Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)821822823824825826827828829830(+10)В кінець >>
823001
  Панчук Л.В. . Методичні аспекти формування механізму санації транснаціональних корпорацій // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 6 (133). – С. 213-217
823002
   Методична підготовка майбутніх учителів як складова формування готовності до професійної педагогічної діяльності / Н. Пономарьова, Боярська-Хоменко, О. Жерновникова, В. Масич, Н. Олефіренко // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки [та ін.] ; ред. рада: В.І. Астахова, В.С. Бакіров, Л.О. Бєлова [та ін.]. – Харків, 2022. – № 1/2 (107). – С. 56-63. – ISSN 1562-529Х
823003
  Адамович І.В. Методична робота в експериментальному закладі / І.В. Адамович, О.М. Кулініч // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2021. – С. 16-19. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (49)). – ISSN 2524-0609
823004
  Кожушко С.П. Методична робота як ефективний засіб підвищення комунікативної компетентності педагога // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2022. – С. 58-66. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 11). – ISSN 2522-1477
823005
  Поважна В.М. Методична розробка до семінарських занять з курсу історії української літератури другої половини ХІХ століття / В.М. Поважна. – Київ, 1977. – 92с.
823006
  Мольченко В.П. Методична розробка до теми: "Комсомол України - активний помічник Комуністичної партії в розгортанні підпільної і партизанської боротьби в роки Великої Вітчизняної війни / В.П. Мольченко. – Київ, 1975. – 31с.
823007
   Методична розробка до теми: XXV з"їзд Компартії України та його рішення : (Матеріали до лекції). – Київ : [Б. в.], 1976. – 53 с.
823008
  Нечипоренко Н.Д. Методична розробка з економічної статистики по темі: "Класифікація та групування в економічній статистиці" / Н.Д. Нечипоренко. – Київ, 1971. – 53с.
823009
  Жарких С Ю. Методична розробка із загального курсу фізики : Розділ "Механіка" для студентів радіофізичного факультету / С Ю. Жарких, ; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ : Київський університет, 1998. – 27с.
823010
   Методична розробка та програма спецкурсу "Проблема життя та смерті в релігії та історії філософії" (міфологичні та середньовічні інтерпретації) : (для студентів філософського факультету). – Київ, 2000. – 36с.
823011
  Близнюк М. Методична система навчання основ інформаційних технологій // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2021. – № 10 (206). – С. 84-100. – ISSN 1682-2366
823012
  Нестуля С. Методична система формування лідерської компетентності майбутніх менеджерів // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2021. – № 7 (111). – С. 138-149. – ISSN 2312-5993
823013
  Гриценко Г.П. Методична спадщина М.Ф. Бунакова та її значення для сучасної школи / Г.П. Гриценко. – Київ, 1965. – 100 с.
823014
  Преображенська О.С. Методичне забезпечення аналізу безпеки розвитку регіону // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 4. – С. 241-248 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2222-0712
823015
  Іваненко О. Методичне забезпечення аналізу ефективності активних операцій кредитних спілок // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 49-51. – (Економіка ; Вип. 129). – ISSN 1728-3817


  Розроблено методичне забезпечення аналізу ефективності активних операцій кредитних спілок шляхом оцінювання впливу економічних параметрів діяльності кредитної спілки на бальну оцінку. Здійснено позиціонування кредитних спілок і встановлено вплив ...
823016
  Турчинов О.В. Методичне забезпечення аналізу оподаткування / О.В. Турчинов. – К., 1995. – 44с.
823017
  Іванова О. Методичне забезпечення аналізу регуляторного впливу проектів нормативно-правових актів: переваги та недоліки / О. Іванова, А. Удовенко, Чечетова-Терашвілі // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2016. – С. 43-53. – (Економічні науки ; вип. 2, квітень - червень). – ISSN 1993-0240
823018
  Московець В.І. Методичне забезпечення відбору та психологічної підготовки керівників в органах внутрішніх справ / В.І.Московець, А.П. Москаленко, Д.О. Кобзін; МВС України; Нац. ун-т внутрішніх справ; Науково-дослідна лабораторія соціал. та психол. роботи в ОВС. – Харків : Національний ун-т внутрішніх справ, 2004. – 95с.
823019
  Білах І.Б. Методичне забезпечення діагностування при формуванні механізму економічної безпеки у видавничій галузі // Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Економіко-правовий ф-т ; редкол.: Е.А. Кузнєцов, Є.І. Масленніков, В.І. Борщ [та ін.]. – Одеса, 2021. – Т. 20, вип. 2 (48). – С. 212-232. – ISSN 2413-9998
823020
  Муравйова В. Методичне забезпечення діяльності публічних бібліотек з впровадження Універсальної десяткової класифікації (до 100-річчя Книжкової палати України) // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, В. Загуменна [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (81). – С. 19-22


  У статті розглянуто методичне забезпечення україномовної Універсальної десяткової класифікації, розроблене фахівцями Книжкової палати України імені Івана Федорова у період з 1997 р. до теперішнього часу для впровадження у роботу публічними ...
823021
   Методичне забезпечення для вивчення економічних дисциплін в кредитно-модульній системі / КНУТШ ; [упоряд. О.В. Красота]. – Київ : Київський університет, 2010. – 80 с.
823022
  Жилінський А.І. Методичне забезпечення економічного аналізу діяльності комерційного банку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 34-35. – (Економіка ; Вип. 60/61)


  Основною метою статті є визначення і обгрунтування найприйнятніших, з погляду автора, методів економічного аналізу діяльності комерційного банку для різних користувачів. Основним завданням статті є розробка методичного забезпечення економічного аналізу ...
823023
  Бойко В.В. Методичне забезпечення економічної діагностики потенціалу розвитку підприємства / В.В. Бойко, О.Г. Парфентьєва // Вісник Національного транспортного університету : науково-технічний збірник / Національний транспортний університет. – Київ, 2015. – № 3 (33). – С. 47-54. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2308-6645
823024
   Методичне забезпечення інтегрального оцінювання складових сталого розвитку регіонів України (на прикладі екологічної складової) / М.О. Кизим, В.Є. Хаустова, Н.В. Бєлікова, О.В. Козирєва // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2022. – № 6 (533) : Корпоративна соціальна відповідальність бізнесу в умовах війни. – С. 31-42. – ISSN 2222-4459
823025
  Ящук В.І. Методичне забезпечення кадрового планування на підприємстві // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.4. – С. 281-286. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
823026
   Методичне забезпечення контролю якості нового вітчизняного фунгіциду ГРІНЕКС, РК і безпеки його застосування на сої та винограді / Є.Р. Заєць, В.Ф. Демченко, Ю.С. Баранов, С.В. Ольшевський // Журнал Хроматографічного товариства : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т геохімії навколишнього середовища НАН України ; Хроматографічне т-во [та ін.] ; редкол.: М. Герцюк, Р. Кокот, Т. Герцюк [та ін.]. – Київ, 2019. – Т. 19. – С. 12-23. – ISSN 1729-7192
823027
  Стороженко І.П. Методичне забезпечення курсу "вица математика" для дистанційної форми навчання в НФаУ / І.П. Стороженко, В.О. Тіманюк // Дистанційне навчання - старт із сьогодення в майбутнє : зб. наук.-метод. пр. IІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 19 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Укр. асоц. дистанц. освіти [та ін.] ; [редкол.: В.Г. Левчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2016. – С. 47-50. – ISBN 978-966-285-311-7
823028
  Лазаренко В.І. Методичне забезпечення маркетингових досліджень у системі екологічного маркетингу // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 15/16, серпень. – С. 57-61. – ISSN 2306-6792
823029
  Шевченко І.О. Методичне забезпечення навчального процесу в системі підвищення кваліфікації бібліотечних кадрів : аналітичний огляд / І.О. Шевченко ; М-во культури і мистецтв України ; Ін-т підвищення кваліфікації працівників культури. – Київ : ІПК, 1997. – 40 с. + Додатки: с. 20-37. – Бібліогр.: с. 38
823030
  Корнілова І.М. Методичне забезпечення обґрунтування трансферу технологій / І.М. Корнілова, Є.О. Руденко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 2 : Виклики та загрози четвертої промислової революції: наслідки для України. – C. 85-94. – ISSN 2222-4459
823031
  Лаптєв В.І. Методичне забезпечення оцінки дієвості управління людськими ресурсами // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 8 : Розвиток енергетичного сектора України на економіко-екологічних засадах. – C. 269-274. – ISSN 2222-4459
823032
  Попов О.Є. Методичне забезпечення оцінки економічного потенціалу розвитку міжсекторальних партнерських відносин / О.Є. Попов, А.В. Мордовець // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 151-160. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (47), т. 2). – ISSN 2409-6857
823033
  Тульчинський Р.В. Методичне забезпечення оцінки економічної безпеки регіону в сучасних умовах / Р.В. Тульчинський, С.Г. Ханін // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 8, квітень. – С. 30-34 : рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2306-6792
823034
  Колодізєва Т.О. Методичне забезпечення оцінки ефективності логістичної діяльності підприємств : монографія / Колодізєва Т.О., Руденко Г.Р. – Харків : ХНЕУ, 2012. – 290, [1] с. : іл., табл. – Додатки: с. 211-288. – Бібліогр.: с. 197-210. – ISBN 978-966-676-533-1
823035
  Пухальський В.В. Методичне забезпечення оцінки результативності та ефективності податкового контролю в Україні та напрями його вдосконалення // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2021. – № 1, січень. – С. 41-47. – ISSN 2306-6806
823036
  Чечетова-Терашвілі Методичне забезпечення оцінки рівня дерегулювання підприємницької діяльності // Управління розвитком : збірник наукових праць / Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; редкол.: Пономаренко В.С., Афанасьєв М.В., Внукова Н.М. [та ін.]. – Харків, 2016. – № 3 (185). – С. 34-40. – ISSN 2413-9610
823037
  Балан В. Методичне забезпечення оцінки стратегічної гнучкості вітчизняних підприємств / В. Балан, М. Ситницький // Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУТШ; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2008. – № 2. – С. 23-31.
823038
  Горбанюк О.С. Методичне забезпечення оцінювання багатовимірного впливу іміджу брендів виробів та послуг на власний образ споживача / О.С. Горбанюк, О.С. Куц // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Укр. Асоц. організац. психологів та психологів праці. – Київ, 2016. – № 2/3 (5/6). – С. 37-45 : табл. – Бібліогр.: 49 назв. – ISSN 2411-3190
823039
  Горбанюк О.С. Методичне забезпечення оцінювання багатовимірного впливу іміджу брендів виробів та послуг на власний образ споживача / О.С. Горбанюк, О.С. Куц // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Укр. Асоц. організац. психологів та психологів праці. – Київ, 2016. – № 2/3 (5/6). – С. 37-45. – ISSN 2411-3190
823040
  Горбась І. Методичне забезпечення оцінювання внутрішнього синергізму в діяльності підприємств // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 59-64. – (Економіка ; вип. 7 (172)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено структуру синергічного ефекту, а також фактори, що спричиняють його появу. Представлено алгоритм застосування інструментарію оцінювання рівня синергії від взаємодії елементів підприємства як складної, динамічної системи. Исследована ...
823041
   Методичне забезпечення оцінювання іміджу особистості політиків / О.С. Горбанюк, В.Т. Размус, К.С. Кава, О.В. Михайлич // Маркетинг і менеджмент інновацій : науковий журнал / Сумський держ. ун-т. – Суми, 2015. – № 2. – C. 36-47. – ISSN 2218-4511


  У статті розкрито недоліки існуючих методик оцінювання сприйманих ознак особистості політиків і розроблено інноваційний методичний підхід щодо комплексного оцінювання іміджу особистості політиків. Отримані опитувальники дають можливість планувати ...
823042
  Балан В. Методичне забезпечення оцінювання інвестиційної привабливості вітчизняних підприємств // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 19-22. – (Економіка ; Вип. 121/122). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто основні методичні засади оцінювання інвестиційної привабливості підприємств та запропоновано інтегральний підхід до її визначення на основі методів багатокритеріального аналізу, зокрема методів TOPSIS та критеріальних обмежень. The basic ...
823043
  Балан В.Г. Методичне забезпечення оцінювання конкурентоспроможності підприємств / В.Г. Балан, Л.А. Анісімова // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 25. – С. 23-31


  Наведено загальну характеристику існуючих підходів до визначення рівня конкурентоспроможності підприємств, запропонована модель побудови рейтингів конкурентоспроможності підприємств з використанням методів багатокритеріального аналізу та визначенням ...
823044
  Отенко П.В. Методичне забезпечення оцінювання корпоративної безпеки // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 6 : Неосвіченість суспільства як чинник маніпулювання суспільними настроями. – С. 275-280. – ISSN 2222-4459
823045
  Гойхман М.І. Методичне забезпечення підвищення рівня розвитку національної економіки з урахуванням грошово-кредитної політики // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2014. – № 1 (6). – С. 237-247. – ISSN 2226-8820
823046
  Возносименко Д. Методичне забезпечення підготовки майбутніх вчителів математики до здійснення валеологічного супроводу навчання учнів // Проблеми підготовки сучасного вчителя : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Демченко І.І., Совгіра С.В., Дудник Н.В. [та ін.]. – Умань, 2019. – Вип. 1 (19). – С. 31-37. – ISSN 2307-4914
823047
  Приходько В.М. Методичне забезпечення підготовки фахівців у системі післядипломної педагогічної освіти до проведення моніторингових досліджень // Вісник ТІМО. Тестування і моніторинг в освіті / Центр тестових технологій і моніторингу якості освіти, видавництво "Факт". – Харків, 2010. – № 2. – С. 37-44
823048
  Іванік О. Методичне забезпечення прогнозування зсувної небезпеки на регіональному та локальному рівні: принципи, методи, моделі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 55-60. – (Геологія ; вип. 3 (66)). – ISSN 1728-3817


  Визначення пріоритетності факторів виникнення небезпечних явищ на окремих ділянках функціонування відповідних техногенних систем повинно здійснюватись через інтегрований аналіз якісних і значною мірою кількісних даних з геолого - геоморфологічної ...
823049
  Ло Чао Методичне забезпечення процесу вокальної підготовки майбутніх вчителів музики на основі технології персоніфікації // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2017. – С. 133-140. – (Серія 14 : Теорія і методика мистецької освіти ; вип. 22 (27), ч. 2)
823050
  Московець В.І. Методичне забезпечення психологічного супроводження діяльності вищого навчального закладу системи МВС України / В.І.Московець, А.П. Москаленко, Д.О. Кобзін; МВС України; Нац. ун-т внутрішніх справ; Науково-дослідна лаборапторія соціал. та психол. роботи в ОВС. – Харків : Національний ун-т внутрішніх справ, 2004. – 240с.
823051
  Рокитенець Т. Методичне забезпечення роботи зберегачів фондів у Державному архіві м. Києва // Київ : "Скарбниця документальної пам"яті": [збірник наукових праць] / Державний архів міста Києва; [за ред. С.Ю. Карамаша]. – Київ : [ТОВ КММ], 2007. – Вип.2. – С. 111-113
823052
  Юань Янь Методичне забезпечення самопідготовки майбутніх учителів музики до педагогічної практики // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2016. – С. 89-92. – (Педагогічні науки ; № 2 (109)). – ISSN 2414-5076
823053
  Горобець О. Методичне забезпечення статистичного аналізу відтворення населення // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 9, ч. 2. – С. 119-123. – ISSN 1993-0259
823054
  Панухник О.В. Методичне забезпечення стратегічного планування в регіонах України // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 1 (91). – С. 152-157. – ISSN 1993-6788
823055
  Рєзнік Н.М. Методичне забезпечення страхування травматизму // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 64-65. – (Економіка ; Вип. 46)


  Розглянуто питання страхування від нещасних випадків.
823056
  Стельмах Н. Методичне забезпечення судово-бухгалтерської експертизи в сільському господарстві: стан та перспективи // Економічний дискурс : міжнародний науковий журнал / Львів. торговельно-екон. ун-т ; Поділ. держ. ун-т ; ГО "Наук. клуб "СОФУС" ; голов. ред. Барна М.Ю. ; редкол.: Андрейків Т.Я., Анісіч З., Барроз Р. [та ін.]. – Тернопіль, 2021. – Вип. 3/4. – С. 57-63. – ISSN 2410-0919
823057
  Шилова В.І. Методичне забезпечення управління якістю освіти // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 176-178. – (Державне управління ; № 3). – ISSN 1813-3401
823058
  Шилова В.І. Методичне забезпечення управління якістю освіти // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 176-178. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
823059
  Заблодська І.В. Методичне забезпечення формування ідентифікаційного профілю територіальної громади / І.В. Заблодська, С.І. Гречана // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2021. – № 2 (100). – С. 5-14. – ISSN 1562-0905
823060
  Семеног О.М. Методичне забезпечення формування мовної культури майбутніх докторів філософії, документознавців, в умовах цифрового суспільства / О.М. Семеног, О.В. Семеніхіна // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: В.Ю. Сторіжко, Ф.М. Лиман, І.О. Мороз [та ін.]. – Суми, 2017. – Вип. 4 (14). – C. 281-288. – ISSN 2413-1571
823061
  Глікман С. Методичне забезпечення формування професійних якостей майбутніх судноводіїв // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 6 (161), червень. – С. 128-133. – ISSN 2308-4634


  "Розкрито окремі аспекти використання тренінгів у формуванні професійних якостей майбутніх судноводіїв, а саме: поетапність впливу на особистість курсантів; моделювання реакцій курсантів, спрямованих на досягнення конкретного результату; формування ...
823062
  Панченко М.В. Методичне забеспечення викладання дисципліни "Сімейне право" майбутнім фахівцям соціально-правового захисту населення // Соціальна робота в Україні: теорія і практика : науково-методичний журнал / Всеукр. громадська орг. "Ліга соціальних працівників України" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Благодійна орг. "Фонд соціальної роботи". – Київ, 2014. – № 1/2. – С. 53-61
823063
  Юрченко Є.О. Методичне забеспечення викладання дисціпліни "Адміністративне право" майбутнім фахівцям соціально-правового захисту населення // Соціальна робота в Україні: теорія і практика : науково-методичний журнал / Всеукр. громадська орг. "Ліга соціальних працівників України" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Благодійна орг. "Фонд соціальної роботи". – Київ, 2014. – № 1/2. – С. 73-81
823064
  Боровський О.А. Методичне і методологічне забезпечення викладання курсу "Трансформаційні процеси в Центральній та Східній Європі" // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 13. – С. 115-121. – ISBN 978-966-171-498-3
823065
  Литвин Т. Методичне об"єднання вчителів предмету "Захист Вітчизни" м. Полтави // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 5. – С. 24 : фото
823066
  Серпухов М. Методичне обгрунтування позиції країни у торговельній війні // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 11 (313). – С. 55-57 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1810-3944
823067
  Сокол О.Ф. Методичне опрацювання комп"ютерних шрифтів для технічного редагування видань // Квалілогія книги : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Укр. акад. друкарства ; редкол.: Б.В. Дурняк (голов. ред.), В.З. Маїк, С.Ф. Гавенко [та ін.]. – Львів, 2017. – Вип. № 1 (31). – С. 82-87. – ISSN 2411-3611
823068
  Лакида І.П. Методичне підгрунтя для розроблення системи моделей росту та продуктивності деревостанів основних лісоутворювальних деревних видів України / І.П. Лакида, Р.Д. Василишин // Лісівництво і агролісомеліорація : збірник наукових праць / Н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького ; голов. ред. В.П. Ткач ; редкол.: І.Ф. Букша, Н.Ю. Висоцька, В.П. Ворон [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 129. – С. 3-9 : рис., табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 0459-1216
823069
  Фещенко О.П. Методичне та інформаційне забезпечення управління фінансовим станом корпорацій в Україні // Незалежний Аудитор : науково-практичне видання / ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; ТОВ "Вид-во "Сова" ; Фрегтон Партісіпейшн Лімітед ; голов. ред. Ю. Кузьмінський. – Київ, 2017. – № 21 (3). – C. 50-58. – ISSN 2306-0050
823070
  Герасимова С.В. Методичне та кадрове забезпечення управління інвестиційною діяльністю акціонерних товариств : менеджмент // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 12. – С. 151-159 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
823071
  Гончаренко О.В. Методичне та педагогічне забезпечення, як чинник удосконалення безперервної професійної освіти державних службовців (досвід Франції) // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 41. – С. 137-142


  У статті визначена необхідність методичного та педагогічного забезпечення для удосконалення безперервної професійної освіти державних службовців. Описано функції форматорів, основні принципи та фази їх навчання, викладена неохідність використання ...
823072
  Огійчук М. Методичне та практичне забезпечення впровадження національних стандартів бухгалтерського обліку в аграрному секторі економіки України // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2012. – № 9. – С. 53-57 : табл.,. – Бібліогр.: 4 назв.
823073
  Юрченко О.Є. Методичний апарат вивчення туризму // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 15. – С. 229-235 : табл. – Бібліогр.: 4 назв.
823074
  Мороз О.В. Методичний апарат наукознавства: міждисциплінарний аспект // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – № 5 : Філологічні науки. Мовознавство. – С. 97-101. – ISSN 1729-360Х
823075
  Шворов С.А. Методичний апарат організації функціонування інтелектуальних тренажерних систем диспетчерського персоналу управління повітряним рухом / С.А. Шворов, В.Є. Лукін, В.І. Куташев // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 26. – С. 143-147


  Розглядається методичний апарат побудови та раціональної організації функціонування перспективних інтелектуальних тренажерних систем диспетчерського персоналу управління повітряним рухом, що забезпечує підготовку тих, кого навчають за мінімальними ...
823076
   Методичний апарат оцінювання стану економічної складової воєнної безпеки держави / О.Г. Водчиць, В.В. Кострач, Е.І. Сарафанюк, О.І. Зарицький // Збірник наукових праць Військової академії (м. Одеса) : наукове видання / Військова академія (м. Одеса). – Одеса, 2016. – С. 62-68. – (Технічні науки ; № 1 (5)). – ISSN 2313-7509
823077
   Методичний апарат параметричного синтезу інтелектуальних роботизованих систем спеціального призначення / С.А. Шворов, В.О. Осипа, М.М. Михайлов, Д.В. Чирченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 14-17. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 29). – ISSN 1728-3817


  Запропоновано підхід та методичний апарат параметричного синтезу, за допомогою яких визначаються раціональний варіант побудови та параметри інтелектуальної роботизованої системи спеціального призначення. Предложен подход и методический аппарат ...
823078
  Петрук О. Методичний апарат підручника української мови як передумова реалізації компетентнісного підходу до мовної освіти // Проблеми сучасного підручника : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Арістова Н. [та ін.]. – Київ, 2022. – Вип. 28. – С. 185-193. – ISSN 2411-1309
823079
  Іщенко Д.А. Методичний апарат розробки варіантів застосування безпілотного авіаційного комплексу розвідки і спостереження / Д.А. Іщенко, Р.М. Осадчук // Проблеми та напрями вдосконалення підготовки військових фахівців з урахуванням досвіду антитерористичної операції у східних областях України : XV наук.-метод. конф. : 21 трав. 2015 р. : тези доп. / М-во оборони України, Житомир. військ. ін-т ім. С.П. Корольова ; [редактор Л.П. Сбродова]. – Житомир : ЖВІ, 2015. – С. 40-41
823080
  Шляхова В. Методичний аспект аналізу лінгвістичної термінології // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2015. – № 3 (696). – С. 30-34. – ISSN 0130-5263
823081
  Шпілєвський В.В. Методичний аспект вибору інноваційних технологій з виробництва альтернативних видів моторного палива / В.В. Шпілєвський, Д.М. Костенко, О.В. Шпілєвський // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 10 (525) : "Розумні фабрики" як перспективний напрям цифровізації підприємств. – С. 176-187. – ISSN 2222-4459
823082
  Романишина Н. Методичний аспект вивчення творчості письменника, відомого одночасно як драматург і прозаїк // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2010. – № 7 (85), спецвипуск : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої класику української драматургії Марку Кропивницькому. – С. 31-35


  У статті йдеться про те, що майбутні філологи мають навчатися на високому рівні утруднення; аналізувати цілісні художні твори; досліджувати такі глибинні зв"язки, як взаємопроникнення родів літератури, контамінація компонентів структури різних жанрів
823083
  Кузіна Р. Методичний аспект контент аналізу узгодженності національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та міжнародних стандартів фінансової звітності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – C. 25-31. – (Економіка ; вип. 6 (171)). – ISSN 1728-3817


  У статті визначені методичні підходи до вибору ключових показників для оцінки збіжності національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та міжнародних стандартів фінансової звітності. Було ідентифіковано 187 ключових елементів міжнародних ...
823084
  Варенко В. Методичний аспект створення інформаційно-аналітичних документів: аналіз, технології, проблеми / Володимир Варенко // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2015. – № 3 (224). – С. 46-48. – ISSN 2076-9326


  У статті проаналізовано технології та проблеми створення й оформлення інформаційно-аналітичних документів як важливого чинника управлінської діяльності.
823085
   Методичний вісник історичного факультету Харківського університету : Збірник наукових праць / Харківський університет. Історичний факультет. – Харків
№ 1. – 2002
823086
   Методичний вісник історичного факультету Харківського університету : Збірник наукових праць / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. Історичний факультет. – Харків : Консум
№ 2. – 2003
823087
   Методичний вісник історичного факультету Харківського університету : Збірник наукових праць / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. Історичний факультет. – Харків : Консум
№ 3. – 2004
823088
   Методичний вісник історичного факультету Харківського університету : Збірник наукових праць / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. Історичний факультет. – Харків : Консум
№ 4. – 2005
823089
   Методичний вісник історичного факультету Харківського університету : Збірник наукових праць / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. Історичний факультет. – Харків : ХНУ імені В.Н.Каразіна
№ 6. – 2007
823090
   Методичний вісник історичного факультету Харківського університету : Збірник наукових праць. – Харків : ХНУ імені В.Н.Каразіна
№ 7. – 2008
823091
   Методичний вісник історичного факультету Харківського університету : збірник наукових праць. – Харків
№ 8. – 2010
823092
  Поліщук С.А. Методичний довідник з психодіагностики : навч.-метод. посібник для студ. ВНЗ / С.А. Поліщук. – Суми : Університетська книга, 2014. – 440, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 437-440. – ISBN 978-966-680-428-3
823093
  Шляхова В. Методичний доробок Світлани Єрмоленко // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2013. – № 1 (46). – С. 95-100
823094
  Рудіна М. Методичний експеримент упровадження методу проектів при навчанні іноземної мови студентів спеціальності "Філологія" / М. Рудіна, А. Гарбуз // General and specialist translation/interpretation: theory, methods, practice : [intern. conf. papers] / Nat. Aviation Univ., Dep. of English Philology and Translation (Ukraine) ; Siberian Federal Univ., Dep. of Business Foreign Language (Russian Federation) [et al. ; ed.-in-chief: A. Gudmanian ; ed. board: Z. Kikvidze et al.]. – Kyiv : Agrar Media Group, 2019. – С. 282-287. – ISBN 978-617-646-477-8
823095
  Мікаелян С.Г. Методичний інструментарій аналітичного моніторингу ринків високотехнологічної продукції // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 10 : Економічна влада в системі цілей державного регулювання. – С. 149-153. – ISSN 2222-4459
823096
  Ширяєва Н.Ю. Методичний інструментарій бренд-менеджменту будівельних бізнес-організацій // International scientific conference "Modern economic research: theory, methodology, strategy" : September 28th, 2018 : proceeding of the conf. / "Modern economic research: theory, methodology, strategy", intern. sci. conf. – Kielce : State University of Jan Kochanowski, 2018. – P. 2. – С. 45-48. – ISBN 978-9934-571-51-0
823097
  Кулинич М. Методичний інструментарій в аналітичній оцінці результативності / М. Кулинич, Л. Ляшко // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2017. – № 4 (12). – С. 122-130. – ISSN 2411-4014
823098
  Мисліцька Н.А. Методичний інструментарій викладача в організації вивчення фізики / Н.А. Мисліцька, В.Ф. Заболотний // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2018. – C. 24-31. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 1). – ISSN 2412-9208
823099
  Сін Чжефу Методичний інструментарій дослідження рівнів адаптованості іноземних студентів до навчання в українських університетах // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2016. – Вип. 1/2 (46/47). – C. 110-114. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
823100
  Поліщук Т. Методичний інструментарій і понятійний апарат мемуаристики // Дні науки історичного факультету - 2008 : матеріали міжнар. наук. конф. студ, аспірантів та молодих учених, присвяченої 90-річчю Гетьманату Павла Скоропадського (23-24 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. фак., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін.]. – Київ : Наук. т-во студ. та аспірантів, 2008. – Вип. 1, ч. 1. – С. 145-147
823101
  Бутко М. Методичний інструментарій комплексної оцінки розвитку торгівлі в регіональному економічному просторі : розвиток регіонів / М. Бутко, В. Мащенко, О. Михайленко // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 9 (299). – С. 18-22 : Табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1810-3944
823102
  Чирва О.Г. Методичний інструментарій обгрунтування шляхів підвищення рівня конкурентоспроможності підприємств // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2014. – Вип. 3 (25). – С. 117-121. – Бібліогр.: 5 назв
823103
  Білорус Т. Методичний інструментарій організації пошуку та відбору персоналу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 20-29. – (Економіка ; вип. 7 (172)). – ISSN 1728-3817


  Визначено актуальність та охарактеризовано основні етапи задоволення потреби у персоналі в сучасних умовах господарювання. Доведено необхідність та узагальнено вимоги до формування карт компетенций як інструменту відбору персоналу. Розроблено алгоритм ...
823104
  Гросул В.А. Методичний інструментарій оцінки конкурентоспроможності бізнес-моделі торговельного підприємства / В.А. Гросул, С.О. Зубков // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 10 : Економічна влада в системі цілей державного регулювання. – С. 252-258. – ISSN 2222-4459
823105
  Юхименко В.В. Методичний інструментарій оцінки рівня конкурентоспроможності підприємства на світовому ринку / В.В. Юхименко, Н.М. Стрельченко // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2007. – № 6. – С. 18-25.
823106
  Стецюк П.А. Методичний інструментарій оцінки та прогнозування інвестиційного ринку / П.А. Стецюк, С.А. Федюнін // Економіка. Менеджмент. Бізнес : збірник наукових праць / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Гудзь О.Є. ; редкол.: Апарова О.В., Беркман Л.Н., Боняр С.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (34). – С. 36-42. – ISSN 2415-8089
823107
  Маккі Л.М. Методичний інструментарій оцінки фінансового потенціалу підприємства / Л.М. Маккі, О.О. Горошанська // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 5 : Перспективи економічного зростання України. – С. 372-377. – ISSN 2222-4459
823108
  Бондарук Т. Методичний інструментарій оцінки фінансової стійкості місцевих бюджетів України / Т. Бондарук, І. Бондарук, М. Дубина // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М., Возьний К.З. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – Вип. 2 (59). – С. 60-72 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1818-5754
823109
  Возняк Г.В. Методичний інструментарій оцінювання бюджетного забезпечення регіону // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2016. – № 1 (79). – С. 110-120. – ISSN 1562-0905
823110
  Щербакова І.Б. Методичний інструментарій оцінювання доцільності та ефективності залучення інвестицій малими промисловими підприємствами // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 1 : Проблеми фінансування установ охорони здоров"я в Україні. – С. 101-105. – ISSN 2222-4459
823111
  Корнілова І.М. Методичний інструментарій оцінювання інтелектуального капіталу організації / І.М. Корнілова, Т.В. Ляшенко // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 2 (165). – С. 77-82


