Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)491492493494495496497498499500(+10)В кінець >>
492001
   "Етичний кодекс" членів Фулбрайтівського товариства України // Критика. – Київ, 2007. – Грудень, (число 12). – С. 4-5
492002
  Баранюк І. "Етичні оповідання" Василя Сухомлинського як еталонні твори художньої педагогіки // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; редкол.: М.К. Наєнко, А.О. Ткаченко, Н.І. Бернадська [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20 : Театр літературного процесу: теорія і дійові особи. – С. 231-241. – ISBN 978-617-7442-48-5
492003
  Самовидець Я. "Етногенез" кримського народу // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 21 квітня (№ 16). – С. 1
492004
  Крисаченко В. "Етногенез" по-московськи, або Звідки й навіщо з"являється "старший брат" // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 25-31 травня (№ 19). – С. 15


  "Гірке запитання й одвічна проблема: чому позиція Росії щодо України в стратегічних вимірах є неодмінно негативною? Відповіді можна отримати, зрозумівши саму сутність такого геополітичного феномену як Росія, що пнеться вирішувати долю всіх і вся, та ...
492005
  Руденко В. "Етнографічна карта (Мапа) Буковини" як історико-географічний твір / В. Руденко, А. Пирогівська // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2015. – Вип. 762/763. – С. 198-201. – (Географія ; вип. 762/763). – ISSN 2311-9276
492006
  Скрипник Г.А. "Етнографічний віснис" (- друкований орган Етнографічної Комісії ВУАН ) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України], 2009. – Т. 9 : Е - Ж. – С. 260. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-5720-7 (Т.9)
492007
  Глушко М. "Етнографічному збірнику" - 125 років // Народна творчість та етнологія / НАН України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. В. Великочий ; редкол.: В. Балушок, Ф. Болман, Г. Бондаренко [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5/6 (387/388), жовтень - грудень. – С. 5-19. – ISSN 2664-4282


  Згадується М. Грушевський як відповідальний редактор збірника.
492008
  Ім Йонг Санг [Етнічні корейці в Україні та культурна промисловість Кореї-України] // Міжнародна наукова конференція "Сучасний стан та перспективи науково-культурного обміну між Україною та Кореєю" : [збірка ст. з наук. конф.] / "Сучасний стан та перспективи науково-культурного обміну між Україною та Кореєю", міжнар. наук. конф. – Київ : [б. в.], 2008. – С. 78-111
492009
   Етимологічний словник української мови : В 7-ми томах / НАНУ; Ін-т мовознавства ім. О.О.Потебні; Уклад.: Р.В.Болдирєв, В.Т.Коломієць, А.П.Критенко; Редкол. О.С.Мельничук та ін. – Київ : Наукова думка. – (Словники України). – ISBN 966-00-0816-3
Т. 4 : Н-П/ Ред. тому: В.Т.Коломієць, В.Г.Скляренко. – 2003. – 656с.
492010
  Іларіон Етимологічно-семантичний словник української мови = Etymological and semantic dictionary of the Ukrainian language / Іларіон; За ред. Ю. Мулика-Луцика; Інститут дослідів Волині. – Вінніпег : Волинь
Том 1 : А - Д. – 1979. – 365с. – На обкл. авт.: Митрополит Іларіон (Проф. д-р Іван Огієнко)
492011
  Іларіон Етимологічно-семантичний словник української мови = Etymological and semantic dictionary of the Ukrainian language / Іларіон; Інститут дослідів Волині; За ред. Ю. Мулика-Луцика. – Вінніпег : Волинь
Том 2 : Е - Л. – 1982. – 400с. – На обкл. авт.: Митрополит Іларіон (Проф. д-р Іван Огієнко)
492012
  Іларіон Етимологічно-семантичний словник української мови = Etymological and semantic dictionary of the Ukrainian language / Іларіон; За ред. Ю. Мулика-Луцика; Інститут дослідів Волині. – Вінніпег : Волинь
Том 3 : М - О. – 1988. – 416 с. – На обкл. авт.: Митрополит Іларіон (Проф. д-р Іван Огієнко)
492013
  Іларіон Етимологічно-семантичний словник української мови = Etymological and semantic dictionary of the Ukrainian language / Іларіон; Ред. й доп. М. Ласло-Куцюк; Інститут дослідів Волині. – Вінніпег : Волинь
Том 4 : П - Я. – 1994. – 557 с. – На обкл. авт.: Митрополит Іларіон (Проф. д-р Іван Огієнко)
492014
  Шовковий В.М. Етимологія вказівних займенників сфери і особи у латинській та давньогрецькій мовах // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2002. – Вип. 7. – С. 542-549. – ISBN 966-581-388-9
492015
  Бурковський І.З. Етимологія і лінгвогенеза: (Про значення етимологічних принципів О.С.Мельничука) // Мовознавство : науково-теоретичний журнал ін-ту ім.О О Потебні та українського мовно-інформаційного фонду НАНУ / Ін-т мовознавства ім. Потебні О.О.; Укр. мовно-інформ фонд НАН України. – Київ, 2001. – № 6. – С.84-92. – Бібліогр.: 31 назв. – ISSN 0027-2833
492016
  Шип Н.А. Етимологія і семантика терміна "Русь" / Н.А. Шип; Мін-во економіки та з питань європ. інтеграції України. Укр. акад. зовнішньої торгівлі. – Київ : УАЗТ, 2002. – 32с.
492017
  Сметанюк О.А. Етимологія категорії "Ефективність управління організацією" : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 8 (98). – С. 136-140 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
492018
  Ніколаєва Н.М. Етимологія лексем на позначення кольору // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – № 6 (231). – С. 224-229. – (Філологічні науки ; Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
492019
  Люфті Сезен Етимологія назв народних календарних свят // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.С. Снитко, О.П. Івановська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 33, ч. 1 : Гагаузька культура. – С. 17-23
492020
  Горбачова Г. Етимологія ойконімів української мови (на матеріалі власних назв Київщини) // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 29. – С. 118-122
492021
  Дорошенко О.В. Етимологія поняття "der deutsche Burger" ("Німецький бюргер") // Функциональная лингвистика : научный журнал / Крымский республиканский ин-т последипломного педагогического образования. – Симферополь, 2012. – № 3. – С. 161-163. – ISSN 2219-4290
492022
  Шолом А.С. Етимологія поняття "institution" та еволюція його змістовної сутності в економічних дослідженнях на прикладі СОТ / А.С. Шолом, С.В. Беренда // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2015. – № 1. – С. 319-325. – ISSN 2222-0712


  "Інститут", "інституція", "соціальний інститут" - це не тільки одне з найпопулярніших понять в сучасних суспільних науках, що визначається панівним в них напрямком - інституціоналізмом, але й найменш визначене. Це призводить до того, що сутність ...
492023
  Войчук М.В. Етимологія поняття "економічна інклюзія" в контексті циклічного розвитку економіки // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Клапків Ю.М. ; редкол.: Варченко О.М., Глінковська Беата, Глонті Владімер [та ін.]. – Тернопіль, 2021. – № 3/4 (87). – С. 28-33. – ISSN 2309-1533
492024
  Кулик Р.Р. Етимологія поняття "суттєвість" у бухгалтерському обліку та аудиті // Економічний аналіз : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України,Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Т. 18, № 2. – С. 23-30. – ISSN 1993-0259
492025
  Загребнюк Ю. Етимологія сленгу в іноземній мові (англійській) // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету / Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. – Умань, 2019. – Вип. 3. – С. 69-75. – ISSN 2307-4906
492026
  Халимоненко Г. Етимологія слів юрба, юрма, гурба, гурма, урма // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 242-245. – (Серія філологічна ; Вип. 53). – ISSN 2078-5534


  Подано нову етимологію тюркізмів юрба, юрма, гурба, гурма, урма
492027
  Щегельський В. Етимологія та мотиваційні особливості оповідальної топонімічної прози населених пунктів Рихта та Слобідка Рихтівська (Рихтецька) Кам"янець-Подільського району Хмельницької області // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Н.-д. центр огієнкознавства ; редкол.: Л. Марчук, О. Рарицький, Т. Джурбій [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2021. – С. 183-192. – (Серія філологічна ; вип. 18). – ISSN 2309-7086


  У сучасній українській фольклористиці особливої ваги набуває вивчення друкованих, рукописних та уснословесних джерел, які висвітлюють мотивні питання появи та побутування топонімічної прози, її розвиток на різних етапах еволюції українського соціуму. ...
492028
  Возний Н.Р. Етимологія та розвиток тайм-менеджменту як невід"ємної складової ефективного управління / Н.Р. Возний, Р.Д. Бала // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2014. – Вип. 24.9. – С. 208-214. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
492029
  Крюков В.Г. Етимологія та семантика етноніму "ат-Турк" в арабській писемній традиції першої половини IX ст. // Проблемы историографии, источниковедения и истории Востока : сборник научных статей памяти проф. В.М. Бейлиса / Гос. учрежд. "Луган. нац. ун-т им. Т. Шевченко" ; Ин-т Востоковед. РАН ; Ин-т Востоковед. им. А.Ю. Крымского НАНУ ; Науч.-исслед. центр им. В.М. Бейлиса... ; [ ред. кол. : М.С. Бурьян, В.В. Савенков, З.А. Саидов ]. – Луганск : ЛНУ имени Тараса Шевченко, 2008. – С. 115-122
492030
  Нестерович В.Ф. Етимологія та феномен поняття "лобіювання": гносеологічний вимір // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 1 (99). – С. 40-51.
492031
  Полегенька М.А. Етимологія терміну "інновації" як економічної категорії // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 21, листопад. – С. 57-61. – ISSN 2306-6792
492032
  Лиховид О.М. Етимологія топонімів Каржинської затоки // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2016. – № 5 (171). – С. 30-32 : фото. – Бібліогр.: 4 назв.
492033
   Етимологія української мови : Навч. посібник / О.І. Потапенко, Л.П. Кожуховська, Л.Е. Довбня, Т.В. Чубань, Левченко.Т.М; За заг. ред.: О.І. Потапенка. – Київ : Міленіум, 2002. – 204с. – ISBN 966-8063-15-5
492034
  Корнілов М.Ю. Етимологія хімічних назв : Hавч. посібн. для студ. та виклад. природничих ф-тів / М.Ю. Корнілов, О.І. Білодід; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ : Київський університет, 1998. – 80с. – ISBN 966-594-075-9
492035
  Левко О.В. Етимологія як метод екзегези у творах грецької та латинської патристики IV ст. // Труди Київської Духовної Академії / Київська Духовна Академія. – Київ, 2016. – № 24. – С. 153-160
492036
  Зварич Р. Етимологія, теорія, концептуалізація та вимір глобалізації // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2016. – Т. 15, (№ 4). – С. 407-423. – ISSN 1684-906Х
492037
  Вербич С.О. Етимолоігчні студії з діалектної лексики Одещини (продовження) // Студії з ономастики та етимології. 2014 : щорічник / НАН України, Ін-т української мови ; редкол.: С.О. Вербич, О.П. Карпенко, Є.С. Отін [та ін.]. – Київ, 2014. – С. 151-159. – (Бібліотека української ономастики). – ISBN 978-617-7177-06-6
492038
  Велимчаниця О. Етична відповідальність як частина естетичного досвіду // Художня культура. Актуальні проблеми : науковий вісник / Нац. акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва ; редкол. : В.Д. Сидоренко, О.К. Федорук, А.О. Пучков та ін. – Київ, 2014. – Вип. 10. – C. 14-20. – ISSN 1992-5514
492039
  Степанюк В.В. Етична економія М.І. Туган-Барановського і сучасні виклики економічного розвитку // Соціально-економічні перспективи України у ХХІ столітті : зб. доп. 82-ї наук. конф. студентів КНЕУ, 21-24 квіт. 2015 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; [відп. за вип. О.А. Петухова]. – Київ : КНЕУ, 2015. – С. 221-223. – ISBN 978-966-926-026-0
492040
  Гриценко В.С. Етична експонента культурологічної спадщини М. Бердяєва // Етика та естетика в структурі сучасного гуманітарного знання : Матеріали науково-теоретично конференції / Науково-теоретична конференція. – Київ : Київський університет, 1997. – С. 13-15
492041
  Хоружа Л. Етична компетентність педагогічного працівника у контексті компетентностно спрямованої освіти // Післядипломна освіта в Україні / Центральний ін-т післядипломної пед. освіти АПН України. – Київ, 2011. – № 2 (19). – С. 14-16
492042
  Дубровіна К.О. Етична конференція П.Юркевича. Віра й розум - єдність у протилежності // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 1. – С. 87-89
492043
  Воєводін О.П. Етична культура // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2012. – С. 7-11. – (Серія: Філософія, культурологія, соціологія ; вип. 3). – ISSN 2226-2849
492044
  Яворська Г.Х. Етична культура юриста у професійній діяльності // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2017. – С. 109-112. – (Педагогічні науки ; № 4 (117)). – ISSN 2414-5076
492045
  Маслікова І.І. Етична легітимація шкоди та міркування спільного блага // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 121 (№ 6). – C. 139-142. – ISSN 2076-1554
492046
  Грицюта Н.М. Етична некоректність рекламних технологій тютюнової індустрії України // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 47, квітень - червень. – С. 128-135


  У статті розглянуто особливості реклами тютюнових виробів, зумовлені аморальними з точки зору гуманістичної етики чинниками: просування шкідливих, небезпечних для здоров"я людини товарів і пропаганда згубних, із летальними наслідками, звичок. ...
492047
  Дроздовський Д. Етична Одісея Сефериса // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 7-8 червня (№ 97/98). – С. 23


  Художній світ поета постає під впливом як античної грецької літератури, так і класичних творів європейського модернізму.
492048
  Карковська Р.І. Етична організаційна поведінка у вітчизняних психологічних дослідженнях // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Українська Асоц. орг. психологів та психологів праці ; за науковою ред.: С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ, 2017. – № 2/3 (9/10). – С. 57-70. – ISSN 2411-3190
492049
  Кондратова І. Етична основа суддівської професії // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Вавженчук С.Я., Васильєва В.А., Коструба А.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 6 (292). – С. 257-261. – ISSN 2663-5313
492050
  Дяченко М.В. Етична парадигма давньоримських стоїків // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2016. – С. 19-28. – (Серія: Культурологія ; вип. 52). – ISSN 2410-5325
492051
  Голрохолінська І. Етична підготовка фахівців у закладах вищої освіти:ідейно-ціннісна мотиваціята вимоги стандартів вищої освіти / І. Голрохолінська, О. Бродецький // Освітологія : українсько-польський науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Сілезький ун-т в Катовіцах ; Вища школа ім. Павла Влодковіца в Плоцьку ; редкол.: О. Александрова, О. Горбань, Т. Дерека [та ін.]. – Київ, 2021. – № 10. – С. 15-23. – ISSN 2226-3012
492052
  Тищук О. Етична проблематика на сторінках православних періодичних ЗМІ // Постаті в історії журналістики : невідоме про відомих, нові факти про забутих діячів : матеріали секційного засідання кафедри історії журналістики Міжнародної студентської наукової конференції "Студентська наука і практика: моделі трансформації, Болонський процес та розвиток інформаційного простору", Київ, 3-4 квітня 2008 р. / КНУТШ, Ін-т журналістики ; Дослідницький центр історії укр. преси ; [ за ред. Н.М. Сидоренко ]. – Київ, 2008. – С. 101-103
492053
  Манько Ю.В. Етична складова законодавчого закріплення права на евтаназію // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 5. – С. 24-25
492054
  Стасевська О.А. Етична складова соціальної місії університету / О.А. Стасевська, О.В. Уманець // Вісник Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого : збірник наукових праць / Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. – Харків, 2018. – № 4 (39). – С. 143-155. – (Серія: Соціологія). – ISSN 2075-7190
492055
  Шинкаренко О.В. Етична спадщина П.Д. Юркевича: у пошуках засад відродження вітчизняної етико-філософської традиції // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 27-36. – (Філософія. Політологія ; Вип. 23). – ISBN 5-7707-0312-2
492056
  Бойченко Н.М. Етична специфіка професій у сфері суспільних комунікацій // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 5. – С. 7-9
492057
  Шеремета О.Ю. Етичне вчення Андрея Шептицького як зразок української неотомістичної думки // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 12. – С. 119-127


  У статті доводиться оригінальність етичного вчення митрополита Андрея Шептицького як яскравого прикладу філософії раннього неотомізму в історії української релігійно-філософської думки. З"ясовується актуальність етичної системи Шептицького в контексті ...
492058
  Цуканова Г. Етичне забарвлення фотоілюстративного матеріалу українських видань // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 18-21. – (Журналістика ; Вип. 18). – ISSN 1728-3817


  Здійснено спробу виявити негативно забарвлені фотопублікації, проаналізувати їх із точки зору етичних правил. Проаналізовано, яким чином фотожурналістика впливає на громадську свідомість. The attempt to find out negative filled photomaterial and to ...
492059
  Снігирьова Л. Етичне мислення в українському фольклорі // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.С. Снитко, О.П. Івановська [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 40 : Присвячений професору Лідії Дунаєвській. – С. 193-201
492060
  Льовкіна О.Г. Етичне підгрунтя праксеології Т. Котарбіньського // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2009. – С. 189-196. – (Серія 7 : Релігієзнавство. Культурологія. Філософія ; вип. 22 (35))
492061
  Мовчан Т.М. Етичне регулювання політичних відносин в Україні: реалії та перспективи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 56-60. – (Філософія. Політологія ; Вип. 108). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається місце та роль культурно-етичної складової у політичних відносинах в українському суспільстві. На основі аналізу досвіду провідних країн світу у сфері етичного регулювання політичних відносин вироблено комплекс заходів щодо ...
492062
  Нестеренко В.Г. Етичне та етнічне в українській культурі: кореляція і колізії // Етика та естетика в структурі сучасного гуманітарного знання : Матеріали науково-теоретично конференції / Науково-теоретична конференція. – Київ : Київський університет, 1997. – С. 60-62


  М. Максимович (С. 60)
492063
  Клічук А.В. Етичний аналіз справедливості як універсальної категорії міжіндивідних взаємин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 10-15. – (Філософія. Політологія ; вип. 100). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджується проблема теоретичної та практичної специфіки її реалізації у соціальній площині. Справедливість реалізується у діяльності педагога як моральний показник його професійності. Прикладне значення справедливості, слідування істині ...
492064
  Василькевич Я. Етичний аспект креативно-інноваційного розвитку постіндустріального суспільства // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : збірник наукових праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 38 : Психологія. – С. 21-29. – ISBN 978-617-7009-28-2. – ISSN 2308-5126
492065
  Овсянкіна Л.А. Етичний вимір бізнесу // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг-ція "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2013. – № 4 (50). – С. 77-85
492066
  Семчук Н. Етичний вимір глобалізації: український досвід // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 2. – С. 55-57. – ISBN 978-966-439-357-4
492067
  Надурак Віталій Вікторович Етичний вимір концепції ноосфери : Дис. ... канд. філос. наук: 09.00.07 / Прикарпатський нац. ун-т ім.В.Стефаника; Надурак В.В. – Івано-Франківськ, 2004. – 158л. – Бібліогр.: л.143-158
492068
  Ткаченко К.О. Етичний вимір професійної діяльності адвоката // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 125 (№ 10). – C. 323-325. – ISSN 2076-1554
492069
  Бойченко Н.М. Етичний дискурс університету в контексті сучасних трансформацій суспільної моралі // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 62. – С. 59-70
492070
  Бауер М.Й. Етичний ідеал у системі соціально-екологічних цінностей // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 4-8. – (Філософія. Політологія ; Вип. 59/61). – ISSN 1728-3817


  У статті йдеться про філософський погляд на систему соціальних цінностей та етичний ідеал як її складову.
492071
  Залізняк Ю.Б. Етичний інтелектуалізм публіцистики Івана Дзюби та Вацлава Гавела : Дис. ... канд. філол. наук. Спец. 10.01.08 - журналістика / Залізняк Ю.Б.; Мін-во освіти і науки України; Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – 217с.
492072
  Залізняк Ю.Б. Етичний інтелектуалізм публіцистики Івана Дзюби та Вацлава Гавела : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.01.08 / Залізняк Ю.Б.; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв
492073
  Чумак А.Л. Етичний кодекс Б. Франкліна як зразок секулярного морального ідеалу // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2005. – С. 201-207. – (Серія 7 : Релігієзнавство. Культурологія. Філософія ; вип. 7 (20))
492074
  Лантух Алла Етичний кодекс лікаря : історія і сучасність ( до обговорення "Етичного кодексу лікаря України" ) / Лантух Алла, Віталій. Мірошніченко Михайло Гаргін // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2009. – № 5 (54). – С.3-9. – ISSN 1562-529Х
492075
  Винославська О.В. Етичний кодекс університету як система координат для ділової поведінки учасників навчально-виховного процесу // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2011. – С. 106-110. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 3 (33))
492076
  Гончаренко С. Етичний кодекс ученого // Естетика і етика педагогічної дії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ ; Полтава, 2011. – Вип. 1. – С. 25-33. – ISSN 2226-4051
492077
   Етичний кодекс ученого України // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2009. – № 7. – С. 64-68. – ISSN 0372-6436


  Затверджено Загальними зборами Національної академії наук України 15 квітня 2009 р.
492078
   Етичний кодекс ученого України / НАН України. – Київ : Академперіодика, 2009. – 16 с. – Без тит. арк.. - Описано за обкл.
492079
   Етичний кодекс ученого України // Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання / Видавництво правової літератури "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 2 : Судова практика Вищого адміністративного суду України. – С. 2-5.


  Схвалено постановою загальних зборів НАН України від 15 квітня 2009 року №2.
492080
   Етичний кодекс ученого України // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 2011. – № 11 (145). – С. 7-10
492081
   Етичний кодекс ученого України // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з питань інформатики, інформатизації, інформаційного права та інформаційної безпеки / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2013. – № 2 (38). – С. 82-87


  Схвалено Постановою загальних зборів НАН України від 15 квітня 2009 р. № 2.
492082
   Етичний кодекс ученого України // Основи наукових досліджень : навч. посібник / М.В. Корягін, М.Ю. Чік. – Вид. 2-ге, допов. і перероб. – Київ : Алерта, 2019. – С. 478-483. – ISBN 978-617-566-533-6
492083
  Бойченко Н.М. Етичний кодекс ученого як ядро його професійної етики (коментар до етичного кодексу вченого України) // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 61. – С. 66-75
492084
  Малахов В. Етичний кодекс ученого: аксіологія і прагматика // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2009. – № 5. – С.12-19. – ISSN 0372-6436
492085
  Христенко В. Етичний кодекс як засіб локально-правового регулювання в забезпеченні дисципліни праці // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 9 (99). – С. 100-103
492086
  Петрашко Л.П. Етичний компас медичних рішень під час пандемії COVID-19 / Л.П. Петрашко, О.В. Мартинюк // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Україн. ін-т соц. досліджень ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соц. досліджень ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.] ; редкол.: Афонін Е.А., Балакірєва О.М., Бандурка О.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (77). – С. 9-26. – ISSN 1681-116Х
492087
  Грицюта Н.М. Етичний погляд на "puff-рекламу" в професійній практиці США // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 35, квітень - червень. – С. 170-176


  У статті аналізується "дута" - "puff-реклама" як неетична соціальна комунікація, що є потужною жаніпулятивною технологією, зі своїм генетичним корінням. Сутність порушення морально-етичних основ суспільного життя полягає в спонуканні до недобросовісної ...
492088
  Павленко Л.В. Етичний принцип [порядність, поміркованість] в комедіях Менандра // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 39. – С. 128-135


  На матеріалі комедій Менандра розглядається рецепція драматичних ситуацій драми та комедії класичного періоду в аспекті осмислення і відображення етичного концепту [поряднісь, поміркованість]. На материале комедий Менандра рассматривается рецепция ...
492089
  Коробко М.І. Етичний проект "філософії об"єктивізму" Айн Ренд : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.07 / Коробко Маргарита Ігорівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т. – Київ, 2016. – 207 арк. – Додатки: арк. 204-207. – Бібліогр.: арк. 183-203
492090
  Коробко М.І. Етичний проект "філософії об"єктивізму" Айн Ренд : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.07 / Коробко Маргарита Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 18 с. – Бібліогр.: 12 назв
492091
  Дяченко М.В. Етичний раціоналізм Епіктета // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2017. – С. 53-60. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 51). – ISSN 2410-5333


  Зазначено, що, згідно з Епіктетом, за будь-яких обставин не можна втра- чати прагнення правильно мислити, а, отже, правильно говорити і діяти. На основі розуму формуються кращі духовні, передусім етичні цінності. Раціо- нальний самоконтроль ...
492092
  Айхлер В. Етичний реалізм : вибр. праці з питань соціал-демократ. теорії / В. Айхлер. – Київ : Основні цінності, 2001. – 192 с. – (Спадщина ; Кн. 13). – ISBN 966-7856-10-0
492093
  Чухрай Е.І. Етичний релятивізм і онтологія істинності етичного дискурсу // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 136-146. – (Філософія. Політологія. Соціологія. Психологія ; [за 1993 рік])
492094
  Радченко Ольга Борисівна Етичний релятивізм у філософії постмодерну : Дис. ... канд. філос. наук: 09.00.07 / Прикарпатськ. нац. ун-т ім.В. Стефаника; Радченко О.Б. – Івано-Франківськ, 2004. – 175 л. – Бібліогр.: л.161-175
492095
  Радченко Ольга Борисівна Етичний релятивізм у філософії постмодерну : Автореф. дис. ... канд. філос. наук: 09.00.07 / Радченко О.Б.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 16с. – Бібліогр.: 4 назв.
492096
  Хоружа Л.Л. Етичний розвиток педагога : навч. посібник / Л.Л. Хоружа. – Київ : Академвидав, 2012. – 205, [2] с. : табл. – Сер. засн. в 1999 р. – Бібліогр.: с. 198-205. – (Альма-матер). – ISBN 978-617-572-034-9
492097
  Хоружа Л. Етичний розвиток сучасного педагога // Естетика і етика педагогічної дії : збірник наукових праць / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ ; Полтава, 2011. – Вип. 2. – С. 14-21. – ISSN 2226-4051
492098
  Зоріна О. Етичний складник вирішення творчої проблеми розвитку жанрів // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 11 (36). – С. 79-87


  Стаття присвячена проблемам жанрової ідентифікації в журналістиці на прикладах видань сучасної української преси. Досліджено перспективу розвитку окремих жанрів, їх взаємодію й перехід. Статья посвящена проблемам жанровой идентификации в журналистике ...
492099
   Етичний хакінг у бізнес-компаніях та виявлення вразливостей в інформаційних системах державних органів України / С. Семендяй, М. Шелест, Ю. Ткач, Л. Черниш // Технічні науки та технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технолог. ун-т ; голов. ред. Казимир В.В. ; редкол.: Бойко С.В., Болотов Г.П., Дубенець В.Г. [та ін.]. – Чернігів, 2020. – № 2 (20). – С. 237-240. – ISSN 2411-5363


  Показником роботи кіберполіції є розкриття злочинів. Так, кіберполіція робить багато корисного, наприклад, ловить шахраїв і розповсюджувачів дитячого порно. Однак специфічних комп’ютерних злочинів розкрито одиниці. Тобто рівень захисту з боку держави ...
492100
  Мервенецька В. Етичні аспекти бухгалтерської професії // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2016. – № 3. – С. 27-34 : рис. – Бібліогр.: 21 назв.
492101
  Билиця І. Етичні аспекти взаємовідносин прокурора та судді в межах кримінального судочинства // Юридичний вісник / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2015. – № 4. – С. 175-179. – ISSN 1561-4999
492102
  Чікарькова М. Етичні аспекти дистанційного навчання у добу пандемії Сovid-19 // Освітологія : українсько-польський науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Сілезький ун-т в Катовіцах ; Вища школа ім. Павла Влодковіца в Плоцьку ; редкол.: О. Александрова, О. Горбань, Т. Дерека [та ін.]. – Київ, 2021. – № 10. – С. 73-80. – ISSN 2226-3012
492103
  Назаренко Оксана Андріївна Етичні аспекти діалогічних концепцій культури : Дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.04 / Назаренко Оксана Андріївна; КНУТШ. – Київ, 2003. – 177 л. – Бібліогр.: 165 - 177
492104
  Назаренко Оксана Андріївна Етичні аспекти діалогічних концепцій культури : Автореф. дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.04 / Назаренко О.А.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 16 с. – Бібліогр.: 6 назв
492105
  Твердохліб О.С. Етичні аспекти доступу до публічної інформації // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 6. – С. 110-112. – Бібліогр.: 12 назв
492106
  Корнійчук О.Е. Етичні аспекти економічного мислення : економічна теорія // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 6. – С. 3-14. – Бібліогр.: 16 назв
492107
  Шергіна Л.А. Етичні аспекти корпоративної поведінки в процесі ведення бізнесу / Л.А. Шергіна, О.О. Савощенко, А.Й. Жемба // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2017. – С. 210-213. – (Економічні науки ; № 4). – ISSN 2226-9150
492108
  Голобородько Т.В. Етичні аспекти лідерства в управлінській практиці: роль інформаційного забезпечення та менеджменту персоналу в умовах розвитку цифрового суспільства / Т.В. Голобородько, Л.А. Буркова // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2023. – № 14, липень. – С. 47-54. – ISSN 2306-6814
492109
  Ярошко О.З. Етичні аспекти міжнародних відносин / Олеся Ярошко. – Київ : [друк, Прінт Квік], 2011. – 15 с. – Бібліогр.: с. 10-14
492110
  Середа С. Етичні аспекти номінування в журналістській творчості // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 227-228
492111
  Марушевський Г.Б. Етичні аспекти освіти для збалансованого розвитку // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2016. – № 2 (96), березень - квітень. – С. 10-11 : фото
492112
  Василик Ю.С. Етичні аспекти поведінки нотаріуса при посвідченні шлюбного договору // Sciencia vincemus! Наукою переможемо! : Друга міжнар. наук.-практ. конф. "Нотаріат, адвокатура, суд, виконавче провадження: актуальні проблеми", присвяч. п"ятиріччю створення кафедри нотаріального процесу і адвокатури / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. нотар. та виконавч. процесу і адвокатури ; [упоряд.: Фурса С.Я., Дерій О.О, Нікітюк О.М. та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук., проф. С.Я. Фурси. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – С. 137-140. – ISBN 978-617-673-442-0
492113
  Гаденко В.В. Етичні аспекти укладення договору про надання правової допомоги адвокатом у Німеччині // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 18-19 жовт. 2018 р., м. Чернівці / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. процес. права [та ін. ; редкол.: О.В. Щербанюк (голова), Л.М. Москвич, Л.А. Остафійчук та ін.]. – Чернівці : [б. в.], 2018. – С. 308-310. – ISBN 978-617-7096-97-8
492114
  Бойченко Н.М. Етичні аспекти університетських цінностей // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ, 2014. – № 1 (1). – С. 37-43


  На прикладі аналізу етичного кодексу викладача вищої школи та етичного кодексу вченого виявлено основні етичні аспекти уні верситетських цінностей.
492115
  Семикрас В.В. Етичні аспекти філософсько-правової концепції Богдана Кистяківського // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 16-17. – (Філософія. Політологія ; Вип. 110). – ISSN 1728-3817


  Для української філософії актуальність питання про співвідношення права і моральності визначається тією обставиною, що доля ідеї права у вітчизняній культурі виявилася досить драматичною. Традиція амбівалентного ставлення до права, часто навіть ...
492116
  Деянова Л.В. Етичні виміри політики як завдання політичної етики // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 18-22. – (Філософія. Політологія ; Вип. 35)


  Розглядаються деякі історичні етапи теоретичного становлення політичної етики. На прикладах макіавеллізму, теорії Вебера та сучасної комунікативної філософії висвітлюється розвиток підходів до етичних вимірів політики і застосування моральних критеріїв ...
492117
  Лазаревич К.Ю. Етичні дилеми соціальної реклами // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 6. – С. 172-173
492118
  Шинкаренко О.В. Етичні експлікації "візуального повороту" у сучасній культурі // Українські культурологічні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. А.Є. Конверський ; редкол.: Р. Аудроне, М.М. Бровко, П.Е. Герчанівська [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (6). – С. 45-49. – ISSN 2616-9967
492119
  Коломоєць Т. Етичні засади діяльності державних службовців і передумови та пріоритети правового регулювання в Україні / Т. Коломоєць, Г. Гулєвська // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 10. – С. 60-64. – ISSN 0132-1331
492120
  Литвин В.Є. Етичні засади діяльності журналістів у нормативно-правових документах України // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2008. – Т. 30, січень - березень. – С. 160-169.


