Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)481482483484485486487488489490(+10)В кінець >>
480001
  Ян Лі Законодавча база додержання прав людини в діяльності спецслужб // Євроатлантикінформ : бюлетень / Державне підприємство "Науково-виробничий центр "Євроатлантикінформ". – Київ, 2008. – № 3. – С. 14-16.


  Матеріали иіжнародної конференції "Захист демократичних цінностей і дотримання прав людини у діяльності спецслужб" 23 квітня 2008 року м. Київ
480002
  Кресіна І.О. Законодавча база здійснення громадського контролю в Україні // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ : ВАДЕКС, 2013. – Вип. 70
480003
  Данилко В.К. Законодавча база земельних відносин в Україні: статистичний аспект / В.К. Данилко, Т.В. Кобилинська // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 29-33 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
480004
  Набруско В.І. Законодавча база інформаційного простору України: проблеми реалізації в сучасних умовах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 64-66. – (Юридичні науки ; Вип. 49/51). – ISSN 1728-3817


  Порушуються проблеми законодавчого поля діяльності ЗМІ України, доступу громадян до інформації, формування політичної культури. Через аналіз досвіду функціонування зарубіжних мас-медіа пропонуються особливі моделі національного інформаційного поля. У ...
480005
  Поляков В. Законодавча база системи обов"язкового примірника документів України: історія та сучасність / В. Поляков, Т. Устіннікова // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2011. – № 1 (174). – С. 6-9. – ISSN 2076-9326
480006
  Поляков В. Законодавча база системи обов"язкового примірника документів України: історія та сучасність / В. Поляков, Т. Устіннікова // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2011. – № 2 (175). – С. 6-9. – ISSN 2076-9326
480007
  Скрипник А.Ю. Законодавча база та джерела дослідження діяльності військово-судових установ на Правобережній Україні в середині ХІХ ст. // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2016. – Т. 182 : Історичні науки. – C. 24-27. – ISSN 1996-5931
480008
  Нагірняк А. Законодавча база України у сфері культурно-історичної спадщини та її недоліки // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2017. – № 2 (18), квітень - червень, т. 2. – С. 111-114. – ISSN 1998-4634
480009
  Бабінова О.О. Законодавча база України щодо взаємодії органів публічної влади з громадськістю на центральному та місцевому рівнях // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. У. – Київ, 2005. – № 1. – С. 63-66. – Бібліогр.: 12 назв
480010
  Орленко М.І. Законодавча база, державний облік, збереження і охорона нерухомої культурної спадщини // Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; голов. ред. М.М. Осєтрін ; редкол.: Банах В.А., Барабаш І.В., Габрель М.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 64. – С. 240-250. – ISSN 2076-815X
480011
  Добринська Г. Законодавча влада Європейського Союзу // Студентський юридичний журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2011. – № 1. – С. 43-47
480012
  Селіванов А. Законодавча влада і конституційне правосуддя в Україні // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 5. – С. 23-29. – ISSN 0132-1331
480013
  Тертишник В.М. Законодавча влада України: концептуальні проблеми вдосконалення // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 11 (листопад). – С. 48-52
480014
  Бульба О. Законодавча влада як один з елементів принципу розподілу влади // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 6. – С.113-118. – ISSN 0132-1331
480015
  Георгіца А. Законодавча влада: поняття, правова природа, місце і роль у системі органів публічної влади // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 11. – С. 100-117. – ISSN 0132-1331
480016
  Словська І. Законодавча влада: тлумачення дефініції та суб"єкти // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 3 (99). – С. 33-38
480017
  Тертишник В. Законодавча влада: українські реалії та доктринальні проблеми // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2010. – № 23 (284). – С. 33-35
480018
   Законодавча діяльність Верховної Ради України: стратегія планування в умовах європейської інтеграції : матеріали круглого столу 28 січ. 2015 р. / Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2015. – 224, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-7166-33-5
480019
  Подковенко Т. Законодавча діяльність Директорії // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 11. – С.80-84


  Україна, 1918-1919 роки
480020
  Бурдоль Є. Законодавча діяльність і прокуратура // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 7 (97). – С. 10-16
480021
  Пархомчук О.С. Законодавча діяльність країн світу у сфері конверсії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 9-12. – (Міжнародні відносини ; Вип. 15)


  Статтю присвячено одній з важливіших проблем для України - проблемі конверсії, аналізу законодавчої діяльності в галузі конверсії в провідних країнах заходу, зокрема, в США в період "холодної війни". Визначено основні складові будь-якого закону з ...
480022
  Вовк Ю.Є. Законодавча діяльність урядів Радянської України у 1919-1929 роках // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2012. – № 3. – С. 15-18. – ISSN 2220-1394
480023
  Анісімов К. Законодавча діяльність Центральної Ради щодо впровадження єдиної форми однострою національних збройних сил України (березень 1917 - квітень 1918 рр.) // Українська Центральна Рада : поступ націєтворення та державобудівництва / КНУТШ; Центр українознавства; Ред.кол.: Баран В.Д., Борисенко В.К., Дунаєвська Л.Ф. та ін.; За заг. ред. В.І. Сергійчука. – Київ : Українська видавнича спілка, 2002. – С. 182-188. – ISBN 966-7060-54-1
480024
  Словська Є І. Законодавча ініціатива – початкова стадія законодавчого процесу // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 64-69. – (Право ; № 3). – ISSN 1813-338Х
480025
  Тополянська Т.О. Законодавча ініціатива як складова парламентської процедури // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 40. – С. 181-186. – ISSN 1563-3349
480026
  Качур І. Законодавча класифікація адміністративних справ в адміністративному судочинстві України // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2018. – № 2. – С. 27-33. – ISSN 2220-1394
480027
  Заяць Н.В. Законодавча компетенція органів представницької влади // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2009. – № 4 (65). – С. 14-24
480028
  Кулаков В. Законодавча легалізація інтернет-торгівлі // Юридична газета. – Київ, 2015. – 22 грудня (№ 52). – С. 34


  Ратифікація Римського статуту може відтермінуватись на 3 роки.
480029
  Кучма О.Л. Законодавча новація щодо сплати єдиного соціального внеску // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; редкол.: Іншин М.І., Щербина В.І., Сахарук І.С. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 2. – С. 107-113. – ISBN 978-966-2740-96-7


  У статті аналізується новація законодавства, яка збільшує обов"язки суб"єктів підприємницької діяльності в частині сплати єдиного внеску на загальнообов"язкове державне соціальне страхування. Приділяється увага конституційним засадам регулювання ...
480030
  Мартинюк О.Г. Законодавча основа адміністративної діяльності в органах прокуратури // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2016. – Вип. 4 (60). – С. 125-132. – ISSN 2078-9165
480031
  Іщейкін К.Є. Законодавча основа впровадження бюджету участі в Україні // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 162-171. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 78). – ISSN 1563-3349
480032
  Балабай Я.В. Законодавча основа селянської оренди землі в УСРР у період НЕПу (20-ті роки XX ст.) // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2008. – № 816. – С. 116-124. – (Історія ; Вип. 40). – ISSN 0453-8048
480033
  Сіліванова І.М. Законодавча підтримка академічної мобільності студентів в Україні // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4. – С. 111-118. – ISSN 2411-1317


  "...Українські університети також розширюють свої горизонти міжнародного співробітництва, створюючи структурні підрозділи, що здійснюють діяльність, направлену на розвиток академічних відносин із закордонними вищими навчальними закладами, ...
480034
  Монаєнко А.О. Законодавча правотворчість у сфері видатків на освіту та науку // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2010. – № 1. – С. 38-43
480035
  Латковська Т.А. Законодавча протидія відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 33. – С. 438-443. – ISSN 1563-3349
480036
  Хруппа М.С. Законодавча регламентація застосування методу контрольованої поставки у сфері боротьби з економічною і наркотичною злочинністю // Законодавство України. Науково-практичні коментарі : юридичний журнал / ТОВ "Український інформаційно-правовий центр". – Київ, 2002. – № 3. – С.125-127
480037
  Шайдюк С.В. Законодавча розбудова вищої військової освіти в Україні у 90-x роках ХХ ст. // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4. – С. 134-139. – ISSN 2411-1317
480038
  Коломоєць Д. Законодавча складова інституційного забезпечення інноваційного розвитку України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 56-58. – (Економіка ; вип. 107/108). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано законодавче забезпечення розвитку інноваційної сфери в Україні та окреслено основні проблеми його формування та реалізації на сучасному етапі. The article analyses the legislative provision of innovative sphere development in Ukraine ...
480039
  Коростей В. Законодавча стратегія розвитку економіки України // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 7. – С. 105-110. – ISSN 0132-1331
480040
  Грін О.О. Законодавча та організаційна діяльність Народної Ради Закарпатської України (1944-1945 рр.) // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 40. – С. 85-91. – ISSN 1563-3349
480041
  Ткачук А. Законодавча техніка : практичний посібник нормопроектувальника / Анатолій Ткачук ; [Ін-т громадянського суспільства]. – Київ : Легальний статус, 2011. – 266 с. – ISBN 978-966-8312-62-5
480042
  Перкій Р. Законодавча техніка в період Директорії // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 227-229
480043
  Дзейко Ж.О. Законодавча техніка в Україні (теоретико-історичне дослідження) : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.01 / Дзейко Жанна Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2011. – 39 с. – Бібліогр. : 51 назв.
480044
  Дзейко Ж.О. Законодавча техніка в Україні (теоретико-історичне дослідження) : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.01 / Дзейко Ж.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 452 л. – Бібліогр.: л. 399-452
480045
  Дзейко Ж.О. Законодавча техніка в Україні: історико-теоретичне дослідження / Ж.О. Дзейко ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Київський університет, 2007. – 360 с. – ISBN 966-594-865-2
480046
  Дзейко Ж. Законодавча техніка й механізм реалізації норм права: методологічні питання взаємозв"язку // Про українське право : часопис кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; редкол.: Г. Балюк, І. Безклубий, О. Беляневич [та ін.]. – Київ, 2009. – Число 4 : Правова освіта і наука. Методологія юридичних досліджень. – С. 359-367. – ISBN 978-966-349-240-7
480047
  Дзейко Ж.О. Законодавча техніка на землях України імперського періоду (кінець XVIII - початок XX ст.) // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 12. – С. 5-15.
480048
  Дзейко Ж. Законодавча техніка: поняття і значення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 11-15. – (Юридичні науки ; Вип. 70/71). – ISSN 1728-3817


  Аналізуються поняття і значення законодавчої техніки. Основний акцент зроблено на дослідженні таких найважливіших характеристик законодавчої техніки, як її зміст, структура, сутність, види, співвідношення із законодавчим процесом. The author of the ...
480049
  Омечьченко Н.Л. Законодавча функція Верховної Ради України деякі пробтеми теорії // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 41. – С. 243-249. – ISSN 1563-3349
480050
  Омельченко Н.Л. Законодавча функція у системі функцій Верховної Ради України // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 262-267. – ISSN 1563-3349
480051
  Івченко В.Є. Законодавче визнання сімейного фермерства в Україні: виклики та доцільність // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України. – Київ, 2016. – № 158 (3-4(2)). – С. 22-25. – ISSN 1728-6220
480052
  Ангелов А. Законодавче визначення взаємодії слідчих і оперативних працівників // Вісник наукового товариства курсантів та студентів Львівського державного університету внутрішніх справ / Львівський державний університет внутрішніх справ. Наукове т-во курсантів та студентів. – Львів, 2006. – № 1 : Механізм прав. регулювання у правоохор. та правозах. діяльн. в умовах форм. громадян. сусп-ва (Осінні юридичні читання) Тези доп. та пов. уч. Всеукр. курс.-студ. наук. конф. 10 лист. 2006 р. – С. 3-5.
480053
  Козьяков І. Законодавче визначення державної безпеки: проблеми теорії та практики // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 9 (283). – С. 160-164. – ISSN 2
480054
  Владиченко О. Законодавче визначення кола суб"єктів господарювання у сфері реалізації вугільної продукції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 113-115. – (Юридичні науки ; Вип. 91). – ISSN 1728-3817


  Обґрунтована актуальність уточнення кола суб"єктів господарювання у сфері реалізації вугільної продукції, з урахуванням особливостей їх правового статусу та змісту здійснюваної ними діяльності. Проведено аналіз нормативно-правових актів, що визначають ...
480055
  Хасанова В. Законодавче визначення понять "внутрішня торгівля" та "торговельна діяльність" // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2006. – № 6. – С. 31-35
480056
  Смирний С. Законодавче визначення процесуальних імунітетів осіб у досудовому провадженні // Правничий часопис Донецького університету : науковий журнал / Донецький національний університет. – Донецьк, 2008. – № 2 (20). – С. 65-71
480057
  Сірант М. Законодавче вирішення проблем біженців у європейських країнах // Вісник наукового товариства курсантів та студентів Львівського державного університету внутрішніх справ / Львівський державний університет внутрішніх справ. Наукове т-во курсантів та студентів. – Львів, 2006. – № 1 : Механізм прав. регулювання у правоохор. та правозах. діяльн. в умовах форм. громадян. сусп-ва (Осінні юридичні читання) Тези доп. та пов. уч. Всеукр. курс.-студ. наук. конф. 10 лист. 2006 р. – С. 129-131.
480058
  Прошута В. Законодавче вікно в Європу. Громадянин України - об"єкт міжнародного співчуття чи суб"єкт міжнародного права // Український юрист : Журнал сучасного правника / ЗАТ "Юридична практика". – Київ, 2003. – № 4. – С.26-28. – ISSN 1726-3077


  Прийняття ВРУ Конвенціі про захист прав людини
480059
  Кармаза О. Законодавче врегулювання колізійних питань спадкових правовідносин // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 11. – С.108-109
480060
  Дуванський О.Ф. Законодавче врегулювання порушення кримінальної справи // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 194-202.
480061
   Законодавче врегулювання проядку використання та захисту державних символів України // Проблеми законодавчого забезпечення пріоритетних сфер суспільних відносин : (на основі аналізу законопроектів, включених до порядку денного дев"ятої сесії Верховної Ради України восьмого скликання) / Ін-т законодавства Верхов. Ради України ; [заг. ред. В.О. Зайчука]. – Київ : Людмила, 2019. – [Т. 15]. – С. 285-332. – ISBN 978-617-7638-94-9
480062
  Скидан О. Законодавче забезпечення аграрної політики в Україні: проблемні питання // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 4. – С. 52-57. – ISSN 0132-1331
480063
  Прилуцька І. Законодавче забезпечення активізації розвитку інноваційного підприємництва в Україні // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 31, ч. 2. – С. 185-192. – ISSN 2078-5860
480064
   Законодавче забезпечення бюджетного планування // Проблеми законодавчого забезпечення пріоритетних сфер суспільних відносин : (на основі аналізу законопроектів, включених до порядку денного дев"ятої сесії Верховної Ради України восьмого скликання) / Ін-т законодавства Верхов. Ради України ; [заг. ред. В.О. Зайчука]. – Київ : Людмила, 2019. – [Т. 15]. – С. 333-365. – ISBN 978-617-7638-94-9
480065
  Мазур О. Законодавче забезпечення в Україні прав та законних інтересів особи, затриманої за підозрою у вчиненні злочину // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2007. – № 8. – С. 83-87.
480066
  Ковальчук О.Б. Законодавче забезпечення виборчого процесу в Україні // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 827. – С. 69-73. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
480067
  Сюйва І.С. Законодавче забезпечення використання лісових ресурсів для виробництва сільськогосподарської продукції в Україні // Право. Людина. Довкілля : науково-практичний журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: В.М. Єрмоленко, В.В. Ладиченко, В.І. Мельник [та ін.]. – Київ, 2019. – Vol. 10, № 3. – С. 28-35. – ISSN 2663-1350
480068
  Гончар Ю.Ю. Законодавче забезпечення вирощування ріпаку в Україні // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 8/9 (вересень). – С. 113-120
480069
  Орлова В. Законодавче забезпечення відшкодуання екологічної шкоди здоров"ю людини в України // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2003. – № 5. – С.42-47. – ISBN 966-667-078-Х
480070
  Кафарський О.В. Законодавче забезпечення господарських відносин у сфері сільського туризму // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 425-431. – ISSN 1563-3349
480071
   Законодавче забезпечення депутатської діяльності: міжнародно-правові стандарти та зарубіжний досвід / Ін-т законодавства Верхов. Ради України ; [упоряд.: О.Л. Копиленко (керівник) та ін. ; переклад: О.М. Мірошниченко та ін.]. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2015. – 123, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 109-123. – ISBN 978-966-7166-32-8
480072
  Макєєва Л.М. Законодавче забезпечення державного управління землями сільськогосподарського призначення // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запоріз. ін-т державного та муніципального упр.". – Запоріжжя, 2011. – С. 155-161. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
480073
  Ухач В. Законодавче забезпечення децентралізації місцевого самоврядування в Україні (теоретико-правовий аспект) / В. Ухач, У. Сирко // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2018. – Вип. 1 (13). – С. 42-48. – ISSN 2524-0129
480074
  Джолос О.В. Законодавче забезпечення діяльності державного іномовлення України // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2016. – Т. 62, січень – березень


  У статті розглянуто історію розвитку іномовлення, зокрема в Україні; стисло проаналізовано принципи роботи зарубіжних компаній, що здійснюють мовлення на закордон, з погляду їх організаційно-правового статусу. Вивчено правові норми, що ...
480075
  Громик В.С. Законодавче забезпечення діяльності касаційного судочинства в період Української революції (1917-1921 рр.): порівняльно-правовий аспект // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Соборність України: правовий вимір", присвяченої 100-річчю Акту Злуки УНР і ЗУНР 22 січня 1919 р. : 29 листоп. 2018 р., м. Київ / "Соборність України: правовий вимір", наук.-практ. конф. – Київ : Маслаков, 2019. – С. 243-245. – ISBN 978-617-7777-14-3
480076
  Шабранська Н.І. Законодавче забезпечення діяльності малих інноваційних підприємств // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 7/8 (74/75). – С. 76-81.
480077
  Монаєнко А.О. Законодавче забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 151-156. – (Державне управління ; № 3). – ISSN 1813-3401
480078
  Стороженко С.В. Законодавче забезпечення екологічних прав громадян // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 6. – С. 48-56.
480079
  Мамутов В. Законодавче забезпечення економічної політики // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 10. – С. 112-119. – Бібліогр.: с. 113-117. – ISSN 0131-775Х


  Проаналізовано недоліки в законодавчому забезпеченні економічної політики, прагнення кримінально-тіньових елементів використовувати наявні або створити нові лазівки в законодавстві для свого збагачення антигромадськими способами. Запропоновано заходи ...
480080
  Ніколаєнко Н.В. Законодавче забезпечення електронної комерції в Україні: стан та перспективи розвитку // Законодавча діяльність Верховної Ради України: стратегія планування в умовах європейської інтеграції : матеріали круглого столу 28 січ. 2015 р. / Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2015. – С. 191-196. – ISBN 978-966-7166-33-5
480081
  Кириченко О. Законодавче забезпечення ефективного функціонування ринку капіталів в Україні / О. Кириченко, Ю. Кім // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2009. – № 4 (88). – С. 56-67. – ISSN 1605-2005
480082
  Лукашевич С.Ю. Законодавче забезпечення залучення громадськості до запобігання злочинам проти власності // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України. – Харків, 2015. – № 3 (11). – С. 155-166. – ISSN 2304-4556
480083
  Підоричева І.Ю. Законодавче забезпечення інтеграційних процесів науки, освіти й виробництва в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 134-137. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
480084
  Скулиш Є. Законодавче забезпечення інформаційної безпеки в ході оперативно-розшукової діяльності / Є. Скулиш, Д. Прокоф"єва // Правове, нормативне та метрологічне забезпечення системи захисту інформації в Україні / Нац. тех. ун. України "КПІ". Мін.осв. і науки України. Департамент спец. телеком. сист. та захисту інформ. сл. безпеки. – Київ, 2006. – Вип. 2 (13). – С. 11-14
480085
  Іванов В.Ф. Законодавче забезпечення механізму доступу до інформації : (зарубіжний досвід) / В.Ф. Іванов ; Комісія Верх. Ради України законодав. забезпеч. свободи слова та засобів мас. інф. – Київ : Довіра, 1997. – 24с.
480086
  Ісакова І. Законодавче забезпечення місцевого державного управління та самоврядування за доби Української держави П. Скоропадського // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 190-192
480087
  Олефіренко С.В. Законодавче забезпечення модернізації Головних управлінь юстиції в Україні // Теорія та практика державної служби : матеріали наук.-практ. конф., 8 листоп. 2013 р., м. Дніпропетровськ / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [редкол.: С.М. Серьогін (голова) та ін.]. – Дніпропетровськ : ДРІДУ НАДУ, 2013. – С. 67-69. – ISBN 978-617-7139-03-3
480088
  Грудзевич Я.В. Законодавче забезпечення незалежності Національного Банку : банківська справа // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 5. – С. 106-110. – Бібліогр.: 6 назв
480089
  Бринцев Василь Законодавче забезпечення окремих форм парламентського контролю відповідно до засад, встановлених конституцією України // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2009. – № 2 (20). – С. 20-25.
480090
  Багай Н.О. Законодавче забезпечення охорони довкілля у сільському господарстві // Екологічне право України : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і прав. експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Асоц. укр. правників ; Укр. еколог. спілка ; голов. ред. Костицький В.В. ; редкол.: Андрєйцев В.І., Балюк Г.І., Єрмоленко В.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3/4. – С. 6-10. – ISSN 2413-7189
480091
  Стеценко С. Законодавче забезпечення охорони здоров"я в Україні / С. Стеценко, І. Сенюта // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 6. – С. 96-101. – ISSN 0132-1331
480092
  Россіхін В.В. Законодавче забезпечення пенітенціарної політики радянської держави щодо неповнолітніх у 1930-1980 рр. // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2012. – № 2 (7). – С. 84-89
480093
  Дашковська О. Законодавче забезпечення прав жінки в США другої половини ХХ ст. // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2009. – № 2 (57). – С. 144-149. – ISSN 1993-0909
480094
  Мачуський В.В. Законодавче забезпечення права на підприємництво в Україні // Справедливість у юриспруденції: теорія та практика : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доповідей (23 лютого 2016 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип. Н.І. Смеречинська]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2017. – С. 107-108. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-37-7
480095
  Ковальчук М. Законодавче забезпечення правового режиму землі як об"єкту інвестиційної діяльності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 94-97. – (Юридичні науки ; вип. 93). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджуються проблемні питання законодавчого забезпечення правового режиму землі як об"єкту інвестиційної діяльності. В статье исследуются проблемные вопросы законодательного обеспечения правового режима земли как объекта инвестиционной ...
480096
  Тимошенко В.А. Законодавче забезпечення протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, як передумова запобігання наркобізнесу // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 84. – С. 176-185. – ISSN 0201-7245
480097
  Крупка Л.С. Законодавче забезпечення процесів трудової міграції в європейських країнах // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 1. – С. 151-157. – (Право. Економіка. Управління)
480098
   Законодавче забезпечення реформування кримінального та кримінального процесуального законодавства // Проблеми законодавчого забезпечення пріоритетних сфер суспільних відносин : (на основі аналізу законопроектів, включених до порядку денного дев"ятої сесії Верховної Ради України восьмого скликання) / Ін-т законодавства Верхов. Ради України ; [заг. ред. В.О. Зайчука]. – Київ : Людмила, 2019. – [Т. 15]. – С. 169-247. – ISBN 978-617-7638-94-9
480099
  Лазор О. Законодавче забезпечення реформування системи місцевого самоврядування та муніципальної служби Італії / О. Лазор, І. Шелепницька // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 141-157.
480100
  Ткаченко В.В. Законодавче забезпечення розбудови інформаційного суспільства в Україні: сутність принципів інформаційного права та інформаційного законодавства, напрями їх розвитку // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з питань інформатики, інформатизації, інформаційного права та інформаційної безпеки / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2013. – № 2 (38). – С. 31-37
480101
  Пережняк Б. Законодавче забезпечення розбудови у соціально-культурній (духовній) сфері незалежної України: підсумки проблеми, перспективи // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2011. – № 4. – С. 59-63. – ISSN 1561-4999
480102
  Шаульська Г. Законодавче забезпечення розвитку громадянського суспільства в умовах децентралізації влади в Україні // Національна безпека: моніторинг реалізації законодавства України / Ін-т законодавства Верхов. Ради України ; Женев. центр демократ. контролю над збройними силами ; Центр дослідж. армії, конверсії та роззброєння ; [упоряд.: О.Л. Копиленко, Є.Р. Бершеда, Т.М. Барабаш]. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2018. – С. 193-199. – ISBN 978-617-7638-06-2
480103
   Законодавче забезпечення розвитку електронного урядування / І.В. Шкарлат, Н.М. Заєць, В.В. Омельченко, Л.О. Полосіна // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2013. – № 1. – С. 69-73. – Бібліогр.: 13 назв.