  У статті розглянута сутність і структуру інтелектуального капіталу як економічного явища. Визначено основні підходи до оцінювання інтелектуального капіталу організації та розглянуто конкретні методи й показники оцінки. Виділено метод оцінювання ...
823112
  Чмутова І.М. Методичний інструментарій оцінювання комплаєнс-ризиків фінансового моніторингу банків / І.М. Чмутова, О.С. Безродна, Д.І. Нечипоренко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 11 (514) : Пандемія як загроза нового типу для економічної безпеки в умовах глобалізації. – С. 296-309. – ISSN 2222-4459
823113
  Момот О.М. Методичний інструментарій оцінювання конкурентоспроможності банків // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 14, липень. – C. 41-47. – ISSN 2306-6814
823114
  Жилінська О. Методичний інструментарій оцінювання науково-технічного та інноваційного розвитку країн у контексті вітчизняної практики // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 29-35. – (Економіка ; вип. 99/100). – ISSN 1728-3817


  Узагальнено сучасний методичний інструментарій оцінювання науково-технічного та інноваційного розвитку країн світу, проаналізовано можливості його застосування у вітчизняних умовах. The author deals with the modern methodical instruments of estimation ...
823115
  Коваленко В. Методичний інструментарій оцінювання операційного ризику в банках в умовах цифрової економіки / В. Коваленко, К. Гончар // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2021. – № 1/2 (278/279). – С. 46-52. – ISSN 2409-9260
823116
  Тимчеико І.П. Методичний інструментарій оцінювання потенціалу синергізму // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 398-400. – ISBN 978-617-7069-02-6
823117
  Мартиненко О.А. Методичний інструментарій оцінювання рівня біологічної безпеки регіонів України // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Ворона П.В., Новак-Каляєва Л.М., Бєльська Т.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (17). – С. 65-72. – (Серія: Державне управління ; № 1 (17)). – ISSN 2617-0515
823118
  Фірсова С. Методичний інструментарій оцінювання рівня лояльності працівників до HR-бренду компанії / С. Фірсова, Т. Білорус // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – C. 68-74. – (Економіка ; вип. 4 (217)). – ISSN 1728-3817


  У статті обґрунтовано методичний інструментарій оцінювання рівня лояльності працівників до HR-бренду компанії за визначеними складовими лояльності (поведінковою та емоційною). Доведено необхідність розробки методичного інструментарію оцінювання рівня ...
823119
  Мацьків В. Методичний інструментарій оцінювання фінансового забезпечення підприємства // Економічний дискурс : міжнародний науковий журнал / Львів. торговельно-екон. ун-т ; Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; голов. ред. Башнянин Г.І. – Тернопіль, 2018. – Вип. 4. – С. 54-63. – ISSN 2410-0919
823120
  Акімова О.В. Методичний інструментарій оцінювання якості праці менеджера // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голова ред. ради О.В. Покатаєва ; голов. ред. В.М. Порохня ; редкол.: О.І. Амоша, В.М. Бородюк, Ю.Г. Лисенко [та ін.]. – Запоріжжя, 2017. – С. 38-43. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 1 (94)). – ISSN 1814-1161
823121
  Птащенко Л.О. Методичний інструментарій регулювання й управління корпоративним сектором економіки // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 7/8 (74/75). – С. 15-18.
823122
  Шигун М.М. Методичний інструментарій стратегічного управління витратами / М.М. Шигун, В.В. Ходзицька // Часопис економічних реформ : науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Луганськ, 2014. – № 3 (15). – С. 39-46. – ISSN 2221-8440
823123
  Хомутенко А.В. Методичний інструментарій управління державними фінансами // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 2 (36). – С. 350-356. – ISSN 2222-0712
823124
  Ротова Т.А. Методичний інструментарій управління страховими ризиками // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 3. – С.140-144
823125
  Островська О. Методичний інструментарій управління фінансовою безпекою суб"єктів підприємництва / О. Островська, О. Соколова // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2015. – № 11. – С. 2-9 : табл. – Бібліогр.: 20 назв
823126
  Халатур С. Методичний інструментарій фінансування інноваційної діяльності в АПК / С. Халатур, О. Халатур // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М., Возьний К.З. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – Вип. 3 (60). – С. 65-75 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1818-5754
823127
  Овчинникова М.О. Методичний інструментарій формування збалансованої господарської політики // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2014. – C. 13-16. – (Економічні науки ; № 4, т. 1). – ISSN 2226-9150
823128
  Шаповалов Б.Б. Методичний інструментарій формування у старшокласників готовності до захисту Вітчизни : метод. посібник / Б.Б. Шаповалов, З.М. Діхтяренко ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т проблем виховання. – Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2019. – 142, [1] с. : іл. – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр.: с. 127-141. – ISBN 978-966-189-490-6
823129
  Дудник О.М. Методичний коментар до розв"язання педагогічних задач контекстної спрямованості // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – С. 92-94 : рис. – Бібліогр.: 2 назв. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (41)). – ISSN 2524-0609
823130
   Методичний комплекс з курсу "Політологія" : для студентів 2 курсу. – Київ : Київський університет, 2003. – 35с.
823131
  Дятленко С.М. Методичний лист щодо вивчення предмета "Захист Вітчизни" // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 8. – С. 8-10 : фото, табл.
823132
  Дятленко С.М. Методичний лист щодо вивчення предмету "Захист Вітчизни" у 2006 / 2007 навчальному році / С.М. Дятленко, Є.Ю. Василенко // Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності. Вид-во "Основа". – Київ, 2006. – № 8. – С. 10-11
823133
  Ревенко Н.Г. Методичний підхід до аналізу ефективності використання організаційних ресурсів промислових підприємств / Н.Г. Ревенко, Д.А. Ломоносов, О.В. Пулянович // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Федоренко В.Г, Кучеренко Г.Б. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 3, березень. – С. 46-52 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2306-6806
823134
  Єрмошенко А.М. Методичний підхід до аналізу стресостійкості страхових компаній // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 7 (181). – С. 369-377. – ISSN 1993-6788
823135
  Ковальська Л.Л. Методичний підхід до аналізу та оцінки розвитку інноваційного підприємництва регіонів України // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / НАН України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; голов. ред. І.З. Сторонянська. – Львів, 2019. – Вип. 2 (136). – С. 66-72. – ISSN 2071-4653
823136
  Корінєв В.Л. Методичний підхід до аналізу фінансових результатів діяльності підприємств АПК // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.179-183. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
823137
  Раєвнєва О.В. Методичний підхід до анкетування цільових груп – користувачів послуг ВНЗ / О.В. Раєвнєва, Л.А. Гольтяєва, Т.С. Мілевська // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 9 : Становлення та протидія корупційній діяльності у сфері економіки України. – С. 81-87. – ISSN 2222-4459


  Цільовою спрямованістю запропонованої методики є отримання системної оцінки якості освітніх послуг ВНЗ на підстваві аналізу потреб і переваг різних цільових груп, які користуються його послугами, що є інструментом підвищення привабливості вищого ...
823138
  Булавченко О.С. Методичний підхід до вдосконалення моніторингу стану ринку праці в умовах системних трансформацій // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 12 (503) : Рентна плата за природний газ у контексті "голландської хвороби": українські реалії. – С. 203-209. – ISSN 2222-4459
823139
  Андренко О.А. Методичний підхід до вибіркового дослідження в аудиті / О.А. Андренко, С.М. Мордовцев // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 4 : Глобалізація, імпортозаміщення та економічна безпека держави. – С. 116-122. – ISSN 2222-4459
823140
  Іванов Ю.Б. Методичний підхід до вибору напрямів просторового розвитку об"єднаних територіальних громад в умовах децентралізації та воєнного стану / Ю.Б. Іванов, О.Ю. Іванова // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2022. – № 7 (534) : Вплив російської агресії на продовольчу безпеку України та світу. – С. 67-73. – ISSN 2222-4459
823141
  Балан В.Г. Методичний підхід до вибору партнерів по стратегічному альянсу на основі нечіткої логіки // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. екон. ун-т ; редкол.: Звєряков М.І., Ковальов А.І., Балджи М.Д. [та ін.]. – Одеса, 2020. – № 2 (73). – С. 121-135. – ISSN 2313-4569
823142
  Хаустова В.Є. Методичний підхід до вибору стратегії розвитку підприємства з урахуванням його ринкової вартості та стадії життєвого циклу (на пркладі підприємств галузі чорної металургії України) / В.Є. Хаустова, О.І. Хоменко // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 4. – С. 197-205 : табл., рис. – Бібліогр.: 33 назв. – ISSN 2222-0712
823143
  Кацалап В.О. Методичний підхід до визначення джерел загроз інформаційній безпеці у воєнній сфері / В.О. Кацалап, О.В. Войтко, Ю.В. Цурко // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони : науковий журнал / Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського ; голов. ред. Пермяков О.Ю. ; редкол.: Бутвін Б.Л., Дробаха Г.А., Жук С.Я. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (34). – С. 103-108. – ISSN 2311-7249
823144
  Сігаєва Т.Є. Методичний підхід до визначення економічної ефективності інвестиційних проектів // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 9 : Економічна безпека регіонів України в процесі децентралізації. – С. 153-157. – ISSN 2222-4459
823145
  Кочарян І.С. Методичний підхід до визначення завдань управління системою вищої освіти у сфері культури та мистецтва // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі : збірник / Полтавський, економіки і торгівлі університет. – Полтава, 2015. – № 2 (71). – С. 150-155. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2409-6873
823146
  Колєсніков Д.В. Методичний підхід до визначення і оцінки взаємного впливу синергетичних ефектів у вертикально-інтегрованих структурах // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 10. – С.14-20 : рис. – Бібліогр.: 14 назв
823147
  Мащенко М.А. Методичний підхід до визначення комплексного показника інвайронментальної безпеки промислового підприємства // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Іващук Н.Л. [та ін.]. – Хмельницький, 2018. – № 3 (40). – С. 132-139. – ISSN 2308-1988
823148
  Проценко Я.М. Методичний підхід до визначення критеріїв воєнно-політичної обстановки // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – С. 305
823149
  Косарецький Є.І. Методичний підхід до визначення та оцінювання мобілізаційних спроможностей боєприпасної галузі // Наука і оборона : щоквартальний науково-теоретичний та науково-практичний журнал / голов. ред. Семон Б.Й. ; редкол.: Бочарніков В.П., Вагапов В.Б., Волошенко А.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1. – С. 58-62. – ISSN 2618-1614
823150
  Степанова О.В. Методичний підхід до визначення трансакційних витрат на макрорівні // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2022. – № 1 (528) : Вплив глобалізаційних процесів на національну економіку України. – С. 280-286. – ISSN 2222-4459
823151
  Горбенко В.М. Методичний підхід до визначення форм дій та способів застосування військових формувань у системі операцій збройних сил / В.М. Горбенко, В.В. Тюрін, О.А. Коршець // Наука і оборона : щоквартальний науково-теоретичний та науково-практичний журнал / голов. ред. Б. Семон ; редкол.: В. Бочарніков, В. Вагапов, О. Воробйов [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2. – С. 29-34. – ISSN 2618-1614


  "У статті розглянуто існуючі підходи до визначення форм дій і способів застосування військових формувань у сучасних умовах. Проаналізовано взаємозв’язок форм і способів застосування військових формувань різних рівнів (стратегічного, оперативного, ...
823152
  Герасименко Ірина Олександрівна Методичний підхід до визначення чинників конкурентоспроможності підприємств птахівничої галузі // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 73-78. – ISSN 1993-6788


  У статті визначено сукупність чинників, які формують конкурентні переваги підприємства на ринку. Проаналізовано їхній вплив на конкурентоспроможність підприємств галузі птахівництва. Здійснено обгрунтування методичних підходів до оцінки ...
823153
  Герасименко Ірина Олександрівна Методичний підхід до визначення чинників конкурентоспроможності підприємств птахівничої галузі // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 73-78. – ISSN 1993-6788


  У статті визначено сукупність чинників, які формують конкурентні переваги підприємства на ринку. Проаналізовано їхній вплив на конкурентоспроможність підприємств галузі птахівництва. Здійснено обгрунтування методичних підходів до оцінки ...
823154
  Герасименко Ірина Олександрівна Методичний підхід до визначення чинників конкурентоспроможності підприємств птахівничої галузі // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 73-78. – ISSN 1993-6788


  У статті визначено сукупність чинників, які формують конкурентні переваги підприємства на ринку. Проаналізовано їхній вплив на конкурентоспроможність підприємств галузі птахівництва. Здійснено обгрунтування методичних підходів до оцінки ...
823155
  Герасименко Ірина Олександрівна Методичний підхід до визначення чинників конкурентоспроможності підприємств птахівничої галузі // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 73-78. – ISSN 1993-6788


  У статті визначено сукупність чинників, які формують конкурентні переваги підприємства на ринку. Проаналізовано їхній вплив на конкурентоспроможність підприємств галузі птахівництва. Здійснено обгрунтування методичних підходів до оцінки ...
823156
  Лозовіцький П.С. Методичний підхід до визначення якості природних вод і заходів з її поліпшення при використанні для зрошення грунтів чорноземного типу // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2001. – Т. 2. – С. 451-459 : Табл. – Бібліогр.: 13. – ISBN 966-521-129-3
823157
  Кампо Георгіна Михайлівна Методичний підхід до вимірювання розвитку малого бізнесу в містах і районах регіону // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 169-179. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розроблено методичні рекомендації щодо вимірювання рівня розвитку малого бізнесу у містах та районах Закарпатської області, в основі яких лежить побудова та розрахунок синтетичного показника - індексу розвитку малого бізнесу. Даний показник ...
823158
  Кампо Георгіна Михайлівна Методичний підхід до вимірювання розвитку малого бізнесу в містах і районах регіону // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 169-179. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розроблено методичні рекомендації щодо вимірювання рівня розвитку малого бізнесу у містах та районах Закарпатської області, в основі яких лежить побудова та розрахунок синтетичного показника - індексу розвитку малого бізнесу. Даний показник ...
823159
  Кампо Георгіна Михайлівна Методичний підхід до вимірювання розвитку малого бізнесу в містах і районах регіону // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 169-179. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розроблено методичні рекомендації щодо вимірювання рівня розвитку малого бізнесу у містах та районах Закарпатської області, в основі яких лежить побудова та розрахунок синтетичного показника - індексу розвитку малого бізнесу. Даний показник ...
823160
  Кампо Георгіна Михайлівна Методичний підхід до вимірювання розвитку малого бізнесу в містах і районах регіону // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 169-179. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розроблено методичні рекомендації щодо вимірювання рівня розвитку малого бізнесу у містах та районах Закарпатської області, в основі яких лежить побудова та розрахунок синтетичного показника - індексу розвитку малого бізнесу. Даний показник ...
823161
  Скриньковський Р.М. Методичний підхід до економічного оцінювання інвестиційної привабливості підприємств машинобудування // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 4 (50). – С. 185-192. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1562-0905


  Розроблено та запропоновано методичний підхід до економічного оцінювання інвестиційної привабливості (ІП) машинобудівних підприємству системі "інвестор-реципієнт", який дозволить удосконалити методику оцінювання ІП підприємств машинобудування.
823162
  Бондаренко О.Г. Методичний підхід до економічної оцінки господарської діяльності військової частини (на прикладі продовольчої служби) : економіка та управління підприємствами / О.Г. Бондаренко, В.П. Василенко, Ю.І. Кушнерук // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 9 (111). – С. 99-105. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
823163
  Макаренко О.І. Методичний підхід до ідентифікації кластерних можливостей регіону / О.І. Макаренко, А.В. Онопрієнко // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – С. 81-92. – (Економічні науки ; № 2 (22))
823164
  Степанова О.В. Методичний підхід до інтегральної багатокритеріальної оцінки інтелектуального капіталу // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 5 (520) : Дискримінація як інструмент корупційних схем у публічних закупівлях. – С. 281-288. – ISSN 2222-4459
823165
  Заєць Т.О. Методичний підхід до інтегральної оцінки рівня якості корпоративного управління // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2012. – С. 143-146. – (Економіка ; Вип. 35, ч. 2). – ISSN 0869-0782
823166
  Іщук С.О. Методичний підхід до комплексного оцінювання функціонування промислового сектору економіки на мезорівні / С.О. Іщук, Л.Й. Созанський // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2022. – № 1 (103). – С. 62-71. – ISSN 1562-0905
823167
  Мельникова К.В. Методичний підхід до матеріального стимулювання менеджерів з логістики // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 1. – С. 236-240 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2222-0712
823168
  Сущенко О.В. Методичний підхід до моделювання у хмелярстві : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 10. – С. 207-211. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
823169
  Бараннік І.О. Методичний підхід до моніторингу експортно-імпортного потенціалу промислового підприємства // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 9 : Напрями активізації експортної діяльності України. – С. 148-153. – ISSN 2222-4459
823170
  Янчев А.В. Методичний підхід до обліку витрат підприємств ресторанного господарства з функціями кейтерингу / А.В. Янчев, Л.О. Кирильєва, Д.Д. Шеховцова // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 5 : Інноваційні кластери. Адаптація кращого світового досвіду. – C. 155-159. – ISSN 2222-4459
823171
  Кирильєва Л.О. Методичний підхід до обліку розрахункових операцій при використанні криптовалюти / Л.О. Кирильєва, Д.Д. Шеховцова // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 3 : Ухилення від сплати податків в Україні: причини та методи боротьби. – C. 304-308. – ISSN 2222-4459
823172
  Нікішина О.В. Методичний підхід до оцінки відтворювальної ефективності кооперативного збутового каналу на зерновому ринку України // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Бутенко А.І., Вержбєнєць В., Дейнеко Л.В. [та ін.]. – Одеса, 2016. – Т. 8, вип. 3. – С. 3-15 : рис., табл. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 2312-847X
823173
  Лактіонова О.А. Методичний підхід до оцінки гнучкості фіскальної політики в умовах циклічного розвитку економіки // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 3. – С. 124-138. – ISSN 2222-0712
823174
  Настасенко О.Г. Методичний підхід до оцінки ефективності інвестиційної діяльності молокопереробних підприємств : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 4 (106). – С. 120-126 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
823175
  Назаренко І.М. Методичний підхід до оцінки забезпеченності капіталом сільськогосподарських підприємств // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 4, лютий. – С. 8-13 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2306-6792
823176
  Шелест В.В. Методичний підхід до оцінки і забезпечення належного рівня фінансової безпеки довірчих товариств : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 12 (102). – С. 134-140. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1993-6788
823177
  Матюшенко І.Ю. Методичний підхід до оцінки інноваційного потенціалу України як передумови реалізації четвертої промислової революції та асоціації з ЄС // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 10 : Переорієнтація економіки України на європейський ринок: реалії та ризики. – C. 85-93. – ISSN 2222-4459
823178
  Левандовська Н.І. Методичний підхід до оцінки кінцевого трудового внеску працівників у сфері виробництва будівельних матеріалів : демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 2 (104). – С. 186-195 : Табл. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1993-6788
823179
  Тищенко О.М. Методичний підхід до оцінки конкурентоспроможності промислового підприємства / О.М. Тищенко, Л.О. Норік // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 18. – С. 115-121


  Розглянуто теоретичні підходи до оцінки конкурентоспроможності підприємства На прикладі вітчизняних коксохімічних підприємств апробовано розроблені методичні рекомендації щодо визначення інтегрального показника конкурентоспроможності підприємства з ...
823180
  Соколик М. Методичний підхід до оцінки потенціалу домашніх господарств // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 5. – С. 181-185. – ISSN 1993-0259
823181
  Дмитрієв Є.Є. Методичний підхід до оцінки рівня фінансової стабільності Республіки Казахстан в умовах волатильності світових товарних ринків // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 2, січень. – С. 10-13. – ISSN 2306-6814
823182
  Крамарев Г.В. Методичний підхід до оцінки розвитку промисловості та її окремих видів діяльності в країні // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 4. – C. 96-107. – ISSN 2222-0712
823183
  Семів Л.К. Методичний підхід до оцінки середовища освітньої міграції населення Карпатського регіону // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2019. – № 3 (93). – C. 37-48. – ISSN 1562-0905
823184
  Марченко В.М. Методичний підхід до оцінки стійкості корпорації до зовнішніх флуктуацій : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 3 (105). – С. 155-162 : Табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
823185
  Оболенцева Л.В. Методичний підхід до оцінки сучасного стану промисловості України // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 10 : Політичні аспекти розвитку газової галузі України. – C. 136-142. – ISSN 2222-4459
823186
  Харазішвілі Ю. Методичний підхід до оцінки тіньової зайнятості в Україні / Ю. Харазішвілі, Н. Дмитренко // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2010. – № 12 (589). – С. 16-27. – ISSN 0131-775Х
823187
  Брюховецька Н.Ю. Методичний підхід до оцінки трансакційних витрат підприємств при залученні власного та позикового капіталу / Н.Ю. Брюховецька, О.А. Ігнатова, О.А. Богуцька // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 668 : Проблеми економіки та управління. – С. 229-234. – ISSN 0321-0499
823188
  Ягі М. Методичний підхід до оцінювання економічної безпеки України // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 12 : Суспільні настрої як фактор динаміки антикорупційних формальних правил. – С. 176-181. – ISSN 2222-4459
823189
  Линенко А.В. Методичний підхід до оцінювання економічної доцільності об"єднання підприємств / А.В. Линенко, К.С. Цикало // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2016. – № 2 (13), т. 2. – С. 56-60. – ISSN 2226-8820
823190
  Семененко О.М. Методичний підхід до оцінювання ефективності застосування електромагнітної імпульсної зброї / О.М. Семененко, В.Л. Іванов, М.Б. Сушак // Збірник наукових праць Державного науково-дослідного інституту авіації : щорічний наук.-теоретич. та наук.-практич. збірник наук. праць / Державний, науково-дослідний інститут авіації. – Київ, 2017. – Вип. № 13 (20). – С. 92-98
823191
   Методичний підхід до оцінювання ефективності індивідуальної підготовки офіцерського складу науково-педагогічних працівників у вищих військових навчальних закладах / О.А. Георгадзе, І.В. Пампуха, В.В. Шевчук, С.Г. Пєхота, О.Є. Чайковська // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2022. – Вип. № 76. – С. 130-139. – ISSN 2524-0056
823192
  Артюшин Л Методичний підхід до оцінювання ефективності ліцензійного виробництва літальних апаратів військового призначення / Л Артюшин, О.Є. Мавренков, К.М. Раєв // Збірник наукових праць Державного науково-дослідного інституту авіації : щорічний наук.-теоретич. та наук.-практич. збірник наук. праць / Державний, науково-дослідний інститут авіації. – Київ, 2017. – Вип. № 13 (20). – С. 11-18
823193
  Гавкалова Н.Л. Методичний підхід до оцінювання ефективності менеджменту персоналу на підприємстві / Н.Л. Гавкалова, Л.В. Терещенко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 12 : Суспільні настрої як фактор динаміки антикорупційних формальних правил. – С. 465-470. – ISSN 2222-4459
823194
  Думенко М.П. Методичний підхід до оцінювання ефективності системи комплектування персоналом Збройних Сил України в умовах гібридної війни (особливого періоду) // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони : науковий журнал / Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського ; голов. ред. Пермяков О.Ю. ; редкол.: Бутвін Б.Л., Дробаха Г.А., Жук С.Я. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (35). – С. 133-138. – ISSN 2311-7249
823195
  Мордвінцева Т.В. Методичний підхід до оцінювання інвестиційної привабливості підприємств // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С.281-286. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
823196
  Карюк В.І. Методичний підхід до оцінювання інноваційного потенціалупромислових підприємств // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 5 (131). – С. 176-182 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
823197
  Чорна В. Методичний підхід до оцінювання можливостей стратегічної трансформації підприємств роздрібної торгівлі / В. Чорна, Р. Бугріменко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 51-56. – (Економіка ; вип. 3 (204)). – ISSN 1728-3817


  Представлено методичний підхід до оцінювання можливостей стратегічної трансформації підприємств роздрібної торгівлі щодо створення вільних від конкуренції принципово нових ринків – блакитних океанів. Формування мето- дичного підходу здійснено на ...
823198
  Чорна М. Методичний підхід до оцінювання можливостей стратегічної трансформації підприємств роздрібної торгівлі / М. Чорна, Р. Бугріменко, О. Зонвіре // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 51-56. – (Економіка ; вип. 3 (204)). – ISSN 1728-3817


  Представлено методичний підхід до оцінювання можливостей стратегічної трансформації підприємств роздрібної торгівлі щодо створення вільних від конкуренції принципово нових ринків - блакитних океанів. Формування методичного підходу здійснено на ...
823199
  Зима О.Г. Методичний підхід до оцінювання потенціалу екологічного туризму / О.Г. Зима, М.О. Голуб // Економіка розвитку : науковий журнал / Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; редкол.: Пономаренко В.С., Афанасьєв М.В., Внукова Н.М. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 1 (85). – C. 14-21. – ISSN 1683-1942
823200
  Ковальська Л.С. Методичний підхід до оцінювання регіонального потенціалу // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 38-43. – (Економіка та підприємництво ; № 4 (67)). – ISSN 1814-1161
823201
  Комаров В.С. Методичний підхід до оцінювання рівня загрози застосування воєнної сили проти України в умовах гібридної війни // Системи озброєння і військова техніка : щоквартальний науково-технічний журнал / М-во оборони України ; Харків. нац. ун-т повітряних сил ім. І. Кожедуба ; голов. ред. Леоньєв О.Б. ; редкол.: Аніпко О.Б., Більчук В.М., Бітсадзе Ш. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 3 (51). – С. 152-155. – ISSN 1997-9568


  У сучасних умовах ведення гібридної війни проти України особливої уваги заслуговує вирішення питання щодо визначення ефективної та адекватної системи показників оцінювання намірів і дій протилежної воєнно-політичної сили. На етапах підготовки та на ...
823202
  Сніцаренко П.М. Методичний підхід до оцінювання рівня інтенсивності деструктивного інформаційно-психологічного впливу на цільову аудиторію / П.М. Сніцаренко, Ю.І. Міхєєв, Г.П. Чернявський // Проблеми створення, випробування, застосування та експлуатації складних інформаційних систем : збірник наукових праць / М-во оборони України, Житомир. військовий ін-т ім. С.П. Корольова ; Редкол.: С.В. Ковбасюк, В.П. Манойлов, Р.В. Дзюбчук [та ін.]. – Житомир, 2016. – Вип. 13. – С. 12-19. – ISSN 2076-1546
823203
  Олех Н.Л. Методичний підхід до оцінювання управління витратами виробництва : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 3 (117). – С. 139-147 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
823204
  Висоцька Н.Ю. Методичний підхід до попереднього відбору кращих деревостанів тополі чорної за матеріалами лісовпорядкування // Лісівництво і агролісомеліорація : збірник наукових праць / Н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького ; голов. ред. В.П. Ткач ; редкол.: І.Ф. Букша, Н.Ю. Висоцька, В.П. Ворон [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 130. – С. 86-92. – ISSN 0459-1216
823205
  Свинарець С.О. Методичний підхід до проведення порівняльної оцінки регіонів за рівнем розвитку "зеленої" економіки // Шевченківська весна - 2015. Географія : зб. наук. праць XIIІ міжнар. наук. міждисциплінар. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [м. Київ, 2-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т ; Наук. т-во студентів і аспірантів. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – Вип. 13 / [уклад.: В.В. Панченко, К.О. Самсонюк, О.Є. Кокозій, Д.О. Шелемеха]. – С. 194-197
823206
  Саєнко О.Р. Методичний підхід до прогнозування основних показників діяльності підприємства з урахуванням податкової складової // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Федоренко С.В., Саввов І.А. [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 5, травень. – С. 29-32. – ISSN 2306-6806
823207
  Пушкар О.І. Методичний підхід до просування послуг на засадах економіки вражень (на прикладі послуг освітньої галузі) / О.І. Пушкар, Ю.Л. Курбатова // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Україн. ін-т соц. досліджень ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соц. досліджень ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.] ; голов. ред. О.М. Балакірєва. – Київ, 2017. – № 4 (63). – С. 133-144. – ISSN 1681-116Х


  "...Запропоновано методичний підхід щодо просування послуг на основі економіки вражень. Доведено, що конкурентні переваги при просуванні послуг має ВНЗ, реклама якого викликає емоції та справляє враження."
823208
   Методичний підхід до розробки алгоритмів подвійної дозиметрії та його застосування для інтервенційних кардіологів / А.О. Моргун, В.В. Чумак, О.В. Баханова, В.М. Волоський, С.М. Фуркало, О.А. Власенко, П.А. Гиндич, О.Г. Бородінчик, Н.П. Деняченко // Проблеми радіаційної медицини та радіобіології : збірник наукових праць / Нац. акад. медичних наук України ; Держ. установа "Нац. науковий центр радіаційної медицини". – Київ, 2013. – Вип. 18. – С. 127-132. – ISSN 2304-8336
823209
  Молнар О.С. Методичний підхід до сегментації споживачів туристичних послуг сільського аграрного туризму / О.С. Молнар, О.В. Вівчарський, А.А. Смагін // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизац. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 12 (211). – С. 82-86
823210
  Савінов О.М. Методичний підхід до систематизації результатів досліджень в області вдосконалення засобів навчання // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 24. – С. 138- 143
823211
  Моргун Г.В. Методичний підхід до стратегічного контролінгу експортно-імпортної діяльності підприємства // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 8 : Державне регулювання контрактних відносин на ринку природного газу України. – С. 242-248. – ISSN 2222-4459
823212
  Руликівський В.П. Методичний підхід до формалізації задачі державного управління розвитком агропромислового комплексу з врахуванням потреб держави у забезпеченні продовольчої безпеки // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 8 (80). – С. 99-101
823213
  Семенченко А. Методичний підхід до формалізації стратегічного планування в сфері державного управління // Євроатлантикінформ : науково-аналітичний бюлетень Нац центру з питань євроатлантичної інтеграції України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 53-58.
823214
  Сурков О.О. Методичний підхід до формалізації стратегічного планування розвитку спроможностей Збройних Сил та інших складових сил оборони // Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського / Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2018. – № 1 (62). – С. 34-40. – ISSN 2304-2699
823215
  Яблонська-Агу Методичний підхід до формування інвестиційних стратегій інноваційної діяльності підприємств // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 6 : Ідентифікація національної моделі енергетичної безпеки України. – C. 90-94. – ISSN 2222-4459
823216
  Барилюк М.Р. Методичний підхід до формування організаційно-економічного забезпечення управління фінансовою безпекою комерційного банку // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 6 : Розвиток "інтелектуальних" технологій як чинник конкурентоспроможності міста. – C. 191-200. – ISSN 2222-4459
823217
  Попов О.Є. Методичний підхід до формування структури експортного портфеля підприємства / О.Є. Попов, А.І. Осадчук // Управління розвитком : збірник наукових праць / Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; редкол.: Пономаренко В.С., Афанасьєв М.В., Внукова Н.М. [та ін.]. – Харків, 2016. – № 3 (185). – С. 83-90. – ISSN 2413-9610
823218
   Методичний підхід до формування сценарію проведення інформаційно-психологічного впливу на осіб, що приймають рішення / Г.В. Пєвцов, С.В. Залкін, С.О. Сідченко, К.І. Хударковський // Системи обробки інформації : щоквартальне наукове видання / М-во оборони України ; Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба ; редкол.: Тимочко О.І., Сухаревський О.І., Бараннік В.В. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 1 (156). – С. 74-81. – ISSN 1681-7710


