Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)841842843844845846847848849850(+10)В кінець >>
843001
  Сыромятникова Я.И. " Оперативно реагировать на угрозы безопасности и проявления негативных тенденций" // Логистика: проблемы и решения : украинский научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2010. – № 5. – С. 66-68 : фото
843002
  Назарова О. "Онто-феноменологический" проект Семена Людвиговича Франка // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2010. – № 12. – 105-115. – ISSN 0042-8744
843003
  Ткаченко О. "Онтологічне розрізнення" М. Гайдеггера: епістемологія імплементації у правознавство // Філософія права і загальна теорія права : науковий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2014. – № 1/2. – C. 277-290. – ISSN 2227-7153
843004
  Мильчакова О. "Опасные связи" судей Конституционного суда (опыт стран бывшей Югославии) // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2014. – № 2 (99). – С. 84-94. – ISSN 1812-7126
843005
  Ступников И.В. "Опера нищих" Джона Гэя. : Автореф... Канд.филол.наук: / Ступников И.В.; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1964. – 16л.
843006
   [Ономастичні науки] : наук. журнал / М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Донец. нац. ун-т, Филол. фак., Ин-т укр. языка Нац. акад. наук Украины [и др.]. – Слов"янськ, 2006-. – ISSN 1996-8647
№ 4. – 2012. – 120 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - Назва журн. грец. мовою
843007
   [Опанас Рогович] : часозапис-датівник // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2007. – [на 2008 рік]. – С. 53. – ISBN 966-628-104-X
843008
  Авер"янов Вадим Оновлення доктринальних засад українського адміністративного права у світлі євроінтеграційних вимог // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 3 (87). – С. 4-10.
843009
  Соловйов В.Г. Оновлення загальних засад господарського судочинства // Вісник господарського судочинства : офіц. друкований орган Вищ. господ. суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2013. – № 1. – С. 182-186


  У статті досліджуються та аналізуються принципи господарського судочинства. У період реформування господарського процесу існує можливість для обговорення конституційних засад господарського судочинства з їх подальшим закріпленням у новому ...
843010
   Оновлення Закарпаття. – Ужгород, 1963. – 86с.
843011
  Онопрієнко В. Оновлення змісту екологічної освіти як педагогічна проблема // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2010. – № 2 (37). – С. 44-51. – ISSN 2078-1016
843012
  Бєлкіна С.Д. Оновлення змісту інженерно-технічної освіти в умовах інформатизації промисловості // Наукові праці вищого навчального закладу "Донецький національний технічний університет" : всеукраїнський науковий збірник / Донецький національний технічний університет. – Красноармійськ, 2015. – C. 15-22. – (Серія: "Педагогіка, психологія і соціологія" ; № 1 (16)). – ISSN 2077-6780


  Висунуто гіпотезу про можливість розробки технології проектування змісту освітньо-професійної підготовки майбутніх інженерів на основі узагальненого об"єкта професійної діяльності інженера як об’єкта наукового дослідження і добору відповідних ...
843013
  Неліпа Д.В. Оновлення змісту програм підготовки магістрів державної служби // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 52-56. – (Державне управління ; вип. 1 (1)). – ISSN 1728-3817


  У статті на основі аналізу спеціальних вимог до рівня професійної компетентності особи у профілях професійної компетентності посад державної служби визначено рейтинг знань, умінь та навичок, необхідних для виконання посадових обов"язків. Запропоновано ...
843014
  Головко М. Оновлення змісту: предмети мовно-літературної галузі // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 25 вересня (№ 37). – С. 11. – ISSN 2219-5793


  Під час серпневих веб-конференцій, що проводили науковці Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України, зокрема, йшлося про ключові питання оновлення змісту навчання предметів мовно-літературної галузі.
843015
  Мурашевич К.Г. Оновлення ідейно-художніх пошуків: нові теми та форми китайської поезії "4 травня" // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України. – Київ, 2009. – № 48. – С. 136-151. – ISSN 1682-671Х
843016
  Андрієвська О. Оновлення імперії знань // Критика. – Київ, 2001. – Квітень, (число 4). – С. 11-14


  Розвиток вищої освіти в Україні в 90-х рр. XX ст.
843017
  Науменко Н. Оновлення канонічних строфічних форм у сучасній українській поезії // Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2016. – № 2 (154), лютий. – С. 18-24
843018
  Дячек В.І. Оновлення машинно-тракторного парку України за рахунок іноземних кредитів під гарантії Уряду // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. У. – Київ, 2005. – № 2. – С. 42-45. – Бібліогр.: 11 назв
843019
   Оновлення на Хевізі // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 5 (107), жовтень - листопад. – С. 44 : фото
843020
  Задоя К.П. Оновлення нормативної класифікації кримінальних правопорушень як складова сучасних реформ кримінального законодавства в деяких державах євразійського простору // Адвокат : загальнодерж. проф. журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія [ та ін.]. – Київ, 2013. – № 6 (153). – С. 32-35


  У статті автор аналізує зміни в нормативній класифікації кримінальних правопорушень за законодавством України, Казахстану та Іспанії.
843021
  Пашнюк Л.О. Оновлення основних засобів в процесі адаптації підприємств до умов зовнішнього середовища : автореф. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Пашнюк Л.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв.
843022
  Тимошенко Р.І. Оновлення парку озброєння та військової техніки шлях до боєздатності Збройних Сил України // Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського / Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2016. – № 3 (58). – С. 6-11. – ISSN 2304-2699
843023
  Барладін О.В. Оновлення річкових навігаційних карт на р.Дніпро за космічними знімками високої просторової розрізненості / О.В. Барладін, П.Д. Ярошук // Картографія та вища школа : Збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2006. – Вип. 11. – С. 117-121. – Бібліогр.: 5 назв. – ISBN 966-7650-87-1
843024
  Сабадош Г. Оновлення української прози 20-30-х років XX ст. і творчість Д. Бузька // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 61-66. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 22)


  У статті виділяються основні новаторські ознаки літературного процесу першиї джесятиліть XX ст. та розглядається творчість Д. Бузька в його контексті. Мистецька спадщина письменника характером художніх пошуків зайняла належне місце у масштабах ...
843025
   Оновлено переляк галузей знань і спеціальностей // Світ. – Київ, 2017. – Лютий (№ 7/8). – С. 1


  До Переліку галузей знань і спеціальностей додано 1 галузь знань та 8 спеціальностей.
843026
   Оновлюється українське село. – Київ, 1985. – 136 с.
843027
  Доломан Є.М. Оновляється земля : поезії / Є.М. Доломан. – Київ, 1953. – 144 с.
843028
  Вербов С. Оновні проблеми міжнародного космічного права // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 69, ч. 2. – С. 77-82.
843029
  Жукова Л.Ф. Оновные вопросы правового регулирования труда рабочих и служащих в народно-демократической Чехословацкой республике : Автореф... канд. юр.наук: / Жукова Л. Ф.; Ин-т парав АН СССР. – Москва, 1952. – 29 л.
843030
  Фираго В.П. Оновы проектирования технологических процессов и приспособлений / В.П. Фираго. – М, 1963. – 531с.
843031
  Ариф Джамиль Оглы Гулиев Оновых вызовах и угрозах национальной безопасности государства // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 275-278
843032
  Савинова Е.К. Ономасиологическая категория локативности и ее отражение в производных наименованиях : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.19 / Савинова Е. К.; Моск. гос. ин-т ин. яз. – М., 1989. – 20л.
843033
  Трибунская В.Н. Ономасиологические аспекты активного словообразования в общественно-политическом тексте. (На матер. соврем. америк. периодики). : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Трибунская В.Н.; Москов. гос. пед. ин-т. – М., 1980. – 26л.
843034
  Сидоряченко Ирина Борисовна Ономасиологические и прагматические особенности расчлененных единиц наименования в современном русском языке : Дис... канд. филол.наук: 10.02.01 / Сидоряченко Ирина Борисовна; КГУ. – К., 1991. – 161л. – Бібліогр.:л.120-136
843035
  Сидоряченко И.Б. Ономасиологические и прагматические особенности расчлененных единиц наименования в современном русском языке.. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.01 / Сидоряченко И.Б.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1991. – 23л.
843036
  Беляев Р.С. Ономасиологический анализ греколатинских терминоэлементов (на материале латинской клинической терминологии : Дис... канд. филолог.наук: 10.02.14, 10.02.19 / Беляев Р. С.; КГУ им. Т. Г. Шевченко. – К., 1990. – 237л. – Бібліогр.:л.195-237
843037
  Болотцева Т.П. Ономасиологический аспект глагольного словосложения в немецком языке (На материале сложных каузальных глаголов модели "прилагательное+глагол") : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Болотцева Т. П.; Киевск. гос. ин-т пед. иностр. яз. – К., 1986. – 23л.
843038
  Медведева Ольга Антоновна Ономасиологический аспект моделирования семантики глагольно-именных словосочетаний в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Медведева Ольга Антоновна; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. им. Мориса Тореза. – М., 1987. – 22л.
843039
  Устименко И.А. Ономасиологический аспект семантической конденсации в русском словообразовании // Мова і культура : Наукове видання / Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України. – Київ, 2005. – Вип. 8, т. 5, ч. 2 : Національні мови і культури в їх специфіці та взаємодії. – С. 127-134. – (Філологія)
843040
  Шахова Е.М. Ономасиологическое наполнение языкового смысла "пространство" в современном русском языке // Лексико-грамматические инновации в современных славянских языках : материалы VII Междунар. науч. конф. 2-4 апр. 2015 г. / М-во образования и науки Украины, Укр. ассоц. преподавателей рус. яз. и л-ры, Днепропетр. нац. ун-т им. Олеся Гончара, Центр каф. общего и славян. языкознания ; [сост. Т.С. Пристайко]. – Дніпропетровськ : Нова ідеологія, 2015. – С. 197-199
843041
  Даниленко В.П. Ономасиологическое направление в грамматике / В.П. Даниленко. – Иркутск, 1990. – 347с.
843042
   Ономасиология. – М, 1976. – 68с.
843043
  Білинський М.Е. Ономасіологічна динаміка у синоніміці дієслів та віддієслівних похідних англійської мови // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – Вип. 115. – С. 19-30
843044
  Свецинська К.О. Ономасіологічна структура колоративної композити (на матеріалі англійської і української мов) // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2012. – С. 171-176. – (Серія : Філологія ; т. 15, № 1). – ISSN 2311-0821
843045
  Харчіладзе Д.В. Ономасіологічна структура композитів-VN в італійській мові / Харчіладзе Д.В. ; Київ. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 1998. – 63, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 51-63. – ISBN 966-594-069-4
843046
  Мовчан Д.В. Ономасіологічна структура словотвірних антонімів-іменників сучасної німецької мови // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2014. – Т. 6, № 3. – С. 69-74. – ISSN 2077-804X
843047
  Гринюк О. Ономасіологічний аспект словотвору сучасної німецької мови // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2015. – С. 12-16. – (Серія: Філологія (мовознавство) ; вип. 22). – ISBN 978-966-2337-89-1
843048
  Вербицька О.А. Ономасіологічні функції синестичної метафори в українській мові : Автореф... канд. філол.наук: 10.02.02 / Вербицька О.А.; Харк. держ. ун-т. – Харків, 1993. – 24л.
843049
  Скорофатова А.О. Ономасіологія та лінгвогеографія фітономенів в українських східнослобожанських говірках : монографія / А.О. Скорофатова. – Луганськ : Елтон-2, 2009. – 369с. – ISBN 978-617-563-002-0
843050
  Білоусенко П. Ономаст Василь Німчук // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 1 (44). – С. 3-15. – ISSN 0320-3077


  Описано внесок видатного українського мовознавця В. В. Німчука в розбудову української ономастики. Охарактеризовано його участь у роботі Української ономастичної комісії, проаналізовано теоретичні праці мовознавця, які визначили засади збирання та ...
843051
   Ономастика. – М, 1966. – 164с.
843052
   Ономастика. – М, 1969. – 262с.
843053
  Малинская Б.А. Ономастика : Указ. лит., изд. в СССР с 1963 по 1970 г. / Б.А. Малинская. – Москва, 1976. – 205с.
843054
  Малинская Б.А. Ономастика : Указ. лит., изд. в СССР... 1971-1975 / сост. Б.А. Малинская, М.Ц. Шабат ; АН СССР, ИНИОН. – Москва, 1978. – 301 с.
843055
  Казакевич Г. Ономастика // Спеціальні історичні дисципліни : довідник : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І.Н. Войцехівська, В.В. Томазов, М.Ф. Дмитрієнко, Т.А. Балабушевич, В.В. та ін. Бездрабко. – Київ : Либідь, 2008. – С. 399-407. – ISBN 978-966-06-0538-1
843056
  Лукінова Т.Б. Ономастика в "етимологічному словнику української мови" // Студії з ономастики та етимології. 2011-2012 : [наукове видання] / НАН України, Ін-т української мови. – Київ, 2012. – С. 141-158. – ISBN 978-966-8825-73-6
843057
  Горбаневский М.В. Ономастика в художественной литературе: Филологические этюды / М.В. Горбаневский. – М., 1988. – 88с.
843058
  Колоколова Л.И. Ономастика в художественной речи А.П.Чехова : Дис... канд. филолог.наук: / Колоколова Л.И.; КГУ. – Киев, 1970. – 278л. – Бібліогр.:л.1-
843059
  Колоколова Л.И. Ономастика в художественной речи А.П.Чехова : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 660 / Колоколова Л.И. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1970. – 23 с.
843060
  Воробьева И.А. Ономастика в школе / И.А. Воробьева. – Барнаул, 1987. – 110,1с.
843061
   Ономастика Востока. – М, 1980. – 288с.
843062
   Ономастика и грамматика. – М, 1981. – 278с.
843063
   Ономастика и норма. – Москва, 1976. – 255 с.
843064
   Ономастика Кавказа. – М, 1980. – 184с.
843065
  Таич Р.У. Ономастика М.Е.Салтыкова-Щедрина. (На материале "Господ Головлевых", "Истории одного города" и "Сказок") : Автореф... канд. филол.наук: 660 / Таич Р.У.; Одес. гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1971. – 24л.
843066
  Торчинський М.М. Ономастика на кафедрі мови Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника // Повідомлення Української ономастичної комісії : [науково-популярне видання] / НАН України, Від-ня літератури, мови та мистецтвознавства, Ін-т укр. мови. – Київ, 2012. – С. 51-53. – (Нова серія ; вип. 1 (16)). – ISBN 978-966-02-6594-3
843067
   Ономастика Поволжья. – Горький, 1971. – 374с.
843068
   Ономастика Поволжья. – Уфа
3. – 1973. – 374с.
843069
   Ономастика Поволжья. – Саранск, 1986. – 148с.
843070
   Ономастика Поволжья. Материалы I Поволжской конференции по аномастике / Ономастика Поволжья; Ин-т языкознания АН СССР ; Ин-т этнографии им. Н.И. Миклухо-Маклая АН СССР ; Ульян. гос. пед. ин-т им. И.Н. Ульянова ; Отв. ред. В.Ф. Барашков, В.А. Никонов. – Ульяновск, 1969. – 280 с.
843071
  Зинин С.И. Ономастика республик Средней Азии и Казахстана / С.И. Зинин. – Ташкент, 1974. – 36с.
843072
   Ономастика Средней Азии. – М
2. – 1978. – 224с.
843073
   Ономастика Средней Азии. – Москва
2. – 1980. – 309 с.
843074
   Ономастика та етимологія : збірник наук. праць на честь 65-річчя Ірини Михайлівни Желєзняк. – Київ : Інститут української мови, 1997. – 257, [2]с. : портр. – Ст. укр., рос. та нім. – Бібліогр.: с. 6-12 та в кінці ст. – ISBN 966-02-0225-3
843075
   Ономастика України. – Київ, 1992. – 275с.
843076
   Ономастика України та етногенез східних слов"ян / Т.М. Богоєдова, І.М. Желєзняк, О.П. Карпенко, Р.М. Козлова, О.С. та ін. Стрижак; [Богоєдова Т.М. та ін. ; відп. ред. І.М. Желєзняк] ; НАН України, Ін-т укр. мови. – Київ : Інститут української мови, 1998. – 227 с. – Авт. зазнач. в передмові. – Бібліогр.: с. 166-184, в кінці розд. та в підрядк. прим,. – ISBN 5-7763-4570-7
843077
   Ономастика. Типология. Стратиграфия. – М, 1988. – 234с.
843078
  Веселовский С.Б. Ономастикон / С.Б. Веселовский. – Москва, 1974. – 382с.
843079
  Тимирова Л.Ф. Ономастикон Актанышского ареала : автореф. ... дисс. канд. филол. наук : 10.02.02 / Тимирова Лилия Фнуновна ; ФГАОУ ВПО "Казанский (Приволжский) федеральный ун-т". – Казань, 2012. – 26 с. – Библиогр.: 11 назв.
843080
  Михайлова О.Г. Ономастикон античної міфології як особливий клас ейдонімів // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 39. – С. 69-74


  У статті зроблено спробу ідентифікувати античні міфоніми згідно з оригінальною денотатно-номінативною класифікацією власних назв А.О. Білецького, проаналізовані етимолого-дериваційні і функціональні особливості цього класу ономастичних одиниць. В ...
843081
  Пономарів О. Ономастикон давньогрецького епосу в українських перекладах // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 42, ч. 1. – С. 441-446


  У статті йдеться про традицію засвоєння грецьких імен в укр. мові, започатковану ще в ХІХ ст. Пильну увагу приділено особливостям "одомашнення" грецьких імен у перекладах С. Руданського. В статье рассмотрены традиции освоения греческих имен в укр. ...
843082
  Бережна М.В. Ономастикон романів Дж.К. Ролінг циклу "Гаррі Поттер" в українському та російському перекладах : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.02.16 - перекладознавство / Бережна М.В. ; Запорізький національний ун-т. – Запоріжжя, 2008. – 308л. + Додатки : л.230-308. – Бібліогр. : л.201-229
843083
  Бережна М.В. Ономастикон романів Дж.К.Ролінг циклу "Гаррі Поттер" в українському та російському перекладах : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец.10.02.16 - Перекладознавство / Бережна Маргарита Василівна ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
843084
  Нечипоренко М.Ю. Ономастикон роману "Рекреації" Ю. Андруховича та спроби його відтворення у перекладах англійською і польською мовами // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2006. – Вип. 16. – С 272-289
843085
   Ономастическое и диалектическое словообразование Алтая. – Барнаул, 1985. – 169 с.
843086
  Гогуленко О. Ономастична картина світу в "Казці про правду і кривду" Панаса Мирного // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : Збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2006. – Вип. 12. – С. 122127. – ISBN 966-7773-70-1
843087
  Литвин Л.В. Ономастична система художньої прози (на матеріалі французських романів 19-20 століть) : Автореф. дис. ...канд. філол. наук: Спец. 10.02.05 / Людмила Василівна Литвин; КНУТШ. – Київ, 2006. – 21с. – Бібліогр.: 10 назв
843088
  Литвин Л.В. Ономастична система художньої прози (на матеріалі французьких романів 19-20 століть) : Дис. ... канд. філол. наук. Спец. 10.02.05 - романські мови / Литвин Л.В.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 242л. + Додатки: л. 221-242. – Бібліогр.: л. 199-220
843089
  Вегеш А. Ономастична територія Сергія Жадана // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2007. – С. 74-78. – (Філологія ; Вип. 16)
843090
  Федурко М. Ономастичний компонент у мовній освіті майбутніх учителів початкової школи / М. Федурко, В. Котович // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2014. – № 8 (115), серпень. – С. 14-18. – ISSN 2308-4634
843091
  Дзинглюк О. Ономастичний простір роману Павла Загребельного "Первоміст" // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : Збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2006. – Вип. 12. – С.134-143. – ISBN 966-7773-70-1
843092
  Литвин Л.В. Ономастичний простір художнього тексту і типи власних імен // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – Вип. 5. – С. 124-128. – ISBN 966-581-295-5
843093
  Олійник Л.М. Ономастичний простір японських манга (на матеріалі антропонімів) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 42, ч. 1. – С. 266-278


  У статті розглядаються питання, пов"язані зі специфікою мови надзвичайно популярного в Японії літературного жанру розважального характеру-манга, зокрема, словотвірні та семантичні особливості, а також головні художньо-стилістичні функції власних імен у ...
843094
  Карпенко О.П. Ономастичні дослідження в Інституті української мови НАН України (2007-2011) // Повідомлення Української ономастичної комісії : [науково-популярне видання] / НАН України, Від-ня літератури, мови та мистецтвознавства, Ін-т укр. мови. – Київ, 2012. – С. 14-16. – (Нова серія ; вип. 1 (16)). – ISBN 978-966-02-6594-3
843095
  Підвойний В. Ономастичні дослідження в турецькому мовознавстві // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 33-38. – (Східні мови та літератури ; Вип. 17). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються основні ономастичні дослідження в турецькому мовознавстві, аналізуються підходи до визначення ономастичних розрядів, їх структури, семантики сфер функціонування на сучасному етапі розвитку турецької ономастики. Рассматриваются основные ...
843096
  Гринчишин Д. Ономастичні дослідження проф. Юліана Редька // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2006. – С. 176-181. – (Серія філологічна ; Вип. 38, ч. 2)
843097
  Помозова О. Ономастичні псевдореалії як об"єкт перекладу // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 126. – С. 403-407. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
843098
  Михайлова О.Г. Ономастичні реакції на античні міфотеоніми-стимули: лінгвокультурологічний аналіз // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 3. – С. 205-209. – Бібліогр.: Літ.: с. 209; 10 п.


