Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)191192193194195196197198199200(+10)В кінець >>
199001
  Кралюк П. "... бенкет смерті в образі життя". Василь Стус як філософ-екзистенціаліст // Історія філософії України : навч. посібник / П.М. Кралюк. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2013. – С. 638-642. – ISBN 978-966-2254-74-7
199002
  Кралюк П.М. "...бенкет смерті в образі життя". Василь Стус як філософ-екзистенціаліст // Історія філософії України : підручник / П.М. Кралюк. – Київ : КНТ, 2019. – С. 638-642. – ISBN 978-966-373-777-5
199003
   "Белые линии" : повесть и рассказы. – Пер. с чешского. – Москва : Воениздат, 1988. – 382, [2] с. : ил. – ISBN 5-203-00158-8
199004
   "Белые ночи". Первый ленинградский весенний фестиваль искусств. – Ленинград : Ленсовнархоз, 1958. – 80 с. : ил.
199005
  Клещенко Е. "Белый и Черный" // Реальность фантастики : литературный журнал / гл. ред. И. Вахтангишвили ; редкол.: Г.Л. Олди, В. Ларионов, М. Галина [и др.]. – Киев, 2004. – № 7 (11), июль. – С. 40-68. – ISSN 1728-8568
199006
  Шубников А.К. "Белый уголь" и электричество на службе человеку / А.К. Шубников. – Л., 1924. – 98с.
199007
  Голобородько Я. "Бен-романи" Доріс Лессінг. Есей про дилогію Нобелівської лауреатки 2007 року // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. ін-т післядипл. пед. освіти ; Вид-во "Антросвіт". – Київ, 2016. – № 3 (182). – С. 37-40
199008
  Євдокимова М.О. "Бенкет" як форма репрезентації соціальних етичних норм римського суспільства періоду імперії // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2016. – Т. 24, № 1. – С. 67-72. – (Серія : Історія та археологія ; вип. 24). – ISSN 2412-5334
199009
  Слухай А. "Беовульф": сюжет і символіка поеми у зв"язку з реаліями раннього середньовіччя // Мова та історія : періодичний збірник наукових праць / Засновник Ю.М. Мосенкіс. – Київ, 2005. – Вип. 83 : Випуск на пошану доктора філологічних наук, професора Ніни Федіровни Клименко і кандидата філологічних наук, доцента Тамари Степанівни Міщенко. – С. 24-29
199010
   "Бердянський літописець" Василь Крижанівський. – Бердянськ; Київ; Едмонтон : Тандем - У, 2007. – 300с. – ISBN 978-966-7482-81-7
199011
  Кіраль С. "Бердянський провидець": Трохим Зіньківський у колі сучасників // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2016. – 1 вересня (№ 33). – С. 8-9


  155-річчю від дня народження та 125-річчю з дня смерті письменника присвячується.
199012
  Кіраль С. "Бердянський провидець": Трохим Зіньківський у колі сучасників // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2016. – 8 вересня (№ 34). – С. 8-9


  155-річчю від дня народження та 125-річчю з дня смерті письменника присвячується.
199013
  Беллецца С. "Берег чекання" Сімоне Беллецца / спілкувався Анатоль Левчук // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2019. – 4 травня (№ 17/18). – С. 4


  Італійський історик Сімоне Беллецца займається вивченням української історії та автентичності. Його остання розвідка The Shore of Expectations цілковито присвячена історії українського шістдесятництва.
199014
  Пьянов А.С. "Берег, милый для меня". Пушкинские места Верхневолжья / А.С. Пьянов. – М., 1974. – 186с.
199015
  Евтимова Р.К. Белорусско-болгарские литературные связи : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.03 / Евтимова Р.К. ; Белорус. гос. ун-т. – Минск, 1976. – 19 с.
199016
  Карева А.Д. Белорусско-британские культурные связи во 2-ой пол. XX - нач. XXI в. и формирование традиций белорусоведения в Великобритании (историографические, источниковедческие и культурологические проблемы) // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 12 (124). – С. 65-71
199017
  Ших К.В. Белорусско-израильские отношения (1992-2015гг.) : автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.15 / Ших Константин Викторович ; Белорус. гос. ун-т. – Минск, 2019. – 26 с. – Библиогр.: 24 назв.
199018
  Андриевский К.П. Белорусско-кубинские связи (1992-2007 гг.) // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2009. – № 12. – С. 85-95. – ISSN 044-748Х
199019
  Вержбовский А.А. Белорусско-литовские лексические взаимосвязи. : Автореф... канд.наук: / Вержбовский А.А.; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1961. – 31л.
199020
  Никончук О.М. Белорусско-литовские межъязыковые контакты (на материале северо-западных говоров Беларуси) // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 15, т. 4 (158). – С. 104-108
199021
  Соколовский Владимир Леонтьевич Белорусско-немецкие литературные взаимосвязи периода Веймарской республики (1919-1933) : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.03 / Соколовский Владимир Леонтьевич; АН БССР. Ин-т лит-ры. – Минск, 1977. – 20л.
199022
  Науменко Я.П. Белорусско-польские культурные связи в первой половине XIX века : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Науменко Я.П.; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. Кафедра истории СССР. – Минск, 1969. – 16л.
199023
  Мальдис А.И. Белорусско-польские литературные взаимосвязи во второй половине XIX ст. : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Мальдис А.И. ; Акад. наук БССР, Ин-т лит-ры им. Янки Купалы. – Минск, 1963. – 20 с.
199024
  Климанский С.В. Белорусско-русские литературные связи во второй половине ХІХ века. : Автореф... канд. филолог.наук: 642 / Климанский С.В.; АН БССР. Ин-тут литературы им. Янки Купалы. – Минск, 1968. – 19л.
199025
  Гируцкий А.А. Белорусско-русский художественных билингвизм / А.А. Гируцкий. – Минск, 1990. – 175с.
199026
  Гапова В.И. Белорусско-русское поэтическое взаимодействие / В.И. Гапова. – Минск, 1979. – 158с.
199027
  Корина Н.Б. Белорусско-словацкие языковые связи: история и современность // Славяноведение / Рос. акад. наук, Ин-т славяноведения РАН. – Москва, 2013. – № 6. – С. 37-42. – ISSN 0132-1366
199028
  Лис М. Белорусско-украинские литературные и научные контакты писателя-академика П.Ф. Глебки (по материалам фонда отдела редких книг и рукописей ЦНБ НАН Беларуси) // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. В. Попик. – Київ, 2017. – № 4 (240). – С. 30-34. – ISSN 1029-7200
199029
  Сороковик И.А. Белорусско-украинские экономические и культурные связи в период восстановления народного хозяйства (1921-1925/26 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Сороковик И.А.; АН БССР. Ин-т истории. – Минск, 1971. – 21с. – Бібліогр.:с.21
199030
  Мирочицкий Л.П. Белорусско-чехословацкие культурные и научные связи / Л.П. Мирочицкий. – Минск, 1981. – 119 с.
199031
  Навощик Е.В. Белорусско-шведские отношения (1991-2017гг.) : автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.15 / Навощик Елизавета Владимировна ; Белорус. гос. ун-т. – Минск, 2019. – 24 с. – Библиогр.: 11 назв.
199032
   Белорусское изобразительное искусство : альбом. – Москва : Советский художник, 1950. – 21, [58] с. – Библиогр.: 50 табл. ил.
199033
   Белорусское искусство : сб. ст. и материалов. – Минск : Академия Наук Белорусской ССР, 1957. – 265 с. : ил., и нот. ил.
199034
  Дышиневич В.Н. Белорусское искусство : биобиблиогр. справочник / В.Н. Дышиневич ; Гос. б-ка БССР им. В.И. Ленина, Сектор искусства. – Минск : Книжная палата БССР
Вып. 1 : Изобразительное искусство. Живопись. – 1965. – 184 с.
199035
  Тавлай Г.В. Белорусское купалье: обряд. песня. / Г.В. Тавлай. – Минск, 1986. – 172с.
199036
  Семашкевич Г.М. Белорусское литературно-общественное движение в Петербурге. : Автореф... канд.филол.наук: 10.642 / Семашкевич Г.М.; Белорус.гос.ун-т. – М, 1970. – 20л.
199037
  Милюченков С.А. Белорусское народное гончарство. / С.А. Милюченков. – Минск, 1984. – 183с.
199038
  Локотко А.И. Белорусское народное зодчество, середина ХІХ-ХХ вв. / А.И. Локотко. – Минск, 1991. – 286с.
199039
  Курилович Анна Николаевна Белорусское народное ткачество : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.07 / Курилович Анна Николаевна; АН БССР. Ин-т искусствоведения, этнографии и фольклора. – Минск, 1979. – 20л.
199040
  Курилович А.Н. Белорусское народное ткачество. / А.Н. Курилович. – Минск, 1981. – 119с.
199041
  Романько О.В. Белорусское национальное движение в первой половине XX в. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2009. – № 1. – С. 69-77. – ISSN 0042-8779
199042
  Кобрин М.В. Белорусское национальное движение в Средней Литве в октябре 1920 - марте 1922 г. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2009. – № 11. – С. 146-150. – ISSN 0042-8779
199043
  Довнар-Запольский М.Ф. Белорусское Полесье : Сборник этнографических материалов, собранных М. Довнар-Запольским. – Киев : Типогр. Императ. Унив. Св. Владимира
Вып. 1 : Песни Пинчуков : С приложением карты северной части уезда и статьи о говоре. – 1895. – [10], XXVIII, 203, [2] с. карт. – С прилож. карты сев. части уезда и статьи о говоре
199044
  Паламарчук А.С. Белорусское Полесье / А.С. Паламарчук, И.В. Жарков, В.Г. Герасимов и др. – Минск : Ураджай, 1973. – 120 с. : 16 л. ил. – Библиогр.: с. 118-119 (29 назв.). – (Родная природа)
199045
  Успенская А.В. Белорусское Полесье в X-XIII вв. (К истории древнерусской деревни) : Автореф... канд. ист.наук: / Успенская А.В.; Ин-т истории материальной культуры АН СССР. – Москва, 1953. – 20 с.
199046
  Трухан И.И. Белорусское Полесье: проблемы развития и размещения производительных сил / [И.И. Трухан, Г.С. Смоляков, С.И. Сидор и др.] ; под ред. С.И. Сидора. – Минск : Издательство БГУ им. В.И. Ленина, 1983. – 176 с. : ил. – Библиогр.: с. 171-174
199047
  Якушко О.Ф. Белорусское поозерье. / О.Ф. Якушко. – Минск, 1971. – 336с.
199048
  Комаровский Е.М. Белорусское правописание. (К вопросу о взаимоотношении между фонетическим и морфологическим принципами в белорусском правописании) : Автореф... канд. филол.наук: / Комаровский Е.М.; Белорусский гос. ун-т. Кафедра белорусского языка. – Минск, 1965. – 20л.
199049
   Белорусское радио в годы Великой Отечественной войны (июнь 1941 -- май 1945 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 10.01.10 / Шеин В. Н,; Шеин В. Н,; МВССО БССР, БГУ. – Минск, 1974. – 26л.
199050
  Гурин В.Н. Белорусское физиологическое о-во им. И.П. Павлова : 8-ой съезд : Минск, 10-11 сентября 1991 : тезисы докл. / В.Н. Гурин ; АН БССР, Мин. гос. мед. ин-т, Белорус. гос. ун-т им. В.И. Ленина. – Минск : Наука и Техника, 1991. – 149 с. – ISBN 5-343-01129-2
199051
  Бункевич Е.С. Белорусскому государственному университету им. В. И. Ленина 70 лет : библиографический указатель / Белорусский гос. ун-т ; Фундаментальная б-ка ; сост.: Е.С. Бункевич, П.И. Митюхина. – Минск : [б. и.], 1991. – 90 с.
199052
  Виноградов В.А. Белорусскя литературра / В.А. Виноградов. – Москва, 1969. – 164с.
199053
  Карский Е.Ф. Белорусы / Е.Ф. Карский. – 557с.
199054
  Карский Е.Ф. Белорусы / Е.Ф. Карский. – Птгр.
Т. 3. – 1921. – 248 с.
199055
  Карский Е.Ф. Белорусы / Е.Ф. Карский. – Птгр.
3. – 1922. – 456с.
199056
  Карский Е.Ф. Белорусы / Е.Ф. Карский. – 2-е изд. – Москва
2. – 1955. – 476с.
199057
  Карский Е.Ф. Белорусы / Е.Ф. Карский. – Вып.2. – Москва
2. – 1956. – 518с.
199058
  Абецедарский Л.С. Белорусы в Москве XVII в. : Из истории русско-белорусских связей / Л.С. Абецедарский ; М-во высш. образования СССР, Белорус. гос. ун-т им. В. И. Ленина, Каф. истории СССР. – Минск : Издательство Белорусского университета, 1957. – 61с., [4] л. ил. : ил.
199059
  Романько О.В. Белорусы в разведывательно-диверсионных частях Третьего рейха // Военно-исторический архив : научно-популярное издание / ООО НПФ "Церера". – Москва, 2009. – № 10 (118). – С. 158-167. – ISSN 1606-0219
199060
  Шимов В. Белорусы и проблема "родного языка" // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Ин-т Европы Российской акад. наук. – Москва, 2012. – № 1 (49). – С. 97-107. – ISSN 0201-7083
199061
  Зубко О.Е. Белорусы на службе УНР: генерал-хорунжий Александр Сергеевич Пороховщиков (1865 - после 1938 года) // Образование и наука в ХХІ веке : ежегод. сборник науч. трудов БГПУ / М-во образования Респ. Беларусь, Учреждение образования "Белорус. гос. пед. ун-т им. Максима Танка". – Минск, 2019. – Вып. 2 : 2018 год. – С. 131-134. – ISSN 2616-700X
199062
  Гринблат М.Я. Белорусы. / М.Я. Гринблат. – Минск, 1968. – 288с.
199063
  Шангина С.С. Белорусы.Конец ХIХ - начало ХХ века / сост. С.С. Шангина ; Гос. музей этнографии народов СССР. – Ленинград, 1975. – 30 с.
199064
  Устинов Белоснежка и семь гномов. / Устинов, О.П. Табаков. – М., 1963. – 70с.
199065
  Мухин Белостокский район / Мухин, Радус-Зенкович. – Вильна : Типография Штаба Виленского военного Округа
Ч. 3 : Отдел 1. Военно-географический очерк. – 1904. – 202 с.
199066
  Сергеев А.Е. Белоус и его роль в смене луговых ассоциаций. : Автореф... Канд.биол.наук: / Сергеев А.Е.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1953. – 16л.
199067
   Белохолуницкому машиностроительному заводу - 200 лет (1764-1964 гг.). – Киров : [б. и.], 1965. – 168 с. : ил.
199068
  Горошкова Н.В. Белоцерковские радоновые воды / Н.В. Горошкова. – К., 1963. – 18с.
199069
  Клименко Л.М. Белоцерковские радоновые воды и их использование при лечении рецидивирующих пояснично-крестцовых радикулитов. : Автореф... канд. мед.наук: / Клименко Л.М.; Крымский мед. ин-тут. – Симферополь, 1967. – 18л.
199070
   Белоцерковский сельскохозяйственный институт. – [б. м.] : Изд-во сельского хозяйства СССР, 1964. – 42, [5] с.
199071
   Белоцерковский сельскохозяйственный институт. – Киев : Редакционно-издательский облполиграфиздата, 1990. – 70 с.
199072
  Салениек Э. Белочка Майга : повести и рассказы / Эдуард Салениек ; пер. с латыш. Л.Квин. – Москва : Детская литература, 1973. – 240 с.
199073
   Белоэмигранты о большевиках и пролетарской революции. – Пермь : СП "Интер-ОМНИС" : МП "Компания Акварель"
Кн. 1 : Февральская революция в воспоминаниях придворных, генералов, монархистов и членов Временного правительства. – 1991. – 261, [2] с.
199074
   Белоэмигранты о большевиках и пролетарской революции : сборник / П.Н. Милюков, Ф.И. Дан, А.И. Деникин, П.Н. Краснов, А.Ф. Керенский; П.Н. Милюков, Ф.И. Дан, А.И. Деникин, П.Н. Краснов, А.Ф. Керенский ; [ред. Э.А. Наугольных]. – Пермь : МП "Компания Акварель",
Кн. 2 : Враги о пролетарской революции в России. – 1991. – 238, [2] с.
199075
  Витин М.Г. Белояннис : (1915-1952) / М. Витин. – Москва : Молодая гвардия, 1964. – 127 с., 13 л. ил. – Библиогр. в конце книги. – (Жизнь замечательных людей : Серия биографий / Основана в 1933 г. М. Горьким)
199076
  Пикулин М.Г. Белуджи / М.Г. Пикулин. – М, 1959. – 212с.
199077
  Ибрагимов Б. Белуджи Пакистана : социально-экономическое положение в пакистанском Белуджистане и национальное движение белуджей в 1947-1970 гг. / Б. Ибрагимов. – Москва : Наука, 1973. – 144 с.
199078
  Гафферберг Э.Г. Белуджи Туркменской ССР / Э.Г. Гафферберг. – Л.
1,2. – 1969. – 240с.
199079
  Фролова В.А. Белуджский язык. / В.А. Фролова. – М., 1960. – 91с.
199080
   Белуха. – Томск : Изд-во Томского ун-та, 1968. – 91 с. : ил. – Библиогр.: с. 89-91
199081
   Белуха. Опыт монографического исследования вида. – Москва : Наука, 1964. – 456 с. – Библиогр.: с. 428-454
199082
  Жаткин П. Белые ангелы / П. Жаткин. – Москва : Искусство, 1960. – 112 с.
199083
   Белые армии, чёрные генералы : мемуары белогвардейцев. – Ярославль : Верх.-Волж. кн. изд-во, 1991. – 285 с. : ил. – ISBN 5-7415-0054-4
199084
  Дрожжин А.С. Белые берега / А.С. Дрожжин. – Тула, 1972. – 112 с.
199085
  Соколов-Микитов Белые берега / Соколов-Микитов. – Л., 1972. – 351с.
199086
  Хромов А.М. Белые ведра / А.М. Хромов. – М, 1972. – 31с.
199087
  Кауров Б.А. Белые вербы. / Б.А. Кауров. – Москва, 1970. – 93с.
199088
  Ангелин В.В. Белые ветры : стихи / В.В. Ангелин. – Одесса : Маяк, 1984. – 54 с.
199089
  Каирбеков Г. Белые ветры степей : стихи / Г. Каирбеков. – Москва, 1979. – 102 с.
199090
  Горбачев Н.А. Белые воды / Н.А. Горбачев. – Москва
1. – 1983. – 392с.
199091
  Горбачев Н.А. Белые воды : роман / Н.А. Горбачев. – Москва : Советский писатель
Кн. 1, 2. – 1985. – 728 с.
199092
  Горбачев Н.А. Белые воды / Н.А. Горбачев. – Москва
Кн. 2. – 1985. – с.
199093
  Горбачев Н.А. Белые воды / Н.А. Горбачев. – Москва : Военное издательство, 1986. – 815с.
199094
  Горбачев Н.А. Белые воды : трилогия / Н.А. Горбачев. – М., 1991. – 733с.
199095
  Золототрубов А.М. Белые волны : Повесть / А.М. Золототрубов. – Москва : Воениздат, 1974. – 310с.
199096
  Абдыкалыков Ж. Белые волны : стихи и поэмы : пер. с кирг. / Жолдошбай Абдыкалыков. – Москва : Молодая гвардия, 1977. – 63 с.
199097
  Золотаревский И.Я. Белые вороны / И.Я. Золотаревский. – М., 1960. – 90с.
199098
  Стронгин В.Л. Белые вороны: рассказы, повесть. / В.Л. Стронгин. – М., 1980. – 295с.
199099
  Вампилов А.В. Белые города / А.В. Вампилов. – Москва, 1979. – 288с.
199100
  Чукреев В.И. Белые гуси / В.И. Чукреев. – М, 1967. – 244с.
199101
  Капустин А.П. Белые гуси лето пророчат / А.П. Капустин. – М., 1987. – 431с.
199102
  Мальцев Е.Ю. Белые гуси на белом снегу / Мальцев Е.Ю. – Москва, 1988. – 532 с.
199103
  Лунгу Р.И. Белые дали : повесть, рассказы / Р.И. Лунгу; пер. с молд. – Кишинев : Лит. артистикэ, 1979. – 263 с.
199104
  Турунтаев В.Ф. Белые дирижабли / В.Ф. Турунтаев. – Свердловск, 1973. – 165с.
199105
  Шадурский Егор Белые дни Санкт-Петербурга : Новый имидж за полмиллиона долларов. Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 9. – С. 64-67 : Фото
199106
  Круглов Леонид Белые духи // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 10 (2877), октябрь. – С. 68-76 : фото
199107
  Бородкина А.Г. Белые журавли / А.Г. Бородкина. – Тула, 1980. – 196с.
199108
  Субботин Ф.Е. Белые журавли / Ф.Е. Субботин. – Волгоград, 1984. – 319с.
199109
  Гамзатов Р. Белые журавли : стихотворения и поэмы / Р. Гамзатов; пер. с авар. – Москва : Современник, 1987. – 215 с.
199110
  Эралиев С. Белые запахи : стихотворения и поэмы / Суюнбай Эралиев ;пер. с кирг. – Фрунзе : Кыргызстан, 1969. – 136 с.
199111
  Бородина Л.Я. Белые звёзды Альп / Л.Я. Бородина, Т.С. Месоха. – М., 1972. – 207с.
199112
  Рацин К. Белые зори. Фейерверк / К. Рацин. – М., 1982. – 143с.
199113
  Петров П.Н. Белые и черные / П.Н. Петров. – Москва : АРМАДА, 1994. – 780, [4] с. : портр. – Загол. обл.: Романовы. Династия в романах. Екатерина I. - На корешке: Екатерина I. - В кн. также: Ю.В. Тынянов. Восковая персона ; В.Н. Дружинин. Именем Ея Величества. – (Романовы. Династия в романах). – ISBN 5-87994-060-8
199114
  Трофименко А.П. Белые и черные дыры во Вселенной / А.П. Трофименко. – Минск : Университетское, 1991. – 172 с.
199115
  Котов А.А. Белые и черные. / А.А. Котов. – М, 1965. – 407с.
199116
  Котов А.А. Белые и черные. / А.А. Котов. – 2-е изд. – М, 1967. – 408с.
199117
  Котов А.А. Белые и черные. / А.А. Котов. – М, 1981. – 368с.
199118
  Цыпин И.И. Белые износостойкие чугуны. / И.И. Цыпин. – М., 1983. – 176с.
199119
  Ходов К. Белые искры : стихи / Камал Ходов; пер. с осет. Б.Авсарапов. – Москва : Современник, 1976. – 64 с.
199120
  Вагнер Н. Белые камни / Н. Вагнер. – Пермь, 1986. – 147с.
199121
   Белые карлики : сб. ст. – Москва : Мир, 1975. – 256 с. : граф.
199122
  Блинников С.И. Белые карлики / С.И. Блинников. – М, 1977. – 64с.
199123
  Сапожников В.К. Белые кони / В.К. Сапожников. – Новосибирск, 1960. – 168с.
199124
  Байдыев С.Л. Белые кони : стихи, поэма / С.Л. Байдыев; перевод. – Москва : Советская Россия, 1973. – 191 с.
199125
  Дрофань А.П. Белые кораблики / А.П. Дрофань. – Симферополь, 1957. – 108 с.
199126
  Александров В.Е. Белые крылья : повесть / В.Е. Александров ; ил. Л.М. Гольдберг. – Москва : Воениздат, 1972. – 249 с. – (Библиотека юного патриота. О Родине, подвигах, чести)
199127
  Александров В. Белые крылья : Повести и рассказы / В.Е. Александров ; худож. Ю.И. Бондаренко. – Киев : Дніпро, 1977. – 432 с.
199128
  Гарин Ф.З. Белые крыши : Стихи / Ф.З. Гарин. – Москва : Советский писатель, 1973. – 110 с.
199129
  Истрати Л. Белые ландыши : роман, рассказы / Лида Истрати ;. – Москва : Советский писатель, 1990. – 349 с.
199130
  Воронцова Т.Ф. Белые лебеди / Т.Ф. Воронцова. – Красноярск, 1980. – 125с.
199131
  Никулин С.П. Белые лебеди. / С.П. Никулин. – М, 1989. – 222с.
199132
  Соколов В.А. Белые лебеди: стихи / В.А. Соколов. – М,, 1981. – 127с.
199133
  Саулов А. Белые ливни / А. Саулов. – Новосибирск, 1966. – 31с.
199134
   Белые лилии : соврем. китайские рассказы. – Пермь : Книжное изд-во, 1959. – 127 с. : ил.
199135
  Гальперин Ф.Я. Белые линии корта / Ф.Я. Гальперин. – К, 1982. – 240с.
199136
  Никонов В.Г. Белые маки. / В.Г. Никонов. – Иркутск, 1968. – 96с.
199137
  Власов А.А. Белые метели / А.А. Власов. – Свердловск, 1981. – 352с.
199138
   Белые молнии : очерки. – Москва : Изд-во "Красная звезда ", 1977. – 79 с. – (Библиотечка "Красной звезды" ; № 2)
199139
  Канаев Л.А. Белые молнии гор / Л.А. Канаев. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1987. – 149с.
199140
  Тарасов Н. Белые мосты. / Н. Тарасов. – М., 1969. – 96с.
199141
  Гаукланд А. Белые ночи / А. Гаукланд. – Москва. – 74с.
199142
  Достоевский Ф.М. Белые ночи / Ф.М. Достоевский. – Москва-Л, 1928. – 95с.
199143
  Абсалямов А.С. Белые ночи : повесть / Абдурахман Абсалямов ; пер. с татар. Б. Аитова ; [ил.: Л. Фаттахов]. – Казань : Таткнигоиздат, 1949. – 88 с.
199144
  Абсалямов А.С. Белые ночи : повесть и рассказы : [для сред. и старш. шк. возраста] : [пер. с татар.] / А.С. Абсалямов ; [ил.: Л. Фаттахов]. – Казань : Таткнигоиздат, 1958. – 183 с., [8] л. ил. : ил.
199145
  Достоевский Ф.М. Белые ночи / Ф.М. Достоевский. – Л, 1968. – 255с.
199146
  Быстров С.И. Белые ночи / С.И. Быстров. – М, 1970. – 48с.
199147
  Достоевский Ф.М. Белые ночи : сентиментальный роман из воспоминаний мечтателя / Ф.М. Достоевский ; рис. М.В. Добужинского. – [Москва] : Малыш, 1973. – 157 с. : ил. – Миниатюрное издание в суперобл.
199148
  Достоевский Ф.М. Белые ночи : сентиментальный роман / Ф.М. Достоевский. – Москва : Художественная литература, 1973. – 71 с.
199149
   Белые ночи. – Ленинград : Лениздат, 1974. – 568с. с ил.
199150
  Слобожан И.И. Белые ночи : о тех, кто прославил город на Неве : очерки, зарисовки, документы, воспоминания / [сост. И.И. Слобожан]. – Ленинград : Лениздат, 1975. – 527 с. : ил., 12 л. ил.
199151
  Друнина Ю.В. Белые ночи : стихи / Юлия Друнина. – Пермь : Кн. изд-во, 1980. – 173 с. : ил. – Миниатюрное издание в суперобл.
199152
  Достоевский Ф.М. Белые ночи / Ф.М. Достоевский. – Свердловск, 1983. – 464с.
199153
  Абсалямов А.С. Белые ночи : роман / Абдурахман Абсалямов ; авториз. пер. с татар. К. Горбунова. – Казань : Таткнигоиздат, 1985. – 336 с. : ил.
199154
  Достоевский Ф.М. Белые ночи / Ф.М. Достоевский. – М, 1987. – 223с.
199155
  Воронов Ю.П. Белые ночи / Ю.П. Воронов. – Москва, 1987. – 31с.
199156
  Достоевский Ф.М. Белые ночи / Ф.М. Достоевский. – Минск, 1988. – 318с.
199157
  Достоевский Ф.М. Белые ночи / Ф.М. Достоевский. – Ленинград, 1989. – 78 с.
199158
  Добринская Л.Б. Белые ночи : очерки, зарисовки, воспоминания, документы / [сост. Л.Б. Добринская]. – Ленинград : Лениздат, 1989. – 510 с. : ил. – Библиогр. в примеч. в конце ст. – ISBN 5-289-00337-1
199159
  Пасенюк Л.М. Белые ночи на реке Мамонтовой / Пасенюк Л.М. – Краснодар, 1988. – 446 с.
199160
  Достоевский Ф.М. Белые ночи. Неточка Незванова / Ф.М. Достоевский. – Минск, 1971. – 191 с.
199161
  Моргун Ф.А. Белые облака / Ф.А. Моргун. – Алма-Ата, 1960. – 195с.
199162
  Фомин В.Н. Белые облака / В.Н. Фомин. – Ашхабад, 1978. – 55с.
199163
  Дудинцев В.Д. Белые одежды / В.Д. Дудинцев. – Москва, 1988. – 351с.
199164
  Дудинцев В.Д. Белые одежды / В.Д. Дудинцев. – Кишинев, 1988. – 651с.
199165
  Дудинцев В.Д. Белые одежды / В.Д. Дудинцев. – Алма-Ата, 1988. – 506с.
199166
  Дудинцев В.Д. Белые одежды : Роман / В.Д. Дудинцев. – Москва : Советский писатель, 1988. – 510с.
199167
  Дудинцев В.Д. Белые одежды / В.Д. Дудинцев. – Москва, 1988. – 686с.
199168
  Дудинцев В.Д. Белые одежды / В.Д. Дудинцев. – Москва, 1988. – 112с.
199169
  Дудинцев В.Д. Белые одежды / В.Д. Дудинцев. – Москва, 1988. – 128с. – (Роман-газета ; №7)
199170
  Дудинцев В.Д. Белые одежды / В.Д. Дудинцев. – Москва, 1988. – 112с. – (Роман-газета ; №8)
199171
  Дудинцев В.Д. Белые одежды / В.Д. Дудинцев. – Москва, 1989. – 604с.
199172
  Лукашин Ю.С. Белые олимпиады. / Ю.С. Лукашин, Б.Н. Хавин. – М., 1960. – 397с.
199173
  Галиев М. Белые папоротники : повести и рассказы / М. Галиев; пер. с татар. – Москва : Современник, 1988. – 317 с.
199174
  Тарасенко Н.А. Белые парики и головные уборы hz.t в египетской изобразительности Нового царства (проблема семантики) // Схід і діалог цивілізацій : до ювілею Ю.М. Кочубея : зб. наук. ст. / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; [упоряд.: О.Д. Василюк, Н.М. Зуб]. – Київ : Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАНУ, 2012. – С. 342-369. – ISBN 978-966-02-6446-5
199175
  Железников В.К. Белые пароходы / В.К. Железников. – М, 1989. – 238с.
199176
  Стрельцов С.И. Белые призраки. / С.И. Стрельцов. – М., 1975. – 144с.
199177
  Лехович Д. Белые против красных. Судьба генерала Антона Деникина / Дмитрий Лехович. – Москва : Воскресенье, 1992. – 368 с. : іл. + мапи. – ISBN 5-88528-020-7
199178
  Симонов П.Ф. Белые птицы / П.Ф. Симонов. – Баку, 1966. – 127с.
199179
  Горбунов М.Н. Белые птицы вдали / М.Н. Горбунов. – Москва, 1978. – 312 с.
199180
  Алфеев Н.А. Белые пятна : роман / Алфеев Н.А. – Владивосток : Примор. кн. изд., 1961. – 180с.
199181
  Ваксберг А.И. Белые пятна : очерки / А.И. Ваксберг. – Москва : Советский писатель, 1987. – 368с.
199182
  Фрадкин Б.З. Белые пятна безбрежного океана / Б.З. Фрадкин. – Москва : Недра, 1976. – 104с.
199183
  Фрадкин Б.З. Белые пятна безбрежного океана / Б.З. Фрадкин. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Недра, 1983. – 96с.
199184
  Чешков М. Белые пятна и черные дыры на карте современного мира // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2009. – №11. – С. 94-101. – ISSN 0131-2227
199185
  Слоневский А. Белые пятна истории Каменского-Днепродзержинска : неизвестные и малоизвестные страницы истории родного города / Александр Слоневский, Олег Мороз. – Днепр : Лира, 2020. – 367, [1] с. : ил., портр. – Библиогр. в конце гл. – ISBN 978-966-981-310-7
199186
  Борейко В.Е. Белые пятна истории природоохраны : СССР. Россия. Украина / В.Е. Борейко. – Киев
Т. 1. – 1996. – 297с.
199187
  Борейко В.Е. Белые пятна истории природоохраны : СССР. Россия. Украина / В.Е. Борейко. – Киев
Т. 2. – 1996. – 297с.
199188
  Шпаро Дмитрий Белые пятна Мак-Кинли : Загадки истории // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 9. – С. 174-182 : Іл., Карта
199189
  Георгиевский А.Б. Белые пятна эволюции : кн. дпя внекласного чтения уч. 9-10 кл. средней школі / А.Б. Георгиевский, Е.Б. Попов. – Москва : Просвещение, 1987. – 94 с. – (Мир знаний)
199190
  Воронов Дмитрий Белые пятна эволюции : Досье // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 11. – С. 64-76 : Фото


