Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1461146214631464146514661467146814691470(+10)В кінець >>
1468001
   Теоретичні REвізії / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; відп. ред. Т.І. Гундорова. – Київ : Стилос. – ISBN 978-966-8518-96-6
Вип. 1 : Європейська меланхолія. Дискурс українського окциденталізму. – 2008. – 160 с.
1468002
  Маріонда І. Теоретичні аспекти адаптації майбутніх учителів фізичної культури до професійної діяльності / І. Маріонда, Е. Сивохоп, В. Тулайдан // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галів ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2022. – № 2 (200), лютий. – С. 77-81. – ISSN 2308-4634
1468003
  Глущевський В. Теоретичні аспекти адаптації підприємств до ринкових умов / В. Глущевський, О. Головень // Формування ринкової економіки в Україні. Спецвипуск : науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2007. – Спецвипуск 16 : Проблеми економічної кібернетики. – С. 53-60. – ISSN 0201-758Х
1468004
  Пашнюк Л.О. Теоретичні аспекти адаптації підприємства до ринкових умов господарювання // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 1. – С. 76-81. – ISSN 1993-6788
1468005
  Берлач А. Теоретичні аспекти адміністративної відповідальності за порушення порядку провадження господарської діяльності / А. Берлач, Є. Фурманчук // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 7 (163). – С. 3-5
1468006
  Ковальчук Н.О. Теоретичні аспекти аналізу складу, структури активів та джерел їх фінансування / Н.О. Ковальчук, М.П. Федишин, А.В. Жаворонок // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Антонов А.В., Бакуменко В.Д. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 23, грудень. – С. 64-69. – ISSN 2306-6814
1468007
  Олешко А.А. Теоретичні аспекти антикризового регулювання національної економіки // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 11. – С. 86-87
1468008
  Рубаха М.В. Теоретичні аспекти антикризового управління економічною системою // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 9 : Напрями активізації експортної діяльності України. – С. 256-261. – ISSN 2222-4459
1468009
  Ведернікова С.В. Теоретичні аспекти банківської конкуренції // Перспективні напрями вітчизняної науки : зб. наук. праць, присвяч. 20-річчю Одес. ін-ту ПрАТ "ВНЗ "МАУП" / Міжрег. Акад. упр. персоналом, Одес. ін-т ; [редкол.: Каракасіді О.Ф., Стадник О.І., Ананьєв Є.П. та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2018. – С. 37-42. – ISBN 978-966-2710-92-2
1468010
  Бондарук Т. Теоретичні аспекти бюджетної децентралізації в контексті реформ державного управління в Україні / Т. Бондарук, О. Вінницька, М. Дубина // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамов В., Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М. [та ін.]. – Тернопіль, 2018. – Вип. 2 (55). – С. 7-19 : рис. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1818-5754
1468011
  Чернадчук В. Теоретичні аспекти бюджетної правотворчості // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 11. – С. 23-27.
1468012
  Бурбига В.А. Теоретичні аспекти вдосконалення методичної роботи кафедри вищого навчального закладу // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко О.Е.,Лазарєв М.І., Брюханова Н.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 56/57. – С. 25-31. – ISSN 2074-8922


  "Стаття присвячена одній із важливих проблем - теоретичному обґрунтуванню особливостей удосконалення методичної роботи кафедри ВНЗ. Методична робота є цілеспрямованою діяльністю кафедри вищого навчального закладу щодо забезпечення ...
1468013
  Гетьман-Пятковська Теоретичні аспекти взаємодії моралі і міжнародного права // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 18-25. – ISSN 1563-3349
1468014
  Жижченко Л. Теоретичні аспекти вивчення пейзажу в українській літературі / Л. Жижченко, Р. Князєва // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов"янськ, 2016. – Вип. 3 : Присвячено 20-річному ювілею філологічного факультету. – С. 288-295. – ISSN 2411-6548
1468015
  Тимошенко С.В. Теоретичні аспекти вивчення ринку споживчих товарів та послуг // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 60. – С. 72-78
1468016
  Дзюблюк О. Теоретичні аспекти визначення вартості грошей залежно від їх форм в обігу // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамов В., Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М. [та ін.]. – Тернопіль, 2018. – Вип. 1 (54). – С. 82-94. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1818-5754
1468017
  Семчик О.О. Теоретичні аспекти визначення держави як суб"єкта фінансового права // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 435-442. – ISSN 1563-3349
1468018
  Жувагіна І.О. Теоретичні аспекти визначення економічного потенціалу підприємства // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 6. – С. 19-21 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв
1468019
  Суща Л.М. Теоретичні аспекти визначення категорії відшкодування збитків // Збірник матеріалів Міжнародного Конгресу "Правові проблеми державно-приватного партнерства в умовах євроінтеграції", присвяченого 20-річчю Національного університету "Одеська юридична академія" : м. Одеса, 2-4 черв. 2017 р. / "Правові проблеми державно-приватного партнерства в умовах євроінтеграції", міжнар. конгр. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 241-244. – ISBN 978-966-419-304-4
1468020
  Бердо Р.С. Теоретичні аспекти визначення поняття "самоідентифікація студентства" // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко О.Е., Лазарєв М.І., Лунячек В.Е. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 62. – С. 86-94. – ISSN 2074-8922


  "Метою статті є уточнення, деталізація та теоретичне визначення сутнісних характеристик і механізмів самоідентифікації в студентів та його функцій у контексті реформування вищої освіти в Україні. Найчастіше досліджуються соціологічні та психологічні ...
1468021
  Паскар Теоретичні аспекти визначення форми цивільних процесуальних правовідносин / Паскар, АЛ // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2006. – С. 80-84. – (Правознавство ; Вип.311)
1468022
  Грабовська О.О. Теоретичні аспекти визначення функції прокуратури та мети участі прокурора у цивільному судочинстві // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 171-173. – (Юридичні науки ; вип. 81). – ISSN 1728-3817
1468023
  Шеремет А.М. Теоретичні аспекти використання інтерактивних технологій у навчально-виховному процесі закладів вищої освіти // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій університету "Україна" / Хмельницький інститут соціальних технологій університету "Україна". – Хмельницький, 2019. – № 17. – C. 37-39
1468024
  Самбор М. Теоретичні аспекти використання та реалізації державних інтересів та інтересів фізичних і юридичних осіб у кримінально-процесуальному законодавстві України // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 3. – С. 137-141.
1468025
  Виговський О.І. Теоретичні аспекти виникнення емісійного цінного паперу // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 22-25.
1468026
  Гаврилко П. Теоретичні аспекти відродження сільського господарства // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – С. 197-201. – (Економічні науки ; Вип. 2 квітень-червень). – ISSN 1993-0240


  У статті розглянуто сутність та роль кооперації в сільському господарстві. Наведено критерії відродження сільського господарства.
1468027
  Євтушевська О.О. Теоретичні аспекти власного капіталу підприємства: сутність та структура / О.О. Євтушевська, К.І. Чернов // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Лагодієнко В.В. ; редкол.: Буркинський Б.В., Башинська І.О., Бондаренко С.А. [та ін.]. – Одеса, 2020. – Т. 12, вип. 3. – С. 17-24. – ISSN 2312-847X
1468028
  Касич А.О. Теоретичні аспекти впливу процесів децентралізації на економічний розвиток країни // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 8 (182). – С. 16-21. – ISSN 1993-6788
1468029
  Ковальчук Г.О. Теоретичні аспекти впровадження інноваційних технологій навчання у професійній підготовці економістів у системі неперервної освіти // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2008. – Вип. 55. – С. 60-66. – ISBN 966-8847-12-1
1468030
  Бугера Ю.Ю. Теоретичні аспекти впровадження творчих та дослідницьких методів засвоєння термінології студентами в галузі спеціальної освіти // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2019. – Вип. 18, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2019 року. – С. 140-141
1468031
  Савчук І.Г. Теоретичні аспекти географічного вивчення міжнародного пасажирського залізничного сполучення // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 11. – С. 91-95. – Бібліогр.: 6 назв.
1468032
  Юрченко Л.А. Теоретичні аспекти деінфляційної політики в Україні // Науковий вісник Українського державного лісотехнічного університету : Збірник науково-технічних праць / Український державний лісотехнічний університет. – Львів, 2002. – Вип. 12.6 : Сучасна економічна теорія та проблеми її застосування. – С.67-71. – ISBN 5-7763-2435-1
1468033
  Лопаткіна І.В. Теоретичні аспекти державних замовлень в контексті економічної політики держави // Вісник Української академії банківської справи : теоретичний та науково-практичний журнал. Ювілейний випуск / Українська академія банківської справи. – Суми, 2007. – № 1. – С.18-25.
1468034
  Горобець І.В. Теоретичні аспекти джерел виникнення міжнародних конфліктів у Південній Азії // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 53-58. – (Міжнародні відносини ; Вип. 7, ч. 2)
1468035
  Зарічна О.В. Теоретичні аспекти діяльності комерційних підприємств / О.В. Зарічна, Я.В. Голубка, М.С. Молнар // Науковий вісник Мукачівського державного університету : журнал наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2015. – Вип. № 19 (14). – С. 250-255 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2311-8164
1468036
  Баріловська Т.А. Теоретичні аспекти договору найму житла // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Малишева Н.Р. (голов. ред.), Шемшученко Ю.С., Бошицький Ю.Л. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1. – С. 411-414. – ISSN 2219-5521
1468037
  Вовчак Ольга Теоретичні аспекти дослідження банківських інвестицій // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 24-39. – Бібліогр.: с. 25-36, 38. – ISSN 1682-2366


  У статті розглядаються теоретичні аспекти банківського інвестування, визначаються причини та необхідність здійснення банками інвестицій, їх класифікація, окреслюються функції банківського інвестування.
1468038
  Вовчак О. Теоретичні аспекти дослідження банківських інвестицій // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 24-39. – ISSN 1682-2366
1468039
  Кличковський С.О. Теоретичні аспекти дослідження впливу різних форм міжособистісної взаємодії на соціально-психологічний клімат виробничої групи // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Київ, 2018. – С. 67-78. – (Екологічна психологія ; т. 7, вип. 46). – ISSN 2072-4772
1468040
  Березовська Л.І. Теоретичні аспекти дослідження життєздатності особистості // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2017. – № 1 (48). – С. 26-30
1468041
  Петренко Л.М. Теоретичні аспекти дослідження інвестиційної діяльності // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету : збірник наукових праць / Кіровоградський національний технічний університет. – Кіровоград, 2012. – С. 330-334. – (Економічні науки ; вип. 22, ч. 2)


  В статті розкрито сутність поняття "інвестиційна діяльність", проаналізовані підходи до визначення її економічного змісту, досліджено співвідношення інвестиційна діяльність та інвестиційний процес.
1468042
  Кравченко Н.П. Теоретичні аспекти дослідження нотаріальної діяльності дипломатичних представництв // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 105, (ч. 1). – С. 141-152


  У статті розглянуто аспекти дослідження нотаріальної діяльності дипломатичних представництв.
1468043
  Мірошниченко О.В. Теоретичні аспекти дослідження питання національної економічної безпеки // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАНУ; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2007. – № 2. – С. 110-115. – ISSN 1729-7206
1468044
  Шевченко А.М. Теоретичні аспекти дослідження психологічного здоров"я особистості // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Українська Асоц. орг. психологів та психологів праці ; за науковою ред.: С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ, 2018. – № 1 (12). – С. 108-115. – Бібліогр.: 31 назв. – ISSN 2411-3190
1468045
  Клибанівська Т.М. Теоретичні аспекти дослідження самосвідомості особистості // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інститу психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 37-42. – Бібліогр.: 23 назв. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 51). – ISSN 2072-4772
1468046
  Єрмакова Т.Г. Теоретичні аспекти дослідження соціального самопочуття студентської молоді // Грані : науково-теоретичний альманах / Дніпропетров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; ГО "Центр соц.-політ. досліджень" ; голов. ред. Квітка С.А. ; редкол.: Іваненко В.В., Аяган Б.Г., Венгер Н.В. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Т. 20, № 7 (147). – C. 89-95. – ISSN 2077-1800
1468047
  Клочко А.О. Теоретичні аспекти дослідження стилю управління в керівників освітніх організацій // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко. – Київ, 2017. – С. 29-33. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 47). – ISSN 2072-4772


  "У статті проведено аналіз наукових підходів до визначення стилю управління керівників освітніх організацій. Теоретично обгрунтовано співвідношення понять «стиль управління» і «стиль керівництва» із розглянутих вихідних положень про співвідношення ...
1468048
  Шепеленко О.В. Теоретичні аспекти дослідження тіньової економіки // Економіка і управління : Науковий журнал / Європейський ун-т; Нац.авіаційний ун-т та інш. – Київ, 2005. – № 3. – С. 35-42.
1468049
  Ларін С.В. Теоретичні аспекти дослідження формування та захисту національних цінностей України // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т ; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2016. – № 2 (23). – С. 73-78
1468050
  Жила В.Г. Теоретичні аспекти дослідження фразеології в корейському мовознавстві // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання: збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 195-199
1468051
  Рибчук А.В. Теоретичні аспекти еволюції виробничої інфраструктури у глобальному середовищі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 110, (ч.1). – С. 118-123
1468052
  Харіна Теоретичні аспекти еколого-економічного регулювання діяльності підприємств / Харіна, 0.0. // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 25. – С. 278-283


  Розглянуто основні теоретичні засади економічної діяльності підприємств. Висвітлено сутність та складові еколого-економічного регулювання, запропоновано групування провідних важелів впливу та умови застосування.
1468053
  Дончак Л.Г. Теоретичні аспекти економічного розвитку та процес його формування / Л.Г. Дончак, І.В. Мартусенко // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2020. – С. 26-29. – (Економічні науки ; № 1). – ISSN 2307-5740
1468054
  Денисенко М.П. Теоретичні аспекти економічної безпеки підприємства в умовах невизначеності середовища / М.П. Денисенко, Д.І. Повзун // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 16, серпень. – С. 47-53. – ISSN 2306-6814
1468055
  Кочергіна Н.Л. Теоретичні аспекти економічної інтеграції України у світове господарство: шлях до Європи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 46-49. – (Економіка ; Вип. 42)


  Статтю присвячено висвітленню теоретичних проблем інтеграції України в Європейське Співтовариство. Автор звертає увагу на проект національної програми "Україна 2010", яка передбачає оздоровлення економіки і визначає можливості економічного зростання.
1468056
  Марунчак О. Теоретичні аспекти експортного та інвестиційного потенціалу в контексті формування податкового потенціалу України (регіону) // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – C. 218-225. – (Економічні науки ; Вип. 5/2). – ISSN 1993-0240
1468057
  Шебеліст С. Теоретичні аспекти жанру есею // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Журнал інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАНУ. – Київ, 2007. – № 11. – С.48-56. – ISSN 0236-1477
1468058
  Лизанчук В. Теоретичні аспекти журналістики. // Телевізійна й радіожурналістика : збірник науково-методичних праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – Вип. 6. – С. 3-14.
1468059
  Решетняк О.І. Теоретичні аспекти забезпечення наукової та науково-технічної діяльності в Україні : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.03 / Решетняк Олена Іванівна ; НАН України, Наук.-дослід. центр індустріальних проблем розвитку. – Харків, 2021. – 40 с. – Бібліогр.: 64 назви
1468060
  Крамарев Г.В. Теоретичні аспекти забезпечення сталого розвитку промисловості України : монографія / Крамарев Г.В. – Харків : Лібуркіна Л.М., 2019. – 559, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 256-276. – ISBN 978-617-7801-06-0
1468061
  Боднар Н.Р. Теоретичні аспекти забезпечення трудоресурсної безпеки України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизац. та моделюв. економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (214). – С. 101-108
1468062
  Вачевська Н.Л. Теоретичні аспекти заробітної плати в умовах ринкової економіки : економіка та соціальна політика // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 1. – С. 177-187. – Бібліогр.: 18 назв
1468063
  Мельник С.І. Теоретичні аспекти застосування антисипативного управління фінансовою безпекою підприємства // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5, березень. – С. 31-35 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2306-6792
1468064
  Підкова О.М. Теоретичні аспекти застосування концепції морфокліматичної зональності землі при дослідженні ґрунтів і ґрунтового покриву // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (54). – С. 214-215. – ISSN 2306-5680
1468065
  Денисенко А.А. Теоретичні аспекти застосування проектного інвестування в АПК // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 88-90. – (Економіка ; Вип. 75/76). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто методологічні та прикладні аспекти проектного інвестування в АПК. Сформульовано основні засади щодо ефективності використання інвестиційних проектів на сільськогосподарських підприємства. The methodological and applied aspects about ...
1468066
  Васюк О.В. Теоретичні аспекти застосування технології проектів в умовах вищого навчального закладу / О.В. Васюк, Н.П. Романенко // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – Вип. 159, ч. 4. – С. 37-44. – (Серія "Педагогіка. Психологія. Філософія"). – ISSN 2222-8624


  Проаналізовано методологічні підходи щодо визначення змісту поняття "проект" та сформульоване власне бачення його сутності; розкриті класифікації проектів, етапи їх здійснення.
1468067
  Савченко А.В. Теоретичні аспекти здійснення грошово-кредитної політики в умовах виходу з фінансово-економічної кризи // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / Черкаський, державний технологічний університет. – Черкаси, 2013. – С. 172-176. – (Серія: Економічні науки ; вип. 33, ч. 2). – ISSN 2306-4420
1468068
  Макаренко А.С. Теоретичні аспекти здійснення суддівського розсуду при призначенні покарання // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2011. – № 6 (130). – С. 44-48
1468069
  Белова І. Теоретичні аспекти зовнішньоекономічної діяльності інституційних одиниць в Україні / І. Белова, Н. Семенишенка // Економічний дискурс : міжнародний науковий журнал / Львів. торговельно-екон. ун-т ; Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; голов. ред. Башнянин Г.І. ; редкол.: Анісіч З., Барроз Р., Білан Ю. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – Вип. 2. – С. 65-75. – ISSN 2410-0919
1468070
  Яременко О.О. Теоретичні аспекти золотовалютних резервів // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 11. – С. 114-116
1468071
  Навроцька Н. Теоретичні аспекти інвестиційного процесу // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – № 5 (119). – С. 40-42. – ISSN 1728-9343
1468072
  Прушківська Е.В. Теоретичні аспекти інклюзивного розвитку та його роль в сучасних умовах / Е.В. Прушківська, М.В. Дерев"ягін // Економічний вісник Національного гірничого університету : науковий журнал / Нац. техн. ун-т "Дніпровська політехніка" (Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірничий ун-т") ; Ін-т економіки промисловості НАН України ; голов. ред. Г.М. Пилипенко ; редкол.: Л.Б. Баранник, А.В. Бардась, І.П. Булєєв [та ін.]. – Дніпро, 2018. – № 2 (62). – С. 24-33. – ISSN 2073-9982
1468073
  Карпухно І. Теоретичні аспекти інноваційного розвитку України // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2010. – № 5 (105). – С. 33-37. – ISSN 1728-9343
1468074
  Лелюх В.В. та інш. Теоретичні аспекти іноземного інвестування в Україні // Державний інформаційний бюлетень про приватизацію / Фонд державного майна України. – Київ, 2002. – № 9. – С.54-55
1468075
  Штелик С.П. Теоретичні аспекти інстанційної організації судової системи України // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2011. – № 8 (131). – С. 37-43
1468076
  Танько Н. Теоретичні аспекти інтерактивного навчання іноземних мов у вищих навчальних закладах // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; редкол.: М. Степаненко, А. Бойко, Й. Гінек [та ін.]. – Полтава, 2016. – Вип. 66/67. – C. 122-130. – ISSN 2075-1478
1468077
  Бейліс Л.І. Теоретичні аспекти інформаційного забезпечення наукової діяльності у бібліотеках // Наукові праці науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О.Сухомлинського / Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського. – Київ, 2008. – Вип. 1 : Науково-інформаційне забезпечення освітянської галузі України. – С. 37-44. – ISBN 978-966-529-203-6
1468078
  Корнєв Юрій Геннадійович Теоретичні аспекти інформаційного забезпечення підприємницької діяльності // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 5. – С. 30-36. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті досліджено теоретичні та практичні проблеми інформаційного забезпечення підприємницької діяльності. Проаналізовано вплив інформації на діяльність суб"єктів підприємництва, її роль у формуванні цивілізованого підприємницького середовища в ...
1468079
   Теоретичні аспекти керування варіабельністю в сімействах програмних систем / К.М. Лавріщева, О.О. Слабоспицька, А.Л. Колесник, Г.І. Коваль // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 151-158. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Визначено вимоги до керування варіабельністю - здатністю артефактів сімейства програмних систем (СПС) бути зміненими, налаштованими чи конфігурованими для застосування в певному контексті. На підтримку вимог запропоновано узгоджені моделі ...
1468080
  Ментух Н. Теоретичні аспекти класифікації лізингу / Н. Ментух, О. Шевчук // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2017. – Вип. 1 (9). – С. 75-80. – ISSN 2524-0129
1468081
  Плавич С.В. Теоретичні аспекти класифікації правотворчості // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 71-76.
1468082
  Фурсова В. Теоретичні аспекти класифікації сек"юритизації активів : фінансовий ринок // Вісник Національного банку України. Додаток. Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності : спецвипуск / Національний банк України. – Київ, 2009. – Вип. 11 (164) : Іноземні векселі: законодавче регулювання змісту та форми / Ю М, Мороз /. – С. 56-59 : Табл. – Бібліогр.: 14 назв
1468083
  Фурсова В. Теоретичні аспекти класифікації сек"юритизації активів // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2009. – № 11 (165). – С. 56-59
1468084
  Чобаль Л.Ю. Теоретичні аспекти конкурентної стійкості підприємств туристичного бізнесу / Л.Ю. Чобаль, Л.І. Тороній // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизац. та моделюв. економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (214). – С. 82-87
1468085
  Васильков Є.В. Теоретичні аспекти конкурентоспроможності продукції аграрних підприємств // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2018. – Вип. 290. – C. 15-21. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586
1468086
  Стрішенець О. Теоретичні аспекти конкуренції на регіональних ринках житлової нерухомості / О. Стрішенець, К. Павлов // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2017. – № 3 (11). – С. 7-12. – ISSN 2411-4014
1468087
  Веретенникова Т.А. Теоретичні аспекти консультативної діяльності адвоката // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. – Київ, 2016. – № 5. – С. 62-67


  Стаття присвячена визначенню правової природи консультативної діяльності адвоката, її поняття та види. Також, дослідженню теоретичних положень щодо поділу консультативної діяльності на етапи та виділенню технологічних, психологічних, тактичних прийомів ...
1468088
  Пімоненко Т.В. Теоретичні аспекти концепції маркетингу зелених інвестицій / Т.В. Пімоненко, О.В. Люльов, Я.О. Ус // Економічний вісник Національного гірничого університету : науковий журнал / Нац. техн. ун-т "Дніпровська політехніка" (Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірничий ун-т") ; Ін-т економіки промисловості НАН України ; голов. ред. Г.М. Пилипенко ; редкол.: Л.Б. Баранник, А.В. Бардась, І.П. Булєєв [та ін.]. – Дніпро, 2018. – № 4 (64). – С. 180-190. – ISSN 2073-9982
1468089
  Соломаха А.Д. Теоретичні аспекти концепції фінансового маркетингу // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 163-165. – ISBN 978-617-7069-02-6
1468090
  Білявська Л.В. Теоретичні аспекти кооперативного підприємництва // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2007. – № 12. – С. 64-67.
1468091
  Солов"ян Ю. Теоретичні аспекти корпоративного управліня в сучасних умовах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 51-54. – (Економіка ; вип. 99/100). – ISSN 1728-3817


  Присвячено визначенню теоретичного змісту категорій корпоративного управління на основі порівняльного ана-лізу їх сучасних інтерпретацій зарубіжними і вітчизняними вченими. Уточнено сутність таких економічних категорій, як "корпорція" та "корпоративне ...
1468092
  Котюк І. Теоретичні аспекти криміналістичної ідентифікації : Монографія / І. Котюк; КНУШТ. – Київ : Київський університет, 2004. – 208с. – ISBN 966-594-500-9
1468093
  Бочковський А.П. Теоретичні аспекти критеріальної оцінки потенціалу ефективності системи управління охороною праці // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський, державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2015. – № 12. – С. 163-170 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2078-4643
1468094
  Котович В. Теоретичні аспекти лінгвокультурологічного дослідження ойконімії України // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: Скотна Н.В., Федурко М.Ю., Яремко Я.П. [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – С. 42-52. – (Серія "Філологія" ; вип. 40). – ISSN 2522-4557
1468095
  Сабірова А. Теоретичні аспекти маркетингової стратегії страховика // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 55-58. – (Економіка ; Вип. 133). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто особливості маркетингової стратегії страхової компанії в умовах економічної нестабільності. Розглядаються такі елементи маркетингової стратегії, як цінова стратегія, політика в галузі розробки нових страхових продуктів, за допомогою ...
1468096
  Межуєва А.А. Теоретичні аспекти міжнародного співробітництва в умовах глобалізаційних процесів // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Ворона П.В., Новак-Каляєва Л.М., Бєльська Т.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (17). – С. 98-101. – (Серія: Державне управління ; № 1 (17)). – ISSN 2617-0515
1468097
  Івахненков С. Теоретичні аспекти моделювання в аналізі та господарському контролі // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 9, ч. 1. – С. 10-14. – ISSN 1993-0259
1468098
  Чорний О. Теоретичні аспекти моделювання національної економіки засобами економічної кібернетики та бізнес-інформатики // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технологіч. ун-т ; голов. ред. Шкарлет С.М. ; редкол.: Н.М. Вдовенко, Л.М. Газуда, М.В. Газуда [та ін.]. – Чернігів, 2018. – № 3 (15). – С. 41-48. – ISSN 2411-5215
1468099
  Бадюл Л.В. Теоретичні аспекти моделювання протестного іміджу в соціальній мережі: український "Євромайдан" 2013-2014 рр. // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2016. – С. 77-86. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 2 (26)). – ISSN 2219-8741
1468100
  Ковалів М. Теоретичні аспекти надання пріоритетних послуг у контексті розвитку системи електронних послуг в Україні / М. Ковалів, М. Малець // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2018. – № 906. – С. 85-93. – (Серія: Юридичні науки ; вип. 20). – ISSN 0321-0499
1468101
  Аріон О.В. Теоретичні аспекти оптимізаційного ландшафтно-екологічного аналізу територій природно-заповідного фонду // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 19-21. – Бібліогр.: Біюліогр.: 3 назви. – (Географія ; Вип. 45)


  Надано визначення та розкрито основні теоретико-методологічні положення оптимізаційного ландшафтно-екологічного аналізу природоохоронних територій, основні напрями та принципи їх оптимізації.
1468102
  Чміль Г. Теоретичні аспекти організації аудиту маркетингу на торговельному підприємстві / Г. Чміль, Г. Верзілова // Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації : міжнародний науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; голов. ред. Бруханський Р.Ф. ; редкол.: Алшарарі Н., Дюранкев Б., Задорозний З.-М.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – Вип. 1. – С. 89-97. – ISSN 2410-0706
1468103
  Відякін М.М. Теоретичні аспекти організації єврооблігаційних позик комерційних банків // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 72, ч. 2. – С. 89-94.
1468104
  Каричковський В.Д. Теоретичні аспекти організації самостійної роботи студентів у вищих навчальних закладах України // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2017. – Вип. 36. – С. 107-110. – (Серія "Педагогічні науки"). – ISSN 2521-1757
1468105
  Біла М.Р. Теоретичні аспекти організації фізичного виховання студентів у закладах вищої освіти // Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; редкол.: І.І. Стасюк, Е.О. Жигульова, Р.Б. Чаплінський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2019. – Вип. 8. – С. 17-21
1468106
  Заярна І. Теоретичні аспекти осмислення необароко в сучасному літературознавстві // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 11 : Теорія літератури у вищій школі. – С. 108-114
1468107
  Рассказов О.І. Теоретичні аспекти оцінки впливу потенціалу агропромислових формувань на розвиток економіки України // Науковий вісник Полісся : науковий економічний журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технол. ун-т ; редкол.: Шкарлет С.М., Коваленко Л.О., Гонта О.І. [та ін.]. – Чернігів, 2019. – Вип. 2 (18). – С. 147-156. – ISSN 2410-9576
1468108
  Машкіна В.В. Теоретичні аспекти оцінки забруднення атмосферного повітря у межах великого міста // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – Вип. 20. – С. 80-84 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2075-1893
1468109
  Ковальчук С. Теоретичні аспекти оцінки надходження прямої сонячної радіації для негоризонтальних квазіодновимірних об"єктів // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 35-45 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 35)). – ISSN 2311-3383
1468110
  Білошапка В. Теоретичні аспекти оцінки якості банківських послуг / В. Білошапка, А. Корчан // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2013. – № 4 (112). – С. 78-83 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1605-2005
1468111
  Яркіна Н.М. Теоретичні аспекти оцінювання ефективності управління підприємством // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 3. – С. 279-285 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2222-0712
1468112
  Воробйова Н.М. Теоретичні аспекти оцінювання ефективності управлінської діяльності керівників закладів загальної середньої освіти // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко О.Е., Лазарєв М.І., Брюханова Н.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 61. – C. 56-64. – ISSN 2074-8922
1468113
  Шевченко О.В. Теоретичні аспекти оцінювання міжнародного бренду країни // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 79, ч. 1. – С. 91-100
1468114
  Устинова І.Г. Теоретичні аспекти оцінювання фінансового стану підприємства / І.Г. Устинова, Т.М. Горак // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2007. – № 577 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 389-393. – ISSN 0321-0499
1468115
  Чередниченко Н.Ю. Теоретичні аспекти підготовки вчителів профільних загальноосвітніх навчальних закладів у європейській педагогічній освіті // Наукові записки : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – С. 142-146. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 182). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1468116
  Лебідь О. Теоретичні аспекти підготовки майбутнього керівника загальноосвітнього навачального закладу до стратегічного управління в умовах магістратури // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 65-71. – (Серія: Педагогічні науки ; № 2 (304)). – ISSN 1729-360Х
1468117
  Кандагура К.С. Теоретичні аспекти побудови взаємовідносин органів державної влади з громадськістю через засоби масової інформації // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2010. – Вип. 3 (35). – С. 209-214. – (0). – ISSN 2078-9165
1468118
  Синчак В.П. Теоретичні аспекти побудови податкової системи в сільському господарстві // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 4. – С. 341-348. – (Право. Економіка. Управління)
1468119
  Скопюк-Стеценко Теоретичні аспекти побудови університетських порталів / Скопюк-Стеценко, О.М. Ткаченко // Київський національний університет у XXI столітті : тези ювілейної науково-теоретичної конференції, присвяченої 170-річчю Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 24 червня 2004 року / КНУТШ ; [оргком.: В.В. Скопенко (голова оргком.) ; заступники: О.В. Третяк, В.П. Гондюл, А.М. Гуржій, А.К. Шидловський та ін.]. – Київ : Київський університет, 2004. – С. 87-88
1468120
  Коваль О.В. Теоретичні аспекти податкового регулювання суб"єктів індустрії програмної продукції // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. економічний ін-т ; редкол.: Манцуров І.Г., Сігайов А.О., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 6 (181). – С. 43-47
1468121
  Басс В.О. Теоретичні аспекти поняття місцевої міліції в Україні та муніципальної поліції зарубіжних коаїн // Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених : науково-практичний збірник / Міністерство внутрішніх справ України. – Київ, 2009. – № 80. – С. 3-7.
1468122
  Аккурт В.Є. Теоретичні аспекти поняття сугестивності в лінгвістиці // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : збірник наукових праць / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2019. – С. 5-17. – (Лінгвістичні науки ; № 28). – ISSN 2616-5317
1468123
  Гетьманцев О.В. Теоретичні аспекти поняття цивільної процесуальної форми // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича. – Чернівці, 2002. – С.43-47. – (Правознавство ; Вип. 161). – ISBN 966-568-573-2
1468124
  Мусієнко А. Теоретичні аспекти правового регулювання вилучення донорських органів та тканин людини в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 61-63. – (Юридичні науки ; вип. 93). – ISSN 1728-3817


