Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1461146214631464146514661467146814691470(+10)В кінець >>
1469001
  Сибиренко-Ставрояни "Трусы" : рассказ // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга" ; гл. ред. Ю. Ковальский ; редкол.: Г. Биленко, Д. Бураго, А. Володарский [и др.]. – Киев, 2020. – № 11/12. – С. 93-100. – ISSN 0131-8136
1469002
   "Ту стань!": Квінтесенція духу та сили українського середньовіччя // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2018. – № 4. – С. 68-71 : фото. – ISSN 1998-8044
1469003
  Рохлин Александр "Туарег" на севере : Авто // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 9. – С. 182-183 : Іл. – Бібліогр.: 1 назва. – ISSN 1029-5828
1469004
  Степула Н. "Туга за майбутнім, яку не розвіяв жодний вітер" (Бруно Шульц) // Говорить радіо "Свобода". В ефірі - Каламар" / Н.І. Степула. – Львів : [б. в.], 1999. – С. 48-51. – ISBN 966-7379-16-7
1469005
  Чорногуз О. "Тулиш лице до лиця - а не виходить народу" // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 16 червня (№ 11). – С. 4, 5


  Роздуми над антиімперською поезією Володимира Рабенчука.
1469006
  Жиленко І.Р. "Туманна далечінь майбутнього": антиутопія у творах Михайла Арцибашева і Володимира Винниченка // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. Ткаченко О.Г. – Суми ; Харків, 2016. – Т. 8, № 4. – С. 92-99. – ISSN 2077-804X
1469007
  Безверхня Ю.В. "Туманна поезія" в китайський літературі крізь призму традицій та новаторства // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2014. – Вип. 42, ч. 1. – С. 74-80


  За допомогою аналізу китайської "туманної поезії" виокремлено основні традиційні та новаторські образи, які формують особливий вплив на читача. Простежується роль традицій та новаторства у формуванні літератури. С помощью анализа китайской "туманной ...
1469008
   "Тур Парад" предлагает лучшее в Италии : туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 5. – С. 70
1469009
  Шейнманн "Турам" и меггер фирмы АВЕМ / Шейнманн, А.Ф. Фокин. – Л, 1958. – 10с.
1469010
  Мазур Л. "Турбота про себе" як основа формування християнської особистісної самоідентичності // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : [збірник наукових праць] / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2012. – С. 182-192. – (Серія "Філософія" ; вип. 11). – ISBN 966-7631-79-6


  "У статті розкривається характер змін, що відбулися в “практиках себе” при переході від античності до середньовіччя. Виявлено, що християнська “турбота про себе” здійснюється в просторі віри, а не розуму, і спрямована на онтологічну трансформацію ...
1469011
  Мазур Л. "Турбота про себе" як практика становлення самоідентичності в античну епоху // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 692 : Філософські науки. – С. 46-51. – ISSN 0321-0499
1469012
  Яницкий О.Н. "Турбулентные времена" как проблема общества риска // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская акад. наук. – Москва, 2011. – № 6. – С. 155-164. – ISSN 0869-0499
1469013
  Наривская В.Д. "Турдейская Манон Леско" Всеволода Петрова: повествование об очаровании запретной любви (из тайников военной классики) // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2016. – Т. 21, вип. 1 (13). – С. 69-85. – (Серія: Філологія). – ISSN 2307-8332


  "Впервые в украинском литературоведении анализируется повесть Вс. Петрова «Турдейская Манон Леско», созданная во времена послевоенной «минилитературной оттепели» 1946 г. как вызов морали и литературе «советской цивилизации». Осмысливается заголовочный ...
1469014
  Кулешова К.І. "Турецька модель" як інструмент зовнішньої політики США на Великому Близькому Сході : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Кулешова Карина Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – Одеса, 2015. – 18 с. – Бібліогр.: 8 назв
1469015
  Бесєдіна Н.В. "Турецька тема" у європейській суспільно-політичній думці епохи Реформації // Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; редкол.: Степаненко М.І., Амрахов Маіс Ісраіль Оглу, Волошин Ю.В. [та ін.]. – Полтава, 2017. – Вип. 36. – C. 104-114. – ISSN 2075-1451
1469016
  Полтораков О. "Турецький гамбіт": втрати на Заході - виграш на Сході? / О. Полтораков, Т. Вагабов // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2010. – № 7/8. – С. 36-39


  Туреччину дедалі менше влаштовує "традиційна" роль форпосту Заходу (передусім США та НАТО) на Близькому Сході в нинішньому напівлатентному протистоянні "the West and the Rest" (С. Хантінгтон), яке своєю агресивною політикою до останнього провокували ...
1469017
  Зуб "Турецькопіддані" в Російській імперії (ХІХ – початок ХХ ст. ) (за матеріалами українських архівів) / Зуб, (Руденко) // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2014. – № 2. – С. 16-22. – ISSN 1608-0599
1469018
  Каввадіас Н. [Туман / Нікос Каввадіас. – Афіни : Агра, 1989. – 39 с. : іл. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-325-038-4
1469019
  Гусєва Е. «Трущобные люди» В.А. Гиляровского: особенности проблематики и повествования // Проблеми сучасного літературознавства / Одеський нац. ун. ім. І.І.Мечникова. Філологічний ф-т. – Одесса, 2003. – № 12. – С. 120-128. – ISBN 966-587-057
1469020
  Кроленко С.А. Т-система мышечных волокон / С.А. Кроленко. – Л, 1975. – 128с.
1469021
   Трускавець = Трускавец : Фотоальбом. – Київ : Мистецтво, 1977. – 96 с. – Текст укр. та рос. мовами
1469022
   Трускавець : Краєзнавчий бібліографічний покажчик. – Київ, 2003. – 338 с. – (Архівні та бібліографічні джерела української історичної думки ; Вип. 9). – ISBN 966-625-015-2
1469023
  Новиков Н.И. Трутеть / Н.И. Новиков. – Спб.
1. – 260с.
1469024
  Новиков Н.И. Трутеть / Н.И. Новиков. – Спб.
2. – 125с.
1469025
  Артюхова А. Трутовський / Артюхова А. – [Б. г.] : Рух, 1931. – 23 с., [18] іл. – (Українське малярство)
1469026
  Мартиросян С.Н. Трутовые грибы Армянской ССР : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Мартиросян С.Н. ; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1965. – 25 с.
1469027
  Бондарцев С А. Трутовые грибы Европейской части СССР и Кавказа / С А. Бондарцев, . – Москва-Л., 1953. – 1107с.
1469028
  Бондарцев А.С. Трутовые грибы Европейской части СССР и Кавказа / А.С. Бондарцев; Отв.ред.В,П,Савич. – М-Л, 1953. – 1106с.
1469029
  Бутинець Ф.Ф. Трухан О.Л. Змістовна сутність поняття "стратегія підприємства": суперечності поглядів // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2010. – C. 236-241. – (Економічні науки ; Вип. 1 (51)). – ISSN 1728-4236
1469030
  Сидоряк М.М. Труханів острів : роман / М.М. Сидоряк. – Київ : Радянський письменник, 1972. – 229 с.
1469031
  Сидоряк М. Труханів острів / М. Сидоряк. – К., 1982. – 500с.
1469032
  Сидоряк Н.Н. Труханов остров / Н.Н. Сидоряк. – М., 1975. – 310с.
1469033
   Трухина Надежда Петровна. Выставка "Дымковская игрушка". Москва. 1984.. – М., 1984. – 23с.
1469034
  Хижко М.Д. Трухлявий Пень. / М.Д. Хижко. – ЛЬвів, 1965. – 28с.
1469035
  Ямаш Ю. Труш малює Італію / Юрій Ямаш. – Львів : Ліга-Прес, 2005. – 143, [1] с. : іл., портр. – На обкл. назва парал. укр., пол. - Текст укр., пол. - Сер. засн. у 2005 р. – Бібліогр.: с. 140-143. – (Труш малює). – ISBN 966-397-019-7
1469036
  Ямаш Ю. Труш малює Каменяра = Trusz maluje Kamieniarza : образ Івана Франка у творчості Івана Труша / Юрій Ямаш. – Львів : Ліга-Прес, 2008. – 155, [1] с. : іл., портр. – На обкл. назва парал. укр., пол. - Парал. тит. арк. пол. - Текст укр., пол. - Сер. засн. у 2005 р. – Бібліогр.: с. 152-155. – (Труш малює). – ISBN 978-966-397-084-6
1469037
  Ямаш Ю. Труш малює Кобзаря : Шевченкіана в творчості Івана Труша / Юрій Ямаш. – Львів : Видавництво Тараса Сороки, 2014. – 153, [1] с. : іл., портр. – Сер. засн. у 2005 р. – Бібліогр.: с. 144-153 та в підрядк. прим. – (Труш малює ; кн. 3)
1469038
  Ямаш Ю. Трушева галерея портретів Івана Франка // Образотворче мистецтво : Часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2006. – № 2. – С.4-6. – ISSN 0130-1799
1469039
  Бутта Кармен Трущобная богема Браззавиля : республика Конго / Бутта Кармен, Медиавилла Гектор // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 12 декабрь. – С. 42-63. – ISSN 1029-5828
1469040
  Гиляровский В.А. Трущобные люди / В.А. Гиляровский. – Москва, 1957. – 127с.
1469041
  Гиляровский В.А. Трущобные люди / В.А. Гиляровский. – Кишинёв, 1988. – 796с.
1469042
  Азеведу А. Трущобы / А. Азеведу ; пер. с португ. Н.Я. Воиновой ; [вступ. ст. Н. Воинова, З. Плавскина. – Москва ; Ленинград : Ленинградское отделение, 1960. – 256 с. : ил.
1469043
  Бендиксен Йонас Трущобы : Рай в шалаше. Среда // GEO : непознанный мир: Земля. Юбилейный номер / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 5. – С. 138-153 : Фото. – ISSN 1029-5828
1469044
  Лидин В.Г. Трын-трава : рассказы / Вл. Лидин. – Москва : К-во "Северные дни" ; Тип. "Синема", 1916. – 186, [1] с.
1469045
   Трэвел-миссия седьмого агента // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2012. – № 5. – С. 34-39 : фото
1469046
   Трюк с исчезновением. Озеро в Боливии полностью пересохло - в этот раз, возможно, навсегда // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2016. – № 4 (214), апрель. – С. 22 : фото. – ISSN 1029-5828
1469047
  Бугрим В. Трюки в рекламі і паблік рілейшнз // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 190-194. – (Журналістика ; Вип. 4)
1469048
  Макаревич Нина Трюки крутой мамаши : жизненный путь // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 10 (2853). – С. 210-213 : Фото
1469049
  Ильин Александр Трюфелемания : Дело вкуса // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 1(2784). – С. 142 : Іл.
1469050
  Трюффо Ф. Трюффо о Трюффо / Ф. Трюффо. – Москва : Радуга, 1987. – 452 с.
1469051
  Колас Я. Трясина : повесть / Я. Колас. – Минск : Беларусь, 1965. – 232 с.
1469052
  Чмыхало А.И. Трясина. / А.И. Чмыхало. – Абакан, 1964. – 64с.
1469053
  Танітовський В.З. Трясовина / В.З. Танітовський. – Львів, 1976. – 151с.
1469054
  Манжура І.І. Трьомсин Богатир : казка ; З малюнками худ[ожника] І. Стеценка / Іван Манжура. – Катеринослав : Друк. І. Вісьман та І. Мордхілевич, 1917. – 72 с. : мал.
1469055
  Шишацька О.В. Трьохзначні логіки Кліні та трьохелементні ланцюги // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 230-236. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглянуто сильну та слабку тризначні логіки Кліні. Показано виникнення сильної логіки зі звичайної булевої логіки шляхом застосування загальнозначущої конструкції розповсюдження операцій з елементів на множини елементів в термінах повного образу. ...
1469056
   Трьохмерная карта вселенной : идеи и открытия. Космология // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 7 (2850). – С. 12 : Фото
1469057
  Загородній Ю.В. Трьохрівнева модель розвитку систем на прикладі рослинних організмів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 149-153. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі запропонована і досліджується математична модель розвитку рослинного організму як трьохрівневої системи. Розвиток представлений як незворотне збільшення кількості підсистем на другому рівні. Наведені розв"язки рівнянь моделі. Ключові слова: ...
1469058
  Шахін А.Т. Трьохшвидкісні асинхронні електродвигуни : Автореф... канд.техн.наук: 05.09.01 / Шахін А.Т.; Одеск.держ.політехн.ун-т. – Одеса, 1997. – 15л.
1469059
  Сизоненко Олександр Тс-с-с! Не збудіть... : новела // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 1/2. – С. 37-46. – ISSN 0208-0710
1469060
   ТСО в высшем образовании. – Москва, 1973. – 60с.
1469061
   ТСО в учебном процессе ВУЗа : Библиогр. указ. за 1980-1985 гг. – Рига, 1985. – 44с.
1469062
  Найман Анатолий Тсс и тшш : стихи // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2009. – № 3 (1007). – С. 40-45. – ISSN 0130-7673
1469063
   ТТМИТ - участник международной программы : практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 4. – С. 54
1469064
  Скоп Ю.С. ТУ-104 и другие. / Ю.С. Скоп. – М., 1971. – 288с.
1469065
  Капсамун І. Ту - 154: заручники агресії / І. Капсамун, Д. Тимчук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 27 грудня (№ 237). – С. 4


  "Після трьох років війни, коли росіяни залили Донбас кров"ю, реакція українців абсолютно зрозуміла", - народний депутат.
1469066
  Волков О.В. Ту граду быть... / О.В. Волков. – Москва : Моск. рабочий, 1974. – 184 с.
1469067
  Кот С. Туалети на місці кабінету М. Грушевського в Будинку Центральної Ради // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 24-25 листопада (№ 212/213). – С. 13


  Чим може завершитися неконтрольована псевдореставрація Київського міського будинку вчителя.
1469068
   Туапсе. – Краснодар : Советская Кубань, 1958. – 102с.
1469069
   Туапсе и Туапсинский район : история, природа, экономика и краеведение. – Краснодар, 1967. – 172с.
1469070
  Лот А. Туареги Ахаггара / А. Лот. – М., 1989. – 271с.
1469071
  Филиппов В.Р. Туареги Мали: долгий путь к миру // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук ; Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 2012. – № 7 (660). – С. 42-48. – ISSN 0321-5075
1469072
  Королев Д. Туарегский вопрос и будущее Северной Африки // 2000 : еженедельник. – Киев, 2012. – 24-30 августа (№ 34)


  Произошедшие события на Севере Африки оказали огромное дестабилизирующее воздействие и на соседей. В частности, на северо-востоке Мали возникло государство Азавад, провозглашенное туарегами (6 апреля 2012 г.). Туареги - представители южноберберской ...
1469073
  Львова Э.С. Туба - "преддверие рая"? // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 5 (622). – С. 45-47. – ISSN 0321-5075
1469074
   Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція : український науково-практичний журнал / Нац. медичний ун-т ім. О.О. Богомольця. – Київ, 2010-. – ISSN 2220-5071
№ 1 (12). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1469075
   Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція : український науково-практичний журнал / Нац.медичний ун-т ім. О.О. Богомольця. – Київ, 2010-. – ISSN 2220-5071
№ 2 (13). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1469076
   Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція : український науково-практичний журнал / Нац. медичний ун-т ім. О.О. Богомольця. – Київ, 2010-. – ISSN 2220-5071
Додаток № 2 : Друга національна науково-практична конференція з питань ВІЛ-інфекції/СНІДу (24-26 жовтня 2013 року, м. Київ, Україна); збірник тез. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1469077
   Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція : український науково-практичний журнал / Нац.медичний ун-т ім. О.О. Богомольця. – Київ, 2010-. – ISSN 2220-5071
№ 4 (15). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1469078
   Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція : український науково-практичний журнал / Нац. медичний ун-т ім. О.О. Богомольця. – Київ, 2010-. – ISSN 2220-5071
№ 1 (16). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1469079
   Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція : український науково-практичний журнал / Нац. медичний ун-т ім. О.О. Богомольця. – Київ, 2010-. – ISSN 2220-5071
№ 2 (17). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1469080
   Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ - інфекція = Tuberculosis, Lung diseases, HIL - infection : український науково-практичний журнал / Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця ; редкол.: Голубовська О.А., Гульчій О.П., Дзюблик І.В. [та ін.]. – Київ : ПП "ІНПОЛ ЛТМ", 2010-. – ISSN 2220-5071
№ 4 (19). – 2014. – 118 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1469081
   Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ - інфекція = Tuberculosis, Lung diseases, HIL - infection : український науково-практичний журнал / Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця ; редкол.: Голубовська О.А., Гульчій О.П., Дзюблик І.В. [та ін.]. – Київ : ПП "ІНПОЛ ЛТМ", 2010-. – ISSN 2220-5071
№ 2 (21). – 2015. – 118 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1469082
   Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ - інфекція = Tuberculosis, Lung diseases, HIL - infection : український науково-практичний журнал / Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця ; редкол.: Голубовська О.А., Гульчій О.П., Дзюблик І.В. [та ін.]. – Київ : ПП "ІНПОЛ ЛТМ", 2010-. – ISSN 2220-5071
№ 3 (22). – 2015. – 118 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1469083
   Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ - інфекція = Tuberculosis, Lung diseases, HIL - infection : український науково-практичний журнал / Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця ; редкол.: Голубовська О.А., Гульчій О.П., Дзюблик І.В. [та ін.]. – Київ : ПП "ІНПОЛ ЛТМ", 2010-. – ISSN 2220-5071
№ 4 (23). – 2015. – 126 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1469084
   Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ - інфекція = Tuberculosis, Lung diseases, HIL - infection : український науково-практичний журнал / Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця ; редкол.: Голубовська О.А., Гульчій О.П., Дзюблик І.В. [та ін.]. – Київ : ПП "ІНПОЛ ЛТМ", 2010-. – ISSN 2220-5071
№ 2 (25). – 2016. – 126 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1469085
   Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ - інфекція = Tuberculosis, Lung diseases, HIL - infection : український науково-практичний журнал / Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця ; редкол.: Голубовська О.А., Гульчій О.П., Дзюблик І.В. [та ін.]. – Київ : ПП "ІНПОЛ ЛТМ", 2010-. – ISSN 2220-5071
№ 3 (26). – 2016. – 110 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1469086
   Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ - інфекція = Tuberculosis, Lung diseases, HIL - infection : український науково-практичний журнал / Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця ; редкол.: Голубовська О.А., Гульчій О.П., Дзюблик І.В. [та ін.]. – Київ : ПП "ІНПОЛ ЛТМ", 2010-. – ISSN 2220-5071
№ 4 (27). – 2016. – 110 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1469087
   Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ - інфекція = Tuberculosis, Lung diseases, HIL - infection : український науково-практичний журнал / Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця ; редкол.: Голубовська О.А., Гульчій О.П., Дзюблик І.В. [та ін.]. – Київ : ПП "ІНПОЛ ЛТМ", 2010-. – ISSN 2220-5071
№ 1 (28). – 2017. – 106 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1469088
   Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ - інфекція = Tuberculosis, Lung diseases, HIL - infection : український науково-практичний журнал / Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця ; редкол.: Голубовська О.А., Гульчій О.П., Дзюблик І.В. [та ін.]. – Київ : ПП "ІНПОЛ ЛТМ", 2010-. – ISSN 2220-5071
№ 2 (29). – 2017. – 106 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1469089
   Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ - інфекція = Tuberculosis, Lung diseases, HIL - infection : український науково-практичний журнал / Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця ; редкол.: Голубовська О.А., Гульчій О.П., Дзюблик І.В. [та ін.]. – Київ : ПП "ІНПОЛ ЛТМ", 2010-. – ISSN 2220-5071
№ 3 (30). – 2017. – 106 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1469090
   Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ - інфекція = Tuberculosis, Lung diseases, HIL - infection : український науково-практичний, спеціалізований журнал / Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця ; ПП "ІНПОЛ ЛТМ" ; голов. ред. В.І. Петренко ; редкол.: Голубовська О.А., Грищук Л.А., Гульчій О.П. [та ін.]. – Київ : ІНПОЛ ЛТМ, 2010-. – ISSN 2220-5071
№ 4 (31). – 2017. – 114 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1469091
   Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ - інфекція = Tuberculosis, Lung diseases, HIL - infection : український науково-практичний, спеціалізований журнал / Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця ; ПП "ІНПОЛ ЛТМ" ; голов. ред. В.І. Петренко ; редкол.: Голубовська О.А., Грищук Л.А., Гульчій О.П. [та ін.]. – Київ : ПП "ІНПОЛ ЛТМ", 2010-. – ISSN 2220-5071
№ 1 (32). – 2018. – 104 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1469092
   Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ - інфекція = Tuberculosis, Lung diseases, HIL - infection : український науково-практичний, спеціалізований журнал / Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця ; ПП "ІНПОЛ ЛТМ" ; голов. ред. В.І. Петренко ; редкол.: Голубовська О.А., Грищук Л.А., Гульчій О.П. [та ін.]. – Київ : ІНПОЛ ЛТМ, 2010-. – ISSN 2220-5071
№ 2 (33). – 2018. – 92с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1469093
   Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ - інфекція = Tuberculosis, Lung diseases, HIL - infection : український науково-практичний, спеціалізований журнал / Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця ; ПП "ІНПОЛ ЛТМ" ; голов. ред. В.І. Петренко ; редкол.: Голубовська О.А., Грищук Л.А., Гульчій О.П. [та ін.]. – Київ : ІНПОЛ ЛТМ, 2010-. – ISSN 2220-5071
№ 3 (34). – 2018. – 102 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1469094
   Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ - інфекція = Tuberculosis, Lung diseases, HIL - infection : український науково-практичний, спеціалізований журнал / Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця ; ПП "ІНПОЛ ЛТМ" ; голов. ред. В.І. Петренко ; ред. рада: Боднару В., Голубовська О.А., Грищук Л.А. [та ін.]. – Київ : ІНПОЛ ЛТМ, 2010-. – ISSN 2220-5071
№ 4 (35). – 2018. – 94 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1469095
   Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ - інфекція = Tuberculosis, Lung diseases, HIL - infection : український рецензований науково-практичний, спеціалізований журнал / Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця ; ПП "ІНПОЛ ЛТМ" ; голов. ред. В.І. Петренко ; ред. рада: Голубовська О.А., Грищук Л.А., Гульчій О.П. [та ін.]. – Київ : ІНПОЛ ЛТМ, 2010-. – ISSN 2220-5071
№ 1 (36). – 2019. – 102 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1469096
   Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ - інфекція = Tuberculosis, Lung diseases, HIL - infection : український рецензований науково-практичний, спеціалізований журнал / Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця ; ПП "ІНПОЛ ЛТМ" ; голов. ред. В.І. Петренко ; ред. рада: Ботнарук В., Голубовська О.А., Грищук Л.А. [та ін.]. – Київ : ІНПОЛ ЛТМ, 2010-. – ISSN 2220-5071
№ 2 (37). – 2019. – 108 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1469097
   Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ - інфекція = Tuberculosis, Lung diseases, HIL - infection : український рецензований науково-практичний, спеціалізований журнал / Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця ; ПП "ІНПОЛ ЛТМ" ; голов. ред. В.І. Петренко ; ред. рада: Ботнарук В., Голубовська О.А., Грищук Л.А. [та ін.]. – Київ : ІНПОЛ ЛТМ, 2010-. – ISSN 2220-5071
№ 3 (38). – 2019. – 100 с. – DOI 10.30978/TB - Резюме укр., рос., англ. мовами
1469098
   Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ - інфекція = Tuberculosis, Lung diseases, HIL - infection : український рецензований науково-практичний, спеціалізований журнал / Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця ; ПП "ІНПОЛ ЛТМ" ; голов. ред. В.І. Петренко ; ред. рада: Ботнарук В., Буйневич І.В., Грищук Л.А. [та ін.]. – Київ : ІНПОЛ ЛТМ, 2010-. – ISSN 2220-5071
№ 4 (39). – 2019. – 106 с. – DOI 10.30978/TB - Резюме укр., рос., англ. мовами
1469099
   Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ - інфекція = Tuberculosis, Lung diseases, HIL - infection : український рецензований науково-практичний, спеціалізований журнал / Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця ; ПП "ІНПОЛ ЛТМ" ; голов. ред. В.І. Петренко ; ред. рада: Ботнарук В., Буйневич І.В., Грищук Л.А. [та ін.]. – Київ : ІНПОЛ ЛТМ, 2010-. – ISSN 2220-5071
№ 1 (40). – 2020. – 104 с. – DOI 10.30978/TB - Резюме укр., рос., англ. мовами
1469100
   Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ - інфекція = Tuberculosis, Lung diseases, HIL - infection : український рецензований науково-практичний, спеціалізований журнал / Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця ; ПП "ІНПОЛ ЛТМ" ; голов. ред. В.І. Петренко ; ред. рада: Ботнару В., Буйневич І.В., Грищук Л.А. [та ін.]. – Київ : ІНПОЛ ЛТМ, 2010-. – ISSN 2220-5071
№ 2 (41). – 2020. – 104 с. – DOI 10.30978/TB - Резюме укр., рос., англ. мовами
1469101
   Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ - інфекція = Tuberculosis, Lung diseases, HIL - infection : український рецензований науково-практичний, спеціалізований журнал / Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця ; ПП "ІНПОЛ ЛТМ" ; голов. ред. В.І. Петренко ; ред. рада: Ботнару В., Буйневич І.В., Грищук Л.А. [та ін.]. – Київ : ІНПОЛ ЛТМ, 2010-. – ISSN 2220-5071
№ 3 (42). – 2020. – 106 с. – DOI 10.30978/TB - Резюме укр., рос., англ. мовами
1469102
   Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ - інфекція = Tuberculosis, Lung diseases, HIL - infection : український рецензований науково-практичний, спеціалізований журнал / Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця ; ПП "ІНПОЛ ЛТМ" ; голов. ред. В.І. Петренко ; ред. рада: Ботнару В., Буйневич І.В., Голубовська О.А. [та ін.]. – Київ : ІНПОЛ ЛТМ, 2010-. – ISSN 2220-5071
№ 4 (43). – 2020. – 106 с. – DOI 10.30978/TB - Резюме укр., рос., англ. мовами
1469103
   Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ - інфекція = Tuberculosis, Lung diseases, HIL - infection : український рецензований науково-практичний, спеціалізований журнал / Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця ; ПП "ІНПОЛ ЛТМ" ; голов. ред. В.І. Петренко ; ред. рада: Ботнарук В., Буйневич І.В., Грищук Л.А. [та ін.]. – Київ : ІНПОЛ ЛТМ, 2010-. – ISSN 2220-5071
№ 1 (44). – 2021. – 108 c. – DOI 10.30978/TB - Резюме укр., рос., англ. мовами
1469104
   Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ - інфекція = Tuberculosis, Lung diseases, HIL - infection : український рецензований науково-практичний, спеціалізований журнал / Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця ; ПП "ІНПОЛ ЛТМ" ; голов. ред. В.І. Петренко ; ред. рада: Ботнарук В., Буйневич І.В., Грищук Л.А. [та ін.]. – Київ : ІНПОЛ ЛТМ, 2010-. – ISSN 2220-5071
№ 2 (45). – 2021. – 104 с. – DOI 10.30978/TB - Резюме укр., рос., англ. мовами
1469105
   Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ - інфекція = Tuberculosis, Lung diseases, HIL - infection : український рецензований науково-практичний, спеціалізований журнал / Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця ; ПП "ІНПОЛ ЛТМ" ; голов. ред. В.І. Петренко ; ред. рада: Ботнарук В., Буйневич І.В., Грищук Л.А. [та ін.]. – Київ : ІНПОЛ ЛТМ, 2010-. – ISSN 2220-5071
№ 3 (46). – 2021. – 110 с. – DOI 10.30978/TB - Резюме укр., рос., англ. мовами
1469106
  Жарський Олександр Туберкульоз, прості та ефективні правила безпеки // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 1, січень. – С. 2 : рис.
1469107
  Бордюгова Е.В. Туберозный склероз: обзор литературы и собственное клиническое наблюдение / Е.В. Бордюгова, Н.Н. Конопко, Д.С. Хапченкова // Здоровье ребенка : научно-практический журнал / Донец. нац. мед. ун-т им. М. Горького ; голов. ред. Юліш Є.І. ; редкол.: Абатуров О.Є., Антипкін Ю.Г., Араєв М.Л. [та ін.]. – Киев, 2013. – № 2 (45). – С. 138-142. – ISSN 2224-0551
1469108
  Ковацька О. Тубільний міф як сховок від колоніальної реальності у "Ностальгії" В. Шкляра
1469109
  Борець А. Тубільництво по-українськи, або Як Росія стала Азією (на прикладі публіцистики П. Стебницького) // Образ : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т іім.Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 14. – С. 84-94


