Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1461146214631464146514661467146814691470(+10)В кінець >>
1463001
  Астаф"єв О. "Тренос" Мелетія Смотрицького в діалозі із сучасністю // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 7 (667). – С. 34-46. – ISSN 0236-1477


  Минулого року з ініціативи Р. Радишевського вийшов перший повний український переклад "Треносу" Мелетія Смотрицького, визначної пам"ятки ранньобарокової полемічної літератури.
1463002
  Шевченко Л.І. "Тренос" Мелетія Смотрицького як текст, інтертекст і наукова рефлексія Ростислава Радишевського // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика : Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Ф.С. Бацевич, А. Брацкі, П.Ю. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 31. – С. 142-150. – ISSN 2311-2697


  (стаття-рецензія на видання: Мелетій Смотрицький. Тренос, або Плач Єдиної Святої Помісної Апостольської Східної Церкви з поясненнями догматів віри, початково з грецької на слов"янську, а тепер зі слов"янської на польську перекладений Теофілом ...
1463003
   "Третий мир" и научно-технический прогресс. – М, 1974. – 332с.
1463004
   "Третий мир" и судьбы человечества.. – М, 1990. – 206с.
1463005
  Осипов Ю.М. "Третий мир": инфляция и экономический рост / Ю.М. Осипов. – М, 1975. – 152 с.
1463006
  Мирский Г.И. "Третий мир": общество, власть, армия / Г.И. Мирский. – Москва, 1976. – 408 с.
1463007
  Ульрих О.Д. "Третий мир": проблемы развития государственного сектора. / О.Д. Ульрих. – М., 1975. – 248с.
1463008
   "Третий мир": стратегия развития и управление экономикой. – Москва, 1971. – 399с.
1463009
  Штейгервальд Р. "Третий путь" Герберта Маркузе / Р. Штейгервальд. – М., 1971. – 340с.
1463010
  Матвеев Ф Г. "Третий путь?" / Ф Г. Матвеев, . – М., 1992. – 239с.
1463011
  Алексеева Л.М. "Третий сектор" и власть // Общественные науки и современность : Журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2002. – № 6. – С.52-59. – ISSN 0869-0499
1463012
  Козловский Ф.М. "Третий" выходит на связь / Ф.М. Козловский. – Минск, 1977. – 95с.
1463013
  Мельник В. "Третій Рим" і джерела турецької ідентичності // Українська літературна газета. – Вишгород, 2020. – 28 серпня (№ 17). – С. 16


  Критичні роздуми на полях українського перекладу книги професора Ільбера Ортайли. Переклад Олеся Кульчинського.
1463014
  Мельник В. "Третій Рим" і джерела турецької ідентичності // Українська літературна газета. – Вишгород, 2020. – 11 вересня (№ 18). – С. 16-17


  Критичні роздуми на полях українського перекладу книги професора Ільбера Ортайли.
1463015
  Палій О. "Третій Рим" і схиляння перед Заходом // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 20-21 вересня (№ 169/170). – С. 11


  Українські ідеологи XI - XVII століть говорять про столицю Русі (України) Київ як про "новий Єрусалим".
1463016
  Шергін С.О. "Третій світ" без ілюзій / С.О. Шергін. – К, 1990. – 48с.
1463017
   "Третій світ" у контексті цивілізаційних вимірів розвитку і глобальних викликів XXI століття : матеріали міжнар. наук. конф. (м. Київ, 10 черв. 2014 р.) / Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України" ; [редкол.: В.К. Гура та ін.]. – Київ : Державна установа "Інститут всесвітньої історії НАН України", 2014. – 145, [1] с. : табл. – Ст. укр., рос. – Бібліогр, в кінці ст.
1463018
  Окуньовська Ю.В. "Третій сектор" Польщі в офіційних документах ЄС // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2017. – С. 226-233. – (Серія: Політологія ; № 2 (33)). – ISSN 2075-7190
1463019
  Кабанцева І.А. "Третій сектор" Чехії як актор антикорупційної політики // Політичне життя : науковий журнал / Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса; редкол.: Нагорняк Т.Л., Польовий М.А., Скопова О.І. [та ін.]. – Вінниця, 2018. – № 3. – C. 21-26. – ISSN 2519-2949
1463020
  Войтович Л. "Третій стан" Королівства Руського: історична доля, повсякденне життя, вірування / розмову вів Зіновій Партико // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 10-11 листопада (№ 202/203). – С. 21
1463021
  Войтович Л. "Третій стан" Королівства Руського: істрична доля, повсякденне життя, вірування / інтерв"ю підготував Зіновій Партико // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 17/18 листопада (№ 207/208). – С. 21
1463022
  Савченко В.А. "Третій шлях" Одеського комітету РСДРП(м) (1918-1920 рр.) // Проблеми політичної історії України : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. укр. історії та етнополітики ; редкол.: О.Б. Шляхов, Є.І. Бородін, В.В. Іваненко [та ін.]. – Дніпро, 2018. – Вип. 13. – С. 144-154. – ISSN 2409-3661


  "Проаналізовано діяльність Одеського комітету РСДРП (меншовиків) у революційні роки. Увага концентрується на фракційній боротьбі між лідерами одеського комітету та їх спробах проводити політику «третього шляху», борючись із партійною диктатурою ...
1463023
  Алексеєв В. "Третя криза шлюбу" // Дніпро : популярний літературно-художній журнал / ТОВ "Ред. журн. "Дніпро" ; голов. ред. М.В. Луків. – Київ, 2021. – № 2020/вересень 2021р. – С. 16-20. – ISSN 0130-321Х


  Повість.
1463024
  Волковинський Валерій "Третя сила". Життя і крах Нестора Махна. До 120-річчя із дня народження // Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 2009. – № 7/8. – С. 36-46. – ISSN 0130-7037
1463025
  Наумкіна С. "Третя хвиля" демократизації: підсумки і перспективи (аналіз зарубіжних концепцій) // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2001. – № 5. – С.102-113
1463026
  Осипов Г.А. "Третье измерение" в социологии П.А.Сорокина : оценка нравственности современного общества // Журнал социологии и социальной антропологии / С-П.гос.ун. Ф-т социологии; Соц.ин-т РАН; Соц. об-во им. Ковалевского М.М. – Санкт-Петербург, 2009. – Т. 12, № 4 (49). – С.67-79. – ISSN 1029-8053
1463027
  Голубович И. "Третье протсранство" биографии: феномен "истории жизни" // Феноменологія і мистецтво : щорічник 2002-2003 / Укр. феноменол. т-во при Укр. філос. фонді ; [редкол.: А.Т. Ішмуратов та ін.]. – Київ : ППС-2002, 2005. – С. 75-84. – ISBN 966-96471-2-6


  "Одному из крупнейших современных специалистов в области биографического письма, французскому литературоведу и культурологу Филиппу Лежену после 30 лет плодотворных изысканий пришлось в конце 90-х годов написать книгу "В защиту автобиографии". От кого ...
1463028
  Востриков Н.И. "Третьего не дано!" / Н.И. Востриков. – Москва, 1988. – 171с.
1463029
  Пушкарук Н. "Третього шансу не буде..." / Н. Пушкарук, Б. Цюпин // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 13 березня (№ 45). – С. 3


  Лондон і Брюссель домовилися про зміни до угоди про Брекзіт. Які очікування перед фінальним голосуванням у парламенті?
1463030
  Видженаике П. "Третья женщина" и другие рассказы / П. Видженаике. – Ташкент, 1966. – 117с.
1463031
  Головко Н.В. "Третья миссия" университета и проект общественного понимания науки: доклад Бодмера / Н.В. Головко, Е.А. Рузанкина, О.В. Зиневич // Философия образования : всероссийский научный журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2014. – № 6 (57). – С. 77-93. – ISSN 1811-0916


  Доклад подготовлен в 1985 г. инициативной группой под руководством известного британского ученого У. Бодмера. Доклад рассматривается как значимая часть понимания «третьей миссии» университета - включенности университета в решение важных для общества ...
1463032
  Матвейчук Александр "Третья служба" Дмитрия Менделеева // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 5. – С. 80-83. – ISSN 0235-7089
1463033
  Охлобыстин "Третья" химия / Охлобыстин, Ю. – М., 1965. – 199с.
1463034
  Смирнов В.А. "Треугольник знаний" и современный университет: проблема инноваций // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. : 26-27 берез. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т імені А.С. Макаренка, Сум. облдержадмін. [та ін.] ; [редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2015. – Т. 1. – С. 39-42. – ISBN 978-966-698-191-5
1463035
  Ибрагимова З.М. "Треугольник" Лаврентьева / З.М. Ибрагимова, Н.А. Притвиц. – Москва, 1989. – 334 с.
1463036
  Воронцов А.В. "Треугольник" США-Япония-Южная Корея / А.В. Воронцов. – Москва, 1991. – 199с.
1463037
  Филиппов Александр Викторович "Три большие реформы" и процессы эволюции японского общества второй половины эпохи Эдо : Автореф. дисс. доктора исторических наук: 07.00.03 / Филиппов А.В.; Санкт-Петербург. госуд. ун-тет. – Санкт-Петербург, 2003. – 54 с. – Библиогр.: 15 названий
1463038
  Калюжина Е.В. "Три волны" истории социокультурного института высшего образования // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2010. – № 2 (31). – С. 145-152. – ISSN 1811-0916
1463039
  Тахцис К. [Третій вінець / Костас Тахцис. – Афіни : Ександас, 1987. – 309 с. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-256-243-9
1463040
   [Третій] міжнародний геологічний форум "Актуальні проблеми та перспективи розвитку геології: наука й виробництво (Гоеофорум-2016)" = 3rd international geological forum "Problems and prospects of the geology development: science and production" : Україна, Миколаїв. обл., с. Коблеве, 15-20 серп. 2016 р. : [матеріали форуму] / Держ. служба геології та надр України, НАН України, Укр. держ. геологорозвідув. ін-т, Держ. коміс. України по запасах корисних копалин [та ін. ; голов. ред. С.В. Гошовський ; редкол.: Войтенко Ю.І. та ін.]. – Київ : УкрДГРІ, 2016. – 336 с. : іл., табл. – На обкл.: 3 Міжнародний геологічний форум "Актуальні проблеми та перспективи розвитку геології: наука й виробництво" (ГЕОФОРУМ-2016) . Матеріали форуму. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-7896-74-4
1463041
  Коломієць-Людвіг Тренінговий центр медіації як напрямок розвитку юридичної клінічної практики / Коломієць-Людвіг, Максименко, // Правове регулювання економіки / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", Юрид. ф-т. – Київ, 2014. – № 14. – С. 71-79


  Стаття присвячена напрямкам вдосконалення роботи юридичної клініки шляхом долучення практики медіації. Досліджено точки дотику правових засад надання послуг юридичними клініками та центрами медіації; зроблено зіставлення та порівняння їх принципів і ...
1463042
  Ончева Т.В. Тренінгові вправи для підготовки до участі в еколого-географічному брейн-рингу // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 10 (128). – С. 25
1463043
  Ковальчук Л.М. Тренінгові заняття до психологічного супроводу випускників школи під час навчання, іспитів, зовнішнього незалежного оцінювання // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2009. – № 7 (124). – С. 34-39
1463044
  Любченко Ю.В. Тренінгові програми з методології як форма підвищення дослідницьких компетентностей викладачів факультетів журналістики / Ю.В. Любченко, Сіріньок-Долгарьова // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. О.В. Богуславський, редкол.: Т.С. Гиріна, В.Ф. Іванов, В.В. Лизанчук [та ін.]. – Запоріжжя, 2017. – C. 132-136. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 4 (32)). – ISSN 2219-8741


  "В українському науковому просторі час від часу з’являються публікації щодо методології наукових досліджень у галузі соціальних комунікацій. Однією з перших стала праця В. Різуна та Т. Скотникової "Методи наукових досліджень у журналістикознавстві" ...
1463045
  Рудницьких О. Тренінгові технології в освіті // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2014. – № 12 (119), грудень. – С.135-139. – ISSN 2308-4634


  В статье освещаются особенности использования тренинговых технологий в образовательном процессе. Это является важным заданием для учителей и учеников, поскольку способность к использованию и восприятию интерактивных технологий – это свидетельство ...
1463046
  Козлакова Г. Тренінгові технології навчання магістрантів як майбутніх менеджерів освітніх закладів / Г. Козлакова, О. Озерян // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Держ. інформ.-виробниче підприємство Вид-во "Педагогічна преса" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; редкол.: В. Адрущенко, Н.Бахмат, Г. Берегова [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (79). – С. 53-60. – ISSN 2078-1016
1463047
   Тренінгові технології навчання у практичній підготовці студентів (ділові та рольові ігри) : навч.-метод. посібник / [Г.М. Азаренкова та ін. ; за заг. ред. Г.М. Азаренкової, