Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)821822823824825826827828829830(+10)В кінець >>
822001
  Фока М. "...О, що зі мною фарби ті зробили!" : Про живаописний компонент художнього мислення Павла Тичини // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України; Вид. "Педагогічна преса". – Київ, 2009. – № 6 (81). – С. 92-102
822002
  Дробний І. "О, братія моя українськая возлюбленная" // Холодний Яр : часопис Черкаської обласної організації Національної Спілки письменників України ; літературно-художнє видання. – Черкаси, 2013. – № 2. – С. 159-191. – ISBN 978-966-493-489-0
822003
  Савчук М. "О, мама міа!" : гумор про українських заробітчанок в Італії та про їхні зв"язки з Україною / Микола Савчук ; [іл. Ігоря Бежука]. – Івано-Франківськ : Фоліант, 2016. – 47, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-2988-90-1
822004
  Белозерская-Булгакова "О, мед воспоминаний..." // Русская словесность в школах Украины : научно-методический журнал / Мин. обр. и науки Укр; Ин-т педагогики АПНУ и др. – Киев, 2008. – № 6. – С. 51-56.
822005
  Зюлева Ю. "О, рідна земле, люба моя нене!": підсумки проведення обласного конкурсу на кращий електронний продукт з краєзнавства // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / Фіз. особа Башун О.В. – Київ, 2017. – № 1 (7). – C. 29-31. – ISSN 2518-7341


  Представлений досвід Дніпропетровської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Первоучителів слов"янських Кирила і Мефодія з проведення обласного конкурсу на створення краєзнавчого електронного продукту.
822006
  Масоха П. "О, якби можна було в ті часи "Березолеві" стати на шлях суто експерементального театру..." // Сучасність : Література, наука, мистецтво, суспільне життя / Досл-виробн. об"єднання "Пролог". – Київ, 2002. – № 3. – С.99-116. – ISSN 0585-8365


  Театр Леся Курбаса . Спогади одного з акторів театру "Березіль" - Петра Масохи
822007
  Скирда Л. "О, ЯМАТО!" - нація і культура... / розмову записав М. Фещук // Українська літературна газета. – Вишгород, 2017. – 15 грудня (№ 25). – С. 8-9


  Розмова про Японію з Людмилою Скирдою.
822008
  Скирда Л. "О, ЯМАТО!" / записав М. Фещук // Українська літературна газета. – Вишгород, 2017. – 29 грудня (№ 26)


  Розмова про Японію з Людмилою Скирдою.
822009
  Перехейда В.В. "Оcвіта" в обороні української душі // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2002. – Т. 9. – С. 51-63
822010
   [О холере в Москве]. – Москва, 1830
822011
  Вахидова В.В. О-Алкилирование и о-ацилирование эфиров о-, и п-оксибензойных кислот и их пестицидные свойства : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Вахидова В.В.; Ташкентск. политех. ин-т. – Ташкент, 1980. – 20л.
822012
  Пятин Б.М. О-алкилирование производных пиперодина-2 и синтез конденсированных гетероциклических соединений. : Автореф... канд.хим.наук: 072 / Пятин Б.М.; Всесоюз.науч-исслед.хим.-фармацевт.ин-т. – М, 1970. – 22л.
822013
  Глушков Р.Г. О-алкилпроизводные и енамины лактамов в синтезе конденсированных гетероциклических соединений : Автореф... д-ра хим.наук: 072 / Глушков Р.Г.; Моск. хим.-технол. ин-т им. Д.И.Менделеева. – М., 1971. – 39л. – Бібліогр.:с.38-39
822014
  Баймишева М.Ш. О формализациях синдромного анализа в нейропсихологии : Автореф. дис. ... канд. психолог. наук : 19.00.04 / Баймишева М. Ш. ; Моск. гос. ун-т. – М. *Наука*, 1975. – 23л.
822015
  Корельская Т.Д. О формальном описании синтаксической синонимии. / Т.Д. Корельская. – М., 1975. – 252с.
822016
  Маслов С.Ю. О формальных аппаратах, служащих для задания пречислимых множеств : Автореф... кандидата физ.-мат.наук: / Маслов С.Ю.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1964. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
822017
  Косолапов В.И. О формате словарной статьи в английской лексикографии // Нариси з семасіології і лексикографії / В.І. Косолапов. – Рівне : [б. в.], 2011. – С. 301-308
822018
  Савченко Т.Т. О формах выражения авторского сознания в стихотворном произведении (на материале раннего творчества Н. А. Заболоцкого) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.03 / Савченко Т.Т. ; МВ и ССО УССР , Донецк. ГУ. – Донецк, 1974. – 22л.
822019
  Васильев И.И. О формах завоевания власти пролетариатом : Автореф... канд. философ.наук: / Васильев И.И.; Акад. общ. наук при ЦК КПСС. – М, 1959. – 16л.
822020
  МухинА.Н О формах и методах научно-атеистической пропаганды / МухинА.Н. – Владимир, 1962. – 62с.
822021
   О формах идейно-воспитальной работы в вузовской библиотеке: Метод. руководство.. – Тарту, 1987. – 27с.
822022
  Рожков Н.А. О формах народного представительства / Н.А. Рожков. – Санкт-Петербург : Книгоиздат. Молот ; Тип. т-ва "Общественная польза", 1905. – 31с.
822023
   О формах перехода различных стран к социализму.. – Одесса, 1956. – 14с.
822024
  Зародов К.И. О формах перехода различных стран от капитализма к социализму / К.И. Зародов. – М., 1959. – 130с.
822025
  Манасов Марлен Аршакович О формах перехода различных стран от капитализма к социализму : Автореф... канд. ист.наук: / Манасов Марлен Аршакович; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1959. – 21л.
822026
  Смирнова Ю.А. О формах политической коррупции в современной Украине // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 9. – С. 130-133
822027
  Новиков С. О формах помощи самостоятельно изучающим марксизм-ленинизм / С. Новиков. – М., 1949. – 36с.
822028
  Грейдин О. О формах работы с архивными документами в Украине // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2007. – № 4. – С. 19-23.
822029
  Ястребицкая А.Л. О формах раннекапиталистических отношений в немецком книгопечатании второй половины XV - середины XVI века : Автореф... канд. ист.наук: / Ястребицкая А.Л.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Ист. фак. – М., 1966. – 20л.
822030
  Баршт К.А. О формах событийности в произведениях Чехова // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2010. – С. 12-21. – (Серия литературы и языка ; Т. 69, № 4). – ISSN 0321-1711
822031
  Дарбинян В.Д. О формах социалистической революции и диктатуры пролетариата : Автореф... канд. филос.наук: / Дарбинян В.Д.; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1960. – 44л.
822032
  Дубровский Ю.Н. О формах стимулирования технического прогресса в промышленности : Автореф... канд. экон.наук: / Дубровский Ю.Н.; Моск. высш. школа профдвижения ВЦСПС. – М., 1966. – 23л.
822033
  Любищев А.А. О форме естественной системы организмов / А.А. Любищев. – 99-110с.
822034
  Кант И. О форме и началах мира чувственного и умопостигаемого. / И. Кант. – 93-129с.
822035
  Кант Иммануил О форме и началах мира чувственного и умопостигаемого; Успехи метафизики / И. Кант ; пер. с нем. [и предисл.] Н. Лосского. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича, 1910. – VIII, 119 с. – (Труды Санкт-Петербургского философского общества ; Вып. 6)


  Пер. и авт. пред.: Лосский Николай Онуфриевич (1870-1965)
822036
  Мамзин А.С. О форме и содержании в живой природе : Автореф... канд. филос.наук: / Мамзин А.С.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1954. – 16л.
822037
  Мамзин А.С. О форме и содержании в живой природе / А.С. Мамзин. – Ленинград, 1968. – 208с.
822038
  Плотников Б.А. О форме и содержании в языке / Б.А. Плотников. – Минск, 1989. – 254с.
822039
  Кафтан В.И. О форме и содержании понятия "инфраструктура пространственных данных" / В.И. Кафтан, В.Я. Цветков // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2013. – № 6. – С. 46-50. – Библиогр.: 12 назв. – ISSN 0016-7126
822040
  Одинцов В.В. О форме изложения лекционного материала / В.В. Одинцов. – М., 1979. – 40с.
822041
  Филиппов Г.Ф. О форме легких четно-четных ядер / Г.Ф. Филиппов. – Киев, 1969. – 35 с.
822042
  Ляпунов А.М. О форме небесных тел : вступительная лекция курса / А.М. Ляпунов. – Ленинград : Издательство АН СССР, 1930. – 15 с. – Отд. оттиск
822043
  Круковская В.В. О форме полости выброса в забое горной выработки, проводимой по выбросоопасному угольному пласту // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 125. – С. 216-228 : рис., табл. – Библиогр.: 12 назв. – ISSN 1607-4556
822044
  Гельвиг Р. О форме тазобедренного сустава человека / Р. Гельвиг. – Киев : Типография Т.Г. Мейнандера, 1912. – VII, 151 с.
822045
  Каплинский А.И. О формировании алгоритмов стохастической оптимизации / А.И. Каплинский, А.С. Красаненкер. – Донецк, 1974. – 23с.
822046
  Журавель П.А. О формировании биологического режима водохранилищ юго-востока Украины и пути обогащения их естественных кормовых (для рыб) ресурсов : Автореф... канд. биол.наук: / Журавель П. А.; МВО ССР, ДГУ, НИИ гидробиолгии. – Днепропетровск, 1950. – 28 с.
822047
  Войлошников В.Д. О формировании внутриплатформенных предгорных впадин и участии в нем физико-географических и динамических процессов. (На примере Иркут. угленосного бассейна) : Автореф... канд. геогр.наук: / Войлошников В.Д.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1966. – 16л.
822048
  Чень Чунься О формировании деятельности компонента лингвосоциокультурной компетентности китайских студентов-филологов // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2016. – № 3 (57). – С. 470-479. – ISSN 2312-5993
822049
  Навоев А. О формировании доходов и их соотношение с общественным продуктом // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2012. – № 5. – С. 33-50. – ISSN 0207-3676


  Проанализированы классические схемы воспроизводства общественного продукта, в результате чего выявлены некоторые противоречия, заложенные в данных схемах.
822050
  Арутюнов В.С. О формировании единого языка научного сообщества / В.С. Арутюнов, Л.Н. Стрекова // Науковедение : научный журнал. – Москва, 2002. – № 3. – С.173-178. – ISSN 1607-2979
822051
  Шестопалов В.М. О формировании западинно-канальных структур миграции / В.М. Шестопалов, В.Н. Бублясь // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2016. – № 3. – С. 73-88 : рис. – Библиогр.: 33 назв. – ISSN 0367-4290
822052
  Гладкая Ю.А. О формировании звуковых полей в неоднородных средах с импедансной границей / Ю.А. Гладкая, Д. Харрисон // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – № 2 (95). – С. 24-31. – (Прикладна математика). – ISSN 0869-6912


  Рассматривается численное решение прямой и экстремальной задачи формирования звуковых полей на основе параболического волнового уравнения типа Шредингера в неоднородных средах с импедансной границей. Предложен численный метод их решения, исследована ...
822053
  Бизенков Г.И. О формировании и развитии критичности и самокритичности у учащихся старших классов средений школы. : Автореф... Канд.пед.наук: / Бизенков Г.И.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1953. – 16л.
822054
  Козлов В.К. О формировании и развитии социалистических наций в СССР. / В.К. Козлов. – М., 1954. – 224с.
822055
  Козлов В.К. О формировании и развитии социалистических наций в СССР. / В.К. Козлов. – М., 1954. – 224с.
822056
  Курбанов Х.К. О формировании и развитии узбекской советской интеллигенции в свете учения Ленина-Сталина : Автореф... канд. филос.наук: / Курбанов Х. К.; Мин. высш. образования СССР, Ташк. текстильный институт. – Ташкент, 1951. – 15 с.
822057
  Чотонов А. О формировании и расцвете социалистического патриотизма народов СССР. (На матер. республик Средней Азии). : Автореф... канд. филос.наук: / Чотонов А.; Ин-т филос. АН СССР. Отд. философии и права АН Кирг. ССР. – М., 1960. – 27л.
822058
  Штейнгарт К.М. О формировании и регуляции кожно-гальванических, двигательных и речедвигательных рефлексов у здоровых и больных детей. : Автореф... доктор биол.наук: / Штейнгарт К.М.; АН СССР. Ин-т физиологии им. И.П.Павлова. – Л., 1961. – 32л. – Бібліогр.:с.31-32
822059
  Аленичева Е.В. О формировании информационно-коммуникационной компетентности субъектов педагогического процесса вуза (на примере подготовки инженеров строительного профиля) / Е.В. Аленичева, Е.Д. Ляпина // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2010. – № 2. – С. 48-52. – ISSN 1726-667Х


  Рассмотрены актуальные проблемы формирования информационно-коммуникационной компетентности субъектов педагогического процесса в условиях высшего профессионального образования. Охарактеризованы внешние и внутренние предпосылки возникновения социального ...
822060
  Чирков С.В. О формировании информационной культуры студентов-экономистов в процессе обучения информатике на технологической основе // Высшее образование сегодня : рецензируемое издание ВАК России в области психологии, педагогики и социологии; реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2011. – № 9. – С. 62-65. – ISSN 1726-667Х
822061
  Гречко Д.С. О формировании Классической Скифии в V в. до н. э. // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін-т археології НАН України ; редкол.: Скорий С.А., Горбаненко С.А., Болтрик Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 2 (23) : Старожитності раннього залізного віку. – С. 78-106. – ISSN 2227-4952
822062
  Шилков В.Ю. О формировании коммуникативной способности / В.Ю. Шилков, Ю.М. Шилков // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2009. – С. 49-53. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; Вып. 3). – ISSN 1560-1390
822063
  Урсул Д.Т. О формировании коммунистических производственных отношений / Д.Т. Урсул. – Кишинев, 1963. – 204с.
822064
  Наливайко Н.В. О формировании концепции философии воспитания // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2009. – № 2 (27). – С.176-185. – ISSN 1811-0916
822065
  Сальникова Т.С. О формировании метода в раннем творчестве Н.С.Лескова, 1860-1865 гг. : Автореф... канд. филол.наук: / Сальникова Т.С.; МВ и ССО УССР, Львовский гос. ун-т. – Львов, 1973. – 20л.
822066
  Костюк Н.Т. О формировании мировоззренческой культуры студента в процессе преподавания естественных наук / Н.Т. Костюк, В.Д. Белогуб // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Выща школа, 1989. – Вып. 69 : Методологическое содержание и эффективность преподавания естественных дисциплин
822067
  Рязанцев Н.И. О формировании научного мировззрения у верующих / Н.И. Рязанцев. – М, 1964. – 31с.
822068
  Смолин В.И. О формировании научного мировоззрения современных советских рабочих : Автореф... канд. философ.наук: / Смолин В.И.; Сарат. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1966. – 23л.
822069
  Иншакова А.О. О формировании нового арсенала методологии научных правовых исследований в сфере нанотехнологий и наноиндустрии / А.О. Иншакова, Д.П. Фролов // Вестник Пермского университета. Юридические науки : науч. журнал / Пермский государственный национальный исследовательский университет. – Пермь, 2016. – Вып. 32. – С. 133-144. – (Юридические науки ; вып. 32). – ISSN 1995-4190
822070
  Хачиров К А. О формировании осетинской интеллигенции / К А. Хачиров, . – Орджоникидзе, 1964. – 92с.
822071
  Конюхова И.А. О формировании права мира и его конституционно-правовых основ в современную эпоху // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 2 (53). – С. 2-8. – ISSN 1812-3910


  Развитие международного права и внутригосударственных правовых систем способствовало формированию особой системы норм — права мира, как самостоятельной интегрированной отрасли права. Данные нормы регулируют отношения, характеризующие уровень достижения ...
822072
  Кругляк М.И. О формировании представлений и понятий в процессе обучения истории. : Автореф... доктор пед.наук: / Кругляк М.И.; Москов. гос. пед. ин-тут им. В.И.Ленина. – М., 1964. – 44л. – Бібліогр.:с.42-44
822073
  Глоточкин А.Д. О формировании психологии первичного коллектива / А.Д. Глоточкин. – Москва, 1972. – 48с.
822074
  Седегов В.Д. О формировании реализма А.П.Чехова : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.01 / Седегов В.Д. ; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1973. – 26 с. – Бібліогр.:с.25-26
822075
  Клюкин А.А. О формировании селевых потоков в известняковых ущельях Крымских гор / А.А. Клюкин, С.В. Стрельцов // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1982. – Вип.27. – С. 24-29 : Рис. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 0201-4122
822076
   О формировании социальной однородности: Материалы к всесоюз. конф. "Развитие социал. структуры сов. о-ва", Таллин, 21-23 окт. 1981 г.. – Таллин, 1981. – 227с.
822077
  Бразевич С.С. О формировании социолого-антроплогической концепции А.П. Щапова // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2011. – № 8 (328 ). – С. 48-56. – ISSN 0132-1625
822078
  Павлов М.А. О формировании стада трески в водах Западной Гренландии. : Автореф... канд. биол.наук: / Павлов М.А.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1965. – 22л.
822079
  Булава Л.Н. О формировании структуры геосистем в процессе регионального природопользования : рациональное природопользование и охрана окружающей среды // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1988. – Вип.35. – С. 35-40 : Схема. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 0201-4122
822080
  Молчанов А.Л. О формировании творческой индивидуальности поэта. (Жизнь и творчество М.Исаковского 1900-1930 гг.) : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 641 / Молчанов А.Л. ; Москов. обл. пед. ин-т им. Н.К. Крупской. – Москва, 1970. – 18 с.
822081
  Нещадин А О формировании территориальных инновационных кластеров в России / А Нещадин, Р. Фаттахов // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2012. – № 5. – С. 98-116. – ISSN 0207-3676


  Рассмотрен опыт создания инновационно-промышленных кластеров в России как один из механизмов и условий модернизации российской экономики.
822082
  Кривошеев С.А. О формировании украинской социалистической нации и ее развитии в условиях развернутого строительства коммунизма. : Автореф... канд. филос.наук: / Кривошеев С.А.; АН УССР. Отд. обществ. наук. – К., 1962. – 18л.
822083
  Федорова М.А. О формировании учебной самостоятельной деятельности студентов // Инновации в образовании / Современная гуманитарная академия. – Москва, 2011. – № 4. – С. 94-100. – ISSN 1609-4646


  Данная технология базируется на концептуальных положениях теорий: учебной деятельности, поэтапного формирования умственных действий, проблемного обучения, личностно ориентированного развивающего обучения и теории доминанты.
822084
  Ромась Н.И. О формировании химического состава атомосферных осадков в различных физико-географических зонах УССР // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1979. – Вип. 21. – С. 126-131. – Бібліогр.: 5 назв
822085
  Зрилова Е. О формировании частной собственности в условиях переходной экономики // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2009. – № 11/12. – С. 44-63. – ISSN 0207-3676
822086
  Соколова С.В. О формировании элементов эстетического восприятия (на материалах киноискусства) : Автореф. дис. ... канд. пед. наук / Соколова С.В. ; МГУ. – Москва, 1971. – 12 с.
822087
  Шергина А.А. О формообразовании коми народных песен / А.А. Шергина. – Сыктывкар, 1978. – 34 с.
822088
  Поленов Б.К. О формулах М. Леви для обозначения структуры и минералогического состава горных пород / Б.К. Поленов. – 6с.
822089
  Микеладзе Ш.Е. О формулах механических кубатур, содержащих частные производные интегрируемой функции. / Ш.Е. Микеладзе, 1943. – 297-300с.
822090
  Амангильдин Тагир Газизович О формулах следов для сингулярных обыкновенных дифференциальных операторов : Автореф... канд. физико-мат.наук: 01.01.01 / Амангильдин Тагир Газизович; Московский ун-т. – Москва, 1980. – 15л.
822091
  Потоцкий В.В. О формулах суммирования, подобных формулам П.Ф.Вороного. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Потоцкий В.В.; Лен. гос. пед. ин-т. – Л., 1955. – л.
822092
  Яврян В.А. О формуле следов для самосопряженных операторов и некоторых ее применениях в теории операторов Штурма-Лиувилля : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Яврян В.А.; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1966. – 9л. – Бібліогр.:с.8-9
822093
  Самсонов А.В. О фосференценции и флуоресценции / А.В. Самсонов, 1913. – 22 с.
822094
  Самсонов А.В. О фосфоресценции и флуоресценции, 1913. – 22 с.
822095
  Шевко А.Д. О фосфорных соединениях в крови больных шизофренией : Автореф... канд. биол.наук: / Шевко А. Д.; МВО СССР, ХГУ. – Х., 1952. – 12л.
822096
  Разумов В.И. О фотопериодическом последействии в связи с влиянием на растения различных сроков посева / В.И. Разумов, 1930. – С. 61-109
822097
  Пастушук Н.С. О фотопроводимости конденсирвоанных слоев аморфного селена. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Пастушук Н.С.; Харьк.гос.ун-т. – Харьков, 1966. – 15л.
822098
  Ничипорович А.А. О фотосинтезе растений. / А.А. Ничипорович. – М., 1948. – 32с.
822099
  Мороховец Л.З. О фотохимических процессах в зрении и современное учение о пищеварении белков : (Две лекции). – Москва : Тип. Э.Лисснер и Ю.Роман, 1882. – 28 с.
822100
   О фрактальном механизме взаимосвязи между генезисом, размером и содержанием атмосферных аэрозолей в различных районах Земли / В.Д. Русов, В.Н. Павлович, Р. Якимович Илич, Ю.А. Бондарчук, В.Н. Ващенко, О.Т. Михалус, С.Л. Косенко // Український антарктичний журнал : наукове видання: спецвипуск / Державне науково-виробниче підприємництво "Національний антарктичний науковий центр". – Київ, 2006. – № 4/5 : Матеріали III Міжнародної наукової конференції "Наукові дослідження в Антарктиці", 29травня - 2червня 2006 року, м. Київ. – С. 137-159. – ISSN 1727-7485
822101
  Писарева Л.Н. О фракции неорганического фосфора в мышцах : Автореф... канд. биол.наук: / Писарева Л.Н.; Акад. наук СССР. Ин-т физиологии им. И.П.Павлова. – Л., 1963. – 19л.
822102
  Ленин В.И. О фракции сторонников отзовизма и богостроительства / В.И. Ленин. – Москва, 1933. – 32с.
822103
  Ленин В.И. О фракции сторонников отзовизма и богостроительства / В.И. Ленин. – Москва, 1937. – 35с.
822104
  Ленин В.И. О фракции сторонников отзовизма и богостроительства / В.И. Ленин. – Л, 1939. – 30с.
822105
  Ленин В.И. О фракции сторонников отзовизма и богостроительства / В.И. Ленин. – М, 1954. – 40с.
822106
  Ленин В.И. О фракции сторонников отзовизма и богостроительства / В.И. Ленин. – М, 1981. – 40с.
822107
  Зурабян С.И. О фракционном составе полихлоропренового синтетического каучука "наирит". : Автореф... канд. хим.наук: / Зурабян С.И.; Ереван. гос. ун-тет. – Ереван, 1960. – 10л.
822108
  Брод М. О Франце Кафке : Франц Кафка. Биография. Отчаяние и спасение в творчестве Франца Кафки. Вера и учение Франца Кафки (Кафка и Толстой). Пер. с нем. / М. Брод. – Санкт-Петербург : Академический проспект, 2000. – 505с. – ISBN 5-7331-0163-6
822109
  Модестов В.И. О Франции : статьи проф. В.И. Модестова. – Санкт-Петербург : Типография В.С. Балашева, 1876. – 515 с.
822110
  Зыков С.П. О Франции и французах / С.П. Зыков. – М., 1978. – 231с.
822111
  Нещадин А. О французском опыте создания полюсов конкурентоспособности / А. Нещадин, Диан-Софи Треву // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2012. – № 5. – С. 129-134. – ISSN 0207-3676


  Опыт Франции с точки зрения авторов полезен при формировании инновационных кластеров в России.
822112
  Казарновский П.А. О французском писателе, пишущем на русском языке (случай Владимира Марамзина) // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 9 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2014. – С. 89-95. – (Филология. Востоковедение. Журналистика ; вып. 4). – ISSN 1813-1921