  Розглядається питання регламентації етичних засад журналістики та їхня юридична сила. Результати дослідження, наведені в цій статті, показують, що нормативно-правові документи в галузі ЗМІ закріплюють основні норми етичних кодексів. In this article ...
492121
  Криворучко С. Етичні засади діяльності медіа у світі та в Україні // Актуальні питання масової комунікації : інформаційний бюлетень / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2001. – Вип. 2. – С.18
492122
  Жадько П. Етичні засади ефективної політичної комунікації: євроінтеграційний вимір // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 17


  Статтю присвячено проблемам політичної комунікації, її етичної складової в межах євроінтеграційного змісту сучасного українського політичного простору. Аналізується низка наукових понять та пропонуються практичні рекомендації стосовно процесів ...
492123
   Етичні засади роботи журналіста: західний досвід. – Київ : Софія-А, 2002. – 80с. – ISBN 966-95917-4-0
492124
  Подкопаєв С. Етичні засади суддівської поведінки: проблеми нормативного регулювання // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 2. – С. 105-112
492125
  Подкопаєв С. Етичні засади суддівської поведінки: проблеми нормативного регулюваня // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 12. – С. 21-28.
492126
  Вербицька О.О. Етичні засади функціонування Національної поліції України // Публічне і приватне право: конституційні засади та інноваційні тенденції : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. Інтернет-конференції : тези наукових доповідей, (22 червня 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип. Н.І. Смеречинська]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2017. – С. 118-121. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-58-2
492127
  Лепьохін Є. Етичні і духовні проблеми людини у світлі колоніальних відносин Франції та Алжиру на прикладі новели "Гість" Альбера Камю // Іноземна філологія / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 126, ч. 1. – С. 228-235. – ISSN 2078-340X


  Розглянуто новелу “Гість” Альбера Камю крізь призму постколоніальної критики. Проаналізовано значення амбівалентності назви твору, її зв’язок iз темою оповідання. Встановленo релігійні ознаки антропонімів і топонімів. Висвітлено особливості наративної ...
492128
  Лук М.І. Етичні ідеї в філософії України другої половини ХІХ - початку ХХ ст. / М.І. Лук. – Київ : Наукова думка, 1993. – 150 с. – ISBN 5-12-003910-3
492129
  Нападиста В.Г. Етичні ідеї Георгія Івановича Челпанова: до історії Університету св. Володимира // Українські культурологічні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. А.Є. Конверський ; редкол.: Р. Аудроне, М.М. Бровко, П.Е. Герчанівська [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (6). – С. 27-31. – ISSN 2616-9967
492130
  Мушкетик Л. Етичні ідеї та риси менталітету українців у працях учених минулого і сучасності // Матеріали до української етнології : щорічник: збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. етнологів ; редкол.: Г. Скрипник, Г. Бондаренко, В. Балушок [та ін.]. – Київ, 2022. – Вип. 21 (24). – С. 5-14. – ISSN 2313-8505
492131
  Білак Г.І. Етичні кодекси в комунікативній сфері: дилема регульованої правилами та ціннісно-орієнтованої поведінки // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 49, жовтень - грудень. – С. 211-214


  УУ статті проаналізовано ефективність впливу етичних кодексів на діяльність фахівців у комунікативній сфері, вивчено основні підходи до етичних кодексів та запропоновано конкретні дії щодо поліпшення етичної поведінки спеціалістів комунікативної ...
492132
  Чумак А.Л. Етичні кодекси в контексті соціокультурної динаміки : Дис. ... канд. філософських наук. Спец. 09.00.07 - етика / Чумак А.Л.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 175л. – Бібліогр.: л.160-175
492133
  Чумак А.Л. Етичні кодекси в контексті соціокультурної динаміки : Автореф. дис. ... канд. філософських наук: 09.00.07 / Чумак А.Л.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 16с. – Бібліогр.: 9 назв
492134
  Гончаренко О. Етичні кодекси поведінки суб"єктів цифрової економіки: правовий аспект // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Київ. нац. торговельно-економ. ун-т ; редкол.: Мазаракі А.А., Притульська Н.В., Мельниченко С.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4 (117). – C. 72-84. – (Серія. Юридичні науки). – ISSN 2616-6100
492135
  Костюк О.В. Етичні міфологеми неорелігій "звільнення" (Кастанеда, Ошо, сатанізм) у сучасній масовій культурі // Нова парадигма : журнал наукових праць : філософія, соціологія, політологія / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма" ; редкол.: В.П. Андрущенко, О.В. Бабкіна, В.П. Бех [та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 56. – С. 34-46
492136
  Панеймо Ю. Етичні моменти в державному житті // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2005. – № 3. – С. 54-61.
492137
  Шкепу М.О. Етичні мотиви в трактаті Аристотеля "Про софістичні спростування" (сучасний контекст) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 98-101. – (Філософія. Політологія ; Вип. 76/79). – ISSN 1728-3817


  У статті проводяться деякі логічні й історичні паралелі концепції Аристотеля софістичних спростувань. Автор статті бачить проблему в необхідності виявлення специфічної історичної обумовленості трактату Аристотеля "Про софістичні спростування" і ...
492138
  Василевська Т. Етичні наслідки групового мислення державних службовців // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2005. – № 3. – С. 134-140
492139
  Палайда Ю.О. Етичні норми взаємодії адвоката з клієнтом під час проведення консультативної роботи // Sciencia vincemus! Наукою переможемо! : Друга міжнар. наук.-практ. конф. "Нотаріат, адвокатура, суд, виконавче провадження: актуальні проблеми", присвяч. п"ятиріччю створення кафедри нотаріального процесу і адвокатури / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. нотар. та виконавч. процесу і адвокатури ; [упоряд.: Фурса С.Я., Дерій О.О, Нікітюк О.М. та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук., проф. С.Я. Фурси. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – С. 243-246. – ISBN 978-617-673-442-0
492140
   Етичні норми і цінності: проблема обгрунтування / Т.Г. Аболіна, А.М. Єрмоленко, О.О. Кисельова, В.А. Малахов; Т.Г. Аболіна, А.М. Єрмоленко, О.О. Кисельова, В.А. Малахов; Відп. ред. В.А. Малахов; Ін-т філософії НАН України ім. Г. Сковороди. – Київ : Стилос, 1997. – 243 с. – ISBN 966-7321-33-9
492141
  Романова А. Етичні норми у адвокатській діяльності: особливості дотримання та відповідальність за їх порушення // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : науковий журнал / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2022. – С. 51-56. – (Серія : Юридичні науки ; Vol. 9 № 2 (34)). – ISSN 2415-3818
492142
  Баранюк І. Етичні оповідання Василя Сухомлинського як еталонні твори художньої педагогіки // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Ю. Романенко ; редкол.: В. Агеєва, Н. Бондаренко, М. Ільницький [та ін.]. – Київ, 2018. – № 9 (738), вересень. – С. 24-29. – ISSN 0130-5263


  Твори видатного українського педагога, написані в жанрі казки й етичного оповідання, користуються все більшою популярністю. Це пояснюється їхнім потужним художньо-педагогічним впливом. Актуальність статті полягає в тому, що в ній уперше зроблено спробу ...
492143
  Куліна В.В. Етичні особливості політики мультикультуралізму у Франції // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 6. – С. 170-171
492144
  Грицюта Н.М. Етичні парадигми рекламних комунікацій Японії у контексті саморегулювання галузі // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 17


  Практика регулювання етичних основ рекламної комунікації в Японії - явище самобутнє, яке завдячує своїй успішності не лише феноменам національного менталітету, а й умінню асимілювати досвід європейських і американських метрів рекламної справи. Aисокі ...
492145
  Грицюта Н.М. Етичні перверзії сучасної реклами // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 48, липень - вересень. – С. 114-121


  Етичний стан сучасної реклами в Україні - предмет занепокоєння як професійної громадськості, так і успільства загалом. У статті проаналізовано наболілі проблеми етичної некоректності нинішнього інформаційного простору на національних теренах. The ...
492146
  Сломський В.С. Етичні питання в науковій спадщині М.М. Бахтіна // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 11-16. – (Серія: "Теорія культури і філософія науки" ; вип. 56). – ISSN 2306-6687
492147
  Дяченко Т.О. Етичні питання в рекламній практиці // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 9 (88). – С. 87-91.
492148
  Ярмоліцька Н.В. Етичні погляди О.Козлова // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 8. – С. 110-117


  У статті досліджуються і аналізуються етичні погляди О.Козлова.
492149
  Перова О.Є. Етичні принципи в біофілософії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 58-60. – (Філософія. Політологія ; Вип. 58). – ISSN 1728-3817
492150
  Грицяк Н.В. Етичні принципи демократичного врядування: механізми формування та впровадження : автореф. дис. ... канд. наук з держ. управління : 25.00.02 / Грицяк Наталія Василівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Івано-Франківський нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2012. – 20 с. – Бібліор.: 14 назв
492151
  Хлистун Г.Ю. Етичні принципи регулювання мін в Європі як чинник попередження інформаційних війн // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 64, ч. 1. – С. 116-119.
492152
  Домбровський О.І. Етичні принципи у розрізі психологічної культури викладача і студента Одеського інституту МАУП // Наука як рушійна сила ефективного розвитку держави : зб. наук. пр. за матеріалами Міжнар. наук.-практ. конф. до Дня науки України : 17 трав. 2019 р. / ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. акад. упр. персоналом", Одес. ін-т, Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України ; [редкол.: Каракасіді О.Ф. та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2019. – С. 69-77. – ISBN 978-617-7768-00-4
492153
  Рєпнова Т.П. Етичні принципи у розрізі психологічної культури студента і викладача вищого навчального закладу // Психологія та соціальна робота : науковий журнал / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; голов. ред. Кононенко О.І. ; редкол.: Дунаєва Л.М., Родіна Н.В., Кіраєва З.О. [та ін.]. – Одеса, 2019. – Вип. 2 (50). – С. 151-162. – ISSN 2707-0409
492154
  Іщук-Пазуняк Етичні принципи Ф.М. Достоєвського // Вибрані студії : з історії, лінгвістики, літературознавства і філософії / Іщук-Пазуняк. – Київ : Видавництво імені Олени Теліги, 2010. – С. 418-436. – ISBN 978-966-355-044-2
492155
  Кушнір Т.М. Етичні проблеми використання push-опитувань у маркетингових дослідженнях на політичному ринку // Збірник наукових праць Державного університету інфраструктури та технологій : науково-практичне видання / Державний університет інфраструктури та технологій. – Київ, 2023. – С. 103-110. – (Серія "Економіка і управління" ; вип. 53). – ISSN 2664-2964
492156
  Гридчина В. Етичні проблеми висвітлення смерті у фотоматеріалах медіа / В. Гридчина, А. Власова // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2016. – Вип. 15. – C. 13-20. – ISSN 2078-1911
492157
  Мулярчук Є.І. Етичні проблеми здійснення покликання людини // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – С. 82-90. – (Серія "Філософія. Філософські перипетії" ; вип. 60). – ISSN 2226-0994
492158
  Девтеров Етичні проблеми кіберпростору / Девтеров, // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / МОНУ ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2011. – № 2 (41). – С.27-32. – ISSN 2078-1016
492159
  Грицюта Н.М. Етичні проблеми психологічної безпеки реклами // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – Вип. 9, січень - червень. – С. 34-40


  Висвітлюються морально-етичні проблеми психологічної безпеки реклами, важливі не тільки для масового споживача, а й для формування професійної свідомості рекламіста. The article deals with moral and ethical problems of advertising psychological ...
492160
  Ревенок Н.М. Етичні проблеми реставраційної та експертної діяльності // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2021. – № 3. – С. 122-128. – ISSN 2226-3209
492161
  Грицюта Н.М. Етичні регулятиви соціальної реклами в країнах ЄС // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 40, липень - вересень. – С. 6-14


  У компаративному аспекті осмислено динаміку розвитку соціальної реклами в країнах ЄС, досліджено характеристики її функціонування в системі культурних і міжкультурних комунікацій, визначено етичні межі застосування. The dynamics of the social ...
492162
  Дроздик Л. Етичні рефлексії піар-комунікацій у контексті євроінтеграційних процесів в Україні // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – Вип. 14. – С. 155-164. – ISSN 2078-1911
492163
  Черній Д.А. Етичні стандарти в професійній діяльності працівників органів внутрішніх справ (міліції) // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 124-135. – (Право ; № 2). – ISSN 1813-338Х
492164
  Сорочкін О. Етичні стандарти діяльності службовців органів публічної адміністрації: зарубіжний досвід та міжнародно-правова регламентація // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : науковий журнал / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2020. – С. 221-230. – (Серія : Юридичні науки ; Vol. 7 № 4 (28)). – ISSN 2415-3818
492165
  Коваленко Н. Етичні стандарти поведінки судді: обов"язок особи чи забаганки суспільства? // Юридична газета. – Київ, 2017. – 14 лютого (№ 7). – С. 30-31
492166
  Гридчина В.В. Етичні стандарти роботи фотожурналіста: вітчизняні та світові реалії // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 56, липень - вересень. – С. 223-228


  The article is devoted to the problem of the absence of Ukrainian legislation to regulate the activity photojournalist. This presents the review of international codes of ethics of journalists. There are three groups of codes: codes of professional ...
492167
  Чебан В.І. Етичні стандарти суддівської діяльності // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2006. – С. 71-79. – (Правознавство ; Вип.333)
492168
  Меденцева Л.П. Етичні та правові аспекти збереження таємниці клієнта // Правовий розвиток суспільства і держави: традиції та новації : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. (7 груд. 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип.: Смеречинська Н.І.]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2017. – С. 177-178. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-94-0
492169
  Худенко М.В. Етичні та правові аспекти конкуренції осіб, які здійснюють незалежну професійну діяльність // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науковий журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Сєвєродонецьк, 2021. – Вип. 3 (95). – С. 223-233. – ISSN 2524-0323
492170
  Миронова Г. Етичні та правові засади громадянського суспільства // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2006. – № 4. – С. 48-55.
492171
  Лексіков Р.О. Етичні та процесуальні проблеми прийняття політичних рішень в теорії та практиці сучасних концепцій демократії // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 9. – С. 163-165
492172
  Пикало А.О. Етичні уявленння тоталітаризму в політичній філософії Ганни Арендт // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – С. 38-46. – (Серія "Філософія. Філософські перипетії" ; вип. 61). – ISSN 2226-0994
492173
  Пикало А. Етичні уявлення тоталітаризму в політичній філософії Ханни Арендт // XV Харківські студентські філософські читання : матеріали міжнар. наук. конф. студентів та аспірантів, 26-27 квіт. 2019 р. / "Харківські студентські філософські читання", міжнар. наук. конф. студентів та аспірантів. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2019. – С. 36-38. – ISBN 978-966-285-572-2
492174
  Смолінська О. Етичність як чинник розширення та обмеження дієвості організаційної культури педагогічних університетів // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2013. – № 1 (48). – С. 42-49. – ISSN 2078-1016


  У статті розглядається етичність як чинник, пов"язаний із соціальною та педагогічною сторонами діяльності педагогічного університету як організації. Значна увага приділяється аналізові різних аспектів етичності, зокрема кроскультурному, формальному, ...
492175
  Сірик Л. Етично-екзистенційні аспекти в поезії київських неокласиків // Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: П. Аснер, В. Брюховецький, П. Валлієр [та ін.]. – Київ, 2010. – № 21. – С. 313-333
492176
  Марченко Н.В. Етично-естетична рецепція сучасних художніх творів: неонатуралізм // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; Вид. дім Д. Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.М. Задорожна [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 2. – С. 23-35


  У статті розглядаються сучасні віяння у світовому літературному процесі, що характеризуються впливом суспільних чинників на змістове і мовне наповнення творів. Статья посвящена современным тенденциям в литературе, которые можно обозначить как ...
492177
  Соколовська Ю. Етично-естетична структура поетичного світу Ірен Роздобудько (На матеріялі поетичної збірки Ангели на дротах) // Spheres of culture : journal of philology, history, social and media communication, political science, and cultural studies / Maria Curie-Sklodovska University in Lublin, Faculty of Humanities, Branch of Ukrainian Studies. – Lublin, 2014. – Vol. 8. – С. 206-213. – ISSN 2300-1062
492178
  Дучимінська О.В. Еті / Ольга Дучимінська. – Львів : Вільна Україна, 1945. – 18 с.


  (Решетилович) (Ірма Остапівна, Рута) - псевд.
492179
   Етіологічна терапія бактеріальних пневмоній у дітей : навч.-метод. посібник / [О.Є. Абатуров та ін.] ; за ред. проф. О.Є. Абатурова ; М-во освіти і науки України, Дніпропетр. мед. акад. – Дніпро : Ліра, 2020. – 122, [2]с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр.: с. 88-120. – ISBN 978-966-981-303-9
492180
  Нежурбіда С.І. Етіологія злочину.Теорії. Аналіз. Результат : монографія / Сергій Нежурбіда ; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : ДРУК АРТ, 2013. – 432 с. : іл., табл. – Імен. покажчик: с. 422-430. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2021-88-2
492181
  Головкін Б.М. Етіологія корисливих убивств у добу воєнного комунізму та НЕПу // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2005. – № 10. – С. 67-80
492182
  Ставченко С.В. Етіологія політичних криз // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2013. – № 12 (104), грудень. – С. 61-65. – ISSN 2077-1800
492183
  Грицев О.А. Етіологія та діагностика грибних інфекцій зернових культур на території України : дис. … д-ра філос. наук : 091, 09 / Грицев Олег Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 173 арк. – Додатки: арк. 162-173. – Бібліогр.: арк. 139-161
492184
  Щербина М.О. Етіопагенетичні аспекти постгістеректомічного синдрому / М.О. Щербина, О.І. Скорбач // Клінічна анатомія та оперативна хірургія : науково-практичний медичний журнал / Буковин. держ. мед. ун-т ; голов. ред. Бойчук Т.М. ; редкол.: Білоокий В.В., Боднар Б.М., Булик Р.Є. [та ін.]. – Чернівці, 2014. – Т. 13, № 3 (49). – С. 30-31. – ISSN 1727-0847
492185
  Скоропад Н.Т. Етіопатогенетичні особливості оксалатного уролітіазу та покращення ефективності лікування хворих : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.06 / Скоропад Назар Тарасович ; Держ. установа "Ін-т урології НАМН України". – Київ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
492186
  Скочиляс І. Етнарх некозацької України: єпископ львівський, галицький і кам"янецький Йосиф Шумлянський (1668-1708) // Генеалогічні записки / Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського; НАН України. – Львів, 2011. – Вип. IX (нової серії III). – С. 5-32. – ISSN 2074-8345


  Йосип (Іван) Шумлянський — церковний діяч, православний, а згодом уніатський єпископ Львівський.
492187
   Етническият конфликт в България 1989 : социологически архив. – София : Профиздат, 1990. – 343, [2] с.
492188
   Етничките традиции и современоста : мегународен научен собир охрид, 14-15 септември 1981 г. – Скопjе : Кирил и Методиj, 1989. – 154, [4] с.
492189
  Надурак Віталій Вікторович Етничний вимір концепції ноосфери : Автореф. дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.07 / Надурак В.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 17с. – Бібліогр.: 6 назв
492190
   Етничний довідник. – Київ
1. – 1997
492191
  Харченко В. Етнічна антропологія в науковій концепції В.Б. Антоновича // Третя академія пам"яті пpофесоpа Володимира Антоновича, 11-12 гpудня 1995 p. м. Київ : доповiдi та матеpiали / Академія пам"яті професора Володимира Антоновича. – Київ : [Б. в.], 1996. – [Ч. 2]. – С. 440-455. – ISBN 5-7702-0821-X


  М. Драгоманов не сприйняв антропологічної методи В. Антоновича. - С. 450.
492192
  Масенко Л. Етнічна арифметика // Український тиждень. – Київ, 2011. – № 7 (172). – С. 42. – ISSN 1996-1561


  Через кілька років гуманітарної політики нинішньої влади можна буде відрапортувати Москві: "Жодних українців не існує, це лише кілька пастухів у горах".
492193
  Потеряйко Г.В. Етнічна асиміляція в процесі формування політичних націй // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 127-128. – (Філософія. Політологія ; вип. 54/55). – ISSN 1728-3817
492194
  Плохих В.І. Етнічна глобалізація: поняття та зміст // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2010. – № 3 (16). – С. 114-119
492195
  Чорній П. Етнічна група: дефініція поняття // Наукові зошити історичного факультету Львівського національного університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім.Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 11. – С. 36-43. – ISSN 2078-6077
492196
  Огризко В. Етнічна державність як першооснова громадянської нації // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 19 квітня (№ 69)


  Кілька думок Володимира Огризка у контексті дискусії, що розгорнулася після публікації статті Л. Лук"яненка та відповіді на неї політолога В. Крюкова.
492197
  Беззуб"як М. Етнічна деструктивність та громадянське суспільство // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2010. – Вип. 3 (47) травень - червень. – С. 61-68
492198
  Перковський А.Л. Етнічна і соціальна структура населення Правобережної України у XVIII ст. // Історичні джерела та їх використання / Ін-т історії АН Української РСР; Архівне управління при Раді Міністрів УРСР. – Київ, 1969. – Вип. 4. – С. 196-209
492199
  Шестакова К.Ю. Етнічна ідентифікація і мовні практики румуномовного населення Чернівецької області : (соціологічна інтерпретація) : монографія / Катерина Шестакова ; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2020. – 159, [1] с. – Резюме англ., румун. – Бібліогр.: с. 124-150. – ISBN 978-966-423-560-7
492200
  Наулко В. Етнічна ідентифікація і статистичний облік ромів України // Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського : збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2008. – Т. 15 : Тематичний випуск: "Роми України: із мінулого в майбутнє (до Ромської Декади Європи 2005-2015)". – С. 335-343. – ISBN 978-966-02-4789-5
492201
  Шестакова К.Ю. Етнічна ідентифікація на українському пограниччі : Дис. ... канд. соціол. наук : 22.00.03- соціальні структури та соціальні відносини / Шестакова Катерина Юріївна ; КНУТШ. – Київ, 2005. – 188 л. – Додатки: л.1 80-188. – Бібліогр.: л. 156-179
492202
  Шестакова К.Ю. Етнічна ідентифікація на українському пограниччі : Автореф. дис. ... канд. соціолог. наук : 22.00.03 / Шестакова Катерина Юріївна ; КНУТШ. – Київ, 2005. – 17с. – Бібліогр.: 4 назв.
492203
  Карпович М.А. Етнічна ідентифікація русинів-українців східної Словаччини // Проблеми культурної ідентичності в ситуації сучасного діалогу культур : матеріали 3-ої міжнар. наук. конф., 22-23 трав. 2007 р. : [зб. статей] / Проблеми культурної ідентичності в ситуації сучасного діалогу культур, міжнар. наук. конф. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька Академія", 2007. – С. 77-81
492204
  Татарко І. Етнічна ідентичність болгарського населення півдня МРСР та Ізмаїльської області УРСР у повоєнний період 1944-1954 рр. // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2021. – Вип. 55. – С. 111-124. – (Серія "Історичні науки"). – ISSN 2521-1749
492205
  Левицький В. Етнічна ідентичність в системі цінностей сучасного українського студентства / Володимир Левицький // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 49-54


  Метою статті є визначення ролі етнічної ідентичності в системі цінностей сучасних українських студентів. Стаття базується на опитуванні громадської думки, проведеному автором серед 733 студентів Києва. Целью статьи является определение роли ...
492206
  Юрій М. Етнічна ідентичність та її український різновид // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича / Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. – Чернівці, 2022. – С. 6-12. – (Історія ; № 1 (55)). – ISSN 2414-9012
492207
  Воропаєва Т. Етнічна ідентичність українського народу на тлі закономірностей українознавства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 4-6. – (Українознавство ; вип. 15). – ISSN 1728-3817


  Статтю присвячено аналізу етнічної ідентичності українців на тлі закономірностей українознавства. The article is devoted to the analysis of ethnical identity of the Ukrainians against the background patterns of Ukrainology.
492208
  Прокопенко О.А. Етнічна ідентичність українців: сутність, зміст та засади самовідтворення // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 93, (№ 2). – С. 336-341. – ISSN 2076-1554


  Розглядаються зміст та особливості формування етнічної ідентичності в Україні. Автором проаналізовано сучасні західні та вітчизняні теоретико– методологічні підходи до визначення поняття "ідентичність", досліджено структуру, форми і механізми ...
492209
  Данилюк І. Етнічна ідентичність як вияв соціалізованості особистості / І. Данилюк, В. Гресько // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 44-46. – (Психологія ; вип. 1 (6)/2 (7)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена теоретичному аналізу проблеми етнічної ідентичності та основних її механізмів. Визначені фактори формування етнічної ідентичності. Розглянуті можливості етнічної соціалізації особистості. Представлені особливості прояву етнічної ...
492210
  Дегтеренко А. Етнічна індивідуальність у відсотках // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 34-35.
492211
  Хоменко М.М. Етнічна історія / М. Хоменко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 134. – ISBN 966-642-073-2
492212
  Пономарьова І. Етнічна історія греків Приазов"я : (кінець 18 - початок 21 ст.): Історико-етнографічне дослідження / Ірина Пономарьова; КНУТШ; Маріупольський держ. гуманіт. ун-т. – Київ : Реферат, 2006. – 300с. : іл. – ISBN 966-8058-16-X
492213
   Етнічна історія грецької спільноти в Україні : Бібліографічний довідник-показчик. – Київ, 2003. – 288с. – ISBN 966-02-2999-2
492214
   Етнічна історія давньої України : Колективна монографія. – Київ, 2000. – 280 с. – ISBN 966-02-1758-7
492215
  Наливайко С. Етнічна історія Давньої України / Сергій Наливайко; МОНУ, Науково-дослідний ін-т українознавства; Нац. гуманітарний проект "Україна: у вимірі тисячоліть". – Київ : Євшан-зілля, 2007. – 624с. – ISBN 978-966-2152-00-5
492216
   Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць. – Київ : Cтилос
[Вип. 1] : Традиційна етнічна культура слов"ян. – 1999. – 159 с.
492217
   Етнічна історія народів Європи : збірник наук. праць. – Київ : Київський університет
Секц. 1 : Теоретичні проблеми етнології. – 1999. – 99 с.
492218
   Етнічна історія народів Європи : Традиційна етнічна культура слов"ян. Зб. наук. праць. – Київ : Стилос. – ISBN 966-7321-42-8
[Вип. 2]. – 1999. – 160 с.
492219
   Етнічна історія народів Європи : Національні меншини. Етноархеологія. Зб. наук. праць. – Київ : Стилос. – ISBN 966-7321-41-Х
[Вип. 3]. – 1999. – 148с.
492220
   Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць. – Київ : Унісерв
Вип. 4. – 2000. – 123 с.
492221
   Етнічна історія народів Європи = Ethnic history of European nations : збірник наукових праць. – Київ : Унісерв
Вип. 5 : Україна та Фінляндія: західні й східні впливи на історичний та культурний розвиток. – 2000. – 133 с.
492222
   Етнічна історія народів Європи = Ethnic history of European nations : збірник наукових праць. – Київ : Унісерв
Вип. 6. – 2000. – 93 с.
492223
   Етнічна історія народів Європи = Ethnic history of European nations : збірник наукових праць. – Київ : Унісерв
Вип. 7 : Український жіночий рух і процеси державотворення. – 2000. – 95 с.
492224
   Етнічна історія народів Європи = Ethnic history of European nations : збірник наукових праць. – Київ : Унісерв
Вип. 8. – 2001. – 121 с.
492225
   Етнічна історія народів Європи = Ethnic history of European nations : збірник наукових праць. – Київ : Унісерв
Вип. 9 : Історико-етнологічні дослідження і національна ідея. – 2001. – 140 с.
492226
   Етнічна історія народів Європи = Ethnic history of European nations : збірник наукових праць. – Київ : Унісерв
Вип. 10. – 2001. – 99 с.
492227
   Етнічна історія народів Європи = Ethnic history of European nations : збірник наукових праць. – Київ : Унісерв
Вип. 11 : Духовна культура українців на етнічних західних землях впродовж віків. – 2001. – 125 с.
492228
   Етнічна історія народів Європи = Ethnic history of European nations : збірник наукових праць. – Київ : Унісерв
Вип. 12. – 2002. – 107 с.
492229
   Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць. – Київ : Унісерв
Вип. 13. – 2002. – 109 с.
492230
   Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць. – Київ : Унісерв. – ISBN 966-95788-9-2
Вип. 14 : Сучасні напрями історико-етнологічних досліджень:тенденції і перспективи. – 2003. – 159 с.
492231
   Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць. – Київ : Унісерв
Вип. 15. – 2003. – 135 с.
492232
   Етнічна історія народів Європи = Ethnic history of European nations : збірник наукових праць. – Київ : Унісерв
Вип. 16 : Німці в етнокультурному просторі України. – 2004. – 175 с. – Резюме укр., англ. мовами
492233
   Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць. – Київ : Унісерв
Вип. 17. – 2004. – 138 с.
492234
   Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць. – Київ : Унісерв
Вип. 18. – 2005. – 128 с.
492235
   Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць. – Київ : Унісерв
Вип. 19. – 2005. – 155 с.
492236
   Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць. – Київ : Унісерв
Вип. 20 : На пошану професора кафедри етнології та краєзнавства історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктора історичних наук Валентини Борисенко. – 2005. – 119 с.
492237
   Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць. – Київ : Унісерв
Вип. 21. – 2006. – 174 с.
492238
   Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць. – Київ : Унісерв
Вип. 22. – 2007. – 164 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
492239
   Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць. – Київ : Унісерв
Вип. 23. – 2007. – 168 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
492240
   Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ : Унісерв
Вип. 24. – 2008. – 161 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
492241
   Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Унісерв
Вип. 25. – 2008. – 159 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
492242
   Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Унісерв
Вип. 26. – 2008. – 165 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
492243
   Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Унісерв
Вип. 27. – 2008. – 161 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
492244
   Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Унісерв
Вип. 28. – 2009. – 172 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
492245
   Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Унісерв
Вип. 29. – 2009. – 148 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
492246
   Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Унісерв
Вип. 30. – 2009. – 133 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
492247
   Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Унісерв
Вип. 31. – 2010. – 133 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
492248
   Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ : УНІСЕРВ
Вип. 32. – 2010. – 156 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
492249
   Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ : УНІСЕРВ
Вип. 33. – 2010. – 158 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
492250
   Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : УНІСЕРВ
Вип. 34. – 2011. – 140 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
492251
   Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ : УНІСЕРВ
Вип. 35. – 2011. – 117 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
492252
   Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ : УНІСЕРВ
Вип. 36. – 2011. – 121 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
492253
   Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : УНІСЕРВ
Вип. 37. – 2012. – 127 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
492254
   Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ : УНІСЕРВ
Вип. 38. – 2012. – 133 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
492255
   Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ : УНІСЕРВ
Вип. 39. – 2013. – 153 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
492256
   Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : УНІСЕРВ. – ISSN 2309-9356
Вип. 40. – 2013. – 167 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
492257
   Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ : УНІСЕРВ. – ISSN 2309-9356
Вип. 41. – 2013. – 147 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
492258
   Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ : УНІСЕРВ. – ISSN 2309-9356
Вип. 42. – 2014. – 225 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
492259
   Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ : УНІСЕРВ. – ISSN 2309-9356
Вип. 43. – 2014. – 169 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
492260
   Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ : УНІСЕРВ. – ISSN 2309-9356
Вип. 44. – 2014. – 181 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
492261
   Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ : УНІСЕРВ. – ISSN 2309-9356
Вип. 45. – 2015. – 165 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
492262
   Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ. – ISSN 2309-9356
Вип. 46. – 2015. – 195 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
492263
   Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ. – ISSN 2309-9356
Вип. 47. – 2015. – 118 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
492264
   Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ. – ISSN 2309-9356
Вип. 48. – 2015. – 140 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
492265
   Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; редкол.: Патриляк І.К., Капелюшний В.П., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ. – ISSN 2309-9356
Вип. 49. – 2016. – 184 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
492266
   Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; редкол.: Патриляк І.К., Капелюшний В.П., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ. – ISSN 2309-9356
Вип. 50. – 2016. – 146 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
492267
   Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; редкол.: Патриляк І.К., Капелюшний В.П., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ. – ISSN 2309-9356
Вип. 51. – 2017. – 152 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
492268
   Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; редкол.: Патриляк І.К., Капелюшний В.П., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ. – ISSN 2309-9356
Вип. 52. – 2017. – 123 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
492269
   Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; редкол.: Патриляк І.К., Капелюшний В.П., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ. – ISSN 2309-9356
Вип. 53. – 2017. – 192 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
492270
   Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; редкол.: Патриляк І.К., Капелюшний В.П., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ. – ISSN 2309-9356
Вип. 54. – 2018. – 180 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
492271
   Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; редкол.: Патриляк І.К., Капелюшний В.П., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ. – ISSN 2309-9356
Вип. 55. – 2018. – 152 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
492272
   Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; редкол.: Патриляк І.К., Капелюшний В.П., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ. – ISSN 2309-9356
Вип. 56. – 2018. – 145 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
492273
   Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; редкол.: Патриляк І.К., Капелюшний В.П., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ. – ISSN 2309-9356
Вип. 57. – 2019. – 145 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
492274
   Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; редкол.: Патриляк І.К., Капелюшний В.П., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ. – ISSN 2309-9356
Вип. 58. – 2019. – 197 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
492275
   Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; редкол.: Патриляк І.К., Капелюшний В.П., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ. – ISSN 2309-9356
Вип. 59. – 2019. – 120 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
492276
   Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; редкол.: Патриляк І.К., Капелюшний В.П., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ. – ISSN 2309-9356
Вип. 60. – 2020. – 102 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
492277
   Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; редкол.: Патриляк І.К., Капелюшний В.П., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ. – ISSN 2309-9356
Вип. 61. – 2020. – 93 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
492278
   Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; редкол.: Патриляк І.К., Капелюшний В.П., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ. – ISSN 2309-9356
Вип. 62. – 2020. – 178 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
492279
   Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; редкол.: Патриляк І.К., Капелюшний В.П., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ. – ISSN 2309-9356
Вип. 63. – 2021. – 178 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
492280
   Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; редкол.: Патриляк І.К., Капелюшний В.П., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ. – ISSN 2309-9356
Вип. 64. – 2021. – 105 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
492281
   Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; редкол.: Патриляк І.К., Капелюшний В.П., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ. – ISSN 2309-9356
Вип. 65. – 2021. – 144 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
492282
   Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; редкол.: Патриляк І.К., Капелюшний В.П., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ. – ISSN 2309-9356
Вип. 66. – 2022. – 124 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
492283
   Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; редкол.: Патриляк І.К., Капелюшний В.П., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ. – ISSN 2309-9356
Вип. 67. – 2022. – 148 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
492284
   Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; редкол.: Патриляк І.К., Капелюшний В.П., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ. – ISSN 2309-9356
Вип. 68. – 2022. – 125 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
492285
   Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; редкол.: Патриляк І.К., Капелюшний В.П., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ. – ISSN 2309-9356
Вип. 69. – 2023. – 161 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
492286
   Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; редкол.: Патриляк І.К., Капелюшний В.П., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ. – ISSN 2309-9356
Вип. 70. – 2023. – 126 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
492287
  Івангородський К.В. Етнічна історія східних слов"ян домонгольської доби у сучасних українській, російській і білоруській історіографіях : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.06 / Івангородський Костянтин Васильович ; М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2019. – 40 с. – Бібліогр.: 54 назви
492288
  Макарчук С.А. Етнічна історія України : навчальний посібник / С.А. Макарчук. – Київ : Знання, 2008. – 472с. – ISBN 978-966-346-409-1
492289
  Костюк Л.Б. Етнічна історія як чинник функціонування ментальних настанов українців // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2008. – Т. 21. – С. 173-181
492290
  Непийвода Тетяна Володимирівна Етнічна конфліктність в Криму ( на прикладі вивчення кримськотатарської спільноти) // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2009. – № 844. – С. 215-217. – (Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи. ; Вип. 23). – ISSN 0453-8048
492291
  Непийвода Т.В. Етнічна конфліктність в Криму (на прикладі вивчення кримськотатарської спільноти) // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2009. – № 844. – С.215-217. – (Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи. ; Вип. 23). – ISSN 0453-8048
492292
   Етнічна мапа буковинського прикордоння на зламі тисячоліть / [Василь Джаман та ін.] ; Т-во "Український Народний Дім в Чернівцях" ; Буковинський центр виборчих технологій ; Каф. геогр. України та регіоналістики Чернівецького нац. ун-ту ім. Ю. Федьковича. – Чернівці : Прут, 2011. – 63, [1] с., [16] с. іл. : іл., табл. – ISBN 978-966-560-541-6
492293
  Костюк Л.Б. Етнічна ментальність українців як основа соціокультурної інтеграції // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : журнал наукових праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2007. – Вип. 66. – С. 83-88
492294
  Охманюк В.Ф. Етнічна музика Черкаської Звенигородщини (ритмоструктурний, парадигматичний та семіологічний аспекти) : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Охманюк Віталій Федорович ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2013. – 17 с. – Бібліогр.: 6 назв
492295
  Піоро І.С. Етнічна належність Ай-Тодорського могильника // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1973. – С. 92-99. – (Серія історії ; № 15)
492296
  Даукшас Д. Етнічна належність у генетиці: литовський випадок // Народна творчість та етнологія : спецвипуск / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2011. – № 3 ( 331 ) : Литовська етнологія - Lithuanian etnology. – С. 30-33. – ISSN 0130-6936
492297
  Савонякайте В. Етнічна належність у наукових теоріях // Народна творчість та етнологія : спецвипуск / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2011. – № 3 ( 331 ) : Литовська етнологія - Lithuanian etnology. – С. 25-29. – ISSN 0130-6936
492298
  Добровольська А.Б. Етнічна неоднорідність та її вплив на проблеми політичної консолідації Молдови // Країни пострадянського простору: виклики модернізації : зб. наук. праць / Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України" ; [редкол.: А.Г. Бульвінський (заг. ред.) та ін.]. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2016. – С. 235-248. – ISBN 978-966-02-8033-5
492299
  Штоквиш О. Етнічна образа як компонент суспільної пам"яті // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 75 (№ 8). – С. 137-139. – ISSN 2076-1554
492300
  Мисик О.А. Етнічна основа тропеїчної системи Ігоря Калинця : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01, 035 / Мисик Оксана Андріївна ; М-во освіти і науки України, Терноп. нац. пед. ун-т, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 317 арк. – Додатки: арк. 284-317. – Бібліогр.: арк. 247-280
492301
  Мисик О.А. Етнічна основа тропеїчної системи Ігоря Калинця : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Мисик Оксана Андріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2018. – 18 с. – Бібліогр.: 9 назв
492302
  Брацка М. Етнічна парадигма поезії "української школи" польського романтизму / Марія Брацка. – Київ : Університет "Україна", 2009. – 217, [1] с. – Резюме пол. мовою. – Бібліогр.: с. 183-211. – ISBN 978-966-388-317-5
492303
  Марчук Н.В. Етнічна політика стосовно русинів в умовах угорської окупації та Другої світової війни // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України : збірник наукових праць / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2012. – Спец. випуск. – С. 247-256
492304
  Гриценко О. Етнічна преса в етнонаціональному відтворенні української діаспори // Наукові записки інституту політичних і етнонаціональних досліджень : Збірник / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень. Національна академія наук України. – Київ, 2002. – С. 187-197. – (Політологія і етнологія ; Вип. 21). – ISBN 966-02-2611-Х
492305
  Яблоновська Н.В. Етнічна преса Кримської АРСР (1921-1945) // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2004. – Т. 15. – С. 88-94


