Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)191192193194195196197198199200(+10)В кінець >>
192001
   "Боян": Самодіяльна народна чоловіча хорова капела викладачів та співробітників університету. – Ужгород, 1989. – 15с.
192002
  Зборовська Н. "Бояриня " Лесі Українки: аналітико-психологічний аспект // Вісник Черкаського державного університету ім. Богдана Хмельницького / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2002. – Вип. 36. – С. 34-40. – (Філологічні науки)
192003
  Туркевич Василь "Бояриня" Лесі Українки в оперній інтерпретації // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 3. – С. 162-164. – ISSN 0869-3595
192004
  Павлів І. "Бояриня" Лесі Українки: трагедія рідного краю на тлі родинного життя героїв // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 2 (647). – С. 5-13. – ISSN 0130-5263
192005
  Качараба С. "Бразилійський гаразд" Андрія Чайковського: історична реальність чи художній вимисел? // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 104-114. – (Серія історична ; вип. 48). – ISSN 2078-6107
192006
  Шарговська О. "Брак расторгнут по прелюбодеянию жені" // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2014. – № 30 (233). – С. 54-57
192007
  Капсамун І. "Брат - 3": задушення в обіймах / І. Капсамун, А. Дубровик // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 19 грудня (№ 233). – С. 4


  Підписані в Москві угоди реанімують модель українсько-російської співпраці радянського зразка.
192008
  Гаєр Н. "Брате-друже мій єдиний...". Семен Гулак-Артемовський і Тарас Шевченнко : до 200-річчя Гулака-Артемовського // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 22 березня (№ 6). – С. 1, 4
192009
  Бовсунівський П.В. "Брати мусульмани" як фактор світової політики // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 68, ч. 1. – С. 71-77
192010
  Свентах А. "Братство АТО" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 16-17 жовтня (№ 187/188). – С. 17-18


  Як актор-нацгвардієць, який став волонтером, зняв з друзями документальний фільм про війну.
192011
  Наумов Сергій "Братство самостійників" у контексті українського національного руху періоду Першої світової війни // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2009. – № 3 (45). – С. 21-34
192012
  Казаков М. "Братська" реформа в Київській єпархії 1914 року – завершення розвитку православних братств Російської імперії // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 45. – С. 48-55. – ISSN 2309-9356


  У статті аналізується утворене на початку 1914 р. Київське єпархіальне братство. Реорганізація братств Південно-Західного краю стала регіональною парафіяльною реформою. Братства втратили характер добровільних об"єднань і фактично перетворилися на ...
192013
  Царегородцева И.А. "Братья-мусульмане" и власть в Египте : диалог или противостояние? // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2010. – № 5 (634). – С. 32-36. – ISSN 0321-5075
192014
  Кантор В.К. "Братья Карамазовы" Ф.Достоевского / В.К. Кантор. – Москва, 1983. – 192с.
192015
  Краснопевцев В.П. "Братья меньшие" вчера и сегодня / В.П. Краснопевцев. – Л., 1991. – 254с.
192016
  Маят Е.В. "Братья" и "сестры" во Христе / Е.В. Маят, И.Н. Узков. – М, 1960. – 72с.
192017
  Маят Е.В. "Братья" и "сестры" во Христе / Е.В. Маят, И.Н. Узков. – Изд. 2-е, испр. и доп. – М, 1963. – 136с.
192018
  Ананьева Е. "Брауновское движение" // Международная жизнь : Проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2007. – № 7/8. – С. 17-28. – ISSN 0130-9625
192019
   [Брауде Семен Яковлевич] // Радіофізика та електроніка : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова. – Харків, 2011. – Т. 2 (16), № 1. – С. 99-100. – ISSN 1028-821Х


  До 100-річчя від дня народження вченого з світовим ім"ям у галузі радіофізики та радіоастрономії, академіка НАНУ.
192020
  Федорук А.Т. Ботаническая география : Полевая практика / А.Т. Федорук. – Минск : Изд-во БГУ, 1976. – 224с.
192021
  Огуреева Г.Н. Ботаническая география Алтая / Г.Н. Огуреева. – Москва : Наука, 1980. – 188с.
192022
  Павлов Н.В. Ботаническая география зарубежных стран / Н.В. Павлов. – М
1,2. – 1965. – 311с.
192023
  Гагнидзе Р.И. Ботаническая география и флора Рача-Лечхуми / Р.И. Гагнидзе, Кемулариа-Натадзе. – Тбилиси, 1985. – 148с.
192024
  Прозоровский Н.А. Ботаническая география с основами общей ботаники / Н.А. Прозоровский. – М., 1956. – 482с.
192025
   Ботаническая география с основами экологии растений : Учеб. пособие для вузов. – Москва : Агропромиздат, 1986. – 255с.
192026
   Ботаническая география Северного Прикаспия. – Л., 1977. – 159с.
192027
  Шумилова Л.В. Ботаническая география Сибири / Л.В. Шумилова. – Томск, 1962. – 440с.
192028
  Павлов Н.В. Ботаническая география СССР / Н.В. Павлов. – Алма-Ата : Изд-во АН КССР, 1948. – 704с.
192029
  Агаханянц О.Е. Ботаническая география СССР : учеб. пособие для пед. ин-тов по спец. 2106 "Биология" и 2107 "География" / О.Е. Агаханянц. – Минск : Вышэйшая школа, 1986. – 175 с.
192030
  Карамышева З.В. Ботаническая география степной части Центрального Казахстана / З.В. Карамышева, Е.И. Рачковская. – Л., 1973. – 278с.
192031
  Демешева Г.А. Ботаническая литература Казахстана / Г.А. Демешева. – Алма-Ата, 1971. – 426с.
192032
  Прозина М.Н. Ботаническая микротехника / М.Н. Прозина. – М., 1960. – 206с.
192033
  Алексеев Е.Б. Ботаническая номенклатура / Е.Б. Алексеев, И.А. Губанов, В.Н. Тихомиров. – Москва : Московский университет, 1989. – 168 с.
192034
   Ботанические и фитохимические исследования Hyssopus officinalis L. культивируемого в Казахстане / Н. Курбатова, Н. Мухитдинов, А. Туякова, К. Абидкулова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 95-97. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 25/27). – ISSN 1728-3817


  В статье приводятся данные ботанико-фитохимического исследования Hyssopus officinalis L. Полученные результаты свидетельствуют об успешном введении в культуру взятого для изучения вида, как с точки зрения морфологических и анатомических исследований, ...
192035
  Лях В.А. Ботанические и цитогенетические особенности видов рода Linum L. и биотехнологические пути работы с ними = Botanical and cytogenetic peculiarities and biotechnological techniques for work with Llinum L. genus species / В.А. Лях, А.И. Сорока. – Запорожье : Запорож. нац. ун-т, 2008. – 181, [1] c. : ил., табл. – Парал. тит. л. англ. - Библиогр.: с. 171-180. – ISBN 966-599-310-0
192036
   Ботанические исследования в заповедниках РСФСР. – М., 1984. – 144с.
192037
   Ботанические исследования в Казахстане. – Алма-Ата, 1988. – 114с.
192038
   Ботанические исследования в Киргизии. – Фрунзе, 1989. – 196с.
192039
   Ботанические исследования в Эстонской ССР. – Тарту, 1959. – 52с.
192040
   Ботанические исследования за полярным кругом. – Ленинград : Наука, 1987. – 136с.
192041
   Ботанические исследования на Украине. – Киев, 1990. – 126с.
192042
   Ботанические исследования на Урале. – Свердловск, 1986. – 160с.
192043
  Кэмпбел Д.Х. Ботанические ландшафты земного шара : Очерки по географии растений / Д.Х. Кэмпбел. – Москва : Изд-во иностранной литературы, 1948. – 440с.
192044
   Ботанические материалы гербария Ботанического института имени В.Л. Комарова Академии наук СССР : указатели и библиография к томам 1-20. – Москва ; Ленинград : [б.и.], 1962. – 271, [1] с.
192045
  Полянская О.С. Ботанические наблюдения в городских садах и парках. / О.С. Полянская, О.С. Стрелкова. – Л., 1957. – 141с.
192046
  Яровенко Е. Ботанические объекты Нараттюбинского хребта, нуждающиеся в охране // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 17-19. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 25/27). – ISSN 1728-3817


  Изучена флора Нараттюбинского хребта Предгорного Дагестана. Предложено для охраны 34 редких вида и 2 типа редких растительных сообществ. Даны рекомендации по охране редких видов. The flora of Daghestan Narattubinsk mountain ringe is studied. 34 rare ...
192047
   Ботанические сады как центры итродукции растений. – Тарту, 1978. – 139с.
192048
   Ботанические сады мира. – М., 1959. – 104с.
192049
   Ботанические сады Прибалтики. – Рига, 1971. – 472с.
192050
   Ботанические сады Прибалтики. – Рига, 1977. – 226с.
192051
   Ботанические сады Прибалтики. – Ригв, 1980. – 158с.
192052
   Ботанические сады Прибалтики. – Рига, 1982. – 232с.
192053
   Ботанические сады Прибалтики. – Рига, 1987. – 255с.
192054
   Ботанические сады Прибалтики. – Рига, 1988. – 160с.
192055
   Ботанические сады СССР. – Москва : Сельхозгиз, 1949. – 127с.
192056
  Лапин П.И. Ботанические сады СССР / П.И. Лапин. – Москва, 1984. – 215с.
192057
  Цицин Н.В. Ботанические сады СССР. / Н.В. Цицин. – М., 1974. – 191с.
192058
  Астров А.В. Ботанические сады Центральной Европы / А.В. Астров; Отв.ред.Н.В.Цицин. – Москва : Наука, 1976. – 120с.
192059
  Соколов М.П. Ботанические сады, основа их устройства и планировки / М.П. Соколов. – М-Л, 1959. – 200с.
192060
  Сытник К.М. Ботанические тетради / К.М. Сытник, В.С. Галузинская. – К., 1986. – 236с.
192061
  Барбарич А.И. Ботанические туpистские экскуpсии в Болгаpию и Чехословакию / А.И. Барбарич; АН СССР. – Москва-Ленингpад : АH СССР, 1959. – 422-426с. – Отд.оттиск: Ботанический журнал XLIV
192062
  Барбарич А.И. Ботанические туристические экскурсии в Болгарию и Чехословакию / А.И. Барбарич, И.П. Белоконь. – М, 1959. – 422-426с.
192063
  Кузнецов Н.И. Ботанические экскурсии / Н.И. Кузнецов. – Симферополь, 1920. – 39с.
192064
  Полянский И.И. Ботанические экскурсии / И.И. Полянский. – М.-Л., 1935. – 144с.
192065
  Полянский И.И. Ботанические экскурсии / И.И. Полянский. – М., 1950. – 292с.
192066
  Полянский И.И. Ботанические экскурсии / И.И. Полянский. – М., 1968. – 241с.
192067
  Беляева Л.Т. Ботанические экскурсии в природу / Л.Т. Беляева. – Москва, 1955. – 248 с.
192068
  Беляева Л.Т. Ботанические экскурсии в природу / Л.Т. Беляева. – Изд.2-е. – М., 1958. – 244с.
192069
  Попов К.П. Ботанические экскурсии по горному Крыму. / К.П. Попов. – Симферополь, 1962. – 88с.
192070
   Ботанический атлас. – Москва-Ленинград : Изд-во сель-хоз. л-ры, 1963. – 503 с.
192071
   Ботанический журнал. – Москва. – ISSN 0006-8136
Т. 80, № 2. – 1995
192072
   Ботанический журнал. – Москва. – ISSN 0006-8136
Т. 80, № 3. – 1995
192073
   Ботанический журнал. – Москва. – ISSN 0006-8136
Т. 80, № 4. – 1995
192074
   Ботанический журнал. – Москва. – ISSN 0006-8136
Т. 80, № 5. – 1995
192075
   Ботанический журнал. – Москва. – ISSN 0006-8136
Т. 80, № 6. – 1995
192076
   Ботанический журнал. – Москва. – ISSN 0006-8136
Т. 80, № 7. – 1995
192077
   Ботанический журнал. – Москва. – ISSN 0006-8136
Т. 80, № 8. – 1995
192078
   Ботанический журнал. – Москва. – ISSN 0006-8136
Т. 80, № 9. – 1995
192079
   Ботанический журнал. – Москва. – ISSN 0006-8136
Т. 80, № 10. – 1995
192080
   Ботанический журнал. – Москва. – ISSN 0006-8136
Т. 80, № 11. – 1995
192081
   Ботанический журнал. – Москва. – ISSN 0006-8136
Т. 80, № 12. – 1995
192082
   Ботанический журнал. – Москва. – ISSN 0006-8136
Т. 80, № 1. – 1995
192083
   Ботанический журнал. – Москва. – ISSN 0006-8136
Т. 81, № 1. – 1996
192084
   Ботанический журнал. – Москва. – ISSN 0006-8136
Т. 81, № 2. – 1996
192085
   Ботанический журнал. – Москва. – ISSN 0006-8136
Т. 81, № 3. – 1996
192086
   Ботанический журнал. – Москва. – ISSN 0006-8136
Т. 81, № 4. – 1996
192087
   Ботанический журнал. – Москва. – ISSN 0006-8136
Т. 81, № 5. – 1996
192088
   Ботанический журнал. – Москва. – ISSN 0006-8136
Т. 81, № 6. – 1996
192089
   Ботанический журнал. – Москва. – ISSN 0006-8136
Т. 81, № 7. – 1996
192090
   Ботанический журнал. – Москва. – ISSN 0006-8136
Т. 81, № 8. – 1996
192091
   Ботанический журнал. – Москва. – ISSN 0006-8136
Т. 81, № 9. – 1996
192092
   Ботанический журнал. – Москва. – ISSN 0006-8136
Т. 81, № 10. – 1996
192093
   Ботанический журнал. – Москва. – ISSN 0006-8136
Т. 81, № 11. – 1996
192094
   Ботанический журнал. – Москва. – ISSN 0006-8136
Т. 82, № 2. – 1997
192095
   Ботанический журнал. – Москва. – ISSN 0006-8136
Т. 82, № 3. – 1997
192096
   Ботанический журнал. – Москва. – ISSN 0006-8136
Т. 82, № 4. – 1997
192097
   Ботанический журнал. – Москва. – ISSN 0006-8136
Т. 82, № 5. – 1997
192098
   Ботанический журнал. – Москва. – ISSN 0006-8136
Т. 82, № 6. – 1997
192099
   Ботанический журнал. – Москва. – ISSN 0006-8136
Т. 82, № 1. – 1997
192100
   Ботанический журнал. – Санкт-Петербург
Т. 94, № 12. – 2009
192101
   Ботанический журнал. – Санкт-Петербург
Т. 94, № 7. – 2009
192102
   Ботанический журнал. – Санкт-Петербург
Т. 94, № 8. – 2009
192103
   Ботанический журнал. – Санкт-Петербург
Т. 94, № 9. – 2009
192104
   Ботанический журнал. – Санкт-Петербург
Т. 94, № 10. – 2009
192105
   Ботанический журнал. – Санкт-Петербург
Т. 94, № 11. – 2009
192106
   Ботанический журнал. – Санкт-Петербург
Т. 95, № 7. – 2010
192107
   Ботанический журнал. – Санкт-Петербург
Т. 95, № 8. – 2010
192108
   Ботанический журнал. – Санкт-Петербург
Т. 95, № 1. – 2010
192109
   Ботанический журнал. – Санкт-Петербург
Т. 95, № 2. – 2010
192110
   Ботанический журнал. – Санкт-Петербург
Т. 95, № 3. – 2010
192111
   Ботанический журнал. – Санкт-Петербург
Т. 95, № 4. – 2010
192112
   Ботанический журнал. – Санкт-Петербург
Т. 95, № 5. – 2010
192113
   Ботанический журнал. – Санкт-Петербург
Т. 95, № 6. – 2010
192114
   Ботанический журнал. – Санкт-Петербург
Т. 95, № 9. – 2010
192115
   Ботанический журнал. – Санкт-Петербург
Т. 95, № 10. – 2010
192116
   Ботанический журнал. – Санкт-Петербург
Т. 95, № 11. – 2010
192117
   Ботанический журнал. – Санкт-Петербург
Т. 95, № 12. – 2010
192118
   Ботанический журнал. – Санкт-Петербург
Т. 96, № 2. – 2010
192119
   Ботанический журнал. – Санкт-Петербург
Т. 96 , № 1. – 2010
192120
   Ботанический журнал / РАН, Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург. – ISSN 0006-8136
Т. 96, № 1. – 2011
192121
   Ботанический журнал / РАН, Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург. – ISSN 0006-8136
Т. 96, № 2. – 2011
192122
   Ботанический журнал / РАН, Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург. – ISSN 0006-8136
Т. 96, № 7. – 2011
192123
   Ботанический журнал / РАН, Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург. – ISSN 0006-8136
Т. 96, № 3. – 2011
192124
   Ботанический журнал / РАН, Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург. – ISSN 0006-8136
Т. 96, № 4. – 2011
192125
   Ботанический журнал / РАН, Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург. – ISSN 0006-8136
Т. 96, № 9. – 2011
192126
   Ботанический журнал / РАН, Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург. – ISSN 0006-8136
Т. 96, № 5. – 2011
192127
   Ботанический журнал / РАН, Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург. – ISSN 0006-8136
Т. 96, № 6. – 2011
192128
   Ботанический журнал / РАН, Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург. – ISSN 0006-8136
Т. 96, № 8. – 2011
192129
   Ботанический журнал / РАН, Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург. – ISSN 0006-8136
Т. 96, № 10. – 2011
192130
   Ботанический журнал / РАН, Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург. – ISSN 0006-8136
Т. 96, № 11. – 2011
192131
   Ботанический журнал / РАН, Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург. – ISSN 0006-8136
Т. 96, № 12. – 2011
192132
   Ботанический журнал / РАН, Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург. – ISSN 0006-8136
Т. 97, № 1. – 2012. – резюме рос., англ. мовами
192133
   Ботанический журнал / Российская акад. наук, Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург : Наука, 1916-. – ISSN 0006-8136
Т. 97, № 3. – 2012. – резюме рос., англ. мовами
192134
   Ботанический журнал / РАН, Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург. – ISSN 0006-8136
Т. 97, № 2. – 2012. – резюме рос., англ. мовами
192135
   Ботанический журнал / Российская акад. наук, Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург : Наука, 1916-. – ISSN 0006-8136
Т. 97, № 4. – 2012. – резюме рос., англ. мовами
192136
   Ботанический журнал / Российская акад. наук, Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург : Наука, 1916-. – ISSN 0006-8136
Т. 97, № 5. – 2012. – резюме рос., англ. мовами
192137
   Ботанический журнал / Российская акад. наук, Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург : Наука, 1916-. – ISSN 0006-8136
Т. 97, № 6. – 2012. – резюме рос., англ. мовами
192138
   Ботанический журнал / Российская акад. наук, Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург : Наука, 1916-. – ISSN 0006-8136
Т. 97, № 8. – 2012. – резюме рос., англ. мовами
192139
   Ботанический журнал / Российская акад. наук, Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург : Наука, 1916-. – ISSN 0006-8136
Т. 97, № 9. – 2012. – резюме рос., англ. мовами
192140
   Ботанический журнал / Российская акад. наук, Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург : Наука, 1916-. – ISSN 0006-8136
Т. 97, № 10. – 2012. – резюме рос., англ. мовами
192141
   Ботанический журнал / Российская акад. наук, Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург : Наука, 1916-. – ISSN 0006-8136
Т. 97, № 7. – 2012. – резюме рос., англ. мовами
192142
   Ботанический журнал / Российская акад. наук, Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург : Наука, 1916-. – ISSN 0006-8136
Т. 97, № 11. – 2012. – резюме рос., англ. мовами
192143
   Ботанический журнал / Российская акад. наук, Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург : Наука, 1916-. – ISSN 0006-8136
Т. 97, № 12. – 2012. – резюме рос., англ. мовами
192144
   Ботанический журнал / РАН, Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург. – ISSN 0006-8136
Т. 98, № 1. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
192145
   Ботанический журнал / Российская акад. наук ; Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург : Наука. – ISSN 0006-8136
Т. 98, № 2. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
192146
   Ботанический журнал / Росс. акад. наук, Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург : Наука. – ISSN 0006-8136
Т. 98, № 11. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
192147
   Ботанический журнал / Росс. акад. наук, Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург : Наука. – ISSN 0006-8136
Т. 98, № 10. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
192148
   Ботанический журнал / Росс. акад. наук, Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург : Наука. – ISSN 0006-8136
Т. 98, № 9. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
192149
   Ботанический журнал / Росс. акад. наук, Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург. – ISSN 0006-8136
Т. 98, № 3. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
192150
   Ботанический журнал / Росс. акад. наук, Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург. – ISSN 0006-8136
Т. 98, № 4. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
192151
   Ботанический журнал / Росс. акад. наук, Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург. – ISSN 0006-8136
Т. 98, № 7. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
192152
   Ботанический журнал / Росс. акад. наук, Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург. – ISSN 0006-8136
Т. 98, № 5. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
192153
   Ботанический журнал / Росс. акад. наук, Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург : Наука. – ISSN 0006-8136
Т. 98, № 8. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
192154
   Ботанический журнал / Росс. акад. наук, Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург. – ISSN 0006-8136
Т. 98, № 6. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
192155
   Ботанический журнал / Росс. акад. наук, Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург : Наука. – ISSN 0006-8136
Т. 98, № 12. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
192156
   Ботанический журнал / Рос. акад. наук ; Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург. – ISSN 0006-8136
Т. 99, № 1. – 2014. – Резюме на рус., англ. яз.
192157
   Ботанический журнал / Рос. акад. наук ; Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург. – ISSN 0006-8136
Т. 99, № 2. – 2014. – Резюме на рус., англ. яз.
192158
   Ботанический журнал / Рос. акад. наук ; Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург : Наука. – ISSN 0006-8136
Т. 99, № 10. – 2014. – Резюме на рус., англ. яз.
192159
   Ботанический журнал / Рос. акад. наук ; Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург. – ISSN 0006-8136
Т. 99, № 5. – 2014. – Резюме на рус., англ. яз.
192160
   Ботанический журнал / Рос. акад. наук ; Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург : Наука. – ISSN 0006-8136
Т. 99, № 8. – 2014. – Резюме на рус., англ. яз.
192161
   Ботанический журнал / Рос. акад. наук ; Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург : Наука. – ISSN 0006-8136
Т. 99, № 9. – 2014. – Резюме на рус., англ. яз.
192162
   Ботанический журнал / Рос. акад. наук ; Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург. – ISSN 0006-8136
Т. 99, № 6. – 2014. – Резюме на рус., англ. яз.
192163
   Ботанический журнал / Рос. акад. наук ; Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург. – ISSN 0006-8136
Т. 99, № 3. – 2014. – Резюме на рус., англ. яз.
192164
   Ботанический журнал / Рос. акад. наук ; Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург. – ISSN 0006-8136
Т. 99, № 4. – 2014. – Резюме на рус., англ. яз.
192165
   Ботанический журнал / Рос. акад. наук ; Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург : Наука. – ISSN 0006-8136
Т. 99, № 7. – 2014. – Резюме на рус., англ. яз.
192166
   Ботанический журнал / Рос. акад. наук ; Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург : Наука. – ISSN 0006-8136
Т. 99, № 12. – 2014. – Резюме на рус., англ. яз.
192167
   Ботанический журнал / Рос. акад. наук ; Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург. – ISSN 0006-8136
Т. 100, № 1. – 2015. – Резюме на рус., англ. яз.
192168
   Ботанический журнал / Рос. акад. наук ; Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург. – ISSN 0006-8136
Т. 100, № 2. – 2015. – Резюме на рус., англ. яз.
192169
   Ботанический журнал / Рос. акад. наук ; Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург. – ISSN 0006-8136
Т. 100, № 3. – 2015. – Резюме на рус., англ. яз.
192170
   Ботанический журнал / Рос. акад. наук ; Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург. – ISSN 0006-8136
Т. 100, № 4. – 2015. – Резюме на рус., англ. яз.
192171
   Ботанический журнал / Рос. акад. наук ; Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург. – ISSN 0006-8136
Т. 100, № 5. – 2015. – Резюме на рус., англ. яз.
192172
   Ботанический журнал / Рос. акад. наук, Отд-ние биол. наук РАН ; Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург : Наука. – ISSN 0006-8136
Т. 100, № 6. – 2015. – Резюме на рус., англ. яз.
192173
   Ботанический журнал / Рос. акад. наук, Отд-ние биол. наук РАН ; Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург : Наука. – ISSN 0006-8136
Т. 100, № 7. – 2015. – Резюме на рус., англ. яз.
192174
   Ботанический журнал / Рос. акад. наук, Отд-ние биол. наук РАН ; Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург : Наука. – ISSN 0006-8136
Т. 100, № 8. – 2015. – Резюме на рус., англ. яз.
192175
   Ботанический журнал / Рос. акад. наук, Отд-ние биол. наук РАН ; Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург : Наука. – ISSN 0006-8136
Т. 100, № 9. – 2015. – Резюме на рус., англ. яз.
192176
   Ботанический журнал / Рос. акад. наук, Отд-ние биол. наук РАН ; Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург : Наука. – ISSN 0006-8136
Т. 100, № 10. – 2015. – Резюме на рус., англ. яз.
192177
   Ботанический журнал / Рос. акад. наук, Отд-ние биол. наук РАН ; Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург : Наука. – ISSN 0006-8136
Т. 100, № 11. – 2015. – Резюме на рус., англ. яз.
192178
   Ботанический журнал / Рос. акад. наук, Отд-ние биол. наук РАН ; Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург : Наука. – ISSN 0006-8136
Т. 100, № 12. – 2015. – Резюме на рус., англ. яз.
192179
   Ботанический журнал / Рос. акад. наук, Отд-ние биол. наук РАН ; Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург : Наука. – ISSN 0006-8136
Т. 101, № 1. – 2016. – С. 1-120. – Резюме на рус., англ. яз.
192180
   Ботанический журнал / Рос. акад. наук, Отд-ние биол. наук РАН ; Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург : Наука. – ISSN 0006-8136
Т. 101, № 2. – 2016. – С. 121-248. – Резюме на рус., англ. яз.
192181
   Ботанический журнал / Рос. акад. наук, Отд-ние биол. наук РАН ; Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург : Наука. – ISSN 0006-8136
Т. 101, № 3. – 2016. – С. 249-344. – Резюме на рус., англ. яз.
192182
   Ботанический журнал / Рос. акад. наук, Отд-ние биол. наук РАН ; Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург : Наука. – ISSN 0006-8136
Т. 101, № 4. – 2016. – С. 345-472. – Резюме на рус., англ. яз.
192183
   Ботанический журнал / Рос. акад. наук, Отд-ние биол. наук РАН ; Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург : Наука. – ISSN 0006-8136
Т. 101, № 5. – 2016. – С. 473-600. – Резюме на рус., англ. яз.
192184
   Ботанический журнал / Рос. акад. наук, Отд-ние биол. наук РАН ; Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург : Наука. – ISSN 0006-8136
Т. 101, № 6. – 2016. – С. 601-752. – Резюме на рус., англ. яз.
192185
   Ботанический журнал / Рос. акад. наук, Отд-ние биол. наук РАН ; Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург : Наука. – ISSN 0006-8136
Т. 101, № 7. – 2016. – С. 753-864. – Резюме на рус., англ. яз.
192186
   Ботанический журнал / Рос. акад. наук, Отд-ние биол. наук РАН ; Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург : Наука. – ISSN 0006-8136
Т. 101, № 8. – 2016. – С. 865-992. – Резюме на рус., англ. яз.
192187
   Ботанический журнал / Рос. акад. наук, Отд-ние биол. наук РАН ; Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург : Наука. – ISSN 0006-8136
Т. 101, № 9. – 2016. – С. 993-1104. – Резюме на рус., англ. яз.
192188
   Ботанический журнал / Рос. акад. наук, Отд-ние биол. наук РАН ; Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург : Наука. – ISSN 0006-8136
Т. 101, № 10. – 2016. – С. 1105-1256. – Резюме на рус., англ. яз.
192189
   Ботанический журнал / Рос. акад. наук, Отд-ние биол. наук РАН ; Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург : Наука. – ISSN 0006-8136
Т. 101, № 11. – 2016. – С. 1257-1360. – Резюме на рус., англ. яз.
192190
   Ботанический журнал / Рос. акад. наук, Отд-ние биол. наук РАН ; Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург : Наука. – ISSN 0006-8136
Т. 101, № 12. – 2016. – С. 1361-1504. – Резюме на рус., англ. яз.
192191
   Ботанический музей (Киев). – Киев, 1986. – 63с.
192192
   Ботанический музей. Киев. – Киев, 1976. – 143с.
192193
  Карасев Г.М. Ботанический парк "Аскания-Нова" / Г.М. Карасев. – К., 1962. – 201с.
192194
   Ботанический сад Академии наук Латвийской ССР. – Рига, 1974. – 58с.
192195
   Ботанический сад Академии наук Молдавской ССР. – Кишинев, 1972. – 123с.
192196
   Ботанический сад АН Киргизской ССР. – Фрунзе, 1988. – 36с.
192197
  Русанов Ф.Н. Ботанический сад АН УзССР. / Ф.Н. Русанов. – Ташкент, 1963. – 76с.
192198
  Машкин С.И. Ботанический сад ВГУ / С.И. Машкин. – Воронеж, 1954. – 104с.
192199
   Ботанический сад Дальневосточного научного центра АН СССР. – М., 1980. – 40с.
192200
  Акимов Иван Алексеевич Ботанический сад и озеленение г.Орла : Автореф... канд. биол.наук: / Акимов Иван Алексеевич; Моск. ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени гос ун-т им. М.В.Ломоносова. – Москва, 1962. – 19 с.
192201
  Сарычева З.А. Ботанический сад им. А.В. Фомина Киевского национального университета им. Т.Г. Шевченка // Занимательная ботаника / З.А. Сарычева. – Киев : Издательство Украиского фитосоциологического центра, 2007. – С. 25-32. – ISBN 966-306-113-7
192202
  Матвеева Р. Ботанический сад им. В.М. Крутовского - один из старейших садов Российской Федерации / Р. Матвеева, О. Буторова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 24-25. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 19/21). – ISSN 1728-3817


