Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)491492493494495496497498499500(+10)В кінець >>
490001
  Шама О. "Застрелитися ніяк не можу. Очевидно, боягуз я великий, нікчема" // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2013. – № 18 (171). – С. 54-57


  Голод в Україні та початок арештів друзів зруйнували емоційний стан Миколи Хвильового.
490002
  Дзюба І.М. "Застукали сердешну волю..." : Шевченків "Кавказ" та тлі непроминального минулого / І.М. Дзюба. – Київ : Дніпро, 1995. – 62 с.
490003
  Теотокіс К. [Засуджений / Константінос Теотокіс ; за ред. Спіроса Кокіноса. – Афіни : Естія. – 167 с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Новогрецька література ; 203]). – ISBN 960-05-0480-6
490004
  Дахно Н.Б. Застосуваннгя двокрокового варіаційно-градієнтного методу до лінійних рівнянь з К - позитивно визначеним К - симетричним оператором для аналізу захищенності інформаційних структур // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 20. – С. 133-140
490005
  Чаплинський К.О. Застосуванні примусу під час проведення освідування // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2011. – № 5 (78). – С. 223-229
490006
  Луканська А. Застосуванню "нових знань" заважає брак стратегії і застаріле законодавство // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 22 березня (№ 54). – С. 3


  На цьому наголосив Перший віце-прем"єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів під час парламенських слухань на тему "Національна інноваційна система України: стан та законодавче забезпечення розвитку"
490007
  Жембровська К.О. Застосування "брудних" технологій на парламентських виборах 2012 р. // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 53 : жовтень — грудень


  У статті детально розглядається сутність "чорного" PR та поширені "брудні" технології, які засто совувалися на виборах у Верховну Раду 2012 р. Висвітлюються особливості політичних маніпуляцій, здій снюється їх аналіз та виділяються рівні маніпуляції. ...
490008
  Кольцов Р.Ю. Застосування "вейвлет-технологій" для підвищення ефективності спектрального методу кутового розрізнення в оглядових радіолокаторах систем радіонавігації / Р.Ю. Кольцов, Є.С. Лєнков, В.М. Лоза // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 38. – С. 58-63


  Розглянуто особливості спектрального Фур"є-перетворення, що обмежують рівень деталізації функцій, зокрема, ехосигналів з наявністю стрибкоподібних змін. Дана характеристика і сформульована ідеологічна лінія новітньої інструментальної технології аналізу ...
490009
  Сенченко О. Застосування "м"якої сили" книги проти англійського народу в ХІХ столітті // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2018. – № 3 (260), березень. – С. 31-35. – ISSN 2076-9326
490010
  Бондаренко В.Л. Застосування "правила Г. Жеза" при дослідженні структури асигнувань на розвиток міста : фінансовий механізм // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 1. – С. 20-27 : Табл. – Бібліогр.: 6 назв
490011
  Кузьменко М.Д. Застосування "Теорії латентної характеристики" для вдосконалення алгоритму психологічної діагностики професійної придатності // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – С. 213
490012
  Кузьменко М.Д. Застосування "Теорії латентної характеристики" для вдосконалення алгоритму психологічної діагностики професійної придатності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 21-25. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 30). – ISSN 1728-3817


  В статті йдеться про "теорію латентної характеристики" та її застосування для вдосконалення алгоритму психологічної діагностики професійної придатності. Наведені варіанти тестових моделей, їхні переваги, сфери застосування, розглядається можливість ...
490013
  Крельштейн П.Д. Застосування BIM GIS-технолоій для містобудівного кадастру / П.Д. Крельштейн, Л.В. Тустановська, І.С. Бугаєнко // Геоінформатика : науковий журнал / НАН України ; Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю, Ін-ту геолог. наук НАН України ; редкол.: М.А. Якимчук, В.М. Єремєєв, І.М. Корчагін [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (71), липень - вересень. – С. 62-70. – ISSN 1684-2189
490014
  Дюженкова О.Ю. Застосування DT-модуля гладкості для оцінки рівномірного наближення функцій // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 256. – С. 251-255. – Бібліогр.: 5 назв. – (Серія "Техніка та енергетика АПК"). – ISSN 2222-8594
490015
  Ставицький А.В. Застосування GARCH-моделей для прогнозування волатильності ПФТ-індексу / А.В. Ставицький, С.А. Ніколайчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 98-102. – (Економіка ; Вип. 75/76). – ISSN 1728-3817


  Наведено огляд основних методів GARCH-моделювання і здійснено аналіз можливості використання цієї методики для прогнозування українського фондового ринку на базі ПФТС-індексу. Також проведено тестування наявності на ринку аси-метричного ефекту та ...
490016
  Костогриз В. Застосування Microsd карти як системного диска // Електроніка та інформаційні технології : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: І. Болеста, О. Кушнір, Я. Шмигельський [та ін.]. – Львів, 2017. – Вип. 7. – С. 65-71. – ISSN 2224-087Х
490017
  Зацерківна М.О. Застосування PR-технології у формуванні іміджу ВНЗ соціокультурної сфери // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2018. – № 1. – С. 72-79. – ISSN 2409-9805


  Метою є з"ясування специфіки процесу формування іміджу вишу СКС із застосуванням PR-технологій. Методологія. Задля ефективного досягнення мети дослідження був використаний аналітичний метод, який дав змогу проаналізувати та визначити процеси формування ...
490018
  Некрасов В.А. Застосування SWOT- та PESTEL-аналізів у системі протидії злочинам у сфері економіки, а також при визначенні загроз економічній безпеці держави / В.А. Некрасов, В.І. Мельник // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 136. – C. 193-204. – ISSN 2224-9281
490019
  Клочковський О. Застосування SWOT-аналізу як базисної умови при формуванні стратегії розвитку туристичної сфери Вінницької області / О. Клочковський, В. Клочковська // Галицький економічний вісник : науковий журнал / Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя ; редкол.: Білоус О.С., Павликівська О.І., Кіляр О.Р. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – № 5 (60). – С. 73-78. – ISSN 2409-8892


  Розглянуто питання використання потенційних можливостей туристично-рекреаційних ресурсів, підприємств туристичного бізнесу й історико-культурного потенціалу Вінницької області. Це дозволить не лише поліпшити економічний стан, але й вплинути на ...
490020
   Застосування t-критерію Стьюдента в кластеризаці і точок у багатовимірному просторі / Б.В. Рубльов, О.В. Шкуліпа, Б.С. Шейман, Л.О. Колесник // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 180-183. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-966-2142-95-2. – ISSN 1812-5409


  В статті розглядається математична модель розпізнавання етіологічних факторів токсикозу у людини з використанням t-критерію Стьюдента. Ключові слова: t-критерій Стьюдента, корреляції,ендотоксикоз, токсикометрія. In this paper mathematical model of ...
490021
  Гімчинська С.Ю. Застосування web-графіки для забезпечення навчального процесу // Сучасні освітні технології дистанційного та електронного навчання : зб. тез доп. Всеукр. наук.-метод. семінару з елементами вебінару / М-во освіти і науки України, Київ. нац. торг.-екон. ун-т, Харків. торг.-екон. ін-т КНТЕУ, Каф. вищ. математики та інформатики ; [редкол.: Олійник Н.Ю. та ін.]. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2017. – С. 18-20
490022
  Колесник І.Г. Застосування Web-технологій при організації електронної бібліотеки // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2002. – Вип. 10. – С. 65-72. – ISBN 966-7352-64-1
490023
  Тверезовська Н.Т. Застосування Web-технологій у процесі розробки електронного підручника для фахівців із соціальної роботи / Н.Т. Тверезовська, Л.В. Вікторова, С.М. Гаріна // Проблеми сучасного підручника : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 20. – С. 447-461. – ISBN 978-966-544-404-5
490024
  Фурман І.І. Застосування авіації у протимінних діях на Чорному морі в роки Першої світової війни // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії / Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2011. – Т. 28. – С. 482-484
490025
  Маркус О. Застосування АВС-костингу при калькулюванні собівартості продукції // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – № 1. – С. 64-71. – ISSN 2411-4014
490026
  Ошурок Д.О. Застосування авторегресійної гетероскедастичної моделі для прогнозування середніх місячних температур повітря // Шевченківська весна - 2015. Географія : зб. наук. праць XIIІ міжнар. наук. міждисциплінар. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [м. Київ, 2-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т ; Наук. т-во студентів і аспірантів. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – Вип. 13 / [уклад.: В.В. Панченко, К.О. Самсонюк, О.Є. Кокозій, Д.О. Шелемеха]. – С. 84-87
490027
  Сюркало Б.І. Застосування адитивних технологій в освітній діяльності / Б.І. Сюркало, Я.М. Садикова // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; редкол.: Бондар В.П., Величко О.Г., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 12/2. – С. 55-59. – ISSN 2409-1944
490028
  Федоренко В. Застосування адміністративними судами фінансових санкцій за зайняття гральним бізнесом: за матеріалами судової практики // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2014. – № 6 (138). – С. 79-84. – ISSN 2308-9636


  Розглянуто найбільш поширені проблеми, з якими стикаються адміністративні суди при розгляді справ про застосування фінансових санкцій за організацію та проведення азартних ігор.
490029
  Ліндер А. Застосування адміністративними судами Швеції Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод // Міжнародна науково-практична конференція "Роль і вплив практики адміністративного судочинства на розвиток публічного права" : збірник матеріалів конф., м. Київ, 29-30 листопада 2012 року : до 10-ї річниці утворення Вищого адміністративного суду України / "Роль і вплив практики адміністративного судочинства на розвиток публічного права", [міжнар. наук.-практ. конф.]. – Київ : Істина, 2012. – С. 262-265. – ISBN 978-966-8909-91-7
490030
  Чарторийський К. Застосування адміністративного арешту коштів: чи все так просто? // Юридична газета. – Київ, 2018. – 13 листопада (№ 46). – С. 32
490031
  Розумний А. Застосування активного підходу при хеджуванні процентного ризику : слово практикам // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2002. – № 2. – С. 70-77 : Рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1605-2005
490032
  Зінько П.М. Застосування алгоритмів теорії розв"язуючих операторів для моделювання переносу і викидів забруднючих речовин атмосфери // International conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2008), May 12-17, 2008 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2008), intern. conference. – Рівне : Ред.-вид. центр Нац. ун-ту вод. госп-ва та природокористування, 2008. – С. 115-117
490033
  Марченко О.О. Застосування алгоритму ієрархічної кластеризації слів у неевклідовому семантичному лексичному просторі для автоматизації побудови ієрархічних структур онтології // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 280-283. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISSN 1812-5409


  Стаття присвячена дослідженню моделі неевклідового семантичного лексичного простору та деталізації алгоритму ієрархічної кластеризації слів в даному просторі з ціллю побудови ієрархічних лінгвістичних структур онтологічного типу. The article describes ...
490034
  Кошовий Н.Д. Застосування алгоритму мавпячого пошуку для оптимізації планів повного факторного експерименту / Н.Д. Кошовий, В.В. Муратов // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2018. – Вип. № 61. – С. 61-69. – ISSN 2524-0056
490035
  Вахула А.Р. Застосування альдегідів фуранового ряду у мультикомпонентних реакціях : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Вахула Андрій Романович ; М-во освіт і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 37 назв
490036
  Гординський Л.Д. Застосування альтернуючого методу до розв"язування крайових задач електродинаміки в неоднорідних середовищах / Л.Д. Гординський, А.М. Кириченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 89-96. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  За допомогою асимптотичного розвинення крайова задача на спряження про знаходження електромагнітного поля в середовищі з кусково-неперервними електромагнітними характеристиками зведена до послідовності крайових задач по областях з неперервними ...
490037
  Посімбайло О.В. Застосування амністії як підстава для звільнення від покарання // Трипільська цивілізація : науково-практичне видання / Громадська організація "АН"Трипільська цивілізація"; Вищий навч. заклад "Міжрегіональна Ак. управління персоналом". – Київ, 2012. – Вип. 8 (11), серпень. – С. 75-78
490038
  Власюк Т.О. Застосування аналітичного планування для оцінювання стану зовнішньоторговельної безпеки держави // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2016. – № 1 (38). – C. 112-123. – (Серія "Економіка"). – ISSN 2306-5664
490039
  Микитенко О.М. Застосування аналогії в судовому пізнанні // Логіка і аргументація в праві : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 24 квіт. 2013 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого" ; [редкол.: Юркевич О.М. та ін.]. – Харків : [б. в.], 2013. – С. 179-180
490040
  Василюк С. Застосування аналогії в цивільному процесі / С. Василюк, О. Ломоносова // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 3. – С.135-137. – Бібліогр.: 2 н. – ISSN 0132-1331
490041
  Очкуренко С.В. Застосування аналогії закону та субсидіарне застосування цивільного законодавства до фінансових відносин // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Академія, адвокатури України. – Київ, 2016. – Т. 13, № 3 (37). – С. 33-42. – ISSN 2310-9769
490042
  Клім С. Застосування аналогії закону у сфері реалізації цивільно–правової відповідальності // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 3 (195). – С. 14-18
490043
  Оніщенко Н. Застосування аналогії права в адміністративному судочинстві: деякі аналітичні роздуми / Н. Оніщенко, С.О. Сунєгін // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2. – С. 75-81. – ISSN 1026-9932
490044
  Мокродій Д. Застосування аналогії права і закону у цивільному процесі України // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 418-420. – ISBN 978-617-7069-17-0
490045
  Метлушко О. Застосування андеррайтингу у банківській практиці // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – Вип. 3 (20). – С. 160-165. – ISSN 1818-5754
490046
   Застосування анкетного методу при вивченні правопорушень на промисловому підприємстві / Л.С. Котенко, І.В. Ковєшнікова, М.А. Мартиненко, Л.М. Ростовська // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1974. – С. 78-81. – (Серія права ; № 15)


  В статье на конкретных примерах показано, как с помощью анкетного метода можно вскрыть латентные правонарушения на конкретном предприятии и выявить общественное мнение по поводу работы администрации и общественных организаций предприятия в борьбе с ...
490047
  Дудик І.М. Застосування Антимонопольним комітетом України процедури безконфліктного врегулювання картельного спору між учасниками господарської діяльності // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 123-134. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 77). – ISSN 1563-3349
490048
  Убогов С.Г. Застосування апітерапевтичних засобів східними слов"янами: історія та духовні аспекти // Фітотерапія : науково-практичний часопис / ВГО "Асоціація фахівців з народної і нетрадиційної медицини України" ; ПВНЗ "Київський мед. ун-т Української асоціації народної медицини". – Київ, 2015. – № 3. – С. 62-65
490049
  Барис Я.С. Застосування апроксимацій центрального многовиду в теорії стійкості / Я.С. Барис, О.Б. Ликова, С.О. Наконечна // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 95-103. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  У роботі встановлені умови при яких задача про стійкість для неавтономної системи m + n диференціальних рівнянь x = A (t)x + B (t)y + f (t, x, y). y = C (t)y + h (t, x, y) в критичному випадку зводиться до аналогічної задачі для рівняння x = A (t)x + B ...
490050
   Застосування аргон-перитонеуму при лапароскопічних операціях / О.Л. Ткачук, Р.Я. Федорика, Л.П. Парахоняк, О.І. Сметаняк, П.О. Сметаняк, Р.Л. Парахоняк // Art of Medicine : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Івано-Франків. нац. мед. ун-т ; редкол.: Ерстенюк Г.М., Вакалюк І.П., Василюк С.М. [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2017. – № 2 (2), квітень - червень 2017 року. – C. 30-32. – ISSN 2521-1455
490051
  Івко С.О. Застосування ауростатних систем у військових конфліктах сучасності / С.О. Івко, М.О. Шпільов // Застосування Сухопутних військ Збройних Сил України у конфліктах сучасності : збірник тез доп. наук.-практ. конф., 17 листоп. 2016 р. / М-во оборони України, Нац. акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного, Наук. центр сухопутних військ ; [відп. за вип. Лучук Е.В.]. – Львів : Національна академія сухопутних війск, 2016. – С. 37-38
490052
  Чомко Ф.В. Застосування багатовимірного статистичного аналізу при дослідженнях набрякаючих грунтів, як основи фундаментів / Ф.В. Чомко, Д.Ф. Чомко, В.Г. Таранов // Проблеми гідрогеології на сучасному етапі : матеріали І наук. конф. присвяч. пам"яті проф. Харків. ун-ту І.К. Решетова (м. Харків, 5-6 листоп. 2014 р.) / М-во освіти і нуки України, Ін-т геол. наук. НАН України, Харків. нац. ун-т імені В.Н. Каразіна [та ін.] ; [редкол.: М.О. Азаренков та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. – С. 100-101
490053
  Олійник Л.М. Застосування базових сервісів google у системі післядипломної педагогічної освіти // Інформаційні технології в освіті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Херсонський держ. ун-т ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т інформ. технологій і засобів навчання. – Херсон, 2015. – Вип. 22. – С. 93-102. – ISSN 1998-6939


  Представлено досвід застосування базових сервісів Google у роботі викладачів обласного інституту післядипломної педагогічної освіти із слухачами курсів підвищення кваліфікації з метою організації змішаного навчання та підвищення їх ІКТ-компетентності.
490054
  Синявська О.О. Застосування бакстерівських сум до оцінювання параметрів випадкових процесів та полів : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Синявська Ольга Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 148 л. – Видання дефектне: відсутній л. 135. – Бібліогр.: л. 136-148
490055
  Синявська О.О. Застосування бакстерівських сум до оцінювання параметрів випадкових процесів та полів : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Синявська Ольга Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
490056
  Пристай А. Застосування безпілотних апаратів для геофізичних досліджень / А. Пристай, Б. Ладанівський // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики. – Киев, 2017. – Т. 39, № 2. – С. 109-125 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 122-125. – ISSN 0203-3100
490057
  Юн Г.Н. Застосування безпілотних літальних апаратів у сільському господарстві / Г.Н. Юн, Д.В. Мединський // Наукоємні технології : науковий журнал / Нац. авіац. ун-т ; голов. ред. О.Л. Юбін ; редкол.: В.В. Бараннік, С.В. Бойченко, Ю.В. Білокопитов [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (36). – С. 335-341. – ISSN 2075-0781
490058
  Гнера В. Застосування безпілотних літаючих апаратів при дослідженні давньоруських храмів // Opus Mixtum : науково-популярне видання Музею історії Десятинної церкви / Мін-во культури України ; Музей історії Десятинної церкви. – Київ, 2014. – № 2. – С. 36-40. – ISSN 2312-9697
490059
  Комарова Л.О. Застосування безпроводової сенсорної самоорганізованої мережі для моніторингу та управління у кризових ситуаціях // Телекомунікаційні та інформаційні технології : науковий журнал / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2015. – № 4. – С. 12-16. – ISSN 2412-4338
490060
  Ящук Д. Застосування бінарних дерев рішень для побудови моделей прогнозування стану платоспроможності українських підприємств // Формування ринкової економіки в Україні : науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2008. – Вип. 18 : Проблеми економічної кібернетики. – С. 227-232. – ISSN 0201-758Х
490061
  Палагнюк А. Застосування біографічного методу в журналістському дослідженні // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 219-227. – (Журналістика ; Вип. 4)
490062
  Хижняк С.В. Застосування біологічних методів при вирішенні проблем екологічної безпеки / С.В. Хижняк, В.М. Войціцький, О.В. Кисіль // Збірник наукових праць 7 Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні інформаційні технології управління екологічною безпекою, природокористуванням, заходами в надзвичайних ситуаціях" : (1-5 верес. 2008 р.) / "Сучасні інформаційні технології управління екологічною безпекою, природокористуванням, заходами в надзвичайних ситуаціях", міжнародна наук.-практ. конф. – Київ ; Харків ; Рибаче : [б. в.], 2008. – С. 221-234. – ISBN 978-966-187-005-4
490063
  Журавель М.Ю. Застосування біологічних показників для визначення агроекологічного стану рекультивованих грунтів / М.Ю. Журавель, О.Є. Найдьонова, В.В. Яременко // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 2015. – Вип. 84. – С. 80-88 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 0587-2596
490064
  Лисенко А.М. Застосування біометричних систем для ідентифікації особи / А.М. Лисенко, О.С. Мельник // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 87-91. – (Юридичні науки ; Вип. 60/62). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються питання використання автоматизованих біометричних систем для розпізнавання особи. The questions of use of the automated biometric systems for the person"s recognition are considered.
490065
  Гончаренко А.М. Застосування бюджетування в управлінні капіталом вищого навчального закладу // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 74-77. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
490066
  Герасименко В.С. Застосування бюджетування для формування інформаційної бази управління підприємством // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 4 (142). – С. 115-118. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
490067
  Бершов Г. Застосування в адміністративному судочинстві України принципу верховенства права з урахуванням практики Європейського суду з прав людини // Міжнародна науково-практична конференція "Роль і вплив практики адміністративного судочинства на розвиток публічного права" : збірник матеріалів конф., м. Київ, 29-30 листопада 2012 року : до 10-ї річниці утворення Вищого адміністративного суду України / "Роль і вплив практики адміністративного судочинства на розвиток публічного права", [міжнар. наук.-практ. конф.]. – Київ : Істина, 2012. – С. 287-298. – ISBN 978-966-8909-91-7
490068
  Іванишин В.В. Застосування в Україні досвіду розвитку сільських територій Європейських країн та США / В.В. Іванишин, О.А. Дудзяк // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету / Подільський державний аграрно-технічний університет. – Кам"янець-Подільський, 2016. – С. 5-9. – (Економічні науки ; вип. 24, ч. 3). – ISSN 2410-1125
490069
  Войтюк І.А. Застосування в Україні європейських стандартів при підготовці професійних суддів // Вісник Верховного Суду України : Офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 32-38
490070
  Криницький І.Є. Застосування в Україні зарубіжного досвіду створення податкових судів: до постановки питання // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2016. – № 4 (24). – C. 102-108. – ISSN 2306-9082
490071
  Третьяков Д.М. Застосування в українському судочинстві прецедентної практики Європейського суду з прав людини // Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал. Спецвип. / Верховна Рада України. – Київ, 2007. – № 18 : Всеукр. теор. й науково-практ. конф. з правозн., політології та соціології. "Трансформація політ. системи: соціальні перетвор. та законодавч. процес". Т. 4. – С. 34-36.
490072
  Лубков М.В. Застосування в"язкопружної моделі Кельвіна-Фойгта для моделювання геотектонічних процесів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017


  Розглянуто моделювання і геофізичну інтерпретацію результатів у таких областях геотектоніки, як середньомасштабне складкоутворення в осадових породах земної кори та формування геоструктур під впливом різноспрямованих рухів тектонічних блоків. Для ...
490073
  Хорошко В.О. Застосування варіаційно-градієнтного методу щодо математичних моделей систем захисту інформації / В.О. Хорошко, Н.Б. Дахно // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 19. – С. 108-112
490074
  Чекурін В.Ф. Застосування варіаційного методу однорідних розв"язків для оптимального керування осесиметричним термопружним станом циліндра / В.Ф. Чекурін, Л.І. Постолакі // Математичні методи та фізико-механічні поля : науковий журнал / НАН України, Ін-т прикладних проблем механіки і математики ім. Я С. Підстригача ; голов. ред. Р.М. Кушнір. – Львів, 2017. – Т. 60, № 2. – С. 105-116. – ISSN 0130-9420
490075
  Романенко О.В. Застосування варіаційного принципу Швінгера до квантування систем у викривленому просторі : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Романенко Олександр Вікторович ; КНУТШ. – Київ, 2002. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
490076
  Романенко Олександр Вікторович Застосування варіаційного принципу Швінгера до квантування систем у викривленому просторі : Дис. ... канд. фізико-математ. наук: 01.04.02 / Романенко Олександр Вікторович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 189л. – Додатки: л.158-188. – Бібліогр.: л.149-158
490077
  Загурський О.М. Застосування вартісно-орієнтованого управління для оцінки фінансового стану підприємства / О.М. Загурський, А.А. Погоріла // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 12 : Суспільні настрої як фактор динаміки антикорупційних формальних правил. – С. 275-280. – ISSN 2222-4459
490078
  Шульга Н. Застосування вбудованих функцій OpenOffice Calc у навчанні теорії ймовірностей студентів економічних спеціальностей університетів / Наталія Шульга // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – С. 65-71. – (Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти ; вип. 5, ч. 1). – ISBN 978-966-7406-67-7
490079
  Мамонов К.А. Застосування ВЕБ геоінформаційних систем для розподілу та використання земель // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 132. – С. 132-135 : рис. – Бібліогр.: 16 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура ; вип. 132). – ISSN 0869-1231
490080
  Єрмоленко Т.В. Застосування вейвлет-аналізу для попередньої обробки мовних голосових сигналів в задачах сегментації, класифікації та пофонемного розпізнавання : Автореф. дис. ... канд технічних наук: спец. 05.13.23 / Єрмоленко Т.В.; Державний ун-т інформатики і штучного інтелекту. – Донецьк, 2008. – 20с. – Бібл.: 11 назв
490081
  Зінкевич Т. Застосування величини P - значення P - V ALU E при перевірці статистичних гіпотез / Т. Зінкевич, В. Лісовська, В. Стасюк // Ринок цінних паперів України : науковий, виробничо-практичний журнал. – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 89-94 : табл., рис. – Бібліогр.: 4 назв.
490082
  Івахненков С. Застосування вибіркового методу в аудиті фінансової звітності // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2010. – № 3. – С. 40-44
490083
  Лазор О.Д. Застосування виборчих систем на місцевих виборах у країнах романської моделі // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2009. – Вип. 2 (30). – С. 28-34. – (Право. Економіка. Управління)
490084
  Нижник Ніна Застосування виборчого законодавства України: моніторинг ефективності / Нижник Ніна, Розенфельд Наталія, Алексєєв Валерій // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 21. – С. 44-47.


  Упродовж останніх трьох років (починаючи з січня 2005 року) позиція законодавця щодо посилення законодавчого регулювання виборчих процесів змінювалася. Оскільки переважна більшість законопроектів, що вносяться на розгляд Верховної Ради України, ...
490085
  Нашкевич З.І. Застосування високоточного ординатометра в кутових вимірах / З.І. Нашкевич, А.Г. Ткаченко // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1985. – С. 55-58 : Рис. – (Географія ; Вип. 27)
490086
  Коссак В. Застосування Віденської конвенції про міжнародний договір купівлі-продажу в національному законодавстві України // Український часопис міжнародного права : журнал для науковців та підприємців / Юридична фірма "Проксен". – Київ, 1994. – № 1. – С. 131-138


  Про Конвенцію про договори міжнародної купівлі-продажу товарів, яка була підготовлена Конференцією ООН, яка відбулася у Відні 10 березня - 11 квітня 1980 року, і набрала чинності 1 січня 1988 року.
490087
  Смирнов М. Застосування відеозв"язку при одержанні доказів по кримінальних справах у порядку надання взаємної проавової допомоги (процесуальні особливості) // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2003. – № 8. – С.23-31. – ISBN 966-667-078-Х
490088
  Черниченко І.В. Застосування відеоконференції у кримінальному провадженні України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Черниченко Ірина Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
490089
  Черниченко І.В. Застосування відеоконференції у кримінальному провадженні України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Черниченко Ірина Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 289 л. – Додатки: л. 245-289. – Бібліогр.: л. 208-244
490090
  Ткаченко В.В. Застосування відеоторакоскопічних оперативних втручань в діагностиці та лікуванні хворих на об"ємні утворення середостіння : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.03 / Ткаченко Володимир Володимирович ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2018. – 22 с. – Бібліогр.: 10 назв
490091
  Кравець Н.О. Застосування відкритого програмного комплексу Imagej в курсі вивчення медичної інформатики / Н.О. Кравець, А.В. Семенець, Н.Я. Климук // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2014. – № 4 (64). – С. 63-67. – ISSN 1681-2751
490092
   Застосування відношення РНК/ДНК для експрес-оцінки видоспецифічних відмінностей у генетично детермінованій відповіді пшениці і жита на дію хімічного чинника / О.І. Мартиненко, Т.К. Кириленко, А.В. Степанюгін, Д.П. Плоднік, Д.М. Говорун // Ukrainica bioorganica acta : науковий журнал біоорганічної і біологічної хімії / Нац. акад, наук України, Ін-т молекулярної біології і генетики. – Київ, 2014. – Т. 12, № 2. – C.35-39
490093
  Городинський Г.О. Застосування вільного програмного забезпечення для потреб лісового господарства // Чернігівський науковий часопис Чернігівського державного інституту економіки і управління : електронний збірник наукових праць / Чернігівський, інститут економіки і управління державний. – Чернігів, 2011. – С. 76-81 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – (Серія 2 : Техніка і природа ; Вип. 2 (2)). – ISSN 2223-1633
490094
  Піх І.В. Застосування вільного програмного забезпечення для створення мультимедійного продукту / І.В. Піх, О.С. Ляшко // Квалілогія книги : збірник наукових праць / Укр. акад. друкарства. – Львів, 2009. – Вип. № 2 (16). – С. 46-50. – ISBN 966322012-0
490095
   Застосування вуглеамонійних солей як нового екологічно чистого азотного добрива при вирощуванні цінних лікарських рослин та злакових культур / С.А. Шумік, Н.Ф. Погоріла, М.В. Драга, О.В. Скопецька // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 91-92. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 2)


  Уперше було використано вуглеамонійні солі (ВАС) як азотне добриво під лікарські рослини - календулу (Calendula officinalis), подорожник (Plantago major) та озиму пшеницю (Triticum aestivum L.) сорту Поліська 87. Встановлено, що ВАС порівняно з ...
490096
  Безверхий О. Застосування гамільтонового формалізму для дослідження гармонічних коливань п"єзокерамічних циліндрів / О. Безверхий, Л. Григор"єва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 23-29. – (Математика. Механіка ; вип. 2 (38)). – ISSN 1728-3817


  Система рівнянь електропружності в циліндричній системі координат із застосуванням різницевих апроксимацій по поздовжній координаті перетворюється до канонічної системи рівнянь гамільтонового типу відносно радіальної координати. Для інтегрування ...
490097
  Амірханов В.М. Застосування гексаметилфосфотриамідних комплексів для експрес-аналізу сумішей РЗЕ за методом ЯМР 1Н та 31Р / В.М. Амірханов, Т.Ю. Слива // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 8-11. – (Хімія ; вип. 36)


  На прикладі хлоридно-гексаметилфосфотриамідних комплексів лантаноїдів складу (LnCl(Hmpa)4)BPh4 розглянуто можливості використання методу ЯМР 1Н та 31Р для експресаналізу суміші лантаноїдів, зроблено висновок про його перспективність та запропоновано ...
490098
   Застосування гелфізичних технологій при вирішенні різноманітних завдань техногенної безпеки / П.Г. Пігулевський, В.К. Свистун, С.П. Пахомов, О.К. Тяпкін, О.С. Кирилюк // Геоінформатика : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю Ін-ту геолог. наук НАН України. – Київ, 2015. – № 4 (56). – С. 52-59 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1684-2189
490099
  Білоконь І.В. Застосування генетичних алгоритмів для оптимізації конфігурацій обчислювального кластера з вузлами у вигляді віртуальних машин / І.В. Білоконь, С.Д. Погорілий // Наукові праці Донецького національного технічного університету : всеукр. наук. збірник / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2013. – С. 33-36. – (Серія "Інформатика, кібернетика та обчислювальна техніка" ; № 1 (17)). – ISSN 1996-1588
490100
  Погорілий С.Д. Застосування генетичних алгоритмів у комп"ютерних системах : монографія / С.Д. Погорілий, Р.В. Білоус, І.В. Білоконь ; за ред. С.Д. Погорілого ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2014. – 319, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-966-439-780-0
490101
  Мельник А.В. Застосування географічних інформаційних технологій в туристично-рекреаційній діяльності // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 19. – С. 263-267
490102
  Самойленко О.М. Застосування геодезичного автоколімаційного методу для визначення і контролю метрологічних характеристик стендів регулювання розвалу та сходження коліс автомобілів : геодезія // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2011. – № 2. – С. 13-18 : Мал. – Бібліогр.: 3 назви
490103
  Поправко О.В. Застосування геоінформаційних систем (ArcGIS) в землевпорядкуванні // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2014. – Вип. 10. – C. 107-118


  Викладено теоретико-методологічні основи землевпорядкуван-ня, проаналізовано засади щодо планування, використання та охорони земель, визначено провідну роль програмного продукту ArcGIS в землевпорядкуванні як інструментального програмного забезпечення ...
490104
  Боханов І.І. Застосування геоінформаційних систем в аеронавігації (радіонавігаційні карти) // Чернігівський науковий часопис Чернігівського державного інституту економіки і управління : електронний збірник наукових праць / Чернігівський, інститут економіки і управління державний. – Чернігів, 2012. – С. 23-28 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – (Серія 2 : Техніка і природа ; Вип. 1 (3)). – ISSN 2223-1633
490105
  Доля К.В. Застосування геоінформаційних систем в організації перевезень вантажів / К.В. Доля, Н.С. Маківець // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 139. – С. 47-51 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
490106
  Бабенко О.А. Застосування геоінформаційних систем в управлінні земельними ресурсами // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т ; редкол.: Молочко А.М., Даценко Л.М., Бейдик О.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 1 (18). – С. 17-24


  У статті визначено найбільш актуальні напрями та можливості використання геоінформаційних систем. Проведено аналіз сучасного стану впровадження та застосування геоінформаційних систем в управлінні земельними ресурсами. Визначено основні проблеми ...
490107
  Боханов І.І. Застосування геоінформаційних систем у військовій справі // Чернігівський науковий часопис Чернігівського державного інституту економіки і управління : електронний збірник наукових праць / Чернігівський, інститут економіки і управління державний. – Чернігів, 2011. – С. 82-87 : табл. – Бібліогр.: 3 назв. – (Серія 2 : Техніка і природа ; Вип. 2 (2)). – ISSN 2223-1633
490108
  Мамонов К.А. Застосування геоінформаційних систем у процесі землеустрою міст України // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 130. – С. 86-91 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура ; вип. 130). – ISSN 0869-1231
490109
  Зацерковний В.І. Застосування геоінформаційних технологій в аналізі змін показників якісного стану грунтів та їх родючості за результатами агрохімічної паспортизації / В.І. Зацерковний, С.В. Кривоберець // Чернігівський науковий часопис Чернігівського державного інституту економіки і управління : електронний збірник наукових праць / Чернігівський, інститут економіки і управління державний. – Чернігів, 2012. – С. 5-17 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – (Серія 2 : Техніка і природа ; Вип. 1 (3)). – ISSN 2223-1633
490110
  Зацерковний В.І. Застосування геоінформаційних технологій в задачах моделювання та прогнозування затоплень територій / В.І. Зацерковний, Л.В. Плічко, О.І. Шищенко // Геоінформатика : науковий журнал / НАН України ; Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю, Ін-ту геолог. наук НАН України ; редкол.: М.А. Якимчук, В.М. Єремєєв, І.М. Корчагін [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (70), квітень - червень. – С. 74-83. – ISSN 1684-2189
490111
   Застосування геоінформаційних технологій в моделюванні родовищ корисних копалин / Зацерковний Віталій Іванович, Оберемок Наталія Василівна, Тішаєв Іван Васильович, Наливайко Оксана Михайлівна // Управління розвитком складних систем : збірник наукових праць / М-во освіит і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; редкол.: Лізунов П.П., Бушуєв С.Д., Білощицький А.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 30. – С. 147-155 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2219-5300
490112
  Зацерковний В.І. Застосування геоінформаційних технологій в системі управління регіоном / В.І. Зацерковний, Ю.С. Сімакін, В.В. Сергієнко // Чернігівський науковий часопис Чернігівського державного інституту економіки і управління : електронний збірник наукових праць / Чернігівський, інститут економіки і управління державний. – Чернігів, 2011. – С. 95-101 : рис. – Бібліогр.: 2 назв. – (Серія 2 : Техніка і природа ; Вип. 2 (2)). – ISSN 2223-1633
490113
  Зацерковний В.І. Застосування геоінформаційних технологій у завданнях ландшафтно-містобудівного проектування рекреаційних зон / В.І. Зацерковний, К.А. Казанцева // Геоінформатика : науковий журнал / НАН України ; Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю, Ін-ту геолог. наук НАН України ; редкол.: М.А. Якимчук, В.М. Єремєєв, І.М. Корчагін [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (70), квітень - червень. – С. 65-73. – ISSN 1684-2189
490114
   Застосування геофізичних і дистанційних методів досліджень трас трубопровідних транспортних систем / Р.М. Глоба, І.М. Зінченко, Я.М. Глоба, О.В. Данилов // Геоінформатика : науковий журнал / НАН України ; Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю Ін-ту геолог. наук НАН України ; голов. ред. М.А. Якимчук. – Київ, 2017. – № 2 (62). – C. 64-70. – ISSN 1684-2189
490115
  Ступень М. Застосування гіс-технологій при виконанні грошової оцінки земель / М. Ступень, Р. Курильців, Р. Таратула // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 2008. – № 2. – С. 45-47.
490116
  Рожі Інна Застосування ГІС при плануванні навчальних туристсько-краєзнавчих маршрутів на прикладі міста Умань Черкаської області / Рожі Інна, Браславська Оксана // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – Вип. 23. – С. 34-40 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2075-1893
490117
  Волковая О.О. Застосування ГІС при розробці стратегії розвитку вітроенергетики на рівні адміністративного району // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – Вип. 17. – С. 9-12 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2075-1893
490118
  Поправко О.В. Застосування ГІС та ЗІС в землевпорядкуванні // Молоді науковці - географічній науці : зб. наук. праць X Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, [20-21 листоп. 2014, Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевчека, Геогр. ф-т, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Шелемеха Д.В.]. – Київ : Прінт Сервіс, 2014. – Вип. 10. – С. 67-70
490119
  Діковська Ірина Застосування гнучких та фіксованих колізійних прив"язок до договірних зобов"язань // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 6 (174). – С. 46-49
490120
  Семенов В.В. Застосування градієнтних методів для розв"язання екстремальних задач на передопуклих множинах // International conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2006), September 18-23, 2006 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2006), intern. conference. – [S. l. : s. n.], 2006. – С. 162-164
490121
  Засядько О.А. Застосування графів видимості при дослідженні кризової динаміки банківських систем // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: М.П. Іщенко та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 247-249. – (Серія "Історія. Філософія. Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Економіка, підприємництво, туризм. Державне управління і соціально-політичні науки")
490122
  Гуторов А.О. Застосування графіка Лоренца для вимірювання рівня концентрації сільськогосподарського виробництва // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики Україн ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президенті України. – Київ, 2011. – № 2 (53). – С. 4-9 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв
490123
  Юзьков Л.П. Застосування графічних методів дослідження в науці управління // Проблеми правознавства. – Київ, 1967. – Вип. 8
490124
  Вижва С. Застосування графічних процесорів для побудови сейсмічних зображень геологічного середовища / С. Вижва, Г. Лісний, В. Круглик // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 45-49. – (Геологія ; вип. 4 (75)). – ISSN 1728-3817