  "У статті представлений методичний підхід до формування сценарію проведення інформаційно-психологічного впливу на осіб, що приймають рішення, у якому визначені основні етапи, заходи, що здійснюються на кожному з етапів, а також методи, способи і ...
823219
  Денисюк О.В. Методичний підхід до формування та розвитку стратегічних знань підприємства / О.В. Денисюк, Я.М. Стоказ // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 2 (36). – С. 191-198. – ISSN 2222-0712
823220
  Коцуренко Ю.В. Методичний підхід до формування технічного обрису перспективного бойового вертольота / Ю.В. Коцуренко, І.Р. Єрмолаєв, В.М. Пістрюга // Збірник наукових праць Державного науково-дослідного інституту авіації : щорічний наук.-теоретич. та наук.-практич. збірник наук. праць / Державний, науково-дослідний інститут авіації. – Київ, 2017. – Вип. № 13 (20). – С. 19-23
823221
  Дякон Л.Л. Методичний підхід до формування фінансової стратегії підприємства на основі функцій контролінгу // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 7/8 (134/135). – С. 104-109
823222
  Нікішина О.В. Методичний підхід до цінового моніторингу товарного ринку (на прикладі ринку хлібопродуктів) // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Бутенко А.І., Вержбєнєць В., Дейнеко Л.В. [та ін.]. – Одеса, 2017. – Т. 9, вип. 1. – С. 10-20 : рис., табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2312-847X
823223
  Корінєв В.Л. Методичний підхід до ціноутворення в умовах нестабільної економіки // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 63-68. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
823224
  Колісник О.Л. Методичний підхід щодо аналізу сучасного стану виховання лідерських якостей у курсантів вищого військового навчального закладу / О.Л. Колісник, О.В. Буяло // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 28. – С. 224-233


  У статті запропонований методичний підхід щодо аналізу сучасного стану виховання лідерських якостей у курсантів вищого військового навчального закладу. Отримані результати дозволяють науково-обґрунтовано визначати рівень лідерських якостей у курсантів ...
823225
  Болотова О.О. Методичний підхід щодо визначення умов організаційно-економічного забезпечення ефективності менеджменту персоналу підприємства // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 6 : Концептуальні засади стратегічного розвитку біоекономіки в Україні. – С .375-380. – ISSN 2222-4459
823226
  Кравчук Д. Методичний підхід щодо встановлення неправомірного використання позначень відповідно до статті 4 Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції" // Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т [та ін.]. – Київ, 2014. – № 1/2 (52/53). – С. 14-19
823227
  Дроздова Л. Методичний підхід щодо інтегральної оцінки якості трудового життя // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України ; Фірма "Праця". – Київ, 2013. – № 8. – С. 33-39 : табл. – Бібліогр.: 13 назв
823228
  Семенченко А.В. Методичний підхід щодо максимізації доходів населення з нестандартними формами зайнятості // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 9 : Становлення та протидія корупційній діяльності у сфері економіки України. – С. 137-141. – ISSN 2222-4459
823229
  Стахорська С.І. Методичний підхід щодо оцінки інвестиційної привабливості регіонів України // Управління розвитком : збірник наукових праць / Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; редкол.: Пономаренко В.С., Афанасьєв М.В., Внукова Н.М. [та ін.]. – Харків, 2016. – № 4 (186). – С. 30-38. – ISSN 2413-9610
823230
  Нагорний Л.В. Методичний підхід щодо оцінки можливості експлуатації вертольотів з втомними пошкодженнями силових елементів / Л.В. Нагорний, А.В. Внуков, А.А. Шульгін // Збірник наукових праць Державного науково-дослідного інституту авіації : щорічний наук.-теоретич. та наук.-практич. збірник наук. праць / Державний, науково-дослідний інститут авіації. – Київ, 2017. – Вип. № 13 (20). – С. 166-170
823231
  Яльницький О.Д. Методичний підхід щодо оцінки рухомості бойових легкоброньованих машин / О.Д. Яльницький, Ы.В. Овчаренко, Р.А. Момот // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 36. – С. 86-91


  В статті запропонований методичний підхід щодо оцінки рухомості бойових легкоброньованих машин. Такий підхід дозволяє якісно та кількісно здійснювати оцінку впливу можливих конструктивно-технічних рішень на таку властивість бойової машини, як ...
823232
   Методичний підхід щодо формування номенклатури технічних характеристик бойових машин легкої категорії ваги / А.В. Крижний, А.М. Андрієнко, В.І. Тхоржевський, О.В. Буяло // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2005. – Вип. № 1. – С. 70-72


  Розглядається один із можливих шляхів пошуку оптимальних рішень при визначенні важливості технічних характеристик бойових машин легкої категорії ваги, побудований на методі експертних оцінок. Рассматривается один из возможных путей поиска оптимальных ...
823233
  Баглай Й.О. Методичний порадник : для написання курсових і дипломних робіт із зарубіжної літератури : (на домогу студ. романо-герм. філолог. ун-тів.) / Й.О. Баглай, Б.П. Бендзар; Мін-во вищої і середн. спец. освіти УРСР ; Ужгородський держ. ун-т. – 2-е вид., перероб. і доп. – Ужгород : МВ і ССО УРСР, 1973. – 75 с.
823234
  Добош В.І. Методичний порадник по написанню курсових та дипломних робіт з українскької мови / В.І. Добош. – Ужгород, 1964. – 48с.
823235
   Методичний посібник для дільничних виборчих комісій по виборах народних депутатів України. – Київ, 2002. – 128с.
823236
   Методичний посібник для представників ЗМІ щодо співпраці з органами та установами Державної пенітенціарної служби України / [упоряд. : Мукшименко А.П., Андрушко І.В., Жданова Ю.П.]. – Київ : Паливода А.В., 2011. – 92 с. – На тит. арк.: Швейцарсько-український проект "Підтримка пенітенціарної реформи в Україні". – ISBN 978-966-437-223-4
823237
   Методичний посібник для студентів з археології. – К, 1974. – 136с.
823238
  Гамілтон Д. Методичний посібник до "Мікроекономіки" Роберта С. Піндайка та Деніела Л. Рубінфелда : Для студентів та викладачів екон.вузів,економістів,бізнесменів та ін. / Д. Гамілтон; Пер.з англ.А.Олійник та ін. – Київ : Основи, 1996. – 223с. – ISBN 966-500-055-1
823239
   Методичний посібник до виконання кваліфікаційних робіт. – Київ : Київський університет, 1998. – 36 с.
823240
  Поліщук А.С. Методичний посібник до курсу "Вступ до класичної філології" / Поліщук Анна Сергіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ : Український фітосоціологічний центр, 2013. – 154, [1] с. : іл., табл., карти. – Назва обкл.: Вступ до класичної філології. – Бібліогр. на початку тем. – ISBN 978-966-306-165-3
823241
   Методичний посібник до курсу економічної теорії для студентів заочного відділення педагогічного університету. – Луганск : Альма-Матер, 2001. – 62с. – ISBN 966-617-070-1
823242
  Коновалов А.М. Методичний посібник до лабораторних робіт з дисципліни "Технології штучного інтелекту" : навч. видання / Коновалов А.М., Баужа О.С., Загороднюк С.П. ; [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. – Київ : Видавнича лабораторія факультету радіофізики, електроніки та комп"ютерних систем, 2019. – 45, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 45
823243
  Березинський В.М. Методичний посібник з англійської мови : для студ. 2-3 курсів загальнотехн. фак. / В.М. Березинський, Б.М. Князевський ; М-во вищої та серед. освіти УРСР, Упр. вищ. учб. закладами, Наук.- метод. об"єднання. – Львів : Видавництво Львівського університету, 1967. – 59 с. – (На допомогу студентам загальнотехнічних факультетів вищих учбових закладів)
823244
  Коринська В.О. Методичний посібник з географії материків (6 клас) / В.О. Коринська, Л.П. Прозоров, В.А. Щенько; За ред. Щеньова В.А. – 2-ге, ререроб. – Київ : Радянська школа, 1981. – 230с.
823245
   Методичний посібник з економічної географії. – К, 1977. – 224с.
823246
   Методичний посібник з історії. – К, 1939. – 247с.
823247
   Методичний посібник з історії. – К
2. – 1939. – 247с.
823248
   Методичний посібник з історії. – К
3. – 1939. – 371с.
823249
   Методичний посібник з історії. – К
4. – 1940. – 287с.
823250
   Методичний посібник з історії. – К
4. – 1941. – 393с.
823251
   Методичний посібник з історії СРСР. – К, 1982. – 398с.
823252
  Василик О.І. Методичний посібник з курсу "Математична статистика" : (для студентів заочного відділення механіко-матем. факультету) / О.І. Василик, І.В. Розора, Р.Є. Ямненко ; КНУТШ. – Київ : ЕМЦ, 2008. – 71 с.
823253
   Методичний посібник з курсу "Мікроекономіка" на тему "Теорія особистого споживання". – Київ : Київський ун-т економіки і технологій транспорту, 2003. – 33с.
823254
   Методичний посібник з курсу "Основи держави і права". – Київ : Радянська школа, 1984. – 291 с.
823255
  Єфіменко С.В. Методичний посібник з курсу "Теорія ймовірностей" / [С.В. Єфіменко, Д.О. Іваненко, О.В. Сугакова] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т радіофізики, електроніки і комп"ютерних систем. – Київ : [б. в.], 2018. – 100 с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 98
823256
  Тимошенко П.Д. Методичний посібник з курсу історії української літературної мови / П.Д. Тимошенко. – Київ : Київський університет, 1959. – 42с.
823257
   Методичний посібник з курсу основ політичних знань. – К, 1967. – 180с.
823258
   Методичний посібник з навчальної топографічної практики : для студентів географічного ф-ту та Військового і-ту Київського університету імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет
Ч.1. – 1997. – 47с.
823259
   Методичний посібник з навчальної топографічної практики : для студентів географічного ф-ту та Військового і-ту Київського університету імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет
Ч.2. – 1998. – 111с.
823260
   Методичний посібник з політичної економії. – Київ, 1969. – 274 с.
823261
   Методичний посібник з фізичної географії. – Киев, 1980. – 197 с.
823262
  Максимов М.О. Методичний посібник з фізичної географії ( 5 клас) / М.О. Максимов. – 2-ге вид., випр й доп. – Київ, 1979. – 150с.
823263
  Макаренко М.В. Методичний посібник з фізіології вищої нервової діяльності: історія розвитку та сучасний стан в Україні / М.В. Макаренко, В.С. Лизогуб, М.Ю. Макарчук. – Черкаси ; Київ : Гордієнко Є.І., 2017. – 97, [1] с. – Бібліогр.: с. 60-97. – ISBN 978-966-9730-50-3
823264
   Методичний посібник з філософії. – Київ, 1968. – 270 с.
823265
   Методичний посібник з філософії. – Київ, 1969. – 271 с.
823266
  Ганш А.І. Методичний посібник з хімії / Мін. освіти і науки України, Одесск. нац. ун-тет ім І.І.Мечникова; Уклад.: Ганш А.І., Глинська Л.Я., Марцинко О.Е. – Одеса, 2003. – 220с.
823267
  Лавітська З.Г. Методичний посібник по вивченню нижчих рослин під час літньої практики студентів / З.Г. Лавітська, О.П. Оксіюк. – Львів, 1962. – 91с.
823268
   Методичний посібник по проведенню тренінг-курсу для соціальних працівників з питань підбору, підготовки та соціального супроводу прийомних батьків. – Київ : [б. в.], 2000. – 128 с. – ISBN 966-7902-00-5
823269
  Кожухар О.А. Методичний посібник проведення "Дня безпеки на воді" у навчальному (оздоровчому) закладі // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 6. – С. 20-25 : фото
823270
  Бирюк О. Методичний потенціал практичних занять з іноземної мови / О. Бирюк, Г. Дивнич, Н. Гайдай // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2021. – № 7 (111). – С. 3-14. – ISSN 2312-5993
823271
  Галіцан О. Методичний ресурс формування естетичної компетентності майбутніх учителів гуманітарних спеціальностей / О. Галіцан, Т. Койчева, Т. Осипова // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2020. – № 1 (130). – С. 7-13. – ISSN 2414-5076
823272
  Ярошенко О.Г. Методичний складник професійного розвитку науково-педагогічного працівника // Актуальні питання природничо-математичної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; голов. редкол.:О.С. Чашечникова ; редкол.: В.Г. Бевз, Н.В. Бровка, В. Ватсон [та ін.]. – Суми, 2019. – Вип. 2 (14). – С. 35-42. – ISSN 2519-2361


  Визначено роль методичної складової професійного розвитку науково-педагогічних працівників у забезпеченні якості вищої освіти.
823273
  Ступницька С. Методичний супровід бібліотек об"єднаних територіальних громад: з досвіду Рівненської ОУНБ // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, Т. Богуш [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (83). – С. 6-8
823274
  Лісова І. Методичний супровід промоції читання публічних бібліотек України // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури та інформ. політики України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Добровольська В.В. – Київ, 2021. – № 4. – С. 60-67. – ISSN 2409-9805
823275
  Міщенко С.Г. Методичний супровід професійного зростання викладача // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2016. – C. 238–243. – (Серія "Педагогіка і психологія" ; № 2 (12) ;Педагогічні науки). – ISSN 2222-5501
823276
  Саух І.В. Методичний супровід стратегічного аналізу кадрового та організаційного забезпечення потенціалу туристичних підприємств // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – C. 272-278. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (47), т. 1). – ISSN 2409-6857
823277
  Онипченко П.М. Методичні аспекти автоматизації процесу професійної підготовки льотного складу / П.М. Онипченко, О.М. Полуйко // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2019. – С. 172-178. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 6). – ISSN 2522-1477
823278
  Іванов Ю.Б. Методичні аспекти аналізу економічного розвитку видавничо-поліграфічної діяльності України // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 2. – С. 83-88 : табл. – Бібліогр.: 27 назв. – ISSN 2222-0712
823279
  Примостка Л. Методичні аспекти аналізу ефективності управління портфелями комерційних банків : аналізують науковці // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2000. – № 1. – С. 27-30 : Табл., рис. – Бібліогр.: 4 назви
823280
  Багрій К.Л. Методичні аспекти аналізу ефективності функціонування логістичної системи підприємства // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту : збірник наукових праць / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2018. – С. 34-42. – (Економічні науки ; вип. 4 (72)). – ISSN 2310-8185
823281
  Лагун М.І. Методичні аспекти аналізу платоспроможності підприємства // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 2(57). – С. 53-57
823282
  Шинкаренко О.М. Методичні аспекти аналізу фінансових результатів страхових компаній / О.М. Шинкаренко, Н.М. Бразілій // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету : збірник наукових праць / Кіровоградський національний технічний університет. – Кіровоград, 2015. – С. 164-173. – (Економічні науки ; вип. 28)
823283
  Лагун М.І. Методичні аспекти аналізу фінансового стану підприємств у контексті прийняття управлінських рішень // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 7/8 (74/75). – С. 16-20.
823284
  Спяк Г. Методичні аспекти бухгалтерського обліку операцій банків з цінними паперами // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Вип. 2. – С. 79-89. – ISSN 1818-5754
823285
  Пасічна О.В. Методичні аспекти вивчення пасивних дієприкметників у процесі вивчального читання в курсі "українська мова як іноземна" // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2020. – С. 96-100. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (46), ч. 1, ч. 2). – ISSN 2524-0609
823286
  Запотоцька І. Методичні аспекти вивчення соціальної сфери області // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 43-46. – (Географія ; Вип. 53). – ISSN 1728-3817


  Запропоновано вдосконалення методики дослідження територіальної організації соціальної сфери регіону. In job the improvement of a technique research of territorial organization of social sphere of region is offered.
823287
  Колчанова О.В. Методичні аспекти вивчення формового різноманіття ліщини на прикладі сортів фундука української селекції / О.В. Колчанова, С.А. Лось, // Лісівництво і агролісомеліорація : збірник наукових праць / Н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького ; голов. ред. В.П. Ткач ; редкол.: І.Ф. Букша, Н.Ю. Висоцька, В.П. Ворон [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 133. – С. 10-20 : табл., рис. – Бібліогр.: с.18-19. – ISSN 1026-3365
823288
  Удовиченко В.В. Методичні аспекти визначення рекреаційних навантажень: проблематика та прикладні аспекти дослідження / В.В. Удовиченко, В.С. Скляренко // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 16-25. – Бібліогр.: 8 назв.
823289
  Зарівна Н.О. Методичні аспекти викладання спеціалізації "Контроль якості лікарських засобів" для студентів фармацевтичного факультету заочної форми навчання / Н.О. Зарівна, Л.С. Логойда, О.Б. Поляк // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, Терноп. нац. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Федчишин Н.О. – Тернопіль, 2020. – № 3 (88). – С. 29-33. – ISSN 1681-2751
823290
  Горлачук Н.В. Методичні аспекти викладання токсико-логічної та судової хімії вітчизняним студентам / Н.В. Горлачук, Н.О. Зарівна, Л.М. Мосула // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, Терноп. нац. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Федчишин Н.О. – Тернопіль, 2020. – № 3 (88). – С. 24-28. – ISSN 1681-2751
823291
  Гончарова Н.О. Методичні аспекти використання дидактичних матеріалів на основі диференційованого підходу // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2. – C. 68-74. – ISSN 2411-1317
823292
  Дима Я. Методичні аспекти використання програм-емуляторів вимірювальних приладів у демонстраційному експерименті на уроках фізики / Я. Дима, О. Саенко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – С. 135-140. – (Педагогіка ; № 1)


  Обгрунтовано необхідність залучення комп"ютерних вимірювальних комплексів до процесу навчання фізики, зокрема, для проведення демонстраційного експерименту. Виокремлено модифікацію комплексу на базі ПК, основою якої є звукова карта та ...
823293
  Скасків Г. Методичні аспекти використання проектних технологій у системі дистанційного навчання у процесі вивчення інформатики // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – С. 108-114. – (Педагогіка ; № 1)


  Визначено методичні особливості організації навчально-пізнавальної діяльності учнів під час вивчення інформаційних технологій. Представлено результати дослідження з питань впровадження проектніх методик у навчальний процес на прикладі скреч-проектів. ...
823294
  Федорченко А.В. Методичні аспекти вимірюванні рівня задоволення споживачів у системі внутрішнього маркетингу підприємства // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, А.В. Шегда [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (30). – С. 163-173


  У статті представлене авторське бачення методичних аспектів і напрямків практичної реалізації дослідницької і аналітичної функцій маркетингу у системі внутрішнього маркетингу підприємства. Доведене значення вимірювання рівня задоволення потреб ...
823295
  Жилінська О. Методичні аспекти впрвадження асистенської практики у програмі підготовки магістрів (з досвіду роботи кафедри). // Вища школа : науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2001. – № 2/3. – С42-46. – ISSN 1682-2366


  З досвіду роботи кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності КНУ ім.Т.Шевченка.
823296
  Михайленко І. Методичні аспекти впровадження моделі змішаного навчання при вивченні вищої математики в технічних закладах вищої освіти / І. Михайленко, В. Нестеренко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2019. – № 6 (90). – С. 97-108. – ISSN 2312-5993
823297
  Осьодло В.І. Методичні аспекти діагностики, формування й розвитку психологічної готовності професійної діяльності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 123-125. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 24/25). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються окремі питання, що розкривають методичні аспекти діагностики та формування психологічної готовності персоналу до діяльності в кризових ситуаціях. Наведено огляд основних діагностичних інструменти, які можуть бути використані для ...
823298
  Щербак В.І. Методичні аспекти дослідження акваторіальних ландшафтних комплексів (на прикладі національного природного парку "Нижньосульський") / В.І. Щербак, А.О. Сплодитель // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2017. – № 2 (98). – С. 7-15 : рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1561-4980
823299
  Шевченко О.Г. Методичні аспекти дослідження метеорологічних умов та клімату Карадагу : навч. посібник / О.Г. Шевченко, С.І. Сніжко ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 159, [1] с. : табл., іл. – Бібліогр.: с. 156-157. – ISBN 978-966-439-581-3
823300
  Лановська Г.І. Методичні аспекти дослідження фінансового посередництва / Г.І. Лановська, І.В. Демяненко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 12. – С. 15-19 : табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2306-6806
823301
  Чобіток В.І. Методичні аспекти забезпечення управління холістичним розвитком підприємств // Вісник економіки транспорту і промисловості : (збірник науково-практичних статей) / М-во освіти і науки України ; Укр. держ. ун-т залізничного транспорту ; голов. ред. Дикань В.Л. ; редкол.: Ареф"єва О.В., Давидова О.Ю., Дикань В.В. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 69. – С. 181-192. – ISSN 2075-4892
823302
  Рудько Г.І. Методичні аспекти застосування PRMS-SPE до геолого-економічної оцінки запасів нафти й газу в Україні / Г.І. Рудько, І.Р. Михайлів // Мінеральні ресурси України (МРУ) : науковий журнал / Укр. держ. геологорозвідувал. ін-т ; голов. ред. С.В. Гошовський ; редкол.: О.В. Зур"ян, С.О. Некрасова, О.Б. Бобров [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4. – С. 37-44 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1682-721Х
823303
  Носаченко Т. Методичні аспекти застосування інтерактивної арт-технології в професійній підготовці майбутніх учителів образотворчого мистецтва // Професійна освіта: методологія, теорія та технології : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. заклад "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди М-ва освіти і науки України" ; редкол.: Доброскок І.І, Євтух М.Б., Коцур В.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 7/1. – С. 183-198. – ISBN 978-966-644-413-7. – ISSN 2415-3729
823304
  Станкевич Н. Методичні аспекти категорії ситуативності й тематичності у навчанні української мови як іноземної // Теорія і практика викладання української мови як іноземної : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: І. Кочан, Н. Станкевич, З. Мацюк [та ін]. – Львів, 2017. – Вип. 13. – С. 95-108. – ISSN 2078-5119
823305
  Німченко Н.С. Методичні аспекти концепції глобального міста // Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 10/1. – С. 197-202. – (Серія : Економіка ; вип. 8 (2)). – ISSN 9125-0912
823306
  Малежик П.М. Методичні аспекти навчання базових технічних дисциплін майбутніх ІТ-фахівців в контексті міждисциплінарного підходу // Наукові записки : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – С. 227-231. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 177, ч. 1). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
823307
  Мартинюк О.С. Методичні аспекти навчання студентів-фізиків основам робототехніки // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 99. – С. 237-239. – (Серія : Педагогічні науки)
823308
  Саріогло В.Г. Методичні аспекти непрямого оцінювання доходів домогосподарств при визначенні права на державну соціальну підтримку // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Алькархі Аббас Ф.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (88). – С. 16-23 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2519-1853
823309
  Лабурцева О.І. Методичні аспекти обгрунтування цін для участі в тендері // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; голов. ред.Федоренко В.Г. – Київ, 2017. – № 11, листопад. – C. 10-14. – ISSN 2306-6806
823310
  Кузьмінська А.Є. Методичні аспекти облікового відображення імпортних операцій підприємства // Облік і фінанси : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.] ; редкол.: Дем"яненко М.Я., Жук В.М., Бичкова С.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (82). – C. 19-25. – ISSN 2307-9878
823311
  Охрамович О.Р. Методичні аспекти обліку витрат на дослідження та розробки : бухгалтерський облік, аналіз та аудит // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 3 (93). – С. 214-220 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
823312
  Іваненко О. Методичні аспекти обліку продуктивних активів кредитної спілки : облік у кредитних спілках // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2010. – № 7. – С. 32-39 : Табл.
823313
  Назаренко Т.П. Методичні аспекти обліку та управління витратами на виробництво продукції / Т.П. Назаренко, І.Б. Франчук, С.А. Вітер // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2021. – № 7, липень. – С. 83-89. – ISSN 2306-6806
823314
  Семенко С. Методичні аспекти організації захисту прав споживачів в адміністративно-територіальних утвореннях різних рівнів в Україні // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 103-113.
823315
  Шандова Н.А. Методичні аспекти організації управління витратами : фінанси підприємств // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 12. – С. 53-57 : Табл.
823316
  Хільчевський В.К. Методичні аспекти оцінки впливу сільськогосподарського виробництва на хімічний склад річкових вод : географія // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 78-81. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 4)
823317
  Пахаренко О.В. Методичні аспекти оцінки ефективності інвестиційних проектів реструктуризації // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2016. – С. 106-115. – (Економічні науки ; вип. 4 (76)). – ISSN 2306-5478
823318
  Сисак Е. Методичні аспекти оцінки земельних ресурсів: сучасний стан та перспективи // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 6. – С. 330-333. – ISSN 1993-0259
823319
  Базилевич В. Методичні аспекти оцінки масштабів тіньової економіки / В. Базилевич, І. Мазур // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 8. – С. 36-44 : рис. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 0131-775Х
823320
  Стефанишин Л.С. Методичні аспекти оцінки руху матеріальних ресурсів в управлінському циклі підприємства // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2014. – № 6 (55). – С. 232-237. – ISSN 2309-1533
823321
  Паранюк А. Методичні аспекти оцінювання ефективності інноваційних проектів // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2018. – С. 66-73. – (Економічні науки ; вип. 2, квітень - червень). – ISSN 1993-0240
823322
  Козак В.А. Методичні аспекти оцінювання стану хімічного забруднення та якості води поверхневих водойм в Україні / В.А. Козак, В А. Товмаченко, Герцюк М.М. . // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2021. – С. 33-60. – (Серія "Радіотехніка. Радіоапаратобудування" ; вип. 85). – ISSN 0201-744Х


  Показані основні джерела хімічного забруднення поверхневих водойм України і зазначено, що екосистема довкілля і водні ресурси, перебуваючи під постійним техногенним навантаженням, мають тенденцію до стійкого погіршення екологічного стану. Описані ...
823323
  Швень Н.І. Методичні аспекти паралельних метеорологічних спостережень / Н.І. Швень, В.О. Манукало // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (48). – С. 73-79. – ISSN 2306-5680
823324
  Калюжна Ю.І. Методичні аспекти підготовки майбутніх психологів до роботи у системах "людина-техніка" // Психологія і особистість : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ ; Полтава, 2013. – № 1 (3). – С. 75-85. – ISSN 2226-4078
823325
  Смірнова О. Методичні аспекти підготовки майбутніх учителів історії до інноваційної педагогічної діяльності // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 11 (971). – С. 50-53. – ISSN 0131-6788
823326
  Ніконова М.В. Методичні аспекти побудови інфраструктури вітчизняного вексельного обігу // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2007. – № 2. – С. 61-65.
823327
  Павко С. Методичні аспекти позакласової навчальної роботи з предмету "Основи здоров"я" // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 10. – С. 24-26
823328
  Посмєтна О. Методичні аспекти розробки та застосування коефіцієнтів індексації балансової вартості документів бібліотечного фонду при їх вилученні з обліку / О. Посмєтна, Т. Клочок // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2019. – Вип. 56 : Науково-методичне забезпечення розвитку бібліотечно-інформаційної діяльності. – С. 207-216. – ISSN 2224-9516
823329
  Швець Н.І. Методичні аспекти світлолокаційних вимірювань висоти нижньої межі хмар / Н.І. Швець, О.А. Павленко, І.А. Орнатський // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 57. – С. 90-96 : Табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 0868-6939
823330
  Шевченко А.М. Методичні аспекти системи прогнозування біржового товарного ринку // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 1. – С. 11-15. – Бібліогр. в кінці ст.
823331
   Методичні аспекти складання землевпорядної документації з відведення земель / С.Г. Нестеренко, Ю.Б. Радзінська, О.Б. Афанасьєв, І.В. Кондратюк // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв В.М., Сухонос М.К., Дядін Д.В. [та ін.]. – Харків, 2020. – Т. 6, вип. 159. – С. 125-129 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
823332
  Кулицький С. Методичні аспекти соціально-комунікативного дослідження фінансових відносин у науковій бібліотеці // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2016. – Вип. 43 : Бібліотека в структурі сучасних інформаційних комунікацій. – С. 70-86. – ISSN 2224-9516


  Обгрунтовано доцільність соціально-комунікативного дослідження фінансових відносин, з урахуванням трансформаційного характеру українського суспільства, структурним підрозділом наукової бібліотеки. Як методичний прийом дослідження використано моделі ...
823333
  Білик О.М. Методичні аспекти створення дистанційного курсу "Історія української культури" для іноземних студентів / О.М. Білик, Т.М. Брагіна // Дистанційне навчання - старт із сьогодення в майбутнє : матеріали III Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 20-21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Укр. асоц. дистанц. освіти ; [редкол.: В.Г. Левчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2017. – С. 11-12. – ISBN 978-966-285-400-8


  "...Дистанційне навчання може розглядатися як засіб модернізації системи навчання навчальної дисципліни "Історія української культури" щодо зменшення терміну перебування іноземних студентів заочної форми навчання, оскільки впровадження дистанційної ...
823334
  Мезенцев К.В. Методичні аспекти суспільно-географічного прогнозування регіонального ринку праці / К.В. Мезенцев, В.С. Сайчук // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 59. – С. 33-40
823335
  Новосад І.Г. Методичні аспекти типології типових житлових будинків // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 44. – С. 352-358. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2077-3455
823336
  Майданюк А.В. Методичні аспекти ТШХ аденілових нуклеотидів на силікагелі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 94-97. – (Біологія ; вип. 36/37)


  Досліджено системи розчинників, які дають змогу швидко і якісно визначати аденозин, АМР, АДР, АТР методом ТШХ на силуфолі UV- 254
823337
  Литвин Н. Методичні аспекти управлінського обліку витрат в банківських установах // Світ фінансів : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2006. – Вип. 1. – С. 105-111. – бібліогр.: 6 пунктів. – ISSN 1818-5754
823338
  Ван Хайлун Методичні аспекти формування готовності студентів факультетів мистецтв до творчо-інтерпретаційної діяльності // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2021. – № 6 (110). – С. 3-12. – ISSN 2312-5993
823339
  Галацин К. Методичні аспекти формування комунікативної культури студентів вищих технічних навчальних закладів у процесі вивчення англійської мови // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. 32-36. – (Серія: Педагогічні науки ; № 8 (285)). – ISSN 1729-360Х
823340
  Алексич К.О. Методичні аспекти формування конкурентоспроможності продукції як основного важелю ефективного управління діяльністю суб"єктів господарювання // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наук. праць / Маріупольський, державний університет. – Маріуполь, 2016. – С. 16-26. – (Серія: Економіка ; вип. 12). – ISSN 2226-2822
823341
  Подлевська Н. Методичні аспекти формування культури спілкування в учнів основної школи на уроках української мови // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2011. – № 6 (92). – С. 14-18


  Стаття присвячена розгляду структурних елементів методики формування культури спілкування в учнів основної школи на уроках української мови.
823342
  Антонюк Я.М. Методичні аспекти формування моделі розрахунку ставки акцизного збору : податки / Я.М. Антонюк, Т.Г. Васильців // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 10. – С. 100-107 : Табл., рис. – Бібліогр.: 4 назви
823343
  Бойко М.Г. Методичні аспекти формування програми розвитку підприємств готельного господарства // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : Науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2005. – № 2. – С, 51-59. – ISBN 966-614-021-7
823344
  Пілевич О.А. Методичні аспекти формування професійної культури майбутніх фахівців із фінансів і кредиту // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2017. – C. 17-23. – (Педагогічні науки ; № 2 (29)). – ISSN 2522-4360
823345
  Стадніченко С.М. Методичні аспекти формування системи фізичних задач професійно зорієнтованого змісту з медичної біофізики // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2017. – С. 110-116. – (Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти ; вип. 12, ч. 2). – ISSN 2519-254X