  Писатель В.Марамзин с 1975 г. живет в Париже, выпустил в 1970-1980-е годы три книги прозы (во Франции т США).
822113
  Букреев Б.Я. О фуксовых функциях нулевого ранга с симметрическим основным полигоном / Б.Я. Букреев. – Киев : Императорский Университет Св. Владимира, 1889. – 73 c. + Табл.чертежей. – Кн.нап.рос.мов.стар.орф.
822114
  Болибрук А.А. О фундаментальной матрице системы Паффа типа Фукса : Автореф... канд. физ.мат.наук: 01.01.04 / Болибрук А. А.; МГУ. – М., 1977. – 11л.
822115
  Соловьев В.П. О фундаментальной подготовке линейных инженеров // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт : ежемесячный журнал / Изд. группа "Логос". – Москва, 2015. – № 1. – С. 10-15. – ISSN 1726-667Х


  Рассматривается проблема подготовки линейных инженеров для современной отечественной экономики, которые непосредственно участвуют в осуществлении технологических процессов. Предлагается для оптимизации учебных планов и программ использовать анализ ...
822116
  Кираль Б.Л. О фундаментальном идеале группового кольца : Дис... канд. физ. матнаук: 01.01.06 / Кираль Б.Л.; Ужгородский гос. ун-т. – Ужгород, 1988. – 100л. – Бібліогр.:л.97-100
822117
  Кираль Б.Л. О фундаментальном идеале группового кольца : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Кираль Б.Л.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 15л.
822118
  Кираль Б.Л. О фундаментальном идеале группового кольца : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Кираль Б.Л.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 15л.
822119
  Иванов К.П. О фундаментальных и прикладных исследованиях в биологических науках : индентификация, особенности развития и организации / К.П. Иванов. – Ленинград : Наука, 1986. – 239 с.
822120
   О фундаментальных недостатках современной денежно-кредитной политики / А. Апокин, Д. Белоусов, И. Голощапова, И. Ипппатова, О. Солнцев // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2014. – № 12. – С. 80-100 : табл., рис. – Библиогр.: 28 назв. – ISSN 0042-8736
822121
  Кононенко В.И. О фундаментальных решениях некоторых сингулярных уравнениях в частных производных : Автореф... физ.-мат.наук: / Кононенко В.И.; Воронежский гос. ун-т. – Воронеж, 1967. – 10л. – Бібліогр.:с.8-10
822122
  Игнатьев В.В. О функции анизотропии для некоторых двумерных пластических моделей : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.023 / Игнатьев В.В.; Воронежский гос. ун-т. – Воронеж, 1970. – 7л.
822123
  Долидзе Д.Е. О функции гидродинамического тока / Д.Е. Долидзе. – Тбилиси, 1943. – 631с.
822124
  Гатинская Н.В. О функционально-семантическом описании модальных слов - знаков кажимости // Русский язык за рубежом : учебно-методический иллюстрированный журнал / Мин. обр. и науки РФ; МАПРЯЛ; Гос.ин-т русс. языка им. А.С.Пушкина. – Москва, 2001. – № 1. – С. 47-51. – ISSN 0131-615X
822125
  Унгурян Д.В. О функционально-стурктурных корреляциях при экспериментальном атеросклерозе : Автореф... канд. мед.наук: 102 / Унгурян Д.В.; Кишиневский гос. мед. ин-т. – Кишинев, 1971. – 18л.
822126
  Мазина Т.И. О функциональной активности коры надпочечников в эмбриогенезе : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Мазина Т.И. ; АН СССР , Ин-т физиологии. – Ленинград, 1965. – 13 с.
822127
  Сухов А.Г. О функциональной организации корковых нейронов крысы в условиях нормальной и эпилептиформной активности. : Автореф... канд. биол.наук: 102 / Сухов А.Г.; Ростов. гос. ун-т. Проблемная лаборат. "Биофизика", каф. физиологии человека и животных. – Ростов -на-Дону, 1969. – 22л.
822128
  Гуцу И.П. О функциональной организации ретинтекстильной системы голубя. : Автореф... Канд.биол.наук: 102 / Гуцу И.П.; МГУ. – М, 1970. – 27л.
822129
  Потебня А.В. О функциональной организации сосудодвигательного центра продолговатого мозга.. : Автореф... канд. биол.наук: / Потебня А.В.; МГУ. – Алдан, 1968. – 28л.
822130
  Аршавский В.В. О функциональной организации центрального отдела висцерального анализатора. : Автореф... наук: / Аршавский В.В.; Моск. гос.пед. инст. им.В.И.Ленина. – М., 1966. – 24л.
822131
  Донцова З.С. О функциональной роли фоновой активности нервных центров : Автореф... доктора биол.наук: / Донцова З.С.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. Кафедра физиологии человека и животных. – Л., 1964. – 30л. – Бібліогр.:с.29-30
822132
  Соловьев О функциональной связи феномена субъективности и процесса восприятия в рамках представления о психике как сфере моделирования будущего / Соловьев, В // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования ; Московский психолого-социальный ун-т. – Москва, 2013. – № 2 (74). – С. 60-71. – ISSN 2073-8528
822133
  Лагутина Т.С. О функциональной структуре безусловных интероцептивных рефлексов с тазовым органов : Автореф... д-ра биол.наук: 102 / Лагутина Т.С.; АН СССР Ин-т физиологии им. И.П.Ппавлова. – Л., 1969. – 44л. – Бібліогр.:с.42-44
822134
  Батуев А.С. О функциональной структуре двигательных актов в простанственной ориентировке животных : Автореф... канд. биол.наук: / Батуев А.С.; Акад. наук СССР. Ин-т физиологии им. акад. И.П.Палова. – Л., 1960. – 21л.
822135
  Гиляров М.С. О функциональном значении симметрии организмов / М.С. Гиляров, 1955. – С. 213-215
822136
  Иванова Ольга Сергеевна О функциональном значении сюжета : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.08 / Иванова Ольга Сергеевна; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1973. – 24л.
822137
  Мурсалова Ф.Х. О функциональном состоянии надпочечников у развивающегося куриного эмбриона в норме и в условиях рентгенооблучения : Автореф... канд. биол.наук: 102 / Мурсалова Ф.Х.; АН АзССР. Отд-ние биол. наук. Объедин. совет. – Баку, 1971. – 24л.
822138
  Григорян С.С. О функциональном состоянии некоторых регуляторных механизмов дыхания у облученных животных : Автореф... канд. биол.наук: / Григорян С.С.; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1964. – 25л.
822139
  Майорова Н.Ф. О функциональном состоянии эффективного звена симпатической нервной системы после воздействия ионизирующей радиации : Автореф... канд. биол.наук: / Майорова Н. Ф.; Центр. науч. исслед. ренгено-радиол. ин-т. – Л., 1966. – 18л.
822140
  Широкова А.Г. О функциональных границах некоторых грамматических категорий глагола в славянских языках. / А.Г. Широкова. – Москва, 1973. – 34с.
822141
  Пэрн Н.Я. О функциональных изменениях нерва и мышцы при пропускании постоянного тока : диссертация / Н.Я. Пэрн. – Юрьев : Эстонское Издательское Товарищество Постимес, 1914. – VIII, 202 с.
822142
  Георгиев В.И. О функциональных изменениях сосудов внутренних органов при дозированной мышечной нагруозке. : Автореф... Канд.мед.наук: / Георгиев В.И.; Акад.мед.наук СССР. – Л, 1962. – 21л.
822143
  Бессарабов Н.В. О функциональных преобразователях с заданием функций на подобластях пространства входных переменных. / Н.В. Бессарабов. – Киев, 1972. – 14с.
822144
  Громов В.П. О функциональных рядах типа рядов Дирихле : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Громов В.П.; Матем. ин-т им. В.А.Стеклова Акад. наук СССР. – М., 1962. – 10л.
822145
  Кудрявцев В.Б. О функциональных системах. / В.Б. Кудрявцев. – М., 1981. – 64с.
822146
  Чистова И.Я. О функциональных систологических шумах у спортсменов. : Автореф... канд. мед.наук: 761 / Чистова И.Я.; АН СССР. Ин-т физиологии. – Л., 1971. – 21л.
822147
   О функционированнии русского языка в Казахстане: Сб. ст.. – Алма-Ата, 1995. – 65с.
822148
  Говоров Н.В. О функциях вполне регулярного роста в полуплоскости : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Говоров Н.В.; Рост. н/Д гос. ун-т. – Ростов н/Д, 1966. – 11л. – Бібліогр.:с.10-11
822149
  Юбелер Г. О функциях гражданско-правовой внедоговорной ответственности в Гражданском кодексе ГДР / Г. Юбелер, Д.В. Боброва // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1990. – С. 29-32. – (Юридичні науки ; Вип. 31)


  Статья посвящена разъяснению функций гражданско-правовой внедоговорной ответственности, закрепленной в Гражданском кодексе ГДР.
822150
  Ковальчук П.И. О функциях моделей и математическом моделировании геосистем : теория и методы комплексных географических исследований / П.И. Ковальчук, В.М. Пащенко // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1979. – Вип. 22. – С. 46-50 : Схема. – Бібліогр.: 12 назв
822151
  Кильчевский Н.А. О функциях напряжений, скоростей и плотности / Н.А. Кильчевский, 1953. – 3с.
822152
  Пшеборский А.П. О функциях одного аргумента обладающих алгебраической теоремой сожения / [соч.] А.П. Пшеборского. – [Киев] : [Тип. Имп. ун-та Св. Владимира, В.И. Завадского], 1896. – 10 с. – Без обл. и тит. л. - Отд.оттиск: Университетсткие известия
822153
  Гопенгауз Е.Е. О функциях с разделенной разностью отличной от нуля : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 006 / Гопенгауз Е.Е.; Томский гос. ун-т. – М., 1967. – 9л.
822154
  Джемс-Леви О функциях, номограммы которых имею проективную ответную шкалу : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Джемс-Леви Г. Е.; МГУ. – Москва, 1954. – 4л.
822155
  Худай-Веренов О функциях, определяемых дифференциальными уравнениями. / Худай-Веренов. – Ашхабад, 1990. – 224с.
822156
  Седлецкий А.М. О функциях, периодических в среднем : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.002 / Седлецкий А.М.; Моск.пед.ин-т. – М, 1970. – 7л.
822157
  Кирьяцкий Э.Г. О функциях, разделенная разность которых не равна нулю : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 002 / Кирьяцкий Э.Г.; Рост. гос. ун-т. – Вильнюс, 1968. – 8л.
822158
  Ланцов С. О характере взаимоотношений Македонии и Северного Причерноморья во второй половине IV - начале III в. до н.э. // Українсько-македонський науковий збірник / НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. МАНМ. – Київ, 2006. – Вип. 2. – С. 181-189. – ISBN 978-966-02-4324-8
822159
  Деборин Г.А. О характере второй мировой войны. / Г.А. Деборин. – М., 1960. – 152с.
822160
  Таленский Н.А. О характере второй мировой войны. / Н.А. Таленский. – М., 1961. – 36с.
822161
  Мандельштам И.Е. О характере гоголевского стиля : Глава из истории русского литературного языка / [соч.] И. Мандельштама, проф. Гельсингфор. ун-та. – Гельсингфорс (Хельсинки) : Новая тип. Гувудстадсбладет, 1902. – [6], X, 406 с. – Экз. в разных тип. переплетах


  На тит. л. дарственная надпись: Глубокоуважаемому Юлиану Андреевичу Яворскому на добрую память. автор
822162
  Гусарова Л.А. О характере дейтвия фурфурола на метаболизм кормовых дрожжей. : Автореф... Канд.боил.наук: 03.096 / Гусарова Л.А.; Всесоюзн.акад.с-х.наук. – Л, 1970. – 10л.
822163
  Губенко В.И. О характере и некоторых закономерностях современного движения народных масс за мир : Автореф... канд. филос.наук: / Губенко В.И.; АН СССР. Ин-т философии. – М., 1958. – 18л.
822164
  Семенович А.А. О характере и некоторых механизмах влияний с интероцепторов желудочно-кишечного тракта на содержание глюкозы и адреналиноподобных веществ в ликворе и крови. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.102 / Семенович А.А.; Белорус.гос.ун-т. – Минск, 1970. – 27л. – Бібліогр.:с.26-27
822165
  Мухамедов С.И. О характере и особенностях китайской революции : Автореф... Канд.ист.наук: / Мухамедов С.И.; Казан.гос.ун-т. – Казань, 1954. – 20л.
822166
  Суляева Е.Л. О характере и специфике законов развития социализма. : Автореф... канд. филос.наук: / Суляева Е.Л.; АН СССР. Ин-т философии. – М., 1956. – 15л.
822167
  Акмурадов К. О характере качественных изменений в условиях перехода от социализма к коммунизму : Автореф. дис. ... канд. философ. наук / Акмурадов К. ; Акад. обществ. наук при ЦК ЦПСС. Кафедра философии. – Москва, 1961. – 16 с.
822168
  Бирюков Б.В. О характере курсов логики для гуманитарных специальностей вузов // Философские проблемы современного естествознания : межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Изд-во Киев. ун-та, 1969. – Вып. 14
822169
  Ленин В.И. О характере нашей революции и социалистическом строительстве в СССР / В.И. Ленин. – Москва-Ленинград, 1928. – 398с.
822170
   О характере отношений между социалистическими странами.. – М., 1964. – 31с.
822171
  Чагин А Б. Пручанский О характере противоречий при социализме и путях их преодоления / А Б. Пручанский Чагин. – Л, 1948. – 49с.
822172
  Синелина Ю.Ю. О характере процесса секуляризации в России // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2002. – № 12. – С.220-228. – ISSN 0042-8744
822173
  Магомедов А.А. О характере проявления пережитков ислама в условиях Дагестана : Автореф... канд. фило.наук: / Магомедов А. А.; Даг.ГУ. – Махачкала, 1969. – 29л.
822174
  Соколова Елена Васильевна О характере реализма Бунина - прозаика дооктябрьского периода : Автореф... канд. филол.наук: 01.01.01 / Соколова Елена Васильевна; МВ и ССО БССР. Белорусский гос. ун-т. – Минск, 1975. – 34л.
822175
  Деборин Г.А. О характере современной эпохи / Г.А. Деборин. – Москва, 1961. – 48с.
822176
  Глезерман Г.Е. О характере современной эпохи / Г.Е. Глезерман. – М., 1961. – 30с.
822177
  Данилов В.П. О характере социально-экономических отношений советского крестьянства до коллективизации сельского хозяйства / В.П. Данилов. – М, 1961. – 60с.
822178
  Фокин Михаил Валентинович О характере спектра операторов, порожденных системами дифференциальных уравнений типа С.Л.Соболева : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Фокин Михаил Валентинович; Новосиб. гос. ун-т. – Новосибирск, 1974. – 10л. – Бібліогр.:с.10
822179
  Кирилина В.П. О характере структурных изменений сократительного аппарату поперечнополосатых мышц при распространяющемся повреждении : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.17 / Кирилина В.П.; Ин-т цитологии АН СССР. – Л., 1979. – 20л.
822180
  Ковалев Б.А. О характере точек покоя одного класса систем нелинейных дифференциальных уравнений. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.003 / Ковалев Б.А.; Одес. гос. ун-тет им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1970. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
822181
  Чайлахян М.Х. О характере фотопериодического последствия (индукции) и о влиянии длины дня на активность окислительных ферментов / М.Х. Чайлахян, В.А. Александровская, 1935. – С. 161-166
822182
  Эйдман И.Е. О характере электрокароттажных параметров горных пород Саратовского Поволжья. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: / Эйдман И.Е.; Сарат.гос.ун-т. – Саратов, 1957. – 26л.
822183
  Вийдалепп Р.Я. О характере, функциях и рассказчиках эстонских народных сказок : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Вийдалепп Р.Я. ; АН ЭССР. – Таллин, 1965. – 25 с. – Бібліогр. : с. 24-25
822184
  Ягжев Александр Владимирович О характеризациях автоморфизмов свободных алгебр : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Ягжев Александр Владимирович; АН СССР. Сибирск. отд. Специализир. совет А 002.23.01 при Ин-те математики СО АН СССР. – Новосибирск, 1980. – 11л.
822185
  Красюк Т.В. О характеристиках глубоких циклонов и экстремального волнения в Северной Атлантике по данным реанализа ERA-Interim / Т.В. Красюк, Е.С. Нестеров // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 3. – С. 65-74 : рис. – Библиогр.: 26 назв. – ISSN 0130-2906
822186
  Мюрк Х.Ю. О характеристиках прозрачности атмосферы для интегральной радиации Солнца. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Мюрк Х.Ю.; Тартус.гос.ун-т. – Тарту, 1966. – 29л.
822187
  Кудряшова Л.В. О характеристиках распределения масс в твердых телах и об основных уравнениях движения твердого тела. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.02.01 / Кудряшова Л.В.; МВ и ССО УССР.Донецк.гос.ун-т. – Донецк, 1974. – 15л.
822188
  Мелков Г.А. О характеристиках спиновых волн, возбуждаемых параметрическим процессом первого порядка / Г.А. Мелков, В.Л. Гранкин // Тезисы доклада Укр. Респ. Научно-технической конф. " Основные направления в развитии радиоэлектроники ". – №2
822189
  Гукъямухов М.Б. О характеристиках уравнений нелинейной механики, входящих в особую точку первой группы : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Гукъямухов М.Б.; Узбекский гос. ун-т им. Алишера Навои. – Самарканд, 1956. – 10л.
822190
  Ударова В.А. О характеристике антимикробных свойств грязей озер Эбейты и Ульджай Омской области : Автореф... канд. мед.наук: / Ударова В.А.; Томский гос. ун-т. – Томск, 1963. – 18л.
822191
  Лопашов Г.В. О характеристике изменений клаеток в процессах индукции нервной прастинки / Г.В. Лопашов. – М
24. – 1937. – 208с.
822192
  Мооритс Х.А. О характеристике некоторых подвоев яблони в условиях Эстонской ССР. : Автореф... канд. биол.наук: / Мооритс Х.А.; Тартусский гос. ун-т. – Тарту, 1967. – 20л.
822193
  Салманов С.Б. О характеристике общности экономической жизни народов, строящих социализм и коммунизм. / С.Б. Салманов. – Махачкала, 1965. – 60с.
822194
  Егорова М.И. О характеристических показателях систем интегро-дифференциальных уравнений. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Егорова М.И.; Ан Киргиз.ССР. – Фрунзе, 1963. – 19л.
822195
  Кытманов А.М. О характеристических свойствах -замкнутых внешних дифференциальных форм в голоморфных функций многих комплексных переменных и некоторые смежные вопросы : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Кытманов А.М.; Уральск. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1977. – 16л. – Бібліогр.:с.16
822196
  Глебский Ю.В. О характеристических свойствах решений регулярных и квазирегулярных задач вариационного исчисления. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Глебский Ю.В.; Горьковский гос.ун-т. – Горький, 1955. – 4л.
822197
  Камерина Л.А. О характеристических функциях линейных операторов в пространствах с инволюцией У и расширениях У- симметрических операторов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.002 / Камерина Л.А.; Ленингр. гос. пед. ин-т. – Л., 1971. – 14л.
822198
  Гастилович Е.А. О характеристичности колебаний группы С-С-Н и проявлении внутримолекулярного взаимодействия в инфракрасных спектрах некоторых производных ацетилена : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Гастилович Е.А.; Моск. физ.-техн. ин-т. – М., 1966. – 22л.
822199
  Бабалова Л.Л. О характерных особенностях русского языка в сопоставлении с английским языком / Л.Л. Бабалова. – М, 1962. – 28с.
822200
  Муканов М.М. О характерных психологическх особенностях подвига советских воинов. (По материалам воинов-казахстанцев, участников Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.) : Автореф... канд. пед.наук: / Муканов М.М.; Казахск. гос. ун-т им. С.М.Кирова. Кафедра психологии. – Алма-Ата, 1953. – 20 с.
822201
  Гумилевская Н.А. О харектере специфичности состава нуклеиновых кислот у насекомых. : Автореф... Канд.биол.наук: / Гумилевская Н.А.; Ин-т биохимии. – М, 1963. – 22л.
822202
  Соловьев В. О хвостатых и лысых церковных крысах / В. Соловьев. – М.-Л., 1937. – 12с.
822203
  Бредихин Ф.А. О хвостах комет / Ф.А. Бредихин. – Москва, Ленинград : ГТТИ, 1934. – 280 с.
822204
  Поспелова И.Н. О хемосорбции атомов водорода и поверхностных процессах в адсорбированном слое на полупроводниковых окислах. : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Поспелова И.Н.; НИИ физ..-хим. им. Л.Я.Карпова. – М., 1968. – 23л. – Бібліогр.:с.21-23
822205
  Селиванов С.А. О Херсонесе Таврическом : речь, произнесенная в день торжественного празднования пятидесятилетнего юбилея Одесской второй гимназии 18 октября 1898 г. / С.А. Селиванов. – Одесса : Тип. Акц. Южно-русского о-ва печ. дела, 1898. – 29 с.
822206
  Гриневецкий В.Т. О химизме атмосферных осадков в ландшафтах Киевского Полесья : региональные проблемы / В.Т. Гриневецкий, Л.Н. Шевченко // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1988. – Вип.35. – С. 140-144 : Табл., рис. – Бібліогр.: 3 назви. – ISSN 0201-4122
822207
  Мошкина М.К. О химизме взаимодействия между содой, кремнеземом и глиноземом при нагревании : Автореф... канд. хим.наук: / Мошкина М.К.; Томск. гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Новосибирск, 1952. – 8 с.
822208
  Тржцинская Б.В. О химизме превращений алкилфениловых эфиров в условиях высоких давлений и температур. : Автореф... канд. хим.наук: / Тржцинская Б.В.; Ин-т горючих ископаемых. – М., 1965. – 25л.
822209
  Лебединцев А.А., Добротворский А.Г. О химизме тузлуков по литературным и экспериментальным данным : (Из отчета по Каспийской экспедиции 1904 г. ). – Санкт-Петербург : Типо-литография М.П.Фроловой, 1906. – 33 с. – Отд. оттиск из: "Вестник рыбопромышленности", №№7-8, 1906 г.
822210
  Антипов-Каратаев О химической мелиорации солонцов и солонцеватых почв по данным полевых и лабораторных исследований / Антипов-Каратаев. – С. 236-265. – Отдельный оттиск
822211
   О химической номенклатуре. Доклады на V Менделеевском съезде им. Бутлерова.. – 55с.
822212
  Реформатский С.Н., Садовень А.А. О химической природе белков. О конечных стадиях пищеварительных изменений белка : речи произнесенные 3 мая 1907 года в заседании Физико-медицинского Общества при Университете св. Владимира / С. Н. Реформатский, А. А. Садовень. – Киев : Тип. Имп. ун-та Св. Владимира Акц. О-ва печ. и изд. дела Н.Т. Корчак-Новицкого, 1907. – [2], 42 с.