  Нормативно-правове регулювання електронного урядування на сьогодні включає достатньо великий перелік документів. Проте нормативно-правова база не є достатньою. Зокрема не існує спеціалізованих документів, які закладають концепцію та стратегію розвитку ...
480104
  Скіпенко Р.Е. Законодавче забезпечення розвитку накопичувальної системи пенсійного страхування // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 366-370. – ISSN 1563-3349
480105
  Сушко І. Законодавче забезпечення руху до симетричного безвізового режиму між ЄС та Україною. Поточні оцінки візової практики країн ЄС в Україні / Сушко І., Врадій О., Сушко О. ; Центр миру, конверсії та зовнішньої політики України ; Громад. ініціатива "Європа без кордонів". – Київ : Відродження, 2010. – 56 с. – ISBN 978-966-8875-57-1
480106
  Шпомер А.І. Законодавче забезпечення стандартизації в Україні // Теоретико-прикладні засади правової науки: сучасний вимір : матеріали наук.-практ. конф., 25 груд. 2014 р., м. Запоріжжя / Громадська орг. "Всеукр. асоц. кримінального права" [та ін.] ; [редкол.: Т.А. Денисова (голов. ред.) та ін.]. – Запоріжжя : Зеленкевич Л.П., 2014. – С. 81-85. – ISBN 978-966-2456-11-0
480107
  Мартюшев О.О. Законодавче забезпечення стратегічного управління в банківській системі України // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : Збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2006. – Т. 16. – С. 252-257. – ISBN 966-8958-03-9
480108
  Ахтирська Н.М. Законодавче забезпечення судового пізнання у справах, пов"язаних з торгівлею людьми / Н.М. Ахтирська, Т.М. Юденко // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 56. – С. 414-418. – ISSN 1563-3349
480109
  Івкін М. Законодавче забезпечення судоустрою за доби гетьмана Павла Скоропадського // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 187-188
480110
  Овчар І. Законодавче забезпечення та політичні мотиви визначення українсько-російських відносин // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2010. – № 1 (23). – С. 71-77


  У статті розглядаються складові внутрішньої політики, пов"язані з зовнішніми факторами, як мотив визначення українсько-російських відносин. Аналізується тривалий і неоднозначний етап становлення українсько-російських взаємин як у форматі міждержавних ...
480111
  Нестерцова-Собакар Законодавче забезпечення трудової діяльності українських жінок: історико-правові аспекти // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 9. – С. 116-119. – ISSN 0132-1331
480112
  Виноградова О. Законодавче забезпечення участі України у діяльності міжнародного кримінального суду // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2002. – № 6. – С.6-8
480113
   Законодавче забезпечення форм безпосередньої демократії // Проблеми законодавчого забезпечення пріоритетних сфер суспільних відносин : (на основі аналізу законопроектів, включених до порядку денного дев"ятої сесії Верховної Ради України восьмого скликання) / Ін-т законодавства Верхов. Ради України ; [заг. ред. В.О. Зайчука]. – Київ : Людмила, 2019. – [Т. 15]. – С. 72-124. – ISBN 978-617-7638-94-9
480114
  Князь С.В. Законодавче забезпечення формування сприятливого інвестиційного клімату в Україні / С.В. Князь, В.А. Фльорко // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2003. – № 9. – С. 187-192. – Бібліогр.: на 17 пунктів
480115
   Законодавче забезпечення функціонування повноціного ринку електроенергії в Україні // Проблеми законодавчого забезпечення пріоритетних сфер суспільних відносин : (на основі аналізу законопроектів, включених до порядку денного дев"ятої сесії Верховної Ради України восьмого скликання) / Ін-т законодавства Верхов. Ради України ; [заг. ред. В.О. Зайчука]. – Київ : Людмила, 2019. – [Т. 15]. – С. 434-471. – ISBN 978-617-7638-94-9
480116
  Хоменко В. Законодавче забезпечення функціонування ринку M&A в Україні // Юридична газета. – Київ, 2016. – 5 квітня (№ 14). – С. 13, 16
480117
  Ковальчук Т.Г. Законодавче забезпечення якості та безпеки продуктів харчування // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 30-36. – (Юридичні науки ; Вип. 36)


  Аналізується чинне законодавство у сфері забезпечення якості та безпеки продуктів харчування, зокрема Закон України "Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини", та вносяться пропозиції щодо його вдосконалення.
480118
  Гурова А.М. Законодавче закріплення видобування та привласнення ресурсів космосу: перспектива чи авантюра // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Н.М. Пархоменко, О.Ф. Андрійко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 28. – С. 493-501. – ISSN 0869-2491
480119
  Клименко О.І. Законодавче закріплення конституційно-правової реформи в України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 2. – С. 67-70. – ISSN 2219-5521
480120
  Березовський А.А. Законодавче закріплення концептів кримінально-правового впливу на злочинність: окремі проблеми та шляхи їх вирішення // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2006. – С. 106-111. – (Правознавство ; Вип. 348)
480121
  Никитенко Н.В. Законодавче закріплення кримінально-процесуальних гарантій охорони професійної таємниці / Н.В. Никитенко, Ю.І. Аністратенко // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; ред. рада: Шемшученко Ю.С., Костицький В.В., Гриценко І.С. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3/4 (22/23). – С. 68-72. – ISSN 2413-6433
480122
  Лукач І. Законодавче закріплення нефінансового звіту в контексті Угоди про асоціацію // Право України : юридичний журнал / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2018. – № 6. – С. 143-153. – ISSN 1026-9932
480123
  Губачова О.М. Законодавче закріплення переорієнтації бухгалтерського обліку і фінансової звітності в Україні // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 10. – С. 51-56 : табл.
480124
  Бережний Я. Законодавче закріплення поняття права на свободу совісті на тлі буржуазних революцій // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 10. – С.129-133. – ISSN 0132-1331
480125
  Захарія С.Я. Законодавче закріплення посади державного секретаря в Україні: стан та тенденції // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 1. – С. 130-132
480126
  Дроздович Надія Законодавче закріплення принципу вільної оцінки доказів у країнах романо-германської правової системи // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 2 (170). – С. 137-140.
480127
  Алексаидров Д. Законодавче конструювання інноваційних компаній: постановка питання // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 9. – С. 113-116.
480128
  Коротка Н.Ф. Законодавче оформлення виборів президента України (1991-1999 рр.) в науковій літературі // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2009. – № 2. – С. 44-48. – ISSN 1728-3671
480129
  Луковенко І.Г. Законодавче оформлення державної політики Англії щодо католицької церкви у XVII столітті // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 296-297. – (Філософія. Політологія ; вип. 42/45)
480130
  Федченко В. Законодавче регламентування припинення діяльності слідчої групи // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 5. – С.99-102. – ISSN 0132-1331
480131
  Задорожній О.В. Законодавче регулювання виконання рішень Європейського суду з прав людини в Україні та Російській Федерації: основні сучасні проблеми та шляхи вирішення. Порівняльний аспект // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2013. – Вип. 117, (ч. 1). – С. 26-33. – ISSN 2308-6912


  Стаття присвячена проблемам законодавства України та Російської Федерації у сфері виконання рішень Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ). Автор здійснює порівняльний аналіз основних нормативно-правових механізмів, що регламентують відповідні ...
480132
  Кривогубова О. Законодавче регулювання використання генетично модифікованих організмів в Україні // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 2 (21). – С. 128-134
480133
  Чебан Т.М. Законодавче регулювання використання та охорони рекреаційних територій // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2009. – С. 84-87. – (Правознавство ; Вип. 492)


  Стаття присвячена аналізу правового регулювання використання та охорони рекреаційних територій України, вказуючи на основні недоліки нормативно правової бази та невиконання діючого законодавства щодо діяльності рекреаційних територій. Наводяться ...
480134
   Законодавче регулювання відносин в АПК України // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2001. – № 5. – С. 14-22
480135
  Пилипенко П.Д. Законодавче регулювання відносин соціального забезпечення в Україні // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 1/2. – С. 160-166. – (Право. Економіка. Управління)
480136
  Артемович І. Законодавче регулювання відносин у сфері захисту неповнолітніх від негативного впливу інформації в мережі Інтернет // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – C. 124-126. – ISBN 978-617-7069-28-6
480137
  Легенький М.І. Законодавче регулювання відносин у сфері інновацій в освіті // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 136. – C. 144-152. – ISSN 2224-9281
480138
  Борисевич Сергій Олександрович Законодавче регулювання державної іпотечної політики в першій половині XIX ст. // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 5. – С. 100-111. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5247


  У статті проаналізовано законодавчі акти Російської імперії першої половини XIX ст., які сприяли розвитку державної іпотечної політики. Її особливість полягала в забезпеченні матеріального інтересу лише дворянства й гальмуванні розорення поміщицьких ...
480139
  Кабаченко Н. Законодавче регулювання державної політики щодо бездомності // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 241-248.
480140
  Авер"янов В. Законодавче регулювання державної служби у світлі завдань упередження та протидії корупції в Україні / В. Авер"янов, О. Андрійко // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 5. – С. 29-36. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
480141
  Левкович О.І. Законодавче регулювання діяльності Державної жандармерії в Західноукраїнській Народній Республіці // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Соборність України: правовий вимір", присвяченої 100-річчю Акту Злуки УНР і ЗУНР 22 січня 1919 р. : 29 листоп. 2018 р., м. Київ / "Соборність України: правовий вимір", наук.-практ. конф. – Київ : Маслаков, 2019. – С. 314-316. – ISBN 978-617-7777-14-3
480142
  Усенко Ю. Законодавче регулювання діяльності електронних засобів масової інформації в Україні // Вісник Книжкової палати : Науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2007. – № 5. – С. 36-39.
480143
  Іванов В.Ф. Законодавче регулювання діяльності Інтернету: необхідність чи непотрібність // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 15-18. – (Журналістика ; Вип. 8)


  Розглядаються питання регулювання такого нового засобу масової комунікації, яким є Інтернет. Аналізується міжнародний досвід у цій галузі та робляться висновки щодо перспектив розвитку Інтернету.
480144
  Тимчак В.В. Законодавче регулювання діяльності міліції в 1946-1953 рр. // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 122-128. – ISSN 1563-3349
480145
  Козюра І. Законодавче регулювання діяльності органів місцевого самоврядування в Канаді // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 1. – С.177-185. – ISBN 966-73-53-51-Х
480146
  Іванов В.Ф. Законодавче регулювання діяльності суспільного і громадського телерадіомовлення: міжнародний досвід // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 5-7. – (Журналістика ; Вип. 6)


  На прикладі зарубіжного досвіду розглядається питання законодавчого регулювання діяльності суспільного і громадського телерадіомовлення.
480147
  Ліневич Ю.В. Законодавче регулювання доступу та діяльності філій іноземних банків у країнах з перехідною економікою : фінанси та кредит // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 6. – С. 39-47 : Табл. – Бібліогр.: 15 назв
480148
  Пелипенко Н.В. Законодавче регулювання забезпечення безпеки учасників кримінального судочинства в країнах СНД // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 8. – С. 103-114.
480149
  Дерев’янко П.В. Законодавче регулювання застосування спеціальної техніки в оперативно-розшуковій діяльності органів внутрішніх справ України / П.В. Дерев’янко, В.А. Кудінов // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 2 (69). – С.
480150
  Котляревська Г.М. Законодавче регулювання звернень громадян у країнах СНД // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 44. – С. 245-249. – ISSN 1563-3349
480151
  Нестерович В.Ф. Законодавче регулювання звернень громадян щодо протидії корупції в Україні // Протидія злочинності в Україні: кримінально-правові та кримінологічні аспекти : матеріали Всеукр. наук.-практ. семінару (м. Миколаїв, 26 трав. 2016 р.) / Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка, Юрид. ф-т Чорномор. держ. ун-ту ім. Петра Могили, Луган. місц. осередок ГО "Всеукр. асоц. кримін. права" ; [упоряд. Є.О. Письменський]. – Миколаїв : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2016. – С. 144-148. – ISBN 978-617-616-069-4
480152
  Оргієць О.М. Законодавче регулювання і громадська думка в процесі реформування адміністративно-територіального устрою України // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2011. – № 3. – С. 16-22
480153
  Шрамко Ю.Т. Законодавче регулювання інституту безоплатної правової допомоги в країнах СНД та Балтії (порівняльний аналіз) // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 44. – С. 232-238. – ISSN 1563-3349
480154
  Мушка Р.І. Законодавче регулювання інституту референдуму в Україні // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2016. – С. 172-177. – ("Право" ; вип. 25). – ISSN 2312-1661
480155
  Баєв О.О. Законодавче регулювання інформаційних відносин // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2011. – № 4 (7). – С. 157-162. – ISSN 2220-1394
480156
  Глущук Н. Законодавче регулювання інформаційної діяльності органів державної податкової служби України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 7 (199). – С. 71-74
480157
  Бузулук О.С. Законодавче регулювання інформаційної Законодавче регулювання інформаційної // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 53 : жовтень — грудень


  У статті досліджено основні положення трьох законодавчих актів України щодо інформаційної діяльності органів місцевого самоврядування. Визначено деякі проблемні питання законодавчого регулювання цієї діяльності та виокремлено її особливості. ...
480158
  Єфремова О.П. Законодавче регулювання конкурсу в Україні та зарубіжних країнах: порівняльний аналіз // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 44. – С. 302-309. – ISSN 1563-3349
480159
  Біленчук П.Д. Законодавче регулювання кримінально-процесуальної діяльності в Україні: новації, ідеї, пріоритети / П.Д. Біленчук, В.І. Барилюк, І.В. Гарарук // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2006. – С. 91-100. – (Правознавство ; Вип. 348)
480160
  Бурдін В. Законодавче регулювання кримінальної відповідальності неповнолітніх в Україні // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.472-477. – Бібліогр.: 9 н. – (Серія юридична ; Вип. 36)
480161
  Дацій О.І. Законодавче регулювання міжбюджетних відносин в Україні // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – C. 25-30. – (Право ; № 2). – ISSN 1813-338Х
480162
  Плахотнюк Я.Г. Законодавче регулювання надання адміністративних послуг: необхідність, передумови, зміст, проблеми / Я.Г. Плахотнюк, В.І. Мельниненко // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 11. – С. 56-68.
480163
  Джужа О. Законодавче регулювання оперативно-розшукової діяльності // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 6. – С. 79-81. – ISSN 0132-1331
480164
  Хорошаєв Є.С. Законодавче регулювання ПДВ та шляхи його удосконалення // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 111-117.
480165
  Коновейчук Х.Б. Законодавче регулювання порядку входу і виходу з добровільно об"єднаної територіальної громади // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 167-177. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 75). – ISSN 1563-3349
480166
  Власенко О.Л. Законодавче регулювання права громадян на мирні збори // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 92-97.
480167
  Козуб І.Г. Законодавче регулювання праці осіб зі зниженою працездатністю // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2007. – С. 45-48. – (Правознавство ; Вип. 385)
480168
  Шевченко Т. Законодавче регулювання припинення повноважень парламентаріїв: Україна та світовий досвід // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 3. – С. 15-18.
480169
  Самойленко С.С. Законодавче регулювання протидії корупції // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 10 (жовтень). – С. 156-161
480170
  Гулєвська Г.Ю. Законодавче регулювання професійної етики державних службовців: сучасний стан та перспективи розвитку // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 12. – С. 51-58.
480171
  Климков В.О. Законодавче регулювання процедури банкрутства сучасний стан та тенденції // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 310-315. – ISSN 1563-3349
480172
  Стеценко Б.С. Законодавче регулювання процедури дострокового викупу корпоративних облігацій в Україні // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 3. – С. 42-48. – Бібліогр.: на 12 пунктів
480173
  Кушерець Д. Законодавче регулювання процесів ворожого поглинання у США та Великій Британії // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2012. – № 20 (329). – С. 12-14
480174
  Левик А. Законодавче регулювання реприватизації, доприватизації житла / А. Левик, О Яворська // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 3. – С.116-118. – Бібліогр.: 0 н. – ISSN 0132-1331
480175
  Прокоф"єва О.В. Законодавче регулювання ринку перестрахування в Україні // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, А.В. Шегда [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 2 (29). – С. 472-478
480176
  Стрельченко О. Законодавче регулювання системи заохочень в Україні // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 4. – С. 76-80.
480177
  Павленко Н.Г. Законодавче регулювання строків звернення до суду в адміністративному судочинстві // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науковий журнал / Національна академія внутрішніх справ України. – Київ, 2014. – № 4 (93). – С. 81-89
480178
  Спасибо-Фатєєва Законодавче регулювання суб"єктивного складу права власності на землю / Спасибо-Фатєєва, М. Шульга // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2006. – № 1. – С. 18-21
480179
  Науменко В.С. Законодавче регулювання та особливості впровадження інклюзивної освіти // Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. : 26-27 квіт. 2018 р. / [М-во освіти і науки України], Поділ. спец. навч.-реабілітац. соц.-екон. коледж, Терноп. нац. екон. ун-т [та ін. ; голов. ред.: М.М. Тріпак ; редкол.: Anetta Zielinska та ін.]. – Кам"янець-Подільський : Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж, 2018. – C. 248-250. – ISBN 978-966-654-490-5
480180
  Сергєєва Д.Б. Законодавче регулювання тимчасового доступу до речей та документів за новим КПК України // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2013. – № 1 (29). – C. 249-256. – ISSN 1609-0462


  На підставі наукового аналізу положень нового Кримінального процесуального кодексу в статті розглядається правове регулювання провадження тимчасового доступу до речей та документів; визначено проблемні аспекти та надано пропозиції щодо їх усунення.
480181
  Проценко В. Законодавче регулювання торговельного посередництва і представництва в Україні // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 10. – С. 64-68.
480182
  Ситенко Г.О. Законодавче регулювання транскордонних аспектів банкрутства у Китаї та В"єтнамі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 61, ч. 2. – С. 199-200.
480183
   Законодавче регулювання тютюнокуріння в Україні : гармонізація вітчизняних та міжнародних правових засад. Навчальний посібник. – Київ : Дзвін, 2005. – 208с.
480184
  Ковальчук Р.Л. Законодавче регулювання якості вищої освіти в Україні: стан та перспективи розвитку // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2010. – С. 10-14. – (Правознавство ; Вип. 550). – ISSN 2221-173X
480185
  Огнівець І.В. Законодавче розв"язання проблеми подвійного громадянства: досвід зарубіжних країн // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 57-58. – (Міжнародні відносини ; Вип. 13)
480186
  Невідомий В.І. Законодавче сприяння розвитку народовладдя і громадянського суспільства в Україні // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2011. – Вип. 114. – С. 3-14. – ISSN 0201-7245
480187
  Бигу Ж. Законодавче та нормативне регулювання сприяння громадян органам, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, у радянський і пострадянський періоди історії Україн // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 6. – С. 160-168.
480188
  Яцишин М.М. Законодавче та нормативно-правове забезпечення діяльності органів і установ виконання покарань в Україні // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2008. – С. 106-112. – (Правознавство ; Вип. 461)
480189
  Литвинова Валерія Валентинівна Законодавче та нормативно-правове регулювання діяльності у сфері трансферу технологій / Литвинова Валерія Валентинівна, Григорович Наталія Миколаївна, Грабовський Броніслав Олександрович // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науково-практичний інформаційний журнал / Мін. освіти і науки України; УкрІНТЕЛ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 31-39. – Бібліогр. в кінці ст.


  Висвітлено питання нормативно-правового забезпечення захисту науково-технічного та інтелектуального потенціалу України в процесі реалізації трансферу технологій на внутрішньому і міжнародному рівнях, визначено стан діючого законодавчого та ...
480190
  Гай–Нижник Законодавче та нормативно–правове підґрунтя становлення дипломатичної служби Української Держави за Гетьманату 1918 р. // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 123 (№ 8). – C. 28-36. – ISSN 2076-1554
480191
  Бусуйок Д. Законодавче та правове регулювання моніторингу земель в Україні // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 8 (200). – С. 56-59
480192
  Осипенко С.І. Законодавче, науково-методичне та програмне забезпечення робіт із декларування та навчання фахівців з безпеки // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 11. – С. 32-34. – Бібліогр.: 6 назв
480193
  Киричко В.М. Законодавчий вірус в системі КК України: визначення і актуалізація проблеми на прикладі ст. 368-2 КК "незаконне збагачення" // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 133. – C. 142-151. – ISSN 2224-9281
480194
  Гіль А. Законодавчий захист-земельним ресурсам та надрам // Прокуратура. Людина. Держава : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2005. – № 10. – С. 20-26
480195
  Муза О.В. Законодавчий консалтинг у законотворчому процесі України // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – С. 12-23. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 79). – ISSN 1563-3349
480196
  Лемак В. Законодавчий механізм створення основ демократичного режиму в Чехословаччині після "оксамитової революції" 1989р // Збірник наукових праць Української академії державного управління при Президентові України / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 1. – С.328-337
480197
  Бабка В.Л. Законодавчий проект декомунізації України: здобутки й недоліки // Держава у теорії і практиці українського націоналізму : матеріали VI Всеукр. наук. конф. з міжнар. участю (м. Івано-Франківськ, 26-27 черв. 2015 р.) / Ін-т політ. освіти ВО "Свобода" [та ін.] ; наук. ред. О.М. Сич. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2015. – С. 6-15. – ISBN 978-966-428-404-9
480198
  Васильченко Законодавчий процес в Україні / Васильченко, о.П // Науковий вісник Чернівецького університету ім. Ю. Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький державний університет ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2001. – С.61-64. – (Правознавство ; Вип. 103). – ISBN 966-568-332-2
480199
  Легін Л.М. Законодавчий процес в Україні та його вдосконалення : канд. ... юрид. наук : 12.00.01 / Легін Л.М.; М-во внутр. справ України; Львів. держ. ун-т внутрішніх справ. – Львів, 2009. – 174 л. + Додатки: л.173-174. – Бібліогр.: л. 157-172
480200
  Легін Л.М. Законодавчий процес в Україні та його вдосконалення : автореф. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Легін Л.М. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
480201
  Іванова А.Ю. Законодавчий процес і законодавча техніка в період Центральної Ради, Гетьманату П.П. Скоропадського та Директорії / А.Ю. Іванова ; НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; [відп. ред. І.Б. Усенко]. – Київ : Наукова думка, 2011. – 221, [2] с. : іл., табл. + Додатки: с. 212-220. – Проект "Наукова книга - 2011" (молоді вчені). – Бібліогр.: с. 182-211. – ISBN 978-966-00-1121-2
480202
  Скрипнюк О.В. Законодавчий процес і парламентська законодавча процедура в Україні : (проблеми якості, рекомендації щодо вдосконалення в контексті європейської практики) / О.В. Скрипнюк, М.О. Теплюк, О.І. Ющик. – Київ : Атіка-Н, 2010. – 92 с. – ISBN 978-966-326-401-1
480203
  Губанова Т. Законодавчий процес періоду Української революції 1917-1921 рр. та сьогодення: порівняльно-правовий аналіз // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2017


  Присвячено дослідженню процесу законотворення доби Української революції 1917-1921 рр. порівняно із сьогоденням. У результаті проведеного дослідження автор робить висновок про величезний вплив державотворчих і правотворчих процесів у 1917-1921 рр. на ...
480204
  Шевченко А.М. Законодавчий формат організації ф"ючерсної торгівлі: український досвід // Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2007. – № 2. – С. 14-21.
480205
  Дроб’язко В. Законодавчі акти СРСР про авторське право 20-х рр. ХХ ст. // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н.-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; ред.: Орлюк О.П., Петренко С.А., Федорова Н.В. [ та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (100). – С. 5-11. – ISSN 2308-0361
480206
   Законодавчі акти України з питань освіти : За станом на 1 квітня 2004 року. – Офіційне вид. – Київ : Парламентське вид-во, 2004. – 404 с. – ISBN 966-611-308-2
480207
   Законодавчі акти УРСР, повязані з Чорнобильською катастрофою. – К, 1991. – 59с.
480208
  Біденко А. Законодавчі аспекти управління національною безпекою за рубежем // Політичний менеджмент : Український науковий журнал / Український центр політичного менедженту. Ін-т політики і етнонаціональних досліджень НАНУ. – Київ, 2006. – № 3. – С. 132-141.
480209
  Лейба О.А. Законодавчі дефекти: характерні ознаки та відмежування від інших правових явищ // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 135. – С. 225-233. – ISSN 2224-9281
480210
  Мілаш В. Законодавчі дефініції термінів "зовнішньоекономічна діяльність" і "зовнішньоекономічний договір": подальший розвиток чи поглиблення дефекту // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, І. Венедіктова, О. Посикалюк [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 8. – С. 195-209. – ISSN 1026-9932
480211
  Хворостянкіна А. Законодавчі дефініції у правовій теорії та законотворчій практиці: досвід Німеччини та можливості його використання // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 148-154. – ISSN 0132-1331
480212
  Подорожна Т. Законодавчі дефініції як засіб оптимізаци правових режимів // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 10. – С. 79-81.
480213
  Подорожна Т. Законодавчі дефініції як різновид тлумачення: теоретико-правовий аспект // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 11. – С. 133-137.
480214
  Подорожна Т. Законодавчі дефініції: історичний аспект // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 8. – С. 75-77.
480215
  Подорожна Т.С. Законодавчі дефініції: поняття, структура, функції : Дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.01 - теорія та історія держави і права ; історія політичних і правових учень / Подорожна Т.С. ; Львівський державний ун-т внутрішніх справ. – Львів, 2009. – 205л. – Бібліогр. : л.168-205
480216
  Подорожна Т.С. Законодавчі дефініції: поняття, структура, функції : автореф. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Подорожна Т.С. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 50 назв
480217
  Подорожна Т.С. Законодавчі дефініції: поняття, структура, функції : монографія / Тетяна Подорожна ; Львівський держ. ун-т внутрішніх справ. – Львів, 2009. – 196 с. – ISBN 978-966-1585-31-6
480218
  Спіцина Л. Законодавчі засади використання земель сільськогосподарського призначення на умовах емфітевзису в Україні // Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне п-во "СТРАЙД" ; ред. рада.: В. Марченко, Н. Парфьонова, В. Бринцев [та ін.]. – Харків, 2017. – № 5 (95). – C. 7-17
480219
  Чудний О. Законодавчі засади державної цінової політики та проблемні питання її реалізації в Україні : Упрвління економікою: теорія і практика // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 10. – С. 48-52. – Бібліогр. 21 назва. – ISSN 0131-775Х
480220
  Гавриш Р.Л. Законодавчі засади діяльності земств у сфері шкільної освіти (1864-1920 роки) // Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. держ. пед.ун.; Полтав. регіон. осередок Ін-ту укр. археограф. та джерелознав. та інш. – Полтава, 1999. – № 1/2. – С.146-152. – ISBN 966-7653-2-Х
480221
  Штепа С.О. Законодавчі засади етнонаціональної політики України: перспективи для Криму // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 29-34. – (Філософія. Політологія ; вип. 52/53). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізуються правові акти (закони, договори, угоди), які регулюють етнонаціональний розвиток України та які прийняті або ратифіковані Верховною Радою України. Особлива увага приділяється їхньому можливому застосуванню для вирішення ...
480222
  Лямець А. Законодавчі засади забеспечення бібліотек Єгипту обов"язковим примірником видань // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2012. – № 4 (210). – С. 40-45. – ISSN 1029-7200
480223
  Матіос А. Законодавчі засади оптимізації валютно-курсової та емісійної політики в Україні / А. Матіос, А. Ковальчук // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 12. – С. 72-80. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
480224
  Христова Г. Законодавчі засади попередження жорсткого поводження з дітьми у світлі міжнародних стандартів прав дитини // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2009. – № 3 (58). – С. 75-85. – ISSN 1993-0909
480225
  Гладкий С.О. Законодавчі засади правового статусу сільськогосподарських кооперативів в УСРР 20-х років XX ст. // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2010. – Вип. 1 (33). – С. 6-10. – (0). – ISSN 2078-9165
480226
  Мотузка О.М. Законодавчі засади статистики міжнародної технічної допомоги // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. У. – Київ, 2005. – № 3. – С. 61-64 : табл. – Бібліогр.: 6 назв
480227
  Герасько О. Законодавчі зміни в інтернет-торгівлі України. Що нового? // Юридична газета. – Київ, 2019. – 23 квітня (№ 17/18). – С. 24-25
480228
  Майданік І.П. Законодавчі зміни Італійської Республіки: новітні виклики для українських мігрантів // Демографія та соціальна економіка : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАН України, Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи. – Київ, 2010. – № 2 (14). – С. 86-93. – ISSN 2072-9480
480229
  Качанова П.В. Законодавчі зміни щодо порядку судового розгляду трудових спорів // Модернізація державного управління та європейська інтеграція України : матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 25 квіт. 2013 р.) : [у 2 т.] / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [редкол.: М.М. Білинська та ін. ; за наук. ред. Ю.В. Ковбасюка, К.О. Ващенка, С.В. Загороднюка]. – Київ : НАДУ, 2013. – Т. 2. – С. 229-230
480230
  Сизоненко Л. Законодавчі зміни, яких очолює портова галузь у 2019 році // Юридична газета. – Київ, 2019. – 19 лютого (№ 8). – С. 6-7
480231
  Шимончук І.В. Законодавчі й науково-теоретичні підходи щодо визначення підстав та умов застосування звільнення від відбування покарання вагітних жінок і жінок. які мають малолітніх дітей // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 210-216. – (Право ; № 4). – ISSN 1813-338Х
480232
  Шилін М.О. Законодавчі й теоретичні проблеми визначення поняття "правоохоронні функції" // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 108. – С. 10-20. – ISSN 0201-7245
480233
  Письменний В. Законодавчі колізії механізму оподаткування нерухомості в Україні // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – Вип. 1. – С. 58-65. – ISSN 1818-5754


