Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)491492493494495496497498499500(+10)В кінець >>
496001
  Ян Лі Законодавча база додержання прав людини в діяльності спецслужб // Євроатлантикінформ : бюлетень / Державне підприємство "Науково-виробничий центр "Євроатлантикінформ". – Київ, 2008. – № 3. – С. 14-16.


  Матеріали иіжнародної конференції "Захист демократичних цінностей і дотримання прав людини у діяльності спецслужб" 23 квітня 2008 року м. Київ
496002
  Данилко В.К. Законодавча база земельних відносин в Україні: статистичний аспект / В.К. Данилко, Т.В. Кобилинська // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 29-33 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
496003
  Набруско В.І. Законодавча база інформаційного простору України: проблеми реалізації в сучасних умовах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 64-66. – (Юридичні науки ; Вип. 49/51). – ISSN 1728-3817


  Порушуються проблеми законодавчого поля діяльності ЗМІ України, доступу громадян до інформації, формування політичної культури. Через аналіз досвіду функціонування зарубіжних мас-медіа пропонуються особливі моделі національного інформаційного поля. У ...
496004
  Нагірняк А. Законодавча база України у сфері культурно-історичної спадщини та її недоліки // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2017. – № 2 (18), квітень - червень, т. 2. – С. 111-114. – ISSN 1998-4634
496005
  Бабінова О.О. Законодавча база України щодо взаємодії органів публічної влади з громадськістю на центральному та місцевому рівнях // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. У. – Київ, 2005. – № 1. – С. 63-66. – Бібліогр.: 12 назв
496006
  Ніколаєнко С.М. Законодавча база управління навчальними закладами : [навч. посібник для студентів ВНЗ] / С.М. Ніколаєнко ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ : Міленіум, 2015. – 225, [1] с. : іл., табл. – Глосарій: с. 162-170. – Бібліогр.: 171-173 та в кінці розд.
496007
  Орленко М.І. Законодавча база, державний облік, збереження і охорона нерухомої культурної спадщини // Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; голов. ред. М.М. Осєтрін ; редкол.: Банах В.А., Барабаш І.В., Габрель М.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 64. – С. 240-250. – ISSN 2076-815X
496008
  Селіванов А. Законодавча влада і конституційне правосуддя в Україні // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 5. – С. 23-29. – ISSN 0132-1331
496009
  Процюк І.В. Законодавча влада у парламентській республіці // Державне будівництво та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т держ. буд-ва та місцевого самоврядування. – Харків, 2014. – Вип. 27. – С. 22-38. – ISSN 1993-0941
496010
  Тертишник В.М. Законодавча влада України: концептуальні проблеми вдосконалення // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 11 (листопад). – С. 48-52
496011
  Георгіца А. Законодавча влада: поняття, правова природа, місце і роль у системі органів публічної влади // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 11. – С. 100-117. – ISSN 0132-1331
496012
  Тертишник В. Законодавча влада: українські реалії та доктринальні проблеми // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2010. – № 23 (284). – С. 33-35
496013
  Подковенко Т. Законодавча діяльність Директорії // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 11. – С.80-84


  Україна, 1918-1919 роки
496014
  Бурдоль Є. Законодавча діяльність і прокуратура // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 7 (97). – С. 10-16
496015
  Пархомчук О.С. Законодавча діяльність країн світу у сфері конверсії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 9-12. – (Міжнародні відносини ; Вип. 15)


  Статтю присвячено одній з важливіших проблем для України - проблемі конверсії, аналізу законодавчої діяльності в галузі конверсії в провідних країнах заходу, зокрема, в США в період "холодної війни". Визначено основні складові будь-якого закону з ...
496016
  Анісімов К. Законодавча діяльність Центральної Ради щодо впровадження єдиної форми однострою національних збройних сил України (березень 1917 - квітень 1918 рр.) // Українська Центральна Рада : поступ націєтворення та державобудівництва / КНУТШ; Центр українознавства; Ред.кол.: Баран В.Д., Борисенко В.К., Дунаєвська Л.Ф. та ін.; За заг. ред. В.І. Сергійчука. – Київ : Українська видавнича спілка, 2002. – С. 182-188. – ISBN 966-7060-54-1
496017
  Словська Є І. Законодавча ініціатива – початкова стадія законодавчого процесу // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 64-69. – (Право ; № 3). – ISSN 1813-338Х
496018
  Заяць Н.В. Законодавча компетенція органів представницької влади // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2009. – № 4 (65). – С. 14-24
496019
  Кучма О.Л. Законодавча новація щодо сплати єдиного соціального внеску // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; редкол.: Іншин М.І., Щербина В.І., Сахарук І.С. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 2. – С. 107-113. – ISBN 978-966-2740-96-7


  У статті аналізується новація законодавства, яка збільшує обов"язки суб"єктів підприємницької діяльності в частині сплати єдиного внеску на загальнообов"язкове державне соціальне страхування. Приділяється увага конституційним засадам регулювання ...
496020
  Мартинюк О.Г. Законодавча основа адміністративної діяльності в органах прокуратури // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2016. – Вип. 4 (60). – С. 125-132. – ISSN 2078-9165
496021
  Мазуренко В.П. Законодавча основа прикордонного співробітництва в Європейському Союзі та Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 28-32. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 1 (76)). – ISSN 1814-1161
496022
  Балабай Я.В. Законодавча основа селянської оренди землі в УСРР у період НЕПу (20-ті роки XX ст.) // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2008. – № 816. – С. 116-124. – (Історія ; Вип. 40). – ISSN 0453-8048
496023
  Гнатюк Н. Законодавча пастка // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 22-31 грудня (№ 51/52). – С. 19. – ISSN 1992-9277


  В Україні земельні спори розглядають одразу три судових інстанції. До якого суду треба звертатися, аби гарантовано захистити право власності?
496024
  Сіліванова І.М. Законодавча підтримка академічної мобільності студентів в Україні // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4. – С. 111-118. – ISSN 2411-1317


  "...Українські університети також розширюють свої горизонти міжнародного співробітництва, створюючи структурні підрозділи, що здійснюють діяльність, направлену на розвиток академічних відносин із закордонними вищими навчальними закладами, ...
496025
  Монаєнко А.О. Законодавча правотворчість у сфері видатків на освіту та науку // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2010. – № 1. – С. 38-43
496026
  Хруппа М.С. Законодавча регламентація застосування методу контрольованої поставки у сфері боротьби з економічною і наркотичною злочинністю // Законодавство України. Науково-практичні коментарі : юридичний журнал / ТОВ "Український інформаційно-правовий центр". – Київ, 2002. – № 3. – С.125-127
496027
  Коломоєць Д. Законодавча складова інституційного забезпечення інноваційного розвитку України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 56-58. – (Економіка ; вип. 107/108). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано законодавче забезпечення розвитку інноваційної сфери в Україні та окреслено основні проблеми його формування та реалізації на сучасному етапі. The article analyses the legislative provision of innovative sphere development in Ukraine ...
496028
  Коростей В. Законодавча стратегія розвитку економіки України // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 7. – С. 105-110. – ISSN 0132-1331
496029
  Нечипоренко Ю. Законодавча та установча функції українського парламенту: проблемні аспекти // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2016. – № 5/6 (85/86), вересень - грудень. – С. 43-50. – ISSN 2524-0137
496030
  Дзейко Ж.О. Законодавча техніка в Україні (теоретико-історичне дослідження) : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.01 / Дзейко Жанна Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2011. – 39 с. – Бібліогр. : 51 назв.
496031
  Дзейко Ж.О. Законодавча техніка в Україні (теоретико-історичне дослідження) : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.01 / Дзейко Ж.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 452 л. – Бібліогр.: л. 399-452
496032
  Дзейко Ж.О. Законодавча техніка в Україні: історико-теоретичне дослідження / Ж.О. Дзейко ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Київський університет, 2007. – 360 с. – ISBN 966-594-865-2
496033
  Дзейко Ж. Законодавча техніка й механізм реалізації норм права: методологічні питання взаємозв"язку // Про українське право : часопис кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; редкол.: Г. Балюк, І. Безклубий, О. Беляневич [та ін.]. – Київ, 2009. – Число 4 : Правова освіта і наука. Методологія юридичних досліджень. – С. 359-367. – ISBN 978-966-349-240-7
496034
  Дзейко Ж.О. Законодавча техніка та законодавча технологія: сучасні підходи до їхнього розуміння та співвідношення // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 27 квітня 2018 року "Право, юридична наука та освіта: здобутки та перспективи (до дня народження О.Б. Костенка)" / "Право, юридична наука та освіта: здобутки та перспективи (до дня народження О.Б. Костенка", всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : Людмила, 2018. – С. 10-12. – ISBN 978-617-7638-01-7
496035
  Дзейко Ж. Законодавча техніка: поняття і значення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 11-15. – (Юридичні науки ; Вип. 70/71). – ISSN 1728-3817


  Аналізуються поняття і значення законодавчої техніки. Основний акцент зроблено на дослідженні таких найважливіших характеристик законодавчої техніки, як її зміст, структура, сутність, види, співвідношення із законодавчим процесом. The author of the ...
496036
  Омечьченко Н.Л. Законодавча функція Верховної Ради України деякі пробтеми теорії // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 41. – С. 243-249. – ISSN 1563-3349
496037
  Колюх В.В. Законодавча функція парламентів та практика її реалізації в зарубіжних державах // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – С. 135-148. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 68). – ISSN 1563-3349


  Досліджуються особливості здійснення законодавчої функції парламентом у зарубіжних державах. Аналізується світовий досвід розгляду законопроектів парламентами. Визначено суб"єктів права законодавчої ініціативи. Проаналізована практика активного ...
496038
  Омельченко Н.Л. Законодавча функція у системі функцій Верховної Ради України // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 262-267. – ISSN 1563-3349
496039
  Владиченко О. Законодавче визначення кола суб"єктів господарювання у сфері реалізації вугільної продукції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 113-115. – (Юридичні науки ; Вип. 91). – ISSN 1728-3817


  Обґрунтована актуальність уточнення кола суб"єктів господарювання у сфері реалізації вугільної продукції, з урахуванням особливостей їх правового статусу та змісту здійснюваної ними діяльності. Проведено аналіз нормативно-правових актів, що визначають ...
496040
  Хасанова В. Законодавче визначення понять "внутрішня торгівля" та "торговельна діяльність" // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2006. – № 6. – С. 31-35
496041
  Чкан І.О. Законодавче виконання питання захисту прав споживачів ринку фінансових послуг // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків), Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов. ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 1 : Вплив глобальних викликів на функціонування ринку праці. – С. 236-240
496042
  Кармаза О. Законодавче врегулювання колізійних питань спадкових правовідносин // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 11. – С.108-109
496043
   Законодавче врегулювання проядку використання та захисту державних символів України // Проблеми законодавчого забезпечення пріоритетних сфер суспільних відносин : (на основі аналізу законопроектів, включених до порядку денного дев"ятої сесії Верховної Ради України восьмого скликання) / Ін-т законодавства Верхов. Ради України ; [заг. ред. В.О. Зайчука]. – Київ : Людмила, 2019. – [Т. 15]. – С. 285-332. – ISBN 978-617-7638-94-9
496044
  Скидан О. Законодавче забезпечення аграрної політики в Україні: проблемні питання // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 4. – С. 52-57. – ISSN 0132-1331
496045
  Клімчук О. Законодавче забезпечення архівного зберігання електронних документів в Україні // Студії з архівної справи та документознавства / Держ. архів. служба України, Укр. н.-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2015. – Т. 22/23. – С. 26-32. – ISSN 2306-4323
496046
   Законодавче забезпечення бюджетного планування // Проблеми законодавчого забезпечення пріоритетних сфер суспільних відносин : (на основі аналізу законопроектів, включених до порядку денного дев"ятої сесії Верховної Ради України восьмого скликання) / Ін-т законодавства Верхов. Ради України ; [заг. ред. В.О. Зайчука]. – Київ : Людмила, 2019. – [Т. 15]. – С. 333-365. – ISBN 978-617-7638-94-9
496047
  Мазур О. Законодавче забезпечення в Україні прав та законних інтересів особи, затриманої за підозрою у вчиненні злочину // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2007. – № 8. – С. 83-87.
496048
  Ковальчук О.Б. Законодавче забезпечення виборчого процесу в Україні // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 827. – С. 69-73. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
496049
  Томас Ж.Ю. Законодавче забезпечення використання спеціальних знань у розслідуванні посягань на культурні цінності // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Київ. апеляційний суд ; редкол.: Головачов Я.В., Кресіна І.О., Тимченко Г.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (54). – С. 79-88. – ISSN 2413-1342
496050
  Кафарський О.В. Законодавче забезпечення господарських відносин у сфері сільського туризму // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 425-431. – ISSN 1563-3349
496051
  Малиш Н.А. Законодавче забезпечення державної екологічної політики України / Н.А. Малиш, С.О. Москаленко // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2019. – С. 39-46. – (Серія "Державне управління" ; № 3 (94)). – ISSN 2310-2837
496052
  Джолос О.В. Законодавче забезпечення діяльності державного іномовлення України // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2016. – Т. 62, січень – березень


  У статті розглянуто історію розвитку іномовлення, зокрема в Україні; стисло проаналізовано принципи роботи зарубіжних компаній, що здійснюють мовлення на закордон, з погляду їх організаційно-правового статусу. Вивчено правові норми, що ...
496053
  Шабранська Н.І. Законодавче забезпечення діяльності малих інноваційних підприємств // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 7/8 (74/75). – С. 76-81.
496054
  Стороженко С.В. Законодавче забезпечення екологічних прав громадян // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 6. – С. 48-56.
496055
  Балюк Г.І. Законодавче забезпечення екологічної безпеки у сфері електроенергетики / Г.І. Балюк, Т.Г. Ковальчук // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2015. – № 3 (13)
496056
  Мамутов В. Законодавче забезпечення економічної політики // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 10. – С. 112-119. – Бібліогр.: с. 113-117. – ISSN 0131-775Х


  Проаналізовано недоліки в законодавчому забезпеченні економічної політики, прагнення кримінально-тіньових елементів використовувати наявні або створити нові лазівки в законодавстві для свого збагачення антигромадськими способами. Запропоновано заходи ...
496057
  Ніколаєнко Н.В. Законодавче забезпечення електронної комерції в Україні: стан та перспективи розвитку // Законодавча діяльність Верховної Ради України: стратегія планування в умовах європейської інтеграції : матеріали круглого столу 28 січ. 2015 р. / Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2015. – С. 191-196. – ISBN 978-966-7166-33-5
496058
  Шульга Н. Законодавче забезпечення і чинники, що впливають на стан сучасної освітньої політики в Україні // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2012. – № 1. – С. 274-281


  Розвивається зміст державної політики в галузі освіти, методологія законодавства про науку та освіту; наведено аналіз законодавчого забезпечення, яке визначає зміст і напрями реалізації державної освітньої політики, охарактеризовано чинники, які ...
496059
  Головченко Г. Законодавче забезпечення медіаосвіти в США // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету / Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. – Умань, 2020. – Вип. 2, ч. 1. – С. 45-51. – ISSN 2307-4906
496060
  Олефіренко С.В. Законодавче забезпечення модернізації Головних управлінь юстиції в Україні // Теорія та практика державної служби : матеріали наук.-практ. конф., 8 листоп. 2013 р., м. Дніпропетровськ / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [редкол.: С.М. Серьогін (голова) та ін.]. – Дніпропетровськ : ДРІДУ НАДУ, 2013. – С. 67-69. – ISBN 978-617-7139-03-3
496061
  Гугько Л.О. Законодавче забезпечення модернізації професійної підготовки студентів магістратури за спеціальністю "іноземна мова та прикладна лінгвістика" у КНР // Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького / Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2020. – С. 24-29. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 1). – ISSN 2076-586Х
496062
  Грудзевич Я.В. Законодавче забезпечення незалежності Національного Банку : банківська справа // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 5. – С. 106-110. – Бібліогр.: 6 назв
496063
  Бринцев Василь Законодавче забезпечення окремих форм парламентського контролю відповідно до засад, встановлених конституцією України // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2009. – № 2 (20). – С. 20-25.
496064
  Орос І. Законодавче забезпечення освіти дорослих в Україні та Великій Британії у XX ст. // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету / Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. – Умань, 2019. – Вип. 2. – С. 90-95. – ISSN 2307-4906
496065
  Іващенко В. Законодавче забезпечення охорони авторських прав на українських землях наприкінці XIX - на початку XX століть // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2013. – № 6 (74). – С. 83-87
496066
  Багай Н.О. Законодавче забезпечення охорони довкілля у сільському господарстві // Екологічне право України : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і прав. експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Асоц. укр. правників ; Укр. еколог. спілка ; голов. ред. Костицький В.В. ; редкол.: Андрєйцев В.І., Балюк Г.І., Єрмоленко В.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3/4. – С. 6-10. – ISSN 2413-7189
496067
  Стеценко С. Законодавче забезпечення охорони здоров"я в Україні / С. Стеценко, І. Сенюта // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 6. – С. 96-101. – ISSN 0132-1331
496068
  Россіхін В.В. Законодавче забезпечення пенітенціарної політики радянської держави щодо неповнолітніх у 1930-1980 рр. // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2012. – № 2 (7). – С. 84-89
496069
  Годлевська К. Законодавче забезпечення підготовки майбутнього вчителя в Угорщині // Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2017: освітні трансформації у контексті європейської інтеграції і глобалізації : матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф. 15-16 черв. 2017 р., м. Київ : [збірник доп.] : 25-річчю НАПН України присвяч. / Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2017: освітні трансформації у контексті європейської інтеграції і глобалізації, міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Педагогічна думка, 2017. – С. 36-37. – ISBN 978-966-644-365-9
496070
  Любченко М.О. Законодавче забезпечення права вільно залишати територію України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 2. – С. 78-82. – ISSN 2219-5521
496071
  Волощенко-Віслобокова Законодавче забезпечення права на релігійну освіту в Україні як наближення до системи європейських стандартів // Європейська юридична освіта і наука : зб. матеріалів IX Міжнар. наук.-практ. конф., 13-14 листоп. 2015 р. : до 20-ї річниці Київ. ун-ту права НАН України / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України, Ужгород. нац. ун-т, Закарпат. облдежадмін. ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2015. – С. 79-82. – ISBN 978-617-7363-09-4
496072
  Ковальчук М. Законодавче забезпечення правового режиму землі як об"єкту інвестиційної діяльності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 94-97. – (Юридичні науки ; вип. 93). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджуються проблемні питання законодавчого забезпечення правового режиму землі як об"єкту інвестиційної діяльності. В статье исследуются проблемные вопросы законодательного обеспечения правового режима земли как объекта инвестиционной ...
496073
  Тимошенко В.А. Законодавче забезпечення протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, як передумова запобігання наркобізнесу // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 84. – С. 176-185. – ISSN 0201-7245
496074
  Крупка Л.С. Законодавче забезпечення процесів трудової міграції в європейських країнах // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 1. – С. 151-157. – (Право. Економіка. Управління)
496075
   Законодавче забезпечення реформування кримінального та кримінального процесуального законодавства // Проблеми законодавчого забезпечення пріоритетних сфер суспільних відносин : (на основі аналізу законопроектів, включених до порядку денного дев"ятої сесії Верховної Ради України восьмого скликання) / Ін-т законодавства Верхов. Ради України ; [заг. ред. В.О. Зайчука]. – Київ : Людмила, 2019. – [Т. 15]. – С. 169-247. – ISBN 978-617-7638-94-9
496076
  Лазор О. Законодавче забезпечення реформування системи місцевого самоврядування та муніципальної служби Італії / О. Лазор, І. Шелепницька // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 141-157.
496077
   Законодавче забезпечення розвитку електронного урядування / І.В. Шкарлат, Н.М. Заєць, В.В. Омельченко, Л.О. Полосіна // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2013. – № 1. – С. 69-73. – Бібліогр.: 13 назв.


  Нормативно-правове регулювання електронного урядування на сьогодні включає достатньо великий перелік документів. Проте нормативно-правова база не є достатньою. Зокрема не існує спеціалізованих документів, які закладають концепцію та стратегію розвитку ...
496078
  Скіпенко Р.Е. Законодавче забезпечення розвитку накопичувальної системи пенсійного страхування // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 366-370. – ISSN 1563-3349
496079
  Сушко І. Законодавче забезпечення руху до симетричного безвізового режиму між ЄС та Україною. Поточні оцінки візової практики країн ЄС в Україні / Сушко І., Врадій О., Сушко О. ; Центр миру, конверсії та зовнішньої політики України ; Громад. ініціатива "Європа без кордонів". – Київ : Відродження, 2010. – 56 с. – ISBN 978-966-8875-57-1
496080
  Стукан Н. Законодавче забезпечення соматичних прав в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 75-76. – ISBN 978-617-7069-15-6
496081
  Мартюшев О.О. Законодавче забезпечення стратегічного управління в банківській системі України // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : Збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2006. – Т. 16. – С. 252-257. – ISBN 966-8958-03-9
496082
  Ахтирська Н.М. Законодавче забезпечення судового пізнання у справах, пов"язаних з торгівлею людьми / Н.М. Ахтирська, Т.М. Юденко // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 56. – С. 414-418. – ISSN 1563-3349
496083
  Федосова І.В. Законодавче забезпечення та нормативна регламентація вищої інженерно-технічної освіти в Україні (початок - 30-ті роки XX століття) // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : збірник наукових праць / Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Луганськ, 2013. – № 10 (269), ч. 3, травень : Педагогічні науки. – С. 285-295. – ISSN 2227-2844
496084
  Овчар І. Законодавче забезпечення та політичні мотиви визначення українсько-російських відносин // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2010. – № 1 (23). – С. 71-77


  У статті розглядаються складові внутрішньої політики, пов"язані з зовнішніми факторами, як мотив визначення українсько-російських відносин. Аналізується тривалий і неоднозначний етап становлення українсько-російських взаємин як у форматі міждержавних ...
496085
   Законодавче забезпечення форм безпосередньої демократії // Проблеми законодавчого забезпечення пріоритетних сфер суспільних відносин : (на основі аналізу законопроектів, включених до порядку денного дев"ятої сесії Верховної Ради України восьмого скликання) / Ін-т законодавства Верхов. Ради України ; [заг. ред. В.О. Зайчука]. – Київ : Людмила, 2019. – [Т. 15]. – С. 72-124. – ISBN 978-617-7638-94-9
496086
  Сидоренко Є. Законодавче закріплення додаткових умов трудового договору: досвід зарубіжних країн // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 331-333. – ISBN 978-617-7069-28-6
496087
  Клименко О.І. Законодавче закріплення конституційно-правової реформи в України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 2. – С. 67-70. – ISSN 2219-5521
496088
  Никитенко Н.В. Законодавче закріплення кримінально-процесуальних гарантій охорони професійної таємниці / Н.В. Никитенко, Ю.І. Аністратенко // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; ред. рада: Шемшученко Ю.С., Костицький В.В., Гриценко І.С. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3/4 (22/23). – С. 68-72. – ISSN 2413-6433
496089
  Лукач І.В. Законодавче закріплення нефінансового звіту в контексті угоди про асоціацію // Актуальні проблеми господарського права і господарського процесу : (матеріали круглого столу, м. Київ, 9 листоп. 2018 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. госп. права ; [упоряд. В.В. Поєдинок ; відп. за вип. В.С. Щербина]. – Київ : Ліра-К, 2018. – С. 95-99. – ISBN 978-617-7605-90-3
496090
  Лукач І. Законодавче закріплення нефінансового звіту в контексті Угоди про асоціацію // Право України : юридичний журнал / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2018. – № 6. – С. 143-153. – ISSN 1026-9932
496091
  Захарія С.Я. Законодавче закріплення посади державного секретаря в Україні: стан та тенденції // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 1. – С. 130-132
496092
  Дроздович Надія Законодавче закріплення принципу вільної оцінки доказів у країнах романо-германської правової системи // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 2 (170). – С. 137-140.
496093
  Федченко В. Законодавче регламентування припинення діяльності слідчої групи // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 5. – С.99-102. – ISSN 0132-1331
496094
  Богашева Н.В. Законодавче регулювання виборів в Україні: проблеми стабільності // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2014. – № 2. – С. 32-38. – ISSN 2220-1394
496095
  Пилипенко П.Д. Законодавче регулювання відносин соціального забезпечення в Україні // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 1/2. – С. 160-166. – (Право. Економіка. Управління)
496096
  Артемович І. Законодавче регулювання відносин у сфері захисту неповнолітніх від негативного впливу інформації в мережі Інтернет // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – C. 124-126. – ISBN 978-617-7069-28-6
496097
  Легенький М.І. Законодавче регулювання відносин у сфері інновацій в освіті // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 136. – C. 144-152. – ISSN 2224-9281
496098
  Саркісян В.М. Законодавче регулювання громадського контролю за місцевими виборами в умовах децентралізації влади в Україні // Доступ до правосуддя в контексті реформи децентралізації в Україні : матеріали Загальнонац. юрид. форуму, 13 груд. 2019 р. / Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка, Координатор проектів ОБСЄ в Україні ; [ред. Л.Б. Комленко]. – Сєвєродонецьк : Луганський державний університет внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка, 2020. – С. 46-49. – ISBN 978-617-7627-30-1
496099
  Демиденко Л.Г. Законодавче регулювання державної допомоги у галузі природоохоронного землекористування як інструмент державної політики // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й.М. Дорош, В.І. Курило, А.М. Третяк [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4. – С. 90-94 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-1677
496100
  Борисевич Сергій Олександрович Законодавче регулювання державної іпотечної політики в першій половині XIX ст. // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 5. – С. 100-111. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5247