  Статтю присвячено узагальненим результатам дослідження теоретичних питань правового регулювання вилучення донорських органів та тканин людини. Статья посвящена обобщенным результатам исследования теоретических вопросов правового регулирования изъятия ...
1468125
  Петлюк Ю. Теоретичні аспекти правового режиму земель оздоровчого призначення // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 3. – С. 101-104.
1468126
  Скрипіна Ю.В. Теоретичні аспекти правового статусу слідчого судді за проектами КПК України // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 94. – С. 163-169. – ISSN 0201-7245
1468127
  Гармаш Є.В. Теоретичні аспекти прийняття управлінських рішень в митній службі // Митна справа : Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2005. – № 6. – С. 50-54
1468128
  Чала О. Теоретичні аспекти проблем розвитку екологічного законодавства та шляхи їхнього вирішення // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2012. – № 9 (123). – С. 58-60
1468129
  Раєвська Я.М. Теоретичні аспекти проблеми підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери до міжпрофесійної взаємодії // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2018. – Вип. 17, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 4-5 квітня 2018 року. – С. 152-153
1468130
  Акулов-Муратов Теоретичні аспекти прогнозування поведінки акторів-стейкхолдерів у процесі міжнародних відносин у світі, що хаотично глобалізується // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2010. – Вип. 16 : Зовнішня політика, світова дипломатія і світовий порядок: зміст, закономірності, механізми розвитку. – С. 204-211. – ISBN 966-7196-06-2 (В16)
1468131
  Косовець М.В. Теоретичні аспекти простого минулого часу в сучасній англійській мові // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; голов. ред. Є.М. Степанов ; редкол.: В.І. Аннушкін, Р. Гусман Тирадо, Т.І. Домброван [та ін.]. – Одеса, 2018. – № 30. – С. 71-75. – ISSN 2307-4558
1468132
  Зосименко О. Теоретичні аспекти професійної підготовки соціальних працівників до реалізації соціально-реабілітаційного напряму // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, О.А. Біда, Ю.А. Бондаренко [та ін.]. – Суми, 2020. – № 2 (96). – С. 44-52. – ISSN 2312-5993
1468133
  Салата Г. Теоретичні аспекти професійної української термінології бібліотечно-інформаційної галузі: нотатки до проблеми // Інформація, комунікація та управління знаннями в глобалізованому світі : матеріали Міжнар. наук. конф. (15 трав. 2018 р.) / М-во освіти і науки України ; М-во культури України, Ін-т модернізації змісту освіти [та ін.] ; [упоряд.: Т.Ю. Гранчак ; редкол.: В.В. Бездрабко, Л.М. Галаган, Т.Ю. Гранчак та ін.]. – Київ : КНУКіМ, 2018. – С. 124-126
1468134
  Марченко А.О. Теоретичні аспекти психологічного забезпечення професійної діяльності суддів // Юридичний бюлетень : науковий журнал / М-во внутр. справ України, Одес. держ. ун-т внутр. справ України ; М-во юстиції України, Головне територіальне управ. юстиції у Херсон. обл., Асоц. нотаріусів Херсон. обл. ; редкол.: Предместніков О.Г. [та ін.]. – Одеса, 2016. – Вип. 3 (3). – С. 153-159. – ISSN 2414-4207
1468135
  Галазюк Н.М. Теоретичні аспекти регулювання дохідності природних монополій // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : Збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2006. – Вип. 16.3. – С. 162-167. – ISBN 5-7763-2435-1
1468136
  Захарчук С.С. Теоретичні аспекти ризик-менедженту у банках України // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2013. – Вип. 1 (20). – С. 18-22
1468137
  Савелко Т. Теоретичні аспекти ринку банківських послуг України // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 8. – С. 27-32. – ISSN 0131-775Х
1468138
  Чернадчук В.Д. Теоретичні аспекти розвитку бюджетних правовідносин // Фінансове право : щоквартальний науково-юридичний журнал / НДІ фінансового права. – Ірпінь, 2009. – № 1 (7). – С. 33-37.
1468139
  Черкас Н.І. Теоретичні аспекти розвитку глобальних мереж і ланцюгів вартості: нова парадигма глобалізації // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 3 : Ухилення від сплати податків в Україні: причини та методи боротьби. – C. 52-59. – ISSN 2222-4459
1468140
  Прохорчук І.В. Теоретичні аспекти розвитку міжнародного ділового туризму в Україні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 110, (ч. 2). – С. 116-123


  Статья посвящена освещению тенденций развития международного делового туризма в Украине, исследует географию туризма в мире, рассматривается роль делового туризма как наиболее перспективного и приоритетного вида туризма. Сделан анализ современного ...
1468141
  Мельник С.М. Теоретичні аспекти розвитку монополізованих ринків житлово-комунальних послуг : державне регулювання // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 9. – С. 21-29 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
1468142
  Бутко М.П. Теоретичні аспекти розвитку транзитного потенціалу регіонів України / М.П. Бутко, О.В. Мініна // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 84-92. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
1468143
  Шегда А. Теоретичні аспекти розробки сучасної концепції підготовки менеджерів // Вища школа : науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2001. – № 1. – С.26-33 : ф. автора. – ISSN 1682-2366
1468144
  Васюткіна Н.В. Теоретичні аспекти розуміння категорії "розвиток підприємства" // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 2. – С. 236-242 : табл., рис. – Бібліогр.: 42 назв. – ISSN 2222-0712
1468145
  Мафтин Н. Теоретичні аспекти розуміння поняття "стиль" як літературознавчої категорії // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2009. – С. 85-91. – (Філологія ; Вип. 23/24)
1468146
  Хлобистов Є. Теоретичні аспекти соціально-економічного дослідження екологічної безпеки // Економіка України : Політико- економічний ж-л / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАН. – Київ, 2002. – № 6. – С.70-76. – ISSN 0131-775Х
1468147
  Ладиченко В. Теоретичні аспекти співвідношення вертикальних обмежень та принципу свободи договору / В. Ладиченко, І. Кравцова // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Бакалінська О.О., Бобрик В.І., Вавженчук С.Я. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4 (302). – С. 163-170. – ISSN 2663-5313
1468148
  Федотова Ю.В. Теоретичні аспекти становлення регіональних кластерних моделей // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2010. – Вип. 1 (33). – С. 231-234. – (0). – ISSN 2078-9165
1468149
  Литвиненко О.І. Теоретичні аспекти створення бази геоданих SDE масштабу 1:50 000 на територію України // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 28. – С. 323-327
1468150
  Карлін М.І. Теоретичні аспекти стимулювання праці в умовах фінансової нестабільності : економічна теорія // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 2. – С. 3-9
1468151
  Манжола В.А. Теоретичні аспекти стратегічного партнерства / В.А. Манжола, І.І. Жовква // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2004. – Вип. 10, ч.1 : Зовнішня політика і дипломатія: погляд із 21 століття. – С. 65-77. – ISBN 966-7196-06-2
1468152
  Сімонова В.С. Теоретичні аспекти стратегічного управління комплексним розвитком регіону // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2007. – № 1. – С. 145-152. – ISSN 1562-0905
1468153
  Мягких І.М. Теоретичні аспекти стратегічного управління конкурентоспроможністю економічного потенціалу споживчої кооперації // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2007. – Вип. 21. – С. 140-145.
1468154
  Щетіна І.А. Теоретичні аспекти сутності власного капіталу // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 377-381. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
1468155
  Нечепурний Н.В. Теоретичні аспекти сутності економічного стану сільськогосподарського підприємства // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2009. – № 6 (176). – С. 77-83
1468156
  Дишко І.Ю. Теоретичні аспекти сутності і класифікації адміністративних витрат : бухгалтерський облік, аналіз та аудит / І.Ю. Дишко, Ю.Ю. Штулер // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 5 (107). – С. 222-227 : Табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
1468157
  Спасів Н.Я. Теоретичні аспекти сутності капіталу підприємницьких структур // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : Науковий збірник / Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2005. – Вип. 1. – С.23-27
1468158
  Говорушко Т.А. Теоретичні аспекти сутності контролінгу і різних його моделей / Т.А. Говорушко, Д.0. Кроніковський // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 1 (116). – С. 7-10
1468159
  Спасів Н.Я. Теоретичні аспекти сутності основного капіталу підприємницьких структур : фінанси підприємств // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 8. – С. 126-131. – Бібліогр.: 16 назв
1468160
  Гринько О. Теоретичні аспекти сутності та визначення диверсифікації кредитного портфеля банку : фінансовий ринок // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2011. – № 4 (182 ). – С. 38-45 : Рис. – Бібліогр.: 44 назви
1468161
  Новаковська І. Теоретичні аспекти та механізми оптимізації земельно-господарського устрою міст і впорядкування їх територій для містобудівних потреб // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2016. – № 5 (355), травень. – С. 46-50. – ISSN 1810-3944
1468162
  Владимирська Н.І. Теоретичні аспекти та особливості інвестиційної діяльності в Україні // Економічні інновації : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень. – Одеса, 2015. – Вип. 60, кн. 3. – C. 50-62
1468163
  Янків М.М. Теоретичні аспекти та особливості функціонування транскордонного регіону // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 11 (514) : Пандемія як загроза нового типу для економічної безпеки в умовах глобалізації. – С. 6-12. – ISSN 2222-4459
1468164
  Власюк Г.В. Теоретичні аспекти та тенденції в управління виробничими витратами на підприємствах у ринкових умовах // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 69-72. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
1468165
  Близнюк Т.П. Теоретичні аспекти теорії довгих хвиль М. Кондратьєва // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2005. – Вип. 89-2. – С. 186-193. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
1468166
  Каверцев Сергій Володимирович Теоретичні аспекти технології вирощування та наступної обробки напівпровідникових твердих розчинів на основі сполук А В : Автореф... кандид. техн.наук: 05.27.06 / Каверцев Сергій Володимирович; НАН України. Ін-тут фізики напівпровідн. – К., 1999. – 18л.
1468167
  Мілаш В. Теоретичні аспекти тлумачення господарського договору: історія і сучасність // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2004. – № 5. – С.31-36
1468168
  Купалова Г.І. Теоретичні аспекти трудової мотивації працівників військово-промислового комплексу в умовах конверсії / Г.І. Купалова, Д.М. Котій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 38-40. – (Економіка ; Вип. 66/67). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто теоретичні питання сутності мотивації праці та її складових у контексті конверсії військово-промислового комплексу. Сформульовано концептуальні підходи щодо моделі трудової мотивації.
1468169
  Стрішенець О. Теоретичні аспекти туристичних кластерів як детермінант соціально-економічного розвитку регіону / О. Стрішенець, О. Ляшенко // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2017. – № 4 (12). – С. 7-12. – ISSN 2411-4014
1468170
  Олех Н.Л. Теоретичні аспекти управління витратами виробництва на підприємствах у ринкових умовах // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 9 (124). – С. 156-159
1468171
  Шуміло О.С. Теоретичні аспекти управління витратами на підприємстві / О.С. Шуміло, А.А. Пакуліна, І.В. Далудіна // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 5 (508) : Креативна економіка: світовий досвід та виклики для України. – С. 306-311. – ISSN 2222-4459
1468172
  Іваннікова Н.А. Теоретичні аспекти управління людськими ресурсами підприємства // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 121-124. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
1468173
  Кудлай В.Г. Теоретичні аспекти управління маркетингом підприємства // Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2007. – № 2. – С. 7-9.
1468174
  Крупка М.І. Теоретичні аспекти управління механізмом кредитування довгострокових програм розвитку економіки в Україні / М.І. Крупка, Л.Б. Євтух // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 43-57.
1468175
  Тонких О.Г. Теоретичні аспекти управління мотиваційним процесом у сфері міжнародних економічних відносин // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 66, ч. 1. – С. 203-209.
1468176
  Малярчук І.І. Теоретичні аспекти управління податковими платежами підприємства / І.І. Малярчук, Л.П. Стеців // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизації та моделювання економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4 (239). – С. 44-51. – ISSN 2522-1620
1468177
  Павленко І.М. Теоретичні аспекти управління потенціалом підприємства // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 231-236.
1468178
  Козирєва О.В. Теоретичні аспекти управління проектними ризиками в ІТ-компаніях / О.В. Козирєва, М.Є. Іванов // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 12 (503) : Рентна плата за природний газ у контексті "голландської хвороби": українські реалії. – С. 420-425. – ISSN 2222-4459
1468179
  Борисова Т.М. Теоретичні аспекти управління ризиком на підприємстві : менеджмент // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 7. – С. 116-121 : Рис. – Бібліогр.: 12 назв
1468180
  Курмаєв П.Ю. Теоретичні аспекти управління соціально-економічним розвитком регіону // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 4 (83). – С. 154-157.
1468181
  Склярук І. Теоретичні аспекти факторного аналізу прибутку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 69-71. – (Економіка ; вип. 130). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено особливості факторного аналізу прибутку підприємств. Розкрито теоретичні основи методів визначення впливу факторів на формування прибутку підприємств та пошуку невикористаних резервів. Рассмотрено особенности факторного анализа прибыли ...
1468182
  Пузирьова П.В. Теоретичні аспекти фінансових інвестицій, їхні особливості, форми та стратегічні напрями / П.В. Пузирьова, Ю.Г. Ковальська // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 6 (133). – С. 83-86
1468183
  Коваль С. Теоретичні аспекти фінансових ресурсів банку // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 2. – С. 82-91. – ISSN 1818-5754
1468184
  Білоус І. Теоретичні аспекти фінансового забезпечення подолання бідності // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Вип. 4 (17). – С. 122-129. – ISSN 1818-5754
1468185
  Бровко Л.І. Теоретичні аспекти фінансового планування на державних підприємствах / Л.І. Бровко, О.В. Пасечник // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 17, вересень. – С. 38-44 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2306-6792
1468186
  Вінниченко О.В. Теоретичні аспекти фінансової стійкості банку / О.В. Вінниченко, В.В. Громакова // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 5 (508) : Креативна економіка: світовий досвід та виклики для України. – С. 375-381. – ISSN 2222-4459
1468187
  Зябіна Є.А. Теоретичні аспекти формування «зеленої» економіки в контексті сталого розвитку // Механізм регулювання економіки : міжнародний науковий журнал / Cум. держ. ун-т (СумДУ) ; Центр екон. досліджень (ЦЕД) ; Сум. обл. громад. орг. "Акад. підприємництва і менеджменту України" (СОГО АПМУ) [та ін.]. – Суми, 2016. – № 3 (73). – С. 116-121. – ISSN 1726-8699
1468188
  Подозьорова А.В. Теоретичні аспекти формування базових компетентностей майбутніх економістів у коледжі // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2018. – С. 113-116. – (Педагогічні науки ; № 2 (31)). – ISSN 2522-4360
1468189
  Турчин Л.Є. Теоретичні аспекти формування довіри до банківської системи // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 12. – С. 90-92 : рис. – Бібліогр.: 14 назв
1468190
  Пізняк Т.І. Теоретичні аспекти формування ефективної системи мотивації працівників на сільськогосподарському підприємстві // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. – Київ, 2019. – № 3. – С. 17-20 : табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2409-1944
1468191
  Гнатківський Б. Теоретичні аспекти формування іпотечного ринку // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – С. 93-103. – (Економічні науки ; Вип. 1). – ISSN 1993-0240
1468192
  Лапченко О.С. Теоретичні аспекти формування й оцінювання конкурентоспроможності підприємства // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 334-340. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
1468193
  Слободчикова Ю.В. Теоретичні аспекти формування конкурентного середовища // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 200-204. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
1468194
  Чемера Н.Я. Теоретичні аспекти формування конкурентоспроможного кадрового потенціалу // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2006. – № 554 : Проблеми економіки та управління. – С.215-221. – ISSN 0321-0499
1468195
  Городко М.В. Теоретичні аспекти формування логістичної системи молокопереробного підприємства // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 18, вересень. – С. 80-84. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-6792
1468196
  Коломієць О.В. Теоретичні аспекти формування маркетингової товарної політики підприємства // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 4 (71). – С. 25-29.
1468197
  Гусак Л.П. Теоретичні аспекти формування математичних компетентностей майбутніх економістів / Л.П. Гусак, І.О. Гулівата // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – С. 78-80. – Бібліогр.: 3 назв. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (40)). – ISSN 2524-0609
1468198
  Помазан Л.М. Теоретичні аспекти формування методики визначення показників ефективності виробництва і реалізації зерна // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 11, червень. – С. 74-78. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-6792
1468199
  Сас Б. Теоретичні аспекти формування оптимальної валютної зони // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2010. – Вип. 14 : Економічні науки. До 50-річчя Тернопільського національного економічного університету. – С. 129-134. – ISSN 1818-2682
1468200
  Сошка Н. Теоретичні аспекти формування податкових надходжень місцевих бюджетів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 47-49. – (Економіка ; вип. 116). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються теоретичні аспекти формування податкових доходів місцевих бюджетів в Україні. Обґрунтовано необхідність та розкрито основні пропозиції з удосконалення доходної частини місцевих бюджетів. The article considers theoretical ...
1468201
  Федорчук Л.П. Теоретичні аспекти формування професійної компетентності медичної сестри до роботи в інклюзивних закладах освіти // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2019. – C. 173-178. – (Серія 19 : Корекційна педагогіка та психологія ; вип. 37). – ISSN 2310-0893
1468202
  Герасимчук К.І. Теоретичні аспекти формування фінансів державних підприємств / К.І. Герасимчук, Т.Г. Бондарук // Стратегія розвитку України: економічний та гуманітарний виміри : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. пам"яті першого ректора Нац. акад. статистики, обліку та аудиту, д-ра екон. наук, проф., заслуж. економіста України Івана Ісаковича Пилипенка, Київ, 17 жовт. 2017 р. / Держ. служба статистики України, Нац. акад. статистики, обліку та аудиту ; [редкол.: Л.Є. Момотюк (голова), Т.Г. Бондарук, І.Ф. Надольний та ін.]. – Київ : Інформаційно-аналітичне агентство, 2017. – С. 59-61. – ISBN 978-617-571-143-9
1468203
  Філоненко М. Теоретичні аспекти функцій менеджменту податків / М. Філоненко, І. Баденко // Науковий вісник Академії державної податкової служби України : збірник наукових праць / Академія державної податкової служби України. – Ірпінь, 2000. – № 2. – С. 120-125-
1468204
  Олексійченко Н.О. Теоретичні аспекти функціонального призначення парків як основа для формування підходів до оцінювання естетичних якостей паркового середовища / Н.О. Олексійченко, Н.В. Гатальська // Наукові праці Лісівничої академії наук України : збірник наукових праць / Лісівнича академія наук України. – Львів, 2017. – Вип. 15. – С. 73-81 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 78-79. – ISSN 1991-606X
1468205
  Коцан Р.І. Теоретичні аспекти функціонування державних кордонів // Політичне життя : науковий журнал / Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса; редкол.: Нагорняк Т.Л., Примуш М.В., Неприцька Т.І. [та ін.]. – Вінниця, 2017. – № 1/2. – С. 54-62. – ISSN 2519-2949
1468206
  Санін О. Теоретичні аспекти функціонування опціонів // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 173-179. – (Серія економічна ; Вип. 34). – ISSN 0201-758Х
1468207
  Задирака Н.Ю. Теоретичні аспекти функціонування парламенту як органу законодавчої влади // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 118-121. – (Юридичні науки ; Вип. 49/51). – ISSN 1728-3817


  Подано загальну характеристику та порядок формування парламентів, структуру їх складових частин. The article deals with the general overview of parliaments, the structure of their components and the procedure for their formation.
1468208
  Дубина М. Теоретичні аспекти функціонування системи банківського іпотечного кредитування фізичних осіб в Україні / М. Дубина, Н. Разгуліна // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технологіч. ун-т ; голов. ред. Шкарлет С.М. ; редкол.: Н.М. Вдовенко, Л.М. Газуда, М.В. Газуда [та ін.]. – Чернігів, 2018. – № 4 (16). – С. 176-187. – ISSN 2411-5215
1468209
  Смєсова В.Л. Теоретичні аспекти функціонування системи відтворення економічних інтересів // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків), Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов. ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 1 : Реформування системи надання спрощень суб"єктам ЗЕД в Україні. – C. 8-13. – ISSN 2222-4459
1468210
  Ткач А. Теоретичні аспекти функціонування сукупного грошового обороту // Формування ринкової економіки в Україні. Спецвипуск : Науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2005. – Спецвипуск 15, Ч.1 : Обліково-аналітичні системи суб"єктів господарської діяльності в Україні. – С. 495-501. – ISBN 966-7574-11-3
1468211
  Тарасенко А. Теоретичні аспекти функціонування та розвитку факторингу / А. Тарасенко, С. Литвин, П. Дубина // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технологіч. ун-т ; голов. ред. Шкарлет С.М. ; редкол.: Абакуменко О.В., Вдовенко С.М., Гонта О.І. [та ін.]. – Чернігів, 2017. – № 3 (11). – С. 135-144. – ISSN 2411-5215
1468212
  Бритвєнко А.С. Теоретичні аспекти хеджування ф"ючерсними контрактами / А.С. Бритвєнко, С.В. Батрак, Г.Д. Хомічук // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу : науковий економічний журнал / Бердянський університет менеджменту і бізнесу. – Бердянськ, 2018. – № 3 (43). – С. 98-103. – ISSN 1997-4167


  "Надано визначення поняття «хеджування» та обгрунтовано діяльність хеджерів. Приведено класифікацію видів хеджування та позабіржових інструментів хеджування. Розглянуто типи, витрати і стратегії хеджування, а також його мета, переваги та недоліки. ...
1468213
  Дуда С.Т. Теоретичні аспекти щодо визначення поняття "капітал підприємства" / С.Т. Дуда, Т.І. Павук // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2012. – Вип. 22.8. – С. 217-220. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1468214
  Шкаріна В.А. Теоретичні аспети дослідження довідково-бібліографічного апарату бібліотеки // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2007. – № 2. – С. 34-43.
1468215
  Ковач Л.Л. Теоретичні виміри етносоціальних процесів у Донбасі // Соціальна історія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. історії для гуманітарних ф-тів. – Київ, 2011. – Вип. 7. – С. 58-64. – ISBN 978-966-171-414-3
1468216
  Стегній Олександр Теоретичні витоки та особливості інституціоналізації соціології довкілля // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2009. – № 3. – С.17-45. – ISSN 1563-3713
1468217
  Дейнеко О. Теоретичні вісі концепту соціальної згуртованості: переосмислюючи творчість Е. Дюркгейма // Український соціологічний журнал : наукове та інформаційне видання / Соціол. асоц. України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. Балакірєва О.М. ; редкол.: Бакіров В.С., Батаєва К.В., Воннер К. [та ін.]. – Харків, 2020. – Вип. 23. – С. 12-20. – ISSN 2077-5105
1468218
  Личенко І. Теоретичні га правові проблеми визначення поняття "законні інтереси громадян у сфері власності" // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 6 (186). – С. 44-47
1468219
  Кисіль С.С. Теоретичні детермінанти інноваційного розвитку сільськогосподарських підприємств // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 23, грудень. – С. 66-70. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2306-6792
1468220
  Корж М.О. Теоретичні джерела сучасних концепцій соціального конфлікту // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 60-61. – (Філософія. Політологія ; Вип. 36)
1468221
  Олексійчук Л.В. Теоретичні джерела церковної соціальної доктрини в католицизмі: харитативний напрямок // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (25-26 квітня 2017 року) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2017. – Ч. 6


  Соціальне вчення католицької церкви - це сукупність ідейно- політичних, соціально-економічних та етичних концепцій, розроблених богословами і схвалених Папою римським. Воно включає погляди на суспільство, державу, історію суспільства, революційні та ...
1468222
  Тополь О.В. Теоретичні долідження старіння: психологічні концепції розвитку особистості // Гілея : науковий вісник : історія, політологія, філософія / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова; Укр. Акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2008. – Вип. 16. – С. 276-284
1468223
  Припхан І.І. Теоретичні досіідження суспільної моралі у сучасній філософсько правовій науці // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 233-238. – ISSN 1563-3349
1468224
  Павлюк Т.С. Теоретичні дослідження бального танцю як основна складова культурологічного аналізу мистецтва хореографії // Культура і сучасність : альманах / Міністерство культури і мистецтв України; Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2008. – № 2. – С. 125-128
1468225
  Макара В.А. Теоретичні дослідження впливу металізації на динаміку дислокацій в кристалах кремнію / В.А. Макара, Л.П. Стебленко, А.М. Коломієць // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 324-330. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  Експериментально встановлена та теоретично проаналізована коренева залежність швидкості дислокації від часу затримки її в положенні старту. Розглянуто вплив точкових дефектів на енергію зародження парних перегинів в кристалах кремнію з твердофазними ...
1468226
  Збиранник О.М. Теоретичні дослідження електроенергетики України / О.М. Збиранник, З.І. Черненко, О.В. Гопта // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2008. – С. 247-251. – (Економічні науки ; Вип. 2 (44)). – ISSN 1728-4236
1468227
  Варламов Є.М. Теоретичні дослідження рецептури допоміжного матеріалу технологічного призначення для забезпечення екологічної безпеки виробів транспортних трубопровідних систем / Є.М. Варламов, В.Г. Котух, К.М. Палєєва // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв В.М., Сухонос М.К., Дядін Д.В. [та ін.]. – Харків, 2020. – Т. 4, вип. 157. – С. 134-139 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
1468228
  Рєпнова Т. Теоретичні дослідження та нормативно-правові засади психологічгої культури публічних службовців // Актуальні проблеми сучасного управління в соціально-економічних, гуманітарних та технічних системах : зб. наук. пр. за матеріалами XVI Міжнар. наук.-практ. конф., 19 листоп. 2020 р. / ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. Акад. упр. персоналом", Одес. ін-т, Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України ; [редкол.: О.Ф. Каракасіді та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2020. – С. 70-77. – ISBN 978-617-7768-17-2
1468229
  Ахромкін Є.М. Теоретичні дослідження та розрахунок місткості ринку праці // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 7. – С. 16-17 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
1468230
  Ляшко Л.П. Теоретичні засади "екологічної естетики" (А. Берлеант, Е. Брейді, А. Карлсон, Ю. Сепанмаа, Р. Хепберн) : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.08 / Ляшко Любов Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 204 арк. – Бібліогр.: арк. 184-204
1468231
  Корнелюк О.А. Теоретичні засади активізації транскордонного співробітництва міських поселень // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2016. – С. 173-182. – (Економічні науки ; вип. 4 (76)). – ISSN 2306-5478
1468232
  Готра Ю.Ю. Теоретичні засади аналізу фразеологічних одиниць сучасної англійської мови // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ф-т іноземної філології. – Ужгород, 2016. – Вип. 14. – С. 54-64. – ISBN 978-617-7132-63-8
1468233
  Мніщенко О.В. Теоретичні засади антикризового управління підприємством // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: О.А. Грішкова, Д.О. Баюра, Ю.І. Єхануков [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 1 (19). – С. 43-45
1468234
  Панухник О.В. Теоретичні засади біфуркаційності економічних систем в контексті трансформацій міжсуб"єктних зв"язків / О.В. Панухник, І.Б. Маркович // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 4 (178). – С. 51-57 : Табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
1468235
  Алексєєв В.М. Теоретичні засади взаємовідносин держави та суспільства в управлінні : монографія / Алексєєв В.М. ; Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – Чернівці : Технодркук, 2012. – 391, [1] с. – Бібліогр.: с. 359-391. – ISBN 978-966-8658-92-1
1468236
  Мазуренко Г.М. Теоретичні засади взаємодії виборчої і партійної систем // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 134-139. – (Філософія. Політологія ; вип. 38/41)


  На основі праць видатних політологів і власних спостережень автора аналізується взаємодія виборчої і партійної системи та встановлюється певна її закономірність.
1468237
  Івженко І.Б. Теоретичні засади взаємодії органів місцевого самоврядування та волонтерських рухів в умовах суспільних трансформацій // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 19, жовтень. – С. 111-115. – ISSN 2306-6814
1468238
  Ковкіна Є.В. Теоретичні засади вивчення мовленнєвого акту "погроза" у лінгвістичній експертизі писемного мовлення // Актуальні питання судової експертизи і криміналістики : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 150-річчю з дня народження Засл. проф. М.С. Бокаріуса (Харків, 18-19 квіть. 2019 р.) / М-во юстиції України, Харків. НДІ суд. експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса ; [редкол.: О.М. Клюєв (голова), О.П. Угровецький, Е.Б. Сімакова-Єфремян та ін.]. – Харків : ХНІДСЕ, 2019. – С. 219-221
1468239
  Коць Т.А. Теоретичні засади вивчення мовної норми // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: В.Г. Скляренко, О.О. Тараненко, В.А. Широков [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4. – С. 59-64. – ISSN 0027-2833
1468240
  Коць Т. Теоретичні засади вивчення оцінності в мові публіцистичного стилю // Культура слова : науково-популярне видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. мови. – Київ, 2015. – Вип. 84. – С. 123-131. – ISSN 0201-419
1468241
  Вахніна Л. Теоретичні засади вивчення українсько-польського етнокультурного пограниччя // Кодима: історія і культура порубіжжя східної і західної цивілізацій : одес. етногр. читання / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Іст. ф-т [та ін.] ; [редкол.: В.К. Борисенко, Л.К. Вахніна, О.М. Дзиговський та ін.]. – Одеса : ОНУ, 2016. – С. 79-86. – ISBN 978-617-689-163-5
1468242
  Хилько Олена Леонідівна Теоретичні засади визначення загроз національній безпеці України та шляхів її забезпечення : Дис. ... канд. політич. наук: 23.00.01 / Хилько О.Л.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 202л. – Бібліогр.: л.177-202
1468243
  Хилько Олена Леонідівна Теоретичні засади визначення загроз національній безпеці України та шляхів її забезпечення : Автореф. дис. ... канд. політ. наук: 23.00.01 / Хилько О.Л.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 16с. – Бібліогр.: 6 назв.
1468244
  Кулик О. Теоретичні засади визначення кредитоспроможності позичальника за споживчим кредитом // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 12 (168). – С. 231-234
1468245
  Козловська Л.В. Теоретичні засади визначення належних способів захисту права на обов"язкову частку у спадщині // Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Київ, 2013. – № 3 (12). – С. 141-150
1468246
  Голосніченко Д. Теоретичні засади визначення повноважень омбудсмана // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 8. – С. 9-12.
1468247
  Соколовська А. Теоретичні засади визначення податкового навантаження та рівня оподаткування економіки // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 7. – С. 4-12. – ISSN 0131-775Х
1468248
  Валігура К. Теоретичні засади визначення поняття механізму цивільно-правовогорегулювання // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 24-26
1468249
  Старовойт В.А. Теоретичні засади визначення понять "основні засоби" та "основні фонди" : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 6. – С. 68-69 : Табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв
1468250
  Шевчук В.П. Теоретичні засади визначення умов допустимості доказів // Проблеми реформування кримінального процесуального законодавства України в контексті європейських стандартів : тези доповідей та повідомлень наукового семінару (13 березня 2012 року) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Юридичний ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.С. Берзін, М.А. Погорецький та ін.]. – Київ, 2012. – С. 135-136. – ISBN 978-966-2571-07-3
1468251
  Бондарчук Н.Я. Теоретичні засади використання диференційованого підходу у фізичному вихованні населення різних вікових категорій та його оздоровче значення / Н.Я. Бондарчук, В.Д. Чернов // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – C. 34-37. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (41)). – ISSN 2524-0609
1468252
  Хоменко Л. Теоретичні засади використання інформаційно-комп"ютерних технологій в іншомовній підготовці студентів аграрних закладів вищої освіти // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. : 16-17 квіт. 2019 р. : присвяч. 95-тій річниці Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін.] ; [редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – Т. 1. – С. 92-94. – ISBN 978-966-698-271-4