  У статті розглядаються різні види ономастичних реакцій на міфотеоніми-символи та особливості їх функціонування як прецедентних імен. Thes articleanalyses different types of onomastic reactions to mythotheonyms-stimuli and also treats specific ...
843099
  Ільченко І.І. Ономастичні студії В.А. Чабаненка: дослідник надвеликолузької топонімії // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – С. 236-240. – (Філологічні науки ; № 2). – ISSN 2414-9594
843100
  Петріца Н. Ономастичні студії Й. Добровського // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 59-61. – (Серія Філологія. Соціальні комунікації ; вип. 2 (30))
843101
  Торчинський М.М. Ономастичні студії на кафедрі української філології Хмельницького національного університету // Повідомлення Української ономастичної комісії : [науково-популярне видання] / НАН України, Від-ня літератури, мови та мистецтвознавства, Ін-т укр. мови. – Київ, 2012. – С. 54-62. – (Нова серія ; вип. 1 (16)). – ISBN 978-966-02-6594-3
843102
  Сугоняк В. Ономастичні студії у виданнях Підкарпатського общества наук // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2013. – Вип. 18. – С. 67-71


  Аналізується зміст і з"ясовується значення публ. ономастичної проблематики у виданнях Підкарпатського общества наук (1941-1944).
843103
  Сталтмане В.Э. Ономатическая лексикография. / В.Э. Сталтмане. – М., 1989. – 112с.
843104
  Охріменко В.О. Ономатопеїчна лексика сучасної корейської мови: структурно-семантичний та функціональний аспекти : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.13 / Охріменко Віталій Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ, 2017. – 211 арк. – Бібліогр.: арк. 179-211
843105
  Охріменко В.О. Ономатопеїчна лексика сучасної корейської мови: структурно-семантичний та функціональний аспекти : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.13 / Охріменко Віталій Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
843106
  Літевчук П.В. Ономатопея у латинській, французькій та українській мовах (зіставний аспект) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; Відп. ред.: А.Д. Бєлова ; Редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (52). – С. 415-419


  Статтю присвячено зіставному аналізу звуконаслідувальної лексики латинської, французької та української мов. Запропоновано класифікацію ономатопеїчної лексики трьох мов на основі критерію джерела виникнення звуку. Вирізнено спільне та відмінне у ...
843107
  Калініна-Шамрай Ономатопея як засіб вираження експресивності у сучасних французьких коміксах // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2014. – Вип. 50, ч. 1. – С. 300-305


  У статті досліджуються звуконаслідування у сучасних французьких коміксах. Зокрема, увагу зосереджено на класифікації існуючих ономатопей за походженням звуку та виявленню нових звуконаслідувань. Результати аналізу цієї невід’ємної складової ...
843108
  Мельник І. Ономатопи в системі поетичної фонетики // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 2. – С. 23-27. – ISBN 966-8188-08-X
843109
  Мельник І. Ономатопи в системі поетичної фонетики // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 1. – С. 23-27. – Бібліогр.: Літ.: С. 26-27; 12 назв. – ISBN 966-8188-07-1
843110
   Оноприенко Валентин Иванович (к 70-летию со дня рождения) // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАНУ; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2009. – № 2 (64). – С. 94-95. – ISSN 0374-3896


  Известному ученому в области науковедения, истории, методологии и социологии наук
843111
  Ванченко П.З. Оноприй Кудь. / П.З. Ванченко. – Москва, 1971. – 254с.
843112
  Ванченко П.З. Онопрій Кудь / П.З. Ванченко. – Киев, 1968. – 207с.
843113
  Безорудько В. Онопрій Мінімум : гуморески / В. Безорудько. – Київ : Молодь, 1957. – 100 с.
843114
  Правденко С. Оноре-Артинов Михайло Михайлович : [спогади] / Сергій Правденко // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 215. – ISBN 978-966-2726-03-9
843115
  Пузиков А.И. Оноре Бальзак / А.И. Пузиков. – М, 1950. – 64с.
843116
  Муравьева Н.И. Оноре Бальзак / Н.И. Муравьева. – М., 1952. – 160с.
843117
  Пузиков А.И. Оноре Бальзак / А.И. Пузиков. – 2-е изд. – М, 1955. – 104с.
843118
  Муравьева Н.И. Оноре Бальзак : очерк творчества / Н.И. Муравьева. – 2-е изд. – Москва, 1958. – 203 с.
843119
  Гордон Я. Оноре Бальзак / Я. Гордон. – Душанбе, 1962. – 44с.
843120
   Оноре Бальзак / Паевская, В, , В.Т. Данченко. – М., 1965. – 428с.
843121
  Наливайко Д.С. Оноре Бальзак / Д.С. Наливайко. – К., 1985. – 198с.
843122
  Ионкис Г.Э. Оноре Бальзак / Г.Э. Ионкис. – М., 1988. – 172с.
843123
  Гербстман А.О. Оноре де Бальзак / А.О. Гербстман. – Ленинград, 1972. – 119 с.
843124
  Матвіїшин В.Г. Оноре де Бальзак і Україна : (До 210 річчя від дня народження Оноре де Бальзака) // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2009. – № 2. – С. 2-6.
843125
  Гіляров С.О. Оноре Дом"є / С.О. Гіляров. – К., 1937. – 93с.
843126
  Замятина А.Н. Оноре Домье / А.Н. Замятина. – М, 1954. – 52с.
843127
  Калитина Н.Н. Оноре Домье / Н.Н. Калитина. – Москва, 1955. – 259с.
843128
  Домье О. Оноре Домье / О. Домье. – Москва : Государственное издательство изобразительного искусства, 1958. – 62, [2] с.
843129
  Эсколье Р. Оноре Домье / Р. Эсколье. – Москва : Искусство, 1978. – 160 с.
843130
   Онтичне // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 841. – ISBN 966-316-069-1
843131
  Ляхвацька О.М. Онтичні інтерпретації відповідальності у Романа Інгардена // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 226-236. – (Філософія. Політологія ; Вип. 25)
843132
  Мясоед П.А. Онто- и культурогенез форм запоминания: репликация экспериментов А.Н. Леонтьева // Вопросы психологии : научный журнал / Рос. акад. образования ; Трудовой коллектив ред. – Москва, 2013. – № 3. – С. 106-117. – ISSN 0042-8841
843133
  Трофімова Л.В. Онто-гносеологічні засади актуалізації волі у правовій реальності / Л.В. Трофімова, С.В. Савчук // Проблеми філософії права : міжнародний часопис / Міжнар. ас. філософії права та соціальної філософії та інш. – Київ;Чернівці, 2008. – Т. 6/7. – С. 182-186. – ISSN 1818-992Х
843134
  Коломієць Т.В. Онтогенез Billbergia rosea Beer в умовах культури // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 30-31. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 8). – ISSN 1728-3817


  Визначено морфологічні особливості Billbergia rosea Beer в окремих фазах онтогенезу. Встановлено терміни настання та тривалість цих фаз. The morphological peculiarities of the Billbergia rosea Beer in different outhogenesis phases have been ...
843135
  Беме Ирина Рюриковна Онтогенез акустических сигналов некоторых групп воробьиных птиц : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.08 / Беме Ирина Рюриковна; МГУ. – М., 1983. – 22л.
843136
  Кожухова Н.Е. Онтогенез вербальных ассоциативных структур глаголов движения. : Автореф... Канд.филл.наук: 10.02.19 / Кожухова Н.Е.; БГУ им.В.И.Ленина. – Минск, 1991. – 20л.
843137
   Онтогенез вирусов. – М, 1956. – 278с.
843138
   Онтогенез вирусов. – М, 1956. – 278с.
843139
   Онтогенез высших растений. – Ереван, 1970. – 360с.
843140
   Онтогенез высших растений. – Ереван, 1970. – 360с.
843141
  Батыгин Н.Ф. Онтогенез высших растений / Н.Ф. Батыгин. – М, 1986. – 97с.
843142
  Павлишин В.І. Онтогенез граткоподібних агрегатів гетиту Криворізького басейну (Україна) // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка ; голов. ред. О.М. Пономаренко. – Київ, 2017. – Т. 39, № 2. – С. 3-7 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2519-2396
843143
  Меньшова В.О. Онтогенез деяких сортів Echinacea purpurea (L.) Moench // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 47-48. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 3)


  Наведено результати дослідження особливостей онтогенезу початкових фаз розвитку трьох сортів Echinacea purpurea (L.) Moench в умовах колекції Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна.
843144
  Малинська Н. Онтогенез дум в історико-літературному дискурсі І.Я. Франка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2002. – Вип. 2. – С. 195-198. – ISBN 966-594-298-0
843145
  Турбан В. Онтогенез етичного становлення особистості // Навчання і виховання обдарованої дитини: теорія та практика : збірник наукових праць / Нац. акад. пед. наук Укаїни ; Ін-т обдарованої дитини ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ, 2014. – Вип. 2 (13). – С. 146-155. – ISSN 2310-1598
843146
   Онтогенез и возрастной состав популяций цветковых растений. – Москва : Наука, 1967. – 156с.
843147
  Заугольнова Л.Б. Онтогенез и возрастные спектры полпуляций ясеня обыкновенного в фитоценозах лесной и лесостепной зоны : Автореф... канд. биол.наук: / Заугольнова Л.Б.; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1968. – 22л.
843148
  Фельдман Н.Г. Онтогенез и гистопатология сетчатки / Н.Г. Фельдман. – М., 1951. – 124с.
843149
  Кривошеина Н.П. Онтогенез и эволюция двукрылых насекомых / Н.П. Кривошеина. – М., 1969. – 294с.
843150
  Максимова Е.В. Онтогенез коры больших полушарий / Е.В. Максимова. – М., 1990. – 184с.
843151
  Власов Ю.А. Онтогенез кровообращения человека / Ю.А. Власов. – Новосибирск, 1985. – 255с.
843152
  Раевский В.В. Онтогенез медиаторных систем мозга / В.В. Раевский. – М., 1991. – 144с.
843153
   Онтогенез микрооргнизмов. – М, 1979. – 314с.
843154
   Онтогенез микрооргнизмов. – М, 1979. – 314с.
843155
   Онтогенез млекопитающих в невесомости. – М, 1988. – 180с.
843156
  Лизогуб В.С. Онтогенез психофізологічних функцій людини : Автореф. дис... д-ра біологічних наук: 03.00.13. / КНУТШ; Лизогуб В.С. – Київ, 2001. – 29 с. – Бібліогр.:44 назв.
843157
  Лизогуб Володимир Сергійович Онтогенез психофізологічних функцій людини : Дис....д-ра біол. наук.: 03.00.13 / Лизогуб Володимир Сергійович; Черкаський держ. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2001. – 317л. – Бібліогр.: л. 265-317
843158
  Николаевнко Г.И. Онтогенез системных связей в лексике (психолингвистическое исследование вербальных ассоциаций) : Автореф... канд .филол.наук: 10.02.19 / Николаевнко Г. И.; БГУ. – Минск, 1979. – л.
843159
   Онтогенез системы свертывания крови. – Ленинград, 1968. – 188 с.
843160
  Калинина Е.И. Онтогенез спинного мозга эмбрионов кролика в различные периоды развития двигательной функции : Автореф... кандид. биологич.наук: / Калинина К.И.; Академия наук СССР. Институт физиологии имени И.П.Павлова. – Ленинград, 1952. – 16 с.
843161
  Сидоренко О. Онтогенез та біоекологічні особливості культивування Rauwolfia L. в умовах захищеного грунту // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 41-42. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 29). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто питання інтродукції тропічних рослин в умовах захищеного грунту помірної зони. Висвітлено використання колекції лікарських рослин. The problems of introduction of tropical plants in greenhouse of moderate zone have been considered. The use ...
843162
   Онтогенез травянистых поликарпических растений. – Свердловск, 1976. – 132с.
843163
   Онтогенез травянистых поликарпических растений. – Ленинград, 1977. – 154с.
843164
   Онтогенез травянистых поликарпических растений. – Л, 1979. – 154с.
843165
   Онтогенез травянистых поликарпических растений. – Свердловск, 1986. – 154с.
843166
  Писковацкова Нина Прокопьевна Онтогенез, возрастной состав цнопопуляций и нектаропродуктивность колокольчика сборного (Campanula glomerata L.) и лядвенца рогатого(Lotus corniculatus L.) : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.05 / Писковацкова Нина Прокопьевна; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Москва, 1976. – 23л.
843167
   Онтогенез, эволюция, биосфера. – М, 1989. – 285с.
843168
  Рундквист Д.В. Онтогенезс и филогенез грейзеновых месторождений. : Автореф... доктор геол.-минералог.наук: 130 / Рундквист Д.В.; ВНИИ геол.. – Л., 1968. – 47л. – Бібліогр.:с.45-47
843169
   Онтогенетика высших растений. – К, 1989. – 354с.
843170
   Онтогенетика высших растений. – К, 1992. – 140с.
843171
  Балаур Н.С. Онтогенетическая адаптация энергообмена растений / Н.С. Балаур, М.И. Копыт. – Кишинев, 1989. – 144с.
843172
   Онтогенетические и генетико-эволюционные аспекты нейроэндокринной регуляции стресса. – Новосибрск : Наука, 1990. – 230с. – Библиогр.: с.189-225
843173
  Кириченко И.В. Онтогенетические и функциональные изменения некоторых сторон белкового и минерального обмена у телят и коров симментальской породы : Автореф... канд. биол.наук: / Кириченко И.В.; М-во сел. хоз-ва УССР. Львов. зоовет. ин-т. – Львов, 1963. – 18л.
843174
   Онтогенетические методы изучения мнералов. – Москва : Наука, 1970. – 224с.
843175
  Савлучинская Л.Г. Онтогенетические особенности биосинтеза коэнзима ацилирования из производных пантотената в организме белых крыс : Автореф... канд. биол.наук: / Савлучинская Л. Г.; ОГУ. – Одесса, 1969. – 27л.
843176
  Коновалов В.С. Онтогенетические особенности меланогенеза у кур различных пород и их гибридов : Дис... канд. биолог.наук: / Коновалов В.С.; Мин. с/х СССР. Пушкинская научно-исслед. лаборатория... – Ленинград, 1968. – 152л. – Бібліогр.:л.132-152
843177
  Коновалов В.С. Онтогенетические особенности меланогенеза у кур различных пород и их гибридов : Автореф... канд. биол.наук: 103 / Коновалов В.С.; Киевский гос. ун-т им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1969. – 27с.
843178
  Дьяченко Л.Ф. Онтогенетические особенности окисления пирувата митохондриями при витаминной и сусбстратно-гормональной индукции : Автореф... Канд.биол.наук: 093 / Дьяченко Л.Ф.; Одес.гос.ун-т. – Одесса, 1968. – 24с.
843179
  Диброва Л.С. Онтогенетические особенности физиолого-биохимических процессов кормовых бобов и гороха, пораженных ржавчинными грибами : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 101 / Диброва Л.С. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1969. – 27 с.
843180
  Карпов Л.М. Онтогенетические особеннсоти обмена и распределения тиамина и его форсорных эфиров в тканях белых крыс : Автореф... канд. биол.наук: / Карпов Л. М.; ОГУ. – Одесса, 1971. – 32л.
843181
  Мокроносов А.Т. Онтогенетический аспект фотосинтеза. / А.Т. Мокроносов. – М, 1981. – 196с.
843182
  Агранович Б.Л. Онтогенетическое проектирование учебного курса / Б.Л. Агранович, Ю.В. Карякин // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2008. – № 6. – С. 21-24. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0321-0383


  В предлагаемой статье излагается сущность онтогенетического метода, проводится сопоставление его методологической компоненты с традиционно культивируемым (педагогическим) подходом и дается интерпретации его влияния на институт образования при условии ...
843183
   Онтогенетическое развитие животных. – Тбилиси : Мецниереба, 1965. – 110с.
843184
   Онтогенетическое развитие животных. – Тбилиси, 1968. – 103с.
843185
  Діденко І. Онтогенетична структура популяцій Allium ursinum L. в природних фітоценозах та в умовах Національного дендрологічного парку "Софіївка" НАНУ // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 118-119. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 22/24). – ISSN 1728-3817


  Досліджено еколого-ценотичні особливості, вікову структуру та стан популяцій Allium ursinum L. в природних фітоценозах та в умовах Національного дендрологічного парку "Софіївка" НАНУ. Охарактеризовано основні вікові стани даного виду. The ecological ...
843186
   Онтогенетичні закономірності кристалізації мірабіліт-тенардитових агрегатів з ропи калійних родовищ Передкарпаття / В.І. Павлишин, В.О. Дяків, Х.М. Цар, І.І. Кицмур // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 2012. – Т. 34, № 2. – С. 17-25. – ISSN 0204-3548
843187
  Прокопанич О. Онтогенетичні моделі професійного розвитку особистості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 89-93. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 24/25). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано основні онтогенетичні моделі професійного розвитку особистості. Зроблено порівняльний аналіз етапів професіоналізації в західній і вітчизняній психології. Виділено основні аспекти онтогенетичних моделей професійного розвитку ...
843188
  Стародуб В.І. Онтогенетично-популяційна структура адвентивних видів рослин / В.І. Стародуб, Є.Д. Ткач // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2016. – № 2. – С. 144-148 : табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2077-4893
843189
  Ломакина Г.А. Онтогенз, численность и возрастные спектры популяций осоки толстостолбиковой. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.05 / Ломакина Г.А.; МП РСФСР. – М, 1974. – 16л.
843190
   Онтогенические методы оценки природного кварцевого сырья (пъезооптического и жильного кварца) при геолоческой съемке масштаба 1:50000. – Санкт-Петербург, 1992. – 74с.
843191
  Павлишин В.И. Онтогенический метод в минералогии / В.И. Павлишин, В.И. Юшкин, В.А. Попов. – Киев : Наукова думка, 1988. – 117с.
843192
  Осинский А.В. Онтогения друз горного хрусталя. : Автореф... канд.геол-минерал.наук: 127 / Осинский А.В.; Всесоюзн.науч-исслед.ин-т. – Л, 1970. – 26л.
843193
  Носырев И.В. Онтогения и типоморфизм акцессорных минералов изверженых пород // Вестник Киевского университета / Киевский университет. – Киев, 1987. – С. 64-72 : Табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв. – (Прикладная геохимия и петрофизика ; Вып. 14). – ISSN 0203-7319
843194
  Гирувал М.Т. Онтогения магнетита в прожилковых рудах Соколовского железорудного месторождения. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: 04.127 / Гирувал М.Т.; Ленингр.горный ин-т. – Л, 1970. – 19л.
843195
  Григорьев Д.П. Онтогения минералов : Индивиды / Д.П. Григорьев, А.Г. Жабин. – Москва : Наука, 1975. – 339с.
843196
  Жабин А.Г. Онтогения минералов / А.Г. Жабин. – Москва, 1979. – 275 с.
843197
   Онтогения минералов в практике геологических работ. – Свердловск : УНЦ АН СССР, 1984. – 133с.
843198
  Григорьев Д.П. Онтогения минералов. / Д.П. Григорьев. – Львов, 1961. – 284с.
843199
  Дяків В. Онтогенічна модель формування термокарстових печер та їхнього агрегатного облямування в мірабіліт-тенардитових відкладах із вторинних розсолів калійних родовищ Передкарпаття / В. Дяків, І. Кицмур, О. Матковський // Мінералогічний збірник : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – № 64, вип. 1. – С. 166-183 : рис., табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2078-6220
843200
  Зузун Ф.В. Онтогенія ювелітового каміння із зернистою та глобулярною будовою : випуск 21. Загальна та історична геологія, мінералогія, геохімія та петрографія // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 18-22 : Рис. – Бібліогр.: 6 назв. – (Геологія ; Вип. 21/22)


  Вивчені ювелітові біоліти засвідчують, що при їх утворенні важливу роль відіграють седиментаційні процеси. Зміна фізико-хімічних умов може призвести до кристалізації на поверхні седиментаційних утворень сфероідолітових шарів, завершуючи будову каменів. ...
843201
  Коваль К.П. Онтогносеологічна проблематика права як структурна складова філософії права // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 12 (грудень). – С. 114-117
843202
  Гирин Ю.Н. Онтологизация знака в культуре авангарда // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2012. – № 11. – С. 54-60. – ISSN 0042-8744
843203
  Карпов А.О. Онтологизация, "онтологизация" и образование // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – № 9. – С. 31-42. – ISSN 0042-8744
843204
  Митрофанов А.Г. Онтологическая вакуум-субстанциональная картина мироздания. / А.Г. Митрофанов. – Петрозаводск, 1991. – 84с.
843205
  Дынин Б.С. Онтологическая диалогичность мира : признание трансцендентного // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2010. – № 5. – С. 105-114. – ISSN 0042-8744
843206
  Барабанщиков В.А. Онтологическая парадигма исследований восприятия // Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2009. – Т. 30, № 5. – С.81-95. – ISSN 0205-9592
843207
  Гутнер Г.Б. Онтологические допущения и математическое описание реальности // Вестник Московского университета. Серия 7 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2014. – С. 69-90. – (Философия ; № 1). – ISSN 0201-7385
843208
  Пугачов А.В. Онтологические и аксиологические аспекты взаимодействия социальных институтов образования и права // Философия образования : всероссийский науч. журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2013. – № 2 (47). – С. 30-35. – ISSN 1811-0916
843209
  Турченко В.Н. Онтологические и гносеологические проблемы качества высшего образования: методологические особенности / В.Н. Турченко, Р.Н. Шматков // Философия образования : всероссийский научный журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2013. – № 5 (50). – С. 15-24. – ISSN 1811-0916
843210
  Ильин В.В. Онтологические и гносеологические функции категорий качества и количества. (Материал по теме курса марксистско-ленинской философии для филос. фак. и отд-ний) / В.В. Ильин. – Москва, 1972. – 96с.
843211
  Сторожук А.Ю. Онтологические и эпистемологические особенности построения физической картины мира на современном этапе // Философия науки : научное издание по философии, методологии и логике естественных наук / Рос. акад. наук, Сибир. отд-ние, Ин-т философии и права. – Новосибирск, 2015. – № 4 (67). – С. 40-47. – ISSN 1560-7488
843212
  Норенков И.П. Онтологические методы синтеза электронных учебных пособий // Открытое образование : научно-практический журнал. Тематический выпуск / МЭСИ; МАОО. – Москва, 2010. – № 6 (83). – С. 39-44. – ISSN 1818-4243


  Представлены методы формирования адаптивных электронных учебных пособий на основе онтологического подхода - метод навигации по семантической сети понятий предметной области и метод оптимизации траектории обучения The paper is devoted to the methods of ...
843213
  Шелекета В.О. Онтологические основания духовно-нравственного в психоаналитическом дискурсе ( в контексте теории К. Юнга ) // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2009. – № 5. – С.79-86. – ISSN 0235-1188
843214
  Тарароев Я.В. Онтологические основания физического знания и современная экономическая теория / Я.В. Тарароев, Н.А. Иваненко // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 12. – С. 47-56. – ISSN 0042-8744
843215
  Зеленецкий В.С. Онтологические основы доследственного уголовного процесса // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Національна академія правових наук України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2010. – Вип. 19. – С. 140-165
843216
  Полозова И.В. Онтологические основы метафоры // Философские науки : Научный образовательный просветительский журнал / Мин.образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2003. – № 4. – С. 51-63
843217
  Кудряшев А.Ф. Онтологические особенности философии Фихте и философии Шеллинга // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 13-14. – (Філософія. Політологія ; Вип. 106). – ISSN 1728-3817


  В статье обсуждается отношение Фихте и Шеллинга к трансцендентной реальности. Выявляются различия между ними в подходах к ее осмыслению. Проводится сопоставление онтологических представлений обоих мыслителей с современными философскими концепциями. У ...
843218
  Князев Н.А. Онтологические проблемы глобализации в аспекте "инставрации" философии и образования // Философия образования : всероссийский науч. журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2013. – № 2 (47). – С. 49-57. – ISSN 1811-0916
843219
  Пастухова Э.Р. Онтологические схемы упанишад и адвайта-веданты в аспекте субъект-объектной парадигмы // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С.26-36. – (Философия ; № 1). – ISSN 0201-7385
843220
  Горин А.А. Онтологический аргумент как возможность теологической коммуникации // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2009. – С. 54-59. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; Вып. 3). – ISSN 1560-1390
843221
  Иргизцева Ю.К. Онтологический аспект герменевтики : от Хайдеггера к Гадамеру // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАНУ. – Москва, 2009. – Т.11, вып.4 (№ 51/52). – С. 371-376. – ISSN 1606-951Х
843222
  Ежов В.С. Онтологический подход в формировании духовных ценностей ноосферной цивилизации / В.С. Ежов, И.В. Балабан // Философия образования : всероссийский научный журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2013. – № 6 (51). – С. 59-67. – ISSN 1811-0916
843223
  Трубицын Д.В. Онтологический статус культуры и ее роль в процессе моднрнизации // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2010. – № 11. – С. 36-52. – ISSN 0235-1188
843224
  Целищев В.В. Онтологический статус семантической информации: поверхностная и глубинная информация // Философия науки : научное издание по философии, методологии и логике естественных наук / Сибирское отделение РАН, Институт философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2012. – № 3 (54). – С. 3-28. – ISSN 1560-7488
843225
  Сафронов А.В. Онтологический статус сознания: преодоление антитезы аналитической философии и феноменологии // Вестник Московского университета. Серия 7 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 60-76. – (Философия ; № 5). – ISSN 0201-7385
843226
  Кузьменко В.В. Онтологический статус феноменов права гражданского общества и государства в "Философии права" Г.В.Ф. Гегеля // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2013. – № 1 (65). – С. 12-23. – ISSN 2078-3566
843227
  Моисеев В.И. Онтологический топос власти // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2010. – Вип. 24. – С. 85-98. – ISSN 2077-8309
843228
  Абдуллин А. Онтологическое мышление / А. Абдуллин; Мин-во образования РФ. Башкирский госуд. ун-тет. – Уфа : БашГУ, 2002. – 482с. – ISBN 5-7477-0671-3
843229
  Фатенков А.Н. Онтологическое обоснование монизма в свете идеи подвижной иерархии // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2010. – № 9. – С. 87-102. – ISSN 0235-1188
843230
  Кудряшев А.Ф. Онтологическое разнообразие на VII российском философском конгрессе // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 2. – С. 76-78
843231
  Красиков В.И. Онтология // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – № 9. – С. 43-51. – ISSN 0042-8744
843232
  Лобода Ю.А. Онтология Анаксимандра в контексте экзистенциально-герменевтической аналитики М. Хайдеггера (критический анализ) // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політич. досліджень та ін. – Дніпропетровськ, 2013. – № 4 (96), квітень. – С. 79-83. – ISSN 2077-1800
843233
  Коваль О.А. Онтология Аристотеля в зеркале лейбницевской монадологии // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 12. – С. 107-117. – ISSN 0042-8744
843234
  Добровольская Е.В. Онтология Бертрана Рассела // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2007. – № 791. – С. 60-70. – (Теорія культури і філософія науки ; Вип. 33). – ISSN 0453-8048
843235
  Филиппова И.Н. Онтология вербальной избыточности: коммуникативная сущность и перевод (стратегии, трансформации, интерпретации) // Вопросы филологии : научный журнал / Ин-т иностранных языков ; Российская акад. лингвистических наук ; Ин-т языкознания РАН. – Москва, 2012. – № 3 (42). – С. 42-47. – ISSN 1562-1391
843236
  Порус В.Н. Онтология культуры С.Н. Франка // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2009. – № 6. – С.8-28. – ISSN 0235-1188
843237
  Атаманчук-Ангел Онтология культуры. "Живая культура" // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 5. – С. 127-129
843238
  Петров Валерий Валентинович Онтология Максима Исповедника: трансформация античной парадигмы // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 2. – С. 161-166. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0042-8744
843239
  Болдырев И. Онтология ортодоксальной экономической науки: проблемы построения и интерпретации // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2008. – № 7. – С. 100-111. – Бібліогр.: с. 101-103, 106-108. – ISSN 0042-8736
843240
  Еровенко В.А. Онтология понимания элементарной математики и формирование интеллекта // Педагогика : научно-теоретический журнал / Росс. акад. образования. – Москва, 2013. – № 9. – С. 46-52. – ISSN 0869-561Х
843241
  Лаврова О.В. Онтология психического // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2010. – № 3. – С.3-11. – ISSN 0042-8841
843242
  Макуренкова С. Онтология слова: апология поэта. Обретение Атлантиды / С. Макуренкова; РАН; Институт мировой литературы им. А.М. Горького; Отв. Ред. Марков А.В. – Москва : Логос-Гнозис, 2004. – 320 с. – ISBN 5-8163-0057-1


