Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)821822823824825826827828829830(+10)В кінець >>
823001
   "Модернізація і безпека розвитку в умовах глобалізації" (Міжнародна науково-практична конференція) // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 12. – С. 5355. – (Історичні науки)
823002
  Кабиш Світлана "Модна Угорщина" як новий туристичний бренд // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 2, березень - квітень. – С. 40-43 : фото. – ISSN 1998-8044
823003
  Наєнко М. "Модри камень" і "Собор": постмодерні сходження // Рідний край : науковий публіцистичний художньо-літературний альманах / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2008. – № 2 (19). – С. 71-74
823004
  Наєнко М.К. "Модри камень" і "Собор": постмодерні сходження // Літературознавчі студії : збірник наукових статей, присвячений 90-річчю від дня народження Олеся Гончара / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, Н.М. Гаєвська, Ю.О. Бандура [та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 22. – С. 127-132. – ISBN 978-966-171-251-4
823005
  Мірошниченко Л.Я. "Модуси секулярності" Чарльза Тейлора // Проекції скептицизму в сучасному британському романі: генеза, традиція, поетика : монографія / Л.Я. Мірошниченко. – Київ : Генеза, 2015. – С. 59-61. – ISBN 978-966-11-0683-2
823006
  Бойко В. "Мое слово дійде до людей" : Вивчення творчості Н.П. Зубицької
823007
  Станковская Е.Б. "Мое чужое тело": формы современного отношения женщины к себе в аспекте телесности // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования. – Москва ; Воронеж, 2011. – № 4 (68). – С. 112-118. – ISSN 2073-8528
823008
  Драчев В.К. "Мое" и "наше" / В.К. Драчев. – Симферополь, 1962. – 24с.
823009
  Омельченко Д. Модернізації парламенту України: сучасний стан та шляхи вдосконалення (окремі питання) // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 69-71. – ISBN 978-617-7069-15-6
823010
  Якушик І.Д. Модернізації української економіки на інноваційних засадах як фактор забезпечення національної безпеки / І.Д. Якушик, Б.А. Бузинар // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2012. – № 4 (63). – С. 156-160
823011
  Воробйова О.П. Модернізаційна політика у галузі вищої освіти як засіб cтановлення нової моделі суспільного розвитку // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 5, березень. – С. 96-99. – ISSN 2306-6814


  У статті окреслено основні напрями модернізаційної та інноваційної державної політики в галузі вищої освіти, адже модернізаційна політика держави має на меті знайти та усунути ті системні суперечності, що присутні у вітчизняній моделі державного ...
823012
  Воскобойнікова-Гузєва Модернізаційна стратергія розвитку вітчизняної бібліотечно-інформаційної сфери // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2012. – № 5 (211). – С. 8-19. – ISSN 1029-7200
823013
   Модернізаційний вектор та основні чинники розвитку Казахстану // Особливості суспільно-політичної модернізації країн пострадянського простору : монографія / А.Г. Бульвінський, О.А. Васильєв, А.Б. Добровольська, М.С. Дорошко, Р.Н. та ін. Жангожа. – Київ : Фенікс, 2017. – С. 221-236. – ISBN 978-966-02-8276-6
823014
  Седляр М.О. Модернізаційний вибір: наздоганяти чи випереджати // Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 3 (71). – С. 24-28. – ISSN 1683-1942
823015
  Ціватий В.Г. Модернізаційний досвід Латвійської Республіки в контексті глобальних і регіональних інтеграційних процесів поліцентричного світу: політико-дипломатичний вимір // Країни пострадянського простору: виклики модернізації : зб. наук. праць / Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України" ; [редкол.: А.Г. Бульвінський (заг. ред.) та ін.]. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2016. – С. 147-154. – ISBN 978-966-02-8033-5
823016
  Антонюк О.А. Модернізаційний досвід судової політики держав пострадянського простору // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – № 1 (117), січень. – С. 141-147. – ISSN 2077-1800
823017
   Модернізаційний поступ посткомуністичної Грузії // Особливості суспільно-політичної модернізації країн пострадянського простору : монографія / А.Г. Бульвінський, О.А. Васильєв, А.Б. Добровольська, М.С. Дорошко, Р.Н. та ін. Жангожа. – Київ : Фенікс, 2017. – С. 249-261. – ISBN 978-966-02-8276-6
823018
  Калінічева Г.І. Модернізаційний поступ системи вищої освіти України в контексті глобалізаційних викликів часу // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2008. – Т. 20. – С. 94-112.
823019
  Єрмоленко А.Б. Модернізаційний потенціал післядипломної освіти України в контексті розвитку освіти дорослих // Вісник післядипломної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" ; голов. ред. В.В. Олійник ; редкол.: Н.М. Бібік, О.І. Бондарчук, Н.Ю. Волянюк [та ін.]. – Київ, 2017. – C. 9-18. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 3 (32)). – ISSN 2218-7650


  У статті визначено фактори впливу цивілізаційних трансформацій сучасності на вітчизняну систему післядипломної освіти в контексті розвитку освіти дорослих.
823020
  Бутенко О.І. Модернізаційний проект суспільства шляхом його інноваційного розвитку : економіка та управління національним господарством // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 9 (99). – С. 50-57. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 1993-6788
823021
  Бердар М.М. Модернізаційний стан підприємств харчової промисловості України в сучасних умовах : монографія / М.М. Бердар ; М-во освіти і науки України, Чернігів. нац. технол. ун-т. – Чернігів : ЧНТУ, 2018. – 323, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 249-280. – ISBN 978-617-7571-25-3
823022
  Силадій І. Модернізаційні виклики в галузі освіти трансформаційного суспільства // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2016. – C. 186-192. – (Серія 7 : Релігієзнавство. Культурологія. Філософія ; вип. 36 (49)). – ISSN 2518-7821
823023
  Гаращук О.В. Модернізаційні засади формування освітнього середовища - шлях до інноваційної економіки / О.В. Гаращук, В.І. Куценко // Ukraine - EU. Modern technology, buziness and law : April 3-8, 2017, Slovak -Austria-Hungary / Min. of education and science of Ukraine, Chernihiv nat. univ. of technology, Ptoukha inst. for demography a. social studies of the Nat. acad. of sciences of Ukraine [etc.] ; [chief ed. A. Shevtsov]. – Chernigiv : CNUT, 2017. – Pt. 2 : Current issues of legal science and practice management and public administration innovation in education environmental protection engineering and technologies. – С. 125-127. – ISBN 978-966-7496-99-9


  "Роботодавці відмічають відсутність у випускників вищих навчальних закладів належних знань за спеціальністю, загальних базових знань, знань іноземних мов, а також відсутність практичного досвіду. Подолання цих негативних тенденцій у розвитку вищої ...
823024
  Шелудько Е.І. Модернізаційні інструменти інституціонального забезпечення екологізації промисловості // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – Вип. 42. – С. 136-149. – ISSN 2306-546X
823025
  Гірник Є.В. Модернізаційні моделі інноваційного розвитку суспільного сектору економіки // Стратегія розвитку України : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т ; редкол.: Сіденко С.В., Ареф"єва О.В., Біла С.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 114-118. – ISSN 1729-7036
823026
  Руденко Ю.Ю. Модернізаційні особливості демократичного транзиту в Україні // Epistemological studies in philosophy, social and political sciences : scientific journal / Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; редкол.: Токовенко О.С., Окороков В.Б., Кривошеїн В.В. [та ін.]. – Dnipro, 2020. – Vol. 3, iss. 1. – C. 222-232. – ISSN 2618-1274
823027
  Шульга Н.Д. Модернізаційні перетворення як фактор оптимізації державної освітньої політики України // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 18, вересень. – С. 163-166. – ISSN 2306-6814


  Розглянуто зміст модернізації як процесу зміни, вдосконалення чогось відповідно до сучасних вимог, охарактеризовано її моделі і технології. Розкрито сутність модернізації у галузі освіти як фактору оптимізації державної освітньої політики України, ...
823028
  Шульга Н.Д. Модернізаційні перетворення як фактор оптимізації державної освітньої політики України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 6, червень. – С. 145-148. – ISSN 2306-6806
823029
  Момрик А. Модернізаційні процеси в середовищі гагаузів України кінця XX - початку XXI століття та формування нової ідентичності // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.С. Снитко, О.П. Івановська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 33, ч. 1 : Гагаузька культура. – С. 314-321
823030
  Бігунова К.О. Модернізаційні процеси в сільських господарствах Слобідської України у другій половині ХІХ - на початку ХХ століття // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2017. – С. 35-43. – (Серія "Історія та географія" ; вип. 54). – ISSN 2312-1866
823031
  Касич А.О. Модернізаційні процеси в Україні в контексті світового досвіду // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ, 2017. – № 9 (670). – С. 38-58 : табл. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 0131-775Х
823032
   Модернізаційні процеси та трансформація цінностей ( матеріали засідання круглого столу "Ціннісні аспекти модернізаційних процесів сучасного соціуму") // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2013. – № 1. – С. 123-149. – ISSN 1605-7988
823033
  Цимбалюк К. Модернізаційні процеси у єврейській традиційній освіті в умовах коренізації 20-30-х рр. XX ст. // Запорожские еврейские чтения : сб. статей и материалов (14-15 апр. 2016 г.) / Запорож. нац. ун-т, Укр. ин-т изучения Холокоста "Ткума" ; [редкол.: В.И. Мильчев, В.С. Орлянский, И.А. Пискарева и др.]. – Днипро : Лира ; Ткума, 2017. – С. 21-26. – (Проект "Изучение Холокоста в Украине для формирования атмосферы толерантности"). – ISBN 978-966-383-831-1
823034
  Довжук І.В. Модернізаційні процеси у підросійській Україні пореформеного періоду / І.В. Довжук, К.О. Бабічева // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова; Укр. Акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. ; редкол.: Андрусишин Б.І., Войцехівська І.Н., Гончар Б.М. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 21. – C. 11-15
823035
  Мар"євська М.Ю. Модернізаційні процеси у селянсько-козацьких господарствах Полтавщини епохи вільного підприємництва (1861-1917 рр.) // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 7 (121). – С. 30-39 : табл., рис. – Бібліогр.: 35 назв. – ISSN 1993-6788
823036
  Водотика Т. Модернізаційні та урбанізаційні процеси на Півдні України (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.) // Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України Нац. акад. наук України, Відділ історичної регіоналістики ; редкол.: В. Смолій, Я. Верменич, Г. Боряк [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 10. – С. 201-220
823037
  Миленький В.М. Модернізація - основа економічного відтворення національної соціально-економічної системи // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 33-37. – (Економіка та підприємництво ; № 6 (69)). – ISSN 1814-1161
823038
  Бітківська Г. Модернізація "шевченківського тексту" в літературних журналах 2000-х років // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2016. – Вип. 19 : За матеріалами Міжнародного круглого столу "Всесвіт Тараса Шевченка" до 201-річниці від дня народження Тараса Шевченка (11-13 березня 2015 року). – С. 200-207


  У статті досліджуються особливості "шевченківського тексту" в літературних журналах України 2000-х років. Публікації про життя і творчість Тараса Шевченка розглянуто як цілісний текст й з"ясовано, що шевченкознавчий дискурс (художній, публіцистичний і ...
823039
  Цибульняк Р.А. Модернізація авіаційної системи попередження про небезпечну близькість до землі вертольотів МІ-2 / Р.А. Цибульняк, В.В. Сокуренко // Новітні технології сучасного суспільства (НТСС-2019) : всеукр. наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 12 груд. 2019 р.) : тези доп. / М-во освіти і науки України, Чернігів. нац. технол. ун-т, Упр. освіти і науки Чернігів. облдержадмін. [та ін.]. – Чернігів : ЧНТУ, 2019. – С. 76-77. – ISBN 978-617-7571-72-7
823040
  Литвинова Л. Модернізація авторського права ЄС в епоху цифрових технологій // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. В. Попик ; редкол.: Г. Боряк, О. Василенко, О. Воскобойнікова-Гузєва [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (250). – С. 3-9. – ISSN 1029-7200


  Порушено питання оновлення норм авторського права ЄС в інформаційному суспільстві. Розглянуто Директиву про авторське право на цифровому єдиному ринку від 12 вересня 2018 р. Приділено увагу статтям Директиви про авторське право на цифровому єдиному ...
823041
  Васильєв О.А. Модернізація АЕС як фактор підвищення енергетичної безпеки України // Модернізація і безпека розвитку в умовах глобалізації : зб. наук. праць / Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України" ; за заг. ред. Зернецької О.В. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2016. – С. 55-61. – ISBN 978-966-02-7953-7
823042
  Чемоданова О. Модернізація Аргентини за правління ліберальних урядів 1862-1880 рр. // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Господаренко О.В. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2018. – № 3 (23), липень - вересень, т. 1. – С. 82-88. – ISSN 1998-4634
823043
  Авдєєва М.С. Модернізація архітектурно-планувальних рішень навчальних дошкільних закладів / М.С. Авдєєва, Н.В. Дорохова // Проблеми розвитку міського середовища : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т ; голов. ред. Трошкіна О.А. – Київ, 2017. – Вип. № 1 (17). – С. 15-20. – Бібліогр.: 3 назв. – ISBN 978-966-929-439-5
823044
  Долгова А.В. Модернізація архітектурного образу залізничного комплексу / А.В. Долгова, А.Й. Пекер // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін ; редкол.: Габрель М.М., Товбич В.В., Клюшниченко Є.Є. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 49. – С. 68-73. – ISSN 2077-3455
823045
  Д"яконова І.І. Модернізація банківського нагляду в Україні : монографія / І.І. Д"яконова. – Суми : Університетська книга, 2008. – 279с. – ISBN 978-966-680-399-6
823046
  Іванишин П. Модернізація без русифікації вестернізації: націотворча стратегія Івана Франка // Визвольний шлях : суспільно-політичний науковий і літературний місячник / Укр. Інформ. Служба ; Нац. ун. "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2008. – Кн. 3 (720), лип.-верес. – С. 13-21. – ISSN 0042-9422
823047
  Коржик Н.А. Модернізація бібліотечного обслуговування // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених, 18-19 квіт. 2013 р. / М-во культури України, Харків. держ. акад. культури, Нац. акад мистецтв України, Ін-т культурології ; [редкол.: В.М. Шейко та ін.]. – Харків : ХДАК, 2013. – С. 257
823048
  Горбань Ю. Модернізація бібліотечної галузі: до проблем і перспектив міжнародної співпраці // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М., Давидова І., Асєєв Г. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 7 (288), липень. – С. 17-19. – ISSN 2076-9326


  Рец. : Медведєва В. Міжнародне співробітництво публічних бібліотек України: монографія / Валентина Медведєва, Ольга Шендрик. - Київ : Ліра-К, 2020. - 248 с.
823049
  Хорунжак Н.М. Модернізація бухгалтерського обліку в бюджетних установах і класифікація її чинників // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2013. – № 4 (41), серпень. – С. 148-153
823050
  Китайчук Т.Г. Модернізація бухгалтерського обліку в державному секторі: проблеми перехідного періоду // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінниц. нац. аграрний ун-т ; редкол.: Г.М. Калетнік, Е.А. Кірєєва, В.І. Авдійський [та ін.]. – Вінниця, 2017. – № 7 (23). – С. 106-117. – ISSN 2411-4413
823051
  Кириленко О.П. Модернізація бюджетного забезпечення освіти в рамках секторальної децентралізації / О.П. Кириленко, А.П. Марчук // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 6 (271). – С. 75-90 : табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2305-7645
823052
  Свірко С.В. Модернізація бюджетного обліку як інструмент успішної інтеграції національної економіки до світового господарства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 5 (155). – С. 478-484. – ISSN 1993-6788
823053
  Павленко П. Модернізація в політизації релігії як інструмент інституційного її розширення й інтеграції в секулярному світі // Українське релігієзнавство : науковий бюлетень / Укр. асоц. релігієзнавців, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; редкол.: А. Колодний, А. Арістова, Е. Бистрицька [та ін.]. – Київ, 2016. – № 78 : Релігія в проблемах її структури і функціональності. – С. 41-50. – ISSN 2306-3548
823054
  Геєць В. Модернізація в системі "суспільство - держава - економіка" // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопіл. нац. економічний ун-т. – Тернопіль, 2014. – Т. 13, (№ 2). – С. 111-124. – ISSN 1684-906Х
823055
   Модернізація виробництва: системно-екологічний підхід. – Київ : СИМВОЛ-Т, 1997. – 245с. – ISBN 966-95095-1-3
823056
  Никифорук О.І. Модернізація виробничої інфраструктури: виклики, пріоритети, шляхи реалізації / О.І. Никифорук, Н.В. Кудрицька // Економіка України в дослідженнях і прогнозах : 20 років діяльності Інституту економіки та прогнозування НАН України : монографія / НАН України, ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; [відп. ред. акад. НАН України В.М. Геєць ; редкол.: В.М. Геєць (голова) та ін. ; уклад. бібліогр.: Степаненко Н.В., Дуднікова Л.М.]. – Київ : Інститут економіки та прогнозування НАН України, 2018. – С. 205-214. – ISBN 978-966-02-8705-1
823057
  Троцко Г. Модернізація виховних практик в педагогічних університетах // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2017. – Вип. 3/4 (52/53). – C. 84-89. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
823058
  Луговий В.І. Модернізація вищої освіти в контексті Болонського процесу: проблеми сьогодення // Освітологія : хрестоматія : для студентів вищ. навч. закл. / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; [уклад.: Огнев"юк В.О., Сисоєва С.О.]. – Київ : Київський університет імені Бориса Грінченка, 2013. – С. 60-63. – ISBN 978-966-2748-30-7
823059
   Модернізація вищої освіти в Україні і світі: десять років наукового пошуку : колективна монографія / Акад. педагогічних наук України, Інститут вищої освіти ; за заг. ред. В.П. Андрущенка, В.І. Лугового, М.Ф. Степка. – Харків : НУА, 2009. – 504 с. – Десятій річниці Інституту вищої освіти АПН України присвячується. – ISBN 978-966-8558-87-0
823060
  Хомерікі О.А. Модернізація вищої освіти в Україні: соціологічний аналіз / О.А. Хомерікі ; Нац. авіац. ун-т, Гуманітар. ін-т. – Київ : Едельвейс і К, 2013. – 374, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 336-374. – ISBN 978-966-2462-25-8
823061
  Невара Л.М. Модернізація вищої освіти відповідно до стратегії ЄЕК ООН щодо освіти для сталого розвитку // Модернізація правових інститутів: вимоги часу : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. : (8 груд. 2016 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2016. – С. 85-87. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-34-6


  Сучасна концепція освіти для сталого розвитку (ОСР) базується на Університетській хартії по сталому розвитку (Женева, 1994), Белградській хартії (ЮНЕСКО-ЮНЕП, 1975), Тбіліській декларації (ЮНЕСКО-ЮНЕП, 1977) і Салонікській декларації (ЮНЕСКО, 1977), а ...
823062
  Поліщук М.О. Модернізація вищої освіти та роль бібліотечно-інформаційних технологій у формуванні інформаційної культури студента // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – Т. 19, вип. 1 (11). – С. 134-136. – (Серія : Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство). – ISSN 2304-1447
823063
  Лузік Е.В. Модернізація вищої освіти України в контексті національної безпеки / Е.В. Лузік, Хоменко-Семенова // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2017. – С. 88-92. – (Педагогіка. Психологія ; вип. 1 (10)). – ISSN 2411-264X
823064
   Модернізація вищої освіти України і Болонський процес // Вища школа : науково-практичне видання / Товариство "Знання" України ; КОО. – Київ, 2004. – № 2/3. – С. 97-125. – ISSN 1682-2366


  Матеріал до першої лекції "Модернізація вищої освіти України і Болонський процес"-24 стор.
823065
   Модернізація вищої освіти України і Болонський процес. – Київ : Освіта України, 2004. – 60с.
823066
  Шевченко А.А. Модернізація вищої освіти України: стан та проблеми // Матеріали Міжнародної науково-теоретичної конференції "Якість вищої освіти: українська національна система та європейські практики" : 21-22 беpез. 2013 р. / "Якість вищої освіти: українська національна система та європейські практики", міжнар. наук.-теорет. конф. – Київ : НАКККіМ, 2013. – С. 129-132
823067
  Карпенко М.М. Модернізація вищої освіти як чинник розбудови суспільства знань в Україні. / М.М. Карпенко // Стратегічні пріоритети : Науково-аналітичний щоквартальник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2006. – № 1. – С.57-63.
823068
  Хомерікі О.А. Модернізація вищої освіти: інноваційно-інституціоналізаціний вимір // Модернізація вищої освіти в Україні: соціологічний аналіз / О.А. Хомерікі. – Київ : Едельвейс і К, 2013. – С. 54-70. – ISBN 978-966-2462-25-8
823069
   Модернізація вищої освіти: нормативно-правове та організаційне забезпечення / В. Погребняк, О. Дашковська, О. Власюк, А. Солоденко // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 10 (147 ). – С. 20-26. – ISSN 1682-2366
823070
  Осецький В. Модернізація вищої освіти: нормативно-правове та організаційне забезпечення / В. Осецький, І. Татомир // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 10 (147 ). – С. 20-26. – ISSN 1682-2366
823071
  Ленд’єл-Сяркевич Модернізація вищої педагогічної освіти в умовах глобалізації освітнього простору // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2016. – С. 46-51. – (Серія "Педагогіка та психологія" ; вип. 1 (3)). – ISSN 2413-3329
823072
  Кремень В. Модернізація вищої школи України в контексті принципів Болонської декларації // Вища школа : науково-практичне видання / Товариство "Знання" України ; КОО. – Київ, 2004. – № 5/6. – С.32-40. – ISSN 1682-2366
823073
  Дроздова І.П. Модернізація вищої школи України в сучасних умовах задля формування професійного мовлення фахівця нефілологічного профілю // Педагогіка вищої та середньої школи : збірник наукових праць / ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2014. – Вип. 41. – С. 197-201. – ISSN 2304-4470
823074
  Красицька Л.В. Модернізація відповідальності за порушення сімейних прав та інтересів // Модернізація цивільно-правової відповідальності (Матвєєвські цивілістичні читання) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 18 жовт. 2019 р.) / Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; [редкол.:. Р.А. Майданик (відп. ред.) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 107-111
823075
  Козловець М. Модернізація вітчизняної освіти у контексті інтеграції в європейський освітній прості // Теоретичні і практичні засади еволюції від інформаційного суспільства до "суспільства знань" і до smart-суспільства: виклики і можливості четвертої промислової революції : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. 23-24 квіт. 2018 р. / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. інж. акад. ; [ред.-упоряд.: В.Г. Воронкова, Р. Андрюкайтене]. – Запоріжжя : ЗДІА, 2018. – С. 49-57. – ISBN 978-617-685-049-6
823076
   Модернізація ВНЗ // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 11 грудня (№ 48)


  Президент Петро Порошенко підписав закон України "Про ратифікацію фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком". Угода має залучити під державні гарантії до 120 млн євро кредитних коштів Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) ...
823077
  Лотюк О.С. Модернізація громадянського суспільства у посткомуністичній Європі // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2014. – № 4 (16). – С. 37-42. – ISSN 2306-9082


  У статті досліджується специфіка побудови громадянського суспільствав країнах посткомуністичної Європи.
823078
  Сесемко А. Модернізація державних органів - об"єктивна передумова адміністративно-правового регулювання суспільних відносин у галузі охорони здоров"я // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 72-74. – (Юридичні науки ; Вип. 91). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано історичне становлення системи державних органів і перспективи їх модернізації та розвитку у сфері регулювання суспільних відносин при застосуванні джерел іонізуючого випромінювання в галузі охорони здоров"я населення. Проанализировано ...
823079
   Модернізація державних служб зайнятості на ринку праці (науково-аналітичний огляд) : колект. монографія / [Ю.М. Маршавін та ін.] ; за заг. ред. канд. соц. наук, доц. М.В. Судакова ; Ін-т підгот. кадрів Держ. служби зайнятості України. – Київ : ІПК ДСЗУ, 2016. – 113, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 107–110 та у підрядк. прим. – ISBN 978-617-649-037-1
823080
  Медвідчук Л.О. Модернізація державних фінансів в умовах глобалізації економічного простору // Матеріали міжнародної науково-практичної студентської конференції "Вплив глобалізаційних процесів на розвиток фінансової системи України" : 26 лют. 2014 р. / "Вплив глобалізаційних процесів на розвиток фінансової системи України", міжнар. наук.-практ. студент. конф. – Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2014. – С. 24-25
823081
   Модернізація державно-управлінської освіти в контексті імплементації в Україні європейських стандартів якості вищої освіти / В.С. Загорський, П.М. Петровський, О.Г. Сидорчук, В.В. Галанець // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2016. – Вип. 2. – С. 7-31
823082
  Желюк Т. Модернізація державного регулювання інвестиційної діяльності: макроекономічні та регіональні аспекти // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; редкол.: Качан Є.П., Бандур С.І., Брич В.Я. [та ін.]. – Тернопіль : Економічна думка, 2017. – Вип. 22
823083
  Гавкалова Н.Л. Модернізація державного управління в Україні: удосконалення освітнього стандарту // Модернізація державного управління та європейська інтеграція України : матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 25 квіт. 2013 р.) : [у 2 т.] / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [редкол.: М.М. Білинська та ін. ; за наук. ред. Ю.В. Ковбасюка, К.О. Ващенка, С.В. Загороднюка]. – Київ : НАДУ, 2013. – Т. 2. – С. 242-243
823084
   Модернізація державного управління та європейська інтеграція України = Modernization of public administration and European іntegration Ukraine : матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 25 квіт. 2013 р.) : [у 2 т.] / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [редкол.: М.М. Білинська та ін. ; за наук. ред. Ю.В. Ковбасюка, К.О. Ващенка, С.В. Загороднюка]. – Київ : НАДУ
Т. 2. – 2013. – 358, [1] с. : іл. – Бібліогр. в кінці ст.
823085
  Щербакова Н.Ф. Модернізація державного управління у сфері надання державних послуг: теоретико-методологічний аспект // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 3 (1), спецвипуск. – С. 230-231. – (Право. Економіка. Управління)
823086
  Чечуліна О.О. Модернізація державного фінансового контролю в контексті розвитку програмно-цільового бюджетування // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2011. – № 10 (191). – С. 15-31 : рис. – Бібліогр.: 16 назв
823087
  Дмитренко Г.В. Модернізація державного фінансового контролю в Україні // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2009. – № 3 (46). – С. 118-123
823088
  Борисенко Л.М. Модернізація державного фінансового контролю в Україні : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Борисенко Лариса Миколаївна ; М-во освіти і науки України, ПВНЗ "Європ. ун-т". – Київ, 2021. – 24 с. – Бібліогр.: 14 назв
823089
  Гулько В.В. Модернізація державного фінансового контролю в Україні відповідно до європейської практики // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 1 (115). – С. 199-204. – ISSN 1993-6788
823090
  Тамоян Т.С. Модернізація державного фінансового контролю в Україні відповідно до європейської практики // IX Міжнародна науково-практична конференція "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України" : зб. тез студ., асп. та молодих вчених / "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : [Логос], 2012. – С. 73-75
823091
  Стрекаль О.О. Модернізація державного фінансового контролю національних нафтогазових корпорацій України : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Стрекаль Олег Олегович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2019. – 219 арк. – Додатки: арк. 208-219. – Бібліогр.: арк. 8-10, 186-207 та в додатках: арк. 217-219
823092
  Стрекаль О.О. Модернізація державного фінансового контролю національних нафтогазових корпорацій України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Стрекаль Олег Олегович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
823093
  Демиденко Л.М. Модернізація державної податкової служби як важливий елемент успішної податкової реформи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 46, ч. 1. – С. 34-38
823094
  Неліпа Д.В. Модернізація державної служби у контексті адміністративної реформи // Стратегія державної кадрової політики - основа модернізації країни : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю, Київ, 31 трав. 2012 р. : до 15-річчя залузі науки "Державне управління" / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [відп. за вип. В.А. Дон]. – Київ : НАДУ, 2012. – С. 473-474
823095
  Самохвалов В. Модернізація джерел права третейського судочинства та їх місце в правовій системі України / В. Самохвалов, Н. Вангородська // Про українське право : часопис кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т. – Київ, 2007. – № 2. – С. 123-143.