  У статті проаналізовано законодавчі акти Російської імперії першої половини XIX ст., які сприяли розвитку державної іпотечної політики. Її особливість полягала в забезпеченні матеріального інтересу лише дворянства й гальмуванні розорення поміщицьких ...
496101
  Петрюк М.В. Законодавче регулювання діяльності венчурних фондів в Україні // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 200, ч. 3. – С. 279-284. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586


  Проаналізовано сучасний стан та перспективи розвитку законодавчого регулювання діяльності венчурних фондів в Україні. Розглянуто основні нормативно-правові акти та законопроекти, які забезпечують процес венчурного фінансування та внесено пропозицію ...
496102
  Усенко Ю. Законодавче регулювання діяльності електронних засобів масової інформації в Україні // Вісник Книжкової палати : Науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2007. – № 5. – С. 36-39.
496103
  Іванов В.Ф. Законодавче регулювання діяльності Інтернету: необхідність чи непотрібність // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 15-18. – (Журналістика ; Вип. 8)


  Розглядаються питання регулювання такого нового засобу масової комунікації, яким є Інтернет. Аналізується міжнародний досвід у цій галузі та робляться висновки щодо перспектив розвитку Інтернету.
496104
  Тимчак В.В. Законодавче регулювання діяльності міліції в 1946-1953 рр. // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 122-128. – ISSN 1563-3349
496105
  Ліневич Ю.В. Законодавче регулювання доступу та діяльності філій іноземних банків у країнах з перехідною економікою : фінанси та кредит // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 6. – С. 39-47 : Табл. – Бібліогр.: 15 назв
496106
  Пелипенко Н.В. Законодавче регулювання забезпечення безпеки учасників кримінального судочинства в країнах СНД // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 8. – С. 103-114.
496107
  Нестерович В.Ф. Законодавче регулювання звернень громадян щодо протидії корупції в Україні // Протидія злочинності в Україні: кримінально-правові та кримінологічні аспекти : матеріали Всеукр. наук.-практ. семінару (м. Миколаїв, 26 трав. 2016 р.) / Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка, Юрид. ф-т Чорномор. держ. ун-ту ім. Петра Могили, Луган. місц. осередок ГО "Всеукр. асоц. кримін. права" ; [упоряд. Є.О. Письменський]. – Миколаїв : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2016. – С. 144-148. – ISBN 978-617-616-069-4
496108
  Оргієць О.М. Законодавче регулювання і громадська думка в процесі реформування адміністративно-територіального устрою України // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2011. – № 3. – С. 16-22
496109
  Глущук Н. Законодавче регулювання інформаційної діяльності органів державної податкової служби України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 7 (199). – С. 71-74
496110
  Мороз Н.С. Законодавче регулювання інформаційної сфери як основа забезпечення інформаційної безпеки держави // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 824. – С. 71-76. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
496111
  Федчишин С. Законодавче регулювання конкурсу в разі вступу на дипломатичну службу України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 10 (296). – С. 176-182. – ISSN 2663-5313
496112
  Бурдін В. Законодавче регулювання кримінальної відповідальності неповнолітніх в Україні // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.472-477. – Бібліогр.: 9 н. – (Серія юридична ; Вип. 36)
496113
  Шеремет А. Законодавче регулювання медіації в Україні: аналіз проекту Закону України "Про медіацію" // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 11 (297). – С. 51-56. – ISSN 2663-5313
496114
  Дацій О.І. Законодавче регулювання міжбюджетних відносин в Україні // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – C. 25-30. – (Право ; № 2). – ISSN 1813-338Х
496115
  Джужа О. Законодавче регулювання оперативно-розшукової діяльності // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 6. – С. 79-81. – ISSN 0132-1331
496116
  Хорошаєв Є.С. Законодавче регулювання ПДВ та шляхи його удосконалення // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 111-117.
496117
  Коновейчук Х.Б. Законодавче регулювання порядку входу і виходу з добровільно об"єднаної територіальної громади // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 167-177. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 75). – ISSN 1563-3349
496118
  Полуда В. Законодавче регулювання праці військовополонених в окупованій вермахтом Україні (1941-1944 рр.) // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства М-ва освіти і науки України ; редкол.: Б. Галайко, Баран В.Д., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1 (58). – C. 191-200. – ISSN 2413-7065
496119
  Козуб І.Г. Законодавче регулювання праці осіб зі зниженою працездатністю // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2007. – С. 45-48. – (Правознавство ; Вип. 385)
496120
  Шевченко Т. Законодавче регулювання припинення повноважень парламентаріїв: Україна та світовий досвід // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 3. – С. 15-18.
496121
  Щегельська Ю.П. Законодавче регулювання промоційної діяльності України на міжнародній арені (1991—2011) // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 16, липень - грудень. – С. 26-31


  У статті подано результати аналізу історичного розвитку законодавчої бази, що регулює промоційну діяльність Української держави. Article analyses historical development of the legislative bases that regulates the Promotional Activity of the Ukrainian ...
496122
  Гулєвська Г.Ю. Законодавче регулювання професійної етики державних службовців: сучасний стан та перспективи розвитку // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 12. – С. 51-58.
496123
  Климков В.О. Законодавче регулювання процедури банкрутства сучасний стан та тенденції // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 310-315. – ISSN 1563-3349
496124
  Кушерець Д. Законодавче регулювання процесів ворожого поглинання у США та Великій Британії // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2012. – № 20 (329). – С. 12-14
496125
  Левик А. Законодавче регулювання реприватизації, доприватизації житла / А. Левик, О Яворська // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 3. – С.116-118. – Бібліогр.: 0 н. – ISSN 0132-1331
496126
  Павленко Н.Г. Законодавче регулювання строків звернення до суду в адміністративному судочинстві // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науковий журнал / Національна академія внутрішніх справ України. – Київ, 2014. – № 4 (93). – С. 81-89
496127
  Бобровнік Ю.В. Законодавче регулювання структури органів місцевого самоврядування в місті Києві в період 1990-2010 рр. : історичний аспект // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 101 (№ 10). – С. 117-120. – ISSN 2076-1554
496128
  Ситенко Г.О. Законодавче регулювання транскордонних аспектів банкрутства у Китаї та В"єтнамі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 61, ч. 2. – С. 199-200.
496129
   Законодавче регулювання тютюнокуріння в Україні : гармонізація вітчизняних та міжнародних правових засад. Навчальний посібник. – Київ : Дзвін, 2005. – 208с.
496130
  Нестерович В.Ф. Законодавче регулювання участі громадськості у формуванні органів державної влади України // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Севєродонецьк, 2017. – № 3 (79). – С. 11-18. – ISSN 2524-0323
496131
  Ковальчук Р.Л. Законодавче регулювання якості вищої освіти в Україні: стан та перспективи розвитку // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2010. – С. 10-14. – (Правознавство ; Вип. 550). – ISSN 2221-173X
496132
  Марчук Р.П. Законодавче реформування національної системи протидії відмиванню "брудних" коштів та фінансування тероризму / Р.П. Марчук, Я.В. Корженівський // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 29 квіт.- 1 трав. 2010 р., м. Алушта (АРК) / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Ю.С. Шемшученко, Ю.Л. Бошицький, С.В. Бобровник та ін.]. – Київ : Видавництво Європейського університету, 2010. – С. 131-132. – ISBN 978-966-301-169-1
496133
  Яцишин М.М. Законодавче та нормативно-правове забезпечення діяльності органів і установ виконання покарань в Україні // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2008. – С. 106-112. – (Правознавство ; Вип. 461)
496134
  Греськів О.О. Законодавче та нормативно-правове забезпечення досліджень ретроспективних бібліотечних фондів в Україні: актуалізація в частині формування державного реєстру національного культурного надбання // Короленківські читання 2016 "Бібліотеки, архіви, музеї: інтеграція до світового наукового та історико-культурного простору" : матеріали XIX Міжнар. наук.-практ. конференції, м. Харків, 12 жовт. 2016 р. : у 2 ч. / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія), ВГО "Укр. бібл. асоц."; [уклад.: О.П. Куніч ; редкол.: В.Д. Ракитянська (голова) та ін. ; наук. ред. Л.В. Глазунова]. – Харків : [б. в.], 2017. – Ч. 2. – С. 107-124
496135
  Закреницький Анатолій Законодавче та нормативно-правове регулювання діяльності суб"єктів господарювання в особливий період // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 12, грудень. – С. 17-19
496136
  Бусуйок Д. Законодавче та правове регулювання моніторингу земель в Україні // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 8 (200). – С. 56-59
496137
  Осипенко С.І. Законодавче, науково-методичне та програмне забезпечення робіт із декларування та навчання фахівців з безпеки // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 11. – С. 32-34. – Бібліогр.: 6 назв
496138
  Тулін К. Законодавчий вимір функціонування системи освіти Румунії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 63-65. – (Педагогіка ; вип. 2 (12)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено основні нормативно-правових документів, що регулюють функціонування системи освіти Румунії. Визначено документи, які створюють нормативно-правове поле діяльності освіти. Зазначено, що Стратегія розвитку професійної освіти Румунії на ...
496139
  Муза О.В. Законодавчий консалтинг у законотворчому процесі України // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – С. 12-23. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 79). – ISSN 1563-3349
496140
  Васильченко Законодавчий процес в Україні / Васильченко, о.П // Науковий вісник Чернівецького університету ім. Ю. Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький державний університет ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2001. – Вип. 103. – С.61-64. – (Правознавство ; Вип. 103). – ISBN 966-568-332-2
496141
  Губанова Т. Законодавчий процес періоду Української революції 1917-1921 рр. та сьогодення: порівняльно-правовий аналіз // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2017


  Присвячено дослідженню процесу законотворення доби Української революції 1917-1921 рр. порівняно із сьогоденням. У результаті проведеного дослідження автор робить висновок про величезний вплив державотворчих і правотворчих процесів у 1917-1921 рр. на ...
496142
  Шевченко А.М. Законодавчий формат організації ф"ючерсної торгівлі: український досвід // Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2007. – № 2. – С. 14-21.
496143
  Колодяжний Д. Законодавчі "лайфаки", спрямовані на залучення інвестицій у портову інфраструктуру // Юридична газета. – Київ, 2020. – 27 жовтня (№ 20). – С. 13, 32-33
496144
   Законодавчі акти про діяльність колгоспів. – К, 1968. – 464с.
496145
   Законодавчі акти про землю. – К, 1972. – 463с.
496146
   Законодавчі акти про землю. – 2-е, перероб. і доп. – Київ : Урожай, 1979. – 398с.
496147
   Законодавчі акти про пенсійне забезпечення. – К, 1985. – 184с.
496148
   Законодавчі акти УРСР, повязані з Чорнобильською катастрофою. – К, 1991. – 59с.
496149
  Калітенко Д.О. Законодавчі аспекти зародження екологічних прав людини // Юриспруденція у формуванні правової держави та громадянського суспільства : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. : (6 жовт. 2016 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2016. – С. 110-113. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-29-2
496150
  Паславська О.Я. Законодавчі гарантії прав на землю в Україні // Проблеми реалізації та забезпечення ефективності правових реформ : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. : (16 трав. 2016 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2016. – С. 104-109. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-30-8
496151
  Лейба О.А. Законодавчі дефекти: характерні ознаки та відмежування від інших правових явищ // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 135. – С. 225-233. – ISSN 2224-9281
496152
  Подорожна Т. Законодавчі дефініції як різновид тлумачення: теоретико-правовий аспект // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 11. – С. 133-137.
496153
  Подорожна Т.С. Законодавчі дефініції: поняття, структура, функції : Дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.01 - теорія та історія держави і права ; історія політичних і правових учень / Подорожна Т.С. ; Львівський державний ун-т внутрішніх справ. – Львів, 2009. – 205л. – Бібліогр. : л.168-205
496154
  Подорожна Т.С. Законодавчі дефініції: поняття, структура, функції : монографія / Тетяна Подорожна ; Львівський держ. ун-т внутрішніх справ. – Львів, 2009. – 196 с. – ISBN 978-966-1585-31-6
496155
  Спіцина Л. Законодавчі засади використання земель сільськогосподарського призначення на умовах емфітевзису в Україні // Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне п-во "СТРАЙД" ; ред. рада.: В. Марченко, Н. Парфьонова, В. Бринцев [та ін.]. – Харків, 2017. – № 5 (95). – C. 7-17
496156
  Чудний О. Законодавчі засади державної цінової політики та проблемні питання її реалізації в Україні : Упрвління економікою: теорія і практика // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 10. – С. 48-52. – Бібліогр. 21 назва. – ISSN 0131-775Х
496157
  Гавриш Р.Л. Законодавчі засади діяльності земств у сфері шкільної освіти (1864-1920 роки) // Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. держ. пед.ун.; Полтав. регіон. осередок Ін-ту укр. археограф. та джерелознав. та інш. – Полтава, 1999. – № 1/2. – С.146-152. – ISBN 966-7653-2-Х
496158
  Лямець А. Законодавчі засади забеспечення бібліотек Єгипту обов"язковим примірником видань // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2012. – № 4 (210). – С. 40-45. – ISSN 1029-7200
496159
  Христова Г. Законодавчі засади попередження жорсткого поводження з дітьми у світлі міжнародних стандартів прав дитини // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2009. – № 3 (58). – С. 75-85. – ISSN 1993-0909
496160
  Гладкий С.О. Законодавчі засади правового статусу сільськогосподарських кооперативів в УСРР 20-х років XX ст. // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2010. – Вип. 1 (33). – С. 6-10. – (0). – ISSN 2078-9165
496161
  Мотузка О.М. Законодавчі засади статистики міжнародної технічної допомоги // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. У. – Київ, 2005. – № 3. – С. 61-64 : табл. – Бібліогр.: 6 назв
496162
  Майданік І.П. Законодавчі зміни Італійської Республіки: новітні виклики для українських мігрантів // Демографія та соціальна економіка : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАН України, Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи. – Київ, 2010. – № 2 (14). – С. 86-93. – ISSN 2072-9480
496163
  Мазур В. Законодавчі зміни мають сприяти збереженню інтелектуального потенціалу країни, а не навпаки // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 12 грудня (№ 232). – С. 5


  У парламентському Комітеті з питань науки і освіти почали обговорювати можливі зміни до закону "Про вищу освіту".
496164
  Гусаров К. Законодавчі ініціативи змін апеляційного провадження цивільного судочинства: основні новели // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 8. – С. 76-82. – ISSN 1026-9932
496165
  Рудакова С.Г. Законодавчі ініціативи у сфері праці: доцільність та наслідки / С.Г. Рудакова, Л.В. Щетініна, О.В. Шевчук // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 5 (508) : Креативна економіка: світовий досвід та виклики для України. – С. 241-246. – ISSN 2222-4459
496166
  Ілин Л.М. Законодавчі ініціативи українського сеймового представництва під час третьої каденції Галицького крайового сейму (1870-1876 рр.) // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького : право, економіка / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2014. – Вип. 9. – С. 46-55. – ISSN 2078-6670
496167
  Шилін М.О. Законодавчі й теоретичні проблеми визначення поняття "правоохоронні функції" // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 108. – С. 10-20. – ISSN 0201-7245
496168
  Письменний В. Законодавчі колізії механізму оподаткування нерухомості в Україні // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – Вип. 1. – С. 58-65. – ISSN 1818-5754


  На основі критичного вивчення положень Податкового кодексу України з"ясовано недоліки механізму справляння податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.
496169
  Шулюк Б.С. Законодавчі колізії розвитку фінансового механізму державно-приватного партнерства в Україні // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Клапків Ю.М. ; редкол.: Варченко О.М., Глінковська Беата, Глонті Владімер [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – № 7/8 (85). – С. 28-32. – ISSN 2309-1533
496170
  Богашева Н. Законодавчі колізії як фактор зниження якості та ефективності законодавства // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватн. права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2015. – № 10/12 (154/156). – C. 5-11. – ISSN 2308-9636
496171
  Савка В. Законодавчі невизначеності спрощеної системи оподаткування // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Вип. 1. – С. 134-139. – ISSN 1818-5754
496172
  Івашова І. Законодавчі обмеження й обтяження права користування житлом // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 8 (200). – С. 20-23
496173
  Гончаренко В. Законодавчі органи в Україні за часів Української революції 1917-1921 рр. // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 3. – С. 20-30. – ISSN 1026-9932
496174
  Мосьондз С.О. Законодавчі основи державної політики у сфері наукової діяльності в Україні // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науковий журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2012. – № 5 (84). – С. 128-134


  Здійснено аналіз державної політики у сфері науки, визначено її законодавчі основи на сучасному етапі розвитку українського суспільства.
496175
  Сисоєва І. Законодавчі основи планування територій як функції державного регулювання земельних відносин на місцевому рівні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 318-319. – ISBN 978-617-7069-17-0
496176
  Осауленко А.О. Законодавчі основи становлення та розвитку кримінально-виконавчої системи України (1990-2005 рр.) : монографія / Андрій Осауленко. – Київ : Вадекс, 2019. – 449, [1] с. – Бібліогр.: с. 401-447. – ISBN 978-966-9725-60-8
496177
  Мельник О.М. Законодавчі основи та найважливіші параметри грошово-кредитної політики : грошово-кредитна політика // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 7. – С. 34-44 : Табл. – Бібліогр.: 2 назви
496178
  Гудзинська Л.Ю. Законодавчі передумови активізації споживчого кредитування в банківській системі України // Стратегія розвитку України : економіка, соціологія, право: науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т ; голов. ред. М.С. Кулик. – Київ, 2016. – № 1. – С. 149-155. – ISSN 1729-7036
496179
  Головко А. Законодавчі передумови впровадження міжнародних правил торгівлі цінними паперами в Україні // Фінансовий ринок України : інформаційно-аналітичний бюлетень / Українське агентство фінансового розвитку ; Аудиторська фірма "Грант Експерт" ; Акціонерний комерційний банк "Аркада". – Київ, 2009. – № 12 (74). – С. 9-12
496180
  Кобзаренко П.В. Законодавчі передумови підвищення ефективності умовного засудження : (до десятиріччя дії) / П.В. Кобзаренко, Т.В. Кисельова, В.С. Шилінгов // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1984. – С. 56-59. – (Юридичні науки ; Вип. 25)


  В статье анализируются изменения и дополнения, происшедшие в институте условного осуждения (1982-1983 гг.), и дается их оценка с точки зрения повышения эффективности условного осуждения. Высказано мнение о необходимости законодательного уточнения ...
496181
   Законодавчі перспективи оптимізації сплати податків // Проблеми законодавчого забезпечення пріоритетних сфер суспільних відносин : (на основі аналізу законопроектів, включених до порядку денного дев"ятої сесії Верховної Ради України восьмого скликання) / Ін-т законодавства Верхов. Ради України ; [заг. ред. В.О. Зайчука]. – Київ : Людмила, 2019. – [Т. 15]. – С. 366-395. – ISBN 978-617-7638-94-9
496182
  Слончак В. Законодавчі перспективи розвитку медіації в трудовому праві України // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 205-207
496183
  Галенко М. Законодавчі підвалини євроінтеграційного курсу України у 2010 - 2014 рр. // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 265-269. – ISBN 978-966-171-795-3
496184
  Герасимова С.В. Законодавчі підходи підприємства до урахування інтересів споживачів фінансових послуг під час рекламування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 30-31. – (Економіка ; вип. 79). – ISSN 1728-3817


  Аналізується законодавча база України, яка регламентує рекламування фінансових послуг, з точки зору інтересів споживачів. Пропонуються оптимальні шляхи врахування інтересів споживачів і інтересів підприємства, що надає фінансові послуги, одночасно. ...
496185
  Березянко Т.В. Законодавчі проблеми розвитку корпоративного сектора та економічної політики в України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 10. – С. 18-20
496186
  Мельник М.І. Законодавчі пропозиції щодо вдосконалення існуючиої системи запобіжних засобів у кримінальному судочинстві // Законодавство України. Науково-практичні коментарі : юридичний журнал / ТОВ "Український інформаційно-правовий центр". – Київ, 2002. – № 6. – С.3-14
496187
  Грицяк І. Законодавчі та виконавчі органи Європейського Союзу // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 2. – С.237-243. – ISBN 966-73-53-51-Х
496188
  Шимон С. Законодавчі та договірні обмеження щодо відступлення права вимоги // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 7 (199). – С. 3-6
496189
  Васильєв С.В. Законодавчі та доктринальні підходи до джерел цивільного процесуального права // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2011. – № 7 (81). – С. 8-21
496190
   Законодавчі та нормативні документи України у сфері інформації, видавничої та бібліотечної справи : Тематична добірка. У 2-х частинах. – Київ : Книжкова палата України
Ч.1 : Правове регулювання у сфері інформації. – 2002. – 124с.
496191
   Законодавчі та нормативні документи України у сфері інформації, видавничої та бібліотечної справи : Тематична добірка. У 2-х частинах. – Київ : Кн. палата України. – ISBN 966-647-031-4; 966-647-032-2(Ч.2)
Ч.2 : Правове регулювання у сфері видавничої та бібліотечної діяльності. – 2002. – 220с.
496192
  Третяк А. Законодавчі та управлінські проблеми землевпорядного процесу при оформленні прав на земельні ділянки / А. Третяк, В. Третяк, Т. Прядка // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / ТОВ "Земельний вісник України" ; редкол.: Галайда А.В., Даниленко А.С., Дорош Й.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1. – С. 15-20
496193
  Яценко О. Законодавчі умови перебування іноземних військових формувань в Україні // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2009. – № 2. – С. 243-248
496194
  Захарчин Н.Г. Законодавчо-адміністративне забезпечення функціонування колективних ґмін у Другій Речі Посполитій в 30-х рр. ХХ ст. (на прикладі Львівського повіту) // Соціально-правові студії : науково-аналітичний журнал / Львів. держ. ун-т внутр. справ ; М-во внутр. справ України ; М-во освіти і науки України ; редкол.: Балинська О., Ревак І., Огірко О. [та ін.]. – Львів, 2019. – Вип. 2 (4). – С. 97-102. – ISSN 2617-4162
496195
  Третяк А.М. Законодавчо-нормативне забезпечення обороту земельних ділянок сільськогосподарського призначення / А.М. Третяк, Н.А. Третяк // Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2011. – № 1. – С. 15-32
496196
  Юхновський В.Ю. Законодавчо-правове забезпечення імплементації концепції агролісомеліорації в Україні / В.Ю. Юхновський, Г.Б. Гладун // Наукові праці Лісівничої академії наук України : збірник наукових праць / Лісівнича академія наук України. – Львів, 2015. – Вип. 13. – С. 32-37. – ISSN 1991-606X
496197
  Ковальчук А. Законодавчо-правове забезпечення руху фінансового капіталу в ринкових системах // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 1. – С. 41-46. – ISSN 0132-1331
496198
  Короб А. Законодавчо-правове поле діяльності українських видавництв Наддніпрянщини у першому десятилітті XX століття // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2012. – № 3 (44). – С. 77-83


  У статті розглянуто законодавство Російської імперії та ті цензурні акти, що регламентували роботу видавничої галузі в цілому та українських видавців зокрема. Хронологічні межі дослідження - перше десятиліття XX ст. Висвітлені окремі статті законів, ...
496199
  Креденець Н. Законодавчо-правові аспекти функціонування соціального партнерства у професійній підготовці фахівців сфери послуг Австрії та Німеччини // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2017. – № 5 (69). – С. 35-49. – ISSN 2312-5993
496200
  Заєць О.І. Законодавчо-правові засади володіння землею в Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2. – С. 257-260. – ISSN 2219-5521
496201
  Корженівський Я.В. Законодавчо-правові засади протидії відмиванню коштів в Україні // Фінансове право : щоквартальний науковий журнал / НДІ фінансового права Нац. ун-ту ДПС України. – Ірпінь, 2011. – № 3 (17). – С. 37-42
496202
  Прудов Ю. Законодавчо-правові проблеми вдосконалення соціальних стандартів // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 2. – С. 112-118. – ISSN 0132-1331
496203
   Законодастельство и постановления руоводящих органов по стандартизации. – М-Л, 1934. – 339с.
496204
  Абрамов И.Б. Законодательная база участия общественности в обсуждении проектов планируемой деятельности // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2001. – № 5/6. – С. 58-61. – ISSN 1726-5428
496205
  Якушев А.Н. Законодательная власть в России: проблемы легитимности // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2009. – № 1 (39). – С. 132-135. – ISSN 1684-2618
496206
   Законодательная дефиниция: логико-гносеологические, политико-юридические, морально-психологические и практические проблемы : материалы Международного "круглого стола", (Черновцы, 21-23 сентября 2006 года). – Нижний Новгород, 2007. – 1464с. – ISBN 978-5-7493-1090-0
496207
  Керимов А Д. Законодательная деятельность / А Д. Керимов. – М., 1955. – 136с.
496208
  Томсинов В.А. Законодательная деятельность "долгого парламента" во второй половине 1641 - начале 1642 гг. // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.80-112. – (Право ; № 2). – ISSN 0201-7385
496209
  Томсинов В.А. Законодательная деятельность английского парламента в первой половине 1642 г.: формирование идеологии гражданской войны // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 16-42. – (Право ; № 3). – ISSN 0201-7385