  Анна Болейн, фаворитка короля Генріха VIII (ХVI ст.)
199191
  Степенцев Вячеслав Белые пятна. Оставить след // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 10 (2877), октябрь. – С. 168-173 : фото
199192
  Лангер Фред Белые рабы. Африканские хозяева, европейские рабы // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2012. – № 2 (167). – С. 136-147 : фото. – ISSN 1029-5828
199193
  Нолл П. Белые розы Аризоны = The tenderfoot/ Patricia Knoll : Роман / Пер. с англ.; Патриция Нолл. – Москва : Радуга, 1999. – 192с. – (Любовный роман). – ISBN 0-263-80725-8; 5-05-004860-5
199194
  Розен А.Г. Белые рубашки. / А.Г. Розен. – М, 1962. – 112с.
199195
  Карбовская В.А. Белые руки чужие труды любят. / В.А. Карбовская. – М., 1959. – 56 с.
199196
  Цонева-Динкова Белла Белые свадьбы : традиции // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 11. – С.: 180-189 : Фото
199197
  Зайев Л.М. Белые скалы / Л.М. Зайев, Г.М. Скульский. – М., 1959. – 510с.
199198
  Зайцев Л.М. Белые скалы / Л.М. Зайцев, Г.М. Скульский. – Москва : Воениздат, 1960. – 510 с.
199199
  Скворцов Валериан Белые слоны удачи / Скворцов Валериан. – Москва : Мысль, 1983. – 220с. : ил. + карт.
199200
  Рытхэу Ю. Белые снега : роман / Ю. Рытхэу. – Москва : Современник, 1975. – 278 с.
199201
  Рытхэу Ю. Белые снега : роман / Юрий Рытхэу ;. – Москва, 1977. – 277 с.
199202
  Рытхэу Ю. Белые снега : роман / Юрий Рытхэу ;. – Москва : Современник, 1980. – 269 с.
199203
  Рытхэу Ю. Белые снега : роман / Юрий Рытхэу ;. – Москва : Известия, 1988. – 270 с.
199204
  Багатайский Р. Белые снегири : стихи и поэма / Рафаэль Багатайский ; авториз. пер. с якутского С. Кузнецовой. – Москва : Советский писатель, 1982. – 80 с.
199205
  Песков В.М. Белые сны / В.М. Песков. – Москва, 1965. – 333с.
199206
   Белые сопки : рассказы. – Москва : Газ. "Красная звезда", 1966. – 32 с. : ил. – (Библиотечка "Красной звезды" ; № 19/199)
199207
  Левитанский Ю.Д. Белые стихи / Ю.Д. Левитанский. – М, 1991. – 109с.
199208
  Пахмурний В.А. Белые тапочки : вірші : [збірка] / Віктор Пахмурний. – Одеса : Прес-кур"єр, 2019. – 87, [1] с. : іл. – ISBN 978-617-7797-04-2
199209
  Дорба И.В. Белые тени / И.В. Дорба. – М., 1981. – 336с.
199210
  Арро В.К. Белые терема : повести / Арро В.К. – Ленинград : Лениздат, 1968. – 143 с. : ил.
199211
  Ли Чжунь Белые Тополя / Ли Чжунь. – М., 1962. – 136с.
199212
  Куликов К.И. Белые тропы / К.И. Куликов. – Ижевск, 1977. – 169с.
199213
  Сизоненко А.А. Белые тучи / А.А. Сизоненко. – Москва, 1967. – 223 с.
199214
  Думбадзе Н.В. Белые флаги : роман / Н.В. Думбадзе; пер. с груз. З.Ахвледиани. – Тбилиси : Мерани, 1974. – 213 с.
199215
  Макаренко Я.И. Белые флаги над Берлином / Я.И. Макаренко. – 2-е изд. – Москва, 1983. – 272с.
199216
  Симонова Т.М. Белые формирования в Польше ("Отряд русских беженцев") в 1919-1921 годах // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2012. – № 4. – С. 39-57. – ISSN 0130-3864