  Необхідність вдосконалення процесу відродження третейського суду, як одного з найдавніших інститутів альтернативного державного судочинства вирішення спорів на основі значного фактичного матеріалу розглянуті й схарактеризовані джерела права ...
823096
  Лисенко-Ковальова Модернізація драматургічного дискурсу в творчості І.Костецького періоду МУРу // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2005. – Вип. 9 : Українська література в загальноєвропейському контексті. Матеріали Міжнародної наукової конференції 10-12 жовтня 2005 р.Ужгород. – С. 189-192. – ISBN 966-8110-14-5
823097
  Сірик Л.М. Модернізація евристичного навчання США в умовах активного впровадження сучасних інформаційних засобів освіти // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2014. – № 8 (42). – С. 48-58. – ISSN 2312-5993
823098
  Вовканич С. Модернізація економіки і суспільства: аксіологічний, соціогуманістичний та інтелектуально-інновайційний контексти / С. Вовканич, С. Шульц // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 706 : Логістика. – С. 15-30. – ISSN 0321-0499
823099
  Сторчило С. Модернізація економіки КНР в умовах світової кризи: успіхи і проблеми // Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України. – Київ, 2010. – Вип. 31. – С. 228-234
823100
  Чухно А.А. Модернізація економіки та економічна теорія // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2012. – № 9 (610). – С. 4-12. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 0131-775Х
823101
  Чухно А.А. Модернізація економіки та економічна теорія // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2012. – № 10 (611). – С. 24-33. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 0131-775Х
823102
  Березніченко Н.О. Модернізація економіки України в контексті процесів глобалізації // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 51, ч. 1. – С. 55-60. – Бібліогр.: на 9 пунктів
823103
  Лібанова Е.М. Модернізація економіки України в контексті соціальних викликів // Демографія та соціальна економіка : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАН України, Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2011. – № 1 (15). – C. 24-38. – ISSN 2072-9480
823104
  Білик О. Модернізація економіки України в умовах глобалізації: проблеми та протиріччя // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 30-33. – (Економіка ; Вип. 89). – ISSN 1728-3817


  Висвітлюються суперечності економічної політики, що виникають в процесі інтеграції України у світове господарство, пропонуються шляхи їх розв"язання. The contradictions of economic policy which arise during integration of the Ukraine in the world ...
823105
  Мельник С.В. Модернізація економіки України через реструктуризацію та реформування вітчизняної системи підготовки кадрів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – C. 112-115. – (Філософія. Політологія ; Вип. 94/96). – ISSN 1728-3817


  У статті запропоновано 4 авторські підходи щодо комплексного реформування економіки України через призму створення нової інноваційної системи підготовки кадрів. Ключові слова: збалансованість ринку освітніх послуг та ринку праці, корпоративний ...
823106
  Боголіб Т.М. Модернізація економічного механізму діяльності університетів // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2012. – № 9 (610). – С. 24-32 : табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 0131-775Х
823107
  Мілютін Г.В. Модернізація електроенергетики України в умовах структурних змін в економіці : монографія / Мілютін Г.В. – Харків : Лібуркіна Л.М., 2019. – 230, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 194-206. – ISBN 978-966-8177-96-5
823108
  Костриця В.І. Модернізація європейських державних служб зайнятості - уроки для України / В.І. Костриця, М.В. Судаков // Ринок праці та зайнятість населення : виробничо-практичний науковий журнал / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ, 2015. – № 4 (45). – С. 13-16
823109
  Захарченко А.П. Модернізація журналістської освіти: позиції студентів та роботодавців / А.П. Захарченко, Петренко-Лисак // Наукові записки Інституту журналістики : науковий журнал / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2019. – Т. 2 (75). – С. 37-47. – ISSN 2522-1272


  "Рекомендації щодо модернізації фахової освіти журналістів, складені на основі локального дослідження думок студентів Ін-ту журналістики КНУ імені Тараса Шевченка. Анкетування студентів допомогло сформувати перелік медій, які є для них найбажанішим ...
823110
  Терон І.В. Модернізація зайнятості населення регіонів у контексті реалізації інноваційної моделі розвитку економіки України // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 2(57). – С. 111-115. – Бібліогр.: на 6 пунктів
823111
  Руженський М.М. Модернізація зайнятості населення: зміст та пріоритети / М.М. Руженський, М.М. Руженський // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2021. – № 5, травень. – С. 4-14. – ISSN 2306-6806
823112
  Стройко І.А. Модернізація законодавства Європейського Союзу у сфері авторського права і суміжних прав цифрову еру. Вплив на Україну // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4. – С. 232-235. – ISSN 2219-5521
823113
   Модернізація законодавства та правозастосування: вимоги часу : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доповідей, (6 груд. 2018 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип. Смеречинська Н.І.]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2018. – 222, [2] с. – В надзаг. також: Legal activity. – Бібліогр. в кінці ст. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7749-01-0
823114
  Андрощук Г. Модернізація Закону про авторське право Канади: економічні наслідки // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект - 2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2014. – № 8. – С. 60-64. – ISSN 1608-6422
823115
  Радченко Л. Модернізація захисту прав людини у сфері сімейних відносин крізь призму практики ЄСПЛ // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 12 (286). – С. 62-66. – ISSN 2663-5313
823116
  Федорчук І.В. Модернізація змісту вищої педагогічної освіти в країнах кавказького регіону (Азербайджан, Вірменія, Грузія) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Федорчук Ірина Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. – Житомир, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
823117
  Новікова Т.В. Модернізація змісту діяльності та вплив інформаційно-комунікативних технологій на функції бібліотек // Studia slobozhanica : вісник виставково-музейного центру / М-во аграрн. політики та продовольства України ; Харк. нац. техн. ун-т сільського господарства ім. П. Василенка ; Виставково-музейний центр. – Харків, 2015. – Вип. 1 : Матеріали міжнародної науково-методичної конференції "Слобожанський гуманітарій - 2014", 31 жовтня 2014 р. – С. 150-156. – ISBN 978-617-619-161-2
823118
  Ершова Л.М. Модернізація змісту загальноосвітньої підготовки в системі професійної (професійно-технічної) освіти // Педагогіка і психологія : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний вісник / Нац. акад. пед. наук України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. В.Г. Кремень. – Київ, 2018. – № 4 (101). – С. 60-64. – ISSN 2304-0629
823119
   Модернізація змісту лекційного курсу з фізики для підготовки майбутніх агроінженерів / Л.Ю. Збаравська, С.Б. Слободян, В.В. Девін, В.С. Ткачук // Наукові записки : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2018. – С. 91-95. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 173, ч. 2). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
823120
  Піонтковський-Вихватень Модернізація змісту навчання обдарованих учнів у загальноосвітних школах України (друга половина ХХ століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Піонтковський-Вихватень Богдан Олександрович ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
823121
   Модернізація змісту освіти в умовах реформування української школи / підготував Максим Короденко // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 17 грудня (№ 49). – С. 1, 12-13 : на фото Л.В. Губерський. – ISSN 2219-5793


  6 листопада 2018 р. відбулися загальні збори Національної академії педагогічних наук України на тему "Проблеми модернізації змісту освіти в умовах реформування української школи". Участь у зборах взяв ректор КНУ імені Тараса Шевченка Л.В. Губерський.
823122
  Кушніренко О. Модернізація змісту підготовки майбутніх учителів демокративно-ужиткового мистецтва // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2010. – Вип. 2. – С. 95-101. – ISSN 2075-1478
823123
  Кириченко М.О. Модернізація змісту післядипломної освіти в умовах Нової української школи (на прикладі Університету менеджменту освіти) // Вісник післядипломної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" ; голов. ред. В. Олійник ; редкол.: М. Бєлопольський, Л. Гаєвська, Н. Діденко [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 22-34. – (Серія "Управління та адміністрування" ; вип. 8 (37)). – ISSN 2522-9958
823124
  Грінченко О.І. Модернізація змісту шкільної географічної освіти на сучасному етапі // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – Вип. 18. – С. 42-45. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2075-1893
823125
  Салманов А. Модернізація зовнішньої політики України та Азербайджану (вплив об"єктивних і суб"єктивних чинників) // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1. – С. 44-47. – (Політичні науки)
823126
   Модернізація і безпека розвитку в умовах глобалізації : зб. наук. праць / Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України" ; за заг. ред. Зернецької О.В. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2016. – 194, [2] с. : іл., табл. – Окр. ст. рос. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-02-7953-7
823127
  Калінін Ю.А. Модернізація ідеології сучасного руського православ"я / Ю.А. Калінін. – К., 1983
823128
  Череп О.Г. Модернізація інвестиційних порталів з метою підвищення конкурентоспроможності підприємства на ринку / О.Г. Череп, Д.О. Матвієнко // Всеукраїнська науково-практична конференція "Порушення прав у сфері інтелектуальної власності як підстава адміністративної, кримінальної та цивільної відповідальності" : (зб. матеріалів конф. від 10.12.2019 р., м. Київ) / "Порушення прав у сфері інтелектуальної власності як підстава адміністративної, кримінальної та цивільної відповідальності", всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : Інтерсервіс, 2020. – С. 169-170. – ISBN 978-617-696-925-9
823129
  Божидарнік Т. Модернізація індустрії молочного скотарства: механізми та ресурсне забезпечення : прикладна економіка // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 4 (294). – С. 66-67 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1810-3944
823130
  Лучечко Ю.М. Модернізація індустрії переробки сільськогосподарської сировини як пріоритетний напрям інвестиційної діяльності в Україні // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 24, грудень. – С. 60-66 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-6792
823131
  Колобердянко І.І. Модернізація інституційної системи України як інструмент залучення іноземних інвестицій / І.І. Колобердянко, А.Р. Калантарова // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – C. 80-87. – (Економічні науки ; № 4 (28)). – ISSN 2414-0287
823132
  Мацик О.В. Модернізація інформаційно-комунікативного забезпечення діяльності медичних установ // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Клапків Ю.М. ; редкол.: Варченко О.М., Глінковська Беата, Глонті Владімер [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – № 5/6 (84). – С. 97-102. – ISSN 2309-1533
823133
  Еделєва М.А. Модернізація інформаційної політики в умовах переходу від авторитаризму до демократії // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2017. – Вип. 116 (№ 1). – С. 276-280. – ISSN 2076-1554
823134
  Борщевський В.В. Модернізація інфраструктури аграрного ринку регіону як чинник нарощування потенціалу сільських територій / В.В. Борщевський, В.А. Чемерис // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2014. – № 1 (71). – С. 16-23. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1562-0905
823135
  Іванова Н.В. Модернізація інфраструктурної сфери регіональної економіки в умовах євроінтеграції : монографія / Іванова Наталія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Чернігів. нац. технол. ун-т. – Чернігів : ЧНТУ, 2016. – 347, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 296-332. – ISBN 978-966-7496-81-4
823136
  Лаврецький Р. Модернізація історичної освіти у Львівському університеті на тлі освітніх реформ міжвоєнної Польщі / Р. Лаврецький, П. Юрейко // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – Вип. 13/14. – С. 269-278. – ISSN 2078-6077
823137
  Середа О.В. Модернізація історії як навчальної дисципліни в поглядах Михайла Грушевського крізь призму подій 1918 року і сучасних освітніх тенденцій // Тенденції і перспективи розвитку інститутів права та держави : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. : www.LegalActivity.com.ua. – Тернопіль : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; Економічна думка, 2018. – С. 275-278. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-654-488-2


  "Отже, надихаючись мудрістю і далекоглядністю М. Грушевського, варто обрати вектор на сучасне модерне осмислення історії в контексті загальнолюдських цінностей та виховання студентів в дусі гуманізму, демократії, солідарності та спільного блага людства".
823138
  Лукіша Р.Т. Модернізація й інноватизація державної політики розвитку регіонів з позиції безпеки // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2015. – Вип. 1 (53). – С. 320-327. – ISSN 2078-9165
823139
  Ігнатієва Т.В. Модернізація категоріального апарату геополітики як рефлексія турбулентності сучасної міжнародної системи // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2018. – C. 512-517. – (Історичні науки ; вип. 11). – ISSN 2309-8074
823140
  Ніколко В.М. Модернізація категоріальної будови сучасної фізики // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Вища школа, 1976. – Вип. 40 : Методологічні проблеми фізичного пізнання
823141
  Будзяк О.С. Модернізація класифікації земель як передумова їх екологобезпечного викорстання // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – № 1/2. – С. 101-108 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-1677
823142
  Устінова Т.А. Модернізація класичних літературних жанрів у творчості Е.М. Форстера / Т.А. Устінова, О.Ф. Христова // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Київ ; Харків, 2014. – С. 184-191. – (Літературознавство ; вип. 2 (78), ч. 2). – ISSN 2312-1068


  У статті розглядаються суттєві змістовно-формальні ознаки відомого роману Форстера як твору, в якому новий модерністичний зміст, неможливий для вікторіанського роману, «ховається» за традиційною розстановкою героїв і сюжетних мотивів (він та вона, ...
823143
  Мельникова М.В. Модернізація комунальної інфраструктури міських агломерацій / М.В. Мельникова, Є.С. Градобоєва // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ, 2017. – № 7 (668). – С. 83-91 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 0131-775Х
823144
  Янукович В. Модернізація конституції України як чинник подальшого стабільного розвитку держави // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 8. – С. 12-15. – ISSN 1026-9932


  Виступ Президента України Віктора Януковича на першому засіданні Конституційної Асамблеї.
823145
  Коваленко В.В. Модернізація конституційних засад національної безпеки і оборони України - пріоритет діяльності Конституційної Асамблеї // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 10 (132). – С. 39-46
823146
  Рудик П.А. Модернізація конституційно-правового регулювання конкурсного добору суддів судів загальної юрисдикції України в контексті європейських стандартів на сучасному етапі // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – С. 50-62. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 82). – ISSN 1563-3349
823147
  Окландер М. Модернізація концепції маркетингу у XXI столітті в межах парадигми сталого розвитку України : проблеми реформ / М. Окландер, Н. Андрєєва // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 11 (289). – С. 23-25. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1810-3944
823148
  Пролеєв С.В. Модернізація магістерських програм // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Губерський Л.В. ; редкол.: Абсаттаров Р.Б., Андрущенко В.П., Баумейстер А.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (27). – С. 7-8. – ISSN 2414-5823
823149
  Коноваленко Т. Модернізація методичної складової фахової підготовки вчителя в педагогічному ЗВО / Т. Коноваленко, О. Максимов // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету / Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. – Умань, 2020. – Вип. 2, ч. 1. – С. 78-86. – ISSN 2307-4906
823150
   Модернізація методів організації та проведення практично-навчального процесу в системі освітніх закладів на прикладі "Шкільного зеленого господарства" / С.В. Мельников, О.П. Тимошенко, Л.В. Дем"яненко, І.М. Шевченко // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2017. – Вип. 27 (5). – C. 179-182. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836


  Враховуючи попередній досвід у цьому напрямі та проблеми, з якими зіткнулися управління житлово-комунальних господарств з кадрового потенціалу щодо фахівців з озеленення прибудинкових територій сельбищної зони міста, запропоновано навчальним закладам ...
823151
  Івченко А.М. Модернізація методів розгляду корпоративних спорів // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ;Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2012. – № 3, ч.3. – С. 112-115
823152
  Мельник І.М. Модернізація механізмів кадрового забезпечення органів державної влади // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 3 (1), спецвипуск. – С. 289-292. – (Право. Економіка. Управління)
823153
   Модернізація механізмів управління сталим просторовим розвитком: теорія та реалізація : колект. монографія / [Л.М. Акімова та ін.] ; Спілка економістів України ; Акад. екон. наук України, Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування [та ін.]. – Рівне : НУВГП, 2015. – 194, [1] с. : іл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-1635-52-4
823154
  Марченко В.В. Модернізація механізму електронного урядування в органах виконавчої влади // Право та юстиція : науково-практичний юридичний журнал / М-во юстиції України, Ін-т права та післядипломної освіти, Н.-д. ін-т публічного права ; редкол.: Чижмарь К.І., Галунько В.В., Бобровник С.В. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (2). – С. 60-69
823155
  Нікітан Н.О. Модернізація механізму казначейського контролю за видатками в органах Державної казначейської служби України за допомогою інформаційних технологій // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 6 : Розвиток "інтелектуальних" технологій як чинник конкурентоспроможності міста. – C. 79-84. – ISSN 2222-4459
823156
  Кириленко О.П. Модернізація механізму справляння податку на прибуток малих підприємств : податки / О.П. Кириленко, О.Р. Квасовський // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 4. – С. 52-62 : Табл. – Бібліогр.: 24 назви
823157
  Щербина С.В. Модернізація механізму формування державної політики України у сфері сільського розвитку // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 119-125. – ISSN 2220-1394
823158
  Білова Н. Модернізація мистецької освіти у вищій школі на засадах автономного навчання // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2017. – № 5 (69). – С. 205-217. – ISSN 2312-5993
823159
  Гречко О.Ю. Модернізація міграційної політики України в контексті євроінтеграції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 53-56. – (Філософія. Політологія ; вип. 1 (120)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена комплексним змінам в міграційній політиці України, зумовлених інтеграцією в Європейський Союз. Особливу увагу приділено проблемам створення концепції державної міграційної політики, державної міграційної служби України та єдиного ...
823160
  Литвиненко Н.П. Модернізація міжнародних стратегій енергомістких компаній України // Стратегія розвитку України : економіка, соціологія, право: науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2012. – № 3. – С. 124-127. – ISSN 1729-7036
823161
  Данилишин Б.М. Модернізація монетарної політики України в контексті стабілізації економіки та посткризового зростання / Б.М. Данилишин, І.В. Богдан, Т.П. Богдан // Економіка України : науковий журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: О.І. Амоша, О.М. Балакірєва, О.Г. Білорус [та ін.]. – Київ, 2020. – № 6 (703). – С. 3-19 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2522-9303
823162
  Рожок В.І. Модернізація музичної освіти у векторі Євроінтеграції. Досвід Національної музичної академії України імені П.І.Чайковського // Освіта і суспільство : навч. посібник / П.М. Куліков, Т.В. Девтерова, І.В. Девтеров, А.А. Мазаракі, А.С. та ін. Даниленко. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 280-291. – ISBN 978-966-622-885-0
823163
  Авдєєва С. Модернізація мусульманського світу: західний та східний дискурс // Політика і час : Суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 50-54. – ISSN 0868-8273
823164
  Топилко П. Модернізація навчальних програм ІТ-спеціальностей в університетах Львова. Проект "ІТ-експерт" // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2015. – № 1 (126). – С. 28-37. – ISSN 1682-2366
823165
  Балюк Г.І. Модернізація навчального процесу як основа якісно нового рівня викладання еколого-правових дисциплін: завдання викладача вищого закладу освіти // Київський національний університет у XXI столітті : тези ювілейної науково-теоретичної конференції, присвяченої 170-річчю Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 24 червня 2004 року / КНУТШ ; [оргком.: В.В. Скопенко (голова оргком.) ; заступники: О.В. Третяк, В.П. Гондюл, А.М. Гуржій, А.К. Шидловський та ін.]. – Київ : Київський університет, 2004. – С. 45-46
823166
  Григорук С.С. Модернізація національного механізму управління в умовах глобальних ринкових перетворень // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал. – Київ, 2005. – № 3. – С. 22-25. – Бібліогр.: на 9 пунктів
823167
  Цимбалюк С. Модернізація національного суспільства як головний чинник становлення гендерної рівності в освітній сфері // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2006. – Вип. 5. – С. 18-23


  Проаналізовано гендєрну складову освітньої сфери в сучасному Ірані. Розглянуто деякі актуальні проблеми, які детермінують специфіку освітньої сфери в сучасному Ірані. Вихід із ситуації, що склалася, вбачається в реалізації соціальних програм, ...
823168
  Злидник Ю. Модернізація національної економіки в умовах євроінтеграції: ментально-психологічний аспект // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2014. – C. 126-132. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 35). – ISSN 2078-4333
823169
  Гріневська С.М. Модернізація національної економіки шляхом забезпечення саморозвитку регіонів // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 11 (137). – С. 169-173. – ISSN 1993-6788


  Визначено науково-теоретичні засади державного регулювання процесів саморозвитку регіонів.
823170
  Николина К.В. Модернізація національної правової системи в контексті її структури // Актуальні питання реформування правової системи України : зб. матеріалів XII Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Луцьк, 26-27 черв. 2015 р.) / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Юрид. ф-т ; [уклад. Л.М. Джурак ; редкол.: Коцан І.Я. (голова) та ін.]. – Луцьк : Вежа-Друк, 2015. – С. 48-50. – ISBN 978-617-7272-11-2
823171
  Парпан У. Модернізація національної системи освіти у контексті сучасного євроінтеграційного поступу України // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 865. – С. 296-302. – (Серія : Юридичні науки). – ISSN 2415-3818
823172
  Нелін О. Модернізація нотаріату і конкуренція в нотаріальній діяльності в Україні: проблема, гіпотеза, закон // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук Укр. ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.В. Коваленко, В.С. Ковальський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2/3 (170/171). – С. 65-69. – ISSN 2308-9636
823173
  Бондаренко І.В. Модернізація обладнання для дроблення твердих відходів // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2018. – Вип. 4 (111). – С. 100-108 : табл., рис. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 1995-0519
823174
  Тверитникова О. Модернізація організаційних форм електротехнічної науки України (друга половина XX ст.) // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – С. 145-149. – (Серія: Історичні науки ; вип. 22)
823175
  Дейдей Д.М. Модернізація організаційно-правового механізму реалізації виборчого права громадян в Україні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 9, травень. – С. 147-150. – ISSN 2306-6814
823176
  Мельник А. Модернізація організаційного механізму функціонування закладів вторинного і третинного рівнів охорони здоров"я / А. Мельник, Ю. Богач // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2020. – С. 92-113. – (Економічні науки ; вип. 4, жовтень - грудень). – ISSN 1993-0240
823177
  Гаращук О. Модернізація освіти в контексті підготовки конкурентоспроможного фахівця (теоретико-методологічні та прикладні аспекти) // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2017. – C. 50-56. – (Серія "Економічні науки" ; вип. 44, ч. 1). – ISSN 2306-4420
823178
  Капустін С.В. Модернізація освіти в контексті реалізацій компетентнісного підходу до формування цілісного світогляду молоді // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2017. – С. 57-68. – (Філософія ; вип. 49). – ISSN 2312-1947
823179
  Куценко В. Модернізація освіти в контексті розбудови інноваційної економіки та глобалізації / В. Куценко, Г. Трілленберг // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – С. 35-48. – (Економічні науки ; Вип. 3). – ISSN 1993-0240


  Розглядається роль освіти у забезпеченні зростання економіки, сформованої в умовах глобалізації та на інноваційній основі, а також шляхи модернізації освіти.
823180
   Модернізація освіти в Україні : Аналітичний огляд результатів всеукраїнського опитування керівників загальноосвітніх навчальних закладів у 2004 р. – Київ : К.І.С., 2004. – 32с. – ISBN 966-8039-48-3
823181
  Вітченко А. Модернізація освіти в Україні: стратегія прориву чи його імітація? (критичний аналіз заходів щодо реалізації державної політики в освтній галузі) // Університет : науковий історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2010. – № 1 (33). – С. 5-14.
823182
  Ашиток Н. Модернізація освіти на гуманістичних засадах // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 7 (162), липень. – С. 28-31. – ISSN 2308-4634
823183
  Бабій С. Модернізація освіти у світлі вітчизняного соціокультурного дискурсу // Соціальна робота в Україні: теорія і практика : науково-методичний журнал / Всеукр. громадська орг. "Ліга соціальних працівників України" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Благодійна орг. "Фонд соціальної роботи". – Київ, 2014. – № 1/2. – С. 6-14


  У статті аналізуються теоретичні проблеми модернізації освіти у сучасних умовах глобалізованого суспільства; автор ствержує, що на заваді модернізаційних процесів стоять не лише кризові процеси в економіці та політичному житті суспільства, але й такі ...
823184
  Жорнова О. Модернізація освіти як mainstream у вітчизняній педагогіці : аналізують науковці / О. Жорнова, О. Жорнова // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 114-122. – Бібліогр.: 24 назви. – ISSN 1682-2366
823185
  Трілленберг Г. Модернізація освіти як чинника людського капіталу у контексті розбудови "нової економіки" // Вісник Тернопільської академії народного господарства : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2005. – С. 97-107. – (Економічні науки ; № 4). – ISSN 1684-9949
823186
  Зайцева О.І. Модернізація освітніх технологій викладання аналітичних дисциплін, менеджменту та маркетингу в контексті трендів цифрової економіки / О.І. Зайцева, Р.М. Набока, В.В. Вибранський // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2021. – С. 108-116. – (Серія: Економіка, менеджмент та право ; вип. 3/4). – ISSN 2707-8620
823187
  Бистрова Б.В. Модернізація освітньої програми "Кібербезпека": реалії та перспективи // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2017. – C. 22-24. – (Серія "Педагогіка та психологія" ; вип. 2 (6)). – ISSN 2413-3329
823188
  Шнипко О.С. Модернізація основного капіталу - основи забезпечення конкурентоспроможності // Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2006. – № 1. – С. 61-76 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1605-7988
823189
  Поліщук І.О. Модернізація партійної системи як засіб демократизації політичного режиму України // Політичне життя : науковий журнал / Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса; редкол.: Нагорняк Т.Л., Польовий М.А., Скопова О.І. [та ін.]. – Вінниця, 2018. – № 1. – C. 81-84. – ISSN 2519-2949
823190
   Модернізація педагогічної освіти в європейському та євроатлантичному освітньому просторі : монографія / [Авшенюк Н.М. та ін.] ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – Київ : Педагогічна думка, 2011. – 231, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 203-216. – ISBN 978-966-644-201-0
823191
  Щасна Л.Ф. Модернізація педагогічної освіти в контексті Болонського процесу. Впровадження кредитно-модульної системи у навчальний процес вищої школи // Наукові праці / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2009
823192
  Андрущенко В.П. Модернізація педагогічної освіти в контексті викликів XXI століття / В.П. Андрущенко, В.І. Бондар // Європейські педагогічні студії / Асоціація ректорів пед. університетів Європи ; редкол.: В.П. Андрущенко, А. Гайжутіс, Й. Гінек [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 5/6. – C. 54-63
823193
  Клименко Ю. Модернізація педагогічної освіти в умовах європейської інтеграції // Матеріали науково-практичного семінару "Педагогічна компаративістика-2011: компаративіські підходи підтримки та розвитку обдарованості" : 6 червня 2011 року : [збірник] / "Педагогічна компаративістика-2011: компаративіські підходи підтримки та розвитку обдарованості", наук.-практ. семінар. – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2011. – Ч. 2. – С. 154-163. – ISBN 978-966-2633-03-0
823194
  Андрущенко В. Модернізація педагогічної освіти відповідно до викликів ХХІ століття / В. Андрущенко, В. Бондар // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2009. – № 4 (35). – С. 17-23
823195
  Гошовська В. Модернізація підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2007. – Вип. 2. – С. 79-84.
823196
  Стрельченко О.В. Модернізація підготовки магістрів із технічного перекладу в США та Україні на початку XXI століття // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. : 26-27 берез. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т імені А.С. Макаренка, Сум. облдержадмін. [та ін.] ; [редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2015. – Т. 1. – С. 287-290. – ISBN 978-966-698-191-5
823197
  Манюк Л. Модернізація підготовки майбутніх лікарів в університетах США / Л. Манюк, Н. Кучумова // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 4 (159), квітень. – C. 31-35. – ISSN 2308-4634
823198
   Модернізація підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів в аспірантурі та докторантурі наукових установ АПН України в контексті Болонського процесу : досвід, проблеми, перспективи / В.І. Луговий, В.А. Семиченко, О.Л. Кононко, І.Ю. Регейло, О.А. Макренко // Педагогіка і психологія : вісник АПН України. Науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 94-102.
823199
   Модернізація підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів в аспірантурі та докторантурі наукових установ АПН України в контексті Болонського процесу: досвід, проблеми, перспективи / В.І. Луговий, В.А. Семиченко, О.Л. Кононко, І.Ю. Регейло, О.А. Макаренко // Педагогіка і психологія : вісник АПН України. Науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 94-102. – Бібліогр. в кінці ст.


  Проанализирована подготовка аспирантов, докторантов и соискателей в системе научных учреждений АПН Украины и в высших учебных заведениях страны. На основании этого анализа, учета практики трехуровневой подготовки научных кадров за рубежом и требований, ...
823200
  Щандрук С.І. Модернізація підготовки педагогічних кадрів: світовий досвід // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2017. – Вип. 155. – С. 16-20. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
823201
  Шестопалюк О.В. Модернізація підготовки сучасного вчителя в педагогічному університеті // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія : науково-практичний журнал / Нац. техн. ун-т "Харк. політехнічний ін-т" ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; Українська інженерно-педагогічна акад. – Харків, 2013. – № 1. – С. 67-73. – ISSN 2078-7782
823202
  Заболотний В.Ф. Модернізація підходів до оцінювання методичної підготовки з фізики на основі STEM освіти / В.Ф. Заболотний, В.П. Сергієнко, Л Ю. Хомяковський // Наукові записки : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – С. 165-170. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 177, ч. 1). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
823203
  Зав"ялова Л.І. Модернізація післядипломної освіти педагогічних кадрів США, як провідної складової неперервної освіти // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2005. – Вип. 75. – С. 74-78. – (Серія "Педагогічні науки")
823204
  Дороніна І.І. Модернізація податкової системи в умовах європейської інтеграції / І.І. Дороніна, Н.С. Криштоф // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2016. – № 3. – С. 31-37. – ISSN 2306-6806
823205
  Антонов В.М. Модернізація податкової служби : моделі, методи, АРМ: навч. посібник / В.М. Антонов. – Київ : КНТ, 2006. – 220 с. – ISBN 966-373-049-8
823206
  Бабійчук С.М. Модернізація позашкільної географічної освіти (на прикладі Малої академії наук України) // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2014. – № 12 (154). – С. 18-21. – Бібліогр.: 13 назв.
823207
  Омеляненко М.О. Модернізація політики управління державним боргом України // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1, січень. – С. 49-53. – ISSN 2306-6814
823208
  Мазур Ю.В. Модернізація політичних інститутів країн Східної Азії в контексті культурно-цивілізаційного чинника // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 69. – С. 503-515
823209
   Модернізація політичних інститутів та оптимізація взаємовідносин між суб"єктами політичного процесу. Політичні партії і вибори 2002 р. : Мат-ли "круг.столу" за темат-ю науково-прак. конф. "Нові політ. реалії України на рубежі тисячоліть". – Донецьк, 2001. – 116с. – (10 років Україні)
823210
  Ткач О.І. Модернізація політичних систем країн Латинської Америки : (політологічний аналіз). Монографія / О.І. Ткач. – Київ : Ніка-Центр, 2006. – 312с. – ISBN 966-521-389-Х
823211
  Бочаров С.В. Модернізація польської системи освіти на рубежі XX - XXI століть // Наука. Релігія. Суспільство / Держ. ун-т інформатики і штучного інтелекту ; Відділ у справах релігій Донецької обл. держ. адміністрації. – Донецьк, 2009. – № 3. – C. 23-27. – ISSN 1728-3671
823212
  Кротов К. Модернізація постановки проблеми сенсу історії в сучасній християнській філософії // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 27-29. – (Філософія. Політологія ; Вип. 28)


  Аналізується зміна вирішень філософсько-історичних проблем в сучасній християнській філософії.
823213
  Куцепал С.В. Модернізація постмодерну: причини та перспективи // Актуальні проблеми духовності : збірка наукових праць / Мін. осв. і науки України; Криворізький держ. пед. ун-т. – Кривий Ріг, 2010. – Вип. 11. – С. 113-114. – ISSN 2076-7382
823214
  Алексеєнко Л. Модернізація похідних цінних паперів та технологій їхнього моніторингу в умовах інтеграції фінансових ринків / Л. Алексеєнко, А. Кузнєцов // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – C. 156-161. – (Економічні науки ; Вип. 5/2). – ISSN 1993-0240
823215
   Модернізація правничої освіти. Перші кроки / шпальти підготував Д. Шулікін // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 26 вересня (№ 38). – С. 6-7. – ISSN 2219-5793


  Про круглий стіл який відбувся за участю представників міністерств, вишів і професійних спільнот. Під час заходу презентували проект Концепції вдосконалення юридичної освіти в Україні. Серед присутніх декан юридичного факультету КНУ імені Тараса ...
823216
   Модернізація правових інститутів: вимоги часу : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. : (8 груд. 2016 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2016. – 252, [2] с. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). - У надзаг.: Legal Activity. - Статті укр., рос. – Бібліогр. в кінці ст. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-34-6
823217
  Марченко В.Б. Модернізація правового регулювання електронних довірчих послуг в Україні // Модернізація правових інститутів: вимоги часу : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. : (8 груд. 2016 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2016. – С. 83-85. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-34-6
823218
  Шкарлет С. Модернізація продуктивних сил як визначальний чинник сталого розвитку проблемних регіонів / С. Шкарлет, В. Ільчук, І. Лисенко // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогноз. Нац. акад. наук України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2013. – № 6 (320). – С. 4-5. – ISSN 1810-3944
823219
  Пономаренко С.І. Модернізація промислових підприємств України: сучасний стан та перспективи // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: О.А. Грішкова, Д.О. Баюра, Ю.І. Єхануков [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 1 (19). – С. 5-8
823220
  Дейнеко Л.В. Модернізація промислового сектору крізь призму економічних інтересів / Л.В. Дейнеко, О.О. Ципліцька // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2020. – С. 79-85. – (Економічні науки ; № 4. т. 1). – ISSN 2307-5740
823221
  Саліхова О.Б. Модернізація промисловості на засадах розумної спеціалазації : Частина 1.Використання технологій, що надають можливості, як пріоритет промислової політики ЄС // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Алькархі Аббас Ф.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (87). – С. 65-71. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 2519-1853
823222
  Саліхова О.Б. Модернізація промисловості на засадах розумної спеціалізації : Частина II. Становлення інструментарію моніторингу та системного аналізу впливу ключових технологій на модернізацію промисловості // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Алькархі Аббас Ф.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (88). – С. 84-90. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2519-1853
823223
  Супрун В.В. Модернізація професійної освіти як управлінська умова підготовки компетентних фахівців нової формації // Вісник післядипломної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" ; голов. ред. В.В. Олійник ; редкол.: О.В. Алейнікова, Н.М. Бібік, Л.А. Гаєвська [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 104-124. – (Серія "Управління та адміністрування" ; вип. 3 (32)). – ISSN 2218-7650
823224
  Глузман Н.А. Модернізація професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів у вімірах компетентнісного підходу // Гуманітарні науки : науково-практичний журнал / Держ. вид-во "Педагогічна преса"; Ін-т вищої освіти АПНУ; Кримський держ. гуман. ун-т. – Київ, 2012. – № 1 (23). – С. 42-49
823225
  Шимкова І. Модернізація професійної та технологічної підготовки майбутніх педагогів у контексті розвитку STEM-освіти / І. Шимкова, С. Цвілик, В. Гаркушевський // Проблеми підготовки сучасного вчителя : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Демченко І.І., Совгіра С.В., Дудник Н.В. [та ін.]. – Умань, 2019. – Вип. 1 (19). – С. 152-159. – ISSN 2307-4914
823226
  Ніколаєнко О. Модернізація процесу навчання іноземних мов в контексті Болонського процесу через впровадження кредитно-модульної системи на базі Чернігівського державного інституту економіки і управління / О. Ніколаєнко, Т. Ушата // Гуманізація навчально-виховного процесу : науково-методичний збірник / Мін.освіти і науки Ураїни; Слов"янський державний педагогічний університет. – Слов`янськ, 2010. – (Спецвипуск 5) ч. 2 : Матеріали 5 Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні тенденції розвитку освіти в Україні та за кордоном". – С. 138-145. – ISSN 2077-1827
823227
  Клочко А.А. Модернізація публічного управління в Україні крізь призму характеристики морально-етичних і професійних якостей політико-управлінської еліти // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1, січень. – С. 129-134. – ISSN 2306-6814
823228
  Тютюнник І.В. Модернізація публічного управління на регіональному рівні в контексті децентралізації влади в Україні : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.02 / Тютюнник Іван Васильович ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Київ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
823229
  Чужиков В. Модернізація регіональної політики в ЄС : Світогосподарські зв"язки: тенденції розвитку // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 51-58. – ISSN 0131-775Х
823230
  Чужиков В. Модернізація регіональної політики в ЄС // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 51-58. – Бібліогр.: с. 52, 54-56, 58. – ISSN 0131-775Х


