Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)501502503504505506507508509510(+10)В кінець >>
500001
  Вовканич С. "Запанувати у своїй сторонці" // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2016. – 20 січня (№ 7). – С. 4-5


  Отець Михайло Вербицький - насамперед соборник.
500002
  Спектор В. "Запах "Красной Москвы" : поэзия: стихи // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2010. – № 4. – С. 83-87. – ISSN 0131-8136
500003
  Куценко М.М. "Запах слова" Миколи Хвильового як асоціативно-символічне оформлення реальності // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1078. – С. 12-17. – (Серія "Філологія" ; вип. 68). – ISSN 2227-1864


  Стаття містить структурно-психоаналітичний аналіз концепту "запаху слова" М. Хвильового на прикл. новели "Арабески". Поняття розглянуто як асоціативно-символічний феномен, породжений внутрішнім досвідом та "сферичним" мисленням письм., а також ...
500004
  Кузьменко Ю. "Запахла осінь в"ялим тютюном..." // Центр літературної творчості / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ : Освіта України, 2018. – Вип. 1 : 2017-2018 н. р. / [упоряд. і ред.: Л. Дядченко ; відп. за вип. М. Наєнко]. – С. 24-26. – ISBN 978-617-7625-59-8


  Про літературні студії в Центрі літературної творчості. "Директор Центру літературної творчості ІФ КНУ імені Тараса Шевченка Михайло Кузьмович Наєнко подав коротку історію літературних зібрань у нашому Університеті".
500005
  Лисенкова А. "Заперечення" як ілокутивна домінанта мовленнєвого акту // Вісник студентського наукового товариства Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов : наукове видання / Мін. освіти і науки України; Горлівський державний пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2011. – Вип. 30 : Матеріали Всеукр. наук.- практ. конф. молодих учених "Мовна комунікація і сучасні технології у форматі різнорівневих систем". – С. 112-118
500006
  Дыханова Б.С. "Запечатленный ангел" и "Очарованный странник" / Б.С. Дыханова. – Москва : Художественная литература, 1980. – 174 с.
500007
  Черкаська Д. "Запис життя" Лазаря Мойсейовича Славіна: біограма у науковій біографістиці // Другі києвознавчі читання: історія та етнокультура : до 100-річчя Української революції 1917-1921 рр. : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. : [Київ, 29 берез.2017 р.] / Києвознавчі читання. – Київ : Фоліант, 2017. – С. 176-181. – ISBN 978-617-7399-06-2
500008
  Зуб "Записки в Персии": маловідомий документ з Інституту рукопису НБУВ / Зуб, (Руденко) // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2014. – № 4. – С. 71-86. – ISSN 1608-0599
500009
  Евлампиев И.И. "Записки из мертвого дома" Ф. Достоевского: метафизика человека // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования РФ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2012. – № 6. – С. 63-75. – ISSN 0235-1188
500010
   "Записки Інститутут хімії" Академії наук УРСР : алфавітний і предметний покажчик до томів I-IX за 1934-1948 рр. – Київ, 1957. – 68 с.
500011
  Боярчук О. "Записки кирпатого Мефістофеля" В. Винниченка і "Доктор Серафікус" В. Домонтовича - "експериментальна проза: особливості сюжетотворення // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2001. – [Вип. 1]. – С. 28-33. – ISBN 966-594-246-8
500012
  Рослий Д. "Записки наукового товариства ім. Т.Г. Шевченка" як джерело з історії українського козацтва // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред. І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 7. – С. 46-47
500013
  Проців З. "Записки Наукового товариства імені Шевченка" - важлива трибуна наукової думки в Україні // Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства / Науково-дослідний, інститут пресознавства. – Львів, 2015. – Вип. 5 (23). – С. 91-105. – ISSN 1561-6224
500014
   "Записки Новороссийского общества естествоиспытателей" и "Записки математического отделения Новороссийского общества естествоиспытателей" : сист. указ. ст. / М-во культуры Украины, Одес. нац. науч. б-ка им. М. Горького ; сост.: Р.Я. Брик, Л.И. Шекера ; [науч. ред. Н.А. Шалимов]. – Одесса : ОННБ им. М.Горького, 2013. – 143, [1] с. – Указ.: с. 129-141
500015
  Конта Р. "Записки НТШ" як джерело до історіографічного дослідження розвитку етнології в Науковому товарисві ім. Шевченка (кінець XIX - початок XX ст) // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2013. – № 3 (84). – С. 5-12. – ISSN 2222-5250


  У статті розглядається питання висвітлення на сторінках "Записок НТШ" )за 1899 - 1905 рр.) розвитку української етнології в Науковому товаристві ім. Шевченка.
500016
  Шаталов С.Е. "Записки охотника" И.С.Тургенева / С.Е. Шаталов. – Сталинобад, 1960. – 284с.
500017
   "Записки охотника" И.С.Тургенева (1852-1952). – Орел, 1955. – 458с.
500018
  Ковалев В.А. "Записки охотника" Тургенева : вопросы генезиса / В.А. Ковалев. – Ленинград : Наука, 1980. – 133с.
500019
  Белова Н.М. "Записки охотника" Тургенева и русская литература 40-50-х годов XIX века : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Белова Н.М. ; Сарат. гос. ун-т им. Н.Г. Чернышевского. – Саратов, 1965. – 20 с.
500020
  Лебедев Ю.В. "Записки охотника"И.С.Тургенева / Ю.В. Лебедев. – Москва, 1977. – 80 с.
500021
  Битюк І. "Записки писателя" М. Арцибашева як жанр публіцистики // Постаті в історії журналістики : невідоме про відомих, нові факти про забутих діячів : матеріали секційного засідання кафедри історії журналістики Міжнародної студентської наукової конференції "Студентська наука і практика: моделі трансформації, Болонський процес та розвиток інформаційного простору", Київ, 3-4 квітня 2008 р. / КНУТШ, Ін-т журналістики ; Дослідницький центр історії укр. преси ; [ за ред. Н.М. Сидоренко ]. – Київ, 2008. – С. 44-46
500022
  Гришин М.В. «Западоцентризм» и реакция на него представителей восточных культур в процессе межкультурного контакта // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерч. партнерство Изд. дом "Просвещение". – Москва, 2015. – № 10. – С. 6-11. – ISSN 2073-9702


  В данной статье рассматриваются проблемы межкультурных контактов стран Запада и Востока. Факторы, влияющие на межкультурный обмен, крайне разнообразны, и определяются «картиной мира» конкретной субкультуры и ее представителей, вступающих в контакт. ...
500023
  Драйзер Т. Западня / Т. Драйзер. – Москва, 1950. – 56с.
500024
  Драйзер Т. Западня / Т. Драйзер. – Москва, 1955. – 64с.
500025
  Золя Э. Западня / Э. Золя. – Куйбышев, 1987. – 512 с.
500026
  Малышева А. Западня : Роман / Анна Малышева. – Москва : Центрполиграф, 2000. – 471 с. – (Блестящий мастер интриги). – ISBN 5-227-00740-3
500027
  Степанищев Н.Д. Западня для "Тирпица" / Н.Д. Степанищев. – Одесса, 1992. – 221с.
500028
  Лосев С.А. Западня на Потомаке / С.А. Лосев, В.В. Петрусенко. – М, 1987. – 542с.
500029
  Чейз Д.Х. Западня. / Д.Х. Чейз. – К., 1992. – 399с.
500030
  Золя Э. Западня. Жерминаль : романы ; пер. с фр. / Эмиль Золя. – Москва : Художественная литература, 1988. – 783 с. – (Библиотека классика ; Зарубежная литература)
500031
  Золя Э. Западня. Жерминаль / Э. Золя. – Москва, 1989. – 781с.
500032
  Чейз Джеймс Хедли Западня. Сильнее денег : Сборник / Чейз Джеймс Хедли. – Киев : Ассоциация украинских экспортеров печатной продукции, 1991. – 312с. – ISBN 5-7707-1303-8
500033
  Улин Л.Н. Западу и Востоку. / Л.Н. Улин. – Москва, 1957. – 228с.
500034
  Ломакин Е.В. Запаздывание текучести в углеродистых сталях : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.023 / Ломакин Е.В. ; МГУ. – Москва, 1971. – 10 с.
500035
  Гадомский Олег Николаевич Запаздывающее взаимодействие между атомами в процессах оптического сверхизлучения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Гадомский Олег Николаевич; АН БССР. Учен. совет по физике. отд. физ.-мат. наук. – Минск, 1975. – 14л.
500036
  Харченко П.Д. Запаздывающие условные рефлексы : Автореф. дис. ... док. биол. наук / Харченко П.Д. ; Акад. наук СССР, Ин-т физиологии. – Ленинград, 1957. – 39 с.
500037
  Харченко Д П. Запаздывающие условные рефлексы / Д П. Харченко, . – К, 1960. – 303с.
500038
  Николаева В.В. Запаздывающие условные рефлексы и динамика их угасания : Автореф. дис. ... канд. мед. наук / Николаева В.В. ; АН СССР, Ин-т физиол. Лабор. физиол. и паталогии высшей нервной деятельности. – Ленинград, 1953. – 17 с.
500039
  Олійник С. Запалення совісті : Сцена в районній лікарні / С. Олійник. – Київ : ДЛВ, 1959. – 12 с.
500040
  Марущак В. Запали свічку Аркасу // Українська літературна газета. – Вишгород, 2020. – 31 січня (№ 2). – С. 7


  Вшанування пам"яті історика, культурно-освітнього діяча, письменника, композитора, просвітителя Миколи Аркаса.
500041
   Запали свічку в скорботі за жертвами голодомору 30-х років // Військо України : центральний друкований орган Мін. оборони України / Міністерство оборони України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 40-43
500042
  Гайдученко В.В. Запали свою зірку / В.В. Гайдученко. – Дніпропетровськ, 1973. – 16с.
500043
  Соколов В.В. Запали свою зорю / В.В. Соколов. – К., 1983. – 72с.
500044
  Баклан І. Запали свою зорю : вірші, проза / Інна Баклан. – Дніпропетровськ : Гамалія, 2003. – 24 с. – ISBN 966-7180-62-X
500045
  Гордієнко-Андріанова Запалив я у серці вогонь / Гордієнко-Андріанова. – К, 1973. – 311с.
500046
  Гордієнко-Андріанова Запалив я у серці вогонь... / Гордієнко-Андріанова. – К, 1977. – 304с.
500047
  Рахманова В. Запалимо свічку пам"яті : музично-літературна вистава // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ, 2008. – № 11 : Сценарії позакласних заходів на 2008/2009 навчальний рік. – С. 2-4
500048
  Горинь М. Запалити свічу / Михайло Горинь ; Харківська правозахисна група ; [ упоряд. В.В. Овсієнко ]. – Харків : Права людини, 2009. – 328 с., фотоіл. – ISBN 978-966-8919-55-8
500049
  Горинь М. Запалити свічу у пітьмі (міфи, реальність і наші завдання) : Статті, виступи, інтерв"ю / Михайло Горинь. – Київ : Українська Республіканська партія, 1994. – 88с.
500050
   Запалімо свічку пам"яті : у пам"яті друзів і колег // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 6. – С. 44 : Фото
500051
  Рахманова В. Запалімо свічу пам"яті : музично-літературна вистава
500052
  Матат Д. Запалювати "зірки" і здійснювати мрії. Секрети успішності юних математиків розкривають керівники української команди // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 7 серпня (№ 30). – С. 6. – ISSN 2219-5793


  Щорічна міжнародна математична олімпіада пройшла в місті Ріо-де-Жанейро (Бразилия) та об"єднала більш як 600 учнів зі 111 країн . На цій олімпіаді (ІМО) наші школяри вибороли "золото", "срібло" і "бронзу". Науковий керівник команди, док. ...
500053
  Анікушин А. Запалюємо зірки разом // Київський університет. – Київ, 2015. – Листопад (№ 14). – С. 4
500054
  Бєлошицький О. Запальничка: з історії винаходу // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2010. – № 9. – С. 13-15
500055
  Мазур О.В. Запам"ятай екстреної допомоги важливі номери телефонів! // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 6. – С. 38-40 : рис., табл.
500056
   Запам"ятаймо їх імена: вони чесно служили Батьківщині : історико-краєзнавчі розвідки юних туристів-краєзнавців Житомирщини / Житомирський обласний центр туризму, краєзнавства, спорту та екскурсій учнівської молоді Житомирської обл. ради ; [упоряд. О.П. Ремезов ; редкол. : В.М. Ожгібесов, А.О. Лаптєва, А.П. Григор"єва та ін.]. – Житомир : Полісся, 2010. – 172 с., [16] с. іл. + Додаток: с. 144-166. – ISBN 978-966-655-519-2
500057
  Стрижак В. Запам"ятаймо Олександра Захаровича Жмудського - старійшину національного університету / В. Стрижак, В. Суярко // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1998. – Січень (№ 1)


  Некролог: фізик, проф., заслужений діяч науки України, проректор (1910-1997).
500058
  Доjчиноски К. Запаметено минато : Македониjа во втората половина на ХХ век : хронологиjа : 1944-2000 / Киро Доjчиноски. – Скопje : Матица македонска, 2001. – 393, [2] с. – ISBN 9989-48-328-0
500059
  Трінус К.Ф. Запаморочення як міжгалузева проблема // Міжнародний неврологічний журнал : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Харків. мед. акад. післядипломної освіти, Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького ; голов. ред. С.К. Євтушенко ; редкол.: Бучакчийська Н.М., Волошин П.В., Головченко Ю.І. [та ін.]. – Донецьк, 2016. – № 6 (84). – C. 91-101. – ISSN 2224-0713
500060
  Калиниченко Олександр Запанує український дух знову над Дунаєм! // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 6, листопад - грудень. – С. 68-70 : фото. – ISSN 1998-8044
500061
  Березінський В.К. Запас висоти : поезії / В.К. Березінський. – Одеса : Маяк, 1986. – 134 с.
500062
  Копытова Лидия Дмитриевна Запас воды в степных сообществах Забайкалья и ее расход на транспирацию : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.05 / Копытова Лидия Дмитриевна; Иркут. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1974. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
500063
  Шарычев Ю.М. Запас второй категории / Ю.М. Шарычев. – Ижевск, 1980. – 247с.
500064
  Шефнер В.С. Запас высоты / В.С. Шефнер. – Л., 1970. – 79с.
500065
  Бессонова В.П. Запас макроелементів та азоту в опаді й підстилці у протиерозійному насадженні сосни Палласова (Pinus pallasiana Lamb.) / В.П. Бессонова, М.В. Нємченко, В.В. Ткач // Питання біоіндикації та екології : періодичне наукове видання / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Запоріз. нац. ун-т" ; редкол.: Омельянчик Л.О., Бессонова В.П., Бовт В.Д. [та ін.]. – Запоріжжя, 2016. – Вип. 21, № 1/2. – С. 12-27. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2312-2056
500066
  Малахута М.Д. Запас молодості : поезії / М.Д. Малахута. – Донецьк : Донбас, 1991. – 54 с.
500067
  Шамота М.З. Запас надійності / М.З. Шамота. – Київ, 1983. – 268 с.
500068
  Твардовский А.Т. Запас огня, залог тепла... / А.Т. Твардовский. – Москва, 1983. – 271с.
500069
  Дырин Е.Ф. Запас прочности / Е.Ф. Дырин. – М, 1953. – 48с.
500070
  Халилецкий Г.Г. Запас прочности / Г.Г. Халилецкий. – Москва, 1963. – 48 с.
500071
  Мыльников Н.Н. Запас прочности / Н.Н. Мыльников. – Свердловск, 1968. – 223с.
500072
  Ляшенко М.Ю. Запас прочности / М.Ю. Ляшенко, А.И. Мусатов. – М., 1969. – 240с.
500073
  Романов А.Н. Запас прочности / А.Н. Романов. – М., 1971. – 126с.
500074
  Буйлов А.М. Запас прочности / А.М. Буйлов. – Калининград, 1972. – 48с.
500075
  Сарана И.И. Запас прочности / И.И. Сарана. – Волгоград, 1977. – 63с.
500076
   Запас прочности. – Одесса, 1982. – 246с.
500077
   Запас прочности. – Донецк, 1988. – 159с.
500078
  Махненко Ю.Е. Запас прочности: Докум. повесть (о Харьк. тракт. з-де им. Серго Орджоникидзе). / Ю.Е. Махненко. – К., 1983. – 247с.
500079
  Таран Л. Запасаймося ласкою // Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2007. – № 9/10. – С. 96-100. – ISSN 0130-1608
500080
  Соболев А.М. Запасание белка в семенах растений. / А.М. Соболев. – Москва, 1985. – 113с.
500081
  Свириденко П.А. Запасание корма животными. / П.А. Свириденко. – К., 1957. – 156с.
500082
  Мельниченко І.В. Запаси бюджетних установ: окремі питання відображеня в обліку // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2015. – Вип. 3 (86). – С. 62-67. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2313-092X
500083
  Гуржій Р.В. Запаси наземних лісових горючих матеріалів у лісах Київського Полісся / Р.В. Гуржій, П.П. Яворовський // Лісівництво і агролісомеліорація : збірник наукових праць / Н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького ; голов. ред. В.П. Ткач ; редкол.: І.Ф. Букша, Н.Ю. Висоцька, В.П. Ворон [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 132. – С. 124-130 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 128-129. – ISSN 0459-1216
500084
  Распопіна С. Запаси органічного карбону в блоці "підстилка - грунт" соснової екосистеми Поліського регіону // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 68-73. – (Геологія ; вип. 4 (91)). – ISSN 1728-3817
500085
  Данилюк Ю.Ю. Запаси підприємств: економічна сутність та класифікація // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2018. – Вип. 1 (9). – С. 103-106 : табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2313-0431
500086
  Серов В.Н. Запасная / В.Н. Серов. – Саратов, 1989. – 159с.
500087
  Лаціс В.Т. Запасний гравець / В.Т. Лаціс. – Київ : Молодь, 1964. – 57 с.
500088
  Маркес Габріель Гарсія Запасник з моїми сумними курвами : роман // Всесвіт : Журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2005. – № 11/12. – С. 3-38. – ISSN 0320 - 8370
500089
  Карпенко Н.І. Запасні білки насіння видів роду Соronilli L. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 33-35. – (Біологія ; Вип. 45/46). – ISSN 1728-3817


  Наведено дані з результатів електрофорезу запасних білків насіння представників роду Coronilla L. у поліакриламідному гелі. Досліджено зразки насіння 7 видів (C. emeroides Boiss. et Sprun., C. coronata L., C. scorpioides L., C. varia L., C. elegans ...
500090
  Тамаев Л. Запасной вариант / Л. Тамаев. – М, 1969. – 240с.
500091
  Николаев С. Запасной вариант / С. Николаев. – Хабаровск, 1989. – 206с.
500092
  Малышева А. Запасной выход : Роман / А. Малышева. – Москва : Центрполиграф, 2000. – 474с. – (Криминальный талант). – ISBN 5-227-00744-6
500093
  Маркелов И.И. Запасной выход: Роман. / И.И. Маркелов. – Волгоград, 1989. – 399с.
500094
  Выжутович В.В. Запасной игрок / В.В. Выжутович. – Москва, 1985. – 80с.
500095
  Бакбергенов С. Запасной игрок / Саурбек Бакбергенов. – Алма-Ата : Жазушы, 1990. – 558 с.
500096
  Былинов А.И. Запасной полк / Былинов А.И. – Киев, 1988. – 510 с.
500097
  Пальм В. Запасные питательные вещества-гликоген и жир- у гельминтов и зависимость их накопления от различных биологических и экологических факторов. : Автореф... канд. биол.наук: / Пальм В.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1967. – 16л.
500098
  Бутенко Т.И. Запасы и формы азота в почвах основных зон садоводства Украины и влияние удобрений на их изменение : Автореф... Канд.с-х.наук: 06.532 / Бутенко Т.И.; Укр.с-х.акад. – Киев, 1972. – 25л.
500099
  Годжаманов А.Б. Запасы и формы калия в основных типах почв Мугано-Сальянской зоны и влияние калия на некоторые физиолого-биохимические процессы, рост, развитие и урожай хлопчатника : Автореф... канд. биол.наук: / Годжаманов А.Б.; АН АзССР. Ин-т ботаники им. В.Л.Комарова. – Баку, 1966. – 29л.
500100
  Бергулева Л.Я. Запасы и формы калия в почвах основных зон садоводства Украины и их измерения при многолетнем внесении удобрений : Автореф. дис. ... канд. сельскохоз. наук : 06.532 / Бергулева Л.Я. ; Украинская сельскохоз. академия. – Киев, 1972. – 35 с.
500101
  Деруссо Ж. Запасы ископаемых углей Франции / Ж. Деруссо. – Б.м. – С.308-321
500102
   Запасы морских растений и их использование. – М, 1964. – 92с.
500103
  Губкин И.М. Запасы нефти СССР / И.М. Губкин. – М-Л, 1937. – 56с.
500104
   Запасы органического углерода и его изотопный состав в криоморфных квазиглеевых черноземах Забайкалья / Ю.Б. Цыбенов, Г.Д. Чимитдоржиева, Р.А. Егорова, К.Б. Гонгальский // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2016. – № 1. – С. 11-18 : рис., табл. – Библиогр.: 49 назв. – ISSN 0032-180Х
500105
   Запасы углей и горючих сланцев СССР. – М, 1958. – 180с.
500106
   Запасы углей СССР. – Л.-М., 1937. – 90с.
500107
   Запасы углей стран мира. – М, 1983. – 167с.
500108
   Запасы углерода в типичной степи при различном управлении выпасом / Сарула, , Хайчжунь Чэнь, Сянйян Хоу, Л.Л. Убугунов, О.В. Вишнякова, У Синьхун, Вэйбо Рен // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2014. – № 11. – С. 1365-1374 : рис., табл. – Библиогр.: 56 назв. – ISSN 0032-180Х
500109
  Симонов Н.В. Запасы энергии ветра в Казахстане / Н.В. Симонов. – Л., 1927. – 44с.
500110
  Симонов Н.В. Запасы энергии ветра Урала и Юго-Востока Европейской части СССР / Н.В. Симонов. – Л., 1928. – 56с.
500111
  Маткаримов У. Запасы, распределение и подвижность калия в сероземах Узбекской ССР : Автореф... кандидата биол.наук: / Маткаримов У.; Самарк. гос. ун-т им. Алишера Навои. – Самарканд, 1964. – 21л.
500112
  Ефимов С. Запах (аромат) представителей семейства Paeoniaceae и его связь со стаминодиальным диском // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 66-68. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 25/27). – ISSN 1728-3817