  На основі критичного вивчення положень Податкового кодексу України з"ясовано недоліки механізму справляння податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.
480234
  Король В. Законодавчі механізми коригування в Китаї податкових зобов"язань суб"єктів зовнішньоекономічної діяльності // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 12. – С. 128-132.
480235
  Савка В. Законодавчі невизначеності спрощеної системи оподаткування // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Вип. 1. – С. 134-139. – ISSN 1818-5754
480236
  Габрук О. Законодавчі новації - 2009: податки, внески, збори, регулювання підприємницької діяльності // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2009. – № 1. – С. 3-13
480237
  Кострицький В.В. Законодавчі новели кримінальної відповідальності за підкуп виборця, учасника референдуму // Актуальні питання кримінального права, процесу і криміналістики, удосконалення діяльності судової і правоохоронної систем : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. пам"яті проф. М.Й. Курочки (м. Сєвєродонецьк, 19 трав. 2017 р.) / М-во внутр. справ України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка ; [упоряд.: Є.О. Письменський, С.В. Головкін, С.О. Іваницький та ін.]. – Сєвєродонецьк : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2017. – С. 30-35. – ISBN 978-617-616-077-9
480238
  Стефанчук М. Законодавчі новели реалізації прокуратурою України функції представництва інтересів громадянина або держави в суді у світлі нового Закону України "Про прокуратуру" // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 6. – С. 109-118. – ISSN 1026-9932
480239
  Шутенко О. Законодавчі новели ЦПК: достовірність і достатність доказів // Вісник Національної асоціації адвокатів України / Національна асоціація адвокатів України. – Київ, 2018. – № 6 (44), червень. – С. 23-26
480240
  Івашова І. Законодавчі обмеження й обтяження права користування житлом // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 8 (200). – С. 20-23
480241
  Карпова Н.Ю. Законодавчі обмеження права громадян на захист у кримінальному процесі: проблемні питання // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2009. – № 4. – С. 307-310.
480242
  Горох О.П. Законодавчі обмеження щодо звільнення від покарання корупціонерів // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Академія, адвокатури України. – Київ, 2016. – Т. 13, № 1 (35). – C. 50-53. – ISSN 2310-9769
480243
  Гончаренко В. Законодавчі органи в Україні за часів Української революції 1917-1921 рр. // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 3. – С. 20-30. – ISSN 1026-9932
480244
  Мосьондз С.О. Законодавчі основи державної політики у сфері наукової діяльності в Україні // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науковий журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2012. – № 5 (84). – С. 128-134


  Здійснено аналіз державної політики у сфері науки, визначено її законодавчі основи на сучасному етапі розвитку українського суспільства.
480245
  Сисоєва І. Законодавчі основи планування територій як функції державного регулювання земельних відносин на місцевому рівні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 318-319. – ISBN 978-617-7069-17-0
480246
  Мельник О.М. Законодавчі основи та найважливіші параметри грошово-кредитної політики : грошово-кредитна політика // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 7. – С. 34-44 : Табл. – Бібліогр.: 2 назви
480247
  Гудзинська Л.Ю. Законодавчі передумови активізації споживчого кредитування в банківській системі України // Стратегія розвитку України : економіка, соціологія, право: науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т ; голов. ред. М.С. Кулик. – Київ, 2016. – № 1. – С. 149-155. – ISSN 1729-7036
480248
  Головко А. Законодавчі передумови впровадження міжнародних правил торгівлі цінними паперами в Україні // Фінансовий ринок України : інформаційно-аналітичний бюлетень / Українське агентство фінансового розвитку ; Аудиторська фірма "Грант Експерт" ; Акціонерний комерційний банк "Аркада". – Київ, 2009. – № 12 (74). – С. 9-12
480249
  Кобзаренко П.В. Законодавчі передумови підвищення ефективності умовного засудження : (до десятиріччя дії) / П.В. Кобзаренко, Т.В. Кисельова, В.С. Шилінгов // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1984. – С. 56-59. – (Юридичні науки ; Вип. 25)


  В статье анализируются изменения и дополнения, происшедшие в институте условного осуждения (1982-1983 гг.), и дается их оценка с точки зрения повышения эффективности условного осуждения. Высказано мнение о необходимости законодательного уточнения ...
480250
  Кармазін Р. Законодавчі перспективи землеустрою як механізму ефективного використання земель // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України, НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2003. – № 5. – С.29-32
480251
   Законодавчі перспективи оптимізації сплати податків // Проблеми законодавчого забезпечення пріоритетних сфер суспільних відносин : (на основі аналізу законопроектів, включених до порядку денного дев"ятої сесії Верховної Ради України восьмого скликання) / Ін-т законодавства Верхов. Ради України ; [заг. ред. В.О. Зайчука]. – Київ : Людмила, 2019. – [Т. 15]. – С. 366-395. – ISBN 978-617-7638-94-9
480252
  Нестор Н. Законодавчі перспективи розвитку інституту медіації // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 8 (98). – С. 59-62
480253
  Слончак В. Законодавчі перспективи розвитку медіації в трудовому праві України // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 205-207
480254
  Галенко М. Законодавчі підвалини євроінтеграційного курсу України у 2010 - 2014 рр. // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 265-269. – ISBN 978-966-171-795-3
480255
  Ступак С. Законодавчі підстави отримання плати суб"єктами авторського права і суміжних прав // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2016. – № 1. – С. 14-22 : табл. – ISSN 1608-6422
480256
  Багнюк Д. Законодавчі підстави політики сегрегації в США в кінці 19-в першій половині ХХ ст. // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 149-151
480257
  Карпенко О. Законодавчі підходи до тлумачення базових термінів державної інформаційної політики окремих країн СНД // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 193-201.
480258
  Герасимова С.В. Законодавчі підходи підприємства до урахування інтересів споживачів фінансових послуг під час рекламування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 30-31. – (Економіка ; вип. 79). – ISSN 1728-3817


  Аналізується законодавча база України, яка регламентує рекламування фінансових послуг, з точки зору інтересів споживачів. Пропонуються оптимальні шляхи врахування інтересів споживачів і інтересів підприємства, що надає фінансові послуги, одночасно. ...
480259
  Ковальчук А. Законодавчі проблеми бюджетного процесу в Україні // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 3. – С. 31-34. – ISSN 0132-1331
480260
  Дмитришин В.С. Законодавчі проблеми передання майнових прав інтелектуальної власності на комп"ютерні програми // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 132-138.
480261
  Березянко Т.В. Законодавчі проблеми розвитку корпоративного сектора та економічної політики в України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 10. – С. 18-20
480262
  Снігур Ірина Законодавчі пропозиції у сфері регулювання організації та діяльності політичних партій в Україні (правовий аналіз) // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 4 (172). – С. 7-11
480263
  Мельник М.І. Законодавчі пропозиції щодо вдосконалення існуючиої системи запобіжних засобів у кримінальному судочинстві // Законодавство України. Науково-практичні коментарі : юридичний журнал / ТОВ "Український інформаційно-правовий центр". – Київ, 2002. – № 6. – С.3-14
480264
  Грицяк І. Законодавчі та виконавчі органи Європейського Союзу // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 2. – С.237-243. – ISBN 966-73-53-51-Х
480265
  Шимон С. Законодавчі та договірні обмеження щодо відступлення права вимоги // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 7 (199). – С. 3-6
480266
  Васильєв С.В. Законодавчі та доктринальні підходи до джерел цивільного процесуального права // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2011. – № 7 (81). – С. 8-21
480267
   Законодавчі та нормативні документи України у сфері інформації, видавничої та бібліотечної справи : Тематична добірка. У 2-х частинах. – Київ : Книжкова палата України
Ч.1 : Правове регулювання у сфері інформації. – 2002. – 124с.
480268
   Законодавчі та нормативні документи України у сфері інформації, видавничої та бібліотечної справи : Тематична добірка. У 2-х частинах. – Київ : Кн. палата України. – ISBN 966-647-031-4; 966-647-032-2(Ч.2)
Ч.2 : Правове регулювання у сфері видавничої та бібліотечної діяльності. – 2002. – 220с.
480269
   Законодавчі та нормативні документи України у сфері інформації, видавничої та бібліотечної справи : тематична добірка у 2-х частинах. – 3-тє вид., доп. – Київ : Книжкова палата України. – ISBN 978-966-647-095-2
Ч. 1 : Правове регулювання у сфері інформації. – 2007. – 176 с.
480270
   Законодавчі та нормативні документи України у сфері інформації, видавничої та бібліотечної справи : тематична добірка у 2-х частинах. – 3-тє вид., доп. – Київ : Книжкова палата України. – ISBN 978-966-647-096-9
Ч. 2 : Правове регулювання у сфері видавничої та бібліотечної діяльності. – 2007. – 284 с.
480271
  Таїров А.І. Законодавчі та організаційні основи державної інформаційної політики України // Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал. Спецвип. / Верховна Рада України. – Київ, 2007. – № 18 : Всеукр. теор. й науково-практ. конф. з правозн., політології та соціології. "Трансформація політ. системи: соціальні перетвор. та законодавч. процес". Т. 4. – С. 23-25.
480272
  Півненко В. Законодавчі та правозастосовані недосконалості у стадії виконання вироку / В. Півненко, Є. Шевченко // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 6. – С. 97-101.
480273
  Шостко О.В. Законодавчі та практичні аспекти боротьби з організованою злочинністю в Італії // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2007. – Вип. 14. – С. 231-238.
480274
  Яценко О. Законодавчі умови перебування іноземних військових формувань в Україні // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2009. – № 2. – С. 243-248
480275
  Третяк А.М. Законодавчо-нормативне забезпечення обороту земельних ділянок сільськогосподарського призначення / А.М. Третяк, Н.А. Третяк // Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2011. – № 1. – С. 15-32
480276
  Третяк А.М. Законодавчо-нормативні проблеми екологічних відносин прав власності та прав користування землею в Україні / А.М. Третяк, В.М. Другак // Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2010. – № 6. – С. 10-21
480277
  Третяк А.М. Законодавчо-нормативні проблеми земельних економічних відносин прав власності та прав користування землею в Україні / А.М. Третяк, В.М. Другак // Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2009. – № 10. – С. 5-13
480278
  Міненко М.А. Законодавчо-нормативні умови функціонування товариств Німеччини // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 2, лютий. – С. 6-10. – Бібліогр.: 14 назв
480279
  Юхновський В.Ю. Законодавчо-правове забезпечення імплементації концепції агролісомеліорації в Україні / В.Ю. Юхновський, Г.Б. Гладун // Наукові праці Лісівничої академії наук України : збірник наукових праць / Лісівнича академія наук України. – Львів, 2015. – Вип. 13. – С. 32-37. – ISSN 1991-606X
480280
  Ковальчук А. Законодавчо-правове забезпечення руху фінансового капіталу в ринкових системах // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 1. – С. 41-46. – ISSN 0132-1331
480281
  Ковальчук А. Законодавчо-правове забезпечення руху фінансового капіталу в ринкових системах // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 1. – С. 41-46. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
480282
  Короб А. Законодавчо-правове поле діяльності українських видавництв Наддніпрянщини у першому десятилітті XX століття // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2012. – № 3 (44). – С. 77-83


  У статті розглянуто законодавство Російської імперії та ті цензурні акти, що регламентували роботу видавничої галузі в цілому та українських видавців зокрема. Хронологічні межі дослідження - перше десятиліття XX ст. Висвітлені окремі статті законів, ...
480283
  Креденець Н. Законодавчо-правові аспекти функціонування соціального партнерства у професійній підготовці фахівців сфери послуг Австрії та Німеччини // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2017. – № 5 (69). – С. 35-49. – ISSN 2312-5993
480284
  Заєць О.І. Законодавчо-правові засади володіння землею в Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2. – С. 257-260. – ISSN 2219-5521
480285
  Корженівський Я.В. Законодавчо-правові засади протидії відмиванню коштів в Україні // Фінансове право : щоквартальний науковий журнал / НДІ фінансового права Нац. ун-ту ДПС України. – Ірпінь, 2011. – № 3 (17). – С. 37-42
480286
  Прудов Ю. Законодавчо-правові проблеми вдосконалення соціальних стандартів // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 2. – С. 112-118. – ISSN 0132-1331
480287
   Законодастельство и постановления руоводящих органов по стандартизации. – М-Л, 1934. – 339с.
480288
  Абрамов И.Б. Законодательная база участия общественности в обсуждении проектов планируемой деятельности // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2001. – № 5/6. – С. 58-61. – ISSN 1726-5428
480289
  Якушев А.Н. Законодательная власть в России: проблемы легитимности // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2009. – № 1 (39). – С. 132-135. – ISSN 1684-2618
480290
   Законодательная дефиниция: логико-гносеологические, политико-юридические, морально-психологические и практические проблемы : материалы Международного "круглого стола", (Черновцы, 21-23 сентября 2006 года). – Нижний Новгород, 2007. – 1464с. – ISBN 978-5-7493-1090-0
480291
  Керимов А Д. Законодательная деятельность / А Д. Керимов. – М., 1955. – 136с.
480292
  Томсинов В.А. Законодательная деятельность "долгого парламента" во второй половине 1641 - начале 1642 гг. // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.80-112. – (Право ; № 2). – ISSN 0201-7385
480293
  Томсинов В.А. Законодательная деятельность английского парламента в первой половине 1642 г.: формирование идеологии гражданской войны // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 16-42. – (Право ; № 3). – ISSN 0201-7385


  юридические аспекты Английской революции 1640-1660 гг.
480294
  Кривенко Л.Т. Законодательная деятельность Верховных Советов союзных республик : Автореф. дис. ... д-ра юридич. наук : 12.00.02 / Кривенко Л.Т.; АН УССР. Ин-т государства и права. – Киев, 1987. – 36 с.
480295
  Максимова О.Д. Законодательная деятельность Всероссийских съездов Советов, ВЦИК и Президиума ВЦИК в период перехода к новой экономической политике (1921-1922 г.г.) // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 20. – С. 7-10. – ISSN 1812-3805


  Статья посвящена законотворческой деятельности съездов Советов, ВЦИК и Президиума ВЦИК в период перехода к новой экономической политике в 1921–1922 гг. Рассматривается взаимодействие высших советских и партийных органов в сфере законодательной ...
480296
  Ивняков Р.И. Законодательная деятельность правительства Российской империи в области профилактики и борьбы с преступностью несовершеннолетних в 60-е гг. XIX в. // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 81-86. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
480297
  Тимченко И.А. Законодательная деятельность союзных республик в сфере государственного управления / И.А. Тимченко. – Киев : Наук. думка, 1978. – 287с.
480298
  Кузнецов И.Н. Законодательная и исполнительная деятельность высших органов власти / И.Н. Кузнецов. – М., 1965. – 193с.
480299
  Колдаева Н.П. Законодательная инициатива как правовый институт : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Колдаева Н.П. ; АН СССР, Ин-т гос-ва и права. – Москва, 1973. – 20 с.
480300
  Латкин В.Н. Законодательная коммиссия в России в XVIII ст. / В.Н. Латкин. – С.Петер.
1. – 1887. – 595с.
480301
  Селиванов Н.С. Законодательная метрология / Н.С. Селиванов, А.Э. Фридман. – М, 1987. – 72с.
480302
  Сахаров Н.А. Законодательная основа для Национальной электронной библиотеки // Библиотековедение : научно-практический журнал / ФГБУ "Рос. гос. б-ка". – Москва, 2015. – № 6. – С. 19-22. – ISSN 0869-608Х


  Рассматривается проект Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О библиотечном деле" в части создания федеральной государственной информационной системы "Национальная элетронная библиотека"". Освещаются основные положения ...
480303
   Законодательная техника. – Л, 1965. – 144с.
480304
  Керимов Д.А. Законодательная техника : Научно-методическое и учебное пособие / Д.А. Керимов; Академия социальных наук; Ин-т социально-политических исследований РАН; Ин-т государства и права РАН. – Москва : Норма - Инфра-М, 1998. – 127с. – ISBN 5-89123-230-8; 5-86225-738-1
480305
  Керимов Д.А. Законодательная техника : Научно-методическое и учебное пособие / Д.А. Керимов; Академия социальных наук; Ин-т социально-политических исследований РАН; Ин-т государства и права РАН. – Москва : Норма - Инфра-М, 2000. – 127с. – ISBN 5-89123-230-8; 5-86225-738-1
480306
  Краснов М. Законодательно закрепленные полномочия Президента РФ: необходимость или сервилизм? // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2011. – № 4 (83). – С. 91-103. – ISSN 1812-7126


  В статье анализируется объем и характер полномочий Президента РФ, законодательно закрепленных за ним, на примере таких полномочий всех трех президентов Российской Федерации. Автор приходит к выводу, что в отсутствие работающей системы сдержек и ...
480307
  Шинкаренко К.И. Законодательное запрещение детских браков в Индии: история вопроса // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 89-104. – (Право ; № 4). – ISSN 0201-7385
480308
  Фирсов Владимир Руфинович Законодательное обеспечение деятельности библиотек в современных условиях // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 21. – С. 6-12. – Библиогр. в конце ст. – ISSN 1727-4893


  Вот уже более года в нашей профессиональной среде принято говорить о начале нового этапа государственной политики в области библиотечного дела. Определенные основания для этого, конечно, есть. В первую очередь они связаны с Посланием Федеральному ...
480309
  Джиго А.А. Законодательное обеспечение обязательного экземпляра документов // Библиография : профессиональный журнал / Российская книжная палата. – Москва, 2008. – № 3. – С. 23-25. – ISSN 0869-6020
480310
  Жерновой М.В. Законодательное обеспечение противодействия коррупции в Украине // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2015. – № 1 (82). – С. 36-39. – ISSN 1812-3910


  В статье содержится краткий анализ состояния коррупции в Украине, а также новых положений законодательства по борьбе с ней.
480311
  Фатьма Авед Сеид Законодательное обеспечение экологической политики. : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.01 / Фатьма Авед Сеид; Одесский гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1992. – 22л.
480312
  Черниченко С.А. Законодательное обеспечение экономических интересов крестьянства в Украине в первые годы НЭПА (1921-1929 гг.) // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 101. – С. 13-26. – ISSN 0201-7245
480313
  Белкин М.Л. Законодательное обоснование применения в судебной практике решений Европейского суда по правам человека как источника права // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 1 (52). – С. 30-33. – ISSN 1812-3910


  Решение Европейского Суда по правам человека имеет приоритет перед внутренним законодательством. Нормы международных соглашений (конвенций) и прецедентное право ЕСПЧ согласно законодательству Украины имеют одинаковую юридическую силу.
480314
  Петина Ю.В. Законодательное оформление внешнеполитического суверенитета Канады // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2009. – С. 142-150. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; Вып. 1). – ISSN 1560-1390
480315
  Глазунова Е.Н. Законодательное офрмление программы "Четвертого пункта" Г. Трумэна (1949-1950) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 52-71. – (История ; № 5). – ISSN 0201-7385
480316
  Загускин Н.Н. Законодательное регулирование морского страхования в конце XIX – начале XX вв. // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 23. – С. 19-23. – ISSN 1812-3805
480317
  Сорокин А.Н. Законодательное регулирование общественных отношений в Белорусской деревне (1943-начало 1953 г.) // Право и демократия : сборник научных трудов / Белорусский гос. ун-т. – Минск, 2009. – Вып. 20. – С. 112-127. – ISBN 978-985-518-138-6. – ISSN 0202-6342
480318
  Кунашев А.Х. Законодательное регулирование ответственности за уголовный рецидив / А.Х. Кунашев. – Нальчик, 1970. – 36с.
480319
  Кеклис А.Ю. Законодательное регулирование перлюстрации в Российской империи XIX – начала ХХ веков // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 4. – С. 23-25. – ISSN 1812-3805
480320
  Краснова О.И. Законодательное регулирование разграничения полномочий между федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов РФ // Государство и право / Российская академия наук, Институт государства и права. – Москва, 2008. – № 12. – С. 48-59. – ISSN 0132-0769
480321
  Ковалев И.Г. Законодательное регулирование судебных полномочий британской Палаты лордов в конце XIX – XX вв. // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 23. – С. 26-28. – ISSN 1812-3805
480322
  Черниченко С.А. Законодательное регулирование частного предпринимательства в Украине в первые годы НЭПА (1921 - 1924 гг.) // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 93. – С. 24-32. – ISSN 0201-7245
480323
  Сиротенко С.П. Законодательное регулирования лоббистской деятельности в некоторых иностранных государствах // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 6. – С. 38-42. – ISSN 1812-3910
480324
  Лизогуб В.А. Законодательное регулирование передвижения населения в Российской империи во второй половине ХІХ – в начале ХХ веков // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2007. – Вип. 87. – С. 12-17. – ISSN 0201-7245
480325
  Михеева И.В. Законодательные "амбиции" правового акта в истории (вопросы общеизвестности) // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 16. – С. 7-10. – ISSN 1812-3805


  Статья посвящена исследованию юридического значения акта обнародования закона в Российской империи. Рассматриваются существовавшие в дореволюционной доктрине подходы к содержанию данного понятия и оценке значимости его как стадии законодательного ...
480326
  Яковкин И.И. Законодательные акты Великого княжества Литовского XV-XVI вв. / И.И. Яковкин. – Л., 1936. – 155 с.
480327
  Березин С.Е. Законодательные акты как источник по истории одесского антиковедения (на материалах дореволюционных изданий из фондов Научной библиотеки ОНУ имени И.И. Мечникова) // Стародруки і рідкісні видання в університетській бібліотеці : матеріали ІІ Міжнар. книгознав. читань (Одеса, 18-19 верес. 2012 р.) / М.В. Алєксєєнко, Є.В. Бережок, С.Є. Березін, В. Валецький, І.Л. та ін. Великодна. – Одеса : ОНУ, 2013. – С. 47-60. – ISBN 978-617-689-046-1
480328
   Законодательные акты Китайской Народной Республики. – М, 1952. – 424с.
480329
   Законодательные акты о труде. – К, 1974. – 646с.
480330
   Законодательные акты о труде. – К, 1976. – 632 с.
480331
   Законодательные акты о труде. – К, 1977. – 632с.
480332
   Законодательные акты об административной ответственности. – Ашхабад, 1967. – 204с.
480333
   Законодательные акты об административной товетственнсоти. – Минск, 1977. – 304с.
480334
   Законодательные акты переходного времени. 1904-1906 гг. : сборник законов, манифестов, указов Пр. Сенату, рескриптов и положений Комитета министров, относящихся к преобразованию государственнаго строя России, с приложением алфавитнаго предметнаго указателя. – Санкт-Петербург : Издание Юридическаго книжнаго склада "Право" ; [Тип. А.Г. Розена], 1906. – 464 с.
480335
   Законодательные акты переходного времени. 1904-1906 гг. : сборник законов, манифестов, указов Пр. Сенату, рескриптов и положений Комитета министров, относящихся к преобразованию государственнаго строя России, с приложением алфавитнаго предметнаго указателя / под ред. пр.-доц. Н. И. Лазаревскаго. – 2-е изд., пересмотр. и доп. по 1 янв. 1907 г. – Санкт-Петербург : Издание Юридическаго книжнаго склада "Право" ; [Тип. А.Г. Розена], 1907. – 733 с.
480336
   Законодательные акты переходного времени. 1904-1908 гг. : сборник законов, манифестов, указов Пр. Сенату, рескриптов и положений Комитета министров, относящихся к преобразованию государственнаго строя России, с приложением алфавитнаго предметнаго указателя / под ред. пр.-доц. Н. И. Лазаревскаго. – Изд. 3-е, пересмотренное и доп. по 1 сент. 1908 г. – Санкт-Петербург : Издание Юридическаго книжнаго склада "Право" ; [Тип. А.Г. Розена], 1909. – 1018 с.