  В статье рассматриваются попытки руководства Антанты в конце 1919 г. усилить Польскую республику в военном отношении в качестве противовеса Германии и Советской России. Подробно на основе новых архивных материалов излагается создание в Польше в 1920 ...
199217
  Лысцов И.В. Белые хлебы / И.В. Лысцов. – М., 1986. – 206с.
199218
  Абсалямов А.С. Белые цветы : роман / Абдурахман Абсалямов ; авториз. пер. с татар. К. Горбунова. – Москва : Советский писатель, 1968. – 584 с. : ил.
199219
  Елагин П.А. Белые цветы / П.А. Елагин. – Одесса, 1978. – 38с.
199220
  Абсалямов А.С. Белые цветы : роман / Абдурахман Абсалямов; авториз. пер. с татар. К. Горбунова. – Казань : Татар. кн. изд-во, 1979. – 558 с.
199221
  Абсалямов А.С. Белые цветы : роман / Абдурахман Абсалямов ; авториз. пер. с татар. К. Горбунова. – Казань : Татар. кн. изд-во, 1987. – 559, [1] с. – (Библиотека татарского романа)
199222
  Ломунова А.Н. Белые цветы иван-чая / А.Н. Ломунова. – М, 1986. – 301с.
199223
  Железняк А.В. Белые чайки : Лирическая повесть, рассказы / А.В. Железняк. – Киев : Молодь, 1980. – 156с.
199224
  Никольский Б.Н. Белые шары, черные шары. / Б.Н. Никольский. – Л, 1980. – 408с.
199225
  Ломакина И.И. Белые юрты в степи / И.И. Ломакина. – М., 1975. – 144с.
199226
  Худайбердиева Х.У. Белые яблоки. Стихи. / Х.У. Худайбердиева. – М., 1979. – 94с.
199227
  Панченко П.Е. Белые яблони : стихотворения / П.Е. Панченко; пер. с белорус. – Минск : Мастацкая літаратура, 1986. – 189 с.
199228
  Немировский А.И. Белые, голубые и собака / А.И. Немировский. – М., 1966. – 191с.
199229
  Молчанова Л.Г. Белый аист / Л.Г. Молчанова. – Пермь, 1961. – 48с.
199230
  Бахшиев Ф.М. Белый аист / Ф.М. Бахшиев. – Махачкала, 1984. – 160с.
199231
  Крутецкий В.А. Белый аист : поэма / В.А. Крутецкий. – Л., 1991. – 91с.
199232
  Грибачев Н.М. Белый ангел в поле / Н.М. Грибачев. – Москва, 1975. – 288с.
199233
  Грибачев Н.М. Белый ангел в поле / Н.М. Грибачев. – Москва, 1977. – 271с.
199234
  Халваши Ф. Белый апрель : стихи / Халваши Ф.; авториз. пер. с груз. Д.Голубкова. – Москва : Молодая гвардия, 1958. – 110 с.
199235
  Сурова Е.И. Белый архипелаг. / Е.И. Сурова. – М, 1961. – 112с.
199236
  Сафар Белый башлык : стихи / Ашур Сафар ;. – Москва : Современник, 1975. – 96 с.
199237
  Троепольский Г. Белый Бим черное ухо / Г. Троепольский. – М, 1990. – 359с.
199238
  Троепольский Г.Н. Белый Бим Черное ухо / Г.Н. Троепольский. – М, 1972. – 230с.
199239
  Троепольский Г.Н. Белый Бим Черное ухо / Г.Н. Троепольский. – М, 1973. – 78с.
199240
  Троепольский Г.Н. Белый Бим Черное ухо / Г.Н. Троепольский. – М, 1975. – 248с.
199241
  Троепольский Г.Н. Белый Бим Черное ухо / Г.Н. Троепольский. – М, 1976. – 224с.
199242
  Троепольский Г.Н. Белый Бим Черное ухо : Повесть / Г.Н. Троепольский. – Москва : Советский писатель, 1977. – 207с.
199243
  Троепольский Г.Н. Белый Бим Черное ухо / Г.Н. Троепольский. – М, 1977. – 215с.
199244
  Троепольский Г.Н. Белый Бим Черное ухо / Г.Н. Троепольский. – Л, 1979. – 592с.
199245
  Троепольский Г.Н. Белый Бим Черное ухо / Г.Н. Троепольский. – М, 1979. – 319с.
199246
  Троепольский Г.Н. Белый Бим Черное ухо / Г.Н. Троепольский. – Воронеж, 1980. – 240с.
199247
  Троепольский Г.Н. Белый Бим Черное ухо / Г.Н. Троепольский. – М, 1981. – 220 с.
199248
  Троепольский Г.Н. Белый Бим Черное ухо / Г.Н. Троепольский. – Киев, 1984. – 165с.
199249
  Троепольский Г.Н. Белый Бим Черное ухо / Г.Н. Троепольский. – М, 1984. – 125с.
199250
  Троепольский Г.Н. Белый Бим Черное ухо / Г.Н. Троепольский. – М, 1984. – 177с.
199251
  Троепольский Г.Н. Белый Бим Черное ухо : повесть ; для ср. шк. возраста / Гаврил Троепольский ; худ. Орест Верейский. – Киев : Веселка, 1985. – 176 с. : ил.
199252
  Троепольский Г.Н. Белый Бим Черное ухо / Г.Н. Троепольский. – Воронеж, 1991. – 223с.
199253
  Козлов Ю.Я. Белый Бом / Ю.Я. Козлов. – Барнаул, 1976. – 255с.
199254
  Козлов Ю.Я. Белый Бом / Ю.Я. Козлов. – Барнаул, 1978. – 112с.
199255
  Зоберн О. Белый брат Каспара : Рассказ // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2006. – № 9. – С.99-102. – ISSN 0130-7673
199256
  Андреев Г.С. Белый Бурхан / Геннадий Андреев ; [послесл. Л. Шерстовой, с. 718-734] ; худож. В. Кошкаров. – Барнаул : Алтайское книжное издательство, 1989. – 733, [1] с. : ил.
199257
  Мелвилл Г. Белый бушлат / Г. Мелвилл. – Л, 1973. – 392с.
199258
  Матюшин С.И. Белый вальс / С.И. Матюшин. – М., 1985. – 286с.
199259
  Эльчин Белый верблюд : рассказы, повести / Теймур Эльчин ;. – Москва : Советский писатель, 1990. – 411 с.
199260
  Рединг Ж. Белый вереск : роман / Жаклин Рединг ; [пер. с англ. В.М. Келера]. – Москва : АСТ, 1999. – 413, [1] с. – Сер. осн. в 1994 г. - Пер. изд.: White heather / Jaclyn Reding, 1997. – (Серия "Шарм"). – ISBN 5-237-04471-9
199261
  Малашенко Белый ветер / Малашенко, П.. – Кишинев, 1971. – 104 с.
199262
  Кулешов А.П. Белый ветер / А.П. Кулешов. – М., 1977. – 364с.
199263
  Щипко Л.М. Белый ветер / Л.М. Щипко. – Красноярск, 1980. – 232с.
199264
  Розенфельд С.В. Белый вечер / С.В. Розенфельд. – М, 1989. – 55с.
199265
  Рид Белый вождь : Северомексиканская легенда / Рид, Майн. – Москва : Правда, 1971. – 302с. – (МП: Мир приключений)
199266
  Рид Белый вождь : Северомексиканская легенда / Рид, Майн. – Москва : Правда, 1988. – 304 с. – (МП: Мир приключений)
199267
  Рид Белый вождь : Североамериканская легенда / Рид, Майн. – Иркутск : Вост.-Сиб.кн.изд-во, 1991. – 302с.
199268
  Рид Белый вождь. Квартеронка : Романы / Рид, Майн. – Киев : Молодь, 1989. – 556с. – ISBN 5-7720-0434-4
199269
  Рид Белый вождь. Квартеронка / Рид, Майн. – Москва : Правда, 1990. – 637с.
199270
  Рид Белый вождь. Отважная охотница / Рид, Майн. – Ростов-на-Дону : Ростовск.кн.изд-во, 1984. – 576с.
199271
  Рид Белый вождь. Отважная охотница : Романы / Рид, Майн. – Ярославль : Верх.-Волж.кн.изд-во, 1992. – 558с. – ISBN 5-7415-0341-1
199272
  Дорофеев А.Д. Белый воробей / А.Д. Дорофеев. – Москва, 1980. – 24с.
199273
  Муцетони В.М. Белый ворон и райские птицы / В.М. Муцетони. – Москва, 1987. – 136с.
199274
  Золотаревский И.Я. Белый вороны / И.Я. Золотаревский. – М., 1960. – 90с.
199275
  Станкевич А.Я. Белый всадник : повесть, рассказы / Антон Станкевич ;. – Рига : Лиесма, 1974. – 158 с.
199276
  Токтомушев А. Белый голубь : сстихи / Абдырасул Токтомушев ;. – Москва : Молодая гвардия, 1958. – 112 с.
199277
  Сафонов Н.С. Белый голубь / Н.С. Сафонов. – М., 1983. – 256с.
199278
  Жариков А.Д. Белый голубь / А.Д. Жариков. – М., 1990. – 142с.
199279
  Виноградская С.С. Белый город / С.С. Виноградская. – Москва, 1957. – 135с.
199280
  Пономарева Т.А. Белый гребень / Т.А. Пономарева. – М., 1975. – 96с.
199281
  Васильков Б.П. Белый гриб. / Б.П. Васильков. – Москва-Ленинград : Наука, 1966. – 132с.
199282
  Носов Е.И. Белый гусь / Е.И. Носов. – М, 1976. – 287с.
199283
  Носов Е.И. Белый гусь / Е.И. Носов. – М, 1980. – 15с.
199284
  Попеску Д.Р. Белый дождь / Д.Р. Попеску. – Москва, 1964. – 304с.
199285
  Подоляну И. Белый дождь : рассказы / И. Подоляну; пер. с молдав. – Москва, 1968. – 200 с.
199286
  Лаврентьева Е.Ф. Белый дождь / Е.Ф. Лаврентьева. – Донецк, 1979. – 99с.
199287
  Жутдиев Б. Белый дождь : стихи / Б. Жутдиев; авториз. пер. с туркм. М.Тарасовой. – Москва : Советский писатель, 1979. – 103 с.
199288
  Захаржевский В.П. Белый дом / В.П. Захаржевский. – К., 1940. – 145с.
199289
  Вендрих Г.А. Белый дом : (Из истории борьбы за власть советов в Иркутске) / Г.А. Вендрих. – Иркутск, 1956. – 24 с.
199290
  Иванян Э.А. Белый дом / Э.А. Иванян. – М, 1976. – 432с.
199291
  Иванян Э.А. Белый дом / Э.А. Иванян. – М, 1979. – 383с.
199292
  Еловский К. Белый дом в США никому не гарантирован // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2007. – № 48. – С. 16-17. – ISSN 0234-1670


  Президентська кампанія в США
199293
  Белоногов А.М. Белый дом и Капитолий. Партнеры и соперники. Принятие Соединенными Штатами Америки международных обязательств / А.М. Белоногов. – Москва : Международные отношения, 1974. – 199 с. – Библиогр. в примеч.: с. 192-198
199294
  Петрусенко В.В. Белый дом и ЦРУ / В.В. Петрусенко. – М., 1985. – 286с.
199295
  Тарабрин Е.А. Белый дом и чёрный континент / [Е.А. Тарабрин, В.П. Касаткин, В.Я. Лебедев и др.] ; под общ. ред. Ан.А. Громыко. – Москва : Прогресс, 1984. – 166 с.
199296
  Юрин А. Белый дом: "Россия сработала отлично" // Международная жизнь : Проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2006. – № 8. – С. 11-22. – ISSN 0130-9625


  Адміністрація США про Росію в саміті "Великої вісімки"
199297
  Иванян Э.А. Белый дом: президенты и политика / Э.А. Иванян. – Москва : Политиздат, 1975. – 432с.
199298
  Козьмин А.А. Белый донник / А.А. Козьмин. – Воронеж, 1973. – 168с.
199299
  Семенов-Спасский Белый дрейф. / Семенов-Спасский. – Л., 1975. – 230с.
199300
  Алимжанов А. Белый друг, желтый друг, черный друг. Записки журналиста / Ануар Алимжанов. – Алма-Ата : Казгиз, 1958. – 152 с.
199301
  Чиладзе Т.И. Белый дым : повести и роман / Тамаз Чиладзе ; пер. с груз. А. Беставашвили. – Тбилиси : Мерани, 1973. – 440 с.
199302
  Войкулеску В. Белый дьявол. / В. Войкулеску. – Бухарест, 1969. – 40с.
199303
  Козак Я. Белый жеребец. / Я. Козак. – Москва, 1978. – 160с.
199304
  Грек Александр Белый и пушистый. Конец зверского промысла / Грек Александр, Каменев Андрей // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – май № 104. – С. 66-77 : фото
199305
  Гарма Д. Белый источник / Д. Гарма. – М., 1977. – 336с.
199306
  Старшинов Н.К. Белый камень / Н.К. Старшинов. – М, 1968. – 112с.
199307
  Дубровина Э.М. Белый камень / Э.М. Дубровина. – Л, 1969. – 79с.
199308
  Осипенко А. Белый камень : рассказы и повести / А. Осипенко. – Москва : Молодая гвардия, 1974. – 255 с.
199309
  Звягинцев Л.И. Белый камень Подмосковья / Л.И. Звягинцев, А.М. Викторов. – Москва : Недра, 1989. – 115с.
199310
  Брандис Е.П. Белый камень Эрдени : сборник фантастики / сост. Е.П. Брандис. – Ленинград : Лениздат, 1982. – 592 с.
199311
  Нечаев И. Белый карлик / И. Нечаев. – М.-Л., 1943. – 20с.
199312
  Москвин Н.Я. Белый квадрат / Н.Я. Москвин, 1954. – 48с.
199313
  Тюрин А. Белый квадрат : [стихи] / Аркадий Тюрин, Карен Джангиров. – Москва : Советский писатель, 1992. – 160 с. – ISBN 5-265-02641-X
199314
  Дурси М. Белый кит / М. Дурси. – Москва, 1970. – 56с.
199315
  Барабашов В.М. Белый клинок / Валерий Барабашов. – Москва : Воениздат, 1990. – 350, [1] с. – (Воен. приключения)
199316
  Роланд К. Белый клоун / К. Роланд. – Рига, 1961. – 247с.
199317
  Лондон Д. Белый клык / Д. Лондон. – М, 1918. – 192с.
199318
  Лондон Д. Белый клык / Д. Лондон. – Москва : Художественная литература, 1954. – 184с. – (Массовая серия)
199319
  Лондон Д. Белый клык / Д. Лондон. – Грозный, 1976. – 159с.
199320
  Лондон Д. Белый клык / Д. Лондон. – М, 1979. – 175с.
199321
  Лондон Д. Белый клык / Д. Лондон. – М, 1979. – 176с.
199322
  Лондон Д. Белый клык / Д. Лондон. – М, 1980. – 175с.
199323
  Лондон Д. Белый клык : Повесть. Рассказы / Джек Лондон ; [Пер. с англ.]. – Москва : Детская литература, 1982. – 654 с. – В кн.: Рассказы о животных / Э. Сетон-Томсон ; Бэмби / Ф. Зальтен. – (Библиотека детской мировой литературы для детей ; Т. 48)
199324
  Лондон Д. Белый клык / Д. Лондон. – М, 1982. – 304с.
199325
  Лондон Д. Белый клык / Д. Лондон. – Ереван, 1983. – 159с.
199326
  Лондон Д. Белый клык / Д. Лондон. – М, 1984. – 718с.
199327
  Лондон Д. Белый клык / Д. Лондон. – Казань, 1985. – 225с.
199328
  Лондон Д. Белый Клык / Д. Лондон. – Л, 1975. – 191с.
199329
  Лондон Д. Белый Клык / Д. Лондон. – Москва, 1975. – 188 с.
199330
  Лондон Д. Белый Клык / Д. Лондон. – Л, 1976. – 464с.
199331
  Лондон Дж. Белый клык. Маленькая хозяйка большого дома / Джек Лондон ; [пер. с англ. ; послесл. и прим. Т.В. Надозирной]. – Харьков : Фолио, 2012. – 515 с., [5] с. – На обл. сер.: Школьная библиотека. Зарубежная литература. – (Школьная библиотека украинской и зарубежной литературы / [общ. Совет серии : В.С. Бакиров, А.Ю. Вилкул, А.Н. Герман и др.]). – ISBN 978-966-03-5843-0
199332
  Лондон Д. Белый клык. Рассказы : пер. с англ. / Д. Лондон; [Сост. Ю. Смирнова]. – Москва : Художественная литература, 1981. – 304 с.
199333
  Харабаров И.М. Белый ключ. / И.М. Харабаров. – Москва, 1972. – 118с.
199334
  Шашкин З.Ж. Белый Коготь : повесть и рассказы : пер. с каз. / З.Ж. Шашкин. – Москва : Советский писатель, 1968. – 131 с. : ил.


  Содержание : Старше на одно лето; Белый Коготь; Акбота - моя песня; На переправе; Надо жить человеку...
199335
   Белый континент // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – май № 104. – С. 62-63 : фото
199336
  Алимкулов Т.Т. Белый конь : роман, рассказы / Т.Т. Алимкулов; пер. с каз. Н.Кузьмина. – Алма-Ата : Жазушы, 1968. – 154 с.
199337
  Тарба Н.З. Белый конь : стихи / Нелли Тарба ; пер. с абхаз. – Москва : Советский писатель, 1978. – 104 с.
199338
   Белый конь = The white steed : сборник рассказов : кн. для чтения с коммент. и слов. на англ. яз. – Москва : Русский язык, 1985. – 159 с. – (Домашнее чтение ; Сред. этап. обучения)
199339
  Сулакаури А. Белый конь : роман, рассказы / Арчил Сулакаури ; пер. с груз. – Москва : Известия, 1986. – 443 с. – (Б-ка "Дружбы народов")
199340
  Данилов С.П. Белый конь Манчары : стихи и поэма / С.П. Данилов; пер. с якут. – Москва : Советский писатель, 1969. – 135 с.
199341
  Скрыпник А.П. Белый конь на белом снегу / А.П. Скрыпник. – М., 1985. – 397с.
199342
  Донцова Д.А. Белый конь на принце : роман / Дарья Донцова. – Москва : Эксмо, 2009. – 379, [1] с. – Сер. осн. в 2000 г. - Сериал "Любительница частного cыска Даша Васильева". – (Иронический детектив). – ISBN 978-5-699-38323-8
199343
  Давидков И. Белый конь у окна / И. Давидков. – София, 1979. – 160с.
199344
  Клименко А.В. Белый конь. / А.В. Клименко. – Кишинев, 1976. – 207с.
199345
  Ходасевич В.Ф. Белый коридор / В.Ф. Ходасевич. – Омск, 1991. – 363с.
199346
  Драгоман Д. Белый король : главы из романа // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2008. – № 7. – С. 134-176. – ISSN 1130-6545
199347
  Фомичев В.Т. Белый космос / В.Т. Фомичев. – М., 1977. – 94с.
199348
  Слащов Я.А. Белый Крым, 1920 г.: мемуары и документы / Я.А. Слащов. – Москва, 1990. – 267с.
199349
  Бадмаев А. Белый курган : повесть / Алексей Бадмаев ;. – Москва : Детская литература, 1988. – 157 с.
199350
  Жигулин А.В. Белый лебедь / А.В. Жигулин. – Москва, 1988. – 30,1с.
199351
  Бурлачук Ф.Ф. Белый Лебедь / Ф.Ф. Бурлачук. – Киев, 1987. – 246с.
199352
  Бурлачук Ф.Ф. Белый Лебедь / Ф.Ф. Бурлачук. – Киев, 1988. – 246с.
199353
  Решетов А.Л. Белый лист. / А.Л. Решетов. – Пермь, 1964. – 79с.
199354
  Абдрахманова Т. Белый луч : стихи : пер. с каз. / Турсынхан Абдрахманова. – Москва : Советский писатель, 1971. – 112 с.
199355
  Устинович Н.С. Белый магнит. / Н.С. Устинович. – Красноярск, 1960. – 39с.
199356
  Гулыга Л. Белый май / Л. Гулыга. – М., 1983. – 62с.
199357
  Балаян З.Г. Белый марафон : докум. повесть для сред. и старшего возраста / З.Г. Балаян. – Москва : Дет. лит., 1980. – 159 с. : ил.
199358
  Поп С. Белый марш / С. Поп. – Бухарест, 1975. – 48с.
199359
  Кищинский А.А. Белый медведь / А.А. Кищинский. – Москва : Лесная промышленность, 1974. – 71с.
199360
  Успенский С.М. Белый медведь / С.М. Успенский. – Москва : Наука, 1977. – 80 с. – (" Человек и окружающая среда")
199361
  Успенский С.М. Белый медведь. / С.М. Успенский. – Москва, 1977. – 80с.
199362
  Успенский С.М. Белый медведь. / С.М. Успенский. – М., 1989. – 188с.
199363
  Русаков Э.И. Белый медведь: рассказы и повесть. / Э.И. Русаков. – М., 1981. – 222с.
199364
  Бальбуров А.А. Белый месяц / А.А. Бальбуров. – М, 1973. – 143с.
199365
  Бальбуров А.А. Белый месяц : повести и рассказы / А.А. Бальбуров. – Москва : Современник, 1975. – 301 с.
199366
  Раднаева Г. Белый месяц / Г. Раднаева. – Москва, 1983. – 79 с.
199367
  Головченко И.Х. Белый морок. Голубой берег : Романы. Тетралогия. / И.Х. Головченко, А.Г. Мусиенко. – Москва : Советский писатель
Кн. 2. – 1986. – 763 с.
199368
  Артюхин Юрий Белый морской ворон // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2013. – июль, № 118. – С. 112-117 : фото
199369
  Эрикссон С. Белый мыс / С. Эрикссон. – М, 1957. – 335с.
199370
  Воронцов В.Н. Белый мячик в зелёной траве / В.Н. Воронцов. – Москва, 1989. – 143с.
199371
  Образцов Л.И. Белый налив. / Л.И. Образцов. – М., 1964. – 192с.
199372
  Ван Ластбейдер Эрик Белый ниндзя : Триллер / Эрик Ван Ластбейдер. – Москва : Центрполиграф, 1994. – 591с. – (Мастера остросюжетного романа). – ISBN 5-7001-0175-0
199373
  Абэ Томодзи Белый обелиск : Роман / Абэ Томодзи ; пер. с яп. [и предисл. В. Логуновой ; ил.: Е. Бачурин]. – Москва : Прогресс, 1966. – 175 с. : ил.
199374
  Ахуба Д. Белый огонь : рассказы, повести / Ахуба Д. ; пер. с араб. Г. Ковалевича. – Москва, 1972. – 223 с. – (Молодые писатели)
199375
  Михале А. Белый огонь / А. Михале. – М, 1987. – 358с.
199376
  Рытов А.Г. Белый олень / А.Г. Рытов. – Л., 1973. – 71с.
199377
  Домнин А.М. Белый олень / А.М. Домнин. – Пермь : Пермское книжное издательство, 1974. – 62 с.
199378
  Мусин Н. Белый олень на Синь-горе : роман / Нугуман Мусин ; авториз. пер. с башк. А.Вольнова. – Москва : Советский писатель, 1990. – 517 с.
199379
  Гаврюшин М.Р. Белый омут : повести, рассказы, очерки / [сост. М.Р. Гаврюшин ; предисл. Ф. Углова ; худож. И. Смирнов]. – Москва : Советский писатель, 1986. – 475, [2] с. : ил.
199380
  Муратов Х.И. Белый орел / Х.И. Муратов. – Чебоксары, 1969. – 158с.
199381
  Лем С. Белый орел на фоне всеобщей нервозности : Публицистика // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2006. – № 8. – С.176-181. – ISSN 1130-6545
199382
  Джаксыбаев А. Белый остров : повесть / А. Джаксыбаев; пер. с каз. Б.Каирбекова. – Алма-Ата : Жалын, 1981. – 159 с.
199383
  Инанишвили Р. Белый отсвет снега : рассказы / Реваз Инанишвили ; пер. с груз. – Москва : Правда, 1988. – 46 с.
199384
  Айтматов Ч.Т. Белый пароход : повести : [для ст. возраста] / Ч.Т. Айтматов; Чингиз Айтмаов ; [послесл. Б. Панкина] ; худож. С. Остров. – Москва : Детская литература, 1980. – 350 с. : ил.
199385
  Айтматов Ч.Т. Белый пароход : повесть / Чингиз Айтматов. – Москва : Советский писатель, 1980. – 159 с. : портр. – (Библиотека произведений, удостоенных Государственной премии СССР)
199386
  Айтматов Ч.Т. Белый пароход : Повести / Чингиз Айтматов ; [худож. Б.Н. Осенчаков]. – Ленинград : Лениздат, 1981. – 198 с. : ил. – (Школьная библиотека)
199387
  Айтматов Ч.Т. Белый пароход : повести : [для ст. шк. возраста] / Чингиз Айтматов ; [послесл. Б. Панкина] ; худож. В. Лукашов. – Москва : Детская литература, 1988. – 334, [2] с. : ил.
199388
  Айтматов Ч.Т. Белый пароход : Повесть ; И дольше века... : Роман ; Плаха : Роман / Чингиз Айтматов ; [вступ. ст. В. Огнева ; ил. А. Цветкова]. – Москва : Художественная литература, 1988. – 701, [2] с., [9] л. ил. : ил.
199389
  Айтматов Ч.Т. Белый пароход : (После сказки) : повесть ; Буранный полустанок : (И дольше века длится день...) : роман : [для ст. шк. возраста] / Чингиз Айтматов ; [вступ. ст. П. Ткачева ; худож. А. Кашкуревич]. – Минск : Юнацтва, 1990. – 428, [2] с., [1] л. портр. : ил. – (Школьная библиотека)
199390
  Никитин С.К. Белый парус / С.К. Никитин. – Владимир, 1960. – 168с.
199391
  Фикрет Т. Белый парус / Т. Фикрет. – М, 1967. – 159с.
199392
  Аджинджал Ш. Белый портфель : сатир. произведения : [пер. с абхаз.] / Шалодиа Аджинджал. – Сухуми : Алашара, 1985. – 237 с. : ил.
199393
  Тлегенов Б. Белый простор : роман / Б. Тлегенов; Бекежан Глегенов; пер. с каз . С.Сенбаева. – Москва : Советский писатель, 1980. – 320 с.
199394
  Куприн А.И. Белый пудель / А.И. Куприн. – Симферополь, 1948. – 52с.
199395
  Куприн А.И. Белый пудель / А.И. Куприн. – Казань, 1957. – 63с.
199396
  Куприн А.И. Белый пудель / А.И. Куприн. – Москва, 1983. – 247с.
199397
  Куприн А.И. Белый пудель / А.И. Куприн. – К, 1985. – 383с.
199398
  Хильдрет Р. Белый раб / Р. Хильдрет. – Ленинград, 1950. – 372 с. – В кн. также статья: Роман Ричарда Хильдрета "Белый раб" / М. Трескунов
199399
  Хильдрет Р. Белый раб / Р. Хильдрет. – Владивосток, 1957. – 371с.
199400
  Хилдрет Р. Белый раб / Р. Хилдрет. – Москва-Л., 1960. – 432с.
199401
  Хилдрет Р. Белый раб / Р. Хилдрет. – Минск, 1961. – 422с.
199402
  Хилдрет Р. Белый раб. / Р. Хилдрет. – Ростов -на-Дону, 1987. – 351с.
199403
  Ефремов А И. Белый рог / А И. Ефремов, . – М, 1945. – 250с.
199404
  Сергиенко К.К. Белый рондель / К.К. Сергиенко. – М., 1983. – 248с.
199405
  Джалагония В. Белый рыцарь без пятнышка на доспехах // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС ; Коллектив журн. "Эхо планеты". – Москва, 2012. – № 31 (1236). – С. 38-41. – ISSN 0234-1670
199406
  Абу-Бакар Ахмедхан Белый сайгак : повести : пер. с даргин. / Ахмедхан Абу-Бакар ; [худож. И. Бронников]. – Москва : Советская Россия, 1986. – 307, [2] с. : ил.
199407
  Шэ Белый самурай : Невероятная история Уильяма Адамса, англичанина-самурая / Шэ, Жан-Франсуа // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 2. – С. 149-154 : Фото. – Бібліогр. 3 назви. – ISSN 1029-5828
199408
  Никитин М.А. Белый свет / М.А. Никитин. – М, 1959. – 260с.
199409
  Борисова М.И. Белый свет / М.И. Борисова. – М, 1963. – 78с.
199410
  Бабаевский С.П. Белый свет / С.П. Бабаевский. – М, 1968. – 17с.
199411
  Бабаевский С.П. Белый свет : роман : [в 2-х кн.] / Бабаевский С.П. – Москва : Совецкий писатель
Кн. 1 : [Под небом юга]. – 1968. – 254 с.
199412
  Бабаевский С.П. Белый свет : роман : в 2-х кн. / Бабаевский С.П. – Москва : Совцкий писатель, 1970. – 446 с.
199413
  Плетикос Э. Белый свет / Э. Плетикос. – Рига, 1981. – 128с.
199414
  Абдыраманов Ш. Белый свет : романы : пер. с кирг. / Шабданбай Абдыраманов ; [худож. Н.З. Левянт]. – Москва : Советский писатель, 1983. – 448 с.
199415
  Насущенко В.Е. Белый свет / В.Е. Насущенко. – Л, 1988. – 460с.
199416
  Зайцев Б.К. Белый свет / Б.К. Зайцев. – Москва, 1990. – 237с.
199417
  Ватутина М. Белый свет : поэзия: стихи // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли / ЗАО "Ред. журн. "Новый мир". – Москва, 2012. – № 5 (1045). – С. 108-112. – ISSN 0130-7673
199418
   Белый свет хлеба : повести и рассказы. – Москва : Молодая гвардия, 1985. – 207 с. : ил.
199419
  Савостин Н.С. Белый свет. / Н.С. Савостин. – Кишинев, 1969. – 62с.
199420
  Решетников Л.В. Белый свет. / Л.В. Решетников. – М., 1971. – 174с.
199421
  Лессиг В.М. Белый свет. / В.М. Лессиг. – М., 1972. – 32с.
199422
  Голубков Д.Н. Белый свет. / Д.Н. Голубков. – М., 1972. – 88с.
199423
  Шугаев В.М. Белый север. Размышления в дороге. / В.М. Шугаев. – Иркутск, 1973. – 36с.
199424
  Чапыгин А.П. Белый скит. / А.П. Чапыгин. – Москва, 1986. – 523с.
199425
  Меркулов А.Г. Белый след / А.Г. Меркулов. – Москва, 1968. – 191с.
199426
  Абылкасымова М. Белый след / М. Абылкасымова. – Москва : Молодая гвардия, 1970. – 96 с.
199427
  Лоскутов М.П. Белый слон / М.П. Лоскутов. – Москва, 1958. – 240с.
199428
  Лоскутов М.П. Белый слон / М.П. Лоскутов. – Москва, 1965. – 229с.
199429
  Козловский Борислав Белый слон в светлой комнате // GEO : ежемесячный журнал / ЗАО "Аксель Шпрингер Раша". – Москва, 2013. – № 11 (188), ноябрь. – С. 62 : фото. – ISSN 1029-5828
199430
  Ефремов Ю.А. Белый снег / Ю.А. Ефремов. – Ярославль, 1969. – 159с.
199431
  Токтомушев А. Белый снег : стихи и поэмы / Абдырасул Токтомушев ;. – Москва : Советский писатель, 1976. – 103 с.
199432
  Зобнин О.К. Белый снег / О.К. Зобнин. – М, 1979. – 272с.
199433
   Белый снег на вечерней заре : стихи поэтов, погибших на фронтах Великой Отечественной войны. – Москва : Воениздат, 1975. – 96 с. – (Библиотека журнала "Советский воин" ; № 5/696/1975)
199434
  Закусина Н.М. Белый снег, зеленая трава / Н.М. Закусина. – Новосибирск, 1984. – 111с.
199435
  Частикова В.А. Белый снег, зеленая трава. / В.А. Частикова. – Горький, 1977. – 32с.
199436
  Трофимов М.Е. Белый соболь / М.Е. Трофимов. – М, 1976. – 78с.
199437
  Кулаковский А. Белый Сокол : повести, рассказы, лирич. заметки / Алексей Кулаковский; пер. с белорус. Т,Горбачевой. – Москва : Советский писатель, 1988. – 448 с.
199438
  Линдблад Я. Белый тапир и другие ручные животные / Я. Линдблад. – Москва, 1976. – 184с.
199439
  Линдблад Я Белый тапир и другие ручные животные / Я Линдблад, . – 2-е изд., стер. – М., 1983. – 183с.
199440
  Гуртуев Э. Белый телефон : забавные рассказы / Э. Гуртуев. – Москва, 1967. – 84 с.
199441
  Молок А.И. Белый террор во Франции в 1871 году / А.И. Молок. – Москва, 1936. – 72с.
199442
  Шведов В.Г. Белый Тигр : География. Из истории освоения территории России // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2005. – № 5. – С. 31-36 : Фото. – Бібліогр. 10 назв. – ISSN 0016-7207
199443
  Поздняев М.К. Белый тополь / М.К. Поздняев. – Москва, 1984. – 80с.
199444
  Манкин В.Г. Белый треугольник / В.Г. Манкин. – М., 1981. – 224с.
199445
  Кашежева И.И. Белый тур. / И.И. Кашежева. – Нальчик, 1970. – 104с.
199446
  Эренбург И.Г. Белый уголь как слезы Вертера / И.Г. Эренбург. – Л, 1928. – 260с.
199447
  Караулов Н.А. Белый уголь Таджикистана / АН СССР ; Таджикско-памирская экспедиция; Н.А. Караулов ; под ред. Н.П. Горбунова. – Москва ; Ленинград : АН СССР, 1935. – 100 с. – (Популярная ; № 76)
199448
  Вентури М. Белый флаг над Кефаллинией / М. Вентури. – Москва, 1966. – 239с.
199449
  Коча Н.Д. Белый хлеб / Н.Д. Коча. – Бухарест, 1966. – 40с.
199450
  Огневский Л.Л. Белый хлеб / Л.Л. Огневский. – Иркутск, 1967. – 400с.
199451
  Огневский Л. Белый хлеб / Л. Огневский. – Иркутск, 1969. – 400с.
199452
  Маслов И.С. Белый цвет терна: Повесть. / И.С. Маслов. – Харьков, 1977. – 184с.
199453
   Белый цветок : сборник литературных произведений и популярных статей / под ред. Б.И. Моргулиса. – Кременчуг : Изд. отд. Всерос. лиги для борьбы с туберкулезом Кременчугского отд. ; Типо-лит. Д.И. Жолковского, 1913. – 96, XXIV с.


