленко О. Місяць-лебідь : поезія: вірші // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Львів, 2012. – № 9 (815). – С. 23-25. – ISSN 0868-4790
842389
  Околітенко Н.І. Місяць активного сонця : оповідання / Н.І. Околітенко. – Київ : Молодь, 1979. – 144 с.
842390
  Бейтс Герберт Ернест Місяць біля озера : новела / пер. з англ. О. Поманська // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 75-108. – ISSN 0320 - 8370
842391
  Бейтс Г.Е. Місяць біля озера : новела // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 75-108. – ISSN 0320 - 8370
842392
  Федорович Н. Місяць в астрономічних уявленнях і віруваннях українського народу // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац.ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2002. – [на 2003 рік]. – С. 55-59. – ISBN 966-530-115-2
842393
  М"ястківський А.П. Місяць вересень / А.П. М"ястківський. – Київ, 1965. – 265 с.
842394
  Борисенко С.М. Місяць здивувань / С.М. Борисенко. – К., 1982. – 59с.
842395
  Моем Сомерсет Місяць і мідяки. На жалі бритви : Романи / Моем Сомерсет. – Київ : Дніпро, 1989. – 573с.
842396
  Савчук О.І. Місяць лютий : повість / О.І. Савчук. – Київ : Радянський письменник, 1971. – 136 с.
842397
  Кислюк В.С. Місяць на небі... / В.С. Кислюк ; НАН України, Головна астроном. обсерваторія. – Київ : Академперіодика, 2009. – 120 с. – ISBN 978-966-360-126-7
842398
  Харчук Б.М. Місяць над майданом : роман / Борис Харчук. – Київ : Радянський письменник, 1971. – 280 с.
842399
  Щербань Н. Місяць над селом / Н. Щербань. – Одеса, 1958. – 60с.
842400
   Місяць над Фудзі. – К., 1971. – 113с.
842401
  Патриляк І. Місяць надій // Визвольний шлях : Суспільно-політичний науковий і літературний місячник / Укр. Інформ. Служба. Нац. ун. "Києво-Могилянська Академія. – Київ, 2006. – Кн. 11. – С. 5. – ISSN 0042-9422
842402
   Місяць науки // Київський університет. – Київ, 2019. – Вересень (№ 7), дайджест. – С. 3


  Протягом 20 років у травні на хімічному ф-ті КНУ імені Тараса Шевченка проходила міжнародна наукова конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії". На пленарних засіданнях були проведені лекції провідних вітчизняних та іноземних учених.
842403
  Войтенко З. Місяць науки на хімічному / З. Войтенко, В. Москвіна // Київський університет. – Київ, 2019. – Червень (№ 6). – С. 5


  V Міжнародна наукова конференція з хімії "Київ-Тулуза" проходить раз на два роки, почергово у Києві та Тулузі. Із 2 по 6 червня на ювілейну Х конференцію до Тулузи приїхала рекордна кількість українців. Конференція продемонструвала високий потенціал ...
842404
  Чемерис В. Місяць сюрчання коників : Повість // Дніпро : Літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2004. – № 9/10. – С. 26-47. – ISSN 0130-321Х
842405
  Горпенюк Максим Місяць у Норвегії за 300 доларів : Експедиція // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 8. – С. 102-111 : Фото
842406
  Воробйов М.П. Місяць шипшин / М.П. Воробйов. – Київ, 1986. – 79с.
842407
  Світличний І.М. Місячна борозна : поезії / І.М. Світличний. – Донецьк : Донбас, 1986. – 70 с.
842408
  Цулеїскірі Н.О. Місячна ніч. / Н.О. Цулеїскірі. – К., 1977. – 199с.
842409
   Місячна одіссея : [збірник науково-популярних праць] / К.Д. Покровський, Ю.Г. Шкуратов, В.С. Кислюк, Л.М. Литвиненко, Я.С. та ін. Яцків; [Покровський К.Д., Шкуратов Ю.Г., Кислюк В.С., Литвиненко Л.М. та ін.; під ред. Я.С. Яцківа]. – Київ : Академперіодика, 2007. – 244с. : іл. – (Наука для всіх). – ISBN 978-966-360-082-6
842410
  Корсунь А.О. Місячна рапсодія Віталія Степановича Кислюка // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; науково-консультативна рада.: А.Г. Загородній, А.Г. Наумовець, М.З. Згуровський, Л.В. Губерський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 7/8 (126). – С. 17-18. – ISSN 2518-7104
842411
  Логвиненко Л.А. Місячна соната війни : [есе, вірші, світлини] / Леонід Логвиненко. – Харків : Майдан, 2016. – 247, [1] с. : фот. – ISBN 978-966-372-662-5
842412
  Нижник І.Й. Місячне коло : вірші / І.Й. Нижник. – Київ : Молодь, 1971. – 48 с.
842413
  Волошин І.І. Місячне срібло : повісті, оповідання / І.І. Волошин. – Київ, 1961. – 364 с.
842414
  Кушнір Ю.Б. Місячний бюджет студента Ужгородського університету (9 лютого - 9 березня 2016 року) / Ю.Б. Кушнір, О.С. Молнар, Р.О. Мадяр // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 367-370. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (47), т. 2). – ISSN 2409-6857


  "У статті досліджуються основні статті доходів (кишенькові, стипендія, зарплата) і витрат (продукти харчування та харчування поза домом, одяг взуття, транспортні витрати, подарунки, оренда житла, комунальні платежі, аптека (лікування)) однієї з ...
842415
  Коллінз У. Місячний камінь / У. Коллінз. – К., 1957. – 504с.
842416
  Коллінз У. Місячний камінь : роман / Уїлкі Коллінз ; З англ. пер. Волдимир Коробко та Леонід Суярко. – Київ : Дніпро, 1993. – 240 с. : іл.
842417
  Крикуненко В. Місячний провулок / В. Крикуненко. – К., 1985. – 56с.
842418
  Тагор Раб ін-Дранат Місячний серп. : Кpитичний етюд / Тагор Раб ін-Дранат. – Київ : Вид-во "Грунт", 1918. – 63с. : портрет автора. – (Унівеpсальна бібліотека ; №5)
842419
  Чайка І. Місячний слід козацьких ракет. Крига забуття унікальної особистості - генерала Засядька - почала скресати, по суті, тільки після проголошення незалежності України // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2017. – 8 листопада (№ 210). – С. 6


  "У статті наведено маловідомі й цікаві факти про діяльність на українській землі першого ракетного генерала, який зробив великий внесок у створення, випробування і використання порохових ракет".
842420
  Василик Л.Є. Місячник "Самостійна думка" та тижневик "Самостійність" - речники українського життя на Буковині у міжвоенний період / Л.Є. Василик, Ю.О. Попович // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2011. – № 968. – С. 46-51. – (Соціальні комунікації ; Вип. 3). – ISSN 2078-2551


  Місячник "Самостійна думка" та тижневик "Самостійність" - речники українського життя на Буковині і міжвоєнний період. Висвітлено суспільно-політичні умови, в яких розвивалася національна журналістика Буковини під верховенством румунської окупації ...
842421
  Лєцкін М. Місячник Івана Огієнка "Рідна мова" в українському літературному gроцесі 30-х років XX ст. // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики і міжнародних відносин. – Київ, 2014. – Число 2. – С. 109-116


  У статті розглянуто факти співпраці в щомісячному журналі «Рідна мова», який видавався протягом 30-х років ХХ ст. у Варшаві українським професором Іваном Огієнком, видатних літераторів-белетристів (С. Черкасенка, Б.-І. Антонича, А. Чайковського) та ...
842422
  Москалець В.К. Місячні моря : повісті / В.К. Москалець. – Київ : Радянський письменник, 1972. – 163 с.
842423
  Бех К.М. Міська весільна обрядовість: трансформації та тенденції сучасного розвитку (друга половина XX - початок XXI століття) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / Бех Катерина Миколаївна ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2021. – 22 с. – Бібліогр.: 6 назв
842424
  Салій І. Міська влада (1943-1991 рр.) // Обличчя столиці в долях її керівників / І.М. Салій. – Вид. 3-тє. – Київ : Довіра, 2018. – С. 67-241. – ISBN 978-966-507-311-6
842425
  Панченко В. Міська герадьдика Східного Покуття // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2010. – № 1 (138). – С. 26-27
842426
  Панченко В. Міська геральдика "соляного краю" // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2010. – № 3 (140). – С. 22-24
842427
  Панченко В. Міська геральдика Бучацької землі // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2008. – № 2. – С. 20-21


  Геральдика міст Бучач, Бариш, Золотий Потік, Монастирська, Усть-Зелене, Язловець Тернопільської області
842428
  Панченко В. Міська геральдика Дубнівщини // Науковий світ : Науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2007. – № 9. – С. 22-23
842429
  Панченко Володимир Міська геральдика Зіньківщини // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив ред. – Київ, 2011. – № 12 (161) : Прощальний випуск !!!. – С. 22-23 : фото
842430
  Панченко Володимир Міська геральдика Кременеччини // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2010. – № 12 (149). – С. 24-25 : Фото
842431
  Ящук А.В. Міська геральдика радянської України у проектах Управління у справах архітектури 1946-1947 рр. (за матеріалами ЦДАВО України) // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 102 (№ 11). – C. 104-107. – ISSN 2076-1554


  На основі архівних документів Управління з питань архітектури при Раді Міністрів УРСР, розглянуто геральдичні проекти 1946-1947 рр. Виявлено, що пробудження інтересу до міської геральдики припадає на перші післявоєнні роки. Цей інтерес базувався не на ...
842432
  Панченко В. Міська геральдика Рівненщини // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2011. – № 7 (156). – С. 22-23
842433
  Панченко Володимир Міська геральдика Рогатинщини // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2009. – № 9 (134). – С. 14-16 : Рис.
842434
  Панченко В. Міська геральдика Слобожанщини середини XVIII століття // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства. – Київ, 2015. – № 2 (55). – С. 90-101
842435
  Панченко В. Міська геральдика Сторожинеччини // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2008. – № 3. – С. 26-27
842436
  Кошман Ю.С. Міська гра як один з інструментів побудови іміджу міста // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: М.П. Іщенко та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 310-312. – (Серія "Історія. Філософія. Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Економіка, підприємництво, туризм. Державне управління і соціально-політичні науки")
842437
  Солуха Б.В. Міська екологія : Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / Б.В. Солуха, Г.Б. Фукс; МОіНУ; Київський нац. ун-тет будівництва і архітектури. – Київ, 2003. – 338с. – ISBN 966-627-095-1
842438
  Кривошеїн В.В. Міська ідентичність у Центрально-східній Україні: соціологічний аспект // Урбаністичні студії: сучасний стан та перспективи розвитку : Матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Дніпропетровськ, 25 берез. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; [відп. за вип. В.В. Кривошеїн]. – Дніпропетровськ : Грані, 2016. – С. 4-8. – ISBN 978-617-7351-11-4
842439
  Мезенцев К.В. Міська ідентичність, геополітика та повсякденне життя: про що можуть розповісти соціальні мережі / К.В. Мезенцев, О.О. Денисенко // Регіон - 2019 : матеріали наук.-практ. конф. (м. Харків, 16-17 жовт. 2019 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; редкол.: Л.М. Нємець (голова ) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2019. – С. 217-218. – ISBN 978-966-285-599-9
842440
  Верменич Я. Міська історія України: проблеми початкового датування / Ярослава Верменич, Володимир Дмитрук, Світлана Архипова ; НАНУ, Ін-т історії України, Сектор теоретико-методолог. проблем істор. регіоналістики. – Київ, 2010. – 140 с. – ISBN 978-966-02-5542-5
842441
  Bialynicki-Birula Pawel Міська лабораторія як приклад інтерактивної перспективи врядування / Bialynicki-Birula Pawel, , Ropycinski Piotr // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Плотницька С.І., Бібік Н.В., Газола П. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 7 (153). – С. 2-11 : табл. – Бібліогр.: 34 назв. – (Серія : Економічні науки). – ISSN 2522-1809
842442
  Смирнов І.Г. Міська логістика та ГІС: площини взаємодії // Картографія та вища школа : Збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2006. – Вип. 11. – С. 95-100. – ISBN 966-7650-87-1
842443
  Добржанський С. Міська медицина на Правобережній Україні: законодавче забезпечення та діяльність органів самоуправління (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.) // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковин. держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Великого ; ed.-in-chief: A. Moysey, S. Purici. – Чернівці ; Сучава, 2020. – № 4 (28). – С. 32-37. – (Серія "Історичні науки"). – ISSN 2311-9896
842444
  Мельник Альона Міська олімпіада з основ безпеки життєдіяльності // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 2, лютий. – С. 15 : фото
842445
  Стеченко Д.М. Міська політика забезпечення якості життя населення // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 18. – С. 218-223


  Поставлені питання щодо становлення в ринкових умовах міської пполітики забезпечення якості життя населення. Аргументується необхідність визначення суті міської політики та її місця у вирішенні проблем життєдіяльності. Розкриті основні риси міської ...
842446
  Мельничук О.С. Міська правова система: теоретичні та нормативні засади : монографія / О.С. Мельничук ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса : Фенікс, 2015. – 404, [4] с. – Бібліогр.: с. 357-404 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-438-024-9
842447
  Омельчук І. Міська реформа 1870 р. та її наслідки для міст Волинської губернії // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 57-63. – (Серія юридична ; Вип. 51). – ISSN 0136-8168


  В статті розглядаються політичні та правові наслідки міської реформи 1870 року для міст Волинської губернії.
842448
  Панченко В. Міська символіка Лохвиччини // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2010. – № 6 (143). – С. 21-23
842449
  Панченко Володимир Міська символіка Острожчини // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2011. – № 6 (155). – С. 17-18 : Фото
842450
  Панченко Володимир Міська символіка Роменщини // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2011. – № 5 (154). – С. 11-12 : Фото
842451
  Панченко В.О. Міська та містечкова геральдика лівобережної України доби гетьманщини : Автореф... Канд.іст.наук: 07.00.06 / Панченко В.О.; НАН Укр.Ін-т укр.археогр.та джерелознавства. – Київ, 1999. – 16л.
842452
  Кулинич А.П. Міська територіальна громада - новий суб"єкт земельних відносин в Україні // Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку : матеріали "круглого столу", Київ, 27 трав. 2016 р. : [зб. статей і тези наук. доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. екол., земел. та аграр. права ; за ред. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко. – Київ : Кондратьєв А.В., 2016. – С. 141-144. – ISBN 978-966-7957-18-6
842453
  Кулинич А.П. Міська територіальна громада як суб"єкт земельних правовідносин // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 209-214. – ISSN 2219-5521
842454
  Корж Віталій Міська школа, в якій не забувають традицій села // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 36-37


  Це дуже цікаве явище: творчі особистості чи не завжди з"являються несподівано й заявляють про себе яскраво, оригінально та переконливо. Причому, як часом буває, ще задовго перед тим, як усе дерево осяє навколишній світ буянням життєствердного весняного ...
842455
  Корж Віталій Міська школа, в якій не забувають традицій села // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 36-37


  Це дуже цікаве явище: творчі особистості чи не завжди з"являються несподівано й заявляють про себе яскраво, оригінально та переконливо. Причому, як часом буває, ще задовго перед тим, як усе дерево осяє навколишній світ буянням життєствердного весняного ...
842456
  Тиганій К.А. Міське виборче право за міським положенням для Одеси від 30 квітня 1863 р. // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2008. – № 3. – С. 53-59. – ISSN 1561-4999
842457
  Ткачук О.А. Міське господарство : навч. посібник для здобувачів вищої освіти / О.А. Ткачук ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. – Рівне : НУВГП, 2018. – 244, [1] с. : іл., табл. – Термінол. словник: с. 236-241. – Бібліогр.: с. 241-244. – ISBN 978-966-327-401-0
842458
  Ковалко Н. Міське право: як німці змінили наше життя? / Н. Ковалко, В. Мельник // Навіщо нам податки : держава як спільний бізнес / О.О. Белов, Ю.П. Гаврильченко, К.Є. Іщейкін, О.Б. Келлер, Ф.М. та ін. Кирилюк. – Київ : Столична правова фундація, 2019. – С. 147-166. – ISBN 978-617-7544-31-8
842459
  Сологуб Ю.І. Міське розселення столичного району : суспільно-географічне дослідження : автореф. ... канд. географ. наук : 11.00.02 / Сологуб Ю.І. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 23 с. – Бібліогр.: 6 назв
842460
  Сологуб Ю.І. Міське розселення столичного району: суспільно-географічне дослідження : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Сологуб Ю.І.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 277с. + Додатки: л. 166-260. – Бібліогр.: л. 261-277
842461
  Доценко А. Міське розселення у Київській області: динаміка та структура // Економічна та соціальна географія : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Олійник Я.Б., Мезенцев К.В., Гнатюк О.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 80. – С. 33-41. – ISSN 2413-7154


  The article deals with the socio-geographical processes of the development of urban settlement in a specific region of Ukraine, such as Kyiv Region, where a relatively large, branched and stable urban settlement network has historically been formed. In ...
842462
  Білявська О.С. Міське самоврядування Києва в системі органів централізованого адміністративного управління Російської імперії // Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України. – Київ, 2015. – Вип. 39. – С.42-53
842463
  Кіселичник В.П. Міське самоврядування Львава: Правові основи, організаційна структура і діяльність органів : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.01 / Кіселичник В.П.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1994. – 23л.
842464
  Кіселичник В.П. Міське самоврядування Львова : правові основи, організаційна структура і діяльність органів : Дис... канд. юрид.наук: 12.00.01 / Кіселичник В.П.; ЛЬвівсткий дкрж. ун-т ім. І Франка. – ЛЬвів, 1994. – 212л. – Бібліогр.:л.197-212
842465
  Черемісін О. Міське самоврядування Миколаєва та виселення євреїв на початку XX століття // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 1. – С. 44-45
842466
  Шара Л. Міське самоврядування на Чернігівщині: десяь років діяльності (1871-1880 рр.) // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2000. – № 4. – С.31-38
842467
  Бондаренко О. Міське самоврядування Наддніпрянської України останньої чверті XVIII – початку ХХ століття в історіографічному дискурсі імперської доби // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 16-21. – (Історія ; вип. 2 (145)). – ISSN 1728-3817
842468
  Чунаєв О. Міське самоврядування у Києві за часів української національної революції // Українська Центральна Рада : поступ націєтворення та державобудівництва / КНУТШ; Центр українознавства; Ред.кол.: Баран В.Д., Борисенко В.К., Дунаєвська Л.Ф. та ін.; За заг. ред. В.І. Сергійчука. – Київ : Українська видавнича спілка, 2002. – С. 345-355. – ISBN 966-7060-54-1
842469
  Черемісін О. Міське самоврядування Херсона на рубежі XIX - XX століть // Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства : збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2013. – Т. 26. – С. 262-271
842470
  Портнова Т. Міське середовище і модернізація: Катеринослав середини XIX-початку XX ст. / Тетяна Портнова. – Дніпропетровськ : Інновація, 2008. – 104 с. – Бібліогр.: с. 73-82 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8676-23-9
842471
  Заяць А.Є. Міське суспільство Волині XVI - першої половини XVIІ ст. : монографія / Андрій Заяць ; [наук. ред. М.Г. Крикун] ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 581, [1] с., [8] арк. іл. : іл. – Покажчики: с. 538-580. - Резюме укр., англ. – Бібліогр.: с. 496-537 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-10-0532-7
842472
  Заяць А.Є. Міське суспільство Волині XVI – першої половини XVII ст. : автореф. дис. … д-ра іст. наук. : 07.00.01 / Заяць Андрій Євгенович ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2019. – 39 с. – Бібліогр.: 60 назв
842473
  Добржанський С.О. Міське управління Правобережної України, Галини і Буковини: порівняльний аналіз функціонування органів влади (друга половина XIX - початок XX ст.) : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.01 / Добржанський Сергій Олександрович ; М-во освіти і науки України, Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2021. – 44 с. – Бібліогр.: 27 назв
842474
  Шандра В. Міське управління Правобережної України, Галичини і Буковини: порівняльний аналіз функціонування органів влади (друга половина XIX - початок XX ст.) / В. Шандра, Б. Янишин // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В. Смолій ; редкол.: Г. Боряк, В. Верстюк, С. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3 (558), травень - червень. – С. 201-206. – ISSN 0130-5247
842475
   Міський бюджет м. Львова на 2007 рік. – Львів : ЗУКЦ, 2007. – 840с.
842476
  Глизь Ю. Міський голова Києва М.К. Реннекампф: спроба соціологічного портрету // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2013. – № 2 (83). – С. 191-196. – ISSN 2222-5250