  Тема Государство и право. Юридические науки -- Россия -- Сборники законов и других нормативных актов Тема Государство и право. Юридические науки -- История государства и права -- Россия -- Период капитализма (1905-1917) -- Правовые памятники. ...
480337
  Воскресенский Н.А. Законодательные акты Петра 1 / Н.А. Воскресенский. – Москва-Ленинград
1. – 1945. – 602 с.
480338
   Законодательные акты по вопросам народного хозяйства СССР. – М
1. – 1961. – 784с.
480339
   Законодательные акты по вопросам народного хозяйства СССР. – М
2. – 1961. – 687с.
480340
   Законодательные акты русского государства второй половины 16-первой половины 17 века. – Ленинград, 1987. – 260 с.
480341
   Законодательные акты Русского государства второй половины 16-первой половины 17 века. – Ленинград, 1986. – 261с.
480342
  Попов К.А. Законодательные акты средневековой Японии. / К.А. Попов. – М., 1984. – 107с.
480343
   Законодательные акты СССР по вопросам депутатской деятельности. – М, 1981. – 277с.
480344
   Законодательные акты Украины по внешнеэкономической деятельности и иностранным инвестициям. – К
1. – 1994. – 127с.
480345
   Законодательные акты Украины по внешнеэкономической деятельности и иностранным инвестициям. – К
2. – 1994. – 179с.
480346
   Законодательные акты Украины по внешнеэкономической деятельности и иностранным инвестициям. – К
3. – 1994. – 86с.
480347
   Законодательные акты Украины по внешнеэкономической деятельности и иностранным инвестициям. – К
4. – 1994. – 116с.
480348
   Законодательные акты Украины по внешнеэкономической деятельности и иностранным инвестициям. – К
5. – 1994. – 158с.
480349
   Законодательные акты УССР, связанные с чернобыльской катастрофой. – К, 1991. – 60с.
480350
   Законодательные акты Франции : Декларация прав человека и гражданина : Конституция 1791, 1793, 1848, 1875 годов / пер. с предисл. Р. Лемберк. – Санкт-Петербург : Книгоиздат "Молот" ; Тип. Т-ва "Общественная польза", 1905. – 128 с. – Экз.№ 118227 деф., без ориг обл.


  Крупнейшие моменты в жизни Франции в XIX веке – падение феодализма, завоевательное шествие буржуазии и вступление на политическую арену пролетариата обусловили необходимость принятия Конституций 1791, 1793, 1848 и 1875 гг. На обл. экз. № 118226 АВ ...
480351
  Джиго А.А. Законодательные вопросы системы обязательного экземпляра в Российской Федерации / А.А. Джиго, Е.И. Козлова // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская государственная библиотека. – Москва, 2011. – № 2. – С. 13-18. – ISSN 0869-608Х
480352
  Латкин В.Н. Законодательные е комиссии в России в XVIII ст. : историко-юридическое исследование / В.Н. Латкина, прив.-доц. С.-Петерб. ун-та. – Санкт-Петербург : Изд. Л.Ф. Пантелеева
Т. 1. – 1887. – XII, 595 с. – Экз. в разных тип. переплетах. – Библиогр. в примеч.
480353
   Законодательные и административно-правовые акты военного времени. – М, 1942. – 142с.
480354
  Черняков Б.А. Законодательные и административные основы продовольственной безопасности США: опыт для России // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2010. – № 8 (488). – С. 89-104. – ISSN 0321-2068
480355
   Законодательные и нормативные акты для предприятий АПК. – М
3. – 1991. – 429с.
480356
  Сухоруков К.М. Законодательные инициативы по обязательному экземпляру // Библиография : профессиональный журнал / Российская книжная палата. – Москва, 2010. – № 1 (366). – С. 195 - 109. – ISSN 0869-6020
480357
  Цыбенко Л. Законодательные инициативы: проек Правил составления и подачи заявки на знак для товаров и услуг // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2010. – № 9. – С. 16-20. – ISSN 1608-6422
480358
  Ибрагимов К.Х. Законодательные меры великих князей России до Бориса Годунова в организации благотворительности // История государства и права : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2015. – № 18. – С. 3-8. – ISSN 1812-3805


  В статье рассматриваются законодательные меры в организации благотворительности в истории России до царствования Бориса Годунова включительно. Показаны огромное значение духовенства в развитии благотворительности в России и природная ...
480359
  Рябоконь А. Законодательные новинки июля: беременным добавили стаж, а детям-инвалидам - денег // Комсомольская правда : киевсикй выпуск. – Киев, 2013. – 2 июля (№ 141). – С. 2. – ISSN 1997-1249


  Декретный отпуск. Чем отличается трудовой стаж от страхового
480360
  Касаткина Н.М. Законодательные органы штатов в США : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.711 / Касаткина Н.М. ; Всес. НИИ сов. законод. – Москва, 1971. – 16 с.
480361
  Казанцев Н.Д. Законодательные основы земельного строя в СССР. / Н.Д. Казанцев. – М., 1971. – 176с.
480362
  Казанцев Н.Д. Законодательные основы земельных отношений в Германской Демократической Республике. / Н.Д. Казанцев. – М., 1956. – 28с.
480363
  Григорьев В.К. Законодательные основы земельных отношений в Народной Республике Болгарии. / В.К. Григорьев. – М., 1956. – 36с.
480364
  Казанцев Н.Д. Законодательные основы земельных отношений в Польской Народной Республике. / Н.Д. Казанцев. – М., 1956. – 48с.
480365
  Казанцев Н.Д. Законодательные основы земельных отношений в Румынской Народной Республике. / Н.Д. Казанцев. – М., 1956. – 43с.
480366
  Турубинер А.М. Законодательные основы земельных преобразований в Венгерской Народной Республике / А.М. Турубинер. – М., 1956. – 27с.
480367
  Беликова К.М. Законодательные основы осуществления антимонопольными органами контроля за "экономическими концентрациями" в странах МЕРКОСУР // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 5. – С. 16-18. – ISSN 1812-3910
480368
  Кобец П.Н. Законодательные основы предупреждения терроризма в европейских странах и необходимость совершенствования российского законодательства с учетом международного опыта // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 1 (46). – С. 37-40. – ISSN 1812-3910
480369
  Игумнова Н. Законодательные основы формирования евразийского библиотечного пространства / Наталья Игумнова // Независимый библиотечный адвокат : юридический журнал / ООО БИИЦ "Либерея-Бибинформ". – Москва, 2014. – № 6 (90). – С. 3-11. – ISSN 1608-4071


  Об особенностях правового регулирования библиотечного дела в государствах - участниках СНГ.
480370
  Голубцов В.Т. Законодательные особенности правового режима публичной собственности в российском гражданском праве в свете практики Конституционного суда Российской Федерации и Европейского суда по правам человека // Вестник Пермского университета. Юридические науки : науч. журнал / Пермский государственный университет. – Пермь, 2011. – Вып. 1 (11). – С. 94-102. – (Юридические науки ; Вып. 1 (11)). – ISSN 1995-4190
480371
  Миронова И.А. Законодательные памятники проформенного периода 1861-1900 гг. / И.А. Миронова. – М., 1960. – 32с.
480372
  Полхов С.А. Законодательные уложения Сэнгоку дайме : исслед. и переводы / С.А. Полхов. – Москва : КРУГЪ, 2015. – 647, [1] с. : табл. – Сер. осн. в 2014 г. при поддержке Фонда изучения японской культуры имени Умэда Есими. - Указ. имен: с. 631-639. – Библиогр.: с. 608-630 и в конце глав. – (Новые исследования по японской культуре ; кн. 2). – ISBN 978-5-7396-0381-4
480373
  Иваненко А.М. Законодательный материал как источник по истории рабочего движения в 1900-1904 гг. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.09 / Иваненко А.М.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1975. – 25л.
480374
  Иваненко Анатолий Моисеевич Законодательный материал как источник рабочего движения в 1900-1904 гг. : Дис... канд. ист.наук: 07.00.09 / Иваненко Анатолий Моисеевич; МВ и ССО УССР. КГУ. – Киев, 1974. – 178л. – Бібліогр.:л.155-173
480375
  Кавачев Д.А. Законодательный процесс в европейских социалистических государствах / Д.А. Кавачев. – М, 1966. – 136с.
480376
   Законодательсвто о жилищно-коммунальном хозяйстве. – Москва
1. – 1972. – 840с.
480377
   Законодательсвто о жилищно-коммунальном хозяйстве. – М
2. – 1973. – 789с.
480378
   Законодательсвто о жилищно-коммунальном хозяйстве. – М
2. – 1973. – 798с.
480379
   Законодательсвто о капитальном строительстве. – М
1. – 1970. – 631с.
480380
   Законодательсвто о капитальном строительстве. – М
7. – 1975. – 702с.
480381
   Законодательсвто о капитальном строительстве. – 2-е перераб. и доп. – М
2. – 1977. – 336с.
480382
   Законодательсвто о капитальном строительстве. – М
4. – 1977. – 694с.
480383
   Законодательсвто о капитальном строительстве. – 2-е перераб. и доп. – М
4. – 1978. – 456с.
480384
   Законодательсвто о капитальном строительстве. – 2-е перераб. и доп. – М
Вып. 5. – 1979. – 895 с.
480385
   Законодательсвто о капитальном строительстве. – 2-е перераб. и доп. – М
5. – 1979. – 600с.
480386
   Законодательсвто о капитальном строительстве. – 2-е перераб. и доп. – М
8. – 1980. – 752с.
480387
   Законодательсвто о капитальном строительстве. – 2-е перераб. и доп. – М
7. – 1981. – 670с.
480388
   Законодательсвто о капитальном строительстве. – 2-е перераб. и доп. – М
Вып., 7, ч. 2. – 1982. – 471с.
480389
   Законодательсвто о капитальном строительстве. – 2-е перераб. и доп. – М
9. – 1982. – 384с.
480390
   Законодательсвто о капитальном строительстве. – 2-е изд., перераб. и доп. – М
Вып. 10. – 1983. – 704с.
480391
   Законодательсвто о капитальном строительстве. – М
1. – 1987. – 303с.
480392
   Законодательсвто о капитальном строительстве. – М
2. – 1987. – 336с.
480393
   Законодательсвто о капитальном строительстве. – М
2. – 1987. – 287с.
480394
   Законодательсвто о капитальном строительстве. – М
Ч. 3. – 1988. – 448с.
480395
   Законодательсвто о капитальном строительстве. – М
Ч. 4, кн. 2. – 1988. – 560с.
480396
   Законодательсвто о коренной перестройке управления экономикой : сборник. – Москва : Юридическая литература, 1988. – 270 с. – ISBN 5-7260-0047-1
480397
   Законодательсвто о несовершеннолетних. – К, 1974. – 636с.
480398
   Законодательсвто о нотариате. – М, 1960. – 404с.
480399
   Законодательсвто о пенсиях в СССР. – М, 1972. – 204с.
480400
   Законодательсвто о пенсиях и пособиях членам колхоза. – 2-е доп. – М, 1966. – 177с.
480401
  Дмитривеский Н.П. Законодательство английской революции 1640-1660 гг. / Н.П. Дмитривеский. – М.-Л., 1946. – 382с.
480402
  Петров А. Законодательство в защиту мира / А. Петров. – М, 1954. – 80с.
480403
  Павловский Р.С. Законодательство в местных Советах депутатов трудящихся / Р.С. Павловский. – Харьков, 1975. – 115 с.
480404
   Законодательство в сфере права интеллектуальной собственности и информационных прав: система, межотраслевые связи, пути совершенствования // Частное право : научный журнал / Редакция журнала "Право Украины". – Киев, 2013. – № 1. – С. 312-315


  25-26 апреля 2013 г. были проведены Седьмые ежегодные чтения по проблемам права интеллектуальной собственности и информационных прав, посвященные памяти профессора А. А. Подопригоры.
480405
  Пчелинцев С.В. Законодательство дореволюционной России об ограничениях прав и свобод граждан в условиях особых правовых режимов // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2006. – № 5. – С. 16-19. – ISSN 1812-3805
480406
  Фруменкова Т.Г. Законодательство Екатерины II о привилегиях благотворителей воспитательніх домов // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2007. – № 4. – С. 173-180. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
480407
   Законодательство зарубежных стран : обзорная информация. – Москва
Вып. 144 : Договоры социалистических стран с капиталистическими и развивающимися странами о правовой помощи. – 1977. – 44 с.
480408
   Законодательство и важнейшие административно-правовые акты военного времени с22 июня 1941г. по 1 августа 1944 г.. – М, 1944. – 72с.
480409
  Дозорцев В.А. Законодательство и научно-технический прогресс / В.А. Дозорцев. – М., 1978. – 191с.
480410
  Гольцев В.А. Законодательство и нравы в России XVIII века : с приложением статей: 1) Извлечение из рукописей Московского архива Министерства юстиции. 2) К вопросу о петровской реформе. 3) О нравах русского общества в прошлом веке / В.А. Гольцев. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Изд. О.Н. Поповой ; Тип. А. Якобсона, 1896. – VIII, 164, XXXII с. – Библиогр. в предисл. и в прим. – (Культурно- историческая библиотека)
480411
  Фархтдинов Я.Ф. Законодательство и судебная практика по некоторым видам бытового обслуживания. / Я.Ф. Фархтдинов. – Казань, 1983. – 112с.
480412
  Липшиц Е.Э. Законодательство и юриспруденция в Византии в 9-11 вв. / Е.Э. Липшиц. – Л., 1981. – 246с.
480413
   Законодательство капиталистических государств об экспортно-импортных операциях с социалистическими странами. – М, 1989. – 125с.
480414
  Поленов Г.Ф. Законодательство народно-демократических республик Болгарии, Венгрии, Румынии, Чехословакии по борьбе с антигосударственными преступлениями : Автореф... канд. юридич.наук: / Поленов Г.Ф.; Моск. юридич. ин-т. – Москва, 1952. – 22 л.
480415
  Чувильская О.А. Законодательство о библиотечном деле: эволюция и современное состояние // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2009. – № 9. – С. 17 - 27. – ISSN 0130-9765
480416
  Кирин В.А. Законодательство о борьбе с преступностью: отрасли и их взаимосвязь / В.А. Кирин. – Москва : Юридическая литература, 1978. – 279 с.
480417
   Законодательство о борьбе с пьянством и алкоголизмом. – Москва, 1985. – 48с.
480418
  Гадырка М.П. Законодательство о борьбе с пьянством, алкоголизмом и наркоманией / М.П. Гадырка, М.И. Сидоров. – Кишинев, 1988. – 147с.
480419
  Шахматов В.П. Законодательство о браке и семье / В.П. Шахматов. – Томск, 1981. – 210с.
480420
   Законодательство о браке и семье и практика его применения. – Свердловск, 1989. – 150с.
480421
  Кузнецов А.М. Законодательство о врачебно-трудовой экспертизе / А.М. Кузнецов. – М., 1976. – 72с.
480422
  Вайсфельд Л.Д. Законодательство о государственныххх пенсиях / Л.Д. Вайсфельд. – 2-е изд. – Москва, 1959. – 343 с.
480423
  Хинчук В.М. Законодательство о жилищных, дачных и гаражных кооперативах / В.М. Хинчук. – М., 1975. – 95с.
480424
  Емельянова В.Г. Законодательство о заповедниках, заказниках, памятниках природы : Автореф... канд. юрид.наук: 714 / Емельянова В.Г.; Вскс. науч.-исслед. ин-т сов. законодательства. – М., 1971. – 16л.
480425
  Емельянова В.Г. Законодательство о заповедниках, заказниках, памятниках природы / В.Г. Емельянова. – М., 1971. – 64с.
480426
  Абова Т.Е. Законодательство о защите прав предприятий и организаций. / Т.Е. Абова. – Москва : Знание, 1978. – 64 с. – (Новое в жизни, науке, технике : Государство и право ; №6)
480427
  Звенигородская Н.Ф. Законодательство о защите семейных прав детей: международный и национальный компоненты // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 5 (50). – С. 14-19. – ISSN 1812-3910
480428
  Жидков О.А. Законодательство о капиталистических монополиях / Жидков О.А. – Москва, 1968. – 176 с.
480429
   Законодательство о капитальном строительстве. – Москва : Юридическая литература
Вып. 3. – 1978. – 256 с.
480430
   Законодательство о капитальном строительстве. – Москва : Юридическая литература
Вып. 9, ч. 2. – 1983. – 376 c.
480431
   Законодательство о капитальном строительстве. – Москва : Юридическая литература
Вып. 11. – 1984. – 488 с.
480432
   Законодательство о капитальном строительстве : Дополн. и измен. В 4-х ч. – Москва : Юридическая литература
Ч. 4, Кн. 1. – 1988. – 448 с.
480433
  Заславская Л.А. Законодательство о колхозных лесах / Л.А. Заславская. – Москва : Юридическая литература, 1974. – 136с.
480434
  Шварцман А.О. Законодательство о кредитовании и расчетах. / А.О. Шварцман. – М., 1935. – 389с.
480435
  Катаев И.М. Законодательство о крестьянах при императорах Павле I и Александре I / И.М. Катаев. – Описано без тит. л. – 70-85с.
480436
   Законодательство о лесах. – Москва : Юридическая литература, 1978. – 111с.
480437
  Гречко В.В. Законодательство о личном подсобном хозяйстве в сельской местности / В.В. Гречко. – М., 1980. – 88с.
480438
  Смирнов А.В. Законодательство о льготах и преимуществах работников МТС / А.В. Смирнов, В.В. Бесчервных. – М., 1955. – 128с.
480439
  Бурков А.Д. Законодательство о наемном труде в сельском и лесном хозяйстве / А.Д. Бурков, 1926. – 152с.
480440
  Дорохова Г.А. Законодательство о народном образовании / Г.А. Дорохова. – М., 1985. – 157с.
480441
  Комаров Б.К. Законодательство о наследовании / Б.К. Комаров. – М., 1963. – 28с.
480442
   Законодательство о национальных библиотеках зарубежных стран // Библиотечное дело - 21 век : Научно-практический сборник / Федеральное гос. учреждение "Российская гос. библиотека". – Москва, 2006. – № 1. – С. 184-195
480443
   Законодательство о недрах. – М, 1976. – 80с.
480444
  Козлов А.Е. Законодательство о пенсионном обеспечении / А.Е. Козлов. – Москва, 1974. – 119 с.
480445
  Клейн Н.И. Законодательство о планировании производства товаров народного потребления. / Н.И. Клейн. – М, 1967. – 142с.
480446
   Законодательство о правах женщин в СССР. – Москва, 1975. – 222 с.
480447
  Генкин Д.М. Законодательство о промысловой кредитной кооперации / Д.М. Генкин. – Москва, 1928. – 144с.
480448
  Мальцман Б.С. Законодательство о промышленности, торговле, труде и транспорте. / Б.С. Мальцман. – М.
2. – 1923. – 423-986с.
480449
  Шелютто Н.В. Законодательство о развитии и использовании языков народов СССР / Н.В. Шелютто. – М, 1990. – 38с.
480450
  Григорьев В.К. Законодательство о развитии общественного животноводства в колхозах. / В.К. Григорьев. – Москва : АН СССР, 1952. – 72 с. – (Научно-популярная серия / АН СССР, Ин-т права)
480451
  Седюлин А. Законодательство о религиозных культах / А. Седюлин. – М, 1974. – 95с.
480452
  Григорович А. Законодательство о религиозных организациях в Республике Беларусь и Республике Польша: сравнительный аспект // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – C. 130-132
480453
  Савчик Е. Законодательство о свободе совести и религиозных организациях: сравнительный анализ правотворческих процессов в Украине и Беларуси на современном этапе // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 45-47. – ISBN 978-617-7069-17-0
480454
  Тодыка Ю.Н. Законодательство о Советах в действии : (местные Советы и экономика) / Ю. Н. Тодыка ; Отв. ред. В.И. Мокряк ; АН МССР, Отд. философии и права. – Кишинев : Штиница, 1984. – 134, [2] с.
480455
  Фаршатов И.В. Законодательство о совхозных фондах / И.В. Фаршатов. – М, 1982. – 119с.
480456
  Агеева Г.Н. Законодательство о судоустройстве в СССР : учебное пособие / Г.Н. Агеева ; Всесоюз. юрид. заоч. ин-т. – Москва : ВЮЗИ, 1985. – 52 с.
480457
   Законодательство о судоустройстве СССР и союзных республик. – М, 1961. – 264с.
480458
  Кабалкин А.Ю. Законодательство о сфере обслуживания населения / А.Ю. Кабалкин. – 2-е изд. – М, 1988. – 221с.
480459
  Кабалкин А.Ю. Законодательство о сфере обслуживания населения. / А.Ю. Кабалкин. – М, 1984. – 224с.
480460
  Терещенко Л.К. Законодательство о техническом регулировании: его развитие / Л.К. Терещенко, А.В. Калмыкова, В.Ю. Лукьянова // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2008. – № 2. – С. 5-12. – ISSN 0132-0769
480461
  Александров Н.Г. Законодательство о труде / Н.Г. Александров. – Москва, 1947. – с.
480462
  Александров Н.Г. Законодательство о труде / Н.Г. Александров. – Москва, 1954
480463
  Пашков А.С. и др. Законодательство о труде / А.С. и др. Пашков. – Минск, 1972. – 448с.
480464
  Лапай А.П. Законодательство о труде : вопр. и ответы / А.П. Лапай. – Киев, Донецк, 1982. – 249с.
480465
  Петренко Л.Ф. Законодательство о труде научных работников / Л.Ф. Петренко. – М, 1988. – 223с.
480466
  Николаева Л.А. Законодательство о труде подростков / Л.А. Николаева. – Алма-Ата, 1979. – 144с.
480467
  Чекменев В.П. Законодательство о труде работников просвещения / В.П. Чекменев. – М, 1931. – 237с.
480468
  Чекменев В.П. Законодательство о труде работников просвещения / В.П. Чекменев. – М, 1931. – 237с.
480469
  Силаев В.П. Законодательство о трудовых книжках / В.П. Силаев. – Москва, 1979. – 64с.
480470
  Смолярчук В.И. Законодательство о трудовых спорах / В.И. Смолярчук. – Москва : Юридическая литература, 1966. – 227 с.
480471
  Шелымагин И.И. Законодательство о фабрично-заводском труде в России / И.И. Шелымагин. – М, 1947. – 187 с.
480472
  Велюшин О.В. Законодательство о фондах финансирования технического прогресса в промышленности СССР : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12712 / Велюшин О.В. ; Всесоюз. науч.-исслед. ин-т. – Москва, 1970. – 31с.
480473
   Законодательство об административной ответственности. – Куйбышев, 1975. – 296 с.
480474
  Студеникина М.С. Законодательство об административных правонарушениях / М.С. Студеникина. – М, 1981. – 64с.
480475
  Васильева Г.В. Законодательство об административных правонарушениях / Г.В. Васильева, М.С. Студеникина. – Москва, 1986. – 126с.
480476
  Чефранова Е.А. Законодательство об алиментах и пособиях / Е.А. Чефранова. – М., 1990. – 63с.
480477
   Законодательство об изобретательстве и рационализации, 1973
480478
  Семенова А.Е. Законодательство об исключительных правах в судебной практике УССР / А.Е. Семенова. – 89-97с.
480479
  Портнов В.П. Законодательство об исправительно-трудовых учреждениях РСФСР в первые годы Советской власти (1917-1920 гг.) // Сборник научных трудов Всесоюзного научно-исследовательского института МВД СССР : сборник научных трудов Всесоюзного научно-исследовательского института МВД СССР / Всесоюзный научно-исследовательский институт МВД СССР. – Москва, 1979. – № 51 : Проблемы исправления и перевоспитания осужденных. – С. 35-43
480480
  Синельников М. Законодательство об обороне СССР / М. Синельников. – М., 1939. – 384с.
480481
  Бринчук М.М. и др. Законодательство об охране атмосферного воздуха / М.М. и др. Бринчук. – Москва, 1981. – 95с.
480482
  Панкратов И.Ф. Законодательство об охране и использовании животного мира / И.Ф. Панкратов, Н.А. Сыроедов. – Москва, 1983. – 96с.
480483
  Ярхо А.В. Законодательство об охране труда / А.В. Ярхо. – М., 1988. – 108с.
480484
  Титов Николай Иванович Законодательство об участии граждан в пресечении преступлений / Титов Николай Иванович. – Л. : Ленингр. орг. о-ва Знание РСФСР, 1988. – 19с.
480485
   Законодательство основных зарубежных стран об охране товарных знаков. – Москва, 1975. – 22с.
480486
   Законодательство Петра І. – Москва : Юридическая литература, 1997. – 880с. – ISBN 5-7260-0877-4
480487
   Законодательство по внешней торговле стран народной демократии. – М, 1952. – 200с.
480488
   Законодательство по кредитной реформе. – М, 1933. – 547с.
480489
  Комарова И.И. Законодательство по охране памятников культуры / И.И. Комарова. – М., 1989. – 53с.
480490
   Законодательство по охране труда. – М, 1966. – 528с.
480491
  Бибик Э.С. Законодательство по рабочему вопросу и подъему рабочего движения в Англии в 1929-1933 гг. : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Бибик Э.С. ; Моск. гор. пед. ин-т. – Москва, 1955. – 16 с.
480492
  Якимчик И.И. Законодательство по технике безопасности и промышленной санитарии / И.И. Якимчик, 1926. – 418с.
480493
  Исаев М.М. Законодательство по уголовному праву и процессу в период войны / М.М. Исаев. – М, 1943. – 40с.
480494
  Иконников В.В. Законодательство по финансированию капитального строительства / В.В. Иконников, Ф.С. Беляков. – М., 1935. – 191с.
480495
  Михаил (Иеромонах) Законодательство римско-византийских императоров о внешних правах и преимуществах церкви (От 313 до 565 года) / [Соч.] Иеромонаха Михаила. – Казань : Тип. Имп. Ун-та, 1901. – 258 с.