  Оптимізація інноваційної освіти дорослих.
1468253
  Ступак О.Ю. Теоретичні засади використання системного підходу до процесу формування соціальної активності молоді в інститутах громадянського суспільства // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2019. – № 4 (129). – С. 33-41. – ISSN 2414-5076
1468254
  Курилін І.Р. Теоретичні засади використання спеціальних знань у розслідуванні злочинів // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 122-129.
1468255
  Марченко Г.В. Теоретичні засади виховної діяльності куратора студентської групи // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 38. – С. 302-307


  Узагальнено теоретичні основи виховної діяльності куратора, розкрито функціональні обов"язки, завдання і зміст роботи куратора, схарактеризовано принци правила виховної діяльності. The author systematizes theoretical foundations of ...
1468256
  Балабін В.В. Теоретичні засади військового перекладу : дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.16, 035, 03 / Балабін Віктор Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 609 арк. – Додатки: арк. 522-609. – Бібліогр.: арк. 462-521
1468257
  Балабін В.В. Теоретичні засади військового перекладу : автореф. дис. … д-ра філол. наук : 10.02.16 / Балабін Віктор Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 39 с. – Бібліогр.: 22 назви
1468258
  Чижов О.В. Теоретичні засади впливу банків і страховиків на зменшення тіньових грошових потоків : гроші, фінанси і кредит // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 9 (111). – С. 242-249 : Табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1993-6788
1468259
  Голосніченко Д. Теоретичні засади встановлення конституційних повноважень: історичні аспекти та сучасне державотворення // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 5. – С. 22-28.
1468260
  Розметова О.Г. Теоретичні засади державного регулювання розвитку рекреаційно-оздоровчо-туристичного комплексу // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 183-188. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401
1468261
  Бакуменко В.Д. Теоретичні засади державного управління : навч. посіб. / В.Д. Бакуменко, Л.М. Усаченко, О.В. Червякова ; Каб. Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів та природокористування України. – Київ : Інтерсервіс, 2013. – 174, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 170-174. – ISBN 978-617-696-075-1
1468262
  Черепанова В.О. Теоретичні засади державного управління туризмом та охороною культурної спадщини АР Крим / В.О. Черепанова, О.В. Мапишева // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 246-250. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
1468263
  Письменна Т. Теоретичні засади державного фінансового контролю: вітчизняний і зарубіжний досвід // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Вип. 4 (17). – С. 130-138. – ISSN 1818-5754
1468264
  Поліщук Є. Теоретичні засади діяльності фінансово-промислових груп // Ринок цінних паперів України : науковий, виробничо-практичний журнал. – Київ, 2012. – № 8. – С. 83-86 : табл. – Бібліогр.: 10 назв
1468265
  Хурчак А.Е. Теоретичні засади дослідження амбівалентних атитюдів в юнацькому віці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 47-51. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 15/16)


  Проаналізовано теоретичні засади дослідження амбівалентних атитюдів в юнацькому віці на основі праць західних психологів. Визначено умови і шляхи зниження рівня амбівалентних атитюдів, встановлено їх кореляти з особистісними диспозиціями. Значну увагу ...
1468266
  Алексенко В.Ф. Теоретичні засади дослідження амбівалентних атитюдів в юнацькому віці / В.Ф. Алексенко, А.Е. Хурчак // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 75, ч. 1. – С. 95-100.
1468267
  Заблоцька Р.О. Теоретичні засади дослідження економічної природи послуг // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 73, ч. 1. – С. 136-140
1468268
  Захаренко К. Теоретичні засади дослідження інформаційної безпеки // Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Митко А., Вознюк Є., Бояр А. [та ін.]. – Луцьк, 2018. – № 2 (4). – С. 107-116. – ISSN 2522-1663
1468269
  Хомутенко Л.І. Теоретичні засади дослідження кризових явищ і їх виникнення в умовах фінансової глобалізації // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2012. – Вип. 34. – С. 310-319
1468270
  Огієнко М.М. Теоретичні засади дослідження людського потенціалу у контексті процесного підходу // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3, лютий. – С. 68-71. – ISSN 2306-6792
1468271
  Безуглий П.Г. Теоретичні засади дослідження міграційних процесів // Політичне життя : науковий журнал / Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса; редкол.: Нагорняк Т.Л., Польовий М.А., Скопова О.І. [та ін.]. – Вінниця, 2018. – № 1. – C. 5-13. – ISSN 2519-2949
1468272
  Нечаєнко Т.В. Теоретичні засади дослідження мовної комунікації: культурологічний аспект // Культура і сучасність : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Вєдєнєєв Д.В. ; редкол.: Вєдєнєєв Д.В., Станіславська К.І., Афоніна О.С. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2. – C. 48-52. – ISSN 2226-0285
1468273
  Корольов К Д. Теоретичні засади дослідження освітнього середовища для обдарованих у зарубіжній науці // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Чепелєва Н.В., Моляко В.О., Балл Г.О. [та ін.]. – Житомир, 2013. – С. 46-61. – (Психологія обдарованості ; т. 6, вип. 9). – ISSN 2072-4772
1468274
  Верменич Я.В. Теоретичні засади дослідження політичних репресій у радянській Україні: соціальні, етнічні, регіональні аспекти // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2012. – № 5 (506). – С. 109-119. – ISSN 0130-5247
1468275
  Ярош Я.Б. Теоретичні засади дослідження політичної конкуренції партій // Політичне життя : науковий журнал / Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса; редкол.: Нагорняк Т.Л., Польовий М.А., Скопова О.І. [та ін.]. – Вінниця, 2018. – № 1. – C. 91-96. – ISSN 2519-2949
1468276
  Горчак Т.Ю. Теоретичні засади дослідження семіотичного аспекту словесного образу-символу // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2007. – Вип. 19. – С. 39-44. – Бібліогр.: 13 назв.
1468277
  Сенишин О. Теоретичні засади дослідження суті маркетингової стратегії як підсистеми стратегічного управління // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – С. 125-133. – (Економічні науки ; № 4). – ISSN 1993-0240
1468278
  Перехейда В.В. Теоретичні засади дослідження туризму як соціокомунікаційного феномену // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2018. – С. 221-230. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 52). – ISSN 2410-5333


  Досліджено наукові праці з економіки та маркетингу, соціології, психології, філософії, культурології, теорії соціальних комунікацій, які мають високий пояснювальний потенціал щодо явищ туризму; узагальнено їх положення. Розроблено теоретичну базу для ...
1468279
  Козловець М.А. Теоретичні засади дослідження формування української національної ідентичності / М.А. Козловець, Ю.І. Павлун // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетров .нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 2 (82). – С. 44-48. – ISSN 2077-1800
1468280
  Стецюк В. Теоретичні засади еколого-геоморфологічного дослідження грунтового покриву Північного Причорномор"я / В. Стецюк, О. Веселова // Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: Л. Дубіс, Я. Кравчук, П. Горішний [та ін.]. – Львів, 2017. – № 1 (07). – С. 182-193. – ISSN 2519-2620
1468281
  Шкарабан С. Теоретичні засади економічного аналізу в умовах становлення ринкових відносин в Україні / С. Шкарабан, І. Лазаришина // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Вип. 3 (19). – С. 9-13. – ISSN 1993-0259
1468282
  Гош О.П. Теоретичні засади економічної політики : навчальний посібник / Гош О.П.; МОНУ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ : НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2006. – 328с. – ISBN 966-660-310-1
1468283
  Іванченко В.О. Теоретичні засади ефективності інвестицій // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2004. – № 7-8 (38-39). – С. 23-26
1468284
  Збарський В.К. Теоретичні засади ефективності функціонування малих форм господарювання на селі // Науковий вісник Національного аграрного університету / Національний аграрний університет. – Київ : Національний аграрний ун-т України, 2004. – № 76. – Бібліогр.: на 9 пунктів
1468285
  Рудик М. Теоретичні засади журналістської творчості: концепція Володимира Здоровеги // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 88-94. – (Серія журналістика ; Вип. 32)
1468286
  Вініченко І.І. Теоретичні засади забезпечення інвестиційного розвитку // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.64-68. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
1468287
  Герасимчук З. Теоретичні засади забезпечення конкурентноспроможності регіону // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадськополітичний журнал / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 11 (301). – С. 34-37 : табл., рис. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 1810-3944
1468288
  Коваленко Л.М. Теоретичні засади забезпечення сталого розвитку землекористування // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 22. – С. 75-78. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2075-1893
1468289
  Грінченко Ю.Л. Теоретичні засади забезпечення стратегічного розвитку галузі // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Федоренко В.Г, Кучеренко Г.Б. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 2, лютий. – С. 72-78 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2306-6806
1468290
  Бутова В. Теоретичні засади забезпечення якості освіти у фінських загальноосвітніх середніх школах // Педагогічна компаративістика - 2013: трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст : матеріали Всеукр. наук.-практ. семінару : м. Київ, 10 черв. 2013 р. : [збірник] / Педагогічна компаративістика - 2013: трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст, Всеукр. наук.-практ. конф. – Київ ; Дрогобич : Педагогічна думка, 2013. – С. 63-65. – ISBN 978-966-644-324-6
1468291
  Прус О.М. Теоретичні засади застосування бенчмаркінгу у маркетинговій діяльності підприємства // Науковий вісник Національного аграрного університету / Національний аграрний університет. – Київ : Національний аграрний ун-т України, 2004. – № 76
1468292
  Котов Е.В. Теоретичні засади застосування дискурс-аналізу для дослідження політичного суб’єкта // Політичне життя : науковий журнал / Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса; редкол.: Нагорняк Т.Л., Польовий М.А., Скопова О.І. [та ін.]. – Вінниця, 2018. – № 3. – C. 101-107. – ISSN 2519-2949
1468293
  Головенко О. Теоретичні засади застосування категорії "публічні фінанси" у фінансовому праві // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2011. – № 3 (59). – С. 73-78
1468294
  Шаблій О.А. Теоретичні засади і методика німецько-українського юридичного перекладу : дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.16 / Шаблій Олена Анатоліївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 540 л. – Додатки: л. 478-540. – Бібліогр.: л. 398-477
1468295
  Шаблій О.А. Теоретичні засади і методика німецько-українського юридичного перекладу : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.16 / Шаблій Олена Анатоліївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 38 с. – Бібліогр.: 34 назви
1468296
  Головінов О.М. Теоретичні засади і прикладні аспекти державно-приватного партнерства / О.М. Головінов, Л.А. Дмитриченко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 9. – С. 4-8
1468297
  Довга Т.Я. Теоретичні засади і технології формування особистісно-професійного іміджу майбутнього вчителя початкової школи : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Довга Тетяна Яківна ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2021. – 40 с. – Бібліогр.: 92 назви
1468298
  Наторіна А.О. Теоретичні засади ідентифікації оцінки якості освітніх послуг закладів вищої освіти // Освітня аналітика України : науково-практичний журнал / ДНУ "Ін-т освітньої аналітики" ; редкол.: Лондар С.Л., Бахрушин В.Є., Гриневич Л.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. № 3 (4). – С. 90-95. – ISSN 2617-8532
1468299
  Ковтун Н. Теоретичні засади інвестиційного процесу та інвестиційної діяльності: співвідношення основних понять та категорій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 25-29. – (Економіка ; вип. 101). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуті теоретичні засади інвестиційного процесу та інвестиційної діяльності з точки зору акцентування уваги на сутності та співвідношенні основних понять і категорій, що характеризують інвестиційний процес та діяльність суб"єктів ...
1468300
  Кучай О.В. Теоретичні засади інклюзивного навчання в Україні / О.В. Кучай, В.Д. Шинкарук, О.А. Біда // Наукові записки : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – С. 32-34. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 182). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1468301
  Каракай Ю.В. Теоретичні засади інноваційного розвитку економіки України // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 11 (78). – С. 152-156.
1468302
  Лузік Е.В. Теоретичні засади інноваційної моделі підготовки практичного психолога у вищих технічних навчальних закладах // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2017. – С. 84-88. – (Педагогіка. Психологія ; вип. 2 (11)). – ISSN 2411-264X
1468303
  Сухий О. Теоретичні засади іноземного інвестування: український контекст // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 486-492. – (Серія економічна ; Вип. 34). – ISSN 0201-758Х
1468304
  Бутнік-Сіверський Теоретичні засади інтелектуальної інноваційної діяльності на підприємстві / Бутнік-Сіверський, А. Красовська // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 12. – С. 31-37 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 0131-775Х
1468305
  Дебич М.А. Теоретичні засади інтернаціоналізації вищої освіти: міжнародний досвід : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Дебич Марія Андріївна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищої освіти. – Київ, 2019. – 38 с. – Бібліогр.: 52 назви
1468306
  Кириченко О.А. Теоретичні засади інформаційної безпеки держави / О.А. Кириченко, О.М. Шикова // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 3. – С. 26-29


  Стаття присвячена розкриттю сутності таких економічних категорій, як "валюта" та "резервна валюта", аналізу переваг та загроз, які отримують країни-емітенти резервних валют в глобальному вимірі, визначенню впливу посткризового розвитку грошово-валютної ...
1468307
  Рак Р.В. Теоретичні засади й можливості використання боргової стратегії : бюджет // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 5. – С. 76-82. – Бібліогр.: 7 назв
1468308
  Пархоменко Н.М. Теоретичні засади класифікації джерел права // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 35. – С. 13-20. – ISSN 1563-3349
1468309
  Борщевський І.В. Теоретичні засади кодифікації законодавства // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 37. – С. 31-36. – ISSN 1563-3349
1468310
  Кучай О.В. Теоретичні засади комунікативної підготовки фахівців у сфері цивільного захисту / О.В. Кучай, Т.П. Кучай, С. Куніковскі // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2018. – Вип. 167. – С. 31-32. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1468311
  Гуторов А.О. Теоретичні засади контрактації в аграрному секторі економіки // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 1 (504) : Системна трансформація національної економіки України. – С. 174-181. – ISSN 2222-4459
1468312
  Лазоренко Т. Теоретичні засади концепції управління стійким розвитком підприємства / Т. Лазоренко, І. Шолом // Галицький економічний вісник : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя ; редкол.: Рогатинський Р.М., Павликівська О.І., Кіляр О.Р. [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – № 6 (67). – С. 175-184. – ISSN 2409-8892
1468313
  Франчук В.І. Теоретичні засади корпоративної безпеки : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 7 (97). – С. 161-167 : Рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
1468314
  Богатирьов І.Г. Теоретичні засади кримінально-виконавчого права в контексті формування сучасної правової системи України // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2007. – № 5. – С. 39-45.
1468315
  Нікітін Ю.В. Теоретичні засади кримінологічного вчення про внутрішню безпеку суспільства // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 7. – С. 95-100. – ISSN 2222-5374
1468316
  Дуцяк Ігор Теоретичні засади логіки : Монографія / Дуцяк Ігор; Мін-во освіти і науки України; Львівськ. нац. ун-тет ім. І.Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, Вид-во Палітра друку, 2002. – 335 с. – ISBN 966-613-167-6
1468317
  Бакаєв О.О. Теоретичні засади логістики : підручник для студентів екон. спец. : [у 2 т.] / О.О. Бакаєв, О.П. Кутах, Л.А. Пономаренко ; М-во транспорту України, Київ. ун-т економіки і технологій транспорту. – Київ : Київський університет економіки і технологій транспорту. – ISBN 966-7737-33-0
Т. 1. – 2003. – 429, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 405-429
1468318
  Бакаєв О.О. Теоретичні засади логістики : підручник для студентів екон. спец. : [у 2 т.] / О.О. Бакаєв, О.П. Кутах, Л.А. Пономаренко ; М-во транспорту України, Київ. ун-т економіки і технологій транспорту. – Київ : Фенікс. – ISBN 966-651-254-8
Т. 2. – 2005. – 521, [7] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 511-521
1468319
  Штефанич Д. Теоретичні засади маркетингового аналізу / Д. Штефанич, О. Братко // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – С. 62-70. – (Економічні науки ; № 3). – ISSN 1993-0240
1468320
  Пентилюк М. Теоретичні засади методики навчання української мови // Українська мова й література в сучасній школі : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України. – Київ, 2013. – № 5 (126). – С. 2-6
1468321
  Береза Ю.М. Теоретичні засади методики розслідування незаконного заволодіння військовослужбовцем зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами : монографія / Ю.М. Береза, К.О. Чаплинський ; М-во освіти і науки України, Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Київ : Гельветика, 2019. – 155, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 120-138. – ISBN 978-966-916-651-7
1468322
  Щокін Р.Г. Теоретичні засади методичного забезпечення статистичного аналізу обсягу і структури фінансового ефекту діяльності недержавних ВНЗ // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 10. – С. 35-40.
1468323
  Новікова Н.Л. Теоретичні засади механізму державного регулювання економічних інтересів // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 4, лютий. – С. 21-24 : табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2306-6792
1468324
  Рудич О.О. Теоретичні засади механізму управління ризиками сільськогосподарських підприємств // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 24, грудень. – С. 15-19. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-6792
1468325
  Слабінська С. Теоретичні засади міграційної політики світу та України // Політика і публіцистика : збірник наукових праць політологічної спрямованості / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – Вип. 1 (6). – С. 65-76. – ISBN 978-966-349-201-8


  У статті йдеться про основні визначення теоретичних засад міграційної політики світу. Аналізуються терміни "міграція", "мігрант","міграційна політика", наголошується на ролі міжнародних організацій, у тому числі ООН, у формуванні ефективної ...
1468326
  Агафошина М. Теоретичні засади міжбюджетних відносин у нових умовах розвитку місцевого самоврядування // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технолог. ун-т ; голов. ред. Шкарлет С.М. ; редкол.: Н.М. Вдовенко, Л.М. Газуда, М.В. Газуда [та ін.]. – Чернігів, 2019. – № 3 (19). – С. 257-263. – ISSN 2411-5215
1468327
  Валігура В. Теоретичні засади міждержавної податкової гармонізації та характеристики податкових систем країн Європейського Союзу в контексті євроінтеґрації України // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Вип. 1. – С. 183-194. – ISSN 1818-5754
1468328
  Смирнова Тетяна Сергіївна Теоретичні засади місцевого самоврядування в Україні : Дис... кандид. юридичнихнаук: 12.00.02 / Смирнова Тетяна Сергіївна; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1998. – 231л. – Бібліогр.:л.179-220
1468329
  Смирнова Тетяна Сергіївна Теоретичні засади місцевого самоврядування в Україні : Автореф... кандид. юридичн.наук: 12.00.02 / Смирнова Тетяна Сергіївна; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1998. – 17с.
1468330
  Федоренко В.Л. Теоретичні засади місцевого самоврядування та управління / В.Л. Федоренко, О.М. Чернеженко // Конституційні моделі місцевого самоврядування та управління в державах-учасницях ЄС, Швейцарії та Україні : монографія / В.Л. Федоренко, О.М. Чернеженко. – Київ : Ліра-К, 2017. – С. 14-27. – ISBN 978-617-7507-75-7
1468331
  Поліха Л. Теоретичні засади моделювання періодичних видань // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 173-176. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 25)


  У статті охарактеризовано основні принципи моделювання періодичних видань, зокрема розглянуто модульний дизайн, теорію композиційно-графічної моделі, модульну сітку.
1468332
  Лученко О.І. Теоретичні засади обстеження умов життя домогосподарств // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2008. – С. 28-31. – (Економіа ; Вип. 25)
1468333
  Дроздовська О.С. Теоретичні засади організації бюджетного устрою України : бюджет // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 4. – С. 23-29. – Бібліогр.: 14 назв
1468334
  Палюх М.С. Теоретичні засади організації обліку необоротних активів / М.С. Палюх, Л.О. Матвійчук // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету / Подільський державний аграрно-технічний університет. – Кам"янець-Подільський, 2016. – С. 172-180. – (Економічні науки ; вип. 24, ч. 3). – ISSN 2410-1125
1468335
  Стадницький Ю.І. Теоретичні засади оцінки витрат на здійснення заходів щодо запобігання забруднення довкілля на підприємстві // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 237-246.
1468336
  Шевченко О.В. Теоретичні засади оцінки ефективності грунтоохоронних заходів на землях сільськогосподарського призначення // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й.М. Дорош, В.І. Курило, А.М. Третяк [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3. – С. 78-84. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2306-1677
1468337
  Лобода К.С. Теоретичні засади оцінки санаційної спроможності як передумови виходу з кризового стану // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2012. – № 12. – С. 28-31
1468338
  Нікітчин О. Теоретичні засади педагогічної аксіології в системі технічної освіти // Гуманітарний вісник ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди" : збірник наукових праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2012. – Вип. 26 : Педагогіка. Психологія. Філософія. – С. 194-200. – ISBN 978-617-7009-02-2
1468339
  Лебедик Л.В. Теоретичні засади підготовки викладачів вищої школи до проектування дидактичних систем в умовах магістратури : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Лебедик Леся Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Донбас. держ. пед. ун-т". – Слов"янськ, 2019. – 40 с. – Бібліогр.: 66 назв
1468340
  Ткаченко Л.В. Теоретичні засади підготовки магістрів до педагогічної діяльності у вищій школі // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: Ваджибов М.Д., Доброскок І.І., Дроздова І.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – С. 173-181. – (Серія "Педагогіка" ; вип. 29). – ISSN 2309-1517
1468341
  Кордонова А.В. Теоретичні засади підготовки майбутніх політологів до професійної діяльності англійською мовою // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2019. – С. 14-20. – (Педагогічні науки ; № 2 (127)). – ISSN 2414-5076
1468342
  Максименко Юрій Теоретичні засади пізнання художнього образу / Максименко Юрій, Синенький Дмитро // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – № 4 (38). – С.181-185. – ISSN 1810-2131
1468343
  Дивак Микола Петрович Теоретичні засади побудови моделей "вхід-вихід" статистичних систем методами аналізу інтервальних даних : Автореф. дис. ... доктора техн. наук: 01.05.02 / Дивак М.П.; Нац. ун-тет "Львівська політехніка". – Львів, 2003. – 33 с. – Бібліогр.: 43 назв.
1468344
  Тимошенка В.І. Теоретичні засади подалання корупції в Україні // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науковий журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2012. – № 2 (81). – С. 18-27
1468345
  Федоренко Г. Теоретичні засади поділу влади в Україні // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 8. – С. 41-48. – ISSN 0132-1331
1468346
  Федоренко Г. Теоретичні засади поділу влади в Україні // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 8. – С. 41-47. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1468347
  Шепель А.Д. Теоретичні засади поняття емоції як складової мас-медіа: до теорії питання // Інформаційне суспільство / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 4. – С. 60-63


  Стаття розкриває теоретичне осмислення ролі емоційного компонента в мас-медіа. Емоції слугують одним із критеріїв оцінки повідомлення. Синтез інформації та емоційних компонентів допомагає особистості пристосовуватися до дійсності. The article ...
1468348
  Тонєв І.М. Теоретичні засади поняття митної вартості // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 11 (66). – С. 16-18
1468349
  Рожченко З. Теоретичні засади порівняльної фонетики англійської та української мов // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2008. – С. 259-263. – (Германська філологія ; Вип. 370/371)
1468350
  Костюченко Я. Теоретичні засади правового регулювання європейської економічної інтеграції // Європейське право : науково-практичний фаховий журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2012. – № 2/4. – С. 48-54. – ISSN 2304-1773
1468351
  Хливнюк А. Теоретичні засади правосуб"єктності Державної судової адміністрації України // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2008. – № 3 (41). – С. 30-37.
1468352
  Полянський Є. Теоретичні засади призначення покарання у сучасній науці кримінального права // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 3 (93). – С. 57-66.
1468353
  Власенко Ю.Л. Теоретичні засади проблем систематизації законодавства в галузі екологічної безпеки у контексті його оптимізації // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 90-98.
1468354
  Оробченко Д.О. Теоретичні засади проблеми системного підходу до інвестування в нові технології на рівні управління підприємством // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 347-350. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
1468355
  Дмитров С.О. Теоретичні засади проведення фінансового моніторингу в комерційному банку // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : Збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2005. – Т. 12. – С. 79-84. – Бібліогр.: на 12 пунктів. – ISBN 966-566-281-3
1468356
  Небрат В. Теоретичні засади просторової справедливості // Економічна теорія : науковий журнал / НАН України ; Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; голов. ред. А.А. Гриценко. – Київ, 2020. – № 4. – С. 99-115. – Бібліогр.: 35 назв. – ISSN 1811-3141
1468357
  Чирчик С. Теоретичні засади професійної підготовки майбутніх дизайнерів (огляд) // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 11/12 (196). – С. 51-62. – ISSN 1682-2366
1468358
  Тимченко Р. Теоретичні засади професійної підготовки майбутніх документознавців у процесі вивчення фахових дисциплін // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: Демуз І.О., Орлик С.В., Ісайкіна О.Д. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – С. 284-297. – (Серія "Історичні науки" ; вип. 8). – ISSN 2518-7600
1468359
  Ануфрієва О.Ф. Теоретичні засади професійної самореалізації майбутніх інженерів під час навчальної практики // Наукові записки кафедри педагогіки : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Комунальний закл. "Харк. гуманіт.-пед. акад." Харк. обл. ради ; редкол.: Пасинок В.Г., Пономарьова Г.Ф., Степанець І.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 41. – С. 12-19. – ISSN 2074-8167
1468360
  Федчишин Д.В. Теоретичні засади реалізації та захисту земельних прав в Україні : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.06 / Федчишин Дмитро Володимирович ; М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2021. – 40 с. – Бібліогр.: 44 назви
1468361
  Олійник Я.Б. Теоретичні засади регіональної суспілбно-географічної діагностики / Я.Б. Олійник, А.В. Степаненко // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 52. – С. 3-9. – ISBN 966-95774-3-8
1468362
  Рябушка Л.Б. Теоретичні засади регулювання міжбюджетних відносин / Л.Б. Рябушка, М.В. Прокопенко // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2011. – Вип. 31. – С. 251-256
1468363
  Скрипнюк О. Теоретичні засади реформування системи місцевого самоврядування в Україні на сучасному етапі // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 1 (85). – С. 10-15.
1468364
  Зелінська Н.В. Теоретичні засади роботи редактора над літературною формою твору (літературне опрацювання тексту) : Навчальний посібник для студ. редакторської спеціальності "Видавнича справа і редагування" / Н.В. Зелінська; Мін-во вищої і середньої спеціальної освіти УРСР. – Київ : УМК ВО, 1989. – 76с. – ISBN 966-603-236-8
1468365
  Дибко Н.М. Теоретичні засади розвитку бюджетної політики // Економіка розвитку : науковий журнал / Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; редкол.: Пономаренко В.С., Афанасьєв М.В., Внукова Н.М. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 2 (86). – С. 42-48. – ISSN 1683-1942


  "Досліджено питання розвитку бюджетної політики в умовах інституційних перетворень як інструменту забезпечення соціально-економічного зростання. Розкрито сутність і роль бюджетної політики в соціально-економічному розвитку країни та визначено ...
1468366
  Мороз П. Теоретичні засади розвитку вмінь бачити проблеми на уроках історії // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 9. – С. 11-15.
1468367
  Зайцева Н. Теоретичні засади розвитку двомовного навчання у США // Матеріали науково-практичного семінару "Порівняльно-педагогічні студії-2010" : м. Київ, 17 червня 2010 р. : (у матеріалах збережено стилістику, орфографію і мову авторів) / "Порівняльно-педагогічні студії - 2010", наук.-практ. семінар. – Київ : Інформаційні системи, 2010. – С. 37-39. – ISBN 978-966-2249-24-8
1468368
  Вербівська Л.В. Теоретичні засади розвитку електронного бізнесу // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 11 (526) : Регіональна орієнтація економічних систем в умовах слоубалізації. – С. 179-183. – ISSN 2222-4459
1468369
  Бондаренко М.П. Теоретичні засади розвитку індустрії туризму // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації. – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 19-22. – ISSN 1728-6220
1468370
  Хмєліньска М.В. Теоретичні засади розвитку регіональних ринків як об"єкта регіональної економіки // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / НАН України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; редкол.: Кравців В.С., Сторонянська І.З., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2018. – Вип. 6 (134). – С. 71-74. – ISSN 2071-4653
1468371
  Зорочкіна Т. Теоретичні засади розвитку системи неперервної педагогічної освіти у Великій Британії // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2018. – № 10 (84). – C. 286-293. – ISSN 2312-5993
1468372
  Третяк А.М. Теоретичні засади розвитку сучасної системи землекористування в Україні / А.М. Третяк, В.М. Третяк // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1/2, січень. – С. 3-11 : рис. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 2306-6792
1468373
  Бенера В.Є. Теоретичні засади самостійної роботи студентів у навчальному процесі вищих закладів освіти України (друга половина XIX-початок XX ст.) // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2010. – Вип. 76. – С. 224-228. – (Педагогічні науки)
1468374
  Шульга М. Теоретичні засади систематизації екологічного законодавства України / М. Шульга, Г. Анісімова // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2008. – № 3 (54). – С. 191-205. – ISSN 1993-0909
1468375
  Борщевський І.В. Теоретичні засади систематизації законодавства // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 19-24.
1468376
  Кириченко О.А. Теоретичні засади системи економічної безпеки кадрового забезпечення суб"єктів господарської діяльності / О.А. Кириченко, Ю.А. Поскрипко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 11. – С. 36-38
1468377
  Вітер В.І. Теоретичні засади системи соціального захисту в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 11 ( 102). – С. 169-176
1468378
  Солдатенко О. Теоретичні засади соціального та медичного страхування // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 3 (171). – С. 108-111
1468379
  Суший О.В. Теоретичні засади соціальної архетипіки // Публічне урядування : наукове видання / Всеукр. асамблея докторів наук з держ. упр. ; Міжрегіон. акад. управл. персоналом ; голов. ред. Романенко Є.О. – Київ, 2016. – № 3 (4), вересень. – С. 168-180. – ISSN 2414-05-62
1468380
  Токарський Т.Б. Теоретичні засади соціальної держави // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2006. – № 567 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 372-377. – ISSN 0321-0499
1468381
  Рудь Я.С. Теоретичні засади соціокультурного проектування сільського зеленого туризму України // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 28. – С. 163-169. – ISSN 2225-7586
1468382
   Теоретичні засади соціологічної рефлексії адаптаційних процесів у засобах масової комунікації : монографія / [В.М. Огаренко та ін.] ; Класичний приват. ун-т, Енергодар. ін-т держ. та муніципал. упр. ім. Р.Г. Хеноха "Класичного приват. ун-ту". – Енергодар ; Запоріжжя : Класичний приватний університет, 2010. – 225, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 209-225. – ISBN 978-966-414-073-4
1468383
  Савчук Л.М. Теоретичні засади сталого розвитку сфери охорони здоров"я України // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : науковий журнал / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника" ; Редкол.: І.Г. Ткачук, З.М. Криховецька, Е. Янтонь-Дроздовська [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2017. – Вип. 13, Т. 2. – С. 171-177. – ISSN 2313-8246
1468384
  Бодрук О.С. Теоретичні засади створення міжнародних структур безпеки // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2000. – Вип. 4 : Європа: поступ у 21 століття (історія, сучасний стан, перспективи). – С. 116-125. – ISBN 966-7196-06-2
1468385
  Фурса С.Я. Теоретичні засади створення нотаріату в Україні: від практики до теорії // Юриспруденція: теорія і практика : Науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2006. – № 12. – С. 3-10.
1468386
  Шапошникова І.В. Теоретичні засади стилізації життя студентської молоді // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 8 (88). – С. 94-98. – ISSN 2077-1800
1468387
  Жукова Н. Теоретичні засади страхування у сфері зовнішньоекономічної діяльності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 21-22. – (Економіка ; вип. 106). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються ризики, притаманні зовнішньоекономічній діяльності суб"єктів господарювання. Визначаються види та інструменти страхового захисту для мінімізації наслідків екзогенних та ендогенних явищ при здійсненні зовнішньоекономічної ...
1468388
  Турченко О.Г. Теоретичні засади сучасних концепцій безпеки (геополітичні концепції) / О.Г. Турченко, І.О. Панасюк // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2016. – C. 115-121. – (Юридичні науки ; № 4)
1468389
  Кощук Т.В. Теоретичні засади та досвід акцизного оподаткування новітньої продукції для споживання нікотину в країнах ЄС: висновки для України // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (291). – Бібліогр.: 18 назв
1468390
  Дук Н.М. Теоретичні засади та досвід ГІС-моделювання митно-логістичної інфраструктури // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – Вип. 20. – С. 41-45 : рис. – Бібліогр. : 7 назв. – ISSN 2075-1893
1468391
  Висоцький А. Теоретичні засади та історія дослідження прислівника // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2008. – С. 55-61. – (Філологія ; Вип. 10, Т. 1). – ISBN 9666-2917-01-2
1468392
  Бондарєв А.П. Теоретичні засади та методи забезпечення завадостійкості пристроїв фазової синхронізації на етапі проектування : Автореф. дис. ... доктора технічних наук: спец. 05.12.13 / Бондарєв А.П.; Мін-во освіти і науки України.Національний ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2008. – 36с. – Бібл.: 45 назв.
1468393
  Ададуров В.В. Теоретичні засади та методологія вписування української історії в європейський контекст (погляд історика-всесвітника) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 2 (509), березень - квітень. – С. 4-23. – ISSN 0130-5247
1468394
  Бояринцева М. Теоретичні засади та практика реалізації адміністративно - правового статусу громадянина в Україні // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2003. – № 3. – С.40-50
1468395
  Славко А.С. Теоретичні засади та практичне значення визначення правового режиму власності на грошові кошти, розміщені на поточних та депозитних рахунках у комерційних банках // Правовий вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи НБУ. – Суми, 2010. – № 1 (3). – С. 40-44