  Ред.: Моргулис, Борис Осипович (1877-?)
199454
  Дмитриев О.М. Белый час рассвета : Книга лирики / О.М. Дмитриев. – Москва : Молодая гвардия, 1973. – 96с.
199455
  Шундик Н.Е. Белый шаман / Н.Е. Шундик. – Хабаровск, 1980. – 544с.
199456
  Шундик Н.Е. Белый шаман / Н.Е. Шундик. – Москва, 1981. – 510с.
199457
  Шундик Н.Е. Белый шаман / Н.Е. Шундик. – Москва, 1988. – 526с.
199458
  Грин А.С. Белый шар / А.С. Грин. – Москва, 1966. – 464с.
199459
  Тельпугов В.П. Белый шелк / В.П. Тельпугов. – Москва, 1982. – 288с.
199460
  Алмазов Б.А. Белый шиповник : повести : для мл. школ. возраста / Б.А. Алмазов ; ил. О. Биантовский. – Ленинград : Детская литература, 1979. – 237 с. : ил.
199461
  Фидлер А. Белый ягуар - вождь араваков / А. Фидлер. – Москва, 1992. – 558 с.
199462
  Фидлер А. Белый Ягуар - вождь араваков / А. Фидлер. – Москва : Молодая гвардия, 1987. – 590с.
199463
  Фидлер А. Белый Ягуар - вождь араваков / Аркадий Фидлер ; авториз. пер. с пол. В. Киселева. – Варшава : Ксёнжка и ведза, 1989. – 570, [5] с. : ил. – ISBN 83-05-12346-4
199464
  Лемешев Константин Белый, но не очень пушистый // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2015. – № 3 (204), март. – С. 96-103 : фото. – ISSN 1029-5828
199465
  Николь К. Белый. / К. Николь. – М, 1969. – 271с.
199466
  Рожков Е.Ф. Белым-бело / Е.Ф. Рожков. – М, 1977. – 192с.
199467
  Варшавский Г.А. Белым снегом / Г.А. Варшавский. – Свердловск, 1971. – 104с.
199468
   Белыми скалами линия фронта легла... : рассказы, воспоминания. – Петрозаводск : Карелия, 1974. – 305 с.
199469
  Есенин С.А. Белых яблонь дым / С.А. Есенин. – Москва, 1978. – 335с.
199470
   Беляев Владимир Ильич : выставка произведений : [каталог]. – Москва : Просвещение, 1975. – 18 с. : 13 л. ил.
199471
   Белякову Василию Михайловичу - 75 лет // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2013. – № 4. – С. 51 : фото. – ISSN 0016-7126
199472
   Беляневич Олена Анатоліївна // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 24-25. – ISBN 978-966-439-754-1
199473
   Беляневич Олена Анатоліївна // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 31-32. – ISBN 978-966-933-054-3
199474
  Перес Белярмин и Аполонио / Перес, Аиала Р. де. – Ленинград, 1925. – 197 с.
199475
  Шкунаева И.Д. Бельгийская драма от Метерлинка до наших дней : очерки / И.Д. Шкунаева. – Москва : Искусство, 1973. – 447с.
199476
   Бельгийская конституция 7 февраля 1831 года / пер. с франц. А. и В. Харитоновых ; под ред. С.Г. Сватикова. – Ростов-на-Дону : Изд. Парамонова "Донская речь", 1905. – 39 с.
199477
   Бельгийская литература на страницах "ИЛ" : библиография // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. Спецномер. – Москва, 2011. – № 11 : Бельгия : слова и образы. – С. 277-278. – ISSN 0130-6545
199478
   Бельгийская новелла. – Москва : Известия, 1986. – 157, [2] с. – (Библиотека журнала "Иностранная литература")
199479
  Намазова А.С. Бельгийская революция 1830 года / А.С. Намазова. – М., 1979. – 206с.
199480
  Неймарк М.А. Бельгийская социалистическая партия / М.А. Неймарк. – М., 1976. – 503с.
199481
  Горшков П.М. Бельгийские Конго / П.М. Горшков. – М., 1959. – 32с.
199482
  Малая Виктория Бельгийские огни аэропорта = Национальный аэропорт Брюсселя : Справка // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 3. – С. 18 : Іл.
199483
  Забелина Н.Ю. Бельгийские союзники в восприятии британцев во время Первой мировой войны // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 85-94. – (История ; № 1). – ISSN 0201-7385
199484
  Познышев С.В. Бельгийские тюрьмы, колонии для нищих и бродяг и государственные исправительные школы для несовершеннолетних : очерки их современного состояния / С.В. Познышев, проф. Имп. Моск. ун-та. – Москва : Тип. Имп. Моск. ун-та, 1909. – [4], 264, III, [2] с., 34 л. ил., пл. табл., бланк. – Отд. оттиск: Ученые записки Лицея в память цесаревича Николая. 1908, вып. 2; 1909, вып. 3
199485
   Бельгийский гобелен : каталожная выставка : [перевод]. – Москва ; Рига : ВРИБ "Союзрекламкультура", 1989. – [32] с. : цв. ил.
199486
  Бирюков Сергей Бельгийский кризис и "Европа регионов" // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2009. – № 8 (1603). – С. 39-52. – ISSN 0869-44435
199487
  Падерин Г.Н. Бельгийский лимонад / Г.Н. Падерин. – Новосибирск, 1991. – 430с.
199488
  Бирюков С.В. Бельгийский федерализм как модель кризиса европейского федерализма // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С.21-37. – (Социология и политология ; № 4). – ISSN 0201-7385
199489
  Асаевич К.Ф. Бельгийское искусство XIX века. : Автореф... наук: / Асаевич К.Ф.; Инст. живоп., скульптуры и архитектуры им.И.Е.Репина. – Л., 1966. – 20л.
199490
   Бельгийское искусство конца 19-20 века от Менье до Пермеке : выставка произведений из музеев и частных собраний Бельгии : путеводитель. – Москва : Искусство, 1956. – 39 с. : ил.
199491
   Бельгийское искусство конца 19-20 веков. От Менье до Пермеке : каталог. – Москва, 1956. – 39 с. : ил., 24 ил.
199492
  Федоровская О. Бельгийцы в чем-то напоминают украинцев: они так же стремятся к свободе и стараются сохранить свой язык // Корреспондент : Журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2006. – № 46. – С. 82
199493
  Луков В. Бельгия - наш партнер в сердце Евросоюза // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2009. – № 12. – С. 33-37. – ISSN 0130-9625
199494
  Маргулис М.О. Бельгия / М.О. Маргулис ; Ист. комис. О-ва Распространения Техн. Знаний. – Москва : Изд. "Печать Т-ва И.Н. Кушнерев и К*", 1914. – 42 с. – Без тит. л. – (Война и культура ; 35)
199495
   Бельгия : ее история в прошлом и настоящем, бытовая, экономическая и политическая жизнь, мировое значение, вооружение и нарушение ее нейтралитета / Под ред. Б.И. Имшенецкого. – Петрогад : Тип. И.В. Леонтьева, 1914. – 34 с. : ил., карт. – Экз. без обл. – (Великая Всемирная война / Под ред. Е.И. Имшенецкого ; Вып. 2)
199496
  Маргулис М.О. Бельгия / М.О. Маргулис ; ; Всерос. зем. союз Ком. Юго-Зап. фронта. Изд. подотд. – Киев : Тип. Всерос. Земского Совета, 1917. – 46 с.
199497
  Гальперин С. Бельгия / С. Гальперин. – М.-Л., 1925. – 84с.
199498
  Сегалл Я.Е. Бельгия / Я.Е. Сегалл. – Москва, 1940. – 60с.
199499
   Бельгия : 1:500000. – Москва : Геодезиздат, 1959. – 26 с. : 1 карта + Прилож.: Об-нит. ст. сост. А. Слука
199500
  Стрелецкая Л.Н. Бельгия / Л.Н. Стрелецкая. – Москва, 1962. – 240с.
199501
   Бельгия : 1:500000. – 2-е изд. – Москва : ГУГК М-ва геологии СССР, 1967. – 28 с. : 1 карта + Прилож.: Об-нит. текст. сост. А. Слука
199502
  Аксенова Л.А. Бельгия / Л.А. Аксенова. – Москва : Мысль, 1982. – 134 с. – (У карты мира)
199503
  Каменский Николай Николаевич Бельгия и "общий рынок" : Автореф... канд. экон.наук: / Каменский Николай Николаевич; Моск. гос .ун-т им. М.В.Ломоносова. – М., 1964. – 14л.
199504
  Погорельская С.В. Бельгия и Европа. Бельгийский федерализм - лаборатория европейского единства // Актуальные проблемы Европы : сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2009. – № 3 : Сепаратизм в современной Европе. – С. 175-193. – ISSN 0235-5620
199505
  Ненашев А.П. Бельгия, Голландия и Лондон / А.П. Ненашев. – Москва : Издание И Кнебель, 1911. – XVI, 32, VIII, 33-192, XVIII, 193-255 с.
199506
  Полякова Регина Бельгия. Ассорти для героя // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2020. – № 2 (2953). – С. 64-73 : фото
199507
  Щербакова Карина Бельгия. Залечь на дно в ... Антверпене // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2015. – № 5. – С. 46-51 : фото
199508
  Нацвлишвили Михаил Бельгия. Неописуемый Брюссель или пива много не бывает // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2015. – № 4. – С. 14-19 : фото
199509
  Мартынов Семен Бельгия. Человек в футляре // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2017. – № 8 (2923). – С. 30-31 : фото
199510
  Павличук Е.И. Бельгия: борьба трудящихся за демократические реформы в 50-70-е годы / Е.И. Павличук. – М., 1990. – 162с.
199511
  Новиков Р.А. Бельгия: структурные изменения в экономике / Р.А. Новиков. – Москва, 1971. – 224с.
199512
  Бремс Э. Бельгия: судебное решение, косвенно признающее политическую партию "Влаамс Блок" расистской организацией // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2007. – № 2. – С. 99-104. – ISSN 1812-7126
199513
  Дубровин Д. Бельгия: фламандцы требуют развода с валлонами // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2007. – № 42. – С. 20-23. – ISSN 0234-1670


  Внутрішні проблеми в Бельгії: етнічний конфлікт
199514
  Каменский Н.Н. Бельгия: экономика и внешняя торговля / Н.Н. Каменский. – Москва : Внешторгиздат, 1963. – 163 с.
199515
  Лизанчук В. Бельгієць Альберт Газенбрукс і тепер би захищав Україну від московських агресорів // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 27 липня-2 серпня (№ 30). – С. 10-11


  Альберт Газенбрукс — бельгійський бухгалтер і крамар, відомий як радист УПА. Працював на радіостанції "Самостійна Україна" ("Афродита") з 1943 по 1945 роки, передавав програми французькою та англійською мовами. У 1945 році його було спіймано НКДБ і він ...
199516
  Лизанчук В. Бельгієць Альберт Газенбрукс і тепер би захищав Україну від московських агресорів // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 26 липня - 1 серпня (№ 30). – С. 1, 10
199517
  Олійник І.В. Бельгійский варіант французької мови як об"єкт дидактики // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2015. – Вип. 125, (ч. 2). – С. 92-97. – ISSN 2308-6912


  У статті розглядаються основні відмінності бельгійського варіанту французької мови від нормативної французької, що нею розмовляють у Франції, на рівні вокабуляру. Представлені основні словотворчі моделі, запозичення з різних мов, а також деякіархаїзми, ...
199518
  Клімук Ю. Бельгійська проблема: позиція Великої Британії (1914 р.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 23-25. – (Історія ; вип. 5 (123)). – ISSN 1728-3817


  Стаття розглядає суспільну думку Великої Британії на гарантування нейтралітету Бельгії напередодні Першої світової війни. В статье рассматривается общественная мысль Великой Британии относительно гарантирования нейтралитета Бельгии накануне Первой ...
199519
  Черевик К.А. Бельгійський фактор в європейській полтиці Великої Британії: 1863-1871 роки // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2007. – Вип. 13 : Зовнішня політика і дипломатія: історичний та сучасний виміри. – С. 218-225. – ISBN 966-7196-06-2
199520
  Капіруліна С.Л. Бельгія // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2015. – № 11 (165). – С. 40-47
199521
  Пампуха Г. Бельгія як місце арбітражу: традиції та інновації // Юридична газета. – Київ, 2013. – 27 серпня (№ 33/34). – С. 36-37