  У статті описуються етнічні видання Кримської АРСР: їхні назви, періодичність, наклади, основні тенденції розвитку.
492306
  Яблоновська Н.В. Етнічна преса Криму в аспекті сучасних журналістських професійних та етичних вимог // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2008. – Т. 31, квітень - червень. – С. 45-48


  Дається оцінка відповідності етнічної преси Автономної Республіки Крим міжнародним професійним вимогам етнічної журналістики за такими критеріями: мовним, періодичності виходу, ступеня відображення проблем і прагнень свого народу, а у випадку з ...
492307
  Яблоновська Н.В. Етнічна преса Криму: історія та сучасність : [монографія] / Н.В. Яблоновська ; [ред. Є.Т. Михайлова]. – Сімферополь : Кримське навчально-педагогічне державне вид-во, 2006. – 312 с. : іл. – Бібліогр.: с. 284-310. – ISBN 966-354-096-6
492308
  Момрик А. Етнічна проблематика в старій історіографії // Україна на межі тисячоліть: етнос, нація, культура : доп. та повідомлення / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського НАН України ; Міжнар. асоц. етнологів ; [редкол.: В. Горленко та ін. ; ред.: Н. Мельник та ін.]. – Київ : Видавництво Асоціації етнологів, 2000. – Кн. 1-2. – С. 166-178. – ISBN 966-02-2032-4
492309
  Воропаєва Т. Етнічна психологія в системі українознавства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – C. 5-10. – (Українознавство ; вип. 4)


  Розглядаються питання про місце етнопсихології в системі українознавства. Ідеться про психологічне переосмислення проблем українства, українського духовного життя, етногенезу українського народу, еволюцію української ментальності, національної ...
492310
  Данилюк І.В. Етнічна психологія як галузь наукового знання: історико-теоретичний вимір : монографія / Іван Данилюк. – Київ : Самміт-книга, 2010. – 432 с. – Бібліогр.: с. 376-431. – ISBN 978-966-7889-48-7
492311
  Данилюк І. Етнічна психологія як наука // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2007. – Вип. 8. – С. 18-27.
492312
  Гищук Р. Етнічна різноманітність і диверсифікація в Галичині з останньої чверті XVIII - до початку XXI ст. // Історія української географії : всеукраїнський науково-теоретичний часопис / Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка ; Укр. геогаф. т-во ; Географ. комісія Наукового Т-ва ім. Шевченка ; редкол.: Шаблій О.І., Заставецька О.В., Дітчук І.Л. [та ін.]. – Тернопіль, 2009. – Вип. 19. – С. 87-93
492313
  Левицький В.В. Етнічна самоідентифікація української студентської молоді на початку XXI століття (на матеріалах міста Києва) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / Левицький В.В. ; МОНУ ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 219 л. + Додаток: л. 201-219. – Бібліогр.: л. 176-200
492314
  Левицький В.В. Етнічна самоідентифікація української студентської молоді на початку XXI століття (на матеріалах міста Києва) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / Левицький В.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр. : 4 назв.
492315
  Болдецька О.А. Етнічна самосвідомість в українсько-російському прикордонні : Автореф... канд. соціол.наук: 22.00.01 / Болдецька О. А.; Харк. ДУ. – Х., 1996. – 24л.
492316
  Толочко Д.В. Етнічна самосвідомість українського народу на тлі закономірностей етнокультурного розвитку людських спільнот Південно-Східної Європи // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії : М-во освіти і науки України / Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2013. – Т. 31. – С. 99-114


  Питання етнічної самосвідомості як аспект дослідження закономірностей виникнення, функціонування і взаємодії людських спільнот є важливою складовою вивчення проблеми походження етносів (етногенезу). Саме етнічна самосвідомість, на переконання В.Г. ...
492317
  Османова А.М. Етнічна свідомість кримських татар в умовах кризового періоду // Проблеми політичної психології : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України ; Ін-т соціальної та політичної психології НАПН України ; редкол.: Л.А. Найдьонова, Л.Г.Чорна, І.Г. Батраченко [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 4 (18). – С. 193-202. – ISSN 2411-1449
492318
  Балушок В.Г. Етнічна ситуація в Південній Русі в удільний період // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету / Кам"янець-Подільський національний університет ім.Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2011. – На пошану професора О.М. Завальнюка. – С. 164-186. – (Історичні науки ; Т. 21)
492319
  Предко Олена Етнічна складова психології релігії : український контекст // Історія. Філософія. Релігієзнавство : науковий журнал / Житомирський державний університет імені Івана Франка; Вид-во "Антросвіт". – Київ, 2009. – № 4. – С. 63-66. – ISSN 1999-4966


  Особоивості релігійності українців
492320
  Горожанкіна Н.А. Етнічна складова регіональної освітньої системи Катеринославської губернії - Дніпропетровській області // Часопис картографії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2012. – Вип. 5. – С. 119-128


  Висвітлено зародження та розвиток єврейської, німецької, менонітської освіти на території Катеринославської губернії-Дніпропетровської області; проаналізовано внесок етнічної складової в розвиток системи освіти на Дніпропетровщині; виявлено ...
492321
  Швець В. Етнічна складова російсько-української війни // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2015. – 7-13 травня (№ 18). – С. 4-5
492322
  Нельга Олександр Етнічна соціологія як наука // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2010. – № 2 квітень-червень. – С.154-169. – ISSN 1563-3713
492323
  Покровська І.Л. Етнічна специфіка кольоративу білий у сучасній турецькій мові // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5, ч. 1. – С. 106-109
492324
  Дмитренко С.П. Етнічна спільнота як політичний суб"єкт у поліетнічному суспільстві // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Бабкіна О.В., Головатий М.Ф. [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 324-331
492325
  Кіндратенко А. Етнічна спорідненість племен, що населяли Скіфію // Походження українців та деяких інших індоєвропейських народів і мов / А.М. Кіндратенко. – Харків : Майдан, 2019. – С. 94-97. – ISBN 978-966-372-737-0
492326
  Шутова М.О. Етнічна стереотипізація англійських і українських фразем // Проблеми зіставної семантики : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ, 2013. – Вип. 11. – С. 391-397. – ISSN 2311-0821
492327
  Сілаєв О.М. Етнічна структура населення південного порубіжжя Галицької Русі в ХІІ - першій половині ХІІІ ст. // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2001. – № 5 : Історичні науки. – С.11-16
492328
  Мручковський П.В. Етнічна структура населення української частини українсько-польського прикордоння (територіальні відмінності) // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – Т. 20, вип. 2 (25). – С. 109-120 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
492329
  Джаман В. Етнічна структура населення центрального регіону України ( територіальні особливості на прикладі Черкаської області) / В. Джаман, Я. Джаман // Часопис соціально-економічної географії : міжрегіональний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – Вип. 16 (1). – С. 16-24. – ISSN 2076-1333
492330
  Касьєнс М. Етнічна структура торгової спільноти Південної Бессарабії наприкінці ХІХ ст. // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 41. – С. 69-73. – ISSN 2309-9356


  Розглядаються питання етнічної складової торгової спільноти Південної Бессарабії наприкінці ХІХ ст. На матеріалах Першого Загальноросійського перепису населення (1897 р.) проведено порівняльний аналіз кількісного співвідношення між представниками ...
492331
   Етнічна та етнокультурна історія України : В 3-х т. / В.Д. Баран, Л.Л. Залізняк, В.М. Зубар, В.В. Німчук, В.В. Отрощенко, С.П. Сегеда; В.Д. Баран, Л.Л. Залізняк, В.М. Зубар, В.В. Німчук, В.В. Отрощенко, С.П. Сегеда; Відпов. ред. Г.А. Скрипник; НАНУ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ : Наукова думка. – (Наукова книга). – ISBN 966-00-0281-5
Т. 1, кн. 2. – 2005. – 512с.
492332
  Герчанівська П.Е. Етнічна та національна ідентичності: вектори розвитку // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2021. – № 4. – С. 3-8. – ISSN 2226-3209
492333
  Захаренко О. Етнічна та національна картини світу у романі Т. Манна "Йосиф та його брати" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; відп. за вип. Снитко О.С. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 99-103
492334
  Ергемлідзе М.З. Етнічна та національна самоідентифікація: перспективи національних меншин України // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2011. – Вип. 45 (№ 3)


  Українським інтелектуалам належить особлива роль в конструюванні національного проекту: В. Антонович, В. Перетц, М. Грушевський та ін.
492335
  Гринчук О. Етнічна толерантність - ксенофобія: трансформації етнічної ідентичності сучасної студентської молоді // Збірник наукових праць: психологія / М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника" ; [редкол.: Л.Д. Заграй, О.А. Ліщинська, І.М. Гоян та ін.]. – Івано-Франківськ, 2016. – Вип. 21. – С. 29-35. – ISSN 2312-1246
492336
  Коваль Г. Етнічна толерантність соціального працівника: особливості та прикладні аспекти / Г. Коваль, В. Логвиненко // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету / Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. – Умань, 2020. – Вип. 1. – С. 87-94. – ISSN 2307-4906
492337
   Етнічна українська кухня як елемент гасторономічного туризму в Україні / О.С. Пушка, Л.О. Шаран, О.В. Арпуль, А.В. Шаран // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Запотоцький С.П. ; редкол.: Антоненко В.С., Антонюк Н.В., Бабушко С.Р. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 59. – С. 29-35. – ISSN 2308-135X
492338
  Семена М. Етнічна чистка Криму // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 17 березня (№ 48)


  Гібридна депортація як спосіб заміни населення на півострові.
492339
  Мазіна А.В. Етнічне питання в країнах Балтії після розпаду СРСР // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 83, ч. 2. – С. 173-174


  The question of the Russian and Russian-language minority position in the Baltic countries after disintegration of the USSR is considered. Basic essence of problem is exposed. The role of international organizations in Russian-Baltic rela-tionsis is ...
492340
  Мирович О. Етнічне протистояння як загроза національній безпеці: уроки Хорватії // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 1. – С. 11-12
492341
  Онищук В.М. Етнічне самовизначення в контексті ідентифікаційних процесів // Пізнавальний та перетворювальний потенціал історичної психології як науки : зб. ст. ІІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 1 лют. - 1 берез. 2016 р. : історична психологія та мультикультурність / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України [та ін.] ; [міжнар. редкол.: Л.М. Дунаєва, І.В. Данилюк, О.В. Яремчук та ін.]. – Одеса : ОНУ, 2016. – С. 193-200. – ISBN 978-617-689-193-2
492342
  Балагура О. Етнічне як духовно-культурне явище // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2011. – № 4 (41). – С. 176-177
492343
  Брайлян Є. Етнічний аспект британської колоніальної політики в Карибському басейні (XVII–XVIII ст. ) / Є. Брайлян, О. Машевський // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 43. – С. 117-121. – ISSN 2309-9356


  У статті вперше в українській історіографії аналізується етнічний аспект британської колоніальної політики в Карибському басейні у XVII-XVIII ст. Етнічний розвиток британських карибських колоній є малодослідженою темою в новітній історіографії. ...
492344
  Толочко Д. Етнічний аспект дослідження трипільської культури в сучасних концепціях // Дні науки історичного факультету - 2008 : матеріали міжнар. наук. конф. студ, аспірантів та молодих учених, присвяченої 90-річчю Гетьманату Павла Скоропадського (23-24 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. фак., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін.]. – Київ : Наук. т-во студ. та аспірантів, 2008. – Вип. 1, ч. 1. – С. 194-197
492345
  Барна І. Етнічний аспект природокористування Тернопільського регіону ХІІІ-ХVIІІ ст. / І. Барна, С. Барна // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 4-9. – Бібліогр.: 3 назв. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 42)). – ISSN 2311-3383
492346
  Галагуз І. Етнічний вимір демографічних процесів у Центральному Поліссі // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 36. – С. 85-90


  У статті висвітлено етнічну складову демографічної ситуації на території Центрального Полісся. Виявлено особливості, специфічні риси сучасних етнодемографічних процесів цього регіону України, з"ясовано динаміку чисельності національних меншин. В ...
492347
  Ковач Леся Етнічний вимір професійної структури населення Закарпатської області наприкінці ХХ - на початку ХХІ ст. // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 22-30. – Бібліогр. в кінці ст.
492348
   Етнічний довідник. – К
1. – 1997. – 141с.
492349
   Етнічний довідник. – Київ
3. – 1997. – 85с.
492350
   Етнічний довідник :Етнічні меншини в Україні. – К, 1996. – 172с.
492351
  Українець В.О. Етнічний екстремізм в Україні: політичні актори та їхні постулати // Панорама політологічних студій : науковий вісник РДГУ / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Рівнен. держ. гуманітарний ун-т, Історико-соціологічний ф-т, Каф. полт. наук ; редкол.: Бортнікова В.І., Гон М.М., Канцелярук Б.І. [та ін.]. – Рівне, 2011. – Вип. 7. – С. 248-254
492352
  Світленко С.І. Етнічний ідеал джерелознавця у науково-педагогічному доробку професора М.П. Ковальського // Історіографічні та джерелознавчі проблеми історії України : міжвузівський збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. історіографії, джерелознавства та архівознавства. – Дніпропетровськ, 2014. – Об"єднаний вип. 2013-2014 рр. : Професійна етика історика у міждисциплінарному просторі. – С. 24-29. – ISSN 2409-0743
492353
  Мацієвський Ю. Етнічний конфлікт-вивчений феномен? // Політичний менеджмент : Український науковий журнал / Український центр політичного менедженту. Ін-т політики і етнонаціональних досліджень НАНУ. – Київ, 2006. – № 4. – С. 108-124.
492354
  Нікітюк В.О. Етнічний конфлікт у євроатлантичній безпеці та роль права у його регулюванні // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 23-29. – (Міжнародні відносини ; Вип. 12)
492355
  Нікітюк В.О. Етнічний конфлікт у контексті європейської безпеки: політико-правні та соціологічні аспекти // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 51-56. – (Міжнародні відносини ; Вип. 13)
492356
  Шуляк С.В. Етнічний конфлікт у теорії міжнародних відносин: погляд реалістів // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 9 (89). – С. 113-117. – ISSN 2077-1800
492357
  Іваніщак Оксана Етнічний конфлікт як тип соціального конфлікту // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць. Спецвипуск / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2007. – Формування західного вектора інтеграційної політики України в контексті її регіональних та національних інтересів. – С. 25-32. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 21)
492358
  Асланов С.А. Етнічний конфлікт як чинник етнополітичної нестабільності (на прикладі гібридної війни в Україні) // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – Вип. 66. – С. 314-322. – ISSN 1563-3349
492359
  Бушева С.М. Етнічний лобізм: теоретико-методологічні засади концептуалізації на прикладі єврейського лобі у США : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.01 / Бушева Світлана Миколаївна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2019. – 16 с. – Бібліогр.: 8 назв
492360
  Слухай А.С. Етнічний міф в образних парадигмах давньоанглійських епіко-міфологічних текстів : дис. ... канд. філол.. наук : 10.02.04 / Слухай А.С. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 275 л. + Додатки : л. 242-275. – Бібліогр.: л. 214-242
492361
  Слухай А.С. Етнічний міф в образних парадигмах давньоанглійських епіко-міфологічних текстів : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Слухай А.С. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
492362
  Монолатій І. Етнічний парадокс сучасности у творах літератури (На прикладі роману Юрія Винничука Танго смерти): політологічне прочитання // Spheres of culture : journal of philology, history, social and media communication, political science, and cultural studies / Maria Curie-Sklodovska University in Lublin, Faculty of Humanities, Branch of Ukrainian Studies. – Lublin, 2014. – Vol. 8. – С. 501-510. – ISSN 2300-1062
492363
  Кдирова І.О. Етнічний ренесанс в умовах розвитку Української державності // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Афоніна О.С., Шульгіна В.Д., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 36. – С. 211-215. – ISSN 2226-2180
492364
  Данильченко О.П. Етнічний розвиток і міжнародні зв"язки Півдня України : (кінець XVIII – перша чверть XX століття) / О.П. Данильченко. – Владивосток : [б. в.], 2009. – 119, [1]с. – Бібліогр.: с. 100-119 та у підрядк. прим.
492365
  Павленко Ю. Етнічний розвиток Київської Русі // Генеза : філософія, історія, політологія / Голов. ред. Сергій Грабовський. – Київ, 1998. – № 1/2 (6/7). – С. 94-115
492366
  Басараб М.М. Етнічний сепаратизм у контексті процесів глобалізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 213-214. – (Філософія. Політологія ; вип. 42/45)
492367
  Басараб М.М. Етнічний сепаратизм як наслідок проблем у сфері міжнародного права // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 38-41. – (Філософія. Політологія ; вип. 97). – ISSN 1728-3817


  У цій публікації аналізується протиріччя міжнародного права в частині регулювання міжнаціональних відносин. Автор доводить, що спроба одночасної реалізації міжнародним законодавством права на територіальну цілісність та права на самовизначення народів ...
492368
  Мосора М.А. Етнічний сепаратизм: теоретичне обгрунтування причин виникнення // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу [та ін.] ; голов. ред. В.М. Мойсишин. – Івано-Франківськ, 2016. – № 3 (35). – С. 208-215. – (Думка). – ISSN 2304-7410
492369
  Купченко-Гринчук Етнічний склад англійських найманців в роки Столітньої війни (1337–1453 років) / Олексій Купченко-Гринчук // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 33-38


  У статті розглядається етнічний склад англійських найманих військ доби Столітньої війни (1337 – 1453 рр.). На підставі джерел доводиться поліетнічність англійських найманих загонів, розкриваються особливості різних етносів у бойових діях. Зазначено їх ...
492370
  Нельга О. Етнічний склад і етнічна структура суспільства: спроба уточнення понять // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2009. – № 1. – С. 115-126. – ISSN 1563-3713
492371
  Іванюк О. Етнічний склад міського населення Київської губернії за матеріалами переписних документів Російської імперії 1897 року // Краєзнавство : науковий журнал / Всеукраїнська спілка краєзнавців; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2008. – № 1/4. – С. 71-77
492372
  Гасиджак Л. Етнічний склад населення Донбасу: політизація проблеми // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 22. – C. 67-73


  У статті на основі даних Всеукраїнського перепису населення 2001 р. показано мправжню картину етнічного складу населення Донеччини та порушено проблеми етнічної ідентифікації в регіоні.
492373
  Скляр В.М. Етнічний склад населення України 1959-1989 рр.: етномовні наслідки російщення / Володимир Скляр. – Київ : Просвіта, 2008. – 392с. – ISBN 978-966-2133-19-6
492374
  Наулко В.І. Етнічний склад населення УРСР / В.І. Наулко. – Київ, 1965. – 136 с. : карти
492375
  Циганенко Л. Етнічний склад населення фортеці Ізмаїл на початку ХІХ ст. (за матеріалами місцевого архіву) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 41. – С. 20-24. – ISSN 2309-9356


  На підставі архівних документів, які вперше вводяться до наукового обігу, на прикладі вірменської, молдавської та єврейської груп розглядається етнічний склад цивільного населення фортеці Ізмаїл на початку ХІХ ст. В статті наведено стислу ...
492376
  Балабушевич Т.А. Етнічний склад населення Чорноморського регіону України від XVIII до початку XXI ст. // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2015. – Т. 169 : Історичні науки. – C. 19-24. – ISSN 1996-5931


  Кримський ханат під османським протекторатом займав територію Кримського півострова і степів між Дунаєм і Кубанню від XV до кінця XVIII ст., межуючи з Річчю Посполитою та з козацьким Запорожжям. У XVIII ст. ці терени стали об’єктом експансії Московії: ...
492377
  Остащук І. Етнічний стан Мукачівської дієцензії Римсько-католицької церкви: історія та сучасність // Католицизм: традиція і сучасність : матеріали VIII Міжнар. молодіж. релігієзнав. літньої шк. / МГО "Молодіжна асоц. релігієзнавців" [та ін.] ; [наук. ред.: .Л.Д. Владиченко, В.Л. Хромець]. – Київ : Молодіж. асоц. релігієзнавців, 2010. – С. 255-267. – ISBN 978-966-380-439-2
492378
  Воловик Володимир Етнічний страт і регіональні колонізаційні процеси // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2015. – С. 1-10. – Бібліогр.: 22 назв. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 38)). – ISSN 2311-3383
492379
  Шостак М.В. Етнічний та етнокультурний розвиток на теренах України у IX - XII ст. в українознавчих дослідженнях на зламі XX - XXI ст. // Україна й українство в етнокультурних процесах / В.Д. Баран, С.М. Бойко, О.Г. Гула, Л.Л. Залізняк, С С. ін. Наливайко. – Київ : НДІУ МОН України, 2018. – С. 165-182
492380
  Кобилянська А. Етнічний та цивілізаційний аспекти економічних досліджень // Дослідження світової політики : збірник наукових праць / Інст. світової економіки і міжнар. відносин НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 49. – С. 14-21
492381
  Удовиченко В.В. Етнічний туризм Івано-Франківської області: історичний аспект / В.В. Удовиченко, В.Р. Наконечна // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 30. – С. 79-91 : рис. – Бібліогр.: 12 назв.
492382
  Гальків Л.І. Етнічний туризм як інструмент забезпечення економічної безпеки туристичного підприємства / Л.І. Гальків, О.В. Килин, Н.М. Стручок // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2016. – С. 18-21. – (Економічні науки ; № 3, т. 1). – ISSN 2226-9150
492383
  Дністрянська Н. Етнічний туризм як перспективний напрям розвитку туристичної галузі Львівської області в умовах соціально-політичних ризиків // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2023. – С. 132-140. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 54)). – ISSN 2311-3383
492384
  Мисяк О. Етнічний туризм: сутність, структура та проблеми розвитку в Україні // Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку туризму у Західному регіоні України : матеріали I Всеукр. студентської наук.-практ. конф., 2-3 берез. 2016 р. / М-во освіти і науки України ; М-во молоді та спорту України, Львів. держ. ун-т фіз. культури. – Львів : ЛДУФК, 2016. – С. 62-65. – ISBN 978-617-7336-00-5
492385
  Куртяк В. Етнічний фактор у діяльності української партії соціалістів-революціонерів (есерів) (1917-1920 рр.) // Держава і право : юридичні і політичні науки: збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. НАН України. – Київ, 2001. – Вип. 12. – С.90-98. – ISSN 1563-3349
492386
  Куртяк В. Етнічний фактор у діяльності української соціал-демократичної робітничої партії (1917-1920 рр.) // Держава і право : юридичні і політичні науки: збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім.В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2001. – Вип. 11. – С.87-95. – ISSN 1563-3349
492387
  Борділовська О.А. Етнічний фактор у політиці Ісламської Республіки Пакистан // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 30-34. – (Міжнародні відносини ; вип. 29/30). – ISSN 1728-3817


  Присвячено етнічно-національним проблемам Пакистану як важливого фактору політичного становлення та подальшого розвитку країни. Розглянуто історичні корені проблеми, подано характеристику її основних аспектів.
492388
  Сополига М. Етнічний характер збіркових фондів Музею української культури у Свиднику // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник ; редкол.: Л. Артюх, В. Балушок, В. Борисенко [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (373), травень - червень. – С. 42-55. – ISSN 0130-6936
492389
  Чирков О. Етнічний чинник в агресії Російської Федерації проти України: етнокультурна історія південно-східних земель і сучасні маніпуляції Кремля // Агресія Росії проти України: історичні передумови та сучасні виклики / Гай-Нижник, Л.Л. Залізняк, І.Й. Краснодемська, Ю.С. та ін Фігурний. – Київ : МП Леся, 2016. – С. 109-130. – ISBN 978-966-97599-0-0
492390
  Мушкетик Л. Етнічний чинник в освітньо-культурній політиці України та Угорщини // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2017. – № 5 (369), вересень - жовтень. – С. 32-37. – ISSN 0130-6936
492391
  Гумницька Н. Етнічним росіянам України // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 27 березня (№ 13). – С. 3
492392
  Гарєєва М.Р. Етнічні анекдоти - джерело творення лінгвокультурних стереотипів (на матеріалі французьких он-лайн форум // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання: збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 129-134
492393
  Работа Ю. Етнічні апекти взаємодії апарату державного управління і засобів масової інформації // Збірник наукових праць Національноїої академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2003. – № 2. – С.104-114
492394
  Данилюк-Терещук Етнічні виміри поетичного календаря Б.І. Антонича // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2017. – С. 32-38. – (Серія: Філологічні науки ; № 11/12 (360-361) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х


  Поезія Б. І. Антонича розглядається з точки зору реалізації в ній основних складників народного календаря. Співставлення провідних мотивів і образів збірок «Три перстені», «Зелена Євангелія», «Книга Лева» зі святковим календарним циклом і його ...
492395
   Етнічні виміри універсуму: мова, література, культура / КНУТШ ; [редкол. : Семенюк Г.Ф., Бєлова А.Д., Бондаренко І.П., Грицик Л.В., Голубовська І.О., Задорожна Л.М., Івановська О.П., Коломієць Л.В., Корбозерова Н.М., Мережинська Г.Ю., Мойсієнко А.К., Пригодій С.М., Снитко О.С., Шевченко Л.І.]. – Київ : Київський університет, 2011. – 351, [8] с. – (Бібліотека Інституту філології)
492396
  Сілецький Ю.Р. Етнічні гетеростереотипи в традиційному світогляді українців. – Рукопис // Міфологія і фольклор : загальноукраїнський науково-освітній журнал / ГО " Українське т-во дослідників фольклору та міфології" ; голов. ред. І. Гунчик ; редкол.: М. Глушко, М. Дмитренко, О. Івановська [та ін.]. – Львів, 2009. – № 2/3 (3) : квітень-вересень. – С. 132


  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.05 – етнологія. – Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, Інститут народознавства НАН України. Львів, 2009. Досліджені етнічні стереотипи ...
492397
  Демедюк М. Етнічні гетеростереотипи українців у "Галицьких народних новелях" в упорядкуванні Івана Франка // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 293-297. – (Серія філологічна ; вип. 62). – ISSN 2078-5534
492398
  Чорній П.І. Етнічні групи Галичини міжвоєнного періоду: міжетнічне (спів)життя та соціокультурні трансформації = Ethnic groups in Galicia in the interwar period: interethnic co-existence and socio-cultural transformations / Петро Чорній ; [наук. ред. С. Павлюк] ; НАН України, Ін-т народознавства. – Львів : Інститут народознавства, 2018. – 315, [1] с. – Парал. тит. арк. англ. - Покажч.: с. 304-315. – Бібліогр.: с. 248-303 та у підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-8838-6
492399
  Данильченко О.П. Етнічні групи півдня України / О.П. Данильченко. – Київ, 1993. – 57с.
492400
  Іванова І.Ф. Етнічні групи: чинники формування національної ідентичності (на прикладі м. Миколаєва) // Перспективи : соціально-політичний журнал / Держ. закл. "Південноукраїн. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського" ; редкол.: Борінштейн Є.Р., Наумкіна С.М., Балашенко І.В. [та ін.]. – Одеса, 2016. – № 1 (67). – С. 38-43. – (Серія: соціологія). – ISSN 2310-2896
492401
  Фігурний Ю. Етнічні державотворчі й націєтворчі процеси в Україні у добу Хмельниччини (1648-1657) // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 4 (37). – С. 274-281
492402
  Федущак-Паславська Етнічні засади у формуванні римського права // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2004. – С. 60-66. – (Серія юридична ; Вип. 40)
492403
  Шестакова К.Ю. Етнічні ідентифікаційні процеси в контексті діяльності національно-культурних товариств // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 9-11. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 20/21). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто роль національно-культурних організацій у процесі зростання етнічної ідентичності та наслідків, пов"язаних з вираженням етнічності. Показано, що участь особистості в діяльності товариства допомагає реалізувати потребу у належності до групи, ...
492404
   Етнічні ідентичності в дзеркалі тілесності та практик харчування / Романенко Ю.В., Святненко І.О., Поцелуйко А.О. [та ін.] ; Клас. приват. ун-т міста Запоріжжя. – Київ : Видавництво ДУТ, 2015. – 460, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 425-460. – ISBN 098-114-123-673-84
492405
  Фісанов В. Етнічні й територіальні проблеми держав - спадкоємниць на Паризькій мирній конференції // Історія України. – Київ, 2013. – червень (№ 11). – С. 1-5
492406
  Кардаш Т.В. Етнічні карти території України у праці П.П. Чубинського "Праці етнографічно-статистичної експедиції в Західно-Руський край" // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2013. – Вип. 6. – C. 232-241