  У статті розглянуто вияви тубільницького феномену в українському журналістському дискурсі початку ХХ ст. (на прикладі публіцистики П. Стебницького). Визначено особливості стратегії «іншування», що проводило чітку межу між українською й російською ...
1469110
  Эренштейн А. Тубуч : проза: новелла // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. Спецномер. – Москва, 2011. – № 4 : Немецкий экспрессионизм. – С. 43-69. – ISSN 0130-6545
1469111
  Аранчын Ю.Л. Тува в годы Великой Отечественной войны Советского Союза. : Автореф... Канд.ист.наук: / Аранчын Ю.Л.; Иркутск.гос.ун-т. – Кызыл, 1957. – 16л.
1469112
  Дубровский В.А. Тува в период Великой Октябрьской социалистической революции : Автореф... кандидата ист.наук: / Дубровский В.А.; Моск. гос. ист.-архивный ин-т. – М., 1965. – 18л.
1469113
  Маннай-Оол Тува в скифское время. (Уюкская культура) / Маннай-Оол. – М., 1970. – 118с.
1469114
  Дем"янчук Ю.С. Тува і Україна в роки німецько-радянської війни // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – № 3 (119), березень. – С. 163-168. – ISSN 2077-1800
1469115
  Никитин Ярослав Тува. Долина царей // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – сентябрь № 108. – С. 70 : фото
1469116
  Симоненко Константин Тувалу. Беспощадно бессмысленно // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2019. – № 2. – С. 66-71 : фото
1469117
  Кенин-Лопсан Тувинка / Кенин-Лопсан; Монгуш Кенин; Лопсан;. – Москва, 1990. – 320 с.
1469118
   Тувинская АССР. 1944-1964.. – Кызыл, 1964. – 98с.
1469119
  Салчак Серот Седенович Тувинская математическая терминология и ее роль в преподавании математики на современном этапе : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Салчак Серот Седенович; М-во просвещения РСФСР. Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1973. – 16л.
1469120
  Очур В.Ч. Тувинская национально-освободительная революция 1921 года : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Очур В.Ч. ; Иркут. гос. ун-т. – Кызыл, 1960. – 12 с.
1469121
  Куулар Д.С. Тувинская поэзия. Очерк истории. / Д.С. Куулар. – Кызыл, 1970. – 140с.
1469122
  Хадаханэ М.А. Тувинская проза. / М.А. Хадаханэ. – Кызыл, 1968. – 130с.
1469123
  Самбу И.У. Тувинские народные игры / И.У. Самбу. – Кызыл, 1978. – 137с.
1469124
  Вчерашняя И.А. Тувинские народные сказки : Автореф... канд. филол.наук: / Вчерашняя И.А.; Моск. гос. ун-т им .М.В.Ломносова. – М., 1955. – 16л.
1469125
  Ватагин М.Г. Тувинские народные сказки / М.Г. Ватагин. – Москва, 1971. – 208с.
1469126
   Тувинские народные сказки.. – 2-е, испр. изд. – Кызыл, 1955. – 96с.
1469127
   Тувинские пословицы и поговорки.. – Кызыл, 1966. – 176с.
1469128
  Курбатский Г.Н. Тувинские праздники (историко-этнографический очерк) : Автореф... канд. ист.наук: 07.576 / Курбатский Г. Н.; Ленингр. гос. ун-т. – Л., 1970. – 15л.
1469129
   Тувинские рассказы.. – М., 1964. – 109с.
1469130
  Гребнев Л.В. Тувинский героический эпос / Л.В. Гребнев. – М., 1960. – 148с.
1469131
  Исхаков Ф.Г. Тувинский язык. / Ф.Г. Исхаков. – М.-Л., 1957. – 123с.
1469132
   Тувинско-русский словарь. – Москва : Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1955. – 723 с.
1469133
   Тувинско-русский словарь : Около 22000 слов. – Москва : Советская энциклопедия, 1968. – 646 с.
1469134
  Отрощенко І.В. Тувинська сангха у ХХ столітті: модернізаційні процеси // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2014. – № 2. – С. 51-68. – ISSN 1608-0599
1469135
  Вайнштейн С.М. Тувинцы-тоджинцы / С.М. Вайнштейн. – Москва, 1961. – 219 с.
1469136
  Симонян Б. Туга // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний вірменський номер / ТОВ Вид. дім "Всесвіт" ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 1/2 (997/998). – С. 62-66. – ISSN 0320 - 8370
1469137
  Горинь Б.М. Туга Віктора Цимбала : Документальний роман-есе / Богдан Горинь. – Київ : Пульсари, 2005. – 288с. : іл. – (Українці в світовій цивілізації / Упоряд. Л. Копань). – ISBN 966-7671-96-8; 966-8767-01-2
1469138
  Дзюба І. Туга за великою літературою: "Щоденники" Олекси Ізарського // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність : збірник наукових праць / НАН України, Інститут українознавства ім.І Крип"якевича. – Львів, 2012. – Вип. 21 : Scripta manent. Ювілейний збірник на пошану Богдана Якимовича. – С. 282-299. – ISSN 2223-1196
1469139
  Донцов Д. Туга за героїчним : ідеї і постаті літературної України / Д. Донцов. – Лондон : Видання СУМ, 1953. – 160 с. – Бібліогр.: с. 160 та в підрядк. прим.


  "Туга за героїчним" - це та ідея, яка охоплює в одну цілість авторів, що про них мова в цій книзі. Всі ці виїмкові постаті літературної України - панського (як Л. Українка й М. Башкірцева), козацького (Шевченка) чи селянського роду (як І. Франко), ...
1469140
  Донцов Д. Туга за героїчним : Постаті та ідеї літературної України / Дмитро Донцов; "Друзі товариства ім. Григорія Ващенка". – Київ : Веселка, 2003. – 101с. – ISBN 966-01-0270-4
1469141
  Задорожна О.С. Туга за домівкою у віршах Андрія Малишка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 1 (36). – С. 60-65


  На прикладі віршів А. Малишка розглянуто образний концепт туги за домівкою.
1469142
  Стех Марко Стех Туга за Евтерпою // Критика. – Київ, 1999. – Жовтень, (число 10). – С. 28-30


  Данило Гусар-Струк - український поет, критик, літературознавець, редактор англомовної енциклопедії України ("Encyclopedia of Ukraine").
1469143
  Гогуля М.П. Туга за людяністю : екзистенційний вимір і поетика прози Данила Кіша / Марина Гогуля ; НАН України, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Наукова думка, 2019. – 170, [4] с. – Бібліогр.: с. 162-171. – (Проект "Наукова книга" ; (Молоді вчені)). – ISBN 978-966-00-1698-9
1469144
  Сидоржевський М. Туга за свободою : статті, есеї / Михайло Сидоржевський. – Київ : Вид-во Сергія Пантюка, 2007. – 256с. – ISBN 978-966-8529-71-0
1469145
  Алчевська Х.О. Туга за сонцем : [вірші]. – [Москва] : [Тип. т-ва И.Д. Сытина], 1907. – 88 с. : порт на окр. арк


  Hа окp. аpк.: Пpисьвячується Х.Д. Алчевській.
1469146
  Задорожна Л. Туга і опір: українська природа у циклі поезій Т. Шевченка "В казематі" // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.М. Сліпушко, В.Ф. Чемес [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 21. – С. 3-16


  У статті представлено погляд автора на сприйняття природи у творенні Т. Шевченком національної та індивідуальної проекцій людського буття. В статье представлен взгляд автора на восприятие природы в создании Т.Шевченко национальной и индивидуальной ...
1469147
  Дроздовський Д. Туга пам"яті // Українська літературна газета. – Вишгород, 2015. – 25 вересня (№ 19). – С. 4-5


