Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)821822823824825826827828829830(+10)В кінець >>
829001
  Кіраль С. "…Образ чистого, святого… й такого рідного Максима": М. Богданович у літературознавчій рецепції та едиційній практиці Івана Денисюка (за матеріалами неопублікованого листування) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2013. – № 2 (626). – С. 23-37. – ISSN 0236-1477


  У статті вперше розглянуто питання білорусистики, зокрема рецепцію творчості М. Богдановича, у науковій та неопублікованій епістолярній спадщині видатного українського вченого-літературознавця І. Денисюка, а також його участь у підготовці збірки ...
829002
  Тютюнник Григір "Образ України - здавна й по сьогодні" : Щоденники, записники / Тютюнник Григір; Передмова, упорядкування, примітки, підготовка текстів, редагування О.І.Неживого. – Луганськ : Знання, 2005. – 262с. – ISBN 966-8151-18-6
829003
  Котова С. "Образ чужого" і "образ ворога": "імагологія" в сучасних міждисциплінарних гуманітарних дослідженнях // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 20-24. – (Історія ; вип. 4 (127)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються ґенеза та зміст "імагології" як нового міждисциплінарного напрямку досліджень. Здійснено огляд основних праць теоретиків соціогуманітарної науки, котрі займалися розробкою цієї проблематики. Враховуючи той факт, що поняття ...
829004
  Марцинковская Т.Д. "Образ Я" в современном мире : константы и трансформации // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования. – Москва; Воронеж, 2009. – № 4 ( 60). – С.142-149
829005
  Сазанович Л.В. "Образ" та "образність" у фольклорі: особливості вивчення // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2012. – С. 4-9. – (Гуманітарні науки ; № 1). – ISSN 1813-341X


  У статті розглянуто поняття "Образ", "образність", "зображальність", "стереотипізація" в контексті інтердисциплінарної парадигми та визначено особливості підходу до вивчення фольклорного образу і фольклорної образності
829006
  Паньків Г. "Образна геометрія" як визначний принцип рішення композицій В.А. Гегамяна // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2008. – Вип. 5. – С. 216-224. – ISBN 978-966-8917-14-1
829007
   "Образование по вопросам окружающей среды", всесоюзн. науч. конф. (1984; Иваново).. – Иваново, 1985. – 238с.
829008
  Елисова М.О. Образ-мифологема "Ночь" как хронотипический изоморф мирового древа в мифопоєтической картине мира Бориса Пастернака // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 11. – С. 138-143. – ISBN 966-8188-10-1
829009
  Свириденко О. Образ-міф в прозі Олекси Стороженка // Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди : Науково-теоретичний збірник / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди. – Тернопіль, 2006. – Вип. 8 : Педагогіка. Психологія. Філологія. Філософія. – С. 482-488. – ISBN 966-7053-09-1
829010
  Сейтакова М.Б. Образ русского человека в туркменской советской прозе / М.Б. Сейтакова. – Ашхабад, 1981. – 56с.
829011
  Ди С. Образ рябины в романе Б. Пастернака "Доктор Живаго" // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 163-169. – (Филология ; № 4). – ISSN 0201-7385


  Образ рябины в романе Б. Пастернака "Доктор Живаго", отчасти фольклорный по своему происхождению, глубоко символичен, многозначен и динамичен: воспринимается как знак богатства и красоты русской природы и ассоциируется с женской нежностью, но ...
829012
  Щербина О. Образ Сагайдачного в одноіменному романі Д. Мордовця // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т філології. – Київ, 2003. – Вип. 15. – С. 197-203
829013
  Боронь О. Образ саду у творчості Тараса Шевченка: генеза та семантика // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 57-63. – ISSN 0236-1477
829014
  Корж Н.В. Образ самоврядування як політичної цінності // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 17. – С. 147-152. – ISBN 966-628-117-1
829015
  Мамиева Н.К. Образ Сатаны в публикациях осетинского нартского эпоса / Н.К. Мамиева. – Орджоникидзе, 1964. – 66с.
829016
  Козій О. Образ світового дерева як спосіб відцентрової побудови художнього світу ДЖ.Толкіна // Всесвітня література в сучасній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. інформ.-виробниче п-во "Педагогічна преса". – Київ, 2012. – № 7/8 (379). – С. 86-90


  Дерево є одним з універсальних символів духовної культури людства. У створеному ДЖ.Толкіном світі дерево є образом містким і неоднозначним; це не пейзажна деталь, а повноцінний образ-символ, що тяжіє до образу-персонажа; воно - динамічний синтез ...
829017
  Кралюк П. Образ світу в поезії Данила Братковського // Історія філософії України : навч. посібник / П.М. Кралюк. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2013. – С. 306-310. – ISBN 978-966-2254-74-7
829018
  Федорченко І. Образ світу і національний характер українців: точки перетину // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 1 : Український образ світу: особливість у світовому контексті. – С. 160-162. – ISBN 978-966-439-147-1
829019
  Воропаєва Т. Образ світу, картина світу, світогляд, ідентичність в предметному полі українознавства: теоретико-методологічні засади // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 1 : Український образ світу: особливість у світовому контексті. – С. 21-26. – ISBN 978-966-439-147-1
829020
  Каплун Т.М. Образ святої княгині Ольги в давньоруській церковно-співочій традиції: історичні і джерелознавчі аспекти // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : зб. наукових праць / М-во культури України, Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв, Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової. – Київ, 2015. – Вип. 1 (4). – С. 111-116. – ISSN 2312-4679
829021
  Щербакова О.А. Образ святої цариці Єлени в елліністичній, візантійській і руській писемних традиціях // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 39. – С. 434-441


  У статті досліджено образ святої цариці Єлени в елліністичній, візантійській і руській традиціях з огляду на нерозривний духовний зв"язок святих рівноапостольних Єлен – Константинопольської ("давньої" – першої християнської цариці-матері) і ...
829022
  Бурлака Д.О. Образ Святослава в "Повісті врем"яних літ" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2014. – Вип. 42, ч. 1. – С. 155-161


  У статті досліджується парадигма образу князя Святослава у києворуському літописі доби Середньовіччя "Повість врем"яних літ". Зроблено акцент на синтезі в образі книжної літописної та усної епічної традицій. Проаналізовано образ князя Святослава як ...
829023
  Гудима А.О. Образ святості у творчості Т. Шевченка : поема "Тризна" // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т іімені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 1. – С. 191-197


  У статті досліджується образ світла у творчості Т. Шевченка, зокрема в поемі "Тризна", як одного зі складників теми святості в митця. В статье исследуется образ света в творчестве Т. Шевченко, в частности в поэме "Тризна", как одного из составляющих ...
829024
  Добрева Доротея Образ священнослужителя в наративній культурі. До використання словесного тексту / пер. Н. Пінчук // Народна творчість та етнографія : спецвипуск / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2008. – № 2 : Български фолклор - Болгарська фольклористика. – С. 87-94. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-6936
829025
  Цебрій І.В. Образ середньовічного правителя Піренеїв у спадщині Рамона Менендеса Підаля / І.В. Цебрій, В.В. Опенько // Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2016. – Вип. 34/35. – С. 116-123. – ISSN 2075-1451


  Рамон Менендес Підаль — іспанський науковець, педагог, драматург, письменник.
829026
  Науменко Н.В. Образ синього кольору в новелістиці Миколи Хвильового // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2001. – С. 71-73. – (Філологічні науки ; № 2). – ISBN 966-599-114-0
829027
  Романюк М. Образ сім"ї в уявленнях дітей-сиріт // Психологічні перспективи / Волинський державний університет ім.Лесі Українки; Ін-т соціальної та політичної психології НАПН УКраїни. – Луцьк, 2010. – Спеціальний випуск. – С. 126-133
829028
  Боковня Я.О. Образ сім"ї у творах Жаклін Вілсон (лінгвокогнітивний аналіз) // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2010" : зб. матеріалів ХII Всеукр. студент. наук. конф., 21-22 квіт. 2010, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2010. – С. 193-196. – (Серія "Філологічні науки та соціальні комунікації")
829029
  Маслій І.А. Образ скнари у романі Г.Ф. Квітки-Основ"яненка "Жизнь и похождения Петра Столбикова. Рукопись XVIII века" та в поемі М.В. Гоголя "Мертвые души": типологичний аспект // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2014. – Т. 6, № 1. – С. 25-31. – ISSN 2077-804X
829030
  Кіндратюк Б. Образ скомороства в "Історії української літератури" Михайла Грушевського // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – 6. – Київ, 2017. – № 2 (366), березень - квітень. – С. 22-31. – ISSN 0130-6936
829031
  Ушкалов Л. Образ сліз у творчості Тараса Шевченка // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2012. – № 3 (660). – С.2-8. – ISSN 0130-5263


  Автор розгнлядає образ-концепт "сльози" у творчості Т. Шевченка, простежуючи його генезу та еволюцію в контексті українського фольклору, Біблії, давньої української літератури й романтизму
829032
  Куций І.П. Образ Слов"янщини як цивілізаційний автостереотип Миколи Костомарова // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2015. – C. 5-12. – (Серія "Історичні науки" ; № 29 (362)). – ISSN 2076-5908
829033
  Ивахненко А.А. Образ смерти в творчестве Э.Дикинсон: проблема передачи в переводе // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2010. – Т. 16. – С. 346-354. – Бібліогр.: С. 353-354 ; 7 назв. – ISSN 1993-5560


  У статті аналізується образ смерті у віршах Е. Дікінсон і його передача російською мовою А. Грішиним. Знайдені наступні тотожності: смерть - успіх, смерть - загін для скоту, смерть - ніжність.
829034
  Ластовецька А. Образ смерті в українській іконографії "Страшного суду" XV - XVI ст. // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 1. – С. 20-21
829035
  Кудря Г. Образ смерті у творчості Валер"яна Підмогильного // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 211-216. – (Серія філологічна ; Вип. 39, ч. 2)
829036
  Фоменко Образ советского воина в художественной литературе / Фоменко, А.М. Никитин. – М, 1963. – 179с.
829037
  Карпова В.М. Образ советского рабочего в послевоенной русской прозе (К проблеме создания типического характера) : Автореф... канд. филол.наук: / Карпова В. М.; АОН при ЦК КПСС,Каф. теор. литер. и искусст. – М., 1954. – 16л.
829038
  Воротняк Т.А. Образ советского ребенка в русской послевоенной повести для детей : Автореф... канд. филол.наук: / Воротняк Т.А.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1954. – 16л.
829039
  Самойлов Н.А. Образ Советского Союза в китайских учебниках 1950-х годов / Н.А. Самойлов, Ли Суйань // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 13 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2012. – С. 14-22. – (Востоковедение. Африканистика ; Вып. 4). – ISSN 2074-1227
829040
  Коняхин Г.П. Образ советского человека в живописи : Автореф... кандид. искусствоведческихнаук: / Коняхин Г.П.; Академия общественных наук при ЦК ВКП(б). Кафедра теории и истории искусств. – М., 1950. – 27л.
829041
  Саакян А.С. Образ советского человека в творчестве Дереника Демирчана : Автореф... канд. филол.наук: / Саакян А.С.; Ерев. ГУ. – Ереван, 1951. – 20л.
829042
  Грошев А.Н. Образ советского человека на экране / А.Н. Грошев. – М, 1952. – 248с.
829043
  Кумсишвили Дмитрий Образ советского человека по произведениям Б.Н.Полевого об Отечественной войне : Автореф... канд. филол.наук: / кумсишвили Дмитрий И.; Тбилис. гос. пед. ин-т им. А.С.Пушкина. – Тбилиси, 1955. – 20л.
829044
  Пестонюк И.А. Образ Советской отчизны в украинской народной поэзии : Автореф... канд. филол.наук: / Пестонюк И.А.; АН УССР. Отд-ние литературы, языка и искусствоведения. – Киев, 1967. – 19л.
829045
  Грачев В. Образ современника в киноискусстве / В. Грачев. – Москва : Госкиноиздат, 1951. – 184 с.
829046
  Барманкулов М.К. Образ современника в очерковой литературе (к проблеме портретного очерка) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Барманкулов М.К. ; МГУ. – Москва, 1965. – 20 с.
829047
  Горин И.П. Образ современника в советской жанровой живописи / И.П. Горин. – Москва, 1969. – 150с.
829048
  Михайловская Н.Д. Образ современника в удмурдской прозе / Н.Д. Михайловская. – Ижевск, 1962. – 20с.
829049
   Образ современника: Советский живописный портрет. 1917-1976.. – М., 1978. – 32с.
829050
   Образ современного молодого человека в литературах социалистических стран : сб. образов. – М., 1987. – 177с.
829051
  Полякова Н.Л. Образ современных обществ в социологической теории конца ХХ - начала ХХІ в. // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С.128-143. – (Социология и политология ; № 2). – ISSN 0201-7385
829052
  Журавская А. Образ Сольвейг в литературной интерпретации А. Блока // Філологічні студії : збірник студентських наукових праць / М-во освіти і науки України, Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – Вип. 6. – С. 201-206. – ISBN 978-617-689-129-1
829053
  Михайлова А.А. Образ спектакля / А.А. Михайлова. – М., 1978. – 247с.
829054
  Янковський С.В. Образ спільності в соціально-культурному світі України // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2013. – № 11 (103), листопад. – С. 106-111. – ISSN 2077-1800
829055
  Касамара В.А. Образ СССР и современной России в представлениях студенческой молодежи / В.А. Касамара, А.А. Сорокина // Общественные науки и современность. ОНС / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 1. – С. 107-118. – ISSN 0869-0499


  Данное исследование посвящено представлениям молодого поколения о советском союзе и современной России. Респондентами стали 100 студентов из ведущих московских вузов. почти все они были рождены после распада сссР, поэтому имеют достаточно смутные ...
829056
  Полотай А.М. Образ Степана Разина в советской литературе : Дис... канд. филолог.наук: / Полотай А.М.; КГУ. – К, 1955. – 376л.
829057
  Ткаченко І. Образ степу в художньому світі Ліни Костенко: міфопоетична парадигма // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : Науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України; Вид. "Педагогічна преса". – Київ, 2007. – № 6. – С. 96-105.
829058
  Розенталь Д.М. Образ страны. Размышления о "мягкой силе" Венесуэлы // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки. – Москва, 2016. – № 11. – С. 68-80. – ISSN 0044-748Х
829059
  Аскерова І.А. Образ страху в науковій та наївній картині світу (на матеріалі польської мови) // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 6. – С. 10-15. – ISBN 966-581-589-Х
829060
  Підлісна Г.Ю. Образ страху у драмі В. Винниченка "Гріх" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 423-427


  Порушено проблему життєвого вибору людинии аід впливом почуття побоювання, неспокою. Досліджується образ страху у драмі В. Винниченка "Гріх". Розглядається психологічний стан головної героїні і її здатність протистояти слідчому-кату
829061
  Эренгросс Б.А. Образ строителя коммунизма в советском изобразительном искусстве / Б.А. Эренгросс. – М, 1961. – 39с.
829062
  Совтис Н. Образ студентської молоді у творах Льва Евгеніуша Венглінського // Волинь філологічна: текст і контекст : зб. наук. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2012. – Вип. 14 : Актуальні проблеми сучасного мовознавства. – С. 235-241. – ISSN 2304-9383
829063
  Демичев А.А. Образ суда присяжных в российском правосознании второй половины XIX – начале ХХ в. (по материалам исторических анекдотов) // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2011. – № 14. – С. 28-32. – ISSN 1812-3805


  В статье на основе исторических анекдотов реконструируется образ суда присяжных в российском правосознании второй половины XIX - начала ХХ в. Делается вывод о несовпадении официальных представлений об институте присяжных заседателей с представлениями о ...
829064
  Фролов П.Д. Образ суспільної інновації: у пошуках універсальних смислових вимірів // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України. Ін-т соціальної та політичної психології України. – Київ, 2012. – Вип. 13. – С. 97-108
829065
  Чорна Л. Образ суспільства у філософії Лазаря Барановича // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2000. – № 3. – С.123-128
829066
  Чорнобривцева О.С. Образ сучасника в творах українських художників / О.С. Чорнобривцева. – К., 1984. – 48с.
829067
  Дем"янівська Л.С. Образ сучасника в українській радянській драматичній поемі / Л.С. Дем"янівська, П.Д. Дулгієр. – Київ, 1983. – 32с.
829068
  Старовойт Л.В. Образ сучасника у творчому доробку Анатолія Малярова // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2013. – С. 219-222. – (Серія "Філологічні науки" ; вип. 4.12 (96)). – ISSN 2078-2128
829069
  Грицюк І.М. Образ сучасного фахівця в контексті соціальних орієнтирів // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2014. – С. 44-50. – (Психологія ; вип. 47)
829070
  Поліковська Ю. Образ Східних Кресів у польському повоєнному публічному дискурсі // Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2011. – № 23. – С. 53-77. – (Польські студії ; № 4 ;IV конкурс ім. Єжи Гедройця)


  На матеріалах "Культури" та сучасних нешкільних пілручників.
829071
  Завійська М.Б. Образ східної філософії у творчості К. Ясперса // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2013. – Т. 141 : Філософія та релігієзнавство. – С. 71-75. – ISSN 1996-5931
829072
  Гурмак В. Образ Т. Г. Шевченка: медалі та монументи // Вісник Львівської національної академії мистецтв / Львівська, національна академія мистецтв. – Львів, 2014. – Вип. 25. – С. 255-259. – ISSN 0236-4832
829073
  Музичко О. Образ Т. Шевченка в історичній пам"яті населення Одеси наприкінці XIX - на початку XX ст. // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2014. – № 1 (86). – С. 20-33. – ISSN 2222-5250
829074
  Побережник О.О. Образ та ідея Києва в публічній діяльності та приватному житті А.М. Муравйова : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Побережник Олександра Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 16 с. – Бібліогр.: 12 назв
829075
  Побережник О.О. Образ та ідея Києва в публічній діяльності та приватному житті А.М. Муравйова : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Побережник Олександра Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 206 л. – Бібліогр.: л. 160-206
829076
  Параскевич П. Образ Тараса Шевченка в поезії Андрія Малишка // Вісник Таврійської фундації (Осередку вивчення української діаспори) : літературно-науковий збірник / М-во освіти України ; Херсон. держ. ун-т, Міжкафедральна наук. лабораторія "Українська література в англомовному світі" ; Таврійська фундація. – Київ ; Херсон, 2013. – Вип. 9. – С. 154-156. – ISBN 978-966-2133-57-3
829077
  Настасієнко О. Образ Тараса Шевченка в поезії Є. Маланюка "Шевченко // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 16. – С. 62-66


  У статті розкривається ідейний сенс образу Т. Шевченка у поетичному творі Є. Маланюка
829078
  Митрофаненко Ю.С. Образ Тараса Шевченка в процесах Української революції 1917 - 1920 рр. // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. історії України ; редкол.: С.І. Світленко, О.М. Бут, В.В. Іваненко [та ін.]. – Дніпро, 2016. – Вип. 14. – С. 125-135. – ISSN 2312-2587
829079
  Лихограй Р. Образ Тараса Шевченка в революційному фольклорі київського Майдану // Міфологія і фольклор : загальноукраїнський науково-освітній журнал / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; ГО "Українське т-во дослідників фольклору та міфології". – Львів, 2014. – № 1/2 (16). – С. 12-16. – ISSN 2225-5095
829080
  Мацько В. Образ Тараса Шевченка в рецепції В"ячеслава Єзерського // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 15. – С. 146-149


  У статті розкрито художні засоби біографічного роману В. Єзерського "Шевченко"
829081
  Гомотюк О.Є. Образ Тараса Шевченка в суспільній та індивідуальній пам"яті українців // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Спец. вип. : Тарас Шевченко і сучасна національна освіта: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 5-6 березня 2014 року. – С. 26-27. – ISSN 1810-2131
829082
  Салата О. Образ Тараса Шевченка та його творчості в умовах нацистської окупації України 1941-1944 рр. // Текст. Контекст. Інтертекст : науковий електронний журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. ун-т ім. В.О. Сухомлинського ; голов. ред. Філатова О.С. – Миколаїв, 2017. – Вип. № 1 : Філологічні науки. – С. 263-273
829083
  Гордієнко В. Образ Тараса Шевченка у працях Осипа Гермайзе / Гордієнко В. // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2016. – № 1 (13), т. 3, січень - березень. – С. 38-43. – ISSN 1998-4634


  У статті проаналізовано уявлення українського історика-марксиста О. Гермайзе про особистість Тараса Шевченка.
829084
  Приходько І.Ф. Образ Тараса Шевченка у прозовій тетралогії Гната Хоткевича "З сім"ї геніїв" // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2014. – № 7/8 (371/372). – С. 65-69
829085
  Ямаш Ю. Образ Тараса Шевченка у творчості Івана Труша // Вісник Львівської національної академії мистецтв / Львівська, національна академія мистецтв. – Львів, 2014. – Вип. 25. – С. 45-58. – ISSN 0236-4832
829086
  Гаврилко Н.А. Образ Тараса Шевченка у творчості українського художника Івана-Валентина Задорожного // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна, керівних кадрів культури і мистецтв академія. – Київ, 2014. – № 2. – С. 213-218. – ISSN 2226-3209
829087
   Образ твой, Москва: Москва в рус. и сов. живописи. – Москва, 1985. – 158с.
829088
  Мірошніченко П.В. Образ типового українського радіослухача // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 89-93. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 4 (20)). – ISSN 2219-8741
829089
  Жилін М. Образ Тичини у працях Григорія Грабовича і Василя Стуса // Стусознавчі зошити : зошит перший : [наук. альманах] / [співред.: О. Соловей, О. Пуніна]. – Вінниця : Простір Літератури, 2016. – С. 65-83. – (Проект актуальних дискурсів "Простір Літератури" ; вип. 6)
829090
  Науменко Н.О. Образ тіла в структурі Я-концепції (огляд літератури) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 23-25. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 9)


  Розглянуто образ тіла як компонент Я-концепції. Розмежовуються поняття "Я-концепція", "самопізнання" та "самооцінка". У структурі образу тіла виділено три компоненти: схеми тіла, знання про тіло та ставлення до тіла. Ставиться проблема факторів ...
829091
  Сидельников В.М. Образ товарища Сталина в творчестве народов СССР / В.М. Сидельников. – Москва, 1952. – 31 с.
829092
  Лавренко В.С. Образ турка як військового ворога Російської імперії в Першій світовій війні за спогадами Є.В. Масловського // Тези доповідей III Міжнародного форуму студентів, аспірантів і молодих учених / Міжнародний форум студентів, аспірантів і молодих учених. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2015. – С. 68-70
829093
  Год Б. Образ тьютора в історико-педагогічній літературі епохи європейського Відродження (XIV - XVI ст.) // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2010. – Вип. 2. – С. 114-120. – ISSN 2075-1478
829094
  Сліпушко О.М. Образ у літературі раннього і високого Середньовіччя (XI-перша половина XIII ст.): проблема інтерпретації // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 486-493. – (Б-ка Ін-ту філології)
829095
  Казакова Т. Образ у публіцистиці: дійсність і текст (на прикладі першої катілінарії Цицерона) // Образ : інформаційний бюлетень / Київський національний університет іім.Тараса Шевченка. Ін-т. журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 7. – С. 19-22


  Особливості публіцистичного образу розглядаються на прикладі першої капілінарй Цицеропа в якій гаповний ізоморфний образ будується на системному об"єднанні двох класичних бінарних опозицій, двох образів емоцій та двох зображально-виражальних ...
829096
  Бурчик И. Образ Украины в письмах Гоголя // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2010. – № 2 (342). – С. 173-177. – ISSN 0869-3595
829097
  Чабан Н.А. Образ Украины в свете концептуальных метафор (на материале публикаций газеты "The New York Times") // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 1997. – Вип. 3. – С. 49-56. – (Серія "Філологічні науки")
829098
  Колоколова Т.М. Образ України-матері в історичних піснях // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2001. – С. 67-69. – (Філологічні науки ; № 3). – ISBN 966-599-115-9
829099
  Кулик С.А. Образ України в британських Інтернет-ЗМІ (за матеріалами веб-сайтів газет "The Times", "The Guardian", "The Independent") : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.06 / Кулик Світлана Анатоліївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – 16 с. – Бібліогр.: 7 назв
829100
  Кулик С.А. Образ України в британських Інтернет-ЗМІ (за матеріалами веб-сайтів газет "The Times", "The Guardian", "The Independent") : дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій : 27.00.06 / Кулик Світлана Анатоліївна ; Галицький ін-т ім. В. Чорновола. – Тернопіль, 2012. – 556 л. – Додатки: л. 545-556. – Бібліогр.: л. 163-259
829101
  Висоцький О.Ю. Образ України в дзеркалі американських медіа: особливості позитивного та негативного позиціонування. / О.Ю. Висоцький, А.П. Лук’яненко // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 110 (№ 7). – С. 364-369. – ISSN 2076-1554
829102
  Гончаренко О.М. Образ України в козацькому епосі (на матеріалі збірок М. Максимовича) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 11. – С. 115-119. – ISBN 966-8188-10-1
829103
  Денисенко Ю.М. Образ України в маловідомих працях І. Мірчука та Н. Полонської-Василенко // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2011. – Вип. 35. – С. 88-97
829104
  Іваницька М. Образ України в німецькомовних антологіях української літератури: роль перекладача й упорядника // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 17


  Стаття висвітлює рецепцію України в антологіях української літератури, опублікованих у Німеччині. Проаналізовано передмови до чотирьох антологій, що вийшли в НДР та ФРН у 50-60-і рр. минулого століття. Аналіз дозволяє виділити суттєві розбіжності у ...
829105
  Онуфрійчук М. Образ України в поезії Олекси Стефановича // Волинь у житті та творчості письменників : зб. наук. праць / [авт.-упоряд.: Н. Сташенко ; ред.: В. Гребенюк та ін.]. – Вид. 2-ге, перероб. і допов. – Луцьк : Твердиня, 2007. – С. 89-91. – (Волинь унікальна). – ISBN 978966600-254-2; 978-966-8770-58-6
829106
  Погребняк О.А. Образ України в сучасній чеській прозі // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 2. – С. 171-178


  У статті розглядається художня рецепція України та українців у деяких тематично поєднаних сучасних чеських прозових творах. Робиться спроба відстежити різні авторські стратегії при моделюванні літературних етнообразів. В статье рассматривается ...
829107
  Верстюк В. Образ України кінця XIX - початку XX століття в сучасній російській історіографії // Український гуманітарний огляд : наукове видання / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" ;Т-во дослідників Центрально-Східної Європи ; редкол.: Н. Яковенко, В. Верстюк, Т. Гундорова [та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 13. – С. 95-103. – ISBN 966-7679 ; 966-8978-02-1 (Вип. 13)
829108
  Гіленко О.І. Образ України у нарисах на сторінках журналу "Вітчизна" // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 53 : жовтень — грудень


  У статті проаналізовано особливості створення позитивного образу України на сторінках журналу "Вітчизна". Увага приділяється тематиці та проблематиці нарисів, засобам створення та підтримання позитивного іміджу держави. In the article the features of ...
829109
  Щелкунова О. Образ України у поемі Севастяна Кленовича "Роксоланія" // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 2. – С. 494-499


  Стаття присвячена дослідженню ролі України у житті та творчості Кленовича. На основі автобіографічних відомостей розглянуто проблему національної приналежності письменника – зауважено на важливості недопущення однозначного сприйняття його як польського ...
829110
  Кононенко М. Образ України у світлі археології, історії мап, портулан, постатей // Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 2011. – № 3/4. – С. 37-48. – ISSN 0130-7037
829111
  Крисаченко В.С. Образ України у світовій культурі: природні та духовні виміри : навч. посібник / Валентин Крисаченко ; упоряд., авт. вступ. розд., пер., біогр. довідок та комент. д-р філос. наук, проф. В.С. Крисаченко. – Вид. 2-ге допов. і випр. – Київ : Софія-Оранта, 2007. – 431, [1] с. : іл. – Бібліогр. в тексті та в підрядк. прим. – ISBN 5-77-07-1281-1
829112
  Новиков А. Образ України у творчій спадщині Олександра Довженка // Наукові записки : Studia in honoren. Видається з нагоди 70-річчя від дня народж. д-ра філол. наук, проф. Г.Д. Клочека / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2013. – С. 247-252. – (Серія: Філологічні науки ; вип. 114). – ISBN 966-8089-24-3
829113
  Юревич М.В. Образ України у творчості М. Чайковського // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2007. – Вип. 19, ч. 2. – С. 267-271
829114
  Гончар О.Т. Образ українського інтелектуала ХІХ ст. (Микола Костомаров) // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2017. – № 4 (535), липень - серпень. – С. 68-82. – ISSN 0130-5247