  Розроблено новий алгоритм та комп"ютерну програму для побудови двовимірних та тривимірних сейсмічних зображень неоднорідних анізотропних середовищ на основі паралельних обчислень на графічних процесорах. Основним типом вихідних даних для програми є ...
490125
   Застосування графічного середовища LabVIEV у моделюванні біотехнологічних процесів / С.А. Сергієнко, В.В. Никифоров, Т.О. Бедрій, О.В. Новохатько, С.В. Дігтяр // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2018. – Вип. 6 (113). – С. 86-94 : рис., табл. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1995-0519
490126
  Ніконенко І. Застосування графічної наочності як засобу підвищення ефективності викладання дисципліни "хімія з основами біогеохімії" // Збірник наукових праць студентів, аспірантів і молодих вчених "Молода наука - 2013" / Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України, Н.-д. частина, Наук. т-во студентів та аспірантів. – Запоріжжя : ЗНУ, 2013. – Т. 2 : "Біологічні науки", "Педагогічні науки", "Психологія" / [редкол.: Фролов М.О. та ін.]. – С. 82-83
490127
  Комарницька Т. Застосування гри слів у японському словотворі // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 175-182. – (Серія філологічна ; вип. 61). – ISSN 2078-5534


  Гру слів (омонімів) застосовують в абревіації, словоскладанні, афіксації. Абревіатури японської мови скорочують так, щоб виникав стилістичний ефект від асоціації з іншим словом. При словоскладанні спостерігається свідомий підбір слів, які мають ...
490128
  Лазуренко О.Г. Застосування громадської відповідальності в товариських судах Української РСР в 1960-х роках // Гуманітарний вісник Черкаського державного технологічного університету : всеукраїнський збірник наукових праць / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2018. – Число 28. – C. 152-159. – (Серія: Історичні науки ; вип. 12)
490129
  Скуратовський Р.В. Застосування групових структур і операції зсуву на розфарбованих графах до побудови блочних шифрів // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – № 1 (115). – С. 157-166. – (Серія "Прикладна математика". Серія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912
490130
  Найдьонова О.Є. Застосування гумінового препарату "Humin plus" в органічному землеробстві // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2015. – С. 39-50 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 50. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 2). – ISSN 2225-8701
490131
  Баумане В. Застосування даних дистанційного зондування для визначення деградації земель / В. Баумане, В. Цинтіна, А. Лапіна // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Укр. т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2016. – Вип. 1 (31). – С. 115-121 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1819-1339
490132
  Вергун В.Р. Застосування дерев прийняття рішень для аналізу впливу неакадемічних чинників на початковий рівень знань студентів // Науковий вісник НЛТУ України : збірник наукових праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2019. – Вип. 29, № 8. – С. 147-151. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
490133
   Застосування державних стандартів при створенні інформаційних систем військового призначення / А.А. Рибидайло, О.С. Левшенко, Н.М. Андріянова, О.Д. Розумний, Н.В. Солошенко // Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського / Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2016. – № 3 (58). – С. 109-114. – ISSN 2304-2699
490134
  Клапків Л.М. Застосування деривативів страховиками в управлінні фінансовими ризиками // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2011. – № 3. – С. 24-26
490135
  Овєчкіна О. Застосування детермінованого аналізу синергетичних ефектів взаємодії ресурсних елементів інноваційного потенціалу економічних систем // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2010. – № 3 (103). – С. 31-36. – ISSN 1728-9343
490136
  Лясковська С. Застосування дефініції "правовий статус" для дослідження прав та обов"язків реєстрового козацтва // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – C. 107-109
490137
  Макарчук В. Застосування дефініції "правовий статус" для дослідження прав та обов"язків реєстрового козацтва // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – С. 107-109
490138
  Ткачук Ю. Застосування деяких видів покарання при конструюванні альтернативних кримінально-правових санкцій // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 3 (183). – С. 84-87
490139
  Галаган В.І. Застосування деяких заходів процесуального примусу у світлі додерження конституційних прав і свобод людини // Вісник Верховного Суду України. – Київ, 2002. – № 1. – С.59-63
490140
  Ніколаєнко Т.Б. Застосування джерел кримінально-роцесуального права міжнародного рівня та їх співвідношення з національним законодавством // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 10 (жовтень). – С. 151-159
490141
  Язлюк Б. Застосування диверсифікації при реалізації інвестиційно-інноваційної стратегії підприємства // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2010. – Вип. 14 : Економічні науки. До 50-річчя Тернопільського національного економічного університету. – С. 198-202. – ISSN 1818-2682
490142
  Задоя К.П. Застосування дидактичного принципу систематичності та послідовності при викладанні нормативного курсу "кримінальне право. Особлива частина" (на прикладі теми "злочини проти основ національної безпеки") // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 51. – С. 507-509. – ISSN 1563-3349
490143
  Скуратовський Р.В. Застосування дискретних структур і числових послідовностей до блочних кодів / Р.В. Скуратовський, О.І. Трембовецька // Наукові вісті Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : міжнародний науково-технічний журнал / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2014. – № 6 (98) : Технічні науки. – С. 68-75. – ISSN 1810-0546


  The purpose to compress information using composition of universal codes with the recursive algorithm of original data recovery was achieved in this work. It obtains compression coefficient higher than in symbolic coding. Proposed method of time coding ...
490144
  Шкуліпа О.В. Застосування дискримінантного аналізу для визначення етіологічного чинника токсемії у хворого / О.В. Шкуліпа, С Б. Шейман, Б.В. Рубльов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 158-161. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 978-617-571-012-8. – ISSN 1812-5409


  Метою роботи с знаходження функцій прогнозування для визначення етіологічного чинника токсемії у хворого на основі оцінки дискримінант та використання дискримінантного аналізу. Проведана оцінка щодо можливості її застосування для розпізнання ...
490145
  Неліпа Д.В. Застосування дискримінантного аналізу при проведенні системного аналізу в політології // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 55-58. – (Філософія. Політологія ; Вип. 109). – ISSN 1728-3817


  У статті висвітлено специфіку використання дискримінантного аналізу при проведенні системного аналізу політичних явищ та процесів. Виокремлено головні переваги та недоліки цієї технології математичного моделювання та наведено приклади її практичного ...
490146
  Неліпа Д. Застосування дискримінантного підходу при проведенні системного аналізу в політології // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2012. – № 1 (57), січень - лютий. – С. 177-188
490147
  Герус О.І. Застосування дискурс-аналітичного підходу у дослідженні комерційної реклами // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 101-109. – (Серія "Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи" ; вип. 39). – ISSN 2227-6521
490148
  Гебрин Л.В. Застосування дистанційних аерокосмічних методів для узагальненої оцінки стану грунтів регіону / Л.В. Гебрин, О.І. Сахацький // Геоінформатика : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю Ін-ту геолог. наук НАН України. – Київ, 2015. – № 3 (55). – С. 68-75 : рис., табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1684-2189
490149
  Бацуровська І.В. Застосування дистанційних курсів у вищій школі // Проблеми освіти : науково-методичний збірник / Мін. освіти і науки ,молоді та спорту України ; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти ; редкол.: Ю.М. Коровайченко, Ю.В. Ївженко, М.І. Жалдак [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 80. – С. 107-110
490150
  Галушка А.М. Застосування диференційного підходу для оцінки характеристик пуассонівських потоків / А.М. Галушка, М І. Каденко, Р.В. Єрмоленко // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 369-377. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  В статті представлений диференційний метод вимірювання потоків радіаційного випромінювання, спотворених проміжками "мертвого" часу. Наведені основні характеристики потоків радіаційного випромінювання, на основі яких базується даний метод. Досліджена ...
490151
  Бондарчук Н.Я. Застосування диференційованого підходу на заняттях оздоровчим фітнесом та аеробікою з дівчатами старшого шкільного віку / Н.Я. Бондарчук, В.Д. Чернов // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – С. 25-28 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (42), ч. 1, ч. 2). – ISSN 2524-0609
490152
  Коваль І.О. Застосування діалової моделі у взаємодії "влада-медіа" як аспект забезпечення інформаційної безпеки // Імперативи розвитку цивілізації : [навчально-наукове видання] / Глобальна орг. союзницького лідерства ; Акад. безпеки відкритого суспільства. – Київ, 2015. – № 2. – С. 65-68. – ISBN 978-966-2439-41-0
490153
  Марюта О.М. Застосування діапазонних моделей в економічній статистиці / О.М. Марюта, Ю.А. Маріщук // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 30-33 : табл., рис. – Бібліогр.: 4 назв.
490154
  Ковальова К. Застосування діяльнісного підходу при підготовці майбутніх вчителів географії // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 12. – С. 29-33. – ISSN 1682-2366
490155
  Чернета С.Ю. Застосування до неповнолітніх основних засобів виправлення і ресоціалізації / С.Ю. Чернета, О.В. Батюк // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 8. – С. 89-93. – (Педагогічні науки). – ISSN 1729-360Х


  У науковій статті авторами проаналізовано та розкрито норми законодавства України, судово-слідчу практику, погляди провідних науковців щодо основних засобів виправлення і ресоціалізації неповнолітніх осіб, які відбувають покарання в місцях позбавлення ...
490156
  Туз А. Застосування договорів про уникнення подвійного оподаткування в контексті оподаткування "прозорих осіб" // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 342-343
490157
  Стеблюк М.І. Застосування дозиметричних приладів - гарант безпеки життєдіяльності при радіоактивному забрудненні // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 3. – С. 20-24. – Бібліогр.: 5 назв
490158
  Бурда М. Застосування допоміжних елементів у розв’язуванні задач підручника з геометрії // Проблеми сучасного підручника : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 22. – С. 30-37. – ISBN 978-966-544-404-5
490159
  Вишиванюк М.В. Застосування досвіду ЄС при стратегічному плануванні розвитку регіонів України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 9. – С. 92-94 : табл. – Бібліогр.: 5 назв
490160
  Рогозіна О.В. Застосування дослідницької технології в підготовці майбутніх учителів технології // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2013. – С118-124. – (Педагогічні науки ; № 2)
490161
  Загородня Г.О. Застосування ДС-алгоритму до розв"язування систем початково-крайових задач переносу // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. С.І. Ляшко ; редкол.: Ф.Г. Гаращенко, О.Ю. Грищенко, О.К. Закусило [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1 (121). – С. 48-53. – (Серія "Прикладна математика". Серія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912


  We consider a modification of DS-algorithm for constructing numerical solution of parabolic equations without mixed second order derivatives. Investigated the existence of a single solution system of difference equations. Established that the ...
490162
  Глибовець М.М. Застосування еволюційних алгоритмів для розв"язання задачі апроксимації зображень многокутниками / М.М. Глибовець, М.В. Петльована, О.В. Кирієнко // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2017. – Т. 198 : Комп"ютерні науки. – С. 21-26. – ISSN 1996-5931
490163
  Онищук І.І. Застосування екогеофізичних досліджень при вивченні підтоплених грунтів : геофізика // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 67-70. – Бібліогр.: 3 назви. – (Геологія ; Вип. 20)


  Розглядаються особливості методики геофізичних досліджень при вивченні підтоплення грунтів. Наведено геоелектричні параметри різних типів грунтів, дано характеристику комплекту спеціальних погоризонтних геофізичних карт.
490164
  Мартинов Я.Л. Застосування екологічно дружніх технологій при переробленні сільськогосподарських відходів // Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги / Всеукраїнська екологічна ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформ." ; голов. ред. Тимочко Т.В. ; редкол.: Вадзюк С.Н., Грицан Ю.І., Лукаш О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3, березень. – С. 20-23. – (Серія "Охорона навколишнього середовища" ; № 3, березень)
490165
  Гречанюк В.Г. Застосування екологічно чистого методу випаровування-конденсації для отримання композиційних матеріалів на основі міді для електричних контактів / В.Г. Гречанюк, О.В. Маценко // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освітиі науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; НАН України ; Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; голов. ред.: О.С. Волошкіна, О.М. Трофимчук. – Київ, 2018. – № 2 (26). – С. 43-48 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2411-4049
490166
  Бондарчук С. Застосування екологічного компоненту в організації навчального процесу Кіровоградської льотної академії НАУ // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 5 (142). – С. 32-39. – ISSN 1682-2366
490167
  Гордєєва-Герасимова Застосування економетричних методів для прогнозування фінансової бази регіону // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління ; Нац. акад. внутр. справ України ; шеф-ред. Головач В.В. – Київ, 2017. – № 5/3. – С. 4-8. – ISSN 2409-1944
490168
  Рядно О.А. Застосування економетричних моделей для аналізу фінансових можливостей регіонів (на прикладі Дніпропетровської області) / О.А. Рядно, А.А. Заікін // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2014. – № 1 (31). – С. 197-202 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв. – (Економічні науки). – ISSN 2077-7310
490169
  Лобастов І.В. Застосування економіко-математичних методів для визначення витрат палива тракторами загального призначення : інформаційні технології в економіці та управлінні // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 10. – С. 157-165 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
490170
  Колмакова Валентина Застосування екосистемного підходу до збереження потенціалу міських зелених зон / Колмакова Валентина, Патока Ірина // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (114), березень - квітень. – С. 10-11 : фото. – Бібліогр.: 2 назв.
490171
  Колодій Б.М. Застосування експліцитних та імпліцитних засобів при відтворенні комунікативної інтенції в англомовних маркетингових текстах українською мовою (на матеріалі реклами косметичної продукції) / Б.М. Колодій, Ю.І. Підмогильна // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. О.І. Ніка ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 64. – С. 79-85


  У статті розглядаються особливості застосування та відтворення експліцитних та імпліцитних засобів у маркетингових текстах українською мовою на матеріалі англомовної реклами косметичної продукції. В статье рассматриваются особенности употребления и ...
490172
  Жаровський Ф.Г. Застосування екстракції в якісному хімічному аналізі / Ф.Г. Жаровський, Е.А. Шпак, 1958. – 145-155с.
490173
  Куценко Т.В. Застосування електричних характеристик шкіри при прогнозуванні функціонального стану людини-оператора / Т.В. Куценко, Ю.П. Горго // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 1996. – С. 37-40. – (Серія "Актуальні проблеми фізіології" ; вип. 1)
490174
  Глоба Р.М. Застосування електрометричних методів для дослідження корозійного стану газопроводів // Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених "Об"єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень" : [10-11 листоп. 2015] / "Об"єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень", Всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 22-24
490175
  Самбор М.А. Застосування електронних засобів контролю як одного з обов’язків, що покладаються на підозрюваного, обвинуваченого під час обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, за нормами Кримінального процесуального кодексу України // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2016. – № 1. – С. 125-131. – ISSN 2220-1394
490176
  Бойчук В. Застосування електронних освітніх ресурсів як інноваційний чинник удосконалення підготовки майбутніх педагогів / В. Бойчук, В. Уманець // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2019. – № 5 (172), травень. – С. 39-45. – ISSN 2308-4634
490177
  Саєнко Т.В. Застосування електронних ресурсів при вивченні екологічних дисциплін // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2018. – С. 88-93. – (Педагогіка. Психологія ; вип. 1 (12)). – ISSN 2411-264X
490178
  Ляхоцька Л. Застосування електронних технологій навчання у підвищенні кваліфікації керівників освіти // Післядипломна освіта в Україні / Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти АПН України. – Київ, 2010. – № 2 (17). – С. 58-65
490179
   Застосування електронного навчання для підготовки й підвищення кваліфікації фахівців IT-галузі у вищих навчальних закладах : монографія / А.В. Васильєв [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Сум. держ. ун-т. – Суми : Сумський державний університет, 2013. – 137, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 124-137. – ISBN 978-966-657-493-3
490180
  Власенко Катерина Застосування електронного підручника у викладанні дисциплін харчового профілю // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2008. – № 4 (31). – С. 78-84. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті розглядаються електронний підручник з курсу "Технологія виробництва продукції громадського харчування" та методичні рекомендації до його використання у процесі навчання харчових дисциплін. Цілі створення такого електронного підручника є ...
490181
  Савицька О. Застосування електронної карти "Природна основа ландшафтів Києва" у дослідженнях естетичних ресурсів міста / Олена Савицька, Наталія Корогода // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 292-297. – (Серія географічна ; вип. 48). – ISSN 2078-6441
490182
  Джига Т.В. Застосування елементів відеориторики в політичній рекламі // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2001. – Т. 5. – С.84-87
490183
  Блажевич Ю.І. Застосування елементів вітагенних технологій у курсі релігієзнавства для студентів факультету мистецтв Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії при використанні матеріалів місцевого церковного мистецтва // Актуальні питання мистецької педагогіки : збірник наукових праць / Хмельн. гуманіт.-пед. акад. ; редкол.: Шоробура І.М., Галус О.М., Слободянюк П.Я. [та ін.]. – Хмельницький, 2014. – Вип. 3. – С. 16-23. – ISSN 2413-5402


  "Висвітлено застосування елементів вітагенних технологій у курсі релігієзнавства для студентів факультету початкової освіти та філології Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії. Розкрито виховний і пізнавальний характер і потенціал курсу ...
490184
  Свентицька В. Застосування елементів дистанційного навчання для активізації самостійної роботи слухачів підготовчих курсів // Актуальні проблеми в системі освіти: "Загальноосвітній навчальний заклад - доуніверситетська підготовка - вищий навчальний заклад" : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 27 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Навч.-наук. ін-т неперерв. освіти ; [редкол.: Н.П. Муранова (голова) та ін.]. – Київ : НАУ, 2018. – С. 222-226
490185
  Гладишев В.В. Застосування елементів композиційного аналізу під час вивчення п"єси Бернарда Шоу "Пігмаліон" : варіант композиційного аналізу образу Елізи Дулітл // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 2. – С. 5-7. – Бібліогр.: с. 5
490186
  Гончаренко О. Застосування елементів радянського законодавства в управлінсько-розпорядчій практиці Райхскомісаріату "Україна" на початковому етапі становлення гітлерівського окупаційного режиму: постановка проблеми (друга половина 1941 - початок 1942 рр.) // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2010. – Вип. 18. – С. 163-165
490187
  Шайкевич І.А. Застосування еліпсометрії із збудженням поверхневих поляритонів для вивчення масивних металів і тонких металічних плівок / І.А. Шайкевич, Л.Ю. Мельниченко, Я.А. Шибіко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 434-441. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Проведені еліпсометричні дослідження масивного алюмінію при збудженні поверхневих поляритонів за методом Отто і дослідження тонких плівок Al і Cr при збудженні поверхневих поляритонів за методом Кречмана. Одержані розрахунки показують, що еліпсометрія ...
490188
  Бережнюк М. Застосування емоційної мови в аргументації: підхід Аристотеля // Проблеми викладання логіки та перспективи її розвитку : VII міжнар. наук.-практ. конф. (13-14 трав. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський, А.Є. Конверський, І.В. Хоменко (відп. ред.) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – С. 9-10
490189
  Дудник Застосування емпіричних даних при визначенні субстанціальних параметрів сегментів мовлення / Дудник, 3. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 48-50. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 10)


  Вміщено класифікацію основних артикуляційних умов породження мовлення, яка базується на субстанціальних ознаках активності органів. Класифікацію можна використовувати в моделях комп"ютерного аналізу мовлення.
490190
  Пустовійт Р.Ф. Застосування емпіричних методів та математичних моделей для аналізу трансакційних витрат // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 8. – С. 75-82
490191
   Застосування ефективних геодезичних технологій для визначення положення підземних споруд на дніпровських схилах у м. Києві / В. Ковтун, Р. Шульц, В. Сидоренко, О. Бойко // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Україн. т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; голов.ред. І.С. Тревого ; редкол.: Бурштинська Х.В., Васютинський І.Ю. Волчко П.І. [та ін.]. – Львів, 2017. – Вип. 2 (34). – C. 72-76. – ISSN 1819-1339
490192
  Колпакова Н.О. Застосування ефектів розсіяння та поглинання фотонів для підвищення ефективності комірок Гретцеля / Н.О. Колпакова, Ю.О. Мягченко // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 13
490193
  Авдієнко К.В. Застосування європейського досвіду мовлення у створенні суспільного мовника в Україні // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 55, квітень - червень. – С. 193-200


  У статті аналізується досвід шести європейських країн, на теренах яких функціонують суспільні мовники. Виокремлюються функції суспільного мовлення, його принципи, способи фінансування, досліджуєтьсяорганізація роботи загалом задля використання під час ...
490194
  Маркова Н.С. Застосування європейського досвіду при формуванні сталого розвитку в Укпраїні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 1, січень. – С. 25-29. – ISSN 2306-6814
490195
  Соловйов О.В. Застосування Європейської конвенції з прав людини та практики Страсбурзького суду в Україні (загальнотеоретичні аспекти) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Соловйов О.В. ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2011. – 16 с. – Бібліогр.: 14 назв
490196
  Волинець С. Застосування Європейської Конвенції у практиці Європейського суду з прав людини // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 88-90. – ISBN 978-617-7069-14-9
490197
  Сохнич А.Я. Застосування європейської практики в ефективному використанні земельних ресурсів / А.Я. Сохнич, З.Р. Рижок // Проблеми землеустрою : науковий журнал Львівського національного аграрного університету / Редкол.: Андріїв В., Будзяк В., Вагонова О. [та ін.]. – Львів, 2016. – № 2. – С. 3-8. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2410-7468
490198
  Коцюба О. Застосування єдиних норм страхового стажу і заробітної плати при обчисленні пенсії / О. Коцюба, Т. Присяжнюк // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України ; Фірма "Праця". – Київ, 2014. – № 5. – С. 37-42. – Бібліогр.: 10 назв
490199
  Сивовід Є.О. Застосування єдиної системи нарахування пенсійних виплат // Економічний аналіз : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України,Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Т. 18, № 2. – С. 49-53. – ISSN 1993-0259
490200
  Гетманцев Д. Застосування ЄКПЛ та практика ЄСПЛ при розгляді податкових спорів адміністративними судами // Слово Національної школи суддів України : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Національна школа суддів України ; редкол.: Оніщук М.В., Андрійцьо В.Д., Балаклицький І.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3 (16). – С. 178-184
490201
  Ахвердова М. Застосування загальних визначників форми документів та місця в УДК / М. Ахвердова, А. Діденко // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2018. – № 3 (260), березень. – С. 50-51. – ISSN 2076-9326
490202
  Здоровко С.Ф. Застосування загальноприйнятих принципів та норм міжнародного права, спрямованих на боротьбу з транснаціональною злочинністю // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1144. – С. 15-20. – (Серія " Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм" ; вип. 4 ; т. 2 : Юридичні науки (Міжнародне право)). – ISSN 2310-9513
490203
  Дубов О.В. Застосування загороджень та гідротехнічних споруд під час оборони морських прибережних об"єктів / О.В. Дубов, Я.О. Дубов // Збірник наукових праць Військової академії (м. Одеса) / Військова академія (м. Одеса). – Одеса, 2015. – С. 120-132. – (Технічні науки ; № 1 (3)). – ISSN 2313-7509
490204
  Іксанов О.М. Застосування задач лінійного програмування при розробці інтерактивного атласу Києва / О.М. Іксанов, С.В. Полоцький, О.Г. Голубцов // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 4 (84). – С. 117-120. – ISSN 0868-6939


  У роботі коротко говориться, що таке математичне, зокрема лінійне, програмування. Незважаючи на простоту теорія, лінійне програмування має широке практичне застосування. У роботі наводиться невеликий перелік важливих задач, моделі яких є лінійними так ...
490205
  Федорова Д. Застосування закордонного досвіду щодо протидії мобінгу у сфері праці в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 336-338. – ISBN 978-617-7069-28-6
490206
  Рогатинська Н. Застосування запобіжних заходів щодо неповнолітніх: спектр невирішених питань / Н. Рогатинська, Н. Колодійчук // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. ; редкол.: Крупчан О.Д., Галянтич М.К., Галай А.О. [та ін.]. – Тернопіль, 2018. – Вип. 4 (16). – С. 174-179. – ISSN 2524-0129
490207
  Березняк В. Застосування запобіжного заходу у вигляді взяття під варту в інституті екстрадиції: процесуальні аспекти // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 7. – С. 131-135. – ISSN 0132-1331
490208
  Мартіросян А.Г. Застосування запобіжного заходу у вигляді застави // Сучасні проблеми правової системи України : зб. матеріалів VІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 26 листоп. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін. ; за заг. ред. Ю.Л. Бошицького та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2015. – Вип. 7. – С. 30-32. – ISBN 978-617-7363-7-0
490209
  Даль А.Л. Застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою в контексті практики Європейського суду з прав людини / А.Л. Даль, О.О. Юхно // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2014. – № 4 (67). – C. 51-58. – ISSN 1999-5717
490210
  Горпинич О.В. Застосування зарубіжного досвіду в державному регулюванні економіки АПК в Україні // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу : науковий економічний журнал / Бердянський університет менеджменту і бізнесу. – Бердянськ, 2014. – № 3 (27). – С. 31-35. – ISSN 1997-4167
490211
  Боярчук Л.В. Застосування зарубіжного досвіду в роботі державної служби зайнятості в Україні // Науковий вісник Полісся : науковий економічний журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігівський нац. технологічний ун-т. – Чернігів, 2015. – Вип. 1 (1). – С. 65-70. – ISSN 2410-9576
490212
  Теслюк Н.П. Застосування зарубіжного досвіду формування споживчого кошика у підвищенні якості життя українця / Н.П. Теслюк, І.В. Горобінська // Вісник Національного транспортного університету : науково-технічний збірник / Національний транспортний університет. – Київ, 2014. – № 30, ч. 2. – С. 142-148. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2308-6645


  Стаття присвячена розрахунку "споживчого кошика", що відповідав би реальним умовам проживання. Дослідження проводилося на прикладі середньостатистичної сім"ї, що складається з двох працюючих дорослих середнього віку та однієї дитини - школяра.
490213
  Шаповалова Н.В. Застосування засобів динамічної геометрії у навчальному процесі закладів вищої освіти / Н.В. Шаповалова, С.М. Кучменко // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: М.П. Вовк, М.Гр. Воскоглу, Т.Г. Дерека [та ін.]. – Суми, 2018. – Вип. 4 (18). – С. 177-182. – ISSN 2413-1571


  Впровадження сучасних інформаційних комп’ютерних технологій в освіті характеризується величезним потенціалом і різноманітністю напрямків. Одним з найбільш нагальних і найбільш розвинених на даний момент є напрямок, пов’язаний із застосуванням у ...
490214
  Дорошенко Е.Ю. Застосування засобів стретчингу в процесі фізичної реабілітації футболістів з пошкодженнями верхніх і нижніх кінцівок // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – № 07. – С. 11-16 : табл. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1818-9172
490215
  Варцаба Н.В. Застосування західних PR-методів музичного шоу-бізнесу на прикладі етногурту "дахабраха" // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2019. – № 2. – С. 142-148. – ISSN 2409-9805


  Метою дослідження є узагальнення теорій впровадження та застосування західних PR- технології українським етногуртом "ДахаБраха" та ступінь ефективності їх використання в музичній сфері. Методологічну основу дослідження покладено принцип системного ...
490216
  Галинська К.Ю. Застосування заходів адміністративного запобігання порушень інформаційного правопорядку в Україні // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з питань інформатизації та інформаційних технологій, інформаційного права та інформаційного законодавства / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2014. – № 1 (41). – С. 81-87
490217
  Зозуля П. Застосування заходів адміністративного примусу громадськими формуваннями з охорони громадського порядку // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – C. 82-84. – ISBN 978-617-7069-28-6
490218
  Поліна З. Застосування заходів адміністративного примусу громадськими формуваннями з охорони громадського порядку // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 82-84. – ISBN 978-617-7069-28-6
490219
  Пастух Ігор Застосування заходів адміністративного примусу у сфері ліцензування (крім адміністративних стягнень) // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 4 (172). – С. 3-7
490220
  Данкевич М. Застосування заходів безпеки під час пред"явлення для впізнання поза візуальним спостереженням: підстави та значення // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 2. – С. 267-268
490221
  Бойко В.І. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження в досудовому розслідуванні // Інформаційне забезпечення розслідування злочинів : матеріали IV міжнар. круглого столу : 27 трав. 2016 р., м. Одеса / Нац. ун-т "Одес. юрид. акад." ; Півден. регіон. центр Нац. акад. прав. наук України, Ін-т кримін. юстиції, Каф. криміналістики [та ін.] ; [відп. за вип.: В.В. Тіщенко та ін.]. – Одеса : Юридична література, 2016. – С. 14-20. – ISBN 978-966-419-268-9
490222
  Ященко А.М. Застосування заходів кримінально-правового характеру : монографія / А.М. Ященко ; М-во внутріш. справ України, Харків. нац. ун-т внутріш. справ. – Харків : НікаНова, 2014. – 387, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 360-385 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2526-87-5
490223
  Трепак В.М. Застосування заходів кримінально-правового характеру до юридичних осіб як спосіб протидії корупції: проблемні аспекти // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2016. – № 4. – C. 83-89. – ISSN 2220-1394
490224
  Колб І.О. Застосування заходів фізичного впливу, спеціальних засобів і зброї до засуджених в Україні: теоретичні, правові та практичні засади : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Колб Іван Олександрович ; Нац. акад. наук України, Інститут держави і права ім. В. М. Корецького. – Київ, 2019. – 35 с.
490225
  Дрозд Н. Застосування заходів фіскальної консолідації в умовах кризи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 55-60. – (Економіка ; вип. 2 (167)). – ISSN 1728-3817


  Визначено можливості застосування механізмів фіскальної консолідації в Україні та зарубіжних країнах, їх особливості та проблеми. В даному аспекті особливу увагу приділено сутності фіскальної консолідації та її видам, особливостям проведення заходів ...
490226
  Лучицька Н.Ю. Застосування змішаного навчання в навчальному процесі коледжу // Сучасні освітні технології дистанційного та електронного навчання : зб. тез доп. Всеукр. наук.-метод. семінару з елементами вебінару / М-во освіти і науки України, Київ. нац. торг.-екон. ун-т, Харків. торг.-екон. ін-т КНТЕУ, Каф. вищ. математики та інформатики ; [редкол.: Олійник Н.Ю. та ін.]. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2017. – С. 51-52
490227
  Шевченко О.В. Застосування зовнішньополітичних комунікативних технологій в сучасній політичній практиці США / О.В. Шевченко, А.В. Доброштан // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 107, (ч. 2). – С. 40-46


  В статті розглядається практика застосування сучасних зовнішньополітичних комунікативних технологій, зокрема проаналізовано основні інструменти інформаціної підтримки державного бренду США, показано, що до них належать сучасні канали впливу на масову ...
490228
  Швець С.М. Застосування золотого правила фіскального режиму: уроки для України // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 9 (274). – С. 91-111 : табл., рис. – Бібліогр.: 28 назв. – ISSN 2305-7645
490229
  Боровий В. Застосування зонінгу при визначенні площ земель під прибудинкові території / В. Боровий, О. Зарицький, Домарацьк-Пархомчук // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 2016. – № 10. – С. 22-27
490230
  Міхно О.Г. Застосування і геоінформаційних технологій для створення бойових графічних документів / О.Г. Міхно, Хірх-Ялан // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 19. – С. 268-271


  У статті розглядається можливість використання геоінформаційних технологій для створення та ведення бойових графічних документів нового покоління, на яких пропонується відображати результати геопросторового аналізу місцевості. Наведені види бойових ...
490231
  Зайцева І.Ю. Застосування ігрових моделей навчання в системі сучасної вищої освіти // Підготовка фахівців нової генерації - завдання вищої освіти : тези наук.-метод. конф., каф. ун-ту : (29–30 листоп. 2017 р.) / М-во освіти і науки України, Укр. держ. ун-т залізн. трансп., Навч.-метод. центр ; [редкол.: Шумик Д.В. (відп. ред.) та ін.]. – Харків : Українська державна академія залізничного транспорту, 2017. – С. 66-67
490232
  Бовт Д. Застосування ідей модерації у роботі навчальної лабораторії класичного університету / Д. Бовт, Н. Лосева // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2010. – № 1 (36). – С. 54-59. – ISSN 2078-1016
490233
  Бовт Д. Застосування ідей модерації у роботі навчальної лабораторії класичного університету / Д. Бовт, Н. Лосєва // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2010. – № 4. – С. 291-294
490234
  Величко В.Є. Застосування ІКТ у неформальному навчанні майбутніх учителів математики / В.Є. Величко, О.Г. Федоренко // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: В.Ю. Сторіжко, Ф.М. Лиман, І.О. Мороз [та ін.]. – Суми, 2017. – Вип. 3 (13). – С. 35-38. – ISSN 2413-1571
490235
  Ілясова Ю.С. Застосування ІКТ у професійній підготовці майбутніх молодших медичних спеціалістів під час вивчення фахових дисциплін психіатричного профілю // Інформаційні технології в освіті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Херсон. держ. ун-т ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т інформ. технологій і засобів навчання ; голов. ред. Співаковський О.В. ; редкол.: Андрієвський Б.М., Биков В.Ю., Богомолов С. [та ін.]. – Херсон, 2018. – Вип. 3 (36). – С. 46-57. – ISSN 1998-6939
490236
  Приходько О.М. Застосування імітаційного моделювання в дослідженні оптимізації роботи обслуговуючого підрозділу // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 186-191. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  Аргументується використання імітаційного моделювання в проблемах узгодження потужностей обслуговуючих підрозділів та основного виробництва. Формулюється послідовність розробки системи моделей, відтворюючих роботу ремонтного підрозділу.
490237
  Балукаєв П.І. Застосування імітаціонного прогнозування в задачах оптимального проектування елементів стержневих і тонкостінних конструкцій : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.02.04 / Балукаєв П. І.; ДДУ. – Дніпропетровськ, 1996. – 22л.
490238
  Мамута О.Д. Застосування імпульсного лазерного випромінювання фемтосекундної тривалості для діагностики біологічних тканин та ідентифікації патологічних утворень : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.03.07 / Мамута Олександр Дмитрович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2017. – 21 с. вкл. обкл. – Бібліогр.: 14 назв
490239
  Трохименко О.П. Застосування імунопотенціюючих компонентів для ротавірусних антигенів - новий крок до створення високоімуногеної інактивованої протиротавірусної вакцини / О.П. Трохименко, І.В. Дзюблик, К.М. Білоткач // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 43-45. – (Біологія ; вип. 44). – ISSN 1728-3817


  Одержано низку платиновмісних поліаніонів ДНК. Деякі з них уперше було застосовано як імунопотенцюючі компоненти для ротавірусних антигенів при конструюванні інактивованої протиротавірусної вакцини. У доклінічних випробуваннях на тваринах вакцина ...
490240
  Ігнатенко О.П. Застосування інвестиційних інструментів на місцевому рівні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5, березень. – С. 74-79. – ISSN 2306-6814
490241
  Голубова Г.В. Застосування індексних моделей в оцінюванні зовнішньоекономічної діяльності України // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Алькархі Аббас Ф.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (84). – С. 24-34 : табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2519-1853
490242
  Сливка Р.Д. Застосування індексу недієздатності держав у дослідженні конфліктної ситуації регіонах Чорного, Червоного морів та Східного Середземномор"я // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 10. – С. 90-97 : рис., табл. – Бібліогр.: 16 назв.
490243
  Рибалко Л.П. Застосування інновацій та інформаційних технологій у системі вищої освіти України // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2016. – С. 110-114. – (Економічні науки ; № 1). – ISSN 2226-9150
490244
  Вишиванюк М.В. Застосування інноваційних інструментів оцінки стабільності розвитку регіональних систем // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 11. – С. 104-106. – Бібліогр.: 9 назв
490245
  Дрок П.В. Застосування інноваційних інформаційно-технічних засобів у освітній діяльності // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 33/1. – C. 33-36. – ISSN 2306-546X


  "Інновації мають розгортатись з урахуванням минулого досвіду, а не ігноруючи його. В основі інноваційного розвитку освіти мають знаходитись педагогічна, ширше - соціогуманітарні науки (філософія, політологія, соціологія тощо), які як і в інших галузях ...
490246
  Білоус О.М. Застосування інноваційних лінгвістичних технологій у підготовці перекладачів та фахівців з прикладної лінгвістики / О.М. Білоус, А.Л. Міщенко // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2015. – Т. 7, № 2. – С. 60-69. – ISSN 2077-804X
490247
  Малишева М.Х. Застосування інноваційних методів викладання для підготовки юристів у непрофільних вищих навчальних закладах // Правове регулювання економіки / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", Юрид. ф-т. – Київ, 2013. – № 13 : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Актуальні питання підготовки юристів у непрофільних вищих навчальних закладах", присвяченої 20-річчю юридичного факультету. – С. 188-192
490248
  Казанішена Н.В. Застосування інноваційних методів навчання у процесі підготовки студентів-біологів // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2018. – Вип. 17, т. 2 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 4-5 квітня 2018 року. – С. 8-9
490249
  Канут Н.С. Застосування інноваційних методів при компетентнісному підході викладання навчальних дисциплін "безпека життєдіяльності" та "охорона праці" // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2018. – С. 164-170. – (Економічні науки ; вип. 1/2 (69/70)). – ISSN 2310-8185
490250
  Паршикова Т.В. Застосування інноваційних навчальних технологій для забезпечення якості підготовки студента-біолога рослин в умовах інтеграції до Болонського процесу / Т.В. Паршикова, А.Л. Смоля // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – C. 125-130. – (Філософія. Політологія ; Вип. 94/96). – ISSN 1728-3817