  У статті "Етнічні карти території України у праці П. П. Чубинського "Праці етнографічно-статистичної експедиції в Західно-Руський край"" розглянуті питання розвитку етнокартографії другої половини XIX ст. Подається опис етнічних карт, їх аналіз та ...
492407
  Байцар А. Етнічні карти українcьких земель у працях західноєвропейських учених XIX ст. // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2018. – С. 3-14. – (Серія географічна ; вип. 52). – ISSN 2078-6441
492408
  Данилюк І. Етнічні конфлікти // Методологічні проблеми культурної антропології та етнокультурології : зб. наук. праць / [Ін-т культурології Нац. акад. мистецтв України ; редкол.: Богуцький Ю. П. (голова) та ін.]. – Київ : Інститут культурології НАМ України, 2011. – С. 390-417. – ISBN 978-966-2241-22-8
492409
  Соколова Ю.О. Етнічні концепти "обов"язок", "справедливість", "честь" як складова арабської етнічної картини світу // Мовні і концептуальні картини світу / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; відп. ред. О.І. Чередниченко ; редкол.: А.Д. Бєлова, В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 29. – С. 289-293
492410
  Савченко Г. Етнічні межі автономної України очима військовиків українців російської армії ( березень - листопад 1917 року) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 12. – С.93-96
492411
  Сергійчук В. Етнічні межі і державний кордон України / В. Сергійчук. – Тернопіль, 1996. – 177с.
492412
  Сергійчук В. Етнічні межі і державний кордон України / В. Сергійчук. – 2-ге доп. вид. – Київ : Українська видавнича спілка, 2000. – 432с. – ISBN 966-7060-30-6
492413
  Сергійчук В.І. Етнічні межі і державний кордон України / Володимир Сергійчук. – Київ : Сергійчук М.І., 2008. – 560 с. : табл. – Бібліогр. в тексті. – ISBN 978-966-2911-24-4
492414
  Томахів В.Я. Етнічні меншини в процесі розбудови української національної держави // Етнонаціональна політика в теорії та практиці українського націоналізму: історія і сьогодення : матеріали V всеукр. наук. конф. з міжнар. участю, (Івано-Франківськ, 14-15 черв. 2013 р.) / Івано-Франків. обл. рада, Ін-т Політ. освіти ВО "Свобода", Каф. політології Ін-ту історії, політології і міжнар. відносин Прикарпат. нац. ун-ту ім. Василя Стефаника [та ін.] ; наук. ред. О.М. Сич. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2013. – С. 438-446. – ISBN 978-966-428-305-9
492415
   Етнічні меншини Східної та Центральної Європи. – К, 1994. – 206с.
492416
  Воронов І. Етнічні меншини у вимірах демократії // Політика і час : Україна в міжнародних відносинах.Суспільно-політичний журнал. / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2002. – № 10. – С.50-61. – ISSN 0868-8273
492417
  Зеркаль М.М. Етнічні меншини України на зламі 1980-х - поч. 1990-х років: історія реалізації освітнього потенціалу // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетров .нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2013. – № 7 (99), липень. – С. 4-9. – ISSN 2077-1800
492418
  Якубова Л. Етнічні меншини УСРР на етапі етнокультурної модернізації // Україна XX ст.: культура, ідеологія, політика : збірник статей / НАН України, Ін-т історії України ; редкол.: С.І. Білокінь, В.М. Даниленко, О.В. Добржанський [та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 11. – С. 3-19
492419
  Чирко Б. Етнічні німці України і "фольксдойче" в контексті політики двох диктатур: репресії, депортації, репатріції (1930-ті - 1950-ті роки) // Історія німців України : [матеріали всеукр. наук. конф.] / В. Васильчук, Э. Плесская, Ю. Поліщук, О. Берестень, Ю. та ін. Берестень. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, 2017. – С. 74-93. – ISBN 978-966-02-8257-5
492420
  Іванов О.Ф. Етнічні німці України та голодомор 1932-1933 років / О.Ф. Іванов, І.О. Іваньков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 61-65. – (Історія ; вип. 46)


  На основі архівних документів німецького окупаційного режиму 1941-1944 рр. досліджується вплив голодомору 1932-1933 рр. на німецьку етнічну меншину в Україні в основних регіонах її проживання: на Волині, у Центральній та Південній Україні.
492421
  Іваньков І.О. Етнічні німці України у збройних силах Третього рейху // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 83-86. – (Історія ; Вип. 80/81). – ISSN 1728-3817


  На основі даних архівних джерел та німецькомовної літератури розглянуто проблему участі представників етнічної німецької меншини України у фронтових і допоміжних формуваннях збройних сил гітлерівської Німеччини. The problem of participation of ...
492422
  Чирко Б.В. Етнічні німці України у контексті радянсько-німецьких відносин (1920-1950-і рр.) // Проблеми всесвітньої історії : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т всесвітньої історії Нац. акад. наук України" ; редкол.: Кудряченко А.І., Ткаченко В.М., Лакішик Д.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (3). – С. 166-182
492423
  Жадейко О.М. Етнічні образи у творчості Валерія Гегамяна // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2019. – № 1. – С. 429-434. – ISSN 2226-3209
492424
  Макаревич А. Етнічні особливості вакфу в Османській імперії // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; редкол.: Патриляк І.К., Капелюшний В.П., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 49. – C. 20–26. – ISSN 2309-9356
492425
  Письменна Ю.О. Етнічні особливості концептуалізації дійсності мовами європейського культурного ареалу (на матеріалі лексики і фразеології української, російської, англійської та італійської мов) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : спец. 10.02.15 - загальне мовознавство / Ю.О. Письменна ; КНУТШ, Інт філол. – Київ, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 2 назви
492426
  Письменна Ю.О. Етнічні особливості концептуалізації дійсності мовами європейського культурного ареалу (на матеріалі лексики і фразеології української, російської, англійської та італійської мов) : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.02.15 - загальне мовознавство / Письменна Ю.О.; КНУТШ. Інститут філології. – Київ, 2008. – 216л. – Бібліогр.: л. 184 - 216
492427
  Голубовська І.О. Етнічні особливості мовних картин світу : Монографія / І.О. Голубовська; КНУТШ. – Київ : Логос, 2004. – 284с. – ISBN 966-581-497-4
492428
  Голубовська І.О. Етнічні особливості української національно-мовної картини світу // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 4 : До 80-річного ювілею професора Нікітіної Фіонілли Олексіївни. – С. 400-412
492429
  Бичко А. Етнічні першоджерела національної ідеї // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2012. – № 2 (48). – С. 31-39. – ISSN 1810-2131
492430
  Дроздова Г.Д. Етнічні погляди І.Я. Франка // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1962. – № 5. – С. 84-94. – (Серія історії ; № 5, вип. 1)
492431
  Котигоренко В.О. Етнічні протиріччя і конфлікти в сучасній Україні: політологічний концепт = Ethnic tensions and conflicts in conteporary Ukraine A Politological Concept / В.О. Котигоренко; НАНУ; Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень. – Київ : Світогляд, 2004. – 722 с. – (Настольная книга снабженца = Настольная книга снабженца : Настольная книга снабженца / Настольная книга снабженца). – ISBN 966-96360-4-3
492432
  Хоменко М.М. Етнічні процеси / М. Хоменко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 135. – ISBN 966-642-073-2
492433
  Моця О.П. Етнічні процеси в автохтонному середовищі на етапі ранньомодерної та модерної історії Украївни // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2010. – № 1 (490). – С. 41-52. – ISSN 0130-5247
492434
  Залізняк Л. Етнічні процеси в Київській Русі // Історичний календар. – Київ, 1997. – на 1998 рік. – С. 211-213
492435
  Сминтина О. Етнічні процеси в ранньослов"янському культурному середовищі у V-VІІ століттях: археологічний аспект проблеми / О. Сминтина, П. Прігаріна // Етнічна історія народів Європи : Національні меншини. Етноархеологія. Зб. наук. праць / КУ ім. Т. Шевченка. Ін-тут політичних і етнонаціональних досліджень НАНУ. – Київ : Стилос, 1999. – [Вип. 3]. – C. 134-137. – ISBN 966-7321-41-Х
492436
  Гоман Ю. Етнічні процеси в степах Північного Причорномор"я в ІХ-ХІІІ століттях // Етнічна історія народів Європи : збірник наук. праць / КУ ім. Т. Шевченка ; ред. Валентина Кирилівна Борисенко. – Київ : Київський університет, 1999. – Секц. 1 : Теоретичні проблеми етнології. – C. 12-15
492437
  Никифоренко Н. Етнічні процеси в Україні другої половини XVIII ст. очима Й.А. Гільденштедта // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2005. – Т. 8 : Історія. – С. 48-71. – ISSN 1728-9572
492438
  Ломака О.А. Етнічні процеси в центрально-українському регіоні в кінці 40-х - початку 90-х років XX ст. (на матеріалах Кіровоградської області) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / Ломака Олександр Анатолійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 335 л. – Додатки: л. 262-335. – Бібліогр.: л. 182-261
492439
  Ломака О.А. Етнічні процеси в центрально-українському регіоні в кінці 40-х - початку 90-х років XX ст. (на матеріалах Кіровоградської області) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / Ломака Олександр Анатолійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
492440
  Зан М. Етнічні процеси на Закарпатті в сучасну добу // Народна творчість та етнографія / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2010. – № 4 (326). – С. 20-30. – ISSN 0130-6936
492441
  Квітницький М. Етнічні процеси на правобережжі Київської землі в ХІ-ХІІІ столітті // Слов"янські обрії : Міждисциплінарний збірник наукових праць / НАН України. Укр. комітет славістів. Нац бібл. України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2006. – Вип. 1. – С. 87-94. – ISBN 966-02-4003-1
492442
  Ферков О.В. Етнічні процеси та відносини в Угорщині у другій половині XVI-XVII століття // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – Присвячується 70-річчю від дня народження доктора історичних наук. професора В.Є Задорожного. – С. 111-116. – (Історія ; Вип. 22)
492443
   Етнічні процеси у середньовічному слов"янському світі : матеріали "круглого столу" // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т іст. України, Ін-т політич. і етнонац. досліджень. – Київ, 2001. – № 3. – С. 3-47. – ISSN 0130-5247
492444
  Ішуніна Н. Етнічні процеси у сучасній Фінляндії.Українці на фінляндських теренах // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 9 : Історико-етнологічні дослідження і національна ідея. – С.119-122
492445
  Ткачівська М. Етнічні реалії у німецькомовному перекладі роману Ю. Андруховича "Таємниця" // Актуальні проблеми сучасної філології : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 20-21 верес. 2012 р. : [збірник] / Каб. Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, Каф. романо-германських мов і перекладу, Каф. інозем. філології і перекладу ; [редкол.: С.П. Денисова та ін.]. – Київ : НУБіП, 2012. – С. 142-145
492446
  Індиченко Г. Етнічні риси в археологічних джерелах (за матеріалами пізнього палеоліту України) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 21. – С. 107-112
492447
  Капелюшний В. Етнічні спільноти та ідентичності в Європі епохи античності та раннього середньовіччя / В. Капелюшний, Г. Казакевич // Методологічні проблеми культурної антропології та етнокультурології : зб. наук. праць / [Ін-т культурології Нац. акад. мистецтв України ; редкол.: Богуцький Ю. П. (голова) та ін.]. – Київ : Інститут культурології НАМ України, 2011. – С. 270-291. – ISBN 978-966-2241-22-8
492448
   Етнічні спільноти України : Довідник. – Вип.3. – Київ, 2001. – 252с. – ISBN 966-651-051-0
492449
   Етнічні спільноти України: етнографічні особливості : Рекомендаційний бібліографічний покажчик. – Вип.3. – Київ, 2000. – 80с.
492450
  Іванюк Н.М. Етнічні стереотипи (на матеріалі німецької мови) / Н.М. Іванюк, О.М. Грибок // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 4 : Філологічні науки. – С. 422-425. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1729-360Х
492451
  Шума Л. Етнічні стереотипи в науковій рецепції Івана Франка // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Р. Яців, Р. Кирчів, Л. Мруз [та ін.]. – Львів, 2017. – № 6 (138), листопад - грудень. – С. 1439-1445. – ISSN 1028-5091


  "Висвітлено проблему міжетнічних взаємин та етнічних стереотипів у науковій рецепції Івана Франка-фольклориста. Проаналізовано фольклористичні праці вченого, у яких відображені стійкі народні уявлення про етнічних сусідів, зокрема «єврея», «рома», ...
492452
  Шума Л. Етнічні стереотипи в науковій рецепції Івана Франка // Іван Франко: "Я єсть пролог..." : матеріали Міжнар. наук. конгресу до 160-річчя від дня народж. Івана Франка, (Львів, 22-24 верес. 2016 р.) : у 2 т. / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [відп. ред.: В. Мельник, М. Жулинський ; редкол.: Ф. Бацевич та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2019. – Т. 1. – С. 539-549
492453
  Балушок В. Етнічні стереотипи в поліетнічній культурі українців: до проблеми формування // Народна творчість та етнологія / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2012. – № 6 (340) листопад - грудень. – С. 58-63. – ISSN 0130-6936
492454
  Харченко О.В. Етнічні стереотипи крізь призму мультинаціональних та міжетнічних американських жартів // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2007. – Вип. 18. – С. 127-135
492455
  Коломієць І. Етнічні стереотипи на прикладі України та Росії / І. Коломієць, В. Войцех, О. Васильєва // Актуальні проблеми сучасного управління в соціально-економічних, гуманітарних та технічних системах : зб. наук. праць за матеріалами XVIII Міжнар. наук.-практ. конференції, 17 листоп. 2022 р. / ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. Акад. упр. персоналом", Одес. ін-т, Держ. установа "Ін-т ринку і економіко-екол. дослідж. НАН України" ; [редкол.: О.Ф. Каракасіді та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2022. – С. 163-166. – ISBN 978-617-7768-38-7
492456
  Вапіров С.Ю. Етнічні стереотипи у німецькому побутовому анекдоті // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – № 57. – С. 112-115
492457
  Баран В. Етнічні та державотворчі процеси в Київській Русі // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац.ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2002. – [на 2003 рік]. – С. 74-78. – ISBN 966-530-115-2
492458
  Білявський Г.О. Етнічні та міжнаціональні аспекти екоконверсії в Україні / Г.О. Білявський, О.А. Брайчевська, М.М. Падун // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 13-21. – (Географія ; Вип. 41)


  Висвітлюються проблеми здійснення екоконверсії в Україні, роль і значення етноекології як одного з найактуальніших напрямків розвитку сучасної науки. Показані зв"язки між поведінкою корінних і прийшлих етносів та формування екологічного стану різних ...
492459
  Ларіонова В.К. Етнічні теорії російського інтуїтивізму (М.О.Лосського,С.Л.Франка) : Монографія / В.К. Ларіонова. – Київ, 1997. – 170с. – ISBN 5-8238-0529-2
492460
  Сорока Ю. Етнічні українські землі першої половини 1950-х років в державній політиці СРСР і Польщі // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 11 : Духовна культура українців на етнічних західних землях впродовж віків. – C. 78-80
492461
  Сорока Ю. Етнічні українські землі першої половини 1950-х років у державній політиці СРСР і Польщі // Волинь моя / Міжнародне громадського об-ня "Волинске братство" ; голов. ред. М. Сорока ; редкол.: В. Білан, К. Ващук, М. Жулинський [та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 5. – С. 133-138
492462
  Остапенко А.В. Етнічні фактори у процесах формування білоруського народу та нації : дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.05 / Остапенко Анатолій Володимирович ; М-во освіти і науки України, М-во освіти Респ. Білорусь, Заклад освіти "БІП - Ун-т права і соц.-інформ. технологій Респ. Білорусь", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 441 арк. – Додатки: 431-441 арк. – Бібліогр.: 374-430 арк.
492463
  Остапенко А.В. Етнічні фактори у процесах формування білоруського народу та нації : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.05 / Остапенко Анатолій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 40 с. – Бібліогр.: 95 назв
492464
  Заваріка Г.М. Етнічні чинники розселення на Луганщині та їх значення для розвитку туризму // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 17. – С. 139-144. – Бібліогр.: 10 назв.
492465
  Балушок В. Етнічні чистки XV–XVII століть на східноукраїнських теренах (до витоків рашистських практик) // Матеріали до української етнології : щорічник: збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. етнологів ; редкол.: Г. Скрипник, Г. Бондаренко, В. Балушок [та ін.]. – Київ, 2022. – Вип. 21 (24). – С. 33-45. – ISSN 2313-8505
492466
  Фігурний Ю.С. Етнічні, національні та державотворчі процеси на Закарпатській Україні й участь у них інтегральних українських націоналістів (1938-1939 рр.) / Фігурний Ю.С. ; МОНУ ; Науково-дослідний ін-т українознавства, Відділ української етнології. – Київ : НДІУ, 2008. – 56 с. – ISBN 966-6540-83-6
492467
  Коваль Г. Етнічність в контексті сучасних глобалізаційних процесів // Соціологія та сучасні соціальні трансформації : матеріали VII Міжнар. конф. студентів та молодих науковців "Соціологія та сучасні соціальні трансформації" (13-14 листоп. 2014 р., м. Київ) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т соціології ; [під ред. О.Д. Куценко]. – Київ : Логос, 2015. – С. 34-36. – ISBN 978-966-171-811-0


  Розгдлядаючи питання «етнічності» ми зазвичай користуємося абстрактними поняттями для його пояснення та інтерпретації, що зумовлено відсутністю адекватної теорії та широкою різноманітністю емпіричних індикаторів, що не є чітко регламентованими. В ...
492468
  Скрипник Г. Етнічність й етнокультура українців Східної Словаччини у дослідженнях видатного етнолога й музеолога М. Сополиги // Науковий збірник Музею української культури у Свиднику / Музей української культури у Свиднику. – Братислава ; Пряшев, 2016. – 28 : Українці в історії та культурі Карпат / голов. ред. та упоряд.: М. Саполига. – С. 197-212. – ISBN 978-80-89755-32-5
492469
  Лобода Ю.П. Етнічність права та правова традиція (теоретико-методологічні зауваги) // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 35-37. – ISSN 1563-3349
492470
  Пономарьов А.П. Етнічність та етнічна історія України : Курс лекцій / А.П. Пономарьов. – Київ : Либідь, 1996. – 272 с.
492471
  Скрипник Г. Етнічність та етнокультура українців Східної Словаччини в дослідженнях видатного етнолога Мирослава Сополиги // Збірник статей на вшанування 70-річчя видатного україніста Словаччини Мирослава Сополиги / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського, Міжнар. асоц. етнологів ; [редкол.: Г. Бондаренко, В. Борисенко, Л. Вахніна та ін. ; голов. ред.: Г. Скрипник]. – Київ : ІМФЕ ім. М.Т. Рильського НАН України, 2016. – С. 7-32. – ISBN 978-966-02-7872-1
492472
  Цимбал Д.В. Етнічність у міжгруповій взаємодії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 7-10. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 22/23). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто поняття етнічності, її роль і значення в міжгруповій взаємодії. Охарактеризовано етнічність як основу ідентифікації з певними групами й спільнотами. Описано основні критерії визначення й різновиди. The article is devoted to the notion of ...
492473
  Майборода О.М. Етнічність у міжнародній системі / О.М. Майборода ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, 2015. – 403, [5] с. – Бібліогр.: с. 387-403 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-7672-7


  У пр. №1700330 напис: Вельмишановному Л.В. Губерському від автора з найкращими побажаннями. Підпис. 18.09.15
492474
  Майборода О.М. Етнічність у міжнародній системі / О.М. Майборода ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2017. – 444, [1] с. – Бібліогр.: с. 423-444 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-8218-6
492475
  Івангородський К. Етнічність у теоретичній інтерпретації поняття "етносоціальні процеси" як явище та феномен // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 50-53. – Бібліогр.: с. 53, Літ.: 33 назв. – (Українознавство ; Вип. 8). – ISSN 1728-3817


  Зроблено теоретичний аналіз феномену етнічності, подано співвідношення поняття "етнічного" і "соціального".
492476
  Євтух В. Етнічність у транснаціональному соціальному просторі: дизайн дослідницького проекту // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології Нац. акад. наук України. – Київ, 2013. – № 1, січень - березень. – С. 3-26. – ISSN 1563-3713
492477
  Бутковська Н. Етнічність: множинність інтерпретацій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 42-46. – (Соціологія ; Вип. 3). – ISSN 1728-3817


  У статті виокремленні чинники, що вплинули на концептуальну розробку етнічної проблематики протягом ХХ століття. Серед найголовніших - нові прояви феномену етнічного в результаті перетворення більшості сучасних суспільств на поліетнічні та зміна ...
492478
  Червінський С. Етнічно-злочинна суть націонал-соціалістичної системи пропаганди нацистської Німеччини щодо України в роки Другої світової війни // Етнічна історія народів Європи : Національні меншини. Етноархеологія. Зб. наук. праць / КУ ім. Т. Шевченка. Ін-тут політичних і етнонаціональних досліджень НАНУ. – Київ : Стилос, 1999. – [Вип. 3]. – C. 80-85. – ISBN 966-7321-41-Х
492479
  Бойко М.П. Етнічно-культурні та національні особливості українського народу в ідеях Кирило-Мефодіївського товариства // Грані : науково-теоретичний альманах / Дніпропетров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; ГО "Центр соц.-політ. досліджень" ; голов. ред. Квітка С.А. ; редкол.: Іваненко В.В., Венгер Н.В., Висоцький О.Ю. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Т. 20, № 1 (141). – С. 87-92. – ISSN 2077-1800


  Згадуються М.І. Костомаров, М.С. Грушевський та ін.
492480
  Марченко Н.В. Етно- та соціолінгвістичний аспекти досліджень Іваном Огієнком мови Тараса Шевченка // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник : scientific collections / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Н.-д. центр огієнкознавства ; голов. ред. Л.М. Марчук. – Кам"янець-Подільський, 2016. – C. 110-116. – (Серія філологічна ; вип. 13). – ISSN 2309-7086


  У статті розглянуто науковий доробок І. Огієнка. присвячений поетичній мові Т. Шевченка, який окреслюється як початковий етап етно- та соціолінгвістичних досліджень в українському мовознавстві.
492481
   Етно-демографічні процеси у країнах західної Європи у Середні віки : програма спеціального курсу для студентів історичного факультету. – Київ : Київський університет, 2004. – 12с.
492482
  Горобець Марися Етно-кутюр : модні екскурси // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 1 (85). – С. 138-142 : Фото
492483
  Оржицький І.О. Етно-національна й культурна своєрідність літературного процесу в країнах Андійського регіону (Перу, Болівія, Еквадор) у 20-х - 80-х роках ХХ століття = Peculiaridades etnicas, nacionales y culturales del proceso literario en los paises Andinos (Peru, Bolivia, Ecuador) entre los anos 20 y 80 del siglo XX / Ігор Оржицький ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Харків. іст.-філол. т-во. – Харків : Майдан, 2016. – 353, [1] с. – Парал. тит. арк. ісп. - Імен. покажчик: с. 341-348. - Резюме ісп. – Бібліогр.: с. 319-340 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-372-655-7
492484
  Бойко В.В. Етно-національна основа літератури як складника культури // Молодий вчений : науковий журнал / редкол.: Базалій В.В., Балашова Г.С., Клименко М.О. [та ін.]. – Херсон, 2020. – № 3.1 (79.1), березень 2020 р., спецвипуск. – С. 1-5. – ISSN 2304-5809
492485
  Стрижак О. Етно(форо-)німна атрибуція у творах Пантелеймона Куліша і Василя Мови (Лиманського) байдо-андиберського циклу // Українське народознавство: стан і перспективи розвитку на зламі віків : зб. наук. праць : матеріали других міжнар. наук.-практ. читань, присвяч. пам"яті укр. фольклориста Михайла Пазяка / Міжнар. асоц. україністів ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. Максима Рильського ; Ін-т журналістики Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін. ; редкол.: Г. Скрипник та ін. ; упоряд.: О. Петровський, Н. Юсова]. – Київ : [б. в.], 2002. – С. 267-268
492486
  Мельниченко Настя Етно. Бойки - найдавніші українці // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 3 (64). – С. 8-12 : фото
492487
  Савка О. Етноаксіологичний аспект рецепції біблійних універсалій ( на матеріале ФО верхньолужицької мови з онімом Вавилон) // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – Вип. 58. – С. 184-196. – Бібліогр.: Літ. в приміт.: 29 п. – ISSN 0203-9494
492488
  Коломієць О. Етноантропологічні дослідження в Україні у 60-х - 70-х роках XIX ст. / О. Коломієць, О. Головата // Society. Document. Communication : збірник наукових праць / Hryhorii Skovoroda University in Pereiaslav ; ed. board: Svitlana V. Оrlyk, Viktor V. Кuibida, Аlla M. Zlenko [at al.]. – Pereiaslav, 2022. – Вип. 16. – С. 65-84. – (Серія "Історичні науки" ; вип. 16). – ISSN 2518-7600
492489
  Івченко І.С. Етноботанічний напрямок регіональних досліджень // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 21-23. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 7). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено узагальнюючі результати етноботанічного напряму регіональних досліджень, розробленого на класифікаційній основі 20-річного вивчення дендрофлори України.
492490
  Івченко І.С. Етноботанічні аспекти дослідження фіторозмаїття : на прикладі деревних рослин флори України / І.С. Івченко, В.В. Капустян; [під ред. В.А. Соломахи]. – Київ : Фітосоціоцентр, 2003. – 140с. – ISBN 966-306-028-X
492491
   Етновегетаріанці // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2016. – № 1 (127), лютий - березень. – С. 32 : фото
492492
  Собчук В. Етновизначальні компоненти в духовній культурі населення Берестейщини (за матеріалами календарної обрядовості) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 11 : Духовна культура українців на етнічних західних землях впродовж віків. – C. 88-92
492493
  Товстенко Т. Етновияви в стильових рисах сучасної архітектури Києва // Народна творчість та етнографія / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2010. – № 6 (328). – С. 23-30. – ISSN 0130-6936
492494
  Сорочук Л. Етновияви та особливості семантики архетипу родючості в українській календарній обрядовості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 28-31. – (Українознавство ; вип. 13). – ISSN 1728-3817


  Архаїка календарно-обрядової творчості становить з обрядом нерозривну єдність, в якій простежується закони впорядкованості світу. Календарна обрядовість відображає певні архаїчні елементи в етнокультурі українців, а саме - семантику архетипу ...
492495
  Капелюшний В.П. Етногенез (- сукупність соціально-історичних, духовно-культурних процесів та природних чинників, що зумовлюють виникнення, становлення і розвиток етносу) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України], 2009. – Т. 9 : Е - Ж. – С. 256. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-5720-7 (Т.9)
492496
  Фіннік С.В. Етногенез булгар і переселення кочових племен кочових племен у Східну Європу в V столітті н.е. // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2017. – С. 81-88. – (Серія "Історія та географія" ; вип. 54). – ISSN 2312-1866
492497
  Щодра О. Етногенез і велике розселення слов"ян у світлі джерел та історичних інтерпретацій // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: А. Татаренко, Л. Зашкільняк, І. Шпик [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 65. – С. 9-27. – ISSN 0203-9494


  "У статті досліджуються різні етапи етногенезу слов’ян в історіографії ХІХ–початку ХХІ ст., розкриваються особливості формування автохтонної та міграційної теорій походження слов’ян. Основна увага приділяється працям чеських славістів П.Й. Шафарика і ...
492498
  Конча С. Етногенез і об"єктивність (відповідь В. Балушку) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 30-33. – (Українознавство ; Вип. 10). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються деякі питання методології етногенетичних досліджень, а також проблема заселеності лісостепової смуги та Середнього Подніпров"я в ХІ-XV ст. The same questions of ethnogenetical investigation methodology have examined. At the same time, ...
492499
  Кісь Я.П. Етногенез слов""ян / Я.П. Кісь. – Львів, 1985. – 687 с.
492500
  Петров В.П. Етногенез слов"ян. Джерела, етапи розвитку і проблематика : джерела, етапи розвитку і проблематика / В.П. Петров. – Київ : Наукова думка, 1972. – 212, [3] с.
492501
   Етногенез та етнічна історія населення Українських Карпат : У 4-х т. – Львів. – ISBN 966-02-0154-0; 966-02-0155-9
Т. 1 : Археологія та антропологія. – 1999. – 608с.
492502
   Етногенез та етнічна історія населення Українських Карпат : у 4 т. – Львів : Інститут народознавства НАН України. – ISBN 966-02-4198-4
Т. 2 : Етнологія та мистецтвознавство. – 2006. – 812, [4] с. – Розгорнутий тит. арк. – Бібліогр. в кінці ч. та в підрядк. прим.
492503
  Юрій М.Т. Етногенез та менталітет українського народу / М.Т. Юрій. – Київ : Таксон, 1997. – 237 с. – ISBN 966-7128-09-1
492504
  Юрій М.Ф. Етногенез українського народу : навчальний посібник / Юрій Михайло Федорович. – [ 3-тє вид., доп. і переробл. ]. – Київ : Кондор, 2008. – 262с. – ISBN 978-966-351-147-4
492505
  Семчук Ю.Й. Етногенез української нації в умовах "гібридної експансії" // Цивілізаційні виклики для сучасної України : монографія / О.В. Дашевська, Р.М. Ключник, Д.В. Прошин, Ю.Й. Семчук, О.М. Турчак. – Дніпропетровськ : Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, 2016. – С. 68-97. – ISBN 978-966-434-365-4
492506
  Залізняк Л.Л. Етногенез українців / Л.Л. Залізняк, В.Д. Баран // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України], 2009. – Т. 9 : Е - Ж. – С. 256-259. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-5720-7 (Т.9)
492507
  Балушок В.Г. Етногенез українців: до історії вивчення, питання методології // Проблеми історії країн Центральної та Східної Європи : збірник наукових праць / Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2016. – Вип. 5. – С. 239-255. – ISSN 2309-2262


  Згадуються праці М. Костомарова "Думки про федеративне начало в давній Русі", "Риси народної південноруської історії" і, особливо, "Дві східнослов"янські народності". "В них учений фактично першим як етнолог звернув увагу на існування у Давній Русі ...
492508
  Залізняк Л. Етногенез українців: імперські міфи та історична реальність // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 5-12. – (Українознавство ; вип. 6)


  Аналізується стан проблеми походження українців з позиції сучасної європейської етнології. Загальноприйняті норми етнічного розвитку європейських народів суперечать традиційній для радянської історіографії пізньосередньовічній версії походження ...
492509
  Павлюк С.П. Етногенез українців: теоретичні та суспільно-політичні етапи процесу // Вісник Інституту археології / Інститут археології Львівського національного університету ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – Вип. 10. – C. 4-9. – ISSN 2078-1849
492510
   Етногенеза на Jуруците и нивното населуванье на балканот : материjали од Тркалезната маса, одржана во Скопjе на 17 и 18 ноември 1983 година. – Скопjе : Кирил и Методиj, 1986. – 181, [4] с.
492511
  Пастернак Я. Етногенеза слов"ян у новій археологічній літературі // Записки Наукового товариства ім. Шевченка / Наукове товариство ім. Шевченка. – Париж [та ін.], 1962. – Т. 169 : Збірник на пошану Зенона Кузелі / за ред. В. Янева ; мов. ред. І. Кошелівець. – С. 436-448. – (Праці філологічної та історично-філософічної секцій)
492512
  Наливайко Степан Етногенеза українців за "Влес-книгою" // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2005. – Ч. 2. – С. 164-166
492513
  Наливайко С. Етногенеза українців за "Влес-книгою" // Мандрівець : Всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2006. – № 6. – С. 76-79.
492514
  Павлюк С. Етногенеза українців: спроба теоретичної конструкції / Степан Павлюк; НАНУ; Ін-т народознавства. – Львів, 2006. – 248с. – ISBN 966-02-3942-4
492515
  Шакурова О. Етногенетична концепція В. Хвойки // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 37. – С. 72-78. – ISSN 2522-4611
492516
  Шакурова О. Етногенетичні концепції українських радянських дослідників (50-ті роки XX ст. - 1991 р.) // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства М-ва освіти і науки України ; редкол.: Б. Галайко, Баран В.Д., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (64). – С. 147-165. – ISSN 2413-7065


  "Аналізуються етногенетичні концепції українських радянських дослідників. Прослідковано, що згідно з офіційною версією радянської історичної науки український народ виник не раніше ніж у ХІV – XV ст., а до цього часу існувала давньоруська народність – ...
492517
  Яровий В.І. Етногенетичні чинники та їх вплив на формування слов"янського етносу (до X ст.) // Віче : зб. наук. праць на пошану д-ра іст. наук, проф., першого ректора Київ. славіст. ун-ту Юрія Миколайовича Алексєєва з нагоди його 70-річчя / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Укр. держ. славіст. центр НАН України, Київ. славіст. ун-т ; [редкол.: В.І. Гусев, Б.Б. Драмарецький, В.І. Наулко (голова) та ін.]. – Київ : Експрес-Поліграф, 2011. – С. 110-117. – ISBN 978-966-2530-21-6
492518
  Дністрянський М. Етногеографічне макрорайонування України як інформаційна основа регіональної етнополітики / М. Дністрянський, Н. Дністрянська // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2023. – С. 50-57. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 54)). – ISSN 2311-3383
492519
  Склярська О. Етногеографічні аспекти функціонування територіально-політичної системи Сполученого Королівства // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2015. – С. 64-68. – Бібліогр.: 5 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 39)). – ISSN 2311-3383
492520
  Тодоров В.І. Етногеографічні системи Болгарії: загальні особливості формування // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2018. – Т. 23, вип. 2 (33). – С. 98-108. – Бібліогр.: 7 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
492521
  Шуканов П.В. Етногеографічні чинники сучасних глобальних та регіональних територіально-політичних процесів : Автореф. дис. ... канд. географічних наук: спец. 11.00.02 / Шуканов П.В.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 23с. – Бібл.: 12 назв
492522
  Дністрянський М.С. Етногеографія України : навчальний посібник / М.С. Дністрянський ; Мін-во освіти і науки України, Львівський нац. ун-тет ім. І.Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2008. – 232 с. – ISBN 978-966-613-581-3