  На обл. № 421722 дарств. надпись: Многоуважаемому Иосифу Иосифовичу Косоногову. С. Реформатский
822213
  Банашек Е.И. О химическом взаимодействии в тройных взаимных системах : Автореф... канд. хим.наук: / Банашек Е.И.; Академия наук СССР. – Ленинград, 1950. – 19 с.
822214
  Палладин А.В. О химическом взаимодействии органов человека : (Внутренняя секреция) / А.В. Палладин. – С.-Петербург-Москва : Типография Министерства Внутренних Дел, 1913. – 58 с.
822215
   О химическом и биологическом действии ультразвука.. – Красноярск, 1962. – 208с.
822216
  Кнорре Д.Г. О химическом проявлении водородной связи в гидроперекисях алифатических ацилов. : Автореф... канд. хим.наук: / Кнорре Д.Г.; Ин-тут хим. физики АН СССР. – М., 1951. – 16л.
822217
  Торпан Б.К. О химическом составе горючих сланцев Эстонской ССР. : Автореф... канд. техн.наук: / Торпан Б.К.; МВО СССР. Таллин. политехн. ин-т. – Таллин, 1951. – 10л.
822218
  Эндакова Э.А. О химическом составе липидов сыворотки крови при коронарной недостаточности. : Автореф... Канд.биол.наук: 093 / Эндакова Э.А.; Ростов.гос.ун-т. – Ростов н/Д, 1969. – 19л.
822219
  Закревский Д.В. О химическом составе трещинно-карстовых вод мелиорируемых территорий Волынского Полесья : проблемы антропогенной активизации карстового процесса // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1985. – Вип.32. – С. 92-97 : Табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 0201-4122
822220
  Ламм Г.Я. О химическом строении фибриона шелка : Автореф... канд. хим.наук: 079 / Ламм Г.Я.; Ин-т химии растит. вещетв АН УзССР. – Ташкент, 1971. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
822221
  Вернадский В.И. О химическом элементарном составе рясок (lemna), как видовом признаке / В.И. Вернадский, А.П. Виноградов, 1931. – С. 148-152
822222
  Копылов Ф.А. О хирургии и хирургах. / Ф.А. Копылов. – Л., 1968. – 232с.
822223
  Абрамов Ф.А. О хлебе насущном и хлебе духовном / Ф.А. Абрамов. – Москва, 1988. – 206 с.
822224
  Петкявичус В. О хлебе, любви и винтовке : роман / В. Петкявичус; пер. с лит. Н. Шифоренко. – Москва : Советский писатель, 1971. – 520 с.
822225
  Петкявичус В. О хлебе, любви и винтовке : роман / В. Петкявичус; пер. с лит. Н. Шифоренко. – Москва : Советский писатель, 1972. – 494 с.
822226
  Петкявичус В. О хлебе, любви и винтовке : роман / В. Петкявичус; пер. с литовского. – Москва : Советский писатель, 1977. – 496 с.
822227
  Шенбор М.И. О хлорировании украинского бурого угля : Автореф... канд. хим.наук: / Шенбор М. И.; М-во культ. СССР, Днепроп. хим. технол. ин-т. – Днепропетровск, 1954. – 18л.
822228
  Барвинок К.М. О хлорокомплексах 3d-элементов. : Автореф... канд. хим.наук: / Барвинок К.М.; Ленингр. гос. ун-т. – Л., 1966. – 16л.
822229
  Шверник Н.М. О ходе выполнения обязательств, предусмотренных коллективными договорами на 1953 год. / Н.М. Шверник. – М, 1953. – 32с.
822230
  Винокур Р.Д. О ходе выполнения плана и бюджета четвертого года семилетки / Р.Д. Винокур. – Москва, 1962. – 48с.
822231
   О ходе выполнения постановления Совета Министров СССР и ЦК ВПК(б) от 18 апреля 1949 года. "Трехлетний план развития общестенного колхозного и совхозного продуктивного животноводства 1949-1951 гг.". – М., 1950. – 28с.
822232
   О ходе выполнения постановления Совета Министров СССР и ЦК ВПК(б) от 20 октября 1948 года. "О плане полезащитных лесонасаждений, внедрения травопольных севооборотов, строительства прудов и водоемов. – Москва, 1949. – 32 с.
822233
   О ходе выполнения решений XXI съезда КПСС о развитии промышленности, транспорта и внедрении в производство новейших достижений науки и техники. Постановление Пленума ЦК КПСС, единогласно принятое 15. – Москва, 1960. – 48 с.
822234
  Сенащенко В. О ходе интеграции российской системы образования в европейское образовательное пространство / В. Сенащенко, Г. Ткач // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2004. – № 7. – С. 13-19. – ISSN 0321-0383
822235
   О ходе подготовки колхозов, МТС и совхозов к весеннему севу. – Ставрополь, 1950. – 40с.
822236
  Сущинский П.П. О ходе работ по исследованию месторождений цветных камней на Шарловой Горе и месторождения вольфрамита Хара-Нор в Забайкалье / П.П. Сущинский. – 124-128с.
822237
  Горбачев М.С. О ходе реализации решений ХХVI съезда КПСС и задачах по углублению перейстройки / М.С. Горбачев. – М., 1988. – 160с.
822238
  Горбачев М.С. О ходе реализации решений ХХVI съезда КПСС и задачах по углублению перейстройки / М.С. Горбачев. – М., 1988. – 92с.
822239
  Дзержинский Ф.Э. О хозяйственном строительстве СССР / Ф.Э. Дзержинский. – М.-Л., 1926. – 52с.
822240
  Гусев Н.М. О холодном свете / Н.М. Гусев. – М, 1956. – 72с.
822241
  Рыльский М.Ф. О хорошем в людях / М.Ф. Рыльский, Ю.К. Смолич; Автор. пер. с укр. Т. Стах. – Москва : Политиздат, 1965. – 223 с.
822242
   О хорошем вкусе. – Воронеж, 1961. – 12с.
822243
  Разумный В.А. О хорошем художественном вкусе / В.А. Разумный. – М, 1961. – 64с.
822244
   О храбрых, нежных и влюбленных. – М., 1967. – 128с.
822245
  Горелкин Г.А. О христианских праздниках и обрядах / Г.А. Горелкин. – Сталинкрад, 1961. – 27с.
822246
  Сидоров Д.И. О христианских праздниках, постах и обрядах / Д.И. Сидоров. – Москва, 1957. – 103с.
822247
  Сидоров Д.И. О христианских праздниках, постах и обрядах / Д.И. Сидоров. – Москва, 1959. – 207с.
822248
   О христианском браке и об обязанностях мужа и жены. – М., 1990. – 30с.
822249
  Кузьмина Н.Е. О хромозомах / Н.Е. Кузьмина. – Л, 1927. – 252с.
822250
  Покровский А.И. О хронологии афинской истории VI ст. до Р.Х. / А. Покровский. – Киев : Тип. Ун-та св. Владимира, 1915. – [2], 139 с. – Отд. оттиск: Университетские известия, 1915
822251
   О художественно-документальной литературе : Межвуз. сб. науч. тр. – Иваново, 1979. – 174 с.
822252
  Зайцев В.А. О художественно-стилевых течениях в русской поэзии XXI века // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 / Московский университет им.М.В.Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 16-38. – (Филология ; № 4). – ISSN 0201-7385
822253
  Гладишев В. О художественной детали при изучении образа главного героя повести Оноре де Бальзака "Гобсек" // Зарубіжна література в школах України / Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; ТОВ "Антросвіт". – Київ, 2016. – № 5. – С. 54-56
822254
  Виноградов В.В. О художественной прозе / В.В. Виноградов. – Москва ; Ленинград : Госиздат, 1930. – 186, [4] с.
822255
   О художественной самодеятельности в профессионально-технических училищах. – М., 1963. – 24с.
822256
  Михайлова А.А. О художественной условности / А.А. Михайлова. – М., 1966. – 319с.
822257
  Букин В.Р. О художественном воспитании. / В.Р. Букин. – Ленинград, 1970. – 39с.
822258
  Крутоус В.П. О художественном детерминизме / В.П. Крутоус. – М., 1981. – 64с.
822259
  Ляхов В.Н. О художественном конструировании книги / В.Н. Ляхов. – М., 1975. – 91с.
822260
  Рывчин В.И. О художественном конструировании учебников / В.И. Рывчин. – Москва, 1980. – 127с.
822261
  Сергеев-Ценский О художественном мастерстве / Сергеев-Ценский. – Симферополь, 1956. – 224с.
822262
  Горная В.З. О художественном мастерстве Л. Н. Толстого в романе "Анна Каренина" : Автореф... канд .филол.наук: / Горная В. З.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1960. – 20л.
822263
   О художественном мастерстве М.Горького. – М., 1960. – 419 с.
822264
  Видищев Б.В. О художественном мастерстве писателей классиков .Лермонтов "Мцыри". Маяковский "Во вес голос" / Б.В. Видищев. – Балашов, 1961. – 24 с.
822265
  Прозоров В.В. О художественном мышлении писателя-сатирика / В.В. Прозоров. – Саратов, 1965. – 88с.
822266
  Дремов А.К. О художественном образе / А.К. Дремов. – Москва : Советский писатель, 1956. – 227 с.
822267
  Паперный З.С. О художественном образе / З.С. Паперный. – М., 1961. – 72с.
822268
  Футлик Л.И. О художественном образе / Л.И. Футлик. – Пермь, 1961. – 46с.
822269
  Орловский Г.И. О художественном образовании учителя рисования / Г.И. Орловский. – Л., 1961. – 165с.
822270
  Федоров А.В. О художественном переводе / А.В. Федоров. – Л., 1941. – 259с.
822271
  Старков А.Н. О художественном своеобразии русской советской сатирической прозы 20-х годов. : Автореф... канд. филолог.наук: / Старков А.Н.; Ин-т мировой лит. им. А.М.Горького АН СССР.. – М., 1964. – 20л.
822272
  Воложин С.И. О художественном смысле произведений Бабеля / С.И. Воложин. – Одесса : Студия "Негоциант", 2003. – 107с. – (Закономерность искусства. Кн.4). – ISBN 966-691-055-1
822273
  Шамота Н.З. О художественности / Н.З. Шамота. – Москва : Советский писатель, 1954. – 300 с.
822274
  Шамота Н. О художественности / Н. Шамота. – Москва : Советский писатель, 1958. – 352 с.
822275
  Пондопуло Г.К. О художественных границах кинематографа / Г.К. Пондопуло. – М., 1967. – 34с.
822276
  Бочаров С.Г. О художественных мирах : Сервантес, Пушкин, Баратынский, Гоголь, Достоевский, Толстой, Платонов / С.Г. Бочаров. – Москва : Советская Россия, 1985. – 296 с.
822277
  Окулова Е.В. О художественных особенностях романа А.С. Макаренко "Педагогическая поэма" / Е.В. Окулова. – Киров, 1957. – 68 с.
822278
  Тимофеев Л.И. О художественных особенностях романа Н.Островского "Как закалялась сталь" / Л.И. Тимофеев. – М. : Изд. Акад. пед. наук РСФСР, 1955. – 40 с.
822279
  Шаабдурахманов Ш. О художественных средствах языка поэмы "Равшан" : Автореф... наук: / Шаабдурахманов Ш.; Акад. наук Узбекской ССР. Ин-тут языка и лит-ры им. А.С.Пушкина. – Ташкент, 1949. – 8л.
822280
  Габуева А.Н. О художниках Кабардино-Балкарии - штрихами / А.Н. Габуева, Л.Х. Шадуева // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал: спецвыпуск / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2012. – № 8 : Культурологические школы России: Кабардино-Балкарская Республика. – С. 69-73. – ISSN 2073-9702


  Живопись, скульптура и графика, которые сегодня являются едва ли не самыми продвинутыми сферами культуры республики, в профессиональных формах зародились в Кабардино-Балкарии довольно поздно - в 1920–1930-е гг. Однако и ранее здесь был замечен интерес ...
822281
  Голова Л.Г. О художниках театра / Л.Г. Голова. – Л., 1972. – 171с.
822282
   О художниках театра, кино и телевидения. – Л., 1984. – 255с.
822283
  Фаворский В.А. О художнике, о творчестве, о книге. / В.А. Фаворский. – Москва : Молодая гвардия, 1966. – 127 с.
822284
  Агафий Миринейский О царствовании Юстиниана / Агафий Миринейский; АН СССР, Ин-т ист. ; пер., ст. и прим. Левченко М. В. ; отв. ред. Л А. Мацулевич. – Москва ; Ленинград : Академия наук СССР, 1953. – 221с., 3 л. илл.
822285
  Иванов В.В. О цветаевских переводах песни из "Пира во время чумы" и "Бесов" Пушкина // Мастерство перевода : сборник. – Москва, 1968. – за 1966 г. – С. 389-412
822286
  Двюбенко Н.И. О цвете внутренней солнечной короны // Вестник Киевского университета / Киевский университет им.Т.Г.Шевченка. – Киев, 1985. – С. 51-54. – (Астрономия ; вып. 27). – ISSN 0203-7319


  Исследован спектр солнечной короны.
822287
  Алексеев С.С. О цвете и красках / С.С. Алексеев. – Москва, 1962. – 52с.
822288
  Плотников И.С. О цветной фотографии, 1902. – 12 c. – Отд. оттиск
822289
  Литвин-Седой О целесообразном выборе осей в динамике системы связанных тел / Литвин-Седой. – М., 1970. – 126с.
822290
  Лобанов А.М. О целесообразности в живой природе : (методические рекомендации для лекторов и учителей) / А.М. Лобанов. – Иваново, 1973. – 11 с.
822291
  Брандт А.Ф. О целесообразности в природе / А.Ф. Брандт. – 111с.
822292
  Усачева Г.М. О целесообразности совершенствования механизма взимания косвенных налогов: НДС и акцизного сбора / Г.М. Усачева, М.Б. Матюшин // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2004. – Вип. 75. – С. 110-115. – Бібліогр.: на 12 пунктів. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
822293
  Антимонов Сергей Григорьевич О целесообразных и компромиссных условиях кооперации нескольких производств : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Антимонов Сергей Григорьевич; МВ и ССО РСФСР. Моск. физ.-технич. ин-т. – Долгопрудный, 1973. – 28л.
822294
  Красавин В.С. О целеустремлённости и деловитости в работе / Красавин В.С. – Сталинград, 1960. – 64 с.
822295
  Акоф О.Л. О целеустремленных системах / О.Л. Акоф, И. Эмери. – Москва, 1974. – 271с.
822296
  Михнов С.Д. О целительной силе природы / С.Д. Михнов. – С.-Петербург : Типография Я. Трей, 1904. – 34 с. – Оттиск из газеты Русский Врач, 1904 г., № 4
822297
  Копелевич Нелли Моисеевна О целочисленных представлениях колец со стенным базисом : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.03 / Копелевич Нелли Моисеевна; АН СССР. Матем. ин-т. Ленингр. отд. – Л., 1977. – 7л.
822298
  Баранник Ю.Л. О целочисленных представлениях периодических локально-циклических групп. : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Баранник Ю.Л.; Харьковск. инст. радиоэлектрон. – К., 1978. – 139л.
822299
  Рудько В.П. О целочисленных представлениях циклической группы : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 004 / Рудько В.П. ; АН СССР , Матем. ин-т. – Ужгород, 1969. – 11 с. – Бібліогр.:с.11
822300
  Симакова Э.Е. О целочисленных преобразованиях неопределенной тройничной квадратичной формы в себя. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Симакова Э.Е.; Лен. гос. пед. ин-т. – Л., 1953. – 6л.
822301
  Лапенко Ю.П. О целых и мероморфных функциях вполне регулярного роста и их дефектах : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.01 / Лапенко Ю. П.; Рост.ГУ. – Ростов -на-Дону, 1981. – 20л.
822302
  Якунина Наталья Федоровна О целых решениях дифференциальных и разностных уравнений с полиномиальными коэффициентами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Якунина Наталья Федоровна; Рост. н/Д гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1978. – 15л.
822303
  Демченко Т.И. О целых решениях некоторых классов операторных уравнений бесконечного порядка : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Демченко Т. И. ; Ростов. ГУ. – Ростов -на-Дону, 1968. – 12 с. – Бібліогр.:с.11-12
822304
  Малышев А.В. О целых точках на эллипсоидах : Автореф... кадн. физ.-мат.наук: / Малышев А.В.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1954. – 6л.
822305
  Ронкин Л.И. О целых функциях конечной степени многих переменных : Автореф... канд. физ мат.наук: / Ронкин Л. И.; МВО УССР, ХГУ. – Х., 1958. – 10л.
822306
  Павлов Дмитрий О целях и задачах // Вокруг света : научно-популярный журнал. – Москва, 2005. – № 12. – С. 58-59
822307
  Жинкин Н.И. О целях и задачах программированного обучения / Н.И. Жинкин. – М., 1968. – 24с.
822308
  Краплин М.А. О целях и мероморфных решениях разностных уравнений с полиноминальными коэффициентами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Краплин М.А.; Ком. высш. и сред. спец. образоваия Совета Мин. Литов. ССР. Вильнюс. гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Ростов н/Д, 1963. – 9л.
822309
  Заславская Т.И. О целях и методах планирования миграции сельского населения в города / Т.И. Заславская. – Новосибирск, 1970. – 24с.
822310
  Носов М.Г. О целях и приоритетах советской политики в азиатско-тихоокеанском регионе в контексте отношений СССР - США // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1990. – № 4/5 (78/79) : США и советско-китайские отношения. Привлечение иностранных инвестиций в Канаду. Американо-турецкие отношения. Американская торговля продукцией сельскохозяйственного машиностроения. Другие материалы о политике и хозяйстве стран Северной Америки. – С. 5-29
822311
  Столяров С.Г. О ценах и ценообразовании в СССР / С.Г. Столяров. – 2-е, доп. и перераб. – М., 1963. – 216с.
822312
  Столяров С.Г. О ценах и ценообразовании в СССР / С.Г. Столяров. – Москва : Статистика, 1969. – 203 с.
822313
  Компаниец В.В. О ценностном измерении экономики Украины и доминантах развития экономического образования // Вісник економіки транспорту і промисловості : збірник науково-практичних статей / М-во освіти і науки України, Укр. держ. акад. залізничного транспорту. – Харків, 2015. – Вип. 49. – C. 235-239. – ISSN 2075-4892


  Дано характеристику ціннісного портрета сучасного українського суспільства у взаємозв"язку з панівною грошовою ідеологією, зроблено висновок щодо несумісності ціннісних змін і спрямованості економічної освіти з побудовою здорового суспільства та ...
822314
  Тугаринов В.П. О ценностях жизни и культуры. / В.П. Тугаринов. – Л., 1960. – 156с.
822315
  Чибисова Н.Г. О ценностях специалиста в постиндустриальном обществе // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2010. – Т. 16. – С. 158-164. – ISSN 1993-5560
822316
  Коваленко А.П. О централизаторах инволюций в конечных группах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 10.01.06 / Коваленко А.П.;. – Новосибирск, 1978. – л.
822317
  Унт В. О центрально-симметрических гравитационных полях в общей теории относительности : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Унт В. ; Тарутский гос. ун-т. – Тарту, 1962. – 9 с.
822318
  Лютикас В. О центральной предельной теореме для сумм процессов восстановления. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Лютикас В.; Вильнюс. гос. ун-тет. – Вильнюс, 1967. – 7л.
822319
  Хаджиков В.С. О центральной субординации аккомодационного процесса в периферических нервах. : Автореф... Канд.биол.наук: / Хаджиков В.С.; М-во высш. и сред.спец.образования УССР.Одеск.гос.ун-т. – Одесса, 1961. – 15л.
822320
  Моисеева М.Н. О центральных смоляных ходах в хвоинке. / М.Н. Моисеева, 1941. – С. 849-850
822321
  Азизходжаев Н. О Центре интенсивной подготовки преподавателей по новым педагогическим технологиям // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2001. – № 7. – С.29-30. – ISSN 0321-0383


  Интервью с министром высшего и среднего спец.образования республики Узбекистан, акад.С.Гулямовым
822322
  Срезневский Б.И. О центре тяжести атмосферного столба / Б.И. Срезневский. – вырезка из Метеорологического вестника. – 24-26с.
822323
  Заозерский Н.А. О церковной власти : (Основоположения, характер и способы применения церк. власти в различ. формах устройства церкви по учению православно-канон. права) / [Соч.] Николая Заозерского, доц. церк. права в Моск духов. акад. – Сегиев Посад : 2 тип. А.И. Снегиревой, 1894. – [2], IV, XIV, 458 с. – Отд. отт. из: Богословский вестник. 1911 и 1912 г.


  В РГБ есть электронный ресурс
822324
  Толстой Л.Н. О церковном обмане / Л.Н. Толстой. – М. – 8с.
822325
   О церковном судоустройстве в древней России / [И. С.]. – Санкт-Петербург : [Тип. И. И. Глазунова], 1874. – 101 с. – В конце текста авт: И. С. - Экз. в разных тип. переплетах. – Библиогр. в подстроч. примеч. на рус. и фр. яз.
822326
  Павлуцкий Г.Г. О церковных постройках в стиле "empire" в Полтавской губернии / Г.Г. Павлуцкий. – Москва : Тип. Г. Лисснера и Д. Совко, 1911. – 10, VI с. – Отд. оттиск из: Труды XIV Аржеологического съезда в Чернигове - Т. 2. - 1911. - Посвящается памяти князя Н.Д. ДолгоруковаТ. 2. 1911. Посвящается памяти князя Н.Д. ДолгоруковаТ. 2. 1911. Посвящается памяти князя Н.Д. Долгорукова