  В статье приведены история создании Ботанического сада и сведения об его основателе - Всеволоде Михайловиче Крутовском. В Ботаническом саду, создаваемом с 1904 г., выращиваются яблоня в новой форме, груша, слива, интродуценты. Проводится изучение ...
192203
  Кропотова И.И. и др. Ботанический сад Московского университета, 1706-1981 : Библиография (К 275-летию Ботан. сада МГУ) / Сост.: И. И. Кропотова, В. С. Новиков, В. Н. Тихомиров. – Москва : Изд-во МГУ, 1981. – 180с.
192204
   Ботанический сад на Урале. – Свердловск, 1986. – 89с.
192205
  Жаренко А.З. Ботанический сад Одесского университета / А.З. Жаренко. – К.-Одесса, 1980. – 56с.
192206
   Ботанический сад. Ленинград. – Л., 1973. – 52с.
192207
   Ботанический сад. Парк во все времена года. – М.-Л., 1959. – 40с.
192208
   Ботанический сад. Рига. – Рига, 1974. – 44с.
192209
   Ботанический сад. Рига. – Рига, 1983. – 320с.
192210
  Давыдов Н.Н. Ботанический словарь русско-английско-немецко-французско-латинский / Н.Н. Давыдов; Под ред. Ф.Х. Бахтеева. – Москва : Глав.ред. ин. научно-тех.словарей физматгиза, 1960. – 335с.
192211
  Давыдов Н.Н. Ботанический словарь русско-английско-немецко-французско-латинский / Н.Н. Давыдов. – 2-е изд. – Москва, 1962. – 335с.
192212
  Давыдов Н.Н. Ботанический словарь русско-английско-немецко-французско-латинский / Н.Н. Давыдов. – 2-е изд. – Москва, 1962. – 335с.
192213
  Гофманъ К. Ботаническій Атласъ : по системе Де-Кандоля / К. Гофманъ; Под ред. Н.А. Монтеверде. – 2-е изд., испр. и знач. доп. – СПб. : Изданіе А.Ф. Девріена, 1899. – 289с. : 80
192214
   Ботаническое описание Военно-Грузинской дороги. – Тбилиси, 1975. – 96с.
192215
  Степнин Г.И. Ботаническое ресурсоведение / Г.И. Степнин, А.В. Рогинский. – Ростов-на-Дону, 1991. – 176с.
192216
   Ботанік і мікробіолог // Вчені України: 100 видатних імен / І.Ф. Шаров. – Київ : АртЕк, 2006. – С. 430-434. – ISBN 966-505-054-0
192217
  Барштейн В.Ю. Ботанік та фізіолог рослин, засновник хроматографії (до 140-річчя з дня народження Михайла Семеновича Цвєта) / В.Ю. Барштейн, Я.Б. Блюм // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2012. – № 12. – С. 72-75. – ISSN 0372-6436
192218
  Віленський Д.Г. Ботаніка / Д.Г. Віленський. – Харків, 1928. – 484с.
192219
  Віленський Д.Г. Ботаніка / Д.Г. Віленський. – Харків, 1932. – 322с.
192220
  Жадовський Б.Е. Ботаніка / Б.Е. Жадовський. – К., 1940. – 236с.
192221
   Ботаніка : Для педагогічних інститутів і університетів. – Переклад з 5-го переробл. рос. видання. – Київ
Том 2 : Систематика рослин. – 1952. – 460с.
192222
  Тетюрьов В.О. Ботаніка / В.О. Тетюрьов. – Вид. 5-е. – К, 1953. – 192с.
192223
  Тетюрьов В.О. Ботаніка / В.О. Тетюрьов. – Вид. 7-е. – К, 1955. – 192с.
192224
  Всесвятський Б.В. Ботаніка / Б.В. Всесвятський. – 4-е изд. – Київ, 1960. – 192с.
192225
   Ботаніка. – К., 1962. – 68с.
192226
   Ботаніка. – К.
1. – 1962. – 48с.
192227
   Ботаніка. – К.
2. – 1962. – 145с.
192228
   Ботаніка. – К.
4. – 1962. – 17с.
192229
  Всесвятський Б.В. Ботаніка / Б.В. Всесвятський. – Київ, 1965. – 208с.
192230
  Всесвятський Б.В. Ботаніка / Б.В. Всесвятський. – Вид. 10-е. – Київ, 1966. – 1966с.
192231
  Ісаїн В.М. Ботаніка / В.М. Ісаїн, В.М. Юрцев. – К, 1967. – 495с.
192232
  Потульницький П.М. та ін. Ботаніка / П.М. та ін. Потульницький. – Київ, 1971. – 354с.
192233
  Поліщук Л.К. Ботаніка / Л.К. Поліщук, П.М. Береговий. – К., 1974. – 264с.
192234
  Коргагіна В.О. Ботаніка / В.О. Коргагіна. – 16-е вид. – К., 1983. – 240с.
192235
  Хржановский В.Г. Ботаніка / В.Г. Хржановский, С.П. Пономаренко. – К, 1985. – 391с.
192236
   Ботаніка. – Біла Церква, 1985. – 19с.
192237
  Корчагіна В.А. Ботаніка / В.А. Корчагіна. – 20-е вид. – Київ : Радянська школа, 1987. – 256с.
192238
   Ботаніка [Електронний ресурс] : Робоча навчальна програма дисципліни освітньо-професійнохї програми бакалавра за напрямом 0704 "біологія". – Київ : КНУТШ, 2007. – 42 с.
192239
  Мороз І.В. Ботаніка з основами екології : Навчальний посібник для студ. педагог. факультетів педагог. навч. закладів / І.В. Мороз, Гришко-Богменко. – Київ : Вища школа, 1994. – 240с. – ISBN 5-11-004008-7
192240
  Блукет Н.О. Ботаніка з основами фізіології рослин / Н.О. Блукет, Л.С. Родман, С.О. Пузанова. – Київ, 1977. – 576с.
192241
  Генкель П.О. Ботаніка. / П.О. Генкель, Л.В. Кудряшов. – К, 1951. – 508с.
192242
  Стеблянко М.І. Ботаніка. / М.І. Стеблянко. – Київ, 1981. – 161с.
192243
  Стеблянко М.І. Ботаніка. Анатомія і морфологія рослин : Навч. посібник / М.І. Стеблянко, К.Д. Гончарова, Н.Г. Закорко; За ред. М.І Стеблянка. – Київ : Вища школа, 1995. – 384с. – ISBN 5-11-004290-X
192244
   Ботаніка. Вищі рослини : Підручник / Нечитайло В.А., Кучерява Л.Ф. – Київ : Фітосоціоцентр, 2000. – 432с. – ISBN 966-7459-80-2
192245
  Нечитайло В.А. Ботаніка. Вищі рослини : підручник / В.А. Нечитайло, Л.Ф. Кучерява. – Київ : Фітосоціоцентр, 2001. – 432 с. : іл. – ISBN 966-7459-80-2
192246
  Нечитайло В.А. Ботаніка. Вищі рослини : підручник для студентів біологічних спеціальностей вузів / В.А. Нечитайло, Л.Ф. Кучерява. – 2-е вид., виправл. і доп. – Київ : Фітосоціоцентр, 2005. – 432 с. – ISBN 966-7459-80-2
192247
   Ботаніка. Водорості та гриби : Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. – Київ : Арістей, 2006. – 476с. – ISBN 966-8458-67-2
192248
   Ботаніка. Водорості та гриби : навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / І.Ю. Костіков, В.В. Джаган, Е.М. Демченко, О.А. Бойко, В.Р. Бойко, П.О. Романенко; І.Ю. Костіков [и др.] ; МОНУ ; КНУТШ ; за ред. І.Ю. Костікова. – 2-ге вид., перероб. – Київ : Арістей, 2007. – 476с. – ISBN 966-8458-67-2
192249
   Ботаніка. Водорості та гриби [Електронний ресурс] : Навчальний посібник / І.Ю. Костіков, В.В. Джаган, Е.М. Демченко, О.А. Бойко, В.Р. Бойко, П.О. Романенко; (під ред. І.Ю. Костікова та В.В. Джаган). – Київ, 2004. – 267 с. : іл.
192250
  Липа О.Л. Ботаніка. Систематика нижчих і вищих рослин : Підручник для студ. біол. спец.ун-тів і пед. ін-тів / О.Л. Липа, І.А. Добровольський. – Київ : Вища школа, 1975. – 400с.
192251
  Барна М. Ботаніка. Терміни. Поняття. Персоналії / М. Барна. – Київ : Академія, 1997. – 272 с. – ISBN 966-580-018-3
192252
  Барна М.М. Ботаніка. Терміни. Поняття. Персоналії : навч. посібник / Микола Барна. – 2-е вид., доповн. і змін. – Тернопіль : Терно-граф, 2013. – 359, [1] с. – Укр.-лат. алф. покажч.: с. 340-357. - Імен. покажч.: с. 358-359. – Бібліогр.: с. 332-339. – ISBN 978-966-457-174-3
192253
  Івченко С.І. Ботаніка: Лаб. заняття з елементами програмування / С.І. Івченко. – К., 1979. – 247с.
192254
  Береговий П.М. Ботанічна географія : Підручник / П.М. Береговий, М.М. Прахов. – Київ : Радянська школа, 1961. – 347с.
192255
  Береговий П.М. Ботанічна географія : Підручник / П.М. Береговий, М.М. Прахов. – Вид. 2-е. – Київ : Вища школа, 1969. – 342с.