  "Особливості розгляду міжнародних комерційних спорів у МКАС при Європейській арбітражній палаті (м. Брюссель, Бельгія)".
199522
  Пампуха Г.Г. Бельгія як місце міжнародного арбітражу // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 319-321
199523
   Бельгія: "Петлюра інтернаціоналізує українське питання піснею!" // 100 років культурної дипломатії України : до 100-річчя світового тріумфу "Щедрика" : до 100-річчя світових гастролей укр. респ. капели під орудою Олександра Кощиця та під патронатом Симона Петлюри :[зб. архів. документів] / М-во культури України, Укр. центр культур. дослідж., Центр. держ. архів вищ. органів влади та упр. України ; [концепція, текст, упоряд. док.: Т. Пересунько ; наук. ред.: І. Гирич ; пер. док. з інозем. мов: В. Бойко та ін.]. – Київ : АртЕк, 2018. – С. 70-85. – ISBN 978-617-7674-01-5
199524
  Мяловицька Н.А. Бельгія: досвід переходу від унітарної до федеративної держави // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 19-25.
199525
  Протопопов Б.С. Бельмо на глазу. / Б.С. Протопопов. – М., 1960. – 95с.
199526
  Дудочкин П.П. Бельские новеллы / П.П. Дудочкин. – М., 1967. – 63с.
199527
   Бельские просторы : литературно-художественный альманах. – Уфа : Башкирское книжное изд-во
Вып. 1. – 1982
199528
  Шрамко Б.А. Бельское городище скифской эпохи (город Гелон) / Б.А. Шрамко. – Киев, 1987. – 180с.
199529
  Гильфердинг Р. Бем-Баверк как критик Маркса / Р. Гильфердинг. – М., 1920. – 48с.
199530
  Клер А. Бемба. / А. Клер. – К, 1963. – 122с.
199531
  Зальтен Ф. Бемби : лесная сказка // Белый клык : Повесть. Рассказы / Д. Лондон. – Москва : Детская литература, 1982. – С. 555-650. – (Библиотека детской мировой литературы для детей ; Т. 48)
199532
  Зальтен Ф. Бемби / Ф. Зальтен. – Минск, 1988. – 158с.
199533
  Зальтен Ф. Бембі / Ф. Зальтен. – Київ, 1986. – 127с.
199534
  Зальтен Ф. Бембі : Для дошк. та мол. шк. віку / Фелікс Зальтен; Переказ з нім. В. Сичевського; Мал. В. Бариби. – Київ : А.С.К., 2006. – 80с. : іл. – (Бібліотека дитячої та юнацької літератури). – ISBN 966-319-136-8
199535
  Марцинкявичюс И. Бемьяминас Кордушас : роман / Ионас Марцинкявичюс ; пер. с лит. А.Баужа. – Вильнюс : Гослитиздат, 1961. – 316 с.
199536
  Грин М.Я. Бен Бенцианов. / М.Я. Грин. – Москва, 1986. – 126,1с.
199537
  Вволлес Л. Бен Гур : іст. повість з часів Христа / Люїс Вволлес. – 2-ге вид. – Hю Йорк : Говерля, 1959. – 190, [1] с. : іл. – Бібліотека Мирона і Марти Барабаш, Торонто, Канада. – ("Бібліотека історичних повістии" ; Вип. 151)
199538
  Парфенов А.Т. Бен Джонсон и его комедия "Вольпоне" : уч. пособие / А.Т. Парфенов. – Москва : Высшая школа, 1982. – 112 с.
199539
  Ромм А.С. Бен Джонсон. 1573-1637 / А.С. Ромм. – Л.М., 1958. – 124с.
199540
  Бакланов А. Бен Ладен - явление в современной политике // Россия и мусульманский мир : научно-информационный бюллетень / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2011. – № 10 (232). – С. 154-162. – ISSN 1998-1813
199541
  Мирский Г. Бен Ладен, "Аль-Каида" и судьба джихадизма // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Ин-т мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2011. – № 12. – С. 31-48. – ISSN 0131-2227
199542
  Мамед-заде П. Бен Ладен, оказывается,-финик // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2002. – № 12. – С.38-40. – ISSN 0234-1670


  [Продукты питания в Каире. Традиции.]
199543
  Белокреницкий Вячеслав Беназир Бхутто и исламская демократия // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2008. – № 9 (1592). – С.5-16. – ISSN 0869-44435
199544
  Дубинянский М. Беназир Бхутто: "Жизнь выбрала меня" // Личности. – Киев, 2008. – № 3 (13). – С. 64-81. – ISSN 1819-6268
199545
  Дубинянский М. Беназир Бхутто: "Жизнь выбрала меня" // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2014. – № 11 (75). – С. 6-23. – ISSN 1819-6268


  Беназір Бхутто — прем"єр-міністр Ісламської Республіки Пакистан у 1988–1990 і 1993–1996 роках, перша у новітній історії людства жінка-лідер мусульманської країни.
199546
  Суворова А.А. Беназир Бхутто: последние дни // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2010. – № 11 (640). – С. 52-56. – ISSN 0321-5075
199547
  Корнієнко Р. Бенардос Микола Миколайович // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000дакції. – Київ, 2013. – 2012. Вип. 4 (94) : До 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка. – С. 143-145. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-73-2


  Винахідник у галузях електротехніки, електротехнологій. транспорту, побуту. Вчився в Київському ун-ті і Петровській землеробній та лісній академії в Москві.
199548
  Габуния Л.К. Бенарская фауна олигоценовых позвоночных : монография / Л.К. Габуния. – Тбилиси : Мецниереба, 1964. – 268с.
199549
  Дживилегов К А. Бенвенуто Челлини / К А. Дживилегов. – Москва-Ленинград, 1931. – 5-34с.
199550
  Маленко А. Бенвенуто Челлини: пришедший в мир благословенным // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2011. – № 1 (29). – С. 118-137. – ISSN 1819-6268


  Бенвенуто Челлини (1500-1571) - выдающийся итальянский скульптор, ювелир, живописец, воин и музыкант эпохи Ренессанса.
199551
   Бенгало-русский разговорник. – Москва : [Московская типография Мосгосовнархоза], 1961. – [232]с.
199552
  Товстых И. Бенгальская литература / И. Товстых. – Москва : Наука, 1965. – 290 с.
199553
   Бенгальская поэзия : сборник : пер. с бенгал. – Москва ; Ленинград : Гослитиздат, 1959. – 239 с.
199554
  Рай Н. Бенгальская поэзия 19-20 вв. / Н. Рай. – М, 1963. – 164с.
199555
  Тер-Григрян Бенгальские огни надежды / Тер-Григрян. – М., 1980. – 127с.
199556
  Калягин Б.А. Бенгальский дневник / Б.А. Калягин, В.А. Скосырев. – М., 1973. – 96с.
199557
  Дюамель Жорж Бенгальский зяблик / Дюамель Жорж. – Київ, 1926. – 63 с.
199558
  Быкова Е.А. Бенгальский язык / Е.М. Быкова ; АН СССР, Ин-т народов Азии. – Москва : Наука, 1966. – 143 с. – (Языки народов Азии и Африки)
199559
   Бенгальский язык. Вопросы граматики. – Москва : Изд-во восточной литературі, 1962. – 148 с.
199560
  Гнатюк-Данильчук Бенгальско-русский и русско-бенгальский разговорник / Гнатюк-Данильчук. – М, 1985. – 612с.
199561
  Быкова Е.М. Бенгальско-русский словарь : 38 000 слов : с приложением кратких грамматических сведений / сост.: Е.М. Быкова, М.А. Елизарова, И.С. Колобков. – Москва : ГИС, 1957. – 907 с. – Краткие сведения по фонетике и словообразованию бенгальского языка. - Парал. тит. л. бенгальс.
199562
  Рябчиков С.В. Бендериана на Кубани: новые подробности // Вісник Міжнародного дослідного центру "Людина: мова, культура, пізнання" : науковий журнал / Приватний навчальний заклад "Ін-т ділового адміністрування". – Кривий Ріг, 2009. – Т. 20 (1"2009). – С. 46-58. – ISBN 966-594-58-1


  Пошуки прототипів Остапа Бендера
199563
  Возняк М.С. Бендерська комісія по смерті Мазепи / М.С. Возняк. – [27] с.
199564
  Струкевич О. Бендерська конституція – перша писана конституція Європи (на допомогу викладачам і студентам) // Проблеми дидактики історії : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; редкол.: С.А. Копилов, В.В. Газін, В.А. Дубінський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2016. – Вип. 7. – -C. 143-169.
199565
  Оглоблин О. Бендерська Конституція (1710) року (США1960) // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2010. – № 2/3 (24/25). – С. 112-119
199566
  Рендюк Т. Бендерська Конституція 1710 року - апогей політичної та правової думки Пилипа Орлика в еміграції (до Дня Конституції України 28 червня) // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Жур. М-ва закордонних справ України "Політика і час" ; редкол. : Віднянський С.В., Губерський Л.В., Гуменюк Б.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 6. – С. 26-31. – (Історичні науки)
199567
  Савченко Г. Бендеры / Г. Савченко, С. Хайт. – Кишинев, 1962. – 40с.
199568
  Савченко Г. Бендеры / Г. Савченко, С. Хайт. – Кишинев, 1967. – 66с.
199569
   Бендеры. Вчера, сегодня и завтра одногоиз старейших городов Молдавии. – Кишинев : Тимпул, 1972. – 34с.
199570
  Бабилунга Н.В. Бендеры: расстрелянные, непокоренные / Н.В. Бабилунга, Б.Г. Бомешко; Приднестровск. гос.-корп. ун-т им.Т.Г. Шевченко. – Тирасполь, 1993. – 210 с.
199571
  Таурагис А.И. Бенджамин Бриттен / А.И. Таурагис. – Москва ; Ленинград, 1965. – 150 с.
199572
  Дубинянский М. Бенджамин Дизраэли: искусство невозможного // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2013. – № 1 (53). – С. 66-81. – ISSN 1819-6268
199573
  Ливанова М. Бенджамин Спок: Советы детского врача // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2015. – № 3 (79). – С. 66-81. – ISSN 1819-6268


  Бенджамін Спок — американський педіатр, автор книги-бестселера "Дитина і догляд за нею".
199574
  Худякова Т.А. Бенджамин Франклин в оценках его современников из России // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2009. – С. 238-243. – (История ; Вып. 2). – ISSN 1812-9323
199575
  Евлоев Р. Бенджамин Франклин: Олицетворение долга // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; глав. ред. Ю. Белецкий. – Киев, 2018. – № 4/5 (116). – С. 6-25. – ISSN 1819-6268
199576
  Титов В. Бенджамін Кардозо про поступ права // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Акад. правових наук України. – Харків, 2011. – № 3 (66). – С. 80-93. – ISSN 1993-0909
199577
   Бендукидзе Н.С. Труды. – Тбилиси
Вып. 74. – 1981
199578
  Словацкий Ю. Беневський : поєма / Ю. Словацкий; Перевод с польского С. Свяцкого. – (Москва) : Художественная литература, 1973. – 264 с.
199579
  Кобилецький М. Бенедикт Карпцов // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2016. – № 1 (7). – С. 3-9. – ISSN 2409-4544
199580
  Цимбалюк Н. Бенедикт Рут // Історія соціологічної думки : навч. енциклопед. слов.-довідник / Н.С. Абаніна, Д.М. Афанасьєв, А.А. Ашурбеков, Т.М. Байдак, К.В. та ін. Батаєва. – Львів : Новий Світ-2000, 2016. – С. 296-298. – ISBN 978-966-418-286-4
199581
  Мильнер Я. Бенедикт Спиноза / Я. Мильнер. – Москва, 1940. – 244с.
199582
  Короткий В.А. Бенедікт Моріц / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 214. – ISBN 966-06-0393-2
199583
  Макдермотт А. Бенеттон: заговор молчания // Караван историй. Украина / "Караван - Медиа". – Киев, 2006. – № 11. – С. 276-291. – ISSN 1726-6084
199584
  Бичуя Н.Л. Бенефис / Н.Л. Бичуя. – Москва, 1986. – 428 с.
199585
  Порфирьев Б.А. Бенефис Ефима Верзилина / Б.А. Порфирьев. – Киров, 1955. – 156с.
199586
  Донцова Дарья Аркадьевна Бенефис мартовской кошки : Роман / Дарья Донцова. – Москва : ЭКСМО, 2003. – 384с. – (Иронический детектив). – ISBN 5-699-029000-1
199587
  Обельченко Мария Бенефицианство великого Бенджамина : Люди и судьбы // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 4(2787). – С. 172-179 : Іл., карта
199588
  Бічуя Н.Л. Бенефіс : повісті / Н.Л. Бічуя. – Київ : Дніпро, 1990. – 475 с.
199589
  Шестеренко І. Бенефіс українського диригента Івана Дмитровича Гамкала // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 25 листопада - 11 грудня (№ 45/46). – С. 14-15
199590
  Яковенко І. Бенефіціари залізної завіси // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 18-19 вересня (№ 176/177). – С. 27


  Лукашенко зараз гарячково намагається "окуклити" Білорусь разом з Росією в союзній державі.
199591
  Харко Д. Бенефіціарний (фактичний) власник доходу: судово-правовий погляд // Вісник Національної асоціації адвокатів України / Національна асоціація адвокатів України. – Київ, 2018. – № 1/2 (40), лютий. – С. 39-42
199592
  Косенкова А. Бенефіціарний власник і деофшоризація економіки // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.С. Ковальський, А.Б. Гриняк [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (195). – С. 63-65. – ISSN 2308-9636
199593
  Рудь М.О. Бенефіцій / М. Рудь // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 30. – ISBN 966-642-073-2
199594
  Ворожихина К.В. Бенжамен Фондан: экзистенциальный поэт-философ // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квітня 2014 року) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 1. – С. 140-142
199595
  Таджимухамедов Хабибулла Сайфуллаевич Бензилирование фенола и анизола замещенными бензилхлоридами в присутствии малых количеств катализаторов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Таджимухамедов Хабибулла Сайфуллаевич; Ташк. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1978. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
199596
  Кесарев Олег Георгиевич Бензилирование, арилирование и ароилирование 3-метил-2-азафлуорена : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Кесарев Олег Георгиевич; Ун-т дружбы народов. Кафедра орган. химии. – М., 1973. – 12л.
199597
  Минес Карл Бензилцеллюлоза и другие простые и сложные эфиры целлюлозы / Минес Карл; Перевод с немецкого инж. М.Н. Штединг. – Москва : Гослестехиздат, 1936. – 120 с.
199598
  Куюн А. Бензин пішов війною на газ // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 30 листопада - 6 грудня (№ 46). – С. 8


  "Підвищення акцизу на автомобільний скраплений газ мусується в галузевих колах давно. Нинішньої осені ця проблема заявила про себе з новою силою. Ця сила - нафтопереробний завод "Укртатнафта", контрольований групою "Приват". Підприємство в надлишку ...
199599
  Бондаревский Б.М. Бензин, его производство и применение / Б.М. Бондаревский. – М.-Л, 1929. – 50с.
199600
  Каспрук В. Бензиновий бунт. Чи стоїть Іран на порозі великих змін? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 23-29 листопада (№ 45). – С. 4


  "Іран охопили масові протести. Режим мулл, побоюючись, що його влада може похитнутися, вдався до жорстких дій, внаслідок яких уже загинуло більше сотні людей. Щоб не допустити поширення акцій протесту, Вища рада національної безпеки розпорядилася ...
199601
  Айтмамбетов А. Бензодиоксановые, бензодиоксоловые, бензодиоксепановые и фурановые аналоги флавоноидов и изофлавоноидов : дис. ... канд. хим. наук : 02.00.03 / Айтмамбетов Алламберген ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1986. – 323 л. – Библиогр.: л. 296-323
199602
  Айтмамбетов Алламберген Бензодиоксановые, бензодиоксоловые, бензодиоксепановые и фурановые аналоги флавоноидов и изофлавоноидов : автореф. дисс. ... канд. хим. наук : 02.00.03 / Айтмамбетов А. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1986. – 19 с. – Библиогр.: 8 назв.
199603
  Скопенко В.В. Бензоилцианамидные соединения меди (ІІ) и никеля (ІІ) / В.В. Скопенко, Н.Н. Герасимчук, В.В. и др. Гриценко // Укр. хим. журн., 1989. – №10
199604
   Бензоилцианамиды меди (ІІ) и никеля (ІІ), проявляющие антимикробную активность / В.В. Скопенко, Г.К. Палий, Н.Н. Герсимчук, Е.Ф. Макац, В.В. Гриценко // Докл. АН УССР. Сер. Б : АН УССР, 1989. – № 7
199605
  Скопенко В.В. Бензоилцианамиды органических производных олова (IV) и сурьмы (V) / В.В. Скопенко, В.В. Пономарева, К.В. Домасевич // Журн. неорган. химии, 1995
199606
   Бензоилцианоксимат-ион и его свойства как лиганда / А.Ф. Савостьянова, А.А. Капшук, В.В. Скопенко, В.В. Трачевский // Журн. неорган. химии, 1993. – №6
199607
  Скопенко В.В. Бензоилцианоксимат-ион и его свойства как лиганда. / В.В. Скопенко, Н.Н. Герасимчук, В.В. Пономарева // Журн.неорган .химии., 1993. – №6
199608
  Комков И.П. Бензольное ядро / И.П. Комков. – М., 1961. – 32с.
199609
  Папченко Анна Бензопилы и овцы. Дикие забавы Басков. Непроницаемые // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2017. – № 6 (2921). – С. 28-37 : фото
199610
  Починок В.Я. Бензтиазолотетразолы / В.Я. Починок, С.Д. Зайцева, Р.Г. Эльгорт. – Киев, 1951. – С.509-516. – Отд. оттиск
199611
  Чегодаева М.А. Бениамин Басов : графика / М.А. Чегодаева. – Москва : Советский художник, 1980. – 161с.
199612
   Бениамин Басов : каталог выставки / Басов Бениамин Матвеевич, выставка произведений; Союз художников СССР, Москов. орг. Союза художников РСФСР ; предисл. М. Чегодаевой. – Москва : Советский художник, 1982. – 43 с. : ил., цв. ил.
199613
  Сеньор Катя Бенин. Маленькая страна больших чудес / Сеньор Катя, Дресслер Хауке // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2013. – № 9 (186), cентябрь. – С. 68-77 : фото. – ISSN 1029-5828
199614
  Папени Кристин Бенин: корни вуду // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 11. – С. 82-93 : Фото. – Бібліогр. 1 назва. – ISSN 1029-5828
199615
  Задорожный Олег Бенин: полет в другое измерение : Легок на подъем // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2007. – № 1/2. – С. 100-105 : Фото
199616
  Хаггард Г.Р. Бенита / Г.Р. Хаггард. – Рига, 1991. – 379с.
199617
   Бенито Перес Гальдос : Библиогр. указ. – Москва : Кн. палата, 1989. – 122с. – (Писатели зарубеж. стран). – ISBN 5-7000-0092-Х
199618
  Супричов Олексій Бенілюкс. Бельгія (Королівство Бельгія) : Країна і люди // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 3. – С. 38-40 : Фото
199619
  Супричов Олексій Бенілюкс. Люксембург (Велике герцогство Люксембург) : Країна і люди // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 3. – С. 44-45 : Фото
199620
  Супричов Олексій Бенілюкс. Нідерланди (Королівство Нідерландів) : Країна і люди // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 3. – С. 41-43 : Фото
199621
  Платон Бенкет / Платон ; [ перекл. з давньогрец., комент. У. Головач, вступ. ст. Д. Реале]. – Львів : Український Католицький Університет, 2005. – 178 с. – Контртитул грец. мовою. – ISBN 966-8197-09-7
199622
  Верлока В. Бенкет на узбіччі // Критика. – Київ, 2002. – Листопад, (число 11). – С. 17-19


  Часопис "Дух і літера".
199623
  Бласко Ібаньєс В. Бенкет негідника : новелла з іспанського життя / Бласко Ібаньес. / Переклад П. Дмитренка. – [Київ] : [Зоря ; З друк. 1-ої Київ. друк. спілки], 1911. – 16 с. – (Видавнициво "Зоря" ; № 10)
199624
  Бобиль В. Бенкешуренс у контексті економічної безпеки банку : слово практикам // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2010. – № 4 (94). – С. 56-61 : Табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1605-2005
199625
  Прилипко О. Бенн-Путін у Кремлі // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 18-19 квітня (№ 71/72). – С. 5
199626
  Савицкая Т.Е. Беннет Дж. Драматическая вселенная. Т. 3. Человек и его природа // Рациональное и иррациональное в современном буржуазном сознании : реферативный сборник / Акад. наук СССР, Ин-т научной информации по общественным наукам, Ин-т философии [и др.] ; отв. ред. Гуревич П.С. – Москва, 1979. – Вып. 2. – С. 233-244. – (Общественные движения и проблемы общественного сознания)
199627
  Кандыба Ф.Л. Бенотщик Марусин. / Ф.Л. Кандыба. – М-Л, 1941. – 62 с.
199628
  Сьомин В. Бент / В. Сьомин. – Пловдив, 1983. – 229с.
199629
  Трубенко А.І. Бентам (Bentham) Єремія // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 572-573. – ISBN 966-316-069-1
199630
  Красюк С. Бентежить душу їй космічна височінь // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2008. – № 3. – С. 11


  Жінка-академік-Єлизавета Левківна Кордюм, заст. директора Ін-ту ботаніки ім. М.Г. Холодного
199631
  Сушко К.І. Бентежна Хортиця : чи зможе Україна врятувати найдивовижніше із своїх семи чудес? : роман-застереження / Костянтин Сушко. – Дніпропетровськ : ІМА-прес, 2008. – 600, [2] с., [16] арк. кольор. іл. : іл. – ISBN 978-966-331-239-2


