Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)191192193194195196197198199200(+10)В кінець >>
197001
  Кіт. Л. "Аспірант КНУ: Info Day-2022" // Київський університет. – Київ, 2022. – Жовтень (№ 8). – С. 3


  "Посвяти потребують не тільки першокурсники. Так вважають у КНУ, тож на честь студентів аспірантури/ад"юнктури тут проводять велелюдне свято "Аспірант КНУ: Info Day", яке вже стало традицією. Цьогорічний ознайомчий марафон із занурення молодих ...
197002
  Петрук В. "Ассаламу алейкум Казахстан (Мир вам, казахи)". Спогади, 1964 // Українська літературна газета. – Вишгород, 2022. – 23 грудня (№ 25/36)


  Мова кипчацько-куманська була писемною і достатньо розвинутою ще в середньовіччі. Так у Ватикані зберігається «Codex Cumanicus» (1303), який містить латино-персько-куманський словник, відомі також куманські словники і граматики, писані арабською мовою. ...
197003
  Имангулиева А.Н. "Ассоциация пера" и Михаил Нуайме / А.Н. Имангулиева ; АН СССР, Ин-т востоковедения ; АН АзССР, Ин-т народов Ближнего и Среднего Востока. – Москва : Наука, 1975. – 146 с.
197004
  Скрыльникова Ж.Х. "Астраханьгазпром" в судьбах ногайцев-карагашей Астраханской области // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2008. – № 3. – С. 89-102. – ISSN 0869-5415
197005
  Журавська Л.М. Аспекти управління самостійною роботою студентів в умовах ступеневої освіти / Л.М. Журавська, М.М. Бондар, М.О. Черниш // Професійно-прикладні дидактики : міжнародний науковий журнал / Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; ДУ "Науково-метод. центр інформ.-аналіт. забезпечення діяльності ВНЗ "Агроосвіта" ; Львів. нац. аграр. ун-т [та ін.] ; голов. ред. Дуганець В.І. ; редкол.: Атаманчук П.С., Кравець В.П., Мешко Г.М. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2017. – Вип. 4. – С. 46-52. – ISSN 2521-6449
197006
  Антонюк В. Аспекти фахового тезаурусу вокалістів // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 37, ч. 1. – С. 7-9
197007
  Штельмашенко А.Д. Аспекти формування бренда держави: зарубіжний досвід // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 94-97. – (Державне управління ; вип. 1 (1)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається залежність світового визнання та економічного успіху країни від її бренда на прикладі закордонних мегабрендів США, Німеччини, Франції. Аналізується значення трансформацій в інформаційному просторі для формування бренда держави, а ...
197008
  Сорока А. Аспекти формування зовнішньої політики Мітрідата VI Евпатора напередодні військового протистояння з Римом // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 373-378. – ISBN 978-966-171-783-0
197009
  Месарош Л.В. Аспекти формування інтелектуальної компетентності майбутніх фахівців у галузі природничих наук у епоху інформаційних технологій // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2022. – С. 89-93. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (51)). – ISSN 2524-0609
197010
  Сініцин О.О. Аспекти формування капіталу ТНК в умовах світової фінансової кризи // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 21, листопад. – С. 92-96. – ISSN 2306-6814
197011
  Михайлюк В. Аспекти формування культури ділового мовлення // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах: щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 3. – С.41-44. – ISSN 0130-5263
197012
  Ткешелашвілі М.Л. Аспекти формування маркетингової стратегії в контексті розвитку національного туристичного продукту // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 7. – С. 31-35 : Табл. – Бібліогр.: 14 назв
197013
  Гавдяк О.В. Аспекти формування особистості в релігієзнавчо-богословській думці університету Св. Володимира // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 166-167
197014
  Варнавська І.В. Аспекти формування педагогічної свідомості викладачів вищої школи // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2022. – С. 40-43. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (50)). – ISSN 2524-0609
197015
  Крамарчук С.П. Аспекти формування стратегії туристичного підприємства на засадах бенчмаркінгу // Економічний аналіз : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України,Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Т. 16, № 2. – С. 105-109. – ISSN 1993-0259
197016
  Одаренко Т.Є. Аспекти формування тарифної ставки робітника будівельного підприємства : проблеми зайнятості та ринку праці // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 5. – С. 104-108 : Табл. – Бібліогр.: 7 назв
197017
  Середа О. Аспекти формування текстової компетенції майбутніх перекладачів (письмовий переклад) // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики : науковий журнал / М-во освіти і науки України. – Чернівці, 2016. – Вип. 11/12 (ч. 2). – С. 245-248
197018
  Чумак Ю.П. Аспекти формування фахової компетентності студентів в умовах проведення лабораторних і практичних робіт // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2011. – Вип. 90. – С. 235-237. – (Педагогічні науки)


  Проблемі формування фахової компетентності студентів в умовах проведення лабораторних і практичних робот на заняттях.
197019
  Карпенко А. Аспекти цілісності виконавської інтерпретації камерно-вокальних циклів (на прикладі Романсів для високого голосу на слова Т.Г. Шевченка Левка Колодуба) // Українське музикознавство : науково-методичний збірник / М-во культури України, Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського, Центр музичної україністики. – Київ, 2013. – Вип. 39. – С. 242-256. – ISBN 978-617-640-162-9
197020
  Хуткий Д.О. Аспекти, критерії і виміри стратифікації сучасних суспільств у процесі міжсуспільного відбору // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2009. – Т. 96 : Соціологічні науки
197021
  Набок Р. Аспекти, що можуть призвести до виникнення проблемного банку // Вісник Національного банку України : Науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2007. – № 8. – С. 46-50.
197022
  Корнєва З.М. Аспектна модель підручника з іноземної мови для спеціальних цілей у експеренційній методиці навчання іноземних мов // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т," Ф-т романо-германської філології. – Ужгород, 2011. – Вип. 9. – С. 542-548. – ISBN 978-966-2303-00-1
197023
  Колосова О. Аспектний підхід до виділення жанротворчих ознак японських тревел-блогів // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. О.І. Ніка ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2018. – Вип. 63


  У статті здійснено спробу виділити жанротворчі ознаки японських мандрівних блогів в аспектному підході. Також висвітлені особливості блогів з позиції Інтернет-лінгвістики. В статье сделана попытку выделить жанротворческие признаки японских путевых ...
197024
  Надрага В. Аспектний підхід у методології дослідження ризиків соціальної нерівності // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогноз. Нац. акад. України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2013. – № 7 (321). – С. 4-7 : Рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1810-3944
197025
  Голобородько Я. Аспектні оази Володимира Винниченка = Роздуми над монографічним дослідженням // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2014. – № 2. – С. 2-6
197026
  Кучеренко І. Аспектні уроки української мови: витоки і сучасний стан // Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2016. – № 4 (156), квітень. – С. 15-22
197027
  Шевченко Л. Аспектність проблеми вербалізації ментального в літературній мові // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 56-58. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 14). – ISSN 1728-3817


  Аналізуються принципи дослідження в літературній мові вербально репрезентованої ментальності як складної системи історично і психологічно зумовлених концептів пізнання.
197028
   Аспектное обучение русскому языку иностранных студентов-филологов : сб. науч. тр. – Москва : УДН, 1983. – 109 с.
197029
  Колосова Л.П. Аспектологическая ценность немецкого дополнения (на материале глаголов недвижения) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.663 / Колосова Л.П. ; Калинин. гос. пед. ин-т. – Калинин, 1970. – 20 с.
197030
   Аспектология и контастивная лингвистика : межвуз. темат. сб. науч. трудов. – Калинин : КГУ, 1988. – 173 с.
197031
  Ніка О.І. Аспектологія аналізу суб"єктивного в лінгвістиці // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 7. – С. 15-22.
197032
  Грицина С.В. Аспектологія термінопонять "індивід", "індивідуальність", "особистість" в історичній лінгвістиці // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 23. – С. 61-70
197033
  Клименко О. Аспектуалізація взаємодії наукових бібліотек в умовах формування національного інтегрованого ресурсу (на матеріалах фахової періодики) / О. Клименко, О. Сокур // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2019. – Вип. 56 : Науково-методичне забезпечення розвитку бібліотечно-інформаційної діяльності. – С. 121-134. – ISSN 2224-9516
197034
  Клименко О.З. Аспектуалізація нормативно-правової бази діяльності наукових бібліотек у проблемному полі вітчизняної фахової періодики // Короленківські читання 2018 "Бібліотеки, архіви, музеї як центри освіти та саморозвитку особистості" : матеріали XХI Всеукр. наук.-практ. конф., м. Харків, 24 жовт. 2018 р. : у 2 ч. / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури [та ін.]. – Харків : [б. в.], 2019. – Ч. 1 : / [редкол.: В.Д. Ракитянська (голова) та ін.]. – С. 167-173
197035
  Титаренко О.Я. Аспектуальна категорія фазовості і граматична семантика виду дієслова в сучасній російській мові : автореф. дис. ... д-ра. філол. наук : 10.02.02 / Титаренко Олена Яківна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 38 с. – Бібліогр.: 52 назви
197036
  Чернюх Б.В. Аспектуальна семантика незалежного кон"юнктива в латинській мові // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 181-187. – (Серія "Філологія" ; вип. 79). – ISSN 2227-1864
197037
  Чернюх Б.В. Аспектуальна семантика незалежного кон"юнктива в латинській мові
197038
  Гетьман З.О. Аспектуальна характеристика іспанського дієслова порівняно з українським / З.О. Гетьман, Л.С. Єфіменко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 37-40. – (Іноземна філологія ; Вип. 34/36). – ISSN 1728-3871


  Розглянуто вид як граматичну категорію дієслова в таких неспоріднених мовах як іспанська й українська, з урахуванням дивергентних конвергентних процесів у межах функціонально-семантичного поля аспектуальності (лінгвістичний огляд).
197039
  Толстых О.И. Аспектуальная избирательность глагольных форм времени в современном французском языке. : Автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.02.04 / Толстых О.И. ; МВ и ССО СССР, Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. им. Мориса Тореза. – Москва, 1987. – 23 с.
197040
  Титаренко Е.Я. Аспектуальная категория фазовости и грамматическая семантика вида глагола в современном русском языке : дис. ... д-ра филол. наук : 10.02.02 / Титаренко Елена Яковлевна ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Тавр. нац. ун-т им. В.И. Вернадского. – Симферополь, 2012. – 418 л. – Библиогр.: л. 381-418
197041
  Шумарова Н.П. Аспектуальні категорії українського дієслова // Українська мова : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т укр. мови ; редкол.: А. Даниленко, П. Гриценко, К. Городенська [та ін.]. – Київ, 2022. – № 1 (81). – С. 138-143. – ISSN 1682-3540
197042
  Любченко Т.В. Аспектуальні класи дієслівної лексики // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2015. – Вип. 51. – С. 288-295. – (Бібліотека Інституту філології)


  У статті простежено та проаналізовано історію дослідження класів дієслів із аспектуально-релевантною семантикою. Розглянуто та систематизовано терміни на їх позначення. Автор обгрунтовує свій вибір на користь терміна "аспектуальні класи дієслів". В ...
197043
  Калько М. Аспектуальні класи і акціональні підкласи: проблема термінологічного позначення // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський, національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 48-53. – (Серія: Філологічні науки ; № 1 (250) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
197044
  Дель Гаудіо Аспектуальність в італійській та українській мовах // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 38. – C. 189-193. – (Бібліотека Інституту філології)


  Стаття присвячена актуальній темі категорії виду та її реалізації у двох типологічно різних мовах: італійській та українській. У цьому дослідженні ми розглядаємо лише певні аспекти такого складного питання. Підхід до проблематики має ...
197045
  Чернюх Б. Аспектуальність у латинській мові: історія дослідження та перспективи // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 239-247. – (Серія іноземні мови ; Вип. 12)
197046
  Любченко Т.В. Аспектуальність у новогрецькій мові // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 41, ч. 2. – С. 455-460. – (Бібліотека Інституту філології)


  У статті проаналізовано основні підходи до визначення специфіки функціонування категорії виду у новогрецькій мові, охарактеризовано темінологічну базу та запропоновано перспективи вивчення аспектологічних характеристик новогрецького дієслова. В статье ...
197047
  Болдырева С.П. Аспектуально-релевантная валентность предельных и непридельных глаголов современного английского языка : Автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.02.04 / Болдырева С.П. ; Моск. гос. пед. ин-т им. Ленина. – Москва, 1978. – 16 с.
197048
  Ісакова Ю.П. Аспектуально-таксисні ситуації різночасності в італійській та українській мовах // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 13. – С. 152-158. – ISBN 978-966-171-013-8
197049
  Цалиева А.А. Аспектуальность в осетинском языке, ее генетические и ареальные связи : Автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.02.19 / Цалиева А. А. ; ЛГУ. – Ленинград, 1983. – 15 с.
197050
  Пчелинцева Елена Эдуардовна Аспектуальность в структуре отглагольных имен действия в русском языке : Дис. ... канд. филол. наук: 10.02.02. / Пчелинцева Елена Эдуардовна ; Черкас. гос. ун-т. – Черкассы, 1998. – 198 л. – Библиогр.: л. 185-196
197051
  Абабий Л.Г. Аспектуальность и синтаксическая конструкция : (на материале финитно-инфинитив. начинательных конструкций фр. яз.) / Л.Г. Абабий, В.И. Банару. – Кишинёв : Штиинца, 1984. – 132 с. – Библиогр.: с. 115-127
197052
   Аспектуальные и темпоральные значения в славянский языках : Материалы заседания Комис. по изуч. граммат. строя слав. яз. МКС, Москва, 9-11 дек. 1981 г. – Москва : Наука, 1983. – 113 с.
197053
  Степкина Т.Н. Аспектуальные средства английского языка / Т.Н. Степкина. – Воронеж, 1980. – 53с.
197054
  Андреев Ю.А. Аспекты : динакмика социальной действительности и художественная литература / Андреев Ю.А. – Ленинград : Лениздат, 1985. – 302 с. – Библиогр. в примеч.: с. 295-301
197055
  Котеля Виталий Васильевич Аспекты анализа и проектирования схеим без данных с функциональными зависимостями : Дис... канд.физ-матнаук: 05.13.11 / Котеля Виталий Васильевич; Ин-т математики и вычислит. центр. – Кишинев, 1987. – 121л. – Бібліогр.:л.114-121
197056
  Котеля В.В. Аспекты анализа и проектирования схем баз данных с функциональными зависимостями : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 05.13.11 / Котеля В.В.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1987. – 15л.
197057
   Аспекты библиотековедения. – Рига
Вып. 1 (6). – 1977
197058
   Аспекты библиотековедения. – Рига
Вып. 2 (7). – 1979
197059
   Аспекты библиотековедения. – Рига
Вып. 4 (9). – 1980
197060
   Аспекты библиотековедения. – Рига
Вып. 5 (10). – 1981
197061
   Аспекты биологической регуляции численности вредителей растений. – Рига : Зинатне, 1989. – 167с.
197062
   Аспекты генетических связей нефтей и органического вещества пород : сб. статей. – Москва : Наука, 1986. – 132 с. – Библиогр. в конце ст.
197063
  Глейбман Е.В. Аспекты глагольной семантики / Е.В. Глейбман. – Кишинев, 1983. – 164с.
197064
   Аспекты гомогенного катализа. – Москва : Мир, 1973. – 283 с. : черт. – Доп. тит. л. : Aspects of homogeneous catalysis. Vol. 1. – Списки лит. в конце глав
197065
  Скрыпник Н.А. Аспекты гуманитарной подготовки студентов УВО к вопросу рассмотрения творческого метода А.Ф. Писемского в научном освещении XIX века // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі ; редкол.: Чорна М.В. (відпов. ред.), Гросул В.А., Михайлова О.В. [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 1 (27). – C. 260-268. – ISSN 2312-394X
197066
  Гажева И.Д. Аспекты и методы изучения метонимии в современной лингвистике // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – № 21. – С. 150-153. – ISSN 2307-4558
197067
   Аспекты и приемы анализа текста художественного приозведения : межвуз. сб. науч. трудов. – Ленинград : ЛГПИ, 1983. – 148 с.
197068
  Русских В.В. Аспекты и применение программного обеспечения "MineModeler" на шахтах Западного Донбасса / В.В. Русских, А.А. Гайдай // Уголь Украины : ежемесячный научно-технический, производственный и экономический журнал / М-во энергетики и угольной пром-сти Украины, Союз горных специалистов Украины ; ГП "Ин-т "УКРНИИПРОЕКТ" ; глав. ред. Радченко В.В. – Киев, 2017. – № 4 (724). – С. 40-43. – ISSN 0041-5804


  "Проанализировано применение нового программного обеспечения «MineModeler» на шахтах Западного Донбасса. Рассмотрены задачи, решаемые на горных предприятиях «MineModeler» и преимущества его использования. Представлена возможность расширения диапазона ...
197069
  Степанова А. Аспекты изучения городского текста в современном литературоведении // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка, Інститут фіології. – Київ, 2007. – Вип. 10 : Понятійний апарат сучасного літературознавства: "своє" й "чуже". – С. 301-308
197070
  Гридина Т.А. Аспекты изучения игрового идиостиля: поэтический креатив В.В. Маяковского // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – № 20 (за 2013) : Присвячено 120-річчю від дня народження Володимира Володимировича Маяковського. – С. 20-24. – ISSN 2307-4558
197071
  Жукова Л.К. Аспекты изучения лексико-семантической системы языка / Л.К. Жукова. – Симферополь, 1980. – 56с.
197072
  Арват Н.Н. Аспекты изучения простого предложения / Н.Н. Арват. – Черновцы, 1972. – 43с.
197073
   Аспекты изучения текста : сб. науч. трудов. – Москва : УДН, 1981. – 137 с.
197074
  Сидорец В.С. Аспекты исследования вербоидов в теории и практике // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20, т. 1 (186). – С. 100-105. – ISSN 2522-493X


  В статье рассматриваются вопросы, связанные с теорией и практикой функционирования неоднословных наименований предикатного признака с десемантизированным компонентом – вербоидов – в художественном тексте.
197075
   Аспекты лексического значения : сборник статей. – Воронеж : Изд-во Воронежского университета, 1982. – 160 с.
197076
   Аспекты лингвистического анализа и практика преподавания иностранных языков : сб. статей. – Ярославль : ЯГУ, 1977. – 142 с. – Библиогр. в конце ст.
197077
   Аспекты литературных связей Узбекистана с писателями братских республик периода развитого социализма : сб. науч. трудов. – Ташкент : ТГУ, 1986. – 108 с.
197078
  Иванов В.Ф. Аспекты массовой коммуникации : монография / В.Ф. Иванов. – Киев : Акад. Украинской прессы ; Центр свободной прессы. – ISBN 978-966-2123-08-1
Ч. 1 : Информация и коммуникация. – 2009. – 190 с.
197079
  Иванов В.Ф. Аспекты массовой коммуникации : монография / В.Ф. Иванов. – Киев : Акад. Украинской прессы ; Центр свободной прессы. – ISBN 978-966-2123-09-8
Ч. 2 : Массовая коммуникация. – 2009. – 109 с.
197080
  Иванов В.Ф. Аспекты массовой коммуникации : монография / В.Ф. Иванов. – Киев : Акад. Украинской прессы ; Центр свободной прессы. – ISBN 978-966-2123-10-4
Ч. 3 : Теории и модели массовой коммуникации. – 2009. – 330 с.
197081
  Иванов В.Ф. Аспекты массовой коммуникации : монография / В.Ф. Иванов. – Киев : Акад. Украинской прессы ; Центр свободной прессы. – ISBN 978-966-2123-19-7
Ч. 4 : Информационное общество. – 2010. – 425 с. : илл. – Библиогр.: с. 414-424
197082
  Иванов В.Ф. Аспекты массовой коммуникации : монография / В.Ф. Иванов. – Киев : Акад. Украинской прессы ; Центр свободной прессы. – ISBN 978-966-2123-20-3
Ч. 5 : Глобализация. – 2010. – 119 с. – Библиогр.: с. 114-118
197083
   Аспекты минерагении Украины : сборник науч. трудов. – Киев, 1998. – 366 с. – ISBN 966-02-0691-7
197084
  Элиаде М. Аспекты мифа / М. Элиаде, 1995. – 240с.
197085
  Ботезату Э.Н. Аспекты молдавской медитативной лирики : Автореф... канд. филол.наук: 642 / Ботезату Э.Н.; Кишинев. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Кишинев, 1971. – 29л. – Бібліогр.:с.28-29
197086
  Рабовская С.Я. Аспекты наследственного правопреемства корпоративных прав и его реализация в нотариальном процессе // Цивилистическая процессуальная мысль : сборник науч. статей / Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченко, Каф. нотариал., исполнит. процесса и адвокатуры, Центр правовых исслед. Фурсы ; под общ. ред. С.Я. Фурсы. – Киев : ЦУЛ, 2013. – Вып. 2 : Нотариальный процесс. – С. 93-100. – ISBN 978-611-01-0484-5
197087
   Аспекты общей и частной лингвистической теории текста. – Москва : Наука, 1982. – 192 с. – Библиогр.: с. 179-191
197088
  Новиков В.П. Аспекты описания оценочного содержания лексического значения // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.53-58. – (Гуманітарні науки ; № 1). – ISSN 1813-341Х
197089
   Аспекты оптимизации количественных исследований растительности. – Уфа, 1976. – 178 с.
197090
  Атаян Э.Р. Аспекты организации и функционирования языковой сферы : цикл лекций / Атаян Э.Р. ; Ереван. гос. ун-т, Каф. общего и сравнительного языкознания. – Ереван : Изд-во Ереванского университета, 1976. – 192 с.
197091
  Атаян Э.Р. Аспекты организации и функционирования языковой сферы / Э.Р. Атаян. – Ереван, 1976. – 192с.
197092
  Григоровский В.В. Аспекты патоморфологии и номенклатуры в современной классификации неспецифических остеомиелитов // Ортопедия, травматология и протезирование : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; редкол.: Н.А. Корж, С.Д. Шевченко, В.А. Филиппенко [и др.]. – Харьков, 2013. – № 3 (592), июль - сентябрь. – C. 77-87. – ISSN 0030-5987
197093
   Аспекты петрологии и металлогении : сб. науч. трудов. – Новосибирск : ИГИГ, 1982. – 153 с.
197094
  Цофнас А.Ю. Аспекты понимания финансового кризиса // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2009. – № 11. – ,53-60. – ISSN 0042-8744
197095
  Мамалыга А.И. Аспекты практического применения результатов исследования категорий текста в профессиональной подготовке журналиста // Язык и композиция газетного текста: теория и практика : сборник статей / [редкол. : Л.М. Майданова (отв. ред.), Э.А. Лазарева, В.В. Ризун и др.]. – Свердловск : Изд-во Уральского ун-та, 1987. – С. 46-58
197096
  Пронь А. Аспекты регламентирования права на частную собственность // Закон и жизнь : Международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 2007. – № 5. – С. 53-57. – ISSN 1810-3081
197097
  Минка В.Ф. Аспекты реформирования бухгалтерского учета в государственном секторе // Бухгалтерський облік, оподаткування, аналіз і аудит: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку : IIІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 27 листоп. 2017 р.) : тези доп. / М-во освіти і науки України, Ін-т модернізації змісту освіти МОНУ, Чернігів. нац. технол. ун-т [та ін.] ; [відп. за вип.: О.О. Сидоренко]. – Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2017. – С. 25-26. – ISBN 978-617-7511-00-0
197098
  Карабан Вячеслав Иванович Аспекты связности в грамматике текста : (на материале англ. яз.) : автореф. дис... канд. филол. наук : 10.02.04 / Карабан Вячеслав Иванович ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1976. – 24 с.
197099
  Карабан Вячеслав Иванович Аспекты связности поверхностной структуры английского текста (к грамматике текста) : Автореф. дис... канд. филол. наук : 10.02.04 / Карабан Вячеслав Иванович;. – Киев, 1978. – 27 с.
197100
  Карабан Вячеслав Иванович Аспекты связности поверхностной структуры английского текста (к грамматике текста) : Дис... канд. филол. наук : 10.02.04 / Карабан Вячеслав Иванович ; МВ и ССО УССР ; КГУ. – Киев, 1978. – 219 л. – Бібліогр.: л. 166-194
197101
   Аспекты семантических исследований. – Москва : Наука, 1980. – 356 с.
197102
   Аспекты семантического анализа высказывания и текста : сборник науч. трудов. – Ташкент, 1987. – 126 с.
197103
   Аспекты семантического изучения германских и романских языков : межвуз. сб. науч. трудов. – Воронеж : Воронежский университет, 1983. – 203 с.
197104
  Щеулин В.В. Аспекты слжноподчиненного предложения и его место в системе синтаксических единиц : Автореф... Доктора филол.наук: 10.02.01 / Щеулин В.В.; Ленингр.гос.пед.ин-т. – Ленинград, 1978. – 52л.
197105
  Полякова Л.В. Аспекты словообразовательной номинации / Л.В. Полякова. – Саратов, 1982. – 43с.
197106
  Кингстон- Макклори Аспекты стратегии / Кингстон- Макклори. – М, 1966. – 219с.
197107
   Аспекты теоретического музыкознания : сб. науч. трудов. – Ленинград : ЛГИТ-МИК
Вып. 2. – 1989. – 175 с. – Библиогр. в конце ст.
197108
  Казакова Т.А. Аспекты теории письменного перевода / Т.А. Казакова. – Свердловск, 1988. – 48с.
197109
  Домнич О.В. Аспекты теориии типологии языковых контактов // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2002. – С. 16-26. – (Філологічні науки ; № 1). – ISBN 966-599-171-Х
197110
  Лисойван В.И. Аспекты точности в дифрактометрии поликристаллов / В.И. Лисойван, С.А. Громилов. – Новосибирск : Наука, 1989. – 239 с.
197111
  Чирикба В.А. Аспекты фонологической типологии / В.А. Чирикба. – М., 1991. – 140с.
197112
  Слюсарь Н.Б. Аспекты формирования таможенного союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации / Н.Б. Слюсарь, И.А. Евдокимова // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 6 ( 51). – С. 6-8. – ISSN 1812-3910