  У статті на основі аналізу вітчизняного та зарубіжного законодавства та правозастосовної практики розглянуто основні критерії розмежування понять "поточний рахунок" та "депозитний рахунок". Особливу увагу приділено питанням права власності на кошти, ...
1468396
  Габай А. Теоретичні засади та принципи укладання "Словника граматичного керування прикметників" // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2011. – № 2. – С. 57-67. – ISSN 1682-3540
1468397
  Миргород-Карпова Теоретичні засади та проблематика визначення сутності державного фінансового контролю в Україні // Правові горизонти : науково-практичний юридичний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т, Навч.-наук. ін-т права ; редкол.: Гаруст Ю.В., Уткіна М.С., Айден Ульвіє [та ін.]. – Суми, 2017. – Вип. 5 (18). – С. 95-104. – ISSN 2519-2353


  "Розглядається проблематика відсутності єдиноприйнятого визначення «державний фінансовий контроль», яке тісно взаємозв’язане з такими категоріями як «контроль» та «фінансовий контроль», проаналізовані підходи до визначення сутності поняття, а також ...
1468398
  Соловйова Ю.М. Теоретичні засади та сутність бюджетної політики // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації. – Київ, 2012. – № 5/6. – С. 10-12. – ISSN 1728-6220
1468399
  Другов О.О. Теоретичні засади та сучасний стан інвенстиційного забезпечення сфери науки в Україні // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2009. – № 2(52). – С. 56-65. – ISSN 1562-0905
1468400
  Званська В. Теоретичні засади трансмісійного механізму грошово-кредитної політики і особливості його функціонування в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 44-46. – (Економіка ; вип. 92). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто сутність трансмісійного механізму грошово-кредитної політики, охарактеризовано особ-ливості його функціонування в Україні This article teals with the essense of transmission mechanizm of monetary poliсy, characterizes the ...
1468401
   Теоретичні засади трудового права України : підручник / [В.Л. Костюк, М.І. Іншин, С.В. Вишновецька та ін.] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Нац. ун-т "Остроз. акад.", Навч.-наук. ін-т права ім. І. Малиновського. – Київ : Людмила, 2019. – 451, [1] с. – Авт. зазнач. на с. 449-451. – Бібліогр.: с. 399-448, в кінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7828-07-4
1468402
  Бибик С.П. Теоретичні засади української лінгвостилістики в доробку Леоніда Арсенійовича Булаховського // Українська мова : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т укр. мови ; редкол.: П. Гриценко, К. Городенська, О. Яцевська [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (73). – С. 3-12. – ISSN 1682-3540
1468403
  Халковська А. Теоретичні засади управління маркетингом емітента // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 106-109. – (Економіка ; вип. 99/100). – ISSN 1728-3817


  У статті розкрито теоретичні засади формування системи маркетингу емітента та визначено основні напрями його застосування на ринку цінних паперів. Досліджено особливості формування фінансового маркетингу, шляхом розкриття його структурних елементів та ...
1468404
  Цимбалюк Н.М. Теоретичні засади управління системою культурно-мистецької освіти // Ринок праці та зайнятість населення : виробничо-практичний науковий журнал / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ, 2013. – № 2 (35). – С. 50-53
1468405
  Панасенко А.А. Теоретичні засади ухвалення оптимальних рішень у процесі ¦ формування ресурсного потенціалу банку і забезпечення його фінансової стабільності // Економіка і управління : Науковий журнал / Європейський ун-т; Нац.авіаційний ун-т та інш. – Київ, 2006. – № 4. – С. 54-60.
1468406
  Горин В. Теоретичні засади фінансового регулювання доходів населення // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: С.М. Ппанчишин, Р.В. Михайлишин, В.Б. Буняк [та ін.]. – Львів, 2017. – Вип. 37, ч. 1. – С. 105-115. – ISSN 2078-5860


  Розкрито теоретичні засади фінансового регулювання доходів населення. Сформульовано його зміст та призначення, визначено принципи фінансового регулювання доходів населення та його етапи. Розглянуто найбільш поширені інструменти прямого і непрямого ...
1468407
  Стеріополо О.І. Теоретичні засади фонетики німецької мови = Theoretishe Grundlagen der Deutschen Phonetik : [ підручник для студентів та викладачів вищих навч. закладів ] / О.І. Стеріополо. – Вінниця : Нова книга, 2004. – 320c. – ISBN 966-7890-69-4
1468408
  Васильєв С.В. Теоретичні засади формування антикризової діяльності агропромислових підприємств / С.В. Васильєв, О.О. Масляєва // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 5/6, березень. – С. 103-108 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2306-6792
1468409
  Козюк В. Теоретичні засади формування валютних союзів в умовах глобалізації: макроекономічний аспект // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 9. – С. 12-20. – Бібліогр.19 назв. – ISSN 0131-775Х
1468410
  Іотова К.О. Теоретичні засади формування глобальної моделі розвитку світового господарства / К.О. Іотова, Н.Є. Скрипник // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 3 : Розвиток системи управління діяльністю підприємств в інтеграційних умовах. – С. 88-90. – ISBN 978-617-645-229-4
1468411
  Яковенко О.З. Теоретичні засади формування державної промислової політики на основі розвитку промислово-сервісних кластерів // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 10 (136). – C. 81-89. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 1993-6788


  Висвітлено результати досліджень у галузі інформаційного забезпечення управління інтелектуальними активами, обгрунтовано теоретичні аспекти інформаційного забезпечення даного процесу.
1468412
  Шингур М.В. Теоретичні засади формування інноваційної інфраструктури // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 29-31. – (Економіка ; Вип. 66/67). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано основні підходи до визначення поняття "інноваційна інфраструктура" та формування складових національної інноваційної системи. З позицій теорії трансакційних видатків визначено нове поняття "інноваційне посередництво" та обгрунтовано ...
1468413
  Колісник В.Ю. Теоретичні засади формування інтегрованої звітності в системі управління підприємством // Управління розвитком : збірник наукових праць / Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; редкол.: Пономаренко В.С., Афанасьєв М.В., Внукова Н.М. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1/2 (187/188). – С. 84-88. – ISSN 2413-9610
1468414
  Прокопович-Павлюк Теоретичні засади формування конкурентоспроможності регіону // Науковий вісник Ужгородського національного університету : Збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2006. – С. 42-49. – (Економіа ; Вип. 19)
1468415
  Дима В.В. Теоретичні засади формування концепції "зеленої" економіки як парадигми сталого розвитку України // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2018. – № 2. – С. 266-278
1468416
  Бутенко Н.В. Теоретичні засади формування концепції маркетингу, орієнтованої на вартість акціонерного капіталу // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 14. – С. 172-177
1468417
  Терещенко О. Теоретичні засади формування маркетингу взаємовідносин на ринку страхування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 93-96. – (Економіка ; вип. 99/100). – ISSN 1728-3817


  В статті висвітлено теоретичні засади формування маркетингу взаємовідносин та визначення основних напря-мків його застосування на ринку страхування. The article presents the theoretical principles of forming of relationship marketing and determination ...
1468418
  Стародуб Ю. Теоретичні засади формування педагогічної позиції П.Д. Юркевича // Історико-педагогічні студії : науковий часопис / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Ін-т соціології, психології та управ., Історико-пед. Асоц. НПУ ім. М.П. Драгоманова, Каф. історії освітньо-виховних систем і технологій ; голов. ред. Дем"яненко Н.М. – Київ, 2008. – Вип. 2. – С. 88-94
1468419
  Мельниченко Р.К. Теоретичні засади формування професійної компетентності вчителя біології профільної школи // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2017. – C. 193-200. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 3). – ISSN 2412-9208
1468420
  Зелінська С.О. Теоретичні засади формування професійної компетентності майбутніх гірничих інженерів з використанням інтерактивних // Education and pedagogical sciences / Держ. заклад "Луганськ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка" ; редкол.: Курило В.С., Савченко С.В., Бутенко Л.Л. [та ін.]. – Старобільськ, 2017. – № 1 (166). – C. 14-19. – ISSN 2227-2747
1468421
  Струк А.В. Теоретичні засади формування професійної компетентності майбутнього вчителя початкової школи // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2018. – С. 185-187. – (Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики ; вип. 30 (40)). – ISSN 2411-2135
1468422
  Босовська М.В. Теоретичні засади формування ресторанних мереж / М.В. Босовська, Н.І. Ведмідь, О.В. Косар // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; голов. ред.Федоренко В.Г. – Київ, 2017. – № 12, грудень. – C. 27-32. – ISSN 2306-6806
1468423
  Західна О.Р. Теоретичні засади формування фіскального простору територіальних громад в умовах трансформаційних процесів / О.Р. Західна, Д.І. Вацяк, Р.В. Західний // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 11 (526) : Регіональна орієнтація економічних систем в умовах слоубалізації. – С. 19-25. – ISSN 2222-4459
1468424
  Рускуліс Л. Теоретичні засади формування фонетичної субкомпетентності майбутніх учителів української мови на заняттях із лінгвістичних дисциплін // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2020. – C. 331-338. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 2). – ISSN 2412-9208
1468425
  Красовська О.В. Теоретичні засади функціонування венчурного капіталу та його використання в Україні // Наука та наукознавство : Міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 12-21. – ISSN 0374-3896
1468426
  Ващенко І.В. Теоретичні засади функціонування державного фінансового контролю / І.В. Ващенко, В.В. Ворона // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 42-45. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 16/17). – ISSN 1728-3817
1468427
  Ващенко І.В. Теоретичні засади функціонування державного фінансового контролю // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 25-28. – (Економіка ; вип. 91). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто основні теоретичні засади державного контролю. Basic theoretical principles of state control are considered.
1468428
  Лазебна І. Теоретичні засади функціонування ринку споживчих товарів України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 5. – С. 155-157.
1468429
  Сподарева О.Г. Теоретичні засади функціонування страхового ринку в ринкових умовах господарювання // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 5. – С. 54-56
1468430
  Міловська Н.В. Теоретичні засади цивільно-правового регулювання договірних відносин зі страхування : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 12.00.03 / Міловська Надія Василівна ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ приват. права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака. – Київ, 2019. – 36 с. – Бібліогр.: 50 назв
1468431
  Стефанчук М.О. Теоретичні засади цивільної правосуб"єктності фізичних осіб та особливості її здійснення : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.03 / Стефанчук Микола Олексійович ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ приват. права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака. – Київ, 2020. – 40 с. – Бібліогр.: 90 назв
1468432
  Диба М.І. Теоретичні засади циркулярної економіки та європейські практики її фінансування / М.І. Диба, Ю.О. Гернего, О.М. Диба // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 10 (287). – С. 7-22 : табл., рис. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 2305-7645
1468433
  Брагіна Т.М. Теоретичні засновки інтерпретативної антропології К. Гірца / Т.М. Брагіна, О.М. Білик // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Шейко В.М. ; редкол.: Волков С.М., Кислюк К.В., Кікоть А.А. [та ін.]. – Харків, 2018. – C. 21-32. – (Серія: Культурологія ; вип. 62). – ISSN 2410-5325
1468434
  Поташнюк І.В. Теоретичні і методичні засади застосування здоров"язбережувальних технологій навчання учнів у загальноосвітніх навчальних закладах : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.02 / Поташнюк Ірина Валентинівна ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2012. – 42 с. – Бібліогр.: 50 назв
1468435
  Громов Є.В. Теоретичні і методичні засади іншомовної підготовки майбутніх учителів нефілологічних спеціальностей у вищих навчальних закладах Польщі та Чехії : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Громов Євген Володимирович ; М-во освіти і науки України, Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2020. – 40 с. – Бібліогр.: 48 назв
1468436
  Павелків К.М. Теоретичні і методичні засади іншомовної підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери в умовах освітнього середовища університету : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Павелків Катерина Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. – Житомир, 2020. – 40 с. – Бібліогр.: 42 назви
1468437
  Меняйло В.І. Теоретичні і методичні засади підготовки майбутніх докторів філософії до дослідницько-інноваційної діяльності : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Меняйло Вікторія Іванівна ; М-во освіти і науки України, Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2020. – 40, [1] с., включ. обкл. – Бібліогр.: 71 назва
1468438
  Леврінц М.І. Теоретичні і методичні засади підготовки майбутніх учителів іноземних мов в університетах США : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Леврінц Маріанна Іванівна ; М-во освіти і науки України, Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельницький, 2020. – 40 с. – Бібліогр.: 42 назви
1468439
  Чичук А.П. Теоретичні і методичні засади підготовки майбутніх учителів початкової школи у США і Великій Британії : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Чичук Антоніна Петрівна ; М-во освіти і науки України, Хмельн. нац. ун-т. – Хмельницький, 2020. – 40 с. – Бібліогр.: 46 назв
1468440
  Бєлікова Н.О. Теоретичні і методичні засади підготовки майбутніх фахівців з фізичної реабілітації до здоров"язбережувальної діяльності : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Бєлікова Наталія Олександрівна ; Кабінет Міністрів України ; Нац. ун-т біоресурсів і приподокористування України. – Київ, 2012. – 45 с. – Бібліогр.: 55 назв
1468441
  Височан Л.М. Теоретичні і методичні засади природничо-наукової підготовки майбутніх учителів початкової школи : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Височан Леся Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельницький, 2021. – 40 с. – Бібліогр.: 51 назва
1468442
  Сагач О.М. Теоретичні і методичні засади професійного зростання вчителів у системі неперервної педагогічної освіти : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Сагач Оксана Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Чернігів. колегіум" ім. Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2021. – 40 с. – Бібліогр.: 43 назви
1468443
  Радкевич В. Теоретичні і методичні засади професійного навчання у закладах профтехосвіти художнього профілю : монографія / В. Радкевич ; за ред. Н. Ничкало ; АПН України, Ін-т педаг. освіти і освіти дорослих. – Київ : УкрІНТЕІ, 2010. – 424 с. – ISBN 978-966-479-024-3
1468444
  Войтовська О.М. Теоретичні і методичні засади професійного розвитку вчителів фізичної культури в умовах післядипломної педагогічної освіти : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Войтовська Оксана Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2020. – 42 с. – Бібліогр.: 57 назв
1468445
  Андрощук І.П. Теоретичні і методичні засади професійної підготовки майбутніх учителів трудового навчання та технологій до організації позаурочної художньо-технічної діяльності учнів : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04, 13.00.07 / Андрощук Ігор Петрович ; М-во освіти і науки України, Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2019. – 40 с. – Бібліогр.: 54 назви
1468446
  Віндюк А.В. Теоретичні і методичні засади професійної підготовки майбутніх фахівців з готельно-курортної справи в умовах ступеневої освіти : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Віндюк Андрій Валерійович ; Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – 40 с. – Бібліогр.: 59 назв
1468447
  Титова Н.М. Теоретичні і методичні засади психолого-педагогічної підготовки майбутніх педагогів професійного навчання : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Титова Наталія Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2019. – 42 с. – Бібліогр.: 50 назв
1468448
  Горохівська Т.М. Теоретичні і методичні засади розвитку професійно-педагогічної компетентності викладачів фахових дисциплін технічних закладів вищої освіти : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 015 ; 13.00.04 / Горохівська Тетяна Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2021. – 40 с. – Бібліогр.: 59 назв
1468449
  Фурсикова Т.В. Теоретичні і методичні засади розвитку професійної медіакультури майбутніх магістрів освіти : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Фурсикова Тетяна Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Центральноукр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2020. – 40 с. – Бібліогр.: 43 назви
1468450
  Завидівська О.І. Теоретичні і методичні засади формування готовності майбутніх менеджерів до створення здоров"яорієнтованого середовища організації : автореф. димс. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Завидівська Ольга Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Чернігів. колегіум ім. Т.Г. Шевченка". – Чернігів, 2021. – 45 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 67 назв
1468451
  Томашевський В. Теоретичні і методичні засади формування естетичної культури майбутніх дизайнерів у вищих навчальних закладах : монографія / Володимир Томашевський ; за ред. д-ра пед. наук, проф., чл.-кор. НАПН України, акад. Міжнар. акад. проблем людини, директора Укр. НДІ естет. освіти В.Г. Бутенка ; Криворіз. держ. пед. ун-т. – Кривий Ріг : Маринченко С.В., 2017. – 572 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 365-432 та в додатках: с. 433-556. – ISBN 978-617-7553-44-0
1468452
  Тур О.М. Теоретичні і методичні засади формування комунікативної компетентності майбутніх фахівців із документознавства та інформаційної діяльності в процесі професійної підготовки : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Тур Оксана Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2019. – 40 с. – Бібліогр.: 57 назв
1468453
  Гончар Л.В. Теоретичні і методичні засади формування культури професійної діяльності майбутніх менеджерів в освітньому середовищі університету : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Гончар Любов Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Донбас. держ. пед. ун-т". – Слов"янськ, 2021. – 39 с. – Бібліогр.: 50 назв
1468454
  Солтик О.О. Теоретичні і методичні засади формування професійної надійності майбутніх учителів фізичної культури : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Солтик Олександр Олександрович ; М-во освіти і науки України, Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельницький, 2019. – 40 с. – Бібліогр.: 56 назв
1468455
  Боровик Л.В. Теоретичні і методичні засади формування психолого-педагогічної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Боровик Людмила Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельницький, 2019. – 40 с. – Бібліогр.: 63 назв
1468456
  Похилюк О.М. Теоретичні і методичні концепти філологічної освіти в Україні / О.М. Похилюк, О.В. Зубатюк // Молодий вчений : науковий журнал / редкол.: Базалій В.В., Балашова Г.С., Клименко М.О. [та ін.]. – Херсон, 2020. – № 3.1 (79.1), березень 2020 р., спецвипуск. – С. 64-66. – ISSN 2304-5809
1468457
  Бачинська О.В. Теоретичні і методичні основи економіко-географічного дослідження Старокостянтинівського району // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 11. – С. 171-176 : табл. – Бібліогр.: 5 назв.
1468458
  Мирончук Н.М. Теоретичні і методичні основи контекстної підготовки майбутніх викладачів вищої школи до самоорганізації у професійній діяльності : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Мирончук Наталія Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. – Житомир, 2020. – 40 с. – Бібліогр.: 60 назв
1468459
  Гириловська І.В. Теоретичні і методичні основи моніторингу якості професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Гириловська Ірина Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2021. – 32 с. – Бібліогр.: 54 назви
1468460
  Кононова М.М. Теоретичні і методичні основи професійного розвитку майбутніх дефектологів у процесі фахової підготовки : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Кононова Марина Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельницький, 2019. – 40 с. – Бібліогр.: 38 назв
1468461
  Козубцов І.М. Теоретичні і методичні основи розвитку методологічної культури ад"юнктів : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Козубцов Ігор Миколайович ; М-во освіти і науки України, Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2021. – 40 с. – Бібліогр.: 92 назви
1468462
  Зеленська Любов Іванівна Теоретичні і методичні основи створення і впровадження засобів навчання географії (Регіональний компонент) : Дис... доктора педагог.наук: 13.00.02 / Зеленська Любов Іванівна; Дніпропетровський держ. ун-тет. – Дніпропетровськ, 2000. – 365л. – Бібліогр.:л.305-331
1468463
  Кулалаєва Н.В. Теоретичні і методичні основи формування культури безпеки професійної діяльності у майбутніх кваліфікованих робітників будівельного профілю : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Кулалаєва Наталя Валеріївна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т проф.-техн. освіти. – Київ, 2020. – 46 с. – Бібліогр.: 87 назв
1468464
  Сітарська Барбара Теоретичні і методологічні засади дидактичних завдань з педагогіки у процесі підготовки та вдосконалення вчителів : Дис. ... доктора педагог. наук: 13.00.04 / Сітарська Б.; Дрогоб. держ. педагог. ун-тет ім. І. Франка. Підляська акад. в седльцях. – Київ, 2005. – 553л. + Додатки: л. 530 - 553. – Бібліогр.: л. 482 - 530
1468465
  Сітарська Б. Теоретичні і методологічні засади дидактичних завдань з педагогіки у процесі підготовки та вдосконалення вчителів : Монографія / Барбара Сітарська. – Київ : Основа, 2005. – 364с. – ISBN 966-699-099-7
1468466
  Альбещенко О.С. Теоретичні і методологічні підходи до формування концепції сталого землекористування // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 10. – С. 68-69. – Бібліогр.: 1 назв.
1468467
  Плавич В.П. Теоретичні і методологічні проблеми реформування механізму державної влади в Україні // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 53. – С. 7-12. – ISSN 1563-3349
1468468
  Ободовський О.Г. Теоретичні і практичні аспекти визначення екологічно необхідного стоку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 22-26. – (Географія ; вип. 50). – ISSN 1728-3817


  Розроблено методичні підходи до визначення екологічно необхідного стоку та запропоновано алгоритм його розрахунку. Виділено чотири основні ознаки, розроблено схему та проведено обгрунтування гідроекологічних умов прояву руслових процесів на річках ...
1468469
  Блажиєвська М. Теоретичні і практичні аспекти визначення правового статусу та режиму Азовського моря та Керченської протоки // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2004. – № 1. – С. 50-62


  Стаття присвячена загальному аналізу української та міжнародної практики стосовно правового статусу та режиму Азовського моря і Керченської протоки. Окрему увагу автор приділяє останнім домовленостям сторін щодо зазначеного питання та їхньому впливу на ...
1468470
  Мацко Анатолий Степанович Теоретичні і практичні аспекти діяльності дільничого інспектора міліціх по попередженню рецидиву злочинів серед осіб, засудженних умовно і тих, до кого за стосована відсрочка виконання вироку : Дис... канд.юридич.наук: 12.00.08 / Мацко Анатолий Степанович; КНУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 1995. – 258л. – Бібліогр.:л.242-258
1468471
  Єрмошенко А.М. Теоретичні і практичні аспекти забезпечення вільного доступу до страхових послуг : гроші, фінанси і кредит // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 5 (119). – С. 195-201 : Табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
1468472
  Терницький В.М. Теоретичні і практичні аспекти переговорів з країнами ЦСЄ стосовно розширення ЄС // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 195-200. – (Міжнародні відносини ; вип. 21/24)


  Дана стаття торкається теоретичних і практичних аспектів переговорів Європейського Союзу з країнами Центральної та Східної Європи стосовно розширення. The aim of this article is to deal with the theoretical and practical aspects arising in the course ...
1468473
  Кармаза О.О. Теоретичні і практичні аспекти підсудності позовів про право на житло в міжнародному цивільному процесі в Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 3. – С. 182-185


  У статті досліджуються теоретичні та практичні аспекти підсудності цивільних справ щодо житла в міжнародному процесі в Україні.
1468474
  Кемінь В. Теоретичні і практичні аспекти реформування системи місцевих фінансів у сфері мобілізацій коштів до місцевих бюджетів // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 1 : (теорія та історія держави та права ; конституційне право ; адміністративне право ; фінансове право) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 217-218
1468475
  Денисенко С.І. Теоретичні і практичні аспекти розвитку правового регулювання митних процедур на міжнародному і національному рівнях // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2009. – № 5 (46). – С. 135-140.
1468476
  Нелін О. Теоретичні і практичні аспекти співвідношення права і закону в діяльності нотаріату в Україні // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 12 (120). – С. 4-8
1468477
  Власюк В.Є. Теоретичні і практичні аспекти функціонування фінансово-кредитної системи : Монографія / В.Є. Власюк; Ред. О.С. Косенко; Мін-во фінансів України; Дніпропетровська держ. фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2005. – 246с. – ISBN 966-8203-24-0
1468478
   Теоретичні і практичні засади еволюції від інформаційного суспільства до "суспільства знань" і до smart-суспільства: виклики і можливості четвертої промислової революції : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. 23-24 квіт. 2018 р. / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. інж. акад. ; [ред.-упоряд.: В.Г. Воронкова, Р. Андрюкайтене]. – Запоріжжя : ЗДІА, 2018. – 220, [1] с. : іл. – Назва обкл.: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Теоретичні і практичні засади еволюції від інформаційного суспільства до "суспільства знань" і до smart-суспільства: виклики і можливості четвертої промислової революці". – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-685-049-6
1468479
   Теоретичні і практичні питання географії. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1972. – 206с.
1468480
  Трифонова О.В. Теоретичні і практичні підходи до організації системи матеріального стимулювання праці / О.В. Трифонова, С.П. Олійник // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 7 (121). – С. 206-213 : табл., рис. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 1993-6788
1468481
  Ткаченко Т.І. Теоретичні і прикладні аспекти поєднаного аналізу вершинної та базисної поверхонь рельєфу (на прикладі центральної частини Придніпровської височини) // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Мін. осв. і науки Укр. – Київ, 2010. – Вип. 2 (59) : Присвячується 90-річчю Олександра Мефодійовича Маринича. – С. 164-172. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 0868-6939
1468482
  Грушківський В.Г. Теоретичні і прикладні аспекти управління грошовими потоками на підприємстві / В.Г. Грушківський, Т.М. Тіховська // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 3 (70). – С. 36-40.
1468483
  Зубова Лідія Григорівна Теоретичні і прикладні основи відновлення техногенних ландшафтів до рівня природних (на прикладі териконових ландшафтів Донбасу) : Автореф. дис. ... доктора техн. наук: 21.06.01 / Зубова Л.Г.; Мін-во освіти і науки України. Нац. гірничий ун-тет. – Дніпропетровськ, 2004. – 32с. – Бібліогр.: 49 назв
1468484
  Ясінський М.Ф. Теоретичні і прикладні основи формування та оцінювання зносостійкості фотополімерних друкарських форм : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.05.01 / Ясінський Михайло Федоорвич ; М-во освіти і науки України, Укр. акад. друкарства. – Львів, 2020. – 44 с. – Бібліогр.: 73 назви
1468485
  Піпченко Н. Теоретичні і прикладні проблеми міжнародної інтернет-комунікації / Н. Піпченко, Є. Макаренко, М. Рижков // Цифрова дипломатія : [підручник для студентів закл. вищ. освіти, які навчаються за спец. "Міжнар. відносини, суспільні комунікації та регіон. студії"] / Н.О. Піпченко, Є.А. Макаренко, М.М. Рижков. – Київ : ВАДЕКС, 2019. – С. 11-38. – (Серія "Міжнародні інформаційні відносини"). – ISBN 978-966-9725-58-5
1468486
  Старинець О. Теоретичні і функціональні аспекти формування системи антикризового управління підприємством // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: С.М. Панчишин, Р.В. Михайлишин, В.Б. Буняк [та ін.]. – Львів, 2017. – Вип. 37, ч. 2. – С. 187-193. – ISSN 2078-5860


  Розглянуто дискусійні питання щодо визначення сутності системи антикризового управління підприємством, здійснено моніторинг існуючих проблем та обґрунтовано принципи й функції антикризового управління у контексті побудови ефективної системи ...
1468487
  Носань Н.С. Теоретичні імперативи дефініції фінансової безпеки держави // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. – Київ, 2019. – № 9. – С. 17-20. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2409-1944
1468488
  Борисова Наталія Василівна Теоретичні й методичні засади навчання іноземних мов у школах України (1917-1933 рр.) : Дис. ... канд. педагогічних наук: 13.00.01. / Борисова Н.В.; Переяслав-Хмельницький держ. педагог. ун-тет ім.Г.Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2004. – 232л. + Дод.: л.215-232. – Бібліогр.: л. 197-214
1468489
  Гайдуцький А. Теоретичні й методологічні підходи до ідентифікації грошових переказів мігрантів як різновиду капіталу : аналізують фахівці НБУ // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2008. – № 6. – С. 34-51 : Табл. – Бібліогр.: 63 назви. – ISSN 1605-2005
1468490
  Сердюк П.П. Теоретичні й методологічні проблеми сучасного кримінального права : монографія / П.П. Сердюк. – Запоріжжя : Акцент Інвест-Трейд, 2012. – 799, [1] с. – Бібліогр.: с. 710-797 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2602-07-4
1468491
  Зварич І.М. Теоретичні й практичні дослідження проблеми педагогічної компетентності викладачів у науково-педагогічній літературі США // Педагогіка і психологія : вісник АПН України : науково-теоретичний та інформаційний журнал / Акад. пед. наук України. – Київ, 2011. – № 2 (71). – С. 98-104
1468492
  Коновал Віктор Павлович Теоретичні й практичні основи створення та фіксації форми взуття : Автореф... докт. техн.наук: 05.19.06 / Коновал Віктор Павлович; Державна академія легкої про-ті України. – К., 1994. – 44л.
1468493
  Гречаник Н.І. Теоретичні й практичні основи формування культурологічної компетентності майбутніх учителів початкової школи в системі вищої педагогічної освіти Сполучених Штатів Америки // Молодий вчений : науковий журнал / редкол.: Базалій В.В., Балашова Г.С., Клименко М.О. [та ін.]. – Херсон, 2020. – № 3 (79), березень 2020 р. – С. 99-104. – ISSN 2304-5809
1468494
  Панасенко Е. Теоретичні й прикладні аспекти формування гендерної компетентності студентів вищих педагогічних закладів освіти / Е. Панасенко, А. Макаренко, Ю. Рейлян // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Хижняк І.А. (голов. ред.), Топольник Я.В., Гаврілова Л.Г. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 6 (98). – С. 7-18. – ISSN 2077-1827
1468495
  Шайгородський Ю.Ж. Теоретичні й прикладні засоби регулювання політичного життя в Україні // Зміна цивілізаційної парадигми розвитку України : теоретико-методологічний аналіз / М. Михальченко, З. Самчук, Ю. Шайгородський, М. Горєлов, М. та ін. Чорний. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2019. – С. 130-209. – ISBN 978-966-02-9194-2
1468496
   Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов"янськ : Видавництво Б.І. Маторіна, 2014-. – ISSN 2411-6548
Вип. 3 : Присвячено 20-річному ювілею філологічного факультету. – 2016. – 326 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1468497
   Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т ; редкол.: Глущенко В.А., Біличенко О.Л., Бріцин В.М. [та ін.]. – Слов"янськ : Видавництво Б.І. Маторіна, 2014-. – ISSN 2411-6548
Вип. 6. – 2018. – 340 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1468498
   Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т ; редкол.: Глущенко В.А., Біличенко О.Л., Бріцин В.М. [та ін.]. – Слов"янськ : Видавництво Б.І. Маторіна, 2014-. – ISSN 2411-6548
Вип. 7. – 2018. – 288 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1468499
   Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т ; редкол.: Глущенко В.А. (голов. ред.), Біличенко О.Л., Бріцин В.М. [та ін.]. – Слов"янськ : Видавництво Б.І. Маторіна, 2014-. – ISSN 2411-6548
Вип. 8, ч. 2. – 2019. – 238, [2] с.
1468500
   Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т ; редкол.: Глущенко В.А. (голов. ред.), Біличенко О.Л., Бріцин В.М. [та ін.]. – Слов"янськ : Видавництво Б.І. Маторіна, 2014-. – ISSN 2411-6548
Вип. 8, ч. 1. – 2019. – 256, [2] с.
1468501
   Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т ; редкол.: Глущенко В.А., Біличенко О.Л., Бріцин В.М. [та ін.]. – Слов"янськ : Видавництво Б.І. Маторіна, 2014-. – ISSN 2411-6548
Вип. 9, ч. 1. – 2019. – 158, [2] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1468502
   Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т ; редкол.: Глущенко В.А., Біличенко О.Л., Бріцин В.М. [та ін.]. – Слов"янськ : Видавництво Б.І. Маторіна, 2014-. – ISSN 2411-6548
Вип. 9, ч. 2. – 2019. – 166, [2] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1468503
   Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т ; редкол.: Глущенко В.А. (голов. ред.), Біличенко О.Л., Бріцин В.М. [та ін.]. – Слов"янськ : Видавництво Б.І. Маторіна, 2014-. – ISSN 2411-6548
Вип. 10, ч. 1. – 2020. – 190, [2] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1468504
   Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т ; редкол.: Глущенко В.А. (голов. ред.), Біличенко О.Л., Бріцин В.М. [та ін.]. – Слов"янськ : Видавництво Б.І. Маторіна, 2014-. – ISSN 2411-6548
Вип. 10, ч. 2. – 2020. – 192, [2] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1468505
  Болквадзе Н.І. Теоретичні концепти становлення біржових ринків електроенергії у процесі лібералізації енергетичного сектора країн світу // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Благун І.С., Бублик М.І., Гечбаия Б.Н. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 4 (42). – С. 6-13. – ISSN 2222-0712
1468506
  Атаманчук О.Ю. Теоретичні концепції взаємодії економічної інтеграції та прямих іноземних інвестицій в європейському регіоні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 94, ч. 2. – С. 280-288
1468507
  Бойко А.М. Теоретичні концепції економічної злочинності в зарубіжній кримінології // Науковий вісник Чернівецького університету ім. Ю. Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький державний університет ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2001. – Вип. 103. – С.93-96. – (Правознавство ; Вип. 103). – ISBN 966-568-332-2
1468508
  Кирилюк І.М. Теоретичні концепції земельної ренти // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 1 (128). – С. 18-22