  Описується,що таке ботанiка,її основнi pоздiли та pозвиток науки ботанiки.Подаються вiдомостi пpо найголовнiшi заповiдники СРСР.
192256
  Ткачук М.М. Ботанічна лексика говірок Чорнобильської зони: реконструкція редуктивного ареалу / М.М. Ткачук ; [наук. ред. П.Ю. Гпиценко] ; НАН України, Ін-т української мови. – Київ : Наукова думка, 2016. – 373, [3] с. : іл., табл. – Індекс назв: с. 352-372. - Рез. англ. – Бібліогр.: с. 331-350. – (Проект "Наукова книга" ; (Молоді вчені)). – ISBN 978-966-00-1493-0
192257
  Білокінь І.П. Ботанічна наука в Німецькій Демократичній Республіці / І.П. Білокінь, 1967. – 4с. – Окр.вібиток з: Український ботанічний журнал №6, 1967р.
192258
  Гармасар В.Г. Ботанічна наукова школа О.В. Фоміна // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України ; МОНУ ; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 2011. – № 3 ( 73). – С. 128-139. – ISSN 0374-3896


  Висвітлено наукову, педагогічну та освітянську діяльність академіка О.В. Фоміна, показано етапи формування та розвиток його наукової школи. Характеризуються дослідження і наукові здобутки самого академіка та членів його наукової школи.
192259
  Коломійчук В. Ботанічна характеристика проектованого заказника "Преславська лука" (Запорізька обл.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Присвячено 100-літтю Івана Петровича Білоконя. – С. 19-23. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 1 (34)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена дослідженню флористичних та фітоценотичних особливостей нижньої течії р. Обіточної (території т. з. Преславської луки). Флора цієї території нараховує 480 видів судинних рослин. Здійснено систематичний, біоморфологічний та ...
192260
  Кузьменко А. Ботанічне дослідження культурних польових рослин України / А. Кузьменко. – Х, 1926. – 21с.
192261
  Липа О.Л. Ботанічний парк в Асканія-Нова / О.Л. Липа. – Київ, 1939. – 171с.
192262
  Гришко М.М. Ботанічний сад Академії наук Української РСР і йго колекції / М.М. Гришко, О.І. Соловський. – К., 1950. – 116с.
192263
   Ботанічний сад ім. акад. О.В. Фоміна. – Київ, 1969. – 192 с.
192264
   Ботанічний сад ім. акад. О.В. Фоміна : путівник-довідник. – Київ : Вид-во Київського ун-ту, 1970. – 164 с.
192265
   Ботанічний сад ім. акад. О.В. Фоміна : Каталог рослин. – Київ : Фітосоціоцентр, 2007. – 320с.,16 арк. іл. : іл. – (Природно-заповідні території України. Рослинний світ / Відп. ред. В.А. Соломаха ; 7). – ISBN 966-306-130-9
192266
   Ботанічний сад ім. акад. О.В. Фоміна Київського державного університету = Hortus botanicus Fominianus Universitatis Kieviensis. – Київ : Вид-во при КГУ видавничого об"єднання "Вища школа", 1989. – 168 с. : іл. – ISBN 5-11-001464-7
192267
   Ботанічний сад ім. акад. О.В. Фоміна Київського національного університету імені Тараса Шевченка = Hortus botanicus niversitatis Kieviensis / В.В. Капустян, О.М. Колесніченко, В.В. Нікітіна, Г.С. Куковиця, Г.С. Куковиця, В.Ф. Лапчик; [Капустян В.В., Колесніченко О.М., Нікітіна В.В., Куковиця Г.С., Лапчик В.Ф.]. – Київ : Українські пропілеї, 1999. – 48 с. : фотоіл. – До 160-річчя від заснування Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна Київського нац. ун-ту ім. Т. Шевченка


  Видання містить відомості з історії, основних напрямків наукової, навчальної та природоохоронної діяльності Ботанічного саду. Також наведено опис формування та стану колекційних фондів рослин-інтродуцентів помірної, субтропічної та тропічної зон.
192268
  Капустян В.В. Ботанічний сад ім. академіка О.В. Фоміна в період 1974-2012 рр. / В.В. Капустян ; Ботан. сад ім. акад. О.В. Фоміна КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ : Знання України, 2016. – 167, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в тексті. – ISBN 978-966-316-399-4


  В пр. №1708990 напис: Вельмишановному Леоніду Васильовичу з вдячністю за постійну підтримку нашого Ботанічного саду від автора. 12.10.2016 р. Підпис.
192269
  Капустян В.В. Ботанічний сад ім. академіка Фоміна Київського національного університету імені Тараса Шевченка // Ботанічні сади та дендропарки : [наук.-довідк. видання] / [упоряд.: В.В. Кваша, О.О. Семенова, Н.В. Чувікіна ; відп. ред.: Т.М. Черевченко, C.С. Волков ; редкол.: Н.В. Заіменко (голова) та ін.]. – Київ : Держ. служба заповід. справи Мінприроди України ПРООН в Україні, 2009. – С. 106-116. – ISBN 978-966-2260-19-9
192270
   Ботанічний сад ім.академіка О.В.Фоміна. – Київ, 1962. – 63с.
192271
  Капустян В.В. Ботанічний сад імені академіка О.В. Фоміна - навчальний та науковий підрозділ Київського національного університету імені Тараса Шевченка // Київський національний університет у XXI столітті : тези ювілейної науково-теоретичної конференції, присвяченої 170-річчю Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 24 червня 2004 року / КНУТШ ; [оргком.: В.В. Скопенко (голова оргком.) ; заступники: О.В. Третяк, В.П. Гондюл, А.М. Гуржій, А.К. Шидловський та ін.]. – Київ : Київський університет, 2004. – С. 38-39
192272
   Ботанічний сад імені академіка О.В. Фоміна : 1839-2009 : путівник-довідник / Баглай К.М. [ та ін. ] ; КНУТШ ; [ за ред. В.В. Капустяна, В.А. Соломахи ]. – Київ : Київський університет, 2009. – 368 с. – До 170-річчя Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна. – ISBN 978-966-439-168-6
192273
  Шпагін В. Ботанічний сад імені академіка О.В. Фоміна у добу В.І. Беретті // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Присвячено 100-літтю Івана Петровича Білоконя. – С. 43-50. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 1 (34)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено історію заснування університетського ботанічного саду, показано вирішальну роль В.І. Беретті у виборі і відстоюванні місця для ботанічного саду, розкрито ідеєю митця зі створення перед західним фасадом будинку Університету відкритого ...
192274
  Кикоть С. Ботанічний сад Київського університету в науково-педагогічній діяльності академіка С.Г. Навашина // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди, Кафедра історії та культури України. – Переялав-Хмельницький, 2008. – Вип. 21. – С. 227-231. – ISBN 978-966-308-311-5


  У статті автор аналізує роль і значення ботанічного саду Київського університету в науково-педагогічній діяльності професора С.Г. Навашина, показує внесок всесвітньовідомого вченого в організацію та розвиток цього навчально-наукового підрозділу
192275
  Коротченко В.В. Ботанічний сад Львівського державного медичного університету ім. Данила Галицького // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 9-10. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 2)


  Колекційні фонди ботанічного саду Львівського державного медичного університету представлені 800 таксонами, включають рослини закритого грунту, дендрологічні об"єкти, рідкісні та екзотичні рослини і дуже цікаву і багату колекцію лікарських рослин.
192276
   Ботанічний сад Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка : Путівник. – Полтава : АСМІ, 2003. – 28с.
192277
  Терлецький В.К. Ботанічний сад удома / В.К. Терлецький. – К., 1983. – 126с.
192278
  Казімірова Л.П. Ботанічний сад Хмельницького університету в ландшафтній архітектурі міста // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2008. – Вип. 18.12 : Ландшафтна архітектура в контексті сталого розвитку. – С. 143-148. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
192279
  Трайтак Д.И. Ботанічні вікторини / Д.И. Трайтак. – К, 1966. – 87с.
192280
  Прахов М.М. Ботанічні екскурсії в середній школі. / М.М. Прахов, М.П. Приходько. – К., 1956. – 160с.
192281
  Холланд Генрі Ботанічні екстракти століття в нашому житті // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 11. – С. 14 : фото
192282
  Ситник К.М. Ботанічні зошити або дванадцять подорожей у світ рослин / К.М. Ситник, В.С. Галузинська. – Киев : Академперіодика, 2004. – 310с. – ISBN 966-360-001-2
192283
  Босенко В.О. Ботанічні сади вузів УРСР - науці і народному господарству : Збірник статей / В.О. Босенко. – Київ : Вища школа, 1973. – 152с.


  Освещаются основные направления усиления социальной ориентаци экономического развития в ХII пятилетке и долгосрочной перспективе. Раскрывается взаимодействие экономических и социальных факторов прогресса производительных сил и производственных ...
192284
  Капустян В.В. Ботанічні сади на рубежі третього тисячоліття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 5-7. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 4)


  На основі аналізу ролі ботанічних садів в історичному плані висвітлено пріоритетні напрями їх діяльності в майбутньому.
192285
  Мельник В.І. Ботанічні сади при монастирях піарів Волині у XVII-XIX ст. / В.І. Мельник, М.І. Шумик // Інтродукція рослин : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. бот. сад ім. М.М. Гришка. – Київ, 2014. – № 4 (64). – С. 64-67. – ISSN 1605-6574


  Аналіз старовинних польськомовних джерел про монастирі піарів на Волині дав змогу встановити, що при кожному з трьох монастирів - у м. Дубровиця (Рівненська обл.), м. Любешів (Волинська обл.) та м. Межирич Корецький (нині с. Великі Межиричі на ...
192286
   Ботанічні сади та дендропарки : [наук.-довідк. видання] / [упоряд.: В.В. Кваша, О.О. Семенова, Н.В. Чувікіна ; відп. ред.: Т.М. Черевченко, C.С. Волков ; редкол.: Н.В. Заіменко (голова) та ін.]. – Київ : Держ. служба заповід. справи Мінприроди України ПРООН в Україні, 2009. – 293 с. : фотогр. – Назва обкл.: Заповідні території України. Ботанічні сади та дендропарки. - Анот. рос., англ. – ISBN 978-966-2260-19-9
192287
  Волгін С.О. Ботанічні сади: історичні типи і значення в сучасному суспільстві // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 12. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 1)


  Аналіз історії становлення і функцій ботанічних садів як науково-освітніх установ дозволяє визначити проблеми розвитку ботанічних садів в Україні. Ефективність природоохоронної функції знижується внаслідок втрати ними значення як осередків розвитку ...
192288
  Терлецький В.К. та ін. Ботанічні скарбниці Карпат / В.К. та ін. Терлецький. – Ужгород, 1985. – 136с.
192289
  Рубцова О.Л. Ботанічні, акліматизаційні сади та дендропарки України - осередки інтродукції представників роду Rosa L. // Наука та наукознавство : Міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 86-93. – Бібліогр.: 64 назв. – ISSN 0374-3896


  Історія Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна. Згадується І.Ф. Шмальгаузен, Р. Траутфеттер, С.М. Ціхоцький. Головним садівником був Гохгут. Бот.сад ун-ту Св. Володимира приймав участь у створенні садів Ін-ту шляхтних дівчат (1842), Київської жіночої ...
192290
  Капустян В.В. Ботанічному саду ім. акад. О.В. Фоміна - 160 років // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 3-5. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 1)


  Висвітлено етапи діяльності Ботанічного саду ім.. О.В. Фоміна Київського університету імені Тараса Шевченка за 160 років його існування; М. Максимович. - С. 3; С.Г. Навашин. - С. 5; Д.П. Проенко. - С. 4; Р.Е. Траутфеттер. - С. 3; І.Ф. Шмальгаузен. - С. ...
192291
  Капустян В.В. Ботанічному саду ім. акад. О.В. Фоміна Київського національного університету ім. Тараса Шевченка - 165 років // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 4-7. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 7). – ISSN 1728-3817


  Наведено етапи історичного розвитку, сучасний стан та перспективи Ботанічного саду ім. О.В. Фоміна.
192292
  Капустян В. Ботанічному саду ім. акад. О.В. Фоміна Київського національного університету імені Тараса Шевченка - 170 років // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 8-10. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 19/21). – ISSN 1728-3817


  Наведено етапи становлення, сучасний стан та перспективи розвитку Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна The stages of historical development, present state and perspectives of the O.V. Fomin Botanical Garden have been given.
192293
  Капустян В.В. Ботанічному саду імені академіка О.Ф. Фоміна Київського національного університету імені Тараса Шевченка - 165 років // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 1 : [До 170-річчя Київського національного університету імені Тараса Шевченка]. – С. 31-34.
192294
  Ботвинник М.М. Ботвинник-Таль / М.М. Ботвинник. – М., 1960. – с.
192295
  Юдович М. Ботвинник -- Таль. / М. Юдович. – М, 1960. – 80с.
192296
  Алаторцев В.А. Ботвинник - Сміслов. К матчу на первенство мира. / В.А. Алаторцев, А. Степанов. – Москва, 1954. – 80с.
192297
  Ботвинник М.М. (соавт.) Ботвинник - Таль? / Ботвинник М.М., Абрамов Л.Я. – Москва : Физкультура и спорт, 1960. – 64 с.
192298
  Абрамов Л.Я. Ботвинник - Таль? / Абрамов Л.Я., Ботвинник М. – Москва : Физкультура и спорт, 1960. – 64 с. : илл. – На обл. автор не указан
192299
  Топалов Кирил Ботев в пътя на възрожденската поезия / Топалов Кирил. – София : Университетско изд-во "Св.Климент Охридски";Съюз на филолозите българисти, 1992. – 103с. – (Биб-ка Език и литература)
192300
   Ботев Христо. – М., 1960. – 140с.
192301
  Джамбазки Х. Ботевата балада "Хаджи Димитьр". / Х. Джамбазки. – София, 1960. – 70с.
192302
   Ботевите четници разказват : сборник от писма, документи и материали. – София : Народна младеж, 1975. – 706, [5] с.
192303
  Радев И. Ботевото творчество / И. Радев. – Велико Търново : Слово, 1998. – 368 с. – ISBN 954 439 533-4
192304
  Карасьов М. Боти, рої та літературні герої // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 17 травня (№ 10). – С. 16


  Замітки про книгу "Бот" українського письменника Макса Кідрука
192305
  Прилепин З. Ботинки, полные горячей водкой // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2008. – № 8. – С. 54-59. – ISSN 0012-6756
192306
  Нилов Е. Боткин / Е. Нилов. – Москва, 1966. – 159 с.
192307
  Нилов Е. Боткин. / Е. Нилов. – М., 1966. – 159с.
192308
  Солоненко В.П. и др. Ботогольское месторождение графита и перспективы его использования : Материалы по геологии и полезных ископаемых Окинского афмака БМАССР / В.П. и др. Солоненко. – Иркутск : ОГИЗ, 1947. – 256с.
192309
  Сватоплук Т. Ботострой / Т. Сватоплук. – К, 1949. – 248с.
192310
  Сватоплук Т. Ботострой / Т. Сватоплук. – Киев, 1950. – 229 с.
192311
  Сватоплук Т. Ботострой без шефа / Т. Сватоплук. – М, 1955. – 444с.
192312
  Протасова Е.Н. Ботриоцефаляты - ленточные гельминты рыб. / Е.Н. Протасова. – М., 1977. – 1-299с.
192313
  Липский В.И. Ботсады Мадрда Лиссабона и Кью / В.И. Липский, 1906. – с.
192314
  Краснова Елена Ботсвана - ось дикого мира : Роза ветров // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 6. – С. 154-162 : Фото, карта
192315
  Волков В.В. Ботсвана / В.В. Волков, В.С. Чирков. – Москва : Мысль, 1985. – 128с. – (У карты мира)
192316
  Лантинг Франс Ботсвана // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 10 (2877), октябрь. – С. 48-49 : фото
192317
  дю Туа Ричард Ботсвана // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 5 (2872), май. – С. 42-43 : фото
192318
   Боттичели. – Москва, 1985. – 55с.
192319
   Боттичелли. – 2-е изд. – М., 1989. – 56 с.
192320
   Боттичелли Сандро. – М., 1960. – 15с.
192321
   Боттичелли Сандро. – М., 1967. – 22с.
192322
  Иванова А. Боттичелли: сумасбродный Сандро // Исторический журнал : Научно-популярный журнал. – Москва, 2007. – № 4. – С. 71-85. – ISSN 1812-867Х
192323
  Немировская О.А. Боттичеллиев контур: Очерки / О.А. Немировская. – М., 1982. – 48с.
192324
  Нацумэ С. Боттян. / С. Нацумэ. – 53с.
192325
  Славінська Інна Ботулізм: хворобу легше попередити, ніж лікувати // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 1, січень. – С. 2-3 : фото
192326
  Шерфиг Г. Ботус Окцитанус, или Восьмиглазый Скорпион / Г. Шерфиг. – Москва, 1956. – 291с.


  Ботус Окцитанус, или восьмиглазый скорпион» [«Bothus Occitanus eller den otte?jede skorpion» (1953)] — это остросатирический роман о социальной несправедливости, лицемерии общественной морали, бюрократизме и коррумпированности государственной машины. И ...
192327
  Астахов Е.Е. Ботфорты капитана Штормштиля / Е.Е. Астахов. – 2-е изд. – Куйбышев, 1977. – 240с.
192328
  Ільїн В.В. Ботхісаттва // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 35. – ISBN 966-316-069-1
192329
  Аникина Наталия Ботэн, племянник Ботэна // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2011. – № 6. – С. 22-25 : фото
192330
   Боулинг-ТУРнир от "Арт-тур" : туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 4. – С. 76-77
192331
   Бофони : грошові документи ОУН і УПА = Bofony : monetary instruments of the OUN and UPA / [ автoр-упоряд. О.О. Клименко ; за ред. В.М. Даниленка ] ; Служба безпеки України. – Київ : УБС НБУ, 2008. – 192 с. : іл. – ISBN 978-966-484-041-2
192332
  Пахолко С. Бофони Заполярного проводу ОУН : реальність чи провокація КГБ? / С. Пахолко, О. Мартин // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2010. – № 2 (54). – С. 11. – ISSN 1811-542X
192333
   Бохенський (Bochenski) Юзеф Марія // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 683-684. – ISBN 966-316-069-1
192334
  Панов Н.Н. Боцман с "Тумана" / Н.Н. Панов. – Москва, 1948. – 216с.
192335
  Панов Н.Н. Боцман с "Тумана" / Н.Н. Панов. – Москва, 1955. – 192с.
192336
  Панов Н.Н. Боцман с "Тумана" / Н.Н. Панов. – Киев, 1957. – 142с.
192337
  Панов Н.Н. Боцман с "Тумана" / Н.Н. Панов. – Москва, 1960. – 679с.
192338
  Панов Н.Н. Боцман с "Тумана" / Н.Н. Панов. – Кемерово, 1961. – 147с.
192339
  Панов Н.Н. Боцман с "Тумана" / Н.Н. Панов. – Москва, 1969. – 664с.
192340
  Панов Н.Н. Боцман с "Тумана" / Н.Н. Панов. – Москва, 1974. – 652с.
192341
  Воробьев В.Г. Боцман с "Чукотки" / В.Г. Воробьев. – Москва, 1973. – 270с.
192342
  Бородин В.А. Боцманский факультет / В.А. Бородин. – М, 1986. – 237с.
192343
  Шарков Ю.В. Бочаги / Ю.В. Шарков. – Новгород, 1990. – 67с.
192344
  Меркурьев К.В. Бочатско-телеутский консонантизм. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.02 / Меркурьев К.В.; Ан СССР.Сиб.отд.объед.уч.совет.по истор.-фил. – Новосибирск, 1975. – л.
192345
  Єрмаков Микола Бочка як пожежний інвентар // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2008. – № 9/10. – С. 55-56 : рис.
192346
   Бошко Володимир Ілліч // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т.1. – С. 429. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
192347
  Золотцев С.А. Боязнь забыть слово: письма о поэзии сиб. другу / С.А. Золотцев. – Иркутск, 1991. – 172с.
192348
  Цивірко Микола Боян і його історичність // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 3. – С. 46. – ISSN 0130-5212
192349
  Куценко Л. Боян степової Еллади / Л. Куценко. – Кіровоград, 1993. – 55с.
192350
  Тарноградський Валеріян Боянові струни : Поезії. – Київ : ""Всеукрїнське вид-во" Ц.И.К., 1919. – 31с.
192351
   Бояновы песни славянам / А.А. Со-вич. – Москва : Изд. Денница, 1916. – 62 с.
192352
  Акрабова-Жандова Боянская церковь / Акрабова-Жандова. – София, 1960. – 57с.
192353
  Кричевский Б.В. Бояре в процессе отстранения Никона от власти // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2007. – С. 18-26. – (История ; Вып. 1). – ISSN 1812-9323