  Введение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I-XLIII Глава первая. Законы о церковных имуществах Общие основы юридической охраны церковной собственности в римско- византийской истории. Частнейшие собственники в ...
480496
  Волосникова Л.М. Законодательство России о высшем образовании в XVIII веке // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2006. – № 6. – С. 19-21. – ISSN 1812-3805
480497
  Гарипов Р.Ш. Законодательство Российской Федерации о защите прав коренных малочисленных народов России и его соответствие международным стандартам // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2011. – № 3. – С. 105-109. – ISSN 0132-0769
480498
   Законодательство Российской Федерации о налогах. – М, 1992. – 175с.
480499
  Пчелинцева Л.М. Законодательство РСФСР и города Москвы послереволюционного периода об обеспечении жильем военнослужащих: сравнительный анализ / Л.М. Пчелинцева, В С. Пчелинцев // История государства и права : Научно-правовое издание. – Москва, 2003. – № 5. – С.48-49


  1917-1929 годы
480500
   Законодательство социалистических стран о прокурорском надзоре. – Душанбе, 1968. – 248с.
480501
   Законодательство социалистических стран по изобретательству. – М, 1972. – 164с.
480502
   Законодательство СССР и международные соглашения по вопросам гражданства. – М, 1964. – 180с.
480503
   Законодательство СССР и союзных республик о наказах избирателей. – М, 1983. – 128с.
480504
  Буянкина С.В. Законодательство субъектов Российской Федерации в социальной сфере // Правовая политика и правовая жизнь : Академический и вузовский юридический научный журнал. – Саратов, Москва, 2003. – № 1. – С.62-72. – ISSN 1608-8794
480505
  Баглай М.В. Законодательство США в борьбе с забастовочным движением / М.В. Баглай. – Москва, 1960. – 192с.
480506
  Зайчук Олег Владимирович Законодательство США и практика его применения в области расовых отношений (60-70-е гг. ХХ ст.) : Дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Зайчук Олег Владимирович ; МВ и ССО УССР ; КГУ им. Т.Г. Шевченко, Юрид. ф-т. Каф.истории государства и права. – Киев, 1980. – 207 л.
480507
  Зайчук О.В. Законодательство США и практика его применения в области расовых отношений (60-70 г. 20 ст.) : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.1 / Зайчук О.В. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1980. – 22 с.
480508
  Туляганов Абдужаббар Законодательство УзССР о депутатах и его развитие в период зрелого социализма : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.02 / Туляганов Абдужаббар; Ташк. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1977. – 20л.
480509
  Скибицкий В.В. Законодательство Украинской ССР об условном осуждении и практика его применения. : Автореф... Канд.юрид.наук: 715 / Скибицкий В.В.; АН УССР.Объед.совет.Ин-ат философии и Ин-т гос.и права. – Киев, 1972. – 27л. – Бібліогр.:с.26-27
480510
   Законодательство Украины о банковской деятельности. – Київ, 1996. – 230с.
480511
   Законодательство Украины о внешнеэкономической деятельности. – Харків : Ксилон, 2000. – 270с.
480512
   Законодательство Украины о нотариате. – Харків : Ксилон, 2000. – 308с.
480513
  Семчик В.І. Законодательство Украины о собственности на землю и его влияние на реформирование экономики // Навчаючись, навчаю.. : вибрані праці : до 85-річчя від дня народження / В. Семчик. – Київ : Спринт-Сервіс, 2012. – С. 234-237. – ISBN 978-617-7021-00-0
480514
  Хавронюк Н.И. Законодательство Украины о торговле = Hастольная книга продавца и покупателя в 3-х частях / Н.И. Хавронюк. – Киев : Блиц- Информ. – (Сер.:Б-ка права еженедельника"Бизнес"). – ISBN 966-7028-16-Х
Ч.1. – 1997. – 752с.
480515
   Законодательство Украины о ценных бумагах. – Київ, 1996. – 230с.
480516
   Законодательство Украины об интеллектуальной собственности : ( по состоянию на 15 мая 2002). – 2-е изд., доп. и перераб. – Харьков : Одиссей, 2002. – 592с. – ISBN 966-633-128-4
480517
  Грибан А. Законодательство Украины относительно объекта "применение" и пути его совершенствования // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2010. – № 2 (52). – С. 28-32


  В статье автором проанализировано законодательство Украины относительно объекта "применение". Автором предложено внести изменения в соответствующие нормы. В частности, предложено заменить существующую формулировку объекта новое применение известного ...
480518
  Неболсин А.Г.. Законодательство фабричных и торговых клеймах в Росии и заграницею : материалы, собранные А.Г. Неболсиным. – Санкт-Петербург : Тип. В.Ф. Киршбаума, 1886. – VIII, 250 с. – Экз. в разных тип. переплетах
480519
  Петров А.Г. Законодательствоо реабилитации невинно осужденных граждан по политическим мотивам в странах Центральной и Юго-Восточной Европы // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 1. – С. 56-59. – ISSN 1812-3910
480520
   Законодательстов о производстве, заготовках и закупках сельхозпродуктов. – М, 1967. – 396с.
480521
   Законодательстов о промышленности, торговле, труде и транспорте. – М
1. – 1923. – 428с.
480522
   Законодательстов о промышленности, торговле, труде и транспорте. – М
2. – 1923. – 986с.
480523
   Законодательстов о социальном обеспечении. – М, 1991. – 63с.
480524
   Законодательстов о торговле. – М, 1990. – 399с.
480525
   Законодательстов о трестах, синдикатах и органах регулирования промышленности. – 2-е значит. расширен. и доп. – М, 1924. – 338с.
480526
   Законодательстов о труде. – М, 1947. – 359с.
480527
   Законодательстов о труде. – 2-е. – Минск, 1954. – 468с.
480528
   Законодательстов о труде. – Минск, 1978. – 335с.
480529
   Законодательстов о труде. – Минск, 1982. – 336с.
480530
   Законодательстов о труде. – Минск, 1991. – 591с.
480531
   Законодательстов о труде в зарубежных странах. – М-Л
1. – 1925. – 112с.
480532
   Законодательстов о труде в зарубежных странах. – М
3. – 1927. – 236с.
480533
   Законодательстов о труде в условиях перестройки. – Киев, 1991. – 229 с.
480534
   Законодательстов об издательстве. – Москва, 1933. – 120 с.
480535
   Законодательстов об изобретательстве и рационализации. – Киев, 1973. – 390 с.
480536
   Законодательстов об иностранных инвестициях. – М, 1993. – 256с.
480537
   Законодательстов об охране детства. – К, 1982. – 519с.
480538
   Законодательстов об уголовном судопроизводстве. – М
1. – 1963. – 879с.
480539
   Законодательстов об учете и статистике. – М
2. – 1934. – 304с.
480540
  Тимченко И.А. Законодеятельная деятельность УССР в сфере государственного управления : Автореф. дис. ... канд. юр. наук : 12.00.02 / Тимченко И.А. ; АН УССР, Объед. Сов. ин-та филос. и ин-та гос. и права). – Киев, 1975. – 52л.
480541
   Законознавство : популярний підручний. – Харків : Юридичне вид. НКЮ УСРР, 1929. – 303 с.
480542
  Радиенко Д.А. Законом боли земной : повесть / Даоья Радиенко. – Киев : Феникс, 2010. – 56с. – ISBN 978-966-651-511-0
480543
  Семенов В.И. Закономености интенсификации сельского хозяйства в условиях развитого социализма. : Автореф... канд.экон.наук: 08.00.01 / Семенов В.И.; Ростов.гос.ун-т. – Ростов -на-Дону, 1973. – 20л.
480544
  Федорова Т.А. Закономерности автоокисления гомологов индина и тетралина в жидкой фазе. : Автореф... канд. хим.наук: 02.073 / Федорова Т.А.; Воронеж. технол. ин-т. – Воронеж, 1972. – 26л.
480545
  Тоноян А.О. Закономерности адиабатической полимеризации стирола и метилметакрилата. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Тоноян А.О.; АН СССР. Отд. Ин-та хим. физики. – Черноголовка, 1973. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
480546
  Петров М.П. Закономерности административной реформы в России: история и современность // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 12. – С. 38-40. – ISSN 1812-3805


  Для административных реформ характерно наличие определенных закономерностей, отражающих объективность процесса государственного управления в конкретных условиях реализации публичной власти. Показана обусловленность административной реформы глубокими ...
480547
  Хазова О.А. Закономерности адсорбции метанола на платине и механизм его электрохимического окисления : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Хазова О.А. ; АН СССР, Ин-т электроники. – Москва, 1965. – 17 с.
480548
  Перченко Ольга Александровна Закономерности адсорбции органических анионов на ртутном электроде : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.05 / Перченко Ольга Александровна ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Москва, 1985. – 17 с.
480549
   Закономерности безизлучательных переходов в ионах рездкоземельных элементов с позиций индуктивно-резонансной теории : Автореф... наук: / Тимофеев Н. Т,; Тимофеев Н. Т,; Гос. опт. ин-т. – Ленинград, 1984. – 14 с.
480550
  Белановский И. Закономерности в масовых размножениях вредителей в связи с метеорологическими факторами / И. Белановский, 1936. – 216с.
480551
  Берг Л. Закономерности в образовании органических форм / Л. Берг. – Ленинград, 1925. – 68 с.
480552
  Кудышев О. Закономерности взаимовлияния и взаимообогащения национальных культур в процессе строительства коммунизма. : Автореф... Канд.филос.наук: 621 / Кудышев О.; Кирг.гос.ун-т. – Фрунзе, 1969. – 31л. – Бібліогр.:с.30-31
480553
  Кирьянова Е.А. Закономерности взаимодействия витальных крисителей с лизосомами : Автореф... канд. биол.наук: 01.104 / Кирьянова Е.А.; АН СССР. Сиб. отд. Объединен. учен. совет по биологич. наукам. – Новосибирск, 1971. – 28л.
480554
  Максисенко В.В. Закономерности взаимосвязи и соотношения производительности и оплаты труда в колхозах : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Максисенко В.В. ; ДГУ. – Днепропетровск, 1971. – 16 с.
480555
  Кутырева М.Ф. Закономерности взаимосвязи среднеатомного объема и состава железо-магнезиальных силикатов : Автореф... канд. геол.-минералогич.наук: 04.00.20 / Кутырева М.Ф.; АН УСЕР, Ин-т геохимии и физики минералов. – К., 1981. – л.
480556
  Ден Ге Сен Закономерности внутреннего трения у металлокерамических тел : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Ден Ге Сен ; МВ и ССО УССР , Харьков. ГУ. – Харьков, 1959. – 16 с.
480557
  Камилов Аскар Икрпмович Закономерности возникновения и развития движения за коммунистический труд (1959-1965 гг.) (По материалам промышленных предприятий Узбекистана) : Автореф... канд. филос.наук: / Камилов Аскар Икрпмович; Ташкентский гос. ун-т. – Ташкент, 1967. – 24л.
480558
  Устинова Е.В. Закономерности возникновения и развития педагогических инноваций в системе частных образовательных учреждений // Мир образования - образование в мире : научно-методический журнал / Мин. обр.и науки РФ; Росс. ак. образования;. Московский психолого-социальный ин-т. – Москва, 2011. – № 3 (43). – С. 112-118. – ISSN 2073-8536