  Описано оригінальну методику, що поєднує вивчення біологічного матеріалу та іноземної мови. Як приклад, наведено хід практично-ігрового заняття "Ефірні олії та їх використання". Ключові слова: ефірні олії, практично-ігрове заняття. Описана ...
490251
  Авєршин А.О. Застосування інноваційних педагогічних технологій в процесі методичної підготовки майбутніх інженерів-педагогів / А.О. Авєршин, Т.В. Яковенко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – Випуск присвячено актуальним проблемам сучасної технологічної та професійної освіти. – С. 338-343. – (Педагогіка ; № 3)
490252
  Кректун Б.В. Застосування інноваційних підходів до створення освітніх програм в контексті заходів по реформуванню системи вищої освіти України / Б.В. Кректун, В.В. Снітинський, В.П. Рожак // Професійно-прикладні дидактики : міжнародний науковий журнал / Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; ДУ "Науково-метод. центр інформ.-аналіт. забеспечення діяльності ВНЗ "Агросвіта" ; Львів. нац. аграр. ун-т [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2016. – Вип. 2. – С. 76-81
490253
  Косенко Ю. Застосування інноваційних технологій в освітньому процесі (українська мова та література) // Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань" : [27 жовт. 2017 р.] / "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань", всеукр. наук.-практ. конф. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2017. – C. 70-73
490254
   Застосування інноваційних технологій для підвищення якості підготовки майбутніх лікарів з дисципліни "Акушерство і гінекологія" / В.О. Потапов, А.П. Петулько, М.В. Медведєв, Т.О. Лоскутова, В Ю. Сімонова Донська // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2017. – № 1 (73). – С. 34-37. – ISSN 1681-2751
490255
  Шабі С. Застосування інноваційних технологій для розвитку критичного мислення студентів на заняттях української мови // Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань" : [27 жовт. 2017 р.] / "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань", всеукр. наук.-практ. конф. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2017. – С. 174-177
490256
  Васаженко Н.О. Застосування інноваційних технологій у процесі формування професійної компетентності майбутніх фахівців економічних спеціальностей // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2016. – № 2 (56). – C. 187-196. – ISSN 2312-5993
490257
   Застосування інноваційних технологій як запорука підвищення ефективності та якості навчання у вищій школі / С.І. Дубінін, А.В. Ваценко, В.О. Пілюгін, Улановська-Циба, Н.О. Передерій, О.Б. Рябушко, О.В. Овчаренко // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2016. – № 4 (72). – С. 12-14. – ISSN 1681-2751
490258
  Горбаченко А. Застосування інноваційних технологій як засіб інтенсифікації формування іншомовної комунікативної компетентності / А. Горбаченко, А. Малій // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 17, т. 5 (173). – С. 148-155
490259
  Тодорова Є.М. Застосування інноваційних форм при викладанні бібліографічних дисциплін / Є.М. Тодорова, К.М. Веселова // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2004. – Вип. 15. – С. 151-161. – ISBN 966-7352-66-8


  Розглядаються інноваційні форми викладання бібліографічних дисциплін на факультеті бібліотекознавства та інформатики Харківської державної академії культури (ФБІ ХДАК), висвітлюються такі форми навчання, як модульний та рейтинговий контроль, самостійна ...
490260
  Криволапов Б. Застосування іноземного валютного законодавства у сучасній арбітражній практиці // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 5. – С. 73-77. – ISSN 1026-9932
490261
  Пласкальний В. Застосування іноземного досвіду з ландшафтного планування до умов України // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т. ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Юрків Л.Я., Кокозій О.Є.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Ч. 3 : Географія, вип. 12. – С. 26-29
490262
  Павленко І.І. Застосування іноземного досвіду у вдосконаленні інвестиційного законодавства України / І.І. Павленко, К.О. Удовиця // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2015. – № 3 (10), т. 1. – С. 93-97. – ISSN 2226-8820
490263
  Смирнов М. Застосування іноземного кримінально- процесуального права при наданні взаємної правової допомоги по кримінальних справах // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2004. – № 1. – С.109-113
490264
  Філіп"єв А.О. Застосування іноземного права для регулювання приватноправових відносин: проблеми та перспективи : Дис. ...канд. юридичних наук. Спец. : 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес. Сімейне право. Міжнародне приватне право / Філіп"єв А.О. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 210л. – Бібліограф. : л.180-210
490265
  Філіп"єв А.О. Застосування іноземного права для регулювання приватноправових відносин: проблеми та перспективи : автореф. дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Філіп"єв А.О.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20с. – Бібліогр.: 6 назв
490266
  Кубко А. Застосування іноземного права при регулюванні трудових відносин в Україні: деякі теоретичні питання // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОНУ ; НПУ ім. Драгоманова ; Ін-т політології. – Київ, 2011. – № 11 (113). – С. 22-28
490267
  Філіп"єв А.О. Застосування іноземного права як втілення ідеї "верховенства права" // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 67, ч. 1. – С. 242-246.
490268
  Сербінов О. Застосування інституту комерційної таємниці для захисту інформації про абонента операторами мобільного зв"язку // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 12 (168). – С. 193-195
490269
  Килинник Н. Застосування інституту медіації в справах про розірвання шлюбу / Н. Килинник, І. Ковальчук // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (279). – С. 24-27. – ISSN 2663-5313
490270
  Бойченко Н.М. Застосування інституційного підходу до етичної концептуалізації функціонування сучасного університету: межі і можливості // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2015. – Вип. № 61. – C. 67-77. – ISSN 2072-1692
490271
  Жук В.М. Застосування інституціональної теорії для розв"язання проблем розвитку бухгалтерського обліку : методологія бухгалтерського обліку // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 9 (178). – С. 115-123 : Рис. – Бібліогр.: 9 назв
490272
  Козенко А. Застосування інструментів вертикального фінансового вирівнювання в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 63-66. – (Економіка ; вип. 144). – ISSN 1728-3817


  В статті досліджено інструменти вертикального фінансового вирівнювання для збалансування бюджетної системи України. Розглянуто розподіл дохідних і видаткових повноважень в Україні та виокремленні проблеми у такому розподілі. В статье исследованы ...
490273
  Білоконь В.М. Застосування інструментів сталого розвитку та "зеленої" економіки в рамках реалізації нової державної екологічної політики України // Розвиток екологічної економіки й освіти в Україні і в світі : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 25 листоп. 2011 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т., Укр.-нім. каф. екол. менеджменту та підприємництва ; [ред. рада: В.Д. Базилевич та ін.]. – Київ : Обрії, 2011. – С. 21-24
490274
  Рибак С. Застосування інтеграційних механізмів у фінансовій політиці / С. Рибак, Л. Лазебник // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2010. – № 5 (582). – С. 46-54. – ISSN 0131-775Х
490275
  Ратушняк О.Г. Застосування інтеграційного підходу до управління ефективністю економічних взаємовідносин підприємств : ( на матеріалах молокопродуктового підкомплексу) / О.Г. Ратушняк, Н.М. Тарасюк // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2014. – Вип. 3 (25). – С. 76-83 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв
490276
  Проскура С.Л. Застосування інтелект-карт для підвищення якості та ефективності навчання студентів курсу програмування вищих навчальних закладів // Актуальні питання природничо-математичної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; голов. редкол.:О.С. Чашечникова ; редкол.: В.Г. Бевз, Н.В. Бровка, В. Ватсон [та ін.]. – Суми, 2016. – № 7/8. – С. 220-228. – ISSN 2519-2361
490277
   Застосування інтелектуальних технологій для підвищення якості роботи телекомунікаційних мереж при невизначеності / О.В. Селюков, Ю.В. Хмельницький, І.В. Обертюк, Л.В. Солодєєва // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2017. – Вип. № 56. – С. 146-153. – ISSN 2524-0056
490278
  Горбенко Г. Застосування інтерактивних online та offline засобів у формуванні бренду освітньої установи: практичний аспект / Г. Горбенко, К. Борзаківська // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2018. – Вип. 1/2 (54/55). – C. 73-79. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
490279
  Кошова Т. Застосування інтерактивних методів і технологій у навчанні державних службовців: аналіз можливостей та проблем // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / Дніпропетровський регіональний інститут державного управління. – Дніпропетровськ, 2002. – № 3. – С.239-247. – ISBN 966-7800-16-4
490280
  Панімаш Ю. Застосування інтерактивних методів і технологій у профільних закладах вищої освіти державної служби надзвичайних ситуацій // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: Ваджибов М.Д., Доброскок І.І., Дроздова І.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – С. 132-139. – (Серія "Педагогіка" ; вип. 29). – ISSN 2309-1517
490281
   Застосування інтерактивних методів навчання в підготовці лікарів-педіатрів / О.Є. Чернишова, Ф.В. Климовицький, Т.Р. Полесова, І.В. Баличевцева, І.Г. Самойленко, В.В. Герасименко, Є.М. Павлов, В.В. Крівошеєва, Д.С. Хапченкова // Травма : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Донец. нац. мед. ун-т ; Н.-д. ін-т травматології та ортопедії ; Асоц. ортопедів-травматологів України ; голов. ред. Климовицький В.Г. ; редкол.: Бур"янов О.А., Веселий С.В., Гайко Г.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 18, № 1. – С. 106-108. – ISSN 1608-1706
490282
  Шабікова Т.С. Застосування інтерактивних методів навчання на заняттях з іноземної мови при підготовці майбутнього спеціаліста // Розвиток України та її регіонів: реалії і перспективи : Матеріали I всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф., присвяч. 50-річчю Хмельниц. торг.-екон. коледжу КНТЕУ, 10 верес. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Хмельниц. облдержадмін., Хмельниц. обл. рада [та ін.] ; [за заг. ред. Н.І. Трішкіної, С.І. Гребінської]. – Хмельницький : ХНУ, 2015. – С. 20-24. – ISBN 978-966-330-237-9
490283
  Борисова Н. Застосування інтерактивних методів у процесі вивчення курсу "ділова іноземна мова" на немовних факультетах // Гуманітарний вісник ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди" : збірник наукових праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 28, т. 1 : Педагогіка. Психологія. Філософія. – С. 33-37. – ISBN 978-617-7009-13-8


  У статті розглядається застосування інтерактивних методів у процесі вивчення курсу "Ділова іноземна мова". Звертається увага на різні класифікації інтерактивних методів. Аналізується основна спрямованість та зміст таких інтерактивних методів навчання, ...
490284
  Івасюк Н.Г. Застосування інтерактивних технологій на уроках зарубіжної літератури : конспекти уроків. 7 клас // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 4. – С. 22-30
490285
  Цепко Т. Застосування інтерактивних технологій у викладанні англійської мови // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 12 (167), грудень. – C. 116-120. – ISSN 2308-4634
490286
  Брусенко А.С. Застосування інтерактивних технологій у процесі формування культури самопрезентації майбутніх соціальних педагогів у позааудиторній роботі // Духовність особистості: методологія, теорія і практика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля ; Н.-д. ін-т духовн. розвитку людини [та ін.] ; редкол.: Шевченко Г.П., Алфімов В.М., Бех І.Д. [та ін.]. – Сєвєродонецьк, 2018. – Вип. 3 (84), ч. 2 : За матеріалами IX Міжнародної науково-практичної конференції "Культурна особистість у світлі виховання, освіти і духовної безпеки" (23 травня 2018 року, м. Київ). – C. 29-37. – ISSN 2220-6310
490287
   Застосування інтерактивних форм навчання під час вивчення дисципліни "Терапевтична стоматологія" в умовах кредитно-модульної системи / А.В. Повшенюк, Шінкарук-Диковицька, Т.О. Тепла, Д.М. Касьяненко, Б.Ю. Комнацький // Світ медицини та біології : науковий, медичний, екологічний журнал / Всеукраїнська громадська орг. "Наук. т-во анатомів, гістологів, ембріологів та топографоанатомів України" [та ін.] ; голов. ред. Чайковський Ю.Б. ; редкол.: Єрошенко Г.А., Алексина Л.А., Berezovska O. [та ін.]. – Полтава, 2018. – № 1 (63). – С. 210-213. – ISSN 2079-8334


  "На практичних заняттях зі студентами IV курсу стоматологічного факультету ВНМУ імені М. І. Пирогова, були використані метод дебрифінгу з елементами ділової гри у 82 україномовних студентів та кейс-метод – у 85. Вивчення дисципліни завершувалося ...
490288
  Камушков О.С. Застосування інтернет-маркетингу рекламної діяльності на підприємствах готельно-ресторанного господарства / О.С. Камушков, В.А. Язіна // Економічна та продовольча безпека України : [загальнодержавний науково-виробничий журнал] / Одес. нац. акад. харчових технологій. – Одеса, 2015. – № 3/4 (8/9), серпень - грудень. – С. 24-27. – ISSN 2410-4159
490289
  Семак Л.А. Застосування інтернет-ресурсів під час викладання української мови у закладах вищої освіти // Цілі сталого розвитку третього тисячоліття: виклики для університетів наук про життя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. : [м. Київ, Україна, 23-25 трав. 2018 р.] / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; [редкол.: С.М. Ніколаєнко (відп. ред.) та ін. ; відп. за вип. Отченашко В.В.]. – Київ : НУБіП України, 2018. – Т. 4. – С. 289-291
490290
  Дишлова Ю.Г. Застосування інтернет-технологій у процесі оптимізації формування електронних фондів бібліотек // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених, 18-19 квіт. 2013 р. / М-во культури України, Харків. держ. акад. культури, Нац. акад мистецтв України, Ін-т культурології ; [редкол.: В.М. Шейко та ін.]. – Харків : ХДАК, 2013. – С. 252-253
490291
  Кожухівська Р.Б. Застосування Інтернету як засобу інформаційних технологій у структурі комунікаційної моделі туристичної галузі // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 4. – С. 61-63 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв
490292
  Затула В. Застосування інтерполяційних поліномів Лагранжа для обчислення середніх дат переходу температури повітря через певні рівні в Україні / В. Затула, Д. Затула // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 41-44. – (Географія ; Вип. 58). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто недоліки існуючих методів обчислення дат переходу температури повітря через певні рівні та запропоновано новий метод їх визначення на основі застосування інтерполяційних поліномів Лагранжа. Для 29 метеорологічних станцій України обчислено ...
490293
  Шевченко-СавчинськаЛ Застосування інтертекстуального аналізу щодо творів української неолатиністики XVI-XVIII ст.: підстави і результати / Шевченко-СавчинськаЛ, Е. Швець // Літературний процес: методологія, імена, тенденції : збірник наук. праць (філологічні науки) / Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. – Київ, 2012. – № 1. – С. 34-38


  Стаття присвячена аналізу характеру інтертекстуальності в українській неолатиністиці. На матеріалі латиномовних творів Андрія Абрека, Мартина Анчевського, Бартоломея Зиморовича, Еразма Сикста та деяких інших письменників XVI-XVIII ст. розглядаються ...
490294
  Макогон Е.А. Застосування інфографіки для підготовки та захисту населення при винекненні надзвичайних ситуацій техногенного та соціального характеру / Е.А. Макогон, І.А. Черепнев, О.М. Сологуб // Інженерія природокористування : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Харк. нац. техн. ун-т с.-г. ім. П. Василенка ; редкол.: Мельник В.І., Лук"яненко В.М., Чигрина С.А. [та ін.]. – Харків, 2016. – № 2 (6). – С. 137-143 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2311-1828
490295
  Норкус Р. Застосування інформаційних та електронно-комунікаційних технологій у рамках розгляду господарських спорів: досвід Литви та інших держав // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 7. – С. 95-103. – ISSN 1026-9932
490296
  Щербань О.М. Застосування інформаційних технологій в іпотечному страхуванні кредитних ризиків : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 10. – С. 236-243. – Бібліогр.: 29 назв. – ISSN 1993-6788
490297
  Слюсарчук Ю. Застосування інформаційних технологій в освіті / Ю. Слюсарчук, О. Слюсарчук, М. Поліщук // Моделювання та інформаційні технології : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова ; редкол.: В.В. Мохор, В.М. Білецький, Б.В. Дурняк [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 84. – С. 143-148. – ISSN 2309-7647


  Розглянуто напрямки впровадження і систематизації застосування інформаційних технологій в освіті з метою підвищення ефективності і якості навчального процесу та його результатів на всіх рівнях освіти на основі інтеграції ІТ і педагогіки.
490298
   Застосування інформаційних технологій в системі допуску наземних технічних засобів до авіаційної техніки / Ю.В. Афанасьєв, О.С. Лиходєєв, С.Ю. Маренич, Д.В. Сумцов // Проблеми навігації і управління рухом : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених і студентів, 22-24 листоп. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Навч.-наук. ін-т аеронавігації ; Держ. підприємство обслуговування повітр. руху України ; [редкол.: І.О. Мачалін (голов. ред.)та ін.]. – Київ : НАУ, 2017. – С. 3
490299
  Пиріг Д.З. Застосування інформаційних технологій в управлінні розвитком інноваційного потенціалу // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 5 (107). – С. 135-142. – ISSN 1993-6788
490300
  Шкуліпа П.А. Застосування інформаційних технологій для розробки узагальненої методики діагностування блоків РЕТ автономною автоматизованою системою технічного діагностування / П.А. Шкуліпа, М.К. Жердєв, С.В. Лєнков // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони : наук.-практич. журнал / Нац. ун-т оборони України. – Київ, 2012. – № 2 (14). – С. 65-70


  Розглядається застосування інформаційних технологій для побудови автономної автоматизованої системи технічного діагностування радіоелектронних блоків. Розроблена узагальнююча методика діагностування автономної автоматизованої системи технічного ...
490301
  Гарбич-Мошора Застосування інформаційних технологій під час вивчення дисциплін математичного циклу при підготовці програмістів // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І. Франка. – Дрогобич, 2013. – № 11 (106), листопад. – С. 110-113. – ISSN 2308-4634
490302
  Виноградов О.А. Застосування інформаційних технологій у забезпеченні маркетингу інноваційної діяльності : інформаційні технології в економіці та управлінні // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 10. – С. 45-52. – Бібліогр.: 17 назв
490303
  Шандра В.М. Застосування інформаційних технологій у забезпеченні технологічного оновлення економіки на інноваційній основі // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 10. – С. 220-227. – ISSN 1993-6788
490304
  Беспарточна О.І. Застосування інформаційних технологій у професійній підготовці педагогів вищої школи // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : [науковий журнал] / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2016. – Вип. 2 (97), ч. 2 : Педагогічні науки. – С. 16-21. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1995-0519
490305
  Масич В.В. Застосування інформаційних технологій у процесі проблемного навчання фізиці у вищому навчальному закладі / В.В. Масич, І.М. Безугла // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Українська інженерно-пед. акад. – Харків, 2013. – № 38/39. – С. 297-302. – ISSN 2074-8922
490306
  Кір"янова О.В. Застосування інформаційних технологій у формуванні творчих компетентностей майбутніх фахівців / О.В. Кір"янова, О.Ю. Малюкова // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2018. – Вип. 167. – С. 138-142. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
490307
  Матвійчук Т.А. Застосування інформаційних хмарних технологій в освітньому процесі // Цілі сталого розвитку третього тисячоліття: виклики для університетів наук про життя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. : [м. Київ, Україна, 23-25 трав. 2018 р.] / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; [редкол.: С.М. Ніколаєнко (відп. ред.) та ін. ; відп. за вип. Отченашко В.В.]. – Київ : НУБіП України, 2018. – Т. 1. – С. 436-438


  "У сучасному світі саме інформаційні технології визначають економічний та суспільний розвиток людства, тому необхідно нарощувати комп"ютерну та інформаційну грамотність населення. Насамперед шляхом створення системи освіти, орієнтованої на використання ...
490308
   Застосування інформаційно-аналітичних систем управління матеріально-технічними ресурсами в збройних силах провідних країн світу / А.А. Рибидайло, І.Г. Зотова, О.С. Левшенко, Н.В. Солошенко // Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського / Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2015. – № 3 (55). – С. 98-103. – ISSN 2304-2699
490309
  Крещанова С. Застосування інформаційно-комунікативних технологій у викладанні іноземної мови для оптимізації навчального процесу // Актуальні проблеми в системі освіти: "Загальноосвітній навчальний заклад - доуніверситетська підготовка - вищий навчальний заклад" : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 25 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Ін-т доунів. підготовки ; [редкол.: Н.П. Муранова (голова) та ін.]. – Київ : НАУ, 2016. – С. 129-133


  Розглядаються проблеми сучасної методики викладання іноземної мови та формування комунікативної компетенції у студентів у процесі використання інформаційних технологій. Додається короткий опис та характеристика комп"ютерних програм для вивчення ...
490310
  Лиходєєва Г.В. Застосування інформаційно-комунікаційних технологій в управлінні самостійною роботою студентів при вивченні вищої математики / Г.В. Лиходєєва, К.Ю. Пастирєєва // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2012. – С. 175-181. – (Педагогічні науки ; № 4)


  У статті розглядається значення самостійності та активності в навчальній і професійній діяльності.
490311
  Яцишин А. Застосування інформаційно-комунікаційних технологій у педагогічній практиці загальноосвітніх шкіл Швеції: історія і сьогодення // Педагогічна компаративістика - 2013: трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст : матеріали Всеукр. наук.-практ. семінару : м. Київ, 10 черв. 2013 р. : [збірник] / Педагогічна компаративістика - 2013: трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст, Всеукр. наук.-практ. конф. – Київ ; Дрогобич : Педагогічна думка, 2013. – С. 190191. – ISBN 978-966-644-324-6
490312
  Авер"янов А.Є. Застосування інформаційної системи управління контентом веб-ресурсу для ведення електронної комерції // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 9 ( 160 ). – С. 171-174


  Досліджено теоретичні основи і практичні аспекти управління витратами за кордоном. Особливу увагу приділено системам управління Lean Production, 5S, ТОМ, Six sigma, "Кайдзен", Target costing, "Канбан". Проаналізовано стан вітчизняних проблем, ...
490313
  Карайон І.В. Застосування інфоромаційних технологій у системі державного земельного кадастру // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 60-63. – (Державне управління ; № 3). – ISSN 1813-3401
490314
  Ларін Д.І. Застосування історико-генетичного методу у дослідженні періоду відкритої психологічної кризи // Авторський збірник статей з наукової та практичної психології / Д.І. Ларін. – Beau Bassin : LAP LAMBERT Academic Publishing RU, 2018. – С. 193-198. – ISBN 978-613-8-33760-7
490315
  Кругла Н.А. Застосування ІТ-технологій у підвищенні якості трикотажних виробів / Н.А. Кругла, С.С. Бабіч // Стандартизація, сертифікація, якість : науково-технічний журнал / М-во економ. розвитку і торгівлі України ; Держ. п-во "Укр. н.-д. і навч. центр проблем стандартизації, сертифікації та якості" (ДП "УкрНДНЦ") ; голов. ред. Лісіна Г.В. ; редкол.: Андрощук В.В., Байцар Р.І., Большаков В.Б. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. № 1 (113). – С. 85-90. – ISSN 2307-4949


  "У статті розроблено алгоритм управління технологічним процесом трикотажного виробництва на основі визначення основних вихідних даних з якості трикотажних виробів згідно з ДСТУ 31405:2014, ДСТУ 31407:2014, ДСТУ 31408:2014. Оптимальна схема ...
490316
  Котюк А.В. Застосування ітерактивного методу Гершберга-Сакстона до синтезу бінарних фазових голограм / А.В. Котюк, // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 69-70
490317
  Машенцева Л.Д. Застосування картографічного методу для визначення інтенсивності збільшення ярів // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1962. – С. 99-102. – Бібліогр.: 7 назв. – (Геології та географії ; № 5, вип 2)
490318
  Савчук І.Г. Застосування картографічного методу при дослідженні загальнонаціональних виробів в Україні // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 19. – С. 272-275


  Викладено концепти головних теорій електоральної географії у рамках парадигми географічного детермінізму (геологічна концепція, концепція "ґрунтовства" і концепція пасіонарності) і посибілізму (історична концепція). Перевірена достовірність цих ...
490319
  Шульженко Ю. Застосування категоріального підходу при перекладі інтертекстуальних драматичних творів (на матеріалі драми Т. Стоппарда "Розенкранц і Гільденстерн мертві") // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 126. – С. 433-438. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
490320
  Бобко Т.В. Застосування категорії ""форма" при визнанні правочинів невчиненими або недійсними // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2007. – Вип. 85. – С. 23-29. – ISSN 0201-7245
490321
  Бишовець С.М. Застосування катетерної субарахноїдальної блокади в абдомінальній хірургії // Медицина невідкладних станів : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України" ; Харків. мед. акад. післядиплом. освіти ; Харків. міська клінічна лікарня швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2019. – № 2 (97). – С. 124-129. – ISSN 2224-0586
490322
  Шевчик Л.О. Застосування квесту як технології практико-орієнтованого навчання студентів медичних вишів / Л.О. Шевчик, Н.Я. Кравець // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2018. – № 3 (79). – С. 78-81. – ISSN 1681-2751
490323
  Кужелєва К. Застосування кейс-методів у процесі викладання мов у ВНЗ / К. Кужелєва, А. Гейдел // Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань" : [27 жовт. 2017 р.] / "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань", всеукр. наук.-практ. конф. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2017. – C. 80-81
490324
  Хоменко Т.Ф. Застосування кейс-методу для розширення усної практики на уроці // Англійська мова та література : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. О. Любченко. – Харків, 2017. – № 7/8 (521/522), березень. – С. 2-7


  "В останні роки в нашій країні відбувається пошук нових ефективних методів навчання. Великим досягненням сучасної системи освіти є право вчителя на вільний вибір засобів навчання. Серед рекомендованих інтерактивних методик найбільшою увагою ...
490325
  Кограманян А.О. Застосування кейс-методу на заняттях зі слухачами центру підвищення кваліфікації / А.О. Кограманян, С.В. Кошевий, Г.Ф. Арбузов // Підготовка фахівців нової генерації - завдання вищої освіти : тези наук.-метод. конф., каф. ун-ту : (29–30 листоп. 2017 р.) / М-во освіти і науки України, Укр. держ. ун-т залізн. трансп., Навч.-метод. центр ; [редкол.: Шумик Д.В. (відп. ред.) та ін.]. – Харків : Українська державна академія залізничного транспорту, 2017. – С. 179-180
490326
  Левків М.О. Застосування кейс-методу у фаховій підготовці студентів-іноземців на кафедрі терапевтичної стоматології // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2016. – № 3 (71). – С. 71-74. – ISSN 1681-2751
490327
  Мовчан О.М. Застосування кейс-технологій на уроках географії // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2017. – № 5 (183). – С. 18-21 : фото, табл. – Бібліогр.: 8 назв.
490328
  Замфереско О.В. Застосування кейс-технологій у підготовці майбутніх майстрів ресторанного обслуговування // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2018. – С. 265-271. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 4). – ISSN 2522-1477
490329
  Лавріненко О.В. Застосування класифікаційного підходу в дослідженні галузевих принципів "права соціального захисту": теоретико-методологіч // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2009. – № 6. – С. 33-36
490330
  Іванік О. Застосування класичних методик структурно-морфометричного аналізу для реконструкції новітнього тектогенезу на основі ГІС / О. Іванік, Л. Тустановська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 4-7. – (Геологія ; Вип. 53). – ISSN 1728-3817


  Визначено методичні підходи до реконструкції геоморфогенезу та новітнього тектогенезу на основі застосування структурно-морфометричного аналізу. Адаптовано класичну методику морфометричних досліджень до середовища ГІС із застосуванням функціональних ...
490331
  Калиновський О.В. Застосування класичних методів криміналістики та сучасних технологічних можливостей у приватній детективній практиці при розслідуванні кібершахрайства / О.В. Калиновський, Р.О. Болгов // Держава і право : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 269-280. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 83). – ISSN 1563-3349
490332
  Калиновський О.В. Застосування класичних методів криміналістики та сучасних технологічних можливостей у приватній детективній практиці при розслідуванні кібершахрайства / О.В. Калиновський, Р.О. Болгов // Держава і право : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 269-280. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 83). – ISSN 1563-3349
490333
  Копилюк О.І. Застосування класичних та сучасних теорій і концепцій у формуванні регіональної політики розвитку банківської системи // Науковий вісник Ужгородського університету : (збірник наукових праць) / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 34-39. – (Серія "Економіка" ; вип. 4 (41)). – ISSN 0869-0782


  Розглянуто теоретичну базу формування та реалізації регіональної банківської системи, визначено ключові концептуальні підходи до політики її розвитку, обгрунтовано потребу у використанні новітніх підходів та концепцій, що відповідають потребам ...
490334
  Скнарь А. Застосування класичного контролінгу в сучасних економічних умовах: приклад Нової Зеландії // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2011. – № 3 (98). – С. 56-66. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1605-2005
490335
  Лукань Л. Застосування кластерного аналізу для оцінки розвитку малого підприємництва в регіонах України / Л. Лукань, Г. Цегелик // Формування ринкової економіки в Україні : науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2009. – Вип. 19 : Фінансово-економічні проблеми розвитку економіки України. – С. 73-80. – ISSN 0201-758Х
490336
  Неліпа Д.В. Застосування кластерного аналізу при проведенні системного аналізу в політології // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 27-32. – (Філософія. Політологія ; Вип. 110). – ISSN 1728-3817


  У статті висвітлено сутність кластерного аналізу як технології математичного моделювання при проведенні системного аналізу в політології. Охарактеризовано алгоритм застосування та наведено приклади його практичного використання для дослідження ...
490337
  Чуріканова О.Ю. Застосування когнітивного підходу до типологізації регіонів / О.Ю. Чуріканова, І.А. Бєлкіна // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України ; голов. ред.: Н. Матвійчук-Соскіна. – Київ, 2015. – № 7/8 (2). – С. 53-56. – ISSN 1728-6220


  Обгрунтовано доцільність застосування когнітивного підходу до типологізації регіонів. Відповідно до нього автором виділено п"ять рівнів системи (концептосфери) регіону: рівень соціального розвитку, рівень промислового розвитку, рівень економічного ...
490338
  Мельник Р.А. Застосування когнітивного підходу до формування системи вправ для навчання фахової лексики студентів немовних вишів (теоретичний аспект) // Ars Linguodidacticae : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. ; голов. ред. Шовковий В.М. ; редкол.: Бех П.О., Задорожна І.П., Зязюн Л.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (1-2017). – C. 56-61. – ISBN 978-617-7507-84-9
490339
  Кінаш Р.І. Застосування коефіцієнта географічної висоти при визначенні снігових навантажень за даними метеостанції Закарпатської області / Р.І. Кінаш, Я.С. Гук // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 151-155 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія "Географія. Землеустрій. Природокористування" ; вип. 1)
490340
  Серняк О.М. Застосування колективних форм організації навчання у процесі викладання дисциплін гуманітарного циклу у вищому навчальному закладі // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – С. 141-147. – (Педагогіка ; № 2)
490341
  Святокум О. Застосування колективних форм у роботі з текстовими джерелами в основній школі // Історія в сучасній школі : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки, молоді та спорту Укр; Державне інформаційно-виробниче видавництво "Педагогічна преса". – Київ, 2013. – № 1 (137), січень. – С. 27-33
490342
  Стазілова Т.М. Застосування колізійних норм речового права до відносин за договором управління майном // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – C. 130-136. – (Юридичні науки ; № 4 (2))
490343
   Застосування кольорових індикаторів для екстракційно-фотометричного визначення нікелю в сталях / В.Ф. Горлач, Т.В. Табенська, А.К. Боряк, З.І. Логвін // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 63-67. – (Хімія ; Вип. 32)


  Вивчено екстракцію нікелю у вигляді комплексу метал-бензиламін-хлорфеноловий червоний, який повністю вилучається хлороформом при рН 9,0-10,0 у вигляді сполуки NiBmX, де Bm - молекула бензиламіну, X - дворозрядний аніон хлорфенолового червоного. ...
490344
  Сірук О. Застосування комп"ютенного інструментарію для опрацювання діалектних даних // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 42. – С. 93-105. – ISSN 0320-3077


  Стаття присвячена огляду зарубіжного досвіду застосування комп"ютерного інструментарію для оброблення діалектних даних та вітчизняним здобуткам у цій царині. Спеціальну увагу приділено "Корпусу українських діалектних текстів" (КорУДіТ) та "Електронній ...
490345
  Кугай Н.В. Застосування комп"ютерних математичних засобів для формування методологічних знань і вмінь майбутніх учителів математики / Н.В. Кугай, М.М. Калініченко, Т.О. Прокопець // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: В.Ю. Сторіжко, Ф.М. Лиман, І.О. Мороз [та ін.]. – Суми, 2017. – Вип. 4 (14). – C. 48-52. – ISSN 2413-1571
490346
  Дегтярьова Г. Застосування комп"ютерних методичних систем на уроках української мови та літератури // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 4 (637). – С. 2-5. – ISSN 0130-5263
490347
  Сірук О.Б. Застосування комп"ютерних тезаурусів для вивчення української мови // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – № 6 : Філологічні науки. Мовознавство. – С.138-144. – Бібліогр.: Літ.: с. 143-144; 13 назв. – ISSN 1729-360Х
490348
  Ісаєва Ганна Застосування комп"ютерних технологій на уроках географії : Реформа шкільної освіти / Ісаєва Ганна, Лиса Людмила // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 10. – С. 4-7 : Табл.
490349
  Демченко Т.А. Застосування комп"ютерної бухгалтерської програми в обліку активів фармацевтичного промислового підприємства : інформаційні технології в економіці і управлінні // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 7. – С. 158-166 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
490350
  Міршук О.Є. Застосування компетентнісного підходу в підготовці майбутніх офіцерів національної гвардії України // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко О.Е.,Лазарєв М.І., Брюханова Н.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 56/57. – С. 162-168. – ISSN 2074-8922
490351
   Застосування комплексів лантаноїдів на основі N-диметилбензоїламідофосфату в розробці технології металоорганічних електролюмінесцентних пристроїв / Н.С. Киряка, О.О. Ліціс, Т.Ю. Слива, Ю.В. Коломзаров, М.А. Міняйло, І.Є. Мінакова, В.М. Сорокін, В.М. Амірханов // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2014. – № 4
490352
  Прилуцька С.В. Застосування комплексів фулерену С60 із протипухлинними препаратами у хіміотерапії // Biotechnologia Acta : scientific journal / National academy of sciences of Ukraine ; Palladin institute of biochemistry. – Kyiv, 2014. – Vol. 7, № 3. – С. 9-21. – ISSN 1995-5537
490353
  Оглоблін М. Застосування комплексних величин до теорії суставних ланцюгів / М. Оглоблін. – Київ : Друкарня Всеукраїнської АН, 1923
490354
   Застосування комплексного коагулюючого флокулюючого реагенту на основі [хімічна формула] та ПГМГ у водоочищенні / М.О. Бойко, В.В. Нижник, Т.Ю. Нижник, Ж.В. Приймак // Тринадцята Всеукраїнська конференція з міжнародною участю студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 25-27 квітня 2012 р. : збірка тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", всеукр. конф. – Київ, 2012. – С. 183
490355
  Власюк А.П. Застосування комплексного методу граничних елементів до розв"язання крайових задач для лінійних рівнянь параболічного типу / А.П. Власюк, П.М. Мартинюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 181-187. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Застосовано комплексний метод граничних елементів до розв"язання крайової задачі для двовимірного лінійного рівняння параболічного типу. Це здійснено шляхом використання методу Роте і приведенням параболічного рівняння до неоднорідного модифікованого ...
490356
  Копилюк О. Застосування комплексного підходу до формування системи фінансового забезпечення транскордонного співробітництва / О. Копилюк, П. Куцаб // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. економічний ін-т ; редкол.: Сігайов А.О., Ходжаян А.О., Беседін В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4 (179). – С. 77-81
490357
  Храпак В.В. Застосування комплексу ГДС для виявлення напружено-деформованого стану, сприятливого для утворення тріщинуватості в масиві гірських порід на великих глибинах / В.В. Храпак, В.М. Курганський, Й О. Фіалко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 54-59. – (Геологія ; Вип. 13)


  Обгрунтовується раціональний комплекс геофізичних досліджень свердловин для визначення напружено-деформованого стану, сприятливого для утворення тріщинуватості. Наводиться приклад практичної апробації на розрізі свердловини.
490358
  Мирошник Р. Застосування комунікативних методик у викладанні граматики японської мови // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2011. – Вип. 35


  З середини 90-х років комунікативні методики навчання іноземних мов, які не включають в себе формальне вивчення граматики і виправлення помилок учнів, почали набувати неабиякої популярності. Вважається, що вивчення граматики у перекладний ...
490359
  Карпа І.Б. Застосування комунікативних стратегій в електронних текстах (на матеріалі інформаційно-довідкового сервісу Yahoo! Answers) // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т," Ф-т романо-германської філології. – Ужгород, 2011. – Вип. 9. – С. 201-206. – ISBN 978-966-2303-00-1
490360
  Внучко С.М. Застосування комунікативних технологій в сучасних політичних процесах // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 58. – С. 377-386
490361
  Кривенко В.В. Застосування Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та забезпечення виконання рішень Європейського суду з прав людини при вирішенні справ адміністративної юрисдикції на національному рівні: роль, функції Верховного Суду України / В.В. Кривенко, О.В. Константий // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верхов. Суд України. – Київ, 2012. – № 11 (147). – С. 31-36
490362
  Клименко А.О. Застосування Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод і рішень Європейського суду з прав людини в кримінальному процесі України // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т ; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2014. – № 3 (16). – С. 64-68
490363
  Сніжко М.Б. Застосування Конвенції про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей 1980 року // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 6 (червень). – С. 122-130
490364
   Застосування конкурентного законодавства : практика України, ЄС, РФ та США / Асоц. протидії недобросовіс. конкуренції (АПНК), Адвокат. об-ня "Arziger" ; [під заг. ред. Н.А. Іваницької, С.В. Шкляра ; уклад.: Т. Алексєєнко та ін.]. – Київ : Юстініан, 2014. – 247, [1] с. – На обкл. та на корінці ред. зазнач. як авт. – Бібліогр. в тексті. – ISBN 978-617-7039-10-4
490365
  Чебаненко А.М. Застосування Конституції України при оскарженні бездіяльності органів прокуратури / А.М. Чебаненко, Д.О. Кацук // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2010. – № 8 (119). – С. 7-9
490366
  Чирун Л.В. Застосування контент-аналізу текстової інформації в системах електронної комерції / Л.В. Чирун, В.А. Висоцька // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 689 : Інформаційні системи та мережі. – С. 332-347. – Бібліогр.: с. 347; 6 поз. – ISSN 0321-0499
490367
  Медведєва М.О. Застосування контрзаходів і санкцій у міжнародному праві навколишнього середовища // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 57. – С. 451-457. – ISSN 1563-3349


  Аналізуються міжнародно-правові санкції, які здійснюються в порядку самодопомоги та застосовуються в рамках міжнародних організацій, на прикладі міжнародного права навколишнього середовища. Доведено, що в в певних випадках санкції виявляються єдино ...
490368
  Варех Н.В. Застосування концептуального аналізу в моделюванні медійного контенту // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Т. 50, січень - березень. – С. 217-220


  У статті розглянуто концептуальний підхід до моделювання медійного контенту. Концепт визначено як дослідницький інструмент, що дозволяє співвіднести медіатекст та позатекстові чинники. The article deals with the conceptual approach to media content ...
490369
  Бишевець О.В. Застосування концепції акцентуйованих особистостей у кримінальному судочинстві // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 9 (131). – С. 78-83


  На підставі аналізу чинного законодавства та матеріалів практики обгрунтовано необхідність застосування концепції акцентуйованих особистостей для розв"язання завдань кримінального судочинства.
490370
  Ставицький А. Застосування концепції безумовного доходу в економіці України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – C. 29-34. – (Економіка ; вип. 1 (178)). – ISSN 1728-3817