  Йдеться про діяльність київського голови М.К. Ренненкампфа. Розглянуто його внесок у благоустрій міста. З"ясовано, чому кияни віддали перевагу професору-правнику університету Св. Володимира та його мотивацію до обіймання цієї посади.
842477
  Колотуха І.О. Міський громадський транспорт як об"єкт суспільно-географічного дослідження // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Вип. 35. – С. 179-188. – ISSN 2308-135X
842478
  Россолов О.В. Міський ланцюг постачань на основі локальних перевантажувальних пунктів для забезпечення високої якості життя в сучасних містах / О.В. Россолов, О.О. Лобашов, О.О. Боцман // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв В.М., Сухонос М.К., Дядін Д.В. [та ін.]. – Харків, 2020. – Т. 6, вип. 159. – С. 153-160 : рис., табл. – Бібліогр.: 25 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
842479
  Осадца М.З. Міський пейзаж у творчості художників Івано-Франківщини XX - початку XXI століття : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.05 / Осадца Марта Зіновіївна ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника", Львів. нац. акад. мистецтв. – Львів, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
842480
  Шабанов М.О. Міський політичний режим у контексті сучасних цивілізаційних змін // Перспективи : соціально-політичний журнал / Держ. закл. "Південноукраїн. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського" ; редкол.: Борінштейн Є.Р., Наумкіна С.М., Балашенко І.В. [та ін.]. – Одеса, 2015. – № 2 (64). – С. 150-157. – (Серія: філософія). – ISSN 2310-2896
842481
  Яремчук В.Д. Міський політичний режим у Львові: внутрішні і зовнішні чинники формування та еволюції // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2016. – № 1 (81), січень - лютий. – C. 88-109. – ISSN 2524-0137
842482
  Шкільнюк Н.М. Міський простір Волинської губернії у ХІХ ст. // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 101 (№ 10). – С. 18-22. – ISSN 2076-1554
842483
  Гогохія Н.Т. Міський простір і українське суспільство в умовах формування тоталітаризму: зовнішні структури повсякденності // Гілея : науковий вісник : історія, політологія, філософія / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова; Укр. Акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2008. – Вип. 17. – С. 72-77
842484
  Корома Н.С. Міський простір навколо великого міста: результати польових досліджень // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т ; редкол.: Молочко А.М., Даценко Л.М., Бейдик О.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 16. – C. 156-173
842485
  Гогуля М. Міський простір у прозі Данила Кіша // Літературознавчі обрії Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 20. – С. 138-144. – ISSN 2307-2261
842486
  Бардашевська Ю.І. Міський ринок повсякденних товарів на території Криму в умовах соціально-економічних перетворень Перебудови (1985–1991 рр.) // Література та культура Полісся : збірник наукових праць / Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя ; Г.В. Самойленко, М.К. Бойко, О.Д. Бойко [та ін.]. – Ніжин, 2014. – Вип. 76. – C. 218-226. – (Серія "Історичні науки" ; № 2)
842487
  Тимошенко Т.С. Міський соціум як чинник активізації екзистенційних пошуків людини в інтелектуальній прозі В. Підмогильного // Таїни художнього тексту (до проблем поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2011. – Вип. 12. – С. 185-195. – ISBN 978-966-551-315-5
842488
  Левицький В. Міський текст у літературі для дітей: особливості репрезентації Києва // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 19. – С. 49-52. – ISSN 2307-2261
842489
  Михайлова Ю.С. Міський текст як семіотична проблема // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 2. – С. 287-291
842490
  Борисенко М. Міський транспорт у контексті життя городян України 20-30-х років ХХ ст. // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 3. – С. 224-232. – ISSN 0869-3595
842491
  Борисенко Мирослав Міський транспорт у контексті життя городян України 20 - 30-х років XX ст. // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 3. – С. 224-232. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0869-3595
842492
  Глибовець В.Л. Міський туризм : навч.-метод. комплекс забезпечення виклад. навч. дисципліни / [Глибовець В.Л., Нич Т.В.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. екон. та соціальної географії. – Київ : Логос, 2019. – 47, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. в макеті каталож. картки. – Бібліогр.: с. 44-47
842493
  Ліптуга Іван Міський туризм як шлях до глобального розвитку // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 6, листопад - грудень. – С. 48-49 : фото. – ISSN 1998-8044
842494
  Сізова К. Міські глянцеві проекти: між рекламним каталогом і журналом / К. Сізова, Н. Алексеєнко // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики і міжнародних відносин. – Київ, 2014. – Число 2. – С. 183-187


  У статті розглянуто міський глянцевий журнал як нове явище у регіональній періодиці; досліджено особливості кременчуцьких видань цього типу; вивчено концепцію видань, тематичну спрямованість, джерела фінансування і способи розповсюдження журналу. ...
842495
  Салій І. Міські голови // Обличчя столиці в долях її керівників / І.М. Салій. – Вид. 3-тє. – Київ : Довіра, 2018. – С. 30-44. – ISBN 978-966-507-311-6
842496
  Хільчевська І.Г. Міські городи як форма організації суспільного простору задля стійкого розвитку міста // Регіон - 2016: стратегія оптимального розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 10-11 листоп. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. обл. від. Укр. геогр. т-ва, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; редкол.: В.С. Бакіров (голова) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2016. – С. 163-165. – ISBN 978-966-285-361-2


  "Століття глобалізації принесло із собою цілий ряд явищ і процесів, які прийнято називати глобальними, тобто всеохоплюючими, як-то глобальна торгівля, глобальна мережа інтернет, глобальні проблеми і т.д. Серед цих глобальних проблем особливо слід ...
842497
  Дячук А. Міські грунти: їхня класифікація та вміст гумусу в них (огляд наукових досліджень) // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2016. – Вип. 775/776. – С. 44-50. – Бібліогр.: 25 назв. – (Географія ; вип. 775/776). – ISSN 2311-9276
842498
  Назимко С.П. Міські думи та управи після маніфесту 17 жовтня 1905 року // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 66-70. – (Історія ; вип. 33)


  Розглядається діяльність міських дум та управ під час масових виступів населення з приводу дарованих свобод та хвилі міських погромів (18-24 жовтня).
842499
  Байдіков І.А. Міські екомережі: структурно-функціональні особливості та проблеми обгрунтування (на прикладі найбільших міст Запорізької області) : геоекологія // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2011. – № 2 (74). – С. 53-58 : Рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1561-4980
842500
  Сопов Д.С. Міські землі у структурі землекористування (на прикладі Луганської області) // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 26. – С. 230-239 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв.
842501
  Лук"янченко О.О. Міські інформаційні системи: досвід і перспективи // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 7. – С. 11-13
842502
  Мозговий А. Міські конфлікти в інформаційну еру // Економічна та соціальна географія : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Олійник Я.Б., Мезенцев К.В., Гнатюк О.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 78. – C. 18-25. – ISSN 2413-7154
842503
  Каракай С.В. Міські мостові переходи України і безпека руху / С.В. Каракай; МОНУ. КНУБА. Під ред. Є.О. Рейцена. – Київ, 2004. – 159с. – ISBN 966-627-057-9
842504
  Тарнавський В.В. Міські мотиви / В.В. Тарнавський. – К., 1983. – 456с.
842505
  Мохначук С.С. Міські населені пункти : географія населення // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1971. – Вип. 11. – С. 30-37 : Рис. – Бібліогр.: 3 назви
842506
  Яструбова О. Міські настрої // Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2007. – № 5/6. – С. 79-82. – ISSN 0130-1608
842507
  Яцентюк Ю.В. Міські парадинамічні антропогенні ландшафтні системи // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 69-79 : рис. – Бібліогр.: 16 назв. – (Серія "Екологія" ; вип. 18). – ISSN 1992-4259
842508
  Коваленко Г.М. Міські поселення : географія населення. // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1969. – Вип. 7. – С. 27-35 : Табл., рис. – Бібліогр.: 2 назви
842509
  Андрощук О.В. Міські поселення в системі територіального устрою УРСР 40-60-х років XX ст. // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2006. – № 1/4. – С. 134-140
842510
  Міськов І.О. Міські поселення північно-східної Угорщини 11 - першої чверті 16 ст. : Авторед. дис. ... канд. іст. наук: спец. 07.00.02 - всесвітня історія / Іван Олексійович Міськов; Ужгород. нац. ун-т. – Ужгород, 2007. – 20с. – бібліогр.:7 назв
842511
  Ковтонюк М.О. Міські поселення Ровенської області // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1969. – Вип. 6. – С. 53-62 : Табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв
842512
  Лугова О.А. Міські поселення як центри активізації транскордонного співробітництва // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 21 (218). – С. 16-21. – (Міжнародні відносини). – ISSN 1729-360Х


  Проаналізовано фактори розвитку центрів активізації транскордонного співробітництва: залучення іноземних інвестицій, рівень розвитку виробничої сфери, наявність трудових ресурсів, забезпечення фінансовими інституціями, рівень розвитку прикордонної ...
842513
  Заставецький Т. Міські поселення як центри нових територіальних громад у аграрному регіоні // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 62-67 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 42)). – ISSN 2311-3383
842514
  Гавриленко О. Міські природоохоронні території: реальний захист чи формальне створення / О. Гавриленко, Є. Циганок // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 86-93. – (Географія ; вип. 2 (75)). – ISSN 1728-3817


  На прикладі регіонального ландшафтного парку (РЛП) «Партизанська слава» в місті Київ досліджено особливості створення міських природоохоронних територій (ПОТ) відповідно до критеріїв, встановлених чинним законодавством про природно-заповідний фонд ...
842515
  Мезенцев К.В. Міські публічні простори в Україні: суспільно-географічний погляд на сучасні виклики / К.В. Мезенцев, Н.І. Мезенцева // Географія в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: 85 років - досягнення та перспективи (GTSNU) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 85-річчю геогр. ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка (Київ, 30-31 берез. 2018 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Укр. геогр. т-во ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.П. Запотоцький, В.Ф. Пасько та ін. ; вступ. сл.: Л.В. Губерський]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2018. – С. 36-38. – ISBN 978-617-7069-75-8
842516
   Міські селища УСРР. – Х., 1929. – 184с.
842517
  Малишев О.О. Міські сирітські суди в Україні: історико-правове дослідження : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Малишев Олександр Олегович ; НАН України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр. : 10 назв
842518
  Малишев О.О. Міські сирітські суди в Україні: історико-правове дослідження / О.О. Малишев ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – 351, [1] с. – Бібліогр.: с. 318-350 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7069-04-0
842519
  Гладкий О. Міські системи розселення: становлення та структура // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 16-22. – (Географія ; вип. 1 (62)). – ISSN 1728-3817


  Розкриваються особливості формування системи міського розселення населення. Висвітлено особливості її територіальної структури в різних регіонах. Розкрито особливості формування опорного каркасу системи міського розселення населення. Проаналізовано ...
842520
  Водотика Т. Міські соціальні фронтири у Наддніпрянській Україні в другій половині ХІХ - на початку ХХ ст. // Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України Нац. акад. наук України, Відділ історичної регіоналістики ; редкол.: В. Смолій, Я. Верменич, Г. Боряк [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 9. – С. 263-276
842521
  Панченко В.О. Міські та містечкові герби України / Володимир Панченко. – Київ : Просвіта, 2000. – 186с. : іл. – ISBN 966-7551-21-0


  Видання є своєрідною енциклопедією минулого українських міст і містечок у символах. Воно містить зображення, описи, відомості з історії старовинних гербів 465 міських поселень усіх регіонів України. Зацікавить тих, хто небойдужий до минулого нашого н
842522
  Сокальська О.В. Міські та повітові місця ув"язнення на українських землях у другій половині XVI-XVII столітті // Вісник Пенітенціарної асоціації України : науковий журнал / Пенітенціарна асоціація України. – Київ, 2017. – № 1. – C. 57-64. – ISSN 2523-4552
842523
  Бітківська Г.В. Міські тексти в літературно-художніх виданнях географічної локалізації: компаративний аспект // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 38. – C. 47-53


  У статті розглядаються структурно-семіотичні складові міських текстів у часописах "Київ", "Нева" й визначаються основні напрями теоретичного осмислення топосів міст у моделях літературно-художніх видань. В статье рассматриваются ...
842524
  Жлуктенко Н.Ю. Міт-історія Іляса Венезиса ("Еолійська земля") // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2014. – Вип. 42, ч. 1. – С. 375-380


  На основі місткого концепту поетичного циклу Й. Сефериса "Міт-історема" у статті зроблено спробу інтерпретації онтологічних та історичних міфологем у романі "Еолійська земля" провідного грецького прозаїка "покоління 30-х" Іліяса Венезиса. ...
842525
  Руснак І. Міт "української Америки" : (на матеріалі книжкии Уласа Самчука "Слідами піонерії" // Визвольний шлях : суспільно-політичний науковий і літературний місячник / Укр. Інформ. Служба ; Нац. ун. "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2008. – Кн. 3 (720), лип.-верес. – С. 41-52. – ISSN 0042-9422
842526
  Гриневич В. Міт війни та війна мітів // Критика. – Київ, 2005. – Травень, (число 5). – С. 2-8
842527
  Сверстюк Є. Міт Лесі Українки : [лекція] / Євген Сверстюк ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Вежа, 2008. – 33, [2] с. : портр. – ISBN 978-966-600-352-5
842528
  Скоркін К. Міт Новоросії: край реакційних утопій // Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 2014. – Вересень - Жовтень, (число 9/10). – С. 27-30
842529
  Боровик М. Міт революції і нова схема української історії // Критика. – Київ, 2013. – Липень - Серпень, (число 7/8). – С. 16-17. – ISSN 1563-6461
842530
  Савенко А.О. Міт у поетичній парадигмі збірки Й. Сеферіса // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 14. – С. 444-448. – ISBN 978-966-171-092-3
842531
   МІТЄЦ : реабілітаційний простір / [ред.-упоряд.: А. Данилюк]. – Київ : Антиквар, 2021. – [108] с. : іл. – На обкл. назва не зазнач. - Книга є частиною проєкту "МІТЄЦ. Реабілітаційний простір" - інновац. програми мистец.-психотерапевт. реабілітації АТО/ООС та колишніх в"язнів "ДНР"/"ЛНР". – ISBN 978-617-7285-45-7
842532
  Матіяш Б. Міти й мітології HERstories // Критика. – Київ, 2006. – Травень, (число 5). – С. 24-28
842533
  Химка І. Міти національної консолідації, Голодомор і Голокост: відповідь Романові Сербину // Критика. – Київ, 2012. – Липень - Серпень, (число 7/8). – С. 30-34. – ISSN 1563-6461
842534
  Романченко А. Мітигація як комунікативна тактика стратегії хеджування // Лінгвістичні студії : міжнародний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т ; голов. ред. А.П. Загнітко. – Вінниця, 2017. – Вип. 33. – С. 131-135. – ISBN 966-7277-88-7. – ISSN 1815-3070
842535
  Лубчак В. Мітинг он-лайн / В. Лубчак, А. Свентах // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 3 грудня (№ 221). – С. 11


  Експерт: "Здебільшого, українські канали добре склали іспит на об"єктивне висвітлення Майдану".
842536
   Мітинги проти видобутку сланцевого газу в Україні // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2013. – № 1 (76), січень - лютий. – С. 32 : фото
842537
  Бондар-Терещенко Мітичні історії в жанрі життя // Критика. – Київ, 2002. – Червень, (число 6). – С. 30-31


  Спогади Ю. Шевельова, А. Любченка, В. Борового.
842538
   Мітіліно Михайло Іванович (1875-1930) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 312. – ISBN 978-966-439-754-1
842539
  Митропольський О.Ю. Мітін Лев Іванович (До 80-річчя від дня народження) // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2005. – № 3. – С. 109-110 : фото. – ISSN 0367-4290
842540
  Клековкін О.Ю. Мітіюкі // Театр при столику. Методологія театрознавства : подорожній щоденник / О.Ю. Клековкін. – Київ : Фенікс, 2013. – С. 409-424. – ISBN 978-966-136-114-9


  Жанри театрознавчих досліджень.
842541
  Мойсєєва М.Н. Мітогенетичне проміння. / М.Н. Мойсєєва, 1936. – 87-99с.
842542
  Нікольський Н.М. Мітолегія і абрадавасьць валачобных песень. / Н.М. Нікольський. – Менск, 1931. – 207-364с.
842543
  Грабович Г. Мітологізації Львова: відлуння присутности та відсутности // Критика. – Київ, 2002. – Липень - Серпень, (число 7/8). – С. 11-17
842544
  Шевчук Т. Мітологійне у слов"янському фольклорі: ворожба і затемнення світил / Т. Шевчук, П. Сосенко // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 35 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 628-634


  Досліджується мітологійний мотив викрадення зірок/місяця та символіка смерті. Аналізується зв"язок між ворожбою (чарами), крадіжками нечистою силою і затемненнями астральних світил.
842545
  Кавун Л. Мітологічна й філософська топіка у творчості Б.- І. Антонича // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 7. – С. 20-28. – Бібліогр.: С. 28
842546
  Павлишин М. Мітологічне, релігійне та філософське у прозі Валерія Шевчука // Конференція Дмитра Штогрина : зб. матеріалів / [відп. ред., передм. та упоряд.: С.М. Квіт]. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2020. – С. 101-114. – ISBN 978-966-518-773-8
842547
  Сосенко П. Мітологічний мотив затемнення астрального неба / П. Сосенко, Т. Шевчук // Міфологія і фольклор : загальноукраїнський науково-освітній журнал / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка; ГО "Українське товариство дослідників фольклору та міфології". – Львів, 2011. – № 2 (9). – С. 31-46


  Розглянуто і продовжено дослідження мітологічного мотиву викрадення небесних світил, що виокремив у слов"янській народній поезії відомий російський учений М. Толстой. Досліджуючи нові фольклорні тексти та матеріали, автори виявили багатовимірний мотив ...
842548
  Жук О. Мітотична активність клітин в період ембріогенезу пшениці за умов посухи та дії синтетичних регуляторів росту // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 27-29. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 15/17). – ISSN 1728-3817


  Показано, що 6-бензиламінопурин (БАП) та 2,4-дихлорфеноксиоцтова кислота зменшують втрату води рослинами та негативний вплив посухи на проліферативні процеси в період ембріогенезу пшениці і сприяють наростанню маси зернівок It was shown that the ...
842549
  Смірнов А.С. Мітотична активність клітин слизової оболонки пілоричного відділу шлунка щурів в умовах дії епіхлоргідрину, адаптогену й антиоксиданту / А.С. Смірнов, М.А. Мірзебасов // Вісник наукових досліджень ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" : науково-практичний журнал / "Тернопільський державний медичний університет ім. Горбачевського І.Я. МОЗ України" ДВНЗ. – Тернопіль, 2016. – № 3 (84). – С. 104-106. – ISSN 1681-276Х


  "...В експериментах на білих щурах-самцях вивчали характер впливу епіхлоргідрину на процеси поділу клітин слизової оболонки пілоричного відділу шлунка щурів, а також експериментально обґрунтовували можливість використання екстракту ехінацеї пурпурової ...
842550
  Кургалюк Н.М. Мітохондріальне дихання, окисне фосфорилювання, стан системи антиоксидантного захисту та ПОЛ при іонізуючому опроміненні тварин і введенні альфа-кетоглутарату натрію // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 44-49. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 7)


  У хронічному експерименті на білих щурах досліджували процеси мітохондріального дихання і окисного фосфорилювання (ОФ) у тканині печінки після щоденного рентгенівського опромінення в дозі 1 Р до досягнення сумарних доз опромінення 10, 20 і 30 Р і ...
842551
  Марущак М.І. Мітохондріальні механізми апоптозу при гострому ушкодженні легень в експерименті // Вісник наукових досліджень ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" : науково-практичний журнал / "Тернопільський державний медичний університет ім. Горбачевського І.Я. МОЗ України" ДВНЗ. – Тернопіль, 2017. – № 1 (86). – С. 121-124. – ISSN 1681-276Х


  "...Розглядаючи механізми реалізації апоптозу клітини, важливе місце приділяється мітохондріям, які утворюють складну систему, являючись як мішенями, так і продуцентами активних форм кисню. Проведені в останні роки дослідження показали чіткі докази ...
842552
  Грегуль А.О. Мітрідат VI Евпатор та його оточення в античних джерелах і рецепціях доби Середньовіччя і Раннього Нового часу : дис. … канд. іст. наук : 07.00.02 / Грегуль Аліна Олегівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 280 арк. – Додатки: арк. 214-280. – Бібліогр.: арк. 185-213
842553
  Грегуль А.О. Мітрідат VI Евпатор та його оточення в античних джерелах і рецепціях доби Середньовіччя і Раннього Нового часу : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Грегуль Аліна Олегівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
842554
   Міттенвальд 1946-1951 : З нагоди 50-ліття таборів українських біженців в Міттенвальді, Німеччина. – Воррен, 2001. – ХІV,753с. – Текст парал.укр. та англ. мовами. – ISBN 0-9711883-0-0
842555
   Мітюков Каллиник Андрійович (1823-1885) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 312. – ISBN 978-966-439-754-1
842556
  Матішов Г. Міус-фронт і його значення в історії Великої Вітчизняної війни / Г. Матішов, Є. Кринко // Бахмутський шлях : літературне та наукове історико-філологічне видання / Труд. кол. ж-лу "Бахмутський шлях"; Луганськ. нац. пед. ун-т.;Всеукр. т-во "Просвіта". – Луганськ, 2010. – № 1/2 (56/57). – С. 108-113
842557
  Мандебура Т.О. Міф / Т. Мандебура // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 247-248. – ISBN 966-642-073-2
842558
  Демська О. Міф "кінця світу" у західноєвропейській культурі // Урок української : науково-публіцистичний журнал-дайджест / НаУКМА ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ, 2001. – № 1. – С.51-54
842559
  Крючкова О.Р. Міф "ренесансної людини" та його заперечення у романі Г. Нормінтона "Дива і чудасії" // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 15, т. 6 (160). – C. 373-378
842560
  Жмундуляк Д. Міф "університетського міста" як чинник культурного іміджу Чернівців // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – № 3 (123). – С. 125-131. – ISSN 1728-9343
842561
   Міф 5. "Продовольчі труднощі" в 1932 - 1933 рр. не переросли в Голодомор, оскільки його ознак не виявили тоді всесвітньо відомі постаті, зокрема Ромен Ролан, Бернард Шоу, Едуард Ерріо та інші // Міфи про Голодомор / Нац. музей Голодомору-геноциду, Ін-т дослідж. Голодомору, Музей Голодомору ; [авт. тексту: Віктор Брехуненко]. – Дрогобич, 2020. – С. 35-48. – ISBN 978-617-642-463-5
842562
  Сніжко В. Міф в українознавстві // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2004. – Ч. 3/4. – С. 110-117
842563
  Черніченко А.О. Міф дитинства в автобіографічному романі Нікоса Казандзакіса "Посвята Ель Греко" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Беканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 1 (52). – С. 58-63


  Статтю присвячено спробі аналізу міфу дитинства головного героя в романі Нікоса Казандзакіса „Посвята Ель Греко”. Визначено, що в досліджуваному автобіографічному романі поняття міфу отримує авторське тлумачення. Архетипна складова та низка образів, на ...
842564
  Андрійчук Т.В. Міф Європи. "N-простір" нашого вибору // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка / Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка. – Чернігів, 2002. – № 14. – С.16-21. – (Філософські науки)
842565
  Бестюк І. Міф і антиміф російсько-народної гармошки в українській літературі 1920-1930-х років ("Гармонія" (1933) Григорія Косинки) // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2015. – № 1 (115), січень - лютий. – С. 24-28
842566
  Хазанов О.Т. Міф і дійсність : (Наука і релігія про довголіття людини) / О.Т. Хазанов, І.І. Яременко. – Київ : Знання, 1971. – 45с.
842567
  Ставицький А.В. Міф і дослідник: проблема суб"єктивної рефлексіїміф і дослідник: проблема суб"єктивної рефлексії // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 56. – С. 26-33
842568
  Бондарева О. Міф і драма: амплуа сучасної взаємодії // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2007. – Вип. 39. – С. 32-41
842569
  Бондарева О. Міф і драма: амплуа сучасної взаємодії // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2007. – Вип. 39. – С. 32-40
842570
  Зварич І. Міф і казка // Міф у генезі художнього мислення : Монографія / І. Зварич. – Чернівці : Золоті литаври, 2002. – С. 75-81. – ISBN 966-7577-96-1
842571
  Волос В.Є. Міф і конституювання смислу // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 3. – С. 106-107
842572
  Чумаченко Олександр Анатолійович Міф і мистецька гра в естетиці неоромантизму : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознвства:17.00.01 / Чумаченко О.А.; Київ. нац. ун-тет культури і мистецтв. – Київ, 2003. – 17с. – Бібліогр.: 10 назв
842573
  Ісаєнко С.В. Міф і основні структуроутворюючі постмодерністських текстів // Питання літературознавства : Науковий збірник / Мін. осв. і науки України. Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України. – Чернівці, 2004. – Вип. 11 (68). – С.52-56. – ISBN 966-568-658-5
842574
  Артюх А. Міф і пізнання (маніфест когнітивної відносності) // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів. – Київ, 2015. – № 5 (357), вересень - жовтень. – С. 48-58. – ISSN 0130-6936
842575
  Пономарьов Л.С. Міф і правда про "велике суспільство" / Л.С. Пономарьов. – К., 1968. – 89с.
842576
  Коваленко В. Міф і реальність у "Думі про Зінька Самгородського " Тодося Осьмачки // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 106-111. – (Серія філологічна ; Вип. 39, ч. 1)
842577
  Нємцова В. Міф і реальність у творчості Олександра Жолудя // Образотворче мистецтво : часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2007. – № 4. – С.65-67. – ISSN 0130-1799
842578
  Темченко А. Міф і сновидання в традиційній культурі українців (за матеріалами замовлень) // Збірник статей на вшанування 70-річчя видатного україніста Словаччини Мирослава Сополиги / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського, Міжнар. асоц. етнологів ; [редкол.: Г. Бондаренко, В. Борисенко, Л. Вахніна та ін. ; голов. ред.: Г. Скрипник]. – Київ : ІМФЕ ім. М.Т. Рильського НАН України, 2016. – С. 202-222. – ISBN 978-966-02-7872-1
842579
  Темченко А. Міф і сновидіння в традиційній культурі українців (за матеріалами замовлянь) // Матеріали до української етнології : щорічник: збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів. – Київ, 2015. – Вип. 14 (17). – С. 141-151. – ISSN 2313-8505
842580
  Білик О.М. Міф і філософія : монографія / Олексій Білик. – Харків : Едена, 2010. – 188 с. – ISBN 978-966-8230-40-0
842581
  Наєнко М. Міф і фольклор як своєрідні форми художньої свідомості // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2010. – № 2 (23). – С. 93-97. – ISSN 2075-1222
842582
  Наєнко М. Міф і фольклор: позиція й опозиція // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 35 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 371-378


  Йдеться про спільне й відмінне в міфах та фольклорних творах. Автор вважає, що міфи (єдність науки і мистецтва) є не народною (нім. die Folklore) творчістю; вони народилися, коли існував не народ, а колективна, стадна форма співжиття людей.
842583
  Наєнко М. Міф і фольклор: позиція й опозиція // Літературна історія і сучасна критика : матеріали до вивчення укр. л-ри у слов"ян. контексті / М.К. Наєнко. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 388-397. – ISBN 978-966-439-809-8
842584
  Панасюк Б. Міф Переяславської ради // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 18 січня (№ 2). – С. 6-7
842585
  Польова Ю. Міф Праги у чеській постмодерній прозі // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 223-230. – (Серія філологічна ; Вип. 56, ч. 2). – ISSN 2078-5534
842586
  Білоус П. Міф про "древнерусскую" літературу: термінологія та ідеологія // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 4 (664). – С. 35-40. – ISSN 0236-1477
842587
  Охріменко Ю.М. Міф про "душу" в світілі сучасної науки / Ю.М. Охріменко. – К, 1977. – 32с.
842588
  Грабовський С. Міф про "золоту добу" Брежнєва // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 10 жовтня (№ 189/190). – С. 11


  До 50-річчя приходу до влади "дорогого Леоніда Ілліча".
842589
  Анастасова Катерина Міф про "літаючі" ікони / пер. О. Ковтун // Народна творчість та етнографія : спецвипуск / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2008. – № 2 : Български фолклор - Болгарська фольклористика. – С. 35-39. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-6936
842590
  Вайнберг М.Ц. Міф про "народний капіталізм" / М.Ц. Вайнберг. – Київ, 1958. – 44с.
842591
  Лисенко А.Є. Міф про "стовпотворіння" та людські мови / А.Є. Лисенко. – Київ, 1965. – 80с.
842592
  Панич О.І. Міф про баптистів у радянському суспільстві 1950-1980-х рр.: марновірство і пропаганда // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2011. – № 3 (498). – С. 123-142. – ISSN 0130-5247
842593
  Клименко Р.В. Міф про безсмертя. Від старовини до сьогодення // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 90-98. – (Серія "Філософія. Філософські перипетії" ; вип. 58). – ISSN 2226-0994
842594
  Смольницька О. Міф про вічне повернення у поезії Віри Вовк // Міфологія і фольклор : загальноукраїнський науково-освітній журнал / М-во освіти і науки України ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; ГО "Українське т-во дослідників фольклору та міфології" ; голов. ред. Я. Гарасим. – Львів, 2016. – № 3/4 (21), липень - грудень. – С. 78-89. – ISSN 2225-5095
842595
  Костюк О.В. Міф про героя в контексті біблійних текстів // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 7. – С. 24-25
842596
  Віндерських С.О. Міф про Геру і Зевса та його інтерпретація у романі Джозефа Хеллера "Портрет митця в старості" // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 38. – C. 106-110


  У статті проаналізовано міфологічний поступ Гери і Зевса в останньому романі американського класика Джозефа Хеллера (1923 – 1999). В статье проанализирована мифологический план Геры и Зевса в последнем романе американского классика Джозефа Хеллера ...
842597
  Михед Т. Міф про Едем у просторі американської романтичної літератури // Слово і час : Науково-теоретичний журнал / Журнал інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С.69-78. – ISSN 0236-1477
842598
  Ашін Г.К. Міф про еліту / Г. К. Ашін. – Київ : Знання, 1964. – 48 с.
842599
  Козовик І.Я. Міф про Єлену в античній літературі : Дис... канд. філолог.наук: / Козовик І.Я.; Івано-Франківськ. держ. ун-т. Кафедра іноземних мов. – Івано-Франківськ, 1967. – 278л. – Бібліогр.:л.262-278
842600
  Жуковська Г.М. Міф про запорожця-характерника в оповіданні Пантелеймона Куліша "Потомки українського гайдамацтва" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Н.В. Науменко ; редкол.: В.В. Берковець, Т.І. Гундорова, О.В. Деменчук [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 1 (59). – C. 38-49. – ISSN 2520-6346


  Зосереджено увагу на виявленні специфіки художнього втілення міфу про козака-характерника в оповіданні Пантелеймона Куліша "Потомки українського гайдамацтва", на розкритті смислового коду міфу, його символічних інтенцій, на дослідженні прикметних ознак ...
842601
  Левицький В.А. Міф про колиску vs. ідея безсоння: культура Києва в концепції Миколи Анциферова // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 2. – С. 28-30
842602
  Предко Д.Є. Міф про культурного героя: психоаналітичний та культурологічний аспект // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – C. 19-21. – (Філософія. Політологія ; вип. 98). – ISSN 1728-3817


  В статті досліджується феномен культурного міфу про героя, його витоки у психоаналітичному та культурологічному аспектах. Звернено увагу на процесс становлення концепції героічного міфу, його трансформаційний характер. In this article investigates the ...
842603
  Павленко С. Міф про Мазепу / С. Павленко. – Чернігів : Сіверянська думка, 1998. – 248с. – ISBN 966-502-044-7
842604
  Грабовський С. Міф про непереможного Жукова // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 7-8 березня (№ 41/42)


  "Великий полководець" російського державного телебачення.
842605
  Горовець Є. Міф про непідприємницький характер адвокатської діяльності: причини, аргументи і наслідки // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 12. – С. 38-47.
842606
  Горовець Є. Міф про непідприємницький характер адвокатської діяльності: причини, аргумети і наслідки // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 3. – С. 78-87
842607
  Кобзар О. Міф про нібелунгів: рецепція, трансформація, ідеологія // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтав. держ. педагогіч. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2013. – Вип. 14. – C. 14-19. – ISSN 2075-1486
842608
  Косенко М.Я. Міф про Орфея в поезії Мирослава Лаюка (на матеріалі збірки "Осоте!") // Магістеріум / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: Моренець В.П., Агеєва В.П., Бакула Б. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 69 : Літературознавчі студії. – С. 20-23. – ISSN 1996-9872
842609
  Рубан А.А. Міф про Орфея та його втілення Р.М. Рільке і Л.М. Андреєва // Актуальні проблеми слов"янської філології : лінгвістика і літературознавство; міжвузівський збірник наукових статей. – Київ, 2008. – Вип. 15. – С. 257-262. – ISBN 978-966-8847-84-4
842610
  Борисенко В. Міф про поліетнічність України // Пам"ять століть. Україна : Історичний науковий та літературний журнал. / Мін. освіти і науки Укр.,Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова та інш. – Київ, 2002. – № 2. – С.3-7. – ISSN 0869-3595
842611
  Малахов В. Міф про правові цінності // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання, спецвипуск / М-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 8. – С. 180-186. – ISSN 0132-1331
842612
  Крамар О. Міф про російськомовні регіони // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 19 (339). – С. 26-29. – ISSN 1996-1561


  Надання російській мові статусу другої державної чи навіть офіційної на частині території посилить дискримінацію україномовної більшості та полегшить експансію Кремля.
842613
  Матюхіна О. Міф про створення світу в давньослов"янській міфології // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Львів. музей історї релігії ; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; голов. ред. Капраль М.М. – Львів, 2018. – Вип. 28, ч. 2. – С. 281-297. – ISSN 2523-4234
842614
  Савчук І. Міф про Схід як спосіб відчуження від зовнішнього світу // Студії мистецтвознавчі / НАНУ, ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2005. – Ч. 4 : Театр. Музика. Кіно. – С.49-54. – ISSN 1728-6875
842615
  Кралюк П. Міф про три "братерські східнослов"янські народи" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 20 лютого (№ 31). – С. 9
842616
  Кралюк П. Міф про три "братерські східнослов"янські народи" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 24-25 січня (№ 12/13). – С. 8
842617
  Іскринський М.І. Міф про Христа, його походження і класова суть. / М.І. Іскринський. – М., 1938. – с.
842618
  Левченко Г.Д. Міф проти історії : семіосфера лірики Лесі Українки: монографія / Галина Левченко. – Київ : Академвидав, 2013. – 327, [4] с. – Сер. засн. у 2006 р. – Бібліогр.: с. 308-327. – (Серія "Монограф"). – ISBN 978-617-572-059-2
842619
  Моклиця М. Міф проти історії: семіосфера лірики Лесі Українки // Українське слово і сучасність : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид-во "Білий тигр" ; голов. ред. Я. Поліщук ; редкол.: П. Білоус, О. Бондарева, О. Гоян [та ін.]. – Київ, 2015. – № 8 (12), серпень. – С. 2-3
842620
  Хоменко В.В. Міф світу в романі Ж.-М.Г. Ле Клезіо "Пустеля" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 75-77. – (Іноземна філологія ; Вип. 29)


  Розглянуто міфологему світу в романі Ж.-М.Г. Ле Клезіо "Пустеля" та проаналізовано такі її компоненти як хронотоп, рух та матерію, складену з першоелементів (землі, води, вогню, повітря). Відзначається близькість авторської інтерпретації світу та його ...
842621
  Яструбецька Г. Міф Сізіфа, або епістемологічна відвертість : (романи "Книга забуття" й "Та сама курява дороги" В. Слапчука) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 5 (665). – С. 61-68. – ISSN 0236-1477
842622
  Грабовський С. Міф Сталінграда і ресталінізація Росії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 11 червня (№ 104). – С. 5
842623
  Грабовський С. Міф Столипіна: химерний і небезпечний // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2011. – № 37 (202). – С. 42-44. – ISSN 1996-1561
842624
  Бондарева О.Є. Міф та антиміф у жанровому моделюванні української драматургії кінця 20-початку 21 століття : Дис. ... д-ра філол. наук. Спец. 10.01.01 - українська література; 10.01.06 - теорія літератури / Бондарева О.Є.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 529л. – Бібліогр.: л. 474-529
842625
  Бондарева Олена Євгенівна Міф та антиміф у жанровому моделюванні української драматургії кінця ХХ-початку ХХІ століття : Автореф. дис. ... д-ра філологічних наук; 10. 01. 01; 10. 01. 06 / Бондарева О. Є.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 40с. – Бібл.: 26 назв
842626
  Григорчук Д. Міф та божевілля = Myth and madness : роман / Даніель Григорчук ; пер. з англ. Ігоря Пошивайла. – Київ : Кліо, 2018. – 349, [3] с. – ISBN 978-617-7023-83-7
842627
  Баняс В. Міф та оніризм у літературі романтизму / В. Баняс, Н. Баняс // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2015. – № 1 (115), січень - лютий. – С. 12-16
842628
  Борисенко В. Міф та правда про 130 "народів" в Україні // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів. – Київ, 2015. – № 4 (356), липень - серпень. – С. 22-27. – ISSN 0130-6936