  Роман В"ячеслава Гука "Сад галатеї".
1469148
  Князева Елена Туга та справна, як вареник / Князева Елена, Поляковский Григорий // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2017. – № 7 (2922). – С. 72-74 : фото
1469149
  Усманов А.У. Тугайная растительность долины реки Ангрен и ее особенности. / А.У. Усманов. – Ташкент, 1953. – 64с.
1469150
  Усманов А.У. Тугайская растительность горной долины реки Ангрен и ее особенности : Автореф... кандид. биологич.наук: / Усманов А.У.; Академия наук Узбекской ССР. Ботанический сад. – Ташкент, 1951. – 13 с.
1469151
  Ткаченко А.Ф. Туган-Барановский Михаил Иванович // Российские деятели украинского происхождения : История отношений Украины и России в лицах за 337 лет (1654-1991). Энциклопедический справочник / А. Ткаченко. – Київ : Арістей, 2005. – С. 532. – ISBN 966-8458-30-3
1469152
  Кондратик Л.Й. Туган-Барановський Михайло Іванович // Історія соціології України в іменах : навч. посіб. / Л.Й. Кондратик. – Луцьк : ВДУ ім. Лесі Українки, 1996. – С. 91-94. – ISBN 5776391970
1469153
  Бондарєв Є.О. Туган-Барановський Михайло Іванович // Державні політичні та громадські діячі України: політичні портрети : Навч. посібник для студ. вищих навчальних закладів I-IV акредитації / За заг. ред. М.І. Панова; Авт.кол.: В.І.Астахова, К.В.Астахова, Є.О.Бондарєв та ін. – Київ : ІнЮре, 2002. – Кн.1. – С. 278-282. – ISBN 966-8088-02-6
1469154
   Туган-Барановський Михайло Іванович // Історія економічних учень : хрестоматія / КНУТШ ; [упоряд. : В.Д. Базилевич, Т.В. Гайдай, А.О. Маслов, Н.І. Гражевська, О.П. Нестеренко, Л.В. Вернигора] ; за ред. В.Д. Базилевича. – Київ : Київський університет, 2008. – С. 429-435. – ISBN 978-966-439-104-4
1469155
   Туган-Барановський Михайло Іванович // Історія економічних учень : хрестоматія : навч. посібник / КНУТШ ; за ред. В.Д. Базилевича ; [уклад. : В.Д. Базилевич, Н.І. Гражевська, А.О. Маслов та ін.]. – Київ : Знання, 2011. – С. 728-732. – ISBN 978-966-346-746-7
1469156
  Дем"янчук Т. Туган-Барановський Михайло Іванович // Історія соціологічної думки : навч. енциклопед. слов.-довідник / Н.С. Абаніна, Д.М. Афанасьєв, А.А. Ашурбеков, Т.М. Байдак, К.В. та ін. Батаєва. – Львів : Новий Світ-2000, 2016. – С. 618-619. – ISBN 978-966-418-286-4
1469157
  Гольман М.Б. Туган-барановщина. / М.Б. Гольман. – Л., 1926. – 102с.
1469158
   Тугаринова, Софья Гоергиевна. Выставка произведений, Москва, 1977.. – М., 1977. – 8с.
1469159
  Байкабулов Б. Тугая тетива : стихи и поэмы / Барот Байкабулов ; пер. с узб. В. Цыбин. – Москва : Сов. писатель, 1982. – 159 с.
1469160
  Тублин В.С. Тугая тетива. / В.С. Тублин. – Л., 1968. – 312с.
1469161
  Асаналиев К. Тугельбай Сыдыкбеков и его роман "Люди наший дней" : Автореф. дис. ... наук / Асаналиев К. ; АН СССР, Ин-т русской лит. Пушкинск. дом. – Ленинград, 1953. – 17 с.
1469162
  Даронян С.К. Тугельбай Сыдыкбеков. / С.К. Даронян. – М, 1966. – 144 с.
1469163
  Степанов В.Е. Тугие ветры / В.Е. Степанов. – Калининград, 1964. – 143 с.
1469164
  Скаринкин И.Е. Тугие ветры : докум. повести / И.Е. Скаринкин. – М., 1983. – 190с.
1469165
  Королев Н.Ф. Тугие канаты / Н.Ф. Королев. – М, 1970. – 80с.
1469166
  Коновалов Г.И. Тугие крылья таланта : Публицистика / Г.И. Коновалов. – Москва : Советская Россия, 1975. – 255с.
1469167
  Елагин П.А. Тугие паруса / П.А. Елагин. – Одесса, 1982. – 52с.
1469168
  Тендряков В.Ф. Тугий вузол / В.Ф. Тендряков. – К., 1959. – 377с.
1469169
  Московкин В.Ф. Тугова гора / В.Ф. Московкин. – Ярославль, 1991. – 235 с.
1469170
  Московкин В.Ф. Туговая гора / В.Ф. Московкин. – Ярославль, 1983. – 224 с.
1469171
  Тендряков В.Ф. Тугой узел / В.Ф. Тендряков. – Л., 1983. – 400с.
1469172
   Тугой узел.. – М., 1968. – 118с.
1469173
  Шмарцев Ю.В. Тугоплавкие алмазоподобные полупроводники / Ю.В. Шмарцев, Ю.А. Валов, А.С. Борщевский. – Москва : Металлургия, 1964. – 208 с.
1469174
   Тугоплавкие бориды и силициды : [сборник статей]. – Киев : Наук. думка, 1977. – 155 с. – Библиогр. в конце ст.
1469175
   Тугоплавкие и редкие металлы и сплавы.. – М., 1977. – 240с.
1469176
   Тугоплавкие карбиды.. – К., 1970. – 276с.
1469177
  Стормс Э. Тугоплавкие карбиды. / Э. Стормс. – М., 1970. – 304с.
1469178
   Тугоплавкие металлы в машиностроении.. – М., 1967. – 392с.
1469179
   Тугоплавкие металлы и их сплавы.. – М., 1962. – 176с.
1469180
  Титц Т. Тугоплавкие металлы и сплавы = Behavior and properties of refractory metals / Т.Э. Титц, Д.У. Уилсон ; пер. с англ. П.К. Новика [и др.] ; под ред. д-ра техн. наук И.И. Новикова. – Москва : Металлургия, 1969. – 352 с. : черт.
1469181
   Тугоплавкие металлы и сплавы.. – М., 1965. – 240с.
1469182
   Тугоплавкие металлы, сплавы и соединения с монокристаллической структурой. – М., 1984. – 261с.
1469183
   Тугоплавкие нитриды : сборник научных трудов. – Киев : Наукова думка, 1983. – 174 с.
1469184
   Тугоплавкие нитриды и материалы на их основе.. – Киев, 1992. – 200с.
1469185
  Сергеев А.Н. Тугоплавкие оксиды и их соединения в тонком слое. / А.Н. Сергеев. – Томск, 1989. – 296с.
1469186
  Самсонов Г.В. Тугоплавкие соединение / Г.В. Самсонов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1976. – 558с.
1469187
  Самсонов Г.В. Тугоплавкие соединения / Г.В. Самсонов. – М, 1963. – 398с.
1469188
   Тугоплавкие соединения редкоземельных металлов.. – Новосибирск, 1979. – 243с.
1469189
   Тугоплавкие соединения редкоземельных элементов. – Душанбе, 1978. – 390с.
1469190
  Шевердин М.И. Тугры и Эгры. / М.И. Шевердин. – Ташкент, 1955. – 54с.
1469191
  Герасимов И.А. Туда и обратно / И.А. Герасимов. – М., 1972. – 190с.
1469192
  Соучек Л. Туда, где не слышно голоса / Л. Соучек. – Прага, 1968. – 239с.
1469193
  Монтвила Витаутас Туда, где солнце : стихи / В. Монтвила ; [Перевод с литов. Л. Озерова ; грав. В. Жилюса]. – Вильнюс : Vaga, 1965. – 103 с. : ил. – Миниатюрное издание в суперобл.
1469194
  Скорупський М. Туди де бій за волю / М. Скорупський. – К., 1992. – 335с.
1469195
  Дубінін І.І. Туди чи не туди? : літературні пародії / Іван Дубінін. – Черкаси : Відлуння, 1999. – 68 с. – ISBN 966-7331-40-7
1469196
  Олійник М.Я. Туди, де бій : повість / М.Я. Олійник. – Київ : Дніпро, 1971. – 214 с.
1469197
  Тельнюк С.В. Туди, де сонце сходить / С.В. Тельнюк. – К., 1967. – 195с.
1469198
  Неверов О.С. Туди, де хліба досить. / О.С. Неверов. – Х., 1926. – 148с.
1469199
   Тудор Аргези - сто лет со дня рождения 1880-1980. – Бухарест, 1980. – 64 с.
1469200
  Видрашку Ф.К. Тудор Аргези / Ф.К. Видрашку. – Москва, 1980. – 304с.
1469201
  Баталов В.Я. Туесок : лирические миниатюры : [для ст. возраста] / В. Баталов ; пер. с коми-перм. В. Муравьева и Н. Домовитова ; худож. В. Кадочников. – Пермь : Кн. изд-во, 1977. – 119 с. : ил. – Миниатюрное издание в суперобл.
1469202
  Харабаров И.М. Туесок. / И.М. Харабаров. – Иркутск, 1958. – 92с.
1469203
   Тужилин, Николай Терентьевич. Выставка произведений. Москва. 1980.. – М., 1980. – 9с.
1469204
  Ваттар Туз / Ваттар, ат-Тахир. – Москва, 1980. – 320с.
1469205
  Ваттар Туз / Ваттар, ат-Тахір. – Київ, 1982. – 286 с.
1469206
  Ваттар Туз / Ваттар, , ат-Тахир. – Москва, 1984. – 314с.
1469207
  Летаров Андрей Туз в рукаве // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 9 (198), сентябрь. – С. 48-49 : фото. – ISSN 1029-5828
1469208
  Кантор Л.М. Туземные евреи в Узбекистане. / Л.М. Кантор. – Самарканд-Ташкент, 1929. – 44с.
1469209
  Заславский Р. Тузик, Антуанетта и другие : проза : рассказы // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2010. – № 5/6. – С. 34-44. – ISSN 0131-8136
1469210
  Гетьман В. Тузловські лимани // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 25-30 травня (№ 22)
1469211
  Черненок М.Я. Тузы и шестерки : [романы] / Михаил Черненок. – Москва : Вече, 2014. – 479 с. – Содерж.: Девушка ищет спонсора; Тузы и шестерки. – (Военные приключения / сост. В.И. Пищенко). – ISBN 978-5-4444-1644-0
1469212
  Каплуненко М.Ф. Туї і біота східна в озеленені на Україні / М.Ф. Каплуненко. – К., 1968. – 87с.
1469213
   Туймебай Ашимбаевич Ашимбаев : экономист. – Алма-Ата : Наука КазССР, 1988. – 84 с. – (Материалы к биобиблиографии ученых Казахстана)
1469214
  Файзи А.С. Тукай : роман / Ахмед Файзи ;. – Москва : Советская Россия, 1966. – 523 с.
1469215
  Файзи А.С. Тукай : роман / Ахмедавт Файзи ; ориз. пер. с татар. А.Садовского. – Москва : Советская Россия, 1977. – 523 с.
1469216
  Нуруллин И.З. Тукай / И.З. Нуруллин. – М., 1977. – 238с.
1469217
  Халит Гали Тукай и его современники. / Халит Гали. – Казань, 1966. – 228с.
1469218
  Пехтелев И.Г. Тукай и русская литература / И.Г. Пехтелев. – Казань, 1966. – 182 с.
1469219
  Нуруллин И.З. Тукай ижаты (беренче рус революциясе чоры) / И.З. Нуруллин. – Казань, 1964. – 112с.
1469220
  Шамшурин Ю.И. Туктар возвращается в тундру / Ю.И. Шамшурин. – Якутск, 1957. – 223с.
1469221
  Казаков В.П. Тукуманский конгресс в истории Аргентины // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2016. – № 1. – С. 78-87. – ISSN 0044-748Х
1469222
  Галицан А.С. Тула - город-герой / А.С. Галицан, Д.З. Муриев. – М., 1981. – 159с.
1469223
   Тула - город-герой.. – Тула, 1981. – 256с.
1469224
   Тула - город орденоносный. – Тула, 1967. – 80с.
1469225
  Кипарисова А. Тула / А. Кипарисова. – Москва, 1948. – 67 с.
1469226
   Тула : Памятники истории и культуры. – Тула, 1973. – 206с.
1469227
  Туманов А.С. Тула : Страницы хроники героической защиты города-героы в 1941 г. / А.С. Туманов. – М., 1985. – 192с.
1469228
  Ошевский С.Д. Тула деревянная / С.Д. Ошевский. – Тула, 1990. – 111с.
1469229
   Тула социалистическая.. – Тула, 1967. – 76с.
1469230
   Тулайков Николай Максимович (1875-1938). – Саратов, 1963. – 7 с.
1469231
   Туленков Микола Васильович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 486. – ISBN 978-966-439-754-1
1469232
   Тулин, Юрий Нилович. Выставка произведений. Ленинград. 1972.. – Л., 1972. – 22с.
1469233
  Тахо-Годи Тулка : проза: повесть // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2010. – № 12. – С. 89-103. – ISSN 0321-1878
1469234
   Тулмін (Toulmin) Стівен Еделстон // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 935-936. – ISBN 966-316-069-1
1469235
  Бовсунівська Т. Тулов Михайло Андрійович (1814-1882) // Історія української естетики першої половини ХІХ століття / Т.В. Бовсунівська. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2001. – С. 152-157. – ISBN 966-7825-40-Х
1469236
  Ромм М.М. Туловищный мозг полихеты Haemothoe imbricata : Автореф... канд. биол.наук: / Ромм М.М.; Казан.ГУ. – Казань, 1954. – 12л.
1469237
   Туловищный мозг членистоногих и червей.. – Л., 1977. – 212с.
1469238
  Блок Ж.Р. Тулон / Ж.Р. Блок. – МоскваЛ., 1944. – 102с.
1469239
  Блок Ж.Р. Тулон / Ж.Р. Блок. – М, 1949. – 176с.
1469240
  Адибаев М.Х. Тулпар спит стоя : повести, рассказы / Марат Адибаев. – Алма-Ата : Жалын, 1979. – 192 с. : портр.
1469241
  Цветков Ю.В. Тулсидас / Ю.В. Цветков ; АН СССР, Ин-т востоковедения. – Москва : Наука, 1987. – 180 с. – (Писатели и ученые Востока)
1469242
  Гончар Ю. Тулуби і Тарас Шевченко // Збірник праць наукових читань : до 120-річчя з дня народження письменниці Зінаїди Тулуб : 24 листопада 2010 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, Осередок Наук. т-ва Шевченка в Черкасах ; [редкол.: Градовський А.В. та ін.]. – Черкаси : ЧНУ ім. Богдана Хмельницького, 2010. – С. 47-51. – ISBN 978-966-493-297-1
1469243
  Перрюшо А. Тулуз-Лотрек / А. Перрюшо. – Москва, 1969. – 278с.
1469244
  Воркунова Н.И. Тулуз-Лотрек / Н.И. Воркунова. – Москва, 1972. – 244с.
1469245
  Харасти-Такач Тулуз-Лотрэк. / Харасти-Такач. – Будапешт, 1962. – 43с.
1469246
  Трухачова Р.Г. Тулуза - туристична мрія // Сучасні тенденції розвитку світового і вітчизняного туризму : зб. матеріалів ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 12 трав. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т, Ф-т перекладачів, Каф. історії України і туризмознавства, Ін-т Конфуція Київ. нац. лінгвіст. ун-ту ; [редкол.: Терещенко Ю.І. (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЛУ, 2017. – С. 253-255
1469247
  Гамарра П"єр Тулузькі таємниці : Роман / Гамарра П"єр. – Київ : Радянський письменник, 1972. – 256с.
1469248
   Туляки - Герои Советского Союза.. – Тула, 1967. – 446с.
1469249
   Туляков В.О. // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Акад. правових наук України. – Харків, 2011. – № 3 (66). – С. 314-316. – ISSN 1993-0909


  Президія Національної академії правових наук України і редакційна колегія "Вісника Академії правових наук України" щиро вітають В"ячислава Олексійовича Тулякова з ювілеєм.
1469250
  Винникова Н.А. Тульская комсомольская организация в период обороны и изгнания фашистких захватчиков из пределов области. : Автореф... канд.ист.наук: 07.00.01 / Винникова Н.А.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1976. – 26л.
1469251
  Сергеева Елена Тульская область приглашает на турнир : Как хобби превращается в турпродукт. Тур-информ // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 6. – С. 16 : Фото
1469252
  Подчуфаров Ф.М. Тульская партийная организация в борьбе за коллективизацию в период первой пятилетки : Автореф... канд. ист.наук: / Подчуфаров Ф.М.; Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при Моск. ордена Ленина гос. ун-те им. М. – Москва, 1953. – 16 с.
1469253
  Бурцев Д.И. Тульская партийная организация в борьбе за мощный подъем химической промышленности в первые три года семилетки : Автореф... канд. ист.наук: / Бурцев Д. И.; МП РСФСР, Моск. обл. пед. ин-т, Каф. ист. КПСС. – М., 1963. – 21л.
1469254
  Савкин В.В. Тульская партийная организация в первый период Великой Отечественной войны (июнь 1941 -- ноябрь 1942) : Автореф... канд. ист.наук: / Савкин В. В.; Моск. юр. ин-т М-во культ. СССР. – Москва, 1953. – 20 л.
1469255
  Павлова М.И. Тульская партийная организация в период героической обороны столицы и разгрома немецко-фашистских войск под Москвой. (Зима 1941/42 г.) : Автореф... канд. ист.наук: / Павлова М.И.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1960. – 16л.
1469256
   Тульская писательская организация. – Тула, 1978. – 71с.
1469257
  Бакулев Г.Д. Тульская промышленность : историко-экономический очерк / Г.Д. Бакулев ; предисл. акад. С.Г. Струмилина. – Тула : Облкнигоиздат, 1952. – 140 с.
1469258
   Тульские "златокузнецы". – Л., 1974. – 167с.
1469259
  Парыгина Н.Д. Тульские вечера / Н.Д. Парыгина. – Тула, 1988. – 254с.
1469260
  Лазарев В.Я. Тульские истории. / В.Я. Лазарев. – Тула, 1977. – 351с.
1469261
  Нагаев Г.Д. Тульские оружейники / Г.Д. Нагаев. – Тула, 1972. – 296 с.
1469262
  Попов Б.В. Тульский говор на территории Кировской области. : Автореф... канд. филолог.наук: / Попов Б.В.; Лен. гос. пед. ин-т. – Л., 1954. – 16л.
1469263
   Тульский край : Документы и материалы. – Тула
Часть 1. – 1966. – 376с.
1469264
   Тульский край : Документы и материалы. – Тула
Часть 2 : (Советский период). – 1968. – 483с.
1469265
  Милонов Н.А. Тульский край в рисунках В. А. Жуковского / Н.А. Милонов. – Тула, 1978. – 31 с.


  Библиотека Д.Г. Бибикова
1469266
  Милонов Н.А. Тульский край в рисунках В. А. Жуковского / Н.А. Милонов. – 2-е. – Тула, 1982. – 112 с.


  Библиотека Д.Г. Бибикова
1469267
  Ашурков В.Н. Тульский музей оружия / В.Н. Ашурков. – Тула : Книжное издательство, 1958. – 65с.
1469268
  Богомазов Д.Н. Тульский музей Оружия / Д.Н. Богомазов. – Тула : Тульское книжн. изд-во, 1962. – 80с.
1469269
  Ашурков В.Н. Тульский музей оружия: Путеводитель / В.Н. Ашурков. – Тула : Книжное издательство, 1965. – 98с.
1469270
   Тульский областной краеведческий музей. – Тула, 1969. – 152с.
1469271
  Владимирова В.И. Тульский областной художественный музей : путеводитель / В.И. Владимирова, Т.В. Попова, З.Н. Скопинцева. – Тула : Приокское, 1973. – 80 с.
1469272
   Тульский областной художественный музей.. – Л., 1961. – 117с.
1469273
   Тульский областной художественный музей.. – Ленинград, 1983. – 244с.
1469274
   Тульский оружейный завод. 1712-1962. – Москва, 1962. – 6с.
1469275
  Варфоломеев В.П. Тульский самовар / В.П. Варфоломеев. – Тула : Приокск. кн. изд-во, 1978. – 133 с. : ил. – На обл. авт. не указ. - Миниатюрное издание
1469276
   Тульский художественный музей. – 2-е изд. – Тула, 1984. – 96с.
1469277
   Тульское общество земледельческих колоний и ремесленных приютов (основано 10-го января 1886 года) : Отчеты за 1894 год. – Тула : Тип. Губерского правления, 1895. – 115 с.
1469278
   Тульское оружие XVIII-XX вв. : из собрания Государственных музеев Московского Кремля. – Москва, 1980. – 49 с.
1469279
  Савинов Д.М. Тульское умеренное яканье в синхронии и диахронии // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2012. – С. 39-49. – (Серия литературы и языка ; Т. 71, № 3). – ISSN 0321-1711
1469280
   Тульська область. Форум в Алексине: изобразительное искусство и туризм : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 6. – С. 78-79 : Фото
1469281
  Буга Т.М. Тульчин - духовна столиця Поділля // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2014. – № 11 (153). – С. 29-35 : фото. – Бібліогр.: 11 назв.
1469282
  Дудкевич Д.К. Тульчин / Д.К. Дудкевич, І.А. Пшук. – Одеса, 1967. – 52 с.
1469283
  Підласко Т.В. Тульчин / Т.В. Підласко. – Одеса : Маяк, 1976. – 48с.
1469284
  Підласко Т.В. Тульчин / Т.В. Підласко. – Одеса, 1980. – 83с.
1469285
  Ціборовська-Римарович Тульчинська бібліотека і Ян Потоцький // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2012. – Т. 19. – С. 491-495. – ISBN 978-966-3888-379-3
1469286
  Копайгородська О.І. Тульчинський краєзнавчий музей. / О.І. Копайгородська, М.І. Недобой. – Одеса, 1969. – 56с.
1469287
  Федоренко М.Д. Туман-озеро / М.Д. Федоренко. – Одесса, 1958. – 76с.
1469288
  Бэрбучану К. Туман / К. Бэрбучану. – М, 1970. – 235с.
1469289
  Дебольски А. Туман : роман и рассказы / А. Дебольски; пер. с нем. – Алма-Ата : Жазушы, 1985. – 350 с.
1469290
  Унамуно М. де Туман = Niebla / Мигель де Унамуно. – Москва : Цитадель, 2001. – 240c. – ISBN 5-7657-0201-5
1469291
  Усик Свіітлана Туман / Усик Свіітлана, Богданович Лілія // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 2, лютий. – С. 38
1469292
  Сопронюк О. Туман : поезії / Олександр Сопронюк. – Вінниця : ТВОРИ, 2020. – 143, [1] с. : іл., портр. – (Бібліотечка газети "Слово"). – ISBN 978-966-949-339-2
1469293
  Пузанов И.Е. Туман в моря подымается / И.Е. Пузанов. – М, 1984. – 301с.
1469294
  Виллер Г. Туман и мгла. Их причины, распределение и предсказание / Г. Виллер. – Москва, 1932. – 111с.
1469295
  Виллет Г. Туман и мгла. Их причины, распределение и предсказание / Г. Виллет. – Москва : Центр.бюро погоды СССР, 1932. – 111 с.
1469296
  Сорокин В.Н. Туман идет по следу / В.Н. Сорокин. – Москва : ДОСААФ, 1968. – 111 с.
1469297
  Шилович Г.В. Туман идет по следу / Г.В. Шилович. – Минск, 1970. – 176с.
1469298
  Черепанов Д.Ф. Туман из ущелья. / Д.Ф. Черепанов. – 2-е изд., доп. и испр. – Алма-Ата, 1962. – 126с.
1469299
  Шилович Г.В. Туман іде по сліду / Георгій Шилович. – Київ, 1977. – 160 с.
1469300
  Потанин В.Ф. Туман на снегу / В.Ф. Потанин. – Челябинск, 1968. – 122с.
1469301
  Бурлин В.Ф. Туман над небоскребами / В.Ф. Бурлин. – Киев, 1983. – 200с.
1469302
  Петров Андрей Туман над полем Куликовым : Загадки истории // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 9 (2792). – С. 40-52 : Іл., карта
1469303
  Соколов Б. Туман не розсіюється // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 2-3 квітня (№ 58/59). – С. 15


  Оприлюднена доповідь експертів ВООЗ про походження COVID-19 ніяких сенсацій не містить, хоча й намагається мати вигляд наукоподібної.
1469304
  Азери С. Туман рассеивается : повести. рассказы : пер. с азерб. / Сабир Азери ; худож. Н. Абакумов. – Москва : Советский писатель, 1983. – 391 с. : ил.
1469305
  Шаракшанэ Б.Ц. Туман рассеялся. -- Боевое крещение / Б.Ц. Шаракшанэ. – Улан-Удэ, 1970. – 147с.
1469306
  Пузанов И.Е. Туман с моря подымается / И.Е. Пузанов. – М, 1974. – 48с.
1469307
  Унамуно Мигель де Туман. Авель Санчес : пер. с исп. / Мигель де Унамуно ; [Вст. ст. Г. Степанова]. – Москва : Художественная литература, 1973. – 845, [3] с., [13] ил. : ил. – В изд. также : Тиран Бандерас / Рамон дель Валье-Инклан [с. 305-476] ; Салакаин Отважный. Вечера в Буэн-Ретиро / Пио Бароха [с. 481-802]. – (Библиотека всемирной литературы / ред. совет.: Абашидзе И.В. [и др.] ; т. 141 ; Серия третья. Литература XX в.)


  Содерж. : Тиран Бандерас / Рамон дель Валье-Инклан ; Салакаин Отважный. Вечера в Буэн-Ретиро / Пио Бароха
1469308
  Ба Цзинь Туман. Гибель. Холодная ночь : рассказы, думы, избранное : пер. с китайского / Ба Цзинь. – Москва : Радуга, 1991. – 432 с. – (Мастера современной прозы)
1469309
  Сливінська Інна Туман: правила пересування на автомобілі // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 10, жовтень. – С. 30
1469310
  Балаев Н.П. Туманная страна Паляваам : повесть и рассказы / Николай Балаев. – Магадан : Кн. изд-во, 1976. – 160 с. : ил.
1469311
  Шергова Г.М. Туманная эстакада / Г.М. Шергова. – М, 1974. – 127с.
1469312
  Волошина Л. Туманні заяви та російські наративи // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 23-24 жовтня (№ 200/201)


  В щорічному посланні до Верховної Ради президент Володимир Зеленський багато говорив про плани щодо окупованих Криму та ОРДЛО. Але...
1469313
  Константинов В. Туманні перспективи Туманного Альбіону. Брекзит занурює Велику Британію у вир глибокої кризи // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 24-30 листопада (№ 45). – С. 4