  Для филологов, философам, поэтам и всем служителям Муз.
843243
  Соина О.С. Онтология совести / О.С. Соина, В.Ш. Сабиров // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2012. – № 5 (сентябрь - октябрь). – С. 20-33. – ISSN 0236-2007
843244
  Бондарь Н. Онтология современного конституционного правосудия: в поиске баланса власти, собственности, свободы // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2011. – № 17 (302). – С. 37-41
843245
   Онтология социального будущего : учебное пособие. – Великий Новгород : Новгород. гос. ун-т, 2006. – 323 с. – Библиогр.: c. 310-322 и в подстроч. примеч. – ISBN 5-89896-315-4
843246
  Иванов С.Г. Онтология соцреализма // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2011. – № 2. – С. 53-59. – ISSN 2073-9702
843247
  Кравченко О.А. Онтология стиля: концепция Гете и перспективы ее развития // Літературознавчий збірник : збірник наукових праць / Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – Вип. 49/50. – С. 119-129. – ISBN 966-72-77-79-8


  Стаття присвячена аналізу онтологічної складової категорії стилю.
843248
  Коршунов А.М. Онтология устойчивого развития: диалектика и синергетика / А.М. Коршунов, В.В. Мантатов // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 54-65. – (Философия ; № 6). – ISSN 0201-7385
843249
  Кузьменко В.В. Онтология философско-правового учения Б.Н. Чичерина // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2013. – № 4 (68). – C. 36-46. – ISSN 2078-3566
843250
  Ларцев В.С. Онтология формирования и проявления социокультурного генотипа человечества / В.С. Ларцев. – К, 1991. – 175с.
843251
  Лебедев С.А. Онтология человека // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2010. – № 1 (январь-февраль). – С.15-29. – ISSN 0236-2007
843252
   Онтология языка как общественного явления. – М, 1983. – 312с.
843253
  Вітушко А. Онтології аналітичних служб у бібліотечному середовищі // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 182-190
843254
  Ткач І. Онтологічна концептуалізація економічних систем // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – С. 112-117. – (Економічні науки ; № 4). – ISSN 1993-0240
843255
  Логінова Г.Л. Онтологічна концепція дискурсу Мішеля Фуко // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження : науковий збірник / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2008. – Вип. 20. – С. 233-244
843256
  Айвазян Л.Ю. Онтологічна модель самотності // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2014. – № 2 (39). – 170-176


  Дана стаття присвячена аналізу методологічної проблеми і опису онтологічної моделі самотності як варіанту її вирішення.
843257
  Матвєєва О. Онтологічна модель у "Щоденнику" Володимира Винниченка 1926-1951 років // Літературознавчі обрії : праці молодих учених / Інститут літератури ім. Т. Шевченка; НАНУ. – Київ, 2009. – Вип. 15. – С. 85-89. – ISBN 966-02-3308-6(серія), 966-02-4532-7(Вип. 15)
843258
  Мороз С.П. Онтологічна основа поняття держави // Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Юрид. ф-т. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 6. – С. 97-108. – ISSN 2408-9257
843259
  Маноха І.П. Онтологічна природа міфу та її проекції в сучасному світі / І.П. Маноха, І.В. Клименко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 101-107. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 12/13)


  Представлено історіографічний аналіз сучасних наукових поглядів на природу і сутність міфу. Міф пропонується розуміти не як анахронічний елемент культурної історії людства, а як сутнісно (й історично) первинний спосіб осягнення людиною сутності світу і ...
843260
  Карпенко К.І. Онтологічна стратегія дискурс-аналізу М. Фуко // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2012. – Вип. № 48. – С.243-249. – ISSN 2072-1692
843261
  Якуша П.О. Онтологічна структура життєсвіту // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 10. – С. 224-226
843262
  Король О.В. Онтологічна сутність інформації // Дні науки філософського факультету - 2011 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – Ч. 3. – С. 159-160
843263
  Колісник Г. Онтологічна трансформація героя в романі Євгенії Кононенко "Зрада" // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ін-т літ-ри ім. Т.Г.Шевченка; Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2007. – Вип. 11 : Творчість Івана Чендея в загальноукраїнському літературному контексті. Мат. Всеукр. наук. конф. 14-16 травня 2007 р. Ужгород. – С. 120-122.
843264
  Гетало Т.Є. Онтологічна цінність християнської етики // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2007. – № 791. – С. 167-169. – (Теорія культури і філософія науки ; Вип. 33). – ISSN 0453-8048
843265
  Чепелюк А.Д. Онтологічне буття текстів змішаної форми (на матеріалі німецькомовного дискурсу) // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми ; Харків, 2010. – Т. 2, № 3. – С. 118-122
843266
  Пашкова Н.І. Онтологічне й епістемологічне підгрунтя взаємозв"язків мови і культури як символічних інформаційних структур // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2012. – С. 136-143. – (Серія : Філологія ; т. 15, № 1). – ISSN 2311-0821
843267
  Рыдкокаша А.А. Онтологічне моделювання пошуку інформації з проектування в електронній бібліотеці / А.А. Рыдкокаша, Б.М. Шевченко // Вісник Черкаського державного технологічного університету / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2013. – С. 24-30. – (Серія "Технічні науки" ; № 4). – ISSN 2306-4412


  Розглянуто варіант пошуку інформації, якщо додати онтологію проектної діяльності.
843268
  Ісак Н.Ю. Онтологічне розуміння турботи про іншого у філософії М.Гайдеггера // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 3. – С. 36-37
843269
  Вільчанська Ю. Онтологічний акцент парадигми "вигнанства" у поезіях Є. Маланюка // Філологічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка Нац. акад. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. ; голов. ред. В. Мацько. – Хмельницький, 2016. – Вип. 4. – С. 30-37. – ISSN 2411-4146
843270
  Куцепал С.В. Онтологічний аналіз знака у семіотичній концепції Г.Г. Шпета // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 28-30. – (Філософія. Політологія ; Вип. 80). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається онтологічне підґрунтя семіотичної теорії Густава Шпета та значення цієї теорії для подальшого розвитку семіотики. The Artіcle іs devoted to the ontologіcal basіs of Gustav Shpet"s semіotіc theory and to the іmportance of thіs ...
843271
  Цимбалюк М. Онтологічний аспект дослідження права та правосвідомості // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 2. – С. 31-35. – ISSN 0132-1331
843272
  Старостенко Д.М. Онтологічний аспект звичаєвого регулювання земельно-межових відносин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 161-164. – (Юридичні науки ; Вип. 56/59). – ISSN 1728-3817


  На підставі дослідження онтологічного аспекту регулювання земельно-межових відносин у контексті співвідношення тенденцій застосування звичаю та норми права визначається роль звичаю як сучасного джерела земельного права. On the basis of research into ...
843273
  Самолюк О.В. Онтологічний аспект літературознавчої методології крізь специфіку діалектики художнього образу // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 8 : Філологічні науки. Літературознавство. – С. 32-36. – Бібліогр.: Літ.: с. 35-36; 10 п. – ISSN 1729-360Х
843274
  Мазурик М. Онтологічний вимір етичних категорій добра і зла // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 661 : Філософські науки. – С. 25-31. – ISSN 0321-0499
843275
  Зайцева С.Л. Онтологічний вимір концепції мови В. фон Гумбольдта // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2005. – Вип. 65. – С. 64-72. – (Серія "Філософія")
843276
  Оляндер Л.К. Онтологічний вимір ліричної трилогії Петра Сороки "Симфонія Петриківського лісу" // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – Т. 20, вип. 1 (11). – С. 45-55. – (Серія: Філологія). – ISSN 2307-8332
843277
  Фур"єр І.А. Онтологічний вимір постнекласичного наукового дискурсу : Дис. ... канд. філос. наук. Спец. 09.00.02 - діалектика та методологія пізнання / Фур"єр І.А. ; КНУТШ. – Київ, 2007. – 183 л. – Бібліогр.: л.171-183
843278
  Фур"єр І.А. Онтологічний вимір постнекласичного наукового дискурсу : автореф. дис. ... канд. філос. наук : спец. 09.00.02 - діалект. та методолю пізнання / Фур"єр І.А. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 17 с. – Бібліогр.: 6 назв
843279
  Ткаченко Т.І. Онтологічний вимір прози Михайла Андрієнка-Нечитайла // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2016. – C. 42-50. – (Філологічні науки ; № 1). – ISSN 2414-9594
843280
  Шакун В. Онтологічний вимір у кримінології // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 7. – С. 136-144. – ISSN 0132-1331
843281
  Зайцева Світлана Леонідівна Онтологічний зміст концепту "енергейність мови" : Автореф. дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.01 / Зайцева С.Л.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 18с. – Бібліогр.: 5 назв
843282
  Зайцева Світлана Леонідівна Онтологічний зміст концепту "Енергійність мови" : Дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.01 / Зайцева С.Л.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 172л. – Бібліогр.: л.159-172
843283
  Башук О.Г. Онтологічний зміст поняття "Ерос" як безпосередній досвід особистості в традиції платонізму // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 8-11. – (Філософія. Політологія ; Вип. 109). – ISSN 1728-3817


  У статті розкривається онтологічне розуміння поняття Любові-Еросу в традиції, започаткованій Платоном та перейнятій східноєвропейською філософією, яка бачить в цьому понятті найбільш відповідну своїй меті можливість осягнення істини завдяки ...
843284
  Шувалова І.Л. Онтологічний і політичний аспекти поняття свободи у творчості Томаса Гоббса // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 1. – С. 49-50
843285
  Онищенко В.П. Онтологічний контекст економічної кризи // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – № 4 (629). – С. 29-39. – ISSN 0131-775Х
843286
  Токарєва Л. Онтологічний концепт "доля" у романі Давида Албахарі "Принада" // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2015. – Вип. 18 : Постмодерні жанри: фікція чи полілог із традіцією?. – С. 134-142. – ISBN 978-966-171-901-8


  У статті подається аналіз роману "Принада" Давида Албахарі, розкривається художній концепт "доля" та його авторське наповнення. Увага зосереджується на жіночому образі матері та її складному житті, підкреслюється думка про зображення паралелізму ...
843287
  Шевчук Т. Онтологічний модус буття в поезії Г. Сковороди і античній філософській ліриці // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2009. – Вип. 16. – С. 228-242. – ISBN 966-7773-70-1
843288
  Лой А. Онтологічний підтекст політичної філософії Ганни Арендт // Філософська думка : Український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 3-16. – ISSN 0235-7941
843289
  Сугробова Ю.Ю. Онтологічний підхід до визначення сутності творчості в давній період // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – № 1. – С. 55-58
843290
  Дворніков А.С. Онтологічний статус вигуків в англійскій мові: їх взаємодія з іншими частинами мови / А.С. Дворніков, Ю.Г. Рожков // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – Вип. 186, ч. 1. – С. 37-41. – (Серія "Філологічні науки")
843291
  Олійник Я.Б. Онтологічний статус соціальної географії / Я.Б. Олійник, А.В. Степаненко // Економічна та соціальна географія. – вип.48
843292
  Ляхвацька О.М. Онтологічний статус твору мистецтва в концепції Романа Інгардена // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 58-59. – (Філософія. Політологія ; Вип. 66/67). – ISSN 1728-3817
843293
  Волковицька Наталія Онтологічний та аксіологічний елементи у сучасній правовій свідомості // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 3 (87). – С. 32-38.
843294
  Нікульшина Т.М. Онтологічний час і простір (на матеріалі англійських та українських народних казок) (Частина II) // Записки з романо-германської філології : збірник / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ф-т романо-германської філології. – Одеса, 2014. – Вип. 2 (33). – С. 84-93. – ISSN 2307-4604
843295
  Лазоренко Н.Ю. Онтологічні аспекти геоінформаційного забезпечення моніторингу природних комплексів : геоінформатика і кадастр // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2011. – № 1. – С. 43-49 : Мал. – Бібліогр.: 11 назв
843296
  Бережной С.В. Онтологічні аспекти свободи людини в християнському богослов"ї // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 3. – С. 3-4
843297
  Чаплюк О.І. Онтологічні аспекти сутності національної та міжнародної правотворчості // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 56. – С. 78-82. – ISSN 1563-3349
843298
  Бєлова Л.А. Онтологічні виміри якості вищої освіти в контексті механізмів ліцензування освітньої діяльності та акредитації освітніх програм / Л.А. Бєлова, О.В. Потій // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2015. – № 1. – С. 30-36. – ISSN 2310-2837


  У статті проаналізовано Закон України «Про вищу освіту» з точки зору реалізації державної політики забезпечення якості вищої освіти. Особливу увагу звернено на визначення базових термінів, які розкривають зміст забезпечення якості вищої освіти, ...
843299
  Гамзюк М.В. Онтологічні властивості емотивності // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 1999. – С. 20-25. – Бібліогр.: Літ.: с 25; 8 поз. – (Філологічні науки ; № 2). – ISBN 966-599-082-9


  Аналізнаукових робіт в галузі філології свідчить про збільшення уваги дослідників до проблем емотивності - вираження емоцій мовними засобами. Емоції є своєрідним відображенням об"єктивної дійсності людини.Емоційну систему людини важко контролювати.
843300
  Чайка С.А. Онтологічні засади критики матеріалізму Г.І. Челпановим // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 89-93. – (Філософія. Політологія ; Вип. 84/86). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються питання філософської спадщини професора Університету Св. Володимира Г.І. Челпанова. This article is about philosophical legacy of Snt.Volodymyr University professor G.I. Chelpanov.
843301
  Воропаєва В.Г. Онтологічні засади культури як найвищої загальнолюдської цінності буття // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2013. – Вип. № 54. – С. 251-265. – ISSN 2072-1692
843302
  Зайцева С.Л. Онтологічні засади мови у філософській герменевтиці Г.-Г. Гадамера // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 37. – (Філософія. Політологія ; Вип. 66/67). – ISSN 1728-3817
843303
  Цвєтков С.В. Онтологічні засади соціального відчуження // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 154-161. – (Філософія. Політологія. Соціологія. Психологія ; [за 1993 рік])
843304
  Донець І. Онтологічні засади феномену "Я" // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 17-29. – (Серія: Філософські науки ; № 27 (276)). – ISSN 1729-360Х
843305
  Драгініч Д.В. Онтологічні засади церкви Уніфікації // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 10


  У статті розглядаються онтологічні засади церкви Уніфікації і доводиться її сутнісна відмінність від традиційного християнського віровчення. В статье рассматриваются онтологические принципы церкви Унификации и до- казывается их сущностное отличие от ...
843306
  Азархін К.А. Онтологічні інтенції // Дні науки філософського факультету - 2011 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – Ч. 3. – С. 3-4


  "... Предметом даного міркування є явище філософування, що розгля- дається через поняття прагнення та обставин. Будь-яка висловлена ідея може бути представлена як інтенція, внутрішнє прагнення, яке проходить крізь обставини, що визначають образ її ...
843307
  Азархін К.А. Онтологічні інтенції свідомості: феноменологія і прагматика : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.01 / Азархін Кирило Андрійович ; М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 174 л. – Бібліогр.: л. 161-174
843308
  Азархін К.А. Онтологічні інтенції свідомості: феноменологія і прагматика : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.01 / Азархін Кирило Андрійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 16 с. – Бібліогр.: 10 назв
843309
  Драненко Г.Ф. Онтологічні й аксіологічні виміри міфологічних структур у контексті французької літератури XX ст. : дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.04 ; 10.01.05 / Драненко Галина Флоріївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2012. – 482 л. – Додатки: л. 478-482. – Бібліогр.: л. 445-477
843310
  Драненко Г.Ф. Онтологічні й аксіологічні виміри міфологічних структур у контексті французької літератури XX ст. : автореф. дис. ... д-ра. філол. наук : 10.01.04 ; 10.01.05 / Драненко Галина Флоріївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – 40 с. – Бібліогр.: 36 назв
843311
  Абрамова В.М. Онтологічні корені виникнення помилок в діяльності судового експерта // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 5 (травень). – С. 58-65
843312
  Лимар В.Б. Онтологічні модальності свободи : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.01 / Лимар В"ячеслав Богданович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 213 л. – Бібліогр.: л. 181-213
843313
  Лимар В.Б. Онтологічні модальності свободи : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.01 / Лимар В"ячеслав Богданович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
843314
  Бутенко Ю.І. Онтологічні моделі та методи формування нормативного профілю при сертифікації програмного забезпечення : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Бутенко Юлія Іванівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
843315
  Гонюк О.В. Онтологічні мотиви й образи в повісті В. Підмогильного "Остап Шаптала" // Таїни художнього тексту (до проблем поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2011. – Вип. 12. – С. 16-22. – ISBN 978-966-551-315-5
843316
  Булатевич М.М. Онтологічні ознаки суспільства модерну в соціології Франкфуртської школи : дис. ... канд. соціолог. наук: 22.00.01 / Булатевич М.М.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 176 л. – Бібліогр.: л. 161-176
843317
  Булатевич М.М. Онтологічні ознаки суспільства модерну в соціології Франкфуртської школи : автореф. ... канд. соціолог. наук : 22.00.01 / Булатевич М.М. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 16 с. – Бібліогр.: 7 назв
843318
  Грищук О.В. Онтологічні особливості взаємозвязку людини і права: філософсько-правовий вимір // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2013. – № 1 (65). – С. 3-11. – ISSN 2078-3566
843319
  Подолей Л. Онтологічні особливості мариністичної поезії П. Карманського (цикл "Над срібним плесом моря") // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2009. – Вип. 13. – С. 180-182
843320
  Сліденко І. Онтологічні питання європейського різновиду конституційного контролю // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 9 (87). – С. 105-109
843321
  Боборикін В.Ю. Онтологічні підстави "філософії життя" у творчості Ортега–і–Гассет // Гілея : науковий вісник: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 78 (№ 11). – С. 208-211. – ISSN 2076-1554
843322
  Калінін М.В. Онтологічні підстави типологізації та класифікації правового конфлікту // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 5. – С. 24-29
843323
  Косар О.П. Онтологічні погляди Й. Міхневича як витоки філософії всеєдності та російського космізму // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 75-77. – (Філософія. Політологія ; Вип. 42/45)
843324
  Клепко С. Онтологічні проблеми в предметному полі філософії освіти (розділ до навчального посібника) // Філософія освіти : науковий часопис / Ін-т вищ. осв. АПН України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. акад. політ. наук. – Київ, 2010. – № 1/2. – С. 174-193
843325
  Волошин Ю.О. Онтологічні проблеми визначення категорії "міждержавна інтеграція" у вітчизняній та зарубіжній конституційно-правовій та політологічній доктрині // Порівняльно-правові дослідження : українсько-грецький міжнародний науковий юридичний журнал, 2008. – № 2 : Глобалізація і право.Інтернаціоналізація і фрагментація у правовому розвитку. – С. 70-78.
843326
  Солонько Л.А. Онтологічні проблеми некласичних теорій свідомості // Філософські проблеми сучасного природознавства : республіканський міжвідомчий науковий збірник / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР ; Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Либідь, 1991. – Вип. 77 : Екологія, культура й соціальна практика
843327
  Чаус А.Д. Онтологічні рівні самоактуалізації особистості // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2010. – № 4 (38). – С. 158-163
843328
  Гуменюк О.О. Онтологічні та гносеологічні аспекти етнолінгвістичного компонента лексичної семантики (на матеріалі німецької мови) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 9-11. – (Іноземна філологія ; Вип. 27)


  Концептуальні аспекти статті полягають у вирішенні завдань, які охоплюють з"ясування сутності етнолінгвістичного компонента в значенні лексичних одиниць та деяких особливостей лексичної номінації.
843329
  Черненко Т.В. Онтологічні та гносеологічні засади філософії П.І. Ліницького // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 41-45. – (Філософія. Політологія ; Вип. 68/69). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу творчого доробку київського академічного філософа II половини ХІХ - початку ХХ ст., заслуженого ординарного професора філософії П.І. Ліницького. Зокрема, його пошуку філософського фундаменту православ"я, розв"язанню ним питань ...
843330
  Заєць О. Онтологічні та еколого-правові аспекти добросусідства за земельним законодавством України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 28-31. – (Юридичні науки ; Вип. 92). – ISSN 1728-3817


  Статтю присвячено сутнісному аналізу та еколого-правовому значенню такого явища як добросусідство, яке регулюється сучасним земельним законодавством України. Статья посвящена сущностному анализу и эколого-правовому значению такого явления, как ...
843331
  Богуцький Ю.П. Онтологічні та соціокультурні детермінанти в системі гуманізаційних процесів // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2009. – Вип. 27 : До 80-річчя Харківської державної академії культури. – С. 36-47
843332
  Мінка Т.П. Онтологічні характеристики правового режиму адміністративного права // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 123-127
843333
  Мельник В.В. Онтологічні, аксіологічні та антропологічні засади розвитку сучасного світу // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 94 (№ 3). – С. 143-148. – ISSN 2076-1554
843334
  Бвшук О.Г. Онтологічність поняття "істина" в Європейській філософії // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 22. – С. 55-59. – ISBN 966-7943-03-8
843335
  Кореновська Л. Онтологічно-аксіологічний вимір поезії Володимира Пішка // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2014. – № 9 (645). – С. 89-102. – ISSN 0236-1477