  Наведено історіографічний огляд розвитку української етнографії від найдавніших часів до наших днів, зазначено основні завдання найбільш актуальні для сучасної етнологічної науки.
492523
   Етнограф і мовознавець. До 120-річчя від дня народження Зенона Кузелі // Знаменні дати. Календар : календар / Державне спеціалізоване вид-во "Україна". – Київ, 2002. – на 2002 рік. – С. 112-115
492524
   Етнография и съвременност. – София, 1976. – 276 с.
492525
  Вакарелски Х. Етнография на България / Х. Вакарелски. – 2-ро изд. – София, 1977. – 676с.
492526
   Етнография на България. – София
1. – 1980. – 375с.
492527
   Етнография на България. – София
2. – 1983. – 327с.
492528
   Етнография на България : в 3 т. / Българската Академия на Науките, Етнографски ин-т с музей. – София : Издателство на Българската Академия на Науките
Т. 3 : Духовна культура. – 1985. – 388 с., 24 л.ил.
492529
  Вайганд Г. Етнография на Македония / Г. Вайганд. – София : Партйздат, 1981. – 104с.
492530
  Любчик І.Д. Етнографічна група лемків в умовах суспільно-політичних трансформацій XX ст. // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2014. – Вип. 30. – С. 185-196. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
492531
  Родінова Н.Л. Етнографічна діяльність Бориса Грінченка : Дис. ... канд. іст. наук. Спец. 07.00.05 - етнологія / Родінова Н.Л.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 231л. – Бібліогр.: л. 180 - 231
492532
  Родінова Н.Л. Етнографічна діяльність Бориса Грінченка : Автореф. дис. ... канд. історичних наук: 07.00.05 / Родінова Н.Л.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 17с. – Бібліогр.: 5 назв
492533
  Маланчук В.А. Етнографічна діяльність В.Ю. Охримовича (1870-1931) / В.А. Маланчук. – К., 1972. – 139с.
492534
  Ломова М.Т. Етнографічна діяльність І. Франка / М.Т. Ломова. – Київ, 1957. – 120с.
492535
  Борисенко В.К. Етнографічна діяльність Кабінету національних меншин у 1920–1930-х роках (за архівними документами) // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису ; редкол.: Л.А. Дубровіна, В.В. Бездрабко, Г.В. Боряк [та ін.]. – Київ, 2022. – Вип. 28. – С. 255-270. – ISSN 2222-4203
492536
  Солодова В. Етнографічна діяльність Одеської комісії країєзнавства (1923-1931) // Вісник Одеського історико-краєзнавчого музею : науковий збірник / Одеський, історико-краєзнавчий музей. – Одеса, 2021. – № 19. – С. 16-20
492537
  Константинівська О. Етнографічна діяльність Олени Пчілки // Матеріали III - V наукових семінарів "Роль визначних особистостей - митців, діячів науки та культури у процесі формування національної самосвідомості наприкінці XIX - на початку XX ст." : до дня народження М.П. Старицького / "Роль визначних особистостей - митців, діячів науки та культури у процесі формування національної самосвідомості наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст.", наук. семінар. – Київ : [ВПЦ НаУКМА], 2011. – С. 332-345. – ISBN 978-966-2410-25-9
492538
  Чибирак С. Етнографічна діяльність Степана Носа // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 29. – С. 83-88


  У статті висвітлюються основні етапи життя та громадської діяльності С.Носа. Автор аналізує його фольклорно-етнографічну спадщину. В статье прослеживаются основные этапы жизни и общественной деятельности С.Носа. Автор анализирует его ...
492539
  Борисенко В. Етнографічна експедиція на Поліссі 1934 року // Родовід : етнограйічні, археологічні, історичні, фольклорні та мистецтвознавчі записки / голов. ред. Л. Лихач. – Київ, 1992. – Число 3. – С. 30-
492540
  Заглада Н. Етнографічна експедиція на Полісся. 1934 рік : Бджільництво // Родовід : наукові записки до історії культури України: дослідження, архівні документи, публіцистика / голов. ред. Л. Лихач. – Київ, 1992. – № 4. – С. 26-31
492541
  Конта Р. Етнографічна збірка музею Наукового товариства імені Шевченка у Львові: сучасна українська історіографія // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури. – Київ, 2016. – № 2 (235). – C. 34-38. – ISSN 2076-9326


  Досліджено технологічний процес обслуговування користувачів бібліотек в умовах застосування сучасних інфоромаційно-комунікаційних технологій, зорієнтованих на мережу Інтернет. Проаналізовано рівень використання веб-технологій на сайтах обласних ...
492542
  Томашівський С. Етнографічна карта Угорської Руси / С. Томашівський. – С.-Петербург : Тип. Императорской Академии Наук, 1910. – 64 с. + карта. – Отд. оттиск их "Сборника по славяноведению" в.3
492543
  Томашівський С. Етнографічна карта Угорської Руси // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2011. – Вип. 3 (89) : Україна - Угорщина Ч.2. – С. 4-59. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-52-7
492544
  Борисенко В.К. Етнографічна комісія // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України], 2009. – Т. 9 : Е - Ж. – С. 259. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-5720-7 (Т.9)
492545
  Проскурова С. Етнографічна Комісія ВУАН та її роль у вивченні чумацтва (1921–1931) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т політ. та етнонац. дослід. НАН України. – Київ, 2000. – Вип. 4. – С. 75-80
492546
  Медвідський Б. Етнографічна культура українців Канади та національно-культурне відродження України // Українська діаспора / Ін-т соціології АН України; Редакція Енциклопедії Української Діаспори (США). – Київ ; Чикаго, 1993. – Число 3
492547
  Григоренко Тетяна Володимирівна Етнографічна лексика і фразеологія у складі української літературної мови : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.01 / Григоренко Т. В.; Уманський держ. педагог. ун-т ім. Павла Тичини. – Умань, 2005. – 211л. + Додаток: л.1-141. – Додаток є окремою одиницею. – Бібліогр.: л.184-211
492548
  Григоренко Тетяна Володимирівна Етнографічна лексика і фразеологія у складі української літературної мови : Автореф. дис. ... канд. філологічних наук: 10.02.01 / Григоренко Т.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 19с. – Бібліогр.: 5 назв
492549
  Тиводар М.П. Етнографічна практика в УжНУ // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 61-63. – (Історія ; Вип. 25)
492550
  Яцун Н.О. Етнографічна складова архіву Михайла Комарова // Короленківські читання 2016 "Бібліотеки, архіви, музеї: інтеграція до світового наукового та історико-культурного простору" : матеріали XIX Міжнар. наук.-практ. конференції, м. Харків, 12 жовт. 2016 р. : у 2 ч. / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія), ВГО "Укр. бібл. асоц."; [уклад.: О.П. Куніч ; редкол.: В.Д. Ракитянська (голова) та ін. ; наук. ред. Л.В. Глазунова]. – Харків : [б. в.], 2017. – Ч. 2. – С. 204-213
492551
  Прохоров Д.А. Етнографічна спадщина кримських караїмів у фондах Бахчисарайського історико-культурного заповідника // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ ; Глухів, 2014. – Вип. 7. – С. 299-304. – ISSN 2218-4805
492552
  Шаповал Л.І. Етнографічна спадщина Тараса Шевченка в полтавський період його творчості // Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2015. – Вип. 32. – С. 58-67. – ISSN 2075-1451
492553
  Душка М. Етнографічна спадщина Федора Вовка // Наука. Освіта. Молодь : матеріали XIV Всеукр. наук. конф. студентів та молодих науковців (Умань, 28 квіт. 2021 р.) ; [у 2 ч.] / М-во освіти і науки України, Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини, Рада молодих науковців [та ін. ; редкол.: А.М. Гедзик та ін. ; голов. ред. О.І. Безлюдний]. – Умань : Візаві, 2021. – Ч. 1. – С. 129-132
492554
  Дністрянський Мирослав Етнографічна структура державної території та державних кордонів України як геополітичний чинник / Дністрянський Мирослав, Жулканич Борис // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2009. – № 1. – С. 18-20
492555
  Білоус В. Етнографічна та національно-освітня діяльність М. Гулака та В. Навроцького на Закавказзі // Народознавчі зошити / Президія Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2010. – № 5/6 (95/96), вересень - грудень. – С. 586-594. – ISSN 1028-5091
492556
  Глушко М. Етнографічна тематика зарубіжних слов"ян у збірнику "Діалектологічні студії” (2003–2010) // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – Вип. 64. – С. 104-110. – ISSN 0203-9494
492557
  Гурмак В. Етнографічна тематика у медальєрному мистецтві // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів : Академперіодика, 2016. – № 1 (127), січень - лютий
492558
  Степанов В.П. Етнографічне вивчення українського населення Бессарабії 19 -- початку 20 сторіччя. : Автореф... Канд.істор.наук: 07.00.05 / Степанов В.П.; НАН Укр.Ін-т нац.відносин і політолог. – К, 1997. – 23л.
492559
  Миронець Н.І. Етнографічне вивчення Ф.К. Вовком Лівобережної України / Н.І. Миронець, О.М. Поляруш // Вісник Київського університету [Електронний ресурс] / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 12-23. – (Історико-філологічні науки ; вип. 5). – ISSN 0868-5096


  Дається коротка біографічна довідка про Ф.К. Вовка (Волкова) - визначного етнографа, фольклориста, антрополога й археолога, аналізується його праця "Етнографічні особливості українського народу" з точки зору висвітлення в ній побуту населення ...
492560
  Кирчів Р.Ф. Етнографічне дослідження Бойківщини. / Р.Ф. Кирчів. – К., 1978. – 174с.
492561
  Божко Л. Етнографічне дослідження Поділля у 20-х – на початку 30-х років XX століття // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 23. – С. 116-122
492562
  Шурубенко О. Етнографічне краєзнавство в контексті роботи бібліотек Чернігівщини // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, Т. Богуш [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (90). – С. 14-17
492563
  Глушко М. Етнографічне районування України : стан, проблеми, завдання (за матеріалами наукових досліджень другої половини XX - початку XXI століть) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 179-214. – (Серія історична ; Вип. 44)
492564
  Тодоров В.І. Етнографічне середовище : суспільно-географічні аспекти // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2018. – Т. 23, вип. 1 (32). – С. 132-144 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
492565
  Стефанюк С.К. Етнографічний аспект козацької культури / Світлана Стефанюк; МОНУ; Харківський держ. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків : Крок, 2002. – 114с. – ISBN 966-652-028-1
492566
  Циганок О.О. Етнографічний аспект творчості Т.Г. Шевченка (на матеріалах творів, що вивчаються в загальноосвітній школі) // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 193-198. – (Серія "Філологічні науки (літературознавство)" ; вип. 4.14 (111)). – ISSN 2078-2128
492567
  Жернова О. Етнографічний відділ "Степова Україна" при Одеському історико-краєзнавчому музеї як творча лабораторія для науковців та художників // Вісник Одеського історико-краєзнавчого музею : науковий збірник / Одеський, історико-краєзнавчий музей. – Одеса, 2021. – № 19. – С. 56-58
492568
   Етнографічний вісник. – Київ : Друкарня Української академії Наук
Кн. 1. – 1925. – 92 с.
492569
   Етнографічний вісник. – Київ : Друкарня Української академії Наук
Кн. 1 (1925), Кн. 2 (1926). – 1925. – 95, 175 с.
492570
  Родінова Н. Етнографічний доробок Бориса Грінченка під час перебування на Чернігівщині // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 23. – С. 93-98
492571
  Наукове Етнографічний збірник / Наукове, імені Шевченка. Етнографічна комісія товариство. – Львів : З друк. НТШ під зарядом К. Беднарського
Т. 10 : Галицько-руські народні приповідки / Зібрав, упоряд. і пояснив Іван Франко, [т. 1 (А - Діти)], вип. 1 (А - Відати). – 1901. – VIII, 200 с. – Hа тит. аpк. назва парал. нім. мовою
492572
  Наукове Етнографічний збірник / Наукове, імені Шевченка. Етнографічна комісія товариство. – Львів : З друк. НТШ під зарядом К. Беднарського
Т. 16 : Галицько-руські народні приповідки / Зібрав, упоряд. і пояснив Іван Франко, т. 1 (А - Діти), вип. 2 (Відати - Діти). – 1905. – С. XXV, 201-600. – Hа тит. аpк. назва парал. нім. мовою
492573
  Наукове Етнографічний збірник / Наукове, імені Шевченка. Етнографічна комісія товариство. – Львів : З друк. НТШ під зарядом К. Беднарського
Т. 23 : Галицько-руські народні приповідки / Зібрав, упоряд. і пояснив Іван Франко, т. 2 (Діти - Пять), вип. 1 (Діти - Кпити). – 1907. – 300 с. – Hа тит. аpк. назва парал. нім. мовою
492574
  Наукове Етнографічний збірник / Наукове, імені Шевченка. Етнографічна комісія товариство. – Львів : З друк. НТШ під зарядом К. Беднарського
Т. 24 : Галицько-руські народні приповідки / Зібрав, упоряд. і пояснив Іван Франко, т. 2 (Діти - Пять), вип. 2 (Кравець - Пять). – 1908. – С. X, 301-612. – Hа тит. аpк. назва парал. нім. мовою
492575
  Наукове Етнографічний збірник / Наукове, імені Шевченка. Етнографічна комісія товариство. – Львів : З друк. НТШ під зарядом К. Беднарського
Т. 27 : Галицько-руські народні приповідки / Зібрав, упоряд. і пояснив Іван Франко, т. 3 (Рабунок - Ячмінь), вип. 1 (Рабунок - Час). – 1909. – 300 с. – Hа тит. аpк. назва парал. нім. мовою
492576
  Наукове Етнографічний збірник / Наукове, імені Шевченка. Етнографічна комісія товариство. – Львів : З друк. НТШ під зарядом К. Беднарського
Т. 28 : Галицько-руські народні приповідки / Зібрав, упоряд. і пояснив Іван Франко, т. 3 (Рабунок - Ячмінь), вип. 2 (Час - Ячмінь). – 1910. – С. X, 301-541. – Hа тит. аpк. назва парал. нім. мовою
492577
  Наукове Етнографічний збірник / Наукове, імені Шевченка. Етнографічна комісія товариство. – Львів
Т. 34. – 1912. – Hа тит. аpк. назва парал. нім. мовою
492578
   Етнографічний збірник = Ethnographical collection / Наукове товариство ім. Шевченка. – Ню-Йорк ; Париж ; Сидней ; Торонто : Комісія регіональних дослідів і публікацій
Т. 41 : Моє рідне село Ценів у Бережанщині / Іван Мартинюк. – 1976
492579
  Кривуляк О. Етнографічний контекст народництва у творах "Старі гультяї" та "Пропащі" Івана Нечуя-Левицького // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2013. – С. 127-135. – (Серія "Філологічні науки" ; № 20 (273)). – ISSN 2076-5770
492580
  Хоменко М. Етнографічний музей // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 140-143. – ISBN 96966-8060-04-0
492581
  Топеха В. Етнографічний музей у Буштині // Берегиня : всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ, 2011. – Ч. 3 (70). – С. 6-18
492582
  Мірошниченко-Гусак Етнографічний напрям діяльності Волинського краєзнавчого музею у 1939-1989 роках // Емінак : науковий щоквартальник / . О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Господаренко О.В. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2018. – № 3 (23), липень - вересень, т. 2. – С. 131-137. – ISSN 1998-4634
492583
  Іванчишен В. Етнографічний напрям у науковому доробку Василя Данилевича // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2016. – № 6 (364), листопад - грудень. – С. 57-61. – ISSN 0130-6936


  У статті висвітлено питання етнографічної діяльності В. Данилевича й охарактеризовано досі неопубліковану працю вченого "Случайные заметки в области этнографии" (1902), що зберігається у фондах Інституту рукопису НБУВ (ф. XXIX, од. зб. 165). Уведена в ...
492584
   Етнографічний профіль Слобожанського краю за архівними матеріалами // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2017. – № 6 (370), листопад - грудень. – С. 82-102. – ISSN 0130-6936
492585
  Кралюк П. Етнографічні аспекти "Повісті минулих літ" / П. Кралюк, В. Ковальчук // Україна на межі тисячоліть: етнос, нація, культура : доп. та повідомлення / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського НАН України ; Міжнар. асоц. етнологів ; [редкол.: В. Горленко та ін. ; ред.: Н. Мельник та ін.]. – Київ : Видавництво Асоціації етнологів, 2000. – Кн. 1-2. – С. 156-166. – ISBN 966-02-2032-4
492586
  Данилюк І.В. Етнографічні аспекти вивчення етнічних особливостей особистості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 9-13. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 26). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто і проаналізовано етнографічні аспекти вивчення етнічних особливостей особистості. The ethnographic factors of studying ethnic particularities of individual are studied and analysed.
492587
  Бартуш Д. Етнографічні аспекти виготовлення і споживання сиру у Франції // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т політ. і етнонац. дослід. НАН України. – Київ, 2004. – Вип. 17. – С. 105-110
492588
  Скрипник Г. Етнографічні аспекти творчості Тараса Шевченка // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т політ. та етнонац. дослід. НАН України. – Київ, 2000. – Вип. 4. – С. 4-12
492589
  Зеров М. Етнографічні вивчення на українському грунті // Українське письменство ХІХ ст. Від Куліша до Винниченка (нариси з новітнього українського письменства) : [лекції, нариси,] статті / М. Зеров. – Дрогобич : Відродження, 2007. – С. 69-73. – (Cogito: навчальна класика). – ISBN 978-966-538-186-0
492590
  Мусієнко І.В. Етнографічні групи лемків, бойків та гуцулів у сучасній історіографії // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2011. – № 965. – С. 109-118. – (Серія "Історія" ; Вип. 43). – ISSN 0453-8048
492591
  Зеленчук В. Етнографічні гуцулознавчі записи П. Шекерика-Доникового // Українська філологія: школи, постаті, проблеми : зб. наук. праць Міжнар. конф., присвяч. 150-річчю від дня заснування каф. укр. словесності у Львів. ун-ті (Львів, 23-25 жовт. 1998 р.) / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [редкол.: Т. Салига (відп. ред.) та ін.]. – Львів : Світ, 1999. – Ч. 2. – С. 513-516. – ISBN 966-603-098-5
492592
  Рейтерович І. Етнографічні дані про слов"ян в творах ранньовізантійських істориків VI-VII століть // Етнічна історія народів Європи : збірник наук. праць / КУ ім. Т. Шевченка ; ред. Валентина Кирилівна Борисенко. – Київ : Київський університет, 1999. – Секц. 1 : Теоретичні проблеми етнології. – C. 66-71
492593
  Щербей О. Етнографічні джерела новелістики Ф. Потушняка ("Американтоші", "Вітряник", "Закон") // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2012. – С. 142-145. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 27)
492594
  Сніжко В. Етнографічні дослідження в теорії наукового українознавства // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2011. – № 2 (39). – С. 183-187
492595
  Наулко В.І. Етнографічні дослідження в Україні // Віче : зб. наук. праць на пошану д-ра іст. наук, проф., першого ректора Київ. славіст. ун-ту Юрія Миколайовича Алексєєва з нагоди його 70-річчя / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Укр. держ. славіст. центр НАН України, Київ. славіст. ун-т ; [редкол.: В.І. Гусев, Б.Б. Драмарецький, В.І. Наулко (голова) та ін.]. – Київ : Експрес-Поліграф, 2011. – С. 153-161. – ISBN 978-966-2530-21-6
492596
  Дмитренко А. Етнографічні дослідження Волині і Західного Полісся в другій половині XIX – першій третині XX століття: становлення наукової методики // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 20 : На пошану професора кафедри етнології та краєзнавства історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктора історичних наук Валентини Борисенко. – С. 15-21
492597
  Гуменюк Т.І. Етнографічні дослідження вчених західних областей УРСР (друга половина 1940-х - кінець 1980-х рр. XX століття): сучасні історіографічні оцінки // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2014. – Вип. 80 (№ 1). – С. 41-48. – ISSN 2076-1554
492598
  Опацький І. Етнографічні дослідження Миколи Біляшівського на Черкащині // Уманська старовина : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; голов. ред. Кузнець Т.В. ; редкол.: Борисенко В.Й., Епштейн Т., Киридон А.М. та ін.]. – Умань, 2020. – Вип. 7. – С. 93-99. – ISSN 2519-2035
492599
  Батирєва І. Етнографічні дослідження на Східному Поділлі в другій половині ХІХ – на початку ХХ століття // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 33. – С. 40-47


  В статті розглядається розвиток етнологічної думки на Східному Поділлі в другій половині ХІХ- на початку ХХ ст. в контексті української науки. Подільську губернію вивчали різні громадські організації та державні установи імперії, залучивши до ...
492600
  Печериця Т. Етнографічні дослідження Павла Рябкова // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 12. – С.65-67
492601
   Етнографічні дослідження Південної України. – Запоріжжя, 1992. – 3с.
492602
  Божко Л.М. Етнографічні дослідження Поділля у 20-30-х роках XX ст. : Дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / Л.М. Божко ; КНУТШ. – Київ : [Б. в.], 2010. – 213 л. – Бібліогр.: л. 165-213
492603
  Божко Л.М. Етнографічні дослідження Поділля у 20-30-х роках ХХ ст. : автореф. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / Божко Л.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв.
492604
  Малець О. Етнографічні дослідження про Закарпаття у працях Тиводара Легоцького / О. Малець, Н. Малець // Вісник Закарпатської академії мистецтв : збірник наукових праць / Закарпатська, академія мистецтв. – Ужгород, 2017. – Вип. 9. – С. 124-132. – ISSN 2520-6419
492605
  Красиков М. Етнографічні дослідження Слобожанщини Петра Іванова // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний ун-т. – Київ, 2011. – № 5 (401). – С. 124-134. – ISSN 0869-3595
492606
  Опацький І. Етнографічні дослідження Хрисанфа Ящуржинського на // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. І. Срібняк ; редкол.: Барсук О., Біаджи П., Буйських А. [та ін.]. – Миколаїв, 2020. – № 4 (32), жовтень - грудень. – С. 81-91. – ISSN 1998-4634
492607
  Кожолянко О. Етнографічні дослідження Юрія Федьковича та Григорія Купчанка в XIX столітті // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – 6. – Київ, 2017. – № 4 (368), липень - серпень. – С. 19-25. – ISSN 0130-6936
492608
  Пилипенко В. Етнографічні експедиції кафедри етнології та краєзнавства в АР Крим в 2008–2010 роках // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 33. – С. 148-152


  У 2008 - 2010 роках викладачі та студенти кафедри етнології та краєзнавства історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка брали участь в етнографічних експедиціях в АР Крим. Польові матеріали про історію і сучасне ...
492609
  Карпенко А.А. Етнографічні й археологічні колекції Володимира Шухевича у Національному музеї Андрея Шептицького // Вісник Інституту археології / Інститут археології Львівського національного університету ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – Вип. 10. – С. 163-170. – ISSN 2078-1849
492610
  Кравченко В. Етнографічні матеріали, зібрані Васильом Кравченком на Україні, а більшістю - в межах Волині. – [Житомир] : [Дpук. "Робітник"]
Т. 1 : Hаpодні оповідання й казки / Зібpані В. Кpавченком ; Пеpедмова М. Гладкого. – 1923. – [6], IV, 312 с.


  Рік вид. встановлено за кн.: Укpаїнська Літеpатуpна Енциклопедія. Т. 3. - К., 1995. В кн. також укp. наp. загадки, замовляння, казки, легенди, оповідання, пеpекази, пpиказки, повіp"я.
492611
  Ігнатюк І. Етнографічні матеріали. // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 21. – С. 168-172


  Про хліб. Знахарство.
492612
  Малюк З. Етнографічні мотиви у творчості Андрія Малишка // Українське народознавство: стан і перспективи розвитку на зламі віків : зб. наук. праць : матеріали других міжнар. наук.-практ. читань, присвяч. пам"яті укр. фольклориста Михайла Пазяка / Міжнар. асоц. україністів ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. Максима Рильського ; Ін-т журналістики Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін. ; редкол.: Г. Скрипник та ін. ; упоряд.: О. Петровський, Н. Юсова]. – Київ : [б. в.], 2002. – С. 324-325
492613
  Скрипник Г.А. Етнографічні музеї України / Г.А. Скрипник. – Київ : Наукова думка, 1989. – 299с.
492614
  Тимчик Н. Етнографічні надбання членів Південно-Західного відділу Російського географічного товариства // Етнічна історія народів Європи : збірник наук. праць / КУ ім. Т. Шевченка ; ред. Валентина Кирилівна Борисенко. – Київ : Київський університет, 1999. – Секц. 1 : Теоретичні проблеми етнології. – C. 79-83
492615
  Борисенко В.К. Етнографічні особливості культури пограниччя українців та угорців Закарпаття // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень ; голов. ред. Горбулін В.П. – Київ, 2018. – № 1 (46). – С. 9-15. – (Серія "Політика"). – ISSN 2306-5664
492616
  Костомаров М.І. Етнографічні писання Костомарова : зібрані заходом Акад. комісії укр. історіографії / М.І. Костомаров; Іст. секція Всеукр. акад. наук. ; за ред. акад. Михайла Грушевського. – Київ : Державне видавництво України, 1930. – XXIV, 352 с. – (Записок б. Українського наукового товариства в Києві ; т. 35)


  У виданні переставлено добірку етнографічних праць видатного історика, етнографа, поета, мислителя, громадського діяча Миколи Костомарова. Досліджено народну поезію, веснянки, міфологію, запорізькі пісні, історичну поезію та ін. Видання підготоване за ...
492617
  Зубик А.І. Етнографічні процеси в середовищі українців Росії // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 27. – С. 199-209 : рис., табл. – Бібліогр.: 22 назв.
492618
  Зубик А. Етнографічні процеси в українській діаспорі Молдови // Часопис соціально-економічної географії : міжрегіональний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – Вип. 20 (1). – С. 166-172. – ISSN 2076-1333
492619
  Юревич М.В. Етнографічні спостереження Ю.І. Крашевського у "Спогадах Волині, Полісся і Литви" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Вид.-поліграф. центр "Київ. ун-т" ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.В. Грицик [та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 2. – С. 304-310
492620
  Дрогобицька О. Етнографічні студії Михайла Паньківа // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Р. Яців, Р. Кирчів, Л. Мруз [та ін.]. – Львів ; Київ, 2016. – № 2 (128), березень - квітень. – С. 451-458. – ISSN 1028-5091
492621
  Кирчів Р. Етнографічні та фольклорні матеріали діячів "Руської трійці" // Рукописна україніка у фондах Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника НАН України та проблеми створення інформаційного банку даних : матеріали міжнар. наук.- практ. конф., 20-21 верес. 1996 р. / [упоряд., заг. ред. текстів, допоміж. покажчики: М.М. Трегуб ; редкол. : О.О. Дзьобан (відп. ред.) та ін. ; текст англ. мовою Я.П. Сеника] ; НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника. – Львів : Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника НАН України, 1999. – С. 181-186
492622
  Дубиківська-Кальненко Етнографічні типи українців у творчості Івана Гончара // Традиційна культура України як складова культурної політики: сучасний стан, загрози, перспективи : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю : 2 листоп. 2017 р. / М-во культури України, Укр. центр культурних досліджень ; [упоряд. З.О. Босик ; редкол.: Ю.О. Федів (голов. ред.) та ін. ; відп. ред. В.В. Телеуця). – Київ : УЦКД, 2017. – С. 31-38. – ISBN 978-966-452-250-8
492623
  Бенькалович Н. Етнографічно-краєзнавча діяльність Миколи Устияновича // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2012. – № 1 (103), січень - лютий. – С. 47-51. – ISSN 1028-5091
492624
  Висторонська Л.В. Етнографічно-краєзнавче свято "Юріївський ярмарок". Позакласний захід / Л.В. Висторонська, О.В. Лотоцька, В.В. Гуляй // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2018. – № 6 (196). – С. 38-39
492625
  Герета І.П. Етнографічно-меморіальний музей Володимира Гнатюка у Велесневі / І.П. Герета, О.С. Черемшинський. – Львів, 1971. – 96с.
492626
  Герета І.П. Етнографічно-меморіальний музей Володимира Гнатюка у Велесневі / І.П. Герета, О.С. Черемшинський. – Львів, 1982. – 80 с.
492627
  Кирчів Р.Ф. Етнографічно-фольклористична діяльність "Руської трійці" / Р.Ф. Кирчів; Акад. наук УРСР, Ін-т мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М.Т. Рильського, Львів. відділення ; [відп. ред. Ю.Г. Гошко]. – Київ : Наукова думка, 1990. – 338, [1] с.
492628
  Родінова Н. Етнографічно-фольклористична діяльність Бориса Грінченка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 44-46. – (Історія ; Вип. 82/84). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано наукову діяльність Б. Грінченка зі збирання та публікації етнографічних і фольклорних матеріалів. B. Grinchenko"s scientific activity on collecting and publishing ethnographic and folklore materials is analyzed.
492629
  Козлов М. Етнографічно-фольклористична діяльність Філарета Колесси: дореволюційна історіографія / Микола Козлов // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 43-48


  У статті розглядається питання дослідження в дореволюційній історіографії наукової спадщини відомого українського вченого Філарета Колесси як етнолога, фольклориста та музикознавця, аналізуються відгуки в літературі щодо його етнографічних експедицій ...
492630
  Козлов М.В. Етнографічно-фольклористична діяльність Філарета Колесси: історіографія : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / Козлов М.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 18 с. – Бібліогр.: 5 назв
492631
  Козлов М.В. Етнографічно-фольклористична діяльність Філарета Колесси: історіоргафія : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / Козлов М.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 265 л. – Бібліогр.: л. 219-265
492632
  Козлов М. Етнографічно-фольклористична та музикознавча діяльність Філарета Колесси в оцінці Станіслава Людкевича // Дні науки історичного факультету - 2011 : матеріали IV Міжнар. наук. конф. молодих учених, присвяч. 20-річчю Незалежності України, (28-29 квіт. 2011 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред. І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2011. – Вип. 4, ч. 5. – С. 40-41
492633
  Яременко В. Етнографія - наука націєтворча // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2014. – 31 липня - 6 серпня (№ 30). – С. 10
492634
  Хоменко М.М. Етнографія / М. Хоменко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 135. – ISBN 966-642-073-2
492635
  Гримич М. Етнографія // Спеціальні історичні дисципліни : довідник : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І.Н. Войцехівська, В.В. Томазов, М.Ф. Дмитрієнко, Т.А. Балабушевич, В.В. та ін. Бездрабко. – Київ : Либідь, 2008. – С. 246-255. – ISBN 978-966-06-0538-1
492636
  Наулко В.І. Етнографія (- наука, що досліджує культурно-побутові особливості народів) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України], 2009. – Т. 9 : Е - Ж. – С. 261-263. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-5720-7 (Т.9)
492637
  Скрипник Г. Етнографія в науковій біографії Євгенії Спаської // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2016. – № 6 (364), листопад - грудень. – С. 7-30. – ISSN 0130-6936
492638
  Стасюк О. Етнографія голодомору на Поділлі (на матеріалах сіл Самгородок, Красне, Софіївка Козятинського району Вінницької області) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 19. – С. 84-90
492639
  Діброва С. Етнографія Запоріжжя в творчості Я.П. Новицького: принципи збирання та публікації матеріалів // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2007. – № 5. – С. 38-56. – ISSN 0869-3595
492640
   Етнографія Києва і Київщини. – К, 1986. – 72с.
492641
  Плеше Іва Етнографія листування: про деякі мовні та жанрові особливості електронних повідомлень/листів // Народна творчість та етнологія : спецвипуск / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2011. – № 5 (333) : Хорватська етнологія. – С. 91-99. – ISSN 0130-6936
492642
  Воропай Олекса Етнографія України : Наука про націю / д-р Олекса Воропай. – З друкарні Української Видавничої Спілки в Лондоні. – Лондон, 1963. – 24 с.