  юридические аспекты Английской революции 1640-1660 гг.
496210
  Кривенко Л.Т. Законодательная деятельность Верховных Советов союзных республик : Автореф. дис. ... д-ра юридич. наук : 12.00.02 / Кривенко Л.Т.; АН УССР. Ин-т государства и права. – Киев, 1987. – 36 с.
496211
  Максимова О.Д. Законодательная деятельность Всероссийских съездов Советов, ВЦИК и Президиума ВЦИК в период перехода к новой экономической политике (1921-1922 г.г.) // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 20. – С. 7-10. – ISSN 1812-3805


  Статья посвящена законотворческой деятельности съездов Советов, ВЦИК и Президиума ВЦИК в период перехода к новой экономической политике в 1921–1922 гг. Рассматривается взаимодействие высших советских и партийных органов в сфере законодательной ...
496212
  Ивняков Р.И. Законодательная деятельность правительства Российской империи в области профилактики и борьбы с преступностью несовершеннолетних в 60-е гг. XIX в. // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 81-86. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
496213
  Тимченко И.А. Законодательная деятельность союзных республик в сфере государственного управления / И.А. Тимченко. – Киев : Наук. думка, 1978. – 287с.
496214
  Кузнецов И.Н. Законодательная и исполнительная деятельность высших органов власти / И.Н. Кузнецов. – Москва, 1965. – 193с.
496215
  Колдаева Н.П. Законодательная инициатива как правовый институт : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Колдаева Н.П. ; АН СССР, Ин-т гос-ва и права. – Москва, 1973. – 20 с.
496216
  Латкин В.Н. Законодательная коммиссия в России в XVIII ст.. – С.Петер.
1. – 1887. – 595с.
496217
  Селиванов Н.С. Законодательная метрология / Н.С. Селиванов, А.Э. Фридман. – М, 1987. – 72с.
496218
  Сахаров Н.А. Законодательная основа для Национальной электронной библиотеки // Библиотековедение : научно-практический журнал / ФГБУ "Рос. гос. б-ка". – Москва, 2015. – № 6. – С. 19-22. – ISSN 0869-608Х


  Рассматривается проект Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О библиотечном деле" в части создания федеральной государственной информационной системы "Национальная элетронная библиотека"". Освещаются основные положения ...
496219
   Законодательная техника. – Л, 1965. – 144с.
496220
  Керимов Д.А. Законодательная техника : Научно-методическое и учебное пособие / Д.А. Керимов; Академия социальных наук; Ин-т социально-политических исследований РАН; Ин-т государства и права РАН. – Москва : Норма - Инфра-М, 1998. – 127с. – ISBN 5-89123-230-8; 5-86225-738-1
496221
  Керимов Д.А. Законодательная техника : Научно-методическое и учебное пособие / Д.А. Керимов; Академия социальных наук; Ин-т социально-политических исследований РАН; Ин-т государства и права РАН. – Москва : Норма - Инфра-М, 2000. – 127с. – ISBN 5-89123-230-8; 5-86225-738-1
496222
  Краснов М. Законодательно закрепленные полномочия Президента РФ: необходимость или сервилизм? // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2011. – № 4 (83). – С. 91-103. – ISSN 1812-7126


  В статье анализируется объем и характер полномочий Президента РФ, законодательно закрепленных за ним, на примере таких полномочий всех трех президентов Российской Федерации. Автор приходит к выводу, что в отсутствие работающей системы сдержек и ...
496223
  Шинкаренко К.И. Законодательное запрещение детских браков в Индии: история вопроса // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 89-104. – (Право ; № 4). – ISSN 0201-7385
496224
  Фирсов Владимир Руфинович Законодательное обеспечение деятельности библиотек в современных условиях // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 21. – С. 6-12. – Библиогр. в конце ст. – ISSN 1727-4893


  Вот уже более года в нашей профессиональной среде принято говорить о начале нового этапа государственной политики в области библиотечного дела. Определенные основания для этого, конечно, есть. В первую очередь они связаны с Посланием Федеральному ...
496225
  Джиго А.А. Законодательное обеспечение обязательного экземпляра документов // Библиография : профессиональный журнал / Российская книжная палата. – Москва, 2008. – № 3. – С. 23-25. – ISSN 0869-6020
496226
  Жерновой М.В. Законодательное обеспечение противодействия коррупции в Украине // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2015. – № 1 (82). – С. 36-39. – ISSN 1812-3910


  В статье содержится краткий анализ состояния коррупции в Украине, а также новых положений законодательства по борьбе с ней.
496227
  Фатьма Авед Сеид Законодательное обеспечение экологической политики. : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.01 / Фатьма Авед Сеид; Одесский гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1992. – 22л.
496228
  Черниченко С.А. Законодательное обеспечение экономических интересов крестьянства в Украине в первые годы НЭПА (1921-1929 гг.) // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 101. – С. 13-26. – ISSN 0201-7245
496229
  Белкин М.Л. Законодательное обоснование применения в судебной практике решений Европейского суда по правам человека как источника права // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 1 (52). – С. 30-33. – ISSN 1812-3910


  Решение Европейского Суда по правам человека имеет приоритет перед внутренним законодательством. Нормы международных соглашений (конвенций) и прецедентное право ЕСПЧ согласно законодательству Украины имеют одинаковую юридическую силу.
496230
  Петина Ю.В. Законодательное оформление внешнеполитического суверенитета Канады // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2009. – С. 142-150. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; Вып. 1). – ISSN 1560-1390
496231
  Глазунова Е.Н. Законодательное офрмление программы "Четвертого пункта" Г. Трумэна (1949-1950) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 52-71. – (История ; № 5). – ISSN 0201-7385
496232
  Загускин Н.Н. Законодательное регулирование морского страхования в конце XIX – начале XX вв. // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 23. – С. 19-23. – ISSN 1812-3805
496233
  Сорокин А.Н. Законодательное регулирование общественных отношений в Белорусской деревне (1943-начало 1953 г.) // Право и демократия : сборник научных трудов / Белорусский гос. ун-т. – Минск, 2009. – Вып. 20. – С. 112-127. – ISBN 978-985-518-138-6. – ISSN 0202-6342
496234
  Кунашев А.Х. Законодательное регулирование ответственности за уголовный рецидив / А.Х. Кунашев. – Нальчик, 1970. – 36с.
496235
  Кеклис А.Ю. Законодательное регулирование перлюстрации в Российской империи XIX – начала ХХ веков // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 4. – С. 23-25. – ISSN 1812-3805
496236
  Краснова О.И. Законодательное регулирование разграничения полномочий между федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов РФ // Государство и право / Российская академия наук, Институт государства и права. – Москва, 2008. – № 12. – С. 48-59. – ISSN 0132-0769
496237
  Ковалев И.Г. Законодательное регулирование судебных полномочий британской Палаты лордов в конце XIX – XX вв. // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 23. – С. 26-28. – ISSN 1812-3805
496238
  Черниченко С.А. Законодательное регулирование частного предпринимательства в Украине в первые годы НЭПА (1921 - 1924 гг.) // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 93. – С. 24-32. – ISSN 0201-7245
496239
  Сиротенко С.П. Законодательное регулирования лоббистской деятельности в некоторых иностранных государствах // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 6. – С. 38-42. – ISSN 1812-3910
496240
  Лизогуб В.А. Законодательное регулирование передвижения населения в Российской империи во второй половине ХІХ – в начале ХХ веков // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2007. – Вип. 87. – С. 12-17. – ISSN 0201-7245
496241
  Михеева И.В. Законодательные "амбиции" правового акта в истории (вопросы общеизвестности) // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 16. – С. 7-10. – ISSN 1812-3805


  Статья посвящена исследованию юридического значения акта обнародования закона в Российской империи. Рассматриваются существовавшие в дореволюционной доктрине подходы к содержанию данного понятия и оценке значимости его как стадии законодательного ...
496242
  Яковкин И.И. Законодательные акты Великого княжества Литовского XV-XVI вв. / И.И. Яковкин. – Л., 1936. – 155 с.
496243
  Березин С.Е. Законодательные акты как источник по истории одесского антиковедения (на материалах дореволюционных изданий из фондов Научной библиотеки ОНУ имени И.И. Мечникова) // Стародруки і рідкісні видання в університетській бібліотеці : матеріали ІІ Міжнар. книгознав. читань (Одеса, 18-19 верес. 2012 р.) / М.В. Алєксєєнко, Є.В. Бережок, С.Є. Березін, В. Валецький, І.Л. та ін. Великодна. – Одеса : ОНУ, 2013. – С. 47-60. – ISBN 978-617-689-046-1
496244
   Законодательные акты Китайской Народной Республики. – М, 1952. – 424с.
496245
   Законодательные акты о труде. – К, 1974. – 646с.
496246
   Законодательные акты о труде. – К, 1976. – 632 с.
496247
   Законодательные акты о труде. – К, 1977. – 632с.
496248
   Законодательные акты об административной ответственности. – Ашхабад, 1967. – 204с.
496249
   Законодательные акты об административной товетственнсоти. – Минск, 1977. – 304с.
496250
   Законодательные акты переходного времени. 1904-1906 гг. : сборник законов, манифестов, указов Пр. Сенату, рескриптов и положений Комитета министров, относящихся к преобразованию государственнаго строя России, с приложением алфавитнаго предметнаго указателя. – Санкт-Петербург : Издание Юридическаго книжнаго склада "Право" ; [Тип. А.Г. Розена], 1906. – 464 с.
496251
   Законодательные акты переходного времени. 1904-1906 гг. : сборник законов, манифестов, указов Пр. Сенату, рескриптов и положений Комитета министров, относящихся к преобразованию государственнаго строя России, с приложением алфавитнаго предметнаго указателя / под ред. пр.-доц. Н. И. Лазаревскаго. – 2-е изд., пересмотр. и доп. по 1 янв. 1907 г. – Санкт-Петербург : Издание Юридическаго книжнаго склада "Право" ; [Тип. А.Г. Розена], 1907. – 733 с.
496252
   Законодательные акты переходного времени. 1904-1908 гг. : сборник законов, манифестов, указов Пр. Сенату, рескриптов и положений Комитета министров, относящихся к преобразованию государственнаго строя России, с приложением алфавитнаго предметнаго указателя / под ред. пр.-доц. Н. И. Лазаревскаго. – Изд. 3-е, пересмотренное и доп. по 1 сент. 1908 г. – Санкт-Петербург : Издание Юридическаго книжнаго склада "Право" ; [Тип. А.Г. Розена], 1909. – 1018 с.


  Тема Государство и право. Юридические науки -- Россия -- Сборники законов и других нормативных актов Тема Государство и право. Юридические науки -- История государства и права -- Россия -- Период капитализма (1905-1917) -- Правовые памятники. ...
496253
  Воскресенский Н.А. Законодательные акты Петра 1 / Н.А. Воскресенский. – Москва-Ленинград
1. – 1945. – 602 с.
496254
   Законодательные акты по вопросам народного хозяйства СССР. – М
1. – 1961. – 784с.
496255
   Законодательные акты по вопросам народного хозяйства СССР. – М
2. – 1961. – 687с.
496256
   Законодательные акты русского государства второй половины 16-первой половины 17 века. – Ленинград, 1987. – 260 с.
496257
   Законодательные акты Русского государства второй половины 16-первой половины 17 века. – Ленинград, 1986. – 261с.
496258
  Попов К.А. Законодательные акты средневековой Японии. / К.А. Попов. – М., 1984. – 107с.
496259
   Законодательные акты СССР по вопросам депутатской деятельности. – М, 1981. – 277с.
496260
   Законодательные акты Украины по внешнеэкономической деятельности и иностранным инвестициям. – К
1. – 1994. – 127с.
496261
   Законодательные акты Украины по внешнеэкономической деятельности и иностранным инвестициям. – К
2. – 1994. – 179с.
496262
   Законодательные акты Украины по внешнеэкономической деятельности и иностранным инвестициям. – К
3. – 1994. – 86с.
496263
   Законодательные акты Украины по внешнеэкономической деятельности и иностранным инвестициям. – К
4. – 1994. – 116с.
496264
   Законодательные акты Украины по внешнеэкономической деятельности и иностранным инвестициям. – К
5. – 1994. – 158с.
496265
   Законодательные акты УССР, связанные с чернобыльской катастрофой. – К, 1991. – 60с.
496266
   Законодательные акты Франции : Декларация прав человека и гражданина : Конституция 1791, 1793, 1848, 1875 годов / пер. с предисл. Р. Лемберк. – Санкт-Петербург : Книгоиздат "Молот" ; Тип. Т-ва "Общественная польза", 1905. – 128 с. – Экз.№ 118227 деф., без ориг обл.


  Крупнейшие моменты в жизни Франции в XIX веке – падение феодализма, завоевательное шествие буржуазии и вступление на политическую арену пролетариата обусловили необходимость принятия Конституций 1791, 1793, 1848 и 1875 гг. На обл. экз. № 118226 АВ ...
496267
  Джиго А.А. Законодательные вопросы системы обязательного экземпляра в Российской Федерации / А.А. Джиго, Е.И. Козлова // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская государственная библиотека. – Москва, 2011. – № 2. – С. 13-18. – ISSN 0869-608Х
496268
  Латкин В.Н. Законодательные е комиссии в России в XVIII ст. : историко-юридическое исследование / В.Н. Латкина, прив.-доц. С.-Петерб. ун-та. – Санкт-Петербург : Изд. Л.Ф. Пантелеева
Т. 1. – 1887. – XII, 595 с. – Экз. в разных тип. переплетах. – Библиогр. в примеч.
496269
   Законодательные и административно-правовые акты военного времени. – М, 1942. – 142с.
496270
  Черняков Б.А. Законодательные и административные основы продовольственной безопасности США: опыт для России // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2010. – № 8 (488). – С. 89-104. – ISSN 0321-2068
496271
   Законодательные и нормативные акты для предприятий АПК. – М
3. – 1991. – 429с.
496272
  Сухоруков К.М. Законодательные инициативы по обязательному экземпляру // Библиография : профессиональный журнал / Российская книжная палата. – Москва, 2010. – № 1 (366). – С. 195 - 109. – ISSN 0869-6020
496273
  Цыбенко Л. Законодательные инициативы: проек Правил составления и подачи заявки на знак для товаров и услуг // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2010. – № 9. – С. 16-20. – ISSN 1608-6422
496274
  Ибрагимов К.Х. Законодательные меры великих князей России до Бориса Годунова в организации благотворительности // История государства и права : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2015. – № 18. – С. 3-8. – ISSN 1812-3805


  В статье рассматриваются законодательные меры в организации благотворительности в истории России до царствования Бориса Годунова включительно. Показаны огромное значение духовенства в развитии благотворительности в России и природная ...
496275
  Рябоконь А. Законодательные новинки июля: беременным добавили стаж, а детям-инвалидам - денег // Комсомольская правда : киевсикй выпуск. – Киев, 2013. – 2 июля (№ 141). – С. 2. – ISSN 1997-1249


  Декретный отпуск. Чем отличается трудовой стаж от страхового
496276
  Касаткина Н.М. Законодательные органы штатов в США : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.711 / Касаткина Н.М. ; Всес. НИИ сов. законод. – Москва, 1971. – 16 с.
496277
  Казанцев Н.Д. Законодательные основы земельного строя в СССР. / Н.Д. Казанцев. – М., 1971. – 176с.
496278
  Казанцев Н.Д. Законодательные основы земельных отношений в Германской Демократической Республике. / Н.Д. Казанцев. – М., 1956. – 28с.
496279
  Григорьев В.К. Законодательные основы земельных отношений в Народной Республике Болгарии. / В.К. Григорьев. – М., 1956. – 36с.
496280
  Казанцев Н.Д. Законодательные основы земельных отношений в Польской Народной Республике. / Н.Д. Казанцев. – М., 1956. – 48с.
496281
  Казанцев Н.Д. Законодательные основы земельных отношений в Румынской Народной Республике. / Н.Д. Казанцев. – М., 1956. – 43с.
496282
  Турубинер А.М. Законодательные основы земельных преобразований в Венгерской Народной Республике / А.М. Турубинер. – М., 1956. – 27с.
496283
  Беликова К.М. Законодательные основы осуществления антимонопольными органами контроля за "экономическими концентрациями" в странах МЕРКОСУР // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 5. – С. 16-18. – ISSN 1812-3910
496284
  Кобец П.Н. Законодательные основы предупреждения терроризма в европейских странах и необходимость совершенствования российского законодательства с учетом международного опыта // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 1 (46). – С. 37-40. – ISSN 1812-3910
496285
  Игумнова Н. Законодательные основы формирования евразийского библиотечного пространства / Наталья Игумнова // Независимый библиотечный адвокат : юридический журнал / ООО БИИЦ "Либерея-Бибинформ". – Москва, 2014. – № 6 (90). – С. 3-11. – ISSN 1608-4071


  Об особенностях правового регулирования библиотечного дела в государствах - участниках СНГ.
496286
  Голубцов В.Т. Законодательные особенности правового режима публичной собственности в российском гражданском праве в свете практики Конституционного суда Российской Федерации и Европейского суда по правам человека // Вестник Пермского университета. Юридические науки : науч. журнал / Пермский государственный университет. – Пермь, 2011. – Вып. 1 (11). – С. 94-102. – (Юридические науки ; Вып. 1 (11)). – ISSN 1995-4190
496287
  Миронова И.А. Законодательные памятники проформенного периода 1861-1900 гг. / И.А. Миронова. – М., 1960. – 32с.
496288
  Полхов С.А. Законодательные уложения Сэнгоку дайме : исслед. и переводы / С.А. Полхов. – Москва : КРУГЪ, 2015. – 647, [1] с. : табл. – Сер. осн. в 2014 г. при поддержке Фонда изучения японской культуры имени Умэда Есими. - Указ. имен: с. 631-639. – Библиогр.: с. 608-630 и в конце глав. – (Новые исследования по японской культуре ; кн. 2). – ISBN 978-5-7396-0381-4
496289
  Иваненко А.М. Законодательный материал как источник по истории рабочего движения в 1900-1904 гг. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.09 / Иваненко А.М.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1975. – 25л.
496290
  Иваненко Анатолий Моисеевич Законодательный материал как источник рабочего движения в 1900-1904 гг. : Дис... канд. ист.наук: 07.00.09 / Иваненко Анатолий Моисеевич; МВ и ССО УССР. КГУ. – Киев, 1974. – 178л. – Бібліогр.:л.155-173
496291
  Кавачев Д.А. Законодательный процесс в европейских социалистических государствах / Д.А. Кавачев. – М, 1966. – 136с.
496292
   Законодательсвто о жилищно-коммунальном хозяйстве. – Москва
1. – 1972. – 840с.
496293
   Законодательсвто о жилищно-коммунальном хозяйстве. – М
2. – 1973. – 789с.
496294
   Законодательсвто о жилищно-коммунальном хозяйстве. – М
2. – 1973. – 798с.
496295
   Законодательсвто о капитальном строительстве. – М
1. – 1970. – 631с.
496296
   Законодательсвто о капитальном строительстве. – М
7. – 1975. – 702с.
496297
   Законодательсвто о капитальном строительстве. – 2-е перераб. и доп. – М
Вып. 4. – 1978. – 456 с.
496298
   Законодательсвто о капитальном строительстве. – 2-е перераб. и доп. – М
Вып. 5. – 1979. – 895 с.
496299
   Законодательсвто о капитальном строительстве. – 2-е перераб. и доп. – М
5. – 1979. – 600с.
496300
   Законодательсвто о капитальном строительстве. – 2-е перераб. и доп. – М
8. – 1980. – 752с.
496301
   Законодательсвто о капитальном строительстве. – 2-е перераб. и доп. – М
7. – 1981. – 670с.
496302
   Законодательсвто о капитальном строительстве. – 2-е перераб. и доп. – М
Вып., 7, ч. 2. – 1982. – 471с.
496303
   Законодательсвто о капитальном строительстве. – 2-е перераб. и доп. – М
9. – 1982. – 384с.
496304
   Законодательсвто о капитальном строительстве. – 2-е изд., перераб. и доп. – М
Вып. 10. – 1983. – 704с.
496305
   Законодательсвто о капитальном строительстве. – М
1. – 1987. – 303с.
496306
   Законодательсвто о капитальном строительстве. – М
2. – 1987. – 336с.
496307
   Законодательсвто о капитальном строительстве. – М
2. – 1987. – 287с.
496308
   Законодательсвто о капитальном строительстве. – М
Ч. 3. – 1988. – 448с.
496309
   Законодательсвто о капитальном строительстве. – М
Ч. 4, кн. 2. – 1988. – 560с.
496310
   Законодательсвто о коренной перестройке управления экономикой : сборник. – Москва : Юридическая литература, 1988. – 270 с. – ISBN 5-7260-0047-1
496311
   Законодательсвто о несовершеннолетних. – К, 1974. – 636с.
496312
   Законодательсвто о нотариате. – М, 1960. – 404с.
496313
   Законодательсвто о пенсиях в СССР. – М, 1972. – 204с.
496314
   Законодательсвто о пенсиях и пособиях членам колхоза. – 2-е доп. – М, 1966. – 177с.
496315
  Дмитривеский Н.П. Законодательство английской революции 1640-1660 гг. / Н.П. Дмитривеский. – М.-Л., 1946. – 382с.
496316
  Петров А. Законодательство в защиту мира / А. Петров. – М, 1954. – 80с.
496317
  Павловский Р.С. Законодательство в местных Советах депутатов трудящихся / Р.С. Павловский. – Харьков, 1975. – 115 с.
496318
   Законодательство в сфере права интеллектуальной собственности и информационных прав: система, межотраслевые связи, пути совершенствования // Частное право : научный журнал / Редакция журнала "Право Украины". – Киев, 2013. – № 1. – С. 312-315