  Три збірки віршів Володимира Пішка - це певною мірою симбіоз різних жанрів: сонети, сонетна балада, вірші у формі "есемески", рубаї. Поет використовує широку гаму художніх засобів (оціночні епітети, розширені метафори, персоніфікація, синестезія, ...
843336
  Діденко Лариса Віталіївна Онтологічно-антропологічна модель філософування Георгія Кониського : Автореф. дис. ... канд. філос. наук: 09.00.05 / Діденко Л.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 13 назв
843337
  Діденко Лариса Віталіївна Онтологічно-антропологічна модель філософування Георгія Кониського : Дис. ... канд. філос. наук: 09.00.05 / Діденко Л.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 179л. – Бібліогр.: л. 163 - 179
843338
  Гуменний М.Х. Онтологічно-поетикальні аспекти компаративного дослідження : монографія / Микола Гуменний. – Київ : Євшан-зілля, 2017. – 213, [1] с. – Бібліогр. в посиланнях та прим.: с. 208-212. – ISBN 978-966-2152-38-8
843339
  Селезньова О.М. Онтологічно-теоретичні засади науки інформаційного права // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – Вип. 66. – C. 98-105. – ISSN 1563-3349
843340
   Онтологія // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 842. – ISBN 966-316-069-1
843341
  Солярська Ірина Олегівна Онтологія архітектурної форми: естетичний аспект : Дис. ... кад. філософ. наук: 09.00.08 / Солярська Ірина Олегівна; Ку ім.Т.Шевченка. – Київ, 2003. – 179 л. – Бібліогр.: л.162 - 179
843342
  Солярська Ірина Олегівна Онтологія архітектурної форми: естетичний аспект : Автореф. дис. ... канд. флософ. наук: 09.00.08 / Солярська І.О.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 16 с. – Бібліогр.: 8 назв
843343
  Братко Костянтин Володимирович Онтологія в естетичному пізнанні: аналіз філософсько-естетичної концепції Романа Інгардена : Дис... канд. філософських наук: 09.00.08. / Братко Костянтин Володимирович; Черкаський держ. ун-тет ім. Б.Хмельницького. – Черкаси, 2003. – 183 л. – Бібліогр.: 168-183
843344
  Братко Костянтин Володимирович Онтологія в естетичному пізнанні: аналіз філософсько-естетичної концепції Романа Інгардена : Автореф. дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.08 / Братко К.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
843345
  Куцепал Світлана Вікторівна Онтологія в сучасній французькій філософії : Дис. ... доктора філософ. наук: 09.00.05 / Куцепал С.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 380л. – Бібліогр.: л. 351 - 380
843346
  Куцепал Світлана Вікторівна Онтологія в сучасній французькій філософії : Автореф. дис. ... доктора філософ. наук: 09.00.05 / Куцепал С.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 33с. – Бібліогр.: 36 назв
843347
  Попова М.А. Онтологія взаємодії в середовищі геоінформаційної системи : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Попова Марина Андріївна ; НАН України, Ін-т телекомунікацій і глоб. інформ. простору. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
843348
  Набережнєва Т.Є. Онтологія вторинного фразеотворення в різноструктурних мовах : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. : 10.02.15 - загальне мовознавство / Набережнєва Т.Є. ; КНУТШ ; ін-т філології. – Київ, 2009. – 220л. – Бібліогр. : л.183-220
843349
  Набережнєва Т.Є. Онтологія вторинного фразеотворення в різноструктурних мовах : Автореф. дис. ... канд. філол. наук : спец.: 10.02.15 - загальне мовознавство / Набережнєва Т.Є. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20с. – Бібліогр.: 8 назв
843350
  Парахонський Б.О. Онтологія гібридної війни: гра прихованих смислів / Б.О. Парахонський, Г.М. Яворська // Стратегічна панорама : щоквартальний науково-практичний журнал / Нац. ін-т стратегічних досліджень ; голов. ред.: Горбулін В.П. ; члени редкол.: Бегма В.М., Двігун А.О., Дубов Д.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – C. 7-16
843351
  Цимбалюк М.М. Онтологія деонтичних модальностей та логічні підвалини правосвідомості // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 12-18.
843352
  Осипов А.О. Онтологія духовності : монографія: у 2-х кн. / А.О. Осипов; Миколаївський держ. гуманітарний ун-т ім. П. Могили комплексу "Києво-Могилянська академія". – Миколаїв : МДГУ ім. Петра Могили. – ISBN 978-966-336-097-3
Кн. 1. – 2008. – 240с.
843353
  Осипов А.О. Онтологія духовності : монографія: у 2-х книгах / А.О. Осипов; Миколаївський держ. гуманітарний ун-т ім. Петра Могили комплексу "Києво-Могилянська академія". – Миколаїв : МДГУ ім. Петра Могили. – ISBN 978-966-336-098-0
Кн. 2. – 2008. – 232с.
843354
  Петрушенко В. Онтологія знання: поняття та різновиди когнітивних структур // Філософська думка : Український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2002. – № 6. – С.6-19
843355
  Якуша П.О. Онтологія і життєсвіт // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 6. – С. 132-134
843356
  Баумейстер А. Онтологія і принцип суб"єктивності: спроба контрінтерпретац ії Гайдегерової філософії // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України, Ін-т філософії. – Київ, 2013. – № 4 : Відповідальність інтелектуалів : поллллітичний словник. – С. 97-113. – ISSN 0235-7941
843357
  Аляєв Геннадій Євгенович Онтологія і феноменологія незбагненного: С.Л.Франк у філософському дискурсі 20 сторіччя : Автореф. дис. ... доктора філософ. наук: 09.00.05 / Аляєв Г.Є.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 36 с. – Бібліогр.: 35 назв
843358
  Аляєв Геннадій Євгенович Онтологія і феноменологія незбагненного: С.Л.Франк у філософському дискурсі 20 сторіччя : Дис. ... доктора філософ. наук: 09.00.05 / Аляєв Геннадій Євгенович; КНУТШ. – Київ, 2003. – 439 л. – Бібліогр.: л.406 - 439
843359
  Мельничук І.М. Онтологія інноваційно-технологічих процесів у вищій школі // Наукові записки Вінницького національного аграрного університету / Вінницький національний аграрний університет. – Вінниця, 2013. – С. 127-138. – (Серія "Соціально-гуманітарні науки" ; вип. 2). – ISBN 978-966-2337-65-5
843360
  Зборовська К.Б. Онтологія іншого в метафорі дзеркальності Діонісія Ареопагіта: гра епох // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квітня 2014 року) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 1. – С. 20-23
843361
  Йосипенко О. Онтологія колективних сутностей // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України ; Ін-т філософії ; редкол.: О. Білий, А. Гусейнов, О. Гьофе [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 : Філософія у публічному просторі. – С. 92-107. – ISSN 0235-7941
843362
   Онтологія людини : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / В.В. Лях, Л.І. Мозговий, Л.В. Абизова, Г.Д. Омелаєнко, В.М. Скиртач; Лях В.В. [ та ін.] : МОНУ ; Слов"янський держ. пед. ун-т. – 2-е вид., доп. – Слов`янськ, 2007. – 202 с. – ISBN 966-8241-40-1
843363
  Прядко Н.А. Онтологія людського "Я" в релігійно-філософській рефлексії І. Гізеля // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 31-34. – (Філософія. Політологія ; Вип. 70/72). – ISSN 1728-3817


  У статті розкриваються основні критерії людського буття, притаманні релігійно-філософській рефлексії І.Гізеля. This article deals with the main criterions of the man"s being which belong to the religious- philosophical I.Gizel"s reflection.
843364
  Азархін К.А. Онтологія людської гідності // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 2. – С. 66-67
843365
  Онищенко В. Онтологія маркетингу // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2010. – № 2. – С. 87-97. – Бібліогр.: 29 назв. – ISSN 1811-3141
843366
  Бардаш С.В. Онтологія мультиваріантності теорії бухгалтерського обліку // Облік і фінанси : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.] ; відп. ред. Остапчук С.М. – Київ, 2016. – № 4 (74). – C. 8-15. – ISSN 2307-9878
843367
  Баумейстер А.О. Онтологія особи: буття, благо і практична нормативність // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред. Губерський Л.В. ; редкол.: Андрущенко В.П., Єрмоленко А.М., Кирилюк Ф.М. [та ін.]. – Київ, 2014. – № 23. – С. 52-57. – ISBN 966-7943-03-8
843368
  Верес О.М. Онтологія очищення даних // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 814 : Інформаційні системи та мережі. – С. 237-245. – ISSN 0321-0499
843369
  Кривошея С.О. Онтологія поетичного слова в естетичному і герменевтичному вимірах (на матер. творчого доробку О. Потебні та Г. Шпета) : Автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.08 / Кривошея С.О. ; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 1997. – 25 с.
843370
  Кривошея Сергій Олександрович Онтологія поетичного слова в естетичному і герменевтичному вимірах (на матеріалах творчного доробку О. Потебні та Г. Шпета) : Дис... канд. філос. наук : 09.00.08 / Кривошея Сергій Олександрович ; КУ ім Т.Г. Шевченка. – Київ, 1997. – 195 л. – Бібліогр.: л. 183-195
843371
  Сорока М.В. Онтологія політичного та її концептуалізація в українській філософській культурі ранньомодерної доби // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 25. – С. 176-184


  У статті засобами раціональної реконструкції історії вітчизняної політичної філософії розкриті структурні елементи та специфічні риси політичного світу як складника української культури ранньомодерної доби, встановлено їх зв"язок із сучасним політичним ...
843372
  Ковальова О.Л. Онтологія почуття любові: психологічний аспект // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 46-47. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 20/21). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано історичний розвиток почуття любові. Зроблений психологічний аналіз почуття любові. Визначено роль почуття любові в суспільстві та його значення для розвитку особистості.
843373
  Лобода Ю.П. Онтологія правового як передумова побудови категорії правової традиції // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2009. – № 8 (58). – С. 19-27


  У даній статті автор зосередив свою увагу на визначенні власної інтерпретації категорії правового. Досліджено категорії права, зокрема: норми, правосвідомість та правовідносини, що відображають різні аспекти феномену права на одному рівні проникнення ...
843374
  Мадіссон В. Онтологія приватного права // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 1. – С.29-33. – ISSN 0132-1331
843375
  Карівець І.В. Онтологія радикальних об"єктів та свідомість // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 2. – С. 83-85
843376
  Чекштуріна В.М. Онтологія рунічного знаку-символу в соціокомунікативному просторі // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 36-41. – (Серія "Соціальні комунікації" ; № 3 (19)). – ISSN 2219-8741
843377
  Подолянко Л.А. Онтологія свідомості в інтенціях "життєвого світу" // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичних дослідж. – Дніпропетровськ, 2011. – № 3 (77). – С. 72-75. – ISSN 2077-1800
843378
  Лимар В.Б. Онтологія свободи у межах сутнього: свавілля як дефективний модус свободи // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 22. – С. 41-50


  Статтю присвячено розгляду свободи на рівні сутнього, де поряд із іншими онтологічними модусами має місце дефективний модус під назвою свавілля. У статті вказується на те, що хоча свавілля є вищим модусом свободи ніж пара модальностей ...
843379
  Кузьменко В.В. Онтологія семіотико-математичних побудов Мухаммада Ібн Муси ал-Хорезмі // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпро, 2016. – № 2 (81). – C. 53-65. – ISSN 2078-3566
843380
  Коніщук В.В. Онтологія становлення екосозологічного та інвайронментологічного напрямів // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2017. – № 2. – С. 49-58. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2077-4893
843381
  Охріменко В.І. Онтологія та гносеологія категорії модальності в італійській мові : дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.05 / Охріменко Валерія Ігорівна ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 612 л. – Додатки: л. 529-612. – Бібліогр.: л. 448-528
843382
  Охріменко В.І. Онтологія та гносеологія категорії модальності в італійській мові : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.05 / Охріменко Валерія Ігорівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 35 с. – Бібліогр.: 29 назв
843383
  Решетняк Т. Онтологія та методологія в сучасній теорії фірми: аналіз взаємозв"язку // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – Вип. 10, ч. 1. – С. 42-45. – ISSN 1993-0259
843384
  Лященко А. Онтологія та особливості компонентів геоінформаційного моніторингу за технологією баз геопросторових даних / А. Лященко, І. Патракеєв // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Укр. т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2015. – Вип. 1 (29). – С. 174-177. – ISSN 1819-1339
843385
  Брижнік В.М. Онтологія Теодора Адорно - теорія нетотожності суб"єкта та об"єкта соціального пізнання // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ : ВАДЕКС, 2013. – Вип. 70
843386
  Шевченко О.К. Онтологія трагічного та феномен трагедії в європейській культурі : Автореф... докт. філос.наук: 09.00.01 / Шевченко О. К.; Ін-т філос. НАНУ. – К., 1995. – 40л.
843387
  Матусевич К.М. Онтологія четвертого крупного суспільного поділу праці як чинника цивілізаційного розвитку // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 4 (142). – С. 24-32. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
843388
  Кохан Р. Онтологія читання: рецепція художнього світу дитинств // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2016. – Вип. 33. – С. 208-217. – ISSN 2413-3094
843389
  Коічовський А. Онтологія юридичної відповідальності // Про українське право : часопис кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т. – Київ, 2010. – Число 5 : Правова відповідальність. – С. 94-105. – ISBN 978-966-306-020-4
843390
  Козловський А. Онтологія юридичної відповідальності // Тези доповідей Міжнародного науково-практичного круглого столу "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування" : 2 червня 2011 р., Київ, Україна / "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування", міжнар. наук.-практ. круглий стіл. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 2011. – С. 36-37
843391
  Паньків О. Онтологія як дискурс в епоху античності // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2013. – № 750 : Філософські науки. – С. 69-73. – ISSN 0321-0499
843392
  Баумейстер А. Онтологія як філософська дисципліна: укоаїнський контекст // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 2013. – № 5 : Філософський факультет. – С. 26-40. – ISSN 0235-7941
843393
  Пішеніна Т. Онтологія, періодичність та сутнісні ознаки радіоекологічної безпеки, етапність процесу становлення радіоекологічної безпеки України : проблеми реформ // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 2 (292). – С. 28-29. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1810-3944
843394
  Дудко І.П. Онук комунара / І.П. Дудко. – К., 1973. – 143с.
843395
   Онуки Дажбожі : Походження українського народу: спільний тематичний випуск часописів "ІндоЄвропа" і "Такі справи". – Київ. – ISBN 966-7208-01-X
Кн. 1-2 : 7504 (1996-1997). – 92с. : іл.
843396
  Сафронов Ю.П. Онуки наших онуків. / Ю.П. Сафронов, С.О. Сафронова. – К., 1969. – 318с.
843397
  Хижняк А.Ф. Онуки спитають : повість / А.Ф. Хижняк. – Київ : Молодь, 1963. – 406 с.
843398
  Левицький В.І. Онуфріївський парк : Путівник / В.І. Левицький. – Дніпропетровськ : Промінь, 1976. – 63с.
843399
  Лобановський Б.Б. Онуфрій Бізюков. / Б.Б. Лобановський. – Київ, 1977. – 93с.
843400
  Кектеев Э.М. Ончахан Джирган / Э.М. Кектеев. – Элиста, 1963. – 176с.
843401
   Ообливості хімічного складу проявів питних мінеральних вод Прикарпаття / В.М. Шестопалов, Н.П. Моісеєва, А.Ю. Моісеєв, Г.В. Лесюк // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2011. – № 2. – С. 81-89 : табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 0367-4290
843402
  Погорелов А.Г. Ообратные задачи естационарной химической кинетики / А.Г. Погорелов. – М., 1988. – 392с.
843403
  Равен Х. Оогенез / Х. Равен. – М., 1964. – 306с.
843404
  Шнюков Е.Ф. Оолиты / Е.Ф. Шнюков, Г.Н. Орловский ; НАН Украины, Нац. науч.-природовед. музей, Отд-ние морской геологии и осадоч. рудообразования, Литолог. ком. Украины. – Киев, 2008. – 214, [2] с., [3] л. фотогр. : ил., табл. – Библиогр.: с. 195-215. – ISBN 978-966-02-4568-6
843405
   Ооліти із дренажно-штольневих систем м. Києва / В.А. Нестеровський, В.В. Гудзенко, Г.М. Орловський, В.А. Клімчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 18-19. – (Геологія ; Вип. 33). – ISSN 1728-3817


  Наведено характеристику ооїдних новоутворень із деяких дренажно-штольневих систем м. Києва. Розглянуто їх мінералого-геохімічні особливості. Characteristic of new formation oolits from some drainage gallery systems is carried out Mineralogy and ...
843406
  Торкулов А.В. ООН-70 лет // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2015. – № 5 (86). – С. 3-4. – ISSN 1812-3910
843407
  Абашидзе А.Х. ООН-70 лет. Ей нет альтернативы в качестве универсального центра для согласования действий суверенных государств / А.Х. Абашидзе, А.Н. Борисов // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2015. – № 5 (86). – С. 6-8. – ISSN 1812-3910
843408
  Дмитриев Б. ООН - 20 лет / Б. Дмитриев, Б. Павлов. – М., 1965. – 60с.
843409
  Прокофьев Б.П. ООН - 25 лет / Б.П. Прокофьев. – Москва : Международные отношения, 1970. – 77, [2] с.
843410
  Орлов А. ООН - всеобщее достояние // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2010. – № 9. – С. 43-53. – ISSN 0130-9625
843411
  Ржевська В.С. ООН - етап у розвитку концепцій колективної безпеки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 96, ч. 1. – С. 159-162


  Розглянуто історичний розвиток концепції колективної безпеки з особливим наголосом на ролі в ньому ООН. The historical development of the collective security concept is traced back with the special emphasis of the role of the UN in it. ...
843412
  Юмкелла К. ООН - коалиция всех талантов // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2010. – № 6. – С. 22-37. – ISSN 0130-9625
843413
  Чуркин В. ООН - непревзойденный игрок на мировом поле // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2010. – № 9. – С.. 26-32. – ISSN 0130-9625
843414
  Петров В.Ф. ООН - форум переговоров и арена борьбы СССР за мир и сотрудничество / В.Ф. Петров. – М., 1980. – 64с.
843415
  Манжола В.А. ООН в постбіполярному світі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 58, ч. 2. – С. 67-70.


  [Виступ на на міжнародній конференції "60-річчя ООН: осмислення звершень та шляхи посилення ефективності в ХХІ столітті", яка пройшла в Ін-ті міжнар. відносин КНУТШ]
843416
  Пархомчук О.С. ООН в структурі механізмів глобального регулювання // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 99, ч. 1. – С. 75-79


  Статтю присвячено важливій науковій проблемі - визначенню місця ООН в структурі механізмів регулювання постбіполярної системи міжнародних відносин. Особливу увагу приділено дослідженню концепції глобального управління, етапам її формування та ...
843417
  Пархомчук О.С. ООН в структурі механізмів регулювання постбіполярної системи міжнародних відносин / О.С. Пархомчук, В.О. Романова // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 96, ч. 1. – С. 163-167


  Статтю присвячено важливій науковій проблемі - визначенню місця ООН в структурі механізмів регулювання постбіполярної системи міжнародних відносин. Особливу увагу приділено дослідженню концепції глобального управління, етапам її формування та ...
843418
  Абдулвахаб Т.Ш. ООН во внешнеполитической деятельности НДРИ : дис... канд. юрид. наук: 12.00.10 / Абдулвахаб Табет Шамсан ; КГУ им.Т.Г. Шевченко. – Киев, 1989. – 173 л. – Библиогр.: л. 153-173
843419
  Абдулвахаб Т.Ш. ООН во внешнеполитической деятельности НДРЙ : Автореф. дис... канд. юрид. наук : 12.00.10 / Абдулвахаб Т.Ш. ; КУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1989. – 25 с.
843420
   ООН збентежена масштабами дитячої проституції та торгівлі дітьми в Україні // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 9. – С. 9
843421
  Хилтухин Э.И. ООН и "третий мир". / Э.И. Хилтухин. – М., 1972. – 32с.
843422
   ООН и актуальные международные проблемы : (к 20-летию ООН). – Москва : Международные отношения, 1965. – 364 с.
843423
  Хазанов М.Е. ООН и ближневосточный кризис / М.Е. Хазанов. – М, 1983. – 174с.
843424
  Васильева Н.А. ООН и глобальное управление: эколого-аксиологический аспект // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2008. – С. 154-159. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; Вып. 4). – ISSN 1560-1390
843425
  Лужикова Е.А. ООН и государства - участники: взаимодействие в сфере реализации универсальных международных избирательных стандартов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 24-29. – (Державне управління ; вип. 1 (3)). – ISSN 1728-3817


  В данной статье анализируется роль Организации Объединенных Наций в становлении и развитии института универсальных международных избирательных стандартов, путем рассмотрения эволюции данной организации через так называемые "волны унификации", ...
843426
  Утегенова Д.К. ООН и Движение неприсоединения. / Д.К. Утегенова. – М., 1991. – 186с.
843427
  Гайдук И.В. ООН и иранский кризис 1946 года // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2011. – № 5. – С. 69-82. – ISSN 0130-3864
843428
  Фомин В.В. ООН и международная торговля / В.В. Фомин. – М., 1971. – 168с.
843429
  Маркушина В.И. ООН и международное нраучно-техническое сотрудничество / В.И. Маркушина. – М, 1983. – 223с.
843430
   ООН и международное экономическое сотрудничество. – Москва : Мысль, 1970. – 478 с.
843431
  Мовчан А.П. ООН и мирное сосуществование / А.П. Мовчан. – М., 1957. – 36с.
843432
  Задорожный Г.П. ООН и мирное сосуществование государств / Г.П. Задорожный. – М., 1958. – 54с.
843433
  Красильщикова С.А. ООН и национально-освободительное движение / С.А. Красильщикова. – М., 1964. – 220с.
843434
  Шепова Наталья Яковлевна ООН и некоторые проблемы регионального миротворчества // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 6. – С. 3-12. – Бібліогр.: с. 3-12. – ISSN 0131-2227
843435
  Шепова Наталья Яковлевна ООН и некоторые проблемы регионального миротворчества // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 6. – С. 3-12. – Бібліогр.: с. 3-12. – ISSN 0131-2227
843436
  Шепова Наталья Яковлевна ООН и некоторые проблемы регионального миротворчества // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 6. – С. 3-12. – Бібліогр.: с. 3-12. – ISSN 0131-2227
843437
  Федоров В.Н. ООН и поддержание международного мира / В.Н. Федоров, Г.К. Ефимов. – М., 1969. – 64с.
843438
   ООН и поддерживание международного мира. – М, 1973. – 183с.
843439
  Островский Я.А. ООН и права человека / Я.А. Островский. – М., 1968. – 192с.
843440
  Молодцов С.В. ООН и проблема мира / С.В. Молодцов, Г.И. Морозов. – Москва, 1965. – 48с.
843441
  Белобров Ю. ООН и проблема нераспространения ОМУ // Международная жизнь : Проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2007. – № 9. – С. 91-103. – ISSN 0130-9625
843442
  Федоров В.Н. ООН и проблемы войны и мира / В.Н. Федоров. – М., 1988. – 260с.
843443
   ООН и проблемы народонаселения. – М, 1985. – 236с.
843444
   ООН и проблемы перестройки международных экономических отношений. – Москва : Наука, 1986. – 212 с.
843445
  Куклина И.Н. ООН и проблемы южно-африканского района / И.Н. Куклина. – Москва : Наука, 1990. – 321 с. – ISBN 5-02-016859-9
843446
   ООН и современные международные отношения. – М, 1986. – 289с.
843447
  Манов Б.Г. ООН и содействие осуществлению соглашений о правах человека / Б.Г. Манов. – М., 1986. – 110с.
843448
  Мацейко Ю.М. ООН и социально-экономические преобразования в развивающихся странах / Ю.М. Мацейко. – К., 1983. – 272с.
843449
  Мацейко Юрий Михайлович ООН и социально-экономические преобразования в развивающихся странах (60-е - 70-е гг.) : Дис... канд.истр.наук: 07.00.05 / Мацейко Юрий Михайлович; Ин-т социальных и экономических проблем зарубежных стран. – К., 1985. – 425л. – Бібліогр.:л.390-425
843450
  Мацейко Юрий Михайлович ООН и социально-экономические преобразования в развивающихся странах (60-е, 70-е годы) : Автореф. дис. ... д-ра истор. наук : 07.00.05 / Мацейко Юрий Михайлович ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 36 с.
843451
  Войтович С.Д. ООН и страны социализма / С.Д. Войтович. – Минск, 1983. – 270с.
843452
  Федоров В.Н. ООН и стратегия мира / В.Н. Федоров. – М., 1975. – 181с.
843453
  Бруз В.С. ООН і врегулювання міжнродних конфліктів / В.С. Бруз. – Київ : Либідь, 1995. – 111с. – ISBN 5-325-00729-7
843454
  Забігайло К.С. ООН і міжнародна розрядка. / К.С. Забігайло. – К., 1978. – 63с.
843455
  Манжола В.А. ООН і міжнародні неурядові організації (МНУО): нова якість взаємовідносин в умовах трансформації політичної системи світу / В.А. Манжола, Л.Н. Чернявська // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 58, ч. 2. – С. 114-120.


  [Виступ на на міжнародній конференції "60-річчя ООН: осмислення звершень та шляхи посилення ефективності в ХХІ столітті", яка пройшла в Ін-ті міжнар. відносин КНУТШ]
843456
  Скороход Л.І. ООН і постконфліктне миробудівництво в Іраку (деякі аспекти проблеми) // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 96, ч. 2. – С. 51-58


  В статті досліджується діяльність в Іраці Управління Верховного комісара ООН у справах біжінців; аналізується надання допомоги іракському уряду в підготовці та проведення парламентських виборів 2010 року з боку Місії ООН з надання допомоги Іраку. ...
843457
  Пасько А.В. ООН і проблема врегулювання IV арабо-ізраїльського конфлікту 1973 року // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 74-79. – (Східні мови та літератури ; Вип. 2)


  Присвячено подіям 1973 року, коли на Близькому Сході спалахнув один із найбільших і найнебезпечніших військово-політичних конфліктів. Аналізується роль ООН у врегулюванні кризи, позиції країн-членів Ради Безпеки ООН під час обговорення і прийняття ...
843458
  Коппель О.А. ООН і проблема стримування гонки озброєнь в районі Перської затоки / О.А. Коппель, О.С. Пархомчук // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 31-36. – (Міжнародні відносини ; Вип. 3)
843459
  Буряк С.Б. ООН і проблеми сучасності / С.Б. Буряк. – К., 1985. – 49с.
843460
   ООН как инструмент по поддержанию и укреплению мира : международно-правовые проблемы. – Москва : Международные отношения, 1980. – 264 с.
843461
  Гетьманчук А. ООН с нами // Киевские ведомости. – Київ, 2000. – 25 октября. – С. 2


  55-річницю ООН відсвяткували в ІМВ КНУ імені Тараса Шевченка. 55-летнюю годовщину ООН отпраздновали в ИМО КНУ имени Тараса Шевченко.
843462
  Кучинський Валерій ООН та геополітичні виклики сучасності: роль та ефективність організації у ворішенні глобальних проблем // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 15-20. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 15)
843463
  Галака С.П. ООН та нерозповсюдження ядерної зброї // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 96, ч. 1. – С. 11-17


  У статті розглядається роль ООН у галузі нерозповсюдження ядерної зброї. В статье рассматривается роль ООН в области нераспространения ядерного оружия. The article deals with the UN role in the nuclear nonproliferation area.
843464
  Крапівін О.В. ООН та питання безпеки в "Об"єднаній Європі" // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 58, ч. 2. – С. 101-105.


  [Виступ на на міжнародній конференції "60-річчя ООН: осмислення звершень та шляхи посилення ефективності в ХХІ столітті", яка пройшла в Ін-ті міжнар. відносин КНУТШ]
843465
  Білас І.Г. ООН та проблеми міжнародної безпеки в умовах глобалізації // Порівняльно-правові дослідження : українсько-грецький міжнародний науковий юридичний журнал, 2008. – № 2 : Глобалізація і право.Інтернаціоналізація і фрагментація у правовому розвитку. – С. 161-168.
843466
  Грушова А. ООН та система контролю над наркотиками // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 18-22. – (Міжнародні відносини ; Вип. 33/34). – ISSN 1728-3817


  Присвячено дослідженню діяльності ООН щодо усунення проблеми зловживання наркотиків. Проаналізовано заходи ООН щодо боротьби з поширенням наркотиків, розглянуто правові засади діяльності Організації у зазначеній сфері. Окрему увагу приділено програмам ...
843467
  Білас І.Г. ООН та сучасні виклики і загрози міжнародній спільноті та безпеці в умовах глобалізації // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 96, ч. 1. – С. 34-39


  Стаття присвячена аналізу системи міжнародної безпеки у сучасному світі, визначенню нових викликів та загроз, які постають перед людством та принципів їх подолання. Статья посвящена анализу системы международной безопасности в современном мире, ...
843468
  Грушова А. ООН та торгівля жінками і дітьми // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 63-67. – (Міжнародні відносини ; Вип. 33/34). – ISSN 1728-3817


  Присвячено актуальному питанню - проблемі торгівлі жінками і дітьми та ролі ООН у її вирішенні. Автором зроблено спробу дослідити діяльність ООН щодо ліквідації торгівлі жінками і дітьми та проаналізувати правову базу ООН у цій сфері. Визначено ...
843469
  Сербіна К. ООН у боротьбі з міжнародним тероризмом // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 2. – С. 144-145
843470
  Ціватий В. ООН у політико-дипломатиячній ситемі координат (1945 - 2015 рр.): глобальна ефективність та інституційний вимір багатосторонньої дипломатії // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 10. – С. 26-29. – (Історичні науки)
843471
  Чекаленко Л. ООН у політиці України: реалії сучасності // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2010. – № 5/6. – С. 24-28
843472
   ООН у системі міжнародних відносин:історичний досвід і перспективи. – Київ : Либідь, 1995. – 128с. – ISBN 5-325-00816-1
843473
  Шкляр В. ООН як трибуна для формування зовнішньополітичного іміджу Німеччини // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 96, ч. 2. – С. 113-116


  В роботі проаналізовано основні аспекти діяльності Німеччини в ООН, за допомогою яких вона прагне підвищити свій авторитет на міжнародній арені. В першу чергу - це діяльність в Раді Безпеці ООН та інтереси, які Німеччина намагається відстояти в цій ...
843474
  Гончар Б.М. ООН, міжнародна безпека і США (1990-і - 2000-і рр.) / Б.М. Гончар, Ю.М. Боголій // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2008. – Вип. 14 : Зовнішня політика і дипломатія: історична ретроспектива, традиції, сьогодення. – С. 308-338
843475
  Бруз В. ООН, НАТО і Косовський конфлікт // Матеріали міжнародної наукової конференції "Ялта-2000. Роль Європи в ХХI столітті" 7-9 травня 2000 року / Ялта-2000. Роль Європи в ХХІ столітті. – Ялта, 2000. – С. 121-125
843476
   ООН: декларация тысячелетия // Права людини : Громадянська освіта. Бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 2002. – № 15. – С.2-5
843477
   ООН: итоги, тенденции, перспективы : (К 25-летию ООН). – Москва : Международные отношения, 1970. – 544 с.


  Авторы: Барсегов Ю.Г., Бежанек Р., Богданов О.В., Дворжак Л., Жуков Г.П., Ковальский Н.А., Моравецкий В., Морозов Г.И., Поточный М., Прокофьев Б.П., Пчелинцев Е.С., Шкунаев В.Г., Штайнигер П., Этингер Я.Я., Редкол.: Барсегов Ю.Г., Морозов Г.И. (Отв. ...
843478
  Александрова Э.Б. ООН: Объединение действия по поддержанию мира / Э.Б. Александрова. – Москва, 1978. – 190с.
843479
  Барышев А.П. ООН: проблемы укрепления международной безопасности / А.П. Барышев. – М., 1973. – 64с.
843480
  Соловьева Р.Г. ООН: расстановка сил и дипломатия в 80-е годы / Р.Г. Соловьева. – М., 1990. – 172с.
843481
  Бобылев С. ООН: смена целей / С. Бобылев, С. Соловьева // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук, Ин-т мировой экон. и междунар. отношений им. Е.М. Примакова. – Москва, 2016. – Т. 60, № 5. – С. 30-39. – ISSN 0131-2227
843482
  Зленко А.М. ООН: сучасні виклики в галузі прав людини // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 83, ч. 2. – С. 7-11


  This article addresses the problem of human rights within the framework of UN policy. Basic human rights challenges of the modern world are analyzed in their historical retrospective and the perspective ways of solving the sharp problems arc looked ...
843483
  Сушков Валерий ООО "Национальная карта" : Золотая корона. Премия "Лидеры туриндустрии - 2007" // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 1. – С. 88 : Фото
843484
   ООО "Санаторий "Целебный нарзан" : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 3. – С. 55 : Фото
843485
  Демченко Глеб ООО "Селектив ХХІ" : Платиновая корона. Премия "Лидеры туриндустрии - 2007" // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 1. – С. 59 : Фото
843486
  Арсенье Николай ООО "Туристическая компания "Арс", Тюмень : Представляем лауреатов. Спецвыпуск - Лидеры - 2006 // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 1. – С. 39 : Фото
843487
  Бондарчук П.М. Оосбливості релігійної ситуації в Україні у середині 1940-х - на початку 1950-х рр. // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2010. – № 2 (491). – С. 137-163. – ISSN 0130-5247
843488
  Яблонська Т.М. Оосбливості розвитку ідентичності обдарованих дітей у сім"ї // Збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції "Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства" : 11-12 листоп. / "Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Віваріо, 2016. – С. 168-170
843489
  Дейнега І.О. Оосбливості формування та перспективи розвитку ринку освітніх послуг / І.О. Дейнега, М.С. Андрощук // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2017. – Вип. 3 (104), ч. 2. – С. 71-77. – ISSN 1995-0519


  Перехід світової спільноти до економіки знань наклав відбиток на формування якісних характеристик освітніх продуктів. Враховуючи обраний курс України на євроінтеграцію, вітчизняний ринок освітніх послуг вже сьогодні потребує значних трансформаційних ...
843490
  Белый М.У. Опpеделение состава полимеpов в pаствоpах кpасителей по спектpам поглощения и люминесценции. : Материалы 4 совещания по люминесценции ( молекулярная люминесценция и люминесцентный анализ) // Известия АН СССР. Сер.Физическая т. XXIII, № 1
843491
  Быстров О.И. Опавшие листья : повести / О.И. Быстров. – Алма-Ата : Жалын, 1988. – 316 с.
843492
  Розанов В.В. Опавшие листья / В.В. Розанов. – М, 1992. – 541с.
843493
  Розанов В.В. Опавшие листья. Короб второй / В.В. Розанов. – Санкт-Петербург : Кристалл, 2001. – 256с. – (Русский стиль). – ISBN 5-306-00194-7
843494
  Розанов В. Опавшие листья. Короб второй / Василий Розанов. – Москва : АСТ, 2003. – 304с. – (Философия. Психология). – ISBN 5-17-017895-6
843495
  Розанов В.В. Опавшие листья. Короб первый / В.В. Розанов. – Санкт-Петербург : Кристалл, 2001. – 160с. – (Русский стиль). – ISBN 5-306-00193-9
843496
  Розанов В. Опавшие листья. Короб первый / Василий Розанов. – Москва : АСТ, 2003. – 208с. – (Философия. Психология). – ISBN 5-17-017894-8
843497
  Леонов М.П. Опади на замовлення / М.П. Леонов. – Київ : Знання, 1966. – 40с.
843498
  Гук М. Опади та сніговий настил 1926. / М. Гук. – К., 1930. – 100с.
843499
  Оппоков В Є. Опади, стік ... / В Є. Оппоков
№3. – 1933. – с.
843500
  Оппоков В Є. Опади, стік ... / В Є. Оппоков
№4. – 1933. – с.
843501
   Опазване на културното наследство в народна република България : Национална конференция с международно участие 5-12 октомври 1981 г. Ловеч. – София, 1984. – 220 с.
843502
  Фор Э. Опала Тюрга, 12мая 1776 г. / Э. Фор. – М, 1979. – 566с.
843503
  Клименко П.П. Опалене жито / П.П. Клименко. – Київ, 1980. – 304с.
843504
  Клименко П.П. Опалене жито / П.П. Клименко. – К., 1990. – 682с.
843505
  Камянский В.К. Опаленная ветка. (Звезды не меркнут) / В.К. Камянский. – Москва : Московский рабочий, 1971. – 223 с.
843506
  Мартинов И. Опаленная земля / И. Мартинов. – М, 1977. – 286с.
843507
  Эгарт М.М. Опаленная земля. / М.М. Эгарт. – М., 1934. – 223с.
843508
  Эгарт М.М. Опаленная земля. / М.М. Эгарт. – М., 1937. – 354с.
843509
  Молчанов В.Г. Опаленная солнцем / В.Г. Молчанов. – Москва : Просвещение, 1966. – 78с.
843510
  Ильинский Ю.Б. Опаленная юность / Ю.Б. Ильинский. – М., 1960. – 197с.
843511
  Ильинский Ю.Б. Опаленная юность / Ю.Б. Ильинский. – М., 1965. – 222с.
843512
  Смирнова-Медведева Опаленная юность / Смирнова-Медведева. – Москва, 1967. – 150с.
843513
  Сорокин Д.Т. Опаленная юность / Д.Т. Сорокин. – М., 1985. – 136с.
843514
  Селезнев М.С. Опаленная юность. / М.С. Селезнев. – Днепропетровск, 1975. – 71с.
843515
   Опаленное войной. – Алма-Ата, 1988. – 477 с.
843516
  Лавров В.И. Опаленное сердце / В.И. Лавров. – Донецк, 1967. – 40с.
843517
  Петухов Ю.К. Опаленные / Ю.К. Петухов. – Киров, 1959. – 116с.
843518
  Самойленко О.П. Опаленные / О.П. Самойленко. – Х, 1986. – 222с.
843519
  Налдеев А Опаленные вёрсты / А Налдеев. – М., 1982. – 253с.
843520
  Эмин С. Опаленные воды / С. Эмин. – Краснодар, 1977. – 96с.
843521
  Савицкий В.Д. Опаленные всходы. / В.Д. Савицкий. – Минск, 1989. – 190с.
843522
  Дмитерко Л. Опаленные грозами / Л. Дмитерко. – Москва, 1969. – 160с.
843523
  Каллегари Д.П. Опаленные жизнью / Д.П. Каллегари. – М., 1960. – 135с.
843524
  Зубавин Б.М. Опаленные зори / Б.М. Зубавин. – М, 1964. – 359с.
843525
  Лапис А.М. Опаленные крылья / А.М. Лапис, В.Ф. Шанаев. – Орджоникидзе, 1967. – 278с.
843526
  Сафонов В.А. Опаленные солнцем / В.А. Сафонов. – М., 1961. – 206с.
843527
  Ионов П.П. Опаленные строки. / П.П. Ионов. – М., 1981. – 31с.
843528
  Золототрубов А.М. Опаленный гранит / А.М. Золототрубов. – М., 1970. – 207с.
843529
  Снегирев В.Н. Опаленный порохом рассвет / В.Н. Снегирев. – М., 1984. – 175с.
843530
  Коршак Г.В. Опаленный сорок первым. / Г.В. Коршак. – Кишинев, 1968. – 132с.
843531
   Опали України та можливість їх використання у промисловості самоцвітів / Т.М. Агафонова, Г.К. Гутниченко, В.Г. Назаренко, Ю.В. Семенченко // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1969. – С. 42-49 : Табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – (Геології ; № 11)
843532
   Опалиты Западной Сибири. – Тюмень, 1987. – 156с.
843533
  Єрьоменко А. Опалювальний сезон: тенденції та цифри // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 28 квітня - 12 травня (№ 16). – С. 1, 9


  "Газ, електро- і теплоенергію громадяни змушені сприймати як товар: платиш і отримуєш. Подорожчання газу, а відтак, і комунальних послуг стало примусовим стимулом до економії енергоресурсів. З урахування або без багатомільярдних держсубсидій структура ...
843534
  Погоральський Я. Опалювальні споруди у житлах V-X ст. з порубіжжя Волині і Прикарпаття // Археологічні дослідження Львівського університету : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – Вип. 12. – С. 60-78. – ISSN 2078-6093
843535
  Альтов Г.С. Опаляющий разум / Г.С. Альтов. – Москва, 1968. – 208с.
843536
  Чмыхало А.И. Опальная земля. / А.И. Чмыхало. – Красноярск, 1988. – 350с.
843537
  Микулина М. Опальная муза // Караван историй. Украина / "Караван - Медиа". – Киев, 2011. – № 11. – C. 168-181. – ISSN 1726-6084


  О жизни английского поэта XIX века Джона Китса
843538
  Щербань Т.О. Опальний професор // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2009. – № 2. – С. 37-51. – ISSN 1608-0599


  Професор Київської духовної академії, доцент Університету Св. Володимира Пилип Олексійович Терновський (1838-1884).
843539
  Устинов В.С. Опальный корнет. / В.С. Устинов. – Калининград, 1989. – 252с.
843540
  Рабинович Р.И. Опальный миллионер / Р.И. Рабинович. – Пермь, 1990. – 158 с.
843541
  Савченко Б.А. Опальный Орфей: судьба и творчество В.Козина / Б.А. Савченко. – Магадан, 1991. – 110с.
843542
  Савченко Б.А. Опальный Орфей:О В.Козине / Б.А. Савченко. – М., 1991. – 53с.
843543
  Кушнарева М.Б. Опальный партиарх / М.Б. Кушнарева, В.М. Мордвинцев. – Киев, 1992. – 80с.
843544
  Шпетная А. Опальный портрет // Антиквар : журнал об искусстве и коллекционировании / ООО "Изд. дом "Антиквар". – Киев, 2013. – № 4 (72), апрель : Скульптура. Традиции и тенденции. – С. 124-127. – ISSN 2222-436X


  О "Портрете Полины Осипенко" скульптора А.Н. Златовратского, достаточно необыно трактовавшего облик знаменитой лётчицы.
843545
  Делибес М. Опальный принц / М. Делибес. – М, 1983. – 128с.
843546
   Опанас Андронович Підопригора // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 2. – С. 129. – ISSN 0132-1331
843547
  Чернієнко Д. Опанас Бежкович: повернення з минулого (до 125-ліття від дня народження вченого) // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів. – Київ, 2015. – № 4 (356), липень - серпень. – C. 36-41. – ISSN 0130-6936
843548
   Опанас Заливаха : Альбом. – Київ : Смолоскип, 2003. – 160c. – ISBN 966-7332-79-9
843549
  Шевчук В. Опанас Заливаха (1925-2007) // На березі часу. Ті, котрі поруч : спогади про митців і вчених / В.О. Шевчук. – Київ : Либідь, 2016. – С. 413-456. – ISBN 978-966-06-0729-3
843550
  Оглобин О. Опанас Лобисевич / О. Оглобин. – Мюнхен-Нью-Йорк, 1966. – 99с.
843551
  Оглоблін О. Опанас Лобисевич // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 30 січня (№ 5). – С. 14
843552
  Шевера М Опанас Семенович Рогович (1812-1878) // Український ботанічний журнал / НАН України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного. – Київ, 2012. – Т. 69, № 1. – С. 158. – ISSN 0372-4123
843553
  Лопата П. Опанас Сластіон - ілюстратор "Гайдамаків" Тараса Шевченка // Новий шлях : український тижневик. – [Торонто], 2008. – Рік 79, 18 вересня (число 36). – С. 11
843554
  Жеплинський Б. Опанас Сластіон - портретист кобзарства // Кобзарськими стежинами / Б.М. Жеплинський. – Львів : [б. в.], 2002. – С. 254-257. – ISBN 966-02-1422-7
843555
  Аббасов А.М. Опанас Сластьон. Життя і творчість : нарис / А.М. Аббасов. – Київ : Мистецтво, 1973. – 71 с., [2] вкл. арк., [1] портр : іл., портр. – Бібліогр. в прим.: с. 69-70
843556
  Пільчук І.І. Опанас Шпигоцький // Історія української літератури. Література першої половини 19 ст. : Підручник для студ. філол. фак. ун-тів і пед. ін-тів УРСР / П.К. Волинський, Ю.С. Кобилецький, І.І. Пільгук, П.П. Хропко. – Київ : Радянська школа, 1964. – С. 286
843557
   Опанасовы бриллианты. – К, 1960. – 280с.
843558
  Неправська Наталія Опановуємо аюрведу // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2017. – № 5, вересень - жовтень. – С. 38-41 : фото. – ISSN 1998-8044
843559
  Петров О. Опанування лінгвосоціокультурної компетентності майбутніми вчителями іноземної мови : теоретичний аспект // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 3 (963). – С. 58-61. – ISSN 0131-6788
843560
  Кислюк Л.В. Опанування мультимедійних технологій в бібліотеках України // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2012. – Вип. 37. – С. 136-143


  Аналізується стан опанування мультимедійних технологій у бібліотеках України.
843561
  Олійник О.Б. Опанування ораторським мистецтвом - одна зі складових успіху прокурорсько-слідчих працівників // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 41-47.
843562
  Гончаров В. Опанування освітніх технологій - невід"ємний складник підготовки нового вчителя // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2012. – № 3 (46). – С. 59-65. – ISSN 2078-1016
843563
  Корбут А. Опанувати війну // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2015. – № 16/17 (388/389), 24.04-7.05.2015 р. – С. 36-37. – ISSN 1996-1561


  Колишній морський піхотинець США про підготовку й мотивацію військових у себе на батьківщині та в Україні.
843564
   Опануймо революційну теорію. – К, 1929. – 88с.
843565
  Небольсин С. Опасаясь русских вопросов. (Александр Блок глазами Влад. Новикова) // Наш современник : журнал писателей России : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Союз писателей России ; ООО "ИПО писателей" ; Межд. фонд славянской письменности и культуры. – Москва, 2011. – № 11. – С. 268-276. – ISSN 0027-8238
843566
  Гордин Руфин Опасен...Опознан...Бежал... / Гордин Руфин. – Кишинев, 1972. – 292 с.
843567
  Фрида Ф. Опасная граница / Ф. Фрида. – М., 1985. – 351с.
843568
   Опасная засада. – Москва, 1990. – 31с.
843569
  Ваксберг А.И. Опасная зона / А.И. Ваксберг. – Москва, 1988. – 366с.
843570
  Широбоков И.И. Опасная зона. / И.И. Широбоков. – Иркутск, 1986. – 110с.
843571
  Замостьев А.Т. Опасная игра / А.Т. Замостьев. – К., 1960. – 51с.
843572
  Синяк Д. Опасная игра Михаила Терещенко // Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2016. – № 35 (493), 02.09.2016. – С. 50-53. – ISSN 2075-7093