  Розглядаються питання земельних відносин у сільському господарстві. Автором досліджено теоретичні погляди вчених щодо природи земельної ренти та умов її виникнення, визначено чинники та механізми формування розмірів ренти, виявлено фактори її зростання.
1468509
  Гнатюк М. Теоретичні концепції І. Франка в курсі з теорії літератури // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 11 : Теорія літератури у вищій школі. – С. 182-189.
1468510
  Зборовська О.М. Теоретичні концепції матеріальної основи державного регулювання економіки // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 8 (80). – С. 5-7
1468511
  Стасюк Ю.М. Теоретичні концепції розвитку глобальної інноваційної економіки // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Т. 21, № 10/2. – С. 137-146. – (Серія "Світове господарство і міжнародні економічні відносини" ; вип. 5). – ISSN 9125-0912
1468512
  Бойко А.М. Теоретичні концепції сутності економічної злочинності у вітчизняній кримінології // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2007. – С. 106--109. – (Правознавство ; Вип. 427)
1468513
  Миронюк Наталія Теоретичні концепції універсалізму в міжнародних відносинах // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць.Спецвипуск / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2007. – Формування західного вектора інтеграційної політики України в контексті її регіональних та національних інтересів. – С. 51-56. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 20)
1468514
  Щавінський В. Теоретичні міркування щодо назви статті 223 Кримінального кодексу України // Підприємництво, господарство і право / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2002. – № 6. – С.87-90


  Стаття Кримінального кодексу "Порушення порядку випуску (емісії) та обігу цінних паперів"
1468515
  Коппель О.А. Теоретичні моделі дослідження глобальних політичних процесів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 4-7. – (Міжнародні відносини ; Вип. 31/32). – ISSN 1728-3817


  Присвячено важливій науковій проблемі - теоретичним моделям дослідження глобальних політичних процесів. Особливу увагу приділено парадигмам дослідження та сучасному стану розробки цієї проблеми. The article is dedicated to the one of the most ...
1468516
  Петрієв Д.А. Теоретичні моделі оцінювання синергетичного ефекту в операціях злиття та поглинання банків // Сучасні виклики розвитку світової економіки : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. : студентська секція, 19-20 листоп. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. міжнар. економіки та маркетингу [та ін. ; редкол.: А.О. Старостіна, О.Л. Каніщенко, Т.В. Нагачевська та ін.]. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2015. – С. 168-170. – ISBN 978-617-696-385-1
1468517
  Черновол О.П. Теоретичні моделі правового забезпечення та реалізації обов"язків людини і громадянина в Україні і Польщі: порівняльний аспект // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 13-23. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 78). – ISSN 1563-3349
1468518
  Джалілова О.М. Теоретичні моделі соціальної комунікації // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т] ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 3. – С. 53-56
1468519
  Кіпа М.О. Теоретичні моделі формування організаційного забезпечення реструктуризації підприємства // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2018. – № 11, червень. – C. 37-42. – ISSN 2306-6814
1468520
  Пузанов І.І. Теоретичні моделі формування умов сучасної зовнішньої торгівлі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 55, ч. 2. – С. 137-145.
1468521
  Бодюк А Теоретичні обґрунтування економіки природно-ресурсного виробництва // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 4 (119). – С. 128-133
1468522
  Воробйов О.М. Теоретичні обгрунтування та аналітичні розрахунки моделі дії електромагнітного імпульсу на фізичний об"єкт // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 27. – С. 15-22
1468523
  Серьогіна Н.О. (Зезека) Теоретичні основи адміністративно-правового статусу державної служби зайннятості України // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2010. – Вип. 1 (33). – С. 103-108. – (0). – ISSN 2078-9165
1468524
  Лагун М.І. Теоретичні основи аналізу та визначення сутності економічного потенціалу підприємства // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 4 (83). – С. 32-35.
1468525
  Кодацький В.П. Теоретичні основи аудиту // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2009. – № 1. – С. 29-30
1468526
  Бронська А.А. Теоретичні основи базової методичної підготовки викладачів української та російської мов як іноземних : монографія / А.А. Бронська ; МОНУ, Нац. технічний ун-т України "КПІ". – Київ : Толока, 2002. – 208 с. – ISBN 966-7990-04-4
1468527
  Пугачов О.П. Теоретичні основи безпеки інноваційних проектів на сучасному етапі розвитку економіки України // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2012. – № 1 (61). – С. 101-107
1468528
  Пришляк Г.Я. Теоретичні основи безпосереднього народовладдя // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 86-91. – ISSN 1563-3349
1468529
  Засаньська О.В. Теоретичні основи боротьби з тіньовою економікою // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 5 (95). – С. 76-84. – ISSN 1993-6788
1468530
   Теоретичні основи бухгалтерського обліку : Навч. посібник. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Тернопіль, 1998. – 269с. – ISBN 966-95230-6-0
1468531
  Ганін В.І. Теоретичні основи бухгалтерського обліку : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / В.І. Ганін, Т.В. Синиця ; України ; Харківський нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Київ : Центр учбової літератури, 2008. – 336с. – ISBN 978-966-364-701-2
1468532
  Мельничук Г.С. Теоретичні основи бюджетно-податкового механізму захисту вітчизняних товаровиробників // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. 2 (51). – С. 149-158
1468533
  Стецюк П.А. Теоретичні основи бюджетного планування сільськогосподарських підприємств // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2007. – № 5. – С. 109-114.
1468534
  Сидорова Н.В. Теоретичні основи бюджетного права / Н.В. Сидорова. – Харків : Бізнес Інформ, 1998. – 236с. – ISBN 966-7080-74-9
1468535
  Сидорова Н.В. Теоретичні основи бюджетного права. : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.07 / Сидорова Н.В.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 23л.
1468536
  Головня А.Ф. Теоретичні основи вдосконалення професійного розвитку офіцерського складу Національної гвардії України / А.Ф. Головня, С.В. Бєлай // Честь і закон : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. Нац. гвардії України ; редкол.: Бєлай С.В., Бацамут В.М., Біленко О.І. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 2 (77). – С. 35-41. – ISSN 2078-7480
1468537
  Мороз Олександр Іванович Теоретичні основи вертикальної рефракції, способи її визначення, врахування і прогнозування : Автореф. дис. ... доктора техн. наук: 05.24.01 / Мороз О.І.; МОіНУ. – Львів, 2003. – 36 с. – Бібліогр.: 36 назв
1468538
  Полянська Н.О. Теоретичні основи взаємодії авіасуб"єктів : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 7. – С. 81-89 : Рис. – Бібліогр.: 24 назви. – ISSN 1993-6788
1468539
  Вертій О. Теоретичні основи вивчення проблеми художнього освоєння народного світогляду в оригінальній літературі // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2002. – № 3. – С.53-64. – Бібліогр.: 31 назва.
1468540
  Романюк Г.В. Теоретичні основи вивчення професійної ідентичності студентської молоді // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2017. – С. 174-182. – (Серія психологічна ; вип. 2). – ISSN 2311-8458


  Розглянуто особливості становлення професійної ідентичності у студентів-психологів, етапи формування професійної ідентичності, вплив зовнішніх та внутрішніх чинників на їх становлення. Проаналізовано структуру професійної ідентичності та виявлено ...
1468541
  Клочек Л.В. Теоретичні основи вивчення психологічних механізмів розвитку соціальної справедливості у педагогічній взаємодії // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2018. – Т. 23, вип. 1 (47). – С. 63-72. – (Серія: Психологія). – ISSN 2304-1609
1468542
  Запотоцька І. Теоретичні основи вивчення соціальної сфери: суспільно-географічний аспект // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 52-54. – (Географія ; Вип. 52). – ISSN 1728-3817


  Розкрито підходи до вивчення соціальної сфери, її складу та співвідношення основних категорій. There are exposed approaches to study of social sphere, of its contents and correlation of main categories.
1468543
  Кармаза О. Теоретичні основи визначення джерел житлового права // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 64-66. – (Юридичні науки ; вип. 93). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджуються загальні підходи до визначення поняття "джерело права", а також поняття та систематика джерел житлового права України, їх уніфікація. Статья направлена на изучение понятия "источник права", а также на понятие та систему ...
1468544
  Селезньова О.В. Теоретичні основи визначення конкурентоспроможності підприємства // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 230-232. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
1468545
  Жорова Є.Р. Теоретичні основи визначення поняття "антикризове корпоративне управління" // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2012. – Вип. 27, т. 2. – С. 342-350


  Здійснено огляд та аналіз наукової літератури з питань антикризового та корпоративного управління, сформульовано визначення терміну "антикризове корпоративне управління".
1468546
  Кармаза Теоретичні основи визначення системи джерел житлового права та процесу / Кармаза, 0.0. // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 171-174


  У статті досліджується поняття "джерело права", а також поняття та система джерел житлового права і житлового прцесу України, їх уніфікація.
1468547
  Кушнір С. Теоретичні основи використання дефініції "економічна безпека" в аграрному секторі / С. Кушнір, В. Русан // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технологіч. ун-т ; голов. ред. Шкарлет С.М. ; редкол.: Н.М. Вдовенко, Л.М. Газуда, М.В. Газуда [та ін.]. – Чернігів, 2018. – № 4 (16). – С. 28-35. – ISSN 2411-5215
1468548
  Гунько І.В. Теоретичні основи використання економіко - статистичних методів у наукових дослідженнях студентської молоді вищих навчальних закладів аграрного профілю / І.В. Гунько, О.І. Присяжнюк, Л.І. Бурдейна // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінниц. нац. аграрний ун-т ; редкол.: Г.М. Калетнік, Е.А. Кірєєва, В.І. Авдійський [та ін.]. – Вінниця, 2018. – № 1 (29). – С. 33-43. – ISSN 2411-4413


  У статті розглянуто основні економіко-статистичні методи, які доцільно використовувати студентській молоді вищих навчальних закладів у своїх наукових дослідженнях у контексті принципів і завдань Всеукраїнського навчально-наукового консорціуму, що діє ...
1468549
  Когутич І.І. Теоретичні основи використання криміналістичних знань під час розгляду кримінальних справ у суді : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.09. / Когутич І.І. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 37с. – Бібліогр.: 38 назв
1468550
  Когутич І.І. Теоретичні основи використання криміналістичних знань під час розгляду кримінальних справ у суді : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.09 / Когутич І.І. ; Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – 529 л. + Додатки: л. 396-440. – Бібліогр.: л. 441-529
1468551
  Самойленко О. Теоретичні основи використання технологій дистанційного навчання у процесі підготовки майбутніх учителів математики // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – С. 29-34. – (Педагогіка ; № 1)


  Обґрунтовано необхідність використання технологій дистанційного навчання на підставі пере¬гляду основних теоретичних положень в умовах кардинальних змін сучасних реалій. Виділено характери-стики засобів інформації в дистанційному навчанні та ...
1468552
  Дунець Н.М. Теоретичні основи використання тренінгу у формуванні професійної майстерності вчителів // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 17. – С. 58-63. – (Педагогічні науки). – ISSN 1729-360Х


  У статті проаналізовано наукові думки провідних учених щодо визначення поняття професійної майстерності вчителя та ролі тренінгу в процесі його підготовки. З"ясовано основні якості професіоналізму та способи його формування. Висвітлено теоретичні ...
1468553
   Теоретичні основи виробничо-збутової діяльності підприємств / О.А. Савенко, І.М. Пальчик, В.Р. Вороніна, А.В. Назарець // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3, лютий. – С. 44-49 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2306-6792
1468554
  Попадич О.О. Теоретичні основи виховної роботи з майбутніми педагогами вищої школи у вищому навчальному закладі // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – C. 206-209. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (41)). – ISSN 2524-0609
1468555
  Візіренко С.В. Теоретичні основи внутрішнього контролю доходів, витрат та фінансових результатів / С.В. Візіренко, Ю.О. Хіхлач // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Іващук Н.Л. [та ін.]. – Хмельницький, 2019. – № 3 (44). – С. 134-140. – ISSN 2308-1988
1468556
  Зарапіна Ю.Е. Теоретичні основи глобальної соціальної диверсифікації: Le marxisme e mort, vive le marxisme? // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 18-22. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161


  Фр.: Марксизм помер, хай живе марксизм? Проаналізовано роль країн ОЕСР у глобальній соціальній диверсифікації.Зміни в соціальній структурі суспільства відбуваються під впливом багатьох чинників. Міжнародні організації приділяють увагу дослідженню ...
1468557
  Афанасьєва Ю.В. Теоретичні основи державного регулювання демографічних процесів // Проблеми управління соціальним і гуманітарним розвитком : матеріали VIII Регіон. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (м. Дніпропетровськ, 28 листоп. 2014 р.) / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр., Каф. філософії, соціології держ. упр. ; [редкол.: А.В. Решетніченко та ін.]. – Дніпропетровськ : ДРІДУ НАДУ, 2014. – С. 14-18
1468558
  Василенко А.В. Теоретичні основи державного регулювання інвестиційної діяльності страхових компаній // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2004. – № 7-8 (38-39). – С. 44-51. – Бібліогр.: на 9 пунктів
1468559
  Семенов В.М. Теоретичні основи державного управління системою соціального захисту в європейських країнах / В.М. Семенов, Ю.М. Рагуліна // Правові горизонти : науково-практичний юридичний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т, Навч.-наук. ін-т права ; редкол.: Гаруст Ю.В., Уткіна М.С., Айден Ульвіє [та ін.]. – Суми, 2017. – Вип. 5 (18). – С. 20-26. – ISSN 2519-2353
1468560
  Віхорт Ю.В. Теоретичні основи державної інноваційної політики формування та розвитку фахівців з вищою управлінською освітою // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 189-194. – (Економіка та підприємництво ; № 4 (67)). – ISSN 1814-1161
1468561
  Меленюк В.О. Теоретичні основи державної соціальної політики в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 126-132. – (Державне управління ; № 1). – ISSN 1813-3401
1468562
  Прощак В. Теоретичні основи для дослідження інтелектуального потенціалу суспільства // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С. 599-606. – Бібліогр.: на 23 пункта. – (Серія економічна ; Вип. 30). – ISSN 0201-758Х
1468563
  Панова І.О. Теоретичні основи дослідження готельного господарства / І.О. Панова, А.В. Тимощук // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 5 (520) : Дискримінація як інструмент корупційних схем у публічних закупівлях. – С. 235-240. – ISSN 2222-4459
1468564
  Бакуменко В. Теоретичні основи дослідження державно - управлінських процесів // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / Дніпропетровський регіональний інститут державного управління. – Дніпропетровськ, 2002. – № 2. – С.11-33. – ISBN 966-7800-08-3
1468565
  Запухляк І.Б. Теоретичні основи дослідження механізму енергозбереження // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 9. – С. 344-349
1468566
  Пікус А. Теоретичні основи дослідження механізму структурних зрушень в економіці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 63-66. – (Економіка ; вип. 115). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто теоретичні основи дослідження структурних зрушень в економіці через взаємодію їх об"єктів та суб"єктів. Основне протиріччя механізму структурних зрушень полягає у невідповідності структури виробництва структурі споживання. Часткове вирішення ...
1468567
  Стоянова О.Є. Теоретичні основи дослідження міжнародної конкурентоспроможності національної економіки // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 108-111. – (Серія " Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм" ; вип. 5). – ISSN 2310-9513
1468568
  Гнатюк Н. Теоретичні основи дослідження спільного підприємництва // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С. 346-350. – Бібліогр.: на 9 пунктів. – (Серія економічна ; Вип. 30). – ISSN 0201-758Х
1468569
  Остапчук Л.В. Теоретичні основи екологічної оптимізації агроландшафтів Київської області // Землеробство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. наук. центр "Ін-т землеробства Нац. акад. аграр. наук України ; редкол.: В.Ф. Камінський, В.Ф. Сайко, Ю.О. Соколюк [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 2 (93). – С. 8-12. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 0372-8498
1468570
  Кошель А.О. Теоретичні основи ефективності масової оцінки земель // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й.М. Дорош, В.І. Курило, А.М. Третяк [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3. – С. 72-77. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2306-1677
1468571
  Герасимова С.В. Теоретичні основи ефективності управління акціонерними товариствами // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 11. – С. 148-156.
1468572
  Грущинська Н.М. Теоретичні основи європейської інтеграції України : монографія / Н.М. Грущинська. – Київ : Видавець Корбуш, 2008. – 232 с. – Бібліогр.: с. 206-222. – ISBN 978-966-2955-14-9
1468573
   Теоретичні основи забезпечення якості кримінального законодавства та правозастосовчої діяльності у сфері боротьби зі злочинністю в Україні : матеріали наукової конференції 15 травня 2009 року / Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого ; Ін-т вивчення проблем злочинності АПН України ; [ редкол.: Борисов В.І (гол. ред.), Зеленецький В.С. та ін. ]. – Харків : Право, 2009. – 304 с. – ISBN 978-966-458-134-6
1468574
   Теоретичні основи забезпечення якості кримінального законодавства та правозастосовчої діяльності у сфері боротьби зі злочинністю в Україні : монографія / В.І. Борисов [та ін.] ; за заг. ред. : В.І. Борисова, В.С. Зеленецького ; Нац. акад. правових наук України ; Ін-т вивчення проблем злочинності Нац. акад. правових наук України. – Харків : Право, 2011. – 341, [3] с. – Бібліогр. у підрядк. прим. – ISBN 978-966-458-334-0
1468575
   Теоретичні основи завадостійкого кодування : підручник для вищ. навч. закл. / П.Ф. Олексенко, В.В. Коваль, Г.М. Розорінов, Г.О. Сукач ; за ред. В.Ф. Мачуліна ; НАНУ, Ін-т фізики ім. В.Є. Лашкарьова ; МОНУ ; Нац. техн. ун-т України "КПІ" [та ін]. – Київ : Наукова думка. – ISBN 978-966-00-0888-0
Ч. 1. – 2010. – 202 с.
1468576
  Чорнокнижний О. Теоретичні основи застосування за призначенням частин та підрозділів топографічної служби // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 43-45. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 2 (35)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано існуючі теоретичні основи щодо поглядів на застосування (бойове застосування) частин і підрозділів топографічної служби та надані практичні рекомендації. Визначені основні форми та способи застосування частин і підрозділів топографічної ...
1468577
  Качеровська Т. Теоретичні основи застосування ігрового проектування у вітчизняній педагогіці: історичний аспект // Вища школа : Науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2005. – № 2. – С. 58-62. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1682-2366
1468578
  Бабак В.П. Теоретичні основи захисту інформації = Theoretical bases of information protection : підручник [для студ. вищих техн. навч. закладів] / В.П. Бабак. – Київ : Книжкове вид-во НАУ, 2008. – 752 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 748-750. – ISBN 978-966-598-404-7
1468579
  Півненко В.П. Теоретичні основи захисту прав людини органами прокуратури // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2007. – № 757. – С. 23-26. – (Право ; Вип. 1 (2)). – ISSN 0453-8048
1468580
  Щербаков Яків Васильович Теоретичні основи і методи регулювання субгармонік напівпровідникових перетворювачів електроенергії : Автореф. дис. ... д-ра техн. наук:05.09.12 / Щербаков Яків Васильович; Щербак Я.В.; Нац. техн. ун-т " Харків. політ. ін-т". – Харків, 2002. – 40 с.
1468581
  Мазурков М.І. Теоретичні основи і методи синтезу повних класів шумоподібних сигналів на базі алгебраїчних конструкцій для підвищення завадозахищеності радіосистем : Автореф. дис. ... д-ра техн. наук: спец. 05.12.13 / Мазурков М.І.; Одеська національна акадеиія зв"язку ім. О.С.Попова. – Одеса, 2008. – 36с. – Бібліогр.: 60 назв
1468582
  Калимон Ярослав Андрійович Теоретичні основи і технології очищення газів і рідин від сульфідної сірки : Автореф... доктора техн.наук: 05.17.01 / Калимон Ярослав Андрійович; Держ. ун-тет "Львів. політехн.". – Львів, 1999. – 32л.
1468583
  Гладка У.Б. Теоретичні основи інвестиційно-інноваційних процесів // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.9. – С. 187-193. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1468584
  Волобуєва Т.Б. Теоретичні основи інноваційної моделі навчання // Наукова скарбниця освіти Донеччини : наук.-метод. журнал / Донец. обл. ін-т післядипл. пед. освіти, Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – № 2 (15). – С. 19-23


  У статті розглядаються теоретичні засади інноваційної моделі навчання. На підставі аналізу державних нормативних документів автор порівнює інноваційну та експериментальну діяльність.
1468585
  Софієв С.О. Теоретичні основи інституту примирення в кримінальному праві України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Софієв Сергій Олександрович ; М-во фінансів України, Ун-т держ. фіскал. служби України. – Ірпінь, 2020. – 18 с. – Бібліогр.: 8 назв
1468586
  Устянич Є. Теоретичні основи капсулювання дисперсних матеріалів : навчальний посібник для студ. хімічних спеціальностей / Євген Устянич. – Вид. 2-е, доповнене. – Львів : українська академія друкарства, 2008. – 400с. – ISBN 5-7763-2497-1
1468587
  Федоренко В.Л. Теоретичні основи Конституції України: досвід і перспективи // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 5-18.
1468588
  Адаменко О. Теоретичні основи конструктивної екології // Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій : збірник наукових праць / Львівський нац. ун-т імені Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 3-17
1468589
   Теоретичні основи країнознавства : підручник / Н.В. Антонюк, М.П. Мальська, Ю.С. Занько та ін. ; МОНУ ; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка, Ф-т міжнародних відносин, Географічний ф-т. – Київ : Знання, 2011. – 326 с. : таб. – Бібліогр.: с. 318-326. – (Факультету міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка - 20 років). – ISBN 978-966-346-820-4
1468590
  Кулік В.В. Теоретичні основи культурного туризму : Автореф. дис. ... канд. культурології. Спец. 26.00.01 - теорія та історія культури / Кулік В.В. ; Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського. – Сімферополь, 2009. – 20с. – Бібліогр.: 10 назв
1468591
  Калінін М.І. Теоретичні основи лісових меліорацій / М.І. Калінін, О.С. Мельник. – Львів, 1991. – 264с.
1468592
  Корж Валентина Павлівна Теоретичні основи методики розслідування злочинів, скоюваних організованими злочинними утвореннями у сфері економічної діяльності : Автореф. дис. ... доктора юрид. наук: 12.00.09 / Корж В.П.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 48 с. – Бібліогр.: 21 назв.
1468593
  Щербань І.О. Теоретичні основи механізму антикризового управління діяльністю посередницьких підприємств // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 4. – С. 54-60. – ISSN 1993-6788
1468594
  Новіков Ф.В. Теоретичні основи механічної обробки високоточних деталей : монографія / Новіков Ф.В., Рябенков І.О. – Харків : ХНЕУ, 2013. – 350, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 328-344. – ISBN 978-966-676-557-7
1468595
  Мальський М.М. Теоретичні основи міжнародного виконавчого процесу : автореф. дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.03 / Мальський Маркіян Маркіянович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 40 с. – Бібліогр.: 51 назва
1468596
  Хмара О.П. Теоретичні основи міжнародного товарно-виробничого співробітництва країн БРІКС // Матеріали міжнародної конференції "Мега-тренди світового розвитку та економічні перспектви України" : 30 червня 2016 р., м. Київ / "Мега-тренди світового розвитку та економічні перспективи України", міжнар. конф. – Київ : [б. в.], 2016. – С. 140-141
1468597
  Пасинок В.Г. Теоретичні основи мовленнєвої підготовки вчителя / В.Г. Пасинок; МОНУ. Харьківський нац. ун-тет ім.В.Н.Каразіна. – Харків, 2001. – 155 с. – ISBN 966-02-1724-2
1468598
  Єршов С.В. Теоретичні основи моделе-орієнтованої побудови нечітких інтелектуальних мультиагентних систем : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.05.03 / Єршов Сергій Володимирович ; Нац. акад. наук України, Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова. – Київ, 2013. – 36 с. – Бібліогр.: 41 назва
1468599
  Савіцький А.В. Теоретичні основи наукових поглядів на проблеми формування та управління прибутком підприємства // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2017. – С. 114-119. – (Економічні науки ; № 6, т. 2). – ISSN 2226-9150
1468600
  Дзьобань О.П. Теоретичні основи національної безпеки України : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Олександр Дзьобань, Олександр Соснін. – Київ : Освіта України, 2009. – 384с. – ISBN 978-966-188-018-3
1468601
  Шпичак О.М. Теоретичні основи необхідності дотримання еквівалентності обміну в АПК та шляхи його досягнення // Вісник аграрної науки : Науково-теоретичний журнал. – Київ, 2002. – № 2. – С.5-12. – ISSN 0868-8532
1468602
  Бугера Ю.Ю. Теоретичні основи оволодіння професійною термінологією студентами закладів вищої освіти // Збірник наукових праць молодих вчених Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2019. – Вип. 10. – С. 43-44
1468603
  Багрій О.О. Теоретичні основи оподаткування нерухомого майна // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 3 (106). – С. 10-16
1468604
  Іваницький С.О. Теоретичні основи організації адвокатури в Україні: принципи та система : монографія / Іваницький С.О. – Київ : Інтерсервіс, 2017. – 795, [5] с. : іл., табл., портр. – Бібліогр.: с. 672-768 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-696-568-8
1468605
  Іваницький С.О. Теоретичні основи організації адвокатури в Україні: принципи та система : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.10 / Іваницький Сергій Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 36 с. – Бібліогр.: 28 назв
1468606
  Іваницький С.О. Теоретичні основи організації адвокатури в Україні: принципи та система : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.10, 081 / Іваницький Сергій Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во внутр. справ України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. – Київ, 2017. – 556 арк. – Додатки: арк. 510-556. – Бібліогр.: арк. 425-509
1468607
  Кузьмич О.І. Теоретичні основи організації праці в умовах економічних перетворень // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 48-52. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 27). – ISSN 1728-3817


  В статті висвітлено основні питання організації заробітної плати та формування її рівня в Збройних Силах України на сучасному етапі, досліджено зарубіжний досвід організації оплати праці в системі соціально-трудових відносин. This article highlights ...
1468608
  Россолов О.В. Теоретичні основи організації транспортних процесів і систем доставки товарів у містах : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.22.01 / Россолов Олександр Вікторович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т міського госп-ва ім. О.М. Бекетова. – Харків, 2021. – 40 с. – Бібліогр.: 35 назв
1468609
  Здобицька Н. Теоретичні основи організаційно-економічного механізму використання земель // Вісник Львівського національного аграрного університету / Львівський національний аграрний університет. – Львів, 2013. – С. 178-182. – (Економіка АПК ; № 20 (2))
1468610
  Стренковська А.Ю. Теоретичні основи організаційно-економічного механізму розвитку будівництва в сільській місцевості // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. аграрний ун-т ; голов. ред. В.С. Шебанін. – Миколаїв, 2017. – Вип. 1 (93) : Економічні науки. Сільськогосподарські науки. Технічні науки. – С. 72-78 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2313-092X
1468611
  Ільченко А.Я. Теоретичні основи органічної хімії / А.Я. Ільченко. – Київ : Радянська школа, 1978. – 154 с.
1468612
  Бондар І.В. Теоретичні основи особистих немайнових правовідносин в цивілістичному процесі : автореф. дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.03 / Бондар Ірина Вадимівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 38 с. – Бібліогр.: 36 назв
1468613
  Римар О.М. Теоретичні основи оцінки міцності контактуючих тіл подвійної кривини : монографія / Олександр Миронович Римар ; Мін-во України з питань надзвич. ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорновиль. катастрофи ; Львівський держ. ун-т безпеки життєдіяльності. – Львів : ЛДУ БЖД, 2010. – 232 с. – ISBN 978-966-663-166-7
1468614
  Бражко О.В. Теоретичні основи підвищення ролі держави в регулюванні зайнятості населення // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 35-40. – (Державне управління ; № 1). – ISSN 1813-3401
1468615
  Петухова Л.Є. Теоретичні основи підготовки вчителів початкових класів в умовах інформаційно-комунікаційного педагогічного середовища / Л. Петухова. – Херсон : Айлант, 2007. – 200с. – ISBN 966-7403-06-8
1468616
  Овод Ю.В. Теоретичні основи підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери до роботи в закладах інклюзивної освіти // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій університету "Україна" / Хмельницький інститут соціальних технологій університету "Україна". – Хмельницький, 2019. – № 17. – C. 55-58
1468617
  Калусенко В.В. Теоретичні основи підготовки спеціалістів в умовах інформаційного середовища / В.В. Калусенко, Л.А. Карташова // Вісник післядипломної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" ; голов. ред. В. Олійник ; редкол.: О. Галус, О. Глазунова, О. Дубініна [та ін.]. – Київ, 2020. – С. 87-105. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 13 (42)). – ISSN 2218-7650
1468618
  Копитчук М.Б. Теоретичні основи побудови і засоби практичної реалізації інтегрованих інформаційних систем обліку вантажопотоків : Автореф. дис. ... д-ра техн. наук: 05.13.06 / Копитчук М.Б. ; ОНПУ. – Одеса, 2003. – 35 с. – Бібліогр.: 41 назв.
1468619
  Клименко С.Є. Теоретичні основи побудови концепції інноваційного розвитку економікіи України, заснованої на приватно-державному партнерстві // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 31-37. – (Економіка та підприємництво ; № 3 (66)). – ISSN 1814-1161


  Запропоновано концепцію інноваційного розвитку вітчизняної економіки, що базується на активній взаємодії держави, великого й малого бізнесу.
1468620
  Ткалич І.М. Теоретичні основи побудови методики оцінки професійного ризику, прийнятої для підприємств різних видів економічної діяльності // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2019. – Вип. 3 (116). – С. 113-119. – ISSN 1995-0519
1468621
  Калінкін Валерій Михайлович Теоретичні основи поетичної ономастики : Дис... доктора філолог.наук: 10.02.15 / Калінкін Валерій Михайлович; Мін-во освіти України. Донецький держ. ун-т. – Донецьк, 2000. – 464л. – Бібліогр.:л.430-464
1468622
  Калінкін Валерій Михайлович Теоретичні основи поетичної ономастики : Автореф... доктора філологічнихнаук: 10.02.02, 10.02.15 / Калінкін Валерій Михайлович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 2000. – 35л.
1468623
  Рижиков В. Теоретичні основи полікультурності освіти та ії практичне значення в практиці полікультурної професійної підготовки сучасного фахівця // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Дубина [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – № 8 (151), серпень. – C. 17- 23. – ISSN 2308-4634
1468624
  Перепелиця М. Теоретичні основи правового статусу владних суб"єктів фінансового права // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2007. – № 4. – С. 182-190. – ISSN 1993-0909
1468625
  Любіч О.О. Теоретичні основи прийняття фінансових рішень на макрорівні / Науково-дослідний фінансовий інститут при Міністерстві фінансів України; О.О. Любіч. – Київ, 2004. – 348с. – ISBN 966-7675-11-4
1468626
  Лєбєдєва Ольга Теоретичні основи проблеми етногенезу в монографії М.Ю. Брайчевського "Походження Русі" // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2006. – № 3. – С. 237-241
1468627
  Гула Л. Теоретичні основи проведення комплексних судових експертиз // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2018. – № 902. – С. 125-130. – (Серія: Юридичні науки ; вип. 19). – ISSN 0321-0499
1468628
  Андрейчук В.С. Теоретичні основи прогнозування в системі національної безпеки: класифікація, методи, зв"язок з іншими науками // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2018. – № 2. – С. 127-143
1468629
  Старовойт Я.І. Теоретичні основи проектування кругових антенних решіток, утворених із циліндричних п"єзокерамічних випромінювачів і екрану : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.08 / Старовойт Ярослав Іванович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2020. – 24 с. – Бібліогр.: 17 назв
1468630
  Добровіцька О.О. Теоретичні основи професійної підготовки соціальних працівників до роботи в інклюзивному середовищі // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій університету "Україна" / Хмельницький інститут соціальних технологій університету "Україна". – Хмельницький, 2019. – № 17. – C. 45-48
1468631
  Маршалок Г.О. Теоретичні основи процесів одержання алкілакрилових мономерів : Автореф. дис. ... доктора технічних наук: 05.17.04 / Маршалок Г.О.; Національний ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2008. – 40с. – Бібліогр.: 60 назв
1468632
  Фик М.І. Теоретичні основи процесів тепломасообміну раціонального вилучення геотермальних флюїдів вуглеводневих свердловин : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.17.08 / Фик Михайло Ілліч ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2021. – 43 с. – Бібліогр.: 43 назви
1468633
  Солтис М.М. Теоретичні основи процесів хімічної технології / М.М. Солтис, В.П. Закордонський; МОНУ. ЛНУ ім.І.Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2003. – 430с. – ISBN 966-613-161-7
1468634
  Кучер Т.М. Теоретичні основи процесу доказування у цивільному судочинстві України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 167-170


  Статтю присвячено розгляду процедури доказування при розгляді цивільних справ через суміжніі з ним елементи, що невід"ємно пов"язані між собою, для досягнення найбільш сприятливого результату звернення до суду за захистом своїх порушених, невизнаних ...
1468635
  Кульчій І.О. Теоретичні основи процесу реформування органів виконавчої влади в Україні // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 86-90. – Бібліогр. в кінці ст.