  В статье рассматривается проблема приоритетного направления развития образования в рамках информационного общества, которая практически не реализуется в системе государственных общеобразовательных школ. В тоже время частные школы современной России ...
480559
  Сухин В.А. Закономерности возникновения общенародной собственности / В.А. Сухин, Н.А. Хворостовский. – Л., 1962. – 224с.
480560
  Урысон А.М. Закономерности возрастной динамики размеров тела детей и подростков. (По материалам обследования 1956/57 и 1964 гг. в Москве) : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Урысон А.М. ; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1969. – 12 с.
480561
  Рыльков П.Г. Закономерности воспроизводства средств труда в условиях развитого социализма / П.Г. Рыльков. – Ростов -на-Дону, 1979. – 160 с.
480562
  Рзаева С.А. Закономерности восстановления сельского хозяйства в Азербайджане (1921-1925 гг.) : Автореф... канд. экон.наук: / Рзаева С. А.; Аз.ГУ. – Баку, 1965. – 18л.
480563
  Левченко С.И. Закономерности вулканизации эластомеров хиноловыми эфирами : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Левченко С.И.; Днепр. хим. технол. ин-т. – Днепропетровск, 1987. – 16л.
480564
  Велиев Т.С. Закономерности выращивания общего уровня экономического развития советских республик. : Автореф... канд. экон.наук: / Велиев Т.С.; АН АзССР. Отд-ние обществ. наук. – Баку, 1966. – 37л.
480565
  Фесюнов О.Е. Закономерности геологического развития и геомофрология подводной окраины Южной Африки. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: 04.00.10 / Фесюнов О.Е.; ОГУ им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1980. – 22л.
480566
  Шуликов Е.С. Закономерности геологического строения центральной части Южного Алтая и их значение для направления поисковых работ. : Автореф... канд. геол.-мин.наук: 120 / Шуликов Е.С.; Казан. гос. ун-т. – Казань, 1972. – 26л. – Бібліогр.:с.25-26
480567
  Швецов П.Ф. Закономерности гидрогеотермических процессов на Крайнем Севере и Северо-Востоке СССР / П.Ф. Швецов. – Москва, 1968. – 112с.
480568
  Нечаев П.П. Закономерности гидролитической деструкции полиамидов, полиамидокислот и полиимидов : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.06 / Нечаев П.П. ; АН СССР, Ин-т хим. физ. – Москва, 1975. – 15 с. – Бібліогр.:с.14-15
480569
  Плышевский Б.П. Закономерности движения общественного продукта и национального дохода. / Б.П. Плышевский. – М., 1963. – 190с.
480570
  Йорданов И.И. Закономерности движения потребительной стоимости и стоимости производственных фондов в условиях социалистического интенсивного воспроизводства. : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Йорданов И.И.; Ленингр. фин.-эконом. ин-тут. – Л., 1980. – 22л.
480571
  Диденко А.М. Закономерности движения прибыли в социалистическом воспроизводстве : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.01 / Диденко А.М.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1973. – 28л.
480572
  Краснов А.А. Закономерности движения сплоченного осадка по тангенциально вибрирующей шероховатой поверхности и их использование в гравитационном обогащении : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.01 / Краснов А.А.; Ленингр. полит. ин-т им. М.И.Калинина. – Л., 1988. – 22л.
480573
  Казанцев Э.Н. Закономерности движения цитоплазмы в растительной клетке : Автореф... канд. биол.наук: / Казанцев Э.Н.; АН СССР. Ин-т биол. физики. – М., 1966. – 21л.
480574
  Мокрицкая Т.П. Закономерности деградации свойств лессового массива в условиях техногенеза // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2013. – № 1. – С. 73-79 : рис., табл. – Библиогр.: с. 79. – ISSN 0367-4290
480575
  Тохтуев Г.В. Закономерности деформаций в неоднородно-слоистых геологических средах / Г.В. Тохтуев. – Киев : Наукова думка, 1972. – 122с.
480576
  Король А.Ю. Закономерности деформирования приконтурного массива в окрестности одиночной выработки при вспучивании пород почвы // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 115. – С. 170-175 : рис. – Библиогр.: 6 назв. – ISSN 1607-4556
480577
  Разумовский С.М. Закономерности динамики биоценозов / С.М. Разумовский. – М, 1981. – 231с.
480578
  Кюберис П. Закономерности динамики и структуры общественного продукта и национального дохода Литовской ССР : Автореф... канд. эконнаук: 594 / Кюберис П.; Вильнюсский гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1969. – 22л. – Бібліогр.:с.22
480579
  Шестопалов В.М. Закономерности динамики и формирования естественных ресурсов подземных вод основных водоносных горизонтов Волынского артезианского бассейна : Автореф. дис. ... канд. геол.-мин. наук : 041.125 / Шестопалов В.М. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1971. – 22 с.
480580
  Кураев И. Закономерности динамики интенсивности процессов социальной мобильности в контексте важнейших исторических типов переходности // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2012. – № 12. – С. 16-20. – ISSN 2073-9702
480581
  Лапин Ю.Е. Закономерности динамики популяций рыб в связи с длительностью их дизненного цикла : Автореф... канд. биол.наук: / Лапин Ю. Е.; АН СССР, Ин-т эволюц. морфол. и экологии живтоных. – М., 1969. – 52л. – Бібліогр.:с.49-52
480582
  Григорьева Т.Г. Закономерности динамики почвенной фауны в зависимости от смен растительного покрова : Автореф... канд. с.-х.наук: / Григорьева Т.Г.; Всесоюзная Академия сельскохозяйственных наук им. В.И.Ленина. Всесоюзный ин-т защиты растений. – Ленинград, 1951. – 15л.
480583
  Пейсахов Н.М. Закономерности динамики психических явлений / Н.М. Пейсахов. – Казань, 1984. – 235с.
480584
  Ткаченко В.П. Закономерности динамики фондоотдачи в промышленности. : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Ткаченко В.П.; ХГУ им. Т.Г.Шевченко. – Харьков, 1972. – 25л.
480585
  Посылаева Г.А. Закономерности динамики численности гороховой тли в условиях Северо-Восточной Украины : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.09 / Посылаева Г.А. ; АН УССР , Ин-т зоологии. – Киев, 1978. – 21 с. – Бібліогр.:с.20-21
480586
  Ковалик А.И. Закономерности динамики численности жуков-щелкунов и их личинок и меры борьбы с ними в овощном севообороте учебно-опытного хозяйства "Коммунист". : Автореф... канд. биол.наук: 098 / Ковалик А.И.; Харьков. с.-х. ин-тут им. В.В.Докучаева. – Харьков, 1968. – 20л.
480587
  Качина Т.Ф. Закономерности динамики численности корфо-карагинской сельди : Автореф... канд. биол.наук: 100 / Качина Т.Ф.; Тихоокеан. науч.-исслед. ин-т рыбного хоз-ва и океанографии. – Владивосток, 1970. – 21л.
480588
  Цюрупа Н.Н. Закономерности дисперсности коллидных систем : Автореф. дис. ... докт. хим. наук / Цюрупа Н.Н. ; Моск. хим. технол. ин-т. – Москва, 1965. – 20 с. – Бібліогр.:с.19-20
480589
  Оглобля В.И. Закономерности диффузии в жидких Al, Zn, Sn, Pu и в расплавах некоторых бинарных систем : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.0415 / Оглобля В. И. ; МВССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1983. – 20 с.
480590
  Лю Чунь-вань. Закономерности для Р-полос электродных спектров ароматических конденсированных углеводородов. : Автореф... канд. хим.наук: / Лю Чунь-вань.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Хим. ф-тет. Каф. физ. химии. – М,, 1963. – 7л.
480591
  Стовбун Е.В. Закономерности донорно-акцепторного взаимодействия простых полимерных эфиров с алкилами алюминия. : Автореф... канд.хим.наук: 02.00.06 / Стовбун Е.В.; Ан СССР.Ин-т хим.физики. – Черноголовка, 1975. – 22л. – Бібліогр.:с.22
480592
  Жеребцова Л.П. Закономерности жидкофазного окисления п-ксилола : Автореф... канд. хим.наук: / Жеребцова Л. П.; Днпер. хим. технол .инт. – Днепропетровск, 1969. – 14л.
480593
  Рогачева Э.Д. Закономерности зарождения диссиметричных кристаллов (на прим. эпсомита MgSO4-7H2O) : Автореф... канд. физ.мат.наук: / Рогачева Э. Д.; Горьк. исслед. физ. техн. ин-т при Гор.ГУ, Лабор. кристаллограф. и рентгеноструктурного анализа. – Горький, 1966. – 18л.
480594
  Коктыш К.Е. Закономерности и динамика развития социальных онтологий // Политические исследования. ПОЛИС : Научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2002. – № 3. – С.41-56. – ISSN 0321-2017
480595
  Зинченко Валентина Андреевна Закономерности и механизмы формирования и преодоления радиорезистентности опухолевых клеток : Дис... доктора биолог.наук: 03.00.01 / Зинченко Валентина Андреевна; КУ им. Т.Шевченко. – К., 1998. – л.
480596
  Саздыков Г.С. Закономерности и особенности высвобождения рабочей силы в условиях Кыргызстана / Г.С. Саздыков; Отв. ред. Е.П. Чернова; АН Респуллики Кыргызстан, Ин-т экономики. – Бишкек : Илим, 1991. – 65 с.
480597
  Николаевский Н.Ф. Закономерности и особеннсоти идейно-нравственного процесса в инженерном коллективе в условиях НТР : Автореф... докт. филос.наук: 09.00.02 / Николаевский Н. Ф.; ХГУ. – Х., 1982. – 32л.
480598
  Бароян О.В. Закономерности и парадоксы: Разумья об эпидениях и иммунитете, о судьбах ученых и их труде / О.В. Бароян. – Москва, 1986. – 144с.
480599
  Алиев М.А. Закономерности и социально-политические механизмы "цветных революций" // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : Научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2006. – С. 70-74. – (Философия. Политология. Социология. Психология. Право. Международные отношения ; Вып. 3). – ISSN 0132-4624
480600
  Черкасова Е.Т. Закономерности и способы перехода полнозначных слов в предлоги : Автореф. дис. ... док. филолог. наук / Черкасова Е.Т. ; АН СССР, Ин-т рус. яз. – Москва, 1966. – 42 с.
480601
  Камьянов В.Ф. Закономерности и термодинамические особенности концентрационного распределения легких углеводородов в газах и бензиновых растворах нефтей и конденсаторов Туркмении : Автореф... канд. хим.наук: 082 / Камьянов В.Ф.; Ин-т химии АН ТССР. – Ашхабад, 1971. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
480602
  Степанян Светлана Владимировна Закономерности и экологическая значимость гидрологических характеристик бассейна р.Северский Донец : Дис... кандид. географ.наук: 11.00.07 / Степанян Светлана Владимировна; Харьков. госуд. ун-тет им. М.Горького. – Харьков, 1998. – 130л. – Бібліогр.:л.123-130
480603
  Могилевская С.Е. Закономерности изменений свойств лессовых пород во времени. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: / Могилевская С.Е.; МВ и ССО РСФСР. Лен. горный ин-т им. Г.В.Плеханова. – Л., 1961. – 22л.
480604
  Кичигин А.А. Закономерности изменений содержания каротина в онтогенезе и его роль в процессах роста и развития растений в условиях Севера (Коми АССР) : Автореф... д-ра биол.наук: 030012 / Кичигин А.А.; АН УССР. Ин-т ботаники. – К., 1973. – 38л.
480605
  Чжоу Хоу-ань. Закономерности изменений устойчивости вредных чешуекрылых к действию хлорорганических инсектицидов и пути ее преодоления : Автореф. дис. ... канд. с.-х. наук / Чжоу Хоу-ань. ; Мин. сел. хоз. РСФСР. Лен. с.-х. ин-т. – Ленинград, 1960. – 17 с.
480606
  Гончарова Раиса Ивановна Закономерности изменения блеска звезды R Северной Короны по широкополосным наблюдениям в оптическом диапазоне : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат.наук : 01.03.02 / Гончарова Раиса Ивановна ; АН Украины, Главная астрономическая обсерватория. – Киев, 1992. – 9 с.
480607
  Климашаускас А.Ю. Закономерности изменения гранулометрического и минералогического состава разновозрастных морен Южной Литвы. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: / Климашаускас А.Ю.; Вильнюс. гос. ун-тет им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1966. – 18л.
480608
  Капралова Ольга Владимировна Закономерности изменения кариотипа и содержания ДНК в клетках тканей Apis mellifera L. в онтогенезе : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.15 / Капралова Ольга Владимировна; Горьк. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1974. – 30л. – Бібліогр.:с.29-30
480609
  Федоркина С.Г. Закономерности изменения каталитических и структурных свойств поверхности поликристаллических и адсорбционных катализаторов при прокаливании. : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Федоркина С.Г.; МГУ. Хим. ф-тет. – М., 1969. – 16л.
480610
  Ефименко Людмила Ивановна Закономерности изменения металлоемкости и договечности става ленточного конвейера для формирования принципов управления по их экстремальным значениям : Автореф... канд. техн.наук: 05.05.06, 05.13.07 / Ефименко Людмила Ивановна; Криворожский горнорудный ин-т. – Кривой Рог, 1994. – 25л.
480611
  Цамерян И.П. Закономерности изменения национальной структуры советского общества. / И.П. Цамерян. – М., 1976. – 64с.
480612
  Сарбеева Л .И. Закономерности изменения петрографического состава, степери метаморфизма и строения пластов угля Печерского бассейна : Автореф. дис. ... канд. геол. минер. наук / Сарбеева Л.И. ; МВССО РСФСР, Лен. горн. ин-т. – Ленинград, 1961. – 24 с.
480613
  Индутный В.Ф. Закономерности изменения петрофизических свойств девонских образований Днепровско-Донецкого рифта на больших глубинах / В.Ф. Индутный. – Киев : Наукова думка, 1980. – 159с.
480614
  Анохина Л.Е. Закономерности изменения плодовитости весенне- и осеннерестующей салаки : Автореф... канд. биол.наук: / Анохина Л.Е.; Латв. гос. ун-т им. П.Стучки. – Рига, 1966. – 24л.
480615
  Анохина Л.Е. Закономерности изменения плодовитости рыб, на примере весенне- и осенненерестующей салаки / Л.Е. Анохина ; АН СССР, Ин-т эволюционной морфологии и экологии животных. – Москва : Наука, 1969. – 296 с. – Библиогр.: с. 263-291
480616
  Строганов А.Н. Закономерности изменения потребления кислорода и особенности энергетического обмена у некоторых видов рыб на ранних этапах онтогнеза при различных значениях абиотических факторов : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 13.00.10 / Строганов А.Н. ; МГУ. – Москва, 1987. – 24 с.
480617
  Левшина Н.А. Закономерности изменения растительного планктона реки Москвы в связи с зарегулированием стока : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.018 / Левшина Н. А. ; МГУ , Биол. фак-т. – Москва, 1974. – 24 с.
480618
  Кутергин В.Н. Закономерности изменения свойств глинистых грунтов при вибрации / В.Н. Кутергин. – М., 1989. – 141с.
480619
  Нагайцев Ю.В. Закономерности изменения состава железо-магнезиальных минералов пород ладожской формации в процессе регионального метаморфизма. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: / Нагайцев Ю.В.; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1965. – 18л.
480620
  Кугель С.А. Закономерности изменения социальной структуры общества при переходе к коммунизму. / С.А. Кугель. – М., 1963. – 134с.
480621
  Нагорный В.Н. Закономерности изменения степени метаморфизма углей на восточном крыле Бехмутской котловины Донбасса. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: 135 / Нагорный В.Н.; МВ и ССО УССР.Днепропетровский гор.ин-т. – Днепропетровск, 1968. – 17л.
480622
  Пискарев Юрий Викторович Закономерности изменения угленосности и качества углей восточной части Тунгусского бассейна и их прогнозная оценка : Автореф... канд. геол.-мин.наук: 04.00.16 / Пискарев Юрий Викторович; МГУ. Геол. фак-т. Кафедра геологии и геохимии горючких ископаемых. – Москва, 1972. – 24л.
480623
  Кац Яков иосифович Закономерности изменения флюидов и вормирование залежей нефти, газа в продуктивной толще (ПК, КС) северозападной части Апшеронского архипелага : Автореф... канд. геол.-мин.наук: 04.00.17 / Кац Яков иосифович; АН Азерб.СССР. Ин-т геологии. – Баку, 1980. – 25л.
480624
  Львова Л.В. Закономерности изменчивости переваримости белка в связи с селекцией кукурузы на качество зерна. : Автореф... канд. биолог.наук: 03.00.15 / Львова Л.В.; ВАСХНИЛ. Южное отд. Укр. НИИ растениеводства, селекции и генетики им. В.Я.Юрьева. – Харьков, 1990. – 18л.
480625
  Дерябина Л.Д. Закономерности измерения теплот смешения растворов солей щелочных и щелочноземельных металлов при 25 0 C : Автореф... канд. хим.наук: / Дерябина Л.Д.; Казан.ГУ. – Казань, 1965. – 18л.
480626
  Большаков В.Н. Закономерности индивидуальной и географической изменчивости полевок рода Clethrionomys : Автореф... канд биол.наук: / Большаков В. Н.; Уральск. филиал АН СССР, Ин-т биологии. – Свердловск, 1962. – 27л.
480627
  Абелева Э.А. Закономерности индуцированного ионизирующими излучениями мутирования в спермиогенезе дрозофилы : Автореф... Канд.биол.наук: / Абелева Э.А.; Ленинг.гос. ун-т. – Ленинград, 1966. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
480628
  Киселев В.Я. Закономерности интенсификации животноводства : Автореф... канд. экон.наук: 08.590 / Киселев В.Я.; Горьк. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1970. – 16л.
480629
  Щегрова Ф.В. Закономерности интенсификации социалистического производства. : Автореф... Канд.экон.наук: / Щегрова Ф.В.; Горьк.гос.ун-т. – Горький, 1972. – 18л.
480630
  Прокопович А.В. Закономерности ионного обмена гигромицина Б на катионитах : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 073 / Прокопович А.В. ; Лен. хим.-фармацевт. ин-т. – Ленинград, 1971. – 13 с.
480631
  Савицкая Е.М. Закономерности ионообменной сорбции органических ионов : автореф. дис. ... канд. хим. наук / Савицкая Е.М. ; МГУ. – Москва, 1965. – 24 с.
480632
  Сулакшин С.С. Закономерности искривления и направленное бурение геологоразведочных скважин / С.С. Сулакшин. – М., 1966. – 294с.
480633
  Стукалина Г.А. Закономерности исторического развития криноидей в раннем и среднем палеозое СССР / Г.А. Стукалина. – М, 1986. – 140с.
480634
  Недосеко Л.В. Закономерности катализированного окисления кумола до гидроперекиси : Автореф... канд. хим.наук: 02.082 / Недосеко Л.В.; Черновицкий гос. ун-т. – Черновцы, 1971. – 20л.
480635
  Зажигалов В.А. Закономерности каталитического взаимодействия водорода с серой на сульфидах металлов : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.14 / Зажигалов В.А. ;. – Киев, 1974. – 20 с.
480636
  Зажигалов В.А. Закономерности каталитического взаимодействия водорода с серой на сульфидах металлов : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.14 / Зажигалов В.А. ;. – Киев, 1974. – 20 с.
480637
  Комашко Галина Анатольевна Закономерности каталитического взаимодействия низших углеводородов с серой и сероводородом : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.15 / Комашко Галина Анатольевна; АН УССР. Ин-т физич. хим. – К., 1982. – 17л.
480638
  Мазуркевич Я.С. Закономерности каталитического действия окисолв и соединпний типа AIIIBVI AIIBV и AIIIBV : Автореф... докт. хим.наук: 02.00.12 / Мазуркевич Я. С.; АН УССР, Ин-т физ. хим. – К., 1976. – 42л.
480639
  Мазуркевич Я.С. Закономерности каталитического действия окисолв и соединпний типа AIIIBVI AIIBV и AIIIBV : Автореф... докт. хим.наук: 02.00.12 / Мазуркевич Я. С.;. – К., 1976. – 42л.
480640
  Шматко О.А. Закономерности кинетики ячеистого распада пересыщенных твердых растворов, влияние внешних воздействий на ее параметры и свойства сплавов с ГЦК решеткой : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 01.04.07 / Шматко Олег Анатольевич ; Акад. наук УССР, Ин-т металлофизики АН УССР. – Киев, 1987. – 34 с. – Библиогр.: 24 названия
480641
  Иоффе И.Г. Закономерности классовой борьбы в период империализма. : Автореф... канд. филос.наук: / Иоффе И.Г.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1955. – 16л.
480642
  Кремли С.М. Закономерности клеточного деления в передней доле гипофиза крыс в норме и при изменении функции щитовидной железы. : Автореф... канд. биол.наук: / Кремли С.М.; 2-й МГМИ. – М., 1966. – 15л.
480643
  Сенченко Иван Васильевич Закономерности колебаний пьезокерамических оболочек с учетом взаимодействия с окружающей средой : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Сенченко Иван Васильевич; АН УССР, Ин-т гидромеханики. – К., 1986. – 129л. – Бібліогр.:л.118-129
480644
  Сенченко И.В. Закономерности колебаний пьезокерамических оболочек с учетом взаимодействия с окружающей средой : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.04 / Сенченко И.В.; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1987. – 16 с.
480645
  Скопенко В.В. Закономерности комплексообразования 3d-переходных металлов с азотсодержащими соединениями в растворах и на поверхности кремнеземов. Т.1 / В.В. Скопенко, В.А. Калибабчук, Л.В. и др. Глущенко // 14 Менделеевский съезд по общей и прикладной химии. Реф. докл. и сообщ., 1989
480646
  Сущук Е.Г. Закономерности концентрации микроэлементов в верхнепалеозойских осадочных формациях северо-западного Донбасса / Е.Г. Сущук. – К., 1976. – 34с.
480647
  Поляков Ю.С. Закономерности кругооборота промышленных фондов предприятия : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.590 / Поляков Ю.С. ; Ленингр. фин.-экон. ин-т им. Н.А. Вознесенского. – Ленинград, 1970. – 15 с.
480648
  Абдушукуров Т. Закономерности культурно-технического прогресса трудящихся в современный период строительства коммунизма / Т.Р. Абдушукуров, М.А. Абдуллаев ; АН УзССР, Ин-т философии и права. – Ташкент : Фан, 1966. – 163, [5] с.
480649
  Бельчук В.И. Закономерности личного потребления в развитом социалистичеком обществе / В.И. Бельчук. – М., 1974. – 171с.
480650
  Стульчиков В.А. Закономерности метаморфизма и метасоматоза зеленокаменных поясов Украинского щита / В.А. Стульчиков. – К, 1991. – 170с.
480651
  Левенштейн М.Л. Закономерности метаморфизма углей Донецкого бассейна : Автореф. дис. ... канд. геол.-минер. наук / Левенштейн М.Л. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1966. – 48 с. – Бібліогр. : с. 46-48
480652
  Ильина В.Г. Закономерности миграции тяжелых металлов в почвах и растениях Одесской области с учетом отдаленности от автомагистрали : агрометрологія / В.Г. Ильина, Т.Д. Редько, А.В. Лисовськая // Метеорологія, кліматологія та гідрологія : Міжвідомчий науковий збірник України / Одеський державний екологічний університет. – Одеса, 2004. – Вип. 48. – С. 253-257 : Табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 0130-2914
480653
  Емельянов И.П. Закономерности микромира электроэнцефалограммы в бионике / И.П. Емельянов. – Новосибирск, 1983. – 189с.
480654
  Аль Джагуб Насер Закономерности многолетней динамики популяций и прогноз массового размножения хлебной жужелицы : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.09 / Аль Джагуб Насер; Харьковск. гос. педаг. ун-т им. Г.С.Сковороды. – Харьков, 1996. – 21л.
480655
  Мустафин А.И. Закономерности множественного дейтерообмена угледовородов в водных растворах хлорплатинита калия. : Автореф... канд.хим.наук: 02.00.04 / Мустафин А.И.; Сарат.гос.ун-т. – Саратов, 1976. – 19л.
480656
  Ангелов Николай Стоянов Закономерности множественного рождения пионов и мезонных резонансов в пион-нуклонных взаимодействиях при высоких энергиях : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 01.04.01 / Ангелов Николай Стоянов; ОИЯИ. – Дубна, 1981. – 20л.
480657
  Сементовский В.Н. Закономерности морфологии платформенного рельефа / В.Н. Сементовский. – Казань, 1963. – 170с.
480658
  Добрев К. Закономерности на социалистическото строителство в НРБ / К. Добрев. – София, 1965. – 207с.
480659
  Ченец В.Н. Закономерности накопления и отжига радиационных дефектов в монокристаллах сульфида цинка. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.01 / Ченец В.Н.; Уральский политехн. ин-т им. С.К.Кирова. – Свердловск, 1977. – 17л. – Бібліогр.:с.16-17
480660
  Зубкова Н. Закономерности накопления и роль микроэлементов в онтогенезе рыб / Наталья Зубкова ; Acad. de stiinte a Moldovei, Inst. de zoologie. – Chisinau : Stiinta, 2011. – 87, [1] c. : ил., табл. – Библиогр.: с. 81-87. – ISBN 978-9975-67-753-0
480661
  Валуцкая А.Г. Закономерности накопления флавонолов у некоторых видов рода Bupleurum L. в Юго-Восточном Алтае : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 093 / Валуцкая А.Г. ; Совет по биол. наукам Томского гос. ун-та. – Томск, 1969. – 25 с. – Бібліогр. : с. 24-25
480662
  Уфимцева М.Д. Закономерности накопления химических элементов высшими растениями и их реакции в аномальных биохимических провинциях // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 5. – С. 450-465 : рис., табл. – Библиогр.: с. 463-465. – ISSN 0016-7525
480663
  Яковец Ю.В. Закономерности научно-технического прогресса и их планомерное использование / Ю.В. Яковец. – М., 1984. – 239с.
480664
  Побережный Ярослав Любомирович Закономерности неупругого деформирования и структурно-напряженное состояние поверхностно-упрочненных сталей при циклическом нагружении в рабочих средах : Автореф... канд. техн.наук: 01.02.04 / Побережный Ярослав Любомирович; АН УССР. Физ.-мех. ин-т. – Львов, 1980. – 21л.
480665
  Фаустова Э.Н. Закономерности нравственного прогресса и развитой социализм / Э.Н. Фаустова. – М., 1979. – 47с.
480666
  Капица Владимир Федорович Закономерности обогащения социалистического соревнования опытом движения за коммунистическое отношение к труду : Автореф. дис. ... канд. философ. наук : 09.00.01 / Капица Владимир Федорович ; Львовский гос. ун-т им. И. Франко. – Львов, 1981. – 23 с.
480667
  Жданова Н.С. Закономерности образования ассоциаций акроцентрических хромосом в лимфоцитах человека после обработки их фитогемагглютином : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.15 / Жданова Н.С. ; АМН, Ин-т мед. генетики. – Москва, 1974. – 25 с.
480668
  Золотарев В.Г. Закономерности образования и локализации колчеданно-полиметаллических руд на месторождениях Белоубинского синклинария (Рудный Алтай) : Автореф. дис. ... канд. геолого-минералог. наук : 04.00.14 / Золотарев В.Г. ; МГУ. – Москва, 1975. – 27 с.
480669
  Гончарук Анатолий Федорович Закономерности образования и некоторые вопросы рудоносности андезито-базальтовой формации Закарпатья : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 04.00.11 / Гончарук Анатолий Федорович; АН УССР. Ин-т геохимии и физики минералов. – Киев, 1974. – 28л. – Бібліогр.:с.27-28
480670
  Баранова Н.М. Закономерности образования и размещения отложений палеогена юга Украины : Автореф... д-ра геол.-минерал.наук: / Баранова Н.М.; Львов. гос. ун-т. – Львов, 1965. – 39л.
480671
  Нефедов С А Закономерности образования многослойных марсенситных фаз в двойных кобальтовых сплавах, легированных медью и некоторыми редкоземельными металлами : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.07 / Нефедов С А; АН УССР, Инзт металлофиз. – К., 1988. – 23л.
480672
  Сыч А.М. Закономерности образования ниобатов, танталатов и титанатов трехвалетных элементов з аквогидроксокомплексов и исследование электрофизических свойств материалов на их основе : Автореф. дис. ... д-ра химич. наук : 02.00.01 / Сыч А.М. ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1980. – 54 с.
480673
  Рудь А.Д. Закономерности образования одномерно разупорядоченных состояний в сплавах на основе кобальта : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.07 / Рудь А.Д. ; АН УССР, Ин-т металлофизики. – Киев, 1986. – 24 с.
480674
  Елисеев В.И. Закономерности образования пролювия. / В.И. Елисеев. – М., 1978. – 232с.
480675
  Пенионжкевич Ю.Э. Закономерности образования ядер и в реакциях деления и многонуклонных передач под действием тяжелых ионов. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 055 / Пенионжкевич Ю.Э.; ОИЯИ. – Дубна, 1970. – 18л.
480676
  Чалый В.П. Закономерности образования, состав, структура и свойства осадков гидроокисей металлов : Автореф. дис. ... док. хим. наук : 070 / Чалый В.П. ; АН УССР, Ин-т общей и неорган. химии. – Киев, 1968. – 27 с. – Бібліогр.:с.25-27
480677
  Ларченко К.И. Закономерности онтогенеза насекомых : Автореф... докт. биол.наук: / Ларченко К. И.; Зоол. ин-т АН СССР,. – Л., 1950. – 18л.
480678
  Разумовский О.С. Закономерности оптимизации в науке и практике / О.С. Разумовский. – Новосибирск, 1990. – 174с.
480679
  Седова Е.А. Закономерности органогенеза луковичных и клубнелуковичных геофитов / Е.А. Седова. – М, 1976. – 30с.
480680
  Кущев С.Б. Закономерности ориентированного роста и структура пленок Au, Pd, Pt, Mon при вакуумной конденсации в области высоких температур : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Кущев С.Б.; Воронежский политехн. ин-т. – Воронеж, 1981. – 22л.
480681
  Матухина Валентина Григорьевна Закономерности осадконакопления в ордовике и силуре северо-запада Сибирской платформы : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Матухина Валентина Григорьевна; Рост. н/Д гос. ун-т. – Ростов н/Д, 1966. – 22л.
480682
  Зулхарнаев А. Закономерности оседания кочевых народов при переходе их к социализму, минуя капитализм. : Автореф... канд. филос.наук: 620 / Зулхарнаев А.; Казах. гос. ун-тет. – Алма-Ата, 1969. – 20л.
480683
  Бондаренко Е.Л. Закономерности пазвития социалистических международных произведственных отношений / Е.Л. Бондаренко. – М, 1983. – 128с.
480684
  Нямцу Анатолий Евгеньвич Закономерности переосмысления традиционных сюжетов в литературе (сюжет о Фаусте в русской советской драматургии) : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.08 / Нямцу Анатолий Евгеньвич; Ин-т лит-ры АН УССР. – К., 1985. – 24л.
480685
  Побережный И.Н. Закономерности перерастания социализма в коммунизм / И.Н. Побережный. – Киев, 1976. – 31с.
480686
  Шмельков М.И. Закономерности перерастания социализма в коммунизм в свете решений XXI съезда КПСС / М.И. Шмельков. – М., 1959. – 40с.
480687
  Жемчужин Л.Е. Закономерности перерастания социализма в коммунизм и создание материально-технической базы коммунизма / Л.Е. Жемчужин, А.Ф. Таунин. – Москва, 1967. – 119с.
480688
  Молодцов В.С. Закономерности перехода к коммунизму / В.С. Молодцов. – М., 1959. – 32с.
480689
  Ацканов М.Х. Закономерности перехода к социализму бывших отсталых национальных окраин России. (На примере Кабардино-Балкарии) : Автореф... канд. экон.наук: / Ацканов М.Х.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Экон. фак. – Москва, 1963. – 20л.
480690
  Зарбалиева Тамара Султановна Закономерности питания молоди осетровых в Каспийском море : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.18 / Зарбалиева Тамара Султановна; АН АзССР. Ин-т зоологии. – Баку, 1975. – 33л. – Бібліогр.:с.32-33
480691
  Горшечников И.Ф. Закономерности повышения экономической эффективности общественного производства в социалистической промышленности (На матер. машиностроен. Волго-Вят. экон. р-на) : Автореф... канд. экон.наук: / Горшечников И. Ф.; Горьк. ГУ, Каф. полит. экон. – Горький, 1966. – 19л.
480692
  Меркулов А.Н. Закономерности повышения эконосмической эффективности государственной торговли. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.01 / Меркулов А.Н.; Горьков.гсо.ун-т. – Горький, 1980. – 15л.
480693
  Скрипников Н.И. Закономерности повышения эффективности автоматизации производства. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.001 / Скрипников Н.И.; Горьк.гос.ун-т. – Горький, 1973. – 22л.
480694
  Коловертнов Г.Д. Закономерности подбора бинарных окисных катализаторов и разработка катализатора для окисления метанола в формальдегид : Автореф... канд. хим.наук: / Коловертнов Г.Д.; АН СССР. Сиб. отд-ние. Объедин. учен. совет по хим. наукам. – Новосибирск, 1966. – 21л.
480695
  Дутка В.С. Закономерности полимеризации и полдисперсность полимеров, получаемых в присутсвии пилимерных пероксидов. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.04 / Дутка В.С.; Львов.гос.ун-т. – Львов, 1982. – 23л.
480696
  Федорова Г.В. Закономерности поступления, выведения и биологического действия радиоуглерода С14 на разных стадиях онтогенеза пресноводных рыб. (Эксперим. исследование). : Автореф... канд. биол.наук: 03.100 / Федорова Г.В.; Казан. гос. ун-т. – Казань, 1970. – 42л.
480697
  Пискарь Анна Арионовна Закономерности преемственности поколений при социализме : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Пискарь Анна Арионовна; АН СССР. Ин-т философии. – Москва, 1981. – 20л.
480698
  Дмитренко А.М. Закономерности прессорной стипуляции функций сердечно-сосудистой системы. : Автореф... Канд.пед.наук: / Дмитренко А.М.; Днепропетр.гос.мед.ин-т. – Днепропетровск, 1966. – 19л.
480699
  Стрельцов О.А. Закономерности приготовления и формирования катализаторов синтеза аммиака : Автореф. дис. ... докт. хим. наук : 073 / Стрельцов О.А. ; АН УССР, Ин-т физ. химии. – Москва, 1968. – 34 с.
480700
  Стандритчук О.З. Закономерности природного распределения химических элементов в гидросфере / О.З. Стандритчук, В.И. Максин // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2001. – № 1. – С. 24-27 : Рис., табл. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 1726-5428
480701
  Гиляров С М. Закономерности приспособлений членистоногих к жизни на суше / С М. Гиляров, . – Москва, 1970. – 276с.
480702
  Алиев Ад.А. Закономерности пространственно-временного распределения грязевых вулканов Джейранкечмез-Южнокаспийской впадины // Геология и полезные ископаемые мирового океана : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Отд-ние морской геологии и осадочного рудообразования ; редколл.: Шнюков Е.Ф., Коболев В.П., Кочелаб В.В. [и др.]. – Киев, 2016. – № 4 (46). – С. 67-80 : рис. – Библиогр.: 21 назв. – ISSN 1999-7566
480703
  Образцова О. Закономерности пространственного распределения ранней предпринимательской активности в РФ: опыт анализа и оценки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 58-66. – (Економіка ; вип. 4 (157)). – ISSN 1728-3817


  В статье проанализированы источники информации о демографических событиях, связанных с предпринимательством, в официальной бизнес - демографии и в альтернативных статистических проектах - Глобальном мониторинге предпринимательства и Георейтинге. ...
480704
  Бондарик Г.К. Закономерности пространственной изменчивости лессовых пород / Г.К. Бондарик, М.И. Горальчук, В.Г. Сироткин. – Москва : Недра, 1976. – 239с.
480705
  Михайлов В.В. Закономерности процесса периодического обновления основных производственных фондов / В.В. Михайлов. – Томск, 1987. – 185с.
480706
  Крупаткин И.Л. Закономерности равновесий между жидкими фазами. : Автореф... доктор хим.наук: / Крупаткин И.Л.; Казах. гос. ун-тет им. С.М.Кирова. – Алма-Ата, 1965. – 32л. – Бібліогр.:с.31-32
480707
  Владимирова В.И. Закономерности радиационно-каталитического превращения метанола в адсорбционном слое : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Владимирова В.И. ; АН СССР, Ин-т хим. физики. – Москва, 1967. – 17 с.
480708
  Власов Ю.И. Закономерности развития вирусных эпифитотий / Ю.И. Власов. – Москва : Колос, 1974. – 160с.
480709
  Кули-заде А З. Закономерности развития восточной философии XIII-XVI вв. (регион ислама) и проблема Запад-Восток / А З. Кули-заде. – Баку, 1983. – 283с.
480710
  Филимонова Л.Г. Закономерности развития вулканизма и рудообразования активизированных тихоокеанских окраин / Л.Г. Филимонова. – М, 1985. – 159с.
480711
  Елецкая Л.Е. Закономерности развития главднейших болезней сахарной свеклы в Краснодарском крае, обоснование методов борьбы с ними и выведение устойчивых к церкоспорозу сортов. : Автореф... Канд.с-х.наук: / Елецкая Л.Е.; Укр.с-х.акад. – К, 1964. – 26л. – Бібліогр.:с.25-26
480712
  Сотников С.Н. Закономерности развития деформаций ползучести глинистых грунтов при сдвиге. : Автореф... канд. техн.наук: / Сотников С.Н.; Днепропетр. ин-т инженеров ж.-д. транспорта. – Днепропетровск, 1961. – 14л.
480713
  Скиценко В.Д. Закономерности развития единого народнохозяйственного комлекса СССР : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.01 / Скиценко В.Д. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1979. – 22 с.
480714
  Скиценко В.Д. Закономерности развития единого народнохозяйтвенного комплекса СССР. : Автореф... канд.экон.наук: 08.00.01 / Скиценко В.Д.; КГУ. – К, 1979. – 22л.
480715
  Скиценко В.Д. Закономерности развития единогод народнохозяйственного комплекса СССР. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.01 / Скиценко В.Д.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1979. – 22л.
480716
  Селиванова Р.Г. Закономерности развития и возрастные особенности школьников / Р.Г. Селиванова, И.Э. Стрелкова. – 2-е испр., доп. – Саратов, 1967. – 80с.
480717
  Шешеня Н.Л. Закономерности развития и прогнозов обвалов и оползней горноскладчатых областей. (На примере долины р. Нарын района Токтогульского гидроузла) : Автореф. дис. ... канд. геолого-минерал. наук / Шешеня Н.Л. ; МГУ. – Москва, 1969. – 23 с.
480718
   Закономерности развития и размещения раннемезозойского угленакопления на территории Крыма, Кавказа и Прикаспия. – М-Л, 1965. – 224с.
480719
   Закономерности развития и цитологические особенности производстводных мезенхимы. – К, 1971. – 216с.
480720
  Новик Е.О. Закономерности развития каменноугольной флоры юга европейской части СССР / Е.О. Новик; Отв. ред. Бондарчук В.Г. – Киев : Наукова думка, 1974. – 139с.
480721
  Ракитина Т.П. Закономерности развития капиталистической промышленности и положение рабочего класса Украины. : Автореф... Канд.экон.наук: 590 / Ракитина Т.П.; АН УССР.Ин-т экономики. – К, 1968. – 33л.
480722
  Прозоров Ю.С. Закономерности развития классификации и использования болотных биогеоценозов / Ю.С. Прозоров. – Москва : Наука, 1985. – 209с.
480723
  Иншаков А.В. Закономерности развития классовой борьбы в переходный период от капитализма к социализму. : Автореф... канд. филос.наук: / Иншаков А.В.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. – М., 1961. – 16л.
480724
  Шангин И.С. Закономерности развития КПСС / И.С. Шангин. – Л., 1976. – 39с.
480725
   Закономерности развития литературных языков народов СССР в советскую эпоху. – Москва : Наука
[Кн.1] : Основные процессы внутриструктурного развития иранских и иберийско-кавказских языков / авт.: Ю.Д. Дешериев и др. – 1969. – 435 с.
480726
   Закономерности развития литературных языков народов СССР в советскую эпоху. – Москва : Наука
[Кн. 2] : Основные процессы внутриструктурного развития тюркских, финно-угорских и монгольских языков / авт.: Н.А. Баскаков и др. – 1969. – 484 с.
480727
   Закономерности развития литературных языков народов СССР в современную эпоху.. – Москва : Наука
[Кн. 3] : Внутриструктурное развитие старописьменных языков / отв. ред. тома Ю.Д. Дешериев. – 1973. – 363 с.
480728
   Закономерности развития магматизма складчатых областей : На примере Кавказа, Казахстана и Дальнего Востока. – Москва : Наука, 1968. – 388с.
480729
   Закономерности развития марксистко-ленинской партии. – М, 1983. – 320с.
480730
  Квас Алексей Васильевич Закономерности развития материально-технической базы общественного производства развитого социализма : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Квас Алексей Васильевич; АН УССР. Ин-т экономики. – К., 1979. – 24л.
480731
  Багмет Н.С. Закономерности развития мировой системы социализма / Багмет Н.С. – Киев, 1966. – 59 с.
480732
  Спиридонов М.Ф. Закономерности развития мировой системы социализма / М.Ф. Спиридонов. – М., 1975. – 111с.
480733
   Закономерности развития мировой системы социализма. – М, 1985. – 124с.
480734
  Еремина В.М. Закономерности развития мировой системы социализма как выражение единства национального и интернационального / В.М. Еремина. – Москва, 1981. – 198с.
480735
  Ширяев Ю.С. Закономерности развития мировой системы. социализма. / Ю.С. Ширяев. – М., 1969. – 104с.
480736
  Дидинский И.В. Закономерности развития мировой социалистической системы / И.В. Дидинский. – Москва, 1968. – 47с.
480737
  Дудинский И.В. Закономерности развития мировой социалистической системы / И.В. Дудинский. – Москва, 1968. – 47с.
480738
   Закономерности развития мировой социалистической системы. – М, 1972. – 258с.
480739
  Ругузова А. Закономерности развития мужской генеративной сферы у некоторых видов голосеменных растений // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 82-88. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 12/14). – ISSN 1728-3817