  "Миллиардер, последний глава Временного правительства, личный враг Ленина и Гитлера. Невероятная история Михаила Терещенко, рассказанная его внуком Мишелем".
843573
  Лучковский Е.А. Опасная обочина : роман / Е.А. Лучковский. – М., 1984. – 239с.
843574
  Лучковский Е.А. Опасная обочина. / Е.А. Лучковский. – М., 1987. – 254с.
843575
  Есенберлин И. Опасная переправа : роман / И. Есенберлин. – Москва : Советский писатель, 1970. – 264 с.
843576
  Есенберлин И. Опасная переправа : романы / И. Есенберлин. – Алма-Ата : Жазушы, 1979. – 349 с.
843577
  Осипов П.С. Опасная профессия / П.С. Осипов. – Волгоград, 1967. – 48с.
843578
  Борисов В.В. Опасная ставка / В.В. Борисов. – М., 1979. – 200с.
843579
  Вейцлер А.Л. Опасная тишина / А.Л. Вейцлер, А.Н. Мишарин. – Москва, 1963. – 88с.
843580
  Абу-Бакар Ахмедхан Опасная тропа : повести и рассказы / Ахмедхан Абу-Бакар. – Махачкала : Даг. кн. изд-во, 1982. – 445 с. : портр.
843581
  Аль Н Д. Опаснее врага / Н Д. Аль, Л.Л. Раков. – Ленинград-Москва, 1962. – 98с.
843582
  Ллещинский Н.И. Опасно ли применение радиоактивных веществ? / Н.И. Ллещинский. – М., 1968. – 68с.
843583
  Танхимович З.М. Опасное задание / З.М. Танхимович, А.Н. Сергеев. – Алма-Ата, 1964. – 328с.
843584
  Градов П.М. Опасное задание / П.М. Градов. – М, 1980. – 303с.
843585
  Альман Б. Опасное знание / Б. Альман. – Москва, 1968. – 255с.
843586
  Питерс Н. Опасное наваждение / Н. Питерс. – Москва : АСТ, 1997. – 640с. – (Откровение). – ISBN 5-15-000247-Х
843587
  Пестушко Валерий Опасное озеро : Научными меридианами // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 7. – С. 52-53
843588
  Портнягин И.И. Опасное плавание / И.И. Портнягин. – Мурманск, 1960. – 158с.
843589
  Марвич С.М. Опасное поручение. -- Свет с коробля. -- Когда кончается карта. Рассказы. / С.М. Марвич. – М., 1957. – 49с.
843590
  Жидков В.П. Опасное сходство / В.П. Жидков. – Москва, 1973. – 48с.
843591
  Незнанский Ф. Опасное хобби / Ф. Незнанский. – М., 1996. – 480с.
843592
  Аббасзаде Г. Опасной морской дорогой / Г. Аббасзаде. – Москва : Правда, 1970. – 46 с.
843593
   Опасности навстречу. – Рязань, 1988. – 159с.
843594
  Чабан О.С. Опасности психотерапии для психотерапевта // Архів психіатрії : науково-практичний журнал / Український наук.-досл. ін-т соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України. – Київ, 2013. – Т. 19, № 3 (74). – С. 72-80
843595
  Дрелл Сидней Д. Гудби Джеймс Опасности страшнее нет. Ядерное оружие = The gravest danger. Nuclear Weapons / Сидней Д. Дрелл, Джеймс Ю. Гудби ; предисл. Дж. Шульца ; [пер. на рус. яз. И.М. Макаров]. – Москва : Международные отношения, 2005. – 128 с. – ISBN 5-7133-1250-X
843596
  Грачев А.Ф. Опасность жди отовсюду / А.Ф. Грачев. – Ярославль, 1989. – 255с.
843597
  Чубарев В.Л. Опасность лиц, совершающих преступные деяния / В.Л. Чубарев. – К, 1993. – 143с.
843598
  Белащенко Т.К. Опасность справа: Пентагон / Т.К. Белащенко. – М., 1978. – 80с.
843599
  Коршунов Э.Л. Опасность химического нападения в ходе блокады немецкими войсками Ленинграда // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 1 (597). – С. 22-25. – ISSN 0321-0626
843600
  Чазов Е.И. и др. Опасность ядерной войны / Е.И. и др. Чазов. – М., 1982. – 149с.
843601
  Дойл Артур Конан Опасность! : (по материалам бортового журнала капитана Джона Сайруса) // Реальность фантастики : литературный журнал. – Киев, 2008. – № 3. – С. 72-99. – ISSN 1728-8568
843602
  Пядышев Б.Д. Опасность: милитаризм в политике, экономике и идеологии США / Б.Д. Пядышев. – М., 1981. – 255с.
843603
  Штюренберг Михаэль Опасные будни поселка Бусокбусок / Штюренберг Михаэль, Пиллиц Кристофер // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 12 (165). – С. 84-97 : фото. – ISSN 1029-5828
843604
  Юровский Ю.Г. Опасные геологические процессы и водные ресурсы в устойчивом развитии Крыма // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2007. – № 6. – С. 19-24 : Рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1726-5428
843605
   Опасные гидрометеорологические явления в Средней Азии. – Л, 1977. – 334с.
843606
  Логвинов К.Т. Опасные гидрометеорологические явления в Украинских Карпатах. / К.Т. Логвинов. – Ленинград, 1973. – 199с.
843607
   Опасные гидрометеорологические явления на Кавказе. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1980. – 287с.
843608
   Опасные гидрометеорологические явления на Кавказе. – Л, 1983. – 264с.
843609
  Шегрен Б. Опасные животные- угроза мнимая и настоящая / Б. Шегрен. – Москва : Знание, 1972. – 32с.
843610
  Чегодаев А.Е. Опасные животные / А.Е. Чегодаев. – Минск : Современный литератор, 1998. – 448с. – (Энциклопедия тайн и сенсаций). – ISBN 985-652-422-9
843611
  Зеленский Святослав Опасные игры. Покер с быками и еще 9 безумных праздников. Игра со смертью: 10 безумных развлечений. // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2017. – № 7 (2922). – С. 42-48 : фото
843612
   Опасные карантинные вредители, болезни и сорные растения. – М, 1978. – 155с.
843613
  Кононов В.М. Опасные колокола / В.М. Кононов. – Хабаровск, 1969. – 224с.
843614
   Опасные конвективные явления и их прогноз в условиях сложного рельефа. – М, 1991. – 424с.
843615
  Слейтер Лорен Опасные любимцы. Дикая страсть / Слейтер Лорен, Мюси Винсент // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2014. – Апрель, № 127. – С. 72-89 : фото
843616
  Холстед Б. Опасные морские животные / Б. Холстед; Отв. ред. Д.В. Наумов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1970. – 160с.
843617
  Дозье Т. Опасные морские создания / Т. Дозье. – М., 1985. – 129с.
843618
  Ричиути Э. Опасные обитатели моря / Э. Ричиути. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1979. – 175с.
843619
  Хильтль Г. Опасные пути : исторический роман из эпохи короля Людовика 14 / Георг Хильтль. – Харьков : БИВМ, 1994. – 648 с. – (Интимная жизнь монархов). – ISBN 5-7707-5693-4
843620
  Муратов Н.Г. Опасные рубежи / Н.Г. Муратов. – М., 1959. – 951с.
843621
  Муратов Н.Г. Опасные рубежи / Н.Г. Муратов. – Кишинев, 1960. – 955с.
843622
  Муратов Н.Г. Опасные рубежи / Н.Г. Муратов. – Кишинев, 1978. – 583с.
843623
  Шодерло Опасные связи / Шодерло, Лакло Ф П.А. де. – Москва, 1965. – 356 с.
843624
  Шодерло Опасные связи / Шодерло, Лакло Ф П.А. де // Манон Леско / А.Ф. Прево. – Москва : Художественная литература, 1967. – С. 155-528
843625
  Шодерло Опасные связи / Шодерло, Лакло Ф П.А. де // Манон Леско / А.Ф. Прево. – Москва : Правда, 1985. – С. 146-485
843626
  Шодерло Опасные связи : пер. с франц. Н.Я. Рыковой. / Шодерло де Лакло ; [вступ. ст. В. Никитина]. – Москва : Художественная литература, 1990. – 316 с.
843627
  Шодерло Опасные связи / Шодерло, Лакло Ф П.А. де. – Москва : Глобус, 1992. – 382 с. – ISBN 5-86248-032-3
843628
  Шодерло Опасные связи / Шодерло, Лакло Ф П.А. де. – Москва : Художественная литература, 1992. – 317 с.
843629
  Шодерло Опасные связи, или Письма, собранные в одном частном кружке лиц и опубликованные господином Ш. де Л. в назидание некоторым другим / Шодерло, Лакло Ф П.А. де. – Москва : Фирма АРТ, 1992. – 329 с. – ISBN 5-86716-014-9
843630
  Собчук И.И. Опасные сечения / И.И. Собчук. – М., 1966. – 359с.
843631
  Подрезов О.А. Опасные скорости ветра и гололедные отложения в горных районах / О.А. Подрезов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1990. – 222с.
843632
   Опасные спа // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2015. – № 3. – С. 36-41 : фото
843633
  Покидова Елена Опасные схемы ликвидации фирм : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 10. – С. 42-45 : Фото
843634
  Недялков А.Д. Опасные тропы натуралиста / А.Д. Недялков. – М., 1970. – 174с.
843635
  Недялков А. Опасные тропы натуралиста : (Записки ловца змей) / А. Недялков. – 2-е изд. – Москва : Мысль, 1973. – 174с.
843636
  Логинов К.Т. Опасные явления погоды / К.Т. Логинов, В.Н. Бабиченко, М.Ю. Кулаковская // Труды Украинского научно-исследовательского гидрометеорологического института / Украинский научно-исследовательский гидрометеорологический институт. – Ленинград, 1972. – Вып. 110 : Опасные явления погоды / Логинов К.Т., Бабиченко В.Н., Кулаковская М.Ю. – 235 с.
843637
   Опасные явления погоды в Афганистане. – Москва, 1989. – 159 с.
843638
   Опасные явления погоды на территории Сибири и Урала. – Л
1. – 1971. – 382с.
843639
   Опасные явления погоды на территории Сибири и Урала. – Л
1. – 1979. – 383с.
843640
   Опасные явления погоды на территории Сибири и Урала. – Л
4. – 1979. – 382с.
843641
   Опасные явления погоды на территории Сибири и Урала. – Л
5. – 1979. – 382с.
843642
   Опасные явления погоды на территории Сибири и Урала. – Ленинград
Ч. 2. – 1986. – 382 с.
843643
   Опасные явления погоды на территории Сибири и Урала. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Ч. 3 : Пермская, Свердловская, Челябинская, Курганская области и Башкирская АССР. – 1987. – 199 с.
843644
   Опасные явления погоды на территории Сибири и Урала : Справочник специалиста. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Ч. 4 : Тюменская и Омская области / под ред. С.Д. Кошинского и др. – 1987. – 222 с. – Библиогр.: с. 217-221
843645
   Опасные явления погоды на территории Сибири и Урала : Справочник специалиста. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Ч. 5 : Красноярский край, Тувинская АССР / пд ред. С.Д. Кошинского и др. – 1987. – 216 с. – Библиогр.: с.213-216
843646
  Выгодская Э.И. Опасный беглец / Э.И. Выгодская. – Минск, 1960. – 452с.
843647
  Выгодская Э.И. Опасный беглец / Э.И. Выгодская. – Курск, 1963. – 255с.
843648
  Выгодская Э.И. Опасный беглец / Э.И. Выгодская. – Мурманск, 1988. – 220с.
843649
  Ефремов А.Е. Опасный бизнес торговцев смртью / А.Е. Ефремов. – М, 1981. – 176с.
843650
  Николаев В.Д. Опасный вирус / В.Д. Николаев. – М, 1966. – 64с.
843651
  Беркеши А. Опасный водоворот / А. Беркеши. – М, 1960. – 412с.
843652
  Вайда П. Опасный враг / П. Вайда. – Москва, 1980. – 224с.
843653
  Вайда П. Опасный враг / П. Вайда. – Москва, 1988. – 364с.
843654
  Гуданец Н. Опасный груз // Агент Омега-корпуса : Сборник. – Москва : Армада, 1996
843655
  Баринский И.Ф. Опасный знакомый / И.Ф. Баринский. – М., 1989. – 61с.
843656
   Опасный курс. – Москва : Политиздат
Вып. 1 : По поводу событий в Китае. – 1969. – 288с.
843657
   Опасный курс. – Москва : Политиздат
Вып. 2 : О политике пекинских руководителей. – 1971. – 296с.
843658
   Опасный курс. – Москва : Политиздат
Вып. 3 : Об антиреволюционном, великодержавном курсе маоистов. – 1972. – 245с.
843659
   Опасный курс. – Москва : Политиздат
Вып. 4 : О политике и тактических маневрах маоистов. – 1973. – 311с.
843660
   Опасный курс. – Москва : Политиздат
Вып. 5 : Пеикн: курс, враждебный миру, демократии и социализму. – 1974. – 360с.
843661
  Кельнер В.Е. Опасный курс : Критика теории и практики маоизма / В.Е. Кельнер. – Москва, 1975. – 15с.
843662
   Опасный курс. – Москва : Политиздат
Вып. 6 : Антисоветизм и шовинизм - основа политики Пекина. – 1975. – 383с.
843663
   Опасный курс. – Москва : Политиздат
Вып. 7 : Маоистский режим на новом этапе. – 1976. – 271 с.
843664
   Опасный курс. – Москва : Политиздат
Вып. 8 : Китай после Моа Цзэ-Дуна. – 1978. – 319 с.
843665
   Опасный курс. – Москва : Политиздат
Вып. 9 : Китай после Мао Цзэдуна. – 1979. – 312с.
843666
   Опасный курс. – Москва : Политиздат
Вып. 11 : Китай после Мао Цзедуна. – 1981. – 351 с.
843667
  Ардаматский В.И. Опасный маршрут / В.И. Ардаматский. – Москва, 1956. – 68с.
843668
  Ардаматский В.И. Опасный маршрут / В.И. Ардаматский. – Петрозаводск, 1967. – 159с.
843669
  Холендро Д.М. Опасный мыс / Д.М. Холендро. – М., 1960. – 143с.
843670
  Почекутов Е.А. Опасный поворот / Е.А. Почекутов. – Пермь, 1961. – 56с.
843671
  Пристли Д.Б. Опасный поворот : Пьесы / Д.Б. Пристли. – М., 1989. – 203с.
843672
   Опасный поиск. – Л, 1984. – 302с.
843673
  Кастл Д. Опасный полет / Д. Кастл, А. Хейли // Способен на все : роман / Д.Х. Чейз. – Киев : Полиграфкнига, 1996. – С. 349-471. – ISBN 966-530-015-6
843674
   Опасный попутчик и др.рассказы : учебное пособие на нем.языке. – Москва : Высшая школа, 1981. – 4 7с.
843675
  Казьмин В.Д. Опасный рикошет (О влиянии курения на организм женщины и потомство) / В.Д. Казьмин. – М., 1987. – 64с.
843676
  Рожен А. Опасный рикошет. Реформирование РАН, скорее всего, ударит и по НАН Украины // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 26 июля (№ 29/30). – С. 7


  Статья доктора физико-математических наук Максима Стрихи “Реформа РАН: конец (академической) науки?” в авторитетной украинской газете “Зеркало Недели” от 5 июля 2013 года произвела в Украине буквально впечатление разорвавшейся бомбы. И если НАН будет ...
843677
   Опасный сосед. – М, 1918. – 48с.
843678
  Пушкин В.Л. Опасный сосед / В.Л. Пушкин. – Пб, 1922. – 70с.
843679
  Крюков П.С. Опасный союз / П.С. Крюков, В.Г. Мулин. – Москва, 1961. – 48с.
843680
  Салынский Д А. Опасный спутник / Д А. Салынский, . – М, 1953. – 64с.
843681
  Лойтхольд Руди Опасный урожай : Чили / Лойтхольд Руди, Гинтер Петер // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 8 (149). – С. 146-155 : Фото. – ISSN 1029-5828
843682
  Офин Э.М. Опасный участок / Э.М. Офин. – Л., 1959. – 391с.
843683
  Дворцов Н.Г. Опасный шаг. / Н.Г. Дворцов. – Барнаул, 1966. – 454с.
843684
  Карузина И.А. Опатимизация предпосевной обработки семян листенницы сибирской раствором производных 2,4 дихлорфеноксиуксусной кислоты по физиологическим и биохимическим моделям : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.12 / Карузина И. А.; Тарт.ГУ. – Тарту, 1974. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
843685
  Попов Ю.Д. Опеpацiйна система Microsoft Windows 95 : Hавч. посiбник для студентів унівеситету / Ю.Д. Попов; КУ iм. Т. Шевченка. – Київ : Київський університет, 1998. – 31с. – ISBN 9665940605
843686
  Андреасян Р.Н. ОПЕК в мире нефти / Р.Н. Андреасян, А.Д. Казюков. – С, 1978. – 232с.
843687
  Инджикян Р.О. ОПЕК в мировом капиталистическом хозяйстве / Р.О. Инджикян. – М., 1983. – 149с.
843688
  Пелипенко Т.И. Опека и ограничение имущественных прав шляхтянок в Великом княжестве Литовском в середине XVI в. // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2015. – С. 4-10. – (История ; вып. 3). – ISSN 1812-9323
843689
  Вольман И.С. Опека и попечительство / И.С. Вольман, пом. присяж. поверенного Окр. С.-Петерб. судеб. палаты. – Санкт-Петербург : Тип. Спб. т-ва печ. и изд. дела "Труд", 1903. – 172 с.
843690
  Пергамент А.И. Опека и попечительство / А.И. Пергамент. – Москва, 1966. – 161с.
843691
  Ершова Н.М. Опека и попечительство / Н.М. Ершова. – М., 1971. – 79с.
843692
  Ершова Н.М. Опека и попечительство над взрослыми / Н.М. Ершова. – М., 1962. – 43с.
843693
  Стах Г. Опека или колониализм? / Г. Стах, К. Зайцев. – М, 1960. – 116с.
843694
  Палибин А.В. Опека по расточительности : опыт исследования. – Санкт-Петербург : Тип. М. Меркушева, 1912. – 119 с.
843695
  Ершова Н.М. Опека, попечительство, усыновление / Н.М. Ершова. – М., 1984. – 109с.
843696
   Опеклися. – Х, 1927. – 51с.
843697
  Хайрюзов В.Н. Опекун / В.Н. Хайрюзов. – М., 1980. – 271с.
843698
  Гармаш Тамара Іванівна Опера - це подих часу : розмова із заслуженою артисткою України Тамарою Гармаш / Гармаш Тамара Іванівна, Гареєв Каміль, Гареєва Вікторія // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 20-22. – ISSN 0868-9644
843699
   Опера. – М, 1970. – 16с.
843700
  Гивенталь А И. Опера "Алеко" С. Рахманинова / А И. Гивенталь, . – М., 1963. – 67с.
843701
  Абасова Э.Г. Опера "Алмаст" А. Спендиарова / Абасова Э.Г. ; Азербайдж. гос. консерватория им. Узеира Гаджибекова. – Баку : Азмузгиз, 1958. – 106 с. : ил.
843702
  Пирогова Н. Опера "Богдан Хмельницкий" К. Данькевича / Н. Пирогова. – Москва : Советский композитор, 1959. – 54 с.
843703
  Фридлянд Ю.В. Опера "Игрок" С. Прокофьева / Ю.В. Фридлянд. – М., 1979. – 88с.
843704
  Абасова Э.Г. Опера "Лайли и Меджнун" Узера Гаджибекова / Абасова Э.Г. ; Акад. наук АзССР, Ин-т архитектуры и искусства. – Баку : Азмузгиз, 1960. – 66 с., [5] л. ил., : портр., ноты., ил.
843705
  Лихачева И.В. Опера "Мертвые души" Р. Щедрина : путеводитель / И.В. Лихачева. – Москва : Советский композитор, 1981. – 81 с.
843706
  Руцинський Ю. Опера "Чарівна флейта" Вольфганга Амадея Моцарта у постановці Веніаміна Тольби в Київському державному театрі опери та балету імені Тараса Шевченка // Українське музикознавство : науково-методичний збірник / М-во культури України, Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського, Центр муз. україністики ; редкол.: Рожок В.І., Берегова О.М., Волосатих О.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 42. – С. 267-286


  "...За архівними матеріалами, спогадами сучасників проаналізовано першу українську постановку опери В. А. Моцарта видатного диригента В. С. Тольби. Розкрито розуміння диригентом-постановником стилю і манери виконання композитора, переваги цієї ...
843707
  Роллан Р. Опера в XVII веке / Р. Роллан. – Москва : Музгиз, 1931. – 184с.
843708
  Панасюк Валерій Юрійович Опера в українській та російській культурі 19-20 століття: інтертекстуальний аспект : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства: 17.00.01 / Панасюк В.Ю.; Нац. музична акад. України ім. П.І.Чайковського. – Київ, 2001. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
843709
  Волкова Д. Опера В. Кирейка "Марко в пеклі": драматургія і лейтмотиви // Українське музикознавство : науково-методичний збірник / М-во культури України, Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського, Центр муз. україністики ; редкол.: Рожок В.І., Берегова О.М., Волосатих О.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 42. – С. 69-91


  "...Стаття готувалася до святкування 90-річного ювілею патріарха української сучасної музичної культури В. Кирейка… Трагічна звістка про смерть видатного митця стала причиною посвяти цієї публікації світлій пам’яті Композитора, Патріарха, Людини – ...
843710
  Бонч-Осмоловская Опера В. Шебалина "Укращение строптивой" / Бонч-Осмоловская. – Москва : Советский композитор, 1962. – 110 с.
843711
  Столяр З. Опера Д.Гершфельда "Грозован" : путеводитель / З. Столяр, Е. Ткач. – Москва : Советский композитор, 1960. – 52 с.
843712
  Кияновська Л. Опера для одного композитора з увертюрою і мораліте (Про Мирослава Скорика) // Мистецькі обрії" 2004 : альманах. науково-теоретичні праці та публіцистика / Академія мистецтв України; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2005. – № 7. – С. 56-64. – ISBN 966-7170-47-0


  Мирослав Михайлович Скорик (1938 р.) - комп. і музикознавець, герой України, нар. артист України, лауреат премії ім. Т. Г. Шевченка, канд. мистецтвознавства, співголова Спілки композиторів України (2006-2010), художній керівник Київської опери (з 2011)
843713
  Тигранов Г. Опера и балет Армении / Г. Тигранов. – М. : Музыка, 1966. – 240 с.
843714
  Ванслов В.В. Опера и ее сценическое воплощение. / В.В. Ванслов. – Москва, 1963. – 255с.
843715
  Летичевська О. Опера М.Лисенка "Тарас Бульба":(Особливості національного виконавського стилю хорових сцен) // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2001. – № 3. – С.92-97. – Бібліогр.: 8н.
843716
  Касаткина Г. Опера Н. Жиганова "Джалиль" / Г. Касаткина. – Москва : Советскй композитор, 1961. – 56 с.
843717
  Дурнев И.А. Опера Н.В.Лысенко "Тарас Бульба" и ее значение в истории развития украинской национальной оперы. : Автореф... Канд.искусствовед.наук: / Дурнев И.А.; АН УССР. – К, 1965. – 21л.
843718
  Станіславська К.І. Опера на екрані : естетичні особливості створення та сприймання // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2009. – № 4. – С. 67-72
843719
  Гей Д. Опера нищего / Д. Гей. – М., 1977. – 217с.
843720
  Ромадинова Д.Г. Опера О. Тактакишвили "Миндия" / Д.Г. Ромадинова. – М., 1963. – 63с.
843721
  Синьковская Н.Н. Опера П.И. Чайковского "Чародейка" / Н.Н. Синьковская. – Москва : Музгиз, 1959. – 62 с.
843722
  Климовицкий А.И. Опера Прокофьева "Семен Котко" / А.И. Климовицкий. – Москва : Советский композитор, 1961. – 56 с.
843723
  Утешев А.П. Опера С.С. Прокофьева "Война и мир" / А.П. Утешев. – М., 1960. – 20с.
843724
  Мнацаканова Е. Опера С.С. Прокофьева "Обручение в монастыре" / Е. Мнацаканова. – Москва : Советский композитор, 1962. – 19 с.
843725
   Опера СВУ- музика ГПУ. – К, 1992. – 149с.
843726
  Моцар О. Опера Святослава Луньова "Москва - Петушки": інтерпретація літературного першоджерела // Українське музикознавство : науково-методичний збірник. – Київ, 2014. – Вип. 40
843727
  Черный О.Е. Опера Снегина. / О.Е. Черный. – М, 1956. – 662с.
843728
  Иванов Е.М. Опера Т. Хренникова "В бурю" / Е.М. Иванов. – Москва : Советский композитор, 1962. – 80 с.
843729
  Черкашина М.Р. Опера ХХ ст. / М.Р. Черкашина. – К, 1981. – 208с.
843730
  Василенко Т.О. Опера як синтетичний художній текст. Інтерпретація оперного тексту з позиції "художньої відкритості" // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури і туризму України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 48-55. – ISSN 2226-2180
843731
  Маркези Г. Опера: От истоков до наших дней: Путеводитель. / Г. Маркези. – М., 1990. – 382с.
843732
  Блинов А.А. Оперативка / А.А. Блинов. – М, 1984. – 209с.
843733
  Чуприна Л.А. Оперативна інтернет-інформація в інформаційно-аналітичній діяльності бібліотек України : монографія / Л. Чуприна ; [наук. ред. В.М. Горовий] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2014. – 207, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 150-177. – ISBN 978-966-02-7260-6
843734
  Чуприна Л. Оперативна інформація: до питання про визначення поняття // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 127-134
843735
  Комарова Л.О. Оперативна керованість "засобів" у бойових системах // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 36. – С. 175-182


  Розглянуті проблемні задачі узгодження характеристик засобів бойових систем щодо потрібного рівня їх оперативної керованості згідно поточній обстановці в акті бойового застосування БС, що дозволяє підвищити ефективність БС по даному фактору
843736
  Кидонь В.І. Оперативна обстановка напередодні проведення Київської стратегічної наступальної операції 1943 р. // Військово-науковий вісник / М-во оборони України ; Нац. акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного ; голов. ред. Ткачук П. – Львів, 2017. – Вип. 27. – С. 19-32. – ISSN 2313-5603
843737
  Габрук О. Оперативна оренда / О. Габрук. – Київ : Компас, 2000. – 64с.
843738
  Іщук О. Оперативна підбірка "Єзуїт": діяльність Василя Величковського в світлі документів КДБ УРСР / О. Іщук, Н. Ніколаєва // Український визвольний рух : науковий збірник / Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича НАН України, Центр досліджень визвольного руху. – Львів, 2015. – № 20. – С. 214-306


  Питання репресій проти УГКЦ в СРСР у 1945-1989 рр. неодноразово обговорювалося на наукових конференціях, презентаціях, інших публічних заходах. Так, у 2002 р. в Центрі українознавства КНУ імені Тараса Шевченка відбулась наукова конференція, присвячена ...
843739
  Косаняк В. Оперативна самостійність суб"єктів фінансово - правових відносин як одна з ознак методу фінансово- правового регулювання // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2003. – С.254-266. – (Серія юридична ; Вип. 38)
843740
   Оперативная группа- на выезд!. – Саратов, 1975. – 144с.
843741
  Цик Н. Оперативная группа действует. / Н. Цик, М. Дрэгн. – М, 1973. – 175с.
843742
  Перельман И.И. Оперативная идентификации объектов управления. / И.И. Перельман. – М., 1982. – 272с.
843743
  Овалов Л.С. Оперативная карта / Л.С. Овалов. – М., 1967. – 128с.
843744
  Мацуленко В.А. Оперативная маскировка войск. / В.А. Мацуленко. – М., 1975. – 200с.
843745
  Галушкин А.И. Оперативная обработкао экспериментальной информации. / А.И. Галушкин. – М., 1972. – 360с.
843746
   Оперативная оценка перспектив нефтегазоносности участка в районе газового месторождения ZOHR на шельфе Египта в Средиземном море частотно-резонансным методом обработки и интерпретации даных ДЗЗ / С.П. Левашов, Н.Я. Якимчук, И.Н. Корчагин, Д.Н. Божежа // Геоінформатика : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю Ін-ту геолог. наук НАН України. – Київ, 2015. – № 4 (56). – С. 5-16 : рис. – Библиогр.: 17 назв. – ISSN 1684-2189
843747
  Богуславский М.В. Оперативная техника и учет в Госбанке СССР / М.В. Богуславский. – 2-е, перераб. изд. – М., 1946. – 445с.
843748
  Калмыков Ю.П. Оперативная финансовая работа на предприятии и в производственном объединении / Ю.П. Калмыков. – М., 1974. – 144с.
843749
  Грутман Р.А. Оперативная финансовая работа на промышленном предприятии / Р.А. Грутман. – М.-Л., 1940. – 128с.
843750
  Міхно О.Г. Оперативне визначення зон прохідності місцевості для бойової техніки сухопутних військ / О.Г. Міхно, В.А. Рябов // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 20. – С. 280-283


  Б статті розглянуто підхід до оперативного визначення зон прохідності місцевості для бойової техніки з урахуванням характеристик грунтів, які змінюються під впливом сезонно-метеорологічних факторів, що визначаються за даними дистанційного зондування ...
843751
  Бондаренко О.О. Оперативне виправлення топографічних та спеціальних карт / О.О. Бондаренко, О.Г. Долуда // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 26. – С. 373-376