  "...На прикладі постаті видатного українського вченого-гуманітарія і громадського діяча М. Костомарова висвітлюється узагальнений образ інтелектуала XIX ст."
829115
  Нехайчук Ю.А. Образ українського правителя очима зарубіжних письменників (на матеріалі роману "Мазепа, гетьман України" Ірен Стецик) // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2016. – C. 74–78. – (Серія "Філологічні науки" ; № 2 (12)). – ISSN 2226-551X
829116
  Мулярчук І.Ф. Образ українського села XIX - початку XX ст. хр. // Добродій: Людина і Боголюдина : етична антропологія / І.Ф. Мулярчук. – Київ : Логос, 2016. – С. 251-267. – ISBN 978-966-171-218-7
829117
  Теміров Б. Образ української держави в установчих документах Організації українських націоналістів 1929 - 1939 рр. // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 362-364. – ISBN 978-966-171-893-6
829118
  Сапсаєнко Л.В. Образ української жінки в історичній драматургії Б. Грінченка // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 232-236. – (Серія "Філологічні науки (літературознавство)" ; вип. 4.13 (104)). – ISSN 2078-2128
829119
  Даниленко В. Образ українців у світовому кінематографі // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики та міжнародних відносин. – Київ, 2013. – Число 1, ч. 1. – С. 49-54


  У статті розкривається образ українців у кінофільмах сучасних американських, європейських і російських кіностудій. Аналізуються національний характер, поведінка, духовні, інтелектуальні, вольові якості кіногероїв, їхня здатність до адаптації та ...
829120
  Полякова С.В. Образ українця в романістиці Бориса Харчука // Таїни художнього тексту (до проблеми поетики художнього тексту) : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетров. нац. ун-т імені Олеся Гончара ; редкол.: Н.І. Заверталюк, В.А. Гусєв, В.І. Ліпіна [та ін.]. – Дніпро, 2016. – Вип. 20. – С. 121-130. – ISSN 2313-1802
829121
  Оленченко В. Образ Уоррена Баффета - успешного инвестора // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва, 2014. – № 4. – С. 119-124. – ISSN 0131-2227
829122
  Орленко М. Образ Успенського собору в давньоруській літературі // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 44. – С. 64-69. – ISSN 2077-3455


  Стаття присвячена дослідженню Успенського собору на основі давньоруських легенд і літературних джерел. Показано, як образ об"єкта архітектури водночас стає витоком літературного твору, в результаті чого чіткий архітектурний опис замінюється емоційною ...
829123
  Богосвятская А.И. Образ учителя литературы в художественных произведениях: образец для подражания или предупреждение // Зарубіжна література в школах України / Прикарпатський нац. ун. ім. Василя Стефаника та ТОВ "Антросвіт". – Київ, 2011. – № 9. – С. 61-64
829124
  Березівська Л.Д. Образ учителя у творчій спадщині Я.Ф. Чепіги // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 10. – С. 72-75. – ISSN 0131-6788
829125
  Дяченко С. Образ учителя у творчості Бориса Грінченка На матеріалі оповідань "Непокорний", "Екзамен", "Украла", "Дзвоник".. = До 150-річчя від дня народження письменника : На матеріалі оповідань "Непокорний", "Екзамен", "Украла", "Дзвоник". // Українська мова й література у сучасній школі : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2013. – № 12 (131). – С. 12-15


  У статті на прикладі кращіх оповідань на учительську тематику розкриваються характерні риси майстерності Б.Грінченка в зображені образу народного вчителя.
829126
  Эльманович Т.В. Образ факта / Т.В. Эльманович. – М., 1975. – 152с.
829127
  Киасашвили Н.А. Образ Фальстафа в творчестве Шекспира : Автореф... канд. филол.наук: / Киасашвили Н.А.; Тбилис. гос. ун-т им. И.В.Сталина. – Тбилиси, 1955. – 24л.
829128
  Стельмах Х. Образ фатальної жінки у драмах Станіслава Пшибишевського "Сніг" та "Чорна Пантера, Білий Ведмідь" Володимира Винниченка // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 265-270. – (Серія філологічна ; Вип. 56, ч. 2). – ISSN 2078-5534
829129
  Жабоедов-Господарец Образ финнов и Финляндии в правовой печати в 1905-1907 гг. // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2011. – № 4 (55). – С. 83-86. – ISSN 2070-9773
829130
  Федоренко Тетяна Образ фіалки Провансу // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 6. – С. 88-93. – ISSN 0130-5212
829131
  Павлик Н.І. Образ філософа: традиції та сучасність // Стратегії сучасного філософування в Україні: виклики та перспективи : матеріали кругл. столу II етапу Всеукр. студент. олімпіади МОН України зі спец. "Філософія. Релігієзнавство" (15-16 квіт. 2015 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т ; [редкол.: А.Є. Конверський та ін.]. – Київ, 2015. – С. 29-30
829132
   Образ філософії на межі тисячоліть // Філософська думка : Український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2002. – № 1. – С.3-20
829133
  Колмикова А. Образ футбольного фаната та фанатизму - як семіотичний простір культури // Вісник Львівської національної академії мистецтв / Львівська, національна академія мистецтв. – Львів, 2016. – Вип. 28. – С. 252-262. – ISSN 0236-4832
829134
  Тарасова М. Образ хати-пустки у поезіях Тараса Шевченка: живописне начало // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2009. – № 7/8. – С. 24-25
829135
  Тютюгина Т.В. Образ Христа в творчестве Рерихов периода Центрально-Азиатской экспедиции // Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Международный Центр-Музей им.Н.К.Рериха. – Москва, 2009. – № 2 (32). – С. 20-39
829136
   Образ Христа в українській культурі. – Київ : КМ Academia, 2001. – 200с. – ISBN 966-518-068-1
829137
   Образ Христа в українській культурі / В.С. Горський, І Ю. Киричок Сватко, С.І. Головащенко, Н.Д. Горська; Горський В.С. [ та ін. ] ; Національний університет "Києво-Могилянська академія" ; Нац. Києво-Печерський іст.-культ. заповідник ; [ відповід. ред. В.С. Горський ]. – 2-ге вид. – Київ : КМ Academia, 2003. – 200 с. – ISBN 966-518-182-3
829138
  Конончук М. Образ християнського світу як історичне тло в романі "Іван Виговський" І. Нечуя-Левицького // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка; Південноукр. держ. пед. ун-т ім.К.Д.Ушинського. – Київ, 2001. – Вип. 8 : Матеріали Всеукраїнської науково-теоретичної конференції "Українська література в контексті світової літератури" 21 - 23 трвня, 2001р., Одеса. – С. 138-149
829139
  Криницын А.Б. Образ Хромоножки в перспективе мотивной структуры романов Достоевского // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 / Московский университет им.М.В.Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 54-69. – (Филология ; № 3). – ISSN 0201-7385
829140
  Оленєв О.А. Образ цифрової сучасності та його критика: випадок соціальних медіа // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2014. – Т. 153 : Теорія та історія культури. – С. 73-75. – ISSN 1996-5931
829141
  Єсипович К.П. Образ чарівного супротивника у французькій народній казці // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2006. – Вип. 17. – С. 111-116.
829142
  Титаренко О.О. Образ часу в сучасних наукових теоріях як філософська проблема // Час у дзеркалі науки : I Міжнародна наукова міждисциплінарна конференція (19 березня 2011 р.) : матеріали виступів : (українською та російською мовами) / [співорганізатори конф.: Рос. наук.-освіт. установа Ін-т Ритмології Є. Марченко ; Каф. філософії КНУТШ ; Каф. політології нац. ун-ту "Києво-Могилянська акад." ; Ін-т соц. та політ. психології Нац. акад. пед. наук України]. – Киев : Центр учбової літератури, 2011. – С. 48-50. – (Час у дзеркалі науки). – ISBN 978-611-01-0226-1
829143
  Урбан А.А. Образ человека - образ времени / А.А. Урбан. – Л., 1979. – 324с.
829144
   Образ человека будущего : Кого и Как воспитывать в подрастающих поколениях : [коллективная монография] / Междунар. филос.-космологическое о-во ; [ред. Базалук О.А.]. – Киев : Кондор. – ISBN 978-966-351-356-0
Т. 1 : / [Александров Л.Г., Ананьева Г.В., Баева О.В. и др.]. – 2011. – 326, [2] с. : ил., табл. – Авт. указаны на с. 323-325. – Библиогр. в конце гл. и подстроч. примеч.
829145
   Образ человека будущего : Кого и Как воспитывать в подрастающих поколениях : коллективная монография / Междунар. филос.-космологическое о-во ; [под ред. О.А. Базалука]. – Киев : Скиф. – ISBN 978-966-8894-69-5
Т. 2 : / [Аляев Г.Е., Баев С.Я., Базалук О.А. и др.]. – 2012. – 406, [2] с. : табл. – Авт. указ. на с. 403-405. – Библиогр. в конце гл.
829146
   Образ человека будущего : Кого и Как воспитывать в подрастающих поколениях : коллективная монография / Междунар. филос.-космол. о-во ; [под ред. О.А. Базалука]. – Київ : МФКО. – ISBN 966-8122-66-4
Т. 3 : / [Аббасова К.Я., Баева О.В., Базалук О.А. и др.]. – 2013. – 337, [2] с. : ил., табл. – Авт. т. указаны на c. 335-337. – Библиогр. в конце глав и в подстроч. примеч.
829147
  Колпинский Ю.Д. Образ человека в искусстве эпохи Возрождения в Италии / Ю.Д. Колпинский. – М.-Л., 1941. – 140с.
829148
  Марков Б.В. Образ человека в постантропологическую эпоху // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 2. – С. 23-34. – ISSN 0042-8744
829149
  Горатусь Б. Образ человека в психологии Росии ХХ века // Развитие личности / Московский педагогический гос. университет; Валерия Мухина. – Москва, 2005. – № 3. – С. 121-136.
829150
   Образ человека и индивидуальность художника в западном искусстве ХХ века: Сб. ст.. – М., 1984. – 216с.
829151
  Кругликов В.А. Образ человека культуры / В.А. Кругликов. – М, 1988. – 152с.
829152
  Базарбаев М. Образ человека труда в казахской поэзии / М. Базарбаев. – Алма-Ата, 1961. – 239с.
829153
  Приліпко І. Образ ченця-ерудита у прозі Валерія Шевчука // Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2016. – № 1 (153), січень. – С. 15-18
829154
  Ващенко А.В. Образ чиновника місцевого управління Російської імперії другої половини XIX ст. // Розумовські зустрічі : збірник наукових праць / Ін-т законодавства Верхов. Ради України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Дніпропетр. регіон. ін-т держ. прав. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України [та ін.]. – Чернігів, 2014. – № 1. – С. 182-188. – ISSN 2409-2037


  За матеріалами "Русского вестника".
829155
  Орлова О. Образ читача в структурі художнього твору // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2011. – Вип. 8. – С. 40-46. – ISSN 2075-1486
829156
  Березнікова О. Образ чорта у повісті Г. Квітки-Основ"яненка "Конотопська відьма" // Філологічні студії : збірник студ. наук. праць / М-во освіти і науки України, Одеський нац.ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2013. – Вип. 4. – С. 170-173
829157
  Рудницька А. Образ Шевченка та шевченкове образотворення у фольклоризованих текстах Майдану // Пам"ятки України: науковий альманах : науковий альманах / Голов. ред. О. Неживий ; редкол.: В. В"ятрович, А. Гречило, М. Жулинський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1/2 (41/42). – С. 61-70
829158
  Рудницька А. Образ Шевченка та Шевченкове образотворення у фольклоризованих текстах майдану // Міфологія і фольклор : загальноукраїнський науково-освітній журнал / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; ГО "Українське т-во дослідників фольклору та міфології". – Львів, 2014. – № 3/4 (17). – С. 32-38. – ISSN 2225-5095
829159
  Боса Л. Образ Шевченкової землі в колективних уявленнях жителів Звенигородщини // Матеріали до української етнології : щорічник: збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів. – Київ, 2015. – Вип. 14 (17). – С. 76-81. – ISSN 2313-8505
829160
  Жидков Г.В. Образ Шубина. / Г.В. Жидков, 1940. – 30с.
829161
  Кудряков В.В. Образ Эдуарда IV в трудах Доминика Манчини и кройлендского анонима // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории". – Москва, 2015. – № 5. – С. 113-121. – ISSN 0042-8779


  Об английском короле Эдуарде IV по трудам Д. Манчини "Узурпация Ричарда III" и кройлендского летописца "Второе продолжение Кройлендской хроники".
829162
  Расков Д.Е. Образ экономики в институционализме // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 32-41. – (Экономика ; Вып. 3). – ISSN 1026-356X
829163
  Белянкина Н.Г. Образ элементарного объекта и элементаристский подход / Н.Г. Белянкина, Д.В. Пивоваров. – Свердловск, 1991. – 142с.
829164
  Мараховська Г.Р. Образ Юди в українській літературі межі XIX-XX ст. : (на матеріалі творів Лесі Українки "На полі крові", Спиридона Черкасенка "Ціні крові", В. Домонтовича "Апотоли", Івана Багряного "Сад Гетсиманський") // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 334-338


  Розглянуто канонічну та інверсійну інтерпретації зради Юди на матеріалі творів Лесі Українки "На полі кров", Спиридона Черкасенка "Ціна крові", В. Домонтовича "Апостоли", Івана Багряного "Сад Гетсиманський"
829165
  Лесів А. Образ Юди Іскаріота в сакральному мистецтві // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2017. – № 1 (365), січень - лютий. – С. 49-55. – ISSN 0130-6936
829166
  Грачева И.В. Образ Юрия Визбора в творчестве Юлия Кима // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 60-64. – (Серія "Літературознавство" ; вип. 3 (75), ч. 1)


  В статье изучены и проанализированы произведения Юлия Кима, посвященные жизни и творчеству Юрия Визбора.
829167
  Левченко О.Г. Образ я-цілісності як екзистенційна складова театрального переживання // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2009. – № 3 (33). – С.186-193укр
829168
  Левченко О.Г. Образ я-цілісності як екзистенційна складова театрального переживання // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2009. – № 4 (34). – С.166-173
829169
  Снітко О.С. Образ як глибинна структура мовних одиниць // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2002. – Вип. 6, кн. 2 : До 90-річчя професора, д-ра філол. наук А.О. Білецького. – С. 216- 220. – ISBN 966-581-295-6
829170
  Галимова Я.Д. Образ Японии в советском обществе (середина 1960-х - середина 1980-х гг.) // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2010. – № 5. – С. 89-95. – ISSN 0869-5687
829171
  Прасол Є.А. Образ Японії в романі Девіда Мітчелла "Літературний привид": впливи Харукі Муракамі // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Київ ; Харків, 2014. – С. 100-114. – (Літературознавство ; вип. 2 (78), ч. 1). – ISSN 2312-1068


  У статті проаналізовано складну інтертекстуальну взаємодію творів брит. письменника Девіда Мітчелла та японського автора Харукі Муракамі з точки зору специфіки конструювання образу Японії. Досліджується, як творча рецепція Д. Мітчеллом уявлень Х. ...
829172
  Купко Д. Образ японського солдата в повісті "Сакураджіма" Умедзакі Харуо // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 50-58. – (Східні мови та літератури ; вип. 1 (21)). – ISSN 1728-3817


  У статті схарактеризовано образ японського солдата в повісті "Сакураджіма" Умедзакі Харуо, зокрема, в таких смислових координатах: ставлення до смерті й підтримка офіційної ідеології, солдатські типажі, стосунки командира й підлеглих, образ ворога, а ...
829173
  Высочина Е.И. Образ, бережно хранимый / Е.И. Высочина. – Москва, 1989. – 235с.
829174
  Землякова Т.А. Образ, жанр, слово, емоція: гендерні характеристики газетних заголовків // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 48, липень - вересень. – С. 50-56


  У статті подано результати гендерного аналізу двохсот газетних заголовків, сто з яких належать авторству журналістів-чоловіків, сто - авторству журналістів-жінок. Розглянуто питання ідентифікації маскулінних та фемінних ознак у системі заголовків ...
829175
  Романов Ю.И. Образ, знак в искусстве / Ю.И. Романов. – Л., 1991. – 129с.
829176
  Мантатов В.В. Образ, знак, условность. / В.В. Мантатов. – М., 1980. – 160с.
829177
  Митлянский Д.Ю. Образ, настроение, мысль: Альбом / Д.Ю. Митлянский. – Москва, 1977. – 32с.
829178
  Уваров Л.В. Образ, символ,знак / Л.В. Уваров. – Минск, 1967. – 119с.
829179
  Погрібний А. Образ, увиразнений листами (штрихи до сильветки Докії Гуменної) // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2005. – Ч. 3. – С. 54-59
829180
  Кононенко П.П. Образ, що кличе за собою / П.П. Кононенко. – Київ, 1962. – 40с.
829181
   Образ. Тіло. Порядок : гендерні дослідження в міждисциплінарному спектрі : [зб. текстів] / за ред.: К. Міщенко, С. Штретлінг ; [упоряд.: О. Бондаренко, К. Міщенко, С. Штретлінг ; пер.: М. Бердник, О. Бондаренко, А. Живкова та ін.]. – Київ : Медуза, 2014. – 225, [1] с. : іл., табл. – У змісті авт.: Д. Агрест, Дж. Батлер, К. фон Браун, Г. Брункгорст, С. Гольшбах, С. Елзуні, Е. Єлінек, У. Кльоппель, Г. Кох, З. Тьорпш, Г. Урбах, Н. Фрейзер, Б. Цеетнер, І. Штефан. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7242-05-4
829182
  Купрін О.І. Образа / О.І. Купрін. – Харьков, 1930. – 32 с.
829183
  Большак В. Образа : роман / В. Большак. – Київ, 1968. – 484 с.
829184
  Большак В.Г. Образа : роман / В.Г. Большак. – Київ, 1973. – 440 с.
829185
  Большак В.Г. Образа : роман / В.Г. Большак. – Київ, 1980. – 507 с.
829186
  Большак В.Г. Образа. : роман / В.Г. Большак. – Київ : Молодь, 1962. – 253 с.
829187
  Шерстобитова В.В. Образвание в обществе нового типа / В.В. Шерстобитова // Актуальні проблеми педагогіки: методологія, теорія і практика : Збірник наукових праць / Горлівський державний пед. ін-т іноземних мов. – Горлівка, 2006. – Вип. 3, ч. 1. – С. 293-300.
829188
  Шеламанова Н.Б. Образвоание западной части торритории России в XVI в. в связи с ее отношениями с великим княжеством Литовский и Речью Посполтиой : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Шеламанова Н. Б.; АН СССР, Ин-т славяновед. и балкан. – М., 1971. – 30л.
829189
  Шаповалов В.С. Образец для всей страны / В.С. Шаповалов. – М., 1979. – 127с.
829190
  Гудзь О.А. Образи-архетипи у повісті М. Костомарова "Сорок лет" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 138-142. – (Б-ка Ін-ту філології)
829191
  Кравченко В. Образи-символи в баладах Шевченка // Тарас Шевченко і європейська культура : зб. пр. Міжнар. тридцять третьої наук. шевченк. конф., 20-22 квіт. 1999 р. / Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Черкас. облдержадмін. [та ін. ; редкол.: В.С. Бородін (голова) та ін.]. – Черкаси : Брама, 2000. – С. 134-147. – ISBN 966-7759-23-7
829192
  Кравченко В. Образи-символи в баладах Шевченка // Тарас Шевченко і європейська культура : зб. пр. Міжнар. тридцять третьої наук. шевченк. конф., 20-22 квіт. 1999 р. / Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Черкас. облдержадмін. [та ін. ; редкол.: В.С. Бородін (голова) та ін.]. – Черкаси : Брама, 2000. – С .134-139. – ISBN 966-7759-23-7
829193
  Демченко А. Образи-символи дерев у поезыъ Василя Стуса // Південний архів : (Збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2006. – Вип. 34. – С. 24-27.
829194
  Новікова П. Образи-символи кукуна і зозулі у фольклорі // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 37, ч. 1. – С. 223-229


  Стаття присвячена дослідженню символів-образів Кукуна і Зозулі в українському, російському, німецькому фольклорі. Встановлені спільне та відмінне у фольклорному потрактуванні цього образу у сприйнятті різних етносів. Article is devoted research of ...
829195
  Найденко О.В. Образи-символи МОГИЛИ, СТЕПУ, ХАТИ, САДУ в поезіях Т.Г. Шевченка // Обрії таланту (до 200-річчя від дня народження Т.Г. Шевченка) : матеріали міжнар. студ. наук. конф., 12 берез. 2014 р. / М-во освіти і науки України, Ін-т вищої освіти НАПН України, Департамент науки і освіти Харк. облдержадмін. [та ін. ; редкол.: Астахова В.І. (голов. ред.) та ін.]. – Харків : Видавництво НУА, 2014. – С. 38-40
829196
  Жиленко І.Р. Образи-символи роману М.П. Арцибашева "Санін" / І.Р. Жиленко, Д. Гаврись // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2013. – Т. 5, № 3. – С. 84-89. – ISSN 2077-804X


  У статті піднімаються питання символіки роману Михайла Арцибашева "Санін". У порівнянні з культурами різних країн звертається увага на символи природи: сонця, саду, тварин, птахів, комах тощо. Окремо розглядається образ-символ головного героя роману ...
829197
  Павлішена Л. Образи-символи у "серйозних" комедіях Івана Карпенка-Карого "Суєта" та "Житейське море" // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2015. – № 1 (115), січень - лютий. – С. 67-71
829198
  Дебейко О.В. Образи-символи як креативні чинники асоціативного ряду та сюжетної лінії у творах Ясунарі Кавабата / О.В. Дебейко, Л.С. Аністратенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 32-36. – (Східні мови та літератури ; Вип. 11). – ISSN 1728-3817


  Розглядається структура сюжетів творів Ясунарі Кавабата, зокрема наведено нові аргументи на підтвердження використання письменником методу "асоціативного зв"язку"; а також визначено типи та функції сюжетів The work is a consideration of a structure of ...
829199
  Годенко О. Образи - коди пам"яті // Образотворче мистецтво : Часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 16-18. – ISSN 0130-1799
829200
  Панчук Л. Образи "вершителів" часу за романом Ю. Яновського "Вершники" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 4. – С. 166-170
829201
  Лавренко В.С. Образи "вождів" у емігрантській мемуаристиці // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – Т. 20, № 1/1. – С. 100-108. – (Серія: Історія та археологія ; вип. 20). – ISSN 9125-0912
829202
  Гаухман М.В. Образи "єврея" в українському громадському житті Російської імперії (1905-1914 рр.) // Проблеми історії та історіографії України : програма і матеріали наук.-практ. конф. ["День науки історичного факультету - 2013"] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; [наук. ред. Г.Д. Казьмирчук]. – Київ : УкрСІЧ, 2013. – С. 14-16. – (День науки історичного факультету ;Секція кафедри історії для гуманітарних факультетів). – ISBN 978-966-8126-90-1
829203
  Сулима М. Образи "інших" у творчості Климентія Зіновіїва // Обрії наукового пошуку : літературознавство, мовознавство, перекладознавство : збірник на пошану проф. І. Мегели / О. Астаф"єв, Т. Бовсунівська, С. Бобинець, О. Бродська, М. [та ін.] Василенко. – Київ ; Дрогобич : Вадим Карпенко, 2011. – С. 151-153. – ISBN 978-966-1516-14-3
829204
  Михайленко В. Образи автора й читача в журналістському творі: проблема функціонування та взаємодії // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – Вип. 10. – С. 89-98


  Розглядаються образи автора й читача в журналістському творі, окреслено їхню роль, функції та особливості взаємодії у текстах публіцистичного жанру, а також їхнє значення в побудові успішного комунікативного акту. The article deals with the images of ...
829205
  Кізлова А.А. Образи алкоголіка та курця в історії радянського антиалкогольного і антитютюнового плакату // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2014. – Вип. 81 (№ 2). – С. 69-73. – ISSN 2076-1554
829206
  Косянчук О.О. Образи Афіни-Мінерви і Афродіти-Венери у давньоукраїнській поезії XVI-XVIII століть // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 24. – С. 214-217


  Метою даної статті є встановлення ролі й функціонального навантаження образів-персонажів античної міфології - богині Афіни-Мінерви і Афродіти-Венери - у поезії XVI-XVIII століть. Тим самим у статті відтворено часо-проторову вісь Античність - Ренесанс і ...
829207
  Масненко В.В. Образи Богдана Хмельницького у сучасній колективній історичній пам"яті українців та їх сусідів // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2015. – С. 14-22. – (Серія "Історичні науки" ; № 22 (355)). – ISSN 2076-5908
829208
  Бурутіна А. Образи Бориса і Гліба в Києворуській книжності // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2014. – Вип. 42, ч. 1. – С. 161-168


  У статті досліджуються образи Бориса та Гліба у "Повіданні про святих князів Бориса та Гліба" невідомого автора та "Чтєнії про житіє і погублення блаженних страстотерпців Бориса і Гліба" Нестора. Аналізується авторська інтерпретація образу святих та ...
829209
  Ковалевський В.В. Образи будівників Дніпровського каскаду в художній літературі / В.В. Ковалевський. – Київ, 1958. – 40с.
829210
  Митовска М. Образи в нас. / М. Митовска. – София, 1979. – 244с.
829211
  Карбан А.А. Образи в усних народних оповіданнях про голодомор 1932-1933 рр.: трансмісія традиції // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ : Київський університет, 2015. – Вип. 44, ч. 1


  У статті виділено та проаналізовано кілька основних, яскравих образів, що найчастіше зустрічаються в усних народних оповіданнях про голодомор 1932-1933 рр. Розглянуто їх на рівні художнього творення, символічного навантаження та емоційної складової. В ...
829212
  Попов П.М. Образи В.І.Леніна і Й. В.Сталіна в українській народній поезії / П.М. Попов. – К., 1953
829213
  Литвин В. Образи Великого Кобзаря в українській інтелектуальній історії // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2014. – 5 березня (№ 42). – С. 10-11
829214
  Литвин В. Образи Великого Кобзаря в українській інтелектуальній історії // Науково-інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2014. – № 3 (92), травень - червень. – С. 36-47
829215
  Литвин В. Образи Великого Кобзаря в українській інтелектуальній історії (до 200-річчя від дня народження Т.Г.Шевченка) // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2014. – 6 березня (№ 43). – С. 20-21
829216
  Литвин В. Образи Великого Кобзаря в українській інтелектуальній історії (до 200-річчя від дня народження Т.Г.Шевченка) // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2014. – 7 березня (№ 44). – С. 10-11
829217
  Витрикуш Г. Образи видатних людей минулого в поезії Івана Драча // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 40-41
829218
  Шаф О. Образи геометричних фігур у сонетах Емми Андрієвської останнього десятиріччя (збірки "Півкулі і конуси", "Рожеві казани") // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 10 (598). – С. 71-76. – ISSN 0236-1477
829219
  Яненко Я.В. Образи героя новатора та героя-професіонала в рекламі: соціалізаційний аспект // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. О.В. Богуславський, редкол.: Т.С. Гиріна, В.Ф. Іванов, В.В. Лизанчук [та ін.]. – Запоріжжя, 2017. – С. 167-171. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 3 (31)). – ISSN 2219-8741
829220
  Гайдук С.Є. Образи голуба і голубки як символи кохання (на прикладі поезії Тараса Шевченка) // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 245-252. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 3)
829221
  Іващук О.А. Образи дітей у творчості Т.Г. Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 7. – С. 44-47.
829222
  Гладій О.Б. Образи дітейу літературі канадських українців // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 23-25. – (Гуманітарні науки ; № 2). – ISSN 1813-341X


  Стаття присвячена висвітленню впливу створеної в дитячому дискурсі художньої образності, який формується в літературі української діаспори в Канаді, на процес структурування міфу про Україну. Особлива увага приділяється ролі літературних творів у ...
829223
  Токмань Ганна Образи долі, музи і слави у віршах С. Гординського: діалог з Т. Шевченком // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 54-58. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5263
829224
  Даниленко В. Образи жертви і ката у творах Юрія Горліса-Горського // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2014. – Вип. 42, ч. 1. – С. 305-314


  У статті з позицій постколоніальної критики аналізуються образи жертви і кати у творах Юрія Горліса-Горського. Розкриваються психологічні мотиви опору жертв репресіям, страху, підкупам, пропаганді, за допомогою яких тоталітарна система розправлялася з ...
829225
  Чумаченко О. Образи з минулого : Біографічний довідник осіб, похованих в Успенському соборі Києво -Печерської лаври / О. Чумаченко; Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник. – Київ : Софія, 1999. – 178с. – ISBN 5-86468-028-1
829226
  Івашків В. Образи Івана Мазепи та Семена Палія у фольклорних матеріалах Пантелеймона Куліша // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 38 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 115-120


  У статті на основі архівних матеріалів та друкованих видань схарактеризовано особливості народнопоетичної оцінки образів Івана Мазепи та Семена Палія у записах Пантелеймона Куліша переважно першої половини 1840-х років. Фольклорні тексти, за Кулішем, ...
829227
  Щербина В.М. Образи інформаційного суспільства: соціологічна концептуалізація : Дис. ...соціол. наук: Спец. 22.00.01 -та історія соціол. / Віктор Миколайович Щербина; КНУТШ. – Київ, 2006. – 407л. – Бібліогр.: л.389-407
829228
  Щербина В.М. Образи інформаційного суспільства: соціологічна концептуалізація : Автореферат дис. ...д-ра соціол. наук: Спец. 22.00.01 / Щербина В.М.; Віктор Миколайович Щербіна; КНУТШ. – Київ, 2006. – 25с. – Бібліогр.: 23 назви
829229
  Щербина В.М. Образи інформаційного суспільства: соціологічний вимір / В.М.Щербина; Інститут соціал. та культ.зв"яків ім. Св. княгині Ольги. – Київ, 2005. – 248с. – ISBN 966-8136-54-3
829230
  Ясінський М.М. Образи історичного минулого у поезії Т. Шевченка // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць / Міжнародний економіко-гуманітарний ун-т ім. ак. Степана Дем"янчука. – Рівне, 2014. – Вип. 1 (11). – С. 104-114. – ISBN 978-966-7359-72-0
829231
  Новиков А.О. Образи й прообрази в романі Сергія Лойка "Аеропорт" // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2016. – № 31/32 (467/468), листопад. – С. 67-71
829232
  Ткаченко О.П. Образи Каїна і Авеля в давньоукраїнській релігійній полеміці // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 610-616


  У статті аналізуються особливості інтерпретації образів Каїна й Авеля в українській полемічній літературі - від доби Середньовіччя до Бароко. Досліджуються основні концепти, пов"язані з цими образами(заздрість, вбивство, жертва, Каїнів родовід, Авелева ...
829233
  Ткаченко О. Образи Каїна і Авеля в українській апокрифіці // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 34 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 419-426


  У статті аналізується інтерпретація біблійних образів Каїна та Авеля в апокрифічній літературі. В українських апоктифах наявні доповнення, профанація та альтернативне прочитання біблійної історії про двох братів.
829234
  Ткаченко О.П. Образи Каїна і Авеля у світлі герменевтичної методи Григорія Сковороди // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 2. – С. 375-381


  У статті досліджується тлумачення біблійних образів Каїна і Авеля у творчості Григорія Сковороди. В статье анализируется истолкование библейских образов Каина и Авеля в творчестве Григория Сковороды. The article analyzes the interpretation of ...
829235
  Ткаченко О.П. Образи КАЇНА й АВЕЛЯ у творчості Мелетія Смотрицького та його опонентів // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 16 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 340-349. – ISSN 2075-437X


  У статті аналізуються особливості інтерпретації образів Каїна і Авеля в українській полемічній літературі. З"ясовується, що релігійні опоненти почергово маркували один одного образом Каїна, що врешті-решт призвело до нівеляції колись сильного аргументу ...
829236
   Образи Києва в художній літературі // Зібрання праць у п"яти томах / О. Білецький. – Київ : Наукова думка, 1966. – Т. 4 : Російська література та російсько-українські літературні зв"язки. – С. 539-572
829237
  Ковальчук Ю. Образи Кореї та корейців у публіцистичній прозі Джека Лондона // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 60-63. – (Східні мови та літератури ; вип. 1 (19)). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізуються образи Кореї та корейського народу, змальовані у військових репортажах Дж. Лондона (1904 р.). Дослідження виконано на базі методів імагології – актуального напрямку в галузі літературної компаративістики. Критичне вивчення ...
829238
  Мороз Володимир Образи місяця та його оточення у віруваннях носіїв трипільської культури // Українознавство : науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2002. – Ч. 4. – С. 242-243
829239
  Бездрабко Валентина Образи модерної документознавчої науки і дидактики : [рецензія] // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 1. – С. 11-13
829240
  Сокіл В. Образи наративів про голодомор // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2012. – № 6 (108), листопад - грудень. – С. 1202-1208. – ISSN 1028-5091
829241
  Свириденко В.О. Образи національного відродження в публічному дискурсі Народної Республіки Болгарія (за матеріалами періодичної преси) // Дриновський збірник : [зб. статей] / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна [та ін. ; редкол.: Страшнюк С.Ю. (голов. ред.) та ін. ; ред. рада: М.Г. Станчев (голова) та ін.]. – Харків ; Софія : Видавництво Болгарської академії наук ім. проф. Марина Дринова, 2015. – Т. 8. – С. 341-347. – ISBN 978-954-322-848-5
829242
  Харчук Р. Образи Павла Полуботка та Петра І у поезії Тараса Шевченка: історіографічні джерела // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.М. Сліпушко, В.Ф. Чемес [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20. – С. 303-309


  У статті розглянуто історіографічні джерела образів Павла Полуботка і Петра І у поезії Т. Шевченка. Авторка стверджує, що в обох випадках поет створив альтернативні образи до існуючих: Полуботка в "Історії Русів", Петра І в "Історії російських ...
829243
  Лихацький А.А. Образи пам"яті та архіву в творчості Мішеля Фуко 1960-х років // Спадщина : зб. наук. ст. / Дніпропетр. облдержадмін., Держ. архів Дніпропетр. обл. – Дніпропетровськ : Герда, 2012. – Вип. 3 : / [упоряд. Н.Л. Юзбашева ; ред. Н.В. Киструська, Н.Л. Юзбашева]. – С. 111-121. – ISBN 978-966-8856-58-7
829244
  Носенок Б.Е. Образи переживання в культурному контексті "прустохвороби" // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 4. – С. 64-66
829245
  Заруба М. Образи польських королев в "Хроніці Польщі" Яна Длугоша: особливості джерела та його інформаційний потенціал // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 42. – С. 60-67. – ISSN 2309-9356


  Стаття присвячена дослідженню потенціалу хроніки відомого польського історика "Історія Польщі" Яна Длугоша для вивчення сприйняття коронованих жінок в середовищі польських інтелектуалів. Виділяються характеристики джерела, які вказують на прояв думки ...
829246
  Мурашевич К. Образи природи у ранній творчості Вень Ідо // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 55-59. – (Східні мови та літератури ; Вип. 17). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджено вживання образів природи у творчості китайського поета Вень Ідо. Представлені як традиційні відомі символічні образи, так і авторські. У ранній поезії здебільшого зустрічаються традиційні образи природи, вживання яких проаналізовано ...
829247
  Прушковська І.В. Образи природи у суфійському літературному творі // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2011. – № 1. – С. 172-179. – ISSN 1608-0599


  Турецька суфійська література.
829248
  Приймак А.В. Образи природи у творчості Остапа Вишні та Михайла Стельмаха // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 3 (38). – С. 98-104


  У статті простежується зв"язок внутрішнього світу автора з образами природи на прикладі творів Остапа Вишні та Михайла Стельмаха. В статье рассматривается связь внутреннего мира автора с образами природы на примере произведений Остапа Вишни и Михаила ...
829249
  Волох О. Образи природи у хорових мініатюрах Б. Лятошинського // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2016. – № 5 (136), травень. – С. 133-136. – ISSN 2308-4634
829250
  Петрухіна Л.Е. Образи природи як стани екзистенції у поезії (теоретичні аспекти) : Автореф...канд.філолог.наук:10.01.06 / Петрухіна Л.Е.;Львів.нац.ун-тет ім.І.Франка. – Львів, 2000. – 19с. – Бібліогр.:с.16-17
829251
  Григорак Д. Образи раю та пекла в українській іконографії Страшного суду XV—XVII століть / Д. Григорак, А. Григорак // Українознавство : науковийжурнал / Н-д. ін-т українознавства. – Київ, 2015. – № 1 (54). – С. 124-132
829252
  Вощенко О.І. Образи сакрального українського світу та сучасності в повісті М. Стельмаха "Гуси-лебеді летять" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 3 (38). – С. 15-26


  У статті звертається увага на двовимірність тексту повісті (співвідношення повсякденного та сакрального), розкривається архетипно-національна складова оповіді, аналізується образ сучасної авторові дійсності. В статье обращается внимание на присутствие ...
829253
  Зварич В. Образи світової літератури у творчій рецепції поетів-неокласиків (М. Зеров, М. Драй-Хмара, М. Рильський) // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 136-144. – (Серія "Іноземні мови" ; вип. 20, ч. 1). – ISSN 2078-340X


  Йдеться про своєрідність творчого діалогу зі світ. літературою поетів-неокласиків - М. Зерова, М. Драй-Хмари, М. Рильського, репрезентованого в їхній поезії. Показано, що традиційні образи літ. походження (Беатріче, Параду, Гамлет та ін.) у рецепції ...
829254
  Ступель О.М. Образи світової поезії в музиці / О.М. Ступель, М.С. Пилинський. – К, 1971. – 160с.
829255
  Сапацінська Ю. Образи світу в уявленнях мешканців галицьких містечок другої половини XIX - початку XX ст. // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 344-348. – ISBN 978-966-171-893-6
829256
  Мірошниченко Лілія Образи середньовічної епіки в сучасному американському романі // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 63-67. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1682-2366


  Розглядається трансформація середньовічного епічного сюжету англо-саксонської поеми "Беовульф" у романі "Грендель" американського письменника Дж. Гарднера.
829257
  Белевцова С.О. Образи серця й душі як репрезентанти духовної сфери в поетичних моделях світу В. Свідзінського та М. Драй-Хмари // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / Харківський нац. пед. ун-ту імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2012. – Вип. 34 : До 200-ліття від дня народження Ізмаїла Івановича Срезневського. – С. 118-126


  Стаття присвячена розгляду в поетичних моделях світу В. Свідзінського та М. Драй-Хмари словесних образів душі й серця, які належать до ментального ядра української духовності, є ідостильовими домінантами й відбивають національну "філософію серця" (Г. ...
829258
  Романенко Ю.В. Образи смислоутворюючих чинників у функціонуванні соціальних систем : Дис. ... доктора соціологічних наук. Спец. 22.00.01 - теорія та історія соціології / Романенко Ю.В.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 554л. + Додатки: л. 551-552. – Бібліогр.: л. 540-551
829259
  Романенеко Ю.В. Образи смислоутворюючих чинників у функціонуванні соціальних систем : Автореф. дис. ...д-ра соціол. наук: Спец. 22.00.01 / Романенеко Ю.В.; Юрій Вікторович Романенко; КНУТШ. – Київ, 2006. – 44с. – Бібліогр.: 24 назви
829260
  Цимбал Т.В. Образи соціального порядку в сучасних теоріях глобалізації : дис. ... канд. соц. наук: 22.00.01 / Цимбал Т. В.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 180 л. – Бібліогр.: л. 168-180
829261
  Цимбал Т.В. Образи соціального порядку в сучасних теоріях глобалізації : автореф. дис. ... канд. соціолог. наук : 22.00.01 - теорія та історія соціології / Цимбал Т.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 16 с. – Бібліогр. : 7 назв.
829262
  Павлусів Н.М. Образи суду та судочинства у творах письменників Західної України кінця XIX - початку XX ст. як об"єкт філософсько-правового аналізу // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 49-53. – ISSN 1563-3349
829263
  Погребняк О.А. Образи українських заробітчан в сучасній чеській прозі // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2016. – C. 169–176. – (Серія "Філологічні науки" ; № 2 (12)). – ISSN 2226-551X
829264
  Мельничук Н.Б. Образи українських політичних діячів в масовій свідомості українського електорату // Матеріали міжнародної наукової конференції "Міжнародна інформація: концептуальні та прикладні виміри" : з нагоди 20-річчя заснування спеціальності "Міжнародна інформація" в Україні : [19 квіт. 2013 року, м. Київ] / "Міжнародна інформація: концептуальні та прикладні виміри", міжнар. наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 72-74
829265
  Посохов С.І. Образи університетів Російської імперії другої половини 19 - початку 20 ст. в публіцистиці та історіографії / МОНУ; ХНУ ун-т ім. В.Н. Каразіна; Посохов С.І. – Харків, 2006. – 368с. – ISBN 966-623-357-6
829266
  Василенко Ю.В. Образи Цзюнь-Цзи і Шен-Жень як смисложиттєві рівні представлені в "Лунь Юй" // Дні науки філософського факультету - 2010 : міжнар. наук. конф. (21-22 квіт. 2010 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2010. – Ч. 1. – С. 16-18
829267
  Луняк Є. Образи Шевченка та кирило-мефодіївців як засіб ідеологічної пропаганди в добу революційних змін на початку XX століття // Українська революція 1917-1921 рр.: подвиг героїв Крут : матеріали наукових читань / Український ін-т національної пам"яті; Ін-т історії України НАНУ; Ніжинський держ. ун-т ім. М. Гоголя; [ відп. ред. В.Ф. Верстюк ]. – Київ : Видавництво ім. Олени Теліги, 2008. – С. 84-101. – ISBN 978-966-355-019-0
829268
  Котляр О.Р. Образи штетла в українському мистецтві першої третини XX ст. у контексті європейських художніх пошуків : автореф. дис. ...канд. мистецтвознавства : 17.00.05 / Котляр О.Р. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Украйни ; Харків. держ. акад. дизайну і мистецтв. – Харків, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
829269
  Бородінова М. Образи, мотиви старого заповіту в контексті поезій Тараса Шевченка // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка; Південноукр. держ. пед. ун-т ім.К.Д.Ушинського. – Київ, 2001. – Вип. 8 : Матеріали Всеукраїнської науково-теоретичної конференції "Українська література в контексті світової літератури" 21 - 23 трвня, 2001р., Одеса. – С. 168-175
829270
  Ковалів С.М. Образки з Галицької Каліфорнії / Стефан Ковалів. – У Львіві (Львів) : Дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, 1913. – [1], 138, [3] с. : 1 аpк. поpтp., 12 аpк. іл. – Hа окp. аpк. поpтp. авт.


  Зміст: Добpий заpобок; Соpокаті штани; Хто винен?; Hа Дpімайловім пустаpищу
829271
   Образки з життя : Твори Панаса Мирного; Навчальний посіб. У 2-х книгах. – Київ : Грамота. – (Шкільна біб-ка). – ISBN 966-8066-21-9
Кн.1. – 2003. – 493с.
829272
   Образки з життя: Оповідання, новели, нариси (письменників Зах. України кінця ХІХ -- початку ХХ ст.). – Львів, 1989. – 397с.
829273
  Ткаченко Т. Образки Павла Крата // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 119-125. – (Серія: Літературознавство ; № 42). – ISBN 9-7425-09-6
829274
  Біньйон М. Образливий термін // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2015. – № 37 (409), 18-24.09.2015. – С. 16-17. – ISSN 1996-1561


  Як розуміють "фінляндизацію" на Заході й у сучасній Фінляндії. Наскільки можливим є відтворення мирного співіснування часів холодної війни в сучасному світі.
829275
  Братель О.М. Образна актуалізація етнонаціонального аргентинського концепту "пампа" // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Ужгород. нац. ун-т ; відп. ред. М.П. Фабіан. – Ужгород, 2008. – Вип. 6. – С. 383-387
829276
  Сенько М.В. Образна еволюція європейської моди в контексті мистецьких стилів кінця 19-20 століття : автореф. ... канд. мистецтвознав. : 26.00.01 / Сенько М. І. ; Київ. нац. ун-т. культури і мистецтв. – Київ, 2009. – 19 с. – Бібліогр.: 6 назв
829277
  Кусакіна Т. Образна кольорова символіка в поезії Василя Стуса // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2012. – № 2 (659). – С. 57-59. – ISSN 0130-5263


  Стаття присвячена проблемі кольору й кольорової символіки в поезії В. Стуса. Авторка прослідковує, як змінюється кольорова гама поета періоду ув"язнення, доходячи висновку, що клір у В. Стуса ніколи не був випадковим, а носив симовлічний характер
829278
  Філінюк В. Образна конструкція ніщо-ніде в поетичних текстах Емми Андієвської // Мовознавчі студії : збірник наукових праць / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Ч. 1. – С. 91-94.
829279
  Партико З.В. Образна концепція теорії інформації = Image conception of tne information theory : Монографія / З.В. Партико; МОНУ; ЛНУ ім.І.Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2001. – 133с. – ISBN 966-613-046-7
829280
  Савчук В. Образна модифікація жіночих архетипів в українських і норвезьких чарівних казках // Міфологія і фольклор : загальноукраїнський науково-освітній журнал / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; ГО "Українське т-во дослідників фольклору та міфології". – Львів, 2014. – № 3/4 (17). – С. 98-102. – ISSN 2225-5095
829281
  Ціпко А. Образна особливість української психо-космогонійної побудови // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 1 : Український образ світу: особливість у світовому контексті. – С. 89-93. – ISBN 978-966-439-147-1
829282
  Сліпушко О.М. Образна парадигма "Слова про Закон і Благодать" Іларіона Київського // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2007. – Вип. 19, ч. 2. – С. 175-182
829283
  Яровий А. Образна парадигма мислення та проблема інваріантності в розвитку наукових знань // Sententiae : наукові праці Спілки дослідників модерної філософії (Паскалівського товариства) / Вінницький нац.техн.ун.; Український філософський фонд. – Вінниця, 2007. – Спецвипуск № 1 : Випадковість в сучасному світі: діалог науки, релігій, культур. – С. 241-248
829284
  Перевертень Н.С. Образна парадигма роману Є. Гребінки "Чайковський" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 442-447. – (Б-ка Ін-ту філології)
829285
  Братель О.М. Образна реалізація концепту простір, властивого міфологічному мисленню // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 13. – С. 32-37. – ISBN 978-966-171-013-8
829286
  Малікова О.В. Образна семантика зоосемічних фразеологізмів-сленгізмів в американському варіанті сучасної англійської мови // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – Вип. 5. – С. 139-143. – ISBN 966-581-295-5
829287
  Панчук О. Образна символіка щедрівок.На матеріале волинського фольклору // Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 46-50. – ISSN 0130-5263
829288
  Максимчук О.В. Образна система дороги та мотив мандрів у віршованій творчості Лазаря Барановича // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2011. – Т. 124 : Філологічні науки (Літературознавство)
829289
  Ледняк Ю.В. Образна система драми Ж. Ануя "Медея" / Ю.В. Ледняк, Г.В. Ледняк, А.О. Скорик // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 122-127. – (Серія "Філологічні науки (літературознавство)" ; вип. 4.13 (104)). – ISSN 2078-2128
829290
  Миленька Г. Образна система драми Ф. Шіллера "Розбійники" в контексті філософсько-естетичних ідей ранніх просвітників // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення : збірник наукових праць / Киівський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого. – Київ;Черкаси, 2010. – Вип. 6. – С. 10-26. – ISSN 1997-4264
829291
  Рудницька А. Образна система народної орнаментики // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 35 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 499-507


  Українська народна орнаментика, як інструмент пізнання світогляду предків. Міжетнічний характер та етнічні особливості. Найпоширеніші орнаменти та їх семантика - зіставлення зорового й лексичного компонентів. Функціональність, декоративність, ...
829292
  Стельмах Б. Образна система наукових праць А.Ю. Кримського та засоби емоційного впливу на читача // Волинь у житті та творчості письменників : зб. наук. праць / [авт.-упоряд.: Н. Сташенко ; ред.: В. Гребенюк та ін.]. – Вид. 2-ге, перероб. і допов. – Луцьк : Твердиня, 2007. – С. 199-203. – (Волинь унікальна). – ISBN 978966600-254-2; 978-966-8770-58-6
829293
  Янкова Н. Образна система повісті Ольги Кобилянської "В неділю рано зілля копала" та способи її художнього втілення // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 9. – С. 230-237
829294
  Лисенко Л. Образна система публіцистики Євгена Сверстюка як концептуальна картина світу // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2010. – № 1 (22). – С. 75-79. – ISSN 2075-1222
829295
  Лисенко Л.І. Образна система публіцистики Євгена Сверстюка як чинник оптимізації соціокультурної комунікації українства : дис. ... канд. наук із соц. комунікації : 27.00.04 / Лисенко Леся Іванівна ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – 204 л. – Бібліогр.: л. 176-204
829296
  Лисенко Л.І. Образна система публіцистики Євгена Сверстюка як чинник оптимізації соціокультурної комунікації українства : автореф. дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій : 27.00.04 / Лисенко Леся Іванівна ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – 18 с. – Бібліогр.: 10 назв
829297
  Григорова О. Образна система роману П. Зюскінда "Парфюмер" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 11-15. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 10)


  Розглядаються особливості образної системи роману Патріка Зюскінда "Парфюмер". Зроблено спробу аналізу загальної метафори твору - метафори запаху, особливостей просторових та часових координат, переліків, описів, тощо.
829298
  Сазанович Л.В. Образна стереотипізація як модель організації фольклорного тексту (на матеріалі американської англомовної фольклорної балади) : дис. ... канд. філолог. наук : 10.01.07 / Сазанович Л.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 202 л. + Додаток: л. 201-202. – Бібліогр.: л. 176-200
829299
  Сазанович Л.В. Образна стереотипізація як модель організації фольклорного тексту (на матеріалі американської англомовної фольклорної балади) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.07 / Сазанович Л.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв.
829300
  Косило Н. Образна трансформація соціальних низів у творах англійських та українських письменників-натуралістів // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2007. – С. 198-203. – (Філологія (літературознавство) ; Вип. 13/14)


  У статті на порівняльно-типологічному рівні висвітлюється проблема соціальних низів Англії та України на прикладі творчості А. Моррісона та І. Франка. На основі аналізу окремих натуралістичних творів розглядаються індивідуальні творчі методи обох авторів
829301
  Блинова О.И. Образная лексика русского языка / О.И. Блинова, Е.А. Юрина // Язык и культура : научный периодический журнал / Гос. образовательное учреждение высшего проф. обр. "Томский гос. ун-т". – Томск, 2008. – № 1. – С. 5-13
829302
  Туранина Н.А. Образная модель мира в поэтическом дискурсе В. Маяковского (на материале авторских словарей тропов) // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – № 20 (за 2013) : Присвячено 120-річчю від дня народження Володимира Володимировича Маяковського. – С. 16-19. – ISSN 2307-4558
829303
  Вовк Елена Борисовна Образная номинация (внутриязыковый и межязыковый аспекты) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.19 / Вовк Елена Борисовна; МВ и ССО СССР, Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1987. – 24л.
829304
  Горанов К. Образная природа и историческая эволюция искусства : Автореф... докт. искусствовед.наук: / Горанов К.; АОН, Каф. литер., искусствовед. и журналистики. – М., 1967. – 47л. – Бібліогр.:с.44-46
829305
  Федоров А.И. Образная речь / А.И. Федоров. – Новосибирск, 1985. – 199с.
829306
  Шидфар Б.Я. Образная система арабской классической литературы (6-12 вв.) / Б.Я. Шидфар. – М., 1974. – 254с.
829307
  Усеинов Т.Б. Образная система крымскотатарской письменной силлабической поэзии (XVI - начало XVIII вв.) : монография / Т.Б. Усеинов ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Тавр. нац. ун-т им. В.И. Вернадского. – Симферополь : Крымучпедгиз, 2011. – 155, [1] с. – Библиогр.: с. 146-153. – (Серия "Литература крымских татар" ; кн. 5). – ISBN 978-966-354-451-9
829308
   Образная структура текста: Сб. науч. тр.. – Алма-Ата, 1987. – 95с.
829309
  Алексеев А.П. Образная ткань философского произведения (к вопросу о сопоставлении философии и литературы) // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 11. – С. 37-46. – ISSN 0042-8744
829310
  Пірошенко С. Образне втілення природних циклів у ліриці Інокентія Анненського // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2009. – Вип. 1. – С. 67-71. – ISSN 2075-1486
829311
  Яровий А.М. Образне мислення в контексті сучасної науки та соціальної практики // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 118-120. – (Філософія. Політологія ; Вип. 87/88). – ISSN 1728-3817


  У статті, на підставі теоретичних напрацювань та практичних впроваджень в сфері конкретних соціальних наук, досліджуються відповідні інформаційно-образні технології, які вже діють в соціальній практиці. Здійснюється постановка проблеми та ...
829312
   Образне слово : (постійні народні порівняння) / [зібр. і упоряд. Іван Гурин ; худож. В.Є. Перевальський]. – Київ : Дніпро, 1966. – 223 с. : іл. – Мініатюрне видання у суперобкл.
829313
  Гурин І. Образне слово : постійні народні порівняння / [зібрав і упорядкував Іван Гурин ; худож. Перевальський В.Є.]. – Київ : Дніпро, 1974. – 238 с. : іл. – Мініатюрне видання
829314
  Коцюбинська М.М. Образне слово в літературному творі / М.М. Коцюбинська. – Київ, 1960. – 188с.
829315
  Філінюк В.А. Образне слово в системі поетичного тексту Емми Андієвської : Дис. ... канд. філол. наук. Спец. 10.02.01 - українська мова / Філінюк В.А.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 197л. – Бібліогр.: л. 178 - 197
829316
  Філінюк В.А. Образне слово в системі поетичного тексту Емми Андієвської : Автореф. дис. ... канд. філол. наук.10.02.01 / Філінюк В.А.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв
829317
  Шевченко Л.І. Образне слово Києво-Печерського патерика: генеза і семантика // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 7. – С. 81-86.
829318
   Образний відео-комп"ютер око-процесорного типу : монографія / В.П. Кожем"яко, Г.Л. Лисенко, А.А. Яровий, А.В. Кожем"яко ; МОНУ ; Вінницький нац. техн. ун-т. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2008. – 215 с. – ISBN 978-966-641-261-7
829319
  Клименко Н.Ф. Образний обшир фразеологізмів з компонентом голова в українській мовній картині світу // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5, ч. 1. – С. 9-23
829320
  Ковалів П. Образний паралелізм у Шевченка // Київ : журнал літератури і мистецтва / Літературно-мистецьке т-во в Філадельфії ; ред. Б. Романенчук. – Philadelphia, 1953. – 2, березень-квітень. – С. 105-107
829321
  Мацьків П. Образний потенціал паремій з компонентом "голова" в "Галицько-руських народних приповідках" // Рідне слово в етнокультурному вимірі : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; [голов. ред.: М. Федурко ; редкол.: Н. Клименко та ін.]. – Дрогобич : Посвіт, 2015. – С. 162-169. – ISSN 2411-4758


  У статті з’ясовується семантична структура ФО з компонентом голова, простежуються системні відношення в межах цієї фразеологічної серії з побудовою ієрархічної структури ідеографічного опису об’єкта дослідження; з’ясовується роль культурологічної ...
829322
  Мацьків П. Образний потенціал паремій із компонентом "око" в "Галицько-руських народних приповідках" // Типологія та функції мовних одиниць : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – № 1 (5). – С. 102-109. – ISSN 2311-5165


  У статті розглянуто паремії із соматичним компонентом око в «Галицько- руських народних приповідках». Досліджено семантичні, структурні та емоційно-оцінні особливості цих паремій. Визначено специфіку їхньої тематико-ідеографічної організації, з’ясувано ...
829323
  Горчак Т.Ю. Образний простір вірша В.Б. Йєйтса "Плавання до Візантії": лінгвокогнітивний аналіз // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2009. – Вип. 23. – С. 47-55
829324
  Зінченко Н. Образний світ поезії Богдана Бойчука / Н. Зінченко, Ю. Чернусь // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2010. – № 7/8. – С. 12-13
829325
  Треф"як Н. Образний світ прози Миколи Вінграновського // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2008. – С. 240-246. – (Філологія (літературознавство) ; Вип. 17/18)
829326
  Литвиненко Г. Образні архетипи русальних та петрівчаних пісень у контексті свідомості одного носія фольклору // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 31 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 301-308


  Образні архетипи русальних та петрівчаних пісень у свідомості одного носія фольклору. У статті аналізуються образні архетипи русальних та петрівчаних пісень, визначається генезис та еволюція їх функціонування, підкреслюється співвідношення між ...
829327
  Міщенко Г. Образні домінанти у творчості Миколи Дьоміна // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 22-23. – ISSN 0868-9644


  Художник Микола Дьомін
829328
  Міщенко Григорій Образні домінанти у творчості Миколи Дьоміна // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 22-23. – ISSN 0868-9644
829329
  Ціпко А. Образні домінанти української психо-космогонійної рецепторики // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 34 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 440-448
829330
  Тиха Л. Образні засоби поезії Василя Голобородька // Лінгвостилістичні студії : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2015. – Вип. 2. – С. 204-209. – ISSN 2413-0923
829331
  Терханова О.В. Образні звороти як комунікативна ознака мови ЗМІ // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015. – С. 60-62. – (Серія : Гуманітарні науки ; № 1 (40)). – ISSN 1813-341X
829332
  Литвин О.О. Образні значення номенів рослин у творах О. Кобилянської // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / Харківський нац. пед. ун-ту імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2010. – Вип. 30. – С. 122-126
829333
  Жуйкова М.В. Образні лексичні одиниці як результат редукції прецедентних наративних текстів // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; [редкол.: Бардіна Н.В., Кавун Л.І., Кагановська О.М. та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – С. 100-114. – (Серія "Філологія", Серія "Педагогіка" ; вип. 25). – ISSN 2309-1517
829334
  Снитко О.С. Образні стереотипи негативної оцінки в контексті проблеми "етнос і мова" // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 39. – С. 314-320


  Статтю присвячено аналізу образних стереотипів як елементів когнітивної бази людини, які виступають у функції еталонів аксіологічної оцінки. Статья посвящена анализу образных стереотипов как элементов когнитивной базы человека, выступающих в функции ...
829335
  Науменко Н. Образність "наївного" мистецтва у сучасному поетичному макрокосмосі // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 35 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 378-384


  У статті проаналізовано твори сучасної української поезії, концептуальним образотворчим методом яких є "дитяче малювання". Показано, що поет, змальовуючи індивідуальну художню картину світу, тяжіє до застосування головних прийомів дитячого "наївного" ...
829336
  Шуть В.Я. Образність водної стихії як результат інтерсеміотичного перекладу у збірці Ю. Андруховича "Диявол ховається в сирі" // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 11 (222). – С. 152-161. – (Філологічні науки ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
829337
  Карабін У. Образність кольороназв у повісті Патріка Зюскінда "Голубка" // Іноземна філологія / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 127, ч. 1. – С. 24-29. – ISSN 2078-340X
829338
  Чернишова Ю.О. Образність релігійного дискурсу з погляду перекладача // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 22. – С. 323-328


  У статті на матеріалі сучасних італійських католицьких текстів та їх українських перекладів досліджено особливості та стратегію відтворення релігійних образів: метафор, символів, епітетів. Проаналізовано відмінності у функціонуванні метафори у ...
829339
  Старченко Т. Образність романів Ірини Вільде: особливості відтворення у художньому перекладі // Образ : інформаційний бюлетень / Київський національний університет іім.Тараса Шевченка. Ін-т. журналістики. – Київ, 2008. – Вип. 9. – С. 68-73


  У статті розглядаються особливості образної (метафоричної) структури романів Ірини Віпьде, а також можливість адекватного перекладу тропів. The primary goal of this article is to describe peculiarities of the figurative (metaphorical) structure used ...
829340
  Лила М. Образність слова в оволодінні іноземною мовою // Психолінгвістика : збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 19 (1) : Психологія. – С. 125-133. – ISSN 2309-1797
829341
  Свалова М. Образність та аргументація в публіцистиці М. Рябчука як засоби впливу на реципієнтів // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2014. – C. 311-316. – (Серія "Журналістика" ; вип. 39, ч. 1). – ISSN 2078-7324
829342
  Пилипчук С. Образність та соціативність як елементи поетики паремій // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 304-310. – (Серія філологічна ; Вип. 39, ч. 1)
829343
  Щепанська Х. Образність у професійному мовленні / Христина Щепанська // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2016. – C. 254-258. – (Серія філологічна ; вип. 63). – ISSN 2078-5119
829344
  Повторева С. Образність у філософських текстах і філософія художньої творчості (роздуми над творами В.Л. Петрушенкма // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2012. – № 723 : Філософські науки. – С. 133-136. – ISSN 0321-0499
829345
  Козіндо М.В. Образність фразеологічних одиниць // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2009. – Вип. 25, ч. 2. – С. 78-81
829346
  Дядюра Г.М. Образність як засіб діалогічності науково-популярного тексту // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2003. – Вип. 4. – С. 120-127


  Описано функціональне призначення образних засобів у науково-дидактичних і науково-популярних творах. In the article it is given the functional specifications of figurative facilities in the scientific-didactic and scientific-popular works.
829347
  Столярська Т.О. Образно-асоціативний компонент семантичної структури концепту [текст немецькою мовою] // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 37. – С. 360-364


  У статті визначено зміст образно-асоціативного компоненту семантичної структури концепту [текст німецькою мовою]: його утворюють смисли "точний", "відповідальний", "ввічливий", "надійний". В статье определено содержание образно-ассоциативного ...
829348
  Теребус О. Образно-документальні засоби у публіцистиці Дмитра Павличка // Образ : інформаційний бюлетень / Київський національний університет іім.Тараса Шевченка. Ін-т. журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 8. – С. 46-53


  Досліджуються образно-документальні засоби у публіцистиці Д Павличка, зокрема його індивідуальність, здібності, талант, уміння, фантазія, образне мислення тощо. Найхарактернішими ознаками публіцистичних статей виступає образна мова, символіка, художні ...
829349
  Дяченко Н.Л. Образно-експресивні засоби творення лічилок // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 4. – С. 168-173. – ISBN 966-581-476-1
829350
  Скаб М. Образно-метафорична синтагматика лексеми душа як засіб вираження одноіменного концепту // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 35. – С. 71-76. – ISSN 0320-3077
829351
  Миронюк Л.В. Образно-метафоричні особливості поезії Ліни Костенко // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2000. – С. 114-118. – (Філологічні науки ; № 1). – ISBN 966-599-208-2
829352
  Вишницкая Ю.В. Образно-мотивный контрапункт в рассказе Ивана Бунина "Легкое дыхание": текстуальный анализ // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / УАПРЯЛ; Киевский национальный университет им. Тараса Шевченка. – Киев, 2010. – № 5 (35). – С. 2-4
829353
  Безгодов Д.Н. Образно-новостные жанры РR-текста в контексте организационной культурі вуза / Д.Н. Безгодов, О.И. Беляева // Высшее образование сегодня : рецензируемое издание ВАК России в области психологии, педагогики и социологии; реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2011. – № 11. – С. 37-39. – ISSN 1726-667Х
829354
  Буда В. Образно-оцінні властивості народної пісні в мові українських історичних романів другої половини XX століття про добу козацтва // Рідне слово в етнокультурному вимірі : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; [голов. ред.: М. Федурко ; редкол.: Н. Клименко та ін.]. – Дрогобич : Посвіт, 2015. – С. 326-332. – ISSN 2411-4758
829355
  Коныров Т. Образно-речевые средства в поэзии Сакена Сейфуллина : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Коныров Т. ; Каз. гос. пед. ин-т. – Алма-Ата, 1966. – 20 c.
829356
  Львова К.О. Образно-семантичне порівняння "Треносу" Мелентія Смотрицького з "Плачем Ярославни" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 317-320


  Досліджено гнайголовніший полемічно-публіцистичний твір М. Смотрицького "Тренос" у контексті полемічної літературі початку XVII ст. Зроблено образно-семантичний аналіз "Треносу" порівняно із "Плачем Ярославни", Виявлено основні мотиви і риси схожості ...
829357
  Бычков В.В. Образно-символическая основа мышления автора "Ареопагитик" // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2012. – № 9. – С. 120-133. – ISSN 0042-8744
829358
  Рибась О.В. Образно-символічна система поезій у прозі Дніпрової Чайки // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С.478-482


  У статті досліджено образи-символи в циклі поезій у прозі "Морські малюнки" талановитої української письменниці початку ХХ століття Дніпрової Чайки, а також запропоновано підхід до їх аналізу в межах системи
829359
  Усатенко Галина Олегівна Образно-символічна система художнього часу українського пісенного фольклору : Автореф... канд. філолог.наук: 10.01.09 / Усатенко Галина Олегівна; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1994. – 18с.
829360
  Усатенко Галина Олегівна Образно-символічна система художнього часу українського пісенного фольклору : Дис... канд. філолог.наук: / Усатенко Галина Олегівна; КУ ім. Т.Шевченка. – Киев, 1994. – 162л. – Бібліогр.:л.158-162
829361
  Григорчук Ю. Образно-символічне вираження сакрального в художній прозі Віри Вовк // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Вип. 22. – С. 147-153. – ISSN 2307-2261
829362
  Голобородько Я. Образно-словесні мантриТараса Прохаська . // Слово і час : Науково-теоретичний журнал / Журнал інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАНУ. – Київ, 2006. – № 7. – С. 41-44. – ISSN 0236-1477
829363
  Левченко Г. Образно-смислові домінанти лірики Лесі Українки // Волинь філологічна : текст і контекст : зб. наук. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2013. – Вип. 16 : Мова і вірш. – С. 113-124. – ISSN 2304-9383
829364
  Сукаленко Нонна Ивановна Образно-стереотипная языковая карта мира как отражение эмпирического обыденного сознания : Дис... д-ра филол.наук: 10.02.19, 10.02.01 / Сукаленко Нонна Ивановна; ХГУ. – Харьков, 1991. – 316л. – Бібліогр.:л.298-316
829365
  Сукаленко Н.И. Образно-стереотипная языковая картина мира как отражение эмпирического обыденного сознания : Автореф. дис. ... д-ра филолог. наук : 10.02.19, 10.02.01 / Сукаленко Н.И.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1991. – 39 с.
829366
  Гуляк А. Образно-стильова поліфонія "Псалмів Давидових" Тараса Шевченка / А. Гуляк, Н. Науменко // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 37, ч. 1. – С. 84-89


  У статті розглядаються композиційні та стилістичні риси поезії Тараса Шевченка з циклу переспівів «Давидові псалми». Показано, що, за всіх видозмін у версифікації, мові та образності інтерпретацію канонічних текстів виконано з глибокою повагою до ...
829367
  Кавун Л. Образно-стильові особливості роману Гео Шкурупія "Жанна-батальйонерка" // Текст. Контекст. Інтертекст : науковий електронний журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. ун-т ім. В.О. Сухомлинського ; голов. ред. Філатова О.С. – Миколаїв, 2017. – Вип. № 1 : Філологічні науки. – С. 135-143
829368
  Добоні М.І. Образно-сюжетна специфіка творів рукописної збірки Павла Білецького-Носенка "Сто басен в четырестишиях", що зберігається у відділі рукописів Інституту літератури НАН України // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 162-166. – (Б-ка Ін-ту філології)
829369
  Савеленко І. Образно-тропеїчні засоби в пісенній творчості Осипа Маковея // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2013. – С. 121-126. – (Серія "Філологічні науки" ; № 20 (273)). – ISSN 2076-5770
829370
  Грабар Н.Г. Образно-чуттєві аспекти бібліотечної комунікації // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2013. – Вип. 41. – С. 227-233. – Бібліогр.: 9 назв.


  Розглядаються особливості бібліотечної комунікації, що базуються на образно-чуттєвих аспектах. Виявлені її основні форми, які впливають на виховання студентської молоді.
829371
  Ермоленко Сергей Семенович Образно-экспрессивные значения морфологических категорий в их взаимоотношениях с грамматико-семантической системаой (на материале времен глагола в русском, украинском и англ. яз.) : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.19 / Ермоленко Сергей Семенович ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1982. – 22 с.
829372
  Ермоленко Сергей Семенович Образно-экспрессивные значения морфологических категорий в их взаимоотношениях с грамматикосемантической системой (на материале времен глагола в рус., укр. и англ. языках) : Дис... канд. филол.наук: 10.02.19 / Ермоленко Сергей Семенович; Ин-т языковедения им. А.А.Потебни. – Киев, 1982. – 195л. – Бібліогр.:л.173-195
829373
  Савченко А.Н. Образно-эмоциональная функция речи и поэтическая речь. / А.Н. Савченко. – Ростов -на-Дону, 1978. – 128с.
829374
  Білас А. Образно маркована емотивність поеми Т. Шевченка "Наймичка" в оригіналі та французьких перекладах // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 6, ч. 2. – С. 138-144
829375
  Рыбак Л.А. Образное мышление и урок литературы / Л.А. Рыбак. – М, 1966. – 203с.
829376
  Конончук Т.И. Образное осмысление украинской действительности в повести "Страсти по Матвею" Василия Журавского и в графике Николая Бондаренко // Материалы XV Международного научного семинара "Деятели науки и культуры России и Украина ( XVIII-XX вв.)" : 17-21 мая 2015 г. / "Деятели науки и культуры России и Украина (ХVІІІ-ХХ вв.)", междунар. науч. семинар. – Санкт-Петербург ; Нежин : Лысенко Н.М., 2015. – С .129-143


  "Влітку 1833 р. Гоголь у листах до М. Максимовича закликає вченого їхати до Києва, бо й сам збирається викладати історію в Київському університеті". С. 191.
829377
  Ляхов В.Н. Образное отражение содержания книги во внешнем оформлении : Учебное пособие для студ. фак-та худ. офоромл. печатной продукции 4 и 5 курсов / Ляхов В.Н. – Москва : Моск. полиграф. ин-т, 1964. – 36 с.
829378
  Жадлун М.И. Образное представление концепта "вода" в поэзии А. Ахматовой и М. Цветаевой (на примере сравнения и метафоры) // Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – Т. 23, № 11. – С. 28-35. – (Серія: Мовознавство ; вип. 21 (2)). – ISSN 2312-2919
829379
   Образное слово А.Блока: Сб. ст.. – М., 1980. – 216с.
829380
  Аникина А.Б. Образное слово в тексте / А.Б. Аникина. – Москва, 1985. – 76с.
829381
  Лейзеров Н.Л. Образность в искусстве / Н.Л. Лейзеров. – М., 1974. – 207с.
829382
  Сенкевич В.И. Образность и пластичность "Слова о полку Игореве" // Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах : збірник наукових праць / Мін.осв. і науки України; Донецький національний університет. – Донецьк, 2008. – Вип.17. – С. 162-170
829383
  Калмыкова Е.И. Образность как лингвостилистическая категория в современной немецкой научной прозе. (Метафора и сравнение) : Автореф... канд. филол.наук: 663 / Калмыкова Е.И.; 1-й Моск. гос. пед. ин-т иностр. яз. им. Мориса Тореза. – М., 1969. – 23л.
829384
  Ковальчук Л.А. Образность публицистики Ивана Франко : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.01.03 / Ковальчук Л.А. ; Одесск. гос. ун-т. – Одесса, 1983. – 18 с.
829385
  Шевченко Н.И. Образность фильмов А. П. Довженко : Автореф... канд. искусств.наук: 822 / Шевченко Н. И.; АН УССР, Ин-т искуств. фолькл. и этногр. – Киев, 1969. – 19л.
829386
  Жигулев А.М. Образные выражения в выступлениях В.И.Ленина. / А.М. Жигулев. – М., 1982. – 80с.
829387
  Барабаш Т.А. Образные глагольные фразеологические единства в современном английском языке и пути их перевода на русский язык. : Автореф... канд. филол.наук: / Барабаш Т.А.; Военный ин-т иностр. яз. – Москва, 1953. – 16 с.
829388
   Образные и экспрессивные средства языка (английского, немецкого, французского): : межвуз. сб. науч. тр. – Ростов-на-Дону, 1986. – 135 с.
829389
  Бабик М.И. Образные модификации героя-эстета и концепция личностика в литературе декаданса и символизм // Русская литература. Исследования : сборник научных трудов / Киевский нац. ун. им. Тараса Шевченко. – Киев, 2005. – Вып. 7. – С. 167-181. – ISBN 966-581-617-9
829390
  Лебедева М.С. Образные оспекты семантики имени существительного в современном английском языке : Автореф. дис. ... канд. фиолл. наук : 10.02.04 / Лебедева М.С. ; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – Москва, 1981. – 28 с.
829391
  Матвеева А.С. Образные представления, связанные с понятием "Жизнь" в англоязычной поэзии: диахронический аспект // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 : научный журнал / Московский университет им.М.В.Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 109-119. – (Филология ; № 4). – ISSN 0201-7385
829392
  Стюфляева М.И. Образные ресурсы публицистики. / М.И. Стюфляева. – М., 1982. – 176с.
829393
  Киле Н.Б. Образные слова нанайского языка : Автореф... канд. филол.наук: 661 / Киле Н.Б.; АН СССР. Сиб. отд-ние. Объедин. учен. совет. по ист.-филол. и философ. наукам. – Новосибирск, 1968. – 23л.
829394
  Киле Н.Б. Образные слова нанайского языка / Н.Б. Киле. – Л, 1973. – 190с.
829395
  Назарян А.Г. Образные сравнения французского языка / А.Г. Назарян. – Москва, 1965. – 200с.
829396
  Бабаев Эргаш Образные сравнительные обороты в современном английском и таджикских языках : Автореф... канд.филол.наук: 10.02.04 / Бабаев Эргаш; Моск.гос. пед. н-т им В.И.Ленина. – М, 1977. – 16л.
829397
  Федорова Н.А. Образные средства живописи. / Н.А. Федорова. – Л., 1972. – 20с.
829398
  Ермоленко С.С. Образные средства морфологии / С.С. Ермоленко. – К, 1987. – 121с.
829399
  Гудкова Н.Н. Образные средства объективации идеи "эксклюзивность" в дореволюционной рекламе // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 36. – С. 241-245


  Стаття присвячена аналізу образних засобів об"єктивації ідеї "ексклюзивність" в дореволюційній рекламі. Розглянуто когнітивні ознаки предконцепту "Ексклюзивність" у дореволюційній рекламі, встановлено ступінь комплементарності ознак ...
829400
  Горбунов А.П. Образные средства языка газеты / А.П. Горбунов. – М, 1969. – 64с.
829401
  Тарасова Е.А. Образные стереотипи представления эмоций в русской лингвокультуре // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 31. – С. 305-311


  В статье рассматривается актуальная для когнитивной лингвистики проблема соотношения понятий "концепт" и "образ". Осуществляется попытка описания содержания эмоциональных концептов сквозь призму когнитивных метафор. В частности, были выявлены основные ...
829402
  Смолянская А. Образные стереотипи сказочных персонажей в развитии мышления и речи ребенка // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 4. – С. 18-26


  Статья посвящена изучению роли терапевтических текстов в формировании и развитии образных стереотипов в детском сознании. На материале русских сказок был проведен эксперимент с участием детей в возрасте 4-7 лет. Эксперимент показал, что в данном ...
829403
  Шерепитко А.С. Образные стереотипы восприятия вечности в русской лингвокультуре // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 4. – С. 327-336


  Статья посвящена анализу образных стереотипов восприятия вечности и выделению основных принципов их объективации в русской лингвокультуре. Исследование основывается на текстах художественной литературы, а также данных психолингвистического ...
829404
  Гришин В.Г. Образный анализ экспериментальных данных / В.Г. Гришин. – М., 1982. – 237с.
829405
  Замятин Дмитрий Николаевич Образный империализм // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2008. – № 5. – С. 45-54. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0321-2017
829406
  Александров А.В. Образный мир агиографической словесности / А.В. Александров. – Одесса, 1997. – 173с.
829407
  Михайлова А.А. Образный мир сцены / А.А. Михайлова. – М., 1979. – 48с.
829408
  Воронин П.В. Образный строй и поэтика символа в повести О.М. Сомова "Киевские ведьмы" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 87-91. – (Б-ка Ін-ту філології)
829409
  Зайцева Л.А. Образный язык кино / Л.А. Зайцева. – М., 1965. – 80с.
829410
  Стоіановит Б Образоване чланова радних заіедница у систему самоуправлена / Б Стоіановит. – Београд, 1965. – 35с.
829411
  Малинецкий Г.Г. Образование-наука-государство. Проблемы и надежды / Г.Г. Малинецкий, С.А. Посашков, О.Н. Капелько // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 20 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 3-29. – (Педагогическое образование ; № 4). – ISSN 0201-7385


  Рассуждая о падении уровня знаний выпускников в России, в частности по математике, авторы анализируют приоритетные области мировой и отечественной науки. Приводятся исторические факты государственной образовательной политики и развития системы ...
829412
   Образование -- всенародное дело. Материалы Первого съезда народного просвещения. София, 12-13 мая 1980 г.. – София, 1980. – 78с.
829413
  Шутова Наталья Образование - лучшая инвестиция в будущее : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 2. – С. 53
829414
  Огурцов А.П. Образование - процес vs деятельность? (ретроспектива интерпретаций) // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАНУ. – Москва, 2010. – Т.12, вып. 1 (53/54). – С. 159-172. – ISSN 1606-951Х
829415
  Огурцов А.П. Образование - процесс VS деятельность ? (ретроспектива интерпритаций) // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАНУ. – Москва, 2010. – Т. 12, вып. 2 (55/56). – С. 181-200. – ISSN 1606-951Х
829416
  Єфіменко Г.Г. Образование - фундамент будущего // Вони чесно своє одробили на ратному і освітянському полях : Спогади ветеранів Великої Вітчизняної війни працівників Міністерства освіти і науки України / Упор.: О.А.Сай. – Київ : Навчальна книга, 2003. – С. 29-40. – ISBN 966-7943-37-2


  Про заслуги в развитии вуза М.У. Белый. - С. 39; В.В. Скопенко. - С. 39.
829417
  Єфіменко Г.Г. Образование - фундамент будущего // Вони чесно своє одробили на ратному і освітянському полях : Спогади ветеранів Великої Вітчизняної війни працівників Міністерства освіти та науки України / Упор.: О.А. Сай. – 2-ге вид., допов. – Київ : Вид-во нац. пед. ун-ту ім. М.П. Драгоманова, 2006. – С. 33-47. – ISBN 966-7943-37-2


  М.У. Белый. - С. 46; В.В. Скопенко. - С.46.
829418
  Кладницкая Е.Н. Образование -гиперонов и К-мезонов -мезонами на водороде при импульсах 7-8 ГЭВ/С. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Кладницкая Е.Н.; Объед. ин-тут ядерных исслед. – Дубна, 1965. – 20л. – Бібліогр.:с.12-14
829419
  Олешко В.Л. Образование / В.Л. Олешко. – Киев, 1967. – 46с.
829420
   Образование. – Москва
№ 1. – 2002
829421
   Образование : спецвыпуск. – Москва
№ 2 : Республика Татарстан. – 2002
829422
   Образование. – Москва
№ 3. – 2002
829423
  Алеиева Р.М. Образование 2-кето-1-гудлоновой кислоты бактериями род Pseudomonas : Автореф... канд. биол.наук: / Алеиева Р. М.; ЛГУ им. Жданова. – Л., 1964. – 17л.
829424
  Астахова В.И. Образование 21 века в эпицентре духовных коллизий // Университеты. Наука и просвещение. Альманах : научно-популярний ежеквартальный журнал. Альманах / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьковского нац. ун-та им. В.Н.Каразина. – Харків, 2008. – за 2008 г. – С. 12-19.
829425
  Проскурин А.Н. Образование 8-й армии и ее участие в боях против Краснова и Деникина. : Автореф... канд. ист.наук: 07.571 / Проскурин А.Н.; Воронеж. гос. ун-т. – Воронеж, 1971. – 22л.
829426
  Ан С.А. Образование XXI в. в условиях воздействия полярных цивилизаций / С.А. Ан, Е.В. Ушакова, Н.В. Наливайко // Философия образования : всероссийский науч. журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2016. – № 5 (68). – С. 31-40. – ISSN 1811-0916
829427
  Давыдов В.Н. Образование Автономной области Коми / В.Н. Давыдов. – Сыктывкар, 1981. – 35с.
829428
  Чобан Э.А. Образование адронов и промежуточных бозонов на встречных электрон-электронных и электронпозитронных пучках. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 041 / Чобан Э.А.; Лен. политехн. ин-т им. М.И.Калинина. – Л., 1971. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
829429
  Воронина Л.Н. Образование аксинов и гиббереллинов в растении в зависимости ото условий питания : Автореф... канд. биол.наук: / Воронина Л.Н.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1970. – 24л.
829430
  Зак Е.Г. Образование аланина, глицина и серина в процессе фотоинтеза хлореллы : Автореф... канд.биол.наук: / Зак Е.Г.; АН ССР. Ин-т физиологии растений. – Москва, 1964. – 25л.
829431
  Бухаров Б.И. Образование американо-японского военного союза (1945-1952) / Б.И. Бухаров. – М, 1963. – 128с.
829432
  Пилюгина Н.Г. Образование аминов в системах аммиак-олефин в барьерном (тихом) разряде : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Пилюгина Н.Г.; Моск. хим.-технол. ин-т. – М., 1972. – 26л.
829433
  Бьеррум Я. Образование амминов металлов в водном растворе. Теория обратимых ступенчатых реакций / Я. Бьеррум ; под ред. И.В. Тананаева ; перевод с англ. Г.Ф. Губской и Г.С. Терешина. – Москва : Изд-во иностранной литературы, 1961. – 308 с.
829434
  Селяничева Н.А. Образование англо-французской Антанты 1904 г. : Автореф... Канд.ист.наук: / Селяничева Н.А.; Ленингр.гос.ордена Ленина ун-т. – Л, 1951. – 18л.
829435
  Трухин М.И. Образование анион-радикалов парабензосемихинона в реакциях сенсибилизированного одноэлектронного фотопереноса. / М.И. Трухин. – Л., 1975. – 30с.
829436
  Раджапов Р.А. Образование антибиотиков-политпептидов различными вариантами Bac. brevis var. G-B : Автореф... Канд.биол.наук: / Раджапов Р.А.; Моск.гос.ун-т. – Москва, 1967. – 18л.
829437
  Львова Л.Е. Образование антибитика гризеофульвина культурой penicillium nigricans thon. : Автореф... канд. биол.наук: / Львова Л.Е.; Лен. хим.-фармацевт. ин-т. – Л., 1967. – 16л.
829438
  Лисункина И.К. Образование антител клетками селезенки и лимфатических узлов в трансплататах и переживающей культуре ткани : Автореф... канд. мед.наук: / Лисункина И.К.; Киевский ин-т усовершенствования врачей. – Канів, 1967. – 15 с.
829439
   Образование антител.. – М., 1983. – 196с.
829440
  Капралова Г.А. Образование атомов и радикалов в реакциях молекулярного фтора : Автореф... канд. хим.наук: / Капралова Г.А.; Ин-т хим. физики Акад. наук СССР. – М., 1963. – 11л.
829441
  Дьяченко С.С. Образование аустенита в железо-углеродистых сплавах / С.С. Дьяченко. – Москва, 1982. – 128 с.
829442
  Сутугин А.Г. Образование аэрозолей при объемной конденсации быстрого типа. : Автореф... доктор хим.наук: 02.00.04 / Сутугин А.Г.;. – М., 1976. – 35л.
829443
  Йодер Х. Образование базальтовой магмы / Х. Йодер. – Москва : Мир, 1979. – 240с.
829444
  Раимов Р.М. Образование Башкирской Автономной Советской Социалистической Республики / Р.М. Раимов. – М, 1952. – 524с.
829445
   Образование Башкирской Автономной Советской Социалистической Республики. Сб. документов и материалов.. – Уфа, 1959. – 990с.
829446
  Горбунов Т.Г. Образование Белорусской Советской Социалистической Республики / Т.Г. Горбунов. – Москва, 1949. – 47с.
829447
  Гойда Е.А. Образование биологически активных веществ липидной природы в тканях облученных животных : Автореф... канд. биол.наук: 091 / Гойда Е.А.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Биол.-почв. фак. – М., 1968. – 21л.
829448
  Волов М.М. Образование блока антифашистско-демократических партий в Восточной Германии и его деятельность. (Май 1945 г. - апрель 1946 г.) : Автореф... канд. ист.наук: 573 / Волов М.М.; Сарат. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1969. – 23л.
829449
  Лашков И.Г. Образование большевистских организаций Западной Сибири и их роль в период первой русской революции : Автореф... канд. ист.наук: / Лашков И. Г.; Моск. гор. пед. ин-т. Каф. маркс. лен. – Москва, 1950. – 20 с.
829450
  Селезнева Е.В. Образование будущего и оружие против будущего образования // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования. – Москва; Воронеж, 2009. – № 3 ( 59). – С.215-222
829451
  Шмераль Я.Б. Образование буржуазной Чехословацкой республики. : Автореф... канд. истор.наук: / Шмераль Я.Б.; АН СССР. Ин-т славяноведения. – М., 1964. – 19л.
829452
   Образование Бурятской АССР. Сб. архивных документов.. – Улан-Удэ, 1964. – 272 с.
829453
  Бобашев С.В. Образование быстрых атомов водорода в возбужденных состояниях при перезарядке протонов и диссоциации ионов Н+2 и Н+3. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Бобашев С.В.; АН СССР. – Л, 1965. – 13л.
829454
  Ануфриева Д.Ю. Образование в аспекте философии герменевтики // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2009. – № 2 (27). – С.119-124. – ISSN 1811-0916
829455
  Дмитриева И.В. Образование в Африке: достижения и проблемы / И.В. Дмитриева. – М., 1991. – 106,3с.
829456
  Топенчаров В. Образование в Болгарии вчера, сегодня, завтра. / В. Топенчаров. – София, 1980. – 14с.
829457
   Образование в документах. – Москва
№ 1. – 1996
829458
   Образование в документах. – Москва
№ 3. – 1996
829459
   Образование в документах. – Москва
№ 5. – 1996
829460
   Образование в документах. – Москва
№ 7. – 1996
829461
   Образование в документах. – Москва
№ 9. – 1996
829462
   Образование в документах. – Москва
№ 11. – 1996
829463
   Образование в документах. – Москва
№ 13. – 1996
829464
   Образование в документах. – Москва
№ 14. – 1996
829465
   Образование в документах. – Москва
№ 15. – 1996
829466
   Образование в документах. – Москва
№ 16. – 1996
829467
   Образование в документах. – Москва
№ 17. – 1996
829468
   Образование в документах. – Москва
№ 18. – 1996
829469
   Образование в документах. – Москва
№ 19. – 1996
829470
   Образование в документах. – Москва
№ 20. – 1996
829471
   Образование в документах. – Москва
№ 21. – 1996
829472
   Образование в документах. – Москва
№ 22. – 1996
829473
   Образование в документах. – Москва
№ 23. – 1996
829474
   Образование в документах. – Москва
№ 24. – 1996
829475
   Образование в документах. – Москва
№ 1. – 1997
829476
  Князева М.Д. Образование в Индии // Вестник педагогических инноваций : научно-практический журнал / Новосибирский гос. пед. университет. – Новосибирск, 2009. – № 2 (18). – С. 103-114. – ISSN 1812-9463
829477
  Никулина И.Е. Образование в инновационном вузе: проблемы и перспективы развития / И.Е. Никулина, М.А. Соловьев // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2008. – № 8 : Инновационная образовательная программа Томского политехнического университета. – С. 16-18. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0321-0383
829478
  Урсул А.Д. Образование в информационно-эволюционном ракурсе // Открытое образование : научно-практический журнал. Тематический выпуск / МЭСИ; МАОО. – Москва, 2010. – № 6 (83). – С. 89-97. – ISSN 1818-4243