  Существуют объективные предпосылки формирования полноценного таможенного союза Белоруссии, Казахстана и России, обладающих бесспорным геополитическим и экономическим приоритетом. Подобные объединения делают национальные экономики государств-союзников ...
197113
  Цау Е.И. Аспекты художественной условности в молдавськйо современной новелле : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.03 / Цау Е. И.; МНО МССР, Киш.ГУ. – Кишинев, 1974. – 22л.
197114
  Лойко С.В. Аспепкти реалізації права власності на землі сільскогосподарського призначення // Наукові основи ефективного розвитку галузі землеробства та використання земельно-ресурсного потенціалу України : матеріали наук.-практ. конф. молодих учених і спеціалістів 1-3 листоп. 2016 р. / Нац. акад. аграр. наук України, ННЦ "Ін-т землеробства НААН" ; [редкол.: В.Ф. Камінський (голов. ред.) та ін.]. – Київ : Едельвейс, 2016. – С. 82-84. – ISBN 978-966-2742-92-5
197115
  Билай В.И. Аспергиллы : определитель / Билай В.И., Коваль Э.З. ; АН УССР, Ин-т микробиологии и вирусологии им. Д.К. Заболотного. – Киев : Наукова думка, 1988. – 202, [2] с., [12] л. ил. : ил. – Библиогр.: с. 181-201
197116
  Кравченко В.И. Аспирантура - концептуальная модель поиска соискателем научного направления посредством Интернета / В.И. Кравченко, В.В. Кравченко // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2011. – № 5 (июнь). – С. 69-73. – ISSN 0321-0383


  В статье представлены концептуальная модель и алгоритм программного информационно-советующего комплекса, предназначенного автоматизировать работу аспирантуры в сфере использования Интернета для поиска соискателем научного направления и научного ...
197117
   Аспирантура : справочник для поступающих в аспирантуру и соискателей ученых степеней на 1 марта 1958 г. – Москва : Советская наука, 1958. – 331 с. – Библиогр. в тексте
197118
   Аспирантура : справочник для поступающих в аспирантуру и соискателей учен. степеней. – Москва : Высшая школа, 1960. – 454 с. – Библиогр. в тексте
197119
  Семин В.А. Аспирантура : справочник / В.А. Семин, Е.М. Рудакова. – Москва : Высшая школа, 1971. – 328 с.
197120
  Сенашенко В.С. Аспирантура и докторантура как форма интеграции образования и науки / В.С. Сенашенко, С.И. Пахомов // Вестник Воронежского государственного университета : научный журнал / Воронежский государственный университет. – Воронеж, 2007. – С. 16-25. – (Проблемы высшего образования ; № 1). – ISSN 0234-5439
197121
   Аспирантура при московсих высших учебных заведениях, научных и научно-исследовательских учреждениях : справочник для поступ. в 1958 г. – Изд. 5-е. – Москва : Московская правда, 1958. – 292 с.
197122
   Аспирантура при московских высших учебных заведениях, научных и научно-исследовательских учреждениях : Справочник для поступающих в 1960 году. – Москва : Московская правда, 1960. – 400 с.
197123
  Ганчеренок И.И. Аспирантура, или третий цикл образования // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2010. – № 4 (май). – С. 24-28. – ISSN 0321-0383


  В статье представлены концептуальная и синергетическая (лазерная) модели так называемого 3-го Болонского цикла высшего образования, а также некоторые вопросы признания ученых степеней и званий.
197124
  Гриншпун Сергей Александрович Аспирация грубодисперсных аэрозолей : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.14 / Гриншпун Сергей Александрович; Одесск. гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1987. – 16л.
197125
  Бейтс Герберт Ернест Аспідистра у Вавилоні : оповідання // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 3/4 (963/964). – С. 29-52. – ISSN 0320 - 8370
197126
  Гордієнко М.Л. Аспіранти академіка М.М. Боголюбова в Київському університеті / М.Л. Гордієнко, В.Г. Самойленко // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України ; МОНУ ; Центр досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 2013. – № 1 (79). – С. 129-139. – ISSN 0374-3896


  На основі вивчення архівних документів КНУ ім. Т. Шевченка за 1939 р. та 1941-1952 рр. проведено аналіз науково-пед. діяльності акад. М.М. Боголюбова.
197127
  Мінгазутдінов О. Аспіранти вчаться // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1997. – Листопад (№ 9)


  Про підготовку кадрів через аспірантуру на історичному факультеті університету. Згадується декан фак-ту проф. А.Г. Слюсаренко.
197128
   Аспіранти на старті // Київський університет. – Київ, 2020. – Жовтень (№ 5). – С.4


  "Аспірант КНУ: Info Day", який ось уже декілька років поспіль організовує Рада молодих вчених КНУ, перетворюється на добру традицію. З огляду на всі особливості нинішнього періоду, 15 жовтня 2020 року відбулася й цьогорічна зустріч для аспірантів ...
197129
   Аспіранти та викладачі відділення журналістики (1947-1953) // Українське журналістикознавство : науковий журнал / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 8. – С. 38-50


  Біографічні довідки перших аспірантів та викладачів відділення журналістики філологічного факультету Київського державного університету імені Т. Г. Шевченка (1947-1953). Biographic information about the first post-graduate students and ...
197130
  Калакура Я.С. Аспірантська дружба на все життя // Історична і політична наука та суспільна практика в Україні : до 70-річчя акад. НАН України Івана Федоровича Кураса / К.В. Балабанов, Т.А. Бевз, Л.Ю. Беренштейн, М.І. Бушин, В.М. та ін. Вашкевич. – Київ : Парламентське видавництво, 2009. – С. 515-520. – ISBN 978-966-611-701-7


  Пам"яті І.Ф. Кураса.
197131
  Левицький В. Аспірантський острів і навколишня навігація // Критика. – Київ, 2010. – Листопад - Грудень, (число 11/12). – С. 35-36


  Творчість Володимира Діброви.
197132
  Шулікін Д. Аспірантські стипендії, протидія булінгу і доступ до освіти // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 18 березня (№ 11). – С. 6. – ISSN 2219-5793


  На черговому засідання Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти розглянули питання щодо стипендіального забезпечення аспірантів і низку законопроектів, зокрема про доступ до загальної середньої і вищої освіти та протидію булінгу.
197133
  Криштоф С. Аспірантура - інноваційна ступінь підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації на сучасному етапі // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 61-65. – (Серія: Педагогічні науки ; № 2 (304)). – ISSN 1729-360Х
197134
  Куценко Віра Аспірантура і докторантура на порозі змін: європейський вектор // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2009. – № 12 (137). – С. 2-3
197135
  Куценко В. Аспірантура і докторантура на порозі змін: європейський вимір // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2009. – № 12 (137). – С. 2-3.


  Модернізація аспірантури та докторантури.
197136
  Бірюкова М. Аспірантура і докторантура як механізми формування інтелектуального потенціалу держави // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 52-59. – ISSN 1682-2366


  Досвід Народної української академії щодо оптимізації діяльності аспірантури та докторантури.
197137
  Бурдейний А. Аспірантури мить коротка // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2021. – № 11 (925), листопад. – С. 95-104. – ISSN 08-68-4790-1


  Спогад.
197138
  Новожилова М.И. Аспорогенные дрожжи и их роль в водоемах. / М.И. Новожилова. – Алма-Ата, 1979. – 201с.
197139
   АСПР: совершенствование методик разработки на примере Чувашской АССР : межвуз. сборник. – Чебоксары, 1984. – 129 с.
197140
  Финашина Г.Н. Асратян Э.А. / Г.Н. Финашина. – Москва : Наука, 1967. – 92 с.
197141
  Мирзоев Г. Асрор : поэма / Г. Мирзоев. – Сталинабад : Таджикгосиздат, 1957. – 153 с.
197142
  Тимощенко Ю.Г. Ассамблея народа Казахстана - важный механизм общественной стабильности // Украинская восточная диаспора в контексте современных культурно-исторических и общественно-политических процессов в постсоветских государствах : сб. материалов, выступ., докл. и сообщ. участников "круглого стола", состоявшегося в рамках Первых Междунар. Шевченковских чтений (16-18 марта 2012 г.) / Б.Г. Аяган, В.Я. Бабенко, К.Д. Бейбытова, С.К. Бердагулова, М.Ф. [и др.] Борис. – Астана : Изд-во ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, 2012. – С. 63-75. – ISBN 978-601-80179-5-7
197143
  Кудрявцева Л.А. Ассамблея Русского мира // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / УАПРЯЛ; Киевский национальный университет им. Тараса Шевченка. – Киев, 2007. – № 6. – С. 5.
197144
  Баруа Б.К. Ассамская литература : краткий очерк / Б.К. Баруа. – Москва : Наука : Глав. ред. восточ. лит-ры, 1968. – 144 с. – (Литература Востока / АН СССР, Ин-т народов Азии)
197145
  Бабак В.Д. Ассамский язык / В.Д. Бабак. – М, 1961. – 123с.
197146
  Бабакаев В.Д. Ассамский язык / В.Д. Бабакаев ; АН СССР, Ин-т народов Азии. – Москва : Изд-во восточной литературы, 1961. – 127 с. – (Язіки зарубежного Востока и Африки / под общ. ред. Г.П. Сердюченко)
197147
  Ігнатьєв П.М. Ассамська проблема та шляхи її вирішення // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 42. – С. 299-310
197148
  Джагани К.Г. Ассар Тебризи и его поэма "Мерх и Муштери" : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Джагани К. Г. ; Азерб. ГУ. – Баку, 1964. – 18 с.
197149
  Майко Г.В. Ассемблер для IBM PC / Г.В. Майко. – Одесса, 1996. – 206с.
197150
  Баазе Сара Ассемблер мини-ЭВМ : АХ-11 / Баазе Сара ; пер. с англ. В.Л. Григорьева. – Москва : Финансы и статистика, 1988. – 413 с. : ил.
197151
  Абель П. Ассемблер. Язык и программирование для IBM PC = IBM PC Assembly language and Programmind / Питер Абель ; Пер. с англ. под ред. С.М. Молявко. – Киев ; Москва : Век ; ЭНТРОП ; НТИ, 2003. – 736 с. – ISBN 966-7140-30-X
197152
  Баррон Д. Ассемблеры и загрузчики = Assemblers and loaders / Д. Баррон ; пер. с англ. И.Л. Любимской ; под ред. Э.З. Любимского. – Москва : Мир, 1974. – 78 с. – Библиогр.: с. 73-74 (31 назв.). – (Математическое обеспечение ЭВМ)
197153
   Ассигнации в сто батов. Новеллы писателей Таиланда. – Москва : Наука, 1968. – 128 с. – (Современная восточная новелла)
197154
  Охрименко Т.В. Ассигнация и билет в системе номинаций денежных знаков восточнославянского языкового пространства // Вестник Харьковского национального педагогического университета имени Г.С. Сковороды : научно-методический журнал / Харьковский национальный педагогический университет имени Г.С. Сковороды. – Харьков, 2019. – С. 14-19. – (Русская филология ; № 1 (67) ;Языкознание. Литературоведение. Методика преподавания русского языка и литературы). – ISSN 2312-1572


  В статье анализируются интертекстуальные связи претекста и пародии на материале стихотворения Д. Самойлова «Свободный стих» и пародии А. Иванова «Профессор, поэт и Анна». Цель анализа заключается в выявлении механизма трансформации парадигматической ...
197155
  Нурборг Ч. Ассизи // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2007. – № 3. – С. 260-266. – ISSN 1130-6545
197156
  Моррисон Д. Ассиметрические органические реакции / Д. Моррисон, Г. Мошер. – Москва : Мир, 1973. – 508 с.
197157
   Ассиметричность Федерации. – М., 1997. – 138с.
197158
  Попов И.М. Ассиметричный конфликт // Наука и техника : Журнал для перспективной молодежи. – Харьков, 2007. – № 11. – С. 60-63


  Некласичні правила війни, військових конфліктів
197159
  Невская А.А. Ассиметрия полушарий головного мозга и опознание зрительных образов. / А.А. Невская, Л.И. Леушина. – Л., 1990. – 150с.
197160
  Евстигнеева Э.Г. Ассимиляция аммиака и его регулирующая роль в азотном метаболизме растений : автореф. дис. ... д-ра биол. наук: 093 / Евстигнеева Э.Г. ; Ин-т биохимии. – Москва, 1970. – 55 с. – Библиогр.: с. 52-55
197161
  Геворкян Дж.А. Ассимиляция ациклических аминокислот и пролина в условиях аэробного выращивания Candida albicans : Автореф... канд. биол.наук: 03.098 / Геворкян Дж.А.; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1970. – 26л.
197162
  Пурто В.А. Ассимиляция в современном английском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: / Пурто В.А.; Москов. гор. пед. ин-т им. В.П.Потемкина. – М,, 1954. – 16л.
197163
  Кувшинова Н.М. Ассимиляция иноязычной лексики в языке-реципиенте // Система і структура східнослов"янських мов : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; редкол.: Ю.В. Кравцова, О.В. Прискова, В. Аврамова [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 12. – С. 287-295. – ISSN 2524-0013


  В русском языке XVII–XVIII вв. значительную часть иноязычных слов составляли немецкие лексические заимствования. При классифицировании заимствованной лексики должны учитываться как формальные (ассимиляция слов в заимствующем языке), так и ...
197164
   Ассимиляция пищи у человека высших животных: прикладные и теоретические аспекты : указ. отеч. иностр. лит. – Ленинград : БАН СССР, 1989. – 316 с.
197165
   Ассимиляция пищи у человека и высших животных: прикладные и теоретические аспекты : указ. отеч. иностр. лит. – Ленинград : БАН, 1990. – 281 с.
197166
   Ассимиляция пищи у человека и высших животных: Прикладные и теоретические аспекты : указ. отечественной и иностранной литературы. – Ленинград, 1991. – 299 с.
197167
  Томова Н.Г. Ассимиляция хлореллой различных форм азота и их влияние на некоторые ферменты азотного обмена. : Автореф... канд. биол.наук: 093 / Томова Н.Г.; Москов. технол. ин-т пищевой пром. – М., 1969. – 27л.
197168
  Емельянова Е.Н. Ассимиляция, гибридизм и метасоматизм в породах Мегри-Ордубадского батолита (юго-западная часть) : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: / Емельянова Е.Н.; АН АзССР. Ин-т геологии им. И.М.Губкина. – Баку, 1964. – 24л.
197169
  Штилле Г. Ассинтская тектоника в геологическом лике Земли / Г. Штилле. – Москва : Мир, 1968. – 256с.
197170
  Соловьева С.С. Ассирийская военная держава при Ашшурбанипале и страны Передней Азии. (Из истории междунар. отношений на Ближ. Востоке в VII в до н.э.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 573 / Соловьева С.С. ; МГУ им. М.В. Ломоносова. Ист. ф-тет. Каф. Древнего мира. – Москва, 1970. – 20 с.
197171
  Кравков М.А. Ассирийская рукопись / М.А. Кравков. – Новосибирск, 1970. – 256с.
197172
  Матвеев К Ассирийцы и ассирийская проблема в новое и новейшее время / К Матвеев. – М., 1979. – 191с.
197173
  Саргизов Ассирийцы и ассирийский вопрос в годы первой мировой войны : Автореф... канд. ист.наук: / Саргизов Л. М; Ерев. ГУ. – Ереван, 1970. – 31л.
197174
   Ассириология и египтология : сборник статей : академику В.В. Струве. – Ленинград, 1964. – 128 с.
197175
  Бецольд К. Ассирия и Вавилония : с 84 рис. на 48 табл. / Проф. К. Бецольд ; Пер. с 2-го доп. нем. изд. Г.Г. Генкеля // История Древнего Востока : с 1 картою и 18 рисунками / Гоммель Ф. – Санкт-Петербург : Акц. общ. Брокгауз-Ефрон, 1905
197176
  Бецольд Карл Ассирия и Вавилония : с 84 рис. на 48 табл. / К. Бецольд ; пер. с 2-го доп. нем. изд. Г.Г. Генкеля. – Санкт-Петербург : Брокгауз-Ефрон, 1904. – 144 с., 24 л. ил. : ил.; с 84 ил. на 48 табл. – 4-е беспл. прил. к журн. "Вестн. и б-ка самообразования", апрель, 1904 г. – (Библиотека самообразования : Всемирная история по странам и эпохам ; 1 ; апрель)
197177
  Грибов Р.А. Ассирия при Шимшиадзе 1 (По данным архива Мари) : Автореф... канд. ист.наук: / Грибов Р. А.; ЛГУ. – Л., 1971. – 14л.
197178
  Соколов І. Ассирійська ідеологія у Вавилонії в VIII - VII ст. до Р.Х. // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 528-530. – ISBN 978-966-171-893-6
197179
  Маргулов А. Ассирійське питання в світлі Всесоюзних переписів населення в Україні у 1920-1930-х рр. // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний ун-т. – Київ, 2012. – № 5/6 (407), вересень - грудень. – С. 105-111. – ISSN 0869-3595
197180
  Люлька В. Ассирійці в Україні: проблеми переселення // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 583-596. – ISBN 978-966-171-795-3
197181
  Маргулов А. Ассирійці Києва у 1920-1930-х рр.: здобутки та втрати національної політики // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний ун-т. – Київ, 2011. – № 5 (401). – С. 86-91. – ISSN 0869-3595
197182
   Ассистивные технологии // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоц. представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВАПП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Бутнік-Сіверський О.Б. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3. – С. 34-40