  "Схоже, досягнута угода, яка визначила умови виходу Великої Британії з Європейського Союзу, змогла спростувати цей давній афоризм. Адже угода не тільки не поклала край кризі, в якій Британія опинилася після референдуму 2016-го. Навпаки, тепер криза ...
1469314
  Єфремов А І. Туманність Андромеди : роман, оповідання / А І. Єфремов, . – Київ : Молодь, 1976. – 368с.
1469315
  Бычков К.В. Туманности -- остатки вспышек сверхновых. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.03.02 / Бычков К.В.; МГУ. – М, 1974. – 9л.
1469316
  Ефремов И.А. Туманность Андромеды / И.А. Ефремов. – Москва : Художественная литература, 1958. – 368с.
1469317
  Ефремов И.А. Туманность Андромеды / Иван Ефремов. – Москва : Молодая гвардия, 1965. – 464 с. – (Библиотека современной фантастики : в 15 т. ; Т. 1)
1469318
  Шаров А.С. Туманность Андромеды / А.С. Шаров. – Москва : Наука, 1982. – 447 с.
1469319
  Ефремов И.А. Туманность Андромеды / И.А. Ефремов. – М, 1984. – 335с.
1469320
  Ефремов И.А. Туманность Андромеды / И.А. Ефремов. – Минск, 1987. – 315с.
1469321
  Ефремов И.А. Туманность Андромеды / И.А. Ефремов. – Минск, 1987. – 315с.
1469322
  Ефремов И.А. Туманность Андромеды / И.А. Ефремов. – М, 1988. – 364с.
1469323
  Ефремов И.А. Туманность Андромеды / И.А. Ефремов. – М, 1988. – 316с.
1469324
  Ефремов И.А. Туманность Андромеды / И.А. Ефремов. – Киев, 1989. – 334с.
1469325
  Ефремов И.А. Туманность Андромеды / И.А. Ефремов. – Москва : Патриот, 1991. – 336с.
1469326
  Ефремов И. Туманность Андромеды. Час Быка. / Иван Ефремов. – Москва : Зебра, 2008. – 784 с. – (Золотой фонд русской классики). – ISBN 978-5-94663-495-3
1469327
  Исакина Юлия Туманность Сан-Марино // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2014. – № 3. – С. 18-21 : фото
1469328
  Платонова Полина Туманные перспективы Иберийского полуострова : туризм // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 5. – С. 70-75 : Фото
1469329
  Ерофеев Н.А. Туманный Альбион : Англия и англичане глазами русских 1825 - 1853 гг. / Н.А. Ерофеев. – Москва : наука, 1982. – 320с.
1469330
  Тарашкевич С. Туману ажур. / С. Тарашкевич, 1929. – 31с.
1469331
  Яркова В.М. Туманы в аэропорту Толмачево : Автореф... кандидата геогр.наук: / Яркова В.М.; Ташк. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1965. – 23л.
1469332
  Зверев А.С. Туманы и их предсказание / А.С. Зверев. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1954. – 74с.
1469333
  Морачевский В.Г. Туманы морских акваторий и побережий / В.Г. Морачевский, М.М. Коханович. – Л., 1984. – 48с.
1469334
  Осипова Г.И. Туманы на северо-западе Европейской теории СССР : Автореф... Канд.геогр.наук: / Осипова Г.И.; Глав.упр.гидрометеорол.службы при Совете Мин.СССР. – Ленинград, 1958. – 16л.
1469335
  Прихотько Г.Ф. Туманы на Украине : Автореф. дис. ... канд. географ. наук / Прихотько Г.Ф. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1951. – 21 с.
1469336
  Прихотько Г.Ф. Туманы на Украине : Дис... канд. географ.наук: / Прихотько Г.Ф.; КГУ. – Киев, 1951. – 217л.
1469337
  Сметанин А.И. Туманы ночуют в сопках / А.И. Сметанин. – М., 1987. – 284с.
1469338
  Вурцбергер Карл Туманы сами не рассеиваются / Вурцбергер Карл. – Москва, 1975. – 440с.
1469339
  Амелин А.Г. Туманы служат человеку / А.Г. Амелин, Е.В. Яшке, В.А. Калганов ; отв. ред. Б.В. Дерягин ; АН СССР. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1985. – 121 с. : ил. – Библиогр.: с. 120. – (Серия "Наука и технический прогресс")
1469340
  Асмарян Л.А. Туманян-литературный критик. : Автореф... наук: / Асмарян Л.А.; Акад. наук Арм. ССР. Инст. литер. им.М.Абегяна. – Ереван, 1949. – 17 с.
1469341
  Ахвердин Л.О. Туманян / Л.О. Ахвердин; Ахвердян Л.О. – Ереван : Айастан, 1969. – 96 с., [1] портр.
1469342
  Юханссон Свен Тумба учит играть в хоккей. / Юханссон Свен. – М., 1962. – 70с.
1469343
  Центкевич А. Тумбо з мису Доброї Надії. / А. Центкевич, Ч. Центкевич. – К, 1971. – 239с.
1469344
  Лодойдамба Ч. Тунгалаг тамир / Ч. Лодойдамба. – Улаанбаатар, 1962. – 288с.
1469345
  Гуревич А.Б. Тунгусская серия Норильского района. : Автореф... Канд.гелого-минерал.наук: / Гуревич А.Б.; Ленингр.горны.ин-т. – Л, 1966. – 20л.
1469346
  Васильев В.Н. Тунгусские предания / В. Васильев. – Санкт-Петербург : Тип. Мин-ва путей сообщения (т-ва И.Н. Кушнерев и К°), 1909. – 19 с. – Отд. оттиск: Живая старина, вып. 3 1908 г. и вып. 1 1909 г.
1469347
  Обручев С.В. Тунгусский бассейн / С.В. Обручев. – Ленинград-Москва, 1932. – с.
1469348
  Елегечев И.З. Тунгусский бор / И.З. Елегечев. – Новосибирск, 1965. – 240с.
1469349
  Кринов Е.Л. Тунгусский метеорит / Е.Л. Кринов. – Москва; Ленинград : Издательство АН СССР, 1949. – 196 с.
1469350
  Филиппов С.В. Тунгусский метеорит / С.В. Филиппов. – Москва : Иркут. книжн. издательство, 1961. – 47 с.
1469351
  Горбачев Н.А. Тунгусский огонь / Н.А. Горбачев. – Москва, 1986. – 45с.
1469352
  Обручев С.В. Тунгусский угленосный бассейн / С.В. Обручев. – М., 1919. – 32с.
1469353
  Дмитриев А.Н. Тунгусский феномен 1908 года - вид солнечно-земных взаимосвязей / А.Н. Дмитриев, В.К. Журавлев. – Новосибирск : ИГиГ АН СССР, 1984. – 144 с.
1469354
  Туголуков В.А. Тунгусы (эвенки и эвены) Средней и Западной Сибири / В.А. Туголуков. – М., 1985. – 284с.
1469355
  Лапцуй Л.В. Тундра : стихи и поэма / Леонид Лапцуй; пер. с ненец. – Москва : Советский писатель, 1970. – 72 с.
1469356
  Николс Ксения Тундра // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2019. – № 1. – С. 107 : фото
1469357
  Васильев В.И. Тундра Канинская / В.И. Васильев, Л.Н. Гейденрейх. – Москва : Мысль, 1977. – 219с.
1469358
  Любовцев В.И. Тундра не любит слабых / В.И. Любовцев, Ю.Б. Симченко. – Москва, 1968. – 279с.
1469359
  Кошечкин Б.И. Тундра хранит след: очерки об исследователях Кольского Севера / Б.И. Кошечкин. – Мурманск, 1979. – 152 с.
1469360
  Дмитриев С. Тундра. : очерки и рассказы / С. Дмитриев. – Москва : Учпедгиз, 1935. – 72 с.
1469361
  Караваева Н.А. Тундровые глеевые почвы Северной Якутии : Автореф... канд. геогр.наук: / Караваева Н.А.; АН СССР. Ин-т географии. – М., 1965. – 22л.
1469362
  Пармузин Ю.П. Тундролесье СССР / Ю.П. Пармузин. – Москва : Мысль, 1979. – 295с.
1469363
  Келлерман Б. Тунель / Беpнгаpд Келлєpман ; з дозволу автоpа пеpеклала Доpа Сімовичева; Під pедакцією [та з пеpедм. "Беpнгаpд Келлєpман"] Василя Веpниволі [В.І. Сімович]. – Коломія ; Ляйпціг : Укp. Hакладня, 1922. – 416 с.


  Рік вид. встановлено за кн.: Білоус М., Теpлак З. Василь Сімович. 1880-1944: Життєпис.-бібліогp. наpис. - Львів, 1995
1469364
  Келлерман Б. Тунель : фант. роман / Бернгард Келлерман ; пер. з нім. Олекси Логвиненка. – Київ : Молодь, 1986. – 271 с.
1469365
  Бурцева І. Тунель банкрутства: чивідно світло? Реструктуризація боргу фізичної особи // Юридична газета. – Київ, 2019. – 26 лютого (№ 9)
1469366
   Тунельна спектроскопія нанодротів самосформованих із наночастинок Co/CoSi2 та Si у кремнієвій матриці / О.Д. Горчинський, І.В. Бєлоусов, С.М. Занкович, С.О. Пуцелик, Ю.Г. Назарок, Є.В. Бузанева // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 39-45. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 2)


  Метод імплантації іонів Со в кремній і відпал при температурах, які сприяють збиранню Со в преципітати та формуванню частинок Со/СоSi2 наночастинок та кремнієвих наночастинок між ними. З аналізу ТЕМ поперечного перерізу кремнієвих пластин було ...
1469367
  Никитин Н.Е. Тунельная спектроскопия размерно-квантовых пленок висмута : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.10 / Никитин Н. Е.; АН СССР, Ин-т радиотехники и электрон. – М., 1978. – 17л. – Бібліогр.:с.17
1469368
  Виноградов М.С. Тунельно-рекомбинационные процессы в гетеропереходе сульфид кадмия-сульфид меди. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Виноградов М.С.; О дес. гос. ун-т. – Одесса, 1986. – 16л.
1469369
  Бубенцов В.И. Тунеядство и борьба с ним / В.И. Бубенцов. – Саратов, 1972. – 23с.
1469370
  Кондрашков Н.Н. Тунеядство: против закона и совести / Н.Н. Кондрашков. – М, 1989. – 157с.
1469371
  Пешков В.И. Тунеядцам не место в нашей жизни. / В.И. Пешков. – Алма-Ата, 1962. – 54с.
1469372
  Магарин Н.С. Тунеядцев - к ответу / Н.С. Магарин. – Одесса, 1961. – 35с.
1469373
  Шляпочников А.С. Тунеядцев к ответу / А.С. Шляпочников. – М, 1964. – 44с.
1469374
  Румянцев П.М. Тунеядцы - враги нашего общества. / П.М. Румянцев. – М., 1964. – 56с.
1469375
  Прокша Л.Я. Туника Несса. / Л.Я. Прокша. – Минск, 1986. – 316с.
1469376
  Видясова М.Ф. Тунис - зачинатель "арабских революций" // Актуальные проблемы Европы : сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2012. – № 3 : Европа и политические процессы на Ближнем и Среднем Востоке. – С. 42-91. – ISSN 0235-5620
1469377
   Тунис : Карта. – 3-е изд. – Москва : Глав. упр. геодезии и картогграфии, 1973. – 1 карта
1469378
  Уткин Г.Н. Тунис / Г.Н. Уткин. – Москва, 1973. – 10с.
1469379
  Гусаров В.И. Тунис / В.И. Гусаров. – Москва : Мысль, 1974. – 128с.
1469380
   Тунис : Справочник. – Москва : Наука, 1978. – 375с.
1469381
   Тунис : История. Берберы. Джерба. Сиди-Бу-Саид. Русские. Талассотерапия. Путеводитель // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 4. – С. 86-122 : Фото.Карта. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
1469382
  Можаев Александр Тунис : Африканский дневник. Путешествие / Можаев Александр, Шпиленок Николай // GEO : непознанный мир: Земля. Юбилейный номер / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 3 : 10 лет в России. – С. 56-67 : Фото, карта. – Бібліогр.: 2 назви. – ISSN 1029-5828
1469383
  Лашова Г.А. Тунис (Проблемы экономической географии) : Автореф... канд. геогр.наук: 11.00.03 / Лашова Г. А.; МП РСФСР, Лен. гос. пед. ин-т. – Л., 1975. – 19л.
1469384
  Шевченко Сергей Тунис круглый год : Destinations // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 3. – С. 70-71 : Фото
1469385
  Ланда Р. Тунис спешит в будущее. // Азия и Африка сегодня : научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2001. – № 9. – С.61-65. – ISSN 0321-5075


  [Производство наркосодержащих культур.]
1469386
  Смирнов В.П. Тунис. / В.П. Смирнов. – М., 1962. – 72с.
1469387
  Цолов П. Тунис. / П. Цолов. – София, 1965. – 68с.
1469388
  Курило В.А. Тунис. / В.А. Курило. – Москва : Мысль, 1978. – 48с. – (У карты мира)
1469389
  Зеленский Святослав Тунис. Места силы: 6 улетных точек на Земле // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2019. – №12 (2951). – С. 72-76 : фото
1469390
  Себа П. Тунис. Опыт монографии / П. Себа. – Москва, 1953. – 256с.
1469391
  Прохоров Александр Тунис: Африканский Сингапур и политика "открытого неба" : Destination // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 5. – С. 70 : Фото
1469392
  Самойлов Юрий Тунис: все основания для массовости : направления // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 3. – С. 48-52 : Фото. – ISSN 1998-8044
1469393
   Тунис: как реализовать туристический потенциал / Самойлов Юрий, Гутали Али, Демура Тарас, Солнцев Сергей, Новиковский Александр // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2012. – № 6. – С. 44-48 : фото. – ISSN 1998-8044
1469394
  Неправская Наталия Тунис: Север вместо Востока // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2012. – № 4. – С. 34-37 : фото. – ISSN 1998-8044
1469395
  Корнеева Наталья Туниса будет больше // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2007. – № 3. – С. 56-59 : фото
1469396
  Одарченко К.С. Тунисия ( Экон.-географ. характер) : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук / Одарченко К. С. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1954. – 19 с.
1469397
  Пантучек С. Тунисская литература. Краткий очерк. / С. Пантучек. – М., 1969. – 155с.
1469398
  Румянцев В. Тунисская Республика. / В. Румянцев, В. Фатис. – М., 1982. – 64с.
1469399
  Завадовский Ю.Н. Тунисский диалект арабского языка. / Ю.Н. Завадовский. – М., 1979. – 106с.
1469400
  Алексеев А.А. Туницкий Николай Леонидович // Славяноведение в дореволюционной России : биобиблиографический словарь / АН СССР, Ин-т славяноведения и балканистики ; [редкол.: С.Б. Бернштейн (зам. отв. ред.), А.Н. Горянский (зам. отв. ред.), В.А. Дьяков (отв. ред.) и др.]. – Москва : Наука, 1979. – С. 333-334
1469401
  Чмир О.Р. Туницький Микола Леонідович // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. До 165-річчя викладання славістичних дисциплін у Київському університеті. – С. 234. – ISSN 2075-437X


  З 1918 по 1922 рр. - завдував кафедрою славістики у Київському університеті, викладав сербську, польську
1469402
  Чмир О.Р. Туницький Микола Леонідович // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філоглогії ; голов. ред. Паламарчук О.Л. ; редкол.: Астаф"єв О.Г., Баландіна Н.Ф., Гасіл Ї. [та ін.]. – Київ, 2017. – Ювілейний випуск : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 220. – ISSN 2075-437X
1469403
  Грищенко І.Ф. Туніс / І.Ф. Грищенко. – К, 1960. – 36с.
1469404
  Гудзевата Марина Туніс без пляжу // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2014. – № 2 (116), квітень - травень. – С. 118-124 : фото
1469405
  Ігнатьєв П. Туніс після подій арабської весни: причини нестабільності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 5-10. – (Міжнародні відносини ; вип. 2 (52)). – ISSN 1728-3817
1469406
  Самойлов Юрій Туніс розширює пропозицію // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2019. – № 2. – С. 38-41 : фото. – ISSN 1998-8044
1469407
  Герасименко Арсеній Туніс. Африканський Колізей // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2016. – № 4 (130), серпень - вересень. – С. 70-77 : фото
1469408
  Стаховський Дмитро Туніс. Бербери і дромадери : спецрепортаж // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2005. – № 4. – С. 88-95 : Фото
1469409
  Будько Євген Туніс. Вустами Солов"я : профі-тур // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 3 (99), червень - липень. – С. 96-101 : Фото
1469410
  Орел Роман Туніс. Дорога до оазиса // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 5 (66). – С. 44-47 : фото
1469411
   Туніс. Жасмін у Сусі : хіти сезону: Туніс, Ізраїль, Чехія, Австрія, Румунія, круїзи // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 2. – С. 74-77
1469412
  Глазова Катерина Туніс. Кайф і пісок : Вояж-колекція / Глазова Катерина, Горобець Іван // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 4. – С. 76-83 : Фото, карта
1469413
  Галаджій О. Туніс. Між пустелею та морем / О. Галаджій, Г. Іващенко // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 4 (106), серпень - вересень. – С. 56-60 : фото
1469414
  Орел Роман Туніс. Пил віків і цілющі водорості // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 4 (65). – С. 58-65 : фото
1469415
  Рафаловський Євген Туніс. Підземні мешканці та український борщ // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 6. – С. 48-55
1469416
  Іващенко Микола Туніс. Повна торба вражень // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 5 (66). – С. 64-67 : фото
1469417
  Рафаловський Євген Туніс. Подорож на "Червоній ящірці" // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 3. – С. 114-120 : фото
1469418
  Іващенко Микола Туніс. Сафарі на Сахарі // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 4 (65). – С. 50-54 : фото
1469419
  Онишко Сергій Туніс. Скарби Магрибу // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2017. – № 4 (136), серпень - вересень. – C. 76-83 : фото
1469420
  Дудкін Іван Туніс. Троглодити ХХІ століття : modus vivendi // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 3 ( 87). – С. 68-71 : Фото
1469421
  Вакуленко Інна Туніс. Хамамотерапія / Вакуленко Інна, Ташаєва Міла // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 3. – С. 84-87 : Іл.
1469422
   Туніс. Чоловіки, що вишивають золотом // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 4. – С. 112-113 : Фото
1469423
  Будько Є. Туніс.Біле і блакитне / Є. Будько, О. Горобець, М. Іващенко // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 4 (106), серпень - вересень. – С. 72-77 : фото
1469424
  Рибалкін С.В. Туніська поезія ХХ–ХХІ ст. у дзеркалі світової літературної критики // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2015. – № 2. – C. 102-109. – ISSN 1608-0599
1469425
  Плясун Я.Г. Туніська республіка / Я.Г. Плясун. – Київ, 1971. – 191с.
1469426
  Иванченко Ю.М. Туннелирование в сверхпроводниках : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 041 / Иванченко Ю.М.; Донецкий гос. ун-т. – Донецк, 1968. – 13л.
1469427
  Замараев К.И. Туннелирование электрона в химии: Химические реакции на больших расстояниях / К.И. Замараев. – Новосибирск, 1985. – 312с.
1469428
  Чейшвили О.Д. Туннелирование электронов и флуктуационные явления в сверхпроводящих металлах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Чейшвили О.Д.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1980. – 29л.
1469429
  Келлерман Б. Туннель / Б. Келлерман. – Москва-Л, 1930. – 267с.
1469430
  Келлерман Б. Туннель / Б. Келлерман. – Куйбышев, 1958. – 300с.
1469431
  Келлерман Б. Туннель / Б. Келлерман. – Л, 1960. – 724с.
1469432
  Гончаров И.Ю. Туннель / И.Ю. Гончаров. – Красноярск, 1963. – 44с.
1469433
  Келлерман Б. Туннель / Б. Келлерман. – Л, 1978. – 607с.
1469434
  Келлерман Б. Туннель / Б. Келлерман. – М, 1981. – 335с.
1469435
  Келлерман Б. Туннель : роман / Б. Келлерман. – Донецк : Донбас, 1983. – 264с.
1469436
  Келлерман Б. Туннель / Б. Келлерман. – Донецк, 1988. – 277с.
1469437
  Келлерман Б. Туннель / Б. Келлерман. – М, 1988. – 624с.
1469438
  Келлерман Б. Туннель / Б. Келлерман. – Донецк, 1988. – 277с.
1469439
  Притула Дмитрий Туннель : рассказ // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2009. – № 7. – С. 89-97. – ISSN 0321-1878
1469440
  Хайнлайн Р. Туннель в небе / Р. Хайнлайн. – Пермь, 1991. – 295 с.
1469441
  Метелкин Николай Туннель под Гибралтарским проливом : Путешествия, приключения, открытия // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 3. – С. 2
1469442
   Туннель под миром : сб. англо-американской фантастики. – Москва : Мир, 1965. – 400 с.
1469443
  Гарсиа Понсе Туннель Сан-Карлоса / Гарсиа Понсе. – М., 1970. – 152с.
1469444
  Свистунов В.М. Туннельная спектроскопия квазичастичных возбуждений в металлах. / В.М. Свистунов, М.А. Белоголовский. – К., 1986. – 151с.
1469445
  Богатина Н.И. Туннельная спектроскопия квазичастичных возбуждений в онденсированных тонких пленках : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : / Богатина Н.И. ; АН УССР , Физ.-техн. ин-т низких температур. – Харьков, 1974. – 23 с. – Бібліогр.:с.22-23
1469446
  Петропавловская Юлия Туннельное зрение // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 7 (2910). – С. 94-95 : фото
1469447
   Туннельные диоды в вычислительной и измерительной технике. – Рига : Зинатне, 1972. – 344 с.
1469448
   Туннельные диоды в вычислительной технике. – Рига : Зинатне, 1969. – 396 с.
1469449
  Акчурин Э.А. Туннельные диоды в технике связи / Э.А. Акчурин, В.В. Рудь, В.Я. Спирин. – Москва : Связь, 1971. – 137 с.
1469450
   Туннельные диоды и их применение в схемах переключения и в устройствах СВЧ диапазона. – Москва : Советское радио, 1965. – 184 с.
1469451
  Руденко Э.М. Туннельные исследования элементарных возбуждений в сверхпроводящих вакуумных конденсатах ниобия. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Руденко Э.М.; АН УССР. Ин-т металлофизики. – К., 1981. – 22л.
1469452
  Усеинов Рустэм Галеевич Туннельные механизмы фотопереходов в полупроводниковых контактных структурах : Автореф... канд. физ.-матем.наук: 01.04.10 / Усеинов Рустэм Галеевич; Оптический ин-т. – Л., 1984. – 16л.
1469453
  Евтушенко С.К. Туннельные невропатии. Трудности диагностики и терапии / С.К. Евтушенко, А.Н. Евтушевская, В.В. Марусиченко // Міжнародний неврологічний журнал : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького ; Харків. мед. акад. післядипломної освіти ; голов. ред. С. К. Євтушенко ; редкол.: Бублик Л.О., Бучакчийська Н.М., Виничук С.М. [та ін.]. – Донецьк, 2015. – № 1 (71). – C. 25-30. – ISSN 2224-0713
1469454
  Липшиц Л.Л. Туннельные печи для обжига огнеупорных фарфоровых изделий и динаса / Л.Л. Липшиц. – М., 1927. – 76с.
1469455
  Москаленко В.А. Туннельные свойства сверхпроводящих сплавов / В.А. Москаленко. – Кишинев, 1978. – 82с.
1469456
  Ника Ю.Н. Туннельные характеристики и кинетические коэффициенты сверхпроводящих сплавов : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.02 / Ника Ю. Н.; АН МССР, Ин-т прикл. физ. – Кишинев, 1977. – 18л. – Бібліогр.:с.18
1469457
  Кожушнер М.А. Туннельные явления / М.А. Кожушнер. – Москва : Знание, 1983. – 64 с.
1469458
   Туннельные явления в твердых телах, 1973. – 421с.
1469459
  Гольданский И В. Туннельные явления в химической физике / И В. Гольданский. – М., 1986. – 293с.
1469460
  Стучебников В.М. Туннельные явления и изучательная рекомбинация в антимониде галлия : Автореф... канд.физ-мат.наук: 049 / Стучебников В.М.; Моск.гос.ун-т. – Москва, 1969. – 12л.
1469461
  Ржевкин К.С. Туннельный диод. / К.С. Ржевкин. – М.-Л., 1962. – 24с.
1469462
  Чернавская Н.М. Туннельный транспорт электронов в фотосинтезе / Н.М. Чернавская. – Москва, 1977. – 175с.
1469463
  Ревенко Юрий Федорович Туннельный эффект в индии, сплавах индий-олово, ниобий и тантале под давлением : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Ревенко Юрий Федорович; МВ и ССО УССР. Донец. гос. ун-т. – Донецк, 1981. – 21л.
1469464
  Солимар Л. Туннельный эффект в сверхпроводниках и его применение : пер. с англ. / Л. Солимар. – Москва : Мир, 1974. – 428с.
1469465
  Румянцев А.И. Тунцы / А.И. Румянцев, И.В. Кизиветтер. – Владивосток, 1949. – 64с.
1469466
  Лєсков М.С. Тупейний художник / М.С. Лєсков. – К., 1952. – 52с.
1469467
  Лесков Н.С. Тупейный художник / Н.С. Лесков, 1946. – 64с.
1469468
  Лесков Н.С. Тупейный художник / Н.С. Лесков. – Кишинёв, 1953. – 24с.
1469469
  Лесков Н.С. Тупейный художник / Н.С. Лесков. – Москва, 1956. – 64с.
1469470
  Лесков Н.С. Тупейный художник / Н.С. Лесков. – Москва, 1978. – 30с.
1469471
  Лесков Н.С. Тупейный художник / Н.С. Лесков. – Минск, 1979. – 318с.
1469472
  Лесков Н.С. Тупейный художник / Н.С. Лесков. – Москва, 1987. – 461с.
1469473
  Лесков Н.С. Тупейный художник / Н.С. Лесков. – К., 1988. – 509с.
1469474
  Джекоби Сьюзен Тупеющая Америка / источник: сайт ИноСМИ. - 2008 г. - 20 февраля // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2008. – № 1. – С. 50-52. – ISSN 0321-0383
1469475
  Джекоби Сьюзен Тупеющая Америка / источник: сайт ИноСМИ. - 2008 г. - 20 февраля // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2008. – № 1. – С. 50-52. – ISSN 0321-0383
1469476
  Кулешов А.П. Тупик / А.П. Кулешов. – Минск, 1987. – 222с.
1469477
  Азери С. Тупик : роман / Сабир Азери ; пер. с азерб. А. Карлина. – Москва : Советский писатель, 1990. – 319 с. : ил.
1469478
   Тупик борьбы интеграций в Европе (аналитический доклад) / Е. Винокуров, С. Кулик, А. Спартак, И. Юргенс // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2014. – № 8. – С. 4-25. – ISSN 0042-8736