  У роботі проаналізована концепція безумовного доходу, якав ряді країн Європейського Союзу розглядається як заміна сучасній системі соціального забезпечення. За допомогою моделі раціонального індивіду показано, що за наявності гарантованого доходу ...
490371
  Білушенко А.А. Застосування концепції життєвих стратегій для рукокрилих, як окремої систематичної групи ссавців, на прикладі чужорідного виду Pipistrellus kuhlii // Питання біоіндикації та екології : періодичне наукове видання / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Запоріз. нац. ун-т" ; редкол.: Омельянчик Л.О., Бессонова В.П., Бовт В.Д. [та ін.]. – Запоріжжя, 2016. – Вип. 21, № 1/2. – С. 168-180 : рис., табл. – Бібліогр.: 31 назв. – ISSN 2312-2056
490372
  Булбук Н.М. Застосування концепції життєвого циклу до ринку рекламних агентств // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 2. – С. 49-51.
490373
  Шашина М.В. Застосування концепції кайдзен менеджменту для підвищення ефективності діяльності вітчизняних підприємств / М.В. Шашина, О.Ю. Федотов // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 7, квітень. – С. 26-30. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-6792
490374
  Трач Р.В. Застосування концепцій інтегрованої реалізації проекту та інформаційного моделювання в публічних замовленнях // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Іващук Н.Л. [та ін.]. – Хмельницький, 2018. – № 3 (40). – С. 147-153. – ISSN 2308-1988
490375
  Сиволовська О.В. Застосування концепцій маркетингу навколишнього середовища для підвищення ефективності діяльності підприємства / О.В. Сиволовська, Є.М. Чередниченко // Вісник економіки транспорту і промисловості : (збірник науково-практичних статей) / М-во освіти і науки України ; Укр. держ. ун-т залізничного транспорту ; голов. ред. В.Л. Дикань. – Харків, 2019. – № 68. – С. 233-240. – ISSN 2075-4892
490376
  Мохначук С.С. Застосування кореляційного аналізу до вивчення ефективності праці в сільському господарстві : галузі господарства / С.С. Мохначук, В.І. Поповіченко // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1975. – Вип. 19. – С. 59-67 : Табл. – Бібліогр.: 2 назви
490377
  Капацина А.О. Застосування коучингу для розвитку професійних компетенцій фахівців // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ ; Алчевськ, 2014. – С. 37-41. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т.1, вип. 40). – ISSN 2072-4772
490378
  Кукса Т.І. Застосування краєзнавчого принципу у вивченні географії (з досвіду роботи) // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 11 (141). – С. 34-42 : фото, табл.
490379
  Коновалов Ю.О. Застосування краудсорсінгу в процесі оцінювання ефективності митних процедур // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – С. 141-147. – (Економічні науки ; № 4 (24))
490380
  Пархуць М. Застосування креативних підходів в управлінні аграрним підприємством / М. Пархуць, О. Синюк // Аграрна економіка : науковий журнал / Львів. нац. аграр. ун-т. – Львів, 2016. – Т. 9, № 1/2. – С. 106-110. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2313-3627
490381
  Іванова Ю.С. Застосування криміналістичних засобів при моделюванні особи невідомого злочинця // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : збірник наукових праць / Мін. юст. України; Харк. н-д. ін-т судових експертиз; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 9. – С. 172-177. – ISSN 1993-0917
490382
   Застосування кримінальних заходів до неповнолітніх правопорушників.. – К., 1974. – 80с.
490383
  Бойко І.І. Застосування кримінально-процесуального примусу в екстрадиційному процесі : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Бойко Іван Іванович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – Одеса, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
490384
  Бабіков О. Застосування кримінального законодавства у сфері протидії корупції: про деякі проблемні питання // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 1 (163). – С. 53-59
490385
  Ткачук О.Г. Застосування криптографічної схеми Рабіна до каскадного кодування інформації // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 245-248. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Обгрунтована модель протоколу каскадного кодування по криптографічній схемі Рабіна з усуненням неоднозначності за Вільямсом.
490386
  Очкуренко С.В. Застосування критеріїв побудови системи права в фінансовому праві та в інших галузевих юридичних наук // Європейські перспективи : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутр. справ ; Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана ; Межрегіон. акад. упр. персоналом [та ін.] ; редкол.: Кузнєцов Є.В., Власюк О.С., Кирилич В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3. – C. 156-162. – ISSN 2519-2299
490387
  Яровий Д.О. Застосування критичного дискурс-аналізу як методу дослідження групової поляризації в соціальних медіа // Проблеми політичної психології : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України ; Ін-т соціальної та політичної психології НАПН України ; редкол.: Л.А. Найдьонова, Л.Г.Чорна, І.Г. Батраченко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 5 (19). – С. 271-281. – ISSN 2411-1449
490388
  Бейгул І.О. Застосування кругового тренування на заняттях оздоровчої аеробіки із студентами ВНЗ / І.О. Бейгул, О.М. Шишкіна // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – С. 285-287. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (42), ч. 1, ч. 2). – ISSN 2524-0609


  Оптимізація педагогічного процесу неможлива без урахування індивідуальних особливостей тих, хто займається, без підбору адекватних тренувальних дій. На наш погляд рішенням цієї проблеми є застосування методу "кругового тренування". Мета статті: ...
490389
  Галкін О.В. Застосування кусково-лінійних моделей в задачах прогнозування / О.В. Галкін, М.М. Верес, А.І. Поляченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 66-71. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 3). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409
490390
   Застосування лазерного сканування для дослідження параметрів р-n переходів / С.В. Литвиненко, Л.М. Ільчечко, С.С. Кильчицька, С.О. Коленов, В.А. Скришевський, Є.М. Смирнов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 55-59. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 3)


  Наведено оригінальні методи дослідження розподілених параметрів р-n переходів: шарового та шунтувального опору, локального потенціалу. Для дослідження дефектів шунтувального опору був розвинений підхід динамічної оптичної термографії, що набуває нових ...
490391
  Монюк Є Б. Застосування лазерного трекера для визначення геометричних параметрів поверхонь антен радіотелескопів // Вісник геодезії та картографії : науково-виробничий журнал / Держ. земельне агентство України ; Укр. т-во геодезії і картографії ; Держ. підприємство "Н.-д. ін-т геодезії і картографії" [та ін.]. – Київ, 2013. – № 6 (87). – С. 10-13 : мал. – Бібліогр.: 9 назв
490392
  Голубцов О.Г. Застосування ландшафтного планування для створення проекту Канівського біосферного резервату / О.Г. Голубцов, М.Г. Чорний // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2014. – № 2 (87). – С. 10-17 : рис. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 1561-4980
490393
  Талько М.О. Застосування лімфотропної протимікробної терапії у лікуванні гострих лімфаденітів у дітей // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ, 2017. – Т. 7, № 2 (24). – С. 36-43. – ISSN 2226-1230
490394
  Бірюков А.В. Застосування лінгвістичних процесів у перекладацькій роботі // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 51-56. – (Гуманітарні науки ; № 4). – ISSN 1813-341X
490395
  Денисов О. Застосування лінійної засічки для побудови гіперболічної сітки / О. Денисов, А. Задемленюк, О. Шептицький // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Україн. т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; голов.ред. І.С. Тревого ; редкол.: Бурштинська Х.В., Васютинський І.Ю. Волчко П.І. [та ін.]. – Львів, 2017. – Вип. 2 (34). – С. 41-42 : рис. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 1819-1339
490396
  Капіца Ю.М. Застосування ліцензій відкритого доступу при розміщенні матеріалів наукових журналів в електронному середовищі / Ю.М. Капіца, К.С. Шахбазян // Наука України у світовому інформаційному просторі : наукове видання / Нац. акад. наук України ; редкол.: Я.С. Яцків, О.М. Гузь, О.С. Онищенко [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 13. – С. 62-70. – ISBN 978-966-360-321-6 (вип. 13) ; 978-966-02-4704-8 (серія)
490397
  Хромов О.П. Застосування логістики в будівництві станцій мобільного зв"язку / О.П. Хромов, Ю.В. Гончаренко // Логистика: проблемы и решения : украинский научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2010. – № 3. – С. 62-67 : табл., рис.
490398
  Хімічева Г.І. Застосування логістичних принципів для підвищення якості та безпеки комплексної туристичної послуги / Г.І. Хімічева, А.О. Михалко // Стандартизація, сертифікація, якість : науково-технічний журнал / М-во економ. розвитку і торгівлі України ; Держ. п-во "Укр. н.-д. центр проблем стандартизації, сертифікації" (ДП "УкрНДНЦ") ; голов. ред. Лісіна Г.В. – Київ, 2018. – Вип. № 1 (108). – С. 27-32. – ISSN 2307-4949
490399
  Павліха Н.В. Застосування логістичного підходу з метою управління потоками відходів в регіоні // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2004. – Вип. 75. – С. 139-145. – Бібліогр.: на 11 пунктів. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
490400
  Кучер Т.М. Застосування логічних моделей доведення адвокатами у цивільному судочинстві України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 175-179


  Стаття присвячена розгляду процедури доведення при розгляді цивільних справ із застосуванням аналогічного інституту в логіці як фундаментальній науці про мислення з притаманним йому поняттями, видами та формами.
490401
  Паршикова Т.В. Застосування мiкроелементiв для оптимiзацiї мiнерального живлення за промислового культивування мiкроскопiчних водоростей / Т.В. Паршикова, В.О. Третяков, Е.В. Пацко // Физиология и биохимия культурных растений : науч.-теорет. журн. / НАН Украины, Ин-т физиологии растений и генетики. – Киев, 2010. – Т. 42, № 5. – С. 403-413. – ISSN 0522-9310


  Проаналізовано й узагальнено світовий досвід з оптимізації складу поживних середовищ за індустріального культивування промислово цінних видів мікроскопічних водоростей з урахуванням основних фізіологічно необхідних мікроелементів (Fe, Mn, Cu, Zn, Mo, ...
490402
  Меньшов О.І. Застосування магнітних методів для контролю змін продуктивних земель // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики ; глав. ред. В.И. Старостенко ; редкол.: В.Г. Бахмутов, Т.А. Белый, А.Б. Бобров [и др.]. – Киев, 2016. – Т. 38, № 4. – С. 130-137. – ISSN 0203-3100
490403
  Зайцев Р.В. Застосування магнітного поля для підвищення ККД кристалічних кремнієвих фотоелектричних перетворювачів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.04.07 / Зайцев Роман Валентинович ; Нац. акад. наук України, Ін-т електрофізики і радіац. технологій. – Харків, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
490404
  Тревого І.С. Застосування магнітометрів для виявлення місцезнаходження грунтових металевих центрів, реперів / І.С. Тревого, Є.Ю. Ільків, М.В. Галярник // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2012. – № 5 (80). – С. 18-21 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв
490405
  Сміян С.І. Застосування магнію оротату в комплексній терапії метаболічних порушень при подагрі / С.І. Сміян, М.В. Франчук, Л.В. Балабан // Вісник наукових досліджень ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" : науково-практичний журнал / "Тернопільський державний медичний університет ім. Горбачевського І.Я. МОЗ України" ДВНЗ. – Тернопіль, 2017. – № 1 (86). – С. 64-66. – ISSN 1681-276Х
490406
  Присяжнюк Д.М. Застосування маніпулятивних психотехнологій з боку Росії в ЗМІ України (на прикладі Криму) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – C. 63-66. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 23). – ISSN 1728-3817


  У статті розкриваються напрямки та способи маніпулятивних психотехнологій з боку Російської Федерації в ЗМІ Україні на прикладі Автономної Республіки Крим. Проводиться аналіз ситуації щодо інформаційної безпеки України. Ключові слова: маніпулятивні ...
490407
  Вільхова Т.В. Застосування маркетингових інструментів у закладах загальної середньої освіти. / Т.В. Вільхова, Ю.М. Могила // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Кучеренко Г.Б., Амоша О.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 5, травень. – C. 57-59. – ISSN 2306-6806
490408
  Кравець П.В. Застосування маркетингових комунікацій на лісогосподарських підприємствах / П.В. Кравець, Г.С. Домашовець, А.Г. Лащенко // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – Вип. 187, ч. 3. – С. 128-136. – (Серія "Лісівництво та декоративне садівництво"). – ISSN 2222-8616
490409
  Красікова С.І. Застосування маркетингу в сфері послуг // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 7/8 (134/135). – С. 137-141


  Проведено ретроспективний аналіз розвитку маркетингу послуг, здійснено узагальнення теорій і визначено особливості концептуальних підходів до маркетингу сфери послуг.
490410
  Лисенко В.П. Застосування маркетингу як основа конкурентоздатності національного виробника, економічної безпеки країни // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 26 : [Матеріали науково-практичної конференції "Економічна безпека в стратегії ринкових реформ (приклад України)"]. – С. 303-306
490411
  Чернін В.М. Застосування математико-статистичного аналізу при дослідженні яружної ерозії / В.М. Чернін, Ю.В. Щур // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1975. – Вип. 13. – С. 80-88 : Табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв
490412
  Іоффе Е.Г. Застосування математичних методів в плануванні та управлінні / Е.Г. Іоффе. – Х, 1970. – 78с.
490413
  Ілляш І.Д. Застосування математичних методів для дослідження соціально-економічного розвитку міських поселень регіону / І.Д. Ілляш, К.Д. Дударчук // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 24. – С. 214-222 : рис. – Бібліогр.: 3 назв.
490414
  Романів І.С. Застосування математичних моделей дискретних електричних кіл при дослідженні цифрових систем фап : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.05 / Романів І.С. ; ДУ "Львівська політехн.". – Львів, 1997. – 19 с.
490415
  Щербаков Є.Ю. Застосування математичних моделей для голосової ідентифікації суб"єктів у сфері фінансової безпеки // Нейро-нечіткі технології моделювання в економіці : науково-аналітичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; редкол.: А.В. Матвійчук, Г.І. Великоіваненко, І.З. Батиршин [та ін.]. – Київ, 2017. – № 6. – С. 158-190. – ISSN 2306-3289
490416
  Кузнєцова Т.В. Застосування математичних моделей прийняття управлінських рішень при підготовці професійних управлінців // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2011. – № 3/4 (56/57). – С. 163-168
490417
   Застосування математичного апарату торцевих добутків матриць для опису оптимального вектору вагових коефіцієнтів адаптивної антенної решітки з неідентичними каналами обробки / Б.О. Карпенко, Є.А. Якорнов, М.Ю. Коломицев, Г.Л. Авдєєнко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. № 30. – С. 34-39


  У статті показана можливість застосування математичного апарату торцевих добутків матриць для опису оптимального вектору вагових коефіцієнтів, що отриманого згідно класичного рівняння Вінера-Хопфа для адаптивної антенної решітки з ...
490418
  Бей Г.А. Застосування математичного моделювання в політичному аналізі та прогнозуванні (проблеми та перспективи) // II Національний політологічний конвент МАСПН (Україна) : (Укр. від-ня Міжнар. асоц. студентів політ. науки), 15-16 берез. 2012 р. / Міжнародна асоціація студентів політичної науки (МАСПН). Українське відділення. Національний політологічний конвент. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 19-20
490419
  Дюженкова О.Ю. Застосування математичного моделювання при викладанні вищої математики студентам інженерних спеціальностей // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – Вип. 261. – С. 272-278. – Бібліогр.: 4 назв. – (Серія "Техніка та енергетика АПК"). – ISSN 2222-8594
490420
   Застосування матеріалів ДЗЗ в екологічному моніторингу територій розробки родовищ урану / В.І. Зацерковний, І.В. Тішаєв, У.Ю. Комарова, О.І. Шишенко // Наукоємні технології : науковий журнал / Нац. авіац. ун-т ; голов. ред. О.К. Юбін ; редкол.: В.В. Бараннік, П. Бейтс, С.В. Бойченко [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3 (31). – С. 324-330. – ISSN 2075-0781


  "Розглянутий підхід щодо використання матеріалів ДЗЗ для моніторингу та прогнозування розробки родовищ урану. Енергетична криза в Україні породила дефіцит органічного палива, використовуваного для виробництва електричної енергії. Одним з направлень ...
490421
  Голік А.О. Застосування матричних векторів ознак у задачі розпізнавання дактильної мови жестів / А.О. Голік, В.С. Донченко // Системні дослідження та інформаційні технології : міжнародний науково-технічний журнал / Нац. акад. наук України ; Навч.-науковий комплекс "Ін-т прикладного системного аналізу" НТУУ "КПІ" МОН та НАН України. – Київ, 2014. – № 2. – С. 102-114. – ISSN 1681-6048


  Представлено підхід до розв"язання задачі розпізнавання дактильної мови жестів. У повному обсязі реалізовано всі основні етапи розпізнавання: пошук та виділення на зображенні контуру долоні, пошук опуклої оболонки та "дефектів" для цього контуру, ...
490422
  Кадирус І.Г. Застосування матричних методів у формуванні маркетингової стратегії підприємства / І.Г. Кадирус, А.С. Донських // International scientific conference "Modern economic research: theory, methodology, strategy" : September 28th, 2018 : proceeding of the conf. / "Modern economic research: theory, methodology, strategy", intern. sci. conf. – Kielce : State University of Jan Kochanowski, 2018. – P. 2. – С. 29-31. – ISBN 978-9934-571-51-0
490423
  Кузенко Р.Т. Застосування медичного навчального тренажера при засвоєнні практичних навичок із дисципліни "Хірургія" // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2017. – № 1 (73). – С. 73-76. – ISSN 1681-2751
490424
   Застосування медичної логіки для підготовки дипломних робот зі спеціальності "Технології медичної діагностики та лікування" / Т.М. Шевченко, П.М. Полушкін, В.М. Гладун, Д.В. Гальченко, О.Ю. Говоруха // Український журнал медицини, біології та спорту : український науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; Харків. мед. акад. післядипломної освіти ; Херсон. держ. ун-т ; Львів. держ. ун-т фіз. культури ; голов. ред. Клименко Л.П. – Миколаїв, 2018. – Т. 3, № 2 (11). – C. 222-226. – ISSN 2415-3060
490425
  Богуславець М. Застосування медіа засобів на заняттях з часткових методик з метою підвищення медіаосвітньої грамотності студентів // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Саяпина С.А. (голов. ред.), Сипченко В.І., Панасенко Е.А. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 4 (96). – С. 16-27. – ISSN 2077-1827
490426
  Мотилюк О. Застосування медіації у виконавчому провадженні // Реформа виконавчого провадження: сьогодення та перспективи : зб. наук. праць / М-во юстиції [та ін. ; редкол.: С.В. Шкляр, С.Я. Фурса, О.С. Снідевич ; упоряд.: Фурса С.Я., Снідевич О.С., Аліменко О.Ю.]. – Київ : Юстон, 2018. – С. 147-151. – ISBN 978-617-7361-58-8
490427
  Богуцька Л.П. Застосування медіації як альтернативного способу вирішення публічно-правових спорів // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2016. – № 9, вересень. – С. 52-57. – ISSN 2312-1831
490428
  Добриденко О.М. Застосування мереж Байєса для прогнозування експлуатаційної міцності планера повітряних суден / О.М. Добриденко, А.С. Бологін, Г.Т. Горохов // Збірник наукових праць Державного науково-дослідного інституту авіації : щорічний наук.-теоретич. та наук.-практич. збірник наук. праць / Державний, науково-дослідний інститут авіації. – Київ, 2017. – Вип. № 13 (20). – С. 136-141
490429
  Чумаченко О.І. Застосування мережі глибокої довіри в задачі розпізнавання зображень / О.І. Чумаченко, Г.О. Сіпаков // Вісник Житомирського державного технологічного університету : науковий журнал / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2016. – С. 114-117. – (Серія : Технічні науки ; вип. 3 (78)). – ISSN 1728-4260
490430
  Лазаренко А.О. Застосування мережних мір складності при дослідженні когнітивних процесів // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: М.П. Іщенко та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 253-255. – (Серія "Історія. Філософія. Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Економіка, підприємництво, туризм. Державне управління і соціально-політичні науки")
490431
  Євтушевський О.М. Застосування металізованих сферичних відбивачів для калібрування яскравості світних іоносферних утворень / О.М. Євтушевський, В.О. Кравченко, Г.П. Міліневський // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 96-100. – (Астрономія ; вип. 33)


  Викладена методика калібрувань енергії оптичного випромінювання штучних іоносферних утворень, яка ґрунтується на застосуванні дзеркально відбиваючих сферичних оболонок, освітлених Сонцем. Розрахована яскравість сферичних відбивачів, що слугували ...
490432
  Бовда М.І. Застосування метода послідовних наближень до загальної задачі важкого гіроскопа. : Дис... канд. фіз.-мат.наук: / Бовда М.І.;. – К., 1941. – 115л.
490433
  Бовда М.І. Застосування метода послідовних наближень до задачі гіроскопа : Дис... наук: / БОвда М.І.;. – Київ, 1945. – 89л.
490434
  Михайлов В.А. Застосування методик геолого-економічного аналізу при комплексних оцінках геологічних пам"яток Волино-Поділля / В.А. Михайлов, М.М. Курило, Ю.О. Бондар // Вісник Національного науково-природничого музею / Національний, науково-природничий музей. – Київ, 2011. – № 9. – С. 43-47. – ISSN 2219-7516
490435
  Літвінова Є.В. Застосування методики визначення дійсного руху коливальних систем ((зсувів) грунту й точок споруди) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 43-48. – Бібліогр.: 9 назв. – (Геологія ; вип. 41/42). – ISSN 1728-3817


  Наведені результати застосування розробленої комплексної методики детального дослідження реакції споруди та грунта на механічну дію, що дозволяє враховувати оцінку змінної в часі спектральної характеристики споруди. Results of application of the ...
490436
  Осадча Г.Г. Застосування методики кластерного аналізу при розробці стратегії діяльності молочної галузі України / Г.Г. Осадча, І.М. Власенко // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць: спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності в сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці. – С. 250-254. – (Економіка ; Вип. 29, ч. 1)
490437
  Ломко І.Г. Застосування методики контент-аналізу в соціально-політичних дослідженнях // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Ануфрієв Л.О., Бабкіна О.В. [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 59. – С. 330-341
490438
  Ільяшенко В.А. Застосування методики розрахунку рівня продовольчого самозабезпечення регіону з урахуванням соціально-економічних факторів : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 9. – С. 92-95. – Бібліогр.: 3 назви
490439
  Школьна О.Д. Застосування методики ситемного аналізу в дослідженні історії регіональної журналістики // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 9-10. – (Журналістика ; Вип. 12). – ISSN 1728-3817


  Розглядається суть системного підходу в дослідженнях історії журналістики окремих регіонів, можливості застосування цього методу залежно від поставлених завдань і специфіки предмета дослідження.
490440
   Застосування методів Data Mining при аналізі вимог роботодавців щодо якості підготовки спеціалістів / Л.С. Коряшкіна, В.С. Чернишенко, М.О. Віноградов, А.Е. Скрипченко // Збірник наукових праць Національного гірничого університету / Державний вищий навчальний заклад "Національний гірничий університет". – Дніпро, 2017. – № 51. – C. 175-190


  "Динамічна зміна умов професійної діяльності вимагає від вищих навчальних закладів систематичного вивчення рівня задоволеності роботодавців як зацікавленої сторони в якісній підготовці фахівців. Важливим напрямком досліджень є розробка методів і ...
490441
  Топчієв О.Г. Застосування методів аналізу великомасштабних планів землекористувань при формуванні регіональних екомереж / О.Г. Топчієв, А.М. Шашеро // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2012. – № 3 (79). – С. 51-57 : рис. – Бібліогр.: с.57. – ISSN 1561-4980
490442
  Птіцина Л.А. Застосування методів аналізу ефективності використання трудових ресурсів у системі управлінського обліку промислового підприємства // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 95-98 : табл. – Бібліогр.: 3 назв. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 3 (78)). – ISSN 1814-1161
490443
  Должанський А.М. Застосування методів аналізу та оцінки ризиків в діяльності вищого навчального закладу / А.М. Должанський, Ю.С. Пройдак, О.О. Ревенко // Наука та інновації : український оглядовий журнал майбутнього : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України. – Київ, 2016. – Т. 12, № 5. – C. 5-13. – ISSN 1815-2066
490444
  Бейко І.В. Застосування методів асимптотично-розв"язуючих операторів до побудови чисельно-аналітичних алгоритмів розв"язування задач Коші та крайових задач / І.В. Бейко, П.М. Зінько // International workshop Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2008), September 22-27, 2008 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2008), intern. workshop. – [S. l. : s. n.], 2008. – С. 51
490445
  Соловей Т.В. Застосування методів дистанційного зондування для ідентифікації перезволожених територій // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2011. – Т. 3 (24). – С. 164-171
490446
  Чупир О.М. Застосування методів дистанційного навчання для формування ключових компетентностей фахівців з економіки та управління // Innovative educational technologies: european experience and its application in training in economics and management : [training on the topic, July 23-27, 2018] / Baltijas ekonomiskas telpas transformacijas problemu zinatniski-petnieciskais instituts (Latvija). – Riga : Baltija Publishing, 2018. – С. 171-174. – ISBN 978-9934-571-49-7
490447
  Надрага В. Застосування методів імітаційного мікромоделювання для оцінювання соціальних ризиків // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпсоцполітики і НАН України ; ТОВ "Інформ.-консультаційна фірма Праця" ; Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана. – Київ, 2015. – № 8. – С. 17-24
490448
  Довбешко С.В. Застосування методів інтелектуального аналізу даних для побудови систем виявлення атак / С.В. Довбешко, С.В. Толюпа, Я.В. Шестак // Сучасний захист інформації : науково-технічний журнал / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Довбешко С.В. ; редкол.: Байер А., Аріпов М.М., Александер Марек Богуслав [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (37). – С. 6-15. – ISSN 2409-7292
490449
  Кугай Н. Застосування методів інтерактивного навчання для фоpмyвaння методологічних знань і вмінь майбутніх учителів математики // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ : Знання, 2017. – № 11 (160)
490450
   Застосування методів інтернет-маркетингу для аналізу Web-ресурсів в межах регіону / В.В. Кучковський, В.А. Висоцька, С.З. Нитребич, Р.М. Оливко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 832. – С. 129-164. – (Серія: Інформаційні системи та мережі). – ISSN 0321-0499
490451
  Апанасенко Д.В. Застосування методів кластеризації для множин складених нечітких чисел // Международная научная конференция имени Т.А.Таран "Интеллектуальный анализ информации" ИАИ-2016 : Киев, 18-20 мая 2016 г. : сб. трудов, рекомендовано Ученым советом фак. прикладной математики / "Интеллектуальный анализ информации" ИАИ-2016, междунар. науч. конф. – Київ : Просвіта, 2016. – С. 4-9. – ISBN 978-617-7010-11-0
490452
  Дробязко А.О. Застосування методів кластеризації до прогнозування фінансової стійкості банків / А.О. Дробязко, О.О. Любіч // Математичне моделювання в економіці : міжнародний науковий журнал / НАН України ; Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова [та ін.]. – Київ, 2015. – № 2 (3), квітень - червень. – С. 92-103. – ISSN 2409-8876
490453
  Єрмоленко І. Застосування методів лінгвістичного аналізу художнього тексту на прикладі аналізу детективних романів Даніеля Пеннака // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2015. – С. 204-208. – (Серія: Філологія (мовознавство) ; вип. 22). – ISBN 978-966-2337-89-1
490454
  Балабанов О.М. Застосування методів лінійної редукції матричного алгебраїчного рівняння ріккаті в задачах оптимізації систем керування : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.03 / Балабанов Олексій Миколайович ; М-во освіти і науки України, Севастоп. нац. техн. ун-т. – Севастополь, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
490455
  Харченко І.І. Застосування методів математичного моделювання в задачах оптимізації динамічних систем // International conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2008), May 12-17, 2008 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2008), intern. conference. – Рівне : Ред.-вид. центр Нац. ун-ту вод. госп-ва та природокористування, 2008. – С. 122
490456
  Польовий М.А. Застосування методів математичної статистики для аналізу функціонування регіональних хлібних ринків в Російській імперії у другій половині XVIII – на початку XX ст. // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса, 2014. – С. 92-100. – (Серія : Історія. Філософія. Політологія ; вип. 6)
490457
  Кошляков О.Є. Застосування методів математочної статистики з метою виявлення динаміки змін якості питних підземних вод м. Києва / О.Є. Кошляков, Т.О. Кошлякова // Сучасні проблеми геології : зб. наук. праць, присвяч. 155-річчю з дня народж. акад. Павла Аполлоновича Тутковського / НАН України, Нац. наук.-природн. музей, Ін-т фундамент. досліджень Укр. наук. асоц. [та ін.] ; [редкол.: І.Г. Ємельянов та ін. ; наук. ред. К.І. Деревська]. – Київ : Інститут фундаментальних досліджень Української наукової асоціації [та ін.], 2013. – С. 305-309. – ISBN 978-966-02-6827-2
490458
  Марченко О.О. Застосування методів невід’ємної факторизації тензорів для визначення стійких семантичних відношень при обробці великих текстових корпусів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 151-156. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  В роботі досліджується метод розкладу тензорів, що має назву невід’ємна тензорна факторизація. З його допомогою побудована модель багатосторонньої сполучності об’єктів. Даний підхід був застосований до задачі виведення семантичних відношень. Результати ...
490459
  Харченко І.І. Застосування методів негладкої отимізації для розрахунку параметрів лінійного прискорювача / І.І. Харченко, Ю.Г. Заікін // International conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009), April 27-30, 2009 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009), intern. conference. – Київ : ДП "Інформ.-аналіт. агенство", 2009. – С. 186-186
490460
  Мельник М.М. Застосування методів нейронних мереж у прогнозуванні економічної динаміки на валютному ринку // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: М.П. Іщенко та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 261-263. – (Серія "Історія. Філософія. Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Економіка, підприємництво, туризм. Державне управління і соціально-політичні науки")
490461
   Застосування методів нелінійної просторово-часової регуляризації для аналізу даних метеорологічних спостережень / Ю.В. Костюченко, Ю.Г. Білоус, Д.М. Мовчан, І.М. Копачевський, М.В. Ющенко, І.Г. Артеменко, Л.В. Попадюк // Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук, Державне космічне агенство України. – Київ, 2013. – Т. 19, № 5 (84). – С. 42-49. – ISSN 1561-8889


  На основі аналізу особливостей розподілу досліджуваних показників було запропоновано метод статистичного аналізу даних спостережень, у тому числі архівних записів та спостережень з різних джерел, що дозволяє отримувати розподіли в одиницях, ...
490462
  Мінаєва Ю.І. Застосування методів нечіткої математики в умовах обмежених можливостей призначення функції належності / Ю.І. Мінаєва, О.Ю. Філімонова // V Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології та взаємодії" : 20-21 листоп. 2018 р. : матеріали доповідей / "Інформаційні технології та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 198-199
490463
  Терещенко В. Застосування методів обчислювальної геометрії в задачах розпізнавання образів / В. Терещенко, О. Терещенко // International conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2008), May 12-17, 2008 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2008), intern. conference. – Рівне : Ред.-вид. центр Нац. ун-ту вод. госп-ва та природокористування, 2008. – С. 202-203
490464
  Кулик А.Б. Застосування методів операційного числення в моделюванні процесу взаємодії малих підприємств АПК : монографія / А.Б. Кулик ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2014. – 196, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-483-923-2
490465
  Кочкіна Н. Застосування методів оптимізації для раціоналізації асортименту продукції / Н. Кочкіна, В. Мальчиков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 16-20. – (Економіка ; Вип. 117). – ISSN 1728-3817


  Статтю присвячено питанню раціоналізації товарного асортименту шляхом застосування моделей прийняття оптимальних рішень. Запропоновано алгоритм визначення торгових марок з оптимальним набором атрибутів. Проілюстровано застосування алгоритму на ...
490466
  Кочеткова І.В. Застосування методів оцінки атрактивності культурних ландшафтів при проведенні літньої практики студентів-географів на базі Канівського природного заповідника // Географія в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: 85 років - досягнення та перспективи (GTSNU) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 85-річчю геогр. ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка (Київ, 30-31 берез. 2018 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Укр. геогр. т-во ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.П. Запотоцький, В.Ф. Пасько та ін. ; вступ. сл.: Л.В. Губерський]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2018. – С. 329-331. – ISBN 978-617-7069-75-8
490467
  Шпак Михайло Михайлович Застосування методів оцінки ймовірності банкрутства в системі управління стратегічною стійкістю аграрних підприємств // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 11. – С. 155-161. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті здійснено аналіз моделі оцінки фінансового стану при визначенні стратегічної стійкості аграрних підприємств України. Розглянуто їх відмінності за чинниками впливу, критичні значення коефіцієнтів та умови коректного застосування ...
490468
  Гахов С.О. Застосування методів правового регулювання під час здійснення організаційних заходів щодо кібернетичного захисту інформаційних систем підприємств, установ та організацій // Сучасний захист інформації : науково-технічний журнал / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2016. – № 3. – С. 67-71. – ISSN 2409-7292
490469
  Чайка Г.А. Застосування методів проблемного навчання у психолого-педагогічній підготовці студентів КНЕУ // Соціально-економічні перспективи України у ХХІ столітті : зб. доп. 82-ї наук. конф. студентів КНЕУ, 21-24 квіт. 2015 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; [відп. за вип. О.А. Петухова]. – Київ : КНЕУ, 2015. – С. 261-264. – ISBN 978-966-926-026-0
490470
  Морохович В.С. Застосування методів прогнозування при дослідженні міграції населення (на прикладі Закарпатської області) / В.С. Морохович, Ю.В. Підлипний // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 83-88. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (47), т. 2). – ISSN 2409-6857
490471
  Лисенко Наталія Олександрівна Застосування методів прогнозування при формуванні стратегічних альтернатив // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 4. – С. 163-170. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто різні підходи до пошуку оптимальної стратегії розвитку підприємств, розкрито вплив методів прогнозування на правильний вибір стратегічної альтернативи для ефективного функціонування підприємств переробної галузі.
490472
  Міненко П.О. Застосування методів розв"язку оберненої лінійної задачі гравіметрії з фільтрацією високоінтенсивних похибок поля аналогами фільтрів Вінера й Калмана // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 97-100. – Бібліогр.: 11 назв. – (Геологія ; вип. 41/42). – ISSN 1728-3817


  У результаті інтерпретації гравітаційної карти поле сили тяжіння трансформовано в аномальну (надлишкову) щільність гірських порід двох- та трьохшарової моделі верхньої частини геологічного розрізу земної кори. As a result of interpretation of a ...
490473
  Остапенко Г. Застосування методів соціального інжинірингу в управлінні інтернет-комунікаціями ВНЗ // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2015. – № 4 (225). – С. 40-43. – ISSN 2076-9326
490474
  Андрющенко К.О. Застосування методів статистичного аналізу даних при виконанні нормативної грошової оцінки земель населенних пунктів / К.О. Андрющенко, Н.О. Манакова // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – Вип. 19. – С. 105-108. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2075-1893
490475
   Застосування методів статистичного аналізу для дослідження фінансової безпеки підприємства / Г.О. Райко, Є.В. Данилець, В.О. Гапонов, Г.Г. Глухова // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2017. – С. 101-107. – (Економічні науки ; № 6, т. 2). – ISSN 2226-9150
490476
  Гончар С.Й. Застосування методів стрес-менеджменту під час ведення кредитно-інвестиційної політики на підприємстві / С.Й. Гончар, В.В. Кузяк // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2018. – № 899. – С. 9-13. – (Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку). – ISSN 0321-0499
490477
  Марченко О.М. Застосування методів судово-біологічного дослідження слідів сперми в залежності від імітованих умов зовнішнього середовища / О.М. Марченко, Г.М. Кузнєцова // Вісник проблем біології і медицини : український науково-практичний журнал / Українська акад. наук ; ВДНЗУ "Укр. мед. стоматологічна акад.". – Полтава, 2014. – Вип. 4, т. 3 (115). – С. 352-358. – ISSN 2077-4214
490478
  Запорожець А.О. Застосування методів тайм-менеджменту в управлінні проектами / А.О. Запорожець, М.В. Запорожець // Вісник Черкаського державного технологічного університету / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2018. – С. 128-132. – (Серія: Технічні науки ; № 2). – ISSN 2306-4412
490479
  Мельниченко О.В. Застосування методів теорії масового обслуговування в економічному аналізі операцій з електронними грошима // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2015. – № 1. – С. 274-279. – ISSN 2222-0712


  Стаття присвячена дослідженню теорії масового обслуговування та застосування її методів і принципів в аналізі операцій з електронними грошима в касах різних установ: як торговельних підприємств, так і банків. У роботі проаналізовано результати ...
490480
  Матус О.В. Застосування методів теорії масового обслуговування у роботі складу інтернет-магазину // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2018. – Вип. 2 (10). – С. 128-131 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2313-0431
490481
  Грицай О.І. Застосування методів управління витратами в інноваційній діяльності підприємства // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 720 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 9-15. – ISSN 0321-0499


  Досліджено економічну сутність категорії "метод" та "метод управління витратами".
490482
  Лєснікова М.В. Застосування методів факторного аналізу для побудови рейтингу інвестиційної привабливості фінансового стану інноваційних підприємств // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2004. – № 3. – С. 78-84 : рис. – Бібліогр.: 16 назв
490483
  Носон А.В. Застосування методів формалізації у геоекологічних дослідженнях // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 48-49. – (Географія ; вип. 51). – ISSN 1728-3817


