Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)841842843844845846847848849850(+10)В кінець >>
840001
  Стадніченко В.В. Методології вдосконалення Інтернет-комунікацій на ринку ергономічних меблів / В.В. Стадніченко, Т.О. Щекочіхіна // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2020. – С. 213-217. – (Економічні науки ; № 5). – ISSN 2307-5740
840002
  Артьомова Т. Методологічна анатомія глобальної фінансово-економічної кризи // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2011. – № 2. – С. 16-33. – Бібліогр.: 72 назв. – ISSN 1811-3141
840003
  Маслікова І.І. Методологічна база досліджень культурних інститутів // Українські культурологічні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. А.Є. Конверський ; редкол.: Р. Аудроне, М.М. Бровко, П.Е. Герчанівська [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (6). – C. 8-12. – ISSN 2616-9967


  У статті досліджуються "атомістичні", "голістичні", "телеологічні" теорії соціальних інститутів, які заклада- ють методологічну базу досліджень культурних інститутів. У розгляді основних підходів до визначення соціального інституту з"ясовуються ...
840004
  Швець Н.В. Методологічна база зіставлення мотиваційних основ іхтіонімів англійської, французької та української мов // Психолінгвістика : психологія, мовознавство, соціальні комунікації : збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 16. – С. 269-279. – ISSN 2309-1797
840005
  Сташко Г.І. Методологічна база та етапи дослідження жіночих образів у фольклорному пісенному тексті // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2016. – Т. 8, № 2. – С. 143-150. – ISSN 2077-804X
840006
  Гарасимів Т. Методологічна дилема дефініції "соціалізація" у філософсько-правових концепціях / Т. Гарасимів, М. Базарник // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 855. – С. 158-162. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
840007
  Лазебна Н.В. Методологічна диференціація антропної сфери-донора формування образного компонента англомовної комп"ютерної термінолексики // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – № 56. – С. 176-180
840008
  Наконечна В.В. Методологічна конвертація синергетики в хімію // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 6. – С. 37-39
840009
  Тімченко О.П. Методологічна культура науки: доктринально-ідеологічний контекст // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : журнал наукових праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма" ; редкол.: В.П. Бех, Ю.В. Бех, І.Г. Григоренко [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 118 : Філософія. Політологія. Соціологія. – С. 16-27
840010
  Фурман А.В. Методологічна оптика як інструмент мислевчинення // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Західноукр. нац. ун-т ; голов. ред. Фурман А.В. ; редкол.: А. Крисоватий, В. Мовчан, А. В. Фурман [та ін.]. – Тернопіль, 2022. – № 2 (86). – С. 6-48. – ISSN 1810-2131
840011
  Головчук В.М. Методологічна основа наукового аналізу норми права: поняття та структура // Актуальні питання реформування правової системи : зб. матеріалів XIIІ Міжнар. наук.-практ. конф., м. Луцьк, 24-25 черв. 2016 р. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Юрид. ф-т ; [редкол.: І.Я. Коцан та ін.]. – Луцьк : Вежа-Друк, 2016. – С. 14-16. – ISBN 978-966-940-002-4
840012
  Котенко М.В. Методологічна основа наукового дослідження інтелектуальної власності як ціннісно-правового феномену // Альманах права : науково-практичний юридичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Малишева Н.Р., Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 12 : Тлумачення права: від теорії до практики. – С. 165-170. – ISSN 2524-017X
840013
  Мірошниченко М. Методологічна основа системно-інформаційного підходу // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 3. – С. 24-27. – ISSN 0132-1331
840014
  Цзіці Л. Методологічна основа формування лідерських якостей майбутніх менеджерів у вищих навчальних закладах // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Дубина [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – № 1 (144), січень. – С. 149-152. – ISSN 2308-4634
840015
  Ященко В.А. Методологічна парадигма сучасної правової науки в Україні / В.А. Ященко, О.М. Балинська // Соціально-правові студії : науково-аналітичний журнал / Львів. держ. ун-т внутр. справ ; М-во внутр. справ України ; М-во освіти і науки України ; редкол.: Балинська О., Ревак І., Огірко О. [та ін.]. – Львів, 2020. – Вип. 4 (10). – С. 12-20. – ISSN 2617-4162
840016
  Харченко Г.Г. Методологічна проблематика дослідження речового права // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2009. – Т. 14, вип. 9 : Правознавство. – С. 36-44
840017
  Шалаєва А. Методологічна проблематика сучасного дослідження англійскої професійної мови // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковин. держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Великого ; ed.-in-chief: A. Moysey, S. Purici. – Чернівці ; Сучава, 2020. – № 1 (25). – С. 55-58. – (Серія "Філологічні науки"). – ISSN 2311-9896
840018
  Сінченко О. Методологічна реконструкція теоретико-літературних поглядів Бориса Якубовського // Теорія літератури: концепції інтерпретації : наук. збірка / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Каф. теорії л-ри, компаративістики і літ. творчості, Бердян. держ. пед. ун-т ; [редкол.: Л.В. Грицик (голова) та ін. ; ред.-упоряд. М.М. Гнатюк]. – Київ : Логос, 2013. – С. 139-149. – ISBN 978-966-171-780-9


  Якубський Борис Володимирович (1889-1944) - літературознавець і літературний критик, професор Київського ІНО. Професор Київського Інституту Народної Освіти, чл. Історично-літературного Товариства при ВУАН, Київ. н.-д. катедри мовознавства.
840019
  Сінченко О. Методологічна реконструкція теоретико-літературних поглядів Бориса Якубського // Літературознавчі обрії Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 21. – С. 24-31. – ISSN 2307-2261
840020
  Ярошовець В.І. Методологічна рефлексія історико-філософського процесу // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 12 : Філософський факультет. – С. 206-214
840021
  Дудник І. Методологічна роль категорії "суспільно-географічна система" в управлінні розвитком регіону / І. Дудник, О. Борисюк // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 1 (71). – С. 23-26
840022
  Муратова І.А. Методологічна роль категорії заперечення в розробці принципів філософії освіти // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2010. – C. 46-51. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 2 (29))
840023
  Безсмертна Т.Г. Методологічна роль поняття "людський чинник" у соціокультурному аналізі технічного об"єкта // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 28-35. – (Суспільно-політичні науки ; Вип. 3)


  Розкрито співвідношення природного та соціального у формуванні технічного об"єкта. Показано, що людський чинник і технічний об"єкт виступають універсальними моментами суспільно-історичної практики.
840024
  Оляндер Л.К. Методологічна ситуація в сучасному українському літературознавстві // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 8 : Філологічні науки. Літературознавство. – С. 29-32. – Бібліогр.: Літ. : с. 32; 17 назв. – ISSN 1729-360Х


  Мета статтіполягає в тому, щоб, врахувавши загальнослов"янський контекст, з"ясувати стан методології в українському літературознавстві.
840025
  Омельчук С.А. Методологічна сутність категорії дослідження із філософсько-гносеологічного погляду // Педагогіка і психологія : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний вісник / Національна акад. пед. наук України. – Київ, 2012. – № 4 (77). – С. 36-41. – ISSN 2304-0629
840026
  Яковенко Ю. Методологічна травма в соціологічних полях України // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 9-27. – (Серія "Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи" ; вип. 39). – ISSN 2227-6521
840027
  Давоян Є.Е. Методологічна тріангуляція як ефективний засіб поліпшення психологічних досліджень // Всеукраїнська науково-практична конференція "Якісні дослідження в психології: проблеми та їх вирішення" : тези доп., 23-24 січ. 2022 р. / "Якісні дослідження в психології: проблеми та їх вирішення", всеукр. наук.-практ. конф. – Дніпро : Університет імені Альфреда Нобеля, 2022. – С. 18-24. – ISBN 978-966-434-530-6
840028
  Зеленецький В. Методологічна функція загальної теорії боротьби зі злочинністю // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2002. – № 4. – С.143-157
840029
  Наконечна В.В. Методологічне визначення місця хімічної кінетики серед основних теорій хімії // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Вип. 28. – С. 52-61


  Стаття присвячена розгляду особливостей функціонування хімічної кінетики в сучасній хімічній науці, зокрема, її роль у становленні синергетичного підходу та формуванні хімічної картини світу. Визначається, що хімічна кінетика є однією із основних ...
840030
  Вишновецька С.В. Методологічне забезпечення наукових досліджень у галузі трудового права: постановка проблеми // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 49. – С. 286-290. – ISSN 1563-3349


  Аналізуються проблеми методологічного забезпечення наукових досліджень у галузі трудового права, зокрема, основні напрями підготовки наукових кадрів.
840031
   Методологічне забезпечення підготовки журналістських кадрів у процесі роздержавлення мас-медіа та створення системи суспільних та громадських ЗМІ : міжнародна наукова конференція, 24-25 травня 2007 року: матеріали. – Київ : Ін-т журналістики КНУ імені Тараса Шевченка, 2007. – 326с.
840032
  Селіванов В. Методологічне забезпечення сучасних процесів державотворення // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 3. – С. 113-118. – ISSN 0132-1331
840033
  Чуйко В.Л. Методологічне значення вирізнення предмета та об"єкта наукового дослідження // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 14. – С. 48-54. – ISBN 966-628-197-5
840034
  Булгаков В.П. Методологічне значення дослідження таксонів при вирішенні проблем екологічної гармонізації // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 6. – С. 9-10
840035
  Онопрієнко М.В. Методологічне значення закону збереження інформації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 58-59. – (Філософія. Політологія ; вип. 54/55). – ISSN 1728-3817
840036
  Кельман М.С. Методологічне значення і предмет загальної теорії права і держави // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 44. – С. 44-49. – ISSN 1563-3349
840037
  Марусіна О.С. Методологічне значення когнітивної лінгвістики для сучасних студій філософії мови // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 6. – С. 34-35
840038
  Васянович Г. Методологічне значення наукової спадщини Івана Франка в осмисленні сутності війни як соціального явища // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський, державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2017. – № 15. – С. 186-193. – ISSN 2078-4643
840039
  Гайдай Т.В. Методологічне значення теорії наукових парадигм для дослідження розвитку економічної науки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 62-65. – (Економіка ; Вип. 75/76). – ISSN 1728-3817


  Присвячено розкриттю методологічного значення застосування парадигмального підходу Т.Куна до розвитку економі-чної науки, з"ясуванню особливостей взаємодії наукових парадигм. The article is devoted to the research of T.Kuhn"s paradigm approach, its ...
840040
  Чуйко В.Л. Методологічне значення фрактальної моделі соціальних інститутів суспільства консервативного розвитку / В.Л. Чуйко, Атаманчук-Ангел // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 6. – С. 65-66
840041
  Онищенко В.П. Методологічне і методичне забезпечення обліку венчурного інвестування та напрями його удосконалення // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 4, лютий. – С. 6-10. – ISSN 2306-6814
840042
  Кузьмук О.М. Методологічне обгрунтування засобів ідентифікації середнього класу : дис. ... канд. соціолог. наук : 22.00.02 / Кузьмук Ольга Миколаївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 190 л. – Додатки: л. 178-190. – Бібліогр.: л. 158-176
840043
  Кузьмук О.М. Методологічне обгрунтування засобів ідентифікації середнього класу : автореф. дис. ... канд. соціол. наук : 22.00.02 / Кузьмук Ольга Миколаївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 16 с. – Бібліогр.: 12 назв
840044
  Фурман А.В. Методологічне обгрунтування предметного поля теоретичної психології // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. А.В. Фурман ; редкол.: А. Крисоватий, А. В. Фурман, С. Болтівець [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – № 3/4 (77/78). – С. 5-37 : рис. – Бібліогр.: 51 назв. – ISSN 1810-2131
840045
  Гірняк А. Методологічне обгрунтування психологічних змінних емпіричного дослідження ефективності модульно-розвивальної взаємодії / А. Гірняк, Г. Гірняк // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Західноукр. нац. ун-т ; голов. ред. Фурман А.В. ; редкол.: А. Крисоватий, В. Мовчан, А. В. Фурман [та ін.]. – Тернопіль, 2021. – № 2 (84). – С. 177-191 : табл. – Бібліогр.: 50 назв. – ISSN 1810-2131
840046
  Бистров Я. Методологічне підгрунтя дослідження наративу в когнітивно-дискурсивній парадигмі лінгвістики // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 10-14. – (Іноземна філологія ; вип. 1 (50)). – ISSN 1728-3817


  Окреслено аспекти дослідження оповідного тексту в контексті лінгвофілософських підходів дослідження, наративу в когнітивно-дискурсивній парадигмі лінгвістики. На матеріалі англомовного біографічного наративу схарактеризовано феноменологічні, ...
840047
  Яворська В.В. Методологічне порівняння систематики розселення на адміністративно-територіальних та генетичних засадах // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 11-16. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 37)). – ISSN 2311-3383


  Традиційно головним напрямком дослідження територіальної організації населення у нашій країні лишається концепція територіальних систем розселення, жорстко прив"язаних до сучасного адміністративно-територіального устрою країни. У контексті державної ...
840048
  Ловінська Л.Г. Методологічне, методичне та організаційне забезпечення складання податкової звітності в Україні // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 10. – С. 56-64
840049
  Антоненко Н.С. Методологічний аналіз використання інтерактивних технологій у процесі підготовки бакалаврів професійної освіти для нафтогазової галузі / Н.С. Антоненко, О.О. Прокопенко, Я.С. Руденко // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Укр. інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко Д.В., Коваленко О.Е., Лазарєва Т.А. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 72. – С. 5-12. – ISSN 2074-8922
840050
  Максименко С. Методологічний аналіз прогнозування та внутрішні лінії розвитку психічного здоров"я особистості // Директор школи, ліцею, гімназії : всеукраїнський науково-практичний журнал : фахове видання з педагогічних, психологічних та філософських наук / М-во освіти і науки України ; Акад. пед. наук України ; Нац. пед. ун. ім. М.П. Драгоманова [та ін.] ; голов. та наук. ред. О. Виговська ; ред. рада: В. Кремень, В. Андрущенко, І. Барматова [та ін.]. – Київ, 2011. – № 5. – С. 72-83
840051
  М"ясоїд П.А. Методологічний аналіз психологічного пізнання // Психологічне пізнання : історія, логіка, психологія / П.А. М"ясоїд. – Київ : Либідь, 2016. – С. 150-238. – ISBN 978-966-06-0711-8
840052
  Харламенко В. Методологічний аналіз сучасних тенденцій професіоналізації викладача в умовах закладу вищої освіти // Інноваційні технології в сучасному освітньому просторі : монографія / Н.М. Атрощенко, О.О. Гиря, С.М. Грицай, О.В. Гузенко, Д.І. та ін. Дзвінчук. – Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2021. – С. 64-81. – ISBN 978-966-698-312-4
840053
  Кругляк М.І. Методологічний аналіз тенденції до єдності природничого та соціогуманітарного знання за доби постнекласичної науки : Дис. ... канд. філософ. наук. Спец. 09.00.02- діалектика та методологія пізнання / Кругляк М.І.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 176 л. – Бібліогр.: л. 161-176
840054
  Кругляк М.І. Методологічний аналіз тенденції до єдності природничого та соціогуманітарного знання за доби постнекласичної науки : Автореф. дис. ...канд. філос. наук: Спец. 09.00.02 / Мирослава Іванівна Кругляк; КНУТШ. – Київ, 2006. – 18 с. – Бібліогр.: 7 назв
840055
  Кравчук А.А. Методологічний аналіз тенденції теретизації геології : Автореф... канд. філософ.наук: 09.00.08 / Кравчук А.А.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1995. – 25л.
840056
  Тюлєнєва О.А. Методологічний аспект застосування імуногістохімічної методики на фактор von Willebrandt на матеріалі матково-плацентарної ділянки та міометрію вагітних / О.А. Тюлєнєва, І.С. Давиденко, В.М. Завалецький // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ, 2015. – Т. 5, № 4 (18). – C. 95-100. – ISSN 2226-1230
840057
  Тімуш І.С. Методологічний аспект інтегративного підходу до правознавства // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 1 (68). – С. 33-40
840058
  Голік О. Методологічний аспект теорії жанрів періодичних ЗМІ // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 113-120. – (Серія журналістика ; Вип. 32)
840059
  Стецюк П.А. Методологічний базис управління джерелами формування фінансових ресурсів підприємств // Економіка. Менеджмент. Бізнес : збірник наукових праць / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Гудзь О.Є. ; редкол.: Апарова О.В., Беркман Л.Н., Боняр С.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (24). – С. 13-23. – ISSN 2415-8089
840060
  Скрипник А.Ю. Методологічний вимір викладання політології бакалаврам спеціальності "соціальна робота // Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. : 26-27 квіт. 2018 р. / [М-во освіти і науки України], Поділ. спец. навч.-реабілітац. соц.-екон. коледж, Терноп. нац. екон. ун-т [та ін. ; голов. ред.: М.М. Тріпак ; редкол.: Anetta Zielinska та ін.]. – Кам"янець-Подільський : Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж, 2018. – C. 154-155. – ISBN 978-966-654-490-5
840061
  Ільїна Г.В. Методологічний вимір концепції "теорія" в системі філософського мислення // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 123 (№ 8). – C. 142-145. – ISSN 2076-1554
840062
  Вітер Д. Методологічний дискурс постхристиянської теології // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : [збірник наукових праць] / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2013. – С. 230-238. – (Серія "Філософія" ; вип. 12). – ISBN 966-7631-79-6


  "Розглядаються проблеми сучасного методологічного дискурсу християнської теології, який формується в радикалістських і фундаменталістських напрямах осмислення соціальних проблем розвитку суспільства та соціальної доктрини християнських церков".
840063
  Скринник-Миська Методологічний дискурс у мистецтвознавстві: культурологічний аспект // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2012. – № 1 (103), січень - лютий. – С. 90-97. – ISSN 1028-5091
840064
  Бурлуцький С.В. Методологічний дуалізм аналізу домогосподарства-системи // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 11 (125). – С. 8-18 : табл. – Бібліогр.: 27 назв. – ISSN 1993-6788
840065
  Ківалоа С.В. Методологічний зміст ефективності управління системою освіти // Актуальні проблеми політики : збірник наукових праць / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; Південноукр. центр гендерних проблем. – Одеса, 2014. – Вип. 51. – С. 3-12
840066
  Бійовський М.Р. Методологічний зміст концепції багатоманітності раціональності : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.02 / Бійовський М.Р. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 206 л. – Бібліогр. : л. 194-206
840067
  Бійовський М.Р. Методологічний зміст концепції багатоманітності раціональності : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.02 / Бійовський М.Р. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 16 с. – Бібліогр.: 10 назв
840068
  Ліпич І.І. Методологічний зміст поняття "життєсвіт" у контексті політологічних досліджень // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 61. – С. 55-65
840069
  Сінченко О. Методологічний ізоморфізм як стиль наукового мислення Івана Франка // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2019. – № 2 (698), лютий. – С. 3-11. – ISSN 0236-1477
840070
  Сінченко О. Методологічний ізоморфізм як стиль наукового мислення Івана Франка // Іван Франко: "Я єсть пролог..." : матеріали Міжнар. наук. конгресу до 160-річчя від дня народж. Івана Франка, (Львів, 22-24 верес. 2016 р.) : у 2 т. / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [відп. ред.: В. Мельник, М. Жулинський ; редкол.: Ф. Бацевич та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2019. – Т. 1. – С. 189-198
840071
  Бобровник С.В. Методологічний інструментарій дослідження правових категорій // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Н.М. Пархоменко, О.Ф. Андрійко [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 29. – С. 50-56. – ISSN 0896-2491
840072
  Слатвінська М. Методологічний інструментарій дослідження фіскальної політики держави // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2018. – № 10 (262). – С. 178-206. – ISSN 2409-9260
840073
  Гомотюк О.Є. Методологічний інструментарій історичної науки в системі українознавства / О.Є. Гомотюк, Я.С. Калакура // Українознавство: концептуальні та теоретико-методологічні основи розвитку / Т.А. Бевз, Гай-Нижник, О.Є. Гомотюк, С.І. Губський, Я.С. та ін. Калакура. – Київ : [б. в.], 2015. – С. 71-89. – ISBN 978-966-7166-32-8
840074
  Ландяк О.М. Методологічний інструментарій медіалогії в сучасних культурних дискурсах // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2014. – Вип. 44. – С. 128-136
840075
  Бедрій М. Методологічний інструментарій наукового пізнання українського звичаєвого права // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2019. – С. 12-22. – (Серія юридична ; вип. 69). – ISSN 0136-8168
840076
  Луценко І.С. Методологічний інструментарій судово-експертної діяльності / І.С. Луценко, В.П. Хомутенко, О.Ю. Костін // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; голов. ред. Левченко В.П. ; редкол.: Величко О.Г., Герасимович А.М., Криштопа І.Г. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 9/2. – С. 5-9. – ISSN 2409-1944
840077
  Сторожев Р.І. Методологічний інструментрарій розвитку лідерства // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 5, березень. – С. 61-66. – ISSN 2306-6814
840078
  Дугінець Г.В. Методологічний контент функціонування "ідеального шторму" в глобальному вимірі / Г.В. Дугінець, О.В. Генералов // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. Кизим М.О. ; редкол.: Благун І.С., Бублик М.І., Гечбаия Б.Н. [та ін.]. – Харків, 2023. – № 3 (57). – С. 215-220. – ISSN 2222-0712
840079
  Харченко І. Методологічний концепт формування культури професійної комунікації фахівців з економіки в умовах інформаційно-освітнього середовища закладів вищої освіти // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Хижняк І.А. (голов. ред.), Топольник Я.В., Гаврілова Л.Г. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 6 (98). – С. 122-130. – ISSN 2077-1827
840080
  Качурова С.В. Методологічний міф сучасних акторів консцієнтальних війн / С.В. Качурова, Є.В. Качуров, Ю.М. Походзіло // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: С.В. Глібко, Р.В. Шаповал, К.В. Єфремова [та ін.]. – Харків, 2021. – № 2 (34). – С. 96-104. – ISSN 2311-4894
840081
  Коюда В.О. Методологічний підхід до бізнес-планування розвитку підприємства / В.О. Коюда, М.І. Пасько // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 9 : Економічна безпека регіонів України в процесі децентралізації. – С. 394-402. – ISSN 2222-4459
840082
  Сухіна О.М. Методологічний підхід до визначення розміру диференціальної гірничої ренти // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ, 2018. – № 3 (676). – С. 89-103 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2522-9303
840083
  Лактіонова О.А. Методологічний підхід до оцінки гнучкості фінансового ринку в умовах циклічного розвитку економіки // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 4. – С. 439-454. – ISSN 2222-0712
840084
  Кривицька О.Р. Методологічний підхід до оцінки затребуваності вищої освіти в Україні / О.Р. Кривицька, Л.Б. Коваленко, В.М. Ковальчук // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. Кизим М.О. ; редкол.: Благун І.С., Бублик М.І., Гечбаия Б.Н. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 4 (50). – С. 42-49. – ISSN 2222-0712
840085
  Ситник Й.С. Методологічний підхід до оцінювання ефективності систем управління підприємствами в умовах конкурентного середовища : економічна теорія та історія економічної думки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 6 (108). – С. 53-60. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1993-6788
840086
  Варналій З.С. Методологічний підхід до розроблення концептуальних засад щодо стратегічного регулювання диспропорцій розвитку регіонів / З.С. Варналій, О.В. Шевченко // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2021. – № 3 (101). – С. 5-14. – ISSN 1562-0905
840087
  Колінько М.В. Методологічний підхід Еміля Дюркгейма до проблеми кризи культури // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 20-23. – (Філософія. Політологія ; Вип. 28)
840088
  Скакун О. Методологічний підхід і метод у порівняльному правознавстві: їхнє співвідношення // Про українське право : часопис кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; редкол.: Г. Балюк, І. Безклубий, О. Беляневич [та ін.]. – Київ, 2009. – Число 4 : Правова освіта і наука. Методологія юридичних досліджень. – С. 210-219. – ISBN 978-966-349-240-7
840089
  Дубінін В.В. Методологічний потенціал давньоіндійської релігійної філософії (за творами "Бхагавад-Гіта" і "Шримад-Бхагаватам") // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; за загальною ред.: Ф.М. Кирилюка, М.І. Хилька. – Київ, 2015. – Вип. 77. – С. 24-31
840090
  Фокін Б С. Методологічний потенціал індикаторів позамовної дійсності для теорії перекладу / Б С. Фокін, // Studia germanica et romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання : науковий журнал / Донец. нац. ун-т, Ф-т іноземних мов. – Донецьк, 2013. – Т. 10, № 3 (30). – С. 126-136. – ISSN 2075-4205
840091
  Аракелян М.Р. Методологічний потенціал історичного підходу в дослідження правозахисної діяльності інституту адвокатури // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2014. – № 4 (16). – С. 183-189. – ISSN 2306-9082
840092
  Чирков О.А. Методологічний семінар - важлива ділянка роботи українознавця : загальноінститутський методологічний семінар Національного науково-дослідного інституту українознавства у 2009-2010 рр. / Чирков О.А. ; М-во освіти і науки України ; Нац. науково-дослідний ін-т українознавства. – Київ : ННДІУ, 2010. – 40 с. + Додатки: с. 37-40
840093
  Чирков О. Методологічний семінар з українознавства // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства. – Київ, 2015. – № 2 (55). – С. 197-204


  У семінарі взяли участь науковці КНУ імені Тараса Шевченка: В. Крисаченко з доповіддю "Українознавство як наука" та в обговоренні проблем розвитку українознавства - А. Ціпко.
840094
  Леонов В.В. Методологічний та змістовний аспекти системного аналізу у воєнних дослідженнях / В.В. Леонов, І.М. Сівоха, А.І. Поляєв // Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського / Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2016. – № 1 (56). – С. 42-47. – ISSN 2304-2699
840095
  Гундорова Т. Методологічний тиск // Критика. – Київ, 2002. – Грудень, (число 12). – С. 14-17


  Гуманітаристика в Україні.
840096
  Єфименко Т.І. Методологічний фундамент економічних поглядів М.І. Тугана-Барановського ( до 150-річчя від дня народження ) / Т.І. Єфименко, П.М. Леоненко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2015. – № 2 (231). – С. 7-26. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2305-7645
840097
  Єфименко Т.І. Методологічний фундамент економічних поглядів М.І. Тугана-Барановського (до 150-річчя від дня народження) / Т.І. Єфименко, П.М. Леоненко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2015. – № 4 (233). – С. 7-33. – ISSN 2305-7645
840098
  Филипович Л. Методологічні алгоритми міжконфесійного діалогу: збалансованість світоглядних диспозицій та рівнів сприйняття дійсності як умова порозуміння / Л. Филипович, О. Горкуша // Гуманітарний дискурс у перспективі ХХІ століття: методологічні засади : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 5-6 листоп. 2021 р. , м. Чернівці / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; [редкол.: В. Балух, М. Марчук, М. Чікарькова та ін.]. – Чернівці : Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2021. – С. 10-15. – ISBN 978-966-423-670-3
840099
  Слісаренко І.Ю. Методологічні аспекти аналізу і прогнозування міжнародних подій у журналістиці // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 179-185. – (Журналістика ; [Вип. 1])
840100
  Бурденко І. Методологічні аспекти бухгалтерського обліку хеджування // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2006. – № 1. – С. 116-120. – ISSN 1562-0905
840101
  Мазуренко В.П. Методологічні аспекти вибору комунікативної моделі реклами / В.П. Мазуренко, О.М. Мазуренко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 285-288. – (Міжнародні відносини ; Вип. 25/28). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано комунікативну роль реклами, розглянуто класифікацію рекламних комунікацій та запропоновано етапи вибору комунікативної моделі реклами. The communicative role of advertising has been analyzed, the classification of advertising ...
840102
  Лебеда Г.Б. Методологічні аспекти визначення дефіциту бюджету та державного боргу : бюджет // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 3. – С. 102-106 : Табл.
840103
  Устименко В.М. Методологічні аспекти визначення екологічних ризиків // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ, 2006. – № 4
840104
  Котюк І.І. Методологічні аспекти визначення речових доказів // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 131-136.
840105
  Царенко О. Методологічні аспекти використання мультимедійних засобів у навчальному процесі // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Кіровоградська, льотна академія Національного, авіаційного університету. – Кропивницький, 2017. – С. 213-217. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 1)


  У статті висвітлюються нові (додаткові) функції мультимедійних засобів, за допомогою яких реалізуються сучасні педагогічні технології. Проаналізовані дидактичні можливості мультимедійного продукту, в якому текстовий матеріал, зображення, звуковий ряд і ...
840106
  Пешко А. Методологічні аспекти державного регулювання підприємницької діяльності в Україні // Актуальні проблеми державного управління : Збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2005. – Вип. 2. – С. 132-139
840107
   Методологічні аспекти діагностики рекреагенної трансформації дубових лісів за різноманіттям угруповань ксилотрофних грибів та фітобіоти / В.В. Лавров, О.І. Блінкова, О.М. Іваненко, З.В. Поліщук // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2019. – С. 81-98. – (Серія "Біологія" ; вип. 1 (46)). – ISSN 1992-4917


  "Зміни екологічних умов дубових лісів зеленої зони міста показано на прикладі урочища «Голендерня» Державного дендрологічного парку «Олександрія» НАН України та урочища «Товста», що на околиці м. Біла Церква. Вони спричинені нерегульованим рекреаційним ...
840108
  Васильченко З.М. Методологічні аспекти дослідження банківської реструктуризації : банківська справа // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 8. – С. 109-118 : Табл., рис. – Бібліогр.: 19 назв
840109
  Ватаманюк З. Методологічні аспекти дослідження інституційного середовища підприємницької діяльності / З. Ватаманюк, Ю. Райта // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – С.48-55. – (Серія економічна ; Вип. 34). – ISSN 0201-758Х
840110
  Лисенко О. Методологічні аспекти дослідження історії українського національно-визвольного руху середини XX століття // Проблеми дидактики історії : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; редкол.: С.А. Копилов, В.В. Газін, В.А. Дубінський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2016. – Вип. 7. – C. 27-37
840111
  Юркевич Х.І. Методологічні аспекти дослідження представницького мандата як правової категорії // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 56. – С. 83-88. – ISSN 1563-3349
840112
  Орлик Василь Михайлович Методологічні аспекти дослідження проблем податкової політики в українських губерніях Російської імперії у першій половині XIX ст. // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 5. – С. 187-195. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5247


  Стаття присвячена проблемам методології дослідження податкової і політики російського царату в українських губерніях у дореформений період.
840113
  Сафін О.Д. Методологічні аспекти дослідження проблеми вдосконалення управлінської діяльності в особливих умовах: психолого-акмеологічний підхід // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 58-60. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 22). – ISSN 1728-3817


  У статті викладені найбільш важливі методологічні аспекти дослідження проблеми удосконалення управлінської діяльності військового керівника в особливих умовах, визначена специфіка її психолого-акмеологічного супроводу. Ключові слова: управлінська ...
840114
  Садов"як О.Д. Методологічні аспекти дослідження релігійної свідомості й мови в ісламі // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2009. – С. 21-27. – (Серія 7 : Релігієзнавство. Культурологія. Філософія ; вип. 21 (34))
840115
  Васильченко З. Методологічні аспекти дослідження сутності банківських установ як фінансових посередників // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2008. – № 4. – С. 11-23. – ISSN 1605-2005
840116
  Хмелевська Л.П. Методологічні аспекти дослідження сфери побутового обслуговування населення в трансформаційній економіці // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2002. – № 7. – С.54-59
840117
  Югас Е.Ф. Методологічні аспекти дослідження фундаментальних категорій ринку праці // Науковий вісник Ужгородського національного університету : Збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2006. – С. 39-41. – (Економіа ; Вип. 19)
840118
  Прилуцький Р.Б. Методологічні аспекти економіко-правового підходу до розробки правового механізму забезпечення розвитку економіки України // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 10 (52). – С. 68-85. – ISSN 2222-5374
840119
  Ткачук І.Г. Методологічні аспекти економічного розвитку регіону // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : Науковий збірник / Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2005. – Вип. 1. – С.3-7
840120
  Анненкова О.В. Методологічні аспекти ефективного використання трудового потенціалу // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : Науковий збірник / Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2005. – Вип. 1. – С.18-23
840121
  Кравчук Г.В. Методологічні аспекти ефективного управління капіталом у виробничих системах авіапідприємств // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 12 (67). – С. 111-116
840122
  Носенко Е.Л. Методологічні аспекти забезпечення запам"ятовування інформації при розробці дистанційних навчальних курсів : Методичний посібник / Е.Л. Носенко, С.В. Чернишенко; МОН України; Дніпропетровський нац. ун-т; Наук.-метод. центр дистанційного навчання АПН України при ДНУ. – Дніпропетровськ : Дніпропетровський університет, 2003. – 88с. – Присвячується 85-річчю Дніпропетровського національного університету. – ISBN 966-551-123-8
840123
  Маркіна І.А. Методологічні аспекти закономірностей управління сучасною соціально-економічною системою // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2001. – № 4. – С.47-50. – (Економічні науки ; № 2)
840124
  Данніков О. Методологічні аспекти і рекомендації щодо надання страхових послуг на основі впровадження комплексної системи управління якістю // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2010. – № 1 (59). – С. 27-31. – ISSN 1606-3732
840125
  Фролова М.Ю. Методологічні аспекти інституціонального аналізу державного регулювання підприємництва // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 183-190. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401
840126
  Мазоренко Д. Методологічні аспекти інтеграції суспільства, інтелігенції і освітян на виклики глобальної кризи // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2009. – № 3 (52). – С. 17-18. – ISSN 1562-529Х
840127
  Проценко В.М. Методологічні аспекти інтенсифікації управління економічною поведінкою підприємств в умовах неоіндустріальної модернізації // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Благун І.С., Бублик М.І., Гечбаия Б.Н. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 1 (43). – С. 166-172. – ISSN 2222-0712
840128
  Литовченко І.Л. Методологічні аспекти Інтернет-маркетингу : монографія / І.Л. Литовченко. – Київ : Наукова думка, 2009. – 196 с. – ISBN 978-966-00-0877-5
840129
  Семків В. Методологічні аспекти історико-правової доктрини української державності // Право України : юридичний журнал / голов. ред. В. Рєзнікова ; ред. рада: Р. Стефанчук, І. Венедіктова, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1. – С. 41-51. – ISSN 1026-9932
840130
  Лук"янець К.Ю. Методологічні аспекти каталогізації аркушевих видань доби Української революції 1917 - 1921 рр. (на основі колекції листівок Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського) / К.Ю. Лук"янець, О.Ф. Шорсткіна // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису ; редкол.: Л.А. Дубровіна, О.П. Степанченко, Т.В. Коваль [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 22. – С. 581-590. – ISBN 978-966-02-8728-0. – ISSN 2222-4203
840131
  Наливайко О.Ю. Методологічні аспекти класифікації персональних даних // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – Вип. 64. – С. 167-172. – ISSN 1563-3349
840132
  Котюк І.І. Методологічні аспекти класифікації слідів у криміналістиці та закономірності слідоутворення // Право і суспільство : Науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ, 2005. – № 3. – С. 120-126.
840133
  Бутко М.П. Методологічні аспекти кластеризації промислового комплексу регіону / М.П. Бутко, Г.М. Саміййленко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 2. – С. 38-43
840134
  Ковальова К. Методологічні аспекти методу case-study при викладанні економічних дисциплін / К. Ковальова, В. Ковальов // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 68-75. – ISSN 1682-2366
840135
  Жорнова О.І. Методологічні аспекти модернізації професійної підготовки майбутніх учителів // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 27. – С. 270-276
840136
  Цимбал Н.А. Методологічні аспекти мотивологічних досліджень // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2014. – № 4. – С. 88-92. – ISSN 0027-2833


  У статті висвітлюються методологічні аспекти вивчення явища мотивації в лексиці. Описано методологічні принципи мотивологічних досліджень та методику виконання мотиваційного аналізу.
840137
  Коблянська О.І. Методологічні аспекти обліку взаємовідносин материнського підприємства з дочірнім / О.І. Коблянська, О.М. Капран // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 25-30. – (Економіка ; вип. 52)


  Розглянуто виникаючі проблеми і невідповідності українського законодавства у сфері взаємин материнського підприємства з дочірнім. Формалізовано різні підходи розрахунку валових витрат, у зв"язку з плутаниною в трактуванні консолідованого бюджету для ...
840138
  Гура Н.О. Методологічні аспекти обліку зобов"язань у житлово-комунальному господарстві // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : Науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 45-50. – ISBN 966-614-021-7
840139
  Дишко І.Ю. Методологічні аспекти обліку та аудиту діяльності підприємства з іноземними інвестиціями : бухгалтерський облік, аналіз та аудит / І.Ю. Дишко, Н.В. Маркович // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 5 (119). – С. 246-251. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
840140
  Скалозуб В.В. Методологічні аспекти опису стану квантових систем / В.В. Скалозуб, А.М. Турінов // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: В.Ю. Сторіжко, Ф.М. Лиман, І.О. Мороз [та ін.]. – Суми, 2017. – Вип. 3 (13). – С. 141-146. – ISSN 2413-1571
840141
  Терон І.В. Методологічні аспекти оцінки постіндустріальних трансформацій ринку праці в економічному просторі України // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 7/8 (62/63). – С. 126-130
840142
  Прокопенко К.О. Методологічні аспекти оцінки продуктивності праці у сільському господарстві // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2012. – № 3 (58). – С. 14-20 : табл. – Бібліогр.: 14 назв
840143
  Вітковська К.В. Методологічні аспекти оцінки рівня життя в регіонах України // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Алькархі Аббас Ф.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (91). – С. 54-60 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2519-1853
840144
   Методологічні аспекти оцінки стану військово-технічної політики та її складових : науково-методичне видання / Зубарєв В.В., Кутовий О.П., Свергунов О.О., Химченко С.М. ; керівн. авт. кол. Горбулін В.П. ; Ін-т проблем нац. безпеки ; Рада нац. безпеки і оборони України. – Київ : Інтертехнологія, 2009. – 208 с. – ISBN 978-966-1648-24-0
840145
  Корнійчук Г.В. Методологічні аспекти оцінки фінансового потенціалу агроформувань // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 19, жовтень. – С. 3-8. – Бібліогр.: 24 назв. – ISSN 2306-6792
840146
  Коломієць Н.О. Методологічні аспекти оцінки фінансового стану як основи ефективного управління підприємством / Н.О. Коломієць, В.М. Павліченко, О.П. Коломієць // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2017. – Вип. 185. – С. 223-230. – (Економічні науки)
840147
  Жуковська Ю.Г. Методологічні аспекти перегляду класифікації основної продукції // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. У. – Київ, 2005. – № 3. – С. 54-56. – Бібліогр.: 6 назв
840148
  Рудько Г.І. Методологічні аспекти підрахунку запасів родовищ каолінів / Г.І. Рудько, В.І. Ловинюков, В.В. Лисенко // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2005. – № 5. – С. 94-96 : Табл. – ISSN 1726-5428
840149
  Пономарьов А. Методологічні аспекти проблеми української міграції // Міграційні рухи з Західної України до Західної Канади : [матеріали спільних конф.] / ред. О. Макар, Р. Білаш. – Едмонтон : Канадський центр української культури та етнографії, Альбертский університет [та ін.], 2002. – С. 47-51. – ISBN 1-55195-156-8
840150
  Гречка В.М. Методологічні аспекти проведення аналізу та оцінки обстановки керівним складом органів управління об"єктового рівня при загрозі та виникненні надзвичайної ситуації трехногенного та природного характеру // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 4, квітень. – С. 18-20
840151
  Кульпінський С. Методологічні аспекти прогнозування відсоткових ставок на фінансовому ринку України в контексті IS - LM моделі : банківські технології // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2006. – № 2. – С. 46-51 : Рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1605-2005
840152
  Дорофєєва Н. Методологічні аспекти прогнозування потреби у банкнотах на регіональному рівні : готівково-грошовий обіг / Н. Дорофєєва, Н. Хижняк // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2010. – № 4 (170). – С. 23-27 : Табл. – Бібліогр.: 2 назви
840153
  Кільдеров Д.Е. Методологічні аспекти професійної підготовки майбутніх фахівців // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – Вип. 267. – C. 91-96. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія"). – ISSN 2222-8624
840154
  Окуленко І.М. Методологічні аспекти психологічної підготовки пілотів до польотів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 88-91. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 22/23). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто психологічну готовність й налаштованість на кожен політ, напруження сил, здібностей та уваги, що відповідає вимогам конкретного польоту й забезпечує його успішність як у звичайних умовах, так і за ускладнень обстановки, що вимагає ...
840155
  Буцик І.М. Методологічні аспекти реалізації системного підходу у формуванні дослідницької компетентності інженерів аграрного профілю // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – Вип. 259. – C. 21-27. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія"). – ISSN 2222-8624
840156
  Предко О.І. Методологічні аспекти релігійної безпеки // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. Шкіль С.О. ; редкол.: Борейко Ю.Г., Вергелес К.М., Конта Р.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (16). – С. 94. – ISSN 2521-6570
840157
  Кунєв Ю.Д. Методологічні аспекти розвитку публічного права // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громад. орг. "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун-т. – Київ, 2011. – № 1. – С. 122-129
840158
  Колот А. Методологічні аспекти розвитку теорії розподільчих відносин // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2008. – № 4. – С. 3-18 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1811-3141
840159
  Прозорова Н.С. Методологічні аспекти розповсюдження марксистського вчення про державу і право у Першому Інтернаціоналі // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1984. – С. 3-8. – (Юридичні науки ; Вип. 25)


  В статье рассматриваются методологические аспекты распространения марксистского учения о государстве и праве в Первом Интернационале и доведения до сознания трудящихся масс научных, пролетарских политико-правовых идей и требований. Показано современное ...
840160
  Яровенко А.Г. Методологічні аспекти створення елктронних ресурсів навчального призначення // III Міжнародний форум "Проблеми розвитку інформаційного суспільства" : матеріали / "Проблеми розвитку інформаційного суспільства", міжнар. форум. – Київ : УкрІНТЕІ, 2012. – Ч. 1 : 20-23 листопада 2012 р., м. Київ. – С. 195-200. – ISBN 978-966-479-051-9
840161
  Васєчко О.О. Методологічні аспекти створення статистики груп підприємств в Україні // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 4-11 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
840162
  Булах Т.М. Методологічні аспекти стратегічного планування соціального розвитку села / Т.М. Булах, Л.О. Плахотнікова // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 10 (137). – С. 198-202
840163
  Пономаренко В.С. Методологічні аспекти стратегічного управління інвестиційними процесами // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 10. – С.3-8
840164
  Фещенко В.М. Методологічні аспекти сучасних досліджень історії економічної думки : історія економічної думки // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 1. – С. 14-21. – Бібліогр.: 15 назв
840165
  Браславська О.В. Методологічні аспекти сучасної рекреаційної географії / О.В. Браславська, І.В. Кравцова // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ : Альфа-ПІК, 2018. – Вип. 42


  У статті поставлено за мету вирішення завдань сучасної рекреаційної географії на основі чітко окреслених методологічних аспектів її наукового апарату. Розв"язання поставленої мети стало можливим за допомогою таких методів як аналіз наукових джерел із ...
840166
  Козаченко І.М. Методологічні аспекти та методика визначення взаємного розташування постраждалого та стволової зброї в момент заподіяння поранення // Актуальні питання судової експертизи і криміналістики : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 150-річчю з дня народження Засл. проф. М.С. Бокаріуса (Харків, 18-19 квіть. 2019 р.) / М-во юстиції України, Харків. НДІ суд. експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса ; [редкол.: О.М. Клюєв (голова), О.П. Угровецький, Е.Б. Сімакова-Єфремян та ін.]. – Харків : ХНІДСЕ, 2019. – С. 467-470
840167
  Кравчук А.А. Методологічні аспекти теоретичної систематизації геологічного знання // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 4. – С. 31-33
840168
  Козлик І.В. Методологічні аспекти теорії літературного стилю О.В. Чичеріна = Методологические аспекты теории литературного стиля А.В. Чичерина : (repetitorium к теме) : (repetitorium до теми) / І.В. Козлик ; МОНУ; Прикарпат. нац. ун-т ім.В.Стефаника, Ін-т філол. – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2010. – 44 с. – До 110-роковин від. дня народження доктора філол. наук, проф. Олексія Володимировича Чичеріна. – ISBN 978-617-7009-17-6
840169
  Смичковська О.М. Методологічні аспекти удосконалення викладання графічних дисциплін у закладах вищої освіти / О.М. Смичковська, В.П. Бредньова, І.М. Прохорец // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2020. – № 1 (130). – С. 155-161. – ISSN 2414-5076
840170
  Федорець В.М. Методологічні аспекти удосконалення здоров"язбережувальної компетентності соціального працівника в умовах післядипломної освіти // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2019. – С. 185-191. – Бібліогр.: с. 189-190. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (44)). – ISSN 2524-0609
840171
  Котюк О.І. Методологічні аспекти умов визначення і засобів забезпечення правомірності слідчих (розшукових) дій : монографія / Олександр Котюк ; за ред. д-ра юрид. наук, проф. І.І. Котюка ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Чернівці : Технодрук, 2020. – 269, [1] с. – Бібліогр.: с. 251-269. – ISBN 978-617-7611-63-8
840172
  Уманець Т. Методологічні аспекти управління економічним розвитком регіону // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2006. – № 1. – С. 22-35. – Бібліогр.: 11 пунктів. – ISSN 1562-0905
840173
  Горюнова М.М. Методологічні аспекти управління якістю освітньої діяльності вищого навчального закладу / М.М. Горюнова, Т.Ф. Погорєлова // Стратегія розвитку України: економічний та гуманітарний виміри : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. пам"яті першого ректора Нац. акад. статистики, обліку та аудиту, д-ра екон. наук, проф., заслуж. економіста України Івана Ісаковича Пилипенка, Київ, 17 жовт. 2017 р. / Держ. служба статистики України, Нац. акад. статистики, обліку та аудиту ; [редкол.: Л.Є. Момотюк (голова), Т.Г. Бондарук, І.Ф. Надольний та ін.]. – Київ : Інформаційно-аналітичне агентство, 2017. – C. 448-450. – ISBN 978-617-571-143-9


  "Ефективне управління якістю вищої освіти є одним із базових принципів Болонської декларації, спрямованих на утворення єдиного європейського освітнього простору з єдиними стандартами підготовки фахівця".
840174
  Міщенко В. Методологічні аспекти формування акціонерного капіталу // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2006. – № 1. – С. 175-182. – Бібліогр. на 9 пунктів. – ISSN 1562-0905
840175
  Ткаченко М.Ю. Методологічні аспекти формування емоційної компетентності майбутніх хормейстерів // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2021. – № 3 (136). – С. 65-72. – ISSN 2414-5076
840176
  Тімочко О.Ю. Методологічні аспекти юридичної науки теорії держави і права // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 34. – С. 99-104. – ISSN 1563-3349
840177
  Форкош С.М. Методологічні виміри дослідження соціокультурних трансформацій у постнекласичній перспективі : автореф. дис. … д-ра філос. наук : 09.00.09 / Форкош Сергій Михайлович ; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2020. – 40 с. – Бібліогр.: 29 назв
840178
  Мачулна І.І. Методологічні виміри інноваційних змін в освіті // Збірник наукових праць Дніпровського державного технічного університету. (Технічні науки, секція "Освіта") : щорічний науково-технічний збірник / Дніпровський державний технічний університет. – Кам"янське, 2017. – Тематичний випуск : Міжнародна науково-практична конференція "Інновації у вищій освіті - 16 червня 2017". – С. 111-115. – ISSN 2519-2884
840179
  Ігнатенко С. Методологічні відмінності бухгалтерського та податкового обліку результатів обмінних операцій з іноземною валютою : бухгалтерський облік / С. Ігнатенко, Р. Бондарчук // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 20-23
840180
  Наєнко М. Методологічні візії, дискурси і перспективи на межі століть // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Ін-т фіології. – Київ, 2001. – Вип. 4 : Сучасна наука про літературу : "больові точки". – C. 4-11. – ISBN 966-594-263-8
840181
  Дем"янова О. Методологічні властивості верховенства права в цивільному судочинстві України // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2015. – № 1 (5). – С. 85-89. – ISSN 2409-4544
840182
  Шевців М. Методологічні детермінанти розвитку інтуїтивної культури юриста // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 4 (184). – С. 87-90
840183
  Матвійчук І. Методологічні домінанти правової антропології // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 861. – C. 170-178. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
840184
  Павко А.І. Методологічні домінанти сучасної парадигми педагогічної науки / А.І. Павко, Л.Ф. Курило // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 6. – С. 191-194
840185
  Петренко Н.О. Методологічні елементи стратегічного упрвління підприємствами аграрного сектору України // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 19/20, жовтень. – С. 30-36 : рис., табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2306-6792
840186
  Балюк Г.І. Методологічні завдання еколого-правової науки / Г.І. Балюк, Ю.Л. Власенко, Д.П. Цвігун // Auctoritate magis quam imperio… Юридична наука у громадянському суспільстві : зб. наук. пр. : матеріали X міжнар. наук.-практ. конф., (Київ, 30 жовт. 2019 р.) : до 70-ліття Ін-ту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України / НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького, Рада молодих учених ; [редкол.: Н.М. Пархоменко (голова) та ін.]. – Київ : Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2019. – С. 7-10. – ISBN 978-966-02-9034-1
840187
  Маматова Т.В. Методологічні засади адаптації системи технічного регулювання України до міжнародних вимог // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 3. – С. 74-77
840188
  Махачашвілі Р.К. Методологічні засади аналізу англомовної інновації лінгвосфери сучасного буття // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 4 : Філологічні науки. – С. 56-61. – Бібліогр.: Літ.: с. 60-61; 8 п. – ISSN 1729-360Х
840189
  Лігоненко Л. Методологічні засади антикризового управління : аналізують науковці // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1999. – № 5. – С. 21-22
840190
  Васильченко З. Методологічні засади антикризового управління банком // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2016. – № 2 (139). – С. 94-106 : Рис. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1605-2005
840191
  Малюга Н.М. Методологічні засади бухгалтерського обліку складових природно-ресурсного потенціалу: історико-правові передумови / Н.М. Малюга, І.В. Замула // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАН України; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2011. – № 2 (20). – С. 112-118. – ISSN 1729-7206
840192
  Канєва Т.В. Методологічні засади бюджетної політики / Т.В. Канєва, М.С. Шаповал // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 6 : Неосвіченість суспільства як чинник маніпулювання суспільними настроями. – С. 218-226. – ISSN 2222-4459
840193
  Костенко Н.В. Методологічні засади вивчення проблеми соціально-конструктивного мислення особистості // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. Акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. ; редкол.: Андрусишин Б.І., Войцехівська І.Н., Гончар Б.М. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 27. – С. 202-207. – ISSN 2076-1554
840194
  Гримич М. Методологічні засади вивчення систем спорідненості // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 6. – C. 35-39
840195
  Мала Н. Методологічні засади вивчення системи пенсійного забезпечення // Розвиток політичної науки: європейські практики та національні перспективи : матеріали ХIІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Чернівці, 28 черв. 2022 р.) / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича [та ін. ; редкол.: А.М. Круглашов та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2022. – С. 258-262. – ISBN 978-617-8034-37-5
840196
  Школьна О. Методологічні засади вивчення українського фарфору-фаянсу кінця XIX - початку XXI століття // Сучасні проблеми художньої освіти в Україні : збірник наукових праць / Нац. акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва ; редкол. : В. Сидоренко, І. Безгін, Г. Веселовська [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 6 : Творчість та новітні технологічні аспекти мистецької освіти в Україні (Київ). – C. 298-315
840197
  Вишневська Л.Б. Методологічні засади вивчення фразеологічних інновацій (на матеріалі польської мови) // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2019. – Вип. 18, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2019 року. – С. 23-24
840198
  Баронін Д.Б. Методологічні засади визначення змісту правового статусу суду // Актуальні проблеми держави і права : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Одес. нац. юрид. акад." ; редкол.: С.В. Ківалов, В.М. Дрьомін, Ю.П. Аленін [та ін.]. – Одеса, 2014. – Вип. 74. – С. 315-322
840199
  Філіпенко А.С. Методологічні засади визначення наслідків міжнародних інтеграційних процесів // Економіка і управління : Науковий журнал / Європейський ун-т; Нац. авіаційний ун-т та інш. – Київ, 2006. – № 2. – С. 5-14.
840200
  Філіпенко А.С. Методологічні засади визначення наслідків міжнародних інтеграційних процесів // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 59, ч. 1. – С. 99-106. – (Європейські дослідження)
840201
  Матіко Ф.Д. Методологічні засади визначення об"єму втрат природного газу та мінімізації його дисбалансів в системах транспортування та розподілу : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.11.01 / Матіко Федір Дмитрович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2015. – 41 с. – Бібліогр.: 57 назв
840202
  Толкачова Н.Є. Методологічні засади визначення поняття звичаєвого права // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2007. – С. 11-16. – (Правознавство ; Вип. 427)


  Автор ставить за мету розкрити методологічні підходидо з"ясування юридичної природи звичаєвого права, його чинності та соціальної зумовленості.
840203
  Шаціло Н.І. Методологічні засади визначення рівня економічної стійкості сільськогосподарських підприємств : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 7 (109). – С. 169-174 : Рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
840204
  Ольшанська О.В. Методологічні засади визначення чинників формування інвестиційного потенціалу домогосподарств // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 2, січень. – С. 5-9. – ISSN 2306-6814
840205
  Кунанець Н.Е. Методологічні засади використання методів інформатики при дослідженні бібліотек // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2013. – № 2. – С. 44-50. – Бібліогр.: 25 назв.


  У статті розглянуто спектр методів інформатики, які пропонується використовувати у бібліотекознавстві. Зазначена методологія раніше не використовувалася при дослідженні бібліотек, проте забезпечує усестороннє дослідження книгозбірень як соціальних ...
840206
  Балинська О.М. Методологічні засади герменевтики та прагматизму у процесі тлумачення норм права // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2017. – С. 3-12. – (Серія юридична ; вип. 2). – ISSN 2311-8040
840207
  Любохинець Л.С. Методологічні засади гнучкого управління системою економічної безпеки підприємств / Л.С. Любохинець, Є.М. Рудніченко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 12 (503) : Рентна плата за природний газ у контексті "голландської хвороби": українські реалії. – С. 216-221. – ISSN 2222-4459
840208
  Захарченко М.С. Методологічні засади деліберативної моделі демократії : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Захарченко Марія Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 185 арк. – Бібліогр.: арк. 170-185
840209
  Плескач В.Л. Методологічні засади державного регулювання фінансово-економічного розвитку / В.Л. Плескач, А.В. Кулик // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 10 (167). – С. 27-35
840210
  Луценко С. Методологічні засади державного управління в умовах модернізації сучасної системи освіти // Інноваційні технології в сучасному освітньому просторі : монографія / Н.М. Атрощенко, О.О. Гиря, С.М. Грицай, О.В. Гузенко, Д.І. та ін. Дзвінчук. – Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2021. – С. 81-98. – ISBN 978-966-698-312-4
840211
  Мокрий О.М. Методологічні засади діагностування матеріалів і елементів конструкцій за розподілом швидкості поверхневих акустичних хвиль : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.02.10 / Мокрий Олег Мирославович ; НАН України, Фіз.-мех. ін-т ім. Г.В. Карпенка. – Львів, 2020. – 40 с. – Бібліогр.: 45 назв
840212
  Котляр О. Методологічні засади дослідження американської зовнішньополітичної традиції: можливості інтелектуальної історії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2022. – С. 22-27. – (Історія ; вип. 1/2 (152/153)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано методи і підходи інтелектуальної історії на прикладі дослідження еволюції американської зовнішньополітичної думки. Актуальність теми зумовлена сучасними трансформаціями у світовій політичній кон"юнктурі, змінами розстановки сил на ...
840213
  Задорожна О.Г. Методологічні засади дослідження антикризових господарських трансформацій // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 34-40. – (Серія "Економічна" ; вип. 93). – ISSN 2311-2379
840214
  Джаман В.О. Методологічні засади дослідження відповідності систем розселення територіальній структурі суспільно-географічних комплексів // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 55. – С. 87-92. – Бібліогр.: 7 назв
840215
  Шабашова Л.Ю. Методологічні засади дослідження етногеографічних процесів // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 53. – С. 88-92. – Бібліогр.: 14 назв. – ISBN 966-95774-3-8
840216
  Глотов Б.Б. Методологічні засади дослідження етнополітичних чинників українського державотворення / Б.Б. Глотов, С.С. Марасюк // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2010. – Вип. № 43. – С. 109-114. – ISSN 2072-1692
840217
  Мельничук Л. Методологічні засади дослідження євроінтеграційних процесів (на прикладі інтеграції Румунії до ЄС) // Історико-політичні проблеми сучасного світу : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Ф-т історії, політології та міжнар. відносин, Каф. міжнар. відносин ; редкол.: Ю. Макар, О. Филипчук, І. Монолатій [та ін.]. – Чернівці, 2022. – Т. 45. – C. 92-99. – ISSN 2519-4518
840218
  Кудрицька Н.В. Методологічні засади дослідження інституціонального розвитку водного транспорту України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (203). – С. 70-76
840219
  Крупка М.І. Методологічні засади дослідження інтелектуального потенціалу в контексті економічної безпеки / М.І. Крупка, І.О. Ревак // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 12 : Проблеми питання соціально-економічного розвитку регіонів України. – С. 20-25. – ISSN 2222-4459
840220
  Ткаченко О.В. Методологічні засади дослідження кадрового забезпечення державного управління освітою в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 88-91. – (Державне управління ; вип. 1 (1)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються наявні у сучасній науковій літературі теоретичні та методологічні розробки проблем кадрового забезпечення державного управління освітою, визначені умови можливості застосування їх результатів у якості теоретичних та ...
840221
  Пшик І Б. Методологічні засади дослідження міжбюджетних відносин в контексті розвитку процесів фінансової децентралізації // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; редкол.: Кравців В.С., Сторонянська І.З., Пелехатий А.О. [та ін.]. – Львів, 2017. – Вип. 3 (125). – С. 29-32. – ISSN 2071-4653
840222
  Хомин І.Є. Методологічні засади дослідження міжпартійних взаємодій у суспільствах, що трансформуються // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2012. – C. 38-43. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 3 (15))
840223
  Бойко С. Методологічні засади дослідження національної самосвідомості українців та процесів націєтворення в Україні / С. Бойко, Т. Воропаєва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 48-51. – (Українознавство ; Вип. 7). – ISSN 1728-3817


  Представлено методологічні засади дослідження національної самосвідомості українців та процесів націє творення в Україні. Аналізується процес специфікації української національної самосвідомості, який зумовлюється історико-культурною самобутністю ...
840224
  Теремцова Н. Методологічні засади дослідження поняття "стадії бюджетного процесу" // Про українське право : часопис кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; редкол.: Г. Балюк, І. Безклубий, О. Беляневич [та ін.]. – Київ, 2009. – Число 4 : Правова освіта і наука. Методологія юридичних досліджень. – С. 368-373. – ISBN 978-966-349-240-7
840225
  Семчик В.І. Методологічні засади дослідження проблем адаптації енергетичного та ядерного законодавства України до законодавства Європейського Союза // Навчаючись, навчаю.. : вибрані праці : до 85-річчя від дня народження / В. Семчик. – Київ : Спринт-Сервіс, 2012. – С. 321-324. – ISBN 978-617-7021-00-0
840226
  Балдич Н. Методологічні засади дослідження проблем державного регулювання фінансових ринків // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 107-113


  Показано, що для сучасних досліджень фінансових ринків характерним є відхід від уявлень про досконалість ринків та визнання неминучих ситуацій неспроможності ринку, що пояснюють потребу в державному втручанні в роботу ринків. The author shows that ...
840227
  Складановська М.Г. Методологічні засади дослідження проблем екологічної інкультурації в контексті соціокультурної діяльності // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; редкол.: Шейко В.М., Дяченко М.В., Волков С.М. [та ін.]. – Харків, 2017. – C. 77-84. – (Серія: Культурологія ; вип. 58). – ISSN 2410-5325
840228
  Гулик А.Г. Методологічні засади дослідження проблем оптимізації цивільного судочинства // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Головачов Я.В., Кресіна І.О., Тимченко Г.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (53). – С. 80-89. – ISSN 2413-1342
840229
  Кириченко М.О. Методологічні засади дослідження проблем сталого розвитку інформаційного суспільства як головного інструменту технологічного прориву. // Вісник післядипломної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" ; голов. ред. В.В. Олійник ; редкол.: О.В. Алейнікова, Н.М. Бібік, Л.А. Гаєвська [та ін.]. – Київ, 2017. – C. 40-59. – (Серія "Управління та адміністрування" ; вип. 4/5 (33/34)). – ISSN 2522-9958
840230
  Кузнєцов О.І. Методологічні засади дослідження психічних станів у студентів // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2014. – С. 132-141. – (Психологія ; вип. 48). – ISSN 2312-1599
840231
  Прокопенко В.Ю. Методологічні засади дослідження ринку нерухомості. Інституційна теорія: основні принципи та еволюція // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 8 (122). – С. 41-49. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
840232
  Горєв В.О. Методологічні засади дослідження свободи договору в цивільному праві України. // Наше право : Науково-практичний журнал з проблем конституційного, цивільного. кримінального, екологічного та ін. галузей права / Київський міжнародний ун-т, Західно-регіональна ассоціація клубів ЮНЕСКО та ін. – Київ : Соціо, 2006. – № 2
840233
  Лазебник Ю.О. Методологічні засади дослідження соціальних медіа у ресторанному бізнесі як інструменту протидії наслідкам COVID-19 / Ю.О. Лазебник, М.Г. Івасенко // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Благун І.С., Бублик М.І., Гечбаия Б.Н. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 1 (43). – С. 152-158. – ISSN 2222-0712
840234
  Томчук М. Методологічні засади дослідження та формування психологічної готовності особистості до діяльності // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – № 4 (42). – С. 41-46. – ISSN 1810-2131
840235
  Грабовська І.М. Методологічні засади дослідження трансформацій сучасного українського соціуму // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 15 (223). – С. 72-77. – (Філософські науки). – ISSN 1729-360Х
840236
  Соколова А.К. Методологічні засади дослідження формування й розвитку флористичного права України // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки Укр. ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2014. – Вип. 126. – С.92-99. – ISSN 2224-9281
840237
  Шкодіна І.В. Методологічні засади дослідження циклічності розвитку економічної системи на основі теорії самоорганізації // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 8 (122). – С. 67-73. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
840238
  Середюк В.В. Методологічні засади дослідження юридичної відповідальності в науці права України тпа Польщі // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 4/5 (102/103). – С. 241-250
840239
  Кінах Н.В. Методологічні засади ефективності управління продукцією зернопродуктового підкомплексу : економічна наука / Н.В. Кінах, Ю.І. Криницький, А.Л. Остапчук // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 6. – С. 27-30. – Бібліогр.: 6 назв
840240
  Сватко Ю.І. Методологічні засади європейського філософування в аспекті софійного синтезу // Магістеріум / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2012. – Вип. 47 : Історико-філософські студії. – С. 3-27
840241
  Олійник О.В. Методологічні засади забезпечення системи інформаційної безпеки та її складової - захисту інформаційних ресурсів // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2014. – № 1 (52). – C. 103-108. – ISSN 1727-1584
840242
  Азарова І.Б. Методологічні засади забезпечення сталого розвитку територій // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв М.К., Сухонос М.К., Говоров П.П. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 1 (147). – С. 13-17. – Бібліогр.: 11 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
840243
  Міщенко В. Методологічні засади запровадження макропруденційного регулювання та нагляду : нагляд, аудит, контроль / В. Міщенко, А. Крилова // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2011. – № 3 (181 ). – С. 12-15 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв
840244
  Бойченко Е.Б. Методологічні засади здійснення діагностики регіонального соціуму // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 6, червень. – С. 55-59 : рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2306-6806
840245
  Кабанов В.Г. Методологічні засади ідентифікації кризових явищ на ринку фінансових інвестицій України // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 4 (161). – С. 109-117
840246
  Іваницька О.М. Методологічні засади ідентифікації фіскальних ризиків / О.М. Іваницька, Т.В. Кощук // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 6 (271). – С. 45-57 : табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2305-7645
840247
  Ковальська Є.В. Методологічні засади індексу статутної характеристики Уорнера // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Україн. ін-т соц. досліджень ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соц. досліджень ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.] ; голов. ред. О.М. Балакірєва. – Київ, 2017. – № 3 (62). – С. 68-76. – ISSN 1681-116Х
840248
   Методологічні засади інтегральної оцінки ефективності землеустрою та землевпорядкування в межах територій сільських рад / А.М. Третяк, В.М. Третяк, Н.О. Капінос, О.М. Канівець // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й. Дорош, І. Ковальчук, А. Третяк [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3. – С. 23-36. – ISSN 2306-1677
840249
  Бокал Г.В. Методологічні засади історико-філософського дослідження філософії тибетського буддизму // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 15. – C. 3-10


  Стаття присвячена розкриттю ключових методологічних засад історико- філософського дослідження тибетського буддизму. The article is devoted to discovering the main methodological principles of historical and philosophical research of theTibetan ...
840250
  Климчук О.В. Методологічні засади кластеризації та інноваційності у формуванні конкурентоспроможного виробництва біопалив // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 5 : Інтеграція нафтогазових підприємств в умовах глобалізації. – С. 57-62. – ISSN 2222-4459
840251
  Коваль В.О. Методологічні засади компетентнісного підходу у вітчизняній науці // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2013. – С. 17-21. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 1.43 (98)). – ISSN 2078-2128


  У ствтті проаналізовано проблему компетентнісного підходу, окреслено сутність поняття, методологічні засади та значення компетентнісного підходу.
840252
  Ткач І. Методологічні засади комплексного дослідження кредитного процесу // Вісник Тернопільського державного економічного університету : Науковий журнал / Тернопільський державний економічний університет. – Тернопіль, 2006. – С. 21-32. – (Економічні науки ; № 2). – ISSN 1818-2674
840253
  Ляшенко І.В. Методологічні засади концепції "нового історизму" В. Дільтея // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 1. – С. 151-154
840254
  Деркач С.П. Методологічні засади кооперативного навчання // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2016. – C. 350–354. – (Серія "Педагогіка і психологія" ; № 2 (12) ;Педагогічні науки). – ISSN 2222-5501
840255
  Шакун В. Методологічні засади криміналістичної кібернетики / В. Шакун, С.В. Шапочка // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науковий журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2012. – № 3 (82). – С. 65-77
840256
  Оболенцев В.Ф. Методологічні засади кримінології // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого". – Харків, 2011. – Вип. 117. – С. 106-113. – ISSN 2224-9281
840257
  Хом"як О.І. Методологічні засади курсу "Мова і культура суспільства" для студентів гуманітарних спеціальностей // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 14. – С. 54-60. – Бібліогр.: с. 59-60; 10 поз.


  Висвітлення науково-методичної бази курсу "Мова і культура суспільстві". Закцентовано увагу на актуальних питаннях формування гуманітарної освіти з позицій синтезу лінгвістичних та культурологічних знань. The article is devoted to the examination ...
840258
  Варналій З.С. Методологічні засади механізму забезпечення економічної безпеки держави // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 36-37. – (Економіка ; Вип. 62)


  Розглянуто принципи, функції та методи забезпечення економічної безпеки держави. Розкрито сутність та складові системи забезпечення економічної безпеки України.
840259
  Камінський О.Є. Методологічні засади міграції ІТ-інфраструктури підприємств до динамічного хмарного середовища // Моделювання та інформаційні системи в економіці : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. економ. ун-т ім. В. Гетьмана" ; голов. ред. Галіцин В.К. ; редкол.: О.В. Піскунова, І.В. Луняк, З.П. Бараник [та ін]. – Київ, 2018. – № 95. – C. 133-145. – ISSN 2616-6437
840260
  Пилипенко І. Методологічні засади міжнародних класифікацій країн за типом економічного розвитку / І. Пилипенко, Н. Парфенцева, В. Попова // Економіка України : науковий журнал / М-во економіки України ; М-во фінансів України та НАН України. – Київ, 2011. – № 12 (601). – С. 57-70 : рис. – Бібліогр.: 29 назв. – ISSN 0131-775Х
840261
  Черняк О.І. Методологічні засади моделювання індексу цін стабільності / О.І. Черняк, О.В. Баженова // Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2009. – № 3. – С. 123-133 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1605-7988
840262
  Хвесик Ю.М. Методологічні засади моделювання та дослідження регіональних кластерів в аграрній сфері / Ю.М. Хвесик, І.І. Окольнича // Географія в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: 85 років - досягнення та перспективи (GTSNU) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 85-річчю геогр. ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка (Київ, 30-31 берез. 2018 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Укр. геогр. т-во ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.П. Запотоцький, В.Ф. Пасько та ін. ; вступ. сл.: Л.В. Губерський]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2018. – С. 130-133. – ISBN 978-617-7069-75-8
840263
   Методологічні засади модернізації філософської та політологічної освіти і науки України : монографія / С.В. Руденко, В.Ю. Вілков, Н.В. Ярмоліцька, Я.А. Соболєвський ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2017. – 175, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-439-931-6
840264
  Ляшенко О. Методологічні засади моніторингу якості освіти // Післядипломна освіта в Україні : методологія, педагогіка, психологія, управління, досвід, нормативно-методична база / Центральний ін-т післядипломної пед. освіти АПН України. – Київ, 2012. – № 2 (21). – С. 47-49
840265
  Бутнік-Сіверський Методологічні засади нової парадигми розвитку теорії національної інтелектуальної безпеки // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; редкол.: Орлюк О.П., Дорошенко О.Ф., Андрощук Г.О. [ та ін.]. – Київ, 2022. – № 4 (126). – С. 40-51. – ISSN 2308-0361
840266
  Юлдашев О. Методологічні засади нормотворчої діяльності органів державного управління // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 2. – С. 98-102. – ISSN 0132-1331
840267
  Лесовой Л.В. Методологічні засади нормування та підвищення точності вимірювання витрати і кількості плинного енергоносія методом змінного перепаду тиску : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.11.01 / Лесовой Леонід Васильович ; М-во освіти і молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2012. – 36 с. – Бібліогр.: 62 назви
840268
  Ягупова О.В. Методологічні засади обгрунтування детермінантів розвитку практичного мислення майстрів виробничого навчання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 71-74. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 23). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізуються основні детермінанти розвитку практичного мислення педагогів у психологічній науці, визначаються методологічні засади обґрунтування детермінантів його розвитку у майстрів виробничого навчання з позицій суб"єктно-діяльнісного ...
840269
  Уманців Г. Методологічні засади обліку торговельних марок // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2009. – № 6. – С. 3-10
840270
  Нестеренко О.О. Методологічні засади опису ризиків бізнес-моделі суб’єкта господарювання в інтегрованій звітності. // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 4. – C. 369-375. – ISSN 2222-0712
840271
  Самойлік М.С. Методологічні засади оптимізації стратегії забезпечення ресурсно-екологічної безпеки регіону // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 2. – С. 187-196 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2222-0712
840272
  Радіонова Н.Й. Методологічні засади організації стратегічного управлінського обліку на підприємств // Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту : щоквартальний збірник наукових праць / Національна академія статистики, обліку та аудиту. – Київ, 2016. – № 3 (50). – С. 57-64. – ISBN 978-617-571-134-7
840273
  Трегубова Г. Методологічні засади організації управління самостійною роботою студентів ВНЗ // Актуальні проблеми в системі освіти: "Загальноосвітній навчальний заклад - доуніверситетська підготовка - вищий навчальний заклад" : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 27 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Навч.-наук. ін-т неперерв. освіти ; [редкол.: Н.П. Муранова (голова) та ін.]. – Київ : НАУ, 2018. – С. 261-263


  Розглянуто питання методології управління самостійною роботою студентів. Обгрунтовуються рекомендації організації щодо системи управління самостійною роботою студентів.
840274
  Дорош О. Методологічні засади охорони земель в Україні // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. ком. України зі земельних ресурсів. – Київ, 2012. – № 8. – С. 19-23
840275
  Венедіктова В І. Методологічні засади охоронюваних законом інтересів у приватному праві : монографія / І.В. Венедіктова. – Харків : Нове Слово, 2011. – 259, [1] с. – Бібліогр.: с. 277-258. – ISBN 978-617-568-111-4
840276
  Мартиненко В. Методологічні засади оцінки ефективності інвестиційцного процесу у перехідній економіці України // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 1. – С.79-85. – ISBN 966-73-53-51-Х
840277
  Попов В.Ю. Методологічні засади оцінки конкурентної складової національного ринку // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 50-58. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті розглядаються методологічні засади оцінювання конкурентної складової національної економіки. Визначення відповідності напрямів руху виробничих ресурсів та змін їх ефективності здійснено за видами економічної діяльності.
840278
  Селезньова О.В. Методологічні засади оцінки конкурентноспроможності підприємства : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 6. – С. 31-33. – Бібліогр.: 4 назви
840279
  Ігнатенко М.М. Методологічні засади оцінки ресурсного потенціалу підприємств рекреаційної діяльності // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу : науковий економічний журнал / Бердянський університет менеджменту і бізнесу. – Бердянськ, 2019. – № 1 (45). – С. 32-36. – ISSN 1997-4167
840280
  Бєлова І.В. Методологічні засади оцінки рівня витрат, необхідних для стабілізації економіки в посткризовий період // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2015. – С. 89-98. – (Економічні науки ; № 4, т. 1 (226)). – ISSN 2226-9150
840281
  Міщук Є.В. Методологічні засади оцінки рівня та стану стратегічної економічної безпеки підприємств // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 7, квітень. – С. 23-30 : табл. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2306-6792
840282
  Сунцова О.О. Методологічні засади оцінювання ефективності макроекономічного регулювання розвитку національного господарства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 8 (134). – С. 139-145 : табл. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 1993-6788
840283
  Бшарат Н. Методологічні засади оцінювання ефективності управління потенціалом конкурентоспроможності торговельних підприємств // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 16, серпень. – С. 76-82. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2306-6792
840284
  Сухарніков Ю. Методологічні засади перебудови й осучаснення вищої освіти України // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2015. – № 11/12 (137). – С. 35-61. – ISSN 1682-2366


  Розглядаються розбіжності сутнісних засад функціонування систем вищої освіти в Україні та європейського простору вищої освіти, а також пов"язані з цим розбіжності у дидактичному трактуванні основоположних термінів, які забезпечують розробку адекватного ...
840285
  Бокал Г.В. Методологічні засади періодизації східних історій філософії // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квітня 2014 року) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 1. – С. 242-244
840286
  Мещеряков А.А. Методологічні засади підвищення ефективності роботи комерційного банку // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 12 (67). – С. 35-39
840287
  Шішова І.А. Методологічні засади підвищення якості прийняття управлінських рішен // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 3 (1), спецвипуск. – С. 309-311. – (Право. Економіка. Управління)
840288
  Великий Ю.В. Методологічні засади підтримки інноваційного розвитку машинобудівних підприємств України / Ю.В. Великий, К.Л. Нетудихата // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 5, березень. – С. 10-15. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-6792
840289
  Котюк І.І. Методологічні засади пізнавальних процесів у сфері судочинства потребують вдосконалення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 141-147. – (Юридичні науки ; вип. 81). – ISSN 1728-3817
840290
  Горин В. Методологічні засади пізнання зовнішнього середовища функціонування фінансового механізму суспільного добробуту: інституційний підхід / В. Горин, КізимаТ, О. Квасниця // Світ фінансів : науковий журнал / Західноукр. нац. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М., Возьний К.З. [та ін.]. – Тернопіль, 2022. – Вип. 3 (72). – С. 8-24. – ISSN 1818-5754
840291
  Мороз Юлія Юзефівна Методологічні засади побудови податкової статистики : Автореф. дис. ... канд. економ. наук: 08.03.01 / Мороз Ю.Ю.; Київ. нац. економ. ун-тет. – Київ, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
840292
  Піскунов О.В. Методологічні засади порівняльно-історичних досліджень українських мовознавців 70-х рр. ХІХ ст. - 30-х рр. ХХ ст. / О.В. Піскунов, К.А. Тищенко // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 21-24. – (Серія "Філологія" ; вип. 77). – ISSN 2227-1864


  "У статті детально проаналізовано методологічні засади порівняльно-історичних досліджень українських мовознавців 70-х рр. ХІХ ст. - 30-х рр. ХХ ст., зокрема П.О. Бузука, А.Ю. Кримського (КУ), К.Т. Німчинова, Є.К. Тимченка (КУ) та ін. Вивчено реалізацію ...
840293
  Чечетов М. Методологічні засади приватизації в Україні // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 12. – С. 5-17. – Бібліогр.: 1 назв. – ISSN 0131-775Х
840294
  Бадер С.О. Методологічні засади проблеми формування ціннісно-смислових орієнтацій майбутніх вихователів // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2018. – С. 10-15. – (Серія 5 : Педагогічні науки: реалії та перспективи ; вип. 64). – ISSN 2311-5491
840295
  Бадер С.О. Методологічні засади проблеми формування ціннісно-смислових орієнтацій майбутніх вихователів // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2018. – С. 10-15. – (Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики ; вип. 30 (40)). – ISSN 2411-2135
840296
  Рощенко О. Методологічні засади продуктивної наукової школи І.А. Котляревського // Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред.: І. Пилатюк ; редкол.: І. Зінків, О. Катрич, Г. Льоос [та ін.]. – Львів, 2017. – Число 2 (24). – С. 75-82. – ISSN 2224-0926
840297
  Зуєва Л. Методологічні засади психолого-педагогічної підготовки професійних суддів у системі суддівської освіти України і Канади // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2017. – № 10 (74). – C. 103-113. – ISSN 2312-5993
840298
  Лозко Г.С. Методологічні засади релігійної безпеки: конфесійна концепція об"єднання рідновірів України // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. Шкіль С.О. ; редкол.: Борейко Ю.Г., Вергелес К.М., Конта Р.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (16). – С. 80-81. – ISSN 2521-6570
840299
  Коваль О.П. Методологічні засади реформування загальнообов’язкового державного соціального страхування // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2014. – № 4 (33). – С. 77-82. – ISSN 2306-5664


  Проаналізовано основні положення урядового законопроекту щодо реформування організаційно-адміністративних механізмів та фінансування системи загальнообов"язкового державного соціального страхування в Україні. Сформульовано рекомендації щодо приведення ...
840300
  Караїм О.А. Методологічні засади розвитку екологічного менеджменту в Україні / О.А. Караїм, З.В. Лавринюк // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – С. 49-53 : табл. – Бібліогр.: 14 назв. – (Серія "Екологія" ; вип. 13). – ISSN 1992-4250
840301
  Брич В. Методологічні засади розвитку коучингу в Україні / В. Брич, М. Нагара // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2009. – № 6. – С. 18-23
840302
  Шкода М.С. Методологічні засади розвитку систем кластерного партнерства національної економіки : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.03 / Шкода Мар"яна Сергіївна ; ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2021. – 38 с. – Бібліогр.: 52 назви
840303
  Неня О.В. Методологічні засади розвитку та удосконалення законодавчого забезпечення інформатизації суспільства в Україні // Актуальні питання вдосконалення правоохоронної діяльності : за матеріалами ХІV Міжнар. спеціалізованої виставки "Зброя та безпека - 2017" та XXII Міжнар. виставки індустрії безпеки "Безпека - 2017" [м. Київ, 10-13 жовт. 2017 р.]: зб. тез / М-во внутр. справ України, Держ. НДІ ; [упоряд.: В.О. Криволапчук та ін. ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф., заслуж. юриста України, дир. Департаменту аналіт. роботи та орг. упр. МВС України Вербенського Михайла Георгійовича]. – Київ : ДНДІ МВС України, 2018. – С. 93-97. – ISBN 978-617-7767-18-2
840304
  Панасюк О.Т. Методологічні засади розвитку трудового права // Актуальні проблеми трудового права та права соціального забезпечення : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 90-річчю з дня народж. чл.-кор. НАПрН України, акад. Міжнар. кадр. акад., Заслуж. діяча науки України, д-ра юрид. наук, проф. О.І. Процевського (Харків, 5 квіт. 2019 р.) / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди, Юрид. ф-т, Каф. цивіл.-прав. дисциплін, госп. та труд. права ; [відп. за випуск О.В. Москаленко]. – Харків : Юрайт, 2019. – С. 220-223. – ISBN 978-617-7450-09-1
840305
  Досин Д.Г. Методологічні засади розроблення інтелектуальних інформаційно-пошукових систем на основі визначення корисності знань : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.06 / Досин Дмитро Григорович ; М-во освіти і науки України, Україн. акад. друкарства. – Львів, 2021. – 42 с. – Бібліогр.: 53 назви
840306
  Полторак А.С. Методологічні засади систематизації фінансової безпеки держави / А.С. Полторак, А.О. Зайко // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 21, листопад. – С. 65-71 : рис. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 2306-6792
840307
  Дудар С. Методологічні засади системного підходу в сучасній теорії права // Про українське право : часопис кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; редкол.: Г. Балюк, І. Безклубий, О. Беляневич [та ін.]. – Київ, 2009. – Число 4 : Правова освіта і наука. Методологія юридичних досліджень. – С. 325-333. – ISBN 978-966-349-240-7
840308
  Гетьман А. Методологічні засади становлення правових основ охорони довкілля // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 11-19. – ISSN 0132-1331
840309
  Столяров Г.С. Методологічні засади статистичного дослідження процесів інформатизації в Україні // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. У. – Київ, 2005. – № 2. – С. 32-35 : табл. – Бібліогр.: 10 назв
840310
  Бобрівець В.В. Методологічні засади стимулювання розвитку благодійності інструментарієм оподаткування // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (203). – С. 39-46
840311
  Пенькова О.Г. Методологічні засади стратегії соціально-економічного розвитку // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 11. – С. 48-55
840312
  Мармуль Л.О. Методологічні засади структурної модернізації регіональної економіки / Л.О. Мармуль, Л.Ю. Леваєва // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 17/18, вересень. – С. 5-9. – ISSN 2306-6814
840313
  Москвич Л.М. Методологічні засади судової реформи в Україні // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого". – Харків, 2011. – Вип. 117. – С. 140-147. – ISSN 2224-9281
840314
  Краснова М. Методологічні засади сучасного екологічного права // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 5-8. – (Юридичні науки ; Вип. 92). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються науково-правові та методологічні підходи до поняття сучасного екологічного права, його предмета, системи, правових форм та принципів. В статье рассматриваются научно-правовые и методологические подходы к понятию современному ...
840315
  Ковальова С.Б. Методологічні засади сучасної інноватики // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2009. – С. 51-54. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 2 (26))
840316
  Бацевич Ф.С. Методологічні засади сучасної лінгвістичної прагматики // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Україн. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: В.Г. Скляренко, О.О. Тараненко, В.А. Широков [та ін.]. – Київ, 2016. – № 6. – С. 23-28. – ISSN 0027-2833
840317
  Тищенко М.П. Методологічні засади сучасної політичної економії // Теорії мікро-макроекономіки : збірник наукових праць / Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – Вип. 40. – С. 134-142
840318
  Ковтун Н. Методологічні засади та методика статистичного оцінювання умов зовнішньої торгівлі / Н. Ковтун, Бабірад-Лазунін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 26-31. – (Економіка ; вип. 10 (163)). – ISSN 1728-3817


  В статті розроблено методологічні засади та методичне забезпечення статистичного оцінювання умов зовнішньої торгівлі за УКТЗЕД на рівні 4-х знаків. Здійснено практичну реалізацію запропонованої триетапної індексної моделі та оцінено умови зовнішньої ...
840319
  Кінь О.В. Методологічні засади та механізми впровадження кадрового менеджменту в збройних силах України / О.В. Кінь, О.Л. Тракалюк // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 24. – С. 170-176
840320
  Фліссак К.А. Методологічні засади та механізми економічної дипломатії в інтеграції України до світового господарства : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.02 / Фліссак Костянтин Андрійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 564 арк. – Додатки: арк. 421-497. – Бібліогр.: арк. 498-564
840321
  Наливайко Т.В. Методологічні засади теоретико-правового аналізу громадського контролю у системі виконавчих органів державної влади // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2009. – № 2 (52). – С. 25-34.
840322
  Рижкова С.А. Методологічні засади теоретичної реконструкції розвитку техносфери цивілізацій : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Рижкова С. А.; КУ. – Київ, 1996. – 24л.
840323
  Рибалка В.В. Методологічні засади теоретичної та практичної психології: особистість, психологічна діяльність, духовність // Психологія і особистість : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України, Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; головні ред. Максименко С.Д., Седих К.В. – Київ ; Полтава, 2018. – № 1 (13). – С. 9-19. – ISSN 2226-4078
840324
  Польська І.І. Методологічні засади теорії та історії музичного ансамблю // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури та туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2005. – Вип. 16. – С. 191-199. – (Мистецтвознавство. Філософія). – ISBN 966-7352-63-3
840325
  Шульц С.Л. Методологічні засади типології територій для цілей регіональної політики країн-членів ЄС / С.Л. Шульц, О.М. Луцків // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизації та моделювання економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3 (238). – С. 99-104. – ISSN 2522-1620
840326
  Євтух М.Б. Методологічні засади трансформації вищої освіти України в контексті Болонського процесу // Освітологія : хрестоматія : для студентів вищ. навч. закл. / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; [уклад.: Огнев"юк В.О., Сисоєва С.О.]. – Київ : Київський університет імені Бориса Грінченка, 2013. – С. 63-68. – ISBN 978-966-2748-30-7
840327
  Різун В. Методологічні засади українського журналістикознавства як гуманітарної науки / В. Різун, Т. Скотникова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 15-18. – (Журналістика ; вип. 1 (20)). – ISSN 1728-3817


  Статтю написано в результаті аналізу авторефератів дисертацій з журналістикознавства. Автори наголошують на відставанні здобувачів наукових ступенів у застосуванні сучасних наукових методів. Наведено та пояснено основні методи наукових досліджень у ...
840328
  Смольницька О.О. Методологічні засади університетських літературознавчих досліджень в контексті філософії О. Гілярова, О. Новицького, С. Гогоцького // Філософсько-методологічні засади літературознавчих досліджень в Київському університеті кінця XIX - початку XX ст. : монографія / О.О. Смольницька. – Київ : ННДІУВІ, 2013. – С. 141-179
840329
  Данілова Е.І. Методологічні засади управління економічною безпекою діяльності авіакомпаній України : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04 / Данілова Ельвіра Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2020. – 44 с. – Бібліогр.: 55 назв
840330
  Серажим Ю.В. Методологічні засади управління портфелем цінних паперів // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 35, ч. 1. – С. 100-104
840331
  Шандор Ф.Ф. Методологічні засади управління сферою туризму з урахуванням природно-географічних компонентів // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 20. – С. 292-302
840332
  Мельник С.І. Методологічні засади управління фінансовою безпекою підприємств : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 21.04,02 / Мельник Степан Іванович ; М-во внутр. справ України, Львів. держ. ун-т внутр. справ. – Львів, 2020. – 40 с. – Бібліогр.: 45 назв
840333
   Методологічні засади управління якістю в сучасному закладі вищої освіти / О. Шаповалова, О. Васько, В. Бутенко, О. Білєр // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2021. – № 2 (106). – С. 406-416. – ISSN 2312-5993
840334
  Шалак О. Методологічні засади фіксації фольклору в концепції Максима Рильського та її актуальність для сучасної фольклористичної науки // Матеріали до української етнології : щорічник: збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. етнологів ; редкол.: Г. Скрипник, В. Борисенко, Л. Мушкетик [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 19 (22). – С. 77-82. – ISSN 2313-8505
840335
  Зятковська Л.І. Методологічні засади фінансового забезпечення підприємств // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 6. – С. 148-155.
840336
  Дорош О.С. Методологічні засади формування інституціонального середовища територіального планування землекористування в Україні // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – № 1/2. – С. 13-18. – Бібліогр.: 2 назви. – ISSN 2306-1677
840337
  Сазонець О.М. Методологічні засади формування інформаційної системи ТНК // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 12 (126). – С. 43-49 : рис. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1993-6788
840338
  Твердовська О.В. Методологічні засади формування критичного мислення особистості в освітньому процесі // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 6. – С. 102-104
840339
  Васянович Г. Методологічні засади формування лідерських якостей майбутнього соціального працівника / Г. Васянович, О. Будник // Лідер. Еліта. Суспільство : філософія, управління, педагогіка, психологія, соціологія : щоквартальний науково-практичний журнал / Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т" ; Ін-т інформ. технол. та засобів навчання ; Нац. акад. пед. наук України [та ін.] ; голов. ред. Романовський О.Г. – Харків, 2018. – № 1. – С. 60-69. – ISSN 2616-3241
840340
  Хе Їн Методологічні засади формування методичної компетентності майбутніх викладачів фортепіано в процесі ансамблевого музикування // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2022. – № 4 (141). – С. 41-48. – ISSN 2414-5076
840341
  Помаза-Пономаренко Методологічні засади формування механізмів державного регулювання розвитку електроенергетичної галузі // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 17, вересень. – С. 106-109. – ISSN 2306-6814
840342
  Утенкова К.О. Методологічні засади формування моделі аудиту економічної безпеки // Облік і фінанси : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.] ; редкол.: Аскарані Д., Бардаш С.В., Бездушна Ю.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (84). – C. 144-153. – ISSN 2307-9878
840343
  Онешко С.В. Методологічні засади формування моделі реалізації промислової політики Україні в контексті підвищення економічного потенціалу // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2021. – № 12, грудень. – С. 70-77. – ISSN 2306-6806
840344
  Жадан Є. Методологічні засади формування моделі соціальної безпеки міста // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 1 (24). – С. 304-312
840345
  Хумарова Н.І. Методологічні засади формування мотиваційного механізму екологоорієнтованого управління в Україні. / Н.І. Хумарова, О.В. Попик // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 4. – C. 172-178. – ISSN 2222-0712
840346
  Зуєв В.А. Методологічні засади формування підходів щодо прав громадян у сфері поводження з відходами // Збірник матеріалів Першого зібрання фахівців споріднених кафедр з обговоренням актуальних наукових проблем та методики викладання аграрного, земельного, екологічного та природоресурсного права у вищих навчальних закладах України : 9-10 верес. 2016 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Каф. аграр., земел. та екол. права ; [відп. ред.: І.І. Каракаш]. – Одеса : Юридична література, 2016. – С. 116-119. – ISBN 978-966-419-269-6
840347
  Масич В.В. Методологічні засади формування продуктивно-творчої компетентності майбутніх інженерів-педагогів. // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2016. – Вип. 54. – C. 24-33. – ISBN 978-966-97496-7-3. – ISSN 2312-2471
840348
  Хлобистов Є. Методологічні засади формування стратегічного потенціалу екологічної безпеки : екологічна безпека / Є. Хлобистов, Л. Жарова, А. Коваленко // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 4 (294). – С. 30-33 : Табл., рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1810-3944
840349
  Бутко М.П. Методологічні засади формування сучасної парадигми політики регіонального розвитку / М.П. Бутко, О.Д. Хомик // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2014. – № 2 (72). – С. 7-16 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1562-0905
840350
  Зарічна О.В. Методологічні засади формування та розвитку прикордонного співробітництва у підприємництві в транскордонному регіоні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 7/8 (206/207). – С. 90-97
840351
  Пасічний М. Методологічні засади формування фінансової політики країни // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Київ. нац. торговельно-екон. ун-т ; редкол.: Мазаракі А.А., Притульська Н.В., Мельниченко С.В. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (98). – С. 116-130. – (Серія. Економічні науки). – ISSN 1028-7507
840352
  Євтушенко І.В. Методологічні засади функціонування механізмів реагування на кризові ситуації, що загрожують національній безпеці України // Честь і закон : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. Нац. гвардії України ; редкол.: Бєлай С.В., Бацамут В.М., Біленко О.І. [та ін.]. – Харків, 2023. – № 2 (85). – С. 51-57. – ISSN 2078-7480
840353
  Калакура Я. Методологічні засади цивілізаційного пізнання культури / Я. Калакура, М. Юрій // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2016. – № 3/4 (83/84), травень - серпень. – С. 41-54. – ISSN 2524-0137


  З"ясовуються сутність та особливості методології цивілізаційного пізнання української культури як сегменту світової в контексті її взаємодії з цивілізацією. Розглянуто пріоритетні принципи дослідження культури: системного, синергетичного та ...
840354
  Павко А.І. Методологічні засади Шевченконіани // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 23-29. – (Філософія. Політологія ; вип. 4 (118)). – ISSN 1728-3817


  У статті на основі залучення історичних та літературних документів і матеріалів, оригінальних соціогуманітарних видань здійснено спробу привернути увагу дослідників до окремих дискусійних питань життєвого і творчого шляху видатного українського поета ...
840355
  Стефаненко М.М. Методологічні заходи удосконалення організації зовнішньо-економічної діяльності на підприємстві // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2012. – № 8. – С. 3-5
840356
  Хай М. Методологічні і методичні засади дослідження в українському етноінструментзнавстві. Історія - ідеологія – методологія - метод // Матеріали до української етнології : щорічник: збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2016. – Вип. 15 (18). – С. 124-135. – ISSN 2313-8505
840357
   Методологічні і методичні проблеми розробки соціальних показників становлення демократичного суспільства в Україні : Звіт про НДР (закл.). – Київ, 2005. – 325с. – Перелік посилань: Додаток А; Додаток Б; Додаток В; Додаток Г
840358
  Віфлянцев В.В. Методологічні імплікації постнекласичної біології // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 86-92. – (Філософія. Політологія ; Вип. 91/93). – ISSN 1728-3817


  Дана стаття присвячена аналізу методологічних підходів, які формуються на сьогодні в біології при розгляді живих об"єктів як історичних, відкритих і складних систем. Обґрунтовується теза про те, що переосмислення відношень категорій "живе" - "неживе" ...
840359
  Хохліна О.П. Методологічні й теоретичні основи психології : навч. посібник / О.П. Хохліна ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ, Навч.-наук. ін-т права та психології. – Київ : Національна академія внутрішніх справ, 2014. – 231, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці тем та в підрядк. прим.
840360
  Карпенко А. Методологічні колізії гайдеггерознавства: біографічна транскрипція в рефлексії ідеологічної історіографії // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – № 6 (126). – С. 269-273. – ISSN 1728-9343
840361
  Кузнецов А.Ю. Методологічні контексти сучасного гуманітарного знання : Монографія / А.Ю. Кузнецов; МОНУ; НАУ ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"; А.Ю. Кузнєцов. – Харків, 2006. – 208с. – ISBN 966-662-142-8
840362
  Сисоєва С.О. Методологічні концепти освітології // Освітологія : хрестоматія : для студентів вищ. навч. закл. / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; [уклад.: Огнев"юк В.О., Сисоєва С.О.]. – Київ : Київський університет імені Бориса Грінченка, 2013. – С. 223-227. – ISBN 978-966-2748-30-7
840363
  Ніколенко І.О. Методологічні концепти управління в сфері надання житлово-комунальних послуг на основі мережевого підходу // Економіка, управління та адміністрування : науковий журнал / Державний університет "Житомирська політехніка". – Житомир, 2020. – Вип. 1 (91). – С. 108-111. – (Економіка, управління та адміністрування ; вип. 1 (91)). – ISSN 2664-245X
840364
  Бабюх В. Методологічні критерії та принципи датування виникнення міст // Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 3. – С. 261-272
840365
  Підхомний О. Методологічні можливості теорії ігор у дослідженні феномену довіри в економіці // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: С.М. Панчишин, Р.В. Михайлишин, В.Б. Буняк [та ін.]. – Львів, 2017. – Вип. 37, ч. 2. – С. 95-101. – ISSN 2078-5860