  Комерціалізація.
197183
  Сіссе Е. Ассіату - Вересень / Е. Сіссе. – Київ, 1963. – 126 с.
197184
  Кувыкина Ольга Ассорти от фунготерапевтов : Медпрактикум // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 5. – С. 140-147 : Фото
197185
  Рубвальтер Д.А. Ассортимент -- качество -- цена. / Д.А. Рубвальтер, А.Н. Яровиков. – М, 1984. – 64с.
197186
  Агамиров У.М. Ассортимент деревьев и кустарников для озеленения Баку и Апшерона : Краткий справочник / У.М. Агамиров, А.Р. Алиев, И.С. Сафоров. – Баку : Азербайджанское гос. изд-во, 1976. – 79с.
197187
  Задорнов М.Н. Ассортимент для континента / М.Н. Задорнов. – М., 1989. – 141с.
197188
  Платонов В.В. Ассортимент и качество современных магнитофонов и видеомагнитофонов : учебное пособие для студентов товароведных факультетов торговых вузов / В.В. Платонов. – Ленинград, 1979. – 68 с.
197189
   Ассортимент и качество товаров. – Киев : КТЭИ, 1978. – 169 с.
197190
   Ассортимент и качество товаров : темат. сборник науч. трудов. – Киев : КТЭИ, 1979. – 180 с.
197191
  Алескеров Ф.Н. Ассортимент и качество товаров: управление в регионе / Алескеров Ф.Н., Яровиков А.Н. – Баку : Азернешр, 1989. – 181, [2] с. : ил., граф. – Библиогр.: с. 180-182
197192
  Олейник М.П. Ассортимент культурных гвоздик и пути его улучшения : Автореф... канд. биол.наук: / Олейник М. П.; КГУ. – Киев, 1955. – 16л.
197193
  Лукин А.М. Ассортимент органических реактивов на бериллий / А.М. Лукин. – Москва : НИИТЭХИМ, 1975. – 50с.
197194
  Титов В.И. Ассортимент органических реактивов на молибден / В.И. Титов, М.Д. Кофман. – Москва : НИИТЭХИМ, 1975. – 51 с. – (Реактивы и особо чистые вещества)
197195
  Титов В.И. Ассортимент органических реактивов на олово / В.И. Титов, В.А. Шевко ; Науч.-исслед. ин-т техн.-экон. исследований "НИИТЭхим". – Москва : НИИТЭХИМ, 1975. – 35 с. – (Серия "Реактивы и особо чистые вещества")
197196
   Ассортимент реактивов на азот : Обзорная инф. – Москва : НИИТЭХИМ, 1972. – 83 с. : граф. – На обл. загл. серии: Орг. реактивы для определения неорг. ионов. – Библиогр. : с. 51-79. – (Обзорная информация . Химические реактивы и препараты Серия "Органические реактивы на неорганические ионы")
197197
   Ассортимент реактивов на бор : Обзорная инф. / Л.К. Сухова, Н.С. Фрумина, И.С. Мустафин, Ю.А. Чепурова; Всесоюз. науч.-исслед. ин-т хим. реактивов и особо чистых хим. веществ "ИРЕА". ; Всесоюз. НИИ хим. реактивов и особо чистых хим. веществ "ИРЕА". – Москва : НИИТЭХИМ, 1969. – 67 с. – На обл. загл. : Орг. реактивы для определения неорг. ионов. – Библиогр.: с. 40-63. – (Обзорная информация . Химические реактивы и препараты. Серия "Органические реактивы на неорганические ионы")
197198
   Ассортимент реактивов на бром : Обзорная инф. – Москва : НИИТЭХИМ, 1968. – 42 с. – На обл. загл. : Органические реактивы для определения неорг. ионов
197199
  Мустафин И.С. Ассортимент реактивов на висмут / И.С. Мустафин. – Москва : НИИТЭХИМ, 1970. – 64с.
197200
   Ассортимент реактивов на германий : Обзорная инф. / А.М. Лукин, К.А. Смирнова, Н.Н. Высокова, И.И. Немзер; Смирнова К.А., Высокова Н.Н., Немзер И.И., Лукин А.М. ; под ред. В.И. Титова (гл. ред.) ; Всесоюз. НИИ хим. реактивов и особо чистых хим. веществ "ИРЕА". – Москва : НИИТЭХИМ, 1974. – 51 с. – На обл. загл. : Ассортимент орг. реактивов на германий. – (Обзорная информация. Ассортимент органических реактивов для определения неорганических ионов. Серия "Реактивы и особо чистые вещества")
197201
   Ассортимент реактивов на железо : обзор. инф. / И.С. Мустафин, Н.Ф. Лисенко, Л.К. Сухова, С.Н. Еременко ; под ред. В.И. Титова ; Всесоюз. НИИ хим. реактивов и особо чистых хим. веществ "ИРЕА". – Москва : НИИТЭХим, 1972. – 88 с. – На обл. загл. : Орг. реактивы для определения неорг. ионов. – Библиогр. : с. 44-86. – (Обзорная информация . Химические реактивы и препараты. Серия "Органические реактивы на неорганические ионы" ; Серия "Органические реактивы на неорганические ионы")
197202
  Пилипенко А.Т. Ассортимент реактивов на золото / А.Т. Пилипенко. – Москва, 1971. – 58 с.
197203
  Бусев Л.И. Ассортимент реактивов на индий / Л.И. Бусев. – Москва : НИИТЭХИМ, 1971. – 48с.
197204
  Пилипенко А.Т. Ассортимент реактивов на иридий / А.Т. Пилипенко. – Москва : НИИТЭХИМ, 1970. – 42с.
197205
   Ассортимент реактивов на йод : Обзорная инф. – Москва : НИИТЭХИМ, 1968. – 43 с. – На обл. загл. : Органические реактивы для определения неорг. ионов
197206
  Петрова Г.С. Ассортимент реактивов на кадмий / Г.С. Петрова, А.М. Лукин. – Москва : НИИТЭХИМ, 1968. – 51 с.
197207
  Титов В.И. Ассортимент реактивов на калий, рубидий, цезий / В.И. Титов. – Москва : б/и, 1967. – 48 с.
197208
   Ассортимент реактивов на кислород : Обзорная инф. / Н.И. Давыдова, М.Д. Интелегатор, Н.С. Фрумина, И.С. Мустафин; Давыдова Н.И., Интелегатор М.Д., Фрумина Н.С., Мустафин И.С. ; Всес. НИИ хим. реактивов и особо чистых хим. веществ "ИРЕА". – Москва : НИИТЭХИМ, 1968. – 36 с. – На обл. загл. : Орг. реактивы для определения неорг. ионов. – Библиогр.: с. 28-33. – (Обзорная информация . Химические реактивы и препараты. Серия "Органические реактивы на неорганические ионы")
197209
  Мельчакова Н.В. Ассортимент реактивов на кобальт / Н.В. Мельчакова, В.М. Пешкова. – Москва : НИИТЭХИМ, 1970. – 63с.
197210
  Мустафин И.С. Ассортимент реактивов на кремний / И.С. Мустафин. – Москва, 1969. – 39с.
197211
  Титов В.И. Ассортимент реактивов на литий и натрий / В.И. Титов. – Москва : НИИТЭХИМ, 1969. – 40 с.
197212
  Лукин А.М. Ассортимент реактивов на магний / А.М. Лукин, К.А. Смирнова. – Москва : НИИТЭХИМ, 1968. – 57с.
197213
  Титов В.И. и др. Ассортимент реактивов на марганец / В.И. и др. Титов. – Москва : НИИТЭХИМ, 1967. – 44 с.
197214
  Мустафин И.С. Ассортимент реактивов на медь / И.С. Мустафин. – Москва, 1969. – 139с.
197215
  Фадеева В.И. Ассортимент реактивов на мышьяк / В.И. Фадеева. – Москва : НИИТЭХИМ, 1969. – 36с.
197216
  Мельчакова Н.В. Ассортимент реактивов на никель / Н.В. Мельчакова, В.М. Пешкова. – Москва : НИИТЭХИМ, 1970. – 68с.
197217
  Гибало И.М. Ассортимент реактивов на ниобий / И.М. Гибало, Т.А. Белявская. – Москва : НИИТЭХИМ, 1972. – 59с.
197218
  Пилипенко А.Т. Ассортимент реактивов на осмии / А.Т. Пилипенко. – Москва, 1971. – 33 с.
197219
  Пилипенка А.Т. Ассортимент реактивов на осмий / А.Т. Пилипенка, И.П. Середа, Н.Н. Маслей. – Москва : НИИТЭХИМ, 1971. – 35 с.
197220
  Шленская В.И. Ассортимент реактивов на палладий / В.И. Шленская. – М., 1968. – 64с.
197221
  Пилипенко А.Т. Ассортимент реактивов на платину / А.Т. Пилипенко. – Москва : НИИТЭХИМ, 1971. – 40с.
197222
   Ассортимент реактивов на редк. : обзорная информация. – Москва
Вып. 1. – 1976
197223
   Ассортимент реактивов на редк. : обзорная информация. – Москва
Вып. 2. – 1976
197224
   Ассортимент реактивов на рений : Обзорная инф. / Н.К. Немкова, М.Л. Никурашина, Н.С. Фрумина, И.С. Мустафин; Немкова Н.К., Никурашина М.Л., Фрумина Н.С., Мустафин И.С. ; Всес. НИИ хим. реактивов и особо чистых хим. веществ "ИРЕА". – Москва : НИИТЭХИМ, 1969. – 37 с. – На обл. загл. : Орг. реактивы для определения неорг. ионов. – Библиогр.: с. 31-35. – (Обзорная информация . Химические реактивы и препараты. Серия "Органические реактивы на неорганические ионы")
197225
  Пилипенко А.Т. Ассортимент реактивов на родий / А.Т. Пилипенко. – Москва : Ниитэхим, 1971. – 45 с.
197226
  Лукин А.М. Ассортимент реактивов на ртуть. / А.М. Лукин, К.А. Смирнова. – Москва : НИИТЭХИМ, 1967. – 40с.
197227
  Пилипенко А.Т. Ассортимент реактивов на рутений / А.Т. Пилипенко. – Москва, 1971. – 43 с.
197228
  Петрова Г.С. Ассортимент реактивов на свинец / Г.С. Петрова, А.М. Лукин. – Москва : НИИТЭХИМ, 1968. – 47с.
197229
  Бусев А.И. Ассортимент реактивов на селен / А.И. Бусев. – Москва : НИИТЭХИМ, 1972. – 63с.
197230
   Ассортимент реактивов на серебро : Обзорная инф. – Москва : НИИТЭХИМ, 1970. – 48 с. – На обл. загл. : Органические реактивы для определения неорг. ионов. – Библиогр.: с. 36-46. – (Обзорная информация . Химические реактивы и препараты. Серия "Органические реактивы на неорганические ионы")
197231
  Симонова Л.Н. Ассортимент реактивов на серу / Л.Н. Симонова. – Москва : НИИТЭХИМ, 1971. – 69с.
197232
  Лукин А.М. Ассортимент реактивов на стронций и барий / А.М. Лукин, . – Москва, 1972. – 52с.
197233
   Ассортимент реактивов на сурьму : Обзорная инф. / А.Н. Иванова, В.С. Ковалева, И.С. Мустафин, Р.М. Муллина; Иванова А.Н., Ковалева В.С., Мустафин И.С., Муллина Р.М. ; Всесоюз. НИИ хим. реактивов и особо чистых хим. веществ "ИРЕА". – Москва : НИИТЭХИМ, 1970. – 40 с. – На обл. загл. : Органические реактивы для определения неорг. ионов. – Библиогр. с. 30-38. – (Обзорная информация . Химические реактивы и препараты. Серия "Органические реактивы на неорганические ионы")
197234
   Ассортимент реактивов на таллий : Обзорная инф. – Москва : НИИТЭХИМ, 1972. – 54 с. – На обл. загл. : Органические реактивы для определения неорг. ионов. – Список лит. : с. 43-52 (171 назв.)
197235
  Гибало И.М. Ассортимент реактивов на тантал / И.М. Гибало, Т.А. Белявская. – Москва : НИИТЭХИМ, 1972. – 51с.
197236
  Симонова Л.Н. Ассортимент реактивов на теллур / Л.Н. Симонова, А.И. Бусев. – Москва : ИРЕА, 1973. – 63 с.
197237
  Мустафин И.С. Ассортимент реактивов на технеций / И.С. Мустафин, Н.К. Немкова, Н.С. Фрумина. – Москва : ИРЕА, 1969. – 25 с.
197238
  Мустафин И.С. Ассортимент реактивов на техноций / И.С. Мустафин. – М., 1969. – 23с.
197239
   Ассортимент реактивов на титан : Обзорная инф. / Ковалева В.С., Еременко С.Н., Иванова А.Н., Мустафин И.С. ; Всесоюз. НИИ хим. реактивов и особо чистых хим. веществ "ИРЕА". – Москва : НИИТЭХИМ, 1969. – 71 с. – На обл. загл. : Органические реактивы для определения неорг. ионов. – Библиогр. : с. 51-67. – (Обзорная информация . Химические реактивы и препараты. Серия "Органические реактивы на неорганические ионы")
197240
  Титов В.И. и др. Ассортимент реактивов на торий / В.И. и др. Титов. – Москва : НИИТЭХИМ, 1968. – 63 с.
197241
   Ассортимент реактивов на углерод : Обзорная инф. / В.П. Милин, М.Д. Интеллегатор, Н.С. Фрумина, И.С. Мустафин; Милин В.П., Интеллегатор М.Д., Фрумина Н.С., Мустафин И.С. ; под ред. И.С. Мустафина ; Всесоюз. НИИ хим. реактивов и особо чистых хим. веществ "ИРЕА". – Москва : НИИТЭХИМ, 1971. – 48 с. – На обл. загл. : Органические реактивы для определения неорг. ионов. – Список лит. : с. 40-46 (121 назв.). – (Обзорная информация . Химические реактивы и препараты. Серия "Органические реактивы на неорганические ионы")
197242
  Фадеева В.И. Ассортимент реактивов на фосфор / В.И. Фадеева. – Москва : НИИТЭХИМ, 1969. – 51с.
197243
   Ассортимент реактивов на фтор : Обзорная инф. / М.Д. Интелегатор, М.И. Трусова, Н.С. Фрумина, И.С. Мустафин; Интелегатор М.Д., Трусова М.И., Фрумина Н.С., Мустафин И.С. ; Всес. НИИ хим. реактивов и особо чистых хим. веществ "ИРЕА". – Москва : НИИТЭХИМ, 1970. – 60 с. – На обл. загл. : Орг. реактивы для определения неорг. ионов. – Библиогр. : с. 46-58. – (Обзорная информация . Химические реактивы и препараты. Серия "Органические реактивы на неорганические ионы")
197244
   Ассортимент реактивов на хлор : Обзорная инф. / И.С. Мустафин, Н.С. Фрумина, М.Д. Интелегатор, М.А. Чернова; Интелегатор М.Д., Чернова М.А., Фрумина Н.С., Мустафин И.С.; Всес. НИИ хим. реактивов и особо чистых хим. веществ "ИРЕА". – Москва : НИИТЭХИМ, 1968. – 50 с. – На обл. загл. : Орг. реактивы для определения неорг. ионов. – Библиогр.: с. 36-46. – (Обзорная информация . Химические реактивы и препараты. Серия "Органические реактивы на неорганические ионы")
197245
   Ассортимент реактивов на хром. – Москва : ИРЕА, 1974. – 78 с. – На обл. загл.: Ассортимент органических реактивов для определения хрома. – Библиогр.: с. 52-77. – (Обзорная информация . Ассортимент органических реактивов для определения неорганических ионов. Серия "Реактивы и особо чистые вещества")
197246
  Лукин А.М. Ассортимент реактивов на цинк / А.М. Лукин, Т.В. Чернышева. – Москва : ИРЕА, 1974. – 67с.
197247
   Ассортимент реактивов на цирконий и гафний : Обзорная инф. / А.Н. Ермаков, Н.В. Корсакова, В.И. Титов, Ю.М. Дедков; Ермаков А.Н., Корсакова Н.В., Титов В.И., Дедков Ю.М. ; Всес. НИИ хим. реактивов и особо чистых хим. веществ "ИРЕА". – Москва : НИИТЭХИМ, 1975. – 73 с. – На обл. загл. : Орг. реактивы для определения неорг. ионов. – Библиогр.: с. 8-73. – (Обзорная информация . Серия "Реактивы и особо чистые вещества")
197248
  Дианич М.М. Ассортимент тканей из смеси волокон / М.М. Дианич, Б.Д. Семак. – К., 1985. – 151с.
197249
  Войчак А.В. Ассортиментный справочник по промышленному сырью и материалам / А.В. Войчак, В.М. Мальченко. – Київ, 1991. – 183с.
197250
  Умаров М.М. Ассоциативная азотфиксация. / М.М. Умаров. – М., 1986. – 131с.
197251
  Кохонен Т Ассоциативная память / Т Кохонен. – М., 1980. – 239с.
197252
   Ассоциативная психология. – Москва : АСТ, 1998. – 560 с. – В изд. также: Основания психологии / Г. Спенсер ; Физиологическая психология в 14 лекциях / Т. Циген. – (Классики зарубежной психологии). – ISBN 5-15-000936-9
197253
  Пахолюк З.А. Ассоциативная сеть повторяемости // Слово. Символ. Текст : сборник научных трудов, посвященный 80-летию проф. М.А. Карпенко / под общ. ред. Е.С. Снитко, Л.П. Дядечко. Украинская ассоциация преподавателей русского языка и литературы ; КНУТШ. – Киев : Киевский университет, 2006. – С. 135-140. – ISBN 966-8906-05-5
197254
  Гридина Т.А. Ассоциативная стратегия языковой игры // Русистика : сборник научных трудов / Украинская ассоциация преподавателей русского языка и литературы ; КНУТШ ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Київ, 2011. – Вып. 11. – С. 28-32. – Бібліогр.: Лит.: С. 32 ; 4 поз. – ISBN 978-966-439-400-7


  Серед різних показників лінгвістичної креатівності найбільшим рейтингом, поза сумнівом, володіє мовна гра - дивовижний в своїй многолікості феномен, що відображає потенціал мовної системи і рівень творчої активності особи, усвідомлено вступаючої на ...
197255
  Иванова Ольга Валерьевна Ассоциативная структура термина и общеупотребительного слова : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.19 / Иванова Ольга Валерьевна ; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1987. – 22 с.
197256
  Дука Л.И. Ассоциативно-культурный компонент в прагматическом содержании антропонимов // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – С. 224-229. – (Філологічні науки ; № 2). – ISSN 2414-9594
197257
  Афанасьев А.Н. Ассоциативное микропрограммирование / А.Н. Афанасьев, А.А. Гужавин, О.Г. Кокаев. – Саратов : Изд-во Саратовского ун-та, 1991. – 115, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 111-115 (61 назв.). – ISBN 5-292-00658-0
197258
  Голованова Н.Ф. Ассоциативное поглощение ТТ-мезонов легкими ядрами : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 055 / Голованова Н.Ф. ; МГУ , Науч.-исслед. ин-т ядерной физики. – Москва, 1971. – 11 с.
197259
  Фу Цзин Ассоциативное поле концепта фен-шуй в русской языковой картине мира (по результатам ассоциативного эксперемента) // Сходознавство / Ін-т сходознавства ім. А. Кримського НАН України. – Київ, 2010. – № 52. – С. 147-157. – ISSN 1682-671Х
197260
  Анисимов А.В. Ассоциативное реферирование естественно-языковых текстов / А.В. Анисимов, А.А. Марченко // Штучний інтелект : науково-теоретичний журнал / НАНУ Ін-т проблем штучного інтелекту. – Донецьк, 2006. – № 3. – С. 488-492. – ISSN 1561-5359
197261
  Пирс Р. Ассоциативные алгебры / Р. Пирс. – Москва : Мир, 1986. – 541 с.
197262
  Ильяшенко Е.И. Ассоциативные запоминающие устройства на магнитных элементах / Е.И. Ильяшенко. – М., 1975. – 127с.
197263
  Бокуть Л.А. Ассоциативные кольца : учеб. пособ. / Л.А. Бокуть ; Новосибирский гос. ун-т. – Новосибирск : [Б. и.]
Ч. 2 : Категории модулей. Вложения в тела. – 1981. – 84 с.
197264
  Бокуть Л.А. Ассоциативные кольца. : (учеб. пособ. для студентов-математиков НГУ) / Л.А. Бокуть, Новосиб. гос. ун-т, Кафедра алгебры и мат. логики. – Новосибирск : НГУ
Ч. 1 : Кольцевые конструкции. – 1977. – 81 с. – Библиогр.: с. 78 (23 назв.)
197265
  Фостер К. Ассоциативные параллельные процессоры / К. Фостер. – М., 1981. – 240с.
197266
  Калюта Александр Михайлович Ассоциативные связи в лексике современного богарского языка : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.03, 10.02.19 / Калюта Александр Михайлович; Белорусский гос. ун-т. – Минск, 1985. – 19л.
197267
  Адрианов О.С. Ассоциативные системы мозга и экстраполяционное поведение / О.С. Адрианов, Л.Н. Молодкина, Н.Г. Ямщикова ; АМН СССР. – Москва : Медицина, 1987. – 187, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 174-188
197268
  Петропавловская Р.В. Ассоциативные системы, структурно-изоморфные группы : Автореф... кандид. физ.-мат.наук: / Петропавловская Р.В.; Ленинградский гос. ордена Ленина университет им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1951. – 4 с.
197269
  Концевая Галина Михайловна Ассоциативные словосочетания в белорусском языке : Автореф... канд. филологическихнаук: 10.02.02 / Концевая Галина Михайловна; АН БССР, Ин-т языкознания им. Я.Коласа. – Минск, 1991. – 24л.
197270
  Шабанова В.И. Ассоциативный тест инверсии эмоционального отражения (модифицированный вариант) // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2014. – № 1 (178). – С. 24-33


  Стаття присвячена обгрунтуванню теоретико-методологічної бази модифікованого варіанту асоціативного тесту інверсії емоційного відображення, який призначений для експресдіагностики розладів харчової поведінки.
197271
  Палкин Алексей Дмитриевич Ассоциативный эксперимент как способ кросскультурного исследования образов сознания // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2008. – № 4. – С. 81-89. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0042-8841


  Впервые приводится обоснование валидности ассоциативных экспериментов. Поскольку споры относительно того, сколько испытуемых необходимо опросить в ходе ассоциативного эксперимента для обеспечения его достоверности, не утихают, давно назрела ...
197272
   Ассоциации и строение рудных минералов в интрузивных траппах западной части Сибирской платформы / М.П. Мазуров, Ю.Р. Васильев, А.В. Шихова, А.Т. Титов // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2014. – Т. 55, № 1. – С. 94-107 : рис.,табл. – Библиогр.: с. 106-107. – ISSN 0016-7886
197273
  Мишустин Е.Н. Ассоциации почвенных микроорганизмов. / Е.Н. Мишустин. – М., 1975. – 107с.
197274
  Рященко З.М. Ассоциация азотобактерий с бактериями-спутниками и их практическое значение : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Рященко З. М. ; МВО , Сарат. ГУ. – Саратов, 1955. – 16 с.
197275
   Ассоциация академий и научных обществ в Азии // Международные и национальные организации в области исследования науки : краткий справочник / ЮНЕСКО ; МААН ; Нац. акад. наук Украины [и др. ; отв. ред.: Б.А. Малицкий, Ю.А. Храмов ; сост.: А.С. Вашуленко, О.А. Грачев, Л.Ф. Кавуненко и др.]. – Киев, 2017. – С. 14. – ISBN 978-966-136-423-2
197276
   Ассоциация аллельных вариантов генов с риском развития и прогнозом ишемического инсульта / А.М. Кучеренко, Д.В. Шульженко, С.М. Кузнецова, С.В. Демидов, Л.А. Лившиц // Biopolymers and cell : scientific journal / National academy of sciences of Ukraine ; Institute of molecular biology and genetics. – Київ, 2014. – V. 30, N 3. – С. 234-238. – ISSN 0233-7657


  Цель: оценить роль полиморфных вариантов –781C/T гена IL8 и –592C/A гена IL10 в качестве генетических маркеров риска развития ишемического инсульта. Методы: в исследуемую группу вошли 183 пациента с ишемическим инсультом, находившихся на стационарном ...
197277
  Корендясов Е.Н. Ассоциация африканских стран с Европейским экономическим сообществом и проблемы неоколониализма : Автореф... канд. экон.наук: / Корендясов Е.Н.; Моск. гос. ин-т междунар. отношений. – М., 1968. – 28л.
197278
  Колосов Е.Н. Ассоциация в парах двухкомпонентных систем MeF - AlF3 (Me = Li, Na, K) : Автореф... канд. хим.наук: 02.073 / Колосов Е.Н.; МГУ. – М., 1971. – 16л.
197279
  Новикова Т.И. Ассоциация гликолей и реакционная способность их гидроксильных групп при взаимодействии и изоцианатом. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Новикова Т.И.; АН УССР. Ин-т химии высокомолекулярных соединений. – К., 1989. – 18л.
197280
  Нгуен Хыу Тхуат. Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) как международная региональная организация // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 49-51. – (Міжнародні відносини ; Вип. 13)
197281
   Ассоциация графиков "Венето" (Италия) : групповая выставка произведений AIV. Каталог / Ассоциация графиков Венето; Авт. вступ. ст.: Д. Трентин; Ред.: И. Сорвина. – Москва : Советский художник, 1975. – 57 с. : ил.
197282
  Очкин А.В. Ассоциация и гидратация солей в средах с низкой диэлектрической проницаемостью : Автореф... Канд.хим.наук: / Очкин А.В.; Моск.хим.-технол.ин-т. – Москва, 1966. – 21л.
197283
  Погорелый Валерий Константинович Ассоциация и протонный обмен в системах со "слабыми "водородными связями : Дис... докт. хим.наук: 02.00.04 / Погорелый Валерий Константинович; Ин-т физич. химии им. Л.В. Писаржевского. – Киев, 1980. – 32с.
197284
  Бектуров Е.А. Ассоциация полимеров с малыми молекулами / Е.А. Бектуров, Р.Е. Легкунец ; АН КазССР, Ин-т хим. наук. – Алма-Ата : Наука, 1983. – 208 с. : ил. – Библиогр. в конце глав
197285
  Михайлов А. Ассоциация рабочих / А. Михайлов. – 267с.
197286
  Фундулис Х. Ассоциация развивающихся стран с Европейским экономическим сообществом / Х. Фундулис, Е. Попов. – М, 1978. – 222с.
197287
   Ассоциация решает проблемы // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО" Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006. – № 5. – С. 14-15
197288
   Ассоциация художников революционной России АХРР : сборник воспоминаний, статей, документов. – Москва : Изобразительное искусство, 1973. – 503 с. : ил. – Библиогр.: с. 420-424
197289
  Князева В.П. Ассоциация художников революционной России. / В.П. Князева. – Л., 1967. – 136с.
197290
   Ассоциация цивилистов: от создания до международного признания // Частное право : научный журнал / Редакция журнала "Право Украины". – Киев, 2013. – № 1. – С. 326-334
197291
  Сташуленок С.П. Ассоциирование в смысле ИТО решения дифференциальных уравнений в прямом произведении алгебр обобщенных случайных процессов. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.02 / Сташуленок С.П.; Белорус.гос.ун-т. – Минск, 1996. – 17л.
197292
  Ермоленко А.А. Ассоциированные производители: труд как самодеятельность / А.А. Ермоленко. – Воронеж, 1987. – 196с.
197293
  Шадманов Ш. Ассоциированный прибавочный продукт: производство и распределение / Ш. Шадманов. – Ташкент, 1985. – 196с.
197294
  Полторацкий Владимир Павлович Ассоциированный с ядерным матриксом белок, специфически связывающий сателлит 3 человека : Автореф... канд. биолог.наук: 03.00.25 / Полторацкий Владимир Павлович; Академия наук СССР, Ин-т цитологии. – Л., 1991. – 20л.
197295
  Виноградова К. Ассоціонізм у когнітивній психології та гуссерлівське поняття аппрезентації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 44. – (Філософія. Політологія ; Вип. 36)
197296
  Железнов Б.Л. АССР - высшая форма советской автономии / Б.Л. Железнов. – Казань, 1984. – 144с.
197297
   Аста Бржезицкая : расписная фарфоровая скульптура : каталожная выставка / Бржезицкая Аста Давыдовна. Выставка произведений; А.Д. Бржезицкая ; [предисл. О. Кашириной] ; Моск. орг. Союза художников РСФСР. – Москва : Советский художник, 1983. – 24 с. : ил.
197298
  Большак В.Г. Аста ла віста! : гуморески / В.Г. Большак. – Київ : Радянський письменник, 1967. – 279 с.
197299
  Шнирман Г.Л. Астазирование маятников / Г.Л. Шнирман. – М., 1982. – 167с.
197300
   Астана - 10 лет успеха = Астана - жетістіктерге жетелеген 10 жыл : [фотоальбом]. – Астана : Деловой мир Астана, 2007. – 260 с. – ISBN 9965-9591-5-3
197301
  Сыздыкова Е.С. Астана - столица Республики Казахстан // Исторический архив : научно-публикаторский журнал / Федеральное архивное агентство; АНО "Изд-во "Российская политическая энциклопедия"; ООО "История-Сервис". – Москва, 2009. – № 1. – С. 20-33. – ISSN 0869-6322
197302
  Нестеренко Ю. Астана, искусственный город искусств // Публичные люди : ежемесячный общественно-публицистический журнал / ООО "Форзац". – Киев, 2014. – № 10 (129). – С. 62-69
197303
  Кабульдинов З.Е. Астана: прошлое и настоящее / Кабульдинов Зиябек Ермуханович ; [гл. ред. Иманжусуп Р.Н.]. – Астана : [б. и.], 2017. – 343, [1] c. : ил. – Библиогр.: c. 342. – ISBN 978-601-7513-22-1