  "Порушено проблему модернізації системи практичних задач з медичної і біологічної фізики. У роботі проаналізовано зміст збірників задач з медичної біофізики для вищих медичних закладів освіти з метою виявлення наявності й обсягу в них професійно ...
823346
  Бурда М.І. Методичні вимоги до підручника з математики рівня стандарту // Проблеми сучасного підручника : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 21. – C. 64-72. – ISBN 978-966-544-404-5
823347
   Методичні вказівки для викладача-тренера до модулів галузевої складової Професійної програми підвищення кваліфікації з питань європейської інтеграції України (для державних службовців V-VII категорії) / А.В. Бураковська [та ін.] ; за ред. А.В. Бураковської ; МОНУ ; НА держ. управління при Президентові Укр. ; Ун-т Лондон Метрополітан (Великобр.) ; Дніпротер. рег. ін-т держ. упр. ; Львів. рег. ін-т держ. упр.. [та ін.]. – Київ : Міленіум. – (Бібліотека державного службовця місцевих органів влади у галузі європейської інтеграції). – ISBN 978-966-8063-72-4
Ч. 3 : [Галузева складова]. – 2009. – 414 с.
823348
  Бураковська А.В. Методичні вказівки для викладача-тренера до модулів загальної складової Професійної програми підвищення кваліфікації з питань європейської інтеграції України : (для державних службовців V-VII категорії) / А.В. Бураковська, В.І. Карпук, С.К. Хаджирадєва ; за ред. А.В. Бураковської ; МОНУ ; НА держ. управління при Президентові Укр. ; Ун-т Лондон Метрополітан (Великобр.) ; Дніпротер. рег. ін-т держ. упр. ; Львів. рег. ін-т держ. упр. [та ін.]. – Київ : Міленіум. – (Бібліотека державного службовця місцевих органів влади у галузі європейської інтеграції). – ISBN 978-966-8063-71-20
Ч. 1 : [Загальна складова]. – 2009. – 324 с.
823349
  Бураковська А.В. Методичні вказівки для викладача-тренера до модулів функціональної складової Професійної програми підвищення кваліфікації з питань європейської інтеграції України : (для державних службовців V-VII категорії) / А.В. Бураковська, С.К. Хаджирадєва ; за ред. А.В. Бураковської ; МОНУ ; НА держ. управління при Президентові Укр. ; Ун-т Лондон Метрополітан (Великобр.) ; Дніпротер. рег. ін-т держ. упр. ; Львів. рег. ін-т держ. упр.. [та ін.]. – Київ : Міленіум. – (Бібліотека державного службовця місцевих органів влади у галузі європейської інтеграції). – ISBN 978-966-8063-71-18
Ч. 2 : [Функціональна складова]. – 2009. – 280 с.
823350
   Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з фізіології рослин для студентів агрономічного і єкономічного факультетів. – Львів, 1965. – 100 с.
823351
  Мазурмович Б.М. Методичні вказівки для заочників / Б.М. Мазурмович. – Чернівці, 1946. – 35с.
823352
   Методичні вказівки для заочників географічних факультетів педагогічних інститутів: Астрономія. – Київ : Радянська школа, 1938. – 16 с.
823353
   Методичні вказівки для заочників педагогічних інститутів: Астрономія. – Київ; Львів : Радянська школа, 1948. – 36 с.
823354
  Мазурмович Б.М. Методичні вказівки для заочників природничих фак-тів / Б.М. Мазурмович. – Київ, 1946. – 47с.
823355
   Методичні вказівки для заочників та єкстернів до програм з ботанічних дисциплін. – Київ : Радянська школа, 1936. – 52 с.
823356
   Методичні вказівки для лабораторних робіт з курсу "Комп"ютерна інженерна графіка". – Київ, 1997. – 47с.
823357
   Методичні вказівки для проведення практичних занять з математичного аналізу : для студ. другого курсу спеціальності "Механіка". – Київ : Київський університет, 2003. – 87 c.
823358
   Методичні вказівки для редакторів і авторів української радянської енциклопедії : (Проект). – Київ, 1958. – 160 с.
823359
   Методичні вказівки для самостійної роботи над курсом із загальної хімії для студентов нехімічних спеціальностей : Для студ. юр. фак. – Київ : Київський університет, 1999. – 46с.
823360
  Мазурмович Б.М. Методичні вказівки для студентів заочників природничо-географічних фак-тів / Б.М. Мазурмович. – Київ, 1948. – 28с.
823361
   Методичні вказівки до великого спецпрактикуму. Розділи: цитологія та цитохімія : Для біологічного фак. – Київ : Вид-во КДУ, 1997. – 34с.
823362
   Методичні вказівки до вивчення деяких формул та узагальнених понять математичного аналізу для студентів фізичного факультету. – Київ : Київський університет, 1988. – 36с.
823363
   Методичні вказівки до вивчення іхтіології (розділ: "Морфометричний аналіз риб") : Для студ. біологічного ф-ту. – Київ : Київський університет, 1998. – 36с.
823364
   Методичні вказівки до вивчення курсу " Геологія та корисні копалини СРСР", 1960. – 55 с.
823365
  Вдовенко М.В. Методичні вказівки до вивчення курсу "Геологія та корисні копалини СРСР" : (для студентів-заочників географічних факультетів) / М.В. Вдовенко. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 1960. – 55с
823366
   Методичні вказівки до вивчення курсу "Дифференціальні рівняння" для студентів геологічного факультету. – Київ : КДУ, 1988. – 24с.
823367
   Методичні вказівки до вивчення курсу "Математика" (Тема: "Основи алгебри"). – Київ : Київський університет, 1997. – 39с.
823368
   Методичні вказівки до вивчення курсу "Тележурналістика" : (Розділ "Система зображально-виражальних засобів телебачення") для студентів другого курсу факультету журналістики. – Київ : КДУ, 1985. – 24 с.
823369
  Мокєєв В.В. Методичні вказівки до вивчення курсу історіі. / В.В. Мокєєв. – Львів, 1959. – 43с.
823370
  Лучканин С.М. Методичні вказівки до вивчення латинських юридичних афоризмів, визначень і термінів для студентів правознавчих спеціальностей : (літинська юридична термінологія і фразелдлгія) / С.М. Лучканин ; КНУТШ ; Філог. фак-т, кафедра заг. мовознавства і клас. філол. – Київ : Тов. "Міжнародна фінансова агенція", 1998. – 47 с. – ISBN 966-7009-86-6
823371
   Методичні вказівки до вивчення нормативного курсу "Основи сучасного програмування " (тема "Delphi-середовище візуального програмування") : Для студ. ф-ту кібернетики. – Київ : РВЦ Київський університет, 1998. – 64с.
823372
   Методичні вказівки до вивчення окремих питань теоретичного та практичного курсів математичного аналізу для студентів радіофізичного факультету. – Київ : Київський університет, 1997. – 28с.
823373
   Методичні вказівки до вивчення розділів "Водорості", "Гриби", "Лишайники" курсу "Нижчі рослини" для студентів біологічного ф-ту. – Київ : КДУ, 1980. – 24с.
823374
   Методичні вказівки до вивчення спеціальних питань математичного аналізу : для студ. фізичного факультету. – Київ : Київський університет, 2001. – 20с. – карточки физикам есть
823375
   Методичні вказівки до вивчення спецкурсу "Проблеми імпліцитної і оціночної номінації" : для судентів ф-ту іноземної філології. – Київ : Київський університет, 1994. – 27с.
823376
  Мокєєв В.В. Методичні вказівки до вивчення студентами-заочниками педагогічних інститутів курсу діалектичного та історичного матеріалізму. / В.В. Мокєєв. – К, 1959. – 48с.
823377
   Методичні вказівки до вивчення теми: "Робітничий клас України в боротьбі за відбудову і розвиток промисловості (1946-1950 рр.)". – Київ, 1967. – 28 с.
823378
  Раєвська Н.М. та ін. Методичні вказівки до виконання дипломних робіт з іноземних мов (англійської, німецької, французької) / Н.М. та ін. Раєвська. – Київ, 1961. – 12с.
823379
  Голенков М.Н. Методичні вказівки до виконання курсових робіт з економічної географії / М.Н. Голенков. – Київ, 1961. – 35 с.
823380
   Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з аеродинаміки : [навчальне видання для підготовки студентів за спец. 6.0803 - "Механіка"] / О.М. Харитонов, Л.В. Харитонова, Т.Ю. Кепич, О.Г. Куценко; [Харитонов О.М. та ін.] ; КНУТШ. – Київ : Логос, 2005. – 90, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 91
823381
   Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу "Дослідження механічних властивостей грунтів" : для судентів геологічного ф-ту. – Київ : Київський університет, 1997. – 41 с.
823382
   Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу "Загальна гідрологія". – Київ : Київський університет, 2001. – 25с.
823383
   Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу "Лазерна спектроскопія". – Київ : Київський університет, 2001. – 42с.
823384
   Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з оптичних методів аналізу : для студ. хімічного факультету. – Київ : Київський університет, 2002. – 49с.
823385
   Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з ядерної фізики : Для студ.фізичного факультету. – Київ : РВЦ Київський університет, 1998. – 70с.
823386
   Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт зі спецкурсу "Воднобалансові дослідження і розрахунки" : для студ. географічного фак-ту. – Київ : Київський університет, 1997. – 39с.
823387
   Методичні вказівки до виконання практичних робіт з курсу "Фізична географія України". – Київ : Київський університет, 2001. – 16с. – географам карточки есть
823388
   Методичні вказівки до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни "Спеціальні інженерно-геологічні розрахунки" : для студентів геологічного факультету. – Київ, 2006. – 19с.
823389
   Методичні вказівки до виконання самостійної лабораторної роботи з елементами дослідження з аналітичної хімії. – Одеса : ОДПУ, 1995. – 25 с.
823390
   Методичні вказівки до виконання та оформлення дипломних робіт : Для студ. біологічного фак. – Київ : Вид-во КДУ, 1981. – 40с.
823391
   Методичні вказівки до виховання лабораторних робіт з хімії : для студ .геор.. фак-ту. – Київ : Київський університет, 1997. – 28 с.
823392
   Методичні вказівки до загального курсу мікробіології : Метод. вказівки підготовлено на кафедрі мікробіології біологічного фак. КДУ. – Київ : Вид-во КДУ, 1982. – 40с.
823393
  Станішевський О.В. Методичні вказівки до застосування наочності у викладанні граматики англійської мови. / О.В. Станішевський. – Київ-Львів, 1948. – 20с.
823394
   Методичні вказівки до курсу "Інформатика" : для студ. біологічного факультету. – Київ : Київський університет, 2002. – 67с. – бл. карточки есть
823395
   Методичні вказівки до курсу "Комп"ютерне моделювання в біології" для студентів біологічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Київ : Фітосоціоцентр, 2006. – 66с.
823396
   Методичні вказівки до курсу "Комп"ютерні віруси та методи боротьби з ними" : Для студ. факультету соціології та психології. – Київ : Київський університет, 1999. – 33с.
823397
   Методичні вказівки до курсу "Основи морської геології" : для студ. геологічного факультету. – Київ : Київський університет, 2002. – 32с.
823398
   Методичні вказівки до курсу "Хімія природного середовища" (розділ "Хімія екотоксикантів") : Для студ. хім. ф-ту. – Київ : Київський університет, 1998. – 40с.
823399
  Буймола Г.Л. Методичні вказівки до курсу креслення с основами нарисної геометріі / Г.Л. Буймола. – Львов : ЛДУ, 1959. – 36с.
823400
   Методичні вказівки до курсу програмування (розділ" Norton Commander") : Для студ.фак. кіб. – Київ : Київський університет, 1997. – 36с.
823401
   Методичні вказівки до лабароторної роботи "Напорошення тонких плівок у вакуумі" : для студентів радіофіз. ф-ту. – Київ : Київський університет, 2006. – 28 с. : іл., табл. – На тит. арк. упоряд. зазнач. як автори. – Бібліогр. : с. 27
823402
   Методичні вказівки до лабораторних занять з імерсійногоо методу і петрографії осадочніх порід. – Львів, 1967. – 71с.
823403
   Методичні вказівки до лабораторних занять із колоїдної хімї : для студентів хім. ф-ту / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд. М.Л. Малишева ; ред. О. Грицаюк]. – Київ : Київський університет, 2014. – 54, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 53
823404
   Методичні вказівки до лабораторних робіт : для студентів-магістрів хімічного факультету з дисципліни "Біоаналітика". – Київ : Київський університет, 2007. – 58 с.
823405
  Гойса С.М. Методичні вказівки до лабораторних робіт для студентів радіофізичного факультету з курсу "Загальна фізика" (Розділ 3) : Електрика та магнетизм / С.М. Гойса, Л.В. Іщук, Н.В. Воробйова ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Радіофіз. ф-т, Каф. електрофізики. – Київ : РФФ
Ч. 1 : Електрика. – 2013. – 108, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці лаб. робіт
823406
   Методичні вказівки до лабораторних робіт з аналітичної хімії для студентів біологічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2005. – 52с.
823407
  Гладишевський Є.І. Методичні вказівки до лабораторних робіт з кристалохімії / Є.І. Гладишевський, О.І. Бодак. – Львов, 1974. – 129с.
823408
   Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу "Загальна фізика. Оптика". – Київ : Київський університет
Ч. 1. – 2002. – 59с.
823409
   Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу "Загальна фізика. Оптика" / КНУТШ, Радіофізичний ф-т ; [упоряд. : В.І. Кисленко, В.М. Стецюк]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного факультету Київського університету ім. Т. Шевченка
Ч. 3. – 2010. – 44 с. : іл.
823410
   Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу "Техніка і електроніка НВЧ". – Київ : Київський університет, 2001. – 92с.
823411
  Гойса С.М. Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу загальної фізики / С.М. Гойса, Л.В. Іщук, Н.В. Воробйова ; КНУТШ, Радіофізичний ф-т. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного факультету Київського університету ім. Т. Шевченка
Розділ 2, ч. 1 : Молекулярна фізика. – 2009. – 32 с. : іл.
823412
   Методичні вказівки до лабораторного практикуму "Фізика напівпровідникових матеріалів". – Київ : Київський університет, 2005. – 69 с.
823413
   Методичні вказівки до лабораторного практикуму з фізичної і колоїдної хімії. – Київ : Київський університет, 2000. – 40с. – Шифр дубл.54 Мето.Доп.карт.хим.ч.з.
823414
   Методичні вказівки до лабораторного спецпрактикуму " Молекулярна організація хромосом" : Для студ. біолог. ф-ту. – Київ : РВЦ Київський університет, 1998. – 17с.
823415
  Колчинський І.Г. Методичні вказівки до лекції "Незвичайні небесні явища" / І.Г. Колчинський. – Київ : Центр. лекц. бюро, 1956. – 35 с.
823416
   Методичні вказівки до лекцій з курсу "Історіографія історії УРСР (радянський період)" : для студ. заочного відділення істор. ф-ту. – Харків : ХДУ, 1989. – 24 с.
823417
  Семеніхііна К.А. Методичні вказівки до навчально-польвої практики з анатомії та морфології рослин : І. Вегетативні органи / К.А. Семеніхііна; Ніжинський держ. пед. ун-тет ім. М. Гоголя. – Ніжин, 2001. – 82с.
823418
   Методичні вказівки до навчальної польової практики з грунтознавства та географії грунтів. – Київ : Київський університет, 2002. – 33с.
823419
   Методичні вказівки до навчальної польової практики з грунтознавства та географії грунтів. – Київ, 2002. – 33с.
823420
   Методичні вказівки до навчальної топографічної практики : для студ. географічних спеціальностей. – Київ : Київський університет, 2001. – 72с. – гр. карточки есть
823421
   Методичні вказівки до написання курсової роботи з марксистсько-ленінської теорії преси : для студентів ф-ту журналістики. – Київ : КДУ, 1986. – 24 с.
823422
   Методичні вказівки до нормативного курсу "Автоматизовані системи управління" (тема "Системи підтримки прийняття рішень") : Для студ. ф-ту кібернетики. – Київ : Київський університет, 1998. – 61с.
823423
  Близнюк О.І. Методичні вказівки до оглядових таблиць з граматики (морфології) англійської мови : посіб. для вчителів / О.І. Близнюк. – Київ : Радянська школа, 1965. – 40 с.
823424
  Вейзе А.А. Методичні вказівки до підручника англійської мови для 10 класу середньої школи / А.А. Вейзе. – Київ : Радянська школа, 1962. – 140 с.
823425
   Методичні вказівки до підручника англійської мови для 9 класу. – К, 1961. – 144с.
823426
  Цвєткова З.М. Методичні вказівки до підручника з англійської мови для 5-го класу / З.М. Цвєткова, Ц.Г. Шпігель. – К., 1957. – 112с.
823427
  Григор"єва В.М. Методичні вказівки до підручника німецької мови для 5-го класу. / В.М. Григор"єва, Д.В. Іванов. – Київ : Радянська школа, 1956. – 124 с.
823428
  Кудрявцева О.Е. Методичні вказівки до підручника німецької мови для 6-го класу. / О.Е. Кудрявцева. – К, 1958. – 127с.
823429
  Кудрявцева О.Є. Методичні вказівки до підручника німецької мови для 8-го класу. / О.Є. Кудрявцева, Л.М. Стродт. – К, 1960. – 88с.
823430
  Щоголева В.А. Методичні вказівки до підручника німецької мови. / В.А. Щоголева, Д.А. Шефер. – К., 1959. – 124с.
823431
  Ронська Л.Н. Методичні вказівки до Підручника французської мови для VII класу / Л.Н. Ронська. – К, 1959. – 131с.
823432
   Методичні вказівки до практикуму "Основи радіоелектроніки" : Для студентів фізичного факультету. – Київ, 2007. – 121с.
823433
   Методичні вказівки до практикуму з фізіології людини і тварин : Для студентів біологічного факультету. – Київ, 1984. – 57с.
823434
   Методичні вказівки до практикуму з фізіології людини і тварин : для студентів біологічних факультетів вищих навч. закладів. – Київ : Фітосоціоцентр, 2003. – 128с.
823435
   Методичні вказівки до практичних занять з колоїдної хімії : для студ .хім. фак-ту. – Київ : Київський університет, 1997. – 56с.
823436
   Методичні вказівки до практичних занять з курсу "Графіка обчислювальних процесів". – Львів, 1986. – 31с.
823437
   Методичні вказівки до практичних занять з курсу "Математичні методи у психології" для студентів факультету соціології та психології.. – Київ : Київський університет, 1999. – 17с.
823438
  Білоус Л.Ф. Методичні вказівки до практичних і семінарських занять та самостійної роботи студентів з дисципліни "Біогеографія" / Білоус Л.Ф. ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Логос, 2008. – 31, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці тем
823439
   Методичні вказівки до проведення лабораторних робіт з курсу "Вимірювання". – Київ : Київський університет, 2003. – 29с.
823440
   Методичні вказівки до проведення лабораторних робіт з курсу "Основи фізики вакууму та вакуумної техніки". – Київ : Киевский университет, 2001. – 115с.
823441
   Методичні вказівки до проведення лабораторних робіт з спецкурсу "Інформаційно-вимірювальні системи" : для студ. географічного ф-ту. – Київ : Київський університет, 1994. – 15 с.
823442
   Методичні вказівки до проведення першої навчальної геологічної практики : для студентів геологічного факультету. – Київ : Київський університет, 2003. – 43с.
823443
   Методичні вказівки до проведення практичних занять з математичного аналізу. – Київ : Київський університет
Ч.1. – 2003. – 88с.
823444
   Методичні вказівки до проведення практичних занять із квантової механіки : Для студ.фізичн.фак. – Київ : Київський університет, 1998. – 16 с.
823445
   Методичні вказівки до проведення практичних занять із теорії функції комплексної змінної : Для студ.фізичн.фак. – Київ : Київський університет, 1998. – 14 с.
823446
   Методичні вказівки до проведення практичних і самостійних занять із курсу "Лінійна алгебра" : Розділ "Визначники та матриці" для курсантів Військового інституту. – Київ : Київський університет, 2000. – 64 с.
823447
   Методичні вказівки до проведення самостійної роботи з векторного і матричного числення. – Київ : Київський університет, 1986. – 47с.
823448
   Методичні вказівки до програми та контрольні роботи з математичного аналізу для студентів-заочників. – Чернівці, 1983. – 22с.
823449
   Методичні вказівки до роз" язування задач з теорії функцій комплексної змінної для студентів, механіко-математичного факультету. – Львів : ЛДУ, 1992. – 64с.
823450
   Методичні вказівки до розв"язання задач з математичного аналізу. – Львів, 1986. – 48с.
823451
   Методичні вказівки до розв"язання задач із колоїдної хімії для студентів біологічного факультету. – Київ : Київський університет, 2003. – 33с.
823452
   Методичні вказівки до розв"язування задач з аналітичної геометрії : для студ.фіз. ф-ту. – Київ : РВЦ Київський університет, 1998. – 50с.
823453
   Методичні вказівки до розв"язування задач із курсу "Асимптотичні методи теоретичної фізики" : Для студ.фізич.фак.спец."Теоретична фізика". – Київ : Київський університет, 1998. – 23 с.
823454
   Методичні вказівки до розділу "Числові ряди" курсу "Вища математика". – Дніпропетровськ, 1996. – 39с.
823455
   Методичні вказівки до самостійної роботи з лінійної алгебри евклідного простору. – Київ : Київський університет, 1989. – 23с.
823456
   Методичні вказівки до самостійної роботи з математичного аналізу векторних і тензорних полів. – Київ : Київський університет, 1983. – 55с.
823457
   Методичні вказівки до самостійної роботи з математичного аналізу випадкових величин. – Київ : Київський університет, 1985. – 51с.
823458
   Методичні вказівки до семінарських занять з курсу "Теорія еволюції" : Для студентів біологічного фак. – Київ, 1997. – 21с.
823459
   Методичні вказівки до спецкурсу "Основні принципи функціональної лінгвістики. Школи та напрямки" : для студ. філологічного факультету. – Київ : Київський університет, 2002. – 36с.
823460
   Методичні вказівки до спецкурсу "Технологія оптичного приладобудування" : для студ. фізичного факультету. – Київ : Київський університет, 2002. – 47 с.
823461
   Методичні вказівки до спецпрактикуму " Генетичний аналіз" : для студентів біологічного фак. – Київ : Київський університет, 1999. – 25с.
823462
   Методичні вказівки до спецпрактикуму "Виділення чистих культур мікроорганізмів" : для студ. біологічного факультету. – Київ : ВПЦ"Київський університет", 2000. – 23с.
823463
   Методичні вказівки до спецпрактикуму з експериментальної хірургії та фізіології травлення : Для студентів біологічного ф-ту. – Київ : КДУ, 1985. – 40с.
823464
   Методичні вказівки до спецпрактикуму з фізико-хімічних методів дослідження поверхні для студентів хімічного факультету.. – Київ : Київський університет, 1999. – 57с.
823465
   Методичні вказівки з виконання та оформлення кваліфікаційної роботи бакалавра : для студ. геологічного ф-ту. – Київ : РВЦ Київський університет, 1998. – 19с.
823466
   Методичні вказівки з виконання та оформлення кваліфікаційної роботи магістра : для студентів геологічного факультету за фахом 0709. – Київ : Київський університет, 2002. – 18с.
823467
   Методичні вказівки з виробничої бакалаврської практики : для студентів геофізиків геологічного факультету спец-ть 0709. – Київ : Київський університет, 2003. – 14с.
823468
   Методичні вказівки з курсу "Теорія статистики". – Київ : Київський університет, 2000. – 42с.
823469
  Могила А.П. Методичні вказівки з курсу "Українська діалектологія" / А.П. Могила. – К, 1957. – 14с.
823470
   Методичні вказівки з курсу цивільного й сімейного права України. – Луганськ, 2000. – 63с.
823471
   Методичні вказівки з лабораторних занять до курсу "Геологія родовищ корисних копалин" (мінераграфія) : Для студ.геол.фак. – Київ : Київський університет, 1998. – 34 с.
823472
   Методичні вказівки з математичної обробки робіт із спецпрактикуму " Хімічна кінетика" : Для студ.геол.фак. – Київ : РВЦ Київський університет, 1998. – 13с.
823473
  Литовченко В.І. Методичні вказівки з питань виховання у учнів радянського патріотизму та пролетарського інтернаціоналізму. / В.І. Литовченко. – Одеса, 1969. – 24 с.
823474
   Методичні вказівки з підготовки наукових робіт з навчальної дисципліни "Криміналістика". – Київ, 2004. – 18с.
823475
   Методичні вказівки з практичного використання текстових процесорів MS 6.0, MS Word 7.0 у середовищі Windows 95 для студентів факультету кібернетики. – Київ : Київський університет, 1999. – 93с.
823476
   Методичні вказівки і завдання до семінарських і практичних занять з радянського кримінального процесу. – Київ : КДУ, 1983. – 24 с.
823477
   Методичні вказівки і матеріали для проведення семінарських і практичних занять зі вступу до літературознавства для студентів філологічного факультету. – Київ : Київський університет, 1998. – 45с.
823478
   Методичні вказівки і матеріали для проведення семінарських і практичних занять зі вступу до літературознавства і теорії літератури. – Київ : Київський університет, 2002. – 28с.
823479
   Методичні вказівки і тематика контрольних робіт з курсу "Радянське колгоспне право" : для студ. юр.ф-ту. – Київ : КДУ, 1987. – 12 с.
823480
  Стрельніков І.Ф. Методичні вказівки на побудову топографічної основи блокдіаграм по топографічних картах : для студ. 1 курсу географічного ф-ту у-ту / І.Ф. Стрельніков; МВССО УРСР ; Львівський ордена Леніна Державний ун-т ім. Ів. Франка. – Львів, 1965. – 8 с. – на правах рукопису
823481
  Калушин М.М. Методичні вказівки по організації та оформленню масової фотовиставки Т.Г. Шевченко "Життя та творчість" / М.М. Калушин, М.М. Савіцька. – Львів; Київ, 1939. – 30с.
823482
   Методичні вказівки слухачам заочних курсів підвищення кваліфікації суддів і нотаріусів Української РСР по вивченню дисуиплін курсів і.... – Київ : КДУ, 1966. – 58 с.
823483
  Дзюба О.А. Методичні вказівки студентам II - III курсу механіко-математичного факультету для читання фахової літератури на англійській мові / О.А. Дзюба, М.А. Гапоненко. – Київ, 1967. – 80 с.
823484
   Методичні вказівки та варіанти завдань до лабораторної роботи "Програмування задач чисельного аналізу" : для студ. фак-ту кібернетики. – Київ : Київський університет, 1997. – 20с.
823485
  Миронець І.М. Методичні вказівки та завдання для практичних занять з колгоспного права / І.М. Миронець, В.З. Янчук. – Київ
1. – 1976. – 32с.
823486
   Методичні вказівки та завдання до виконання курсових робіт з теоретичної механіки : для студ. механіко-математичного фак-ту. – Київ : Київський університет, 2002. – 35с.
823487
  Кепич Т.Ю. Методичні вказівки та завдання до курсу "Опір матеріалів" : Навч. посібник / Т.Ю.Кепич, О.Г.Куценко; КНУТШ. – Київ : Наук. вид-во ТВіМС, 2001. – 67с.
823488
  Корольова М.Р. Методичні вказівки та завдання з перекладу і безперекладного читання для студенстів історичного і філософського факультетів / М.Р. Корольова. – К, 1977. – 54с.
823489
   Методичні вказівки та контрольні завдання для самостійної роботи студентів з курсу "Вища математика". – Київ : Київський університет
Ч.2. – 2002. – 69с.
823490
   Методичні вказівки та контрольні завдання до курсу програмування : розділ "Програмування в першому наближенні" для студ. фак-ту кібернетики. – Київ : Київський університет, 1997. – 32с.
823491
   Методичні вказівки та контрольні завдання до курсу програмування (розділ " Основні парадигми програмування") : для студ. ф-ту кібернетики. – Київ : Київський університет, 1997. – 44с.
823492
   Методичні вказівки та навчальні завдання до курсу "Теорія груп" : для студ. хім. фак-ту. – Київ : Київський університет, 1997. – 48с.
823493
   Методичні вказівки та навчальні завдання з розмовної практики французької мови до аудіо-візуального курсу "Ca va?" (Амстердам, Hідерланди) : Для студ.1-2 курсів філол.відділення фак-ту іноземн.філологі. – Київ : Київський університет, 1998. – 50 с.
823494
   Методичні вказівки та плани практичних занять до курсу "Історія української літератури 20 століття". – Київ, 2002. – 37с.
823495
   Методичні вказівки та програма спецкурсу "Головні особливості та специфіка розвитку містичних вчень" : (для студентів філософського факультету). – 2-е вид., доп. та перер. – Київ, 1999. – 27с.
823496
   Методичні вказівки та програма спецкурсу "Людська суб"єктивність в психотерапії" : для студентів факультету соціології та психології. – Київ, 1999. – 24с. – Бібліогр.:с.6-7
823497
  Колісник П.І. Методичні вказівки та тематика контрольних робіт з курсу "Метеорологія і кліматологія" / П.І. Колісник. – Київ, 1958. – 39с.
823498
   Методичні вказівки щодо написання і захисту випускних кваліфікаційних робіт магістра : для студентів галузі знань 07 "Управління та адміністрування" спец. 072 "Фінанси, банк. справа та страхування" освіт.-проф. програми "Менеджмент державних фінансів" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. фінансів ; [упоряд.: З.С. Варналій, Т.В. Гришенко, Ю.В. Петленко]. – Київ : КОМПРИНТ, 2018. – 44 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 39-42
823499
   Методичні вказівки щодо проходження виробничої практики : для студентів галузі знань 07 "Управління та адміністрування" спец. 072 "Фінанси, банк. справа та страхування" освіт.-проф. програми "Менеджмент державних фінансів", освіт.-проф. програми "Корпоративні фінанси" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. фінансів ; [упоряд.: Ю.В. Петленко, В.А. Делас, Н.А. Плєшакова]. – Київ : КОМПРИНТ, 2018. – 36 с. : табл.
823500
   Методичні вказівки, плани семінарських і практичних занять, вправи та завдання до вивчення курсу "вступ до мовознавства" : для студентів філологічного факультету. – Київ : Київський університет, 1997. – 49 с. – Бібліогр.: 48-49 с.
823501
  Лящук Б.Ф. Методичні вказівки, програма та контрольні завдання з географії / Б.Ф. Лящук, В.В. Луговой. – Львів, 1967. – 47с.
823502
   Методичні завдання з домашнього читання з англійської мови (як другої іноземної) для студентів ІІ курсу факультету іноземної філології. – Запоріжжя : ЗДУ, 2002. – 28 с.
823503
  Балашова Р. Методичні засади аналізу та прогнозування ринку туристичних послуг / Р. Балашова, Л. Івченко // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАНУ ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАНУ ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 3 (110). – С. 3-10. – ISSN 1728-9343
823504
  Соломаха І.В. Методичні засади вивчення динаміки міської території за космічними знімками з високою роздільною здатністю // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2009. – № 4. – С. 61-67. – Бібліогр.: 3 назви. – ISSN 1561-4980
823505
  Панченко О.В. Методичні засади визначення ефективності маркетингових комунікацій діяльності банків // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2017. – Вип. 794. – С. 33-40. – (Економіка ; вип. 794). – ISSN 2519-240Х
823506
   Методичні засади визначення збитків, завданих державі, в контексті реалізації принципу відповідальності / І. Дрозд, Н. Дрозд, Н. Заєць, Д. Красніков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 15-18. – (Економіка ; вип. 8 (149)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто сутність, еволюцію нормативного регламентування та характеристику складових збитків, завданих державі. Визначено методику їх розрахунків та наслідки щодо відповідальності посадових осіб. Рассмотрена сущность, эволюция нормативного ...
823507
  Нямещук Г. Методичні засади визначення конкурентних переваг країни на світових ринках високих технологій // Країни Центрально-Східної Європи в умовах глобалізації : історико-методологічний, політико-правовий та економічний аспекти / Є.В. Бевзюк, І.І. Богданович, В.А. Вергун, Ю.Л. Виноградов, В.В. та ін. Гарагонич. – Ужгород : Видавництво ЗакДУ, 2010. – С. 322-338. – ISBN 978-966-2075-05-2
823508
  Глинська Н.В. Методичні засади визначення критеріїв для оцінки доброякісності кримінально-процесуальних рішень // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2007. – Вип. 14. – С. 181-193.
823509
  Попова В.В. Методичні засади визначення траєкторії розвитку національної макросистеми // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 46-51. – Бібліогр. в кінці ст.