  Викладено результати досліджень чоловічої репродуктивної сфери у видів родин Taxodiaceae, Cupressaceae, Cephalotaxaceae, Тахасеае в умовах культури на Південому узбережжі Криту. Описано норму розвитку чоловічих репродуктивних органів і структур у ...
480740
  Скиценко Варвара Дмитриевна Закономерности развития народнохозяйственного комплекса СССР : Дис... канд. экон.наук: 08.00.01 / Скиценко Варвара Дмитриевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1979. – 199л.
480741
   Закономерности развития народонаселения и трудовых ресурсов при социализме. – Саратов
2. – 1984. – 128с.
480742
  Дауренбеков Анварбек Коймаганбетович Закономерности развития населения районов, перешедших к социализму от докапиталистических отношений : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.01 / Дауренбеков Анварбек Коймаганбетович ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Алма-Ата, 1979. – 26 с.
480743
  Кивенко В.Д. Закономерности развития науки в условиях социализма и коммунизма / В.Д. Кивенко. – Ростов, 1975. – 215с.
480744
   Закономерности развития национальной государственности народов СССР. – Орел, 1972. – 211с.
480745
   Закономерности развития непроизводственной сферы и повышение жизненного уровня / В.Е. Козак, В.Н. Новиков, Л.Т. Верховодова, В.И. и др. Евсеев. – Киев : Наукова думка, 1989. – 256 с. – ISBN 5-12-000947-6
480746
   Закономерности развития новописьменных литератур в советскую эпоху. – Фрунзе, 1985. – 263с.
480747
   Закономерности развития общественной формы продукта в период постепенного перехода от социализма к коммунизму. – Ярославль, 1981. – 155с.
480748
   Закономерности развития органического мира по данным палеонтологии : труды 12 сессии Всесоюзного Палеонтологического Общества. – Ленинград : Наука, 1968. – 148с.
480749
   Закономерности развития палеолитических культур на территории Франции и Восточной Европы. – Л, 1988. – 72с.
480750
   Закономерности развития палеолитических культур на территории Франции и Восточной Европы. – Л, 1988. – 72с.
480751
  Соловьева О.В. Закономерности развития познавательных способностей школьников // Вопросы психологии : Научный журнал / Российская академия образования, трудовой коллектив редакции. – Москва, 2003. – № 3. – С.22-35. – ISSN 0042-8841
480752
   Закономерности развития почвенных микроорганизмов = Regulariries of the develpment of soil microoganisms. – Ленинград, 1975. – 288с. – Тит. л. парал. на русск. и англ. яз.
480753
  Марков Н.В. Закономерности развития производительных сил в период строительства коммунизма / Н.В. Марков. – Москва : Высшая школа, 1969. – 164с.
480754
  Миркин Б.М. Закономерности развития растительности речных пойм / Б.М. Миркин. – Москва, 1974. – 174с.
480755
   Закономерности развития региональной тектоники Украины. – К, 1983. – 182с.
480756
   Закономерности развития рельефа и ледников Тянь-Шаня. – Фрунзе : Илим, 1980. – 110с.
480757
  Чумак Л.Г. Закономерности развития системы коммунистического воспитания. / Л.Г. Чумак. – Кишинев, 1989. – 107с.
480758
   Закономерности развития сложных систем. – Л, 1980. – 343с.
480759
  Алексейчук И.С. Закономерности развития смысла научными социумами (на примере развития смысла понятия "синдром выгорания") // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 2. – С. 232-238. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1728-3671


  Описаны 5 этапов исследования научных феноменов (на примере синдрома выгорания): этап "неосознанного" выделения феномена, этап обобщения и осознания, аналитический этап исследований, этап метаобзоров и этап - индикатор нового витка исследований. ...
480760
   Закономерности развития современной математики. – М, 1987. – 335с.
480761
  Муслумова Т.В. Закономерности развития содержания и формы физического труда в условиях развитого социализма. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.02 / Муслумова Т.В.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1978. – 15л.
480762
   Закономерности развития социализма и идеологическая борьба. – М, 1984. – 295с.
480763
   Закономерности развития социалистического государства. – М, 1983. – 367с.
480764
  Кошелев Ф.П. Закономерности развития социалистического способа производства : Автореф... д-ра эконом.наук: / Кошелев Ф.П.; МГУ. Каф-ра полит. экономии гуманитарных фак-тов. – М., 1964. – 72л.
480765
  Павловский Р.С. Закономерности развития социалистической демократии на современной этапе / Р.С. Павловский, В.В. Сташис. – К, 1979. – 48с.
480766
  Пахомов И.П. Закономерности развития социалистической промышленности в переходный периодд от капитализма к социализму. : Автореф... Канд.экон.наук: / Пахомов И.П.; Горьк.гос.ун-т. – Саранск, 1965. – 19л.
480767
  Сироткин А.И. Закономерности развития специализации социалистической промышленности как системы общетсвенного разделения труда. : Автореф... канд.экон.наук: 590 / Сироткин А.И.; Горьк.гос.ун-т. – Горький, 1972. – 21л.
480768
  Головин Е.М. Закономерности развития фанерозойского тектоно-магматического процесса в геоструктурах Памиро-Тянь-Шаня / Е.М. Головин. – Ташкент, 1974. – 107с.
480769
  Аубакирова Р.К. Закономерности развития эвтектоидных реакций в бинарных системах / Р.К. Аубакирова. – Алма-Ата, 1990. – 167с.
480770
  Венжер В.Г. Закономерности развития экономики колхозов в период развернутого строительства коммунистического общества / В.Г. Венжер. – Москва, 1963. – 32с.
480771
  Венжер В.Г. Закономерности развития экономики колхозов в период развернутого строительства коммунистического общества / В.Г. Венжер. – Москва, 1963. – 32с.
480772
   Закономерности размещения бокситовых месторождений СССР. – Москва : Наука, 1978. – 256с.
480773
   Закономерности размещения зон нефтегазонакопления в Тимано-Печорской провинции. – Л, 1986. – 150с.
480774
  Материков М.П. Закономерности размещения и геолого-генетические группы оловянных месторождений СССР / М.П. Материков. – Москва : Недра, 1974. – 145с.
480775
  Мельников Б.Д. Закономерности размещения и геолого-минералогические методы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых в южной лчасти Орулганского антиклинория. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: 04.133 / Мельников Б.Д.; Всес.заоч.политехн.ин-т. – М, 1970. – 21л.
480776
   Закономерности размещения и критерии поисков калийных солей СССР. – Тбилиси, 1980. – 373с.
480777
   Закономерности размещения и критерии прогноза глубоких и сверхглубоких залежей нефти и газа. – Л, 1982. – 153с.
480778
   Закономерности размещения и методика поисков и разведки залежей нефти и газа в глубокозалегающих горизонтах нефтегазоносных регионов Украины. – Львов, 1979. – 112с.
480779
   Закономерности размещения и особенности геологического строения месторождений неметаллических полезных ископаемых. – Алма-Ата
2. – 1978. – 116с.
480780
  Кирпаль Г.Р. Закономерности размещения и особенности формирования промышленных типов месторождений бокситов Югославии / Г.Р. Кирпаль. – Москва : ВИЭМС, 1974. – 42с.
480781
   Закономерности размещения и прогнозирования стратиморфных месторождений цветных металлов. – Алма-Ата, 1983. – 210с.
480782
  Запрометов Вадим Юрьевич Закономерности размещения и условия образования среднекарбоновых бокситовых пород междуречья Аксу-Исфайрам. (Юж. Фергана) : Автореф... канд. геол.-мин.наук: 04.00.08 / Запрометов Вадим Юрьевич; Ташк. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1977. – 27л. – Бібліогр.:с.24-27
480783
   Закономерности размещения и условия формирования залежей нефти и газа. – М
4. – 1980. – 208с.
480784
  Багирзаде Фиак Мамед оглы Закономерности размещения и условия формирования залежей нефти и газа в нижнем отделе продуктивной толщи Восточной части Апшеронской нефтегазоносной области : Автореф... канд.геолого-минер.наук: / Багирзаде Фиак Мамед оглы; Объединенный совет Азеоб. ин-та нефти и химии им М.Азизбекова и учреждений АН АзССР по геолог. – Баку, 1964. – 34л. – Бібліогр.:с.33-34
480785
  Максимов С.П. Закономерности размещения и условия формирования залежей нефти и газа в палеозойских отложениях / С.П. Максимов. – М., 1964. – 487с.
480786
   Закономерности размещения и условия формирования залежей нефти и газа Волго-Уральской и Тимано-Печорской нефтегазоносных провинций. – М
7. – 1975. – 295с.
480787
   Закономерности размещения и условия формирования залежей нефти и газа Волго-Уральской области. – М
1. – с.
480788
   Закономерности размещения и условия формирования залежей нефти и газа Волго-Уральской области. – М
4. – 1945. – с.
480789
   Закономерности размещения и условия формирования залежей нефти и газа Волго-Уральской области. – М
5. – 1973. – 295с.
480790
   Закономерности размещения и условия формирования залежей нефти и газа Волго-Уральской области. – М
2. – 1977. – 272с.
480791
   Закономерности размещения и условия формирования залежей нефти и газа Волго-Уральской области. – М
3. – 1979. – 168с.
480792
   Закономерности размещения и условия формирования залежей нефти и газа Предкавказья и Азербайджана. – М
5. – 1976. – 191с.
480793
   Закономерности размещения и условия формирования залежей нефти и газа Предкавказья и Азербайджана. – М
1. – 1978. – 206с.
480794
  Науменко Валентин Владимирович Закономерности размещения и формирования неогеновых эндогенных месторождений Советских Карпат : Автореф.дис.. д-ра геол.-минерал. наук: 04.00.14 / Науменко Валентин Владимирович; КГУ. – Киев, 1972. – 47л.
480795
  Якжин А.А. Закономерности размещения и формирования флюоритовых месторождений Забайкалья / А.А. Якжин. – М, 1962. – 251с.
480796
  Науменко В.В. Закономерности размещения и формирования эндогенного оруденения советских Карпат / В.В. Науменко; АН УССР; Ин-т геохимии и физики минералов. – Киев : Наукова думка, 1974. – 190с. : Ил. – Библиогр.: с.183-189
480797
   Закономерности размещения коллекторов сложного строения и прогноз нефтегазоносности. – Л, 1985. – 171с.
480798
  Прокин В.А. Закономерности размещения колчеданных месторождений на Южном Урале. / В.А. Прокин. – М, 1977. – 174с.
480799
   Закономерности размещения медных месторождений Казахстана. – Алма-Ата, 1979. – 127с.
480800
  Спирин С.Л. Закономерности размещения мезокайнозойских платформенных бокситоносных отложений и геологические основы оценки их перспектив на примере Чулымо-Енисейской впадины и некоторых других районов СССР. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: / Спирин С.Л.; ВНИИ минер. сырья. – Москва, 1965. – 25л.
480801
   Закономерности размещения месторождений в платформенных чехлах : Доклады 2 Всесоюзной объед. сессии по закономерностям разм. полезн. ископаемых. – Киев : АН УССР
2. – 1960. – 196с.
480802
   Закономерности размещения месторождений нефти и газа Днепровско-Донецкой нефтегазоносной провинции. – Киев : Наукова думка, 1968. – 216с.
480803
  Гиммельфарб Б.М. Закономерности размещения месторождений фосфоритов СССР и их генетическая классификация / Б.М. Гиммельфарб. – Москва : Недра, 1965. – 308с.
480804
   Закономерности размещения морских месторождений нефти и газа. – М, 1975. – 112с.
480805
  Поросенков Ю.В. Закономерности размещения населения СССР : (экономико-географическое исследование) ; монография / Ю.В. Поросенков ; под ред. Г.Т. Гришина. – Воронеж : Воронежский ун-т, 1977. – 160 с.
480806
   Закономерности размещения полезных ископаемых. – Москва : АН СССР
1. – 1958. – 532с.
480807
   Закономерности размещения полезных ископаемых. – Москва : АН СССР
2. – 1959. – 504с.
480808
   Закономерности размещения полезных ископаемых. – М, 1960. – 652с.
480809
   Закономерности размещения полезных ископаемых. – Москва : Издательство Академии Наук СССР
III. – 1960. – 652 с.
480810
   Закономерности размещения полезных ископаемых. – М
4. – 1960. – 255с.
480811
   Закономерности размещения полезных ископаемых. – М
5. – 1962. – 632с.
480812
   Закономерности размещения полезных ископаемых. – Москва : Наука
VII. – 1964. – 476 с.
480813
   Закономерности размещения полезных ископаемых. – Москва : Наука
Ч.10 : Проблемы металлогении Тихоокеанского пояса. – 1973. – 391с.
480814
   Закономерности размещения полезных ископаемых. – М
2. – 1975. – 368с.
480815
   Закономерности размещения полезных ископаемых. – Москва : Наука
Ч.12 : Доорогенная металлогения эвгеосинклиналей. – 1978. – 247 с.
480816
   Закономерности размещения полезных ископаемых. – Москва : Наука
Ч.14 : Металлогения Урало-Монгольского пояса. – 1985. – 231с.
480817
   Закономерности размещения полезных ископаемых. – М
14. – 1985. – 230с.
480818
   Закономерности размещения полезных ископаемых. – М
15. – 1988. – 266с.
480819
   Закономерности размещения полезных ископаемых. – Москва : Наука
Ч.15 : (Металлогения Сибири). – 1988. – 269 с.
480820
  Князев Г.И. Закономерности размещения полиметаллических месторождений Восточного Забайкалья : Автореф. дис. ... доктор геол.-минерал. наук : 120 / Князев Г.И. ; Лен. горный ин-тут им. Г.В. Плеханова. – Ленинград, 1968. – 50 с. – Бібліогр.:с.47-50
480821
  Асаналиев У. Закономерности размещения стратиформенных месторождений Тянь-Шаня / У. Асаналиев. – Фрунзе, 1984. – 289с.
480822
  Епифанова О.И. Закономерности размножения клеток при действии эстрогенов : Автореф... д-ра биол.наук: / Епифанова О.И.; АН СССР. Ин-т морфологии животных им. А.Н.Северцова. – М., 1964. – 15л. – Бібліогр.:с.13-14
480823
  Хмелева Н.Н. Закономерности размножения ракообразных / Н.Н. Хмелева. – Минск, 1988. – 205с.
480824
  Двойненко Михаил Михайлович Закономерности разрушения стеклообразных полимеров при механических нагрузках : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07. / Двойненко Михаил Михайлович; МВ и ССО Украинской ССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 151л. – Бібліогр.:л.136-151
480825
  Двийненко Михаил Михайлович Закономерности разрушения стеклообразных полимеров при механических нагрузках : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Двийненко Михаил Михайлович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 16л.
480826
  Муханберг В.В. Закономерности распределения альбедо и поглощенной солнечной радиации на земном шаре. : Автореф... Канд.геогр.наук: 698 / Муханберг В.В.; Глав геофиз.обсерватория. – Л, 1969. – 15л.
480827
  Дворкин-Самарский Закономерности распределения бария и стронция в горных породах Забайкалья / Дворкин-Самарский. – Улан-Удэ, 1983. – 152с.
480828
  До Ван Закономерности распределения бора в почвах, водах, растениях Западного Казахстана и Северной Туркмении : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: 121 / До Ван Ай.; Ин-т геохимии и аналитической химии АН СССР. – Москва, 1972. – 32л.
480829
  Одинцова Т.В. Закономерности распределения и миграции битумоидов в некоторых продуктивных комплексах Иркутского нефтегазового бассейна : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Одинцова Т. В.; Иркут.ГУ. – Иркутск, 1972. – 24л.
480830
  Андреев Б.Г. Закономерности распределения и некоторые физико-химические свойства естественных аэрозолей нижней тропосферы : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Андреев Б.Г. ; Глав. геофиз. обсерватория им. А.И. Воейкова. – Ленинград, 1968. – 17 с.
480831
   Закономерности распределения и экология прибрежных биоценозов. – Л., 1978. – 272с.
480832
  Луговая И.П. Закономерности распределения изотопов кислорода в докембрийских железных рудах Криворожского Бассейна. : Автореф... канд.геол-минерал.наук: 04.00.02 / Луговая И.П.; АН УССР. – К., 1973. – 24л.
480833
  Леонова Н.Б. Закономерности распределения кремневого инвентаря на верхнепалеолитических стоянках и отражение в них специфики палеолитических поселений : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.06 / Леонова Н.Б.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Ист. фак. Кафедра археологии. – М., 1977. – 20л.
480834
  Чухно А.А. Закономерности распределения материальных благ // Экон. Сов. Украины., 1968
480835
  Королев М.Е. Закономерности распределения микрокомпонентов в природных водах Енисейского кряжа / М.Е. Королев. – Казань : Из-во Казанского ун-та, 1973. – 191 с.
480836
  Навроцкий О.К. Закономерности распределения микроэлементов в нижнемеловых отложениях Междуречья Урал-Волга в связи с вопросами палеотектоники. / О.К. Навроцкий. – Саратов, 1975. – 179с.
480837
  Федяков В.В. Закономерности распределения молюсков Белого моря / В.В. Федяков. – Л, 1986. – 125с.
480838
   Закономерности распределения подземныхз вод, карст и сели Карпатской зоны. – К., 1972. – 87с.
480839
  Капков Ю.Н. Закономерности распределения радиоактивных и сопутствующих им элементов в метаморфических породах сино-кембрия. (На примере одного их районов Советского Союза) : Автореф. дис. ... канд. геол.-мин. наук / Капков Ю.Н. ; Ленинг. горн. ин-т им. Г.В. Пленханова. – Ленинград, 1964. – 25 с.
480840
  Шевченко В.В. Закономерности распределения разрывов хромосом Crepis capillaris при радиационном и химическом мутагенезе : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Шевченко В.В. ; АН СССР , Ин-т биол. физики. – Москва, 1966. – 18 с.
480841
  Тимофеев Г.И. Закономерности распределения рассеянных органических веществ в батбайосских отложениях Дагестана : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Тимофеев Г. И.; АН СССР, Дагестан. фил. Ин-т геол. – Махачкала, 1959. – 20л.
480842
  Мамедов З.М. Закономерности распределения редких элементов в жильных медно-молибденовых месторождениях на примере Парагачайского месторождения : Автореф... канд. геол.-мин.наук: / Мамедов З.М.; АН АзССР. Ин-т геологии им. И.М.Губкина. – Баку, 1965. – 19л.
480843
  Кузьмин М.И. Закономерности распределения редких элементов в мезозойских гранитоидах центральной части Восточного Забайкалья. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: / Кузьмин М.И.; Ан СССР. – Иркутск, 1966. – 20л.
480844
  Лукашевич Б.С. Закономерности распределения сейсмических скоростей в нижнепалеозойских отложениях юга Сибирской платформы. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: 131 / Лукашевич Б.С.; Иркутский гос. ун-тет. – Иркутск, 1968. – 26л.
480845
  Ищенко Л.В. Закономерности распределения терригенных компонентов донных отложений верхней части северо-западного шельфа Черного моря. : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 04.00.10 / Ищенко Л.В.; Одесский гос. ун-тет. – Одесса, 1972. – 27л.
480846
  Данг Чунг Туан Закономерности распределения элементов-примесей в рудах некоторых колчеданных месторождений Южного Урала : Автореф. дис. .. канд. геол.-минерал. наук : 121 / Данг Чунг Туан ; Геологич. фак-т. Кафедра геохимии. – Москва, 1971. – 25 с.
480847
  Кузнецова Р.И. Закономерности распределения ядер редкоземельных и некоторые проблемы нуклеосинтеза вещества солнечной системы : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 04.00.02 / Кузнецова Р.И. ; АН СССР. – Москва, 1974. – 32 с. – Бібліогр.:с.30-32
480848
   Закономерности распределительных отношений социализма. – Казань, 1983. – 144с.
480849
  Легеза М.И. Закономерности распредиления и формирования численности осетровых рыб в каспийском море : Автореф... докт. биол.наук: / Легеза М.И.; Калинин. техн. ин-т рыб. пром. хоз. – Баку, 1969. – 34л.
480850
  Хаташвили Р.З. Закономерности распространения и развития гравитационных процессов в восточной Грузии на примере Кахетинского хребта. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: 126 / Хаташвили Р.З.; Ереван.гос.ун-т. – Ереван, 1972. – 21л.
480851
  Шевченко Н.Г. Закономерности распространения и формирования линз пресных вод пустынь и опыт рациональной их эксплуатации / Н.Г. Шевченко; АН Туркменской ССР; Туркменское географ. общ-во; Отв.ред. А.Г.Бабаев. – Ашхабад : Ылым, 1982. – 208с.
480852
   Закономерности распространения и формирования металлоносных рассолов. – Москва : Недра, 1981. – 264с.
480853
  Несмеянова Л.И. Закономерности распространения коллекторов на юге Сибирской платформы в связи с их нефтегазоносностью / Л.И. Несмеянова. – М., 1974. – 43с.
480854
  Костандов Ю.А. Закономерности распространения трещин в твердых полимерах при импульсном нагружении : дисс. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.04 / Костандов Ю.А. ; Симферопольский гос. ун-т им. М.В. Фрунзе. – Симферополь, 1987. – 187 л. – Библиогр.: л. 169-183
480855
  Костандов Ю.А. Закономерности распространения трещин в твердых полимерах при импульсном нагружении : автореф. дисс. ... канд. физ.- мат. наук : 01.02.04 / Костандов Ю.А. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1987. – 18 с. – Библиогр.: 8 назв.
480856
   Закономерности распространения фораминифер в Северной и Тропической Атлантике. – Киев : Наукова думка, 1977. – 163с.
480857
  Таганов Рейм Закономерности распространения эфемеров и эфемероидов флоры Турана (Средней Азии и Южного Казахстана) : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Таганов Рейм ; Ленингр. гос. ун-т им. А.А. Жданова. – Ленинград, 1965. – 18 с.
480858
  Павлов В.Н. Закономерности растительного покрова Западного Тянь-Шаня. : Автореф... доктор биол.наук: 03.00.05 / Павлов В.Н.; МВ и ССО СССР. МГУ. – М., 1980. – 30л.
480859
   Закономерности расширенного социалистического воспроизводства. – Москва, 1977. – 403 с.
480860
  Погребняк Наталья Яковлевна Закономерности реактивации ядер перитонеальных клеток и лимфоцитов в гетерокарионах : Автореф... канд. биологич.наук: 03.00.17 / Погребняк Наталья Яковлевна; Московский гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. – Москва, 1983. – 25л.
480861
  Морозов И.И. Закономерности реакций на облучение УФ-светом, гамма-лучами и альфа-частицами гиперчувствительного мутанта E.coli Bs-1 : Автореф... канд. биол.наук: 001 / Морозов И.И.; АН СССР. Ин-т биологич. физики. – Пущино, 1972. – 24л.
480862
  Старинова Т.Т. Закономерности регенирации красной крови при острой постгеморрагической анемии (эксперим. исслед. и матем. моделирование). : Автореф... канд. биол.наук: / Старинова Т.Т.; АН СССР. Отд. канд. биол. наук. – Красноярск, 1974. – 32л.
480863
  Сиддиков А. Закономерности роста и использования чистого дохода колхозов в условиях развитого социализма (на матер. колхозов в условиях развитого соц.) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Сиддиков А.; МВ и ССО УзССР. Ташкент. гос. ун-т. – Ташкент, 1979. – 20л.
480864
   Закономерности роста и созревания рыб. – М, 1971. – 224с.
480865
  Мелькина А.Н. Закономерности роста и энергетического метаболизма в постнатальном онтогенезе американской норки. : Автореф... Канд.биол.наук: / Мелькина А.Н.; Петрозавод.гос.ун-т. – Петрозаводск, 1966. – 27л.
480866
  Кранск В.М. Закономерности роста стопы и ее сегментов у латышских детей и подростков : Автореф... канд. биол.наук: / Кранск В.М.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1967. – 15л.
480867
  Борисов Е.Ф. Закономерности роста эффективности производства в СССР / Е.Ф. Борисов, И.А. Тихонов. – Москва, 1968. – 247с.
480868
  Кудрявцева Р.В. Закономерности роста, реальная структура и микроморфологичя эпитаксиальных пленок РbS. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.046 / Кудрявцева Р.В.; МВ и ССО РСФСР. – Горький, 1972. – 22л.
480869
   Закономерности сближения правового статуса рабочих (служащих) и колхозников. – Уфа, 1980. – 123 с.
480870
  Лимаренко Л.Н. Закономерности свечения тербия в неизоструктурных волфраматах : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 046 / Лимаренко Л.Н. ; Львовский гос. ун-т им. Ивана Франко. – Львов, 1971. – 19 с.
480871
  Васильев И.С. Закономерности сезонного протаивания грунтов в Восточной Якутии. / И.С. Васильев. – Новосибирск, 1982. – 135с.
480872
  Мамалыга Анастасия Ивановна Закономерности системно-структурной организации публицистического текста : Дис... доктора филол.наук: 1001.10 / Мамалыга Анастасия Ивановна; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К., 1987. – 375л. – Бібліогр.:л.350-375
480873
  Мамалыга Анастасия Ивановна Закономерности системно-структурной организации публицистического текста : автореф. ... д-ра филол. наук: 10.01.10 / Мамалыга Анастасия Ивановна ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1987. – 35 с.
480874
   Закономерности скоплений и миграций промысловых рыб в прибрежной зоне Мурмана и их связь с биологичесими, гидрологическими и гидрохимическими процессами. – Москва-Л, 1958. – 272 с.
480875
  Осипова Л.И. Закономерности словообразования и лексикализации деминутивов в русском литературном языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 660 / Осипова Л.И.; Моск.обл.пед.ин-т. – М, 1968. – 16л.
480876
  Скляренко А.М. Закономерности словообразовательной организации ойконимии : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.20 / Скляренко А.М. ; Ин-т языковедения. – Киев, 1974. – 26 с.
480877
  Мартынюк Ю.Н. Закономерности соединения монополий и государства в системе ГМК. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Мартынюк Ю.Н.; Киев. ин-т нар. хоз. – К., 1985. – 23л.
480878
   Закономерности создания материально-технической базы каммунизма. – М, 1976. – 367с.
480879
  Ким В.В. Закономерности созревания социально-экономических предпосылок некапиталистического развития : Автореф... канд. филос.наук: 620 / Ким В.В.; Каз. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Алма-Ата, 1971. – 27л.
480880
  Зейд Р. Аль-Дагестани Закономерности солеотдачи почв при промывках : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Зейд Р. Аль-Дагестани ; МГУ. Биолого-почвенный фак-т. – Москва, 1967. – 19 с.
480881
  Аль-Дагестани Зейд Р. Закономерности солеотдачи почв при промывках : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Аль-Дагестани Зейд Р. ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. Биол.-почв. фак. – Москва, 1967. – 18 с.
480882
  Пейве А.А. Закономерности состава вулканитов линейных тектоно-магматических поднятий Бразильской котловины / А.А. Пейве, С.Г. Сколотнев // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2014. – № 2. – С. 124-144 : рис., табл. – Библиогр.: 53 назв. – ISSN 0016-7525
480883
  Нестеренко А.А. Закономерности социально-экономического развития города и деревни / А.А. Нестеренко. – К., 1975. – 311с.
480884
   Закономерности социально-экономического развития общества на современном этапе. – Ташкент, 1987. – 153с.
480885
  Селезнева К.А. Закономерности сочетаемости словообразовательных морфем в современном английском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 663 / Селезнева К.А. ; Ленингр. гос. пед. ин-т. – Ленинград, 1972. – 28 с.
480886
  Стаканкова Т.П. Закономерности сочетаемости средств связи в полипредикативных сложных предложениях в русском и украинском языках // Вестник Харьковского национального педагогического университета имени Г.С. Сковороды : научно-методический журнал / Харьковский национальный педагогический университет имени Г.С. Сковороды. – Харьков, 2019. – С. 14-18. – (Русская филология ; № 2 (68) ;Языкознание. Литературоведение. Методика преподавания русского языка и литературы). – ISSN 2312-1572