  Подано огляд методів формалізації, що використовуються в геоекологічних дослідженнях. In the article a review of formalization methods in geoacological investigation is given.
490484
  Головін А. Застосування методів юридичної герменевтики в інтерпретаційній діяльності Конституційного Суду України // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 43-54
490485
  Станкевич І. Застосування методології QFD в управлінні послугами поштового зв"зку // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2013. – № 7 (115). – С. 32-47 : Табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1605-2005
490486
  Бородін В.А. Застосування методології Rational Unified Process для побудови аеронавігаційних систем / В.А. Бородін, С.М. Креденцар // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2011. – С. 118-121. – (Технічні науки ; Вип. 4 (59)). – ISSN 1728-4260
490487
  Черваньов І.Г. Застосування методології оцінки геоекологічної вразливості для попередження надзвичайних ситуацій / І.Г. Черваньов, Є.О. Варивода // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – № 1157. – С. 138-142 : табл. – Бібліогр.: 18 назв. – (Серія "Геологія. Географія. Екологія" ; вип. 42). – ISSN 2410-7360
490488
  Білощицький А.О. Застосування методології проектно-векторного управління науково-дослідною дідіяльністю / А.О. Білощицький, О.Ю. Кучанський, Ю.В. Андрашко // V Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології та взаємодії" : 20-21 листоп. 2018 р. : матеріали доповідей / "Інформаційні технології та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 72-73
490489
  Наливайко Н. Застосування методології психоаналізу до критики літературних творів в українському літературному дискурсі // Психоаналіз : часопис / Українська Асоціація Психоаналізу. – Київ, 2010. – № 1 (14). – С. 120-131
490490
  Бервено С.Л. Застосування методології теорії управління у сфері технічного захисту інформації // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 32. – С. 222-227. – ISSN 1563-3349
490491
  Краскевич В.Є. Застосування методології фінансового інжинірингу для оптимізації комплексу утилізації твердих побутових відходів / В.Є. Краскевич, А.В. Селіванова, В.П. Шварц // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; голов. ред.: О.С. Волошкіна, О.М. Трофимчук. – Київ, 2017. – № 3/4 (24), липень - грудень 2017 р. – С. 44-49 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2411-4049
490492
  Ковальчук Л. Застосування методологічних підходів у науково-педагогічних дослідженнях // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – 13-24. – (Серія педагогічна ; Вип. 27). – ISSN 2078-5526
490493
  Федевич О.Ю. Застосування методу Ateb-прогнозування для зменшення інтенсивності завантаження каналів комп"ютерних мереж // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2016. – Вип. 26.8. – C. 375-381. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
490494
  Жмай О.В. Застосування методу case-study для підвищення ефективності управлінської освіти // Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Економіко-правовий ф-т ; Е.А. Кузнецова, Є.І. Масленніков, В.І. Борщ [та ін.]. – Одеса, 2018. – Т. 17, вип. 3 (40). – С. 158-168. – ISSN 2413-9998
490495
  Волівач А.П. Застосування методу PEST-аналізу для визначення впливу факторів ризиків на освітню діяльність ЗВО / А.П. Волівач, Г.І. Хімічева // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко О.Е., Лазарєв М.І., Брюханова Н.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 59. – С. 74-82. – ISSN 2074-8922
490496
  Тройніч К. Застосування методу SIRT для інверсії даних гравіметрії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 55-58. – (Геологія ; вип. 3 (70)). – ISSN 1728-3817


  У роботі запропоноване використання методу одночасної ітеративної реконструктивної томографії (SIRT) для інверсії гравіметричних даних. SIRT базується на методі Качмажа, який дозволяє ітеративним шляхом вирішувати системи лінійних алгебраїчних рівнянь ...
490497
  Заславський В.А. Застосування методу аналізу ієрархiй при вирішенні проблеми диверсифікації складу портфеля джерел генерації електроенергії / В.А. Заславський, М.В. Пасічна, К.К. Красовська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 82-89. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 2). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409


  Стаття присвячена питанню диверсифікації енергогенеруючого портфеля на провідних підприємствах виробництва електроенергії в Європейському Союзі (ЄС). Енергетика належить до критичної інфраструктури (КІ), а конкурентне, безпечне і стале виробництво ...
490498
  Гладун Т.М. Застосування методу аналізу ієрархій для вибору франчайзингової мережі // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2006. – № 554 : Проблеми економіки та управління. – С.109-115. – ISSN 0321-0499
490499
  Лапшин В.І. Застосування методу аналізу ієрархій у програмно-цільовому методі бюджетування : бюджетна політика / В.І. Лапшин, В.М. Кузніченко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2011. – № 5 (186). – С. 40-46 : Табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв
490500
  Тищенко М.Г. Застосування методу аналітичних мереж для вибору програмних продуктів дистанційного навчання // Моделювання та інформаційні технології : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова. – Київ, 2013. – Вип. 69. – С. 53-61. – ISSN 2309-7647
490501
  Покопцева Л.А. Застосування методу багатокритеріальної оптимізації для вибору оптимального варіанта передпосівної обробки насіння соняшнику сорту Чумак / Л.А. Покопцева, І.Є. Іванова, Л.Г. Вєльчева // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2015. – Вип. 2 (85), т. 1, ч. 2 : Сільськогосподарські науки. Технічні науки. – С. 83-90 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2313-092X
490502
  Кудін В.І. Застосування методу базисних матриць при дослідженні властивостей лінійної системи // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 242-244. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджуються властивості обмежень лінійної системи при збуреннях елементів.
490503
  Магомедова А.М. Застосування методу бальних оцінок в аналізі найбільш ефективного використання об"єктів комерційної нерухомості / А.М. Магомедова, Т.В. Михайлова // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, Ю.І. Єхануров [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 1 (32). – С. 155-162


  Досліджено теоретичні питання аналізу найбільш ефективного використання об"єктів комерційної нерухомості. Обґрунтовано необхідність здійснення аналізу найбільш ефективного використання об"єктів нерухомості в процесі оцінки їх ринкової вартості. ...
490504
   Застосування методу відокремлення змінних для розв"язання задач із багатьма просторовими змінними : навч.-метод. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: І.Б. Романенко, В.Г. Самойленко]. – Київ : Київський університет, 2011. – 79, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 77-78. – ISBN 978-966-439-474-8
490505
   Застосування методу відокремлення змінних для розв"язання одновимірних задач : метод. вказівки з дисципліни "Рівняння математичної фізики". – Київ : Київський університет, 2007. – 50 с.
490506
  Роїк А.С. Застосування методу Вороного-Делоне для аналізу моделей невпорядкованих систем / А.С. Роїк, В.П. Казіміров, В.Е. Сокольський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 42-44. – (Хімія ; Вип. 39/40). – ISSN 1728-3817


  Досліджено за допомогою статистично-геометричного методу Вороного-Делоне близький порядок рідких металів Sn, Ge, Fe, Ni, Co, Cu, Ag та рідких FeGe2 та CoGe2 в широкому температурному інтервалі. На основі аналізу метричних та топологічних характеристик ...
490507
  Шульгон Роман Застосування методу впорядкування об"єктів згідно з набором ознак при проведенні економіко-планувального зонування території населеного пункту / Шульгон Роман, Янчук Олександр, Романовська Юлія // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – Вип. 23. – С. 41-46 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2075-1893
490508
  Антонов А.М. Застосування методу вузьких смуг до розрахунку обтікання тіл зі вдувом / А.М. Антонов, В.Л. Бурківська, М.П. Копистира // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 120-126. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Розглядається задача розрахунку методом вузьких смуг обтікання тонких тіл надзвуковим потоком газу, через пористу поверхню яких підводиться інший газ. Отримано розв"язок зазначеного класу задач в замкненій аналітичній формі. Як приклад, розглянуто ...
490509
  Зайцев О. Застосування методу годографа при дослідженні просторового обтікання конічних тіл із вдувом / О. Зайцев, О. Хорошилов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 48-51. – (Математика. Механіка ; Вип. 23). – ISSN 1728-3817


  При дослідженні надзвукового обтікання невісесиметричних конічних пористих тіл, скрізь поверхню яких здійснюється сильний вдув газу, для попереднього аналізу початкових параметрів застосовується графічна інтерпретація отриманих даних у площині ...
490510
  Пудичева Г.О. Застосування методу головних компонент для визначення рівня сталого розвитку енергетичного господарства загальноосвітніх шкіл // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 10/1. – С. 145-151 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв. – (Серія : Економіка ; вип. 8 (1)). – ISSN 9125-0912
490511
   Застосування методу діелектричної релаксації у вивченні кооперативних явищ на поверхні кремнеземів / О.М. Алексєєв, М.О. Геніна, О.Б. Печений, С.О. Алексєєв, В.М. Зайцев // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 5-8. – (Хімія ; вип. 36)


  Досліджено вплив хімічної модифікації поверхні кремнеземів на їх діелектричні властивості. Покзано механізми молекулярної рухливості гудроксильних груп на поверхні хімічно модифікованих. Підтверджено острівковий характер заповнення гудроксильними ...
490512
   Застосування методу експертних оцінок до оцінювання інформаційних ризиків вищого навчального закладу / Ю.М. Ткач, С.В. Казмірчук, Д.Б. Мехед, В.М. Базилевич // Захист інформації / Нац. авіац. ун-т ; редкол.: О. Корченко, С. Казмірчук, К. Абдікаліков, Халіль Аль-Саід [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 19, № 2. – C. 137-142. – ISSN 2221-5212


  "Схематично представлено послідовності дій згідно з методом експертних оцінок: формулювання мети дослідження, відбір експертів та формування експертної групи, складання анкет, анкетування, обробка та аналіз експертних оцінок. Запропоновано статистичний ...
490513
  Кошовий М.Д. Застосування методу зозулиного пошуку для оптимізації планів багатофакториних експериментів / М.Д. Кошовий, М.С. Лєбєдєв // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ : ВІКНУ, 2019. – Вип. № 65


  Методи планування експериментів,оптимізації і прогнозування набувають все більшого значення при постановці досліджень, спрямованих на вивчення складних технологічних проце-сів. Планування експериментів передбачає включення в практику інженерних ...
490514
  Мудрий В. Застосування методу імітації відпалу для синтезу цифрових голограм / В. Мудрий, Л. Яровой // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 60-63. – (Фізика ; Вип. 10/11). – ISSN 1728-3817


  Засобами математичного моделювання досліджений синтез цифрових голограм методом імітації відпалу (МІВ). На підставі детального розгляду процесу збіжності МІВ запропоновано алгоритм "подвійного охолодження", який дозволяє покращити параметри процесу, ...
490515
  Хомутенко В.П. Застосування методу інформаційного моделювання при дослідженні окремих об"єктів судово-економічної експертизи: проблематика та практика / В.П. Хомутенко, Д.В. Мотигін // Актуальні питання судової експертизи і криміналістики : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 150-річчю з дня народження Засл. проф. М.С. Бокаріуса (Харків, 18-19 квіть. 2019 р.) / М-во юстиції України, Харків. НДІ суд. експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса ; [редкол.: О.М. Клюєв (голова), О.П. Угровецький, Е.Б. Сімакова-Єфремян та ін.]. – Харків : ХНІДСЕ, 2019. – С. 361-364
490516
  Нечипоренко В.І. Застосування методу К. Ісікава та принципу В. Парето в розбудові агентської мережі страховика // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 23-27. – (Економіка ; вип. 113/114). – ISSN 1728-3817


  Визначено проблеми, що стримують розвиток агентської мережі в страхових компаніях. Досліджено роль методу К. Ісікава та принципу В. Парето в розбудові агентської мережі страховика. Problems which restrain development of agent network in insurance ...
490517
  Дуб І.М. Застосування методу колового тренування на уроках фізичної культури в загальноосвітніх школах в умовах підвищеної радіації / І.М. Дуб. – Київ : Міжнародна фінансова агенція, 1998. – 98с. – ISBN 966-7436-91-8
490518
  Хилько М. Застосування методу контент-аналізу в журналістикознавчих дослідженнях // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 29-34. – (Журналістика ; вип. 1 (20)). – ISSN 1728-3817


  Здійснено екскурс в історію становлення й розвитку методу контент-аналізу. Автор наводить переваги методу для журналістикознавчих досліджень та окреслює його перспективи. Подан экскурс в историю становления и развития метода контент-анализа. Автор ...
490519
  Курзенкова А.О. Застосування методу контент-аналізу до вивчення особливостей рунічної меморіальної традиції Скандинавії XI ст. // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2012. – Вип. 5. – С. 58-61. – ISBN 966-2980-20-2
490520
  Уткіна Н.В. Застосування методу ланцюгових підстановок для дослідження впливу елементів облікової політики на фінансові результати діяльності підприємства : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 9. – С. 27-30 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв
490521
  Вадньов Д.О. Застосування методу максимізуючих множин для одного випадку задачі прийняття рішень / Д.О. Вадньов, Є.В. Івохін // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 150-153. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядаються ситуації прийняття управлінських рішень, в яких стани об"єкта управління відомі неточно і, крім того, неточно визначені корисності альтернатив вибору в різних його станах. Для розв"язку задачі прийняття рішення запропоновано використання ...
490522
  Кудін В.І. Застосування методу малого параметру при дослідженні розв"язків слабонелінійної системи / В.І. Кудін, І Г. Кудін // International conference Prediction and decision making under uncertainties (PDMU-2001), September 11-14, 2001 : abstracts / Prediction and decision making under uncertainties (PDMU-2001), intern. conference. – Київ : Київ. ун-т, 2001. – С. 96-97
490523
  Кудін В.І. Застосування методу малого параметру при дослідженні слабонелінійних систем. VI / В.І. Кудін, Г.І. Кудін // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 252-255. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджуються розв"язки слабонелінійної системи при малих збуреннях параметрів.
490524
  Кудін В.І. Застосування методу малого параметру при дослідженні слабонелінійних систем. ІІ / В.І. Кудін, Г.І. Кудін // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 278-281. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджуються властивості функціональних елементів моделі, що зберігають оптимальність розв"язку задачі лінійного програмування при малих збуреннях параметрів.
490525
  Кудін В.І. Застосування методу малого параметру при дослідженні слабонелінійних схем / В.І. Кудін, Г.І. Кудін // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 275-278. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджуються властивості компонент моделі і лінійного програмування при малих збуреннях параметрів системи.
490526
  Мисько К.А. Застосування методу моделювання при вивченні ерозії грунту // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (77). – С. 38-43. – ISSN 0868-6939


  Розглянуто моделювання як один із сучасних методів вивчення ерозії ґрунту. Проаналізовано особливості фізичного, математичного і імітаційного видів моделювання ерозії. Основний акцент зроблено на аналізі рівняння втрат ґрунту USLE як найбільш простої і ...
490527
   Застосування методу модифікованих робочих характеристик для розрахунку показників якості систем управління телекомунікаційними мережами / Є.П. Гороховський, Ю.М. Зіненко, Л.П. Крючкова, І.І. Борисенко // Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв"язку : науково-виробничий збірник / Український науково-дослідний інститут зв"язку. – Київ, 2016. – № 4 (44). – С. 5-12. – ISSN 2518-7678
490528
  Козак П. Застосування методу Монте-Карло для уточнення швидкості метеора з телевізійних спостережень // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 53-58. – (Астрономія ; вип. 1 (51)). – ISSN 1728-3817


  Застосовано метод Монте-Карло до кінематичної обробки результатів двохсторонніх телевізійних спостережень метеорів. За допомогою опрацювання безпосередньо статистичних розподілів кінематичних параметрів метеора запропоновано ідею підняти точність ...
490529
  Березенська С.М. Застосування методу морфологічного аналізу для проектування методики навчання електротехніки // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко О.Е.,Лазарєв М.І., Брюханова Н.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 54/55. – С. 189-197. – ISSN 2074-8922


  "...Дослідження різних підходів до проектування сучасної ситеми навчання в вищій школі України показують, що їх основою є впровадження інновацій, яке відбувається шляхом модернізації або радикальної трансформації існуючих методик. В статті обгрунтовано ...
490530
  Ловінська Л.Г. Застосування методу нарахування в контексті реформування бухгалтерського обліку державного сектору / Л.Г. Ловінська, Є.В. Калюга // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 10 (203). – С. 84-83 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв
490531
  Кракович Д. Застосування методу онлайн-опитування для побудови рейтингу українських закладів освіти // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2009. – № 1 (53). – С. 28-30. – ISSN 1606-3732


  Київський міжнародний ін-т соціології (КМІС) провів рейтинг ВУЗів України.
490532
  Романовська О.О. Застосування методу проблемної лекції для викладання економічних дисциплін / О.О. Романовська, П.Р. Яворський // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія : науково-практичний журнал / Нац. техн. ун-т "Харк. політехнічний ін-т" ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; Українська інжинерно-педагогічна акад. – Харків, 2012. – № 2. – С. 68-78. – ISSN 2078-7782
490533
  Нагач М.В. Застосування методу проектів у вивченні іноземних мов // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 101. – С. 235-238. – (Серія : Педагогічні науки)
490534
  Гнілуша Н.В. Застосування методу проектів у професійній підготовці майбутніх екологів в умовах університету / Н.В. Гнілуша, С.І. Гнілуша // Педагогічний процес: теорія і практика : збірник наукових праць : педагогіка, психологія / Київський ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2015. – Вип. 5/6. – C. 68-72. – ISSN 2078-1687
490535
  Закурдай С.О. Застосування методу регулювання у протибуксувальному пристрої рейкового транспорту / С.О. Закурдай, Н.І. Кульбашина, В.М. Шавкун // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв М.К., Сухонос М.К., Говоров П.П. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 1 (147). – С. 140-145 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
490536
  Устименко О. Застосування методу ринкової екстракції для розрахунку ставки дисконту і вибору горизонту прогнозування // Державний інформаційний бюлетень про приватизацію / Фонд державного майна України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 36-39
490537
  Кулинич Р.О. Застосування методу статистичних рівнянь залежностей для оцінки взаємозв"язку економічних явищ при обгрунтуванні управлінських рішень // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна : економічні науки / Держ. служба статистики України ; НДІ статистичних досліджень ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту ; НАДУ при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Білинська М.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (76). – С. 21-28 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2519-1853
490538
  Тібілова Л. Застосування методу структурних зрушень у дослідженні орендних відносин / Л. Тібілова, Л. Дудич // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2016. – № 10 (360), жовтень. – С. 14-16. – ISSN 1810-3944
490539
  Костюк О.М. Застосування методу тріангуляції в оцінці ефективності кластерних об"єднань // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2017. – С. 11-16. – (Економічні науки ; № 6, т. 2). – ISSN 2226-9150
490540
  Кліменкова А.М. Застосування методу узгодження концептів для ідентифікації культурних кодів, що транслюються через комерційну рекламу // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 67-70
490541
   Застосування методу усереднення до задач оптимального керування функціонально-диференціальними рівняннями / В.І. Кравець, Т.В. Ковальчук, В.В. Могильова, О.М. Станжицький // Український математичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т математики ; голов. ред. Самойленко А.М. ; редкол.: Бойчук О.А., Дороговцев А.А., Зарічний М.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 70, № 2. – С. 206-215. – ISSN 1027-3190
490542
  Куліш В.В. Застосування методу усередненого квазігідродинамічного рівняння у нелінійних задачах теорії двопотокових лазерів на вільних електронах / В.В. Куліш, О.В. Лисенко, В.І. Савченко // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 471-480. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розроблено нову техніку обчислень і робочий алгоритм, що реалізують схеми та ідеологію методу усередненого квазігідродинамічного рівняння. Для демонстрації ефективності роботи даного методу на практиці розглянута задача нелінійної динаміки двопотокової ...
490543
  Микитенко М.Т. Застосування методу фільтра Калмана до прогнозування динамічних рядів з урахуванням коригування сезонності / М.Т. Микитенко, Н.І. Недашківська // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2004. – № 2. – С. 87-90 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв
490544
  Мітюхін Олег Петрович Застосування методу фотохімічного зшивання для модифікації сумішей поліолефінів : Дис... канд. хім.наук: 07.00.06 / Мітюхін Олег Петрович; НАН України. Ін-т етнограф. хімії та нафтохімії. – Київ, 1995. – 175л. – Бібліогр.:л.159-169
490545
  Мітюхін Олег Петрович Застосування методу фотохімічного зшивання для модифікації сумішей поліолефінів : Автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.06 / Мітюхін Олег Петрович; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – 22 с.
490546
  Озерова О.А. Застосування методу функціональних проб, як засіб удосконалення навчального процесу для студентів спеціально-медичної групи // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – С. 355-358. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (42), ч. 1, ч. 2). – ISSN 2524-0609


  В статті розкрито значення фізичного виховання у ВНЗ України в сучасних кризових умовах. До дослідження були залучені студенти спеціально-медичної групи вищого навчального закладу технічного профілю. Актуальність проблеми полягає у визначені тенденції ...
490547
  Саженюк В.С. Застосування методу штрафу та фіктивних областей для параболічних варіаційних нерівностей другого порядку з обмеженням усередині області / В.С. Саженюк, В.І. Гаркуша, А.І. Риженко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 211-215. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Використовуючи методи штрафу та фіктивних областей, для параболічних варіаційних нерівностей другого порядку з обмеженням ycepедині області побудовано нелінійну крайову задачу, яка апроксимує варіаційну нерівність. Отримана оцінка швидкості збіжності в ...
490548
  Мазур Ю.П. Застосування механізмів регіонального маркетингу в процесі децентралізації регіону / Ю.П. Мазур, Д.В. Нагернюк // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2018. – С. 90-95. – (Серія "Економіка" ; вип. 2 (10)). – ISSN 2313-8114
490549
  Підвисоцький Я.В. Застосування механізму кредитно-дефолтних свопів у реальній економіці : гроші, фінанси і кредит // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 5 (119). – С. 232-239 : Табл., рис. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1993-6788
490550
  Гребельник О.П. Застосування митних зборів як квазітарифних заходів регулювання зовнішньоекономічної діяльності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 7-9. – (Економіка ; Вип. 90). – ISSN 1728-3817


  Викладено науково-методологічні засади впровадження квазітарифних заходів регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Обґрунтовано їх сутність та особливості функціонування в умовах інтегрування України до світової системи господарювання. Дана ...
490551
  Лобунець В.І. Застосування митно-тарифних і нетарифних інструментів в державному регулюванні зовнішньої торгівлі / В.І. Лобунець, Є.О. Малік // Економіка та управління АПК : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Білоцерків. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Варченко О.М., Паска І.М., Непочатенко В.А. [та ін.]. – Біла Церква, 2017. – № 1 (132). – С. 73-79. – ISSN 2310-9262
490552
  Бетон Д. Застосування міграційної моделі Хаттона для вивчення турецької міграції : новини зарубіжної науки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 4 (118). – С. 256-264 : Табл. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1993-6788
490553
  Татарков Д.Б. Застосування міжвидових угрупувань військових (сил) в англо-аргентинському збройному кофлікті 1982 р.: історіографія проблеми // Воєнно-історичний вісник : збірник наукових праць / Національний університет оборони України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 82-89
490554
  Лобовик Б.С. Застосування міжнародним комерційним арбітражем ненаціонального матеріального права : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Лобовик Борис Сергійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 198 л. – Бібліогр.: л. 182-198
490555
  Лобовик Б.С. Застосування міжнародним комерційним арбітражем ненаціонального матеріального права : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Лобовик Борис Сергійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
490556
  Ахмач Г. Застосування міжнародних договорів України на стадії відкриття касаційного провадження // Юридична газета. – Київ, 2015. – 19 травня (№ 19/20). – С. 18-20
490557
  Коваленко Сергій Застосування міжнародних звичаєвих норм до відповідальності міжнародних організацій // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 5 (95). – С. 75-80
490558
  Тадеєв П.О. Застосування міжнародних наукометричних баз студентами вищих навчальних закладів у науково-дослідницькій діяльності / П.О. Тадеєв, Г.Ф. Мартинюк // Духовність особистості: методологія, теорія і практика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля ; Науково-дослідний ін-т духовн. розвитку людини [та ін.] ; редкол.: Шевченко Г.П., Алфімов В.М., Бех І.Д. [та ін.]. – Сєвєродонецьк, 2017. – Вип. 6 (81). – С. 225-232. – ISSN 2220-6310


  У статті обгрунтовано можливості використання міжнародних наукометричних баз у науковій діяльності студентами вищих навчальних закладів. Акцентовано, що вміння послуговуватися ними відкриває молодим науковцям нові можливості, як-от: отримувати нову ...
490559
  Антонович М. Застосування міжнародних норм з прав людини судами України та США: порівняльний аспект // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2003. – № 3. – С. 40-46


  У статті аналізується практика застосування міжнародних норм з прав людини судами України та США.
490560
  Кузнецова Ю. Застосування міжнародних стандартів Конституційним Судом України: методологія та цільове призначення // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2012. – № 7/8 (121/122). – С. 103-107
490561
  Романенко О.Ю. Застосування міжнародних стандартів у туризмі // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2012" : зб. матеріалів ХIV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 19-20 квіт. 2012, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О, Богатирьов та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2012. – С. 226-228. – (Серія "Економіка, підприємництво, туризм")
490562
  Кориневич А.О. Застосування міжнародного гуманітарного права до збройного конфлікту на території України : навч. посібник / А.О. Кориневич ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Одеса : Фенікс, 2015. – 77, [1] с. – На обкл. зазнач.: Застосування міжнародного гуманітарного права до збройного конфлікту на території України. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-438-932-4
490563
  Микуляк В. Застосування міжнародного звичаєвого та договірного права для правової кваліфікації Голодомору 1932-1933 років в Україні // Голодомор 1932-1933 років в Україні як злочин геноциду згідно з міжнародним правом / М. Антонович, К. Бондар, В. Василенко, М. Герасименко, Г. та ін. Журбелюк. – Вид. 3-тє, допов. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2014. – С. 137-160. – ISBN 978-966-518-655-7
490564
  Кочергіна Т.І. Застосування мікробіологічних тестів для оцінки стану води плавальних басейнів після обробки їх електрохімічно активними речовинами, отриманими на установці СТЕЛ-4 / Т.І. Кочергіна, В.В. Букреєв, Л.П. Дробноход // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 57-59. – (Біологія ; Вип. 27)


  Проведення мікробіологічних тестів дозволило одержати експериментальні дані, які характеризують переваги застосування нейтрального аноліту, отманого на установці СТЕЛ для обробки води плавальних басейнів.
490565
  Лазорик М. Застосування мікробіологічного дослідження для наукового обгрунтування безпечності продуктів мироточіння // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [ та ін.]. – Львів, 2015. – Кн. 2. – С. 525-528
490566
   Застосування мікробного препарату поліміксобактерину за вирощування соняшника в органічному землеробстві / О.Є. Найдьонова, Л.О. Шедєй, О.П. Сябрук, Р.В. Акімова, В.Б. Гвоздик // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 2015. – Вип. 83. – С. 31-35 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 0587-2596
490567
  Андрусяк Н.С. Застосування мікрокосмних моделей для визначення порушень трофічної структури малих річок Західного регіону України, забруднених нафтопродуктами // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2013. – C. 156-161. – (Серія 20 : Біологія ; вип. 5)
490568
  Губень О.І. Застосування мікрохвильової резонансної терапії для лікування очних хвороб / О.І. Губень, В.І. Губень // Фізика живого (Біофізика і далі) : теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 1997. – Т. 5, № 1. – С. 119-122. – ISSN 1023-2427
490569
  Константінов С. Застосування міліцією заходів примусу щодо протидії наркоманії серед неповнолітніх // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 1 (169). – С. 25-28.
490570
  Вінчук М.М. Застосування мінеральних добрив для відновлення лісових екосистем, забруднених радіонуклідом 137Cs / М.М. Вінчук, Ю.Н. Мандро, К. Розен // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2016. – № 1. – С. 37-43 : табл. – Бібліогр.: с.42-43. – ISSN 2077-4893


  Наведено результати оцінювання особливостей забруднення агроекосистем Полісся України у віддалений період після аварії на ЧАЕС. Встановлено, що основні чинники впливу на надходження 137 Cs з ґрунтів радіоактивно забруднених сільськогосподарських угідь ...
490571
  Бобров І.О. Застосування мінеральних та органічних речовин для захисту насаджень від соснового підкорового клопа // Лісівництво і агролісомеліорація : збірник наукових праць / Н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького ; голов. ред. В.П. Ткач ; редкол.: І.Ф. Букша, Н.Ю. Висоцька, В.П. Ворон [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 131. – С. 165-170 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 169. – ISSN 0459-1216
490572
  Бичков О.С. Застосування мір можливості та необхідності для побудови узагальненої моделі опису нечітких процесів і подій // Системи озброєння і військова техніка : щоквартальний науково-технічний журнал / М-во оборони України ; Харків. нац. ун-т повітряних сил ім. І. Кожедуба ; голов. ред. Леоньєв О.Б. ; редкол.: Аніпко О.Б., Більчук В.М., Бітсадзе Ш. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 4 (52). – С. 145-150. – ISSN 1997-9568


  У цій роботі за мету ставиться задача побудови узагальненої моделі теорії можливості із використанням крім міри можливості, ще й міру необхідності та математичне обґрунтування такої моделі простору можливостей. Побудова теорії чітко слідує схемі теорії ...
490573
  Щепановський В.В. Застосування мобільних технологій в маркетингу на прикладі SaleFinder (iPhone, Androsd) на ринку Нової Зеландії / В.В. Щепановський, Б.А. Савлук // Матеріали Х міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : Київ,19-23 берез. 2012 р. / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар.конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 1 : Кібернетика. Межі сучасної математики. Фізика / [ред.: Л.Д. Карабін та ін.]. – С. 30-32
490574
  Солошич І.О. Застосування мобільних технологій навчання при вивченніі екологічних дисциплін / І.О. Солошич, С.І. Почтовюк // Дистанційне навчання як сучасна освітня технологія : зб. тез доп. Всеукр. наук.-метод. семінару з елементами вебінару : [25 лют. 2016 р.] / М-во освіти і науки України, Ін-т модернізації змісту освіти, Київ. нац. торг.-екон. ун-т [та ін.] ; [редкол.: Н.Ю. Олійник (голова), Ю.І. Євдокименко, С.М. Березенська та ін.]. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2016. – С. 59-61
490575
  Мінькова О.Г. Застосування моделей поєднання галузей у стратегічному управлінні підприємством / О.Г. Мінькова, Є.А. Качаненко, Д.В. Берестнєв // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 19, жовтень. – С. 11-23 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2306-6792
490576
  Головата Н.В. Застосування моделі "оточеного атома" до опису термодинамічних властивостей деяких металічних розплавів / Н.В. Головата, Н.І. Усенко, Н.В. Котова // Украинский химический журнал : научный журнал / НАН Украины ; Ин-т общей и неорганической химии им. В.И. Вернадского ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка ; глав. ред. В.И. Пехньо. – Киев, 2018. – Т. 84, № 1/2, январь - февраль. – С. 3-10. – ISSN 0041-6045
490577
  Адаменко І.І. Застосування моделі м"яких частинок для розрахування в"язкості деяких вуглеводів / І.І. Адаменко, Т.В. Клещонок, В.Ю. Іскрак // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 411-415. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Показана можливість використання теорії Енскога з врахуванням температурної залежності діаметра частинок (м"якості частинок) для описання зсуваної в"язкості в широкому інтервалі температур.
490578
  Величко О.М. Застосування моделі Раша для аналізу шкали оцінювання компетентності технічних експертів / О.М. Величко, Т.Б. Гордієнко // Збірник наукових праць Одеської державної академії технічного регулювання та якості : наукове видання / Одеська державна академія технічного регулювання та якості. – Одеса, 2017. – Вип. 2 (11). – С. 24-30. – ISSN 2412-5288


  "Подано результати дослідження відомих шкал для оцінювання компетентності технічних експертів із застосуванням моделі Раша. Представлено основні особливості побудови моделі Раша, розглянуті математичні основи моделі Раша для дихотомічних і багатомірних ...
490579
  Кулик А.Б. Застосування моделі Тобіна для аналізу еокономічних процесів в Україні / А.Б. Кулик, Д.Г. Хлхич // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 9 (178). – С. 37-48
490580
  Алімпієв Є.В. Застосування моделі торгового балансу для пояснення взаємодії фінансової та грошової політик // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2004. – Вип. 5 : 170-річчя Київ. нац ун-ту імені Тараса Шевченка: 60-річчя економічного факультету. – С. 195-201


  За допомогою моделі торгового балансу розглядається взаємодія фінансової та грошової політик в умовах перехідних економік. Досліджуються особливості взаємодії фінансової та грошової політик в перехідній економіці України у післякризовий період. The ...
490581
  Шевченко Г.Г. Застосування моделювання, алгоритмів і матриць до процесів мислення і мови // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1968. – Вип. 13
490582
  Малицький Д.В. Застосування модифікацій матричного методу для моделювання хвильових процесів у шаруватому півпросторі / Д.В. Малицький, О.І. Хитряк // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2012. – Т. 34, № 1. – С. 129-137 : табл. – Бібліогр.: с. 137. – ISSN 0203-3100
490583
  Шепеленко О.С. Застосування модифікованих подандів для інгібування корозії в поліметалевих технічних системах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.14 / Шепеленко Олександр Сергійович ; НАНУ, Фіз.-мех. ін-т ім. Г.В. Карпенка. – Львів, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: 21 назва
490584
  Турчин В.О. Застосування модифікованого кремнезему (SiO2-TX) для вилучення кислотних гербіцидів / В.О. Турчин, А.П. Гринько, В.А. Ракс // П"ята міжнародна конференція "Хімічна і радіаційна безпека: проблеми і рішення" : праці та повідомл. : 14-26 трав. 2017 р. / "Хімічна і радіаційна безпека: проблеми і рішення", міжнар. конф. – Київ : Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України ; Хроматографічне товариство України, 2017. – С. 23
490585
  Кузьомко В. Застосування модифікованої методики дев"ятикомпонентного показника для діагностики рівня фінансової стійкості підприємства / В. Кузьомко, М. Михайлюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2017


  Здійснено модифікацію методики розрахунку дев"ятикомпонентного показника фінансової стійкості в контексті введення показників, що оцінюють кредиторську заборгованість та запаси. Апробацію запропонованої методики фінансової діагностики виконано за ...
490586
   Застосування молекулярної абсорбційної та емісійної спектрометрії для виявлення фальсифікації пастеризованого молока / А.Г. Якімінська, Квітковська, , , М.В. Іщенко // Тези доповідей XIX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 22-24 трав. 2018 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 39
490587
  Кушнір М.В. Застосування морфінгу зображень в алгоритмах розпізнавання облич для безпекової сфери // Якість і безпека. Сучасні реалії : матеріали наук.-практ. конф., 14-15 берез. 2018 р. : [збірник] / М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т, Вінниц. нац. аграр. ун-т, Вінниц. мед. коледж ім. Данили Заболотного ; [редкол.: О.В. Кобилянський, І.М. Кобилянська, М.А. Томчук]. – Вінниця : ВНТУ, 2018. – С. 169-172. – ISBN 978-966-641-732-2
490588
  Великанов В.А. Застосування морфоструктурного аналізу для структурно-тектонічного вивчення осадочного чохла Подільського Придністров"я / В.А. Великанов, В.Я. Іванченко // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1973. – Вип. 9 : Морфоструктури та морфоскульптури УРСР. – С. 15-23 : Рис. – Бібліогр.: 12 назв
490589
  Спічка А. Застосування мотиваційного підходу під час використання проблемних ситуацій у навчально-дослідницькій діяльності студентів-магістрів // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т ; редкол.: Глущенко В.А., Біличенко О.Л., Бріцин В.М. [та ін.]. – Слов"янськ, 2018. – Вип. 6. – C. 218-223. – ISSN 2411-6548


  У статті розглядається питання застосування мотиваційного підходу під час професійного опанування іноземною мовою студентами мовних спеціальностей другого магістерського ступеня вищої освіти.
490590
  Безверхий К. Застосування МСФЗ для малих і середніх підприємств: реалії сьогодення та вимоги часу // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг"; ДВНЗ "Київський нац. економ. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2013. – № 5. – С. 8-12 : табл. – Бібліогр.: 12 назв
490591
  Абрамова О.В. Застосування мультимедіа-технологій у реалізації індивідуального підходу до навчання студентів / О.В. Абрамова, Н.В. Мироненко // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2018. – Вип. 168. – C. 12-15. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
490592
  Царенко М.О. Застосування мультимедіа у формуванні методичної компетентності майбутніх учителів фізики / М.О. Царенко, І.Ю. Нікуліна // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського. – Одеса, 2015. – № 6 (135). – С. 130-137. – (Педагогіка). – ISSN 2311-8466


  У роботі розроблено й обгрунтовано технологію реалізації концепцій методичної компе тентності на засадах застосування мультимедіа як сукупності предметної, асихолого-педагогічної, інформаційнотехнологічної та комунікативної компонент, які визначають ...
490593
  Білоус Н. Застосування мультимедійних технологій під час вивчення кіноповісті О. Довженка "Україна в огні"
490594
  Панченко В.В. Застосування мультимедійних технологій під час викладання дисципліни "Безпека життєдіяльності" / В.В. Панченко, Т.В. Погосян // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 2. – С. 33-34. – Бібліогр.: 8 назв
490595
  Шемуда М. Застосування мультимедійних технологій у навчанні іноземних мов // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: Ваджибов М.Д., Доброскок І.І., Дроздова І.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – C. 182-191. – (Серія "Педагогіка" ; вип. 28). – ISSN 2309-1517
490596
  Глуховська Н. Застосування мультимедійних технологій у професійній підготовці майбутніх керівників навчальних закладів // Вища школа : наук.-практичне вид. / М-во освіти і науки України. – Київ, 2014. – № 1 (115). – С. 57-62. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1682-2366
490597
  Чередніченко Г.А. Застосування мультимедійних технологій у процесі навчання іноземним мовам / Г.А. Чередніченко, Л.Ю. Шапран, Л.І. Куниця // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2010. – Вип. 155, ч. 1. – С. 184-192. – (Педагогіка. Психологія. Філософія)
490598
  Полякова О.М. Застосування мультиплікаційних фільмів у фаховій підготовці майбутніх соціальних працівників // Освіта для XXI століття: виклики, проблеми, перспективи : матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф., 29-30 жовт. 2019 р. : присвячено 95-тій річниці Сум. держ. ун-ту ім. А.С. Макаренко / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Сум. облдержадмін [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва (відп. ред.) та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – Т. 2. – С. 142-144. – ISBN 978-966-698-283-7
490599
  Тревого І. Застосування мультистанції LEICA MS60 з метою проведення високоточного геопросторового моніторингу / І. Тревого, А. Горб, О. Мелешко // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Укр. т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2016. – Вип. 1 (31). – С. 28-32 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1819-1339
490600
  Гулько Г. Застосування на Волині хімічної зброї в роки Першої світової війни // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України ; голов. ред. О. Реєнт ; редкол.: О. Бажан, О. Удод, Л. Баженов [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (105). – C. 34. – ISSN 2222-5250
490601
  Кадук С.В. Застосування на практиці правоохоронними органами колекцій в розкритті та розслідуванні злочинів // Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність : матеріали міжнар. наук.-практ. конференції, 11-12 жовтня 2012 р. / Нац. ун-т "Юрид. акад. Укр. ім. Я. Мудрого" ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса Нац. акад. правових наук Укр. [та ін.] ; [редкол.: В.Я. Тацій (гол. ред.), В.І. Борисов. А.П. Гетьман та ін.]. – Харків : Право, 2012. – С. 511-515. – ISBN 978-966-458-403-3
490602
  Прокопець В.М. Застосування наближення Максвелла-Гарнета для ефективної діелектричної функції до моделювання оптичних влативостей нанокомпозита AU/PTFE // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2013. – Т. 139 : Фізико-математичні науки. – С. 34-37. – ISSN 1996-5931
490603
  Прибора Р.І. Застосування навачальних блог-технологій при вивченні англійскої мови // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2018. – Вип. 167. – С. 151-155. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
490604
  Васько О. Застосування навчальних комп’ютерних інтерактивних тренажерів здобувачами вищої освіти інженерних спеціальностей в умовах інформаційно-освітнього середовища / О. Васько, М. Бутова // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2018. – № 2 (76). – C. 118-128. – ISSN 2312-5993
490605
  Баранова Л.Г. Застосування навчальних посібників нового покоління на уроках географії / Л.Г. Баранова, Н.А. Овсяннікова, М.Г. Онищенко // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2013. – Вип. 8. – C. 141-152