  Проаналізовано сучасну державно-управлінську термінологію процесу реформування; систематизовано основні теоретичні підходи до сутності реформування органів виконавчої влади та внесено пропозиції стосовно ефективних напрямів практичного втілення реформ.
1468636
  Туленков М.В. Теоретичні основи раціональності соціального управління : монографія / М.В. Туленков, О.Г. Чувардинський ; Союз сприяння інтеграції та інвестицій в економіку України. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2009. – 232 с. – ISBN 978-966-340-334-2
1468637
  Топчієв О.Г. Теоретичні основи регіональної економіки : (навчальний посібник) / О.Г. Топчієв; Українська Академія державного управління при Президентові України ; Одеський філіал. – Київ : УАДУ, 1997. – 140 с. – (Бібліотека магістра). – ISBN 966-7353-02-8
1468638
  Передерко А.Л. Теоретичні основи розвитку вимірювання вібрації і вібровипробувань в технічних системах : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.11.01 / Передерко Анатолій Леонтійович ; М-во освіти і науки України, Держ. ун-т інтелектуальних технологій і зв"язку. – Одеса, 2021. – 41 с. – Бібліогр.: 26 назв
1468639
  Шинкар В.А. Теоретичні основи розвитку економіки домогосподарств / В.А. Шинкар, О.І. Чакій // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2008. – С. 6-9. – (Економіа ; Вип. 26)
1468640
  Жаворонок А. Теоретичні основи розвитку інноваційного підприємництва у національній економіці / А. Жаворонок, А. Марич // Економічний дискурс : міжнародний науковий журнал / Львів. торговельно-екон. ун-т ; Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; ГО "Наук. клуб "СОФУС" ; голов. ред. Барна М.Ю. ; редкол.: Андрейків Т.Я., Анісіч З., Барроз Р. [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – Вип. 4. – С. 104-110. – ISSN 2410-0919
1468641
  Букало М А. Теоретичні основи розвитку посередництва в корпоративному секторі України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 49-55. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
1468642
  Губарєв В.В. Теоретичні основи розвитку та державного регулювання ринку іпотечного кредитування в Україні // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 36-39. – (Державне управління ; № 3). – ISSN 1813-3401
1468643
  Данілова Е.І. Теоретичні основи розвитку факторів забезпечення економічної безпеки підприємств // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків : ФОП Лібуркіна Л.М., 2019. – № 9 : Циклічні коливання та тенденції еміграції з України
1468644
  Олійник Я.Б. Теоретичні основи розміщення продуктивних сил і регіональної економіки / Я.Б. Олійник, А.В. Степаненко. – Київ : Обрії, 2011. – 184 с. : іл. – Бібліогр.: с. 178-179. – ISBN 978-966-2278-11-8
1468645
  Петрищев О.М. Теоретичні основи розрахунку та проектування ультразвукових перетворювачів електромагнітного типу : Автореф. дис. ... доктора технічних наук. Спец. 05.09.08 - Прикладна акустика і звукотехніка / Петрищев О.М. ; Національний технічний ун-т України " Київський політехнічний інститут". – Київ, 2009. – 35с. – Бібліогр.: 38 назв
1468646
  Новохатський О.М. Теоретичні основи руху продуктів плавки і управління процесами в горні доменної печі : автореф. дис. ... д-ра. технічних наук : спец. 05.16.02 "Металургія чорних і кольорових металів та спеціальних сплавів" / Новохатський О. М.; Приазовський державний технічний університет. – Маріуполь, 2009. – 34с. – Бібліог. : 34 назв.
1468647
  Панейко Юрій Теоретичні основи самоврядування / Панейко Юрій. – Львів : Літопис, 2002. – 197с. – ISBN 966-7007-26-X
1468648
  Смиков А.В. Теоретичні основи селекції та удосконалення сортименту персика на півдні України : автореф. дис. ... д-ра с.-г. наук : 06.01.05 / Смиков Анатолій Володимирович ; Південний філіал нац. ун-ту біоресурсів і природокористування України "Кримський агротехнологічний ун-т". – Сімферополь, 2012. – 44 с. – Бібліогр.: 91 назва
1468649
  Олексійчук А.М. Теоретичні основи синтезу та обгрунтування стійкості рандомізованих симетричних систем шифрування і протоколів передачі та розподілу ключів : Автореф. дис. ... д-ра техн. наук : спец.: 05.13.21. - системи захисту інформації / Олексійчук А.М. ; Нац. техн. ун-т України "Київський політехн. ін-т". – Київ, 2009. – 36с. – Бібліогр.: 42 назви
1468650
  Бєлецька І.В. Теоретичні основи соціалізації підлітків за місцем проживання // Соціальна педагогіка: теорія та практика / Луганський національний педагогічний університет ім.Тараса Шевченка. – Луганськ, 2012. – № 3. – С. 32-38. – ISSN 1817-3764


  У статті запропоновано глибоке вивченя та психолого-педагогічний аналіз проблем щодо соціалізації особистості підлітка; знання особливостей розвитку підлітків та надання їм допомоги у процесі позанавчальної діяльності є необхідної передумовою освіти ...
1468651
  Нелін О. Теоретичні основи спадкового права України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 5. – С. 102-107.
1468652
  Морозюк Н.В. Теоретичні основи сталого розвитку сільських територій // Науковий вісник Національного аграрного університету : збірник наукових праць / Національний аграрний університет. – Київ, 2008. – № 120. – С. 322-325
1468653
  Чорнокнижний О.А. Теоретичні основи створення геоінформаційної системи військового призначення / О.А. Чорнокнижний, Р.В. Писаренко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 53-55. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 28). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуті задачі та структура геоінформаційної системи військового призначення, уточнені вимоги до вихідних даних, інформаційно-аналітичного блоку та оформлення графічних документів. The article has addressed tasks and structure of the ...
1468654
  Пашкевич М.С. Теоретичні основи стратегії економічного розвитку регіонів України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 71-77. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
1468655
  Довбня К.В. Теоретичні основи структурування змісту підручника з мови гінді як основного компонента навчальнометодичного комплексу для майбутні фахівців-сходознавців // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 55, ч. 2. – С. 57-61


  Стаття присвячена розгляду теоретичних основ структурування змісту підручника з мови гінді як основного компонента навчально-методичного комплексу для майбутніх фахівців-сходознавців. Доведено, що у нових підручниках доцільно відвести місце ...
1468656
   Теоретичні основи судової експертизи : Програма спеціального курсу для курсантів відомчих вищих закладів юридичної освіти. – Київ : НАВСУ, 2000. – 19с.
1468657
  Вишневський О.І. Теоретичні основи сучасної української педагогіки : навчальний посібник / Омелян Вишневський. – 3-те вид., доопрацьоване і доп. – Київ : Знання, 2008. – 568с. – ISBN 978-966-346-408-4
1468658
  Струк Н.С. Теоретичні основи та економічна суть грошового ринку / Н.С. Струк, У.В. Пелех // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / Черкаський, державний технологічний університет. – Черкаси, 2013. – С. 107-113. – (Серія: Економічні науки ; вип. 33, ч. 2). – ISSN 2306-4420
1468659
  Ліпкан В.А. Теоретичні основи та елементи національної безпеки України : монографія / В.А. Ліпкан ; Нац. акад. внутр. справ України. – Київ : Текст, 2003. – 599, [1] с. : іл., портр. – Бібліогр.: с. 472-480, 487-508 та в кінці розд. – ISBN 966-96136-4-7


  У пр. № 1725083 напис: Бібліотеці Київського інституту міжнародних відносин від В.А. Ліпкана. 29.10.2018. Підпис.
1468660
  Пашков Є.В. Теоретичні основи та синтез систем автоматизованного вібролевітаційного точіння токостінних циліндричних деталей. : Автореф... Доктора техн.наук: 05.13.07 / Пашков Є.В.; Севастопольск.держ.техн.ун-т. – Севастополь, 1997. – 32л.
1468661
   Теоретичні основи та способи розв`язання задач з аналітичної хімії : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. – Харків : ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2003. – 320с. – ISBN 966-623-203-0
1468662
  Кеба М.Є. Теоретичні основи танцю в німецьких трактатах початку XVIII ст. // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Чернець В.Г., Овчарук О.В., Станіславська К.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 40. – С. 301-311. – ISSN 2225-7586


  "У контексті мистецтвознавчого дослідження формування теоретичних основ навчання танцю у Німеччині на початку ХVІІІ ст., розглянуто та проаналізовано раритетні джерела європейських танцмейстерів – трактати Й. Паша, Г. Тауберта, С. Беера та Дж. ...
1468663
  Левицький В.Є. Теоретичні основи технологій гетерофазної модифікації термопластів полівінілпіролідоном : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : спец. 05.17.06 / Левицький В.С. ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2008. – 39 с. – Бібліогр.: 60 назв
1468664
  Кунтий О.І. Теоретичні основи технологій електрохімічного одержання дисперсних металів : Автореф. дис. ... доктора технічних наук. Спец. 05.17.03 технічна електрохімія / Кунтий О.І.; Кунтій О.І.; Національний технічний ун-т " Харківський політехнічний інститут". – Харків, 2008. – 33с. – Бібліогр.: 53 назв
1468665
  Скорохода В.Й. Теоретичні основи технологій одержання функціонально активних кополімерів полівінілпіролідону : Автореф. дис. ... д-ра технічних наук: 05.17.06 / Скорохода В.Й.; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2007. – 39с. – Бібліогр.: 60 назв
1468666
  Єрмолаєв О.В. Теоретичні основи торгівлі сировинними ресурсами в умовах їх вичерпності // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 7. – С. 101-103
1468667
  Бартків О. Теоретичні основи трансформації цінностей майбутніх фахівців у ціннісні орієнтації / О. Бартків, Є. Дурманенко // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 4-11. – (Серія: Педагогічні науки ; № 2 (304)). – ISSN 1729-360Х
1468668
  Стрілець Т.М. Теоретичні основи удосконалення ощадної справи // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 12. – С. 78-83.
1468669
  Цогла О.О. Теоретичні основи управління диверсифікацією діяльності машинобудівного підприємства : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 8 (98). – С. 150-155. – Бібліогр.: 17назв. – ISSN 1993-6788
1468670
  Какодєй А. Теоретичні основи управління екологічними ризиками // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2011. – Вип. 15/16 : Економічні науки. До 50-річчя Тернопільського національного економічного університету. – С. 279-283. – ISSN 1818-2682
1468671
  Лазар В.Л. Теоретичні основи управління економічною безпекою підприємства // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2005. – С. 67-71. – Бібліогр.: на 17 пунктів. – (Державне управління ; № 1). – ISSN 1813-3401
1468672
  Хотомлянський О.Л. Теоретичні основи управління фінансмовими ресурсами підприємств / О.Л. Хотомлянський, І.О. Сіненко // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 2. – С. 145-151. – ISSN 1993-6788
1468673
  Остафіль О. Теоретичні основи фінансових категорій в управлінні інвестиційними процесами // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 646-652. – (Серія економічна ; Вип. 34). – ISSN 0201-758Х
1468674
  Мальований М.І. Теоретичні основи фінансового забезпечення соціального захисту // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 5/1 (132). – С. 174-185


  Визначено особливості фінансування соціальних трансфертів через основні форми соціального захисту - соціальне забезпечення, соціальне страхування та соціальну допомогу.
1468675
  Зінченко О.А. Теоретичні основи формівання і максимізації прибутку гірничо-збагачувальних підприємств : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 7. – С. 48-53 : Рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
1468676
  Малиняк Б. Теоретичні основи формування бюджетних видатків // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамов В., Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М. [та ін.]. – Тернопіль, 2016. – Вип. 4. – С. 83-94 : табл. – Бібліогр.: 26 назв. – ISSN 1818-5754
1468677
  Румянцев А.П. Теоретичні основи формування глобального ринку послуг / А.П. Румянцев, Ю.О. Коваленко // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 71, ч. 2. – С. 59-63.
1468678
  Рилач Н.М. Теоретичні основи формування глобальної інноваційної системи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 110, (ч. 2). – С. 82-92


  В статті проаналізовано теоретичні основи формування гло- бальної інноваційної системи, значення міжнародного поділу праці, суть та генезис науково-технологічної революції, а також методологічні основи становлення національної інноваційної системи ...
1468679
  Лозовська І.М. Теоретичні основи формування екологічної культури шкільної молоді // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 17. – С. 53-57. – (Педагогічні науки). – ISSN 1729-360Х


  У статті подано структурно-функціональний аналіз поняття екологічної культури особистості, її роль і значення в життєдіяльності людини; визначено особливості формування екологічної культури шкільної молоді в сучасному загальноосвітньому навчальному ...
1468680
  Примаченко Л.В. Теоретичні основи формування зовнішньої політики ФРН в контексті взаємодії державних та недержавних акторів // Нова парадигма : журнал наукових праць : філософія, політологія, соціологія / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма" ; Б. І. Андрусишин, В.П. Андрущенко, О.В. Бабкіна [та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 71. – С. 196-206
1468681
  Горбунова А.В. Теоретичні основи формування і функціонування бізнес-інкубаторів // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2018. – C. 35-40. – (Економічні науки ; № 5, т.1). – ISSN 2307-5740
1468682
  Марковський І. Теоретичні основи формування інтеграційної стратегії інноваційного розвитку // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промисловості НАН України ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 6 (113). – С. 41-45. – ISSN 1728-9343
1468683
  Круп"як Тарас Пилипович Теоретичні основи формування інформаційних процесів у системі менеджменту якості // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 249-256. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті досліджено управління системами якості на підприємстві з використанням сучасних інформаційних процесів. Проаналізовано систему якості на основі стандартів ISO 9000:2000 і застосування САLS-технологій у системі менеджменту якості. Запропоновано ...
1468684
  Круп"як Тарас Пилипович Теоретичні основи формування інформаційних процесів у системі менеджменту якості // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 249-256. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті досліджено управління системами якості на підприємстві з використанням сучасних інформаційних процесів. Проаналізовано систему якості на основі стандартів ISO 9000:2000 і застосування САLS-технологій у системі менеджменту якості. Запропоновано ...
1468685
  Круп"як Т.П. Теоретичні основи формування інформаційних процесів у системі менеджменту якості // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 249-256. – ISSN 1993-6788
1468686
  Круп"як Тарас Пилипович Теоретичні основи формування інформаційних процесів у системі менеджменту якості // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 249-256. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті досліджено управління системами якості на підприємстві з використанням сучасних інформаційних процесів. Проаналізовано систему якості на основі стандартів ISO 9000:2000 і застосування САLS-технологій у системі менеджменту якості. Запропоновано ...
1468687
  Володін Микола Олександрович Теоретичні основи формування кадастрового забезпечення базових процесів використання земельних ресурсів : Автореф. дис. ... доктора техн. наук 05.24.04 / Володін М.О.; Київський націон. університет будівництва і архітектури. – Київ, 2004. – 36с. – Бібліогр.: 23 назв.
1468688
  Портнов А.В. Теоретичні основи формування конституційного судочинства в Україні : монографія / А.В. Портнов. – Київ : Логос, 2008. – 155 с. – ISBN 978-966-581-975-2
1468689
  Магалецький А.В. Теоретичні основи формування маркетингової політики : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 9. – С. 53-54. – Бібліогр.: 8 назв
1468690
  Браславська О. Теоретичні основи формування професійної мотивації майбутнього вчителя в умовах фахової підготовки / О. Браславська, Л. Озерова // Проблеми підготовки сучасного вчителя : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Демченко І.І., Совгіра С.В., Дудник Н.В. [та ін.]. – Умань, 2020. – Вип. 2 (22). – С. 21-30. – ISSN 2307-4914
1468691
  Бельтюков Є.А. Теоретичні основи формування стратегії інноваційного розвитку промислового підприємства / Є.А. Бельтюков, Т.М. Ткачук // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2020. – С. 36-40. – (Економічні науки ; № 4. т. 1). – ISSN 2307-5740
1468692
  Шталь Т. Теоретичні основи формування стратегії підприємства // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Вип. 2. – С. 299-303. – ISSN 1993-0259
1468693
  Щур Б.В. Теоретичні основи формування та застосування криміналістичних методик : монографія / Б.В. Щур ; Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. – Харків : Харків юридичний, 2010. – 319, [1] с. – Бібліогр.: c. 289-319 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8395-77-2
1468694
  Халецька А.А. Теоретичні основи формування цілісної системи державного регулювання соціальної сфери // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 5 (77). – С. 61-63
1468695
  Конраді А. Теоретичні основи фотографії. Елементи фотографічної оптики. Фотографічна оптика. Теорія фотограф. процесів. / А. Конраді, С. Шеппард. – Х., 1934. – 162с.
1468696
  Каплюк К. Теоретичні основи хронотопічного аналізу історичного роману // Сучасний погляд на літературу : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки України; Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова , кафедра укр. літ-ри. – Київ, 2006. – В.10. – С. 73-80. – ISBN 966-7773-70-1
1468697
  Іванов Ю.Д. Теоретичні основи, методи і засоби синтеза інфімумних форм перетворення дискретної інформації і підвищення ефективності комп"ютерних систем і компонентів : автореф. ... д-ра техн. наук : 05.13.05 / Іванов Ю.Д. ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2009. – 31 с. – Бібліогр.: 30 назв
1468698
  Поморова О.В. Теоретичні основи, методи та засоби інтелектуального діагностування комп"ютерних систем : Автореф. дис. ... д-ра технічних наук: 05.13.13 / Поморова О.В.; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2007. – 32с. – Бібліогр.: 34 назви
1468699
  Дрозд Олександр Валентинович Теоретичні основи, методи та засоби функціонального діагностування вузлів обчислювальних пристроїв з використанням природної надмірності при виконанні приблизних обчислень : Автореф. ... дис. доктора технічних наук: 05.13.05 / Дрозд О.В.; ОНПУ. – Одеса, 2003. – 36 с. – Бібліогр.: 66 назв
1468700
  Сайко В. Теоретичні передумови визначення виробничого потенціалу"як економічної категорії // Вісник Львівського державного інституту новітніх технологій та управління / Львівський державний інститут новітніх технологій та управління ім. В.Чорновола. – Львів, 2010. – С.155-162. – (Економічні науки ; Вип. 5)
1468701
  Шевчук Б. Теоретичні передумови використання комп’ютерно-орієнтованих засобів навчання майбутніх інженерів-педагогів // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 3 (158), березень. – С. 141-148. – ISSN 2308-4634
1468702
  Кірюхін Д.І. Теоретичні передумови гегелівського вчення про релігію // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 33-36. – (Філософія. Політологія ; Вип. 30)


  В роботі піддається аналізу філософське розуміння релігії мислителями Відродження та Просвітництва. Автор звертається до розгляду лютерівського вчення про сутність людини та особливо зупиняється на проблемі протестантського раціоналізму. На основі ...
1468703
  Федів А.В. Теоретичні передумови дослідження інноваційного розвитку регіонів України з урахуванням ризиків небезпек // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 1 (128). – С. 171-176


  Запропоновано узагальнення теоретичних підходів вітчизняних та зарубіжних науковців до визначення інноваційного розвитку регіонів держави з урахуванням ризиків небезпек.
1468704
  Вовчик Р.В. Теоретичні передумови дослідження проблеми архітектурно-просторової морфогенези малого міста // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 43, ч. 2. – С. 44-51 : рис., табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2077-3455
1468705
  Бойко М.Г. Теоретичні передумови та методологічні основи застосування еволюційно-генетичного аналізу в економічних дослідженнях : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 5 (77). – С. 19-21 : Рис. – Бібліогр.: 9 назв
1468706
  Муза О. Теоретичні питання адміністративного судочинства в Україні // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 8. – С. 106-111. – ISSN 0132-1331
1468707
  Орлюк О.П. Теоретичні питання банківського права і банківського законодавства / О.П. Орлюк. – Київ : Юрінком Інтер, 2003. – 104с. – ISBN 966-667-092-5


  У монографії визначено місце, яке займає банківське законодавство у системі законодавства України
1468708
  Гринівський Т. Теоретичні питання бібліографії на сторінках часопису "Книгарь" // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2007. – № 2. – С. 65-67.
1468709
  Кіндрацька Л.М. Теоретичні питання вдосконалення системи бухгалтерського обліку вітчизняних суб"єктів господарювання // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 1 (314). – Бібліотгр.: 5 назв
1468710
  Вільгушинський М. Теоретичні питання взаємодії судів з державними органами, органами місцевого самоврядування та громадськістю // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 119-120. – (Юридичні науки ; Вип. 89). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена окремим теоретичним питанням взаємодії судів з державними органами, органами місцевого самоврядування та громадськістю. Статья посвящена отдельным теоретическим вопросам взаимодействия судов с государственными органами, органами ...
1468711
  Вільгушинський М. Теоретичні питання взаємодії судів з державними органами, органами місцевого самоврядування та громадськістю // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 20-21. – (Юридичні науки ; Вип. 90). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена окремим теоретичним питанням взаємодії судів з державними органами, органами місцевого самоврядування та громадськістю. Статья посвящена отдельным теоретическим вопросам взаимодействия судов с государственными органами, органами ...
1468712
  Гончарова Н.Г. Теоретичні питання визначення змісту та структурних складових державного сектору економіки // Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2005. – № 8. – С. 9-17. – Бібліогр.: на 24 пункти
1468713
  Кодинець А.О. Теоретичні питання виникнення суб"єктивних прав на засоби індивідуалізації в цивільному праві України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 48-52. – (Юридичні науки ; Вип. 63/64). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються теоретичні питання виникнення суб"єктивних прав на засоби індивідуалізації в цивільному праві України. Theoretical questions of genesis of rights to means of individualization in civil law of Ukraine are explored.
1468714
  Отрош І.М. Теоретичні питання державної реєстрації прав на об"єкти нерухомості та їх обтяжень як засобу цивільно-правової охорони об"єктів нерухомості // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 10 (106). – С. 48-54
1468715
  Наден О.В. Теоретичні питання застосування гіпотез норм кримінального права // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 33. – С. 39-45. – ISSN 1563-3349
1468716
  Ракітянський О. Теоретичні питання здійснення конституційних прав і свобод людини за Конституцією України // Збірник тез доповідей IV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції "Розвиток України в XXI столітті: економічні, соціальні, екологічні, гуманітарні та правові проблеми" : секція 6-8, Тернопіль 30 берез. 2009 / "Розвиток України в ХХІ столітті : економічні, соціальні, екологічні, гуманітарні та правові проблеми", міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. – Тернопіль : [б. в.], 2009. – С. 82-84
1468717
  Ільїна О.В. Теоретичні питання змісту поняття обтяжуючих обставин у кримінальному праві України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2009. – № 3. – С. 204-210
1468718
  Середа В.В. Теоретичні питання класифікації публічної скарги // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 111. – С. 212-221. – ISSN 0201-7245
1468719
  Полевий В. Теоретичні питання конституційної відповідальності політичних партій в Україні // Підприємництво, господарство і право / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2002. – № 6. – С.70-74
1468720
   Теоретичні питання культури, освіти та виховання : збірник наукових праць / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; редкол.: Матвієнко О.В., Євтух М.Б., Михайличенко О.В. [та ін.]. – Київ : Вид. центр КНЛУ. – ISSN 2411-5983
№ 1 (55). – 2017. – 140 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1468721
  Пряхін Є.В. Теоретичні питання методики розслідування злочинів // Митна справа : Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2007. – № 5. – С. 85-88.
1468722
   Теоретичні питання національних відносин та пролетарського інтернаціоналізму.. – К., 1981. – 166с.
1468723
   Теоретичні питання освіти та виховання : збірник наукових праць. – Суми. – ISBN 966-7335-04-6
Вип. 6. – 1999
1468724
  Боксгорн А.В. Теоретичні питання податкового адміністрування та його механізму // Lex Portus : юридичний науковий журнал / Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Громад. орг. "Морська асоціація "Святий Миколай" ; редкол.: Ківалов С.В., Кормич Б.А., Сафін І.В. [та ін.]. – Одеса, 2017. – № 3 (5). – С. 81-91. – ISSN 2524-101X
1468725
  Андрійчук О. Теоретичні питання правомочності органів ЄС // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 3. – С. 74-79.
1468726
  Сапельнікова Ю.О. Теоретичні питання судового контролю за оперативно-розшуковою діяльністю // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2010. – № 11 (122). – С. 22-28
1468727
  Тимофєєв О.О. Теоретичні питання тлумачення норм податкового права // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 1. – С. 188-194. – (Право. Економіка. Управління)
1468728
  Кузьменко О. Теоретичні питання фольклоризації у наукових розробках Григорія Нудьги // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 41-47. – (Серія філологічна ; Вип. 43). – ISSN 2078-5534
1468729
  Левін П.Б. Теоретичні питання функціонування соціальної інфраструктури на етапі формування постіндустріальної економіки // Демографія та соціальна економіка : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАНУ, Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2007. – № 2. – С. 104-115.
1468730
  Ковальчук К.Ф. Теоретичні питання щодо податкового адміністрування / К.Ф. Ковальчук, Л.В. Петрова // Економічний вісник Національного гірничого університету : науковий журнал / Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірничий ун-т" ; Ін-т економіки промисловості НАН України ; голов. ред. Г.М. Пилипенко ; редкол.: Л.Б. Баранник, А.В. Бардась, І.П. Булєєв [та ін.]. – Дніпро, 2018. – № 1 (61). – С. 54-60. – ISSN 2073-9982
1468731
  Осиховський Д.О. Теоретичні питання щодо формування організаційно-економічного механізму екологічної безпеки // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2004. – № 7-8 (38-39). – С. 114-117. – Бібліогр.: на 9 пунктів
1468732
  Омельчук С. Теоретичні підвалини кредитного фінансування державних потреб // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2007. – № 4. – С. 25-29. – ISSN 1810-3944
1468733
  Воронкова В.Г. Теоретичні підвалини національних особливостей соціал-демократії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 16-20. – (Філософія. Політологія ; вип. 62). – ISSN 1728-3817


  Подано аналіз творчості представників суспільно-політичної думки України - В. Старосольського, М. Драгоманова, С. Дністрянського, О. Бочковського, В. Винниченка, М. Грушевського, І. Франка та інших, чиї ідеї сприяли формуванню соціал-демократичної ...
1468734
  Зорич Л.В. Теоретичні підстави призначення економічних експертиз // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 50-53. – (Юридичні науки ; Вип. 42)


  Розглядаються теоретичні підстави формування економічних експертиз і обґрунтовується їх систематизація. Theoretical bases of economic expect examinations are considered in the article systematization and types of such expert examinations are grounded.
1468735
  Строгаль Д.В. Теоретичні підходи до аналізу грошових потоків у міжнародних компаніях // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 4. – С. 79-83 : рис. – Бібліогр.: 27 назв
1468736
  Шкурат І. Теоретичні підходи до аналізу походження держави // Актуальні проблеми державного управління : Збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2006. – Вип. 3. – С. 38-50.
1468737
  Кесарчук Г.С. Теоретичні підходи до аналізу форм активізації трудового потенціалу // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С. 129-133. – (Економіка ; Вип. 28, Ч. 1)
1468738
  Шихов П. Теоретичні підходи до вивчення міграційних процесів в СРСР у другій половині ХХ століття // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / Ун-т Григорія Сковороди в Переяславі ; редкол.: С. Орлик, В. Куйбіда, А. Зленко [та ін.]. – Переяслав, 2022. – Вип. 15. – С. 226-246. – ISSN 2518-7600
1468739
  Щебликіна А. Теоретичні підходи до вивчення національної самосвідомості студентської молоді // Збірник наукових праць студентів, аспірантів і молодих вчених "Молода наука - 2013" / Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України, Н.-д. частина, Наук. т-во студентів та аспірантів. – Запоріжжя : ЗНУ, 2013. – Т. 2 : "Біологічні науки", "Педагогічні науки", "Психологія" / [редкол.: Фролов М.О. та ін.]. – С. 205-208
1468740
  Щіпановська О.Р. Теоретичні підходи до вивчення сб"єктивного економічного благополуччя // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2012. – С. 301-306. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 35/36). – ISSN 2072-4772
1468741
  Кузенко Н. Теоретичні підходи до вивчення структурних змін в економічному розвитку пострадянських держав // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць. Спецвипуск / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2007. – Формування західного вектора інтеграційної політики України в контексті її регіональних та національних інтересів. – С. 229-237. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 21)
1468742
  Загвойська Л.Д. Теоретичні підходи до визначення економічної вартості послуг лісових екосистем: вигоди перетворення чистих деревостанів у мішані // Наукові праці Лісівничої академії наук України : збірник наукових праць / Лісівнича академія наук України. – Львів, 2014. – Вип. 12. – С. 201-209 : рис., табл. – Бібліогр.: 35 назв. – ISSN 1991-606X
1468743
  Мельник С.І. Теоретичні підходи до визначення економічної сутності земельної ренти: поняття та сучасна інтерпретація // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2010. – С. 266-269. – (Економічні науки ; Вип. 3 (53) ч. 1). – ISSN 1728-4236
1468744
  Подорожній Є. Теоретичні підходи до визначення елементів механізму правового регулювання юридичної відповідальності в трудовому праві // Юридичний вісник / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2015. – № 4. – С. 130-134. – ISSN 1561-4999
1468745
  Червяченко А.В. Теоретичні підходи до визначення ефективності соціально-економічної системи та її видова класифікація // Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський національний економічний університет. – Харків, 2006. – № 1. – С. 46-48. – Бібліогр: 10 пунктів. – ISSN 1683-1942
1468746
  Іванюк І.С. Теоретичні підходи до визначення категорії "фінансова стійкість страхової компанії" / І.С. Іванюк, Д.С. Маруженко // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 11. – С. 77-90.
1468747
  Яншина А.М. Теоретичні підходи до визначення категорії синдикований кредит // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 6 (41). – С. 57-62. – Бібліогр. в кінці ст.