  В статье используется информационный и эволюционный подход к исследованию образования в перспективе развертывания социальных и социоприродных глобальных процессов через устойчивое развитие. Отмечается, что выживанию человечества будут способствовать ...
829479
  Горелов А.А. Образование в информационном общества / А.А. Горелов, Т.А. Горелова // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2008. – № 10. – С. 43-46. – ISSN 0321-0383
829480
  Буряк В. Образование в информационном обществе / В. Буряк // Філософія освіти : науковий часопис / Ін-т вищ. осв. АПН України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Укр. акад. політ. наук. – Київ, 2006. – № 1. – С. 89-100. – Бібліограф.: 14 назв.
829481
  Игнатьев В.И. Образование в информационную эпоху / В.И. Игнатьев, Ф.И. Розанов // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2008. – № 2. – С. 76-85. – ISSN 1811-0916
829482
  Гранин Ю. Образование в контексте глобализации // Высшее образование в России : Научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2004. – № 12. – С. 112-116. – ISSN 0869-3617
829483
  Ильин В. Образование в контексте глобализации / В. Ильин, М. Омаров, Г. Аверьянова // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2008. – № 7. – С. 120-124. – ISSN 0869-3617
829484
  Аргунов А.Н. Образование в контексте дискретного времени // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2010. – № 1 (30). – С. 266-272. – ISSN 1811-0916
829485
   Образование в мире на пороге XXI века: Сб. науч. тр.. – М., 1991. – 99с.
829486
  Макарова Е.В. Образование в модернизированном обществе: целии приоритеты для Украины // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи. – Київ, 2014. – № 1 (21). – С. 37-47. – ISSN 2072-9480
829487
   Образование в области авторского права и смежных прав в университете: открытие кафедры ЮНЕСКО в Грузии // Авторское право. Бюллетень UNESCO. – Москва, 2002. – Т. 36, № 3 : Некоторые аспекты права на воспроизведение и издательские контракты. – С.26-27. – ISSN 0234-3002
829488
   Образование в области водных ресурсов: Междунар. семинар. Париж -- Страсбург, Франция, март 1975. – М., 1978. – 42с.
829489
  Розин В. Образование в обновляющемся мире / В. Розин // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2006. – № 7. – С. 18-27. – ISSN 0321-0383


  Философия образования
829490
  Розин В. Образование в обновляющемся мире / В. Розин // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2006. – № 6. – С.24-32. – ISSN 0321-0383
829491
  Карпов А.О. Образование в обществе знаний: исследовательская модель // Вестник Российской академии наук : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2012. – Т. 82, № 2. – С. 146-152. – ISSN 0869-5873


  В статье рассматриваются социокогнитивные особенности, дидактическая и структурная организация исследовательской модели образования в контексте движения к обществу знаний. Представлен особый взгляд на создание и подготовку группы особо перспективных ...
829492
  Рудницка М. Образование в Польше: от детского сада до вуза // Всесвітня література в школах України : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Т. Гревцева. – Київ : Педагогічна преса, 2017. – № 10 (434),жовтень
829493
  Периклис П. Образование в постфордистской перспективе // Социология образования : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2010. – № 3. – С. 40-47. – ISSN 1561-2465


  В постфордистском обществе знаний образование и воспитание становятся одной из главных задач не только жизнедеятельности индивидов, но также эконо- мического управления с целью развития общественной системы. Общество зна- ний, в котором научное знание ...
829494
   Образование в пространстве философских проблем современности : монография / [Конох Н.С. и др.]. – Киев : Кафедра, 2013. – 319, [1] с. – Авт. указаны в конце кн. – Библиогр.: с. 313-314 и в конце разд. – ISBN 978-966-2705-46-1
829495
  Ширинский А.Е. Образование в развивающихся странах. / А.Е. Ширинский. – М., 1977. – 256с.
829496
  Чеклецов В.В. Образование в Разумной Среде // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2010. – № 10. – С. 131-136. – ISSN 0869-3617


  В статье рассматривается образовательный потенциал новых технологий сопряжения виртуального и реального Миров. Показывается механизм синергийного формирования личности и среды. Также предложена модель реализации образовательного процесса на основе ...
829497
   Образование в регионах России и СНГ : Культурно-просветительный и научный журнал МИНРО. – Москва, 1998-
№ 1. – 2006
829498
   Образование в регионах России и СНГ : Культурно-просветительный и научный журнал МИНРО. – Москва, 1998-
№ 2. – 2006
829499
   Образование в регионах России и СНГ : Культурно-просветительный и научный журнал МИНРО. – Москва, 1998-
№ 3. – 2006
829500
   Образование в регионах России и СНГ : Культурно-просветительный и научный журнал МИНРО. – Москва, 1998-
№ 4. – 2006
829501
  Садовничий В. Образование в России : выбор пути // В мире науки : научно-информационный журнал / ЗАО "В мире науки". – Москва, 2008. – № 3. – С. 76-81. – ISSN 0208-0621
829502
  Добродеев Д.Б. Образование в с ратегии развития стран северной Африки / Д.Б. Добродеев. – М., 1988. – 120с.
829503
  Жуковская Т. Образование в своем отечестве. Университетская политика Николая I : идеология и прагматика / Т. Жуковская, Е. Ростовцев // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал. Спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2013. – № 3 : Николаевская эпоха. – С. 93-101. – ISSN 0235-7089
829504
  Батоврин В.К. Образование в системной инженерии - проблемы подготовки специалистов для создания конкурентоспособных систем // Открытое образование : научно-практический журнал. Тематический выпуск / МЭСИ; МАОО. – Москва, 2010. – № 6 (83). – С. 164-172. – ISSN 1818-4243


  Рассмотрены научно-технические, методические и организационные проблемы, решение которых в существенной степени определяет готовность отечественных специалистов к созданию конкурентоспособных систем. К ним отнесены: наличие компетенций в системной ...
829505
   Образование в современном мире: состояние и тенденции развития: Сб. ст.. – М., 1986. – 245с.
829506
   Образование в Социалистической Республике Румынии.. – Бухарест, 1973. – 66с.
829507
  Генкина Э.Б. Образование в СССР. / Э.Б. Генкина. – 2-е изд., доп. – М, 1947. – 179с.
829508
  Станис В.Ф. Образование в СССР. / В.Ф. Станис. – М., 1967. – 46с.
829509
  Хагуров Т.А. Образование в стиле "пепси" (полемические заметки) // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 7 (315). – С. 96-103. – ISSN 0132-1625


  Рассматриваются изменения в сфере российского образования, вызванные его реформированием и последствиями применения аудио-визуальных средств массовой коммуникации (особенно телевидения и Интернета), способствующих формированию у школьников и студентов ...
829510
  Князева М.Д. Образование в странах Европы // Вестник педагогических инноваций : научно-практический журнал / Новосибирский гос. пед. университет. – Новосибирск, 2009. – № 1 (17). – С. 116-137. – ISSN 1812-9463
829511
   Образование в странах Содружества // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2010. – № 9. – С. 157-177. – ISSN 0207-3676
829512
  Кудин В.А. Образование в судьбах народов : (дидактика нового времени) / Вячеслав Кудин. – Изд. 2-е, доп. – Киев : ЕКМО ; Гама-Принт, 2007. – 218 с. – ISBN 966-8555-51-1
829513
   Образование в судьбе современной России / публикацию подготовил А.Я. Данилюк // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 1. – С. 3-28. – ISSN 0869-561Х
829514
  Барабашев А.Г. Образование в сфере публичного управления: компетентностная парадигма / А.Г. Барабашев, Е.В. Масленникова // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 21 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 101-130. – (Управление (государство и общество) ; № 3). – ISSN 0201-7385


  В статье рассмотрены развитие компетентностной и знаниевой парадигм образования, этапы и результаты становления компетентностной и знаниевой парадигм образования в области публичного управления в заружных странах и в России.
829515
  Гилянова А.Г. Образование в США / А.Г. Гилянова. – Ленинград : Просвещение, 1972. – 96 с. – На обл. загл.: Education in USA
829516
  Марцинкевич В.И. Образование в США: экономическое зачение и эффективность / В.И. Марцинкевич. – Москва, 1967. – 200с.
829517
  Титов С.А. Образование в точке бифуркации // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 4. – С. 73-81. – ISSN 0869-0499


  Реформування освіти в Росії.
829518
   Образование в Узбекистане: день сегодняшний // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2001. – № 7. – С.8-15. – ISSN 0321-0383


  Интервью с министром высшего и среднего спец.образования республики Узбекистан, акад.С.Гулямовым
829519
  Литвинова Н.П. Образование в условиях интенсификации экономики. / Н.П. Литвинова. – М., 1989. – 191с.
829520
  Цымбал А.М. Образование в условиях научно-технической революции / А.М. Цымбал. – Москва, 1978. – 64с.
829521
  Филиппов Ф.Р. Образование в условиях развитого социализма / Ф.Р. Филиппов. – Москва, 1976. – 64 с.
829522
  Волков А. Образование в Швеции // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук, Нац. исследов. ин-т мировой экон. и междунар. отношений им. Е.М. Примакова ; глав. ред. А.В. Рябов ; редкол.: В.С. Автономов, В.Г. Барановский, А.Г. Большаков [и др.]. – Москва, 2016. – Т. 60, № 11. – С. 84-91. – ISSN 0131-2227


  Статья посвящена современному состоянию системы образования в Швеции - важнейшему элементу развития человеческого капитала. Рассмотрены особенности шведских школ, высшего образования, а также государственной политики.
829523
  Изгарская А.А. Образование в эпоху модернизации с позиции миросистемного подхода // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2011. – № 3 (36). – С. 12-18. – ISSN 1811-0916
829524
  Кондратьев В.М. Образование в эпоху перемен / В.М. Кондратьев, Л.Ф. Матронина // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2009. – № 1 (26). – С. 6-11. – ISSN 1811-0916
829525
  Пресняков А.Е. Образование великорусского государства / А.Е. Пресняков. – Птгр., 1918. – 458с.
829526
  Сидоренко С.А. Образование великорусской народности и развитие ее культуры / С.А. Сидоренко. – Москва, 1958. – 35с.
829527
  Соколов Н.П. Образование Венецианской колониальной империи / Н.П. Соколов ; Горьков. гос. ун-т. – Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 1963. – 543 с.
829528
  Кешоков А.П. Образование Верховного Совета СССР : Автореф... канд. ист.наук: / Кешоков А.П.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра истории СССР. – Москва, 1953. – 16л.
829529
  Змеев С.И. Образование взрослых во Франции / С.И. Змеев. – Москва, 1976. – 36 с.
829530
   Образование взрослых и досуг в современной Европе.. – Прага, 1966. – 128с.
829531
  Лазуркевич З.В. Образование витамина В12 микроорганизмами активных илов : Автореф... канд. биол.наук: / Лазуркевич З.В.; АН УССР. Ин-т микробиологии и вирусологии. – К., 1967. – 24л.
829532
  Багдасарян Е.Г. Образование витаминов группы В(В12,В1 и В6) некоторыеми почвенными бактериями : автореф. дис. ... канд. биол. наук / Багдасарян Е.Г. ; Саратов. гос. ун-т. – Саратов, 1965. – 19 с.
829533
  Мижуев П.Г. Образование во Франции: низшее, среднее и высшее / П.Г. Мижуев. – Санкт-Петербург : Паровая скороп. "Восток" М.м. Гутзац, 1900. – 202 с.
829534
  Скурат В.Е. Образование водорода при радиолизе полиэтилена. : Автореф... канд.хим.наук: / Скурат В.Е.; М-во высш. и сред.спец.образования РСФСР.Моск.физ.-техн.ин-т. – М, 1964. – 15л.
829535
  Булгаков Р.Г. Образование возбужденных состояний ионов урамила и лаитанидов при химических и электрохимических раеакциях в растворе : Автореф... канд. хтм.наук: 02.00.01 / Булгаков Р. Г.; АН СССР, Сиб. отд. ин-т неорг. хим. – Новосибирск, 1975. – 26л.
829536
  Реголянт Е.Е. Образование вопросительной формы / Е.Е. Реголянт. – Львов, 1968. – 39с.
829537
  Костырко-Стоцкий Образование Вселенной вообще и солнечной системы в частности по Фаю и Лапласу. // Общие исследования о кривых поверхностях [Компакт] : [соч.] / К.Ф. Гаусс. – Б. м. – 14 с.
829538
  Успенский Ф. Образование второго болгарского царства : (Из XXVII т. Записок Императорского Новороссийского Университета) / Ф. Успенский. – Одесса, 1879. – 256 с.
829539
  Ярба В.А. Образование гелия-8, лития-8 и бора-8 при захвате отрицательных п-мезонов ядрами углерода, азота и кислорода : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 1-3421 / Ярба В.А.; Объедин. ин-т ядерных исследований. Лаборатория ядерных проблем. – Дубна, 1967. – 19л. – Бібліогр.:с.14
829540
   Образование Германской Демократической Республики. Документы и материалы.. – М., 1950. – 171с.
829541
  Папенко Н.С. Образование Германской Коммунистической партии и ее борьба за социальный прогресс и нормализацию советско-западногерманских отношений. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.04 / Папенко Н.С.; Ужгород гос.ун-т. – Ужгород, 1981. – 23л.
829542
  Большаков Г.Ф. Образование гетерогенной системы при окислении углеводородных топлив / Г.Ф. Большаков. – Новосибирск, 1990. – 245с.
829543
  Богомолова Л.А. Образование гиббеллионподобных веществ и фузареевой кислоты : Автореф... канд. биол.наук: / Богомолова Л. А.; АН УССР, Ин-т микробиол. и вирусол. – К., 1969. – 18л.
829544
  Першина Вера Павловна Образование гибридных ферментов под влиянием ультрафиолетового излучения : Автореф... канд. биолог.наук: 03.00.17 / Першина Вера Павловна; Ин-т цитологии АН СССР. – Л., 1975. – 19л.
829545
  Джаджанидзе П.П. Образование глагольных форм 1 серии в древнегрузинском по тексту Нового Завета : Автореф... канд. филол.наук: / Джаджанидзе П. П.; Тбил.ГУ. – Кутаиси, 1952. – 16 с.
829546
  Просветова Н.К. Образование глицеролдегидратазы derobaeter aerogenes ее частичная очистка и некоторые свойства. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.07 / Просветова Н.К.; МГУ. – М., 1974. – 26л.
829547
  Резанов И.А. Образование гор / И.А. Резанов. – Москва : Наука, 1977. – 175с.
829548
  Белдоусов В.В. Образование гор и материков : Стенограмма публичной лекции, прочитанной в Центральном лектории Общества в Москве / В.В. Белдоусов. – Москва : Знание, 1951. – 24 с.
829549
  Обручев В.А. Образование гор и рудных месторождений. / В.А. Обручев. – Ленинград : АН СССР, 1932. – 149с.
829550
  Обручев В.А. Образование гор и рудных месторождений. / В.А. Обручев. – 2-е изд., дополн. – М.-Л., 1942. – 199с.
829551
  Лопатин Н.В. Образование горючих искоаемых / Н.В. Лопатин. – М, 1983. – 192с.
829552
  Гавриленко А.О. Образование государства Золотая Орда // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2006. – № 8. – С. 38-40. – ISSN 1812-3805
829553
  Ефимова Т.П. Образование гризеофульвина и обмен аминокислот и жирных кислот у продуцента Penicillium nigricans Thom : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Ефимова Т.П. ; Ленингр. хим.-фармацевт. ин-т. – Ленинград, 1966. – 15 с.
829554
  Мишустин Е.Н. Образование гумусопободных соединений при процессах автолиза. / Е.Н. Мишустин, О.П. Подъяпольская, 1938. – 198-218с.
829555
  Коркмасова К.Д. Образование Дагестанской Автономной Советской Социалистической Республики : Автореф... канд. юрид.наук: / Коркмасова К.Д.; АН СССР. Ин-т права. – Москва, 1952. – 22 с.
829556
   Образование Дагестанской АССР (1920-1921 гг.) Сб. документов и материалов.. – Махачкала, 1962. – 216 с.
829557
  Душин Н.В. Образование двух и трех п-мезонов при столкновении п-частиц и фотонов с нуклонами и дейтронами : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Душин Н.В. ; М-во высш. образования СССР. – Ленинград, 1956. – 6 с.
829558
  Лемин И.М. Образование двух очагов войны и борьба СССР за коллективную безопасность / И.М. Лемин. – Москва, 1951. – 40с.
829559
  Евсеев Л.П. Образование дезамидаз аспарагина и глутамина у некоторых микроорганизмов. : Автореф... Канд.биол.наук: 093 / Евсеев Л.П.; Ун-т.дружбы народов. – М, 1969. – 21л.
829560
  Морин Эдгар Образование для будущего: семь уроков прошлого // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2008. – № 3. – С. 44-50. – ISSN 0321-0383
829561
  Морин Эдгар Образование для будущего: семь уроков прошлого // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2008. – № 3. – С. 44-50. – ISSN 0321-0383
829562
  Морин Эдгар Образование для будущего: семь уроков прошлого // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2008. – № 3. – С. 44-50. – ISSN 0321-0383
829563
   Образование для всех? : Проект MONEE; Центр.и Вост.Европа/СНГ/Балтия;Региональный мониторинговый доклад №5,1998г. – Флоренция : ЮНИСЕФ МЦРР, 1998. – 145с. – ISBN 92-806-3373-2
829564
  Орланова А.И. Образование для иммигрантов: вызов глобализации системе образования // Россия и современный мир : проблемы, мнения, дискуссии, события / РАН, ИНИОН. – Москва, 2011. – № 4 (73). – С. 80-89. – ISSN 1726-5223


  Низкое качество иммиграции в России требует изучения опыта США по ассимиляции иммигрантов через образование, накопленного на протяжении многих десятилетий. Будучи де-факто второй страной в мире по величине иммигрантских потоков, Россия заинтересована в ...
829565
  Кинелев В.Г. Образование для информационного общества // Открытое образование : Научно-практический журнал / МЭСИ; МАОО. – Москва, 2007. – № 5. – С. 46-57.
829566
  Троицкая А. Образование для компетентного юриста: сравнительный метод и case-law в конституционном праве // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2012. – № 1 (86). – С. 47-61. – ISSN 1812-7126


  Статья открывает серию публикаций, посвященных методике преподавания конституционно-правовых дисциплин.
829567
  Гендина Н.И. Образование для общества знаний и проблемы формирования информационной культуры личности // Научные и технические библиотеки : Научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2007. – № 3. – С. 40-48. – ISSN 0130-9765
829568
  Донских О.А. Образование должно освобождать или порабощать ? // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2009. – № 10. – С. 15-21. – ISSN 0321-0383


  В. фон Гумбольд считал главной идеей университета соединение исследования и преподавания. "Университетский преподаватель уже больше не учитель, и студент уже больше не просто человек, вовлеченный в учебный процесс, но тот, кто ведет свою научную ...
829569
  Донских О.А. Образование должно освобождать или порабощать ? : (Окончание, начало в № 10, 2009) // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2009. – № 11. – С. 18-23. – ISSN 0321-0383


  В первой части статьи был задан ключевой вопрос: "Изменится ли ситуация, если реформа системы образования продолжится и будут, в частности, внедрены новые стандарты с ориентацией на компетенции?" Рассмотрим это в контексте быстротекущих реформ.
829570
  Гайко Л.А. Образование дополнительных нервных и сосудистых путей предстательной железы : Автореф... канд. биол.наук: / Гайко Л.А.; АН БССР. Ин-т физиологии. – Минск, 1966. – 14л.
829571
  Мавродин В.В. Образование древнерусского государства / В.В. Мавродин. – Л., 1945. – 432 с.
829572
  Золотаревский Марк Образование Древнерусского государства / Золотаревский Марк. – Иерусалим : Скопус, 2005. – 160с. – ISBN 965-7129-36-2
829573
  Мавродин В.В. Образование Древнерусского государства и формирование древнерусской народности / В.В. Мавродин. – Москва, 1971. – 192с.
829574
   Образование Древнерусского государства: Спор. пробл..: Тез. докл.. – М., 1992. – 83с.
829575
  Бардон Д. Образование древних народов, сочиненное Дандреем Бардоном ... переведенное с французского языка и изданное при Географическом Кабинета Ея Императорского Величества департаменте. – Во Граде Св. Петра (Санкт-Петербург) : Печатано в Императорской типографии
Ч. 1. – 1795


  На зворотньому боці палітурки 2 екслібріси: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. Владимира. Библиотек Ген.-Адъютанта Дмитрия Гавриловича Бибикова, пожертвованная Университету его дочерью, графинею ...
829576
  Бардон Д. Образование древних народов, сочиненное Дандреем Бардоном ... переведенное с французского языка и изданное при Географическом Кабинета Ея Императорского Величества департаменте. – Во Граде Св. Петра (Санкт-Петербург) : Печатано в Императорской типографии
Ч. 2. – 1795


  На зворотньому боці палітурки 2 екслібріси: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. Владимира. Библиотек Ген.-Адъютанта Дмитрия Гавриловича Бибикова, пожертвованная Университету его дочерью, графинею ...
829577
  Мавродин В.В. Образование единого русского государства / В.В. Мавродин. – Ленинград, 1951. – 328с.
829578
  Ракитский Б.В. Образование жизни. / Б.В. Ракитский. – М, 1981. – 94с.
829579
   Образование за рубежом : Справочник 2002. – Москва : Линор, 2002. – 240с. – ISBN 5-900889-89-0
829580
  Хачатрян М.М. Образование Закавказской Федерации и принятие ее Конституции : Автореф... Канд.юрид.наук: / Хачатрян М.М.; Ереван.гос.ун-т. – Ереван, 1961. – 22л.
829581
  Точидловский И.Я. Образование зародышевых элементов тумана и облаков : Две лекции штатного наблюдателя магнито-метеорологической обсерватории Императорского Новороссийского университета И.Я. Точидловского. – 14 с. – Отд. оттиск
829582
  Шебанов В.А. Образование заряженных --мезнов протонами с энергией 660 МеV на фдрах различных элементов : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Шебанов В. А.; АН СССР,. – М., 1958. – 6л.
829583
  Бедняков А.С. Образование заряженных фрагментов H3O+ и OH- при согласованном перемещении протонов в кластерах воды / А.С. Бедняков, Ю.В. Новаковская // Журнал физической химии / Рос. акад. наук. – Москва, 2016. – Т. 90, № 9. – С. 1358-1367. – ISSN 0044-4537
829584
  Оганесян К.О. Образование заряженых пионовв соударениях нейтронов с протонами и ядрами различных эелементов : Автореф... канд .физ. мат.наук: / Оганесян К. О.; ОИЯИ, Лаб. яд. пробл. – Дубна, 1968. – 18л.
829585
  Успенская В.Э. Образование зелеными бактериями порфиринов в связи с синтезом бактериовиридина (хлоробиум-хлорофила) : Автореф... канд. биол.наук: / Успенская В.Э.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. – М., 1966. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
829586
  Халапсис О.В. Образование и "менеджеры будущего" // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 56. – С. 134-140


  Розглядаються питання про вплив освіти на формування творчої меншості суспільства ("менеджерів майбутнього") і про ролі, які вони відіграють в історичному процесі і в сучасному інформаційному суспільстві.
829587
  Белоцерковский А.В. Образование и бизнес: шаг навстречу // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2009. – № 12. – С. 3-9. – ISSN 0869-3617


  Рассмотрены основные проблемы интеграции высшего профессионального образования и бизнеса .
829588
  Шармайтис Р.Я. Образование и большевизация Коммунистической партии Литвы. : Автореф... Канд.ист.наук: / Шармайтис Р.Я.; Вильнюс.гос.ун-т. – Вильнюс, 1961. – 39л. – Бібліогр.:с.38-39
829589
  Михайлов Ф.Т. Образование и власть // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2003. – № 4. – С.31-48. – ISSN 0042-8744
829590
  Мирча А.В. Образование и гендерная трансформация в условиях культурной глобализации Японии // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2010. – № 1 (30). – С. 153-161. – ISSN 1811-0916
829591
  Шарыгин И. Образование и глобализация // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2004. – № 6. – С. 110-125. – ISSN 0130-7673


  Российское образование в условиях глобализации. И.Ф. Шарыгин (1937-2004) - известный математик и деятель мат. образов. России
829592
  Кондратьев К.Я. Образование и глобальная экоинформатика / К.Я.Кондратьев,В.Ф.Крапивин,В.П.Савиных // Высшее образование сегодня. – Москва, 2003. – № 9. – С.26-32. – Библиогр.: литература 10 назв. – ISSN 1726-667Х