  Анализ структуры (адаксиальной и абаксиальной) поверхности зубцов стаминодиального диска у Paeonia delavayi и сорта "Garden Treasure", позволяет предположить их секреторную роль (обнаружены устьица, характерные для нектарников и складчатая поверхность, ...
500113
  Вишневский В. Запах атомной бомбы : воспоминания офицера-атомщика / Валентин Вишневский. – Харьков : Курсор, 2009. – 404 с. – ISBN 978-966-8944-62-8
500114
  Максимов Е.В. Запах белозера. / Е.В. Максимов. – М., 1970. – 48с.
500115
  Бирюков А Запах вара / А Бирюков. – Магадан, 1978. – 192с.
500116
  Бородкин Ю.С. Запах вербы : повести, рассказы / Ю.С. Бородкин. – Ярославль : Верхне-Волжское книжное издательство, 1986. – 364 с.
500117
  Лурье М.И. Запах гари и горя: Фергана, тревож. июнь 1989-го. / М.И. Лурье, П.А. Студеникик. – М., 1990. – 108с.
500118
  Забаштанський В.О. Запах далини : поезії / В.О. Забаштанський. – Київ : Дніпро, 1982. – 171 с.
500119
  Эльгар К. Запах дождя : стихи и поэма / Кашиф Эльгар ;. – Москва : Современник, 1974. – 134 с.
500120
  Иванцов Г.С. Запах дождя / Г.С. Иванцов. – Ижевск, 1977. – 62с.
500121
  Ушкалова О. Запах дощу… : спогади про Леоніда Ушкалова / Олександра Ушкалова, Олександр Ушкалов ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.", Центр європ. гуманітар. дослідж., Центр дослідж. історії та культури східноєвроп. єврейства. – Київ : Дух і Літера, 2020. – 260, [1] с. – Сер. засн. в 2017 р. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Постаті культури" / редкол.: Л. Фінберг (керівник проекту) та ін.]). – ISBN 978-966-378-784-8
500122
  Нурмагамбетов Т. Запах дыни : рассказы и повести / Тынынбай Нурмагамбетов ; пер. с каз. – Алма-Ата : Жазушы, 1979. – 190 с.
500123
  Орманов Г. Запах земли : стихи / Г. Орманов; пер. с каз. В.Карпенко. – Алма-Ата : Жазушы, 1980. – 104 с.
500124
  Максимович Д. Запах земли. Стихи / Д. Максимович. – М., 1960. – 167с.
500125
  Березина Т.Н. Запах и образ спиртного как факторы, влияющие на функциональное состояние человека // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2009. – № 4. – С.80-90. – ISSN 0042-8841
500126
  Мазурин В.И. Запах клевера / В.И. Мазурин. – Ярославль, 1978. – 224с.
500127
  Ковтун Г.О. Запах кохання... і таємничі феромони // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; науково-консультативна рада.: А.Г. Загородній, А.Г. Наумовець, М.З. Згуровський, Л.В. Губерський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 7/8 (126). – С. 30-32. – ISSN 2518-7104
500128
  Гуцало Є.П. Запах кропу : оповідання, повість / Є.П. Гуцало. – Київ : Радянський письменник, 1969. – 269 с.
500129
  Аппиа Пегги Запах лука. Хоронить еще рано : повести : пер. с англ. / Аппиа П. ; [вступ. ст. Вавилова В.]. – Москва : Художественная литература, 1987. – 348, [2] с. – Пер. с англ. В изд. также: Шальные деньги / Джолето Аму. – (Произведения писателей Африки. Гана)
500130
  Сальников А. Запах мандаринов // Реальность фантастики : литературный журнал. – Киев, 2008. – № 1. – С.108-119. – ISSN 1728-8568
500131
  Кузьменко О. Запах материнки : Роман / Роман Кузьменко. – Донецьк : Донеччина, 2000. – 336с. – ISBN 966-566-212-6
500132
   Запах меда. – Минск, 1986. – 214с.
500133
   Запах медовых трав. – М, 1973. – 364с.
500134
  Ленц З. Запах мирабели / З. Ленц. – М, 1985. – 159с.
500135
  Мельниченко И.М. Запах молний / И.М. Мельниченко. – Донецк, 1964. – 167с.
500136
  Аршакян Г. Запах мяты : роман / Г. Аршакян ; пер. с арм. Н. Мкртчян. – Ереван : Айастан, 1975. – 271 с.
500137
  Тухватуллин Р.Г. Запах мяты : повести и рассказы / Рафаил Тухватуллин ;. – Москва : Современник, 1990. – 540 с.
500138
  Коротич В.О. Запах неба : поезії / В.О. Коротич. – Киев, 1962. – 131 с.
500139
  Федотовских М.В. Запах неба / М.В. Федотовских. – Москва, 1964. – 101с.
500140
  Коротич В.А. Запах неба / В.А. Коротич. – М., 1969. – 88с.
500141
  Джалилов А. Запах неба. / А. Джалилов. – Баку, 1968. – 78с.
500142
  Александров В.Е. Запах окопной земли : повести и рассказы / В.Е. Александров. – Киев : Днипро, 1987. – 663 с.
500143
  Новиков Д. Запах оружия : рассказ // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2007. – № 10. – С. 90-95. – ISSN 0130-7673
500144
  Околітенко Н.І. Запах острова : Повісті / Н.І. Околітенко. – Київ : Дніпро, 1990. – 253с. – (Романи й повісті ; 1990р. Вип. №10)
500145
  Анак Ш. Запах полыни : стихи / Ш. Анак; А. Шамиль. – Уфа : Башк. кн. изд-во, 1973. – 104 с.
500146
  Муратбеков С. Запах полыни : повесть и рассказы / Саын Муратбеков ;. – Москва : Известия, 1978. – 525 с.
500147
  Николаев И.Н. Запах пороха : повесть / И.Н. Николаев. – Москва, 1975. – 160 с.
500148
  Наумов С.М. Запах распиленного леса / С.М. Наумов. – Новосибирск, 1959. – 91с.
500149
  Сорокин А.С. Запах Родины / А.С. Сорокин. – Омск, 1984. – 271с.
500150
  Галкин Д.П. Запах родной земли / Д.П. Галкин. – Москва, 1965. – 144с.
500151
  Семенов Г.В. Запах сгоревшего пороха : Повести и рассказы / Г.В. Семенов. – Москва : Современник, 1985. – 318с. – (Новинки "Современника")
500152
  Тазиев Г. Запах серы / Г. Тазиев. – Москва : Мысль, 1980. – 222с.
500153
  Семар Г.М. Запах скошенных трав / Г.М. Семар. – М., 1976. – 207с.
500154
  Шадрин А.И. Запах смолы / А.И. Шадрин. – Москва, 1974. – 367с.
500155
  Шадрин А.И. Запах смолы / А.И. Шадрин. – Волгоград, 1979. – 368 с.
500156
  Гофф И.А. Запах смородины / И.А. Гофф. – М., 1982. – 286с.
500157
  Спицын В.П. Запах снега / В.П. Спицын. – М, 1960. – 36с.
500158
  Яровой Ю.Е. Запах снега / Ю.Е. Яровой. – Пермь, 1973. – 246 с.
500159
  Давыдов С.Д. Запах снега / С.Д. Давыдов. – Ленинград, 1979. – 111 с.
500160
  Галуев А.Д. Запах солнца : стихи и поєма / А.Д. Галуев. – Москва : Современник, 1977. – 62 с.
500161
  Исмаиладзе Иса Запах солнца : стихи, поэмы. / Иса Исмаиладзе ;. – Москва, 1988. – 112 с.
500162
  Крым А.И. Запах сосновой смолы / А.И. Крым. – Ужгород, 1983. – 182с.
500163
  Мойса А.Д. Запах стружки. / А.Д. Мойса. – К, 1977. – 84с.
500164
  Свиридов М.И. Запах талой воды. / М.И. Свиридов. – М., 1970. – 48с.
500165
  Тедеты Р.К. Запах теплого хлеба : стихи / Рюрик Тедеты ; пер. с осет.П.Грушко. – Москва : Советский писатель, 1972. – 128 с.
500166
  Коваль Г.П. Запах трави : лірика / Г.П. Коваль. – Київ : Радянський письменник, 1980. – 190 с.
500167
  Піонтек Г. Запах трави / з німецької переклав Анатолій Ролік // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт". – Київ, 2016. – № 9/10 (1053/1054). – С. 195-202. – ISSN 0320-8370
500168
  Садай В.Л. Запах тумана : повести и рассказы / Владимир Садай; авториз. пер. с чуваш. М.Блинковой. – Москва : Советский писатель, 1969. – 215 с.
500169
  Корнюшин Л.Г. Запах утренней росы / Л.Г. Корнюшин. – Москва, 1980. – 383 с.
500170
  Кобзар В.Ф. Запах фіалки : повість / Володимир Кобзар. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2017. – 141, [3] с. : іл. – ISBN 978-966-518-730-1
500171
  Казаков Ю.П. Запах хлеба / Ю.П. Казаков. – М : Советская Россия, 1965. – 95 с.
500172
  Кутби К. Запах хлеба / К. Кутби. – Душанбе, 1969. – 96с.
500173
  Самойлов В.П. Запах хлеба. / В.П. Самойлов. – К, 1963. – 172с.
500174
  Алендей В. Запах хмеля / В. Алендей. – Чебоксары, 1978. – 288 с.
500175
  Лоуренс Д.Г. Запах хризантем : [сборник : пер. с англ.] / Дэвид Герберт Лоуренс ; [отв. ред. О.М. Тучина]. – Москва : АСТ; Астрель ; Полиграфиздат, 2010. – 284, [4] с. – Содерж. также: Дева и цыган ; Крестины ; Тень в розовом саду ; Прусский офицер ; Солнце ; Рубеж ; Макака в хаки. – (Зарубежная классика). – ISBN 978-5-17-066841-0


  Содержание: Дева и цыган Повесть; Рассказы. Запах хризантем; Крестины; Тень в розовом саду; Прусский офицер; Солнце; Рубеж; Макака в хаки.
500176
  Сиволап П.С. Запах хрону : гумор і сатира / Петро Сиволап. – Київ : Сучасний письменник, 2012. – 326, [2] с. : портр., іл. – ISBN 978-966-8620-29-4
500177
  Федоров В.Р. Запах черемухи / В.Р. Федоров. – Київ, 2004. – 286с.
500178
   Запах чингиля. – Ташкент, 1984. – 456с.
500179
  Шевченко Оксана Запах шахів // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 9. – С. 102-104. – ISSN 0130-5212
500180
  Шехтман Е. Запахані межі / Е. Шехтман, 1932. – 183с.
500181
  Корытин С.А. Запахи в жизни зверей / С.А. Корытин. – Москва : Знание, 1978. – 128с.
500182
  Атаров Н.С. Запахи земли : рассказы и повести / Атаров Н.С. ; ил.: Б. Мессерер. – Москва : Совецкий писатель, 1965. – 179 с. : ил.
500183
  Рыбачук А.Ф. Запахи земли / А.Ф. Рыбачук. – М., 1967. – 128с.
500184
  Немтушкин А. Запахи тайги : стихи и поэма / А. Немтушкин. – Москва : Советская Россия, 1974. – 96 с.
500185
  Рубанов В.Я. Запахи талой земли : повести / В.Я. Рубанов; авториз. пер. с белорус. В.Бжезовского. – Москва : Советский писатель, 1990. – 431 с.
500186
  Зюскінд Патрік Запахи, або Історія одного вбивці : [роман] : [cкорочено] // Тема: на допомогу вчителю зарубіжної літератури : Громадський науково-методичний журнал. – Київ, 2002. – № 1 : Література постмодернізму. – С. 55-127
500187
  Шиканов В.И. Запаховые микроследы: криминалистическое значение, процессуальный статус, возможность исследования на идентичность / В.И. Шиканов, Н.Н. Тарнаев. – Иркутск, 1974. – 82с.
500188
  Вишняков Ярослав Запачкавшийся голубь. Славянство и боснийский кризис 1908-1909 годов // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 11. – С. 68-71. – ISSN 0235-7089
500189
  Иноземцева Т.Н. Запашка / Т.Н. Иноземцева. – М, 1986. – 221с.
500190
  Михайлова Наталія Запашна історія // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2016. – № 6 (132), листопад - грудень. – С. 78-84 : фото
500191
   Запев : стихи. – Иваново : Ивановское книжное издательство, 1953. – 135 с.
500192
  Домовитов Н.Ф. Запев / Н.Ф. Домовитов. – Сталино, 1956. – 47с.
500193
   Запев. – Ярославль, 1957. – 47с.
500194
   Запев. – Липецк, 1961. – 120с.
500195
  Заплавный С.А. Запев / С.А. Заплавный. – М., 1987. – 395с.
500196
   Запевай!. – Москва, 1990. – 190с.
500197
   Запевала, песню!. – М, 1975. – 96с.
500198
   Запевала, песню!. – М, 1979. – 166с.
500199
   Запевала, песню!. – М, 1981. – 96с.
500200
   Запевала, песню!. – М, 1983. – 142с.
500201
   Запевала, песню!. – М, 1989. – 150с.
500202
  Егоров С.А. Запевалы / С.А. Егоров, матусяк. – Москва, 1972. – 48с.
500203
  Антипов М.Н. Запевалы добрых дел / М.Н. Антипов, Н.Е. Сапрыкин. – Москва : Московский рабочий, 1961. – 116 с. : ил.
500204
  Страздас А. Запеваю не для славы. / А. Страздас. – Вильнюс, 1955. – 96с.
500205
  Кутасов И. Запевы / И. Кутасов, 1943. – 50с.
500206
  Кралюк П.М. Заперечення "єзуїтського гуманізму". Ієронім Загоровський та Казимир Ліщинський // Історія філософії України : підручник / П.М. Кралюк. – Київ : КНТ, 2019. – С. 169-171. – ISBN 978-966-373-777-5
500207
  Феоктістова І. Заперечення в апофатичній дефініції (на матеріалі германських мов) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 12, ч. 2. – С. 327-331
500208
  Проценко І.Т. Заперечення заперечення в процесах репродукції організмів / І.Т. Проценко, М.А. Проценко // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1973. – Вип. 30
500209
  Паславська А.Й. Заперечення та сфери його дії: семантика, синтактика, прагматика, просодика : Дис. ... доктора філологічних наук. спец. 10.02.15 - загальне мовознавство / Паславська А.Й.; Львівський нац. ун-т ім. І.Франка. – Львів, 2006. – 420л. – Бібліогр.:л. 362-420
500210
  Паславська А.Й. Заперечення та сфери його дії: семантика, синтактика, прагматика, просодика : Автореф. дис. ...д-ра філол. наук: Спец. 10.02.15 / Алла Йосипівна Паславська; КНУТШ. – Київ, 2006. – 36с. – Бібліогр.: 34 назви
500211
  Мокра Ольга Миколаївна Заперечення у сучасній французькій мові: структурно-семантичні та функціональні параметри : Автореф. дис. ... канд. філологічних наук; 10. 02. 05 / Мокра О. М.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 8 назв
500212
  Мокра О.М. Заперечення у сучасній французькій мові: структурно-семантичні та функціональні параметри : Дис. ...канд. філол. наук: Спец. 10.02.05 - романські мови / Ольга Миколаївна Мокра; Львівський нац. ун-т ім. І.Франка. – Львів, 2006. – 190 л.. – Бібліогр.: л.169-188
500213
  Баган М. Заперечення як засіб трасформації прецедентних феноменів // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2014. – № 4 (52). – С. 44-51. – ISSN 1682-3540


  Статтю присвячено дослідженню структури, семантики та функцій прецедентних феноменів, трансформованих за допомогою заперечних компонентів. З"ясовано межі та способи такої трансформації. Визначено семантичні й комунікативно-прагматичні причини ...
500214
  Прокоф"єв Г.Л. Заперечення як комунікативна стратегія // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – № 6 : Філологічні науки. Мовознавство. – С. 210-214. – Бібліогр.: Літ.: с. 214; 10 п. – ISSN 1729-360Х
500215
  Паславська А. Заперечення як мовна універсалія: принципи, параметри, функціонування / МОНУ; ЛНУ ім. І. Франка; Алла Паславська. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2005. – 290с. – ISBN 966-613-386-5
500216
  Баган М. Заперечення як основа номінації наукових понять // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2016. – Вип. 33. – С. 7-19. – ISSN 2413-3094
500217
  Глущук-Олея Заперечний маркер no в іспанській мові: прислівник, частка чи префікс? // Науковий вісник Херсонського державного університету : збірник наукових праць / Херсонський, державний університет. – Херсон, 2017. – С. 14-19. – (Серія "Лінгвістика" ; вип. 29). – ISSN 2413-3337
500218
  Слинько І.І. Заперечні генітивні речення // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1987. – Вип. 14. – С. 94-98
500219
  Герасименко Є.С. Заперечні нормативні акти // Загальне адміністративне право : підручник / І.С. Гриценко, Р.С. Мельник, А.А. Пухтецька, Н.Ю. Задирака, В.М. та ін. Бевзенко. – Київ : Юрінком Інтер, 2015. – С. 392-394. – ISBN 978-966-667-624-8
500220
  Лапушкіна Н. Заперечні форми роману як жанрові новотвори в сучасній українській прозі // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов"янськ, 2015. – Вип. 1. – С. 268-273. – ISSN 2411-6548
500221
  Пряжко Павел Запертая дверь : сценарий // Искусство кино / Некоммерческое партнёрство "Редакция журнала "Искусство кино". – Москва, 2010. – № 5. – С. 154-174. – ISSN 0130-6405
500222
  Вале П. Запертая комната / П. Вале, М. Шеваль. – Москва, 1992. – 238с.
500223
   Запечатлевшие осень // Сегодня. – Киев, 2015. – 19 ноября (№ 217). – С. 5


  Фотографии учасников конкурса "Киевская осень". Необычный снимок дождливого Киева с видом на красный корпус КНУ имени Тараса Шевченко - Виктории Соловьевой.
500224
  Шергин Б.В. Запечатленная сказка / Б.В. Шергин. – М, 1983. – 383с.
500225
  Шергин Б.В. Запечатленная слава / Б.В. Шергин. – М, 1967. – 438с.
500226
  Устинов А.В. Запечатленное время / А.В. Устинов. – Москва, 1981. – 127с.
500227
  Задорожняя Е. Запечатленные мгновенья : стихи / Е. Задорожняя. – Киев : Ленвит, 2004. – 64 с. – Шифр. дубл. 8рт Задо. – ISBN 966-7043-54-1
500228
  Кедров Б.М. Запечатленный образ Ленина / Б.М. Кедров. – М, 1986. – 237с.
500229
  Фигнер В.Н. Запечатленный труд / В.Н. Фигнер. – Москва
1. – 1921. – 348с.
500230
  Фигнер В.Н. Запечатленный труд / В.Н. Фигнер. – Москва
2. – 1923. – 258 с.
500231
  Фигнер В.Н. Запечатленный труд / В.Н. Фигнер. – Москва
1. – 1964. – 439с.
500232
  Фигнер В.Н. Запечатленный труд / В.Н. Фигнер. – Москва
2. – 1964. – 319с.
500233
  Стрельцов Иван Запечный музыкант : зоосфера // Вокруг света : украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 12. – С. 100-107
500234
  Мокрик Д. Запис : проза: кіноплівка з уяви // Дніпро : популярний літературно-художній журнал / Ред. журн. "Дніпро". – Київ, 2012. – № 8. – С. 8-13. – ISSN 0130-321Х
500235
  Галич В.М. Запис до книги музею як публіцистичний жанр (на матеріалі творчості Олеся Гончара) // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Т. 23. – С. 104-111.


  У статті розглядається запис до книги музею як мала жанрова форма публіцистики Олеся Гончара. Подається її класифікація, визначаються особливості композиційної структури і мови, інтертекстуальні зв"язки та оригінальність творчого стилю автора. A ...
500236
  Пухальська Н. Запис про дар святої Єлизавети Угорської і примітка до нього в Трірському псалтирі // Студії мистецтвознавчі / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; голов. ред. Г.А. Скрипник. – Київ, 2016. – Число 4 (56) : Архітектура. Образотворче та декоративно-вжиткове мистецтво. – С. 23-25. – ISSN 1728-6875
500237
  Шевчук Т. Запис снотлумачення на іконі в контексті народної агіографії // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник ; редкол.: Л. Артюх, В. Балушок, В. Борисенко [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (371), січень - лютий. – С. 57-60. – ISSN 0130-6936
500238
  Ельчанинов А.В. Записи / А.В. Ельчанинов. – М., 1992. – 202с.
500239
  Бутов Михаил Записи : рассказ // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2009. – № 8 (1012). – С. 108-124. – ISSN 0130-7673
500240
  Чернухін Є.К. Записи "Господньої молитви" з надчорноморських теренів другої половини XVIII ст. // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / Нац. акад. наук України ; Національна б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2013. – Вип. 17. – C. 3-24. – ISSN 2222-4203
500241
  Мурашкин М.Г. Записи 2000 года : Избранное / М.Г. Мурашкин. – Днепропетровск : Лира, 2005. – 37с. – ISBN 966-383-022-0
500242
  Мурашкин М.Г. Записи 2000 года : (О,С,У...) / М.Г. Мурашкин. – Днепропетровск : Лира, 2005. – 52с. – ISBN 966-383-023-9
500243
  Мурашкін М.Г. Записи 2007 року / Михайло Мурашкін ; [відп. за випуск Г.М. Гарченко]. – Дніпропетровськ : Січ, 2010. – 240 с. – ISBN 978-966-511-374-7
500244
  Мурашкин М.Г. Записи 2008 года / Михаил Мурашкин. – Дніпропетровськ : Січ, 2010. – 192 с. – ISBN 978-966-511-389-5
500245
  Мурашкин М.Г. Записи 2009 года / Михаил Мурашкин. – Дніпропетровськ : Січ, 2011. – 272 с. – ISBN 978-966-511-392-5
500246
  Мурашкин М.Г. Записи 2012 года / М. Мурашкин. – Дніпропетровськ : Січ, 2013. – 259, [3] с. – В кінці кн. надано відомості укр. мовою. – ISBN 978-966-511-409-3
500247
  Мурашкин М.Г. Записи 2016 года / Михаил Мурашкин. – Дніпро : Січ, 2017. – 365, [3] с. – Текст укр., рос. – Библиогр. в тексте. – ISBN 978-966-511-437-9
500248
  Мурашкин М.Г. Записи 2017 года / Михаил Мурашкин. – Дніпро : Січ, 2018. – 497, [3] с. – Текст укр., рос., англ. - В кінці кн. надано відомості укр. мовою. – Библиогр. в тексте. – ISBN 978-966-511-438-7
500249
  Мурашкин М.Г. Записи 2018 года / Михаил Мурашкин. – Дніпро : Січ, 2019. – 500, [4] с. – ISBN 978-966-511-442-5
500250
  Вейнгерова Л.Я. Записи диалогов с космическим разумом / Л.Я. Вейнгерова, Д.Д. Гурьев. – Нижний Новгород, 1990. – 238с.
500251
  Чашуле Коле Записи за нацијата и литературата / Чашуле Коле. – СкопіJ, 1985. – с.
500252
  Ефимова С.Н. Записи и наброски М.Ю. Лермонтова, на ставшие записными книжками // Вестник Московского университета. Серия 9 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2014. – С. 44-56. – (Филология ; № 4). – ISSN 0201-7385
500253
  Фын-Ю-Ко Записи китайских летчиков / Фын-Ю-Ко. – Москва, 1939. – 63 с.
500254
  Леонов Л.М. Записи Ковякина / Л.М. Леонов. – М.-Л. – 109с.
500255
  Козаков М.М. Записи на песке: Главы из автобиогр. кн. / М.М. Козаков. – Москва, 1988. – 46 с.
500256
  Зарівна Теодозія Записи на подолку : проза
500257
  Коваленко О. Записи найдавніших українських пісень кінця ХVІІ - початку ХVІІІ століття та їх видання // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 12. – С. 99-104
500258
  Збир І. Записи Оскара Кольберґа з Покуття в академічних виданнях українського фольклору // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 37, ч. 1. – С. 126-136


  У статті проаналізовано фольклорні матеріали та нотні записи зі збірника „Покуття” О. Кольберґа, які використано при укладанні академічних видань фольклору з серії „Українська народна творчість”. Визначено кількісний склад записів О. Кольберґа з ...
500259
  Ряско Л. Записи Порфирія Мартиновича // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 11. – С. 136-144. – Бібліогр.: С. 144
500260
  Ряско Л. Записи Порфирія Мартиновича в оцінці Катерини Грушевської // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 31 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 432-437


  У статті йдеться про наукове поцінування визначною дослідницею, упорядницею найповнішого зібрання героїчного українського епосу Катериною Грушевською титанічної роботи, здійснюваної Порфирієм Мартиновичем протягом багатьох років, і визначення його ...
500261
  Онищенко В.О. Записи про Масакадо ("Сьомонкі") // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2008. – № 2. – С. 29-39. – ISSN 1608-0599
500262
  Онищенко В.О. Записи про Масакадо ("Сьомонкі") // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2008. – № 1. – С. 26-35. – ISSN 1608-0599
500263
  Пастернак Л.О. Записи разных лет / Л.О. Пастернак. – Москва, 1975. – 287с.
500264
  Пенежко Г.И. Записи советского офицера / Г.И. Пенежко. – Москва, 1947. – 200с.
500265
  Пенежко Г.И. Записи советского офицера. / Г.И. Пенежко. – М, 1949. – 348с.
500266
  Гончар Олесь Записи, що не ввійшли до "Щоденників" // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 16-19
500267
  Южин-Сумбатов Записи. Статьи. Письма. / Южин-Сумбатов. – М, 1951. – 612с.
500268
  Вернадский В.И. Записка-представление В.И. Лучицкого // В.И. Вернадский. Крымское наследие : [работы, переписка ученого крымского периода жизни] / Н.В. и др. Багров. – Киев : Лыбидь, 2012. – С. 132. – ISBN 978-966-06-0631-9
500269
  Лукас Е. Записка № 1 для Кардіффа // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 13 травня (№ 84). – С. 3


  Урок України полягає в тому, що Росія веде війну нового типу, де ціль не військова сила ворога, а його сила волі.
500270
  Федорова Л. Записка Адріана Прахова "Какой музей нужен и возможен в Киеве" у контексті історії заснування в Києві крайового музею // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний ун-т. – Київ, 2011. – № 3 (349). – С. 82-94. – ISSN 0869-3595
500271
  Витте С.Ю. Записка б. министра финансов статс-секретаря гр. С.Ю. Витте / предисл. Череванина. – Санкт-Петербург : Тип. В. Безобразова и К*, 1908. – [2], VIII, 212 с. – На обл. назв.: Самодержание и земство. - Экз. деф., без тит. л. и ориг. обл., описан по ген кат.