  Наведено історіографічний огляд розвитку української етнографії від найдавніших часів до наших днів, зазначено основні завдання найбільш актуальні для сучасної етнологічної науки.
492643
   Етнографія України : навч. посібник / С.А. Макарчук, Ю.Г. Гошко, Р.Ф. Кирчів, З.Ф. Бичко; Макарчук С.А., Гошко Ю.Г., Кирчів Р.Ф., Бичко З.Ф. та ін. ; за ред. С.А.Макарчука. – Львів : Світ, 1994. – 519 с. – ISBN 5-7773-0015-4
492644
   Етнографія України : Навчальний посібник для вищ. навч. закл. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Львів : Світ, 2004. – 520с. – ISBN 966-603-371-2


  Наведено історіографічний огляд розвитку української етнографії від найдавніших часів до наших днів, зазначено основні завдання найбільш актуальні для сучасної етнологічної науки.
492645
  Шаповал Л.І. Етнографія України : навч.-метод. посібник / Л.І. Шаповал ; М-во освіти і науки України, Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка, Каф. історії України. – Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2021. – 198, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 167-191 та в кінці тем. – ISBN 978-966-2538-76-2
492646
  Пошивайло О.М. Етнографія українського гончарства : Лівобережна Україна / Олесь Пошивайло ; [ред. Н.Т. Попсуєнко]. – Київ : Молодь, 1993. – 401, [3] с. : іл., портр. – Рез. рос., англ. - Покажчики: с. 371-381. – Бібліогр.: с. 357-370 та в підрядк. прим. – ISBN 5-7720-0768-8
492647
   Етнографія української діаспори : навч.-метод. комплекс : програма курсу, завдання для самостійної роботи та рекомендована літ. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. етнології та краєзнавства ; [упоряд. Кузіна Н.В.]. – Київ : Київський університет, 2012. – 38, [1] с. : табл. – Бібліогр. в кінці тем
492648
  Леньо П. Етнографія чи етнологія? Аналіз традицій науки // Історичні студії : збірник наукових праць з проблем давньої і середньовічної історії та етнології / МОН України; Держ. вищий навчальний заклад "Ужгородський нац. ун. ", Кафедра історії стародавнього світу і середніх віків. – Ужгород, 2010. – Вип. 3. – С. 62-67
492649
  Вільна Я. Етнографія як одна із передумов самобутності прозових творів Г.Квітки-Основ"яненка // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 36 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 41-45


  У статті йдеться про концептуальність уваги одного з основоположників нової української літератури до етнографії, що проявилося в його найперших прозових творах рідною мовою, зокрема, оповіданні «Салдацький патрет». The article is devoted to the ...
492650
  Нагірна В. Етнографо-статистичні дослідження з позицій суспільної географії / В. Нагірна, В. Нагірний // Історія української географії : всеукраїнський часопис / Українське географічне товариство; Тернопільський національний педагогічний університет ім. Володимира Гнатюка; Географічна комісія наукового товариства ім. Шевченка. – Тернопіль, 2000. – Вип. 1. – С. 19-26. – ISBN 966-562-342-7
492651
   Етнографскм и фолклористични изследвания. – София, 1979. – 306с.
492652
  Литвин К. Етнографчні студії представників духовенства Чернігівської єпархії за матеріалами журналу "Вера и Жизнь" (1912-1917) // Ніжинська старовина : збірник регіональної історії та пам"яткознавства / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ, 2012. – Вип. 14 (17). – С. 53-59. – (Серія: Пам"яткознавство Північного регіону України ; № 4). – ISSN 2078-063X
492653
  Аргудяєва Ю. Етнодемографічна історія українців південної частини Далекого Сходу Росії (друга половина XIX - початок XX століття) // Народна творчість та етнографія : спецвипуск / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2010. – № 2 : Російська етнологія - Russian ethology. – С. 92-100. – ISSN 0130-6936
492654
  Цапок С.О. Етнодемографічна картина сучасного світу : (енциклопедичне дослідження) / Сергій Цапок; НАНУ; Ін-т регіональних досліджень. – Львів : ІРД НАН України, 2007. – 418с. – ISBN 966-02-3957-2
492655
  Деркач С.С. Етнодемографічний розвиток Київщини у другій половині XX - на початку XXI ст. : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / Деркач Світлана Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 235 арк. – Бібліогр.: арк. 199-235
492656
  Деркач С.С. Етнодемографічний розвиток Київщини у другій половині XX - на початку XXI ст. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / Деркач Світлана Сергіїсна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 15 с. – Бібліогр.: 10 назв
492657
  Деркач С. Етнодемографічний розвиток села Музичі на початку XXI століття // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 40. – С. 91-96. – ISSN 2309-9356


  Статтю присвячено комплексному дослідженню етнодемографічного розвитку села Музичі на Київщині на прикладі однієї сільської громади. Простежено, як змінювалася демографічна ситуація в селі протягом останніх десяти років. У досліджені використано ...
492658
  Горбань Т.Ю. Етнодемографічні трансформації на сході та півдні України в останнє десятиліття 20 століття // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України : збірник наукових праць / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2012. – Спец. випуск. – С. 55-68
492659
  Івченко І.С. Етнодендрологічне районування України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 23-26. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 8). – ISSN 1728-3817


  Описано вперше створене етнодендрологічне районування України. Досліджено плідні дендрологічні розробки кількох поколінь природознавців минулого із сучасним розвитком регіональної етноботанічної класифікації. Здійснено їх порівняння з новітнім ...
492660
  Римаренко Ю.І. Етнодержавознавство : теоретико-методологічні засади : підручник / Ю.І. Римаренко, Л.Є. Шкляр, С.Ю. Римаренко; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ ; Київський ун-т права. – Київ, 2001. – 263 с. – ISBN 966-02-1977-6
492661
  Фігурний Ю.С. Етнодержавонацієтворча діяльність Петра Конашевича-Сагайдачного в українознавчому вимірі // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії / Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2011. – Т. 27. – С. 64-75
492662
  Гайова Є. Етнодизайн - важливий засіб самовираження та самоідетифікації сучасної етнокультури в матеріальному світі людини // Матеріали до української етнології : щорічник: збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів ; редкол.: Г. Скрипник, В. Борисенко, Л. Мушкетик [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 18 (21). – С. 122-129. – ISSN 2313-8505
492663
  Сиваш І. Етнодизайн - важливий чинник консолідації українського суспільства в умовах війни // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2022. – № 3. – С. 120-123. – ISSN 2226-3209


  Наукова новизна полягає у виявленні нових етнодизайнерських знахідок в ідеологічній, соціальній, політичній, рекламній продукції, яку створюють професійні дизайнери та самодіяльні митці в умовах війни для підняття бойового духу народу, нищівної критики ...
492664
  Сніжко В.В. Етнодизайн як українська світоглядна структура // Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 2011. – № 3/4. – С. 30-36. – ISSN 0130-7037


  Життя Природи - постійно-діючий конкурсний відбір, який існує в пиродному довкіллі
492665
  Явір В.А. Етноеволюційний та етнотрансформаційний вплив етнополітичної дезінтеграції: міжнародні та національні політико-правові механізми протидії (на прикладі Індії) // Політичне життя : науковий журнал / Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса; редкол.: Нагорняк Т.Л., Польовий М.А., Скопова О.І. [та ін.]. – Вінниця, 2018. – № 1. – C. 164-168. – ISSN 2519-2949
492666
  Лаврик Д. Етноейдема-символ як вираження материнського коду у творчості Т. Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14. – С. 229-235


  У статті розглядаються особливості вживання етноейдем-символів, їхній значеннєвий потенціал у розкритті образу жінки-матері у творах Т. Шевченка
492667
  Тертична Ю.В. Етноекзогенний туризм в системі понять етногеографії // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 31. – С. 55-62 : рис. – Бібліогр.: 12 назв.
492668
  Бартуш Д. Етноекологічна методика дослідження регіональної кухні Франції (1890-2002) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 21. – С. 78-83


  Французька етнологічна наука
492669
  Гарасим Я. Етноестетика Василя Стефаника // Міфологія і фольклор : загальноукраїнський науково-освітній журнал / ГО " Українське т-во дослідників фольклору та міфології" ; голов. ред. І. Гунчик ; редкол.: М. Дмитренко, О. Івановська, В. Івашків [та ін.]. – Львів, 2008. – № 1 : жовтень-грудень. – С. 63-67
492670
  Гарасим Я.І. Етноестетика українського пісенного фольклору : дис. ... д-ра філолог. наук: 10.01.07 / Гарасим Я.І. ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2010. – 417 л. – Бібліогр. : л.374-417
492671
  Гарасим Я.І. Етноестетика українського пісенного фольклору : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.07 / Гарасим Я.І. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 39 с. – Бібліогр.: 22 назви
492672
  Гарасим Я. Етноестетичні виміри культурологічної концепції Євгена Маланюка // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2018. – № 2 (686), лютий. – С. 5-10. – ISSN 0236-1477
492673
  Гарасим Я.І. Етноестетичні особливості українського пісенного фольклору в концепції Олександра Потебні // Нариси до історії української фольклористики : навчальний посібник / Я.І. Гарасим. – Київ : Знання, 2009. – С. 246-259. – ISBN 978-966-346-596-8
492674
  Науменко Н.В. Етнознакова концептосфера у поезії Віри Вовк // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; Вид. дім Д. Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.М. Задорожна [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 40, ч. 2. – С. 84-97


  У статті з культурологічних позицій аналізуються принципи побудови художньої картини світу у поезіях американської поетеси українського походження Віри Вовк, починаючи зі збірки «Юність». Установлено, що принцип синтезу мистецтв, заснованого на ...
492675
  Блик О.І. Етноімагологічні аспекти "Саги про Еймунда" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2010. – Вип. 29. – С. 54-60


  У статті розглядаються питання етноімагології - порівняно нової та актуальної галузі компаративістики. Предметом її вичення є образи-іміджі іноземців та інших країн зафіксовані у письмовій спадщині певного народу. У статті розглянуто взаємодію ...
492676
  Савчук Борис Етноісторизм: нова парадигма освіти / Савчук Борис, Білавич Галина // Історія. Філософія. Релігієзнавство : науковий журнал / Житомирський державний університет імені Івана Франка; Вид-во "Антросвіт". – Київ, 2009. – № 1. – С. 14-17. – ISSN 1999-4966
492677
  Чмихов М.О. Етноісторичний процес у міфічній та реальній історії // Вісник Київського університету [Електронний ресурс] / Київський державний університет імені Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 29-36. – (Історико-філологічні науки ; Вип. 3). – ISSN 0868-5096


  Продовжено зіставлення міфічних історій індоєвропейських та семітських народів із історичною та кліматичною періодизацією древніх пам"яток Близького Сходу й Причорномор"я. Уточнюється календарне датування п"яти історичних епох, починаючи з ...
492678
  Сніжко В. Етноісторичні процеси на українських теренах // Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 19-35. – ISSN 0130-7037


  Від Андрея Первозваного до архонтисти Ельги.
492679
  Сніжко В. Етноісторичні процеси на українських теренах. Від Андрея Первозваного до архонтиси Ельги // Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 2011. – № 7/8. – С. 14-27. – ISSN 0130-7037
492680
  Толочко Д. Етноісторичні реконструкції походження українського народу: теоретико-методологічні основи // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2012. – № 1 (42). – С. 61-65
492681
  Хоменко М.М. Етноісторія / М. Хоменко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 136. – ISBN 966-642-073-2
492682
  Маленко О. Етнокоди художнього мовосвіту в поетичних текстах М. Стельмаха // Культура слова : науково-популярне видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. мови. – Київ, 2012. – Вип. 76. – С. 59-65. – ISSN 0201-419
492683
  Білоус О. Етноконфесійна політика в Україні в 90-х роках ХХ століття: регіональні особливості і закономірності // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2017. – № 1 (87), січень - лютий. – C. 251-264. – ISSN 2524-0137
492684
  Войналович Віктор Етноконфесійна політика угорського уряду на Закарпатті (1939-1944 рр.) // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2009. – № 1 (43). – С. 65-71
492685
  Левченко Я. Етноконфесійний чинник у зовнішній політиці Франції у Північній та Центральній Африці // Актуальні проблеми міжнародних відносин : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : [16 жовт. 2014 р., Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. та ін.]. – Київ : [б. в.], 2014. – Ч. 1. – С. 136-139
492686
  Войналович В. Етноконфесійні аспекти історії німців в Україні // Діалог. Історія, політика, економіка. – Київ, 2000. – № 1 : Україна і Німеччина. – С.134-138 : Фото. – ISSN 1607-6451
492687
  Войналович В.А. Етноконфесійні об"єднання в політико-ідеологічному конструкті радянської тоталітарної системи 1920-х - 1930-х рр.: наслідки для Донбасу // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2014. – № 4/5 (72/73), липень - жовтень. – С. 216-245
492688
  Грищенко І. Етноконфесійні стереотипи в українській народній прозі // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 35 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 144-149


  У статті досліджуються етноконфесійні стереотипи на матеріалах української народної прози кінця ХІХ ст. Поряд з опозицією "свій-чужий" розглядається фольклорна тріада "свій-інакший-чужий".
492689
  Пунько Л. Етноконфесійні суперечності у галицькому суспільстві у контексті етнополітики Польщі (1919-1939) // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність : збірник наукових праць / НАН України, Інститут українознавства ім.І Крип"якевича. – Львів, 2008. – Вип. 17 : Українсько-польсько-білоруське сусідство: XX століття. – С. 257-265. – ISBN 978-966-02-5080-2
492690
  Сенюшкіна Т. Етноконфліктний потенціал Криму і проблеми безпеки в Чорноморсько-Каспійському регіоні // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2009. – Вип. 44 : Курасівські читання - 2009. Політичний простір України: регіональні виміри. – С. 322-332. – ISBN 978-966-02-5496-1
492691
  Іванілов О.В. Етноконфліктний потенціал України: яким він є? (спроба історико-філософського аналізу) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 108-109. – (Філософія. Політологія ; вип. 52/53). – ISSN 1728-3817
492692
  Масієнко Л. Етнокраєвиди в поезії Шевченка // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2014. – 13-19 лютого (№ 6). – С. 12-13


  Брит. політолог, дослідник феномену націоналізму Ентоні Д. Сміт у праці "Культурні основи націй. Ієрархія, заповіт і республіка"(2009) наголошує на провідній ролі європейських романтиків в істор. процесах самовизначення національних спільнот, ...
492693
  Масенко Л. Етнокраєвиди в поезії Шевченка // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2014. – № 3 (684). – С. 53-56. – ISSN 0130-5263
492694
   Етнократологічний словник / О.В. Антонюк, С.С. Боко, Ю.В. Бондар, К.О. Ващенко, В.І. та ін. Волобуєв; [О.В. Антонюк та ін.] ; за ред.: О.В. Антонюка [та ін.] ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. – Київ : МАУП, 2007. – 575, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. акр. - Алф. покажч.: с. 569-575. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-608-777-8


  У пр. № 1704450 напис: Подарунок Київськомк університету від випускника 1971 року І.І. Дахна. Підпис.
492695
  Баран В.Д. Етнокультарні процеси в добу Київської Русі-України і Галицько-Волинського князівства // Україна й українство в етнокультурних процесах / В.Д. Баран, С.М. Бойко, О.Г. Гула, Л.Л. Залізняк, С С. ін. Наливайко. – Київ : НДІУ МОН України, 2018. – С. 148-165
492696
  Марасюк С. Етнокультура складова розбудови сучасної української державності // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / НАДУ;Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2008. – Вип. 2 (32). – С. 51-55.
492697
  Воропай М.В. Етнокультура українців Північно-Східної Слобожанщини в другій половині 20 на початку 21 століть : дис. ... канд. історичних наук. Спец. 07.00.05 - етнологія / Воропай М.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 191л. – Бібліогр.: л.: 163 - 191
492698
  Воропай М.В. Етнокультура українців Північно-Східної Слобожанщини в другій половині 20 на початку 21 століть : Автореф. дис. ... канд. історичних наук. Спец. 07.00.05 - етнологія / Воропай М.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 18с. – Бібліогр.: 5 назв
492699
  Філіпчук Г. Етнокультура, природовідповідність в етизації особистості // Естетика і етика педагогічної дії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ ; Полтава, 2011. – Вип. 1. – С. 34-45. – ISSN 2226-4051
492700
  Кресіна І.О. Етнокультурна автономія як інститут забезпечення прав національних меншин: світовий досвід і Україна : наук. записка / [І.О. Кресіна, В.А. Явір, М.Д. Ходаківський] ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ : Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України, 2018. – 119, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-8716-7
492701
  Кресіна І. Етнокультурна автономія як політико-правовий інститут захисту прав національних меншин // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2019. – № 3/4 (99/100), травень - серпень. – С. 204-223. – ISSN 2524-0137
492702
  Паронікян А.А. Етнокультурна диверсифікація: реалії та перспективи України на шляху до мультикультуралізму // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 234-238. – (Серія "Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи" ; вип. 39). – ISSN 2227-6521
492703
  Індиченко Г. Етнокультурна диференціація первісного населення (за матеріалами території України) // Етнічна історія народів Європи : Національні меншини. Етноархеологія. Зб. наук. праць / КУ ім. Т. Шевченка. Ін-тут політичних і етнонаціональних досліджень НАНУ. – Київ : Стилос, 1999. – [Вип. 3]. – C. 106-109. – ISBN 966-7321-41-Х
492704
  Олійник М. Етнокультурна знаковість сучасного національного маркованого вбрання українців // Матеріали до української етнології : щорічник: збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів ; редкол.: Г. Скрипник, В. Борисенко, Л. Мушкетик [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 16 (19). – С. 176-182. – ISSN 2313-8505
492705
  Олійник М. Етнокультурна знаковість українського одягу в міських практиках за радянських часів: етнічна й естетично-сценічна функції // Матеріали до української етнології : щорічник: збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2016. – Вип. 15 (18). – С. 97-104. – ISSN 2313-8505
492706
  Кирій В. Етнокультурна ідентичність Сіма-Регла ("Сімаргла") // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Р. Яців, Р. Кирчів, Л. Мруз [та ін.]. – Львів, 2017. – № 6 (138), листопад - грудень. – С. 1433-1438. – ISSN 1028-5091


  "Досліджується питання етнокультурної приналежності божества, ідол якого був поставлений Володимиром Великим поряд з ідолами основних богів давньоруського пантеону. Автор обгрунтовує нову («варязьку») версію ідентифікації «Сімаргла»".
492707
  Глебова Н.І. Етнокультурна ідентичність та її продукування: теоретико-методологічні підходи // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 24 (221). – С. 8-13. – (Філософські науки). – ISSN 1729-360Х
492708
  Козак Д.Н. Етнокультурна історія Волині (І ст. до н.е. -- IV ст. н.е.) / Д.Н. Козак. – К., 1992. – 172с.
492709
  Онищук Ярослав Іванович Етнокультурна історія Волино-Подільського пограниччя в 1 тис. н.е. : Автореф. дис. ... канд. історич. наук: 07.00.05 / Онищук Я.І.; НАНУ, Ін-т українознавства ім.І.Крип"я кевича. – Львів, 2001. – 20 с.
492710
  Гречко Д.С. Етнокультурна історія населення Дніпровського лісостепового Лівобережжя скіфського часу : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.04 / Гречко Денис Сергійович ; НАН України, Ін-т археології. – Київ, 2021. – 31 с. – Бібліогр.: 31 назва
492711
  Павлишин Г.Я. Етнокультурна колористика у сімейній сазі в новелах Марії Матіос "Майже ніколи не навпаки" // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2010. – С. 196-200. – (Серія "Філологічна" ; вип. 15). – ISBN 966-7631-70-2
492712
  Семеног О. Етнокультурна компетентність особистості в реаліях сьогодення: аксиологічні виміри // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2013. – № 3. – С. 15-18


  У статті окреслено аксіологічні виміри родинних виховних, зокрема трудових як потужного чинника формування етнокультурної компетентності, презентовано досвід Малобілозерської естетичної гімназії-інтернату "Дивосвіт". Доводиться, що формування ...
492713
  Ковпак В.А. Етнокультурна компетенція: формування засобами документно-інформаційної комунікаційної системи (на прикладі книги М. Хейфеца "Українські силюети" видавництва "Сучасність") // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2016. – С. 11-17. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 2 (26)). – ISSN 2219-8741
492714
  Пишньоха О.А. Етнокультурна лексика у творах турецького поета-хеджиста Н.Ф Чамлибеля // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 19, т. 1 (181). – С. 196-202
492715
  Сліпченко О.В. Етнокультурна маркованість числівників у найдавніших фразеологізмах китайської мови - чен"юй // Мовні і концептуальні картини світу / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; відп. ред. О.І. Чередниченко ; редкол.: А.Д. Бєлова, В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 29. – С. 265-272
492716
  Петриченко Оксана Анатоліївна Етнокультурна наступність образів першоелементів буття в художній мові М. Гумільова і В. Хлєбнікова : Автореф. дис .... канд. філолог. наук: 10.02.02 / Петриченко О.А.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 12 назв
492717
  Дідківська Л. Етнокультурна палітра українських полісемантизмів // Україністика: минуле, сучасне, майбутнє : [sbornik prispevku z mezinarodni konf. konane v Brne ve dnech 22.-23. 2003 a venovane 10. vyroci vzniku ukrajinistiky jako studijneho oboru na Filozoficke fakulte Masarykove univ. y Brne] / Masarykova Univerzita v Brne, Filozoficka fakulta, Ustav slavistiky ; [ed.: Doc. H. Myronova et al. ; red. kolectiv: prof. Dr. H. Bieder et al.]. – Brno : Masrykova univerzita v Brne, 2004. – С. 151-159. – (Ukrainica Brunensia ; 1). – ISBN 80-902989-7-4
492718
  Косенко Ю.А. Етнокультурна панорама Північного Кавказу // Матеріали всеукраїнської наукової конференції "Україна та етнокультурне розмаїття Північного Кавказу" : м. Біла Церква - 20.10.2016 / "Україна та етнокультурне розмаїття Північного Кавказу", всеукр. наук. конф. – Ічня : Формат, 2016. – С. 7-10. – ISBN 978-966-1567-34-3
492719
  Комар О.С. Етнокультурна парадигматика національно-маркованих мовних одиниць : дис. ... канд. філол. наук: 10.02.01 / Комар О.С. ; Уман. держ. педагогічний ун-т ім. Павла Тичини. – Умань, 2009. – 217л. + Додатки : л.210-217. – Бібліогр. : л.184-209
492720
  Комар О.С. Етнокультурна парадигматика національно-маркованих мовних одиниць : автореф. ... канд. філол. наук: 10.02.01 / Комар О.С.; КНУТШ, Ін-т філології. – Київ, 2009. – 20 с. – Бібліогр.:7 назв
492721
  Шостак М. Етнокультурна проблематика історії Руси-України у сучасному історіографічному дискурсі // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства М-ва освіти і науки України ; редкол.: Б. Галайко, Баран В.Д., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3 (60). – C. 113-130. – ISSN 2413-7065
492722
  Данилюк І.В. Етнокультурна психологія : історія та сучасність : монографія / Іван Данилюк, Антон Курапов, Ілля Ягіяєв. – Київ : АртЕк, 2019. – 431, [1] с. : іл., табл. – Імен. покажчик: с. 412-428. – Бібліогр.: с. 388-411. – ISBN 978-617-7814-01-5
492723
  Чабанов В.Г. Етнокультурна самобутність українців в умовах глобалізації : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.12 / Чабанов Василь Григорович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 194 л. – Бібліогр.: л. 171-194
492724
  Чабанов В.Г. Етнокультурна самобутність українців в умовах глобалізацї : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.12 / Чабанов Василь Григорович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 17 с. – Бібліогр.: 8 назв
492725
  Пашкова Н. Етнокультурна семантика українського артефакту ПОРІГ у зіставному аспекті // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка ; редкол.: Чернюх Б.В., Голубовська І.О., Руда Н.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 18. – С. 98-107. – ISSN 2411-1562


  Метою статті є аналіз етнокультурної семантики артефакту ПОРІГ, імпліцитно закладеної в його назві та пов’язаних з ним давно вже не прозорих ритуалах, табу та архаїчних віруваннях. Методологія дослідження ґрунтується на застосуванні міждисциплінарного ...
492726
  Уманцева Н.Ф. Етнокультурна семантика української діалектної фразеології // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2012. – № 1021. – С. 210-214. – (Філологія ; Вип. 66). – ISSN 2227-1864


  У статті розглянуто особливості етнокульт. семантики діалектної фразеології одного з населених пунктів Харк. обл. Простежено зв"язок аналізованих фразеологізмів з окремими семантичними параметрами нац. мов. картини світу, з"ясовано роль обрядових ...
492727
  Борисенко В. Етнокультурна ситуація на Підляшші (за матеріалами експедиції 1997 року) / В. Борисенко, О. Войцехівський // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 5 : Україна та Фінляндія: західні й східні впливи на історичний та культурний розвиток. – C. 77-80
492728
  Рудкевич Н.І. Етнокультурна соціалізація студентів в освітньому середовищі вищого навчального закладу : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.05 / Рудкевич Наталія Ігорівна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 24 назви
492729
  Рендюк Т. Етнокультурна спадщина зарубіжних українців // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник ; редкол.: Л. Артюх, В. Балушок, В. Борисенко [та ін.]. – Київ, 2019. – № 6 (382), листопад - грудень. – С. 7-13. – ISSN 2664-4282
492730
  Славова Л. Етнокультурна специфіка історичної термінології: зіставний та перекладознавчий аспекти (на матеріалі історичних термінів античності та давньоруського періоду) / Л. Славова, М. Возна // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. І.Л. Покровська ; редкол.: Р. Бальсис, І. Голубовська, М. Іваницька [та ін.]. – Київ, 2022. – Вип. 1 (71). – С. 115-131. – ISSN 2520-6397


  У дослідженні розглядаються зіставний та перекладознавчий аспекти історичної термінології англомовних та україномовних наукових текстів, присвячених опису античного та давньоруського періоду української історії. Визначено різні класи зазначених ...
492731
  Письменна Ю.О. Етнокультурна специфіка лексем як предмет лінгвістичних досліджень у XX - на початку XXI ст // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2015. – Вип. 51. – С. 379-386


  У статті здіснено критичний огляд і систематизацію сучасних лінгвістичних напрямів, орієнтованих на дослідження лексики, яка містить у своїй семантиці культурно зумовлений компонент. В статье представлен критический обзор и систематизация современных ...
492732
  Славова Л.Л. Етнокультурна специфіка мовленнєвої поведінки політика (на матеріалі англомовного та українського дискурсу) // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 34. – С. 236-240
492733
  Петракова О.І. Етнокультурна специфіка словесних поетичних образів новозеландської поезії // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 15, т. 6 (160). – C. 295-300
492734
  Демедюк М. Етнокультурна специфіка тваринних образів в українських народних казках // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2015. – № 3 (123), травень - червень. – С. 655-659. – ISSN 1028-5091
492735
  Конвай В. Етнокультурна специфіка транснацональних шлюбів // Народна творчість та етнологія / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2013. – № 2 (342), березень - квітень. – С. 85-93. – ISSN 0130-6936


  На матеріалах України та Італії.
492736
  Любчук Н. Етнокультурна специфіка фразеологізмів та проблема перекладу (на матеріалі німецької та української мов) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – Вип. 9. – С. 169-172
492737
  Ушневич С. Етнокультурна специфіка хронотопу в літературній казці "Таємниця козацької шаблі" Зірки Мензатюк // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – Вип. 148. – С. 164-169. – (Серія: Філологічні науки). – ISBN 966-8089-24-3
492738
  Литовченко Д. Етнокультурна стереотипізація мусульман у маніпулятивних технологіях англомовних мас-медіа // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; Відп. ред.: А.Д. Бєлова ; Редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (52). – С. 428-438


  У статті розглядаються аспекти етнокультурної стереотипізації мусульман у друкованих англомовних медіаматеріалах, досліджуються маніпулятивні технології використання та нав"язування антимусульманських поглядів читацькій аудиторії у медіадискурсі ...
492739
  Сорочук Л. Етнокультурна традиція українства у контексті світового культурного простору // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко, І.В. Верба [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 18. – С. 252-256


  У статті порушується проблема збереження та ширення етнокультурних надбань українців у світовому цивілізаційному просторі. Досліджуються практики фольклорно-етнографічної традиції української діаспори, які є одночасно потенційним ресурсом ...
492740
  Булгакова Л.П. Етнокультурна характеристика народної вишивки Поділля ( кінець 19 - 30-ті роки 20 ст.) : Автореф. ... канд. істор. наук: 07.00.05 / Булгакова Л.П.; НАНУ. Ін-тут українознавства ім.І.Крип"якевича. Ін-тут народознавства. – Київ, 2000. – 20 с. – Бібліогр.: 16 - 17 с.
492741
  Бачинська О.А. Етнокультурна характеристика населення міст Нижнього Подунав"я на початку ХІХ ст. (За матеріалами "Опису Кілії" 1808 р.) / О.А. Бачинська, О.А. Прігарін // Записки науково-дослідної лабораторії історії Південної України Запорізького державного університету. – Запоріжжя, 2001. – № 6 : Південна Україна 18-19 століття. – С.68-85. – ISBN 966-7089-17-7
492742
  Ішуніна Н. Етнокультурне відродження греків: Київське грецьке товариство "Еллада" // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т політ. та етнонац. дослід. НАН України. – Київ, 2000. – Вип. 4. – С. 80-83
492743
  Яременко С. Етнокультурне забарвлення україномовного газетного дискурсу початку XX ст. // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 2. – С. 215-253. – ISBN 978-966-439-357-4
492744
  Ущаповська І.В. Етнокультурне маркування невербальних кодів простору та часу // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2016. – Т. 8, № 2. – С. 160-165. – ISSN 2077-804X
492745
  Д"якова Т.О. Етнокультурне підгрунтя фразеології вдалого сватання в українських східнослобожанських говірках // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2012. – С. 18-21. – (Серія 10. Проблеми граматики і лексикології української мови ; Вип. 9)
492746
  Нахлик Є. Етнокультурне розрізнення українців та росіян у творчості Івана Котляревського // Наукові записки : Studia in honoren. Видається з нагоди 70-річчя від дня народж. д-ра філол. наук, проф. Г.Д. Клочека / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2013. – С. 237-247. – (Серія: Філологічні науки ; вип. 114). – ISBN 966-8089-24-3
492747
  Мисик О.А. Етнокультурний аспект вивчення іноземної мови // Трансформаційні процеси в освіті та медицині: вітчизняний та зарубіжний контекст : матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. (12-13 жовт. 2018 р.) / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Навч.-наук. ін-т моделювання та аналізу патолог. процесів, Каф. інозем. мов [та ін. ; редкол.: М.М. Корда та ін.]. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2018. – С. 153-155
492748
  Фігурний Ю.С. Етнокультурний вимір наукового доробку Михайла Сікорського // Михайло Сікорський - світоч України / Ю.С. Фігурний. – Київ : НДІУ, 2017. – С. 48-70
492749
  Фігурний Ю. Етнокультурний вимір наукового доробку Михайла Сікорського // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства М-ва освіти і науки України ; редкол.: Б. Галайко, Баран В.Д., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (66). – C. 51-62. – ISSN 2413-7065
492750
  Ліщинська О. Етнокультурний вимір українського авангардизму // Вісник Львівського університету / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 182-189. – (Серія "Філософські науки" ; вип. 15). – ISSN 2078-6999
492751
  Сухомлинов О.М. Етнокультурний дискурс у літературі польсько-українського пограниччя XX століття : монографія / Олексій Сухомлинов ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Донецьк : Ландон-XXI, 2012. – 375, [1] с. – Алф. покажч.: с. 325-332. – Бібліогр.: с. 333-375. – ISBN 978-617-7049-16-5
492752
  Ісаєв С.С. Етнокультурний код китайських фразеологізмів-гастронімів (на прикладі фразеологізмів із компонентами-назвами продуктів харчування тваринного походження) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 56, ч. 1. – С. 201-212. – ISSN 2520-6397


  Досліджується етнокультурний код китайських фразеологізмів із компо- нентами-назвами продуктів харчування тваринного походження. Особлива увага приділяється зв"язкам семантики фразеологізмів із кодами культури та визначенню ролі фразеологізмів як ...
492753
  Савченко О.О. Етнокультурний компонент у семантиці назв елементів рельєфу (на матеріалі паремій української та англійської мов) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.17 / Савченко Оксана Орестівна ; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса. – Вінниця, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
492754
  Звягіна Г.О. Етнокультурний контекст художніх творів Марії Матіос "Солодка Даруся", "Ніколи не навпаки" // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2019. – Т. 24, вип. 1 (19). – С. 29-34. – (Серія: Філологія). – ISSN 2307-8332
492755
  Афанасьєва Л.В. Етнокультурний ландшафт: суб"єктно-об"єктний вимір // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2004. – № 615. – С. 105-108. – (Теорія культури і філософія науки). – ISSN 0453-8048
492756
  Качкан В.А. Етнокультурний пласт Івана Огієнка // Українське народознавство в іменах : У 2 ч. : Навчальний посібник / В.А. Качкан. – Київ : Либідь, 1994. – Ч.1. – С. 281-295. – ISBN 5-325-00349-6
492757
  Никитюк С.І. Етнокультурний пласт Івана Огієнка // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник : scientific collections / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Н.-д. центр огієнкознавства ; голов. ред. Л.М. Марчук ; редкол.: С.Д. Абрамович, Н.І. Бернадська, О.С. Волковинський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2018. – С. 202-206. – (Серія філологічна ; вип. 15). – ISSN 2309-7086
492758
  Чабанов В. Етнокультурний поступ українців під впливом євроінтеграційних процесів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 53-56. – (Українознавство ; Вип. 16). – ISSN 1728-3817


  У статті характеризуються особливості етнокультурного поступу українців під впливом євроінтеграційних процесів. Процеси формування нових ідентичностей є досить складними і вимагають відкритої активної позиції і готовності українського суспільства до ...
492759
  Михалюк М.М. Етнокультурний потенціал єврейського етносу малих містечок столичного суспільно-географічного району України : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Михалюк Марина Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
492760
  Михалюк М.М. Етнокультурний потенціал європейського етносу малих містечок столичного суспільно-географічного району України : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Михалюк Марина Михайлівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2019. – 257 арк. – Додатки: арк. 187-257. – Бібліогр.: арк. 11-13, 165-186 та в додатках: арк. 255-257
492761
  Якубіна Юлія Етнокультурний простір Ніжина як фактор формування художньої свідомості Гоголя // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2009. – № 3 (387). – С. 107-149. – ISSN 0869-3595
492762
  Маджід Мурудж Фарід Маджід Етнокультурний простір у малайзійській англомовній літературі: символіко-концептуальна репрезентація : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Маджід Мурудж Фарід Маджід ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 192 арк. – Додатки: арк. 185-192. – Бібліогр.: арк. 159-184
492763
  Маджід Мурудж Фарід Маджід Етнокультурний простір у малайзійській англомовній літературі: символіко-концептуальна репрезентація : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Маджід Мурудж Фарід Маджід ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 5 назв
492764
  Михайлова М.О. Етнокультурний простір України на тлі розгортання глобалізаційних процесів // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. Акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2012. – Вип. 57 (№ 2). – C. 413-417. – ISSN 2076-1554
492765
  Антонюк Т. Етнокультурний профіль третьої хвилі української еміграції // Народна творчість та етнологія / НАН України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник ; редкол.: Л. Артюх, В. Балушок, В. Борисенко [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (383), січень - лютий. – С. 86-106. – ISSN 2664-4282