  У статті розглядається важливе питання етнічної взаємодії українців та представників різних етнічних спільнот; на основі статистики спростовується пропагандистський міф про 130 "народів" України, порушується питання про інтеграцію етнічних груп в ...
842629
  Борисюк І. Міф творення в поезії Оксани Забужко // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2015. – № 1 (115), січень - лютий. – С. 57-61
842630
  Зварич І. Міф у генезі художнього мислення : Монографія / І. Зварич; Мін-во освіти і науки України; Чернівецьк. нац. ун-тет ім.Ю.Федьковича. – Чернівці : Золоті литаври, 2002. – 236 с. – ISBN 966-7577-96-1
842631
  Зварич І. Міф у історичній пісні // Міф у генезі художнього мислення : Монографія / І. Зварич. – Чернівці : Золоті литаври, 2002. – С. 89-91. – ISBN 966-7577-96-1
842632
  Старкова Г.В. Міф у кіберпросторі: інтернет як простір утілення неоміфологем // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2011. – Вип. 34. – С. 155-163


  Розглянуто кіберпростір як простір утілення неоміфологем сучасної культури; виявлено діапазон сучасних міфів, репрезентованих у мережі Інтернет; визначено статус міфу в Інтернет-культурі постсучасності.
842633
  Старкова Г.В. Міф у кіберпросторі: лудологічні аспекти неоміфології в сучасній культурі : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Старкова Ганна Володимирівна ; М-во культури України, Харків. держ. акад. культури. – Харків, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: 18 назв
842634
  Зварич І. Міф у колядках та щедрівках // Міф у генезі художнього мислення : Монографія / І. Зварич. – Чернівці : Золоті литаври, 2002. – С. 86-89. – ISBN 966-7577-96-1
842635
  Баняс В.В. Міф у контексті західноєвропейського романтизму та в творчості Жерара де Нерваля зокрема / В.В. Баняс, Н.Ю. Баняс // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Київ ; Харків, 2014. – С. 3-16. – (Літературознавство ; вип. 2 (78), ч. 2). – ISSN 2312-1068


  Парадоксальним чином важлива проблема - інтерпретація культурою Західної Європи першої половини 19 ст. явища міфу - не знайшла різнобічного, об"ємного висвітлення в якості наукових робіт. Усе, що можна знайти, – фрагментарні роботи, де відсутня ...
842636
  Зварич І. Міф у контексті творчості Т.Г. Шевченка // Міф у генезі художнього мислення : Монографія / І. Зварич. – Чернівці : Золоті литаври, 2002. – С. 149-182. – ISBN 966-7577-96-1
842637
  Бурковський М.В. Міф у культурному просторі Європи в добу Нового часу (Ф. Бекон, Дж. Віко, Д. Юм, Б. де Фонтенель) // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2011. – Вип. 33. – С. 119-127
842638
  Брацка М. Міф у літературі українсько-польського помежів"я: властивості та функції // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2013. – Т. 22. – С. 238-243. – ISBN 978-966-2705-45-4


  У статі узагальнюються характерні властивості міфу, створеного у прозі українсько-польського помежів"я середини ХІХ ст. Звертається увага на диференціацію міфу - оприявнення ідеологічно навантаженої його іпостасі. На підставі аналізованої прози ...
842639
  Костюк І. Міф у науковому дискурсі 20 ст.: історіографічний огляд // Вісник Львівської національної академії мистецтв / Львівська національна академія мистецтв. – Львів, 2007. – Вип. 18. – С. 310-320. – ISSN 0236-4832
842640
  Шуруй О.П. Міф у циклі "Киммерийские сумерки" Максиміліана Волошина // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 12 : Літературна критика і критерії художності. – С. 239-243. – ISBN 978-966-171-217-0
842641
  Бондарева О.Є. Міф України у драматургії української діаспори // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 11. – С. 75-82. – ISBN 966-8188-10-1
842642
  Павлова О.М. Міф Чорнобиля у п"єсі Павла Ар"є "На початку і наприкінці часів" // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу ; ред. С.І. Хороб [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2018. – № 4 (48). – С. 245-252. – (Слово). – ISSN 2304-7402
842643
  Райхель Ю. Міф Юрія Андропова // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 13-14 червня (№ 106/107). – С. 8


  До 100-річчя від дня народження. Ким він був? Реформатором чи консерватором? Відповідь шукають досі.
842644
  Зварич І. Міф як базовий фактор формування традицій / І. Зварич, Г. Кравченко // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковинський держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Великого. – Чернівці ; Сучава, 2016. – № 1 (9). – С. 79-84. – ISSN 2311-9896
842645
  Мямліна А.В. Міф як етнокомунікативна домінанта образного простору тексту // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2007. – № 787. – С.91-94. – (Філологія ; Вип. 52). – ISSN 0453-8048
842646
  Макаренко Є. Міф як засіб масової комунікації // Американська історія та політика : науковий журнал / Киів. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. нової та новітньої історії зарубіжних країн ; редкол.: Машевський О.П., Ткач О.І., Грищенко Т.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3. – С. 244-251
842647
  Зубрицька Л.Й. Міф як засіб політичного маніпулювання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 51-55. – (Філософія. Політологія ; Вип. 59/61). – ISSN 1728-3817


  Розглядається міф як засіб політичного маніпулювання, а також роль засобів масової інформації у розповсюдженні політичних міфів.
842648
  Бобошко Н.М. Міф як інваріантна основа філософії історії Шеллінга // Людина - Світ - Культура : актуальні проблеми філософських, політологічних і релігієзнавчих досліджень : (до 170-річчя філос. ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка) : матеріали Міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2004 р., Київ) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Філос. ф-т ; [редкол. : А.Є. Конверський, В.А. Бугров, І.С. Добронравова, Л.В. Губерський, Ф.М. Кирилюк та ін. ; відп. за вип. Бугров В.А.]. – Київ : КНУТШ, 2004. – С. 22-23. – ISBN 966-8365-12-7
842649
  Нетичук О.М. Міф як об"єкт наукового пізнання та сучасний літературознавчий міфоаналіз // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 8 : Філологічні науки. Літературознавство. – С. 77-82. – ISSN 1729-360Х
842650
  Дев"ятко Н.В. Міф як основа відродження національної свідомості через ЗМІ // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 26. – С. 258-263


  Досліджується можливість національного відродження через актуалізацію міфічної свідомості та національних архетипів, подолання впливу постмодерністського світобачення при переході до міфічно-національного світогляду. The article is devoted to the ...
842651
  Васьківська Г. Міф як першоджерело пізнання світу і людини // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 39-41
842652
  Васьківська Г. Міф як першоджерело пізнання світу і людини // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 39-41
842653
  Литвиненко Т. Міф як предмет порівняльного літературознавства // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2006. – Вип. 9 : Національні моделі порівняльного літературознавства. – С. 214-219.
842654
  Калашнік О.В. Міф як синкретична форма віртуальної реальності // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2010. – Вип. № 41. – С. 141-151. – ISSN 2072-1692
842655
  Магдич Ю.А. Міф як складова політичного маніпулювання: парадигмальний підхід // Збірник статей та тез доповідей за матеріалами III Всеукраїнської науково-пракичної конференції з міжнародною участю "Розвиток основних напрямів соціогуманітарних наук: проблеми та перспективи" / "Розвиток основних напрямів соціогуманітарних наук: проблеми та перспективи", всеукр. наук.-практ. конф. – Дніпродзержинськ : [б. в.], 2016. – С. 169-171
842656
  Косинська Н. Міф як спроба порятунку у повісті Марії Матіос "Москалиця" // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 19. – С. 251-256. – ISSN 2307-2261
842657
  Марина Д.О. Міф як універсальний спосіб людського світосприйняття у творчості М. Еліаде // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ф-т іноземної філології. – Ужгород, 2017. – Вип. 15. – С. 93-98. – ISBN 978-617-7132-80-5
842658
  Полисаєв О.П. Міф як феномен життя і світогляду // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 59-70
842659
  Даниленко Ю.В. Міф як феномен соціальної реальності: спроба філософського осмислення // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 3. – С. 32-33
842660
  Зубрицька Людмила Йосипівна Міф як феномен сучасної політики : Дис. ... канд. політ. наук: 23.00.01 / Зубрицька Л.Й.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 180л. – Бібліогр.: л. 166 - 180
842661
  Зубрицька Людмила Йосипівна Міф як феномен сучасної політики : Автореф. дис. ... канд. політ. наук: 23.00.01 / Зубрицька Л.Й.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 18с. – Бібліогр.: 7 назв
842662
  Скрипник І.І. Міф як форма втечі: Б.І. Антонич та Б. Шульц // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 455-460. – (Серія "Літературознавство" ; № 39). – ISBN 9-7425-09-6
842663
  Жовта Н. Міф, казка і мова: основні напрямки лінгвістичного дослідження взаємозв"язків // Українські студії з філології / Inst. culturel de Solenzara ; Acad. des sciences de l"enseignement superieur d"Ukraine, Conseil des jeunes chercheurs ; dossier dirige par Athanase Vantchev de Thracy, Iouriї Mosenkis, Dmytro Tchystiak. – Paris : Institut Culturel de Solenzara, 2012. – С. 92-104. – ISBN 978-2-919320-35-6
842664
  Дзюба О.В. Міф, магія та релігія в структурі сучасної суспільної свідомості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 41-42. – (Філософія. Політологія ; вип. 54/55). – ISSN 1728-3817
842665
  Мишанич Мотря Міф, міфологія, міфологізм, міфокритика, міфопоетика : Історія інтерпритації і розмежування понять. Доповідь на V Міжнародному конгресі україністів (м. Чернівці, 26-29 серпня 2002 р.) / Мишанич Мотря, Мишанич Степан; Мін-во освіти і науки України; ДонДУ. – Донецьк : Норд-Прес, 2002. – 60 с. – ISBN 966-8085-20-5
842666
  Білецький І.П. Міф, мова, ідентичність серед арабів та південних слов"ян: компаративістський аналіз // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – C. 5-12. – (Серія: "Теорія культури і філософія науки" ; вип. 60). – ISSN 2306-6687
842667
  Стовбун Т.В. Міф, побачений зсередини: до тлумачення роману Дж. Гарднера "Грендель" // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 573-579. – ISBN 966-581-481-8
842668
  Найден О.С. Міф. Фольклор. Форма. Образ / О.С. Найден. – Київ : Олег Філюк, 2016. – 314, [2] с. : іл. – Бібліогр. в прим., комент. та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7122-93-6
842669
  Розова Т. Міф: від образу архаїчного мислення до сучасної міфологізації держави та права // Філософські обрії : науково-теоретичний часопис / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ, 2002. – Вип. 7. – С.158-165. – ISBN 966-7653-02-8
842670
  Гулак А.А. Міфалагічны кірунак у беларускай фалькларыстыцы другой палавіны XIX ст. : аутарэф. дыс. ... канд. філал. навук : 10.01.09 / Гулак А.А. ; Дзяржауная навуковая установа "Ін-т мастацтвазнауства, этнаграфіі і фальклору імя Кандрата Крапівы Нацыянальнай акад. навук Беларусі". – Мінск, 2011. – 24 с. – Бібліогр.: 14 назв.
842671
  Базова В. Міфема лосося як носій національної сингулярності у контексті оповідання Шермана Алексі "Найкрутіший індіанець у світі" // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т ; редкол.: Гудманян А.Г., Межжеріна Г.В., Архангельська А.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 35. – С. 49-54. – ISSN 2413-3094


  "У статті проаналізовано ключові варіанти модифікації міфеми лосося крізь призму міфології корінних народів Америки, визначено різноманітність потрактувань міфологічного символу".
842672
  Ковалів Ю. Міфемні коди поетичного мовлення Б.-І. Антонича // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 38 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 136-140


  У статті розглянута образна система лірики Б.-І. Антонича, основу якої, поряд з металогічною семантикою, складають міфами та міфологеми, що мають глибоке архетипне підґрунтя. The article is devoted to the imagery of poetry B.-I. Antonych, which is ...
842673
  Прокопенко М. Міфи "Підйому науки" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 15 травня (№ 82). – С. 10-11


  Міністерство освіти і науки планує привести до ладу ситуацію з фаховими виданнями. Але...затверджує в їхньому переліку відверту профанацію.
842674
  Стріха М. Міфи агресора: як росія "українською брудною бомбою" лякає // Україна молода. – Київ, 2022. – 2 листопада (№ 33). – С. 4-5


  Нещодавно, 23 жовтня, російський міністр оборони сергій шойгу поговорив телефоном з колегами з Франції, Туреччини та Великої Британії. Головною темою розмов стала начебто готовність Києва створити «брудну бомбу» (тобто бомбу, де звичайний неядерний ...
842675
  Косолапов В.В. Міфи антикомунізму про новий етап НТР / В.В. Косолапов. – К., 1984. – 48с.
842676
  Ластовський В. Міфи в історичній літературі щодо Остафія Дашковича // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. центр "Часи козацькі", Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК [та ін.]. – Київ ; Нікополь, 2014. – Вип. 23. – С. 244-247. – ISSN 2078-0850
842677
  Гловацька К.І. Міфи давньої Греції : для серед. та старш. шкільного віку / К.І. Гловацька. – Київ : Веселка, 1977. – 198 с.
842678
  Гловацька К.І. Міфи давньої Греції / К.І. Гловацька. – К, 1986. – 239с.
842679
  Гловацька К.І. Міфи давньої Греції : для серед. та старш. шкільного віку / К.І. Гловацька. – Київ : Веселка, 1991. – 262 с.
842680
   Міфи Давньої Греції : для серед. та старшого шк. віку : для дітей переказала Катерина Гловацька. – Київ : Веселка, 1977. – 183, [16]с. – (Бібліотечна серія)
842681
  Кун М.А. Міфи Давньої Греції / М.А. Кун. – Київ : Котигорошко, 1993. – 267с. – ISBN 5-7707-5082-0
842682
  Гловацька К.І. Міфи Давньої Греції / Переказала К. Гловацька; Худож. Р. Масаутов. – 5-е вид., зі змінами. – Київ : Веселка; Просвіта, 2005. – 295с. : іл. – ISBN 966-01-0324-7
842683
   Міфи Давньої Греції : Твори давньогрецьких авторів: Навч. посібник. У двох книгах. – Київ : Грамота. – (Шкільна бібліотека). – ISBN 966-8066-34-0 (кн.2)
Кн.2. – 2005. – 520с.
842684
  Кун М.А. Міфи Давньої Греції / М.А. Кун. – Київ : Велес, 2006. – 280с. – ISBN 966-8263-19-7
842685
  Кун М.А. Міфи Давньої Греції / М.А. Кун ; [пер. з рос. О.М. Іванченко ; кер. проекту та ред. Преварська М.І.]. – Київ : Велес, 2009. – 270, [2] с. : іл. – ISBN 966-8263-19-7
842686
   Міфи Давньої Греції: для серед. та старш. шк. віку. – К., 1977. – 183с.
842687
   Міфи Давньої Греції: для серед. шк. віку. – К., 1980. – 215с.
842688
   Міфи Давньої Індії: для старш. шк. віку. – Київ, 1992. – 200 с.
842689
  Хміль Ф. Міфи зарубіжної науки менеджменту і українські реалії : Наукові дискусії // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 5. – С. 66-71. – ISSN 0131-775Х
842690
  Кулініч О.О. Міфи і PR-технології в сучасному суспільстві:специфіка співіснування // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 52 : липень-вересень


  У статті зроблена спроба осмислити явища, які відбуваються в сучасному інформаційному суспільстві, яким чином вони впливають на міфи й технології у PR-галузі. Окрему увагу приділено технологізації суспільства, відповідно розглянуто співіснування ...
842691
  Позняк-Хоменко Міфи і легенди бою під Крутами // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2018. – 30 січня (№ 11). – С. 4-5


  "…11 січ. 1918 р. газета "Нова Рада" опублікувала звернення "До українського студентства", підписане Українською фракцією центру Університету Св. Володимира, де був заклик до молоді записуватися до "Куреня Січових Стрільців". Саме на їх основі була ...
842692
  Степаненко В.І. Міфи і легенди Греції : для мол. та серед. шк. віку / Василь Степаненко ; худож. Микола Пшінка. – Київ : Веселка, 2015. – 517, [3] с. : іл. – Слов. міфол. імен та геогр. назв: с. 503-518. – ISBN 978-966-01-0454-9
842693
  Хаткіна М.О. Міфи і легенди народів світу : дітям 5-12 років / Хаткіна М.О., Зав"язкін О.В. – Донецьк : БАО, 2008. – 656 с. : іл. – ISBN 978-966-481-195-5
842694
  Шанін Ю.В. Міфи і люди Олімпії : нариси / Ю.В. Шанін. – Київ : Веселка, 1980. – 159с.
842695
  Магрицька І. Міфи і правда про Голодомор // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2016. – 30 листопада - 6 грудня (№ 48). – С. 1, 5
842696
  Олійник В. Міфи і правла про "мідного Богдана" // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2013. – 20 липня - 10 серпня (№ 27). – С. 15


  Пам"тник Боглану Хмельницькому у Львові і в Київ. Із тексту: Два монументи, різні за стилем і художньою вартістю, об"єднує те, що їх встановили окупанти української землі.
842697
  Суярко Л.О. Міфи і реалії західного світу / Л.О. Суярко. – К., 1987. – 47с.
842698
  Мащенко І.Г. Міфи і реалії телерадіоефіру / І.Г. Мащенко. – Київ : Агентство ТРК, 2001. – 263с. – ISBN 966-95959-0-8
842699
  Корсак К.В. Міфи і реалії: вища освіта і університети в ХХІ столітті / К.В. Корсак, О.І. Косенко, Ж.П. Ольховська // Науковий вісник Національного аграрного університету : збірник наукових праць / Національний аграрний університет. – Київ, 2007. – № 112. – С. 245-253.
842700
  Кирилюк О. Міфи і реальність про вчинення правочинів з нерухомістю на блокчейні // Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне п-во "СТРАЙД" ; ред. рада.: В. Марченко, Н. Парфьонова, В. Бринцев [та ін.]. – Харків, 2017. – № 5 (95). – С. 83-85
842701
  Акопян О. Міфи і реальність про епоху Відродження / О. Акопян, О. Гринкруг // Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Вид-во "Педагогічна преса" ; Рекламне агенство "Освіта України" ; голов. ред. В. Снєгірьова ; редкол.: В. Бойко, Є. Волощук, М. Жулинський [та ін.]. – Київ, 2018. – № 10 (446), листопад 2018. – С. 37-40
842702
  Шевченко В. Міфи і реальність прямого врегулювання // Страхова справа : журнал про страхування / Укр. н-д. ін-т "Права та економічних досліджень" ; голов. ред. О. Паращак ; редкол.: Базилевич В.Д., Біленчук П.Д., Витлинський В.В. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (69). – С. 28-29. – ISSN 1810-7923
842703
  Коробанова О.Л. Міфи і реальність у політичній свідомості сучасної молоді // Пізнавальний та перетворювальний потенціал історичної психології як науки : зб. ст. ІІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 1 лют. - 1 берез. 2016 р. : історична психологія та мультикультурність / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України [та ін.] ; [міжнар. редкол.: Л.М. Дунаєва, І.В. Данилюк, О.В. Яремчук та ін.]. – Одеса : ОНУ, 2016. – С. 109-118. – ISBN 978-617-689-193-2
842704
  Остапенко Д. Міфи і страшилки про законопроект № 9055 про адвокатуру: хто їх розповсюджує і чому? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 2-8 листопада (№ 44). – С. 4. – ISSN 1992-9277
842705
  Піддубний С. Міфи і українська історія // Матеріали III науково-практичної конференції "Буття українців. Історія Землі нашої" : рік 7514 (2006 н. д.) числа 11 тижня гостича місяця студеча (листопада) / "Буття українців. Історія Землі нашої", наук.-практ. конф. – Київ : АП АКФ, 2007. – С. 197-202
842706
   Міфи і факти про насильство в родині // Кримінальне право України / ТОВ "Український інститут нормативної інформації". – Київ, 2006. – № 11. – С. 42-44.
842707
  Знойко О.П. Міфи Київської землі та події стародавні / О.П. Знойко. – К, 1989. – 305с.
842708
  Маляренко В.В. Міфи навколо // Стратегії сучасного філософування в Україні: виклики та перспективи : матеріали кругл. столу II етапу Всеукр. студент. олімпіади МОН України зі спец. "Філософія. Релігієзнавство" (15-16 квіт. 2015 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т ; [редкол.: А.Є. Конверський та ін.]. – Київ, 2015. – С. 23-25
842709
  Баганець О. Міфи нового КПК // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2013. – 23-29 березня (№ 12). – С. 5. – ISSN 1992-9277
842710
  Баганець О. Міфи нового КПК // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2013. – 30 березня - 5 квітня (№ 13). – С. 5. – ISSN 1992-9277
842711
  Яцунська О. Міфи президентської виборчої кампанії в Україні // Агора : Науково-публіцистичне видання. – Київ, 2005. – Вип. 1 : Україна - нові перспективи. – С. 71-86.
842712
   Міфи про Голодомор / Нац. музей Голодомору-геноциду, Ін-т дослідж. Голодомору, Музей Голодомору ; [авт. тексту: Віктор Брехуненко]. – Дрогобич : Коло, 2020. – 67, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 66-67 та в прим. – ISBN 978-617-642-463-5
842713
  Щаслива Лілія Міфи про дешеву та екологічно-безпечну атомну енергію / Щаслива Лілія, Пашков Анатолій, Стецька Ірина // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2018. – № 1 (107), січень - лютий. – С. 5-7 : фото, табл. – Бібліогр.: 9 назв.
842714
  Антоненко А. Міфи про ідилічне життя // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 21 березня (№ 49). – С. 7