  Нікон - патріарх Московський (Микита Минич)
192354
  Мордвінцев В.М. Бояри / В. Мордвінцев // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 38-39. – ISBN 966-642-073-2
192355
  Лермонтов Ю М. Боярин Орша / Ю М. Лермонтов. – Москва, 1989. – 58с.
192356
  Українка Леся Бояриня : Дpаматична поема / Леся Українка. – Катеринослав : [Укp. вид-во] ; З дpук. І. Вісман та І. Моpдхилевич, 1918. – 48 с. – ([Укpаїнське видавництво у Катеpинославі ; № 31])
192357
  Українка Леся Бояриня : драматична поема / Українка Леся. – Київ : Молодь, 1991. – 93 с.
192358
  Українка Леся Бояриня : драматична поема / Українка Леся. – Київ : Наукова думка, 1997. – 336 с. – (Драматична поема). – ISBN 966-00-0108-8
192359
  Ключевский В.О. Боярская дума древней Руси / [Соч.] В.О. Ключевского. – 3-е изд., пересм. – Москва : Синоидальная тип., 1902. – [2], VI, 3-547 с. – Экз. в разных тип. переплетах
192360
  Ключевский В.О. Боярская дума древней Руси / В.О. Ключевский. – 5-е изд. – Петербург : Лит.-изд. отдел Нар. Комиссариата по просвещению, 1919. – [2], VIII, 543 с. – Экз. в разных тип. переплетах
192361
  Ключевский В.О. Боярская дума Древней Руси : Опыт истории правительственного учреждения в связи с историей общества / [Соч.] В.О. Ключевского. – Москва : Типо-лит. И.Н. Кушнерева и К°,, 1881. – [4], 401 с.
192362
  Ключевский В.О. Боярская дума Древней Руси / [Соч.] В.О. Ключевского. – Москва : Тип. А. Иванова (б. Миллера), 1882. – [2], VI, 554, [1] с. – Экз дефектный, без обл., отсутствуют с. 128-554, [1] с.
192363
  Ключевский В.О. Боярская дума Древней Руси / [Соч.] В.О. Ключевского. – 2-е изд. – Москва : [В тип. Т. Малинского], 1883. – 524, VI с. – На кн. печать: Библиотека Флавиана митрополита
192364
  Ключевский В.О. Боярская дума Древней Руси / В.О. Ключевский. – 4-е изд. – М., 1909. – 548с.
192365
  Лукичев М.П. Боярские книги XVII века как исторический источник.. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.09 / Лукичев М.П.; АН СССР. Ин-т ист. СССР. – М., 1984. – 23л.
192366
   Боярские списки последней четверти XVI - начала XVII в. и роспись русского войска 1604 г. : [ Указ. состава государева двора по фонду Разряд. приказа. В 2-х ч. – Москва : ЦГАДА. – (Памятники отеч. истории / Центр. гос. арх. древ. актов ; Вып. 2)
Ч. 1. – 1979. – 341 с.
192367
   Боярские списки последней четверти XVI - начала XVII в. и роспись русского войска 1604 г. : [ Указ. состава государева двора по фонду Разряд. приказа. В 2-х ч. – Москва : ЦГАДА. – (Памятники отеч. истории / Центр. гос. арх. древ. актов ; Вып. 2)
Ч. 2. – 1979. – 186 с.
192368
  Куприянова П.С. Боярский быт, русский дух и освоение прошлого в историческом музее // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 4. – С. 43-51. – ISSN 0869-5415
192369
  Звонарева Лола Боярский жанр Константина Маковского / Звонарева Лола, Певцов Григорий // Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 2009. – № 11. – С. 64-65. – ISSN 0130-7045
192370
   Боярська Любов Василівна // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 65-66. – ISBN 978-966-2726-03-9
192371
   Боярчук Олексій Климович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 213 : фото
192372
  Писемский А.Ф. Боярщина. / А.Ф. Писемский. – М., 1959. – 191с.
192373
  Боборенко Е.З. Боярышник / Е.З. Боборенко. – Минск, 1974. – 223с.
192374
  Бобров А.А. Боярышник / А.А. Бобров. – М, 1979. – 96с.
192375
  Циновскис Р.Е. Боярышники Прибалтики. / Р.Е. Циновскис. – Рига, 1971. – 388с.
192376
  Добровольский Б.В. Боярышница (Aporia Crataegil) в условиях Северного Кавказа и Нижнего Дона / Б.В. Добровольский. – Ростов н/Дону, 1940. – 144-152с.
192377
  Гинчев Боят при Ковачите / И.С. Гинчев (Йонко). – София : Държавно военно издателство при министерството на народната отбрана, 1955. – 125, [5] с.
192378
  Сычев С. Боятся как огня : документальное кино в России // Искусство кино / Союз кинематографистов России; Мин. культуры и масс. коммуникаций РФ. – Москва, 2008. – № 10. – С. 73-79
192379
  Лучук Ольга Бояться стати на власні ноги : епістолярний діалог Юрія Шевельова з Юрієм Луцьким // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 12 (987). – С. 32-33. – ISSN 0868-9644


  Юрій Шевельов та Юрій Луцький - відомі як в Україні, так і на північноамериканському континенті вчені-славісти, професори університетів, редактори і видавці, чиї книжки (зокрема в галузях мовознавства і літературознавства) - неодмінна лектура не тільки ...
192380
   Боьба Французской Коммунистической партии за единство левых сил. – М., 1968. – 230с.
192381
  Кораблинов В.А. Браво, Дуров! / В.А. Кораблинов. – Воронеж, 1980. – 247с.
192382
  Купер Д.Ф. Браво, или В Венеции / Д.Ф. Купер. – М, 1992. – 394с.
192383
  Валеев Р.Ш. Браво, молодой человек! / Р.Ш. Валеев. – Челябинск, 1968. – 187с.
192384
  Гашек Я. Бравый солдат Швейк в плену / Я. Гашек. – М., 1959. – 413с.
192385
  Чирвинский П.Н. Брагинский палласит, его количественный минералогический и хмический состав / П.Н. Чирвинский. – Новочеркесск, 1928. – 22с.
192386
  Пикулин М.Г. Брагуи / М.Г. Пикулин. – Москва, 1967. – 96с.
192387
  Короткий В.А. Брадке Єгор Федорович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 74. – ISBN 966-06-0393-2
192388
  Короткий В. Брадке фон Єгор Федорович // Листи / М.О. Максимович. – Київ : Либідь, 2004. – С. 79-80. – (Пам"ятки історичної думки України). – ISBN 966-06-0352-5
192389
  Короткий В. Брадке фон Єгор Федорович (1796-1862) / В. Короткий, В. Ульяновський // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 400-401. – ISBN 5-7707-1062-4
192390
  Моев В.А. Бразды управления. / В.А. Моев. – М, 1974. – 174с.
192391
  Дмитрячев Илья Бразилиа : Город призраков. Архитектура // GEO : непознанный мир: Земля. Юбилейный номер / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 5. – С. 68-82 : Фото, карта. – ISSN 1029-5828
192392
  Теперман В. Бразилия - "восходящий гигант" мировой экономики // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ИД "Панорама" ; Российская акад. соц. наук. – Москва, 2011. – № 8. – С. 4-13. – ISSN 2074-6040


  В статье рассматривается эволюция экономического развития Бразилии на протяжении полувека с выделением наиболее важных этапов трансформации макроэкономической стратегии: в 1960-1970-х гг. при военном режиме, радикальных реформ 1990-х гг. и "левого ...
192393
  Земцова Юлия Бразилия - 2014. А завтра был матч // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 6 (195), июнь. – С. 64-67 : фото. – ISSN 1029-5828
192394
  Бобров Алексей Бразилия - 2014. Все краски джунглей / Бобров Алексей, Романов Михаил, Каменев Андрей // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 6 (195), июнь. – С. 56-63 : фото. – ISSN 1029-5828
192395
  Борзова А.Ю. Бразилия - Африка: пример высокоэффективного и перспективного сотрудничества // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук ; Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 2013. – № 9 (674). – С. 30-36. – ISSN 0321-5075
192396
  Мартынов Борис Бразилия - восходящий гигант // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2008. – № 9 (1592). – С. 17-28. – ISSN 0869-44435
192397
  Игнатьев О.К. Бразилия - гигант тропический. Записки корреспондента. / О.К. Игнатьев. – М., 1963. – 160с.
192398
  Чернышова Н.В. Бразилия - Китай : основные направления сотрудничества на рубеже веков // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2008. – № 6. – С. 12-19. – ISSN 044-748Х
192399
  Давыдов В. Бразилия - страна будущего в настоящем // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2012. – № 12 декабрь. – С. 52-59. – ISSN 0130-9625
192400
  Чернышова Н.В. Бразилия - Южная Африка: взаимное притяжение // Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2007. – № 6. – С. 33-45. – ISSN 044-748Х
192401
  Сизоненко А.И. Бразилия - южноамериканский гигант : География // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2002. – № 6. – С. 9-10 : Карта
192402
  Ледо Бразилия / Ледо, , Америко. – М., 1929. – 22с.
192403
  Клесмет О.Г. Бразилия / О.Г. Клесмет. – Москва, 1943. – 32с.
192404
   Бразилия. – М., 1963. – 526с.
192405
   Бразилия. – М., 1963. – 526с.
192406
  Караваев А.П. Бразилия / А.П. Караваев. – Москва : Мысль, 1974. – 69с. – (У карты мира)
192407
  Вернек С.Н. Бразилия / С.Н. Вернек. – Москва, 1976. – 256с.
192408
  Мишин С.С. Бразилия / С.С. Мишин. – Москва : Мысль, 1976. – 184с.
192409
  Мартынов Б.Ф. Бразилия : Ядерно-космическая стратегия на пороге 21 в. / Б.Ф. Мартынов. – М, 1992. – 71с.
192410
   Бразилия : из зимы в лето // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2008. – дек. 2008 - янв. 2009. – С. 66-69 : Фото
192411
  Ткаченко Е.И. Бразилия : региональные особенности развития промышленности. / Е.И. Ткаченко. – М., 1976. – 195с.
192412
  Фако Р. Бразилия 20 ст. / Р. Фако. – М, 1962. – 303с.
192413
  Кобыш В.И. Бразилия без карнавала : (Впечатления журналиста) / В.И. Кобыш. – Москва : р, 1968. – 208с.
192414
  Архангельская А.А. Бразилия в Африке: история, политика, экономика // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук ; Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2013. – № 11. – С. 68-83. – ISSN 0044-748Х
192415
  Коваль Б.И. Бразилия вчера и сегодня / Б.И. Коваль. – Москва, 1975. – 175с.
192416
  Забелина Т.Ю. Бразилия до и после "чуда" / Т.Ю. Забелина, А.А. Сосновский. – М., 1986. – 171с.
192417
  Патриота Антонио де Агиара Бразилия и Аргентина: ядерное сотрудничество / Патриота Антонио де Агиара, , Э. Тимерман // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2011. – № 11. – С. 60-62. – ISSN 0130-9625
192418
  Фесуненко И.С. Бразилия и бразильцы / И.С. Фесуненко. – Москва : Мысль, 1976. – 176с. – (Путешествия.Приключения .Поиск)
192419
  Игнатьев О.К. Бразилия и бразильцы: Фотоальбом / О.К. Игнатьев. – М., 1975. – 140с.
192420
  Ковтун М.В. Бразилия и Иран: єкономическое и политическое сближение при Луле // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2012. – № 6. – С. 21-27. – ISSN 044-748Х
192421
  Мартынов Б.Ф. Бразилия и Россия: основы и некоторые перспективы правового взаимодействия в рамках BRICS // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2014. – № 2. – С. 16-31. – ISSN 0044-748Х
192422
  Аленкастре А. Бразилия и социалистические страны / А. Аленкастре. – Москва, 1961. – 135с.
192423
  Кусова А.Х. Бразилия как основной латиноамериканский торгово-экономический партнет России // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ООО "ИНДЕПЕНДЕНТ МАСС МЕДИА". – Москва, 2015. – № 4 : Перестройка мирового экономического порядка и вызовы для России. – С. 48-51. – ISSN 2074-6040
192424
  Симонова Л.Н. Бразилия Лулы: от неолиберальной трансформации к национально-ориентированной экономике // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2011. – № 2. – С. 38-49. – ISSN 044-748Х
192425
  Дабагян Э. Бразилия на мировой арене // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Ин-т мировой экон. и международных отношений. – Москва, 2012. – № 3. – С. 59-67. – ISSN 0131-2227
192426
  Савельева А.В. Бразилия на мировом рынке продовольствия // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2012. – № 10. – С. 28-37. – ISSN 044-748Х
192427
  Мартынов Б.Ф. Бразилия перед нелегким выбором / Б.Ф. Мартынов, Л.Н. Смирнова // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2016. – № 2. – С. 24-34. – ISSN 0044-748Х
192428
  Вольский В.В. Бразилия. / В.В. Вольский, А.Н. Глинкин. – Москва, 1956. – 88с.
192429
  Булатов Б. Бразилия. / Б. Булатов. – М., 1963. – 48с.
192430
  Воронков Константин Бразилия. Аромат моря // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2015. – № 10 (210), октябрь. – С. 71 : фото. – ISSN 1029-5828
192431
  Нечинская Мария Бразилия. Гривистый волк // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 12 (2903). – С. 34 : фото
192432
  Агиар Наталия Бразилия. Закрытие Америки // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 12 (2903). – С. 32 : фото
192433
  Лучак Ханья Бразилия. Прозрачный мир / Лучак Ханья, Банфи Франко // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2013. – № 5 (182), май. – С. 56-63 : фото. – ISSN 1029-5828
192434
  Бреннер Андрей Бразилия. Рио и другие соблазны // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2015. – № 10 (210), октябрь. – С. 60-70 : фото. – ISSN 1029-5828
192435
  Бекемайер Рольф Бразилия. Спасение львиных игрунок : природа / Бекемайер Рольф, Цанкл Золвин // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 7 : Психология решений. – С. 140-150. – ISSN 1029-5828
192436
  Антонов Ю.А. Бразилия: армия и политика / Ю.А. Антонов. – Москва, 1973. – 256с.
192437
  Манн Чарльз Бразилия: бум и крах // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2016. – № 150, март. – С. 72-79 : фото
192438
  Абакумов М.А. Бразилия: новые пространства для промышленности // Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2002. – № 4. – С.64-72. – ISSN 044-748Х


  [Интервью с Чрезвычайным и Полномочным послом Российской Федерации в Восточной республике Уругвай - Я.А.Бурляем.]
192439
  Донечанин Василиан Бразилия: прорыва не будет : направления // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 5. – С. 62-65 : Фото. – ISSN 1998-8044
192440
   Бразилия: тенденции экономического и социально-политического развития. – М., 1983. – 367с.
192441
  Кособчук С.Н. Бразилия: финансы и экономическое развитие / С.Н. Кособчук. – М., 1969. – 136с.
192442
  Книш М. Бразилія = Brazil : Суспільно-географічна характеристика: [Навч. посібник] / Мирослава Книш. – Львів : ВЦ ЛНУ ім. І.Франка, 2001. – 148 с. – ISBN 96-613-054-8
192443
  Шевчук М.В. Бразилія у латиноамериканській системі міжнародних відносин // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 96 (№ 5). – C. 496-501. – ISSN 2076-1554
192444
  Каспрук В. Бразилія: "справа Руссефф" проростає імпічментом // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 23-28 квітня (№ 15). – С. 4


  Бразильські законодавці проголосували за імпічмент Ділмі Руссефф, першій жінці-президентові країни, чий термін перебування на посаді ознаменувався гучним корупційним скандалом, що розгортається на тлі скорочення економіки та наростання розчарування в ...
192445
  Коваль О. Бразилія: Олімпіада в країні кризи // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 13-19 серпня (№ 28). – С. 5


  "Поки ми стежимо за змаганнями на Олімпійських іграх у Ріо-де-Жанейро, бразильські політики беруть участь у політичному марафоні з імпічменту президента країни Ділми Русеф, яку обвинуватили в порушенні конституції. Нині Русеф тимчасово відсторонено від ...
192446
  Ігнатьєв П. Бразилія: уроки правління Лули да Сілви та Ділми Руссефф - на шляху до статусу великої держави // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України. – Київ, 2013. – № 1. – С. 32-37
192447
  Ігнатьєв П. Бразилія: уроки правління Лули да Сілви та Ділми Руссефф - на шляху до статусу великої держави // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України. – Київ, 2013. – № 2. – С. 28-31
192448
  Сизоненко А. Бразильские дороги Николая Вавилова // Родина : российский исторический журнал / Правительство Российской Федерации ; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2013. – № 10, спец. вып. – С. 33-34. – ISSN 0235-7089
192449
   Бразильские рассказы. – М., 1959. – 111с.
192450
   Бразильские сказки и легенды. – М., 1962. – 240с.
192451
  Андрианов В.Д. Бразильский банк развития: опыт стратегического управления / В.Д. Андрианов, Е.В. Еськова // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки. – Москва, 2015. – № 4. – С. 63-72. – ISSN 0444-748Х
192452
  Боровков Д. Бразильский император Педро I: монарх-революционер между конституцией и абсолютизмом // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2011. – № 8 (80). – С. 58-77. – ISSN 1812-867Х
192453
  Губарева Марита Бразильский микс : феномен // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 5 (2824). – С. 8-15 : Фото
192454
  Жариков М.В. Бразильский реал как валюта прямых внешнеэкономических расчетов стран Mercosur // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Акад. наук СССР, Ин-т Латинской Америки. – Москва, 2016. – № 7. – С. 29-42. – ISSN 0044-748Х
192455
  Тертерян И.А. Бразильский роман 20 века / И.А. Тертерян. – М, 1965. – 231с.
192456
  Воеводова Е.А. Бразильско-американские отношения в начале XXI века // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2011. – № 7. – С. 54-62. – ISSN 044-748Х
192457
  Яворська Л.Л. Бразильське диво // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 2 (120). – С. 10
192458
  Цалик Станіслав Бразильський імператор і київський парк // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2015. – № 2 (82). – С. 10-11 : фото
192459
  Давиденко Ю.М. Бразильський карнавал // Сучасні тенденції розвитку світового і вітчизняного туризму : зб. матеріалів I Міжнар. наук.-практ. конф. (в рамках Року англійської мови в Україні) : 27-28 квіт. 2016 р. / "Сучасні тенденції розвитку світового і вітчизняного туризму", міжнар. наук.-практ. конф. – Біла Церква : Пшонківський О.В., 2016. – С. 105-107. – ISBN 978-617-604-077-4
192460
  Вольский В.В. Бразия. Боливия. Парагвай. Уругвай . : географические справки / В.В. Вольский. – Москва : Географгиз, 1958. – 32с. – (Страны Америки)
192461
  Чемшит Олександр Бразілія, Аргентина і Венесуела: масові політичні рухи в XX столітті // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2006. – С. 27-36. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 18)
192462
  Райнов Б. Бразільська мелодія / Б. Райнов. – К, 1974. – 212с.
192463
  Велики К.Н. Браиоските бунтове. 1841-1843 / К.Н. Велики. – София, 1968. – 336 с.
192464
  Забаштанський В.О. Браїлівські балади : поезія / В.О. Забаштанський. – Київ : Радянський письменник, 1990. – 94 с.
192465
  Гессен Маша Брайан Грин: "Любопытство - это и есть интерес к науке" // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 7 (2862). – С. 90-94 : фото
192466
   Брайнін Яків Маркович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 265-266. – ISBN 978-617-573-038-6
192467
  Сидоренко Віктор Брайс-Каньйон. Майстерня Великого Духа : Диво природи / Сидоренко Віктор, Веста Адам // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 2. – С. 86-93 : Фото
192468
  Смирнов Станислав Брайтон. Не Бич : Нравы эпохи // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 6. – С. 62-67 : Фото