  Изд. также под загл. "По поводу непреложности законов государственной жизни" и "Самодержавие и земство"
500272
  Харитонов В.Г. Записка в патроне / В.Г. Харитонов. – Москва, 1976. – 240 с.
500273
  Куделко С.М. Записка В.Н. Каразіна про видання "Отечественного Архива" // Харківський історіографічний збірник / Мін. осв. і науки України. Харк. нац. ун. ім. В.Н.Каразіна та інш. – Харків, 2003. – Вип. 6 : Біографістика в контексті сучасних історичних та історіографічних досліджень. – С. 156-158. – ISBN 966-544-258-9
500274
  Антонович В.Б. Записка Вол. Антоновича в справі обмежень української мови // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 2. – С. 86-88. – ISBN 966-7272-00-1


  "Записка ся написана з поручення іст.-фільол. факультету київського унїверситету в 1905 р., з приводу запитання комітету мінїстрів у сїй справі. ..."
500275
  Кулаковский Ю.А. Записка Готского топарха : [О русском учебном издании классических авторов] / [Юлиан Кулаковский] // К истории готской епархии (в Крыму) в VIII веке / Ю.А. Кулаковский, 1898. – С.449-459
500276
   Записка для обозрения русских древностей. – Санкт-Петербург : В типографии Якова Трея, 1851. – 80 с.
500277
   Записка и речи, читанные при открытии Императорского Университета Св. Владимира, 15 июля 1834 г.. – Киев : В университетской типографии, 1840. – 119, [1] с.
500278
  Перетц В.Н. Записка митрополита лаодикийского Парфения о невольниках / [сообщ.] В. Перетц // Совращение диакона в латинство (1692 года) / В.Н. Перетц. – Киев : Тип. М.М. Фиха, 1901. – 6 с.


  Дарсвенная подпись на обложке
500279
  Новосельцев Б.С. Записка Н.С. Хрущева о беседах с Й.Б. Тито (январь 1963 года) // Славяноведение / Рос. акад. наук, Ин-т славяноведения РАН. – Москва, 2015. – № 1. – С. 42-55. – ISSN 0132-1366
500280
   Записка о введении предметной системы преподавания по Физико-математическому факультету Университета Св. Владимира. – Киев : Тип. Акц. Общ. Н.Т. Корчак-Новицкого. – 8 с. – Отд. оттиск. - Экз. без обл. и тит. л.
500281
  Чижов С.И. Записка о деятельности Московского нумизматического общества за первые 25 лет его существования / (Секр. О-ва С.И. Чижова). – Москва : тип. Г. Лисснера и Д. Собко, 1913. – 56 с. – Перед загл.: 1888-1913. - Прил. ко 2 т. "Нумизмат. сб.", изд. Моск. нумизмат. о-вом
500282
  Карамзин Н.М. Записка о древней и новой Росси в ее политическом и гражданском отношении / Н.М. Карамзин ; [ред. [и предисл.] проф. В.В. Сиповского]. – Санкт-Петербург : [Изд. гр. М.Н. Толстой], 1914. – V-XIV, [2], 133 с. – Предисл. издателя


  Авт. предисл.и ред. Сиповский, Василий Васильевич (1872-1930)
500283
  Новаковский С.И. Записка о Киевском географическом институте / С.И. Новаковский. – Киев, 1917. – 15с. + С прилож. схемы геогр. наук
500284
  Иннокентий Записка о Киевском университете Св. Владимира в 1838 г. / Иннокентий, (Борисов). // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників: у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 1. – C. 141-145. – ISBN 5-7707-1061-6
500285
  Пейссонель Ш.-К. де Записка о Малой Татарии / Шарль-Клод де Пейссонель ; [вступ. ст., примеч. и коммент. В.В. Грибовского ; пер. с фр. В.Х. Лотошниковой]. – [Изд. 2-е, испр. и доп.]. – Киев : ИУА НАНУ, 2013. – 108, [2] с. : ил. – На обл. авт.: Шарль де Пейссонель. – Библиогр. в подстроч. примеч. и в примеч. и коммент. на с. 90-108. – ISBN 978-966-02-6739-8
500286
  Сперанский М.М. Записка о монетном обращении графа Сперанского с замечаниями графа Канкрина. – Санкт-Петербург : Тип. В. Киршбаума, 1895. – [2], 60 с.
500287
  Григорович В. Записка о пособиях к изучению южно-русской земли, находящихся в Военно-ученом архиве Главного штаба / Сост. В. Григорович и прил. карту земли Узу, или Эдисана, 1791 г. – Одесса : Тип. Ульриха и Шульце, 1876. – [2], 45 с. – Из 20 т. "Зап. Имп. Новорос. ун-та"
500288
   Записка о состоянии и развитии исследований по проблеме "Фотосинтез" в Украинской ССР. – Киев : Наукова думка, 1967. – 19с.
500289
   Записка о состоянии Императорского Университета Св. Владимира в 1878 г., читанная на торжественном акте 9 января 1879 года. – Киев : [В Университетской типографии], 1878. – 30 с.
500290
   Записка о состоянии императорского Университета Св. Владимира в 1878 г., читанная на торжественом акте 9 января 1879 года. – с. – Отд. оттиск
500291
  Валиханов Ч. Записка о судебной реформе / Ч. Валиханов; Высшая школа права "ЭДІЛЕТ". – Москва, 1986. – 102с. – (Жемчужины истории политической и правовой мысли). – ISBN 9965-513-03-1
500292
  Валиханов Чокан Записка о судебной реформе / Валиханов Чокан; Вступ. ст. и прим. Ударцева С.Ф. – 2-е изд., доп. и испр. – Алматы : Жеті Жаргы, 2004. – 112 с. – (Жемчужины истории политической и правовой мысли). – ISBN 9965-11-104-9
500293
  Вернадский В.И. Записка об изучении живого вещества с геохичисеской точки зрения / В.И. Вернадский, 1921. – С. 120-123
500294
  Лаппо-Данилевский Записка об ученых трудах ординарного профессора Императорского Московского университета В.О. Ключевского // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2011. – № 7 (58). – С. 44-46. – ISSN 2070-9773


  Подготовка текста к печати А.В. Малинова.
500295
  Довнар-Запольский М.В. Записка об учереждении Статистического Бюро при Киевской городской управе. – [Киев] : [Тип. Н. Т. Корчак-Новицкого], 1902. – 6 с. – Автор указ. в конце статьи
500296
  Каманин И.М. Записка об учреждении в Киеве Ученой Архивной Комиссии. – [Киев] : [Тип. шт. Киевс. воен. окр.], 1911. – 8 с. – Автор указан в конце текста. - Отд. оттиск: Военно-исторический вестник, Киев, 1912, кн. 1
500297
   Записка по делу о распределении преподавания предметов по разряду естественных наук в российских университетах. – 33с.
500298
  Витте С.Ю. Записка по крестьянскому делу / С.Ю. Витте. – Санкт-Петербург : Тип. Т-ва "Общественная польза", 1905. – 165 с.


  Книга С.Ю.Витте " О непреложности законов государственной жизни" является последним, третьим, авторизованным переизданием (1914) его же записки, явившейся ответом Витте на проект (1898) Горемыкина о расширении земских реформ и посвященному ...
500299
  Каменкович З.Б. Записка под камнем. / З.Б. Каменкович. – Львов : Книжно-журнальное, 1960. – 78 с.
500300
  Закревський М.Ф. Записка про державне правління" - конституційний проект декабриста П.I. Пестеля // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1975. – С. 48-53. – (Серія права ; № 16)


  В статье исследуются политические взгляды П.И. Пестеля, изложенные им в "Записке о государственном правлении". На основании анализа ее содержания автор пришел к выводу, что "Записка" - это ранний конституционный проект Пестеля, в котором он выдвинул ...
500301
   Записка Совета Императорского Харьковского университета по вопросу об условиях,при которых возможно достижение нормального течения университетской жизни // Университеты. Наука и просвещение. : Научно-популярний журнал / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьковского нац. ун-та им. В.Н.Каразина. – Харків, 2002. – № 2. – С.11-14.
500302
  Муравьев А.М. Записки / А.М. Муравьев. – Петроград, 1922. – 48с.
500303
  Вигель Ф.Ф. Записки / Ф.Ф. Вигель; редак. и вст. ст. С.Я. Штрайха. – Москва : Артель писателей "Круг"
Т. 2. – 1928. – 356с.
500304
  Каратыгин П.А. Записки / П.А. Каратыгин. – Л, 1930. – 496с.
500305
  Собольщиков-Самарин Записки / Собольщиков-Самарин. – Горький, 1940. – 288с.
500306
  Щепкін М.С. Записки / М.С. Щепкін. – Киев, 1953. – 200с.
500307
  Глинка М.И. Записки / М.И. Глинка. – Л, 1953. – 284с.
500308
  Собольщиков-Самарин Записки / Собольщиков-Самарин. – изд. 2-е, доп. – Горький, 1960. – 386с.
500309
  Каратыгин П.А. Записки / П.А. Каратыгин. – Ленинград : Искусство, 1970. – 328 с.
500310
  Басаргин Н.В. Записки / Н.В. Басаргин. – Красноярск, 1985. – 302с.
500311
  Глинка М.И. Записки / М.И. Глинка. – Москва, 1988
500312
  Волконский С.Г. Записки / С.Г. Волконский. – Иркутск, 1991. – 508с.
500313
  Вигель Ф.Ф. Записки / Филипп Филиппович Вигель. – Москва : Захаров, 2000. – 590с. – ISBN 5-8159-0092-3
500314
  Шайкевич С. Записки "аэта" // Мастерство перевода : сборник. – Москва, 1970. – № 7 : 1970. – С. 121-149


  Створення переказного екранного діалогу (дубляжу) - особлива форма сучасної літературної творчості.
500315
  Курпас Алексей Записки "вредного кухаря" // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2017. – № 1. – С. 34-37 : фото
500316
  Филиппов Б.М. Записки "домового" / Б.М. Филиппов. – 2-е изд., доп. – М, 1983. – 495с.
500317
  Филиппов Б.М. Записки "домового" / Б.М. Филиппов. – М, 1989. – 509с.
500318
  Михайлов М.Ил. Записки (1861-62) / М.Ил. Михайлов. – Петроград, 1922. – 159с.
500319
  Игнатиев Н.П. Записки (1875-1878) / Н.П. Игнатиев. – София : Издателство на отечествения фронт, 1986. – 845 с.
500320
  Дашкова Е.Р. Записки 1743 - 1810 / Е.Р. Дашкова. – Ленинград : Наука, 1985. – 288с.
500321
  Смирнова О.Н. Записки А.О. Смирновой : (Из записных книжек 1826-1845 гг.) : в 2 ч. – 1895-1897. – Санкт-Петербург : Изд. изд. ред. журн. "Северный вестник" ; Тип. М. Меркушева
Ч. 1. – 1895. – [2], VI, IV, 342 с., 1 л. фронт. (портр.). – Отд. оттиск: Северный вестник, 1893, № 2-12; 1894, № 1-9


  Смирнова, Александра Осиповна1809-1882
500322
  Смирнова О.Н. Записки А.О. Смирновой : (Из записных книжек 1826-1845 гг.) : в 2 ч. – 1895-1897. – Санкт-Петербург : Изд. изд. ред. журн. "Северный вестник" ; Тип. М. Меркушева
Ч. 2. – 1897. – [2], II, 97 с. – Отд. оттиск: Северный вестник, 1895, № 5-7, 10-12


  Смирнова, Александра Осиповна1809-1882
500323
   Записки А.П. Ермолова, 1798-1826. – М, 1991. – 463с.
500324
  Спирин И.Т. Записки авиатора / И.Т. Спирин. – М., 1955. – 144с.
500325
  Ольшанский А. Записки агента Разведупра / А. Ольшанский. – М., 1991. – 161с.
500326
  Троепольский Г.Н. Записки агронома / Г.Н. Троепольский. – М, 1961. – 319с.
500327
  Беренштам В.В. Записки адвоката / Владимир Беренштам. – Москва : Эпоха, 1913. – 94 с. – (Белая библиотека ; Кн. 24-25)
500328
  Фиолевский Д.П. Записки адвоката / Д.П. Фиолевский. – К, 1987. – 176с.
500329
  Фиолевский Д.П. Записки адвоката : рассказы / Д.П. Фиолевский. – Київ : Алерта, 2008. – 319, [1] с. – ISBN 978-966-2183-00-9


  Содерж.: Вместо предисловия ; Карьера следователя ; Непотопляемый Иван Степанович ; Дорога к трагедии ; Тунель в никуда ; Феномен Краевой ; Повестка ; Сладкие ступени падения ; "Случайное" дело ; Цена иска ; Веский аргумент ; Предательство ; Судья ...
500330
  Брауде И.Д. Записки адвоката. / И.Д. Брауде. – М., 1974. – 222с.
500331
  Сафонов Н.С. Записки адвоката: Крымские татары / Н.С. Сафонов. – М., 1990. – 176с.
500332
  Платонов В.И. Записки адмирала / В.И. Платонов. – М., 1991. – 318с.
500333
  Щепкин М.С. Записки актера / М.С. Щепкин. – Москва-Ленинград, 1933. – 398с.
500334
  Радошанский Н. Записки актера / Н. Радошанский. – Ленинград-Москва : Искусство, 1964. – 168 с.
500335
  Садовский М.М. Записки актера / М.М. Садовский. – Москва : Искусство, 1975. – 303 с.
500336
  Бек-Назаров Записки актера и кинорежиссера. / Бек-Назаров. – Москва, 1965. – 270с.
500337
  Щепкин М.С. Записки актера Щепкина / М.С. Щепкин. – Москва, 1988. – 380с.
500338
  Мордюкова Н. Записки актрисы // Октябрь. – Москва, 1997. – № 1. – С. 63-76. – ISSN 0132-0637
500339
  Ермолов А.П. Записки Алексея Петровича Ермолова : с приложением : в 2 ч. – СПб. : Изд. Н.П. Ермолова, В унив. тип. (Катков и К*)
Ч. 2 : 1816-1827. – 1868. – [726] с. разд. паг. – Отд. оттиск: Чтения в Имп. Обществе истории и древностей Российских при Московском ун-те, 1866-1867
500340
  Лукашвили И.З. Записки альпиниста. / И.З. Лукашвили. – Тбилиси, 1960. – 116с.
500341
  Малашкин С. Записки Анании Жмуркина. : повесть / С. Малашкин. – Москва : Молодая гвардия, 1927. – 227 с.
500342
  Малашкин С.И. Записки Анания Жмурика / С.И. Малашкин. – Москва
кн. 1. – 1967. – 456 с.
500343
  Малашкин С.И. Записки Анания Жмурика / С.И. Малашкин. – Москва, 1978. – 383с.
500344
  Матвеев А.А. Записки Андрея Артамонова графа Матвеева // Записки русских людей : события времен Петра Великого / [с предисл. И. Сахарова]. – Санкт-Петербург : Тип. И. Сахарова, 1841. – [Ч. 1] : Записки Андрея Артамоновича графа Матвеева ... – С. 1-94
500345
  Болотов А.Т. Записки Андрея Болотова. – [Санкт-Петербург], 1850. – [316] с. разд. пагин. – отд. оттиск: Отечественные записки, Т. 69-72, отд. 2, 1850-?; Ч. 1, с. 101-180; Ч. 2 и 3, с. 1-122; Ч. 3 (окончание), с. 1-32; Ч. 4, с. 29-52, Ч. 4 (окончание), с. 65-122
500346
  Болотов А.Т. Записки Андрея Болотова. – [Санкт-Петербург], 1850. – 122 с. – отд. оттиск: Отечественные записки, Т. 70, отд. 2, 185?; Ч. 2 и 3, с. 1-122
500347
  Болотов А.Т. Записки Андрея Тимофеевича Болотова / А.Т. Болотов. – 3-е изд. – СПб.
1. – 1875. – 1015с.
500348
  Болотов А.Т. Записки Андрея Тимофеевича Болотова / А.Т. Болотов. – Тула
1. – 1988. – 526с.
500349
  Болотов А.Т. Записки Андрея Тимофеевича Болотова. / А.Т. Болотов. – Тула
2. – 1988. – 528с.
500350
  Герасимов Е.Н. Записки Ани Чурилиной / Е.Н. Герасимов. – М., 1954. – 120с.
500351
  Данилов М.В. Записки артиллерии майора Михаила Васильевича Данилова, написанные им в 1771 году / [предисл.: Павел Строев]. – Москва : Изд. П. Строев ; В тип. С. Селивановского, 1842. – IV, 131 с.


  Изд.: Строев, Павел Михайлович (1796-1876)
500352
  Лима Б. Записки архивариуса / Б. Лима, Э.де Альфонсо. – М., 1965. – 184с.
500353
  Терентьев В.П. Записки архивиста : поиски и находки историко-революционных реликвий / В. Терентьев. – Москва : Советская Россия, 1984. – 204 с.
500354
  Федоров С.И. Записки архитектора / С.И. Федоров. – Тула, 1987. – 159 с.
500355
  Водовозов Н.В. Записки Афанасия Никитина об Индии 15 века / Н.В. Водовозов. – Москва : Знание, 1955. – 32с
500356
  Бабур-наме Записки Бабура / Бабур-наме; АН УзССР, Ин-т востоковедения. – Ташкент : Изд-во АН УзССР, 1958. – 531 с. : ил.; ил. на вкл. л.
500357
  Вазем Е.О. Записки балерина Санкт-Петербургского большого театра / Е.О. Вазем. – Ленинград, 1937. – 244с.
500358
  Евментьева Л.В. Записки балерины / Л.В. Евментьева. – Ленинград, 1991. – 160 с.
500359
  Захаров Р.В. Записки балетмейстера / Ростислав Захаров. – Москва : Искусство, 1976. – 351с.
500360
  Борщаговский А.М. Записки баловня судьбы / А.М. Борщаговский. – Москва, 1991. – 400с.
500361
  Луняк Є. Записки барона де Тотта як цінне джерело з історії українсько-кримських взаємин на сторінках "Киевской старины" (1883) // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2012. – № 4 (406). – С. 101-107. – ISSN 0869-3595


  У статті розглянуто стан ознайомлення французької громадськості з Україною в середені ХVIII ст., на тлі історичних взаємин Запорозької Січі та Криму. Проаналізовано причини цікавості французьких дипломатів до взаємин між Запорозькою Січчю та Кримським ...
500362
  Теккерей У.М. Записки Барри Линдона, эсквайра, писанные им самим / У.М. Теккерей. – Москва, 1963. – 390с.
500363
  Алачачян А.М. Записки баскетболиста / А.М. Алачачян. – Москва : Физкультура и спорт, 1965. – 126 с.
500364
  Щербаков С.С. Записки боксера / С.С. Щербаков. – Москва, 1956. – 126с.
500365
  Пятницкий О.А. Записки большевика / О.А. Пятницкий. – Изд. 5-е. – М., 1956. – 228с.
500366
  Совинский В.К. Записки Ботаники : Для воспитанникова Киевской Военно-фельдшерской школы составлены преподавателем Совинский
Ч. 1, 2. – 1889. – 123, XXI, 159 с. – Без обл. и тит. л. - Написано от руки. - Литография
500367
  Глезер Л.А. Записки букиниста / Л.А. Глезер. – М., 1989. – 256 с.
500368
  Сычугов С.И. Записки бурсака / С.И. Сычугов. – Москва-Л., 1933. – 353с.
500369
  Сей Шьонагон Записки в ізголів"ї / Сей Шьонагон ; пер. з яп. Наталії Бортнік ; [худож.-оформлювач: Г.В. Кісель]. – Харків : Фоліо, 2015. – 250, [3] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7012-07-7
500370
  Сей-Шьонагон Записки в узголів"ї / Сей-Шьонагон ; пер. з яп. Наталії Бортнік ; [передм., прим. І.П. Бондаренка ; худож.-оформлювач Г.В. Кісель] ; НАН України, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка. – Харків : Фоліо, 2015. – 250, [3] с., [6] арк. іл. : іл. – Сер. заснована у 2001 р. – (Бібліотека світової літератури / редкол.: Т. Денисова [та ін.]). – ISBN 978-966-03-5103-5
500371
   Записки Варфоломея Михаловского // Журнал Степана Петрова сына Хметевского о военных действиях русского флота в Архипелаге и у берегов Малой Азии в 1770-1774 годах / С.П. Хметевский. – [Б. м.]. – 427-484 с.
500372
  Нащокин В.А. Записки Василия Александровича Нащекина / [Предисл.: Д. Языков]. – Санкт-Петербург : В тип. Имп. Акад наук, 1842. – [2], VI, [2], 385 с.