  25-26 апреля 2013 г. были проведены Седьмые ежегодные чтения по проблемам права интеллектуальной собственности и информационных прав, посвященные памяти профессора А. А. Подопригоры.
496319
  Пчелинцев С.В. Законодательство дореволюционной России об ограничениях прав и свобод граждан в условиях особых правовых режимов // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2006. – № 5. – С. 16-19. – ISSN 1812-3805
496320
  Фруменкова Т.Г. Законодательство Екатерины II о привилегиях благотворителей воспитательніх домов // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2007. – № 4. – С. 173-180. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
496321
   Законодательство зарубежных стран : обзорная информация. – Москва
Вып. 144 : Договоры социалистических стран с капиталистическими и развивающимися странами о правовой помощи. – 1977. – 44 с.
496322
   Законодательство и важнейшие административно-правовые акты военного времени с22 июня 1941г. по 1 августа 1944 г.. – М, 1944. – 72с.
496323
  Дозорцев В.А. Законодательство и научно-технический прогресс / В.А. Дозорцев. – М., 1978. – 191с.
496324
  Гольцев В.А. Законодательство и нравы в России XVIII века : с приложением статей: 1) Извлечение из рукописей Московского архива Министерства юстиции. 2) К вопросу о петровской реформе. 3) О нравах русского общества в прошлом веке / В.А. Гольцев. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Изд. О.Н. Поповой ; Тип. А. Якобсона, 1896. – VIII, 164, XXXII с. – Библиогр. в предисл. и в прим. – (Культурно- историческая библиотека)
496325
  Фархтдинов Я.Ф. Законодательство и судебная практика по некоторым видам бытового обслуживания. / Я.Ф. Фархтдинов. – Казань, 1983. – 112с.
496326
  Липшиц Е.Э. Законодательство и юриспруденция в Византии в 9-11 вв. / Е.Э. Липшиц. – Л., 1981. – 246с.
496327
   Законодательство капиталистических государств об экспортно-импортных операциях с социалистическими странами. – М, 1989. – 125с.
496328
  Поленов Г.Ф. Законодательство народно-демократических республик Болгарии, Венгрии, Румынии, Чехословакии по борьбе с антигосударственными преступлениями : Автореф... канд. юридич.наук: / Поленов Г.Ф.; Моск. юридич. ин-т. – Москва, 1952. – 22 л.
496329
  Чувильская О.А. Законодательство о библиотечном деле: эволюция и современное состояние // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2009. – № 9. – С. 17 - 27. – ISSN 0130-9765
496330
  Кирин В.А. Законодательство о борьбе с преступностью: отрасли и их взаимосвязь / В.А. Кирин. – Москва : Юридическая литература, 1978. – 279 с.
496331
   Законодательство о борьбе с пьянством и алкоголизмом. – Москва, 1985. – 48с.
496332
  Гадырка М.П. Законодательство о борьбе с пьянством, алкоголизмом и наркоманией / М.П. Гадырка, М.И. Сидоров. – Кишинев, 1988. – 147с.
496333
  Шахматов В.П. Законодательство о браке и семье / В.П. Шахматов. – Томск, 1981. – 210с.
496334
   Законодательство о браке и семье и практика его применения. – Свердловск, 1989. – 150с.
496335
  Кузнецов А.М. Законодательство о врачебно-трудовой экспертизе / А.М. Кузнецов. – М., 1976. – 72с.
496336
  Вайсфельд Л.Д. Законодательство о государственныххх пенсиях / Л.Д. Вайсфельд. – 2-е изд. – Москва, 1959. – 343 с.
496337
  Хинчук В.М. Законодательство о жилищных, дачных и гаражных кооперативах / В.М. Хинчук. – М., 1975. – 95с.
496338
  Емельянова В.Г. Законодательство о заповедниках, заказниках, памятниках природы : Автореф... канд. юрид.наук: 714 / Емельянова В.Г.; Вскс. науч.-исслед. ин-т сов. законодательства. – М., 1971. – 16л.
496339
  Емельянова В.Г. Законодательство о заповедниках, заказниках, памятниках природы / В.Г. Емельянова. – Москва, 1971. – 64 с.
496340
  Абова Т.Е. Законодательство о защите прав предприятий и организаций. / Т.Е. Абова. – Москва : Знание, 1978. – 64 с. – (Новое в жизни, науке, технике : Государство и право ; №6)
496341
  Звенигородская Н.Ф. Законодательство о защите семейных прав детей: международный и национальный компоненты // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 5 (50). – С. 14-19. – ISSN 1812-3910
496342
  Жидков О.А. Законодательство о капиталистических монополиях / Жидков О.А. – Москва, 1968. – 176 с.
496343
   Законодательство о капитальном строительстве. – 2-е перераб. и доп. – М
2. – 1977. – 336с.
496344
   Законодательство о капитальном строительстве. – М
4. – 1977. – 694с.
496345
   Законодательство о капитальном строительстве. – Москва : Юридическая литература
Вып. 3. – 1978. – 256 с.
496346
   Законодательство о капитальном строительстве. – Москва : Юридическая литература
Вып. 9, ч. 2. – 1983. – 376 c.
496347
   Законодательство о капитальном строительстве. – Москва : Юридическая литература
Вып. 11. – 1984. – 488 с.
496348
   Законодательство о капитальном строительстве : Дополн. и измен. В 4-х ч. – Москва : Юридическая литература
Ч. 4, Кн. 1. – 1988. – 448 с.
496349
  Заславская Л.А. Законодательство о колхозных лесах / Л.А. Заславская. – Москва : Юридическая литература, 1974. – 136с.
496350
  Шварцман А.О. Законодательство о кредитовании и расчетах. / А.О. Шварцман. – М., 1935. – 389с.
496351
  Катаев И.М. Законодательство о крестьянах при императорах Павле I и Александре I / И.М. Катаев. – Описано без тит. л. – 70-85с.
496352
   Законодательство о лесах. – Москва : Юридическая литература, 1978. – 111с.
496353
  Гречко В.В. Законодательство о личном подсобном хозяйстве в сельской местности / В.В. Гречко. – М., 1980. – 88с.
496354
  Смирнов А.В. Законодательство о льготах и преимуществах работников МТС / А.В. Смирнов, В.В. Бесчервных. – Москва, 1955. – 128с.
496355
  Бурков А.Д. Законодательство о наемном труде в сельском и лесном хозяйстве / А.Д. Бурков, 1926. – 152с.
496356
  Дорохова Г.А. Законодательство о народном образовании / Г.А. Дорохова. – М., 1985. – 157с.
496357
  Комаров Б.К. Законодательство о наследовании / Б.К. Комаров. – М., 1963. – 28с.
496358
   Законодательство о национальных библиотеках зарубежных стран // Библиотечное дело - 21 век : Научно-практический сборник / Федеральное гос. учреждение "Российская гос. библиотека". – Москва, 2006. – № 1. – С. 184-195
496359
   Законодательство о недрах. – М, 1976. – 80с.
496360
  Козлов А.Е. Законодательство о пенсионном обеспечении / А.Е. Козлов. – Москва, 1974. – 119 с.
496361
  Арсеньев К.К. Законодательство о печати / Арсеньев К.К. – Санкт-Петербург : Книгоизд-во П.П. Гершунина и Ко, 1903. – 264 с. – 34р. – (Великие реформи 60-х гг. в их прошлом и настоящем / под ред. И. Гессена и А.И. Каминка)
496362
  Клейн Н.И. Законодательство о планировании производства товаров народного потребления. / Н.И. Клейн. – М, 1967. – 142с.
496363
   Законодательство о правах женщин в СССР. – Москва, 1975. – 222 с.
496364
  Генкин Д.М. Законодательство о промысловой кредитной кооперации / Д.М. Генкин. – Москва, 1928. – 144с.
496365
  Мальцман Б.С. Законодательство о промышленности, торговле, труде и транспорте. / Б.С. Мальцман. – М.
2. – 1923. – 423-986с.
496366
  Шелютто Н.В. Законодательство о развитии и использовании языков народов СССР / Н.В. Шелютто. – М, 1990. – 38с.
496367
  Григорьев В.К. Законодательство о развитии общественного животноводства в колхозах. / В.К. Григорьев. – Москва : АН СССР, 1952. – 72 с. – (Научно-популярная серия / АН СССР, Ин-т права)
496368
  Седюлин А. Законодательство о религиозных культах / А. Седюлин. – М, 1974. – 95с.
496369
  Григорович А. Законодательство о религиозных организациях в Республике Беларусь и Республике Польша: сравнительный аспект // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – C. 130-132
496370
  Савчик Е. Законодательство о свободе совести и религиозных организациях: сравнительный анализ правотворческих процессов в Украине и Беларуси на современном этапе // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 45-47. – ISBN 978-617-7069-17-0
496371
  Тодыка Ю.Н. Законодательство о Советах в действии : (местные Советы и экономика) / Ю. Н. Тодыка ; Отв. ред. В.И. Мокряк ; АН МССР, Отд. философии и права. – Кишинев : Штиница, 1984. – 134, [2] с.
496372
  Фаршатов И.В. Законодательство о совхозных фондах / И.В. Фаршатов. – М, 1982. – 119с.
496373
  Агеева Г.Н. Законодательство о судоустройстве в СССР : учебное пособие / Г.Н. Агеева ; Всесоюз. юрид. заоч. ин-т. – Москва : ВЮЗИ, 1985. – 52 с.
496374
   Законодательство о судоустройстве СССР и союзных республик. – М, 1961. – 264с.
496375
  Кабалкин А.Ю. Законодательство о сфере обслуживания населения / А.Ю. Кабалкин. – 2-е изд. – М, 1988. – 221с.
496376
  Кабалкин А.Ю. Законодательство о сфере обслуживания населения. / А.Ю. Кабалкин. – М, 1984. – 224с.
496377
  Терещенко Л.К. Законодательство о техническом регулировании: его развитие / Л.К. Терещенко, А.В. Калмыкова, В.Ю. Лукьянова // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2008. – № 2. – С. 5-12. – ISSN 0132-0769
496378
  Александров Н.Г. Законодательство о труде / Н.Г. Александров. – Москва, 1947. – с.
496379
  Александров Н.Г. Законодательство о труде / Н.Г. Александров. – Москва, 1954
496380
  Пашков А.С. и др. Законодательство о труде / А.С. и др. Пашков. – Минск, 1972. – 448с.
496381
  Лапай А.П. Законодательство о труде : вопр. и ответы / А.П. Лапай. – Киев, Донецк, 1982. – 249с.
496382
  Петренко Л.Ф. Законодательство о труде научных работников / Л.Ф. Петренко. – М, 1988. – 223с.
496383
  Николаева Л.А. Законодательство о труде подростков / Л.А. Николаева. – Алма-Ата, 1979. – 144с.
496384
  Чекменев В.П. Законодательство о труде работников просвещения / В.П. Чекменев. – М, 1931. – 237с.
496385
  Чекменев В.П. Законодательство о труде работников просвещения / В.П. Чекменев. – М, 1931. – 237с.
496386
  Силаев В.П. Законодательство о трудовых книжках / В.П. Силаев. – Москва, 1979. – 64с.
496387
  Смолярчук В.И. Законодательство о трудовых спорах / В.И. Смолярчук. – Москва : Юридическая литература, 1966. – 227 с.
496388
  Шелымагин И.И. Законодательство о фабрично-заводском труде в России / И.И. Шелымагин. – М, 1947. – 187 с.
496389
  Велюшин О.В. Законодательство о фондах финансирования технического прогресса в промышленности СССР : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12712 / Велюшин О.В. ; Всесоюз. науч.-исслед. ин-т. – Москва, 1970. – 31с.
496390
   Законодательство об административной ответственности. – Куйбышев, 1975. – 296 с.
496391
  Студеникина М.С. Законодательство об административных правонарушениях / М.С. Студеникина. – М, 1981. – 64с.
496392
  Васильева Г.В. Законодательство об административных правонарушениях / Г.В. Васильева, М.С. Студеникина. – Москва, 1986. – 126с.
496393
  Чефранова Е.А. Законодательство об алиментах и пособиях / Е.А. Чефранова. – М., 1990. – 63с.
496394
   Законодательство об изобретательстве и рационализации, 1973
496395
  Семенова А.Е. Законодательство об исключительных правах в судебной практике УССР / А.Е. Семенова. – 89-97с.
496396
  Портнов В.П. Законодательство об исправительно-трудовых учреждениях РСФСР в первые годы Советской власти (1917-1920 гг.) // Сборник научных трудов Всесоюзного научно-исследовательского института МВД СССР : сборник научных трудов Всесоюзного научно-исследовательского института МВД СССР / Всесоюзный научно-исследовательский институт МВД СССР. – Москва, 1979. – № 51 : Проблемы исправления и перевоспитания осужденных. – С. 35-43
496397
  Синельников М. Законодательство об обороне СССР / М. Синельников. – М., 1939. – 384с.
496398
  Бринчук М.М. и др. Законодательство об охране атмосферного воздуха / М.М. и др. Бринчук. – Москва, 1981. – 95с.
496399
  Панкратов И.Ф. Законодательство об охране и использовании животного мира / И.Ф. Панкратов, Н.А. Сыроедов. – Москва, 1983. – 96с.
496400
  Ярхо А.В. Законодательство об охране труда / А.В. Ярхо. – М., 1988. – 108с.
496401
  Титов Николай Иванович Законодательство об участии граждан в пресечении преступлений / Титов Николай Иванович. – Л. : Ленингр. орг. о-ва Знание РСФСР, 1988. – 19с.
496402
   Законодательство основных зарубежных стран об охране товарных знаков. – Москва, 1975. – 22с.
496403
   Законодательство Петра І. – Москва : Юридическая литература, 1997. – 880с. – ISBN 5-7260-0877-4
496404
   Законодательство по внешней торговле стран народной демократии. – М, 1952. – 200с.
496405
  Барышев М.И. Законодательство по жилищному строительству / М.И. Барышев. – Москва : Госюриздат, 1960. – 127 с.
496406
   Законодательство по кредитной реформе. – М, 1933. – 547с.
496407
  Комарова И.И. Законодательство по охране памятников культуры / И.И. Комарова. – М., 1989. – 53с.
496408
   Законодательство по охране труда. – М, 1966. – 528с.
496409
  Бибик Э.С. Законодательство по рабочему вопросу и подъему рабочего движения в Англии в 1929-1933 гг. : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Бибик Э.С. ; Моск. гор. пед. ин-т. – Москва, 1955. – 16 с.
496410
  Якимчик И.И. Законодательство по технике безопасности и промышленной санитарии / И.И. Якимчик, 1926. – 418с.
496411
  Исаев М.М. Законодательство по уголовному праву и процессу в период войны / М.М. Исаев. – М, 1943. – 40с.
496412
  Иконников В.В. Законодательство по финансированию капитального строительства / В.В. Иконников, Ф.С. Беляков. – М., 1935. – 191с.
496413
  Михаил (Иеромонах) Законодательство римско-византийских императоров о внешних правах и преимуществах церкви (От 313 до 565 года) / [Соч.] Иеромонаха Михаила. – Казань : Тип. Имп. Ун-та, 1901. – 258 с.


  Введение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I-XLIII Глава первая. Законы о церковных имуществах Общие основы юридической охраны церковной собственности в римско- византийской истории. Частнейшие собственники в ...
496414
  Волосникова Л.М. Законодательство России о высшем образовании в XVIII веке // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2006. – № 6. – С. 19-21. – ISSN 1812-3805
496415
  Гарипов Р.Ш. Законодательство Российской Федерации о защите прав коренных малочисленных народов России и его соответствие международным стандартам // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2011. – № 3. – С. 105-109. – ISSN 0132-0769
496416
   Законодательство Российской Федерации о налогах. – М, 1992. – 175с.
496417
  Пчелинцева Л.М. Законодательство РСФСР и города Москвы послереволюционного периода об обеспечении жильем военнослужащих: сравнительный анализ / Л.М. Пчелинцева, В С. Пчелинцев // История государства и права : Научно-правовое издание. – Москва, 2003. – № 5. – С.48-49


  1917-1929 годы
496418
   Законодательство социалистических стран о прокурорском надзоре. – Душанбе, 1968. – 248с.
496419
   Законодательство социалистических стран по изобретательству. – М, 1972. – 164с.
496420
   Законодательство СССР и международные соглашения по вопросам гражданства. – М, 1964. – 180с.
496421
   Законодательство СССР и союзных республик о наказах избирателей. – М, 1983. – 128с.
496422
  Буянкина С.В. Законодательство субъектов Российской Федерации в социальной сфере // Правовая политика и правовая жизнь : Академический и вузовский юридический научный журнал. – Саратов, Москва, 2003. – № 1. – С.62-72. – ISSN 1608-8794
496423
  Баглай М.В. Законодательство США в борьбе с забастовочным движением / М.В. Баглай ; АН СССР, Ин-т государства и права. – Москва : Госюриздат, 1960. – 192 с.
496424
  Зайчук Олег Владимирович Законодательство США и практика его применения в области расовых отношений (60-70-е гг. ХХ ст.) : Дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Зайчук Олег Владимирович ; МВ и ССО УССР ; КГУ им. Т.Г. Шевченко, Юрид. ф-т. Каф.истории государства и права. – Киев, 1980. – 207 л.
496425
  Зайчук О.В. Законодательство США и практика его применения в области расовых отношений (60-70 г. 20 ст.) : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.1 / Зайчук О.В. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1980. – 22 с.
496426
  Туляганов Абдужаббар Законодательство УзССР о депутатах и его развитие в период зрелого социализма : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.02 / Туляганов Абдужаббар; Ташк. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1977. – 20л.
496427
  Скибицкий В.В. Законодательство Украинской ССР об условном осуждении и практика его применения. : Автореф... Канд.юрид.наук: 715 / Скибицкий В.В.; АН УССР.Объед.совет.Ин-ат философии и Ин-т гос.и права. – Киев, 1972. – 27л. – Бібліогр.:с.26-27
496428
   Законодательство Украины о банковской деятельности. – Київ, 1996. – 230с.
496429
   Законодательство Украины о внешнеэкономической деятельности. – Харків : Ксилон, 2000. – 270с.
496430
   Законодательство Украины о нотариате. – Харків : Ксилон, 2000. – 308с.
496431
  Семчик В.І. Законодательство Украины о собственности на землю и его влияние на реформирование экономики // Навчаючись, навчаю.. : вибрані праці : до 85-річчя від дня народження / В. Семчик. – Київ : Спринт-Сервіс, 2012. – С. 234-237. – ISBN 978-617-7021-00-0
496432
  Хавронюк Н.И. Законодательство Украины о торговле = Hастольная книга продавца и покупателя в 3-х частях / Н.И. Хавронюк. – Киев : Блиц- Информ. – (Сер.:Б-ка права еженедельника"Бизнес"). – ISBN 966-7028-16-Х
Ч.1. – 1997. – 752с.
496433
   Законодательство Украины о ценных бумагах. – Київ, 1996. – 230с.
496434
   Законодательство Украины об интеллектуальной собственности : ( по состоянию на 15 мая 2002). – 2-е изд., доп. и перераб. – Харьков : Одиссей, 2002. – 592с. – ISBN 966-633-128-4
496435
  Грибан А. Законодательство Украины относительно объекта "применение" и пути его совершенствования // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2010. – № 2 (52). – С. 28-32


  В статье автором проанализировано законодательство Украины относительно объекта "применение". Автором предложено внести изменения в соответствующие нормы. В частности, предложено заменить существующую формулировку объекта новое применение известного ...
496436
  Неболсин А.Г.. Законодательство фабричных и торговых клеймах в Росии и заграницею : материалы, собранные А.Г. Неболсиным. – Санкт-Петербург : Тип. В.Ф. Киршбаума, 1886. – VIII, 250 с. – Экз. в разных тип. переплетах
496437
  Петров А.Г. Законодательствоо реабилитации невинно осужденных граждан по политическим мотивам в странах Центральной и Юго-Восточной Европы // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 1. – С. 56-59. – ISSN 1812-3910
496438
   Законодательстов о производстве, заготовках и закупках сельхозпродуктов. – М, 1967. – 396с.
496439
   Законодательстов о промышленности, торговле, труде и транспорте. – М
1. – 1923. – 428с.
496440
   Законодательстов о промышленности, торговле, труде и транспорте. – М
2. – 1923. – 986с.
496441
   Законодательстов о социальном обеспечении. – М, 1991. – 63с.
496442
   Законодательстов о торговле. – М, 1990. – 399с.
496443
   Законодательстов о трестах, синдикатах и органах регулирования промышленности. – 2-е значит. расширен. и доп. – М, 1924. – 338с.
496444
   Законодательстов о труде. – М, 1947. – 359с.
496445
   Законодательстов о труде. – 2-е. – Минск, 1954. – 468с.
496446
   Законодательстов о труде. – Минск, 1978. – 335с.
496447
   Законодательстов о труде. – Минск, 1982. – 336с.
496448
   Законодательстов о труде. – Минск, 1991. – 591с.
496449
   Законодательстов о труде в зарубежных странах. – М-Л
1. – 1925. – 112с.
496450
   Законодательстов о труде в зарубежных странах. – М
3. – 1927. – 236с.
496451
   Законодательстов о труде в условиях перестройки. – Киев, 1991. – 229 с.
496452
   Законодательстов об издательстве. – Москва, 1933. – 120 с.
496453
   Законодательстов об изобретательстве и рационализации. – Киев, 1973. – 390 с.
496454
   Законодательстов об иностранных инвестициях. – М, 1993. – 256с.
496455
   Законодательстов об охране детства. – К, 1982. – 519с.
496456
   Законодательстов об уголовном судопроизводстве. – М
1. – 1963. – 879с.
496457
   Законодательстов об учете и статистике. – М
2. – 1934. – 304с.
496458
  Тимченко И.А. Законодеятельная деятельность УССР в сфере государственного управления : Автореф. дис. ... канд. юр. наук : 12.00.02 / Тимченко И.А. ; АН УССР, Объед. Сов. ин-та филос. и ин-та гос. и права). – Киев, 1975. – 52л.
496459
   Законознавство : популярний підручний. – Харків : Юридичне вид. НКЮ УСРР, 1929. – 303 с.
496460
  Радиенко Д.А. Законом боли земной : повесть / Даоья Радиенко. – Киев : Феникс, 2010. – 56с. – ISBN 978-966-651-511-0
496461
  Семенов В.И. Закономености интенсификации сельского хозяйства в условиях развитого социализма. : Автореф... канд.экон.наук: 08.00.01 / Семенов В.И.; Ростов.гос.ун-т. – Ростов -на-Дону, 1973. – 20л.
496462
  Петров М.П. Закономерности административной реформы в России: история и современность // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 12. – С. 38-40. – ISSN 1812-3805


  Для административных реформ характерно наличие определенных закономерностей, отражающих объективность процесса государственного управления в конкретных условиях реализации публичной власти. Показана обусловленность административной реформы глубокими ...
496463
   Закономерности биоаккумуляции полициклических ароматических углеводородов в системе почва-растения биоценозов северной тайги / Е.В. Яковлева, В.А. Безносиков, Б.М. Кондратенок, Д.Н. Габов; Е.В. Яковлева и др. // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 3. – С. 356-367 : рис., табл. – Библиогр.: с. 366-367. – ISSN 0032-180Х
496464
   Закономерности биопродуктивных процессов в Баренцевом море. – Апатиты, 1978. – 102 с.
496465
  Белановский И. Закономерности в масовых размножениях вредителей в связи с метеорологическими факторами / И. Белановский, 1936. – 216с.
496466
  Берг Л. Закономерности в образовании органических форм / Л. Берг. – Ленинград, 1925. – 68 с.
496467
  Шебалин Н.В. Закономерности в природных катастрофах / Н.В. Шебалин. – Москва, 1985. – 48с.
496468
  Якобсон А.Л. Закономерности в развитии средневековой архитектуры: Центр. обл. Византии, Греция, Малая Азия, Сирия, Месопотамия, южнославян. страны, Древ. Русь, Закавказье, Сред. Азия / А.Л. Якобсон. – Ленинград, 1985. – 152 с.
496469
  Якобсон А.Л. Закономерности в развитии средневековой архитекутуры, ІХ-XV вв.: Византия. Греция. Южнослав. страны. Русь. Закавказье / А.Л. Якобсон. – Ленинград, 1987. – 233 с.
496470
   Закономерности в распределении и составе гетероатомных компонентов в нефтях палеозоя и юры юго-востока Западной Сибири / Т.А. Сагаченко, Н.Н. Герасимова, Е.Ю. Коваленко, В.П. Сергун, Р.С. Мин // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2014. – Т. 55, № 5/6. – С. 941-952 : рис., табл. – Библиогр.: с. 950-952. – ISSN 0016-7886
496471
  Кумок В.Н. Закономерности в устойчивости координационных соединений в растворах / В.Н. Кумок. – Томск, 1977. – 229с.
496472
  Мегрелишвили Т.Г. Закономерности вариаций рассеянного света и излучения сумеречной атмосферы Земли / Т.Г. Мегрелишвили. – Тбилиси, 1981. – 273с.
496473
  Латманизова Л.В. Закономерности Введенского в єлекрической активности возбудимых единиц / Л.В. Латманизова. – Л, 1949. – 223с.
496474
  Зимина Р.П. Закономерности вертикального распространения млекопитающих / Р.П. Зимина. – М, 1964. – 159с.
496475
   Закономерности взаимодействия жидкого металла с газами и шлаками. – М, 1976. – 188с.
496476
   Закономерности взаимодействия языков и литератур. – Казань, 1988. – 166с.
496477
  Максисенко В.В. Закономерности взаимосвязи и соотношения производительности и оплаты труда в колхозах : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Максисенко В.В. ; ДГУ. – Днепропетровск, 1971. – 16 с.
496478
  Ден Ге Сен Закономерности внутреннего трения у металлокерамических тел : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Ден Ге Сен ; МВ и ССО УССР , Харьков. ГУ. – Харьков, 1959. – 16 с.
496479
  Волкова Зинаида Васильевна Закономерности внутрисуточных изменений теплообмена через водную поверхность и их учет при расчетах термического режима водоемов : Автореф. дис. ... канд. географ. наук : 11.00.07 / Волкова Зинаида Васильевна ; АН СССР, Ин-т водных проблем. – Москва, 1982. – 22 с.
496480
  Камилов Аскар Икрпмович Закономерности возникновения и развития движения за коммунистический труд (1959-1965 гг.) (По материалам промышленных предприятий Узбекистана) : Автореф... канд. филос.наук: / Камилов Аскар Икрпмович; Ташкентский гос. ун-т. – Ташкент, 1967. – 24л.
496481
  Устинова Е.В. Закономерности возникновения и развития педагогических инноваций в системе частных образовательных учреждений // Мир образования - образование в мире : научно-методический журнал / Мин. обр.и науки РФ; Росс. ак. образования;. Московский психолого-социальный ин-т. – Москва, 2011. – № 3 (43). – С. 112-118. – ISSN 2073-8536


  В статье рассматривается проблема приоритетного направления развития образования в рамках информационного общества, которая практически не реализуется в системе государственных общеобразовательных школ. В тоже время частные школы современной России ...
496482
   Закономерности возникновения и развития политико-юридических идей и институтов. – М, 1986. – 152с.
496483
  Сухин В.А. Закономерности возникновения общенародной собственности / В.А. Сухин, Н.А. Хворостовский. – Л., 1962. – 224с.
496484
   Закономерности возрастания роли Коммунистических партий в борьбе против всесилия и гнета монополий на современном этапе. – М, 1974. – 179с.
496485
  Урысон А.М. Закономерности возрастной динамики размеров тела детей и подростков. (По материалам обследования 1956/57 и 1964 гг. в Москве) : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Урысон А.М. ; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1969. – 12 с.
496486
  Аламанов Баян Закономерности воспроизводства и проблемы повышения эффективности использования основных производственных фондов в колхозах Киргизской ССР : Автореф. дис... д-ра экон. наук: 08.00.05 / Аламанов Баян; Среднеаз. НИИ экономики. – Ташкент, 1977. – л.
496487
  Мелкадзе В.И. Закономерности воспроизводства национального дохода в Грузинской ССР. Производство и распределение. Вопросы теории и методологии анализа / В.И. Мелкадзе. – Тбилиси, 1974. – 382с.
496488
  Рыльков П.Г. Закономерности воспроизводства средств труда в условиях развитого социализма / П.Г. Рыльков. – Ростов -на-Дону, 1979. – 160 с.
496489
  Базанова Н.У. Закономерности всасывательной деятельности желудочно-кишечного тракта / Н.У. Базанова, Ташенов К.Т., Файтельберг Р.О. ; АН КазССС. – Алма-Ата : Наука, 1985. – 224с.
496490
  Пак Кын Хе (Республика Корея) Закономерности вхождения новых слов в систему словообразовательных гнезд русского языка на рубеже ХХ-ХХІ // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 / Московский университет им.М.В.Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 194-202. – (Филология ; № 1). – ISSN 0201-7385
496491
  Кукушкина О.В. Закономерности выбора суффоксов имперфективации в современном русском языке // Вестник Московского университета. Серия 9 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 7-22. – (Филология ; № 5). – ISSN 0201-7385
496492
  Велиев Т.С. Закономерности выращивания общего уровня экономического развития советских республик. : Автореф... канд. экон.наук: / Велиев Т.С.; АН АзССР. Отд-ние обществ. наук. – Баку, 1966. – 37л.
496493
  Волков В.В. Закономерности геологического развития Горного Алтая / В.В. Волков. – Новосибирск, 1966. – 162с.
496494
   Закономерности геологического развития Горного Алтая и Кузнецкого Алатау как зон активизации. – Новосибирск, 1987. – 101с.
496495
   Закономерности геологического развития Тянь-Шаня в кайнозое. – Фрунзе, 1973. – 135с.
496496
  Шуликов Е.С. Закономерности геологического строения центральной части Южного Алтая и их значение для направления поисковых работ. : Автореф... канд. геол.-мин.наук: 120 / Шуликов Е.С.; Казан. гос. ун-т. – Казань, 1972. – 26л. – Бібліогр.:с.25-26
496497
  Швецов П.Ф. Закономерности гидрогеотермических процессов на Крайнем Севере и Северо-Востоке СССР / П.Ф. Швецов. – Москва, 1968. – 112с.
496498
  Беднарская Л.Д. Закономерности грамматического и смыслового членения многокомпонентного сложного предложения ( МСП) // Филологические науки : научные доклады высшей школы. – Москва, 2001. – № 2. – С.94-103. – ISSN 0130-9730
496499
  Плышевский Б.П. Закономерности движения общественного продукта и национального дохода. / Б.П. Плышевский. – М., 1963. – 190с.
496500
  Йорданов И.И. Закономерности движения потребительной стоимости и стоимости производственных фондов в условиях социалистического интенсивного воспроизводства. : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Йорданов И.И.; Ленингр. фин.-эконом. ин-тут. – Л., 1980. – 22л.
496501
  Диденко А.М. Закономерности движения прибыли в социалистическом воспроизводстве : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.01 / Диденко А.М.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1973. – 28л.
496502
  Краснов А.А. Закономерности движения сплоченного осадка по тангенциально вибрирующей шероховатой поверхности и их использование в гравитационном обогащении : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.01 / Краснов А.А.; Ленингр. полит. ин-т им. М.И.Калинина. – Л., 1988. – 22л.
496503
  Мокрицкая Т.П. Закономерности деградации свойств лессового массива в условиях техногенеза // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2013. – № 1. – С. 73-79 : рис., табл. – Библиогр.: с. 79. – ISSN 0367-4290
496504
  Боярская Юлия Станиславовна Закономерности деформирования кристаллов при неоднородном напряженном состоянии : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 01.04.07 / Боярская Юлия Станиславовна; АН УССР. Ин-т металлофизики. – Київ, 1974. – 32л.
496505
  Король А.Ю. Закономерности деформирования приконтурного массива в окрестности одиночной выработки при вспучивании пород почвы // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 115. – С. 170-175 : рис. – Библиогр.: 6 назв. – ISSN 1607-4556
496506
  Разумовский С.М. Закономерности динамики биоценозов / С.М. Разумовский. – М, 1981. – 231с.
496507
  Шестопалов В.М. Закономерности динамики и формирования естественных ресурсов подземных вод основных водносных горизонтов Волынского артезианского бассейна. : Дис... канд. геолого-минерал.наук: 04.125 / Шестопалов В.М.; Ин-тут геологич. наук. Отдел гидрогеологии и грунтоведения. – К., 1970. – 271л. – Бібліогр.:л.253-271
496508
  Шестопалов В.М. Закономерности динамики и формирования естественных ресурсов подземных вод основных водоносных горизонтов Волынского артезианского бассейна : Автореф. дис. ... канд. геол.-мин. наук : 041.125 / Шестопалов В.М. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1971. – 22 с.
496509
  Кураев И. Закономерности динамики интенсивности процессов социальной мобильности в контексте важнейших исторических типов переходности // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2012. – № 12. – С. 16-20. – ISSN 2073-9702
496510
  Киршенблат Я.Д. Закономерности динамики паразитофауны мышевидных грызунов. Диссертация на учен. степень канд. биол. наук. / Я.Д. Киршенблат. – Л., 1938. – 92с.
496511
  Лапин Ю.Е. Закономерности динамики популяций рыб в связи с длительностью их дизненного цикла : Автореф... канд. биол.наук: / Лапин Ю. Е.; АН СССР, Ин-т эволюц. морфол. и экологии живтоных. – М., 1969. – 52л. – Бібліогр.:с.49-52
496512
  Лапин Ю.В. Закономерности динамики популяций рыб в связи с длительностью их жизненного цикла. / Ю.В. Лапин. – Москва, 1971. – 176с.
496513
  Пейсахов Н.М. Закономерности динамики психических явлений / Н.М. Пейсахов. – Казань, 1984. – 235с.
496514
  Ткаченко В.П. Закономерности динамики фондоотдачи в промышленности. : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Ткаченко В.П.; ХГУ им. Т.Г.Шевченко. – Харьков, 1972. – 25л.
496515
  Ковалик А.И. Закономерности динамики численности жуков-щелкунов и их личинок и меры борьбы с ними в овощном севообороте учебно-опытного хозяйства "Коммунист". : Автореф... канд. биол.наук: 098 / Ковалик А.И.; Харьков. с.-х. ин-тут им. В.В.Докучаева. – Харьков, 1968. – 20л.
496516
  Качина Т.Ф. Закономерности динамики численности корфо-карагинской сельди : Автореф... канд. биол.наук: 100 / Качина Т.Ф.; Тихоокеан. науч.-исслед. ин-т рыбного хоз-ва и океанографии. – Владивосток, 1970. – 21л.
496517
  Цюрупа Н.Н. Закономерности дисперсности коллидных систем : Автореф. дис. ... докт. хим. наук / Цюрупа Н.Н. ; Моск. хим. технол. ин-т. – Москва, 1965. – 20 с. – Бібліогр.:с.19-20
496518
  Воккен Г.Г. Закономерности диференцировки костного скелета млекопитающих : Автореф... канд. биол.наук: / Воккен Г.Г. – Ленинград, 1949. – 16 с.
496519
  Оглобля Владимир Иванович Закономерности диффузии в жидких Al, In, Sn, Pb и расплавах некоторых бинарных систем : дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.15 / Оглобля Владимир Иванович ; МВ и ССО УССР КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1983. – 237 л. – Бібліогр. : л. 222
496520
  Оглобля В.И. Закономерности диффузии в жидких Al, Zn, Sn, Pu и в расплавах некоторых бинарных систем : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.0415 / Оглобля В. И. ; МВССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1983. – 20 с.
496521
  Лышевский А.С. Закономерности дробления жидкостей механическими форсунками давления / А.С. Лышевский. – Новочеркасск, 1961. – 184с.
496522
  Жеребцова Л.П. Закономерности жидкофазного окисления п-ксилола : Автореф... канд. хим.наук: / Жеребцова Л. П.; Днпер. хим. технол .инт. – Днепропетровск, 1969. – 14л.
496523
  Рогачева Э.Д. Закономерности зарождения диссиметричных кристаллов (на прим. эпсомита MgSO4-7H2O) : Автореф... канд. физ.мат.наук: / Рогачева Э. Д.; Горьк. исслед. физ. техн. ин-т при Гор.ГУ, Лабор. кристаллограф. и рентгеноструктурного анализа. – Горький, 1966. – 18л.
496524
   Закономерности и етапи в изграждането на развитото социалистическо общество. – София : Издателство на българската академия на науките, 1986. – 96 с.
496525
  Зинченко Валентина Андреевна Закономерности и механизмы формирования и преодоления радиорезистентности опухолевых клеток : Дис... доктора биолог.наук: 03.00.01 / Зинченко Валентина Андреевна; КУ им. Т.Шевченко. – К., 1998. – л.
496526
  Серебрякова Л.И. Закономерности и особенности вертикальных движений земной поверхности района Игналинской АЭС и прилегающей территории // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2012. – № 7. – С. 57-63 : табл., карта. – Библиогр.: 15 назв. – ISSN 0016-7126
496527
  Серебрякова Л.И. Закономерности и особенности вертикальных движений земной поверхности района Калининградской области и прилегающей территории // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2012. – № 10. – С. 42-50 : рис. – Библиогр.: 13 назв. – ISSN 0016-7126
496528
  Саздыков Г.С. Закономерности и особенности высвобождения рабочей силы в условиях Кыргызстана / Г.С. Саздыков; Отв. ред. Е.П. Чернова; АН Респуллики Кыргызстан, Ин-т экономики. – Бишкек : Илим, 1991. – 65 с.
496529
  Бурмистрова Т.Ю. Закономерности и особенности развития социалистических наций в условиях строительства коммунизма / Т.Ю. Бурмистрова. – Л., 1974. – 36с.
496530
  Бароян О.В. Закономерности и парадоксы: Разумья об эпидениях и иммунитете, о судьбах ученых и их труде / О.В. Бароян. – Москва : Знание, 1986. – 144 с.
496531
  Муравьева Г.Е. Закономерности и принципы проектирования образовательного процесса / Г.Е. Муравьева // Образовательные технологии : Журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего проф. образования. Спецвыпуск / НИИ школьных технологий. – Москва, 2005. – № 4. – С.129-134
496532
  Агафонов Н.Т. Закономерности и принципы размещения и территориальной организации общественного производства : Текст лекций / Агафонов Н.Т. ; Ленингр. фин.-экон. ин-т им. Н.А. Вознесенского, Каф. размещения и террит. орг. нар. хоз-ва. – Ленинград : ЛФЭИ, 1987. – 50, [1] с.
496533
   Закономерности и прогнозирование природных явлений. – Москва : Наука, 1980. – 271с.
496534
   Закономерности и противоречия развития региональной экономики. – Свердловск, 1990. – 111с.
496535
  Ахременко А.С. Закономерности и связи в политической науке ( Проблема "неоднородности" и ее количественное выражение ) // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 1. – С.51-63. – ISSN 0869-0499
496536
  Алиев М.А. Закономерности и социально-политические механизмы "цветных революций" // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : Научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2006. – С. 70-74. – (Философия. Политология. Социология. Психология. Право. Международные отношения ; Вып. 3). – ISSN 0132-4624
496537
  Черкасова Е.Т. Закономерности и способы перехода полнозначных слов в предлоги : Автореф. дис. ... док. филолог. наук / Черкасова Е.Т. ; АН СССР, Ин-т рус. яз. – Москва, 1966. – 42 с.
496538
   Закономерности и факторы развития экономических районов СССР. – Москва : Наука, 1965. – 268с.
496539
   Закономерности и факторы формирования и движения в развитом социалистическом обществе. – М, 1977. – 119с.
496540
  Степанян Светлана Владимировна Закономерности и экологическая значимость гидрологических характеристик бассейна р.Северский Донец : Дис... кандид. географ.наук: 11.00.07 / Степанян Светлана Владимировна; Харьков. госуд. ун-тет им. М.Горького. – Харьков, 1998. – 130л. – Бібліогр.:л.123-130
496541
   Закономерности и этапы развития коммунистической формации. – М, 1971. – 47с.
496542
   Закономерности и этапы развития коммунистической формации. – М, 1971. – 96с.
496543
   Закономерности и этапы развития коммунистической формации. – М, 1971. – 104с.
496544
  Чжоу Хоу-ань. Закономерности изменений устойчивости вредных чешуекрылых к действию хлорорганических инсектицидов и пути ее преодоления : Автореф. дис. ... канд. с.-х. наук / Чжоу Хоу-ань. ; Мин. сел. хоз. РСФСР. Лен. с.-х. ин-т. – Ленинград, 1960. – 17 с.
496545
  Гончарова Раиса Ивановна Закономерности изменения блеска звезды R Северной Короны по широкополосным наблюдениям в оптическом диапазоне : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат.наук : 01.03.02 / Гончарова Раиса Ивановна ; АН Украины, Главная астрономическая обсерватория. – Киев, 1992. – 9 с.
496546
  Ефименко Людмила Ивановна Закономерности изменения металлоемкости и договечности става ленточного конвейера для формирования принципов управления по их экстремальным значениям : Автореф... канд. техн.наук: 05.05.06, 05.13.07 / Ефименко Людмила Ивановна; Криворожский горнорудный ин-т. – Кривой Рог, 1994. – 25л.
496547
  Цамерян И.П. Закономерности изменения национальной структуры советского общества. / И.П. Цамерян. – М., 1976. – 64с.
496548
  Индутный В.Ф. Закономерности изменения петрофизических свойств девонских образований Днепровско-Донецкого рифта на больших глубинах / В.Ф. Индутный. – Киев : Наукова думка, 1980. – 159с.
496549
  Анохина Л.Е. Закономерности изменения плодовитости весенне- и осеннерестующей салаки : Автореф... канд. биол.наук: / Анохина Л.Е.; Латв. гос. ун-т им. П.Стучки. – Рига, 1966. – 24л.
496550
  Анохина Л.Е. Закономерности изменения плодовитости рыб, на примере весенне- и осенненерестующей салаки / Л.Е. Анохина ; АН СССР, Ин-т эволюционной морфологии и экологии животных. – Москва : Наука, 1969. – 296 с. – Библиогр.: с. 263-291
496551
  Мартьянова И.А. Закономерности изменения режима температуры воздуха по данным метеостанции Вышний Волочек / И.А. Мартьянова, О.Е. Лазарев // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 18. – С. 260-267 : рис., табл. – Библиогр.: 5 назв.
496552
  Кутергин В.Н. Закономерности изменения свойств глинистых грунтов при вибрации / В.Н. Кутергин. – М., 1989. – 141с.
496553
  Ионова Г.В. Закономерности изменения свойств лантанидов и актинидов. / Г.В. Ионова. – М., 1990. – 238с.
496554
   Закономерности изменения систем оптически активных центров биотита в сериях гнейс-мигматит-гранит западной части Украинского щита / В.Ф. Гринченко, В.М. Индутный, В.М. Хоменко, О.В. Зинченко // Минерал. сб. Львов. ун-та., 1990. – вып.3
496555
  Кугель С.А. Закономерности изменения социальной структуры общества при переходе к коммунизму. / С.А. Кугель. – М., 1963. – 134с.
496556
  Нагорный В.Н. Закономерности изменения степени метаморфизма углей на восточном крыле Бехмутской котловины Донбасса. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: 135 / Нагорный В.Н.; МВ и ССО УССР.Днепропетровский гор.ин-т. – Днепропетровск, 1968. – 17л.
496557
  Дерябина Л.Д. Закономерности измерения теплот смешения растворов солей щелочных и щелочноземельных металлов при 25 0 C : Автореф... канд. хим.наук: / Дерябина Л.Д.; Казан.ГУ. – Казань, 1965. – 18л.
496558
   Закономерности индивидуального развития животных. – Куйбышев, 1985. – 159с.
496559
   Закономерности индивидуального развития живых организмов : Материалы VII Всесоюз. совещ. эмбриологов. – Москва : Наука
Ч. 1. – 1986. – 158 с.
496560
   Закономерности индивидуального развития живых организмов. – Куйбышев : Наука
Ч. 1. – 1986. – 159 с.
496561
   Закономерности индивидуального развития живых организмов. – Куйбышев : Наука
Ч. 2. – 1986. – 163 с.
496562
  Куперман Ф.М. Закономерности индивидуального развития растений / Ф.М. Куперман. – Москва, 1963. – 104с.
496563
  Большаков В.Н. Закономерности индивидуальной и географической изменчивости полевок рода Clethrionomys : Автореф... канд биол.наук: / Большаков В. Н.; Уральск. филиал АН СССР, Ин-т биологии. – Свердловск, 1962. – 27л.
496564
  Абелева Э.А. Закономерности индуцированного ионизирующими излучениями мутирования в спермиогенезе дрозофилы : Автореф... Канд.биол.наук: / Абелева Э.А.; Ленинг.гос. ун-т. – Ленинград, 1966. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
496565
   Закономерности интенсивного типа воспроизводства. – М, 1988. – 336с.
496566
  Голик М Закономерности интенсификации сельскохозяйственного производства в условиях научно-технического прогресса / М Голик. – Львов, 1989. – 229с.
496567
   Закономерности интенсификации социалистического сельского хозяйства. – М, 1977. – 175с.
496568
   Закономерности интернационализации общественной жизни. – Алма-Ата, 1981. – 207с.
496569
  Прокопович А.В. Закономерности ионного обмена гигромицина Б на катионитах : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 073 / Прокопович А.В. ; Лен. хим.-фармацевт. ин-т. – Ленинград, 1971. – 13 с.
496570
  Башкович А.П. Закономерности ионного обмена тетрациклина и окситетрациклина в водных растворах и сорбэионная хроматографическая технология их выделения и очистки : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Башкович А.П. ; Ленингр. хи.-фармацевтич. ин-т. – Ленинград, 1963. – 15 с.
496571
  Савицкая Е.М. Закономерности ионообменной сорбции органических ионов : автореф. дис. ... канд. хим. наук / Савицкая Е.М. ; МГУ. – Москва, 1965. – 24 с.
496572
  Сулакшин С.С. Закономерности искривления и направленное бурение геологоразведочных скважин / С.С. Сулакшин. – М., 1966. – 294с.
496573
   Закономерности исторического развития ископаемых организмов (конодонты, фораминиферы, растения, девонские рыбы). – Москва : Московский университет, 1982. – 172с.
496574
  Стукалина Г.А. Закономерности исторического развития криноидей в раннем и среднем палеозое СССР / Г.А. Стукалина. – М, 1986. – 140с.
496575
  Недосеко Л.В. Закономерности катализированного окисления кумола до гидроперекиси : Автореф... канд. хим.наук: 02.082 / Недосеко Л.В.; Черновицкий гос. ун-т. – Черновцы, 1971. – 20л.
496576
  Шматко О.А. Закономерности кинетики ячеистого распада пересыщенных твердых растворов, влияние внешних воздействий на ее параметры и свойства сплавов с ГЦК решеткой : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 01.04.07 / Шматко Олег Анатольевич ; Акад. наук УССР, Ин-т металлофизики АН УССР. – Киев, 1987. – 34 с. – Библиогр.: 24 названия
496577
  Пучков С.В. Закономерности колебаний грунта при землетрясении / С.В. Пучков. – М., 1974. – 119с.
496578
  Сенченко Иван Васильевич Закономерности колебаний пьезокерамических оболочек с учетом взаимодействия с окружающей средой : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Сенченко Иван Васильевич; АН УССР, Ин-т гидромеханики. – К., 1986. – 129л. – Бібліогр.:л.118-129
496579
  Аксютина З.М. Закономерности количественного распределения популяции рыб : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 100 / Аксютина З.М. ; Калинингр. техн. ин-т рыбной пром-сти и хоз-ва. – Москва, 1969. – 22 с. – Бібліогр.:с.20-21
496580
  Каменоградский И.С. Закономерности коммунистического нравственного воспитания / И.С. Каменоградский, В.Ф. Тючкалов. – Саратов, 1967. – 35с.
496581
  Скопенко В.В. Закономерности комплексообразования 3d-переходных металлов с азотсодержащими соединениями в растворах и на поверхности кремнеземов. Т.1 / В.В. Скопенко, В.А. Калибабчук, Л.В. и др. Глущенко // 14 Менделеевский съезд по общей и прикладной химии. Реф. докл. и сообщ., 1989
496582
  Сущук Е.Г. Закономерности концентрации микроэлементов в верхнепалеозойских осадочных формациях северо-западного Донбасса / Е.Г. Сущук. – К., 1976. – 34с.
496583
  Поляков Ю.С. Закономерности кругооборота промышленных фондов предприятия : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.590 / Поляков Ю.С. ; Ленингр. фин.-экон. ин-т им. Н.А. Вознесенского. – Ленинград, 1970. – 15 с.
496584
  Абдушукуров Т. Закономерности культурно-технического прогресса трудящихся в современный период строительства коммунизма / Т.Р. Абдушукуров, М.А. Абдуллаев ; АН УзССР, Ин-т философии и права. – Ташкент : Фан, 1966. – 163, [5] с.
496585
   Закономерности личного потребелиня при социализме. – Уфа, 1989. – 120с.
496586
  Бельчук В.И. Закономерности личного потребления в развитом социалистичеком обществе / В.И. Бельчук. – М., 1974. – 171с.
496587
   Закономерности магматизма метасоматизма и метаморфизма. – М, 1987. – 190с.
496588
  Стульчиков В.А. Закономерности метаморфизма и метасоматоза зеленокаменных поясов Украинского щита / В.А. Стульчиков. – К, 1991. – 170с.
496589
  Левенштейн М.Л. Закономерности метаморфизма углей Донецкого бассейна : Дис... канд. геол.-мин.наук: / Левенштейн М. Л.; М-во геологии УССР, Трест "Артемгеология". – Артемовск, 1965. – 263л. – Бібліогр.:л.232-260
496590
  Левенштейн М.Л. Закономерности метаморфизма углей Донецкого бассейна : Дис... канд. геол.-мин.наук: / Левенштейн М. Л.; М-во геологии УССР, Трест "Артемгеология". – Артемовск, 1965. – 2 картыл.
496591
  Левенштейн М.Л. Закономерности метаморфизма углей Донецкого бассейна : Автореф. дис. ... канд. геол.-минер. наук / Левенштейн М.Л. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1966. – 48 с. – Бібліогр. : с. 46-48
496592
  Кроик А.А. Закономерности миграции и распределения солей на участках рекультивации Западного Донбасса как фактор формирования єкологического состояния техногенных ландшафтов // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2016. – Т. 24 (1). – С. 43-47 : рис. – Библиогр.: с.47. – (Серія : Геологія. Географія ; вип. 18). – ISSN 2313-2159
496593
  Ильина В.Г. Закономерности миграции тяжелых металлов в почвах и растениях Одесской области с учетом отдаленности от автомагистрали : агрометрологія / В.Г. Ильина, Т.Д. Редько, А.В. Лисовськая // Метеорологія, кліматологія та гідрологія : Міжвідомчий науковий збірник України / Одеський державний екологічний університет. – Одеса, 2004. – Вип. 48. – С. 253-257 : Табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 0130-2914
496594
  Емельянов И.П. Закономерности микромира электроэнцефалограммы в бионике / И.П. Емельянов. – Новосибирск, 1983. – 189с.
496595
   Закономерности мирового революционного процесса. – М, 1983. – 236с.
496596
  Аль Джагуб Насер Закономерности многолетней динамики популяций и прогноз массового размножения хлебной жужелицы : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.09 / Аль Джагуб Насер; Харьковск. гос. педаг. ун-т им. Г.С.Сковороды. – Харьков, 1996. – 21л.
496597
  Мустафин А.И. Закономерности множественного дейтерообмена угледовородов в водных растворах хлорплатинита калия. : Автореф... канд.хим.наук: 02.00.04 / Мустафин А.И.; Сарат.гос.ун-т. – Саратов, 1976. – 19л.
496598
  Ангелов Николай Стоянов Закономерности множественного рождения пионов и мезонных резонансов в пион-нуклонных взаимодействиях при высоких энергиях : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 01.04.01 / Ангелов Николай Стоянов; ОИЯИ. – Дубна, 1981. – 20л.
496599
  Виленчик М.М. Закономерности молекулярно-генетического действия химических канцерогенов / М.М. Виленчик. – Москва, 1977. – 144с.
496600
   Закономерности морфогенеза опорных структур позвоночника и конечностей на различных этапах онтогенеза. – Ярославль, 1983. – 142с.
496601
   Закономерности морфогенеза опорных структур позвоночника и конечностей на различных этапах онтогенеза. – Ярославль, 1990. – 148с.
496602
  Сементовский В.Н. Закономерности морфологии платформенного рельефа / В.Н. Сементовский. – Казань, 1963. – 170с.
496603
   Закономерности на развитието на славянските езици. – София, 1977. – 176с.
496604
  Добрев К. Закономерности на социалистическото строителство в НРБ / К. Добрев. – София, 1965. – 207с.
496605
  Зубкова Н. Закономерности накопления и роль микроэлементов в онтогенезе рыб / Наталья Зубкова ; Acad. de stiinte a Moldovei, Inst. de zoologie. – Chisinau : Stiinta, 2011. – 87, [1] c. : ил., табл. – Библиогр.: с. 81-87. – ISBN 978-9975-67-753-0
496606
  Валуцкая А.Г. Закономерности накопления флавонолов у некоторых видов рода Bupleurum L. в Юго-Восточном Алтае : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 093 / Валуцкая А.Г. ; Совет по биол. наукам Томского гос. ун-та. – Томск, 1969. – 25 с. – Бібліогр. : с. 24-25
496607
  Уфимцева М.Д. Закономерности накопления химических элементов высшими растениями и их реакции в аномальных биохимических провинциях // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 5. – С. 450-465 : рис., табл. – Библиогр.: с. 463-465. – ISSN 0016-7525
496608
  Елкин В.И. Закономерности наследования готовности организма к судорожным реакциям : Автореф... д-ра мед.наук: 765 / Елкин В.И.; АН СССР. Ин-тфизиологии им. И.П.Павлова. – Л., 1968. – 39л. – Бібліогр.:с.36-39
496609
   Закономерности научно-производственной интеграции. – Киев, 1989. – 143с.
496610
  Яковец Ю.В. Закономерности научно-технического прогресса и их планомерное использование / Ю.В. Яковец. – М., 1984. – 239с.
496611
  Рубцов И.Е. Закономерности научно-технического прогресса при социализе. / И.Е. Рубцов. – М., 1960. – 48с.
496612
  Побережный Ярослав Любомирович Закономерности неупругого деформирования и структурно-напряженное состояние поверхностно-упрочненных сталей при циклическом нагружении в рабочих средах : Автореф... канд. техн.наук: 01.02.04 / Побережный Ярослав Любомирович; АН УССР. Физ.-мех. ин-т. – Львов, 1980. – 21л.
496613
  Фаустова Э.Н. Закономерности нравственного прогресса и развитой социализм / Э.Н. Фаустова. – Москва, 1979. – 47с.
496614
  Жданова Н.С. Закономерности образования ассоциаций акроцентрических хромосом в лимфоцитах человека после обработки их фитогемагглютином : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.15 / Жданова Н.С. ; АМН, Ин-т мед. генетики. – Москва, 1974. – 25 с.
496615
  Гончарук Анатолий Федорович Закономерности образования и некоторые вопросы рудоносности андезито-базальтовой формации Закарпатья : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 04.00.11 / Гончарук Анатолий Федорович; АН УССР. Ин-т геохимии и физики минералов. – Киев, 1974. – 28л. – Бібліогр.:с.27-28
496616
   Закономерности образования и размещения залежей нефти и газа. – К, 1978. – 186с.
496617
   Закономерности образования и размещения месторождений серы как теоретическая основа из прогноза и поисков. – К, 1980. – 155с.
496618
  Малышев И.И. Закономерности образования и размещения месторождений титановых руд / И.И. Малышев. – Москва : Госгеолтехиздат, 1957. – 272 с.
496619
  Баранова Н.М. Закономерности образования и размещения отложений палеогена юга Украины : Автореф... д-ра геол.-минерал.наук: / Баранова Н.М.; Львов. гос. ун-т. – Львов, 1965. – 39л.
496620
   Закономерности образования и размещения промышленных месторождений нефти и газа. – Львов, 1972. – 260с.
496621
   Закономерности образования и размещения промышленных месторождений нефти и газа. – К, 1975. – 331с.
496622
  Магрупов Ф.А. Закономерности образования и свойства полимеров гидроксилсодержащих фурановых соединений : автореф. дис. ... д-ра хим. наук : 02.00.06 / Магрупов Фархад Асадуллаевич ; Ин-т химии высокомолекуляр. соединений Акад. наук УССР. – Киев, 1981. – 41, [1] с. – Библиогр.: 43 назв.
496623
  Нефедов С А Закономерности образования многослойных марсенситных фаз в двойных кобальтовых сплавах, легированных медью и некоторыми редкоземельными металлами : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.07 / Нефедов С А; АН УССР, Инзт металлофиз. – К., 1988. – 23л.
496624
  Сыч Альберт Маркович Закономерности образования ниобатов танталатов и титанатов трехвалентных элементов из аквогидроксокомплексов и исследование электрофизических свойств материалов на их основе : Дис... д-ра хим.наук: 02.00.01 / Сыч Альберт Маркович; МВ и ССО УССР, КГУ. – К., 1980. – 423л.
496625
  Рудь А.Д. Закономерности образования одномерно разупорядоченных состояний в сплавах на основе кобальта : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.07 / Рудь А.Д. ; АН УССР, Ин-т металлофизики. – Киев, 1986. – 24 с.
496626
  Елисеев В.И. Закономерности образования пролювия. / В.И. Елисеев. – М., 1978. – 232с.
496627
  Пенионжкевич Ю.Э. Закономерности образования ядер и в реакциях деления и многонуклонных передач под действием тяжелых ионов. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 055 / Пенионжкевич Ю.Э.; ОИЯИ. – Дубна, 1970. – 18л.
496628
  Чалый В.П. Закономерности образования, состав, структура и свойства осадков гидроокисей металлов : Автореф. дис. ... док. хим. наук : 070 / Чалый В.П. ; АН УССР, Ин-т общей и неорган. химии. – Киев, 1968. – 27 с. – Бібліогр.:с.25-27
496629
  Кюнтцель В.В. Закономерности оползневого процесса на европейской территории СССР и его региональный прогноз / В.В. Кюнтцель. – Москва : Недра, 1980. – 213с.
496630
  Разумовский О.С. Закономерности оптимизации в науке и практике / О.С. Разумовский. – Новосибирск, 1990. – 174с.
496631
  Седова Е.А. Закономерности органогенеза луковичных и клубнелуковичных геофитов / Е.А. Седова. – М, 1976. – 30с.
496632
  Челядинова А.И. Закономерности оргпногенеза кустарников / А.И. Челядинова. – М, 1976. – 150с.
496633
  Кущев С.Б. Закономерности ориентированного роста и структура пленок Au, Pd, Pt, Mon при вакуумной конденсации в области высоких температур : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Кущев С.Б.; Воронежский политехн. ин-т. – Воронеж, 1981. – 22л.
496634
  Матухина Валентина Григорьевна Закономерности осадконакопления в ордовике и силуре северо-запада Сибирской платформы : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Матухина Валентина Григорьевна; Рост. н/Д гос. ун-т. – Ростов н/Д, 1966. – 22л.
496635
  Зулхарнаев А. Закономерности оседания кочевых народов при переходе их к социализму, минуя капитализм. : Автореф... канд. филос.наук: 620 / Зулхарнаев А.; Казах. гос. ун-тет. – Алма-Ата, 1969. – 20л.
496636
  Малеев Е.Ф. Закономерности оформирования вулканогенно-осадочного материала / Е.Ф. Малеев. – М., 1982. – 152с.
496637
  Бондаренко Е.Л. Закономерности пазвития социалистических международных произведственных отношений / Е.Л. Бондаренко. – М, 1983. – 128с.
496638
  Судницын И.И. Закономерности передвижения почвенной влаги. Исследования передвижения влаги методом термодинамического потенциала переноса / И.И. Судницын. – Москва, 1964. – 136 с.
496639
  Кузьменко П.П. Закономерности переноса вещества в твердых металлах при прохождении постоянного тока
496640
  Побережный И.Н. Закономерности перерастания социализма в коммунизм / И.Н. Побережный. – Киев, 1976. – 31с.
496641
  Шмельков М.И. Закономерности перерастания социализма в коммунизм в свете решений XXI съезда КПСС / М.И. Шмельков. – М., 1959. – 40с.
496642
  Жемчужин Л.Е. Закономерности перерастания социализма в коммунизм и создание материально-технической базы коммунизма / Л.Е. Жемчужин, А.Ф. Таунин. – Москва, 1967. – 119с.
496643
  Молодцов В.С. Закономерности перехода к коммунизму / В.С. Молодцов. – М., 1959. – 32с.
496644
  Ацканов М.Х. Закономерности перехода к социализму бывших отсталых национальных окраин России (на примере Кабардино-Балкарии) : автореф. дис. ... канд. экон. наук / Ацканов М.Х. ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова, Экон. фак. – Москва, 1963. – 20 с.
496645
   Закономерности перехода от капитализма к социализму. – Москва, 1963. – 115 с.
496646
   Закономерности перехода то социализма к коммунизму. – М, 1961. – 248с.
496647
  Зарбалиева Тамара Султановна Закономерности питания молоди осетровых в Каспийском море : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.18 / Зарбалиева Тамара Султановна; АН АзССР. Ин-т зоологии. – Баку, 1975. – 33л. – Бібліогр.:с.32-33
496648
  Бахмутов Л.А. Закономерности поведения обальта, никеля и меди во вмещающей руды толще Пышминско-Ключевского месторождения : Автореф... канд. геол.-минералогич.наук: / Бахмутов Л.А.; Уральский филиал Акад. наук СССР. Ин-т геологии. – Свердловск, 1963. – 24л.
496649
  Елчиев С.Г. Закономерности повышения культурно-технического уровня сельского населения в период строительства коммунизма. (По материалам АзССР) : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 621 / Елчиев С.Г. ; АН АзССР , Отд-ние обществ. наук. Ин-т философии и права. – Баку, 1969. – 24 с.
496650
   Закономерности повышения эффективности и интенсивности общественного производства. – Горький, 1975. – 133с.
496651
   Закономерности повышения эффективности торговли. – Л, 1983. – 162с.
496652
  Гордеев Д.И. Закономерности познания и вопросы истории геологии / Д.И. Гордеев, Е.А. Куражковская. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1973. – 61с.
496653
  Дутка В.С. Закономерности полимеризации и полдисперсность полимеров, получаемых в присутсвии пилимерных пероксидов. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.04 / Дутка В.С.; Львов.гос.ун-т. – Львов, 1982. – 23л.
496654
  Ершов Ю.И. Закономерности почвообразования и выветривания в зоне перехода от Евразийского континента к Тихому океану / Ю.И. Ершов; АН СССР; Дальневосточный науч. центр;Хабаровский комлексный науч.-исслед. ин-т;Отв. ред.Н.А.Крейда. – Москва : Наука, 1984. – 263 с.
496655
  Стрельцов О.А. Закономерности приготовления и формирования катализаторов синтеза аммиака : Автореф. дис. ... докт. хим. наук : 073 / Стрельцов О.А. ; АН УССР, Ин-т физ. химии. – Москва, 1968. – 34 с.
496656
  Гиляров С М. Закономерности приспособлений членистоногих к жизни на суше / С М. Гиляров, . – Москва, 1970. – 276с.
496657
   Закономерности прогрессивной эволюции. – Ленинград, 1972. – 401 с.
496658
  Алиев Ад.А. Закономерности пространственно-временного распределения грязевых вулканов Джейранкечмез-Южнокаспийской впадины // Геология и полезные ископаемые мирового океана : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Отд-ние морской геологии и осадочного рудообразования ; редколл.: Шнюков Е.Ф., Коболев В.П., Кочелаб В.В. [и др.]. – Киев, 2016. – № 4 (46). – С. 67-80 : рис. – Библиогр.: 21 назв. – ISSN 1999-7566
496659
  Федоров К.П. Закономерности пространственного распределения паразитических червей / К.П. Федоров. – Новосибирск : Наука, 1986. – 255с.
496660
  Образцова О. Закономерности пространственного распределения ранней предпринимательской активности в РФ: опыт анализа и оценки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 58-66. – (Економіка ; вип. 4 (157)). – ISSN 1728-3817