  У пр. № 1740808 напис: Шановному Леоніду Васильовичу щиро ! Підпис. 15.01.09
199632
  Зайцев Б. Бентежне літо чеського прем"єра Андрея Бабіша // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 6-12 липня (№ 26). – С. 4


  Андрей Бабіш - чеський підприємець-мільярдер, бізнес-олігарх та політик-популіст, антиєвропейського напряму; колишній член КПЧ, словак за походженням. Прем"єр-міністр Чехії від 6 грудня 2017 року.
199633
  Калашник В. Бентежне надвечір"я : поезії // Ятрань : літературно-мистецький і громадсько-політичний часопис творчих сил глибинної України / Юрій Ткаченко ; голов. ред. С.І. Ткаченко. – Київ, 2004. – № 4. – С. 140-142
199634
  Левицький В. Бентежний GENIUS LOCI в поезії Івана Драча // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 10 (610). – С. 58-59. – ISSN 0236-1477
199635
  Абліцов О.І. Бентежний березень : поезії / Олександр Абліцов. – Дніпропетровськ : Промінь, 1981. – 46 с. – (Перша поетична книга)
199636
  Кравець Д. Бентежний світ поезії Грицька Чубая // Науковий вісник Ужгородського національного університету : Збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2006. – С.69-72. – (Філологія ; Вип. 13)
199637
  Попович К.Ф. Бентежний світанок : роман / К.Ф. Попович. – Ужгород : Карпати, 1983. – 544 с.
199638
  Абліцов В. Бентежні Вальдшнепи // Український Все-Світ : [зб. нарисів та нотаток] / В.Г. Абліцов. – Київ : КИТ, 2011. – [2]. – С. 99-105. – ISBN 976-966-2279-07-8
199639
  Стринаглюк Л. Бентежні видива / Любомир Стринаглюк. – Київ : Гамазин, 2012. – 84, [4] с. – (Зона Овідія). – ISBN 978-966-1515-54-2
199640
  Литвин С.М. Бентежність / С.М. Литвин. – Київ : Дніпро, 1966. – 83 с.
199641
  Анісімова Т.П. Бентежність : вірші / Т.П. Анісімова ; вступ. ст. В. Захарченко. – Донецьк : Донбас, 1969. – 23 с.
199642
  Литвин С.М. Бентежність / С.М. Литвин. – Київ, 1981. – 246 с.
199643
  Пастух Б. Бентежність, що народжується з незбагненності // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 18 жовтня (№ 21). – С. 16,17


  Рецензія на книжку Г. Крук "Співіснування" (2013)
199644
  Ткачук М.П. Бентежно-романтичний світ лірики Михайла Петренка // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2008. – № 9. – С. 2-6.
199645
  Нозадзе Л.Г. Бентическая кормовая база пруда Староречье "А" Джапанского прудхоза. : Автореф... канд. биол.наук: / Нозадзе Л.Г.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1965. – 28л.
199646
  Артюхин Ю.В. Бентогенная аккумуляция на берегах и шельфе морей / Артюхин Ю.В., Алексеев В.В. ; АН СССР, Кольский науч. центр, Мурманский морскойй биологич. ин-т. – Апатиты : АН ССР, 1989. – 84 с. : табл.,
199647
  Твалчрелидзе А.А. Бентонитовые глины Грузинской ССР / А.А. Твалчрелидзе. – Тбилиси, 1941. – 46с.
199648
  Коробов А.Д. Бентонитовые глины месторождения "Южное" / А.Д. Коробов. – Саратов, 1978. – 55с.
199649
   Бентонитовые глины Украины. – Киев
Сборник первый. – 1955. – 125с.
199650
   Бентонитовые глины Украины. – Киев
Сборник второй. – 1958. – 213с.
199651
   Бентонитовые глины Украины. – Киев
Сборник третий. – 1959. – 175с.
199652
   Бентонитовые глины Украины. – Киев
Сборник четвертый. – 1960. – 132с.
199653
   Бентонитовые глины Чехословакии и Украины : (Труды Украинско-чехословацкой конференции по бентонитам, Ужгород, 1965). – Киев : Наукова думка, 1966. – 203 с., [1] л. ил. : ил.
199654
   Бентонитовые глины Чехословакии и Украины : (Труды украинско-чехословацкой конференции по бентонитам. Ужгород.1965. – Киев, 1966. – 203с.
199655
  Мерабишвили М.С. Бентонитовые глины. Природные особенности, физико-химические свойства, области применения, основные месторождения СССР. / М.С. Мерабишвили. – М., 1962. – 128с.
199656
  Гончаров А.И. Бентониты - ценное минеральное сырье / А.И. Гончаров. – Киев : АН УССР, 1955. – 29 с.
199657
   Бентониты. – Москва : Наука, 1980. – 287 с.
199658
  Курбаниязов К.К. Бентониты Каракалпакии. / К.К. Курбаниязов, ЗАкиров. – Ташкент, 1979. – 160с.
199659
  Андрєєва О. Бентонітові глини України: запаси, потреби, використання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 39-41. – (Геологія ; Вип. 36). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто різні галузі застосування бентонітових глин. Подано дані про запаси та використання бентонітів в Україні. The different branches of applying of bentonitic clays are considered. The data"s on reserves and usage of bentonitic clays in a ...
199660
   Бентос. – Киев : Наукова думка, 1965. – 139 с. : ил. – (Серия "Биология моря" / АН УССР, Респ. межвед. сборник)
199661
  Воробьева Н.Б. Бентос и его значение в питании рыб озера Балхаш : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.18 / Воробьева Н.Б.; АН КазССР. объедин. учен. совет Ин-тов зоологии и эксперим. биологии. – Алма-Ата, 1973. – 22л. – Бібліогр.:с.22
199662
   Бентос и условия его существования на шельфовых зонах Сахалина : сборник научных трудов. – Владивосток : ДВНЦ АН СССР, 1985. – 120 с. : ил.
199663
  Волова Г.Н. Бентос некоторых пресных и солоноватых водоемов Южного Приморья : Автореф... канд. биол.наук: 097 / Волова Г.Н.; Дальневост. гос. ун-т. – Владивосток, 1969. – 26л.
199664
  Кустарева Л.А. Бентос притоков озера Иссык-Куль / Л.А. Кустарева, Л.М. Иванова; АН Киргизской СССР, Институт биологии. – Фрунзе : Илим, 1980. – 103 с.
199665
  Заекина-Дулькейт Бентос рек Маны и Базаихи, его значение в питании рыб и влияние на него лесосплава : Автореф... канд. биол.наук: / Заекина-Дулькейт Ю.И.; Объедин. совет по биол. наукам при Томск. гос. ун-те им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1966. – 19л.
199666
  Киселева М.И. Бентос рыхлых грунтов Черного моря / М.И. Киселева. – Киев : Наукова думка, 1981. – 168 с. : табл.
199667
  Осадчих В.Ф. Бентос северной части Каспийского моря в первые годы зарегулирования стока р. Волги : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Осадчих В.Ф. ; М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР. – Воронеж, 1963. – 24 с.
199668
   Бентос шельфа Красного моря. – Киев : Наукова думка, 1971. – 296 с. – Библиогр.: с. 272-293
199669
  Ляшенко А.В. Бентосні безхребетні пониззя Дунаю : автореф. дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.17 / Ляшенко Артем Володимирович ; НАН України, Ін-т гідробіології. – Київ, 2021. – 48 с. – Бібліогр.: 100 назв
199670
  Заика В.Е. Бентосные исследования в СБС АН СССР - ИнБЮМ НАН Украины / В.Е. Заика, Н.Г. Сергеева // Морський екологічний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т біології південних морів. – Севастополь, 2012. – Т. 11, № 1. – С. 99-111. – ISSN 1684-1557


  Становлення Севастопольської біологічної станції на базі Інституту біології південних морів ім. О.О. Ковалевського НАН України.
199671
  Саидова Х.М. Бентосные фораминиферы Мирового океана : (зональность и количественное распределение) / Х.М. Саидова; АН СССР, Ин-т океанологии; Отв. ред. Гудина В.И. – Москва : Наука, 1976. – 159с.
199672
  Саидова Х.М. Бентосные фораминиферы Тихого океана / Х.М. Саидова. – Москва, 1975. – 633-863с.
199673
  Саидова Х.М. Бентосные фораминиферы Тихого океана / Х.М. Саидова. – Москва
Ч.1. – 1975. – 291с.
199674
  Саидова Х.М. Бентосные фораминиферы Тихого океана / Х.М. Саидова. – Москва
Ч.2. – 1975. – 291-587с.
199675
  Саидова Х.М. Бентосные фораминиферы Тихого океана / Х.М. Саидова. – Москва
Ч.3. – 1975. – 587-877с.
199676
  Христенко Н.Г. Бентофауна Большеозерской группы озер Красноярского края и ее распределение : Автореф... кандидата биол.наук: / Христенко Н.Г.; Томский гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1953. – 18л.
199677
   Бенцион Моисеевич Вул. – Москва, 1981. – 72 с.
199678
   Бенчмаркери забезпечення "економічного прориву" України у технологічному та інноваційному напрямах / Л.Г. Смоляр, О.І. Іляш, Р.О. Колішенко, Т.М. Литвак // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Клапків Ю.М. ; редкол.: Варченко О.М., Глінковська Беата, Глонті Владімер [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – № 5/6 (84). – С. 19-29. – ISSN 2309-1533
199679
  Олексенко С.В. Бенчмаркетинг як інструмент підвищення конкурентоспроможності фермерських господарств // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Т. 21, № 4. – С. 90-98. – (Серія "Економіка" ; вип. 7 (2)). – ISSN 9125-0912
199680
  Божко Л.В. Бенчмаркетинг як метод управління ефективністю функціонування підприємства / Л.В. Божко, П.О. Хуторський // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 6 : Реалізація принципів концепції сталого розвитку та маркетингові технології в умовах інноваційного розвитку сучасних підприємств. – С. 51-54. – ISBN 978-617-645-232-4
199681
  Градобоев В.В. Бенчмаркинг в современной теории стратегического планирования // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 6 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 81-90. – (Экономика ; № 6). – ISSN 0201-7385
199682
  Московкин В.М. Бенчмаркинг внешнеэкономических связей России и Украины со странами MEDA / В.М. Московкин, Э.А. Бадер // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2010. – № 7. – С. 11-21. – ISSN 2074-6040
199683
  Рейдер Р. Бенчмаркинг как инструмент определения стратегии и повышения прибыли = Benchmarking strategies: a tool for profit improvement / Р. Рейдер ; пер. с англ. [А.Л. Раскина]. – Москва : Стандарты и качество, 2007. – 246, [1] с. – Парал. тит. л. англ. ориг. - Вых. дан. ориг.: New York etc.: John Wiley & Sons, 2000. – (Деловое совершенство ) ( Библиотека Всероссийской организации качества). – ISBN 978-5-94938-049-9
199684
  Дорошук А.А. Бенчмаркинг как инструмент организационного развития теплоэнергетического предприятия / А.А. Дорошук, Л.И. Чернышева, А.А. Бусыгина // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль, 2016. – № 9/10 (65). – С. 136-144. – ISSN 2309-1533
199685
  Карабаза І.А. Бенчмаркінг-аналіз міжнародних маркетингових стратегій рітейлерів при виході на зарубіжні ринки / І.А. Карабаза, І.Г. Єгорова // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 2 (176). – С. 41-49. – ISSN 1993-6788
199686
  Карась О. Бенчмаркінг - інструмент розвитку конкурентних переваг // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2016. – Т. 15, (№ 4). – С. 468-475. – ISSN 1684-906Х
199687
  Толстих А.С. Бенчмаркінг в управлінні формуванням стратегій розвитку сільськогосподарських підприємств регіону // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2015. – № 5 (247). – С. 92-96. – ISSN 2221-1055
199688
  Тіхонов Ю.В. Бенчмаркінг і бізнес-розвідка як складові успішного розвитку бізнесу // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 9. – С. 126-132. – ISSN 1993-6788
199689
  Ніфатова О.М. Бенчмаркінг інтегрованих структур бізнесу // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 2. – С. 217-222. – ISSN 2222-0712
199690
  Назаровець С. Бенчмаркінг наукових журналів у галузі бібліотекознавства // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2017. – № 7 (252). – С. 23-27. – ISSN 2076-9326


  У роботі представлено порівняльний аналіз вибраних наукових журналів у галузі бібліотекознавства. Основою для його проведення слугували результати онлайн-опитування вітчизняних фахівців бібліотечної справи щодо важливих чинників, якими вони керуються у ...
199691
   Бенчмаркінг регіонального розвитку країн Східної Європи: Болгарія, Польща, Словаччина, Україна : монографія / [Валігура В.А. та ін.] ; за наук. ред. д-рів екон. наук, проф., Заслуж. діячів науки і техніки України А.І. Крисоватого і Є.В. Савельєва ; М-во освіти і науки України, Терноп. нац. екон. ун-т. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 671, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр.: с. 602-629 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-654-486-8
199692
  Яновська В.П. Бенчмаркінг ринку транспортних послуг: порівняльний аналіз України - ЄС / В.П. Яновська, Г.В. Кириченко // Економіка України : науковий журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: О.І. Амоша, О.М. Балакірєва, О.Г. Білорус [та ін.]. – Київ, 2020. – № 12 (709). – С. 3-20 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2522-9303
199693
  Сментина Н.В. Бенчмаркінг у системі управління економічним розвитком об"єднаних територіальних громад / Н.В. Сментина, А.А. Фіалковська // Економіка України : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: Амоша О.І., Балакірєва О.М., Білорус О.Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 11/12 (696/697), листопад - грудень. – С. 49-59 : рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2522-9303
199694
  Ковальчук В О. Бенчмаркінг у системі управління підприємствами регіону // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2003. – № 9. – С. 197-202. – Бібліогр.: на 11 пунктів
199695
  Головчук Ю.О. Бенчмаркінг у стратегічному управлінні інноваційним розвитком підприємства / Ю.О. Головчук, Л.П. Середницька // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 5 (508) : Креативна економіка: світовий досвід та виклики для України. – С. 419-426. – ISSN 2222-4459
199696
  Василькова Н.В. Бенчмаркінг у сфері вищої освіти // Економіка та підприємництво : збірник наукових праць молодих учених та аспірантів / М-во освіти і науки України ; Держ.вищий навч. заклад "Київський нац. економ. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2013. – № 31. – С. 106-115


  У статті розглянуто основні питання щодо сутності й значення бенчмаркінгу в процесі стратегічного планування у вищих навчальних закладах.
199697
  Большаков В. Бенчмаркінг як джерело інформаційних операцій спеціального призначення в процесі моніторингу правового забезпечення підприємництва в АПК України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 2 (158). – С. 39-42
199698
  ПРус Бенчмаркінг як ефективний засіб підвищення конкурентоспроможності підприємства // Науковий вісник Національного аграрного університету : Збірник наукових праць / Національний аграрний університет. – Київ, 2006. – № 97. – С. 401-404.
199699
  Ніколаєнко Н.М. Бенчмаркінг як ефективний засіб управління змінами в бібліотеках // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2014. – Вип. 45. – С. 153-159
199700
  Сівак М. Бенчмаркінг як засіб підвищення ефективності роботи банку // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2015. – № 2 (222). – С. 114-125. – ISSN 2409-9260
199701
  Ганжурова Л.Ю. Бенчмаркінг як засіб підвищення конкурентоспроможності підприємства // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2012. – № 4. – C. 161-165. – ISSN 2220-1394
199702
  Гамкало О.Б. Бенчмаркінг як інструмент аналітичного забезпечення операцій іпотечного кредитування банку / О.Б. Гамкало, Х.С. Демків // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Алькархі Аббас Ф.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (84). – С. 91-99 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2519-1853
199703
  Стельмах М. Бенчмаркінг як інструмент визначення конкурентоспроможності підприємства / М. Стельмах, Т. Сорока // Вісник Тернопільського національного економічного університету : Науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – С. 53-61. – (Економічні науки ; № 1). – ISSN 1993-0240
199704
  Славіна Н.А. Бенчмаркінг як інструмент маркетингової діяльності аграрного підприємства / Н.А. Славіна, О.С. Лаврук // Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка : міжнародний науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Поділ.держ. аграрно-техн. ун-т ; голов. ред. Іванишин В.В. ; редкол.: Бахмат М.І., Бахмат О.М., Гараш О.С. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2017. – Вип. 26, ч. 2 : Технічні науки. Економічні науки. – С. 229-235 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2410-1125
199705
  Казакуца Бенчмаркінг як інструмент підвищення конкурентоспроможності підприємства / Казакуца, Є.А. Шарадкіна // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2007. – Вип. 2. – С. 83-86.
199706
  Годзь Ю.В. Бенчмаркінг як інструмент управління ефективністю підприємства в сучасних умовах // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 3 : Розвиток системи управління діяльністю підприємств в інтеграційних умовах. – С. 42-44. – ISBN 978-617-645-229-4
199707
  Романова В.В. Бенчмаркінг як інструмент управління конкурентоспроможністю // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 221-223. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
199708
  Пахонова Т.І. Бенчмаркінг як інструмент управління якістю в системі державної служби // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 9. – С. 60-61
199709
  Шимко О.В. Бенчмаркінг як маркетинговий інструмент забезпечення конкурентоспроможності торговельних підприємств // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 10 (525) : "Розумні фабрики" як перспективний напрям цифровізації підприємств. – С. 387-392. – ISSN 2222-4459
199710
  Зелінська А. Бенчмаркінг як методологія удосконалення управління сільськогосподарськими підприємствами // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – С. 105-112. – (Економічні науки ; Вип. 5/1). – ISSN 1993-0240
199711
  Литвин А. Бенчмаркінг як напрямок маркетингових досліджень у міжнародному бізнесі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 67, ч. 2. – С. 41-43


  Автор статті вважає, що бенчмаркінг варто розглядати як процес постійного дослідження оптимальних практичних здобутків, які характеризують найвищий ступінь конкурентоспроможності.
199712
  Савельєв Є. Бенчмаркінг як наукова система стабільного економічного розвитку // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – С. 3-16. – (Економічні науки ; Вип. 5-1). – ISSN 1993-0240


  Розглянуто суть, історію і методологію бенчмаркінгу як нової наукової системи та сфер його використання на мікро-, макро- і наднаціональному рівнях.
199713
  Бублик М.І. Бенчмаркінг як спосіб одержання конкурентних переваг / М.І. Бублик, М.М. Хім"як, М.В. Лібер // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2009. – Вип. 19.5. – С. 136-138. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
199714
  Ковальчук С. Бенчмаркінг як універсальний інструмент оцінювання стратегічної діяльності підприємства // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2010. – № 3 (61). – С. 20-31. – ISSN 1606-3732
199715
  Савельєв Є. Бенчмаркінгові методи управління конкуренцією у світовій економіці / Є. Савельєв, В. Смалюк Куриляк // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2013. – Т. 12, (№ 1), березень. – С. 3-27. – ISSN 1684-906Х
199716
  Моисеева Д.П. Беншский карнавал в контексте нематериального культурного наследия // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 71-77. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 4). – ISSN 0201-7385