  Роман Софії Андрухович "Фелікс Австрія" - номінант Премії Жана Моне.
842715
  Котлярчук Андрій Міфи про командора Беринга : Машина часу // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 5. – С. 60-64 : Фото, карта
842716
   Міфи про НАТО // Універсум : журнал політології, футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2008. – № 7/8. – С. 26-29.
842717
  Кузьмук О. Міфи про походження українців у вітчизняній масовій культурі // Молода нація : альманах: спецвипуск / Видавництво "Смолоскип". – Київ, 2011. – № 52 : Україна і Світ на перетині епох. Матеріали круглих столів "Україна у пошуках ідентичності : проблеми і перспективи"; "Постпомеранчева Україна: ідеології, технології, утопії". – С. 43-60. – ISBN 966-7332-13-6
842718
  Дейнеко Є. Міфи про професію юриста - частина реальності чи вигадка? // Юридична газета. – Київ, 2021. – 23 лютого (№ 4)
842719
  Хижняк Л.М. Міфи про соціальну статистику, професійна підготовка соціологів та інформаційна безпека держави // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – C. 92-95. – (Серія "Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи" ; вип. 38). – ISSN 2227-6521
842720
  Крестовська Н. Міфи про ювенальну юстицію // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2010. – № 15 (276). – С. 45-49
842721
  Підлуцький О.Г. Міфи російської інформаційної війни проти України // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2017. – Т. 67, квітень – червень


  В статті йдеться про російські пропагандистські міфи, спрямовані проти України, метою допису "інвентаризація" цих міфів та їх розвінчання. Проаналізовано співвідношення між науковими категоріям "міф" і "політичний міф", а також з"ясовано, в чому ...
842722
   Міфи скандінавів, північноамериканських індіанців. – Одеса : Маяк, РІНО. – (Шкільна програма). – ISBN 5-7760-0544-1
кн.4. – 1995. – 64с
842723
   Міфи стародавніх Єгипту, Індії, Китаю, Вавілона. – Одеса : Маяк, РІНО. – (Шкільна програма). – ISBN 5-7760-0536-1
кн.2. – 1995. – 56 с
842724
   Міфи стародавніх українців, греків, римлян. – Одеса : Маяк, РІНО. – (Шкільна програма). – ISBN 5-7760-0535-03
кн.1. – 1995. – 48с
842725
  Георгієва Ц. Міфи та архетипи в болгарській літературі (друга половина 20. ст.) / Цветана Георгієва. – Київ : Маслаков, 2018. – 244, [2] с. – Бібліогр.: с. 237-244 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7625-14-7


  У пр. 1728337 напис: Дар от автора. Підпис.
842726
  Петрик В. Міфи та вигадки з історії Десятинної церкви / В. Петрик, В. Цибулькін // Opus Mixtum : науково-популярне видання Музею історії Десятинної церкви / Мін-во культури України ; Музей історії Десятинної церкви. – Київ, 2014. – № 2. – С. 109-114. – ISSN 2312-9697
842727
  Нетудихаткін І. Міфи та легенди Андріївської церкви. Генеза та критика в історіографії // Пам"ятки України: національна спадщина / Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури, Укр. фонд культури, Ін-т археології НАН України [та ін.] ; голов. ред Д. Чобіт ; редкол.: О. Бакуменко, Є. Букет, М. Бур"янова [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2/3. – С. 14-23
842728
  Плачинда С. Міфи та легенди давньої України / С. Плачинда. – Київ : Спалах, 1997. – 176с. – ISBN 966-512-030-1
842729
   Міфи та легенди українців / уклад. Юрій Винничук ; [худож.-оформлювач Л.П. Вировець]. – Харків : Фоліо, 2015. – 218, [4] с. : іл. – Сер. засн. у 2010 р. – (Серія "Шкільна бібліотека української та світової літератури"). – ISBN 978-966-03-5461-6
842730
  Новикова М. Міфи та місія / Марина Новикова ; [ Національний університет "Києво-Могилянська Академія" ; Центр європейських гуманітарних досліджень ]. – Київ : Дух і Літера, 2005. – 432с. – ISBN 966-378-001-0
842731
  Чорний О.І. Міфи та правда про укуси змій // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 7, липень. – С. 37-38 : фото
842732
  Кульчицький С. Міфи та правда. Коли Західна Україна возз"єдналася з УРСР? // Екстракт +200 : у 2 ч. : [зб. статей] / за заг. ред., [вступ, ідея] Лариси Івшиної ; [упоряд. Надія Тисячна та ін.]. – Київ : Українська прес-група, 2010. – [3] : [упоряд.: Надія Тисячна [та ін.]. – С. 441-466. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-19-1
842733
  Докашенко Г. Міфи та реалії українсько-болгарських освітянських зв"язків (60-80-ті роки XX ст.) // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промисловості НАН України ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 7 (114). – С. 99-104. – ISSN 1728-9343
842734
  Гаврилечко Ю. Міфи та реалії українського ринку праці // Праця і закон / ТОВ "Маркет Консалтінг". – Київ, 2007. – № 3. – С. 12-18.
842735
  Кулик Н. Міфи та реалії церковнопарафіяльної освіти // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 24 серпня (№ 34). – С. 14-15. – ISSN 2219-5793


  Про нові принципи фінансування галузі, новації законопроекту "Про професійну освіту", вдосконалення мережі закладів і управління їхнім майном а також про зміни у нормативній базі "Освіти України" розповідає директор Департаменту професійно-технічної ...
842736
   Міфи та ризики Закону України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення / А.М. Третяк, В.М. Третяк, Н.А. Третяк, А.С. Поліщук // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 11, червень. – С. 4-12 : рис., табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2306-6792
842737
  Предко О.І. Міфи та стереотипи як конструкти ідеологем // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 191-192
842738
   Міфи України : за книгою Геогрія Булашева "Український народ у своїх легендах, релігійних поглядах та віруваннях". – Київ : Довіра, 2003. – 383 с. – ISBN 966-507-147-5
842739
   Міфи України : за книгою Георгія Булашева "Український народ у своїх легендах, релігійних поглядах та віруваннях". – Київ : Довіра, 2006. – 383 с. – ISBN 966-507-147-5
842740
  Міщенко Г. Міфи України Сергія Глущука // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 7. – С. 26-27. – ISSN 0868-9644
842741
  Міщенко Григорій Міфи України Сергія Глущука // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 7. – С. 26-27. – ISSN 0868-9644
842742
  Баровська А.В. Міфи щодо європейської інтеграції в офіційному дискурсі ЄС : аналітична доповідь / А.В. Баровська ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – Київ : НІСД, 2013. – 71, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Міжнародні відносини" ; Вип. 2). – ISBN 978-966-554-197-4
842743
  Колдошук Н. Міфізація минулого й сучасності в художньому світі Василя Слапчука // Волинь у житті та творчості письменників : зб. наук. праць / [авт.-упоряд.: Н. Сташенко ; ред.: В. Гребенюк та ін.]. – Вид. 2-ге, перероб. і допов. – Луцьк : Твердиня, 2007. – С. 159-168. – (Волинь унікальна). – ISBN 978966600-254-2; 978-966-8770-58-6
842744
  Сергєєва М.С. Міфілогічний образ колісниці у графіці населення степів Східної Європи доби бронзи // Археологія : науковий журнал / НАНУ, Ін-т археології. – Київ, 2001. – № 1. – С.10-18. – ISSN 0235-3490


  Англичане в Америке в XVI-XVII вв.
842745
  Шоріна Т.Г. Міфіологізація масової свідомості: онтологічні та феноменологічні виміри // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2014. – С. 78-82. – (Філософія. Культурологія ; № 1 (19))
842746
  Колесник О.С. Міфічна істота в сучасних мовних картинах світу англійців і українців // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2009. – Вип. 25, ч. 2. – С. 81-85
842747
  Білик О.М. Міфічна символіка в філософській літературі // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2011. – № 958-1. – С. 21-24. – (Серія "Теорія культури і філософія науки"). – ISSN 0453-8048
842748
  Слоньовська О. Міфічна Україна давно минулого (арії - скіфи - готи - трипільці - етруски (палазги) в ліриці Олега Ольжича // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2009. – С. 156-164. – (Філологія ; Вип. 23/24)
842749
  Іванова К.А. Міфічне слово та міф у давньогрецькій античній традиції / К.А. Іванова, О.К. Садовніков, Я.В. Балабай // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. Шкіль С.О. ; редкол.: Борейко Ю.Г., Вергелес К.М., Конта Р.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (16). – С. 49-52. – ISSN 2521-6570
842750
  Вольвач П. Міфічний проект коштом України // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 26 січня (№ 4). – С. 6


  Створення Каховського водосховища і Каховської ГЕС.
842751
  Колісниченко А.В. Міфічний синкретизм художнього простору поеми Гарта Крейна "Міст" // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 18, т. 5 (180). – С. 158-166
842752
  Ярмоленко Н. Міфічні анахронізми жанру загадок // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 7. – С. 11-20.
842753
  Панков Г.Д. Міфічні антропоморфізми в християнсько-теїстичній культурі // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури та туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2006. – Вип. 17. – С. 148-153. – (Мистецтвознавство. Філософія). – ISBN 966-7352-63-3
842754
  Наумовська О. Міфічні істоти "підземного світу" в українській чарівній казці // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.С. Снитко, О.П. Івановська [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 42. – С. 88-96
842755
  Коваленко А. Міфічні принади Митного союзу // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2013. – № 12 (280). – С. 14-16. – ISSN 1996-1561


  Митний союз породжує значні економічні проблеми не лише для його "міноритарних" членів - Казахстану та Білорусі, а й для головного "акціонера" - Росії.
842756
  Савчук Н.М. Міфічні та історичні реалії як засіб мотивації фразеологізмів української мови // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2015. – С. 154-159. – (Серія "Філологічні науки" ; № 1 (9)). – ISSN 2226-551X
842757
  Балабуха Н.В. Міфоаналіз літературної казки // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 8 : Філологічні науки. Літературознавство. – С. 102- 109. – ISSN 1729-360Х
842758
  Балабуха Н.В. Міфоаналіз літературної казки // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 8 : Філологічні науки. Літературознавство. – С. 102-109. – ISSN 1729-360Х
842759
  Семерин Х.Д. Міфоархетипна репрезентація єврейського в малій прозі Катрі Гриневичевої // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; редкол.: Ткаченко О.Г., Кобякова І.К., Бондаренко О.Є. [та ін.]. – Суми ; Харків, 2019. – Т. 11, № 2. – С. 99-105. – ISSN 2077-804X
842760
  Буряк В.Д. Міфоархетипна свідомість як система образного відображення // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 17. – С. 18-23. – Бібліогр.: С. 22
842761
  Богуцький В.М. Міфогенна топіка як джерело просторових номінацій: когнітивно-аксіологіческій аспект // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 3. – С. 20-27. – Бібліогр.: Літ.: с. 27; 10 п.
842762
  Сембе К.А. Міфодискурс романів Маріо Варгаса Льйоси : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.04 / Сембе Карина Альфредівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2017. – 219 арк. – Додатки: арк. 216-219. – Бібліогр.: арк. 3-4, 198-215
842763
  Сембе К.А. Міфодискурс романів Маріо Варгаса Льйоси : автореф. дис. ... канд. філол.наук : 10.01.04 / Сембе Карина Альфредівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
842764
  Сяньвей Є. Міфоепічні прообрази китайської музичної драми перетворень початку XXI ст.: герменевтичний аналіз музично-поетичного тексту опери Сан Бо "Метелик" // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; редкол.: Шейко В.М., Дяченко М.В., Алфьорова З.І. [та ін.]. – Харків, 2017. – С. 34-42. – (Серія: Мистецтвознавство ; вип. 57). – ISSN 2410-5325


  "Герменевтичний підхід до вивчення китайської музичної драми перевтілень Сан Бо «Метелик» (2008) дозволив виявити її взаємодію з міфологічними, філософсько-поетичними, художніми прообразами. Національні міфологеми (метаморфози, переваги сина над ...
842765
  Брацка М.В. Міфоісторичні, етнорегіональні та аксіологічні концепти прози польсько-українського пограниччя середини XIX століття : дис. ...д-ра філол. наук : 10.01.03; 10.01.05 / Брацка Марія Валентинівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 467 л. – Бібліогр.: л. 416-467
842766
  Брацка М.В. Міфоісторичні, етнорегіональні та аксіологічні концепти прози польсько-українського пограниччя середини XIX століття : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.03 ; 10.01.05 / Брацка Марія Валентинівна ; М-во освівти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 40 с. – Бібліогр.: 39 назв
842767
  Крупеньова Т.І. Міфокосмоніми збірки оповідань "Зоряний вуйко" братів Капранових / Т.І. Крупеньова, А.О. Рогоза // Південь України у вітчизняній та європейській історії : матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф., 15-16 верес. 2016 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Одес. держ. акад. буд-ва та архітектури, НАН України, Ін-т історії України [та ін.] ; [редкол.: Цубенко В.Л. (голов. ред.) та ін.]. – Одеса : Астропринт, 2016. – С. 414-418. – ISBN 978-966-927-169-3
842768
  Шадріна Т.В. Міфокритичний напрям у вітчизняному літературознавстві: провідні тенденції та основні здобутки // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.10-17. – (Гуманітарні науки ; № 1). – ISSN 1813-341Х
842769
  Орлова Т.В. Міфологема "Берегині" в світлі критики українських суспільствознавців // Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України. – Київ, 2010. – Вип. 31. – С. 205-213
842770
  Сенчук І. Міфологема "води" в ліриці Вільяма Б. Єйтса // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 197-204. – (Серія іноземні мови ; вип. 23). – ISSN 2078-340X
842771
  Величко З. Міфологема "Галичина" в комунікативному дискурсі міжвоєнного періоду: між Сходом і Заходом // Ukraїna : narracje, jezyki, historie. – Wroclaw : Trickster, 2015
842772
  Гурдуз А.І. Міфологема "золотого віку" в романах О. Толстого "Гіперболоїд інженера Гаріна" та В. Винниченка "Сонячна машина" / А.І. Гурдуз, М.Л. Бояревич // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 5. – С. 5-7. – Бібліогр. в кінці ст.
842773
  Гурдуз А. Міфологема "золотого віку" в романах О.Толстого "Гіперболоїд інженера Гаріна" та В.Винниченко "Сонячна машина" / А. Гурдуз, М. Бояревич // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти. – Київ, 2009. – № 1 : Літературні паралелі. – С.21- 24
842774
  Мельник О.В. Міфологема "руїни" в Українській державі (2014 - 2015 рр.) за матеріалами інтернет-простору // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2015. – Вип. 33. – С. 123-133. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
842775
  Темченко А. Міфологема "три дівиці / три сестри / три пташки" в обрядових текстах українців (на матеріалі замовлянь) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 45. – С. 5-11. – ISSN 2309-9356


  У статті розглянуто семантику потроєння, яке проявляється в образах дівиць / пташок / сестер. В процесі дослідження встановлено, що в лікувальних обрядових текстах ці образи перебувають в опозиційних відношеннях до інших міфологічних персонажів, які ...
842776
  Рижко О.М. Міфологема "Україна" в націєтворчому дискурсі періоду незалежності Української держави у віддзеркаленні видань УГКЦ (на прикладі часопису "Нова Зоря") // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 42, січень - березень. – С. 72-78


  У статті на прикладі греко-католицького часопису "Нова Зоря" досліджується специфіка розгортання міфологеми "Україна" як одного з варіантів цілісного українського етнонаціонального міфу в контексті націєтворчого дискурсу. The peculiarity of the myth ...
842777
  Онікієнко І. Міфологема вогню в дослідженні дохристиянських вірувань І. Огієнка та її образне втілення в поезії І. Калинця // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Н.-д. центр огієнкознавства ; редкол.: Л. Марчук, О. Рарицький, Т. Джурбій [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2020. – С. 184-193. – (Серія філологічна ; вип. 17). – ISSN 2309-7086
842778
  Райбедюк Г. Міфологема вогню в індивідуально-поетичній моделі світу українських дисидентів // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2007. – Вип. 15. – С.126-135. – ISBN 966-7773-70-1
842779
  Чухонцева Н.Д. Міфологема води в ліриці Дніпрової Чайки // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2013. – Т. 5, № 1. – С. 68-71. – ISSN 2077-804X


  Досліджено специфіку художнього втілення міфологеми води в ліриці Дніпрової Чайки і доведено, що ця міфологема відіграє важливу роль у творенні дисонансів ліричної свідомості, надає внутрішнього драматизму образові ліричної героїні. Суб"єктивні ...
842780
  Неїло І. Міфологема долі в дослідженнях П.В. Іванова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 39-42. – (Українознавство ; Вип. 5)