  У роботі розглянута методика автоматизованого оперативного виправлення топографічних та спеціальних карт, яка базується на сучасних досягненнях в галузі цифрової обробки знімків та застосуванні геоінформаційних технологій в картографії. В разработке ...
843752
  Ілющенко І.О. Оперативне ГІС-картографування інфекційної захворюваності населення // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 83-85
843753
  Давиденко Л. Оперативне керівництво в органах прокуратури // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 61-69
843754
  Дьяченко Н.Б. Оперативне моделювання та аналіз режимів електричних мереж енерогопостачальних компаній за умов невизначенності : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.14.02 - електричні станції, мережі і системи / Н.Б. Дьяченко ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2008. – 17 с. – Бібліогр.: 14 назв
843755
  Міхно О.Г. Оперативне оцінювання прохідності місцевості поза шляхами : фотограмметрія і дистанційне зондування / О.Г. Міхно, В.А. Рябов // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2011. – № 3. – С. 19-26 : Табл., мал., карти. – Бібліогр.: 9 назв
843756
  Іванов С. Оперативне планування виробництва: особливості та організація в сучасних умовах : теорія і практика // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2006. – № 2. – С. 25-33. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1605-2005
843757
  Колісник Х.С. Оперативне планування на українських підприємствах: сучасні пріоритети / Х.С. Колісник, Г.Є. Рябик // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 2 : Стратегічні концепції розвитку підприємства в XXІ сторіччі. – С. 22-24. – ISBN 978-617-645-228-7
843758
  Дебела Ірина Миколаївна Оперативне планування ресурсозберігаючих технологій вирощування сільскогосподарських культур в умовах зрошення : Автореф... канд. с.-г.наук: 06.01.02 / Дебела Ірина Миколаївна; Херсконскький держ. аграрний ун-тет. – Херсон, 1999. – 17л.
843759
  Кузьмін О. та інш. Оперативне планування у системі менеджменту // Вісник Тернопільської академії народного господарства / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2002. – № 7, ч. 3. – С.8-11. – ISBN 966-654-085-1
843760
  Шуллє Ю.А. Оперативне прогнозування електричних навантажень систем електроспоживання з врахуванням їх фрактальних властивостей : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.03 / Шуллє Юлія Андріївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2013. – 21 с. – Бібліогр.: 10 назв
843761
   Оперативне розпізнавання : монографія / В.А. Некрасов, В.Я. Мацюк, Н.Є. Філіпенко, Л.В. Родинюк; Некрасов В.А. [та ін.] ; Держ. податкова адмін. України, Нац. ун-т держ. податкової служби, М-во внутр. справ України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Київ : КНТ, 2007. – 213, [1] с. – Бібліогр.: с. 192-213 та в підрядк. прим. – (Серія "Проблеми оперативно-розшукової діяльності"). – ISBN 966-373-176-1 (серія) 966-373-182-6
843762
  Мандра Г. Оперативне тарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 5 (83). – С. 44-47
843763
  Македон В. Оперативне управління активами корпорацій / В. Македон, К. Станіва // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2007. – № 2. – С. 42-44. – ISSN 1810-3944
843764
  Ушачев І.Г. Оперативне управління в колгоспах і радгоспах / І.Г. Ушачев. – К, 1974. – 143с.
843765
  Габор С.С. Оперативне управління та аналіз у спеціалізованих колгоспах / С.С. Габор, П.І. Гайдуцький. – К., 1976. – 48с.
843766
  Боголіб Т.М. Оперативне фінансове управління вищим закладом освіти : фінансовий механізм // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 6. – С. 46-52. – Бібліогр.: 6 назв
843767
  Максименко Д.В. Оперативний аналіз використання трудового потенціалу // Науковий вісник Мукачівського державного університету : журнал наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2015. – № 18 (13). – С. 207-211. – ISSN 2311-8164
843768
  Наконечний Т.І. Оперативний аналіз несинусоїдних режимів електричних мереж : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.02 / Наконечний Т.І. ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2010. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
843769
  Катрич А.Т. Оперативний економічний аналіз в колгоспах. / А.Т. Катрич, К.Л. Лісничний. – К, 1971. – 32с.
843770
  Карман В. Оперативний контролінг в системі аналізу функціонування промислових підприємств // Наукові записки Тернопільського державного економічного університету : Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський державний економічний університет. – Тернопіль, 2006. – Вип. 15. – С. 16-18. – ISSN 1815-3232
843771
  Давидович І. Оперативний контролінг та його роль в управлінні діяльністю підприємств і організацій // Вісник Тернопільського державного економічного університету : Науковий журнал / Тернопільський державний економічний університет. – Тернопіль, 2006. – С. 85-95. – (Економічні науки ; № 2). – ISSN 1818-2674
843772
  Шульга М.О. Оперативний контролінг у системі управління підприємством // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 180-184. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
843773
   Оперативний контроль забруднення довкілля нафтопродуктами при техногенних аваріях / Т.П. Поморцева, О.В. Кшановський, Д.Ю. Данилів, О.Г. Яронтовський, А.В. Полівцев, Л.О. Бужук // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2001. – № 1. – С. 32-38 : Рис. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 1726-5428
843774
   Оперативний облік в органах ДПС України : посібник-довідник / [Дюрядін В.П. та ін. ; за заг. ред. В.Ф. Дейнеки] ; Держ. податк. служба України, Нац. ун-т Держ. податк. служби України, НДІ фін. права. – Київ : Алерта, 2012. – 124, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 122-124. – ISBN 978-617-566-188-8
843775
  Кононенко І.І. Оперативний облік і контроль при внутрішньогосподарському розрахунку в колгоспах і радгоспах / І.І. Кононенко, Б.М. Бобошко. – К., 1972. – 49с.
843776
  Кузьмінський Ю.А. Оперативний облік та контроль операцій з імпорту // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 45-49. – (Економіка ; Вип. 51)


  Розглянуто теоретичні, методологічні та практичні питання відносно здійснення оперативного обліку та контролю імпорту продукції.
843777
  Тимошенко Є.В. Оперативний розподіл завдань в кластерах телекомунікаційних систем на основі GRID-технологій : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02. - телекомунікаційні системи та мережі / Тимошенко Є.В. ; Укр. держ. акад. залізничн. транспорту. – Харків, 2009. – 20 с. – Бібліогр. : 9 назв.
843778
  Бігун В.В. Оперативний штаб рейхсляйтера А. Розенберга: створення, завдання, організаційна структура // Вісник Дніпропетровського університету / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 1/1. – С. 90-97. – (Серія: Історія та археологія ; вип. 22). – ISSN 9125-0912
843779
  Коссовский А.М. Оперативники выходят на след / А.М. Коссовский. – 3-е изд. доп.и перераб. – Минск, 1991. – 205с.
843780
  Лук"янчиков Є.Д. Оперативність і виборність інформаційного забезпечення розслідування // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 94-98.
843781
  Ланде Д.В. Оперативність і передрук в мережевих джерелах новин / Д.В. Ланде, О.Т. Дармохвал // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з питань інформатики, інформатизації, інформаційного права та інформаційної безпеки / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2013. – № 1 (37). – С. 24-29
843782
  Сорока В.М. Оперативність та актуальність теленовин в умовах інтернетизації журналістики // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 57, жовтень - грудень. – С. 57-64


  У роботі здійснено огляд таких невід"ємних складників стандартів журналістики загалом і теленовин зокрема, як оперативність та актуальність новин, проаналізовано наукові та практичні дослідження цих стандартів та їх утвердження на Українському ...
843783
  Долгий О. Оперативно- розшукова діяльність як професійна практика забезпечення національної безпеки: філософський аспект // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2004. – № 1. – С.124-129. – ISSN 0132-1331
843784
  Кессельман М.Б. Оперативно-бухгалтерский учёт на машинах Мун-Гопкинск / М.Б. Кессельман. – М.-Л., 1931. – 272с.
843785
  Заярний О.А. Оперативно-господарські санкції у механізмі правового регулювання господарських відносин // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 112-120
843786
  Демченко І.І. Оперативно-господарські санкції: проблеми й перспективи застосування / І.І. Демченко, П.О. Повар // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 46-47. – (Юридичні науки ; Вип. 49/51). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються деякі аспекти застосування оперативно-господарських санкцій щодо їх впливу на належне виконання договірних зобов"язань. Особливо актуальною на сьогоднішній день є необхідність їх законодавчого закріплення і, як наслідок, реальне та ...
843787
  Віхров О. Оперативно-господарські та адміністративно-господарські санкції як засоби забезпечення виконання організаційно-господарських зобов"язань // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 8. – С. 99-105. – ISSN 0132-1331
843788
   Оперативно-диспетчерское управление и АСУ ТП на угольных предприятиях. – Москва, 1980. – 119 с.
843789
  Каценбоген Б.Я. Оперативно-календарное планирование на машиностроительном заводе. / Б.Я. Каценбоген. – М., 1958. – 183с.
843790
  Крепиш П.В. Оперативно-плановый контроль производства на машиностроительном заводе / П.В. Крепиш. – М., 1951. – 188с.
843791
  Корзун П.П. Оперативно-производственное планирование на машиностроительном заводе. / П.П. Корзун, Н.И. Слодкевич. – М., 1956. – 191с.
843792
  Давидюк В.М. Оперативно-розшукова діагностика злочинів у сфері зовнішньоекономічної діяльності / В.М. Давидюк, В.А. Некрасов, Ю.В. Горбач ; М-во доходів і зборів України, Нац. ун-т держ. податк. служби України. – Ірпінь : Розвиток, 2014. – 197, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 153-164. – (Серія "Проблеми оперативно-розшукової діяльності"). – ISBN 978-966-337-335-5
843793
   Оперативно-розшукова діяльність : Нормативно-правове регулювання. – Київ : КНТ, 2005. – 552 с. – ISBN 966-8062-79-5
843794
   Оперативно-розшукова діяльність : навчальний посібник / Моісеєв Є.М. [ та ін. ] ; за заг. ред. О.М. Джужи ; МОНУ, Київський національний ун-т внутрішніх справ. – Київ : Правова єдність, 2009. – 310с. – ISBN 978-966-2183-50-4
843795
   Оперативно-розшукова діяльність : навч. посіб. для студ. ВНЗ / П.Я. Мінка, Т.П. Мінка, А.В. Хрідочкін, М.Г. Богуславський ; Дніпропетр. гуманітар. ун-т, Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Дніпропетровськ : Інновація, 2010. – 217, [2] с. – Бібліогр.: с. 213-217 та наприкінці розд. – ISBN 978-966-8676-26-0
843796
  Чайковський С.А. Оперативно-розшукова діяльність національних спецслужб і органів внутрішніх справ періоду революційних подій та громадянської війни в Україні (1917-1920 рр.) // Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених : науково-практичний збірник / Міністерство внутрішніх справ України. – Київ, 2009. – № 84. – С. 16-21.
843797
  Гриценко В. Оперативно-розшукова діяльність правоохоронних органів: організаційно-правові аспекти та шляхи вдосконалення // Євроатлантикінформ : Науково-аналітичний бюлетень Нац центру з питань євроатлантичної інтеграції України. – Київ, 2007. – № 2/3. – С. 74-75.
843798
   Оперативно-розшукова діяльність та додержання державної таємниці в країнах СНД : збірник законів про оперативно-розшукову діяльність та державну таємницю : практичний посібник / [ укладачі: Кириченко О.В., Зубач І.М., Новіков О.В. Білий А.В.]. – Київ : Центр учбової літератури, 2008. – 464 с. – ISBN 978-966-364-710-4
843799
  Шилін М. Оперативно-розшукова діяльність та негласні слідчі дії: проблеми правового регулювання у світлі нового Кримінального процесуального кодексу України // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2013. – № 1 (29). – С. 59-64
843800
  Погорецький М. Оперативно-розшукова діяльність у кіберпросторі суть та правові підстави / М. Погорецький, В. Шеломенцев // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 5 (119). – С. 58-63
843801
  Озерський Ігор Оперативно-розшукова діяльність у контексті прокурорського нагляду // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 5 (173). – С. 155-158
843802
  Білецький В.О. Оперативно-розшукова діяльність у сфері прикордонної служби як предмет вітчизняних наукових досліджень // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 8. – С. 145-148. – Бібліогр.: 13 назв
843803
  Погорецький М.А. Оперативно-розшукова діяльність як передумова кримінального процесу // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал: спецвипуск / Луганський державний університет внутрішніх справ. – Луганськ, 2007. – № 1, ч. 1 : Удосконалення оперативної розробки об"єктів ОРД оперативними підрозділами орг. внутр. справ у сучасних умовах. – С. 66-77.
843804
   Оперативно-розшукова компаративістика : монографія / О.М. Бандурка, М.М. Перепилиця, О.О. Манжай, В.В. Шендрик. – Харків : Золота миля, 2013. – 351, [1] с. : іл., табл. – Алфавіт. покажч.: с. 349-351. – Бібліогр.: с. 316-341 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-1685-46-7
843805
  Карпов О.Н. Оперативно-розшукова компетенція Інтерполу // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 150-152. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
843806
  Сущенко В.Д. Оперативно-розшукова підготовка кадрів у Київському Національному Університеті внутрішніх справ: проблеми та перспективи // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2007. – № 5. – С. 3-8.
843807
   Оперативно-розшукова протидія діяльності організованих груп, які готують вчинення крадіжок із квартир : монографія / О.О. Ганжа [та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. В.В. Шендрика. – Харків : Діса плюс, 2016. – 168, [1] с. – Бібліогр.: с. 140-167 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7384-08-2
843808
  Гдешинський Д.Е. Оперативно-розшукова протидія тероризму // Актуальні проблеми протидії організованій злочинній діяльності : матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., 26 верес. 2014 р. / М-во внутр. справ України, Одес. держ. ун-т внутр. справ України. – Одеса : ОДУВС, 2014. – С. 33-34
843809
  Кушпіт В.П. Оперативно-розшукова профілактика у системі протидії злочинам в Україні // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 825. – С. 327-331. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
843810
  Сухачов О.О. Оперативно-розшукова характеристика злочинів у сфері банківського кредитування / О.О. Сухачов, І.О. Сухарада // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2012. – № 2 (28). – С. 71-79. – ISSN 1609-0462
843811
  Брильов М.О. Оперативно-розшукова характеристика злочинів, пов"язаних з розкраданням бюджетних коштів під час будівництва, ремонту та експлуатації автомобільних доріг // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2015. – № 4 (59). – С. 71-77. – ISSN 1727-1584
843812
  Ніколаюк С.І. Оперативно-розшукова характеристика злочинів, пов’язаних з незаконним заняттям господарською діяльністю / С.І. Ніколаюк, О.О. Руденко // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 78-84.


  Проаналізовано склад злочинів, що пов"язані з незаконним заняттям господарською діяльністю, відповідно до потреб теорії оперативно-розшукової діяльності.
843813
  Стрелюк Я.В. Оперативно-розшукова характеристика осіб, які вчиняють шахрайства // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2014. – № 4 (67). – C. 109-114. – ISSN 1999-5717
843814
  Козьма Є.В. Оперативно-розшукове запобігання злочинам підрозділами карного розшуку: до питання визначення // Актуальні проблеми протидії організованій злочинній діяльності : матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., 26 верес. 2014 р. / М-во внутр. справ України, Одес. держ. ун-т внутр. справ України. – Одеса : ОДУВС, 2014. – С. 69-70
843815
  Лопоха В.В. Оперативно-розшукове запобігання правопорушенням і злочинам - запорука безпеки персоналу установ виконання покарань та засуджених до позбавлення волі / В.В. Лопоха, О.В. Охман // Науковий вісник Інституту кримінально-виконавчої служби : науковий журнал / Держ. пенітенціарна служба України. – Чернігів, 2014. – № 1 (спецвип.) : Пенітенціарна ідея Георгія Радова: минуле, сьогодення, майбутнє.../Матеріали круглого столу (Київ, 6 лютого 2014 року). – С. 106-108
843816
  Шумило М. Оперативно-розшукові заходи у структурі досудового розслідування в проекті КПК України (проблеми унормування і правозастосування) // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 452-462. – ISSN 1026-9932
843817
  Кислий А.М. Оперативно-розшукові заходи щодо припинення діяльності підпільних нарколабораторій // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2009. – № 5 (66). – С. 152-157
843818
  Кумилко А.С. Оперативно-розшукові заходи як засоби оперативного пошуку ознак злочинів у сфері рефінансування банків Національним банком України // Протидія злочинності: теорія та практика : матеріали VІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 19 жовт. 2016 р. / Ген. прокуратура України [та ін. ; над матеріалами працювали: Барандич С.П., Пономаренко З.В.]. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2016. – С. 346-347. – ISBN 978-617-7220-83-0
843819
  Вергелес В.В. Оперативно-розшукові можливості підрозділів карного розшуку під час протидії незаконному обігу культурних цінностей // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2016. – № 1 (60). – С. 94-99. – ISSN 1727-1584
843820
  Овчинский С.С. Оперативно-розыскная информация : Теоретические основы информ.-прогноз.обесп.оперативно-розыскной и профилактической деятельности орг.внутр.дел по борьбе с орг.преступ. / С.С. Овчинский; Под ред. А.С. Овчинского, В.С. Овчинского. – Москва : ИНФРА-М, 2000. – 367с. – ISBN 5-16-000200-6
843821
  Муслумов А. Оперативно-розыскное прогнозирование как средство борьбы с организованной преступностью // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 100-101
843822
  Сервецький І.В. Оперативно-технічне забезпечення боротьби з організованою злочинністю / І.В. Сервецький, З.М. Теслюк, В.П. Шеломенцев // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр. – Київ, 2001. – № 3. – С.26-36. – ISSN 1609-0462
843823
  Яблоков Н.П. Оперативно - розыскные средства и приёмы в методике расследования организованной преступной деятельности // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2001. – С.14-23. – (Право ; № 6). – ISSN 0201-7385
843824
  Мікуліна М. Оперативно розшукова діяльність СБУ: проблеми гарантування недоторканності приватного життя особи // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 10. – С. 66-68.
843825
  Лук"янчиков Б.Є. Оперативно розшукові заходи: визначення поняття та сутність / Б.Є. Лук"янчиков, Є.Д. Лук"янчиков // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 150-157
843826
  Куса І. Оперативно, красиво та дипломатично / спілкувалася Л. Кіт // Київський університет. – Київ, 2017. – Травень (№ 5). – С. 4


  "Приміряти на себе роль посла будь-якої держави в ООН, відчути всі складнощі формування міжнародної політики, відшукати унікальний формат переговорів для мирного вирішення уявного конфлікту - можуть учасники Моделі ООН, організованої студентами ...
843827
  Смирнов О.П. Оперативное вмешательство / О.П. Смирнов. – Чита, 1955. – 60с.
843828
  Куркин Б. Оперативное дело "Ревизор" // Наш современник : журнал писателей России : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Союз писателей России ; ООО "ИПО писателей" ; Межд. фонд славянской письменности и культуры. – Москва, 2011. – № 11. – С. 241-262. – ISSN 0027-8238


  Споры о том, откуда взял Н. Гоголь сюжет "Ревизора"
843829
  Твердохлеб Н.Г. Оперативное информирование руководителей / Н.Г. Твердохлеб. – Киев : Знание, 1988. – 32 с.
843830
  Тимохович И.В. Оперативное искусство советских ВВС в Великой Отечественной войне / И.В. Тимохович. – М. : Воениздат, 1975. – 343с.
843831
  Ромашов Ф.Н. Оперативное лечение флегмон / Ф.Н. Ромашов. – М, 1979. – 79с.
843832
  Пушкин В.Н. Оперативное мышление в больших системах / В.Н. Пушкин. – М.-Л, 1965. – 376с.
843833
  Игнатенко Т. Оперативное невмешательство // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2017. – 26 декабря (№ 52). – С. 15. – ISSN 1563-6755


  По многим делам против Украины органы государственной власти не желают обеспечивать оперативное расследование жалоб на жестокое обращение в уголовном производстве, и это - системная проблема.
843834
   Оперативное планирование в строительстве. – М, 1961. – 116с.
843835
  Батенин Е.В. Оперативное планирование на промышленных предприятиях и в объединениях. / Е.В. Батенин. – М., 1979. – 78с.
843836
   Оперативное планирование поставок. – Л, 1978. – 54с.
843837
  Айзенберг А.З. Оперативное планирование производства в книжно-журнальных типографиях / А.З. Айзенберг. – М.-Л., 1947. – 152с.
843838
   Оперативное планирование производства и поставок продукции. – Киев, 1979. – 165 с.
843839
  Петров Анатолий Сергеевич Оперативное планирование процессов подачи и распределения воды в системах водоснабжения : Автореф... канд. тех.наук: 05.13.01 / Петров Анатолий Сергеевич; МВ и ССО УССР. Харьковский ин-т радиотехники. – Харьков, 1980. – 27л.
843840
  Семейкин В.А. Оперативное планирование технического обслуживания тракторов и автомобилей / В.А. Семейкин. – М., 1985. – 129с.
843841
  Иванов Н.Ф. Оперативное планирование. / Н.Ф. Иванов. – М, 1956. – 107с.
843842
  Гогун А. Оперативное применение оружия массового поражения в СССР в 1942 г. / А. Гогун, Д. Бекас // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2010. – № 1 (48). – С. 144-148
843843
  Волик Ирина Николаевна Оперативное прогнозирование производительности труда (на примере предприятий машиностроения) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.13 / Волик Ирина Николаевна; МВ и ССО УССР. Киевск. ин-т нар. хоз. – К., 1978. – 24л.
843844
  Проценко О.Д. и др. Оперативное регулирование поставок продукции проиводственно-технического назначения / О.Д. и др. Проценко. – М., 1985. – 175с.
843845
  Щемелева Л.В. Оперативное регулирование ремонтных работ в производственном объединении : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 / Щемелева Л.В. ; Латв. гос. ун-т. – Рига, 1973. – 24 с.
843846
  Черняков Б.А. Оперативное управление аграрным сектором США (на основен разработки и использования Стратегического плана) // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2010. – № 9 (489). – С. 103-118. – ISSN 0321-2068
843847
  Преображенский Б.Г. Оперативное управление в производственных системах: Проблемы и рес. интенс. / Б.Г. Преображенский. – Воронеж, 1988. – 199с.
843848
   Оперативное управление в сельскохозяйственных предприятиях. – Москва : Колос, 1983. – 304 с.
843849
   Оперативное управление в условиях АСУ. – Л, 1977. – 81с.
843850
   Оперативное управление в учебном процессе. – Москва, 1979. – 20 с.
843851
  Горолов Б.В. Оперативное управление геолого-разведочными работами / Б.В. Горолов. – М, 1978. – 47с.
843852
  Горнев В.Ф. и др. Оперативное управление ГПС / В.Ф. и др. Горнев. – М, 1990. – 253с.
843853
  Тевяшев Андрей Дмитриевич Оперативное управление инженерными сетями в условиях неполной информации об управляемом объекте : Автореф... канд. техническихнаук: 05.13.01 / Тевяшев Андрей Дмитриевич; МВ и ССО УССР. Харьк. ин-т радиоэлектроники. – Харьков, 1978. – 24л.
843854
  Ицкович Э.Л. Оперативное управление непрерывным производством: задачи, методы, модели / Э.Л. Ицкович, Л.Р. Соркин. – М., 1989. – 154с.
843855
  Ярных В. Оперативное управление персоналом в условиях кризиса // Антикризисный менеджмент : научно-практическое издание / Компания "МЕНЕДЖМЕНТ-21". – Киев, 2008. – № 6. – С. 27-30.
843856
  Евдокимов А.Г. Оперативное управление потокораспределением в инженерных сетях / А.Г. Евдокимов, А.Д. Тевящев. – Х., 1980. – 144с.
843857
  Стражев В.И. Оперативное управление предприятием, проблемы учета и анализа. / В.И. Стражев. – Минск, 1973. – 151с.
843858
   Оперативное управление производством. – М, 1971. – 386с.
843859
  Гончаров В.Н. и др. Оперативное управление производством / В.Н. и др. Гончаров. – М., 1987. – 120с.
843860
   Оперативное управление производством. – М, 1989. – 386с.
843861
  Абрамов Ю.А. Оперативное управление производством : (в помощь лектору) / Ю.А. Абрамов ; О-во "Знание" РСФСР ; Секция пропаганды экономических знаний. – Москва : Общество "Знание" РСФСР, 1991. – 40 с. – (Сер. "Основы менеджмента")
843862
  Рылов В.П. Оперативное управление производством в АСУ "Экран" / В.П. Рылов, М.П. Пономарев. – Омск, 1989. – 88 с.
843863
  Радиевский М.В. Оперативное управление промышленным производством / М.В. Радиевский. – Минск, 1985. – 127с.
843864
  Спиридонов Ю.А. Оперативное управление сельскохозяйственным производством / Ю.А. Спиридонов. – Москва : Знание, 1982. – 63 с.
843865
  Ханелис Н Я. Оперативное экономическое управление и информация / Н Я. Ханелис. – Москва, 1971. – 240с.
843866
  Ильин И.И. Оперативность в газете. / И.И. Ильин. – Л., 1960. – 24с.
843867
  Красильникова И.Ю. Оперативность как важнейший критерий качества доставки документов // Научные и технические библиотеки : ежемесячный научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / М-во образования и науки РФ ; Гос. публичная научно-технич. б-ка России. – Москва, 2014. – № 4. – С. 33-43. – ISSN 0130-9765