  У пр. № 1694856 дарчій напис: Уважаемому брату Владимиру Ивановичу с добрыми пожеланиями от автора. Підпис (З. Кабулинов) 05.06.17 г. 87014070164 Kabulzia@rambler.ru
197304
   Астапов Василий Павлович. Выставка произведений : каталог / Астапов Василий Павлович; Ленингр. орг. Союза художников РСФСР ; авт. вступ. ст. М. Дудин ; сост. Е.В. Астапова ; ред. Л.В. Мочалов. – Ленинград : Художник РСФСР, 1974. – 14 с. : ил.
197305
   Астапович Ігор Станіславович (1908-1976) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 19-20. – ISBN 978-966-933-054-3
197306
  Николаев Г.И. Астапово / Г.И. Николаев. – М., 1990. – 405с.
197307
  Сальников П.Г. Астаповские летописцы / П.Г. Сальников. – Тула, 1970. – 232с.
197308
  Іскорко-Гнатенко Астаф"єв О.Г. // Університетська шевченкіана : довід. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; [авт.-упоряд.] Валентина Іскорко-Гнатенко ; за заг. ред. проф. О.М. Сліпушко. – Київ : Логос, 2017. – С. 17-21. – ISBN 978-617-7442-69-0
197309
   Астаф"єв Олександр Григорович : біобібліогр. покажчик : (до 50-річчя від дня народження). – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2003. – 107, [1] с. : іл. – Бібліогр.: Покажч. імен: 96-106. – ISBN 966-7391-12-4
197310
  Романюк Р. Астаф"єв Олександр Григорович // Українська журналістика в іменах : матеріали до енциклопедичного словника / НАН України ; Львів. нац. наук.б-ка України ім. В. Стефаника ; Н.-д. ін-т пресознавства ; за ред. М.М. Романюка. – Львів, 2010. – Вип. 17. – С. 12-14. – ISBN 978-966-02-5597-5
197311
   Астаф"єв Олександр Григорович (1952-2020) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 14-15. – ISBN 978-966-439-754-1
197312
   Астаф"єв Олександр Григорович (1952) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 20. – ISBN 978-966-933-054-3
197313
  Аляєв Г.Є. Астаф"єв Петро Євгенійович // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 989-990. – ISBN 966-316-069-1
197314
  Нечітало І. Астахова Валентина Іларіонівна // Історія української соціологічної думки : навч. біографічна енциклопедія / Н.С. Абаніна, С.М. Вакуленко, О.І. Вишняк, О.Ю. Волощук, С.И. та ін. Гавриленко. – 2-ге вид. перероб. і допов. – Львів : Новий Світ-2000, 2021. – С. 15-16. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-966-418-286-4
197315
  Макаренко Д.Є. Астахова Тамара Вікентіївна (До 80-річчя від дня народження) // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2007. – № 2. – С. 121 : фото. – ISSN 0367-4290
197316
   Астеміров Зайнутдін Астемірович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 19. – ISBN 978-617-573-038-6


  Доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки РФ, почесний працівник професійної освіти РФ.
197317
  Юзвишина О.В. Астенічний синдром і його корекція в структурі тривожно-депресивних розладів / О.В. Юзвишина, Р.В. Свістільнік // Артериальная гипертензия : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / голов. ред. Сіренко Ю.М. ; ред.рада: Березняков І.Г., Більченко А.В., Богмат Л.Ф. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (53). – С. 9-14. – ISSN 2224-1485
197318
  Кириця Н.С. Астенічний синдром у дітей з інфекційним мононуклеозом. Діагностика та лікування : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.10 / Кириця Наталія Сергіївна ; М-во охорони здоров"я України, Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця. – Київ, 2020. – 21 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 17 назв
197319
   Астеносфера по комплексу геофизических методов : сб. науч. трудов. – Киев : Наук. думка, 1988. – 189, [1] с. : ил.
197320
  Беспалова Н. Астероидное и лунное вещество в земных лабораториях // Наука и техника : журнал для перспективной молодежи / редкол.: Сальникова И.Н., Зубарев А.Н., Черногор Л.Ф. [и др.]. – Киев, 2021. – № 1 (175). – С. 4-8


  "Минувший 2020 г. был богат событиями, связанными с доставкой на Землю грунта разнообразных небесных тел Солнечной системы. Самый большой ажиотаж вызвала китайская лунная миссия, но буквально за несколько дней до ее успешного завершения в Австралии ...
197321
  Симоненко А.Н. Астероиды или тернистые пути исследований / А.Н. Симоненко. – Москва : Наука, 1985. – 208 с.
197322
  Черних Л. Астероїд 1737 Сєверний // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2013. – № 3 (41). – С. 24-29. – ISSN 1819-7329


  А.Б. Сєверний був директором Кримської астрофізичної обсерваторії -35 років (з 1952 р.)
197323
   Астероїди колись і сьогодні // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2010. – № 12 (149). – С. 29 : Фото
197324
  Жиляєв Б.Ю. Астероїди як фактор загрози цивілізації / розмову вела О. Мележик // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2016. – № 3. – C. 70-75. – ISSN 1027-3239
197325
   Астероїдно-кометна небезпека, фізика комет, взаємодія космічних тіл з атмосферами планет та доплив космічної речовини на Землю : Звіт про НДР (закл.). – Київ, 2005. – 393 с. : 125 рис., 69 таб. – Бібліогр.: 345 дж.


  Об"єкти дослідження - Комплекс малих тіл Сонячної системи: комети, метеори, боліди, астероїди, міжпланетна речовина та метеороїди. Мета роботи - Обчислити та проаналізувати фізичні параметри та хімічний склад атмосфер комет; проаналізувати криві блиску ...
197326
  Каратаюте-Талимаа Н В. Астеролепиды девона СССР и их стратиграфическое распределение : Автореф... канд. биол.наук: / Каратаюте-Талимаа В. Н,; АН СССР, Палеонтол.ин-т. – М., 1958. – 18л.
197327
  Эйдус Я.Т. Астехиометрические компоненты каталитических реакций / Я.Т. Эйдус. – Москва, 1975. – 140 с.
197328
  Ільїн В.В. Астіка, настіка // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 34. – ISBN 966-316-069-1
197329
   Астма та алергія = Астма и аллергия = Asthma and allergy : науково-практичний журнал / Нац. акад. мед. наук України ; Держ. установа "Нац. ін-т фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського Нац. акад. мед. наук України" ; Асоціація спеціалістів з проблем бронх. астми та алергії України [та ін.] ; голов. ред. Л.О. Яшина. – Київ, 2002-. – ISSN 2307-3373
№ 2, квітень - червень. – 2013. – 66 с. – На статті рос. та англ. мовами резюме укр. та англ. мовами; на статті укр. мовою резюме рос. та англ. мовами
197330
   Астма та алергія = Астма и аллергия = Asthma and allergy : науково-практичний журнал / Нац. акад. мед. наук України ; Держ. установа "Нац. ін-т фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського Нац. акад. мед. наук України" ; Асоціація спеціалістів з проблем бронх. астми та алергії України [та ін.] ; голов. ред. Л.О. Яшина. – Київ, 2002-. – ISSN 2307-3373
№ 4, жовтень - грудень. – 2014. – 84 с. – На статті рос. та англ. мовами резюме укр. та англ. мовами; на статті укр. мовою резюме рос. та англ. мовами
197331
   Астма та алергія = Астма и аллергия = Asthma and allergy : науково-практичний журнал / Нац. акад. мед. наук України ; Держ. установа "Нац. ін-т фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського Нац. акад. мед. наук України" ; Асоціація спеціалістів з проблем бронх. астми та алергії України [та ін.] ; голов. ред. Л.О. Яшина. – Київ, 2002-. – ISSN 2307-3373
№ 1, січень - березень. – 2015. – 78 с. – а статті рос. та англ. мовами резюме укр. та англ. мовами; на статті укр. мовою резюме рос. та англ. мовами
197332
   Астма та алергія = Астма и аллергия = Asthma and allergy : науково-практичний журнал / Нац. акад. мед. наук України ; Держ. установа "Нац. ін-т фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського Нац. акад. мед. наук України" ; Асоціація спеціалістів з проблем бронх. астми та алергії України [та ін.] ; голов. ред. Л.О. Яшина. – Київ, 2002-. – ISSN 2307-3373
№ 2, квітень - червень. – 2015. – 82 с. – а статті рос. та англ. мовами резюме укр. та англ. мовами; на статті укр. мовою резюме рос. та англ. мовами
197333
   Астма та алергія = Астма и аллергия = Asthma and allergy : науково-практичний журнал / Нац. акад. мед. наук України ; Держ. установа "Нац. ін-т фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського Нац. акад. мед. наук України" ; Асоціація спеціалістів з проблем бронх. астми та алергії України [та ін.] ; голов. ред. Л.О. Яшина. – Київ, 2002-. – ISSN 2307-3373
№ 3, жовтень - грудень. – 2015. – 70 с. – а статті рос. та англ. мовами резюме укр. та англ. мовами; на статті укр. мовою резюме рос. та англ. мовами
197334
   Астма та алергія = Астма и аллергия = Asthma and allergy : науково-практичний журнал / Нац. акад. мед. наук України ; Держ. установа "Нац. ін-т фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського Нац. акад. мед. наук України" ; Асоціація спеціалістів з проблем бронх. астми та алергії України [та ін.] ; голов. ред. Л.О. Яшина. – Київ, 2002-. – ISSN 2307-3373
№ 2, квітень - червень. – 2016. – 90 с. – а статті рос. та англ. мовами резюме укр. та англ. мовами; на статті укр. мовою резюме рос. та англ. мовами
197335
   Астма та алергія = Астма и аллергия = Asthma and allergy : науково-практичний журнал / Нац. акад. мед. наук України ; Держ. установа "Нац. ін-т фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського Нац. акад. мед. наук України" ; Асоціація спеціалістів з проблем бронх. астми та алергії України [та ін.] ; голов. ред. Л.О. Яшина. – Київ, 2002-. – ISSN 2307-3373
№ 3, липень - вересень. – 2016. – 76 с. – а статті рос. та англ. мовами резюме укр. та англ. мовами; на статті укр. мовою резюме рос. та англ. мовами
197336
   Астма та алергія = Астма и аллергия = Asthma and allergy : науково-практичний журнал / Нац. акад. мед. наук України ; Держ. установа "Нац. ін-т фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського Нац. акад. мед. наук України" ; Асоціація спеціалістів з проблем бронх. астми та алергії України [та ін.] ; голов. ред. Л.О. Яшина. – Київ, 2002-. – ISSN 2307-3373
№ 4, жовтень - грудень. – 2016. – 90 с. – а статті рос. та англ. мовами резюме укр. та англ. мовами; на статті укр. мовою резюме рос. та англ. мовами
197337
   Астма та алергія = Астма и аллергия = Asthma and allergy : науково-практичний журнал / Нац. акад. мед. наук України ; Держ. установа "Нац. ін-т фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського Нац. акад. мед. наук України" ; Асоціація спеціалістів з проблем бронх. астми та алергії України [та ін.] ; голов. ред. Л.О. Яшина. – Київ, 2002-. – ISSN 2307-3373
№ 1, січень - березень. – 2017. – 86 с. – а статті рос. та англ. мовами резюме укр. та англ. мовами; на статті укр. мовою резюме рос. та англ. мовами
197338
   Астма та алергія = Астма и аллергия = Asthma and allergy : науково-практичний журнал / Нац. акад. мед. наук України ; Держ. установа "Нац. ін-т фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського Нац. акад. мед. наук України" ; Асоціація спеціалістів з проблем бронх. астми та алергії України [та ін.] ; голов. ред. Л.О. Яшина. – Київ, 2002-. – ISSN 2307-3373
№ 2, квітень - червень. – 2017. – 70 с. – а статті рос. та англ. мовами резюме укр. та англ. мовами; на статті укр. мовою резюме рос. та англ. мовами
197339
   Астма та алергія = Астма и аллергия = Asthma and allergy : науково-практичний журнал / Нац. акад. мед. наук України ; Держ. установа "Нац. ін-т фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського Нац. акад. мед. наук України" ; Асоціація спеціалістів з проблем бронх. астми та алергії України [та ін.] ; голов. ред. Л.О. Яшина. – Київ, 2002-. – ISSN 2307-3373
№ 3, липень - вересень. – 2017. – 86 с. – а статті рос. та англ. мовами резюме укр. та англ. мовами; на статті укр. мовою резюме рос. та англ. мовами
197340
   Астма та алергія = Астма и аллергия = Asthma and allergy : науково-практичний журнал / Нац. акад. мед. наук України ; Держ. установа "Нац. ін-т фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського Нац. акад. мед. наук України" ; Асоціація спеціалістів з проблем бронх. астми та алергії України [та ін.] ; голов. ред. Л.О. Яшина. – Київ, 2002-. – ISSN 2307-3373
№ 4, листопад - грудень. – 2017. – 60 с. – На статті рос. та англ. мовами резюме укр. та англ. мовами; на статті укр. мовою резюме рос. та англ. мовами
197341
   Астма та алергія = Астма и аллергия = Asthma and allergy : науково-практичний журнал / Нац. акад. мед. наук України ; Держ. установа "Нац. ін-т фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського Нац. акад. мед. наук України" ; Асоціація спеціалістів з проблем бронх. астми та алергії України [та ін.] ; голов. ред. Л.О. Яшина. – Київ : [б. в.], 2002-. – ISSN 2307-3373
№ 1, січень - березень. – 2018. – 68 с. – а статті рос. та англ. мовами резюме укр. та англ. мовами; на статті укр. мовою резюме рос. та англ. мовами
197342
   Астма та алергія = Астма и аллергия = Asthma and allergy : науково-практичний журнал / Нац. акад. мед. наук України ; Держ. установа "Нац. ін-т фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського Нац. акад. мед. наук України" ; Асоціація спеціалістів з проблем бронх. астми та алергії України [та ін.] ; голов. ред. Л.О. Яшина. – Київ : [б. в.], 2002-. – ISSN 2307-3373
№ 2, квітень - червень. – 2018. – 62 с. – на статті рос. та англ. мовами резюме укр. та англ. мовами; на статті укр. мовою резюме рос. та англ. мовами
197343
   Астма та алергія = Астма и аллергия = Asthma and allergy : науково-практичний журнал / Нац. акад. мед. наук України ; Держ. установа "Нац. ін-т фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського Нац. акад. мед. наук України" ; Асоціація спеціалістів з проблем бронх. астми та алергії України [та ін.] ; голов. ред. Л.О. Яшина. – Київ : [б. в.], 2002-. – ISSN 2307-3373
№ 3, липень - вересень. – 2018. – 66 с. – Резюме рос., англ. мовами
197344
   Астма та алергія = Астма и аллергия = Asthma and allergy : науково-практичний журнал / Нац. акад. мед. наук України ; Держ. установа "Нац. ін-т фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського Нац. акад. мед. наук України" ; Асоціація спеціалістів з проблем бронх. астми та алергії України [та ін.] ; голов. ред. Гуменюк Г.Л. – Київ : [б. в.], 2002-. – ISSN 2307-3373
№ 4, жовтень - грудень. – 2018. – 58 с. – На статті рос. та англ. мовами резюме укр. та англ. мовами; на статті укр. мовою резюме рос. та англ. мовами
197345
   Астма та алергія = Астма и аллергия = Asthma and allergy : науково-практичний журнал / Нац. акад. мед. наук України ; Держ. установа "Нац. ін-т фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського Нац. акад. мед. наук України" ; Асоціація спеціалістів з проблем бронх. астми та алергії України [та ін.] ; голов. ред. Гуменюк Г.Л. – Київ : [б. в.], 2002-. – ISSN 2307-3373
№ 1, січень - березень. – 2019. – 67 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
197346
   Астма та алергія = Asthma and allergy : науково-практичний журнал / Нац. акад. мед. наук України ; Держ. установа "Нац. ін-т фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського Нац. акад. мед. наук України" ; Асоціація спеціалістів з проблем бронх. астми та алергії України ; голов. ред. Гуменюк Г.Л. – Київ : [б. в.], 2002-. – ISSN 2307-3373
№ 2, квітень - червень. – 2019. – 90 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
197347
   Астма та алергія = Asthma and allergy : науково-практичний журнал / Нац. акад. мед. наук України ; Держ. установа "Нац. ін-т фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського Нац. акад. мед. наук України" ; Асоціація спеціалістів з проблем бронх. астми та алергії України ; голов. ред. Гуменюк Г.Л. – Київ : [б. в.], 2002-. – ISSN 2307-3373
№ 3 липень_вересень. – 2019. – 74 с., включ. обкл. – Резюме укр., рос., англ. мовами
197348
   Астма та алергія = Asthma and allergy : науково-практичний журнал / Нац. акад. мед. наук України ; Держ. установа "Нац. ін-т фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського Нац. акад. мед. наук України" ; Асоц. спеціалістів з проблем бронх. астми та алергії України ; голов. ред. Гуменюк Г.Л. – Київ : [б. в.], 2002-. – ISSN 2307-3373
№ 4, жовтень - грудень. – 2019. – 82 с. – DOI: 10.31655/2307-3373 - Резюме укр., рос., англ. мовами
197349
   Астма та алергія = Asthma and allergy : науково-практичний журнал / Нац. акад. мед. наук України ; Держ. установа "Нац. ін-т фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського Нац. акад. мед. наук України" ; Асоц. спеціалістів з проблем бронх. астми та алергії України ; голов. ред. Гуменюк Г.Л. – Київ : [б. в.], 2002-. – ISSN 2307-3373
№ 1, січень - березень. – 2020. – 72 с. – DOI: 10.31655/2307-3373 - Резюме укр., рос., англ. мовами
197350
   Астма та алергія = Asthma and allergy : науково-практичний журнал / Нац. акад. мед. наук України ; Держ. установа "Нац. ін-т фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського Нац. акад. мед. наук України" ; Асоц. спеціалістів з проблем бронх. астми та алергії України ; голов. ред. Гуменюк Г.Л. – Київ : [б. в.], 2002-. – ISSN 2307-3373
№ 2, квітень - червень. – 2020. – 78 с. – DOI: 10.31655/2307-3373 - Резюме укр., рос., англ. мовами
197351
   Астма та алергія = Asthma and allergy : науково-практичний журнал / Нац. акад. мед. наук України ; Держ. установа "Нац. ін-т фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського Нац. акад. мед. наук України" ; Асоц. спеціалістів з проблем бронх. астми та алергії України ; голов. ред. Гуменюк Г.Л. – Київ : [б. в.], 2002-. – ISSN 2307-3373
№ 3, липень - вересень. – 2020. – 74 с. – DOI: 10.31655/2307-3373 - Резюме укр., рос., англ. мовами
197352
   Астма та алергія = Asthma and allergy : науково-практичний журнал / Нац. акад. мед. наук України ; Держ. установа "Нац. ін-т фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського Нац. акад. мед. наук України" ; Асоц. спеціалістів з проблем бронх. астми та алергії України ; голов. ред. Гуменюк Г.Л. – Київ : [б. в.], 2002-. – ISSN 2307-3373
№ 4, жовтень - грудень. – 2020. – 86 с. – DOI: 10.31655/2307-3373 - Резюме укр., рос., англ. мовами
197353
   Астма та алергія = Asthma and allergy : науково-практичний журнал / Нац. акад. мед. наук України ; Держ. установа "Нац. ін-т фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського Нац. акад. мед. наук України" ; Асоц. спеціалістів з проблем бронх. астми та алергії України ; голов. ред. Гуменюк Г.Л. – Київ : [б. в.], 2002-. – ISSN 2307-3373
№ 1, січень - березень. – 2021. – DOI: 10.31655/2307-3373 - Резюме укр., рос., англ. мовами
197354
   Астма та алергія = Asthma and allergy : науково-практичний журнал / Нац. акад. мед. наук України ; Держ. установа "Нац. ін-т фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського Нац. акад. мед. наук України" ; Асоц. спеціалістів з проблем бронх. астми та алергії України ; голов. ред. Гуменюк Г.Л. – Київ : [б. в.], 2002-. – ISSN 2307-3373
№ 2, квітень - червень. – 2021. – 62 с. – DOI: 10.31655/2307-3373 - Резюме укр., рос., англ. мовами
197355
   Астма та алергія = Asthma and allergy : науково-практичний журнал / Нац. акад. мед. наук України ; Держ. установа "Нац. ін-т фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського Нац. акад. мед. наук України" ; Асоц. спеціалістів з проблем бронх. астми та алергії України ; голов. ред. Гуменюк Г.Л. – Київ : [б. в.], 2002-. – ISSN 2307-3373
№ 4, жовтень - грудень. – 2021. – 73 с. – DOI: 10.31655/2307-3373 - Резюме укр., рос., англ. мовами
197356
   Астма та алергія = Asthma and allergy : науково-практичний журнал / Нац. акад. мед. наук України ; Держ. установа "Нац. ін-т фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського Нац. акад. мед. наук України" ; Асоц. спеціалістів з проблем бронх. астми та алергії України ; голов. ред. Гуменюк Г.Л. – Київ : [б. в.], 2002-. – ISSN 2307-3373
№ 1/2, січень - червень. – 2022. – 76 с. – DOI: 10.31655/2307-3373 - Резюме укр., рос., англ. мовами
197357
   Астма та алергія = Asthma and allergy : науково-практичний журнал / Нац. акад. мед. наук України ; Держ. установа "Нац. ін-т фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського Нац. акад. мед. наук України" ; Асоц. спеціалістів з проблем бронх. астми та алергії України ; голов. ред. Гуменюк Г.Л. – Київ : [б. в.], 2002-. – ISSN 2307-3373
№ 3, липень - вересень. – 2022. – 82 с. – DOI: 10.31655/2307-3373 - Резюме укр., рос., англ. мовами
197358
   Астма та алергія = Asthma and allergy : науково-практичний журнал / Нац. акад. мед. наук України ; Держ. установа "Нац. ін-т фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського Нац. акад. мед. наук України" ; Асоц. спеціалістів з проблем бронх. астми та алергії України ; голов. ред. Гуменюк Г.Л. – Київ : [б. в.], 2002-. – ISSN 2307-3373
№ 4, жовтень - грудень. – 2022. – 72 с. – DOI: 10.31655/2307-3373 - Резюме укр., рос., англ. мовами
197359
   Астма та алергія = Asthma and allergy : науково-практичний журнал / Нац. акад. мед. наук України ; Держ. установа "Нац. ін-т фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського Нац. акад. мед. наук України" ; Асоц. спеціалістів з проблем бронх. астми та алергії України ; голов. ред. Гуменюк Г.Л. – Київ : [б. в.], 2002-. – ISSN 2307-3373
№ 1, січень - березень. – 2023. – 76 с. – DOI: 10.31655/2307-3373 - Резюме укр., рос., англ. мовами
197360
   Астма та алергія = Asthma and allergy : науково-практичний журнал / Нац. акад. мед. наук України ; Держ. установа "Нац. ін-т фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського Нац. акад. мед. наук України" ; Асоц. спеціалістів з проблем бронх. астми та алергії України ; голов. ред. Гуменюк Г.Л. – Київ : [б. в.], 2002-. – ISSN 2307-3373
№ 2, квітень - червень. – 2023. – 72 с. – DOI: 10.31655/2307-3373 - Резюме укр., рос., англ. мовами
197361
   Астма та алергія = Asthma and allergy : науково-практичний журнал / Нац. акад. мед. наук України ; Держ. установа "Нац. ін-т фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського Нац. акад. мед. наук України" ; Асоц. спеціалістів з проблем бронх. астми та алергії України ; голов. ред. Гуменюк Г.Л. – Київ : [б. в.], 2002-. – ISSN 2307-3373
№ 3, липень - вересень. – 2023. – 82 с. – DOI: 10.31655/2307-3373 - Резюме укр., рос., англ. мовами
197362
   Астма та алергія = Asthma and allergy : науково-практичний журнал / Нац. акад. мед. наук України ; Держ. установа "Нац. ін-т фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського Нац. акад. мед. наук України" ; Асоц. спеціалістів з проблем бронх. астми та алергії України ; голов. ред. Гуменюк Г.Л. – Київ : [б. в.], 2002-. – ISSN 2307-3373
№ 4, жовтень - грудень. – 2023. – 82 с. – DOI: 10.31655/2307-3373 - Резюме укр., рос., англ. мовами
197363
   Астрoметрия и фотометрия оцифрованных пластинок проекта ФОН-КИТАБ / К. Йулдошев, О. Усманов, Ш. Эгамбердиев, М. Муминов, Е. Рельке, Ю. Процюе, В. Адрук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016