  Проаналізовано основні теоретичні підходи до трактування категорії синдикованого кредиту. Досліджено як класичні атрибути даного фінансового інструменту, так і новітні ознаки, притаманні розвитку ринків синдикованого фінансування у перехідних країнах.
1468748
  Попова В.Д. Теоретичні підходи до визначення логістики та характеристики її основних видів // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 150-153. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
1468749
  Виговська Світлана Теоретичні підходи до визначення особливостей професійного розвитку особистості у контексті західних теорій // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 12. – С. 37-39. – Бібліогр. в кінці ст.


  Стаття присвячена вивченню теоретичних підходів до визначення особливостей професійного розвитку особистості в працях зарубіжних дослідників.
1468750
  Карась Б. Теоретичні підходи до визначення поняття доказів у цивільному процесі // Друга міжнародна науково-практична конференція "Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність", присвячена світлій пам"яті вчених-процесуалістів Київської школи, 25-26 листопада 2010 р. / Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність. – Київ, 2010. – С. 456-456
1468751
  Заярна Н.М. Теоретичні підходи до визначення поняття інвестицій у людський капітал / Н.М. Заярна, М.І. Попович // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.4. – С. 303-306. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1468752
  Кухарчук Н.Ю. Теоретичні підходи до визначення поняття людського капіталу // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 6. – С. 83-92
1468753
  Мельничук Н.Ю. Теоретичні підходи до визначення поняття системи правління фінансовими ресурсами органів місцевого самоврядування // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. 2 (51). – С. 149-158
1468754
  Шамара І.М. Теоретичні підходи до визначення поняття туризм, його сутність та роль на сучасному етапі // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 167-170. – (Серія " Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм" ; вип. 5). – ISSN 2310-9513
1468755
  Годованик Є.В. Теоретичні підходи до визначення правової норми у контексті функціонування сучасних правових систем // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2016. – С. 28-35. – (Серія: Право ; вип. 11). – ISSN 2226-3047
1468756
  Грецький Р.Л. Теоретичні підходи до визначення природи і сутності конкуренції // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 12 (79). – С. 35-38.
1468757
  Москалик Л. Теоретичні підходи до визначення ролі багатонаціональних підприємств у досягненні сталого розвитку // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 72, ч. 2. – С. 191-195.
1468758
  Колінець Л. Теоретичні підходи до визначення світової економічної кризи // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 8, ч. 1. – С. 109-111. – ISSN 1993-0259
1468759
  Прушківський В.Г. Теоретичні підходи до визначення сільських територій / В.Г. Прушківський, В.І. Колесников // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 4. – С. 127-132 : рис. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 2222-0712
1468760
  Назаренко А.С. Теоретичні підходи до визначення сутності економічної категорії "фінансовий потенціал підприємства" // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2009. – № 8. – С. 22-29
1468761
  Медвідь Т.В. Теоретичні підходи до визначення сутності і структури передавального механізму монетарної політики : гроші, фінанси і кредит // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 11 (101). – С. 200-207 : Табл., рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1993-6788
1468762
  Козинець Г.О. Теоретичні підходи до визначення сутності інтелектуального капіталу // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 9. – С. 85-88 : табл. – Бібліогр.: 14 назв
1468763
  Матвійчук Л.О. Теоретичні підходи до визначення сутності поняття "економічна безпека підприємства" // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – № 5 (230). – С. 50-54. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 1729-360Х
1468764
  Максимова М.В. Теоретичні підходи до визначення сутності поняття "контролінг" у банківській діяльності // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики : збірник наукових праць / Ун-т банківської справи Нац. банку України (м. Київ). – Харків, 2012. – Вип. 2 (13). – С. 39-47


  В статті розглянуто та узагальнено існуючі підходи до визначення поняття контролінгу та запропоновано розуміти його як орієнтовану на майбутнє інтегровану систему, яка являє собою синтез елементів обліку, аналізу, контролю, планування та забезпечує ...
1468765
  Бондаренко Н.М. Теоретичні підходи до визначення сутності понять "прибуток" і "збиток" / Н.М. Бондаренко, К.Р. Кобилянська // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Т. 21, № 4. – С. 111-116. – (Серія "Економіка" ; вип. 7 (2)). – ISSN 9125-0912
1468766
  Приказюк О. Теоретичні підходи до визначення сутності прибутку підприємств // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 48-52. – (Економіка ; Вип. 86/87). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто теоретичні підходи різних учених-економістів до визначення сутності прибутку. Визначено роль прибутку сільськогосподарських підприємств у розвитку економіки держави. Theoretical approaches of different scientific economists to definition of ...
1468767
  Зима І.Я. Теоретичні підходи до визначення та формування механізмів державного управління // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 15, серпень. – С. 85-89. – ISSN 2306-6814
1468768
  Братюк В.П. Теоретичні підходи до державної політики розвитку туризму й інструменти та методи її забезпечення // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 6 (132). – С. 30-37. – ISSN 1993-6788


  Доведено необхідність прийняття загальнодержавної стратегії розвитку індустрії туризму.
1468769
  Плющ В.О. Теоретичні підходи до дослідження державних послуг в УКраїні : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 6 (78). – С. 97-99. – Бібліогр.: 13 назв
1468770
  Твердохліб Ю.М. Теоретичні підходи до дослідження інформаційно-психологічних операцій // Epistemological studies in philosophy, social and political sciences : scientific journal / Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; редкол.: Токовенко О.С., Окороков В.Б., Кривошеїн В.В. [та ін.]. – Dnipro, 2019. – Vol. 2, iss. 2. – C. 122-131. – ISSN 2618-1274
1468771
  Бойченко Н.М. Теоретичні підходи до дослідження моральних практик студентських спільнот // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 78. – С. 72-85
1468772
  Волошенко І.О. Теоретичні підходи до дослідження проблем національної і міжнародної безпеки // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 455-465
1468773
  Камінська Л.Ф. Теоретичні підходи до дослідження суспільних рухів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 91-93. – (Соціологія ; Вип. 1/2). – ISSN 1728-3817


  В статті запропоновано теоретичну інтерпретацію сутності суспільних рухів. Виокремлено наступні парадигми суспільних рухів: колективної поведінки, мобілізації ресурсів, нових суспільних рухів, в яких розкрито механізми формування та організаційні ...
1468774
  Лепейко Т.І. Теоретичні підходи до класифікації інновацій у ринковій економіці / Т.І. Лепейко, М.О. Боярська // Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський національний економічний університет. – Харків, 2006. – № 1. – С. 16-18. – Бібліогр: 8 пунктів. – ISSN 1683-1942
1468775
  Воронюк В.М. Теоретичні підходи до класифікації міжбюджетних капітальних трансфертів // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2016. – Вип. 3 (76). – С. 112-121. – ISSN 2414-3499
1468776
  Алексейчук В.В. Теоретичні підходи до обгрунтування сутності поняття соціального партнерства // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 10-13. – (Державне управління ; № 1). – ISSN 1813-3401
1468777
  Дмитрик О.В. Теоретичні підходи до оцінки ефективності виробництва сільськогосподарської продукції в особистих селянських господарствах // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 15, серпень. – С. 51-56. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2306-6792
1468778
  Рудак С.М. Теоретичні підходи до оцінки ліквідності недержавного пенсійного фонду // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАН України. – Львів, 2010. – № 2 (56). – С. 79-85. – ISSN 1562-0905
1468779
  Адонін С. Теоретичні підходи до побудови системи антикризового управління підприємством // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 8, ч. 2. – С. 19-21. – ISSN 1993-0259
1468780
  Совершенна І.О. Теоретичні підходи до понятійного апарату розвитку інноваційного потенціалу діяльності компанії / І.О. Совершенна, О.В. Крижко, Ю.І. Снітка // Економіка. Менеджмент. Бізнес : науковий журнал : зб. наукових. праць / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Гудзь О.Є. ; редкол.: Апарова О.В., Беркман Л.Н., Боняр С.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (36). – С. 61-65. – ISSN 2415-8089
1468781
  Шамшина І.І. Теоретичні підходи до поняття і структури трудової правосуб"єктності // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 110. – С. 73-81. – ISSN 0201-7245
1468782
  Попівняк О. Теоретичні підходи до правового регулювання депресивних регіонів // Вісник Львівського державного інституту новітніх технологій та управління / Львівський державний інститут новітніх технологій та управління ім. В.Чорновола. – Львів, 2011. – С. 42-51. – (Економічні науки ; Вип. 6)
1468783
  Іванов Ю.Б. Теоретичні підходи до розробки класифікацій кластерних структур / Ю.Б. Іванов, О.В. Анненкова // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2009. – № 640 : Проблеми економіки та управління. – С. 93-100. – ISSN 0321-0499
1468784
  Галенда І.В. Теоретичні підходи до розуміння впливу засобів масової інформації на електоральну поведінку населення // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 50-51
1468785
  Кармаліта М. Теоретичні підходи до розуміння доктрини як джерела права // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 1 : (теорія та історія держави та права ; конституційне право ; адміністративне право ; фінансове право) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 16-17
1468786
  Овчаренко Т. Теоретичні підходи до становлення та розвитку теорії інноватики // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 41-43. – (Економіка ; вип. 93). – ISSN 1728-3817


  Досліджено теоретичні та практичні проблеми теорії інноватики. This article investigated the theoretical and practical problems of the theory innovation.
1468787
  Тодоров В.І. Теоретичні підходи до типізації етногеографічних систем // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 2 (31). – С. 131-143. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
1468788
  Пислиця А.В. Теоретичні підходи до трактування ефективності податків : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 10. – С. 30-33. – Бібліогр.: 21 назва
1468789
  Молчанов О.В. Теоретичні підходи до управління ліквідністю сучасних банків // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 10 (65). – С. 48-51
1468790
  Шитікова Л.В. Теоретичні підходи до управління трудовими ресурсами в сучасних умовах // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.14. – С. 314-319. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1468791
  Ядранська О.В. Теоретичні підходи до формування державних регулюторів антикризового управління // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запоріз. ін-т держ. та муніципального упр.". – Запоріжжя, 2011. – С. 126-129. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401
1468792
  Круглик О.П. Теоретичні підходи до формування міжособистісних стосунків у дітей з кохлеарними імплантати // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2019. – C. 72-77. – (Серія 19 : Корекційна педагогіка та психологія ; вип. 37). – ISSN 2310-0893
1468793
  Односталко Д.В. Теоретичні підходи до формування публічного управління у сфері економічної безпеки // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Новак-Каляєва Л.М., Бєльська Т.В., Плисенко Г.П. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (18). – С. 71-75. – (Серія: Державне управління ; № 2 (18)). – ISSN 2617-0515
1468794
  Молчанов В. Теоретичні підходи дослідження добробуту населення України у ХІХ - на початку ХХ ст. // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 19-28
1468795
  Максимів Л.І. Теоретичні підходи і практичні аспекти побудови інтегрованих систем екологічного менеджменту на промислових підприємства / Л.І. Максимів, М.В. Дзяма // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2008. – Вип. 15. – С. 164-170
1468796
  Білюк А.В. Теоретичні підходи інвестиційного механізму в державному податковому регулюванні інноваційного розвитку економіки // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 36-41. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401
1468797
  Гончаренко Д.О. Теоретичні підходи та методологічні засади розвитку фармацевтики України в умовах європейської інтеграції // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 5 (520) : Дискримінація як інструмент корупційних схем у публічних закупівлях. – С. 194-201. – ISSN 2222-4459
1468798
  Негода Ю.В. Теоретичні підходи та моделі трансформаційних станів аграрного сектору економіки // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Федоренко С.В., Саввов І.А. [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 4, квітень. – С. 33-36. – ISSN 2306-6806
1468799
  Пашенцев О.І. Теоретичні підходи формування нетто-ставки екологічного страхування // Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції : науково-практичний журнал / Національна академія природоохоронного та курортного будівництва. – Сімферополь, 2010. – № 2 (7). – С. 6-11
1468800
  Крупко Т.В. Теоретичні підходи щодо визначення терміну "конкурентоспроможність банківської системи" // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 14. – С. 111-116.
1468801
  Небрат В.В. Теоретичні погляди М.Х. Бунге у контексті розвитку світової економічної думки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 56-59. – (Економіка ; Вип. 84). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто теоретичний світогляд М.Х. Бунге у контексті розвитку світової економічної науки, здійснено аналіз методологічних засад його практичної діяльності. Theoretical world outlook of M. Kh. Bunge in the context of the development the ...
1468802
  Ліпіч Л.М. Теоретичні погляди на роль освіти як фактору стратифікації // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 297-303. – (Серія "Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи" ; вип. 39). – ISSN 2227-6521
1468803
  Чумак О.О. Теоретичні погляди щодо поняття та змісту дисциплінарної відповідальності державних службовців / О.О. Чумак, Єрмоленко-Князєва // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2020. – С. 172-181. – (Серія: Економіка, менеджмент та право ; вип. 2). – ISSN 2707-8620
1468804
  Гнатенко В.С. Теоретичні положення доказів // Юриспруденція у формуванні правової держави та громадянського суспільства : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. : (6 жовт. 2016 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2016. – С. 119-121. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-29-2
1468805
  Воскобойник Г.М. Теоретичні положення зоологічної систематики та номенклатури // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Г.П. Півторак, С.Я. Єрмоленко, П.Ю. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 18. – С. 35-41


  Робота зосереджена на викладі основних теоритичних положень зоологічної систематики та номенклатури, з метою знайомства з ними фахівців неспеціальних галузей науки і полегшення роботи у даній сфері. The article deals with the main theoretical grounds ...
1468806
  Корнутко-Гринів Теоретичні праці Іларіона Свенціцького в царині музеології (1928 - 1939 роки) // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Львів. музей історї релігії ; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; голов. ред. Капраль М.М. – Львів, 2018. – Вип. 28, ч. 1. – С. 327-347. – ISSN 2523-4234
1468807
  Захарченко М.В. Теоретичні припущення постмодерної соціологічної перспективи / М.В. Захарченко, М.Ю. Наумова // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 18-25. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 4)


  Розглядаються основні теоретичні припущення сучасних соціологічних практик. Необхідність інших теоретичних синтезів автори вбачають у неадекватності модерних соціальних концепцій, нездатності останніх концептуалізувати плюралістичне, суперечливе, ...
1468808
  Слінько С. Теоретичні прлоблеми реформування судової системи і судочинства України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 4. – С.126-129
1468809
  Безклубий Ігор Анатолійович Теоретичні проблеми банківських правочинів : Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.03 / Безклубий І.А.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 32с. – Бібліогр.: 29 назв
1468810
  Стадник М.П. Теоретичні проблеми вдосконалення колективно-договірного регулювання трудових відносин при проведенні кодифікації трудового законодавства України // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 305-311. – ISSN 1563-3349
1468811
  Байдалакіна А. Теоретичні проблеми визначення поняття "сім"я" в умовах розвитку суспільних наук // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 3. – С. 52-56.
1468812
  Прилуцький П.В. Теоретичні проблеми визначення поняття доказу в кримінальному судочинстві України // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 6 (128). – С. 101-103
1468813
  Стороженко О.М. Теоретичні проблеми визначення поняття кваліфікації адміністративного делікту // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 35. – С. 270-276. – ISSN 1563-3349
1468814
  Кодинець А. Теоретичні проблеми визначення сутності прав на засоби індивідуалізації // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 7. – С. 23-27.
1468815
  Ігнатюк А.О. Теоретичні проблеми визначення та вимірювання суспільного добробуту та його складових // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 20. – С. 250-256


  Аналізуються проблеми дослідження поняття суспільного добробуту в історичному й просторовому розрізах та кількісного й якісного виміру рівня суспільного добробуту. The problems of definition of national wellbeing in historic and space dimensions and ...
1468816
  Боднар Тетяна Валеріївна Теоретичні проблеми виконання договірних зобов"язань (цивільно-правовий аспект) : Автореф. дис. ... доктора юрид. наук: 12.00.03 / Боднар Тетяна Валеріївна; Бондар Т.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 34с. – Бібліогр.: 5 назв
1468817
  Боднар Тетяна Валеріївна Теоретичні проблеми виконання договірних зобов"язань (цивільно-правовий аспект) : Дис. ... доктора юрид. наук: 12.00.03 / Боднар Т. В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 442л. – Бібліогр.: л.401-442
1468818
  Косянчук П. Теоретичні проблеми виокремлення видів правної відповідальності за галузями права // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 43-47. – (Юридичні науки ; Вип. 80). – ISSN 1728-3817


  У цій статі автор через логіко-правну парадигму розглядає проблеми, що постають у процесі логічної операції поділу поняття "правна відповідальність" за галузями права. Логічно обгрунтовує неприпустимість, неспроможність та непрактичність концепції ...
1468819
   Теоретичні проблеми вітчизняної історії, історіографії та джерелознавства. – Київ : Вища школа, 1993. – 187с.
1468820
  Беляневич О.А. Теоретичні проблеми господарського договірного права : Дис. ... доктора юридичних наук. Спец. 12.00.04 - господарське право; господарсько-процесуальне право / О.А. Беляневич ; КНУТШ. – Київ, 2006. – 569 л. – Бібліогр.: л. 507 - 569
1468821
  Ілларіонова Наталія Володимирівна Теоретичні проблеми діяльності органів внутрішніх справ у реалізації конституційного права людини на охорону здоров"я : Дис...канд.юрид.наук:12.00.01 / Ілларіонова Наталія Володимирівна; НАВСУ. – Київ, 2001. – 157л. – Бібліогр.:л.147-157
1468822
  Ілларіонова Наталія Володимирівна Теоретичні проблеми діяльності органів внутрішніх справ у реалізації конституційного права людині на охорону здоров"я : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Ілларіонова Н.В.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 17 с.
1468823
  Павленко В М. Теоретичні проблеми дослідження банківського права // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 126-130.
1468824
  Москалик Р.Я. Теоретичні проблеми дослідження міжнародного поширення технологій у глобалізованій економіці / Р.Я. Москалик, Л.Р. Москалик // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.11. – С. 245-253. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1468825
  Хорєв І. Теоретичні проблеми дослідження наукових засад професійної мобільності викладача вищої школи // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 242-249. – (Серія педагогічна ; Вип. 25, ч. 3)
1468826
  Александров О. Теоретичні проблеми дослідження сучасного українського тревелогу // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2018. – С. 48-56. – (Серія "Журналістика" ; вип. 43). – ISSN 2078-7324
1468827
  Мішук І.С. Теоретичні проблеми економічного механізму управління глобальними природними процесами // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науковий збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2011. – № 4 (60). – С. 60-63
1468828
  Притика Ю.Д. Теоретичні проблеми захисту прав учасників цивільних правовідносин в третейському суді : Дис. ... д-ра юрид. наук. Спец. 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Притика Ю.Д.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 632с. – Бібліогр.: л. 603-632
1468829
  Притика Ю.Д. Теоретичні проблеми захисту прав учасників цивільних правовідносин в третейському суді : Автореф. дис. ...д-ра юрид. наук: Спец. 12.00.03 / Юрій Дмитрович Притика; КНУТШ. – Київ, 2006. – 33с. – Бібліогр.: 23 назви
1468830
  Губані Г.Г. Теоретичні проблеми здійснення регіональної діагностики розвитку продуктивних сил // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 1. – С. 57-63. – ISSN 1562-0905
1468831
  Потоцький М. Теоретичні проблеми здійснення суб"єктивного права інтелектуальної власності // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 28-31
1468832
  Замудрякова О. Теоретичні проблеми і шляхи вдосконалення реалізації кримінально-правових норм у просторі // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 6. – С. 214. – ISSN 0132-1331
1468833
  Тельвак В. Теоретичні проблеми історії у творчій спадщині М.С. Грушевського-рецензента (1894-1914 рр.) // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2001. – № 5. – С.157-165. – ISSN 0869-3595
1468834
  Берлач А. Теоретичні проблеми кваліфікації адміністративного делікту / А. Берлач, О. Стороженко // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 10. – С. 5-8. – ISSN 0132-1331
1468835
  Руднєва О.М. Теоретичні проблеми класифікації міжнародних стандартів прав і свобод людини // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 9 (вересень). – С. 32-42
1468836
  Коваль Ю. Теоретичні проблеми класифікації податкових агентів // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – С. 159-160
1468837
  Березан В.М. Теоретичні проблеми криміналістичного аналізу корисливо-насильницької організованої злочинної діяльності / В.М. Березан, А.В. Хірсін // Право і суспільство : Науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 45-50.
1468838
  Юртаєва К.В. Теоретичні проблеми кримінально-правової характеристики місця вчинення злочину // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : збірник наукових праць / Національний університет внутрішніх справ. – Сімферополь, 2006. – № 9. – С. 180-187. – ISBN 966-435-028-1
1468839
  Тимошенко В.І. Теоретичні проблеми кримінології : зб. наук. праць / В.І. Тимошенко ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. – Київ : Маслаков, 2021. – 300, [2] с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7993-31-4
1468840
   Теоретичні проблеми лінгвістичної стилістики.. – Київ, 1972. – 196с.
1468841
  Омельченко Н.Л. Теоретичні проблеми механізму реалізації законодавчої функції Верховної Ради України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 121-126.
1468842
  Батанов О.В. Теоретичні проблеми механізму реалізації муніципальної влади // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 85-92. – (Право ; № 3). – ISSN 1813-338Х
1468843
  Мовчанюк Л.В. Теоретичні проблеми переговорного процесу щодо статусу Косово // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 83, ч. 1. – С. 97-102
1468844
  Носік В.В. Теоретичні проблеми права власності на землю українського народу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 196-205. – (Юридичні науки ; вип. 81). – ISSN 1728-3817
1468845
  Лісова Т.В. Теоретичні проблеми правового забезпечення відновлення земель : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.06 / Лісова Тетяна Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2021. – 40 с. – Бібліогр.: 51 назва
1468846
  Безух О.В. Теоретичні проблеми правового регулювання відносин економічної конкуренції в Україні / О.В. Безух ; НДІ приват. права і підприємництва Нац. акад. прав. наук України. – Київ : Науково-дослідний інститут приватного праав і підприємництва НАПрН України, 2013. – 269, [1] с. – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-617-7078-05-1
1468847
  Гамалій Ірина Вікторівна Теоретичні проблеми правового регулювання діяльності міліції щодо забезпечення реалізації конституційних прав і свобод громадян : Дис...канд.юридичних наук:12.00.01 / Гамалій Ірина Вікторівна; Національна академія внутрішніх справ України. – Київ, 2000. – 213л. + Додатки:л.208-213. – Бібліогр.:л.180-207
1468848
  Кучерявенко М.П. Теоретичні проблеми правового регулювання податків та зборів в Україні : Автореф... д-ра юрид.наук: 12.00.07 / Кучерявенко М.П.; Нац. юрид. акад. України ім. Я.Мудрого. – Х., 1997. – 35л.
1468849
  Зубрицький М.І. Теоретичні проблеми правового регулювання юридичної відповідальності державних службовців і шляхи їх вирішення // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; редкол.: Іншин М.І., Щербина В.І., Сахарук І.С. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. № 2. – С. 37-41. – ISSN 2617-5967


  У статті проаналізовані доктринальні підходи до розуміння правового регулювання юридичної відповідальності. Виділені теоретичні проблеми правового регулювання юридичної відповідальності державних службовців. Запропоновані шляхи вирішення зазначених ...
1468850
  Гамбург Л.С. Теоретичні проблеми правової держави в українській навчально-науковій літературі // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 5-11. – (Право ; № 3). – ISSN 1813-338Х
1468851
  Клепікова О.В. Теоретичні проблеми правової організації транспортної системи України : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.04 / Клепікова Ольга Вікторівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2019. – 502 арк. – Додатки: арк. 495-502. – Бібліогр.: арк. 13-18, 427-494 та в додатках: арк. 495-500
1468852
   Теоретичні проблеми радянського мистецтвознавства. – Київ, 1977. – 220 с.
1468853
  Форсюк В.Л. Теоретичні проблеми реалізації принципів оподаткування : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Форсюк Віта Леонідівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2021. – 302 арк. – Бібліогр.: арк. 256-288
1468854
  Форсюк В.Л. Теоретичні проблеми реалізації принципів оподаткування : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Форсюк Віта Леонідівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 19 с. – Бібліогр.: 13 назв
1468855
  Рєзнікова В.В. Теоретичні проблеми регулювання посередництва у сфері господарювання України : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.04 / Рєзнікова В.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 583 л. + Додаток: л. 567-583. – Бібліогр.: л. 520-566
1468856
  Рєзнікова В.В. Теоретичні проблеми регулювання посередництва у сфері господарювання України : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.04 / Рєзнікова В.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 28 с. – Бібліогр.: 7 назв.
1468857
  Попко В.В. Теоретичні проблеми регулювання права приватної власності нормами цивільного законодавства України // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 29. – С. 437-443. – ISSN 1563-3349
1468858
  Руденко С.В. Теоретичні проблеми розвитку історії української філософії у сучасних дослідженнях (ідея "Філософії історії української філософії" С. Йосипенка) // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 7. – С.78-89
1468859
  Руденко С.В. Теоретичні проблеми розвитку історії української філософії у сучасних дослідженнях (концепція історико-філософського українознавства В.С. Горського) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 25-28. – (Філософія. Політологія ; вип. 98). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізується теоретичний зміст концепції історико-філософського українознавства В.С.Горського та перспективи застосування її положень до розробки теоретичних проблем історії української філософії. This article evolves the theoretical content ...
1468860
  Кравець В. Теоретичні проблеми сексуальної педагогіки в Україні // Гендерна парадигма освітнього простору : збірник наукових праць / Криворіз. держ. пед. ун-т ; голов. ред. Дороніна Т.О. ; редкол.: Бенера В.Є., Вихор С.Т., Войтюк О.Ю. [та ін.]. – Кривий Ріг, 2017. – Вип. 5. – С. 27-33. – ISSN 2519-8416
1468861
  Колос А. Теоретичні проблеми спрощеного провадження у цивільному процесі // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (278). – С. 32-35. – ISSN 2663-5313
1468862
   Теоретичні проблеми хімії.. – Львів, 1993. – 42с.
1468863
  Кохановська О. Теоретичні проблеми цивільно-правового регулювання інформаційних відносин в Україні // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2004. – № 2. – С.104-107. – ISSN 0132-1331
1468864
  Снідевич О. Теоретичні проблеми юридичної сили нотаріального акта у доктрині нотаріального процесу України // Право України : юридичний журнал / голов. ред. В. Рєзнікова ; ред. рада: Р. Стефанчук, В. Рєзнікова, І. Венедіктова [та ін.]. – Київ, 2020. – № 9. – С. 170-182. – ISSN 1026-9932
1468865
  Рейтер Л.Г. Теоретичні розділи загальної хімії : Навчальний посібник для вищ. навч. закл. / Л.Г. Рейтер, О.М. Степаненко, В.П. Басов. – Київ : Каравела, 2003. – 344с. – ISBN 966-8019-08-3
1468866
  Рейтер Л.Г. Теоретичні розділи загальної хімії : підручник для студентів вищих навчальних закладів / Л.Г. Рейтер, О.М. Степаненко, В.П. Басов. – 3-тє вид. – Київ : Каравела, 2008. – 304с. – ISBN 966-8019-08-3
1468867
  Рейтер Л.Г. Теоретичні розділи загальної хімії : підручник для студентів ВНЗ / Л.Г. Рейтер, О.М. Степаненко, В.П. Басов. – 4-те вид. – Київ : Каравела, 2017. – 303 с. : іл., табл. – Сер. засн. 1999 р. - Покажчики: с. 292-299. – Бібліогр.: с. 300. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-966-8019-08-3
1468868
  Тур М.Г. Теоретичні стратегії легітимації політики // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 80-85. – (Філософія. Політологія ; вип. 84/86). – ISSN 1728-3817


  У статті пропонується постметафізичне розуміння політичного. Автор аналізує різноманітні підходи до легітимації політики в сучасному соціально-філософському дискурсі, звертаючись насамперед до праць Ж.Баландьє, Ю. Габермаса, К. Касторіадіса, Н. Лумана, ...
1468869
  Нагорний А. Теоретичні та економічні конференції / А. Нагорний. – Львів, 1959. – 16с.
1468870
  Ієвлев М.Г. Теоретичні та експериментальні дослідження математичних моделей площинності товстолистового прокату / М.Г. Ієвлев, Г.Г. Грабовський // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. ін-т науково-техніч. і екон. інформації (УкрІНТЕІ) ; Міжнар. науково-навч. центр інформ. технологій та систем Нац. акад.наук України та М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 1 (67). – С. 54-62 : фото, рис. – Бібліогр.: 7 назв
1468871
  Кириленко Т. Теоретичні та емпіричні аспекти вивчення емоційних переживань і станів особистості / Т. Кириленко, О. Кириленко, І. Пархомчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 27-29. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 24/25). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто теоретичні та емпіричні напрями й рівні вивчення емоційних переживань і станів особистості. Проаналізовано аспект співвідношення емоційних переживань і станів особистості, що стало основою теоретико-дослідницької моделі вивчення станів ...
1468872
  Шинкарук Л.В. Теоретичні та емпіричні аспекти дослідження стану нестійкої рівноваги трансформаційної економічної системи // Економічна теорія : Науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2004. – № 2. – С. 57-71 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1811-3141
1468873
  Мінюков А. Теоретичні та історико-лравові засади забезпечення органами державної влади прав і свобод // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 5. – С. 15-20. – ISSN 0132-1331
1468874
  Пелех М. Теоретичні та історичні передумови утвердження свободи совісті через засоби масової інформації // Актуальні проблеми державного управління : Збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2005. – Вип. 2. – С. 88-95
1468875
   Теоретичні та методичні аспекти аналізу агроландшафтів / М.Д. Гродаинський, Ковега, (Пилипенко), О.М. Маринич, Б.С. Прістер, Г.І. Швебс, П.Г. Щищенко // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 3-14 : Табл. – Бібліогр.: 15 назв. – (Географія ; Вип. 40)