  В статье проанализированы источники информации о демографических событиях, связанных с предпринимательством, в официальной бизнес - демографии и в альтернативных статистических проектах - Глобальном мониторинге предпринимательства и Георейтинге. ...
496661
  Трофимов В.Т. Закономерности пространственной изменчивости инженерно-геологических условий Западно-Сибирской плиты / В.Т. Трофимов. – Москва : Московский университет, 1977. – 280с.
496662
  Бондарик Г.К. Закономерности пространственной изменчивости лессовых пород / Г.К. Бондарик, М.И. Горальчук, В.Г. Сироткин. – Москва : Недра, 1976. – 239с.
496663
   Закономерности пространственной ориентировки тополинеаментных систем Северного Причерноморья / И.З. Ломакин, В.В. Покалюк, В.В. Кочелаб, В Н. Шураев Шафранская // Геология и полезные ископаемые мирового океана : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Отд-ние морской геологии и осадочного рудообразования ; редколл.: Шнюков Е.Ф., Коболев В.П., Кочелаб В.В. [и др.]. – Киев, 2016. – № 4 (46). – С. 86-102 : рис. – Библиогр.: 28 назв. – ISSN 1999-7566
496664
  Михайлов В.В. Закономерности процесса периодического обновления основных производственных фондов / В.В. Михайлов. – Томск, 1987. – 185с.
496665
  Лунина О.В. Закономерности проявления и модели локализации опасных геологических процессов при сейсмогенной активизации разломов на юге Сибири и в Монголии / О.В. Лунина, А.В. Андреев, А.А. Гладков // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2014. – Т. 55, № 8. – С. 1294-1313 : рис., табл. – Библиогр.: с. 1311-1313. – ISSN 0016-7886
496666
  Рудько Г.И. Закономерности проявления склоновых процессов Карпатской альпийской области в пределах Украины // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2006. – № 3. – С. 17-21 : Рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1726-5428
496667
   Закономерности проявления эрозийных и русловых процессов в различных природных условиях. – Москва : Издательство Московского университета, 1976. – 420с.
496668
   Закономерности проявления эрозийных и русловых процессов в различных природных условиях. – М, 1987. – 470с.
496669
  Горохов В.М. Закономерности пубицистического творчества / В.М. Горохов. – М., 1975. – 187с.
496670
  Крупаткин И.Л. Закономерности равновесий между жидкими фазами. : Автореф... доктор хим.наук: / Крупаткин И.Л.; Казах. гос. ун-тет им. С.М.Кирова. – Алма-Ата, 1965. – 32л. – Бібліогр.:с.31-32
496671
  Владимирова В.И. Закономерности радиационно-каталитического превращения метанола в адсорбционном слое : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Владимирова В.И. ; АН СССР, Ин-т хим. физики. – Москва, 1967. – 17 с.
496672
  Карагуйшиева Д. Закономерности развития азотобактера в некоторых почвах Казахстана : Автореф... канд. биол.наук: / Карагуйшиева Д.; Казах. гос. ун-т и. С.М.Кирова. – Алма-Ата, 1960. – 21л.
496673
  Власов Ю.И. Закономерности развития вирусных эпифитотий / Ю.И. Власов. – Москва : Колос, 1974. – 160с.
496674
  Кули-заде А З. Закономерности развития восточной философии XIII-XVI вв. (регион ислама) и проблема Запад-Восток / А З. Кули-заде. – Баку, 1983. – 283с.
496675
  Филимонова Л.Г. Закономерности развития вулканизма и рудообразования активизированных тихоокеанских окраин / Л.Г. Филимонова. – М, 1985. – 159с.
496676
  Крыжановский С.Г. Закономерности развития гибридов рыб различных систематических категорий. / С.Г. Крыжановский. – Москва, 1968. – 220с.
496677
  Буелов Ф.А. Закономерности развития государственной сосбстенности в сельском хозяйстве на этапе зрелого социализма : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Буелов Ф. А.; КИНХ. – Киев, 1981. – 22л.
496678
  Сотников С.Н. Закономерности развития деформаций ползучести глинистых грунтов при сдвиге. : Автореф... канд. техн.наук: / Сотников С.Н.; Днепропетр. ин-т инженеров ж.-д. транспорта. – Днепропетровск, 1961. – 14л.
496679
  Скиценко В.Д. Закономерности развития единого народнохозяйственного комлекса СССР : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.01 / Скиценко В.Д. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1979. – 22 с.
496680
  Скиценко В.Д. Закономерности развития единого народнохозяйтвенного комплекса СССР. : Автореф... канд.экон.наук: 08.00.01 / Скиценко В.Д.; КГУ. – К, 1979. – 22л.
496681
  Скиценко В.Д. Закономерности развития единогод народнохозяйственного комплекса СССР. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.01 / Скиценко В.Д.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1979. – 22л.
496682
  Мешкова Т.М. Закономерности развития зоопланктона в озере Севан : (в связи с понижением уровня воды озера) / Т.М. Мешкова. – Ереван, 1975. – 248 с. : табл.
496683
  Дешериев Ю.Д. Закономерности развития и взаимодействия языков в советском обществе / Ю.Д. Дешериев. – Москва, 1966. – 403с.
496684
  Селиванова Р.Г. Закономерности развития и возрастные особенности школьников / Р.Г. Селиванова, И.Э. Стрелкова. – 2-е испр., доп. – Саратов, 1967. – 80с.
496685
   Закономерности развития и методы познания современной науки. – Минск, 1978. – 296с.
496686
  Шешеня Н.Л. Закономерности развития и прогнозов обвалов и оползней горноскладчатых областей. (На примере долины р. Нарын района Токтогульского гидроузла) : Автореф. дис. ... канд. геолого-минерал. наук / Шешеня Н.Л. ; МГУ. – Москва, 1969. – 23 с.
496687
   Закономерности развития и размещения раннемезозойского угленакопления на территории Крыма, Кавказа и Прикаспия. – М-Л, 1965. – 224с.
496688
  Эргашев А.Э. Закономерности развития и распределения альгофлоры в искусственных водоемах Средней Азии / А.Э. Эргашев. – Ташкент, 1976. – 359с.
496689
   Закономерности развития и цитологические особенности производстводных мезенхимы. – К, 1971. – 216с.
496690
  Амвросьев А.П. Закономерности развития иннервации толстого кишечника в эмбриогенезе человека и млекопитающих / А.П. Амвросьев ; АН БССР, Ин-т физиологии. – Минск : Наука и техника, 1970. – 212 с. : ил. – Библиогр.: с. 199-210
496691
  Новик Е.О. Закономерности развития каменноугольной флоры юга европейской части СССР / Е.О. Новик; Отв. ред. Бондарчук В.Г. – Киев : Наукова думка, 1974. – 139с.
496692
  Прозоров Ю.С. Закономерности развития классификации и использования болотных биогеоценозов / Ю.С. Прозоров. – Москва : Наука, 1985. – 209с.
496693
  Шангин И.С. Закономерности развития КПСС / И.С. Шангин. – Л., 1976. – 39с.
496694
   Закономерности развития литературных языков народов СССР в советскую эпоху. – Москва : Наука
[Кн.1] : Основные процессы внутриструктурного развития иранских и иберийско-кавказских языков / авт.: Ю.Д. Дешериев и др. – 1969. – 435 с.
496695
   Закономерности развития литературных языков народов СССР в советскую эпоху. – Москва : Наука
[Кн. 2] : Основные процессы внутриструктурного развития тюркских, финно-угорских и монгольских языков / авт.: Н.А. Баскаков и др. – 1969. – 484 с.
496696
  Дешериев Ю.Д. Закономерности развития литературных языков народов СССР в советскую эпоху : развитие общественных функций литературного языка / Ю.Д. Дешериев ; Отд. литературы и языка, Ин-т языкознания. – Москва : Наука, 1976. – 431 с.
496697
   Закономерности развития литературных языков народов СССР в современную эпоху. / АН СССР, Отд. литературы и языка, Ин-т языкознания ; под общ. ред. Ю.Д. Дешериева. – Москва : Наука
[Кн. 3] : Внутриструктурное развитие старописьменных языков / отв. ред. тома Ю.Д. Дешериев. – 1973. – 363 с.
496698
   Закономерности развития магматизма складчатых областей : На примере Кавказа, Казахстана и Дальнего Востока. – Москва : Наука, 1968. – 388с.
496699
   Закономерности развития марксистко-ленинской партии. – М, 1983. – 320с.
496700
  Дербинов Ю.В. Закономерности развития марксистско-ленинской партии / Ю.В. Дербинов. – Москва, 1982. – 80 с.
496701
  Мелюхин С.Т. Закономерности развития материи / С.Т. Мелюхин. – Москва, 1967. – 48с.
496702
  Багмет Н.С. Закономерности развития мировой системы социализма : (конспект лекций) / Н.С. Багмет ; МВ и ССО УССР, Киевский ордена Ленина политехн. ин-т, Кафедра науч. коммунизма. – Киев, 1966. – 59 с. – Библиогр.: с. 58-59 (5 назв.)
496703
  Спиридонов М.Ф. Закономерности развития мировой системы социализма / М.Ф. Спиридонов. – М., 1975. – 111с.
496704
   Закономерности развития мировой системы социализма. – М, 1985. – 124с.
496705
  Еремина В.М. Закономерности развития мировой системы социализма как выражение единства национального и интернационального / В.М. Еремина. – Москва, 1981. – 198с.
496706
  Яненко В.И. Закономерности развития мировой системы социализма. / В.И. Яненко. – Киев, 1973. – 47с.
496707
  Ширяев Ю.С. Закономерности развития мировой системы. социализма. / Ю.С. Ширяев. – М., 1969. – 104с.
496708
  Дидинский И.В. Закономерности развития мировой социалистической системы / И.В. Дидинский. – Москва, 1968. – 47с.
496709
  Дудинский И.В. Закономерности развития мировой социалистической системы / И.В. Дудинский. – Москва, 1968. – 47с.
496710
   Закономерности развития мировой социалистической системы. – М, 1972. – 258с.
496711
  Скиценко Варвара Дмитриевна Закономерности развития народнохозяйственного комплекса СССР : Дис... канд. экон.наук: 08.00.01 / Скиценко Варвара Дмитриевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1979. – 199л.
496712
   Закономерности развития народонаселения и трудовых ресурсов при социализме. – Саратов
2. – 1984. – 128с.
496713
  Кивенко В.Д. Закономерности развития науки в условиях социализма и коммунизма / В.Д. Кивенко. – Ростов, 1975. – 215с.
496714
   Закономерности развития национальной государственности народов СССР. – Орел, 1972. – 211 с.
496715
   Закономерности развития непроизводственной сферы и повышение жизненного уровня / В.Е. Козак, В.Н. Новиков, Л.Т. Верховодова, В.И. и др. Евсеев. – Киев : Наукова думка, 1989. – 256 с. – ISBN 5-12-000947-6
496716
   Закономерности развития новописьменных литератур в советскую эпоху. – Фрунзе, 1985. – 263с.
496717
   Закономерности развития общественной формы продукта в период постепенного перехода от социализма к коммунизму. – Ярославль, 1981. – 155с.
496718
   Закономерности развития органического мира по данным палеонтологии : труды 12 сессии Всесоюзного Палеонтологического Общества. – Ленинград : Наука, 1968. – 148с.
496719
  Бевз Н.С. Закономерности развития основных морфогенетических комплексов платформенных равнин : ( на примереЦентральной части Русской равнины) / Н.С. Бевз; Под общ.ред.К.С.Оводова. – Воронеж, 1970. – 192с.
496720
   Закономерности развития палеолитических культур на территории Франции и Восточной Европы. – Л, 1988. – 72с.
496721
   Закономерности развития палеолитических культур на территории Франции и Восточной Европы. – Л, 1988. – 72с.
496722
   Закономерности развития почвенных микроорганизмов = Regulariries of the develpment of soil microoganisms. – Ленинград, 1975. – 288с. – Тит. л. парал. на русск. и англ. яз.
496723
  Марков Н.В. Закономерности развития производительных сил в период строительства коммунизма / Н.В. Марков. – Москва : Высшая школа, 1969. – 164с.
496724
  Шилюк Н.Ф. Закономерности развития рабовладельческого общества / Н.Ф. Шилюк. – Свердловск, 1982. – 81 с.
496725
  Миркин Б.М. Закономерности развития растительности речных пойм / Б.М. Миркин. – Москва : Наука, 1974. – 174с.
496726
   Закономерности развития региональной тектоники Украины. – К, 1983. – 182с.
496727
   Закономерности развития рельефа и ледников Тянь-Шаня. – Фрунзе : Илим, 1980. – 110с.
496728
  Гусев В.А. Закономерности развития русской литературы последней трети XIX века / В.А. Гусев. – Днепропетровск, 1991. – 204 с.
496729
  Чумак Л.Г. Закономерности развития системы коммунистического воспитания. / Л.Г. Чумак. – Кишинев, 1989. – 107с.
496730
   Закономерности развития сложных систем. – Л, 1980. – 343с.
496731
   Закономерности развития современной математики. – М, 1987. – 335с.
496732
  Муслумова Т.В. Закономерности развития содержания и формы физического труда в условиях развитого социализма. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.02 / Муслумова Т.В.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1978. – 15л.
496733
   Закономерности развития социализма и идеологическая борьба. – М, 1984. – 295с.
496734
   Закономерности развития социалистического государства. – М, 1983. – 367с.
496735
  Павловский Р.С. Закономерности развития социалистической демократии на современной этапе / Р.С. Павловский, В.В. Сташис. – К, 1979. – 48с.
496736
  Сироткин А.И. Закономерности развития специализации социалистической промышленности как системы общетсвенного разделения труда. : Автореф... канд.экон.наук: 590 / Сироткин А.И.; Горьк.гос.ун-т. – Горький, 1972. – 21л.
496737
  Брюханова З.А. Закономерности развития текстуры в сплаве ковар : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.07 / Брюханова З. А.; Чернов.ГУ. – Черновцы, 1975. – 20л.
496738
  Пелишенко В.П. Закономерности развития управления в сельском хозяйстве СССР. / В.П. Пелишенко. – М, 1987. – 142с.
496739
  Головин Е.М. Закономерности развития фанерозойского тектоно-магматического процесса в геоструктурах Памиро-Тянь-Шаня / Е.М. Головин. – Ташкент, 1974. – 107с.
496740
  Аубакирова Р.К. Закономерности развития эвтектоидных реакций в бинарных системах / Р.К. Аубакирова, А.С. Дегтярева, А.А. Пресняков ; АН КазССР, Ин-т орган. катализа и электрохимии им. Д.В. Сокольского. – Алма-Ата : Наука КазССР, 1990. – 167, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 160-166 (171 назв.). – ISBN 5-628-00440-5
496741
  Венжер В.Г. Закономерности развития экономики колхозов в период развернутого строительства коммунистического общества / В.Г. Венжер. – Москва, 1963. – 32с.
496742
  Венжер В.Г. Закономерности развития экономики колхозов в период развернутого строительства коммунистического общества / В.Г. Венжер. – Москва, 1963. – 32с.
496743
   Закономерности размещения бокситовых месторождений СССР. – Москва : Наука, 1978. – 256с.
496744
  Сребродольский Б.И. Закономерности размещения залежей самородной серы в солянокупольных структурах / Б.И. Сребродольский. – Киев : Наукова думка, 1992. – 176с.
496745
   Закономерности размещения зон нефтегазонакопления в Тимано-Печорской провинции. – Л, 1986. – 150с.
496746
  Материков М.П. Закономерности размещения и геолого-генетические группы оловянных месторождений СССР / М.П. Материков. – Москва : Недра, 1974. – 145с.
496747
  Мельников Б.Д. Закономерности размещения и геолого-минералогические методы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых в южной лчасти Орулганского антиклинория. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: 04.133 / Мельников Б.Д.; Всес.заоч.политехн.ин-т. – М, 1970. – 21л.
496748
   Закономерности размещения и критерии поисков калийных солей СССР. – Тбилиси, 1980. – 373с.
496749
   Закономерности размещения и критерии прогноза глубоких и сверхглубоких залежей нефти и газа. – Л, 1982. – 153с.
496750
   Закономерности размещения и методика поисков и разведки залежей нефти и газа в глубокозалегающих горизонтах нефтегазоносных регионов Украины. – Львов, 1979. – 112с.
496751
  Ажгиревич Л.Ф. Закономерности размещения и образования горючих ископаемых / Л.Ф. Ажгиревич ; АН БССР, Ин-т геохимии и геофизики, IGCP IUGS UNESCO. – Минск : Наука и техника, 1986. – 174, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 164-173
496752
   Закономерности размещения и особенности геологического строения месторождений неметаллических полезных ископаемых. – Алма-Ата
2. – 1978. – 116с.
496753
  Кирпаль Г.Р. Закономерности размещения и особенности формирования промышленных типов месторождений бокситов Югославии / Г.Р. Кирпаль. – Москва : ВИЭМС, 1974. – 42с.
496754
   Закономерности размещения и прогнозирования значительных скоплений нефти и газа в Днепровско-Донецкой впадине : Монография. – Киев : Наукова думка, 1998. – 208с. – ISBN 966-00-0460-5
496755
   Закономерности размещения и прогнозирования стратиморфных месторождений цветных металлов. – Алма-Ата, 1983. – 210с.
496756
  Запрометов Вадим Юрьевич Закономерности размещения и условия образования среднекарбоновых бокситовых пород междуречья Аксу-Исфайрам. (Юж. Фергана) : Автореф... канд. геол.-мин.наук: 04.00.08 / Запрометов Вадим Юрьевич; Ташк. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1977. – 27л. – Бібліогр.:с.24-27
496757
   Закономерности размещения и условия формирования залежей нефти и газа. – М
4. – 1980. – 208с.
496758
  Багирзаде Фиак Мамед оглы Закономерности размещения и условия формирования залежей нефти и газа в нижнем отделе продуктивной толщи Восточной части Апшеронской нефтегазоносной области : Автореф... канд.геолого-минер.наук: / Багирзаде Фиак Мамед оглы; Объединенный совет Азеоб. ин-та нефти и химии им М.Азизбекова и учреждений АН АзССР по геолог. – Баку, 1964. – 34л. – Бібліогр.:с.33-34
496759
  Максимов С.П. Закономерности размещения и условия формирования залежей нефти и газа в палеозойских отложениях / С.П. Максимов. – М., 1964. – 487с.
496760
   Закономерности размещения и условия формирования залежей нефти и газа Волго-Уральской и Тимано-Печорской нефтегазоносных провинций. – М
7. – 1975. – 295с.
496761
   Закономерности размещения и условия формирования залежей нефти и газа Волго-Уральской области. – М
1. – с.
496762
   Закономерности размещения и условия формирования залежей нефти и газа Волго-Уральской области. – М
4. – 1945. – с.
496763
   Закономерности размещения и условия формирования залежей нефти и газа Волго-Уральской области. – М
5. – 1973. – 295с.
496764
   Закономерности размещения и условия формирования залежей нефти и газа Волго-Уральской области. – М
2. – 1977. – 272с.
496765
   Закономерности размещения и условия формирования залежей нефти и газа Волго-Уральской области. – М
3. – 1979. – 168с.
496766
   Закономерности размещения и условия формирования залежей нефти и газа Предкавказья и Азербайджана. – М
5. – 1976. – 191с.
496767
   Закономерности размещения и условия формирования залежей нефти и газа Предкавказья и Азербайджана. – М
1. – 1978. – 206с.
496768
  Хаимов Р.Н. Закономерности размещения и условия формирования природных битумо и высоковязких нефтей / Р.Н. Хаимов, Р.А. Ходжаев. – Ташкент, 1987. – 93с.
496769
  Повилайтис М.М. Закономерности размещения и формирования месторождний вольфрама. / М.М. Повилайтис. – М., 1975. – 255с.
496770
  Якжин А.А. Закономерности размещения и формирования флюоритовых месторождений Забайкалья / А.А. Якжин. – М, 1962. – 251с.
496771
   Закономерности размещения коллекторов сложного строения и прогноз нефтегазоносности. – Л, 1985. – 171с.
496772
  Прокин В.А. Закономерности размещения колчеданных месторождений на Южном Урале. / В.А. Прокин. – М, 1977. – 174с.
496773
   Закономерности размещения медных месторождений Казахстана. – Алма-Ата, 1979. – 127с.
496774
  Спирин С.Л. Закономерности размещения мезокайнозойских платформенных бокситоносных отложений и геологические основы оценки их перспектив на примере Чулымо-Енисейской впадины и некоторых других районов СССР. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: / Спирин С.Л.; ВНИИ минер. сырья. – Москва, 1965. – 25л.
496775
   Закономерности размещения месторождений в платформенных чехлах : Доклады 2 Всесоюзной объед. сессии по закономерностям разм. полезн. ископаемых. – Киев : АН УССР
2. – 1960. – 196с.
496776
   Закономерности размещения месторождений нефти и газа Днепровско-Донецкой нефтегазоносной провинции. – Киев : Наукова думка, 1968. – 216с.
496777
  Гиммельфарб Б.М. Закономерности размещения месторождений фосфоритов СССР и их генетическая классификация / Б.М. Гиммельфарб. – Москва : Недра, 1965. – 308с.
496778
  Богацкий В.В. Закономерности размещения метасоматических магнетитовых месторождений северной части Западного Саяна / В.В. Богацкий, Ш.Д. Курцерайте. – Москва : Недра, 1966. – 176с.
496779
  Быховер Н.А. Закономерности размещения мировых ресурсов минерального сырья : Обзор. Серия: Экономика минерального сырья и геологоразведочных работ / Н.А. Быховер. – Москва : ВИЭМС, 1974. – 43с.
496780
   Закономерности размещения морских месторождений нефти и газа. – М, 1975. – 112с.
496781
  Поросенков Ю.В. Закономерности размещения населения СССР : (экономико-географическое исследование) ; монография / Ю.В. Поросенков ; под ред. Г.Т. Гришина. – Воронеж : Воронежский ун-т, 1977. – 160 с.
496782
   Закономерности размещения полезных ископаемых. – Москва : АН СССР
1. – 1958. – 532с.
496783
   Закономерности размещения полезных ископаемых. – Москва : АН СССР
2. – 1959. – 504с.
496784
   Закономерности размещения полезных ископаемых. – М, 1960. – 652с.
496785
   Закономерности размещения полезных ископаемых. – М
4. – 1960. – 255с.
496786
   Закономерности размещения полезных ископаемых. – М
5. – 1962. – 632с.
496787
   Закономерности размещения полезных ископаемых. – Москва : Наука
Ч.10 : Проблемы металлогении Тихоокеанского пояса. – 1973. – 391с.
496788
   Закономерности размещения полезных ископаемых. – М
2. – 1975. – 368с.
496789
   Закономерности размещения полезных ископаемых. – Москва : Наука
Ч.12 : Доорогенная металлогения эвгеосинклиналей. – 1978. – 247 с.
496790
   Закономерности размещения полезных ископаемых. – Москва : Наука
Ч.14 : Металлогения Урало-Монгольского пояса. – 1985. – 231с.
496791
   Закономерности размещения полезных ископаемых. – М
14. – 1985. – 230с.
496792
   Закономерности размещения полезных ископаемых. – М
15. – 1988. – 266с.
496793
   Закономерности размещения полезных ископаемых. – Москва : Наука
Ч.15 : (Металлогения Сибири). – 1988. – 269 с.
496794
  Гурвич С.И. Закономерности размещения редкометальных и оловоносных россыпей / С.И. Гурвич. – Москва : Недра, 1978. – 227с.
496795
  Мовсесян С.А. Закономерности размещения рудных месторождений Армении / С.А. Мовсесян. – М, 1979. – 218с.
496796
  Асаналиев У.А. Закономерности размещения стратиформенных месторождений Тянь-Шаня / У.А. Асаналиев ; АН УССР, Ин-т геологии. – Фрунзе : Илим, 1984. – 289 с. – Библиогр.: с. 284-288
496797
  Титова А.П. Закономерности размещения стратиформного свинцово-цинкового оруденения в срединном Тянь-Шане / А.П. Титова, Я.С. Левин, Д.И. Хейфец. – Ташкент : Фан, 1989. – 194с.
496798
  Мкртчян О.М. Закономерности размещения структурных форм на востоке Русской плиты / О.М. Мкртчян. – М, 1980. – 135с.
496799
  Калашник А. Закономерности размещения урановоруднх объектов в Доно-Днепровской потенциальной урановорудний металлогенической провинции в связи с глубинным строением литосферы / А. Калашник, А. Кузьмин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 67-78. – (Геологія ; вип. 1 (92)). – ISSN 1728-3817