  "У статті досліджено окремі книжкові видання з фонду відділу зарубіжної україніки Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, які розкривають історію третьої хвилі української еміграції (1945 – кінець 1980?х рр.), спричиненої Другою ...
492766
  Тучинський В. Етнокультурний розвиток молдавської національної меншини Півдня України в другій половині ХІХ - початку ХХ століття // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 10. – C. 80-85
492767
  Пономарьова І. Етнокультурний синтез у традиційному чоловічому одязі грецького населення Приазов"я // Народна творчість та етнологія / НАН України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. В. Великочий ; редкол.: В. Балушок, Ф. Болман, Г. Бондаренко [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (386), липень - вересень. – С. 43-53. – ISSN 2664-4282
492768
   Етнокультурний та етнополітичний ландшафт прикордонних регіонів України, Молдови та Румунії : іст. ретроспектива і сучас. стан / [Н.В. Стрельчук, М.К. Чучко, Б.М. Боднарюк та ін.] ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Технодрук, 2018. – 255, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 220-255. – ISBN 978-617-7611-30-0
492769
  Єрмоленко С. Етнокультурний та соціальний зміст художньої оповіді Івана Нечуя-Левицького // Культура слова : науково-популярне видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. мови. – Київ, 2013. – Вип. 79. – С. 6-15. – ISSN 0201-419
492770
  Старовойтенко О.А. Етнокультурний туризм // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 4 (119). – С. 157-163
492771
  Шинкаренко Т.І. Етнокультурний фактор в сучасній дипломатії // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2013. – Вип. 112, (ч. 1). – С. 140-143


  В статті розглянуто значення етнокультурного фактора в сучасній дипломатії, чинники формування та особливості соціокультурних традицій різних етносів, які суттєво впливають на переговорний процес, встановлення та зміцнення дипломатичних контактів, ...
492772
  Клименко О.А. Етнокультурний чинник як цивілізаційно-ціннісна складова у формуванні держав Південно-Східної Азії: історичний контекст // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; за загальною ред.: Ф.М. Кирилюка, М.І. Хилька. – Київ, 2014. – Вип. 76. – С. 347-358
492773
  Мороз В.Я. Етнокультурні архетипи як базові моделі історичної комунікації // Психолінгвістика : психологія, мовознавство, соціальні комунікації: збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ.пед.ун-т ім. Григорія Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – № 13. – С. 218-231. – ISBN 978-617-7009-23-7
492774
  Грицюта Н.М. Етнокультурні архетипи як етична парадигма сучасних рекламних комунікацій // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – Вип. 13, січень - червень. – С. 30-35


  У рекламі українських торговельних марок, покликаній не лише підтримувати вітчизняного товаровиробника, а й ефективно впливати на формування світогляду і патріотичні настрої споживачів, архетипні символи етнокультурного контексту використовуються ...
492775
  Гриневич І. Етнокультурні архетипи як основний чинник відображення національного менталітету у поезії Осипа Маковея // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.Г. Астаф"єв, О.А. Беканідзе [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 2 (53). – С. 47-58


  Розглянуто специфіку використання етнокультурних архетипів у мовотворчості українського поета Осипа Маковея. Висвітлено майстерність використання автором архетипів, що здійснюють етноестетичний вплив на систему образотворення. Проаналізовано естетичне ...
492776
  Данник К.О. Етнокультурні аспекти діяльності вірменської меншини в незалежній Україні (на матеріалах національно-культурних товариств) : автореф. дис. ...канд. культурології : 26.00.01 / Данник Катерина Олександрівна ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 16 с. – Бібліогр.: 17 назв
492777
  Ковальова Д.С. Етнокультурні аспекти перекладу художнього твору // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 41, ч. 2. – С. 215-222


  У статті розглядається поняття міжкультурної комунікації на матеріалі україномовного перекладу роману Маріо П"юзо "Хрещений Батько", аналізуються варіанти перекладу італійських реалій українською мовою та виокремлюються способи їх відтворення. В ...
492778
  Турчин О. Етнокультурні аспекти прочитання барокових текстів книги Данила Братковського "Світ, по частинах розглянутий" // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 20. – С. 98-107


  У статті проаналізовано вплив політичних та культурних обставин життя Волині другої пол. XVII ст. та особистого досвіду поета - захисника православ"я та лідера військово-політичної боротьби на втілення європейських барокових мотивів, тем та ідей у ...
492779
  Максименко О.В. Етнокультурні виміри перекладу текстів новин // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 12, ч. 2. – С. 31-35
492780
  Баженов Л.В. Етнокультурні дослідження І.С. Винокура населення Дністро-Дніпровського межиріччя I - початку II тисячоліть // Краєзнавець Хмельниччини : науково-краєзнавчий збірник / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Хмельницька обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України ; Центр дослідження історії Поділля. – Кам"янець-Подільський, 2015. – Вип. 8. – С. 119-126
492781
  Прилипко Я.П. Етнокультурні зв"язки болгар і східних слов"ян : (На матеріалі одягу) / Я.П. Прилипко; відп. ред. К.Г. Гуслистий. – Київ : Наукова думка, 1964. – 133, [11] с.
492782
  Пашкова Г.Т. Етнокультурні зв"язки українців та білорусів Полісся / Г.Т. Пашкова. – К., 1978. – 119с.
492783
  Борисенко В. Етнокультурні зв"язки українців та поляків Східного Поділля (кінець XIX - початок XX століття) : іст.-етнол. дослідження / Валентина Борисенко ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ : ІМФЕ ім. М.Т. Рильського НАН України, 2014. – 205, [1] с., [16] арк. іл., фот. : іл., фот. – Бібліогр.: с. 192-205 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-7313-9
492784
  Кузнецов Етнокультурні зв’язки степового населення Східної Європи за доби ранньої бронзи / Кузнецов, ПФ, О.О. Хохлов // Археологія : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т археології. – Київ, 2011. – № 1. – С. 3-11. – ISSN 0235-3490
492785
  Лучик В.В. Етнокультурні конотації в топонімії України // Магістеріум / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2016. – Вип. 62 : Мовознавчі студії. – С. 55-60. – ISSN 1996-9872
492786
  Герасим П. Етнокультурні контакти варварських племен із античними містами-державами у басейні Північного Причорномор"я V - I ст. до н. е. в античній історіографії // Дні науки історичного факультету - 2011 : матеріали IV Міжнар. наук. конф. молодих учених, присвяч. 20-річчю Незалежності України, (28-29 квіт. 2011 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред. І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2011. – Вип. 4, ч. 5. – С. 36-37
492787
  Пономарьова І.С. Етнокультурні контакти греків Приазов"я (на прикладі традиційного грецького одягу) // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2004. – № 3. – С. 37-45. – ISSN 1608-0599
492788
  Лях К. Етнокультурні контакти німецьких колоністів Півдня України у світлі лінгвістичних даних // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 16 : Німці в етнокультурному просторі України. – С. 90-97


  Стаття присвячена аналізу етнокультурних контактів німецьких колоністів півдня України у світлі лінгвістичних даних. Автор доходить висновку, що інтенсивність подібних контактів, починаючи з другої половини ХІХ ст., посилюється прямо пропорційно ...
492789
  Марушкевич А. Етнокультурні можливості впливу на стан естетичного та етичного розвитку української молоді // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 55-58. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; вип. 1). – ISSN 1728-3817


  Розкриваються етнокультурні можливості впливу на стан естетичного та етичного розвитку української молоді. Акцентується увага на актуальних положеннях етнопедагогічної теорії з проблеми. Etnocultural possibilities of influence on the state of ...
492790
  Файзулліна Г.С. Етнокультурні мотиви у творчості українських "шістдесятників" // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Чернець В.Г., Жукова Н.А., Станіславська К.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 37. – C. 79-86. – ISSN 2225-7586
492791
  Шумлянська Н.В. Етнокультурні напрями трансформації екологічного туризму в умовах глобалізації // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; редкол.: Шейко В.М., Дяченко М.В., Волков С.М. [та ін.]. – Харків, 2017. – C. 94-100. – (Серія: Культурологія ; вип. 58). – ISSN 2410-5325
492792
  Ляшенко Я. Етнокультурні ознаки в поховальному обряді черняхівської культури // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 409-413. – ISBN 978-966-171-795-3
492793
  Воловик В.М. Етнокультурні особливості дорожніх ландшафтів Поділля // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 189-196. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 37)). – ISSN 2311-3383


  У статті розкриті конвергентні комунікаційні особливості функціонування дорожніх ландшафтів модельного регіону, пов"язані з військовими (Чорний та Кучманський шляхи) і мирними (Коломийський шлях, Вінницький гостинець, дорога велика до Брацлава) ...
492794
  Моісеєнко О.Ю. Етнокультурні особливості енігматичних образів у текстах загадок народів Східної Африки (на матеріалі англійської мови) // Мовні і концептуальні картини світу / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; відп. ред. О.І. Чередниченко ; редкол.: А.Д. Бєлова, В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 29. – С. 116-121
492795
  Козак Ю.Г. Етнокультурні особливості міжнародних економічних відносин: глобальні виклики / Ю.Г. Козак, О.В. Сулим // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. екон. ун-т ; редкол.: Звєряков М.І., Ковальов А.І., Velichko Adamov [та ін.]. – Одеса, 2018. – № 3 (67). – С. 19-27. – ISSN 2313-4569
492796
  Гапченко О.А. Етнокультурні особливості семантики зоонімів // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; відп. за вип. Снитко О.С. ; редкол.: Чередниченко О.І., Бєлова А.Д., Клименко Н.Ф. [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 1. – С. 79-83. – ISBN 966-8188-07-1
492797
  Моісеєнко О.Ю. Етнокультурні особливості символізації фауни в англомовній картині світу народів Східної Африки // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 16. – С. 332-342. – Бібліогр.: Літ.: Літ.: с. 341-342;
492798
  Маркелова А. Етнокультурні особливості солярних образів в англійських перекладах поезії українських шістдесятників // Слов"янська фантастика : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Освіта України, 2016. – Т. 3 / [редкол.: Д. Айдачич та ін.]. – С. 255-266. – ISBN 978-617-7480-12-8
492799
  Буркало Н.І. Етнокультурні особливості статеворольової ідентифікації особистості в підлітковому віці : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Буркало Н.І. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 234 л. + Додатки : л. 197-234. – Бібліогр.: л. 169-196
492800
  Буркало Н.І. Етнокультурні особливості статеворольової ідентифікації особистості в підлітковому віці : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05. / Буркало Н.І. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 18с. – Бібліогр.: 9 назв
492801
  Громик Л.І. Етнокультурні особливості сучасної вітчизняної реклами: проблема національного характеру // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 11-12
492802
  Пирогов В. Етнокультурні паралелі японських асиметричних паремій в західноєвропейському контексті // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2011. – Вип. 35


  Ідентифікація японських асиметричних паремійніх одиниць і розгляд способів їх семантичної інтерпретації в різносистемних мовах пов"язаний з виокремленням паремійного інваріанта, який відповідає логіко-семіотичному ядру паремії. Незалежно від ...
492803
  Маргулов А.Х. Етнокультурні прагнення ассирійців України у 1920-1930-х роках як знаряддя асиміляційної політики держави // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – № 1. – С. 199-203. – ISSN 2226-3209
492804
  Вільчинський Ю.М. Етнокультурні проблеми філософії мови Олександра Потебні : Автореф. дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.05 / Вільчинський Ю.М. ; КУ. – Київ, 1997. – 38 с.
492805
  Вільчинський Ю.М. Етнокультурні проблеми філософії мови Олександра Потебні : Дис... д-ра філос. наук : 09.00.05 / Вільчинський Ю. М.; КУ ім. Тараса Шевченка, Каф. теорії та історії філософії. – Київ, 1997. – 296 л. – Бібліогр.: л. 271-296
492806
  Герасим П.В. Етнокультурні процеси в античних містах-державах Північного Причорномор"я в VI - I ст. до н.е.: історіографія проблеми : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / Герасим Петро Васильович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 244 л. – Бібліогр.: л. 197-244 та в підрядк. прим.
492807
  Герасим П.В. Етнокультурні процеси в античних містах-державах Північного Причорномор"я в VI - I ст. до н.е.: історіографія проблеми : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / Герасим Петро Васильович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 17 с. – Бібліогр.: 9 назв
492808
  Шостак М. Етнокультурні процеси в Київській Русі у дослідженнях сучасних українських вчених // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 2. – С. 142-145. – ISBN 978-966-439-357-4
492809
  Власов Володимир Петрович Етнокультурні процеси в Криму у III ст. до н.е. - IV ст. н.е. (на матеріалі ліпної кераміки) : Автореф... канд. історичнихнаук: 07.00.04 / Власов Володимир Петрович; НАНУ. Ін-т археології. – К., 1999. – 24л.
492810
  Баран В. Етнокультурні процеси в період Києво-Руської держави // Матеріали до української етнології : щорічник: збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів. – Київ, 2014. – Вип. 13 (16). – С. 6-24. – ISSN 2313-8505
492811
  Леньо П. Етнокультурні процеси в середовищі українців Мраморщини // Народна творчість та етнографія / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2010. – № 3. – С. 36-46. – ISSN 0130-6936
492812
   Етнокультурні процеси в Україні // Українська земля і люди. Український етнос у світовому часопросторі ( ХV- ХVIII ст.) / П.П. Кононенко, С.С. Бойко, А.О. Бондаренко, В.К. Борисенко, О.О. [та ін.] Газізова. – Київ : ННДІУВІ, 2012. – Т. 2. – С. 322-542
492813
  Малець Н.Б. Етнокультурні процеси Закарпатської України в перші роки визволення (жовтень 1944 - червень 1945 рр.) // Країни Центрально-Східної Європи в умовах регіоналізації: історико-методологічний, політико-правовий та економічний аспекти / Є.В. Бевзюк, Е.І. Балога, В.Ф. Баньоі, І.І. Богданович, О.Я. та ін. Богів. – Ужгород : Видавництво ЗакДУ, 2010. – С. 149-164. – ISBN 978-966-2075-11-3
492814
  Рудь М. Етнокультурні процеси на території Західного Помор"я у V–Х ст. // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 34. – С. 29-35


  Стаття присвячена аналізу процесу заселення слов"янами території Західного Помор"я та їх етнокультурному розвитку у VI-X ст. Статья посвящена анализу процесса заселения славянами территории Западного Поморья и их этнокультурному развитию в VI-X ...
492815
  Столярова А.А. Етнокультурні реалії у творах Тараса Шевченка як проблема українсько-новогрецького перекладу (на матеріалі поезій "Сон (Комедія)" і "Три літа" та їх новогрецьких перекладів) // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 27. – С. 409-419
492816
  Індиченко Г.В. Етнокультурні реконструкції ранньопервісного суспільства України (40-10 тис. років тому) : Автореф. дис. ...канд. іст. наук: 07.00.05 / Ганна Володимирівна Індиченко; КНУТШ. – Київ, 2006. – 16с. – Бібліогр.: 6 назв
492817
  Індиченко Ганна Володимирівна Етнокультурні реконструкції ранньопервісного суспільства України (40-10 тис. років тому) : Дис. ... канд. істор. наук: 07.00.05 / Індиченко Г.В.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 215 л. – Бібліогр.: л.172-215
492818
  Фігурний Ю. Етнокультурні та етногенетичні студії Володимира Барана / Ю. Фігурний, О. Шакурова // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства М-ва освіти і науки України ; редкол.: Б. Галайко, Баран В.Д., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (68). – C. 41-61. – ISSN 2413-7065
492819
  Фігурний Ю. Етнокультурні та етногенетичні студії Володимира Барана / Ю. Фігурний, О. Шакурова // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства М-ва освіти і науки України ; редкол.: Б. Галайко, Баран В.Д., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (67). – C. 88-107. – ISSN 2413-7065
492820
  Фігурний Ю. Етнокультурні та етногенетичні студії Леоніда Залізняка (1973—1991) / Ю. Фігурний, О. Шакурова // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства М-ва освіти і науки України ; редкол.: Б. Галайко, Баран В.Д., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (69). – C. 38-54. – ISSN 2413-7065
492821
  Фігурний Ю.С. Етнокультурні та націєтворчі процеси на українських землях наприкінці XVIII - середина XIX ст. / Фігурний Ю. С. ; М-во освіти і науки України, НДІ українознавства, Від. укр. етнології. – Київ : НДІУ МОН України, 2017. – 156 с. – Бібліогр.: с. 140-155 та в підрядк. прим.


  У пр. № 1723442 напис: Науковій бібліотеці ім. М. Максимовича КНУ ім. Тараса Шевченка з повагою від автора монографії. 13.11.2018 р. Підпис.
492822
  Терпиловський Р. Етнокультурні та соціально-економічні процеси у слов"ян півдня Східної Європи у другій половині І тис. н. е. // Слов"янські обрії : Міждисциплінарний збірник наукових праць / НАН України. Укр. комітет славістів. Нац бібл. України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2006. – Вип. 1. – С. 225-235. – ISBN 966-02-4003-1
492823
  Любіцева О. Етнокультурні традиції природокористування як ресурс рекреаційно-туристичної діяльності / О. Любіцева, С. Романчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 11-12. – (Географія ; вип. 54). – ISSN 1728-3817


  Поставлено проблему використання традицій природокористування в туризмі. There are proposed the Problem use traditional of nature in tourism.
492824
  Шевель А.О. Етнокультурні традиції ставлення українського народу до природи // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2008. – Т. 22 : На пошану проф. Валентина Семеновича Крисаченка. – С. 433-447
492825
  Халілова Л.С. Етнокультурні традиції як національний чинник // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 5. – С. 232-233
492826
  Веліулаєва Е.І. Етнокультурні традиції як основа самоідентифікації кримських татар (кінець XX - початок XXI ст.) : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.04 / Веліулаєва Ельвіра Ісметівна ; М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури. – Харків, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
492827
  Моздір В.В. Етнокультурні трансформації на Поділлі кінця ХVIII – першої половини ХІХ ст.: історіографія питання // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2017. – C. 363-382. – (Історичні науки ; вип. 10). – ISSN 2309-8074
492828
  Денисюк Ж.З. Етнокультурні цінності в контексті трансформацій соціуму // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2017. – № 4. – С. 57-61. – ISSN 2226-3209
492829
  Шевель А.О. Етнокультурні чинники екобезпечного розвитку України : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.12 / Шевель Анжеліка Олександрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 18 с. – Бібліогр.: 17 назв
492830
  Шевель А.О. Етнокультурні чинники екобезпечного розвитку України : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.12 / Шевель Анжеліка Олександрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 192 л. – Бібліогр.: л. 173-192
492831
  Чирков О. Етнокультурні явища на сторінках атласу історії української державності // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства М-ва освіти і науки України ; редкол.: Б. Галайко, Баран В.Д., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2 (59). – С. 114-123. – ISSN 2413-7065
492832
  Личковах В.А. Етнокультурографія : репрезентації етнокультури в мистецтві та худож. літ. (XX – поч. XXI ст.) : монографія / Володимир Личковах, Ганна Файзулліна ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ : НАКККіМ, 2018. – 255, [1] с. : фотоіл. – Резюме укр., англ. – Бібліогр.: с. 208–217. – ISBN 978-966-452-284-4


  У пр. № 1740841 напис: Вельмишановній Олені Петрівні з вдячністю за опанування з найкращими побажаннями. Підпис. 25.10.18
492833
  Дятленко Т. Етнокультурознавча спрямованість вивчення української літератури в старших класах : (на прикладі життя і творчості Т.Г. Шевченка) // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 30-32. – Бібліогр. в кінці ст.
492834
  Дятленко Тетяна Етнокультурознавча спрямованість вивчення української літератури в старших класах : (на прикладі життя і творчості Григора Тютюнника) / Дятленко Тетяна, Москаленко Тетяна // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 43-47. – Бібліогр. в кінці ст.
492835
  Файзулліна Г.С. Етнокультурологічні виміри українського філософського роману : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Файзулліна Ганна Станіславівна ; М-во культури України, Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 34 назв.
492836
  Качкан В. Етнокультурологічні концепти Богдана Бори // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 31 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 172-192
492837
  Гусля Л. Етноландшафт і його експлікація в італійських, німецьких та українських народних піснях // Етнос і культура. Часопис Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника : збірник науково-теоретичних статей / М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника" ; редкол.: Кононенко В.І., Комар В.Л., Бунчук Б.І. [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2018. – № 14/15 за (2017-2018) р. – С. 81-87. – ISSN 2222-5242
492838
  Цветковски В. Етнолингвистички особености на турските лексички заемки во колоквиjалниот македонски jазик во Битола = Ethnolinguistic features of the turkish loan words in the colloquial macedonian language in Bitola / Владимир Цветковски ; Макед. акад. на науките и уметностите. – Скопjе : Македонска академиjа на науките и уметностите, 2017. – 107 с. – Парал. тит. л. англ. – ISBN 978-608-203-194-1
492839
  Нікульшина Т.М. Етнолінгвальні особливості перцепції ірреального англійською та українською спільнотами // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 34. – С. 72-79. – Бібліогр.: Літ.: С. 78-79 ; 26 поз.
492840
  Шарманова Н.М. Етнолінгвістика : [навч. посібник для студентів ф-ту укр. філології] / Н.М. Шарманова ; [за ред. Ж.В. Колоїз]. – Кривий Ріг : НПП АСТЕРІКС, 2015. – 190, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 155-177
492841
  Дядищева-Росовецька Етнолінгвістика в інтерпретації Є. Бартмінського // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 15. – С. 65-72.


  У статті критично аналізуються погляди на предмет і завдання етнолінгвістики відомого польського лінгвіста і фольклориста Єжі Бартмінського. Автор наголошує на необхідності враховувати в етнолінгвістичних дослідженнях сувереннність фольклору як виду ...
492842
  Руда Н.В. Етнолінгвістика та неогумбольдтіанство // Основи мовознавства : підручник / І.О. Голубовська, С.М. Лучканин, Ф.М. Чемес, А.М. Безпаленко, Л.М. та ін. Запорожець. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 52. – ISBN 978-966-439-983-5
492843
  Ебубекіров С.У. Етнолінгвістична диференціація кримських татар // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Етнокультура сучасного Криму. – С. 17-18. – (Історія ; вип. 67). – ISSN 1728-3817


  В статті автор досліджує не лише лінгвістичну ситуацію серед кримських татар, але й проблеми етногенезу цього народу. Ці проблеми тісно пов"язані між собою. На формування кримськотатарського народу вплинуло багато етнічних чинників, в результаті чого ...
492844
  Грищук Е.Ю. Етнолінгвістична ідентичність як чинник регуляції міжособової взаємодії : дис. ... канд. психологічних наук : 19.00.05 / Грищук Елісо Юріївна ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 339 с. – Додатки: л. 188-339. – Бібліогр.: л. 167-187
492845
  Грищук Е.Ю. Етнолінгвістична ідентичність як чинник регуляції міжособової взаємодії : автореф. дис. ... канд. псих. наук : 19.00.05 / Грищук Елісо Юріївна ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 18 с. – Бібліогр. : 15 назв
492846
  Жовта Н.М. Етнолінгвістична концепція М.І. Толстого і сучасна лінгвофольклористика / Н.М. Жовта, О.О. Жовтий // Дохристиянська міфологія і українська мова / Н.М. Жовта, О.О. Жовтий. – Paris : Institut Culturel de Solenzara, 2012. – С. 73-76. – ISBN 978-2-919320-34-9
492847
  Денисова С.П. Етнолінгвістична специфіка полікультурних суспільств // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – [Вип. 8]. – С. 74-78. – ISBN 966-594-420-7
492848
  Жовта Н.М. Етнолінгвістична теорія В.В. Жайворонка / Н.М. Жовта, О.О. Жовтий // Дохристиянська міфологія і українська мова / Н.М. Жовта, О.О. Жовтий. – Paris : Institut Culturel de Solenzara, 2012. – С. 77-85. – ISBN 978-2-919320-34-9
492849
  Котович В. Етнолінгвістичний аспект вивчення ойконімікону України // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: Скотна Н.В., Фкдурко М.Ю., Яремко Я.П. [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – С. 48-58. – (Серія "Філологія" ; вип. 42). – ISSN 2522-4557
492850
  Руденко С. Етнолінгвістичний аспект дослідження термінів сакрального харчування // Мовознавчі студії : збірник наукових праць / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Ч. 1. – С. 106-111.
492851
  Руснак Н. Етнолінгвістичний характер народної етимології та табу // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковин. держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Чел Маре ; ed.-in-chief: A. Moysey, S. Purici. – Чернівці ; Сучава, 2021. – № 1 (29). – С. 19-23. – ISSN 2311-9896
492852
  Каракевич Р. Етнолінгвістичні витоки лінгвокультурології / Р. Каракевич, О. Юзьвяк // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2016. – № 2 (133), лютий. – С. 52-55. – ISSN 2308-4634
492853
  Олешко А.П. Етнолінгвістичні дослідження А.Л. Метлинського і формування східноукраїнської фольклористичної школи // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2007. – Вип. 20. – С. 49-57. – (Мистецтвознавство. Філософія). – ISBN 966-7352-63-3
492854
  Данилюк Ніна Олексіївна Етнолінгвістичні дослідження у другій половині XX - на початку XXI століть і вивчення мови фольклору // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 90-97. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1682-3540


  У статті розглянуто основні аспекти вивчення мовної особистості. Заторкнуто питання актуалізованих лексиконів, що репрезентують вербальну "сітку" індивідуальної картини світу. Виявлено своєрідність трирівневої системи дослідження мовної особистості ...
492855
  Нахапетова О. Етнолінгвістичні особливості номенів онук, онука в сучасній українській мові // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2018. – Вип. 38. – С. 154-158. – (Серія "Філологічні науки")
492856
  Гримич М. Етнолінгвістичні підходи до вивчення сороміцького фольклору // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т політ. і етнонац. дослід. НАН України. – Київ, 2004. – Вип. 17. – С. 133-136
492857
  Довбня Л. Етнолінгвістичні студії Олени Курило / Л. Довбня, Т. Товкайло // Людино- й культурознавчі пріоритети сучасного мовознавства : Напрями, тенденції та міждисциплінарна методологія : колект. монографія / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. інозем. філології, перекладу та методики навчання ; [голов. ред. К.І. Мізін]. – Переяслав-Хмельницький : Щербатих О.В., 2019. – С. 54-61. – ISBN 978-617-639-227-9
492858
  Дмитрасевич Н. Етнолінгвістичні традиції давньогрецької антропонімічної системи на основі творів Горація // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 122. – С. 78-85. – ISSN 2078-340X
492859
  Марфіна Ж. Етнолінгвокультурний зміст українських паремій із семантичним компонентом "спорідненість" // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови ; редкол.: В. Німчук, І. Вихованець, П. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2014. – № 2 (50). – С. 51-60. – ISSN 1682-3540
492860
  Конта Р.М. Етнологічна діяльність Зенона Кузелі в Науковому товаристві ім. Шевченка: дорадянська історіографія // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2012. – № 4 (64). – С. 89-92
492861
  Капелюшний В.П. Етнологічна діяльність І. Франка в науковому товаристві імені Шевченка у Львові: дорадянська історіографія / В.П. Капелюшний, Р.М. Конта // Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського", Каф. історії ; редкол.: Бажанова Г.Ю., Гриневич Л.В., Дерлуг"ян Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 49. – С. 9-22. – ISSN 2307-5244
492862
  Конта Р. Етнологічна діяльність Федора Вовка: радянська історіографія // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 36. – С. 29-35


  У статті розглядається питання дослідження в радянській історіографії етнологічної діяльності відомого українського вченого Федора Вовка. В статье рассматривается вопрос исследования в советской историографии этнологической деятельности известного ...
492863
  Перегінчук Т. Етнологічна концепція "екологічного виховання" у контексті педагогічної системи "добрих справ" (На основі діяльності одеської станиці НСОУ "Пласт") // Записки історичного факультету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2019. – Вип. 29. – С. 96-111. – ISSN 2312-6825
492864
  Телегуз А. Етнологічна концепція етнотворення українців / А. Телегуз, В. Лущай // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2012. – № 4 (45). – С. 193-198
492865
  Двойних К.Є. Етнологічна модель міжнародної економічної інтеграції: визначення ключових параметрів // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 6, червень. – С. 51-54. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2306-6806
492866
  Конта Р. Етнологічна наукова спадщина Зенона Кузелі: сучасна вітчизняна історіографія ХХІ століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 19-22. – (Історія ; Вип. 112). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається питання дослідження в сучасній вітчизняній історіографії ХХІ століття проблеми етнологічних наукових здобутків Зенона Кузелі. An article deals with a problem of research in modern domestic historiography of ХХI century of ...
492867
  Масненко В.В. Етнологічна складова методології наукового досвіду М. Грушевського // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 1998. – Вип. 6. – С. 18-26. – (Соціально-гуманітарні науки)
492868
  Скляр В. Етнологічна складова сучасного українознавства // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства. – Київ, 2015. – № 2 (55). – С. 44-51


  Центр українознавства та українознавчі дослідження вчених Київського університету: В. Борисенко, Я. Калакури, В. Капелюшного, П. Кононенка, В. Крисаченка, Л. Масенко, М. Обушного, Г. Півторака, В. Піскуна, А. Погрібного, С. Сегеду та ін.
492869
  Лагунова О. Етнологічна спадщина Агатангела Кримського в українській історіографії // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 31. – С. 94-99


  У статті досліджується сучасний різноманітний історіографічний матеріал, створений на основі етнологічної діяльності професора Агатангела Кримського – видатного сходознавця та філолога, історика та українського патріота, одного з засновників ...
492870
  Хайирсевер Б. Етнологічна специфіка традиційної ляльки соганли // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 33, ч. 2 : Українсько-турецькі культурні взаємини. – С. 84-89


  У Туреччині, у регіоні Кайсері, біля невеличкого містечка Йешільхісар, у селі Соганли, жінки виготовляють із тканини ляльок, котрі є традиційним подарунком на весілля. Мати дарує ляльку дочці чи майбутній невістці. Саме через це назва цього маленького ...
492871
  Гончар Г. Етнологічна творчість К.Г. Гуслистого: історіографія проблеми // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред. І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 7. – С. 59-60
492872
  Гаук А. Етнологічна типологія сакрального простору ранніх слов"ян (за матеріалами культових об"єктів Східної Європи VIII–X ст.) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 35. – С. 90-96


  У статті надана етнологічна типологія об"єктів, що мали ознаки сакрального простору у свідомості ранніх слов"ян. В статье дана этнологическая типология объектов, которые имели признаки сакрального пространства в сознании древних славян. The article ...
492873
  Мушкетик Л. Етнологічне дослідження потрійного кордону в Угорщині // Матеріали до української етнології : щорічник: збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів. – Київ, 2015. – Вип. 14 (17). – С. 87-91. – ISSN 2313-8505
492874
  Двойних К.Є. Етнологічний вимір господарського проекту в умовах сучасної світової економіки // Економічний аналіз : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України,Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Т. 16, № 1. – С. 6-13. – ISSN 1993-0259
492875
  Конта Р. Етнологічний науковий доробок Михайла Грушевського в історіографічних оцінках // Збірник статей на вшанування 70-річчя видатного україніста Словаччини Мирослава Сополиги / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського, Міжнар. асоц. етнологів ; [редкол.: Г. Бондаренко, В. Борисенко, Л. Вахніна та ін. ; голов. ред.: Г. Скрипник]. – Київ : ІМФЕ ім. М.Т. Рильського НАН України, 2016. – С. 155-167. – ISBN 978-966-02-7872-1
492876
  Качкан В.А. Етнологічний світ Михайла Максимовича // Українське народознавство в іменах : У 2 ч. : Навчальний посібник / В.А. Качкан. – Київ : Либідь, 1995. – Ч. 2. – С. 26-38. – ISBN 5-325-00565-0
492877
  Чирков О. Етнологічний складник концепції Володимира Барана про походження слов"янської етнічної спільноти й українців / О. Чирков, О. Шакурова // Українознавство : щоквартальний науково-популярний журнал : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2013. – № 3/4 (48/49). – С. 127-136
492878
  Сенько І. Етнологічні аспекти "Петербурзьких повістей" ("Невський проспект", "Ніс") Микола Гоголя // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2009. – Вип. 13. – С. 183-187
492879
  Сенько І. Етнологічні аспекти роману Івана Чендея "Птахи полишають гнізда" // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ін-т літ-ри ім. Т.Г.Шевченка; Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2007. – Вип. 11 : Творчість Івана Чендея в загальноукраїнському літературному контексті. Мат. Всеукр. наук. конф. 14-16 травня 2007 р. Ужгород. – С. 142-147.
492880
  Двойних К.Є. Етнологічні виміри прогнозного потенціалу ринкових відносин у сучасній світовій економіці // Економічний аналіз : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України,Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Т. 17, № 1. – С. 6-12. – ISSN 1993-0259
492881
  Конта Р.М. Етнологічні дослідження в науковому товаристві імені Шевченка у Львові (1892-1940 рр.): історіографія / Ростислав Конта. – Київ : VADEX, 2014. – 454, [1] с. – Бібліогр.: с. 357-454 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-9725-20-2
492882
  Зайцева З.І. Етнологічні дослідження в НТШ: від становлення до системності (1892—1914) // Вчені записки Державного вищого навчального закладу "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана" : збірник наукових праць / Державний, вищий навчальний заклад "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана". – Київ, 2014. – Вип. 16. – С. 223-228