  Місто Оксфорд, Великобританія
192469
  Бушак С. Брайчевський - художник // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2001. – № 8. – С. 22-23. – ISSN 0868-9644
192470
   Брайчевський Михайло Юліанович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т.1. – С. 163-164. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
192471
   Брайчевський Юліан Сергійович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 29-30 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
192472
   Брайчевський Юліан Сергійович (1980) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 17-18. – ISBN 966-95774-3-5
192473
  Мирский И.К. Брак - по хозрасчету / И.К. Мирский. – Одесса, 1991. – 69 с.
192474
  Джонсон Д. Брак : Роман / Пер. с англ. У.В. Сапциной; Диана Джонсон. – Москва : Транзиткнига, 2003. – 348с. – (Классическая и современная проза). – ISBN 5-17-022121-5; 5-9578-0641-2
192475
  Сафдар Хассан. Брак в законодательстве Совета Европы // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 51-54. – (Міжнародні відносини ; Вип. 12)
192476
  Джеймс М. Брак и любовь / М. Джеймс. – Москва, 1985. – 192с.
192477
  Монтепен Ксавье Брак и преступление. / Монтепен Ксавье. – Х., 1994. – 416с.
192478
  Королев Ю.А. Брак и развод / Ю.А. Королев. – М, 1978. – 239с.
192479
  Хазова О.А. Брак и развод в современном буржуазном семейном праве / О.А. Хазова. – Москва, 1988. – 170с.
192480
  Алимова Б.М. Брак и свадебные обычаи в прошлом и настоящем:(Равнин. Дагестан) / Б.М. Алимова. – Махачкала, 1989. – 111 с.
192481
   Брак и свадебные обычаи народов современного Дагестана. – Махачкала, 1988. – 187,(1)с.
192482
  Жирнова Г.В. Брак и свадьба русских горожан в прошлом и настоящем / Г.В. Жирнова. – М., 1980. – 150с.
192483
   Брак и семья. – М., 1975. – 224с.
192484
  Орлова Н.В. Брак и семья в международном частном праве / Н.В. Орлова. – М., 1966. – 254с.
192485
  Араловец Н.А. Брак и семья в РСФСР в послевоееные годы // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2010. – № 4. – С. 55-62. – ISSN 0869-5687
192486
  Арефьева Н.Г. Брак и семья в славянской фразеологической картине мира // Слов"янський збірник / М-во освіти і науки України, Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Філологічний ф-т. – Чернівці, 2015. – Вип. 19. – C. 137-151. – ISBN 978-966-399-637-0
192487
  Харчев А.Г. Брак и семья в советском обществе / А.Г. Харчев. – Ленинград, 1955. – 96с.
192488
  Харчев А.Г. Брак и семья в СССР / А.Г. Харчев. – М, 1964. – 325с.
192489
  Ворожейкин Е.М. Брак и семья в СССР / Е.М. Ворожейкин. – Москва, 1973. – 64с.
192490
  Харчев А.Г. Брак и семья в СССР / А.Г. Харчев. – 2-е изд. – М, 1979. – 368с.
192491
  Соловьев Н.Я. Брак и семья сегодня / Н.Я. Соловьев. – Вильнюс, 1977. – 256с.
192492
  Банчиков Г.Г. Брак и семья у монголов / Г.Г. Банчиков. – Улан-Удэ, 1964. – 58с.
192493
  Бромлей Ю.В. Брак и семья у народов Югославии / Ю.В. Бромлей, С М. Кашуба, . – М, 1982. – 239с.
192494
  Щавелева М.Б. Брак и семья: история и современность // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2011. – № 12. – С. 22-27. – ISSN 2073-9702
192495
  Пилипенко Ю.А. Брак или "фактический брак": исторические аспекты правовых оснований возникновения и правовых последствий // Правовое регулирование отношений в сфере частного права: традиции и современность : к 150-летию со дня рождения Е.В. Васьковского. / Е.В. Васьковский, Н.П. Бондарь, В.В. Валах, А.М. Гниздовская, И.А. и др. Голоденко. – Одесса : Астропринт, 2016. – С. 404-422. – ISBN 978-966-927-140-2
192496
  Богданова Светлана Брак по расчету: малый бизнес и власть : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 4. – С. 22-24 : Фото
192497
  Мольер Ж.Б. Брак поневоле / Ж.Б. Мольер. – М., 1956. – 47с.
192498
   Брак у народов Западной и Южной Европы. – М., 1989. – 242с.
192499
   Брак у народов Северной и Северо-Западной Европы. – М., 1990. – 173с.
192500
   Брак у народов Центральной и Юго-Восточной Европы. – М., 1988. – 235с.
192501
  Бакиева Г.Т. Брак у тоболо-иртышских татар в конце XVIII - начале XX века // Археология, этнография и антропология Евразии : научный журнал / Сибирское отделение РАН. Ин-т археологии и этнографии СО РАН. – Новосибирск, 2010. – № 1 (41). – С. 83-90. – ISSN 1563-0102
192502
  Нечаева А.М. Брак, семья и закон / А.М. Нечаева, А.И. Пергамент. – М., 1974. – 40с.
192503
  Иванов М.А. Брак, семья, дети / М.А. Иванов. – 2-е изд., доп. – М., 1983. – 144с.
192504
  Иванов М.А. Брак, семья, дети. / М.А. Иванов. – 3-е изд., доп. – М., 1988. – 142с.
192505
  Нечаева А.М. Брак, семья, закон / А.М. Нечаева. – М., 1984. – 145с.
192506
  Чечот Д.М. Брак, семья, закон / Д.М. Чечот. – Л, 1984. – 208с.
192507
  Болотовский И.С. Брак, семья, здоровье. / И.С. Болотовский. – Казань, 1988. – 45с.
192508
  Вальзер М. Браки в Филиппсбурге / М. Вальзер. – Москва, 1979. – с.
192509
  Чуйко Л.В. Браки и разводы / Л.В. Чуйко. – М, 1975. – 175с.
192510
  Нефф В. Браки по расчету / В. Нефф. – М., 1965. – 382с.
192511
  Воронин Е.Г. Браковка связующих и опорных точек на оптико-электронных космических снимках. Анализ основных методов // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2015. – № 3. – С. 39-44 : рис. – Библиогр.: 8 назв. – ISSN 0016-7126
192512
  Воронин Е.Г. Браковка связующих и опорных точек на оптико-электронных космических снимках. Разработка методики браковки для экстремальных распределений // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2015. – № 5. – С. 33-40 : рис. – Библиогр.: 6 назв. – ISSN 0016-7126
192513
  Абдинбекова А.А. Бракониды (Hymenoptera, Braconidae) Азербайджана / А.А. Абдинбекова ; АН АзССР, Ин-т зоологии. – Баку : ЭЛМ, 1975. – 323 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 272-292
192514
  Булатов Г.Г. Браконьера к ответу. / Г.Г. Булатов, Б.А. Филимонов. – М., 1966. – 70с.
192515
  Шкурко В.А. Браконьерство и борьба с ним / В.А. Шкурко. – Минск, 1986. – 165с.
192516
  Ма Ф. Бракосочетание / Ф. Ма. – М., 1955. – 48с.
192517
  Чередниченко Д.С. Брама : поезії / Д.С. Чередниченко. – Київ, 1991. – 158 с.
192518
  Шилов Ю. Брама безсмертя / Ю. Шилов. – Київ : Український світ, 1994. – 384с. – ISBN 5-87274-321-1
192519
  Крапива К. Брама невмирущності : фантастична комедія / К. Крапива. – Київ, 1974. – 75 с.
192520
  Чибісова Н. Брами небесні, не змащені мрром // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 114-122. – ISSN 0208-0710
192521
  Галь Г. Брамс. Вагнер. Верди. Три мастера - три мира. / Г. Галь. – Москва : Радуга, 1986. – 477 с.
192522
  Ибсен Г. Бранд / Г. Ибсен. – 287-521с.
192523
  Воинов А.И. Бранденбургские ворота / А.И. Воинов. – Москва, 1971. – 222с.
192524
  Степанов Л.Л. Бранденбургские ворота : Политический роман / Л.Л. Степанов. – Москва : Современник, 1984. – 399с.
192525
   Бранденбургские ворота // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 10 (2913). – С. 64-65 : фото
192526
  Субботин Е В. Бранденбургские ворота. / Е В. Субботин. – М., 1979. – 32с.
192527
  Доброхотов Б.В. Бранденбургские концерты И.С. Баха / Б.В. Доброхотов. – Ніжин : Музгиз, 1962. – 88 с.
192528
  Чумак Р.М. Бране поле : роман / Р.М. Чумак. – Київ : Радянський письменник, 1969. – 430 с.
192529
  Чумак Р.М. Бране поле : роман / Р.М. Чумак. – Київ : Дніпро, 1978. – 420 с.
192530
  Чумак Р.М. Бране Поле : [роман] / Роман Чумак. – Київ : Дніпро, 1988. – 762 с.
192531
  Рязанцева Т. Бранець вічності : Аспекти поетичної творчості Олекси Стефановича / Тетяна Рязанцева; НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2007. – 106с. – ISBN 966-518-400-8
192532
  Поліщук О. Бранець вічності Олекса Стефанович // Слово і час : Науково-теоретичний журнал / Журнал інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАНУ. – Київ, 2007. – № 8. – С. 89-94. – ISSN 0236-1477
192533
  Ващенко В.В. Бранець класичної освіти : "філологічна свідомість" як рушій політичних проектів М. Грушевського // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ; Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І., Ін-т рукопису. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 142-. – ISBN 978-966-02-4451-1; 966-02-2780-9 (сер.)
192534
  Олдрідж Д. Бранець своєї землі / Д. Олдрідж. – Київ, 1971. – 496с.
192535
  Федоров Г.Б. и др. Бранештский могильник X-XI вв. / Г.Б. и др. Федоров. – Кишинев, 1984. – 111с.
192536
  Жуков Д.А. Бранислав Нушич / Д.А. Жуков. – Изд. 2-е доп. – Москва : Искуство, 1972. – 378с.
192537
  Жуков Д.А. Бранислав Нушич / Д.А. Жуков. – Изд. 2-е доп. – М., 1989. – 367с.
192538
   Бранислав Нушич : Библиографический указатель. – Москва, 1990. – 400с.
192539
  Хватов А.И. Бранислав Нушич (1864-1938) / А.И. Хватов. – 2-е изд. – Л.М., 1964. – 144с.
192540
   Бранта = Branta : сборник научных трудов Азово-Черноморской орнитологической станции / Межведомственная Азово-Черномор. орнитолог. станция , Ин-т зоологии НАН Украины им. И.И. Шмальгаузена, Мелитоп. гос. пед. ун-т им. Б. Хмельницкого [и др.]. – Мелитополь. – ISSN 1994-1722
Вып. 15. – 2012. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
192541
  Павлюк А. Бранці в звуоні. Закріплення правового статусу "полоненого" в національному законодавстві // Юридична газета. – Київ, 2016. – 25 жовтня (№ 43). – С. 20-21
192542
  Грабовський С. Бранці імперського дискурсу // Сучасність : Література, наука, мистецтво, суспільне життя.Часопис незалежної української думки / ТзОВ "Видавнича група "Сучасність". – Київ, 2007. – № 4/5. – С. 113-118. – ISSN 0585-8365
192543
  Фединишинець В.С. Бранці лісу, або Хащовики : іст.-пригодн. роман-гротеск із уст народу про життя Підкарпатської Русі у 30-х роках ХХ ст. / Володимир Фединишинець. – Ужгород : Патент, 2013. – 423, [1] с. : іл. – Заголовок обкл.: Бранці лісу. – ISBN 978-617-589-068-4
192544
  Нелсон Ю. Брасеро / Ю. Нелсон. – М., 1979. – 260с.
192545
  Мысливец И.А. Браславские озера / И.А. Мысливец, Г.С. Гигевич. – Минск : Университетское, 1987. – 77с. – (Природа рек, озер и водохранилищ Белоруссии)
192546
  Шидловский К.С. Браславские озера / К.С. Шидловский. – Минск, 1989. – 61с.
192547
  Дучыц Л.В. Браслаускае паазер"е у IX-XIV ст. / Л.В. Дучыц. – Минск, 1991. – 120с.
192548
  Брандт Л. Браслет 2 / Л. Брандт. – Л., 1957. – 192с.
192549
   Браслеты.. – М., 1967. – 143с.
192550
  Родичев Н.И. Брасовские аллеи / Н.И. Родичев. – Брянск, 1955. – 96с.
192551
  Хрипач В.А. Брассиностероиды / В.А. Хрипач. – Минск, 1993. – 283с.
192552
  Цехмиствро Н.Я. Брасткое сотрудничество УССР и Российской Федерации в сфере экономики в годы восьмой пятилетки (1966-1970) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.02 / Цехмиствро Н. Я.; КГУ. – Киев, 1983. – 17л.
192553
  Захарченко О. Брат-і-сестра : повість / Олена Захарченко. – Київ : Факт, 2007. – 180 с. – (Поза фокусом ; Насправді все інакше...). – ISBN 978-966-359-177-3
192554
   Брат - братові = Brother"s helping hand : Книга про ЗУАДК. – Філядельфія : Злучений український американський допомоговий комітет, 1971. – 263с. : іл.
192555
  Корин Г.А. Брат : Стихи и поэма / Г.А. Корин. – Москва : Советский писатель, 1981. – 103с.
192556
  Шкляревский И.И. Брат / И.И. Шкляревский. – М., 1982. – 110с.
192557
  Беркут И.В. Брат / Игорь Беркут, Роман Василишин. – Киев : Политическая литература ; Саммит-Книга, 2009. – 230, [2] с. : ил., табл. – (Художественная аналитика). – ISBN 978-966-7889-31-9
192558
  Фюрнберг Л. Брат Безымянный. Жизнеописание в стихах. / Л. Фюрнберг. – М, 1958. – 104с.
192559
  Боноски Ф. Брат Билл Макки / Ф. Боноски. – М., 1956. – 228с.
192560
  Чернов А.С. Брат великого химика Павел Иванович Менделеев в Тамбове // История науки и техники : Научный журнал / ООО Издательство "Научтехлитиздат". – Москва, 2007. – № 7. – С.27-30.
192561
   Брат Генрих : (масоны наших дней) / Вл. К-ъ ; предисл. А. Зенгер. – Санкт-Петербург : Тип. А.С. Суворина, 1911. – 46 с.
192562
  Данилов С.С. Брат гордится бартом / С.С. Данилов. – Ташкент, 1969. – 120с.
192563
   Брат для брата = Брат за брата : [рассказы о советско-болгарской дружбе : сб. очерков]. – Москва ; София : Советская Россия ; На отечествения фронт, 1974. – 176, [4] с. : фотогр.
192564
   Брат для брата. -- Брат за брата.. – София, 1974. – 351 с.
192565
  Смоляк О.О. Брат з братом : повість / О.О. Смоляк. – Київ, 1988. – 266 с.
192566
  Ковалевский В.А. Брат и сестра / В.А. Ковалевский. – М, 1958. – 254с.
192567
  Ковалевский В.А. Брат и сестра / В.А. Ковалевский. – М, 1958. – 254с.
192568
  Ковалевский В.А. Брат и сестра / В.А. Ковалевский. – М, 1960. – 234с.
192569
  Ковалевский В.А. Брат и сестра / В.А. Ковалевский. – М, 1960. – 234с.
192570
  Ковалевский В.А. Брат и сестра / В.А. Ковалевский. – Москва, 1964. – 438с.
192571
   Брат и сестра [Брат і сестра] : Крывеннька уточка ; Народни казкы [Кривенька уточка. Народні казки]. – Киев : Вид. кныгаpни С.И. Гомолинського ; Дpук. ген[еpала] Бpуна, аp[енд]. Л. Блехманом, 1890. – 32 с. – Вид. укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії


  Hа тит. аpк. та обкл. епігpаф з твоpу Д. Тіндаля. - В кн. також ст. "Вместо пpедисловія ко 2-му изданію ответ на статью г. И.H., помещенную в № 102 "Кіевлянина" 1868 г." (pос.) та 3 білоpус. наp. пісні.
192572
  Булычева А.А. Брат из другого дома / А.А. Булычева. – Львов, 1982. – 287с.
192573
   Брат Иуда.. – М., 1991. – 495с.
192574
  Лазарев В.Я. Брат милосердия / В.Я. Лазарев. – М., 1982. – 119с.
192575
  Клименко В. Брат милосердия // Исторический журнал : Научно-популярный журнал. – Москва, 2006. – № 9/10. – С. 4-19. – ISSN 1812-867Х
192576
  Захарченко В.І. Брат милосердний: : повісті та оповідання / В.І. Захарченко. – Київ, 1990. – 523 с.
192577
  Каганов В.І. Брат мій - ворог мій // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2016. – № 3/4 (116). – С. 8-11


  Про двох швейцарських математиків - Якоба та Йогана Бернуллі.
192578
  Пагутяк Галина Брат мій Енкіду : повість // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2009. – № 230/231. – С. 4-49
192579
  Кравченко В. Брат мій, ворог мій // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 11-17 лютого (№ 5). – С. 5


  "Відносини Мінська і Москви, Лукашенка і Путіна прекрасні своєю сталістю. Тут "братерська" любов чергується з ненавистю, дружба — зі зрадою, мир — з ворожнечею, а шантаж і блеф є обов"язковою передумовою нових домовленостей між учасниками Союзної ...
192580
  Шукшин В.М. Брат мой / В.М. Шукшин. – М, 1975. – 447с.
192581
  Шукшин В.М. Брат мой / В.М. Шукшин. – Сыктывкар, 1981. – 415с.
192582
  Шикина Л.В. Брат мой / Л.В. Шикина. – М., 1992. – 189с.
192583
  Уилсон М. Брат мой, враг мой / М. Уилсон. – М.
1. – 1956. – 432с.
192584
  Уилсон М. Брат мой, враг мой / М. Уилсон. – М.
1. – 1957. – 352с.
192585
  Уилсон М. Брат мой, враг мой : Роман / М. Уилсон. – Свердловск : Уральский рабочий
Кн. 1. – 1957. – 352с.
192586
  Уилсон М. Брат мой, враг мой / М. Уилсон. – М.
1. – 1958. – 419с.
192587
  Уилсон М. Брат мой, враг мой / М. Уилсон. – М.
1. – 1964. – 440с.
192588
  Уилсон М. Брат мой, враг мой / М. Уилсон. – Кишинев, 1977. – 616с.
192589
  Ярункова К. Брат Молчаливого Волка / К. Ярункова. – М., 1971. – 175с.
192590
  Грінченко Б.Д. Брат на брата : оповідання / Б. Грінченко. – [Львів] : [Накладом авт. [Друк. І. Айхельбергера, 1910. – 66 с.
192591
  Грицинський Д. Брат на брата : драма на 5 дій / Дм. Гpицинський. – Київ : Дpук. 1-ої Київ. Дpук. Спілки, 1911. – 47 с. – (Театpальна бібліотека ; Кн. 9)
192592
  Грінченко Б.Д. Брат на брата : оповідання / Борис Грінченко. – Вид. 2-е. – [Київ] : [Дpук. 1-ої Київ. Аpтілі Дpук. Спpави], 1917. – 70 с. – Прим. № 34159 і 834246 дефектні, без обкл., № 34159 відсутні с. 63-70
192593
  Ковский Е.Н. Брат на брата / Е.Н. Ковский. – Фрунзе
1. – 1969. – 245с.
192594
  Ковский Е.Н. Брат на брата / Е.Н. Ковский. – Фрунзе
2. – 1974. – 488с.
192595
  Ковский Е.Н. Брат на брата / Е.Н. Ковский. – Фрунзе
2,3. – 1974. – 488, 177с.
192596
  Немченко Г.Л. Брат найди брата: роман и повести / Г.Л. Немченко. – М., 1985. – 368с.
192597
  Кожевников А.В. Брат океана / А.В. Кожевников. – Л., 1946. – 359с.
192598
  Кожевников А. Брат океана : Роман / А. Кожевников. – Москва : Советский писатель, 1951. – 392с.
192599
  Кожевников А.В. Брат океана / А.В. Кожевников. – Красноярск, 1958. – 406с.
192600
  Кожевников А.В. Брат океана / А.В. Кожевников. – Новосибирск, 1961. – 443с.
192601
  Дунаевский Б.О. Брат песни / Б.О. Дунаевский. – М., 1969. – 220с.
192602
  Войцехівська Ірина Брат Президента УНР : (Олександр Грушевський) // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 3. – С. 156-157. – ISSN 0869-3595
192603
  Войцехівська І. Брат Президента УНР (Олександ Грушевський) // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 3. – С. 156-157. – ISSN 0869-3595
192604
   Брат радуги. – М., 1985. – 272с.
192605
  Бельгер Г. Брат среди братьев / Г. Бельгер. – Алма-Ата, 1981. – 315с.
192606
  Пасховер А. Брат у ворот / А. Пасховер, К. Коберник // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины: спецвыпуск / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2007. – № 28. – С. 19-22


  Взаємовідносини України і Росії у питанні вступу в НАТО
192607
  Бироваш М. Брат у ворот // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2011. – № 33 (470). – С. 16-19