  На тит. стр. дарственная надпись: Многоуважаемому Николаю Прокофьевичу Василенко на добрую память от автора
822327
  Мефодий (епископ) О церковных правомочиях иерархии и мирян. – 7 с. – Отд. отт.
822328
  Клепач А. О циклических волнах в развитии экономики США и России (вопросы методологии и анализа) / А. Клепач, Г. Куранов // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2013. – № 11. – С. 4-33. – ISSN 0042-8736
822329
   О цикличности карпатских землетрясений и их связи с солнечной активностью / Э.Д. Кузьменко, Е.И. Крыжанивский, Р.С. Пронишин, А.Н. Карпенко, И.В. Чепурный // Геофизический журнал : Международный журнал. – Киев, 2007. – Т. 29, № 4. – С. 66-76 : Рис., табл., карта. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 0203-3100
822330
  Некрасов А.К. О циклотронных колебаниях в ограниченных системах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 047 / Некрасов А.К.; Моск. физ.-техн. ин-т. – М., 1971. – 13л. – Бібліогр.:с.13
822331
  Дюбюк А.Ф. О циркуляции в атмосфере и типах циркуляции атмосферы над Европой и Западной Сибирью / А.Ф. Дюбюк. – Свердловск, 1947. – 143 с.
822332
  Мелков Г.А. О частоте параметрически возбуждаемых спиновых волн / Г.А. Мелков, И.А. Дерюгин // Тезисы докладов совещ. по физике ферро- и антиферром,, Свердловск, 1965
822333
  Мелков Г.А. О частоте параметрически возбуждаемых спиновых волн / Г.А. Мелков, И.А. Дерюгин // Известия АН СССР, сер. Физическая, 1966. – №6
822334
  Багно А.М. О частотном спектре нормальных волн в предварительно напряженном сжимаемом слое, взаимодействующем со слоем идеальной жидкости // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 6
822335
  Аристотель О частях животных / Аристотель. – Москва : Госполитиздат, 1937. – 220с.
822336
  Хоуин Дай О человек, человек! / Хоуин Дай. – Москва : Радуга, 1988. – 264 с
822337
  Гельвеций К.А. О человеке / К.А. Гельвеций. – М, 1938. – 484с.
822338
   О человеке. – М.
Вып. 1. – 1991. – 62с.
822339
  Фролов И.Т. О человеке и гуманизме / И.Т. Фролов. – Москва, 1989. – 558с.
822340
  Чепуров А.Н. О человеке надо говорить / А.Н. Чепуров. – М, 1981. – 112с.
822341
  Ковалев С.М. О человеке, его порабощении и освобождении / С.М. Ковалев. – М, 1970. – 303с.
822342
  Фаддеев Е.Т. О человеке, космосе и боге / Е.Т. Фаддеев. – М, 1965. – 32с.
822343
  Броневская Я. О человеке, который не кланялся пулям / Я. Броневская. – М, 1963. – 118с.
822344
   О человеке, который не кланялся пулям. – М., 1968. – 240с.
822345
  Задорожный Г.В. О человекомерном методологическом обновлении современной экономической науки (о личностной методологии постижения хозяйства) // Социальная экономика : научный журнал / Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина. – Харьков, 2015. – № 1. – С. 7-31
822346
   О человеческом в человеке. – Москва : Политиздат, 1991. – 384с.
822347
  Молодцов Б.И. О человеческом разуме и нечеловеческой силе духа // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 5 (85). – С. 76-80. – ISSN 2077-1800
822348
  Фоняков И.О. О чем бы ни задцмался... / И.О. Фоняков. – М, 1985. – 192с.
822349
  Ивантер Алексей О чем бы родина ни пела : вірші // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2009. – № 1. – С. 150-151. – ISSN 0012-6756
822350
  Маршак С.Я. О чем говорили лошади, хомяки и куры / С.Я. Маршак. – М, 1962. – 12с.
822351
  Дубровин Л.И. О чем говорит карта Антарктики / Л.И. Дубровин, М.А. Преображенская. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1987. – 160 с. : ил.
822352
  Суворов С.Г. О чем говорит луч света / С.Г. Суворов. – Москва ; Ленинград : ГИТТЛ, 1949. – 64 с.
822353
  Суворов С.Г. О чем говорит луч света / С.Г. Суворов. – Изд. 2-е, перераб. – Москва ; Ленинград, 1952. – 64 с.
822354
  Суворов С.Г. О чем говорит луч света / С.Г. Суворов. – Изд. 3-е. – Москва, 1953. – 64 с.
822355
  Антопольский Л.Б. О чем говорит повесть / Л.Б. Антопольский. – Москва, 1978. – 63с.
822356
  Суворов С.Г. О чем говорит рассказывает свет / С.Г. Суворов. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва, 1963. – 142 с.
822357
  Файзи А.С. О чем говорят волны / А.С. Файзи. – М, 1947. – 88с.
822358
  Мельников С.Е. О чём говорят географические названия / С.Е. Мельников. – Л., 1984. – 199с.
822359
  Птахив Семен О чем говорят данные страховых компаний? : страхование // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 4. – С. 64-65 : Фото. – ISSN 1998-8044
822360
  Фоер Джошуа О чем говорят дельфины. Пора поговорить / Фоер Джошуа, Скерри Брайан // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2015. – Май. – С. 56-75 : фото
822361
  Орешин К.П. О чем говорят деревья / К.П. Орешин. – М., 1962. – 66с.
822362
  Стишковская Л.Л. О чем говорят животные / Л.Л. Стишковская. – М., 1980. – 175с.
822363
  Стишковская Л.Л. О чем говорят животные / Л.Л. Стишковская. – 2-е, перераб. – М., 1989. – 190с.
822364
  Тейфель В.Г. О чем говорят звезды / В.Г. Тейфель. – Алма-Ата : Казах. госиздат, 1964. – 144 с.
822365
  Тюрюканов А.Н. О чем говорят и молчат почвы / А.Н. Тюрюканов. – Москва : Агропромиздат, 1990. – 224с.
822366
   О чем говорят и пишут историки. – М., 1988. – 63с.
822367
  Борисов П.А. О чем говорят камни Карелии / П.А. Борисов. – Изд. 2-е. – Петрозаводск, 1973. – 135с.
822368
  Арзютов Н. О чем говорят курганы / Н. Арзютов. – Саратов, 1936. – 126с.
822369
  Карцов В.Г. О чем говорят курганы Енисея. (Историко-археолог. очерки) / В.Г. Карцов. – Абакан, 1961. – 100с.
822370
  Шамба С.М. О чем говорят монеты / С.М. Шамба. – Сухуми, 1982. – 55 с.
822371
  Головкин Б.Н. О чем говорят названия растений / Б.Н. Головкин. – 2-е изд., перераб и доп. – М., 1992. – 192с.
822372
  Пономарева И.З. О чем говорят названия улиц / И.З. Пономарева, Н.Г. Щербаков. – Грозный, 1966. – 68с.
822373
  Горшков Г.П. О чем говорят недра / Г.П. Горшков. – Москва : Знание, 1968. – 46 с. – (Наука о Земле ; №3, 1968)
822374
  Крупнов Е.И. О чем говорят памятники материальной культуры Чечено-Ингушской АССР / Е.И. Крупнов. – Грозный, 1961. – 55 с.
822375
  Смирнова Е.Д. О чем говорят парадоксы: их роль в познавательной деятельности // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2010. – № 6. – С.55-66. – ISSN 0042-8744
822376
  Баранов В.И. О чем говорят песчаники Камышина и пески Ергеней : К истории растительности Нижнего Поволжья / Баранов В.И. – Сталинград : Облполиграфиздат, 1952. – 48с.
822377
  Драгунский Д.А. О чем говорят письма. / Д.А. Драгунский. – М., 1984. – 44с.
822378
  Бегишева Алия О чем говорят слова : интервью // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 3. – С. 28-30 : Фото. – ISSN 1029-5828
822379
  Дайхес И.И. О чем говорят советские почтовые марки / И.И. Дайхес. – М., 1949. – 39с.
822380
  Грешнов М.Н. О чем говорят тюльпаны / М.Н. Грешнов. – Краснодар, 1989. – 190с.
822381
  Копнин П.В. О чем говорят философы мира. / П.В. Копнин, В.Ф. Передерий. – К, 1964. – 80с.
822382
  Афанасьев А.В. О чем горевать / А.В. Афанасьев. – Москва, 1988. – 394с.
822383
  Ракипов Ш. О чем грустят кипарисы : док.-худ. роман / Ш. Ракипов. – Казань : Татарское кн. изд-во, 1984. – 256 с.
822384
  Пивоварова И.М. О чем думает моя голова: рассказы Люси Синицыной, ученицы третьего класса. / И.М. Пивоварова. – М., 1979. – 191с.
822385
  Амнуэль П. О чем думала королева? // Реальность фантастики : литературный журнал. – Киев, 2007. – № 6. – С. 7-61. – ISSN 1728-8568
822386
  Иойрыш А.И. О чем звонит колокол / А.И. Иойрыш. – М., 1991. – 397с.
822387
  Шатько Е.И. О чем кричат ласточки. / Е.И. Шатько. – М., 1962. – 240с.
822388
  Фурман А.А. О чем мечтают канцлеры: полит. портреты глав правительств ФРГ. / А.А. Фурман. – К., 1990. – 292с.
822389
  Реймон О чем мечтают шейхи : Всадники. О чем мечтают шейхи. Дубай / Реймон, Жан-Пьер // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 4. – С. 96-99 : Іл. – ISSN 1029-5828
822390
  Воронцов-Вельяминов О чём может рассказать луч света / Воронцов-Вельяминов. – Москва, 1946. – 32 с.
822391
  Моргулис В.А. О чем молчала яблоня / В.А. Моргулис. – Минск, 1982. – 47с.
822392
   О чем молчат игрушки // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2012. – № 7 (172). – С. 84-95 : фото. – ISSN 1029-5828
822393
  Балтер Р.И. О чем молчат камни / Р.И. Балтер. – Красноярск, 1964. – 103с.
822394
  Чуличкова Наталья О чем молчат камни : Тема номера: О чем молчат камни // Человек без границ : философия, психология, история, наука, искусство / Некоммерческое партнёрство"Культурный центр "Новый Акрополь". – Москва, 2007. – № 8. – С. 4-17. – ISSN 1818-2968
822395
  Гай А. О чем молчат счастливые женщины, или Как заставить мужчину слезть с дивана / Анастасия Гай. – Москва ; Санкт-Петербург ; Нижний Новгород и др. : Питер, 2011. – 159, [1] с. : ил. – ISBN 978-5-4237-0020-1
822396
  Исакина Юлия О чем молчат фараоны / Исакина Юлия, Глущенко Виталий // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2017. – № 1. – С. 70-72 : фото
822397
  Узин С. О чем молчит карта / С. Узин. – Москва : Географическая литература, 1959. – 66с.
822398
  Томарев В.И. О чем мы говорили по секрету. / В.И. Томарев. – Волгоград, 1990. – 190с.
822399
   О чем не говорилось в сводках. – М., 1962. – 455с.
822400
  Бедзик Ю.Д. О чем не докладывали фюреру : Роман / Ю.Д. Бедзик. – Киев : Варта, 1995. – 304с. – ISBN 5-7707-7932-2
822401
  Картышев И. О чем не мечтали иогансены / И. Картышев. – Москва, 1932. – 80 с.
822402
  Кувшинников А.Б. О чем не писали газеты / А.Б. Кувшинников. – М., 1990. – 110с.
822403
  Бондаренко П.Ф. О чем не сказала песня / П.Ф. Бондаренко. – М, 1967. – 127с.
822404
  Бондаренко П.Ф. О чем не сказала песня / П.Ф. Бондаренко. – Москва : Знание, 1969. – 127 с.
822405
  Бондаренко П.Ф. О чем не сказала песня / П.Ф. Бондаренко. – М, 1970. – 296с.
822406
  Подобедов М.М. О чем они мечтали / М.М. Подобедов. – М, 1976. – 615с.
822407
  Подобедов М.М. О чем они мечтали / М.М. Подобедов. – М, 1987. – 555с.
822408
  Михайлов О.Н. О чем они спорят? / О.Н. Михайлов. – М., 1966. – 80с.
822409
  Суворина Е.И. О чем пел горн... / Е.И. Суворина. – М., 1962. – 63с.
822410
  Балтушис Ю. О чем песни не сложены : рассказы, новеллы, очерки / Ю. Балтушис; пер. с лит. И.Капланаса. – Москва : Советский писатель, 1965. – 291 с. – (1909-1991)
822411
  Шастин А.М. О чем печаль? / А.М. Шастин. – Иркутск, 1991. – 489с.
822412
  Рассохин Олег О чем писал ТППП : Франчайзинг, или Уроки французского. NEW! 10лет ТППП // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 6. – С. 46-47 : Фото
822413
  Савельев Владимир О чем писал ТППП. "Сами себе на хвост наступили" : Как вернуть россиян на родные курорты. NEW! 10 лет ТППП // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 5. – С. 32-34 : Фото
822414
   О чем писал ТППП. MITF состоялась, как ее не ругали : NEW! 10 лет ТППП // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 4. – С. 48-49 : Фото
822415
  Чичкина Светлана О чем писал ТППП. Как вернуть россиян на родные курорты : Государственный подход. NEW! 10 лет ТППП // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 5. – С. 32-34 : Фото
822416
   О чем пишут научно-популярные журналы мира : Иммуные клетки под домашним арестом. Аналиоз на сероводороде. Цифры и факты. // Наука и жизнь : научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2005. – № 11
822417
  Кошелев Николай Васильевич О чем плакала моряна / Кошелев Николай Васильевич. – Куйбышев, 1972. – 157с.
822418
  Корченов В.К. О чем поведала медаль / В.К. Корченов. – Одесса, 1988. – 96с.
822419
  Белицкий Я.М. О чем поведала открытка. / Я.М. Белицкий, Г.Н. Глезер. – М., 1978. – 104с.
822420
  Гречко Г. О чем поведали креатив-проекты / Галина Гречко // Библиотека : массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2008. – № 5. – С. 80-81. – ISSN 0869-4915


  Какими могут быть наиболее оптимальные пути развития библиотек в перспективе, каковы их основные приоритеты, что определяет новый имидж и стиль их работы? Ответить на эти и другие вопросы, волнующие сотрудников Центральной библиотечной системы (ЦБС) ...
822421
  Чумак Р. О чем поет душа : стихи / Р.М. Чумак. – Москва : Советский писатель, 1958. – 122 с.
822422
  Никулин Ю.В. О чем поет най. / Ю.В. Никулин, П. Чумаченко. – М, 1950. – 23с.
822423
  Доронин И.И. О чём поёт народ отчизны / И.И. Доронин. – М., 1968. – 720с.
822424
   О чем поет Селенга. – Москва, 1979. – 146с.
822425
  Буруковская Р.Н. О чём пою ракушки / Р.Н. Буруковская. – Калининград, 1977. – 111с.
822426
  Букин Н.И. О чем поют волны / Н.И. Букин. – Москва, 1966. – 207с.
822427
   О чем поют горцы. – Ставрополь, 1951. – 74с.
822428
  Ситиков Н.Ф. О чем поют жаворонки / Н.Ф. Ситиков. – Хабаровск, 1975. – 191с.
822429
  Бебан М.А. О чем поют свирели : поэма / М.А. Бебан. – Москва, 1963. – 77 с.
822430
  Полянский Е.И. О чем поют соловьи / Е.И. Полянский. – М., 1968. – 134с.
822431
  Степанов Е.С. О чем проповедуют с амвонов. / Е.С. Степанов. – М, 1975. – 47с.
822432
  Гуссаковская О.Н. О чем разговаривают рыбы / О.Н. Гуссаковская. – Магадан, 1967. – 128с.
822433
  Пети Ж.-П. О чем размышляют роботы? / Ж.-П. Пети. – Москва : Мир, 1987. – 76с.
822434
  Логинова Анастасия О чем расскажет древняя мумия Бизона? Последний бизон Якутии // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2014. – Август, № 131. – С. 41 : фото
822435
  Баранчеева И. О чем расскажут "воины из Риаче" : находки и открытия // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2010. – № 11 (71). – С. 81-85. – ISSN 1812-867Х


  Так называемые "воины из Риаче" – одни из самых знаменитых экспонатов Нац. археологического музея Реджо-Калабрия – до сих пор считаются наиболее ценной находкой эпохи Древней Греции на территории Калабрии и, фактически, стали символом этого региона. ...
822436
  Чернов А. О чем рассказал автограф А.И. Куинджи // Антиквар : журнал об искусстве и коллекционировании / ООО "Изд. дом "Антиквар" ; глав. ред. Анна Шерман. – Киев, 2017. – № 3/4 (101), март - апрель : Книги и судьбы. – С. 62-65. – ISSN 2222-436X
822437
  Клушанцев П.В. О чем рассказал телескоп: очерки / П.В. Клушанцев. – Ленинград, 1980. – 80с.
822438
  Элькинд Э.Ю. О чем рассказал экслибрис // Мир библиографии : научно-практический и культурно-просветительский журнал / Изд-во "Либерея-бибинформ". – Москва, 2012. – № 6. – С. 28-34. – ISSN 1560-7968
822439
  Элькинд Э.Ю. О чем рассказал экслибрис // Мир библиографии : научно-практический и культурно-просветительский журнал / Изд-во "Либерея-бибинформ". – Москва, 2012. – № 5. – С. 28-34. – ISSN 1560-7968
822440
  Фролов Б.А. О чем рассказала сибирская мадонна. / Б.А. Фролов. – Маріуполь : Знание, 1981. – 111с.
822441
   О чем рассказали спецкоры. – М., 1990. – 192с.
822442
  Песиков Ю.В. О чем рассказало письмо "Ахилла" / Ю.В. Песиков. – Саратов, 1989. – 140с.
822443
  Розенталь И.Я. О чем рассказывает календарь / И.Я. Розенталь. – Москва : Просвещение, 1979. – 159 с.
822444
  Суворов С.Г. О чем рассказывает свет / С.Г. Суворов. – Москва, 1952. – 120 с.
822445
  Константинов Н. О чём рассказывала Кобра / Н. Константинов, Б. Рест. – М.-Л., 1963. – 118с.
822446
  Алексеева Е.П. О чем рассказывают археологические памятники Карачаево-Черкесии / Е.П. Алексеева. – Черкесск, 1960. – 67 с.
822447
  Беренс К.Р. О чем рассказывают времена года. Очерки натуралиста / К.Р. Беренс. – Фрунзе, 1973. – 75с.
822448
  Эргле З. О чем рассказывают дома и улицы старой Риги / З. Эргле, С. Циелава. – Рига, 1971. – 159 с.
822449
   О чем рассказывают звезды героев. – Барнаул, 1962. – 147с.
822450
  Николаева Л.А. О чем рассказывают золотинки / Л.А. Николаева. – Москва : Недра, 1990. – 108с.
822451
  Лебедев А.П. О чем рассказывают камни / А.П. Лебедев, А.В. Епифанцева. – М., 1953. – 56с.
822452
  Перес Ф.С. О чем рассказывают камни / Ф.С. Перес. – Кишинев, 1977. – 60с.
822453
  Андреев Н.В. О чем рассказывают курганы / Н.В. Андреев. – Смоленск, 1951. – 127с.
822454
  Липкинг Ю.А. О чем рассказывают курганы. / Ю.А. Липкинг. – Воронеж, 1966. – 81с.
822455
  Бершадский Р.Ю. О чем рассказывают марки / Р.Ю. Бершадский. – Москва : Детгиз, 1959. – 96 с.
822456
  Рябцев В.Н. О чем рассказывают монеты / В.Н. Рябцев. – М., 1968. – 254с.
822457
  Рябцев В.Н. О чем рассказывают монеты / В.Н. Рябцев. – М., 1977. – 399с.
822458
  Ружичка Б. О чем рассказывают окаменелости / Б. Ружичка, К. Диттлер; Отв. ред. Трофимов Б.А. – Москва : Наука, 1964. – 71с.
822459
  Гальперина Белла Давыдовна О чем рассказывают особые журналы Совета министров Российской империи периода Первой мировой войны // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2009. – № 2 (45). – С. 27-30
822460
  Киселева Г.П. О чем рассказывают переписи населения / Г.П. Киселева, А.Я. Кваша. – М, 1983. – 103с.
822461
  Вагабов И. О чем рассказывают притчи / И. Вагабов. – Махачкала, 1962. – 65с.
822462
   О чем рассказывают реликвии. – М., 1983. – 49с.
822463
  Киселева Л.И. О чем рассказывают средневековые рукописи / Л.И. Киселева. – Л, 1978. – 143с.
822464
  Лосев П.Ф. О чем рассказывают улицы / П.Ф. Лосев. – Ярославль, 1952. – 116с.
822465
  Горышин Г.А. О чём свистнул скворец / Г.А. Горышин. – Л., 1975. – 142с.
822466
  Костыря В.А. О чем скрипел чигирь. Очерки / В.А. Костыря. – Ташкент, 1972. – 213с.
822467
  Яковенко А.Ф. О чем спорим : Диалог. Конфликт. Память / А.Ф. Яковенко. – Москва, 1987. – 175 с.
822468
  Преображенский В.С. О чем спорят географы? / В.С. Преображенский. – М., 1990. – 46с.
822469
  Лисовский В.Т. О чем спорят старшекласники / В.Т. Лисовский. – М., 1990. – 190с.
822470
  Тунинский Родион О чем стучит Амстердам : city-life // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2010. – № 2. – С. 30-35 : Фото
822471
  Астафьев А.Г. О чем тревожишься, душа / А.Г. Астафьев. – Москва, 1990. – 109с.
822472
  Кулешов А.П. О чем умолчал гид / А.П. Кулешов. – М., 1969. – 96с.
822473
  Белоусов Р.С. О чем умолчали книги / Р.С. Белоусов. – Москва, 1971. – 303 с.
822474
  Яцкевич Э. О чем хочет знать каждая девушка / Э. Яцкевич. – М., 1966. – 32с.
822475
  Гитуляр И.Л. О чем шелестят дубравы: Повествование в документах и воспоминаниях участников событий. / И.Л. Гитуляр. – Киев, 1985. – 215с.
822476
  Гасан-Гусейнов О чем шептали березы... / Гасан-Гусейнов. – Махачкала, 1972. – 120с.
822477
  Пасецкий В.М. О чем шептались полярные маки / В.М. Пасецкий. – М., 1965. – 192с.
822478
  Фалеев М В. О чем шепчет сосновый бор / М В. Фалеев. – М, 1984. – 62с.
822479
  Борин К.А. О чем шепчут колосья / К.А. Борин. – М., 1958. – 224с.
822480
  Лозовой В. О чем шумел полесский бор / В. Лозовой. – Москва : Советский писатель, 1964. – 192 с.
822481
  Назаренко М.А. О чем шумело море / М.А. Назаренко. – Новосибирск, 1968. – 255с.
822482
  Соколов А.А. О чем шумит русский лес: из истории изуч. гидроклимат. роли леса. / А.А. Соколов. – Л., 1982. – 95с.
822483
  Кожевников С.Е. О чём шумят сосны / С.Е. Кожевников. – Иркутск, 1950. – 180с.
822484
  Скаринкин И.Е. О чем шумят сосны: очерки. / И.Е. Скаринкин. – М., 1980. – 207с.
822485
  Линдеман К. Э. О червях, выедающих плешины на озимых и яровых хлебах, и о мерах их истребления. – 3-е изд. – Москва, 1897. – 20 с.
822486
  Зотов Р.В. О черниговских князьях по Любецкому синодику и о Черниговском княжестве в татарское время / Р.В. Зотов. – 327с.
822487
   О Черниговском наместничестве особенно
Ч. 2. – С. 140-672
822488
  Карпенко А. О черниговском происхождении "варяжских" князей Олега Вещего и Игоря "Рюриковича" // Шевченківська весна : матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих учених / КНУТШ, Історичний факультет, Наукове т-во студентів та аспірантів; [ редкол.: Я.М. Гирич, Б.М. Гончар, В.Ф. Колесник (голова), Ю.В. Латиш (відп. ред.)]. – Київ, 2008. – Вип. 6, ч. 1 : Історія : праці вчених. – С. 22-25
822489
  Зыбковец В.Ф. О черной и белой магии / В.Ф. Зыбковец. – М., 1963. – 127с.
822490
  Зыбковец В.Ф. О черной и белой магии / В.Ф. Зыбковец. – М., 1965. – 195с.
822491
  Базилевич К.В. О Черноморских проливах / К.В. Базилевич. – М., 1946. – 28с.
822492
   О черных кошках и несчастливых числах. – М., 1959. – 78с.
822493
   О чертах личности нового рабочего. – М., 1963. – 248с.
822494
   О чертеже и четрежниках. – М., 1985. – 47с.
822495
  Блюмкин В.А. О чести и достоинстве советского человека / В.А. Блюмкин. – Москва : Знание, 1974. – 63 с.
822496
  Громаковская Е.А. О честности и правдивости / Е.А. Громаковская. – Куйбышев, 1958. – 46с.
822497
  Суханов Н.Е. О честности и правдивости / Н.Е. Суханов. – Чита, 1959. – 39с.
822498
  Сурина Л.Г. О честности и правдивости / Л.Г. Сурина. – Л., 1960. – 43с.
822499
  Ночевный В.А. О честности и правдивости / В.А. Ночевный. – Хабаровск, 1962. – 40с.
822500
   О честности и правдивости. – К., 1983. – 95с.
822501
  Шопенгауэр А. О четверном корне закона достаточного основания : философское рассуждение / А. Шопенгауэр ; пер. А. Фета. – Изд. 2. – Москва : Тип. А. Мамонтова и Ко, 1891. – 138, [2] с. – С литографированной табл. фигур ; с 4-го Изд. Юлія Фрауенштедта. – Библиогр. в подстроч. прим.
822502
  Шопенгауэр А. О четверном корне. О воле в природе / А. Шопенгауэр. – 2-е изд. – Москва : Мамонтов А.И., 1891. – 138с.
822503
  Шопенгауэр А. О четверояком корне закона достаточного основания : философское рассуждение / А. Шопенгауэр ; пер. Ю. И. Айхенвальда. – Москва : Типо-литография Т-ва И.Н. Кушнерев и Ко, 1902. – VII, 140 с. – Библиогр. в подстроч. прим.
822504
  Шопенгауэр А. О четверояком корне... Мир как воля и представление / А. Шопенгауэр ; [Рос. акад. наук, Ин-т философии ; пер. с нем. М.И. Левина ; послесл. и примеч. Б.В. Мееровского, И.С. Нарского]. – Москва : Наука. – (Памятники философской мысли / редкол.: Т.И. Ойзерман (пред.) и др.). – ISBN 5-02-008071-3
Т. 1 : Критика кантовской философии. – 1993. – 670, [2] с., [1] л. портр. : портр. – Сер. осн. в 1978 г. - Указатель имен: с. 667-670. – Библиогр. в примеч.: с. 609-631 и в подстроч. примеч.
822505
  Выгодский В.С. О четвертом томе "Капитала" / В.С. Выгодский. – Москва, 1958. – 40с.
822506
  Соболев Ю. О Чехове / Юрий Соболев. – Москва : И.А. Белоусов : [Тип. В.М. Саблина]
I. Творческий путь Чехова: (Опыт исслед.); II. Указатель литературы о Чехове за десять лет. – 1915. – 71 с.
822507
  Чуковский К.И. О Чехове. / К.И. Чуковский. – М, 1967. – 208с.
822508
  Чуковский К.И. О Чехове. Человек и мастер / К.И. Чуковский. – М, 1971. – 208с.
822509
  Ваницкий Я. О чешской музыке. / Я. Ваницкий. – Москва, 1965. – 335с.
822510
  Якобсон Р. О чешском стихе преимущественно в сопоставлении с русским. / Р. Якобсон, 1923. – 120с.
822511
  Ямром Борис Рахмелович О числе вещественных корней случайных полиномов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Ямром Борис Рахмелович; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1973. – 9л. – Бібліогр.:с.8-9
822512
  Черный С.Д. О числе возможных решений. Задачи. О вычислении параболических орбит. По способу Ольберса / С.Д. Черный. – Киев : Тип. Имп. У-та Св. Владимира Акц. О-ва печ. и изд. дела Н.Т. Корчак-Новицкого, 1907. – [4], 44 с. – Библиогр.: с. 43-44
822513
  Шокуев В.Н. О числе и строении подгрупп некоторых классов конечных групп. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 044 / Шокуев В.Н.; Уральский гос. ун-т. – Свердловск, 1969. – 8л.
822514
  Новиков А.П. О числе классов полей комплексного умножения. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Новиков А.П.; АН СССР. Матем ин-т им. В.А.Стеклова. – М., 1964. – 7л.
822515
  Ломадзе Г.А. О числе представлений чисел положительного определенными диагональными бинарными, тернарными и кватернарными квадратичными формами. : Автореф... Доктора физ-мат.наук: / Ломадзе Г.А.; Ленингр.ордена Ленина гос.ун-т. – Тбилиси, 1963. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
822516
  Делоне Б.И. О числе представлений числа двойничной кубической формой отрицательного определителя. / Б.И. Делоне, 1922. – 253-272с.
822517
  Рыков В.В. О численном моделировании атмосферных движений в ограниченной области / В.В. Рыков. – М., 1989. – 31с.
822518
  Скобля Н.С. О численном обращении преобразования Лапласа. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 008 / Скобля Н.С.; Объед.совет.ин-тов физики, математики и физики твердого тела и полупроводн.АН БССР. – Минск, 1968. – 11л. – Бібліогр.:с.10-11
822519
  Леус Владимир Александрович О численном решении геометрических задач в автоматизированных системах обработки данных : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.07 / Леус Владимир Александрович; АН СССР. Сиб. отд-ние ВЦ. – Новосибирск, 1978. – 13л.
822520
   О численном решении граничных задач течения газа по газопроводам. – Тбилиси, 1984. – 119с.
822521
  Гинкин П В. О численном решении двумерных и трехмерных уравнений эллиптического типа методом неполной факторизации. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.07 / Гинкин В.П,; АН СССР. – Новосибирск, 1979. – 16л.
822522
  Бадагадзе В.В. О численном решении задач Дирихле для дифференциального уравнения второго порядка эллиптического типа : Автореф... канд.физ-матнаук: / Бадагадзе В.В.; АН ГрузССР Тбил. матем. ин-т им. А.М.Размадзе. – Тбилиси, 1964. – 12л. – Бібліогр.:с.1112
822523
  Чинь Куанг О численном решении краевых задач для параболических уравнений методом суммарных представлений : Дис... канд. физ.-мат.наук: / Чинь Куанг; МВССО УССР. КГУ. – К., 1968. – 144л.
822524
  Чинь Куанг О численном решении краевых задач для параболических уравнений методом суммарных представлений : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 008 / Чинь Куанг ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1968. – 9 с.
822525
  Вашакмадзе Т.С. О численном решении некоторых граничных задач для обыкновенных дифференциальных уравнений : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Вашакмадзе Т.С.; Тбилис. матем. ин-т. – Тбилиси, 1964. – 9л.
822526
  Ильин В.П. О численном решении некоторых двумерных задач электронно-ионной оптики : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Ильин В.П.; Гос. оптич. ин-т им. С.И.Вавилова. – Л., 1966. – 10л. – Бібліогр.:с.9-10
822527
  Гордезиани Д.Г. О численном решении некоторых дифференциальных уравнений параболического типа второго и высшего порядоков : Автореф... канд физ. мат.наук: / Гордезиани Д. Г.; АН ГССР, Тбил. матем. ин-т. – Тбилиси, 1966. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
822528
  Тятюшкин Александр Иванович О численном решении некоторых задач оптимизации : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.07 / Тятюшкин Александр Иванович; МВ и ССО РСФСР. Иркутский гос. ун-т. – Иркутск, 1975. – 14л.
822529
  Ахмедова Г.Т. О численном решении некоторых, многомерных дифференциальных и нелинейных интегральных уравнений : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 008 / Ахмедова Г.Т.; Азербайдж. гос. ун-т. – Баку, 1969. – 8л.
822530
  Ломакович А.Н. О численном решении нелинейных интегральных и интегро-дифференциальных уравнений типа Вльтерра. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.003 / Ломакович А.Н.; Киев.гос.пед.ин-т. – К, 1969. – 22л.
822531
  Недялков И.П. О численном решении нерегуляризованных уравнений Лоу / И.П. Недялков, Г.Й. Пеичев. – Дубна, 1963
822532
  Чернецкий Н.М. О числовых характеристиках простоты некоторых построений в начертательной геометрии : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 150 / Чернецкий Н.М. ; КИСИ. – Киев, 1969. – 10 с.
822533
  Митрофанов А. О чистке и проверке рядов ВКП(б) / А. Митрофанов. – М.-Л., 1929. – 160с.
822534
   О чистке партии. – М., 1933. – 72с.
822535
  Каганович Л.М. О чистке партии / Л.М. Каганович. – М, 1933. – 30с.
822536
  Денисов И.М. О чистой любви / И.М. Денисов. – Горький, 1959. – 184с.
822537
  Денисов И.М. О чистой любви / И.М. Денисов. – Горький, 1964. – 327с.
822538
  Долгачев И.В. О чистоте множества особенностей морфизма схем : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Долгачев И.В.; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1969. – 5л.
822539
  Таловов В.П. О читательской психологии и теоретических основах ее изучения. / В.П. Таловов. – Л., 1973. – 77с.
822540
   О чтении детей. – М., 1960. – 118с.
822541
  Пушкарева М.Д. О чтении детей в семье. / М.Д. Пушкарева. – 2-е изд. – М., 1954. – 48с.
822542
  Пушкарева М.Д. О чтении детей в семье. / М.Д. Пушкарева. – 3-е изд. – М., 1955. – 48с.
822543
  Дабижа В.Д. О чтении французских писателей : с приложением списка произведений французских писателей / кн. В.Д. Дабижа. – Санкт-Петербург : Тип. Училища глухонеміх, 1890. – [2], 18 с. – Отд. оттиск: Женское образование. 1890, № 5, май