  Розглянуто особливості регіональної політики Європейського Союзу. Виявлено основні результати "регіональної семирічки" в ЄС. Виокремлено головні завдання політики регіонального та локального розвитку (2007-2013 рр.), проаналізовано ефективність ...
823231
  Чужиков В. Модернізація регіональної політики в ЄС // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 56-63. – Бібліогр.: с. 62-63. – ISSN 0131-775Х
823232
  Чужиков В. Модернізація регіональної політики в ЄС // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 56-63. – ISSN 0131-775Х
823233
  Луців Б. Модернізація регуляторної парадигми в банківській системі України у посткризовий період / Б. Луців, П. Луців // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2015. – С. 7-20. – (Економічні науки ; вип. 4, жовтень - грудень). – ISSN 1993-0240
823234
  Кляп М.М. Модернізація систем дистанційного навчання у реаліях розвитку вищої освіти України / М.М. Кляп, В.В. Волфсбергер // Міжнародний науковий вісник : зб. наук. статей за матеріалами XXVI Міжнар. науково-практичної конференції / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" [та ін.] ; редкол.: Ващук Ф.Г., Олексик Х.М., Артьомов І.В. [та ін.]. – Ужгород, 2013. – Вип. 7 (26). – С. 356-362. – ISSN 2218-5348
823235
  Янчук Г.В. Модернізація системи бухгалтерського обліку бюджетної сфери як необхідність ефективного управління державними фінансами / Г.В. Янчук, О.І. Черешневий // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінниц. нац. аграрний ун-т ; редкол.: Г.М. Калетнік, Е.А. Кірєєва, В.І. Авдійський [та ін.]. – Вінниця, 2017. – № 1 (17). – С. 103-112. – ISSN 2411-4413
823236
  Ювженко Н.М. Модернізація системи бюджетування дорожньої інфраструктури України : дис. ... д-ра філософії : 072 ; 07 / Ювженко Наталія Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки. – Київ, 2020. – 267 арк. – Додатки: арк. 210-267. - Надійшла без автореферату (Постанова КМУ від 06.03.19 № 167). – Бібліогр.: арк. 187-209
823237
   Модернізація системи вищої освіти : соціальна цінність і вартість для України : монографія / М.І. Михальченко, В.П. Андрущенко, О.І. Бульвінська, М.П. Лукашевич, Т.О. та ін. Нельга; М. Михальченко, В. Андрущенко, О. Бульвінська, М. Лукашевич, Т. Нельга та ін. ; Академія педагогічних наук України ; Ін-т вищої освіти ; [ редкол. : В. Кремень та ін. ]. – Київ : Педагогічна думка, 2007. – 224 с. – ISBN 978-966-644-034-4
823238
  Калінічева Г.І. Модернізація системи вищої освіти України в контексті національних пріоритетів XXI століття // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2009. – С. 23-30. – (Серія "Філософія" ; вип. 154)


  У статті проаналізовано системні реформації в галузі вищої освіти та основні напрями ії модернізації в контексті національних пріоритетів на початку XXI століття.
823239
  Науменко У. Модернізація системи вищої освіти України в умовах євроінтеграції: проблеми та перспективи // Молодь і ринок : наук.-пед. журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун. ім. І. Франка. – Дрогобич, 2013. – № 3 (98), березень. – С. 154-159
823240
  Марушкевич А.А. Модернізація системи вищої освіти України і європейський освітній процес / А.А. Марушкевич, Є.С. Спіцин // Педагогіка вищої школи : підручник / А.А. Марушкевич, Є.С. Спіцин. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 68-85. – ISBN 978-966-439-865-4
823241
   Модернізація системи військової освіти України та формування загального обрису офіцера майбутнього: реалії і перспективи / О. Васильєв, О. Заболотний, А. Зельницький, В. Оліферук, Н. Шабатіна // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Приходько Ю.І., Артемов В.Ю. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (39). – С. 70-81. – ISSN 2617-1775
823242
  Петрук О.М. Модернізація системи господарського контролю в Україні / О.М. Петрук, Н.Г. Виговська // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 8 (165). – С. 118-124
823243
  Савченко І.О. Модернізація системи державного управління України в аспекті європейської інтеграції // Наукові праці МАУП / Міжрегіональна, академія управління персоналом (МАУП). – Київ, 2012. – Вип. 4 (35). – C. 62-85
823244
  Ковалів В.М. Модернізація системи державної підтримки сільськогосподарських підприємств / В.М. Ковалів, В.І. Волохов // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2014. – № 9 (226). – С. 52-64 : табл. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 2305-7645
823245
  Кучеренко С.Ю. Модернізація системи надання державних послуг місцевих органів влади в Україні у контексті реформи децентралізації / С.Ю. Кучеренко, В.В. Різник // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 39. – C. 94-101. – ISSN 2306-546X
823246
  Іванюк В.Е. Модернізація системи оподаткування доходів фізичних осіб в Україні : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Іванюк Вікторія Едуардівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 282 арк. – Додатки: арк. 233-282. – Бібліогр.: арк. 9-11, 203-232
823247
  Іванюк В.Е. Модернізація системи оподаткування доходів фізичних осіб в Україні : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / / Іванюк Вікторія Едуардівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
823248
  Поясок Т.Б. Модернізація системи освіти в інформаційному суспільстві / Т.Б. Поясок, О.І. Беспарточна // Інженерні та освітні технології : щоквартальний науково-практичний журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуц. нац. ун-т ім. М. Остроградського, Ін-т електромеханіки, енергозбереження і систем управл. – Кременчук, 2015. – № 3 (11), тематич. вип. : Сучасна вища освіта: реалії, проблеми, перспективи. – С. 32-35. – ISSN 2307-9770
823249
  Камчатна С.М. Модернізація системи підготовки фахівців з вищою освітою в умовах інноваційного розвитку України / С.М. Камчатна, О.М. Пустовойтова // Підготовка фахівців нової генерації - завдання вищої освіти : тези наук.-метод. конф., каф. ун-ту : (29–30 листоп. 2017 р.) / М-во освіти і науки України, Укр. держ. ун-т залізн. трансп., Навч.-метод. центр ; [редкол.: Шумик Д.В. (відп. ред.) та ін.]. – Харків : Українська державна академія залізничного транспорту, 2017. – С. 120-121
823250
  Зубов А.М. Модернізація системи підготовки фахівців з вищою освітою в умовах інноваційного розвитку України // Підготовка фахівців нової генерації - завдання вищої освіти : тези наук.-метод. конф., каф. ун-ту : (29–30 листоп. 2017 р.) / М-во освіти і науки України, Укр. держ. ун-т залізн. трансп., Навч.-метод. центр ; [редкол.: Шумик Д.В. (відп. ред.) та ін.]. – Харків : Українська державна академія залізничного транспорту, 2017. – С. 167-169
823251
  Лазор О.Я. Модернізація системи професійного навчання як головна складова професіоналізації державної служби // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 3 (1), спецвипуск. – С. 270-271. – (Право. Економіка. Управління)
823252
  Ільїч Л.М. Модернізація системи професійної орієнтації: досвід країн Скандинавії та Балтії // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Федоренко С.В., Саввов І.А. [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 7, липень. – С. 4-12. – ISSN 2306-6806
823253
  Костриця В.І. Модернізація системи професійної освіти та навчання Євросоюзу в контексті цілей зайнятості / В.І. Костриця, Т.В. Бурлай // Вісник Інституту економіки та прогнозування : науковий журнал / Інститут економіки та прогнозування НАН України. – Київ, 2019. – [2019 рік]. – С. 17-29
823254
  Молдован О.О. Модернізація системи публічних фінансів та запровадження нової моделі управління / О.О. Молдован, М. Постула // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2014. – № 2 (31). – С. 35-42. – ISSN 2306-5664


  "Під поняттям "публічні фінанси" слід розуміти взаємопов"язані системи державних фінансів та фінансів органів місцевого самоврядування".
823255
  Ярошенко І.В. Модернізація системи публічного управління в Україні: попередні підсумки та проблемні питання реалізації реформи децентралізації / І.В. Ярошенко, І.Б. Семигуліна // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 5 : Інтеграція нафтогазових підприємств в умовах глобалізації. – С. 63-67. – ISSN 2222-4459
823256
  Павлюк К.В. Модернізація системи соціального захисту в контексті накопичення соціального капіталу в Україні / К.В. Павлюк, О.В. Степанова // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 6 (199). – C. 15-29 : табл. – Бібліогр.: 28 назв
823257
  Марченко М. Модернізація системи суб"єктів права законодавчої ініціативи в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 164-166
823258
  Желюк Т.Л. Модернізація системи управління довгостроковим розвитком національної економіки : економіка та управління національним господарством // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 3 (105). – С. 55-61 : Табл. – Бібліогр.: 27 назв. – ISSN 1993-6788
823259
  Залуцький І.Р. Модернізація системи управління земельними ресурсами в умовах децентралізації влади // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України , ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього, Ін-т економіки промисловості НАН України ; голов. ред. Кравців В.С. – Львів, 2017. – № 3 (85). – С. 77-87 : табл. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1562-0905
823260
  Матковський П.Є. Модернізація сільськогосподарських підприємств: теорія, методологія, практика : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04 / Матковський Петро Єгорович ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. аграр. ун-т. – Львів, 2020. – 40 с. – Бібліогр.: 52 назви
823261
  Барабаш Ю. Модернізація СНАР для підвищення захищенності від завад і засобів самонаведення за боковим випромінюванням / Ю. Барабаш, Д. Перегудов, Г. Трушков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 62-64. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 14/15). – ISSN 1728-3817


  Пропонується спосіб зменшення рівня бокового випромінювання завдяки нанесенню композитного матеріалу на рефлектор антени CHAP для регулювання амплітудного розподілення поля на цьому розкриві за специфічним дольф-чебишевським законом. Спосіб забезпечує ...
823262
  Косуха П.І. Модернізація соціально-етичних концепцій християнського сектантства / П.І. Косуха. – Київ, 1969. – 148с.
823263
  Прохоровська С. Модернізація соціально-трудових відносин у контексті розвитку трудового потенціалу // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 16. – С. 114-118
823264
  Заяць Т.А. Модернізація соціально-трудових відносин України: пріоритетні напрями та принципи реалізації // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи. – Київ, 2013. – № 2 (20). – С. 179-192. – ISSN 2072-9480


  Розкриваються найважливіші здобутки України на шляху виконання Цілей Розвитку Тисячоліття "Забезпечення якісної освіти упродовж життя"; проаналізовано основні заходи освітньої політики. Запропоновано рекомендації щодо шляхів реалізації цільових ...
823265
  Терон І. Модернізація соціально-трудових відносин: інновації, ризики, напрями, механізми // Будуємо нову Україну : зб. конф., 26-27 листоп. 2014 р., м. Київ / [редкол.: О. Дем"янчук та ін.]. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2015. – C. 219-229. – ISBN 978-966-518-677-9


  Впродовж останніх 23 років українські науковці мали численні нагоди підвищувати свою професійну кваліфікацію, ділитися знаннями з колегами у найкращих університетах Сполучених Штатів Америки. Сьогодні ці знання і навички ефективно використовуються для ...
823266
  Денисов К.В. Модернізація соціальної політики в Україні на засадах економічного націоналізму в контексті сталого розвитку суспільства // Ідеологія українського націоналізму на сучасному етапі розбудови української держави : матеріали VII всеукр. наук. конф., присвяч. 75-й річниці УПА "Соціальна політика в теорії і практиці українського націоналізму: історія і сьогодення", Івано-Франківськ, 19-20 трав. 2017 р. : [зб. праць] / Ін-т наук. студій націоналізму ВО "Свобода" ; НДІ українознавства МОН України ; Ін-т гуманітар. підготовки та держ. управління ІФНТУНГ [та ін.]. – Івано-Франківськ : Лілея НВ, 2017. – С. 100-105. – ISBN 978-966-668-405-2
823267
  Зарицька І.А. Модернізація стандартів фінансової сфери в Європейському Союзі: необхідність та перспективи впровадження в Україні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 97, ч. 1. – С. 109-111
823268
   Модернізація станції // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 3 лютого (№ 5). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  На 2020 рік держава виділила 27 мільйонів гривень для продовження модернізації української антарктичної станції "Академік Вернадський".
823269
   Модернізація станції "Академік Вернадський" допомогла Україні стати більш екодружньою до Антарктиди // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ : Знання, 2019. – № 7 (180)
823270
  Ткачук О.С. Модернізація статусу суддів у цивільному судочинстві: концептуальний аспект // Часопис цивільного і кримінального судочинства : фаховий науково-практичний юридичний журнал / Вищ. спец. суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ ; Ін-т законодавства Верховної Ради України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; наукова рада: Н.М. Оніщенко, М.Й. Вільгушинський, П.О. Гвоздик [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (34). – С. 120-137. – ISSN 2310-6166
823271
  Прилуцький С.В. Модернізація статусу суддів: концепт взаємодії громадянського суспільства та держави в умовах конституційної реформи 2016 року / С.В. Прилуцький, О.В. Стрєльцова // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2016. – № 4 (24). – C. 9-17. – ISSN 2306-9082
823272
  Скотникова Т. Модернізація стилю у спеціалізованій пресі // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 8. – С. 162-165


  У статті наведено приклади редакторського усунення застарілої канцелярської мови з фахових статей бухгалтерської періодики. In this article as an examples editor"s strategy the style modernize of accountings press
823273
  Гожик П.Ф. Модернізація стратиграфічних схем фанерозою України: сучасний стан, проблеми і шляхи їх вирішення / П.Ф. Гожик, Л.І. Константиненко, В.І. Полєтаєв // Геологічний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т геологічних наук НАН України. – Київ, 2011. – № 1. – С.7-13. – Бібліогр.: 41 назв. – ISSN 0367-4290
823274
  Соколова В.А. Модернізація строфічних форм у поезії Б.-І. Антонича та В. Свідзинського // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2004. – № 6. – С. 247-255. – ISSN 1729-360Х
823275
  Онищенко В.П. Модернізація структури економіки України в контексті глобальних викликів // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2011. – № 2 (55). – С. 4-11
823276
  Пенякова Г.Л. Модернізація структури податкової системи України // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 7 (121). – С. 269-273 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
823277
  Янчук А.О. Модернізація судової влади в Україні в сучасних умовах // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2016. – № 4. – C. 90-95. – ISSN 2220-1394
823278
  Шкляр В.І. Модернізація суспільства і мас-медіа / В.І. Шкляр, В. Цісак // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 10-11. – (Журналістика ; Вип. 9)


  Розглядаються проблеми трансформаційних процесів в українському суспільстві та соціально-рольовий статус мас-медіа.
823279
  Мельничук Д.П. Модернізація суспільства: теоретичні аспекти та практичні суперечності // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / НАН України, Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2012. – № 1 (17). – С. 23-31. – ISSN 2072-9480


  Викладено авторський погляд щодо пріоритетів та послідовності модернізації українського суспільства.
823280
  Ковальчук В. Модернізація сучасної педагогічної освіти: світоглядні аспекти // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2019. – № 9 (176), вересень. – С. 23-27
823281
  Куценко В. Модернізація сфери торгівлі в контексті СОТ: зарубіжний досвід / В. Куценко, Г. Трілленберг // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – С. 48-56. – (Економічні науки ; № 5). – ISSN 1993-0240
823282
  Вовк В.М. Модернізація та інноваційність у вітчизняній вищій школі / В.М. Вовк, І.С. Тімуш // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2018. – С. 188-196. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 2 (47)). – ISSN 2307-9061


  "Мета: з"ясування термінологічних особливостей, пов"язаних із вживанням лексем "модернізація" та "інновація" у сфері вищої освіти, а також аналіз соціокультурних підвалин сучасних процесів, які відбуваються у вітчизняній вищій освіті".
823283
  Парахонський Б.О. Модернізація та опір: зовнішньополітична доктрина Української держави / Б.О. Парахонський, Г.М. Яворська // Стратегічна панорама : щоквартальний науково-практичний журнал / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2015. – № 1. – С. 45-57
823284
  Мусійчук В.А. Модернізація та стандартизація в"єтнамської мови // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2014. – № 3. – С. 107-113. – ISSN 1608-0599
823285
  Грінченко Р.В. Модернізація теоретичних компонент управління адаптаційними змінами на підприємстві // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 1. – C. 251-256. – ISSN 2222-0712
823286
  Монастирський Григорій Леонардович Модернізація технологій управління економічним розвитком територіальних спільнот базового рівня // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 12. – С. 119-125. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто методологічні засади модернізації технологій управління економічним розвитком територіальних спільнот базового рівня. Доведено необхідність поширення модернізаційної ідеї на базовий територіальний рівень. Обгрунтовано необхідність ...
823287
  Биркович В.І. Модернізація туристичного та рекреаційного потенціалу регіонів України // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 83-86
823288
  Тихомирова Є.Б. Модернізація у сфері кліматичних змін і кліматичної дипломатії // Глобальні тренди міжнародних відносин : монографія / О.І. Брусиловська, С.І. Даниленко, О.Л. Добржанська, В.В. Копійка, О.А. та ін. Коппель. – Київ : Вадекс, 2020. – С. 320-353. – ISBN 978-966-9725-65-3
823289
   Модернізація України - наш стратегічний вибір : щорічне Послання Президента України до Верховної Ради України / [від. за вип. Сизонтов В.М.]. – Київ : НІСД, 2011. – 432 с. : табл. – ISBN 978-966-554-123-3
823290
  Мерніков Г.І. Модернізація України і досвід Китаю // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2011. – № 3 (20). – С. 137-145
823291
  Біленчук П. Модернізація українського суспільства у світлі угоди про асоціацію з ЄС / П. Біленчук, А. Ярмолюк // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2015. – 8-21 серпня (№ 31/32). – С. 21. – ISSN 1992-9277


  В Академії праці, соціальних відносин і турізму відбулася міжнародна наук.-прак. конференція "Модернізація українського суспільства у світлі угоди про асоціацію з ЄС"
823292
  Шилова В.І. Модернізація українського суспільства: державні та регіональні аспекти управління // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 5. – С. 69-70.
823293
  Панченко Є.Г. Модернізація української газотранспортної системи: національні та міжнародні виклики // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; НАН України ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: Бистряков І.К., Бородіна О.М., Грінберг Р.С. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 10 (683). – С. 110-126 : табл. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 2522-9303
823294
  Берізченко Н.О. Модернізація української економіки за принципами європейського вектору цивілізаційного розвитку // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 97, ч. 1. – С. 33-34
823295
  Петренко П.С. Модернізація української еономіки і державне управління // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 9 (123). – С. 22-32. – Бібліогр.: 54 назв. – ISSN 1993-6788
823296
  Озерова К.О. Модернізація української моделі вищої освіти з урахуванням аспектів Болонського процесу // Європейська юридична освіта і наука : зб. матеріалів IX Міжнар. наук.-практ. конф., 13-14 листоп. 2015 р. : до 20-ї річниці Київ. ун-ту права НАН України / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України, Ужгород. нац. ун-т, Закарпат. облдежадмін. ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2015. – С. 136-142. – ISBN 978-617-7363-09-4
823297
  Вернидуб Р.М. Модернізація університетської педагогічної освіти в умовах розгортання інформаційного суспільства: потенціал дослідництва // Європейські педагогічні студії / Асоціація ректорів пед. університетів Європи ; редкол.: В.П. Андрущенко, А. Гайжутіс, Й. Гінек [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 5/6. – C. 136-142
823298
  Корольов Б. Модернізація управління вищою школою України в сучасних умовах: рекомендаційний бібліографічний покажчик // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 10 серпня (№ 33). – С. 6-7
823299
  Прохоров В.В. Модернізація управління нормативно-правового та юридичного забезпечення // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 3. – С. 17-18
823300
  Єременко О.С. Модернізація управління повторними передачами на транспортному рівні базової ТСР/ІР мережі наступного покоління : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.12.02 / Єременко О.С.; МОНУ; Харківський національний університет радіоелектроніки. – Харків, 2008. – 19 с. – Бібліогр.: 23 назв.
823301
  Лазоренко Л.В. Модернізація управління соціально-економічним розвитком підприємств зв"язку в умовах цифрової економіки // Економіка. Менеджмент. Бізнес : збірник наукових праць / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Гудзь О.Є. ; редкол.: Апарова О.В., Беркман Л.Н., Боняр С.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (24). – С. 30-35. – ISSN 2415-8089
823302
  Бершеда Є.Р. Модернізація устаткування - важливий фактор інтенсифікації виробництва. / Є.Р. Бершеда, Б.М. Золотилов. – Київ, 1974. – 45с.
823303
  Долгова Н.О. Модернізація фізичного виховання та спорту в університетській освіті Польщі та України : компаративний аналіз : монографія / Н.О. Долгова ; М-во освіти і науки України, Сум. держ. ун-т. – Суми : Сумський державний університет, 2017. – 236, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 163-200. – ISBN 978-966-657-662-3
823304
  Мартиненко В.В. Модернізація фіксальної політики України в умовах фінансової децентралізації : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.08 / Мартиненко Валентина Віталіївна ; М-во фінансів України, Ун-т держ. фіскал. служби України. – Ірпінь, 2020. – 37 с. – Бібліогр.: 55 назв
823305
  Руденко С.В. Модернізація філософської та політичної освіти України у контексті європейських освітньо-наукових стандартів // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 2. – С. 43-44
823306
  Куйбіда С.В. Модернізація фінансово-економічних регуляторів структурних змін у 2008-2017 роках // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; голов. ред.Федоренко В.Г. – Київ, 2017. – № 12, грудень. – C. 104-111. – ISSN 2306-6806
823307
  Лєщина Ю.В. Модернізація фінансового забезпечення системи вищої освіти в Україні // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – C. 44-50. – (Серія "Економічна" ; вип. 90). – ISSN 2311-2379
823308
  Танклевська Н.С. Модернізація фінансового механізму у сфері регіонального агробізнесу / Н.С. Танклевська, В.В. Ярмоленко, О.О. Синенко // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 15, серпень. – С. 11-17. – ISSN 2306-6792
823309
  Житар М.О. Модернізація фінансової архітектури суб"єктів господарювання в Україні під впливом глобальних фінансових перетворень // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 4 (507) : Реіндустріалізація України як передумова економічного зростання. – С. 340-350. – ISSN 2222-4459
823310
   Модернізація фінансової системи України в процесі євроінтеграції : у 2 т. / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінанс. управління" ; за ред. О.В. Шлапака, Т.І. Єфименко. – Київ : Академія фінансового управління. – ISBN 978-966-2380-83-5
Т. 1 : / [Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Кудряшов В.П. та ін.]. – 2014. – 759, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 730-742, наприкінці розд. та в підрядк. прим.
823311
   Модернізація фінансової системи України в процесі євроінтеграції : у 2 т. / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінанс. управління" ; за ред. О.В. Шлапака, Т.І. Єфименко. – Київ : Академія фінансового управління. – ISBN 978-966-2380-84-2
Т. 2 : [Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Леоненко П.М. та ін.]. – 2014. – 781, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 780-781, наприкінці розд. та в підрядк. прим
823312
  Власюк О.С. Модернізація фінансової стратегії України виклики міжнародного середовища та внутрішні пріоритети розвитку // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 1 (194). – С. 18-27 : табл., рис. – Бібліогр.: 2 назв.
823313
  Красільник О.В. Модернізація фінансування державних вищих навчальних закладів України : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Красільник Олександр Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 195, [10] арк. – Додатки: арк. 195, [10]. – Бібліогр.: арк. 175-194
823314
  Красільник О.В. Модернізація фінансування державних вищих навчальних закладів України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Красільник Олександр Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
823315
  Кудряшов В.П. Модернізація фіскальної політики в ЄС / В.П. Кудряшов, А.М. Поддєрьогін // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового упр." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (256). – С. 19-35 : табл. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 2305-7645
823316
  Скнарь О. Модернізація форм і методів навчання студентів у контексті кредитно-модульної системи : О. Скнарь // Вища школа : Науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2006. – № 3. – С. 33-45. – ISSN 1682-2366
823317
  Гаврилюк М. Модернізація функції прокурора. Із представництва інтересів громадянини на держави в суді // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Ген. прокуратура України ; Нац. ун-т "Юрид акад. України ім. Я. Мудрого" ; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 12 (138). – С. 27-30
823318
   Модернізація цивільно-правової відповідальності (Матвєєвські цивілістичні читання) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 18 жовт. 2019 р.) / Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; [редкол.:. Р.А. Майданик (відп. ред.) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2019. – 349, [3] с. – Загол. обкл.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Юридичний факультет. Міжнародна науково-практична конференція "Модернізація цивільно-правової відповідальності (Матвєєвські цивілістичні читання)". – Бібліогр. в кінці ст. та у підрядк. прим.
823319
  Майданик Р.А. Модернізація цивільно-правової відповідальності в Україні: тенденції і напрями // Модернізація цивільно-правової відповідальності (Матвєєвські цивілістичні читання) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 18 жовт. 2019 р.) / Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; [редкол.:. Р.А. Майданик (відп. ред.) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 134-141
823320
  Хоменко М.М. Модернізація цивільно-правової відповідальності та рекодифікація цивільного законодавства України // Модернізація цивільно-правової відповідальності (Матвєєвські цивілістичні читання) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 18 жовт. 2019 р.) / Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; [редкол.:. Р.А. Майданик (відп. ред.) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 308-313
823321
  Галянтич М.К. Модернізація цивільно-правової відповідальності у житловій сфері // Модернізація цивільно-правової відповідальності (Матвєєвські цивілістичні читання) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 18 жовт. 2019 р.) / Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; [редкол.:. Р.А. Майданик (відп. ред.) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 25-28
823322
  Бошицький Ю.Л. Модернізація юридичної освіти та науки в Україні - головний чинник підготовки висококваліфікованого правника // Європейська юридична освіта і наука : зб. матеріалів IX Міжнар. наук.-практ. конф., 13-14 листоп. 2015 р. : до 20-ї річниці Київ. ун-ту права НАН України / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України, Ужгород. нац. ун-т, Закарпат. облдежадмін. ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2015. – С. 8-14. – ISBN 978-617-7363-09-4
823323
  Онищенко В. Модернізація як імператив розвитку України : наукові дискусії // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАН України. – Київ, 2011. – № 7 (596). – С. 4-14. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 0131-775Х
823324
  Ігнатко В.С. Модернізація як основа трансформації життєвого простору людини в епоху глобалізації // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – C. 81-90. – (Філософія ; вип. 45, ч. 2)
823325
  Єдаменко А.І. Модернізація як чинник виникнення ісламського фундаменталізму // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 17. – С. 86-93. – ISBN 966-628-117-1
823326
  Погосян Вардгес Модернізація як чинник збереження соціального гомеостазу // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2009. – № 2. – С.96-103. – ISSN 1563-3713
823327
  Глушкова В.В. Модернізація, нові технології і стандарти життя / В.В. Глушкова, С.А. Жабин // Глушковські читання : матеріали конф. до 90-річчя з дня народж. акад. В.М. Глушкова, 10-11 верес. 2013 / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Ф-т соціології і права Ін-ту приклад. систем. аналізу, Ф-т інформатики та обчислюв. техніки, Київ. нац. ун-т ім. Т.Г. Шевченка, Ф-т кібернетики ; [уклад.: Новіков та ін.]. – Київ : НТУУ "КПІ", 2013. – С. 94-96. – ISBN 978-966-622-589-7
823328
  Орлова Т. Модернізація? Модернізація! // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 1-7 жовтня (№ 35). – С. 12


  З історії сучасного світу відомо, що є три типи модернізації: піонерська модернізація, органічна модернізація та модернізація навздогін.
823329
  Моренець В. Модернізм - позитивізм - народництво // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2011. – Т. 17
823330
  Мусієнко О.С. Модернізм & авангард : єдність протилежностей : кінематограф XX ст. / Оксана Мусієнко ; [голов. ред. Н. Мусієнко ; Нац. акад. мистецтв України, Ін-т проблем сучас. мистецтва, Київ. нац. ун-т театру, кіно і телебачення ім. І.К. Карпенка-Карого, Держ. агентство України з питань кіно]. – Київ : Логос, 2018. – 398, [2] с., [40] арк.фотоіл. : іл. – Покажчики: с. 377-394. - Список іл.: с. 395-399. – Бібліогр.: с. 363-375. – ISBN 978-617-7446-52-0
823331
  Калакура Я.С. Модернізм [термін] // Науковий інструментарій українознавця / Л.К. Токар, В.С. Крисаченко, П П. Кононенко, І.Й. Краснодемська, Я.С. [та ін.] Калакура. – Київ : ННДІУВІ, 2012. – С. 233-234
823332
  Погрібний А. Модернізм EX NIHILO ? : ( З книги "Літературні явища та з"яви") 2006рік // Педагогічна думка / Головне упр. освіти і науки Льв. облдержадміністрації ; Львів. обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2012. – № 1. – С. 40-44


  До 70-річчя із дня народження Анатолія Погрібного
823333
  Фенно І.М. Модернізм в історії Римо-католицької церкви // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 7. – С. 53-55
823334
  Фенно І.М. Модернізм в католицизмі: витоки і сутність // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 78-81. – (Філософія. Політологія ; вип. 1 (119)). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізуються ідейні витоки католицького модернізму та погляди їх представників, що дозволяє узагальнити основні характерні риси руху модерністів. В статье анализируются идейные истоки католического модернизма и взгляды их представителей, что ...
823335
  Бабунич Ю. Модернізм і пошуки нових принципів формотворення в українському живописі кінця XIX - першої третини XX ст. // Вісник Львівської національної академії мистецтв / Львівська, національна академія мистецтв. – Львів, 2015. – Вип. 26. – С. 128-141. – ISSN 0236-4832
823336
  Ткачук О. Модернізм і фокалізація: мала проза Ю. Яновського та М. Яцківа // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 4. – С. 245-252
823337
  Бандровська О. Модернізм між минулим і майбутнім: антропологічний дискурс англійського роману : монографія / Ольга Бандровська ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 442, [2] с. – Висновки укр. парал. англ. - Імен. покажч.: с. 435-442. – Бібліогр.: с. 386-429 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-10-0175-6
823338
   Модернізм після постмодерну / НАН України, Ін-т л-ри ім. Т.Г. Шевченка ; за ред. Т.І. Гундорової. – Київ : Фоліант, 2008. – 318, [1] с. – Бібліогр.: с. 315-318 та в підрядк. прим. – (Теоретичні REвізії ; зб. 2). – ISBN 978-966-8474-69-9
823339
  Ситенко Л.Т. Модернізм релігії, його особливості і суть / Л.Т. Ситенко. – Львів : Видавництво Львівського університету, 1969. – 206 с.
823340
  Доній Т. Модернізм та постмодернізм: грані інтерфейсу // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.С. Снитко, О.П. Івановська [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 40 : Присвячений професору Лідії Дунаєвській. – С. 245-252
823341
  Моклиця Марія Модернізм у творчості письменників XX століття : навч. посібник для студ. взо / Моклиця Марія. – Луцьк : Вежа. – ISBN 966-7294-05-6
Ч. 2 : Зарубіжна література. – 1999. – 181 с. – Бібліогр.:с.174-180
823342
  Моклиця Марія Модернізм у творчості письменників ХХ століття : Навчальний посібник для студ. взо / Моклиця Марія. – Луцьк : Вежа. – ISBN 966-7294-11-0
Ч. 1 : Українська література. – 1999. – 154 с.
823343
  Шимчишин М. Модернізм як діалект, versus діалект як модернізм (контекст Гарлемського ренесансу) // Американські літературні студії в Україні : щорічник / Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України ; відп. ред. Т.Н. Денисова ; редкол.: Жулинський М.Г., Демірей Ж., Ферріс В. [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 5/6 за 2008/2009 : Американський модернізм: контекст, постаті. Післяпостмодерністський погляд. – С. 39-51. – ISBN 978-966-359-360-9
823344
  Ваховський Л Модернізм як методологічний проект радянської педагогіки // Історико-педагогічний альманах / АПНУ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини; Всеукр. асоц. істориків педагогіки. – Київ ; Умань, 2010. – Вип. 1. – С. 61-65.
823345
  Яценко Т. Модернізм як мистецька філософія другої половини XIX - початку XX століття / Т. Яценко, І. Тригуб // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; голов. ред. Н. Голуб ; редкол.: Н. Бібік, Н. Бондаренко, Ю. Бондаренко [та ін.]. – Київ, 2019. – № 6 (147). – С. 9-14
823346
  Яценко Т. Модернізм як мистецьке явище другої половини XIX - початку XX століття
823347
  Кузнецова Г.В. Модернізована концепція контролінгу, орієнтованого на функції антикризового управління промисловими підприємствами // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 12 : Суспільні настрої як фактор динаміки антикорупційних формальних правил. – С. 448-452. – ISSN 2222-4459
823348
  Скуратовський Р.В. Модернізований алгоритм Поліга-Хелмана, Шенкса // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 56-63. – (Кібернетика ; вип. 1 (15)). – ISSN 1728-3817