  Проаналізовано можливості використання теорії ігор в сучасних економічних дослідженнях проблеми довіри. Висвітлено низку моделей поведінки економічних агентів за умов конфлікту інтересів. Вказано результати моделювання, які загалом узгоджуються з ...
840366
  Пунченко О.П. Методологічні новації у сучасному науковому пізнанні // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2014. – Вип. № 57. – С. 27-37. – ISSN 2072-1692
840367
  Добронравова І.С. Методологічні норми постнекласичної науки // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 12 : Філософський факультет. – С. 69-73
840368
  Гайдай Т. Методологічні ознаки історичних типів наукової раціональності економічної теорії у вимірі сучасної філософії науки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 6-12. – (Економіка ; вип. 11 (176)). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджено еволюцію методологічних основ економічної теорії на різних історичних етапах її розвитку. Обґрунтована продуктивність реалізації для цього нового методологічного підходу, що полягає у використанні досягнень сучасної філософії науки, ...
840369
  Іконнікова М. Методологічні орієнтири професійної підготовки філологів // Педагогічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. ; редкол.: Шоробура І.М. [та ін.]. – Хмельницький, 2016. – Вип. 21. – C. 46-52. – ISSN 2309-9127
840370
  Майковська В.І. Методологічні орієнтири розвитку бізнес-освіти в Україні // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Укр. інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко Д.В., Коваленко О.Е., Лазарєва Т.А. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 72. – С. 22-31. – ISSN 2074-8922
840371
  Савельчук І.Б. Методологічні орієнтири сучасної соціальної роботи // Соціальна робота в Україні: теорія і практика : науково-методичний журнал / Всеукр. громадська орг. "Ліга соціальних працівників України" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Благодійна орг. "Фонд соціальної роботи". – Київ, 2016. – № 1/2. – С. 36-44
840372
  Лозко Г. Методологічні орієнтири української правової реальності / Г. Лозко, П. Косянчук // Про українське право : часопис кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; редкол.: Г. Балюк, І. Безклубий, О. Беляневич [та ін.]. – Київ, 2009. – Число 4 : Правова освіта і наука. Методологія юридичних досліджень. – С. 253-265. – ISBN 978-966-349-240-7
840373
  Фаст О. Методологічні орієнтири формування педагогічної самоефективності майбутніх учителів у контексті викликів освітньої реформи // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2018. – № 10 (84). – C. 215-226. – ISSN 2312-5993
840374
  Лаптєв О.А. Методологічні основи автоматизованого пошуку цифрових засобів негласного отримання інформації : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.21 / Лаптєв Олександр Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2020. – 40 с. – Бібліогр.: 42 назви
840375
  Лаптєв О.А. Методологічні основи автоматизованого пошуку цифрових засобів негласного отримання інформації / Лаптєв О.А. – Київ : Міленіум, 2020. – 330, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 306-330. – ISBN 987-966-8063-79-3
840376
  Наумова В.С. Методологічні основи аналізу ефективності стратегії міжнародного маркетингу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 24, ч. 1. – С. 120-130
840377
  Карамбович І. Методологічні основи аналізу митних відносин в системі міжнародних економічних відносин / І. Карамбович, Л. Шевченко // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2009. – Вип. 12 : Економічні науки. – С. 69-74. – ISSN 1818-2682
840378
  Борисова В.А. Методологічні основи аналізу фінансового стану підприємств агропромислового виробництва // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 10. – С. 63-68 : табл. – Бібліогр.: 5 назв
840379
  Шутова М.О. Методологічні основи вивчення лінгвосеміотичної природи етнокультурних стереотипів // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2014. – С. 195-204. – (Серія : Філологія ; т. 17, № 2). – ISSN 2311-0821
840380
  Носаченко Т. Методологічні основи вивчення орнаменту у процесі професійної підготовки вчителів мистецтва // Professional education: methodology, theory and technologies : the collection of scientific papers / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University ; ed. board: O. Zhernovnykova, I. Dobrockok, M. Yevtukh [et al.]. – Pereiaslav-Khmelnytskyi, 2019. – Vol. 9. – С. 115-127. – ISBN 978-617-7747-12-2. – ISSN 2415-3729
840381
  Плужник А.В. Методологічні основи використання лізингу як інструмента санації підприємства // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : Збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2006. – Т. 16. – С. 286-297. – ISBN 966-8958-03-9
840382
  Краснов Ю. Методологічні основи відтворювального механізму зайнятості населення // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 37-40
840383
  Дашенкова Н.М. Методологічні основи вітчизняних досліджень в гендерній психології // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 52-56. – (Серія: "Теорія культури і філософія науки" ; вип. 54). – ISSN 2306-6687
840384
  Дорош Й.М. Методологічні основи встановлення обмежень у використанні земель, обтяжень прав на земельну ділянку в процесі землеустрою // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й.М. Дорош [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1/2. – С. 4-15 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-1677
840385
  Бричок С. Методологічні основи дисципліни "педагогічна персоналія в історико-педагогічному дослідженні"для здобувачів ступеня PhD // Освіта для ХХІ століття: виклики, проблеми, перспективи : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. (12-13 листоп. 2020 р.) : [збірник] / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва (відп. ред.) та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2020. – С. 396-398. – (Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union). – ISBN 978-966-698-305-6
840386
  Апатова Н. Методологічні основи дослідження інформаційної економіки // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 7. – С. 58-64. – Бібліогр. 19 назв. – ISSN 0131-775Х
840387
  Оверчук О. Методологічні основи дослідження механізму правотворчості унітарної держави // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 35-39. – (Юридичні науки ; вип. 4 (111)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено сутність і роль методології у становленні правової системи України в правотворчому механізмі. Акцентовано увагу на проблемних підходах до визначення методологічних основ правотворчого механізму. Проаналізовано поточний стан правотворчості в ...
840388
  Смоленюк Р.П. Методологічні основи дослідження моніторингу як інструмента підвищення ефективності фінансування програм розвитку агропромислового комплексу // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 20, жовтень. – С. 81-88. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2306-6792
840389
  Ягодзінський С.М. Методологічні основи дослідження науки як дискурсу // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2016. – C. 32-35. – (Філософія. Культурологія ; № 2 (24)). – ISSN 2411-5606
840390
  Сурай І. Методологічні основи дослідження проблем еліт у державному управлінні // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2010. – № 4. – С. 24-31
840391
  Гринишин В.Є. Методологічні основи дослідження продовольчої безпеки країни // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Федоренко В.Г, Кучеренко Г.Б. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 2, лютий. – С. 141-146 : табл., рис. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 2306-6806
840392
  Горіна Г.О. Методологічні основи дослідження тенденцій та особливостей розвитку суб"єктів туристичної діяльності України // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпро, 2016. – Т. 24, № 10/1. – С. 106-113. – (Серія : Економіка ; вип. 10 (2)). – ISSN 2312-6779
840393
  Збарський В.К. Методологічні основи дослідження функціонування туристичної галузі / В.К. Збарський, Д.В. Грибова // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4, лютий. – С. 21-26 : табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2306-6792
840394
  Губанов І.В. Методологічні основи еволюції теорії конкуренції // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2017. – Вип. 790. – С. 12-18. – (Економіка ; вип. 790). – ISSN 2519-240Х
840395
  Кириченко Олександр Анатолійович Методологічні основи економічної безпеки суб"єктів господарювання в трансформаційній економіці / Кириченко Олександр Анатолійович, Кім Юрій Геннадійович // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 12. – С. 53-65. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто поняття і методологічні основи економічної безпеки, взаємозв"язок національної та державної безпеки України, взаємозв"язок державної безпеки і безпеки підприємства. Визначено методичні основи і принципи побудови системи ...
840396
  Ахрамович В.М. Методологічні основи забезпечення захисту інформації в соціальних мережах : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.21 / Ахрамович Володимир Миколайович ; М-во освіти і науки України, Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2021. – 40 с. – Бібліогр.: 45 назв
840397
  Сургай М.С. Методологічні основи забезпечення надійності функціонування вугільної шахти, як єдиного технологічного комплексу з комп"ютеризованою системою управління : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.15.02 / Сургай Микола Сафонович ; НАНУ, Ін-т геотехнічної механіки. – Дніпропетровськ, 2002. – 36 с. – Бібліогр.: 35 назв.
840398
  Собчук В.В. Методологічні основи забезпечення функціональної стійкості інформаційних систем підприємств в умовах впливу дестабілізуючих факторів : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.06 / Собчук Валентин Володимирович ; М-во освіти і науки України, Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2020. – 40 с. – Бібліогр.: 44 назви
840399
  Книш О.Б. Методологічні основи забезпечення якості незшивного клейового скріплення книжкової продукції : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.05.01 / Книш Олег Богданович ; М-во освіти і науки України, Україн. акад. друкарства. – Львів, 2021. – 48 с. – Бібліогр.: 38 назв
840400
  Андрющенко Яна Методологічні основи застосування відкритих освітніх ресурсів у фаховій підготовці магістрів фізико-математичних спеціальностей // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2016. – С. 11-15. – (Педагогічні науки ; № 3 (54), вересень). – ISSN 2078-2128
840401
  Бачинський В.В. Методологічні основи застосування пористих захисних покрить / В.В. Бачинський, В.М. Ярмолюк // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 20. – С. 6-11
840402
  Рудько Г.І. Методологічні основи інженерної геоекології та перщочергові завдання її розвитку в Україні / Г.І. Рудько, Р.З. Шута // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2002. – № 5/6. – С. 9-14. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1726-5428
840403
  Бєлоусова Н.В. Методологічні основи інклюзивного туризму в системі регіонального розвитку України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизації та моделювання економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4 (239). – С. 83-89. – ISSN 2522-1620
840404
  Машкін В.В. Методологічні основи інтерпретації поняття суб"єкта в аспекті пошуку нової нормативної парадигми / В.В. Машкін, М.Р. Бійовський // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : [журнал наукових праць] / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2010. – Вип. 95. – С. 82-95
840405
  Піх І.В. Методологічні основи інформаційних технологій формування та прогностичного оцінювання якості книжкових видань : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.06 / Піх Ірина Всеволодівна ; М-во освіти і науки України ; Укр. акад. друкарства. – Львів, 2018. – 44 с. – Бібліогр.: 58 назв
840406
  Тельвак В. Методологічні основи історичних поглядів М.С. Грушевського ( кінець ХІХ - початок ХХ століття) // Київська старовина : Науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2002. – № 2. – С.3-28. – ISSN 0869-3595
840407
  Глущевський В.В. Методологічні основи концепції управління ризиками підприємницької діяльності // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 10 (167). – С. 116-126
840408
  Фурдичко О.І. Методологічні основи концепцій створення стабільного екологічно стійкого простору агроландшафтах / О.І. Фурдичко, І.Я. Тимочко // Збалансоване природокористування : науково-практичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування НААН; ТОВ " Екоінвестком" ; редкол.: Фурдичко О.І., Височанська М.Я., Антоненко І.Я. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2. – С. 60-66. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 2310-4678
840409
  Сидоренко О.О. Методологічні основи медієвістики в Університеті св. Володимира 30-60-ті роки ХІХ ст. (етап становлення) // Сторінки історії : збірник наукових праць / Нац. техн. університет України "КПІ". – Київ, 2003. – Вип. 18. – С. 109-116.
840410
  Павлова С.І. Методологічні основи мерчандайзингу у роздрібній торгівлі // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2006. – С. 218-221. – (Економічні наки ; Вип. 3). – ISSN 1728-4236
840411
  Малярець Л.М. Методологічні основи моделювання розвитку соціально-економічного потенціалу промислового підприємства в умовах перехідної економіки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 94-95. – (Економіка ; вип. 64/65). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються теоретико-методологічні основи розробки економіко-математичних моделей розвитку соціально-економічного потенціалу промислового підприємства в умовах перехідної економіки. Рекомендується технологія моделювання для розв"язування задач ...
840412
  Бідняк М.Н. Методологічні основи моделювання стратегії розвитку організаційно-економічних систем // Вісник Національного транспортного університету : науково-технічний збірник / Національний транспортний університет. – Київ, 2014. – № 29, ч. 2. – С. 16-24. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2308-6645


  У статті розглядаються питання методологічних основ моделювання стратегій розвитку виробничих систем. Методом досліджень пропонується метод імітаційного моделювання. Об"єктом дослідження є організаційно-економічні системи виробничого характеру.
840413
  Гриценко А. Методологічні основи модернізації України // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАН України. – Київ, 2011. – № 1 (590). – С. 38-47. – ISSN 0131-775Х
840414
  Щербак В.І. Методологічні основи моніторингу біоти природних вод / В.І. Щербак, Л.А. Ковальчук, Н.В. Майстрова // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2001. – Т. 2. – С. 137-145. – Бібліогр.: 21. – ISBN 966-521-129-3
840415
  Павліченко В.М. Методологічні основи нормативно-правового забезпечення праці державних службовців в Україні // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія, муніципального управління. – Київ, 2013. – С. 140-148. – (Серія "Право" ; вип. 1/2)
840416
  Максим В.Л. Методологічні основи оцінки економічної ефективності виробництва свинини // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету / Таврійський державний агротехнологічний університет, факультет економіки та бізнесу. – Мелітополь, 2013. – С. 228-238. – (Економічні науки ; № 2 (22), т. 3)
840417
  Селіверстова Л.С. Методологічні основи оцінки ефективності корпоративних структур : економічна теорія та історія економічної думки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 2 (104). – С. 28-32 : Рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
840418
  Мартинюк В.П. Методологічні основи оцінки стану фінансової безпеки держави // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 2. – С.119-123
840419
  Марченко В.М. Методологічні основи оцінювання трансакційних витрат у контексті взаємовпливу суб"єктів інституціонального середовища / В.М. Марченко, І.В. Макалюк // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 2 : Міграція робочої сили з України до ЄС: аналіз особливостей та наслідків. – С. 285-292. – ISSN 2222-4459
840420
  Айлікова Г.В. Методологічні основи планування території регіонів України : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.23.20 / Айлікова Ганна Вітольдівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ, 2015. – 23 с. – Бібліогр.: 12 назв
840421
  Незнамова А.С. Методологічні основи побудови та використання рейтингових оцінок діяльності комерційних банків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 72-77. – (Економіка ; Вип. 51)


  Розглянуто питання методології побудови та використання рейтингових оцінок із застосуванням статистичного інструментарію. Описані рейтингові системи використовуються для оцінки діяльності безпосередньо самих комерційних банків як зовнішніми ...
840422
  Микитенко Т. Методологічні основи податкової звітності в Україні / Т. Микитенко, Т. Міщенко // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал. Спецвипуск / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2009. – № 8/9. – С. 61-69
840423
  Капінос Н.О. Методологічні основи понятійного базису інституціонального забезпечення землеустрою та землевпорядкування на місцевому рівні // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й.М. Дорош, В.І. Курило, А.М. Третяк [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3. – С. 12-18 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2306-1677
840424
  Задорожна Ю.В. Методологічні основи проведення перепроектування організаційної структури підприємства // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2008. – Вип. 16. – С. 276-280
840425
  Андрієнко Н.В. Методологічні основи проектного підходу до процесу інвестування // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 35, ч. 1. – С. 77-79


  Переглянуто організацію роботи з підготовки інвестиційних проектів, проаналізовано численні зовнішні і внутрішні фактори, які впливають на ефективність капіталовкладень.
840426
  Палагін В.А. Методологічні основи проектування технологій виробництва компонентів мікроелектромеханічних систем : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.27.06 / Палагін Віктор Андрійович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2016. – 43 с. – Бібліогр.: 57 назв
840427
  Данкевич А.Є. Методологічні основи розвитку бюджетування у сільському господарстві // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2008. – № 6. – С. 64-69.
840428
  Прокопенко Т.П. Методологічні основи розробки рекламної програми // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 53. – С. 134-141. – Бібліогр.: 16 назв. – ISBN 966-95774-3-8
840429
  Ящищак О.Р. Методологічні основи систематизації законодавства України про фінансові послуги // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2010. – № 10 (121). – С. 36-40
840430
  Іщук С.І. Методологічні основи системного аналізу територіально-виробничої системи адміністративної області // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1978. – С. 18-24. – Бібліогр.: 7 назв. – (Географія ; вип. 20)
840431
  Котенко М.В. Методологічні основи системної інтеграції норм права // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.]. – Дрогобич, 2015. – № 3/4 (14/15). – С. 153-158. – ISSN 2413-6433
840432
  Васєчко О.О. Методологічні основи статистики підприємств : монографія / Васєчко О.О. – Київ, 2005. – 296с. – ISBN 966-7773-76-0
840433
  Чередніченко О.Ю. Методологічні основи створення інтелектуальної інформаційної технології моніторингу актуальних даних в системах управління : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.06 / Чередніченко Ольга Юріївна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2021. – 40 с. – Бібліогр.: 73 назви
840434
  Буряк П.Ю. Методологічні основи створення фінансово-промислових груп : фінансовий механізм // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 11. – С. 25-35. – Бібліогр.: 8 назв
840435
  Ємець В.В. Методологічні основи та інструменти аналізу деструктивного впливу економічної нестабільності на процеси нагромадження капіталу // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Вищ. навч. закл. "Нац. акад. управління" ; редкол.: Єрмошенко М.М., Бурлака Г.Г., Базилюк А.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (190). – C. 160-165. – ISSN 1993-6788
840436
  Іванченко О.В. Методологічні основи та інформаційна технологія забезпечення готовності хмарних систем критичних інфраструктур : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.06 / Іванченко Олег Васильович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2021. – 44 с. – Бібліогр.: 41 назва
840437
  Лисенко С.М. Методологічні основи та інформаційна технологія забезпечення резильєнтності комп"ютерних систем в умовах кіберзагроз : автореф. дис... канд. техн. наук : 05.13.06 / Лисенко Сергій Миколайович ; М-во освіти і науки України, Укр. акад. друкарства. – Львів, 2020. – 44 с. – Бібліогр.: 61 назва
840438
  Москаленко В.В. Методологічні основи та інформаційна технологія планування розвитку підприємства на основі системного моделювання стратегічних цілей та напрямків діяльності : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.06 / Москаленко Валентина Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2019. – 44 с. – Бібліогр.: 60 назв
840439
  Поночовний Ю.Л. Методологічні основи та інформаційні технології забезпечення гарантоздатності інформаційно-керуючих систем з багатоцільовим обслуговуванням : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.06 / Поночовний Юрій Леонідович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2021. – 40 с. – Бібліогр.: 46 назв
840440
  Горбенко А.В. Методологічні основи та інформаційні технології створення гарантоздатних сервіс-орієнтованих WEB-систем : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.06 / Горбенко Анатолій Вікторович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.С. Жуковського "Харк. авіаційний ін-т". – Харків, 2012. – 39 с. – Бібліогр.: 54 назви
840441
  Кущенко О. Методологічні основи та складові програми відновлення активності та участі дітей з геміплегічною та диплегічною формами церебрального паралічу // Спортивна медицина і фізична реабілітація : науковий журнал для наукових співробітників, фахівців у галузі спортивної медицини, тренерів / Нац. ун-т фізичного виховання і спорту України ; голов. ред. О.М. Лисенко ; редкол.: М.М. Булатова, О.Є. Дорофєєва, О.Є. Дроздовська [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 95-102 : рис. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 1992-7894
840442
   Методологічні основи удосконанлення системи технічної діагностики сучасних радіоелектронних засобів / Г.Б. Жиров, О.В. Буяло, Б.Г. Жиров, В.В. Крихта // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. № 30. – С. 21-25
840443
  Іваночко Н.В. Методологічні основи управління збутовою діяльністю підприємств // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2015. – № 3 (28). – С. 115-121. – ISSN 2308-1988
840444
  Кравець П.В. Методологічні основи управління лісами на засадах сталого розвитку в контексті теорії збереження основного капіталу / П.В. Кравець, А.І. Карпук // Науковий вісник Національного аграрного університету : збірник наукових праць / Національний аграрний університет. – Київ, 2006. – № 103 : Лісівництво. Декоративне садівництво. – С. 76-87
840445
  Лондар С.Л. Методологічні основи управління фінансовими активами єдиного казначейського рахунку в Україні / С.Л. Лондар, В.Й. Башко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 12 (157). – С. 53-65. – Бібліогр.: с. 54


  Розглядається проблема управління тимчасово вільними коштами єдиного казначейського рахунку (ЄКР) в Україні. На підставі результатів дослідження статистичних закономірностей динаміки касових залишків ЄКР протягом 2001-2007років запропоновано методику ...
840446
  Ковалюк О.М. Методологічні основи фінансового механізму : фінансовий механізм // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 4. – С. 51-59 : Рис. – Бібліогр.: 24 назви
840447
  Ольшанська О.В. Методологічні основи формування агросоціальних систем // Економіка України : науковий журнал / М-во економічного розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2013. – № 10 (623). – С. 74-80 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 0131-775Х
840448
  Кравчук І.А. Методологічні основи формування доданої вартості продукції // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2017. – С. 70-75. – (Економічні науки ; № 1). – ISSN 2226-9150
840449
  Осиченко Г.О. Методологічні основи формування естетики міського середовища : автореф. дис. ... д-ра архітектури : 18.00.01 / Осиченко Галина Олексіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ, 2015. – 33 с. – Бібліогр.: 41 назва
840450
  Харченко С. Методологічні основи формування здоров"язбережувальної компетентності майбутніх фахівців аграрного профілю // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2019. – № 4 (88). – С. 128-138. – ISSN 2312-5993
840451
  Гарафонова О.І. Методологічні основи формування інструментарію аналізу ефективності впровадження змін на промислових підприємствах // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2014. – Вип. 3 (25). – С. 25-30 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв
840452
  Блінова М.Ю. Методологічні основи формування соціокультурної ідентичності в архітектурному середовищі сучасного міста : автореф. дис. ... д-ра архітектури : 18.00.01 / Блінова Марія Юріївна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т буд-ва та архітектури. – Харків, 2016. – 36 с. – Бібліогр.: 43 назви
840453
  Тищенко О.П. Методологічні основи формування та реалізації сучасної стратегії регіонального розвитку України // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 12 (67). – С. 122-127
840454
  Тріфонов І.В. Методологічні основи ціннісно-орієнтованого управління програмами в умовах неповноти інформації : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.22 / Тріфонов Іван Володимирович ; М-во освіти і науки України, Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". – Харків, 2014. – 38 с. – Бібліогр.: 35 назв
840455
  Дегтярьов Д.І. Методологічні основи юридичної психології як науки // Матеріали III Міжнародної студентської наукової конференції "Діджиталізація науки як виклик сьогодення" : м. Львів. Україна, 3 черв. 2022 р. / "Діджиталізація науки як виклик сьогодення", міжнар. студент. наук. конф. – Вінниця : Європейська наукова платформа, 2022. – С. 279-281. – ISBN 978-617-8037-70-3


  Юридична психологія займає важливе місце у системі сучасних наукових знань, які дедалі частіше використовуються для вдосконалення правозастосування. Сьогодні дедалі більше розвинених країн використовують знання юридичної психології на ...
840456
  Гвоздяк В.М. Методологічні особливості біосферного моделювання // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 32. – С. 20-29
840457
  Петлін В. Методологічні особливості дослідження географічних систем // Українська географія: сучасні виклики : [зб. наук. праць у 3 т.] / Укр. геогр. товариство ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.), Г.В. Балабанов, С.Ю. Бортник та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2016. – Т. 1. – С. 79-81. – ISBN 978-617-7069-36-1
840458
  Карасьова Н.А. Методологічні особливості дослідження експортоорієнтованої діяльності // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 7 : Сучасні торговельні бар"єри входу на зовнішні ринки. – С. 154-160. – ISSN 2222-4459
840459
  Прохорова А.А. Методологічні особливості дослідження особистих свідчень учасників Майдану 2013–2014 років методом напівструктурованого інтерв’ю // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" : науковий журнал / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2017. – Т. 196 : Соціологічні науки. – С. 32-37. – ISSN 1996-5931
840460
  Бондаренко Е. Методологічні особливості картографування природно-заповідного фонду України засобами інтерактивних карт (на прикладі Полтавської області) / Е. Бондаренко, М. Кирилюк // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; редкол.: В.А. Пересадько, О.О. Жемеров, С.В. Костріков [та ін.]. – Харків, 2020. – Вип. 31. – С. 6-14. – ISSN 2075-1893
840461
  Шлімкевич І.В. Методологічні особливості контролю знань студентів в науково-педагогічному контексті навчання за кредитно-модульною системою у вищих медичних закладах / І.В. Шлімкевич, О.Я. Царук // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2014. – № 4 (64). – С. 135-138. – ISSN 1681-2751
840462
  Ковальчук П.І. Методологічні особливості концепції системного управління водними ресурсами за басейновим принципом / П.І. Ковальчук, Р.Ю. Коваленко, Г.А. Балихіна // Меліорація і водне господарство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т водних проблем і меліорації ; редкол.: М.І. Ромащенко, А.П. Шатковський, Т.І. Трошина [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 1 (107). – C. 17-23. – ISSN 2616-5643
840463
  Чорноморденко Д.І. Методологічні особливості міждисциплінарності наукових зв"язків в сучасній екології // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 6. – С. 63-64
840464
  Мисака Г. Методологічні особливості обліку резервів під кредитні ризики банків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 15-17. – (Економіка ; вип. 92). – ISSN 1728-3817


  В статті представлено результати дослідження економічної сутності кредитного ризику банку та узагальнено її вплив на методику оцінки, обліку та відображення у звітності резервів для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банку. In ...
840465
  Мендрул О.Г. Методологічні особливості оцінки вартості підприємств в умовах економічної трансформації // Державний інформаційний бюлетень про приватизацію / Фонд державного майна України. – Київ, 2002. – № 9. – С.С.56-59
840466
  Подлужна Н. Методологічні особливості оцінювання економіки знань // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2016. – C. 41-50. – (Серія "Економічні науки" ; вип. 42, ч. 1). – ISSN 2306-4420


  "Економіка знань охоплює багато сфер діяльності, що має відображатися в комплексності оцінювання її стану. У зв"язку з цим запропоновано, крім основних спеціальних індексів, використовувати універсальні індекси, які не є вимірювачами стану економіки ...
840467
  Луцький І.М. Методологічні передумови взаємодії держави і громадянського суспільства : економічна наука / І.М. Луцький, Н.І. Луцька, А.І. Луцький // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 10. – С. 37-40. – Бібліогр.: 15 назв
840468
  Альков В.А. Методологічні перспективи історії повсякдення в українському історико-медичному краєзнавстві // Studies in history and philosophy of science and technology : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; редкол.: О.Є. Тверитнікова, В.С. Савчук, С.В. Шевцов [та ін.]. – Дніпро, 2020. – Т. 29, № 1. – С. 73-80. – ISSN 2617-1929
840469
  Буковський А.В. Методологічні питання банківського маркетингу на українському ринку цінних паперів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 56-61. – (Економіка ; вип. 47)


  Статтю присвячено актуальним проблемам розвитку соціальної сфери України як важливого фактора економічного зростання держави. Наведено статистичні дані, що характерезують стан справ із соціальним захистом населення в розвинених капіталістичних країнах, ...
840470
  Сметаніна Н.В. Методологічні питання вивчення злочинності як шлях пошуку її сутнісної основи // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 317-321
840471
  Маркіна І.А. Методологічні питання ефективності управління : фінансовий механізм // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 6. – С. 24-32 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв
840472
  Матусевич К.М. Методологічні питання кількісного і якісного визначення інфляції // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 9 (135). – С. 202-207. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
840473
  Рибалка В.В. Методологічні питання наукової психології : (досвід особистісно центрованої систематизації категоріально-поняттєвого апарату):Навчально-методичний посібник / АПН України; Ін-т педагогіки і псих. професійної освіти ; Валентин Васильович Рибалка. – Київ : Ніка-Центр, 2003. – 204 с. – ISBN 966-521-214-1
840474
  Матвієнко Н. Методологічні питання розвитку Experiential marketing // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 105, (ч. 2) : 20 років кафедрі міжнародного бізнесу. – С. 260-261
840475
  Расшивалов Д. Методологічні питання світогосподарської ризикології в контексті тягарів глобалізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 76-82. – (Міжнародні відносини ; Вип. 33/34). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто методологічні питання ризикологічного змісту процесу глобалізації та ризикогенності глобального економічного розвитку. Аналізуються ризики глобалізації та глобалізація ризиків. The article dwells on the methodological issues of risk content ...
840476
  Воротіна Л.І. Методологічні питання функціонування підприємств сектору малого бізнесу // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 24. – С. 183-190


  У статті викладено результати дослідження теорії та загальнення сучасної практики рівня малого бізнесу в Україні.
840477
  Прокопов Денис Методологічні підвалини диференціації ідей у філософії XVII століття // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 86-91. – Бібліогр. в кінці ст.


  В статті досліджуються проблеми окремих складових частин методу істинного пізнання, як він тлумачиться Б. Спінозою в контексті проекту "вдосконалення розуму", а також питання диференціації ідей як умови пізнання істини.
840478
  Степанков В. Методологічні підвалини національно-патріотичного виховання в освітньому просторі України: еволюція, проблеми та шляхи їх розв"язання (2009-2022) / В. Степанков, В. Степанков // Проблеми дидактики історії : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; редкол.: С. Копилов, І. Кучинська, В. Дубінський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2022. – Вип. 13. – С. 30-55
840479
  Мельник А.І. Методологічні підходи аналізу історії в працях М. Грушевського // Гілея : науковий вісник : історія, політологія, філософія / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова; Укр. Акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2008. – Вип. 16. – С. 255-263
840480
  Ніколаєнко Н.В. Методологічні підходи в дослідженні постнекласичних практик // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 6. – С. 34-36
840481
  Тверитникова О.Є. Методологічні підходи в дослідженнях з історії електротехніки // Studies in history and philosophy of science and technology : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; ред. рада: М.В. Поляков (голов. ред.), О.О. Дробахін, С.І. Оковитий [та ін.]. – Дніпро, 2019. – Т. 28, № 2. – С. 57-63. – ISSN 2617-1929
840482
  Гусарев С. Методологічні підходи в дослідженнях юридичної діяльності // Про українське право : часопис кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; редкол.: Г. Балюк, І. Безклубий, О. Беляневич [та ін.]. – Київ, 2009. – Число 4 : Правова освіта і наука. Методологія юридичних досліджень. – С. 278-286. – ISBN 978-966-349-240-7
840483
  Парфентьєва О.Г. Методологічні підходи в управлінні розвитком транспортних компаній як соціально-економічних систем // Збірник наукових праць Державного університету інфраструктури та технологій : науково-практичне видання / Державний університет інфраструктури та технологій. – Київ, 2023. – С. 27-39. – (Серія "Економіка і управління" ; вип. 53). – ISSN 2664-2964
840484
  Лі Цзіци Методологічні підходи виховання лідерських якостей майбутніх менеджерів у позааудиторній діяльності ВНЗ // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 28-30. – (Соціальна робота ; вип. 1 (1)). – ISSN 1728-3817


  Розкрито суб"єкт-діяльнісний, особистісно-зорієнтований, суб"єкт-суб"єктний, акмеологічний підходи виховання лідерських якостей майбутніх менеджерів. Виявлено організаційно-педагогічні умови виховання лідерських якостей майбутніх менеджерів у ...
840485
  Середа О.С. Методологічні підходи до аналізу запитань в соціологічних дослідженнях // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 6. – С. 96-97
840486
  Головчук В.М. Методологічні підходи до аналізу типових і нетипових норм права // Актуальні питання реформування правової системи : зб. матеріалів XIV Міжнар. наук.-практ. конф., м. Луцьк, 16-17 черв. 2017 р. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Юрид. ф-т ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. теорії права та держави ; [редкол.: І.Я. Коцан (голова) та ін. ; уклад. Л.М. Джурак]. – Луцьк : Вежа-Друк, 2017. – С. 20-22. – ISBN 978-966-940-085-7
840487
  Мельник В. Методологічні підходи до вивчення зв"язку між міжнародною торгівлею і добробутом населення через ланку "економічне зростання" / В. Мельник, А. Савка // Вісник Тернопільського державного економічного університету : Науковий журнал / Тернопільський державний економічний університет. – Тернопіль, 2006. – С. 129-135. – (Економічні науки ; № 1). – ISSN 1818-2674
840488
  Батрименко В.І. Методологічні підходи до вивчення інституту місцевого самоврядування // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 151-161
840489
  Заблоцький А.В. Методологічні підходи до вивчення образу радянської бойової техніки періоду Великої Вітчизняної війни в суспільній свідомості її учасників // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 1. – С. 134-138. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1728-3671


  У статті розглядаються такі поняття, як техніка, бойова техніка, суспільна свідомість та образ у суспільній свідомості, автор з"ясовує критерії відмінності бойової техніки від зброї в цілому.
840490
  Кучеренко Світлана Методологічні підходи до вивчення самосвідомості особистості підлітків та юнаків // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – № 1 (35). – С.134-151. – ISSN 1810-2131
840491
  Трофімов А.Ю. Методологічні підходи до вивчення управлінської діяльності // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 36-41. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 4)