  Создание новой научной дисциплины,получившей название глобальной экоинформатики
829593
  Соловьев А А. Образование и гражданское общество в условиях неопределенности // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2011. – № 3 (36). – С. 95-101. – ISSN 1811-0916
829594
  Читадзе В.С. Образование и движение снежных лавин на Большом Кавказе. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Читадзе В.С.; Эльбрусская экспедиция ИПГ АН СССР. Ин-т геофизики АН ГрузССР. – Тбилиси, 1959. – 24л.
829595
  Сигуан М. Образование и двуязычие / М. Сигуан, У.Ф. Макки. – Москва : Педагогика, 1990. – 180 с.
829596
   Образование и действие интерферона. Сб. ст.. – Рига, 1972. – 338с.
829597
  Чешмазер М М. Образование и деятельность Азербайджанской демократической партии (Иранский Азербайджан, 1945-1946 гг.) : Автореф... канд. истор.наук: 07.00.03 / Чешмазер М.М.оглы; АН АзССР. Ин-т народов Ближнего и Среднего Востока. – Баку, 1981. – 27л.
829598
  Фефилатьева Е.А. Образование и деятельность англо-советского профсоюзного комитета в годы Великой Отечественной войны. : Автореф... канд. истор.наук: 573 / Фефилатьева Е.А.; Петрозавод. гос. ун-т. – Петрозаводск, 1972. – 18л.
829599
  Циртаутас А. Образование и деятельность временных исполнительных комитетов в Литовсокй ССР (1940-1948 гг) : Автореф... канд. юр.наук: / Циртаутас А.; Вильн.ГУ. – Вильнюс, 1966. – 21л.
829600
  Сидельников С.М. Образование и деятельность первой Государственной думы / С.М. Сидельников. – М, 1962. – 383с.
829601
  Фиге И.М. Образование и деятельность Приволжского военного округа в период гражданской войны (1917-1921 гг.) : Автореф... канд. истор.наук: / Фиге И.М.; АН СССР. Ин-т истории. – М., 1966. – 27л.
829602
  Матцаков Тургун Образование и деятельность революционного комитета Киргизской автономной области : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.01 / Матцаков Тургун; АН КазССР. Ин-т философии и права. – Алма-Ата, 1977. – 25л. – Бібліогр.:с.24-25
829603
  Шапошник В.Н. Образование и деятельность Северо-Кавказского военного округа в первый периодд его существования. : Автореф... Канд.ист.наук: 571 / Шапошник В.Н.; Рост.гос.ун-т. – Ростов -на-Дону, 1970. – 21л.
829604
  Поливец Николай Степанович Образование и деятельность Советов рабочих и солдатских депутатов Центральной России и Украины в период мирного развития революции в советской историографии : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.09 / Поливец Николай Степанович; АН УССР, Ин-т истории АН УССР. – К., 1979. – 25л.
829605
  Гусейнов Ф.А. Образование и деятельность фракций РСДРП(б) в Советах рабочих и солдатских депутатов период мирного развития революции. : Автореф... Канд.ист.наук: 570 / Гусейнов Ф.А.; Моск.гос.ун-то. – М, 1968. – 18л.
829606
  Седов В.П. Образование и духовная самостоятельность // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2009. – № 2 (27). – С.192-203. – ISSN 1811-0916
829607
  Бацик Ф. Образование и его роль в свете научно-технической революции : Автореф... канд. философ.наук: 620 / Бацик Ф.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра философии. – М., 1968. – 14л.
829608
  Бондарчук В.Г. Образование и законы развития земной коры. / В.Г. Бондарчук; АН СССР. Институт геологических наук. – Киев : Наукова думка, 1975. – 168с. – библ.: С. 165-167
829609
  Пальцев М.А. Образование и здоровье студента // Высшее образование сегодня / ВАК России. – Москва, 2002. – № 11. – С.36-39..
829610
  Панчвидзе В. Образование и значение фрм "инфинитива" в удинском языке. / В. Панчвидзе, 1942. – 397-403с.
829611
  Толгар-оол О.А. Образование и идейно-организационное укрепление Тувинской народно-революционной партии (1922-1929 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Толгар-оол О.А.; Иркутский гос. ун-т им. А.А.Жданова. Каф. истории КПСС. – Иркутск, 1967. – 20л.
829612
  Логвиненко Н.В. Образование и изменение осадочных пород на континенте и в океане / Н.В. Логвиненко, Л.В. Орлова. – Ленинград : Недра, 1987. – 235с.
829613
  Кирюков В.В. Образование и изменение угленосных формаций: Учеб. пособие. / В.В. Кирюков. – Л., 1979. – 89с.
829614
  Потапова Т.И. Образование и изомеризация дисульфокислот толуола. : Автореф... канд. хим.наук: / Потапова Т.И.; МВ и ССО РСФСР. Иван. хим.-технол. ин-т. – Иваново, 1963. – 14л.
829615
  Хелевин Р.Н. Образование и изомеризация моносульфокислот диметиланилина : автореф. дис. ... канд. хим. наук / Хелевин Р.Н. ; Иван. хим.-технол. ин-т. – Иваново, 1966. – 26 с.
829616
  Старков С.П. Образование и изомеризация полисульфокислот бензола. : Автореф... канд. хим.наук: / Старков С.П.; МВО СССР. Иван. хим.-технол. ин-т. – Иваново, 1957. – 12л.
829617
  Либерман Г.Я. Образование и использование фондов экономического стимулирования в промышленности Латвийской ССР в 9-й пятилетке / Г.Я. Либерман. – Рига, 1976. – 48с.
829618
  Юдин Е.Е. Образование и карьера дворянина во Франции и России во второй половине XVIII в. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2011. – № 4. – С. 141-151. – ISSN 0042-8779
829619
  Танская Е.П. Образование и классификация звуков русского литературного языка / Е.П. Танская, Н.И. Вайтусина. – Красноярск, 1972. – 23с.
829620
  Бадави Моххамед Али Абдулла Образование и конституирование народной демократической республики Йемен (НДРЙ) : Автореф... канд.юрид.наук: 12.00.01 / Бадави Моххамед Али Абдулла; АН УССР Ин-т государства и права. – К, 1988. – 15л.
829621
  Хейнеман Стефан Образование и коррупция / Стефан П. Хейнеман // Высшее образование сегодня : Реформы. Нововведения. Опыт / ВАК России. – Москва, 2006. – № 5. – С. 32-37. – ISSN 1726-667Х
829622
  Хмель В.В. Образование и культура в современном измерении // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2013. – № 8 (100), серпень. – С. 130-138. – ISSN 2077-1800
829623
   Образование и культура: история и современность: Методол. аспект.. – Томск, 1989. – 236с.
829624
  Архангельский А.С. Образование и литература в Московском государстве кон. XV-XVII вв. : Из лекций по истории русской литературы : в 3 вып. : Вып.1-2 / [соч.] А.С. Архангельского, орд. проф. Имп. Казан. ун-та. – 1898-1901. – Казань : Типо-лит. Имп. ун-та
Вып. 1. – 1898. – 160 с. – Отд. оттиск: Ученые записки Имп. Казанского ун-та, 1898


  Во 2-изд. загл.: Из лекций по истории русской литературы : литература Московского государства (коннец XV-XVII вв.)
829625
  Архангельский А.С. Образование и литература в Московском государстве кон. XV-XVII вв. : Из лекций по истории русской литературы : в 3 вып. : Вып.1-2 / [соч.] А.С. Архангельского, орд. проф. Имп. Казан. ун-та. – 1898-1901. – Казань : Типо-лит. Имп. ун-та
Вып. 2. – 1901. – С. 161-320 с. – Отд. оттиск: Ученые записки Имп. Казанского ун-та, 1898


  Во 2-изд. загл.: Из лекций по истории русской литературы : литература Московского государства (коннец XV-XVII вв.)
829626
  Кирюков В.В. Образование и метаморфозы угленосных формаций: Учеб. пособие для заоч. групп повышен. квалификац. руководящ. и инж.-тех. работников. / В.В. Кирюков. – Л., 1967. – 73с.
829627
  Кудельский А.В. Образование и миграция нефти / А.В. Кудельский, К.И. Лукашев. – Минск, 1974. – 134с.
829628
   Образование и мир.С заседания коллегии Мин.образования РФ,посвященного ходу восстановления объектов образования в Чеченской Республике // Высшее образование сегодня / ВАК России. – Москва, 2002. – № 4. – С.2-6
829629
  Акатова Любовь Александровна Образование и нагрев тепловой плазмы в нижней ионосфере земли и других планет : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.12 / Акатова Любовь Александровна; АН СССР. Сиб. ин-т магнетизма, ионосферы и распростронения радиоволн. – Иркутск, 1981. – 23л.
829630
  Викторов Д.П. Образование и накопление аскорбиновой кислоты в растениях в связи с действием низких температур, подвядания и некоторых других факторов. : Автореф... канд. биол.наук: / Викторов Д.П.; Ленингр. гос. ун-т. – Ленинград, 1949. – 6 с.
829631
  Кобец М.В. Образование и накопление междоузельных нанокластеров при низкоэнергетическом облучении / М.В. Кобец, П.А. Селищев, В.И. Слисенко // Металлофизика и новейшие технологии : міжнародний науково-технічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 2010. – Т. 32, № 12. – C. 1625-1634. – ISSN 1024-1809
829632
  Судьина Е.Г. Образование и накопление хлорофилла в зависимости от активности хлорофиллазы. : Автореф... канд. биол.наук: / Судьина Е.Г.; ОГУ им. И.И.Мечникова. Каф. физиологии растений. – Одесса, 1958. – 16л.
829633
  Абламейко С.В. Образование и наука – фундамент устойчивого развития и процветания страны // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2016. – № 7. – С 12. – ISSN 0235-1188


  Белорусский гос. ун-т.
829634
  Наливайко Н.В. Образование и наука в обществе XXI в/ / Н.В. Наливайко, Е.В. Ушакова // Философия образования : всероссийский научный журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2013. – № 6 (51). – С. 42-52. – ISSN 1811-0916


  Цель статьи – раскрыть содержание и смыслы современного этапа социального развития в его взаимосвязи с образованием и наукой, а также сущность, роль и символы образования в современном обществе. Исследована специфика социального развития в конце ХХ – ...
829635
  Дрейер О.К. Образование и наука в развивающихся странах / О.К. Дрейер. – Москва, 1974. – 80 с.
829636
  Куриленко П.Н. Образование и наука ГДР: Пособие по страноведению для ин-тов и фак-ов ин.яз. / П.Н. Куриленко. – Москва, 1980. – 135с.
829637
  Цегольник П.А. Образование и наука как факторы макроэкономического роста: аспекты системного анализа // Управління проектами, системний аналіз і логістика : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. транспортний ун-т. – Київ, 2014. – Вип. 14, ч. 2. – С. 114-122. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2309-8635


  Необхідність забезпечення економічної стабілізації в Україні і зміни ситуації від спаду до зростання є сьогодні однією з найбільш гостроактуальних проблем. У статті освіта та наука розглядаються як галузь національної економіки здатна за умови ...
829638
  Нам С.Г. Образование и наука КНДР в условиях научно-технической революции / С.Г. Нам. – М., 1975. – 77с.
829639
  Нам С.Г. Образование и наука КНДР, в условиях научно-технической революции / С.Г. Нам. – М., 1975. – 77с.
829640
  Лаптев Л.Г. Образование и национальная безопасность / Л.Г. Лаптев, О.А. Бельков // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 17-23. – (Психология ; № 4). – ISSN 0201-7385
829641
  Беспалько В.П. Образование и обучение с участием компьютеров (педагогика третьего тысячелетия) = Education and learning with computers participation : учебно-метод. пособ. / В.П. Беспалько; Рос. акад. образования ; Моск. психолого-социальный ин-т. – Москва ; Воронеж : МПСИ ; НПО"Модэк", 2002. – 352 с. – (Библиотека педагога-практика). – ISBN 5-89502-320-7
829642
  Тангян С.А. Образование и общественный прогресс в развивающихся странах. / С.А. Тангян. – М., 1975. – 296с.
829643
  Зернов В. Образование и общество: поиск языка взаимопонимания.... / В. Зернов // Высшее образование в России : Научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2006. – № 6. – С. 3-6. – ISSN 0869-3617
829644
  Сясин А.А. Образование и основные черты мировой социалистической системы хозяйства. / А.А. Сясин. – М., 1960. – 44с.
829645
  Соколов Н.П. Образование и первоначальная организация Венецианской колониальной державы (XI-XIII вв.) : Автореф. дис. ... д-ра. ист. наук / Соколов Н.П. ; Ленингр. гос. ун-т. – Ленинград, 1953. – 31 с.
829646
  Дмитриев С.С. Образование и первые годы деятельности Коммунистической партии Великобритании в освещени советской историографии : Автореф... Канд.ист.наук: 07.570 / Дмитриев С.С.; Ленингр.гос.ун-т. – Ленинград, 1970. – 24л.
829647
  Долицкий А.В. Образование и перестройка тектонических структур / А.В. Долицкий. – Москва : Недра, 1985. – 219с.
829648
  Хелевина О.Г. Образование и поверхностноактивные свойства некоторых сульфатированных сложных эфиров олеиновой кислоты : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Хелевина О.Г.; Иван. хим.-технол. ин-т. – Иваново, 1969. – 28л.
829649
  Сидоров В.А. Образование и подготовка кадров в условиях новой технической реконструкции / В.А. Сидоров. – Москва, 1990. – 269с.
829650
  Покасова Е.В. Образование и поликультурный мир: специфика России // Философия образования : всероссийский науч. журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2016. – № 1 (64). – С. 77-82. – ISSN 1811-0916


  Современный мир стал полиэтническим и поликультурным по ряду причин: глобализационные процессы, интенсивные миграционные потоки, смешение языков, культур, межэтнические браки, информационные возможности и массмедиа - все эти маркеры сегодняшнего дня ...
829651
  Лотте Д.С. Образование и правописание трехэлементных научно-технических терминов / Д.С. Лотте. – М., 1969. – 120с.
829652
  Мануй С.П. Образование и превращение ацетилфосфата в тканях животных : Автореф... канд. биол.наук: 093 / Мануй С.П.; АН УССР. Ин-т биохимии. – К., 1968. – 20л.
829653
  Романцев М.Ф. Образование и превращение перекисных соединений при радиационном окислении углеводов : Автореф... канд. хим.наук: / РОманцев М. Ф.; МГУ, Хим. фак., каф. электрохим., Лабор. радиац. хим. – Москва, 1964. – 10л.
829654
  Якимченко О.Е. Образование и превращение радикальных пар в органических монокристаллах (на примере диметилглиоксима) : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Якимченко О.Е.; АН СССР. Ин-т хим. физики. – М., 1970. – 27л.
829655
  Пигулевский Г.В. Образование и превращение эфирных масел и смол у хвойных / Г.В. Пигулевский. – Л., 1939. – 128с.
829656
  Приходько Д.Н. Образование и преодоление отчуждения личности / Д.Н. Приходько. – Томск, 1979. – 189с.
829657
  Приходько Д.Н. Образование и преодоление отчуждения личности. : Автореф... доктор филос.наук: 09.00.02 / Приходько Д.Н.; АН СССР. Сиб отд. Ин-т истории, филологии и философии. – Новосибирск, 1979. – 30л.
829658
  Мариносян Т.Э. Образование и прогнозирование в образовании в эпоху пост-пост // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2016. – № 11. – С. 69-81. – ISSN 0235-1188


  В статье представлено видение автором проблемы долгосрочного прогнозирования в образовании. Автор показывает, что современное образование, выходя за пределы классно-урочной системы обучения, завоевывает все новые и новые территории. Его нелинейная ...
829659
  Зоитакис А.Г. Образование и просвещение в греческих землях в XVIII в. // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2007. – С. 12-31. – (История ; № 3). – ISSN 0201-7385
829660
   Образование и работа: работать ли по специальности ? (по результатам интернет-опроса) // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2009. – № 10. – С. 69-72. – ISSN 0321-0383


  Оправдывается ли выбор профессии в будущем? Работают ли россияне по выборной в вузе специальности? Где предпочитает зарабатывать на жизнь молодежь?
829661
  Раджабов С.А. Образование и развитие Горно-Бадахшанской автономной области / С.А. Раджабов, Н.Б. Бободжанов. – Душанбе, 1985. – 64с.
829662
  Егелевичюс С.З. Образование и развитие государственных архивов Литовской ССР : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.02 / Егелевичюс С.З. ; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1976. – 17 с. – Бібліогр.:с.17
829663
  Сартаев С. Образование и развитие Казахской Республики : Автореф... канд. юр.наук: / Сартаев С.; МВО СССР, Моск. юр. ин-т. – М., 1952. – 18л.
829664
  Саврушева К.Ц. Образование и развитие калмыцкой автономии (1918-1935 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Саврушева К. Ц.; АН СССР, Ин-т ист. СССР. – М., 1971. – 28л.
829665
  Денисов Я.А. Образование и развитие мирового демократического рынка : Автореф... канд. экон.наук: / Денисов Я. А.; ЛГУ. – Л., 1956. – 15л.
829666
  Дидинский И.В. Образование и развитие мировой социалистической системы хозяйства / И.В. Дидинский. – Москва, 1956. – 40 с.
829667
  Дробышев Ф.М. Образование и развитие мировой социалистической системы хозяйства / Ф.М. Дробышев, В.В. Назаров. – М., 1960. – 39с.
829668
  Ткаченко И.Е. Образование и развитие мировой экономической системы социализма. / И.Е. Ткаченко. – Х., 1958. – 28с.
829669
  Манчха П.И. Образование и развитие Народной Республики Албании. Лекция / П.И. Манчха. – Москва, 1953. – 35с.
829670
  Константинов Ф.Т. Образование и развитие Народной Республики Болгарии / Ф.Т. Константинов. – Москва, 1953. – 32с.
829671
  Константинов Ф.Т. Образование и развитие Народной Республики Болгарии / Ф.Т. Константинов. – М., 1955. – 40с.
829672
  Рубан Ю.Д. Образование и развитие научной школы П.Н. Кулешова - Н.Д. Потемкина - Ю.Д. Рубана : монография / Ю.Д. Рубан. – Киев : Аграрная наука, 2009. – 540 с. – ISBN 978-966-540-277-0
829673
  Рубан Ю.Д. Образование и развитие научной школы П.Н. Кулешова - Н.Д. Потемкина - Ю.Д. Рубана / Ю.Д. Рубан ; Мин-во аграрной политики Украины ; Харьковская гос. зооветеринарная академия, Кафедра технологии животноводства им. акад. Н.Д. Потемкина. – Харьков : РВВ ХГЗВА, 2009. – 82 с.
829674
   Образование и развитие органов социалистического контроля в СССР (1917-1975) : Сб. документов и материалов.. – М., 1975. – 624 с.
829675
  Малафеев К.А. Образование и развитие Польской Народной Республики. Лекция / К.А. Малафеев, Е.П. Севрюк. – Смоленск, 1960. – 26с.
829676
  Сахаров А.М. Образование и развитие Российского государства в ХІУ-ХУІІ вв / А.М. Сахаров. – Москва, 1969. – 224с.
829677
  Кулль Рейн Образование и развитие сложных существительных в эстонском литературном языке : Автореф... канд. филол.наук: / Кулль Рейн В.; АН Эст.ССР. Отд-ние обществ. наук. – Таллин, 1967. – 50л.
829678
  Микадзе В.М. Образование и развитие советской национальной государственности абхазского народа. : Автореф... Канд.юрид.наук: 711 / Микадзе В.М.; Ин-т гос-ва и прав АН СССР. – М, 1970. – 18л.
829679
  Сурилов А.В. Образование и развитие советской национальной государственности в Молдавии (1924-1959). : Автореф... доктор юрид.наук: / Сурилов А.В.; Харьков. юрид. ин-т. – Кишинев-Харьков, 1966. – 34л.
829680
  Чехович В.А. Образование и развитие Союза ССР / В.А. Чехович. – Киев, 1982. – 48с.
829681
   Образование и развитие Союза ССР. Атлас. (И-1690). – Москва, 1972. – 115с.
829682
   Образование и развитие СССР - триумф идей ленинизма.. – Киев : Вища школа, 1982. – 303 с.
829683
  Златопольский Д.Л. Образование и развитие СССР / Д.Л. Златопольский. – М., 1954. – 224с.
829684
   Образование и развитие СССР (1922-1982): Реф. сб.. – М., 1982. – 273с.
829685
   Образование и развитие СССР (в документах). Сб.. – М., 1973. – 735с.
829686
   Образование и развитие СССР как союзного госудрства : Сб. законодат. и др. нормат. актов. – Москва, 1972. – 343с.
829687
  Чернов К.И. Образование и развитие таджикского советского социалистического государства в первой фазе советского государства. : Автореф... канд. юрид.наук: / Чернов К.И.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Ташкент, 1955. – 20л.
829688
  Климов И.М. Образование и развитие Татарской АССР 1920-1926 гг. : Автореф... доктор ист.наук: / Климов И.М.; МГУ. – Казань, 1961. – 31л.
829689
  Агзамходжаев А.А. Образование и развитие Узбекской ССР / А.А. Агзамходжаев. – Ташкент, 1971. – 344с.
829690
  Селибер Г.Л. Образование и разложение жиров микроорганизмами / Г.Л. Селибер. – Л, 1926. – 111с.
829691
  Якушова А.Ф. Образование и разрушение гор. / А.Ф. Якушова. – М., 1961. – 40с.
829692
   Образование и распад возбужденных ядер. – Кишинев : Штиинца, 1976. – 60 с.
829693
  Коваленко В.В. Образование и распад пересыщенных твердых растворов быстро закристализованных тройных сплавов алюминия : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.046 / Коваленко В.В. ; Днепропетр. гос. ун-т. – Днепропетровск, 1969. – 14 с.
829694
  Коваленко В.В. Образование и распад пересыщенных твердых растворов быстро закристаллизованных тройных сплавов алюминия : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.046 / Коваленко В.В. ; Днепроп. гос. ун-тет. – Днепропетровск, 1969. – 14 с. – Бібліогр.:с.13-14
829695
  Буров Л.М. Образование и распад сильнопересыщенных твердых растворов в сплавах на основе алюминия : автореф. дис. ... канд. физ. мат. наук / Буров Л.М. ; ДГУ. – Днепропетровск, 1964. – 16 с.
829696
  Шамсутдинов А.А. Образование и распад составных ядерд в реакциях с тяжелыми ионами с энергией больше 10 Мэв. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.16 / Шамсутдинов А.А.; АН УзССР.Объед.учен.совет.по физике Отдел.физ-мат.наук. – Ташкент, 1973. – 17л.
829697
  Игнотас Образование и распределение дифференциальной земельной ренты в колхозах Литовской ССР : Автореф... канд. экон.наук: 08.594 / Игнотас Ф.-В.П.; Вильнюсский гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1970. – 30л.
829698
  Тиссо Бернар Образование и распространение нефти / Тиссо Бернар, Вельте Дитрих. – М. : Мир, 1981. – 501с. – (Науки о Земле)
829699
  Бочков А.Ф. Образование и расщепление гликозидных связей. / А.Ф. Бочков. – М., 1978. – 179с.
829700
  Жужгов Э.Л. Образование и реакции свободных радикалов при фотолизе некоторых кремнийорганических соединений : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Жужгов Э. Л.; Сиб. отд. АН СССР, Объед. уч. сов. по хим. наукам. – Новосибирск, 1973. – 21л.
829701
  Стаферова Е.Л. Образование и религия в 1860-1870 годах: взгляд из Министерства народного просвещения // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2010. – № 6. – С. 70-84. – ISSN 0869-5687
829702
  Алексева И.Г. Образование и реологические свойства межфазных адсорбционных слоев белков и поверхностно-активных полимеров на жидких границах : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Алексева И. Г. ; МГУ , Хим. фак-т. – Москва, 1972. – 19 с.
829703
  Петров Сергей Иванович Образование и репарация двунитевых разрывов ДНК в клетках бактерий : Автореф... канд. биолог.наук: 03.00.01 / Петров Сергей Иванович; АН СССР, Ин-т биологической физики. – Пущино, 1981. – л.
829704
  Осада Е. Образование и роль полимер-полимерных комплексов при полимеризации. : Автореф... Канд.хим.наук: 075 / Осада Е.; МГУ. – М, 1970. – 14л.
829705
  Липковская Н.А. Образование и роль разнометалльных тартратных и цитратных комплексов 3-d переходных и некоторых других элементов в аналитической химии : Дис... Канд. химич наук: 02.00.02 / Липковская Н.А.; МВ и ССО УССР.КГУ им. Т.Шевченка. – Киев, 1984. – 242л. – Бібліогр.:л.172-198
829706
  Липковская Наталья Александровна Образование и роль разнометальных тартратных и цитратных комплексов 3-d переходных и некоторых других элементов в аналитической химии : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.02 / Липковская Наталья Александровна ; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1985. – 17 с.
829707
  Мусатов И.К. Образование и свечение люминесцирующих молекул воды. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Мусатов И.К.; Ин-т кристаллографии Ан СССР. – М, 1954. – 15л.
829708
  Криштофори И.И. Образование и свойства водородной формы морденита. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Криштофори И.И.; АН УССР. Ин-тут физической химии им. Л.В.Писаржевского. – К., 1974. – 24л.
829709
  Кооп В А. Образование и социализм. / В А. Кооп. – Таллин, 1983. – 170с.
829710
   Образование и социальная структура. Сб. науч. тр.. – М., 1976. – 200с.
829711
  Приходько Д.Н. Образование и социальный статус личностит / Д.Н. Приходько, В.В. Пан. – Томск, 1974. – 187с.
829712
  Германов А.П. Образование и становление комсомола Карелии. : Автореф... Канд.ист.наук: 570 / Германов А.П.; Петрозавод.гос.ун-т. – Петрозаводск, 1968. – 24л.
829713
  Могилевский С.А. Образование и тактика международных реформистских организаций (1919-1923 гг.) : Автореф... доктор ист.наук: / Могилевский С.А.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1965. – 41л.
829714
  Ларин В.И. Образование и температурная устойчивость жидкой и кристаллической фаз в остовковых пленках : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.07 / Ларин В. И.; МВ и ССО УССР, Хар.ГУ. – Х., 1979. – 23л.
829715
  Степина А.И. Образование и температурная устойчивость тройных твердых растворов алюминия с переходными элементами, полученных закалкой из жидкого состояния : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 046 / Степина А.И. ; Днепропетр. гос. ун-т. – Днепропетровск, 1971. – 13 с.
829716
  Хагуров И.И. Образование и укрепление партийной организации Адыгеи в период строительства социализма : Автореф... Канд.ист.наук: / Хагуров И.И.; АОН при ЦК КПСС. – Майкоп, 1968. – 20л.
829717
  Спагис А.А. Образование и употребление видов глагола в русском языке : пособие для учителей нерусских школ / А.А. Спагис. – Москва : Учпедгиз, 1961. – 384 с.
829718
  Бибикова В.С. Образование и употребление имен прилагательных в кетском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.665 / Бибикова В.С.; Томск.гос.ун-т. – Томск, 1971. – 21л.
829719
  Чеканов Г.С. Образование и устранение отложений в системах гидрозолоудаления / Г.С. Чеканов, В.А. Зорин. – М, 1987. – 175с.
829720
  Полинский Александр Соломонович Образование и физико-химические свойства полимерметаллических комплексов в растворе : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Полинский Александр Соломонович; Моск. гос. ун-т. – М., 1982. – 18л.
829721
  Житникова Е.С. Образование и физиологическая роль комплекса адреналин-гепарин-фибриноген : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.13 / Житникова Е. С.; МГУ, Биол. фак. – Москва, 1979. – 23л.
829722
  Макарова Н.И. Образование и философия : пути взаимодействия // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2009. – № 4 (29). – С. 246-254. – ISSN 1811-0916
829723
   Образование и функционирование фразеологических единиц: Сб. ст.. – Ростов-на-Дону, 1981. – 156с.
829724
  Гелпи Этторе Образование и эволюция государства // Социология: теория, методы, маркетинг : Научно-теоретический журнал. – Киев, 2002. – № 3. – С.145-152
829725
  Избеков Э.Д. Образование и эволюция россыпей / Э.Д. Избеков. – Новосибирск, 1985. – 190с.
829726
   Образование и ядерная энергия. Доклад.. – Вена, 1960. – 64с.
829727
  Бдуленко А.П. Образование изображения в электронном микроскопе электронами высоких энергий : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.044 / Бдуленко А.П.; Гос. оптический ин-т. – Л., 1971. – 14л.
829728
  Кутырев В.А. Образование или программирование? // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2009. – № 2 (27). – С. 64-70. – ISSN 1811-0916