  Фотографические наблюдения по программе ФОН проводились в Китабской обсерватории (KO АН РУз) с 1981 по 1996 годы на телескопе ДАЦ (F/D = 40/200), всего было экспонировано 2600 пластинок. В 2015 году астронегативы были перевезены в Институт астрономии в ...
197364
  Пидлубный Р.А. Астра-Видья - миф или реальность!? (Проблема существования психоэнергетических систем в мировых религиях) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 125. – (Філософія. Політологія ; вип. 54/55). – ISSN 1728-3817
197365
  Михед О. Астра : психотрилер / Олександр Михед. – Львів : Видавництво Анетти Антоненко, 2015. – 208, [4] с. : іл. – На тит. арк. також: Чи занєш ти, що таке справжній катарсис?. – ISBN 978-617-7192-19-9
197366
  Абдуллаев Ю.Н. Астрабад и русско-иранские отношения (вторая половина XIX - начало XX в.) / Ю.Н. Абдуллаев ; АН УзССР, Ин-т востоковедения им. Абу Райхана Беруни. – Ташкент : Фан, 1975. – 132 с. – Библиогр.: с. 125-131
197367
  Маджунков М. Астрагали = Astragals / Митко Маджунков ; Макед. акад. на наукте и уметностите. – Скопjе : Македонска академиjа на наукте и уметностите, 2016. – 430, [3] с. – ISBN 978-608-203-159-0


  Літери македонського алфавіту, які не мають відповідників в українському та російському алфавітах, наведені згідно з їх вимовою
197368
  Ищенко Л.Е. Астрагалы Туркмении / Л.Е. Ищенко. – Ашхабад, 1981. – 184с.
197369
  Факину Э. Астрадени / Э. Факину. – М, 1987. – 230с.
197370
   Астралия и океания : История. экономика. этнография. – Москва : Наука, 1978. – 160с.
197371
  Кудинов В.П. Астралия: парадоксы пятого континента. / В.П. Кудинов. – М, 1983. – 64с.
197372
  Степанченко О.Л. Астральна карта світу в українських колядках // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Вид.-поліграф. центр "Київ. ун-т" ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.В. Грицик [та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 2. – С. 199-204
197373
  Хом"як О.І. Астральна модель світу в асоціативно-образному слові останньої третини ХХ ст. // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Г.П. Півторак, С.Я. Єрмоленко, П.Ю. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 54-61


  У статті аналізуються особливості семантико- стилістичного функціонування словообразів небо, сонце, місяць як об"єктів тропеїчної вербалізації у мовотворчості шістдесятників. In this article the peculiarities of the semantic stylistic functioning of ...
197374
  Романюга Н.В. Астральна символіка в англомовних перекладах творів В. Винниченка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 31. – С. 351-359. – (Б-ка Ін-ту філології)


  У статті розглянуто основні символи малої прози В. Винниченка та лінгвостилістичні засоби їх вираження. Проаналізовано адекватність перекладу астральної символіки письменника англійською мовою
197375
  Тищенко О. Астральна символіка в поетичному контексті Б.-І. Антонича / О. Тищенко, Р. Падалка // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов"янськ, 2015. – Вип. 2. – С. 149-155. – ISSN 2411-6548
197376
  Сургуладзе И.К. Астральная символика в грузинском народном орнаменте. : Автореф... канд. ист.наук: / Сургуладзе И.К.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1967. – 24л.
197377
  Агеева Л. Астральная символика некоторых руноподобных знаков в народном орнаменте // Історія релігій в Україні: актуальні питання : [наук. дослідж. учасників XXIX міжнар. наук. конф.] / Л. Агеева, В. Александрович, М. Бандрівський, Н. Буланова, М. та ін. Гордієнко. – Львів : Логос, 2019. – С. 98-104. – ISSN 2523-4234


  "Народный орнамент Восточной Европы включает в себя огромное количество не исследованных до сих пор различных символов. Особый интерес представля-ют графические знаки рунического типа. Их можно встретить как на рушниках, так и на одежде, хотя ...
197378
  Зуев О.И. Астральные символы Украины, или Тайны жрецов индоевропейской цивилизации : (Поиск. Hаходки. Реликвии. Сокровища. Символы. Клады) / О.И. Зуев. – Белгород-Днестровский
Кн. 3 : Сенсация. – 1998. – 248 с.
197379
  Лебедев Н.Н. Астраханская биологическая станция и ее значение / Н.Н. Лебедев // Научные организации. Компакт - 252239. – С. 23-28
197380
   Астраханская областная картинная галерея имени Б.М. Кустадиева. – Москва : Совецкий художник, 1990. – 152 c. : ил.
197381
   Астраханская областная картинная галлерея : каталог : живопись, графика, скульптура. – Москва : Советский художник, 1950. – 127, [28] с.,
197382
  Панин И.И. Астраханская область в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Панин И.И.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Ист. ф-тет. – М., 1971. – 21л.
197383
  Кугушев Н.Г. Астраханская область. : Автореф... Канд.геогр.наук: / Кугушев Н.Г.; Моск.гор.пед.ин-т. – М, 1954. – 12л.
197384
  Бабин Б.Н. Астраханская партийная организация в борьбе за подготовку и проведение коллективизации рыболовецких хозяйств Астраханского округа 1927-1931 гг : Автореф... канд. ист.наук: / Бабин Б.Н.; Моск. гос. ист. архивный ин-т. – М, 1954. – 16л.
197385
  Польская А.И. Астраханская партийная организация в период Великой Отечественной войны Советского Союза (1941-1945 гг.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Польская А.И. ; Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при Моск. ордена Ленина гос. ун-те им. М.В. – Москва, 1953. – 19 с.
197386
  Ульянов И. Астраханские калмыки. Их домашне-религиозный быт и общественно-религиозные нужды / И. Ульянов. – С.-Петербург : Типография Акц. Общ. Тип. Дела Герольд, 1910. – 45, [3] с.
197387
   Астраханские частушки. – Волгоград : Нижне-Волжское книжное изд-во, 1975. – 144 с.
197388
  Словин Л.С. Астраханский вокзал / Л.С. Словин. – М, 1989. – 367с.
197389
  Заславский Р. Астраханский дождик : проза: маленькая повесть // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2011. – № 3. – С. 28-46. – ISSN 0131-8136
197390
   Астраханский заповедник : фотоальбом. – Москва : Совецкая Россия, 1982. – 158 с.
197391
   Астраханский заповедник. – Москва : Агропромиздат, 1991. – 191 с., [24] л. ил.
197392
   Астраханский заповедник им. В.И. Ленина : [фотоальбом]. – Москва : Планета, 1972. – [126] с. – (Астрах. заповедник. [Заповедники СССР])
197393
  Никанор Астраханский кафедральный Успенский собор : История его и настоящее состояние / Никанор, (Каменский); Изд. пр. Н.К. // Князь А.М. Курбский / З.З. Опоков. – Киев : В унив. тип., 1872. – 44 с.
197394
  Круковская С.К. Астраханский край / Круковская С.К. – С.-Петербург : Типография Н.Н. Клобукова, 1904. – 208 с.
197395
  Маркова К.К. Астраханский край : полезные ископаемые / К.К. Маркова. – Птгр, 1921. – 24 с.
197396
  Воробьев А.В. Астраханский кремль / А.В. Воробьев. – Астрахань, 1958. – 38 с.
197397
  Воробьев А.В. Астраханский кремль / А.В. Воробьев. – Астрахань, 1960. – 36 с.
197398
  Воробьев А.В. Астраханский кремль / А.В. Воробьев. – Волгоград, 1966. – 44 с.
197399
  Воробьев А.В. Астраханский Кремль / А.В. Воробьев. – Волгоград, 1968. – 48 с.
197400
   Астраханский Кремль : [фотоальбом]. – Москва : Советская Россия, 1977. – [6] с., 16 л. цв. ил. – (Памятники руского зодчества)
197401
  Никанор Астраханский Троицкий собор, Кирилловская часовня и Никольская церковь на Кремлевских воротах : История их и современное состояние / Никанор, (Каменский); Изд. пр. Н.К. // Князь А.М. Курбский / З.З. Опоков. – Киев : В унив. тип., 1872. – 37 с.
197402
  Голикова Н.Б. Астраханское восстание. / Н.Б. Голикова. – И, 1975. – 328с.
197403
  Карабущенко П.Л. Астраханское царство: воеводская власть и местное сообщество 16-17 веков / П.Л. Карабущенко. – Астрахань : [ Б.в.], 2008. – 504 с. – ISBN 978-5-902742-21-0
197404
  Фильгус В.Е. Астрахань : Краткий исторический очерк / В.Е. Фильгус. – Астрахань, 1958. – 29 с.
197405
   Астрахань : лит.-худож. сборник. – Астрахань : Волга, 1958. – 590 с., [11] л. ил. : ил.
197406
   Астрахань и Астраханская губерния : описание края и общественной и частной жизни его, состоящее из записок, веденных, вовремя одинни-месячного пребывания в нем. – Москва : Тип. В. Готье, 1852. – 176, [4] с.
197407
  Никитин В.П. Астрахань и ее окрестности / В.П. Никитин. – Москва, 1981. – 151с.
197408
  Никитин В.П. Астрахань и ее окрестности / В.П. Никитин. – Москва, 1982. – 151 с.
197409
  Воронько О.О. Астрент як спосіб примусу до виконання зобов"язання за законодавством Франції // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2019. – Вип. 7 (19). – С. 82-88. – (Серія "Право"). – ISSN 2078-6670
197410
  Капкова О. Астрид Линдгрен // Творчество народов мира / Изд-во "ТиО". – Москва, 2012. – Вып. 12. – С. 14-20


  Астрід Анна Емілія Ліндгрен (1907-2002) - шведська дитяча письменниця, чиї книги перекладені більш ніж 85 мовами та видані більше ніж у 100 країнах. На сьогодні вона найбільш відома своїми творами "Карлсон, який живе на даху" та "Пеппі Довгапанчоха".
197411
  Дубинянская Я. Астрид Линдгрен: праздник непослушания // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2015. – № 2 (78). – С. 6-25. – ISSN 1819-6268
197412
  Михальчук О.І. Астрід Ліндгрен та її казкова повість "Міо, мій Міо" // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. ін-т післядипл. пед. освіти ; Вид-во "Антросвіт". – Київ, 2016. – № 1 (180). – С. 20-28
197413
  Харченко І.Г. Астро-космічні розвивки / І.Г. Харченко. – Київ : Веселка, 1967. – 87 с.
197414
  Тихов Г.А. Астробиология / Г.А. Тихов. – Москва : Молодая гвардия, 1953. – 67 с.
197415
  Красавин Е.А. Астробиология: новые идеи, проблемы, перспективы / Е.А. Красавин, М.А. Островский, А.Ю. Розанов // Вестник Российской академии наук : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2012. – Т. 82, № 6. – С. 570-574. – ISSN 0869-5873
197416
  Тихов Г.А. Астроботаника / Г.А. Тихов; АН Казахской ССР. – Алма-Ата : Изд-во АН Казахской ССР, 1949. – 22с. : 17 фото. – (Научно-популярная серия)
197417
  Тихов Г.А. Астроботаника / Г.А. Тихов. – Алма-Ата : Издательство АН КазахССР, 1949. – 23 с.
197418
  Забелин И.М. Астрогеография (ее предмет и задачи) / И.М. Забелин. – Москва : ГИГЛ, 1958. – 63 с.
197419
   Астрографики для северных широт 80-90 "градусов". – Москва ; Ленинград : Изд-во АН СССР, 1957. – 32 с., [9] табл. в папке
197420
  Херрик С. Астродинамика : пер. с англ. / С. Херрик. – Москва : Мир
Т. 1. – 1976. – 318 с.
197421
  Херрик С. Астродинамика : пер. с англ. / С. Херрик. – Москва : Мир
Т. 2. – 1977. – 263 с.
197422
  Херрик С. Астродинамика : пер. с англ. / С. Херрик. – Москва : Мир
Т. 3. – 1978. – 360 с.
197423
  Вавилова І.Б. Астроінформатика великомасштабних структур Всесвіту : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01/03/02 / Вавилова Ірина Борисівна ; НАН України, Голов. астроном. обсерваторія. – Київ, 2020. – 40 с. – Бібліогр.: 66 назв
197424
  Кучеров Н.И. Астроклимат / Н.И. Кучеров. – Москва : Знание, 1962. – 39 с.
197425
   Астроклимат и эффективность телескопов : труды Всесоюзн. конф. РГ "Астроклимат" Астросовета АН СССР, Абастумани, 23-26 нояб. 1981 г. – Ленинград : Наука, 1984. – 197 с. : ил.
197426
   Астрокосмічні бази даних для досліджень мультихвильових і космологічних властивостей позагалактичних об"єктів / І.Б. Вавилова, Г.Ю. Іващенко, Ю.В. Бабик, О.М. Сергієнко, Д.В. Добричева, О.О. Торбанюк, А.А. Василенко, Н.Г. Пулатова // Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук, Державне космічне агенство України. – Київ, 2015. – Т. 21, № 5 (96). – С. 94-107. – ISSN 1561-8889


  Коротко описано нові спеціально-орієнтовані астрокосмічні бази даних, отримані за допомогою наземних телескопів і космічних обсерваторій. Це дало можливість повніше проаналізувати мультихвильові спектральні і фізичні властивості галактик і скупчень ...
197427
  Крячко І.П. Астрокосмічні явища та події 2016 року // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2016. – № 1/2 (115). – С. 9-11


  Наприкінці вересня 2016 р. закінчить роботу біля комети Чурюмова-Герасименко космічний зонд "Розетта", який також доставив на її ядро модуль "Філи".
197428
  Урошевик В. Астролаб / Влада Урошевик ; Макед. акад. на науките и уметностите. – Скопjе : [МАНУ], 2000. – 381, [3] с. – ISBN 9989-649-83-9
197429
   Астрология : учеб.-метод. пособие. – Екатеринбург : Уральский университет, 1992. – 189, [1] с. : ил.
197430
  Иванова А.Е. Астрология и ваш ребенок / А.Е. Иванова. – М, 1990. – 63с.
197431
  Гинзбург В. Астрология и лженаука // Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2008. – № 1
197432
  Станко В.И. Астрология и ЯМР / В.И. Станко, Г.П. Марков. – Москва : Знание
5. – 1991. – 62с.
197433
  Тюгель Ханне Астрология. Мифы о гороскопах и власть звезд : тема номера // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 1. – С. 72-91 : Фото. – ISSN 1029-5828
197434
   Астрология: "за" и "против" : [сборник]. – Москва : Знание, 1990. – 95, [1] с. : ил.
197435
  Наєнко Г.М. Астрологічні статті зі збірки першої половини XVII ст.: текст, коментар // Українська мова на осі часу : Василеві Васильовичу Німчукові / НАН України, Ін-т укр. мови ; [упоряд.: Г.В. Воронич, Н.В. Пуряєва ; редкол.: П.Ю. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : КММ, 2017. – С. 313-323. – (Не все сплива рікою часу...). – ISBN 978-966-1673-37-2
197436
  Ковалевич В.В. Астрологія Парацельса // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 67-70. – (Філософія. Політологія ; Вип. 68/69). – ISSN 1728-3817


  Однієї тільки астрології, включеної до складу християнської культури, достатньо, аби усвідомити, що усяка віра шукає знання та підтвердження та, як така, вона не може знаходитися в стороні від розвитку науки. Остання дає релігії розуміння світу як ...
197437
  Ялфімова О. Астрологія українських письменників // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2009. – № 8. – С. 161. – ISSN 0130-321Х
197438
  Галуйко Р.М. Астрологія упродовж історії людства та боротьба Церкви з цією наукою // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 1
197439
   Астрометрические исследования. – Ташкент : Фан, 1969. – 108 с.
197440
   Астрометрический каталог звезд экваториальной зоны KMAC3 / В.Л. Карбовский, П.Ф. Лазоренко, М.И. Буромский, С.И. Касьян, Л.Н. Свачий // Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал / НАН Украины, отделение физики и астрономии. – Киев, 2016. – Т. 32, № 4 (190). – С. 73-80. – ISSN 0233-7665
197441
  Салата С.А. Астрометричне мікролінзування з багатьма гравітаторами: методи поліпшення точності чисельного моделювання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 8-12. – (Астрономія ; вип. 37)


  Приведено опис алгоритмів та методів для підвищення точності визначення положення зображення джерела при моделювання гравітаційного мікролінзування.
197442
   Астрометричний огляд екваторіальної зони неба на комплексі МАК / В. Карбовський, П. Лазоренко, М. Буромський, В. Клещонок, Л. Свачій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 5-7. – (Астрономія ; вип. 1 (52)). – ISSN 1728-3817


  Наведено опис попередніх результатів астрометричного огляду неба на комплексі МАК за період 2001-2005 р., проведений спільно Головною астрономічною обсерваторією НАН України та Астрономічною обсерваторією Київського національного університету імені ...
197443
   Астрометричний огляд неба в зоні +2°- +5.5° отриманий на телескопі МАК / П. Лазоренко, В. Карбовський, Л. Свачій, М. Буромський, С. Кас"ян // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016


  Приводиться опис попередніх результатів астрометричного огляду неба на комплексі МАК в період 2010-2014 рр., який проводився спільно Головною астрономічною обсерваторією НАН України та Астрономічною обсерваторією Київського національного університету ...
197444
   Астрометричний огляд неба в зоні 2-5,5 отриманий на тедескопі МАК / М.І. Буромська, П.Ф. Лазоренко, В.Л. Карбовський, Л.М. Свачій, С. Касьян // Астрономія та фізика космосу в Київському університеті : збірка тез доп. : міжнар. конф. в рамках IX Всеукр. фестивалю науки присвяч. 170-річниці Астроном. обсерваторії Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 110 річниці проф. С.К. Всехсвятського, 100 річниці М.А. Яковкіна : 25-29 трав. 2015 р. / [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; наук. орг. комітет: Вижва С.А. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 71
197445
   Астрометрия и астрофизика. – Киев
№ 31. – 1977
197446
   Астрометрия и астрофизика. – Киев
№ 32. – 1977
197447
   Астрометрия и астрофизика. – Киев
№ 34. – 1978
197448
   Астрометрия и астрофизика. – Киев
№ 35. – 1978
197449
   Астрометрия и астрофизика. – Киев
№ 36. – 1978
197450
   Астрометрия и астрофизика. – Киев
№ 37. – 1979
197451
   Астрометрия и астрофизика. – Киев
№ 38. – 1979
197452
   Астрометрия и астрофизика. – Киев
№ 39. – 1979
197453
   Астрометрия и астрофизика. – Киев
№ 40. – 1980
197454
   Астрометрия и астрофизика. – Киев
№ 41. – 1980
197455
   Астрометрия и астрофизика. – Киев
№ 42. – 1980
197456
   Астрометрия и астрофизика. – Киев
№ 43. – 1981
197457
   Астрометрия и астрофизика. – Киев
№ 44. – 1981
197458
   Астрометрия и астрофизика. – Киев
№ 45. – 1981
197459
   Астрометрия и астрофизика. – Киев
№ 47. – 1982
197460
   Астрометрия и астрофизика. – Киев
№ 46. – 1983
197461
   Астрометрия и астрофизика. – Киев
№ 48. – 1983
197462
   Астрометрия и астрофизика. – Киев
№ 49. – 1983
197463
   Астрометрия и астрофизика. – Киев
№ 50. – 1983
197464
  Фираго Б.А. Астрометрия искусственных спутников Земли и космическая триангуляция : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 030 / Фираго Б.А.; АН СССР. Глав. астрон. обсерватория. – Л., 1970. – 13л.
197465
   Астрометрія платівок ПША, оцифрованих двома типами сканерів. Розділення зображень зір двох експозицій / В. Андрук, Г. Іванов, А. Яценко, В. Головня, О. Їжакевич, Л. Пакуляк, С. Шатохіна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 11-13. – (Астрономія ; Вип. 48). – ISSN 1728-3817


  В даній роботі коротко розглянуто питання поділу на дві експозиції за астрометричними та фотометричними критеріями, зареєстрованих на астронегативах зір. Також демонструються фотометричні звязки двох експозицій для двох типів сканерів (Epson Expression ...
197466
  Березин Александр Астронавтика. Лунная дорога // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2019. – № 8 (2947). – С. 90-95 : фото
197467
  Корсунь А.О. Астроном високого класу // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2009. – № 7 (66)


  Федоров Євген Павлович (1900-1986) НАНУ.
197468
  Харченко О. Астроном Київської Русі. Про точну самоідентифікацію вченого зі світовим ім"ям Клима Чурюмова та місію "Розетти" / О. Харченко, М. Семенченко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 12-13 грудня (№ 234-235). – С. 14-15 : фото


  Розмова з директором Київського планетарію, професором КНУ імені Тараса Шевченка Климом Чурюмовим.
197469
  Осипчук И. Астроном Клим Чурюмов умер сразу после завершения беспрецедентного проекта по изучению кометы, которую он открыл с коллегою Светланой Герасименко // Факты и комментарии. – Киев, 2016. – 18 октября (№ 174). – С. 2
197470
  Балишев М.А. Астроном Людвиг Оттович Струве (1858-1920): наукова біографія // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т досліджень науково-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Попович О.С., Ісакова Н.Б., Велентейчик Т.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3 (113). – С. 76-102. – ISSN 1560-4926
197471
  Шевченко В.О. Астроном та географ Біруні // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2014. – № 2 (144). – С. 42-45 : фото
197472
  Манилий М. Астрономика (Наука о гороскопах) : перевод / М. Манилий. – Москва : Издательство Московского университета, 1993. – 144 с. – ISBN 5-211-02062-6
197473
  Еремеева А.И. Астрономическая картина мира и ее творцы / А.И. Еремеева. – Москва : Наука, 1984. – 224 с.
197474
  Зигель Ф.Ю. Астрономическая мозаика / Ф.Ю. Зигель. – Москва : Наука, 1987. – 172 с.
197475
  Всехсвятский С.К. Астрономическая обсерватория КГУ им. Т.Г.Шевченко. / С.К. Всехсвятский, 1949. – с.
197476
  Богородский А.Ф. Астрономическая обсерватория Киевского университета накануне и после Великой Отечественной войны / А.Ф. Богородский, Н.А. Чернега // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1982. – С. 3-18. – (Астрономия ; Вып. 24). – ISSN 0203-7319