  Запропонована методика дослідження, спрямована на доповнення кількісних параметрів розвитку національної економіки якісними характеристиками формування ВВП. Інтерпретація авторського підходу наводиться з використанням статистичних даних СРСР і сучасної ...
823510
  Красовська О.О. Методичні засади впровадження інноваційних технологій у фаховій підготовці майбутніх учителів початкової школи в галузі мистецької освіти // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць / Міжнародний економіко-гуманітарний ун-т ім. ак. Степана Дем"янчука. – Рівне, 2013. – Вип. 1 (9). – С. 37-46. – ISBN 978-966-7359-68-3
823511
  Царук А.Ю. Методичні засади впровадження комплексного екологічного моніторингу впливу виробничої діяльності гірничозбагачувальних підприємств на довкілля // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 8, квітень. – С. 103-106. – ISSN 2306-6814
823512
  Іванік О.М. Методичні засади геоморфологічних та фаціальних досліджень приантарктичних морів Південного океану (геоінформаційний аспект) // Геология и полезные ископаемые мирового океана : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Отд-ние морской геологии и осадочного рудообразования НАН Украины. – Киев, 2013. – № 1 (31). – С. 77-86. – ISSN 1999-7566


  У статті наведено результати аналітичних узагальнень та методичних розробок морфолітогенетичних досліджень приантарктичних морів Південного океану.
823513
  Герасимович А.М. Методичні засади до організації обліку банківських інновацій / А.М. Герасимович, Морозова-Герасимович // Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації : збірник наукових праць / Нац. акад. статистики, обліку та аудиту. – Київ, 2016. – Вип. 1 (16). – C. 34-40
823514
  Знаменський Г.Л. Методичні засади дослідження ефективності інноваційного законодавства // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: С.В. Глібко, Р.В. Шаповал, К.В. Єфремова [та ін.]. – Харків, 2020. – № 4 (32). – С. 32-37. – ISSN 2311-4894
823515
  Мочкош Я. Методичні засади дослідження ознак предмета посягання злочинів у сфері економіки // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 9. – С.56-60. – ISSN 0132-1331
823516
  Овчар О.В. Методичні засади дослідження соціально-психологічних особливостей стилю споживання матеріальних благ особами з низьким економічним статусом // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ ; Алчевськ, 2014. – С. 106-111. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т.1, вип. 40). – ISSN 2072-4772
823517
  Бондарук Т.Г. Методичні засади економіко-статистичного аналізу соціально-економічного розвитку території // Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації : збірник наукових праць / Нац. акад. статистики, обліку та аудиту. – Київ, 2013. – Вип. 1 (10). – С. 47-56
823518
  Хараджян Н. Методичні засади електронного навчання мультифрактального аналізу часових рядів у СКМ SAGE // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – С. 121-128. – (Педагогіка ; № 1)


  Розглянуто методичну систему мультифрактального аналізу в процесі професійної підготовки фахівців у галузі економічної кібернетики. Показано перевагу застосування Web-СКМ Sage для роботи за спецкурсом "Моделювання складних економічних систем" за ...
823519
  Дюканова О.В. Методичні засади запровадження внутрішньої торгівлі дозволами на викиди парникових газів в Україні // Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2005. – № 1. – С. 110-122. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1605-7988
823520
   Методичні засади застосування нейромереж у задачах прогнозування та керування / С.В. Лэнков, В.М. Штепа, А.О. Дудник, А.С. Шворов // Інформатика та математичні методи в моделюванні : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2013. – Т. 3, № 3. – С. 233-239. – ISSN 2223-5744
823521
  Дейнека О.М. Методичні засади інтеграції навчання технічних дисциплін і фізики в професійно-технічних навчальних закладах : автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / Дейнека Олена Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2020. – 22 с. – Бібліогр.: 25 назв
823522
  Бездідько Н. Методичні засади корекційної допомоги дітям з інвалідністю в умовах реабілітаційного центру України та Німеччини / Н. Бездідько, Ю. Лянной // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2021. – № 8 (112). – С. 232-242. – ISSN 2312-5993
823523
  Бабірад-Лазунін Методичні засади митної статистики правопорушень // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 11-17. – (Економіка ; вип. 4 (157)). – ISSN 1728-3817


  В статті визначено роль та місце митної статистики в системі статистичних наук. Виділено етапи розвитку митної статистики. Надано рекомендації стосовно виокремлення статистики контрабанди та митних правопорушень, як нової гілки в спеціалізованій митній ...
823524
   Методичні засади моделювання впливу небезпечних геологічних процесів на функціонування трубопровідно-транспортних природно-техногенних систем / В.В. Шевчук, О.М. Іванік, М.В. Лавренюк, В.І. Лавренюк // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2012. – № 2. – С. 66-73 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 0367-4290
823525
  Луніна І.О. Методичні засади моніторингу місцевих бюджетів у контексті забезпечення стабільності державних фінансів / І.О. Луніна, Д.М. Серебрянська // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2013. – № 7 (212). – С. 33-43 : рис. – Бібліогр.: 7 назв
823526
  Слободянюк І.Ю. Методичні засади навчання фізики в класах суспільно-гуманітарного напряму з використанням інформаційно-комунікаційних технологій : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Слободянюк Ірина Юріївна ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
823527
  Шворов С. Методичні засади організації інтенсивної підготовки бойових обслуг КП у навчально-тренувальних центрах Повітряних Сил / С. Шворов, С. Горбачевський, М. Орда // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Рахманов В.О., Горбачевський С.К. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (41). – С. 310-317. – ISSN 2617-1775
823528
  Порохнавець Я. Методичні засади організації контролю у підприємствах з видобування природних ресурсів // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2018. – С. 125-135. – (Економічні науки ; вип. 1, січень - березень). – ISSN 1993-0240
823529
  Пестушко А.В. Методичні засади організації процесу дистанційного навчання / А.В. Пестушко, В.Б. Гончарова // Інноваційні трансформації в сучасній освіті: виклики, реалії, стратегії : зб. матеріалів III Всеукр. відкритого наук.-практ. онлайн-форуму (Київ, 15-16 черв. 2021 р.) / М-во освіти і науки України, НАН України, Нац. центр "Мала акад. наук України" [та ін. ; заг. ред.: І.М. Савченко, В.В. Ємець]. – Київ : Мала академія наук України, 2021. – С. 34-37. – ISBN 978-617-7945-18-4
823530
  Шульга Н.П. Методичні засади оцінки вартості банку на основі дохідного підходу : банківська справа / Н.П. Шульга, О.А. Слободяник // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 6. – С. 105-114 : Табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв
823531
  Іванік О.М. Методичні засади оцінки впливу потоків в"язких та в"язкопластичних середовищ на інженерні споруди у різних ландшафтно-кліматичних зонах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 58-60. – Бібліогр.: 4 назви. – (Геологія ; вип. 41/42). – ISSN 1728-3817


  Аргументується істотний вплив на функціонування природно-техногенних систем потоків в"язких та в"язкопластичних середовищ, визначаються їх головні параметри та характеристики у різних ландшафтно-кліматичних зонах. Запропоновано класифікаційну схему ...
823532
  Дубовик О.В. Методичні засади оцінки ефективності управління інтернет-рекламою торговельних підприємств // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 9 ( 100). – С. 106-111
823533
  Горячук В.І. Методичні засади оцінки капіталізації підприємств / В.І. Горячук, Ю.А. Назаренко // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. екон. ун-т ; редкол.: Звєряков М.І., Ковальов А.І., Балджи М.Д. [та ін.]. – Одеса, 2018. – № 4 (68). – С. 20-29. – ISSN 2313-4569


  "У статті капіталізація підприємств розглядається як процес створення доданої вартості, а її оцінку здійснено на основі дохідного підходу. Обґрунтовано, що валова додана вартість підприємства є ключовим показником діяльності підприємства, як з точки ...
823534
  Назаренко Ю.А. Методичні засади оцінки капіталізації підприємств України на основі витратного (інвестиційного) підходу // Економічні інновації : збірник наукових праць / Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Амоша О.І., Андрєєва Н.М., Бутенко А.І. [та ін.]. – Одеса, 2019. – Т. 21, № 1 (70). – С. 113-121. – ISSN 2524-003X
823535
  Козоріз М.А. Методичні засади оцінки кредитного потенціалу регіону / М.А. Козоріз, І.С. Музика // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 6 (199). – C. 58-67 : табл. – Бібліогр.: 6 назв
823536
  Огієнко М.М. Методичні засади оцінки людського потенціалу регіональних соціо-економічних систем // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4, лютий. – С. 33-40. – ISSN 2306-6792
823537
  Іванишин В.В. Методичні засади оцінки привабливості соціального підприємництва / В.В. Іванишин, В.К. Рудик, А.П. Печенюк // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 6 : Неосвіченість суспільства як чинник маніпулювання суспільними настроями. – С. 100-107. – ISSN 2222-4459
823538
  Валуйський І.А. Методичні засади оцінки спрямованості бюджетної політики // Управління розвитком : збірник наукових праць / Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; редкол.: Пономаренко В.С., Афанасьєв М.В., Внукова Н.М. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1/2 (187/188). – С. 27-32. – ISSN 2413-9610
823539
  Коваль Т.О. Методичні засади оцінки стратегічних конкурентних позицій при формуванні маркетингового потенціалу підприємства / Т.О. Коваль, В.П. Яхкінд // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 9 : Становлення та протидія корупційній діяльності у сфері економіки України. – С. 112-118. – ISSN 2222-4459
823540
  Костинець В.В. Методичні засади оцінювання економічної ефективності туристичних брендів // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 3 (153). – С. 160-165 : Табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788


  Розкрито особливості споживчих потреб як основи становлення інноваційної сфери.
823541
  Тимченко І.П. Методичні засади оцінювання конкурентоспроможності підприємства сфери інформаційних послуг в умовах COVID-19 / І.П. Тимченко, А.І. Козятинська // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 5 (520) : Дискримінація як інструмент корупційних схем у публічних закупівлях. – С. 295-301. – ISSN 2222-4459


  Інформаційні технології дуже стрімко розвиваються самі й так само розвивають світ. Сьогодні галузь ІТ приваблює фахівців різних галузей, «відчиняє двері» у великі міжнародні компанії, дає можливість створювати власний бізнес. Проте, аби стати ...
823542
  Сахаров В.Є. Методичні засади оцінювання міжнародної конкурентоспроможності дослідницьких університетів світового рівня / В.Є. Сахаров, Д.О. Ільницький // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 11 (125). – С. 152-168 : табл. – Бібліогр.: 40 назв. – ISSN 1993-6788
823543
  Коркуна О.І. Методичні засади оцінювання потенціалу розвитку туристично-рекреаційної сфери в економіці регіонів // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2020. – С. 152-158. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (13)). – ISSN 2313-8114
823544
  Кощій О.В. Методичні засади оцінювання рівня соціальної відповідальності бізнесу регіонів України / О.В. Кощій, І.О. Ворончак // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 5 (143). – С. 141-151. – Бібліогр.: Бібілогр: 19 назв. – ISSN 1993-6788
823545
  Олійник О. Методичні засади оцінювання соціальної відповідальності підприємства в соціально-трудових відносинах // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2012. – № 7. – С. 23-30 : рис. – Бібліогр.: 22 назв
823546
  Точиліна Т.М. Методичні засади підвищення ефективності лекцій з біологічної та медичної фізики у вищих медичних навчальних закладах / Т.М. Точиліна, І.І. Філіпенко // Збірник наукових праць Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2020. – С. 119-122. – (Серія педагогічна ; вип. 26). – ISSN 2307-4507
823547
  Лютий Г.Г. Методичні засади підвищення результативності буріння експлуатаційних свердловин на воду в складних умовах Українського щита / Г.Г. Лютий, І.В. Саніна, Н.Г. Люта // Мінеральні ресурси України (МРУ) : науковий журнал / Мін. екол. та прир. ресур. Укр. Укр. держ. геологорозвід. ін-т. – Київ, 2016. – № 1. – С. 16-22 : рис. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 1682-721Х
823548
  Денисенко В.В. Методичні засади підготовки магістрантів до аналізу та самоаналізу педагогічної діяльності у ВНЗ
823549
  Міхно П.Б. Методичні засади планування раціонального використання порушених земель : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.24.04 / Міхно Павло Борисович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ, 2017. – 21 с. – Бібліогр.: 9 назв
823550
  Піддубна Л.П. Методичні засади прийняття управлінського рішення із застосуванням "квадрата Декарта" // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : [збірник наукових статей] / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2019. – Вип. № 2 (40). – С. 72-76
823551
  Меліхова Т.О. Методичні засади проведення внутрішнього контролю розрахунків з покупцями та замовниками для підвищення ефективності // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 9, травень. – С. 17-24 : табл. – Бібліогр.: 28 назв. – ISSN 2306-6792
823552
  Соколовська В.В. Методичні засади прогнозування структури цін на індивідуальні побутові послуги // Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2007. – № 5. – С. 17-22.
823553
  Бозуленко О. Методичні засади прогнозуваня чистої міжнародної інвестиційної позиції Китаю // Економічний аналіз : збірник наукових праць / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2013. – Вип. 12, ч. 1. – С. 37-46. – ISSN 1993-0259
823554
   Методичні засади професійного психологічного відбору курсантів для фахової підготовки в цивільному вищому навчальному закладі. – Київ : Київський університет, 2003. – 24с.
823555
  Загородня А. Методичні засади професійної підготовки фахівців економічної галузі у вищих навчальних закладах України // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2016. – № 11/12 (142/143), листопад - грудень. – C. 99-101. – ISSN 2308-4634
823556
  Якименко О.Г. Методичні засади реалізації державної політики у сфері економічної безпеки // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 5. – С. 137-140 : рис. – Бібліогр.: 5 назв
823557
  Миколайко В.В. Методичні засади реалізації продуктивного навчання фізики в закладах середньої освіти II ступеня : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Миколайко Володимир Валерійович ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
823558
  Андрющенко Т. Методичні засади розвитку рефлексивної компетентності фахівців дошкільної освіти / Т. Андрющенко, Л. Лохвицька // Scientia et societus : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Ун-т Григорія Сковороди в Переяславі ; редкол.: Коцур Н.І., Дзюбенко О.В., Товкун Л.П. [та ін.]. – Переяслав, 2022. – Вип. 1. – C. 20-30. – ISSN 2786-6319
823559
  Петрук В.В. Методичні засади розвитку стратегічного планування в системі управління промисловими підприємствами // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2012. – Вип. 27, т. 1. – С. 351-357
823560
  Калюжна Ю.І. Методичні засади розвитку творчого потенціалу студентів у самостійній навчально-пізнавальній діяльності // Психологія і особистість : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України, Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; головні ред. Максименко С.Д., Седих К.В. – Київ ; Полтава, 2017. – № 1 (11). – С. 202-212. – ISSN 2226-4078
823561
  Шигун М. Методичні засади розрахунку та розкриття у фінансовій звітності податкових різниць та відстрочених податків у контексті вимог МСФЗ / М. Шигун, К. Проскура // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2014. – № 3. – С. 12-20 : табл. – Бібліогр.: 16 назв
823562
  Горбатко О.С. Методичні засади ролі реклами у просуванні продукції на українському товарному ринку / О.С. Горбатко, І.О. Парфенчук // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 6 : Реалізація принципів концепції сталого розвитку та маркетингові технології в умовах інноваційного розвитку сучасних підприємств. – С. 61-63. – ISBN 978-617-645-232-4
823563
  Ковтун Н.В. Методичні засади статистичного дослідження діяльності міжнародних фінансових організацій в Україні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 46, ч. 1. – С. 43-46
823564
  Шворов С.А. Методичні засади створення інтелектуальних тренажерних систем диспетчерського персоналу управління повітряним рухом / С.А. Шворов, В.Б. Горшколепов, В.В. Чепуренко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2005. – Вип. № 1. – С. 153-160


  Розглядаються методичні основи побудови та організації функціонування інтелектуальних тренажерних систем диспетчерського персоналу управління повітряним рухом. Рассматриваются методические основы построения и организации функционирования ...
823565
  Шворов С.А. Методичні засади створення інтелектуальних тренажерних систем диспетчерського персоналу управління повітряним рухом / С.А. Шворов, В.Б. Горшколепов, В.В. Чепуренко // Збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ : ВІКНУ
823566
  Андрієць Т. Методичні засади структурно-морфометричних досліджень гірського рельєфу (на прикладі Карпатського модельного полігону) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 23-26. – (Геологія ; вип. 2 (61)). – ISSN 1728-3817


  Наведено характеристику базових принципів структурно-морфометричного аналізу для дослідження новітнього тектогенезу. Продемонстровано можливість застосування класичної методики до гірських регіонів з використанням функці- ональних можливостей ...
823567
  Шворов С.А. Методичні засади структурного синтезу територіально розподілених систем передачі даних / С.А. Шворов, М.М. Михайлов // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 28. – С. 46-50


  Розглядаються методичні засади вирішення задач оцінювання існуючих та синтез перспективних топологій систем передачі даних спеціального призначення. Рассматриваются методические основи решения задач оценивания существующих и синтез перспективных ...
823568
  Єрошина Т.В. Методичні засади суспільно-географічного дослідження виробництва екологічно чистої продукції АПК // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2013. – № 2 (82). – С. 56-59. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1561-4980
823569
  Мозговий А. Методичні засади суспільно-географічного дослідження конфліктів міського розвитку // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка редкол.: Олійник Я.Б., Мезенцев К.В., Іщук С.І. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 3 (73). – С. 57-64. – ISSN 2413-7154


  У статті розкрито суперечності міського розвитку з позицій суспільної географії. Наведено систематику міського розвитку і схарактеризовано основні його типи. Окреслено коло суб"єктів конфліктної взаємодії в місті. Розкрито суспільно-географічний зміст ...
823570
  Кравченко К.О. Методичні засади суспільно-географічного дослідження системи розселення регіону // Географія в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: 85 років - досягнення та перспективи (GTSNU) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 85-річчю геогр. ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка (Київ, 30-31 берез. 2018 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Укр. геогр. т-во ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.П. Запотоцький, В.Ф. Пасько та ін. ; вступ. сл.: Л.В. Губерський]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2018. – С. 185-188. – ISBN 978-617-7069-75-8
823571
  Волошин Р.В. Методичні засади теоретико-ігрової формалізації трудових відносин в агропродовольчому секторі економіки // Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка : міжнародний науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Поділ.держ. аграрно-техн. ун-т ; голов. ред. Іванишин В.В. ; редкол.: Бахмат М.І., Бахмат О.М., Гараш О.С. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2017. – Вип. 26, ч. 2 : Технічні науки. Економічні науки. – С. 115-121 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2410-1125
823572
  Самайчук С.І. Методичні засади удосконалення економічного аналізу діяльності сільськогосподарських підприємств // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 7, квітень. – С. 55-59 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2306-6792
823573
  Зенченко Т. Методичні засади управління ситемою якості освіти у вищій школі // Професійна освіта: методологія, теорія та технології : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. заклад "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди М-ва освіти і науки України". – Київ, 2016. – Вип. 4. – С. 47-57. – ISBN 978-966-644-413-7. – ISSN 2415-3729
823574
  Ломоносов А. Методичні засади управління чисельністю науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів : економіка освіти // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 7 (285). – С. 56-60 : Табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1810-3944
823575
  Михальська О. Методичні засади управлінського обліку виробничих витрат на олійно-жирових підприємствах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 39-45. – (Економіка ; вип. 11 (164)). – ISSN 1728-3817


  Впровадження в практику українських олійно-жирових підприємств моделей управлінського обліку виробничих витрат за "центрами відповідальності", що є метою їх максимальної оптимізації в сьогоднішніх умовах конкурентного ринку. Виділенням виробничих ...
823576
  Касперський А.В. Методичні засади формування базових знань юриспруденції аспірантів технологічної освітньої галузі / А.В. Касперський, І.Т. Богданов, О.М. Кучменко // Збірник наукових праць Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання :дидактичні механізми дієвого формування компетентнісних якостей майбутніх фахівців фізико-технологічних спеціальностей / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2016. – С. 83-86. – (Серія педагогічна ; вип. 22). – ISSN 2307-4507
823577
  Бабіченко Н.О. Методичні засади формування вокально-хорових компетенцій підлітків у позашкільних начальних закладах // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2017. – С. 153-158. – (Серія 14 : Теорія і методика мистецької освіти ; вип. 22 (27), ч. 2)
823578
  Тарасова А.С. Методичні засади формування рекреаційних систем : Географія міжгалузевих комплексів // Економічна та соціальна географія : Науковий збірник / Міністерство освіти і науки України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 56. – С. 115-118. – Бібліогр.: 3 назви
823579
  Тюнюнник Н.В. Методичні засоби формування грунтозахисних агроландшафтів Донецької області / Н.В. Тюнюнник, О.В. Качанова // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2017. – С. 111-115 : рис. – Бібліогр.: с. 115. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 2). – ISSN 2225-8701
823580
  Лазарєв А. Методичні й практичні аспекти проведення Рахунковою палатою України аудиту фінансової звітності ОБСЄ та оформлення його результатів / А. Лазарєв, І. Чумакова // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2010. – № 9. – С. 34-42
823581
   Методичні матеріали до курсу "Основи інформатики та обчислювальної техніки". : "Вступ до операційної стстеми MS DOS" для студ. фа-ту соціології та психології. – Київ : Київський університет, 1999. – 69с.
823582
  Кононенко І.В. Методичні матеріали з формування програм розвитку галузей місцевого господарства / І.В. Кононенко, І.М. Єфременко; Ін-тут машин і систем.Мін-во промисл.політики і Нац.академії наук України. – Харків : Ін-тут машин і систем, 2001. – 191с. – ISBN 966-02-2155-Х
823583
   Методичні матеріали. Аналіз фінансово-господарського стану неплатоспроможних підприємств. Методика складання бізнес-планів. Розробка планів реструктуризації державних підприємств, 1997. – 48с.
823584
  Коробов В.К. Методичні можливості використання комплексних індикаторів регіонального розвитку у викладанні курсу регіоналістики / В.К. Коробов, Д.С. Мальчикова // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2016. – Вип. 775/776. – С. 189-194 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – (Географія ; вип. 775/776). – ISSN 2311-9276
823585
  Яценко Т. Методичні орієнтири сучасної шкільної літературної освіти // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2011. – № 5 (91). – С. 27-29


  У статті розглянуто актуальні проблеми методики викладання української літератури в сучасній школі, розглядаються традиційні і нові методи, прийоми і форми вивчення української літератури.
823586
  Момот В.Є. Методичні основи адаптації стратегії підприємства до етапів життєвого циклу / В.Є. Момот, П.М. Рибалка // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : Науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2007. – № 1. – С. 56-62.
823587
  Безкоровайний Є.О. Методичні основи аналізу банківського кредитування фізичних осіб // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 9. – С. 19-23.
823588
  Сегіда К.Ю. Методичні основи аналізу розселення населення регіону // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – Вип. 18. – С. 150-155 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2075-1893
823589
  Лукомська І.О. Методичні основи архітектурно-ландшафтної організації долинних просторів річок Українських Карпат : автореф. дис. ... канд. архітектури : 18.00.04 / Лукомська Ірина Олегівна ; М-во освіти і науки України, Полтав. нац. техн. ун-т ім. Ю. Кондратюка. – Полтава, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
823590
   Методичні основи вибору раціональної стратегії управління при формуванні рішення в умовах невизначеності / М.О. Шишанов, О.В. Зубарєв, М.М. Шевцов, О.В. Шуригін // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2017. – Вип. № 56. – С. 81-87. – ISSN 2524-0056
823591
  Гуляєв А.В. Методичні основи вибору способу відновлення деталей озброєння та військової техніки // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 42. – С. 16-18


  В статті викладено методичні основи вибору способу відновлення деталей при ремонті озброєння та військової техніки з врахуванням соціальних та економічних наслідків для визначеного ремонтного органу. Рішення задачі вибору ефективного способу ...
823592
  Сегіда К. Методичні основи визначення впливу структурних чинників демографічних процесів // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; редкол.: В.А. Пересадько, О.О. Жемеров, С.В. Костріков [та ін.]. – Харків, 2020. – Вип. 32. – С. 72-80. – ISSN 2075-1893
823593
  Бондарук Т.Г. Методичні основи визначення стану економічної безпеки пенсійного забезпечення / Т.Г. Бондарук, І.С. Бондарук // Економіка України : науковий журнал / М-во економічного розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2013. – № 10 (623). – С. 81-96 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 0131-775Х
823594
  Ачасов А.Б. Методичні основи використання БПЛА для контроля забур"яненості посівів / А.Б. Ачасов, А.О. Сєдов, А.О. Ачасова // Людина та довкілля. Проблеми неоекології / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов.ред. Крайнюков О.М. – Харків, 2018. – № 1/2 (29). – С. 21-28 : рис., табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1992-4224
823595
  Ступень Р. Методичні основи використання земель у муніципальних утвореннях // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2013. – № 8 (322). – С. 44-45 : Рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1810-3944
823596
  Андрєєва Н.М. Методичні основи використання інноваційних методів при дослідженні впливу ринкового середовища на економіку підприємств / Н.М. Андрєєва, Д.В. Зіньковська // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. екон. ун-т ; редкол.: Звєряков М.І., Ковальов А.І., Балджи М.Д. [та ін.]. – Одеса, 2018. – № 4 (68). – С. 119-127. – ISSN 2313-4569


  "У статті розглянуто умови, в яких функціонують сучасні підприємства та виділено ключові фактори успіху, до яких можна віднести здатність до своєчасного та ефективного реагування на зміни зовнішнього середовища, а також налагоджений процес впровадження ...
823597
  Назаренко Л. Методичні основи використання інформаційних технологій у навчанні літератури: теоретичний і практичний аспекти // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2012. – № 3. – С. 17-21
823598
  Сегіда К. Методичні основи геодемографічного прогнозування // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – Вип. 24. – С. 109-116 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2075-1893
823599
  Генсецький Микола Петрович Методичні основи геоінформаційного забезпечення інженерних комунікацій в експлуатаційних системах : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.24.01 / Генсецький М.П.; КНУ будівництва і архітектури. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 10 назв.
823600
  Пархоменко О.Г. Методичні основи дослідження голоценових грунтів як індикаторів змін природних умов минулого: геоархеологічний аспект // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 2 (78). – С. 16-21. – ISSN 0868-6939


  Висвітлено методичні основи дослідження генетичних профілів голоценових грунтів. Виявлено синхронність та різноспрямованість (моно- і полі генетичну) ліній еволюційного розвитку голоценових грунтів. Встановлено тренди змін їх макробудови на території ...
823601
  Ткаченко Т.П. Методичні основи дослідження еколого-географічного комплексу адміністративної області // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 53. – С. 184-189. – Бібліогр.: 9 назв. – ISBN 966-95774-3-8
823602
  Жарська І.О. Методичні основи дослідження поведінки споживачів у сфері освітніх послуг // Маркетинг і менеджмент інновацій : науковий журнал / Сум. держ. ун-т. – Суми, 2014. – № 2. – С. 81-94. – ISSN 2218-4511


  У статті виділено основні етапи становлення та розвитку науки «Поведінка споживача». Запропоновано методику оцінки поведінки споживачів у сфері освітніх послуг на основі трирівневої моделі поведінкової реакції. Проведено маркетингове дослідження ...
823603
  Ігнатенко М.М. Методичні основи дослідження процесів формування конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств / М.М. Ігнатенко, Л.Ю. Леваєва, Л.М. Тєтєрятнік // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу : науковий економічний журнал / Бердянський університет менеджменту і бізнесу. – Бердянськ, 2018. – № 4 (44). – С. 39-43. – ISSN 1997-4167
823604
  Никитюк Т.О. Методичні основи дослідження управління капіталом підприємства в умовах ринкової нестабільності // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 25. – С. 198-203


  Проаналізовано окремі методичні підходи до підвищення ефективності управління капіталом підприємства в умовах ринкової нестабільності.
823605
  Іщук С.І. Методичні основи економіко-географічного аналізу промислового комплексу низового адміністративного району / С.І. Іщук, О.В. Гладкий // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 55-57. – Бібліогр.: 4 назви. – (Географія ; Вип. 46)


  Розглянуто основні методічні підходи до економіко-географічного аналізу промислового комплексу низового адміністративного району.
823606
  Шовковий В"ячеслав Миколайович Методичні основи застосування взаємозіставного методу в навчанні граматики класичних мов : Автореф. дис. ... канд. педагог. наук: 13.00.02 / Шовковий В.М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 21с. – Бібліогр.: 7 назв.
823607
  Шовковий В"ячеслав Миколайович Методичні основи застосування взаємозіставного методу в навчанні граматики класичних мов : Дис. ... канд. педагогічних наук: 13.00.02 / Шовковий В.М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 249л. + Додатки: л.215-249. – Бібліогр. л.192-214
823608
  Гончерюк О.М. Методичні основи застосування даних наземного цифрового фотограмметричного знімання для моніторингу пам"яток архітектури : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.24.01 / Гончерюк Олеся Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
823609
  Рудько Г.І. Методичні основи інженерного захисту території від зсувів / Г.І. Рудько, О.М. Беспалова, В.О. Скакун // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2004. – № 2. – С. 12-17. – Бібліогр.: 2 назви. – ISSN 1726-5428
823610
  Купрієнко Д. Методичні основи концептуального проектування системи підготовки кадрів у сфері інтегрованого управління кордонами / Д. Купрієнко, Я. Варга, В. Соляр // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 1 (138). – С. 65-79. – ISSN 1682-2366
823611
  Литовченко І. Методичні основи маркетингового дослідження присутності підприємства в інтернет-середовищі / І. Литовченко, М. Ботушан // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2013. – № 8 (322). – С. 46-50 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1810-3944
823612
  Фоломєєва Н. Методичні основи опанування вокальних особливостей стилю фанк у процесі професійної підготовки // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2021. – № 10 (114). – С. 290-300. – ISSN 2312-5993
823613
  Бурлаков О.С. Методичні основи оцінки ефективності впровадження та використання інформаційно-комунікаційних технологій в управлінні підприємствами / О.С. Бурлаков, І.М. Мушеник // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль, 2017. – № 5/6 (69). – С. 212-217. – ISSN 2309-1533
823614
  Ангелко І.В. Методичні основи оцінки обсягів тіньового сектору економіки // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2011. – С. 180-189. – (Економіка ; № 1). – ISSN 1817-9215
823615
  Заюкова М.С. Методичні основи оцінки рівня розвитку переробних підприємств : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 8 (98). – С. 75-78 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
823616
  Куцик В.І. Методичні основи оцінювання соціальної відповідальності підприємства / В.І. Куцик, І.В. Мойсеєнко // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Іващук Н.Л. [та ін.]. – Хмельницький, 2018. – № 3 (40). – С. 92-99. – ISSN 2308-1988
823617
  Дороніна М.С. Методичні основи розвитку функцій керівника : монографія / ороніна М.С., Доронін А.В. ; МОНУ ; Харківський нац. економічний ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2009. – 188 с. – ISBN 978-966-676-311-5
823618
  Харченко С.А. Методичні основи розрахунку лізингових платежів : гроші, фінанси і кредит // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 4 (94). – С. 188-195 : Табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
823619
  Золульов О.В. Методичні основи сегментації ринку : Дис... кандид. економ.наук: 08.06.02 / Золульов Олександр Вікторович; Нац. техн. ун-т України. – Київ, 2000. – 200л. – Бібліогр.:л.169-180
823620
  Зозульов О.В. Методичні основи сегментації ринку : Автореф... канд. економ.наук: 08.06.02 / Зозульов О.В.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 2000. – 15л.
823621
  Бган Т.С. Методичні основи створення й використання комп"ютерних ігрових засобів навчання математиці / Т.С. Бган, Н.І. Клочко // Гуманітарні науки : науково-практичний журнал / Держ. вид-во "Педагогічна преса"; Ін-т вищої освіти АПНУ; Кримський держ. гуман. ун-т. – Київ, 2010. – № 2 (20). – С. 160-164
823622
  Нужнова Ю.А. Методичні основи управління зовнішньоекономічною діяльністю інноваційних кластерних утворень АПК // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 39-43. – (Державне управління ; № 1(37)). – ISSN 1813-3401
823623
  Олійник Д.І. Методичні основи фінансово-економічної ефективності радіочастотного ресурсу України : фінансова політика й економічне регулювання // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 8. – С. 13-24. – Бібліогр.: 12 назв
823624
  Кічук Н.В. Методичні основи формування іміджу педагога в параметрах результативно-цільової домінанти компетентнісного підходу // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2017. – Вип. 36. – С. 115-118. – (Серія "Педагогічні науки"). – ISSN 2521-1757
823625
  Сергієнко О.М. Методичні основи формування показників утворення доходів на макрорівні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 10 (101). – С. 193-197
823626
  Вишиванюк М.В. Методичні основи формування системи стратегічного державного управління розвитком регіонів України на засадах сталого розвитку // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 12. – С. 112-114. – Бібліогр.: 5 назв
823627
  Завражна О. Методичні особливості викладання теми "Принцип віртуальних переміщень" при вивченні класичної механіки / О. Завражна, І. Мороз // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2019. – № 6 (90). – С. 62-73. – ISSN 2312-5993
823628
  Глібчук П.В. Методичні особливості використання картографічних творів для встановлення етапів трансформації поселенської мережі України // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2015. – № 3 (91). – С. 50-55. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1561-4980
823629
  Бочар Ю.І. Методичні особливості використання програмного пакету corelDRAW при підготовці фахівців інженерно-педагогічного напрямку // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – Випуск присвячено актуальним проблемам сучасної технологічної та професійної освіти. – С. 318-326. – (Педагогіка ; № 3)
823630
  Бондаренко Е. Методичні особливості дешифрування даних дистанційного зондування землі для геоінформаційного картографування земельних ресурсів Чернівецької області / Е. Бондаренко, Я. Смірнов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 53-59. – (Географія ; вип. 1 (62)). – ISSN 1728-3817