  Розглядаються два основні напрямки вивчення управлінської діяльності: "технократичний", орієнтований переважно на кількісні методи оцінки; і "поведінський", орієнтований переважно на соціально-психологічні чинники, що зумовлюють ефективність діяльності ...
840492
  Мазуренко В.І. Методологічні підходи до визначення граничних значень індикаторів національної економічної безпеки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 100-105. – (Міжнародні відносини ; Вип. 31/32). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто розвиток методологічних підходів до визначення критичних значень індикаторів національної економічної безпеки. Серед основних ідей, запропонованих автором, є необхідність запровадження системи раннього попередження з метою гарантування ...
840493
  Ярова І.І. Методологічні підходи до визначення ефективності впровадження Інтернет-технологій у просуванні товаропотоків : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці / І.І. Ярова, О.В. Березін // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 12. – С. 208-216. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1993-6788
840494
  Ткаченко Л.І. Методологічні підходи до визначення поняття "інвестиції" // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 6 (73). – С. 54-59
840495
  Ковальов В. Методологічні підходи до визначення порогу соціальної відчутності оплати праці в Україні (теоретичний аспект) / В. Ковальов, О. Атаєва, К. Шевченко // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України ; Фірма "Праця". – Київ, 2014. – № 3. – С. 28-33 : табл. – Бібліогр.: 9 назв
840496
   Методологічні підходи до визначення проблемних територій та напрями регулювання їх подальшого розвитку = Methodological approaches to difinition of problem territories and directions of regulation of their further development : монографія. – Дніпропетровськ, 2003. – 144 с. – ISBN 966-7800-19-9
840497
  Пунда Ю.В. Методологічні підходи до визначення рівня конфліктності міждержавних відносин / Ю.В. Пунда, І.П. Козинець, В.С. Клименко // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони : науковий журнал / Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського ; редкол.: Ракушев М.Ю., Королюк Н.О., Даник Ю.Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (36). – С. 151-156. – ISSN 2311-7249
840498
  Міненко В.Л. Методологічні підходи до визначення сутності державного регулювання ринку праці і зайнятості населення // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 1. – С. 75-78
840499
  Поліщук Т.В. Методологічні підходи до визначення сутності та призначення глобального бренду : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 6. – С. 100-106 : Табл. – Бібліогр.: 23 назви. – ISSN 1993-6788
840500
  Пашенцев О.І. Методологічні підходи до використання математичних моделей у дослідженні проблем економіки природокористування : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 4 (94). – С. 204-210 : Рис. – Бібліогр.: 23 назви. – ISSN 1993-6788
840501
  Еш С. Методологічні підходи до використання новітніх технологій у процесі вивчення фінансових дисциплін // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 8. – С. 60-70. – ISSN 1682-2366
840502
  Жук І.Л. Методологічні підходи до вимірювання невідповідності кваліфікації // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 7, липень. – С.41-44 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-6806
840503
  Семенів Н.М. Методологічні підходи до вирішення етнічних конфліктів у площині практики сучасних міжетнічних взаємин // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2014. – С. 268-276. – (Серія психологічна ; вип. 1). – ISSN 2311-8458
840504
  Литвинов О.М. Методологічні підходи до вирішення проблем функцій норм кримінального права / О.М. Литвинов, І.І. Митрофанов // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України ; редкол.: О.М. Бандурка, О.М. Литвинов, А.В. Байлов [та ін.]. – Харків, 2017. – № 2 (16). – С. 81-91. – ISSN 2304-4556
840505
  Шикуленко А.В. Методологічні підходи до виявлення нетипових підприємств у вибіркових обстеженнях // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. У. – Київ, 2005. – № 1. – С. 20-23 : табл. – Бібліогр.: 6 назв
840506
  Крилова І.І. Методологічні підходи до державного регулювання сфери водопостачання та водовідведення // Аспекти публічного управління : науковий журнал / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; редкол.: Серьогін С.М., Антонова О., Абельсеітова С. [та ін.]. – Дніпро, 2018. – Т. 6, № 11/12. – С. 37-46. – ISSN 2311-6420
840507
  Грекова В. Методологічні підходи до дослідження екзистенційної кризи // Гілея : науковий вісник: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 78 (№ 11). – С. 148-150. – ISSN 2076-1554
840508
  Кустріч Л.О. Методологічні підходи до дослідження ефективності діяльності сільськогосподарських підприємств різної форми власності // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 23, грудень. – С. 24-31 : рис., табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2306-6792
840509
  Газуда С.М. Методологічні підходи до дослідження розвитку сфери малого підприємництва / С.М. Газуда, Н.Ю. Волощук, І.В. Дочинець // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 306-310. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (47), т. 2). – ISSN 2409-6857
840510
  Єршова Н. Методологічні підходи до дослідження стратегічного управлінського обліку: теоретичний аналіз // Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації : міжнародний науковий журнал / ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; Тернопіл. нац. екон. ун-т ; Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; голов. ред. Бруханський Р.Ф. ; редкол.: Альбрехт Д., Алшарарі Н., Вахрушина М.А. [та ін.]. – Тернопіль, 2016. – Вип. 4. – С. 61-72. – ISSN 2410-0706
840511
  Макаренко М. Методологічні підходи до економічної оцінки вантажних перевезень / М. Макаренко, І. Гойхман, Т. Рябчун // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадськополітичний журнал / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 12 (302). – С. 24-29 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1810-3944
840512
  Петренко С. Методологічні підходи до здійснення процесу внутрішнього аудиту : аудит, ревізія, контроль // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2011. – № 7. – С. 37-41 : Табл. – Бібліогр.: 8 назв
840513
  Бриндіков Ю.Л. Методологічні підходи до моделювання системи організації комплексної реабілітації військовослужбовців учасників бойових дій // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – С. 29-32. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (42), ч. 1, ч. 2). – ISSN 2524-0609
840514
  Чорнолуцький Р.В. Методологічні підходи до нормопроектної діяльності органів виконавчої влади (частина друга) // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2016. – № 2 (22). – С. 63-70. – ISSN 2306-9082
840515
  Лепетан І.М. Методологічні підходи до обліку орендних операцій / І.М. Лепетан, Ю.І. Рязанцева // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 22, листопад. – С. 92-97 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2306-6792
840516
  Макеєва Ірина Методологічні підходи до організації внутрішньобібліотечної системи підвищення кваліфікації кадрів бібліотек ВНЗ // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2008. – № 5. – С. 29-34. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1029-7200


  У статті розглядаються основні педагогічні, соціальні та науково-технічні проблеми навчання фахівців бібліотеки ВНЗ. Визначено підходи щодо організації внутрішньобібліотечної системи підвищення кваліфікації співробітників бібліотеки вищої школи. ...
840517
  Ящук І. Методологічні підходи до організації національно-патріотичного виховання курсантів ЗВО системи МВС і формування у них патріотизму як комплексної особистісної і базової професійної якості / І. Ящук, Н. Казакова // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галів ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2023. – № 8 (216), серпень. – С. 67-72. – ISSN 2308-4634
840518
  Саліхова О.Б. Методологічні підходи до оцінки високотехнологічного сектора економіки України // Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2009. – № 3. – С. 75-85 : табл., рис. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 1605-7988
840519
  Голубєва Т.С. Методологічні підходи до оцінки ефективності діяльності підприємства : економіка підприємства / Т.С. Голубєва, І.В. Колос // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 5. – С. 66-71 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
840520
  Румянцува Г.І. Методологічні підходи до оцінки ефективності інвестиційних проектів в умовах спеціального режиму інвестиційної діяльності : державне регулювання економіки // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 9. – С. 15-22 : Табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв
840521
  Близнюк В.В. Методологічні підходи до оцінки персоналу. // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : КМ Академія, 2005. – Т. 44 : Економічні науки
840522
  Бондарець М.В. Методологічні підходи до оцінки стадійної модернізації пострадянських транзитних країн // Країни пострадянського простору: виклики модернізації : зб. наук. праць / Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України" ; [редкол.: А.Г. Бульвінський (заг. ред.) та ін.]. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2016. – С. 90-96. – ISBN 978-966-02-8033-5
840523
  Турило А.М. Методологічні підходи до оцінки фінансової діяльності підприємства : фінанси підприємств // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 100-104. – Бібліогр.: 5 назв
840524
  Шевчук О.О. Методологічні підходи до оцінювання економічного еквіваленту вартості життя в Україні // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2014. – № 2 (72). – С. 74-83. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1562-0905
840525
  Шевченко М.М. Методологічні підходи до оцінювання ефективності функціонування державного механізму інформаційно-аналітичного забезпечення політики національної безпеки / М.М. Шевченко, В.А. Соколов // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1, січень. – С. 148-154. – ISSN 2306-6814
840526
  Огай М. Методологічні підходи до підвищення надійності оцінювання індексу споживчих цін в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 32-34. – (Економіка ; Вип. 129). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто оцінки похибок розрахунку ІСЦ в Україні. Наведено рекомендації щодо зменшення похибок оцінювання ІСЦ. При цьому запропоновано три основні підходи, які можна застосовувати як одночасно, так і окремо один від одного. В статье ...
840527
  Борко Т.М. Методологічні підходи до підготовки студентів-аграріїв у контексті вищої освіти в України // Продовольча безпека України в умовах війни і післявоєнного відновлення: глобальні та національні виміри : міжнар. форум : тези доп. учасників міжнар. наук.-практ. конф. : 1-2 черв. 2023 р., м. Миколаїв / М-во освіти і науки України [та ін. ; редкол.: В.С. Шебанін та ін.]. – Миколаїв : МНАУ, 2023. – С. 342-345. – ISBN 978-617-7149-69-8
840528
  Білик В. Методологічні підходи до природничо-наукової підготовки майбутніх психологів у закладах вищої освіти // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2018. – № 3 (77). – C. 3-15. – ISSN 2312-5993
840529
  Панова Л.В. Методологічні підходи до проблеми взаємозв"язку приватного та публічного права у розрахункових відносинах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 85-92. – (Юридичні науки ; вип. 3 (118)). – ISSN 1728-3817


  В основу дослідження покладено існуючу у правовій науці доктрину поділу права на приватне та публічне. Аналізується її вплив на відносини, що виникають на ринках фінансових послуг. Дослідження проведено з урахуванням результатів вітчизняних і ...
840530
  Крикун В. Методологічні підходи до проєктування інтелектуальної адаптивної системи іншомовної підготовки військовослужбовців ЗС України iNTELLIGENT / В. Крикун, В. Осьодло, С. Мотика // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України, Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Рахманов В.О., Горбачевський С.К. [та ін.]. – Київ, 2023. – № 1 (47). – C. 143-153. – ISSN 2617-1775
840531
  Ступак О. Методологічні підходи до процесу формування соціальної активності молоді в інститутах громадянського суспільства // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету / Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. – Умань, 2019. – Вип. 2. – С. 127-138. – ISSN 2307-4906
840532
  Руденко І.В. Методологічні підходи до розподілу фінансових ресурсів між бюджетами в контексті проведення реформи адміністративно-територіального устрою : фінанси та кредит.Податки // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 7. – С. 63-70 : Рис. – Бібліогр.: 11 назв
840533
  Царенко О.В. Методологічні підходи до розробки концепції підвищення конкурентних переваг Донецько-Придніпровського промислового регіону : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 4 (76). – С. 91-93 : Рис. – Бібліогр.: 7 назв
840534
  Швабій К.І. Методологічні підходи до розробки податкового кодексу України : фінанси та кредит. Податки // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 1. – С. 54-64 : Табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв
840535
  Циганенко О.В. Методологічні підходи до розробки соціо-еколого-економічних стратегій розвитку міських територій // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 5. – С. 116-119. – Бібліогр.: 7 назв
840536
  Пархомчук О.С. Методологічні підходи до розробки та реалізації стратегії управління конверсійними процесами в Україні в контексті змін у світовій політиці // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 55, ч. 2. – С. 17-25.
840537
  Леонов В.В. Методологічні підходи до системного аналізу особливостей та характеру сучасних війн і воєнних конфліктів / В.В. Леонов, Б.О. Ворович // Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського / Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2015. – № 3 (55). – C. 13-19. – ISSN 2304-2699
840538
  Венедіктова І. Методологічні підходи до співвідношення понять "інтерес" і "потреба" при визначенні юридичної категорії "охоронюваний законом інтерес" // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Акад. правових наук України. – Харків, 2011. – № 3 (66). – С. 129-137. – ISSN 1993-0909
840539
  Галіцин В.К. Методологічні підходи до статистичного оцінювання ефективності банківського сектора економіки / В.К. Галіцин, О.В. Галіцина, І.В. Луняк // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2023. – № 14, липень. – С. 34-40. – ISSN 2306-6814
840540
  Лозинська Т.М. Методологічні підходи до структурування продовольчого ринку // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 92-97. – (Державне управління ; № 3). – ISSN 1813-3401
840541
  Фурман А.В. Методологічні підходи до сутнісного пізнання толерантності у рамках психосоціального теоретизування / А.В. Фурман, О. Шаюк // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. А.В. Фурман ; редкол.: З. Карпенко, Ю. Максименко, В. Москалець [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – № 2 (76). – С. 5-26 : рис. – Бібліогр.: 56 назв. – ISSN 1810-2131
840542
  Панчак О. Методологічні підходи до тлумачення закону про кримінальну відповідальність // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – С..279–287. – (Серія юридична ; Вип. 48)
840543
  Романюк Я. Методологічні підходи до тлумачення цивільно-правових норм судом // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 1. – С. 82-90. – ISSN 1026-9932
840544
  Юрченко О.В. Методологічні підходи до удосконалення обліку витрат виробництва і формування собівартості продукції в лісовому господарстві : бухгалтерський облік, аналіз та аудит // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 5 (107). – С. 236-242. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1993-6788
840545
  Журавка Ф.О. Методологічні підходи до управління фінансовими ризиками підприємства / Ф.О. Журавка, О.С. Журавка // Вісник Української академії банківської справи : Теоретичний та науково-практичний журнал. / Українська академія банківської справи. – Суми, 2006. – № 2. – С. 42-47.
840546
  Ляховська Ю. Методологічні підходи до формування громадянської культури в майбутніх учителів іноземної мови // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галій ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2021. – № 7/8 (193/194), липень - серпень. – C. 146-153. – ISSN 2308-4634
840547
  Данилко В.К. Методологічні підходи до формування екологічної статистики // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2004. – № 1. – С. 13-17. – Бібліогр.: 16 назв
840548
  Ціпуринда В.С. Методологічні підходи до формування інноваційних моделей управління підприємством // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 79-83. – ISBN 966-614-021-7
840549
   Методологічні підходи до формування комунікативної компетентності майбутніх фахівців фінансово-економічного профілю / Ю. Мендрух, Е. Остапенко, О. Ходакевич, В. Тинний // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галів ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2023. – № 8 (216), серпень. – С. 93-96. – ISSN 2308-4634
840550
  Олійник О. Методологічні підходи до формування макропруденційної політики та практичні заходи для її впровадження // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2016. – № 2 (139). – С. 69-84 : Табл. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 1605-2005
840551
  Ісаєва О. Методологічні підходи до формування особистості майбутніх фахівців у технічних ЗВО / О. Ісаєва, Г. Шайнер // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галів ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2023. – № 8 (216), серпень. – С. 7-10. – ISSN 2308-4634
840552
  Петрів А. Методологічні підходи до формування патріотичних ідеалів студентів аграрних закладів фахової передвищої освіти // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2021. – № 10 (114). – С. 158-167. – ISSN 2312-5993
840553
  Ма Ши Методологічні підходи до формування системного уявлення щодо національної музичної культури в майбутніх учителів музичного мистецтва // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2022. – № 4 (141). – С. 49-56. – ISSN 2414-5076
840554
  Пасічник Ю.В. Методологічні підходи західної фінансової науки до проблем державного боргу : державні фінанси // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 83-91 : Табл., рис. – Бібліогр.: 25 назв
840555
  Виговська С.В. Методологічні підходи професійної підготовки майбутніх фахівців до соціально-педагогічної роботи на селі / С.В. Виговська, Л.М. Ляшенко // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – Вип. 192, ч. 1. – С. 79-85. – (Серія "Педагогіка. Психологія. Філософія"). – ISSN 2222-8624
840556
  Пономаренко І.В. Методологічні підходи регіонального аналізу зайнятості населення : проблеми зайнятості та ринку праці // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 9. – С. 108-110 : Табл., рис. – Бібліогр.: 3 назви
840557
  Пінчук Є.А. Методологічні підходи соціально-філософського аналізу модернізації вищої освіти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 110-113. – (Філософія. Політологія ; Вип. 91/93). – ISSN 1728-3817


  У статті акцентується увага на наступні положення: об"єктивний процес розвитку сучасної цивілізації обумовлює поступовий перехід до модернізаційного суспільства. Модернізація - це побудова інформаційного суспільства, це процес розвитку всього ...
840558
  Татаренко Т.М. Методологічні підходи та джерела аналізу в діагностиці розвитку регіональних процесів // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 32. – С. 69-81
840559
  Самарцева А.Є. Методологічні підходи та критерії оцінки конкурентоспроможності випускників ВНЗ // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: А.Г. Шегда, Г.М. Филюк, Д.О. Баюра [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 12. – С. 86-93
840560
  Мацюк А. Методологічні підходи та науково-практичні рекомендації щодо вдосконалення Основного закону держави / А. Мацюк, А. Мацюк // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2015. – № 1 (17). – С. 18-26. – ISSN 2306-9082
840561
   Методологічні підходи та особливості проведення семінарських занять з дисципліни "Етика і деонтологія у фармації" на фармацевтичному факультеті / І.Г. Купновицька, Н.В. Губіна, Р.І. Белегай, Н.Р. Артеменко, І.П. Фітковська, В.І. Клименко // Вісник проблем біології і медицини : український науково-практичний журнал / Укр. акад. наук ; Вищий держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Проніна О.М., Чайковський Ю.Б. [та ін.]. – Полтава, 2017. – Вип. 2 (136). – C. 217-221. – ISSN 2077-4214


  У статті наведені дані про методологічні підходи проведення семінарських занять з дисципліни «Етика і деонтологія у фармації» в рамках кредитно-модульної системи. Наводиться план та етапність підготовки до заняття, участь викладача у цьому процесі, ...
840562
  Мельничук О. Методологічні підходи та принципи дослідження права людини на освіту // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 11 (203). – С. 3-5
840563
  Білянська М.М. Методологічні підходи у підготовці майбутніх учителів біології до еколого-педагогічної діяльності // Наукові записки : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2018. – С. 29-33. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 173, ч. 2). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
840564
  Кузнєцова А. Методологічні підходи щодо визначення сутності та класифікації інновацій // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 107-117. – (Серія економічна ; Вип. 34). – ISSN 0201-758Х
840565
  Войт Д.С. Методологічні підходи щодо ефективності розвитку житлово-комунального господарства міських агломерацій / Д.С. Войт, О.О. Топчій // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 5, травень. – С. 127-132 : табл. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 2306-6806
840566
  Стецюк М.П. Методологічні підходи щодо землевпорядних та топографо-геодезичних робіт із встановлення і облаштування державного кордону України / М.П. Стецюк, М.О. Трюхан // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2015. – № 1. – С. 35-43 : рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2306-1677
840567
  Шарко А.І. Методологічні підходи щодо оцінювання трудового потенціалу підприємства // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 206-213. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
840568
  Кравчук Н. Методологічні підходи щодо проблеми формування соціальної компетентності майбутніх фахівців дошкільної освіти // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету / Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. – Умань, 2020. – Вип. 1. – С. 105-112. – ISSN 2307-4906
840569
  Чижова В.І. Методологічні підходи щодо удосконалення системи фінансового забезпечення раціонального природокористування / В.І. Чижова, О.М. Федчак // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2008. – № 4. – С. 30-33. – ISSN 1726-5428
840570
  Тарангул Д.О. Методологічні підходи щодо формування податкової політики в Україні // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. ; вип. ред. Куцяк О.А. [та. ін.]. – Київ, 2017. – № 7. – С. 4-8. – ISSN 2409-1944
840571
  Куташев І.В. Методологічні положення державного стратегічного управління розвитком соціально-економічних систем // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 20, жовтень. – С. 55-58. – ISSN 2306-6814
840572
  Грищенко І.М. Методологічні положення екоорієнтованого розвитку підприємств легкої промисловості / І.М. Грищенко, А.Г. Данилкович, І.О. Тарасенко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 8 (134). – С. 238-252 : табл. – Бібліогр.: 27 назв. – ISSN 1993-6788
840573
  Тарасенко І.О. Методологічні положення прогнозування сталого розвитку підприємств легкої промисловості : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 7 (109). – С. 153-163 : Табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
840574
  Глущенко В. Методологічні пошуки С.Б. Кримського й сучасне мовознавство: до проблеми структури лінгвістичного методу // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т ; редкол.: Глущенко В.А., Біличенко О.Л., Бріцин В.М. [та ін.]. – Слов"янськ, 2018. – Вип. 6. – C. 3-12. – ISSN 2411-6548
840575
  Сусська О. Методологічні преференції та дифузії в сучасній соціології мас-медіа // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; голов. ред.: В. Воронова ; редкол.: В. Бакіров, О. Вишняк, В. Волович [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2, квітень - червень. – С. 119-130. – ISSN 1563-3713
840576
  Дробот Р. Методологічні принципи "аналітики влади" М. Фуко // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 252-258. – (Серія філософсько-політологічні студії ; Вип. 1). – ISSN 2078-6999
840577
  Бахтіярова Х.Ш. Методологічні принципи багаторівневої підготовки майбутніх інженерів-педагогів у технічному університеті // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2009. – Т. 97 : Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота
840578
  Пандяк І. Методологічні принципи вдосконалення процесу управління якістю готельних послуг // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 249-253. – (Серія географічна ; Вип. 36)
840579
  Михайлов В.С. Методологічні принципи вибіркових обстежень підприємств оптової торгівлі / В.С. Михайлов, С.П. Коваль // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 8-13. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті розкрито основні принципи та підходи щодо вирішення методологічних завдань проведення вибіркових спостережень у статистиці оптової торгівлі України. Серед основних завдань організації вибіркових статистичних спостережень підприємств оптової ...
840580
  Коперльос Р.Ю. Методологічні принципи дослідження складності в нелінійній науці // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 6. – С. 27-28
840581
  Одношевна О.О. Методологічні принципи і методичні основи визначення економічної ефективності виробництва // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 6. – С. 94-98 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв
840582
  Олійник Я.Б. Методологічні принципи і функції країнознавства / Я.Б. Олійник, А.В. Степаненко // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 5. – С. 88-91
840583
  Філіпенко А.С. Методологічні принципи міждисциплінарних досліджень // Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених "Об"єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень" : [10-11 листоп. 2015] / "Об"єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень", Всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2015. – C. 13-13
840584
  Онищук І. Методологічні принципи моніторингу нормативно-правових актів // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2016. – C. 10–17. – (Серія юридична ; вип. 63). – ISSN 0136-8168
840585
  Бородюк В. Методологічні принципи нової парадигми благоустрою населених пунктів : соціальні проблеми в практиці управління / В. Бородюк, Г. Фролова // Економіка України : науковий журнал / М-во економіки України ; М-во фінансів України та НАН України. – Київ, 2011. – № 10 (599). – С. 66-71. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 0131-775Х
840586
  Одрехівський М.В. Методологічні принципи організації та інтеграції рекреаційних інноваційних підприємств до ринкової економіки Інвестиційна та інноваційна діяльність // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2011. – № 2 (60). – С. 69-77. – ISSN 1562-0905
840587
  Ревко А.М. Методологічні принципи та критерії структурного аналізу соціальної інфраструктури регіонів України // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків), Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов. ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 1 : Вплив глобальних викликів на функціонування ринку праці. – С. 164-169
840588
  Хонін В.М. Методологічні принципи теорії міжнародних відносин. Стаття друга // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2016. – Вип. 127, (ч. 2). – C. 104-114. – ISSN 2308-6912


  Стаття присвячена сучасному викладенню основ методології теоретичного моделювання міжнародних відносин - системі методологічних принципів. Так, застосовуючи принцип інтерференції, дослідник отримує додаткові методологічні можливості для визначення ...
840589
  Хонін В.М. Методологічні принципи теорії міжнародних відносин. Стаття перша // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2016. – Вип. 127, (ч. 1). – С. 104-115. – ISSN 2308-6912


  Стаття присвячена сучасному викладенню основ методології теоретичного моделювання міжнародних відносин - системі методологічних принципів. У даному дослідженні розглядаються принципи емпіричного підходу, ціннісного підходу, раціонального підходу, ...
840590
  Іваницька О.М. Методологічні проблеми аналізу розмивання податкової бази та виведення прибутку з-під оподаткування (BEPS) / О.М. Іваницька, Т.В. Кощук // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 6 (307). – С. 55-71. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 2305-7645
840591
  Коломієць Л. Методологічні проблеми аналізу українського поетичного перекладу другої половини XX ст. (на матеріалі перекладів з англійської) // Українська філологія: школи, постаті, проблеми : зб. наук. праць Міжнар. конф., присвяч. 150-річчю від дня заснування каф. укр. словесності у Львів. ун-ті (Львів, 23-25 жовт. 1998 р.) / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [редкол.: Т. Салига (відп. ред.) та ін.]. – Львів : Світ, 1999. – Ч. 2. – С. 405-411. – ISBN 966-603-098-5
840592
  Поспишил І. Методологічні проблеми ареальних досліджень: еволюція брненської концепції // Рідне слово в етнокультурному вимірі : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; [голов. ред.: М. Федурко ; редкол.: Н. Клименко та ін.]. – Дрогобич : Посвіт, 2015. – С. 394-408. – ISSN 2411-4758


  У статті розглянуто проблематику ареальних та філологічно-ареальних досліджень, порівняльного літературознавства, генології. Ареальні підходи в літературознавстві проілюстровано на прикладах творів Оти Філіпа, Оксани Забужко, Йозефа Сухего. З’ясовано, ...
840593
  Шемшученко Ю.С. Методологічні проблеми взаємодії держави і громадянського суспільства в сучасній Україні / Ю.С. Шемшученко, О.В. Скрипнюк // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Н.М. Пархоменко, О.Ф. Андрійко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 28. – С. 3-12. – ISSN 0869-2491
840594
  Рєпін К.Ю. Методологічні проблеми вибіркових статистичних спостережень за результатами діяльності підприємств / К.Ю. Рєпін, О.Б. Степанова // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2004. – № 2. – С. 25-27. – Бібліогр.: 2 назв.
840595
  Шевченко Г.О. Методологічні проблеми вивчення крос-медіа // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 32-39. – (Серія "Соціальні комунікації" ; вип. 13). – ISSN 2078-2551
840596
  Батюк Л.А. Методологічні проблеми вимірювання економічного зростання: динаміка інфляції та реального продукту / Л.А. Батюк, А.В. Петренко // Актуальні проблеми інноваційної економіки : науковий журнал / Харк. нац. техн. ун-т с.-г. ім. П. Василенка. – Харків, 2016. – № 3. – C. 17-22. – ISSN 2524-0455
840597
  Головкова Л.С. Методологічні проблеми вимірювання потенціалу підприємства // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 4. – С. 37-39 : рис. – Бібліогр.: 3 назв.
840598
  Шевченко М.М. Методологічні проблеми державного управління забезпечення національної безпеки України // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії / Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2011. – Т. 27. – С. 381-388
840599
  Фенич В.І. Методологічні проблеми дослідження державно-церковних відносин в Україні на сучасному етапі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – До 10-річчя проголошення Незалежності України. – С. 56-58. – (Історія ; вип. 63/64)


  Досліджуються методологічні проблеми вивчення державно-церковних відносин у незалежній Україні.
840600
  Шаркова І.М. Методологічні проблеми дослідження добросовісності (bona fides) у римському праві // Проблеми філософії права : міжнародний часопис / Міжнар. ас. філософії права та соціальної філософії та інш. – Київ;Чернівці, 2008. – Т. 6/7. – С. 210-214. – ISSN 1818-992Х
840601
  Лещенко С.В. Методологічні проблеми дослідження політичної соціалізації в період зміни поколінь // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 70-74. – (Філософія. Політологія ; вип. 87/88). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджується політична соціалізація в суспільстві, яке змінюється, виявляючи та долаючи наявні за таких умов методологічні проблеми. Article is devoted to consideration of methodology of studying of political socialization.
840602
  Дубовик М. Методологічні проблеми дослідження сексуальної сфери осіб з розладами аутистичного спектра // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – C. 38-41. – (Психологія ; вип. 1 (3)). – ISSN 1728-3817


  Дана стаття висвітлює методологічні проблеми, що виникають при дослідженні сексуальної сфери осіб з розладами аутистичного спектра. Автор описує три групи таких проблем та пропонує можливі рішення, звертаючись до досвіду зарубіжних дослідників. У ...
840603
  Стоян Д.В. Методологічні проблеми дослідження теорії історичного процесу в контексті філософської спадщини Юліана Вассияна // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії / Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2011. – Т. 27. – С. 361-367
840604
  Хохуляк В. Методологічні проблеми дослідження фінансового права як системного явища // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та ін. – Київ, 2011. – № 7 (187). – С. 108-111
840605
  Трофімов Ю.Л. Методологічні проблеми дослідження ціннісно-смислової сфери людини / Ю.Л. Трофімов, В.В. Пушкар // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка / Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка. – Чернігів, 2002. – № 17. – С.114-119. – (Психологічні науки)
840606
   Методологічні проблеми економічної теорії // Формування ринкової економіки в Україні : Науковий збірник / Львівський нац.ун.ім. Івана Франка. – Львів, 2002. – Спецвипуск 9 : Актуальні проблеми економічної теорії. – С. 11-151. – ISBN 966-7574-01-6
840607
  Єремєєв П. Методологічні проблеми застосування теорії "церква-секта" при дослідженні історії релігії // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т українс. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевсього НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; КЗ ЛОР "Львів. музей іст. релігії" ; голов. ред.: М.М. Капраль. – Львів, 2017. – Вип. 27. – С. 552-562
840608
  Шафалюк О.К. Методологічні проблеми і можливості розвитку Інтернет-маркетингу // Маркетинг і цифрові технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т ; голов. ред. Окландер М.А. – Одеса, 2017. – Т. 1, № 1. – C. 107-126. – ISSN 2522-9087
840609
  Макаренко Ігор Петрович Методологічні проблеми макроекономічного прогнозування // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науково-практичний інформаційний журнал / Мін. освіти і науки України; УкрІНТЕЛ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 16-20. – Бібліогр. в кінці ст.