  Не викликає сумніву, те що більшість з методів криптоаналізу можуть бути перевтілені завдяки застосуванню параллельних алгоритмів та алгебраїчного апарата, зокрема теорії груп. Одним з таких методів є метод Шенкса розв"язання ПДЛ. Ціллю данної роботи є ...
823349
  Кремень В.Г. Модернізуємо систему освіти заради держави і кожнонго її громадянина : інтерв"ю / інтерв"ю вела В. Меншун // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал / Т-во "Знання" ; Спілка журналістів України. – Київ, 2012. – № 1/2/3/4. – С. 4-5. – ISSN 0868-8117
823350
  Шкандрій М.Б. Модерністи, марксисти і нація. Українська літературна дискусія 1920-х років / Мирослав Шкандрій ; [авториз. пер. з англ. Т. Цимбала ; наук. ред. Я. Цимбал]. – 2-ге вид. – Харків : Ніка-Центр, 2015. – 382, [2] с. – Парал. тит. арк. ориг. - Пер. вид.: Modernists, marxists and the nation: the ukrainian literary discussion of the 1920s / Myroslav Shkandrij. Edmonton,1992. – Бібліогр.: с. 359-367. – ISBN 978-966-521-669-8
823351
  Гонюк О.В. Модерністичні тенденції у збірці О. Маковея "Кроваве поле" // Таїни художнього тексту (до проблем поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 14. – С. 24-30. – ISBN 978-966-551-315-5
823352
  Мукан А.С. Модерністська експериментальна проза періоду МУРу (на матеріалі творів Ю. Косача, І. Костецького та В. Петрова) : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Мукан Анна Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 201 арк. – Додатки: арк. 199-201. – Бібліогр.: арк. 183-198
823353
  Мукан А.С. Модерністська експериментальна проза періоду МУРу (на матеріалі творів Ю. Косача, І. Костецького та В. Петрова) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Мукан Анна Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 17 с. – Бібліогр.: 10 назв
823354
  Яковенко С. Модерністська переоцінка романтичного досвіду: Джозеф Конрад і Ярослав Івашкевич // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка ; Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2009. – Т. 15. – С. 159-368.
823355
  Стембковська Г. Модерністський контекст блюзових і джазових варіацій в поезії Ленгстона Г"юза // Американські літературні студії в Україні : щорічник / Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України ; відп. ред. Т.Н. Денисова ; редкол.: Жулинський М.Г., Демірей Ж., Ферріс В. [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 5/6 за 2008/2009 : Американський модернізм: контекст, постаті. Післяпостмодерністський погляд. – С. 127-134. – ISBN 978-966-359-360-9
823356
  Щербина В.В. Модерністський раціоналізм як підгрунтя класичних ідеологічних концепцій // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичних дослідж. – Дніпропетровськ, 2011. – № 4 (78). – С. 89-93. – ISSN 2077-1800
823357
  Вітер Д.В. Модерністський ревізіонізм православ"я і філософія прозахідного лібералізму // Культура і сучасність : альманах / Міністерство культури і мистецтв України; Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2008. – № 2. – С. 14-20
823358
  Мельник О.О. Модерністський феномен Михайла Яцкова: канон та інтерпретація / Оксана Мельник ; [наук. ред. Є.К. Нахлік] ; НАН України, Ін-т І. Франка. – Київ : Наукова думка, 2011. – 292, [3] с. – Проект "Наукова книга" (молоді вчені). – ISBN 978-966-00-1096-3
823359
  Мукан А. Модерністські засоби та прийоми психологізму в новелах Ю. Косача "Ноктюрн b-moll" та І. Костецького "Тобі належить цілий світ" // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 19. – C. 132-137. – ISSN 2307-2261
823360
  Ращенко А.С. Модерністські засоби та прийоми психологізму в новелі "Ноктюрн b-moll" Юрія Косача // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 31. – С. 344-350. – (Б-ка Ін-ту філології)


  Стаття покликана дослідити використання модерністських засобів та прийомів психологізму в новелі Юрія Косача "Ноктюрн b-moll"
823361
  Ян І.М. Модерністські пошуки Українського музично-драматичного театру на початку ХХ століття // Культура і сучасність : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Вєдєнєєв Д.В. – Київ, 2017. – № 1. – C. 82-86. – ISSN 2226-0285
823362
  Комова М.В. Модерністські філософсько-естетичні теорії функціональної трансформації медіасередовища // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 56, липень - вересень. – С. 158-166


  Досліджуючи природу і сутнісні характеристики симуляції в мас-медіа, Ж. Бодрійяр встановлює взаємозалежність інформації і смислу, наголошуючи на домінуванні інформації над смислом. Вибірковість інформування суспільства вступає в суперечність з ...
823363
  Мороз Л. Модерність драматургії Котляревського: сприйняття та оновлення традицій
823364
  Скупейко Л. Модерність і паралітература: із досвіду І. Франка - дослідника новітньої літератури


  У статті піддано сумніву тезу про нібито упереджене ставлення Франка до модернізму. Явища модерної літератури Франко розглядав під кутом зору художньої довершеності, не сприймаючи водночас виявів суб"єктивізму й епатажності в літературі
823365
  Бабков І. Модерність на Схід від Центру // Критика. – Київ, 2013. – Березень - Квітень, (число 3/4). – С. 9-12. – ISSN 1563-6461


  "1994 року у видавництві Стенфордського університету вийшла книжка американського історика ідей Ларі Вулфа "Винайдення Східної Европи. Мапа цивілізації у свідомості епохи Просвітництва". Дослідження було присвячено одному з найцікавіших моментів ...
823366
  Сорока М.І. Модерність, еміграція and all that jazz // Критика. – Київ, 2010. – Листопад - Грудень, (число 11/12). – С. 37-39
823367
  Кость Л. Модернова галичанка // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 24 жовтня (№ 192)


  Минуло 135 років від дня народження відомої української художниці Олени Кульчицької.
823368
  Мікулак Н.М. Модернова жіноча ментальність: аксіологічний вимір у сучасних освітніх та соціальних реаліях // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетров .нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2013. – № 1 (93), січень. – С. 52-56. – ISSN 2077-1800
823369
  Лауринавичене Раса Модерновий сад у серці Вільнюса // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2019. – № 4. – С. 42-47 : фото
823370
  Черняк Ю.А. Модерные грани комического : опыт определения // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Губерський Л.В., Андрущенко В.П., Єрмоленко А.М. [та ін.]. – Київ, 2014. – № 24. – С. 91-96. – ISBN 966-7943-03-8
823371
  Омельчук О.В. Модерування ранкового прайму ведучим // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2010" : зб. матеріалів ХII Всеукр. студент. наук. конф., 21-22 квіт. 2010, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2010. – С. 83-85. – (Серія "Філологічні науки та соціальні комунікації")
823372
  Ольдерогге Г.Б. Модест Иванов / Г.Б. Ольдерогге. – М., 1969. – 112с.
823373
  Морозов М. Модест Иванович Писарев / М. Морозов. – М.-Л., 1949. – 48с.
823374
  Чикаленко Є. Модест Левицький // Незборима нація : газета для тих, хто хоче знати історію боротьби за свободу України : видання історичного клубу "Холодния Яр". – Київ, 2017. – Серпень (число 8). – С. 2


  Модест Пилипович Левицький - український письменник, культурний діяч, педагог, лікар і дипломат.
823375
  Гаврилюк Ю. Модест Менцинський - "український Карузо" // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2018. – 5 серпня (№ 31). – С. 10. – ISSN 0027-8254


  "Коли приходить пора «Лемківської ватри», рушаймо якомога швидше до Ждині. Гірське повітря дуже корисне для здоров’я, а оздоровчий ефект гір напевно підсилить лемківська музика. Найкращий цього доказ – довговічність композиторів Станіслава Людкевича ...
823376
  Бобечко О. Модест Менцинський – штрихи до творчого портрета (за матеріалами епістолярної спадщини) / О. Бобечко, А. Куропась // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2019. – № 7 (174), липень. – C. 98-103. – ISSN 2308-4634
823377
   Модест Менцинський : спогади, матеріали, листування. – Київ : Рада, 1995. – 461, [3] с. : фот., портр. – Бібліогр. в підрядк. прим. та в кінці кн. – ISBN 5-7707-7332-4


  У пр. № 1702092 напис: Вельмишановному Володимиру Івановичу Сергійчукові, щоб вітер надії ніколи не вщухав у вітрилах Ваших творчих буднів і свят ! Підпис. 4 вересня 2004 р.
823378
  Деркач І.С. Модест Менцинський. Героїч. тенор. / І.С. Деркач. – Львів, 1969. – 83 с.
823379
  Фрид Э.Л. Модест Петрович Мусоргский / Э.Л. Фрид. – Л., 1939. – 40с.
823380
  Чудновский М.А. Модест Петрович Мусоргский / М.А. Чудновский. – Москва : Знание, 1957. – 40 с.
823381
  Фрид Э.Л. Модест Петрович Мусоргский (1839-1881) / Э.Л. Фрид. – 4-е изд. – Л., 1987. – 107с.
823382
  Фрид Э.Л. Модест Петрович Мусоргский, 1839-1881 / Э.Л. Фрид. – 2-е изд. – Л., 1968. – 123с.
823383
  Фрид Э.Л. Модест Петрович Мусоргский, 1839-1881 / Э.Л. Фрид. – 3-е изд. – Л., 1979. – 125с.
823384
  Фрид Э.Л. Модест Петрович Мусоргский. 1839-1881 / Э.Л. Фрид. – Л., 1963. – 132с.
823385
  Витензон Р.А. Модест Писарев / Р.А. Витензон. – Ленинград, 1977. – 205с.
823386
   Модестов Василь Іванович (1839-1907) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 314. – ISBN 978-966-439-754-1
823387
   Модестов Василь Іванович (1839-1907) / В.А. Короткий, О.Д. Рожко, Т.В. Самчук, А.Г. Соломаха // Актові промови в Університеті Св. Володимира : [у 3 т. : навч.-метод. посібник для забезпечення вивч. дисципліни "Вступ до університетських студій" студентами 1 курсу Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд. і авт. вступ. ст.: В.А. Короткий (кер. авт. кол.), О.Д. Рожко, Т.В. Самчук, А.Г. Соломаха ; за ред. Л.В. Губерського]. – Київ : Кандиба Т.П., 2019. – Т. 2 : 1855-1876. – С. 397. – (Університетська минувшина). – ISBN 978-617-7523-44-3
823388
  Андриенко Т.Л. Модестовна. Рассказ об Учителе / Т.Л. Андриенко ; [под ред. В.В. Протопоповой]. – Киев : Альтерпрес, 2013. – 72 с. : портр., фот. – ISBN 978-966-542-539-7
823389
  Лаура М.П. Модефикация лучевого повреждения и эффекта хранения у семян сосны Penus silvestris L : Автореф... канд. биол.наук: / Лаура М. П.; Ин-т цитологии АН СССР. – Л., 1966. – 20л.
823390
  Тимченко О.И. Модефицирующее действие тороксина на реализацию потенциальных поврежедений хромосом, вызванных рентгеновским облучение : Автореф... канд. мед.наук: 03.00.01 / Тимченко О. И.; Центр. науч. исслед. рентгенорадиол. ин-т. – Ленинград, 1981. – 23л.
823391
  Ценарева Н.Н. Модеь организации образовательной деятельности учителя в системе повышения квалификации // Стандарты и мониторинг в образовании : научно-методический и информационный журнал / Национальный центр стандартов и мониторинга образования. – Москва, 2010. – № 5 (74). – С. 9-14. – ISSN 1998-1740
823392
  Королев М.Г. Модеь формирования в вузе ценностного отношения к родительству // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2011. – № 11 (декабрь). – С. 100-101. – ISSN 0321-0383


  Статья посвящена проблеме формирования ценностного отношения к родительству в условиях педагогического процесса в вузе. Автор обосновывает значимость ее решения и предлагает методологические основания для построения модели формирования ответственного ...
823393
  Шалашов Г.М. Моджуляционные методы измерения нелинейных упругих параметров твердых тел. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.06 / Шалашов Г.М.; МГУ. – М, 1978. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
823394
  Модзалевский В.Л. Модзалевские : Родослов. роспись / В.Л. Модзалевский. – Киев : Тип "С.В. Кульженко", 1912. – 50 с. : 4 л. портр. – Отт. из "Малорос. родословника". Т. 3
823395
  Якименко М.С. Моди Крі-Лемба для скінченного пружного циліндра // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 111-116. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 978-966-2142-53-2. – ISSN 1812-5409


  В задачі про усталені коливання пружного кругового циліндра методом суперпозиції отримано моди Крі-Лемба як частинний розв"язок рівнянь. Досліджено швидкість прямування змінних нескінченної алгебраїчної системи до асимптотичних значень. Наведено ...
823396
  Бондаренко А. Моди Ламе для пружного прямокутника // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 41-45. – (Математика. Механіка ; вип. 17/18). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто межову задачу про пленарні коливання ізотропного пружного прямокутника. Наявність точного розв"язку в модах Ламе використано для аналізу ефективності загального розв"язку задачі, отриманого за допомогою методу суперпозиції. Досліджено ...
823397
   Модилевський Яків Самуїлович (1883-1968) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 314-315. – ISBN 978-966-439-754-1
823398
  Ястржембский Сергей Модильяни из племени сурма. Долина реки Омо. Єфиопия : один кадр // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 9 (2840). – С. 37 : Фото
823399
  Голубєва К.М. Модифiкований текстурний метод сегментацiї зображень на основi матрицi спiвпадiнь / К.М. Голубєва, Д.А. Клюшин // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. С.І. Ляшко ; редкол.: В.М. Булавацький, М.М. Войтович, І.П. Гаврилюк [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (127). – С. 15-23. – ISSN 0868-6912
823400
  Решетняк Владимир Николаевич Модификации ветвящихся процессов и аддитивные функционалы от их траекторий : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Решетняк Владимир Николаевич; АН УССР. Ин-т математики. – К., 1980. – 10л.
823401
  Бойцун С.А. Модификации двустороннего метода приближенного интегрирования дифференциальных уравнений : Автореф... канд. физ.мат.наук: 01.01.02 / Бойцун С. А.; КГУ. – К., 1987. – 15л.
823402
  Бойцун С.А. Модификации двустороннего метода приближенного интегрирования дифференциальных уравнений : Автореф... канд. физ.мат.наук: 01.01.02 / Бойцун С. А.; КГУ. – К., 1987. – 15л.
823403
  Гайдук Валерий Федорович Модификации метода стрельбы для нелинейных двухточечных краевых задач : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.07 / Гайдук Валерий Федорович ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1983. – 22 с.
823404
  Гайдук Валерий Федорович Модификации метода стрельбы для нелинейных двухточечных краевых задач : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.07 / Гайдук Валерий Федорович; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1983. – 144л.
823405
   Модификации проводимости средней атмосферы во время внезапных ионосферных возмущений и изменения пиковых частот шумановского резонанса / И.Г. Кудинцева, Ю.П. Галюк, А.П. Николаенко, М. Хайакава // Радіофізика та електроніка : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова ; голов. ред. Яковенко В.М. ; редкол.: Безрук В.М., Білецький М.М., Ганапольський Є.М. [та ін.]. – Харків, 2018. – Т. 23, № 1. – С. 19-33. – ISSN 1028-821Х


  "Исследования влияния космической погоды на различные области земной атмосферы было и остается актуальной задачей дистанционного зондирования окружающей среды. В работе изложена методика обнаружения модификации пиковых частот шумановского резонанса при ...
823406
  Здоровова Б.Б. Модификации просодической системы под влиянием измерений темпа речи : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Здоровова Б.Б. ; Моск. гос. пед. ин-т иностр. языков. – Москва, 1982. – 22 с.
823407
  Таныш С. Модификации семантики турецких заимствований в процессе их освоения в русском языке // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 18, т. 4 (179). – С. 369-374
823408
  Потапов В.В. Модификации теории "полезности" / В.В. Потапов. – М., 1984. – 134с.
823409
  Гогохия Вахтанг Шотаевич Модификации теории возмущений в моделях с неренормируемым взаимодействием : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Гогохия Вахтанг Шотаевич; Объедин. ин-т ядерных исследований. 2-7765. Лаб. теорет. физики. – Дубна, 1974. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
823410
   Модификации художесвтенных систем в историко-литературном процессе.. – Свердловск, 1990. – 139с.
823411
   Модификации художественных форм в историко-литератуном процессе.. – Свердловск, 1988. – 140с.
823412
  Китороагэ Д.И. Модификационный метод фазовых функций в сингулярных задачах квантовой физики на связанные состояния частиц / Д.И. Китороагэ. – Москва, 1987. – 61 с.
823413
  Бурбан А.Ф. Модификацирование поверхности дисперсных углеродных веществ полимерами: : Автореф... канд. хим.наук: 02.0.11 / Бурбан А. Ф.; АН УССР, Ин-т коллоидной химии и химии воды. – К., 1987. – 19л.
823414
  Потопальский А.И. Модификация алкалоида берберина / А.И. Потопальский. – Киев : Наукова думка, 1982. – 111с.
823415
  Житная И.П. и др. Модификация внешнеэкономических связей Украины в условиях глобализации мировой экономики // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля / Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. – Луганськ, 2002. – № 5. – С.80-87
823416
  Лысенко Э.И. Модификация гласных современного немецкого литературного языка (задний ряд гласных) : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10663 / Лысенко Э.И. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1971. – 25 с.
823417
  Бойцун С.А. Модификация двустороннего метода приближенного интегрирования дифференциальных уравнений. : Дис... канд. физ.мат.наук: 01.01.02 / Бойцун С.А.; Львовский полит. инст. – Львов, 1986. – 129л. – Бібліогр.:л.118-129
823418
  Сарасеко Мария Николаевна Модификация диэлектриков и электродов керамических конденсаторов на основе титанатов : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 01.04.07 / Сарасеко М.Н.; БГУ. – Минск, 2003. – 22 с. – Бібліогр.: 23 назв
823419
  Королькова П.В. Модификация жанра авторской волшебной сказки в современной чешской литературе // Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва, 2010. – № 6. – С. 71-78. – Библиогр.: Лит.: с. 78; 6 п. – ISSN 0132-1366
823420
  Хоменко Людмила Мечиславовна Модификация звонких и глухих слогов двусложных слов (по данным кинорентгенографирования русской речи) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Хоменко Людмила Мечиславовна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1983. – 24л.
823421
  Хачатуров-Тавризян Модификация и разработка новых люминесцентно-цитохимических методов исследования нуклеиновых кислот. : Автореф... Канд.биол.наук: 104 / Хачатуров-Тавризян Е.Н.; АН СССР.Сиб.отдел.Объед.учен.совет.по биол.наукам. – Новосибирск, 1968. – 28л.
823422
  Анищик В.М. Модификация инструментальных материалов ионными и плазменными пучками / В.М. Анищик, В.В. Углов. – Минск : БГУ, 2003. – 191 с. – ISBN 985-445-906-3
823423
  Ковыльникова В.Н. Модификация интонационной структуры побудительного предложения под влиянием эмоциональной окраски в немецком языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 663 / Ковыльникова В.Н.; Моск.гос.пед.ин-т.иностр.яз. – М, 1972. – 26л.
823424
  Мирианашвили Мери Георгиевна Модификация интонационной структуры предложения под влиянием коммуникативного задания. (На материале сложноподчин. предложения с определит. придаточным в соврем. нем. яз.) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Мирианашвили Мери Георгиевна ; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1973. – 28 с.
823425
   Модификация ионосферы мощным радиоизлучением. – М, 1986. – 210с.
823426
  Осипчук Ю.В. Модификация кинетики потенциалозависимых натриевых каналов мембраны сенсорных млекопитающих с помощью токсина из актинии и трансмембранной разности осмотических давлений. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.02 / Осипчук Ю.В.; Ин-т физиол.АН УССР. – К, 1983. – 23л.
823427
  Щербакова Т.А. Модификация конкурентной политики при условии трансформации экономических отношений // Экономика Украины : научный журнал / М-во экономического развития и торговли Украины ; М-во финансов Украины ; Нац. акад. наук Украины. – Киев, 2016. – № 4 (645). – С. 45-56. – ISSN 0131-7741
823428
  Коган И.Г. Модификация летательного и мутагенного действия ионизирующих излучений на разных стадиях клеточного цикла хлореллы : Автореф... канд.биол.наук: 103 / Коган И.Г.; АН СССР. – М, 1970. – 26л.
823429
  Николаева Л.В. Модификация методов регулирования мировой финансовой системы под влиянием глобального кризиса // Вопросы экономических наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2012. – № 2 (53). – С. 66-73. – ISSN 1728-8878
823430
  Калениченко О.Н. Модификация мифологемы героя в романе М. и С. Дяченко "Мигрант, или Brevi finietur" // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – С. 209-211. – (Серія "Філологія" ; вип. 73). – ISSN 2227-1864
823431
  Попович А. Модификация мифологемы золотого века в русской поэзии второй половині 18 - начала 20 века // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2007. – Вип. 37. – С. 117-122
823432
  Айрапетян Роза Бабкеновна Модификация мутагенного действия рентгеновских лучей и этиленимина температурными воздействиями : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.15 / Айрапетян Роза Бабкеновна; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1978. – 25л. – Бібліогр.:с.25
823433
  Баранаускайте А.П. Модификация мутагенного действия этиленимина дезохлоратом натрия и ЭДТА : Автореф... канд. биол.наук: 103 / Баранаускайте А.П.; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1971. – 23л.
823434
  Жаринова Т.А. Модификация наполнителями структуры и свойств некоторых кристаллизующих полимеров : Автореф... канд. хим.наук: 075 / Жаринова Т.А.; Киев. гос. ун-т. – Киев, 1968. – 23л.
823435
  Будовский Э.И. Модификация нуклеиновых кислот гидроксиоламином и его производными : Автореф... докт. хим.наук: / Будовский Э. И.; АН СССР, Ин-т химии природных соединен. – М., 1968. – 34л.
823436
  Лукин Н.Ю. Модификация поверхности полиэтилена гидрогелями, содержащими -метакрилоильными производные аминокислот, глюкозамина и альбумина. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Лукин Н.Ю.; МГУ. – М., 1981. – 23л.
823437
  Гайдай Татьяна Викторовна Модификация подчинения труда капиталу в условиях современного ГМК (на примере США) : Автореф... канд. экон.наук: / Гайдай Татьяна Викторовна; Киев. ин-т народ. хоз-ва им. Д.С.Коротченко. – К., 1982. – 23л.
823438
  Мусаханова С.М. Модификация поливинилхлорида прививкой винилфторида и винилиденфторида. : Автореф... канд.хим.наук: 02.09.06 / Мусаханова С.М.; Ташк.гос.ун-т. – Ташкент, 1974. – 23л.
823439
   Модификация полимерных материалов. – Рига, 1988. – 142с.
823440
   Модификация полимерных материалов.. – Рига, 1989. – 121с.
823441
   Модификация полимерных материалов.. – Рига, 1991. – 138с.
823442
  Молотковский Г.Х. Модификация порометра Найта / Г.Х. Молотковский, 1935. – 670-673 с.
823443
  Коростелев В.А. Модификация послевоенного промышленного цикла : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Коростелев В. А.; Моск. ин-т нар. хоз. – М., 1975. – 27л.
823444
  Мартыновский С.В. Модификация промышленного цикла в эпоху империализма. : Автореф... доктор экон.наук: 08.00.01 / Мартыновский С.В.; МИМО МИД СССР. – М., 1979. – 54л.
823445
  Залинян Гаяне Георгиевна Модификация протекторами цитогенетического действия дипина и фотрина в клетках человека : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.05 / Залинян Гаяне Георгиевна; Ереванск. гос. ун-т. – Ереван, 1981. – 22л.
823446
  Нелипович П.А. Модификация радиационных нарушений в дифференцирующихся клетках зародышей семян с помощью препаратов дезоксирибонуклеиновых кислот : Автореф... канд. биол.наук: 090 / Нелипович П.А.; АН СССР. Ин-т биол. физики. – Пущино, 1971. – 24л. – Бібліогр.:с.22-23
823447
   Модификация радиочувствительности: теоретические аспекты и экспериментальные данные. – Москва : Наука, 1991. – 141с.
823448
   Модификация свойств алкалоидов препарата Conium фуллеренами С60 / М.А. Заболотный, А.И. Момот, Г.И. Довбеш, Е.П. Гнатюк, Г.И. Соляник, Л.Н. Киркилевская, П О. Дмитренко, Н.П. Кулиш, Е.В. Фузик, М.О. Кузьменко // Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології : збірник наукових праць / Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України. – Київ, 2012. – Т. 10, вип. 3. – С. 553-568. – ISSN 1816-5230


  Досліджуються електронно-оптичні властивості алкалоїдів Коніуму і його модифікацій з фуллереном (С60). Встановлено енергетичні конфіґурації y-коніцеїну та N-метилконіїну за допомогою числового моделювання. Доведено можливість комплексоутворення ...
823449
  Курбанов Ш. Модификация свойств полиэтилена и полипропилена радиационной прививкой хлористого винила из газовой фазы : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Курбанов Ш.; Ташк. гос . ун-т им. В. И. Ленина. – Ташкент, 1968. – 16л.
823450
  Ленков С.В. Модификация свойств полупроводникового соединения CdS при облучении ионами неона / С.В. Ленков, В.А. Мокрицкий, А.С. Гаркавенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 18-21. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 24/25). – ISSN 1728-3817


  У даній статті описані результати роботи автора по використанню іонів неону з метою здобуття оптично однорідних кристалів сульфіду кадмію, що використовуються для створення високоефективних (з малими втратами випромінювання) і швидкодіючих модуляторів ...
823451
  Воробец Г.И. Модификация свойств слоев и характеристик структур AL-Si, PtxSiy-Si импульсным лазерным излучением : дисс. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.10 / Воробец Г.И. ; КГУ им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1989. – 199 с. – Библиогр.: л. 185-199
823452
  Воробец Г.И. Модификация свойств слоев и характеристик структур AL-Si, PtxSiy-Si импульсным лазерным излучением : автореф. дисс. ... канд. физ.- мат наук : 01.04.10 / Воробец Г.И. ; КГУ им. Т.Ш. Шевченко. – Киев, 1989. – 12 с. – Библиогр.: 6 назв.
823453
  Петров А.И. Модификация свойств триацетилцеллюлозы путем структурирования и синтеза привитых сополимеров : Автореф... канд. химич.наук: 073 / Петров А.И.; Ташкентский гос. ун-т. – Ташкент, 1967. – 20л.
823454
  Набиев А. Модификация свойств целлюлозы метилольными производными тиомочевины. : Автореф... Канд.хим.наук: 075 / Набиев А.; Ташк.политехн.ин-т. – Ташкент, 1968. – 20л.
823455
  Маркялис А.В. Модификация свойств цилиндрических магнитных доменов методом ионного внедрения : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.10 / Маркялис Альфредас Вильгельмович ; Вильнюс. гос. ун-т им. В. Капсукаса. – Вильнюс, 1979. – 18 с. – Библиогр.: 13 назв.
823456
  Ахунджанов А.И. Модификация скелетного никелевого катализатора и испытание в реакциях гидрирования комсохимического пиридина и его гомологов : Автореф. дис. ... канд. техн. наук / Ахунджанов А.И. ; АН УзССР, Объедин. ученый совет по химии и хим. технологии. – Ташкент, 1971. – 24 с.
823457
  Рагозин В.В. Модификация стоимости , цена и расширенное воспроизводство в сельском хозяйстве / В.В. Рагозин. – Л, 1974. – 118с.
823458
  Соломко В.П. Модификация структуры и свойств полимеров наполнителями и модельные представления о наполненных полимерах : Автореф. дис. ... доктор хим. наук : 075 / Соломко В.П. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1971. – 55 с.
823459
  Сирота А.Г. Модификация структуры и свойств полиолефинов / Сирота А.Г. – 2-е изд., перераб. и доп. – Ленинград : Химия, Ленингр. отд-ние, 1974. – 174 с. : ил. – Библиогр. в конце глав
823460
  Сирота А.Г. Модификация структуры и свойств полиолефинов / Сирота А.Г. – 3-е изд., перераб. – Ленинград : Химия, Ленингр. отд-ние, 1984. – 152 с. : ил. – Библиогр.: с. 146-150
823461
  Шаповал О.В. Модификация структуры и свойств полиэтиленовых пленок при ионизационном облучении. : Автореф... Канд.хим.наук: 01.04.19 / Шаповал О.В.; Ин-т химии высокомолекул.соедин. – К, 1988. – 17л.
823462
   Модификация структуры и свойств толстых плёнок на основе Ni3B воздействием лазерного излучения / В.Е. Шелудько, А.В. Паустовский, Б.М. Рудь, Е.Я. Тельников, П.С. Смертенко, В.В. Кременицкий, И.В. Захарченко // Электронная обработка материалов : научный журнал / Акад. наук Молдовы, Ин-т прикладной физики. – Кишинев, 2014. – Т. 50, № 5. – С. 50-57. – ISSN 0013-5739


  Приведены результаты исследования влияния импульсного лазерного излучения на морфологию поверхности и некоторые электрофизические свойства толстых плёнок на основе Ni3B, полученных методом трафаретной печати композиционных паст на диэлектрическую ...
823463
  Куликов Андрей Владимирович Модификация теории возмущений в неренормируемых теориях и проблема связанных состояний : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Куликов Андрей Владимирович; Ин-т физики высоких энергий. – Серпухов, 1986. – 6л.
823464
  Дусмухамедов Х. Модификация хлопковой целлюлозы акролеоном и его производными. : Автореф... Канд.хим.наук: 073 / Дусмухамедов Х.; Ташкент.гос.ун-т. – Ташкент, 1967. – 18л.
823465
  Тиллаходжаев Д. Модификация целлюлозы и ацетилцеллюллозы некоторыми серусодержащими и поифенольными соединениями : Автореф... канд. техн.наук: 05.21.03 / Тиллаходжаев Д.; АН УзССР, Объед. уч. сов. по хим. и хим. технол. – Ташкент, 1973. – 23л. – Бібліогр.:с.22
823466
  Григорян Г.Л. Модификация целлюлозы некоторыми производными 2-меркаптобензотиазола : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Григорян Г.Л.; АН Кирг.ССР. – Фрунзе, 1973. – 27л.
823467
  Кашиков Шагатай Кашикович Модификация чистого продукта в стимулирующие распределительные формы национального дохода : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Кашиков Шагатай Кашикович; Ин-т экономики АН Казахск.ССР. – Алма-Ата, 1979. – 48л.
823468
  Шевчук В.Ф. Модификация экономических законов и противоречия воспроизводственных процессов в условиях зависимого капитализма : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Шевчук В. Ф.; Льв.ГУ. – Львов, 1979. – 24л.
823469
  Мартыновский С.В. Модификация экономического цикла в процессе исторического развития капитализма. / С.В. Мартыновский. – Киев; Одесса, 1977. – 175с.
823470
  Соколова Г.А. Модификация эластомеров гидроксилсодержащими соединениями и синергическими системами на их основе : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 02.00.06 / Соколова Галина Аркадьевна ; Днепропетр. хим.-технол. ин-т им. Ф.Э. Дзержинского. – Днепропетровск, 1983. – 16 с. – Библиогр.: 15 назв.
823471
  Прокопенко В.А. Модификация эпоксидными соединениями пленкообразующих полиуретанов : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.06 / Прокопенко В.А.;. – Киев, 1987. – 18 с.
823472
  Мурафа А.В. Модификация эпоксидных связующих с целью создания антикоррозионных покрытий : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.06 / Мурафа Ася Владимировна ; М-во высш. и средн. спец. образования Латв. ССР, Рижский политехн. ин-т. – Рига, 1979. – 231, [2]. – Библиогр.: 18 назв.
823473
  Бондарев Б.И. Модифицирование алюминиевых деформируемых сплавов / Б.И. Бондарев. – М, 1979. – 223с.
823474
  Гавар Я.А. Модифицирование ванадиймолибденовых катализаторов окисления фурана : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Гавар Я.А.; АН Лат.ССР. Отд-ние хим. и биол. наук. – Рига, 1974. – 28л.
823475
  Троцан А.И. Модифицирование железоуглеродистых расплавов дисперсными порошками : определение оптимальных параметров модифицирования с применением математического моделирования / Анатолий Троцан, Игорь Бродецкий, Владислав Каверинский. – Саарбрюккен : LAP LAMBERT Academic Publishing, 2012. – 181, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 165-181. – ISBN 978-3-659-12500-3
823476
  Черновская Р.П. Модифицирование катализаторов стереоспецифическй полимеризации олефинов. : Автореф... канд. хим.наук: / Черновская Р.П.; Горьков. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1965. – 17л.
823477
  Бейхольд Галина Альбертовна Модифицирование комплексных катализаторов при полимеризации этилена : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Бейхольд Галина Альбертовна; АН СССР. Отд-ние ин-та химич. физики. – Черноголовка, 1973. – 18л.
823478
  Волощук Л.Л. Модифицирование компонентов смазочных материалов : Автореф... канд. техн.наук: 082 / Волощук Л.Л.; Сев.-Зап. заоч. политехн. ин-т. – Ленинград, 1970. – 21л. – Бібліогр.:с.19-21
823479
  Сахарова М.Г. Модифицирование поверхности пигментной двуокиси титана и окиси цинка олатом натрия : Автореф... канд. хим.наук: / Сахарова М. Г.; Моск. хим. технол. ин-т. – М., 1965. – 12л.
823480
  Белоус В.А. Модифицирование поверхности реакторных материалов ионно-плазменным облучением : обзор по источникам зарубеж. и отечеств. печати / В.А. Белоус, Г.И. Носов ; [ред. А.И. Нагорна] ; Нац. акад. наук Украины, Нац. науч. центр "Харьк. физ.-техн. ин-т". – Харьков : ННЦ ХФТИ, 2013. – 49, [1] с. : ил., табл. – Аннот. рус., укр. – Библиогр.: с. 44-49
823481
   Модифицирование силуминов стронцием.. – Минск, 1985. – 143с.
823482
   Модифицирование углеродного волокна Cl-, Br- и S-содержащими функциональными группами / Л. Грищенко, А. Вакалюк, А. Беда, В. Диюк, А. Мисчанчук, В. Радкевич // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 51-56. – (Хімія ; вип. 1 (53)). – ISSN 1728-3817


  Проведено хлорирование углеродного волокна и получены активные хлорсодержащие прекурсоры, в которых хлор способен замещаться на серосодержащие группы. Показано, что хлорирование позволяет получить образцы с большей концентрацией сульфогрупп в ...
823483
   Модифицирование углеродного волокна серосодержащими функциональными группами / Л. Грищенко, Т. Безуглая, А. Вакалюк, А. Беда, В. Радкевич, О. Мисчанчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 50-54. – (Хімія ; вип. 1 (52)). – ISSN 1728-3817


  Проведено модифицирование углеродного волокна Бусофит парами серы в температурном интервале 400-800°С с последующим окислением полученных материалов пероксидом водорода, в результате чего получены образцы углеродного волокна, содержащие на поверхности ...
823484
  Козюхин Сергей Александрович Модифицирование халькогенидных стеклообразных полупроводников : Автореф. дисс. ... д-ра химических наук; 02. 00. 04 / Козюхин С. А.; Институт общей и неорганической химии им. Н. С. Курнакова; РАН. – Москва, 2007. – 48с. – Бібл.: 9 назв
823485
   Модифицирование чугуна.. – М-Л, 1942. – 156с.
823486
   Модифицирование чугунов редкоземельным сплавом.. – М, 1960. – 12с.
823487
  Малыш И.Р. Модифицированная волемическая терапия и адреномиметическая коррекция и показатели функционального состояния кишечника при развитии синдрома полиорганной недостаточности у пострадавших с тяжелой сочетанной травмой / И.Р. Малыш, Л.В. Згржебловская // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2017. – № 1 (80). – С. 112-118. – ISSN 2224-0586
823488
  Терешин Ю.В. Модифицированная коллективная модель ядра в опространстве неприводимых тензерных операторов : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Терешин Ю. В.; МВССО РСФСР, Сатар.ГУ. – Саратов, 1975. – 15л.
823489
  Матвейчук Сергей Анатольевич Модифицированная мультиномиальная схема испытаний и ее применение при построении критериев идентификации, используемых в медицинской диагностике : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 05.13.16 / Матвейчук Сергей Анатольевич; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1991. – 12 с.
823490
  Матвейчук Сергей Анатольевич Модифицированная мультиноминаьная схема испытаний и ее применение при построении критериев идентификаций используемых в медицинской диагностике : Дис... канд.физ.-мат.наук: 05.13.16 / Матвейчук Сергей Анатольевич; КГУ. – К., 1991. – 148л. – Бібліогр.:л.142-148
823491
  Родионова В.А. Модифицированная теория анизотропных пластин переменной толщины : Учебное пособие / В.А. Родионова; МВиССО РСФСР, Ленингр. гос. ун-т. – Ленинград, 1989. – 93с.
823492
  Паршина Алевтина Модифицированная трапеза : Медпрактикум // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 9. – С. 212-220 : Іл.
823493
  Кацалова Л.Н. Модифицированное аддитивно-усредненное расщепление для решения трехмерных уравнений гидродинамики // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики ; глав. ред. В.И. Старостенко ; редкол.: В.Г. Бахмутов, Т.А. Белый, А.Б. Бобров [и др.]. – Киев, 2016. – Т. 38, № 4. – С. 138-145 : рис., табл. – Библиогр.: с. 143-145. – ISSN 0203-3100
823494
  Смирнов Евгений Павлович Модифицированное адиабатическое приближение в теории атомов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Смирнов Евгений Павлович; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1974. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
823495
  Уткина Елена Александровна Модифицированные 5"-дезоксинуклеозиды, содержащие остаток индола или 6-метилмеркаптопурина ("двуголовые" нуклеозиды) : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Уткина Елена Александровна; Моск. хим.-технол. ин-т им. Д.И.Менделеева. – Москва, 1975. – 25л. – Бібліогр.:с.24-25
823496
   Модифицированные аминокислоты и пептиды на их основе.. – Рига, 1987. – 278с.
823497
  Братчун Валерий Иванович Модифицированные дегти и дегтебетоны повышенной долговечности : Автореф... док. технич.наук: 05.23.05 / Братчун Валерий Иванович; Харьковск. инженерно-строит. ин-т. – Харьков, 1993. – 36л.
823498
  Холмогоров А.Г. и др. Модифицированные иониты в технологии молибдена и вольфрама / А.Г. и др. Холмогоров. – Новосибирск, 1985. – 177с.
823499
   Модифицированные кремнеземы-высокоэффективные сорбенты для создания экологически чистых продуктов. Т.1 / В.В. Скопенко, В.А. Калибабчук, Л.В. Глущенко, КузьминскийЕ.В, О.А. Машкин // 14 Менделеевский съезд по общей и прикладной химии. Реф. Докл. и ссообщ.
823500
   Модифицированные кремнеземы в сорбции.. – М, 1986. – 248с.
823501
  Омельченко С.И. Модифицированные полиуретаны / С.И. Омельченко, Т.И. Кадурина. – Киев : Наукова думка, 1983. – 226 с.
823502
  Седельникова Э.А. Модифицированные субстраты в ферментативном синтезе динуклеозидмонофосфатов. : Автореф... канд.хим.наук: 02.00.10 / Седельникова Э.А.; Моск.гос.ун-т. – М, 1974. – 18л.
823503
  Хиля Владимир Петрович Модифицированные флавоноиды, изофлавоноиды и азотосодержащие гетероциклические системы на их основе : Автореф... докт. хим.наук: 02.00.03 / Хиля Владимир Петрович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1986. – 48л.
823504
  Хиля В.П. Модифицированные флавоноиды, изофлавоноиды и азотсодержащие гетероциклические системы на их основе : дисс. ... д-ра хим. наук : 02.00.03 / Хиля В.П. ; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1986. – 758 л. + Приложение: л. 446-758. – Библиогр.: л. 404-445
823505
  Голиков А.И. Модифицированные функции Лагранжа в нелинейном программировании / А.И. Голиков. – М., 1988. – 55с.
823506
  Гольштейн Е.Г. Модифицированные функции Лагранжа. Теория и методы оптимизации / Е.Г. Гольштейн, Н.В. Третьяков. – Москва : Наука, 1989. – 400с. – ISBN 5-02-013965-3
823507
  Буланов Н.С. Модифицированный метод возмущений в теории пластин и оболочек : Автореф... канд. техн.наук: 01.02.03 / Буланов Н. С.; Днепропетр. инж-техн. ин-т. – Днепропетровск, 1987. – 17л.
823508
  Денисов С.В. Модифицированный экстраградиентный метод для вариационных неравенств / С.В. Денисов, В.В. Семенов // Математичне та комп"ютерне моделювання : збірник наукових праць / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; редкол.: О.М. Хіміч, А.Ф. Верлань, І.Б. Ковальська [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2017. – С. 54-58. – (Фізико-математичні науки ; вип. 15). – ISSN 2308-5878
823509
  Семенов В.В. Модифицированный экстраградиентный метод с дивергенцией Брэгмана для вариационных неравенств // Математичне та комп"ютерне моделювання : збірник наукових праць / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; редкол.: О.М. Хіміч, А.Ф. Верлань, І.Б. Ковальська [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2019. – С. 132-137. – (Фізико-математичні науки ; вип. 19). – ISSN 2308-5878
823510
  Семенов В.В. Модифицированный экстраградиентный метод с расхождением Брэгмана для вариационных неравенств // Проблемы управления и информатики : международный научно-технический журнал / НАН Украины ; Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова ; Ин-т космич. исследований ; глав. ред.: В.М. Кунцевич ; редкол.: В.М. Белов, С.Н. Васильев, Ф.Г. Гаращенко [и др.]. – Киев, 2018. – № 4, июль - август. – С. 43-53. – ISSN 0572-2691
823511
  Кузнецов В.И. Модифицирующая роль цинка в соноптической передаче. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.02 / Кузнецов В.И.; АН СССР. – Пущино, 1975. – 25л.
823512
  Егиазарян С.В. Модифицирующее действие тиоловых, индолилалкиламиновых и инденовых соединений в культуре лимфоцитов человека при химическом мутагенезе. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.15 / Егиазарян С.В.; Ереван.гос.ун-т. – Ереван, 1978. – 25л. – Бібліогр.:с.25
823513
  Козіна Н. Модифікації "Каравели" Віри Вовк // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – Вип. 75. – С. 239-243. – ISSN 0130-528Х
823514
  Сидоренко Н.І. Модифікації "Шкільної" повісті у творчості Ніни Бічуї // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2013. – Т. 5, № 1. – С. 55-61. – ISSN 2077-804X


  Досліджено жанрову специфіку та поетику творів "Шпага Славка Беркути", "Звичайний шкільний тиждень" Ніни Бічуї; доведено, що вони є модифікаціями "шкільної" повісті, протиставленими соцреалістичним канонам.
823515
  Шокол Т. Модифікації 7-гідрокси-3-(5-феніл-1,3,4-тіадіазол-2-іл)-6-етилхромону / Т. Шокол, Н. Горбуленко, В. Хиля // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – C. 68-70. – (Хімія ; вип. 1 (52)). – ISSN 1728-3817


  Проведено модифікацію 7-гідрокси-3-(5-феніл-1,3,4-тіадіазол-2-іл)-6-етилхромону карбоксильною функцією шляхом алкілування естерами галогеноцтових кислот та наступного гідролізу і досліджено трансформацію одержаної кислоти під дією гідроксиламіну у ...
823516
  Гнатюк М. Модифікації жіночої персоносфери у малій прозі Людмили Тарнашинської // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2009. – Т. 27 : Літературознавство. – С. 244-253. – ISSN 1728-9572
823517
  Сембе К.А. Модифікації ініціаційного міфу в романах Маріо Варгаса Льйоси // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ : Київський університет, 2015. – Вип. 44, ч. 2


  У статті досліджені особливості актуалізації ініціаційного міфу у сучасному світі. На матеріалі романів перуанського письменника Маріо Варгаса Льйоси "Місто і пси" і "Тітонька Хулія і писака" розглянутий процес ствердження неофіта у ...
823518
  Волощук Ю. Модифікації історичного жанру в романній прозі Володимира Гжицького // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 19. – С. 99-105. – ISSN 2307-2261
823519
  Федущак-Паславська Модифікації конструкцій римського права у різних сферах правового регулювання в країнах Європи // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXIV звіт. наук.-практ. конф., 7-8 лют. 2018 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2018. – Ч. 1. – С. 92-94
823520
  Кавун О.В. Модифікації критичної статті на сторінках альманаху "Дукля". // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Т. 25. – С. 62-68.
823521
  Ткачов Ю.Г. Модифікації літературного образу Александра Македонського на українському національному грунті // Мова та історія : періодичний збірник наукових праць / за загал. ред. Ю. Мосенкіса ; голов. ред. Б. Бабич. – Київ, 1996. – Вип. 20. – С. 3-10
823522
  Жиртуєва Н.С. Модифікації містичного досвіду в релігійних традиціях світу : монографія / Н.С. Жиртуєва ; Херсонський держ. морський інститут. – Херсон : ХДМІ, 2009. – 327 с. – ISBN 978-966-2245-01-1
823523
  Кузьменко М.О. Модифікації оксирезвера тролу у водному розчині з фулереном С 60 / М.О. Кузьменко, М.А. Заболотний // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 43
823524
  Ставнича О. Модифікації персонажа у прозовому творі з елементами міфізації/міфологізації // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 19. – С. 282-289. – ISSN 2307-2261
823525
  Белькова С.В. Модифікації подорожнього нарису в українських газетних ЗМІ // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 54, січень - березень. – С. 147-150


  У статті розглянуто модифікації подорожнього нарису в сучасних українських газетних ЗМІ, виявлено причини їх появи та окреслено перспективи їх використання в майбутньому. In the article the modifications of travel stories in modern Ukrainian newspaper ...
823526
  Антонова О. Модифікації промови в письменницькій публіцистиці // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2013. – Вип. 27. – С. 361-368. – ISBN 966-7773-70-1


  Стаття присвячена окресленню жанрових модифікацій публіцистичних виступів М. Жулинського.
823527
  Костенко Н. Модифікації публічності у громадянському акті та медіа // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; редкол.: Д. Александер, М. Алексеєв, В. Бакіров [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3, липень - вересень. – С. 22-23. – ISSN 1563-3713
823528
   Модифікації реалізму в екранних мистецтвах : колект. монографія / [Оксана Волошенюк та ін.] ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ : Видавництво ІМФЕ, 2019. – 235, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 222-235 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-9109-6
823529
  Компанієць Л.В. Модифікації релігійних ідей: античність // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016. – № 3 (7)
823530
  Вербицька Г.А. Модифікації соціальних комунікацій сучасного арабського світу // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. О.В. Богуславський ; редкол.: А.О. Бессараб, В.В. Лизанчук І.Л. Пенчук [та ін.]. – Запоріжжя, 2019. – С. 71-74. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 2 (38)). – ISSN 2219-8741
823531
  Пашинська Л.М. Модифікації стійких сполучень слів у заголовках мас-медійних текстів // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 19, т. 4 (184). – С. 425-430


  Стаття присвячена механізмам трансформації і функціонуванню стійких сполучень слів, які активно виявляються у дискурсі ЗМІ – тій сфері мови, яка найоперативніше реагує на нові явища й тенденції творчого використання мовних одиниць.
823532
  Філіпчук У. Модифікації структурного і семантичного складу фразеологізмів із колоронімами у творах П. Зюскінда // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Чернівці, 2013. – Вип. 1 (5). – C. 181-186
823533
  Ушневич С. Модифікації та новаторство у художньому мисленні Григора Тютюнника (на матеріалі повісті "День мій суботній") // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 19. – Т. 153-157. – ISSN 2307-2261
823534
  Газнюк Лідія Михайлівна Модифікації тілесності в соціокультурній реальності : Автореф... канд. філософнаук: 09.00.11 / Газнюк Лідія Михайлівна; Харків. держ. пед. ін-т. – Х., 1993. – 17л.
823535
  Саєнко В.П. Модифікації травелогу в сучасній українській і німецькій літературах / В.П. Саєнко, П.С. Гуща // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2016. – Т. 21, вип. 1 (13). – С. 133-147. – (Серія: Філологія). – ISSN 2307-8332


  Стаття присвячена історико-літературним і теоретичним граням жанрової моделі травелогу в сучасній українській та німецькій літературах. Об"єктом дослідження є такі твори, як "Лексикон інтимних міст", "Дезорієнтація на місцевості" Ю. Андруховича та ...
823536
  Петрушенко О. Модифікації утопії та різновиди утопічної свідомості у сучасному світі // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 661 : Філософські науки. – С. 80-84. – ISSN 0321-0499
823537
  Прилипко Ю.І. Модифікації фінансового методу оцінки тіньової економіки // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2009. – № 1 (44). – С. 4-9 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв
823538
  Єременко О.Р. Модифікації фольклорно-міфологічного образу русалки в українських баладах ХІХ століття // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2001. – С. 41-45. – (Філологічні науки ; № 2). – ISBN 966-599-114-0
823539
  Чумак П. Модифікаційна мінливість Heliothrips haemorrhoidalis Bouche (Thysanoptera: Thripidae) в оранжереях Ботанічного саду ім. Акад. О. В. Фоміна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 63-65. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 1 (32)). – ISSN 1728-3817


  Наведено дані щодо мінливості ознак Heliothrips haemorrhoidalis Bouche та особливості популяційної структури цієї комахи-фітофага в умовах захищеного ґрунту. Приведены данные вариабельности признаков Heliothrips haemorrhoidalis Bouche и особенности ...
823540
  Чумак П. Модифікаційна мінливість трипсів (Thysanoptera: Thripidae) з статевим та нестатевим способами розмноження - як один із можливих факторів стратегії їх еволюції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 64-66. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 28). – ISSN 1728-3817


  Наведено результати порівняльного аналізу мінливості ознак трипсів зі статевим та нестатевим способом розмноження. Стратегія виживання комах після дії елімінуючого фактору з різними способами розмноження направлена на виживання особин з кращими ...
823541
  Чорний С.Г. Модифікація "Індексу Продуктивності Пірса" та його використання для оцінки якості чорноземних грунтів Правобережного Степу України / С.Г. Чорний, Вільна, (Поляшенко) // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського ; редкол.: С.А. Балюк, А.Б. Ачасов, А.Д. Балаєв [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 88. – С. 31-39 : рис., табл. – Бібліогр.: 24 назв. – ISSN 0587-2596
823542
  Шилін С.В. Модифікація N-амінокислотними фрагментами через 2-оксикислотний лінкер положення 7 6-етил-3-(4-метилтіазол-2-ІЛ)-4H-хромен-4-ону / С.В. Шилін, О.В. Шабликіна, В.П. Хиля // Украинский химический журнал : научный журнал / НАН Украины ; Ин-т общей и неорганической химии им. В.И. Вернадского ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка ; глав. ред.: С.В. Волков. – Киев, 2017. – Т. 83, № 1/2, январь - февраль. – С. 61-67. – ISSN 0041-6045
823543
   Модифікація vaccinium myrtillus ефектів впливу низькоінтенсивного іонізуючого опромінювання на вищу нервову діяльність щурів / Е.В. Тукаленко, О.Г. Ракочі, В.В. Варецький, М.Ю. Макарчук, І.Р. Дмитрієва // Фізика живого (Біофізика і далі) : Теоретичне і науково-практичне видання / Науково-дослідний центр квантової медицини "Відгук". – Київ, 2006. – Т. 14, № 1. – С. 41-52. – ISSN 1023-2427
823544
  Веселовска М. Модифікація амінокислотних похідних кумаринів 10-гідроксидекагідроізохіноліном / М. Веселовска, С. Шилін, В. Хиля // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 62-64. – (Хімія ; вип. 1 (49)). – ISSN 1728-3817


  На основі синтезованих раніше кумариніламінокислот за допомогою методу активованих естерів отримано низку нових, не описаних в літературі похідних, модифікованих конформаційно ускладненим 10-гідроксидекагідроізохіноліном. На основе синтезированных ...
823545
  Дуброва О. Модифікація архетипових першостихій у творчості Волта Вітмена та Богдана-Ігоря Антонича // Сучасний погляд на літературу : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки України; Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова, кафедра укр. літ-ри. – Київ, 2009. – Вип. 12. – С. 145-153. – Бібліогр.: 21 назв. – ISBN 966-7773-70-1
823546
  Василенко Г.К. Модифікація вартості - основа планових цін при соціалізмі / Г.К. Василенко. – Київ, 1970. – 48с.
823547
   Модифікація властивостей препарату Коніум за допомогою фулерену С60 / Н.А. Полуян, М.А. Заболотний, М.П. Куліш, О.П. Дмитренко // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 18-19
823548
  Дикун Н.І. Модифікація властивостей телуриду свинцю та твердих розчинів на його основі для термоелектричних перетворювачів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.27.06 / Дикун Наталія Іванівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – 22 с. – Бібліогр. : 35 назв.
823549
  Круковський Р.С. Модифікація гальваномагнітних властивостей багатошарових структур на основі GaAs, InP, InAs для елементів пристроїв електронної техніки : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.27.06 / Круковський Ростислав Семенович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2015. – 21 с. – Бібліогр.: 21 назва
823550
  Тіхоненко С. Модифікація гротеску від архаїки до сучасності // Філологічні науки : науковий журнал / Полтав. держ. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; редкол.: Степаненко М.І., Ніколенко О.М., Баландіна Н.Ф. [та ін.]. – Полтава, 2018. – Вип. 28. – С. 42-47. – ISSN 2524-2490
823551
  Лазурчак І.І. Модифікація двостороннього методу розв"язування крайової задачі для сингулярних ЗДР // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 183-188. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  Розглядається модифікація двостороннього функціонально-дискретного методу розв"язування задачі Діріхле для сингулярних ЗДР другого порядку. Встановлені достатні умови збіжності методу зі швидкістю геометричної прогресії, а також отримані оцінки ширини ...
823552
  Лиско Н. Модифікація декларації з податку на прибуток: у проекті Мінфіну // Юридична газета. – Київ, 2017. – 4 квітня (№ 14). – С. 26-27
823553
  Карп"юк О. Модифікація державного регулювання інноваційного розвитку в Україні // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 6 (137). – С. 26-39 : Табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1605-2005
823554
  Зарапіна Ю. Модифікація економічної складової соціальних політик деяких країн в умовах глобалізації // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – С. 67-76. – (Економічні науки ; Вип. 5/1). – ISSN 1993-0240
823555
  Молчанова Е.Ю. Модифікація експортної спеціалізації України під впливом торговельних правил СОТ // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2010. – № 2. – С. 28-33
823556
  Науменко Н. Модифікація елегійної жанрової матриці у творі "В лавровім вінку" Сильвестра Яричевського // Українська версифікація: питання історії та теорії : зб. праць Всеукр. наук. конф., присвяч. ювілеєві д-ра філол. наук, проф. Наталії Василівни Костенко / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; [упоряд.: Б.І. Бунчук, Р.В. Пазюк]. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2017. – С. 76-83
823557
  Турган О. Модифікація жанру античної трагедії в українській літературі кінця ХІХ - початку ХХ ст. // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2006. – Вип. 9 : Національні моделі порівняльного літературознавства. – С. 112-117.
823558
  Чорноус С.С. Модифікація жанру подорожі у творчості Юзефа Ігнація Крашевського : дис. ... канд. філолог. наук : 10.01.03 / Чорноус С.С. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 200л. – Бібліогр. : л.175-200
823559
  Чорноус С.С. Модифікація жанру подорожі у творчості Юзефа Ігнація Крашевського : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.03 / Чорноус С.С. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр. : 8 назв
823560
  Погорєлова О. Модифікація жанру страшилки у творі О. Ірванця "Наш вожатий Фреді Крюгер" // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2012. – Т. 32 : Літературознавство. – С. 79-85. – ISSN 1728-9572
823561
  Калініченко Б.М. Модифікація засобів передачі інформації та посилення їх політичного спрямування // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, І.О. Кресіна, О.В. Скрипник [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 371-383. – (Серія "Юридичні і політичні науки" ; вип. 85). – ISSN 1563-3349
823562
  Іщенко Є.С. Модифікація і зміцнення поверхні імпульсними потоками плазми. : Автореф... канд. техніч.наук: 05.02.01 / Іщенко Є.С.; АН Укр. Ін-тут надтвердих матеріалів. – К., 1993. – 16л.
823563
   Модифікація імунної відповіді на ксеногенні ембріональні протеїни ад"ювантами мікробного походження / Г.В. Діденко, Г.С. Лісовенко, В.М. Базась, Н.Л. Черемшенко, І.М. Воєйкова, О.О. Круць, Г.П. Потебня // Медична та клінічна хімія : науковий журнал / Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України ; Ін-т фармакології та токсикології НАМН України ; голов. ред. Губський Ю.І. ; редкол.: Бухтіарова Т.А., Верхрадський Н.С., Гоженко А.І. [та ін.]. – Тернопіль, 2015. – Т. 17, № 3 (64). – C. 16-22. – ISSN 2410-681Х
823564
  Александрова М.М. Модифікація інструментів фіскальної політики в умовах кризи // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 7/8 (134/135). – С. 35-40


  Проаналізовано результативність використання системи фіскальних інструментів (прогресивне оподаткування, виплати безробітним, інші соціальні трансферти) в умовах подолання кризи.
823565
  Макаренко М. Модифікація інфляційних ризиків в умовах глобалізації / М. Макаренко, В. Осецький // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2006. – № 3. – С. 39-45. – ISSN 1605-2005
823566
  Каулін В.Ю. Модифікація кам"яновугільного пеку активними добавками з метою отримання пекокомпозиту : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.07 / Каулін В"ячеслав Юрійович ; М-во освіти і науки України, Нац. металург. акад. України. – Дніпропетровськ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
823567
  Чістякова Г.Д. Модифікація кінетики електронного транспорту в бактеріальних реакційних центрах за допомогою опромінення і фулеренів / Г.Д. Чістякова, М.А. Заболотний // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 25-26
823568
  Радіонова І.Ф. Модифікація класичних висновків про макроекономічне регулювання для перехідних економік // Економічна теорія : Науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2006. – № 1. – С. 69-79. – ISSN 1811-3141
823569
  Заярна Н.М. Модифікація конкурентних відносин в Україні внаслідок розвитку економічної кризи / Н.М. Заярна, М.В. Тимура // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.4. – С. 307-309. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
823570
  Орєхов М. Модифікація конкурентних механізмів на глобальному фінансовому ринку в умовах діджиталізації // Галицький економічний вісник : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя ; редкол.: Білоус О.С., Павликівська О.І., Кіляр О.Р. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – № 4 (59). – С. 122-132. – ISSN 2409-8892


  Присвячено дослідженню основних напрямків модифікації конкурентних механізмів на глобальному фінансовому ринку в умовах діджиталізації, в тому числі на тлі використання нових технологій у фінансовій сфері. Визначено причини, переваги та недоліки ...
823571
  Щербакова Т.А. Модифікація конкурентної політики за умови трансформації економічних відносин // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2016. – № 4 (653). – С. 45-56. – ISSN 0131-775Х
823572
  Дідківська Л. Модифікація конкуренції на внутрішньому ринку під впливом глобалізації: методологічні та практичні аспекти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 29-34. – (Економіка ; Вип. 88). – ISSN 1728-3817


  Проведено аналіз суперечливого впливу економічної глобалізації на становлення внутрішнього конкурентного середовища. Показано зміни у розвитку національних конкурентних відносин під дією міжнародної конкуренції. Висвітлено основні проблеми формування ...
823573
  Александренко В. Модифікація малих прозових жанрів у творчості Д. Марковича та В. Винниченка (на прикладі творів "Final", "Мій сон" Д. Марковича й "Контрасти", "Сонячний промінь" В. Винниченка) // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 56-59. – (Серія: Філологічні науки ; № 1 (326) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
823574
  Максименко С.Д. Модифікація методики дослідження агресивності людини "тест руки" (hand test) / С.Д. Максименко, О.М. Кокун, Є.В. Тополов // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2011. – № 2 (143). – С. 16-22
823575
  Бичков А.С. Модифікація методу Зубова функціонального перетворення матриць / А.С. Бичков, В.Ф. Давидов // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 77-82. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1)


  Запропонована модифікація методу Зубова дозволяє оптимізувати метод Зубова функціонального перетворення матриць, використовуючи доведені властивості матричних послідовностей. Алгоритм модифікації тестовано при використанні "поганих" матриць.
823576
   Модифікація методу передискретизації для випадку двох вхідних зображень на основі матриці дивергенції та операції кросинговеру / Ю.М. Рашкевич, Д.Д. Пелешко, Т.Є. Рак, І.В. Ізонін, Д.А. Батюк // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський, державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2016. – № 13. – С. 23-31 : рис., табл. – Бібліогр.: 24 назв. – ISSN 2078-4643
823577
  Терещенко В. Модифікація методу регіонального пошуку для регіонів з криволінійними границями / В. Терещенко, М. Михащук // International conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2006), September 18-23, 2006 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2006), intern. conference. – [S. l. : s. n.], 2006. – С. 180-183
823578
  Гнатюк В.О. Модифікація методу Ремеза на випадок апроксимації компактнозначного відображення / В.О. Гнатюк, Ю.В. Гнатюк, У.В. Гудима // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 239-244. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Узагальнено метод Ремеза на випадок задачі найкращої рівномірної апроксимації неперервного компактнозначного відображення скінченновимірним чебишовським підпростором однозначних неперервних відображень. Ключові слова: метод Ремеза, рівномірна ...
823579
  Гнатюк Ю.В. Модифікація методу січних площин на випадок апроксимації компактнозначного відображення / Ю.В. Гнатюк, У.В. Гудима // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 245-250. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  В статті узагальнено метод січних площин на випадок задачі найкращої рівномірної апроксимації неперервного компактно значного відображення скінченновимірним чебишовським підпростором однозначних неперервних відображень Ключові слова: метод січних ...
823580
  Воротін В.Є. Модифікація механізму державного управління соціально-економічним розвитком регіонів України // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2010. – № 1 (14). – С. 5-10
823581
  Дронь Катерина Модифікація міфообразу землі-матері в художній творчості Івана Франка // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 36-42. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5263


  Стаття є частиною праці, у якій здійснено спробу інтерпретації низки образів-символів міфопоетичної моделі світи у творчості І. Франка: чотирьох першоелементів світобудови (земля, вогонь, вода, повітря), астральних (сонце, місяць, зорі), різних ...
823582
  Дронь К. Модифікація міфообразу землі-матері в художній творчості Івана Франка // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 36-42. – ISSN 0130-5263
823583
  Польовий А.М. Модифікація моделі впливу кліматичних факторів на фотосинтез сосни в умовах півдня України / А.М. Польовий, Ю.О. Кузнєцова // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 1 (89). – С. 98-105 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 0868-6939
823584
  Внукова Н. Модифікація моделі М. Калецького, що описує динаміку капіталу / Н. Внукова, А. Воронін // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2010. – № 7 (584). – С. 4-10. – ISSN 0131-775Х
823585
  Архіпов С. Модифікація моделі управління запасами Харріса-Уілсона // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 1 (303). – С. 59-62 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1810-3944
823586
  Рудківський О.П. Модифікація німецьких глухих напружених зімкнених фонем /p/i/k/ у спонтанному мовленні // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 9. – С. 157-162. – (Філологічні науки. Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
823587
  Кузьменко Т. Модифікація німецьких наголошених голосних у різних частинах мови // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2008. – С. 282-291. – (Германська філологія ; Вип. 370/371)
823588
  Лисюк В.О. Модифікація оптичних властивостей тонких плівок перехідних металів на поверхні піроелектриків йонною імплантацією : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.05 / Лисюк В.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 138 л. – Бібліогр.: л. 128-138
823589
  Лисюк В.О. Модифікація оптичних властивостей тонких плівок перехідних металів на поверхні піроелектриків йонною імплантацією : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук. : 01.04.05 / Лисюк В.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр. : 29 назв.
823590
  Булавін Л.А. Модифікація оптичних та магніторезистивних властивостей аморфних сплавів на основі Co дією зовнішніх чинників / Л.А. Булавін, К.Л. Вінніченко // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 433-438. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі наведено результати досліджень оптичних властивостей та магніторезистивного ефекту для змінного струму в аморфних і нанокристалічних стрічках сплавів на основі Со. З"ясовано, що поведінка діелектричної функції стрічок в ІЧ області (0.05-0.65 ...
823591
  Майборода Р.Є. Модифікація оцінки Каплана-Мейєра для моделі сумішей зі змінними концентраціями / Р.Є. Майборода, В.Г. Хізанов // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київський університет. – Київ, 2015. – № 92. – С. 103-109. – ISSN 0868-6904
823592
  Кустов М.В. Модифікація піротехнічних складів для ефективної нейтралізації кислотних та хімічно небезпечних атмосферних опадів / М.В. Кустов, В.Д. Калугін // Техногенно-екологічна безпека : науково-технічний журнал / Держ. служба України з надзвичайних ситуацій ; Нац. ун-т цивільного захисту України ; редкол.: В.П. Садковий, В.А. Андронов, В.В. Вамболь [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 3 (1/2018). – С. 28-32 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2522-1892
823593
  Бабіч І.Л. Модифікація поверхні композиційних електродів на основі Cu плазмою електродугового розряду / І.Л. Бабіч, А.М. Веклич, Р.В. Мінакова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С.213-217. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Представлено результати досліджень впливу плазми електродугового розряду на стан поверхні композиційних електродів на основі міді (Cu-W та Си-Mo). Структурні зміни робочого шару таких електродів досліджувались металографічними методами. Показано, що ...
823594
  Шевченко В.Б. Модифікація поверхні пористого кремнію та її вплив на опричні властивості : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.07 / Шевченко В.Б.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 17с. – Бібліогр.: 14 назв
823595
  Шевченко В.Б. Модифікація поверхні пористого кремнію та її вплив на оптичні властивості : Дис. ... канд. фіз.-мат. наук. Спец. 01.04.07 - фізика твердого тіла / Шевченко В.Б.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 144л. – Бібліогр.: л.130-144
823596
  Варшавець П.Г. Модифікація поверхні та підвищення властивостей керамічної цегли : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.11 / Варшавець Петро Григорович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2014. – 21 с. – Бібліогр.: 15 назв
823597
  Сіньова Л.М. Модифікація політичноїфункції права соціального забезпечення в умовах сьогодення // Вісник Чернівецького факультету Національного університету "Одеська юридична академія" : збірник наукових праць / Національний, "Одеська юридична академія". Чернівецький університет, факультет. – Чернівці, 2016. – Вип. № 2. – С. 311-320
823598
  Столітній А. Модифікація предметного принципу організації діяльності органів прокуратури / А. Столітній, Р. Мазурик // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2019. – № 1 (59) : Проблеми сьогодення. Теорія. Практика. – С. 21-34. – ISSN 2311-6676
823599
  Фурик В.Г. Модифікація прибутку та рентабельності в умовах впровадження міжнародних та національних стандартів бухгалтерского обліку / В.Г. Фурик, В.Т. Гріщенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 54-55. – (Економіка ; вип. 64/65). – ISSN 1728-3817