  Авт. предисл. Языков, Дмитрий Иванович (1773-1845)
500373
   Записки великого князя Андрея Владимировича : публикация, вступительная заметка и биографический справочник Карла Куяса-Скрижинского // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2008. – № 4. – С. 113-160. – ISSN 0321-1878
500374
   Записки венецианца Казановы о пребывании его в России, 1765-1766. – М, 1991. – 32с.
500375
  Ефимова М. (Рачко) Записки ветреной женщины : проза: рассказ // Звезда : ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ООО "Журн. "Звезда". – Санкт-Петербург, 2012. – № 11. – С. 7-21. – ISSN 0321-1878
500376
   Записки Видока, начальника Парижской тайной полиции. – Киев
т. 1. – 1991. – 330 с.
500377
   Записки Видока, начальника Парижской тайной полиции. – К
т. 2-3. – 1991. – 432 с.
500378
  Сиснев В.И. Записки Виквикского клуба / В.И. Сиснев. – М, 1980. – 111с.
500379
  Форстер М. Записки викторианского джентльмена / М. Форстер. – М., 1985. – 368с.
500380
  Ткаченко А. Записки водушного разведчика / А. Ткаченко, 1970. – 268с.
500381
  Грачев Ф.В. Записки военного врача / Ф.В. Грачев. – Л., 1970. – 208с.
500382
  Арифов И.Д. Записки военного коменданта / И.Д. Арифов. – Москва : Советский писатель, 1990. – 336 с.
500383
  Броневская Я. Записки военного корреспондента / Я. Броневская. – М, 1956. – 464с.
500384
  Спирин И.Т. Записки военного летчика / И.Т. Спирин. – Иваново, 1947. – 163с.
500385
  Чирьев В.Н. Записки военного летчка / В.Н. Чирьев. – М., 1956. – 124с.
500386
  Верников С.М. Записки военного переводчика / С.М. Верников. – Пермь, 1964. – 135с.
500387
  Верников С.М. Записки военного переводчика / С.М. Верников. – 2-е изд., доп. и переработ. – Пермь, 1967. – 160с.
500388
  Верников С.М. Записки военного переводчика / С.М. Верников. – 3-е изд., доп. – Свердловск, 1977. – 136с.
500389
  Синклинер А.А. Записки военного переводчика / А.А. Синклинер. – Ставрополь, 1989. – 173с.
500390
  Левин И.Л. Записки военного переводчика: / И.Л. Левин. – М., 1981. – 208с.
500391
  Левин И.Л. Записки военного переводчика: Язык и "Языки": докум. повесть / И.Л. Левин. – 2-е изд., доп. – М., 1986. – 285с.
500392
  Черпанов А.И. Записки военного советника в Китае. / А.И. Черпанов. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1971. – 311с.
500393
  Черепанов А.И. Записки военного советника в Китае. / А.И. Черепанов. – 2-е изд. – Москва, 1976. – 648с.
500394
  Коровин А. Записки военного хирурга / А. Коровин. – Л., 1948. – 288с.
500395
  Вязников А. Записки военного художника-корреспондента 1941-1945 / А. Вязников. – Ленинград : Художниик РСФСР, 1968. – 188 с.
500396
  Коридалина Е.Г. Записки вожатой. / Е.Г. Коридалина. – М., 1961. – 111с.
500397
  Примаков В.М. Записки волонтера / В.М. Примаков. – М, 1967. – 215с.
500398
  Примаков В.М. Записки волонтера / В.М. Примаков. – Киев, 1970. – 295с.
500399
   Записки воронежских краеведов. – Воронеж, 1979. – 180с.
500400
   Записки воронежских краеведов. – Воронеж, 1983. – 239с.
500401
  Свадковский И.Ф. Записки воспитателя / И.Ф. Свадковский. – Москва, 1959. – 207 с.
500402
  Свадковский И.Ф. Записки воспитателя / И.Ф. Свадковский. – Москва, 1963. – 207 с.
500403
  Дрипе А. Записки воспитателя : очерки / А. Дрипе; пер. с латыш. Л.Виновен. – Москва : Советский писатель, 1983. – 280 с.
500404
  Акимов А.М. Записки вратаря / А.М. Акимов. – Москва : Физкультура и спорт, 1953. – 96 с. : ил.
500405
  Яшин Л.И. Записки вратаря / Л.И. Яшин. – Москва, 1976. – 64с.
500406
  Иоффе А.М. Записки врача-гипнотизера / А.М. Иоффе. – Новосибирск, 1978. – 222с.
500407
  Кейсевич Л.В. Записки врача-ликвидатора / Л.В. Кейсевич. – Киев, 1993. – 222с.
500408
  Мицкевич С.И. Записки врача-общественника (1888-1918). / С.И. Мицкевич. – 2-е изд., доп. и испр. – Москва, 1969. – 240с.
500409
  Вересаев В.В. Записки врача / В. Вересаев. – 4-е изд. – Санкт-Петербург : Тип. А.Е. Колпинского, 1902. – 310, [1] с.


  Содерж.: На мертвой дороге; Товарищ; Порыв; Прекрасная Елена; Загадка; Без дороги; Поветрие
500410
  Вересаев В.В. Записки врача / В.В. Вересаев. – 14-е изд. – Москва, 1936. – 207с.
500411
  Уразаков И.У. Записки врача / Исторе Уразаков ; авториз. пер. с каз. Г.Максимова. – Алма-Ата : Жазушы, 1974. – 239 с.
500412
  Вересаев В.В. Записки врача / В.В. Вересаев. – Красноярск, 1985. – 222с.
500413
  Вересаев В.В. Записки врача / В.В. Вересаев. – Тула, 1987. – 426с.
500414
  Найдин Владимир Записки врача : рассказы // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2009. – № 9 (1013). – С. 76-85. – ISSN 0130-7673
500415
  Вересаев В.В. Записки врача. На японской войне / В.В. Вересаев. – Москва, 1986. – 556с.
500416
   Записки Всесоюзной библиотеки им. В.И Ленина. Отдел рукописей / Всесоюзная библиотека им.В.И.Ленина. Отдел рукописей. – Москва
Т.Г.Шевченко. – 1939
500417
  Бурьенн Луи Записки г. Буриенна, государственного министра о Наполеоне, директории, консульстве, Империи и восстановлении Бурбонов : [В 5-и т.] / Пер. с фр. С. де Шаплет. – Санкт-Петербург : В тип. Штаба Отд. корпуса вн. стражи
Т. 3, ч. 4. – 1834. – 583 с.


  Екслибрис; Библиотека графа Милорадовича
500418
  Держаивн Записки Гавриила Романовича Державина. – Москва, 1860. – VI,502 с.
500419
  Тютюнник Ю. Записки генерал-хорунжого / Юрко Тютюнник. – Київ : Книга Роду, 2008. – 312 с. – ISBN 978-966-2186-20-8
500420
   Записки генерала Ермолова во время управления Грузиею // Записки Алексея Петровича Ермолова : с приложением : в 2 ч. / А.П. Ермолов. – СПб. : Изд. Н.П. Ермолова, В унив. тип. (Катков и К*), 1868. – Ч. 2 : 1816-1827. – с. 1-192
500421
   Записки генерала Ермолова о посольстве в Персию в 1817 году // Записки Алексея Петровича Ермолова : с приложением : в 2 ч. / А.П. Ермолов. – СПб. : Изд. Н.П. Ермолова, В унив. тип. (Катков и К*), 1868. – Ч. 2 : 1816-1827. – II, 1-74 с.
500422
  Якубович Записки географического клуба / Якубович, Г. Смирнова. – Москва; Ленинград, 1950. – 336с.
500423
   Записки Географического общества / Всесоюзное географическое общество СССР. – Львів : Львовский университет
Т. 20 : Геренчук К.И. Тектонические закономерности в орографии и речной сети русской равнины. – 1960. – 242c. – (Новая серия)
500424
  Лозен А. Записки герцога Лозена / Пер. с фр. В.А. Магской. – Санкт-Петербург, 1907. – 140 с. – Приложение к Историческому вестнику, 1907 г., янв.-апр.
500425
  Абрантес Л. д" Записки герцогини Абрантес, или исторические воспоминания о Наполеоне, революции, директории, консульстве, империи и восстановлении Бурбонов / пер. с фр. Ксенофонтом Полевым. – Москва : Тип. А. Семена при Имп. Медико-хирургической академии
Т. 2. – 1835. – 401, VIII с.
500426
  Абрантес Л. д" Записки герцогини Абрантес, или исторические воспоминания о Наполеоне, революции, директории, консульстве, империи и восстановлении Бурбонов / пер. с фр. Ксенофонтом Полевым. – Москва : В тип. А. Семена при Имп. Медико-хирургической академии
Т. 3. – 1835. – 384, VIII с.
500427
  Абрантес Л. д" Записки герцогини Абрантес, или исторические воспоминания о Наполеоне, революции, директории, консульстве, империи и восстановлении Бурбонов / пер. с фр. Ксенофонтом Полевым. – Москва : Тип. А. Семена при Имп. Медико-хирургической академии
Т. 4. – 1835. – 400 с.
500428
  Абрантес Л. д" Записки герцогини Абрантес, или исторические воспоминания о Наполеоне, революции, директории, консульстве, империи и восстановлении Бурбонов / пер. с фр. Ксенофонтом Полевым. – Москва : Тип. А. Семена при Имп. Медико-хирургической академии
Т. 6. – 1836. – 366, VII с. : рис.
500429
  Абрантес Л. д" Записки герцогини Абрантес, или исторические воспоминания о Наполеоне, революции, директории, консульстве, империи и восстановлении Бурбонов / пер. с фр. Ксенофонтом Полевым. – Москва : Тип. А. Семена при Имп. Медико-хирургической академии
Т. 7. – 1836. – 363, VIII с. : рис.
500430
  Абрантес Л. д" Записки герцогини Абрантес, или исторические воспоминания о Наполеоне, революции, директории, консульстве, империи и восстановлении Бурбонов / пер. с фр. Ксенофонтом Полевым. – Москва : Тип. А. Семена при Имп. Медико-хирургической академии
Т. 8. – 1836. – 352, VII с.
500431
  Абрантес Л. д" Записки герцогини Абрантес, или исторические воспоминания о Наполеоне, революции, директории, консульстве, империи и восстановлении Бурбонов / пер. с фр. Ксенофонтом Полевым. – Москва : Тип. А. Семена при Имп. Медико-хирургической академии
Т. 9. – 1836. – 330, IV с.
500432
  Абрантес Л. д" Записки герцогини Абрантес, или исторические воспоминания о Наполеоне, революции, директории, консульстве, империи и восстановлении Бурбонов / пер. с фр. Ксенофонтом Полевым. – Москва : Тип. А. Семена при Имп. Медико-хирургической академии
Т. 10. – 1836. – 368, V с.
500433
  Абрантес Л. д" Записки герцогини Абрантес, или исторические воспоминания о Наполеоне, революции, директории, консульстве, империи и восстановлении Бурбонов / пер. с фр. Ксенофонтом Полевым. – Москва : Тип. А. Семена при Имп. Медико-хирургической академии
Т. 11. – 1836. – 349, V с.
500434
  Абрантес Л. д" Записки герцогини Абрантес, или исторические воспоминания о Наполеоне, революции, директории, консульстве, империи и восстановлении Бурбонов / пер. с фр. Ксенофонтом Полевым. – Москва : Тип. А. Семена при Имп. Медико-хирургической академии
Т. 12. – 1837. – 370, VIII с.
500435
  Абрантес Л. д" Записки герцогини Абрантес, или исторические воспоминания о Наполеоне, революции, директории, консульстве, империи и восстановлении Бурбонов / пер. с фр. Ксенофонтом Полевым. – Москва : Тип. А. Семена при Имп. Медико-хирургической академии
Т. 13. – 1837. – 371, VI с.
500436
  Абрантес Л. д" Записки герцогини Абрантес, или исторические воспоминания о Наполеоне, революции, директории, консульстве, империи и восстановлении Бурбонов / пер. с фр. Ксенофонтом Полевым. – Москва : Тип. А. Семена при Имп. Медико-хирургической академии
Т. 14. – 1837. – 333, V с.
500437
  Абрантес Л. д" Записки герцогини Абрантес, или исторические воспоминания о Наполеоне, революции, директории, консульстве, империи и восстановлении Бурбонов / пер. с фр. Ксенофонтом Полевым. – Москва : Тип. А. Семена при Имп. Медико-хирургической академии
Т. 15. – 1837. – 353, IV с.
500438
  Абрантес Л. д" Записки герцогини Абрантес, или исторические воспоминания о Наполеоне, революции, директории, консульстве, империи и восстановлении Бурбонов / пер. с фр. Ксенофонтом Полевым. – Москва : Тип. А. Семена при Имп. Медико-хирургической академии
Т. 16. – 1839. – 331, VII с., 1 л. порт. : портр.
500439
  Абрантес Л. д" Записки герцогини Абрантес, или исторические воспоминания о Наполеоне, революции, директории, Консульстве, империи и восстановлении Бурбонов / пер. с фр. Ксенофонтом Полевым. – Москва : Тип. А. Семена при Имп. Медико-хирургической академии
Т. 5. – 1835. – 380, VIII с.
500440
  Жолкевский С. Записки гетьмана Жолкевского о Московской войне, изданные Павлом Алексан. Мухановым. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Тип. Эд. Праца, 1871. – XII с., 132 с., 308 стб. – Стб. 305-308 ошибочно помечены: 303-306
500441
  Абрамович-Блэк Записки гидрографа / С. Абрамович-Блэк. – Москва : Советский писатель
Кн. 1-2. – 1936. – 432, [8] с.
500442
  Гиппиус А. Записки главноуговаривающего 293 пехотного ижорского полка / А. Гиппиус. – М.-Л., 1930. – 116с.
500443
  Мирбо Октав Записки горничной. / Мирбо Октав. – К., 1906. – 23с.
500444
  Толль Г. Записки Гр. Толля
500445
  Комаровский Е.Ф. Записки графа Е.Ф. Комаровского / Ред. П.Е. Щеголева ; вступ. заметка Е.А. Ляцкого. – Санкт-Петербург : Изд. "Огни", 1914. – XII, 279 с., 1 л. портр. – Экз. № 47297 деф., без ориг. тит. л. и обл., отсутств. 1 л. портр. – (Библиотека мемуаров издательства "Огни". / Ред. П.Е. Щеголева ; Серия 1)


  Из предисл.: Впервые записки были напечатаны в 1897 г. по подлинным рукописям на страницах "Исторического вестника" Авт. предисл.: Ляцкий, Евгений Александрович (1868-1942) Ред.: Щеголев, Павел Елисеевич (1877-1931)
500446
  Сегюр Л.Ф. Записки графа Сегюра о пребывании его в России в царствование Екатерины II : Пер. с фр. с примеч. пер. – Санкт-Петербург : Тип. В.Н. Майкова, 1865. – 386, III с.
500447
  Гроссман Л.П. Записки д"Аршиака : Петербургская хроника 1836 года / Леонид Гроссман. – Харьков : Пролетарий, 1939. – 381 с.
500448
  Гроссман Л.П. Записки д"Аршиака; Пушкин в театральных креслах / Л.П. Гроссман. – Москва : Художественная литература, 1990. – 460 с.
500449
  Розен А.Е. Записки декабриста : с портр. и прилож. / А.Е. Розен, барон [(декабрист)] ; [предисловие к изданию П. Щеголева]. – Москва : [Тип. Т-ва "Общественная польза"], 1907. – XVI, 464, [2] с., 1 л. портр. – Перед текстом: "Любезным моим соузникам и соизгнанникам посвящает сочинитель". - Указатель собственных имен: с. 457-464


  На тит. л. № 48169 автограф Н. Василенко; № 49165, єкслибрис переплетной. Екатеринбург
500450
  Поджио А.В. Записки декабриста / А.В. Поджио. – М, 1930. – 119с.
500451
  Лорер Н.И. Записки декабриста / Н.И. Лорер. – Иркутск, 1984. – 416с.
500452
  Завалишин Д.И. Записки декабриста Д.И. Завалишина : [в 2 т.]. – Munchen : Dr. J. Marchlewski & C*
[Т. 1]. – 1904. – 380 с., 2 л. фронт. (портр.). – Библиогр.: "Список статей Д.И. Завалишина, которые могут служить дополнением к "Запискам декабриста" с. 445-446
500453
  Завалишин Д.И. Записки декабриста Д.И. Завалишина : [в 2 т.]. – Munchen : Dr. J. Marchlewski & C*
[Т. 2]. – 1904. – 446 с., 2 л. фронт. (портр.). – Библиогр.: "Список статей Д.И. Завалишина, которые могут служить дополнением к "Запискам декабриста" с. 445-446
500454
  Горбачевский И.И. Записки декабриста И.И. Горбачевского : с приложением и вступительной статьей ["И.И. Горбачевский и его "Записки"] Б.Е. Сыроечковского. – Москва : Задруга ; [Тип. Т-ва Рябушинских], 1916. – XXXIV, [2], 324 с. портр. – (Бибилиотека мемуаров ; Вып. 2)


  Вступ. ст.: Сыроечковский, Борис Евгеньевич (1881-1961)
500455
  Трубецкой С.П. Записки декабриста князя С.П. Трубецкого. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Ред. журн. "Всемир. вестн.", 1906. – [2], 42 с. – Отт. янв. кн. журн. "Всемир. вестн." 1906. – (Серия неизданных в России сочинений ; № 6)
500456
  Лорер Н.И. Записки декабриста Н.И. Лорера / Н.И. Лорер. – М, 1931. – 448с.
500457
  Завалишин Д.И. Записки декабриста. / Д.И. Завалишин. – 2-е русск. изд. – С-Пб.-М. – 464с.
500458
  Розен А.Е. Записки декабриста. / А.Е. Розен. – Иркутск, 1984. – 479с.
500459
  Докукин В.А. Записки депутата / В.А. Докукин. – М., 1958. – 87с.
500460
  Золотарь И.Ф. Записки десантника / И.Ф. Золотарь. – Москва : Молодая гвардия, 1955. – 240 с.
500461
  Золотарь И.Ф. Записки десятника / И.Ф. Золотарь. – М., 1960. – 320с.
500462
  Барто А.Л. Записки детского поэта / Агния Барто. – Москва : Советский писатель, 1976. – 335 с. : ил.
500463
  Барто А.Л. Записки детского поэта / Агния Барто. – Москва : Советский писатель, 1978. – 351 с. : ил.
500464
  Гримальди Д. Записки Джозефа Гримальди / Д. Гримальди. – Москва : Искусство, 1979. – 335 с.
500465
  Желтов А.К. Записки директора школы / А.К. Желтов. – Москва : Учпедгиз, 1950. – 128 с.
500466
  Яковлев Н.С. Записки директора школы / Н.С. Яковлев. – Москва, 1987. – 111с.
500467
  Ветров М Я. Записки директора школы интерната / М Я. Ветров, . – Москва, 1960. – 47с.
500468
  Пазовский А.М. Записки дирижера / А.М. Пазовский. – Москва : Музыка, 1966. – 562 с.
500469
  Пазовский А.М. Записки дирижера / А.М. Пазовский. – 2-е. – Москва : Советский композитор, 1968. – 558 с.
500470
  Свербеев Д.Н. Записки Дмитрия Николаевича : (1799-1826) ; в 2 т. – Москва : [Изд. Софьи Свербеевой] ; Типо-лит. т-ва И.Н. Кушнерев и К°
Т. 1. – 1899. – X, 525 с., 1 л. фронт. (портр.), 1 л. портр. – С. I-X: Несколько слов о Дмитрии Николаевиче Свербееве / Д.Х. - В части тиража на тит. л. ошибочно: Записки Дмитрия Ивановича Свербеева
500471
  Свербеев Д.Н. Записки Дмитрия Николаевича : (1799-1826) ; в 2 т. – Москва : [Изд. Софьи Свербеевой] ; Типо-лит. т-ва И.Н. Кушнерев и К°
Т. 2. – 1899. – [2], 436 с. – С. I-X: Несколько слов о Дмитрии Николаевиче Свербееве / Д.Х. - В части тиража на тит. л. ошибочно: Записки Дмитрия Ивановича Свербеева
500472
  Франс А. Записки добровольца : рассказы / Анатоль Франс ; Пер. с фр. В. Кошевич. – Москва : Акц. О-во "Универсальная библиотека", 1915. – 98 с. – (Универсальная библиотека ; № 1058)
500473
  Сенковский О.И. Записки домового : Фантастические повести / О.И. Сенковский. – Москва : Правда, 1990. – 413с. – ISBN 5-253-00032-1
500474
  Краснянский М.Б. Записки донского археолога : Материалы по истории гор. Ростова на Дону и его окрестностей, извлеченные из I, II и III-го томов Записок Ростовского на Дону Общества Истории, Древностей и Природы за 1912, 1914 и 1916 годы / М.Б. Краснянский. – Ростов -на-Дону
Том 1. – 1920. – 125с.
500475
  Шарончиков И.Я. Записки друга / И.Я. Шарончиков. – Тула, 1978. – 267 с.
500476
  Чхеидзе А.А. Записки дунайского разведчика / А.А. Чхеидзе. – М, 1982. – 159с.
500477
  Чхеидзе А.А. Записки дунайского разведчика / А.А. Чхеидзе. – М, 1989. – 349с.
500478
  Яков Бервик-и-Лирия Записки дюка Лирийского и Бервикского во время пребывания его при императорском российском дворе в звании посла короля испанского. 1727-1730 годов / Пер. с фр. Д. Языкова. – Санкт-Петербург : Гутенберг. тип., 1845. – [4], IV, 217 с.
500479
  Рубинштейн С. Записки еврейского фольклориста / С. Рубинштейн. – Вильно, 1939. – 120 с.
500480
  Богров Г.И. Записки Еврея : в 2 ч. / Г.И. Богров. – 2-е изд., посмертное. – Одесса : Изд. Шермана, 1912. – 307 с. – Общ. тит. л.: Собрание сочинений : с портр. и биогр. автора : Т. 3 - Экз. деф, отсутств. с. 303-307
500481
  Хвостова Е.А. Записки Екатерины Александровны Хвостовой, рожденной Сушковой 1812-1841 : материалы для биографии М. Ю. Лермонтова. – 2-е изд., доп. – Санкт-Петербург : Типо-лит. В.Ф. Рихтер, 1870. – XVI, 259 с.


  На тит. л. и на л.III штемпель: Библиотека 20-го Галицкого полка
500482
  Бахарев А.Н. Записки естествоиспытателя / А.Н. Бахарев. – Москва, 1948
500483
  Спиридович А.И. Записки жандарма / А.И. Спиридович. – М., 1991. – 263с.
500484
  Спиридович А. Записки жандарма / А. Спиридович. – Киев : Книга Роду, 2008. – 208 с. – ISBN 978-966-2186-02-4
500485
  Желябужский И.А. Записки Желябужского с 1682 по 2 июля 1709 / [Предисл.: Д. Языков]. – Санкт-Петербург : В тип. Имп. Рос. акад., 1840. – [4], IV, 314, [31] с.