  Дано визначення агроландшафту як територіальної структури, що безпосередньо або опосередковано використовується у сільському господарстві та зазнає різних впливів, пов"язаних з агровиробництвом. Розглянуті територіальні одиниці агроландшафтів, схема їх ...
1468876
  Сігайов А.О. Теоретичні та методичні аспекти державного регулювання банківських ризиків // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 1 (80). – С. 14-18.
1468877
   Теоретичні та методичні засади визначення збитків, завданих неправомірним використанням прав на об"єкти інтелектуальної власності : наук.-практ. видання / [Г.О. Андрощук та ін. ; за наук. ред. О.Б. Бутнік-Сіверського] ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ інтелект. власності. – Київ : Інтерсервіс, 2018. – 92, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр.: с. 86-93. – ISBN 978-617-696-770-5
1468878
  Савельчук І.Б. Теоретичні та методичні засади підготовки соціальних працівників до професійної діяльності в умовах інноваційного освітнього середовища університету : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.05 ; 23 / Савельчук Ірина Борисівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т проблем виховання :. – Київ, 2020. – 42 с. – Бібліогр.: 70 назв
1468879
  Коваль М.С. Теоретичні та методичні засади професійної підготовки майбутніх працівників ДСНС України в інформаційно-освітньому середовищі закладу вищої освіти : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Коваль Мирослав Стефанович ; М-во освіти і науки України, Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2020. – 40 с. – Бібліогр.: 70 назв
1468880
  Курок В. Теоретичні та методичні засади розвитку інноваційної культури майбутнього керівника закладу загальної середньої освіти у процесі магістерської підготовки // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, О.А. Біда, Ю.А. Бондаренко [та ін.]. – Суми, 2020. – № 2 (96). – С. 111-121. – ISSN 2312-5993
1468881
  Прокопенко І.Ф. Теоретичні та методичні основи економічної освіти в загальноосвітніх і професійних навчальних закладах. : Автореф... доктор пед.наук: 13.00.03, 13.00.01 / Прокопенко І.Ф.; Ін-т педагогики і психології професійної освіти АПН України. – К., 1996. – 67л.
1468882
  Жара Г.І. Теоретичні та методичні основи формування компетентності індивідуального здоров"язбереження вчителя в системі неперервної педагогічної освіти : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Жара Ганна Іванівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Чернігів. колегіум" ім. Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2021. – 44 с. – Бібліогр.: 76 назв
1468883
  Мороз М.О. Теоретичні та методичні основи формування професійної компетентності майбутніх учителів музики в процесі фахової підготовки у педагогічному коледжі : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Мороз Майя Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. – Житомир, 2020. – 43 с. – Бібліогр.: 32 назви
1468884
  Липчанська О.В. Теоретичні та методичні питання розрахунку фактора часу при аналізі ефективності інвестицій // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 7/8 (74/75). – С. 44-50.
1468885
  Коваленко В. Теоретичні та методичні підходи до оцінювання фінансової стабільності банківської системи / В. Коваленко, Ю. Гаркуша // Вісник Національного банку України : щомісячний науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2013. – № 9 (211). – С. 35-40 : Табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв
1468886
  Рідей Н.М. Теоретичні та методичні підходи формування й організації магістерської програми "Соціоекологія" / Н.М. Рідей, О.М. Нагорнюк, Ю.В. Тригуб // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 7. – С. 30-35 : табл. – Бібліогр.: 6 назв
1468887
  Бутнік-Сіверьский Теоретичні та методичні проблеми розвитку оцінки майнових прав інтелектуальної власності // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; редкол.: Орлюк О.П., Федорова Н.В., Якуша Є.С. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (112). – С. 55-70. – ISSN 2308-0361
1468888
  Шандор Ф.Ф. Теоретичні та методологічні засади управління сферою туризму / Ф.Ф. Шандор, О.С. Молнар, О. Коваль // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С. 175-184. – (Економіка ; Вип. 27)
1468889
  Бурштинська Христина Василівна Теоретичні та методологічні основи цифрового моделювання рельєфу за фотограмметричними та картометричними даними : Автореф. дис. ... доктора техн. наук: 05.24.02 / Бурштинська Х.В.; МОіНУ. Нац. ун-тет "Львівська політехніка". – Львів, 2003. – 36 с. – Бібліогр.: 40 назв
1468890
   Теоретичні та методологічні проблеми суспільної географії = Theoretical and methodological problems of human geography : збірник наукових праць на пошану Заслуженого професора Львівського національного університету імені Івана Франка Олега Шаблія. – Львів : Львівський національний університет ім. І. Франка, 2006. – 432с. – Паралел. титул. аркуш англійською мовою. – ISBN 966-613-491-8
1468891
  Харь І.О. Теоретичні та методологічні проблеми, що стосуються суб"єкта злочинів // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2012. – № 1. – С. 96-106. – ISSN 2222-5374
1468892
  Ольховська А.Б. Теоретичні та науково-прикладні засади удосконалення маркетингових комунікацій у системі просування лікарських засобів в Україні : автореф. дис. ... д-ра фармацевт. наук : 15.00.01 / Ольховська Анжела Борисівна ; М-во охорони здоров"я України, Нац. фармацевт. ун-т. – Харків, 2019. – 44 с. – Бібліогр.: 94 назви
1468893
  Франчук І.А. Теоретичні та організаційні аспекти формування регіональної енергетичної політики // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 222-228. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
1468894
  Кушнір І.П. Теоретичні та організаційні засади нормативно-правового регулювання інформаційних відносин у діяльності Державної прикордонної служби України : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.07 / Кушнір Ірина Павлівна ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2020. – 40 с. – Бібліогр.: 55 назв
1468895
  Мельник К.С. Теоретичні та організаційно-правові засади захисту персональних даних в контексті євроінтеграції України / Мельник К.С. ; [заг. ред.: Пилипчук В.Г., Брижко В.М.] ; НДІ інформатики і права Нац. акад. правових наук України. – Київ : НДІ інформатики і права НАПпН України, 2016. – 125, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 111-125. – ISBN 978-966-1531-43-6
1468896
  Пилипчук В. Теоретичні та організаційно-правові засади реформування і розвитку правоохоронних органів та інших суб"єктів сектору безпеки // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання. Спецвипуск / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 11 : "Правоохоронні органи в Україні : актуальні питання реформування". – С. 13-23. – ISSN 0132-1331
1468897
  Романюк М.В. Теоретичні та організіційні засади податкового менеджменту // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 9-13. – (Економіка ; вип. 102). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто суть податкового менеджменту як управлінської категорії, обґрунтовано основні складові процесу організації оподаткування, досліджено теоретичні та організаційні засади податкового менеджменту. The essence of tax managment as the managerial ...
1468898
  Кармаза О. Теоретичні та правові аспекти визнання та виконання рішень іноземного суду в Україні у цивільних справах стосовно прав на житло // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 50-52. – (Юридичні науки ; вип. 95). – ISSN 1728-3817


  У статті розкриваються деякі особливості визнання та виконання рішень іноземних судів в Україні у цивільних справах стосовно житлових прав. Визначено співвідношення між поняттями "визнання" та "виконання" рішень іноземних судів. Запропоновано шляхи ...
1468899
  Паршутін А.Б. Теоретичні та правові засади втручання у приватне спілкування при проведенні негласних слідчих (розшукових) дій : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Паршутін Андрій Борисович ; М-во юстиції України, Харків.НДІ суд. експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса. – Харків, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
1468900
  Кармаза О.О. Теоретичні та правові основи іпотечного житлового кредитування в зарубіжних країнах // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2012. – № 3 (8). – С. 79-82


  У статті досліджено особливості інституту іпотечного житлового кредитування, які визначені в законодавстві зарубіжних країн.
1468901
  Федорова Л.Д. Теоретичні та правові питання збереження культурної спадщини в діяльності пам"яткоохоронних структур України (1910-ті рр.) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2011. – № 1 (496). – С. 91-106. – ISSN 0130-5247
1468902
   Теоретичні та практичні аспекти вдосконалення фінансово-кредитного механізму // Вісник Тернопільської академії народного господарства : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2004. – С. 78-125. – (Економічні науки ; № 6). – ISSN 1684-9949
1468903
  Чича Р. Теоретичні та практичні аспекти вивчення захисником особи обвинуваченого // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 1 (85). – С. 126-129.
1468904
  Легкоступ І.І. Теоретичні та практичні аспекти видатків місцевих бюджетів України в сучасних умовах // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2010. – № 2. – С. 22-26
1468905
  Ганзюк С. Теоретичні та практичні аспекти визначення кредитного рейтингу банків в Україні / С. Ганзюк, Е. Каграманян // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамов В., Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М. [та ін.]. – Тернопіль, 2018. – Вип. 2 (55). – С. 145-155 : табл. – Бібліогр.: 33 назв. – ISSN 1818-5754
1468906
  Радченко Л.І. Теоретичні та практичні аспекти визначення правового статусу суб"єктів у сфері житлового будівництва // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 138-145.
1468907
  Гахович С.В. Теоретичні та практичні аспекти використання системи дистанційного навчання / С.В. Гахович, Т.В. Савченко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2016. – Вип. № 55. – С. 187-193. – ISSN 2524-0056
1468908
  Гахович С.В. Теоретичні та практичні аспекти використання системи дистанційного навчання / С.В. Гахович, Т.В. Савченко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2017. – Вип. № 56. – С. 210-216. – ISSN 2524-0056


  У статті розглянуті питання практичного запровадження системи дистанційного навчання у вищому навчальному закладі. Розглянуті цілі і послідовність дій при впровадженні системи дистанційного навчання. Окремо розглянуті питання планування ...
1468909
  Прієшкіна О.В. Теоретичні та практичні аспекти гарантій конституційного ладу України // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 51. – С. 187-191. – ISSN 1563-3349
1468910
  Шарманська С.О. Теоретичні та практичні аспекти до визначення прибутку // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 7/8 (74/75). – С. 6-10.
1468911
  Саннікова Н. Теоретичні та практичні аспекти ефективності депозитної політики банку // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2006. – № 1. – С. 121-125. – ISSN 1562-0905
1468912
  Пасенюк О. Теоретичні та практичні аспекти застосування інституту апеляції у цивільеному процесі України / О. Пасенюк, Р. Корнута // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 8. – С. 87-92. – ISSN 0132-1331
1468913
  Бородін М. Теоретичні та практичні аспекти застосування інституту апеляції у цивільному процесі України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 8. – С. 87-91. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1468914
  Кодинець А.О. Теоретичні та практичні аспекти захисту суб"єктивних прав на засоби індивідуалізації // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 39-48.
1468915
  Мальований М. Теоретичні та практичні аспекти методики розрахунку прожиткового мінімуму а Україні // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2013. – № 1. – С. 8-15 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв
1468916
  Мальований М. Теоретичні та практичні аспекти методики розрахунку прожиткового мінімуму в Україні
1468917
  Косілова О.І. Теоретичні та практичні аспекти обмеження прав і свобод: вітчизняний та зарубіжний досвід // Інформація і право : науковий фаховий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; редкол.: Буханевич О.М., Довгань О.Д., Брижко .В.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (34). – С. 26-33. – ISSN 2616-6798
1468918
  Мішукова Л.І. Теоретичні та практичні аспекти особистісно орієнтованого навчання при вивченні іноземних мов // Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології XXI століття : матеріали XII Міжнар. наук.-практ. конференції: м. Одеса, 11-13 верес. 2019 р. / М-во освіти і науки України, Одес. облрада, Одес. облдержадмін. [та ін.] ; за заг. ред. В.Г. Спрінсяна ; [редкол.: Г.О. Оборський, В.Г. Спрінсян, В.М. Шейко [та ін.]. – Одеса : Астропринт, 2019. – С. 182-186. – ISBN 978-966-927-534-9
1468919
  Бучик С.С. Теоретичні та практичні аспекти побудови та захисту українського сегмента дерева ідентифікаторів державних інформаційних ресурсів / С.С. Бучик, О.К. Юдін // Наукоємні технології : науковий журнал / Нац. авіац. ун-т ; голов. ред. О.К. Юбін ; редкол.: В.В. Бараннік, С.В. Бойченко, Ю.В. Білокопитов [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (33). – С. 28-40. – ISSN 2075-0781


  "Викладені теоретичні та практичні аспекти побудови та захисту українського сегмента дерева ідентифікаторів державних інформаційних ресурсів з посиланням на власні авторські оригінальні розробки у розрізі визначеної загальної концепції проведених ...
1468920
  Хливнюк А.М. Теоретичні та практичні аспекти поняття "судова влада" // Інформаційний вісник Вищої кваліфікаційної комісії суддів України : неофіційне науково-практичне видання / Вища кваліфікаційна комісія суддів України, 2008. – № 2 (6). – С. 8-12
1468921
  Пархоменко Н.М. Теоретичні та практичні аспекти правового регулювання в сучасній Україні // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Н.М. Пархоменко, О.Ф. Андрійко [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 30. – С. 29-35. – ISSN 0869-2491
1468922
  Кармаза О.О. Теоретичні та практичні аспекти правової категорії "житло" // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2008. – № 3 (41). – С. 24-29.
1468923
  Геселев О. Теоретичні та практичні аспекти проблематики протидії розслідуванню / О. Геселев, Г. Щербакова // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 25-32.
1468924
  Супрун В.В. Теоретичні та практичні аспекти регулювання професійної освіти в Україні // Вісник післядипломної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" ; голов. ред. В.В. Олійник ; редкол.: О.В. Алейнікова, Н.М. Бібік, Л.А. Гаєвська [та ін.]. – Київ, 2016. – С. 108-123. – (Серія "Управління та адміністрування" ; вип. 2 (31)). – ISSN 2218-7650


  У статті обгрунтовано необхідність регулювання професійної освіти. Узагальнено наукові підходи до вибору моделі публічного управління та адміністрування в системі професійної освіти.
1468925
   Теоретичні та практичні аспекти розвитку менеджменту підприємств виробничої сфери: світовий та вітчизняний досвід : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. молодих науковців, асп., здобувачів і студентів, 17-18 квіт. 2013 р. / М-во освіти і науки України, Житомир. держ. технол. ун-т, Акад. екон. наук України, Вінниц. торг.-екон. ін-т Київ. нац. торг.-екон. ун-ту, Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка [та ін.] ; [редкол.: О.В. Скидан та ін.]. – Житомир : ЖДТУ, 2013. – 182, [1] с. : табл. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-683-372-6
1468926
   Теоретичні та практичні аспекти розпізнавання патологічних процесів в економіці України : монографія / [М.О. Кизим, Ю.Б. Іванов, В.Є. Хаустова та ін. ; за заг. ред. М.О. Кизима]. – Харків : Лібуркіна Л.М., 2021. – 425, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 343-367. – ISBN 978-617-7801-23-7
1468927
  Кодинець А.О. Теоретичні та практичні аспекти цивільно-правової охорони засобів індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів та послуг // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 56, ч. 2. – С. 95-100.
1468928
  Пархоменко Н.М. Теоретичні та практичні виміри ефективності законодавчої влади в Україні (окремі аспекти) // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Київ. апеляційний суд ; редкол.: Головачов Я.В., Кресіна І.О., Тимченко Г.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (55). – С. 27-30. – ISSN 2413-1342
1468929
  Бебик В.М. Теоретичні та практичні засади дослідження глобальної суспільної сфери // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 71, ч. 2. – С. 64-68.
1468930
  Герасимов Р.Д. Теоретичні та практичні засади моделювання особи злочинця при розкритті та розслідуванні вбивств // Право і суспільство : Науковий журнал / Київський нац. ун-т внутр. справ; Всеукр. фонд юр. науки академіка права В.В. Сташиса та інш. – Київ, 2006. – № 3. – С. 70-74.
1468931
  Пономаренко Л.О. Теоретичні та практичні засади створення системи науково-бібліографічних документів із психолого-педагогічних питань у Державній науково-педагогічній бібліотеці України імені В.О. Сухомлинського // Наукові праці науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О.Сухомлинського / Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського. – Київ, 2008. – Вип. 1 : Науково-інформаційне забезпечення освітянської галузі України. – С. 160 - 172. – ISBN 978-966-529-203-6
1468932
  Кіщук В.М. Теоретичні та практичні засади стимулювання майбутніх фармацевтів до саморозвитку // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій університету "Україна" / Хмельницький інститут соціальних технологій університету "Україна". – Хмельницький, 2019. – № 17. – C. 49-51
1468933
  Чайка Р.А. Теоретичні та практичні засади участі захисника на досудовому слідстві за призначенням // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2008. – С. 363-371. – (Юридична ; Вип. 1)
1468934
  Бондар І. Теоретичні та практичні концепції охорони особистих немайнових прав у нотаріальному процесі // Право України : юридичний журнал / голов. ред. В. Рєзнікова ; ред. рада: Р. Стефанчук, В. Рєзнікова, І. Венедіктова [та ін.]. – Київ, 2020. – № 9. – С. 136-146. – ISSN 1026-9932
1468935
  Безклубий І. Теоретичні та практичні основи права інтелектуальної власності // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 10. – С. 144. – ISSN 0132-1331
1468936
  Безклубий І.А. Теоретичні та практичні основи права інтелектуальної власності // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 8. – С. 147-148.
1468937
  Ревуцький С. Теоретичні та практичні передумови переходу світової економіки на інноваційну модель розвитку // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 72-79.
1468938
  Ніколаєнко Ю. Теоретичні та практичні питання визначення кола замовників у сфері публічних закупівель // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (289). – С. 84-89. – ISSN 2663-5313
1468939
  Жернаков В.В. Теоретичні та практичні питання інститутут захисту прав людини в сфері праці // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 32. – С. 278-284. – ISSN 1563-3349
1468940
  Мацьків Г. Теоретичні та практичні питання обчислення процесуальних строків при застосуванні запобіжного заходу у вигляді взяття під варту відносно підсудного // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 4. – С. 163-168.
1468941
  Гізімчук С. Теоретичні та практичні питання формалізації принципів кримінального права // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2007. – № 4. – С. 209-219. – ISSN 1993-0909
1468942
  Бошицький Ю.Л. Теоретичні та практичні питання щодо вдосконалення правового регулювання комерційних (фірмових) найменувань в Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 113-118.
1468943
  Павленко М.В. Теоретичні та практичні питання щодо визначення цілей банківського контролю // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 144-149.
1468944
  Ревуцький С.Ф. Теоретичні та практичні проблеми використання інтелектуального капіталу // Інтелектуальний капітал : Науково-практичний журнал. – Київ, 2002. – № 2. – С.10-13
1468945
  Грищенко А. Теоретичні та практичні проблеми використання майнових прав на об"єкти авторського та суміжних прав в якості предмета застави // Теорія і практика інтелектуальної власності : Науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 3-11.
1468946
   Теоретичні та практичні проблеми використання можливостей криміналістики і судової експертизи у розкритті й розслідуванні злочинів : Збірник наукових праць. – Київ, 1996. – 209с.
1468947
  Григоров О.М. Теоретичні та практичні проблеми міжнародно-правового регулювання діяльності цивільної авіації : дис... д-ра юрид. наук: 12.00.11 / Григоров Олександр Миколайович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 516 арк. – Додатки: арк. 508-516. – Бібліогр.: арк. 417-507
1468948
  Григоров О.М. Теоретичні та практичні проблеми міжнародно-правового регулювання діяльності цивільної авіації : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.11 / Григоров Олександр Миколайович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 39 с. – Бібліогр.: 63 назви
1468949
   Теоретичні та практичні проблеми мовної підготовки іноземців в аспекті міжнародної комунікації // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (178). – С. 3. – ISSN 1682-2366


  16-17 травня на кафедрі мовної та загально гуманітарної підготовки іноземців Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова відбулась Всеукраїнська (з міжнародною участю) науково-практична конференція "Теоретичні та практичні проблеми мовної ...
1468950
  Кушнір І.М. Теоретичні та практичні проблеми оподаткування будівельної діяльності в України : монографія / І.М. Кушнір. – Київ : Юрінком Інтер, 2018. – 431, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 375-431 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-667-737-5
1468951
  Волощук О. Теоретичні та практичні проблеми організації інституту виборів Президента України // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2009. – № 1. – С. 53-59.
1468952
   Теоретичні та практичні проблеми реалізації прав людини у сфері праці і соціального забезпечення : тези доп. та наук. повідомл. учасників II Міжнар. наук.-практ. конф., 8-9 жовт. 2010 р. / Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого ; за ред. В.В. Жернакова. – Харків : Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого, 2010. – 570, [2] с. – Бібліогр.: с. 571 та в підрядк. прим.
1468953
  Вихристенко Б.І. Теоретичні та практичні проблеми удосконалення туристичного законодавства України / Б.І. Вихристенко, Н.А. Опанасюк // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 2 (124). – С. 55-61
1468954
  Мирославський С.В. Теоретичні та практичні проблеми укладання та виконання договору поставки в Україні / С.В. Мирославський, Д.С. Шестаченко // Правові горизонти : науково-практичний юридичний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т, Навч.-наук. ін-т права ; редкол.: Гаруст Ю.В., Уткіна М.С., Айден Ульвіє [та ін.]. – Суми, 2017. – Вип. 6 (19). – С. 99-104. – ISSN 2519-2353
1468955
  Зайчикова В.В. Теоретичні та практичні проблеми управління муніципальними запозиченнями // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 36-42.
1468956
  Ріпенко А.І. Теоретичні та практичні проблеми функціонування Державного земельного кадастру // Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку : матеріали "круглого столу", Київ, 27 трав. 2016 р. : [зб. статей і тези наук. доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. екол., земел. та аграр. права ; за ред. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко. – Київ : Кондратьєв А.В., 2016. – С. 121-124. – ISBN 978-966-7957-18-6
1468957
  Сас О. Теоретичні та практичні реалії української опозиції // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2011. – № 18 (303). – С. 26-29
1468958
  Пятигін А.С. Теоретичні та прикладні аспекти використання кількісних методів прийняття рішень у маркетинговій діяльності підприємств в умовах конкурентного середовища // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 26. – С. 328-335
1468959
  Пушай В.І. Теоретичні та прикладні аспекти відступлення права вимоги // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 105-109.
1468960
   Теоретичні та прикладні аспекти геоінформатики : збірник наукових праць / Всеукр. асоціація геоінформатики ; Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю ІГН НАН України. – Київ
Вип. 10. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1468961
  Животовська Л.В. Теоретичні та прикладні аспекти психотерапії осіб, які зазнали сексуального насильства // Acta Medica Leopoliensia / М-во охорони здоров"я України ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького ; редкол.: Лукавецький О.В., Луцик О.Д., Білинський Б.Т. [та ін.]. – Львів, 2014. – Т. 20, № 2. – C. 82-87. – ISSN 1029-4244
1468962
  Филюк Г. Теоретичні та прикладні аспекти рейдерства в Україні / Г. Филюк, О. Панькова // Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУТШ; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2011. – № 3 (42). – С. 23-32


  Розглянуто сутність "недружніх поглинань" і "рейдерства" та їх вплив на розвиток конкуренції. Наведено основну причину появи та основні види недружніх поглинань, які мають місце у вітчизняній практиці.
1468963
  Сапожников С.В. Теоретичні та прикладні аспекти формування культури професійної комунікації майбутніх фахівців // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; за заг. ред.: І.Ф. Прокопенка, С.Т. Золотухіної ; редкол.: Гриньова В.М., Жарновникова О.А., Золотухіна С.Т. [та ін.]. – Харків, 2020. – Вип. 63. – С. 142-150. – ISBN 978-617-7384-96-9. – ISSN 2312-2471
1468964
  Ткачук Р.Л. Теоретичні та прикладні засади інформаційної технології підготовки оперативного персоналу для роботи в умовах надзвичайних ситуацій : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.06, 12 / Ткачук Ростислав Львович ; М-во освіти і науки України, Укр. акад. друкарства. – Львів, 2019. – [45] с. з обкл. – Бібліогр.: 67 назв
1468965
  Пасєка М.С. Теоретичні та прикладні основи групової динаміки розроблення програмних систем з використанням хмарної технології : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.06 / Пасєка М.С.; М-во освіти і науки України ; Українська академія друкарства. – Львів, 2019. – Бібліогр.: 46 назв
1468966
  Вітенко В.А. Теоретичні та прикладні основи репродукції і культивування декоративних форм Morus alba L. в Україні : автореф. дис. ... д-ра с.-г. наук : 06.03.01 / Вітенко Володимир Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Уман. нац. ун-т садівництва ; М-во освіти і науки України, Нац. лісотехн. ун-т. – Львів, 2021. – 36 с. – Бібліогр.: 44 назви
1468967
  Власов Сергій Федорович Теоретичні та прикладні основи струминного закріплення слабких дисперсних порід при веденні гірничих робіт : Автореф... доктора техн.наук: 05.15.09 / Власов Сергій Федорович; Мін-во освіти України. Нац. гірн. акад. України. – Дніпропетровськ, 1999. – 30л.
1468968
   Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць. – Київ, 2002-. – ISBN 966-7958-13-2
Вип. 1. – 2002. – 411 с.
1468969
   Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць. – Київ : Київський університет, 2002-
Вип. 2. – 2003. – 346 с. – резюме - укр., англ. мовами
1468970
   Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць. – Київ : Київський університет, 2002-
Вип. 3. – 2003. – 314 с. – резюме - укр., англ. мовами
1468971
   Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць. – Київ : Київський університет, 2002-
Вип. 5 : 170-річчя Київ. нац ун-ту імені Тараса Шевченка: 60-річчя економічного факультету. – 2004. – 298 с. – резюме - укр., англ. мовами
1468972
   Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць. – Київ : Київський університет, 2002-
Вип. 7. – 2005. – 389 с. – резюме - укр., англ. мовами
1468973
   Теоретичні та прикладні питання економіки : Збірник наукових праць. – Київ, 2002-. – ISBN 966-7131-74-2 "Вікар"
Вип. 8. – 2005. – резюме - укр., англ. мовами
1468974
   Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць. – Київ, 2002-
Вип. 9. – 2006. – 425 с. – резюме - укр., англ. мовами
1468975
   Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць. – Київ : Київський університет, 2002-
Вип. 10. – 2006. – 275 с. – резюме - укр., англ. мовами
1468976
   Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць. – Київ : Київський університет, 2002-
Вип. 11. – 2006. – 275 с. – резюме - укр., англ. мовами
1468977
   Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць. – Київ : Київський університет, 2002-
Вип. 12. – 2007. – 418 с. – резюме - укр., англ. мовами
1468978
   Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць. – Київ : Київський університет, 2002-
Вип. 13. – 2007. – 306 с. – резюме - укр., англ. мовами
1468979
   Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць. – Київ : Київський університет, 2002-
Вип. 14. – 2007. – 294 с. – резюме - укр., англ. мовами
1468980
   Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ : Київський університет, 2002-
Вип. 15. – 2008. – 347 с. – резюме укр., англ. мовами
1468981
   Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ : Київський університет, 2002-
Вип. 16. – 2008. – 326 с. – резюме укр., англ. мовами
1468982
   Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ : Київський університет, 2002-
Вип. 18. – 2009. – 349 с. – резюме укр., англ. мовами
1468983
   Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ : Київський університет, 2002-
Вип. 19. – 2009. – 379 с. – резюме укр., англ. мовами
1468984
   Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ : Київський університет, 2002-
Вип. 20. – 2009. – 298 с. – резюме укр., англ. мовами
1468985
   Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ : Київський університет, 2002-
Вип. 21. – 2010. – 369 с. – резюме укр., англ. мовами
1468986
   Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ : Київський університет, 2002-
Вип. 22. – 2010. – 294 с. – резюме укр., англ. мовами
1468987
   Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ : Київський університет, 2002-
Вип. 24. – 2011. – 385 с. – резюме укр., англ. мовами
1468988
   Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ : Київський університет, 2002-
Вип. 25. – 2011. – 324 с. – резюме укр., англ. мовами
1468989
   Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ : Київський університет, 2002-
Вип. 26. – 2011. – 335 с. – резюме укр., англ. мовами
1468990
   Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, Ю.І. Єхануров [та ін.]. – Київ : ЦП "КОМПРИНТ", 2002-
Вип. 1 (34). – 2017. – 234 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1468991
   Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: Г.М. Филюк, Ю.І. Єхануров, А.І. Ігнатюк [та ін.]. – Київ : ЦП"КОМПРИНТ", 2002-. – ISSN 2617-8044
Вип. 1/2 (40/41). – 2020. – 203, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1468992
  Жупанова О.О. Теоретичні та прикладні питання здійснення судового контролю слідчим суддею у кримінальному провадженні / О.О. Жупанова, О.О. Юхно // Право і безпека : науковий журнал / Харків. нац. ун-т внутрішніх справ ; голов. ред. Бурдін М.Ю. ; редкол.: Музичук О.М., Йосеф Грудка, Ємельянов В.П. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 4 (67), 2017 р. – С. 100-105. – ISSN 1727-1584
1468993
  Стоян В.О. Теоретичні та прикладні проблеми визначення підвідомчості цивільних справ, що розглядаються за участю нотаріусів // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2013. – № 3 (137). – С. 27-33


  У статті обгрунтовується доцільність розгляду справ з участю нотаріусів судами загальної юрисдикції у порядку позовного провадження.
1468994
   Теоретичні та прикладні проблеми соціальної адаптації осіб, звільнених з місць обмеження або позбавлення волі : монографія / [В.І. Борисов та ін.] ; за заг. ред. В.І. Борисова, А.Х. Степанюка ; НДІ вивчення пробл. злочинності ім. акад. В.В. Сташиса Нац. акад. правових наук України. – Київ ; Харків : Ред. журналу "Право України" ; Право, 2013. – 147, [2] с. – Присвячується 20-річчю Національної академії правових наук України. - Авт. зазн. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Науковий збірник "Академічні правові дослідження" : додаток до журналу "Право України" ; вип. 17). – ISBN 978-966-458-496-5
1468995
  Петрук Г.Д. Теоретичні та технологічні основи процесу відновлення фосфоритів природним газом в присутності натрію сульфату : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: Спец.05.17.01 / Г.Д. Петрук; Нац. техн. ун-т України "Київський політехн. ін-т". – Київ, 2001. – 16 с. – Бібліогр.: 10 назв
1468996
  Трембач І. Теоретичні та філософські критерії оцінки ефективності діяльності. На прикладі здійснення нагляду органами прокуратури України // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 3 (129). – С. 90-94


  Стаття присвячена розгляду питання сучасної юридичної теоретичної науки та практики, як оцінка ефективності діяльності уповноважених суб"єктів. Розглядаються теоретичні та філософські аспекти поняття "ефективність діяльності", пропонується їх ...
1468997
  Семенцова О.М. Теоретичні уявленя про затримку психічного розвитку та визначення напрямків корекційної допомоги дітям в умовах інклюзивної освіти // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2019. – C. 111-120. – (Серія 19 : Корекційна педагогіка та психологія ; вип. 37). – ISSN 2310-0893
1468998
  Кабанець Н. Теоретичні характеристики та практично-прикладні аспекти використання нормативного поняття суспільного договору // Про українське право : часопис кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; редкол.: Г. Балюк, І. Безклубий, О. Беляневич [та ін.]. – Київ, 2009. – Число 4 : Правова освіта і наука. Методологія юридичних досліджень. – С. 344-358. – ISBN 978-966-349-240-7
1468999
   Теоретичні, експериментальні та клінічні аспекти застосування ендовенозного електрозварювання у лікуванні варикозної хвороби / С.І. Саволюк, В.С. Горбовець, М.М. Гвоздяк, Д.Д. Кункін, М.Ю. Крестянов, Р.А. Геращенко // Ендоваскулярна нейрорентгенохірургія : науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; ДУ "Науково-практичний Центр ендоваскулярної нейрорентгенохірургії НАМН України" ; Всеукр. громад. орг. "Укр. асоціація ендоваскулярної нейрорентгенохірургії" ; голов. ред. Щеглов Д.В. – Київ, 2017. – № 1 (19). – С. 49-65. – ISSN 2304-9359
1469000
  Фаринник В.І. Теоретичні, правові та праксеологічні проблеми застосування заходів забезпечення кримінального провадження в кримінальному процесі України : автореф. дис ... д-ра юрид. наук : 12.00.09 / Фаринник Василь Іванович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 35 с. – Бібліогр.: 66 назв
<< На початок(–10)1461146214631464146514661467146814691470(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,