  Наведено методологію визначення основних форм прибутку і рентабельності з урахуванням рекомендацій Міжнародних та Національних стандартів бухгалтерського обліку. Розроблено пропозиції щодо удосконалення оподаткування.
823600
  Василішин С.І. Модифікація принципів обліково-аналітичного забезпечення як домінанта управління економічною безпекою аграрних підприємств // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 6 (509) : Вектори розвитку економіки України в умовах "Touchless economy". – С. 219-226. – ISSN 2222-4459
823601
  Середа В. Модифікація протекціоністської складової зовнішньоторговельної політики в умовах глобалізації / В. Середа, Л. Мартинюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 62-66. – (Економіка ; вип. 10 (151)). – ISSN 1728-3817


  В статті здійснено аналіз теорії та практики використання протекціонізму в міжнародній торгівлі в умовах глобалізації. Визначено основні причини, позитивні та негативні наслідки та тенденції застосування політики протекціонізму в контексті ...
823602
   Модифікація протипухлинних препаратів наноструктурами / М.А. Заболотний, М.П. Куліш, І.С. Чекман, Г.І. Соляник, О.П. Дмитренко, Т.О. Буско, О.Л. Павленко, Л.М. Кіркілевська, Ю.М. Кондрацький // Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 2015. – Т. 13, вип. 1. – С. 1-14. – ISSN 1816-5230
823603
  Мироненко Г.В. Модифікація психологічного часу особливості у просторі новітніх мультимедіа // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2013. – Вип. 33 (36). – С. 54-62
823604
  Драган Л.П. Модифікація радіаційно-індукованого апоптозу лімфоїдних клітин // Збірник наукових праць 7 Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні інформаційні технології управління екологічною безпекою, природокористуванням, заходами в надзвичайних ситуаціях" : (1-5 верес. 2008 р.) / "Сучасні інформаційні технології управління екологічною безпекою, природокористуванням, заходами в надзвичайних ситуаціях", міжнародна наук.-практ. конф. – Київ ; Харків ; Рибаче : [б. в.], 2008. – С. 247-250. – ISBN 978-966-187-005-4
823605
  Милейко Ю.Ю. Модифікація рекурсивної процедури розв"язку задачі лінійного програмування / Ю.Ю. Милейко, Б.В. Рубльов // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 273-277. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-7652-00-9


  В статті наводиться алгоритм розв"язання задачі лінійного програмування за лінійний час, який не використовує процедури рекурсії. Розглянуто його обґрунтування та показана перевага наведеного метода в порівнянні з методами, що використовують рекурсію.
823606
  Сніжко О.В. Модифікація ринку фінансових послуг під впливом фінансової консолідації // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 38, ч. 1. – С. 11-15
823607
  Бичко А.В. Модифікація рідинно-кристалічної структури бімолекулярних мембран ІМ-оксид-2,4-лутидином (івіном) / А.В. Бичко, В.К. Рибальченко // Фізика живого (Біофізика і далі) : Теоретичне і науково-практичне видання / Науково-дослідний центр квантової медицини "Відгук". – Київ, 2002. – Т. 10, № 1. – С. 31-40. – ISSN 1023-2427


  На чорних БЛМ методом циклычних вольт-амперних характеристик показано зростання щыльносты упакування ацильних ланцюгыв та загальну кристалызацыю гыдрофобного кору лыпыдного бышару при модифыкацыъ його N-оксид -2,4-лутидином у концентраціях 10-9 - 10-5 ...
823608
  Вісьтак М.В. Модифікація рідкокристалічних структур та завадостійких сигнальних перетворювачів для оптичних сенсорних пристроїв : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.27.01 / Вісьтак Марія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2016. – 40 с. – Бібліогр.: 58 назв
823609
  Найдьонов В.П. Модифікація світлочутливих плівок комплексами металів / В.П. Найдьонов, О.В. Блажко, В.Г. Сиромятніков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 67-70. – (Хімія ; Вип. 37)


  Вивчено можливість модифікації металами тонких полімерних плівок попередньої дифузії у плівки органічного комплексоутворювача й обробкою набухлого полімеру розчином солі металу. Плівки, що містять метал, мають підвищену стійкість до дії кисневої плазми.
823610
  Сіденко В. Модифікація світової економіки під впливом новітніх факторів глобальної трансформаційної кризи // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2012. – № 5 (606). – С. 18-31. – ISSN 0131-775Х
823611
  Уманців Ю. Модифікація світової фінансової системи в умовах новітніх викликів // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2010. – № 4 (170). – С. 36-40
823612
  Гельнер І. Модифікація системи державного регулювання діяльності ТНК в Україні // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 163-166
823613
  Буднік М.М. Модифікація системи управління персоналом / М.М. Буднік, Л.С. Медяна // Розвиток конкуренції та формування конкурентного середовища в Україні : зб. тез доп. Всеукр. наук.-практ. конф. : [19-20 листоп. 2015 р.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. торг.-екон. ун-т, Харків. торг.-екон. ін-т КНТЕУ [та ін.] ; [редкол.: К.Д. Гурова (голова), Н.Ю. Олійник, О.М. Гавриш та ін.]. – Харків : КНТЕУ ; ХТЕІ КНТЕУ, 2015. – С. 47-48
823614
   Модифікація способу життя та дієтичне харчування хворих на артеріальну гіпертензію у поєднанні з цукровим діабетом: рекомендації європейських консенсусів та реалії життя (огляд літератури) / Д.К. Милославский, С.М. Коваль, І.О. Снгурська, Т.Г. Старченко, В.В. Божко, К.О. Юшко, О.М. Щенявська // Новости медицины и фармации в Украине. – Киев, 2018. – № 11 (663). – С. 4-6, 8
823615
  Хороб С. Модифікація структури і принципів естетичної функції ремарки в українській модерністській драмі поч. ХХ ст. // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 175-182. – (Серія філологічна ; Вип. 39, ч. 1)
823616
  Хороб С.М. Модифікація структури і принципів естетичної функції ремарки в українській модерністській драмі початку XX ст. // Літературознавчі студії : збірник наукових статей, присвячений 90-річчю від дня народження Олексія Коломійця / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, Н.М. Гаєвська, Ю.О. Бандура [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 27. – С. 116-128. – ISBN 978-966-171-250-7
823617
  Чекайло М.В. Модифікація структури та властивостей аргіродитів Ag8SiSe6, Ag8GeSe6, Ag8SnSe6 для електроніки : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.04.07 / Чекайло Микола Володимирович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 23 назви
823618
  Дощенко Галина Генадіївна Модифікація структури та властивостей міднофосфатного скла у полі електромагнітного випромінювання : Автореф... канд. технічнихнаук: 05.27.06 / Дощенко Галина Генадіївна; НАНУ. Ін-т фізики напівпровідників. – К., 1999. – 17л.
823619
  Слободян О.М. Модифікація структури та електрофізичних властивостей нанопористих шарів графіту, графену та оксиду графену під впливом радіаційного випромінювання і температури : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Слободян Олександр Михайлович ; НАН України, Ін-т фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова. – Київ, 2019. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
823620
  Йонак П.К. Модифікація структури та оптико-фізичних властивостей кристалів з метал-галогенними комплексами шляхом катіон-аніонного заміщення : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.10 / Йонак Павло Казимирович ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2019. – 17 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 11 назв
823621
   Модифікація структурного стану клітинних мембран органів тварин за екзогенного впливу / С.В. Хижняк, С.В. Сисолятін, С.В. Мідик, В.М. Войціцький // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; голов. ред.: О.С. Волошкіна, О.М. Трофимчук. – Київ, 2017. – № 3/4 (24), липень - грудень 2017 р. – С. 97-105 : рис., табл. – Бібліогр.: 24 назв. – ISSN 2411-4049
823622
  Цимбал Л. Модифікація суб"єктів інтелектуального лідерства в глобальному економічному середовищі // Економічна теорія : науковий журнал / НАН України ; М-во освіти і науки України ; Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" [ та ін.] ; голов. ред. А.А. Гриценко. – Київ, 2018. – № 2. – С. 77-91 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1811-3141
823623
  Конотоп Л.Г. Модифікація суб’єктивності в історичному русі людства // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2017. – C. 8-12. – (Філософія. Культурологія ; № 2 (26)). – ISSN 2411-5606
823624
  Воротін В.Є. Модифікація та вдосконалення механізму державного управління соціально-економічним розвитком України: регіональний вимір // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 4. – С. 107-110
823625
  Михайлов Б.В. Модифікація тесту тривожності Р. Теммл, М. Доркі, В. Амен (методика "обери потрібне обличчя") для поглибленого дослідження тривожності у дітей дошкільного віку / Б.В. Михайлов, Н.М. Колеснік // Чоловіче здоров"я, гендерна та психосоматична медицина : український журнал / Харків. мед. акад. післядипломної освіти [та ін.] ; голов. ред.: Б.В. Михайлов ; редкол.: Л.А. Болотна, В.О. Бондаренко, Л.Г. Воронков [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2 (04). – С. 36-43. – ISSN 2413-8843
823626
  Боговін О.В. Модифікація традиційного образу середньовічного лицаря у драмі Лесі Українки "Камінний господар" (командор) // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 520-527. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 2)
823627
  Волошин О.В. Модифікація трибологічних властивостей монокристалів корунду для виробів медичного і технічного застосування : Автореф. дис. ...канд. Спец. / Олександр Вікторович Волошин; НАНУ, Ін-т монокристалів. – Харків, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 12 назв
823628
  Ткач А.А. Модифікація трисутності образу жінки в сучасних умовах // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Афоніна О.С., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 33. – С. 159-166. – ISSN 2226-2180


  "Наукова новизна полягає в тому, що в дослідженні вперше запропоновані напрямки відродження трисутності образу жінки в українській родинній обрядовості в сучасних умовах, перелік та характеристики; вперше проаналізована і схематично зображена ...
823629
   Модифікація узагальненого мотоду якнайменших квадратів за рахунок переходу від використання кореляційних зв"язків до дипресійних зв"язків / Б.О. Карпенко, Д.І. Заруднєв, Є.А. Якорнов, В.О. Гєлєсєв // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 20. – С. 51-57


  У статті досліджена можливість підвищення ефективності узагальненого метода якнайменших квадратів для оцінки параметрів сигналу при негауссівських помилках вимірювань, котрі виникають через негауссівість параметрів сигналів або заважаючих сигналів ...
823630
  Загоруйко Юрій Анатолійович Модифікація фізичних властивостей широкозонних напівпровідників, А2 В4 для отримання термостабільних елементів та гетероструктур для оптоелектроніки : Автореф. дис. ... доктора техн. наук: 05.02.01 / Загоруйко Ю.А.; НАНУ. Ін-тут монокристалів. – Харків, 2003. – 40с. – Бібліогр.: 50 назв
823631
  Гузар З. Модифікація фольклорних мотивів у романі Івана Франка "Перехресні стежки" // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 73-80. – (Серія філологічна ; Вип. 55). – ISSN 2078-5534
823632
  Корнєєв В.В. Модифікація форм фінансового посередництва в Україні // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 77-85.
823633
  Корнєєв В.В. Модифікація форм фінансового посередництва в Україні // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 77-85. – Бібліогр.: с. 77


  Розглянуто форми фінансового посередництва в банківській та небанківській сферах. Визначено особливості розвитку й запропоновано перспективні напрями активізації ринку фінансових послуг в Україні.
823634
  Жужа Л.О. Модифікація функцій громадянського суспільства під впливом антитерористичної операції в Україні // Сучасне суспільство : політичні науки, соціологічні науки, культурологічні науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2016. – Вип. 1 (11). – С. 76-86. – ISSN 2411-7587
823635
   Модифікація характеристик кремнію, стимульована магнітним, радіаційним впливом та електронним збудженням : навч. посібник / Л.П. Стебленко, А.М. Курилюк, О.М. Кріт [та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Корзун Д.Ю., 2017. – 396 с. : іл.,табл. – Бібліогр.: с. 370-396
823636
  Макара В.А. Модифікація хімічного складу люмінесцентних шарів пористого кремнію в результаті старіння / В.А. Макара, В.Б. Шевченко, О.Л. Капітанчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 414-419. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  За допомогою методів вторинної іонної мас-спектрометрії та рентгенівської фотоелектронної спектроскопії вивчалися зміни хімічного складу люмінесцентних зразків пористого кремнію (ПК) при зберіганні в атмосферному оточенні, а також вплив післяанодної ...
823637
  Стасевська О.А. Модифікація цінностей інформаційного суспільства // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2017. – С. 93-102. – (Серія: Філософія ; № 1 (32)). – ISSN 2075-7190


  "Стаття є продовженням наукового дослідження автора щодо нових ціннісних смислів буття людини постсучасності. Автор аналізує ціннісні основи розвитку інформаційного суспільства та доходить висновку про те, що в нових умовах відбувається не жорстке ...
823638
  Колянова Т.В. Модифікована матматична модель, що описує взаємодію антигенів та антитіл в організмі людини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – C. 90-93. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 3). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409
823639
  Вакарчук Т.С. Модифікована модель економічного зростання, що враховує можливість державного регулювання // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науковий журнал / Дніпропетров. ун-т ім. Альфреда Нобеля ; голов. ред.: Б.І. Холод. – Дніпропетровськ, 2016. – № 2 (45). – C. 101-109. – ISSN 2074-5354
823640
  Волошина О.В. Модифікована модель оцінки інвестиційного портфеля з урахуванням систематичного ризику / О.В. Волошина, Т.А. Григорова, А.К. Ауелбекова // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2016. – Вип. 6 (101), ч. 1. – С. 65-70 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1995-0519
823641
  Савченко А. Модифікована оцінка максимальної вірогідності в пуассонівській структурній моделі з похибками вимірювання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 26-31. – (Математика. Механіка ; Вип. 28). – ISSN 1728-3817


  Вивчається пуассонівська структурна модель регресії з похибками вимірювання. Побудовано виправлену T(q)-вірогідну оцінку для коефіцієнтів регресії. Отримано достатню умову строгої консистентності оцінки, коли q залежить від обсягу вибірки і прямує до ...
823642
   Модифікована пробопідготовка QUECHERS для визначення пестицидів в ягодах методом ГХ-МС / Ю.В. Коваль, В.В. Козаченко, О.О. Ткачук, Н.Г. Кобилінська // Тези доповідей XVIII Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 17-19 трав. 2017 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 18
823643
  Гнатюк О. Модифікована рецепція. Видавнича практика комуністичної Польщі та образ української культури // Україна модерна : наукове видання / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; Ін-т історичних досліджень. – Київ, 2010. – Число 5 (16) : Перекладаючи культуру/Культивуючи переклад. – С. 183-198. – ISSN 2078-659X


  "Образ української культури, витворений видавничою практикою комуністичної Польщі, видається темою нецікавою і навіть сором’язливою — хотілося б про це чимскоріш забути, як і про виробничий роман чи славослов’я у доробку визначних письменників. Утім, ...
823644
  Кошеленко В.П. Модифікована статистична модель атомного потенціалу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 47-51. – (Фізика ; Вип. 7). – ISSN 1728-3817


  На основі поправки до способу підрахунку кількості станів у фазовому просторі шляхом послідовного виключення "власної" енергії електронів і введення граничних умов на межі застосовності квазікласичного наближення в кулонівському потенціалі модифікована ...
823645
  Анісімов І.О. Модифікована теорія генератора шуму Кияшка-Піковського-Рабіновича / І.О. Анісімов, А.М. Дідовик, Т.В. Фіверський // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 367-374. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Чисельно досліджено режими роботи генератора шуму Кияшка-Піковського-Рабіновича з урахуванням нелінійності анодно-сіткової характеристики тріоду. Виявлено два раніше невідомі режими генерації стохастичних коливань. Досліджено ланцюжок біфуркацій, що ...
823646
  Черниш Р.І. Модифіковане адаптивно-усереднене розщеплення, його паралельна реалізація та застосування до задач метеорології : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.02. / Черниш Р.І. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
823647
  Черниш Р.І. Модифіковане адитивно-усереднене розщеплення, його паралельна реалізація та застосування до задач метеорології : дис. ... канд фіз.-мат. наук: 10.05.02 / Черниш Р. І.; НАН України, Укр. н.-д. гідрометеоролог. ін. – Київ, 2010. – 150 л. + Додатки: л. 122-135. – Бібліогр.: л. 136150
823648
  Кривенда А. Модифіковане середовище болда для культивування діатомей // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 30-32. – (Біологія ; вип. 49/50). – ISSN 1728-3817


  Розроблено модифікацію поживного середовища Болда для культивування діатомових водоростей в умовах неспеціалізованих колекцій мікроводоростей. Середовище апробовано на штамах 7 родів Bacillariophyta, виділених з прісноводних та грунтових біотопів. The ...
823649
  Яковенко О.Г. Модифікований біноміальний метод ціноутворення з використанням garch-процесу / О.Г. Яковенко, К.М. Заворотченко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 4 (130). – С. 312-321 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
823650
   Модифікований вугільно-пастовий електрод як чутлиіий датчик для вольтамперо-метричного визначення токсикантів / О.А. Запорожець, Н.І. Смик, Н.О. Туманік, Є.В. Заболотній, А.В. Заскальна // Тези доповідей Київської Конференції з аналітичної хімії "Сучасні Тенденції 2018" : 17-20 жовт. 2018, Київ / "Сучасні Тенденції 2018", Київ. конф. з аналіт. хімії. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 82
823651
  Смик Н. Модифікований електрод для вольтамперометричного визначення NO3- в солоних водах / Н. Смик, Б. Копаниця // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 9-14. – (Хімія ; вип. 1 (56)). – ISSN 1728-3817


  Запропоновано сенсорний елемент на основі модифікованого скловуглецевого електрода для визначення нітратів у водах із високою солоністю. Оптимізовано умови модифікування електрода шляхом електроосадження на його поверхню міді. Методом циклічної ...
823652
  Чумаченко І. Модифікований метод визначення лабільного заліза в сироватці крові / І. Чумаченко, С. Шандренко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 48-51. – (Біологія ; вип. 1 (66)). – ISSN 1728-3817


  Метою роботи було розробити та перевірити модифікацію біохімічного методу визначення лабільного заліза в плазмі крові. За основу було взято стандартний метод визначення заліза в плазмі крові з використанням колірореагенту феррозину. Суть модифікації ...
823653
  Боднарчук С.В. Модифікований метод Ейлера для слабкої апроксимації стохастичних диференціальних рівнянь, керованих процесом Вінера / С.В. Боднарчук, О.М. Кулик // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. В.С. Королюк ; редкол.: В.В. Анісімов, Т. Боднар, О.Ю. Веретенніков [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (99). – С. 51-62. – ISSN 0868-6904


  Weak approximation scheme of solutions of stochastic differential equations driven by Wiener processes is considered.
823654
  Гунченко Ю.О. Модифікований метод оптимізації структури обчислювальної мережі автоматизованого полігону підготовки фахівців спецпідрозділів // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 38. – С. 169-174


  Розглядається задача синтезу оптимальних обчислювальних систем автоматизованого шону підготовки фахівців спецпідрозділів. Приводиться нелінійна схема компромісів та її стосування при вирішенні цієї задачі. Розглядається модифікований метод гілок та ...
823655
  Третяк К. Смолій Модифікований параметричний метод опрацювання ГНСС мереж з корельованими вимірами та систематичними похибками // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Україн. т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; голов.ред. І.С. Тревого ; редкол.: Бурштинська Х.В., Васютинський І.Ю. Волчко П.І. [та ін.]. – Львів, 2017. – Вип. 2 (34). – С. 59-71 : рис., табл. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1819-1339
823656
  Маляренко О.С. Модифікований підхід до типізації основних екомережних елементів регіонального рівня // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / їв. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2016. – Т. 2 (41). – С. 114-124. – ISSN 2306-5680


  Удосконалено і доповнено типологічні класифікації екомережних ядер та коридорів, розроблено типологічну класифікацію буферних зон. Наведено тлумачення кожного таксону класифікації з необхідними прикладами. Усовершенствованно и дополнено типологические ...
823657
  Ковтун О.І. Модифікований проекційно-ітеративний метод розв"язування лінійних інтегральних рівнянь з додатковими умовами / О.І. Ковтун, О.В. Перегуда // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 93-99. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Запропоновано та обґрунтовано модифікований проекційно-ітеративний метод для лінійних інтегральних рівнянь з обмеженнями на шукану функцію. Використовуючи узагальнену допоміжну задачу, побудовано розв"язок даної задачі. Ключові слова: обмеження, ...
823658
  Орловський В.М. Модифікований тампонажний матеріал зниженої густини / В.М. Орловський, А.М. Похилко // Мінеральні ресурси України (МРУ) : науковий журнал / Держ. служба геології та надр України, Укр. держ. геологорозвідувальни ін-т ; голов. ред. С.В. Гошовський. – Київ, 2017. – № 3. – С. 40-43 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1682-721X
823659
  Борець А.С. Модифіковані Mno2 планарні електроди для визначення гідроген пероксиду / А.С. Борець, А.А. Ковалик, О.Ю. Тананайко // Тези доповідей XIX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 22-24 трав. 2018 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2018. – C. 8
823660
  Тананайко О.Ю. Модифіковані аналітичними реагентами гібридні плівкові покриття SiO2-поліелектроліт для оптичних і вольтамперометричних сенсорів : дис. ... д-ра хім. наук : 02.00.02, 102 / Тананайко Оксана Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 529 арк. – Додатки: 424-529 арк. – Бібліогр.: 78-98, 125-128, 176-181, 231-237, 277-281, 345-355, 410-420 арк.
823661
  Мазуренко Є.О. Модифіковані біокомпозитними плівками на основі SiO2 та наноматеріалів електроди для амперометричного визначення сорбітолу і холіну : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.02 / Мазуренко Євген Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 189 л. – Додатки: л. 159-163. – Бібліогр.: л. 164-189
823662
  Мазуренко Є.О. Модифіковані біокомпозитними плівками на основі SiO2 та наноматеріалів електроди для амперометричного визначення сорбітолу і холіну : автореф. дис. … канд. хім. наук : 02.00.02 / Мазуренко Євген Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 15 назв
823663
  Варченко В.В. Модифіковані вугільно-пастові електроди для вольтамперометричного визначення електроактивних сполук індольного ряду : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.02 / Варченко Вікторія Вячеславівна ; М-во освіти і науки України, Держ. нау. установа, Наук.-технол. комплекс "Ін-т монокристалів", НАН України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 181 арк. – Додатки: арк. 180-181. – Бібліогр.: арк. 165-179
823664
  Варченко В.В. Модифіковані вугільно-пастові електроди для вольтамперометричного визначення електроактивних сполук індольного ряду : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.02 / Варченко Вікторія Вячеславівна ; М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 24 с. – Бібліогр.: 13 назв
823665
  Пєсков Р.П. Модифіковані електроди на основі MnO2 та LiMn2O4 для літієвих джерел струму : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.03 / Пєсков Роман Петрович ; М-во освіти і науки України, держ. ВНЗ "Укр. держ. хім.-технол. ун-т". – Дніпропетровськ, 2015. – 22 с. – Бібліогр.: 16 назв
823666
  Горбуленко Н.В. Модифіковані нітрогеновмісними гетероциклами ізофлавоноїди. Синтез і властивості : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Горбуленко Наталія Василівна ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 265 л. – Бібліогр.: л. 158-265
823667
  Горбуленко Н.В. Модифіковані нітрогеновмісними гетероциклами ізофлавоноїди. Синтез і властивості : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Горбуленко Наталія Василівна ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 38 назв
823668
  Лавренюк О.І. Модифіковані полівінілпіролідоном епоксидні композиції для захисних покрить : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: Спец. 05.17.06 / Олена Іванівна Лавренюк; МОНУ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 13 назв
823669
  Бокла Н.І. Модифіковані псевдовипадкові послідовності Голда в телекомунікаційних системах із кодовим розподілом каналів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Бокла Наталія Іванівна ; М-во освіти і науки України, Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
823670
  Маслова О. Модифіковані умови культивування як спосіб впливу на морфофункціональні властивості мезенхімальних клітин пуповини людини / О. Маслова, Г. Островська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 33-36. – (Біологія ; вип. 1 (66)). – ISSN 1728-3817


  Дослідження присвячено стандартизації процедури культивування мезенхімальних клітин пуповини людини. Описано ефекти збагаченої тромбоцитами плазми та синтетичних інгібіторів протеїнкіназ на культуру мезенхімальних клітин. Показано, що збагачена ...
823671
  Фіголь Н. Модифіковані фраземи в сучасних медіа / Н. Фіголь, Т. Файчук // Наукові записки Інституту журналістики : науковий журнал / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2020. – Т. 1 (76). – С. 147-156. – ISSN 2522-1272
823672
   Модифікування активованого вугілля карбациламідофосфатом для сорбції йонів Cu(II) та La(III) / Д. Кисельов, В. Овчинніков, В. Амірханов, С. Ставицька, М. Циба, О. Піддубна, О. Пузій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 38-41. – (Хімія ; вип. 1 (50)). – ISSN 1728-3817


  Отримано три типи активованого вугілля, модифіковані (трихлорацетил)фосфорамід дихлоридом Cl3C-C(O)N(H)P(O)Cl2. За допомогою потенціометричного титрування та ІЧ-спектроскопії виявлено утворення нових поверхневих груп, що містять рухливі протони на всіх ...
823673
   Модифікування активованого вугілля шляхом газофазного хлорування парою CН2Cl2 / К. Веселовська, В. Веселовський, В. Діюк, Б. Місчанчук, О. Бєда, О. Іщенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 51-54. – (Хімія ; вип. 1 (51)). – ISSN 1728-3817


  Показано, що хлорування активованого вугілля (АВ) парою CН2Cl2 забезпечує прищеплення хлору до 4,5 ммоль/г для марки ГСГД та 8,7 ммоль/г для марки СКН. Виявлено, що інтенсивне зростання маси без виходу на насичення за високих температур пояснюється ...
823674
  Рожанчук Т. Модифікування вуглеситалового електрода плівкою на основі оксиду силіцію та гемоглобіну методом електроосадження / Т. Рожанчук, Є. Мазуренко, О. Наджафова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 35-37. – (Хімія ; вип. 45). – ISSN 1728-3817


  Показано можливість модифікування вуглеситалового електрода тонкою плівкою на основі оксиду силіцію і гемоглобіну методом електроосадження. Установлено оптимальні умови модифікування електрода, за яких утворюється стійке однорідне покриття, а саме: ...
823675
   Модифікування вуглецевого волокна Cl-вмісними функціональними групами / А.А. Череменко, А.В. Вакалюк, Л.М. Гріщенко, Т.М. Безугла, В.Є. Діюк // Тези доповідей XVIII Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 17-19 трав. 2017 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 149
823676
  Еліяшів О.М. Модифікування генераторів детермінованого хаосу для систем оброблення та передавання інформації : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.13 / Еліяшів Олег Миронович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
823677
  Пертко О.П. Модифікування зовнішньої поверхні цеолітів як фактор впливу на дезактивацію основного каталізатора та селективність у перетвореннях вуглеводнів : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.13 / Пертко Олександра Петрівна ; НАН України, Ін-т біоорган. хімії та нафтохімії ім. В.П. Кухаря. – Київ, 2020. – 22 с. – Бібліогр.: 16 назв
823678
  Лівіцька О.В. Модифікування кальцій фосфатів йонами металів та їх властивості : дис. ... д-ра філософії : 102, 10 / Лівіцька Оксана Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 178 арк. – Додатки: арк. 175-178. - Надійшла без автореферату (Постанова КМУ від 06.03.19 № 167). – Бібліогр.: арк. 157-174
823679
   Модифікування каталізаторів, сорбентів, сенсорів та вивчення їх фізико-хімічних властивостей : Звіт про НДР (закл.). – Київ, 2005. – 321с. : 129 рис., 80 таб. – 1 додаток. – Бібліогр.: 348 дж.


  Об"єкт дослідження - нанесені каталітичні системи на основі (і- металів в реакціях окиснення СН4, СО, Н2; модифіковані вуглецеві та силікатні сорбенти; адсорбційно-напівпровідникові сенсори газів, Мета роботи - дослідити вплив природи носіїв на ...
823680
  Ільїна О.С. Модифікування параметрів кристалів PbTe малими (до 0.5 ат. %) дозами Eu для елементів електронної техніки : автореф. дис. … канд. техн. наук : 01.04.07 / Ільїна Олена Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
823681
   Модифікування поверхні активованого вугілля (трихлороацетил)фосфорамід дихлоридом / Д.В. Кисельов, В.А. Овчинніков, В.М. Амірханов, О.І. Піддубна, О.М. Пузій // Чотирнадцята Міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 15-17 травня 2013 року : зб. тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 30
823682
  Череменко А.А. Модифікування поверхні вуглецевих матеріалів для використання в реакції каталітичного розкладу сечовини / А.А. Череменко, А.В. Вакалюк, Т.М. Безугла // Тези доповідей XIX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 22-24 трав. 2018 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 130
823683
   Модифікування поверхні поліакрилонітрильних мембарн уф-ініційованою прищепленою полімеризацією функціональних мономерів / Н.В. Потворова, П.В. Вакулюк, Н.М. Юхименко, А.Ф. Бурбан // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2014. – Т. 157 : Хімічні науки та технології. – С. 25-30. – ISSN 1996-5931


  Розроблено методики модифікування поверхні поліакрилонітрильних мембран гідрофільними мономерами шляхом УФ-ініційованої прищепленої полімеризації та встановлено залежність ступеня прищеплення мономерів від параметрів модифікування. Досліджено ...
823684
   Модифікування полівініліденфлуоридних мембран наночастинками TIO2 / Д.О. Новіков, О Кравченко, І.С. Колесник, О.Я. Джоджик, В.В. Коновалова, А.Ф. Бурбан // Тези доповідей XX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 15-17 трав. 2019 : [збірка доп.] / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 156
823685
  Шепелева Л.В. Модифікування порошок нітрідц титану та термічна обробка багатокомпонентних доевтектичних сулимінів : Автореф... канд. техн.наук: 05.16.01 / Шепелева Л. В.; КПІ. – К., 1993. – 17л.
823686
  Енхболд Тумуртогоогійн Модифікування природних цеолітів кластерами оксидів перехідних металів з одержанням активних каталізаторів і адсорбентів : Автореф... канд. техн.наук: 07.17.01 / Енхболд Тумуртогоогійн; Нац. техн. ун-тет України КПІ. – К., 2000. – 15л.
823687
   Модифікування систем на основі активованого вугілля меркаптоацетатом натрію / О. Задерко, Л. Гріщенко, В. Діюк, А. Савицька, В. Яцимирський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – C. 45-47. – (Хімія ; вип. 46). – ISSN 1728-3817


  На основі розроблених методик бромування поверхні активованого вугілля (АВ) одержано системи, що містять на поверхні до 0,4-0,6 ммоль/г активного брому. Показано, що введений бром при реакції з меркаптоацетатом натрію легко заміщується на сірку, що, із ...
823688
  Хрипко С.Л. Модифікування структур системи кремній - пористий кремній - нанорозмірні плівки оксидів (SiO2, SnO2, ZnO) для пристроїв електронної техніки : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.27.06 / Хрипко Сергій Леонідович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2016. – 38 с. – Бібліогр.: 57 назв
823689
  Вакалюк А.В. Модифікування та фізико-хімічні властивості Hal-, N- та S-вмісних вуглецевих волокон : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.04 / Вакалюк Анна Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 22 назви
823690
  Вакалюк А.В. Модифікування та фізико-хімічні властивості Hal-, N- та S-вмісних вуглецевих волокон : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.04, 10 / Вакалюк Анна Василівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 206 арк. – Бібліогр.: арк. 11-14 та в кінці розділів
823691
  Карбашевська Н.Я. Модифікуючий вплив гшегравітаційного навантаження на процеси перекисного окиснення ліпідів у крові опромінених щурів / Н.Я. Карбашевська, І.О. Блюм, Б.О. Цудзевич // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 10-13. – (Біологія ; Вип. 33)


  Досліджено процеси перекисного окиснення ліпідів у крові опромінених щурів у дозах 2,5 та 5,0 Гр (фракціоновано). Показано, що гіпергравітаційне навантаження 5 g виявлено модифікуючий вплив на реакцію-відповідь організму при дії іонізуючої радіації.
823692
  Собко В.М. Модифікуючий вплив магнітного поля наднизької частоти, меланіну, наноструктурованого кремнію та їх комбінації на пероксид-індуковане ушкодження тимоцитів : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.02 / Собко Віктор Михайлович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 137 л. – Бібліогр.: л. 111-137
823693
  Собко В.М. Модифікуючий вплив магнітного поля наднизької частоти, меланіну, наноструктурованого кремнію та їх комбінації на пероксид-індуковане ушкодження тимоцитів : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.02 / Собко Віктор Михайлович ; М-во освіти науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
823694
   Модна швейна справа // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 14 травня (№ 18/19). – С. 3. – ISSN 2219-5793