  Москва начинает торговую войну с Украиной, желая затянуть Киев к себе в Таможенный союз и отбить у украинцев охоту наращивать торговлю с Евросоюзом.
192608
  Грін Ж. Брат Франциск = Frere Francois / Жюльєн Грін; З франц. переклала Галина Чернієнко. – Київ : Юніверс, 2006. – 296с. – Шифр дубл.809т Грін.Доп карт.ст. – (Життєписи). – ISBN 966-8118-35-9
192609
  Богомолов И.С. Брат, ты братством силен: очерки литературных взаимосвязей / И.С. Богомолов, Р.С. Мимоншили. – М, 1985. – 432с.
192610
   Брата крепкая рука.. – Ужгород, 1982. – 96с.
192611
  Тарновський М.М. Братам на Україну / М.М. Тарновський. – Львів : Книжково-журнальне вид-во, 1957. – 308 с.
192612
   Братам.. – К., 1940. – 175с.
192613
  Тардов М.С. Братання / М.С. Тардов. – Київ, 1935. – 111 с.
192614
   Братаны.. – Ростов н/Д., 1968. – 192с.
192615
  Латьева Л.В. Братва / Л.В. Латьева. – Кишинев, 1973. – 202с.
192616
  Шульга І.Г. Брате мій : історична повість / Ілля Шульга. – Ужгород : Карпати, 1971. – 224 с.
192617
  Чалий Б.Й. Брате мій Алжір / Б.Й. Чалий. – Київ, 1965. – 182 с.
192618
  Антипович Ю. Брате мій, Каїне... : [шкіци, вірші, есей, драми] / Юрій Антипович. – Полтава : Верстка, 2009. – 208 с. : 6 іл. ; 1 фото. – ISBN 978-966-7576-78-3
192619
  Браславський З.Б. Братерства висока сутність / З.Б. Браславський. – Ужгород, 1983. – 119с.
192620
  Біба П. Братерство : поезії / П. Біба. – Київ, 1948. – 93 с.
192621
  Рильський М.Т. Братерство / М.Т. Рильський. – Київ, 1950. – 108 с.
192622
   Братерство : фотоальбом. – Київ : Мистецтво, 1972. – 223 с. – 50-річчю утворення СРСР присвячується
192623
  Корнілов А.К. Братерство / А.К. Корнілов. – К, 1974. – 64с.
192624
  Біба П.М. Братерство : поезії / П.М. Біба. – Київ : Дніпро, 1983. – 272 с.
192625
  Маковійчук І.М. Братерство і єднання культур / І.М. Маковійчук. – К., 1981. – 81с.
192626
  Глазов Л.М. Братерство і єдність - наша сила і міць / Л.М. Глазов. – К, 1974. – 47с.
192627
   Братерство культур : збірник матеріалів з історії російсько-українського культурного єднання. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1954. – 455 с.
192628
   Братерство літератур : збірник матеріалів з історії російсько-українського літературного єднання. – Київ : Дніпро
Вип. 1 : [Дожовтневий період]. – 1977. – 423 с.
192629
   Братерство літератур : Збірник матеріалів з історії рос.-укр. літературного єднання. – Київ : Дніпро
Вип. 2 : Радянський період. – 1979. – 584 с.
192630
  Абакиров А. Братерство народів - братерство культур. : нарис про розвиток соц. культури / Абакиров А., Аскаров Т. – Київ : Дніпро, 1978. – 223 с.
192631
   Братерство народів - братерство культури. – Київ, 1960. – 460с.
192632
  Стадниченко В.Я. Братерство робітничих рук / В.Я. Стадниченко. – К., 1972. – 225с.
192633
  Міщенко Д. Братерство споріднених сердець // Дніпро : Літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2003. – № 11/12. – С. 67-76. – ISSN 0130-321Х
192634
  Станішевський Ю. Братерство театральних культур / Ю. Станішевський. – К., 1983. – 175с.
192635
  Єришев А.О. Братерство трудящих і релігійна нетерпимість / А.О. Єришев. – Київ, 1966. – 80с.
192636
  Сохань П.С. Братерство, народжене в боях / П.С. Сохань. – К., 1977. – 48с.
192637
   Братерство, народжене в боях.. – Київ, 1980. – 240с.
192638
   Братерство.. – К., 1971. – 348с.
192639
  Хоролець П.М. Братерська допомога великого російського народу та інших народів СРСР українському народу у відбудові і дальшому розвитку народного господарства західних областей республіки (1944-1950 рр.) : Дис... канд. іст.наук: / Хоролець П.М.; КДУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1955. – 326, ХХІІл. – Бібліогр.:л.І-ХХІІ
192640
  Королівський С.М. Братерська допомога великого Російського народу українському народові у боротьбі за встановлення радянської влади на Україні / С.М. Королівський. – Київ, 1953. – 30с.
192641
  Межелайтіс Е. Братерська поема / Е. Межелайтіс. – Київ : ДЛВ, 1958. – 195 с.
192642
  Маркевич О.П. Братерська співдружність біологів.... / О.П. Маркевич, 1954
192643
   Братерська співдружність російського і україського народів.. – Х., 1954. – 228с.
192644
  Пригодій М.І. Братерське єднання художніх культур народів СРСР / М.І. Пригодій. – К, 1976. – 115с.
192645
   Братерське слово. – Київ, 1975. – 327с.
192646
   Братерське слово. – К., 1982. – 343 с.
192647
  Журба С.Й. Братерське співробітництво / С.Й. Журба. – К., 1961. – 104с.
192648
  Шевченко І.Д. Братерське співробітництво / І.Д. Шевченко. – К, 1968. – 47с.
192649
  Залєвський А.Д. Братерське співробітництво і взаємодопомога - вирішальний фактор комуністичного будівництва / А.Д. Залєвський, С.Г. Фіногєнов. – Київ, 1975. – 96с.
192650
   Братерський союз народів. – Київ, 1972. – 275с.
192651
  Іваницький М.Н. Братерські зв"язки і співробітництво Радянської України з країнами народної демократії / М.Н. Іваницький. – К., 1957. – 39с.
192652
   Братец кролик, его друзья и враги.. – Л., 1969. – 176с.
192653
  Стороженко О. Брати-близнята : роман / Олекса Петрович Стороженко. – Одеса : Держвидав України, 1929. – 375 с.
192654
  Бредель В. Брати-віталійці / В. Бредель. – К., 1969. – 132с.
192655
   Брати-місяці.. – Київ, 1981. – 16с.
192656
  Пушкін О.С. Брати-розбійники / О.С. Пушкін. – К, 1937. – 15с.
192657
  Копиленко О. Брати / О. Копиленко : Укрвидав ЦК КП(б)У, 1943. – 80 с.
192658
  Цюпа І.А. Брати : Роман / І.А. Цюпа. – Київ : Радянський письменник, 1950. – 222 с.
192659
  Микитенко І.К. Брати : Вуркагани: Повісті; Ранок: Роман / І.К. Микитенко. – Київ : Держлітвидав УРСР, 1962. – 425 с.
192660
  Томчаній М.І. Брати : роман / М.І. Томчаній. – Ужгород : Карпати, 1972. – 176 с.
192661
  Микитенко І.К. Брати : (Вуркагани: Повісті; Диктатура: П"єса; Вибрані твори: Для сережн. та ст. шк. віку / І.К. Микитенко. – Київ : Веселка, 1977. – 224 с.
192662
  Сейтаков Б. Брати : роман / Б. Сейтаков. – Київ : Дніпро, 1981. – 623 с.
192663
  Микитенко І.К. Брати : Вуркагани: Повісті; Диктатура: П"єса / І.К. Микитенко. – Київ : Дніпро, 1986. – 302 с.
192664
  Слюдикова Т.Б. Брати Бердяєви - кияни: тематичний огляд київських архівних зібрань // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2002. – № 1/3. – С. 144-153. – ISSN 0320-9466
192665
  Баліцька К. Брати Грімм // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2012. – № 9/10 (91). – С. 3 обкл., 56
192666
  Самійленко Л. Брати Грушевські ожили на зламі епох // Культура і життя : загальнодержавна українська назета. – Київ, 2016. – 23 вересня (№ 39). – С. 11


  Презентація книги "Постать Марка Грушевського на зламі епох: історико-культурологічні візії" відбулась у столичному Історико-меморіальному музеї Михайла Грушевського.
192667
  Медуниця М.М. Брати і побратими : Роман-хроніка з життя Панаса Мирного і його брата Івана Білика / М.М. Медуниця. – Київ : Радянський письменник, 1990. – 420 с.
192668
  Біленко Василь Брати Капранови про шторми, морську хворобу та жінок на мотузці : хобі // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 2 (49), квітень. – С. 20-21 : Фото
192669
  Махінчук М. Брати Лазаревські в долі Шевченка // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2009. – № 19 (256). – С. 66


  Олександр Олександрович Лазаревський - останній, певно, відомий представник славного роду, котрий залишив помітний слід у долі Великого Кобзаря
192670
  Гаврилюк Ю. Брати Лебединцеві в долі родини Грушевських // Над Бугом і Нарвою : Український часопис Підляшшя. – Bielsk Podlaski, 2016. – № 6 (148). – С. 26-30. – ISSN 1230-2759


  Нові штрихи до "холмської метрики" Михайла Грушевського.
192671
  Ліндгрен А. Брати Лев"яче Серце / А. Ліндгрен. – Київ, 1985. – 158 с.
192672
  Курінна М.А. Брати Лифарі та агентурна розробка ДПУ УСРР "Артисти" // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2010. – № 6 (495). – С. 189-194. – ISSN 0130-5247
192673
   Брати Лупії : бібліогр. довідник / Всеукр. т-во "Просвіта" ім. Тараса Шевченка ; [упоряд. О.В. Лупій ; ред. Л.С. Бондаренко]. – Київ : [б. в.], 2015. – 28 с. : портр. – Бібліогр. в кінці ст.


  У пр. №3070BR напис: Науковій бібліотеці ім. М.О. Максимовича Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка, 28.09.2015 р. Підпис
192674
  Кіплінг Р. Брати Моуглі : (Оповідання з життя дитини між звірями) / Р. Кіплінг ; Пеpеклав Юp. Сїpий [Ю.П. Тищенко]. – вид. 2-ге. – Київ ; Відень : Видавн. Т-во "Дзвін" ; З друк. Х. Райсера Синів, 1920. – 235 с. : мал.
192675
  Крикливий Ю.Г. Брати на себе / Ю.Г. Крикливий. – Х., 1987. – 141с.
192676
  Мазурмович Б.М. Брати Олександр і Володимир Ковалевські : лекція для студентов-заочників природничих факультетів пед. інститутів. / Б.М. Мазурмович. – Київ : Радянська школа, 1948. – 32 с.
192677
  Калениченко П.М. Брати по класу - брати по зброї. Участь польськ. інтернаціоналістів у боротьбі за владу Рад на Україні. 1917-1920 рр. / П.М. Калениченко. – К., 1973. – 199с.
192678
  Маленко Є.Ю. Брати Радченко / Є.Ю. Маленко. – Х., 1970. – 127с.
192679
  Строков Л.М. Брати Раєвські. / Л.М. Строков. – К., 1977. – 72с.
192680
  Сіменон Ж. Брати Ріко / Ж. Сіменон. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1962. – 167 с.
192681
   Брати.. – К., 1975. – 223с.
192682
   Брати.. – К., 1979. – 184с.
192683
  Гетьманець М. Брати. Невигадана історія // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Харків, 2016. – № 1/3
192684
  Москвитин А.М. Братина / А.М. Москвитин. – М, 1971. – 87с.
192685
  Адрианов Ю.А. Братина / Ю.А. Адрианов. – Москва, 1972. – 144с.
192686
  Дангулов С.А. Братина / С.А. Дангулов. – Москва : Молодая гвардия, 1986. – 670 с.
192687
  Дангулов С.А. Братина / С.А. Дангулов. – Москва : Военное издательство, 1990. – 527с.
192688
  Полотнянко Н.А. Братина: Стихи. / Н.А. Полотнянко. – Саратов, 1977. – 47с.
192689
  Бруновски А. Братислава = Каталог выставки / А. Бруновски. – Москва : Советский художник, 1982. – [16] с.
192690
  Сидор-Гібелінда Олег Братів наших, мудріших... // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 2. – С. 58-59. – ISSN 0130-5212
192691
  Євдокименко В.Ю. Братнє єднання / В.Ю. Євдокименко. – Київ, 1966. – 76с.
192692
  Дем"янчук І.Л. Братнє єднання культур російського і українського народів : Стенограма двох публічих лекцій / І.Л. Дем"янчук; Т-во для поширення політичних та наукових знань УРСР. – Київ, 1954. – 60с.


  На титульному листі автограф
192693
   Братнє єднання літератур народів СРСР. – Київ : Вища школа, 1982. – 168 с.
192694
  Косарик Д.М. Братні зорі / Д.М. Косарик. – Київ, 1983. – 362 с.
192695
  Лучук В.І. Братні луни : поезії / В.І. Лучук. – Львів, 1974. – 136 с.
192696
   Братній перегук.. – Львів, 1980. – 142с.
192697
  Щербак А.І. Братня допомога російських письменників. / А.І. Щербак, 1954. – [21] с.
192698
  Гриневич В. Братня любов // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2012. – № 46 (263). – С. 54-56. – ISSN 1996-1561


  Український радянський патріотизм як нав"язана форма малоросійства.
192699
  Мельник Л.Г. Братня співдружність народів СРСР у битві за Україну в роки Великої Вітчизняної війни (до історіографії питання) // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1985. – С. 3-10. – (Історичні науки ; Вип. 27)


  В статье дан историографический обзор исследований советских историков, в которых освещается братское содружество народов СССР в битве за Советскую Украину в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
192700
   Братова міцна рука. – Ужгород-Москва, 1979. – 72с.
192701
   Братсво литератур.. – Алма-Ата, 1986. – 197с.
192702
   Братсво народов -- братство литератур.. – Ташкент, 1984. – 256с.
192703
  Станев Х. Братска дружба ни свързва : (очерк за Полтавска област) / Христо Станев. – София : Изд-во на Отечествения фронт, 1981. – 183 с. : ил.
192704
  Горшков В.П. Братская взаимопомощь : В помощь лектору / В.П. Горшков, В.Л. Павленко; О-во "Знание" УССР. – Киев, 1984. – 13с. – (В семье единой)
192705
   Братская ГЭС.. – Иркутск
2. – 1967. – 679с.
192706
   Братская дружба, всестороннее сотрудничество. – Москва, 1969. – 224с.
192707
  Лахе А. Братская помощь // Среди настоящих друзей. – Киев, 1963. – С. 15-17
192708
  Мирзоев Сайяд Мусеиб оглы Братская помощь Азербайджанской ССР в развитии нефтяной промышленности Туркменистана (1946-1965 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Мирзоев Сайяд Мусеиб оглы; МВ и ССО Аз.ССР. Азерб. гос. пед. ин-т. – Баку, 1981. – 24л.
192709
  Павлова Н.Г. Братская помощь великого русского народа белорусскому народу в восстановительный период (1921-25 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Павлова Н.Г.; Мин. культуры СССР. БГУ им. В.И.Ленина. – Минск, 1954. – 19л.
192710
  Гудзенко Н.А. Братская помощь великого русского народа в восстановлении и развиии тяжелой промышленности и железнодорожного транспорта Советской Украины в годы четвертой пятилетки : Дис... канд. ист.наук: / Гудзенко Н.А.; Ин-т повыш. квалиф. преподават. марксизма-ленинизма при КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1954. – 259л. – Бібліогр.:л.I-XVII
192711
  Гудзенко Н.А. Братская помощь великого русского народа в восстановлении и развитии тяжелой промышленности и железнодорожного транспорта Советской Украины в годы четвертой пятилетки : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Гудзенко Н.А. ; КГУ им. Тараса Шевченко , Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма. – Киев, 1954. – 16 с.
192712
  Пейсахович А.Я. Братская помощь великого русского народа в восстанровлении народного хозяйства и развитии культуры Белорусской ССР. : Автореф... Канд.ист.наук: / Пейсахович А.Я.; Белорус.гос.ун-т. – Минск, 1954. – 18л.
192713
  Буцько Н.А. Братская помощь великого русского народа и других народов СССР украинскому народу в восстановлении народного хозяйств республики в годы Великой Отечественной войны : Автореф. дис... канд. ист. наук: / Буцько Н.А.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1954. – 15с.
192714
  Буцько М.А. Братская помощь великого русского народа и других народов СССР украинскому народу в восстановлении народного хозяйства республики в годы Великой Отечественной войны (1943-1945 гг.) : Дис... канд. ист .наук: / Буцько М. А.; Буцко М.А.; КГУ им. Т. Шевченко. – Киев, 1954. – 291л. – Бібліогр.:л.I-XXIV
192715
  Романова З.Г. Братская помощь великого русского народа молдавскому народу в восстановлении и развитии народного хозяйства в послевоенный период : Автореф... канд. ист.наук: / Романова З. Г.; ИПКП маркс. лен. при КГУ. – К., 1953. – 15л.
192716
   Братская помощь пострадавшим семействам Боснии и Герцеговины : [Сборник]. – Санкт-Петербург : Изд. Петерб. отд. Слав. ком. ; В тип. А.А. Краевского, 1876. – 494 с. – Экз. в разных тип. переплетах
192717
  Струмскис К. Братская помощь советских республик литовскому народу в построении социализма в Литве. : Автореф... Канд.ист.наук: / Струмскис К.; Вильнюс.гос.ун-т. – Вильнюс, 1966. – 21л.
192718
  Жумасултанов А. Братская помощь трудящимся Казахстана освобожденным от немецко-фашистской окупации районам в годы ВОВ : Автореф... канд .ист.наук: / Жумасултанов А.; МВиССО Каз.ССР, Казах.ГУ, Каф. ист Казах.ССР. – Алма-Ата, 1963. – 23л.
192719
  Хонигсман Я.С. Братская помощь трудящихся Западной Украины испанскому народу в борьбе с фашизмом (1936-1939 гг.) / Я.С. Хонигсман. – Львов, 1989. – 206с.
192720
  Межелайтис Э.Б. Братская поэма / Э.Б. Межелайтис. – Вильнюс : Советский писатель, 1955. – 196 с.
192721
  Василевский Н.Д. Братские связи СССР с социалистическими странами как фактор интернационального воспитания трудящихся : Автореф... канд.ист.наук: 09.00.02 / Василевский Н.Д.; КГУ. – К, 1978. – 18л.
192722
  Василевский Н.Д. Братские связи СССР с социалистическими странами как фактор интернациональого воспитания трудящихся (на материалах Украинской ССР) : Дис... канд. ист. наук: / Василевский Н.Д.; МВ и ССО УССР; Киевский инж.-строит. ин-т. – Киев, 1977. – 200л. – Бібліогр.:л.176-200
192723
  Ярнатовская В.Е. Братские союзы молодежи СССР и ГДР / В.Е. Ярнатовская. – М., 1984. – 143с.
192724
   Братские страны социализма.. – М., 1966. – 112с.
192725
  Медынский Е.Н. Братские школы Украины и Белоруссии в 16-17 вв. и их роль в воссоединении Украины с Россией / Е.Н. Медынский. – Москва, 1954. – 176 с.
192726
  Артемьев А.П. Братский боевой союз народов СССР в Великой Отечественной войне / А.П. Артемьев. – Москва, 1975. – 199с.
192727
  Юхма М. Братский ковш : стихи / М. Юхма; пер. с чуваш. – Москва : Современник, 1975. – 62 с.
192728
   Братский круг.. – Барнаул, 1982. – 80с.
192729
   Братский союз : стихи поэтов сов. республик / [сост. А.И. Кравченко ; худож. И.М. Гаврилюк]. – Донецк : Донбас, 1982. – 232 с. : ил. ; 13х8 см. – Миниатюрное издание
192730
   Братский союз народов СССР.. – М., 1982. – 39с.
192731
   Братский союз.. – М., 1970. – 424с.
192732
  Кузмин-Тарасов Братское боевое содружество русского и болгарского народов в борьбе за освобождение Болгарии от турецкого ига. : Автореф... Канд.ист.наук: / Кузмин-Тарасов А.А.; Моск.обл.пед.ин-т. – М, 1954. – 12л.
192733
   Братское водохранилище : (физико-географический очерк). – Иркутск, 1973. – 96с.
192734
   Братское единство народов СССР.. – Кишинев, 1976. – 326с.
192735
  Сергеев В.Е. Братское содружество / В.Е. Сергеев. – М., 1981. – 64с.
192736
   Братское содружество литератур / Ариф, , Мамед, Лукьянова С.Л. и. – Баку, 1972. – 94с.
192737
  Тот А. Братское содружество народов СССР и Чехословакии в борьбе против фашизма за национальную независимость Чехословакии (1935-1945 гг.) : автореф. ... канд. ист. наук: 07.00.04 / Тот Андрей ; Ужгород. гос. ун-т. – Ужгород, 1984. – 23 с.
192738
   Братское содружество народов СССР. 1922-1936 гг.. – М., 1964. – 439с.
192739
  Зиза Н.К. Братское содружество рабочего класса в борьбе за индустриализаци. страны / Н.К. Зиза, З.Г. Лихолобова. – К, 1984. – 158с.
192740
   Братское содружество союзных республик в развитии народного хозяйства СССР. 1917-1971.. – М., 1973. – 556с.
192741
   Братское содружество.. – Ереван, 1975. – 199с.
192742
  Толстой В.С. Братское сотрудничество белорусского и польского народов. 1944-64 гг. / В.С. Толстой. – Минск, 1966. – 140с.
192743
  Мирочицкий Лев Павлович Братское сотрудничество Белорусской ССР и Чехословацкой Социалистической Республики (1956-1966 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Мирочицкий Лев Павлович; АН БССР. Отд. обществ. наук. – Минск, 1972. – 22л.
192744
   Братское сотрудничество Белорусской ССР с союзными республиками. – Минск, 1974. – 208с.
192745
  Усубалиев Е.Т. Братское сотрудничество и взаимопомощь народов СССР в области высшего образования / Е.Т. Усубалиев. – Фрунзе, 1985. – 129с.
192746
   Братское сотрудничество народов Советского Союза -- интернационализм в действии.. – М., 1978. – 200с.
192747
  Шевелев А.Г. Братское сотрудничество польских социал-демократов с большевиками в 1900-1910 годах. : Дис... доктор ист.наук: / Шевелев А.Г.; Киев. инж.-строит. ин-тут. – К., 1965. – 720л. – Бібліогр.:л.693-720
192748
  Шевелев А.Г. Братское сотрудничество польских социал-демократов с большевиками в 1903-1910 гг. / А.Г. Шевелев. – К, 1966. – 260с.
192749
  Молодцов Л.М. Братское сотрудничество советских республик в восстановлении и развитии народного хозяйства СССР, (1945-1950 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Молодцов Л.М.; АОН при ЦК КПСС. Каф. истории СССР. – М., 1971. – 24л.
192750
   Братское сотрудничество советских республик в хозяйственном и культурном строительстве.. – М., 1971. – 240с.
192751
  Ступов А.Д. Братское сотрудничество социалистических стран. / А.Д. Ступов. – М., 1962. – 62с.
192752
  Ахмедшина Ф.А. Братское сотрудничество узбекского и азербайджанского народа в период создания материально-технической базы коммунизма (1959-1965 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Ахмедшина Ф.А.; Самарк. гос. ун-т им. Алишера Навои. – Самарканд, 1967. – 25л.
192753
  Исмаилова С. Братское сотрудничество узбекского и украинского народов в годы Великой Отечественной войны (1941-1945) : Автореф... канд. ист.наук: / Исмаилова С.; Самарк. гос. ун-тет им. Алишера Навои. – Самарканд, 1966. – 24л.
192754
  Добржанский А.В. Братское сотрудничество Украинской ССР и республик советской Прибалтики в сфере экономики в условиях развитого социализма (1966 - 1980 гг.) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : Спец. 07.00.02 - История СССР / Добржанский А.В. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1985. – 24 с.
192755
  Добржанский А.В. Братское сотрудничество Украинской ССР и республик Советской Прибалтики в сфере экономики в условиях развитого социализма. : Дис... канд. истор. наук : 07.00.02 / Добржанский А.В.; Черновиц. гос. ун-т. – Черновцы, 1985. – 221 с. – Бібліогр.: с. 186-215
192756
  Даниленко Виктор Михайлович Братское сотрудничество Украинской ССР и Российской Федерации в развитии образования и науки (1926-1937 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Даниленко Виктор Михайлович; АН УССР. Ин-т истории. – К., 1978. – 27л.
192757
  Цехмистро Нина Яковлевна Братское сотрудничество УССР и Российской Федерации в сфере экономики в годы восьмой пятилетки (1966-1970 гг.) : Дис... канд. историч.наук: 07.00.02 / Цехмистро Нина Яковлевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – 236л. – Бібліогр.:л.197-236
192758
  Лучук В.И. Братское эхо : стихи / В.И. Лучук. – Москва, 1981. – 56 с.
192759
  Шевелев А.Г. Братскойе сотрудничество СДКПиЛ с большевиками в 1900-1910 гг. : Автореф. дис. ... д-ра ист. наук / Шевелев А. Г. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1966. – 61 с.
192760
  Назарко І. Братства і їх роль в історії української церкви та освіти // Хроніка - 2000 : Український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2007. – Вип. 71 : Україна освітня : історія. персоналії.поступ. – С. 152-165.
192761
  Грінченко Б. Братства і просвітна справа на Вкраїні за польського панування до Б. Хмельницького / написав Б. Грінченко // [Про Галичину та життя галицьких українців] : [З малюнками] / В. Доманицький. – [Київ] : [Дpук. Пеpшої Київ. Дpук. Спілки], 1909. – 34 с. – ([Товариство "Пpосвіта" у Київі] ; [№ 33])