  Авт. предисл.: Языков, Дмитрий Иванович (1773-1845)
500486
  Крапівін С.Г. Записки з методики хімії / С.Г. Крапівін. – К.-Х., 1937. – 215с.
500487
   Записки з ономастики = Opera in onomastica : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Одес. нац.ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса : Астропринт, 1999-
Вип. 16. – 2013. – 179 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
500488
   Записки з ономастики = Opera in onomastica : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; редкол.: О.Ю. Карпенко, Т.Ю. Ковалевська, В.Ю. Неклесова [та ін.]. – Одеса : Астропринт, 1999-. – ISSN 2410-3373
Вип. 19. – 2016. – 194 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
500489
   Записки з ономастики = Opera in onomastica : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; редкол.: О.Ю. Карпенко, Т.Ю. Ковалевська, В.Ю. Неклесова [та ін.]. – Одеса : Астропринт, 1999-. – ISSN 2410-3373
Вип. 21. – 2018. – 222, [2] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
500490
   Записки з ономастики = Opera in onomastica : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; редкол.: О.Ю. Карпенко, Т.Ю. Ковалевська, В.Ю. Неклесова [та ін.]. – Одеса : Астропринт, 1999-. – ISSN 2410-3373
Вип. 22. – 2019. – 155, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
500491
   Записки з романо-германської філології : збірник наукових праць факультету романо-германської філології Одеського державного уныверситету. – Одеса. – ISBN 966-7553-07-8
№ 5. – 1999
500492
   Записки з романо-германської філології : збірник наукових праць факультету романо-германської філології ОДУ. – Одеса. – ISBN 966-7553-21-3
№ 6. – 2000
500493
   Записки з романо-германської філології : збірник / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ф-т романо-германської філології. – Одеса : КП ОМД, 1997-
Вип. 2 (31). – 2013. – Резюме рос., укр., англ. мовами
500494
   Записки з романо-германської філології : збірник / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ф-т романо-германської філології. – Одеса : КП ОМД, 1997-
Вип. 1 (32). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
500495
   Записки з романо-германської філології : збірник / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ф-т романо-германської філології. – Одеса : КП ОМД, 1997-. – ISSN 2307-4604
Вип. 2 (33). – 2014. – Резюме рос., укр., англ. мовами
500496
   Записки з романо-германської філології : збірник / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ф-т романо-германської філології. – Одеса : КП ОМД, 1997-. – ISSN 2307-4604
Вип. 1 (34). – 2015. – 221 с. – Резюме рос., укр., англ. мовами
500497
   Записки з романо-германської філології : збірник / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ф-т романо-германської філології. – Одеса : КП ОМД, 1997-. – ISSN 2307-4604
Вип. 2 (35). – 2015. – 200 с. – Резюме рос., укр., англ. мовами
500498
   Записки з українського мовознавства = Opera in linguistica ukrainiana : збірник наукових праць / Мін-во освіти і науки України ; Одеський нац. ун-т імені І.І. Мечникова. – Одеса : Астропринт, 2004-
вип. 20. – 2013. – 183 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
500499
   Записки з українського мовознавства = Opera in linguistica ukrainiana : збірник наукових праць / Мін-во освіти і науки України ; Одеський нац. ун-т імені І.І. Мечникова. – Одеса : Астропринт
вип. 21. – 2014. – 148 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
500500
  Куприн М.Я. Записки завуча школы / М.Я. Куприн. – Челябинск, 1971. – 208с.
500501
  Рассказов П.П. Записки заключенного / П.П. Рассказов. – Архангельск, 1950. – 104 с.
500502
  Мирек А.М. Записки заключенного / А.М. Мирек. – М., 1989. – 285с.
500503
  Танцюра Г.Т. Записки збирача фольклору / Г.Т. Танцюра. – Київ, 1958. – 100 с.
500504
  Котов К. Записки землевладельца / К. Котов. – Кременчуг, 1925. – 148с.
500505
  Веретенникова А.И. Записки земского врача / А.И. Веретенникова. – Уфа, 1984. – 136с.
500506
   Записки и воспоминания русских женщин XVIII - первой половины XIX века. – М, 1990. – 538с.
500507
  Никитенко А.В. Записки и дневник (1826-1877) : с портр. авт. : Т. 1-3 / [соч.] А.В. Никитенко. – Санкт-Петербург : Тип. А.С. Суворина. – (Исторический отдел ; № 12)
Т. 2 : [Дневник : 1855-1864 гг.]. – 1893. – [10], 498 с. – На первых л. загл.: Моя повесть о самом себе и о том, "чему свидетель в жизни был


  2-е изд., испр. и доп. по рукописи под ред., с примеч., [предисл.] и алф. указ. М.К. Лемке
500508
  Никитенко А.В. Записки и дневник (1826-1877) : с портр. авт. : Т. 1-3 / [соч.] А.В. Никитенко. – Санкт-Петербург : Тип. А.С. Суворина. – (Исторический отдел ; № 12)
Т. 3 : [Дневник : 1861-1877 гг.]. – 1893. – [10], 458 с. – На первых л. загл.: Моя повесть о самом себе и о том, "чему свидетель в жизни был


  2-е изд., испр. и доп. по рукописи под ред., с примеч., [предисл.] и алф. указ. М.К. Лемке
500509
  Гофман Макс Записки и дневники 1914-1918 : пер. с нем. / генерал Макс Гофман ; ; предисл. начальника Военной акад. им. Фрунзе Р. Эйдемана. – Ленинград : Изд. "Красная газета", 1929. – 264 с.
500510
  Домонтович М. Записки и заметки ген. М. Домонтовича (около 1885 г.) // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 33-35. – ISBN 5-7707-1062-4
500511
  Горбачевский И.И. Записки и письма декабриста И.И.Горбачевского / И.И. Горбачевский. – Изд. 2-е, доп. и испр. – Москва, 1925. – 400с.
500512
  Кюстин А. Записки и путешествия, или Письма из Швейцарии, Калабрии, Англии и Шотландии, где автор побывал в различные эпохи своей жизни : главы из книги // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2007. – № 12. – С. 216-240. – ISSN 1130-6545
500513
  Якушкин И.Д. Записки И.Д. Якушкина. – Москва : Тип. о-ва распр. пол. кн., 1905. – VIII, 201 с. : ил.
500514
   Записки И.Д. Якушкина // Обозрение проявлений политической жизни в России и другие статьи М.А. Фонвизина. Проект конституции Н. Муравьева / М.А. Фонвизин. – Москва, 1907. – 163 с., 2 портр.
500515
  Якушкин И.Д. Записки И.Д. Якушкина : Полное, без выпусков изд. – Москва : Б-ка декабристов, 1908. – 163 с., 2 портр. : ил. – (Библиотека декабристов ; Вып. 7)
500516
  Пущин И.И. Записки И.И. Пущина о Пушкине. – Санкт-Петербург : Тип. "Сириус", 1907. – [4], 96 с., 1 л. портр. – Вступ. ст. и "Воспоминание об И.И. Пущине" / Е. Якушкин, с. 83-96


  Якушкин, Евгений Иванович (1826-1905)
500517
  Матвеев А.А. Записки Ивана Афанасьевича Желябужского // Записки русских людей : события времен Петра Великого / [с предисл. И. Сахарова]. – Санкт-Петербург : Тип. И. Сахарова, 1841. – [Ч. 1] : Записки Андрея Артамоновича графа Матвеева ... – С. I-IV, 1-116
500518
  Сбитнев И.М. Записки Ивана Матвеевича Сбитнева : (Из времени учреждения на Волыни и Подолии, после восстания 1831 г., руських школ взамен польских). – [Киев] : [Тип. А. Давиденко], 1887. – 94 с. – Отд. Оттиск: Киевская старина, 1887, т. 17, № 2, с. 285—312; № 3, с. 439—468; № 4, с. 649—666; т. 18, № 5, с. 52—72.
500519
  Сбитнев И.М. Записки Ивана Матвеевича Сбитнева : (Из времени учреждения на Волыни и Подолии, после возстания 1831 г., русских школ, в замен польских). – Киев : Типография А. Давиденко, 1887. – 94 с.
500520
  Амосов Н.М. Записки из будущего : науч.-фантаст. роман / Н.М. Амосов. – Москва : Знание
[Ч. 1]. – 1967. – 198 с. : ил.
500521
  Достоевский Ф.М. Записки из Мертвого дома / Ф.М. Достоевский. – Москва, 1935. – 391с.
500522
  Достоевский Ф.М. Записки из Мертвого дома / Ф.М. Достоевский. – Омск, 1956. – 300с.
500523
  Достоевский Ф.М. Записки из Мертвого дома / Ф.М. Достоевский. – М, 1965. – 323с.
500524
  Достоевский Ф.М. Записки из Мертвого дома / Ф.М. Достоевский. – Иркутск, 1981. – 462с.
500525
  Достоевский Ф.М. Записки из Мертвого дома / Ф.М. Достоевский. – Омск, 1982. – 300с.
500526
  Достоевский Ф.М. Записки из Мертвого дома / Ф.М. Достоевский. – Красноярск, 1983. – 293с.
500527
  Достоевский Ф.М. Записки из Мертвого дома / Ф.М. Достоевский. – М, 1983. – 416с.
500528
  Достоевский Ф.М. Записки из Мертвого дома / Ф.М. Достоевский. – М, 1984. – 479с.
500529
  Достоевский Ф.М. Записки из Мертвого дома / Ф.М. Достоевский. – Новосибирск, 1986. – 284с.
500530
  Достоевский Ф.М. Записки из Мертвого дома / Ф.М. Достоевский. – Л, 1990. – 573с.
500531
  Чжан Тянь-и Записки из мира духов / Чжан Тянь-и. – М., 1972. – 288с.
500532
  Лопухин И.В. Записки из некоторых обстоятельств жизни и службы действительного тайного советника и сенатора И.В. Лопухина составленный им самим / с предисл. Искандера. – Лондон : Trubner & C°, 1860. – [2], VIII, 212 с. 2


  Авт. предисл.: Герцен, Александр Иванович (1812-1870)
500533
  Левин К. Записки из плена / К. Левин. – Москва, 1934. – 263с.
500534
  Левин К.Я. Записки из плена. / К.Я. Левин. – 3-е изд., доп. – Москва, 1931. – 220с.
500535
  Рошаль М.Г. Записки из прошлого. / М.Г. Рошаль. – М, 1969. – 216с.
500536
  Тургенев Н.И. Записки изгнанника / Н.И. Тургенев. – Спб., 1907. – 171с.
500537
  Кутузов Н.И. Записки изыскателя / Н.И. Кутузов. – Москва : Молодая гвардия, 1957. – 270 с., [5] л. ил.
500538
   Записки Императорскаго Русскаго Географическаго общества : по общей географии / Императорское Русское Географическое общество; иссл. А.Н.Краснова. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. акад.наук
Т. 19 : Опыт истории развития флоры Южной части Восточного Тянь-Шаня. – 1888. – 413, (8) с. : карта, рис., табл.
500539
   Записки Императорскаго Русскаго Географическаго Общества : по общей географій / Русское географическое общество; подь ред. М.Рыкачева. – Санктпетербургъ : Тип. Императорской акад. наук
Т. 6, кн.1. – 1875. – 276, (7) с. : табл., карти
500540
   Записки Императорского Русского географического общества. – Санкт-Петербург : Тип. Императорской Академии наук
К. 11. – 1856. – 461 с.
500541
   Записки Императорского Русского географического общества. – Санкт-Петербург : Тип. В. Безобразова и комп.
К. 2. – 1861. – 178, 36, 8, [4] с.
500542
   Записки Императорского Русского географического общества. – Санкт-Петербург : Тип. В. Безобразова и комп.
К. 3. – 1861. – 186, 10, 12 с.
500543
   Записки Императорского Русского географического общества : по общей географии / Императорское Русское географическое общество; под ред. Р.Э. Ленца. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. акад. наук
Т. 8 : Общий очерк теории постоянных морских течений. – 1879. – 416, (1) с. : карти, черт.
500544
   Записки Императорского Русского географического общества : по общей географии / Императорское Русское географическое общество; под ред. Р.Э. Ленца. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. акад. наук
Т. 9 : Низовья Аму-Дарьи описанные по собстенным исследованиям в 1873 г. – 1881. – 630 с. : 1-ю картою и 1-м чертежемъ
500545
   Записки Императорского Русского географического общества : по общей географии / Императорское Русское географическое общество; под ред. Н.А. Северцов. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. акад. наук
Т. 13 : Орографическій очерк Памирской горной системы. – 1886. – 670, [24] с. : 23 фото, карта, портрет
500546
   Записки Императорского Русского географического общества : по общей географии / Императорское Русское географическое общество; под ред. А.А. Тилло, Р.Э. Ленца и И.В. Мушкетова. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. акад. наук
Т. 15, кн. 1-8. – 1888. – 44,40,48,59,37,15,57,37 с. : карти, таблиці, черт.
500547
   Записки Императорского Русского географического общества : по общей географи / Императорское Русское географическое общество; под ред. Е.В. Бретшвейдера, О.Р. Остеп-Сакева. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. акад. наук
Т. 22, кн.1-3 : Дорожные заметки на пути по Монголии в 1847 и 1859 гг.; У-Тай, его прошлое и настоящее ; Наблюдения над снежным покровом в России в 1888-89 гг. – 1892. – 238, 152, 36 с. : табл., карта
500548
  Императорское Русское географическое общество Записки Императорского Русского географического общества / Императорское Русское географическое общество; под ред. И.Мушкетова. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. акад. наук
Т. 26 : Каталог землетрясений Российской империи. – 1893. – 582, [9] с. : табл., карта
500549
   Записки Императорского Русского географического общества : по общей географии / Императорское Русское географическое общество; обраб. Б.К.Польновым, М.Н.Миклухо-Маклай. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. акад. наук
Т. 18, кн.1-2 : Дневник Витимской экспедициции. 1865 г.; Дневник Туруханской экспедиции 1866 г. / И.А. Лопатин. – 1895. – 283 (1) ,191 (3) с. : карт., рис., черт.
500550
   Записки Императорского Русского географического общества : по общей географии / Императорское Русское географическое общество; под ред. И.В. Мушкетова, Ф.Б. Шмидта и Ю.М. Шокальскаго. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. акад. наук
Т. 20, кн. 1-.3 : Дневник экспедиций А.Л.Чекановского по рекам Нижией Тунгуске, Оленеку и Лене в 1873-75 г.; Об изменений уровня Каспийского моря ; Закаспийская Низменность. – 1896. – 298, 112, 260 с. : карти, таблиці, черт., портрет
500551
   Записки Императорского Русского географического общества : по общей географии / Императорское Русское гографическое общество; под ред. И.В. Мушкетова, Г.Б. Шпиндлера и А.А. Тилло. – Санкт-Петербург : Тип. Имп.акад. наук
Т. 33, кн.1-2 : Разъяснение вопроса о древнем течении Аму-Дарьи ; Мраморное море, экспедиция Императорского Русского географического общества в 1894 г. – 1898. – 256,180, (19) с. : плани, карти, табл.
500552
   Записки Императорского Русского географического общества : по общей географій / Императорское Русское географическое общество; подь ред. А.А. Тилло, Ю.М. Шокальскаго и Е.А.Гейнцъ. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. акад. наук
Т. 31, кн.1-2 : Орографическій очерк Северной Сибири ; Каталог высот Азиатской России и некоторых прилегающих стран Азии. – 1901. – 62, 492 с.
500553
   Записки Императорского Русского Географического Общества по отделению статиски / Императорское Русское Географическое Общество; ред. П.В. Охочинский. – Санкт-Петербург : Типография Министерства внутренних дел
Т. 6. – 1889. – 433 с.
500554
  Екатерина Записки императрицы Екатерины Второй / Екатерина, ІІ (императрица). – Репринтное воспроизвед. изд. 1907 г. – Москва : Орбита, 1989. – 748 с. : с 12 портр. и 5 автогр. – Вых. дан. ориг.: СаНкт-Петербург : Изд. А.С. Суворина, 1907
500555
  Екатерина Записки императрицы Екатерины Второй / Екатерина, ІІ (императрица); Отв. ред. Е.Л. Рудницкая. – Репринтн. воспроизведение изд. 1859, Лондон. – Москва : Наука, 1990. – VIII, 277 с. – (Россия XVIII века в изданиях Вольной русской типографии А.И. Герцена и Н.П. Огарева). – ISBN 5-02-009548-6
500556
  Сидельников О.В. Записки Инкогнитова / О.В. Сидельников. – Ташкент, 1983. – 256с.
500557
  Мыцык Ю.А. Записки иностранцев как источник по истории осовбодительной войны украинского народа 1648-1654 гг. : учебное пособие / Ю.А. Мыцык. – Днепропетровск, 1985. – 84с.
500558
  Мыцык Ю.А. Записки иностранцев как источник по истории Украины (вторая половина 16-середина 17 в) / Ю.А. Мыцык. – Днепропетровск
1. – 1981. – 72с.
500559
   Записки иностранцев о восстании Степана Разина. – Л, 1968. – 176с.
500560
   Записки института геологии и геофизики им. Х.М. Абдуллаева / Всесоюзного Узбекистанского отделения минералогического общества. Институт геологии и геофизики им. Х.М. Абдуллаева. – Ташкент : Фан
Вып. 2 : Геология, минералогия и геохимия Узбекистана. – 1972. – 228с
500561
   Записки ирскутских жителей. – Иркутск, 1990. – 540с.
500562
  Федерико Ж. Записки испанского юноши / Ж. Федерико. – Москва, 1939. – 147 с.
500563
  Манштейн К.Г. Записки историческия, гражданския и военныя о России с 1727 по 1744 год, с дополнением достаточного сведения о войске, о флоте, о торговле и проч. сей обширной империи / писанная на франц. языке генералом Манстеином, с жизнью его, описанною Г. Губером в Лейпциге 1771 г. С подлинника переведены в точности ... Тимофеем Мальгиным. – Москва : В типографии Августа Семена при Императорской медико-хирург. акад.
Ч. 2. – 1823. – 354 с. – Видання старою орфографією


  Код- Гр, фсд- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХІХ ст.- картон, корінець та куточки зі шкіри.
500564
  Горбачевский І.І. Записки і листи декабриста І.І.Горбачевського / І.І. Горбачевский, 1933. – 348с.
500565
  Рахно К.Ю. Записки іноземних мандрівників XVI століття про поховальні звичаї південних слов"ян (до питання іранського субстрату) // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2013. – № 4. – С. 117-122. – ISSN 1608-0599
500566
  Павленко С.Ф. Записки іноземців / С. Павленко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 144-145. – ISBN 966-642-073-2
500567
  Петров М. Записки іноземців XV-XVIII ст. - важливе джерело з історії Кам"янця-Подільського // Україна в Центрально-Східній Європі (з найдавеіших часів до кінця XVIII ст.) / НАН України ; Ін-т історії України ; редкол.: В. Смолій, В. Станіславський, Т. Чухліб [та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 7. – C. 281-305
500568
  Петров М. Записки іноземців ХV-ХVІІІ ст. як важливе джерело з історії Кам"янця-Подільського // Український історичний журнал : Науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2007. – № 2. – С. 197-212. – ISSN 0130-5247
500569
   Записки історико-філологічного товариства Андрія Білецького / Київське наукове історико-філологічне товариство Андрія Білецького; Київське наукове історико-філологічне т-во Андрія Білецького ; редкол.: Клименко Н.Ф., Мазараті С.М., Пономарів О.Д. [та ін.]. – Київ : Прайм
Вип. 2. – 1998. – 219 с.
500570
   Записки історико-філологічного товариства Андрія Білецького / Київське наукове історико-філологічне товариство Андрія Білецького. – Київ : Прайм
Вип. 3. – 1999. – 48 с.
500571
   Записки Історико-філологічного товариства Андрія Білецького. – Київ
Вип. 1. – 1997. – 187 с.
500572
   Записки історичного факультету : наук.-істор. видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Одеса : ОНУ. – ISBN 978-617-689-047-8
Вип. 23. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
500573
   Записки історичного факультету / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Одеса : ОНУ. – ISSN 2312-6825
Вип. 25. – 2015. – 316 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
500574
   Записки історичного факультету / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; редкол.: В.Г. Кушнір, О.А. Бачинська, О.М. Дзиговський [та ін.]. – Одеса : ОНУ. – ISSN 2312-6825
Вип. 26. – 2015. – 360 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - Вип. присвячується 150-річчю Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова.
500575
   Записки історичного факультету / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Історичний ф-т ; редкол.: В.Г. Кушнір, П.І. Барвінська, О.А. Бачинська [та ін.]. – Одеса : ОНУ. – ISSN 2312-6825
Вип. 27. – 2016. – 500 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
500576
   Записки історичного факультету : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Іст. ф-т ; редкол.: В.Г. Кушнір, П.І. Барвінська, О.А. Бачинська [та ін.]. – Одеса : ОНУ. – ISSN 2312-6825
Вип. 28. – 2017. – 438, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
500577
   Записки історичного факультету : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ф-т історії та філософії ; редкол.: В.Г. Кушнір, П.І. Барвінська, О.А. Бачинська [та ін.]. – Одеса : ОНУ. – ISSN 2312-6825
Вип. 29. – 2018. – 235, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
500578
   Записки історичного факультету : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ф-т історії та філософії ; редкол.: В.Г. Кушнір, П.І. Барвінська, О.А. Бачинська [та ін.]. – Одеса : ОНУ. – ISSN 2312-6825
Вип. 29. – 2019. – 424, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
500579
   Записки історичного факультету : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ф-т історії та філософії ; редкол.: В.Г. Кушнір, П.І. Барвінська, О.А. Бачинська [та ін.]. – Одеса : ОНУ. – ISSN 2312-6825
Вип. 30. – 2019. – 424, [1], с. – Резюме укр., англ. мовами
500580
   Записки історичного факультету : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ф-т історії та філософії ; редкол.: В.Г. Кушнір, П.І. Барвінська, О.А. Бачинська [та ін.]. – Одеса : ОНУ. – ISSN 2312-6825
Вип. 31. – 2020. – 220, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
500581
   Записки історичного факультету Одеського державного університету / Одеський державний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса
Вип.6 : З історії розвитку археографії на Півдні України: Аполлон Скальковський /Хмарський В.М./. – 1998
500582
   Записки історичного факультету Одеського державного університету / Одеський державний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса
Вип.8. – 1999
500583
   Записки історичного факультету Одеського державного університету / Одеський державний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса
Вип.9. – 1999
500584
   Записки історичного факультету Одеського державного університету / Одеський державний університет ім. І.І.Мечнікова. – Одеса
Вип.10. – 2000
500585
   Записки історичного факультету Одеського національного університету / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса
Вип.11. – 2001
500586
   Записки історичного факультету Одеського національного університету / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса
Вип.12. – 2002
500587
   Записки історичного факультету Одеського національного університету / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса
Вип.13. – 2003
500588
   Записки історичного факультету Одеського національного університету / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса
Вип.14. – 2003
500589
  Скульская Е.Г. Записки к №... / Е.Г. Скульская. – Таллин, 1996. – 250с.
500590
  Дурова Н.А. Записки кавалерист-девицы / Н.А. Дурова. – Казань, 1966. – 200с.
500591
  Дурова Н.А. Записки кавалерист-девицы / Н.А. Дурова. – Казань, 1979. – 200с.
500592
  Дурова Н.А. Записки кавалерист-девицы / Н.А. Дурова. – Ижевск, 1984. – 326с.
500593
  Дурова Н.А. Записки кавалерист-девицы // Сочинения / Д.В. Давыдов. – Москва, 1987. – С. 323-624
500594
   Записки Кавказского отдела Императорского Русского географического общества. – Тифлис : Тип. Канцелярии Наместника Кавказского
К. 2. – 1853. – 296 с.
500595
   Записки капитана Филиппа Иоганна Страленберга об истории и географии Российской империи Петра Великого: Северная и Восточная часть Европы и Азии. – М.-Л., 1985. – 220с.
500596
   Записки капитана Филиппа Иоганна Стралленберга об истории и географии Российской империи Петра Великого: Северная и Восточная часть Европы и Азии. – М.-Л., 1986. – 46с.
500597
  Хоецкий К.Л. Записки Карла Хоецкого (1768-1776 г.) / [Предисл.: В.А.]. – Киев : Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого, 1883. – 66 с. – Без тит. л. и обл. - Отд. оттиск: Киев. старина. 1883
500598
   Записки касательн российской истории. – Часть 4. – С-Пб, 1787. – 424с.
500599
   Записки касательн российской истории. – Часть 5. – С-Пб, 1787. – 424с.
500600
   Записки касательна российской истории. – Часть-3. – С-Пб, 1787. – 397с.
500601
   Записки касательно российской истории. – Спб.
ч. 1. – 1787. – 416с.
500602
  Екатерина ІІ (императрица) Записки касательно Российской истории. – СПб.
Ч. 2. – 1787. – 375 с.
500603
  Екатерина ІІ (императрица) Записки касательно Российской истории / сочинение Государыни Императрицы Екатерины II. – В Санкт-Петербурге : печатано в Императорской Типографии
Ч. 1-2. – 1801. – 416,375с.


  Код- Гр, фсд- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХІХ ст.- картон, шкіра, корінець з тисненням, заставка, кінцівка.
500604
  Екатерина ІІ (императрица) Записки касательно Российской истории : сочинение государыни императрицы Екатерины II. – В Санктпетербурге (Санкт-Петербург) : печ. в Имп. тип.
Ч. 1-2. – 1801. – [4], 416, 375 с.
500605
  Екатерина ІІ (императрица) Записки касательно Российской истории : сочинение Государыни Императрицы Екатерины II. – В Санкт-Петербурге (Санкт-Петербург) : печ. в Имп. тип.
Ч. 3-4. – 1801. – 397, 424 с.


  Код- Гр, фсд- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХІХ ст.- картон, шкіра, корінець з тисненням,заставка, кінцівка.
500606
  Екатерина ІІ (императрица) Записки касательно российской истории. Эпоха третья. От 1224 по 1462 год. – С.-Пб
ч. 6. – 1794. – 293с.
500607
  Соболь А. Записки каторжанина / А. Соболь. – М - Л. – 111с.
500608
  Іваничук І Є. Записки каторжанина / І Є. Іваничук, . – К., 1993. – 288с.
500609
   Записки Киевского общества естествоиспытателей. – Киев : В университетской типографии
Т. 2, вып. 1. – 1871. – 157 с. – с табл. 1-3
500610
   Записки Киевского общества естествоиспытателей. – Киев : В университетской типографии
Т. 4, вып. 3. – 1875. – [15] с.
500611
   Записки Киевского общества естествоиспытателей. – Киев : Типография Императорского Университета Св. Владимира
Т. 19. – 1905. – 128 с.
500612
   Записки Киевского общества естествоиспытателей. – Киев : Типография Императорского Университета Св. Владимира
Т. 20 вып. 1. – 1905. – 184 с. – с табл. 1-3
500613
   Записки Киевского общества естествоиспытателей. – Киев : Типография Императорского Университета Св. Владимира
Т. 21, вып. 3. – 1910. – 128 с.
500614
   Записки Киевского общества естествоиспытателей. – Киев : Типография Императорского Университета Св. Владимира
Т. 24 вып. 4. – 1915. – 184 с. – с табл. 1-3
500615
   Записки Киевского общества естествоиспытателей. – Киев : Тип. Императорского Университета Св. Владимира, 1962. – [15] с.
500616
  Київський Записки Київського інституту народної освіти / Київський, інститут народної освіти. – Київ : Видання Київського І.Н.О.
Кн. 3. – 1928. – 255, [1] c.
500617
  Київський Записки Київського інституту народної освіти : видання Київського І.Н.О. / Київський, інститут народної освіти. – Київ : Видання Київського І.Н.О.
Кн. 4. – 1930. – 209, [2] c.
500618
  Гославская С.Е. Записки киноактрисы / С.Е. Гославская. – М, 1974. – 199с.
500619
  Андриканис Е.Н. Записки кинооператора : из опыта работы над фильмом "Великий воин Албании Скандербег" / Андриканис Е.Н. – Москва : Искусство, 1956. – 218 с., [5] л. ил. : ил
500620
  Горданов В. Записки кинооператора // Кинооператор Вячеслав Горданов. – Ленинград, 1973. – 256с.
500621
  Богоров А.Л. Записки кинохроникера / А.Л. Богоров. – Л, 1973. – 248с.
500622
  Винниченко В.К. Записки кирпатого Мефістофеля : Роман / Володимир Винниченко; НАНУ; Ін-т літ-ри ім. Т.Г. Шевченка; Упор. І.О. Кошова; Передм. М.Г. Жулинського. – Київ : Брама-Україна, 2005. – 264с. + 1 брош. з іл. – Додаток: Володимир Винничеко: Повернення....2005 / Інна Кошова, Олександр Третяков. – ISBN 966-8645-17-7
500623
  Винниченко В.К. Записки Кирпатого мефістофеля / В.К. Винниченко : Книгоспілка, 1949. – (Літературна б-ка)
500624
  Винниченко В.К. Записки Кирпатого Мефістофеля / В.К. Винниченко. – 2-е вид. – Харків; Київ : Книгоспілка, 1930. – 294с. – (Літературна б--ка)
500625
  Винниченко В.К. Записки Кирпатого Мефістофеля : роман, повість, оповідання, п"єса / Володимир Винниченко. – Харків : Фоліо, 2006. – 384 с. – (Українська література). – ISBN 966-03-3623-3
500626
  Винниченко В.К. Записки Кирпатого Мефістофеля : роман, повість, оповідання, п"єса / Володимир Винниченко. – Харків : Фоліо, 2008. – 384 с. – (Українська література). – ISBN 978-966-03-4601-7
500627
  Винниченко В. Записки Кирпатого Мефістофеля [Електронний ресурс] : роман / Володимир Винниченко; студія "Книга вголос", звукорежисер А. Кобрін; читає актор Олександр Форманчук. – Київ : Українська аудіокнига, 2006. – 1 CD. – Назва з етикетки диску. – (Книга вголос ; Класика української літератури)


  МРЗ Audio CD, 9,44 годин
500628
  Петряев Е.Д. Записки книголюба. / Е.Д. Петряев. – Киров, 1978. – 279с.
500629
  Дашкова Е.Р. Записки княгини Дашковой : перевод с французскаго по изданию, сделанному с подлинной рукописи : c приложением 4-х портретов, разных документов и писем и указателя / Под ред. и с предисл. Н. Д. Чечулина. – Санкт-Петербург : Изд. Суворина А. С., 1907. – VIII, 366 с.
500630
   Записки княгини Дашковой. Письма сестер Вильмот из России. – 2-е изд. – Москва : Советская Россия, 1991. – 592с.
500631
  Дашкова Е.Р. Записки княгини Е.Р. Дашковой / Пер. с англ. яз. [Г.Е. Благосветлова]. – Лондон : Trubner & C°, 1859. – XVI, 511, [1] с. – Экз. деф., без тит. л. и предисловия (с. I-XVI). - Л. напеч. на ксероксе


  Пер.: Благосветлов, Григорий Евлампиевич (1824-1880)
500632
  Дашкова Е.Р. Записки княгини Е.Р. Дашковой : 1859, Лондон / Е.Р. Дашкова; [Акад. наук СССР, Ин-т истории ; отв. ред. Рудницкая Е.Л.]. – Репринт. изд. – Москва : Наука, 1990. – 511, [1] с. – Вых. дан. ориг.: Лондон: Trubner & Co., 1859. – (Россия XVIII столетия в изданиях Вольной русской типографии А.И. Герцена и Н.П. Огарева)
500633
  Улюра А. Записки княгини Е.Р. Дашковой // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка; Південноукр. держ. пед. ун-т ім.К.Д.Ушинського. – Київ, 2001. – Вип. 8 : Матеріали Всеукраїнської науково-теоретичної конференції "Українська література в контексті світової літератури" 21 - 23 трвня, 2001р., Одеса. – С. 297- 302
500634
  Волконская М.Н. Записки княгини М.Н.Волконской / М.Н. Волконская. – Ленинград, 1924. – 72с.
500635
  Волконская М.Н. Записки княгини М.Н.Волконской / М.Н. Волконская. – Чита, 1956. – 160с.
500636
  Волконская М.Н. Записки княгини Марии Николаевны Волконской / С предисл. и прил. издателя кн. М.С. Волконского. – 2-е изд., доп. и удешевленное. – Санкт-Петербург : Тип. А. Бенке, 1906. – XXV, 217 с., [9] л. ил., портр. – Текст на рус. и фр. яз.
500637
  Волконская М.Н. Записки княгини Марии Николаевны Волконской / пер. с фр. ориг. А.Н. Кудрявцевой; Биогр. очерк и примеч. П.Е. Щеголева. – Санкт-Петербург : Кн-во "Прометей" Н.Н. Михайлова, 1914. – VIII, 9-209 с., [8] л. ил., портр. – Текст записок на рус. и фр. яз.


  Биограф.: Щеголев, Павел Елисеевич 1877-1931
500638
  Долгорукая Н.Б. Записки княгини Н.Б. Долгорукой : Княгиня Наталья Борисовна Долгорукая : Поэма И.И. Козлова; Княгиня Наталья Борисовна Долгорукая : "Дума" К.Ф, Рылеева : с портр. кн. Н.Б. Долгорукой. – Санкт-Петербург : Изд. акц. о-ва тип. д. в СПб., 1912. – [2], IV, 7-64 с., 1 л. фронт. (портр.). – (Всебщая библиотека ; № 47)
500639
  Трубецкой С.П. Записки князя С.П. Трубецкого / [Предисл.: З.С. Свербеева]. – Санкт-Петербург : Издание его дочерей, 1906. – 210, VI с., 1 л. портр., 3 л. ил.
500640
  Трубецкой С.П. Записки князя Трубецкого. – Лейпциг : Изд. Э.Л. Каспровича, 1874. – 42 с.
500641
  Шаховской Я.П. Записки князя Якова Петровича Шаховского, писанные им самим. – Москва, 1810. – 259с.
500642
  Шаховский Я.П. Записки князя Якова Петровича Шаховского, писанные им самим. – Москва, 1810. – 251с.
500643
   Записки кол. Історичної Секції Українського Наукового Товариства в Київі. – Київ : Держ. видав. України
Т. 25, кн. 2 : За сто літ. Матеріяли з громадського й літературного життя України 19 і початків 20 століття. – 1928. – 328 с.
500644
  Конев І.С. Записки командуючого фронтом 1943-1945 / І.С. Конев. – Київ, 1983. – 620с.
500645
  Конев И.С. Записки командующего фронтом / И.С. Конев. – М., 1991. – 600с.
500646
  Конев И.С. Записки командующего фронтом 1943-1945 / И.С. Конев. – 2-е. – Москва : Воениздат, 1981. – 559с.
500647
  Конев И.С. Записки командующего фронтом 1943-1945 / И.С. Конев. – М., 1989. – 520с.
500648
  Конев И.С. Записки командующего фронтом, 1943-1945 / И.С. Конев. – М., 1982. – 559с.
500649
  Конев И.С. Записки командующего фронтом, 1943-1945 / И.С. Конев. – 4-е изд. – М., 1985. – 525с.
500650
  Конев И.С. Записки командующего фронтом, 1943-1945 / И.С. Конев. – К., 1987. – 622с.
500651
  Конев И.С. Записки командующего фронтом. 1943-1944 / И.С. Конев. – Москва, 1972. – 368с.
500652
  Мальков П.Д. Записки коменданта Кремля. / П.Д. Мальков. – Москва, 1987. – 365с.
500653
  Мальков П.Д. Записки коменданта Московского Кремля / П.Д. Мальков. – Москва, 1959. – 288 с.
500654
  Шолом-Алейхем Записки комівояжера : повісті, оповідання / Шолом-Алейхем. – Київ : Дніпро, 1983. – 310 с.
500655
  Шолом-Алейхем Записки коммивояжера / Шолом-Алейхем. – Житомир, 1928. – 222 с.
500656
  Шолом-Алейхем Записки коммивояжера / Шолом-Алейхем. – Киев, 1935. – 311 с.
500657
  Шолом-Алейхем Записки коммивояжера / Шолом-Алейхем. – Киев, 1937. – 176 с.
500658
  Шолом-Алейхем Записки коммивояжера / Шолом-Алейхем. – Киев, 1939. – 221 с.
500659
  Аносов П.А. Записки коммуниста / П.А. Аносов. – Москва : Политиздат, 1967. – 208 с.
500660
  Яковлев А.С. Записки конструктора / А.С. Яковлев. – Москва, 1979. – 304 с.
500661
  Кулик І.Ю. Записки консула. / І.Ю. Кулик. – К., 1958. – 240с.
500662
  Кулик И.Ю. Записки консула. / И.Ю. Кулик. – М., 1964. – 240с.
500663
  Хамадан А.М. Записки корреспондента / А.М. Хамадан. – Москва, 1968. – 288 с.
500664
  Чернухин А.А. Записки краеведа / А.А. Чернухин. – Саранск, 1960. – 86с.
500665
   Записки краеведов. – Горький, 1973. – 183с.
500666
   Записки краеведов. – Горький, 1975. – 162с.
500667
   Записки краеведов. – Горький, 1979. – 200с.
500668
   Записки краеведов (1977). – Горький, 1977. – 160с.
500669
   Записки краеведов (1981). – Горький, 1981. – 192с.
500670
   Записки краеведов (1983). – Горький, 1983. – 199с.
500671
   Записки краеведов (1985). – Горький, 1985. – 237с.
500672
   Записки краеведов (1991). – Нижний Новгород, 1991. – 271с.
500673
  Огульчанський О. Записки краєзнавця / О. Огульчанський. – Київ : Молодь, 1955. – 159с.
500674
  Васильева М.Е. Записки крепостной девки / М.Е. Васильева. – Новгород : Тип. Л.С. Селивановой, 1912. – 122 с.
500675
  Рыбаков А.Н. Записки Кроша / А.Н. Рыбаков. – М, 1971. – 363с.
500676
  Рыбаков А.Н. Записки Кроша / А.Н. Рыбаков. – М, 1971. – 363с.
500677
  Полевой К.А. Записки Ксенофонта Алексеевича Полевого / К.А. Полевой. – Санкт-Петербург : Издание А.С. Суворина, 1888. – VIII, 588, IV с.
500678
  Буланцов Записки лазутчика, во время усмирения мятежа в Польше, в 1863 году / Буланцов. – С.-Петербург : В типографии Гогенфельдена и К, 1868. – 154 с.
500679
  Коробков Г.В. Записки легкоатлета / Г.В. Коробков. – М, 1971. – 238с.
500680
  Поляновский Г.А. Записки лектора. / Г.А. Поляновский. – Москва, 1962. – 200с.
500681
  Ионов П.П. Записки летчика-наблюдателя, 1918-1920 гг. / Петр Ионов. – Москва : Воениздат, 1991. – 206 с. – В изд. также: Летчик-испытатель / Джимми Коллинз. – (Круг занимательного чтения). – ISBN 5-203-01136-2
500682
  Сеидмамедова З.Г. Записки летчицы / З.Г. Сеидмамедова. – Баку, 1969. – 92с.
500683
  Окунев В.И. Записки лимитчика. Тацитов. Человек из оргнабора / В.И. Окунев. – Челябинск, 1990. – 315с.
500684
  Савельев С. Записки литературного следопыта / С. Савельев. – М, 1969. – 255с.
500685
  Савельев С. Записки литературного следопыта / С. Савельев. – 2-е,дополненное издание. – Москва : Молодая гвардия, 1976. – 304 с.
500686
  Вересаєв В.В. Записки лікаря / В.В. Вересаєв. – Харків, 1929. – 207 с.
500687
  Энгельгардт Л.Н. Записки Льва Николаевича Энгельгардта : 1766-1836 / С примеч. [М.Н. Лонгинова и Н.В. Путяты] и указателем. – Москва : Издание "Русского архива", 1867. – [6], II, 240, VII с.
500688
   Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. – Львів
Вип. 4. – 1994
500689
   Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. – Львів. – ISBN 5-7702-1242-Х
Вип. 6. – 1998
500690
   Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. – Львів. – ISBN 966-02-0834-0
Вип. 7/8. – 2000
500691
   Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / Львівська наукова бібліотека ім. В.Стефаника. – Львів. – ISBN 966-02-1903-2
Вип. 9/10. – 2002
500692
   Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. – Львів. – ISBN 966-02-2797-3; 966-02 2799-Х (Вип.11)
Вип. 11. – 2003
500693
   Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. – Львів. – ISSN 1561-6223
Вип. 12. – 2004
500694
   Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. – Львів. – ISSN 1561-6223
Вип. 13. – 2005
500695
   Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. – Львів. – ISBN 978-966-02-3903-3 (Вип. 14)
Вип. 14. – 2006
500696
   Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць. – Львів. – ISSN 1591-6223
Вип. 1 (16). – 2008. – резюме укр., рос., англ. мовами
500697
   Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / НАН України ; Львів. нац. наук. б-ка України ім. В. Стефаника ; редкол.: Н.В. Антонюк, М.І. Гнатюк, Л.О. Зашкільняк [та ін.]. – Львів, 1992-. – ISSN 2524-0315
Вип. 7 (23). – 2015. – 740 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
500698
   Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / НАН України ; Львів. нац. наук. б-ка України ім. В. Стефаника. – Львів, 1992-. – ISSN 2524-0315
Вип. 8 (24). – 2016. – 400 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
500699
   Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / НАН України ; голов. ред. М.М. Романюк ; редкол.: Н.В. Антонюк, М.І. Гнатюк, Л.О. Зашкільняк [та ін.]. – Львів, 1992-. – ISSN 2524-0315
Вип. 9 (25). – 2017. – 658 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
500700
   Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / НАН України ; голов. ред. М.М. Романюк ; редкол.: Н.В. Антонюк, М.І. Гнатюк, Л.О. Зашкільняк [та ін.]. – Львів : Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника, 1992-. – ISSN 2524-0315
Вип. 10 (26). – 2018. – 637, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
500701
   Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / НАН України ; голов. ред. М.М. Романюк ; редкол.: Н.В. Антонюк, М.І. Гнатюк, Л.О. Зашкільняк [та ін.]. – Львів : Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника, 1992-. – ISSN 2524-0315
Вип. 11 (27). – 2019. – 563, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
500702
   Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць, підгот. за доп. учасників Міжнар. наук. конф. "Отець Климентій Шептицький (1869-1951): життєвий і дух. шлях Блаженного Католицької Церви", 15-16 листопада 2019 р... / НАН України ; голов. ред. М.М. Романюк ; редкол.: Н.В. Антонюк, М.І. Гнатюк, Л.О. Зашкільняк [та ін.]. – Львів : Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника, 1992-. – ISSN 2524-0315
Вип. 12 (28). – 2020. – 403, [1] c. – DOI: https://doi.org/10.37222/2524-0315-2020-12(28) - Резюме укр., англ. мовами
500703
  Данинос П. Записки майора Томпсона / П. Данинос. – Ленинград, 1971. – 150с.
500704
  Данинос П. Записки майора Томпсона. Некий господин Бло : повести / Пьер Данинос ; пер. с фр. Р. Закарьян и Г. Сафроновой. – Москва : Прогресс, 1970. – 318 с. : ил.
500705
  Рильке Р.М. Записки Мальте Лауридса Бригге / Р.М. Рильке. – М, 1988. – 221с.
500706
  Манштейн К. Записки Манштейна о России 1727-1744 : перевод [В. В. Тимощук] с франц., с подлинной рукописи Манштейна / [предисл. Мих. Семевского]. – Санкт-Петербург : Тип. В.С. Балашева, 1875. – 398 с. разд. паг., 1 л. ил. – 1 л. ил. отсутствует