  Приведены данные о расширении деятельности Астрономической обсерватории Киевского университета в предвоенные годы, о состоянии в годы Великой Отечественной войны, восстановлении и развитии научных исследований в последующие годы.
197477
  Постников Е.Б. Астрономическая обсерватория Курского государственного университета и ее основатель профессор С.Д. Черный / Е.Б. Постников, В.Ф. Шумеев // История науки и техники : научный журнал / ООО Издательство "Научтехлитиздат". – Москва, 2007. – № 12. – С. 9-12. : 1 фото


  С.Д. Черный родился в 1874 г., закончил физ.-мат. фак. Ун-та Св. Владимира, в 1905-1908 гг. работал приват-доцентом Киевского ун-та. В 1922 г. был избран профессором ун-та и директором Киевской астрономической обсерватории. Преемником его школы стал ...
197478
  Крайнер Е.М. Астрономическая обсерватория Ягеллонского Университета : пер. с польск. / Е.М. Крайнер. – Краков : Издательство Ягеллонского университета, 1972. – 74 с.
197479
  Нефедьева Ию А. Астрономическая рефракция : Автореф... докт. физ. мат.наук: 01.03.01 / Нефедьева А.Ию; Гос. астрон. ин-т. – М., 1973. – 19л.
197480
  Вокулер Ж. Астрономическая фотография: От дагерротипии до электронной камеры : пер. с англ. / Ж. Вокулер. – Москва : Наука, 1975. – 104 с.
197481
  Кары-Ниязов Астрономическая школа Улугбека / Кары-Ниязов. – Москва; Ленинград : Издательство АН СССР, 1950. – 331 с.
197482
   Астрономические данные N и C на 1961-1966 гг. для входа в таблицы приливов (постоянного действия). – Ленинград : ГИМИЗ, 1960. – 16 с.
197483
  Каменьщиков Н.П. Астрономические задачи : сб. для юношества / Н.П. Каменьщиков. – Москва; Петроград : Госиздат, 1923. – 136 с.
197484
   Астрономические и геодезические исследования : труды седьмого съезда Всесоюзного астрономо-геодезического общества : сборник. – Москва : ВАГО
Геодезия и картография. – 1982. – 272 с.
197485
  Порцевский К.А. Астрономические кружки при планетарии / К.А. Порцевский, И.Т. Зоткин. – Москва : Знание, 1975. – 24 с.
197486
  Уокер Г. Астрономические наблюдения : пер. с англ. / Г. Уокер. – Москва : Мир, 1990. – 351 с.
197487
  Алешкевич А.С. Астрономические наблюдения в школе / А.С. Алешкевич. – Минск : Народная асвета, 1964. – 104 с. – Библиогр.: с. 101-103
197488
  Андрианов Н.К. Астрономические наблюдения в школе = книга для учителя : книга для учителя / Андрианов Н.К., Марленский А.Д. – Москва : Просвещение, 1987. – 109, [3] с. : ил. – Библиогр.: с. 111 (21 назв.)
197489
  Набоков М.Е. Астрономические наблюдения с биноклем / М.Е. Набоков. – Москва : ГУПИ, 1937. – 164 с.
197490
  Набоков М.Е. Астрономические наблюдения с биноклем / М.Е. Набоков. – Москва; Ленинград : ОГИЗ, 1948. – 184 с.
197491
  Пономарев Д.Н. Астрономические обсерватории / Д.Н. Пономарев. – Москва : Знание, 1983. – 64 с.
197492
  Паренаго П.П. Астрономические обсерватории (Как изучают небо) / П.П. Паренаго. – Москва : ГИТТЛ, 1953. – 52 с.
197493
  Пономарев Д.Н. Астрономические обсерватории Советского Союза / Д.Н. Пономарев. – Москва : Наука, 1987. – 208 с.
197494
  Пандул И.С. Астрономические определения по Солнцу для географов, геологов и топографов / И.С. Пандул. – Москва : Недра, 1983. – 129 с.
197495
  Кайгородов А.И. Астрономические основы исчисления времени и солнечной географии : Методическое пособие / А.И. Кайгородов. – Москва : Учпедгиз, 1949. – 80с.
197496
  Костылев К.В. Астрономические основы метеорной радиосвязи / К.В. Костылев. – Казань, 1970. – 144 с.
197497
  Цесевич В.П. Астрономические проблемы международного геофизического года / В.П. Цесевич. – Москва : Знание, 1957. – 39с.
197498
  Хорезми М. Астрономические трактаты / М. Хорезми. – Ташкент : Фан, 1983. – 142 с.
197499
  Белопольский А.А. Астрономические труды : научно-биограф. очерк / А.А. Белопольский ; [с. 7-58], и коммент. О.А. Мельникова. – Москва : Гостехиздат, 1954. – 320 с. : ил., 1 л. .портр.
197500
  Сергеева Н.Д. Астрономические труды Ал-Хорезми и Ал-Фергани. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 07.00.01 / Сергеева Н.Д.; АН СССР.Ин-т теории естествознания и техники. – М, 1973. – 10л.
197501
  Меес Ж. Астрономические формулы для калькуляторов : пер. с англ. / Ж. Меес; Жан Меёс. – Москва : Мир, 1988. – 167 с.
197502
   Астрономический вестник. Исследования Солнечной системы. – Москва, 1967-. – ISSN 0320-930Х
Т. 36, № 4. – 2002
197503
   Астрономический вестник. Исследования Солнечной системы. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0320-930Х
Т. 37, № 5. – 2003
197504
   Астрономический вестник. Исследования Солнечной системы. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0320-930Х
Т. 37, № 6. – 2003
197505
   Астрономический вестник. Исследования Солнечной системы. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0320-930Х
Т. 37, № 4. – 2003. – 368 с.
197506
   Астрономический вестник. Исследования Солнечной системы. – Москва, 1967-. – ISSN 0320-930Х
Том 38, № 2. – 2004
197507
   Астрономический вестник. Исследования Солнечной системы. – Москва, 1967-. – ISSN 0320-930Х
Т. 38, № 5. – 2004
197508
   Астрономический вестник. Исследования Солнечной системы. – Москва, 1967-. – ISSN 0320-930Х
Том 38, № 6. – 2004
197509
   Астрономический вестник. Исследования Солнечной системы. – Москва, 1967-. – ISSN 0320-930Х
Том 38, № 3. – 2004
197510
   Астрономический вестник. Исследования Солнечной системы. – Москва, 1967-. – ISSN 0320-930Х
Т. 39, № 6. – 2005
197511
   Астрономический вестник. Исследования Солнечной системы. – Москва, 1967-. – ISSN 0320-930Х
Т. 40, № 1. – 2006
197512
   Астрономический вестник. Исследования Солнечной системы. – Москва, 1967-. – ISSN 0320-930Х
Т. 40, № 5. – 2006
197513
   Астрономический вестник. Исследования Солнечной системы. – Москва, 1967-. – ISSN 0320-930Х
Т. 40, № 6. – 2006
197514
   Астрономический вестник. Исследования Солнечной системы. – Москва, 1967-. – ISSN 0320-930Х
Т. 41, № 5. – 2007
197515
   Астрономический вестник. Исследования Солнечной системы. – Москва, 1967-. – ISSN 0320-930Х
Т. 41, № 6. – 2007
197516
   Астрономический вестник. Исследования Солнечной системы. – Москва, 1967-. – ISSN 0320-930Х
Т. 41, № 3. – 2007
197517
   Астрономический вестник. Исследования Солнечной системы. – Москва, 1967-. – ISSN 0320-930Х
Т. 41, № 4. – 2007
197518
   Астрономический вестник. Исследования Солнечной системы. – Москва, 1967-. – ISSN 0320-930Х
Т. 42, № 6. – 2008
197519
   Астрономический вестник. Исследования Солнечной системы. – Москва, 1967-. – ISSN 0320-930Х
Т. 42, № 1. – 2008
197520
   Астрономический вестник. Исследования Солнечной системы. – Москва, 1967-. – ISSN 0320-930Х
Т. 42, № 5. – 2008
197521
   Астрономический вестник. Исследования Солнечной системы. – Москва, 1967-. – ISSN 0320-930Х
Т. 43, № 1. – 2009
197522
   Астрономический вестник. Исследования Солнечной системы. – Москва, 1967-. – ISSN 0320-930Х
Т. 43, № 3. – 2009
197523
   Астрономический вестник. Исследования Солнечной системы. – Москва, 1967-. – ISSN 0320-930Х
Т. 43, № 6. – 2009
197524
   Астрономический вестник. Исследования Солнечной системы. – Москва, 1967-. – ISSN 0320-930Х
Т. 44, № 5. – 2010
197525
   Астрономический вестник. Исследования Солнечной системы. – Москва, 1967-. – ISSN 0320-930Х
Т. 44, № 1. – 2010
197526
   Астрономический вестник. Исследования Солнечной системы. – Москва, 1967-. – ISSN 0320-930Х
Т. 44, № 2. – 2010
197527
   Астрономический вестник. Исследования Солнечной системы. – Москва, 1967-. – ISSN 0320-930Х
Т. 44, № 3. – 2010
197528
   Астрономический вестник. Исследования Солнечной системы. – Москва, 1967-. – ISSN 0320-930Х
Т. 44, № 6. – 2010
197529
   Астрономический вестник. Исследования Солнечной системы. – Москва, 1967-. – ISSN 0320-930Х
Т. 45, № 1. – 2011
197530
   Астрономический вестник. Исследования Солнечной системы. – Москва, 1967-. – ISSN 0320-930Х
Т. 45, № 2. – 2011
197531
   Астрономический вестник. Исследования Солнечной системы. – Москва, 1967-. – ISSN 0320-930Х
Т. 45, № 3. – 2011
197532
   Астрономический вестник. Исследования Солнечной системы. – Москва, 1967-. – ISSN 0320-930Х
Т. 45, № 4. – 2011
197533
   Астрономический вестник. Исследования Солнечной системы. – Москва, 1967-. – ISSN 0320-930Х
Т. 45, № 5. – 2011
197534
   Астрономический вестник. Исследования Солнечной системы. – Москва, 1967-. – ISSN 0320-930Х
Т. 45, № 6. – 2011
197535
   Астрономический вестник. Исследования Солнечной системы. – Москва, 1967-. – ISSN 0320-930Х
Т. 46, № 1. – 2012
197536
   Астрономический вестник. Исследования Солнечной системы. – Москва, 1967-. – ISSN 0320-930Х
Т. 46, № 4. – 2012
197537
   Астрономический вестник. Исследования Солнечной системы. – Москва, 1967-. – ISSN 0320-930Х
Т. 46, № 2. – 2012
197538
   Астрономический вестник. Исследования Солнечной системы. – Москва, 1967-. – ISSN 0320-930Х
Т. 46, № 3. – 2012
197539
   Астрономический вестник. Исследования Солнечной системы. – Москва, 1967-. – ISSN 0320-930Х
Т. 46, № 5. – 2012
197540
   Астрономический вестник. Исследования Солнечной системы. – Москва, 1967-. – ISSN 0320-930Х
Т. 46, № 6. – 2012
197541
   Астрономический вестник. Исследования Солнечной системы. – Москва, 1967-. – ISSN 0320-930Х
Т. 47, № 1. – 2013
197542
   Астрономический вестник. Исследования Солнечной системы. – Москва, 1967-. – ISSN 0320-930Х
Т. 47, № 2. – 2013
197543
   Астрономический вестник. Исследования Солнечной системы. – Москва, 1967-. – ISSN 0320-930Х
Т. 47, № 3. – 2013
197544
   Астрономический вестник. Исследования Солнечной системы. – Москва, 1967-. – ISSN 0320-930Х
Т. 47, № 5. – 2013
197545
   Астрономический вестник. Исследования Солнечной системы. – Москва, 1967-. – ISSN 0320-930Х
Т. 47, № 4. – 2013
197546
   Астрономический вестник. Исследования Солнечной системы. – Москва, 1967-. – ISSN 0320-930Х
Т. 47, № 6. – 2013
197547
   Астрономический вестник. Исследования Солнечной системы. – Москва, 1967-. – ISSN 0320-930Х
Т. 48, № 1. – 2014
197548
   Астрономический вестник. Исследования Солнечной системы. – Москва, 1967-. – ISSN 0320-930Х
Т. 48, № 2. – 2014
197549
   Астрономический вестник. Исследования Солнечной системы. – Москва, 1967-. – ISSN 0320-930Х
Т. 48, № 3. – 2014
197550
   Астрономический вестник. Исследования Солнечной системы. – Москва, 1967-. – ISSN 0320-930Х
Т. 48, № 4. – 2014
197551
   Астрономический вестник. Исследования Солнечной системы. – Москва, 1967-. – ISSN 0320-930Х
Т. 48, № 5. – 2014
197552
   Астрономический вестник. Исследования Солнечной системы. – Москва, 1967-. – ISSN 0320-930Х
Т. 48, № 6. – 2014
197553
   Астрономический вестник. Исследования Солнечной системы. – Москва, 1967-. – ISSN 0320-930Х
Т. 49, № 1. – 2015
197554
   Астрономический вестник. Исследования Солнечной системы. – Москва, 1967-. – ISSN 0320-930Х
Т. 49, № 2. – 2015
197555
   Астрономический вестник. Исследования Солнечной системы. – Москва, 1967-. – ISSN 0320-930Х
Т. 49, № 3. – 2015
197556
   Астрономический вестник. Исследования Солнечной системы. – Москва, 1967-. – ISSN 0320-930Х
Т. 49, № 4. – 2015
197557
   Астрономический вестник. Исследования Солнечной системы. – Москва, 1967-. – ISSN 0320-930Х
Т. 49, № 5. – 2015
197558
   Астрономический вестник. Исследования Солнечной системы. – Москва, 1967-. – ISSN 0320-930Х
Т. 49, № 6. – 2015
197559
  Лебедев-Симонов Астрономический городок из самодельных приборов / Лебедев-Симонов. – Москва : Новая Москва, 1926. – 59 с.
197560
  Лисович И. Астрономический дискурс в сонетном цикле "Астрофил и Стелла" Ф. Сидни // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2012. – № 5 (сентябрь - октябрь). – С. 302-330. – ISSN 0042-8795
197561
   Астрономический ежегодник СССР на 1980 год с пр.. – Ленинград : Наука, 1977
197562
   Астрономический ежегодник СССР на 1984 год. – Ленинград : Наука, 1980
197563
   Астрономический ежегодник СССР на 1985 год. – Ленинград : Наука
Т. 64. – 1982
197564
   Астрономический ежегодник СССР на 1986 год. – Ленинград : Наука. – ISSN 9373-3243
Т. 65. – 1984. – 691 с.
197565
   Астрономический ежегодник СССР на 1992 год. – Ленинград : Наука. – ISSN 9373-3243
Т. 71. – 1990
197566
   Астрономический ежегодник СССР на 1993 год. – Ленинград : Наука. – ISSN 9373-3243
Т. 72. – 1991
197567
   Астрономический журнал. – Москва ; Ленинград : ГНТИ
Общий указатель к томам I-VII (1924-1930). – 1931. – 40 с.
197568
   Астрономический журнал. – Москва : Наука, 1924-
Т. 50, № 1. – 1973. – С. 1-231
197569
   Астрономический журнал. – Москва : Наука, 1924-
Т. 50, № 2. – 1973. – С. 233-447
197570
   Астрономический журнал. – Москва : Наука, 1924-
Т. 50, № 3. – 1973. – С. 449-671
197571
   Астрономический журнал. – Москва : Наука, 1924-
Т. 50, № 4. – 1973. – С. 673-895
197572
   Астрономический журнал. – Москва : Наука, 1924-
Т. 50, № 5. – 1973. – С. 897-1117
197573
   Астрономический журнал. – Москва : Наука, 1924-
Т. 50, № 6. – 1973. – С. 1121-1349
197574
   Астрономический журнал. – Москва : Наука, 1924-
Т. 51, № 5. – 1974. – С. 905-1135
197575
   Астрономический журнал. – Москва : Наука, 1924-
Т. 51, № 6. – 1974. – С. 1137-1359
197576
   Астрономический журнал. – Москва : Наука, 1924-
Т. 51, № 4. – 1974. – С. 681-903
197577
   Астрономический журнал. – Москва : Наука, 1924-
Т. 51, № 3. – 1974. – С. 457-679
197578
   Астрономический журнал. – Москва : Наука, 1924-
Т. 51, № 2. – 1974. – С. 225-455
197579
   Астрономический журнал. – Москва : Наука, 1924-
Т. 51, № 1. – 1974. – С. 1-223
197580
   Астрономический журнал. – Москва : Наука, 1924-
Т. 52, № 6. – 1975. – С. 1121-1351
197581
   Астрономический журнал. – Москва : Наука, 1924-
Т. 52, № 4. – 1975. – С. 673-903
197582
   Астрономический журнал. – Москва : Наука, 1924-
Т. 52, № 3. – 1975. – С. 457-669
197583
   Астрономический журнал. – Москва : Наука, 1924-
Т. 52, № 1. – 1975. – С. 1-215
197584
   Астрономический журнал. – Москва : Наука, 1924-
Т. 52, № 5. – 1975. – С. 905-1117
197585
   Астрономический журнал. – Москва : Наука, 1924-
Т. 52, № 2. – 1975. – С. 217-455
197586
   Астрономический журнал. – Москва : Наука, 1924-
Т. 53, № 1. – 1976. – С. 1-239
197587
   Астрономический журнал. – Москва : Наука, 1924-
Т. 53, № 2. – 1976. – С. 241-447
197588
   Астрономический журнал. – Москва : Наука, 1924-
Т. 53, № 3. – 1976. – С. 449-679
197589
   Астрономический журнал. – Москва : Наука, 1924-
Т. 53, № 4. – 1976. – С. 681-919
197590
   Астрономический журнал. – Москва : Наука, 1924-
Т. 53, № 5. – 1976. – С. 921-1143
197591
   Астрономический журнал. – Москва : Наука, 1924-
Т. 53, № 6. – 1976. – С. 1145-1359
197592
   Астрономический журнал. – Москва : Наука, 1924-
Т. 54, № 6. – 1977. – С. 1153-1359
197593
   Астрономический журнал. – Москва : Наука, 1924-
Т. 54, № 5. – 1977. – С. 529-1151
197594
   Астрономический журнал. – Москва : Наука, 1924-
Т. 54, № 4. – 1977. – С. 713-927
197595
   Астрономический журнал. – Москва : Наука, 1924-
Т. 54, № 3. – 1977. – С. 457-711
197596
   Астрономический журнал. – Москва : Наука, 1924-
Т. 54, № 2. – 1977. – С. 241-455
197597
   Астрономический журнал. – Москва : Наука, 1924-
Т. 54, № 1. – 1977. – С. 1-240
197598
   Астрономический журнал. – Москва, 1924-
Т. 55, № 1. – 1978. – С. 1-207
197599
   Астрономический журнал. – Москва, 1924-
Т. 55, № 2. – 1978. – С. 209-446
197600
   Астрономический журнал. – Москва, 1924-
Т. 55, № 3. – 1978. – С. 449-671
197601
   Астрономический журнал. – Москва, 1924-
Т. 55, № 4. – 1978. – С. 673-911
197602
   Астрономический журнал. – Москва, 1924-
Т. 55, № 5. – 1978. – С. 913-1134
197603
   Астрономический журнал. – Москва, 1924-
Т. 55, № 6. – 1978. – С. 1137-1343
197604
   Астрономический журнал. – Москва, 1924-
Т. 56, № 6. – 1979. – С. 1139-1343
197605
   Астрономический журнал. – Москва, 1924-
Т. 56, № 5. – 1979. – С. 913-1135
197606
   Астрономический журнал. – Москва, 1924-
Т. 56, № 4. – 1979. – С. 689-910
197607
   Астрономический журнал. – Москва, 1924-
Т. 56, № 3. – 1979. – С. 465-687
197608
   Астрономический журнал. – Москва, 1924-
Т. 56, № 2. – 1979. – С.225-463
197609
   Астрономический журнал. – Москва, 1924-
Т. 56, № 1. – 1979. – С. 1-223
197610
   Астрономический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0004-6299
Т. 57, № 1. – 1980. – С. 1-223
197611
   Астрономический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0004-6299
Т. 57, № 2. – 1980. – С. 225-447
197612
   Астрономический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0004-6299
Т. 57, № 3. – 1980. – С. 449-671
197613
   Астрономический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0004-6299
Т. 57, № 4. – 1980. – С. 673-893
197614
   Астрономический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0004-6299
Т. 57, № 5. – 1980. – С. 897-1118
197615
   Астрономический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0004-6299
Т. 57, № 6. – 1980. – С. 1121-1357
197616
   Астрономический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0004-6299
Т. 58, № 1. – 1981. – С. 1-224
197617
   Астрономический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0004-6299
Т. 58, № 2. – 1981. – С. 225-463
197618
   Астрономический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0004-6299
Т. 58, № 3. – 1981. – С.469-687
197619
   Астрономический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0004-6299
Т. 58, № 4. – 1981. – С. 689-911
197620
   Астрономический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0004-6299
Т. 58, № 5. – 1981. – С.913-1135
197621
   Астрономический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0004-6299
Т. 58, № 6. – 1981. – С. 1137-1343
197622
   Астрономический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0004-6299
Т. 59, № 1. – 1982. – С. 1-207
197623
   Астрономический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0004-6299
Т. 59, № 2. – 1982. – С. 209-415
197624
   Астрономический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0004-6299
Т. 59, № 3. – 1982. – С. 417-623
197625
   Астрономический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0004-6299
Т. 59, № 4. – 1982. – С. 625-831
197626
   Астрономический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0004-6299
Т. 59, № 5. – 1982. – С. 833-1039
197627
   Астрономический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0004-6299
Т. 59, № 6. – 1982. – С.1041-1247
197628
   Астрономический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0004-6299
Т. 60, № 6. – 1983. – С. 1041-1248
197629
   Астрономический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0004-6299
Т. 60, № 5. – 1983. – С. 817-1038
197630
   Астрономический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0004-6299
Т. 60, № 4. – 1983. – С. 625-815
197631
   Астрономический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0004-6299
Т. 60, № 3. – 1983. – С. 417-623
197632
   Астрономический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0004-6299
Т. 60, № 2. – 1983. – С. 209-416
197633
   Астрономический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0004-6299
Т. 60, № 1. – 1983. – С. 1-207
197634
   Астрономический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0004-6299
Т. 61, № 1. – 1984. – С. 1-207
197635
   Астрономический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0004-6299
Т. 61, № 2. – 1984. – С. 209-415
197636
   Астрономический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0004-6299
Т. 61, № 3. – 1984. – С. 417-623
197637
   Астрономический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0004-6299
Т. 61, № 4. – 1984. – С. 625-830
197638
   Астрономический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0004-6299
Т. 61, № 5. – 1984. – С. 833-1039
197639
   Астрономический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0004-6299
Т. 61, № 6. – 1984. – С. 1041-1248
197640
   Астрономический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0004-6299
Т. 62, № 6. – 1985. – С. 1041-1247
197641
   Астрономический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0004-6299
Т. 62, № 5. – 1985. – С. 833-1039
197642
   Астрономический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0004-6299
Т. 62, № 4. – 1985. – С. 625-831
197643
   Астрономический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0004-6299
Т. 62, № 3. – 1985. – С. 417-623
197644
   Астрономический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0004-6299
Т. 62, № 2. – 1985. – С. 193-415
197645
   Астрономический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0004-6299
Т. 62, № 1. – 1985. – С. 1-192
197646
   Астрономический журнал. – Москва. – ISSN 0004-6299
Т. 72, № 1. – 1995
197647
   Астрономический журнал. – Москва. – ISSN 0004-6299
Т. 73, № 1. – 1996
197648
   Астрономический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0004-6299
Т. 79, № 7. – 2002
197649
   Астрономический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0004-6299
Т. 79, № 9. – 2002
197650
   Астрономический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0004-6299
Т. 79, № 10. – 2002
197651
   Астрономический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0004-6299
Том 80, № 1. – 2003
197652
   Астрономический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0004-6299
Том 80, № 2. – 2003
197653
   Астрономический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0004-6299
Т. 80, № 3. – 2003
197654
   Астрономический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0004-6299
Том 80, № 11. – 2003
197655
   Астрономический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0004-6299
Том 80, № 7. – 2003
197656
   Астрономический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0004-6299
Том 80, № 10. – 2003
197657
   Астрономический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0004-6299
Т. 80, № 12. – 2003
197658
   Астрономический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0004-6299
Т. 81, № 2. – 2004
197659
   Астрономический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0004-6299
Том 81, № 3. – 2004
197660
   Астрономический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0004-6299
Том 81, № 4. – 2004
197661
   Астрономический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0004-6299
Том 81, № 6. – 2004
197662
   Астрономический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0004-6299
Т. 81, № 5. – 2004
197663
   Астрономический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0004-6299
Т. 81, № 10. – 2004
197664
   Астрономический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0004-6299
Т. 82, № 11. – 2005
197665
   Астрономический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0004-6299
Том 82, № 12. – 2005
197666
   Астрономический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0004-6299
Т. 82, № 1. – 2005
197667
   Астрономический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0004-6299
Т. 82, № 2. – 2005
197668
   Астрономический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0004-6299
Т. 82, № 3. – 2005
197669
   Астрономический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0004-6299
Т. 82, № 4. – 2005
197670
   Астрономический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0004-6299
Т. 82, № 5. – 2005
197671
   Астрономический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0004-6299
Т. 82, № 6. – 2005
197672
   Астрономический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0004-6299
Т. 82, № 7. – 2005
197673
   Астрономический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0004-6299
Т. 82, № 9. – 2005
197674
   Астрономический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0004-6299
Т. 83, № 1. – 2006
197675
   Астрономический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0004-6299
Т. 84, № 8. – 2007
197676
   Астрономический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0004-6299
Т. 84, № 9. – 2007
197677
   Астрономический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0004-6299