  Стаття присвячена окремим аспектам впровадження в освітній процес інформаційних комп"ютерних технологій як засобу навчання, виховання й розвитку, а також засобу керування освітнім процесом і забезпечення професійної діяльності вчителів. На прикладі ...
490606
   Застосування нанотехнологій в нафтогазовому комплексі. Основні ідеї та перспективні напрямки досліджень / В. Курганський, Л. Маляр, М. Мильниченко, В. Андрущенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 39-42. – (Геологія ; Вип. 53). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто особливості виникнення та розвитку нанотехнологій у різних галузях науки. Виділено основні напрямки та можливі перспективи їх застосування при розробці та експлуатації покладів вуглеводнів. The features of origin and development of ...
490607
   Застосування наночастинок у біомедицині / П.Г. Телегєєва, Д.С. Єфременко, Г.Д. Телегєєв, С.С. Малюта // Biotechnologia Acta : scientific journal / National academy of sciences of Ukraine ; Palladin institute of biochemistry. – Kyiv, 2013. – Vol. 6, № 2. – С. 21-32. – ISSN 1995-5537


  В огляді висвітлено досягнення в галузі нанотехнологій, зокрема застосування їх у біомедицині.
490608
  Мотлях О.І. Застосування науково-технічних засобів та їх значущість у кримінально-процесуальному доказуванні // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2010. – № 5 (67). – С. 53-59
490609
  Черняк А.М. Застосування негласних слідчих (розшукових) дій з метою розслідування злочинів у сфері міжнародного студентського обміну // Актуальні проблеми правоохоронної діяльності : зб. матеріалів Всеукр. наук.- практ. Інтернет конф. (23 груд. 2016 р.) / М-во внутр. справ України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка ; [упоряд.: В.С. Бондар, М.В. Кривонос]. – Сєвєродонецьк : РВВ ЛДУВС ім. Е.О.Дідоренка, 2017. – С. 365-367. – ISBN 978-617-616-075-5
490610
  Петришин Н.В. Застосування нейромаркетингу для управління свідомістю споживача // Сучасні виклики розвитку світової економіки : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. : студентська секція, 19-20 листоп. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. міжнар. економіки та маркетингу [та ін. ; редкол.: А.О. Старостіна, О.Л. Каніщенко, Т.В. Нагачевська та ін.]. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2015. – С. 166-168. – ISBN 978-617-696-385-1
490611
  Хмельов О. Застосування нейромереж Кохонена в моделях вибору найкращого постачальника : моделі та методи // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2009. – № 10 (276). – С. 29-30 : Табл., рис. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 1810-3944
490612
  Краснюк М.Т. Застосування нейромережевого підходу для виділення рентабельних перспективних пластів у наявному фонді свердловин української нафтогазовидобувної компанії // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2014. – Вип. 24.5. – С. 370-383. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
490613
   Застосування нейронних мереж в системах підтримки та прийняття рішень маркетингової інформаційної системи підприємства / В.О. Петренко, К.М. Бушуєв, Л.М. Савчук, Т.А. Фонарьова // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукраїн. нац. ун-т ім. Володимира Даля ; Україн. асоц. управл. проектами ; Ун-т екон. та права "Крок" ; редкол.: Є.М. Ахромкін, І.А. Бабаєв, К. Будзовський [та ін.]. – Сєвєродонецьк, 2018. – № 3 (67). – С. 43-52 : рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2222-8810
490614
  Дерев"янченко О.В. Застосування нейтронної мережі для побудови моделі інформаційно-пошукової системи в мережі Інтернет / О.В. Дерев"янченко, М.Г. Медведєв // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 15-17. – (Кібернетика ; Вип. 4). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто модель пошукової системи в мережі Інтернет, яка базується на нейронній мережі Хеммінга, що реалізує асоціативну пам"ять. Запропоновано оригінальну систему кодування символьної інформації, яка дозволяє знайти практично всі випадки помилок. ...
490615
  Ігнатюк О.А. Застосування нетрадиційних моделей в екотоксикологічних дослідженнях // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 69-70. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 2)


  Показано загальне падіння продуктивності рослин Elodea canadensis Michx. у середовищі забрудненому іонами свинцю. Для інтерпретації оптимальних результатів запропановано оригінальну модель.
490616
  Брюховецька О. Застосування нетрадиційних семінарських занять при підготовці студентів зі спеціальності "Психологія" // Післядипломна освіта в Україні : методологія, педагогіка, психологія, управління, досвід, нормативно-методична база / Центральний ін-т післядипломної пед. освіти АПН України. – Київ, 2013. – № 1 (22). – С. 42-47
490617
  Лисанець М.В. Застосування низькотемпературної нітроцементації для поверхневого зміцнення деталей з маловуглецевих сталей // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2017. – Вип. 1 (7). – С. 37-39 : рис., табл. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 2313-0431
490618
  Моргуліс Н.Д. Застосування новиз методик до досліджень в галузі фізичної катодної електроніки / Н.Д. Моргуліс. – Київ, 1959. – [5] с.
490619
  Данилюк О.В. Застосування нових інформаційних технологій в начальному процесі // Наукові студії Тернопільського комерційного інституту : науковий журнал / Тернопільський комерційний інститут. – Тернопіль, 2015. – Вип. 17. – С. 8-12
490620
  Гнера В.А. Застосування нових методів дослідження в історико-меморіальній роботі на місцях боїв Великої Вітчизняної війни // Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України, Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури. – Київ, 2014. – № 1 (29). – С. 54-60. – ISSN 2077-9496
490621
  Андрейкова І. Застосування нових освітніх технологій у процесі навчання студентів іноземної мови за професійним спрямуванням: концептуально-дидактичний аспект // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2019. – Вип. 42. – С. 7-12. – (Серія "Педагогічні науки"). – ISSN 2521-1757


  "Стаття присвячена уточненню концептуально-дидактичних засад нових освітніх технологій, конкретизації їх сутності і структури. Викремлено дидактичні вимоги щодо впровадження нових освітніх технологій під час викладання іноземної мови за професійним ...
490622
  Горячева К.С. Застосування нових підходів в сучасних умовах організації бізнесу // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизац. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (212). – С. 99-105
490623
  Дзядук Т.В. Застосування нових форм управління корпорацією за умов формування мережевої економіки // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 42-47. – ISBN 966-614-021-7
490624
  Камбалова Я. Застосування новітніх методологічних підходів до викладання шкільного курсу всесвітньої історії як основа формування міжетнічної та міжконфесійної толерантності в учнів // Історія в школах України : науково-методичний журнал / МОНУ ; Держ. інформаційно-виробниче вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2011. – № 6 (118). – С. 32-37
490625
  Христьян А.О. Застосування новітніх технологій для попередження та профілактики злочинів // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Севєродонецьк, 2019. – Вип. 1 (85). – С. 295-302. – ISSN 2524-0323
490626
  Шимків І. Застосування новітніх технологій оцінювання якості знань учнів у школах Німеччини // Матеріали науково-практичного семінару "Порівняльно-педагогічні студії-2010" : м. Київ, 17 червня 2010 р. : (у матеріалах збережено стилістику, орфографію і мову авторів) / "Порівняльно-педагогічні студії - 2010", наук.-практ. семінар. – Київ : Інформаційні системи, 2010. – С. 115-117. – ISBN 978-966-2249-24-8
490627
  Самбор М.А. Застосування норм адміністративно-деліктного права // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Севєродонецьк, 2018. – Вип. 2 (82). – C. 176-188. – ISSN 2524-0323
490628
  Коломоєць Т. Застосування норм адміністративного законодавства України: основні напрямки забезпечення ефективності // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – C. 86-88. – ISBN 978-617-7069-28-6
490629
  Куц Г. Застосування норм Європейської конвенції та прецедентної практики Європейського суду з прав людини судами України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 2. – С.18-24. – Бібліогр.: 21 н. – ISSN 0132-1331
490630
  Сергієнко Наталія Миколаївна Застосування норм міжнародного права органами конституційної юрисдикції (Європейський досвід) : Дис. ... канд. юридичних наук: 12.00.11 / Сергієнко Н.М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 228л. – Бібліогр.: л.204-228
490631
  Селянкіна А.В. Застосування норм міжнародного права та іноземного законодавства в господарському процесі України // Сучасна цивілістика - 12 років назустріч майбутньому : матеріали XII Міжнар. наук.-практ. конф., м. Одеса, 27-28 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Ф-т цивіл. та госп. юстиції ; [відп. за вип.: Д.О. Колодін]. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 354-356. – ISBN 978-966-419-299-3
490632
  Малишев Б.В. Застосування норм права (теорія і практика) : навчальний посібник / Б.В. Малишев, О.В. Москалюк ; [за заг. ред. Б.В. Малишева]. – Київ : Реферат, 2010. – 260 с. – ISBN 978-966-8058-47-9
490633
  Гурвич М.А. Застосування норм права за поглядами деяких буржуазних юристів // Проблеми правознавства. – Київ, 1969. – Вип. 11
490634
  Костюк Н.П. Застосування норм права органами виконавчої влади в Україні: питання теорії і практики : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Костюк Наталія Петрівна ; ВНЗ "Ун-т економіки та права "Крок". – Київ, 2019. – 19 с. – Бібліогр.: 24 назви
490635
  Потоцький М.Ю. Застосування норм Угоди про асоціацію між Україною та ЄС в частині захисту прав інтелектуальної власності // Судова експертиза об"єктів інтелектуальної власності : теорія і практика : науково-практичний збірник / Нац. акад. правових наук України, Н.-д. ін-т інтелектуальної власності ; редкол.: Орлюк О.П., Атаманова Ю.Є., Бутнік-Сіверський О.Б. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 5. – С. 64-69. – ISBN 978-617-696-870-2
490636
  Стрілько В.Ю. Застосування нотаріусом норм іноземного права // Право та юстиція : науково-практичний юридичний журнал / М-во юстиції України, Ін-т права та післядипломної освіти, Н.-д. ін-т публічного права ; редкол.: Чижмарь К.І., Галунько В.В., Бобровник С.В. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (5). – С. 97-106. – ISSN 2523-4889
490637
  Сєріков Анатолій Васильович Застосування обернених розрахунків у фінансовому менеджменті та створення BSC / Сєріков Анатолій Васильович, Тохтамиш Тетяна Олександрівна // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 2. – С. 112-121. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті запропоновано формалізовані процедури обгрунтування збалансованої система показників, процесно-орієнтованого управління витратами та стратегічного бюджетування, які спираються на методологію обернених розрахунків в економіці.
490638
  Барановська Т.В. Застосування облікової політики аудиторами // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2004. – С. 14-20. – Бібліогр.: на 13 пунктів. – (Економічні наки ; Вип. 2). – ISSN 1728-4236
490639
  Гречко В.І. Застосування одного узагальнення методу Ньютона-Канторовича для розв"язання нелінійних інтегральних рівнянь / В.І. Гречко, А.Л. Гречко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 25-28. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 978-617-571-012-8. – ISSN 1812-5409


  Для розв"язання нелінійного інтегрального рівняння застосовується проективио-ітеративний метод. Задача зводиться до розв"язання інтегральних рівнянь з виродженим ядром. Ключові слова: проективно-ітеративний метод, нелінійне інтегральне рівняння. We ...
490640
  Колс М.І. Застосування окремих термінів у кримінальному, кримінально-процесуальному та кримінально-виконавчому законодавстві України. // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2002. – № 4/5. – С.38-40
490641
  Олексієнко С.Б. Застосування окремих технік нейро-лінгвістичного програмування у професійній підготовці співробітників правоохоронних органів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 60-63. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 24/25). – ISSN 1728-3817


  У статті автор акцентує увагу на проблемі професійного розвитку співробітників правоохоронних органів України. Автор розглядає можливості вживання окремої техніки нейро-лінгвістичного програмування в контексті оптимізації особового розвитку ...
490642
  Вишняков В.Ю. Застосування онтологічного підходу при створенні інструментів геоінформаційних систем на прикладі визначення температурних процесів на території України за даними космічної зйомки / В.Ю. Вишняков, О.Є. Стрижак, О.М. Трофимчук // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАНУ, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору. – Київ, 2013. – Вип. 13. – С. 96-113 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISBN 978-966-2735-46-8
490643
  Кумилко А.С. Застосування оперативними підрозділами заходів протидії злочинам, вчиненим при рефінансуванні Національним банком України вітчизняних банків // Актуальні проблеми удосконалення кримінального процесуального законодавства : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. до 70-річчя д. ю. н., проф. Юрія Павловича Аленіна, м. Одеса, 21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Рада молодих вчених, Каф. кримін. процесу ; [уклад.: В.А. Завтур ; за ред. Г.О. Ульянової, І.В. Гловюк]. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 304-307. – ISBN 978-966-419-300-6
490644
  Присяжнюк Оксана Федорівна Застосування оперативного маркетингу на молокопереробних підприємствах // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 2. – С. 108-111. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті обгрунтовано застосування оперативного маркетингу з метою ефективної реалізації обраної стратегії маркетингу. З"ясовано, що цінову політику молокопереробних підприємств в основному визначають ціна на сировину та попит на продукцію. Визначено ...
490645
  Виштакалюк Н.А. Застосування опорних конспектів як засіб активізації навчальної діяльності // Професійно-прикладні дидактики : міжнародний науковий журнал / Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; ДУ "Науково-метод. центр інформ.-аналіт. забеспечення діяльності ВНЗ "Агросвіта" ; Львів. нац. аграр. ун-т [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2016. – Вип. 1. – С. 35-40


  Одним з прийомів активізації навчальної діяльності є складання опорного конспекту.
490646
  Галкін О.А. Застосування опорно-векторних машин в інтелектуальному аналізі даних // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 99-104. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Запропоновано підхід до інтелектуального аналізу даних, що базується на використанні опорно-векторних машин. Двома ключовими елементами у реалізації ОВМ є методи математичного програмування та функції ядра. Класифікація даних за наявності шумів. ...
490647
  Возняк О. Застосування опорно-логічних схем для вивчення теми "Еквівалент та еквівалентна маса" // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2015. – № 7/8 (133). – С. 88-99. – ISSN 1682-2366


  Запропоновано метод опорно-логічних схем для вивчення теми "Еквівалент та еквівалентна маса" у процесі викладання дисциплини "Хімія" студентам вищих навчальних закладів.
490648
   Застосування оптимізованого класичного поляриметра для визначення вмісту оптично-активних речовин в прозорих та темних розчинах / С.Г. Гарасевич, П.І. Коренюк, Ю.О. Мягченко, С.І. Осипов, О.В. Слободянюк // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 311-321. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 5-966-581-059-6


  Розглянуто принцип роботи та перспективи застосування оптимізованого класичного поляриметра (ОКП). Викладено результати теоретичних та практичних досліджень ОКП. Продемонстровано успішне застосування ОКП до вимірювання вмісту цукру в водних розчинах.
490649
  Віюк С.А. Застосування оптичного волокна суперграфіці / С.А. Віюк, П.С. Ганін // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2016. – Вип. 1 (6). – С. 3-6 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2313-0431
490650
  Бахуринська М.М. Застосування органами екологічного контролю методик, такс та інших документів при обчисленні розмірів збитків, заподіяних державі внаслідок порушення вимог екологічного законодавства та передача матеріалів до судових органів. // Правові форми екологічного контролю : навчальний посібник / М.В. Краснова, Т.О. Коваленко, Е.В. Позняк, А.С. Євстігнєєв, Н.Л. [та ін.] Ільїна. – Київ : Правова єдність, 2012. – С. 354-360. – ISBN 978-617-566-151-2


  "... у справах про компенсацію шкоди навколишньому природному середовищу".
490651
  Щирба В.С. Застосування освітніх вимірювань у вступній компанії / В.С. Щирба, О.В. Фуртель // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; голов. ред.: В. Воронова ; редкол.: В. Бакіров, О. Вишняк, В. Волович [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4, жовтень - грудень. – С. 114-116. – ISSN 1563-3713
490652
  Рахманов В.О. Застосування освітньо-інформаційного середовища у навчальному процесі вищого навчального закладу // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2014. – С. 60-67. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 2 (44)). – ISSN 1683-3309


  У статті розглянуто застосування освітньо-інформаційного середовища у навчальному процесі, а саме глобалізацію освітніх мереж для підвищення інтелектуального потенціалу освітніх закладів України. Застосування освітньо-інформаційного середовища з ...
490653
  Терентьєва Н.О. Застосування освітньої технології "Метод проектів" : навч. посібник / Н.О. Терентьева // Запровадження освітньої технології "Портфель учня" : навч. посібник / Н.О. Терентьєва. – Херсон : Айлант, 2010. – С. 1-51 : табл. – Бібліогр.: с. 49. – ISBN 978-966-630-033-4
490654
  Островська О. Застосування офіційної фінансової діагностики у вітчизняній аналітичній практиці / О. Островська, О. Соколова // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2016. – № 3. – С. 2-8 : табл. – Бібліогр.: 24 назв.
490655
  Веренкіотова О. Застосування оціночних понять права в українському законодавстві: окремі аспекти // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 12 (204). – С. 22-26
490656
  Бакалінська О. Застосування оціночних понять у цивільному праві України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 10 (202). – С. 8-11
490657
  Заторський Роман Андрійович Застосування паравизначників і параперманентів до розвязання деяких задач комбінаторного аналізу : Дис. ... канд. фізико-математ. наук: 01.01.08 / Заторський Роман Андрійович; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2002. – 147 л. – Бібліогр.: л. 144 - 147
490658
  Заторський Роман Андрійович Застосування паравизначників та параперманентів до розв"язання задач комбінаторного аналізу : Автореф. дис. ... канд. фізико-математ. наук: 01.01.08 / Заторський Р.А.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 18 с. – Бібліогр.: 7 назв
490659
  Захарків І.Б. Застосування Параметрів розчинності Хансена у дисперсійній рідинній мікроекстракції фталатів / І.Б. Захарків, М.Ф. Зуй // Тези доповідей Київської Конференції з аналітичної хімії "Сучасні Тенденції 2017" / "Сучасні Тенденції 2017", Київ. конф. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 88
490660
  Федорус О.М. Застосування ПАРКС-C# для моделювання паралельно-рекурсивних процесів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017


  У даній статті розглянуто приклад моделювання паралельно -рекурсивного процесу обчислення множення матриць з обмеженням за обсягом оперативної пам"яті, кількості переданих даних і обмеженими можливостями обчислення за допомогою ПАРКС-C #. Due to the ...
490661
  Жигірь В.І. Застосування педагогічних задач у професійній підготовці майбутнього вчителя // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2017. – C. 168-172. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 3). – ISSN 2412-9208
490662
  Стахів Л. Застосування педагогічних інновацій в навчально-виховному процесі вищої школи / Л. Стахів, В. Стахів, С. Волошин // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2014. – № 8 (115), серпень. – С. 37-45. – ISSN 2308-4634


  У статті акцентовано увагу на важливості застосування педагогічних технологій в навчально-виховному процесі вищої школи; запропоновано цікаві форми, методи та методичні прийоми, які доцільно використовувати в навчально-виховному процесі вищої школи. ...
490663
  Стахів Л. Застосування педагогічних інновацій в навчально-виховному процесі вищої школи
490664
  Гляненко К. Застосування педагогічних технологій у процесі професійної підготовки майбутніх вчителів філологічних спеціальностей // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2016. – C. 4-14. – (Серія "Педагогіка" ; вип. 23). – ISSN 2309-1517
490665
  Ратинська І.О. Застосування педагогічних технологій у формуванні професійної компетентності майбутніх операторів з обробки інформації та програмного забезпечення під час підготовки в коледжах // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – Вип. 277. – C. 213-219. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія"). – ISSN 2222-8624
490666
  Косенчук В. Застосування переважного права купівлі при відчуженні частки у праві спільної часткової власності за договорами дарування, ренти та міни // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 7 (97). – С. 28-32
490667
  Дмітрієва О. Застосування перекладацьких трансформацій при перекладі шекспіризмів // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Чернівці, 2013. – Вип. 1 (5). – С. 52-56
490668
  Комарова М.В. Застосування перфокарт ручного опрацювання при прогнозуванні сельових потоків / М.В. Комарова, А.М. Оліферов // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1970. – Вип. 3 : Сучасні рельєфоутворюючі прочеси. – С. 190-200 : Табл. – Бібліогр.: 12 назв
490669
   Застосування підігріву проти насичення ємнісного сенсора вологості повітря / Є.Л. Запольський, В.І. Латенко, І.Ю. Скрипник, С.О. Філь // Наукові праці Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту / Український, науково-дослідний гідрометеорологічний інститут. – Київ, 2012. – Вип. 262. – С. 143-147. – Бібліогр.: 6 назв. – ISBN 978-966-136-092-0
490670
  Казмірчук В.О. Застосування підрозділів військ РХБ захисту у зоні АТО / В.О. Казмірчук, Б.Є. Саврун // Застосування Сухопутних військ Збройних Сил України у конфліктах сучасності : збірник тез доп. наук.-практ. конф., 17 листоп. 2016 р. / М-во оборони України, Нац. акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного, Наук. центр сухопутних військ ; [відп. за вип. Лучук Е.В.]. – Львів : Національна академія сухопутних війск, 2016. – С. 10-11
490671
  Корольов С.В. Застосування підходів синергоінформатики в педагогічній практиці / С.В. Корольов, Л.О. Максимова // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Кіровоградська льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2018. – C. 264-273. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 3). – ISSN 2522-1477
490672
   Застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов"язань і господарських операцій підприємств і організацій. – Київ : Компас, 2000. – 156с.
490673
  Чорна О.О. Застосування платформи Moodle КДПУ у викладанні мовної та міжкультурної комунікації у ВНЗ // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20, т. 4 (189). – С. 279-286. – ISSN 2522-493X


  У статті описано основні навчальні опції платформи дистанційного навчання Moodle КДПУ; обґрунтовано ефективність їх використання.
490674
  Пономаренко Н.П. Застосування поглядів А.С. Макаренка під час вивчення української мови студентами-редакторами // Творча спадщина А.С. Макаренка в контексті інноваційного розвитку освіти XXI століття : II Міжнар. наук.-практ. конф., 15–16 берез. 2018 р., [м. Суми : збірник матеріалів конф.] / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т А.С. Макаренка, Сум. облдержадмін. [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва (голов. ред.) та ін.]. – Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2018. – С. 142-145. – ISBN 978-966-698-257-8
490675
  Філіпчук Т. Застосування поглядів та досягнень позитивної психології у військовій сфері // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. і аспірантів ; [уклад.: Мацюк В. та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Вип. 12, [ч. 1] : Гуманітарні науки. – С. 315-317
490676
  Точиліна І.В. Застосування податкових пільг для підтримки сфери вищої освіти: порівняння досвіду країн ОЕСР і України // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 7 : Переваги та ризики використання криптовалют у ціфровій економіці. – С. 51-56. – ISSN 2222-4459
490677
  Давиденко А.Л. Застосування податку на додану вартість при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності суб"єктами господарювання // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 6. – С. 3-15. – Бібліогр.: на 11 пунктів
490678
  Солод І.В. Застосування позасудового захисту прав та інтересів суб"єктів господарювання // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 3. – С. 170-175
490679
  Крат В.І. Застосування позовної давності у сфері недійсності правочинів: аналіз судової практики // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 134. – С. 15-23. – ISSN 2224-9281
490680
  Первухін Г.О. Застосування показника нормативної чистої продукції на картографічних підприємствах / Г.О. Первухін, М.О. Долбачов, С.І. Підкаленко // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1986. – С. 54-57. – (Географія ; Вип. 28)
490681
  Новаківський З.В. Застосування показників фінансової звітності у менеджменті : фінансовий механізм // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 12. – С. 65-68 : Рис. – Бібліогр.: 1 назва
490682
  Сахнюк С. Застосування покарання та звільнення від його відбування за кримінальним та кримінально-виконавчим законодавством України: проблеми узгодженності // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОНУ ; НПУ ім. Драгоманова ; Ін-т політології. – Київ, 2011. – № 12 (114). – С. 32-34
490683
  Ковтун Н. Застосування покарання у виді конфіскації майна // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 8 (122). – С. 56-59
490684
  Богуцька А.А. Застосування поліграфа у процесі протидії злочинності / А.А. Богуцька, А.В. Шевчук // Правозастосування: теорія, методологія та практика : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : матеріали круглого столу "Українська Центральна Рада - світоч національного державотворення: іст.-правові уроки та сучасні реалії" : тези наук. доп. : (13 квіт. 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ ; Тернопіль : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; Економічна думка, 2017. – С. 91-93. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-654-458-5
490685
  Береза А.В. Застосування положень західних концепцій реформування виконавчої влади у перехідних країнах // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 48. – С. 607-613. – ISSN 1563-3349
490686
  Гахов С.О. Застосування положень імунології в теорії захищених інформаційних систем // Сучасний захист інформації : науково-технічний журнал / Держ. ун-т телекомунікацій ; редкол.: Довбешко С.В., Байер А., Аріпов М.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (34). – С. 59-64. – ISSN 2409-7292
490687
  Грабовська О. Застосування положень Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод у цивільному процесі України // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2014. – № 8 (140). – С. 64-69. – ISSN 2308-9636
490688
  Побіянська Н. Застосування положень Конвенції про захист праві основоположних свобод людини 1950 року в нотаріальній практиці // Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне п-во "СТРАЙД" ; ред. рада.: В. Марченко, Н. Парфьонова, В. Бринцев [та ін.]. – Харків, 2017. – № 3 (93). – С. 121-123
490689
  Бондарчук Н. Застосування положень Конвенції про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 6. – С. 76-80
490690
  Басиста І. Застосування положень ст. 440 КПК України і п. 5 ч. 1 ст. 284 КПК України у випадку смерті засудженого, виправданого до завершення розгляду касаційної скарги // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2019. – С. 212-221. – (Серія юридична ; вип. 68). – ISSN 0136-8168
490691
  Онищук І.І. Застосування польових електрометричних методів для вирішення геоекологічних задач // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 39-43. – Бібліогр.: 12 назв. – (Геологія ; вип. 41/42). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються особливості методики геофізичних досліджень при вивченні техногенного забруднення геологічного середовища. Наведені геоелектричні параметри різних типів грунтів і порід верхньої частини розрізу в залежності від інтенсивності ...
490692
  Панькова Л. Застосування поняття "біржовий договір" у біржовому законодавстві // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 4. – С. 60-63.
490693
  Жорнік М.О. Застосування поняття недійсності правочину та її види у цивільному судочинстві // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія. – Київ, 2012. – № 9 (144). – С. 33-36
490694
  Котис О. Застосування понять "культурні цінності" та "культурна спадщина" у міжнародному праві та праві Європейського Союзу // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 189-197. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 31). – ISSN 2078-4333
490695
  Копитова Л.С. Застосування популізму як політико-культурної технології політичного лідерства // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 94, ч. 1. – С.168-174. – Бібліогр. в кінці ст.
490696
  Андрєєва О.О. Застосування порівняльних методів оцінки при визначенні промислової цінності родовищ корисних копалин / О.О. Андрєєва, Н.М. Лижаченко // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – Т. 19, вип. 4 (23). – С. 251-257 : табл. – Бібліогр.: 4 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
490697
  Вітковський О. Застосування портфельних теорій для оцінки ефективності диверсифікацуії діяльності підприємства // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 9. – С. 166-169
490698
  Гнатієнко Г.М. Застосування послідовного аналізу в задачі визначення лінійного квазіпорядку по заданому нетранзитивному відношенню // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 106-114. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  Пропонується формалізація відомої в теорії прийняття рішень задачі знаходження квазіпорядку, найближчого до заданого нетранзитивного бінарного відношення в класі моделей дискретного аддитивного програмування. Описуються алгоритми послідовного аналізу ...
490699
  Кошляков О.Є. Застосування постійно діючих моделей в системі моніторингу геологічного середовища / О.Є. Кошляков, І.М. Байсарович, І.Є. Кошлякова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 55-57. – Бібліогр.: 3 назви. – (Геологія ; вип. 26/27). – ISSN 1728-3817


  Розглядається стан проблеми та перспективи застосування постійно діючих моделей в системі моніторингу геологічного середовища. Показано, що для реалізації основної мети моніторингу, яка полягає в забезпеченні державних органів управління інформацією ...
490700
  Гісем І.І. Застосування постколоніальної методології до політичних досліджень наслідків російсько-радянського колоніального панування в Україні // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Редкол.: С.О. Кисельов, О.В. Гарань, В.П. Горбатенко [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 64 : Політичні студії. – C. 26-31. – ISSN 1996-9872
490701
  Трунова Г. Застосування правових норм у сфері загальнообов"язкового державного соціального страхування на випадок безробіття // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук Укр. ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.В. Коваленко, В.С. Ковальський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2/3 (170/171). – С. 85-93. – ISSN 2308-9636
490702
  Клепікова О. Застосування правових норм щодо сплати винагороди за рятування на морі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 24-29. – (Юридичні науки ; вип. 93). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена питанням застосування правових норм щодо сплати винагороди за рятування на морі. Статья посвящена вопросам применения правових норм, которые касаются выплаты вознаграждения за спасание на море. Article is devoted to the application ...
490703
  Вдовічена Л.І. Застосування правових презумпцій в механізмі уникнення міжнародного подвійного оподаткування // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2009. – С. 109-113. – (Правознавство ; Вип. 518)


  В статті проведено дослідження застосування правових презумпцій як одного із елементів правового регулювання усунення міжнародного подвійного оподаткування. Правові презумпції безпосередньо не визначають правових наслідків, а служать лише основою для ...
490704
  Яновська О.Г. Застосування практики Європейського суду з прав людини при здійсненні судового контролю у кримінальному провадженні // Вісник Академії адвокатури України : право: наука, практика : наукове фахове видання / Академія адвокатури України. – Київ, 2013. – Число 2 (27). – С. 12-17
490705
  Ляшенко Н.А. Застосування практики Європейського суду з прав людини при розгляді цивільних справ : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Ляшенко Надія Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 210 арк. – Бібліогр.: арк. 183-210
490706
  Ляшенко Н.А. Застосування практики Європейського суду з прав людини при розгляді цивільних справ : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Ляшенко Надія Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
490707
  Завгородня К. Застосування практики Європейського суду з прав людини стороною захисту на стадії досудового розслідування // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2014. – № 12 (228). – С. 86-89
490708
  Монаєнко А. Застосування практики ЄСПЛ та суду ЄС на прикладі адміністративного судочинства / А. Монаєнко, К. Смирнова // Юридична газета. – Київ, 2020. – 28 квітня (№ 8)
490709
  Кравчук В.М. Застосування практики ЄСПЛ українськими суддями // Реформування законодавства державних інституцій: досягнення, недоліки та перспективи : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конференції : тези наук. доповідей, (30 травн. 2019 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип. Смеречинська Н.І.]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2019. – С. 139-141. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7674-98-5
490710
  Соловйов О.В. Застосування практики Страсбурзького суду як джерела права (за матеріалами рішень і ухвал Верховного Суду України) // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 48. – С. 50-55. – ISSN 1563-3349
490711
  Соловйов О. Застосування практики Страсбурзького суду як джерела права в Україні: деякі проблемні аспекти // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання. Спецвипуск / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 10 : "Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод-60 років. – С. 207-214. – ISSN 0132-1331
490712
   Застосування препарату Гліатилін при консервативній фармакотерапії тяжкої черепно-мозкової травми з контузійним ураженням речовини головного мозку / В.О. П"ятикоп, І.О. Кутовий, Ю.О. Бабалян, А.В. Стогній, Ю.О. Котляревський, А.О. Пшеничний // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2016. – № 7 (78). – C. 11-14. – ISSN 2224-0586
490713
  Климович О. Застосування прецедентної практики Європейського суду з прав людини судами України // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2002. – № 6. – С.38-39
490714
  Лощихін О.М. Застосування прецедентної практики Європейського суду з прав людини судами України: гарантування та наближення до європейських стандартів дотримання прав людини / О.М. Лощихін, С.Б. Погребний, Р.В. Ященко // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3. – С. 259-263. – ISSN 2219-5521
490715
  Євтушенко О.М. Застосування прийомів кітчу в дизайні реклами (на прикладі робіт Дмитра Растворцева) / О.М. Євтушенко, Д.С. Жидкова // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2018. – С. 169-178. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 52). – ISSN 2410-5333


  Проаналізовано особливості кітчу як явища та специфіку його використання в рекламі. Визначено, що для кітчу характерні масовість, копіювання зразків елітарної культури, практичність, сентиментальність. У рекламі кітч має прагматичну мету, допомагає ...
490716
  Пастушенко С.В. Застосування примусових заходів виховного характеру до неповнолітніх // Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених : науково-практичний збірник / Міністерство внутрішніх справ України. – Київ, 2009. – № 86. – С. 11-15.
490717
   Застосування примусу під час провадження слідчих дій : навч. посібник для студентів ВНЗ / А.А. Благодир, В.С. Благодир, С.М. Благодир [та ін.]. – Вид. 2-ге перероб. і допов. – Львів : Новий Світ-2000, 2019. – 174, [1] с. – Бібліогр.: с. 153-173 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7519-23-1
490718
  Демська-Кульчицька Застосування принципів TEI до побудови електронного заголовка украаїнського корпусу // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; редкол.: Чередниченко О.І., Бєлова А.Д., Карабан В.І. [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 11, кн. 1. – С. 112-117. – ISBN 966-7825-79-5
490719
  Пахненко О.М. Застосування принципів мікрострахування на вітчизняному страховому ринку // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 12. – С. 31-35 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв
490720
  Роговенко Д.С. Застосування принципів об"єктивності та доказовості діяльності рахункової палати // Фінансове право : щоквартальний науково-юридичний журнал / НДІ фінансового права. – Ірпінь, 2008. – № 1. – С. 36-41.
490721
  Брінь П.В. Застосування принципів реінжинірингу при розробці санаційної стратегії підприємств промисловості // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2005. – Вип. 89-2. – С. 148-154. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
490722
  Грубінко А. Застосування принципу верховенства права в практиці Європейського суду з прав людини / А. Грубінко, І. Галашин // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2018. – Вип. 3 (15). – С. 40-44. – ISSN 2524-0129
490723
  Деяк Я.В. Застосування принципу взаємності в інституті визнання та виконання іноземних судових рішень // Вісник Чернівецького факультету Національного університету "Одеська юридична академія" : збірник наукових праць / Національний, "Одеська юридична академія". Чернівецький університет, факультет. – Чернівці, 2016. – Вип. № 3. – С. 274-2878
490724
  Голубенко І. Застосування принципу добросовісності при визначенні прийнятності позовних вимог і юрисдикції в інвестиційних спорах // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 4 (242). – С. 13-18


  Стаття присвячена аналізу застосування принципу "добросовісності" на стадії прийняття позовних вимог та визначення юрисдикції для вирішення інвестиційних спорів. Аналіз проведений на основі дослідження арбітражної практики Міжнародного центру з ...
490725
  Савельєв Ю.Б. Застосування принципу колективних прав як механізм соціального включення // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 13. – С. 55-63. – ISBN 978-966-171-498-3
490726
  Черниш Н.В. Застосування принципу націоцентризму у процесі шкільного вивчення творчості І. Котляревського // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; редкол.: Навальна М.І., Свириденко О.М., Скляренко О.Б. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2020. – С. 174-181. – (Серія "Філологія" ; вип. 31). – ISSN 2309-1517
490727
  Калмикова О. Застосування принципу недискримінації міжнародними судовими органами: на прикладі практики Європейського суду з прав людини // Слово Національної школи суддів України : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Нац. школа суддів України ; редкол.: Оніщук М.В., Балаклицький І.І., Беляневич О.А. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (23). – С. 26-35
490728
  Козачук М.О. Застосування принципу пропорційності для визначення обгрунтованості мораторію на примусову реалізацію майна // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 184-190