  Навчально-наукову лабораторію технології та моди відкрили у Хмельницькому національному університеті.
823695
  Мартынов Семен Модная диета // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 12 (2903). – С. 36-37 : фото
823696
  Крылов И.А. Модная лавка / Комедия в трёх действиях И. Крылова // Илья богатырь : Волшебная опера в четырёх действиях. – Санктпетербург : В Театральной типографии, 1807. – [2], 156 с.
823697
  Крылов И.А. Модная лавка / И.А. Крылов. – Москва-Л., 1951. – 80с.
823698
  Сидоренко Віктор Модне міні у Києві : Світ краси // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 3. – С. 158 : Фото
823699
  Римашевський Ю. Модне слово в газетному тексті (на матеріалах львівських видань за 2002-2007рр.) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 3. – С. 155-159. – Бібліогр.: Літ.: с.159;
823700
  Охріменко Вікторія Модники у Греції : модні екскурси // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 3 (93). – С. 80-83 : Фото
823701
  Порхун Т.С. Модні тексти в субкультурі хіпі // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Афоніна О.С., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 33. – С. 80-86. – ISSN 2226-2180


  "Модний текст – це спосіб символічної комунікації, що об’єктивує реальність і поширює способи соціальної взаємодії в субкультурі. Таким чином, елементи одягу втрачають свій повсякденний сенс і стають атрактивним фетишем, який природньо включений у ...
823702
  Порхун Т.С. Модні тенденції субкультур: бітники та хіпі // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Шейко В.М. редкол.: Волков С.М., Кислюк К.В., Кікоть А.А. [та ін.]. – Харків, 2018. – C. 116-124. – (Серія: Культурологія ; вип. 60). – ISSN 2410-5325
823703
   Модно писати грамотно // Київський університет. – Київ, 2016. – Вересень (№ 7). – С. 4


  У День української писемності та мови понад 100 шанувальників рідного слова писали радіодиктант національної єдності в стінах Червоного корпусу. Вже п’ятнадцять років поспіль у День української писемності та мови українці пишуть радіодиктант, щоб ...
823704
   Модные столицы мира: секреты их стиля // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2019. – № 3 (2942). – С. 56-59 : фото
823705
  Цветков Иван Модные формы от Koningstuin // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2019. – № 1. – С. 50-51 : фото
823706
  Маевская Л.Д. Модные, искусственные слова, сокращения в немецком языке как отражениефрагментов реального мира // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2002. – № 567 : Лінгвістичні й дидактичні проблеми іншомовної комунікації. – С. 90-94. – (Романо-германська філологія). – ISSN 0453-8048
823707
  Андреевская Инна Модный атрибут и не только : Медпрактикум // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 7. – С. 195 : Іл.
823708
  Синичкин Павел Модный приговор советской власти // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 5 (2860). – С. 132-147 : фото
823709
  Гончар О.Т. Модри Камень : Оповідання та повісті: Для ст. шк. віку / О.Т. Гончар. – Київ : Веселка, 1989. – 306с.
823710
  Гончар О. Модри Камень / О. Гончар. – Київ, 1989. – 308с.
823711
  Петровска Льубица Модрозелени Алги (Cyanophyta) на република Македониja = Blue-green algae (cyanophyta) of the Republic of Makedonia / Петровска Льубица; Македонска Академиjа на науките и уметностите. – Ckopje, 1997. – 142 с. – ("Флора на Республика Македониjа - алги"). – ISBN 998964926X
823712
  Широков Н.А. Модули аналитических функций, гладких вплоть до границы / Н.А. Широков. – Л., 1982. – 43 с.
823713
  Мутхана Махмуд А. Модули без кручения над нетеровыми кольцами : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Мутхана А.Махмуд; КУ им. Т.Шевченко. – К., 1993. – 39л. – Бібліогр.:л.38-39
823714
  Мутхана А.М. Модули без кручения над нетеровыми кольцами. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.06 / Мутхана А.М.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1993. – 4л.
823715
  Данлыев Хайытмырат Модули без кручения над полупервичными кольцами : Дис... канд. физико-математ.наук: 01.01.06 / Данлыев Хайытмырат; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1984. – 80л. – Бібліогр.:л.78-80
823716
  Данлыев Хайытмырат Модули без кручения над полупервичными кольцами : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.06 / Данлыев Хайытмырат ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 9 с.
823717
  Туганбаев Аскар Аканович Модули близкие к инъективным и проективным модулям : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.03 / Туганбаев Аскар Аканович; МГУ. – М., 1977. – 8л.
823718
  Каш Ф. Модули и кольца. / Ф. Каш. – Москва : Мир, 1981. – 368 с.
823719
   Модули и программное обеспечение систем автоматизации экспериментальных исследований.. – М, 1990. – 148с.
823720
  Сычев А.В. Модули и пространственные квазиконформные отображения / А.В. Сычев. – Новосибирск, 1983. – 152 с.
823721
  Сычев А.В. Модули и пространственные квазионформные отображения. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: 01.01.01 / Сычев А.В.; АН УССР. Ин-т математики. – К., 1979. – 22л.
823722
   Модули и системы автоматизации экспериментальных исследований.. – М, 1989. – 81с.
823723
  Кириченко В.В. Модули и структурная теория колец : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Кириченко В.В.; МВ и ССО ССР, МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1985. – 14л.
823724
  Дроботенко В.С. Модули над кольцами / В.С. Дроботенко. – Ужгород, 1973. – 69 с.
823725
  Вишнякова Наталия Исааковна Модули над кольцами нормирования и представления группы типа на полем характеристики : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Вишнякова Наталия Исааковна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1979. – 15л.
823726
  Вишнякова Н.И. Модули над кольцами нормирования и представления группы типа Р над полем характеристики Р : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Вишнякова Н. И.; Мин-во сельск. хоз. СССР, Харьковский сельскохозяйственный ин-т. – Харьков, 1979. – 141л.
823727
  Бернштейн И.Н. Модули над кольцом дифференциальных операторов. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.002 / Бернштейн И.Н.; МГУ. – М, 1971. – 90л.
823728
  Ераскина Алла Петровна Модули над полным дискретно нормированным кольцом : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.03 / Ераскина Алла Петровна; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1974. – 15л. – Бібліогр.:с.13-15
823729
  Освальд П. Модули непрерывности разноизмеримых функций и приближение функции алгебраическими многочленами в Lp. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.01 / Освальд П.; Моск.ин-т электрон.машиностроения. – М, 1978. – 20л.
823730
   Модули СВЧ / Л.М. Арутюнов, И.П. Блудов, В.Д. Давыдов, М.В. Колосов, В.М. Ломакин; Балашов В.П. – Москва : Радио и связь, 1984. – 70 с.
823731
  Мазовко А.В. Модули упругости, внутреннее трение и магнитострикция железо-никель-кобальтовых и некоторых никелевых сплаво : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Мазовко А. В.; АН БССР, Объед. сов. по физ. От-ни физ. мат. наук. – Минск, 1970. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
823732
  Прищепионок С.Ю. Модули Хариш-Чандры и гармонический анализ на SL(2,R). : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Прищепионок С.Ю.; АН СССР. Сиб. отд. Спец. совет. при Ин-те матем СО АН СССР. – Новосибирск, 1977. – 15л. – Бібліогр.:с.13-15
823733
  Карупу Е.В. Модулигладкости конформных гомеоморфизмов : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.01 / Карупу Е.В.; АН УССР, Ин-т матем. – К., 1978. – 10л.
823734
  Островский Л.А. Модулированные волны в линейных средах с дисперсией : учеб. пособие / Л.А. Островский, А.И. Потапов. – Горький : Издательство Горьковского университета, 1988. – 96 с.
823735
  Рогоза В.В. Модулированные последовательности импульсов в системах релейной защиты / В.В. Рогоза, Ю.Н. Холоденко. – Киев, 1980. – 44 с.
823736
  Чуистов К.В. Модулированные структуры в стареющих сплавах / К.В. Чуистов. – Киев : Наукова думка, 1975. – 231 с.
823737
  Виницкий А.С. Модулированные фильтры и следящий приём ЧМ сигналов / А.С. Виницкий. – Москва, 1969. – 548 с.
823738
  Кремер И.Я. Модулирующие (мультипликативные) помехи и прием радиосигналов / И.Я. Кремер, В.И. Владимиров, В.И. Карпухин. – Москва : Советское радио, 1972. – 480 с.
823739
  Сінаєвська В.В. Модулі життя / Вікторія Сінаєвська. – Черкаси : Вовчок О.Ю., 2019. – 143, [1] с. : іл. – ISBN 978-617-7508-13-6
823740
  Чупордя В.А. Модулі з обмеженнями на коцентралізатори над узагальнено розв"язними групами : Дис. ... канд. фізико-математичних наук. Спец. 01.01.06 - алгебра і теорія чисел / Чупордя В.А.; Дніпропетровський нац. ун-т. – Днепропетровск, 2007. – 117л. – Бібліогр.: л.104-117
823741
  Чупордя В.А. Модулі з обмеженнями на коцентралізатори над узагальнено розв"язними групами : Автореф. дис. ... канд. фізико-математичних наук: 01.01.06 / Чупордя В.А.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 17с. – Бібліогр.: 12 назв
823742
  Лямець А. Модулі комплектування фондів у складі автоматичних систем арабських бібліотек // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури. – Київ, 2016. – № 7 (240). – С. 31-36. – ISSN 2076-9326
823743
  Ізюмченко Людмила Володимирівна Модулі над нетеровими спадковими кільцями : Автореф... кандид. фізико-математич.наук: 01.01.06 / Ізюмченко Людмила Володимирівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1994. – 11л.
823744
  Ізюмченко Людмила Володимирівна Модулі над нетеровими спадковими кільцями : Дис... канд. фіз.-мат.наук: 01.01.06 / Ізюмченко Людмила Володимирівна; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1994. – 85л. – Бібліогр.:л.82-85
823745
  Петренко Б.В. Модулі над узагальнено розв"язними групами : Дис... канд. фіз-мат.наук: 01.01.06 / Петренко Б. В.; Дніпр. держ. ун-т. – Дніпропетровськ, 1997. – 105л. – Бібліогр.:л.100-105
823746
  Петренко Богдан Володимирович Модулі над узагальнено розв"язними групами : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.06 / Петренко Богдан Володимирович; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – 12 с.
823747
  Ле Корбюзье Модулор / Ле Корбюзье. – Москва, 1976. – 238 с.
823748
  Гринчук Н.І. Модулююча дія диклофенаку натрію на антибіоплівкову активність азитроміцину / Н.І. Гринчук, Н.О. Вринчану, Л.Г. Степура // Фармацевтичний журнал : науково-практичний рецензований журнал / Нац. фармацевт. ун-т ; ДП "Держ. наук. центр лікар. засобів і мед. продукції" ; ДП "Держ. експертний центр МОЗ України" ; голов. ред. Л.Л. Давтян ; редкол.: Анісімов В.Ю., Бєленічев І.Ф., Бабінцева Л.Ю. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3/4, травень - серпень. – C. 47-55. – ISSN 0367-3057
823749
   Модулююча роль калію в ефекті вазопресину на жовчоутворення / Л.І. Жаліло, А.І. Воробей, О.Д. Синельник, Г.Б. Філь // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 47-51. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 1)


  Підвищення концентрації калію в судинному руслі в умовах in vivo та при перфузії ізольованої печінки щура зменшує гальмівну дію вазопресину на швидкість жовчоутворення і секрецію натрію з жовчу, а також нівелює пригнічення пептидом Na+, К+ - АТФазної ...
823750
  Бондаренко В.М. Модулярні зображення з додатковими умовами напівгрупи T2xS2 / В.М. Бондаренко, Е.М. Костишин // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – С. 28-36. – (Серія "Математика і інформатика" ; вип. 2 (31)). – ISSN 2616-7700
823751
  Бондаренко Виталий Михайлович Модулярные представления диэдральных групп : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.03 / Бондаренко Виталий Михайлович; АН УССР. Ин-т математики. – Киев, 1976. – 10л.
823752
  Коляда А.А. Модулярные структуры конвейерной обработки цифровой информации / А.А. Коляда, И.Т. Пак. – Минск, 1992. – 256с.
823753
  Андрианов А.Н. Модулярные формы и операторы Гекке / Андрианов А.Н., Журавлев В.Г. – Москва : Наука, 1990. – 447 с. – Библиогр.: с. 443-445 (53 назв.)
823754
   Модуляторні ефекти глутамату натрію на функції циркулюючих клітин щурів in vivo та in vitro / М.П. Рудик, В.В. Позур, Є.В. Опейда, Д.О. Воєйкова, Н.М. Храновська, О.Г. Федорчук, Т.В. Берегова, Л.І. Остапченко // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2017. – № 5. – С. 89-97. – ISSN 1025-6415
823755
  Калинчук Б.А. Модуляторы малых сиганлов / Б.А. Калинчук, О.А. Пичугин. – Л, 1972. – 160с.
823756
  Калинчук Б.А. Модуляторы малых сигналов / Б.А. Калинчук, О.А. Пичугин. – 2-е изд., перераб. и доп. – Ленинград, 1980. – 200 с.
823757
  Бернштам В.А. Модуляционная неустойчивость ленгморовских и спиральных волн в столкновительной плазме : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.02 / Бернштам В.А. ; Донецк. гос. ун-т. – Донецк, 1983. – 17 с.
823758
  Кардона М. Модуляционная спектроскопия : Пер.с англ. / М. Кардона. – Москва : Мир, 1972. – 416с.
823759
  Будянский В.И. Модуляционная спектроскопия глубоких локальных центов в некоторых широкозонных полупроводниках : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.10 / Будянский В. И.; АН УССР, Ин-т полупроводников. – К., 1974. – 16л.
823760
   Модуляционные и геофизические эффекты в космических лучах. – Алма-Ата : Наука, 1985. – 176 с.
823761
  Скрипник Ю.А. Модуляционные измерения параметров сигналов и цепей / Ю.А. Скрипник. – Москва : Советское радио, 1975. – 319 с.
823762
  Кобзев А.В. Модуляционные источники питания РЭА / А.В. Кобзев, Г.Я. Михальченко, Н.М. Музыченко. – Томск, 1990. – 336 с.
823763
  Антонец Е.П. Модуляционные колебания намагниченности в ферритах и возможности их использования в схемах усиления и измерения импульсной мощности СВЧ : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.07 / Антонец Е.П. ; Моск. энергет. ин-т. – Киев, 1974. – 20 с.
823764
  Эйленкриг А.И. Модуляционные устройства для передатчиков с амплитудной модуляцией / А.И. Эйленкриг, С.Е. Гликман. – Москва : Советское радио, 1954. – 240 с.
823765
  Гуляев Ю.В. Модуляционные эффекты в волоконных световодах и их применение / Ю.В. Гуляев, М.Я. Меш, В.В. Проклов. – Москва : Радио и связь, 1991. – 150с.
823766
  Зверев В.А. Модуляционный метод измерения дисперсии ультразвука : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Зверев В.А.; Горьковский гос. ун-т. – Горький, 1953. – 3 с.
823767
  Верещагин Е.М. Модуляция в генераторах сверхвысоких частот / Е.М. Верещагин. – Москва, 1972. – 304 с.
823768
  Бежанова М.М. Модуляция в современных языках программирования / М.М. Бежанова. – Новосибирск, 1983. – 46с.
823769
  Соломатин В.С. Модуляция газового лазера с длиной волны излучения 3,39 микрона : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Соломатин В.С.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Физ. ф-тет. – М., 1968. – 9л.
823770
   Модуляция и отклонение оптического излучения / Г.П. Катыс, Н.В. Кравцов, Л.Е. Чирков, С.М. Коновалов; Катыс Г.П. – Москва : Наука, 1967. – 176 с.
823771
  Иванов Л.П. Модуляция излучения инжекционных лазеров на основе GaAs. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Иванов Л.П.; МГУ. – М., 1974. – 14л.
823772
  Волконский Владимир Борисович Модуляция излучения лазеров сверхвысокими частотами и ее применение в фазовой светодальнометрии : Автореф... канд. техн.наук: 01.04.05 / Волконский Владимир Борисович; Гос. оптический ин-т. – Л., 1979. – 22л.
823773
  Третяк О.В. Модуляция инфракрасного излучения при пьезорезонансе в GaAs / О.В. Третяк, Ю.В. Воробьев, В.Н. Захарченко // Приборы и техника эксперимента, 1971. – №5
823774
  Крымский Г.Ф. Модуляция космических лучей в межпланетном пространстве. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Крымский Г.Ф.; МГУ им. М.В.Ломоносова. НИИ ядерной физики. – М., 1966. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
823775
  Крымский Г.Ф. Модуляция космических лучей и динамические свойства солнечного ветра. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: 01.04.16 / Крымский Г.Ф.; Якут. гос. ун-тет. Объед. учен. совет. – Якутск, 1973. – 13л. – Бібліогр.:с.12-13
823776
  Мелищук И.С. Модуляция оптического излучения с использованием ферримагнитных гранатов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.03 / Мелищук И.С. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1977. – 20 с. – Бібліогр.:с.19-20
823777
   Модуляция послеоперационного противоопухолевого иммунитета.. – Рига, 1988. – 153с.
823778
  Годухин О.В. Модуляция синаптической передачи в мозге. / О.В. Годухин. – М, 1987. – 157с.
823779
  Романчук П.Р. Модуляция скорости выхода конвективных элементов на поверхность Солнца приливными силами планет // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1981. – С. 22-25. – (Астрономия ; Вып. 23). – ISSN 0203-7319


  Для 16-20-го циклов солнечной активности по методике, разработанной автором, вычислены значения активности (индекс: относительные числа Вольфа) через 10 дней. При согласовании теоретической и наблюдательной активности обнаружено изменение во времени ...
823780
  Сердега Б.К. Модуляційна поляриметрія / Б.К. Сердега ; НАН України, Ін-т фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова. – Київ : Наукова думка, 2011. – 239 с. : іл., схеми. – Проект "Наукова книга". – Бібліогр.: с. 224-235. – ISBN 978-966-00-1110-6
823781
  Авраменко О. Модуляційна стійкість хвильових пакетів у тришаровій гідродинамічній системі / О. Авраменко, М. Луньова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – C. 30-35. – (Математика. Механіка ; вип. 1 (40)). – ISSN 1728-3817


  Присвячено задачі про поширення слабконелінійних хвильових пакетів уздовж поверхонь контакту в тришаровій гідродинамічній системі "півпростір - шар - шар з твердою кришкою". Отримано умову розв"язності задачі в набли- женні третього порядку, виведено ...
823782
  Казанник В. Модуляційні впливи стомлення на Н-рефлекс камбалоподібного м"яза в умовах парної стимуляції великогомілкового нерва у нетренованих та тренованих людей / В. Казанник, О. Мартюшева, Н. Миленко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 59-63. – (Біологія ; вип. 2 (81)). – ISSN 1728-3817


  Зміни параметрів спинального моносинаптичного Н-рефлексу, пов"язані з адаптацією до довготривалого фізич- ного навантаження, можуть доповнити інформацію щодо механізмів пластичності нервової системи людини. У статті досліджено модуляційні впливи ...
823783
  Соловйов Є.О. Модуляційні методи діагностики НВЧ приладів та їх апаратурна реалізація : Автореф... канд. техніч.наук: 05.27.01 / Соловйов Є.О.; НАН України. Ін-т фізики напівпровідників спеціалізована вчена рада. – К., 1996. – 17л.
823784
  Скрипник Ю.О. Модуляційні радіометричні присторої та системи НВЧ-діапазону : Навчальний посібник / Ю.О. Скрипник, В.П. Манойлов, О.П. Яненко; МОНУ; ЖІТІ ; За ред. В.П. Манойлова. – Житомир : ЖІТІ, 2001. – 374с. – ISBN 966-7570-87-8
823785
  Волік В.В. Модуляційні та дифракційні ефекти на доменних та субдоменних структурах епітаксійний плівок ферит-гранатів у неоднорідних магнітних полях : Дис... канд. фіз.-мат.наук: 01.04.03 / Волік В. В.; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 1997. – 115л. – Бібліогр.:л.98-115
823786
  Волік Вадим Володимирович Модуляційні та дифракційні ефекти на доменних та субдоменних структурах епітаксійних плівок феритгранатів у неоднорідних магнітних полях : Автореф... кандид. фізико-математ.наук: 01.04.03 / Волік Вадим Володимирович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 19л.
823787
  Строцька Є.А. Модуляція активності Н+,K+-АТФази парієтальних клітин шлунка введенням прапарату "Ліпін" за умов експериментальних моделей виразкоутворення. / Є.А. Строцька, Т.І. Галенова, Л.І. Остапченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 17-18. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 12). – ISSN 1728-3817


  Установлено підвищення активності Н+,K+-АТФази в плазматичних мембранах парієтальних клітин при різних експериментальних моделях виразки шлунка. Введення щурам препарату "Ліпін" приводило до зниження активності ферменту. It was shown increasing of ...
823788
  Бабич В.І. Модуляція іонтранспортуючих функцій біомембран та гістамін-серотонінового метаболізму за умов зміни геомагнітного поля. : Дис... докт. біолог.наук: 03.00.13 / Бабич В.І.; Львів. держ. мед. ін-т. – Київ, 1994. – 323 л. – Бібліогр.:л.255-323
823789
  Бабич В.І. Модуляція іонтранспортуючих функцій біомембран та гістамін-серотонінового метаболізму за умов зміни геомагнітного поля. : автореф. ... докт. біол. наук : 03.00.13 / Бабич В.І. ; МО України, КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 1994. – 48 с.
823790
  Колосова О. Модуляція Н-рефлексу камбалоподібного м"язу людини, пов"язана зі стомленням, за умов гомосинаптичної постактиваційної депресії при парній стимуляції великогомілкового нерву // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 54-58. – (Біологія ; вип. 2 (74)). – ISSN 1728-3817


  Досліджували вплив парної стимуляції великогомілкового нерва (n. tibialis) на амплітуду Н-рефлексу камбалоподібного м"яза (m. soleus) людини у стані спокою та його динаміку після довільного скорочення триголового м"яза литки, що викликає стомлення m. ...
823791
  Пуертас С.Д. Модуляція особистісних цінностей як чинник формування електорального вибору студентської молоді // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2013. – Вип. 32 (35). – С. 227-237
823792
   Модуляція протеїнтирозинфосфатазної активності лімфоїдних клітин уведенням препаратів сквалену та циклоферону за умов розвитку виразкової хвороби шлунка / О.В. Богданова, Л.І. Кузьменко, О.М. Кравченко, О.В. Скопенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 58-59. – (Біологія ; вип. 42/43). – ISSN 1728-3817


  Установлено зниження протеїнтирозинфосфатазної активності лімфоцитів селезінки й тимусу щурів за розвитку експериментальної виразки шлунка. У більшості випадків введення сквалену та циклоферону підвищувало дефосфорилю-ючу здатність за умов розвитку ...
823793
  Панфілов М.І. Модуляція світових потоків вільними електронами : Автореф... канд. тех6н.наук: 05.12.20 / Панфілов М.І.; Мін. зв"язку України. Україн. держ.. Акад. зв"язку ім. О.С.Попова. – Одеса, 1997. – 22л.
823794
  Кофан І.М. Модуляція сегментарних гальмівних процесів при активації сенсорного апарату півколових каналів людини : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук:03.00.13 / Кофан І.М.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв.
823795
  Кофан Ірина Миколаївна Модуляція сегментарних гальмівних процесів при активації сенсорного апарату півколових каналів людини : Дис.... канд. біолог. наук: 03.00.13 / Кофан Ірина Миколаївна; Дніпропетровський нац. ун-тет. – Дніпропетровськ, 2002. – 138 л. – Бібліогр.: л. 117-138
823796
   Модуляція скорочувальної активності гладеньких м"язів кишечнику щурів в умовах дії низькоінтенсивного електромагнітного випромінювання / В. Костенко, Т. Чамор, О. Цимбалюк, Т. Давидовська // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – C. 24-29. – (Серія: Біологічні науки ; № 13 (290)). – ISSN 1729-360X
823797
  Малєєва Г.В. Модуляція функції та експресії гліцинових рецепторів у різних клітинних системах : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.13 / Малєєва Галина Василівна ; НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 2016. – 23 с. – Бібліогр.: 15 назв
823798
  Паливода К.О. Модуляція шляхів апоптозу за участі фулеренів С60 у нормальних та трансформованих Т- лімфоцитах : дис. ... канд. біологічних наук : 03.00.04 / Паливода К.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 200 л. – Бібліогр.: л. 116 - 200
823799
  Паливода К.О. Модуляція шляхів апоптозу за участі фулеренів С60 у нормальних та трансформованих Т-лімфоцитах : автореф. дис. ... канд. біолог. наук : 03.00.04 / Паливода К.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
823800
  Дендемарченко Т.М. Модуляція як лексична трансформація в романі Г. Флобера "Саламбо" та його українському перекладі // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2010" : зб. матеріалів ХII Всеукр. студент. наук. конф., 21-22 квіт. 2010, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2010. – С. 170-172. – (Серія "Філологічні науки та соціальні комунікації")
823801
  Козловский Е.О. Модуль " Виртуальная єлектронная доска" системы дистанционного обучения / Е.О. Козловский, Г.М. Кравцов, В.В. Лякутин // Інформаційні технології в освіті : збірник наукових праць / Херсонський держ. ун-т. – Херсон, 2010. – Вип. 5. – С. 81-86. – ISSN 1998-6939
823802
   Модуль "Бібліотека" // Підвищення освітнього потенціалу Київського національного університету імені Тараса Шевченка : Програма Розвитку Організації Об"єднаних Націй в Україні / КНУТШ ; UNDP Ukraine ; Вступне слово: В.В. Скопенко, Ф. О"Доннелл. – [Київ] : [Київський університет], 2005. – С. 8-14


  Про впровадження автоматизованої системи у роботу НБ ім. М. Максимовича.
823803
  Панарін Г. Модуль "ВебПортфоліо вченого" як інструмент презентації наукометричних даних вчених / Г. Панарін, С. Панарін // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2021. – № 1 (23). – С. 11-14. – ISSN 2518-7341


  У статті розглядаються передумови й необхідність створення, розробки, впровадження та подальшого розвитку модуля для надання доступу в мережі Інтернет до наукометричних показників авторів-співробітників університету (організації), а також ...
823804
  Никифоров К.Г. Модуль "Современные проблемы физики" в программе подготовки магистра педагогического образования (профиль "Физика") // Збірник наукових праць Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2012. – Інновації в навчанні фізики: національний та міжнародний досвід. – С. 71-72. – (Серія педагогічна ; Вип. 18)


  Обсуждены конкретные пути формирования образовательной программы подготовки бакалавра-магистра педагогического образования (профиль "физика") в рамках ФГОС. Авторский курс "Современные проблемы физики" описан как модуль вариативной части программы ...
823805
  Багиров Ш.Н. Модуль дренажного стока в условиях Мугани и Сальянской степи Азербайджанской ССР : Автореф... канд. с/хнаук: / Багиров Ш.Н.; АН АзССР Отд-ние биол. и мед. наук. – Баку, 1962. – 19л.
823806
   Модуль дренажного стоку як визначальний показник ефективної дії дренажу / А. Рокочинський, П. Волк, Л. Токар, О. Шевченко, В. Турченюк, Л. Волк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 93-102. – (Геологія ; вип. 1 (92)). – ISSN 1728-3817
823807
  Новиков Алексей Валерьевич Модуль личности студента юридического вуза // Высшее образование сегодня. – Москва, 2008. – №3
823808
   Модуль переоформлення ліцензій // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 26 жовтня (№ 42). – С. 5. – ISSN 2219-5793


  Міністерство освіти і науки готується до запуску електронного модуля переоформлення ліцензій у сфері вищої освіти.
823809
  Орос Ярослав Миколайович Модуль Яфета / Орос Ярослав Миколайович. – Київ : Юнаф; АртЕк, 2001. – 220с. – ISBN 966-505-062-1
823810
  Шмаргун В.М. Модульна інтегральна діагностика інтелектуальних здібностей дітей // Педагогічний процес: теорія і практика : збірник наукових праць : педагогіка, психологія / Київський ун-т ім. Бориса Грінченка; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2012. – Вип. 3 : II Всеукраїнській науково-практичній Інтернет - конференції "Інформаційні технології в системі підготовки фахівців у вищий школі" присвячується. – С. 325-338. – ISSN 2078-1687
823811
  Вишнівський В.В. Модульна організація позааудиторної навчальної діяльності курсантів вищого військового навчального закладу внутрішніх військ МВС України / В.В. Вишнівський, П.В. Бірюков // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 42. – С. 99-107


  У статті розглядаються питання щодо організації позааудиторної навчальної діяльності курсантів вищого військового навчального закладу внутрішніх військ МВС України за модульним принципом. За думкою автора, модульне структурування ресурсу ...
823812
  Лупол В. Модульна система як вид навчання // Матеріали IV Міжнародної науково-практичної онлайн-інтернет конференції "Проблеми та інновації в природничо-математичній, технологічній і професійній освіті" : 10-21 квіт. 2017 р. / "Проблеми та інновації в природничо-математичній, технологічній і професійній освіті", міжнар. наук.-практ. онлайн-інтернет конф. – Кропивницький : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2017. – С. 105-106
823813
  Романовський О.О. Модульна структура і концепції інноваційного підприємницького університету // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 12 (126). – С. 25-42 : рис. – Бібліогр.: 30 назв. – ISSN 1993-6788
823814
  Кареков Ю.Д. Модульная аппаратура вывода и обработки информации с многканальных детекторв частиц в экспериментах на 70-ГэВ ускорителе ИФВЭ : Автореф... канд. техн.наук: 01.04.01 / Кареков Ю. Д.; Ин-т физ. высоких энергий. – Серпухов, 1982. – 21л.
823815
  Проскурин А.А. Модульная аппаратура радиоуправления / А.А. Проскурин. – Москва : ДОСААФ СССР, 1988. – 126 с.
823816
  Остапенко А.А. Модульная графическая наглядность в преподавании вузовской педагогики / А.А. Остапенко, Т.А. Хагуров // Образовательные технологии : журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего проф. образования / НИИ школьных технологий. – Москва, 2012. – № 3. – С. 56-75


  Технология и практика обучения.
823817
  Остапенко А.А. Модульная графическая наглядность в преподавании вузовской педагогики // Образовательные технологии : журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего проф. образования / НИИ школьных технологий. – Москва, 2012. – № 2. – С. 103-112


  Роль и место педагогических дисциплин в вузах (особенно в классических университетах) становятся все скромнее, как и престиж педагогических профессий.
823818
  Фейс Р Модульная логика / Р Фейс. – Москва, 1974. – 520 с.
823819
  Щеголева Н.Г. Модульная организация единого валютного пространства // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 6 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.47-60. – (Экономика ; № 2). – ISSN 0201-7385
823820
  Губа М.М. Модульная программа по географии IX класса : Современный урок географии. Методика и опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2002. – № 1. – С. 75-77 : Схеми. – Бібліогр.: 4 назви
823821
  Анищенко В. Модульная система МОТ- принципиально новое явление в профессиональной подготовке персонала // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки; Харківський нац. пед. ун. ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2012. – № 2 (67). – С. 46-53. – ISSN 1562-529Х