  Беншский (в г. Бенш, Бельгия) карнавал как объект нематериального культурного наследия, его особенные черты.
199717
  Словацький Ю. Беньовський / Ю. Словацький. – Сімферополь, 1984. – 159с.
199718
   Беовульф. Старшая Эдда. Песнь о нибелунгах. – Москва : Художественная литература, 1975. – 750 с. : 16 л. ил. – (Библиотека всемирной литературы ; Т. 9 ; Серия первая. Литература древнего Востока, античного мира, средних веков, Возрождения, XVII и XVIII вв.)
199719
   Београд са старих фотографиjа. – Београд : Туристичка штампа, 1968. – 112 с. – із 2006 р. Београд - столиця Сербії
199720
  Милосавльевит П. Београд, град на мору / П. Милосавльевит. – Нолит, 1980. – 315с.
199721
  Милосавльевит П. Београд, град на мору / П. Милосавльевит. – Нолит, 1980. – 315с.
199722
  Кутергин В.Ф. Беотийский союз в 379-335 гг. до н.э. / В.Ф. Кутергин. – Саранск, 1991. – 184с.
199723
  Кутергин В.Ф. Беотийский союз и его борьба со Спартой в первой половине IV в. до н.э. : Автореф... канд. ист.наук: 573 / Кутергин В.Ф.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Ист. фак. Каф. ист. древнего мира. – М., 1970. – 19л.
199724
  Іскорко-Гнатенко Бер К.-Е. М. // Університетська шевченкіана : довід. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; [авт.-упоряд.] Валентина Іскорко-Гнатенко ; за заг. ред. проф. О.М. Сліпушко. – Київ : Логос, 2017. – С. 27-28. – ISBN 978-617-7442-69-0
199725
  Короткий В.А. Бер Карл Ернст / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 106-107. – ISBN 966-06-0393-2
199726
  Ламонова О. Бер Пінхусович Бланк: матеріали до біографії (з архіву ІМФЕ ім. М.Т. Рильського) // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2019. – Січень (№ 1/4). – С. 22-23. – ISSN 2519-4429
199727
  Игнатов И.Н. Беранже : (певец свободы) / И.Н. Игнатов. – Москва : Изд. "Народное право" ; Тип. Г. Лисснера, 1906. – 67 с. – (Издание "Народное право" ; № 4)
199728
  Данилин Ю.И. Беранже / Ю.И. Данилин. – М, 1933. – 320с.
199729
  Муравьева Н.И. Беранже / Н.И. Муравьева. – М., 1965. – 317с.
199730
  Старицына З.А. Беранже в оценке русской революционно-демократической критики. : Автореф... канд. филолог.наук: / Старицына З.А.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Филолог. ф-тет. – Казань, 1952. – 19 с.
199731
  Старицына З.А. Беранже в России / З.А. Старицына. – Москва, 1969. – 200 с.
199732
  Старицына З.А. Беранже в русской литературе / З.А. Старицына. – М., 1980. – 188с.
199733
  Данилин Ю.И. Беранже и его песни / Ю.И. Данилин. – М, 1958. – 235с.
199734
  Данилин Ю.И. Беранже и его песни / Ю.И. Данилин. – 2-е доп. – М, 1973. – 352с.
199735
   Берасцейскія кнігазборы : матэрыялы міжнароднай навукова-практычнай конферэнцыі "Берасцейскія кнігазборы: праблемы і перспектывы даследавання" : Брэст, 30-31 кастрычніка 2008 г. / Брэсцкі аблвыканкам, Абласная бібліятэка імя М. Горкага ; [складальнікі: А. М. Мяснянкіна, Т. С. Кавенька ; пад агульнай рэдакцыяй М В. Нікалаева]. – Брэст : Паліграфіка, 2010. – 463, [1] с., [8] л. іл. : іл., табл. – Частка тэксту на рускай і польскай мовах. - Рэзюмэ на англійскай мове. – Бібліяграфія у канцы асобных артыкулау і у падрадковых заувагах. – ISBN 978-985-90201-6-2
199736
   Берасцейскія кнігазборы : праблемы і перспектывы даследавання : матэрыялы і даклады ІІ Міжнароднай навукова-практычнай конферэнцыі : Брэст, 31 мая - 3 чэрвеня 2012 г. / Брэсцкі абласны выканаучы камітэт, Брэсцкая абласная бібліятэка імя М. Горкага, Брэсцкі дзяржауны універсітэт імя А.С. Пушкіна ; [складальнікі: А.М. Мяснянкіна, Т.С. Кавенька] ; пад агульнай рэдакцыяй М.В. Нікалаева. – Брэст : БрДУ, 2013. – 463, [1] с. – Частка тэксту на рускай, украінскай і польскай мовах. – Бібліяграфія у канцы асобных артыкулау і у падрадковых заувагах. – ISBN 978-985-555-077-9
199737
   Берасцейскія кнігазборы : Брэсцкая Біблія - унікальны помнік культуры XVI стагоддзя: да 450-годдзя выдання : матэрыялы і даклады міжнароднага круглага стала : Брэст, 29-31 мая 2013 г. / Брэсцкі абласны выканаучы камітэт, Брэсцкая абласная бібліятэка імя М. Горкага, Брэсцкі дзяржауны універсітэт імя А.С. Пушкіна ; [складальнікі: А.М. Мяснянкіна, Т.С. Кавенька] ; пад агульнай рэдакцыяй М.В. Нікалаева]. – Брэст : БрДУ, 2014. – 247, [1] c., 15, [1] c. фот. : іл., табл. – Частка тэксту на рускай і польскай мовах. – Бібліяграфія у падрадковых заувагах. – ISBN 978-985-555-265-0
199738
   Берасцейскія кнігазборы : праблемы і перспектывы даследавання : матэрыялы і даклады ІІІ Міжнароднай навукова-практычнай конферэнцыі : Брэст, 22-25 верасня 2015 года / Брэсцкі абласны выканаўчы камітэт, Брэсцкая абласная бібліятэка ім. М. Горкага ; [складальнік А. М. Мяснянкіна] ; пад агульнай рэдакцыяй М. В. Нікалаева. – Мінск : БудМедыяПраект, 2016. – 439, [1] с., [4] л. каляр іл. – Частка тэксту на рускай, украінскай і польскай мовах. – Бібліяграфія у падрадковых заувагах. – ISBN 978-985-7091-86-7
199739
  Москаленко Леся Берат Їлдиз: Подорожую Україною на автомобілі : Туреччина / Москаленко Леся, Біленко Василь // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 1(55). – С. 67 : Фото
199740
   Берат Їлдиз: Хочу побачити всю Україну : інтерв"ю // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 7 (47), листопад - грудень. – С. 50 : Фото
199741
  Молодчиков А.И. Бербанк Лютер / А.И. Молодчиков. – М., 1937. – 148с.
199742
  Ільченко Володимир Бербери в степах України : Україна/історія // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 1(48), березень. – С. 14-17 : Фото
199743
  Краснова Елена Берберский след Туарегов : Роза ветров // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал. – Киев, 2006. – № 2. – С. 136-148 : Іл., карта
199744
  Завадовский Ю.Н. Берберский язык. / Ю.Н. Завадовский. – М., 1967. – 80с.
199745
  Ментешашвили З.А. Берберы в общественно-политической жизни Марокко (50-70-е гг. ХХ в.) / З.А. Ментешашвили. – М., 1985. – 151с.
199746
  Штралер Ф. Бергинизация или гидрогенизация / Ф. Штралер. – Х, 1934. – 40с.
199747
   Бергман о Бергмане : Ингмар Бергман в театре и кино : [ пер. с англ. и швед.]. – Москва : Радуга, 1985. – 525, [1] с., [32] л. ил. : ил.
199748
  Решетник М.Д. Бергсон (Bergson) Анрі Луї // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 573-574. – ISBN 966-316-069-1
199749
  Петренко-Лисак Бергсон Анрі // Історія соціологічної думки : навч. енциклопед. слов.-довідник / Н.С. Абаніна, Д.М. Афанасьєв, А.А. Ашурбеков, Т.М. Байдак, К.В. та ін. Батаєва. – Львів : Новий Світ-2000, 2016. – С. 66-68. – ISBN 978-966-418-286-4
199750
  Блауберг И.И. Бергсон и Башляр: интуиция длительности или интуиция мгновения? // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования РФ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2012. – № 10. – С. 6-21. – ISSN 0235-1188
199751
  Попов П.С. Бергсон и его критика // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2009. – № 3. – С.128-141. – ISSN 0042-8744
199752
  Менделенко Д.В. Бергсонівська "динамічна схема" як принцип організації цілого у творах Ф. Пуленка (на прикладі сонати для флейти та фортепіано) // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Редя В.Я., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 29. – С. 56-64. – ISSN 2226-2180
199753
  Лордкипанидзе З.С. Бергут волны Мтквари : стихи / З.С. Лордкипанидзе; пер. с груз. – Москва : Советский писатель, 1974. – 151 с.
199754
  Саакян Ю.А. Берд-пар : стихи / Юрий Саакян ;. – Москва : Советский писатель, 1975. – 103 с.
199755
  Нурмухамедов М.К. Бердах - великий поэт каракалпакского народа / М.К. Нурмухамедов. – Ташкент, 1977. – 32с.
199756
  Нурмухамедов М.К. Бердах - основоположник каракалпакской литературы / М.К. Нурмухамедов. – 2-е изд. – М., 1978. – 30с.
199757
  Перетц В. Бердичевский календарь 1828 г. // Старинные польско-русские календари / А.М. Лазаревский. – [Киев], 1900. – 39-40 с.
199758
  Костриця М.Ю. Бердичів : історико-краєзнавчий нарис / М.Ю. Костриця, Ф.Б. Пашківський ; Житомир. наук.-краєзнавче т-во дослідників Волині. – Житомир : М.А.К., 2000. – 70, [2] с., [4] арк. фот. : іл., фот. – Бібліогр.: с. 69-70. – (Серія : "Міста Житомирщини"). – ISBN 966-7626-02-4;966-7626-07-5
199759
   Бердичів древній і вічно молодий : матеріали Всеукраїнської науково-краєзнавчої конференції (8-11 червня 2005 р.) / Бердичів. міск. рада ; Житомирське наук.-краєзнав. т-во дослід. Волині [та ін.] ; [гол. ред. Костриця М.Ю.]. – Житомир : Марина Косенко, 2005. – 176 с. – ISBN 966-8123-35-2
199760
   Бердичів крізь призму століть // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2017. – № 4 (182). – С. 47-48 : фото
199761
  Нікітюк Зоя Бердичів. Дотик до світлого / Нікітюк Зоя, Камінський Вадим // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 1 (109), лютий - березень. – С. 124-131 : фото
199762
  Лук""янчук Сергій Бердичів. Місто великих людей / Лук""янчук Сергій, Біленко Василь, Ільченко Володимир // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 7 (68). – С. 18-25 : фото
199763
  Скавронський П. Бердичів: від минулого до сьогодення : географічне краєзнавство і туризм // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2010. – № 9. – С. 30-35 : Фото. – Бібліогр.: 17 назв
199764
  Лєбєдєв В. Бердичівська земля в історико-регіональних дослідженнях XIX - XX століть // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 1 (34). – С. 223-226
199765
   Бердичівська земля в контексті історії України : Науковий збірник "Велика Волинь". – Житомир : М.А.К. – (Науковий збірник "Велика Волинь" ; Т. 19). – ISBN 966-7626-01-6
Т. 19. – 1999. – 174 с.
199766
  Степовик Д. Бердичівська чудотворна ікона Богородиці Провідниці-Одигітрії -спільна святиня православних і католиків України // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2011. – Т. 18


  У статті досліджується духовний контекст кінця ХХ ст. Зроблено історичний екскурс у релігійне і духовне життя католиків та православних. The spiritual context of end of ХХ of century is investigated in the article. Historical digression is done to ...
199767
  Молчанівський Т. Бердичівський державний історико-культурний заповідник / Т. Молчанівський. – Х., 1931. – 45с.
199768
   Бердишев Геннадій Дмитрович (1930-2016) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 25. – ISBN 978-966-439-754-1
199769
   Бердишев Геннадій Дмитрович (1930-2016) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 32. – ISBN 978-966-933-054-3
199770
  Евреинов Н.Н. Бердслей : очерк / Н.Н. Евреинов. – Санкт-Петербург : Типография Морского Министерства, в Главном Адмиралтействе, 1912. – 48, [6] с.
199771
  Ємець Т. Бердяев Микола Олександрович // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000дакції. – Київ, 2013. – 2012. Вип. 4 (94) : До 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка. – С. 145-147. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-73-2


  Навчався в Київському ун-ті, у 1898 р. був заарештований за пропаганду соціалістичних ідей, виключений з ун-ту та засланий у Вологодську губернію.
199772
  Гальцева Р.А. Бердяев Николай Александрович // Литературная учёба : литературно-просветительский журнал / ООО Изд. дом. "Литературная учеба". – Москва, 2014. – № 2, кн. 2. – С. 223-236. – ISSN 0203-5847
199773
  Кантор В.К. Бердяев о Достоевском: теодицея и свобода // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2014. – № 4. – С. 52-64. – ISSN 0235-1188
199774
  Кара-Мурза Бердяевская Москва. (Опыт философского краеведения) // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2014. – № 4. – С. 65-77. – ISSN 0235-1188
199775
  Козлов Є.В. Бердяєв versus Достоєвський: антропологічний аспект // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 20-23. – (Філософія. Політологія ; Вип. 70/72). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена порівняльному дослідженню теми людини у творчості Ф.М. Достоєвського та філософії М.О. Бердяєва. Висвітлюються характер і ступінь впливу антропологічних поглядів видатного письменника на формування та еволюцію персоналістичної ...
199776
  Аляєв Г.Є. Бердяєв Микола Олександрович // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 993-996. – ISBN 966-316-069-1
199777
  Чернецький Є. Бердяєви // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 1-2 березня (№ 38/39). – С. 13


  Відомий філософ ХХ ст., один із перших представників екзистенціалізму Микола і його старший брат, поет, прозаїк, перекладач Сергій Бердяєви, народжені в Києві, належать до четвертого покоління української гілки цього російського роду. Доки Микола ...
199778
  Філіпенко Н.Г. Бердяєвські сюжети у журналі "Христианская мысль" (1916–1917): непрочитані сторінки біографії філософа // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження : науковий збірник / Центр гуманітарної освіти Нац. акад. наук України ; голов. ред.: Т.Д. Суходуб, С.В. Таранов ; редкол.: B. Waldenfels, W. Lugowski, В.А. Рижко [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 36. – С. 130-141. – ISSN 2077-8309


  Стаття присвячена аналізу двох маловідомих публікацій в журналі "Христианская мысль" (1916-1917), пов"язаних з іменем Миколи Бердяєва, - його статті "Релігійна доля єврейства" та рецензії В.В. Зеньковського "Проблема творчості. (З приводу книги М.О. ...
199779
   Бердянск : путеводитель. – Днепропетровск : Промінь, 1967. – 119 с., [16] л. ил. : ил.
199780
  Бессараб М.И. Бердянск : [город-курорт : путеводитель] / М.И. Бессараб, М.Ф. Кривошей, Л.Ф. Алексеев. – Днепропетровск : Промінь, 1973. – 71 с. : ил.; 4 л. ил.
199781
  Могильный П.И. Бердянск / П.И. Могильный, А.Я. Огульчанский. – Днепропетровск : Промінь, 1976. – 79с.
199782
  Могильный П.И. Бердянск / П.И. Могильный, А.Я. Огульчанский. – Днепропетровск : Промінь, 1978. – 79с.
199783
   Бердянск : фотоальбом. – Київ : Мистецтво, 1981. – 128 с. : ил.
199784
  Константинова В. Бердянские купцы XIX столетия: материалы к просопографическому портрету / В. Константинова, И. Лыман // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1134. – С. 206-217. – (Серія "Історія" ; вип. 49, спец. вип.). – ISSN 2220-7929
199785
  Руднев А.М. Бердянску 150 / А.М. Руднев, В.И. Михайличенко, С.А. Кравцов. – Днепропетровск : Промінь, 1977. – 103 с.
199786
  Дзюба С. Бердянськ - сьоме диво світу! // Українська літературна газета. – Вишгород, 2018. – 10 серпня (№ 16). – С. 8


  "У чарівному місті Бердянську, на Азовському морі, з великим успіхом відбувся ХХ ювілейний Всеукраїнський фестиваль журналістів «Азовське літо - 2018», переможцями якого стали чернігівці: журналістку, письменницю, науковця, доктора наук із соціальних ...
199787
   Бердянськ. – Київ, 1981. – 128с.
199788
   Бердянський державний педагогічний університет : історія, сьогодення / [Зарва В.А. та ін. ; ред. рада: В.А. Зарва (голова) та ін. ; відп. за вип.: В.М. Ліпич, О.І. Попова] ; М-во освіти і науки, молоді і спорту України. – Бердянськ : БДПУ, 2012. – 285, [1] с. : іл., портр., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-7828-65-3
199789
   Бердянський художній музей ім. І.І. Бродського : альбом. – Київ : Мистецтво, 1985. – 87 с. – (Скарби музеїв України)
199790
  Филиппович С А. Берег / С А. Филиппович. – М, 1968. – 232с.
199791
  Мисик В.О. Берег / В.О. Мисик. – Київ : Молодь, 1972. – 95 с.
199792
  Бояршинова Э.И. Берег : лирика / Э.И. Бояршинова. – Свердловск : Средне-Уральское книжное издательство, 1972. – 132 с.
199793
  Рябий М.О. Берег : роман / М.О. Рябий. – Київ : Молодь, 1974. – 200 с.
199794
  Бондарев Ю.В. Берег / Ю.В. Бондарев. – М, 1975. – 96с.
199795
  Бондарєв Ю.В. Берег : Роман / Ю.В. Бондарєв. – Пер. з рос. – Київ : Радянський письменник, 1975. – 400с.
199796
  Бондарев Ю.В. Берег / Ю.В. Бондарев. – М, 1977. – 495с.
199797
  Бондарев Ю.В. Берег : роман / Ю.В. Бондарев. – Киев : Дніпро, 1979. – 439 с.
199798
  Бондарев Ю.В. Берег / Ю.В. Бондарев. – М, 1979. – 416с.
199799
  Бондарев Ю.В. Берег / Ю.В. Бондарев. – Москва : Художественная литература, 1980. – 384с.
199800
  Бондарев Ю.В. Берег / Ю.В. Бондарев. – Новосибирск, 1982. – 367с.
199801
  Городницкий А.М. Берег / А.М. Городницкий. – М., 1984. – 96с.
199802
  Бондарев Ю.В. Берег / Ю.В. Бондарев. – Йошкар-Ола, 1985. – 397с.
199803
  Бондарев Ю.В. Берег / Ю.В. Бондарев. – М, 1986. – 397с.
199804
  Рябий М.О. Берег : роман / М.О. Рябий. – Київ : Дніпро, 1987. – 483 с.
199805
  Бондарєв Ю.В. Берег : роман / Ю.В. Бондарєв. – Київ : Молодь, 1988. – 333 с.
199806
  Домнин А.М. Берег августа / А.М. Домнин. – Пермь : Пермское книжное издательство, 1977. – 110 с.
199807
   Берег античного солнца // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2014. – № 4. – С. 26-31 : фото
199808
  Крипак И.А. Берег бессмертия / И.А. Крипак, Г.Н. Руденко. – Днепропетровск, 1984. – 158 с.
199809
  Тагор Р. Берег Бибхи. Роман. / Р. Тагор. – Москва
5. – 1956. – 143с.
199810
  Шишманова Патрисия Берег бывших русских : большое путешествие / Шишманова Патрисия, Гаврилов Михаил // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 3 (2846). – С. 60-68 : Фото
199811
  Медведев Е. Берег был в апельсинах / Е. Медведев. – Симферополь : Крымиздат, 1962. – 75 с.
199812
  Смирнов В.П. Берег бытия / В.П. Смирнов. – Москва, 1983. – 32с.
199813
   Берег великої дружби : збірник. – Сімферополь ; Таврія ; Тбілісі : Сабчота Сакартвело, 1982. – 176 с. : іл.
199814
  Хинт А. Берег ветров : роман / Ааду Хинт. – кн.1. – Москва : Советский писатель, 1954. – 411 с.
199815
  Хинт А. Берег ветров : роман / Ааду Хинт. – Москва : Гослитиздат, 1956. – 367 с.
199816
  Хинт А. Берег ветров / Ааду Хинт. – Кн.2. – Москва, 1956. – 422 с.
199817
  Хинт А. Берег ветров / Ааду Хинт. – Кн.3. – Москва, 1961. – 315 с.
199818
  Хинт А. Берег ветров : роман / Ааду Хинт. – кн. 2 и 3. – Москва : Известия, 1963. – 704 с.
199819
  Хинт А. Берег ветров : роман / Ааду Хинт. – кн. 1-2. – Москва : Советский писатель, 1977. – 752 с.
199820
  Хинт А. Берег ветров / А. Хинт; Пер. с эстонского. – Кн. 3-4. – Москва : Советский писатель, 1977. – 720с.
199821
  Хинт А. Берег ветров : роман / Ааду Хинт. – Москва : Художественная литература
т. 1, кн. 1-2. – 1980. – 743 с.
199822
  Хинт А. Берег ветров : роман / Ааду Хинт. – Москва : Художественная литература
т. 2, кн. 3-4. – 1980. – 695 с.
199823
  Халдеев А.В. Берег ветров. Стихи / А.В. Халдеев. – Баку, 1974. – 126с.
199824
  Хінт А. Берег вітрів / А. Хінт. – Кн1. – К, 1974. – 367с.
199825
  Хінт А. Берег вітрів / А. Хінт. – кн.2. – Київ, 1981. – 376с.
199826
  Качурин В.Т. Берег волны / В.Т. Качурин. – Одесса, 1974. – 28с.
199827
  Качурин В.Т. Берег Вселенной / В.Т. Качурин. – Киев, 1982. – 71с.
199828
  Власов А.Г. Берег встреч / А.Г. Власов. – Петропавловск-Камчатский, 1982. – 71с.
199829
  Стрекач В.П. Берег давности / В.П. Стрекач. – Саратов, 1984. – 320с.
199830
  Гусева З.А. Берег дальний / З.А. Гусева. – М, 1979. – 350с.
199831
  Шайдуров С.А. Берег двух океанов / С.А. Шайдуров. – М., 1975. – 191с.
199832
  Старцев П.Н. Берег детства / П.Н. Старцев. – Барнаул, 1989. – 157с.
199833
  Даненбург В.И. Берег детства / В.И. Даненбург. – М, 1991. – 329с.
199834
  Дружков Михаил Берег динозавров : большое путешествие / Дружков Михаил, Самохвалов Павло // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 12 (2831). – С. 44-62
199835
  Ткаченко А.С. Берег долгой зимы : Рассказы и повести / А.С. Ткаченко. – Москва : Советский писатель, 1966. – 304с.
199836
  Вагнер Н. Берег и море / Н. Вагнер. – Ленинград, 1964. – 232с.
199837
  Ленский А.П. Берег и море / А.П. Ленский. – М, 1966. – 240с.
199838
  Чиркин А.А. Берег и море / А.А. Чиркин. – Донецк, 1972. – 157с.
199839
  Буртынский А.С. Берег и море / А.С. Буртынский. – М., 1980. – 365с.
199840
  Гаврилів О. Берег і брід : роман / Орест Гаврилів. – Львів : Вид-во Тараса Сороки. – ISBN 978-966-8460-65-4
Ч. 1 : Майже версія. – 2009. – 162, [2] с.
199841
  Гаврилів О. Берег і брід : роман / Орест Гаврилів. – Львів : Тарас Сорока. – ISBN 978-966-8460-77-7
Ч. 2 : Підкорені галасом. – 2010. – 92 с.
199842
  Гаврилів О. Берег і брід : роман / Орест Гаврилів. – Львів : Тарас Сорока. – ISBN 978-966-8460-94-4
[Ч. 3] : Берестечко. – 2011. – 68, [2] с.
199843
  Гаврилів О. Берег і брід : роман / Орест Гаврилів ; [ред. Р.М. Качурівський]. – Львів : Вид-во Тараса Сороки. – ISBN 978-966-2598-12-4
Ч. 4 : Біла Церква. – 2012. – 117, [1] с.
199844
  Руденко Б. Берег Клайда : проза: научно-фантастический рассказ // Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2010. – № 10
199845
  Герасимов В.В. Берег красных верб : стихи / В.В. Герасимов. – Киев : Радянський письменник, 1977. – 55с.
199846
  Максимов В.П. Берег красных верб: повесть / В.П. Максимов. – М., 1982. – 96с.
199847
  Кашницкий И.В. Берег левый, берег правый... / И.В. Кашницкий. – Вильнюс, 1989. – 325с.
199848
  Огневский Л.Л. Берег левый. берег правый / Л.Л. Огневский. – М., 1980. – 343с.
199849
  Гончар О. Берег любви : Роман / О. Гончар. – Москва : Художественная литература, 1977. – 96 с.
199850
  Гончар О. Берег любви : Роман, повесть и рассказы / О. Гончар. – Москва : Молодая гвардия, 1978. – 558 с.
199851
  Гончар О. Берег любові : Роман / О. Гончар. – Київ : Дніпро, 1976. – 176 с.
199852
  Гончар О. Берег любові : Роман / О. Гончар. – Київ : Радянський письменник, 1976. – 227с.
199853
  Гончар О. Берег любові : Роман; Бригантина: Повість / О. Гончар. – Сімферополь : Таврія, 1981. – 415 с.
199854
  Ситник Л.В. Берег любові Олеся Гончара // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : [наукове видання] / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Наукова бібліотека. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 352. – (Серія : Бібліотекознавство. Книгознавство ; вип. 4)
199855
  Шлапак Я. Берег любові Олеся Гончара // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 30 березня (№ 13). – С. 14