  У російській та українській мовах широковживані поліпредикативні складні речення (ПСР). У формі ПСР передається структура розчленування дійсності на більш високому рівні, ніж у простому й елементарному складному реченні, що дозволяє повніше охопити ...
480887
  Теряев Г.В. Закономерности становления и развития коммунистической формации : Автореф. дис. ... докт. филос. наук / Теряев Г.В. ; ВПШ при ЦК КПСС. – Москва, 1964. – 40 с.
480888
   Закономерности становления и развития коммунистической формации. – Л, 1973. – 174с.
480889
  Птущенко В.А. Закономерности становления и развития межхозяйственной кооперации / В.А. Птущенко. – К., 1977. – 208с.
480890
  Щиглик А.И. Закономерности становления и развития общественных организаций в СССР. / А.И. Щиглик. – М., 1977. – 253с.
480891
  Прокопьев Ю.Н. Закономерности становления и развития романа в якутской и бурятской литературах : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Прокопьев Ю.Н. ; АОН при ЦК КПСС , Каф. литературоведения, искусствознания и журналистики. – Москва, 1966. – 16 с.
480892
  Хан С.М. Закономерности становления и сущность общенародного социалистического государства : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Хан С.М. ; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. – Москва, 1964. – 16 с.
480893
  Еликбаев Н. Закономерности становления национальной психологии в условиях перехода к социализму минуя капитализм. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.02 / Еликбаев Н.; Каз.гос.ун-т. – Алма-Ата, 1977. – 29л. – Бібліогр.:с.29
480894
  Буланкин И.Н. Закономерности старения золей и студней желатины. / И.Н. Буланкин. – Харьков, 1939. – 103с.
480895
  Мушинская С.Х. Закономерности статики ионного обмена алкалоидов и выделение их из растворов с помощью ионообменных смол. : Автореф... Канд.хим.наук: / Мушинская С.Х.; М-во высш.образования УССР.Харьк.ордена Труд.Красного Знамени гос.ун-т. – Харьков, 1955. – 14л.
480896
  Белая Г.А. Закономерности стилевого развития советской прозы двадцатых годов / Г.А. Белая. – М., 1977. – 254с.
480897
   Закономерности строения земной коры Тянь-Шаня и его металлогения. – Фрунзе, 1985. – 105с.
480898
   Закономерности строения и локаьлный прогноз зон нефтегазонакопления на Сибирской платформе. – Новосибирск, 1985. – 125с.
480899
  Григорьев А.А. Закономерности строения и развития географической среды : Избранные теоретические работы / А.А. Григорьев. – Москва : Мысль, 1966. – 383с. : карта
480900
  Воронцов В.В. Закономерности строения и условия образования нижнемезозойских отложений Карагандинского бассейна : Автореф... канд. геол.-минералогич.наук: / Воронцов В.В.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1963. – 17л.
480901
  Береснева Д.И. Закономерности строения и условия образования угленосной толщи пермо-карбона : Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук : 135 / Береснева Д.И. ; Ленингр. горный ин-т. – Ленинград, 1968. – 20 с.
480902
   Закономерности строения карбонатных, галогенных и терригенных формаций. – Новосибирск, 1985. – 171с.
480903
  Стриганова Б.Р. Закономерности строения органов питания личинок жесткокрылых / Б.Р. Стриганова. – М., 1966. – 128с.
480904
  Роговская Н.В. Закономерности строения подземной гидросферы платформенных областей. / Н.В. Роговская. – М., 1991. – 230с.
480905
   Закономерности структурносй организации научно-реферативного текста. – Киев : Наукова думка, 1982. – 322 с.
480906
  Мамрак Алла Владимировна Закономерности суффиксального образования имен деятеля современного русского языка (в сопоставлении с украинским языком) : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.01 / Мамрак Алла Владимировна ; Ин-т языковедения им. А.А.Потебни АН УССР. – Киев, 1979. – 20 с.
480907
   Закономерности тектонической структуры Средней Азии. – Душанбе, 1981. – 145с.
480908
  Цветкова Елена Валентиновна Закономерности тепло-, электроконвекции, электропереноса и диффузии некоторых примесей в жидких Ga, Sn, Zn. : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.14 / Цветкова Елена Валентиновна; МВ и ССО УССР, КГУ. – Киев, 1986. – 248л. – Бібліогр.:л.217-226
480909
  Соболев Н.Д. Закономерности термической усталости : Автореф. дис. ... д-ра техн. наук / Соболев Н.Д. ; Моск. инж.-физ. ин-т. – Москва, 1967. – 20 с. – Бібліогр.:с.19-20
480910
  Навозова Л.М. Закономерности точечной сочетаемости и дистрибуции грамматических и лексико-грамматических категорий в современном русском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Навозова Л.М. ; Томск. гос. ун-т. – Томск, 1969. – 26 с.
480911
  Лактионов Н.И. Закономерности трансформации органических коллоидов в черноземах при их сельскохозяйственном использовании : Автореф... д-ра с.-х.наук: 06.01.03 / Лактионов Н.И.; Мин-во с.-х. СССР. Укр. с.-х. акад. – К., 1974. – 26л.
480912
   Закономерности угленакопления на территории Западного Донбасса. – М, 1963. – 452с.
480913
  Волкова Е.И. Закономерности употребления английского артикля при наличии определения / Е.И. Волкова. – Воронеж, 1968. – 58с.
480914
  Малофиенко Григорий Михайлович Закономерности формирвоания объемного заряда в щелочногалоидных кристаллах и влияние на него радиционной обработки : Автореф... кадн. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Малофиенко Григорий Михайлович; Том. политехн. ин-т им. С.М.Кирова. – Томск, 1973. – 17л. – Бібліогр.:с.17
480915
  Листенгартен В.А. Закономерности формирования , особенности методики оценки ресурсов и перспективы использования маломинерализованных подземных равнин Азербайджанской ССР / В.А. Листенгартен. – Баку, 1983. – 272с.
480916
  Крестовский О.И. Закономерности формирования весеннего половодья. : Автореф... канд. географ.наук: / Крестовский О.И.; Лен. гидрометеорол. ин-тут. – Валдай, 1962. – 16л.
480917
  Бабич И.В. Закономерности формирования вольфрам (VI) оксидного слоя на поверхности дисперсного кремнезема : автореф. дисс. ... канд. хим. наук : 02.00.04 / Бабич И.В. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1988. – 18 с. – Библиогр.: 4 назв.
480918
  Бабич И.В. Закономерности формирования вольфрам (VI) оксидного слоя на поверхности дисперсного кремнезема : дисс. ... канд. хим. наук : 02.00.04 / Бабич И.В. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1988. – 135 л. + Приложение: л. 111-119. – Библиогр.: л. 120-135
480919
   Закономерности формирования гармонически развитой личности в условиях зрелого социализма. – Ташкент, 1982. – 262с.
480920
   Закономерности формирования гидротермальных месторождений бериллия. – М, 1977. – 230с.
480921
  Болтенков Б.С. Закономерности формирования глубоководных железомарганцевых конкреций: математическая модель и экспериментальные данные / Б.С. Болтенков // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 2. – C. 137-146 : рис., табл. – Библиогр.: с. 145-146. – ISSN 0016-7525
480922
  Рахманов Р.Р. Закономерности формирования зон нефтегазонакопления в мезозойских отложениях Азербайджана / Р.Р. Рахманов. – Баку : Элм, 1985. – 108с.
480923
  Дублянский В.Н. Закономерности формирования и моделирование гидротермокарста / В.Н. Дублянский; Отв. ред. Ю.А.Долгов. – Новосибирск : Наука, 1990. – 148 с.
480924
  Драгомарецкий А.В. Закономерности формирования и научные основы прогнозирования промышленных месторождений золота украинского щита. / А.В. Драгомарецкий. – Одесса, 1996. – 60с. – ISBN 966-549-040-0
480925
   Закономерности формирования и особенности региональдной оценки эксплуатационных запасов подземных вод Прибалтики. – Вильнюс, 1979. – 64с.
480926
  Шеко А.И. Закономерности формирования и прогноз селей / А.И. Шеко. – Москва : Недра, 1980. – 296с.
480927
  Леонов Юрий Викторович Закономерности формирования и пространственной изменчивости состава и свойств голоценовых отложений северо-западного шельфа Черного моря : Автореф... канд. геолого-минералог.наук: 04.00.10 / Леонов Юрий Викторович; Одесский гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1984. – 18л.
480928
  Топишко И.И. Закономерности формирования и пути совершенствования распредеелния необходимого продукта на этапе развитого социализма. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Топишко И.И.; Львов. гос. ун-т. – Львов, 1985. – 21л.
480929
  Сулейманова С Н. Закономерности формирования и развития горизонатльной структуры ландшафтов (на прим. аридных низкогорий Джейранчель-Кобыстанской зоны Азербайджана). : Автореф... канд. географ.наук: 11.00.01 / Сулейманова Н.С.кызы; Азерб. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1981. – 26л.
480930
  Рахматуллин Э.С. Закономерности формирования и развития национальных отрядов технической интеллигенции при социализме / Э.С. Рахматуллин. – Казань : Казанский университет, 1982. – 173 с.
480931
  Шестериков А.С. Закономерности формирования и развития региональной экономики в системе социалистического расширенного воспроизводства развитого социализма : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.01 / Шестериков А.С. ; Лен. фин.-экон. ин-т. – Ленинград, 1978. – 22 с.
480932
  Камбаров Бакитжан Капанович Закономерности формирования и развития студенческого коллектива : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Камбаров Бакитжан Капанович; Казахский гос. ун-т. – Алма-Ата, 1980. – 22л.
480933
  Блискавка Л.Г. Закономерности формирования и размещения литологических и стратиграфических ловушек нефти и газа в врехнеюрских отложениях на южном склоне Каракумской платформы. : Автореф... Канд.геол.-минерал.наук: 136 / Блискавка Л.Г.; Туркм.гос.ун-т. – Ашхабад, 1969. – 23л.
480934
   Закономерности формирования и размещения месторождений вулканического стекла. Его свойства и применение. – Москва : Наука, 1969. – 279 с.
480935
  Лугов С.Ф. Закономерности формирования и размещения оловорудных месторождений Северо-Востока СССР / С.Ф. Лугов. – М., 1972. – 360с.
480936
   Закономерности формирования и размещения скоплений природных битумов. – Л, 1979. – 176с.
480937
  Батсух Найдангийн Закономерности формирования и распределения поверхностного и подземного стока рек бассейна озера Хубсугул (МНР) : Автореф... канд. географ.наук: 11.00.07 / Батсух Найдангийн; МВ и ССО РСФСР Иркутский гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1975. – 22л.
480938
   Закономерности формирования и распространения минеральных вод СССР. – М, 1975. – 210с.
480939
   Закономерности формирования и режима гидрометеорологических процессов в горных районах Тянь-Шаня. – Фрунзе, 1984. – 110 с.
480940
  Куцев Г.Ф. Закономерности формирования и социального развития новых городов в районах освоения СССР : Автореф... д-ра филос.наук: 09.00.02 / Куцев Г.Ф.; АН СССР. Сиб. отд. Ин-т ист. филол. и филос. – Новосибирск, 1978. – 43л.
480941
  Скляров Л. Закономерности формирования и функционирования исламского режима в Иране // Специальный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т востоковедения. – Москва, 1988. – № 5 (256). – C. 37-52
480942
  Попов А.И. Закономерности формирования и эффективность функционирования производственно-территориальных комплексов : Автореф... доктор экон.наук: 08.00.01 / Попов А.И.; МВ и ССО РСФСР.. – Ленинград, 1980. – 36л.
480943
  Ярошенко Татьяна Владимировна Закономерности формирования иммунитета зерновых культур к инфекционным заболеваниям под влиянием микроэлементов : автореф. дис. ... д-ра биол. наук : 094 / Ярошенко Татьяна Владимировна ; Харьк. гос. ун-т им. А.М. Горького. – Харьков, 1969. – 56 с. – Бібліогр.:с.53-56
480944
  Ольховатенко В.Е. Закономерности формирования инженерно-геологических условий крупных угленосных проуинций и устойчивость бортов глубоких карьеров : Автореф... докт. геол. минер.наук: 04.00.07 / Ольховатенко В.Е.; Лен. горн. ин-т. – Л., 1981. – 44л.
480945
  Никифоров Е.Г. Закономерности формирования крупномасштабных колебаний гидрологического режима Северного Ледовитого океана / Е.Г. Никифоров, А.О. Шпайхер. – Л., 1980. – 269с.
480946
   Закономерности формирования общественного сознания. – Барнаул, 1984. – 169с.
480947
  Писарский Б.И. Закономерности формирования подземного стока бассейна озера Байкал. / Б.И. Писарский. – Новосибирск, 1987. – 154с.
480948
  Вологдин А.Г. Закономерности формирования полезных ископаемых осадочных отложений / А.Г. Вологдин; Под ред. Чайковского В.К. – Москва : Недра, 1975. – 271с.
480949
   Закономерности формирования просадочных свойств лессовых пород Средней Азии и Южного Казахстана. – Москва : Наука, 1981. – 132с.
480950
  Затенацкая Н.П. Закономерности формирования свойств засоленных глин. / Н.П. Затенацкая. – М., 1985. – 145с.
480951
   Закономерности формирования скоплений нефти и газа в платформенных нефтегазоносных провинциях СССР. – Ленинград, 1985. – 196 с.
480952
  Шарипов И. Закономерности формирования социалистических общественных отношений в Таджикистане : Автореф. дис. ... док. филос. наук : 09.00.02 / Шарипов И. ; Ин-т филос. АН СССР. – Москва, 1978. – 55 с.
480953
  Солодилов В.Д. Закономерности формирования социалистического правосознания у народов, миновавших капиталистическую стадию развития (на матер. Казахстана). : Автореф... канд. филос.наук: 620 / Солодилов В.Д.; Казах. гос.у н-т. – Алма-Ата, 1972. – 24л.
480954
  Мелихов П.А. Закономерности формирования структурных качеств социалистического труда как непосредственно общественного. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.01 / Мелихов П.А.; АН УССР,. – К, 1987. – 17л.
480955
   Закономерности формирования структуры континентов в неогее. – Москва : Наука, 1986. – 204с.
480956
  Баранов В.А. Закономерности формирования структуры песчаников на примере карбоновых отложений Красноармейского района Донбасса / В.А. Баранов, Т.В. Орлова // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова ; редкол.: А.Ф. Булат, О.І. Волошин, О.П. Круковський [та ін.]. – Дніпро, 2016. – Вип. 130. – С. 43-52 : рис. – Библиогр.: 16 назв. – ISSN 1607-4556
480957
  Бунакова Е.П. Закономерности формирования творчески активной личности в условиях коммунистического строительства : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Бунакова Е. П. ; Моск. обл. пед. ин-т. – Москва, 1971. – 20 с. – Бібліогр.:с.20
480958
  Мороз Иван Алексеевич Закономерности формирования текстур прокатки и анизотропии физических свойств гексагональныхметаллов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Мороз Иван Алексеевич; Харьк. политехн. ин-т им. В.И.Ленина. – Х., 1978. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
480959
  Мороз Иван Алексеевич Закономерности формирования текстур прокатки и анизотропии физических свойств некоторых гексагональных металлов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Мороз Иван Алексеевич; Харьк. политехн. ин-т им. В.И.Ленина. – Х., 1977. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
480960
  Генерозова И.П. Закономерности формирования ультраструктуры хлоропластов в онтогенезе растения : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Генерозова И.П. ; АН СССР. – Москва, 1967. – 19 с. – Бібліогр.:с.18-19
480961
  Калашник А. Закономерности формирования урановорудных метасоматитов в связи с особенностями глубинного строения литосферы Украинского щита // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 51-57. – (Геологія ; вип. 3 (74)). – ISSN 1728-3817


  Целью проведенной работы является выявление новых закономерностей формирования урановорудных метасоматитов в связи с особенностями глубинного строения литосферы Украинского щита. Выполнен анализ геофизической, геологической, радиогеохимической ...
480962
   Закономерности формирования фауны Куйбышевского водохранилища. – Казань, 1977. – 118с.
480963
  Тарчевский В.В. Закономерности формирования фитоценозов на промышленных отвалах : Автореф... докт. биол.наук: / Тарчевский В.В.; Объединен. Совет по биологич. наукам при Томском гос. ун-те. – Томск, 1967. – 36л.
480964
  Жданова Л.Л. Закономерности формирования фондов накопления и потребления в условиях развитого социализма : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Жданова Л. Л.; МВиССО УССР, Одес. ин-т нар. хоз. – Одесса, 1983. – 20л.
480965
  Ромась Н.И. Закономерности формирования химического состава атмосферных осадков ан теорритории УССР : Автореф... канд. геогр.наук: 11.00.10 / Ромась Н. И.; Госком. СССР, по гидрометеорол. и колнтролю природной среди, Гирохимич. ин-т. – Ростов -на-Дону, 1981. – 24л.
480966
  Сурдутович О.И. Закономерности формирования химического состава грунтовых вод лессовых отложений междуречий Днестр-Южный Буг-Днепр : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: 04.125 / Сурдутович О.И.; КГУ. – Киев, 1971. – 22л.
480967
  Федорова Т.К. Закономерности формирования химического состава линз пресных вод пустынь. / Т.К. Федорова. – М., 1973. – 129с.
480968
   Закономерности формирования химического состава природных вод. – М, 1981. – 157с.
480969
  Павлов Н.В. Закономерности формирования хромитовых месторождений / Н.В. Павлов. – М, 1973. – 199с.
480970
   Закономерности формирования экономических пропорций развития региона. – Л, 1985. – 164с.
480971
   Закономерности формирования элементарных геосистем. – Иркутск, 1978. – 124 с.
480972
  Чеберко Е.Ф. Закономерности формирования эффективности новой техники в условиях научно-технической революции. (На матер. пром. предприятий г.Ленинаграда) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.01 / Чеберко Е.Ф. ; ЛГУ им. А.А. Жданова. Каф. полит. экономии. – Ленинград, 1975. – 22 с.
480973
   Закономерности формирования, методы расчетов водных и климатических ресурсов : Межвузовский сборник научных трудов. – Пермь, 1982. – 157с.
480974
   Закономерности формированияяя благородно- и редкометалльного оруденения в кайнозойских угленосных отложениях юга Дальнего Востока / А.П. Сорокин, В.И. Рождествина, В.М. Кузьминых, С.М. Жмодик, Г.Н. Аношин, В.Н. Митькин // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2013. – Т. 54, № 7. – С. 876-893 : рис., табл. – Библиогр.: с. 890-893. – ISSN 0016-7886
480975
  Филелеева Людмила Ивановна Закономерности фрагментации азотосодержащих органических соедиений в сильном электрическом поле : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.04 / Филелеева Людмила Ивановна ; АН УССР, Ин-т физич. хим. им. Л.В. Писаржевского. – Киев, 1981. – 14 с.
480976
  Чепурнова Л.В. Закономерности функций гонад, размножения и состояния популяций рыб бассейна Днестра в условиях гидростроительства / Л.В. Чепурнова; Министерство науки и образования ССРМ; Молд.ГУ. – Кишинев : Штиинца, 1991. – 164с. – ISBN 5-376-01037-6
480977
   Закономерности функционирования акропромышленного комплекса. – М, 1986. – 319с.
480978
  Жеребин В.С. Закономерности функционирования и развития социалистической правовой надстройки : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Жеребин В.С. ; Мос. гор. пед. ин-т. – Москва, 1960. – 20 с.
480979
  Зараковский Г.М. Закономерности функционирования эргатических систем / Г.М. Зараковский, В.В. Павлов. – Москва : Радио и связь, 1987. – 232с.
480980
  Гезалов А.А. Закономерности хемосорбции водорода и кислорода на окисях цинка и алюминия при действии y-излучения : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Гезалов А.А.; АН СССР. Ин-т хим. физики. – Москва, 1970. – 19л.
480981
  Ажаев Совет Ажаевич Закономерности цитогенетического действия производных эитленимина разной функциональности в культуре лифоцитов человека : Автореф. дис. ... канд. мед. наук : 03.00.15 / Ажаев Совет Ажаевич ; Академия медицинских наук СССР, Ин- медицинской генетики. – Москва, 1974. – 29 с.
480982
  Хохряков А.П. Закономерности эволюции растений. / А.П. Хохряков. – Новосибирск, 1975. – 202с.
480983
  Петруня Ю.Е. Закономерности экономии труда в социалистическом общественном производстве : Дис... канд.. экон.наук: 08.00.01 / Петруня Ю. Е.; МВиССО УССР, КГУ им. Т. Шевченко. – К., 1987. – 187л. – Бібліогр.:л.160-177
480984
  Петруня Юрий Евгеньевич Закономерности экономики труда в социалистическом общественном производстве : Автореф. дис. ... канд. эконом. наук : 08.00.01 / Петруня Юрий Евгеньевич; КГУ им. Тарса Шевченко. – Киев, 1987. – 24 с.
480985
   Закономерности экономического развития и эффективность производства. – Казань, 1973. – 298с.
480986
  Росенко М.Н. Закономерности экономического развития социалистических наций в СССР : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Росенко М.Н. ; ЛГУ. – Ленинград, 1955. – 17 с.
480987
  Иванчик Т.С. Закономерности эмбрионального и постэмбрионального развития ручьевой и радужной форели при искусственном разведении в Карпатах : Автореф... канд. биол.наук: 097 / Иванчик Т.С.; Черновицкий гос. ун-т. – Черновцы, 1970. – 19л.
480988
  Турчанин Михаил Анатольевич Закономерности энтальпий образования жидких сплавов на основе меди и редкоземельных металлов : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.04 / Турчанин Михаил Анатольевич ; МВ и ССО УССР ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1988. – 20 с.
480989
  Левченко Е.М. Закономерность / Е.М. Левченко. – Днепропетровск, 1969. – 146с.
480990
  Ручкин В.А. Закономерность извлечения информации / В.А. Ручкин. – Киев, 2002. – 49 с. – (Передовые информационные технологии)
480991
  Харченко Л.Н. Закономерность накопления липидов и перспективы направленного изменения качества масла семян маличных культур : Автореф. дис. ... Док. биол. наук : 03.00.12 / Харченко Л.Н. ; АН УССР, Ин-т физиол. растен. – Киев, 1981. – 44 с.
480992
  Клявин О.В. Закономерность пластического формо-измерения твердых тел в среде жидкого гелия : Автореф. дис. ... доктор физ.-мат. наук : 01.04.07 / Клявин О.В. ; АН СССР. Физ.-тех. наук. – Москва, 1975. – 28 с.
480993
  Пащенков В.З. Закономерность распространения полезных компонентов в рудных залежах : Спецкурс / В.З. Пащенков. – Москва : Высшая школа, 1985. – 56с.
480994
  Васюнин М.К. Закономерность революционного преобразования капиталистической собствености на основные средства производства в общенародную : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Васюнин М.К. ; МГУ. – Москва, 1960. – 18 с .
480995
  Удкмян Ю.С. Закономерность соответствия науки развития материального производства и специфика ее появления в условиях развитого социализма : Автореф... канд. философ.наук: 09.00.01 / Удкмян Ю.С.; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1981. – 20л.
480996
   Закономернсоти формирования и размещения месторождений вулканического стекла. – М, 1969. – 290с.
480997
  Бакуменко И.Т. Закономерные кварц-полевошпатовые срастания в пегматитах и их генезис / И.Т. Бакуменко. – Москва : Наука, 1966. – 172с.
480998
  Романцев Е.Ф. Закономерные чудеса / Е.Ф. Романцев. – Москва, 1976. – 176с.
480999
  Романцев Е.Ф. Закономерные чудеса / Е.Ф. Романцев. – 2-е изд., доп. – Москва : Молодая гвардия, 1987. – 189с.
481000
  Почейкина З.А. Закономерный характер перехода от ощущения к мысли в процессе познания : Автореф. дис. ... канд. фил. наук / Почейкина З.А. ; ЛГУ им. А.А. Жданова. – Ленинград, 1956. – 13 с.
<< На початок(–10)481482483484485486487488489490(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,