  Присвячено погляду народу на Долю людини в дослідженнях Петра Іванова.
842781
  Жуковська Г. Міфологема дому в "Кобзарях"Тараса Шевченка 1840 та 1860 років // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, Л.В. Грицик, Л.М. Задорожна [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 1 (22). – С. 89-105
842782
  Донченко Л. Міфологема дому як структуруючий чинник у романі Ірини Вільде "Сестри Річинські" // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 69. – С. 274-280. – ISSN 0130-528Х
842783
  Біла І.В. Міфологема дороги в романах Олеся Гончара "Твоя зоря" та Галини Пагутяк "Писар західних воріт притулку" // Таїни художнього тексту (до проблеми поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2008. – Вип. 8. – С. 141-150
842784
  Полякова С.В. Міфологема дороги в романах Олеся Гончара ("Твоя зоря", "Прапороносці" та Бориса Харчука "Волинь", "Майдан", "Невловиме літо") // Таїни художнього тексту (до проблем поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 16. – С. 103-107. – ISBN 978-966-551-315-5


  На матеріалі творів Олеся Гончара "Твоя зоря", "Прапороносці" та Бориса Харчука "Волинь", "Майдан", "Невловиме літо" аналізується своєрідність художнього вираження образу-символу-дороги в різних площинах лексичного, філософського та психологічного ...
842785
  Троцан Д.Ю. Міфологема дороги в українській мовній картині світу (на прикладі окремих жанрів фольклору) // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Україна і світ: діалог мов та культур" : 03-05 квіт. 2013 р. / "Україна і світ: діалог мов та культур", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : КНЛУ, 2013. – С. 614-615
842786
  Астаф"єв О. Міфологема Дунаю в українській літературі (на прикладі творів Володимира Каліки) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2013. – № 8 (632). – С. 86-96. – ISSN 0236-1477


  У статті розглянуто міфологему Дунаю в українських народних піснях, "Слові о полку Ігоревім", творах Т. Шевченка, М. Коцюбинського, І. Драча, Б. Олійника. Проаналізовано міфологемну основу поеми В. Каліки "Перепливу Дунай"
842787
  Бігун О. Міфологема Єрусалима в поезії Т. Шевченка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – C. 8-12. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 1 (24)). – ISSN 1728-3817


  Йдеться про рецепцію та інтерпретацію міфологеми Єрусалиму у творах Тараса Шевченка. Розглядається символіко-алегоричний складник паралелі "Київ-Єрусалим". Аналізується типологія "єрусалимних" локусів у Шевченкових творах.
842788
  Казимирів Х. Міфологема землі в українській музиці у контексті весняної тематики: обрядовий і соціальний аспекти // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка : [збірник наукових праць] / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – С. 51-58. – (Серія: Мистецтвознавство ; № 1 (вип. 34)). – ISSN 2411-3271
842789
  Буслаєва К.О. Міфологема золотого віку: Наталена Королева й Олег Ольжич // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2002. – С. 26-29. – (Філологічні науки ; № 3). – ISBN 966-599-208-2
842790
  Свириденко О. Міфологема імені в творчості О. Стороженка та О. Коломійця / О. Свириденко, Н. Смірнова // Літературознавчі студії : збірник наукових статей, присвячений 90-річчю від дня народження Олексія Коломійця / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, Н.М. Гаєвська, Ю.О. Бандура [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 27. – С. 101-107. – ISBN 978-966-171-250-7
842791
  Наумовська О. Міфологема лісу у творчості Ольги Кобилянської // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 9. – С. 161-168
842792
  Ломакіна І. Міфологема митця у прозі Дона Деліло // Іноземна філологія / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 126, ч. 1. – С. 252-257. – ISSN 2078-340X
842793
  Бахтіарова Т.В. Міфологема міста у поетичному доробку М. Вінграновського та Б.-І. Антоновича // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2013. – Т. 5, № 1. – С. 21-27. – ISSN 2077-804X
842794
  Ломакіна І. Міфологема міста у романах Джеймса Джойса "Уліс" та Дона Деліло "Космополіс" // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 233-237. – (Серія "Іноземні мови" ; вип. 20, ч. 1). – ISSN 2078-340X


  Зіставлено міфологеми міста як головного елементу створення сюжету в творах Джойса та Деліло, що дало можливість продемонструвати розвиток цієї міфологеми у художніх системах модернізму та постмодернізму.
842795
  Цепкало Т.О. Міфологема місяця в поезіях Богдана Лепкого й Олександра Олеся // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2013. – С. 240-245. – (Серія "Філологічні науки" ; вип. 4.12 (96)). – ISSN 2078-2128
842796
  Цепкало Т.О. Міфологема місяця в поезіях Яра Славутича // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2013. – Т. 5, № 1. – С. 16-20. – ISSN 2077-804X


  У статті аналізується поезія укр. письменника з діаспори Яра Славутича за допомогою міфопоетичного методу. Детально вивчається архетипний образ місяця та специфіка його розвитку у поетичній спадщині митця, звертається увага на інтерпретацію цього ...
842797
  Пащенко Є. Міфологема на карті Хорватії: Дубровник // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 77-82. – (Серія філологічна ; вип. 59). – ISSN 2078-5534
842798
  Мошноріз М.М. Міфологема ночі в поезії С. Черкасенка // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса, 2015. – С. 36-38. – (Серія: Філологія ; вип. 19, т. 2)
842799
  Астаф"єв О. Міфологема Пана Твардовського в однойменній повісті Юзефа Ігнація Крашевського // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2013. – Т. 22. – С. 117-125. – ISBN 978-966-2705-45-4


  У статті на широкому тлі європейської літератури, сказань про Фауста, творів "Мадейове ложе", "Бельгафор", поезій Верґілія, Ґете, Байрона, Міцкевича, Корсака, Шуйського проаналізовано міфологему пана Твардовського в однойменній повісті Юзефа Ігнаци ...
842800
  Астаф"єв О. Міфологема Петербурга у творчості Тараса Шевченка й Адама Міцкевича // Літературна компаративістика / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; редкол.: Наливайко Д.С., Волков А.Р., Гром"як Р.Т. [та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 3, Ч. 1. – С. 217-231. – ISBN 978-966-193-015-4
842801
  Темченко А. Міфологема подорожі в локативних конструкціях лікувальних текстів українців // Народна творчість та етнологія / НАН України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник ; редкол.: Л. Артюх, В. Балушок, В. Борисенко [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (385), травень - червень. – С. 45-62. – ISSN 2664-4282
842802
  Фрис І. Міфологема раю як саду у прозовій творчості Тадеуша Новака // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка ; Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2009. – Т. 15. – С. 341-348.
842803
  Астаф"єв О. Міфологема русалки як джерело романтичної традиції (на матеріалі творів А. Міцкевича і поетів "української школи") // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.С. Снитко, О.П. Івановська [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 42. – С. 14-26
842804
  Файзулліна Г.С. Міфологема світового дерева у філософському романі Володимира Дрозда "Листя землі" // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2011. – Вип. 95 : ІІІ Всеукраїнські Кулішеві читання з філософії етнокультури, присвячені пам"яті Сергія Борисовича Кримського: "Феноменологія софійності в українській культурі. Запити філософських смислів у мові, мистецтві, літературі". – С. 121-124. – (Філософські науки)


  У статті з позицій філософії етнокультури інтерпретовано центральний міфопоетичний образ роману Володимира Дрозда "Листя землі" - міфологема Світового дерева, що в художньому осмисленні автора модифікується як Дерево Краю - Дерево життя - Дерево роду - ...
842805
  Гордієнко М. Міфологема слов"янофільства як шовіністичний проект руйнування української ідентичності // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2019. – № 3/4 (99/100), травень - серпень. – С. 289-301. – ISSN 2524-0137
842806
  Литвин І. Міфологема смерті у повісті "Перехресні стежки" І.Я. Франка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2002. – Вип. 2. – С. 181-183. – ISBN 966-594-298-0
842807
  Карпенко Н.Г. Міфологема смерті у релігійно-філософській ліриці Єремії де Деккера // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 232-237. – ISBN 966-581-481-8
842808
  Ткаченко О.А. Міфологема сну від античності до сьогодення // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 37. – С. 382-386


  Стаття присвячена аналізу "оніричної" міфології. Дослідження проведено на базі лексикографічних джерел та джерелознавчої бази української, англійської та латинської мов. Розглядаються етимологічні особливості назв міфічних божеств на матеріалі трьох ...
842809
  Ковтун Л. Міфологема софійності в культурі Київської Русі // Українознавчий альманах / Головне управління культури КМДА ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Філософський факультет [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 6. – С. 25-29. – ISBN 978-966-2213-81-2


  В статті аналізується пізнання софійності в київській традиції християнства.
842810
  Астаф"єв О. Міфологема степу і література степу // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2012. – Т. 19. – С. 296-307. – ISBN 978-966-3888-379-3


  Вперше введено у наук. обіг маловідому доповідь Дмитра Донцова "Література степу", виголошену у Варшавському Пен-клубі 1931 р. З"ясовано співвідношення понять "міфологема степу" і "література степу", окреслено зміст і обсяг останної як чинник розвитку ...
842811
  Фрис І. Міфологема циклічності буття (життя-смерть-воскресіння) у польській та українській літературах 20 ст. // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – Вип. 57. – С. 122-128. – ISSN 0203-9494
842812
  Яковлева Н.М. Міфологема шляху та хронотоп зустрічі у романі Джозефа Конрада "Серце пітьми" // Збірник наукових праць молодих вчених Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 5. – С. 61-62
842813
  Бовсунівська Т. Міфологема як резистентний складник літератури // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 8 (641). – С. 49-52. – Бібліогр.: Літ.: с. 52; 10 п. – ISSN 0130-5263
842814
  Литвинчук М. Міфологеми "гріха" і "долі" у повісті Ольги Кобилянської "В неділю рано зілля копала..." : (на основі народнобаладного мотиву "Ой не ходи, Грицю...") // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 9. – С. 107-119
842815
  Чухонцева Н. Міфологеми "першостихій" у ліриці Дніпрової Чайки // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 216-220. – (Серія "Філологія. Соціальні комунікації" ; вип. 1 (29))
842816
  Мельник О.В. Міфологеми в російсько-українському протистоянні 2014 року: мета, спосіб використання та значення для ідеологічно-пропагандистської кампанії у суспільстві (за матеріалами інтернет-простору) // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2014. – Вип. 31. – С. 118-126. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932


  В роботі на матеріалах інтернет-видань досліджується проблема використання старих та нових міфологем під час російськоукра їнської війни 2014 року. Аналізуються нові та старі підходи до проведення інформаційної війни, а також різниця у позиціях та ...
842817
  Федотова Т.В. Міфологеми вогню та сонця в українській літературі інтерпретаційні моделі : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.01.01- українська література / Федотова Т.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 206 л. + Додатки: л. 191-206. – Бібліогр.: л.171-191
842818
  Федотова Тетяна Володимирівна Міфологеми вогню та сонця в українській літературі: інтерпретаційні моделі : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.01.01 / Федотова Т.В.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 19с. – Бібліогр.: 8 назв
842819
  Олексенко Ю. Міфологеми дому та дороги у романі Валерія Шевчука "Дім на горі" // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2007. – Вип. 36. – С. 61-64
842820
  Смольницька О. Міфологеми жінки-змії і водяного божества у творчості Віри Вовк // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; Редкол.: Т. Салига, С. Пилипчук, В. Будний [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 81. – С. 105-112. – ISSN 0130-528Х
842821
  Перепльотчикова С.Є. Міфологеми концепту [текст грецькою мовою]\гнів у новогрецькій мові // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 37. – С. 181-186


  У статті представлено спробу простежити зв’язок концептуальних метафор вогню та тимчасового божевілля, які використовуються для розуміння [текст грецькою мовою]/гнів у новогрецькій мові, з міфологемами помста та тимчасове божевілля, актуалізованими в ...
842822
  Коротєєва В.В. Міфологеми першостихій у поезії В.Стуса та А.Тарковського: типологічний аспект : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.05 / Коротєєва Вікторія Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Бердян. держ. пед. ун-т. – Бердянськ, 2019. – 18 с. – Бібліогр.: 10 назв
842823
  Шестопалова Т.П. Міфологеми поезії Павла Тичини: спроба інтерпретації / Тетяна Шестопалова ; [наук. ред. Моренець В.П.]. – Луганськ : Альма-матер, 2003. – 196, (2) с. – Бібліогр.: с. 186-196. – ISBN 966-617-113-9
842824
  Дяченко А.С. Міфологеми постаті Тараса Шевченка: конфлікт інтерпретацій // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 4. – С. 200-201
842825
  Казимирів Х. Міфологеми природних стихій у драмі-феєрії "Лісова пісня" Лесі Українки та їхні музичні втілення (на прикладі творів Михайла Скорульського та Віталія Кирейка) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 64-72. – (Серія мистецтвознавство ; вип. 16, ч. 2). – ISSN 2078-6794


  У музикознавстві проблема художнього втілення міфологем, зокрема тих, що народжені із відчуття і трактування природних стихій, поки не отримала спеціального опрацювання. Проаналізовано відображення міфологем усіх стихій у музичних втіленнях ...
842826
  Береза І.Ю. Міфологеми про птаство в поезії Т.Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 7. – С. 131-136.
842827
  Олійник С.М. Міфологеми стихій в українському фентезі // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2015. – Вип. 43, ч. 2. – С. 105-116
842828
  Юрчук О. Міфологеми стихій у збірці оповідань Катерини Калитко "Земля загублених, або Маленькі страшні казки" // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Р. Харчук ; редкол.: В. Агеєва, Н. Бондаренко, М. Ільницький [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (766), січень. – С. 55-59


  У статті зосереджено увагу на особливостях художньої презентації міфологеми стихій у збірці оповідань Катерини Калитко «Земля Загублених, або Маленькі страшні казки». У дев’яти оповіданнях авторка формує простір альтернативних топонімів та ...
842829
  Пімонова Т.Г. Міфологеми субконцепта WEALTH // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 20. – С. 360-366


  У статті розглянуто міфологічне трактування феномена БАГАТСТВО і те, як воно відтворено у вербалізованому субконцепті WEALTH. В статье рассматривается мифологическая трактовка феномена БОГАТСТВО и то, как она отражена в вербализованном субконцепте ...
842830
  Ніколаєва Т.Д. Міфологеми у британському виборчому дискурсі (на матеріалі текстів ЗМІ) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 42, ч. 1. – С. 242-248


  У статті проаналізовано особливості британських політичних міфологем концепту "вибори", визначено їхні основні характеристики та маніпуляційний потенціал. В статье рассматриваются особенности политических мифологем концепта "выборы", определяются ...
842831
  Смольницька О. Міфологеми у поезії Тараса Шевченка і Віри Вовк: до витоків проблеми // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства М-ва освіти і науки України ; редкол.: Б. Галайко, Баран В.Д., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2015. – № 3 (56). – С. 161-170. – ISSN 2413-7065
842832
  Бурда О.В. Міфологеми як вияв національної ментальності в контексті етнолінгвістики / О.В. Бурда, Т.Р. Кияк // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 1. – С. 112-118. – Бібліогр.: Літ.: С.117-118 ; 10 поз.
842833
  Кравець Л. Міфологемна мотивація метафор української поезії ХХ ст. // Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 32-37. – ISSN 0130-5263
842834
  Меньок В. Міфологізація дійсності як індивідуально-авторська нарація у творчості Бруно Шульца // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 187-198. – (Серія іноземні мови ; Вип. 14)
842835
  Лабащук О. Міфологізація дороги до пологового будинку в розповідях матерів // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.С. Снитко, О.П. Івановська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 1 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 95-106
842836
  Розпутенко І.В. Міфологізація економічних процесів в умовах невизначеності : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 11. – С. 50-52 : Табл. – Бібліогр.: 13 назв
842837
  Полисаєв О.П. Міфологізація інформаційного простору України в умовах трансформаційних процесів // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 13. – С. 261-270. – ISBN 966-628-197-5
842838
  Полякова Г.О. Міфологізація кризи на шпальтах економічних видань // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Т. 51, квітень - червень. – С. 58-61


  У статті розглянуто проблему кризи, котру автори економічної преси часто висвітлюють у міфологічній формі. The article considers the problem of crisis covered by the authors of economic periodicals in mythological form. В статье рассмотрена проблема ...
842839
  Іваннікова Л. Міфологізація образу запорожця у фольклорі XVIII-XIX ст.: від злочинця до характерника // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 1 (661). – С. 67-75. – ISSN 0236-1477
842840
  Денисенко Ю.М. Міфологізація образу України у творчості діячів української діаспори // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2012. – Вип. 39. – C.33-39
842841
  Школа В. Міфологізація образу Шевченка у п"єсах українських драматургів // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філософський ф-т, Центр українознавства. – Київ, 2013. – Вип. 12. – С. 142-144
842842
  Божко Я.В. Міфологізація політики як важливий фактор конструювання образу політичного лідера // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 9. – С. 15-16
842843
  Давиденко І. Міфологізація постаті Публія Овідія Назона в польській, австрійській та українській прозі другої половини XX століття // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Вип. 23. – С. 181-187. – ISSN 2307-2261
842844
  Хохель Д. Міфологізація простору епітетами (на матеріалі роману Г. Пагутяк "Слуга з Добромиля" та книги С. Кларк "Містер Норрелл") // Літературознавчі обрії Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 20. – С. 211-216. – ISSN 2307-2261
842845
  Полисаєв О.П. Міфологізація процесу соціальної трансформації // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 66. – С. 98-109


  Розглядається вплив соціальної міфології на трансформаційні процеси в Україні. Рассматривается влияние социальной мифологии на трансформационные процессы в Украине. The influence of social mythology on transformation processes in Ukraine is analized.
842846
  Конюхова Л. Міфологізація телереклами як засіб маніпулювання свідомістю мас / Л. Конюхова, С. Конюхов // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 9, ч. 1. – С. 320-324
842847
  Полисаєв О.П. Міфологізація трансформаційних процесів в Україні / О.П. Полисаєв, М.І. Хилько // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 57-58
842848
  Насмінчук Г.Й. Міфологізація українського часопростору в експериментальних романах Галини Тарасюк // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – С. 96-101. – (Серія : Філологічні науки ; № 12 (237) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
842849
  Калакура Я. Міфологізація української історії в добу хрущовської "відлиги" // Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання. – Київ, 2004. – № 8. – С. 36-41
842850
  Когут Оксана Міфологізація урбаністичного часопростору в сюжетах сучасної української драматургії // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 2 (602). – С. 64-73. – Бібліогр.: Літ.: с. 72-73; 17 назв. – ISSN 0236-1477
842851
  Маслянка Ю. Міфологізація фольклору в першій половині XIX століття // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа українистики. – Київ, 2003. – Т. 5 : Романтизм:між Україною та Польщею. – С. 60-76. – ISBN 966-95452-4-3
842852
  Маслянка Ю. Міфологізація фольклору в першій половині XIX століття // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ ; Міжн. школа україністики. – Київ, 2013. – Т. 23
842853
  Марків Р. Міфологізм "Лісової пісні " : (Мавка: неоромантична концепція міфологічного персонажа) // Парадигма : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича. – Львів, 2008. – Вип. 3. – С. 314-343. – ISBN 978-966-02-4721-5
842854
  Мосюженко А.Г. Міфологізм повісті М. Гоголя "Страшна помста" // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2015. – Вип. 43, ч. 2. – С. 60-67
842855
  Скиба О. Міфологізм поезії Тараса Шевченка // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2004. – Т. 5. – С. 455-458. – ISSN 1728-9572
842856
  Тиховська О. Міфологізм роману Доріс Лессінґ "Ущелина" / О. Тиховська, І. Бура // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород, 2015. – Вип. 20. – C. 136-140
842857
  Хоменко В.В. Міфологізм роману Ж.-М.Г. Ле Клезіо "Протокол" // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 1999. – [Вип. 2]. – С. 86-92. – ISBN 966-581-148-7
842858
  Дронь К.І. Міфологізм у художній прозі Івана Франка (імагологічний аспект) / Катерина Дронь ; Нац. акад. наук України, Ін-т Івана Франка. – Київ : Наукова думка, 2013. – 240, [2] с. – Імен. покажч.: с. 231-237. - Покажч. творів І. Франка: с. 238-240. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Проект "Наукова книга" ; (Молоді вчені)). – ISBN 978-966-00-1297-4
842859
  Янковська Ж. Міфологізм української прози першої половини XIX століття як один із проявів її фольклоризму // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.С. Снитко, О.П. Івановська [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 40 : Присвячений професору Лідії Дунаєвській. – С. 228-238
842860
  Янковська Ж. Міфологізм української прози першої половини ХІХ століття як один із проявів її фольклоризму // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 38 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 335-345