  Сформульовано методику автоматизованого та ручного дешифрування даних супутників сімейства Landsat за системою класифікації земельних ресурсів CORINE. Визначено основі спектральні ознаки категорій земельного покриву території Чернівецької області. ...
823631
  Мороз О.Л. Методичні особливості змішаного навчання професійно-орієнтованого спілкування в системі неперервної освіти // Наукові записки : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2020. – С. 141-145. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 186). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
823632
  Кравчук А.А. Методичні особливості об"єкта й предмета геології // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 186-192. – (Філософія. Політологія ; Вип. 24). – ISBN 5-7707-0312-2
823633
  Дяченко І. Методичні особливості підготовки військових фінансистів на прикладі викладання спеціальних дисциплін щодо специфіки та особливостей організації оплати праці працівників Збройних Сил України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 26-29. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 2 (42)). – ISSN 1728-3817
823634
  Внукова М Н. Методичні особливості рейтингування страхових компаній // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 53-54. – (Економіка ; Вип. 46)


  Розглядаються питання рейтингу страхових компаній.
823635
  Бондаренко В.В. Методичні особливості роботи з англомовною пресою // Мовні і концептуальні картини світу : Збірка наукових праць. / Гол. ред. Чередниченко О.І.; Темпус-Тасіс, Проект СР-20025-98 "Поширення досвіду в галузі іноземних мов та перекладу". – Київ, 2001. – Спеціальний випуск : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва
823636
  Дук Н.М. Методичні особливості створення серії карт історії митної справи в Україні // Картографія та вища школа : Збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2006. – Вип. 11. – С. 148-153. – Бібліогр.: 14 назв. – ISBN 966-7650-87-1
823637
  Коваленко Д.І. Методичні особливості управління процесом реструктуризації промислових підприємств : менеджмент // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 4. – С. 151-157 : Рис. – Бібліогр.: 11 назв
823638
  Каменська І.Б. Методичні особливості формування англомовної лінгвістичної компетенціі в усному мовленні майбутніх менеджерів // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского : научный журнал / Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского. – Симферополь, 2013. – Т. 26 (65), № 1. – С. 177-191. – (Серия "Проблемы педагогики средней и высшей школы"). – ISSN 1606-3716
823639
  Нечай Світлана Методичні особливості формування професіоналізму майбутніх вихователів у питаннях музичного виховання дітей дошкільного віку // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 66-72. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1682-2366


  Обгрунтовуються підходи до розробки нового змісту дисципліни "Теорія і методика музичного виховання дітей дошкільного віку", становлення спеціальної професійної компетентності майбутнього педагога як готовності до вирішення системи професійних завданьз ...
823640
  Чайковська В.Б. Методичні особливості читання лекційного курсу загальної дисципліни "Основи звукорежисури" // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Шейко В.М. ; редкол.: Алфьорова З.І., Бистрова Т.Ю., Зборовець І.В. [та ін.]. – Харків, 2019. – C. 159-168. – (Серія: Мистецтвознавство ; вип. 63). – ISSN 2410-5325
823641
  Буряк М. Методичні передумови взаємопов"язаного формування професійно орієнтованої компетентності в говорінні та інформаційно-комунікаційної компетентності майбутніх викладачів англійської мови // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2018. – № 10 (84). – C. 21-31. – ISSN 2312-5993
823642
  Смовженко Л.Г. Методичні передумови навчання групового спілкування студентів мовних спеціальностей // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 31. – C. 282-286


  Групове спілкування у вищих навчальних закладах виступає невід"ємною умовою будь-якої діяльності або специфічним видом комунікативної діяльності. В статті сформульовано основні методичні передумови навчання групового спілкування студентів мовних ...
823643
  Мазуренко В.П. Методичні передумови побудови індексних рядів та їх аналізу (індексний моніторинг) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 60-67. – (Міжнародні відносини ; Вип. 8)


  Розглянуто принципи побудови індексних рядів, їх перебазування та зімкнення, приведення їх до зіставного виду за допомогою різних дефляторів, вивчення тенденцій, циклічних та сезонних коливань, використання їх в біржовому моніторингу і порівняльному ...
823644
  Корецький Л.М. Методичні питання дослідження територіальної організації сільськогосподарських зон промислових вузлів : теорія. Історія / Л.М. Корецький, А.В. Степаненко // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1974. – Вип. 17. – С. 10-18
823645
  Заросило А. Методичні підходи аналізу доходів і витрат розпорядниками бюджетних коштів // Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації : міжнародний науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; голов. ред. Бруханський Р.Ф. ; редкол.: Альбрехт Д., Алшарарі Н., Вахрушина М.А. [та ін.]. – Тернопіль, 2017. – Вип. 3/4. – С. 95-104. – ISSN 2410-0706
823646
  Сербов М.Г. Методичні підходи в розробці геоінформаційної системи водних ресурсів регіону (на прикладі Одеської області) / М.Г. Сербов, Т.В. Крижанівська // Вісник Одеського державного екологічного університету : науковий журнал / Одеський, державний екологічний університет. – Одеса, 2014. – Вип. 18. – С. 229-242 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2311-0899
823647
  Журавель Ю. Методичні підходи державної підтримки інвестиційних проектів в Україні // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2015. – Вип. 1. – С. 162-172. – ISSN 1818-5754
823648
  Сірант В.М. Методичні підходи для покращення контролю знань студентів при вивченні спеціальних дисциплін / В.М. Сірант, В.В. Підлісний, О.М. Семенов // Професійно-прикладні дидактики : міжнародний науковий журнал / Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; ДУ "Науково-метод. центр інформ.-аналіт. забезпечення діяльності ВНЗ "Агроосвіта" ; Львів. нац. аграр. ун-т [та ін.] ; голов. ред. Дуганець В.І. ; редкол.: Атаманчук П.С., Кравець В.П., Мешко Г.М. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2017. – Вип. 4. – С. 120-129. – ISSN 2521-6449
823649
  Купалова Г.І. Методичні підходи до аналізу ефективності природоохоронних заходів у військово-оборонному комплексі / Г.І. Купалова, В.В. Ворона // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 41-44. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 27). – ISSN 1728-3817


  З урахуванням вимог сталого розвитку, положень Основних засад (стратегії) державної екологічної політики України на період до 2020 року розглянуті актуальні теоретичні та методичні питання, запропоновано систему показників для аналізу загального, ...
823650
  Моргулець О.Б. Методичні підходи до аналізу ефективності управління ВНЗ / О.Б. Моргулець, О.О. Григоревська // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 8 (182). – С. 323-333. – ISSN 1993-6788


  У статті обгрунтовано комплексну методику економічного аналізу діяльності навчального закладу в частині оцінювання ефективності його управління на основі визначення індикативних показників та їх нормативних значень.
823651
  Хомюк Н.Л. Методичні підходи до аналізу розвитку сільських територій в умовах децентралізації / Н.Л. Хомюк, Н.В. Павліха // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2019. – № 1 (91). – С. 47-55. – ISSN 1562-0905
823652
  Болдуєва О. Методичні підходи до аналізу розвитку фондового ринку в контексті інституційних змін // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – Вип. 10, ч. 1. – С. 62-65. – ISSN 1993-0259
823653
  Мальчикова Д. Методичні підходи до аналізу специфіки регіонального природокористування у геопланувальному аналізі території // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка редкол.: Олійник Я.Б., Мезенцев К.В., Іщук С.І. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 3 (73). – С. 33-40. – ISSN 2413-7154


  У статті розглянуто методичні особливості аналізу специфіки регіонального природокористування в процесі формування геопланувальної структури сільської місцевості; показано можливості застосування факторного аналізу у регіональному аналізі ...
823654
  Кочетков В.М. Методичні підходи до аналізу та управління ризиком ліквідності балансу комерційного банку // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 10. – С. 98-101. – Бібліогр.: 3 назв
823655
  Ярочевська А.В. Методичні підходи до аналізу та шляхи підвищення конкурентоспроможності підприємства // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 5 : Управління інвестиційно-інноваційним потенціалом підприємств та менеджмент якості в умовах глобалізації. – С. 121-123. – ISBN 978-617-645-231-7
823656
  Малинич Г.М. Методичні підходи до аналізу фінансової надійності страхових компаній:переваги та недоліки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 87-91. – (Економіка ; вип. 113/114). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано методичні підходи аналізу фінансової надійності страхових компаній в страховій справі та статистичній науці. Methodical approaches of analysis of financial reliability of insurance companies in the field of insurance and statistic"s ...
823657
  Гевчук А.В. Методичні підходи до аналітичної оцінки рівня дебіторської заборгованості підприємства // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту : збірник наукових праць / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2018. – С. 89-100. – (Економічні науки ; вип. 3 (71)). – ISSN 2310-8185
823658
  Антонюк Н.А. Методичні підходи до антикризового управління в умовах децентралізації // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 5 : Перспективи економічного зростання України. – С. 403-407. – ISSN 2222-4459
823659
  Колєшня Л. Методичні підходи до вдосконалення механізму стимулювання роботодавців до працевлаштування людей з інвалідністю : соціальна політика / Л. Колєшня, В. Пасічник // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2011. – № 6. – С. 3-8 : Табл., рис.
823660
  Гринько Т.В. Методичні підходи до вибору стратегічних альтернатив розвитку суб"єктів підприємництва / Т.В. Гринько, М.О. Шибецька // Управління розвитком : збірник наукових праць / Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; редкол.: Пономаренко В.С., Афанасьєв М.В., Внукова Н.М. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1/2 (187/188). – С. 94-101. – ISSN 2413-9610
823661
  Монастирський В.Р. Методичні підходи до вивчення антропогенної деструкції ландшафтів : наукові та освітні проблеми фізичної географії та геоекології // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 55. – С. 81-87 : Рис. – Бібліогр.: 23 назви. – ISSN 0868-6939
823662
  Огородніков В.І. Методичні підходи до вивчення донних відкладів сучасних водойм й геоекологічного картографування акваторій // Картографія та вища школа : Збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2003. – Вип. 8. – С. 179-185. – Бібліогр.: 12 назв. – ISBN 966-631-331-6
823663
  Дорош Й.М. Методичні підходи до виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право суборенди, сервітуту // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2015. – № 1. – С. 27-34 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2306-1677
823664
  Гуштан К.В. Методичні підходи до виділення категорій екоморф личинок веснянок (Insecta: Plecoptera) // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : збірник наукових праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – № 13. – С. 163-167 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2227-3220
823665
  Пришляк Н.В. Методичні підходи до визначення еколого-економічної ефективності виробництва біопалив із агробіомаси // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 12, червень. – С. 58-67 : рис. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 2306-6792
823666
  Максимюк М.М. Методичні підходи до визначення економічної безпеки підприємств // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2016. – С. 158-161. – (Економічні науки ; № 4, т. 1). – ISSN 2226-9150
823667
  Левченко Ю.Г. Методичні підходи до визначення ефективності господарської діяльності підприємства / Ю.Г. Левченко, Н.А. Шекмар // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 130-136. – (Економіка ; Вип. 32)
823668
  Ганжа Б.О. Методичні підходи до визначення масштабів неформального сектору економіки в Україні // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2016. – № 7/8 (64). – С. 63-68. – ISSN 2309-1533
823669
  Андрійчук В.Г. Методичні підходи до визначення меж землекористування в умовах загрози монополізації ринку оренди землі / В.Г. Андрійчук, І.С. Сас // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрної політики України ; Ін-т аграрної екон. УААН ; Компанія "Брати Карич" ; голов. ред. Лупенко Ю.О. – Київ, 2017. – № 8 (274). – С. 22-33. – ISSN 2221-1055
823670
  Іваненко Є.І. Методичні підходи до визначення меж перспективних заповідних об"єктів (на прикладі степової зони) // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2014. – № 4 (88). – С. 63-68 : рис. – Бібліогр.: 33 назв. – ISSN 1561-4980
823671
  Коваленко В.В. Методичні підходи до визначення рівня капіталізації банківської системи : ринок фінансових послуг / В.В. Коваленко, К.Ф. Черкашина // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 8 (177). – С. 73-85 : Табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв
823672
  Коваленко В.В. Методичні підходи до визначення рівня фінансової стійкості банківської системи // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 7 (121). – С. 232-240 : табл., рис. – Бібліогр.: 27 назв. – ISSN 1993-6788
823673
  Шевчик Б.М. Методичні підходи до визначення та мінімізації інвестиційних ризиків у зовнішньоекономічній діяльності АПК // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2009. – № 1 (42). – С. 114-118
823674
  Костюченко В. Методичні підходи до відображення в обліку операцій з криптовалютами в Україні / В. Костюченко, А. Малиновська, А. Мамонова // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана ; редкол.: Єфіменко В.І., Голов С.Ф., Калюжна Є.Л. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4. – С. 2-14 : табл. – Бібліогр.: 37 назв
823675
  Скачек Н.Ю. Методичні підходи до відображення даних щодо органічної продукції у вітчизняній статистиці // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2012. – № 3 (58). – С. 25-29. – Бібліогр.: 10 назв
823676
  Семененко О.Г. Методичні підходи до діагностики соціально-економічного розвитку регіонів / О.Г. Семененко, О.Ю. Гаврилко // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав, 2022. – Вип. 54. – С. 109-116. – ISSN 2306-546X
823677
  Коломечюк В.В. Методичні підходи до діагностики формування та забезпечення сталого розвитку розумного міста // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Клапків Ю.М. ; редкол.: Варченко О.М., Глінковська Беата, Глонті Владімер [та ін.]. – Тернопіль, 2021. – № 3/4 (87). – С. 73-78. – ISSN 2309-1533
823678
  Цапліна К.М. Методичні підходи до екологічної індикації стану екосистеми за рослинними угрупованнями // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2005. – Т. 8. – С. 165-168. – Бібліогр.: 10 назв
823679
  Гашков С. Методичні підходи до здійснення контролю фінансового зебезпечення соціальної політики держави // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2009. – № 4. – С. 28-33
823680
  Паливода О.М. Методичні підходи до ідентифікації кластерів промислових підприємств в економіці України // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 11 (648). – С. 45-55 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 0131-775Х
823681
  Ковальчук Т.А. Методичні підходи до класифікації витрат на підприємствах бурякоцукрового виробництва // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 6, березень. – С. 73-79 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2306-6792
823682
  Сафронська І.М. Методичні підходи до комплексної оцінки фінансового стану підприємства : економічна наука / І.М. Сафронська, Г.С. Бєлай // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 11. – С. 104-105 : Табл. – Бібліогр.: 4 назви
823683
  Ведернікова С.В. Методичні підходи до маркетингово забезпечення взаємодії банківської сфери з підприємством // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 5 (131). – С. 79-86 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
823684
  Жук П.В. Методичні підходи до моделювання територіальних громад базового рівня у процесі адміністративно-територіальної реформи в Україні // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2015. – № 2 (76). – С. 5-13. – ISSN 1562-0905
823685
  Ловінська Л.Г. Методичні підходи до моніторингу запровадження та дотримання міжнародних стандартів бухгалтерського обліку в державному секторі / Л.Г. Ловінська, Я.Я. Дьяченко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2016. – № 6 (247). – С. 72-81. – ISSN 2305-7645
823686
  Тимошенко Є.В. Методичні підходи до навчання програмної інженерії у вищих навчальних закладах // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2013. – С. 122-126. – (Педагогічні науки ; № 3)
823687
  Русакова І. Методичні підходи до організації навчання першокурсників іноземної мови (англійської) // Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань" / "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань", всеукр. наук.-практ. конф. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2015. – С. 198-200
823688
  Липкань О.В. Методичні підходи до оцінки виробничо-ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 1 (128). – С. 145-147
823689
  Самофалов П.П. Методичні підходи до оцінки витрат // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 56-58. – (Економіка ; Вип. 66/67). – ISSN 1728-3817


  Розкрито методичні підходи до оцінки витрат. Дано рекомендації щодо розробки методичних вказівок оцінки витрат, які складаються із таких розділів, як загальні положення, класифікація витрат, віднесення витрат до об"єктів обліку, облік і калькулювання ...
823690
  Молнар О.С. Методичні підходи до оцінки відтворення та ефективності використання ресурсного потенціалу / О.С. Молнар, О.В. Лук"янчук, В.І. Попович // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизації та моделювання економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 5 (252). – С. 69-73. – ISSN 2522-1620
823691
  Тисячна Ю.С. Методичні підходи до оцінки до оцінки якості кредитного портфеля банку // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 1. – С. 278-283 : табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2222-0712
823692
  Мармуль Л. Методичні підходи до оцінки економічного потенціалу сільськогосподарських підприємств / Л. Мармуль, О. Лугова // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 2 (304). – С. 24-26 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1810-3944
823693
  Оларь Н.Г. Методичні підходи до оцінки економічної ефективності виробництва олійних культур / Н.Г. Оларь, Д.Ю. Грищенко // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Губенко В.І. [та ін.]. – Хмельницький, 2017. – № 4 (37). – С. 145-151. – ISSN 2308-1988
823694
  Гненний О.М. Методичні підходи до оцінки економічної ефективності інвестицій в розвиток туристичних перевезень залізничним транспортом // Проблеми економіки транспорту : збірник наукових праць Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна / Проблеми, економіки транспорту. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 10. – C. 7-14. – ISSN 2309-821X
823695
  Кисіль С.С. Методичні підходи до оцінки економічної ефективності планувальних і конструктивних рішень багатоповерхових автостоянок // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 44. – С. 284-288 : рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2077-3455
823696
  Гладкий О. Методичні підходи до оцінки економічної ефективності розміщення промислового виробництва території // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 19-23. – (Географія ; вип. 57). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто основні методичні підходи до визначення економічної ефективності розміщення промислового виробництва. Проаналізовано основні показники ефективності функціонування промислових підприємств. Запропоновано методику оцінки економічної ...
823697
  Терно І.В. Методичні підходи до оцінки ефективності використання основних засобів підприємства // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: А.Г. Шегда, Г.М. Филюк, Д.О. Баюра [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 13. – С. 22-28
823698
  Черевиков Є.Л. Методичні підходи до оцінки ефективності державної фінансової підтримки інноваційної діяльності // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 3 (196). – С. 60-68. – Бібліогр.: 9 назв
823699
  Хумаров О.А. Методичні підходи до оцінки ефективності зниження викидів в атмосферу // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2015. – С. 124-128. – (Економічні науки ; № 4, т. 2). – ISSN 2226-9150
823700
  Поліщук В.Г. Методичні підходи до оцінки заставної вартості зкмлекористування сільськогосподарських підприємств сформованих на правах оренди землі // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2015. – № 1. – С. 97-106 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-1677
823701
  Шепель Т.В. Методичні підходи до оцінки земельних ресурсів, як об"єкта обліку // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 14, липень. – С. 43-48. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2306-6792
823702
  Козяр Н.О. Методичні підходи до оцінки інвестиційної діяльності сільськогосподарських підприємств // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 16, серпень. – С. 67-75. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2306-6792
823703
  Примостка О.О. Методичні підходи до оцінки індикаторів якості життя населення України // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2016. – № 2 (80). – С. 80-88. – ISSN 1562-0905
823704
  Терованесов М.Р. Методичні підходи до оцінки інерційності розвитку вищої освіти // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 3. – С. 159-163. – ISSN 2222-0712
823705
  Онищенко В.О. Методичні підходи до оцінки інноваційного змісту інвестиційних проектів розвитку суб"єктів господарювання : фінансова політика й економічне регулювання / В.О. Онищенко, В.І. Пазинич // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 7. – С. 30-37 : Рис. – Бібліогр.: 3 назви
823706
  Мостенець О. Методичні підходи до оцінки конкурентного потенціалу рекреаційної системи регіону // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2014. – № 7 (215). – С. 66-77
823707
  Рудич О.О. Методичні підходи до оцінки конкурентноспроможності м"ясопереробних підприємств : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 8 (110). – С. 150-157 : Рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1993-6788
823708
  Радова О. Методичні підходи до оцінки конкурентоспроможності сільськогосподарських кооперативних формувань // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2014. – № 7 (215). – С. 91-103
823709
  Гвоздев Ю.В. Методичні підходи до оцінки основних засобів сільськогосподарських підприємств / Ю.В. Гвоздев, І.О. Герасименко // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 22, листопад. – С. 27-31. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2306-6792
823710
  Шепель Т.П. Методичні підходи до оцінки основних засобів: вітчизняний та зарубіжний досвід // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.Федоренко В.Г., Федоренко С.В., Кучеренко Г.Б. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 7, липень. – С. 52-55. – ISSN 2306-6806
823711
  Турчин Л.Є. Методичні підходи до оцінки рівня довіри до банківської системи // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 1. – С. 28-30 : рис. – Бібліогр.: 6 назв
823712
  Булович Т. Методичні підходи до оцінки санаційної спроможності підприємства // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2009. – № 3 (269). – С. 44-47. – ISSN 1810-3944
823713
  Затонацька Т.Г. Методичні підходи до оцінки соціальної ефективності державних інвестиційних програм і проектів / Т.Г. Затонацька, О.А. Шиманська // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 11 (204). – С. 94-101. – Бібліогр.: 12 назв
823714
  Внукова Н.М. Методичні підходи до оцінки фінансової надійності страховиків / Н.М. Внукова, Н.І. Притула // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 4-7. – (Економіка ; вип. 113/114). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуті та проаналізовані підходи до оцінки фінансової надійності страховиків. Запропонована методика кредитно-рейтингової оцінки надійності страхових організацій шляхом аналізу кількісних і якісних показників, розрахованих по публічній ...
823715
  Старостенко Н. Методичні підходи до оцінки фінансової стійкості бюджету міста // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 9. – С. 38-47 : Табл. 5. – Бібліогр. 7 назв. – ISSN 0131-775Х
823716
  Шаціло Н.І. Методичні підходи до оцінки формування та використання прибутку в акціонерних товариствах / Н.І. Шаціло, В.В. Зубченко // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль, 2016. – № 9/10 (65). – С. 71-76. – ISSN 2309-1533
823717
  Власова О.В. Методичні підходи до оцінювання ефективності господарської діяльності підприємства // Наукові праці студентів економічного факультету / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: Базилевич В.Д. (голова) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 36-43


  У статті досліджено трактування сутності поняття "ефективність господарської діяльності підприємства" у наукових працях зарубіжних і вітчизняних вчених. Визначено основні чинники впливу на неї, обгрунтовано основні етапи оцінки.
823718
  Шкурат І.В. Методичні підходи до оцінювання ефективності діяльності суб"єктів надання адміністративних послуг / І.В. Шкурат, Н.О. Сидоренко // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Новак-Каляєва Л.М., Бєльська Т.В., Плисенко Г.П. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (18). – С. 4-9. – (Серія: Державне управління ; № 2 (18)). – ISSN 2617-0515
823719
  Кіпіані М.В. Методичні підходи до оцінювання ефективності діяльності суб"єктів надання адміністративних послуг // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Новак-Каляєва Л.М., Бєльська Т.В., Плисенко Г.П. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (18). – С. 4-9. – (Серія: Державне управління ; № 2 (18)). – ISSN 2617-0515
823720
  Костенко М.А. Методичні підходи до оцінювання ефективності професійного навчання безробітних : проблеми зайнятості та ринку праці // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 10. – С. 104-106 : Табл. – Бібліогр.: 5 назв
823721
  Даниленко О.А. Методичні підходи до оцінювання ефективності управління персоналом організації // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 6 (120). – С. 89-94 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
823722
  Россоха В.В. Методичні підходи до оцінювання і використання потенціалу природних ресурсів в аграрній сфері економіки // Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2009. – № 2. – С. 83-96 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1605-7988
823723
  Макаренко М.В. Методичні підходи до оцінювання конкурентоспроможності регіонів : розвиток продуктивних сил і регіональна економіка // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 8 (122). – С. 259-264. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1993-6788
823724
  Патика Н.І. Методичні підходи до оцінювання конкурентоспроможності сільського господарства України // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 15/16, серпень. – С. 25-31 : табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2306-6792
823725
  Віленчук О.М. Методичні підходи до оцінювання пріоритетності бізнес-процесів на ринку аграрного страхування / О.М. Віленчук, С.В. Чугаєвська // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Іващук Н.Л. [та ін.]. – Хмельницький, 2018. – № 3 (40). – С. 183-190. – ISSN 2308-1988
823726
   Методичні підходи до оцінювання процесів економічного розвитку: національні та регіональні особливості / І.О. Іртищева, О.В. Гуріна, Д.Є. Нікон, О.А. Іщенко // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / НАН України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; редкол.: Кравців В.С., Сторонянська І.З., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2018. – Вип. 6 (134). – С. 3-7. – ISSN 2071-4653
823727
  Тищук І.В. Методичні підходи до оцінювання регіональних особливостей поширення сільського зеленого туризму в Україні // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2016. – С. 136-143. – (Економічні науки ; вип. 4 (76)). – ISSN 2306-5478
823728
  Гринюк Н.А. Методичні підходи до оцінювання результативності діяльності споживчих товариств // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 10 (203). – С. 109-120 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв
823729
  Ігнатьєва І.А. Методичні підходи до оцінювання рівня стратегічної гнучкості підприємств сфери послуг / І.А. Ігнатьєва, Н.В. Хлістунова // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 4 (142). – С. 126-135 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
823730
  Музичка О.М. Методичні підходи до оцінювання рівня фінансової безпеки банків / О.М. Музичка, Н.Р. Журибіда, Є.О. Галько // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 3 : Альтерглобалізм в умовах трансформаційної економіки. – С. 322-327. – ISSN 2222-4459
823731
  Марченко В.М. Методичні підходи до оцінювання синергетичного ефекту злиття та поглинання // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 4 (118). – С. 135-142 : табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1993-6788
823732
  Лісовий А. Методичні підходи до оцінювання сільської соціальної інфраструктури в Україні : Питання розвитку АПК // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 5. – С. 75-78. : Табл. – Бібл. 1 назва. – ISSN 0131-775Х
823733
  Щеглюк С.Д. Методичні підходи до оцінювання структурної трансформації економіки міста // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / НАН України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; редкол.: Кравців В.С., Сторонянська І.З., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2018. – Вип. 6 (134). – С. 57-63. – ISSN 2071-4653
823734
  Бараник З.П. Методичні підходи до оцінювання функціонування регіонів країни за станом соціально-економічного розвитку // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 5. – С. 56-59 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв
823735
  Мацапура О.В. Методичні підходи до оцінювання ціни конкурсних пропозицій: надбання та недоліки // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 819 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 142-147. – ISSN 0321-0499
823736
  Бікулова Д.У. Методичні підходи до оцінювання якості життя людини: зарубіжний та вітчизняний досвід // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 3 : Ринок злиттів і поглинань: світовий досвід і національна практика. – С. 225-230. – ISSN 2222-4459
823737
  Полутренко У.Б. Методичні підходи до пам"яткоохоронного зонування території замкових комплексів // Проблеми розвитку міського середовища : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т ; голов. ред. Трошкіна О.А. – Київ, 2017. – Вип. № 3 (19). – C. 151-158. – ISBN 978-966-929-625-2
823738
  Ящук Є. Методичні підходи до порівняльного аналізу ефективності діяльності банківських установ // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2013. – № 4. – С. 32-39 : табл. – Бібліогр.: 14 назв
823739
  Онишко Світлана Василівна Методичні підходи до проведення податкового контролю в галузях економіки / Онишко Світлана Василівна, Веселов Ігор Сергійович // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 4. – С. 223-234. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті висвітлено методичні підходи до проведення податкового контролю в галузях економіки, визначено проблемні питання та сформульовано вимоги, реалізація яких підвищить якість і ефективність податкового контролю.
823740
  Валецька О.В. Методичні підходи до проведення семінарських занять з курсу "Трудове право" за темою "Правове регулювання заробітної плати" // Інноваційні технології у вищій юридичній освіті : матеріали Міжнародної науково-методичної конференції, присвяченої 390-річчю з дня заснування Київської братської школи-предтечі Києво-Могилянської академії, 25-28 травня 2005 року / відп. ред. Н.В. Артикуца; НаУКМА, ф-т правничих наук, Центр інноваційних методик... – Київ : Стилос, 2005. – С. 171-176. – ISBN 966-8009-46-0
823741
  Бурлай Т. Методичні підходи до прогнозно-аналітичної оцінки банківської ліквідності на макрорівні : аналізують науковці // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2003. – № 2. – С. 22-33 : Табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1605-2005
823742
  Проценко Н.Б. Методичні підходи до прогнозування діяльності підприємств в аспекті забезпечення їх стійкості функціонування // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 70-73 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв
823743
  Осецький В. Методичні підходи до реалізації інноваційного потенціалу підприємств // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2002. – № 3. – С.114-118
823744
  Горна М.О. Методичні підходи до рейтингового оцінювання недержавних пенсійних фондів України // Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту : щоквартальний збірник наукових праць / Національна академія статистики, обліку та аудиту. – Київ, 2016. – № 1/2 (48/49). – С. 14-20. – ISBN 978-617-571-134-7
823745
  Ярошевич Н.Б. Методичні підходи до розрахунку адресної грошової компенсації на основі встановлення норм транспортної рухомості пільгових категорій населення / Н.Б. Ярошевич, І.Ю. Кондрат, М.В. Ливдар // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац.акад.наук України , ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2018. – № 1 (87). – С. 69-75 : табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1562-0905
823746
  Моторина Т.М. Методичні підходи до розрахунку валового регіонального продукту // Статистика XXI століття : нові виклики, нові можливості : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. статистики та демографії ; [редкол.: Базилевич В.Д. та ін.]. – Київ : КНУ ім. Тараса Шевченка, 2011. – С. 59-60
823747
  Кожем"якіна С.М. Методичні підходи до розрахунку створених робочих місць в економіці: порівняльний аналіз / С.М. Кожем"якіна, С.А. Мазуров // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 8 : Проблеми та перспективи розвитку ринку криптовалют в Україні. – С. 173-177. – ISSN 2222-4459
823748
  Лаврук О.С. Методичні підходи до розробки і реалізації управлінських рішень у системі управління колективом підприємства / О.С. Лаврук, Н.А. Славіна // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 5, березень. – С. 42-48 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2306-6792
823749
  Дорош О.С. Методичні підходи до розробки проектів землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальних одиниць // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2015. – № 1. – С. 44-49 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2306-1677
823750
  Коваль А.А. Методичні підходи до розробки стратегії інноваційного розвитку підприємств України (на прикладі підприємств молочної галузі) : економіка і управління інноваціями // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 4. – С. 143-150 : Рис. – Бібліогр.: 12 назв
823751
  Яровий М.М. Методичні підходи до розроблення структури бази даних гідромережі басейну Дніпра : картографія, геоінформатика // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 57-61 : Рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1561-4980
823752
  Савченко А.С. Методичні підходи до системного аналізу інтегральних показників конкурентоспроможності підприємств // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 16, серпень. – C. 67-71. – ISSN 2306-6814
823753
  Горошкін І. Методичні підходи до створення cистеми вправ і завдань для організації іншомовного ситуаційного спілкування учнів 5 – 6 класів // Проблеми сучасного підручника : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Арістова Н. [та ін.]. – Київ, 2022. – Вип. 28. – С. 52-60. – ISSN 2411-1309
823754
  Рудюк Т.Я. Методичні підходи до створення валідних тестових завдань з природничих наук // Вісник. Тестування і моніторинг в освіті / Центр тестових технологій і моніторингу якості освіти, видавництво "Факт". – Харків, 2007. – № 12. – С. 34-36.
823755
  Шевченко О.В. Методичні підходи до типізації територій в Україні для відновлення та управління регіональною економікою / О.В. Шевченко, Н.В. Кузьминчук // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. Кизим М.О. ; редкол.: Благун І.С., Бублик М.І., Гечбаия Б.Н. [та ін.]. – Харків, 2022. – № 3 (53). – С. 104-111. – ISSN 2222-0712
823756
  Свиноус І.В. Методичні підходи до трактування змісту соціально-економічних категорій "конкуренція" і "конкурентоспроможність" / І.В. Свиноус, Н.В. Хомяк, О.Ю. Гаврик // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Іващук Н.Л. [та ін.]. – Хмельницький, 2019. – № 1 (42). – С. 15-21. – ISSN 2308-1988