  Стаття присвячена актуальним питанням застосування принципу пропорційності для визначення обгрунтованості запровадження та дії мораторію на примусову реалізацію майна державних підприємств і господарських товариств, у статутних фондах яких частка ...
490729
  Бірюкова Д.С. Застосування принципу різнотипності при дослідженні псоріатичного артриту / Д.С. Бірюкова, В.А. Заславський, В.П. Кваша // International workshop Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2006), May 21-25, 2006 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2006), intern. workshop. – [S. l. : s. n.], 2006. – C. 73-75
490730
  Нескороджена Л.Л. Застосування принципу розумності в господарських та цивільних спорах / Л.Л. Нескороджена, Л.А. Чигирик // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 6. – С. 48-52. – ISSN 2222-5374
490731
  Краснодемська І. Застосування принципу системності в українознавчих дослідженнях // Україна у світовій історії : науковий та науково-практичний журнал / М-во освіти і науки України, Нац. н.-д. ін-т українознав. та всесвіт. історії. – Київ, 2014. – № 3 (52). – С. 118-133
490732
  Репін К.А. Застосування принципу тотожності в розумовій діяльності юриста // Логіка і аргументація в праві : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 24 квіт. 2013 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого" ; [редкол.: Юркевич О.М. та ін.]. – Харків : [б. в.], 2013. – С. 214-216
490733
  Нікічанов В.В. Застосування прискорювачів і сповільнювачів твердіння технології виготовлення бетонів // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв М.К., Сухонос М.К., Говоров П.П. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 1 (147). – С. 117-121. – Бібліогр.: 11 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
490734
  Клонцак О. Застосування програм академічно-громадського навчання в університетах США на поч. ХХІ cт. // Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2019: інтернаціоналізація та інтеграція в освіті в умовах глобалізації : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф.: 30 трав. 2019 р., м. Київ : [збірник тез доп.] / Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2019: інтернаціоналізація та інтеграція в освіті в умовах глобалізації, міжнар. наук.-практ. конф. – Київ ; Дрогобич : Трек-ЛТД, 2019. – С. 189-191. – ISBN 978-617-7263-79-0
490735
  Поведа Р.А. Застосування програм символьної математики для моделювання складних електронних процесів під час вивчення фахових дисциплін в університеті // Збірник наукових праць Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання :дидактичні механізми дієвого формування компетентнісних якостей майбутніх фахівців фізико-технологічних спеціальностей / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2018. – Теоретичні і практичні основи управління процесами компетентністного становлення майбутнього учителя фізико-технологічного профілю. – С. 73-75. – (Серія педагогічна ; вип. 24). – ISSN 2307-4507
490736
  Малахова С.О. Застосування програмних засобів у викладанні дисципліни "Інженерна графіка у землеустрої" // Проблеми землеустрою : науковий журнал Львівського національного аграрного університету / Редкол.: Андріїв В., Будзяк В., Вагонова О. [та ін.]. – Львів, 2016. – № 2. – С. 41-44. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2410-7468
490737
  Чубенко А. Застосування програмно-цільового методу бюджетного фінансування видатків у сфері цивільного захисту // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 12. – С. 38-40. – ISSN 0132-1331
490738
  Януль І.Є. Застосування програмно-цільового методу формування бюджетів : бюджет // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 8. – С. 19-21 : Табл.
490739
  Маріонда І.І. Застосування програмно-цільового підходу у процесі управління професійною підготовкою майбутнього вчителя фізичної культури / І.І. Маріонда, В.М. Шароді // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – С. 328-331. – Бібліогр.: 9 назв. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (42), ч. 1, ч. 2). – ISSN 2524-0609
490740
  Доскіч С. Застосування програмного пакета GAMIT-GLOBK для створення регіональних комбінованих GNSS розв"зків // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Укр. т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2016. – Вип. 1 (31). – С. 59-62 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1819-1339
490741
  Ільєнко Н. Застосування прогресивних форм і систем оплати праці відповідно до сучасних вимог економічного розвитку України / Н. Ільєнко, Ю. Спасенко // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2013. – № 3. – С. 32-37. – Бібліогр.: 4 назв.
490742
  Сяська І. Застосування проектних технологій у процесі формування екологічної компетентності майбутніх учителів природничих дисциплін // Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Совгіра С.В., Чирва Г.М., Коломієць Н.А. [та ін.]. – Умань, 2019. – Вип. 2. – С. 134-140. – ISSN 2706-6258
490743
  Червякова О. Застосування прокурором антикорупційного законодавства: актуальні питання / О. Червякова, Д. Маслій // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2016. – № 3. – С. 17-24
490744
  Мицик Ю.О. Застосування променевих та молекулярних біомаркерів у діагностиці, оцінці ефективності лікування та прогнозуванні виживаності у хворих із раком нирки : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.06 / Мицик Юліан Олегович ; М-во охорони здоров"я України ; Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2018. – 40 с. – Бібліогр.: 42 назви
490745
  Кохан С.С. Застосування просторових поліпшувальних перетворень космічних знімків та формування похідних зображень для дослідження агроресурсів : фотограмметрія і дистанційне зондування // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2010. – № 3. – С. 22-27 : Мал. – Бібліогр.: 10 назв
490746
  Хомяков О.М. Застосування просторових режекторних фільтрів у РЛС маловисотних цілей // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2005. – Вип. № 1. – С. 149-152


  Розглядаються алгоритми побудови РЛС маловисотних цілей (МВЦ) на базі лінійних антенних решіток з цифровою обробкою сигналів, що дозволяють підвищити ефективність радіолокації маловисотних цілей. Рассматриваются алгоритмы построения РЛС маловысотных ...
490747
   Застосування протекціоністських заходів в умовах кризових потрясінь // Актуальні проблеми міжнародних відносин : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : [16 жовт. 2014 р., Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. та ін.]. – Київ : [б. в.], 2014. – Ч. 2. – С. 52-55
490748
  Гущин О.О. Застосування процедурних норм у міжнародних миротворчих операціях (актуальні питання на рівні національного законодавства) // Правові новели : науково-виробничий журнал / Міжнародний ун-т бізнесу і права. – Херсон, 2014. – № 2. – С. 68-71
490749
  Радіонова Н. Застосування процесно-орієнтованого підходу для підвищення ефективності діяльності підприємства // Маркетинг в Україні / Українська Асоц. Маркетингу. – Київ, 2011. – № 3 (67). – С. 22-28. – ISSN 1606-3732
490750
  Трифонова О.В. Застосування процесного підходу для ідентифікації проблем збутової діяльності промислового підприємства / О.В. Трифонова, Г.В. Баранець // Економічний вісник Національного гірничого університету : науковий журнал / Нац. техн. ун-т "Дніпровська політехніка" ; голов. ред. Г.М. Пилипенко ; редкол.: А.В. Бардась, І.П. Булєєв, А.Г. Герасименко [та ін.]. – Дніпро, 2019. – № 1 (65). – С. 105-115. – ISSN 2073-9982


  "У статті розглядається питання розпізнавання проблем збутової діяльності промислового підприємства на підставі застосування логіки процесного підходу. З використанням циклу «Plan-Do-Check-Act» (PDCA) побудовано дерево процесів розподілу лакофарбового ...
490751
  Лалакулич М.Ю. Застосування процесного підходу до управління діяльністю банків в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. економічний ін-т ; редкол.: Манцуров І.Г., Сігайов А.О., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 6 (181). – С. 62-65
490752
   Застосування процесуальних норм // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2007. – № 8. – С. 108-110.
490753
  Роїк О.С. Застосування псевдо-бінарного наближення при дослідженні локальної структури потрійних металічних розплавів / О.С. Роїк, В.П. Казіміров, В.Е. Сокольський // Украинский химический журнал : научный журнал / НАН України, Ин-т общей и неорг. химии им.В.И. Вернадского ,КНУТШ. – Киев, 2012. – Т. 78, № 5/6. – С. 78-85. – ISSN 0041-6045


  Проведено рентгенодифракційне дослідження та моделювання методом оберненого Монте-Карло. У рамках псевдо-бінарного наближення отримано парціальні структурні характеристики та здійснено детальний аналіз характеру впорядкування атомів у розплавах. ...
490754
  Бевзюк І.М. Застосування психологічних знань у діяльності прокурора : навч.- практ. посібник / І.М. Бевзюк ; Ген. прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2017. – 236, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 209-220. – ISBN 978-617-7500-22-2
490755
  Фунікова О.В. Застосування психологічного впливу в тактиці проведення слідчих дій // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : збірник наукових праць / Мін. юст. України; Харк. н-д. ін-т судових експертиз; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 9. – С. 113-119. – ISSN 1993-0917
490756
  Бейдик О. Застосування психолого-педагогічних технологій під час вивчення рекреаційно-туристичних ресурсів Запорізької області / О. Бейдик, О. Ільїна, М. Сігеда // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – С. 30-36. – (Серія: Географічні науки ; № 14 (315)). – ISSN 1729-360Х
490757
  Тревого І. Застосування радарів із синтезованою апертурою високоточного геопросторового моніторингу / І. Тревого, А. Горб, О. Мелешко // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Українського т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; голов.ред. І.С. Тревого. – Львів, 2017. – Вип. 1(33). – С. 44-46 : фото, рис. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 1819-1339
490758
  Лисиченко В.К. Застосування радіоактивних індикаторів при криміналістичному дослідженні документів // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1965. – С. 52-56. – (Серія права ; № 6)


  Вопрос об установлении относительной давности исполнения различных частей текста, имеющий большое значение для обнаружения подделок в документах, в криминалистике разработан недостаточно. По методу С.Ш. Касимовой возможно установить относительную ...
490759
  Вижва С. Застосування радіоактивних методів в системі гідрогеологічного моніторингу техногенно-навантажених територій / С. Вижва, С. Дейнеко, О. Асташкіна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 31-33. – (Геологія ; Вип. 50). – ISSN 1728-3817


  (Рекомендовано членом редакційної колегії д-ром геол.- мінералог. наук, проф. В.М. Курганським) Розглядається досвід застосування радіоіактивних досліджень для визначення гідрогеологічних параметрів ґрунтів. Обґрунтовано можливість застосування ...
490760
  Проценко М.В. Застосування ревізій та перевірок для виявлення злочинів, які вчиняються організованими злочинними групами у сфері економіки // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2006. – № 1. – С. 155-159
490761
  Швець І. Застосування регресивного оподаткування прибутку для стимулювання технічного оновлення виробництва : фінанси. Податки. Кредит. / І. Швець, О. Следь // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2009. – № 1 (566). – С. 58-66 : Табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0131-775Х
490762
  Єріна А.М. Застосування регресійних моделей на панельних даних у регіональному аналізі водоспоживання / А.М. Єріна, М.П. Українець // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Білинська М.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (82). – С. 6-14 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2519-1853
490763
  Кібальник Л.О. Застосування регресійно-кореляційного аналізу при дослідженні трансформації ролі країн з ринками, що формуються у геоекономічному просторі // Інформаційні технології та моделювання в економіці : зб. наук. праць [V міжнар. наук.-практ. конф.], 15-16 трав. 2014 р., Черкаси / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" [та ін.] ; [редкол.: Вітлінський В.В. та ін. ; відп. за вип. Соловйов В.М.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2014. – С. 75-84
490764
   Застосування резазурину для визначення життєздатності поверхневозалежних культур клітин і оцінки цитотоксичності лікарських засобів / О. Трохименко, І. Дзюблик, Л. Коршун, К. Білоткач // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 33-36. – (Біологія ; вип. 47/48). – ISSN 1728-3817


  Запропоновано об"єктивний, простий у виконанні метод визначення життєздатності культур клітин і оцінки цитотоксичності лікарських препаратів із застосуванням окисно-відновного індикатора резазурину. We have suggested objective, idle time in ...
490765
  Ларченко М.О. Застосування результатів кримінологічного моделювання в практиці запобігання злочинності // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2016. – Вип. 2 (58). – C. 172-181. – ISSN 2078-9165
490766
  Гольдфельд І.А. Застосування результатів структурно-геоморфологічного та неотектонічного аналізу в практиці розшукових робіт на нафту та газ / І.А. Гольдфельд, С.І. Проходський, І.Г. Черваньов // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1974. – Вип. 11. – С. 69-75. – Бібліогр.: 17 назв
490767
  Іваницька О.М. Застосування рекомендацій МВФ і міжнародного досвіду в практиці управління фіскальними ризиками / О.М. Іваницька, Т.В. Кощук // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 11 (276). – С. 39-53. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2305-7645
490768
  Лазар А.В. Застосування рентгеноструктурного аналізу для дослідження субмікрокристалічного технічно чистого титану ВТ1-0 / А.В. Лазар, А.А. Симонова // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2016. – Вип. 5 (100), ч. 2. – С. 49-55 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1995-0519
490769
  Голінько В.І. Застосування респіраторів на вугільних і гірничорудних підприємствах : монографія / В.І. Голінько, С.І. Чеберячко, Ю.І. Чеберячко ; М-во освіти і науки України, Нац. гірничий ун-т. – Дніпропетровськ : НГУ, 2008. – 99, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 97-98. – ISBN 978-966-350-080-5
490770
  Сидоров Ю.І. Застосування рівняння Моно для опису динаміки появи інновацій : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці / Ю.І. Сидоров, В.В. Козик // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 3 (105). – С. 268-274 : Рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
490771
  Лобунець Н.Н. Застосування рідких амальгам до аналізу №02 сполук. : Дис... наук: / Лобунець Н.Н.;. – 94л.
490772
  Лелеко В.В. Застосування різних видів інноваційних технологій у процесі навчання іноземних мов // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 42. – С. 173-176


  Статтю присвячено розгляду проблеми впровадження та використання різних видів інноваційних педагогічних технологій у процесі навчання іноземних мов. Розкрито зміст та охарактеризовано сутність інноваційних технологій. Показано позитивні та негативні ...
490773
  Мейш В.Ф. Застосування різницевих апроксимацій типу Річардсона для розв"язування динамічних задач теорії багатошарових дискретно підкріплених циліндричних оболонок / В.Ф. Мейш, Н.В. Кравченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 115-121. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Метою даного повідомлення є побудова чисельного алгоритму розв"язування динамічних задач теорії багатошарових дискретно підкріплених оболонок, який базується на застосуванні скінченно-різницевих апроксимацій типу Річардсона.
490774
  Нерода Т.В. Застосування розподілених обчислень у додрукарській підготовці видань / Т.В. Нерода, Р.В. Олійник // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 830. – С. 116-122. – (Серія: Комп"ютерні системи та мережі). – ISSN 0321-0499
490775
  Польовський Андрій Михайлович Застосування розрахункової моделі часткової рівноваги попиту і пропозиції лісової продукції для аналізу лісової політики України // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 3. – С. 57-64. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1562-0905


  Проаналізовано результати апробації розрахункової моделі часткової рівноваги попиту і пропозиції продукції лісового сектора України. Обгрунтовано систему основних інструментів, спрямованих на вдосконалення національної та регіональної лісової ...
490776
  Чеботарьов Р.С. Застосування рослин у боротьбі з паразитарними захворюваннями сільськогосподарських тварин / Р.С. Чеботарьов. – Київ, 1961. – 44 с.
490777
  Новицька В.М. Застосування руською християнською церквою язичеських свят та обрядів // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1988. – С. 71-75. – (Історичні науки ; вип. 30). – ISSN 0201-7601 ; 0203-6541
490778
  Третяк Т. Застосування санкцій за вчинення деліктів negligence та nuisance у США та його значення для вдосконалення правил добросусідства в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 367-369. – ISBN 978-617-7069-28-6
490779
  Михальченко Г.Г. Застосування світового досвіду для удосконалення шляхів фінансування системи соціального захисту в Україні / Г.Г. Михальченко, Ю.О. Грищенко // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 10/1. – С. 32-39 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – (Серія : Економіка ; вип. 8 (1)). – ISSN 9125-0912
490780
  Німко О. Застосування світового досвіду молодіжного іпотечного кредитування в умовах перехідної економіки України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 19-23
490781
  Бойко С.С. Застосування світової практики у формуванні політико-правового поля протидії етнократичним процесам в Україні // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 32. – С. 82-93
490782
  Вознюк Т.Г. Застосування семантико-синтаксичної тензорної моделі природної мови для аналізу кореферентних зв"язків у текстах : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.01 / Вознюк Тарас Григорович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 149 арк. – Додатки: арк. 140-149. – Бібліогр.: арк. 128-139
490783
  Вознюк Т.Г. Застосування семантико-синтаксичної тензорної моделі природної мови для аналізу кореферентних зв"язків у текстах : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.01 / Вознюк Тарас Григорович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
490784
  Марченко О.О. Застосування семантично-синтаксичної моделі для поліпшення розпізнавання рукописних текстів / О.О. Марченко, О.В. Дерев"янченко // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 200-204. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  В даній статті запропонований новий підхід до задачі розпізнавання рукописних текстів. Він полягає у використанні таких технологій штучного інтелекту, як семантико-синтаксичний аналіз та моделі "розуміння" текстів природньої мови. Задача розпізнавання ...
490785
  Житник О.В. Застосування семантичного диференціала при дослідженні мотивів зміни робочого місця // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 34-38. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 11)


  Розглянуто проблему мотивації персоналу та її аналізу у ході застосування селекційних процедур при доборі спеціалістів на вакантні посади в організацію. Порушено питання актуальності та способів дослідження мотивації працівників на етапі добору. ...
490786
  Змієвець Д. Застосування сили у Сирії: міжнародно-правовий аспект // Актуальні проблеми міжнародних відносин : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : [16 жовт. 2014 р., Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. та ін.]. – Київ : [б. в.], 2014. – Ч. 1. – С. 198-201
490787
  Рудніков Є.Г. Застосування симетричної алгебри флуктуюючих величин до Ван-дер-Ваальсової моделі газу флуктуацій параметра порядку / Є.Г. Рудніков, Ю.Л. Остапчук, О.І. Білоус // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 273-278. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  У роботі проведений аналіз представленої в науковій літературі алгебри флуктуюючих величин. Розроблено нову симетричну алгебру флуктуюючих величин з n критичними полями, у якій рівноправно представлені польові та густинні змінні, а також включено у ...
490788
  Писанець К.К. Застосування систем кредитного скорингу при оцінці позичальників у портфелях однорідних кредитів // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 535-536. – ISBN 978-966-188-219-4
490789
  Бондаренко С.С. Застосування системи "Бережливе виробництво" на вітчизняних підприємствах: доцільність та передумови : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 10 (100). – С. 44-50. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
490790
  Лещенко І.Ч. Застосування системи "Піраміда-V" для розв"язання задач прогнозування розвитку газової галузі України / І.Ч. Лещенко, А.І. Спітковський // Проблеми загальної енергетики : науковий збірник / Інститут загальної енергетики НАНУ. – Київ, 2010. – № 1 (21). – С. 25-31. – ISSN 1562-8965
490791
  Ястремська С.О. Застосування системи MOODLE в дистанційному навчанні магістрів сестринської справи // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2017. – № 16. – С. 186-190. – ISSN 2078-4643


  "Актуалізована необхідність використання системи управління навчанням MOODLE в процесі підготовки майбутніх магістрів сестринської справи."
490792
  Терещенко В.М. Застосування системи візуального моделювання у медицині // Математичні машини і системи : науковий журнал / Ін-т проблем математичних машин і систем НАН України. – Київ, 2013. – № 2. – C. 188-194. – ISSN 1028-9763


  У статті запропонована система візуального моделювання для проведення медичних досліджень у реальному часі. Зокрема, розроблено бібліотеку алгоритмів обробки зображень для застосування в мануальній терапії. В статье предложена система визуального ...
490793
  Гаврилець Ю.Д. Застосування Системи кодування виразів обличчя Пола Екмана для експериментів у соціальних комунікаціях // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 49, жовтень - грудень. – С. 174-180


  У цій статті спрощено викладається Система кодування виразів обличчя Пола Екмана. Зокрема до уваги беруться не емоції та їх відтінки, а лише базові емоційні стани та їх відображення на обличчі. Стаття буде цікавою і корисною для всіх, хто провадить ...
490794
  Гончаров Ю Застосування системи рейтингових оцінок як засіб ефективного управління процесом євроінтеграції : Світогосподарські зв"язки : тенденції розвитку / Ю Гончаров, Ю. Петін, О. Сальник // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 11. – С.73-82 : Табл. – Бібліогр. 1 назва. – ISSN 0131-775Х
490795
  Хлевний А.О. Застосування системи управління інформацією підприємств та проектів PrimaDoc для автоматизації процесів підготовки та реалізації закупівель у навчальних закладах / А.О. Хлевний, Ю.Л. Хлевна // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукраїн. нац. ун-т ім. Володимира Даля ; Україн. асоц. упр. проектами ; Ун-т екон. та права "Крок" ; редкол.: Є.М. Ахромкін, І.А. Бабаєв, К. Будзовський [та ін.]. – Сєверодонецьк, 2017. – № 4 (64). – С. 49-58. – ISSN 2222-8810


  Підготовка закупівель у вищих навчальних закладах супроводжується великою кількістю інформації. Тому для цього доцільно використовувати інструментарій інформаційних систем в поєднанні з механізмами управління проектами. Запропоновано рішення цієї ...
490796
  Фрадинський О.А. Застосування системи управління ризиками митними службами країн-членів Євразійського економічного союзу // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Іващук Н.Л. [та ін.]. – Хмельницький, 2019. – № 2 (43). – С. 32-39. – ISSN 2308-1988


  "Встановлено, що реалізація митними органами країн-членів ЄврАзЕС процесу управління ризиками направлена на скорочення терміну здійснення митних операцій, прозорість та передбачуваність роботи митних служб, формування партнерського підходу у ...
490797
  Неліпа Д.В. Застосування системного аналізу в процесі розв"язання політичних проблем сучасної України // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 5/6
490798
  Полюхович В. Застосування системного аналізу при дослідженні господарсько-правового механізму державного регулювання фондового ринку України // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 4 (100). – С. 78-81
490799
  Перевозчикова Н.А. Застосування системного підходу в управлінні витратами на промислових підприємствах України / Н.А. Перевозчикова, Г.А. Шавкун // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2004. – Вип. 87. – С.118-125. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
490800
  Харченко Т.Б. Застосування системного підходу в управлінні якістю продукції // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2008. – Вип. 16. – С. 210-216


  Стаття присвячена проблемам впровадження систем управління якістю продукції на підприємстві. Основну увагу приділено необхідності та особливостям управління якістю на українських підприємствах, з метою забезпечення їх конкурентоспроможності на ...
490801
  Пілевич Д.С. Застосування системного підходу до дослідження бухгалтерського обліку // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2015. – № 1. – С. 209-217. – ISSN 2222-0712


  У межах даної статті проаналізовані основні підходи до визначення сутності бухгалтерського обліку як науки та професійної діяльності. Застосовано системний підхід до вивчення означеного виду обліку, у межах якого ідентифіковано основні елементи системи ...
490802
  Мартинець В.В. Застосування системного підходу до оцінювання конкурентоспроможності підприємства / В.В. Мартинець, Н.М. Ляпощенко // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2015. – С. 29-37. – (Серія "Економіка" ; № 3). – ISSN 1817-9215
490803
  Пузирний В.І. Застосування системного підходу при розробці принципів архітектурно-ландшафтної організації об"єктів "земляної"архітектури // Проблеми розвитку міського середовища : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2016. – Вип. № 2 (16). – С. 137-147. – Бібліогр.: 17 назв. – ISBN 978-966-929-203-2
490804
  Адаменко М.В. Застосування системного підходу при удосконаленні фінансового менеджменту підприємства // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2012. – № 7. – С. 27-31
490805
  Кашуба Я.М. Застосування системного підходу при управлінні розвитком підприємництва // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 110-114. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
490806
  Лобачук І. Застосування ситуативного методу навчання у викладанні іноземної мови // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 2 (157), лютий. – С. 24-27. – ISSN 2308-4634


  У статті розкрито суть ситуативного методу навчання у викладанні іноземної мови, його ознаки та процеси. Обгрунтовано доцільність використання ситуативного методу у підготовці студентів до іншомовного спілкування. Встановлено, що ситуативний ...
490807
   Застосування скануючого туннельного мікроскопа для дослідження модифікації і механічних властивостей поверхні / І. Прищенко, В. Макара, М. Мельниченко, В. Андрущенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – C. 80-87. – (Фізика ; Вип. 10/11). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто можливості і фізику наноіндентування, скануючої тунельної і атомно-силової мікроскопії, тунельної спектроскопії і застосування скануючої тунельної мікроскопії для модифікації поверхні. Аргументовано актуальність розробки методики ...
490808
  Джоші А. Застосування скінчених автоматів для побудови системи документообігу Spring Statemachine // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2018. – Вип. 1 (9). – С. 142-144 : рис. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2313-0431
490809
  Чабаненко М.В. Застосування слайд-шоу в рубриках новин популярних інтернет-видань як один із напрямів розвитку мультимедійності // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 83-87. – (Соціальні комунікації ; № 4). – ISSN 2219-8741
490810
  Шаповалова І. Застосування слідчим суддею практики Європейського суду з прав людини як напрям підвищення ефективності здійснення судового контролю в кримінальному провадженні // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (279). – С. 290-294. – ISSN 2663-5313
490811
  Дихненко В.В. Застосування сліпих цифрових підписів // Матеріали XVI Міжнародної науково-практичної конференції "Шевченківська весна - 2018" : квіт. 2018 р., Київ, Україна / "Шевченківська весна - 2018", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 31-32
490812
  Корняков С О. Застосування словесно-логічного методу для активізації пізнавальної діяльності курсантів при вивченні тактико-спеціальних дисциплін / С О. Корняков, М.І. Сергієнко, В.В. Вишнівський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 36-38. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 3)


  Досліджується досвід упровадження словесно-логічного методу у військово-навчальний процес з метою подальшого удосконалення підготовки офійерських кадрів.
490813
  Савченко А. Застосування смертної кари та позбавлення волі у США // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 6. – С. 120-123. – ISSN 0132-1331
490814
  Горлач В.Ф. Застосування сорбції металів на пінополіуретані в аналітичній хімії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 27-34. – (Хімія ; вип. 36)


  Коротко розглянуто застосування різних сорбентів. Найбільшу увагу приділено пінополіуретану як ефективному сорбенту для вилучення тіоціанатних, галогенідних та інших комплексів металів з метою застосування їх в аналізі. Обговорено варіанти механізму ...
490815
  Сафонова Т. Застосування соціально-інформаційних технологій управління в бібліотеках // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2016. – № 3 (233). – С. 23-28. – ISSN 1029-7200


  Обгрунтовується необхідність використання соціально-інформаційних технологій управління в бібліотечній сфері. Виокремлюються переваги упровадження в бібліотечну справу технологій сучасного менеджменту.
490816
  Кухарєв О. Застосування спадкової трансмісії в спадковому праві України // Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне п-во "СТРАЙД". – Харків, 2015. – № 2 (80). – С. 66-70
490817
  Оніщук Ю.М. Застосування спектрометричних властивостей твердотільних трекових детекторів типу CR-39 для реєстрації швидких нейтронів / Ю.М. Оніщук, В.М. Петришин // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 401-404. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Проведено дослідження можливості застосування спектрометричних властивостей твердотільних трекових детекторів типу CR-39 для реєстрації низьких потоків нейтронів. Ці властивості дозволяють відокремлювати акти реєстрації швидких нейтронів за протонами ...
490818
  Кравченко Олександр Анатолійович Застосування спеціальних знань у доказуванні на досудовому слідстві : Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09. / Кравченко Олександр Анатолійович; Націон. ун-тет внутрішніх справ. – Харків, 2003. – 199 л. + Додатки: л. 191-199. – Бібліогр.: л. 169-190
490819
  Кравченко Олександр Анатолійович Застосування спеціальних знань у доказуванні на досудовому слідстві : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Кравченко О.А.; КНУТШ. – Харків, 2003. – 19 с. – Бібліогр.: 6 назв
490820
  Кравченко О.А. Застосування спеціальної техніки під час розслідування та запобігання злочинам // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 112-116. – (Право ; № 3). – ISSN 1813-338Х
490821
  Перкін В.І. Застосування спеціальної техніки у розслідуванні та запобіганні злочинів // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 5. – С. 128-136.
490822
  Левін В.І. Застосування спрощеного режиму оподаткування як інструменту розвитку малого бізнесу // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – С. 96-101 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – (Економічні науки ; № 4 (24))
490823
  Швецова Л.А. Застосування ст 1 першого протоколу до Європейської конвенції з прав людини при розгляді цивільних справ // Судова практика : науково-практичний юридичний журнал : додаток до журналу "Право України" / Ред. журн. "Право України". – Київ, 2014. – № 6. – С. 77-93. – ISSN 2227-7048
490824
  Гнатовський М.М. Застосування ст. 3 ЄКПЛ Європейським судом з прав людини та практика Європейського комітету з питань запобігання катуванням // Європейський суд з прав людини. Судова практика. – Київ, 2011. – Вип. 1, ч. 3 : Стаття 3 ЄКПЛ. Заборона катувань. – С. 30-49
490825
  Петрова О.А. Застосування стабілізованих ПАР емульсій для концентрування та визначення суданів / О.А. Петрова, М.Г. Мандзюк // Чотирнадцята Міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 15-17 травня 2013 року : зб. тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 235
490826
  Вільховий Ю. Застосування ставок акцизного збору при реалізації виногорадних вин. вироблених з додаванням цукру // Вісник податкової служби України : Журнал державної податкової адміністрації України. – Київ, 2004. – № 15. – С.34-37
490827
  Малишкін О.І. Застосування стандартів бухгалтерського обліку в Польщі // XV Всеукраїнська наукова конференція, присвячена 30-річчю кафедри бухгалтерського обліку та пам"яті д. е. н., професора, Заслуженого діяча науки і техніки України Олексія Сергійовича Бородкіна (14.03.1930-15.03.2002) "Розвиток системи обліку, ..." : тези доповідей учасників / "Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту в Україні: теорія, методологія, організація", Всеукр. наук. конф. – Київ : НАСОА, 2017. – С. 50-52. – ISBN 978-617-571-130-9
490828
  Шульга Н. Застосування стандартів внутрішнього аудиту в комерційних банках України: концептуальні основи : теорія і практика / Н. Шульга, О Полєтаєва // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1999. – № 3. – С. 50-52
490829
  Затонацька Т.Г. Застосування статистичних методів для оцінки потенційних можливостей ринку / Т.Г. Затонацька, В.О. Небукін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 26-30. – (Економіка ; Вип. 58/59)


  Використовуються статистичні методи, а саме: описані методипростого випадкового і стратифікованого семплінгу. За допомогою методу стратифікованого випадкового семплінгу було проведенк маркетингове дослідження тютюнового ринку України, унаслідок якого ...
490830
  Дюканова Н.М. Застосування статистичних методів у семантичному вналізі / Н.М. Дюканова, О.М. Іваницька // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 4 : Філологічні науки. – С. 21-25. – ISSN 1729-360Х
490831
  Бущенко А. Застосування статтей 3 та 5 Європейської конвенції з прав людини в національній судовій практиці / Аркадій Бущенко; [Харківська правозахисна група; художн.-оформлювач Б.Є.Захаров]. – Харків : Права людини, 2007. – 216с. – ISBN 978-966-8919-24-4
490832
  Гардецький О. Застосування статті 166 Кримінального кодексу України // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2003. – № 1. – С.25-28


  Стаття КК про невиконання батьківських обов"язків
490833
  Котько К. Застосування статті 3 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 122-123
490834
   Застосування стереотопографічного методу в інвентаризації / С. Ямелинець, О. Приступа, А. Балян, Т. Ямелинець // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Укр. т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; голов.ред. І.С. Тревого. – Львів, 2016. – Вип. 2 (32). – С. 107-109 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1819-1339
490835
  Дідух С.М. Застосування стратегії "Блакитного Океану" у виноробній галузі України / С.М. Дідух, В.М. Аун // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Лагодієнко В.В. ; редкол.: Буркинський Б.В., Башинська І.О., Бондаренко С.А. [та ін.]. – Одеса, 2019. – Т. 11, вип. 1. – С. 49-58 : рис., табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2312-847X
490836
  Горбась І.М. Застосування стратегії диверсифікації в умовах перехідної економіки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 39-41. – (Економіка ; Вип. 75/76). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто особливості функціонування диверсифікованих компаній в умовах перехідної економіки України. Описано пе-реваги та недоліки процесу диверсифікації господарської діяльності та капіталу з метою мінімізації негативних наслідків (у т. ч. ризиків) ...
490837
  Горобець Н.М. Застосування стратегічних інструментів під час управління бізнес-процесами аграрних підприємств / Н.М. Горобець, Т.О. Миргородська // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 19, жовтень. – С. 31-37. – ISSN 2306-6792
490838
  Дзера О.В. Застосування строків позовної давності до майнових правовідносин подружжя // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1976. – С. 33-39. – (Серія права ; № 17)


  В статье рассматриваются вопросы применения сроков исковой давности к требованиям о защите нарушенных прав относительно совместного имущества супругов. Автор обосновывает вывод о необходимости усовершенствования норм законодательства о браке и семье. ...
490839
  Башняков О.М. Застосування структурного підходу до розв"язування недиференційованих задач оптимального керування пучком траєкторій // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 78-84. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  Розглядається задача оптимального керування пучком траєкторій з недиференційованим критерієм якості. На основі теоретичних результатів, отриманих при застосуванні структурного підходу, побудовано чисельний метод. The optimal control problems of bunch ...
490840
  Кришталь Г. Застосування структурної моделі для оцінки сукупного фінансового ризику комерційних банків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 11-18. – (Економіка ; вип. 1 (178)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто концептуальні підходи застосування структурної моделі для оцінки фінансового ризику комерційних банків, а саме, вимірювання ризиків в комплексі: порівняння розміру капіталу, розрахованого на основі стандартного підходу Базеля ІІ, просунутого ...
490841
  Гнатенко А. Застосування судами деяких норм законодавства про захист авторського права і суміжних прав: проблеми судової практики / А. Гнатенко, Д. Луспеник // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 2. – С. 109-120. – ISSN 0132-1331
490842
  Паліюк В.П. Застосування судами України Конвенції про захист прав людини та основних свобод / В.П. Паліюк. – Київ : Фенікс, 2004. – 264с. – ISBN 966-651-121-5
490843
  Ребриш Б.Ю. Застосування судами України надімперативних норм при розгляді справ, що виникають із транскордонної недобросовісної конкуренції // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 136. – C. 89-105. – ISSN 2224-9281
490844
  Тракало В. Застосування судами України при вирішенні спорів положень нового Земельного кодексу // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України, НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2003. – № 5. – С.98-100
490845
  Фальковський А. Застосування судами України рішень Європейського суду з прав людини при розгляді земельних спорів / А. Фальковський, М. Майстренко // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.] ; редкол. : О.Д. Святоцький, П.М. Рабінович, Т.О. Коломоєць та ін. – Київ, 2016. – № 12. – С. 124-131. – ISSN 1026-9932
490846
  Костицький М.В. Застосування судово-психологічної експертизи афекту та інших емоційних станів у адміністративному процесі // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького : право, економіка / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2014. – Вип. 9. – С. 12-18. – ISSN 2078-6670
490847
  Мельник Я. Застосування судом інтуїтивного права в судовому засіданні як онтологія режиму цивільної процесуальної безпеки // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академика Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 1 (239). – С. 36-45
490848
  Гладун О. Застосування судом касаційної інстанції запобіжних заходів у разі скасування судових рішень / О. Гладун, О. Іщук // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л. Сарган. – Київ, 2017. – № 6. – С. 78-82
490849
  Чан Тхе Вінь Застосування сум Клостермана в криптографії і кодуванні : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.08 / Чан Тхе Вінь ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
490850
  Кочкіна Н.Ю. Застосування сумісного аналізу в міжнародних маркетингових дослідженнях // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка [Електронний ресурс] / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 23-26. – (Економіка ; Вип. 73). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто проблеми планування і здійснення міжнародних маркетингових досліджень. Обгрунтовано доцільність використання сумісного аналізу для дослідження мотивацій споживачів на міжнародних ринках. Наведено алгоритм математичної обробки результатів ...
490851
  Лук"янченко Ю.О. Застосування супутникових та наземних даних для побудови моделей гравітаційного поля Землі : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.24.01 / Лук"янченко Юрій Олександрович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
490852
   Застосування Сухопутних військ Збройних Сил України у конфліктах сучасності : збірник тез доп. наук.-практ. конф., 17 листоп. 2016 р. / М-во оборони України, Нац. акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного, Наук. центр сухопутних військ ; [відп. за вип. Лучук Е.В.]. – Львів : Національна академія сухопутних війск, 2016. – 116, [1] с. – Ст. укр., частково англ.
490853
  Гойстер Застосування сучасних біосенсорних технологій в екотоксикологічному моніторингу деяких токсикантів природного (мікотоксини) та антропогенного (пестициди) походження. Частина II. Пестициди / Гойстер, С.В. Дзядевич, О.Г. Мінченко // Сенсорна електроніка і мікросистемні технології : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т. ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2013. – Т. 10, № 4. – С. 40-59. – ISSN 1815-7459
490854
  Гойстер О.С. Застосування сучасних быосенсорних технологый в екотоксикологычному моныторингу деяких токсикантыв природного (мыкотоксини) та антропогенного (пестициди) походження / О.С. Гойстер, С.В. Дзядевич, О.Г. Мынченко // Сенсорна електроніка і мікросистемні технології : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України ., Одес. нац. ун-т. ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2013. – Т. 10, № 3. – С. 55-75. – ISSN 1815-7459


  В огляды здыйснено критичний аналыз використання сучасних быосенсорних методыв для визначення токсичносты сыльськогосподарськоъ продукцыъ, ураженоъ шкыдливими сполуками рызного походження.
490855
  Тульчинська С.О. Застосування сучасних інструментів маркетингу в умовах інноваційної економіки / С.О. Тульчинська, С.О. Кириченко, Н.Ю. Савіцький // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3, лютий. – С. 19-23. – ISSN 2306-6792
490856
  Єгоркіна Т. Застосування сучасних інформаційно- комунікаційних технологій у навчальному процесі // Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань" : [27 жовт. 2017 р.] / "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань", всеукр. наук.-практ. конф. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2017. – С. 246-249
490857
  Морозов А.Щ. та інш. Застосування сучасних інформаційно-аналітичних методів в процесі вивчення правових явищ // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2001. – № 2. – С.31-43. – ISSN 0374-3896
490858
  Соколовський Я.І. Застосування сучасних інформаційно-комунікаційних технологій для організації дистанційного навчання / Я.І. Соколовський, О.Л. Сторожук, І.М. Крошний // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.6. – С. 243-248. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836


  Наведено гібридну модель комунікацій у хмарному середовищі, на основі якої створюється Віртуальне навчальне середовище Національного лісотехнічного університету України. Запропонована гібридна модель дає змогу застосовувати інформаційні технології у ...
490859
  Паламарчук С.С. Застосування сучасних напрямів інформаційних технологій для вдосконалення навчального процесу у вищих навчальних закладах // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 4 (71). – С. 155-169


  Присвячено огляду історичних аспектів, сучасного становища та доцільних напрямів удосконалення навчального процесу шляхом упровадження в роботу науково-педагогічних працівників, вищих закладів освіти сучасних досягнень інформаційних технологій і, ...
490860
  Петреченко С. Застосування сучасних освітніх методик у підготовці майбутніх правників у Національній академії ДПСУ імені Богдана Хмельницького // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 1 (138). – С. 7-11. – ISSN 1682-2366
490861
  Гетьман О.О. Застосування сучасних персонал-технологій підбору і найму персоналу на вітчизняних підприємствах / О.О. Гетьман, А.С. Шаляпіна // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2017. – С. 23-32. – (Економіка ; вип. 794). – ISSN 2519-240Х
490862
  Парфило О.А. Застосування сучасних технологій і методів виявлення та розпізнавання осіб, які мають намір вчинити теракт / О.А. Парфило, Б.Д. Леонов // Інформація і право : науковий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; голов. ред. Пилипчук В.Г. – Київ, 2018. – № 1 (24). – С. 121-126. – ISSN 2616-6798
490863
  Свіржевський М.П. Застосування сучасних технологій навчання в процесі формування творчих здібностей студентів / М.П. Свіржевський, О.В. Стецишина // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 26. – С. 301-303
490864
  Ключник І. Застосування сучасних технологій при вивченні фізико-математичних дисциплін / Інна Ключник // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – С. 56-61. – (Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти ; вип. 7, ч. 3). – ISBN 978-966-7406-67-7


  В статті розглядається можливість використання сучасних технологій вдосконалення навчального процесу у вищому навчальному закладі при підготовці майбутніх вчителів.
490865
  Лущик Ю.М. Застосування сучасних технологій у процесі підготовки майбутніх аграріїв у вищій освіті Великої Британії // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Золотухіна С.Т., Белозеров Є.П., Вихрущ В.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 57. – C. 236-247. – ISBN 978-966-97498-2-6. – ISSN 2312-2471
490866
  Бринцев В. Застосування та інтерпретація стандартів (принципів) правової держави в конституційному судочинстві / В. Бринцев, І. Андрущенко // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 73-83.
490867
  Бейдик О. Застосування таблиці Блока при вивченні рекреаційно-географічних дисциплін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 13-18. – (Географія ; вип. 1 (64)). – ISSN 1728-3817