  На тит. стор. підпис - В. Данилевич
192762
  Грінченко Б.Д. Братства і просвітна справа на Вкраїні за польського панування до Б.. Хмельницького / Борис Гринченко. – Вид. 2-ге. – Черкаси : Видавн. Т-во "Сіяч". Друк. Х.Д. Раздольського, 1917. – 34 с. – (Видавниче Товариство "Сіяч" ; № 5)


  На прим. № 34160 дарчий надпис на тит. стор.: Від Всечесн. отця Стефана Орлика Єпископа Житомирського й Бердичівсського. Протоієрей Павло Цинкаловський. 20 вересня 2 жовтня 1922 село Глибочок Волинь
192763
   Братства солнечный венок : стихи поэтов брат. республик о Крыме / худож. А.А. Хмара. – Симферополь : Таврия, 1982. – 158 с. : ил. ; 13х8 см. – Миниатюрное издание
192764
  Кукурудза А. Братства та громадські організації Волині 20-х років XX ст. у національно-церковному відродженні // Історія релігій в Україні : науковий щорічник. 2011 рік / Ін-т релігієзнавства - філія Львів. музею історії релігії ; Львів. від-ня Ін-ту укр. археогр. та джерелознавства ім. М. Грушевського НАНУ [та ін.]. – Львів, 2011. – Кн. 1. – С. 436-445. – ISBN 966-7379-92-11
192765
  Ісаєвич Я.Д. Братства та їх роль в розвитку української культури 16 -18 ст. / Я.Д. Ісаєвич. – Київ : Наукова думка, 1966. – 251с.
192766
   Братства широкие крылья. – Вильнюс, 1986. – 182с.
192767
  Расули М.М. Братства щедрые плоды / М.М. Расули. – Ташкент, 1974. – 183с.
192768
  Гурська Л.І. Братства як суб"єкт самосвідомості і захисту української православної духовності // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 10-13. – (Філософія. Політологія ; Вип. 30)


  Розглядається проблема шкільної і видавничої діяльності православних братств.
192769
  Адалис А.Е. Братство / А.Е. Адалис. – Москва, 1937. – 47с.
192770
  Баялинов К. Братство : трилогия / К. Баялинов. – Фрунзе : Кыргызстан
1. – 1965. – 298 с.
192771
  Баялинов К. Братство : роман / К. Баялинов. – Москва : Советский писатель, 1972. – 518 с.
192772
   Братство. – Л., 1982. – 511с.
192773
   Братство. – Москва : Профиздат, 1983. – 268 с.
192774
  Пядышев Б. Братство / Б. Пядышев. – София, 1987. – 201с.
192775
  Матео Х.М. Братство / Х.М. Матео. – М., 1987. – 173с.
192776
  Губарев Виктор Братство "Веселого Роджера" : досье // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 10. – С. 70-83 : Фото
192777
  Иванов Н. Братство бауманцев всех поколений = МГТУ 175 лет // Наука и жизнь : научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2005. – № 11
192778
  Серко Евгений Братство воды и камня // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2013. – № 5/6, июнь - июль. – С. 44-53 : фото
192779
  Тополь Э. Братство Маргариты : [повести] / Эдуард Тополь. – Москва : АСТ ; Астрель, 2010. – 347, [3] с. – Содерж.: Братство Маргариты ; Япона коммуна ; Father"s dance ; Ритуальное убийство ; Повесть о настоящем. – ISBN 978-5-17-062527-7
192780
   Братство народов и интернациональное воспитание. – Ташкент, 1974. – 267с.
192781
   Братство народов и литератур.. – Баку, 1981. – 297с.
192782
  Мусин М.М. Братство народов, содружество языков / М.М. Мусин. – Казань, 1964. – 95с.
192783
  Понарина Е. Братство не по крови. Будущая профессура СНГ осваивает науки, искусство дискуссий и практику работы на ядерном реакторе в Дубне. // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 28 сентября (№ 39)


  Открывали Юбилейные курсы СИН-нано-2012 стран СНГ для молодых ученых, аспирантов и студентов в НИЦ “Курчатовский институт” нерядовые люди - сам глава этого центра М.Ковальчук, нынешний и экс-министры науки и образования РФ Д.Ливанов и А.Фурсенко, ...
192784
  Хилтунен В.Р. Братство общего ключа. / В.Р. Хилтунен. – М., 1990. – 172с.
192785
   Братство по оружию. – М., 1975. – 383с.
192786
   Братство по оружию, братство в труде. – Москва, 1975. – 191с.
192787
   Братство по оружию.. – М., 1988. – 352с.
192788
  Трененков Е.М. Братство по труду / Е.М. Трененков. – М., 1980. – 47с.
192789
  Рыбакова М. Братство проигравших : Роман // Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал. – Санкт-Петербург, 2004. – № 5. – С.31-85. – ISSN 0321-1878
192790
  Яблонський В.М. Братство української державності: історія створення та діяльності // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2014. – № 2 (515) березень - квітень. – С. 131-143. – ISSN 0130-5247
192791
  Жаренов А.С. Братство фронтовое / А.С. Жаренов. – М., 1982. – 189с.
192792
   Братство, рожденное в боях.. – Воронеж, 1989. – 334с.
192793
  Лазаров Х.Г. Братство, рождённое в огне / Х.Г. Лазаров. – Орджоникидзе, 1976. – 102с.
192794
  Голуб П.А. Братство, скрепленное кровью / П.А. Голуб. – М., 1958. – 79с.
192795
  Мурадян В.А. Братство, скрепленное кровью / В.А. Мурадян. – Москва, 1969. – 320с.
192796
   Братство, що не промина… // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1997. – Квітень (№ 5)


  Відзначили свій День географа випускники 1972 року, а серед них - учений і поет Володимир Пащенко, докт. географ. наук, співробітник Ін-ту географії НАНУ. Про його поетичну творчість.
192797
  Хадкевич Т.К. Братство; Эхо в горах; Веснянка / Т.К. Хадкевич. – Минск : Мастацкая літ., 1975. – 395 с.
192798
   Братством сильны. – Днепропетровск, 1982. – 304с.
192799
   Братству крепнуть. Боевые подвиги советских и чехословацких воинов при освобождении Чехословакии от фашизма. – Москва, 1969. – 80с.
192800
  Степаненко Ю.О. Братська радянсько-чехословацька Дружба нерушима.. / Ю.О. Степаненко. – Вінниця, 1957. – 16с.
192801
  Кілессо Т.С. Братський Богоявленський монастир і Києво-Могилянська академія / Т.С. Кілессо. – Київ : Техніка, 2002. – 144с. – (Національні святині України). – ISBN 966-575-190-5
192802
  Ямчук Павло Братські школи та їхня роль у формуванні релігійно-духовного світогляду українців доби пізнього Середньовіччя та барокко // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2009. – № 1. – С. 134-139. – ISSN 1728-3671
192803
  Черкасов О.В. Братські школи у висвітленні історичної науки середини ХІХ - початку ХХ ст. // Український історичний журнал : Науковий ж-л / НАНУ, Ін-т іст. України, Ін-т політич. і етнонац. досліджень. – Київ, 2002. – № 3. – С.74-84. – ISSN 0130-5247
192804
  Чернов Ю. Братські школи України 16-17 століття як унікальне явище народної творчості в системній організації педагогічного процесу // Шлях освіти : ексклюзивні матеріали Мін-ва освіти України АПН, питання зарубіжної та вітчизняної педагогіки / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2001. – № 1. – С. 40-44


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
192805
  Мединський Є.М. Братські школи України і Білоруссіі в 16-17 ст. / Є.М. Мединський. – К, 1958. – 211с.
192806
  Каранович З. Братсько-сестринський інцест: між ієрогамією та гріхом кровозмішення (на прикладі пісень про намір царя Стефана одружитися із сестрою) // Народна творчість та етнологія : спецвипуск / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2012. – № 2 : Сербська фольклористика - Serbian Folkloristics. – С. 35-40. – ISSN 0130-6936
192807
  Саакян А. Брату - брат : стихи / А. Саакян; пер. с арм. В.Каныкина. – Москва : Советский писатель, 1986. – 157 с.
192808
  Курчавов И.Ф. Братушки / И.Ф. Курчавов. – М, 1984. – 416с.
192809
  Тумасов Б.Е. Братушки / Б.Е. Тумасов. – Краснодар : Книжное издательство, 1991. – 272 с. – ISBN 5-7561-0429-1
192810
  Казаков М. Братчик Нестор Шараєвський (Шараївський) // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 73-76. – ISBN 978-966-171-783-0
192811
  Бузмаков Г.И. Братчиковы / Г.И. Бузмаков. – Москва, 1988. – 256с.
192812
  Соколов Никита Братчина святой Софии / Соколов Никита, Коливабов Аркадий // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 8. – С. 38-56 : Фото, карта
192813
  Устинов В.А. Братчина. / В.А. Устинов. – Петрозоводск, 1978. – 158с.
192814
  Хаджов И. Братя Димитъръ и Константинъ Миладинови. / И. Хаджов. – 308с.
192815
  Ценов Ц. Братята и сестрите на Христо Ботев / Ц. Ценов. – София, 1991. – 128 с.
192816
  Талев Д. Братята от Струга: повест / Д. Талев. – София, 1981. – 236с.
192817
  Игнатов П.К. Братья-герои / П.К. Игнатов. – М.-Л., 1945. – 96с.
192818
  Игнатов П.К. Братья-герои / П.К. Игнатов. – Краснодар, 1962. – 188с.
192819
  Игнатов П.К. Братья-герои / П.К. Игнатов. – Краснодар, 1981. – 176с.
192820
  Барашев Р. Братья-композиторы = Декабрь юбилейный / Р. Барашев, А. Каревин, А. Трофимова // 2000 : еженедельник. – Киев, 2013. – 29 ноября - 5 декабря (№ 48). – С. С 1


  1 дек. с разницей в пять лет родились братья Майбороды - старший Георгий и младший Платон, выдающиеся украинские композиторы, лауреаты Госпремии УССР, народные артисты СССР.
192821
  Росин В.Е. Братья-медвежата / В.Е. Росин. – К., 1986. – 24с.
192822
  Коцюбинский М.М. Братья-месяцы / М.М. Коцюбинский. – Москва, 1966. – 20 с.
192823
  Солнцев Р. Братья-пасечники : Рассказы // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2007. – № 6. – С. 75-93. – ISSN 0130-7673
192824
  Зайцев Б.К. Братья-писатели / Б.К. Зайцев. – М., 1991. – 45с.
192825
  Пушкин А.С. Братья-разбойники / А.С. Пушкин. – М-Л, 1929. – 144с.
192826
   Братья-сатирики.. – Баку, 1966. – 163с.
192827
  Степанов Г. Братья-славяне против двух империй // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журн. – Москва, 2013. – № 13 (1264). – С. 38-41 : фото. – ISSN 0234-1670
192828
  Маркиш П.Д. Братья / П.Д. Маркиш. – 364 с.
192829
  Федин К. Братья / К. Федин. – Л. – 320с.
192830
  Федин К. Братья / К. Федин. – М., 1948. – 419с.
192831
  Мдивани Г.Д. Братья / Г.Д. Мдивани. – М, 1951. – 29с.
192832
  Гудайтис-Гузявичус Братья / Гудайтис-Гузявичус. – Вильнюс
1. – 1953. – 556с.
192833
  Гудайтис-Гузявичус Братья / Гудайтис-Гузявичус. – Вильнюс
1. – 1956. – 535с.
192834
  Гудайтис-Гузявичус Братья / Гудайтис-Гузявичус. – Вильнюс
2. – 1956. – 758с.
192835
  Гудайтис-Гузявичус Братья / Гудайтис-Гузявичус. – Москва, 1957. – 816 с.
192836
  Ли Братья / Ли, Бо-Пин, 1957. – 48с.
192837
  Сейтаков Б. Братья : роман / Б. Сейтаков. – Москва : Известия, 1963. – 677 с.
192838
  Шаларь А.Н. Братья : рассказ / А.Н. Шаларь. – Кишинев : Картя молдовеняскэ, 1965. – 56 с.
192839
  Шаларь А.Н. Братья / А.Н. Шаларь. – Кишинев, 1965. – 56с.
192840
  Федин К.А. Братья : Роман / К.А. Федин. – Москва : Советский писатель, 1971. – 383с.
192841
  Федин К.А. Братья / К.А. Федин. – М., 1976. – 382с.
192842
  Томчаний М.И. Братья : роман / М.И. Томчаний. – Москва, 1976. – 224 с.
192843
  Перевозчиков М.С. Братья / М.С. Перевозчиков. – Красноярск, 1981. – 288с.
192844
  Сейтаков Б. Братья : роман / Б. Сейтаков. – Москва : Советский писатель, 1982. – 592 с.
192845
  Туричин И.А. Братья / И.А. Туричин. – Л., 1984. – 191с.
192846
  Журман З. Братья / З. Журман. – М., 1984. – 112с.
192847
  Перевозчиков М.С. Братья / М.С. Перевозчиков. – Красноярск, 1988. – 494с.
192848
  Латтман Д. Братья : роман ; перев. с немецкого / Д. Латтман. – Москва : Радуга, 1989. – 458 с.
192849
  Федин К.А. Братья / К.А. Федин. – М., 1989. – 363с.
192850
  Сперанская Ю.К. Братья Адельгейм / Ю.К. Сперанская. – М., 1987. – 293с.
192851
  Бондаренко К. Братья Барановские. История борьбы и предательства // Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Киев, 2008. – № 29/30. – С. 64-67.
192852
  Левнин В.Н. Братья бруклинских апостолов / В.Н. Левнин. – Ставрополь, 1978. – 87с.
192853
  Писаревский Д.С. Братья Васильевы. / Д.С. Писаревский. – М., 1981. – 320с.
192854
  Агалакова Ж. Братья Венявские // Творчество народов мира. – Москва, 2007. – Вып. 7. – С. 24-41.
192855
  Чиняков А.Г. Братья Веснины / А.Г. Чиняков. – Москва, 1970. – 180 с.
192856
  Хиллиг Г. Братья Виталий и Антон Макаренко в 1920-1930-х гг. / Г. Хиллиг. // Педагогика : Научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2006. – № 9. – С. 78-85. – ISSN 0869-561Х
192857
  Бредель В. Братья витальеры / В. Бредель. – Л., 1975. – 176с.
192858
  Бредель В. Братья витальеры : [роман о К. Штертебекере] / Вилли Бредель. – Ярославль : Верхне-Волж. кн. изд-во, 1991. – 799 с. – В изд. также: Черній корсар / Є. Сальгари ; Пираті Мексиканского залива / В. Рива Паласио. - Загл. пер.: Черный корсар. – ISBN 5-7415-0355-1
192859
  Никулин Г.А. Братья вольности / Г.А. Никулин. – Л, 1987. – 272с.
192860
  Мамин-Сибиряк Братья Гордеевы / Мамин-Сибиряк. – М., 1955. – 80с.
192861
  Левицкая-Ден Братья Гракхи / Левицкая-Ден. – Л, 1924. – 128с.
192862
  Белов С.В. Братья Гранат. / С.В. Белов. – М., 1982. – 96с.
192863
  Герстнер Г. Братья Гримм / Г. Герстнер. – Москва : Молодая гвардия, 1980. – 271 с. – (Жизнь замечательных людей : Серия биографий ; Вып. 7(603))
192864
  Скурла Г. Братья Гримм / Г. Скурла. – М.
7. – 1989. – 302с.
192865
  Гузий В. Братья Гримм: правда о сказочниках // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2013. – № 2 (54). – С. 82-103. – ISSN 1819-6268