  Закономірності розміщення урановорудних об"єктів у Доно-Дніпровській потенційній урановорудній металогенічній провінції у зв"язку із глибинною будовою літосфери.
496800
  Архангельская В.В. Закономерности размещения эндогенных редкометальных месторождений / Архангельская В.В. – Москва : Недра, 1980. – 284 с. : ил. – Библиогр.: с. 267-280
496801
  Хмелева Н.Н. Закономерности размножения ракообразных / Н.Н. Хмелева. – Минск, 1988. – 205с.
496802
  Двойненко Михаил Михайлович Закономерности разрушения стеклообразных полимеров при механических нагрузках : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07. / Двойненко Михаил Михайлович; МВ и ССО Украинской ССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 151л. – Бібліогр.:л.136-151
496803
  Двийненко Михаил Михайлович Закономерности разрушения стеклообразных полимеров при механических нагрузках : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Двийненко Михаил Михайлович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 16л.
496804
  Муханберг В.В. Закономерности распределения альбедо и поглощенной солнечной радиации на земном шаре. : Автореф... Канд.геогр.наук: 698 / Муханберг В.В.; Глав геофиз.обсерватория. – Л, 1969. – 15л.
496805
  Дворкин-Самарский Закономерности распределения бария и стронция в горных породах Забайкалья / Дворкин-Самарский. – Улан-Удэ, 1983. – 152с.
496806
  Аббасов О.Р. Закономерности распределения и геохимия горючих сланцев Азербайджана // Мінеральні ресурси України (МРУ) : науковий журнал / Держ. служба геології та надр України, Укр. держ. геологорозвідувальни ін-т ; голов. ред. С.В. Гошовський. – Київ, 2017. – № 2. – С. 22-30 : рис., табл. – Библиогр.: 39 назв. – ISSN 1682-721X
496807
  Одинцова Т.В. Закономерности распределения и миграции битумоидов в некоторых продуктивных комплексах Иркутского нефтегазового бассейна : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Одинцова Т. В.; Иркут.ГУ. – Иркутск, 1972. – 24л.
496808
  Шуляренко Александр Владимирович Закономерности распределения и миграции фтора и йода в водохранилищах Днепра. : Дис... канд. географ.наук: 11.00.07 / Шуляренко Александр Владимирович; НАН Украины. Ин-тут гидробиологии. – К., 1996. – 147л. – Бібліогр.:л.131-147
496809
  Андреев Б.Г. Закономерности распределения и некоторые физико-химические свойства естественных аэрозолей нижней тропосферы : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Андреев Б.Г. ; Глав. геофиз. обсерватория им. А.И. Воейкова. – Ленинград, 1968. – 17 с.
496810
  Григорьев В.М. Закономерности распределения и условия накопления германия в железорудных месторождениях / В.М. Григорьев. – Москва : Недра, 1971. – 152с.
496811
  Салманов Ф.К. Закономерности распределения и условия формирования залежей нефти и газа. / Ф.К. Салманов. – М., 1974. – 280с.
496812
  Баширов Я.М. Закономерности распределения и формирования залежей нефти и газа в верхнем отделе продуктивной толщи южного погружения Фатьмаи-Зыхской антиклинальной зоны Апшеронского полуострова : Автореф... канд. геол.-минералогич.наук: / Баширов Я.М.; АН АзССР. Ин-т геологии им. И.М.Губкина. – Баку, 1965. – 21 с.
496813
  Луговая И.П. Закономерности распределения изотопов кислорода в докембрийских железных рудах Криворожского Бассейна. : Автореф... канд.геол-минерал.наук: 04.00.02 / Луговая И.П.; АН УССР. – К., 1973. – 24л.
496814
  Швер Ц.А. Закономерности распределения количества осадков на континентах / Ц.А. Швер. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1984. – 285с.
496815
  Леонова Н.Б. Закономерности распределения кремневого инвентаря на верхнепалеолитических стоянках и отражение в них специфики палеолитических поселений : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.06 / Леонова Н.Б.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Ист. фак. Кафедра археологии. – М., 1977. – 20л.
496816
  Нестеров И.И. Закономерности распределения крупных месторождений нефти и газа в земной коре / И.И. Нестеров. – М., 1975. – 278с.
496817
  Чухно А.А. Закономерности распределения материальных благ // Экон. Сов. Украины., 1968
496818
  Навроцкий О.К. Закономерности распределения микроэлементов в нижнемеловых отложениях Междуречья Урал-Волга в связи с вопросами палеотектоники. / О.К. Навроцкий. – Саратов, 1975. – 179с.
496819
  Федяков В.В. Закономерности распределения молюсков Белого моря / В.В. Федяков. – Л, 1986. – 125с.
496820
  Али-Заде Закономерности распределения некоторых химических элементов в Акчагыльских отложениях Западного Азербайджана и связанные с ними роблемы палеогеографии : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Али-Заде З. М.; АН АзССР, Ин-т геологии им. ИМ. Губкна. – Баку, 1966. – 16л.
496821
   Закономерности распределения подземныхз вод, карст и сели Карпатской зоны. – К., 1972. – 87с.
496822
  Шевченко В.В. Закономерности распределения разрывов хромосом Crepis capillaris при радиационном и химическом мутагенезе : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Шевченко В.В. ; АН СССР , Ин-т биол. физики. – Москва, 1966. – 18 с.
496823
  Тимофеев Г.И. Закономерности распределения рассеянных органических веществ в батбайосских отложениях Дагестана : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Тимофеев Г. И.; АН СССР, Дагестан. фил. Ин-т геол. – Махачкала, 1959. – 20л.
496824
  Мамедов З.М. Закономерности распределения редких элементов в жильных медно-молибденовых месторождениях на примере Парагачайского месторождения : Автореф... канд. геол.-мин.наук: / Мамедов З.М.; АН АзССР. Ин-т геологии им. И.М.Губкина. – Баку, 1965. – 19л.
496825
  Кузьмин М.И. Закономерности распределения редких элементов в мезозойских гранитоидах центральной части Восточного Забайкалья. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: / Кузьмин М.И.; Ан СССР. – Иркутск, 1966. – 20л.
496826
  Маликова И.Н. Закономерности распределения рубидия, таллия и брома в отложениях калийных солей / И.Н. Маликова. – Новосибирск, 1967. – 151с.
496827
  Лукашевич Б.С. Закономерности распределения сейсмических скоростей в нижнепалеозойских отложениях юга Сибирской платформы. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: 131 / Лукашевич Б.С.; Иркутский гос. ун-тет. – Иркутск, 1968. – 26л.
496828
  Ищенко Л.В. Закономерности распределения терригенных компонентов донных отложений верхней части северо-западного шельфа Черного моря. : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 04.00.10 / Ищенко Л.В.; Одесский гос. ун-тет. – Одесса, 1972. – 27л.
496829
  Белоконь В.Н. Закономерности распределения тяжелых металлов в донных отложениях и их обмен с водной толщей зарегулированных водоемов : Дис... канд. географ.наук: 11.00.07 / Белоконь В. Н.; Ин-т гидробиологии АН Украины. – К., 1993. – 153л. – Бібліогр.:л.145-153
496830
   Закономерности распределительных отношений социализма. – Казань, 1983. – 144с.
496831
  Дергунов Э.Н. Закономерности распространения и проявления аномально высоких давлений флюидов в связи с поисками, разведкой и разработкой нефтяных и газовых месторождений (На примерах Прикуринской низменности и Ба : Автореф... канд. геол. минер.наук: 04.00.17 / Дергунов Э. Н.; Ин-т геоолгии. – Баку, 1981. – л.
496832
   Закономерности распространения и формирования металлоносных рассолов. – Москва : Недра, 1981. – 264с.
496833
  Зайцев И.К. Закономерности распространения и формирования минеральных (промышленных и лечебных) подземных вод на территории СССР / И.К. Зайцев, Н.И. Толстихин. – Москва : Недра, 1972. – 279с.
496834
  Несмеянова Л.И. Закономерности распространения коллекторов на юге Сибирской платформы в связи с их нефтегазоносностью / Л.И. Несмеянова. – М., 1974. – 43с.
496835
   Закономерности распространения палеозойских кораллов СССР. – Москва : Наука, 1970. – 103с.
496836
  Сергеев М.Г. Закономерности распространения прямокрылых насекомых Северной Азии / М.Г. Сергеев. – Новосибирск, 1986. – 235с.
496837
   Закономерности распространения фораминифер в Северной и Тропической Атлантике. – Киев : Наукова думка, 1977. – 163с.
496838
  Павлов В.Н. Закономерности растительного покрова Западного Тянь-Шаня. : Автореф... доктор биол.наук: 03.00.05 / Павлов В.Н.; МВ и ССО СССР. МГУ. – М., 1980. – 30л.
496839
   Закономерности расширенного социалистического воспроизводства. – Москва, 1977. – 403 с.
496840
  Морозов И.И. Закономерности реакций на облучение УФ-светом, гамма-лучами и альфа-частицами гиперчувствительного мутанта E.coli Bs-1 : Автореф... канд. биол.наук: 001 / Морозов И.И.; АН СССР. Ин-т биологич. физики. – Пущино, 1972. – 24л.
496841
  Салтаев Г.П. Закономерности реализации общественного продукта в условиях развитого социализма / Г.П. Салтаев. – Горький : Волго-Вятское книжное издательство, 1976. – 223 с.
496842
  Старинова Т.Т. Закономерности регенирации красной крови при острой постгеморрагической анемии (эксперим. исслед. и матем. моделирование). : Автореф... канд. биол.наук: / Старинова Т.Т.; АН СССР. Отд. канд. биол. наук. – Красноярск, 1974. – 32л.
496843
  Багдасарян В Р. Закономерности регулирования молекулярновесового состава полихлоропрена по ходу эмульсионной полимеризации и конечного продукта. : Автореф... Канд.хим.наук: 073 / Багдасарян Р.В,; Ереванский гос.ун-т. – Ереван, 1969. – 14л.
496844
  Воронков Евгений Борисович Закономерности релаксации напряжения в ориентированном полипропилене : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 01.04.19 / Воронков Евгений Борисович ; АН СССР, Ин-т хим. физики. – Москва, 1979. – 23 с.
496845
  Сиддиков А. Закономерности роста и использования чистого дохода колхозов в условиях развитого социализма (на матер. колхозов в условиях развитого соц.) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Сиддиков А.; МВ и ССО УзССР. Ташкент. гос. ун-т. – Ташкент, 1979. – 20л.
496846
   Закономерности роста и созревания рыб. – М, 1971. – 224с.
496847
  Воробьев Ю.К. Закономерности роста и эволюции кристаллов минералов / Ю.К. Воробьев; Отв.ред. Л.В. Бершов. – Москва : Наука, 1990. – 184с.
496848
  Борисов Е.Ф. Закономерности роста эффективности производства в СССР / Е.Ф. Борисов, И.А. Тихонов. – Москва, 1968. – 247с.
496849
  Умурзакова О.Л. Закономерности сближения быта и традиций социалистических наций. / О.Л. Умурзакова. – Ташкент, 1971. – 240с.
496850
   Закономерности сближения правового статуса рабочих (служащих) и колхозников. – Уфа, 1980. – 123 с.
496851
  Поглазов Б.Ф. Закономерности сборки элементарных биологических структур / Б.Ф. Поглазов. – Москва : Наука, 1977. – 47с.
496852
  Васильев И.С. Закономерности сезонного протаивания грунтов в Восточной Якутии. / И.С. Васильев. – Новосибирск, 1982. – 135с.
496853
  Губин И.Е. Закономерности сейсмических проявлений на территории Таджикистана / И.Е. Губин. – М, 1960. – 464с.
496854
  Мамалыга Анастасия Ивановна Закономерности системно-структурной организации публицистического текста : автореф. ... д-ра филол. наук: 10.01.10 / Мамалыга Анастасия Ивановна ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1987. – 35 с.
496855
  Мамалыга Анастасия Ивановна Закономерности системно-структурной организации публицистического текста : Дис... доктора филол.наук: 1001.10 / Мамалыга Анастасия Ивановна; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К., 1987. – 375л. – Бібліогр.:л.350-375
496856
   Закономерности скоплений и миграций промысловых рыб в прибрежной зоне Мурмана и их связь с биологичесими, гидрологическими и гидрохимическими процессами. – Москва-Л, 1958. – 272 с.
496857
  Скляренко А.М. Закономерности словообразовательной организации ойконимии : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.20 / Скляренко А.М. ; Ин-т языковедения. – Киев, 1974. – 26 с.
496858
  Ковалев А.М. Закономерности современного мирового революционного процесса / А.М. Ковалев. – Москва, 1980. – 39с.
496859
  Хрусталев Ю.П. Закономерности современного осадконакопления в Северном Каспии / Ю.П. Хрусталев. – М, 1978. – 209с.
496860
   Закономерности создания материально-технической базы каммунизма. – М, 1976. – 367с.
496861
  Спиридонова Н.С. Закономерности создания материально-технической базы коммунизма / Н.С. Спиридонова. – М., 1967. – 48с.
496862
  Ильин С.С. Закономерности создания материальных основ коммунизма / С.С. Ильин. – Москва, 1965. – 32с.
496863
  Аль-Дагестани Зейд Р. Закономерности солеотдачи почв при промывках : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Аль-Дагестани Зейд Р. ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. Биол.-почв. фак. – Москва, 1967. – 18 с.
496864
  Зейд Р. Аль-Дагестани Закономерности солеотдачи почв при промывках : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Зейд Р. Аль-Дагестани ; МГУ. Биолого-почвенный фак-т. – Москва, 1967. – 19 с.
496865
  Пейве А.А. Закономерности состава вулканитов линейных тектоно-магматических поднятий Бразильской котловины / А.А. Пейве, С.Г. Сколотнев // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2014. – № 2. – С. 124-144 : рис., табл. – Библиогр.: 53 назв. – ISSN 0016-7525
496866
  Стороженко Г.А. Закономерности социалистических преобразований в области экономики и политики партии. / Г.А. Стороженко. – Рига, 1972. – 31с.
496867
  Ганин Н.И. Закономерности социалистической революции и исторический опыт КПСС / Н.И. Ганин. – Москва, 1974. – 255с.
496868
  Нестеренко А.А. Закономерности социально-экономического развития города и деревни / А.А. Нестеренко. – К., 1975. – 311с.
496869
   Закономерности социально-экономического развития общества на современном этапе. – Ташкент, 1987. – 153с.
496870
  Стаканкова Т.П. Закономерности сочетаемости средств связи в полипредикативных сложных предложениях в русском и украинском языках // Вестник Харьковского национального педагогического университета имени Г.С. Сковороды : научно-методический журнал / Харьковский национальный педагогический университет имени Г.С. Сковороды. – Харьков, 2019. – С. 14-18. – (Русская филология ; № 2 (68) ;Языкознание. Литературоведение. Методика преподавания русского языка и литературы). – ISSN 2312-1572