Т. 84, № 3. – 2007
197678
   Астрономический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0004-6299
Т. 84, № 4. – 2007
197679
   Астрономический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0004-6299
Т. 84, № 5. – 2007
197680
   Астрономический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0004-6299
Т. 84, № 6. – 2007
197681
   Астрономический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0004-6299
Т. 84, № 7. – 2007
197682
   Астрономический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0004-6299
Т. 84, № 10. – 2007
197683
   Астрономический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0004-6299
Т. 84, № 11. – 2007
197684
   Астрономический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0004-6299
Т. 84, № 12. – 2007
197685
   Астрономический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0004-6299
Т. 85, № 11. – 2008
197686
   Астрономический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0004-6299
Т. 85, № 12. – 2008
197687
   Астрономический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0004-6299
Т. 85, № 8. – 2008
197688
   Астрономический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0004-6299
Т. 85, № 9. – 2008
197689
   Астрономический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0004-6299
Т. 85, № 10. – 2008
197690
   Астрономический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0004-6299
Т. 85, № 1. – 2008
197691
   Астрономический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0004-6299
Т. 85, № 2. – 2008
197692
   Астрономический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0004-6299
Т. 85, № 3. – 2008
197693
   Астрономический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0004-6299
Т. 86, № 1. – 2009
197694
   Астрономический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0004-6299
Т. 86, № 2. – 2009
197695
   Астрономический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0004-6299
Т. 86, № 6. – 2009
197696
   Астрономический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0004-6299
Т. 86, № 7. – 2009
197697
   Астрономический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0004-6299
Т. 86, № 3. – 2009
197698
   Астрономический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0004-6299
Т. 86, № 11. – 2009
197699
   Астрономический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0004-6299
Т. 86, № 12. – 2009
197700
   Астрономический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0004-6299
Т. 86, № 10. – 2009
197701
   Астрономический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0004-6299
Т. 87, № 1. – 2010
197702
   Астрономический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0004-6299
Т. 87, № 2. – 2010
197703
   Астрономический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0004-6299
Т. 87, № 3. – 2010
197704
   Астрономический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0004-6299
Т. 87, № 4. – 2010
197705
   Астрономический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0004-6299
Т. 87, № 10. – 2010
197706
   Астрономический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0004-6299
Т. 87, № 11. – 2010
197707
   Астрономический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0004-6299
Т. 87, № 12. – 2010
197708
   Астрономический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0004-6299
Т. 88, № 1. – 2011
197709
   Астрономический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0004-6299
Т. 88, № 2. – 2011
197710
   Астрономический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0004-6299
Т. 88, № 3. – 2011
197711
   Астрономический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0004-6299
Т. 88, № 4. – 2011
197712
   Астрономический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0004-6299
Т. 88, № 5. – 2011
197713
   Астрономический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0004-6299
Т. 88, № 6. – 2011
197714
   Астрономический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0004-6299
Т. 88, № 10. – 2011
197715
   Астрономический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0004-6299
Т. 88, № 11. – 2011
197716
   Астрономический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0004-6299
Т. 88, № 12. – 2011
197717
   Астрономический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0004-6299
Т. 88, № 7. – 2011
197718
   Астрономический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0004-6299
Т. 88, № 8. – 2011
197719
   Астрономический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0004-6299
Т. 88, № 9. – 2011
197720
   Астрономический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0004-6299
Т. 89, № 10. – 2012
197721
   Астрономический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0004-6299
Т. 89, № 11. – 2012
197722
   Астрономический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0004-6299
Т. 89, № 12. – 2012
197723
   Астрономический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0004-6299
Т. 89, № 4. – 2012
197724
   Астрономический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0004-6299
Т. 89, № 5. – 2012
197725
   Астрономический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0004-6299
Т. 89, № 6. – 2012
197726
   Астрономический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0004-6299
Т. 89, № 8. – 2012
197727
   Астрономический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0004-6299
Т. 89, № 9. – 2012
197728
   Астрономический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0004-6299
Т. 89, № 7. – 2012
197729
   Астрономический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0004-6299
Т. 89, № 1. – 2012
197730
   Астрономический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0004-6299
Т. 89, № 2. – 2012
197731
   Астрономический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0004-6299
Т. 89, № 3. – 2012
197732
   Астрономический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0004-6299
Т. 90, № 1. – 2013
197733
   Астрономический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0004-6299
Т. 90, № 2. – 2013
197734
   Астрономический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0004-6299
Т. 90, № 4. – 2013
197735
   Астрономический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0004-6299
Т. 90, № 5. – 2013
197736
   Астрономический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0004-6299
Т. 90, № 6. – 2013
197737
   Астрономический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0004-6299
Т. 90, № 7. – 2013
197738
   Астрономический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0004-6299
Т. 90, № 3. – 2013
197739
   Астрономический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0004-6299
Т. 90, № 11/12. – 2013
197740
   Астрономический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0004-6299
Т. 90, № 8. – 2013
197741
   Астрономический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0004-6299
Т. 90, № 9. – 2013
197742
   Астрономический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0004-6299
Т. 90, № 10. – 2013
197743
   Астрономический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0004-6299
Т. 91, № 1. – 2014
197744
   Астрономический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0004-6299
Т. 91, № 2. – 2014
197745
   Астрономический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0004-6299
Т. 91, № 3. – 2014
197746
   Астрономический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0004-6299
Т. 91, № 4. – 2014
197747
   Астрономический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0004-6299
Т. 91, № 5. – 2014
197748
   Астрономический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0004-6299
Т. 91, № 6. – 2014
197749
   Астрономический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0004-6299
Т. 91, № 7. – 2014
197750
   Астрономический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0004-6299
Т. 91, № 8. – 2014
197751
   Астрономический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0004-6299
Т. 91, № 9. – 2014
197752
   Астрономический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0004-6299
Т. 91, № 10. – 2014
197753
   Астрономический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0004-6299
Т. 91, № 11. – 2014
197754
   Астрономический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0004-6299
Т. 91, № 12. – 2014
197755
   Астрономический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0004-6299
Т. 92, № 1. – 2015
197756
   Астрономический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0004-6299
Т. 92, № 2. – 2015
197757
   Астрономический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0004-6299
Т. 92, № 3. – 2015
197758
   Астрономический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0004-6299
Т. 92, № 4. – 2015
197759
   Астрономический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0004-6299
Т. 92, № 5. – 2015
197760
   Астрономический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0004-6299
Т. 92, № 6. – 2015
197761
   Астрономический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0004-6299
Т. 92, № 7. – 2015
197762
   Астрономический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0004-6299
Т. 92, № 8. – 2015
197763
   Астрономический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0004-6299
Т. 92, № 9. – 2015
197764
   Астрономический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0004-6299
Т. 92, № 10. – 2015
197765
   Астрономический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0004-6299
Т. 92, № 11. – 2015
197766
   Астрономический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0004-6299
Т. 92, № 12. – 2015
197767
   Астрономический журнал. Письма : астрономия и космическая астрофизика. – Москва : Наука, 1975-
Т. 1, № 1. – 1975
197768
   Астрономический журнал. Письма в астрономический журнал. – Москва : Наука, 1975-
Т. 1, № 3. – 1975. – Мова резюме рос., англ.
197769
   Астрономический журнал. Письма в астрономический журнал. – Москва : Наука, 1975-
Т. 1, № 4. – 1975. – Мова резюме рос., англ.
197770
   Астрономический журнал. Письма в астрономический журнал. – Москва : Наука, 1975-
Т. 1, № 5. – 1975. – Мова резюме рос., англ.
197771
   Астрономический журнал. Письма в астрономический журнал. – Москва : Наука, 1975-
Т. 1, № 6. – 1975. – Мова резюме рос., англ.
197772
   Астрономический журнал. Письма в астрономический журнал. – Москва : Наука, 1975-
Т. 1, № 7. – 1975. – Мова резюме рос., англ.
197773
   Астрономический журнал. Письма в астрономический журнал. – Москва : Наука, 1975-
Т. 1, № 8. – 1975. – Мова резюме рос., англ.
197774
   Астрономический журнал. Письма в астрономический журнал. – Москва : Наука, 1975-
Т. 1, № 9. – 1975. – Мова резюме рос., англ.
197775
   Астрономический журнал. Письма в астрономический журнал. – Москва : Наука, 1975-
Т. 1, № 10. – 1975. – Мова резюме рос., англ.
197776
   Астрономический журнал. Письма в астрономический журнал. – Москва : Наука, 1975-
Т. 1, № 11. – 1975. – Мова резюме рос., англ.
197777
   Астрономический журнал. Письма в астрономический журнал. – Москва : Наука, 1975-
Т. 1, № 12. – 1975. – Мова резюме рос., англ.
197778
   Астрономический журнал. Письма в астрономический журнал. – Москва : Наука, 1975-
Т. 1, № 2. – 1975. – Мова резюме рос., англ.
197779
   Астрономический журнал. Письма в астрономический журнал. – Москва : Наука, 1975-
Т. 3, № 1. – 1977. – Мова резюме рос., англ.
197780
   Астрономический журнал. Письма в астрономический журнал. – Москва : Наука, 1975-
Т. 3, № 2. – 1977. – Мова резюме рос., англ.
197781
   Астрономический журнал. Письма в астрономический журнал. – Москва : Наука, 1975-
Т. 3, № 3. – 1977. – Мова резюме рос., англ.
197782
   Астрономический журнал. Письма в астрономический журнал. – Москва : Наука, 1975-
Т. 3, № 4. – 1977. – Мова резюме рос., англ.
197783
   Астрономический журнал. Письма в астрономический журнал. – Москва : Наука, 1975-
Т. 3, № 5. – 1977. – Мова резюме рос., англ.
197784
   Астрономический журнал. Письма в астрономический журнал. – Москва : Наука, 1975-
Т. 3, № 6. – 1977. – Мова резюме рос., англ.
197785
   Астрономический журнал. Письма в астрономический журнал. – Москва : Наука, 1975-
Т. 3, № 7. – 1977. – Мова резюме рос., англ.
197786
   Астрономический журнал. Письма в астрономический журнал. – Москва : Наука, 1975-
Т. 3, № 9. – 1977. – Мова резюме рос., англ.
197787
   Астрономический журнал. Письма в астрономический журнал. – Москва : Наука, 1975-
Т. 3, № 10. – 1977. – Мова резюме рос., англ.
197788
   Астрономический журнал. Письма в астрономический журнал. – Москва : Наука, 1975-
Т. 3, № 11. – 1977. – Мова резюме рос., англ.
197789
   Астрономический журнал. Письма в астрономический журнал. – Москва : Наука, 1975-
Т. 3, № 12. – 1977. – Мова резюме рос., англ.
197790
   Астрономический журнал. Письма в астрономический журнал. – Москва : Наука, 1975-
Т. 4, № 2. – 1978. – Мова резюме рос., англ.
197791
   Астрономический журнал. Письма в астрономический журнал. – Москва : Наука, 1975-
Т. 4, № 3. – 1978. – Мова резюме рос., англ.
197792
   Астрономический журнал. Письма в астрономический журнал. – Москва : Наука, 1975-
Т. 4, № 4. – 1978. – Мова резюме рос., англ.
197793
   Астрономический журнал. Письма в астрономический журнал. – Москва : Наука, 1975-
Т. 4, № 5. – 1978. – Мова резюме рос., англ.
197794
   Астрономический журнал. Письма в астрономический журнал. – Москва : Наука, 1975-
Т. 4, № 6. – 1978. – Мова резюме рос., англ.
197795
   Астрономический журнал. Письма в астрономический журнал. – Москва : Наука, 1975-
Т. 4, № 7. – 1978. – Мова резюме рос., англ.
197796
   Астрономический журнал. Письма в астрономический журнал. – Москва : Наука, 1975-
Т. 4, № 8. – 1978. – Мова резюме рос., англ.
197797
   Астрономический журнал. Письма в астрономический журнал. – Москва : Наука, 1975-
Т. 4, № 9. – 1978. – Мова резюме рос., англ.
197798
   Астрономический журнал. Письма в астрономический журнал. – Москва : Наука, 1975-
Т. 4, № 10. – 1978. – Мова резюме рос., англ.
197799
   Астрономический журнал. Письма в астрономический журнал. – Москва : Наука, 1975-
Т. 4, № 11. – 1978. – Мова резюме рос., англ.
197800
   Астрономический журнал. Письма в астрономический журнал. – Москва : Наука, 1975-
Т. 4, № 12. – 1978. – Мова резюме рос., англ.
197801
   Астрономический журнал. Письма в астрономический журнал. – Москва : Наука, 1975-
Т. 4, № 1. – 1978. – Мова резюме рос., англ.
197802
   Астрономический журнал. Письма в астрономический журнал. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0320-0108
Т. 6, № 1. – 1980. – Мова резюме рос., англ.
197803
   Астрономический журнал. Письма в астрономический журнал. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0320-0108
Т. 6, № 2. – 1980. – Мова резюме рос., англ.
197804
   Астрономический журнал. Письма в астрономический журнал. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0320-0108
Т. 6, № 3. – 1980. – Мова резюме рос., англ.
197805
   Астрономический журнал. Письма в астрономический журнал. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0320-0108
Т. 6, № 4. – 1980. – Мова резюме рос., англ.
197806
   Астрономический журнал. Письма в астрономический журнал. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0320-0108
Т. 6, № 5. – 1980. – Мова резюме рос., англ.
197807
   Астрономический журнал. Письма в астрономический журнал. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0320-0108
Т. 6, № 6. – 1980. – Мова резюме рос., англ.
197808
   Астрономический журнал. Письма в астрономический журнал. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0320-0108
Т. 6, № 7. – 1980. – Мова резюме рос., англ.
197809
   Астрономический журнал. Письма в астрономический журнал. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0320-0108
Т. 6, № 8. – 1980. – Мова резюме рос., англ.
197810
   Астрономический журнал. Письма в астрономический журнал. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0320-0108
Т. 6, № 9. – 1980. – Мова резюме рос., англ.
197811
   Астрономический журнал. Письма в астрономический журнал. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0320-0108
Т. 6, № 10. – 1980. – Мова резюме рос., англ.
197812
   Астрономический журнал. Письма в астрономический журнал. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0320-0108
Т. 6, № 11. – 1980. – Мова резюме рос., англ.
197813
   Астрономический журнал. Письма в астрономический журнал. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0320-0108
Т. 6, № 12. – 1980. – Мова резюме рос., англ.
197814
   Астрономический журнал. Письма в астрономический журнал. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0320-0108
Т. 7, № 2. – 1981. – С. 225-463. – Мова резюме рос., англ.
197815
   Астрономический журнал. Письма в астрономический журнал. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0320-0108
Т. 7, № 3. – 1981. – С. 464-687. – Мова резюме рос., англ.
197816
   Астрономический журнал. Письма в астрономический журнал. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0320-0108
Т. 7, № 4. – 1981. – С. 688-911. – Мова резюме рос., англ.
197817
   Астрономический журнал. Письма в астрономический журнал. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0320-0108
Т. 7, № 5. – 1981. – С. 912-1135. – Мова резюме рос., англ.
197818
   Астрономический журнал. Письма в астрономический журнал. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0320-0108
Т. 7, № 6. – 1981. – С. 1136-1343. – Мова резюме рос., англ.
197819
   Астрономический журнал. Письма в астрономический журнал. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0320-0108
Т. 7, № 7. – 1981. – Мова резюме рос., англ.
197820
   Астрономический журнал. Письма в астрономический журнал. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0320-0108
Т. 7, № 8. – 1981. – Мова резюме рос., англ.
197821
   Астрономический журнал. Письма в астрономический журнал. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0320-0108
Т. 7, № 9. – 1981. – Мова резюме рос., англ.
197822
   Астрономический журнал. Письма в астрономический журнал. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0320-0108
Т. 7, № 10. – 1981. – Мова резюме рос., англ.
197823
   Астрономический журнал. Письма в астрономический журнал. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0320-0108
Т. 7, № 12. – 1981. – Мова резюме рос., англ.
197824
   Астрономический журнал. Письма в астрономический журнал. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0320-0108
Т. 7, № 1. – 1981. – С. 1-224. – Мова резюме рос., англ.
197825
   Астрономический журнал. Письма в астрономический журнал. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0320-0108
Т. 8, № 1. – 1982. – Мова резюме рос., англ.
197826
   Астрономический журнал. Письма в астрономический журнал. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0320-0108
Т. 8, № 10. – 1982. – Мова резюме рос., англ.
197827
   Астрономический журнал. Письма в астрономический журнал. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0320-0108
Т. 8, № 2. – 1982. – Мова резюме рос., англ.
197828
   Астрономический журнал. Письма в астрономический журнал. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0320-0108
Т. 8, № 3. – 1982. – Мова резюме рос., англ.
197829
   Астрономический журнал. Письма в астрономический журнал. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0320-0108
Т. 8, № 4. – 1982. – Мова резюме рос., англ.
197830
   Астрономический журнал. Письма в астрономический журнал. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0320-0108
Т. 8, № 5. – 1982. – Мова резюме рос., англ.
197831
   Астрономический журнал. Письма в астрономический журнал. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0320-0108
Т. 8, № 6. – 1982. – Мова резюме рос., англ.
197832
   Астрономический журнал. Письма в астрономический журнал. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0320-0108
Т. 8, № 7. – 1982. – Мова резюме рос., англ.
197833
   Астрономический журнал. Письма в астрономический журнал. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0320-0108
Т. 8, № 8. – 1982. – Мова резюме рос., англ.
197834
   Астрономический журнал. Письма в астрономический журнал. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0320-0108
Т. 8, № 9. – 1982. – Мова резюме рос., англ.
197835
   Астрономический журнал. Письма в астрономический журнал. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0320-0108
Т. 8, № 11. – 1982. – Мова резюме рос., англ.
197836
   Астрономический журнал. Письма в астрономический журнал. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0320-0108
Т. 8, № 12. – 1982. – Мова резюме рос., англ.
197837
   Астрономический журнал. Письма в астрономический журнал. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0320-0108
Т. 9, № 2. – 1983. – Мова резюме рос., англ.
197838
   Астрономический журнал. Письма в астрономический журнал. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0320-0108
Т. 9, № 8. – 1983. – Мова резюме рос., англ.
197839
   Астрономический журнал. Письма в астрономический журнал. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0320-0108
Т. 9, № 9. – 1983. – Мова резюме рос., англ.
197840
   Астрономический журнал. Письма в астрономический журнал. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0320-0108
Т. 9, № 10. – 1983. – Мова резюме рос., англ.
197841
   Астрономический журнал. Письма в астрономический журнал. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0320-0108
Т. 9, № 11. – 1983. – Мова резюме рос., англ.
197842
   Астрономический журнал. Письма в астрономический журнал. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0320-0108
Т. 9, № 12. – 1983. – Мова резюме рос., англ.
197843
   Астрономический журнал. Письма в астрономический журнал. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0320-0108
Т. 9, № 3. – 1983. – Мова резюме рос., англ.
197844
   Астрономический журнал. Письма в астрономический журнал. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0320-0108
Т. 9, № 4. – 1983. – Мова резюме рос., англ.
197845
   Астрономический журнал. Письма в астрономический журнал. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0320-0108
Т. 9, № 5. – 1983. – Мова резюме рос., англ.
197846
   Астрономический журнал. Письма в астрономический журнал. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0320-0108
Т. 9, № 6. – 1983. – Мова резюме рос., англ.
197847
   Астрономический журнал. Письма в астрономический журнал. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0320-0108
Т. 9, № 7. – 1983. – Мова резюме рос., англ.
197848
   Астрономический журнал. Письма в астрономический журнал. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0320-0108
Т. 9, № 1. – 1983. – Мова резюме англ., рос.
197849
   Астрономический журнал. Письма в астрономический журнал : Астрономия и космическая астрофизика. – Москва, 1975-. – ISSN 0320-0108
Т. 21, № 1. – 1995
197850
   Астрономический журнал. Письма в астрономический журнал : Астрономия и космическая астрофизика. – Москва, 1975-. – ISSN 0320-0108
Т. 22, № 1. – 1996
197851
   Астрономический журнал. Письма в астрономический журнал : астрономия и космическая астрофизика. – Москва, 1975-. – ISSN 0320-0108
Т. 23, № 1. – 1997
197852
   Астрономический журнал. Письма в астрономический журнал : астрономия и космическая астрофизика. – Москва, 1975-. – ISSN 0320-0108
Т. 24, № 1. – 1998
197853
   Астрономический журнал. Письма в астрономический журнал : астрономия и космическая астрофизика. – Москва, 1975-. – ISSN 0320-0108
Т. 26, № 1. – 2000
197854
   Астрономический журнал. Письма в астрономический журнал : астрономия и космическая астрофизика. – Москва, 1975-. – ISSN 0320-0108
Т. 27, № 1. – 2001
197855