  "Розкрито сутність та економічний зміст категорій «конкуренція» і «конкурентоспроможність». Встановлено, що конкурентоспроможність як категорія: багатовимірна і неоднозначна. Використано сучасні загальнонаукові та спеціальні методи економічних ...
823757
  Утеченко Д.М. Методичні підходи до трактування поняття "людський капітал" // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 11, червень. – C. 68-72. – ISSN 2306-6792
823758
  Шишкін В.О. Методичні підходи до управління диверсифікацією виробництва шляхом формування конкурентної стратегії підприємства / В.О. Шишкін, С.М. Марченко // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 282-287. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
823759
  Іванова О.Б. Методичні підходи до формування внутрішньої ціни підприємств / О.Б. Іванова, А.В. Кравець // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 2. – С. 74-81. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті запропоновано обгрунтування методичних підходів до формування внутрішньої ціни підприємства з метою вдосконалення методів планування і регулювання його діяльності. Обгрунтовано методику визначення зв"язку, який існує між прямими витратами та ...
823760
  Новик В.С. Методичні підходи до формування інноваційної моделі побудови міжнародних угод // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 1. – С. 57-60 : табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв
823761
  Манько А.О. Методичні підходи до формування стратегічного менеджменту туристичних підприємств // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 25. – С. 94-99. – Бібліогр.: 12 назв.
823762
  Карбовська Л.О. Методичні підходи до цілей, завдань та інструментів державного регулювання освіти // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 9 ( 100). – С. 36-41
823763
  Грабовецька О. Методичні підходи дослідження регіонально-галузевої зайнятості населення України // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; редкол.: Качан Є.П., Бандур С.І., Брич В.Я. [та ін.]. – Тернопіль, 2016. – Вип. 21. – С. 120-125 : табл.
823764
  Клименко А.А. Методичні підходи оцінки економічної та екологічної ефективності землекористування / А.А. Клименко, П.І. Литвин // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу : науковий економічний журнал / Бердянський університет менеджменту і бізнесу. – Бердянськ, 2018. – № 3 (43). – С. 32-35. – ISSN 1997-4167
823765
  Джаман В.О. Методичні підходи оцінювання впливу природного середовища на особливості регіонального розселення // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 53. – С. 62-67. – Бібліогр.: 25 назв. – ISBN 966-95774-3-8
823766
  Васьків С. Методичні підходи статистичної оцінки структури регіональної зовнішньої торгівлі // Формування ринкової економіки в Україні : науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 22. – С. 29-34. – ISSN 2078-5860
823767
  Насібова О.В. Методичні підходи фінансового аналізу підприємства / О.В. Насібова, А.А. Шипенко // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2019. – Вип. 206. – С. 35-44. – (Економічні науки)
823768
  Циганюк А.В. Методичні підходи щодо аналізу досягнення цілей стратегії розвитку економіки України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 2 (117). – С. 53-57
823769
  Грозав А.М. Методичні підходи щодо зниження напруження адаптаційних процесів у студентів-першокурсників до умов навчання у вищому навчальному закладі / А.М. Грозав, О.О. Перепелиця // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2014. – № 4 (64). – С. 37-40. – ISSN 1681-2751
823770
  Заблодська І.В. Методичні підходи щодо ідентифікації об"єднаних територіальних громад / І.В. Заблодська, С.І. Гречана // Економіка України : науковий журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: О.І. Амоша, О.М. Балакірєва, О.Г. Білорус [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2021. – № 2 (711). – Бібліогр.: 10 назв
823771
  Володін С.А. Методичні підходи щодо інноваційного бізнес-проектування в аграрній сфері / С.А. Володін, Л.В. Шанда // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2009. – № 11 (181). – С. 11-17
823772
  Кошарна С. Методичні підходи щодо оцінки екологічних ризиків з врахуванням асиміляційного потенціалу територій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 77-80. – (Геологія ; вип. 3 (74)). – ISSN 1728-3817


  Проведено аналіз матеріалів, що описують методики обрахунку екологічних ризиків та оцінки асиміляційного потенціалу різних природних середовищ. Дослідження зосереджене на виявленні та обґрунтуванні взаємозв"язків між цими показниками стану територій, ...
823773
  Одосій О.В. Методичні підходи щодо оцінки економічних наслідків формування зони вільної торгівлі між Україною та ЄС для сільського господарства // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2010. – Вип. 154, ч. 2. – С.211-218. – (Економіка, аграрний менеджмент та біснес")
823774
  Ляхно М.І. Методичні підходи щодо оцінки ефективності впливу науково-технічного прогресу на рівень використання основних факторів виробництва // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 5 (120). – С. 69-73
823775
  Бойко В.І. Методичні підходи щодо оцінки маркетингу культурної діяльності // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 5, березень. – С. 78-81. – ISSN 2306-6814
823776
  Єріс Л.М. Методичні підходи щодо оцінки результатів діяльності банківської установи // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : Науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2007. – № 1. – С. 42-46.
823777
  Мамрош Т.В. Методичні підходи щодо порядку визначення об"єктів що підлягають приватизації // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 3 (118). – С. 190-194
823778
  Кожем"якіна С.М. Методичні підходи щодо прогнозування продуктивності праці на макроекономічному рівні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 6 (121). – С. 23-29
823779
  Свиноус І.В. Методичні підходи щодо удосконалення первинного обліку витрат виробництва зернових культур / І.В. Свиноус, О.Ю. Гаврик, Н.В. Хомяк // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 21, листопад. – С. 3-7 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2306-6792
823780
  Балан А. Методичні підходи щодо формування інформаційно-аналітичного забезпечення системи внутрішнього контролю енергокомпанії / А. Балан, С. Філиппова // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 1 (303). – С. 24-27 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1810-3944
823781
  Сивченко Г. Методичні підходи щодо централізації системи депозитарної діяльності в Україні // Ринок цінних паперів України : науковий, виробничо-практичний журнал. – Київ, 2012. – № 5/6. – С. 71-76 : рис. – Бібліогр.: 6 назв
823782
  Кушнірова Л. Методичні погляди і рекомендації В.І. Масальського щодо граматичного розбору в середній школі // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2015. – № 4 (122). – С. 28-32
823783
  Нікішина О.В. Методичні положення діагностики ефективності функціонування логістичних ланцюгів товарних ринків // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Лагодієнко В.В. ; редкол.: Буркинський Б.В., Башинська І.О., Бондаренко С.А. [та ін.]. – Одеса, 2020. – Т. 12, вип. 3. – С. 3-16. – ISSN 2312-847X
823784
  Мельник О.Г. Методичні положення з експрес-діагностики загрози банкрутства підприємства : фінанси інституційних секторів економіки // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 6 (175). – С. 108-116 : Табл. – Бібліогр.: 4 назви
823785
  Матвіїшин В.Є. Методичні положення з кількісного аналізування ризиків енергоресурсів підприємства // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 682 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 80-87. – ISSN 0321-0499
823786
  Загорка О.М. Методичні положення прогнозування втрат сил протидіючих сторін у загальновійськовій операції (бою) / О.М. Загорка, С.В. Поліщук, І.О. Загорка // Наука і оборона : щоквартальний науково-теоретичний та науково-практичний журнал / голов. ред. Семон Б.Й. ; редкол.: Бочарніков В.П., Вагапов В.Б., Волошенко А.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1. – С. 52-57. – ISSN 2618-1614
823787
  Кузьмін О.Є. Методичні положення щодо контролювання та регулювання витрат підприємства / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник // Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2005. – № 1. – С. 134-144 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1605-7988
823788
  Нікішина О.В. Методичні положення щодо моніторингу індикаторів "зеленого" зростання у контексті сталого розвитку України // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Бабенко В.О., Бутенко А.І., Геворгян С. [та ін.]. – Одеса, 2018. – Т. 10, вип. 4. – С. 15-28 : рис., табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2312-847X
823789
  Нікішина О.В. Методичні положення щодо оцінки національної продовольчої безпеки на засадах сталого розвитку / О.В. Нікішина, Н.Й. Чеботарьова // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Лагодієнко В.В. ; редкол.: Буркинський Б.В., Башинська І.О., Бондаренко С.А. [та ін.]. – Одеса, 2021. – Т. 13, вип. 4. – С. 48-60. – ISSN 2312-847X
823790
  Рижов С.М. Методичні поради до вивчення курсу "Основи антропології" для студентів історичного факультету / С.М. Рижов; КНУТШ. Історичний фак-тет. – Київ : Стилос, 2002. – 98с. – ISBN 966-7321-48-7
823791
  Троян М.В. Методичні поради до написання дипломних робіт з історії. / М.В. Троян. – Ужгород, 1964. – 18с.
823792
   Методичні поради до написання курсових, бакалаврських, дипломних і магістерських робіт з історії слов"янських країн Центральної та Південно-Східної Європи : Для студентів історичного факультету. – Київ : Київський університет, 1997. – 12 с.
823793
   Методичні поради кафедри по використанню технічних засобів у процесі навчання. – Київ : КДУ, 1977. – 12 с.
823794
  Литовченко В.І. Методичні поради практикантам у проведенні ідейно-виховної роботи з учнями старших класів. / В.І. Литовченко. – Одеса, 1973. – 32 с.
823795
  Танчер В.К. Методичні поради про використання серії плакатів "Наука і релігія" / В.К. Танчер, д-р. філос. наук. – Київ : Мистецтво, 1963. – 50 с.
823796
   Методичні поради системи природного оздоровлення П.І.Іванова : для студентів університету. – Київ : КУ, 1997. – 14 с.
823797
  Повідайчик О.С. Методичні прийоми дослідницької підготовки майбутніх соціальних працівників // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2017. – C. 101-104. – (Серія "Педагогіка та психологія" ; вип. 2 (6)). – ISSN 2413-3329
823798
  Лагун М.І. Методичні прийоми проведення аналізу фінансового стану підприємства // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 5(60). – С. 55-60. – Бібліогр.: на 5 пунктів
823799
  Рубинський О.Ю. Методичні принципи виховання актора харківської школи лялькарів // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2010. – Вип. 30. – С. 136-147
823800
  Бойко М.Г. Методичні принципи детермінації підприємств за форматами господарської діяльності // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка,; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2003. – Вип. 3. – С. 165-175


  В статті розвинуті теоретичні положення та запропоновані методичні підходи щодо детермінації підприємств за форматами господарської діяльності на основі сполучення коефіцієнтного та графоаналітичного методів.
823801
  Пилипенко О.П. Методичні принципи інтенсивного викладання іноземних мов // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2009. – Вип. 143. – С. 274-283. – (Педагогіка. Психологія. Філософія)
823802
  Михайлов В.С. Методичні проблеми вибіркового спостереження підприємств роздрібної торгівлі / В.С. Михайлов, Ю.І. Прилипко // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журнал / Держ. служба статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2013. – № 4 (63). – С. 8-15 : табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв
823803
  Швайка О.М. Методичні проблеми при застосуванні навчальних ігор у викладанні німецької мови дорослим // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 6. – С. 281-287. – ISBN 966-581-589-Х
823804
  Корнієнко Н.П. Методичні разробки з курсу історичної граматики української мови / Н.П. Корнієнко. – К, 1974. – 105с.
823805
   Методичні рекомендації : до спецпрактикуму "Віруси мікроорганізмів" (96 год) для студентів ден. форми навчання ННЦ "Ін-т біології" Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: О.М. Андрійчук, Т.П. Шевченко, А.В. Харіна, В.П. Поліщук]. – Київ : [б. в.], 2011. – 42 с. – Описано за обкл. – Бібліогр.: с. 42
823806
   Методичні рекомендації // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 16-23 грудня (№ 50/52). – С. 6
823807
   Методичні рекомендації "Самоорганізація навчальної діяльності студентів під час дистанційного навчання" : для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня ""Бакалавр" та "Магістр" спец. 053 "Психологія" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології, Каф. заг. психології ; [уклад. Ю.В. Іванеко]. – Київ : КОМПРИНТ, 2021. – 24, [1] с. : іл. – Без тит. арк. – Бібліогр.: с. 21-23
823808
  Бурковська В.В. Методичні рекомендації аналізу демографічного потенціалу УРСР за 1970-1985 рр. та на період до 2000 р. // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1991. – Вип. 43. – С. 29-32
823809
  Чернишова Є.Р. Методичні рекомендації вчителям, класним керівникам, психологам щодо удосконалення змісту і форм роботи з батьками в позашкільній роботіі з основ безпеки життєдіяльності // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2001. – № 3. – С.47-50


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
823810
   Методичні рекомендації для виконання техніко-економічного аналізу стану втробництва з пропозиціями шляхів подолання кризових фінансово-виробничих явищ (реструктуризації виробництв). – Вінниця : Книга-Вега, 2003. – 92с.
823811
  Москаленко А.А. Методичні рекомендації для практичних занять з української діалектології / А.А. Москаленко. – Одеса, 1965. – 64с.
823812
  Москаленко А.А. Методичні рекомендації для практичних занять з української діалектології / А.А. Москаленко. – Одеса, 1966. – 83с.
823813
   Методичні рекомендації для проведення занять із баскетболу в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка : [навч.-метод. комплекс] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: І.М. Безмилов, М.М. Безмилов]. – Київ : Київський університет, 2014. – 77, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 76-77
823814
  Бондаренко Т.В. Методичні рекомендації для соціальних працівників щодо соціального супроводу випускників соціальних закладів / [Т.В. Бондаренко, О.В. Вакуленко, Н.М. Комарова] ; М-во України у справах сім"ї, молоді та спорту [та ін.]. – Київ : Держсоцслужба, 2006. – 164, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. та в кінці книги. - Глосарій: с. 154-164. – Бібліогр.: с. 104-107 та у підрядк. прим. – ISBN 966-7815-79-X
823815
   Методичні рекомендації для студентів механіко-математичного факультету. – Київ : Київський університет, 2001. – 34с.
823816
  Бєскова Н. Методичні рекомендації до вивчення географії у 2007/08 навчальному році : До серпневих нарад учителів / Н. Бєскова, Л. Манусенко, Г. Уварова // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 6. – С. 2-6
823817
   Методичні рекомендації до вивчення курсу "Електоральна політологія". – Київ, 2001. – 16с.
823818
   Методичні рекомендації до вивчення курсу "Історія УРСР" (епоха соціалізму)" : для студентів істор. ф-ту. – Київ : КДУ, 1986. – 63 с.
823819
   Методичні рекомендації до вивчення курсу "Математика" для слухачів довузівської підготовки. – Київ : Київський університет, 1997. – 30с.
823820
  Крижанівський В. Методичні рекомендації до вивчення курсу "Методологія історичної науки" / Віталій Крижанівський ; М-во освіти і науки України, Глухів. нац. пед. ун-т ім. Олександра Довженка, Каф. історії, правознавства та методики навчання. – Глухів ; Кропивницький : [б. в.], 2017. – 63, [1] с. : табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. та в кінці тем
823821
   Методичні рекомендації до вивчення курсу "Теорія перекладу" : Для студ. ф-ту іноземної філології. – Київ : Київський університет, 1998. – 43с.
823822
   Методичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни "Групи взаємодопомоги" : [навч.-метод. розробка] для студентів ф-ту психології / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології, Каф. соц. роботи ; [укладач: Анна Сергіївна Іващенко]. – Київ : [б. в.], 2018. – 27, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 24-27
823823
  Майко Наталія Валентинівна Методичні рекомендації до вивчення окремих тем курсу вищої математики : Вступ до аналізу:метод математичної індукції,комплексні числа / Майко Наталія Валентинівна, Рябічев В"ячеслав Львович; КНУТШ. – Київ : Інститут журналістики, 2002. – 40с.
823824
   Методичні рекомендації до вивчення спецкурсу "Розвиток української радянської культури - складової частини багатонаціональної соціалістичної культури народів СРСР" (період удосконалення соціалістичного суспільства, 60-80-ті рр.) : для студентів істор. ф-ту. – Київ : КДУ, 1987. – 72 с.
823825
   Методичні рекомендації до вивчення теми " Political and business english" для студентів 1-3 курсів факультету міжнародних відносин : для студентів історічного ф-ту. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2002. – 80с.
823826
   Методичні рекомендації до вивчення теми " Україна в період імперіалізму: соціально-економічний розвиток" з курсу історії України : для студентів історічного ф-ту. – Київ : Київський університет, 1993. – 27с.
823827
  Малієнко Юлія Борисівна Методичні рекомендації до викладання курсу "Всесвітня історія". 8 клас : тема 1. Великі географічні відкриття // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 36-43. – Бібліогр. в кінці ст.
823828
  Малієнко Юлія Методичні рекомендації до викладання курсу "Всесвітня історія". 8 клас : тема 4. Європейські держави в ХV - першій половині XVII ст. // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 33-42. – Бібліогр. в кінці ст.
823829
  Малієнко Юлія Борисівна Методичні рекомендації до викладання курсу історії середніх віків. Тема 5. "Культура середньовіччя: знання, освіта, література і мистецтво" // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 23-30. – Бібліогр. в кінці ст.
823830
  Малієнко Юлія Борисівна Методичні рекомендації до викладання курсу історії середніх віків. Тема 6. "Слов"яни та їх сусіди. Утворення і розквіт держав Центральної та Східної Європи" // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 28-33. – Бібліогр. в кінці ст.
823831
  Малієнко Юлія Борисівна Методичні рекомендації до викладання курсу історії середніх віків. Тема 6. "Слов"яни та їхні сусіди: Північно-Східна Русь у ХІІ - першій половині ХІV ст. Утворення та зміцнення Московської держави" // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 5. – С. 31-37. – Бібліогр. в кінці ст.
823832
  Бєскова Наталія Методичні рекомендації до викладання предмета "економіка" в 2009/10 навчальному році // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2009. – № 7/8. – С. 13-14
823833
  Бєскова Н. Методичні рекомендації до викладання предмета "Економіка" в 2010/11 навчальному році : до серпневих нарад учителів // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2010. – № 7/8. – С. 10-11 : Табл.
823834
   Методичні рекомендації до викладання предмета "Економіка" в 2011/12 навчальному році // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 7/8. – С. 6-7
823835
  Ковальчук Л.Г. Методичні рекомендації до викладання теми "Запобігання торгівлі людьми" / Л.Г. Ковальчук, І.І. Огороднійчук // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 9. – С. 17-18 : фото. – Бібліогр.: 2 назв.
823836
   Методичні рекомендації до виконання дипломної роботи для студентів економічного факультету спеціальності " Інноваційний менеджмент". – Київ : Київський університет, 1995. – 17с.
823837
  Масімова Л.Г. Методичні рекомендації до виконання кваліфікаційної роботи бакалавра : галузь знань: 0303 журналістика та інформація, напрям підготовки: 6.030303 видавнича справа та редагування, кваліфікація: бакалавр з видавничої справи та редагування / Л.Г. Масімова ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Гуманітар. ін-т, Каф. реклами та зв"язків з громадськістю. – Київ : Білий Тигр, 2015. – 31, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 14
823838
   Методичні рекомендації до виконання курсових робіт : для студ. 2 та 3 курсу, галузь знань: 0401 - природничі науки, напрям підготовки: 040104 - географія / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. географії України ; [уклад.: Гринюк О.Ю. та ін.]. – Київ : Черенок К.В., 2013. – 36 с. : іл., табл. – Без тит. арк.
823839
   Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з аналітичної хімії : Для студ. біол. і гег. фак-тів. – Київ : Київський університет, 1998. – 167с.
823840
   Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з аналітичної хімії : для студентів біологічного та геологічного факультетів. – Київ : Київський університет, 2004. – 98с.
823841
   Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з курсу "Аналітична хімія" : для студентів хімічного факультету (розділ "Методи виявлення і розділення катіонів у розчині"). – Київ : Київський університет, 2006. – 88с.
823842
   Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з курсу "Аналітичних хімія" : Навчальний посібник для студентів хімічного фа-ту (розділ "Методи виявлення і розділення катіонів у розчині"). – Київ : Київський університет, 2007. – 87с.
823843
   Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з методів оптимізації на персональних комп"ютерах. – Київ : Київський університет, 2000. – 68с.
823844
   Методичні рекомендації до виконання лабораторної роботи "Дослідження властивостей сигналів за допомогою неперервного хвильового перетворення" з циклу "Методи обробки сигналів" : для студ. радіофіз. фак-ту. – Київ : ВПЦ"Київський університет", 2001. – 22с.
823845
  Барчук О.І. Методичні рекомендації до виконання лабораторної роботи "Оптична обробка інформації" з циклу "Методи обробки сигналів" : для студ. радіофіз. фак-ту / КНУТШ ; упор. О.І. Барчук, В.П.Данько, О.В.Кисіль та інші. – Київ : ВПЦ"Київський університет", 2001. – 21 с.
823846
   Методичні рекомендації до виконання практикуму з колориметрії. – Київ, 2005. – 38с.
823847
   Методичні рекомендації до виконання практичних і лабораторних робіт з теорії прийняття рішень. – Київ : Київський університет, 2001. – 46с.
823848
   Методичні рекомендації до виконання практичних робіт з дисципліни "Гідрологія та гідрохімія світового океану" : для студентів географічного факультету. – Київ : Київський університет, 2006. – 28с.
823849
   Методичні рекомендації до виконання практичних робіт з курсу "Гідрологічні прогнози" : для студентів географічного факультету. – Київ : Київський університет, 2004. – 26с.
823850
   Методичні рекомендації до виконання практичних, лабораторних та самостійних робіт з методів оптимізації та математичного програмування на персональних комп"ютерах : Для студ. ф-ту кібернетики. – Київ : РВЦ Київський університет, 1998. – 56с.
823851
   Методичні рекомендації до курсу "Загальна фізика" (додаткові глави курсу "Оптика","Оптичні сигнали") : Для студ.радіофізичн.фак. – Київ : Київський університет, 1998. – 21 с.


  У першій частині посібника наведена загальна характеристика забруднення атмосфери і України зокрема, закономірності формування забруднення атмосфери, суть взаємовідношень між людиною та природою, визначення можливостей захисту чистоти атмосфери.
823852
  Кірносова Н. Методичні рекомендації до курсу "Ієрогліфіка китайської мови" [Електронний ресурс] / Надія Кірносова ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. мов і літератур Далекого Сходу. – Київ : [б. в.], 2021. – 35 с. : іл. – Бібліогр.: с. 34-35
823853
   Методичні рекомендації до курсу "Історія української літератури другої половини ХІХ століття" : для студ.слов"янського відділу Інституту філології. – Київ : Київський університет, 2002. – 22с.
823854
   Методичні рекомендації до курсу "Техніка оформлення газети". – К., 1995. – 22с.
823855
   Методичні рекомендації до курсу практики перекладу : для магістрів та викладачів перекладацького відділення ф-ту іноземної філології. – Київ : Киевский университет, 2002. – 25с.
823856
   Методичні рекомендації до лабораторних занять з курсу "Загальна цитологія та гістологія" : Для студ. біолог. фак. – Київ : Київський університет, 1997. – 86с.
823857
  Панченко Т.В. Методичні рекомендації до лабораторних занять з курсу "Системне програмування та операційні системи" / Панченко Т.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 42 с.
823858
   Методичні рекомендації до лабораторних робіт з курсу "Основи сучасного програмування" (тема:"Norton Programmes") : для студ.фак.кібернетики / Упор.В.М.Антонов,В.М.Панченко,Т.М.Бишовець,КУ ім.Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 1998. – 86 с.


  У першій частині посібника наведена загальна характеристика забруднення атмосфери і України зокрема, закономірності формування забруднення атмосфери, суть взаємовідношень між людиною та природою, визначення можливостей захисту чистоти атмосфери.
823859
   Методичні рекомендації до лабораторних робіт із спецкурсу "Генетика мікроорганізмів" / Каф. мікробіології та імунології ННЦ "Ін-т біології та медицини" Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: Н.В. Сенчило, Ю.В. Файдюк, П.П. Зелена]. – Київ : Сталь, 2018. – 52 с. : іл., табл. – Описано за обкл. – Бібліогр.: с. 44-45
823860
   Методичні рекомендації до лабораторного практикуму "Санітарна мікробіологія" / [упоряд.]: Т.М. Сергійчук, Ю.М. Юмина ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Кравченко Я.О., 2019. – 69, [1] с. : іл., табл. – Упоряд. зазнач. як авт. – Бібліогр.: с. 54
823861
   Методичні рекомендації до лабораторного практикуму зі спецкурсу "Фізика напівпровідників" : Для студ. кафедри оптики фізичного фак-ту. – Київ : Київський університет, 2003. – 50с.
823862
   Методичні рекомендації до лабораторної роботи " Растровий електронний мікроскоп " з курсу " Фізична мікроелектроніка" : для студентів радіофізичного ф-ту. – Київ : Київський університет, 1998. – 27с.
823863
   Методичні рекомендації до лабораторної роботи "Визначення довжини екстинкції електронів за допомогою електронного мікроскопа" з курсу "Фізична мікроелектроніка" : Для студ.четвертого курсу радіофіз. ф-ту. – Київ : РВЦ Київський університет, 1998. – 22с.


  У першій частині посібника наведена загальна характеристика забруднення атмосфери і України зокрема, закономірності формування забруднення атмосфери, суть взаємовідношень між людиною та природою, визначення можливостей захисту чистоти атмосфери.
823864
   Методичні рекомендації до лабораторної роботи "Дослідження структури поверхні невпорядкованих тіл методом спектроскопії пружно відбитих електронів" з курсу "Фізична мікроелектроніка" : для студентів радіофізичного факультету. – Київ : Київський університет, 2004. – 20с.
823865
   Методичні рекомендації до лабораторної роботи "Рентгенівський мікроаналіз" з курсу "Фізична мікроелектроніка" : для студ. радіофізичн. фак. – Київ : Київський університет, 1998. – 29 с.


  У першій частині посібника наведена загальна характеристика забруднення атмосфери і України зокрема, закономірності формування забруднення атмосфери, суть взаємовідношень між людиною та природою, визначення можливостей захисту чистоти атмосфери.
823866
   Методичні рекомендації до написання дипломних робіт : для студентів напряму підгот. 6.010106 "Соц. педагогіка" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології, Каф. педагогіки ; [упоряд.: С.П. Балашова, Н.І. Головко]. – Київ : [б. в.], 2015. – 54 с. : іл., табл. – Кн. описана за обкл. – Бібліогр.: с. 52-54
823867
   Методичні рекомендації до написання дипломних робіт курсантами-перекладачами п"ятого курсу. – Київ : Київський університет, 2001. – 16с.
823868
   Методичні рекомендації до написання та захисту дипломних робіт : для студ.істор. факул. – Київ : Київський університет, 1997. – 15 с.
823869
   Методичні рекомендації до написання та захисту магістерських робіт : для студентів спец. "Педагогіка вищ. школи" та "Управління навч. закладом" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології, Каф. педагогіки ; [упоряд.: С.П. Балашова, Н.І. Головко]. – Київ : [б. в.], 2016. – 59 с. : табл. – Бібліогр.: с. 57-59
823870
   Методичні рекомендації до нормативного курсу "Основи сучасного програмування" : Тема "Концептуальні основи роботи мереж". Для студ.фак.кібернетики. – Київ : Київський університет, 1998. – 29 с.


  У першій частині посібника наведена загальна характеристика забруднення атмосфери і України зокрема, закономірності формування забруднення атмосфери, суть взаємовідношень між людиною та природою, визначення можливостей захисту чистоти атмосфери.
823871
   Методичні рекомендації до нормативного курсу "Основи сучасного програмування" (тема: "Концептуальні основи роботи мереж") для студентів факультету кібернетики. – Київ : РВЦ Київський університет, 1998. – 30с
823872
   Методичні рекомендації до нормативного курсу "Основи сучасного програмування" для студентів факультету кібернетики. – Київ, 1997. – 40с.
823873
   Методичні рекомендації до оцінки похибок вимірювань фізичних величин для студентів фізичного факультету. – Київ : Київський університет, 1997. – 24 с.
823874
  Нікішина О.В. Методичні рекомендації до оцінки соціальновідповідального бізнесу в переробній промисловості України на засадах екологізації // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Одес. нац. акад. харчових технологій [та ін.] ; голов. ред. Лагодієнко В.В. ; редкол.: Буркинський Б.В., Башинська І.О., Бондаренко С.А. [та ін.]. – Одеса, 2022. – Т. 14, вип. 1. – С. 68-79. – ISSN 2312-847X
823875
  Борківська О.П. Методичні рекомендації до планування уроків зарубіжної літератури в 8-му класі за темою "Мігель де Сервантес Сааведра "Дон Кіхот" // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 10. – С. 12-13.
823876
   Методичні рекомендації до практикуму з вірусології. – Київ : ВПЦ"Київський університет", 2001. – 23с.


  У першій частині посібника наведена загальна характеристика забруднення атмосфери і України зокрема, закономірності формування забруднення атмосфери, суть взаємовідношень між людиною та природою, визначення можливостей захисту чистоти атмосфери.
823877
   Методичні рекомендації до практикуму з лабораторних методів досдідження вірусів. – Київ : Київський університет, 2001. – 34с.
823878
  Панченко Т.В. Методичні рекомендації до практичних занять з курсу "Теорія програмування" / Панченко Т.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 40 с.
823879
   Методичні рекомендації до практичних занять з курсу "Чисельне моделювання в задачах фізики космосу" : Для студ.фізичн.фак. – Київ : Київський університет, 1998. – 40с.