  По результатам мониторинга, проведенного ГПНТБ СО РАН, выявлены проблемы, снижающие оперативность предоставления документов пользователям МБА и ДД. Предложены меры для повышения качества обслуживания.
843868
  Зайончковский В.А. Оперативные документы гражданской войны как исторический источник // Военно-исторический архив : научно-популярное издание / ООО НПФ "Церера". – Москва, 2011. – № 7 (139). – С. 155-169. – ISSN 1606-0219
843869
  Зайончковский В.А. Оперативные документы гражданской войны как исторический источник // Военно-исторический архив : научно-популярное издание / ООО НПФ "Церера". – Москва, 2011. – № 4 (136). – С. 92-119. – ISSN 1606-0219
843870
  Зайончковский В.А. Оперативные документы гражданской войны как исторический источник // Военно-исторический архив : научно-популярное издание / ООО НПФ "Церера". – Москва, 2012. – № 1 (145) январь. – С. 139-149. – ISSN 1606-0219
843871
  Зайончковский В.А. Оперативные документы Гражданской войны как исторический источник // Военно-исторический архив : научно-популярное издание / ООО НПФ "Церера". – Москва, 2011. – № 11 (143). – С. 53-70. – ISSN 1606-0219
843872
  Китович В.В. Оперативные запоминающие устройства на ферритовых сердечниках и тонких магнитных пленках / В.В. Китович. – М.-Л., 1965. – 239с.
843873
  Ковшов Г.Н. Оперативные и перспективные сетевые задачи / Г.Н. Ковшов, Е.П. Нестеров. – Москва, 1965. – 46с.
843874
   Оперативные и постоянные запоминающие устройства. – Москва, 1965. – 187 с.
843875
   Оперативные информационные материалы. – Иркутск, 1983. – 51с.
843876
   Оперативные информационные материалы. – Иркутск, 1983. – 51с.
843877
   Оперативные информационные материалы. – Иркутск, 1983. – 60с.
843878
   Оперативные информационные материалы. – Иркутск, 1983. – 60с.
843879
  Кобринский Ю.Г. Оперативные комсомольские отряды дружинников / Ю.Г. Кобринский. – Киев, 1985. – 55с.
843880
  Клеандров М.И. Оперативные меры защиты прав предприятий и производственных обьединений / М.И. Клеандров, Т.С. Шохина. – М, 1985. – 56с.
843881
  Скляревич А.Н. Оперативные методы в статистической динамике автоматических систем. / А.Н. Скляревич. – М, 1965. – 459с.
843882
  Алиев А А. Оперативные методы исследований сельскохозяйственных животных / А А. Алиев. – Ленинград : Наука, 1974. – 336 с.
843883
  Васькин В.В. Оперативные санкции в народном хозяйстве / В.В. Васькин. – Куйбышев, 1985. – 55с.
843884
  Ротман Д.Г. Оперативные социологические исследования в комсомольской работе / Д.Г. Ротман. – Минск, 1988. – 112с.
843885
   Оперативные уравнения и функции множеств. – Сыктыквар, 1985. – 147с.
843886
   Оперативные электромагнитные предвестники землетрясений / М.Б. Гохберг, В.А. Моргунов, Е.А. Герасимович, И.В. Матвеев. – Москва, 1985. – с.
843887
  Вассерман И.С. Оперативный анализ геолого-геофизических материалов на различных этапах разведочных работ / И.С. Вассерман, И.А. Жаворонкин. – Москва, 1986. – 75с.
843888
  Мильман В.Э. Оперативный анализ перцептивных процессов : Автореф. дис. ... канд. пед. (по психологии) наук / Мильман В.Э. ; Моск. гос. ун-т, Фак. психологии. – Москва, 1968. – 12 с.
843889
  Савин В.П. Оперативный анализ производства / В.П. Савин. – Горький, 1971. – 100 с.
843890
  Аксененко А.Ф. Оперативный анализ работы предприятий / А.Ф. Аксененко. – Москва, 1968. – 112с.
843891
   Оперативный анализ работы сельскохозяйственных предприятий. – Москва : Колос, 1980. – 184 с.
843892
  Устинова Р.Н. Оперативный анализ работы торга и магазина. / Р.Н. Устинова. – М., 1973. – 71с.
843893
  Бабаев Агивович Ю. Оперативный анализ результатов деятельности сельскохозяйственных предприятий / Агивович Ю. Бабаев. – М, 1982. – 151с.
843894
  Сабуров А.П. Оперативный анализ результатов работы предприятия / А.П. Сабуров. – Москва : Финансы, 1974. – 63с.
843895
  Маргулист А.С. Оперативный анализ себестоимости продукции. Материалы научно-технического совещания по организации и методике экономического анализа работы промышленных предприятий / А.С. Маргулист. – Москва, 1963. – 22с.
843896
   Оперативный контроль кривизны скважин инклинометром ОК-40У. – Ленинград : ОНТИ ВИТР, 1972. – 20 с.
843897
  Рупова Л.Ф. Оперативный контроль рентабельности швейного производства : Автореф... канд. экон.наук: 00.12 / Рупова Л.Ф.; Москов. экон.-стат. ин-т. Каф. бух. учета и анализа хоз. деятельности. – Москва, 1972. – 25л. – Бібліогр.:с.25
843898
  Корчинский А.П. Оперативный контроль функционирования дискретных устройств с элементами памяти : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.01 / Корчинский А.П.; КИИГА. – К., 1973. – 29л. – Бібліогр.:с.27-29
843899
   Оперативный контроль экономической деятеольности предприятия. – Москва, 1991. – 221 с.
843900
  Корецкий Д.А. Оперативный псевдоним : [ роман : в 2-т. ] / Данил Корецкий. – Москва : Эксмо. – (Классик отечественного детектива). – ISBN 5-04-006594-9
Т. 1. – 2005. – 320 с.
843901
  Корецкий Д.А. Оперативный псевдоним : роман : [ в 2 т. ] / Данил Корецкий. – Москва : Эксмо. – (Классик отечественного детектива). – ISBN 5-04-006595-7
Т. 2. – 2005. – 320 с.
843902
  Ковтун Н.Н. Оперативный судебный контроль в уголовном судопроизводстве России: фикция или конституционная, по сути, гарантия? // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2011. – № 1. – С. 60-69. – ISSN 0132-0769
843903
  Гаймалов М.М. Оперативный тестовый контроль и диагностика неисправностей ЭЦВМ с микропрокрамным управление : Автореф... канд. техн.наук: 05.252 / Гаймалов М.М.; Моск. авиац. ин-т им. Серго Орджоникидзе. – М., 1970. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
843904
  Ахмедов М.З. Оперативный учет и анализ использования материалов / М.З. Ахмедов. – Москва, 1986. – 128с.
843905
  Индукаев В.П. Оперативный учет и контроль на предприятии / В.П. Индукаев, Г.С. Токарев. – М., 1967. – 132с.
843906
  Ларионов А.И. Оперативный учет производства в условиях АСУ / А.И. Ларионов. – М., 1976. – 60с.
843907
  Осипович Л.Я. Оперативный финансовый план предприятия / Л.Я. Осипович. – Москва, 1967. – 78с.
843908
  Шкарабан С.И. Оперативный экономический анализ в производственном объединении / С.И. Шкарабан. – Москва : Финансы и статистика, 1985. – 168 с.
843909
  Журко В.Ф. и др. Оперативный экономический анализ в управлении производством / В.Ф. и др. Журко. – М., 1983. – 232с.
843910
  Данькив Иосиф Якимович Оперативный экономический анализ производственной детяльености (на прим. производ. лесозаготов. объедин. Мин-ва лесн. и деревообрабав. пром. УССР) : Автореф... канд. экон.наук: 00.00.12 / Данькив Иосиф Якимович; Киевск. ин-т народ. хоз. им. Д.С.Коротченко. – К., 1986. – 17л.
843911
  Каракоз И.И. Оперативный экономический анализ работы промышленного предприятия / И.И. Каракоз. – Киев, 1965. – 338с.
843912
  Слипенко А.К. Оперативы отображений : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 004 / Слипенко А.К.; Сарат.гос.ун-т. – Саратов, 1969. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
843913
  Романов А.Н. Оператор-программист / А.Н. Романов, Г.А. Фролов. – Москва : ДОСААФ, 1972. – 103 с.
843914
  Унгерман М.Н. Оператор-электроразведчик: справочник / М.Н. Унгерман, Л.П. Левицкий, С.Н. Шерешевский. – Москва : Недра, 1989. – 219с.
843915
  Фокин Ю.Г. Оператор - технические средства: обеспечение надежности. / Ю.Г. Фокин. – М., 1985. – 192с.
843916
  Боднер В.А. Оператор и летательный аппарат / В.А. Боднер. – М, 1976. – 224с.
843917
  Красносельский М.А. Оператор сдвига по траекториям дифференциальных уравнений / М.А. Красносельский. – М., 1966. – 331с.
843918
  Бондаренко Д.О. Операторам ринку медичних виробів необхідні методичні рекомендації із застосування технічних регламентів // II Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю "Розвиток медичного права України в контексті євроінтеграційних та глобалізаційних процесів" : 3 листоп. 2016 р., м. Київ : зб. матеріалів / "Розвиток медичного права України в контексті євроінтеграційних та глобалізаційних процесів", наук.-практ. конф. – Київ : Дакор, 2016. – С. 18-20
843919
  Семененко О.Ю. Оператори-вимірники тематичної групи "Рухомі вмістища" із семантикою мультипліцитності в сучаному українському поетичному мовленні // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – № 23. – С. 88-92. – ISSN 2307-4558
843920
  Сєров М. Оператори Q-умовної інваріантності нелінійних рівнянь теплопровідності / М. Сєров, Н. Ічанська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 24-28. – (Математика. Механіка ; Вип. 27). – ISSN 1728-3817


  Досліджено Q-умовну симетрію нелінійних рівнянь теплопровідності відносно інволютивних множин двох операторів. Знайдено нові інволютивні множини з двох операторів, відносно яких ці рівняння є Q-умовно інваріантними. Q-conditional symmetry of equations ...
843921
  Нікітченко М.С. Оператори нерухомої точки в алгебрах часткових предикатів / М.С. Нікітченко, С.С. Шкільняк, І.Р. Антонова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – C. 23-32. – (Кібернетика ; Вип. 9). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються алгебри предикатів різних рівнів абстракції. Досліджуються властивості та структури множин нерухомих і квазінерухомих точок монотонних та неперервних операторів над різними типами часткововпорядкованих множин: повна частково впорядкована ...
843922
  Нікітченко М.С. Оператори нерухомої точки в композиційно-номінативних логіках / М.С. Нікітченко, С.С. Шкільняк, І.А. Антонова // International conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2008), May 12-17, 2008 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2008), intern. conference. – Рівне : Ред.-вид. центр Нац. ун-ту вод. госп-ва та природокористування, 2008. – С. 176-177
843923
  Пятова Н.М. Оператори переводу з сітки на сітку для одного варіанту ЗМСЕ, що виникають при багатосітковій реалізації // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 79-81. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  Побудовані оператори переходу в послідовності встроєних триангуляцій для багатосіткового методу вирішення змішаних дискретних аналогів еліптичних крайових задач. Доведені деякі концепції цих операторів відносно еквівалентно трансформованих систем ...
843924
  Нікітченко М.С. Оператори побудови нерухомої точки в предикатних алгебрах / М.С. Нікітченко, С.С. Шкільняк, І.А. Антонова // International workshop Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2008), September 22-27, 2008 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2008), intern. workshop. – [S. l. : s. n.], 2008. – С. 97
843925
  Ковров В.П. Операторная суперпозиция в спиновых стёклах / В.П. Ковров. – Москва : ВЦ АН СССР, 1990. – 25 с.
843926
  Глушков А.В. Операторная теория возмущений - новый метод описания Штарковских резонансов // Вісник Одеського державного екологічного університету : науковий журнал / Одеський, державний екологічний університет. – Одеса, 2015. – Вип. 19. – С. 142-147. – Библиогр.: 21 назв. – ISSN 2311-0899
843927
  Нестеренко О.Н. Операторний аналог теореми Джрбашяна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 62-67. – (Математика. Механіка ; Вип. 9/10). – ISSN 1728-3817


  Для гільбертового простору встановлено операторний аналог теореми Джрбашяна про обернену задачу найкращого наближення в просторі L[нижній індекс 2](R) функціями експоненціального типу. Як наслідок отримано посилення та узагальнення цієї теореми для ...
843928
  Хлобистов В.В. Операторний інтерполянт типу Ерміта в гільбертовому просторі, що є асимптотичне точним на поліномах / В.В. Хлобистов, О.Ф. Каптур // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 316-323. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  В гільбертовому просторі побудовано поліном типу Ерміта у випадку, коли задані значення нелінійного оператора та його перші диференціали Гато у вузлах. Доведено, що інтерполянт має мінімальну норму на множині поліномів типу Ерміта з тими ж ...
843929
  Хлобистов В.В. Операторні інтерполянти в гільбертовому просторі асимптотично точні на поліномах / В.В. Хлобистов, О.Ф. Кашпур, Т.М. Поповічєва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 242-248. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  В гільбертовому просторі розглянуто інтерполяційні поліноми Лагранжа та Ерміта, у випадку заданих значень нелінійного оператора та його диференціалів Гато у вузлах до певного порядку включно. Такі інтерполянти асимптотично зберігають поліноми ...
843930
  Гнатюк П.В. Операторні рівняння в нескінченновимірних банахових просторах з відображенням монотонного типу / П.В. Гнатюк, П.О. Касьянов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 70-73. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Показано розв"язність операторного рівняння Лu + Аu = f [подано формулу], де Л - нелінійний радіально неперервний, максимально монотонний оператор, визначений на лінійній області визначення D(Л) є Х [подано формулу], А - нелінійний радіально ...
843931
  Чернявский А.Г. Операторно-квазианалитические классы функций. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Чернявский А.Г.; АН АрмССР. Ин-т математики. – Ереван, 1979. – 19л.
843932
  Хохлов Ю.С. Операторно устойчивые и полуустойчивые распределения и их применения : уч. пособие / Ю.С. Хохлов. – Тверь, 1991. – 72с.
843933
  Сучков Н.М. Операторно фактризуемые группы. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Сучков Н.М.; МВ и ССО РСФСР. Новосиб. гос. ун-т. – Новосибирск, 1980. – 7л.
843934
  Микусинский Я. Операторное исчисление. / Я. Микусинский. – Москва : Иностранная литература, 1956. – 366 с.
843935
  Левина С.Н. Операторное решение некоторых задач математической физики на свей оси времени : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Левина С.Н. ; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1955. – 6л.
843936
  Сенкевич Э.А. Операторнозначные воспроизводящие ядра и и приложения в теории вектрнозначных случайных функций. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.05 / Сенкевич Э.А.; Вильнюс.гос.ун-т. – Вильнюс, 1974. – 12л.
843937
  Браттели У. Операторные алгебры и квантовая статистическая механика / У. Браттели, Д. Робинсон. – М., 1982. – 511с.
843938
   Операторные алгебры и функциональные пространства. – Ташкент, 1988. – 110 с.
843939
  Ершов Андрей Петрович Операторные алгорифмы : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Ершов Андрей Петрович; Акад. наук СССР. Сиб. отд-ние. Ин-т математики с Вычислит. центром. Объедин. учен. совет по физ.-. – Новосибирск, 1961. – 8л.
843940
  Пич А. Операторные идеалы / А. Пич. – М, 1982. – 536с.
843941
  Копачевский Н.Д. Операторные методы в линейной гидродинамике. / Н.Д. Копачевский. – Москва : Наука, 1989. – 413 с.
843942
   Операторные методы в нелинейном анализе. – Воронеж, 1982. – 153с.
843943
  Барковский Леонид Матвеевич Операторные методы в оптике и акустике кристаллов. : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 01.04.05. / Барковский Леонид Матвеевич; Ин-т физики АН БССР. – Минск, 1980. – л.
843944
  Розенвассер Е.Н. Операторные методы и колебательные процессы / Е.Н. Розенвассер. – Москва : Наука, 1985. – 309 с.
843945
  Гликлих Юрий Евгеньевич Операторные методы исследования интегральных кривых на многообразиях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Гликлих Юрий Евгеньевич; Воронеж. гос. ун-т им. Ленинского комсомола. – Воронеж, 1974. – 12л. – Бібліогр.:с.12
843946
  Мажуга Ю.И. Операторные методы исследования скорости сходимости в предельных теоремах для марковский процессов : Дис... канд.физ-мат.наук: 01.01.05 / Мажуга Ю.И.; МВ и ССО УССР, КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 111л. – Бібліогр.:л.101-111
843947
  Барковский Л.М. Операторные методы описания оптических полей в сложных средах / Л.М. Барковский, А.Н. Фурс. – Минск : Беларуская навука, 2003. – 285 с. – ISBN 985-08-0389-4
843948
  Маслов В.П. Операторные методы. / В.П. Маслов. – М., 1973. – 543с.
843949
  Ким Операторные мульприпликативные мартингалы : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Ким Чхор-Хун; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 5л.
843950
  Ким Операторные мультипликативные мартингалы : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Ким Чхор-Хун; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 6л.
843951
  Ким Операторные мультипликативные мартингалы : Дис... канд. физ. мат.наук: 01.01.05 / Ким Чхор-Хун; КГУ им Т.Г.Шевченко. – К, 1991. – 83л. – Бібліогр.:л.78-83
843952
  Горишний С.Г. Операторные разложения в минимальной вычислительной схеме : Автореф. дис. . канд. физ.-мат. наук : 01.04.02 / Горишний С. Г.; Объед. ин-т ядерных исследований. – Дубна, 1986. – 12 с.
843953
  Рутман М.А. Операторные уравнения в линейном полуупорядоченном пространстве и спектральные признаки ограниченности решений для некоторых систем дифференциальных уравнений с частными производными. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: / Рутман М.А.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1960. – 18л.
843954
   Операторные уравнения в функциональных пространствах. – Воронеж, 1986. – 139с.
843955
  Федотов А.М. Операторные уравнения первого рода со случайными ошибками в исходных данных. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.07 / Федотов А.М.; АН СССР. Сиб. отд. Вычислит. центр. – Новосибирск, 1978. – 14л.
843956
  Тыновский А.А. Операторные формулы Тейлора-Банга и некоторые их применения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Тыновский А.А.; АН УССР. Ин-т математики. – Киев, 1966. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
843957
  Гиль М.И. Операторные функции, дифференциальные уравнения и динамика систем / М.И. Гиль. – Москва, 1984. – 149с.
843958
  Бондаренко Б.А. Операторныеалгоритмы в дифференциальных уравнениях / Б.А. Бондаренко. – Ташкент, 1984. – 183с.
843959
  Резник Иван Иванович Операторный метод в двухмерных задачах дифракции с непрерывными пространственным спектром : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Резник Иван Иванович; МВ и ССО УССР. Харьк. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Харьков, 1982. – 22л.
843960
  Сечкин Г.И. Операторный метод в интегральных представлениях, интегралы типа и их приложения. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Сечкин Г.И.; Москов. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1974. – 13л. – Бібліогр.:с.11-13
843961
  Карасев И.М. Операторный метод интегрирования специальных типов линейных дифференциальных уравнений и некоторые приложения полученных результатов : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Карасев И. М.; Рос. ГУ. – Ростов н/Д., 1961. – 7л. – Бібліогр.:с.6-7
843962
  Головня А.Д. Операторское искусство / А.Д. Головня. – М., 1976. – 40с.
843963
  Косматов Л.В. Операторское мастерство. / Л.В. Косматов. – М., 1962. – 167с.
843964
  Голдовская М.Е. Операторское мастерство. / М.Е. Голдовская. – М., 1979. – 25 с.
843965
  Ліптуга Іван Операторська ліцензія тепер по-новому // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2015. – № 6, листопад-грудень. – С. 62 : фото. – ISSN 1998-8044
843966
  Брюховецька Л. Операторське мистецтво Юрія Іллєнка // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2006. – № 11. – С. 181-185. – ISSN 0208-0710
843967
  Крапччатов В.С. Оператору вычислительных машин / В.С. Крапччатов. – Донецк, 1974. – 144с.
843968
  Медведев Г.У. Операторы / Г.У. Медведев. – М, 1987. – 238с.
843969
   Операторы в функциональных пространствах и вопросы теории функций : Сборник научн. трудов. – Киев : Наук. думка, 1987. – 148с.
843970
  Серинь Алиу Ло Операторы взвешенного сдвига в некоторых банаховых пространствах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.0 / Серинь Алиу Ло; БГУ. – Минск, 1981. – 14л.
843971
   Операторы и их приложения. – Л, 1983. – 118с.
843972
   Операторы и их приложения. – Л, 1985. – 112с.
843973
   Операторы и их приложения. – Ленинград, 1988. – 123 с.
843974
  Кирютенко Ю.А. Операторы интегрирования и связанные с ними операторы бесконечного порядка : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.0.01 / Кирютенко Ю.А.; Рост. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1977. – 16л.
843975
  Симоненко И.Б. Операторы локального типа и некоторые другие вопросы теории линейных операторов. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: / Симоненко И.Б.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Ростов н/Д, 1967. – 13л. – Бібліогр.:с.12-13
843976
   Операторы математической физики. – К, 1979. – 139с.
843977
  Чеботарев Г.Н. Операторы Нетера. / Г.Н. Чеботарев. – Казань, 1984. – 47с.
843978
  Левитан Б.М. Операторы обощенного сдвига / Б.М. Левитан. – М, 1962. – 323с.
843979
  Жук Олег Операторы операций // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2007. – № 5. – С. 52-57 : фото
843980
  Шабат Алексей Борисович Операторы преобразования и нелинейные уравнения : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 01.01.02 / Шабат Алексей Борисович; МГУ. Мех.-мат. фак. – М., 1974. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
843981
  Бреннер Валерий Владимирович Операторы с локально независимыми сдвигами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Бреннер Валерий Владимирович; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1981. – 19л.
843982
  Коробейник Ю.Ф. Операторы сдвига на числовых семейств / Ю.Ф. Коробейник. – Ростов -на-Дону, 1983. – 154с.
843983
  Микитюк Ярослав Владимирович Операторы со спектральными особенностями : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Микитюк Ярослав Владимирович; Ин-т приклад. матем. и механ. АН УССР. – Донецк, 1981. – 16л.
843984
  Настасиев Павел Павлович Операторы типа интегрирования в пространствах аналитических функций многих переменных : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Настасиев Павел Павлович; АН УССР. Ин-т прикладной математики и механики. – Донецк, 1986. – 14л.
843985
  Килбас А.А. Операторы типа потенциала со степенно-логарифмическими ядрами и интегральные уравнения, разрешимые в замкнутой форме : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Килбас А.А.; БГУ им. В.И.Ленина. – Минск, 1976. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
843986
   Операторы Шредингера с приложениями к квантовой механике и глобальной геометрии / Х. Цикон, Р. Фрезе, В. Кирш, Б. Саймон; Пер. с англ. .В. Соболева под ред.Д.Р. Яфаева. – Москва : Мир, 1990. – 406с.
843987
  Левитан Б.М. Операторы Штурма-Лиувилля и Дирака / Б.М. Левитан, И.С. Саргсян. – Москва : Наука, 1988. – 431 с.
843988
  Марченко В.А. Операторы Штурма-Лиувилля и их приложения. / В.А. Марченко. – К, 1977. – 331с.
843989
  Смелов В.В. Операторы Штурма - Лиувилля и их неклассические приложения. / В.В. Смелов. – Новосибирск, 1992. – 105с.
843990
  Лившиц М.С. Операторы, колебания, волны / М.С. Лившиц. – Москва : Наука, 1966. – 298 с.
843991
  Почепцов Г. Операцiя "бруднi вуха".Що було, що буде i чим заспокоїться... / Г. Почепцов, С. Макєєв, З. Кулик; підготували Наталя Лігачова, Михайло Зубар, Михайло Мазурін // День. – Київ, 2000. – 9 грудня (№ 227). – С. 4


  Газета "День" надала можливість проаналізувати зникнення керівника інтернет-видання "Українська правда" Георгія Гонгадзе декільком авторитетним експертам, запропонувавши їм відповісти на на декілька запитань. Серед експертів Георгій Почепцов, ...
843992
  Жанабергенова Гульшат Кудайбергеновна Операци экспоненциального типа на группах подстановок : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Жанабергенова Гульшат Кудайбергеновна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 107л. – Бібліогр.:л.104-107
843993
  Рубинов А.З. Операции без секретов / А.З. Рубинов. – Москва : Мысль, 1980. – 174 с.
843994
  Егорьев В.Е. Операции владивостокских крейсеров в русско-японскую войну. 1904-1905 гг. / В.Е. Егорьев. – М, 1939. – 276с.
843995
  Мацуленко В.А. Операции и бои на окружение. / В.А. Мацуленко. – М., 1983. – 231с.
843996
  Мартынова О.И. Операции коммерческих банков с ценными бумагами : Бухгалтерский и депозитарный учет / О.И. Мартынова. – Москва : Консалтбанкир, 2000. – 272с. – ISBN 5-85187-095-8
843997
  Ширинская Е.Б. Операции коммерческих банков. / Е.Б. Ширинская. – 2-е изд., перераб идоп. – М., 1995. – 159с.
843998
  Черный А.С. Операции на рынке недвижимости: анализ и предложения // Актуальные проблемы современной науки : информационно-аналитический журнал / Издательство "Спутник +". – Москва, 2012. – № 2 (64). – С. 46-50. – ISSN 1680-2721
843999
  Меликов А Операции над ориентированными графами и их применение к исследованию конечных автоматов : Автореф. дис. ... канд. техн. наук / Меликов А,Н. ; АН УССР , Ин-т кибернетики. – Киев, 1965. – 24 с. – Бібліогр. : с. 23-24
844000
  Павлова Л.Н. Операции с корпоративными ценными бумагами / Л.Н. Павлова. – Москва : Бухгалтерский бюллетлнь, 1997. – 400с. – ISBN 5-7849-0097-8
<< На початок(–10)841842843844845846847848849850(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,