  На основі поєднання економічних теорій циклічності та макроекономіки розглядаються особливості методології прогнозування економічної динаміки.
840610
  Геник М. Методологічні проблеми міждисциплінарних досліджень миру // Політичні дослідження : український науковий журнал / Ін-т політ. і етнонаціонал. дослідж. ім. І.Ф. Кураса НАН України ; редкол.: О. Рафальський, О. Майборода, Ю. Шайгородський [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1. – С. 8-21
840611
  Маценка С. Методологічні проблеми міжмистецького порівняння // Султанівські читання : збірник статей / Мін-во освіти і науки України, Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2016. – Вип. 5. – С. 7-19. – ISSN 2313-5921
840612
  Булан А.П. Методологічні проблеми національної безпеки у контексті нових викликів і загроз // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 45-47. – (Філософія. Політологія ; Вип. 68/69). – ISSN 1728-3817


  У статті обгрунтовується необхідність розробки наукової методології комплексного дослідження національної безпеки України та методики визначення національних інтересів, моніторингу кризових ситуацій і загрозливих процесів. The article grounds the ...
840613
  Андріюк В.В. Методологічні проблеми нормативного юридичного прогнозування // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 44. – С. 37-44. – ISSN 1563-3349
840614
  Сітовський М.В. Методологічні проблеми обліку довгострокових активів : фінанси підприємств // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 7. – С. 56-63 : Табл. – Бібліогр.: 3 назви
840615
  Коблянська О.І. Методологічні проблеми обліку та аудиту в бізнесі // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 160-170. – (Економіка ; Вип. 37)


  Розглядається бухгалтерський облік як спосіб спілкування підприємців у прийнятті господарських рішень, аналізується суть аудиту, його класифікація, досліджується документальний метод аудиторського контролю.
840616
  Притика Д. Методологічні проблеми організації господарських судів України // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 1. – С.18-20. – ISSN 0132-1331
840617
  Лукашев О.А. Методологічні проблеми побудови системи фінансового права // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 84. – С. 148-156. – ISSN 0201-7245
840618
  Горбачик А.П. Методологічні проблеми порівняльних соціологічних досліджень // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 7-10. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 12/13)


  Статтю присвячено ключовим методологічним проблемам порівняльних соціологічних досліджень. Проблеми малої кількості макросоціологічних об"єктів для аналізу, залежності спостережень ("проблема Гальтона") та інтерпретації причинних впливів (проблема ...
840619
  Дубровіна А.Б. Методологічні проблеми радянської юридичної науки // Проблеми правознавства : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1965. – Вип. 2. – С. 129-137


  У жовтні 1964 р. у Києві відбулася організована Сектором держави і права АН УРСР та юридичним факультетом КДУ наукова конференція юридичних наукових установ, вузів та юридичних факультетів УРСР, присвячена методологічним проблемам радянської юридичної ...
840620
  Башнянин Г.І. Методологічні проблеми розвитку економічної науки: як економічну теорію перетворити на надточну науку // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2012. – № 3. – С. 15-26. – Бібліогр.: 29 назв. – ISSN 1811-3141
840621
  Ковтуненко Є.С. Методологічні проблеми соціологічного дослідження трансформаційних процесів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 10-13. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 19). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто роботи провідних вчених, які займалися проблемами соціальних трансформацій. Також проаналізовані чотири основні парадигми, в полі зору яких перебуває трансформаційний процес: модернізацій ну, акторську, структуралістичну та культуралістичну. ...
840622
  Коренева Н.О. Методологічні проблеми статистичного обліку інвестиційної привабливості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 108-110. – (Економіка ; Вип. 75/76). – ISSN 1728-3817


  Доведено важливість удосконалення способів збору статистичних даних, необхідних для оцінки інвестиційної приваб-ливості з метою одержання об"єктивної інформації про стан об"єктів інвестування. Запропоновано комплексне застосу-вання методів ...
840623
  Бутирська Т. Методологічні проблеми сучасного державного будівництва України // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 194-207.
840624
  Жоль К. Методологічні проблеми теоретичного вираження результатів міждисциплінарних досліджень у постнеокласичній науці // Філософія освіти : науковий часопис / Ін-т вищ. освіти Акад. пед. наук України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Україн. акад. політ. наук ; голов. ред. Андрущенко В.П. – Київ, 2006. – № 2 (4). – С. 156-163
840625
  Садоха О.В. Методологічні проекції квазікультурних світів // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 100-107. – (Філософія ; вип. 41, (ч. 2))


  Стаття присвячена дослідженню перспективних розвідок щодо розв’язання проблеми закладання соціальних взаємин через актуалізацію та вивчення концептуалізацій життєвосвітовой прагматики.
840626
  Ємець Т. Методологічні розбіжності засад розбудови української науки у М. Грушевського та В. Вернадського // Михайло Грушевський - науковець і політик у контексті сучасності / за заг. ред. В.І. Сергійчука ; [передм. В. Скопенка] ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Центр українознавства. – Київ : Українська видавнича спілка, 2002. – С. 326-335. – ISBN 966-7060-35-7
840627
  Бідняк М.Н. Методологічні системи управління в соціально-економічних системах // Управління проектами, системний аналіз і логістика : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. транспортний ун-т. – Київ, 2014. – Вип. 13, ч. 2. – С. 5-11. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2309-8635


  В статті розглянуті питання управління в соціально-економічних системах та його роль і значення. Визначений закон функціонування складних динамічних систем загального характеру.
840628
  Гринюк Р. Методологічні способи тлумачення принципу верховенства права // Українське право : науково-практичний часопис / Українська правнича фундація. – Київ, 2006. – № 1. – С. 72-80.
840629
  Карнаух А.В. Методологічні структурації лінгво-когнітивної опозиції "свій/чужий" (на матеріалі англомовної картини світу) // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – № 56. – С. 32-35
840630
  Андрейцев В.І. Методологічні та дидактичні аспекти реформи правової освіти в Україні // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 3-10. – (Юридичні науки ; Вип. 36)


  Розглядаються проблеми сучасної вищої правової освіти в Україні та перспективи її подальшого розвитку.
840631
  Бебих В.В. Методологічні та дидактичні засади формування іншомовної комунікативної компетентності в умовах дистанційного навчання // Professional education: methodology, theory and technologies : the collection of scientific papers / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University ; ed. board: O. Zhernovnykova, I. Dobrockok, M. Yevtukh [et al.]. – Pereiaslav, 2020. – Vol. 11. – С. 9-27. – ISBN 978-966-97809-0-4. – ISSN 2415-3729


  Метою статті є окреслення педагогічних умов та методичних принципів формування іншомовноїкомунікаивної компетентності майбутнього фахівця на основі розробленої педагогічної моделі навчання іноземних мов.
840632
  Падалка І.О. Методологічні та економічні аспекти явища "диверсифікація" // Наукові праці аспірантів економічного факультету : збірник наукових праць / КНУТШ ; редкол.: В.Д. Базилевич, Л.В. Губерський, А.О. Приятельчук, В.Г. Швець, А.В. Шегба. – Київ : Київський університет, 2005. – С. 114-131. – ISBN 966-7317-92-7
840633
  Юхименко Н.Ф. Методологічні та ідеологічні засади формування французької системи освіти // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2013. – Т. 140 : Теорія та історія культури. – С. 29-33. – ISSN 1996-5931
840634
  Демчишак Н.Б. Методологічні та інституційні засади фінансового регулювання інноваційної діяльності в Україні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 20, жовтень. – C. 16-21. – ISSN 2306-6814
840635
  Крижановський А. Методологічні та методичні засади кримінологічного обслуговування діяльності територіальних органів національної поліції // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2018. – № 889. – С. 125-131. – (Серія: Юридичні науки ; вип. 17). – ISSN 0321-0499
840636
  Тертична Ю.В. Методологічні та методичні основи дослідження етноекзогенного туризму Закарпатської області // Теоретичні і прикладні напрямки розвитку туризму та рекреації в регіонах України : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 2-3 квіт. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Кіровоград. льотна акад. Нац. авіац. ун-ту, Укр. держ. центр туризму і краєзнавства учнівської молоді [та ін.] ; [голов. ред. Неділько С.М. ; редкол.: Любіцева О.А. та ін.]. – Кіровоград : КЛА НАУ, 2015. – С. 152-157
840637
  Горбачик А.П. Методологічні та методичні проблеми вимірювання соціальних показників демократизації українського суспільства // Реформування вищої освіти у процесі демократизації українського суспільства / Б.А. Головко, Б.Ф. Сагалаков, А.П. Горбачик, О.Ю. Платоненко, М.А. та ін. Нахабич. – Київ : Київський університет, 2004. – С. 37-52. – ISBN 966-594-559-9
840638
  Міщенко В. Методологічні та методичні проблеми запровадження таргетування інфляції // Вісник Національного банку України : Науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2006. – № 5. – С. 40-45. – Бібліогр.: 12 пунктів
840639
  Криклій А. Методологічні та організаційні основи формування потреби у персоналі в умовах нової економіки : слово практикам // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2004. – № 5/6. – С. 3-8. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1605-2005
840640
  Калаур С. Методологічні та практичні аспекти впровадження системного підходу у професійну підготовку майбутніх менеджерів соціокультурної діяльності / С. Калаур, О. Сорока // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2019. – № 8 (92). – С. 229-238. – ISSN 2312-5993
840641
  Міщенко С. Методологічні та практичні аспекти планування і прогнозування виготовлення та випуску в обіг готівки : проблеми макроекономіки // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2010. – № 2/3 (92/93). – С. 24-34 : Табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1605-2005
840642
  Лахижа М.І. Методологічні та практичні проблеми розвитку публічної адміністрації в Україн // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 3 (1), спецвипуск. – С. 281-283. – (Право. Економіка. Управління)
840643
  Калашник Н. Методологічні та психологічні засади формування естетичних смаків у сучасної молоді / Н. Калашник, Н. Переверзєва // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2006. – Вип. 7. – С. 145-154.
840644
  Трухан Г.В. Методологічні та теоретичні засади організації педагогічної освіти в Норвегії // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; за заг. ред.: І.Ф. Прокопенка, С.Т. Золотухіної ; редкол.: Гриньова В.М., Жерновникова О.А., Золотухіна С.Т. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 62. – С. 170-179. – ISBN 978-617-7384-96-9. – ISSN 2312-2471
840645
  Коверзнев В.О. Методологічні та теоретичні засади формування кооперативного права України // Теоретико-прикладні засади правової науки: сучасний вимір : матеріали наук.-практ. конф., 25 груд. 2014 р., м. Запоріжжя / Громадська орг. "Всеукр. асоц. кримінального права" [та ін.] ; [редкол.: Т.А. Денисова (голов. ред.) та ін.]. – Запоріжжя : Зеленкевич Л.П., 2014. – С. 55-57. – ISBN 978-966-2456-11-0
840646
  Тихенко О.М. Методологічні та технологічні засади захисту працюючих від впливу електромагнітних полів металевими та композиційними екрануючими матеріалами : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.26.01 / Тихенко Оксана Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Донец. нац. техн. ун-т". – Покровськ, 2021. – 45 с. – Бібліогр.: 54 назви
840647
  Топчієв О. Методологічні трансформації предметної області вітчизняної географії // Українська географія: сучасні виклики : [зб. наук. праць у 3 т.] / Укр. геогр. товариство ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.), Г.В. Балабанов, С.Ю. Бортник та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2016. – Т. 1. – С. 106-108. – ISBN 978-617-7069-36-1
840648
  Зінченко Т.П. Методологічні труднощі аналізу стереотипів зовнішності та їх гендерно-вікових відмінностей // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. закл. "Запорізький нац. ун-т" ; Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. Максименко С.Д. – Запоріжжя, 2017. – № 2 (12). – С. 39-45. – Бібліогр.: 26 назв. – ISSN 2310-4368
840649
  Данкевич В.Є. Методологічні уроки європейського досвіду розвитку земельних банків // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету / Таврійський державний агротехнологічний університет, факультет економіки та бізнесу. – Мелітополь, 2014. – № 4 (28). – С. 32-38. – (Економічні науки ; № 4 (28))
840650
  Шутова М.О. Методологічні установки у вивченні етностереотипів та методика їх комплексної реконструкції // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2015. – С. 173-182. – (Серія : Філологія ; т. 18, № 1). – ISSN 2311-0821
840651
  Закаленко О.В. Методологічно-антропологічні засади дослідження та розуміння права на адміністративний позов / О.В. Закаленко, О.В. Большакова // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: Р.В. Шаповал, С.В. Глібко, Г.В. Анісімова [та ін.]. – Харків, 2019. – № 3 (27). – С. 111-117. – ISSN 2311-4894
840652
  Безтелесна Л. Методологічно-інформаційні аспекти прогнозування зайнятості населення / Л. Безтелесна, Г. Юрчик // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2006. – № 7. – С. 13-17
840653
  Тодорова Є.М. Методологічно-концептуальні засади сучасного бібліографознавства (2 частина) // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2014. – Вип. 44. – С. 63-72


  Розглядаються основні методологічні підходи і наукові концепції теорії бібліографії, внесок відомих бібліографознавців у розвиток науки. Ключові слова: теорія бібліографії, методологічний підхід, наукова концепція, бібліографознавець, бібліографічна ...
840654
  Щирба В.С. Методологічно-організаційні особливості науково-дослідної роботи студентів як виду фахового творчого зростання / В.С. Щирба, О.В. Фуртел // Збірник наукових праць Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання :дидактичні механізми дієвого формування компетентнісних якостей майбутніх фахівців фізико-технологічних спеціальностей / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2018. – Теоретичні і практичні основи управління процесами компетентністного становлення майбутнього учителя фізико-технологічного профілю. – С. 186-188. – (Серія педагогічна ; вип. 24). – ISSN 2307-4507
840655
  Калінеску Т.В. Методологія адаптації демократичних механізмів самозабезпечення соціально-економічних трансформацій суспільства // Часопис економічних реформ : науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Сєвєродонецьк, 2016. – № 2 (22). – С. 69-74. – ISSN 2221-8440
840656
  Гальчинський А. Методологія аналізу економічної глобалізації: логіка оновлення // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2009. – № 1 (566). – С. 4-18. – Бібліогр.: 26 назв. – ISSN 0131-775Х
840657
  Нікітенко В.О. Методологія аналізу інформаційно-комунікативного процесу як теоретичної засади розвитку інформаційного суспільства // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2017. – Вип. 71. – С. 68-75. – ISSN 2072-1692
840658
  Риндіна А.В. Методологія аналізу конкурентоздатності та фінансового стану фірми // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 279-281. – (Міжнародні відносини ; вип. 21/24)


  Розглянуто основні методи проведення аналізу конкурентоздатності та фінансового стану фірми. Виявлена послідовність проведення аналізу, та які показники повинні враховуватись при проведенні аналізу. The article contains the main methods of analyzing ...
840659
  Токовенко В. Методологія аналізу співвідношення функцій політичного керівництва та державного управління в посттоталітарному суспільстві // Актуальні проблеми державного управління : Збірник наукових праць / Нац.ак.держ.упр.при През.Укр.,Дніпропетр. рег.ін-т держ.упр. – Дніпропетровськ, 2004. – № 3. – С. 82-90.
840660
  Петруха С.В. Методологія аналізу фінансових результатів роботи хлібопекарської підгалузі харчової промисловості України : бухгалтерський облік, аналіз та аудит / С.В. Петруха, М.М. Колотуша // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 4. – С. 118-137 : Табл. – Бібліогр.: 22 назви. – ISSN 1993-6788
840661
  Мельник Т.Г. Методологія аудиту розрахунків з працівниками по оплаті праці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 51-55. – (Економіка ; Вип. 75/76). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто питання перевірки незалежними аудиторами розрахунків з оплати праці, методичні прийоми перевірки та її послідовність. In the article the questions of verification by the independent public accountants of calculations are examined after ...
840662
  Зачко О.Б. Методологія безпеко-орієнтованого управління проектами розвитку складних систем (на прикладі цивільного захисту) : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.22 / Зачко Олег Богданович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва та архітектури. – Київ, 2015. – 43 с. – Бібліогр.: 62 назви
840663
  Кар"єва Софія Олександрівна Методологія безпосереднього досвіду у сучасній філософії:Анрі Бергсон та Едмунд Гуссерль : Автореф. дис...канд.філософ.наук:09.00.05 / Кар"єва С.О.; КНУТШ. – Київ, 2001. – 17 с. – Бібліогр.: 5 назв
840664
  Кузьмінський Ю.А. Методологія бухгалтерського обліку в контексті реформування / Ю.А. Кузьмінський, М.Є. Кочубей // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 8. – С. 59-63
840665
  Гура Н. Методологія бухгалтерського обліку в об"єднаннях співвласників багатоквартирних будинків // Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2005. – № 11. – С. 17-26
840666
  Камінська Т.Г. Методологія бухгалтерського обліку та контролю як їх гносеологічний базис // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 8 (170). – С. 360-371. – ISSN 1993-6788
840667
  Гоголь Т. Методологія бухгалтерського обліку як напрямок наукових досліджень в інноваційній економіці // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – С. 151-158. – (Економічні науки ; Вип. 2 квітень-червень). – ISSN 1993-0240
840668
  Горбик Р. Методологія в історії журналістики: можливості комплексного підходу // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 11 (36). – С. 5-12


  У статті розглянуто проблеми методологічних підходів до дослідження історії журналістики (на прикладі періоду 20-30-х рр. ХХ ст.) на різних рівнях. Зокрема, запроваджено розрізнення субтекстуального, текстуального й супертекстуального рівнів. ...
840669
   Методологія в праві / [Безклубий І.А. та ін.] ; за заг. ред. І.А. Безклубого ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Грамота, 2017. – 656, [2] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Сер. зазсн. 2008 р. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Про українське право" / редкол.: Андрушко П.П. [та ін.]). – ISBN 978-966-349-610-8
840670
  Корчак О.В. Методологія вдосконалення терабітних телекомунікаційних систем засобами ВКР фотоніки : дис. ... д-ра філософії : 172 / Корчак Олександр Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2022. – 175 арк. – Бібліогр.: арк. 158-172
840671
  Семенюк О.В. Методологія вивчення ефективності маркетингової діяльності // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 6, червень. – С. 135-136 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2306-6806
840672
  Осередчук О. Методологія вивчення моніторингу якості освіти // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2021. – № 6 (110). – С. 192-200. – ISSN 2312-5993
840673
  Злотник-Шагіна Методологія вивчення української літератури XVII-XVIII століть Іваном Франком // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 35 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 213-220


  У статті досліджується проблема методології вивчення української літератури XVII-XVIII століть у науковій спадщині Івана Франка. Аналізується "Історія української літератури" та інші праці вченого.
840674
  Бірюченко С.Ю. Методологія визначення вартості робочої сили суб"єктів господарювання // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 6 ( 97). – С. 177-180
840675
  Панова О.В. Методологія визначення захисних властивостей електромагнітних екранів та шляхи їх удосконалення / О.В. Панова, О.В. Ходаковський // Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; голов. ред. М.М. Осєтрін ; редкол.: Банах В.А., Барабаш І.В., Габрель М.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. № 69. – С. 310-319 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2076-815X
840676
  Шепеленко О.Г. Методологія визначення інноваційної конкурентоспроможності регіонів // Аспекти публічного управління / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України. – Дніпропетровськ, 2015. – № 10 (24). – С. 66-71. – ISSN 2311-6420
840677
   Методологія визначення інтенсивності дихання грунтів та емісійні втрати вуглецю агроландшафтами Лівобережного Полісся наприкінці періоду вегетації рослин / П. Трофименко, Н. Трофименко, С. Веремеєнко, Ф. Борисов // Вісник Львівського національного аграрного університету / Львівський національний аграрний університет. – Львів, 2019. – С. 238-243. – (Агрономія ; № 23). – ISSN 2616-7719
840678
  Молнар О.С. Методологія визначення логістичної ефективності / О.С. Молнар, Є.С. Палійчук, Ю.І. Ковтюк // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 19, жовтень. – С. 34-37. – ISSN 2306-6814
840679
  Загорулько М. Методологія визначення сукупності дидактичних умов формування дослідницько-діагностичних умінь у майбутніх вчителів початкової школи // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2019. – № 9 (176), вересень. – С. 147-151
840680
  Кітура А.Я. Методологія визначення та принципи розподілу квот на викиди парникових газів у посткіотському періоді // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 6. – С. 71-76. – Бібліогр.: 35 назв
840681
  Лукашенко А. Методологія викладання дисциплін гуманітарного циклу: європейські орієнтири для сучасної вищої школи // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 3 (140). – С. 86-92. – ISSN 1682-2366
840682
  Нестерович В.Ф. Методологія викладання навчальної дисципліни "Виборче право України" у вищих навчальних закладах України // Міжнародна наукова конференція "Сучасні проблеми виборчого права і методологія його викладання у вищих навчальних закладах України" : (м. Київ, 22-23 червня 2017 року) : тези доповідей / "Сучасні проблеми виборчого права і методологія його викладання у вищих навчальних закладах України", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2017. – С. 186-191. – ISBN 978-617-7069-57-6
840683
  Кохан С.С. Методологія використання даних космічних зйомок і геоінформаційного аналізу з метою підвищення ефективності досліджень агроресурсів в умовах лісостепової ландшафтно-кліматичної зони України : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.07.12 / Кохан Світлана Станіславівна ; НАН України ; Держ. установа "Наук. центр аерокосм. досліджень Землі Ін-ту геолог. наук НАН України". – Київ, 2012. – 35 с. – Бібліогр.: 61 назва
840684
  Сморжевський Ю.Л. Методологія використання системи фізичних задач при вивченні тригонометричних функцій в курсі алгебри і початків аналізу 10 класу // Збірник наукових праць Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2019. – С. 73-76. – (Серія педагогічна ; вип. 25). – ISSN 2307-4507
840685
  Грицяк Н.В. Методологія вимірювання гендерної рівності для підготовки державних звітів про людський розвиток та про виконання Конвенції ООН "Про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок" // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 96, ч. 1. – С. 143-148
840686
  Лук"яненко І.Г. Методологія виокремлення підсистем із загальноїмакроеконометричної моделі на прикладі бюджетного сектру України // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : КМ Академія, 2004. – Т. 30 : Економічні науки. – Бібліогр.: на 7 пунктів
840687
  Майданик Р.А. Методологія вирішення юридичного казусу в приватному праві України та Німеччини // Актуальні проблеми приватного права України : зб. статей до ювілею д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України, заслуж. діяча науки і техніки України Наталії Семенівни Кузнєцової / відп. ред.: проф. Р.А. Майданик та проф. О.В. Кохановська. – Київ : Юридична практика, 2014. – С. 301-323. – ISBN 978-966-2578-60-1
840688
  Серажим Ю.В. Методологія вироблення стратегії господарської диверсифікації корпорації // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 31, ч. 2. – С.229-235
840689
  Різун В. Методологія виявлення і дослідження масовокомунікаційного впливу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – C. 42-57. – (Журналістика ; вип. 1 (20)). – ISSN 1728-3817


  Виявлено зміст поняття "вплив", розглянуто види, форми і методи масового впливу, описано маніпулятивні механізми та детально викладено методологію виявлення та дослідження масовокомунікаційного впливу. Определено содержание понятия "влияние", ...
840690
  Харитонова О.В. Методологія вітчизняної кримінально-правової науки: становлення історичного методу та проблеми наступності // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 486-494. – ISSN 1563-3349
840691
  Хлевна Ю.Л. Методологія впливів на створення систем управління проектами // V Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології та взаємодії" : 20-21 листоп. 2018 р. : матеріали доповідей / "Інформаційні технології та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 153-154
840692
  Фесенко І.А. Методологія врахування часу в економічних обгрунтуваннях : економічна теорія та історія економічної думки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 8 (110). – С. 10-17 : Рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1993-6788
840693
  Дей М.О. Методологія гармонызації законодавства України з охорони праці до законодавства ЄС // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 280-283
840694
  Шугалій Є.П. Методологія генерації варіантів функціональних структур органів державного управління // Стандартизація, сертифікація, якість : науково-технічний журнал / М-во економ. розвитку і торгівлі України ; Держ. п-во "Укр. н.-д. і навч. центр проблем стандартизації, сертифікації та якості" (ДП "УкрНДНЦ") ; голов. ред. Лісіна Г.В. ; редкол.: Андрощук В.В., Байцар Р.І., Большаков В.Б. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. № 1 (113). – С. 49-53. – ISSN 2307-4949
840695
  Філіпенко А. Методологія геоекономічного розвитку // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2007. – № 5/6. – С. 25-28. – ISSN 1728-6220
840696
  Чхеайло А.А. Методологія глобалістики як методологічна засада дослідження феномену виживання // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2010. – Вип. № 42. – С. 34-42. – ISSN 2072-1692
840697
  Полтавцев О. Методологія гуманітарного пізнання: між раціоналізмом та герменевтикою // Філософсько-антропологічні студії, 2008 / НАНУ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди; [ ред. рада: Андрос Є.І., Попович М.В., Бичко І.В. та ін. ]. – Київ : Стилос, 2008. – Філософська антропологія та сучасність (пам"яті В.Г. Табачковського). – С. 330-336. – ISBN 978-966-8009-72-3
840698
  Жученко І.В. Методологія діагностики стану податкової системи в умовах фінансової кризи // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2009. – № 5 (36). – С. 159-163. – (Економічні науки)
840699
  Валєнса Г. Методологія допомагаючих професій: практика та освіта майбутніх фахівців // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Держ. інформ.-виробниче підприємство Вид-во "Педагогічна преса" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; голов. ред. В. Адрущенко ; редкол.: В. Андрущенко, В. Бобрицька, Н. Дем"яненко [та ін.]. – Київ, 2022. – № 3 (86). – С. 19-29. – ISSN 2078-1016
840700
  Юзва Л.Л. Методологія дослідження "зразків свідомості" майбутнього суспільствознавця // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Укр. ін-т соціальних дослідж. ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соціальних дослідж. ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.] ; голов. ред. О.М. Балакірєва. – Київ, 2011. – № 1 (36). – С. 55-76. – ISSN 1681-116Х
840701
  Батрименко О.В. Методологія дослідження бюрократії як феномену суспільно-політичного життя // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 54-57. – (Філософія. Політологія ; вип. 1 (115)). – ISSN 1728-3817


  У статті розкрито сутність і зміст бюрократії як феномену суспільно-політичного життя. Розглянуто методологію як сукупність пізнавальних підходів дослідження бюрократії у політичній сфері суспільного життя та розкрито специфіку розуміння бюрократії при ...
840702
  Міщенко І.А. Методологія дослідження в контексті дисертаційних і дипломних робіт з економіки / І.А. Міщенко, Г.М. Чорний, Н.Ю. Фіщук // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич" ; ред. рада : Лупенко Ю.О., Михайлова Л.І., Саблук П.Т. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (267). – C. 87-91. – ISSN 2221-1055
840703
  Волкова Н.В. Методологія дослідження ефективності витрат на вищу школу // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2006. – № 1. – С. 30-34. – (Економічні науки)
840704
  Галіцин В.К. Методологія дослідження і формування управлінських рішень / В.К. Галіцин, О.П. Суслов, Н.К. Самченко // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 2 (36). – С. 184-190. – ISSN 2222-0712
840705
  Веремчук Т.Ю. Методологія дослідження комунікацій ЄС // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2013. – С. 4-8. – (Серія : Соціальні комунікації ; № 3/4 (15-16)). – ISSN 2219-8741
840706
  Струнгар В. Методологія дослідження контенту бібліотечних сторінок у соціальних медіа // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2016. – Вип. 43 : Бібліотека в структурі сучасних інформаційних комунікацій. – С. 488-500. – ISSN 2224-9516
840707
  Сунцова О.О. Методологія дослідження макроекономічних показників розвитку національного господарства України // Менеджмент : збірник наукових праць / Міжгалузевий інститут управління. – Київ, 2010. – Вип. 13. – С. 183-204
840708
  Литвиненко Н.В. Методологія дослідження маркетингового управління в освіті як об’єкта філософського аналізу // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 92 (№ 1). – С. 262-265. – ISSN 2076-1554
840709
  Суржик І.О. Методологія дослідження міфологічних засад української етнічної культури в контексті західної та вітчизняної наукових течій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 46-50. – (Філософія. Політологія ; Вип. 106). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано основні ідеї дослідження міфу в контексті культури. Автор наводить визначення етносів, народів, націй в різноманітних наукових розвідках. Також розглянуто походження націй в теоріях континентальних європейських, англо-американських, ...
840710
  Шаманська О.І. Методологія дослідження основних складових розвитку спиртової промисловості України // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 8, квітень. – С. 3-10 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2306-6792
840711
  Мандзій Л. Методологія дослідження політичної еліти // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 115-121. – (Серія філософсько-політологічні студії ; Вип. 2)
840712
  Гавеля О.М. Методологія дослідження понять "обдарованість" та "інтеріоризація культурних цінностей обдарованої особистості" у працях українських і зарубіжних вчених // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014. – № 4. – С. 17-21. – ISSN 2226-3209
840713
  Сметана В.В. Методологія дослідження правозахисної діяльності у сфері місцевого самоврядування // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – С. 62-74. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 82). – ISSN 1563-3349
840714
  Кельман М. Методологія дослідження правотворчості у правовій державі // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 861. – C. 130-136. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
840715
  Конотоп Л.Г. Методологія дослідження релігійного досвіду в сучасній філософії Заходу // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ, 2014. – № 1 (1). – С. 12-15
840716
  Сморжевська О. Методологія дослідження рідновірства (неоязичництва) в України: досвід історика // Історія релігій в Україні: актуальні питання : збірник / Львів. музей іст. релігії ; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди [та ін.] ; голов. ред. Киричук О.С. ; редкол.: В.С. Александрович, М.С. Бандрівський, М.М. Капраль [та ін.]. – Львів, 2020. – [Вип. 1 ?]. – С. 157-161. – ISSN 2523-4234
840717
  Мокієнко М.М. Методологія дослідження розвитку п"ятидесятицької місійної еклезіології // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. – Київ, 2018. – № 2 (11). – С. 24-27


  "Аналізується евристичний потенціал, теоретичні і практична значущість сучасних методологій дослідження розвитку п"ятидесятницької місійної еклезіології. У цілому п"ятидесятницька місійна еклезіологія розвивається у напрямку подолання суб"єк- тивізму ...
840718
  Савич В.І. Методологія дослідження середовища функціонування системи житлового іпотечного кредитування в Україні // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : Збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2005. – Т. 12. – С. 208-215. – Бібліогр.: на 8 пунктів. – ISBN 966-566-281-3
840719
  Маловічко О.В. Методологія дослідження синергетичного потенціалу держави // Культурологічний вісник : науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини / Держ. вищ. навч. закл. "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя, 2014. – Вип. 33. – С. 189-194
840720
  Дудка С. Методологія дослідження співвідношення поняття "політичного" і "правового" в суспільно-політичному житті (історичний вимір) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 137-134. – (Серія філософсько-політологічні студії ; Вип. 2)
840721
  Дубняк С.С. Методологія дослідження структурно-функціональних особливостей рівненних водосховищ // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2006. – Т. 10. – С. 20-35.
840722
  Мочерний С. Методологія дослідження сутності банку : аналізують науковці / С. Мочерний, Л. Тришак // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1999. – № 5. – С. 7-10. – Бібліогр.: 26 назв
840723
  Генералова Ю.В. Методологія дослідження тенденцій економічного зростання : економічна теорія // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 1. – С. 3-10. – Бібліогр.: 23 назви
840724
  Авшенюк Н.М. Методологія дослідження транснаціонального освітнього простору // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 256-262. – ISBN 978-966-651-861-9


  У статті автор аналізує результати зарубіжних досліджень політологів та педагогів щодо сучасних напрямів розвитку освіти у світовому вимірі, а також розкриває теоретико-методологічні підходи до вивчення феномена транснаціонального освітнього простору
840725
  Гриценко А.А. Методологія дослідження трансформації економічних функцій держави в умовах глобалізації // Економіка України : науковий журнал / НАН України ; Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: О.І. Амоша, О.М. Балакірєва, О.Г. Білорус [та ін.]. – Київ, 2021. – № 7 (716). – С. 5-13. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2522-9303
840726
  Терещук М.М. Методологія дослідження форми правління // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2009. – № 4. – С. 90-96.
840727
  Кельман М. Методологія дослідження як наукове пізнання / М. Кельман, І. Коваль // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 855. – С. 199-204. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
840728
   Методологія досліджень молодіжного медійного контенту : матеріали Міжнар. студент. наук.-практ. конф., II-ої у рамках наукової теми Ін-ту журналістики (2011-2015 рр.) "Укр. медійний контент у соц. вимірі" : Київ, 23 берез. 2012 р. / Ін-т журналістики КНУ ім. Тараса Шевченка ; [упорядкув. Г. Сухаревська ; наук. ред. Г. Корнєєв]. – Київ : Київський університет, 2012. – 411, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці ст.
840729
  Холох О.І. Методологія досліджень символічної антропології // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 13. – С. 182-191


  В статті досліджуються основні положення, напрямки та методологічні підходи досліджень символічної антропології. В статье исследуются основные положения, направления и методологические подходы исследований символической антропологии. The article ...
840730
  Михайлюк Г.О. Методологія досліджень становлення інституту комерційних позначень у праві Європейського Союзу // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" : науковий журнал / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2017. – Т. 193 : Юридичні науки. – С. 75-80. – ISSN 1996-5931
840731
  Подлісецька О.О. Методологія досліджень творчості Лесі Українки у XXI ст. // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – Т. 20, вип. 1 (11). – С. 57-61. – (Серія: Філологія). – ISSN 2307-8332
840732
  Гавриленко О.П. Методологія екогеографічних досліджень // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 207-213 : рис. – Бібліогр.: 9 назв.
840733
  Желібо Є.П. Методологія еколого-економічної оцінки ефективності методів промислового водоочищення / Є.П. Желібо, Н.Л. Авраменко // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2004. – № 2. – С. 26-31. – Бібліогр.: 24 назви. – ISSN 1726-5428
840734
  Солопенко Р.І. Методологія економічного обгрунтування управлінських рішень на авіаційному підприємстві : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 9. – С. 118-125. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
840735
  Мельник О.Г. Методологія економічного розвитку: нееквівалентний обмін та інвестиційна сила грошей // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 11 (125). – С. 28-37 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
840736
  Василенко В. Методологія економічної діагностики регіонів : Управління економікою: теорія і практика // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 9. – С. 4-17. – Бібліогр.: 27 назв. – ISSN 0131-775Х
840737
  Мороз О.В. Методологія економічної оцінки якості продукції // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2004. – Вип. 82. – С. 80-87. – Бібліогр.: на5 пунктів. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
840738
  Колесник В.Є. Методологія експертного оцінювання рівня екологічної небезпеки функціонування та ліквідації вугільних шахт / В.Є. Колесник, А.В. Павличенко // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова ; голов. ред.: А.Ф. Булат ; редкол.: В.А. Баранов, К.А. Безручко, Б.О. Блюсс [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2016. – Вип. 127. – С. 141-150 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1607-4556
840739
  Спірідонов С. Методологія електронного голосування в Україні у контексті сучасної гуманітаристики / С. Спірідонов, І. Чорноморденко // Гуманітарний дискурс у перспективі ХХІ століття: методологічні засади : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 5-6 листоп. 2021 р. , м. Чернівці / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; [редкол.: В. Балух, М. Марчук, М. Чікарькова та ін.]. – Чернівці : Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2021. – С. 79-81. – ISBN 978-966-423-670-3
840740
  Зеленський К.В. Методологія забезпечення конкурентоспроможності спеціалізованих економічних систем : монографія / К.В. Зеленський. – Київ : Леся, 2018. – 419, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 367-393. – ISBN 978-617-7828-26-5


  У пр. № 1735408 напис: Бібліотеці КУ ім. Т. Шевченка. Підпис. 15.10.2010 р.
840741
  Фауре Е.В. Методологія захисту інформації на основі факторіального кодування даних : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.21 / Фауре Еміль Віталійович ; М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2018. – 40 с. – Бібліогр.: 60 назв
840742
  Гузєв І.В. Методологія збереження біорізноманіття генетичних ресурсів тваринництва України : вибрані праці / І.В. Гузєв ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т розведення і генетики тварин ім. М.В. Зубця. – Київ : Аграрна наука, 2019. – 319, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 299-312. – ISBN 978-966-540-458-3
840743
  Кондратюк Г. Методологія і методика дослідження історії освіти в Кримській АРСР в 1920-1930-х роках // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 22. – C. 41-47