   Астрономический журнал. Письма в астрономический журнал : астрономия и космическая астрофизика. – Москва, 1975-. – ISSN 0320-0108
Т. 27, № 2. – 2001
197856
   Астрономический журнал. Письма в астрономический журнал : астрономия и космическая астрофизика. – Москва, 1975-. – ISSN 0320-0108
Т. 27, № 3. – 2001
197857
   Астрономический журнал. Письма в астрономический журнал : астрономия и космическая астрофизика. – Москва, 1975-. – ISSN 0320-0108
Т. 27, № 4. – 2001
197858
   Астрономический журнал. Письма в астрономический журнал : астрономия и космическая астрофизика. – Москва, 1975-. – ISSN 0320-0108
Т. 27, № 5. – 2001
197859
   Астрономический журнал. Письма в астрономический журнал : астрономия и космическая астрофизика. – Москва, 1975-. – ISSN 0320-0108
Т. 27, № 6. – 2001
197860
   Астрономический журнал. Письма в астрономический журнал : астрономия и космическая астрофизика. – Москва, 1975-. – ISSN 0320-0108
Т. 27, № 7. – 2001
197861
   Астрономический журнал. Письма в астрономический журнал : астрономия и космическая астрофизика. – Москва, 1975-. – ISSN 0320-0108
Т. 27, № 8. – 2001
197862
   Астрономический журнал. Письма в астрономический журнал : астрономия и космическая астрофизика. – Москва, 1975-. – ISSN 0320-0108
Т. 27, № 9. – 2001
197863
   Астрономический журнал. Письма в астрономический журнал : астрономия и космическая астрофизика. – Москва, 1975-. – ISSN 0320-0108
Т. 27, № 10. – 2001
197864
   Астрономический журнал. Письма в астрономический журнал : астрономия и космическая астрофизика. – Москва, 1975-. – ISSN 0320-0108
Т. 27, № 11. – 2001
197865
   Астрономический журнал. Письма в астрономический журнал : астрономия и космическая астрофизика. – Москва, 1975-. – ISSN 0320-0108
Т. 27, № 12. – 2001
197866
   Астрономический журнал. Письма в астрономический журнал : астрономия и космическая астрофизика. – Москва, 1975-. – ISSN 0320-0108
Т. 28, № 1. – 2002
197867
   Астрономический журнал. Письма в астрономический журнал : астрономия и космическая астрофизика. – Москва, 1975-. – ISSN 0320-0108
Т. 28, № 2. – 2002
197868
   Астрономический журнал. Письма в астрономический журнал : астрономия и космическая астрофизика. – Москва, 1975-. – ISSN 0320-0108
Т. 28, № 3. – 2002
197869
   Астрономический журнал. Письма в астрономический журнал : астрономия и космическая астрофизика. – Москва, 1975-. – ISSN 0320-0108
Т. 28, № 4. – 2002
197870
   Астрономический журнал. Письма в астрономический журнал : астрономия и космическая астрофизика. – Москва, 1975-. – ISSN 0320-0108
Т. 28, № 5. – 2002
197871
   Астрономический журнал. Письма в астрономический журнал : астрономия и космическая астрофизика. – Москва, 1975-. – ISSN 0320-0108
Т. 28, № 6. – 2002
197872
   Астрономический журнал. Письма в астрономический журнал : Астрономия и космическая астрофизика. – Москва, 1975-. – ISSN 0320-0108
Том 29, № 10. – 2003
197873
   Астрономический журнал. Письма в астрономический журнал : Астрономия и космическая астрофизика. – Москва, 1975-. – ISSN 0320-0108
Том 29, № 11. – 2003
197874
   Астрономический журнал. Письма в астрономический журнал : Астрономия и космическая астрофизика. – Москва, 1975-. – ISSN 0320-0108
Т. 29, № 12. – 2003
197875
   Астрономический журнал. Письма в астрономический журнал : Астрономия и космическая астрофизика. – Москва, 1975-. – ISSN 0320-0108
Том 29, № 7. – 2003
197876
   Астрономический журнал. Письма в астрономический журнал : Астрономия и космическая астрофизика. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0320-0108
Том 30, № 4. – 2004
197877
   Астрономический журнал. Письма в астрономический журнал : Астрономия и космическая астрофизика. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0320-0108
Том 30, № 3. – 2004
197878
   Астрономический журнал. Письма в астрономический журнал : Астрономия и космическая астрофизика. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0320-0108
Т. 30, № 10. – 2004
197879
   Астрономический журнал. Письма в астрономический журнал : Астрономия и космическая астрофизика. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0320-0108
Т. 30, № 5. – 2004. – резюме - рос., англ. мовами
197880
   Астрономический журнал. Письма в астрономический журнал : Астрономия и космическая астрофизика. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0320-0108
Том 30, № 6. – 2004. – резюме - рос., англ. мовами
197881
   Астрономический журнал. Письма в астрономический журнал : Астрономия и космическая астрофизика. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0320-0108
Том 31, № 1. – 2005
197882
   Астрономический журнал. Письма в астрономический журнал : Астрономия и космическая астрофизика. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0320-0108
Том 31, № 2. – 2005
197883
   Астрономический журнал. Письма в астрономический журнал : Астрономия и космическая астрофизика. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0320-0108
Т. 31, № 4. – 2005
197884
   Астрономический журнал. Письма в астрономический журнал : Астрономия и космическая астрофизика. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0320-0108
Том 31, № 5. – 2005
197885
   Астрономический журнал. Письма в астрономический журнал : Астрономия и космическая астрофизика. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0320-0108
Т. 31, № 6. – 2005
197886
   Астрономический журнал. Письма в астрономический журнал : Астрономия и космическая астрофизика. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0320-0108
Т. 31, № 7. – 2005
197887
   Астрономический журнал. Письма в астрономический журнал : Астрономия и космическая астрофизика. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0320-0108
Т. 31, № 8. – 2005
197888
   Астрономический журнал. Письма в астрономический журнал : Астрономия и космическая астрофизика. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0320-0108
Т. 31, № 9. – 2005
197889
   Астрономический журнал. Письма в астрономический журнал : Астрономия и космическая астрофизика. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0320-0108
Т. 31, № 10. – 2005
197890
   Астрономический журнал. Письма в астрономический журнал : Астрономия и космическая астрофизика. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0320-0108
Т. 31, № 11. – 2005
197891
   Астрономический журнал. Письма в астрономический журнал : Астрономия и космическая астрофизика. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0320-0108
Т. 32, № 1. – 2006
197892
   Астрономический журнал. Письма в астрономический журнал : Астрономия и космическая астрофизика. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0320-0108
Т. 33, № 10. – 2007
197893
   Астрономический журнал. Письма в астрономический журнал : Астрономия и космическая астрофизика. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0320-0108
Т. 33, № 11. – 2007
197894
   Астрономический журнал. Письма в астрономический журнал : Астрономия и космическая астрофизика. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0320-0108
Т. 33, № 12. – 2007
197895
   Астрономический журнал. Письма в астрономический журнал : Астрономия и космическая астрофизика. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0320-0108
Т. 33, № 5. – 2007
197896
   Астрономический журнал. Письма в астрономический журнал : Астрономия и космическая астрофизика. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0320-0108
Т. 33, № 6. – 2007
197897
   Астрономический журнал. Письма в астрономический журнал : Астрономия и космическая астрофизика. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0320-0108
Т. 33, № 7. – 2007
197898
   Астрономический журнал. Письма в астрономический журнал : Астрономия и космическая астрофизика. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0320-0108
Т. 33, № 8. – 2007
197899
   Астрономический журнал. Письма в астрономический журнал : Астрономия и космическая астрофизика. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0320-0108
Т. 33, № 9. – 2007
197900
   Астрономический журнал. Письма в астрономический журнал : Астрономия и космическая астрофизика. – Москва, 1975-. – ISSN 0320-0108
Т. 34, № 11. – 2008
197901
   Астрономический журнал. Письма в астрономический журнал : Астрономия и космическая астрофизика. – Москва, 1975-. – ISSN 0320-0108
Т. 34, № 12. – 2008
197902
   Астрономический журнал. Письма в астрономический журнал : астрономия и космическая астрофизика. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0320-0108
Т. 34, № 3. – 2008
197903
   Астрономический журнал. Письма в астрономический журнал : астрономия и космическая астрофизика. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0320-0108
Т. 34, № 1. – 2008
197904
   Астрономический журнал. Письма в астрономический журнал : астрономия и космическая астрофизика. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0320-0108
Т. 34, № 2. – 2008
197905
   Астрономический журнал. Письма в астрономический журнал : Астрономия и космическая астрофизика. – Москва, 1975-. – ISSN 0320-0108
Т. 34, № 9. – 2008
197906
   Астрономический журнал. Письма в астрономический журнал : Астрономия и космическая астрофизика. – Москва, 1975-. – ISSN 0320-0108
Т. 34, № 10. – 2008
197907
   Астрономический журнал. Письма в астрономический журнал : Астрономия и космическая астрофизика. – Москва, 1975-. – ISSN 0320-0108
Т. 35, № 1. – 2009
197908
   Астрономический журнал. Письма в астрономический журнал : Астрономия и космическая астрофизика. – Москва, 1975-. – ISSN 0320-0108
Т. 35, № 2. – 2009
197909
   Астрономический журнал. Письма в астрономический журнал : Астрономия и космическая астрофизика. – Москва, 1975-. – ISSN 0320-0108
Т. 35, № 3. – 2009
197910
   Астрономический журнал. Письма в астрономический журнал : Астрономия и космическая астрофизика. – Москва, 1975-. – ISSN 0320-0108
Т. 35, № 6. – 2009
197911
   Астрономический журнал. Письма в астрономический журнал : Астрономия и космическая астрофизика. – Москва, 1975-. – ISSN 0320-0108
Т. 35, № 7. – 2009
197912
   Астрономический журнал. Письма в астрономический журнал : астрономия и космическая астрофизика. – Москва, 1975-. – ISSN 0320-0108
Т. 35, № 10. – 2009
197913
   Астрономический журнал. Письма в астрономический журнал : астрономия и космическая астрофизика. – Москва, 1975-. – ISSN 0320-0108
Т. 35, № 11. – 2009
197914
   Астрономический журнал. Письма в астрономический журнал : астрономия и космическая астрофизика. – Москва, 1975-. – ISSN 0320-0108
Т. 35, № 12. – 2009
197915
   Астрономический журнал. Письма в астрономический журнал : астрономия и космическая астрофизика. – Москва, 1975-. – ISSN 0320-0108
Т. 36, № 10. – 2010
197916
   Астрономический журнал. Письма в астрономический журнал : астрономия и космическая астрофизика. – Москва, 1975-. – ISSN 0320-0108
Т. 36, № 1. – 2010
197917
   Астрономический журнал. Письма в астрономический журнал : астрономия и космическая астрофизика. – Москва, 1975-. – ISSN 0320-0108
Т. 36, № 11. – 2010
197918
   Астрономический журнал. Письма в астрономический журнал : астрономия и космическая астрофизика. – Москва, 1975-. – ISSN 0320-0108
Т. 36, № 12. – 2010
197919
   Астрономический журнал. Письма в астрономический журнал : астрономия и космическая астрофизика. – Москва, 1975-. – ISSN 0320-0108
Т. 37, № 1. – 2011
197920
   Астрономический журнал. Письма в астрономический журнал : астрономия и космическая астрофизика. – Москва, 1975-. – ISSN 0320-0108
Т. 37, № 2. – 2011
197921
   Астрономический журнал. Письма в астрономический журнал : астрономия и космическая астрофизика. – Москва, 1975-. – ISSN 0320-0108
Т. 37, № 3. – 2011
197922
   Астрономический журнал. Письма в астрономический журнал : астрономия и космическая астрофизика. – Москва, 1975-. – ISSN 0320-0108
Т. 37, № 4. – 2011
197923
   Астрономический журнал. Письма в астрономический журнал : астрономия и космическая астрофизика. – Москва, 1975-. – ISSN 0320-0108
Т. 37, № 5. – 2011
197924
   Астрономический журнал. Письма в астрономический журнал : астрономия и космическая астрофизика. – Москва, 1975-. – ISSN 0320-0108
Т. 37, № 6. – 2011
197925
   Астрономический журнал. Письма в астрономический журнал : астрономия и космическая астрофизика. – Москва, 1975-. – ISSN 0320-0108
Т. 37, № 7. – 2011
197926
   Астрономический журнал. Письма в астрономический журнал : астрономия и космическая астрофизика. – Москва, 1975-. – ISSN 0320-0108
Т. 37, № 8. – 2011
197927
   Астрономический журнал. Письма в астрономический журнал : астрономия и космическая астрофизика. – Москва, 1975-. – ISSN 0320-0108
Т. 37, № 9. – 2011
197928
   Астрономический журнал. Письма в астрономический журнал : астрономия и космическая астрофизика. – Москва, 1975-. – ISSN 0320-0108
Т. 37, № 10. – 2011
197929
   Астрономический журнал. Письма в астрономический журнал : астрономия и космическая астрофизика. – Москва, 1975-. – ISSN 0320-0108
Т. 37, № 11. – 2011
197930
   Астрономический журнал. Письма в астрономический журнал : астрономия и космическая астрофизика. – Москва, 1975-. – ISSN 0320-0108
Т. 37, № 12. – 2011
197931
   Астрономический журнал. Письма в астрономический журнал : астрономия и космическая астрофизика. – Москва, 1975-. – ISSN 0320-0108
Т. 38, № 11. – 2012
197932
   Астрономический журнал. Письма в астрономический журнал : астрономия и космическая астрофизика. – Москва, 1975-. – ISSN 0320-0108
Т. 38, № 12. – 2012
197933
   Астрономический журнал. Письма в астрономический журнал : астрономия и космическая астрофизика. – Москва, 1975-. – ISSN 0320-0108
Т. 38, № 10. – 2012
197934
   Астрономический журнал. Письма в астрономический журнал : астрономия и космическая астрофизика. – Москва, 1975-. – ISSN 0320-0108
Т. 38, № 1. – 2012
197935
   Астрономический журнал. Письма в астрономический журнал : астрономия и космическая астрофизика. – Москва, 1975-. – ISSN 0320-0108
Т. 38, № 2. – 2012
197936
   Астрономический журнал. Письма в астрономический журнал : астрономия и космическая астрофизика. – Москва, 1975-. – ISSN 0320-0108
Т. 38, № 3. – 2012
197937
   Астрономический журнал. Письма в астрономический журнал : астрономия и космическая астрофизика. – Москва, 1975-. – ISSN 0320-0108
Т. 38, № 7. – 2012
197938
   Астрономический журнал. Письма в астрономический журнал : астрономия и космическая астрофизика. – Москва, 1975-. – ISSN 0320-0108
Т. 38, № 8. – 2012
197939
   Астрономический журнал. Письма в астрономический журнал : астрономия и космическая астрофизика. – Москва, 1975-. – ISSN 0320-0108
Т. 38, № 9. – 2012
197940
   Астрономический журнал. Письма в астрономический журнал : астрономия и космическая астрофизика. – Москва, 1975-. – ISSN 0320-0108
Т. 38, № 4. – 2012
197941
   Астрономический журнал. Письма в астрономический журнал : астрономия и космическая астрофизика. – Москва, 1975-. – ISSN 0320-0108
Т. 38, № 5. – 2012
197942
   Астрономический журнал. Письма в астрономический журнал : астрономия и космическая астрофизика. – Москва, 1975-. – ISSN 0320-0108
Т. 38, № 6. – 2012
197943
   Астрономический журнал. Письма в астрономический журнал : астрономия и космическая астрофизика. – Москва, 1975-. – ISSN 0320-0108
Т. 39, № 1. – 2013
197944
   Астрономический журнал. Письма в астрономический журнал : астрономия и космическая астрофизика. – Москва, 1975-. – ISSN 0320-0108
Т. 39, № 2. – 2013
197945
   Астрономический журнал. Письма в астрономический журнал : астрономия и космическая астрофизика. – Москва, 1975-. – ISSN 0320-0108
Т. 39, № 3. – 2013
197946
   Астрономический журнал. Письма в астрономический журнал : астрономия и космическая астрофизика. – Москва, 1975-. – ISSN 0320-0108
Т. 39, № 4. – 2013
197947
   Астрономический журнал. Письма в астрономический журнал : астрономия и космическая астрофизика. – Москва, 1975-. – ISSN 0320-0108
Т. 39, № 5. – 2013
197948
   Астрономический журнал. Письма в астрономический журнал : астрономия и космическая астрофизика. – Москва, 1975-. – ISSN 0320-0108
Т. 39, № 6. – 2013
197949
   Астрономический журнал. Письма в астрономический журнал : астрономия и космическая астрофизика. – Москва, 1975-. – ISSN 0320-0108
Т. 39, № 7. – 2013
197950
   Астрономический журнал. Письма в астрономический журнал : астрономия и космическая астрофизика. – Москва, 1975-. – ISSN 0320-0108
Т. 39, № 11. – 2013
197951
   Астрономический журнал. Письма в астрономический журнал : астрономия и космическая астрофизика. – Москва, 1975-. – ISSN 0320-0108
Т. 39, № 12. – 2013
197952
   Астрономический журнал. Письма в астрономический журнал : астрономия и космическая астрофизика. – Москва, 1975-. – ISSN 0320-0108
Т. 39, № 10. – 2013
197953
   Астрономический журнал. Письма в астрономический журнал : астрономия и космическая астрофизика. – Москва, 1975-. – ISSN 0320-0108
Т. 39, № 8. – 2013
197954
   Астрономический журнал. Письма в астрономический журнал : астрономия и космическая астрофизика. – Москва, 1975-. – ISSN 0320-0108
Т. 39, № 9. – 2013
197955
   Астрономический журнал. Письма в астрономический журнал : астрономия и космическая астрофизика. – Москва, 1975-. – ISSN 0320-0108
Т. 40, № 1. – 2014
197956
   Астрономический журнал. Письма в астрономический журнал : астрономия и космическая астрофизика. – Москва, 1975-. – ISSN 0320-0108
Т. 40, № 2/3. – 2014
197957
   Астрономический журнал. Письма в астрономический журнал : астрономия и космическая астрофизика. – Москва, 1975-. – ISSN 0320-0108
Т. 40, № 4. – 2014
197958
   Астрономический журнал. Письма в астрономический журнал : астрономия и космическая астрофизика. – Москва, 1975-. – ISSN 0320-0108
Т. 40, № 5. – 2014
197959
   Астрономический журнал. Письма в астрономический журнал : астрономия и космическая астрофизика. – Москва, 1975-. – ISSN 0320-0108
Т. 40, № 6. – 2014
197960
   Астрономический журнал. Письма в астрономический журнал : астрономия и космическая астрофизика. – Москва, 1975-. – ISSN 0320-0108
Т. 40, № 7. – 2014
197961
   Астрономический журнал. Письма в астрономический журнал : астрономия и космическая астрофизика. – Москва, 1975-. – ISSN 0320-0108
Т. 40, № 8. – 2014
197962
   Астрономический журнал. Письма в астрономический журнал : астрономия и космическая астрофизика. – Москва, 1975-. – ISSN 0320-0108
Т. 40, № 9. – 2014
197963
   Астрономический журнал. Письма в астрономический журнал : астрономия и космическая астрофизика. – Москва, 1975-. – ISSN 0320-0108
Т. 40, № 10. – 2014
197964
   Астрономический журнал. Письма в астрономический журнал : астрономия и космическая астрофизика. – Москва, 1975-. – ISSN 0320-0108
Т. 40, № 11. – 2014
197965
   Астрономический журнал. Письма в астрономический журнал : астрономия и космическая астрофизика. – Москва, 1975-. – ISSN 0320-0108
Т. 40, № 12. – 2014
197966
   Астрономический журнал. Письма в астрономический журнал : астрономия и космическая астрофизика. – Москва, 1975-. – ISSN 0320-0108
Т. 41, № 1/2. – 2015
197967
   Астрономический журнал. Письма в астрономический журнал : астрономия и космическая астрофизика. – Москва, 1975-. – ISSN 0320-0108
Т. 41, № 3/4. – 2015
197968
   Астрономический журнал. Письма в астрономический журнал : астрономия и космическая астрофизика. – Москва, 1975-. – ISSN 0320-0108
Т. 41, № 5. – 2015
197969
   Астрономический журнал. Письма в астрономический журнал : астрономия и космическая астрофизика. – Москва, 1975-. – ISSN 0320-0108
Т. 41, № 6. – 2015
197970
   Астрономический журнал. Письма в астрономический журнал : астрономия и космическая астрофизика. – Москва, 1975-. – ISSN 0320-0108
Т. 41, № 7. – 2015
197971
   Астрономический журнал. Письма в астрономический журнал : астрономия и космическая астрофизика. – Москва, 1975-. – ISSN 0320-0108
Т. 41, № 8. – 2015
197972
   Астрономический журнал. Письма в астрономический журнал : астрономия и космическая астрофизика. – Москва, 1975-. – ISSN 0320-0108
Т. 41, № 9. – 2015
197973
   Астрономический журнал. Письма в астрономический журнал : астрономия и космическая астрофизика. – Москва, 1975-. – ISSN 0320-0108
Т. 41, № 10. – 2015
197974
   Астрономический журнал. Письма в астрономический журнал : астрономия и космическая астрофизика. – Москва, 1975-. – ISSN 0320-0108
Т. 41, № 11. – 2015
197975
   Астрономический журнал. Письма в астрономический журнал : астрономия и космическая астрофизика. – Москва, 1975-. – ISSN 0320-0108
Т. 41, № 12. – 2015
197976
   Астрономический календарь : ежегодник, переменная часть 1940. – Горький : Облгиз, 1939. – 184 с. – Год изд. сорок третий
197977
   Астрономический календарь : ежегодник, переменная часть 1953. – Москва : ГТТИ, 1952. – 204 с. – Год изд. 56-й
197978
   Астрономический календарь : ежегодник : переменная часть. – Москва : Наука. – (Всесоюз. астрономо-геодезическое о-во ; вып. 79)
Вып. 79. – 1976. – 293 с. : ил. + 1 отд. л. карт. – Изд. выходит с 1935 г.
197979
   Астрономический календарь : Ежегодник. Переменная часть 1979. – Вып. 82. – Москва : Наука, 1978. – 336с.
197980
   Астрономический календарь : ежегодник, переменная часть 1982. – Москва : Наука. – ISSN 0132-4063
Вып. 85. – 1981
197981
   Астрономический календарь : ежегодник, переменная часть 1983. – Москва : Наука
Вып. 86. – 1982
197982
   Астрономический календарь : ежегодник, переменная часть 1982. – Москва : Наука
Вып. 87. – 1983
197983
   Астрономический календарь : ежегодник, переменная часть 1985. – Москва : Наука
Вып. 88. – 1984
197984
   Астрономический календарь : ежегодник, переменная часть 1986. – Москва : Наука. – ISSN 0132-4063
Вып. 89. – 1985
197985
   Астрономический календарь : ежегодник, переменная часть 1987. – Москва : Наука. – ISSN 0132-4063
Вып. 90. – 1986. – 288 с.
197986
   Астрономический календарь : ежегодник, переменная часть 1988. – Москва : Наука. – ISSN 0132-4063
Вып. 91. – 1987
197987
   Астрономический календарь : ежегодник, переменная часть 1989. – Москва : Наука. – ISSN 0132-4063
Вып. 92. – 1988
197988
   Астрономический календарь : ежегодник, переменная часть 1990. – Москва : Наука. – ISSN 0132-4063
Вып. 93. – 1989
197989
   Астрономический календарь : ежегодник, переменная часть 1991. – Москва : Наука. – ISSN 0132-4063
Вып. 94. – 1990
197990
   Астрономический календарь : ежегодник, переменная часть 1992. – Москва : Наука. – ISSN 0132-4063
Вып. 95. – 1991
197991
   Астрономический календарь. Ежегодник. Переменная часть. 1975. – Москва : Наука, 1974. – 224 с. – (Всесоюз. астрономо-геодезическое о-во ; вып. 78)
197992
   Астрономический календарь. Ежегодник. Переменная часть. 1977. – Москва : Наука
Вып. 80. – 1976. – 304 с.
197993
   Астрономический календарь. Ежегодник. Переменная часть. 1980 : Ежегодник. Переменная часть 1980. – Москва : Наука
Вып. 83. – 1979. – 352 с.
197994
   Астрономический календарь. Ежегодник. Переменная часть. 1981. – Москва : Наука. – (Всесоюз. астрономо-геодезическое о-во ; вып. 83)
Вып. 84. – 1980. – 349 с. : ил. – Библиогр.: с. 344-349
197995
   Астрономический календарь. Переменная часть. Ежегодник.. – Москва : Наука, 1977. – 304 с. : ил. – (Всесоюз. астрономо-геодезическое о-во ; вып. 80)
197996
   Астрономический календарь. Постоянная часть. – 7-е изд., перераб. – Москва : Наука, 1981. – 704 с. : ил., карт. + 1 отд. л. ил.
197997
   Астрономический календарь. Постоянная часть.. – Изд. 6-е. – Москва : Наука, 1973. – 728 с., [2] л. граф. и карт. : ил. + 1 отд. л. табл. – (Всесоюз. астрономо-геодезическое о-во)
197998
  Али Кушчи Астрономический трактат : пособие для студентов / Али Кушчи ; пер. на рус. яз. и примеч. А.У. Усманова ; М-во высш. и сред. спец. образования УзССР, Самарканд. гос. ун-т им. Алишера Навои. – Самарканд : СГУ, 1970. – 96 с. – Посвящается 2500-летию Самарканда
197999
  Кашеваров Ю.Б. Астрономическое ориентирование в артиллерии / Ю.Б. Кашеваров. – М., 1961. – 116с.
198000
   Астрономическому институту Академии наук Узбекской ССР 100 лет. – Ташкент : Фан, 1974. – 144 с.
<< На початок(–10)191192193194195196197198199200(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,