  У доповіді, підготовленій на замовлення Комітету громадянських ініціатив, критично аналізуються проект "Східне партнерство" Євросоюзу, його негативні наслідки для економічного співробітництва та партнерських відносин у Великій Європі. Дослідження ...
1469479
  Іщенко Н. Тупик європейської миротворчості // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 18-19 червня (№ 95/96)


  Представники Белграда та Приштини знову ні про що не домовилися в Брюселі.
1469480
  Симоненко В. Тупик судьбоносной реформы // 2000 : еженедельник. – Киев, 2020. – 9-15 октября (№ 34). – С. 1, 7


  "В «турборежиме», под занавес работы сессии, 17 июля 2020 года Верховная Рада приняла постановление «Об образовании и ликвидации районов» - административно-территориальных единиц страны. Одного из звеньев местного самоуправления, являющегося ...
1469481
  Оболонский А.В. Тупики геополитического имморализма и поиски новой парадигмы // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 6. – С.55-67. – ISSN 0869-0499
1469482
  Иорданский В.Б. Тупики и перспективы тропической Африки / В.Б. Иорданский. – Москва : Наука, 1970. – 474 с.
1469483
  Плискевич Н.М. Тупики инструментальной модернизации // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 2. – С. 78-85. – ISSN 0869-0499
1469484
  Болотин И.С. Тупики клерикального национализма. / И.С. Болотин. – Москва, 1987. – 108с.
1469485
  Исаченко И.И. Тупики космической гонки / И.И. Исаченко. – М, 1989. – 173с.
1469486
  Грачев А.С. Тупики политического насилия / А.С. Грачев. – М., 1982. – 192с.
1469487
  Гольденберг М.А. Тупики сионизма / М.А. Гольденберг. – Кишинев, 1979. – 183с.
1469488
  Шпакова Р.П. Тупики социологической теории в ФРГ / Р.П. Шпакова. – Л., 1981. – 143с.
1469489
  Капсамун І. Тупиковий шлях / І. Капсамун, Ю. Лучик // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 21 травня (№ 84). – С. 4


  Один із авторів статті - студентка КНУТШ Ю. Лучик. Що показали мітинги 18 травня 2013 року.
1469490
  Боклаг Є.В. Тупикові станції Укрзалізниці: причини формування і сучасний стан // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 48-51
1469491
  Врублевский К. Тур : (с 10 рис. в тексте). – [Санкт-Петербург], 1905. – С. 83-118. – Без обл. и тит. л. - Отд. оттиск: Ежегодник Зоологического музея Императорской Академии наук. 1905. Т. X


  Зоологический музей (Ленинград). Ежегодник Зоологического музея Российской академии наук. - Санктпетербург : тип. Имп. Акад. наук, 1896 - 1931 Annuaire du Musee Zoologique de l"Academie Imperiale des Sciences de St.-Petersbourg 1905, т. 10 / ...
1469492
  Сумцов Н.Ф. Тур в народной словесности / [Соч.] Н.Ф. Сумцова. – Киев : Тип. А. Давиденко, 1887. – 26 с. – Отд. оттиск из: Киевская старина, 1887, № 1
1469493
  Сумцов Н.Ф. Тур в народной словесности / [Соч.] Н.Ф. Сумцова // Профессор Николай Федорович Сумцов : К двадцатипятилетней годовщине его учено-педагогической деятельности. – Харьков, 1900. – 26 с.
1469494
  Артемов Станислав Тур де Франс : национальное достояние // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 10 (2853). – С. 56-59 : Фото
1469495
  Іващенко Галина Тур їсти / Іващенко Галина, Іващенко Микола // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 5 (113), жовтень - листопад. – С. 128-133 : фото
1469496
  Бектурсунов К. Тур на Крит / беседовала Кристина Пошелюжная // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2018. – 16 января (№ 3). – С. 14-15. – ISSN 1563-6755


  Украине нужен придельно либеральный закон, легализирующий криптодеятельность.
1469497
  Оніщук Олексій Тур оголених натур : ВІд свята до свята // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 3. – С. 128-131 : Іл.
1469498
  Будько Євген Тур по салону : Мандрівничий ряд / Будько Євген, Пристаєцький Юрій // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 6. – С. 132-133 : Фото
1469499
  Дубинянская Я. Тур Хейердал: путешествия дилетанта // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2014. – № 4 (68). – С. 104-123. – ISSN 1819-6268
1469500
  Мішалова К.М. Тур Хейєрдал - дух подорожей // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2013. – № 9/10 (97 )


  Хейєрдал - ) — норвезький мандрівник та вчений, дослідник культури та походження різних народів світу: полінезійців, індіанців, жителів острову Пасхи тощо.
1469501
  Зборовський А.І. Тур: винищення і зворотна селекція // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва, В.М. Фурсов [та ін.]. – Київ, 2019. – № 9/10 (139). – С. 29-33. – ISSN 2518-7104
1469502
  Сергеева Елена Турагенство а/к "Сибирь": прогнозы на зиму : Новые программы "Сибири" стартовали успешно. Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 11. – С. 115 : Фото
1469503
  Гук А. Турагент, авіаперевізник та аеропорт: хто за що відповідальний? / А. Гук, М. Терещенко // Юридична газета. – Київ, 2019. – 12 листопада (№ 47). – С. 14-15
1469504
   Турагентство : Научно-практический журнал. – Москва, 2004-
№ 1. – 2005
1469505
   Турагентство : Научно-практический журнал. – Москва, 2004-
№ 2. – 2005
1469506
   Турагентство : Научно-практический журнал. – Москва, 2004-
№ 3. – 2005
1469507
   Турагентство : Научно-практический журнал. – Москва, 2004-
№ 4. – 2005
1469508
   Турагентство : Научно-практический журнал. – Москва, 2004-
№ 5. – 2005
1469509
   Турагентство : Научно-практический журнал. – Москва, 2004-
№ 6. – 2005
1469510
   Турагентство : Научно-практический журнал. – Москва, 2004-
№ 1. – 2006
1469511
   Турагентство : Научно-практический журнал. – Москва, 2004-
№ 2. – 2006
1469512
   Турагентство : Научно-практический журнал. – Москва, 2004-
№ 3. – 2006
1469513
   Турагентство : Научно-практический журнал. – Москва, 2004-
№ 4. – 2006
1469514
   Турагентство : Научно-практический журнал. – Москва, 2004-
№ 5. – 2006
1469515
   Турагентство : Научно-практический журнал. – Москва, 2004-
№ 6. – 2006
1469516
   Турагентство : Научно-практический журнал. – Москва, 2004-
№ 7/8. – 2006
1469517
   Турагентство : Научно-практический журнал. – Москва, 2004-
№ 9/10. – 2006
1469518
   Турагентство : Научно-практический журнал. – Москва, 2004-
№ 11/12. – 2006
1469519
  Панченко Ольга Турагенція - 2018: складові успіху // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2017. – № 5, вересень - жовтень. – С. 18 : фото. – ISSN 1998-8044
1469520
  Будько Євген Турактивація // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2016. – № 6 (132), листопад - грудень. – С. 122-123 : фото
1469521
  Бессчетнов П.П. Туранговые тополя Казахстана / П.П. Бессчетнов, Л.М. Грудзинская. – Алма-Ата : Наука, 1981. – 152с.
1469522
  Довгич В.А. Туранська теорія етногенезу в українознавчій журналістиці // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 163-169. – (Журналістика ; [Вип. 1])
1469523
  Мизин В.П. Турбазы, пансионаты, кемпинги / В.П. Мизин. – Донецк, 1974. – 31с.
1469524
  Гуслистий К. Турбаївське повстання / К. Гуслистий. – К, 1947. – 43с.
1469525
  Коляда І. Турбаївське повстання 1789-1793 рр.: 220 роковини супротиву українських селян політиці соціального поневолення // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Нац. пед. ун-т ім. М. Драгоманова. – Київ, 2013. – № 11/12. – С. 1-5
1469526
  Сиротюк М. Турбаївці / М. Сиротюк. – Київ : Радянський письменник, 1985. – 384с.
1469527
  Сиротюк М.Й. Турбаївці / М.Й. Сиротюк. – Київ : Радянський письменник, 1985. – 384 с.
1469528
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 1. – 2005
1469529
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 2. – 2005
1469530
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 3, темат. вып. : Скандинавия. – 2005
1469531
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 4. – 2005
1469532
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 5. – 2005
1469533
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 6. – 2005
1469534
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 7. – 2005
1469535
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 8. – 2005
1469536
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 14. – 2005
1469537
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 15. – 2005
1469538
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 16. – 2005
1469539
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 17. – 2005
1469540
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 18. – 2005
1469541
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 1. – 2006
1469542
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 2. – 2006
1469543
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 3. – 2006
1469544
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 4. – 2006
1469545
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 5. – 2006
1469546
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 6. – 2006
1469547
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 7. – 2006
1469548
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 8. – 2006
1469549
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 9. – 2006
1469550
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 10. – 2006
1469551
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 12. – 2006
1469552
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 13. – 2006
1469553
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 14. – 2006
1469554
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 16. – 2006
1469555
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 17. – 2006
1469556
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 18. – 2006
1469557
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 1. – 2007
1469558
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 2. – 2007
1469559
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 3. – 2007
1469560
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 4. – 2007
1469561
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 5. – 2007
1469562
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 6. – 2007
1469563
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 7. – 2007
1469564
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 8. – 2007
1469565
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 9. – 2007
1469566
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 10. – 2007
1469567
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 11. – 2007
1469568
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 12. – 2007
1469569
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 13. – 2007
1469570
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 14. – 2007
1469571
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 15. – 2007
1469572
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 16. – 2007
1469573
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 17. – 2007
1469574
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 18. – 2007
1469575
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 1. – 2008
1469576
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 2. – 2008
1469577
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 3. – 2008
1469578
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 4. – 2008
1469579
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 5. – 2008
1469580
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 6. – 2008
1469581
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 7. – 2008
1469582
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 8. – 2008
1469583
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 9. – 2008
1469584
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 10. – 2008
1469585
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 11. – 2008
1469586
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 12. – 2008
1469587
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 13. – 2008
1469588
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 14. – 2008
1469589
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 15. – 2008
1469590
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 16. – 2008
1469591
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 17. – 2008
1469592
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 18. – 2008
1469593
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 1. – 2009
1469594
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 2 : Кельн. – 2009
1469595
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 3. – 2009
1469596
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 4. – 2009
1469597
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 5 : Круизная панорама. – 2009
1469598
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 6 : Отдых на море. – 2009
1469599
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 7. – 2009
1469600
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 8. – 2009
1469601
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 9 : Европейский маршрут. – 2009
1469602
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 10. – 2009
1469603
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 11 : Технологии. – 2009
1469604
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 12. – 2009
1469605
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 13. – 2009
1469606
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 14. – 2009
1469607
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 15 : Горные лыжи. – 2009
1469608
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 16. – 2009
1469609
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 17. – 2009
1469610
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 18 : Зимняя экзотика. – 2009
1469611
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 9. – 2011
1469612
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 11. – 2011
1469613
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 12. – 2011
1469614
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 13. – 2011
1469615
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 14. – 2011
1469616
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 15. – 2011
1469617
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 16. – 2011
1469618
   Турбизнес = Travel trade russia. – Москва
№ 1 (252). – 2012
1469619
   Турбизнес = Travel trade russia : тематический выпуск. – Москва
№ 2 (254) : Саксония; справочник турагента:. – 2012
1469620
   Турбизнес = Travel trade russia. – Москва
№ 3 (255). – 2012
1469621
   Турбизнес = Travel trade russia. – Москва
№ 4 (256). – 2012
1469622
   Турбизнес = Travel trade russia. – Москва
№ 5 (259). – 2012
1469623
   Турбизнес = Travel trade russia. – Москва
№ 6 (260). – 2012
1469624
   Турбизнес = Travel trade russia. – Москва
№ 7 (268). – 2012
1469625
   Турбизнес = Travel trade russia. – Москва
№ 8 (262). – 2012
1469626
   Турбизнес = Travel trade russia. – Москва
№ 9 (263). – 2012
1469627
   Турбизнес = Travel trade russia. – Москва
№ 10 (264). – 2012
1469628
   Турбизнес = Travel trade russia : тематический выпуск. – Москва
№ 11 (266) : Технологии. – 2012
1469629
   Турбизнес = Travel trade russia. – Москва
№ 12 (270). – 2012
1469630
   Турбизнес = Travel trade russia. – Москва
№ 13 (271) : Горные лыжи. – 2012
1469631
   Турбизнес = Travel trade russia. – Москва
№ 14 (272). – 2012
1469632
   Турбизнес = Travel trade russia. – Москва
№ 15 (273). – 2012
1469633
   Турбизнес = Travel trade russia. – Москва
№ 16 (275). – 2012
1469634
   Турбизнес = Travel trade russia. – Москва
№ 1. – 2013
1469635
   Турбизнес = Travel trade russia : тематический выпуск. – Москва
№ 2 : Чешский маршрут. – 2013
1469636
   Турбизнес = Travel trade russia. – Москва
№ 3. – 2013
1469637
   Турбизнес = Travel trade russia. – Москва
№ 4. – 2013
1469638
   Турбизнес = Travel trade russia. – Москва
№ 5. – 2013
1469639
   Турбизнес = Travel trade russia : тематический выпуск. – Москва
№ 6 : London calling. – 2013
1469640
   Турбизнес = Travel trade russia : тематический выпуск. – Москва
№ 7 : Летняя карта. – 2013
1469641
   Турбизнес = Travel trade russia. – Москва
№ 8. – 2013
1469642
   Турбизнес = Travel trade russia. – Москва
№ 9. – 2013
1469643
   Турбизнес = Travel trade russia. – Москва
№ 10. – 2013
1469644
   Турбизнес = Travel trade russia : тематический выпуск. – Москва
№ 11 : Технологии. – 2013
1469645
   Турбизнес = Travel trade russia. – Москва
№ 12. – 2013
1469646
   Турбизнес = Travel trade russia. – Москва
№ 13. – 2013
1469647
   Турбизнес = Travel trade russia : тематический выпуск. – Москва
№ 14 : Зимняя карта путешествия. – 2013
1469648
   Турбизнес = Travel trade russia. – Москва
№ 15. – 2013
1469649
   Турбизнес = Travel trade russia. – Москва
№ 16. – 2013
1469650
   Турбизнес к 60-летию со Дня Победы : Тур-информ // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 6. – С. 8 : Фото
1469651
   Турбизнес Москвы отметил свой праздник : Актуальная тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 10. – С. 10-11 : Фото
1469652
  Кирпушко Ярослав Турбизнес на основе прошлого : опыт // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 3. – С. 66-68 : Фото. – ISSN 1998-8044
1469653
  Богданова Светлана Турбизнес сопротивляется отмене лицензирования и ищет схожие механизмы : Законотворчество пошло в гору. Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 3. – С. 16-18 : Фото
1469654
  Рассохин Олег Турбизнес: романтика и реальность : Учеба для менеджера - процесс постоянный и необходимый. Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 2. – С. 42 : Фото
1469655
  Гейман Л.М. Турбинное бурение на аэрированной промывочной жидкости / Л.М. Гейман, В.И. Мусинов. – М., 1965. – 147с.
1469656
  Сергеев Н.С. Турбинный дед / Н.С. Сергеев. – Л., 1966. – 341с.
1469657
  Трояновский Б.М. Турбины для атомных электростанций / Б.М. Трояновский. – М., 1973. – 184с.
1469658
  Трояновский Б.М. Турбины для атомных электростанций / Б.М. Трояновский. – М., 1978. – 232с.
1469659
  Венедиктов В.Д. Турбины и реактивные сопла на двухфазных потоках / В.Д. Венедиктов. – Москва, 1969. – 196с.
1469660
  Міндак Наталія Турбізнес потребує інтернету. Якого саме? // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 5, вересень - жовтень. – С. 62-65 : фото. – ISSN 1998-8044
1469661
  Писарець А.В. Турбінний вимірювальний перетворювач витрат з гідродинамічним врівноваженням чутливого елемента : автореф. ... канд. техн. наук : 05.11.01 / Писарець А.В. ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2010. – 19 с. – Бібліогр. : 17 назв.
1469662
  Счастливый Г.Г. Турбо- и гидрогенераторы при переменных графиках нагрузки / Г.Г. Счастливый, Г.М. Федоренко, В.И. Выговский. – Киев : Наукова думка, 1985. – 208 с.
1469663
  Янсон А. Турбо-Пролог в сжатом изложении / А. Янсон. – Москва : Мир, 1991. – 94с. – ISBN 5-03-002010-1
1469664
  Фаронов В.В. Турбо Паскаль : В 3-х кн. / В.В. Фаронов. – Москва : МВТУ-ФЕСТО ДИДАКТИК. – ISBN 5-85896-002-2
Кн.1 : Основы Турбо Паскаля. – 1992. – 304с.
1469665
  Фаронов В.В. Турбо Паскаль : Начальный курс. Учебное пособие / В.В. Фаронов. – 7-е изд., перераб. – Москва : Нолидж, 2002. – 576с. : илл. – ISBN 5-89251-054-9
1469666
  Фаронов В.В. Турбо Паскаль / Валерий Фаронов. – Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2003. – 18 с., 1038 с. – ISBN 5-94157-295-6
1469667
  Рюттен Т. Турбо Паскаль 6.0 / Т. Рюттен, Г. Франкен. – Київ : BHV, 1992. – 240с. – ISBN 5-87282-074-7
1469668
  Сергиевский М.В. Турбо Паскаль 7.0 / М.В. Сергиевский, А.В. Шалашов. – М., 1994. – 256с.
1469669
   Турбо Паскаль 7.0. – Київ : Торгово-издательское бюроBHV, 1995. – 444с. – ISBN 5-86617-020-5
1469670
   Турбо Паскаль 7.0. – Київ : BHV, 1995. – 448с. – ISBN 5-86617-020-5
1469671
   Турбо Паскаль 7.0. – 3-е изд., стереотипное. – Київ : BHV, 1996. – 448с. – ISBN 966-552-001-6
1469672
  Фаронов В.В. Турбо Паскаль 7.0 : Начальный курс. Учебное пособие / В.В. Фаронов. – Москва : Нолидж, 1997. – 616с. – ISBN 5-89251-012-3
1469673
  Грызлов В.И. Турбо Паскаль 7.0 / В.И. Грызлов, Т.П. Грызлова. – Москва : ДМК, 1998. – 400с. – ISBN 5-89818-009-5
1469674
   Турбо Паскаль 7.0. – Изд.7-е,стереотипн. – Київ : BHV, 1998. – 448с. – ISBN 5-7315-0023-1
1469675
  Фаронов В.В. Турбо Паскаль 7.0 : Учебное пособие / В.В. Фаронов. – Москва : Нолидж, 1999. – 432с. – ISBN 5-89251-055-7
1469676
  Ставровский А. Турбо Паскаль 7.0 : Учебник / Андрей Ставровский. – Київ : BHV, издательска группа. Ирина, 2000. – 400с. – (Библиотека студента). – ISBN 966-552-070-9; 5-7315-0099-1
1469677
   Турбо Паскаль 7.0 : Самоучитель. – 12-е изд.,стереотип. – Київ : Ирина, BHV, 2000. – 432 с. – ISBN 966-552-057-1, 5-7315-0086-Х
1469678
  Ставровский А. Турбо Паскаль 7.0 : Учебник / Андрей Ставровский. – Київ : BHV, издательска группа. Ирина, 2001. – 400с. – (Библиотека студента). – ISBN 966-552-070-9
1469679
   Турбо Паскаль 7.0 / Е.Р. Алексеев, О.В. Чеснокова, В.Н. Павлыш, Л.В. Славинская; Алексеев Е.Р., Чеснокова О.В., Павлыш В.Н., Славинская Л.В. – Москва : АСТ ; NT Press, 2004. – 270с. – ISBN 5-17-026342-2
1469680
  Фаронов В.В. Турбо Паскаль 7.0. : Практика программирования: Учебное пособие / В.В. Фаронов. – Москва : Нолидж, 1997. – 432с. – ISBN 5-89251-012-3
1469681
  Фаронов В.В. Турбо Паскаль 7.0. : Начальный курс. Учебное пособие / В.В. Фаронов. – 7-е изд., перераб. – Москва : Нолидж, 2001. – 576с. – ISBN 5-89251-054-9
1469682
   Турбо Паскаль 7.0. : Самоучитель. – Санкт-Петербург : Питер, 2002. – 416с. – (Самоучитель). – ISBN 5-94723-171-9
1469683
  Фаронов В.В. Турбо Паскаль 7.0. : практика программирования: учебное пособие / В.В. Фаронов. – Изд. 7-е, переработн. – Москва : Нолидж, 2003. – 416с. – ISBN 5-89251-012-3
1469684
  Фаронов В.В. Турбо Паскаль 7.0. Начальный курс : Учебное пособие / В.В. Фаронов. – Москва : Нолидж, 1998. – 616с. – ISBN 5-89251-012-3
1469685
  Фаронов В.В. Турбо Паскаль 7.0. Начальный курс : Учебное пособие / В.В. Фаронов. – Москва : Нолидж, 1999. – 616с. – ISBN 5-89251-054-9
1469686
  Фаронов В.В. Турбо Паскаль 7.0. Начальный курс : Учебное пособие / В.В. Фаронов. – Москва : ОМД Групп, 2003. – 616с. – ISBN 5-89251-054-9
1469687
  Белецкий Я. Турбо Паскаль с графикой для персональных компьютеров / Я. Белецкий ; пер. с польского Д.И. Юренкова. – Москва : Машиностроение, 1991. – 320 с. : ил.
1469688
   Турбо Паскаль у прикладах і задачах : Навчальний посібник / А.І. Муніца, В.М. Антоненко, Т.С. Іванова, В.І. Біленко. – Ірпінь : Академія ДПС України, 2001. – 244с.
1469689
  Комар Е.Г. Турбогенератор мощностью 50000 киловатт / Е.Г. Комар. – Л-М, 1932. – 120с.
1469690
  Хазан С.И. Турбогенераторы : Повреждения и ремонт / С.И. Хазан. – изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва : Энергия, 1971. – 648 с.
1469691
  Глебов И.А. Турбогенераторы с использованием сверхпроводимости / И.А. Глебов, Я.Б. Данилевич, В.Н. Шахтарин. – Ленинград, 1981. – 232 с.
1469692
  Булавин Л.А. Турбодиметрические методы определения свойств молока / Л.А. Булавин, А.Д. Алехин, С.Г. Остапченко // Известия ВУЗ-ов.Пищевые технологии