  У першій частині посібника наведена загальна характеристика забруднення атмосфери і України зокрема, закономірності формування забруднення атмосфери, суть взаємовідношень між людиною та природою, визначення можливостей захисту чистоти атмосфери.
823880
   Методичні рекомендації до проведення виробничої та науково-виробничої практики студентів напряму підготовки 6.040106 "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування"... / [Гололобова О.О. та ін.] ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2013. – 52 с. – Для спеціальності 7.040106 і 8.040106 "Екологія та охорона навколишнього сережовища". - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – (Методична література)
823881
   Методичні рекомендації до проведення занять у формі рольової гри з розділу: "Журналістика як творчий процес" : Для студентів Інс-ту журналістики. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 1994. – 17 с.
823882
  Савицька О.В. Методичні рекомендації до проведення семінарських занять з дисципліни "Ландшафтознавство" / Савицька О.В. ; КНУТШ. – Київ : Логос, 2011. – 28 с. – Бібліогр.: с. 25-27. – ISBN 978-966-171-423-5
823883
   Методичні рекомендації до проведення семінарських занять з курсу "Новітня історія країн Західної Європи та Півничної Америки "Проблеми історичного синтаксису української мови". – Київ : Київський университет, 2002. – 23с.
823884
   Методичні рекомендації до програмування на Фортрані-АСПО. – Київ : ВПЦ"Київський університет", 1993. – 60 с.


  У першій частині посібника наведена загальна характеристика забруднення атмосфери і України зокрема, закономірності формування забруднення атмосфери, суть взаємовідношень між людиною та природою, визначення можливостей захисту чистоти атмосфери.
823885
   Методичні рекомендації до самостійної роботи з векторноїалгебри та вступу до аналтичної геометрії. – Київ : Київський університет, 1987. – 23с.
823886
   Методичні рекомендації до спецкурсу " Охорона генофонду рослин і тварин" : для студ.біологічного фак-ту. – Київ : Київський університет, 1997. – 51с.
823887
   Методичні рекомендації до спецпрактикумів "Віруси мікроорганізмів", "Віруси рослин" та "Молекулярна біологія вірусів" : Для студ. біолог. фак. – Київ, 1997. – 42с.
823888
   Методичні рекомендації до спецпрактикуму з хірургії для студентів біологічного факультету. – Київ : Київський університет, 1997. – 20 с.
823889
  Пагіря О.М. Методичні рекомендації до теми "Західноукраїнські землі в міжвоєнний період. Карпатська Україна (1938-1939 рр.)" / Пагіря О.М. ; Всеукраїнська громадська організація "Не будь байдужим!". – Київ : К.І.С., 2011. – 24 с. + CD. – ISBN 978-966-2141-91-7
823890
  Яценко К.А. Методичні рекомендації до формування механізму забезпечення організаційної стійкості функціонування машинобудівних підприємств // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2016. – С. 13-16. – (Економічні науки ; № 4, т. 1). – ISSN 2226-9150
823891
   Методичні рекомендації з вивчення гідролого-гідрохімічних умов регіональних басейнових систем (на прикладі Дністра) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: Хільчевський В.К., Гончар О.М., Винарчук О.О. та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – 70, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 69-70
823892
  Литвин І.В. Методичні рекомендації з визначення економічної ефективності венчурного інвестування інноваційних підприємств // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 682 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 229-237. – ISSN 0321-0499
823893
   Методичні рекомендації з курсу " Системи обробки знакової та графічної інформації " : Для студ. ін-ту журналістики. – Київ : Київський університет
Ч.2 : Обробка графічної інформації (підготовка ілюстративного матеріалу до включення його у друковане видання). – 1999. – 26с.
823894
   Методичні рекомендації з курсу "Зарубіжна література (літератури Сходу)" : для студентів 1 і 2 курсу заочного відділення Ін-ту журналістики (спец. "журналістика") / КНУТШ, Ін-т журналістики ; [упоряд. О.Д. Школьна]. – Київ : [Навчально-видавнича група Інституту жірналістики], 2010. – 44 с. – Бібліогр.: c. 34-42
823895
   Методичні рекомендації з навчально-виробничої краєзнавчої практики : (для студентів III курсу іст. ф-ту) / М-во освіти і науки України, Харк. нац. екон. ун-т імені В.Н. Каразіна ; [уклад.: С.М. Куделко, О.Г. Павлова ; наук. ред. С.І. Посохов]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2015. – 19, [1] с. – Бібліогр.: с. 13-14. – (Методична література)
823896
   Методичні рекомендації з надання правової допомоги суб"єктам господарювання під час податкових перевірок / [В. Гвоздій та ін. ; за ред. В. Гвоздія] ; Нац. асоц. адвокатів України, Рада адвокатів України. – Харків : Factor, 2014. – 76, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-180-590-2
823897
  Абросимов О.С. Методичні рекомендації з надання юридичної допомоги по справах, що витікають з дорожньо-транспортних пригод та інших правопорушень на транспорті / [О.С. Абросимов ; О.О. Абросимова] ; Нац. асоц. адвокатів України, Рада адвокатів України. – Харків : Factor, 2013. – 281, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр.: с. 273-281. – ISBN 978-966-180-584-1
823898
  Шатров А.М. Методичні рекомендації з організації робіт з підтримання справності керованих авіаційних засобів ураження / А.М. Шатров, Д.В. Довжук, О.В. Ільїна // Збірник наукових праць Державного науково-дослідного інституту авіації : щорічний наук.-теоретич. та наук.-практич. збірник наук. праць / Державний, науково-дослідний інститут авіації. – Київ, 2017. – Вип. № 13 (20). – С. 187-191
823899
   Методичні рекомендації з організації та проведення на факультеті психології науково-дослідної (переддипломної) практики : для студентів освітнього рівня "Бакалавр", галузі знань 0301 "Соціально-політичні науки", напрямку підготовки 6.03010201 "Психологія", спец. "Психологія" : [навч.-метод. розробка] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології, Каф. психології розвитку, Каф. соц. психології, Каф. заг. психології ; [уклад.: О.І. Власова, А.Б. Коваленко, Н.М. Дембицька та ін. ; за заг. ред. Н.М. Дембицької]. – Київ : Компринт, 2017. – 39 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 27-28
823900
   Методичні рекомендації з організації та проходження дослідніцької практики студентів магістратури : ф-ту соціології та психології. – Київ : Київський університет, 1998. – 12с.


  У першій частині посібника наведена загальна характеристика забруднення атмосфери і України зокрема, закономірності формування забруднення атмосфери, суть взаємовідношень між людиною та природою, визначення можливостей захисту чистоти атмосфери.
823901
  Безверхий К. Методичні рекомендації з оцінки активів і зобов"язань для формування облікової звітності / К. Безверхий, Т. Бочуля // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2014. – № 9. – С. 15-26


  У статті розглянуто оцінку активів і зобов"язань для формування облікової звітності. Дослідження оцінки активів і зобов"язань для формування облікової звітності в умовах інституційних перетворень здійснюється в нерозривному зв"язку з виробничими та ...
823902
  Гейдар Л.М. Методичні рекомендації з питань ВІЛ та ЧСЧ для журналістів : методичний посібник / Гейдар Л.М., Мостяєв О.І., Ярошенко А.А. ; [літ. ред. Кузьміна О.М.]. – Київ : [ЗАТ "Віпол"], 2012. – 88 с. : табл., іл. – Додатки: с. 83-88. - Видання здійснено в рамках проекту ПРООН "Врядування з питань ВІЛ/СНІДу". – Бібліогр. в підрядк. прим.
823903
   Методичні рекомендації з питань ВІЛ та ЧСЧ для працівників сфери охорони здоров"я : методичний посібник / Л.М. Гейдар [та ін.] ; за ред. Ярошенко А.А. ; [літ. ред. Кузьміна О.М.]. – Київ : Центр соціальних експертиз Інституту соціології НАН України, 2011. – 80 с. : табл. – Видання здійснено в рамках проекту ПРООН "Врядування з питань ВІЛ/СНІДу". – Бібліогр.: с. 79-80 та в підрядк. прим.
823904
   Методичні рекомендації з питань ВІЛ та ЧСЧ для соціальних працівників : методичний посібник / Банас О.В. [та ін.] ; за ред. Шеремета С.П. ; [літ. ред. Кузьміна О.М.]. – Київ : Центр соціальних експертиз Інституту соціології НАН України, 2011. – 80 с. : табл., іл. – Додаток: с. 80. - Видання здійснено в рамках проекту ПРООН "Врядування з питань ВІЛ/СНІДу". – Бібліогр. в підрядк. прим.
823905
  Самойленко В.М. Методичні рекомендації з проведення лекційних і семінарських занять з дисципліни "Менеджмент міжнародних екологічних проектів" / В.М. Самойленко, Н.П. Корогода ; КНУТШ. – Київ : Логос, 2011. – 24 с. – Бібліогр.: с. 22-23. – ISBN 978-966-171-330-6
823906
  Самойленко В.М. Методичні рекомендації з проведення лекційних і семінарських занять з дисципліни "Регіональні та локальні екомережі" / В.М. Самойленко, Н.П. Корогода ; КНУТШ. – Київ : Логос, 2011. – 24 с. – Бібліогр.: с. 19-21. – ISBN 978-966-171-329-0
823907
  Самойленко В.М. Методичні рекомендації з проведення семінарських занять з дисципліни "Геоекологічне обгрунтування проектів природокористування" / В.М. Самойленко, О.П. Гавриленко, І.О. Діброва ; КНУТШ. – Київ : Логос, 2011. – 32 с. – Бібліогр.: с. 27-30. – ISBN 978-966-171-348-1
823908
  Самойленко В.М. Методичні рекомендації з проведення семінарських занять з дисципліни "Геоекологія України" / В.М. Самойленко, О.П. Гавриленко, І.О. Діброва ; КНУТШ. – Київ : Логос, 2011. – 32 с. – Бібліогр.: с. 27-31. – ISBN 978-966-171-349-8
823909
  Михайленко Н.М. Методичні рекомендації з проведення семінарських і практичних занять з дисципліни "Медична географія з основами курортології" / Михайленко Н.М. ; КНУТШ. – Київ : Логос, 2011. – 38 с. : табл. + Додатки: с. 34-36. – Бібліогр.: с. 37-38
823910
  Васютинський В.О. Методичні рекомендації з проведення тренінгу, спрямованого на посилення готовності студентської молоді до україномовного спілкування / В.О. Васютинський, Л.П. Захаріяш, Г.В. Циганенко ; Акад. пед. наук України ; Ін-т соц. та політ. психології. – Київ : Міленіум, 2009. – 36 с. – Бібліогр.: с. 35. – ISBN 978-966-8063-87-11
823911
  Глухов С.І. Методичні рекомендації з розробки діагностичного забезпечення радіоелектронних засобів озброєння // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 42. – С. 10-15


  Розглядається питання розробки методики пошуку дефектних радіоелектронних компонентів зі складу цифрового типового елементу заміни на основі умовного алгоритму діагностування з використанням електромагнітного методу знімання діагностичної інформації, ...
823912
  Греськів Т.С. Методичні рекомендації зі складання податкової декларації з податку на прибуток підприємства // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 85-88. – (Економіка та підприємництво ; № 2 (65)). – ISSN 1814-1161
823913
   Методичні рекомендації командирам військових частин та військовим комісарам усіх рівнів Збройних Сил України щодо організації рекламування військової служби за контрактом. – Київ, 2004. – 48с.
823914
  Лемешко О.В. Методичні рекомендації науково-педагогічному складу щодо формування професійної готовності у майбутніх офіцерів-прикордонників до локалізації нестандартних ситуацій в пунктах пропуску через державний кордон // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – Вип. 259. – C. 156-161. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія"). – ISSN 2222-8624
823915
   Методичні рекомендації по впровадженню урочно-консультативної форми навчання в умовах демократизації навчально-виховного процесу у вищих учбових закладах І рівня акредитації. – 2-а редакція з доповненням. – Здолбунів, 1999. – 32 с.
823916
  Рудь М.О. Методичні рекомендації по написанню курсових, дипломних і магістерських робіт / Рудь Микола Олексійович ; [відп. ред. Ставнюк В.В.] ; КНУТШ, Історичний ф-т, Кафедра історії стародавнього світу та середніх віків. – Київ, 2011. – 30 с. – Бібліогр. в тексті
823917
   Методичні рекомендації по проведенню мікрокліматичної практики студентів другого курсу географічного факультету в Каневі. – Київ : Київський університет, 1979. – 46с.
823918
   Методичні рекомендації по проведенню підводних археологічних досліджень : для студентів історичного факультету. – Київ : КДУ, 1990. – 52 с.
823919
  Коляда І. Методичні рекомендації проведення уроку-дискусії з теми: "Українська правова держава- міф чи реальність?" // Історія в школі : Науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2006. – № 3. – С.46-48
823920
   Методичні рекомендації студентам історичного факультету під час проходження етнографічної практики / Борисенко М.В. [та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2012. – 75, [1] с. – Бібліогр.: с. 70-75
823921
  Пижик А.М. Методичні рекомендації студентам історичного факультету під час проходження педагогічної практики / А.М. Пижик, О.Г. Пилипчук, О.П.Машевський ; КНУТШ. – Київ : [Б.в.], 2006. – 55 с. – ISBN 966-7820-27-0
823922
   Методичні рекомендації та навчальні завдання до практикуму із загальної психології з теми "Мислення". – Київ : Київський університет, 2002. – 36с.
823923
   Методичні рекомендації та навчальні завдання з органічної хімії : (розділ "Кисневмісні органічні сполуки" теми :" Спирти", " Ароматичні спирти та феноли", " Альдегіди та кетони") для вступ. до вузів. – Київ : Київський університет, 1997. – 20 с.
823924
   Методичні рекомендації та орієнтовні питання з юридичних дисциплін для підготовки кандидатів на посаду судді. що призначається вперше і перевірки їх професійних знань у вищій раді юстиції // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2004. – № 2. – С.76-86. – ISSN 0132-1331
823925
   Методичні рекомендації та плани семінарських занять з історії країн Сходу в новий час (друга пол. 19 століття - 1918 р.). – Київ : Київський університет, 2002. – 19с.
823926
  Боровик Л.В. Методичні рекомендації щодо активізації мисленнєвої діяльності майбутніх офіцерів-прикордонників під час навчання / Л.В. Боровик, Л.А. Руденко // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2022. – С. 38-44. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 11). – ISSN 2522-1477
823927
   Методичні рекомендації щодо вибору складання та редагування допоміжних покажчиків до видань / Держ. наук. установа "Книжкова палата України імені Івана Федорова" ; укладачі: П.М. Сенько, О.М. Устіннікова. – Вид. 3-тє, без змін. – Київ : Книжкова палата України, 2012. – 79, [1] с. – Бібліогр.: c. 77-79
823928
  Бєскова Наталія Методичні рекомендації щодо вивчення географії у 2006/07 навчальному році / Бєскова Наталія, Уварова Ганна // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 5. – С. 2-6
823929
  Бєскова Наталія Методичні рекомендації щодо вивчення економіки у 2006/07 навчальному році / Бєскова Наталія, Гільберг Тетяна // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 5. – С. 6-8
823930
  Таранік-Ткачук Методичні рекомендації щодо вивчення зарубіжної літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2009-2010 навчальному році / Таранік-Ткачук, С. Фоміна // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 7/8 (348). – С. 2-10
823931
   Методичні рекомендації щодо вивчення курсу "Людина і світ". – Харків : Основа, 2005. – 112с. – (Бібліотека журналу "Історія та правознавство" ; Вип.6(18)). – ISBN 966-333-188-7
823932
  Таранік-Ткачук Методичні рекомендації щодо вивчення світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2011-2012 навчальному році / Таранік-Ткачук, С. Фоміна // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2011. – № 7/8 (369). – С. 2-12
823933
   Методичні рекомендації щодо вивчення української літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2008/2009 навчальному році // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 8. – С. 9-13. – ISSN 0130-5263
823934
  Таранік-Ткачук Методичні рекомендації щодо вивчення української літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2009-2010 навчальному році (лист МОН від 22.05.2009 р. № 1/9-353) / Таранік-Ткачук, Т.О. Яценко, З.О. Шевченко // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2009. – № 4 (75). – С. 10-17
823935
   Методичні рекомендації щодо вивчення української мови в загальноосвітніх навчальних закладах у 2008/2009 навчальному році // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 8. – С. 2-9. – ISSN 0130-5263
823936
  Таранік-Ткачук Методичні рекомендації щодо вивчення української мови в загальноосвітніх навчальних закладах у 2009-2010 навчальному році (лист МОН від 22.05.2009 р. № 1/9-353) / Таранік-Ткачук, Г.Т. Шелехова // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2009. – № 4 (75). – С. 2-10
823937
   Методичні рекомендації щодо визначення класифікаційних індексів УДК для авторефератів дисертацій // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2010. – № 12 (173). – С. 16-17. – ISSN 2076-9326
823938
   Методичні рекомендації щодо визначення класифікаційних індексів УДК неперіодичних видань // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2011. – № 1 (174). – С. 20. – ISSN 2076-9326
823939
   Методичні рекомендації щодо виконання реферативних, курсових і дипломних робіт для студентів факультету соціології та психології відділення "соціологія". – Київ : Київський університет, 2004. – 43 с.
823940
   Методичні рекомендації щодо використання тестових технологій у процесі вивчення української та зарубіжної літератури в загальноосвітніх навчальних закладах / В. Федоренко, Ю. Ковбасенко, Н. Невінчана, А. Панченков // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 47-51. – Бібліогр.: с. 48-49
823941
   Методичні рекомендації щодо використання фітбол-м"ячів в оздоровчому тренуванні студентів : [для студентів ВНЗ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: Г.В. Красовська, М.А. Вирлєєва, Т.М. Чернишова, Т.М. Трохимченко]. – Київ : Київський університет, 2013. – 61, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 59-60
823942
  Кучинський М.С. Методичні рекомендації щодо виявлення, реагування на випадки домашнього насильства і взаємодії педагогвчних працівників з іншими органами та службами / М.С. Кучинський, К.Б. Мірошниченко // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 2, лютий. – С. 2-6
823943
   Методичні рекомендації щодо застосування ДСТУ 4163-2003 "Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання документів". – Київ, 2004. – 62с.
823944
   Методичні рекомендації щодо застосування норм національного законодавства при визначенні прав громадян на пільговий вступ до вищих навчальних закладів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [уклад.: Васильченко О.П., Позняк Е.В., Тищенко О.В.]. – Київ : Київський університет, 2012. – 154 с. : іл., табл.
823945
  Яковець Н. Методичні рекомендації щодо заходів: "Скажемо наркотикам "Ні!" // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 6. – С. 46-48 : рис.
823946
  Яковець Н. Методичні рекомендації щодо заходів: "Скажемо наркотикам "Ні!" Продовження. Початок у № 6 за 2007 рік. // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 7. – С. 46-48 : рис.
823947
  Баландюк Р. Методичні рекомендації щодо навчання "підприємливості та фінансової грамотності” на уроках історії України. // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 9 (164), вересень. – C. 91-95. – ISSN 2308-4634
823948
  Дятленко С.М. Методичні рекомендації щодо надання учням необхідних знань з основних питань міжнародного гуманітарного права // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 10. – С. 45-47
823949
  Дуброва Н.Й. Методичні рекомендації щодо організації і проведення інструктажів з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 3-8 : фото, табл., рис.
823950
   Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу під час проведення навчальних екскурсій та навчальної практики учнів загальноосвітніх навчальних закладів : лист Міністерства освіти і науки України від 06.02.08 № 1/9-61 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 50-58. – ISSN 0130-8890
823951
  Булава Леонід Методичні рекомендації щодо організації олімпіад з географії : Турніри, олімпіади, конкурси // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 5. – С. 37-44 : Табл.
823952
  Булава Леонід Методичні рекомендації щодо організації олімпіад з географії. Закінчення : Турніри, олімпіади, конкурси // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 6. – С. 29-38 : Схема. – Бібліогр.: 4 назви
823953
  Шапошникова І.В. Методичні рекомендації щодо організації освітнього процесу у вищій школі (види навчальних занять) : [навч.-метод. посібник] / І.В. Шапошникова ; М-во освіти і науки України, Херсон. держ. ун-т, Ф-т психології, історії та соціології, Каф. соц. роботи та соц. педагогіки. – Херсон : Гельветика, 2015. – 63, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 61. – (Серія "Начально-методичні посібники"). – ISBN 978-617-7178-69-8
823954
   Методичні рекомендації щодо організації роботи з обдарованими дітьми та молоддю / Терепищий С.О., Маслова Л.М., Киричук В.А., Єнотаєва Л.Є., Макаренко С.О.; За ред. С.О. Терепищого. – Київ : Союз обдарованної молоді, 2008. – 20с. – ISBN 978-966-7865-89-4
823955
  Дуброва Н.Й. Методичні рекомендації щодо організації системи управління охороною праці в навчальних закладах // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 7. – С. 23-31 : табл., схема
823956
   Методичні рекомендації щодо підвищення соціальної активності місцевих спільнот. – Київ : Фоліант, 2006. – 59с. – ISBN 966-8474-37-6
823957
   Методичні рекомендації щодо підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання з іноземної мови (англійська, німецька, французька, іспанська) // Вісник ТІМО. Тестування і моніторинг в освіті / Центр тестових технологій і моніторингу якості освіти, видавництво "Факт". – Харків, 2008. – № 11/12. – С. 51-66.
823958
  Берзін П.С. Методичні рекомендації щодо порядку обчислення суми кількостей неоподаткованого мінімуму доходів громадян у період з 2003 по 2007 роки при кваліфікації злочинів // Законодавство України. Науково-практичні коментарі : юридичний журнал / ТОВ "Український інформаційно-правовий центр". – Київ, 2004. – № 4. – С. 46-52
823959
   Методичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації з математики в 11 (12) класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2007/08 навчальному році : лист Міністерства освіти і науки України від 11.03.08 № 1/9-138 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 7-17. – ISSN 0130-8890
823960
  Авраменко Олександр Методичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації з української мови в 9 класі загальноосвітніх навчальних закладів / Авраменко Олександр, Федоренко Валерій // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 111-118
823961
  Коваленко О. Методичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атествції з іноземної мови у 9-х класах та підсумкових контрольних робіт із іноземних мов у 11-х класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2009-2010 навч.р. // Іноземні мови в навчальних закладах : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2010. – № 1 (41). – С. 44-56
823962
  Дуброва Н.Й. Методичні рекомендації щодо проведення Дня цивільного захисту в загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах / Н.Й. Дуброва, С.І. Осипенко, А.В. Іванов // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 10. – С. 13-24
823963
   Методичні рекомендації щодо проведення естетичної оцінки території з метою заповідання. – Київ, 2003. – 28с.
823964
   Методичні рекомендації щодо процедури просування елемента нематеріальної культурної спадщини до Національного переліку / М-во культури України, Укр. центр культурних досліджень ; [матеріали підгот.: І. Френкель, В. Телеуця]. – Київ : УЦКД, 2018. – 16 с. : іл. – Бібліогр.: с. 15
823965
   Методичні рекомендації щодо реалізації галузевої Програми поліпшення вивчення української мови у загальноосвітніх навчальних закладах з навчаннями мовами національних меншин : витяги з листа МОН України від 08.10.08 № 1/9-647 // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 58-79
823966
  Ющенко Л.М. Методичні рекомендації щодо розрахунку мінімального рівня фінансового забезпечення функціонування загальноосвітніх навчальних закладів / Л.М. Ющенко, В.П. Кононенко, П.М. Куліков; МОіНУ; Департамент економіки та фінансування. Держ. центр економ. освіти і науки. – 2-ге вид., доп. – Київ : б.в., 2004. – 94с.
823967
   Методичні рекомендації щодо складання бібліографічних записів у списках літератури до наукових робіт : у зв"язку із набуттям чинності ДСТУ ГОСТ 7.1:2006, ДСТУ ГОСТ 7.80:2007 / КНУТШ, Ін-тут журналістики ; [автор-укладач М. Женченко]. – Вид. 2-е, доп. – Київ : Жнець, 2010. – 64 с. – Бібліогр.: с.55-63. – ISBN 978-966-2057-01-0
823968
   Методичні рекомендації щодо складання бібліографічного запису на автореферати дисертацій / Держ. наук. установа "Книжкова палата України імені Івана Федорова" ; [укладач О.М. Устіннікова]. – Київ : Книжкова палата України, 2012. – 19, [1] с. : табл.
823969
   Методичні рекомендації щодо складання бібліографічного запису на книги та брошури в картках для каталогів і картотек / Держ. наук. установа "Книжкова палата України імені Івана Федорова" ; [укладачі: Л.В. Вербицька, О.М. Устіннікова]. – Вид. 3-тє, без змін. – Київ : Книжкова палата України, 2013. – 47, [1] с.
823970
   Методичні рекомендації щодо складання та подання заперечення до Апеляційної палати Державного департаменту інтелектуальної власності. – Київ, 2006. – 16с.
823971
   Методичні рекомендації щодо структури, змісту та обсягів підручників і навчальних посібників для вищих навчальних закладів : [офіц. вид.]. – Київ : Знання, 2005. – 7, [1] с. – ISBN 966-346-059-8
823972
   Методичні рекомендації щодо структури,змісту та обсягів підручників і навчальних посібників для вищих навчальних закладів // Вища школа : Науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2002. – № 1. – С.116-120. – ISSN 1682-2366
823973
   Методичні рекомендації щодо ущільнення вивчення навчального матеріалу предметів інваріантної складової навчального плану в 11 (12) класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2008/09 навчальному роц : лист Міністерства освіти і науки України від 17.09.08 р. № 1/9-599 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 31/32/33. – С. 60-81. – ISSN 0130-8890
823974
   Методичні рекомендації щодо формування освітньо-професійної програми підготовки фахівців у кредитно-модульній системі організації навчального процесу (КМСОНП). – Львів : Львівська політехніка, 2004. – 86с. – ISBN 966-553-372-Х
823975
  Волошин О.Ф. Методичні рекомендації, приклади та вправи з курсу "Математична економіка" : навч. посібник з напряму "Прикладна математика" для студ. вищ. навч. закл. / О.Ф. Волошин, М.В. Коробова, Т.В. Колянова ; КНУТШ ; під. заг. ред. О.Ф. Волошина. – Київ : [Інвазор], 2010. – 192 с. – ISBN 966-642-048-1
823976
   Методичні рекомендації: "Настанови з управління арештованим майном" : [навч.-метод. вид.] / Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА). – Київ : Ваіте, 2018. – 207, [1] с. : табл. – Публікація здійснена за підтримки Антикорупційної ініціативи Європейського Союзу в Україні (EUACI). – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7627-13-4
823977
  Набхан Ю. Методичні роз"яснення щодо індексування видань класу 5 Математика. Природничі науки / Ю. Набхан, А. Діденко // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М., Давидова І., Асєєв Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 10 (279), жовтень. – С. 41-43. – ISSN 2076-9326
823978
  Ахвердова М. Методичні роз"яснення щодо індексування видань класу 6 Прикладні науки. Медицина. Техніка / М. Ахвердова, В. Солодовнік // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М., Давидова І., Асєєв Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 11 (280), листопад. – С. 34-36. – ISSN 2076-9326
823979
  Набхан Ю. Методичні роз"яснення щодо індексування видань класу І Філософія. Психологія / Ю. Набхан, В. Солодовнік // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М.І., Давидова І.О., Асєєв Г.Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (274), травень. – С. 28-29. – ISSN 2076-9326


  У матеріалі розглядається індексування видань класу 1 Філософія. Психологія
823980
  Пашніна І Методичні розробки для студентів заочного відділу історичного факультету. / І Пашніна. – К, 1973. – 72с.
823981
   Методичні розробки до вивчення нормативного курсу "Рівняння математичної фізики" : (побудова моделей фіз. процесів, постановка початкових та граничних умов) для студентів ф-ту кібернетики. – Київ : [б. в.], 2002. – 54 с. : іл. – Без тит. арк. – Бібліогр.: с. 53
823982
   Методичні розробки до вивчення нормативного курсу "Рівняння математичної фізики" : (розв"язання інтегральних рівнянь) для студентів ф-ту кібернетики. – Київ : [б. в.], 2005. – 56 с. : іл. – Без тит. арк. – Бібліогр.: с. 55
823983
  Моренець В.В. Методичні розробки до курсу "Старослов"янська мова" / В.В. Моренець. – К., 1974. – 66с.
823984
   Методичні розробки до курсу й практикуму "Деструкція і стабілізація полімерів" : Для студ.хімічного ф-ту. – Київ : РВЦ Київський університет, 1998. – 45 с.
823985
   Методичні розробки до лабораторних робіт з електронної мікроскопії : для студентів фізичного факультету. – Київ : РВЦ Київський університет
Ч. 1. – 1998. – 54 с.
823986
   Методичні розробки до розв"язування задач з біофізики та структура навчальних модулів до загального курсу "Біофізика". – Київ : ВПЦ"Київський університет", 2002. – 33с.
823987
   Методичні розробки до спецпрактикуму з фізіології вищої нервової діяльності : для студентів біол. фак. та фак. соціології та психології (спец."Фізіологія людини і тварин" та "Психологія"). – Київ, 1994. – 68с.
823988
   Методичні розробки з курсу "Електронна мікроскопія матеріалів" : Для студ. фізичного факультету. – Київ : Київський університет
Розділ 1. : Формування зображень в електронному мікроскопі. – 1999. – 34с.
823989
   Методичні розробки з фізіології вищої нервової діяльності : (Для студентів біологічного та філософського факультетів). – Київ, 1976. – 65 с.
823990
   Методичні розробки за модульно-рейтинговою системою навчання з дисцпліни "Фізика біосистем" : для студентів фіз. ф-ту (спеціальність лазерна та оптоелектронна техніка) / [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; упоряд.: Т.Л. Давидовська, О.В. Цимбалюк, А.В. Якунов та ін.]. – Київ : [б. в.], 2016. – 63, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці лекцій
823991
  Семенов М.О. Методичні розробки і короткий довідник для студентів філологічного факультету / М.О. Семенов, А.П. Могила. – Київ, 1972. – 72с.
823992
  Кравець Г.К. Методичні розробки і короткий довідник студента-вечірника біологічного факультету / Г.К. Кравець. – Київ, 1971. – 55 с.
823993
   Методичні розробки і короткий довідник студента-заочника біологічного факультету. – Київ, 1970. – 63с.
823994
  Неміч З.Г. Методичні розробки лабораторних робіт з аеродинаміки / З.Г. Неміч. – Київ, 1976. – 125 с.
823995
  Смірнова К.Є. Методичні розробки та практикум з теоретичної граматики англійської мови (розділ "Словосполучення") / К.Є. Смірнова, О.Ф. Шевченко. – Київ, 1974. – 24 с.
823996
  Коблянська О.І. Методичні та організаційні аспекти аудиту експортних операцій / О.І. Коблянська, Ю.В. Сліпченко // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 5 (72). – С. 3-8.
823997
  Мулик Я.І. Методичні та організаційні підходи до системи внутрішнього контролю на підприємстві // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 17/18, вересень. – С. 28-38. – ISSN 2306-6792
823998
  П"ятницька Г.Т. Методичні та практичні підходи до оцінювання інноваційного потенціалу малих підприємств ресторанного господарства / Г.Т. П"ятницька, О.М. Григоренко, В.С. Найдюк // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4, лютий. – С. 53-63 : табл. – Бібліогр.: 39 назв. – ISSN 2306-6792
823999
  Киричук А.С. Методичні шляхи вдосконалення практичної підготовки студентів ВНЗ в контексті європейської кредитно-трансфертної системи навчання (на прикладі проектної технології ) / А.С. Киричук, Н.Б. Копняк // Міжнародний науковий вісник / Мін. освіти і науки України; Закарпатський держ. ун.; Нац. ак. пед. наук України. ; Ін-т вищої освіти. – Ужгород, 2011. – Вип. 3 (22), ч. 1. – С. 228-236. – ISSN 2218-5348
824000
  Ліснічук Н.В. Методичні шляхи формування професійної компетентності майбутніх соціальних педагогів / Н.В. Ліснічук, О.В. Васюк // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ : ВІКНУ, 2011. – Вип. № 33


  Проаналізовано зміст поняття «професійна компетентність соціального педагога», означено шляхи формування професійної компетентності майбутніх соціальних педагогів. Проанализировано содержание понятия «профессиональная компетентность социального ...
<< На початок(–10)821822823824825826827828829830(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,