  Изд.: Семевский, Михаил Иванович (1837-1892) Пер.: Тимощук, Вера Васильевна (1853-?) Пер. также под загл.: Записки исторические, политические и военные о России с 1727 по 1744 год, Манштейновы современные записки о России
500707
  Махова К.В. Записки матери. / К.В. Махова. – М.-Л., 1948. – 40с.
500708
  Дриянский Е.Э. Записки мелкотравчатого / Е.Э. Дриянский. – Москва : Советская Россия, 1985. – 208с.
500709
  Птицына Т. Записки методиста / Т. Птицына. – Кострома, 1953. – 32с.
500710
  Зверев А.Г. Записки министра / А.Г. Зверев. – М., 1973. – 270с.
500711
  Тургенєв І.С. Записки мисливця / І.С. Тургенєв. – К.-Х., 1935. – 411с.
500712
  Тургенєв Іван Сергійович Записки мисливця / Тургенєв Іван Сергійович. – Київ, 1963. – 347с.
500713
  Тургенєв Іван Сергійович Записки мисливця / Тургенєв Іван Сергійович. – Київ, 1981. – 223с.
500714
  Тургенєв І.С. Записки мисливця. Батьки і діти / І.С. Тургенєв. – Київ, 1949. – 451с.
500715
  Приставкин А.И. Записки моего современника. Сиб. повести. / А.И. Приставкин. – М., 1964. – 319с.
500716
  Горбоносов Н.И. Записки молодого завуча / Н.И. Горбоносов. – М, 1962. – 95с.
500717
  Симонов К.М. Записки молодого человека : Три повести почти о том же: Кн. в 2-х ч. / К.М. Симонов. – Москва : Молодая гвардия, 1970. – 335с.
500718
  Броневский В. Записки морского офицера, в продолжении кампании на Средиземном море под нач. вице-адмирала Дмитрия Николаевича Сенявина от 1805 по 1810 год. – С.-Пб.
ч. 1. – 1818. – 329(12), 1 кас.
500719
   Записки морского офицера, в продолжении кампании на Средиземном море под начальством вице-адмирала Дмитрия Николаевича Синявина от 1805 по 1810 год.. – Спб.
ч. 2. – 1819. – 263с.
500720
   Записки морского офицера, в продолжении кампании на Средиземном море под начальством вице-адмирала Дмитрия Николаевича Синявина от 1805 по 1810 год.. – Спб.
ч. 3. – 1819. – 262с.
500721
   Записки морского офицера, в продолжении кампании на Средиземном море под начальством вице-адмирала Дмитрия Николаевича Синявина от 1805 по 1810 год.. – СПб.
ч. 4. – 1819. – 330, (8), рис
500722
  Музалевский В.И. Записки музыканта / В.И. Музалевский. – Л., 1969. – 216с.
500723
  Басаргин Н.В. Записки Н. В. Басаргина / Ред. и вступ. ст. П.Е. Щеголева. – Петроград : Огни, 1917. – LII, [2], 294, [1] с. – Процесс Н.В. Басаргина, с. XVII-LII. - Назв. сер. на отд. тит. л. – (Библиотека мемуаров издательства "Огни" ; Серия 1)
500724
  Берг Н.В. Записки Н.В. Берга о польских заговорах и восстаниях : 1831-1862. – Москва : Изд. "Русского архива" ; Тип. Грачева и К*, 1873. – 3-382, 9-68, [2] с.
500725
  Ковачев С. Записки на генерала от пехотата / С. Ковачев. – София, 1992. – 197 с.
500726
  Тургенев Иван Сергеевич Записки на ловеца / Тургенев Иван Сергеевич. – София, 1976. – 306с.
500727
  Булгаков М.А. Записки на манжетах / М.А. Булгаков. – М., 1988. – 45с.
500728
  Булгаков М.А. Записки на манжетах / М.А. Булгаков. – М., 1988. – 204с.
500729
  Македонски Х. Записки на Христо Н.Македонски / Х. Македонски. – София, 1983. – 264с.
500730
  Рязанцев В.А. Записки нарколога / В.А. Рязанцев. – Киев : Здоров"я, 1987. – 192с.
500731
  Курочкин В.А. Записки народного судьи Семена Бузыкина : повести и рассказы / В.А. Курочкин. – Москва : Современник, 1990. – 334 с.
500732
  Курочкин В. Записки народного судьи Семена Бузыкина : повести и рассказы / В. Курочкин. – Москва : Современник, 1990. – 334 с.
500733
  Иванов Г.В. Записки народного судьи. / Г.В. Иванов. – М., 1949. – 48с.
500734
  Бах А.Н. Записки народовольца / Бах А.Н. ; Революционное движение России в мемуарах современников ; под ред. П. Анатольева. – Москва ; Ленинград : Молгвардия, 1929. – XXIII, 255 с.
500735
  Прибылев А.В. Записки народовольцам / А.В. Прибылев. – М, 1930. – 307с.
500736
  Киселев Ф.А. Записки натуралиста / Ф.А. Киселев. – Симферополь, 1950. – 96с.
500737
  Спангенберг Е.П. Записки натуралиста / Е.П. Спангенберг. – Москва. – (Среди природы ; 25)
Кн. 1. – 1950. – 236с.
500738
  Спангенберг Е.П. Записки натуралиста / Е.П. Спангенберг. – Книга 2. – Москва
Книга 2. – 1951. – 248 с.
500739
  Иванаускас Т. Записки натуралиста / Т. Иванаускас. – Вильнюс, 1956. – 240с.
500740
  Беме Л.Б. Записки натуралиста / Л.Б. Беме. – Москва, 1960. – 172с.
500741
  Спангенберг Е.П. Записки натуралиста / Е.П. Спангенберг. – М, 1964. – 706с.
500742
  Водяницкий В.А. Записки натуралиста / В.А. Водяницкий. – Москва : Наука, 1975. – 193 с. – (Научные биографии и мемуары ученых)
500743
  Рашкевич Н.А. Записки натуралиста / Н.А. Рашкевич. – Грозный, 1976. – 51с.
500744
  Спангенберг Е.П. Записки натуралиста / Е.П. Спангенберг. – М, 1986. – 288с.
500745
   Записки науково-дослідної лабораторії історії Південної України Запорізького державного університету. – Запоріжжя. – ISBN 966-7089-17-7
№ 6 : Південна Україна 18-19 століття. – 2001
500746
  Наукове Записки Наукового товариства ім. Шевченка / Наукове, ім. Шевченка товариство. – Ню-Йорк ; Париж
Т. 161 : Збірник Філологічної Секції, т. 24. – 1953
500747
   Записки Наукового товариства ім. Шевченка = Memoires de la societe scientifique Sevcenko / Наукове товариство ім. Шевченка. – Париж [та ін.]
Т. 169 : Збірник на пошану Зенона Кузелі / за ред. В. Янева ; мов. ред. І. Кошелівець. – 1962. – Назва парал. також англ. та нім. – (Праці філологічної та історично-філософічної секцій)
500748
  Наукове Записки Наукового товариства ім. Шевченка / Наукове, ім. Шевченка товариство. – Ню-Йорк ; Париж ; Торонто
Т. 176 : Тарас Шевченко. Збірник доповідей Світового конгресу української вільної науки для вшанування сторіччя смерті патрона НТШ. – 1962
500749
  Наукове Записки Наукового товариства ім. Шевченка / Наукове, ім. Шевченка товариство. – Ню-Йорк ; Париж ; Торонто
Т. 177 : На пошану сімдесятиріччя народин Романа Смаль-Стоцького. – 1963
500750
   Записки Наукового товариства ім. Шевченка / Наукове товариство ім. Шевченка. – Ню-Йорк ; Париж ; Торонто
Т. 179 : Т. Шевченко (інтерпретації) / Смаль-Стоцький С. – 1965
500751
  Наукове Записки Наукового товариства ім. Шевченка / Наукове, ім. Шевченка товариство. – Ню-Йорк ; Париж ; Торонто
Т. 180 : Шевченко і ми. Збірник доповідей для відзначення 150-річчя з дня народження тараса Шевченка. – 1965
500752
   Записки Наукового товариства ім. Шевченка = Memoirs of the Shevchenko scientific society = Memoires de la societe scientifique Sevcenko = Mitteilungen der Sevcenko-gesellschaft der wissenschaften / Наукове товариство ім. Шевченка. – Ню-Йорк ; Париж ; Торонто : Hакладом Наукового товариства ім. Шевченка в ЗДА
Т. 182, ч. 1 : Іван Франко: збірник доповідей для відзначення 110-річчя народин і 50-річчя смерті Івана Франка. – 1967. – 203 с. – (Збірник філологічної секції ; т. 32)
500753
  Наукове Записки Наукового товариства ім. Шевченка = Memoirs of the Shevchenko scientific society = Memoires de la societe scientifique Sevcenko = Mitteilungen der Sevcenko-gesellschaft der wissenschaften / Наукове, ім. Шевченка товариство. – Ню-Йорк ; Париж ; Торонто : Hакладом Наукового товариства ім. Шевченка в ЗДА
Т. 184, ч. 2 : Іван Франко: збірник доповідей для відзначення 110-річчя народин і 50-річчя смерті Івана Франка. – 1968. – 176 с. – (Збірник філологічної секції ; т. 33)
500754
   Записки Наукового товариства ім. Шевченка / Наукове товариство ім. Шевченка. – Ню-Йорк ; Париж ; Торонто
Т. 185. – 1969. – (Філологічна секція ; т. 34)
500755
   Записки Наукового товариства ім. Шевченка / Наукове товариство ім.Шевченка. – Нью-Йорк ; Париж ; Сидней ; Торонто
Т. 187 : Доповіді Наукового конгресу для відзначення сторічч НТШ. – 1976. – (Філологічна секція)
500756
   Записки Наукового товариства ім. Шевченка / Наукове товариство ім.Шевченка. – Нью-Йорк ; Париж ; Сидней ; Торонто
Т. 192. – 1976. – (Секція історії України і члени Історично-філософічної Секції)
500757
   Записки Наукового товариства ім. Шевченка = Memoirs of the Shevchenko scientific society = Memoirs ode la societe scientifique Sevcenko = Mitteilungen der Schewtchenko Gesellschaft der Wissenschaten / Наукове товариство ім. Шевченка. – Ню-Йорк ; Париж ; Сідней ; Торонто : [б. в.]
Т. 193 : Богдан Лепкий 1872-1941. Життя і творчість / д-р Василь Лев. – 1976. – (Філологічна секція / директор: проф., д-р Василь Лев)
500758
   Записки Наукового товариства ім. Шевченка / Наукове товариство ім.Шевченка. – Нью-Йорк
Т. 170. – 1978
500759
   Записки Наукового товариства ім. Шевченка = Memoirs of the Shevchenko scientific society = Memoirs ode la societe scientifique Sevcenko = Mitteilungen der Schewtchenko Gesellschaft der Wissenschaten / Наукове товариство ім. Шевченка. – Нью-Йорк ; Париж ; Сидней ; Торонто : [б. в.]
Т. 196 : Праці наукової конференції хемічно-біологічно-медичної секції Наукового товариства ім. Шевченка і відділу природничих і медичних наук Української Вільної академії наук. – 1978. – (Хемічно - біологічно - медична секція)
500760
   Записки Наукового товариства ім. Шевченка / Наукове товариство ім.Шевченка. – Ню-Йорк та ін.
Т. 197 : Михайло Драй-Хмара. З літературно-наукової спадщини. – 1979. – (Філологічна секція)
500761
   Записки Наукового товариства ім. Шевченка = Memoirs of the Shevcenko scientific society = Memoires de la societe scientifique Sevcenko = Mitteilungen der Sevcenko Gesellschaft der Wissenschaften / Наукове товариство ім. Шевченка. – Париж ; Нью-Йорк ; Мюнхен : [б. в.]
Т. 201 : Сутність філософії / М. Шлемкевич. Введення в проблематику сутности філософії / О. Кульчицький. – 1981. – (Праці історично-філософічної секції = Works of the historico-philosophical section)
500762
   Записки Наукового товариства ім. Шевченка / Наукове товариство ім. Шевченка. – Париж ; Нью-Йорк ; Сидней ; Торонто
Т. 202 : Студії з історії України / Сонецький Л. – 1982. – (Історично-філософічна секція)
500763
   Записки Наукового товариства ім. Шевченка = Memoirs of the Shevchenko scientific society = Memoirs ode la societe scientifique Sevcenko = Mitteilungen der Schewtchenko Gesellschaft der Wissenschaten / Наукове товариство ім. Шевченка. – Нью-Йорк ; Філядельфія : [б. в.]
Т. 204 : Архітектура Бойківської церкви / Кармазин-Каковський В. – 1987. – (Історично-Філософічна Секція)
500764
   Записки Наукового товариства ім. Шевченка / Наукове товариство ім.Шевченка. – Нью-Йорк
Т.209. – 1990. – (Історично-філософічна секція. Правнича комісія ; 5)
500765
   Записки Наукового товариства ім. Шевченка = Memoirs of the Shevchenko scientific society / Наукове товариство ім.Шевченка. – Нью-Йорк
Т.210 : Володимир Старосольський, 1878-1942. – 1991. – (Історично-філософічна секція)
500766
   Записки Наукового товариства ім. Шевченка = Memoirs of the Shevchenko scientific society / Наукове товариство ім.Шевченка. – Нью-Йорк. – ISBN 0-88054-170-9
Т. 214 : Світи Тараса Шевченка. – 1991. – (Філологічна секція = Philological section ; Бібліотека "Прологу і сучасності" ; ч. 191.4)
500767
   Записки Наукового товариства ім. Шевченка = Memoirs of the Shevchenko scientific society / Наукове товариство ім.Шевченка. – Нью-Йорк. – ISBN 0-88054-140-7
Т. 215 : Світи Тараса Шевсченка / Т. 2. – 2001. – (Філологічна секція = Philological section)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
500768
   Записки Наукового товариства ім. Шевченка. Філологічна секція : літературно-науковий вісник / Наукове товариство ім. Тараса Шевченка. – Київ ; Нью Йорк : Смолоскип, 1900-. – ISBN 0-88054-137-7
Т. 213 : Покажчик змісту Т. 1/109 (1898-1932). – 2000
500769
   Записки наукового товариства ім.Т. Шевченка. – Львів
Т. 222 : Праці історико-філософської секції. – 1991. – 470с. – В наук фонді видання належить до періодики
500770
   Записки Наукового товариства імени Шевченка = Memoires de la societe scientifique Sevcenko = Memoirs of the scientific Sevcenko society = Mitteilungen der Sevcenko Gesellschaft der Wissenschaften / Наукове товариство імени Шевченка. – Нью-Йорк ; Париж ; Мюнхен : [б. в.]
Т. 167 : Історико-літературні статті / Микола Оглоблин-Глобенко. – 1958. – (Праці філологічної секції)
500771
   Записки Наукового товариства імени Шевченка = Memoirs of the Shevcenko scientific society = Memoires de la societe scientifique Sevcenko = Mitteilungen der Sevcenko Gesellschaft der Wissenschaften / Наукове товариство імени Шевченка. – Нью-Йорк ; Париж ; Торонто : ООЧСУ
Т. 170 : Гетьман Іван Мазепа та його доба / О. Оглоблин. – 1960. – (Праці історично-філософічної секції = Works of the historico-philosophical section)
500772
  Світлик Н.М. Записки Наукового товариства імені Т.Г. Шевченка як джерело вивчення наукових контактів Закарпаття і Галичини // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2008. – С. 172-178. – (Історія ; Вип. 21)
500773
   Записки Наукового товариства імені Шевченка виходять у Львові що два місяці / під ред. М. Грушевського. – Б.м. : Друк. Наукового товариства імені Щевченка
Рік VI. Кн. 4, т. 18. – 1897. – [192 с.] окр. паг.
500774
   Записки Наукового товариства імені Шевченка виходять у Львові що два місяці / під ред. М. Грушевського. – Б.м. : Друк. Наукового товариства імені Щевченка
Рік VII. Кн. 1, т. 21. – 1898. – [176 с.] окр. паг.
500775
  Филеев П. Записки начальника Политотдела : Записки. Заметки. Дневник. Письма / П. Филеев. – Ростов-на-Дону : Азово-Черноморск. краев. кн-во, 1934. – 116 с.
500776
  Сафонов М.И. Записки начальника штаба / М.И. Сафонов. – Саратов, 1982. – 104с.
500777
  Георгиев Здравко Записки начальника штаба зоны / Георгиев Здравко. – М, 1976. – 189с.
500778
  Проханов А.А. Записки не броне / А.А. Проханов. – М., 1988. – 458с.
500779
  Эткинд Е. Записки незаговорщика / Ефим Эткинд. – Харьков : Права людини, 2013. – 369, [3] с. – Имен. указ.: с. 355-367. – ISBN 978-617-587-088-4
500780
  Бандрівський Д.Г. Записки незнайомого : повість / Д.Г. Бандрівський. – Київ : Радянський письменник, 1966. – 159 с.
500781
  Мкртчян А.Г. Записки неизвестного солдата / А.Г. Мкртчян. – М, 1986. – 653с.
500782
  Прохода В. Записки непокірливого / Василь Прохода. – Київ : Смолоскип. – ISBN 0-914834-89-4
Кн. 3. – 1996. – 222 с.
500783
   Записки Ніжинського інституту Народної освіти : у 12 кн. – 1925–1932. – Ніжин : [Друк. Н. І. Н. О. : Стеклограф № 340]
Кн. 2-3. – 1925. – XXIV, 316 с., 12 с. ил.


  Зміст: Леннінізм, педагогіка та революція / Грузінський; 1. Перші кроки Дальтон-системи навчання на Робфакові Ніжинського ІНО / М.П. Данчевський:; 2. Семінар по антирелігійній пропаганді в пед Вузі / К.Ф. Штепа; 3. От привиллегированного Лицея к ...
500784
   Записки Ніжинського інституту Народної освіти : у 12 кн. – 1925–1932. – Ніжин : [Друк. Н. І. Н. О. : Стеклограф № 340]
Кн. 4-5. – 1925. – [4], 336 с. : табл.
500785
  Матвеев А.А. Записки Новгородского дворянина Петра Никифоровича Крекшина // Записки русских людей : события времен Петра Великого / [с предисл. И. Сахарова]. – Санкт-Петербург : Тип. И. Сахарова, 1841. – [Ч. 1] : Записки Андрея Артамоновича графа Матвеева ... – С. I-X, 1-128
500786
  Филиппов И.Ф. Записки о "Третьем рейхе" / И.Ф. Филиппов. – М, 1966. – 254с.
500787
  Филиппов И.Ф. Записки о "Третьем рейхе" / И.Ф. Филиппов. – изд. 2-е. – Москва : Международные отношения, 1970. – 248 с.
500788
  Глинка С.Н. Записки о 1812 годе. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Рос. акад., 1836. – [401] с. разд. паг.
500789
  Чуковская Л.К. Записки о Анне Ахматовой / Л.К. Чуковская. – М
1. – 1989. – 269с.
500790
  Стоянов З. Записки о болгарских восстаниях. / З. Стоянов. – Москва, 1953. – 728с.
500791
  Стоянов З. Записки о болгарских восстаниях. / З. Стоянов. – София, 1976. – 215с.
500792
  Стоянов З. Записки о болгарских восстаниях. / З. Стоянов. – М.
1. – 1978. – 454с.
500793
  Стоянов З. Записки о болгарских восстаниях. / З. Стоянов. – М.
2. – 1978. – 596с.
500794
  Садуль Ж. Записки о большевистской революции (окт. 1917- янв. 1919) / Ж. Садуль. – М., 1990. – 400с.
500795
   Записки о Бухарском ханстве. – М., 1983. – 149с.
500796
  Кавальеро У. Записки о войне : Дневник начальника итальянского генерального штаба / У. Кавальеро. – Москва : Военное издательство, 1968. – 286 с.
500797
  Цезарь Гай Юлий Записки о войне Галлами / Цезарь Гай Юлий. – Москва, 1946. – 192 с.
500798
  Цезарь Гай Юлий Записки о войне Галлами / Цезарь Гай Юлий. – Москва
2. – 1946. – 80 с.
500799
  Цезарь Гай Юлий Записки о войне Галлами / Цезарь Гай Юлий. – Москва
3,4. – 1946. – 106 с.
500800
  Бычков И.А. Записки о вступлении на Новгородскую митрополию митрополитов Иоакима и Евфимия. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича, 1913. – 8 с. – на тит. л. автограф
500801
  Цезарь Гай Юлий Записки о Галльской войне / Цезарь Гай Юлий. – Одесса. – 71с.
500802
  Цезарь Гай Юлий Записки о Галльской войне / Цезарь Гай Юлий
1-7
500803
  Цезарь Гай Юлий Записки о Галльской войне / Цезарь Гай Юлий. – Одесса
7-8. – 224с.
500804
  Цезарь Гай Юлий Записки о Галльской войне / Цезарь Гай Юлий. – Х.
1. – 1919. – 31с.
500805
  Носке Г. Записки о германской революции / Г. Носке. – М, 1922. – 176с.
500806
  Каменев С.С. Записки о гражданской войне и военном строительстве. Изб. статьи. / С.С. Каменев. – М., 1963. – 262с.
500807
  Тихомиров Д.И. Записки о Губернских краткосрочных педагогических курсах в Твери 1896 г / Д.И. Тихомиров. – Москва : Изд. ред. журн. "Дет. чтение", 1896. – VI, 280 с.
500808
   Записки о дворовых людях, поданные в секретный комитет 1844 года / [нап. С.В. Лазаревский]. – [Нижний Новгород] : [Тип. "Нижегородское печ. дело" З.А. Остафьевой], 1912. – С. 137-164. – Отд. оттиск: Действия Нижегородской губернской ученой архивной комиссии. Том X. Сборник :в память 19 февраля 1861 года. - Две статьи в одном переплете. - Автор указ. в конце каждой статьи


  На с. 1 (137) дарственная надпись Стащевскому от ред.
500809
   Записки о добрых деяниях и благородных сердцах. – Л., 1985. – 464с.
500810
  Грибовский А.М. Записки о Екатерине Великой, состоявшего при ее особе статс-секретаря и кавалера Адриана Моисеевича Грибовского : с присоединением отрывков из его жизни. – Москва : В унив. тип., 1847. – 110 с.
500811
  Го Записки о живописи / Го, Жо-Сюй. – М., 1978. – 240с.
500812
  Свиньин П.П. Записки о жизни генерал-фельдмаршала князя Николая Ивановича Салтыкова / Изданные Павлом Свиньиным. – Санкт-Петербург : В типографии В. Плавильщикова, 1818. – 122 с.


  Код- Гр, фсд- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХIХст. - картон, шкіра
500813
   Записки о жизни и работе на ледокольном пароходе "Георгий Седов", дрейфовавшем с 23 октября 1937 г. по 13 января 1940 г. в Северном Ледовитом океане. – Москва-Л.
2. – 1940. – 477с.
500814
  Бибиков Записки о жизни и службе Александра Иллича Бибикова. – С.-Пб., 1817. – 325, XXIIс.
500815
  Бибиков А.А Записки о жизни и службе Александра Ильича Бибикова / сыном его сенатором Бибиковым. – Москва : В унив.типографии (Катков и К°), 1865. – XIV, 144, 138 с. – Конволют. - Перепл.: Действия Бибикова в Пугачевщину / Д.А. Анучин
500816
  Лонгинов М.Н. Записки о жизни и службе Александра Ильича Бибикова, изданная сыном его, сенаторос Бибиковым : [статья] // Записки о жизни и службе Александра Ильича Бибикова / А А. Бибиков. – Москва : В унив.типографии (Катков и К°), 1865. – С. 738-748
500817
  [Кулиш П.А.] Записки о жизни Николая Васильевича Гоголя, составленные из воспоминаний его друзей и знакомых и из его собственных писем : с портр. Н.В. Гоголя : В 2 т. – Санкт-Петербург : В тип. Александра Якобсона
Т. 1. – 1856. – [6], 8, 340 с., 1 л. фронт. (портр.). – Авт. на кн. не указ. - Конволют. - Пер.: Записки о жизни Николая Васильевича Гоголя, составленные из воспоминаний его друзей и знакомых и из его собственных писем. Т. 2


  На обл. дарств. надпись: Милому бесценному моему другу Саше, которая вспять больше интересуется моими трудами П. Кулишь На тит. л. печ.: Музей П.О. Кулиша
500818
  Кулиш П. Записки о жизни Николая Васильевича Гоголя, составленные из воспоминаний его друзей и знакомых и из его собственных писем : в 2 т. – Санкт-Петербург : В типографии Александра Якобсона
Т. 1. – 1856. – [4], 339, [1] с. – Имя автора/составителя в книге не указано


  На титульном листе экслибрис: "Из книг Артюховой Александры Николаевны"
500819
  [Кулиш А П. Записки о жизни Николая Васильевича Гоголя, составленные из воспоминаний его друзей и знакомых и из его собственных писем. Т. 2 : с портр. Н.В. Гоголя : В 2 т. // Записки о жизни Николая Васильевича Гоголя, составленные из воспоминаний его друзей и знакомых и из его собственных писем : с портр. Н.В. Гоголя : В 2 т. / А П. [Кулиш. – Санкт-Петербург : В тип. Александра Якобсона, 1856. – Т. 1. – 303, 9 с.


  На тит. л. печ.: Музей П.О. Кулиша
500820
  Благодатов А.В. Записки о китайской революции 1925-1927 гг. / А.В. Благодатов. – М., 1970. – 250с.
500821
  Благодатов А.В. Записки о китайской революции 1925-1927 гг. / А.В. Благодатов. – 2-е изд., доп. – Москва, 1975. – 277 с.
500822
  Шэ Лао Записки о кошачьем городе : Роман и рассказы / Шэ Лао. – Москва : Наука, 1977. – 259с.
500823
  Лао Шэ Записки о Кошачьем городе / Лао Шэ. – Москва : Наука, 1969. – 200 с.
500824
  Лао Шэ. Записки о Кошачьем городе: Роман и рассказы. / Шэ. Лао. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1977. – 261с.
500825
  Греч Н.И. Записки о моей жизни : с портретом / [соч.] Н.И. Греча. – Санкт-Петербург : Изд. и тип. А.С. Суворина, 1886. – 504, XLVIII, VI, 26 с. 1 л. портр.
500826
  Греч Н.И. Записки о моей жизни / Н.И. Греч. – М.-Л., 1930. – 896с.
500827
  Греч Н.И. Записки о моей жизни / Н.И. Греч. – Москва : Книга, 1990. – 392с. – ISBN 5-212-00282-6
500828
  Герберштейн Сигизмунд Записки о Московии : [Пер. с латин. и нем.] / Сигизмунд Герберштейн; [Вступ. ст. А.Л.Хорошкевич; Примеч. С.В.Думина и др.]. – Москва : Изд-во МГУ, 1988. – 430с. – В прил.: Дипломатические документы о посольствах Герберштейна в Русское государство. – Библиогр.: с.389-396. – ISBN 5-211-00183-4 (в пер.)
500829
  Горсей Джером Записки о Московии XVI века сэра Джерома Горсея / пер. с англ. Н. А. Белозерской ; с предисл. и примеч. Н.И. Костомарова. – Санкт-Петербург : Изд. и тип. А.С. Суворина, 1909. – 159 с. – (Россия в конце шестнадцатого века)


  Пер.: Белозерская, Надежда Александровна (1838-1912)
500830
  Багалей Д.И. Записки о Московии Иоанна Пернштейна и принца Даниила фон-Бухау / Д.И. Багалей. – [Киев] : [Унив. тип.], 1879


  Содержание: 1
500831
  Гейденштейн Р. Записки о московской войне (1578-1582) : пер. с латинского / [Соч.] Рейнгольда Гейденштейна. – Санкт-Петербург : Изд. Археогр. комис. ;.Тип. Мин. внутр. дел, 1889. – [4], LXXXVI, 312 с., 28 стб.