  Глезер, Пауль Рудольфович
822544
  Малафеев И.А. О чувстве меры в воспитании детей. / И.А. Малафеев. – Пермь, 1961. – 10с.
822545
  Лук А.Н. О чувстве юмора и остроумии / А.Н. Лук. – Москва, 1968. – 192 с.
822546
  Рибо Т. О чувственной памяти / Т. Рибо ; пер. с французского : Н. Вырубова и Е. Николаевой ; под ред. В.М. Бехтерева. – Казань : Типо-литография Императорского Ун-та, 1895. – 42 с. – На тит. л. : Перевод с фр. сочинения: "Recherches sur la memoire affective, par Th. Ribot"
822547
  Сабощук А.П. О чувственных предпосылках мышления / А.П. Сабощук. – Кишинев, 1984. – 135с.
822548
  Каратаев И.А. О чувствительной иннервации брюшной и спинной аорт осетровых рыб : Автореф... канд. биол.наук: / Каратаев И. А.; Моск, гос. пед. ин-т. – М., 1954. – 16л.
822549
  Лыкосов В.Н. О чувствительности атмосферной циркуляции к процессам микромасштабного турбулентного взаимодействия с подстилающей поверхностью / В.Н. Лыкосов, А.Л. Казаков. – Новосибирск, 1983. – 35 с.
822550
   О чудесах на небесах. – Симферополь : Крымиздат, 1959. – 192 с.
822551
  Ким И.С. О чучхе в нашей революции / И.С. Ким. – Пхеньян
1. – 1980. – 635с.
822552
  Ким И.С. О чучхе в нашей революции / И.С. Ким. – Пхеньян
2. – 1980. – 610с.
822553
  Ким И.С. О чучхе в нашей революции / И.С. Ким. – Пхеньян
3. – 1982. – 558с.
822554
  Шпильман Р. О шахматах и шахматистах / Р. Шпильман. – Л., 1930. – 88с.
822555
  Ботвинник М.М. О шахматном матче на первенство мира / М.М. Ботвинник. – М., 1954. – 32с.
822556
  Цулукидзе О шемахинских землятрясениях. / Цулукидзе. – 11с.
822557
  Кеплер И. О шестиугольных снежинках / И. Кеплер. – М, 1982. – 192с.
822558
  Ярославский Е. О шестом с"езде партии.1917-1937 / Е. Ярославский. – М, 1937. – 35с.
822559
   О широком распространении новых методов хозяйствовния и усилении их воздействия на ускорение научно-технического прогресса. – Москва, 1985. – 31 с.
822560
  Кустова Мария Викторовна О широте читательских интересов и любви к "любовным романам" // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 20. – С. 17-21. – ISSN 1727-4893


  Эффективность библиотечного обслуживания зависит не только от компетентности библиотекаря в вопросах литературы и знания им фонда библиотеки, но и от успешности взаимодействия библиотекаря и пользователя. взаимопонимания между ними. В связи с этим ...
822561
  Кустова Мария Викторовна О широте читательских интересов и любви к "любовным романам" // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 20. – С. 17-21. – ISSN 1727-4893


  Эффективность библиотечного обслуживания зависит не только от компетентности библиотекаря в вопросах литературы и знания им фонда библиотеки, но и от успешности взаимодействия библиотекаря и пользователя. взаимопонимания между ними. В связи с этим ...
822562
  Хоружий С.С. О школах мистики и культуре полемики // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2012. – № 8. – С. 166-176. – ISSN 0042-8744


  Роздуми над книгами М.Ю. Реутіна, які присвячені мистичному богослов"ю Майстера Екхарта.
822563
   О школе. – Л., 1935. – 71с.
822564
  Скаткин М.Н. О школе будущего. / М.Н. Скаткин. – М,, 1974. – 64с.
822565
   О школе и учителе. – Л., 1938. – 88с.
822566
  Крупская Н.К. О школьном самоуправлении / Н.К. Крупская. – Москва, 1964. – 207с.
822567
  Шагинян М.С. О Шостаковиче / М.С. Шагинян. – Москва, 1979. – 45с.
822568
  Грум-Гржимайло О Шостаковиче / Грум-Гржимайло. – М., 1990. – 55с.
822569
  Олейник В.П. О шредингеровской картине в одной квантовомеханической задаче / В.П. Олейник. – К., 1968. – 24с.
822570
   О Шукшине: Экран и жизнь. – М., 1979. – 335с.
822571
   О щедром Ахмаде. – Ташкент, 1962. – 16с.
822572
  Мамян А.Н. О электрохимических превращениях ацетилена : Автореф... канд. хим.наук: / Мамян А.Н.; Ереванск. политехн. ин-т им. К.Маркса. – Ереван, 1951. – 12 с.
822573
  Чичкина Светлана О южных курортах замолвили слово... : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 3. – С. 62-63 : Фото
822574
  Шмидт Б.А. О юности, о славе, о любви / Б.А. Шмидт. – Петрозаводск, 1958. – 79с.
822575
  Розанов И.Г. О юных конструкторах / И.Г. Розанов. – М, 1961. – 48с.
822576
  Крупская Н.К. О юных пионерах / Н.К. Крупская. – М, 1949. – 158с.
822577
  Марченко М.Н. О юридической природе и характере решений европейского суда по правам человека // Вестник Московского университета. Серия 11 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2016. – С. 5-22. – (Право ; № 2, март - апрель). – ISSN 0201-7385
822578
  Дмитриев Ю.А. О юридическом значении преамбулы Конституции России // Государство и право / Российская академия наук, Институт государства и права. – Москва, 2008. – № 12. – С. 35-38. – ISSN 0132-0769
822579
  Косинова И.И. О юридическом обосновании экологических оценок территорий / И.И. Косинова, Н.В. Крутских, В.А. Косинова // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2001. – № 1. – С. 54-57 : Схема. – ISSN 1726-5428
822580
  Сидак В.С. О явке с повинной как основании освобождения от уголовной ответственности // Проблемы правоведения : межведомственный научный сборник. – Киев, 1976. – Вып. 33. – С. 128-134
822581
  Елпатьевский В. О явления депрессии в животных клетках / В. Елпатьевский. – Москва : Тип. Имп. Московского Ун-та, 1909. – 11 с. – Отд. оттиск из: Естествознание и география, 1909 г.
822582
  Давыдов В.Д. О явлениях гало на Марсе : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Давыдов В.Д.; Гос. астрон. ин-т им. П.К.Штернберга. – Москва, 1969. – 16л.
822583
  Кокошин А. О явлениях и тенденциях, определяющих облик мировой политики в первой декаде XXI века (тезисы) // Вестник аналитики : журнал аналитических материалов / Ин-т стратег. оценок и анализа. – Москва, 2003. – № 1 (11). – С. 4-14
822584
  Денисова З.В. О явлениях нивелирования при образовании условных рефлексов на комплексные раздражители : Автореф... канд. биол.наук: / Денисова З. В.; АМН СССР. – Ленинград, 1952. – 6 с.
822585
  Алексеева М.С. О явлениях переключения в высшей неврной деятельности : Автореф... канд. мед.наук: / Алексеева М. С.; Алексева М. С.; АН СССР Ин-т физиол. им. Павлова. – Ленинград, 1951. – 9 с.
822586
  Шимкевич В. О явлениях, вызываемых укушением личинок наездников в яйцах пауков / Печатано по разрешению Имп. Спб. Общества Естествоиспытателей. – [Санкт-Петербург] : Тип. М.Меркушева. – 4 с. – Отд. оттиск:Труды Импер. Спб. Общества Естествоиспытателей, т. 29, вып. 1
822587
  Клунников С.И. О явлениях, связанных с вечной мерзлотой грунта на Памире / С.И. Клунников. – М.-Л., 1936. – 87-106с.
822588
  Корсаков Г.Б. О ядерной доктрине США // США - Канада. Экономика, политика, культура : Научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2006. – № 11. – С. 63-81. – ISSN 0321-2068
822589
  Кулик С.А. О ядерном оружии "третьего поколения" // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1985. – № 6 (50) : Южные штаты в политической жизни США. США и Италия в 80-е годы. О ядерном оружии "третьего поколения". Другие материалы о политике и хозяйстве стран Северной Америки. – С. 73-84
822590
  Лотоцкий В.А. О ядрах регулярных полжительных преобразований ограниченных последовательностей. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.01 / Лотоцкий В.А.; Ан УССР.Ин-т математики. – К, 1981. – 16л.
822591
   О языках. – М., 1978. – 192с.
822592
  Исаев М.И. О языках народов СССР / М.И. Исаев. – Москва : Наука, 1978. – 222с.
822593
  Блинов И.Я. О языке агитатора / И.Я. Блинов. – М, 1948. – 56с.
822594
  Куртна А. О языке Боккаччо в двух переводах "Декамерона" // Мастерство перевода. – Москва : Советский писатель, 1965. – за 1964 г. – С. 204-214
822595
  Солганик Г.Я. О языке газеты / Г.Я. Солганик. – М., 1968. – 48с.
822596
  Улуханов И.С. О языке Древней Руси. / И.С. Улуханов. – М., 1972. – 135с.
822597
  Обнорский С.П. О языке Ефремовской Кормчей XII века / С.П. Обнорский ; Отделение русского языка и словесности Император. акад. наук. – С.-Петербург : Типограф. Императорской академии наук, 1912. – 85 с. – Библиогр. в подстроч. прим. – (Исследования по русскому языку ; т. III, вып. 1-й)
822598
  Беневоленская Т.А. О языке и стиле газетного очерка / Т.А. Беневоленская. – М., 1973. – 80с.
822599
  Гагкаев К.Е. О языке и стиле Коста Хетагурова / К.Е. Гагкаев. – Орджоникидзе, 1957. – 127с.
822600
  Власов М.Ф. О языке и стиле Н.А. Некрасова / М.Ф. Власов. – Пермь, 1970. – 216с.
822601
  Пугач С.А. О языке и стиле Писарева-публициста. : Автореф... канд. филолог.наук: / Пугач С.А.; МВО СССР. ХГУ им. А.М.Горького. – Харьков, 1954. – 16л.
822602
  Василевская Е.А. О языке и стиле писателя / Е.А. Василевская. – Москва, 1968. – 74с.
822603
  Чичерин А.В. О языке и стиле романа-эпопеи "Война и мир". / А.В. Чичерин. – Х., 1953. – 52с.
822604
  Чичерин А.В. О языке и стиле романа-эпопеи "Война и мир". / А.В. Чичерин. – Львов, 1956. – 74с.
822605
  Черемисина Н.В. О языке и стиле советской научно-художественной прозы. : Автореф... канд. филолог.наук: / Черемисина Н.В.; Мин. культуры СССР. ХГУ им. А.М.Горького. – Харьков, 1953. – 16л.
822606
  Копыл В.А. О языке и стиле Фернандо Наморы. (Лекс. средства) : Автореф... канд. филол.наук: 664 / Копыл В.А.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1972. – 15л.
822607
  Алехин А.Д. О языке изобразительного искусства / А.Д. Алехин. – Москва : Знание, 1973. – 48с. – (Новое в жизни, науке, технике ; 6/1973)
822608
  Дедова О.В. О языке Интернета // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 / Московский университет им.М.В.Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 25-38. – Библиогр.: Лит.: с. 38. – (Филология ; № 3). – ISSN 0201-7385
822609
  Ахметов З.А. О языке казахской поэзии / З.А. Ахметов. – Алма-Ата, 1970. – 180с.
822610
   О языке местной газеты. – Воронеж, 1964. – 112с.
822611
  Полевой А. О языке населения Новозыбсковского уезда Гомельской губернии / А. Полевой. – Менск, 1926. – 47с.
822612
  Лукьяненко А.М. О языке Несторова жития преподобного Феодосия Печерского по древнейшему из дошедших списков / А.М. Лукьяненко. – Варшава : тип. Варш. учеб. окр., 1907. – [2], 79 с. – Отт. из: Русский филологический вестник. 1907 г., № 3


  На тит. стр. № 208953 надпись: Глубокоуважаемому И.И. Косоногову от автора и № 11000: Уважаемой Л.И. Косоноговой от автора.
822613
  Ефимов И А. О языке пропагандиста / И А. Ефимов, . – М, 1950. – 140с.
822614
  Ефимов И А. О языке пропагандиста / И А. Ефимов, . – 2-е изд. – М, 1951. – 132с.
822615
  Михайлов М.М. О языке публичных выступлений / М.М. Михайлов. – М, 1961. – 72с.
822616
  Вакуров В.Н. О языке радио- и телепередач / В.Н. Вакуров. – Москва, 1960. – 104с.
822617
  Крысин Л.П. О языке радиопредач / Л.П. Крысин. – М, 1967. – 52с.
822618
  Мревлишвили Т.Н. О языке русских писателей / Т.Н. Мревлишвили. – Тбилиси, 1972. – 289с.
822619
  Лавровский П. О языке северных русских летописей / П. Лавровский; соч. Петра Лавровского. – Санктпетербург : Тип. Императорской Академии Наук, 1852. – 160, [1] с.
822620
  Хализев В.Е. О языке современного литературоведения // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2011. – С. 3-12. – Библиогр.: С. 11-12; 42 назв. – (Серия литературы и языка ; Т. 70, № 2). – ISSN 0321-1711


  В статье охарактеризованы особенности языка современной науки о литературе, отмечены его терминологическая расплывчатость и непомерная усложненность. Specific features of contemporary literary criticism are examined in the paper. Diffuseness of ...
822621
  Скворцов А.К. О языке современной русской научной литературы // Природа : Естественно- научный журнал. – Москва, 2002. – № 5. – С.3-14. – ISSN 0032-874Х
822622
  Ушаков В.Е. О языке Устюжской кормчей XIII-XIV вв. / В.Е. Ушаков. – Киров, 1961. – 68с.
822623
  Добровольский Г.В. О языке ученых-натуралистов // Вопросы филологии : научный журнал / Ин-т иностранных языков ; Российская акад. лингвистических наук ; Ин-т языкознания РАН. – Москва, 2011. – № 2 (38). – С. 62-66. – Библиогр.: Лит.: С.66; 14 поз. – ISSN 1562-1391
822624
  Урнов М.В. О языке художественной литературы / М.В. Урнов. – М., 1963. – 28с.
822625
  Винокур Г.О. О языке художественной литературы / Г.О. Винокур. – Москва : Высшая школа, 1991. – 447с. – ISBN 5-06-001416-9
822626
  Одинцов В.В. О языке художественной прозы / В.В. Одинцов. – М., 1973. – 104с.
822627
  Виноградов В.В. О языке художественной прозы / Виноградов В.В. ; АН СССР, Отд. лит-ры и языка. – Москва : Наука, 1980. – 360 с. : 1 портр.
822628
  Еремина Л.И. О языке художественной прозы Н.В. Гоголя: Искусство повествования / Л.И. Еремина. – М., 1987. – 176с.
822629
  Ефимов И А. О языке художественных произведений / И А. Ефимов, . – 2-е изд испр. – Москва, 1954. – 288с.
822630
  Кудрявцева Л.А. О языковой самоидентификации граждан Украины и государственной языковой политике // Русистика : сборник научных трудов / Украинская ассоциация преподавателей русского языка и литературы ; КНУТШ ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Київ, 2011. – Вып. 11. – С. 11-15. – Бібліогр.: Лит.: С. 14-15; 16 поз. – ISBN 978-966-439-400-7


  Державна мовна політика визначається існуванням реальних мовних груп. Цей принцип покладений в основу в Європейській Хартії регіональних мовних груп. Государственная языковая политика определяется существованием реальных языковых групп. Этот принцип ...
822631
  Логунова Е.С. О языковом варьировании в новокорейском языке // Вопросы филологии : научный журнал / Ин-т иностранных языков ; Российская акад. лингвистических наук ; Ин-т языкознания РАН. – Москва, 2012. – № 1 (40). – С. 78-82. – ISSN 1562-1391


  Новокорейский язык - корейский язык 17-19 вв. Рассматриваются различия, существующие между текстами на новокорейском языке.
822632
  Сатель М.Э. О языковом варьировании и факторах его ограничения (на матер. средств. выражения будущего действия в современном англ. яз.) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Сатель М. Э.; Моск. гос. пед. ин-т. – М,, 1980. – 24л.
822633
  Шмидт С.О. О Якобе Голосовкере // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 95-112. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 1). – ISSN 0201-7385
822634
   О Якове Евсеевиче Гегузине : (воспоминания учеников, коллег и друзей, рецензии на книги, избранные суждения и размышления). – Харьков : Б.и., 2003. – 156с. – На обл. загл.: Университетский профессор. – ISBN 966-96233-0-6
822635
   О Якове Свердлове: воспоминания, очерки, статьи современников. – М., 1985. – 288с.
822636
  Ярославский Е. О Якутии / Е. Ярославский. – Якутск, 1968. – 240с.
822637
  Поруцкий Г.В. О яровизации активности низких температур / Г.В. Поруцкий. – Отд. отт. из Докладов АН СССР. Том 67, № 3. 1949, 1949. – 577-580с.
822638
  Михаловский А.Г. О яровизации семян хлопчатника в растворах солей марганца. / А.Г. Михаловский, Г.В. Поруцкий, 1951. – 587-589с.
822639
  Белоконь И.П. О ярусном строении растений : Дис... кандидата биологическихнаук: / Белоконь И. П.; Киевский Гос. Университет им. Т. Г. Шевченко. Ботанический сад им. академика Фомина. – Киев, 1948. – 259л. – Бібліогр.:л.214-258
822640
  Кравець Л. О"бєкт злочину розміщення цінних паперів без реєстрації їх випуску // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2010. – № 3. – С. 52-56. – ISSN 1561-4999
822641
  Заверуха І.Б. О"бєкт та предмет правовідносин у сфері державного боргу // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 32. – С. 205-211. – ISSN 1563-3349
822642
   О"Генри. – М, 1962. – 19с.
822643
  Энгельс Ф. О"Кпапитале" Маркса. / Ф. Энгельс. – М., 1933. – 134с.
822644
  Семернина Марина Ефимовна О, великий, могучий... : центр поддержки русского языка и чтения // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 15. – С. 31-33. – ISSN 1727-4893


  Для совместного решения задач просветительства, духовного обновления и оздоровления общества библиотека им. М.Ю.Лермонтова стремиться собрать вокруг себя представителей научной, творческой интеллигенции, сплотить общественность города Пензы. Такая ...
822645
  Палькин Н.Е. О, Волга! / Н.Е. Палькин. – М, 1985. – 287с.
822646
  Пивоваров Р.А. О, жизнь, тебя я прославляю! : стихотворения / Пивоваров Руслан Анатольевич. – Днепропетровск : Грани, 2013. – 172, [1] с., включ. обл. – ISBN 978-966-8841-87-3
822647
  Поликовский А.М. О, игра! / А.М. Поликовский. – М, 1990. – 63с.
822648
  Коротич В.О. О, Канадо! : публіцистична збірка / В.О. Коротич. – Київ, 1966. – 167 с.
822649
  Шах Георгий О, марсиане! / Георгий Шах. – Москва : Мир, 1990. – 192 с. – В изд. также: Зеленая креветка / Е.Парнов, М. Емцев ; Гуслярские истории : ("Недостойный богатырь") / Кир Булычев. – (По страницам "Мира приключений"). – ISBN 5-03-002477-8
822650
   О, Русская земля!: Сб.. – М., 1982. – 366с.
822651
  Беднарський Владимир О, счастливчик! : experience // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2009. – № 7. – С. 80-84
822652
  Зайцев Вадим О, счастливчики! // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 7 (2910). – С. 46-47 : фото
822653
  Севернюк Т.А. О, Чернівці, оаза дивини... : поезія, проза / Тамара Севернюк. – Чернівці : Золоті литаври, 2008. – 280 с. – ISBN 978-966-407-033-8
822654
  Кацевич Т.В. О.-І. Бочковський: ознаки (прикмети) нації за П. Манчіні як чинники націогенезу // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 8. – С. 126-129
822655
  Пріцак О. О. Атанасія Великий, ЧСВВ- археограф // Проблеми едиційної та камеральної археографії : наукове видання / АН України; Археографічна комісія; Ін-т української археографії; Центральна наук. б-ка ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 1993. – Вип. 17 : Історія української археографії: персоналії, вип. 1: Микола Костомаров, Дмитро Багалій, Володимир Антонович, Михайло Грушевський, о. Атанасій Великий. – С. 73-83. – ISBN 5-7702-0561-X