  Освещаются основные направления усиления социальной ориентаци экономического развития в ХII пятилетке и долгосрочной перспективе. Раскрывается взаимодействие экономических и социальных факторов прогресса производительных сил и производственных ...
1469693
   Турбокомпрессоры для наддува дизелей. – Л, 1975. – 200с.
1469694
   Турбопоршневые дизель-электрические агрегаты типа Д100. – Москва : Машиностроение, 1972. – 224 с.
1469695
  Антонюк Т. Турбота - визначальна цінність української національної школи (з досвіду роботи 181-ї школи м. Києва) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 54-58. – (Українознавство ; Вип. 7). – ISSN 1728-3817


  Присвячено проблемам захисту дитинства, турботи про дітей в умовах школи великого міста. Автор стверджує, що "Школа-родина" як найкраще реалізує в повсякденному житті державні і міжнародні нормативно-правові документи, присвячені охороні і захисту ...
1469696
  Гнатюк І.Ф. Турбота : поезії / І.Ф. Гнатюк. – Київ : Радянський письменник, 1983. – 111 с.
1469697
  Юлдашев О.Х. Турбота держави про побут трудящих / О.Х. Юлдашев. – К., 1975. – 48с.
1469698
  Войцехов В.М. Турбота на всіх одна / В.М. Войцехов. – Харків, 1987. – 94с.
1469699
  Кириленко Т. Турбота про всіх // Київський університет. – Київ, 2018. – Квітень (№ 4), спец. вип. : 65 років Організації ветеранів Університету. – С. 2


  "Ветерани розглядають свою діяльність <...> як волонтерство, яке підтримують ректорат і профком Університету. Реалізується соціально-психологічна допомога: відвідування найстарших ветеранів, спілкування з учителями й наставниками, які вже не працюють, ...
1469700
  Ющенко В. Турбота про вчителя - надія на майбутнє // Вища школа : Науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2005. – № 3. – С. 3-15. – ISSN 1682-2366
1469701
  Коваленко Владислава Турбота про майбутнє: як поводитись із відходами готелю та ресторану // Академія гостинності. – Киев, 2020. – № 2/3, червень. – С. 84-89 : фото
1469702
  Стоєцький Валентин Турботи Добровільного пожежного товариства України (Інтерв"ю з керівником Добровільного пожежного товариства України О.М.Донським) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 7, липень. – С. 39-40 : фото
1469703
  Ивакин В.П. Турбулентная естественная конвекция у вертикальных поверхностей. : Автореф... канд. технич.наук: 01.04.14 / Ивакин В.П.; АН СССР. Сиб. отд. Совет секции по гидроаэродинамике и теплофизике. – Новосибирск, 1973. – 19л.
1469704
  Зимин В.Д. Турбулентная конвекция / В.Д. Зимин, П.Г. Фрик. – М, 1988. – 173с.
1469705
   Турбулентні процеси у хвості магнітосфери землі: статистичний та спектральний аналіз / Л. Козак, Б. Петренко, О. Кронберг, А. Прохоренков, О. Григоренко, О. Черемних, С. Черемних, Е. Луї, П. Козак, І. Кунделько // Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Держ. космічне агентство України ; голов. ред. Б.Є. Патон ; редкол.: О.Т. Азімов, Л.І. Анатичук, Б.А. Атаманенко [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 24, № 3 (112). – С. 55-68. – ISSN 1561-8889
1469706
  Черняк М.П. Турбулентні стани в моделі імунного відгуку // Фізика живого (Біофізика і далі) : теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 2001. – Т. 9, № 2. – С. 55-64. – ISSN 1023-2427
1469707
  Чайка Ю.Д. Турбулентність коливань в кільцевій електронній системі з частотно-часовою нелінійністю / Ю.Д. Чайка, С.В. Лисоченко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 291-300. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  Розглянута автономна динамічна система, особливістю якої є виникнення хотичних коливань завдяки наявності частотно-часової нелінійності, що і відрізняє її від широковідомих систем з нелінійними вольтамперними елементами. Частотно-часова нелінійність ...
1469708
  Вергун В.А. Турбулентність світового фінансового ринку в умовах переходу до шостого технологічного укладу / В.А. Вергун, О.І. Ступницький // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 112, (ч. 2). – С. 71-80


  Стаття присвячена аналізу впливу сучасних фінансово-економічних трансформацій світового ринку на процес становлення нового технологічного укладу, даються характеристики процесу глобальної фінансової турболентності. The article deals with an analysis ...
1469709
  Дао Нгок Хунг Турбулентно-циркуляционный режим нижней атмосферы над Индокитаем : Автореф... канд. геогр.наук: 11.00.09 / Дао Нгок Хунг; Одес. гидрометеоролог. ин-т. – Одесса, 1996. – 17л.
1469710
  Климонтович Ю.Л. Турбулентное движение и структура хаоса: Новый подход к статистической теории открытых систем / Ю.Л. Климонтович. – Москва : Наука, 1990. – 320 с.
1469711
  Болонов Н.И. Турбулентное движение электропроводной жидкости со взвешенными частицами при наличии электрического и магнитного полей : Автореф... канд. техн.наук: / Болонов Н. И.; АН БССР, Ин-т тепло- и массообмена. – Минск, 1969. – 29л.
1469712
  Вайнштейн С.И. Турбулентное динамо в астрофизике / С.И. Вайнштейн, Я.Б. Зельдович, А.А. Рузмайкин. – Москва : Наука, 1980. – 352 с.
1469713
  Бай Ши-и Турбулентное течение жидкостей и газов / Бай Ши-и ; пер. с англ. канд. техн. наук М.Г. Морозова и канд. техн. наук Е.С. Турилиной ; под ред. канд. техн. наук К.Д. Воскресенского. – Москва : Изд-во иностр. лит., 1962. – 344 с. : черт.
1469714
  Симоненко А.П. Турбулентное трение и теплообмен хладоносителей с добавками мицеллообразующих поверхностно-активных веществ : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.02.05 / Симоненко А.П. ; АН УССР , Ин-т гидромеханики. – Киев, 1980. – 20 с.
1469715
  Хинце И.О. Турбулентность / И.О. Хинце. – Москва : Физматлит, 1963. – 680 с.
1469716
   Турбулентность : Принципы и применения. – Москва : Мир, 1980. – 637с.
1469717
   Турбулентность = Turbulence / П. Брэндшоу, Т. Себеси, Г.Г. Фернгольц, Джонстон Дж, др и; Под ред. П.Брэдшоу; Пер. с англ. Н.Г.Васецкой и др. – Москва : Машиностроение, 1980. – 343с.
1469718
  Зимин В.Д. Турбулентность / В.Д. Зимин. – Пермь, 1986. – 74 с.
1469719
  Зилитинкевич С.С. Турбулентность в динамических моделях / С.С. Зилитинкевич, А.С. Монин. – Л, 1971. – 44с.
1469720
  Бызова Н.Л. Турбулентность в пограничном слое атмосферы / Н.Л. Бызова, В.Н. Иванов, Е.К. Гаргер. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1989. – 262с.
1469721
  Дубов А.С. Турбулентность в растительном покрове / А.С. Дубов. – Л, 1978. – 183с.
1469722
   Турбулентность в свободной атмосфере / Н.К. Винниченко, Н.З. Пинус, С.М. Шметер, Г.Н. Шур. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1968. – 336 с.
1469723
   Турбулентность в свободной атмосфере. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1976. – 287с.
1469724
  Фидман Б.А. Турбулентность водных потоков / Б.А. Фидман. – Л., 1991. – 237с.
1469725
   Турбулентность и вертикальная структура гидрофизических полей. – Севастополь, 1983. – 115 с.
1469726
  Воронцов П.А. Турбулентность и вертикальные токи в пограничном слое атмосферы / П.А. Воронцов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1966. – 296с.
1469727
  Кузнецов В.Р. Турбулентность и горение / В.Р. Кузнецов, В.А. Сабельников. – М., 1986. – 286с.
1469728
  Обухов А.М. Турбулентность и динамика атмосферы / А.М. Обухов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1988. – 413с.
1469729
   Турбулентность налоговых реформ : [монография] / С.И. Юрий, А.И. Крисоватый, И.А. Майбуров, Т.В.Кощук. – Киев : Знання, 2011. – 382, [2] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 377-382. – ISBN 978-966-346-869-3
1469730
  Минский Е.М. Турбулентность руслового потока / Е.М. Минский. – Л., 1952. – 164с.
1469731
  Гринвальд Д.И. Турбулентность русловых потоков / Д.И. Гринвальд. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1974. – 166 с.
1469732
  Бурлачков В. Турбулентность экономических процессов: теоретические аспекты // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2009. – № 11. – С. 90-97. – ISSN 0042-8736
1469733
  Вайнштейн С.И. Турбулентность, токовые слои и ударные волны в космической плазме / С.И. Вайнштейн. – Москва : Наука, 1989. – 310 с.
1469734
  Луговцов Б.А. Турбулентные вихревые кольца. : Автореф... Доктора физ-мат.наук: 01.01.05 / Луговцов Б.А.; АН СССР. – Новосибирск, 1974. – 18л.
1469735
   Турбулентные двухфазные течения и техника эксперимента : Тезисы докладов 5 Всесоюзного научного совещания по теоретическим и прикладным аспектам турбулентных течений, часть 2. – Таллин : [Б. в.], 1985. – 219 с.
1469736
   Турбулентные двухфазные течения и техника эксперимента : Тезисы докладов 5 Всесоюзного научного совещания по теоретическим и прикладным аспектам турбулентных течений, часть 2. – Таллин
1. – 1985. – 219с.
1469737
  Брановер Г.Г. Турбулентные магнотогидродинамические течения в трубах / Г.Г. Брановер. – Рига, 1967. – 208 с.
1469738
   Турбулентные сдвиговые течения = Turbulent Shear Flows 1. – Москва : Машиностроение, 1982. – 432 с. – (Проблемы прикладной физики)
1469739
  Бруяцкий Е.В. Турбулентные стартифицированные струйные течения / Е.В. Бруяцкий. – Киев : Наукова думка, 1986. – 295 с.
1469740
   Турбулентные струйные течения в каналах / В.Е. Алемасов, Г.А. Глебов, А.П. Козлов, А.Н. Щелков; В.Е. Алемасов, Г.А. Глебов, А.П. Козлов, А.Н. Щелков; Академия наук СССР; Казанский филиал. – Казань : [Б. в.], 1988. – 172 с.
1469741
   Турбулентные течения. – Москва : Наука, 1970. – 264 с.
1469742
   Турбулентные течения. – Москва : Наука, 1977. – 255 с.
1469743
  Ваграменко Я.А. Турбулентные течения / Я.А. Ваграменко. – Москва : МОПИ, 1989. – 113 с.
1469744
  Рейнольдас А. Турбулентные течения в инженерных приложениях. / А. Рейнольдас. – Москва, 1979. – 408с.
1469745
   Турбулентные течения газов взвеси / А. Шрайбер, Л. Гавин, В. Наумов, В. Яценко; А. Шрайбер, Л. Гавин, В. Наумов, В. Яценко; Академия наук Украинской ССР; Ин-т технической теплофизики. – Киев : Наукова думка, 1987. – 239 с.
1469746
   Турбулентные течения реагирующих газов = Turbulent reacting flows. – Москва : Мир, 1983. – 325 с. – (Проблемы прикладной физики)
1469747
  Графов Б.М. Турбулентный диффузионный слой в электрохимических системах / Б.М. Графов, С.А. Мартемьянов, Л.Н. Некрасов. – Москва : Наука, 1990. – 295 с.
1469748
  Медников Е.П. Турбулентный перенос и осаждение аэрозолей / Е.П. Медников. – Москва : Наука, 1981. – 176 с.
1469749
  Шерстюк А.Н. Турбулентный пограничный слой / А.Н. Шерстюк. – М, 1974. – 272 с.
1469750
  Стрелец М.Х. Турбулентный пограничный слой в многокомпонентном реагирующем потоке газа. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.02.05 / Стрелец М.Х.; Ленингр.политехн.ин-т. – Л, 1973. – 19л. – Бібліогр.:с.19
1469751
  Лапин Ю.В. Турбулентный пограничный слой в сверхзвуковых потоках газа / Ю.В. Лапин. – Москва, 1970. – 310с.
1469752
  Лапин Ю.В. Турбулентный пограничный слой в сверхзвуковых потоках газа / Ю.В. Лапин. – Москва, 1982. – 312с.
1469753
  Аксенов А.П. Турбулентный пограничный слой конуса в сверхзвуковом потоке / А.П. Аксенов. – Ленинград, 1957. – 22 с.
1469754
  Калихман Л.Е. Турбулентный пограничный слой на криволинейной поверхности, обтекаемой газом / И.Л. Калихман. – М., 1956. – 212 с.
1469755
  Калихман Л.Е. Турбулентный пограничный слой на плоской пластине, обтекаемой газом / Л.Е. Калихман. – Москва, 1954. – 48с.
1469756
  Кутателадзе С.С. Турбулентный пограничный слой сжимаемого газа / С.С. Кутателадзе, А.И. Леонтьев. – Новосибирск, 1962. – 180с.
1469757
  Скурин Л.И. Турбулентный пограничный слой электропроводящей жидкости в поперечном магнитном полей. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 024 / Скурин Л.И.; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1968. – 24л. – Бібліогр.:с.24
1469758
  Никитин И.К. Турбулентный русловой поток и процессы в придонной области / И.К. Никитин. – Киев : АН УССР, 1963. – 142 с.
1469759
  Искендеров Ш Д. Турбулентный след за телом. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Искендеров Д.Ш.оглы; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1980. – 15л.
1469760
  Искендеров Ш Д. Турбулентный след за телом. Отклонения от автомодельности, эффекты собственного вращения и перемежаемости : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.05 / Искендеров Д.Ш.оглы ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1980. – 16 с.
1469761
  Искандеров Джавид Шамиль оглы Турбулентный след за телом. Отклонения от автомодельности, эффекты собственного вращения и перемежаемости. : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Искандеров Джавид Шамиль оглы; Азербайджан. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1979. – 124л.
1469762
  Изотова А.Ф. Турбулентный тепло- и влагообмен больших озёр / А.Ф. Изотова. – Л., 1982. – 144с.
1469763
  Гальперин Б.М. Турбулентный тепло- и влагообмен поверхности суши и водоемов с атмосферой / Б.М. Гальперин. – Л, 1970. – 100с.
1469764
  Кобзарь С.Г. Турбулентный теплообмен и гидродинамика около вогнутой поверхности: центробежная неустойчивость Тйэлора-Гертлера в градиентном и безградиентом потоке. : Автореф... канд техн.наук: 05.14.05 / Кобзарь С.Г.; НАН Украины. Ин-тут техн. теплофизики. – К., 1997. – 20л.
1469765
  Во Ван Лань Турбулентный теплообмен и температурные волны в стратифицированном океане : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.12 / Во Ван Лань; МГУ им. М.В.Ломоносова. Физический факультет. – М., 1974. – 11л.
1469766
  Пядишюс А.А. Турбулентный теплоперенос в пристенных слоях / А.А. Пядишюс, А.А. Шланчяускас. – Вильнюс : Мокслас, 1987. – 239с.
1469767
  Жук Н.С. Турбулентных пограничный слой со вдувом : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Жук Н. С.; ЛГУ. – Л., 1972. – 10л.
1469768
  Пристли Б С.Х. Турбулетный перенос в приземном слое атмосферы / Б С.Х. Пристли. – Л., 1964. – 124с.
1469769
  Стрельников П.Г. Тургай - Иргизская полупустыня. / П.Г. Стрельников. – Л., 1938. – 112с.
1469770
   Тургай зовет. – Алма-Ата, 1972. – 32 с.
1469771
  Молдагалиев Ж. Тургайские напевы : роман / Жайсанбек Молдагалиев ;. – Алма-Ата : Жазушы
кн. 2. – 1971. – 143 с.
1469772
  Наканов Г. Тургайское восстание 1916-1917 гг. : Автореф... Канд.ист.наук: / Наканов Г.; М-во культуры СССР.Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при Моск.ордена Ленина гос. – М, 1954. – 17л.
1469773
  Десняк О. Тургайський сокіл : повість / О.Г. Десняк. – Київ, 1940. – 306 с.
1469774
  Десняк О.Г. Тургайський сокіл : повість / О.Г. Десняк. – Київ, 1960. – 318 с.
1469775
  Десняк О. Тургайський сокіл : повість / О.Г. Десняк. – Київ : Молодь, 1968. – 320 с.
1469776
  Шадрин А.И. Турган-птица / А.И. Шадрин. – М., 1981. – 282с.
1469777
  Шадрин А.И. Турган-птица / А.И. Шадрин. – Волгоград, 1983. – 271с.
1469778
  Муратов А.Б. Тургенев-новеллист (1870-1880-е годы) / А.Б. Муратов. – Л., 1985. – 119с.
1469779
  Батюто А.И. Тургенев - романист / Батюто А.И. ; АН СССР, Ин-т рус. лит. – Ленинград : Наука, 1972. – 389 с. – (Пушкинский дом)
1469780
  Салим Аднан Тургенев - художник, мыслитель. / Салим Аднан. – М., 1983. – 224с.
1469781
  Николаев Ю. Тургенев : критический этюд О. Николаева [псевд.]. – Москва : Унив. тип., 1894. – 263 с., 1 л. портр. (фронт.). – Авт. установлен по словарю И.Ф. Массанова


  Экз. № 32590 дефектный, отст. портрет Тургенева
1469782
  Родзевич С.И. Тургенев. – Киев, 1919. – 139с.
1469783
  Богословский Н.В. Тургенев / Н.В. Богословский. – М., 1959. – 416с.
1469784
  Богословский Н.В. Тургенев / Н.В. Богословский. – 2-е изд. – М., 1961. – 416с.
1469785
  Богословский Н.В. Тургенев / Н.В. Богословский. – 3-е изд. – М., 1964. – 415с.
1469786
  Лебедев Ю.В. Тургенев / Ю.В. Лебедев. – Москва : Молодая гвардия, 1990. – 607 с. – (Жизнь замечательных людей : Серия биографий ; Вып. 706). – ISBN 5-235-00789-1
1469787
  Пильд Леа Тургенев в восприятии русских символистов (1890-1900-е годы) / Пильд Леа. – Тарту, 1999. – 136с. – (Dissertationes philologiae Universitatis tartuensis, ISSN 1406-0809). – ISBN 9985-56-425-1
1469788
  Незеленов А.И. Тургенев в его произведениях / [соч.] А. Незеленова. – Санкт-Петербург : Тип. А.С. Суворина, 1885. – [2], II, [2], 262 с.