  Фольклоризм української літературної прози першої половини ХІХ століття – явище незаперечне, цікаве та багатоаспектне, а тому має різні форми вияву. Одним із численних векторів, граней його прояву є міфологізм творів Маркіяна Шашкевича, Ганни Барвінок, ...
842861
  Левчук Ю.О. Міфологізм як метод інтерпретації античного сюжету у творчості Лесі Українки та Оксани Забужко // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – С. 77-82. – (Серія : Філологічні науки ; № 12 (237) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х


  У статті здійснено спробу дослідити особливості рецепції та інтерпретації античних міфів у творчості письменниць Лесі Українки та Оксани Забужко. Встановлюються історико-генеалогічні зв"язки між творами поетес та первісними міфічними сюжетами, а також ...
842862
  Наумовьска Н. Міфологізм японської народної казкової прози легендарного типу // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 2. – С. 98-107


  Статтю присвячено дослідженню трансформованих форм поетичного переосмислення давніх міфологічних уявлень в японській народній казковій прозі: міфологічного підґрунтя, образів, мотивів, символів. Проведено компаративний аналіз із вітчизняним казковим ...
842863
  Каменецька Ю. Міфологізми в екслібрисах Руслана Агірби // Справи сімейні : загальнодержавна газета. – Київ, 2019. – № 3 (263). – С. 22-23. – ISSN 2308-8095
842864
  Михайлова О. Міфологізми в сучасній біологічній номенклатурі // Мовознавчі студії : збірник наукових праць / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Ч. 1. – С. 11-15.
842865
  Жаворонкова Д. Міфологічна алюзія у трагедії В. Шекспіра "Гамлет" // Вісник студентського наукового товариства Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов : наукове видання / Мін. освіти і науки України; Горлівський державний пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2011. – Вип. 30 : Матеріали Всеукр. наук.- практ. конф. молодих учених "Мовна комунікація і сучасні технології у форматі різнорівневих систем". – С. 48-51
842866
  Зварич І. Міфологічна вічність у літописах // Міф у генезі художнього мислення : Монографія / І. Зварич. – Чернівці : Золоті литаври, 2002. – С. 91-97. – ISBN 966-7577-96-1
842867
  Марчун О.В. Міфологічна генеза поетичної символіки української колискової пісні (в контексті публікацій дитячого фольклору І половини XIX століття) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 11. – С. 265-269. – ISBN 966-8188-10-1
842868
  Іванова О.В. Міфологічна генеза української весільної обрядовості в науковому баченні М.Сумцова // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський університет імені Тараса Шевченка, Філологічний факультет. – Київ, 1996. – Вип. 4. – С. 48-54. – Бібліогр.: С. 54
842869
  Лях Т. Міфологічна картина світу в новелістиці Марка Черемшини // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2010. – № 6 (346). – С. 126-136. – ISSN 0869-3595
842870
  Гогохія Н. Міфологічна картина світу радянської людини 1920-1930 рр. // Бахмутський шлях : літературне та наукове історико-філологічне видання / Труд. кол. ж-лу "Бахмутський шлях", Луганськ. нац. пед. ун-т.,Всеукр. т-во "Просвіта". – Луганськ, 2008. – № 3/4 (52/53). – С. 117-122. – Бібліогр.: Літ.: с. 122; 23 п.


  У статті аналізуються основні елементи радянської міфології, методи їх впровадження до масової свідомості радянського суспільства.
842871
  Борисюк І.В. Міфологічна матриця роману В. Підмогильного "Місто" // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2011. – Т. 124 : Філологічні науки (Літературознавство)
842872
  Винар С.В. Міфологічна ономастика: комунікативний аспект // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 41, ч. 1. – С. 189-195


  У статті розглядається питання рецепції міфологічних образів у творчості Лесі Українки на основі драматичної поеми "Іфігенія в Тавріді". Особлива увага зосереджена на художніх особливостях міфологічних імен, що сприяють розширенню їх рецептивно - ...
842873
  Пастух Т. Міфологічна онтологія текстів Віктора Кордуна // Парадигма : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича. – Львів, 2011. – Вип. 6. – С. 185-196. – ISBN 978-966-02-6024-5
842874
  Кобзар О. Міфологічна парадигма трагедії Фрідріха Геббеля "Гіг і його обручка" // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 137-145. – (Серія іноземні мови ; Вип. 18). – ISSN 2078-340X
842875
  Русняк І. Міфологічна парадигма у "Братах Карамазових" Достоєвського та "Парфумері " Зюскінда (метафізика запаху) // Історико-літературний журнал / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2002. – № 7. – С. 156-169
842876
  Федь В. Міфологічна парадигма у витоках української культури // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – № 3 (117). – С. 146-149. – ISSN 1728-9343
842877
  Мірошниченко Н.Л. Міфологічна парадигма у п"єсі Олени Клименко "Дивна і повчальна історія Каспара Гаузера…" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ : Київський університет, 2015. – Вип. 44, ч. 2


  У статті автор аналізує п"єсу Олени Клименко "Дивна і повчальна історія…" у контексті міфологічної парадигми. Дослідник використовує принцип неоміфологічного моделювання тексту із застосуванням концепції Р.Барта про три рівні міфологізації. Твір є ...
842878
  Зварич Ігор Михайлович Міфологічна парадигма художнього мислення : Дис. ... канд. доктора філолог. наук: 10.01.06 / Зварич Ігор Михайлович; Чернівецький нац. ун-тет ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2002. – 368 л. – Бібліогр.: л. 341 - 368
842879
  Зварич Ігор Михайлович Міфологічна парадигма художнього мислення : Автореф. дис. ... доктора філолог. наук: 10.01.06 / Зварич І.М.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 36 с. – Бібліогр.: 21 назв.
842880
  Палій О.П. Міфологічна парадигма чеського постмодерністського роману // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2009. – Спец. вип. : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 274-284. – ISSN 2075-437X


  На примере произведений современных чешских прозаиков исследуются основные формы рецепции и трансформации архетипных сюжетов и бразов в постмодернистской художественной практике, а также демонстрируется формирование жанровых признаков ...
842881
  Пастух Т. Міфологічна поезія Михайла Григоріва // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 69. – С. 94-106. – ISSN 0130-528Х
842882
  Лисюк Н. Міфологічна природа постійного епітета // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 74-78. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 10)


  Присвячена дослідженню генетичних коренів і міфологічних функцій постійного епітета, особливо двох його архаїчних типів - умовно-нереалістичного і тавтологічного. Автор вважає, що вихідною функцією цього тропа є маркування предмета (явища) як ...
842883
  Левітас С.Ф. Міфологічна рецепція в готичній новелі "Соломея" А. Едвардс // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 31. – С. 232-238. – (Б-ка Ін-ту філології)


  Стаття присвячена особливостям міфологічного простору в новелі "Саломея" А. Едвардс та наявності в ньому західних (європейських) та орієнтальних (ближньосхідних) мотивів. Із залученням методу міфокритики та теорії орхаїчних культур здійснюється аналіз ...
842884
  Мандебура Т.О. Міфологічна свідомість / Т. Мандебура // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 248-249. – ISBN 966-642-073-2
842885
  Шоріна Т.Г. Міфологічна свідомість в українському філософсько-релігійному доробку: сучасні концептуальні та методологічні розвідки // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2012. – С. 54-58. – (Філософія. Культурологія ; № 1 (15))
842886
  Братель О.М. Міфологічна свідомість як основа духовно-практичного освоєння дійсності // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 25. – С. 68-78


  У статті проаналізовано особливості мовного вираження міфологічної свідомості в поезії аргентинських авторів кінця XIX - початку XX ст. Окрема увага приділяється розгляду специфіки вербалізації елементів міфологічної картини світу, які стосуються ...
842887
  Михайлова О.Г. Міфологічна семантика "arbor vitae" в латинськомовній анатомічній термінології // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка ; відп. ред. І.О. Голубовська ; редкол.: М.А. Собуцький, Ф.С. Бацевич, В.В. Жайворонок [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 8. – С. 49-54


  Стаття присвячена дослідженню способів мовної репрезентації універсального міфологічного символу arbor vitae в латинськомовній анатомічній термінології, пошукам асоціативних зв"язків, покладених в основу метафоричної номінації. Аналізуються тотемічна ...
842888
  Хіросі Катаока Міфологічна семантика води в контексті культу предків українців та японців // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 7. – С. 312-315. – ISBN 966-7825-78-7
842889
  Салевич П. Міфологічна семантика й локалізація "дебри Кисані" // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2017. – № 7 (679), липень. – С. 43-51. – ISSN 0236-1477
842890
  Романченко Міфологічна семантика сміху в обрядових фольклорних текстах Правобережжя (опозиції "життя/смерть", "верх/низ") / Романченко, (Дангулжи) // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 37, ч. 1. – С. 259-267


  Усвідомлення архаїчної семантики сміхових форм дозволяє подивитися на їх функціонування в культурі нового часу під іншим кутом зору і зрозуміти не лише їх тривкість в традиції, а й прихований від «зовнішнього» спостерігача внутрішній зміст обрядових ...
842891
  Проскуріна Н.Ю. Міфологічна символіка дилогії Д. Лессінг "Маара і Данн" / Н.Ю. Проскуріна, О.М. Кравець // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 51-55. – (Серія "Філологія" ; вип. 79). – ISSN 2227-1864
842892
  Олійник С.М. Міфологічна система давнього світу та "Енеїда" І.П. Котляревського // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 5. – С. 144-147
842893
  Лавриненко С.І. Міфологічна система східних слов"ян та її історична трансформація // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2013. – Вип. 37. – С. 14-18. – ISSN 2076-8982
842894
  Каплюк К. Міфологічна складова тексту роману "Нікуб. Кров кажана" В.Шкляра // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 17. – С. 305-315
842895
  Моринець В. Міфологічна течія в українській поезії другої половини ХХ ст. // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Журнал інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАН України та Національної спілки письменників України. – Київ, 2001. – № 9. – С.43-51. – ISSN 0236-1477
842896
  Стоян Світлана Петрівна Міфологічна традиція в літературній творчості 20 століття : Автореф. дис. канд. філософських наук: 09.00.08. / Стоян С.П.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 18 с. – Бібліогр.: 7 назв.
842897
  Стоян С.П. Міфологічна традиція в літературній творчості XX століття. Загальна характеристика // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 91-92. – (Філософія. Політологія ; вип. 42/45)
842898
  Стоян Світлана Петрівна Міфологічна традиція в літературній творчості ХХ століття : Дис. ... канд. філософських наук: 09.00.08 / Стоян Світлана Петрівна; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2002. – 170 л. – Бібліогр.: л. 152 - 170
842899
  Наумовська О.В. Міфологічна тріада "життя - смерть - безсмертя" у народній прозі : дис. ... д-ра філол. наук: 10.01.07 / Наумовська Олеся Владиславівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 577 арк. – Додатки: арк. 561-577. – Бібліогр.: арк. 512-560
842900
  Наумовська О.В. Міфологічна тріада "життя - смерть - безсмертя" у народній прозі : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.07 / Наумовська Олеся Владиславівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 42 с. – Бібліогр.: 37 назв
842901
  Пилипчук С. Міфологічна школа в оцінці Івана Франка // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 107-116. – (Серія філологічна ; Вип. 43). – ISSN 2078-5534
842902
  Дмитренко М. Міфологічна школа в українській фольклористиці. // Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2005. – № 7. – С.60-62. – Бібліогр.: Літ-ра: 11 назв. – ISSN 0130 - 5263
842903
  Литвиненко Т. Міфологічне поле масової літератури // Студії з україністики / Міжнародна школа україністики НАН України ; Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України [та ін.]. – Київ ; Дрогобич, 2012. – Вип. 10 : Література. Соціум. Епоха. Ювілейний збірник на пошану доктора філологічних наук, професора Олександра Астаф"єва. – С. 743-753. – ISBN 978-966-2763-27-0
842904
  Майорова О.І. Міфологічне прочитання образів тотемних істот у романах Р. Федоріва ("Отчий світильник", "Чудо святого Георгія о Зміє") // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 7. – С. 195-203. – ISBN 966-7825-78-7
842905
  Кравченко Алла Міфологічне та релігійне світовідчуття в осмисленні права // Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2009. – Вип. 21. – С. 186-195. – ISSN 2075-1443
842906
  Розвод Е. Міфологічне та символічне значення концепту SUN як основна форма вираження соціокультурного буття американського етносу // Актуальні питання іноземної філології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т іноземної філології ; редкол.: Біскуб І.П., Ажнюк Б.М., Андрейчук Н.І. [та ін.]. – Луцьк, 2016. – № 4. – C. 128-134. – ISSN 2410-0927
842907
  Гавадзин В. Міфологічний аспект гуцульської ранньовесняної календарної обрядовості як елемент відображення локальної ідентичності // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 31. – С. 68-73


  У статті розглядається ранньовесняна календарна обрядовість гуцулів крізь призму міфології. Робиться спроба з"ясувати своєрідні риси міфологічної системи гуцульського народного календаря. При цьому характеризується формування певної ідентичності на ...
842908
  Пірус Р. Міфологічний аспект образу матері у повістях Тараса Шевченка (у парадигмі біографізму) // Міфологія і фольклор : загальноукраїнський науково-освітній журнал / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; ГО "Українське т-во дослідників фольклору та міфології". – Львів, 2015. – № 1/2 (18). – С. 76-83. – ISSN 2225-5095


  Згадується праця М. Костомарова "Слав"янська міфологія".
842909
  Гойман О.О. Міфологічний аспект реклами у масовій культурі // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 5. – С. 30-33
842910
  Ткачева А. Міфологічний аспект роману Е. Єлінек "Піаністка" // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 606-612. – ISBN 966-581-481-8
842911
  Челпан В.М. Міфологічний вимір концепту "ZQO" в грецькому біоморфному коді культури // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 4. – С. 52-58. – Bibliogr.: Літ.: с. 57-58; 23 поз.
842912
  Білик Н. Міфологічний вимір семантики ключового знака-символу в романах П. Загребельного "Диво" і "Первоміст" та І. Андрича "Міст на дрині" // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 10 (586). – С. 66-76. – ISSN 0236-1477
842913
  Піхманець Р. Міфологічний дискурс Марка Черемшини // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2009. – С. 92-100. – (Філологія ; Вип. 23/24)
842914
  Дякун Оксана Михайлівна Міфологічний дискурс прози Мігеля Анхеля Астуріаса : Дис. ... канд. філол. наук: 10.01.04 / Дякун О.М.; КНУТШ, Ін-тут філології. – Київ, 2004. – 190л. – Бібліогр.: л. 166-177
842915
  Дякун Оксана Михайлівна Міфологічний дискурс прози Мігеля Анхеля Астуріаса : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.01.04 / Дякун О.М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 18с. – Бібліогр.: 4 назв.
842916
  М"ястківська Вікторія Володимирівна Міфологічний дискурс у романах Ж.-М. Г. Ле Клезіо та Тагара Бен Джелуна : Дис. ... канд. філол. наук: 10.01.04 / М"ястківська В.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 216с. – Бібліогр.: л. 194 - 216
842917
  М"ястківська Вікторія Володимирівна Міфологічний дискурс у романах Ж.-М.Г. Ле Клезіо та Тагара Бен Джелуна : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.04 / М"ястківська В.В.; КНУТШ. Ін-тут філології. – Київ, 2003. – 18с. – Бібліогр.: 5 назв
842918
  Лучинська А.І. Міфологічний етап інтернет-соціалізації // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України. Ін-т соціальної та політичної психології України. – Київ, 2012. – Вип. 13. – С. 330-339
842919
  Савченко Л.В. Міфологічний етнокод культури у фразеосистемі мови // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2014. – Т. 6, № 3. – С. 105-110. – ISSN 2077-804X
842920
  Смольницька О. Міфологічний зміст ностальгійних мотивів у вибраній творчості Віри Вовк і Богдана Рубчака і порівнянні з іншими літературами // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – С. 52-60. – (Серія "Філологія" ; вип. 2 (38))
842921
  Шлапак І.М. Міфологічний код поетоніма в структурі книги Дж. Джойса "Finnegans wake" // Східнослов"янська філологія : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України. Горлівський держ. пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2008. – С. 267-273. – (Мовознавство ; Вип. 15). – ISSN 1992-9196
842922
  Демченко А. Міфологічний код роману Наталки та Олександра Шевченків «Бранці мороку» // Слов"янська фантастика : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Освіта України, 2016. – Т. 3 / [редкол.: Д. Айдачич та ін.]. – С. 62-70. – ISBN 978-617-7480-12-8
842923
  Дев"ятко Н.В. Міфологічний образ України як втілення комунікаційного коду національного інформаційно-культурного простору // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. Акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2012. – Вип. 57 (№ 2). – С. 418-424. – ISSN 2076-1554
842924
  Сорочук Л. Міфологічний простір в етнокультурі українців // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5. – С. 175-178


  У статті розглядаються питання трансформації та функціонування міфологічного простору в етнокультурі українців. У фольклорних текстах, календарно-обрядовій поезії та родинній обрядовості зафіксовано й збережено давні вірування наших предків, які лягли ...
842925
  Волкова С.В. Міфологічний простір роману-есе: наративний аспект // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред Ткаченко О.Г. – Суми ; Харків, 2017. – Т. 9, № 1. – С. 22-29. – ISSN 2077-804X
842926
  Суржик І.О. Міфологічний світогляд в контексті наукових досліджень // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 8. – С. 126-132


  В статті розглянуто основні принципи становлення розвитку та функціонування міфологічного світогляду на рівні окремого індивіда та суспільства в цілому.Наведено приклади дослідження міфологічного світогляду в сучасних наукових студіях.
842927
  Чернобай Г.С. Міфологічний суб"єкт безособового речення в українській мові : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Чернобай Ганна Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т". – Слов"янськ, 2014. – 304 л. – Додатки: л. 224-304. – Бібліогр.: л. 174-223
842928
  Чернобай Г.С. Міфологічний суб"єкт безособового речення в українській мові : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Чернобай Ганна Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 18 с. – Бібліогр.: 20 назв
842929
  Вишницька Ю.В. Міфологічний сценарій "Втраченого Раю": сучасний духовно-сакральний контекст // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 31. – С. 58-63. – (Б-ка Ін-ту філології)