  Атанасій Григорій Великий (5 листопада 1918 р., с. Туринка — 24 грудня 1982 р., Рим, Італія) — церковний діяч, науковець, відомий історик Церкви, археограф, священик-василіянин, протоархимандрит Василіянського Чину (1963—1976).
822656
  Шляхова Валерія о. Балі. Підводні сади Менджангану : живий світ / Шляхова Валерія, Клюєв Костянтин // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 5 (101) жовтень-листопад. – С. 72-78 : Фото
822657
  Горанська Т. О. Бальзак та І. Франко: взаємодія проблематики та поетики // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка; Південноукр. держ. пед. ун-т ім.К.Д.Ушинського. – Київ, 2001. – Вип. 8 : Матеріали Всеукраїнської науково-теоретичної конференції "Українська література в контексті світової літератури" 21 - 23 трвня, 2001р., Одеса. – С. 46-58
822658
  Гречин Б. О. Барвінський про педагогічне значення життя і творчості Тараса Шевченка // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 3. – С.11-12. – ISSN 0131-6788
822659
  Сидоренко Віктор о. Брач & о. Хвар. Чудові чудовиська : вояж-колекція / Сидоренко Віктор, Горобець Олександр // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 3 (93). – С. 44-51 : Фото
822660
  Домбровський Ю.О. О. Веселовський та деякі питання генези "Пісні про Роланда" / Ю.О. Домбровський, Н.О. Морська // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць. – Ужгород, 2009. – Вип. 7. – С. 492-496
822661
  Бараш Дж.Э. О. воображении и месте коллективной памяти в общественной сфере // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2011. – № 2. – С. 83-96. – ISSN 0235-1188
822662
  Ганжа О.Д. О. Ганжа. Альбом / О.Д. Ганжа. – К., 1982. – 104с.
822663
  Сильман Т. О. Генри // Короли и капуста / О. Генри. – Москва, 1945. – С. 3-14
822664
  Левидова И.М. О. Генри и его новелла / И.М. Левидова. – Москва : Художественная литература, 1973. – 252 с.
822665
  Доценко І.В. О. Генрі. Вибрані твори = O. Henry. Selected stories : посібник для самостійного читання / Доценко І.В., Євчук О.В. – Вінниця : Нова Книга, 2005. – 175, [1] с. : табл. – На обкл.: Homereading from Nova Knyha. O. Henry. Selected stories та зміст кн.: Тексти ; Комплекс вправ ; Тести і завдання ; Довідковий матеріал ; Коментар Доценко І.В., Євчук О.В. – ISBN 966-7890-88-0
822666
  Доценко І.В. О. Генрі. Вибрані твори : посібник для самост. читання / Доценко І.В., Євчук О.В. – Вінниця : Нова Книга, 2011. – 175, [1] с. : табл. – На обкл.: Homereading from Nova Knyha. O. Henry. Selected stories та зміст кн.: Тексти ; Комплекс вправ ; Тести і завдання ; Довідковий матеріал ; Коментар Доценко І.В., Євчук О.В. – ISBN 978-966-382-337-9
822667
  Орленко В. О. Д. Градовський про роль і місце Державної ради в системі органів влади Російської імперії другої половини XIX сторіччя // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2007. – № 3. – С. 15-19.
822668
  Полєщук Г. О. Довженко в житті і творчості М. Вінграновського // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2005. – Вип. 13. – С.213-219.
822669
  Брюховецька Л. О. Довженко: теоретичне осмислення поетики кіно // Мистецькі обрії" 2004 : альманах. науково-теоретичні праці та публіцистика / Академія мистецтв України; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2005. – № 7. – С. 233-239. – ISBN 966-7170-47-0
822670
  Бідзіля Ю.О. О. Духнович у контексті сучасних інформаційних технологій // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2003. – Т. 11. – С. 53-57
822671
   О. Духнович. З наукової спадщини будителя : з нагоди 200-ліття від дня народж. О.Духновича. – Факсим. вид.: 1967, 1989. – Ужгород : Видавництво В. Падяка, 2003. – 102, [2] с. : іл. – Сер. засн. у 2000 р. – Бібліогр.: с. 7-8, 36-38 та в підрядк. прим. – (Серія факсимільних видань "Обличчям до спадщини"). – ISBN 966-7838-50-1


  Зміст: Передмова / Д. Данилюк. О.В. Духнович як історик / Д. Данилюк. З наукової спадщини Олександра Духновича : Истинная история Карпато-россов или угорских русинов изданная народолюбцем, Александром Духновичем ; О народах Крайнянских, или ...
822672
  Турчин Я.Б. О. Ейхельман про основні центри політичного впливу в системі міжнародних відносин: міжвоєнний період // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 427-437
822673
  Шевчик Ю.В. О. Ейхельман про правові аспекти територіальної організації української держави // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2014. – С. 40-49. – (Серія юридична ; вип. 2). – ISSN 2311-8040
822674
  Володарська І. О. Кобилянська і Г. Маркес: діалог на рівні тексту // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2005. – Т. 7 : Мова, література. – С. 120-131. – ISSN 1728-9572
822675
  Мальсагова Х.И. О. Конт и Н.И. Кареев: развитие позитивизма в России // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 208-220. – (Социология и политология ; № 4). – ISSN 0201-7385
822676
  Сидоренко Віктор о. Корфу. Смарагдовий острів : вояж-колекція / Сидоренко Віктор, Горобець Олександр // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 4 (94). – С. 56-59 : Фото
822677
  Галаджій Олена о. Кос. Зціли і заспокой : вояж-колекція / Галаджій Олена, Місерва Світлана // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 4 (94). – С. 50-54 : Фото
822678
  Гудзевата Марина о. Крит. Реальність без міфів : вояж-колекція // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 4 (94). – С. 60-62 : Фото
822679
   О. Кульчицька. Альбом.. – Київ, 1969. – 11 с.
822680
  Задорожнюк А.Б. О. М. Сементовський та його праці з історії Кам"янця-Подільського // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – С. 68-71. – (Історичні науки ; вип. 6). – ISSN 2309-8074


  Краєзнавець і журналіст родом з Полтавщини.
822681
  Алексашина Л.Н. О. М.. Бодянский и его роль в развитии русско-чешских связей (40-е-70-е гг.XIX в.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.03 / Алексашина Л.Н. ; МГУ, ист. фак. – Москва, 1973. – 24 с.
822682
  Котович А.И. О. Мандельштам: стихи vs. проза // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / УАПРЯЛ; Киевский национальный университет им. Тараса Шевченка. – Киев, 2011. – № 1 (37). – С. 10-16
822683
   О. Ольжич. In memoriam : спогади, статті / Фундація ім. О. Ольжича; Дослідна фундація ім. О. Ольжича, США; Фундація ім. О. Ольжича, Канада; [ упор. О. Кучерук ]. – Київ : Видавництво ім. Олени Теліги, 2008. – 478, [18] c. : фотоіл. – ISBN 978-966-355-005-3
822684
   О. Ольжич. Археологія. – Київ : Видавництво ім. Олени Теліги, 2007. – 495с. : іл. – ISBN 978-966-355-000-8
822685
  Харитонова В.Ф. О. П. Мішуга - видатний співак та вокальний педагог // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури та туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2005. – Вип. 16. – С. 209-213. – (Мистецтвознавство. Філософія). – ISBN 966-7352-63-3


  Творчий шлях та педагогічні принципи видатного укр. співака О. Мішуги (до 150-річчя з дня народження)
822686
  Айзеншток Я.Я. О. Паліцин : Епізод з культурного минулого Слобожанщини / Я.Я. Айзеншток. – 57-69с.
822687
  Греков Олександр о. ПАСХИ, о. ТАЇТІ. За краєм світу : Вояж-колекція // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 3. – С. 42-49 : Іл., карта
822688
  Ісіченко І. О. Петро Скарга і християнський схід: український вимір // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 9 (621). – С. 29-36. – ISSN 0236-1477


  У статті розглядається українська рецепція творчості польського письменника-єзуїта Петра Скарги. Його полемічні твори ініціювали початок української полемічної прози, викликали відповідь Івана Вишенського та його наступників. "Житія святих" Петра ...
822689
  Гейдел А.М. О. Потебня - завідувач музею при Харківському університеті // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 246-249. – (Серія "Філологія" ; вип. 74). – ISSN 2227-1864


  Стаття розкриває маловідомі факти суспільної діяльності видатного філолога О. Потебні: багаторічний досвід завідування Музеєм красних мистецтв Харківського університету. Схарактеризовано основні ідеї науковця щодо плану роботи університетського музею. ...
822690
  Александрова Г.А. О. Потебня і проблеми порівняльного вивчення літератур // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 31. – С. 3-9. – (Б-ка Ін-ту філології)


  У статті розглядаються проблеми порівняльного вивчення літератур у науковій спадщині О. Потебні, наголошується на розштренні ним можливостей історико-порівняльного методу за допомогою психологічного аналізу
822691
  Вільна Я. О. Потебня як редактор творів Г. Квітки-Основ"яненка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 31. – С. 63-67. – (Б-ка Ін-ту філології)
822692
  Сурман Стівен о. Різдва. Шлюбні ігрища крабів // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2016. – № 1 (127), лютий - березень. – С. 68-73 : фото
822693
  Будько Євген о. Родос & о. Крит. Два сонця Еллади : вояж-колекція // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 3 (93). – С. 18-21 : Фото
822694
  Капарулін Ю.В. О. Рябінін-Скляревський: останні роки життя в ГУЛАГу та посмертна реабілітація ученого // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2015. – Вип. 32. – С. 401-410. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
822695
  Михайлова Н. о. Тасос. Смарагдове благоденство // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 4 (106), серпень - вересень. – С. 18-25 : фото
822696
  Горобець Іван о. Тенерифе. Островиди : вояж-колекція // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 4 (100) серпень-вересень. – С. 110-115 : Фото
822697
  Третяк О.В. О. Третяк: "Я - за демократизацію і професіоналізм". Актуальне інтерв"ю // Київський університет, 1991
822698
  Цвєткова Ю.В. О. Федотов-Чехівський та С. Богородський - представники та засновники історичної школи права в Київському університеті Св. Володимира / Ю. Цвєткова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 16-18. – (Юридичні науки ; Вип. 70/71). – ISSN 1728-3817


  Присвячено науковим поглядам видатних постатей, професорів і дослідників Київського університету першої половини XIX cm. О. Федотову-Чехівському та С. Богородському. The article is dedicated to the scientific views of the Kiev University famous ...
822699
  Іващенко Микола о. Чанг. На зеленому Слоні // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 4 (112), серпень - вересень. – С. 24-28 : фото
822700
  Пономаренко Л. О. Шаховський як співавтор легенди про Марусю Чурай // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 78-81. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 10)


  Розглядається проблема історичної основи легенди про Марусю Чурай. Досліджується творча діяльність російського драматурга початку XX ст. О. Шаховського як можливого співавтора цієї легенди. На думку авторки, Маруся Чурай є художнім образом, а не ...
822701
  Артамошин С.В. О. Шпенглер и "консервативная революция" в Германии // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2009. – № 6. – С. 148-154. – ISSN 0042-8779
822702
  Гергилов Р.Е. О. Шпенглер и Третий рейх // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2007. – № 2. – С. 33-40
822703
  Кривенко Ганна о. Шпіцберген. Дикий, холодний, чарівний // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 2. – С. 112-117 : фото
822704
  Севернюк Тамара О. эти сосны... : поэзия // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2010. – № 1. – С. 13-19. – ISSN 0131-8136
822705
  Ершова В.М. О.А. Добиаш-Рождественская / В.М. Ершова. – Л., 1988. – 111с.
822706
   О.А. Конопкин : [некролог] // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2008. – № 4. – С. 187-189. – ISSN 0042-8841
822707
  Крекотень В.І. О.А. Назаревський про своєрідність "Слова про Ігорів похід " // Специфіка "Слова о полку Ігоревім" як літературної пам"ятки : матеріали сьомої республіканської наукової конференції з питань вивчення "Слова" / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка АН України, Сумський держ. пед. ін-т ім. А.С. Макаренка [та ін.] ; упоряд. і відп. за вип. П.П. Охріменко. – Суми : [Б.в.], 1994. – С. 14-16
822708
  Львов М.Л. О.А. Петров / М.Л. Львов. – М.-Л., 1936. – 35с.
822709
  Буланова Н.М. О.А. Плевако: доля людини в контексті тоталітарної доби // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. історії України ; редкол.: С.І. Світленко, О.М. Бут, В.В. Іваненко [та ін.]. – Дніпро, 2016. – Вип. 14. – С. 208-217. – ISSN 2312-2587


  Життєвий і творчий шлях українського письменника та економіста Олександра Антоновича Плевако, на долю якого припало загалом 26 років сталінських концтаборів.
822710
  Ершова В.М. О.А.Добиаш-Рождественская - историк западноевропейского средневековья : Автореф... канд. ист.наук: 573 / Ершова В.М.; Петрозавод. гос. ун-т им. О.В.Куусинена. – Петрозаводск, 1971. – 19л.
822711
  Лобенко С.В. О.В. Гуров і геологічна колекція Харківського університету // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 151-154. – (Серія "Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки" ; вип. 23). – ISSN 2227-6505
822712
  Колісник П.І. О.В. Клоссовський - видатний вчений педагог, громадський діяч // Географічний збірник. – Київ, 1961. – Вип. 6. – С. 189-195
822713
  Москаленко В.Ф. О.В. Корчак-Чепурківський - один з засновників національної системи охорони здоров"я як складової українського державотворення (1917-1920) / В.Ф. Москаленко, О.П. Яворовський, І.М. Сахарчук // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т гігієни та медичної екол. ім. О.М. Марзєєва АМН України". – Київ, 2012. – № 2 (61). – С. 62-67


  До 155-річчя від дня народження.
822714
  Жебокрицький В.А. О.В. Суворов - великий російський полководець / В.А. Жебокрицький. – К, 1950. – 32с.
822715
  Ричалка М. О.В.Духнович, педагог і осівітній діяч / М. Ричалка. – Пряшів, 1959. – 490 с.
822716
  Микитась В.Л. О.В.Духнович. Літературно-критичний нарис. / В.Л. Микитась. – Ужгород, 1959. – 103с.
822717
  Ткачук М.Є. О.В.Коцко / М.Є. Ткачук. – Львів, 1970. – 111с.
822718
   О.В.Некрасова. 1902-1985. – М, 1988. – 7с.
822719
  Рожин А. О.Вакулов / А. Рожин. – М, 1986. – 143с.
822720
  Шиповалова Л.В. О.возможной совместимости историчности и объективности научного знания // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2012. – С. 19-23. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; Вып. 4). – ISSN 1995-0055
822721
   О.Г. Ободовському - 50 // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2008. – Т. 15. – С. 214-216
822722
  Хорошин М.Г. О.Г. Полотебнов - основоположник вітчизняної дерматології / М.Г. Хорошин. – К, 1953. – 119с.
822723
  Морской В. О.Г.Крамов. Народный артист СССР. / В. Морской. – К., 1947. – 31с.
822724
  Мельничук Ю.С. О.Гаврилюк / Ю.С. Мельничук. – Львів, 1955. – 276 с.
822725
   О.Генри.. – М, 1960. – 144с.
822726
  Наєнко М. О.Глушко. На бистрині часу // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2008. – Вип. 14 : Присвячено 70-літтю від дня народження О. К. Глушка 14 серпня 2008 р. – С. 45-52


  Штрихи до творчого портрета Олександра Глушка.
822727
  Прокопов Д.Є. О.Градовський і критика ліберальної теорії походження держави і права // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 45-54
822728
  Орленко В. О.Д. Градовський про проблеми побудови соціальної держави // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 11 (95). – С. 24-31


  У статті вивчення поглядів О.Д. Грабовського на соціальну державу. Встановлено, що він був одним із засновників вчення про соціальну державу.
822729
  Барбарас И.г. О.движении поезда через переломы продольного профиля пути. : Автореф... канд. техн.наук: / Барбарас И.г.; Днепропетровский ин-т. – Днепропетровск, 1963. – 12л.
822730
  Яковец Т.Ю. О.движущих силах общественного развития // Философия хозяйства : альманах Центра общественных наук и экономического ф-та МГУ / Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – № 4 (82). – С. 25-30. – ISSN 2073-6118
822731
  Заблоцька С. О.Довженко та М.Куліш (до питання про типологічні особливості тематики,проблематики, системи образів) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2005. – Вип. 13. – с. 117-125.
822732
   О.Є. Корнійчук і проблеми розвитуку української радянської драматуургії. – Одеса, 1965. – 136 с.
822733
  Соловьев Е.А. О.И. Сенковский : Его жизнь и литературная деятельность в связи с историей современной ему журналистики. – Санкт-Петербург, 1891. – 80 с.
822734
  Ліхачова О.Є. О.І. Георгієвський та дослідження питань історичного розвитку Галлії // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 94 (№ 3). – С. 90-94. – ISSN 2076-1554
822735
   О.І. Кухтенко. 100-річчя від дня народження // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Центр досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва. – Київ, 2014. – № 4 (86) : Спец. вип., присвячений XXVI Київському міжнародному симпозіуму з наукознавства та історії науки "Наука, технології та інновації як найважливіші сучасні чинники національної безпеки". – С. 150. – ISSN 0374-3896


  Відомий український учений в галузі технічної кібернетики
822736
  Михайленко Г Г. О.І. Неровецький: початок життєвого шляху видатного інженера-будівельника // Історія науки і техніки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. економіко-технолог. ун-т транспорту ; Центр досліджень з іст. науки і техніки ім. О.П. Бородіна. – Київ, 2014. – Вип. 5. – С. 72-82


  Інженер-будівельник. був студентом Університету Св. Володимира
822737
  Васецький Г.С. О.І.Герцен - великий вчений і патріот / Г.С. Васецький. – Київ, 1946. – 48с.
822738
   О.І.Герцен : Бібліогр покажч. За 1970-1987 рр. – Київ : КДУ ім. Т.Г. Шевченка. – с.
822739
   О.І.Кравченко. Катлог виставки. Кніжні окраси та ілюстрації у каталозі.. – К., 1930. – 16с.
822740
   О.К. Антонов - многогранность таланта. – Киев : АэроХобби, 2006. – 184с. : илл. – К100-летию со дня рождения. – ISBN 966-95188-9-X
822741
  Крохмаль-Орябінська О.К. Глазунов / Крохмаль-Орябінська, Л. Архимович. – Київ : Мистецтво, 1953. – 48 с.
822742
  Воронов Н.В. О.К. Комов / Н.В. Воронов. – Москва, 1982. – 156с.
822743
  Лебедянский М.С. О.К. Комов. Памятник А.В. Суворову в Москве / М.С. Лебедянский. – Л., 1987. – 22с.
822744
  Шляхова Валерія о.Калімантан. Круїз Алмазною річкою / Шляхова Валерія, Клюєв Костянтин // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 2. – С. 98-108 : фото
822745
  Сидоренко Віктор О.Ко-Тао. Робінзон на черепасі : вояж колекція // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 4 (100) серпень-вересень. – С. 42-46 : Фото
822746
  Осмоловский Ю.Э. О.Комов. / Ю.Э. Осмоловский. – М., 1988. – 143с.
822747
  Свідер П.І. О.Копиленко. Життя і творчість / П.І. Свідер
822748
  Онишко Сергій о.Крит. Якщо не зміниться вітер // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 5 (113), жовтень - листопад. – С. 140-143 : фото
822749
  Полевщикова Е.В. О.Л. Вайнштейн как исследователь Воронцовского фонда Научной библиотеки Одесского университета // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ; Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І., Ін-т рукопису. – Київ, 2007. – Вип. 12. – C. 376-390. – ISBN 978-966-02-4451-1; 966-02-2780-9 (сер.)
822750
  Ростоцкий С. О.Л.Книппер-Чехова / С. Ростоцкий. – М.Л., 1946. – 63с.
822751
  Сенів І. О.Л.Кульчицька / І. Сенів. – К., 1955. – 32с.
822752
  Василенко І. О.М. Апанович - дослідник козацької слави // Дні науки історичного факультету - 2011 : матеріали IV Міжнар. наук. конф. молодих учених, присвяч. 20-річчю Незалежності України, (28-29 квіт. 2011 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред. І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2011. – Вип. 4, ч. 5. – С. 6-7
822753
  Марочко В.І. О.М. Асаткін – вигаданий «фальсифікатор» перепису населення 1937 р. // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2017. – № 4 (535), липень - серпень. – С. 129-149. – ISSN 0130-5247
822754
  Воронов В.І. О.М. Богдашина. Джерелознавство історії України: теорія, методика, історія: Навч.-методич. посіб. - 2-е вид., доп. та переробл. - Х.: Тарбут Лаам, 2005. - 192 с. : [рецензія] // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 2. – С. 183-188. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5247
822755
  Кохан С.В. і Кілессо С.К. О.М. Вербицький - архітектор і педагог / С.В. і Кілессо С.К. Кохан. – Київ, 1966. – 29 с.
822756
  Воронов В.І. О.М. Лазаревський як архівіст та архівознавець // Українське архівознавство: історія, сучасний стан та перспективи : наукові доповіді Всеукраїнської конференції (19-20 листоп. 1996 р.) / Голов. арх. упр. при Кабміні України ; Укр. наук.-досл. ін-т арх. справи та документознавства ; Київ. ун-т ім. Т. Шевченка ; Спілка архівістів України ; [упоряд. : В. Ляхоцький, І. Матяш]. – Київ : [Б. в.], 1997. – Ч. 1. – С. 221-224
822757
  Воронов В.І. О.М. Лазаревський як історик та археограф // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2009. – № 3 (486). – С. 48-67. – ISSN 0130-5247
822758
  Нагаевская Е.В. О.М. Мануйлова. / Е.В. Нагаевская. – Фрунзе, 1965. – 112с.
822759
  Олійник Я.Б. О.М. Маринич і розвиток географічної освіти в Україні / Я.Б. Олійник, П.Г. Шищенко // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Мін. осв. і науки Укр. – Київ, 2010. – Вип. 2 (59) : Присвячується 90-річчю Олександра Мефодійовича Маринича. – С. 7-10. – ISSN 0868-6939
822760
   О.М. Маринич. Життя у служінні людям : до 95-річчя від дня народження / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд. В.І. Олещенко ; редкол.: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – 351, [1] с., [16] арк. фот. – Парал. тит. арк. портр. – ISBN 978-966-439-770-1
822761
  Литвиненко О.В. О.М. Маслова – видатна постать у галузі краєзнавчої та регіональної бібліографії // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : [наукове видання] / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Наукова бібліотека. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 125-128. – (Серія : Бібліотекознавство. Книгознавство ; вип. 4)
822762
  Зуза В.С. О.М. Можейко: наукова, педагогічна і громадська діяльність / В.С. Зуза, О.М. Заяц // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2016. – С. 156-162. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 1). – ISSN 2225-8701
822763
  Шеффер Т.В. О.М. Сєров / Т.В. Шеффер. – Київ : Мистецтво, 1951. – 40 с.
822764
  Храмов Ю.О. О.М.Боголюбов та історія математичних наук в Україні / Ю.О. Храмов, С.А. Хорошева // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України ; МОНУ ; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 2011. – № 1 (71). – С. 53-62. – ISSN 0374-3896
822765
  Ворошин Е.М. О.М.Бутлеров - основоположник сучасної органічної хімії / Е.М. Ворошин. – Київ, 1950. – 38с.
822766
   О.М.Горький 1868-1936.. – К, 1936. – 56с.
822767
  Ніжинський М.П. О.М.Горький і А.С.Макаренко / М.П. Ніжинський. – К., 1950. – 38с.
822768
  Шутенко В.В. О.М.Горький і українська література. / В.В. Шутенко. – Київ, 1960. – 40 с.
822769
  Руденко Л.Г. О.М.Маринич - вчений-географ, педагог, державний і громадський діяч : +До 85-річчя М.М.Маринича / Л.Г. Руденко, П.Г. Шищенко // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2005. – № 3. – С. 3-6 : Фото. – Бібліограф. 10 назв. – ISSN 1561-4980
822770
  Острянин Д.Ф. О.М.Радіщев і його роль в історії суспільної думки Росії. / Д.Ф. Острянин, 1952. – 59-71с.
822771
  Касьяненко В.Г. О.М.Сєверцов - видатний морфолог-еволюціоніст (До п"ятнадцятиріччя з дня смерті) / В.Г. Касьяненко. – Окрем. відбит. з Вісника АН УРСР. № 2. – 61-71с.
822772
  Прохоренко И.Л. О.методологических проблемах анализа современных политических пространств // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС" ; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2012. – № 6 (132). – С. 68-80. – ISSN 0321-2017
822773
  Сліпко-Москальців О.Мурашко / Сліпко-Москальців. – Харків. – 55с.
822774
  Пожарская М.Н. О.Н. Андровская / М.Н. Пожарская. – М, 1951. – 88с.
822775
  Герман Г.П. О.Н. Шелест як засновник вітчизняного тепловозобудування // Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ, 2015. – № 1 (33). – С. 49-55. – ISSN 2077-9496
822776
  Дервиз И.П. О.Н.Карташев / И.П. Дервиз. – Л., 1961. – 19с.
822777
  Нестор О.Нестор або сучасні українські притчі / Нестор, , отець; Літ.запис О.Батюк. – Київ : Савістеп, 1993. – 88с. – ISBN 5-8326-0014-2
822778
  Пакшин І.П. О.О Ковалевський - видатний біолог та громадський діяч / І.П. Пакшин. – К, 1962. – 42с.
822779
  Маєвська Н.С. О.О. Бобринський і становлення парламентаризму в Росії (початок XX ст.) // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2006. – № 6. – С. 95-102. – (Історія та археологія ; Вип. 14)
822780
  Чернікова Н.С. О.О. Бобринський та становлення цукрової промисловості на Правобережній Україні // Проблеми політичної історії України : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. укр. історії та етнополітики ; редкол.: О.Б. Шляхов, Є.І. Бородін, В.В. Іваненко [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Вип. 12. – С. 72-83. – ISSN 2409-3661
822781
  Сиротинін М.М. О.О. Богомолец / М.М. Сиротинін. – Київ, 1951. – 51с.
822782
   О.О. Галкін. 100-річчя від дня народження // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Центр досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва. – Київ, 2014. – № 4 (86) : Спец. вип., присвячений XXVI Київському міжнародному симпозіуму з наукознавства та історії науки "Наука, технології та інновації як найважливіші сучасні чинники національної безпеки". – С. 149. – ISSN 0374-3896