  Запропоновано ряд адаптованих до географії (ресурсно-рекреаційна складова, об"єкти Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, об"єкти Всесвітнього надбання та "Сім чудес" України) таблиць Блока та обґрунтовано можливості їх застосування в географічних, історичних, ...
490868
   Застосування телекомунікаційного обладнання цівільного призначення в системі зв"язку Збройних Сил України / О.О. Лаврут, О.В. Федін, Р.В. Слободянюк, О.Г. Саєнко // Застосування Сухопутних військ Збройних Сил України у конфліктах сучасності : збірник тез доп. наук.-практ. конф., 17 листоп. 2016 р. / М-во оборони України, Нац. акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного, Наук. центр сухопутних військ ; [відп. за вип. Лучук Е.В.]. – Львів : Національна академія сухопутних війск, 2016. – С. 14
490869
  Кільчевський М. Застосування тензорного аналізу до питань теорії пружності : Дис... наук: / Кільчевський М.;, 1936. – 86л. – Бібліогр.:л.3
490870
  Курченко О.О. Застосування теореми Штольца для доведення правил Лопіталя // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 83-85. – (Математика. Механіка ; Вип. 11/12). – ISSN 1728-3817


  Наведено доведення першого і другого правил Лопіталя, яке грунтується на теоремі Штольца та її аналогу для розкриття невизначеності нуль на нуль, модифікації означення Гейне однобічної границі функції в точці та теоремі Коші для диференційованих функцій.
490871
  Муляр І.В. Застосування теоретико-ігрових алгоритмів для формуванн бездротових AD HOC мереж / І.В. Муляр, С.В. Лєнков, Р.М. Михалечко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2016. – Вип. № 53. – С. 48-55. – ISSN 2524-0056
490872
  Кахута Н.Д. Застосування теоретико-множинних конструкцій повного образу, обмеження, конфінальності та сумісності в табличних базах даних : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.03. / Кахута Н.Д. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 19с. – Бібліогр.: 10 назв
490873
  Кахута Н.Д. Застосування теоретико-множинних конструкцій повного образу, обмеження, конфінальності та сумісності в табличних базах даних : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.03 / Кахута Н.Д. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 116л. – Дисертація. – Бібліогр. : л.110-116
490874
  Гончарова Н.М. Застосування теоретичних моделей міжнародного руху капіталів для формування інвестиційної політики в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 45-49. – (Економіка ; Вип. 48)


  Розглядаються економічні теорії, що описують процеси міжнародного руху капіталу, а також можливості використання цих теорій у сучасному економічному аналізі.
490875
  Пищуліна О.М. Застосування теорії "інституційної пастки" для аналізу макроекономічної політики // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2012. – № 2 (23). – С. 85-91
490876
  Ситницький М. Застосування теорії графів в управлінні стратегічною гнучкістю вітчизняних підприємств : теорія і практика // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2006. – № 2. – С. 34-41 : Рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1605-2005
490877
  Макаришева Т. Застосування теорії еквівалентності при проведенні експертизи винаходів / Т. Макаришева, Г. Декуша // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Боровик П.А. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 9. – С. 18-22. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1608-6422
490878
  Адаменко І.І. Застосування теорії збурень до опису теплофізичних властивостей аргону / І.І. Адаменко, М.Г. Махно // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 299-302. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  Показано, що теорія Баркера-Хундерсона описує термо-баричні залежності модуля пружності аргону та його термічні властивості в інтервалі тисків від 19.6 до 981.0 МПа та температур від 308 до 673 К. Також показано, що ці властивості є чутливими до форми ...
490879
  Парубець В.В. Застосування теорії ігор у процесах внутрішньої політики // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 9. – С. 248-250
490880
  Кишакевич Б.Ю. Застосування теорії катастроф для моделювання фінансової стійкості банківської системи / Б.Ю. Кишакевич, І.В. Климкович // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2016. – Вип. 26.6. – С. 312-318. – (Серія економічна). – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
490881
  Чеверда С.С. Застосування теорії катастроф для оцінки стабільності комерційних банків / С.С. Чеверда, В.В. Дробілко // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2017. – C. 46-55. – (Економічні науки ; № 2 (34)). – ISSN 2414-0287
490882
  Голованенко М. Застосування теорії кооперативних ігор для розвитку корпоративної соціальної відповідальності // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України, Фірма "Праця". – Київ, 2012. – № 2. – С. 47-50 : рис. – Бібліогр.: 9 назв
490883
  Буй Д.Б. Застосування теорії мультимножин / Д.Б. Буй, Ю.О. Гришко // Радіоелектронні і комп"ютерні системи : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосмічний ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний ін-т". – Харків, 2013. – № 5 (64). – С. 204-209. – ISSN 1814-4225


  У даній статті розглянуті питання застосування теорії мультимножин в табличних базах даних та ДНК-обчисленнях. Наведені основні означення теорії мультимножин. Введені операції над мультимножинами та досліджено основні власивості цих операцій. ...
490884
  Сорокіна Л.В. Застосування теорії нечітких множин для оцінки вартості будівельного підприємства : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 8 (110). – С. 292-300 : Табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1993-6788
490885
  Мельник Ю.В. Застосування теорії нечіткої логіки для побудови моделі управління канальним ресурсом мережі зв"язку / Ю.В. Мельник, О.А. Хахлюк, Ю.М. Зіненко // Телекомунікаційні та інформаційні технології : науковий журнал / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Козелков С.В. ; редкол.: Беркман Л.Н., Блаунштейн Н.О., Весоловський К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (59). – С. 21-27. – ISSN 2412-4338
490886
  Заставний Ю. Застосування теорії опціонів при прийнятті стратегічних інвестиційних рішень // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2004. – С. 211-217. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 11)
490887
  Козаченко Ю.В. Застосування теорії просторів F [psi(Omega)] для обчислення кратних інтегралів методом Монте-Карло / Ю.В. Козаченко, Ю.Ю. Млавець // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київський університет. – Київ, 2015. – № 92. – С. 61-70. – ISSN 0868-6904
490888
  Тригоб"юк С.С. Застосування теорії систем у стратегічному плануванні // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2009. – № 657 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 100-102. – ISSN 0321-0499
490889
  Савченко І.М. Застосування теорії суспільного вибору для аналізу публічної політики (на прикладі галузі вищої освіти) // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Редкол.: С.О. Кисельов, О.В. Гарань, В.П. Горбатенко [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 64 : Політичні студії. – C. 50-55. – ISSN 1996-9872
490890
  Марховська А.Ю. Застосування теорії універсалів у перекладацькому аналізі (на прикладі відтворення іспанських художніх евфемізмів українською мовою) // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 30. – С. 117-129. – ISSN 2311-2697
490891
  Гарчу Г. Застосування термінів "мале підприємництво", "суб"єкт малого підприємництва", "спрощена система оподаткування" в українськомму законодавстві з прийняттям Податкового кодексу // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промисловості НАН України ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 7 (114). – С. 14-18. – ISSN 1728-9343
490892
  Гладківська О.В. Застосування термінології у нормативно-правових актах // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з проблем інформатизації, інформаційних технологій, інформаційного права та інформаційного законодавства / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2015. – № 1 (45). – С. 58-67
490893
   Застосування термографії в Україні / Є.Ф. Венгер, В.І. Гордієнко, В.І. Дунаєвський, В.Й. Котовський, В.П. Маслов // Наука та інновації : український оглядовий журнал майбутнього : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Т. 11, № 6. – С. 8-15. – ISSN 1815-2066


  В огляді наведено результати застосування в Україні термографії для діагностування новоутворень, вертеброгенного болю у спортсменів, судинних патологій, травм суглобів, щелепно-лицьової патології, дослідження механізму патогенної дії елементу живлення ...
490894
  Матвійчук Л.А. Застосування тестових систем для здійснення оцінювання майбутніх викладачів / Л.А. Матвійчук, Ю.В. Горошко, Є.Ф. Вінніченко // Інформаційні технології в освіті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Херсон. держ. ун-т ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т інформ. технологій і засобів навчання ; голов. ред. Співаковський О.В. ; редкол.: Андрієвський Б.М., Биков В.Ю., Богомолов С. [та ін.]. – Херсон, 2018. – Вип. 4 (37). – С. 93-102. – ISSN 1998-6939


  "Метою дослідження є створення оптимальної тестової системи для здійснення вимірювання володіння матеріалом майбутніми викладачами (студентами) під час різних видів контролю."
490895
  Сосинець Т. Застосування тестового контролю у процесі вивчення початкового курсу математики / Т. Сосинець, Л. Чосік // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2018. – С. 40-45. – (Серія: Педагогічні науки ; № 2 (375)). – ISSN 1729-360Х
490896
  Черняк О.І. Застосування техніки вибіркових досліджень для оцінки капіталу комерційних банків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 23-29. – (Економіка ; Вип. 49)


  Запропоновано різні методи оцінки середнього та сумарного капіталу українських банків у 2000 р.
490897
  Затенацький Д.В. Застосування техніко-криміналістичних засобів для актуалізації ідеальних слідів // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2009. – Вип. 18. – С. 218-226
490898
  Захар О.Г. Застосування технології змішаного навчання в процесі підвищення кваліфікації вчителів інформатики // Дистанційне навчання - старт із сьогодення в майбутнє : матеріали III Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 20-21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Укр. асоц. дистанц. освіти ; [редкол.: В.Г. Левчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2017. – С. 42-43. – ISBN 978-966-285-400-8
490899
   Застосування технології МІМО при побудові базових станцій систем мобільного зв"язку / Д.І. Могилевич, В.В. Правило, В.С. Явіся, С.І. Глухов, С.М. Семеха // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 36. – С. 128-131


  Розглянуті основні особливості побудови мереж мобільного зв"язку стандарту CDMA та запропонований метод збільшення абонентської ємкості базових станцій за рахунок використання технології МІМО і адаптивних антен при формуванні діаграми спрямованості
490900
  Іванова І.М. Застосування технології нітри-денітрифікації для ефективної очистки стічних вод / І.М. Іванова, О.О. Шевченко // Чернігівський науковий часопис Чернігівського державного інституту економіки і управління : електронний збірник наукових праць / Чернігівський, інститут економіки і управління державний. – Чернігів, 2011. – С. 108-112 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – (Серія 2 : Техніка і природа ; Вип. 2 (2)). – ISSN 2223-1633
490901
  Донченко В.С. Застосування технології паралельних обчислень CUDA у задачі розпізнавання мовної інформації / В.С. Донченко, А.О. Голік // XVI international conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2010), October 4-8, 2010 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2010), intern. conference. – Київ : Освіта України, 2010. – С. 67-68. – ISBN 978-966-188-165-4
490902
  Делюкова І.Г. Застосування технології предметного спілкування для підвищення ефективності викладання фізики // Матеріали всеукраїнської конференції "Актуальні проблеми вивчення природничо-математичних дисциплин у загальноосвітніх навчальних закладах України" : 12-14 трав. 1999 р. / "Актуальні проблеми вивчення природничо-математичних дисциплин у загальноосвітніх навчальних закладах України", всеукр. конф. – Київ : Київ. ун-т ім. Тараса Шевченка, 1999. – С. 47. – ISBN 5-77-63-2310-X
490903
  Бойченко О.В. Застосування технології ситуаційних центрів в інформаційній системі підтримки рішень // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 38. – С. 111-117


  У статті розглянуто можливості застосування сучасної технології ситуаційних центрів у розробці методів і алгоритмів обробки інформації в інформаційних системах підтримки рішень. В статье рассмотрена возможность использования ...
490904
  Кулик Є. Застосування технологій Веб 2.0 у практиці бібліотечно-інформаційного обслуговування юнацтва / Євгенія Кулик // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2015. – № 3 (227). – С. 23-28. – ISSN 1029-7200


  У статті досліджується практика застосування українськими бібліотеками технологій Веб 2.0 з метою бібліотечно-інформаційного обслуговування юнацтва - однієї з найбільш активних категорій користувачів Інтернету. Розглянуто онлайнові сервіси Державної та ...
490905
  Третьякова Ю. Застосування технологій дистанційного навчання для підвищення якості засвоєння навчального матеріалу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 68-71. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; вип. 2). – ISSN 1728-3817


  В статті висвітлено основні характеристики дистанційного навчання, як освіти без кордонів, розглянуті основні моделі відкритого, заочного та дистанційного навчання. Представлена класифікація інформаційних технологій подання навчального матеріалу при ...
490906
  Кулинич М. Застосування технологій дистанційного навчання під час викладання обліково-аналітичних дисциплін // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – № 3. – С. 79-85. – ISSN 2411-4014


  У статті розглянуто необхідність упровадження в навчальний процес новітніх комп’ютерних технологій, які сприятимуть формуванню професійної компетенції майбутнього фахівця. До переваги дистанційного навчання належить його гнучкість, тобто можливість ...
490907
  Бишевець Н.Г. Застосування технологій здоров"язбереження у процесі підготовки студентів ВНЗ / Н.Г. Бишевець, Г.А. Бишнвець
490908
  Бишевець Н.Г. Застосування технологій здоров"язбереження у процесі підготовки студентів ВНЗ / Н.Г. Бишевець, Г.А. Бишевець // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 9, вересень. – С. 10-11 : табл. – Бібліогр.: 6 назв.
490909
  Скітер І.С. Застосування технологій нейромережевого моделювання для оцінки ефективності інтеграції інформаційних систем / І.С. Скітер, О.В. Трунова, М.В. Двоєглазова // Чернігівський науковий часопис Чернігівського державного інституту економіки і управління : електронний збірник наукових праць / Чернігівський, інститут економіки і управління державний. – Чернігів, 2012. – С. 44-51 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – (Серія 2 : Техніка і природа ; Вип. 1 (3)). – ISSN 2223-1633
490910
  Погорецький М.А. Застосування тимчасового доступу до речей і документів у кримінальних провадженнях про злочини, учинені організованими злочинними угрупуваннями / М.А. Погорецький, О.І. Коровайко // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2013. – № 1 (29). – C. 234-241. – ISSN 1609-0462


  У статті досліджуються проблемні питання застосування тимчасового доступу до речей і документів у кримінальних провадження про злочини, учинені організованими злочинними угрупуваннями.
490911
  Трохименко А.Ю. Застосування тіоціанатів у хімічному аналізі / А.Ю. Трохименко, О.А. Запорожець // Методи та об"єкти хімічного аналізу : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Т. 8, № 3/4. – С. 114 -118. – ISSN 1991-0290


  Проаналізовано публікації із застосування тіоціанатів у хімічному аналізі. Показано, що тіоціа-нат використовують для визначення металів (Fe, Mo, W, V, Co, Zn, Re, Zr, Ti, U, Y, Cr, Nb, Bi, Mn, Ru, Pb, Ir, Ag, Cu, Au), аніонів (NO2-, I-, IO3-, Cl-, ...
490912
  Сліденко І.Д. Застосування тлумачення федеральної конституції та конституцій штатів: причини відмінностей // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ / Одеський інститут внутрішніх справ. – Одеса, 2000. – № 1. – С. 72-74
490913
  Піскун Т.І. Застосування торговельних звичаїв як джерела права в Україні: правова традиція та перспективи // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 4. – С.141-148. – (Право. Економіка. Управління)
490914
  Подліпаєв В.О. Застосування трансдисциплінарного підходу при інформаційно-аналітичному забезпеченні процесів прийняття рішень органами військового управління тактичної ланки // Системи обробки інформації : щоквартальне наукове видання / М-во оборони України ; Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба ; редкол.: Тимочко О.І., Сухаревський О.І., Бараннік В.В. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 4 (159). – С. 58-64. – ISSN 1681-7710
490915
  Савченко Т.Г. Застосування трансфертного ціноутворення за узгодженими строками для управління процентним ризиком банку / Т.Г. Савченко, О.М. Пожар // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 3 (93). – С. 163-174. – ISSN 1993-6788
490916
  Грищук П.І. Застосування трансформацій гравімагнітного поля способом осереднення при виділенні та інтерпретації малоамплітудних аномалій / П.І. Грищук, Є.Г. Булах, В.Г. Нурмухамедов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 34-39. – (Геологія ; Вип. 38/39). – ISSN 1728-3817


  Приведено формули та графіки основних компонент потенціального поля для двомірної моделі з вертикальним перері-зом - прямокутна комірка. Наведено теорію трансформації та інтерпретації полів методом порівняння за допомогою осе-реднення. Представлено ...
490917
  Кошова Т. Застосування тренінгів та самотренінгів у професійному розвитку державних службовців // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 62-69.
490918
  Проценко О.Б. Застосування тренінгів у процесі професійної підготовки майбутнього викладача вищої школи // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2015. – Вип. 4 (45). – C. 69-73. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
490919
  Вертій Ж. Застосування тренінгових форм роботи у вітчизняному бібліотечному процесі // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2010. – № 6. – С. 26-33. – ISSN 1029-7200
490920
  Яндола К.О. Застосування тренінгу при підготовці менеджерів у вищихнавчальних закладах // Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський національний економічний університет. – Харків, 2012. – № 1 (61). – С. 118-120. – ISSN 1683-1942
490921
   Застосування тригонометричного нівелювання для передавання висот над водними поверхнями на території Шацького національного природного парку / С. Перій, О. Мороз, Т. Корлятович, І. Покотило // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Українського т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; голов.ред. І.С. Тревого. – Львів, 2017. – Вип. 1(33). – С. 65-68 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1819-1339
490922
  Шкарлет С.М. Застосування турбулентного підходу до пізнання сучасного стану ринку фінансових послуг України / С.М. Шкарлет, М.В. Дубина // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1. – С. 366-372. – ISSN 2222-0712
490923
   Застосування у Збройних Силах України багатоцільової комплексної лазерної системи ураження цілей (miles) / Є.В. Рижов, О.М. Совгар, С.В. Давіденко, О.М. Зеленюх, В.О. Колесник // Збірник наукових праць Військової академії (м. Одеса) / Військова академія (м. Одеса). – Одеса, 2015. – С. 27-31. – (Технічні науки ; № 1 (3)). – ISSN 2313-7509
490924
  Гладун О. Застосування у кластерному та дискримінантному аналізі некількісних змінних / О. Гладун, В. Хвалинська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 11-14. – (Економіка ; Вип. 129). – ISSN 1728-3817


  Розглянутий підхід до використання у кластерному та дискримінантному аналізі некількісних змінних, виміряних за ранговою та номінальною шкалою, шляхом їх перетворення у структурні змінні. Рассмотрен подход к использованию в кластерном и ...
490925
  Дудич Г. Застосування у сільському господарстві України зарубіжного досвіду удосконалення земельних відносин // Аграрна економіка : науковий журнал. – Львів, 2014. – Т. 7, № 1/2. – С. 101-107. – Бібліогр.: 21 назв.
490926
  Кіндибалюк А.А. Застосування узагальненого методу Лі-алгебричних дискретних апроксимацій до розв"язування задачі Коші для рівняння адвекції / А.А. Кіндибалюк, М.М. Притула // Український математичний вісник : науковий журнал / Ін-т математики НАН України ; Ін-т прикладної математики і механіки НАН України ; Українське математичне т-во ; голов. ред. Самойленко А.М. – Донецьк, 2014. – Т. 11, № 2. – C. 158-180. – ISSN 1810-3200
490927
  Гімчинський О.Г. Застосування умовно безкоштовного програмного забезпечення при проведенні дистанційного навчання / О.Г. Гімчинський, С.Ю. Гімчинська // Дистанційне навчання як сучасна освітня технологія : зб. тез доп. Всеукр. наук.-метод. семінару з елементами вебінару : [25 лют. 2016 р.] / М-во освіти і науки України, Ін-т модернізації змісту освіти, Київ. нац. торг.-екон. ун-т [та ін.] ; [редкол.: Н.Ю. Олійник (голова), Ю.І. Євдокименко, С.М. Березенська та ін.]. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2016. – С. 11-12
490928
  Дзякович Д.О. Застосування універсальних багатоточкових інваріантів у евклідовому та псевдоевклідовому просторах // Прикладні проблеми механіки і математики : науковий збірник / НАН України, Ін-т прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача ; голов. ред. Р.М. Кушнір. – Львів, 2018. – Вип. 16. – С. 50-57. – ISSN 1810-3022
490929
  Панкевич Т. Застосування факторингу в Україні: порівняння з традиційними формами кредитування // Наукові записки Тернопільського національного економічного університету : Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2006. – Вип. 16. – С. 170-175. – ISSN 1815-3232
490930
  Талавіра Є.В. Застосування фінансово-правових механізмів детінізації фінансових ринків в Україні // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту / Державний економіко-технологічний університет транспорту. – Київ, 2014. – С. 255-261. – (Серія "Економіка і управління" ; вип. 28)
490931
  Ровинський Ю.О. Застосування фінансово-правового примусу органами й агентами валютного контролю // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 54-59. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
490932
  Ровинський Ю. Застосування фінансово-правового примусу під час виявлення правопорушень у сфері міжбюджетних відносин // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 3 (183). – С. 60-64
490933
  Ушаков В.В. Застосування фінансового лізингу в розвитку підприємств океанічного промислового флоту України // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 11. – С. 59-63 : табл. – Бібліогр.: 2 назв
490934
  Палєй С. Застосування фінансової і податкової звітності для оцінки податкового тягаря // Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2007. – № 8. – С. 41-47 : табл. – Бібліогр.: 9 назв
490935
  Петраков Я.В. Застосування фіскальних інструментів у процесі модернізації електроенергетики в Україні: від нормопроектування до оцінки впливу // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 9 (274). – С. 112-129 : табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2305-7645
490936
  Петраков Я.В. Застосування фіскальних інструментів у процесі модернізації електроенергетики в Україні: від нормопроектування до оцінки впливу // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 7 (272). – С. 81-99 : табл. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 2305-7645
490937
  Кудряшов В.П. Застосування фіскальних правил на основі структурного балансу // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 8 (285). – С. 7-25 : табл. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 2305-7645
490938
   Застосування флуоресцентних протеїнів для дослідження активації лімфоцитів / Г.А. Любченко, Р.М. Морєв, Л.С. Холодна, Л.І. Остапченко // Біотехнологія : науковий журнал / НАНУ, Ін-т біохіміїї ім. О. В. Палладіна. – Київ, 2013. – Т. 6, № 1. – С. 22-33. – ISSN 1995-5537


  Активація імунних клітин - ключова ланка процесу формування специфічного імунітету. Методи моніторингу руху й активності сигнальних месенджерів та рецепторних протеїнів лімфоцитів у живих клітиниах і тканинах є методологічною основою для розуміння ...
490939
  Пасічник В. Застосування формальних граматик у моделюванні інформаційно-технологічного супроводу інклюзивного навчання / Володимир Пасічник, Тетяна Шестакевич // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 831. – С. 58-64. – (Серія: Інформатизація вищого навчального закладу). – ISSN 0321-0499


  Досліджено освітні процеси інклюзивного навчання осіб з особливими потребами. Розроблено методологічні основи формування комплексу інформаційних технологій супроводу набуття освіти особами з особливими потребами. Запропоновано модель ...
490940
  Гук Я.С. Застосування формули Певцова і даних метеостанцій Закарпатської області для барометричного нівелювання на території регіону / Я.С. Гук, І.В. Калинич // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 162-165 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – (Серія "Географія. Землеустрій. Природокористування" ; вип. 1)
490941
  Славінська А.Л. Застосування фрактальної структури в орнаментах української національної вишивки / А.Л. Славінська, О.П. Сиротенко // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2019. – С. 57-63. – (Технічні науки ; № 5 (277)). – ISSN 2307-5732
490942
  Волошко Л. Застосування фреймових технологій у процесі медико-біологічної підготовки майбутніх фізичних терапевтів. // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2019. – № 3 (170), березень. – C. 33-36. – ISSN 2308-4634
490943
  Бистров Я.В. Застосування фреймової моделі у лінгвістичній теорії наративу // Сучасна філологія: теорія та практика : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 7-8 листоп. 2014 р., м. Одеса / [М-во освіти і науки України], Міжнар. гуманітар. ун-т, Ф-т лінгвістики та перекладу ; [відп. ред. І.В. Ступак ; редкол.: І.Б. Морозова та ін.]. – Одеса : Міжнародний гуманітарний університет, 2014. – С. 49-51. – ISBN 978-617-7178-39-1
490944
  Боровик О.В. Застосування функції Ламберта для обгрунтування технічного рішення щодо ідентифікації макровигину волоконного світловоду при його двочастотній рефлектометрії // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. № 30. – С. 6-13
490945
  Зуй О.В. Застосування хемілюмінесценції для визначення складу іонних асоціатів гетерополікислот з катіонними поверхнево-активними речовинами // Методи та об"єкти хімічного аналізу : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Наукова рада з аналітичної хіиії НАН України. – Київ, 2011. – Т. 6, № 1/2. – С. 51-57. – ISSN 1991-0290


  Досліджено склад малорозчинних іонних асоціатів молібдосилікатної, молібдованадоарсенатної та молібдованадофосфатної гетерополікислот з довголанцюговими катіонними поверхнево-активними речовинами методами зсуву рівноваги та молярних відношень після ...
490946
  Гомеля М.Д. Застосування хімічних допоміжних речовин для забезпечення ресурсозбереження у виробництві паперу та картону / М.Д. Гомеля, О.С. Коваль, Т.О. Шаблій // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2005. – № 2. – С. 14-19 : Табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1726-5428
490947
  Сілін Є. Застосування хмарних технологій у дистанційному навчанні // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов"янськ, 2015. – Вип. 74. – С. 95-101. – ISSN 2077-1827
490948
  Процька С.М. Застосування хмарних технологій у формуванні професійних компетентностей бакалаврів філології // Педагогічний процес: теорія і практика : збірник наукових праць : педагогіка, психологія / Київський ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2015. – Вип. 5/6. – C. 88-92. – ISSN 2078-1687
490949
  Романюк Я.М. Застосування цивільно-правових норм у цивільному судочинстві України (питання теорії і практики) : монографія / Я.М. Романюк. – Київ : Ін Юре, 2016. – 532, [2] с. – Бібліогр.: с. 494-532 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-313-548-9
490950
  Нєкрасова О.В. Застосування цивільного законодавства до регулювання сімейних відносин: теорія і практика // Судова практика : науково-практичний юридичний журнал / Ред. журн. "Право України". – Київ, 2013. – № 3/4. – С. 7-13. – ISSN 2227-7048
490951
  Захарчук Т.В. Застосування цифрових технологій у соціально-педагогічній роботі з дітьми та молоддю // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 8. – С. 15-18. – (Педагогічні науки). – ISSN 1729-360Х


  У статті проаналізовано особливості раціонального застосування цифрових технологій в організації соціально-педагогічної роботи з дітьми та молоддю. Узагальнено можливості використання DVD та спутникових технологій, інформаційно-пізнавальних програм ...
490952
  Прилуцький С. Застосування частини 3 статті 62 Конституції України під час досудового розслідування (актуальні питання виключення із доказів) // Вісник прокуратури / Нац. акад. прокуратури України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. М. Якимчук ; редкол.: Якимчук М.К., Стрижевська А.А., Штанько С.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 12. – С. 48-51
490953
  Агаджанян А.Р. Застосування частотно-часових методів до обробки нестаціонарних сигналів в реальному масштабі часу : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.13 / Агаджанян А.Р. ; М-во інфраструктури України ; Одеська нац. акад. зв"язку ім. О.С. Попова. – Одеса, 2011. – 25 с. – Бібліогр. : 11 назв.
490954
  Вакал Є.С. Застосування чебишовських наближень до розв"язання задач теплопровідності в кругових областях / Є.С. Вакал, Л.П. Вакал // Міжнародна наукова конференція "Обчислювальна та прикладна математика" : (до 90-річчя від дня народження академіка І.І. Ляшка), м. Київ, 10-11 вересня 2012 р. : матеріали конф. / "Обчислювальна та прикладна математика", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 40
490955
  Бандирський Б.Й. Застосування чисельних методів для оптимального розв"язування задач менеджменту : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 10 (100). – С. 136-140 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
490956
  Геращенко А.П. Застосування чисельно-аналітичних методів для дослідження динамічної моделі Леонтьєва-Форда / А.П. Геращенко, І.І. Харченко // XVI international conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2010), October 4-8, 2010 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2010), intern. conference. – Київ : Освіта України, 2010. – С. 50-51. – ISBN 978-966-188-165-4
490957
  Кучук-Яценко Застосування числення Маллявена до точного і наближеного оцінювання опціонів на акції зі стохастичною волатильністю / Кучук-Яценко, Ю.С. Мішура, Є.Ю. Мунчак // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Королюк В.С., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 94. – С. 93-115. – ISSN 0868-6904


  The article is devoted to models of financial markets with stochastic volatility, which is defined by a functional of Ornstein-Uhlenbeck process or Cox-Ingersoll-Ross process. We study the question of exact price of European option. The form of the ...
490958
  Адаменко І.І. Застосування числового методу молекулярної динаміки до розрахунків молекулярної структури аргону / І.І. Адаменко, Є.В. Дубровін // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 411-415. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 966-7652-00-9


  В цій роботі розраховувалась бінарна корелятивна функція аргону вздовж його лінії рівноваги рідина-пара від потрійної точки до температур близьких до критичної точки та вздовж ізохори V=0.9825*10[верхній індекс -3] куб.м/кг. Моделювався N-V-T ансамбль ...
490959
  Адамик О. Застосування штрафних санкцій в умовах реформування податкового законодавства // Економіка. Фінанси. Право : інформаційно-аналітичний бюлетень / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2001. – № 12. – С.27-31
490960
  Рудий Р. Застосування штучних нейронних мереж для класифікації ділянок поверхні з певним рельєфом // Геодезія, картографія і аерофотознімання : міжвідомчий науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; відп. ред. К.Р. Третяк. – Львів, 2016. – Вип. 83. – С. 124-132 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 129-130. – ISSN 0130-1039
490961
  Омельченко Т.В. Застосування штучних нейронних мереж для обробки даних газогеохімічних досліджень // Матеріали Міжнародної наукової конференції "Нетрадиційні джерела вуглеводнів в Україні: пошуки, розвідка, перспективи" : 27-29 листоп. 2013 р. / "Нетрадиційні джерела вуглеводнів в Україні: пошуки, розвідка, перспективи", міжнар. наук. конф. – Київ : Юнімпекс Трейд, 2013. – С. 119-121
490962
  Марков М.Є. Застосування штучних нейронних мереж для прогнозування ризику банкрутства банків // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків), Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов. ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 1 : Реформування системи надання спрощень суб"єктам ЗЕД в Україні. – С. 146-151. – ISSN 2222-4459
490963
  Оніщук Ю. Застосування штучних нейронних мереж для спектрометрії альфа-частинок за допомогою пластикового детектора CR-39 / Ю. Оніщук, С. Горбачов, С. Юрченко // Ядерна фізика та енергетика : Наукове видання / Інститут ядерних досліджень НАНУ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 143-147. – ISSN 1818-331Х
490964
  Новаківський І.І. Застосування штучного інтелекту для управління інноваційними процесами у ланцюгах вартості / І.І. Новаківський, Г.В. Рачинська // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 720 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 303-309. – ISSN 0321-0499


  Проведено дослідження, спрямоване на пошук нових форм та оновлення інформаційних структур для підтримання розвитку бізнесу.
490965
  Кухарєв О Застосування юридичних фікцій у сфері спадкування // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академика Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2015. – № 1 (229). – С. 27-31
490966
  Михайловська О. Застосування явища інформаційної атракції інвестицій для прогнозу розвитку глобального потоку ПII в регіональному розрізі : регіональний аспект // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2009. – № 11 (277). – С. 38-41 : Табл. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1810-3944
490967
  Маринчак Є.С. Застосуваннякритерію фактичного перебування на території України при визначенні статусу податкового резидента // Нові вектори розвитку демократії та інститутів держави і права : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-прак. конф. : тези наук. доп. (10 груд. 2015 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ : МЮНПІК "Актуальна юриспруденція", 2015. – С. 99-104. – (Міжнародні юридичні науково-практичні Інтернет-конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-611-01-0509-5
490968
  Галімова В.М. Застосуванням комп"ютерних технологій у підготовці сучасних фахівців–екологів / В.М. Галімова, І.В. Суровцев, С.К. Галімов // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 199, ч. 2. – C. 60-64. – (Серія "Педагогіка. Психологія. Філософія"). – ISSN 2222-8624
490969
  Левченко В.А. Застосуваня імуноферментного аналізу слини в оцінці функціональних резервів організму в юнацькому віці // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 2015. – № 3 (74). – С. 73-76. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2077-7477
490970
  Лондон Д. Застрайкував / Д. Лондон. – Київ, 1925. – 85 с.
490971
  Лондон Д. Застрайкував / Д. Лондон. – Київ, 1927. – 107 с.
490972
  Юровська В.В. Застрахована особа як суб"єкт правовідносин з соціального страхування // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2010. – Т. 15, вип. 22 : Правознавство. – С. 103-109
490973
  Магай Юлія Застраховане майно - спокійний відпочинок // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 5. – С. 44 : фото
490974
  Новокшенов И.М. Застрельщики: Повести / И.М. Новокшенов. – Иркутск, 1982. – 432с.
490975
  Заремба Б.В. Застройка городов / Б.В. Заремба. – М, 1985. – 238с.
490976
  Трубникова Н.М. Застройка жилых районов в городах СССР / Н.М. Трубникова. – Москва, 1974. – 50 с.
490977
  Яковлев А.В. Застройка и благоустройство северных населенных мест / А.В. Яковлев. – Москва, 1976. – 55 с.
490978
  Зорин А.Н. Застройка и экология малых городов / А.Н. Зорин. – Казань, 1990. – 277с.
490979
  Белицкая Ада Застройщики срубили пальмы и завезли голубей. Похищение Европы // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 8 (2875), август. – С. 58-66 : фото
490980
  Боков В.Ф. Заструги / В.Ф. Боков. – Москва, 1958. – 287с.
490981
  Гайдай Ю. Застряглі в процесі. Яких гучних вироків чекати у 2013 році? // Закон і бізнес. – Київ, 2013. – 19-25 січня (№ 2/3). – С. 14


  Думки Л.М. Толстого про справжнє значення права. Український переклад цього листа спеціально для "ЗІБ" підготували судді Конституційного Суду у відставці Іван Тимченко і Володимир Тихий.
490982
  Карпенко Микола Заступила чорна хмара та білую хмару : Епітафіон і тренос від Луки / Карпенко Микола. – Київ : Вадим Карпенко, 2002. – 408с. – ISBN 966-7833-37-2
490983
  Мушкетик Ю. Заступила чорна хмара... : історичний нарис // Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство. – Кривий Ріг, 2003. – № 169. – С. 3-11
490984
  Столповский П.М. Заступник / П.М. Столповский. – Сыктывкар, 1988. – 394с.
490985
   Заступник генерального секретаря НАТО Роуз Готтемьоллер у КНУ // Київський університет. – Київ, 2017. – Квітень (№ 4). – С. 2


  6 квітня 2017 року заступник генерального секретаря Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Роуз Готтемьоллер провела зустріч зі співробітниками, студентами і курсантами Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Її ...
490986
  Бровченко І. Заступник директора Інституту проблем математичних машин і систем НАН України Ігор Бровченко: "В Україні є всі ознаки того, що вона проходить пологовий піковий період" / інтерв"ю брала Лариса Остролуцька // Світ. – Київ, 2020. – Травень (№ 13/14). – С. 1


  Про прогноз розвитку епідемії методом математичного моделювання.
490987
   Заступник міністра освіти і науки України Максим Стріха: "Евакуйовані виші працюють і досягають добрих результатів" / розмову вела Ірина Ніколайчук // Світ. – Київ, 2017. – Березень (№ 11/12). – С. 1, 2
490988
  Гордійчук М. Заступник Табачника чинить тиск на студентів, які беруть участь у євромайдані // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2013. – 4-10 грудня (№ 49). – С. 7


  "...Страйковий комітет КНУ імені Тараса Шевченка висловлює занепокоєння діями першого заступника міністра освіти і науки Євгена Сулими".
490989
  Шишаев Б.М. Заступники / Б.М. Шишаев. – М, 1989. – 234с.
490990
  Смирнов И. Заступники народные: И.С.Тургенев, Н.А.Некрасов. – Москва, 1908. – 273 с.
490991
  Власов В.А. Заступники свободы / В.А. Власов. – Тула, 1991. – 189с.
490992
  Немченко Г.Л. Заступница: повесть, роман, рассказы / Г.Л. Немченко. – М., 1991. – 459с.
490993
  Уварова О.О. Заступницька політика османським християнам в контексті зовнішньополітичного курсу Російської імперії (остання чверть XVIII - початок XIX ст.) // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2014. – Вип. 31. – С. 200-211. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932


  Одним з невивчених напрямів у розвитку Східного питання є заступництво Росії християнам Османської імперії. Остання чверть XVIII — початок ХІХ ст. — період активізації взаємозв’язків між Російською імперією і турецько-підданими християнськими ...
490994
  Шаньков Ю.И. Застывшие вздохи земли / Ю.И. Шаньков. – Куйбышев, 1985. – 304с.
490995
  Авсюк Г.А. Застывший холод / Г.А. Авсюк, В.А. Маркин. – Москва : Советская Россия, 1987. – 77с. – (Наука - народу)
490996
  Тороповський М.М. Засуджений до страти втік : нариси / Микола Тороповський. – Львів : Каменяр, 1974. – 144 с.
490997
  Шуйський І. Засуджений за УНР // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 13-19 січня (№ 1). – С. 15


  "...Український економіст, професор, член партії українських соціалістів-революціонерів Сергій Степанович Остапенко волею долі за короткий час подолав шлях від народного вчителя до голови Ради народних міністрів УНР у 1919 році. Його державницька ...
490998
  Берзін П.С. Засуджений на смерть (Стефан Гнатович Борисенок) // Київська школа кримінального права (1834-1960) : іст.-правові дослідж. / П.С. Берзін. – 2-ге вид., переробл. і допов. – Київ : Дакор, 2013. – С.1028-1039. – ISBN 978-617-7020-05-8
490999
  Колб О. Засуджений як суб"єкт реформування кримінально-виконавчої системи // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2003. – № 4. – С.77-80
491000
  Кубрак Р.М. Засуджені з психічними відхиленнями до позбавлення волі на певний строк: стан, тенденції, перспективи : монографія / Р.М. Кубрак, В.В. Лень ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Дніпров. політехніка". – Дніпро : Біла К.О., 2019. – 411, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 327-356 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-645-350-5


  У пр. № 1728238 напис: Читачам наукової бібліотеки ім. М. Максимовича Київського національного університету ім. Тараса Шевченка від авторів. Підпис. Р.М. Кубрак. 07.07.2019 р.
<< На початок(–10)491492493494495496497498499500(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,