  Новые образовательные технологии, информационные сети, и мультимедийные терминалы позволят человеку получать знания в любом месте в любое время в режиме самообучения и практически всю жизнь.
829729
  Васильев А.И. Образование имен действия в современном русском литературном языке : Автореф... канд филол.наук: / Васильев А.И.; МГУ. – Фрунзе, 1959. – 22л.
829730
  Петровичева Г.И. Образование имен существительных со значением "лицо по его отношению к местности и национальности" : Автореф... канд. филол.наук: / Петровичева Г.И.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1967. – 22л.
829731
  Лыков А.Г. Образование имен существительных со значением лица в современном русском языке : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Лыков А.Г. ; МГУ. – Москва, 1959. – 23 с.
829732
  Пекшева Н.П. Образование интерференционно окрашенных пленок на титановых сплавах и их химическая устойчивость. : Автореф... канд.техн.наук: 05.353 / Пекшева Н.П.; МВ и ССО РСФСР.Воронеж.политехн.ин-т. – Воронеж, 1973. – 26л.
829733
  Лопухов Б.Р. Образование Итальянской Коммунистической партии / Б.Р. Лопухов. – М, 1962. – 132с.
829734
  Кондратьева Н.И. Образование Казахской Автономной Советской Социалистической Республики : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Кондратьева Н.И. ;. – Москва, 1950. – 25 л.
829735
   Образование Казахской АССР. Сб. документов и материалов.. – Алма-Ата, 1957. – 368с.
829736
  Ахинжанов Мусатай Бекбулатович Образование казахской народности : Автореф... д-ра ист.наук: / Ахинжанов Мусатай Бекбулатович; Казах. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Алма-Ата, 1962. – 31л. – Бібліогр.:с.30-31
829737
  Усик Е.Ю. Образование как базовый элемент социального капитала // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2015. – Т. 21. – С. 51-58. – ISSN 1993-5560


  Статтю присвячено дослідженню мережевих ресурсів, зосереджених у системі вищої освіти. Мережеві взаємодії соціальних акторів є основним механізмом формування і використання цих ресурсів. У сукупності ці взаємодії утворюють соціальний капітал. Мета ...
829738
  Константиновский Д.Л. Образование как важнейший ресурс для личности и общества // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2008. – № 11. – С. 33-34. – ISSN 0321-0383
829739
  Сырокваша А. Образование как главный фактор конкурентоспособности молодых специалистов / А. Сырокваша, В. Тихонова // Маркетинг в Україні / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. екон. ун-т ; Українська Асоціація Маркетингу [та ін.]. – Київ, 2013. – № 6 (81), листопад - грудень. – С. 51-58 : рис. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 1606-3732
829740
  Краснов Ю.Э. Образование как гуманитарная технология // Образовательные технологии : журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего проф. образования / НИИ школьных технологий. – Москва, 2008. – № 3. – С. 53-67.
829741
  Белозерцев Е.П. Образование как детектив, или Послесловие к монографии О.Н.Смолина // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская акад. образования. – Москва, 2011. – № 10. – С. 82-93. – ISSN 0869-561Х


  В статье дается анализ монографии О.Н.Смолина и на его основе рассматривается состояние современного образования в России. Показано, что образование неразрывно связано с духовной жизнью народа, доказывается необходимость учета национальных особенностей ...
829742
  Дуреев С.П. Образование как деятельность по формированию местного сообщества // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2010. – № 2 (31). – С. 33-37. – ISSN 1811-0916
829743
  Бервено О.В. Образование как доминантная сфера развития человеческого потенциала // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1068. – С. 29-35. – (Економічна ; вип. 86). – ISSN 2311-2379


  О роли образования в новой социокультурной реальности.
829744
  Валеева Е.В. Образование как единый Текст формирования человека // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерч. партнерство Изд. дом "Просвещение". – Москва, 2015. – № 9. – С. 46-49. – ISSN 2073-9702


  Текстуализация становится универсальным приемом объединения и анализа в сфере образования. Он позволяет по-новому увидеть и проанализировать проблемы современного гуманитарного образования и найти выходы из ситуации образовательного кризиса.
829745
  Черноусова Л.Н. Образование как институт гражданского общества // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2009. – № 4 (29). – С. 42-47. – ISSN 1811-0916
829746
  Бардин А. Образование как инструмент поддержания межэтнического согласия // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук, Нац. исследов. ин-т мировой экон. и междунар. отношений им. Е.М. Примакова ; глав. ред. А.В. Рябов ; редкол.: В.С. Автономов, В.Г. Барановский, А.Г. Большаков [и др.]. – Москва, 2016. – Т. 60, № 12. – С. 104-110. – ISSN 0131-2227


  На примере бывших метрополий и колоний показаны ресурсы и ограничения политики в сфере образования как элемента политического курса, направленного на снижение межэтнической напряженности. В Малайзии консолидации общества способствовали расширение ...
829747
  Бороноева Н.А. Образование как инструмент сохранения национальной идентичности // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2009. – № 4 (29). – С. 19-24. – ISSN 1811-0916
829748
  Писаренко Иван Яковлевич Образование как объект социального планирования : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.09 / Писаренко Иван Яковлевич; БГУ. – Минск, 1975. – 24л.
829749
  Нечитайло И.С. Образование как показатель и фактор развития человеческого потенциала (сквозь призму теории социетальной трансформации Т.И. Заславской) // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2015. – Т. 21. – С. 59-69. – ISSN 1993-5560


  Статтю присвячено розгляду ролі освіти як показника і фактора розвитку людського потенціалу суспільства, рушійної сили соціальних змін. Розкриваючи цю роль, автор спирається на теорію соцієтальної трансформації Т. І. Заславської як найбільш ...
829750
  Чернышов А. Образование как политическая проблема России // Свободная мысль : Международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2007. – № 1. – С. 73-86. – ISSN 0869-44435
829751
  Карякин Ю.В. Образование как процесс // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2008. – № 9. – С. 23-30. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0321-0383


  В данной статье изложена суть онтогенетического подхода к осмыслению, проектированию и реализации образовательных процессов в системе высшего образования. В теоретико-методологическом аспекте инновация образования является альтернативой ...
829752
  Карнышев А.Д. Образование как путь к межнациональному согласию / А.Д. Карнышев, Е.А. Иванова, О.А. Карнышева // Социология образования / НОУ СГА. – Москва, 2014. – № 9, сентябрь. – C. 38-56. – ISSN 1561-2465
829753
  Черных С.И. Образование как реальность и виртуальность / С.И. Черных, В.И. Паршиков // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2010. – № 1 (30). – С. 50-55. – ISSN 1811-0916


  В данной статье анализируются некоторые аспекты в соотношении реального и виртуального в процессе изменений, происходящих в системе образования. Авторы отмечают, что в последнее время наметился дисбаланс в соотношении такой функции образования, как ...
829754
  Тарасова М.В. Образование как система: традиции исследования // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2011. – № 3 (36). – С. 170-178. – ISSN 1811-0916
829755
  Куштым Е.А. Образование как созидание субъективного бытия и социальных отношений // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2009. – № 2 (27). – С.204-211. – ISSN 1811-0916
829756
  Праздников Г.А. Образование как сотворение образа : [рецензия] // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 2. – С. 115-117. – ISSN 0869-561Х
829757
  Никитенко В.Н. Образование как социально - педагогическая и междисциплинарная категория // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2010. – № 10. – С. 21-24. – ISSN 0869-561Х


  В статье представлено обоснование категории образования не только как социально-педагогической, но и междисциплинарной. Аргументирована потребность в науке, предметом исследования которой являлось бы образование в широком смысле слова. Высказывается ...
829758
  Дмитриенко В.А. Образование как социальный институт. / В.А. Дмитриенко, Н.А. Люрья. – Красноярск, 1989. – 182,1с.
829759
  Грехнев В.С. Образование как социальный феномен и объект исследования // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 66-78. – (Философия ; № 6). – ISSN 0201-7385


  В статье выявляется сущность образования как феномена общественной жизни людей и анализируются особенности его как объекта изучения в науке педагогики и в философии. Утверждается, что всестороннее и глубокое знание о современных процессах образования ...
829760
  Делокаров В К.Х. Образование как социокультурный феномен: концептуальные основания / В К.Х. Делокаров, И В. Жог // Преподаватель XXI век : общероссийский научный журнал о мире образования / Федеральное гос. бюджетное образовательное учреждение высшего проф. обр. "Московский пед гос. ун-т". – Москва, 2012. – № 1, ч. 1. – С. 37-45. – ISSN 2073-9613


  В статье рассматривается образование как социальный институт и парадигмальная установка. Показывается, что влияние образования на различ- ные сферы государства носит универсальный характер. Знание, будучи ядром куль- туры, меняет свой статус и начинает ...
829761
  Фролов А.В. Образование как фактор инновационной экономики: опыт США // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / М-во образования и науки РФ ; Евразийская ассоциация ун-тов [и др.]. – Москва, 2013. – № 10, октябрь. – C. 60-67. – ISSN 1026-955X


  Представлен детальный анализ современных тенденций в развитии образовательной политики США. Рассмотрено понятие «человеческий капитал», детализировано его влияние на различные стороны инновационного развития американской экономики
829762
  Костенко А.А. Образование как фактор развития общественно-политической активности трудящейся молодежи : Автореф... канд. филос.наук: / Костенко А.А.; Хар. ГУ, Каф.филос. – Х., 1972. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
829763
  Козлов М.П. Образование как фактор разрешения противореый внутри производительных сил. : Автореф... Канд.филос.наук: 620 / Козлов М.П.; Уральск.гос.ун-т. – Свердловск, 1968. – 19л. – Бібліогр.:с.19
829764
  Усик Е.Ю. Образование как фактор сетевизации общества // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2012. – Т. 18, кн.1 : Освіта: традиції та інновації в умовах соціальних змін. – С. 224-230. – ISSN 1993-5560
829765
  Ефимов Борис Александрович Образование как фактор социальной адаптации личности : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Ефимов Борис Александрович; Уральский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1980. – 16л.
829766
  Колтунова Н.В. Образование как фактор формирования гражданского общества // Философия образования : всероссийский научный журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2013. – № 4 (49). – С. 16-20. – ISSN 1811-0916
829767
  Шевцов С.В. Образование как философская проблема: фундаментальные антиномии // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 104. – (Філософія. Політологія ; Вип. 66/67). – ISSN 1728-3817
829768
  Рубенчик Б.Л. Образование канцерогенов из соединений азота. / Б.Л. Рубенчик. – К, 1990. – 213с.
829769
  Кудрина М.П. Образование карбидов на поверхностях трения металлических тел и его связь с износостойкостью. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 046 / Кудрина М.П.; Сиб.физ-техн.ин-т. – Томск, 1968. – 14л.
829770
  Веригин С.Г. Образование Карело-Финской ССР и освоение "новых территорий" в 1940-1941 годах // Отечественная история / Российская академия наук. – Москва, 2008. – № 1. – С. 150-155. – ISSN 0869-5687


  Карело-Фінська Радянська Соціалістична Республіка (фінск. Karjalais-Suomalainen Sosialistinen neuvostotasavalta) — одна з 16-ти республік Радянського Союзу з 1940 по 1956 рр.
829771
  Козырицкая В.Е. Образование каротиноидов и липидов активномицетами желтой группы : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.07 / Козырицкая В.Е. ; Ан УССР. – Киев, 1980. – 22 с.
829772
  Сирцев В.А. Образование качественных имен прилагательных и их форм субъективной оценки в русской народной лирической песне : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Сирцев В.А. ; Куйбышев. гос. пед. ин-т. – Куйбышев, 1966. – 30 с.
829773
  Джунушев А. Образование Киргизской автономной области. : Автореф... Канд.ист.наук: / Джунушев А.;. – Фрунзе, 1949. – 16 с.
829774
  Аварин В.Я. Образование Китайской народной республики -- великая победа китайского народа : (13-я лекция цикла "Внешняя политика СССР и соврем. междунар. отношения) / В.Я. Аварин ; Всесоюз. о-во по распространению полит. и науч. знаний. – Москва : Правда, 1951. – 32 с.
829775
   Образование Китайской Народной Республики. Документы и материалы.. – М., 1950. – 136с.
829776
  Ковалевский С.Д. Образование классового общества и государства в Швеции / С.Д. Ковалевский. – Москва, 1977. – 279с.
829777
  Ветошкин Т.В. Образование Коми автономии. : Автореф... канд. ист.наук: / Ветошкин Т.В.; Ленингр. гос. ун-т. – Ленинград, 1950. – 16 с.
829778
   Образование Коммунистического Интернационала : март 1919 : антология. – Санкт-Петербург : Новый Прометей, 2009. – XVI, 129, [6] с. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (Библиотека молодых). – ISBN 978-5-9901606-2-0
829779
  Привалов В.В. Образование Коммунистического Интернационала Молодежи / В.В. Привалов. – Л, 1968. – 216с.
829780
  Довгополый И И. Образование Коммунистической организации Бессарабии и ее руководящая роль в борьбе трудящихся масс против иностранных интервентов : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Довгополый И.И. ; Ин-т марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – Москва, 1959. – 16 с.
829781
  Акимкина Н.А. Образование коммунистической партии Великобритании : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Акимкина Н.А.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И. Ленина. – Москва, 1954. – 15 с.
829782
  Кожевникова Л.П. Образование Коммунистической партии во Франции. : Автореф... Канд.ист.наук: / Кожевникова Л.П.; Моск.ордена Ленина гос.ун-т. – М, 1952. – 16л.
829783
  Лодзято А.Э. Образование коммунистической партии Франции. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.573 / Лодзято А.Э.; Сарат.гос.ун-т. – Саратов, 1971. – 19л.
829784
  Сумарокова М.М. Образование Коммунистической партии Югославии. : Автореф... канд. ист.наук: / Сумарокова М.М.; АН СССР. Ин-т славяноведения. – М., 1967. – 17л.
829785
  Акименко Нина Малахатовна Образование компактной формы двухцепочечной ДНК в растворе : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.10 / Акименко Нина Малахатовна ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. Хим. фак. – Москва, 1977. – 23 с. – Бібліогр.:с.22-23
829786
  Губерниева Л.М. Образование комплексов антибиотиков с белками крови, нуклеиновыми кислотами и гепарином : Автореф... канд. биол.наук: / Губерниева Л.М.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. – М., 1964. – 16л.
829787
  Логвиненко В.А. Образование комплексов с разнородными лигандами и полимерных форм многоядерных комплексов в системах с участием комплексонов. : Автореф... Канд.хим.наук: 070 / Логвиненко В.А.; АН СССР. – Новосибирск, 1969. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
829788
   Образование комплексов серебра на поверхности гамма -аминопропилаэросила / В.В. Скопенко, А.К. Трофимчук, Л.В. Глущенко, В.П. Каминский // Журн. неорган. химии, 1983. – № 10
829789
  Шнюков Е.Ф. и др. Образование конкреций в мезокайнозойских отложениях юга Украины : (по данным изучения околоконкреционных ореолов) / Е.Ф. и др. Шнюков. – Киев : Наукова думка, 1969. – 195с.
829790
  Барыкина Р.П. Образование корневых отпрысков у некоторых деревьев и кустарников, и спользуемых в степном лесоразведении для скрепления почвы : Автореф... канд. биол.наук: / Барыкина Р.П.; Моск. ордена Ленина гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. – М., 1954. – 16л.
829791
  Карпачев Б.А. Образование Красного Интернационала профсоюзов и его борьба за осуществление ленинской тактики единого фронта 1921-1923 гг. : Автореф. дис. ... канд. истор. наук / Карпачев Б. А. ; Саратов. ГУ. – Саратов, 1972. – 24л.
829792
  Гуров Е.П. Образование кратера Чиксулуб и мел-палеогеновое массовое вымирание / Е.П. Гуров, П.Ф. Гожик // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2005. – № 1. – С. 39-49 : табл. – Библиогр.: 54 назв. – ISSN 0367-4290
829793
  Кок И.П. Образование креатина в организме : Автореф. дис. ... канд. мед. наук / Кок И.П. ; 1-й Ленингр. мед. ин-т. – Ленинград, 1952. – 11 с.
829794
  Шубников А.В. Образование кристаллов / А.В. Шубников. – Москва- ЛЕнинград : Изд-во АН СССР, 1947. – 74с.
829795
   Образование кристаллов. Библиографический указатель. 1945-1968.. – Москва : Наука
Ч.1. – 1970. – 384с.
829796
   Образование кристаллов. Библиографический указатель. 1945-1968.. – Москва : Наука
Ч.2. – 1970. – 399с.
829797
  Пчелинцев В.Ф. Образование Крымских гор / В.Ф. Пчелинцев. – М.-Л, 1961. – 88с.
829798
  Пчелинцев В.Ф. Образование Крымских гор / В.Ф. Пчелинцев. – Москва;Ленинград : АН СССР, 1962. – 87с.
829799
  Лендел А.И. Образование ливней при перерассеяниях и рост полных сечений при Е -> / А.И. Лендел, Тер-Мартиросян. – Киев, 1969. – 12с.
829800
  Бардинская М.С. Образование лигнина в онтогенезе растений : Автореф... канд. биол.наук: / Бардинская М.С.; Ин-т биохимии. – Москва, 1951. – 20 с.
829801
  Генералова В.Н. Образование лигнина в растениях и превращение его в природных процессах. : Автореф... Канд.биол.наук: 093 / Генералова В.Н.; Ан СССР. – М, 1968. – 20л.
829802
  Мовчан Ю.Р. Образование лимонной кислоты : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.07 / Мовчан Ю.Р. ; ЛГУ. – Ленинград, 1980. – 20 с.
829803
  Степанов В.Е. Образование линий поглощения в магнитном поле и магнито-гидродинамические явления в атмосфере Солнца. : Автореф... Доктора физ-мат.наук: / Степанов В.Е.; АН СССР.Глав.астрон.мич.обсерватор. – Л, 1960. – 2л.
829804
  Пашуто В.Т. Образование Литовского государства / В.Т. Пашуто. – Москва, 1959. – 532с.
829805
  Гергокова Ж.Х. Образование лиц "третьего возраста" // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 4. – С. 3-10. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0869-561Х
829806
  Лутковский С.В. Образование льда в озерах , реках и морях / С.В. Лутковский. – Москва : АН СССР, 1957. – 221с.
829807
  Муравьев А.В. Образование магистратов и первые годы их деятельности. (По материалам Моск. губ.) : Автореф... канд. ист.наук: / Муравьев А.В.; МГУ. – М., 1956. – 17л.
829808
  Корнеев Л.А. Образование Мальгашской республики. / Л.А. Корнеев. – М., 1963. – 211с.
829809
  Сторожук А.Ю. Образование между наукой и культурой: смена стиля мышления // Философия образования : всероссийский науч. журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН ; редкол.: К.К. Бегалинова, Е.В. Брызгалина, А.Д. Герасев [и др.]. – Новосибирск, 2016. – № 6 (69). – С. 28-33. – ISSN 1811-0916


  Рассматриваются изменения, происходящие в культуре, образовании и науке с 1960-х гг., сопровождающиеся сменой эпистемологического стиля мышления.
829810
  Роговая С.И. Образование мезоатомов легчайших элементов : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.16 / Роговая С. И.; МГУ. – Москва, 1979. – 15л.
829811
  Сидоров В.М. Образование мезонов п -мехонами с энергией 290 МЭВ на водороде и (пп)-взаимодействием. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Сидоров В.М.; Объед. ин-т ядерных исслед. Лаборат. высоких энергий. – Дубна, 1962. – 11л.
829812
  Гейнрихс К.Я. Образование мелкодисперсных осадков при восстановлении металлов на ртутном и амальгамных электродах : Автореф... канд. хим.наук: 02.074 / Гейнрихс К.Я.; АН Каз.ССР. Ин-т хим. наук. – Алма-Ата, 1970. – 20л.
829813
  Каменецкая Г.Х. Образование мелкомасштабных неоднородностей в ионосферных токовых струях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.08 / Каменецкая Г.Х.; Горьк. гос. ун-т. – Горький, 1972. – 18л.
829814
  Чернопятова Н.К. Образование мембраноподобных структур в области разреза нерва. : Автореф... канд. биол.наук: 03.102 / Чернопятова Н.К.; АН СССР. Ин-т биологии развития. – М., 1971. – 19л.
829815
   Образование месторождений урана: Труды Симпозиума по образованию месторождений урана (Афины, 6-10 мая 1974 г.). – М., 1976. – 762с.
829816
  Масленников Б.М. Образование металлических монокристаллов и их деформационные особенности : Автореф... кандид. физ.-мат.наук: / Масленников Б.М.; Институт физической химии Академии наук СССР. – Москва, 1950. – 10 л.
829817
  Слипченко Л.С. Образование метастабильных состояний в сплавах железа, никеля, титана и циркония при быстром охлаждении расплавов : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.07 / Слипченко Л.С. ; Днепропетр. гос. ун-т. – Днепропетровск, 1974. – 16 с. – Бібліогр. : с. 15-16
829818
  Новоселов А. Образование мировой системы социализма торжество ленинской теории социалистической революции. / А. Новоселов, В. Глазырин. – Днепропетровск, 1969. – 56с.
829819
  Макаров М.М. Образование многозарядных частиц при взаимодействии протонов 75-350 Мэв с тяжелыми и легкими ядрами : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Макаров М. М.; АН СССР, Физ. техн. ин-т. – Л., 1963. – 17л.
829820
  Джурич М.М. Образование многонационального государства Югославии (1918-1921 гг.) / М.М. Джурич. – М., 1970. – 124с.
829821
  Майоров А.В. Образование Молдавского государства // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории" ; Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 4. – С. 82-105. – ISSN 0042-8779
829822
  Репида А.В. Образование Молдавской АССР : Автореф... кандид. историч.наук: / Репида А.В.; Московский гос. педагогический институт имени В.И.Ленина. – М., 1951. – 16л.
829823
  Репида А.В. Образование Молдавской АССР / А.В. Репида. – Кишинев, 1974. – 183с.
829824
  Виленский Образование Молдавской Советской Социалистической Республики : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Виленский БВ ; КГУ. – Киев, 1951. – 21 с.
829825
  Виленский Б. Образование Молдавской Советской Социалистической Республики : Дис... канд. юридич.наук: / Виленский Б.; Киевский гос. ун-т им. Т. Г. Шевченко, Каф-ра теории и истории государства и права. – К., 1951. – 291л. – Бібліогр.:л.277-291
829826
  Лазарев А.М. Образование Молдавской ССР. / А.М. Лазарев. – Кишинев, 1949. – 72с.
829827
  Гоготов И.Н. Образование молекулярного водорода пурпурными и зелеными фотосинтезирующими бактериями : Автореф... канд. биол.наук: 096 / Гоготов И.Н.; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. – М., 1968. – 20л.
829828
  Потрохов В.К. Образование молибденово-вольфрамовых полисоединений в условиях опредления молибдена роданидным методом : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 072 / Потрохов В.К. ; ЛГУ. – Ленинград, 1972. – 24 с.
829829
  Шагдарын Сандаг Образование монгольского феодально-теократического государства и его внешняя политика (1911-1919 гг.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Шагдарын Сандаг ; Моск. гос. ин-т междунар. отношений. – Москва, 1958. – 17 с.
829830
  Горяшко А.П. Образование на основе компетенций в открытых информационных средах: алгоритмы принятия решений / А.П. Горяшко, Н.В. Комлева // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 8/9. – С. 78-84. – ISSN 0869-3617