  Відомий український фізик.
822783
   О.О. Потебня і деякі питання сучасної славістики. – Харків, 1960. – 144 с.
822784
   О.О. Потебня й актуальні питання мови та культури : збірник наукових праць. – Київ : ВД Дмитра Бураго, 2004. – 368 с. – ISBN 966-8188-03-9
822785
  Прожогіна І. О.О. Потебня про особливості міфологічної свідомості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – C. 46-49. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 16). – ISSN 1728-3817


  Аналізується висвітлення особливостей міфологічної свідомості і тлумачення міфу як символа О.О. Потебнею на тлі його лінгвофілософської концепції зв"язку загального і конкретного. Position of Olexandr O. Potebnya in features of mythological ...
822786
  Коць Т. О.О. Потебня про оцінність слова: проекція на мовну реальність // Культура слова : науково-популярне видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. мови. – Київ, 2015. – Вип. 83. – С. 36-43. – ISSN 0201-419
822787
  Лукінова Т.Б. О.О. Потебня як компаративіст і етимолог // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформац. фонд НАН України. – Київ, 2015. – № 6. – С. 15-21. – ISSN 0027-2833
822788
  Катренко А.М. О.О. Русов - видатний український вчений і громадський діяч (1847-1915) : Його заповітна мрія - вільна демократична Укра на / А.М. Катренко, Петрук Богдан Володимирович. – Київ : Нора-прінт, 1998. – 64с. – ISBN 9667010392
822789
   О.О.Потебня і деякі питання сучасної славістики. – Харків, 1962. – 364 с.
822790
   О.О.Потебня і проблеми сучасної флології : зб наук. пр. – Київ, 1992. – 241 с.
822791
  Зноско-Боровський О.П. Бородін / Зноско-Боровський. – Київ : Мистецтво, 1950. – 30 с.
822792
  Безручко О.В. О.П. Довженко-педагог. Творчий пошук і метод : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства: 17.00.04 / Безручко О.В.; НАНУ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2007. – 19с. – Бібліогр.: 14 назв
822793
  Тарасенко Б.М. О.П. Довженко / Б.М. Тарасенко. – К., 1984. – 33с.
822794
  Ковріжних О.С. О.П. Зернін і мінц-кабінет Харківського імператорського університету в 1849-1864 рр. // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2006. – № 1/4. – С. 128-131


  Стаття присвячена науковій діяльності в сфері вивчення нумізматики професора історико-філологічного факультетові О.П. Зернніна (1821-1866), який першим склав каталог мінц-кабінету російською мовою. У статті показано стан мінц-кабінету в середині XIX ...
822795
  Рудь М. О.П. Крижанівський (1944-2010) та його внесок в історичну науку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 59-61. – (Історія ; вип. 2 (120)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається життєвий шлях і педагогічна діяльність відомого українського історика О. П. Крижанівського (1944-2010), а також його внесок у вивчення стародавнього Сходу, західноєвропейського Середньовіччя та історії церкви і релігійної думки в ...
822796
  Рудяков П.М. О.П. Моця. Південна "Руська земля". - К.: КОРВІН ПРЕСС, 2007. - 264 с. : [рецензія] // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 2. – С. 189-192. – ISSN 0130-5247
822797
  Гоцуляк В.В. О.П. Оглоблин в українській історіографії // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2005. – С. 15-26. – (Серія "Історичні науки" ; вип. 66)
822798
  Осипов А.А. О.П. Флоренский: через антропологию к "конкретной метафизике". Целостность при роды человека и символическая деятелшьность. Статья 1 // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2013. – № 1 (47). – С. 179-185
822799
  Венгер Н.Б. О.путях овладения систематизацией внешних свойств предметов в дошкольном детстве. : Автореф... канд. психол.наук: 967 / Венгер Н.Б.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1971. – 25л.
822800
  Масляк В. О.Рігельман про події національно-визвольної війні українського народу середини XVII ст. // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2000. – № 4. – С.132-137
822801
  Дзюба О. О.С. Грушевський та Історико-Географічна Комісія ВУАН 1919-1932 років // Третя академія пам"яті пpофесоpа Володимира Антоновича, 11-12 гpудня 1995 p. м. Київ : доповiдi та матеpiали / Академія пам"яті професора Володимира Антоновича. – Київ : [Б. в.], 1996. – [Ч. 2]. – С. 429-436. – ISBN 5-7702-0821-X
822802
  Матяш І.Б. О.С. Грушевський: діяльність на ниві архівістики // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 31-35. – (Історія ; Вип. 41)


  На підставі маловідомих архівних документів висвітлено життєвий і творчий шлях українського історика, джерелознавця, архівознавця - Олександра Сергійовича Грушевського. Охарактеризовано його діяльність у галузі архівної справи. В.Б. Антонович. - С. ...
822803
  Шихненко І.М. О.С. Грушевський: слід в історії України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 147-150. – (Історія ; Вип. 77/79). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто наукова та громадська діяльність відомого українського історика і архівного діяча О.С.Грушевського. It is considered scientific and social activity of famous Ukrainian historian and archival figure, O.S.Grushevsky.
822804
  Маркович П. О.С. Даргомижський / П. Маркович. – Київ : Мистецтво, 1950. – 32 с.
822805
  Абашина В.М. О.С. Мельничук як синтаксист // Мовознавство : науково-теоретичний журнал ін-ту ім.О О Потебні та українського мовно-інформаційного фонду НАНУ / Ін-т мовознавства ім. Потебні О.О.; Укр. мовно-інформ фонд НАН України. – Київ, 2001. – № 6. – С.8-11. – ISSN 0027-2833
822806
  Головін Г.І. О.С. Попов - винахідник радіо / Г.І. Головін. – Київ : Державне видавництво технічної літератури України, 1947. – 236 с.
822807
   О.С. Пушкін. – К, 1937. – 24с.
822808
   О.С. Пушкін. – К, 1938. – 260с.
822809
   О.С. Пушкін. – Х, 1949. – 47с.
822810
   О.С. Пушкін в Одесі. – Одеса, 1949. – 207с.
822811
  Гай Г.Н. О.С. Серафимович / Г.Н. Гай. – К., 1954. – 148с.
822812
  Бутрин М.Л. О.С. Серафимович / М.Л. Бутрин. – Львів, 1962. – 14с.
822813
   О.С.Малютина, М.В.Оболенский. Каталог выставки.. – М., 1969. – 20с.
822814
  Кирилюк З.В. О.С.Пушкін - великий російський народний поет. / З.В. Кирилюк. – К., 1974. – 28с.
822815
  Нємченко Ю. О.С.Пушкін в Катеринославі. Історико-краєзнавчий нарис. / Ю. Нємченко. – Дніпропетровськ, 1959. – 52с.
822816
  Неборячок Ф. О.С.Пушкін українською мовою. / Ф. Неборячок. – Львів, 1958. – 207с.
822817
  Холодний М.Г. О.С.Серейський (1907-1943) / М.Г. Холодний. – 151-154с. – Окр. відбиток
822818
  Кирилюк З.В. О.Сомов - критик та белетрист пушкінської епохи / З.В. Кирилюк. – Київ, 1965. – 167с.
822819
  Туровский Р.Ф. О.состоянии и перспективах политической регионалистики // Политическая наука : научный журнал / РАН. ИНИОН. Центр социал.науч-информ .исслед. Отд.полит.науки; Рос ассоц.полит. науки. – Москва, 2011. – № 4 : Региональное измерение политического процесса. – С. 10-30. – ISSN 1998-1775
822820
   О.Столбін. Віхи життя і творчості. – Суми, 1997. – 31с.
822821
  Шапиро Ю.И. О.сущности творчества и творческих способностей // Философия образования : всероссийский научный журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2013. – № 3 (48). – С. 209-217. – ISSN 1811-0916
822822
  Истомина О.Б. О.типах этнической идентичности // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2011. – № 11 (331). – С. 61-65. – ISSN 0132-1625
822823
  Колтачихіна О.Ю. О.Ф. Богородський та його праці із загальної теорії відносності та космології (до 100-річчя від дня народження вченого) // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2008. – № 1 (59). – С. 147-150. – ISSN 0374-3896
822824
  Толстих І.В. О.Ф. Керенський в мемуарах представників вищого офіцерства Росії / І.В. Толстих, І.В. Рябенко // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2010. – Т. 18, № 1/1. – С. 182-185. – (Історія та археологія ; Вип. 18). – ISSN 9125-0912
822825
  Гирич І. О.Ф. Кістяківський Щоденник (1874 - 1885 рр.) // Генеза : філософія, історія, політологія / Голов. ред. Сергій Грабовський. – Київ, 1996. – № 1 (4). – С. 193-195
822826
  Вернигора Л.В. О.Ф.Гейсман про суть основного фізіократичного вчення і його значення в історії політичної економії // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2002. – Вип. 1. – С. 389-393. – ISBN 966-7958-13-2
822827
  Боднарчук Г.Л. О.Х. Андріяшев (1829-1907) - учений, педагог, засновник "практичної школи бджільництва" / Г.Л. Боднарчук, Л.І. Романенко // Бджільництво України : науково-виробничий журнал / Нац. акад. аграрних наук України ; Нац. наук. центр "Ін-т бджільництва ім. П.І. Прокоповича" ; редкол.: Галатюк О.Є., Коваленко В.Л., Федорук Р.С. [та ін.]. – Житомир, 2017. – Вип. 2. – С. 15-19
822828
  Сидоренко Віктор о.Шолта. Робінзонада навпаки : Вояж-колекція // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 4. – С. 96-98 : Фото
822829
  Тавризян Г.М. О.Шпенглер, Й.Хейзинга, две концепции кризиса культуры / Г.М. Тавризян. – Москва : Искусство, 1989. – 272с.
822830
  Карпов А.С. О.Э. Мандельштам: семантическая энергия стиха // Филологические науки : научные доклады высшей школы / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2010. – № 1. – С. 14-21. – ISSN 0130-9730
822831
  Казьмирчук Г.Д. О.Ю. Гермайзе // Вибрані твори / Г.Д. Казьмирчук. – [Перевид. 2002 р.]. – Київ : УкрСІЧ, 2016. – Т. 7 : Українське декабристознавство / Г. Казьмирчук, [Ю. Латиш ; передм. М.Г. Казьмирчук]. – С. 127-139. – ISBN 978-617-7107-36-0
822832
   О.Ю. Гермайзе (1892-1958) // Українське декабристознавство / Г. Казьмирчук, Ю. Латиш. – Київ ; Черкаси : Брама, 2002. – С. 135-147. – ISBN 966-8021-18-5
822833
  Пендзей І.В. О.Ю. Карпенко та радянська історіографія ЗУНР // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2015. – № 3 (522), травень - червень. – С. 137-153. – ISSN 0130-5247
822834
   О.Ю. Кобилянська. – Львів, 1953. – 20 с.
822835
  Никитенко Н.Ф. О.Ю.Шмидт : Книга для учащихся 8-11 кл. ср. школы / Н.Ф. Никитенко. – Москва : Просвещение, 1992. – 159с.
822836
  Дяченко О.В. О.Я. Кониський і М.П. Драгоманов: зіткнення ідейних позицій // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 5. – С. 167-176
822837
  Наливайко О.Ю. О.Я. Мацюк як дослідник історії паперу та філіграней // Українська біографістика : збірник наукових праць Інституту біографічних досліджень / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2015. – Вип. 12. – С. 163-174


  У статті описано внесок у дослідження історії паперу та філіграней співробітника Центрального державного історичного архіву України у м. Львові О. Я. Мацюка.
822838
  Заблоцька Ю.В. Оcвіта як ціннісний чинник у формуванні життєвих стратегій українського студентства // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : [наукове видання] / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2016. – C. 235-244. – (Філософія ; вип. 47, (ч. 1)). – ISSN 2312-1947
822839
  Дацков А. Оcнoвнi нaпрямки, фoрми i методи рoбoти психолога з пeрexoду від пcиxoрeaбiлiтaцiї кoмбaтaнтa до йoгo післятравматичної стресової адаптації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 17-21. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 1 (34)). – ISSN 1728-3817


  Рoзкритo ocнoвнi нaпрямки, фoрми i мeтoди рoбoти пcиxoлoгa з пeрexoду вiд пcиxoлoгiчнoї рeaбiлiтaцiї дo йoгo пicлятрaвмaтичнoї cтрecoвoї aдaптaцiї кoмбaтaнтa. Рeaбiлiтaцiйнa дiяльнicть пcиxoлoгa здiйcнюєтьcя зa тaкими нaпрямкaми: oргaнiзaцiйнa рoбoтa, ...
822840
  Приходько Р.В. Оcнoвні напpямки і заcoби oптимізації дepжавнoгo упpавління у cфepі цивільнoгo захиcту / Р.В. Приходько, О.А. Ященко // Вісник Національного університету цивільного захисту України : збірник наукових праць / Національний університет цивільного захисту України. – Харків, 2017. – C. 355-368. – (Державне управління ; вип. 1 (6)). – ISSN 2414-5858
822841
  Кухарська Н.П. Оcобливості навчальної дисципліни "Інформатика" // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2014. – № 803 : Інформатизація вищого навчального закладу. – C. 70-74. – ISSN 0321-0499
822842
  Тодоров Величко Оpera Slavica или назад към Борис Йоцов / Тодоров Величко. – София : BOHEMIA CLUB, 1995. – 97с. – (Голяма Чешка библиотека)
822843
  Бас Г.Г. Оpiєнтацiя учнiв на сiльськогосподаpськi пpофесiї / Г.Г. Бас. – Київ : Радянська школа, 1986. – 159с.


  Розкpиваються фоpми i методи пpофоpiєнтацiї навчаючихся пpи вивченнi основ наук,пpоцесi суспiльно- коpисного, пpодуктивнiсть пpацi позакласної i позашкiльної пpацi,а також особливостi фоpмування пpофесiональної напpавленностi в умовах агpопpомислового ...
822844
  Беленчук И.А. Оpганизационно-пpавовые фоpмы упpавления наpодным хозяйством. / И.А. Беленчук; КГУ им.Т.Г.Шевченко. Кафедра государсвенного и административного права. – Київ : Київський університет, 1973. – 106с.
822845
   ОАА.684.047-64. – М., 1968. – 116с.
822846
  Хадорич Л.В. ОАГ в начале XXI в.: демократическое развитие и демократическая стабильность // Клио : журнал для учёных / С.Н. Полторак. – Санкт-Петербург, 2014. – № 12 (96). – С. 58-69. – ISSN 2070-9773


  Политическая нестабильность и хрупкость демократических институтов являются отличительной чертой государств Латинской Америки, прежде неоднократно сталкивающихся с проблемой силовой смены правительств. Статья рассматривает некоторые аспекты ...
822847
  Нелина О.В. ОАГ в противодействии террористической угрозе. Латиноамериканские альтернативы // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2009. – № 9. – С. 38-44. – ISSN 044-748Х
822848
  Мариняк С. ОАД, як інструмент формування безпекового простору в Західній Півкулі // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 1. – С. 52-54
822849
  Неправська Наталія ОАЕ скасовують візи. Поки що не для нас // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 2, березень - квітень. – С. 58 : фото. – ISSN 1998-8044
822850
  Ойстач Інна ОАЕ. Гіганти пустелі : вояж-колекція // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 4 (94). – С. 104-108 : Фото
822851
  Бережний В. Оаза в льодах / В. Бережний. – Київ, 1956. – 86 с.
822852
  Громов Б. Оаза серед льодової пустелі / Б. Громов. – Харків : Держвидав України, 1930. – 99 с.
822853
  Козин В.Р. Оазис / В.Р. Козин. – М., 1957. – 347с.
822854
  Иванов-Радкевич Оазис / Иванов-Радкевич. – Москва, 1983. – 272с.
822855
   Оазис антилопы // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2012. – № 4. – С. 16-21 : фото
822856
  Лармер Брук Оазис богов : пещерные храмы / Лармер Брук, Лоу Тони // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 6. – С. 84-102 : Фото
822857
  Боцманов Андрей Оазис в мегаполисе. Московский оазис // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2015. – Март. – С. 64-65 : фото
822858
  Коровиков В.И. Оазис в океане : Путешествие по Сейшельским островам / В.И. Коровиков. – Москва : Мысль, 1983. – 143с.
822859
  Ермолаев Н.В. Оазис дедушки Ивана / Н.В. Ермолаев. – Саранск, 1977. – 88с.
822860
  Петрунина Жанна Оазис среди пространных песков = Православная церковь в Египте в первой половине XIX века : символ веры // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 3. – С. 75-77. – ISSN 0235-7089
822861
  Михайлов Егор Оазис счастья // Творчество народов мира. – Москва, 2009. – Вып. 9. – С. 2-9


  Анрі Матісс (1869—1954) — французький художник і скульптор, лідер перебігу фовістов. Відомий своїми дослідженнями в передачі емоцій через колір і форму
822862
  Бардин В.И. Оазисы Антарктиды / В.И. Бардин. – Москва : Знание, 1970. – 48с
822863
  Солопов А.В. Оазисы в Антарктиде : Метеорология / А.В. Солопов. – Москва : Наука, 1967. – 144с.
822864
  Симонов И.М. Оазисы Восточной Антарктиды / И.М. Симонов; Под ред. Кручинина Ю. А. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1971. – 176с.
822865
  Пестушко Валерий Оазисы ледяной пустыни : Научными меридианами // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 3. – С. 53
822866
  Лобье Л. Оазисы на дне океана / Л. Лобье; [Пер. с фран. М.А. Долголенко, К.Н. Несис]. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1990. – 156 с. – ISBN 5-286-00329-X
822867
  Готтшальк Геза Оазисы Сахары : Алжир / Готтшальк Геза, Стайнметц Джордж // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 11 (152). – С. 108-121 : Фото. – ISSN 1029-5828
822868
  Фоминых Л.А. Оазисы Севера / Л.А. Фоминых, В.Г. Чигир. – Пущино, 1988. – 169с.
822869
  Бурба Георгий Оазисы экзопланет : Планетарий // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 9 (2792). – С. 26-33 : Іл.
822870
  Грушко Сергей ОАО "ГК "Жемчужина", Сочи : Представляем лауреатов. Спецвыпуск - Лидеры - 2006 // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 1. – С. 35 : Фото
822871
  Бородина Е.Н. ОАП ЕС как динамическое сочетание отраслевых потребностей и общественных интересов // Экономика Украины : научный журнал / М-во экономического развития и торговли Украины ; М-во финансов Украины ; Нац. акад. наук Украины ; глав. ред. Геец В.М. [и др.]. – Киев, 2016. – № 11 (652). – C. 58-70. – ISSN 0131-7741
822872
  Шутова Наталия ОАЭ - взгляд с трех сторон : Destinations // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 10. – С. 68 : Фото
822873
  Насонова Алла ОАЭ. Код цивилизации // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2017. – № 11 (2926). – С. 62 : фото
822874
  Самойлов Юрий ОАЭ: направление с перспективой на лидерство // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 5. – С. 40-42 : фото. – ISSN 1998-8044
822875
  Платонова Полина ОАЭ: Экспансия на рынок туризма Украины : туризм // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 7. – С. 48-52 : Фото
822876
  Афанасьев А.Н. Об "авторских правах" на права человека в исторической ретроспективе // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 18. – С. 2-4. – ISSN 1812-3805


  В статье предпринимается попытка раскрыть историю становления концепции естественных прав человека.
822877
  Сысуев В.В. Об "оптимизации" ландшафтов // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5 / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 35-41 : рис., табл. – Библиогр.: с. 40-41. – (География ; № 4). – ISSN 0201-7385
822878
  Чистяков О.И. Об "организации государственного единства" вообще, России в частности и в особенности. // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2003. – С.3-19. – (Право ; № 3). – ISSN 0201-7385


  Соотношение государства в целом с его частями. Теория государства и права
822879
  Косыгин Ю.А. Об "Основах гетектоники". / Ю.А. Косыгин, 1940. – с.
822880
  Бредихин А.Л. Об "узком" и "широком" понимании государства // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2012. – № 18. – С. 9-10. – ISSN 1812-3805
822881
  Гыйдел Э. Об "украинофильстве" Георгия Вернадского, или вариация на тему национальных и государственных лояльностей // Ab Imperio : Исследования по новой имперской истории и национализму в постсоветском пространстве. – Казань, 2006. – № 4. – С. 329-346. – ISBN 5-89423-110-8
822882
  Батаева Е. Об "умной иконографии" новозаветного мифа / Екатерина Батаева. – Санкт-Петербург : Алетейя, 2008. – 224 с. – (Миф. Религия. Культура). – ISBN 978-5-91419-071-9
822883
  Рубиновский А.Л. Об "условном осуждении" / А.Л. Рубиновский. – Каменец-Подольск : Типо-лит. О. Ландвигера, 1902. – 16 с.


  На тит. л. дарственная надпись: ... Левицкому... 1902 г.
822884
  Рубиновский А.Л. Об "условном осуждении" / А.Л. Рубиновский. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Изд. юрид. кн. маг. Н.К. Мартынова, 1908. – 14 с.
822885
  Евсеев С. Об "Ученых записках" юридических вузов. / С. Евсеев, 1953. – 183с.
822886
  Перестюк Н.А. Об "эвентуализации" некоторых свойств решений при возмущении импульсной системы / Н.А. Перестюк, О.С. Черникова // Abstracts delivered at the fourth Intern. Col. on Diff. Equat.
822887
  Толстов М.П. Об "эзоповском языке" и "остроумной манере писать" и сатира Щедрина и Маяковоского = конспект лекций по разделам курса теории литературы / М.П. Толстов. – Ужгород
лекция II. – 1963. – 37с.
822888
  Яковлев П.П. Об "эффекте джаза". Мировой финансовый кризис и реакция Буэнос-Айреса // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2008. – № 12. – С. 4-18. – ISSN 044-748Х
822889
  Строев А. Об 11 сентября в США по-прежнему спорят // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2007. – № 36. – С. 32-33. – ISSN 0234-1670


  6-а річниця трагедії 11 вересня в Нью-Йорку
822890
  Пфейффер Г.В. Об uni-планарных точках алгебраических поверхностей / Г. Пфейффер. – 4 с. – Без тит. л. и обл.