  В статті розкриваються методологічні принципи дослідження історії освіти в Криму у міжвоєнну добу. Здійснено аналіз джерельної бази теми.
840744
  Корольов І.Р. Методологія і методика дослідження національної кооперативної комунікативної поведінки // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Вип. 9. – С. 202-211


  У статті розглядається феномен національної кооперативної комунікативної поведінки, зокрема уточнюється визначення цього поняття, а також висвітлюються певні методологічні аспекти і постулати у вивченні досліджуваного об"єкта. На основі синтезу та ...
840745
   Методологія і методика середньомасштабного геоінформаційного картографування ландшафтів / Л.Ю. Сорокіна, О.Г. Голубцова, В.М. Чехній, Н.І. Батова // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2017. – № 3 (99). – С. 10-20 : табл. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1561-4980
840746
  Ніколаєва Т.В. Методологія і організація вартісно-орієнтованого управління нерухомим майном державної власності : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.03 / Ніколаєва Тетяна Володимирівна ; Держ. фіскальна служба України, Ун-т держ. фіскальної служби України. – Ірпінь, 2019. – 37 с. – Бібліогр.: 37 назв
840747
  Свідло К.В. Методологія і організація наукових досліджень в харчовій галузі : підручник для студентів ВНЗ / К.В. Свідло, Т.А. Лазарєва, Л.О. Бачієва ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Укр. інженер.-пед. академія. – Харків : Світ Книг, 2013. – 224, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. : с. 223-224 та на початку тем. – ISBN 978-966-2678-09-3
840748
  Герасіна Л.М. Методологія і праксеологія досліджень політичних процесів // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2017. – С. 16-28. – (Серія: Політологія ; № 2 (33)). – ISSN 2075-7190
840749
  Нашкерська Г. Методологія і практика оцінювання у фінансовому обліку = Methodology and practice of measurement in financial accounting / Галина Нашкерська ; МОНУ ; ЛНУ ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2009. – 426 с. – ISBN 978-966-613-675-9
840750
  Габріелова Т.Ю. Методологія і практика формування вантажних одиниць при перевезенні вантажів авіаційним транспортом : економіка та управління підприємствами / Т.Ю. Габріелова, С.Л. Литвиненко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 6 (120). – С. 60-66 : Рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
840751
   Методологія і технологія наукових досліджень. Економічні науки (у схемах, визначеннях, прикладах) : навч. посібник / [розробники: М.О. Кизим, М.С. Дороніна, В.Є. Хаустова ; Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України]. – Харків : Лібуркіна Л.М., 2022. – 55, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 54-55. – ISBN 978-617-7801-33-6
840752
  Чекалюк В.В. Методологія іміджування держави на світовому ринку // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2016. – Вип. 23, ч. 2 : Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. – С. 98-106. – (Серія "Політичні науки"). – ISBN 966-7196-06-2 (В2-2)
840753
  Матвієнко Наталія Миколаївна Методологія індикативного планування регіонального розвитку сільського адміністративного району : Дис. ... канд. географ. наук: 11.00.02 / Матвієнко Наталія Миколаївна; КНУТШ. – Київ, 2003. – 234 л. + Додатки: л. 197-234. – Бібліогр.: л. 177-197
840754
  Матвієнко Наталія Миколаївна Методологія індикативного планування регіонального розвитку сільського адміністративного району : Автореф. дис. ... канд. географ. наук: 11.00.02 / Матвієнко Н.М.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 23 с. – Бібліогр.: 10 назв
840755
  Романчук С.М. Методологія інтернет-комунікації // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 42-45. – (Серія "Соціальні комунікації" ; вип. 9). – ISSN 2078-2551
840756
   Методологія інформаційних систем та баз даних: теоретичний і практичний підходи : навч. посібник / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; уклад.: Ю.О. Ушенко, М.Л. Ковальчук, М.С. Гавриляк, А.Л. Негрич. – Чернівці : Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2021. – 239, [1] с. : іл., табл. – ISBN 978-966-423-641-3
840757
  Мейш А.В. Методологія інформаційного захисту / А.В. Мейш, О.В. Матвійчук // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2020. – С. 130-134. – (Економічні науки ; № 4. т. 1). – ISSN 2307-5740
840758
  Дмитрук О.Ю. Методологія інфрормаційного підходу у екологічному менеджменті урбанізаційного природокористування // Картографія та вища школа : Збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2003. – Вип. 8. – С. 63-67. – Бібліогр.: 4 назви. – ISBN 966-631-331-6
840759
  Ларін Д.І. Методологія історико-психологічного дослідження періоду "відкритої кризи" в контексті становлення сучасної парадигми // Психологія і особистість : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України, Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; головні ред. Максименко С.Д., Седих К.В. – Київ ; Полтава, 2017. – № 1 (11). – С. 308-316. – ISSN 2226-4078
840760
  Нич Т.В. Методологія історико-філософського дослідження В.Ф. Асмуса // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 8. – С. 50-59


  У статті на основі історико-філософських праць різних років здійснюється узагальнення та систематизація історико-філософських ідей В.Асмуса та аналізується їх значення для розробки сучасних проблем історико-філософського пізнання.
840761
  Пятківський Р.О. Методологія історико-філософського дослідження суб"єкта історії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 82-83. – (Філософія. Політологія ; вип. 66/67). – ISSN 1728-3817
840762
  Горгота О.Б. Методологія історико-філософського дослідження: від раціоналістичного монізму Г.В. Гегеля до комунікативного плюралізму К. Ясперса : Дис. ... канд. філософських наук. Спец. 09.00.05 - історія філософії / Горгота О.Б.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 185л. – Бібліогр.: л.165-185
840763
  Горгота О.Б. Методологія історико-філософського дослідження: від раціоналістичного монізму Г.В.Ф. Гегеля до комунікативного плюралізму К. Ясперса : Автореф. дис. ... канд. філософських наук: 09.00.05 / Горгота О.Б.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 17с. – Бібліогр.: 8 назв
840764
   Методологія кількісної прогнозної оцінки ризиків від розвитку екзогенних геологічних процесів: селеві ризики : XV Міжнародна конференція "Геоінформатика: теоретичні та прикладні аспекти", 10-13 травня 2016 р., Київ / Т.Б. Чепурна, Д.В. Касіянчук, Е.Д. Кузьменко, І.В. Чепурний // Геоінформатика : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю Ін-ту геолог. наук НАН України. – Київ, 2016. – № 2 (58). – С. 79-83 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1684-2189


  Щорічну конференцію з геоінформатики втретє проведено у стінах КНУ імені Тараса Шевченка. На урочистому відкритті конференції до присутніх звернувся В. А. Михайлов - директор навчально-наукового інституту "Інститут геології" КНУ імені Тараса Шевченка, ...
840765
  Орлова І.С. Методологія когнітивного аналізу стилю у художньому перекладі // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Вид.-поліграф. центр "Київ. ун-т" ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 50, ч. 2. – C. 150-157


  Статтю присвячено огляду теорій когнітивної лінгвістики, які вплинули на фор- мування методології когнітивного стилістичного аналізу художнього тесту. Визначаються основні параметри художньої концептуалізації дійсності. Окремо окреслюється значення ...
840766
  Тімкова Т.М. Методологія когнітивної лінгвістики. Когнітивний підхід в тюркології // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України. – Київ, 2009. – № 47. – С. 171-180. – ISSN 1682-671Х
840767
  Кирилюк Ф. Методологія компаративного аналізу політики Девіда Аптера // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 116-128. – (Серія філософсько-політологічні студії ; Вип. 1). – ISSN 2078-6999
840768
  Чмир О.С. Методологія комплексного аналізу розбудови в Україні СЕЗ і ТПР та її практична апробація // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2004. – № 7-8 (38-39). – С. 70-78. – Бібліогр.: на 7 пунктів
840769
  Пономаренко В.С. Методологія комплексного оцінювання ефективності розвитку підприємств : монографія / Пономаренко В.С., Гонтарева І.В. ; за заг. ред. докт. екон. наук, проф. Пономаренка В.С. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. – 403, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 337-380. – ISBN 978-966-676-582-9
840770
  Сахарчук Л.І. Методологія комунікативних досліджень : Монографія / Л.І. Сахарчук; КНУТШ. – Київ, 2006. – 214с. – ISBN 966-640-184-3
840771
  Лепьохін О.В. Методологія концептуального підходу до управління життєдіяльністю підприємств // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – С. 40-47. – (Економічні науки ; № 2 (22))
840772
  Асєєв Георгій Методологія корпоративного документообігу: побудова САSЕ-моделей офісних інформаційних систем // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 1. – С. 29-32. – Бібліогр. в кінці ст.


  Викладені принципи створення інформаційної системи документообігу офісу, орієнтовані на творче використання і модернізацію існуючих бізнес-процесів документопотоків. Описані існуючі САSЕ-засоби, що забезпечують можливість не розробляти заново ...
840773
  Асєєв Г. Методологія корпоративного документообігу: ринок систем і вимоги до них / Георгій Асєєв // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2007. – № 3. – С. 34-37


  Розглянуто ринок засобів систем електронного документообігу (СЕД) за класифікацією аналітичних компаній IDC і Gartner Group. Наведено вимоги до СЕД, орієнтованих на вітчизняне діловодство. Описані складові ефективності впровадження СЕД. Акцентується на ...
840774
  Албул С.В. Методологія кримінальної розвідки: теоретико-праксеологічний аспект // Південноукраїнський правничий часопис : науковий журнал / Одес. держ. ун-т внутрішніх справ ; голов. ред. Катеринчук І.П. ; редкол.: Берлач А.І., Бутенко В.Г., Грохольський В.Л. [та ін.]. – Одеса, 2016. – № 2. – С. 34-37. – ISSN 2312-928X
840775
  Кравченко О. Методологія лінгвосинергетики як наукової парадигми сучасного гуманітарного знання / О. Кравченко, І. Бабіч // Гуманітарний дискурс у перспективі ХХІ століття: методологічні засади : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 5-6 листоп. 2021 р. , м. Чернівці / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; [редкол.: В. Балух, М. Марчук, М. Чікарькова та ін.]. – Чернівці : Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2021. – С. 108-112. – ISBN 978-966-423-670-3
840776
  Тарасевич В.М. Методологія макроекономіки // Економічна теорія : Науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2006. – № 4. – С. 89-99. – ISSN 1811-3141
840777
  Мельник Т.С. Методологія маркетингових досліджень у залізничних пасажирських перевезеннях далекого сполучення : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04 / Мельник Тетяна Степанівна ; М-во освіти і науки України, Нац. транспорт. ун-т. – Київ, 2020. – 36 с. – Бібліогр.: 48 назв
840778
  Григоренко В. Методологія математики як компонента змісту освіти і джерело розвитку мислення // Вища школа : Науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2006. – № 5/6. – С. 28-39. – ISSN 1682-2366
840779
  Топчієв О.Г. Методологія математичного моделювання в географії // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1975. – Вип. 13. – С. 67-74. – Бібліогр.: 12 назв
840780
  Качинський Анатолій Броніславович Методологія математичного моделювання ризиків загроз екологічній безпеці України : Автореф... д-ра техн.наук: 05.13.02 / Качинський Анатолій Броніславович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 30л.
840781
  Довгерт А.С. Методологія міжнародного приватного права // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 10 : Інститут міжнародних відносин. – С. 69-74
840782
  Савчук Н.В. Методологія моделювання бюджетної системи країни // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одеський нац. екон. ун-т. – Одеса, 2014. – № 1 (52). – С. 146-155. – ISSN 2313-4569
840783
  Баженова О.В. Методологія моделювання економічної безпеки держави: системний підхід // Наукові праці аспірантів економічного факультету : збірник наукових праць / КНУТШ ; редкол.: В.Д. Базилевич, Л.В. Губерський, А.О. Приятельчук, В.Г. Швець, А.В. Шегба. – Київ : Київський університет, 2005. – С. 139-148. – ISBN 966-7317-92-7
840784
  Кузубов М.В. Методологія моделювання регіональних АПК, : Автореф... Доктора екон.наук: 08.03.02.,08.07.02 / Кузубов М.В.; НАН Укр. – К, 1996. – 37л.
840785
  Павко А. Методологія модерну і постмодерну: проблеми синтезу протилежних підходів // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 34-39. – ISSN 0372-6436


  У статті проаналізовано сутність методологічних і культурологічних домінант епохи модерну і постмодерну, висвітлено проблему їх протидії та взаємовпливу. Досліджено питання ролі раціонального й ірраціонального в пізнанні. Автор наголошує, що сучасна ...
840786
  Беспалько Р.І. Методологія моніторингу земель прикордонних територій (на прикладі Карпатського Єврорегіону) : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.24.04 / Беспалько Руслан Іванович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ, 2020. – 43 с. – Бібліогр.: 75 назв
840787
  Вишновецька С.В. Методологія науки трудового права : монографія / С.В. Вишновецька ; Ін-т держави і права імені В.М. Корецького НАН України. – Київ : Ніка-Центр, 2014. – 319, [1] с. – Бібліогр.: с. 284-319. – ISBN 978-966-521-350-5
840788
  Мічурін Є.О. Методологія науки цивільного права // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – С. 60-65. – (Серія "Право" ; вип. 28). – ISSN 2075-1834
840789
  Стеченко Д.М. Методологія наукових досліджень : Підручник / Д.М. Стеченко, О.С. Чмир. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Знання, 2007. – 317 с. – ISBN 966-346-238-8
840790
  Кальниш Ю.Г. Методологія наукових досліджень : навч.-метод. посіб. для підгот. магістрів за спец. 8.150101 Державна служба / Ю.Г. Кальниш, Л.М. Усаченко ; Каб. Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів та природокористування України. – Київ : Інтерсервіс, 2013. – 125, [1] с. : табл., схеми. – Бібліогр.: с. 98-99. – ISBN 978-617-696-077-5
840791
  Карпаш О.М. Методологія наукових досліджень : навч. посібник / О.М. Карпаш, П.М. Райтер, М.О. Карпаш ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу, Каф. техн. діагностики та моніторингу. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. – 253, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 241-243. – ISBN 978-966-694-214-5
840792
  Малигіна В.Д. Методологія наукових досліджень : монографія / В.Д. Малигіна, О.Ю. Холодова, Л.М. Акімова ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т водного госп-ва та природокористування. – Рівне : НУВГП, 2016. – 247, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 229-234. – ISBN 978-966-327-321-1


  У пр. № 1704712 напис: Дарунок бібліотеці від автора Акімова Людмила Миколаївна. Підпис.
840793
  Бруханський Р.Ф. Методологія наукових досліджень : (для студентів спеціальності 071 Облік і оподаткування) : навч. посібник / Бруханський Р.Ф. ; М-во освіти і науки України, Західноукр. нац. ун-т. – Тернопіль : Осадца Ю.В., 2022. – 207, [1] с. : іл., табл. – Глосарій: с. 192-203. – Бібліогр.: с. 204-207. – ISBN 978-617-8060-03-9
840794
  Данильян О.Г. Методологія наукових досліджень : підручник / О.Г. Данильян, О.П. Дзьобань ; М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Харків : Право, 2023. – 487, [1] с. – Бібліогр.: с. 479-487 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-937-485-2
840795
  Зачосова Н.В. Методологія наукових досліджень проблем забезпечення економічної безпеки держави / Н.В. Зачосова, А.О. Коваленко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; голов. ред.Федоренко В.Г. – Київ, 2017. – № 11, листопад. – C. 56-59. – ISSN 2306-6806
840796
  Галян О. Методологія наукових досліджень фізичної терміносистеми французької мови // Актуальні питання іноземної філології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ф-т іноземної філології ; редкол.: Біскуб І.П., Андрейчук Н.І., Бахов І.С. [та ін.]. – Луцьк, 2020. – № 12. – С. 46-51. – ISSN 2410-0927
840797
  Радіонова І.Ф. Методологія наукових досліджень: прикладний аспект : навчальний посібник / І.Ф. Радіонова ; МОНУ; Держ. вищий навч. заклад "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2010. – 106 с. – Бібліогр.: с. 105-106. – ISBN 978-966-483-386-8
840798
  Словська І.Є. Методологія наукового аналізу системи парламентаризму // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 825. – С. 274-280. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
840799
  Коперльос Р.Ю. Методологія наукового пізнання складності: багатоманітність варіантів // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 21. – С. 67-75


  Стаття присвячена філософсько-методологічному аналізу концепту "складність" та розгляд проблематичності єдиного визначення цього терміну через багатоманітність його смислів в різних контекстах застосування. Статья посвящена ...
840800
  Чобіток В.І. Методологія наукового пізнання як основа інтелектуалізації управління холістичним розвитком підприємств // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Благун І.С., Бублик М.І., Гечбаия Б.Н. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 1 (43). – С. 234-240. – ISSN 2222-0712
840801
   Методологія наукової діяльності : [навч. посібник] / [Д.В. Чернілевський та ін.] ; за ред. Д.В. Чернілевського ; Акад. міжнар. співробітництва з креатив. педагогіки. – [Вид. 3-тє, перероб.]. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2012. – 363, [1] с. : іл. – Авт. зазначені в кінці кн. – Бібліогр.: с. 358-363 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2770-61-2
840802
  Іванов І.І. Методологія наукометричних параметрів SCOPUS (на прикладі Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Національного університету "Львівська політехніка" та Сумського державного університету) / І.І. Іванов, О.В. Руденко, М.В. Бугров // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Губерський Л.В. ; редкол.: Абсаттаров Р.Б., Андрущенко В.П., Баумейстер А.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (30). – С. 5-11. – ISSN 2414-5823


  Розглядаються способи застосування реферативної бази даних Scopus до трьох українських закладів вищої освіти: Київського національного університету імені Тараса Шевченка (КНУТШ), Національного університету "Львівська політехніка" та Сумського ...
840803
  Бульдович П.В. Методологія неоінституціонального підходу в сучасній політичній науці : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.01 / Бульдович Павло Віталійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 198 арк. – Бібліогр.: арк. 181-198
840804
  Бульдович П.В. Методологія неоінституціонального підходу в сучасній політичній науці : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.01 / Бульдович Павло Віталійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
840805
  Галабурда М.К. Методологія обгрунтування постсоціалістичних циклів і криз // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2011. – № 4. – С. 26-31. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1811-3141
840806
  Стегура В.В. Методологія обгрунтування розвитку малого бізнесу в реальному секторі економіки // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2005. – С. 261-267. – Бібліогр.: на 5 пунктів. – (Економічні науки ; Вип. 1, ч. 2). – ISSN 1728-4236
840807
  Сєріков А.В. Методологія обернених розрахунків як інструмент аналізу господарської діяльності : бухгалтерський облік, аналіз та аудит / А.В. Сєріков, М.В. Тітов // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 8. – С. 201-207 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
840808
  Шевчук В. Методологія облікового відоброження справедливої оцінки необоротних активів / В. Шевчук, М. Корягін // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2012. – № 10. – С. 9-16 : табл. – Бібліогр.: 16 назв
840809
  Стеців І.І. Методологія організації обліку, контролю та аналізу // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.4. – С. 416-422. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836


  Визначено проблеми розвитку науки про організацію обліку, контролю та аналізу, формування навчальних видань, освітніх дисциплін, запровадження методик організації у практику та чинники, що їх зумовлюють. Подано трактування понять методика та ...
840810
  Садовий М. Методологія освітньої парадигми синергетики // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2017. – С. 31-37. – (Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти ; вип. 12, ч. 1). – ISSN 2519-254X


  "Розглядається проблема застосування принципів самоорганізації складних, відкритих для обміну енергією, речовиною та інформацією систем. У психолого-педагогічних дослідженнях в останні роки використовується поняття синергетики. Зроблена спроба створити ...
840811
  Заворотній Р.І. Методологія оцінки вартості підприємств, що перебувають у тривалій фінансовій кризі // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2015. – № 2 (231). – С. 111-126 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2305-7645
840812
  Черевко І. Методологія оцінки геологічного середовища при виборі ділянок для розміщення сховищ токсичних відходів / І. Черевко, Н. Данишурка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 45-47. – (Геологія ; Вип. 36). – ISSN 1728-3817


  Розроблено методологію оцінки геологічного середовища (а саме глинистих формацій) для розміщення приповерхневих сховищ токсичних відходів. В основу покладено всебічне вивчення геологічного середовища, яке має виконувати три функ-ції: ізолюючого ...
840813
  Михайленко С.В. Методологія оцінки достовірності бюджетного планування : гроші, фінанси і кредит // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 5 (107). – С. 197-205 : Табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
840814
  Чигринець О. Методологія оцінки доцільності впровадження аутсорсингу персоналу // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту / Державний економіко-технологічний університет транспорту. – Київ, 2015. – С. 315-323. – (Серія "Економіка і управління" ; вип. 31)
840815
  Морозов В.С. Методологія оцінки економічної діяльності федерального уряду Німеччини // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; загальна ред.: Вергун В.А., Расшивалов Д.П. – Київ, 2016. – Спец. випуск : Міжнародний бізнес. – С. 131-144. – ISSN 2308-6912
840816
  Вініченко І.І. Методологія оцінки інвестиційних процесів у регіоні // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 7. – С. 28-30.
840817
  Осмятченко Л.М. Методологія оцінки інтелектуального капіталу : монографія / Л.М. Осмятченко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2012. – 205, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 191-202. – ISBN 978-966-483-608-8
840818
  Кудрицька Н.В. Методологія оцінки конкурентоспроможності морських портів // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизац. та моделюв. економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (224). – С. 49-56. – ISSN 2522-1620
840819
  Селіщев С.В. Методологія оцінки ризиків припинення діяльності, пов"язаних з неефективністю управління підприємством // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна : економічні науки / Держ. служба статистики України ; НДІ статистичних досліджень ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту ; НАДУ при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Білинська М.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (76). – С. 78-83 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2519-1853
840820
  Денисюк В. Методологія оцінки та аналізу динаміки інноваційної активності промисловості регіону // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика і дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2006. – № 3. – С. 40-43. – Бібліогр.: на 13 пунктів. – ISSN 1810-3944
840821
  Дяків А.О. Методологія оцінки якості корпоративного управління // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: О.А. Грішкова, Д.О. Баюра, Ю.І. Єхануков [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 1 (19). – С. 86-89
840822
  Гбур З. Методологія оцінювання забезпечення економічної безпеки України // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління ; редкол.: Серьогін С.М., Хожило І.І., Рудік О.М. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Вип. 4 (35). – C. 56-61. – ISSN 2414-4436
840823
  Кречковська Г.В. Методологія оцінювання критичного стану тривало експлуатованих конструкційних сталей за зміною їх структури, мікромеханізмів та опору руйнуванню : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.02.01 / Кречковська Галина Василівна ; НАН України, Фізико-механ. ін-т ім. Г.В. Карпенка. – Львів, 2020. – 40, [1] с., включ. обкл. – Бібліогр.: 47 назв
840824
  Мальцев В.С. Методологія оцінювання регіональної конкурентоспроможності на прикладі Європейського Союзу / В.С. Мальцев, Г.Є. Кузьмінська // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т досліджень науково-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Попович О.С., Ісакова Н.Б., Велентейчик Т.М. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 1 (115). – С. 34-47. – ISSN 1560-4926


  У статті надано огляд підходів до визначення поняття «конкурентоспроможність», розглянуто методологію та результати оцінювання конкурентоспроможності європейських регіонів на рівні ЄС та деяких країн-членів. Основними джерелами інформації для аналізу є ...
840825
  Казмірчук С.В. Методологія оцінювання ризиків безпеки ресурсів інформаційних систем : автореф. дис. … д-ра техн. наук : 05.13.21 / Казмірчук Світлана Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2017. – 36 с. – Бібліогр.: 50 назв
840826
  Гончар С.Ф. Методологія оцінювання ризиків кібербезпеки інформаційних систем об"єктів критичної інфраструктури : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.21 / Гончар Сергій Феодосійович ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2020. – 38 с. – Бібліогр.: 51 назва
840827
  Мукан Н. Методологія педагогіки: сутність, принципи, підходи / Н. Мукан, М. Гаврилюк // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2021. – № 2 (106). – С. 121-128. – ISSN 2312-5993
840828
  Дмитрієв А.І. Методологія періодизації історії міжнародного права // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2005. – № 4. – С. 195-201
840829
  Михалевський Д.В. Методологія підвищення ефективності оцінювання параметрів і характеристик радіоканалів корпоративних телекомунікаційних мереж : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.12.02 / Михалевський Дмитро Валерійович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2021. – 40 с. – Бібліогр.: 78 назв
840830
  Башкір О.І. Методологія підготовки магістрів: досвід іноземних країн / О.І. Башкір, Боярська-Хоменко, О.О. Осова // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2023. – С. 24-28. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (52)). – ISSN 2524-0609


  Підготовка магістрів у XXI сторіччі є затребуваною через прогресивність розвитку суспільства та національної економіки тої чи тої країни. З другого боку, стрімкий адаптаційній розвиток соціуму, зумовлений пандемією та військовими конфліктами в Україні, ...
840831
  Гнатюк С.О. Методологія підтримки процесів формування та забезпечення державної системи кібербезпеки в галузі цивільної авіації : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.21 / Гнатюк Сергій Олександрович ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2017. – 40 с. – Бібліогр.: 64 назви
840832
  Нестеренко О.В. Методологія побудови автоматизованих систем інформаційно-аналітичного забезпечення адміністративного управління : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.06 / Нестеренко Олександр Васильович ; НАН України, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору. – Київ, 2020. – 43 с. – Бібліогр.: 61 назва
840833
  Білинська М. Методологія побудови галузевих стандартів вищої медичної освіти в Україні // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / Дніпропетровський регіональний інститут державного управління. – Дніпропетровськ, 2002. – № 4. – С.117-123. – ISBN 966-7800-10-5
840834
  Боровик І.М. Методологія побудови конрольної роботи з безпеки життєдіяльності для студентів-заочників НАУ // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 5. – С. 40
840835
  Тищук Т.А. Методологія побудови матриці суспільних рахунків для економіки України / Т.А. Тищук, А.І. Слєпцов // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2014. – № 1. – С. 106-120 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1605-7988
840836
  Грищук Р. Методологія побудови системи забезпечення інформаційної безпеки банківської інформації в автоматизованих банківських системах / Р. Грищук, С. Євсеєв // Безпека інформації : науково-практичний журнал / Нац. авіаційний ун-т ; редкол.: О. Корченко, Іон Аврам, О. Ареф"єва [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 23, вип. 3. – С. 204-214. – ISSN 2225-5036
840837
  Молодецька-Гринчук В К. Методологія побудови системи забезпечення інформаційной безпеки держави у соціальних інтернет-сервісах : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 21.05.01 / Молодецька-Гринчук Катерина Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2018. – 40 с. – Бібліогр.: 55 назв
840838
  Кондрацька Л.П. Методологія побудови системи управління конкурентоспроможністю підприємства на ринку робочої сили : менеджмент // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 12. – С. 169-180 : Рис. – Бібліогр.: 34 назви
840839
  Гондюл В.П. Методологія політичного аналізу та прогнозування міжнародних відносин і міжнародних політичних конфліктів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 246-254. – (Філософія. Політологія ; вип. 42/45)


  Розглянуто проблему методології політичного аналізу міжнародних відносин.
840840
  Цюра С.Б. Методологія порівняльних педагогічних досліджень: принципи, особливості // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2015. – № 4. – C. 65-72. – ISSN 2411-1317
840841
  Мережко О. Методологія порівняльного правознавства // Про українське право : часопис кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; редкол.: Г. Балюк, І. Безклубий, О. Беляневич [та ін.]. – Київ, 2009. – Число 4 : Правова освіта і наука. Методологія юридичних досліджень. – С. 233-239. – ISBN 978-966-349-240-7
840842
  Кульчицький Б. Методологія порівняння економічних систем: спроба математичної формалізації // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 16-23. – (Серія економічна ; Вип. 34). – ISSN 0201-758Х
840843
  Ратушний Р.Т. Методологія портфельно-гібридного управління розвитком територіальних систем безпеки : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.22 / Ратушний Роман Тадейович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ, 2020. – 44 с. – Бібліогр.: 54 назви
840844
  Абрамов В. Методологія постнекласичної науки в дослідженні національної безпеки та особливості державного управління в її забезпеченні // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2020. – № 2. – С. 18-24. – ISSN 2664-3618
840845
  Підопригора О. Методологія права інтелектуальної власності в сучасних умовах // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2003. – № 8. – С.5-9. – ISBN 966-667-078-Х
840846
  Дубов Г.О. Методологія права: поняття, предмет та місце в системі наукового знання (за працею Р. Лукича "Методологія права") // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 51-55. – ISSN 1563-3349
840847
  Василенко В. Методологія правової оцінки Голодомору 1932-1933 pp. в Україні як злочину геноциду // Голодомор 1932-1933 років в Україні як злочин геноциду згідно з міжнародним правом / М. Антонович, К. Бондар, В. Василенко, М. Герасименко, Г. та ін. Журбелюк. – Вид. 3-тє, допов. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2014. – С. 13-73. – ISBN 978-966-518-655-7
840848
  Кельман М. Методологія правознавства як світ організованих форм мислення та діяльності дослідника // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 876. – С. 61-67. – (Серія : Юридичні науки). – ISSN 2415-3818
840849
  Пацурківський П. Методологія правопізнання Євгена Ерліха: некласична парадигма // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 9. – С. 383-391. – ISSN 1026-9932


  У статті з позиції системного підходу до правопізнання та структурно-фунукціонального аналізу права з"ясовуються історичні та загальнонаукові передумови появи концепції "живого права" Є. Ерліха, розкривається зміст його методологічного підходу до ...
840850
   Методологія приватного права // Сучасні інститути держави та права: актуальні питання теорії та практики : монографія / Ю.Л. Бошицький, В.М. Іванов, Л.Л. Кінащук, О.І. Чаплюк, О.Г. та ін. Варич. – Львів : Сполом, 2015. – С. 129-134. – ISBN 978-966-919-129-8
840851
   Методологія проведення занять лікарів-інтернів за тематикою "Віл-інфекція" на основі інтерактивних методів навчання / Шостакович-Корецька, К.Ю. Литвин, О.В. Шевельова, М.С. Суременко, О.О. Волікова, В.П. Дядик, З.О. Чикаренко, А.В. Чергінець // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2017. – № 2 (74). – С. 83-88. – ISSN 1681-2751
840852
  Берназюк Я. Методологія проведення наукових досліджень у сфері конституційного права на сучасному етапі: визначення основних завдань // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 11. – С. 136-144. – ISSN 1026-9932
840853
  Єлісєєва О.К. Методологія прогнозування цінової кон"юктури ринку на основі статистичних та евристичних методів // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. У. – Київ, 2005. – № 2. – С. 56-62 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв
840854
  Білощицький А.О. Методологія проектно-векторного управління освітніми середовищами : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.22 / Білощицький Андрій Олександрович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2012. – 35 с. – Бібліогр.: 52 назви
840855
  Васянін В.О. Методологія проектування багатопродуктових комунікаційних мереж з дискретними потоками : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 01.05.02 / Васянін Володимир Олександрович ; НАН України, Ін-т телекомунікацій і глобал. інформ. простору. – Київ, 2017. – 44 с. – Бібліогр.: 51 назв.
840856
  Тищенко О.П. Методологія просторового підходу щодо дослідження розвитку національної економіки: теоретична база та необхідність міждисциплінарного синтезу // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2012. – № 3 (65). – С. 26-24. – ISSN 1562-0905


  Систематизовано основні положення базових теорій з дослідження просторового розвитку національної економіки, розроблених вченими різних галузей науки.
840857
  Фурман Анатолій А Методологія психологічного пізнання смисложиттєвої сфери особистості // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. А.В. Фурман ; редкол.: А. Крисоватий, В. Мовчан, А. В. Фурман [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – № 1 (79). – С. 5-34 : рис., табл. – Бібліогр.: 38 назв. – ISSN 1810-2131
840858
  Лозова О.М. Методологія психосемантичних досліджень етносу : монографія / О.М. Лозова ; [відп. за вип. Кальченко Н.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : Слово, 2011. – 174, [2] с. : табл., іл. – Додатки: с. 167-175. – Бібліогр.: с. 152-166. – ISBN 978-966-194-091-1
840859
  Гавриленко О.П. Методологія регіональної екогеографії // Регіон - 2016: стратегія оптимального розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 10-11 листоп. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. обл. від. Укр. геогр. т-ва, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; редкол.: В.С. Бакіров (голова) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2016. – С. 56-59. – ISBN 978-966-285-361-2
840860
  Краснояружська К.Ш. Методологія розв"язання детермінованої багатопродуктивної моделі поставок на конкурентному ринку // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукраїн. нац. ун-т ім. Володимира Даля ; Україн. асоц. упр. проектами ; Ун-т екон. та права "Крок" ; редкол.: Є.М. Ахромкін, І.А. Бабаєв, К. Будзовський [та ін.]. – Сєверодонецьк, 2016. – № 4 (60). – С. 62-69 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2222-8810
840861
  Панасюк О.Т. Методологія розвитку "інформаційного трудового права" // Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми захисту інформаційних прав особи в умовах технологічних викликів та цифрової реальності" : 17-18 верес. 2019 р. / "Актуальні проблеми захисту інформаційних прав особи в умовах технологічних викликів та цифрової реальності", міжнар. наук.-практ. конф. – Херсон : Гельветика, 2019. – С. 30-32. – ISBN 978-966-916-903-7
840862
  Нестерчук І. Методологія розвитку індустрії гастрономічного туризму на основі кластерного підходу з врахуванням специфіки туристського продукту // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2019. – С. 11-16. – (Серія: Географічні науки ; № 9 (393)). – ISSN 1729-360Х
840863
  Павлів-Самоїл Методологія синергетики у дослідженні міграції // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 855. – С. 446-450. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
840864
  Єсімов С. Методологія синергетичного підходу в дослідженні інформаційних технологій в публічному управлінні // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 876. – С. 124-130. – (Серія : Юридичні науки). – ISSN 2415-3818
840865
  Голубничий О.Г. Методологія синтезу та обробки узагальнених бінарних послідовностей баркера для широкосмугових каналів зв"язку : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.12.02 / Голубничий Олексій Георгійович ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2020. – 41 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 44 назви
840866
  Клочек Г. Методологія системного аналізу художнього твору // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка, Інститут фіології. – Київ, 2004. – Вип. 7 : Літературознавчі методології: практика і теорія. Присв. наук. кер. філ. сем. пр. М.К.Наєнку з наг. 65-ліття. – С. 8-16.
840867
  Попова В.В. Методологія системного моніторингу міжгалузевого інвестиційного потенціалу // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 65-74.
840868
  Сливка Т.О. Методологія системного структурування корпоративної власності та її вплив на конкурентоспроможність національної економіки // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 24. – С. 344-354


  Визначено основні методологічні підходи системного структурування корпоративної власності. Досліджено організаційно-правові функціонування корпоративної власності та розкрито їх вплив на конкурентоспроможність національної економіки.
840869
  Романюк Б. Методологія слідчого пізнання // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 9. – С. 102-107. – ISSN 0132-1331
840870
  Романюк Б. Методологія слідчого пізнання // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 9. – С. 102-106. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
840871
  Дєдяєва І.П. Методологія соціально-політичного аналізу Мішеля Фуко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 18-20. – (Філософія. Політологія ; Вип. 59/61). – ISSN 1728-3817


  У статті розкриваються основні положення структуралістської методологічної програми Мішеля Фуко, розглянуті в контексті соціально-політичної сфери її застосування філософом.
840872
   Методологія сталого розвитку: цивілізаційний контекст : монографія / [В.М. Свінціцький та ін. ; ред. І. Судзіловська] ; М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. заклад "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2010. – 296, [6] с. – Бібліогр.: с. 285-296. – ISBN 978-966-483-299-8
840873
  Кремень О.І. Методологія статистичного вивчення зайнятості населення // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2004. – № 3. – С. 21-26 : табл. – Бібліогр.: 7 назв
840874
   Методологія статистичного оцінювання стану і динаміки цифрової трансформації України / І.Г. Манцуров, Я.В. Храпунова, В.П. Омельченко, А.С. Барвінок // Економіка України : науковий журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: О.І. Амоша, О.М. Балакірєва, О.Г. Білорус [та ін.]. – Київ, 2022. – № 3 (724). – Бібліогр.: 14 назв
840875
  Симоніна І.В. Методологія створення журналістського твору // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 28. – С. 127-129


  У статті розглядається методологія створення журналістського твору, також досліджуються заголовки сучасної періодики. In the article is considered the methodology of creation of journalistic work, and also the titles of modern periodicals are probed.
840876
  Кривоносенко О.П. Методологія структурної ідентифікації моделей динаміки і дальшого синтезу оптимальних структур систем стабілізації вертольота та його вантажної підвіски за даними спеціальних натурних досліджень // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 24. – С. 38-45
840877
  Татенко В.О. Методологія суб"єктно-вчинкового підходу : соц.-психол. вимір / Віталій Татенко ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології. – Київ : Міленіум, 2017. – 182, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 172-183. – ISBN 978-966-8063-79-61
840878
  Черкашин А.І. Методологія сучасних психолого-педагогічних досліджень особистості майбутніх працівників органів внутрішніх справ України // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 4 (21)
840879
  Кобєлєв О.М. Методологія сучасного бібліотекознавства: стан та напрями розвитку // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2017. – С. 88-100. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 50). – ISSN 2410-5333


  Розглядаються стан та особливості розвитку методології сучасного бібліотекознавства. Зазначається, що сучасні тенденції розвитку дисциплін соціокомунікаційного циклу висувають нові вимоги до методологічної складової бібліотекознавчих досліджень. ...
840880
  Денисов В. Методологія сучасного парламентаризму // Український часопис міжнародного права : міжнародне право, порівняльне правознавство: науково-практичний журнал / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2001. – № 1 (14). – С. 92-111
840881
  Хрідочкін А.В. Методологія сучасного правознавства : навч. посібник / А.В. Хрідочкін, П.В. Макушев ; Дніпропетров. гуманітар. ун-т. – Дніпро : Гельветика, 2017. – 367, [1] с. – Бібліогр.: с. 359-367 та в кінці розд. – ISBN 978-966-916-315-8
840882
  Лучик В.Є. Методологія сценарного прогнозування соціального та економічного розвитку регіонів / В.Є. Лучик, С.Д. Лучик // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2015. – С. 40-51. – (Економічні науки ; вип. 3 (59)). – ISSN 2310-8185


  Досліджується методологія сценарного прогнозування соціального та економічного розвитку регіонів. Встановлено, що сценарне прогнозування є методикою реалізації системного дослідження складних об"єктів, що розвиваються. Пропонується при формуванні ...
840883
  Лунтовський А.О. Методологія та інструментарій проектування корпоративних мереж : Автореф. дис. ... д-ра технічних наук: 05.12.02 / Лунтовський А.О.; Нац. техн. ун-т України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2007. – 44с. – Бібліогр.: 51 назва
840884
  Гурова В. Методологія та ключові детермінанти побудови ефективної національної інноваційної системи // Міжнародна економічна політика : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2015. – № 2 (23). – C. 149-169. – ISSN 1811-9824
840885
  Михайлович Ю.Й. Методологія та критерії оцінки ефективності бюджетних онкологічних програм / Ю.Й. Михайлович, А.В. Журбенко // Клиническая онкология / ООО "МОРИОН"; Нац. ин-т рака МЗ Украины. – Киев, 2016. – № 3 (23). – С. 6-10. – ISSN 2410-2792
840886
  Лагодинський О.С. Методологія та методи дисертаційного дослідження з проблем фахової англомовної підготовки майбутніх магістрів військового управління в міжнародних відносинах // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2015. – № 1 (31). – C. 118-124


  У статті викладено етапи та хід проведення дисертаційного дослідження з теорії та практики фахової англомовної підготовки майбутніх магістрів військового управління в міжнародних відносинах.
840887
  Горбань Ю.І. Методологія та методи дослідження проблеми зберігання книжкових пам"яток у бібліотеках України // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – № 3. – С. 37-41. – ISSN 2409-9805


  У статті висвітлені питання методології та методів дослідження зберігання книжкових пам"яток у бібліотеках України, зокрема таких як системний, діяльнісний, аксіологічний, соціокультурний, інформаційний, екологічний, когнітивний тощо
840888
  Бейдик Олександр Олексійович Методологія та методика аналізу рекреаційно-туристських ресурсів України : Автореф. дис. ... доктора географ. наук: 11.00.02 / Бейдик О.О.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 36с. – Бібліогр.: 47 назв.
840889
  Бейдик О.О. Методологія та методика аналізу рекреаційно-туристських ресурсів України : Дис. доктора географ. наук: 11.00.02 / О.О. Бейдик ; КНУТШ. – Київ, 2004. – 424 л. – Додаток: л.136. – Бібліогр.: л. 382 - 424
840890
  Поклад В.І. Методологія та методика вивчення латентної злочинності : Навчальний посібник / В. І. Поклад ; МВС України ; Луганський держ. ун-т внутрішніх справ, Кафедра кримінології та соціології ; Лабораторія соціологічних і кримінологічних досліджень. – Луганськ : РВВ ЛДУВС, 2007. – 48 с. – ISBN 978-966-2905-18-2
840891
  Іванов Валерій Феліксович Методологія та методика дослідження змісту масової комунікації : автореф. ... д-ра філол. наук: 10.01.08 / Іванов Валерій Феліксович ; Київ. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – 31 с.
840892
  Пукало О. Методологія та науковий інструментарій дослідження малого підприємництва в Україні // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: С.М. Панчишин, Р.В. Михайлишин, В.Б. Буняк [та ін.]. – Львів, 2017. – Вип. 37, ч. 2. – С. 141-147. – ISSN 2078-5860


  Проаналізовано методологію, методи, методику та науковий інструментарій дослідження малого підприємництва, визначено головні його підходи. Критерії оцінки потенціалу малого підприємства згруповано у дві групи: трудові та ресурсні. Трудові критерії ...
840893
  Черній Д.І. Методологія та обчислювальні технології моделювання аерогідродинамічних процесів : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 01.05.02 / Черній Дмитро Іванович ; НАН України, Ін-т телекомунікацій і глобал. інформ. простору. – Київ, 2021. – 44 с. – Бібліогр.: 59 назв
840894
   Методологія та організація наукових досліджень : конспект лекцій для студ. спец. 8.050201 "Менеджмент органіізацій" усіх форм навчання / МОН України ; Сумський держ. ун-т ; [ укл.: В.М. Кислий ]. – Суми : СумДУ, 2009. – 111 с.
840895
  Цехмістрова Г.С. Методологія та організація наукових досліджень : навч. посібник [для студ. вищих навч. закладів] / Г.С. Цехмістрова ; [відп. за вип. Кальченко Н.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – 2-ге вид., допов. – Київ : Слово, 2012. – 349, [3] с. – Додатки: с. 267-350. – Бібліогр. наприкінці тем. – ISBN 978-966-194-116-7
840896
  Ісаєва А.А. Методологія та організація обліку і аудиту цінних паперів : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Ісаєва А.А. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 265л. + Додатки : л.221-265. – Бібліогр. : л.202-220
840897
  Домбровський В.А. Методологія та організація обліку розрахунків по оплаті праці на підприємствах різних форм власності господарювання в умовах використання сучасних інформаційних технологій // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 7/8 (62/63). – С. 132-138
840898
  Антонюк О.Р. Методологія та організація процесу виконання аудиторських послуг : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.09 / Антонюк Олена Ростиславівна ; М-во освіти і науки України, Житомир. держ. технолог. ун-т. – Житомир, 2019. – 38 с. – Бібліогр.: 63 назви
840899
  Цимбалюк С.О. Методологія та оцінка оплати праці з погляду реалізації принципів гідної праці в Україні / С.О. Цимбалюк, Д.І. Цимбалюк // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Благун І.С., Бублик М.І., Гечбаия Б.Н. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 1 (43). – С. 290-297. – ISSN 2222-0712
840900
  Делія Ю.В. Методологія та принципи дослідження проблем правотворчості суб"єктів місцевого самоврядування в Україні // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 56. – С. 156-161. – ISSN 1563-3349
840901
  Жегус О.В. Методологія та результати діагностики маркетингової діяльності закладів вищої освіти в Україні // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 6 : Концептуальні засади стратегічного розвитку біоекономіки в Україні. – С .400-407. – ISSN 2222-4459
840902
  Рубан Сергій Юрійович Методологія та система селекції тварин української червоно-рябої молочної породи : Автореф... канд. с.-г.наук: 06.02.01 / Рубан Сергій Юрійович; Ін-тут розведення і генетики тварин. – с. Чубинське, 1999. – 43л.
840903
  Сухіашвілі Д. Методологія та стан вивчення зовнішньої політики Грузії в контексті Європейської інтеграції // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2012. – C. 34-37. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 3 (15))
840904
  Соломонюк О.Я. Методологія теоретико-правових питань судової правотворчості в Україні // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Академія, адвокатури України. – Київ, 2017. – Т. 14, № 1 (38). – С. 169-176. – ISSN 2310-9769
840905
  Булкат М. Методологія теоретико-правового дослідження судової влади // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 7. – С. 135-142. – ISSN 1026-9932
840906
  Ней Н.С. Методологія теорії управління // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2007. – С. 5-11. – (Правознавство ; Вип. 385)
840907
  Дмитренко Н.В. Методологія трансдиcциплінарності в концепціях сучасної філософії // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 9


  У статті проаналізовано характерні риси методології трансдисциплінарності у багатогранності її проявів в сучасній науці. Досліджено суспільні, комунікативні і наукові засади трансдисциплінарності. В статье проанализированы характерные черты ...
840908
  Бутнік-Сіверський Методологія трансферу технологій у сфері інтелектуальної власності: економіко-правова природа походження та визначення окремих термінів / Бутнік-Сіверський, Г. Дорожко // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; редкол.: Орлюк О.П., Дорошенко О.Ф., Андрощук Г.О. [ та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (118). – С. 75-89. – ISSN 2308-0361
840909
  Костицький В.В. Методологія удосконалення нормативно-прпвових актів України: теоретико-практичні аспекти // Малий і середній бізнес (право, держава, економіка) : економіко-правовий науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.]. – Дрогобич, 2015. – № 1/2 (60/61). – С. 144-147
840910
  Воротіна Л.І. Методологія управління економічною безпекою підприємства // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, А.В. Шегда [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (30). – C. 15-24


  У статті визначено сутність поняття "економічна безпека підприємства", запропоновано напрями забезпечення діагностики економічної безпеки підприємства, стратегічні напрямки розвитку підприємства на основі результатів діагностики рівня його економічної ...
840911
  Дибач І.Л. Методологія управління закладами вищої освіти на засадах корпоратизації : автореф. дис. .. д-ра екон. наук : 08.00.04 / Дибач Інна Леонідівна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. – Харків, 2020. – 39, [1] с. – Бібліогр.: 37 назв
840912
  Марченко В.М. Методологія управління капіталізацією підприємств // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизац. та моделюв. економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (227). – С. 56-61. – ISSN 2522-1620
840913
  Ковальов О.П. Методологія управління кредитними ризиками // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 3 (58). – С. 31-36
840914
  Близнюк Т.П. Методологія управління персоналом у мультинаціональній компанії : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04 / Близнюк Тетяна Павлівна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. – Харків, 2019. – 40, [1] с., включ. обкл. – Бібліогр.: 50 назв
840915
  Єгорченков О.В. Методологія управління портфелями проєктів і програм в інтегрованих функціональних середовищах : дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.22 / Єгорченков Олексій Володимирович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2021. – 355 арк. – Додатки: арк. 329-355. – Бібліогр.: арк. 305-328
840916
  Шмиголь Н.М. Методологія управління прямими доходами підприємства // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 243-247. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
840917
  Петраковська О.С. Методологія управління системою землекористування великих міст : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.24.04 / Петраковська О.С.; Київський нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2007. – 27с. – Бібліогр.: 33 назви
840918
  Демський Е. Методологія формування адміністративного процесуального права як галузі права: теорія конфліктів // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 11/12 (83/84). – С. 180-185
840919
  Ступак І.О. Методологія формування бренду // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 720 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 247-251. – ISSN 0321-0499
840920
  Адаменко О.В. Методологія формування джерельної бази історико-педагогічного дослідження // Педагогічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. – Хмельницький, 2013. – Вип. 15. – С. 10-13. – ISSN 2309-9127
840921
  Тодоряк О.Г. Методологія формування інвестиційно-фінансової стратегії підприємства // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2011. – Вип. 31. – С. 367-372
840922
  Черняк О.І. Методологія формування композиційних індикаторів / О.І. Черняк, М.І. Шумаєва // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – С. 81-91. – (Економічні науки ; № 1 (21))
840923
  Сагалаков Б.Ф. Методологія формування показників-критеріїв демократизації українського суспільства // Реформування вищої освіти у процесі демократизації українського суспільства / Б.А. Головко, Б.Ф. Сагалаков, А.П. Горбачик, О.Ю. Платоненко, М.А. та ін. Нахабич. – Київ : Київський університет, 2004. – С. 24-37. – ISBN 966-594-559-9
840924
  Судомир С.М. Методологія формування результативного портфеля стратегій розвитку сільськогосподарських підприємств // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4, лютий. – С. 3-8 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2306-6792
840925
  Порохня В.М. Методологія формування та управління інтелектуальним капіталом підприємств / В.М. Порохня, К.М. Крикуненко // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 103-106 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – (Серія : Економіка та підприємництво ; № 5 (80)). – ISSN 1814-1161
840926
   Методологія формування транспортно-митної інфраструктури в Україні / [А.М. Пасічник та ін.] ; за ред. А.М. Пасічника ; М-во освіти і науки України, Ун-т митної справи та фінансів. – Дніпропетровськ : УМСФ, 2016. – 168, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 156-168. – ISBN 978-966-328-113-1
840927
  Ступак О.Ю. Методологія формування управлінської культури майбутніх учителів // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2016. – С. 28-31. – (Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики ; вип. 27 (37)). – ISSN 2411-2135
840928
  Ковалик Н. Методологія фреймового моделювання субдискурсу екології та природних ресурсів // Лінгвістичні студії : міжнародний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т ; голов. ред. А.П. Загнітко. – Вінниця, 2017. – Вип. 33. – С. 108-113. – ISBN 966-7277-88-7. – ISSN 1815-3070
840929
  Балацька Н.Ю. Методологія ціннісно-орієнтованого управління розвитком підприємств ресторанного бізнесу : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04 / Балацька Наталя Юріївна ; М-во освіти і науки України, Харків. дер. ун-т харчування та торгівлі. – Харків, 2021. – 36 с. – Бібліогр.: 34 назви
840930
  Куценко В.В. Методологія часу: екзистенційно-релігійні інтуїції С. К"єркеґора // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 19. – С. 36-43


  В статті розглядається проблема методології дослідження темпоральності, яка постає з огляду на грандіозну кількість теорій і розвідок, присвячених феномену часу. Окреслено 3 методологічні підходи до часу, яким протиставляється так званий "досвід ...
840931
  Савчин М.В. Методологія юридичного аналізу економічних систем // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Правова доктрина та юридична практика: основні шляхи взаємовпливу та підвищення ефективності" : 26 трав. 2017 р. / "Правова доктрина та юридична практика: основні шляхи взаємовпливу та підвищення ефективності", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2017. – С. 33-36. – ISBN 978-966-7166-36-6
840932
  Очколяс Д.В. Методологія юриспруденції: основні аспекти еволюції // Актуальні питання реформування правової системи : зб. матеріалів XIV Міжнар. наук.-практ. конф., м. Луцьк, 16-17 черв. 2017 р. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Юрид. ф-т ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. теорії права та держави ; [редкол.: І.Я. Коцан (голова) та ін. ; уклад. Л.М. Джурак]. – Луцьк : Вежа-Друк, 2017. – С. 63-64. – ISBN 978-966-940-085-7
840933
  Конверський А.Є. Методологія як рефлексія пізнавального процесу / А.Є. Конверський, Л.Г. Комаха // Філософія та політологія у структурі сучасного соціогуманітарного знання (теоретичні та методологічні аспекти) : монографія / Л.В. Губерський, А.Є. Конверський, В.А. Бугров, Г.Є. Аляєв, Т.М. [та ін.] Білоус. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 53-68. – ISBN 978-966-439-469-4
840934
  Шенгерій Л.М. Методологія, логіка, аналітика в класичній европейській філософії // Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ; Полтава, 2010. – Вип. 24. – С. 20-29. – ISSN 2075-1443
840935
   Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства : Збірник наукових праць. – Харків : ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2004. – 621с.
840936
   Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства : Збірник наукових праць: У 2-х т. – Харків : ХНУ імені В.Н.Каразіна
Том 1. – 2006. – 449с.
840937
   Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства : Збірник наукових праць: У 2-х т. – Харків : ХНУ імені В.Н.Каразіна
Том 2. – 2006. – 514с.
840938
   Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства : збірник наукових праць. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2007. – 603 с.
840939
   Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; [відп. ред. В.С. Бакіров]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна. – ISSN 2073-9591
Вип. 20 / редкол.: Сокурянська Л.Г. [та ін.]. – 2014. – 361, [1] с. : іл., табл. – Укр., рос. та англ. мовами. – Бібліогр. в кінці ст.


  Зміст: Розд.1: ТЕОРІЯ, МЕТОДОЛОГІЯ ТА МЕТОДИ СОЦІОЛОГІЇ Збройний конфлікт і культурна відмінність / Бурлачук В. Ф. ; Транскультурація як шлях до єдності через розмаїття сучасного суспільства /Требін М. П., Чернишова Т. О. ...
840940
  Бакіров В.С. Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; [голов. ред.: В.С. Бакіров]. – Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – ISSN 2073-9591
Вип. 21 / члени редкол.: В.Л. Арбєніна [та ін.]. – 2015. – 291, [1] с. : іл., табл. – Зміст парал. укр., рос., англ. - Текст укр., частково рос., англ. мовами. – Бібліогр. в кінці ст.


  Зміст: Розд.1: ТЕОРІЯ, МЕТОДОЛОГІЯ ТА МЕТОДИ СОЦІОЛОГІЇ Збройний конфлікт і культурна відмінність / Бурлачук В. Ф. ; Транскультурація як шлях до єдності через розмаїття сучасного суспільства /Требін М. П., Чернишова Т. О. ...
840941
  Радіонов Ю.Д. Методолого-організаційні підходи до забезпечення ефективності управління та використання бюджетних видатків // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Білорус О.Г., Вавак Тадеуш [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2022. – № 5 (318). – Бібліогр.: 22 назв.
840942
  Кубаєвський М. Методологування як засіб розуміння смислу / М. Кубаєвський, А.В. Фурман // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – № 4 (42). – С. 47-57. – ISSN 1810-2131
840943
  Казаковцев В.С. Методолодгия оценки и выбора проектов исследований и разработок / В.С. Казаковцев. – М, 1981. – 83с.
840944
  Эпштейн В.М. Методолоические основы гуманитаризации биологического образования / В.М. Эпштейн. – Киев, 1993. – 76с.
840945
  Тарадайко С. Методом "тику" // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України ; Ін-т філософії НАН України. – Київ, 2011. – № 3 : Аналітична філософія: метод, традиція, проблематика. – С. 94-102. – ISSN 0235-7941
840946
  Лысенкова С.Н. Методом опережающего обучения / С.Н. Лысенкова. – М., 1988. – 192с.
840947
  Возовикова Т. Методом погружения. Подготовку абитуриентов столичные вузы // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 26 июля (№ 29/30). – С. 19


  Специалисты МГУ им. М.В.Ломоносова организуют интеллектуальные конкурсы; для желающих подготовиться к участию во Всероссийской олимпиаде школьников готовят методические рекомендации, адресованные как ребятам, так и учителям. Начальник Отдела ...
840948
  Московкин В. Методом приближения. Для усиления позиций российских научных журналов необходимо ориентироваться на мировой опыт. // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 5 октября (№ 40)


  последние годы в академических и правительственных кругах России отмечается большая озабоченность неконкурентоспособностью российской науки, проявляющейся в слабой публикационной активности и цитируемости отечественных ученых в международно признанных ...
840949
  Голуб Ніна Методом щоденних вправ : практичні аспекти риторизації вивчення української мови та літератури в школі // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 42-52. – Бібліогр. в кінці ст.


  У зв"язку з процесами реформування освітньої галузі перед вищою школою стоять нові завдання, одне з яких - формування комунікативної компетенції майбутнього вчителя, лікаря, юриста, менеджера, економіста тощо. Було б неправильно вважати це лише ...
840950
  Терещенко В. Методоогія побудови ефективних алгоритмів на основі принципу редукції / В. Терещенко, О. Терещенко // International workshop "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009)" : abstracts : October 5-9, 2009 / "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009)", intern. conference. – Київ : Освіта України, 2009. – С. 114-115
840951
  Белянкин И.И. Методъ двойственности на плоскости / И. Белянкин. – Киев : Тип. С. В. Кульженко, 1905. – 51 с., 1 л. черт. : черт. – Кн.нап.: рос.мов.стар.орф. Отд. оттиск из Известий Киевскаго Политехническаго Ин-та Имератора Александра II


  На обл. дарств. надпись: Многоуважаемому Константину .. Зварыкину от авт.
840952
  Тихвинский М.М. Методъ и система современной химіи. – Санкт-Петербург : Изд-во О.Н. Поповой, 1900. – 340 с.
840953
  Кравець Н. Методы DATA MINING в маркетинговых исследованиях с целью сегментации рынка потребителей образовательных услуг // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2009. – № 3 (52). – С. 34-37. – ISSN 1562-529Х
840954
  Пешкова В.М. Методы абсорбционной спектроскопии в аналитической химии : [учеб. пособ. для студ. хим. спец. ун-тов] / В.М. Пешкова, М.И. Громова ; под ред. И.П. Алимарина. – Москва : Высшая школа, 1976. – 280 с.
840955
   Методы автоматизации прогнозирования и планирования работ по защите растений. – Л, 1980. – 112с.
840956
  Малышев Н.Г. Методы автоматизации проектирования технлогических структур промышленных систем. / Н.Г. Малышев. – Ростов, 1986. – 216с.
840957
  Ступин Ю.В. Методы автоматизации физических экспериментов и установок на основе ЭВМ. / Ю.В. Ступин. – М., 1983. – 288с.
840958
  Теличко Константин Эдуардович Методы автоматизированного анализа аэрогазовой обстановки на выемочных участках угольных шахт с применением вычислительной техники : Автореф... кандид. технич.наук: 05.26.01 / Теличко Константин Эдуардович; Мин-во угольн. промышл. Украины. Гос. Макеевский научно-исслед. ин-т по безопасности рабо. – Макеевка, 1997. – 22л.
840959
  Лесникова Галина Васильевна Методы автоматизированного вычисления стока воды для рек с различными физико-географическими условиями его формирования : Автореф... канд. геогр.наук: 11.00.07 / Лесникова Галина Васильевна; МГУ. Геогр. фак. – М., 1973. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
840960
  Иванов В.Я. Методы автоматизированного проектирования приборов электроники / В.Я. Иванов. – Новосибирск
Ч. 1. – 1986. – 193 с.
840961
  Иванов В.Я. Методы автоматизированного проектирования приборов электроники / В.Я. Иванов. – Новосибирск
Ч. 2. – 1986. – 183 с.
840962
  Мясников В.А. Методы автоматизированного проектирования систем телеобработки данных: Для студ. вузов. / В.А. Мясников. – Москва : Энергоатомиздат, 1992. – 285с.
840963
  Хорошун Л.П. Методы автоматизированного расчета физико-механических постоянных композиционных материалов / Л.П. Хорошун, Б.П. Маслов. – Киев, 1980. – 156 с.
840964
  Калабеков Б.А. Методы автоматизированного расчета электронных схем в технике связи / Б.А. Калабеков. – Москва, 1990. – 270 с.
840965
   Методы автоматизированной оценки пористости. – Тюмень, 1987. – 118с.
840966
   Методы автоматизированных исследований нейронных механизмов поведения. – Ленинград : Наука, 1989. – 216 с. – (Методы физиологических исследований)
840967
   Методы автоматического анализа и синтеза текста. – Минск : Вышэйшая школа, 1985. – 222 с.
840968
  Картавых Ю.В. Методы автоматического измерения информативного комплекса параметров магнитных сердечников С ППГ и их реализация : Автореф... канд. техн.наук: / Картавых Ю. В.; Лен. политехн. ин-т. – Л., 1971. – 12л.
840969
  Вермишев Ю.Х. Методы автоматического поиска решений при проектировании сложных технических систем / Ю.Х. Вермишев. – Москва, 1982. – 152 с.
840970
   Методы автоматического распознавания речи. – Москва : Мир
Т. 1. – 1983. – 327с.
840971
   Методы автоматического распознавания речи. – Москва : Мир
Т. 2. – 1983. – 716с.
840972
  Майзель Л.М. Методы автоматического учета штучной продукции / Л.М. Майзель. – М.-Л, 1962. – 120с.
840973
  Цегелик Г.Г. Методы автоматической обработки информации / Г.Г. Цегелик. – Львов : Вища школа, 1981. – 131 с.
840974
  Богданов А.П. Методы автоматической обработки спектров гамма-лучей / А.П. Богданов, О.А. Образцов ; Ин-т физики АН БССР. – Минск : ИФ АН БССР, 1972. – 28 с. : граф. – Библиогр.: с. 27 (14 назв.)
840975
  Гулинова Н.В. Методы агроклиматической обработки наблюдений : Учебное пособие / Н.В. Гулинова; Под ред.Ю.И.Черкова. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1974. – 152с.
840976
  Уланова Е.С. Методы агрометеорологических прогнозов / Е.С. Уланова. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1959. – 280с.
840977
   Методы агрохимического исследования почв. – Рига, 1955. – 144с.
840978
  Попов Ю.В. Методы адаптивного управления некоторыми классами случайных процессов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Попов Ю.В.; АН СССР. Вычислит. центр. – М., 1976. – 11л.
840979
  Курицын С.А. Методы адаптивной обработки сигналов передачи данных / С.А. Курицын. – Москва, 1988. – 144 с.
840980
   Методы активизации музыкального воспитания. – Саратов
Вып. 1. – 1974. – 83с.
840981
  Генц Н.Н. Методы активизации слушателей / Н.Н. Генц. – М, 1973. – 103с.
840982
   Методы активного обучения. – М, 1990. – 99с.
840983
  Смолкин А.М. Методы активного обучения / А.М. Смолкин. – Москва, 1991. – 175 с.
840984
  Шевчук И.А. Методы активного обучения в аналитической химии / И.А. Шевчук, Т.Н. Симонова. – Донецк, 1987. – 72с.
840985
   Методы активного обучения в высшей школе : Библиогр. указ. лит. за 1979-1982 гг. – Одесса, 1982. – 53с.
840986
   Методы активного обучения в процессе повышения квалификации библиотечных кадров : /учебно-методическое пособие/. – Киев : [ИПК РК], 1990. – 28 с. + Приложение: с. 22-27. – Библиогр.: с. 28
840987
   Методы активного обучения в системе практических занятий. – Новочеркасск, 1982. – 164с.
840988
   Методы активного обучения и деловые игры в учебном процессе. – Челябинск
Ч. 1. – 1990. – 131с.
840989
   Методы активного обучения и деловые игры в учебном процессе. – Челябинск
Ч. 2. – 1990. – 128с.
840990
  Маршев В.И. Методы активного обучения управлению / В.И. Маршев, Е.Н. Лукаш. – М.
1. – 1991. – 46с.
840991
  Симчера В.М. Методы актуарных вычислений. / В.М. Симчера. – М., 1987. – 80 с.
840992
   Методы алгебраического программирования : формальные методы разработки параллельных программ / Ф.И. Андон [и др.] ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т програм. систем. – Киев : Наукова думка, 2017. – 438, [2] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 417-431. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1570-8
840993
  Ходж В. Методы алгебраической геометрии = Methods of algebraic geometry / В . Ходж, Д. Пидо ; пер. с англ. Л.И. Головиной и О.Н. Головина ; под ред. А.И. Узкова. – Москва : Издательство Иностранной литературы
Т. 1. – 1954. – 461, [1] с. : ил., табл. – Указ.: с. 454-457. – Библиогр.: с. 452-453
840994
  Ходж В. Методы алгебраической геометрии / В. Ходж, Д. Пидо. – Москва
Т. 2. – 1954. – 426с.
840995
  Ходж В. Методы алгебраической геометрии / В. Ходж, Д. Пидо. – Москва
Т. 3. – 1955. – 375 с.
840996
   Методы алгебры и анализа. – Тарту, 1988. – 211с.
840997
  Елкин В.И. Методы алгебры и геометрии в теории управления. Управляемые динамические системы / В.И. Елкин. – М., 1984. – 66с.
840998
  Елкин В.И. Методы алгебры и геометрии в теории управления. Управляемые динамические системы. / В.И. Елкин. – М., 1984. – 66с.
840999
  Рвачев В.Л. Методы алгебры логики в математической физике / В.Л. Рвачев. – Киев : Наукова думка, 1974. – 259 с.
841000
   Методы алгоритмизации и реализации процессов решения интеллектуальных задач : Сборник научных трудов. – Киев : Институт кибернетики им. В.М. Глушкова, 1986. – 70с.
<< На початок(–10)841842843844845846847848849850(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,