  МОТ-Международная организация труда.
823822
  Тимофеева Ю.Ф. Модульная система обучения и образования как эффективный путь вхождения Российской высшей школы в Болонский процесс // Аналитические обзоры по основным направлениям развития высшего образования : Обзорная информация / Мин. образования и науки Российской Федерации; ФИРО. – Москва, 2007. – Вып. 8 : Модульная система обучения и образования как эффективный путь вхождения Российской высшей школы в Болонский процесс. – 68 с. – (Содержание, формы и методы обучения в высшей школе). – ISSN 0132-2338
823823
  Тарасюк А.П. Модульная система организации учебного процесса / А.П. Тарасюк, М.К. Кравцов // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Українська інженерно-пед. акад. – Харків, 2013. – № 38/39. – С. 171-177. – ISSN 2074-8922
823824
  Охлопков Н.М. Модульная технология решения задач математической физики / Н.М. Охлопков, В.Е. Николаев. – Иркутск, 1989. – 287с.
823825
   Модульная электронная аппаратура автоматизации экспериментальных исследований.. – М, 1987. – 133с.
823826
  Заєць В. Модульне забезпечення оподаткування імпортної продукції // Вісник податкової служби України : Журнал державної податкової адміністрації України. – Київ, 2002. – № 20. – С.52 - 58
823827
  Ягодзинський В.А. Модульний подход к интегрированному обучению персонала // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2006. – № 1. – С. 87-92 : Рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1726-5428
823828
  Берека В.Є. Модульний принцип організації позааудіторної навчальної діяльності студентів // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – С. 93-100. – (Педагогіка ; № 2)
823829
  Цуман К.М. Модульність як частина адаптивної архітектури // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2015. – Вип. № 40. – С. 171-176. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2077-3455
823830
  Багрий И.Д. Модульно-блочный комплекс для исследования морского дна и природных вод / И.Д. Багрий, И.Г. Кирющенко // Геология и полезные ископаемые мирового океана : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Отд-ние морской геологии и осадочного рудообразования ; редколл.: Шнюков Е.Ф., Коболев В.П., Кочелаб В.В. [и др.]. – Киев, 2016. – № 4 (46). – С. 128-134 : рис. – Библиогр.: 6 назв. – ISSN 1999-7566
823831
   Модульно-компетентнісні технології підготовки майбутніх агроінженерів відповідно до вимог Болонського процесу / К.М. Горбунова, С.Б. Літвінчук, К.А. Тайхриб, К.О. Яблуновська // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. аграрний ун-т ; голов. ред. В.С. Шебанін ; редкол.: Гавриш В.І., Дубініна М.В., Ксьонжик І.В. [та ін.]. – Миколаїв, 2020. – Вип. 2 (106). – С. 120-127. – ISSN 2313-092X
823832
  Постернак Н.О. Модульно-рейтингова організація навчального процесу у вищій школі / Н.О. Постернак // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : Збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2005. – С. 99-101. – (Історічні науки. Педагогічні науки. Філологічні науки ; № 19)
823833
   Модульно-рейтингова система - новий методичний засіб у викладанні загальних курсів на радіофізичному факультеті Київського національного університету / І.О. Анісімов, Байраченко, і.В., І.О. Кельник, С.М. Левитський, І.І. Слюсаренко // Київський національний університет у XXI столітті : тези ювілейної науково-теоретичної конференції, присвяченої 170-річчю Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 24 червня 2004 року / КНУТШ ; [оргком.: В.В. Скопенко (голова оргком.) ; заступники: О.В. Третяк, В.П. Гондюл, А.М. Гуржій, А.К. Шидловський та ін.]. – Київ : Київський університет, 2004. – С. 56-57
823834
  Кухаренко В. Модульно-рейтингова система в дистанційному навчанні / В. Кухаренко, О. Рибалко, Н. Твердохлєбова // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2006. – № 1. – С. 28-30. – ISSN 1562-529Х
823835
  Полковенко О. Модульно-рейтингова система контролю знань із біологічних дисциплін у вищій школі // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2010. – № 1/2 (83/84). – С. 150-152. – ISSN 0869-3595
823836
  Полковенко О. Модульно-рейтингова система контролю знань із біологічних дисциплін у вищій школі // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2010. – № 3 (85). – С. 150-153. – ISSN 0869-3595
823837
  Носаченко Ї.М. Модульно-рейтингова система організації навчання у вищій школі // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2008. – Вип. 54 (Спецвип. 1). – С. 32-36. – ISBN 966-8847-12-1
823838
  Паламар Л. Модульно-рейтингова система оцінювання знань іноземців з української мови // Теорія і практика викладання української мови як іноземної : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 5. – С. 3-9
823839
  Третяк О.В. Модульно-рейтингова система: простір для творчості // Київський університет, 1994. – №14
823840
  Золотовская Л.А. Модульно-рейтинговая система обучения: методика рейтингового контроля успеваемости курсантов // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / М-во образования и науки РФ ; Евразийская ассоциация ун-тов [и др.]. – Москва, 2013. – № 10, октябрь. – C. 53-56. – ISSN 1026-955X


  Представлен анализ состояния, проблем и перспектив развития профильных юридических вузов. Предложены пути реформирования высшего юридического образования, обоснованы принципы его реформирования. Показана основная цель реформирования с позиций ...
823841
  Тесленко В.И. Модульно-рейтинговая технология как основа профессиональной подготовки учителя / В.И. Тесленко, Т.А. Залезная // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 6. – С. 47-51. – ISSN 0869-3617


  В статье рассматривается организация процесса профессиональной подготовки будущего учителя в условиях применения модульно-рейтинговой технологии. Конструирование модулей осуществляется на примере учебной дисциплины «Теория и методика обучения физике». ...
823842
   Модульно-рейтинговая технология обучения. – Барнаул, 1993. – 179с.
823843
  Зварич І.М. Модульно-рейтингове навчання в системі психолого-педагогічних засад оцінювання знань студентів України і США // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 1. – С. 144-148. – ISBN 966-8188-07-1
823844
  Безносюк О.О. Модульно-рейтинговий контроль успішності студентів // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 27-35. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 1)


  Ідеться про різні варіанти організації контролю успішності студентів, виявляються переваги і недоліки традиційного і модульно-рейтингового контролю, а також на фактах доводяться значні переваги цієї ситеми контролю.
823845
  Гуменюк Оксана Євстахіївна Модульно-розвивальна система як об"єкт соціально-психологічного аналізу : Дис... канд. психолог.наук: 19.0.05 / Гуменюк Оксана Євстахіївна; Держ. Акад. керів. кадрів освіти АПН України. – К., 1999. – 185л. – Бібліогр.:л.141-185
823846
  Гуменюк О.Є. Модульно-розвивальна система як об"єкт соціально-психологічного аналізу. : Автореф... Канд,психол.наук: 19.00.05 / Гуменюк О.Є.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1999. – 19л.
823847
  Фурман А.В. Модульно-розвивальна технологія проведення лекційних курсів у сучасному університеті // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Терноп. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Фурман А.В. – Тернопіль, 2013. – Спецвипуск : Соціально-психологічні виміри прфесійної майстерності особистості в умовах глобалізованого світу /Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 16-17 травня 2013 року, м. Тернопіль. – С. 68-72. – ISSN 1810-2131
823848
  Кучерявий О.Г. Модульно-розвивальне навчання у вищій школі: аспекти проектування : монографія / О.Г. Кучерявий ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : Слово, 2012. – 279, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 264-277. – ISBN 978-966-194-111-2
823849
  Гірняк А. Модульно-розвивальний підручник як засіб проектування соціально-культурно-психологічного простору освітньої взаємодії // Вітакультурна методологія : антологія : до 25-річчя наук. школи проф. А.В. Фурмана : колект. монографія / В.Ф. Фурман, О. Фурман, С. Шандрук, А.А. Фурман, А. та ін. Гірняк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – С. 130-134. – ISBN 978-966-654-520-9
823850
  Цымбалова Т.А. Модульное жилище в структуре городской среды // Теорія та практика дизайну : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2016. – Вип. № 10 : Технічна естетика. – С. 227-240. – ISSN 2415-8151
823851
  Махутов Б. Модульное обучение информатике на основе компетентного подхода. // Образовательные технологии : журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего проф. образования / НИИ школьных технологий. – Москва, 2009. – № 2. – С. 94-99
823852
  Конышева А.В. Модульное обучение как средство управления самостоятельной работой студентов // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2009. – № 11. – С. 18-25. – ISSN 0869-3617


  В статье рассматривается проблема управления самостоятельной работой студентов в вузе с использованием модульного метода обучения, который дает возможность каждому студенту самостоятельно планировать выполнение предлагаемых заданий и их количество, что ...
823853
  Королева Н. Модульное обучение при изучении курса "Профессиональная педагогика" / Н. Королева // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2006. – № 1. – С. 63-67. – ISSN 1562-529Х
823854
   Модульные измерительно-вычислительные системы для автоматизации механических испытаний.. – К, 1987. – 212с.
823855
  Гузик В.Ф. Модульные интегрирующие вычислительные структуры / В.Ф. Гузик. – Москва : Радио и связь, 1984. – 216 с.
823856
   Модульные КАМАК-системы автоматизации эксперимента.. – Минск, 1990. – 206с.
823857
  Ермаков Владимир Афанасьевич Модульные системы автоматизации экспериментов на базе ЭВМ для времяпролетных измерений : Автореф... канд. техн.наук: 01.04.01 / Ермаков Владимир Афанасьевич; Объединенный ин-т ядерных исследов. – Дубна, 1996. – 17л.
823858
  Мирошин Д.Г. Модульные технологии обучения в корпоративных учебных заведениях. // Педагогические технологии : проф. журнал для технологов образования: научн.раб.,преп. и асп. пед. обр. учрежд. ,системы повыш. квалиф., методистов и специалистов, а также учителей, повышающих свою квалификацию / НИИ школьных технологий. – Москва, 2009. – № 1. – С. 48-52.
823859
  Свобода И. Модульные транзисторные усилители и приемники / И. Свобода. – Москва : Энергия, 1976. – 152 с. – (Массоваая радиобиблиотека ; Вып. 908)
823860
  Веревка О.В. Модульный анализ задач статистической обработки временных рядов / О.В. Веревка, И.Н. Парасюк. – Київ, 1978. – 49с.
823861
   Модульный анализ.. – Новосибирск, 1978. – 115с.
823862
  Мендубаева З.А. Модульный подход к построению учебника нового формата // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2012. – № 4. – С. 56-58. – ISSN 1726-667Х


  Рассматриваются противоречия между спецификой федеральных государственных образовательных стандартов третьего поколения, основанных на компетентностном подходе к пониманию целей и результатов профессионального образования, фиксирующих положение о ...
823863
  Кресникова Н. Модульный подход к проведению переписи земель, используемых для сельськохозяйственных целей // АПК: экономика, управление : теоретический и научно-практический журнал / М-во сельского хоз-ва РФ ; Рос. акад. с-х. наук ; Всеросс. науч.-исслед. ин-т экономики сельского хоз-ва. – Москва, 2011. – № 12. – С. 21-25. – ISSN 0235-2443
823864
  Королев С.Н. Модульный принцип построения образовательных программ переподготовки и повышения квалификации // Мир образования - образование в мире : научно-методический журнал / М-во образования и науки РФ ; Росс. акад. образования ; Москов. псих.-соц. ун-т. – Москва, 2013. – № 2 (50). – С. 152-156. – ISSN 2073-8536


  В статье рассматривается процесс подготовки и переподготовки на основе модульного принципа построения образовательных программ. Раскрывается применение модульного подхода к построению содержания программ, предполагающего использование методов активного ...
823865
  Гудимова Л.И. Модульный урок по теме "Дальневосточный экономический район" : Методика и опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2006. – № 4. – С. 58-62. – ISSN 0016-7207
823866
   Модульовані фактором переносу до Candida гальмівні ефекти аденозинтрифосфорної кислоти та нітропрусиду натрію на гладенькі м"язи taenia coli / Н.В. Радченко, Т.Л. Давидовська, О.В. Цимбалюк, Н.В. Меленевська, М.С. Мырошниченко, Л.С. Холодна // Фізика живого : теоретичне і науково-практичне видання / Науково-дослідний центр квантової медицини "Відгук". – Київ, 2009. – Т. 17, № 2. – С. 49-54. – ISSN 1023-2427


  Методом модифікованого одинарного сахарозного містка та тензометрії досліджено дію імуноактивної субстанції лейкоцитів - фактора переносу клітинної імунної реактивності, індукованого Candida на електричну та скоротливу активнысть гладеньком"язових ...
823867
  Янковська Ж. Модус "національного буття" та "генетично-чуттєвий" фольклоризм поеми Т. Шевченка "Наймичка" // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 17. – С. 127-135


  У статті зроблено спробу розкрити модус "національного буття" у соціально-побутовій поемі Т. Шевченка "Наймичка", а також проаналізувати її сутнісні зв"язки з народною творчістю в контексті романтичної літератури першої половини-середини ХIХ ст.
823868
  Лапко О. Модус екзистенції митця в поемі Тодося Осьмачки "Поет" // Літературознавчі обрії : праці молодих учених / Інститут літератури ім. Т. Шевченка; НАНУ. – Київ, 2009. – Вип. 15. – С. 39-42. – ISBN 966-02-3308-6(серія), 966-02-4532-7(Вип. 15)
823869
  Шаповал М. Модус інтертекстуальності як критерій художності літературного тексту // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 12 : Літературна критика і критерії художності. – С. 58-63. – ISBN 978-966-171-217-0
823870
  Ромащенко Л. Модус національного і соціального в романі-епопеї "Людолови" Зінаїди Тулуб // Збірник праць наукових читань : до 120-річчя з дня народження письменниці Зінаїди Тулуб : 24 листопада 2010 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, Осередок Наук. т-ва Шевченка в Черкасах ; [редкол.: Градовський А.В. та ін.]. – Черкаси : ЧНУ ім. Богдана Хмельницького, 2010. – С. 184-197. – ISBN 978-966-493-297-1
823871
  Андрусів С.М. Модус національної ідентичності : львівський текст 30-х років XX ст. / С.М. Андрусів ; [ред. Я.Тучапського ; вступ. ст. М. Жулинського]. – Львів ; Тернопіль : Львівський національний університет ім. І.Франка : Джура, 2000. – 340 с. – Бібліогр. в кінці розд.
823872
  Микитин І.Я. Модус пограниччя: рефлексії з приводу полівалентності літературознавчих інтерпретацій // Східнослов"янська філологія : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України; Горлівський держ. пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2010. – С. 133-141. – (Літературознавство ; Вип. 16). – ISSN 1992-9196
823873
  Вигодованець Н. Модус свободи у поезії Надії Панчук (від "Заповідного лісу" (1993) - до "Конспекту свободи" (2012)) // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 30-33. – (Серія "Філологія. Соціальні комунікації" ; вип. 1 (29))
823874
  Царук А. Модус сліду в романі А. Мороза "Четверо на шляху" // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 152-156. – (Серія Філологія. Соціальні комунікації ; вип. 2 (30))
823875
  Ніка О.І. Модус у староукраїнській літературній мові другої половини XVI - першої половини XVII ст. : монографія / О.І. Ніка ; [відп. ред. Л.І. Шевченко] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. Ін-т філології. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2009. – 437, [6] с. – Бібліогр.: с. 373-438. – ISBN 978-966-655-404-1
823876
  Корольов І.Р. Модус увічливості кооперативної комунікативної поведінки українців, росіян, литовців і американців: авто- і гетеростереотипи // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – Вип. 11. – С. 92-120


  У статті розглядаються стереотипні уявлення українців, росіян, литовців і американців про когнітивно-семіотичний модус увічливості як складника національної кооперативної комунікативної поведінки. Охарактеризовано теоретичні основи вивчення ввічливості ...
823877
  Погребняк О.А. Модус України в чеській прозі кінця XX - початку XXI століття: типологія і жанрологія : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.05 / Погребняк Олена Альбертівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 223 арк. – Бібліогр.: арк. 199-223
823878
  Погребняк О.А. Модус України в чеській прозі кінця XX - початку XXI століття: типологія і жанрологія : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.05 / Погребняк Олена Альбертівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
823879
  Лещенко А.М. Модус християнського релігійного символу // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 7. – С. 190-192
823880
  Кибрик А.А. Модус, жанр и другие параметры классификации дискурсов // Вопросы языкознания / РАН. – Москва, 2009. – № 2. – С. 3-21. – ISSN 0373-658Х
823881
  Нарівська В. Модуси декадансу: перехідний зміст // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 136-142. – (Серія Філологія. Соціальні комунікації ; вип. 2 (30))
823882
  Рогожа М.М. Модуси ідеї відповідальності в соціокультурних обставинах середини XX - початку XXI століть. Частина 1 // Українські культурологічні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Видавничо- поліграф. центр "Київський університет" ; голов. ред. А.Є. Конверський ; редкол.: Р. Аудроне, М.М. Бровко, П.Е. Герчанівська [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (3). – С. 47-53. – ISSN 2616-9967


  "Досліджуються соціокультурні чинники, термінологічні колізії і модуси ідеї відповідальності в західноєвропейському соціокультурному просторі. У першій частині статті окреслюється передісторія сучасного поняття відповідальності, вказуються особливості ...
823883
  Погребняк О. Модуси іншості : Україна і українці у чеській прозі ХХ-ХХІ ст. / Олена Погребняк ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Бланк-Прес, 2018. – 262, [2] с. – Імен. покажчик: с. 256-263. – Бібліогр.: с. 232-255. – ISBN 978-966-8843-28-0
823884
  Римаренко Т.Ю. Модуси культурно-аксіологічного аспекту семіотики образотворчого мистецтва // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 73. – С. 123-131
823885
  Мовчан М.М. Модуси людського існування у філософії Г. Сковороди // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2009. – С. 50-56. – (Серія 7 : Релігієзнавство. Культурологія. Філософія ; вип. 22 (35))
823886
  Карповець М. Модуси людського тіла у світі міста // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : [збірник наукових праць] / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2011. – С. 150-158. – (Серія "Культурологія" ; вип. 8). – ISBN 978-966-2254-07-2


  "Аналізуються модуси людського тіла у міській культурі. З"ясовується, що основними модусами є тіло городянина (своє тіло), фланера (проміжне тіло) і туриста (чуже тіло), які утворюють сукупну тілесну карту міста".
823887
  Раенкова М.І. Модуси організації Web 3,0 контенту Інституту журналістики / М.І. Раенкова, В.Е. Фадєєва // Методологія досліджень молодіжного медійного контенту : матеріали Міжнар. студент. наук.-практ. конф., II-ої у рамках наукової теми Ін-ту журналістики (2011-2015 рр.) "Укр. медійний контент у соц. вимірі" : Київ, 23 берез. 2012 р. / Ін-т журналістики КНУ ім. Тараса Шевченка ; [упорядкув. Г. Сухаревська ; наук. ред. Г. Корнєєв]. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 406-411
823888
  Корольов І. Модуси привітання в українській та англійській кооперативній комунікативній поведінці // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – С. 133-139. – (Серія: Філологічні науки ; № 4 (305) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
823889
  Забіяка І.В. Модуси рецепції чеського літературного авангарду в Україні : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.05 / Забіяка Ірина Вікторівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ, Ін-т філології. – Київ, 2012. – 225 л. – Додатки: л. 205-225. – Бібліогр.: л. 176-204
823890
  Забіяка І.В. Модуси рецепції чеського літературного авангарду в Україні : автореф. дис. ... канд. філол. наук ; 10.01.05 / Забіяка Ірина Вікторівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: 14 назв
823891
  Гурбанська А.І. Модуси творення народних характерів у ранній творчості В. Дрозда (на матеріалі повістей "Семирозум" та "Ирій") // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми ; Харків, 2010. – Т. 2, № 2. – С. 84-89
823892
  Кіосак Д.В. Модуси трипільської кременевої індустрії на етапі В1 // Записки історичного факультету / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2016. – Вип. 27. – С. 66-83. – ISSN 2312-6825
823893
  Герасимчук В.А. Модуси художності в онтологійному вимірі літературного тексту // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 135-138. – (Філософія. Політологія ; Вип. 81/83). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються модуси художності в онтологійному вимірі тексту філософського роману ХХ ст., аналізуються деякі модифікації цієї категорії - зокрема, метахудожність, поетична художність, концептуальна художність. In the article the moduses of ...
823894
  Соловей О. Модуси художньої прози Василя Стуса (Травматичний досвід та етика опору літератури) // Стусознавчі зошити : [наук. альманах] / [співред.: О. Соловей, О. Пуніна]. – Вінниця : Простір Літератури, 2016. – Зошит 1. – С. 96-105. – (Проект актуальних дискурсів "Простір Літератури" ; вип. 6)
823895
  Журавльова Т.В. Модуси часу в досвіді людського існування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 162-166. – (Філософія. Політологія ; вип. 38/41)


  Розглянуто модуси часу на фоні первинної цілісності часу та способи його досвіду в контексті людського існування.
823896
  Шнітун І.І. Модуси часу і діалог культур // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : журнал наукових праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2007. – Вип. 66. – С. 27-38
823897
  Лавринович Л. Модуси часу у структурі ліричних творів творів Т. Шевченка // Волинь філологічна : текст і контекст : зб. наук. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2013. – Вип. 16 : Мова і вірш. – С. 101-112. – ISSN 2304-9383
823898
  Ніка О.І. Модусні смисли у староукраїнській літературній мові другої половини 16- першої половини 17 ст. : автореф. ... д-ра філол. наук : 10.02.01 / Ніка О.І. ; КНУТШ, Ін-т філології. – Київ, 2010. – 35 с. – Бібліогр.: 37 назв
823899
  Ніка О.І. Модусні смисли у староукраїнській літературній мові другої половини 16 - першої половини 17 ст. : дис. ... канд. філол. наук: 10.02.01 / Ніка О. І.; КНУТШ, Ін-т філол. – Київ, 2009. – 474 л. – Бібліогр.: 405-474
823900
  Приходько Е.А. Модусы духовности / Е.А. Приходько, С.О. Лебедева // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2009. – № 3 (41). – С.75-777. – ISSN 1684-2618
823901
  Беломестнова Н.В. Модусы мышления в естественно-системных детерминантах // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования. – Москва; Воронеж, 2009. – № 2 (58). – С.37-48
823902
  Гиавер Д. Модхейм. Два года в Антарктике : Научная Норвежско- Британск - Шведская экспедиция 1949 - 1952 гг. / Д. Гиавер. – Москва : Географгиз, 1958. – 256с.
823903
  Славолюбова Л.Д. Мое беспокойное небо. / Л.Д. Славолюбова. – М., 1974. – 88с.
823904
  Спиров М.П. Мое богатство / М.П. Спиров. – Москва, 1954. – 200с.
823905
  Спиров М.П. Мое богатство / М.П. Спиров. – Москва, 1965. – 127с.
823906
  Гурченко Л.М. Моё взрослое детство / Л.М. Гурченко. – М., 1982. – 285с.
823907
  Гурченко Л.М. Моё взрослое детство / Л.М. Гурченко. – Москва : Молодая гвардия, 1983. – 285 с.
823908
  Ядов В.А. Мое видение будущего социологии // Социология образования : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2012. – № 10. – С. 4-11. – ISSN 1561-2465
823909
  Кнейпп С. Мое водолечение / С. Кнейпп. – К., 1990. – 352 с.
823910
  Кнейпп С. Мое водолечение : Средства для излечения болезней и сохранения здоровья. / С. Кнейпп. – Репринтное издание. – К., 1991. – 160с.
823911
  Флеров А.П. Мое возражение г. рецензенту / [Соч.] А. Флерова // К истории культуры в России в XVI и XVII веках / Д.В. Цветаев. – Воронеж, 1890. – [2], 16 с.
823912
  Ковалев Д.М. Мое время / Д.М. Ковалев. – М, 1977. – 333с.
823913
  Кочетков В Мое время : книга стихотворений / В Кочетков. – Москва : Современник, 1980. – 304 с. – (Библиотека поэзии "Россия")
823914
  Старшинов Н.К. Мое время : Стихи / Н.К. Старшинов. – Москва : Советский писатель, 1984. – 286с.
823915
  Юмбер М.Т. Мое второе "я" / М.Т. Юмбер. – М., 1982. – 380с.
823916
  Юмбер М.Т. Мое второе "я" / М.Т. Юмбер. – М., 1987. – 494с.
823917
  Станиславский К.С. Мое гражданское служение России / К.С. Станиславский. – Москва, 1990. – 652с.
823918
  Милчев И.. Мое далекое детство / И. Милчев. – М., 1980. – 110с.
823919
  Иваненко Анна Мое еврейское счастье : Правила жизни // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2008. – № 1/2. – С. 68-78 : Фото
823920
  Кузнецова М. Мое життя / М. Кузнецова. – Х., 1931. – 23с.
823921
  Стороженко Н. Мое знакомство с П.А. Кулишем // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2009. – Вип. 78 : Пантелеймон Куліш: письменник, філософ. громадянин. До 190-річчя від дня народження П.О.Куліша. – С. 285-291
823922
  Раджабов З.Ш. Мое знакомство со Швейцарией / З.Ш. Раджабов. – Душанбе, 1968. – 32с.
823923
  Байтеряков С. Мое золото // Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2007. – № 8. – С. 137-143. – ISSN 1728-8568
823924
  Даниэль М Мое золотое детсво / М Даниэль. – Москва, 1939. – 203 с.
823925
  Цветов А.И. Мое и наше / А.И. Цветов. – Л., 1963. – 67с.
823926
  Смирнов С.В. Мое и наше / С.В. Смирнов. – Москва, 1973. – 95с.
823927
   Мое и наше. – Москва : Советская Россия, 1973. – 190, [2] с.
823928
  Сальникова Л.С. Мое и Наше / Л.С. Сальникова. – М., 1986. – 93с.
823929
  Адаван Моё имя Рамасешан / Адаван ; пер. с тамил. [В. Фурники ; предисл. А. Дулянского]. – Москва : Радуга, 1985. – 221 с.
823930
  Панченко В.И. Мое имя. / В.И. Панченко. – Рига, 1966. – 63с.
823931
  Довженко А.Р. Мое исцеляющее слово / А.Р. Довженко. – 2-е изд. – Київ, 1989. – 192с.
823932
  Попов В.А. Мое лето / Владимир Попов. – Сыктывкар, 1970. – 60 с.
823933
   Мое лучшее стихотворение.. – М, 1961. – 303с.
823934
  Челидзе О.С. Мое магнитное поле : поэмы / Отар Челидзе; пер. с груз. – Тбилиси : Мерани, 1974. – 156 с.
823935
  Амосов Н.М. Моё мировозрение / Н.М. Амосов. – Киев : [б. и.], 1992. – 62 с.
823936
  Цирулик Д.А. МОе мнение. / Д.А. Цирулик. – Благовещенск, 1954. – 52с.
823937
  Вагнер Н. Мое море / Н. Вагнер. – Ленинград, 1946. – 184с.
823938
  Ковалевский М. Мое научное и литературное скитальчество // Историческое миросозерцание Грановского : Речь на торжеств. акте Имп. С.-Петерб. ун-та 8 февр. 1896 г. / Н. Кареев. – Санкт-Петербург, 1896. – 61-80 с.
823939
  Губарева О.И. Мое начало / О.И. Губарева. – Ростов -на-Дону, 1985. – 30с.
823940
  Виноградов И. Мое несказанное слово / И. Виноградов. – Москва, 1969. – 392с.
823941
   Мое несказанное слово.. – Москва, 1963. – 31с.
823942
   Мое Нечерноземье.. – Л, 1979. – 12с.
823943
  Кук Ф.А. Мое обретение полюса / Ф.А. Кук. – Пер.с англ. – Москва : Мысль, 1987. – 348с.
823944
  Смышляев Ю.М. Мое окно / Ю.М. Смышляев. – Фрунзе, 1974. – 78с.
823945
  Иванов В.В. Мое отечество : Повести, рассказы, очерки / В.В. Иванов. – Москва, 1985. – 352с.
823946
  Моуэт Фарли Мак-Гилл Мое открытие Америки / Моуэт Фарли Мак-Гилл. – М, 1987. – 158с.
823947
  Вяткина Н. Мое открытие Америки / Надежда Вяткина // Вестник библиотек Москвы : информационно-методический журнал / Комитет по культуре города Москвы; Гос. учреждение культуры гор. Москвы "Центральн. универсаль. науч. б-ка им. Н.А. Некрасова". – Москва, 2008. – № 4. – С. 22-25
823948
  Маяковский В. Мое открытие Америки. / В. Маяковский. – Москва, 1949. – 95с.
823949
  Маяковский В.В. Мое открытие Америки. / В.В. Маяковский. – Москва, 1963. – 94с.
823950
  Осетров Е.И. Мое открытие Москвы / Е.И. Осетров. – М, 1981. – 351с.
823951
  Осетров Е.И. Мое открытие Москвы / Е.И. Осетров. – М, 1987. – 304с.
823952
  Щипачев С. Мое отношение / С. Щипачев. – Москва, 1963. – 32с.
823953
  Винер Н. Мое отношение к кибернетике, ее прошлое и будущее / Н. Винер. – Москва, 1969. – 25с.
823954
  Исакина Юлия Мое первое знакомство с Израилем // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2015. – № 1. – С. 78-85 : фото
823955
  Горбатов Б. Мое поколение / Б. Горбатов. – Москва : Советский писатель, 1947. – 378 с.
823956
  Горбатов Б.Л. Мое поколение / Б.Л. Горбатов. – Москва, 1948. – 375с.
823957
  Горбатов Б.Л. Мое поколение / Б.Л. Горбатов. – Москва : Молодая гвардия, 1953. – 384с.
823958
  Захаров Г.Я. Мое поколение / Г.Я. Захаров. – Одесса, 1957. – 79с.
823959
  Поскребышев О.А. Мое поколение / О.А. Поскребышев. – Ижевск, 1960. – 68с.
823960
  Дагуров В.Г. Мое поколение / В.Г. Дагуров. – Сврдловск, 1963. – 39с.
823961
  Палийчук Б.Д. Мое поколение / Б.Д. Палийчук. – Киев, 1964. – 126с.
823962
  Горбатов Б.Л. Мое поколение / Б.Л. Горбатов. – Москва : Молодая гвардия, 1968. – 608с.
823963
  Бражнин И.Я. Мое поколение / И.Я. Бражнин. – Ленинград, 1968. – 656с.
823964
  Горбатов Б.Л. Мое поколение / Б.Л. Горбатов. – Кемерово, 1980. – 334с.
823965
   Мое поколение. – М, 1986. – 246с.
823966
  Шутов В.В. Мое поколение. / В.В. Шутов. – Сталино, 1950. – 80с.
823967
  Каныгин В.А. Мое поколение. / В.А. Каныгин. – Горький, 1960. – 91с.
823968
   Мое поколение.. – Челябинск, 1961. – 76с.
823969
  Смеляков Я.В. Мое поколение. / Я.В. Смеляков. – Москва, 1972. – 207с.
823970
  Луговской В.А. Мое поколение. Мускул. Страдания моих друзей / В.А. Луговской. – Москва, 1932. – 164с.
823971
  Касаткин П.Е. Мое поле / П.Е. Касаткин. – Воронеж, 1979. – 94с.
823972
  Вальденберг В.Е. Мое политическое кредо // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2006. – № 1. – С. 112-114. – ISSN 0042-8744
823973
  Ань Цинянь Моё понимание философии гуманизма И.Т. Фролова // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2012. – № 3. – С. 151-162. – ISSN 0042-8744
823974
  Молчанов-Сибириский Мое предместье / Молчанов-Сибириский. – Иркутск, 1985. – 256с.
823975
  Берилов Н.Т. Мое Приазовье / Н.Т. Берилов. – Сталино, 1958. – 35с.
823976
   Мое Приднепровье. – Москва, 1974. – 142с.
823977
  Яковлев В.Н. Мое призвание / В.Н. Яковлев. – М, 1963. – 301с.
823978
   Мое призвание.. – М, 1969. – 154с.
823979
  Сухов Ф.Г. Мое призвание. / Ф.Г. Сухов. – М, 1971. – 118с.
823980
  Морозова Н.А. Мое пристрастие к Диккенсу: Семейн. хроника, ХХ в. / Н.А. Морозова. – М., 1990. – 255с.
823981
  Морозова Н.А. Мое пристрастие к Диккенсу: Семейная хроника. ХХ век / Н.А. Морозова. – М., 1990. – 256с.
823982
  Юрин М. Мое родное / М. Юрин. – Саратов, 1957. – 40с.
823983
  Нажимеденов Ж. Мое рождение : стихи и поэма / Жумекен Нажимеденов ; пер. с каз. А.Юдахина. – Москва : Советский писатель, 1982. – 71 с.
823984
  Кулешов А.А. Мое свидетельство / А.А. Кулешов. – Москва, 1960. – 336 с.
823985
  Пахомов В.Ф. Мое село / В.Ф. Пахомов. – М., 1974. – 63с.
823986
  Чеприн Ю.П. Мое сердце с тобой / Ю.П. Чеприн. – М, 1970. – 630с.
823987
  Цянь Сюнь Мое скромное мнение о соединении марксизма с традиционной китайской культурой // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 6. – С. 148-157. – ISSN 0042-8744
823988
  Олейник С.И. Мое слово / С.И. Олейник. – Киев : ГИХЛ, 1951. – 128с.
823989
  Олейник С.И. Мое слово : Стихи / С.И. Олейник. – Москва : Советский писатель, 1951. – 120с.
823990
  Люшнин Г.И. Мое слово / Г.И. Люшнин. – М., 1959. – 164с.
823991
  Агашина М.К. Моё слово : Стихи и поэма / М.К. Агашина. – Москва : Молодая гвардия, 1953. – 71с.
823992
   Мое слово о мире. – Минск, 1987. – 45с.
823993
  Азероглу Б. Мое солнце : стихи / Б. Азероглу. – Баку : Детиздат, 1950. – 75 с.
823994
  Вецкалне С. Мое счастливое несчасть : стихи / С. Вецкалне; пер. с лат. – Москва : Молодая гвардия, 1984. – 160 с.
823995
  Токомбаева С.Г. Моей Азии / С.Г. Токомбаева. – Фрунзе : "Мектеп", 1978. – 156 с.
823996
   Моей души предел желанный. – К, 1986. – 319с.
823997
  Письменная В. Моему сыну / В. Письменная. – Пг. – 198с.
823998
  Манов Е. Моето първо лято. Роман / Е. Манов. – София, 1980. – 236с.
823999
  Даръл Д. Моето семейство и други животни / Д. Даръл; прев. О. Иванова. – София : Отечество, 1984. – 174 с.
824000
  Мартулков А. Моето учество во революционерните борби на Македониіа / А. Мартулков. – Сокпіе, 1954. – 390 с.
<< На початок(–10)821822823824825826827828829830(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,