  О статье: статьи: Punti doppi uniplanari delle superficie algebriche
822891
  Ратнер М.Е. Об Y-потоках на трехмерных многообразиях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 005 / Ратнер М.Е.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Мех.-мат. фак. – М., 1969. – 4л.
822892
  Калябин Геннади Анатольевич Об Z2-решениях системы дифференциальных уравнений второго порядка : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Калябин Геннади Анатольевич; Моск. физико-технич. ин-т. – Долгопрудный, 1973. – 11л.
822893
  Костишин Э.М. Об абсолютно неразложимых немодулярных матричных представлениях полугрупп Т2] х Т2 x … x Т2 // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 37-39. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  В работе описаны конечномерные матричные неразложимые представления полугрупп вида Т[нижний индекс 2] х Т[нижний индекс 2] х … х Т[нижний индекс 2] над полем характеристики р [не равно] 2 (Т[нижний индекс 2] - полугруппа всех преобразований ...
822894
  Медведев Ю.В. Об абсолютной величине скорости спиртового брожения / Ю.В. Медведев, 1936. – С. 199-200
822895
  Зорщиков А.В. Об абсолютной и равномерной сходимости рядов Фурье по многочленам Якоби. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Зорщиков А.В.; Уральский гос. ун-тет им. А.М.Горького. – Свердловск, 1968. – 6л. – Бібліогр.:с.5-6
822896
  Спеваков В.Н. Об абсолютной суммируемости ортогональных рядов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Спеваков В.Н.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1974. – 20л. – Бібліогр.:с.18-20
822897
  Коновалов Сергей Петрович Об абсолютной сходимости кратных тригонометрических рядов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Коновалов Сергей Петрович; МГУ. – М., 1980. – 11л.
822898
  Жермоленко В.Н. Об абсолютной устойчивости линейных нестационарных систем : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.02.01 / Жермоленко В. Н.; МГУ. – М., 1975. – 11л.
822899
  Хвольсон О. Об абсолютных единицах, в особенности магнитных и электрических. – Санкт-Петербург : Типография Императорской Академии Наук, 1887. – 160 с.
822900
  Калинин Виктор Александрович Об абсолютных шейповых ретрактах в классе биокомпактов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.04 / Калинин Виктор Александрович; МГУ. Мех.-мат. фак. – М., 1977. – 9л.
822901
  Таннебаум И.Л. Об аварии / И.П. Танненбаум ; Напеч. по постановлению сов. Демид. юрид. лицея под ред. прив-доц. Б.Н. Фрезе. – Ярославль : Тип. Губ. правления, 1913. – XII, 92 с. – Текст парал. на нижне-нем. и рус. - Отд. оттиск:. – Библиогр.: с. III-VI и в начале разд.


  Ред.: Фрезе, Бенедикт Николаевич (1866-)
822902
  Украина. Закон Об аварийно-спасательных службах // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2001. – № 1. – С.14-33. – ISSN 1561-4999
822903
  Пукинский Б.К. Об Автове / Б.К. Пукинский. – Л, 1965. – 88с.
822904
  Пропин Р.Х. Об автоионизации атомов He, Li и иона Ве+. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Пропин Р.Х.; Латв. гос. ун-т им. П.Стучки. – Рига, 1964. – 7л. – Бібліогр.:с.7
822905
  Свешников В.М. Об автоматизации численного решения стационарных и нестационарных задач электронной оптики : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.07 / Свешников В. М.; АН СССР, Сиб. отд. Вычил. цент. – Новосибирск, 1977. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
822906
  Сергиенко В.Н. Об автоматизированной адаптивной статистической обработке результатов измерений / В.Н. Сергиенко, И.С. Красовский // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 124. – С. 148-157 : рис., табл. – Библиогр.: 11 назв. – ISSN 1607-4556
822907
  Матвеенко В.А. Об автоматическом анализе логического предиката / В.А. Матвеенко. – К., 1973. – 31с.
822908
  Белецкий Платон Михайлович Об автоморфизмах конечных р-групп малой ступени нильпотентности : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Белецкий Платон Михайлович; КГУ. – К., 1982. – 16л.
822909
  Белецкий П.М. Об автоморфозмах конечных р-групп малой ступени нильпотентности : Дис... канд. физ-мат.наук: 01.01.06 / Белецкий П. М.; КГУ им. Т. Г. Шевченко. – К., 1981. – 129л. – Бібліогр.:л.123-128
822910
  Агатов М.В. Об авторах ваших книг / М.В. Агатов. – Москва, 1972. – 655с.
822911
  Славутич М. Об авторе гимна замолвите слово // Творчество народов мира. – Москва, 2011. – Вып. 4. – С. 15-20


  Рейнгольд Морицевич Глиэр (1874/1875-1956) - русский и советский композитор, дирижёр, педагог, народный артист СССР (1938). Лауреат трёх Сталинских премий первой степени (1946, 1948, 1950). Автор музыки гимна Санкт-Петербурга
822912
  Ленин В.И. Об авторитете руководителя / В.И. Ленин. – 2-е изд. – Москва, 1963. – 239с.
822913
  Ленин В.И. Об авторитете руководителя / В.И. Ленин. – 2-е изд. – Москва, 1989. – 287с.
822914
  Ваксберг А.И. Об авторском гонораре / А.И. Ваксберг. – Москва, 1961. – 104с.
822915
  Исаченко А.Г. Об авторском профессионализме и профессиональной культуре в научных географических публикациях // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2009. – № 3. – С. 3-9. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1561-4980
822916
   Об агарной политике КПСС в современных условиях. – М., 1989. – 78с.
822917
  Гапочка Л.Д. Об адаптации водорослей / Л.Д. Гапочка. – М., 1981. – 80с.
822918
  Волынская Л.Б. Об адаптации и жизненных ориентациях работников московских библиотек // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 1 (297). – С.127-130. – ISSN 0132-1625
822919
  Кирьянов К.Г. Об адаптивном подходе к изменению как оптимизации критерия цели измерения : Автореф... канд. техн.наук: 296 / Кирьянов К.Г.; Всесоюз. нау.-исслед. ин-т физ.-техн. и радиотехн. измерений. – М., 1971. – 15л. – Бібліогр.:с.13-14
822920
  Сидоров Д.И. Об аде, рае и их обитателях / Д.И. Сидоров. – Москва, 1960. – 87с.
822921
  Варшавский А.Е. Об адекватной оценке результативности научной деятельности / А.Е. Варшавский, В.В. Иванов, В.А. Маркусова // Вестник Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2011. – Т. 81, № 7. – С. 587-593. – ISSN 0869-5873


  Дискуссия о реформе российской науки широко освещается СМИ и в Интернете. Новая волна обсуждений поднялась после опубликования Отчёта фирмы Thomson Reuters, в котором констатировалось снижение вклада России в мировой информационный поток. Частично эти ...
822922
  Ковальчук П.И. Об адекватном математическом аппарате в ландшафтно-геофизическом и экологическом моделировании / П.И. Ковальчук, В.М. Пащенко // Физическая география и геоморфология : Міжвідомчий науковий збірник / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Мін. осв. і науки Укр. – Киев, 1978. – Вип. 19 : Исследования природных условий и ресурсов УССР. – С. 97-104. – Бібліогр.: 29 назв
822923
   Об адекватности ощущений и восприятинй внешнему миру : Автореф... канд .филос.наук: / Оганесян С. Г,; Оганесян С. Г,; Ерев.ГУ. – Ереван, 1968. – 20л.
822924
  Тюпкин Ю.С. Об адиабатических конструкциях матрицы рассеяния в квантовой теории поля : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.041 / Тюпкин Ю.С.; Моск. инженерно-физический ин-т. – М., 1972. – 20л.
822925
  Сташа Й. Об административной деятельности и ее формах // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2010. – № 4 (291). – С. 12-21. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039


  Понятие административной деятельности, ее классификация, особенности и формы реализации.
822926
  Ивинский Д.П. Об адресате стихотворения А. С. Пушкина "Предрассудок" ("Ты просвещением свой разум осветил...") // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 103-111. – (Филология ; № 2). – ISSN 0201-7385


  Статья посвящена проблеме адресата стихотворения А.С. Пушкина "Предрассудок" ("Ты просвещением свой разум осветил…"), которая в настоящее время может обсуждаться лишь на уровне гипотез. Наиболее вероятной автор статьи продолжает считать гипотезу о П.А. ...
822927
  Скрипко Т.В. Об адсорбционных и каталитических свойствах окислов элементов подгруппы титана : Автореф... Канд.хим.наук: 073 / Скрипко Т.В.; Совет по присужден.учен.степени по хим.наукам. – Томск, 1972. – 24л. – Бібліогр.:с.23
822928
  Ленин В.И. Об Азербайджане / В.И. Ленин. – Баку, 1970. – 384с.
822929
  Золотарев Е.Х. Об азиатской саранче Среднего Поволжья / Е.Х. Золотарев, 1936. – 595с.
822930
   Об азиатском способе производства, 1930. – 152с.
822931
  Филиппович П.П. Об академическом издании стихотворения Е.А. Боратынского / П.П. Филиппович. – Петроград : Сенат. тип., 1915. – 24 с. – Отд. оттиск: Журнал Министерства народного просвещения, 1915


  На тит. л. экз. № 25671 дарственная надпись от автора. На обл. из книг ....
822932
  Миррахимов Мирсаид Мирхамидович Об акклиматизации человека к высокогорью Средней Азии : Автореф... доктора мед.наук: / Миррахимов Мирсаид Мирхамидович; Ин-т физиологии им. И.П.Павлова АН СССР. – Л., 1964. – 40л. – Бібліогр.:с.39-40
822933
  Багдасарова Т.А. Об аклиматизации детей и климатических факторах в среднегорье Малого Кавказа (по наблюдениям в Шуше) : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Багдасарова Т.А. ; Ереван. гос. мед. ин-т. – Ереван, 1965. – 40 с.
822934
  Коппель А. Об аксиально-симметричных решениях уравнений Эйнштейна гравитационного поля : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Коппель А.; Тартуский гос. ун-т. – Тарту, 1967. – 15л.
822935
  Тацуняк П.И. Об аксиоматическом методе Вайтмана в двумерной квантовой теории поля : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Тацуняк П.И. ; АН УССР. Ин-т математики. – Киев, 1965. – 14 с. – Бібліогр.:с.12-14
822936
   Об актах гражданского состояния. – Б. м. : [В тип. И. Гольдмана]. – 104 с.
822937
  Стрелина А.В. Об активаторах и инактиваторах угольной ангидразы крови. : Автореф... Канд.биол.наук: / Стрелина А.В.; Акад.наук СССР.Физиол.ин-т. – Л, 1950. – 12л.
822938
  Безверхова С.Т. Об активной форме водорода в "скелетном" никелевом катализаторе : Автореф... канд. хим.наук: / Безверхова С.Т.; Казахский гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Алма-Ата, 1953. – 12л.
822939
  Лапицкая М.А. Об активности двойной связи углерод-азот в 2-пирозалинах : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Лапицкая М.А. ; МГУ, Хим. фак. – Москва, 1972. – 14 с.
822940
  Алехина В.И. Об активности диазо- и азосоставляющих при ледяном крашении : Автореф... канд. химнаук: / Алехина В. И.; Томск. политехн. ин-т им. Кирова. – Новосибирск, 1951. – 8 с.
822941
  Матвейчук А.Я. Об активности и электропроводности скелетного никеля, промотированного металлами IV периода : Автореф... кандидата химнаук: / Матвейчук А.Я.; Хим.-металлургич. ин-т АН Каз.ССР. – Караганда, 1965. – 18л.
822942
  Демяновский С. Об активности кислотности гемолимфы Вомвух Моri L. и зависимости её от пищи : журнал экспериментальной биологии / С. Демяновский, Р. Гальцова, В. Рождественская
т. 7, вып. 5-6. – 1931. – 570-600 с.
822943
  Левицкий О. Об актовых книгах относящихся к истории Юго-Западного края и Малороссии / О.И. Левицкий. – Москва : Печ. А.И. Снегиревой, 1900. – 30 с. – Отд. оттиск: Труды XI Археологического съезда в Киеве, т. 2
822944
  Козачек А.В. Об актуальности восстановления и концептуальных подходах к проектированию содержания профессиональной подготовки по направлению "защита окружающей среды" // Инновации в образовании / Современная гуманитарная академия. – Москва, 2011. – № 11. – С. 4-23. – ISSN 1609-4646
822945
  Яцевич Т.А. Об актуальности использования мультимедийных электронных образовательных ресурсов в образовательном процессе технических вузов / Т.А. Яцевич, М.В. Леган // Инновации в образовании / Современная гуманитарная академия. – Москва, 2013. – № 11, ноябрь. – С. 133-143. – ISSN 1609-4646


  В статье рассматривается проблема использования мультимедийных электронных ресурсов (МЭОР), применяющихся в учебном процессе и носящих инновационный характер, преподавателями НГТУ. Результаты исследования мнения преподавателей об актуальности и ...
822946
  Ситников А.Б. Об актуальности усовершенствования научной терминологии в гидрогеологии // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2012. – № 4. – С. 93-99. – Библиогр.: 38 назв. – ISSN 0367-4290
822947
  Ботвинников А.Д. Об актуальных вопросах методики обучения черчению / А.Д. Ботвинников. – М., 1977. – 191с.
822948
  Абаев Л.Ч. Об актуальных подходах к моделированию международных отношений // Проблемы национальной стратегии : научный журнал / Российский институт стратегических исследований. – Москва, 2011. – № 2 (7). – С. 31-48. – ISSN 2079-3359
822949
  Брежнев Л.И. Об актуальных проблемах партийного строительства / Л.И. Брежнев. – М., 1973. – 456с.
822950
  Вершок И. Об актуальных проблемах универсализации и регионализации содержания прав человека // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – С. 22-24
822951
   Об актуальных проблемах экспериментального исследования времени реагирования. – Тарту, 1969. – 228с.
822952
  Бокк А.К. Об акустической структуре и фонологическом статусе гласных нижнемецкого диалекта на территории СССР : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Бокк А. К.;. – М., 1979. – 17л.
822953
  Войцеховская Светлана Александровна Об акустическом поле, возникающем в жидкости в результате разлома ледяного покрова : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Войцеховская Светлана Александровна; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1973. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
822954
  Жук И.В. Об акцентной двудольности колона // Литературоведческий сборник : сборник научных работ / Донецкий национальный университет. – Донецк, 2006. – Вып. 28 : Донецкая филологическая школа: итоги и перспективы. – С. 51-58. – ISBN 966-72-77-79-8


  У статті колон прозового текту розглядається у зіставленні з віршем. З"ясовуючи роль колону, як неповнометричної структури, у витворенні ритму прози, автор висловлює парииущення, що колони мають два системних наголоси. Дводольно акцентований колон ...
822955
  Граве Д.А. Об алгебраических единицах / Д.А. Граве. – 25с. – Кн.нап.:рос.мов.стар.орф
822956
  Райчев П.П. Об алгебраических методах изучения деформированных четно-четных ядер. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 055 / Райчев П.П.; Объед.ин-т ядерон.исслед. – Дубна, 1972. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
822957
  Пфейффер Г.В. Об алгебраических поверхностях = Sur les surfaces algebriques : I. Особенные точки алгебраических поверхностей : II. Кратные линии алгебраических поверхностей / [соч.] Г.В. Пфейффера // Разделение радикалов абелевых уравнений и решение двучленных уравнений сложных степеней / Г.В. Пфейффер. – Киев, 1902. – 11 c.
822958
  Покровский П.М. Об алгебраических уравнениях в связи с эллистическими функциями Вейерштрасса / [соч.] П.М. Покровского, проф. ун-та Св. Владимира. – Москва : Тип. М.Г. Волчанинова, 1893. – [2], 18 с.
822959
  Латышв Об алгебрах с тождественными соотношениями : Автореф... канд. физ.мат.наук: / Латышв В. Н; МВО СССР, Новосиб. ГУ. – Новосибирск, 1963. – 12л.
822960
  Мальцев Юрий Николаевич Об алгебрах с тождественными соотношениями : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.03 / Мальцев Юрий Николаевич; Новосиб. гос. ун-т. – Новосибирск, 1973. – 10л. – Бібліогр.:с.9-10
822961
  Кукин Г.П. Об алгебрах. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.03 / Кукин Г.П.; Новосибир.гос.ун-т. – Новосибирск, 1973. – 9л. – Бібліогр.:с.7-9
822962
  Соколов Валерий Анатольевич Об алгебре многоместных частично рекурсивных функций с операцией суперпозиции : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Соколов Валерий Анатольевич; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1972. – 12л.
822963
  Пененко В.В. Об алгоритмах и системе программирования задач расчета двумерных ядерных реакторов и некоторых задач теории переноса. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Пененко В.В.; Моск.инж.-физ-ин-т. – М, 1966. – 12л. – Бібліогр.:с.12
822964
  Логинов В.И. Об алгоритмах распознавания образов наилучших в смысле минимума стоимости ошибок. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Логинов В.И.; Моск.физ-техн.ин-т. – М, 1966. – 19л.
822965
  Узнадзе О.П. Об алгоритмах расщепления для метода сферических гармоник в двумерном цилиндре : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 055 / Узнадзе О.П. ; Научн-.исслед. ин-т атомных реакторов. – Москва, 1970. – 13 с. – Бібліогр.:с.13
822966
  Агафонов В.Н. Об алгоритмах, частоте и случайности : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 007 / Агафонов В.Н. ; АН СССР, Сиб. отд-ние. Совет матем. секции объедин. учен. совета по физ.-мат. и техн. наукам ). – Новосибирск, 1969. – 18 с. – Бібліогр.:с.15-18
822967
  Быкова Л.Н. Об алгоритме независимого анализа для английского языка / Л.Н. Быкова. – М, 1970. – 92с.
822968
  Антидзе Дж.Г. Об алгоритме опытного машинного перевода с грузинского языка на русский : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Антидзе Дж.Г.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1966. – 14л.
822969
  Новиков Г.И. Об алгоритмических методах исследования цифровых управляющих систем. : Автореф... канд. техн.наук: / Новиков Г.И.; Лен. ин-т точной механики и оптики. – Л., 1966. – 13л.
822970
  Френель В.И. Об алгоритмических проблемах в частично упорядоченных группах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Френель В.И.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1964. – 8л.
822971
  Марчук Ю.Н. Об алгоритмическом разрешении лексической многозначности. : Автореф... канд. филолог.наук: / Марчук Ю.Н.; 1-й Москов. гос.п ед. ин-т ин. языков им. М.Тореза. – М., 1968. – 16л.
822972
  Зуховицкий С.И. Об алгорифмах для некоторых здач нелинейного программирования / С.И. Зуховицкий. – Новосибирск, 1962. – 14с.
822973
  Абель М. Об алегбраических и топографических свойствах алгебр функций со значениями в банаховой алгебре. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 001 / Абель М.; Тарт.гос.ун-т. – Тарту, 1971. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
822974
   Об Александре Блоке. – Пб., 1921. – 337с.
822975
  Книпович Е.Ф. Об Александре Блоке / Е.Ф. Книпович. – М., 1987. – 141с.
822976
  Амирханян Ш.М. Об Александре Мясникяне и Георгии Атарбекяне / Амирханян Ш.М. – Ереван, 1958. – 52 с.
822977
  Московичюте Л.И. Об Александре Романовиче // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.11-19. – (Психология ; № 4). – ISSN 0201-7385
822978
  Игонин А.Л. Об алкоголизме в диалогах / А.Л. Игонин. – М., 1989. – 175с.
822979
  Ионова П Е. Об алкоголизме в США / П Е. Ионова, С.И. Чобринский, Н.А. Шведова // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1984. – № 3 (41) : Сложности на пути к переизбранию Рейгана. О дискуссиях вокруг отношений с Советским Союзом. Малые фирмы в наукоемком производстве. Другие материалы о политике и хозяйстве стран Северной Америки. – С. 143-150
822980
  Данилов И.В. Об аллергической реактивности матки при ее гипертрофии или атрофии : Автореф... д-ра мед.наук: / Данилов И.В.; Казан. гос. мед. ин-т. Кафедра патологической физиологии. – Казань, 1951. – 20 с.
822981
  Лазаренко Е.К. Об аллофане из Закарпатья и Келецко-Радомского горного округа. / Е.К. Лазаренко, 1958. – С. 191-200
822982
  Канаев С.А. Об альтернативах социальному насилию как о проблеме // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 90-93. – (Філософія. Політологія ; Вип. 56/57). – ISSN 1728-3817
822983
  Глазьев С. Об альтернативной системе мер государственной политики модернизации и развития отечественной экономики // Российский экономический журнал / ЭЖ МЕДИА ; НОУ "Университетменеджмента и бизнесадминистрирования". – Москва, 2011. – № 4. – С. 68--85. – ISSN 0130-9757
822984
  Жевлаков К.А. Об альтернативных и йордановых кольцах : Автореф... докт. физ. мат.наук: / Жевлаков К. А.; АН СССР, Сиб. от-ние, Совет матем. секц. Объед. уч. сов. по физ. мат. и техн. наукам. – Новосибирск, 1967. – 11л. – Бібліогр.:с.9-11
822985
  Надсон Г.А. Об амебообразной форме клеток у дрожжей, передаваемой по наследству / Г.А. Надсон, В.И. Кудрявцев. – Отд. отт. – 165-168с.
822986
  Коренева М М. Об американской литературе / М М. Коренева, Э.М. Медникова. – М.
3. – 1964. – 32с.
822987
  Коренева М М. Об американской литературе. / М М. Коренева, Э.М. Медникова. – М.
1. – 1964. – 44с.
822988
  Коренева М.М. Об американской литературе. / М.М. Коренева, Э.М. Медникова. – М.
4. – 1964. – 36с.
822989
  Конобеев В.Л. Об американском военном экспорте // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1985. – № 3 (47) : Расстановка партийно-политических сил в США. Советско-американские экономоческие и научно-технические связи. "Стратегическая оборонная инициатива" и планы создания "ограниченной" системы ПРО. О научно-техническом потенциале США... – С. 78-91
822990
  Горький М. Об Америке / М. Горький. – Москва, 1952. – 144с.
822991
  Маяковский В.В. Об Америке. / В.В. Маяковский. – М., 1952. – 160с.
822992
  Маяковский В.В. Об Америке. Стихи / В.В. Маяковский. – 2-е изд. – Л., 1949. – 160с.
822993
  Руднев В.М. Об амидных соединениях третичных углеводородных радикалов / [соч.] Владимира Руднева // О действии азотной кислоты на некоторые органические соединения двухатомной серы и о новом ряде органических сернистых соединений, полученных при этой реакции / А. Зайцев. – Казань, 1867. – 50 с. – Библиогр. в прим.
822994
  Тарасенко В. Об амфиболе куммингтонитоваго ряда из балки Тимашевой к югу от Кривого Рога / В. Тарасенко. – Киев : Тип.Импер.Ун.Св.владимира, Н.Т.Корчак-Новицкого, 1903. – 65-72 с. – Отд.оттиск из Т.XXII "Изв.Геолог.Комитета"
822995
  Шмидт П.Ю. и др. Об анабиозе рыб при переохлаждении воды / П.Ю. и др. Шмидт, 1936. – 305-308с.
822996
  Семененко В.И. Об анализе и обобщении в партийной работе / В.И. Семененко. – М., 1957. – 64с.
822997
  Беленький Е.И. Об анализе лирического стихотворения / Е.И. Беленький. – Омск, 1973. – 31с.
822998
  Васильев В.А. Об анализе позиций величин в конструкциях алгоритмических языков : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Васильев В.А.; ЛГУ. – Л, 1967. – 11л.
822999
  Коваленко В.Ф. Об аналитической регуляризации, зависящей от параметра / В.Ф. Коваленко. – К, 1972. – 20с.
823000
  Воронин А.Н. Об аналитическом построении оптимизирующего функционала систем управления / А.Н. Воронин. – Київ, 1973. – 17с.
<< На початок(–10)821822823824825826827828829830(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,