  Автор: Дубовской, Александр Николаевич
500832
  Давыдов Ю.Л. Записки о П.И. Чайковском / Ю.Л. Давыдов. – Москва : Музгиз, 1962. – 116 с.
500833
  Виллиамс Записки о Петре Великом / Пер. В.Н. Олин. – Санкт-Петербург : Тип. К. Вингебера
Т. 1. – 1835. – VII, 281, [3], 35 с.
500834
  Лазарев А.П. Записки о плавании военного шлюпа "Благонамеренного" в Берингов пролив и вокруг света для открытий в 1819, 1820, 1821 и 1822 годах / А.П. Лазарев. – Москва, 1950. – 476с.
500835
  Ганина М.А. Записки о пограничниках / М.А. Ганина. – М., 1969. – 175с.
500836
  Бучневич В.Е. Записки о Полтаве и ее памятниках / В.Е. Бучневич. – 2-е испр. и доп. изд. – Полтава : Типо-литография губернского правления, 1902. – 449 с.
500837
   Записки о походах 1812 и 1813 годов от Тарутинского сражения до Кульминского боя : в 2 ч. / [В. С. Норов]. – Санкт-Петербург : В тип. Конрада Вингебера
Ч. 1. – 1834. – 158, III с. – Авт. установлен по изд. : Восстание декабристов / П. К. Ченцов (М., 1929). - Конволют. - Пер.: Записки о походах 1812 и 1813 годов от Тарутинского сражения до Кульминского боя, ч. 2
500838
   Записки о походах 1812 и 1813 годов от Тарутинского сражения до Кульминского боя. Ч. 2 : в 2 ч. / [В. С. Норов] // Записки о походах 1812 и 1813 годов от Тарутинского сражения до Кульминского боя : в 2 ч. / [В. С. Норов]. – Санкт-Петербург : В тип. Конрада Вингебера, 1834. – Ч. 1. – 103 с.
500839
  Михайловский-Данилевский А.И. Записки о походе 1813 года / [Соч.] А. Михайловского-Данилевского. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : тип. Рос. акад., 1836. – [4], X, 559 с., 6 л. карт., план. : карт., план.
500840
  Неверов Т.И. Записки о прошлом. / Т.И. Неверов. – Новосибирск, 1956. – 222с.
500841
  Пущин И.И. Записки о Пушкине / И.И. Пущин. – М, 1934. – 256с.
500842
  Пущин И.И. Записки о Пушкине / И.И. Пущин. – М, 1937. – 223с.
500843
  Пущин И.И. Записки о Пушкине / И.И. Пущин. – Москва-Л, 1943. – 96с.
500844
  Пущин И.И. Записки о Пушкине / И.И. Пущин. – М, 1956. – 495с.
500845
  Пущин И.И. Записки о Пушкине / И.И. Пущин. – М, 1956. – 62с.
500846
  Пущин И.И. Записки о Пушкине / И.И. Пущин. – М, 1969. – 63с.
500847
  Пущин И.И. Записки о Пушкине / И.И. Пущин. – М, 1979. – 141с.
500848
  Пущин И.И. Записки о Пушкине / И.И. Пущин. – Красноярск, 1981. – 156с.
500849
  Пущин И.И. Записки о Пушкине / И.И. Пущин. – Москва, 1988. – 559 с.
500850
  Пущин И.И. Записки о Пушкине / И.И. Пущин. – Москва : Правда, 1989. – 576с.
500851
  Пущин И.И. Записки о Пушкине и письма / И.И. Пущин. – М, 1925. – 368с.
500852
  Пущин И.И. Записки о Пушкине и письма / И.И. Пущин. – М.-Л, 1927. – 224с.
500853
  Суханов Н.И. Записки о революции. – Петербург : Изд. З. И. Гржебина
Кн.1. – 1919. – 264с.
500854
  Суханов Н.Н. Записки о революции / Н.Н. Суханов. – М.
1. – 1991. – 382с.
500855
  Суханов Н.Н. Записки о революции / Н.Н. Суханов. – М.
2. – 1991. – 398с.
500856
  Суханов Н.Н. Записки о революции / Н.Н. Суханов. – М.
3. – 1992. – 415с.
500857
  Горсей Дж. Записки о России. XVI - начало XVII в. / Дж. Горсей. – Москва : МГУ, 1990. – 288с. – ISBN 5-211-002912-1
500858
  Идес И. Записки о русском посольстве в Китай (1692-1695) / И. Идес, А. Кранд. – Москва, 1967. – 404с.
500859
  Макаров И.К. Записки о семье художников Макаровых / И.К. Макаров. – Саранск, 1974. – 167с.
500860
  Палеолог Г.Н. Записки о современных вопросах России. – Санкт-Петербург : Тип. Мор. м-ва, 1869. – V, 260 с.
500861
   Записки о театре. – Ленинград ; Москва : Искусство, 1958. – 256 с.
500862
   Записки о театре. – Ленинград ; Москва : Искусство, 1960. – 432 с.
500863
  Кашкаров А. Записки о финской литературе и литераторах // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2012. – № 5 (сентябрь - октябрь). – С. 331-339. – ISSN 0042-8795
500864
  Хан-Гирей Записки о Черкесии / Хан-Гирей. – Нальчик, 1978. – 335 с.
500865
  Дойль А.К. Записки о Шерлоке Холмсе / А.К. Дойль. – Куйбышев, 1956. – 428с.
500866
  Дойль А.К. Записки о Шерлоке Холмсе / А.К. Дойль. – Москва, 1978. – 623с.
500867
  Дойль А.К. Записки о Шерлоке Холмсе / А.К. Дойль; Дойл А.К. – Ставрополь, 1978. – 544 с.
500868
  Дойль А.К. Записки о Шерлоке Холмсе / А.К. Дойль; Дойл А.К. – Москва, 1979. – 623 с.
500869
  Дойль А.К. Записки о Шерлоке Холмсе : рассказы и повести ; пер. с англ. / А.К. Дойль; Артур Конан Дойл. – Ленинград : Детская литература, 1980. – 622 с. – (Библиотека приключений и научной фантастики)
500870
  Дойль А.К. Записки о Шерлоке Холмсе / А.К. Дойль; Дойл А.К. – Красноярск, 1981. – 181с.
500871
  Дойль А.К. Записки о Шерлоке Холмсе / А.К. Дойль; Пер. с англ. под ред. К. Чуковского. – Москва : Недра, 1981. – 575с. – (Б-ка приключений ; Т. 5)
500872
  Дойль А.К. Записки о Шерлоке Холмсе / А.К. Дойль; Дойл А.К. – Минск, 1981. – 576с.
500873
  Дойль А.К. Записки о Шерлоке Холмсе / А.К. Дойль. – Душанбе, 1982. – 297с.
500874
  Дойль А.К. Записки о Шерлоке Холмсе / А.К. Дойль; Дойл А.К. – Москва, 1983. – 608с.
500875
  Дойль А.К. Записки о Шерлоке Холмсе / А.К. Дойль; Дойл А.К. – Казань, 1984. – 192 с.
500876
  Дойль А.К. Записки о Шерлоке Холмсе / А.К. Дойль. – Л., 1984. – 623с.
500877
  Дойль А.К. Записки о Шерлоке Холмсе / А.К. Дойль; Дойл А.К. – Фрунзе, 1984. – 512 с.
500878
  Дойль А.К. Записки о Шерлоке Холмсе / А.К. Дойль; Дойл А.К. – Устинов, 1987. – 256с.
500879
  Дойль А.К. Записки о Шерлоке Холмсе / А.К. Дойль; Дойл А.К. – Чебоксары, 1989. – 351с.
500880
  Дойль А.К. Записки о Шерлоке Холмсе / А.К. Дойль. – Казань, 1991. – 320с.
500881
  Дойль А.К. Записки о Шерлоке Холмсе / А.К. Дойль. – Иркутск, 1991. – 558с.
500882
  Дойль А.К. Записки о Шерлоке Холмсе / А.К. Дойль; Дойл А.К. – Москва
1. – 1991. – 301 с.
500883
  Дойль А.К. Записки о Шерлоке Холмсе. Рассказы и повесть / А.К. Дойль; Дойл А.К. – Баку : Язычы, 1990. – 560 с.
500884
  Кулиш П.А. Записки о Южной Руси / Издал П. Кулиш. – Санкт-Петербург : [В тип. А. Якобсона]
Т. 1 : Майор. Потомки Заднепровских Гайдамак. – 1856. – XXVI. 322 с.
500885
  Кулиш П.А. Записки о Южной Руси : Т.1[конволют] / Издал П. Кулиш. – Санкт-Петербург : [В тип. А. Якобсона]
Т. 1. – 1856. – XXVI, 322 с.
500886
  Кулиш П.А. Записки о Южной Руси : Т.2 / издал П. Кулиш. – Санкт-Петербург : [В тип. А. Якобсона]
Т. 2. – 1857. – XIII, 354 с.
500887
  Кулиш П.А. Записки о Южной Руси. Т. 2 / издал П. Кулиш // Записки о Южной Руси : Т.1[конволют] / П.А. Кулиш. – Санкт-Петербург : [В тип. А. Якобсона], 1856. – Т. 1. – XIII, 354 с.
500888
  Вениаминов И. Записки об Атхинских Алеутах и Колошах / И Вениаминов . – Санкт-Петербург : В типографии Императорской Российской Академии
Записки об островах Уналашкинского Отдела. – 1840. – 154, [1] с.
500889
  Гюго Клод Записки об Индии / Гюго Клод; Пер. с франц. рукопис, примеч. и вступ. статья К.А. Антоновой. – Москва : Наука, 1977. – 224с.
500890
  Гиберти Л. Записки об итальянском искусстве / Л. Гиберти. – М., 1938. – 104с.
500891
  Берг Н.В. Записки об осаде Севастополя : в 2 т. / [Соч.] Н. Берга. – Москва : Изд. К. Солдатенкова и Н. Щепкина ; В тип. Каткова и К*
Т. 1. – 1858. – 264 с. + План-карта


  На тит. л. дарственная надпись: Многоуважаемому Степану Тимофеевичу Голубеву от автора
500892
  Чолакович Родолюб Записки об освободительной войне. / Чолакович Родолюб. – Москва, 1963. – 790с.
500893
  Чолакович Родолюб Записки об освододительной войне в Югославии. / Чолакович Родолюб. – Москва, 1965. – 780с.
500894
   Записки об ученых трудах действительных членов Академии наук СССР по отделению общественных наук. избранных в 1931 и 1932 годах. – Ленинград : Издательство АН СССР, 1932. – 47 с.
500895
  Долинов В.И. Записки об Эфиопии / В.И. Долинов. – Москва, 1955. – 38с.
500896
   Записки обласної наукової бібліотеки імені Дмитра Чижевського. – Кіровоград, 1994. – 48с.
500897
   Записки общества геоэкологов. – Симферополь
Вип. 2. – 2000
500898
   Записки общества геоэкологов. – Симферополь
Вип. 3. – 2000
500899
   Записки общества геоэкологов. – Симферополь
Вип. 4. – 2000
500900
   Записки Одесского общества истории и древности
Т. 2. – 1850. – Видання старою орфографією
500901
  Соболев П.А. Записки олимпийского атташе / П.А. Соболев. – М, 1962. – 120с.
500902
  Левик С.Ю. Записки оперного певца / С.Ю. Левик. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва : Искусство, 1962. – 714 с.
500903
  Левик С.Ю. Записки оперного певца. Из истории русской оперной сцены / С.Ю. Левик. – Москва, 1955. – 474 с.
500904
  Задорожный Олег Записки опытного фаранга // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2011. – № 7. – С. 92-101 : фото
500905
  Воробьев К.А. Записки орнитолога / К.А. Воробьев. – Москва, 1973. – 177с.
500906
  Воробьев К.А. Записки орнитолога / К.А. Воробьев. – 2-е изд., доп. – Москва, 1978. – 255с.
500907
   Записки осередку наукового товариства ім.Т.Шевченка у Дніпропетровську : збірник наукових праць / Наукове товариство ім. Т. Шевченка у Дніпропетровську; Дніпропетровський нац. ун.; Дніпропетровський обл. центр з охорони історико-культурних цінностей. – Дніпропетровськ : Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту
Вип. 1. – 2007
500908
  Долгорукая Н.Б. Записки оставшиеся по смерти княгини Натальи Борисовны Долгорукой : Завет нынешнему поколению из времен первой половины 18-го века / [под ред. и ввод. ст. П.П. Смирнова]. – Санкт-Петербург : Изд. Н.М. Усова ; Синода. тип., 1912. – [2], XLII, 71 с., 5 л. ил. (портр.). – Текст записок печатался в журн. Друг юношества, изд. М. Невзоровым, 1810 г.
500909
  Кэнко-хоси Записки от скуки / Кэнко-хоси. – М., 1970. – 255с.
500910
  Некрасов Записки отдела рукописей / Некрасов, Д.И. Писарев. – Москва, 1940. – 92 с.
500911
  Веселов В.В. Записки отличника / В.В. Веселов. – Челябинск, 1983. – 232с.
500912
  Вайян-Кутюрье Записки отпускника / Вайян-Кутюрье. – Москва, 1938. – 48с.
500913
  Карданов Б.М. Записки офицера / Буба Карданов; пер. с кабард. авт. – Нальчик : Эльбрус, 1974. – 185 с.
500914
  Черкасов А.А. Записки охотника-натуралиста / А.А. Черкасов. – Москва, 1962. – 504с.
500915
  Тургенев И.С. Записки охотника / И.С. Тургенев, 1934. – 399с.
500916
  Тургенев И.С. Записки охотника / И.С. Тургенев. – М., 1936. – 63с.
500917
  Тургенев И.С. Записки охотника / И.С. Тургенев. – Воронеж, 1937. – 404с.
500918
  Тургенев И.С. Записки охотника / И.С. Тургенев. – М., 1937. – 415с.
500919
  Тургенев И.С. Записки охотника / И.С. Тургенев. – Л., 1945. – 335с.
500920
  Тургенев И.С. Записки охотника / И.С. Тургенев. – Петрозаводск, 1946. – 206с.
500921
  Тургенев И.С. Записки охотника / И.С. Тургенев. – Саратов, 1946. – 315с.
500922
  Тургенев И.С. Записки охотника / И.С. Тургенев. – Куйбышев, 1947. – 325с.
500923
  Тургенев И.С. Записки охотника / И.С. Тургенев. – Смоленск, 1948. – 328с.
500924
  Тургенев И.С. Записки охотника / И.С. Тургенев. – Кострома, 1949. – 360с.
500925
  Тургенев И.С. Записки охотника / И.С. Тургенев, 1949. – 359с.
500926
  Тургенев Иван Сергеевич Записки охотника / Тургенев Иван Сергеевич. – Киев, 1953. – 192с.
500927
  Тургенев И.С. Записки охотника / И.С. Тургенев. – М., 1966. – 447с.
500928
  Тургенев Иван Сергеевич Записки охотника / Тургенев Иван Сергеевич. – М., 1968. – 254с.
500929
  Тургенев Иван Сергеевич Записки охотника / Тургенев Иван Сергеевич. – М., 1969. – 224с.
500930
  Тургенев Иван Сергеевич Записки охотника / Тургенев Иван Сергеевич. – Ленинград, 1972. – 191с.
500931
  Тургенев Иван Сергеевич Записки охотника / Тургенев Иван Сергеевич. – Киев, 1975. – 222с.
500932
  Тургенев И.С. Записки охотника : Кн. для чтения для говорящих на англ. яз. / И.С. Тургенев. – Москва, 1976. – 287 с.
500933
  Тургенев И.С. Записки охотника : Книга для чтения с комментарием на сербскохорватском языке / И.С. Тургенев. – Москва, 1976. – 232 с.
500934
  Тургенев Иван Сергеевич Записки охотника / Тургенев Иван Сергеевич. – М., 1977. – 285с.
500935
  Тургенев И.С. Записки охотника : Книга для чтения с комментарием на финском языке и словарем / И.С. Тургенев. – Москва : Русский язык, 1978. – 279 с. – Пар. тит. л. на финском языке
500936
  Тургенев И.С. Записки охотника : Книга для чтения с комментарием на нидерландском языке и словарем / И.С. Тургенев. – Москва : Русский язык, 1979. – 280 с. – Пар. тит. л. на нидерландском языке
500937
  Тургенев Иван Сергеевич Записки охотника / Тургенев Иван Сергеевич. – М., 1979. – 607с.
500938
  Тургенев Иван Сергеевич Записки охотника / Тургенев Иван Сергеевич. – М., 1980. – 224с.
500939
  Тургенев Иван Сергеевич Записки охотника / Тургенев Иван Сергеевич. – Минск, 1984. – 448с.
500940
  Тургенев Иван Сергеевич Записки охотника / Тургенев Иван Сергеевич. – М., 1984. – 127с.
500941
  Тургенев Иван Сергеевич Записки охотника / Тургенев Иван Сергеевич. – М., 1984. – 254с.
500942
  Тургенев Иван Сергеевич Записки охотника / Тургенев Иван Сергеевич. – Ужгород, 1984. – 188с.
500943
  Тургенев Иван Сергеевич Записки охотника / Тургенев Иван Сергеевич. – М., 1985. – 256с.
500944
  Тургенев Иван Сергеевич Записки охотника / Тургенев Иван Сергеевич. – М., 1988. – 124с.
500945
  Тургенев Иван Сергеевич Записки охотника / Тургенев Иван Сергеевич. – М., 1991. – 675с.
500946
  Черкасов А.А. Записки охотника Восточной Сибири. / А.А. Черкасов. – Иркутск, 1950. – 240с.
500947
  Черкасов А.А. Записки охотника Восточной Сибири. / А.А. Черкасов. – Чита, 1958. – 352с.
500948
  Черкасов А.А. Записки охотника Восточной Сибири. (1856-1863) : с рис. в тексте / [соч.] А. Черкасова. – Санкт-Петербург : Изд. книгопрод С.В. Звонарева ; В тип. Карла Вульфа, 1867. – [4], VIII, 707 с.
500949
  Тургенев И.С. Записки охотника. Избранные рассказы / И.С. Тургенев. – Ростов -на-Дону, 1948. – 100с.
500950
  Тургенев И.С. Записки охотника. Накануне. Отцы и дети / И.С. Тургенев. – М., 1971. – 672с.
500951
  Тургенев И.С. Записки охотника. Повести и рассказы / И.С. Тургенев. – Москва : Художественная литература, 1979. – 607 с.
500952
  Тургенев И.С. Записки охотника. Полное собрание очерков и рассказов. 1847-1876 / И.С. Тургенев. – Птрг., 1918. – 424с.
500953
  Тургенев Иван Сергеевич Записки охотника; Отцы и дети / Тургенев Иван Сергеевич. – М., 1977. – 591с.
500954
  Тургенев Иван Сергеевич Записки охотника; Отцы и дети / Тургенев Иван Сергеевич. – Москва, 1981. – 735 с.
500955
  Тургенев Иван Сергеевич Записки охотника; Отцы и дети / Тургенев Иван Сергеевич. – М., 1986. – 444с.
500956
  Тургенев Иван Сергеевич Записки охотника; Рудин / Тургенев Иван Сергеевич. – Л., 1979. – 296с.
500957
   Записки очевидца. – М., 1989. – 718с.
500958
   Записки очевидца. – М., 1991. – 698с.
500959
   Записки очевидца : Воспоминания, дневники. – Москва : Современник, 1991. – 701с.
500960
  Подвысоцкий А. Записки очевидца о событиях в Варшаве в 1861 и 1862 годах / сост. по док. А. Подвысоцкий. – Санкт-Петербург : Печ. в Воен. тип., 1869. – [2], 152 с. стб. – Отд. оттиск: "Русский инвалид", 1868, с допечаткой 2 глав
500961
  Ежов В.Д. Записки очевидца. / В.Д. Ежов. – М, 1971. – 176с.
500962
  Черевин П.А. Записки П.А.Черевина. / П.А. Черевин. – Кострома, 1918. – 42с.
500963
  Гребнев П. Записки П.Гребнева / П. Гребнев. – Кострома, 1918. – Х,79с.
500964
  Ильинский Ю.Б. Записки Павла Курганова / Ю.Б. Ильинский. – Москва, 1958. – 56с.
500965
  Верещагин Н.К. Записки палеонтолога. По следам предков / Н.К. Верещагин; Отв.ред.Соколов В.Е. – Ленинград : Наука, 1981. – 166с.
500966
  Сторчиенко П.А. Записки парашютиста. / П.А. Сторчиенко. – М., 1974. – 111с.
500967
  Яковенко В.Г. Записки партизана / В.Г. Яковенко. – Москва - Ленинград, 1925. – 107 с.
500968
  Игнатов П.К. Записки партизана / П.К. Игнатов. – Москва, 1944. – 304с.
500969
  Игнатов П.К. Записки партизана / П.К. Игнатов. – Л., 1946. – 304с.
500970
  Игнатов П.К. Записки партизана / П.К. Игнатов. – Москва
кн. 2, 3. – 1947. – 504с.
500971
  Линьков Г.М. Записки партизана / Г.М. Линьков. – Москва, 1949. – 139с.
500972
  Игнатов П.К. Записки партизана / П.К. Игнатов. – Москва, 1973. – 695с.
500973
  Давыдов Д.В. Записки партизана / Д.В. Давыдов. – М., 1984. – 317с.
500974
  Яковенко В.Г. Записки партизана / В.Г. Яковенко. – Красноярск, 1988. – 157с.
500975
  Игнатов П.К. Записки партизана, и др. / П.К. Игнатов. – Краснодар, 1947. – 260с.
500976
  Титова Зинаида Михайловна Записки партизанки / Титова Зинаида Михайловна. – Воронеж : Центр.-Чернозем. кн. изд., 1966. – 155с.
500977
  Цессарский А.В. Записки партизанского врача / А.В. Цессарский. – Москва, 1956. – 348с.
500978
  Цесарский А.В. Записки партизанського лікаря. / А.В. Цесарский. – Вінниця, 1962. – 349с.
500979
  Парыгина Н.Д. Записки педагога / Н.Д. Парыгина. – Кемерово, 1954. – 234с.
500980
  Дмитревский П. Записки переводчика, составленные переводчиком при окружном управлении на острове Цусим Отано Кигоро / П. Дмитревский. – Санкт-Петербург : Типография Императорской Академии Наук, 1884. – [4], VIII, 329 с.
500981
   Записки Перекладацької Майстерні 2000-2001. – Львів
Т. 3. – 2002
500982
  Черкасов В. Записки песионера // Ренессанс : международный литературно-художественный журнал Киевского молодёжного центра "Поэзия". – Киев, 2007. – № 3. – С. 34-38.
500983
  Симонович-Ефимова Записки петрушечника и статьи о театре кукол / Симонович-Ефимова. – Л., 1980. – 271с.
500984
  Оэ К Записки пинчраннера / К Оэ. – Москва : Радуга, 1983. – 316с.
500985
  Телешов Н.Д. Записки писателя / Н.Д. Телешов. – Москва, 1948. – 351с.
500986
  Телешов Н.Д. Записки писателя / Н.Д. Телешов. – Москва, 1953. – 380с.
500987
  Телешов Н.Д. Записки писателя / Н.Д. Телешов. – Москва, 1966. – 384с.
500988
  Телешов Н.Д. Записки писателя / Н.Д. Телешов. – Саратов, 1987. – 358с.
500989
  Лундберг Е.Г. Записки писателя. 1920-1924 / Е.Г. Лундберг. – Л.
2. – 1930. – 319с.
500990
  Телешов Н.Д. Записки писателя. Рассказы / Н.Д. Телешов. – Москва : Правда, 1987. – 464 с.
500991
  Тарасов П.Н. Записки підпільщика. / П.Н. Тарасов. – Харків, 1932. – 132с.
500992
  Тарасов П.Н. Записки підпільщика. / П.Н. Тарасов. – 2-е вид. – Харків, 1935. – 180с.
500993
  Мошковський Я. Записки пілота / Я. Мошковський. – Київ, 1938. – 163с.
500994
  Кусраев А.Г. Записки по булевозначному анализу / А.Г. Кусраев, С.С. Кутателадзе. – Новосибирск, 1984. – 80с.
500995
  Кутателадзе С.С. Записки по геометрии и топологии векторных пространств / С.С. Кутателадзе. – Новосибирск, 1982. – 84с.
500996
  Кузьмин А. Записки по истории торпедных катеров / А. Кузьмин. – М.-Л, 1939. – 136с.
500997
  Геласимова А.Н. Записки подпольщицы / А.Н. Геласимова. – Москва, 1967. – 304с.
500998
  Пинегин Н.В. Записки полярника / Н.В. Пинегин. – Москва : Географгиз, 1952. – 496с.
500999
  Муров М.С. Записки полярника / М.С. Муров. – Ленинград : Лениздат, 1971. – 200с.
501000
  Луи Ж. Записки посла. / Ж. Луи. – М., 1925. – 88с.
<< На початок(–10)501502503504505506507508509510(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,