  100 років від дня народження Олеся Гончара.
199856
  Подранецька Н. Берег любові, Інтимна лірика Івана Франка та повість-есе Романа Горака "Тричі мені являллася любов" // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2007. – № 12. – С. 33-41.
199857
  Сарсенбаев А. Берег моей молодости : стихи / Абу Сарсенбаев ; пер. с каз. – Москва : Художественная литература, 1969. – 237 с.
199858
  Панкратов В.Ф. Берег моей осени. / В.Ф. Панкратов. – Воронеж, 1979. – 127с.
199859
  Тендюк Л.М. Берег моєї землі : поезії / Л.М. Тендюк. – Київ, 1974. – 67 с.
199860
  Семенов А.И. Берег Надежды / А.И. Семенов. – Алма-Ата, 1955. – 247с.
199861
  Левада О.С. Берег надії : кіносценарій / О.С. Левада. – Київ, 1967. – 117 с.
199862
  Забашта Л.В. Берег надії : поезії / Л.В. Забашта. – Київ, 1974. – 87 с.
199863
   Берег наш луганский. – Киев, 1998. – 256с.
199864
   Берег наш луганский : Портреты современных руководителей / Л. Ткаченко, Ю. Карелин, Е. Особова, Ю. Еременко, А. Кошак. – Киев, 1998. – 256 с. – ISBN 5770734558
199865
  Десятерик Д. Берег незцілимих // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 13-14 лютого (№ 24/25). – С. 22


  Нотатки про Сан-Франциско.
199866
  Пликарпов С.И. Берег огненного моря / С.И. Пликарпов. – Баку, 1981. – 98с.
199867
  Гордейчев В.Г. Берег океана / В.Г. Гордейчев. – Воронеж, 1970. – 165с.
199868
  Крившенко С.Ф. Берег Отечества / С.Ф. Крившенко. – М., 1988. – 416с.
199869
  Базоев М.М. Берег отзовется : стихи / Мурат Базоев. – Орджоникидзе : Ир, 1968. – 80 с.
199870
  Гордон И.Б. Берег Отрады / И.Б. Гордон. – Одесса, 1982. – 94с.
199871
  Мірошниченко І.Є. Берег пам"яті / І.Є. Мірошниченко. – Харків : Прапор, 1988. – 55 с.
199872
  Чернухин И.А. Берег памяти. / И.А. Чернухин. – Воронеж, 1976. – 72с.
199873
  Глинка М.С. Берег перемен / М.С. Глинка. – Ленинград, 1971. – 254с.
199874
  Меншиков В.Л. Берег Пицунды: факты и гипотезы / В.Л. Меншиков, В.М. Пешков. – Москва, 1980. – 112 с.
199875
  Озерова И.Н. Берег понимания / И.Н. Озерова. – М., 1980. – 303с.
199876
  Беккер П. Берег Понта Эвсксинского, 1851
199877
  Емельянов Г.А. Берег правый / Г.А. Емельянов. – Новосибирск, 1969. – 287с.
199878
  Емельянов Г.А. Берег правый / Г.А. Емельянов. – Кемерово, 1976. – 318с.
199879
  Ярхо Валерий Берег прожигателей жизни // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 7 (2838). – С. 80-87 : фото
199880
  Зленко Г.Д. Берег Пушкина / Г.Д. Зленко. – Одесса, 1987. – 237с.
199881
  Нежный А.И. Берег раннего солнца / А.И. Нежный. – М., 1976. – 175с.
199882
  Богданов Е.Ф. Берег розовой чайки / Е.Ф. Богданов. – Архангельск, 1977. – 240с.
199883
  Тепляков Ю.Н. Берег России / Ю.Н. Тепляков. – М., 1987. – 158с.
199884
  Мамур С. Берег сердца : стихи и поэма / Саидали Мамур ; пер. с тадж. С.Золотцева. – Москва : Советский писатель, 1987. – 110 с.
199885
  Дженкинс Д. Берег скелетов. / Д. Дженкинс. – Кишинев, 1991. – 127с.
199886
  Пасенюк Л.М. Берег скупого солнца / Л.М. Пасенюк. – М., 1980. – 510с.
199887
  Пасенюк Л.М. Берег скупого солнца / Л.М. Пасенюк. – М., 1986. – 582с.
199888
  Блохин Л.Ф. Берег Слоновой Кости : Экономико-географическая характеристика / Л.Ф. Блохин. – Москва : Мысль, 1967. – 325с.
199889
  Ведмеденко О. Берег сподівань : вірші / Оксен Ведмеденко. – Київ : Євшан-зілля, 2008. – 104с. – ISBN 978-966-2152-02-9
199890
  Соболев А.П. Берег студеных туманов / А.П. Соболев. – М, 1972. – 256с.
199891
  Простаков В.Б. Берег счастья. / В.Б. Простаков. – М., 1972. – 112с.
199892
  Халилецкий Г.Г. Берег твоей юности. / Г.Г. Халилецкий. – Владивосток, 1960. – 95с.
199893
  Хохлов С.Н. Берег тишины. / С.Н. Хохлов. – Краснодар, 1971. – 272с.
199894
  Милюнас В. Берег тот и берег этот. : рассказы / Викторас Милюнас ;. – Москва : Советский писатель, 1970. – 264 с.
199895
  Дижур Б.А. Берег трех братьев / Б.А. Дижур. – Свердловск, 1963. – 123с.
199896
  Дятлов В.С. Берег туманов / В.С. Дятлов. – Ставрополь, 1972. – 253с.
199897
  Кристи А. Берег удачи / А. Кристи. – Горький, 1990. – 382с.
199898
  Кристи А. Берег удачи / А. Кристи. – М, 1991. – 440с.
199899
  Симоненко В. Берег чекань = The shore of expectations / Василь Симоненко ; вибір і комент. І. Кошелівця. – Другий наклад. – Hью Йорк : Пролог, 1966. – 221, [1] с. – Парал. тит. арк. англ.
199900
  Симоненко Василь Берег чекань = The shore of expectations / Симоненко Василь; Вибір і коментарі І. Кошелівця. – 2-е вид., доповн. – б.м. : Сучасність, 1973. – 310с. – Satz und Druck: Munchen: Logos
199901
  Симоненко В. Берег чекань / Вибір і коментарі Івана Кошелівця; Василь Симоненко. – Київ : Наукова думка, 2001. – 248c. – ISBN 966-00-0737-X
199902
  Веремійчик О. Берег чекань Василя Симоненка // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 27 грудня - 13 січня (№ 1/2). – С. 20
199903
  Жаколио Л. Берег черного дерева и слоновой кости / Л. Жаколио. – К., 1991. – 228с.
199904
  Жаколио Л. Берег чёрного дерева и слоновой кости / Л. Жаколио. – Москва, 1958. – 192с.
199905
  Жаколио Л. Берег чёрного дерева и слоновой кости / Л. Жаколио. – Москва, 1989. – 237с.
199906
  Бриль М. Берег чорних криниць / М. Бриль. – Київ, 1932. – 63 с.
199907
   Берег Юмереллы : Австрал. нар. песни. – Ленинград : Лениздат, 1990. – 174 с. : ил.
199908
  Шереметьев У.Т. Берег ясных зорь. / У.Т. Шереметьев. – Тула, 1965. – 52с.
199909
  Адыгов Т. Берег, к которому надо причалить : повесть / Тенгиз Адыгов. – Нальчик : Эльбрус, 1973. – 159 с.
199910
  Бондарев Ю.В. Берег. Выбор / Юрий Бондарев. – Минск : Беларусь, 1986. – 717 с.
199911
  Бондарев Ю.В. Берег. Выбор. Игра : романы / Ю.В. Бондарев. – Москва : Советский писатель, 1988. – 752 с.
199912
  Грачев Н.Г. Берега / Н.Г. Грачев. – Иваново, 1961. – 79с.
199913
  Константинов В.Н. Берега / В.Н. Константинов. – Х., 1965. – 31с.
199914
  Созинова Н.И. Берега / Н.И. Созинова. – Новосибирск, 1966. – 63с.
199915
  Носов Е.И. Берега / Е.И. Носов. – М, 1971. – 367с.
199916
  Чернец Н.Н. Берега / Н.Н. Чернец. – Пермь, 1979. – 34с.
199917
  Торопыгин В.В. Берега / В.В. Торопыгин. – Л, 1980. – 142с.
199918
   Берега : рассказы писателей-горьковчан. – Горький : Волго-Вятское книжное издательство, 1984. – 286 с.
199919
   Берега : публицистика. – Барнаул : Алтайское книжное издательство, 1990. – 111, [1] с.
199920
   Берега / П.А. Каплин, О.К. Леонтьев, С.А. Лукянова, Л.Г. Никифоров; П.А. Каплин, О.К. Леонтьев, С.А. Лукьянова, Л.Г. Никифоров. – Москва : Мысль, 1991. – 479 с. : ил., карт. – Библиогр.: с. 453-465. – (Природа мира)
199921
  Лымарев В.И. Берега Аральского моря - внутреннего водоема средней зоны / В.И. Лымарев. – Ленинград : Наука, 1967. – 252с.
199922
  Лымарев В.И. Берега Аральского озера-моря. (Опыт зонально-регионального исслед.) : Автореф... доктор географ.наук: / Лымарев В.И.; Мин. просвещ. РСФСР. Лен. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. Географ. ф-тет. – Ленинград, 1962. – 44л. – Бібліогр.:с.42-44
199923
  Наровчатов С.С. Берега времени : (Стихи, рецензии). / С.С. Наровчатов. – Москва : Современник, 1976. – 304 с.
199924
   Берега Куйбышевского водохранилища : (опыт применения материалов аэрофотосъемки при комплексном изучении Куйбышевского водохранилища). – Москва ; Ленинград : Издательство АН СССР, 1962. – 190 с.
199925
  Дубровин Л.И. Берега ледяного континента / Л.И. Дубровин. – Москва : Знание, 1974. – 31 с. – (Проблемы исследования Арктики и Антарктики)
199926
  Матвеев А.И. Берега любви : стихи, лирические песни, переводы / Александр Матвеев. – Киев ; Москва : Наукова думка ; Московская областная и Московская городская организации Союза писателей России, 2006. – 269, [3] с., [1] л. портр, : ил. – ISBN 966-00-0448-6
199927
  Юрков О.В. Берега мои. / О.В. Юрков. – Л., 1987. – 56с.
199928
  Попов С.В. Берега мужества / С.В. Попов. – Красноярск, 1982. – 173с.
199929
  Дружинин Г.В. Берега озер Северного Казахстана : Автореф... канд. геогр.наук: 693 / Дружинин Г.В.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1971. – 22л.
199930
  Карим М. Берега остаются : стихи / Мустай Карим; пер. с башк. – Москва : Художественная литература, 1966. – 191 с.
199931
  Зайцев Б.И. Берега песенные / Б.И. Зайцев. – Ростов -на-Дону, 1964. – 224с.
199932
  Немчинов Г.А. Берега тихих рек. / Г.А. Немчинов. – Кишинев, 1972. – 252с.
199933
  Зенкович В.П. Берега Черного и Азовского морей / В.П. Зенкович. – Москва : Географгиз, 1958. – 374с.
199934
  Окский Г.А. Берега юности / Г.А. Окский. – Москва, 1968. – 127с.
199935
  Лядов А.И. Берега. / А.И. Лядов. – Саратов, 1969. – 72с.
199936
  Юров Г.Е. Берега. стихи и поэмы. / Г.Е. Юров. – Кемерово, 1970. – 100с.
199937
  Коренев А.К. Берега.Стихи. / А.К. Коренев. – М., 1961. – 130с.
199938
  Бурма В.О. Берегами Серету. : путівник по туристському маршруту / В.О. Бурма. – Львів : каменяр, 1979. – 88с.
199939
  Горобець Ірина Берегами Швейцарського моря // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 4 (112), серпень - вересень. – С. 54-59 : фото
199940
  Рибачук В. Берегелівські злодії (хроніки) // Київська Русь : Літературно-критичний часопис / ТОВ "Видавництво "Київська Русь". – Київ, 2007. – Кн. 9 : Європа STOP. – С. 247-261.
199941
   Береги : оповідання болг. та укр. письменників. – Одеса ; Варна : Маяк : Г. Бакалов, 1974. – 128 с. – Бібліогр.: с. 225-227
199942
  Петровська Т.В. Береги / Т.В. Петровська. – Київ, 1998. – 77 с.
199943
  Мала Юля Береги Барселони // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2018. – № 4 (142), серпень - вересень. – С. 70-76 : фото
199944
  Сорока Б. Береги ждуть закоханих / Б. Сорока. – Київ : Молодь, 1959. – 248 с.
199945
  Оровецький П.А. Береги життя : роман / П.А. Оровецький. – Київ : Радянський письменник, 1971. – 359 с.
199946
  Углов Ф.Г. Береги здоровье и честь смолоду / Ф.Г. Углов. – Москва, 1988. – 142с.
199947
  Козлов В.И. Береги здоровье смолоду / В.И. Козлов. – Москва, 1987. – 30с.
199948
  Лаптев А.П. Береги здоровье смолоду / А.П. Лаптев. – Москва : Медицина, 1988. – 144с.
199949
  Підпалий В.О. Береги землі : із спадщини поета (вірші, поеми, переклади, проза) / В.О. Підпалий; передм.: П.П. Засенко; упоряд. і підгот. тексту: Н.А. Підпала. – Київ : Радянський письменник, 1986. – 199 с.
199950
  Перковский Б.Б. Береги красоту и богатство родной земли. / Б.Б. Перковский. – М., 1962. – 40с.
199951
  Тетерук С.Ф. Береги людяності / С.Ф. Тетерук. – К, 1984. – 128с.
199952
  Эрендженов К. Береги огонь : роман / Константин Эрендженов ;пер. с калм. А.Дугинец. – Москва : Советская Россия, 1974. – 272 с.
199953
  Аквилев А.А. Береги огонь : стихи, поэмы / Анатолий Аквилев. – Ленинград : Советский писатель, Ленинградское отделение, 1977. – 96 с. : портр.
199954
  Коротич В.О. Береги океану : публіцистичні нариси / Віталій Коротич. – Київ : Дніпро, 1981. – 483 с.
199955
  Миколаєнко М.А. Береги твого щастя / М.А. Миколаєнко. – Дніпропетровськ, 1970. – 206 с.
199956
  Ржанников Дмитрий Береги Че смолоду : Освободить аллигатора. Тема // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 21 : Куба. – С. 24-39 : Фото
199957
  Бардин С.М. Береги честь с молоду / С.М. Бардин. – Москва, 1963. – 157с.
199958
  Сидоренко Віктор Берегині з усіх Україн : Від свята до свята // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 4. – С. 102-105 : Фото
199959
  Скуратівський В.Т. Берегиня : народознавчий часопис / В.Т. Скуратівський. – Київ : Радянський письменник, 1987. – 276 с. – ISBN 5-333-00383-1
199960
  Дементьев В.В. Берегиня / В.В. Дементьев. – Москва : Современник, 1988. – 604с.
199961
  Рубан В. Берегиня : історичний роман / В. Рубан. – Київ : Український письменник, 1992. – 191 с.
199962
   Берегиня : Обряди, звичаї і традиції українського народу. – Київ
Ч. 1/2. – 1996. – 160 с.
199963
   Берегиня : обряди, звичаї і традиції українського народу. – Київ
Ч. 1/2. – 1997. – 160 с.
199964
   Берегиня : обряди, звичаї і традиції українського народу. – Київ
Ч. 1/2. – 1998. – 160 с.
199965
   Берегиня : обряди, звичаї і традиції українського народу. – Київ
Ч. 1. – 1999. – 96 с.
199966
   Берегиня : всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ
Ч. 1. – 2000. – 92 с.
199967
   Берегиня : всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ
Ч. 2. – 2000. – 92 с.
199968
   Берегиня : всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ
Ч. 3. – 2000. – 92 с.
199969
   Берегиня : всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ
Ч. 4. – 2000. – 92 с.
199970
   Берегиня : всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ
Ч. 1. – 2001. – 92 с.
199971
   Берегиня : всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ
Ч. 2. – 2001. – 92 с.
199972
   Берегиня : всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ
Ч. 3. – 2001. – 92 с.
199973
   Берегиня : всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ
Ч. 4. – 2001. – 92 с.
199974
   Берегиня : всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ
Ч. 1. – 2002. – 92 с.
199975
   Берегиня : всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ
Ч. 2. – 2002. – 92 с.
199976
   Берегиня : всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ
Ч. 3. – 2002. – 92 с.
199977
   Берегиня : всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ
Ч. 4. – 2002. – 92 с.
199978
   Берегиня : всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ
Ч. 2. – 2003. – 92 с.
199979
   Берегиня : Всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ
Ч. 4. – 2003. – 96 с.
199980
  Дрофань Л.А. Берегиня / Л.А. Дрофань. – Київ : Молодь, 2004. – 208с. – ISBN 966-7615-53-7
199981
   Берегиня : Всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ
Ч. 1. – 2004. – 92 с.
199982
   Берегиня : Всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ
Ч. 2. – 2004. – 92 с.
199983
   Берегиня : Всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ, 1994-
Ч. 3. – 2004. – 92 с.
199984
   Берегиня : Всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ, 1994-
Ч. 4. – 2004. – 80 с.
199985
   Берегиня : Всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ
Ч. 1. – 2005. – 96 с.
199986
   Берегиня : Всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ
Ч. 2. – 2005. – 96 с.
199987
   Берегиня : Всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ
Ч. 3. – 2005
199988
   Берегиня : Всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ
Ч. 4. – 2005. – 92 с.
199989
  Міщенко Д. Берегиня : Оповідання // Дніпро : Літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2006. – № 5/6. – С. 72-78. – ISSN 0130-321Х
199990
   Берегиня : Всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ : Педагогічна преса, 1994-
Ч. 1. – 2006. – 96 с.
199991
   Берегиня : Всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ : Педагогічна преса, 1994-
Ч. 2. – 2006. – 96 с.
199992
   Берегиня : Всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ : Педагогічна преса, 1994-
Ч. 3. – 2006. – 96 с.
199993
   Берегиня : Всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ : Педагогічна преса, 1994-
Ч. 4. – 2006. – 96 с.
199994
   Берегиня : всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ : Педагогічна преса, 1994-
Ч. 1. – 2007
199995
   Берегиня : всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ : Педагогічна преса, 1994-
Ч. 2. – 2007. – 92 с.
199996
   Берегиня : всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ : Педагогічна преса, 1994-
Ч. 3. – 2007. – 92 с.
199997
   Берегиня : всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ : Педагогічна преса, 1994-
Ч. 4. – 2007. – 96 с.
199998
   Берегиня : всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ : Педагогічна преса, 1994-
Ч. 1 (64). – 2010. – 96 с.
199999
   Берегиня : всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ, 1994-
Ч. 2 (69). – 2011. – 96 с.
200000
   Берегиня : всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ, 1994-
Ч. 4 (71). – 2011. – 96 с. – З 2012 року назва Наша Берегиня
<< На початок(–10)191192193194195196197198199200(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,