  У російській та українській мовах широковживані поліпредикативні складні речення (ПСР). У формі ПСР передається структура розчленування дійсності на більш високому рівні, ніж у простому й елементарному складному реченні, що дозволяє повніше охопити ...
496871
   Закономерности становления и развития коммунистической формации. – Л, 1973. – 174с.
496872
  Птущенко В.А. Закономерности становления и развития межхозяйственной кооперации / В.А. Птущенко. – К., 1977. – 208с.
496873
  Щиглик А.И. Закономерности становления и развития общественных организаций в СССР. / А.И. Щиглик. – Москва, 1977. – 253с.
496874
  Хан С.М. Закономерности становления и сущность общенародного социалистического государства : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Хан С.М. ; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. – Москва, 1964. – 16 с.
496875
  Благой Д.Д. Закономерности становления новой русской литературы / Д.Д. Благой. – Москва, 1958. – 109 с.
496876
  Буланкин И.Н. Закономерности старения золей и студней желатины. / И.Н. Буланкин. – Харьков, 1939. – 103с.
496877
  Мушинская С.Х. Закономерности статики ионного обмена алкалоидов и выделение их из растворов с помощью ионообменных смол. : Автореф... Канд.хим.наук: / Мушинская С.Х.; М-во высш.образования УССР.Харьк.ордена Труд.Красного Знамени гос.ун-т. – Харьков, 1955. – 14л.
496878
  Белая Г.А. Закономерности стилевого развития советской прозы двадцатых годов / Г.А. Белая. – М., 1977. – 254с.
496879
  Винокур Т.Г. Закономерности стилистического использования языковых единиц / Т.Г. Винокур. – Москва, 1980. – 237с.
496880
   Закономерности строения земной коры Тянь-Шаня и его металлогения. – Фрунзе, 1985. – 105с.
496881
   Закономерности строения и локаьлный прогноз зон нефтегазонакопления на Сибирской платформе. – Новосибирск, 1985. – 125с.
496882
  Григорьев А.А. Закономерности строения и развития географической среды : Избранные теоретические работы / А.А. Григорьев. – Москва : Мысль, 1966. – 383с. : карта
496883
  Киндюк Б.В. Закономерности строения и распределения гидрографической сети Подолии в связи с тектоникой / Б.В. Киндюк, В.А. Овчарук // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2005. – № 4. – С. 90-96 : рис., табл. – Библиогр.: 12 назв. – ISSN 0367-4290
496884
  Воронцов В.В. Закономерности строения и условия образования нижнемезозойских отложений Карагандинского бассейна : Автореф... канд. геол.-минералогич.наук: / Воронцов В.В.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1963. – 17л.
496885
  Береснева Д.И. Закономерности строения и условия образования угленосной толщи пермо-карбона : Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук : 135 / Береснева Д.И. ; Ленингр. горный ин-т. – Ленинград, 1968. – 20 с.
496886
   Закономерности строения карбонатных, галогенных и терригенных формаций. – Новосибирск, 1985. – 171с.
496887
  Стриганова Б.Р. Закономерности строения органов питания личинок жесткокрылых / Б.Р. Стриганова. – М., 1966. – 128с.
496888
  Роговская Н.В. Закономерности строения подземной гидросферы платформенных областей. / Н.В. Роговская. – М., 1991. – 230с.
496889
  Чечель Э.И. Закономерности строения соленосных отложений кембрия Юга Сибирской платформы / Э.И. Чечель. – М, 1977. – 144с.
496890
  Егоров Ю.В. Закономерности строительства социализма и коммунизма в странах социалистического лагеря : рекоменд. указатель литературы / Ю.В. Егоров, А. А. Попов ; М-во культуры РСФСР. Гос. публ. б-ка им. М.Е. Салтыкова-Щедрина. – Ленинград : [б. и.], 1960. – 123 с.
496891
  Перелыгина Л.А. Закономерности структурной организации сердечно-сосудистой системы в условиях на организм разных видов излучений. : Дис... Доктора биол. наук: 03.00.11 / Перелыгина Л.А.; Укр. мед. стоматологическая академия. – Полтава, 1996. – 245л. – Бібліогр.:л.145-245
496892
   Закономерности структурносй организации научно-реферативного текста. – Киев : Наукова думка, 1982. – 322 с.
496893
  Теплухин Г.Н. Закономерности структурообразования в сталях перлитного класса / Г.Н. Теплухин. – Ленинград, 1982. – 187 с.
496894
   Закономерности тектонической структуры Средней Азии. – Душанбе, 1981. – 145с.
496895
  Цветкова Елена Валентиновна Закономерности тепло-, электроконвекции, электропереноса и диффузии некоторых примесей в жидких Ga, Sn, Zn. : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.14 / Цветкова Елена Валентиновна; МВ и ССО УССР, КГУ. – Киев, 1986. – 248л. – Бібліогр.:л.217-226
496896
  Продан Е.А. и др. Закономерности топохимических реакций / Е.А. и др. Продан. – Минск, 1976. – 264с.
496897
  Губенко Д.И. Закономерности транспортирования сжатого воздуха шахтным потребителям по негерметичному трубопроводу // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 120. – С. 287-301 : рис., табл. – Библиогр.: 14 назв. – ISSN 1607-4556
496898
  Лактионов Н.И. Закономерности трансформации органических коллоидов в черноземах при их сельскохозяйственном использовании : Автореф... д-ра с.-х.наук: 06.01.03 / Лактионов Н.И.; Мин-во с.-х. СССР. Укр. с.-х. акад. – К., 1974. – 26л.
496899
  Широков А.З. Закономерности угленакопления в Донецкой бассейне : Дис... доктор геолого-минералогич.наук: / Широков А.З.; МВО СССР. НАуч.-исслед. ин-тут геологии при ДГУ. – Днепропетровск, 1948. – 348л. – Бібліогр.:л.330-346
496900
  Широков А.З. Закономерности угленакопления в Донецкой бассейне : Автореф... доктор геолого-минералогич.наук: / Широков А.З.; МВО СССР. НАуч.-исслед. ин-тут геологии при ДГУ. – Киев, 1950. – 21 с. – Бібліогр.:л.330-346
496901
   Закономерности угленакопления на территории Западного Донбасса. – М, 1963. – 452с.
496902
  Волкова Е.И. Закономерности употребления английского артикля при наличии определения / Е.И. Волкова. – Воронеж, 1968. – 58с.
496903
  Федоренко Л.П. Закономерности усвоения родной речи / Л.П. Федоренко. – М., 1984. – 159с.
496904
  Малофиенко Григорий Михайлович Закономерности формирвоания объемного заряда в щелочногалоидных кристаллах и влияние на него радиционной обработки : Автореф... кадн. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Малофиенко Григорий Михайлович; Том. политехн. ин-т им. С.М.Кирова. – Томск, 1973. – 17л. – Бібліогр.:с.17
496905
  Листенгартен В.А. Закономерности формирования , особенности методики оценки ресурсов и перспективы использования маломинерализованных подземных равнин Азербайджанской ССР / В.А. Листенгартен. – Баку, 1983. – 272с.
496906
  Бабич И.В. Закономерности формирования вольфрам (VI) оксидного слоя на поверхности дисперсного кремнезема : автореф. дисс. ... канд. хим. наук : 02.00.04 / Бабич И.В. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1988. – 18 с. – Библиогр.: 4 назв.
496907
  Бабич И.В. Закономерности формирования вольфрам (VI) оксидного слоя на поверхности дисперсного кремнезема : дисс. ... канд. хим. наук : 02.00.04 / Бабич И.В. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1988. – 135 л. + Приложение: л. 111-119. – Библиогр.: л. 120-135
496908
   Закономерности формирования гармонически развитой личности в условиях зрелого социализма. – Ташкент, 1982. – 262с.
496909
   Закономерности формирования гидротермальных месторождений бериллия. – М, 1977. – 230с.
496910
  Казарян А.Г. Закономерности формирования главных рудных месторождений Зангезура / А.Г. Казарян. – Ереван, 1984. – 289с.
496911
  Болтенков Б.С. Закономерности формирования глубоководных железомарганцевых конкреций: математическая модель и экспериментальные данные / Б.С. Болтенков // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 2. – C. 137-146 : рис., табл. – Библиогр.: с. 145-146. – ISSN 0016-7525
496912
  Рахманов Р.Р. Закономерности формирования зон нефтегазонакопления в мезозойских отложениях Азербайджана / Р.Р. Рахманов. – Баку : Элм, 1985. – 108с.
496913
  Дублянский В.Н. Закономерности формирования и моделирование гидротермокарста / В.Н. Дублянский ; отв. ред. Ю.А.Долгов. – Новосибирск : Наука, 1990. – 148 с. – Библиогр.: с. 135-149. – (Труды Института геологии и геофизики имени 60-летия СССР / АН СССР, Сиб. отд-ние ; вып. 756)
496914
  Драгомарецкий А.В. Закономерности формирования и научные основы прогнозирования промышленных месторождений золота украинского щита. / А.В. Драгомарецкий. – Одесса, 1996. – 60с. – ISBN 966-549-040-0
496915
   Закономерности формирования и особенности региональдной оценки эксплуатационных запасов подземных вод Прибалтики. – Вильнюс, 1979. – 64с.
496916
  Шеко А.И. Закономерности формирования и прогноз селей / А.И. Шеко. – Москва : Недра, 1980. – 296с.
496917
  Леонов Юрий Викторович Закономерности формирования и пространственной изменчивости состава и свойств голоценовых отложений северо-западного шельфа Черного моря : Автореф... канд. геолого-минералог.наук: 04.00.10 / Леонов Юрий Викторович; Одесский гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1984. – 18л.
496918
  Сулейманова С Н. Закономерности формирования и развития горизонатльной структуры ландшафтов (на прим. аридных низкогорий Джейранчель-Кобыстанской зоны Азербайджана). : Автореф... канд. географ.наук: 11.00.01 / Сулейманова Н.С.кызы; Азерб. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1981. – 26л.
496919
  Рахматуллин Э.С. Закономерности формирования и развития национальных отрядов технической интеллигенции при социализме / Э.С. Рахматуллин. – Казань : Казанский университет, 1982. – 173 с.
496920
  Шестериков А.С. Закономерности формирования и развития региональной экономики в системе социалистического расширенного воспроизводства развитого социализма : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.01 / Шестериков А.С. ; Лен. фин.-экон. ин-т. – Ленинград, 1978. – 22 с.
496921
  Камбаров Бакитжан Капанович Закономерности формирования и развития студенческого коллектива : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Камбаров Бакитжан Капанович; Казахский гос. ун-т. – Алма-Ата, 1980. – 22л.
496922
  Блискавка Л.Г. Закономерности формирования и размещения литологических и стратиграфических ловушек нефти и газа в врехнеюрских отложениях на южном склоне Каракумской платформы. : Автореф... Канд.геол.-минерал.наук: 136 / Блискавка Л.Г.; Туркм.гос.ун-т. – Ашхабад, 1969. – 23л.
496923
   Закономерности формирования и размещения месторождений вулканического стекла. Его свойства и применение. – Москва : Наука, 1969. – 279 с.
496924
  Лугов С.Ф. Закономерности формирования и размещения оловорудных месторождений Северо-Востока СССР / С.Ф. Лугов. – М., 1972. – 360с.
496925
   Закономерности формирования и размещения скоплений природных битумов. – Л, 1979. – 176с.
496926
  Батсух Найдангийн Закономерности формирования и распределения поверхностного и подземного стока рек бассейна озера Хубсугул (МНР) : Автореф... канд. географ.наук: 11.00.07 / Батсух Найдангийн; МВ и ССО РСФСР Иркутский гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1975. – 22л.
496927
   Закономерности формирования и распространения минеральных вод СССР. – М, 1975. – 210с.
496928
  Ракитский Б.В. Закономерности формирования и реализации трудовых доходов при социализме. / Б.В. Ракитский, А.Н. Шохин. – М, 1987. – 316с.
496929
   Закономерности формирования и режима гидрометеорологических процессов в горных районах Тянь-Шаня. – Фрунзе, 1984. – 110 с.
496930
  Фитуни Л. Закономерности формирования и смены моделей мирового экономического развития / Л. Фитуни, И. Абрамова // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Ин-т мировой экон. и международных отношений. – Москва, 2012. – № 7. – С. 3-15. – ISSN 0131-2227
496931
  Скляров Л. Закономерности формирования и функционирования исламского режима в Иране // Специальный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т востоковедения. – Москва, 1988. – № 5 (256). – C. 37-52
496932
  Ярошенко Татьяна Владимировна Закономерности формирования иммунитета зерновых культур к инфекционным заболеваниям под влиянием микроэлементов : автореф. дис. ... д-ра биол. наук : 094 / Ярошенко Татьяна Владимировна ; Харьк. гос. ун-т им. А.М. Горького. – Харьков, 1969. – 56 с. – Бібліогр.:с.53-56
496933
  Пиралова О.Ф. Закономерности формирования компетентности выпускника инженерно-технического вуза при оптимизации обучения профессиональным дисциплинам / О.Ф. Пиралова, Ф.Ф. Ведякин // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2012. – № 10. – С. 16-19. – ISSN 1726-667Х


  Рассматриваются закономерности оптимизации профессиональной подготовки выпускников инженерно-технических вузов в условиях реализации компетентностного подхода.
496934
  Никифоров Е.Г. Закономерности формирования крупномасштабных колебаний гидрологического режима Северного Ледовитого океана / Е.Г. Никифоров, А.О. Шпайхер. – Л., 1980. – 269с.
496935
   Закономерности формирования общественного сознания. – Барнаул, 1984. – 169с.
496936
  Писарский Б.И. Закономерности формирования подземного стока бассейна озера Байкал. / Б.И. Писарский. – Новосибирск, 1987. – 154с.
496937
  Хаустов А.П. Закономерности формирования подземного стока и методы его оценки / А.П. Хаустов. – Иркутск, 1982. – 80с.
496938
  Зекцер И.С. Закономерности формирования подземного стока и научно-методические основы его изучения / И.С. Зекцер. – Москва : Наука, 1977. – 74с.
496939
  Вологдин А.Г. Закономерности формирования полезных ископаемых осадочных отложений / А.Г. Вологдин; Под ред. Чайковского В.К. – Москва : Недра, 1975. – 271с.
496940
  Минский Н.А. Закономерности формирования поясов оптимальных коллекторов / Н.А. Минский. – М., 1979. – 398с.
496941
   Закономерности формирования просадочных свойств лессовых пород Средней Азии и Южного Казахстана. – Москва : Наука, 1981. – 132с.
496942
  Симинел В.Д. Закономерности формирования пшениц двуручек / В.Д. Симинел. – Кишинев, 1975. – 241с.
496943
  Затенацкая Н.П. Закономерности формирования свойств засоленных глин. / Н.П. Затенацкая. – М., 1985. – 145с.
496944
  Аносова Л.А. Закономерности формирования свойств оползневых отложений / Л.А. Аносова, И.Г. Коробанова, А.К. Копылова ; АН СССР, Произв. и науч.-исслед. ин-т по инж. изысканиям в стр-ве. – Москва : Наука, 1976. – 183 с. : ил. – Библиогр.: с. 179-182
496945
  Коробанова И.Г. Закономерности формирования свойств терригенных отложений / И.Г. Коробанова. – М, 1983. – 112с.
496946
  Дзагкоев К Закономерности формирования социально и национально смешанных браков и семей в условиях развитого социализма. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.02 / Дзагкоев К,С.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1981. – 21л.
496947
  Мелихов П.А. Закономерности формирования структурных качеств социалистического труда как непосредственно общественного. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.01 / Мелихов П.А.; АН УССР,. – К, 1987. – 17л.
496948
   Закономерности формирования структуры континентов в неогее. – Москва : Наука, 1986. – 204с.
496949
  Баранов В.А. Закономерности формирования структуры песчаников на примере карбоновых отложений Красноармейского района Донбасса / В.А. Баранов, Т.В. Орлова // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова ; редкол.: А.Ф. Булат, О.І. Волошин, О.П. Круковський [та ін.]. – Дніпро, 2016. – Вип. 130. – С. 43-52 : рис. – Библиогр.: 16 назв. – ISSN 1607-4556
496950
  Регель А.Р. Закономерности формирования структуры электронных расплавов / А.Р. Регель, В.М. Глазов. – М., 1982. – 320с.
496951
  Бунакова Е.П. Закономерности формирования творчески активной личности в условиях коммунистического строительства : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Бунакова Е. П. ; Моск. обл. пед. ин-т. – Москва, 1971. – 20 с. – Бібліогр.:с.20
496952
  Генерозова И.П. Закономерности формирования ультраструктуры хлоропластов в онтогенезе растения : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Генерозова И.П. ; АН СССР. – Москва, 1967. – 19 с. – Бібліогр.:с.18-19
496953
  Калашник А. Закономерности формирования урановорудных метасоматитов в связи с особенностями глубинного строения литосферы Украинского щита // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 51-57. – (Геологія ; вип. 3 (74)). – ISSN 1728-3817


  Целью проведенной работы является выявление новых закономерностей формирования урановорудных метасоматитов в связи с особенностями глубинного строения литосферы Украинского щита. Выполнен анализ геофизической, геологической, радиогеохимической ...
496954
   Закономерности формирования фауны Куйбышевского водохранилища. – Казань, 1977. – 118с.
496955
  Тарчевский В.В. Закономерности формирования фитоценозов на промышленных отвалах : Автореф... докт. биол.наук: / Тарчевский В.В.; Объединен. Совет по биологич. наукам при Томском гос. ун-те. – Томск, 1967. – 36л.
496956
  Жданова Л.Л. Закономерности формирования фондов накопления и потребления в условиях развитого социализма : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Жданова Л. Л.; МВиССО УССР, Одес. ин-т нар. хоз. – Одесса, 1983. – 20л.
496957
  Ромась Н.И. Закономерности формирования химического состава атмосферных осадков ан теорритории УССР : Автореф... канд. геогр.наук: 11.00.10 / Ромась Н. И.; Госком. СССР, по гидрометеорол. и колнтролю природной среди, Гирохимич. ин-т. – Ростов -на-Дону, 1981. – 24л.
496958
  Федорова Т.К. Закономерности формирования химического состава линз пресных вод пустынь. / Т.К. Федорова. – М., 1973. – 129с.
496959
   Закономерности формирования химического состава природных вод. – М, 1981. – 157с.
496960
  Павлов Н.В. Закономерности формирования хромитовых месторождений / Н.В. Павлов. – М, 1973. – 199с.
496961
   Закономерности формирования экономических пропорций развития региона. – Л, 1985. – 164с.
496962
   Закономерности формирования элементарных геосистем. – Иркутск, 1978. – 124 с.
496963
  Чеберко Е.Ф. Закономерности формирования эффективности новой техники в условиях научно-технической революции. (На матер. пром. предприятий г.Ленинаграда) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.01 / Чеберко Е.Ф. ; ЛГУ им. А.А. Жданова. Каф. полит. экономии. – Ленинград, 1975. – 22 с.
496964
   Закономерности формирования, методы расчетов водных и климатических ресурсов : Межвузовский сборник научных трудов. – Пермь, 1982. – 157с.
496965
   Закономерности формированияяя благородно- и редкометалльного оруденения в кайнозойских угленосных отложениях юга Дальнего Востока / А.П. Сорокин, В.И. Рождествина, В.М. Кузьминых, С.М. Жмодик, Г.Н. Аношин, В.Н. Митькин // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2013. – Т. 54, № 7. – С. 876-893 : рис., табл. – Библиогр.: с. 890-893. – ISSN 0016-7886
496966
  Филелеева Людмила Ивановна Закономерности фрагментации азотосодержащих органических соедиений в сильном электрическом поле : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.04 / Филелеева Людмила Ивановна ; АН УССР, Ин-т физич. хим. им. Л.В. Писаржевского. – Киев, 1981. – 14 с.
496967
  Чепурнова Л.В. Закономерности функций гонад, размножения и состояния популяций рыб бассейна Днестра в условиях гидростроительства / Л.В. Чепурнова; Министерство науки и образования ССРМ; Молд.ГУ. – Кишинев : Штиинца, 1991. – 164с. – ISBN 5-376-01037-6
496968
   Закономерности функционирования акропромышленного комплекса. – М, 1986. – 319с.
496969
  Жеребин В.С. Закономерности функционирования и развития социалистической правовой надстройки : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Жеребин В.С. ; Мос. гор. пед. ин-т. – Москва, 1960. – 20 с.
496970
  Зараковский Г.М. Закономерности функционирования эргатических систем / Г.М. Зараковский, В.В. Павлов. – Москва : Радио и связь, 1987. – 232с.
496971
  Шарапов Н.И. Закономерности химизма растений / Н.И. Шарапов. – Москва-Л., 1962. – 131с.
496972
  Ажаев Совет Ажаевич Закономерности цитогенетического действия производных эитленимина разной функциональности в культуре лифоцитов человека : Автореф. дис. ... канд. мед. наук : 03.00.15 / Ажаев Совет Ажаевич ; Академия медицинских наук СССР, Ин- медицинской генетики. – Москва, 1974. – 29 с.
496973
  Хохряков А.П. Закономерности эволюции растений. / А.П. Хохряков. – Новосибирск, 1975. – 202с.
496974
  Петруня Ю.Е. Закономерности экономии труда в социалистическом общественном производстве : Дис... канд.. экон.наук: 08.00.01 / Петруня Ю. Е.; МВиССО УССР, КГУ им. Т. Шевченко. – К., 1987. – 187л. – Бібліогр.:л.160-177
496975
  Петруня Юрий Евгеньевич Закономерности экономики труда в социалистическом общественном производстве : Автореф. дис. ... канд. эконом. наук : 08.00.01 / Петруня Юрий Евгеньевич; КГУ им. Тарса Шевченко. – Киев, 1987. – 24 с.
496976
   Закономерности экономического развития и эффективность производства. – Казань, 1973. – 298с.
496977
  Росенко М.Н. Закономерности экономического развития социалистических наций в СССР : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Росенко М.Н. ; ЛГУ. – Ленинград, 1955. – 17 с.
496978
  Иванчик Т.С. Закономерности эмбрионального и постэмбрионального развития ручьевой и радужной форели при искусственном разведении в Карпатах : Автореф... канд. биол.наук: 097 / Иванчик Т.С.; Черновицкий гос. ун-т. – Черновцы, 1970. – 19л.
496979
  Турчанин Михаил Анатольевич Закономерности энтальпий образования жидких сплавов на основе меди и редкоземельных металлов : Дис... канд. хим. наук : 02.00.04 / Турчанин Михаил Анатольевич ; КГУ им. Т.Шевченко. – Киев, 1988. – 201 л. – Бібліогр.: л. 161-201
496980
  Курдюмов Л.Д. Закономерности эрозионно-аккумулятивного процесса. / Л.Д. Курдюмов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1977. – 128с.
496981
  Домашев Евгений Дмитриевич Закономерности, методы расчета и способы повышения критической плотности теплового потока и выходного паросодержания в каналах ЯЭУ : Автореф... доктора техн.наук: 05.14.03 / Домашев Евгений Дмитриевич; Одесский госуд. политехн. ун-тет. – Одесса, 1994. – 48л.
496982
  Вирта Н. Закономерность / Н. Вирта. – Москва, 1939. – 55с.
496983
  Вирта Н. Закономерность / Н. Вирта. – Москва, 1939. – 47с.
496984
  Вирта Н. Закономерность / Н. Вирта. – Москва, 1939. – 72с.
496985
  Левченко Е.М. Закономерность / Е.М. Левченко. – Днепропетровск, 1969. – 146с.
496986
  Вирта Н. Закономерность / Н. Вирта. – Москва, 1972. – 477с.
496987
  Ручкин В.А. Закономерность извлечения информации / В.А. Ручкин. – Киев, 2002. – 49 с. – (Передовые информационные технологии)
496988
  Харченко Л.Н. Закономерность накопления липидов и перспективы направленного изменения качества масла семян маличных культур : Автореф. дис. ... Док. биол. наук : 03.00.12 / Харченко Л.Н. ; АН УССР, Ин-т физиол. растен. – Киев, 1981. – 44 с.
496989
   Закономерность процесса десорбции метана из зоны нарушенности угольного пласта / С.П. Минеев, А.А. Прусова, А.С. Янжула, А.А. Гулай, С.А. Рыжова // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 125. – С. 70-81 : рис., табл. – Библиогр.: 6 назв. – ISSN 1607-4556
496990
  Губин А.Ф. Закономерность распределения пчеловодства по СССР и климат / А.Ф. Губин, 1934. – 435 с.
496991
  Пащенков В.З. Закономерность распространения полезных компонентов в рудных залежах : Спецкурс / В.З. Пащенков. – Москва : Высшая школа, 1985. – 56с.
496992
  Удкмян Ю.С. Закономерность соответствия науки развития материального производства и специфика ее появления в условиях развитого социализма : Автореф... канд. философ.наук: 09.00.01 / Удкмян Ю.С.; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1981. – 20л.
496993
  Бобков К.И. Закономерность социалистического обобществления средств производства / К.И. Бобков. – Москва, 1982. – 143 с.
496994
  Кукушкин Ю.Н. Закономерность трансвлияния И.И.Черняева. / Ю.Н. Кукушкин. – М., 1977. – 183с.
496995
   Закономернсоти формирования и размещения месторождений вулканического стекла. – М, 1969. – 290с.
496996
  Бакуменко И.Т. Закономерные кварц-полевошпатовые срастания в пегматитах и их генезис / И.Т. Бакуменко ; АН СССР, Сибирское отд-ние, Ин-т геологии и геофизики. – Москва : Наука, 1966. – 172 с. : рис., XII табл. – Библиогр.: с. 157-169
496997
  Романцев Е.Ф. Закономерные чудеса / Е.Ф. Романцев. – Москва, 1976. – 176с.
496998
  Романцев Е.Ф. Закономерные чудеса / Е.Ф. Романцев. – 2-е изд., доп. – Москва : Молодая гвардия, 1987. – 189с.
496999
  Почейкина З.А. Закономерный характер перехода от ощущения к мысли в процессе познания : Автореф. дис. ... канд. фил. наук / Почейкина З.А. ; ЛГУ им. А.А. Жданова. – Ленинград, 1956. – 13 с.
497000
  Вандышев В.Н. Закономерный характер процесса углубления дифференциации в природе // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Выща школа, 1989. – Вып. 70 : Философские проблемы химии, биологии, экологии
<< На початок(–10)491492493494495496497498499500(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,