  В работе рассмотрены вопросы, возникшие в связи с переходом на новые образовательные стандарты. Утверждается, что полноценная реализация образования на основе компетенций требует использования возможностей, предоставляемых современными информационными ...
829831
  Болотов В.А. Образование на старшей ступени во всех развитых странах является профильным : Методика и опыт. Актуальное интервью // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2004. – № 1. – С. 36-41. – ISSN 0016-7207
829832
  Борт Д.Н. Образование надмолекулярных структур в поливинилхлориде : Автореф... кандидата хим.наук: / Борт Д.Н.; АН БССР. Ин-т нефтехим. синтеза им. А.Т.Топчиева. – М., 1965. – 17л.
829833
  Ванагас А. Образование названий рек Литовской ССР : Автореф... Канд.филол.наук: / Ванагас А.; Вильнюс.гос.ун-т. – Вильнюс, 1966. – 16л.
829834
  Демидова А.К. Образование наречий из предложно-именных сочетаний : Автореф... канд. филол.наук: / Демидова А. К.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1960. – 18л.
829835
   Образование наречий на-ment во французском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.05 / Тихомирова В. Н,; Тихомирова В. Н,; МГИМО, Каф. роман. яз.№1. – М., 1974. – 29л.
829836
  Орловская И.В. Образование наречий от именных основ. : Автореф... канд.филол.наук: / Орловская И.В.; Моск.гос.пед.ин-т.иностр.яз. – М, 1971. – 21л.
829837
  Смирнова Н.Д. Образование народной республики Албании: 1939-1946 / Н.Д. Смирнова. – М., 1960. – 196с.
829838
  Давали-Магомед Алигусейн Али Мамед оглы Образование национального правительства Южного Азербайджана и его деятельность (1945-1946 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Давали-Магомед Алигусейн Али Мамед оглы; АН АзССР. Отд. обществ. наук. – Баку, 1967. – 28л.
829839
  Оганесян Н.О. Образование независимой Сирийской республики (1939-1946) / Н.О. Оганесян. – Москва, 1968. – 116с.
829840
  Ларькина К.И. Образование независимой социал-демократической Германии и позиция "Спартака" (1916- апрель 1917 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Ларькина К.И.; МП РСФСР, Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1955. – 16л.
829841
  Альперович М.С. Образование независимых государств в Латинской Америке / М.С. Альперович, Л.Ю. Слезкин. – Москва, 1966. – 243с.
829842
  Бободжанов И.Б. Образование нейтронов вм-захвате. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.055 / Бободжанов И.Б.; ОИЯИ. – Дубна, 1971. – 16л.
829843
  Лу Образование необходимо сочетать с производительным трудом / Лу, Дин-И. – Пекин, 1958. – 33с.
829844
  Грачев С.В. Образование нерусских народов Российской империи в геополитическом контексте // Педагогика : Научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2002. – № 7. – С.72-80. – ISSN 0869-561Х
829845
  Альтовский М.Е. Образование нефти и формирование нефтяных залежей / М.Е. Альтовский. – Москва, 1958. – 168с.
829846
   Образование новой стилистики русского языка в пушкинскую эпоху.. – М., 1964. – 400с.
829847
  Гугелева О.В. Образование новых консонантных групп в древнеанглийском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 663 / Гугелева О.В. ; Ленингр. гос. ун-т. – Ленинград, 1969. – 22 с.
829848
  Тевзадзе Юрий Вениаминович Образование о-гиперонов и Ко-мезонов в п-р-взаимодействиях при 40 Гэ/с : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.01 / Тевзадзе Юрий Вениаминович; Объедин. ин-т ядерных исследований. 1-7843. Лаб. высоких энергий. – Дубна, 1974. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
829849
  Корсунова Л.П. Образование области Е ионосферы в средних широтах при больших зенитных углах Солнца : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Корсунова Л. П.; Ин-т прикл. геофиз. – М., 1970. – 10л.
829850
  Марусенко Я.И. Образование оползней и обвалов берегов рек под воздействием льда / Я.И. Марусенко, В.С. Шабатин // Вестник Киевского университета / Киевский университет. – Киев, 1989. – С. 63-67 : Рис. – (Геология ; № 8)
829851
   Образование осадков в современных водоемах. – Москва : АН СССР, 1954. – 792с.
829852
  Сулаквелидзе Г.к. Образование осадков и воздействие на градовые процессы / Г.к. Сулаквелидзе. – Л., 1965. – 266с.
829853
  Любавский М.К. Образование основной госдарственной территории Великорусской народности. Заселение и объединение центра / М.К. Любавский ; АН ССС, Археографическая комиссия. – Ленинград : АН СССР, 1929. – 175, [1], 1 л. вклад. карт.
829854
  Хвостенко В.И. Образование отрицательных и положительных ионов в водороде. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Хвостенко В.И.; Акад.наук СССР.Физ-техн.ин-т. – Л, 1959. – 10л.
829855
  Звягин А. Образование отрывных зон при наличии асимметрии движения тела в упругой среде / А. Звягин, Г. Ромашов // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 104-105
829856
  Кутьин В.М. Образование п-мезонов, К-мезонов, антипротонов и антидейтронов протонами с энергией до 70 Гэв : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 040 / Кутьин В.М.; Ин-т физики высоких энергий. – Серпухов, 1970. – 20л.
829857
  Флягин В.Б. Образование п(о)-мезонов при столкновении нейтронов с протонами и дейтронами и гипотеза зарядовой независимости : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Флягин В.Б.; Объедин. ин-т ядерных исследований. Лаб. ядерных проблем. – Дубна, 1959. – 12л.
829858
  Жарков Г.Ф. Образование пары п-мезонов фотоном на нуклонах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Жарков Г.Ф.; Физ. ин-т. – Москва, 1951. – 8 с.
829859
  Кулаков Ю.И. Образование пи-мезонов при соударении протонов и аннигиляции нуклон-антнуклонных пар : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Кулаков Ю.И.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Физ. фак. – М., 1958. – 10л.
829860
  Скворцов Ю.В. Образование плазменных струй в импульсных электродинамических ускорителях. : Автореф... канд.физ-мат.наук: / Скворцов Ю.В.; М-во высш и сред.спец.образования РСФСР.Моск.ордена Труд.Красн.Знамени гсо.ун-т. – М, 1963. – 10л.
829861
   Образование по вопросам охраны окружающей среды в школах стран -- членов СЭВ. Сб. ст.. – М., 1983. – 70с.
829862
  Селезнев Н.А. Образование польского буржуазно-помещичьего государства. : Автореф... Канд.юрид.наук: / Селезнев Н.А.; Моск.юрид.ин-т. – М, 1953. – 16л.
829863
  Арзамазов В.П. Образование понятия : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Арзамазов В.П. ; Иркутск. гос. ун-т. – Иркутск, 1952. – 20 c.
829864
  Мишустин Е.Н. Образование почвенной структуры и грибок Trichoderma lignorum. / Е.Н. Мишустин. – С. 104-109
829865
  Катанов Лев Михайлович Образование преимущественных ориентировок и характер их распределения по объему при осесимметричной деформоции некоторый ГЦК-металлов. : Автореф... канд.физ.-мат.наук: 01.04.07 / Катанов Лев Михайлович; Уральск. гос. ун-т им. А. М. Грького. – Свердловск, 1977. – 17л.
829866
  Шмидт Г.А. Образование присоски и ротового вооружения анура в зародыше тритона / Г.А. Шмидт, 1936. – 335-338с.
829867
  Осидзе Е.А. Образование причастий в грузинском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: / Осидзе Е.А.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1958. – 27л.
829868
  Вейнберг И.П. Образование провинции Азии : Автореф... канд. ист.наук: / Вейнберг И.П.; ЛГУ, 1954. – 20л.
829869
  Липецкая Ада Николаевна Образование пространственно-двигательных условных пищевых рефлексов и роль анализаторных систем в их осуществлении у кур разного возраста : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.13 / Липецкая Ада Николаевна; КГУ. – Киев, 1975. – 25л.
829870
  Липецкая А.Н. Образование пространственно-двигательных условных пищевых рефлексов и роль анализаторных систем в их осуществлении у кур разного возраста. : Дис... Канд. биол. наук: / Липецкая А.Н.; МВ и ССО УСС. КГУ. – К, 1974. – 200л. – Бібліогр.:л.162-200
829871
  Прудлов Б. Образование протеолитических ферментов некоторыми несовершенными грибами. : Автореф... канд. биол.наук: 096 / Прудлов Б.; Биол.-почв. ф-тет. – М., 1972. – 22л.
829872
  Лишко Т.П. Образование псевдогалогенидных комплексов циркония и гафния в неводных растворах : Дис... Канд. хим. наук: / Лишко Т.П.; МВССО УССР. КГУ. – Киев, 1973. – 159 л. – Бібліогр.:л.146-159
829873
  Лишко Т.П. Образование псевдогалогенидных комплексов циркония и гафния в неводных растворах : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 070 / Лишко Т.П. ; КГУ им.Тараса .Шевченко. – Киев, 1974. – 28 с. – Бібліогр.:с.26-27
829874
  Кияк С.Г. Образование р-п переходов в полупроводниках излучением лазера : автореф. дис. … канд. физ.-мат. наук : 01.04.10 / Кияк Степан Григорьевич ; М-во высш. и среднего спец. образования УССР, Черновиц. гос. ун-т. – Черновцы, 1978. – 16 с. – Библиогр.: 12 назв.
829875
  Куминов Николай Николаевич Образование рабоче-крестьянских партий в Индии и основные направления их деятельности (1926-1929 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Куминов Николай Николаевич; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1983. – 16л.
829876
  Забулонов Юрий Леонидович Образование радиационных повреждений при облучении и их влияние на структуру и свойства твердых тел : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Забулонов Юрий Леонидович; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1990. – 135л. – Бібліогр.:л.121-135
829877
  Корсунский А.Р. Образование раннефеодального государства в Западной Европе / А.Р. Корсунский. – М., 1963. – 187с.
829878
  Дюговская Л.А. Образование реагинов в условиях нормы и при хроническом тонзилите. : Автореф... Канд.мед.наук: 14.00.16 / Дюговская Л.А.; АН УССР. – К, 1975. – 24л.
829879
  Акулов К.А. Образование речных русел / К.А. Акулов. – Москва : Транспечать НКПС, 1930. – 39с. – (Рабочая библиотека водника ; Вып.1)
829880
  Нечай Ф.М. Образование римского государства / Ф.М. Нечай. – Минск, 1972. – 272с.
829881
  Новицкий Г.А. Образование российской империи / Г.А. Новицкий. – Иркутск, 1947. – 57 с.
829882
  Ярославский Е. Образование Российской социал-демократической рабочей партии.Появление партии фракций большевиков и меньшевиков (1901-1904) / Е. Ярославский. – М, 1944. – 96с.
829883
  Ярославский Е. Образование Российской социал-демократической рабочей партии.Появление партии фракций большевиков и меньшевиков (1901-1904) / Е. Ярославский. – М, 1945. – 100с.
829884
  Ярославский Е. Образование Российской социал-демократической рабочей партии.Появление партии фракций большевиков и меньшевиков (1901-1904) / Е. Ярославский. – М
2. – 1945. – 100с.
829885
  Соколов Б.Н. Образование россыпей алмазов. / Б.Н. Соколов. – М., 1982. – 96с.
829886
  Дракина Т.И. Образование ростовых веществ тафриновыми грибами, вызывающими разрастание тканей растений-хозяев : Автореф... канд. биол.наук: / Дракина Т.И.; МГУ. – М., 1965. – 15л.
829887
  Овчинников Л.Н. Образование рудных месторождений / Л.Н. Овчинников. – Москва : Недра, 1988. – 253с.
829888
  Могилевский Н.А. Образование русско-прусского союза в 1813 г. // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 24-37. – (История ; № 5). – ISSN 0201-7385
829889
  Манфред А.З. Образование русско-французского союза : [Монография] / А. З. Манфред; АН СССР. Ин-т всеобщей истории. – Москва : Наука, 1975. – 376с. : ил. – Библиогр.: с. 358-367
829890
  Рыбаченок И.С. Образование русско-французского союза 1891-1893 гг. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Рыбаченок И.С.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Ист. ф-тет. – Москва, 1975. – 26л.
829891
  Мавродин В.В. Образование русского национального государства / В.В. Мавродин. – М.-Л., 1939. – 196с.
829892
  Базилевич К.В. Образование русского национального государства / К.В. Базилевич. – М., 1946. – 52с.
829893
  Сахаров А.М. Образование Русского централизованного государства / А.М. Сахаров. – Москва, 1955. – 40с.
829894
  Черепнин Л.В. Образование русского централизованного государства в ХІУ-ХУ веках. / Л.В. Черепнин. – М., 1960. – 899с.
829895
  Сахаров А.М. Образование Русского централизованного государства. / А.М. Сахаров. – М., 1959. – 68с.
829896
  Мочалкин А.И. Образование свободных радикалов в молекулах аминокислот под действием гамма-излучения, высокочастотного разряда и нагрева : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Мочалкин А.И.; Всесоюз. с.-х. акад. им .В.И.Ленина. Агрофиз. науч.-исслед. ин-т. – Л., 1967. – 14л.
829897
  Молин Н Ю. Образование свободных радикалов при радиолизе твердых органических веществ. : Автореф... канд. хим.наук: / Молин Ю.Н,; АН СССР. Сиб. отд. Объед. учен. совет по хим. наукам. – Новосибирск, 1961. – 22л.
829898
   Образование севернорусского наречия и среднерусских говоров. По материалам лингвистической географии.. – М., 1970. – 456с.
829899
  Жарнаускас Образование селенополитионовых кислот при взаимодействии селенистой кислоты с сернистой кислотой : Автореф... канд. хим.наук: / Жарнаускас А.-И.А.; Каунас. политехн. ин-т. – Каунас, 1970. – 25л.
829900
  Голуб А.М. Образование селеноцианатных комплексов серебра высшей координации в растворе. / А.М. Голуб, 1958. – С. 685-689
829901
  Голуб А.М. Образование селеноцианатных комплексов серебра высшей координации в растворе. / А.М. Голуб. – Москва : Советская наука, 1958. – 685-689с. – Отд.Оттиск: Научные доклады высшей школы; Химия и химическая технология 1958, №4. МВО СССР
829902
  Павлова Н.Н. Образование синтагматических значений грамматических форм. (На матер. категории временной отнесенности неличных форм англ. глагола). : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Павлова Н.Н.; Москов. гос. пед. ин-т ин. яз. им. Мориса Тореза. – М., 1979. – 24л.
829903
  Степанова М.А. Образование сквозь призму культурно-исторической психологии
829904
  Картужанский А.Л. Образование скрытого фотографического изображения под действием ионизирующихся частиц : Автореф... докт. физ. мат.наук: / Картужанский А. Л.; Гос. опт. ин-т. – Л., 1963. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
829905
  Пьянов И.И. Образование сложных частиц в ядерных реакциях высокой энергии. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Пьянов И.И.; М-во просвещения РСФСР.Ленингр.гос.пед.ин-т. – Л, 1963. – 8л.
829906
  Шмидт Г.А. Образование слухового пузырька и наружных жабер в ксенопластическом эксперименте / Г.А. Шмидт. – 6-11с.
829907
  Оганесова Р.Д. Образование собственно русских временных союзов местоименного происхождения : Автореф... канд. филол.наук: / Оганесова Р. Д.; МГУ,Филол. фак. – М., 1965. – 16л.
829908
  Цысь В.Е. Образование Советов рабочих депутатов в 1905 году и отношение к ним большевиков и меншевиков : Автореф... канд. ист.наук: / Цысь В. Е.; АОН при ЦК КПСС, Каф. ист. КПСС. – М., 1959. – 17л.
829909
  Алиярова Д.А. Образование советского государства и принятие первой советской конституции : Автореф... канд. юр.наук: / Алиярова Д. А.; Тб. ГУ. – Тбилиси, 1970. – 19л.
829910
  Бучин В.Т. Образование социалистической партии Америки : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Бучин В.Т. ; Ленингр. гос. ун-т. – Ленинград, 1965. – 18 с.
829911
   Образование Союза Советских Социалистических Республик. Сб. документов.. – М., 1972. – 531 с.
829912
  Златопольский Д.Л. Образование Союза ССР / Д.Л. Златопольский, О.И. Чистяков. – М., 1972. – 319с.
829913
  Лихолат А.В. Образование СССР - воплощение в жизнь ленинской национаьной политики / А.В. Лихолат. – М, 1982. – 64с.
829914
  Якубовская С.И. Образование СССР - добровольного содружества равноправных народов / С.И. Якубовская. – М, 1972. – 32с.
829915
   Образование СССР - торжество ленинской национальной политики. – К., 1972. – 344 с.
829916
   Образование СССР - торжество ленинской национальной политики : материалы науч.-теорет. конф. – Л., 1973. – 126 с.
829917
   Образование СССР - торжество ленинской национальной политики. Материалы межвуз. науч. конф.. – Пятигорск, 1972. – 582 с.
829918
   Образование СССР - торжество ленинской национальной политики. Межвузовский сб.. – Л., 1982. – 144 с.
829919
   Образование СССР - торжество ленинской национальной политики. Тезисы к научно-теотерической конференции.. – Л., 1972. – 199 с.
829920
  Чугаев Д.А. Образование СССР / Д.А. Чугаев. – М, 1972. – 48с.
829921
  Гросул В.Я. Образование СССР (1917-1924 гг.) / В.Я. Гросул ; Общероссийская общественная организация "Российские ученые социалистической ориентации". – Москва : ИТРК, 2007. – 216с. – Посвящается 90-летию Великого Октября, 85-летию образования СССР. – ISBN 5-88010-236-X
829922
  Малиновский М.А. Образование СССР в советской историографии (1922-1971 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.09 / Малиновский М.А.; Харьк. гос. ун-т. – Х., 1974. – 28л.
829923
  Баранчиков В.А. Образование СССР и развитие советской формы социалистического государства / В.А. Баранчиков, В.А. Масленников. – Москва, 1972. – 80 с.
829924
   Образование СССР. Сб. документов 1917-1924. – М.-Л., 1949. – 469 с.
829925
  Пестова Галина Дмитриевна Образование странных частиц в П-Р-взаимодействиях при 5 ГЭВ/с : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.01 / Пестова Галина Дмитриевна; Объедин. ин-т ядерн. исследов. – Дубна, 1977. – 15л.
829926
  Чадраа Б. Образование странных частиц пи-мезонами с импульсом 4 Гэв/с. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 40 / Чадраа Б.; ОИЯИ. Лабор. высоких энергий. – Дубна, 1968. – 16л. – Бібліогр.:с.10
829927
  Меренков Н.П. Образование струй шармовых частиц при взаимодействии нейтрино с валентными глюонами. / Н.П. Меренков. – Харьков, 1983. – 31с.
829928
  Долгов Игорь Алексеевич Образование суффиксальных эмоционально-оценочных наименований лица в современном русском языке : Дис... канд. филол.наук: 10.02.01. / Долгов Игорь Алексеевич; МВ и ССО УССР. КГУ. – Киев, 1984. – 209л.
829929
  Долгов Игорь Алексеевич Образование суффиксальных эмоционально-оценочных наименований лица в современном русском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Долгов Игорь Алексеевич; МВ и ССО УССР. КГУ. – Киев, 1984. – 23л.
829930
  Дегтяренко Н.Д. Образование Таджикского советского социалистического государства : Автореф... канд. юрид.наук: / Дегтяренко Н.Д.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – Рига, 1952. – 16 с.
829931
   Образование Татарской АССР. Сб. документов и материалов.. – Казань, 1963. – 504 с.
829932
  Неудачина Э.И. Образование термостабильного экзотоксина некоторыми штаммами бацилл группы Thuringiensis : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.07 / Неудачина Э. И.; МВССО РСФСР,Иркут.ГУ. – Иркутск, 1974. – 20л.
829933
  Лазникова Т.Н. Образование тетрациклина и его производных в процессе культивирования Act. aureofaciens : Автореф... канд. биол.наук: / Лазникова Т.Н.; Ленингр. хим.-фармацевт. ин-т. – Ленинград, 1966. – 23л.
829934
  Тер-Карапетян Образование тиосульфата и сульфата у высших позвоночных : Автореф... докт. биол.наук: / Тер-Карапетян М. А.; АН СССР, Ин-т бихохим. – М., 1959. – 69л.
829935
   Образование Туркменской ССР и создание компартии Туркменистана (1924-1925 гг.) Сб. документов.. – Ашхабад, 1966. – 363с.
829936
  Ермаков В.И. Образование углеводородных газов в угленосных и субугленосных формациях / В.И. Ермаков, В.А. Скоробогатов. – М., 1984. – 205с.
829937
   Образование углеродных фаз в гидротермальных условиях / Е.М. Кожбахтеев, В.М. Скориков, Т.И. Миленов, С.А. Кузнецова // Журнал неорганической химии / Рос. акад. наук. – Москва, 2016. – Т. 61, № 11. – С. 1427-1430. – ISSN 0044-457Х
829938
  Турсунов Х.Т. Образование Узбекской Советской Социалистической Республики / Х.Т. Турсунов. – Ташкент, 1957. – 243с.
829939
  Турсунов Х.Т. Образование Узбекской Советской Социалистической Республики / Х.Т. Турсунов. – Ташкент, 1958. – 249с.
829940
  Прокопченко И.Д. Образование украинской социалистической нации : Дис... канд. филос.наук: / Прокопченко И.Д.; КГУ. – Киев, 1954. – 262л.
829941
  Прокопченко И.Д. Образование украинской социалистической нации : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Прокопченко И.Д. ; Ин-т повыш. квалиф. препод. маркс.-лен. при КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1954. – 15 с.
829942
  Дегтярева Т.А. Образование ультратонких слоев дисперсной фазы на кость поверхности раздела гидрозоль - органическая жидкость : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Дегтярева Т.А. ; Уральск. политехн. ин-т им. С.М.Кирова , Кафедра физ. и коллоидной химии. – Свердловск, 1960. – 14 с.
829943
   Образование употребительных слов русского языка.. – М., 1979. – 279с.
829944
  Поливанная М.Ф. Образование условного рефлекса у кроликов на различные формы / М.Ф. Поливанная, 1953. – С. 25-35
829945
  Риккль А.В. Образование условных рефлексов на желчеотделение / А.В. Риккль. – 12с.
829946
  Швинка Р.К. Образование фаз и некоторые физико-химические свойства стекол в системе Li2O--SiO2--P2O5 : Автореф... канд. хим.наук: 350 / Швинка Р. К.; Риж. политехн. ин-т, Хим. фак. – Рига, 1968. – 21л.
829947
  Шумилин П.Г. Образование феодальных отношений во Франкском королевстве / П.Г. Шумилин. – Ростов на Дону, 1973. – 48с.
829948
   Образование физиологически активных веществ микроорганизмами: Сб. ст.. – Новосибирск, 1975. – 143с.
829949
  Боровик Ф.В. Образование фонда производственного накопления в промышленности / Ф.В. Боровик, Н.А. Плащинский. – Минск, 1972. – 320с.
829950
  Павлишенко М.Н. Образование форм стоимости товара и дифференциальной ренты в условиях развитого социализма (вопросы теории и методологии). : Автореф... доктор экон.наук: 08.00.01 / Павлишенко М.Н.; Львов. гос. ун-тет им. И.Франко. – Львов, 1979. – 48л.
829951
  Федосеев Г.А. Образование фрагментов из легких ядер (Z-8-17) под действием протонов с энергией 120 и 660 Мэв. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 055 / Федосеев Г.А.; НИИ ядерной физики. – М., 1970. – 21л.
829952
  Терентьева Л.П. Образование фразеологических единиц на основе индивидуально-авторских оборотов (на матер. англ. худ. лит. и публиц. XVIII-ХХ вв. : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Терентьева Л. П.; Моск. гос.пед. ин-т ин. яз. – М., 1983. – 23л.
829953
  Магомедов М.Г. Образование Хазарского каганата / М.Г. Магомедов. – М., 1983. – 225с.
829954
  Семенов И.Г. Образование Хазарского каганата // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2008. – № 8. – С. 118-127. – ISSN 0042-8779


  Хазарський каганат (650—969) — середньовічна держава, створена кочовим народом — хазарами. Виділився із західно-тюркського каганату
829955
  Ефремова Нина Ивановна Образование Хакасской автономной области (государственно-правовые исследования) : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.02 / Ефремова Нина Ивановна; Томский гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1973. – 21л.
829956
  Лаврухина А.К. Образование химических элементов в космических телах / А.К. Лаврухина, Г.М. Колесов. – Москва : Госатомиздат, 1962. – 172 с.
829957
  Франк-Каменецкий Образование химических элементов в недрах звезд / Франк-Каменецкий. – Москва : Знание, 1959. – 32 с.
829958
  Узенбаева М.Е. Образование хлорофилла и структуры хлоропластов в растениях в зависимости от уровня питания железом : Автореф... канд. биол.наук: 093 / Узенбаева М.Е.; АН УССР Ин-т физиологии растений. – Киев, 1968. – 18л.
829959
  Щербаков Р.А. Образование хлорофилловых пигментов в этиолированных листьях ржи из экзогенных бесфитольных предшественников. : Автореф... канд.биол.наук: 03.00.04 / Щербаков Р.А.; АН БССР.Ин-т эксперим.ботаники. – Минск, 1988. – 21л.
829960
  Насонов Н.В. Образование хряща in viro у аксолотля / Н.В. Насонов. – 207с.
829961
  Алексеев В.И. Образование центров и люминесценция щелочно-галоидных кристаллов при бомбардировке протонами с энергией 30-100 кэв : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Алексеев В. И.; МВиССО УССР Дон. гос. ун-т. – Донецк, 1975. – 35л.
829962
  Глебов Л.Б. Образование центров окраски в селикатных стеклах под действием УФ-излучения. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.05 / Глебов Л.Б.; Гос.оптический ин-т. – Л, 1975. – 22л.
829963
  Шахназарян Ю.Г. Образование частиц и поляризационные явления в некоторых электромагнитных процессах. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 041 / Шахназарян Ю.Г.; Ераван.гос.ун-т. – Ереван, 1969. – 14л.
829964
  Зыков М Е. Образование Чехословацкой группы РКП(б) и ее деятельность в России по интернациональному сплочению и мобилизации трудящихся чехословаков на защиту Советской республики (1918-1920 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Зыков Е.М...; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1964. – 19л.
829965
  Шмераль Я.Б. Образование Чехословацкой республики в 1918 году / Я.Б. Шмераль. – М., 1967. – 340с.
829966
   Образование Чувашской областной организации КПСС и ее деятельность: Историография и пробл. вопр.. – Чебоксары, 1980. – 165с.
829967
  Лисовская Ирма Абрамовна Образование электронно-возбужденных состояний ароматических молекул в растворах и полимерах при воздействии ионизирующего излучения : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.17 / Лисовская Ирма Абрамовна ; Научно-исслед. физ.-хим. институт. – Москва, 1977. – 18 с.
829968
  Григорян Л.Г. Образование эстетического : Автореф... канд. филос.наук: 623 / Григорян Л.Г.; Тбилисский гос. ун-т. – Тбилиси, 1968. – 24л.
829969
  Писарев Ю.А. Образование Югославского государства. Первая мировая война. Освободит. борьба югослав. народов Австро-Венгрии. Крушение монархии Габсбургов. / Ю.А. Писарев. – М., 1975. – 416с.
829970
  Филин Ф.П. Образование языка восточных славян / Ф.П. Филин. – М.-Л., 1962. – 295с.
829971
  Макаров Г.Г. Образование Якутской Автономной Советской Социалистической Республики / Г.Г. Макаров. – Якутск, 1957. – 210с.
829972
  Козенко В.П. Образование, воспламенение и горение аэровзвесей за отраженными ударными волнами. : Автореф... канд.техн.наук: 056 / Козенко В.П.; АН СССР. – М, 1969. – 15л.
829973
   Образование, которое мы можем потерять : Сборник. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 2002. – 288с. – ISBN 5-9217-0017-7; 5-93972-121-4
829974
   Образование, которое мы можем потерять : Сборник. – 2-е изд., доп. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 2003. – 368с. – ISBN 5-9217-0027-4; 5-93972-121-4
829975
  Соловьев А.Н. Образование, оптические свойства и природа примесных центров серебра в щелочно-галоидных кристаллах : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.05 / Соловьев А.Н. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1981. – 21 с.
829976
  Соловьев Александр Николаевич Образование, оптические свойства и природа примесных центров серебра в щелочногалоидных кристаллах : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Соловьев Александр Николаевич; Черкасский гос. пед. ин-т. – Черкассы, 1981. – 168л. – Бібліогр.:л.147-168
829977
   Образование, социальное обеспечение, здравоохранение.. – Будапешт, 1964. – 8с.
829978
  Натхов Т. Образование, социальный капитал и экономическое развитие (обзор основных исследований) // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2010. – № 8. – С. 112-122. – ISSN 0042-8736


  Как показывают результаты многочисленных исследований, образование положительно влияет на экономический рост не только напрямую (путем освоения новых знаний и совершенствования технологий), но и косвенно, формируя благоприятную социальную среду. ...
829979
  Бондаренко Н.Г. Образование, строение и разведка россыпей / Н.Г. Бондаренко. – Москва : Недра, 1975. – 57с.
829980
  Дуреев С.П. Образование, управление и развитие общества в контексте традиций и новаций // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2009. – № 3 (28). – С.48-54. – ISSN 1811-0916
829981
  Дениско Л.Н. Образование, человеческий капитал, их взаимосвязь / Л.Н. Дениско, Е.Ю. Мошинская // Філософія спілкування: філософія, психологія, соціальна комунікація : науково-практичний філософський журнал / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Харк. нац. техн. ун-т сільського господарства ім. П. Василенка. – Харків, 2016. – № 9 : До Всесвітнього дня філософії. До 20-річчя кафедри ЮНЕСКО "Філософія людського спілкування". – С. 100-105. – ISBN 978-617-619-144-5. – ISSN 2415-8488


  Зазначається, що головними складовими людського капіталу є знання та інтелектуальна праця. Констатується плюральність змісту феноменів соціальний та людський капітал.
829982
   Образование. Наука. Научные кадры : начный и информационно-публицистический журнал. – Москва. – ISBN 978-5-238-01653-5. – ISSN 2073-3305
№ 3. – 2011. – резюме рос., англ. мовами
829983
   Образование. Наука. Научные кадры : начный и информационно-публицистический журнал. – Москва. – ISBN 978-5-238-01653-5. – ISSN 2073-3305
№ 4. – 2011. – резюме рос., англ. мовами
829984
   Образование. Наука. Научные кадры : начный и информационно-публицистический журнал. – Москва. – ISBN 978-5-238-01653-5. – ISSN 2073-3305
№ 1. – 2012. – резюме рос., англ. мовами
829985
   Образование. Наука. Научные кадры : начный и информационно-публицистический журнал. – Москва. – ISBN 978-5-238-01653-5. – ISSN 2073-3305
№ 2. – 2012. – резюме рос., англ. мовами
829986
   Образование. Наука. Научные кадры : начный и информационно-публицистический журнал. – Москва. – ISBN 978-5-238-01653-5. – ISSN 2073-3305
№ 3. – 2012. – резюме рос., англ. мовами
829987
   Образование. Наука. Научные кадры : начный и информационно-публицистический журнал. – Москва. – ISBN 978-5-238-01653-5. – ISSN 2073-3305
№ 2. – 2013. – Резюме рос., англ. мовами
829988
   Образование. Наука. Научные кадры : научный и информационно-публицистический журнал. – Москва. – ISBN 978-5-238-01653-5. – ISSN 2073-3305
№ 4. – 2013. – Резюме рос., англ. мовами
829989
   Образование. Наука. Научные кадры : научный и информационно-публицистический журнал. – Москва. – ISBN 978-5-238-01653-5. – ISSN 2073-3305
№ 5. – 2013. – Резюме рос., англ. мовами
829990
  Хроменков Н.А. Образование. Человеческий фактор. Общественный прогресс / Н.А. Хроменков. – Москва : Педагогика, 1989. – 192 с.
829991
  Бабошина Е.Б. Образование: в поисках смысла // Философия образования : всероссийский науч. журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2016. – № 2 (65). – С. 36-43. – ISSN 1811-0916


  Автор отмечает растущее стремление современных ученых объек-тивировать процессы в образовании в социально-культурной динамике, признавая верной в этом контексте мысль о приоритете в современном образовании принципа культуросообразности. Автор ...
829992
  Абанкина Ирина Образование: и целой жизни мало // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал: юбилейный номер / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 12 (2855) : 1891-2011. Полтора века удивительных открытий. – С. 190-192 : фото
829993
  Долженко О.В. Образование: от масс-медиа к "урокам бытия" / О.В. Долженко, О.И. Тарасова // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2009. – № 4. – С. 12-17. – ISSN 0869-3617
829994
  Тангян С.А. Образование: право человека или комерческая услуга? / С.А. Тангян // Педагогика : Научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2006. – № 9. – С. 3-15. – ISSN 0869-561Х
829995
  Хмель В.В. Образование: сущее и должное // Антропологічні виміри філософських досліджень : збірник наукових праць / Дніпропетровський нац. ун-т залізничного транспорту ім. ак. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 2. – С. 115-124. – ISSN 2227-7242
829996
  Негенцов Х. Образованието в Източна Румелия / Х. Негенцов, И.Б. Ванев. – София, 1959. – 163 с.
829997
  Тачев И. и др. Образованието в Народна Республика България 1944/1969 г. / И. и др. Тачев. – София, 1969. – 200с.
829998
  Сагария Б.Е. Образования Абхазской АССР : Автореф... канд. ист.наук: / Сагария Б. Е.; АН ГССР, Ин-т ист., археол. и этнограф. – Сухуми, 1964. – 27л.
829999
  Чуглов В.И. Образования со служебным словом шире и близкие к ним // Филологические науки : научные доклады высшей школы / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2009. – № 5. – С. 82-88. – ISSN 0130-9730
830000
  Окунев В.М. Образования типа carry cut и их произодные в различных функциональних стилях современного английского языка : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Окунев В. М. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1978. – 24 с.
<< На початок(–10)821822823824825826827828829830(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,