  Статтю присвячено одній із ключових міфологем: міфологемі "Втраченого Раю". На матеріалі духовно-сакральної літератури досліджено сучасний етносценарій "втрати та знаходження раю". Сценарій реконструйовано через призму універсальної міфологеми шляху з ...
842930
  Бокшань Г. Міфологічний та культурно-історичний інтертексти у повісті Галини Пагутяк "Гірчичне зерно" // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 17. – С. 238-248
842931
  Нахлік Є. Міфологічний топос долі і житейські роздуми автора в "Енеїді" Івана Котляревського // Студії з україністики / Міжнародна школа україністики НАН України ; Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України [та ін.]. – Київ ; Дрогобич, 2012. – Вип. 10 : Література. Соціум. Епоха. Ювілейний збірник на пошану доктора філологічних наук, професора Олександра Астаф"єва. – С. 561-574. – ISBN 978-966-2763-27-0
842932
  Лисюк Н.А. Міфологічний хронотоп : Матеріали до курсів "Міфологія", "Міфологія слов"янська і світова" / Н.А. Лисюк; КНУ ім. Т. Шевченка. – Київ : Український фітосоціологічний центр, 2006. – 200с. – ISBN 966-306-122-5
842933
  Кармадонова С.М. Міфологічний хронотоп у повісті Миколи Гоголя "Вій" // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2015. – Вип. 43, ч. 1. – С. 260-266


  У статті проаналізовано міфологічний хронотоп на матеріалі повісті "Вій" Миколи Гоголя. Висвітлено феномен хронотопу у повісті "Вій" у контексті психоаналітичного підходу. Розглянуто поняття хронотопу, інфернальність топосу,роль кольорів в ...
842934
  Якуц Р. Міфологічний час-простір у повісті М. Гоголя "Вій" // Соціогуманітарні проблеми людини / НАН України ; М-во освіти і науки України, Західний наук. центр, Ін-т соціогуманітарних проблем людини ; голов. ред. Мельник В.П. ; редкол.: Т. Аарреваара, О. Бабкіна, Т. Батенко [та ін.]. – Львів, 2010. – № 4. – С. 107-113
842935
  Фастрига Є.С. Міфологічний час в практиці рекламної комунікації // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 319-321
842936
  Гогінанашвілі Н.П. Міфологічні витоки естетизації природи в культурі Київської Русі // Сторінки історії : збірник наукових праць / Нац. техн. університет України "КПІ". – Київ, 2003. – Вип. 17. – С. 22-29
842937
  Косило Л. Міфологічні вірування українців про дерева // Україна у світовій історії : науковий та науково-практичний журнал / М-во освіти і науки України, Нац. н.-д. ін-т українознав. та всесвіт. історії. – Київ, 2014. – № 1 (50). – С. 67-73
842938
  Юдкін-Ріпун Міфологічні джерела епічної оповіді в драматичних поемах Ц. Норвіда і С. Руданського // Слов"янські обрії : збірник наукових праць / НАН України; Укр. комітет славістів; Нац бібл. України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2010. – Вип. 3. – С. 84-95. – ISBN 978-966-02-5639-2


  У статті досліджено, як ідіоматика драматичних поем втілює концепти, пов"язані з універсальними образними узагальненнями. Розкрито, що мережа взаємних посилань концептів становить чинник інтегрованості тканини драматичного твору та посилення її епічних ...
842939
  Куєвда В.Т. Міфологічні джерела української етнокультурної моделі: психологічний аспект : монографія / Володимир Куєвда ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України, Донец. від-ня Наук. т-ва ім. Шевченка, Укр. культурол. центр (м. Донецьк). – Донецьк : Український культурологічний центр, 2007. – 236, [3] с., [12] арк. фот. : іл., фот. – Бібліогр.: с. 214-236. – ISBN 978-966-2018-01-1
842940
  Вернюк Я. Міфологічні добротворці у Волинно-Поліських колискових піснях / Я. Вернюк, С. Шевчук // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 38 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 22-26


  Досліджуючи українську народну казку, Лідія Францівна Дунаєвська (1948 – 2006) застосувала науковий поділ персонажів на добротворців, злотворців та знедолених [2.4, 406]. Вважаємо, що таке оригінальне групування варто використати і до інших фольклорних ...
842941
  Глінка Н.В. Міфологічні елементи в оповіданнях Д.Г. Лоуренса 20-х років XX ст. // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 1999. – [Вип. 2]. – С. 22-25. – ISBN 966-581-148-7
842942
  Чувашова Д.Д. Міфологічні жіночі образи та символіка як механізм культури // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016. – № 3 (7)
842943
  Суржик І.О. Міфологічні засади української етнічної культури : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.12 / Суржик Ігор Олегович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 175 л. – Бібліогр.: л. 163-175
842944
  Суржик І.О. Міфологічні засади української етнічної культури : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.12 / Суржик Ігор Олегович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 17 с. – Бібліогр.: 10 назв
842945
  Жовтий О.О. Міфологічні імена й образи: "Слова о полку Ігоревім" // Дохристиянська міфологія і українська мова / Н.М. Жовта, О.О. Жовтий. – Paris : Institut Culturel de Solenzara, 2012. – С. 125-129. – ISBN 978-2-919320-34-9
842946
  Фрис І. Міфологічні концепції XX ст.: огляд проблеми // Міфологія і фольклор : загальноукраїнський науково-освітній журнал / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка; ГО "Українське товариство дослідників фольклору та міфології". – Львів, 2011. – № 3/4 (10). – С. 70-76. – ISSN 2225-5095
842947
  Фрис І. Міфологічні концепції XX ст.: огляд проблеми // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2012. – Т. 19. – С. 377-382. – ISBN 978-966-3888-379-3


  У статті розглянуто поняття міфу в наук. концепціях представників провідних шкіл міфокритики 20 ст. У дефініціях М. Еліаде, Є. Мелетинського і К. Юнга міф потрактовано як універсальний феномен людської цивілізації, що наділений трансцендентним змістом ...
842948
  Зуєнко М. Міфологічні моделі в літературі англійського бароко // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтав. держ. педагогіч. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2013. – Вип. 14. – С. 27-31. – ISSN 2075-1486
842949
  Якубовська Н.О. Міфологічні моделі образу Цирцеї в літературі ХХ століття // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 2. – С. 310-315
842950
  Павленко Л. Міфологічні моделі світу у творчості Віктора Кордуна // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2012. – С. 57-61. – (Серія "Філологічні науки" ; № 38 (251)). – ISSN 2076-5770
842951
  Карпенко Світлана Дмитрівна Міфологічні мотиви в українських народних казках про тварин : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.07 / Карпенко С.Д.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 16с. – Бібліогр.: 6 назв.
842952
  Карпенко Світлана Дмитрівна Міфологічні мотиви в українських народних казках про тварин : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.07 / Карпенко С.Д.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 194л. – Бібліогр.: л.171 - 194
842953
  Карпенко С.Д. Міфологічні мотиви в українських народних казках про тварин : монографія / С.Д. Карпенко. – Біла Церква, 2008. – 168с.
842954
  Романченко Н.В. Міфологічні мотиви весільної драми українців Правобережного Полісся : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.07 / Романченко Наталя Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2013. – 239 л. – Додатки: л. 238-239. – Бібліогр.: л. 190-237
842955
  Романченко Н.В. Міфологічні мотиви весільної драми українців Правобережного Полісся : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.07 / Романченко Наталя Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 18 с. – Бібліогр.: 7 назв
842956
  Бокшань Г. Міфологічні мотиви й образи в романі Галини Пагутяк «Магнат» // Слов"янська фантастика : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Освіта України, 2016. – Т. 3 / [редкол.: Д. Айдачич та ін.]. – С. 19-27. – ISBN 978-617-7480-12-8
842957
  Ярмоленко Н. Міфологічні мотиви колисанок // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2001. – Вип. 28. – С. 142-148. – (Філологічні науки)
842958
  Жиленко І.Р. Міфологічні мотиви та образи-архетипи матері у творах малої прози міжвоєнної доби // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред Ткаченко О.Г. – Суми ; Харків, 2018. – Т. 10, № 1. – С. 112-121. – ISSN 2077-804X


  "Досліджуються міфологічні мотиви й архетипи матері в діалозі малої прози українських та російських письменників-емігрантів міжвоєнної доби. Спираючись на вчення К. Юнга про архетипи, доводиться, що архетип Великої Матері, який залишається протягом ...
842959
  Могила О.А. Міфологічні мотиви у метеорологічній лексиці українських говорів // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – Вип. 20. – С. 156-161
842960
  Дунаєвська Л. Міфологічні мотиви у новелі Ольги Кобилянської "За готар" / Л. Дунаєвська, Хіросі Катаока // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 9. – С. 62-67
842961
  Косянчук О.О. Міфологічні образи-персонажі як інтертекстуальні елементи давньоукраїнської ренесеансної та барокової поетики // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 1. – С. 326-333
842962
  Марченко Н.В. Міфологічні образи в творчості М.В. Гоголя // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 25. – С. 175-180
842963
  Гаєвська Н.М. Міфологічні образи в українській жіночій прозі к. XIX - п. XX ст. // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Беканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 4 (55). – С. 52-64
842964
  Балла Е.Ю. Міфологічні образи водної стихії в ліриці Василя Пачовського // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2001. – С. 5-7. – (Філологічні науки ; № 2). – ISBN 966-599-114-0
842965
  Макаренко Є.Д. Міфологічні образи і мотиви в оповіданнях Володимира Даниленка "Сон із дзьоба стрижа" та "Поцілунок Анжели" / Є.Д. Макаренко, С.В. Полякова // Філологічні науки : зб. матеріалів підсумкової наук. конф. студентів та викладачів / Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Ф-т укр. й інозем. філології та мистецтвознавства ; [редкол.: І.С. Попова та ін ; упоряд. О.І. Панченко]. – Дніпропетровськ : Акцент ПП, 2015. – Ч. 3. – С. 145-149. – ISBN 978-966-921-000-5


  "Проза Володимира Даниленка – це постійне і безперервне експериментування з формою і стилем. В 2006 році вийшла збірка оповідань В. Даниленка «Сон із дзьоба стрижа», яка ще раз підтверджує тезу про самобутність його прози".
842966
  Полковенко Тарас Вікторович Міфологічні образи народної прози: еволюція художнього мислення : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.07 / Полковенко Тарас Вікторович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 164 л. – Бібліогр.: 155 - 164
842967
  Полковенко Тарас Вікторович Міфологічні образи народної прози: еволюція художнього мислення : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.07 / Полковенко Т.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 16 с. – Бібліогр.: 7 назв
842968
  Тиховська О.М. Міфологічні образи та магічні ритуали в українському фольклорі Закарпаття: етнопсихологічний аспект : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.07 / Тиховська Оксана Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2021. – 36 с. – Бібліогр.: 35 назв
842969
  Рудакова Н. Міфологічні образи та мотиви - підґрунтя фольклорної моделі козаччини // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 36 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 235-239


  Розглянуто стійкі семантичні структури, що є компонентами системи козацької культурної спільноти. Проаналізовано основні мотивно-сюжетні тенденції та поетичні деталі, що складають художній образ козака в народній свідомості. The article is considered ...
842970
  Райбедюк Г. Міфологічні основи художнього мислення Тараса Мельничука // Наукові записки : Studia in honoren. Видається з нагоди 70-річчя від дня народж. д-ра філол. наук, проф. Г.Д. Клочека / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2013. – С. 278-286. – (Серія: Філологічні науки ; вип. 114). – ISBN 966-8089-24-3
842971
  Сулятицький М.І. Міфологічні парадигми художнього мислення в драматургії Лесі Українки : Дис. ... канд. філол. наук. Спец. 10.01.01 - українська література / Сулятицький М.І.; Ін-т філології КНУТШ. – Київ, 2007. – 155с. – Бібліогр.: л. 145-155
842972
  Сулятицький М.І. Міфологічні парадигми художнього мислення в драматургії Лесі Українки : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.01.01 / Сулятицький М.І.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 8 назв
842973
  Давидюк В. Міфологічні персонажі в ігровому фольклорі українців // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 35 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 155-170


  Статтю присвячено міфологічним персонажам українського ігрового фольклору. З"ясовується етимологія онімів і висловлюється припущення, що вони увійшли в ігрову практику в період порубіжжя ер.
842974
  Мащенко І.О. Міфологічні персонажі спортивно-художніх дійств у сучасній культурі // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової ; редкол.: Герчанівська П.Е., Самойленко О.І., Кравченко А.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 1 (10). – С. 83-87. – ISSN 2312-4679
842975
  Жадько К.В. Міфологічні підвалини менеджменту та діяльність менеджера // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2012. – № 2 (44). – С. 153-161
842976
  Бєлікова Н. Міфологічні повір"я та перекази шахтарів Донбасу / Н. Бєлікова, О. Бєліков // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії. – Львів, 2012. – Кн. 1. – С. 75-84. – ISBN 966-7379-70-1
842977
  Луцак С.М. Міфологічні прийоми смислотворення в романі Івана Франка "Петрії і Довбущуки" // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2014. – № 2 (26). – С. 53-61. – (Слово). – ISSN 2304-7402
842978
  Шворак І.Ю. Міфологічні структури у традиційному весільному обряді Західної Волині : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Шворак Інна Юріївна ; М-во культури та інформ. політики України, Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського. – Київ, 2021. – 16 с. – Бібліогр.: 13 назв
842979
  Вишницька Ю.В. Міфологічні сценарії в сучасному художньому та публіцистичному дискурсах : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.06, 10.01.01 / Вишницька Юлія Василівна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. – Київ, 2016. – 39 с. – Бібліогр.: 41 назва
842980
  Вишницька Ю.В. Міфологічні сценарії в сучасному художньому та публіцистичному дискурсах : монографія / Юлія Вишницька ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. – Київ : Київський університет ім. Бориса Грінченка, 2016. – 612, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 559-612 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-658-020-1


  В пр. №1709807 напис: Бібліотеці університету ім. Т. Шевченка з вдячністю від колишньої студентки. Листопад. Ю.В.
842981
  Колесник О. Міфологічні сценарії у вимірі лінгвосеміотики та фреймової семантики // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2011. – С. 50-60. – Бібліогр.: Літ.: 59-60; 28 поз. – (Германська філологія ; Вип. 551/552)


  Міжфреймова взаємодія розглядається під кутом зору інтертекстуальністі та гіпертекстуальності.
842982
  Вишницька Ю. Міфологічні сценарії: до проблеми методології // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; Видавничій дім Дмитра Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 1. – С. 185-192


  У статті окреслено теоретичний аспект дослідження: методика фреймового аналізу як одного із способів «прочитання» міфологічних сценаріїв, що проходять тривалий час адаптації у соціумі. Описано методику фреймів у текстах символічної та симуляційної ...
842983
  Ярмоленко Н. Міфологічні сюжети українських різдвяних пісень // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2004. – Вип. 58. – С. 133-144. – (Філологічні науки)
842984
  Брацка М. Міфологічні та аксіологічні концепти творчості Пьотра Биковського // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2014. – Т. 24


  У статті розкриваються міфологічні та аксіологічні концепти творчості маловідомого письменника польсько-українського літературного пограниччя Пьотра Биковського (1823-1889). Artykul przedstawia mitologiczne oraz aksjologiczne koncepty twуrczosci malo ...
842985
  Ковтун Л. Міфологічні та колористичні виміри образів світу в моделюваанні М. Гоголя // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 1 : Український образ світу: особливість у світовому контексті. – С. 120-124. – ISBN 978-966-439-147-1
842986
  Давиденко І. Міфологічні трансформації в оповіданнях В. Даниленка // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 9 (609). – С. 100-106. – ISSN 0236-1477


  Досліджено особливості авторського міфотворення у збірці оповідань В. Даниленка "Сон із дзьоба стрижа". Зокрема, на прикладі творів "Нічний коханець" і "Посмішка Савула" розглядаються шляхи трансформації казки про Амура та Психею і міфу про Пігмаліона ...
842987
  Якубіна В.Л. Міфологічні уявлення східних слов"ян як світоглядна передумова формування філософії в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 242-243. – (Філософія. Політологія ; вип. 42/45)
842988
  Буйських Ю. Міфологічні уявлення українців у працях дослідників кінця XVIII – другої половини XIX ст. // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 31. – С. 15-23


  У статті здійснено історіографічний аналіз праць українських, російських, польських дослідників кінця XVIII - другої половини XIX ст., присвячених вивченню слов"янських міфологічних вірувань (у тому числі - нижчої міфології українців). Розглянуто ...
842989
  Суший О.В. Міфологічні форми соціально-психологічного мислення // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології ; редкол.: Т.М.Титаренко, Л.М. Коробка, О.С. Блинова [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 38 (41). – С. 3-18. – ISSN 2309-8287


  "Розглядаються міфологічні формовияви соціально-психологічного мислення, механізми, закономірності та тенденції їх функціонування і розвитку. Встановлено, що у своєму розвитку міф як форма пізнання і свідомості проходить кілька етапів, що ...
842990
  Брус М. Міфологічність гуцульського фемінікону // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С.41-46. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 23)
842991
  Портнова М. Міфологічність простору в романі Мішеля Тремблє "Товста жінка в сусідній кімнаті вагітна" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 30-33. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 12/13)


  Присвячена розгляду структури простору в названому романі Трембле, що репрезентує канадську постмодерну літературу. Просторовість є найголовнішим мотивом цього твору, вона стверджується як у зовнішньому фізичному, так і у внутрішньому психологічному ...
842992
  Драненко Г.Ф. Міфологічність роману Д. Літтелла "Евменіди" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 1. – С. 191-196
842993
  Дурманенко О.О. Міфологічність соціальної пам"яті як запорука цілісного "я" індивіда // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетров .нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 2 (82). – С. 80-83. – ISSN 2077-1800
842994
  Чорний І.П. Міфологічно-релігійні витоки знання і світоглядний статус науки // Науковий вісник Чернівецького університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2003. – Вип. 148/149. – С. 26-31. – (Філософія ; Вип. 148/149)
842995
  Ткач М.М. Міфологія : навч. посібник [для студ. ВНЗ] / М.М. Ткач ; М-во культури і туризму України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : Київський національний університет культури і мистецтв, 2011. – 206. [1] с. – Бібліогр.: с. 205-206
842996
   Міфологія і фольклор = Mythology and folklore : загальноукраїнський науково-освітній журнал / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; ГО "Українське т-во дослідників фольклору та міфології". – Львів, 2009-. – ISSN 2225-5095
№ 1/2 (16). – 2014
842997
   Міфологія і фольклор = Mythology and folklore : загальноукраїнський науково-освітній журнал / М-во освіти і науки України ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; ГО "Українське т-во дослідників фольклору та міфології" ; голов. ред. Я. Гарасим. – Львів : ПП "Колвес", 2009-. – ISSN 2225-5095
№ 3/4 (21), липень - грудень. – 2016. – 148 с. – Резюме укр., англ. мовами
842998
  Гоцуляк Ю.В. Міфологія правового буття в античності: "помста права" // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – С. 59-72. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 79). – ISSN 1563-3349
842999
  Криницька Н.І. Міфологія фронтиру в сучасній американській науковій фантастиці на прикладі літератури та кіномистецтва // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 23-29. – (Серія "Філологія" ; вип. 76). – ISSN 2227-1864
843000
  Боцюрків Б. Міфологія чи мартирологія? Досвід і проблеми наукових досліджень сталінської ліквідації Греко-католицької церкви в Галичині 1944–1946 рр. // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / НАН України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; редкол.: П.С. Сохань,О.О. Маврін, В.А. Брехуненко [та ін.]. – Київ, 2001. – Т. 8/9. – С. 163-172. – (Нова серія ; вип. 5/6)
<< На початок(–10)841842843844845846847848849850(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,