  На тит. л. № 32588 надпись: Турчинович
1469789
  Бялый Г.А. Тургенев в Петербурге / Г.А. Бялый, А.Б. Муратов. – Л, 1970. – 375с.
1469790
   Тургенев в русской критике : Сборник статей. – Москва : Художественная литература, 1953. – 574, [5] с.
1469791
  Пушников С.П. Тургенев в средней школе. : Автореф... Канд.филол.наук: / Пушников С.П.; МП-УССР.Полтавский гос.пед.ин-т. – Киев, 1951. – 13 с.
1469792
  Пушников С.П. Тургенев в школе : Дис... канд. филол.наук: / Пушников С.П.;. – Полтава, 1948. – 200л.
1469793
   Тургенев в школе: Пособие для учителей. – М., 1981. – 175с.
1469794
  Титов В.Г. Тургенев и Базаров : Дис... канд. филол. наук / Титов В.Г. ; Тираспольск. гос. пед. ин-т. – Тирасполь, 1969. – 325, 9 л. – Бібліогр.: л. 1-9
1469795
  Титов В.Г. Тургенев и Базаров (об отношении И. С. Тургенева к революционно-демократич. интеллигенции и движению 60-х годов XIX века : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Титов В. Г. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1971. – 18 с.
1469796
  Колодочкина Е. Тургенев и Виардо: первая встреча, последняя встреча... // Исторический журнал : Научно-популярный журнал. – Москва, 2005. – № 10. – С. 69-78. – ISSN 1812-867Х
1469797
   Тургенев и его время. – М-Птгр., 1923. – 325с.
1469798
   Тургенев и его современники. – Л., 1977. – 286с.
1469799
  Ковалева Т.В. Тургенев и Жорж Санд. (Проблема идейно-худож. своеобразия) : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.01 / Ковалева Т.В.; Белорус. гос. ун-тет им. В.И.Ленина. – Минск, 1974. – 24л.
1469800
  Гревс И.М. Тургенев и Италия / И.М. Гревс. – Л., 1925. – 126с.
1469801
  Тимофеева О.В. Тургенев и Мериме. К истории русского влияния на французскую литературу : Автореф... канд .филол.наук: / Тимофеева о. В.; МВССО Льв.ГУ. – Львов, 1951. – 16 с.
1469802
  Крюков А.Н. Тургенев и музыка / А.Н. Крюков. – Л, 1963. – 136с.
1469803
  Богданов Б.В. Тургенев и Орловский край / Б.В. Богданов. – Орел, 1968. – 248с.
1469804
  Лурье С.А. Тургенев и Орловский край. / С.А. Лурье. – Орел, 1971. – 84с.
1469805
  Тихомиров Владимир Николаевич Тургенев и просветительство / Тихомиров Владимир Николаевич. – Киев : Вища шк. Изд-во при Киев. ун-те, 1984. – 120с.
1469806
  Гражис П.И. Тургенев и романтизм : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Гражис П.И. ; Казан. ГУ. – Казань, 1967. – 21 с.
1469807
  Гражис И П. Тургенев и романтизм.О сочетании реалистического и романтического образного отражения / И П. Гражис, . – Казань, 1966. – 52с.
1469808
  Винникова Г.Э. Тургенев и Россия / Г.Э. Винникова. – Москва, 1971. – 336с.
1469809
  Винникова Г.Э. Тургенев и Россия / Г.Э. Винникова. – Москва, 1977. – 447 с.
1469810
  Винникова Г.Э. Тургенев и Россия / Г.Э. Винникова. – Москва, 1986. – 411 с.
1469811
  Назарова Л.Н. Тургенев и русская литература конца XIX - начала XX в. / Л.Н. Назарова. – Л., 1979. – 201 с.
1469812
  Бялый Г.А. Тургенев и русский реализм / Г.А. Бялый. – Москва-Ленинград, 1962. – 247с.
1469813
  Тургенев И.С. Тургенев и театр. (Драм. произведения, статьи и письма) / И.С. Тургенев. – Москва, 1953. – 640с.
1469814
   Тургенев Иван Сергеевич (1818-1883). Опись документальных материалов личного фонда № 509. – М., 1951. – 31с.
1469815
  Родзевич С.И. Тургенев. К 100-летию со дня рождения. / С.И. Родзевич. – К., 1918. – 139с.
1469816
  Морозов П. Тургенев. Очерк / П. Морозов. – 15с.
1469817
  Тимрот А.Д. Тургеневские встречи / А.Д. Тимрот. – Москва : Моск. рабочий, 1970. – 199с.
1469818
   Тургеневский сборник. – Пб., 1921. – 207с.
1469819
   Тургеневский сборник. Материалы к полному собранию сочинений и писем И.С. Тургенева. – М.-Л., 1966. – 396с.
1469820
   Тургеневский сборник. Материалы к полному собранию сочинений и писем И.С. Тургенева. – Л., 1967. – 430с.
1469821
   Тургеневский сборник. Материалы к полному собранию сочинений и писем И.С. Тургенева. – Л., 1969. – 560с.
1469822
   Тургеневский сборник. Материалы к Полному собранию сочинений и писем И.С. Тургенева. – М.-Л., 1964. – 472с.
1469823
   Тургеневский сборник. Материалы к Полному собранию сочининий и писем И.С.Тургенева. IV. – Л., 1968. – 430с.
1469824
  Короткий В.А. Тургенєв Іван Сергійович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 146-147. – ISBN 966-06-0393-2
1469825
  Булавін Л.А. Турготний тиск у тканині цукрового буряка при низьких темпиратурах / Л.А. Булавін, Ю.Ф. Забашта, А.Я. Фрідман // Журнал фізичних досліджень, 1999. – №1
1469826
  Будайчиев Б.Д. Тургунбай Садыков. / Б.Д. Будайчиев, Л.А. Прыткова. – Фрунзе, 1985. – 186с.
1469827
  Петров Вс. Турдейская Манон Леско // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2006. – № 11. – С. 6-43. – ISSN 0130-7673
1469828
  Ручка А. Турен Ален / А. Ручка, В. Танчер // Історія соціологічної думки : навч. енциклопед. слов.-довідник / Н.С. Абаніна, Д.М. Афанасьєв, А.А. Ашурбеков, Т.М. Байдак, К.В. та ін. Батаєва. – Львів : Новий Світ-2000, 2016. – С. 238-240. – ISBN 978-966-418-286-4
1469829
   Турецкая ашыкская поэзия. – М., 1983. – 192с.
1469830
  Аватков В. Турецкая демократизация в 90-е - ключ к сегодняшней исламизации Турции // Россия и мусульманский мир : науч.-информ. бюллетень / Рос. акад, наук, Ин-т науч. информ. по обществ. наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2013. – № 3 (249). – С. 106-115. – ISSN 1998-1813
1469831
  Векилов А.П. Турецкая диалектология / А.П. Векилов. – Ленинград
1. – 1973. – 103с.
1469832
  Курпас Алексей Турецкая кухня. Мухаммара на закуску // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2016. – № 3. – С. 46-48 : фото
1469833
  Алькаева Л.О. Турецкая литература / Л.О. Алькаева, А. Бабаева. – Москва, 1967. – 190с.
1469834
  Маштакова Е.И. Турецкая литература конца XVII - начала XIX в. : к типологии переход. периода / Е.И. Маштакова. – М., 1984. – 205с.
1469835
  Гезер Эзлем Турецкая мечта / Гезер Эзлем, Эффенди Рема // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2013. – № 3 (180), март. – С. 84-89 : фото. – ISSN 1029-5828
1469836
  Сорокоумовская Г.В. Турецкая новелла первой четверти ХХ века : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Сорокоумовская Г.В. ; ЛГУ им. А.А. Жданова. – Ленинград, 1960. – 19 с.
1469837
  Мосаки Н.З. Турецкая образовательная политика и ассимиляционные процессы у курдов // Этнографическое обозрение / Российская акад. наук, Ин-т экон. и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН. – Москва, 2012. – № 5 сентябрь-октябрь. – С. 91-103. – ISSN 0869-5415


  В статье на примере курдов Турции показана взаимосвязь образования, ассимиляции и гендера. Более высокий уровень неграмотности среди курдов (особенно среди женщин) в Турции препятствовал их ассимиляции. В настоящее время турецкие власти для ассимиляции ...
1469838
  Погорельская С.В. Турецкая община в ФРГ: Между интеграцией и исламом // Актуальные проблемы Европы : сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2009. – № 4 : Диаспоры в Европе : новая роль в обществе. – С. 44-76. – ISSN 0235-5620
1469839
  Меликов Т.Д. Турецкая поэзия / Т.Д. Меликов. – М, 1980. – 116с.
1469840
   Турецкая поэзия наших дней. – М., 1958. – 134с.
1469841
  Утургаури С.Н. Турецкая проза 60-70-х годов: Основные тенденции развития / С.Н. Утургаури. – М, 1982. – 216с.
1469842
  Петросян Ю.А. Турецкая публицистика эпохи реформ в Османской империи (конец ХУШ- нач. ХХ вв.) / Ю.А. Петросян. – М., 1985. – 144с.
1469843
  Щека Ю.В. Турецкая разговорная речь / Ю.В. Щека. – Москва, 1989. – 155с.
1469844
  Акопян Г.С. Турецкая реакция на службе американского империализма : стенограмма публичной лекции... / Акопян Г.С. – Москва : Правда, 1951. – 32 с.
1469845
  Шамсутдинов А.М. Турецкая Республика / А.М. Шамсутдинов. – М., 1962. – 96с.
1469846
   Турецкая Республика : Справочник. – Москва : Наука, 1975. – 568с.
1469847
  Георгиян Э.А. Турецкая Республика / Э.А. Георгиян. – Москва, 1975. – 222с.
1469848
   Турецкая Республика. – Москва : Наука, 1990. – 384с.
1469849
   Турецкая Республика в 60-70-е годы. – М., 1984. – 148с.
1469850
   Турецкая романтическая повесть. – М., 1986. – 476с.
1469851
   Турецкая сказка // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 5 (2860). – С. 38-39 : фото
1469852
  Ксензык Н.Н. Турецкая трудовая иммиграция в странах Западной Европы / Н.Н. Ксензык. – Киев, 1991. – 106с.
1469853
  Ксендзык Н.Н. Турецкая трудовая иммиграция в странах Западной Сибири: соц.-полит. аспект (60-е - 70-е годы) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.03 / Ксендзык Н.Н. ; УжГУ. – Ужгород, 1985. – 24 с.
1469854
  Слезкин Ю. Турецкая шаль // Юность : литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2008. – № 3. – С. 17-25. – ISSN 0132-2036
1469855
  Миловидов Б.П. Турецкие военнопленные в России в 1812 г. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2008. – № 10. – С. 91-98. – ISSN 0042-8779
1469856
  Познахирев В.В. Турецкие военнопленные на строительстве, ремонте и обслуживании российских железных дорог (конец XIX - начало XX в.) // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2012. – № 10 (70). – С. 81-83. – ISSN 2070-9773
1469857
  Познахирев В.В. Турецкие воинские формирования Красной армии а 1918-1920 гг // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории". – Москва, 2014. – № 7. – С. 159-169. – ISSN 0042-8779


  О турецких воинских формированиях в рядах Красной армии: Турецкой роте 1-го татаро-башкирского батальона, Турецком коммунистическом отряде, Особой турецкой роте, Турецком стрелковом красном полке.
1469858
  Фиш Р.Г. Турецкие дневники / Р.Г. Фиш. – М, 1977. – 205с.
1469859
  Милетич Л. Турецкие зверства по отношению к болгарскому населению Фракии (1913 г.): Из анкеты проф. фракийских болгар Милетича по ограблению фракийсих болгар в 1913 году. / Л. Милетич. – София, 1987. – 62с.
1469860
  Геза Ф. Турецкие миниатюры времён покорения Венгрии / Ф. Геза. – Будапешт, 1980. – 30с.
1469861
  Раденкович Л. Турецкие наименования мифологических существ у южных славян // Славяноведение / Рос. акад. наук, Ин-т славяноведения РАН. – Москва, 2015. – № 4. – С. 41-48. – ISSN 0132-1366
1469862
   Турецкие народные пословицы и поговорки. – М., 1962. – 56с.
1469863
   Турецкие народные сказки. – М., 1959. – 239с.
1469864
   Турецкие народные сказки. – 2-е изд. – М., 1967. – 479с.
1469865
   Турецкие пословицы и поговорки. – М., 1966. – 39с.
1469866
   Турецкие сказки. – М., 1960. – 287с.
1469867
   Турецкие сказки. – М., 1986. – 396с.
1469868
  Глузман А.В. Турецкие школы в Крыму / А.В. Глузман, Л.И. Редькина, С.А. Вишневский // Образование и педагогическая мысль Крыма (ХІХ - начало ХХ столетия) : монография / А.В. Глузман, Л.И. Редькина, С.А. Вишневский, М.А. Канишева, Д.А. и др. Прохоров. – Киев : Знания Украины, 2007. – С. 131-134. – ISBN 978-966-316-179-2


  Количественный состав студентов на факультетах университетов Российской империи в конце ХІХ в. (по данным на 01.01.18 г.).
1469869
   Турецкий берег Эгейского моря // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 6 (2861). – С. 46-47 : фото
1469870
  Пшемыский А. Турецкий выбор // Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Киев, 2008. – № 26. – С. 42-46


  Політична ситуація в Туреччині
1469871
  Акунин Борис Турецкий гамбит : Роман / Акунин Борис. – Москва : Захаров, 2001. – 234с. – ISBN 5-8159-0097-4224с.
1469872
  Светличная Е. Турецкий гамбит / Е. Светличная, Л. Семененко, В. Серикова // Академия : Интересный журнал для интересных людей / ООО "Караван-Медиа". – Киев, 2007. – № 7/8. – С. 114-123. – ISSN 1684-4912


  Подорож Турцією
1469873
  Коберник К. Турецкий гамбит // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2011. – № 19 (456). – С. 34-38
1469874
  Солдатов А. Турецкий гамбит Папы Римского / А. Солдатов, Р. Павлов // Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 2006. – № 49. – С. 16-18. – ISSN 0131-0097


  Ватікан і глобалізм
1469875
  Сиваченко Е. Турецкий гамбит. Султанский дар Николаю II // Антиквар : журнал об искусстве и коллекционировании / ООО "Изд. дом "Антиквар" ; глав. ред. Анна Шерман. – Киев, 2016. – № 3/4 (95), март - апрель : Дарственное и именное оружие из коллекции Александра Фельдмана. – С. 78-96. – ISSN 2222-436X
1469876
  Задорожный Олег Турецкий гамбит: ход Конья : Легок на подьем // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2008. – № 1/2. – С. 104-106 : Фото
1469877
  Репенкова М.М. Турецкий детектив (К истории вопроса) // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / Рос. акад. наук, Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 2014. – № 2, март-апрель. – С. 71-79. – ISSN 0869-1908
1469878
  Гизер С.Н. Турецкий источник по истории буджакских ногайцев // Записки науково-дослідної лабораторії історії Південної України Запорізького державного університету. – Запоріжжя, 2001. – № 6 : Південна Україна 18-19 століття. – С.212-215. – ISBN 966-7089-17-7
1469879
  Ильичев Я.И. Турецкий караван / Я.И. Ильичев. – Л., 1981. – 527с.
1469880
  Ильичев Я.И. Турецкий караван / Я.И. Ильичев. – Л., 1987. – 510с.
1469881
  Загоскина Василина Турецкий колосс на глиняных ногах : актуально // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 5. – С. 22-26 : Фото. – ISSN 1998-8044
1469882
  Тверской А.Д. Турецкий марш / А.Д. Тверской. – М. : Советская Россия, 1983. – 213 с.
1469883
  Дубровская Т.В. Турецкий марш / Т.В. Дубровская. – М, 1985. – 208с.
1469884
  Шнуров А. Турецкий пролетариат / А. Шнуров. – М.-Л., 1929. – 88с.
1469885
  Яковлева Н.С. Турецкий рассказ / Н.С. Яковлева. – Л., 1986. – 86с.
1469886
  Яковлева Н.С. Турецкий рассказ / Н.С. Яковлева. – Л., 1988. – 92с.
1469887
   Турецкий сборник. – М., 1958. – 307с.
1469888
   Турецкий синдром // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО" Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006. – № 5. – С. 54-56 : фото
1469889
  Востоков Н. Турецкий стиль и русское искусство второй половины 18 века // Творчество народов мира. – Москва, 2008. – Вып. 4. – С. 16-30.
1469890
  Талалай Н. Турецкий суфий : проза: повесть // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2011. – № 5/6. – С. 3-22. – ISSN 0131-8136
1469891
  Дмитриев Н.К. Турецкий язык / Н.К. Дмитриев. – М., 1960. – 96с.
1469892
  Дудина Л.Н. Турецкий язык : практический курс / Л.Н. Дудина. – Изд. 4-е, стереотипное. – Москва : КомКнига, 2007. – 328 с. – (Языки народов мира). – ISBN 978-5-484-00933-6
1469893
  Габер Е.В. Турецко-американские отношения в контексте региональной политики Турции на Кавказе и в Центральной Азии // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 103, ч. 2 : Присвячено 90-й річниці народження Гліба Миколайовича Цвєткова. – С. 91-94
1469894
  Иванова И.И. Турецко-арабские отношения и их место в системе международных связей на Ближнем Востоке / И.И. Иванова. – М, 1985. – 149с.
1469895
  Корхмазян Р.С. Турецко-германские отношения в годы второй мировой войны / Р.С. Корхмазян. – Ереван, 1977. – 188с.
1469896
  Килимджян Г.С. Турецко-греческие отношения в 1908-1914 гг. : Автореф... канд. ист.наук: 573 / Килимджян Г.С.; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1971. – 22л.
1469897
  Корицкий А.А. Турецко-израильские отношения: взгляд из Анкары // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук ; Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 2012. – № 5 (658). – С. 37-42. – ISSN 0321-5075
1469898
  Гахраманова Ч. Турецко-огузская энциклопедия: "Китаби-Деде Коркут" // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 19, т. 3 (183). – С. 154-159
1469899
  Иванова И. Турецко-пакистанские отношения вчера и сегодня // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2008. – № 7. – С. 48-51. – ISSN 0321-5075
1469900
  Хохлов Б.М. Турецко-русский военный словарь. / Б.М. Хохлов. – М., 1968. – 479с.
1469901
   Турецко-русский и русско-турецкий словарь. – К., 1996. – 504с.
1469902
  Рыбальченко Т.Е. Турецко-русский и русско-турецкий словарь = Turkce-rusca ve rusca-turkce sozluk : около 40 000 слов и словосочетаний / Т.Е. Рыбальченко. – Москва : Русский язык, 2001. – 700 с. – ISBN 5-200-02737-3
1469903
  Магазаник Д.А. Турецко-русский словарь / Д.А. Магазаник. – М.
вып.1. – 1931. – с.
1469904
  Магазаник Д.А. Турецко-русский словарь : 40 000 слов и выражений / Д.А. Магазаник; под ред. чл.-кор. АН СССР проф. В.А. Гордлевского. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва : ОГИЗ ; Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1945. – 704 с.
1469905
   Турецко-русский словарь. – Москва, 1977. – 966 с.
1469906
  Арутюнян А. Турецко-сирийские отношения в начале ХХI века // Азия и Африка сегодня : Научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2007. – № 4. – С. 30-34. – ISSN 0321-5075
1469907
  Текалан Шериф Али Турецко-туркменская дружба нерушима! // DA Diyalog Avrasya : ежеквартальный международный культурно-интеллектуальный журнал / Платформа Диалог Евразия. – Москва, 2012. – № 29, июнь, спец. вып. Туркменистана. – С. 36-39
1469908
  Илькер Ясин Айдынкая Турецко-украинское партнерство в экономических интеграционных объединениях. : Дис... канд. эконом.наук: 08.05.01 / Илькер Ясин Айдынкая; КУ им. Т.Шевченко. – К., 2000. – 173л. – Бібліогр.:л.166-173
1469909
  Филипенко Д.Н. Турецко-французские отношения в период национально-освободительной войны в Турции (1918-1922) : Автореф... канд. ист. наук / Филипенко Д.Н. ; АН СССР, Секция обществ. наук. – Киев, 1964. – 28 с.
1469910
  Ульченко Н.Ю. Турецкое "экономическое чудо": образец для подражания? // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН ; Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 2011. – № 12 (653). – С. 17-23. – ISSN 0321-5075
1469911
  Гусейнов А.А. Турецкое кино / А.А. Гусейнов. – М, 1978. – 173с.
1469912
   Турецкое крестьянство -- решающая сила в борьбе -а национальное освобождение страны в 1918-1920 гг : Автореф... канд. мст.наук: / Желтяков А. Д,; Желтяков А. Д,; ЛГУ. – Ленинград, 1955. – 16л.
1469913
  Япуджян Аветис Ованнесович Турецкое нашествие в Армению 1918 г. и Батумский договор : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Япуджян Аветис Ованнесович; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1974. – 19л. – Бібліогр.:с.19
1469914
  Прушковська І. Турецька авторська драма "до" і "після" визвольної війни // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2018. – С. 204-212. – (Серія філологічна ; вип. 67, ч. 1). – ISSN 2078-5534
1469915
  Прушковська І.В. Турецька авторська драма в умовах тоталітаризму // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 452-455. – (Серія "Літературознавство" ; № 39). – ISBN 9-7425-09-6
1469916
  Борисенко В.В. Турецька діаспора як "група інтересів" у зовнішній політиці ФРН // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 70. – С. 393-402