  Досліджено наукову і видавничу діяльність Етнографічної комісії Наукового товариства імені Шевченка у час головування в ньому М. Грушевського. За головування у ньому М. Грушевського (1897-1913 рр.) Товариство піднялося за своєю структурою, ...
492883
  Драненко Г. Етнологічні дослідження в романах Анні Ерно // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 118. – С. 55-61
492884
  Скрипник Г. Етнологічні і національно-ідентифікаційні візії вченого: до 170-річчя від дня народження Хведора Вовка // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2017. – № 6 (370), листопад - грудень. – С. 5-18. – ISSN 0130-6936


  У розвідці йдеться про наукові здобутки Хв. Вовка (КУ) в царині народознавства, про його новаторські студії зі сфери соціального і побутового життя, окремих галузей виробництва, народної орнаментики, церковного будівництва, сімейної обрядовості, ...
492885
  Гуржій О.І. Етнологічні осередки України в 20-х - на початку 30-х років 20 ст. : Нарис діяльності / О.І. Гуржій, М.Б. Парахіна; НАНУ; Ін-т історії України. – Київ, 2004. – 248с. – ISBN 966-02-3110-5
492886
  Карацуба М.Ю. Етнологічні розвідки Хорватської академії наук і мистецтв: до історії дослідження жанрології // Слов"янський світ : щорічник / Нац. акад. наук. України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Укр. комітет міжнар. асоціації вивч. слов"ян. культур, Укр. комітет славістів. – Київ, 2014. – Вип. 12. – С. 58-66. – ISBN 966-02-2984-4
492887
  Брехунець Н. Етнологічні та етнокультурні студії Леоніда Залізняка: історіографічний дискурс // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; редкол.: Патриляк І.К., Капелюшний В.П., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 58
492888
  Кириченко Ю. Етнологічні та фольклористичні погляди М.С. Грушевського (на матеріалах "Історії української літератури") // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 39. – С. 63-66


  Стаття присвячена розгляду теоретико-методологічних засад праць М.С. Грушевського з огляду етнологічної науки, а саме на прикладі "Історії української літератури" показано внесок вченого у розбудову української етнології. Статья посвящена рассмотрению ...
492889
  Тиводар М. Етнологія : Навч. посібник для студ. іст. фак-ту / М. Тиводар; МОНУ; УжДУ. – Ужгород, 1998. – 578с. – ISBN 966-7400-00-01
492890
  Хоменко М.М. Етнологія / М. Хоменко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 136-137. – ISBN 966-642-073-2
492891
  Тиводар М.П. Етнологія : Посібник для студ. гуманітарних фак-тів вищ. навч. закл. / М.П. Тиводар. – Львів : Світ, 2004. – 624с. – ISBN 966-603-312-7


  Досліджено місце етнології у системі гуманітарних наук, охарактеризовано джерела, методи і методики дослідження, розкрито шляхи її формування як самостійної науки, проаналізовано школи, напрями тощо
492892
  Кафарський В.І. Етнологія : Підручник для студ. вищ. навч. закл. / В.І. Кафарський, Б.П. Савчук; МОНУ; Прикарпатськ. нац. ун-т ім. В. Стефаника. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 432с. – ISBN 966-364-230-0
492893
  Юрій М.Ф. Етнологія : навчальний посібник / Юрій М.Ф. – Київ : Дакор, 2006. – 360 с. – ISBN 966-8379-12-8
492894
  Хоптяр Ю.А. Етнологія : [навчальний посібник] / Ю.А. Хоптяр ; М-во освіти і науки України, Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка. – 2-е вид., переробл. і допов. – Кам"янець-Подільський : ПП Медобори-2006, 2008. – 157, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 152-157. – ISBN 978-966-1638-08-1
492895
  Капелюшний В. Етнологія // Спеціальні історичні дисципліни : довідник : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І.Н. Войцехівська, В.В. Томазов, М.Ф. Дмитрієнко, Т.А. Балабушевич, В.В. та ін. Бездрабко. – Київ : Либідь, 2008. – С. 255-264. – ISBN 978-966-06-0538-1
492896
  Тиводар М.П. Етнологія : навч. посіб. для студентів іст. спец. вищ. навч. закл. / Михайло Тиводар. – Вид. 3-є, випр. і допов. – Ужгород : Гражда, 2010. – 499, [5] с. : табл. – Бібліогр.: с. 497-499. – ISBN 978-966-8924-62-0
492897
  Хоптяр Ю.А. Етнологія : [навчальний посібник] / Ю.А. Хоптяр ; МОНУ ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Вид. 2-ге, переробл. і доп. – Кам"янець-Подільський : ПП Медобори-2006, 2010. – 160 с. – Бібліогр.: с. 152-157. – ISBN 978-966-1638-08-1
492898
  Ігнатенко І.В. Етнологія для народу : [cвята, традиції, звичаї, обряди, прикмети, вірування українців] / Ірина Ігнатенко. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2016. – 319, [1] с. : іл. – Назва обкл.: Етнологія для народу. Свята. Традиції. Звичаї. Обряди. Прикмети. Вірування українців. – Бібліогр.: с. 305-318 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-12-0522-2
492899
   Етнологія для студентів напряму підготовки 0303 "Історія" спеціальності 6.030300 "Історія" заочної форми навчання : навч.-метод.посіб. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, Навч.-наук. ін-т історії та філософії, Каф. всесвіт. історії ; [уклад. С.І. Гальченко]. – Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2011. – 59, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 54-59. – ISBN 978-966-353-185-4
492900
  Момот Т. Етнологія міста в Україні: становлення та історія // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 42. – С. 19-24. – ISSN 2309-9356


  Стаття присвячена розвитку етнології міста в українських гуманітарних студіях. Виділяються основні етапи становлення містознавчих досліджень: розкриваються особливості функціонування урбаністики в період ренесансу української етнології 1920- 1930-х ...
492901
  Борисенко М. Етнологія міста як перспективний напрямок українознавства // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2011. – № 3 (40). – С. 102-107


  У статті розглядається процес становлення і розвитку міської етнології як окремого напряму наукових досліджень. Автор показує вплив політичних чинників на формування міської етнології в Радянській Україні в 1920-50-х роках. Описано наукову атмосферу, ...
492902
  Борисенко М. Етнологія міста. Методика та методологія дослідження // Методологічні проблеми культурної антропології та етнокультурології : зб. наук. праць / [Ін-т культурології Нац. акад. мистецтв України ; редкол.: Богуцький Ю. П. (голова) та ін.]. – Київ : Інститут культурології НАМ України, 2011. – С. 292-309. – ISBN 978-966-2241-22-8
492903
  Филипович Л.О. Етнологія релігії : теоретичні проблеми : вітчизняна традиція осмислення / Людмила Филипович. – Київ, 2000. – 333 с. – ISBN 966-7569-17-9
492904
  Леньо П. Етнологія Словаччини (Періодизація та історіографія) // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2006. – № 2. – С.90-96. – ISSN 0130-6936
492905
  Борисенко М. Етнологія сучасності в Україні: досвід та уроки радянського періоду // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського [та ін.]. – Київ, 2015. – № 2 (354), березень - квітень. – С. 23-31. – ISSN 0130-6936
492906
  Пирогова-Таран Етнологія та/чи історична антропологія . // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 1 (508), січень - лютий. – С. 119-124. – ISSN 0130-5247
492907
  Лозко Галина Етнологія України : Філософсько-теоретичний та етнорелігієзнавчий аспект / Лозко Галина. – Київ : АртЕк, 2001. – 304с. – ISBN 966-505-057-5
492908
  Лозко Г. Етнологія України : Філософсько-теоретичний та етнорелігієзнавчий аспект / Галина Лозко. – 2-ге вид., стереотипне. – Київ : АртЕк, 2004. – 304с. – ISBN 966-505-057-5
492909
  Хрящевська Л.М. Етнологія України: теоретико-методологічні здобутки у контексті розвитку світової етнологічної думки : навч. посібник для студентів ВНЗ / Л.М. Хрящевська ; М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. ун-т ім. В.О. Сухомлинського, Навч.-наук. ін-т історії, політології та права. – Стер. вид. – Херсон : Гельветика, 2020. – 219, [1] с. – Бібліогр.: с. 144-172. – ISBN 978-966-916-328-8
492910
  Журавель І. Етнологія Черкаського краю - унікальна колекція скарбів душі // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 6 (978). – С. 81. – ISSN 0131-6788
492911
  Вілков В.Ю. Етнологія як наука та навчальна дисципліна // Філософія та політологія у структурі сучасного соціогуманітарного знання (теоретичні та методологічні аспекти) : монографія / Л.В. Губерський, А.Є. Конверський, В.А. Бугров, Г.Є. Аляєв, Т.М. [та ін.] Білоус. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 448-500. – ISBN 978-966-439-469-4
492912
   Етнологія. Фольклористика = 4International congress of Ukrainian studies : 4 Міжнародний конгрес україністів, Одеса, 26-29 серпня: доповіді та повідомлення. – Одеса, Київ : Видавництво Асоціації етнологів. – ISBN 966-95068-1-9
Книга 1. – 2001. – 523с.
492913
  Глушко М. Етнологія: дефініції і предмет студій в НТШ (кін. XIX - 30-ті XX ст.) // Народознавчі зошити / Президія Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2010. – № 5/6 (95/96), вересень - грудень. – С. 707-714. – ISSN 1028-5091
492914
  Серебрякова О. Етнолокальні варіанти деяких календарних ворожінь : мантичні дії з дровами в зимовій обрядовості українців // Народознавчі зошити / Президія Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2010. – № 5/6 (95/96), вересень - грудень. – С. 630-651. – ISSN 1028-5091
492915
  Зборовський А. Етноляльки Тетяни Федорової // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 9-15 грудня (№ 49). – С. 13
492916
  Балановський Я.М. Етномаргінальна субкультура - форма виявлення кризового стану суспільства // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 22-36. – (Серія соціологічна ; Вип. 4)
492917
  Задорожна С.В. Етномаркованість емоційної домінанти у творчості Т. Шевченка і Г.Тютюнника // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Г.Ф. Семенюк, Л.М. Задорожна, Г.М. Штонь [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 6. – C. 18-22
492918
  Павлов К.В. Етноменеджмент як складова частина етноекономіки // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 30/1. – С. 32-41. – ISSN 2306-546X
492919
  Козлов Є.В. Етноменталітет філософа та соціокультурна реальність: штрихи до психологічного портрета М.O.Бердяєва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 123-126. – (Філософія. Політологія ; Вип. 70/72). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена дослідженню певних етноментальних характеристик М.О. Бердяєва та їх місця у формуванні його світоглядної позиції. На основі результатів дослідження зроблено спробу дати пояснення деяким суперечливим рисам особистості філософа. The ...
492920
  Комінярська І. Етноментальна модель героя - alter ego автора (за романом Уласа Самчука "Волинь") // Волинь філологічна: текст і контекст : [зб. наук. праць] / Волинський нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2011. – Вип. 11 : Імагологічна проблематика польської, білоруської, російської та української літератур і європейський контекст. – С. 153-159
492921
  Лавриненко С. Етноментальний аспект порівняльних конструкцій у романі Панаса Мирного "Повія" // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Н.П. Плющ, Л.А. Алексієнко [та ін.]. – Київ, 2003. – Вип. 27/28. – С. 109-113. – ISSN 0320-3077
492922
  Яблонська О. Етноментальний образ москаля в українській літературі дошевченківського періоду: чужий/свій серед українців // Волинь філологічна: текст і контекст : [зб. наук. праць] / Волинський нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2011. – Вип. 11 : Імагологічна проблематика польської, білоруської, російської та української літератур і європейський контекст. – С. 236-240
492923
  Соколова А. Етноментальні константи портрета Поліщука в художньому просторі роману Володимира Лиса "Століття Якова" // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко ; редкол.: М. Бондар, С. Гальченко, П. Михед [та ін.]. – Київ, 2017. – № 12 (684), грудень. – С. 28-33. – ISSN 0236-1477
492924
  Доній Н.Є. Етноментальність як "ядро" сучасних національних культур // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка / Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка. – Чернігів, 2002. – № 14. – С.13-16. – (Філософські науки)
492925
  Мікловда В. Етноменшини Закарпаття в умовах становлення ринкових відносин : Соціологічні проблеми в практиці управління / В. Мікловда, М. Пітюлич // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 7. – С. 74-81. – ISSN 0131-775Х
492926
  Цяо Цжи Етномистецька компетентність особистості: зміст і структура феномену // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2017. – С. 20-24. – (Серія 14 : Теорія і методика мистецької освіти ; вип. 22 (27), ч. 2)
492927
  Паранько Н.П. Етномистецька спадщина Домініка Де ля Фліза в дизайні сучасного одягу : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.07 / Паранько Надія Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. – Київ, 2019. – 28 с. – Бібліогр.: 13 назв
492928
  Плахотнюк В.Г. Етномистецькі виміри популярної музичної культури в Україні другої половини XX століття : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Плахотнюк В.Г. ; Київський нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2011. – 19 с. – Бібліогр. : 8 назв
492929
  Шимоняк К. Етноміфологеми моря та сонця як складові поняття долі у творчості Івана Ірлявського // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2013. – Вип. 18. – С. 134-137
492930
  Самусенко О.М. Етноміфопоетична складова семантики українського слова: лінгвокраїнознавчий аспект // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 7 (119). – С. 275-283
492931
  Мельник Є. Етномовна доісторія карпатського Підгір"я / Євген Мельник. – Дрогобич : Коло, 2016. – 111, [1] с. – Бібліогр.: с. 106-111
492932
  Ткаченко С. Етномовна ідентичність студентської та учнівської молоді Харкова на початку XXI ст. // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 2. – С. 238-240. – ISBN 978-966-439-357-4
492933
  Тищенко К.М. Етномовна історія прадавньої України / Костянтин Тищенко ; КНУТШ, Лінгвістичний музей. – Київ : Аквілон-Плюс, 2008. – 480 с. : 75 карт., 167 іл. – ISBN 978-966-2172-02-7
492934
  Фаріон І.Д. Етномовна карта Галичини у складі Польського королівства: протистояння і утвердження українців // Етнонаціональна політика в теорії та практиці українського націоналізму: історія і сьогодення : матеріали V всеукр. наук. конф. з міжнар. участю, (Івано-Франківськ, 14-15 черв. 2013 р.) / Івано-Франків. обл. рада, Ін-т Політ. освіти ВО "Свобода", Каф. політології Ін-ту історії, політології і міжнар. відносин Прикарпат. нац. ун-ту ім. Василя Стефаника [та ін.] ; наук. ред. О.М. Сич. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2013. – С. 447-455. – ISBN 978-966-428-305-9
492935
  Тупиця О. Етномовна картина світу поетичного тексту / О. Тупиця, Л. Зімакова // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2012. – Вип. 10. – С. 83-90. – ISSN 2075-1486
492936
  Михальчук О.І. Етномовна самоідентифікація та вибір мови // Мова, культура, самоідентичність : [наук. збірник] / НАН України, Ін-т української мови, Від-ня літ., мови та мистецтвознавства ; [відп. ред. Соколова С.О.]. – Київ : КММ, 2013. – С. 85-91. – ISBN 978-966-1673-17-4
492937
  Пономарьова І. Етномовна ситуація серед греків українського Приазов"я // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т політ. і етнонац. дослід. НАН України. – Київ, 2002. – Вип. 13. – С. 59-62
492938
  Кобчинська О.І. Етномовна специфіка семантики стихій природи у фразеологічних одиницях української та французької мов // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 2. – С. 60-65. – Бібліогр.: Літ.: с. 65; 9 поз.
492939
  Семко В.Л. Етномовний вимір українсько-російських етнополітичних відносин // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 70. – С. 220-231


  Аналізується мовна площина українсько-російських етнополітичних відносин у пострадянську добу, її сучасний стан, тенденції розвитку та фактори, що впливають на неї. Ключові слова: українська мова, російська мова, регіони, суспільство. Анализируется ...
492940
  Головач Уляна Володимирівна Етномовний компонент поетичного тексту давньогрецької трагедії як перекладознавча проблема (на матеріалі давньогрецьких трагедій та іхніх українських перекладів) : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.16 / Головач У.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
492941
  Головач Уляна Володимирівна Етномовний компонент поетичного тексту давньогрецької трагедії як перекладознавча проблема (на матеріалі давньогрецьких трагедій та їхніх українських перекладів) : Дис...канд. філологічних наук: 10.02.16 / Головач Уляна Володимирівна; КНУТШ. – Київ, 2002. – 177 л. – Бібліогр.: л. 161-177
492942
  Скляр В. Етномовний склад населення України: наслідки російщення // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник ; редкол.: Л. Артюх, В. Балушок, В. Борисенко [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (373), травень - червень. – С. 31-41. – ISSN 0130-6936
492943
  Сприса О. Етномовні домінанти кодування смислу в дзеркалі кросвордів (україно-арабомовні паралелі) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 78-86. – (Серія філологічна ; Вип. 54). – ISSN 2078-5534
492944
  Скляр В.М. Етномовні процеси в українському просторі: 1989-2001 рр. / Володимир Скляр ; КНУТШ. – Харків : Ексклюзив, 2009. – 544 с. – ISBN 978-966-2166-03-3
492945
  Мазуренко А. Етномузикознавець та усна традиція: труднощі перекладу музичного тексту // Проблеми етномузикології : науково-методичний збірник / М-во культури України, Нац. муз. акад. ім. П.І. Чайковського, Проблемна н.-д. лаб. по вивч. і пропаганді народ. муз. творчості ; ред.-упоряд. М.В. Скаженик ; редкол.: Рожок В.І., Амбразявічус Р., Грица С.Й. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 10. – С. 202-207


  "...В статті розглядається питання трансформації музичного тексту автентичної музики в процесі його перекладу на «мову» аналітичного апарату етномузикознавця. Піднімаються проблеми співвідношення західноєвропейської академічної та української ...
492946
  Руда Тетяна Етномузикознавча школа Софії Грици / Руда Тетяна, Широкова Наталія // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2008. – № 3 (312). – С. 8-15. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-6936
492947
  Чуркіна В.Г. Етномузикологічні та історіософські погляди Софії Грици: їх утілення в слов"янському світі // Слов"янський світ : щорічник / Нац. акад. наук. України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Укр. комітет міжнар. асоціації вивч. слов"ян. культур, Укр. комітет славістів. – Київ, 2014. – Вип. 13. – С. 273-281. – ISBN 966-02-2984-4
492948
  Скаженик М.В. Етномузичний ландшафт басейну Уборті (за обрядами та піснями календарного циклу) : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Скаженик Маргарита Вікторівна ; Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр. : 9 назв
492949
  Фігурний Ю. Етнонацієтворча діяльність гетьмана Павла Скоропадського в українознавчому вимірі // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки України ; Н.-д. ін-т українознавства ; голов. ред. П. Кононенко ; редкол.: Багров М.В., Баран В.Д., Баранівський В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2009. – № 2. – С. 26-31
492950
  Обушний Микола Іванович Етнонаціональна ідентичність в контексті формування української нації : Автореф... доктора політичн.наук: 23.00.05 / Обушний Микола Іванович; НАН України. Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень. – К., 1999. – 34л.
492951
  Трохименко О.О. Етнонаціональна ідентичність німців в контексті міграційних процесів другої половини XX - початку XXI століття : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / Трохименко Олександра Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 18 с. – Бібліогр.: 15 назв
492952
  Трохименко О.О. Етнонаціональна ідентичність німців в контексті міграційних процесів другої половини ХХ - початку ХХІ століття : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / Трохименко Олександра Олесандрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 228 арк. – Додатки: арк. 222-228. – Бібліогр.: арк. 172-221
492953
  Обушний М.І. Етнонаціональна ідентичність: концептуальний аспект // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 53-56. – (Філософія. Політологія ; Вип. 30)


  В статті проводиться аналіз змісту і структури етнонаціональної ідентичності, обгрунтовується концепція та доцільність її використання при розробці етнонаціональної політики в Україні на сучасному етапі.
492954
  Маматова А.С. Етнонаціональна ідентичність: сутність та методи дослідження // Проблеми емпіричних досліджень у психології / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології ; редкол.: Маноха І.П., Український Я.І., Бурлачук Л.Ф. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 3. – С. 44-50
492955
  Якубова Л.Д. Етнонаціональна історія Донбасу: тенденції, суперечності, перспективи в світлі сучасного етапу українського націотворення / Лариса Якубова ; НАН України, Ін-т історії України. – Київ : Інститут історії України НАН України, 2014. – 108, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Студії з регіональної історії : Степова Україна). – ISBN 978-966-02-7438-9
492956
   Етнонаціональна історія України : в документах та матеріалах. – Київ : Українська книга. – ISBN 996-02-0304-7
Вип. 1 : / [упоряд.: В.Ф. Панібудьласка, І.О. Кресіна, О.В. Кресін]. – 1997. – 166, [2] с. – Бібліогр.: с. 164-166
492957
  Кульчицький С. Етнонаціональна карта України // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2015. – № 24, грудень. – С. 11-16
492958
  Галагуз І.В. Етнонаціональна мобілізація українців та етнічних меншин Центрального Полісся (1990-ті - 2012 рр.) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / Галагуз Ірина Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 190 л. – Бібліогр.: л. 162-190
492959
  Галагуз І.В. Етнонаціональна мобілізація українців та етнічних меншин Центрального Полісся (1990-ті - 2012 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / Галагуз Ірина Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 16 с. – Бібліогр.: 8 назв
492960
  Ференц П. Етнонаціональна орієнтація українців Закарпаття в 20-30-ті роки 20 століття / Петро Ференц. – Мукачево : Карпатська вежа, 2005. – 214с. – ISBN 966-2673-38-Х
492961
  Газізова О.О. Етнонаціональна особливість сучасного Криму: українознавчий вимір // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2009. – Т. 26. – С. 479-487
492962
  Рафальський О. Етнонаціональна політика в Незалежній Україні: концепції та практики // Консолідація українського суспільства: етнополітичний вимір / О.О. Рафальський. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, 2018. – С. 97-232. – ISBN 978-966-02-8820-1
492963
   Етнонаціональна політика в теорії та практиці українського націоналізму: історія і сьогодення : матеріали V всеукр. наук. конф. з міжнар. участю, (Івано-Франківськ, 14-15 черв. 2013 р.) / Івано-Франків. обл. рада, Ін-т Політ. освіти ВО "Свобода", Каф. політології Ін-ту історії, політології і міжнар. відносин Прикарпат. нац. ун-ту ім. Василя Стефаника [та ін.] ; наук. ред. О.М. Сич. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2013. – 485, [2] с. – На обкл. зазнач. також: Історія укр. націоналізму на сучасному етапі розбудови української держави. – Бібліогр. наприкінці ст. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-428-305-9
492964
  Тхань Тхань Зай Етнонаціональна політика держави як фактор стабілізації в"єтнамського суспільства : Автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Тхань Тхань Зай; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – 27 с.
492965
  Устименко В. Етнонаціональна політика партії більшовиків в Україні у 1917 - 1920 роках // Студії з історії української революції 1917-1921 років : зб. наук. праць на пошану д-ра іст. наук, проф. Р.Я. Пирога з нагоди 70-річчя з дня народж. та 40-річчя наук.-пед. діяльності / НАН України, Ін-т історії України ; [редкол.: Г. Боряк (голова) та ін.]. – Київ : Інститут історії України, 2011. – С. 284-307. – ISBN 978-966-02-6038-2
492966
  Коломієць Т.В. Етнонаціональна проблематика у поглядах представників української діаспори // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2009. – С. 22-30. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 2)
492967
  Кожолянко Г. Етнонаціональна своєрідність українців-русинів Буковини : історія, сучасні аспекти проблеми // Народна творчість та етнографія / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2010. – № 3. – С. 78-91. – ISSN 0130-6936
492968
  Стрельчук Н.В. Етнонаціональна ситуація в республіці Македонії (90-ті роки XX століття) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 25-30. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 17/18). – ISSN 1728-3817


  На прикладі розвитку полі етнічного суспільства в Республіці Македонія розглянуто складну та багатоаспектну проблему стосунків етнічної більшості та етнічної меншини. Простежено зміни в етнічному складі населення Македонії, а також вплив різних ...
492969
  Калакура О.Я. Етнонаціональна складова консолідації суспільства // Політика суспільних реформ: стратегія, механізми, ресурси : [збірник наук. праць] / НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса ; [упоряд.: З.Ф. Самчук, Г.І. Зеленько, М.С. Кармазіна та ін. ; за ред. О.О. Рафальського, О.М. Майбороди]. – Київ : ІПіЕНД НАН України, 2018. – С. 299-319. – ISBN 978-966-02-8821-8
492970
  Якубова Л. Етнонаціональна специфіка Донбасу // Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України Нац. акад. наук України, Відділ історичної регіоналістики ; редкол.: В. Смолій, Я. Верменич, Г. Боряк [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 9. – С. 229-244
492971
  Обушний М. Етнонаціональна стабільність у контексті національної безпеки // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: М.І. Обушний, С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 19. – С. 187-188


  "Нещодавно видавництво «Ліра» (м. Ужгород 2016 р. 462 с.) опубліковало монографію С.А. Асланова «Етнонаціональна стабільність держави: політикоправовий аналіз», у якій етнополітичну стабільність в Україні позиціоновано у широкому політологічному ...
492972
  Бородінов В.Д. Етнонаціональна структура українського суспільства / В.Д. Бородінов, І.І. Сисоєва // Наука. Релігія. Суспільство / Ін-т проблем штучного інтелекту М-ва освіти і науки України і Нац. акад. наук України ; Головне упр. взаємодії з громадськістю та у справах національностей і релігій Донецької обл. держ. адмін. – Донецьк, 2013. – № 4 (56). – С. 16-21. – ISSN 1728-3671
492973
  Коляда Ігор Етнонаціональне самоусвідомлення української інтелігенції (на прикладі творчості І. Нечуя-Левицького) // Історія. Філософія. Релігієзнавство : науковий журнал / Житомирський державний університет імені Івана Франка; Вид-во "Антросвіт". – Київ, 2009. – № 3. – С. 36-42. – ISSN 1999-4966
492974
  Дегтеренко А.М. Етнонаціональний аспект життєдіяльності територіальних громад Українського Північного Приазов"я : (політологічний вимір) / Дегтеренко Анастасія Миколаївна; МОНУ; Маріупольський держ. гуманітарний ун-т; Ін-т політічних і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України. – Маріуполь, 2008. – 208с. – ISBN 966-8605-28-4
492975
  Єршова Л.М. Етнонаціональний аспект історико-педагогічного дослідження виховного ідеалу підросійської України ХІХ - початку ХХ ст. // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2013. – Вип. 2 (58). – С. 94-101. – ISSN 2075-1478


  Вивчення історичного аспекту національних особливостей виховання осо- бистості перебувало у полі зору багатьох науковців минулого, зокрема В. Антоно- вича, Г. Ващенка, Б. Грінченка, М. Драгоманова, М. Костомарова, С. Русової, І. Франка, Д. ...
492976
  Ротар Н.Ю. Етнонаціональний дискурс Російської Федерації в Автономній Республіці Крим як механізм реалізації політичної стратегії "повернення Криму" // Медіафорум : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Ф-т історії, політології та міжнародних відносин, Каф. міжнародної інформації ; редкол.: Фісанов В.П., Катеринчук П.М., Осабца І.С. [та ін.]. – Чернівці, 2017. – Вип. 5 : Аналітика, прогнози, інформаційний менеджмент. – С. 87-99. – ISSN 2522-4050


  "Визначено суть та особливості етнонаціонального дискурсу Російської Федерації в АРК як механізму реалізації політичної стратегії «повернення Криму». Встановлено, що його основи кореспондуються з ідеологією російського імперського націоналізму як ...
492977
  Рафальський О.О. Етнонаціональний контекст української історії періоду Другої світової війни (спроба історіографічного узагальнення) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 22-25. – (Історія ; вип. 56)


  Аналізується стан вивчення історії Другої світової війни в етнонаціональному аспекті.
492978
  Шамборовська О. Етнонаціональний конфлікт: основні підходи до визначення та класифікації // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 122-129. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 27). – ISSN 2078-4333
492979
   Етнонаціональний розвиток України. Терміни, визначення, персоналії. – Київ, 1993. – 800с. – ISBN 5-7702-0586-5
492980
   Етнонаціональний світ Придніпров"я : колект. монографія / [С.І. Світленко, С.М. Каюк, З.П. Маріна та ін.]. – Харків : Панов А.М. – ISBN 978-617-7722-75-4
[Ч. 1 : / С.І. Світленко, С.М. Каюк, З.П. Маріна та ін.]. – 2018. – 167, [1] с. : іл., портр. та карти. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим.
492981
   Етнонаціональний світ Придніпров"я = The Ethnic-national worid of the Dnieper Region : колект. монографія / М-во освіти і науки України, Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Іст. ф-т. – Дніпро : Ліра. – ISBN 978-966-981-279-7
[Ч. 2 : Етнонаціональні спільноти часів інкорпорації та модернізації / С.І. Світленко, Н.В. Венгер, В.І. Лазебник, В.Д. Мирончук, О.Б. Шляхов]. – 2019. – 215, [1] с. : іл., табл. – Авт. т. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим.
492982
   Етнонаціональний світ Придніпров"я : колект. монографія / М-во освіти і науки України, Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Іст. ф-т [та ін.]. – Дніпро : Ліра. – ISBN 978-966-981-717-4
[Ч. 3] : Етнонаціональні процеси новітнього часу (1914-1939) / [С.І. Світленко, Д.В. Архірейський, А.Г. Венгер та ін.]. – 2022. – 299, [1] с. : іл., портр., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим.
492983
  Богуцька А.Л. Етнонаціональний та етнодемографічний розвиток Правобережної України протягом 1795-1858 рр.: історіографія та джерельна база проблеми // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2016. – C. 23-34. – (Історичні науки ; вип. 9). – ISSN 2309-8074
492984
  Надолішній П.І. Етнонаціональний фактор адміністративної реформи в Україні: проблеми теорії, методології, практики : Монографія / П.І. Надолішній; Укр.Акад.держ.управління при Президентові України. Одес.філіал. – Київ : Української академії державного управління при Президентові України, 1998. – 264с. – ISBN 966-7353-33-8
492985
  Червеняк К.Т. Етнонаціональний фактор як об"єкт наукового дослідження // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – С. 73-80. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 73). – ISSN 1563-3349
492986
  Толочко Д. Етнонаціональний чинник державотворення та формування громадянського суспільства в сучасній Україні // Українознавство : щоквартальний науково-популярний журнал : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2013. – № 3/4 (48/49). – С. 122-126
492987
  Бортніков В. Етнонаціональний чинник розбудови національної держави в контексті творчої спадщини В. Липинського / В. Бортніков, Ю. Пивоваров // Studia Politologica Ucraino-Polona : наукове видання / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України; Польська академія мистецтв і наук; Польське наукове тов-во у Житомирі. – Житомир ; Київ ; Краків, 2012. – Вип. 2. – С. 78-81
492988
  Присяжнюк Ю.П. Етнонаціональні аспекти історії ментальностей у новітній російській історіографії // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2005. – С. 31-38. – (Серія "Історичні науки" ; вип. 66)
492989
  Лавренюк О.О. Етнонаціональні особливості українського вбрання : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Лавренюк Ольга Олександрівна ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв
492990
  Слющинський Богдан Етнонаціональні особливості українського Приазов"я: історичний аспект // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 166-174. – ISSN 1563-3713
492991
  Рафальський О.О. Етнонаціональні процеси 20-30-х рр. в Україні в історіографії 90-х рр. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 52-55. – (Історія ; вип. 54)


  Аналізується новітня історіографія етнонаціональних процесів 20-30-х рр. в Україні, висвітлено нові підходи до дослідження правового статусу національних меншин, причин і наслідків порушення прав і свобод громадян за етнічними ознаками в добу ...
492992
  Панасюк Леонід Валерійович Етнонаціональні процеси в Україні в 90-х рр. 20 ст. : Автореф. дис. ... канд. істор. наук: 07.00.01 / Панасюк Л.В.; КУ ім.. Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 19 с.
492993
  Панасюк Леонід Валерійович Етнонаціональні процеси в Україні в 90-х рр. ХХ ст. : Дис....канд.істор.наук:07.00.01 / Панасюк Леонід Валерійович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 253л. + Додатки: л.215-253. – Бібл.: л.186-215
492994
  Левітас Ф.Л. Етнонаціональні процеси в Україні в умовах національно-демократичної революції 1917-1920 рр.: історичний досвід і сучасність / Ф.Л. Левітас, В.О. Котюк // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2009. – Т. 23. – С. 321-325
492995
  Наулко В. Етнонаціональні процеси серед білорусів України // Університет : науковий історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2011. – № 3 (41). – С. 18-22


  В статті розглядаються українсько-білоруські взаємини в сфері культури та побуту.
492996
  Роздайбіда Л. Етнонаціональні процеси у формуванні державної політики України // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5. – С. 209-212
492997
  Журба М.А. Етнонаціональні та міжнародні аспекти діяльності громадських об"єднань українського села (20-30 рр. XX ст.) : монографія / М.А. Журба. – Київ : Науковий світ, 2002. – 456 с. – Бібліогр.: с. 388-454. – ISBN 966-675-116-X
492998
  Поплавська А.В. Етнонаціональні традиції у культурі харчування українців XVII-XIX ст. // Культура і сучасність : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – № 2. – С. 71-75. – ISSN 2226-0285
492999
  Цимбалюк Н. Етнонаціональні характеристики культурного дозвілля // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2007. – Вип. 8. – С. 28-38.
493000
  Солдатенко В.Ф. Етнонаціональні чинники і проблеми національних меншин у концепції і практичному досвіді Української революції (1917-1920 рр.) // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2008. – Т. 19. – С. 351-365
<< На початок(–10)491492493494495496497498499500(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,