  Браття Грімм. Їх життєвий і творчий шлях
192866
  Гвинчидзе О. Братья Грузиновы / О. Гвинчидзе. – Тбилиси, 1965. – 112с.
192867
  Петров Д.И. Братья Грузиновы / Д.И. Петров. – М., 1969. – 311с.
192868
  Петров Д.И. Братья Грузиновы / Д.И. Петров. – М., 1975. – 462с.
192869
  Таланов А.В. Братья Дуровы / А.В. Таланов. – М., 1971. – 177с.
192870
  Дмитриев Ю.А. Братья Дуровы. / Ю.А. Дмитриев. – М.-Л., 1945. – 36с.
192871
  Садовяну М. Братья Ждер / М. Садовяну. – Москва, 1971. – 767с.
192872
  Воронов Н. Братья Занадворовы / Н. Воронов. – Пермь, 1972. – 32с.
192873
  Гонкур Э. Братья Земганно : Роман / Э. Гонкур. – Київ : Мистецтво, 1982. – 126с.
192874
  Гонкур Э. Братья Земганно : Роман / Э. Гонкур. – Київ : Мистецтво, 1982. – 126с.
192875
  Гонкур Э. Братья Земгано / Э. Гонкур. – Воронеж, 1957. – 160с.
192876
  Гонкур Э. Братья Земгано / Э. Гонкур. – М., 1959. – 144с.
192877
  Салуцкий А.С. Братья Знаменские / А.С. Салуцкий. – М, 1973. – 280с.
192878
  Абрамов Ф.А. Братья и сестры / Ф.А. Абрамов. – Ленинград, 1959. – 265с.
192879
  Абрамов Ф.А. Братья и сестры / Ф.А. Абрамов. – Ленинград, 1963. – 414с.
192880
  Абрамов Ф.А. Братья и сестры / Ф.А. Абрамов. – М.-Л., 1966. – 419с.
192881
  Абрамов Ф.А. Братья и сестры / Ф.А. Абрамов. – Ленинград, 1982. – 808с.
192882
  Абрамов Ф.А. Братья и сестры / Ф.А. Абрамов. – Ленинград
1-2. – 1984. – 518с.
192883
  Абрамов Ф.А. Братья и сестры : роман в четырех книгах / Федор Абрамов. – Ленинград : Художественная литература, Ленинградское отделение
Кн. 3-4. – 1984. – 478, [2] с. – Содерж. романы: Пути-перепутья ; Дом
192884
  Абрамов Ф.А. Братья и сестры / Ф.А. Абрамов. – Москва, 1987. – 541с.
192885
  Абрамов Ф.А. Братья и сестры / Ф.А. Абрамов. – Москва
3-4. – 1987. – 494с.
192886
  Абрамов Ф.А. Братья и сестры. Две зимы и два лета / Ф.А. Абрамов. – Ленинград, 1971. – 582 с.
192887
  Чупров А.К. Братья и сетры: повесть. / А.К. Чупров. – М., 1981. – 239с.
192888
  Игнатов П.К. Братья Игнатовы / П.К. Игнатов. – М., 1944. – 88с.
192889
  Игнатов П.К. Братья Игнатовы / П.К. Игнатов. – М., 1945. – 87с.
192890
  Хвостов Л.А. Братья Кадомцевы / Л.А. Хвостов. – Уфа, 1970. – 152с.
192891
  Достоевский Ф.М. Братья Карамазовы / Ф.М. Достоевский. – М, 1935. – 464с.
192892
  Достоевский Ф.М. Братья Карамазовы : роман в 4-х ч. с эпилогом / Ф.М. Достоевский. – Москва : Художественная литература
Т. 1; Ч. 1-2. – 1958. – 420 с.
192893
  Достоевский Ф.М. Братья Карамазовы / Ф.М. Достоевский. – М
1. – 1963. – 399с.
192894
  Достоевский Ф.М. Братья Карамазовы / Ф.М. Достоевский. – М
1. – 1963. – 502с.
192895
  Достоевский Ф.М. Братья Карамазовы / Ф.М. Достоевский. – К, 1965. – 714с.
192896
   Братья Карамазовы. – Москва, 1968. – 15 с.
192897
  Достоевский Ф.М. Братья Карамазовы / Ф.М. Достоевский. – Петрозаводск, 1969. – 840с.
192898
  Достоевский Ф.М. Братья Карамазовы : роман в 4-х частях с эпилогом / Ф.М. Достоевский. – Ленинград : Художественная литература
Ч. 1-2. – 1970. – 382 с.
192899
  Достоевский Ф.М. Братья Карамазовы : роман / Ф.М. Достоевский. – Москва : Художественная литература
Ч. 1, 2. – 1972. – 368 с.
192900
  Достоевский Ф.М. Братья Карамазовы / Ф.М. Достоевский. – Кишинев
2. – 1972. – 368с.
192901
  Достоевский Ф.М. Братья Карамазовы : роман в 4-х ч. с эпилогом / Ф.М. Достоевский. – Москва : Художественная литература
Ч. 3-4. – 1972. – 536 с.
192902
  Достоевский Ф.М. Братья Карамазовы : роман : в 4 ч. с эпилогом / Ф.М. Достоевский ; [вступ. ст. К. Тюнькина, с. 5-30 ; примеч. Л. Гроссмана ; ил.: В. Минаев]. – Москва : Художественная литература, 1973. – 815 с. : 17 л. ил. – (Библиотека всемирной литературы ; Т. 20 (84) ; Серия вторая. Литература XIX в.)
192903
  Достоевский Ф.М. Братья Карамазовы / Ф.М. Достоевский. – М, 1980. – 399с.
192904
  Достоевский Ф.М. Братья Карамазовы / Ф.М. Достоевский. – М, 1980. – 527с.
192905
  Достоевский Ф.М. Братья Карамазовы : роман в 4-х ч. с эпилогом / Ф.М. Достоевский. – Москва : Современник
Ч. 1-2. – 1981. – 368 с.
192906
  Достоевский Ф.М. Братья Карамазовы : роман в 4-х ч. с эпилогом / Ф.М. Достоевский. – Москва : Современник
Ч. 3-4. – 1981. – 542 с.
192907
  Достоевский Ф.М. Братья Карамазовы : роман в 4-х частях с эпилогом / Ф.М. Достоевский. – Ижевск : Удмуртия, 1982. – 728с.
192908
  Достоевский Ф.М. Братья Карамазовы / Ф.М. Достоевский. – Махачкала, 1982. – 478с.
192909
  Достоевский Ф.М. Братья Карамазовы / Ф.М. Достоевский. – Махачкала, 1982. – 347с.
192910
  Достоевский Ф.М. Братья Карамазовы / Ф.М. Достоевский. – М
Ч. 1-2. – 1985. – 400с.
192911
  Достоевский Ф.М. Братья Карамазовы : Роман в 4-х частях с эпилогом / Ф.М. Достоевский. – Москва : Советская Россия
Ч. 1-2. – 1987. – 352 с.
192912
  Достоевский Ф.М. Братья Карамазовы : Роман в 4-х частях с эпилогом / Ф.М. Достоевский. – Москва : Советская Россия
Ч. 3-4. – 1987. – 480 с.
192913
  Достоевский Ф.М. Братья Карамазовы / Ф.М. Достоевский. – Москва : Художественная литература
Ч.3-4. – 1989. – 446с.
192914
  Достоевский Ф.М. Братья Карамазовы / Ф.М. Достоевский. – Москва : Правда
Ч.1-2. – 1991. – 446с.
192915
  Достоевский Ф.М. Братья Карамазовы / Ф.М. Достоевский. – Москва : Правда
Ч.3-4. – 1991. – 529 с.
192916
  Достоевский Ф.М. Братья Карамазовы : роман : в 2 т. / Федор Достоевский ; [примеч. Т.В. Надозирной]. – Харьков : Фолио. – (Библиотека русской классики для школ). – ISBN 978-966-03-6045-7
Т. 1, ч. 1-2. – 2012. – 345, [6] с., [1] л. портр. – Примеч.: с. 337-343. - Посвящается А.Г. Достоевской
192917
  Достоевский Ф.М. Братья Карамазовы : роман : в 2 т. / Федор Достоевский ; [примеч. Т.В. Надозирной]. – Харьков : Фолио. – (Библиотека русской классики для школ). – ISBN 978-966-03-6046-4
Т. 2, ч. 3-4. – 2012. – 470, [5] с. – Примеч.: с. 465-468
192918
  Громыко А.А. Братья Кеннеди / А.А. Громыко, А.А. Кокошин. – Москва : Мысль, 1985. – 480с.
192919
  Фейхтвангер Л. Братья Лаутензак / Л. Фейхтвангер. – М., 1957. – 126с.
192920
  Фейхтвангер Л. Братья Лаутензак / Л. Фейхтвангер. – М., 1990. – 334с.
192921
  Крушинский А.С. Братья Ленинского комсомола / А.С. Крушинский. – М., 1964. – 32с.
192922
  Стародубова В.В. Братья Лимбурги "Времена года". / В.В. Стародубова. – М, 1974. – 110с.
192923
  Смеловский А.Н. Братья Лихуды и направление теории словесности в их школе.. – [Санкт-Петербург], 1845. – с. – Автор указ. в конце текста. - Отд. оттиск: Журнал Министерства народного просвещения, 1845, т. 45, № 2-3
192924
   Братья Лю. Китайские народные сказки.. – М., 1955. – 96с.
192925
  Перес-Гальдос Братья навеки: К 25-летию восстановления дипломат. отношений между СССР и Кубой / Перес-Гальдос, П. Сокорро. – М., 1985. – 111с.
192926
  Ступицын Антон Братья наши железные : Мозаика // GEO (ГЕО) : Непознанный мир: Земля. – Москва, 2006. – № 10. – С. 16-18 : Іл. – Бібліогр. 1 назва. – ISSN 1029-5828
192927
  Славский Р.Е. Братья Никитины / Р.Е. Славский. – М., 1975. – 111с.
192928
  Славский Р.Е. Братья Никитины / Р.Е. Славский. – М., 1987. – 269с.
192929
  Арзуманян А.М. Братья Орбели / А.М. Арзуманян. – Ереван
1. – 1976. – 479с.
192930
  Арзуманян А.М. Братья Орбели / А.М. Арзуманян. – Москва, 1988. – 446 с.
192931
  Вульфсон Г.Н. Братья по духу / Г.Н. Вульфсон, Ф.Ф. Нуреева. – Казань, 1989. – 195с.
192932
  Угай Д. Братья по крови : стихотворения, поэмы / Д. Угай. – Ташкент, 1970. – 64 с.
192933
  Козловский В.Н. Братья по крови / В.Н. Козловский. – М., 1972. – 432с.
192934
   Братья по перу. – Кишинев, 1989. – 359с.
192935
  Кондратов А.М. Братья по разуму / А.М. Кондратов. – М, 1963. – 77с.
192936
   Братья по разуму.. – М., 1977. – 368с.
192937
  Зенкевич М.А. Братья Райт / М.А. Зенкевич. – Москва, 1933. – 199 с.
192938
  Макдермот А. Братья Райт: два капитана // Караван историй. Украина / "Караван - Медиа". – Киев, 2012. – № 2 февраль. – С. 128-141. – ISSN 1726-6084
192939
  Рыбко Н.Л. Братья Рогожины. / Н.Л. Рыбко. – Улан-Удэ., 1968. – 190с.
192940
   Братья родные.. – М., 1986. – 194с.
192941
  Серебровская Е.П. Братья с тобой. / Е.П. Серебровская. – Л, 1964. – 273с.
192942
  Грищенко Константин Братья с характером // Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 2009. – № 27 (5105). – С. 8-9. – ISSN 0131-0097


  Українсько-російські відносини.
192943
  Лясота Ю.Л. Братья Сибирцевы / Ю.Л. Лясота. – Владивосток, 1975. – 211с.
192944
  Гребцова И.С. Братья Сокальские в социокультурной жизни Одессы середины XIX ст. // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса, 2014. – С. 32-41. – (Серія : Історія. Філософія. Політологія ; вип. 6)
192945
  Минх Н.А. Братья Феврали: Рассказы. / Н.А. Минх. – М., 1971. – 216с.
192946
  Минх Н.А. Братья Феврали: Рассказы. / Н.А. Минх. – М., 1980. – 392с.
192947
  Келлерман Б. Братья Шелленберг / Б. Келлерман. – Петрозаводск, 1957. – 314с.
192948
  Алексеев А.И. Братья Шмалевы : исторический очерк / А.И. Алексеев. – Магадан, 1958. – 76с.
192949
  Гринвальд Я.Б. Братья Щербаковы. / Я.Б. Гринвальд. – М.-Л., 1949. – 76,4с.
192950
   Братья. Окрябрь в сердцах болгар.. – М., 1967. – 536с.
192951
  Воскобойников В.М. Братья: Кирилл и Мефодий / В.М. Воскобойников. – Москва, 1979. – 174с.
192952
  Карцев А. Братьям Качиньским хотят устроить порку // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2007. – № 32. – С. 22-23. – ISSN 0234-1670


  Позачергові парламентські вибори у Польщі
192953
   Браун Олег Михайлович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 213 : фото
192954
  Кедров Б.М. Браунер - сподвижник Менделеева / Б.М. Кедров, Т.Н. Ченцова. – М, 1955. – 128с.
192955
  Войтенко В.П. Браунінг Лонг-07 : детективна повість / Володимир Войтенко. – Київ ; Ірпінь : Перун, 2010. – 320 с. – ISBN 978-966-569-274-4
192956
  Эйнштейн А. Брауновское движение : пер.с англ. / сборник статей / А. Эйнштейн, М. Смолуховский. – Ленинград : ОНТИ, 1936. – 607 с.
192957
  Монахова Л.П. Брахиоподовая фауна ашлярикской свиты угленосной толщи Караганды. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: / Монахова Л.П.; МВО. Лен. горный ин-т. – Л., 1951. – 10л.
192958
  Смирнова Т.Н. Брахиоподы : учебн. пособ. / Т.Н. Смирнова. – Москва : Московский университет, 1990. – 69с. – ISBN 5-211-02389-7
192959
  Рубель М.П. Брахиоподы pentamerida и spiriferida силура Эстонии / М.П. Рубель. – Таллин : Валгус, 1970. – 76с.
192960
  Калашников Н.В. Брахиоподы верхнего палеозоя Европейского Севера СССР / Н.В. Калашников; Отв. ред. Степанов Д.Л. – Ленинград : Наука, 1980. – 136с.
192961
  Волгин В.И. Брахиоподы верхнекаменноугольных и нижнепермских отложений Южной Ферганы / В.И. Волгин. – Ленинград : Из-во Ленинградского ун-та, 1960. – 204с.
192962
  Абрамян М.С. Брахиоподы верхнефаменских и этренских отложений юго-западной Армении / М.С. Абрамян; Академия Наук Армянской ССР, Институт геологических наук. – Ереван : АН Армянской ССР, 1957. – 143с.
192963
  Макридин В.П. Брахиоподы верхнеюрских отложений Донецкого кряжа / В.П. Макридин. – Харьков : Изд-во Харьковского ун-та, 1952. – 174с.
192964
  Волгин В.И. Брахиоподы газской свиты Южной Ферганы : (Междуречье Гараты - Карабулак) / В.И. Волгин. – Ленинград : Из-во Ленинградского ун-та, 1965. – 96с.
192965
  Кленина Л.Н. Брахиоподы и биостратиграфия среднего и верхнего ордовика хребта Чингиз / Л.Н. Кленина, И.Ф. Никитин, Л.Е. Попов; Отв. ред. Бандалетов С.М. – Алма-Ата : "Наука" Казахской ССР, 1984. – 196с.
192966
  Нехрикова Н.И. Брахиоподы и их значение для стратиграфии мастрихтских, датских и нижнеплоегеновых отложений Закаспия : Автореф дис. ... канд. геол.-минер. наук / Нехрикова Н. И. ; ХГУ , Геол.-геогр. фак. – Харьков, 1966. – 19 с.
192967
   Брахиоподы и кораллы из эйфельских бокситоносных отложений восточного склона среднего и северного Урала. – Москва, 1959. – 284с.
192968
   Брахиоподы и кораллы из эйфельских бокситоносных отложений восточного склона Среднего и Северного Урала. – Москва : Госгеолтехиздат, 1959. – 286с.
192969
  Грацианова Р.Т. Брахиоподы и стратиграфия нижнего девона Горного Алтая / Р.Т. Грацианова; Отв. ред. Кульков Н.П. – Москва : Наука, 1967. – 178с.
192970
  Алексеева Р.Е. Брахиоподы и стратиграфия нижнего девона Северо-Востока СССР / Р.Е. Алексеева. – Москва, 1967. – 163с.
192971
  Алексеева Р.Е. Брахиоподы и стратиграфия нижнего девона Северо-Востока СССР / Р.Е. Алексеева. – Москва, 1967. – 163с.
192972
  Алексеева Р.Е. Брахиоподы и стратиграфия нижнего девона Северо-Востока СССР / Р.Е. Алексеева; АН СССР, Сибирское отделение, Институт геологии и геофизики; Отв. ред. Безносова Г.А. – Москва : Наука, 1967. – 163с.
192973
  Гладченко А.Я. Брахиоподы и стратиграфия нижнего карбона Присонкульского района Киргизии / А.Я. Гладченко. – Фрунзе, 1960. – 213с.
192974
  Цегельнюк П.Д. Брахиоподы и стратиграфия нижнего палеооя Волыно-Подолии / П.Д. Цегельнюк; АН УССР. Ин-т геологич. наук. – Киев : Наукова думка, 1976. – 156с.
192975
  Симорин А.М. Брахиоподы Карагандинского бассейна / А.М. Симорин. – Алма-Ата
вып. 1. – 1949. – 83с.
192976
  Степанов Д.Л. Брахиоподы мшанковых известняков Колвинского района (Сев. Урал) / Д.Л. Степанов. – Ленинград : Ленинградский университет
Ч. 2. – 1937. – 103с. – Диссертация на соискание ученой степени кандидата геологических наук
192977
  Бубличенко Н.Л. Брахиоподы нижнего карбона Рудного Алтая : (свиты бухтарминская, ульбинская, праволоктевская) / Н.Л. Бубличенко. – Алма-Ата : "Наука" КазССР, 1976. – 211с.
192978
  Бубличенко Н.Л. Брахиоподы нижнего карбона Рудного Алтая : (тарханская свита) / Н.Л. Бубличенко. – Алма-Ата : "Наука" КазССР, 1976. – 189с.
192979
  Мисюс П.П. Брахиоподы ордовика Северной Киргизии / П.П. Мисюс; отв. ред. Королев В.Г. – Фрунзе : Илим, 1986. – 252с.
192980
  Зелинская В.А. Брахиоподы палеогена Украины / В.А. Зелинская; Отв. ред. Дидковский В.Я. – Киев : Наукова думка, 1975. – 148с.
192981
  Наливкин Д.В. Брахиоподы пограничных отложений турнейского и визейского ярусов западного склона Урала / Отв. ред. Наливкин Д.В. – Москва : Наука, 1973. – 119с.
192982
  Модзалевская Т.Л. Брахиоподы силура и раннего девона европейской части СССР : Отряд Athyridida / Т.Л. Модзалевская; Отв. ред. Афанасьева Г.А. – Москва : Наука, 1985. – 129с.
192983
  Бабанова Л.И. Брахиоподы средне- и верхнеюрских отложений восточной части Горного Крыма : Автореф... канд. геолог.наук: / Бабанова Л.И.; Харьк. гос. ун-т им А.М.Горького. – Харьков, 1965. – 16л.
192984
  Ротай А.П. Брахиоподы среднего карбона Донецкого бассейна : монография / А.П. Ротай. – Москва : Госгеолиздат
Ч. 1 : Spiriferidae. – 1951. – 179с.
192985
  Кузнецов Ю.И. Брахиоподы среднего карбона Татарии и их стратиграфическое значение : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: / Кузнецов Ю.И.; М-во высш. и сред.спец.образования УССР. – Казань, 1961. – 20л.
192986
  Алихова Т.Н. Брахиоподы средней и верхней части нижнего силура Ленинградской области и их стратиграфическое значение / Т.Н. Алихова. – Москва, 1951. – 71с.
192987
  Алихова Т.Н. Брахиоподы средней и верхней части нижнего силура Ленинградской области и их стратиграфическое значение / Т.Н. Алихова. – Москва : Госгеолиздат, 1951. – 71с.
192988
  Наливкин Д.В. Брахиоподы турнейского яруса Урала : монография / Д.В. Наливкин; АН СССР, Отделение геологии, геофизики и геохимии. – Ленинград : Наука, 1979. – 248с.
192989
  Макридин В.П. Брахиоподы юрских отложений Русской платформы и некоторых прилежащих к ней областей / В.П. Макридин; Министерство высшего и среднего-специального образования УССР; Харьковский Гос. ун-т, Отв. ред. Стерлин Б.П. – Москва : Недра, 1964. – 396с.
192990
  Тяжева А.П. Брахиоподы, остракоды и споры среднего и верхнего девона Башкирии / А.П. Тяжева, А.А. Рождественская, Е.В. Чибрикова; Отв. ред. Олли А.И. – Москва : АН СССР, 1962. – 479с.
192991
  Севергина Л.Г. Брахиподы и биостратиграфия ордовика западной части Саяно-Алтайской горной области : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Севергина Л. Г.; Том. политхен. ни-т. – Томск, 1965. – 23л.
192992
  Ільїн В.В. Брахман // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 35. – ISBN 966-316-069-1
192993
  Шохин В.К. Брахманистская философия / В.К. Шохин. – М., 1994. – 355с.
192994
  Петровський А.І. Брацлавський козацький полк (1648-1712 рр.): героїчна сторінка історії подільського краю // Проблеми історії та історіографії України : програма і матеріали наук.-практ. конф. ["День науки історичного факультету - 2013"] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; [наук. ред. Г.Д. Казьмирчук]. – Київ : УкрСІЧ, 2013. – С. 64-66. – (День науки історичного факультету ;Секція кафедри історії для гуманітарних факультетів). – ISBN 978-966-8126-90-1
192995
  Петровський А.І. Брацлавський полк в обороні Поділля (1654 - 1655 рр.) // Віддане служіння історичній науці : до 70-річчя професора Григорія Казьмирчука / Київ нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: М.Г. Казьмирчук, Ю.В. Латиш]. – Київ : КП УкрСІЧ, 2014. – С. 367-374. – ISBN 978-617-7107-21-6
192996
  Петровський А. Брацлавський полковник Михайло Зеленський: портрет військового та політичного діяча Гетьманщини // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 91-95. – ISBN 978-966-171-795-3


  Михайло Зеленський герба Прус (? — після 1674) — м"ястківський сотник (1649), брацлавський полковник (1654—1657; 1659—1661; 1664; 1666), дипломат. Народився у шляхетській родині. Брав участь у боях проти польських і татарських військ 1654—1657.
192997
  Бужиев Александр Брачная церемония // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 9. – С. 26-30 : Фото. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
192998
  Осипов А.М. Брачное право Древнего Востока / [Соч.] А. Осипова. – Казань : Тип. Казанского ун-та
Вып. 1. – 1872. – [2], IV, [2], 207 с.


  Введение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I-XLIII Глава первая. Законы о церковных имуществах Общие основы юридической охраны церковной собственности в римско- византийской истории. Частнейшие собственники в ...
192999
  Оридорога М.Т. Брачное правоотношение / М.Т. Оридорога. – К., 1971. – 152с.
193000
  Оридорога М.Т. Брачное правоотношение : Автореф... Доктора юрид.наук: 12.00.03 / Оридорога М.Т.; Киев.гос.ун-т. – Киев, 1974. – 40л.
<< На початок(–10)191192193194195196197198199200(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,