  Характеризується турецька громада, що проживає на території Німеччини, як "група інтересів"; наводяться кількісні показники, аналізується ступінь інтегрованості, досліджується вплив на політику ФРН. Ключові слова: турецька громада, "група ...
1469917
  Прушковська І.В. Турецька драматургія другої половини XX - початку XXI ст.: генеза, еволюція, поетика : дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.04 / Прушковська Ірина Віталіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 394 арк. – Бібліогр.: арк. 356-394
1469918
  Прушковська І.В. Турецька драматургія другої половини XX - початку XXI ст.: генеза, еволюція, поетика : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.04 / Прушковська Ірина Віталіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 38 с. – Бібліогр.: 45 назв
1469919
  Роганов Євген Турецька експансія на український авіаринок // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 3, травень - червень. – С. 30-32 : фото. – ISSN 1998-8044
1469920
  Архипова Марія Турецька ідилія // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2015. – № 2 (82). – С. 50-55 : фото
1469921
  Петренко Є. Турецька інтервенція в Сирії // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 25 жовтня (№ 43). – С. 5
1469922
  Прушковська І. Турецька історична драма: образ Османа II // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : зб. наук. праць / Наук.-дослід. центр "Часи козацькі", Укр. т-во охорони пам"яток іст. та культури [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 21, ч. 2. – С. 391-393. – (Бібліотечка "Часи козацькі"). – ISSN 2078-0850
1469923
  Чміль Л. Турецька кераміка XVI - XVIII ст. з території Михайлівського Золотоверхого монастиря // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі" Українське тов-во охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: Бондаренко І.П., Івакін Г.Ю., Самойленко Г.В. [та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 14. – С. 60-64. – ISBN 966-7865-75-4
1469924
  Каша К.А. Турецька міфонімія як сукупність міфологічніх систем тюркських народів // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України. – Київ, 2010. – № 51. – С. 57-62. – Бібліогр.: С. 62-63; 15 назв. – ISSN 1682-671Х
1469925
  Пишньоха О.А. Турецька мова : тексти та завдання для розвитку усного мовлення : для студентів неспец. ф-тів / О.А. Пишньоха ; [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Каф. тюркології]. – Київ : Арт. Економі, 2017. – 183, [1] с. : іл., табл. – Текст укр., англ. – Бібліогр.: с. 167-168. – ISBN 978-617-7289-54-7
1469926
  Покровська І.Л. Турецька мова : для студентів ОС "Бакалавр" / І.Л. Покровська. – Київ : Ліра-К, 2020. – 303, [1] с. : іл., табл. – Текст кн. укр., тур. – ISBN 978-617-7748-66-2
1469927
  Грунін Т. Турецька мова. Елементарна граматика та новий алфабет / Т. Грунін. – Харків; Київ, 1930. – 128с.
1469928
  Халимоненко Г.І. Турецька мова: Основи теоретичної граматики : Підручник / Г.І. Халимоненко; Київський університет імені Т.Шевченка. – Видання друге, виправлене. – Київ : Видавничий центр "Київський університет", 1999. – 282с. – ISBN 966-594-051-1
1469929
  Балицька Наталія Турецька модель секуляризації і політичний іслам // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць. Спецвипуск / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2007. – Формування західного вектора інтеграційної політики України в контексті її регіональних та національних інтересів. – С. 92-101. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 21)
1469930
  Кулешова К.І. Турецька модель у зовнішній та безпековій політиці США щодо південної дуги нестабільності // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 2011. – № 1/2/3/4. – С. 21-23. – ISSN 0868-8117
1469931
  Булач Алі Турецька модернізація і секуляризація // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2011. – № 1. – С. 21-24. – ISSN 1608-0599
1469932
  Омер Д. Турецька плеяда Омеляна Пріцака // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України. – Київ, 2009. – № 48. – С. 61-69. – ISSN 1682-671Х
1469933
  Прушковська І.В. Турецька поезія XX століття у перекладах Миколи Мірошниченка // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 37. – С. 230-235


  У статті проаналізовано переклади українською мовою поетичних творів турецьких авторів ХХ ст., здійснених поетом, перекладачем М. Мірошниченком. Зазначено важливий внесок перекладача у взаємозбагачення української і турецької культур. В статье ...
1469934
  Крип"якевич І. Турецька політика Б. Хмельницького // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000" ; редкол.: Ю. Буряк, О. Буценко, І. Гирич [та ін.]. – Київ, 2014. – 2013. Вип. 1 (95), кн. 1 : Україна - Туреччина. – С. 140-215. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-58-9
1469935
  Кашикчи Осман Турецька правова система // Україна - Туреччина: історія, політика, економіка, право, дипломатія, культура : [монографія] / А.А. Акан, М. Алтан, О.Н. Арас, Д.У. Бінан, Ю. та ін. Бондар. – Вид. 2-ге, допов. – Київ : Український письменник, 2015. – С. 251-272. – ISBN 978-966-579-439-4
1469936
  Демченко Я.М. Турецька притча в прагматичному аспекті // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 2. – С. 3-9


  Статтю присвячено дослідженню семантики турецької притчі у прагматичному аспекті. Зазначено, що існує особливий різновид турецької притчі – притча-анекдот. Зроблено висновок, що семантика турецьких притч-анекдотів про Ходжу Насреддина умовлена ...
1469937
  Черніков І.Ф. Турецька республіка в 50-60-ті роки ХХ ст. / І.Ф. Черніков. – К., 1967. – 127с.
1469938
  Чекаленко Л. Турецька Республіка початку XXI століття: традиції, зовнішньополітична стратегія, інституційна модель (неупереджений погляд з України) / Л. Чекаленко, В. Ціватий, М. Васильєва // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 1. – С. 22-27. – (Історичні науки)
1469939
  Ціватий В.Г. Турецька республіка: модель, історичні витоки та інституціальний розвиток дипломатії // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2014. – Вип. 21, ч. 1 : Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. – С. 30-37. – (Серія "Історичні науки"). – ISBN 966-7196-06-2 (В21-1)
1469940
  Кручик І. Турецька Рів"єра // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2010. – № 19 (132). – С. 60-63. – ISSN 1996-1561


  Анталья, крім гір та пальм, щорорку вабить сотні тисяч українців руїнами античних міст і вогненною Химерою.
1469941
  Сергійчук В. Турецька складова в сходознавчих дослідженнях українських науковців у міжвоєнний період // Україна - Туреччина: історія, політика, економіка, право, дипломатія, культура : [монографія] / А.А. Акан, М. Алтан, О.Н. Арас, Д.У. Бінан, Ю. та ін. Бондар. – Вид. 2-ге, допов. – Київ : Український письменник, 2015. – C. 26-37. – ISBN 978-966-579-439-4
1469942
  Бачинська О. Турецьке й татарське населення Буджака: походження, шляхи міграцій, демографія, зовнішність (90-ті рр. XVIII ст. - початок XIX ст.) // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000" ; редкол.: Ю. Буряк, О. Буценко, І. Гирич [та ін.]. – Київ, 2014. – 2013. Вип. 1 (95), кн. 1 : Україна - Туреччина. – С. 397-410. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-58-9
1469943
  Загородній Г. Турецьке питання на Паризької мирній конференції // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян]. – Київ : Логос, 2014. – Т. 2. – С. 41-43. – ISBN 978-966-171-793-9
1469944
  Сорокін С.В. Турецький аорист у функціональному аспекті


  Досліджується функціональний аспект турецького аориста як однієї з граматичних форм, що є складовою функціонального поля "темпоральність-аспектуальність-модапьність". Розглядаються темпоральні, видові, модальні функції турецького аориста, які ...
1469945
  Москаленко Леся Турецький Аташе читав "Кобзар" Шевченка : подія / Москаленко Леся, Ердогду Юнус // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 6 (46), вересень - жовтень. – С. 52
1469946
  Туранли Ф. Турецький вектор у дипломатичній діяльності українських гетьманів // Uluslararasi Turkiye-Ukrayna iliskileri sempozyumu: Kazak donemi (1500-1800). Bildiriler / ed.: V. Melnik, M. Alpagru, Y. Ozturk [et al.]. – Istanbul : Camlica, 2015. – С. 611-626. – (Camlica Basim Yayin ; 178). – ISBN 978-605-9964-56-2
1469947
  Сергійчук В. Турецький вектор українських самостійників // Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2006. – № 6. – С. 93-104.
1469948
  Сергійчук В. Турецький вектор українських самостійників // Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 95-106


  Закінчення. Початок див.: Іст. журн. - 2006. - № 6
1469949
  Лучканин С.М. Турецький вплив на румунську мову: історія вивчення, етапи, наслідки (конклюзії на основі румунських джерел)


  Розглядаються хронологічні етапи та семантичні групи проникнення туркізмів у румунську мову, зокрема, роль румунської як мови - посередника при запозиченні турецької лексики в українську мову.
1469950
  Пілик В.В. Турецький газетний заголовок як елемент лінгвоструктури тексту та його залежність від типу повідомлення // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 12, ч. 2. – С. 171-175
1469951
  Самойлов Юрій Турецький гамбіт. Частина друга // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 4, липень - серпень. – С. 50-51 : фото. – ISSN 1998-8044
1469952
  Іщенко Н. Турецький кейс // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 8-9 листопада (№ 205/206). – С. 26, 28


  Чи співпадають теорія і практика ведення інформаційної війни?
1469953
  Федорів Р.М. Турецький міст / Р.М. Федорів. – Львів : Каменяр, 1990. – 77 с.
1469954
  Корсунський С. Турецький потік: друг мого ворога - мій друг? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 1-7 липня (№ 25). – С. 8
1469955
  Мицик Турецький похід на Кам"янець-Подільський 1672 року в описі польської Віршованої хроніки / Мицик, о. // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2011. – Т. 17
1469956
  Маслак В.І. Турецький протекторат як спосіб зміцнення Гетьманщини: новітні концепції в польській та російській історіографії // Чорноморський літопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; Ін-т іст. україни НАН України. – Миколаїв, 2014. – Вип. 10. – С. 130-136. – ISSN 2079-682X
1469957
  Лісовенко Р. Турецький фактор в розширенні ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 69, ч. 2. – С. 30-32
1469958
  Щербак В. Турецький чинник в українському державотворенні другої половини XVII століття // Uluslararasi Turkiye-Ukrayna iliskileri sempozyumu: Kazak donemi (1500-1800). Bildiriler / ed.: V. Melnik, M. Alpagru, Y. Ozturk [et al.]. – Istanbul : Camlica, 2015. – С. 331-342. – (Camlica Basim Yayin ; 178). – ISBN 978-605-9964-56-2
1469959
  Курсаніна Н. Турецький ятаган // Український військовий музей / Нац. військово-історичний музей України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 58-59


  Нещодавно до колекції холодної зброї Національного військово-історичного музею України було включено новий експонат - турецький ятаган XIX ст. - дуже незвичну зброю, яку використовували яничари Османської імперії у XVI - XIX ст.
1469960
  Мисько Ю. Турецькі артефакти з розкопок Хотинської фортеці у 2011 р. / Ю. Мисько, С. Пивоваров
1469961
  Мисько Ю. Турецькі артефакти з розкопок Хотинської фортеці у 2011 р. / Ю. Мисько, С. Пивоваров // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : зб. наук. праць / Наук.-дослід. центр "Часи козацькі", Укр. т-во охорони пам"яток іст. та культури [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 21, ч. 2. – С. 367-370. – (Бібліотечка "Часи козацькі"). – ISSN 2078-0850
1469962
  Мисько Ю. Турецькі артефакти з розкопок Хотинської фортеці у 2011 році / Ю. Мисько, С. Пивоваров // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000" ; редкол.: Ю. Буряк, О. Буценко, І. Гирич [та ін.]. – Київ, 2014. – 2013. Вип. 1 (95), кн. 1 : Україна - Туреччина. – С. 45-50. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-58-9
1469963
  Кукурудза Андрій Турецькі війська в Галичині під час Першої світової війни // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2009. – № 5 (47). – С. 54-60
1469964
  Руденко Н.М. Турецькі військовополонені в Україні у першій половині XIX ст. (за матеріалами ЦДІАК) // Орієнтальні студії в Україні : до ювілею Л.В. Матвєєвої : зб. наук. статей / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; [упоряд.: Мавріна О.С., Отрощенко І.В. ; редкол.: Бубенок О.Б. та ін.]. – Київ : Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України, 2010. – С. 430-438. – ISBN 978-966-02-5736-8
1469965
  Бондар М.В. Турецькі власні назви та особливості їхнього відтворення в українських художніх перекладах // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2015. – Вип. 51. – С. 52-61


  Статтю присвячено дослідженню власних назв (онімів) та особливостей їхнього відтворення в українських перекладах турецьких художніх текстів. Проаналізовано власні назви, встановлено їхні класи (лексико-тематичні групи) та типові способи передачі ...
1469966
   Турецькі героїчні епоси : дастани / переклад та літ. обробка віршів з турецької мови Ф. Арнаут, М. Василенко, К. Шпорт ; [ за ред. Л. Копаниці ]. – Київ : Київський університет, 2009. – 167 с. – ISBN 978-966-439-136-5
1469967
  Сухомлинов О. Турецькі інспірації польського романтика з Житомирщини: життя і творчість Міхала Чайковського // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000" ; редкол.: Ю. Буряк, О. Буценко, І. Гирич [та ін.]. – Київ, 2014. – 2013. Вип. 1 (95), кн. 1 : Україна - Туреччина. – С. 411-424. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-58-9
1469968
  Халимоненко Г. Турецькі лексичні запозичення в українській мові // Uluslararasi Turkiye-Ukrayna iliskileri sempozyumu: Kazak donemi (1500-1800). Bildiriler / ed.: V. Melnik, M. Alpagru, Y. Ozturk [et al.]. – Istanbul : Camlica, 2015. – С. 721-733. – (Camlica Basim Yayin ; 178). – ISBN 978-605-9964-56-2
1469969
   Турецькі прислів"я та приказки. – Київ, 1985. – 197с.
1469970
  Туранли Ф. Турецькі рукописні документи як джерела інформації з історії України другої половини XVI ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 73-83. – (Історія ; вип. 2 (133)). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджуються архівні документи, які містять відомості з історії України періоду розвитку українського козацтва, зокрема про військову діяльність гетьмана Дмитра Вишневецького. Розглядається політика Високої Порти, спрямована на запобігання ...
1469971
  Покровська І.Л. Турецькі та українські традиційні звичаї зустрічі весни у фольклористичному аспекті // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2007. – Вип. 19, ч. 2. – С. 98-102
1469972
  Волинець А. Турецькі трудові мігранти у ФРН в 1961–1990 роках: проблема дискримінації жінок, молоді та дітей // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; редкол.: Патриляк І.К., Капелюшний В.П., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 52. – C. 96–101. – ISSN 2309-9356
1469973
  Покровська І.Л. Турецькі фразеологізми з компонентом-ентомонімом // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 2. – С. 71-75
1469974
  Габер Є.В. Турецько-американські відносини в контексті Великого Близького Сходу: перспективи та проблеми співробітництва // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 90, ч. 1. – С. 9-11
1469975
  Чубарова Р. Турецько-грецькі відносини: конфліктність та шляхи подолання // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 88, ч. 1. – С. 10-11
1469976
  Ситковецька І.В. Турецько-ізраїльські відносини: чергова криза на Близькому Сході // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 1). – С. 84-86
1469977
  Ніколаєва Д.О. Турецько-йорданські двосторонні відносини: розбіжності на тлі спільних інтересів // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франків. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу [та ін.] ; голов. ред. В.М. Мойсишин. – Івано-Франківськ, 2019. – № 4 (56). – С. 99-108. – (Думка). – ISSN 2304-7410
1469978
  Щербань П.М. Турецько-мусульманське питання як фактор загострення суспільно-політичної кризи в Болгарії 1980-х рр. / П.М. Щербань, Т.Ю. Щербань // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2013. – Вип. 6. – С. 377-379. – ISBN 978-966-493-676-4
1469979
  Ількер Ясін Айдинкая Турецько-українське партнерство в економічних інтеграційних об"єднаннях : Автореф... кандид. економ.наук: 08.05.01 / Ількер Ясін Айдинкая; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 2000. – 19л.
1469980
  Аль-Азаві Хайдер Аділ Кадім Турецько-українське партнерство як чинник безпекової політики в Чорноморському регіоні / Аль-Азаві Хайдер Аділ Кадім // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2015. – Вип. 126, (ч. 2). – С. 36-44. – ISSN 2308-6912


  В статті проаналізовано процеси політичної трансформації країн Чорноморського регіону в системі безпекових вимірів Туреччини, України і США; підкреслено першочерговість контролю й дотримання безпекових імперативів у ході становлення стратегічного ...
1469981
   Турецько-український словник термінів образотворчого мистецтва : [налічує більше 1000 одиниць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Каф. тюркології ; [уклад.: Ф. Арнаут, К. Телешун, С. Сувид]. – Київ ; Чернівці : Букрек, 2019. – 47, [5] с. – Бібліогр.: с. 46-47. – ISBN 978-617-7770-20-5
1469982
   Турецько-український чорноморський діалог // DA Diyalog Avrasya : журнал: культурно-інформаційне видання / Платформа "Діалог Євразії" ; Укр. нац. комітет Платформи "Діалог Євразії". – Київ, 2012. – № 1 (3), спецвип. : Українська жінка - мати. – С. 64-65 : фото


  13 квітня Платформа "Діалог Євразії" (ПДЄ) разом із Одеським національним університетом ім. Іллі Мечникова організували круглий стіл, означений темою: "Турецько-український чорноморський діалог". У межах заходу було обговорено процеси співпраці в ...
1469983
  Дашкевич Я. Турецько-українські взаємовідносини в першій половині XX століття // Україна. Наука і культура / НАН України, Т-во "Знання" України. – Київ, 2009. – Вип. 35. – С. 62-72. – ISSN 0206-8001


  Інформаційні стосунки: національний аспект.
1469984
   Турецько-українські відносини в медіа-просторі // DA Diyalog Avrasya : журнал: культурно-інформаційне видання / Платформа "Діалог Євразії" ; Укр. нац. комітет Платформи "Діалог Євразії". – Київ, 2012. – № 1 (3), спецвип. : Українська жінка - мати. – С. 68-69 : фото


  Платформа "Діалог Євразії" (ПДЄ), яка об"єднує євразійських інтелектуалів, влаштувала в столиці Туреччини Анкарі переговори за участі делегації з поважних представників медіа-простору й народних депутатів України. В обговоренні в межах круглого столу ...
1469985
  Підвойний В. Турецько-українські літературні зв"язки // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 33, ч. 2 : Українсько-турецькі культурні взаємини. – С. 213-223


  З огляду на логіку викладу історії досліджень турецької мови та літератури в Україні необхідно розглянути тенденції розвитку тюркології у минулому й різноаспектність лінгвокультурологічної парадигми сучасних тюркологічних досліджень в освітянському та ...
1469986
  Аль–Азаві Хайдер Аділ Кадім Турецько–ізраїльські відносини й проблеми регіональної безпеки // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 107 (№ 4). – C. 458-463. – ISSN 2076-1554
1469987
  Ірфан Юнвер Насраттиноглу Турецько - українські - гагаузькі культурні стосункі // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.С. Снитко, О.П. Івановська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 33, ч. 1 : Гагаузька культура. – C. 9-16
1469988
  Підвойний В.М. Турецькомовна Шевченкіана: здобутки, проблеми, перспективи // Шевченкознавство в сучасному світі : монографія / Н.Л. Білик, І.П. Бондаренко, Г.Г. Верба, Т. Гаєв, [та ін.] Дзюба-Погребняк. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 382-403. – ISBN 978-966-439-715-2
1469989
   Турецькому центрові - 10 років / прес-центр // Київський університет. – Київ, 2013. – Вересень (№ 14/15). – С. 3


  Турецький центр інформації та досліджень Інституту філології нашого університету відзначив 10 років від дня заснування. Про досягнення центру, про співпрацю з Турецьким міжнародним агентством співробітництва та розвитку розповів директор центру зав. ...
1469990
  Замікула Г. Туреччина - Ізраїль: шляхи нормалізації двосторонніх відносин // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 3-9. – (Серія: Міжнародні відносини ; № 2 (327)). – ISSN 1729-360Х


  У статті розглянуто перспективи відновлення партнерських відносин між Туреччиною та Ізраїлем на сучасному етапі. Коротко схарактеризовано рівень двосторонньої співпраці наприкінці ХХ ст. й названо причини, які вплинули на її характер на початку ХХІ ст. ...
1469991
  Купчик О. Туреччина в зовнішній торгівлі УСРР (1921 - 1923 рр.) // Україна дипломатична : науковий щорічник / М-во закордонних справ України ; Дип. акад. України при М-ві закордонних справ України ; Ген. дирекція з обслуг. інозем. представництв [та ін.] ; голов. ред. А. Денисенко. – Київ, 2018. – Вип. 19. – С. 114-129. – ISBN 978-617-7446-57-5
1469992
  Широцький К. Туреччина в картинах Т.Шевченка. / К. Широцький. – с.
1469993
  Мартинов А. Туреччина віддаляється від ЄС // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 24 травня (№ 21). – С. 4


  "Високий представник ЄС Федеріка Могеріні висловила жаль з приводу того, що Туреччина, яка залишається країною-кандидатом, віддаляється від ЄС. Про це вона заявила у середу, представляючи журналістам річний звіт щодо реалізації політики розширення ЄС, ...
1469994
  Лігостова Оксана Туреччина для балуваних : спецрепортаж / Лігостова Оксана, Некрасов Андрій // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 6. – С. 72-80 : Фото
1469995
  Федорук Я.О. Туреччина та її васали у відносинах з Богданом Хмельницьким у 1654 році. : Автореф... наук: / Федорук Я.О.; НАН України. Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського. – К., 1996. – 24л.
1469996
  Папян Т.М. Туреччина та Чорноморські протоки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 93, ч. 2. – С. 141-145


  Ця стаття присвячена проблемі правового режиму Чорноморських проток. Правовий режим Чорноморських проток, що випливає з положень Конвенції Монтре 1936р., не відповідає сучасним потребам держав-користувачів. Підвищений рівень завантаженості та ...
1469997
  Пристайко О.Є. Туреччина у процесі розширення ЄС: від Люксембургу до Гельсінкі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 61-65. – (Міжнародні відносини ; Вип. 19)


  Для України, яка задекларувала своє прагнення інтегруватись до Європейського Союзу, досвід Туреччини є досить важливим. Багато спільного можна знайти в їх шляху до ЄС. Туреччина довго стояла "на черзі" на вступ, доки отримала у 1999 р. статус ...
1469998
  Волович О.О. Туреччина у сучасному світі: пошук нової ідентичності : збірник статей та аналітичних матеріалів / Волович О.О., Воротнюк М.О., Габер Є.В. ; Нац. ін-т стратегічних досліджень, Регіональний філіал у м. Одесі. – Одеса : Фенікс, 2011. – 403, [5] с. – Бібліогр.: с. 394. – ISBN 978-966-438-396-4
1469999
  Юрченко С. Туреччина як напрям виїзного туризму: сучасні реалії та перспективи розвитку / С. Юрченко, О. Юрченко // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 178-186. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 34). – ISSN 2078-4333
1470000
  Січень І. Туреччина як новий центр сили у світі. Складові успіху, проблеми та перспективи // БІНТЕЛ : журнал геополітичної аналітики / Незалежний аналіт. центр геополітичних досліджень "Борисфен Інтел" ; редкол.: О. Махно, Ю. Ільченко, Ю. Сергєєва [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (11), осінь. – С. 38-45
<< На початок(–10)1461146214631464146514661467146814691470(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,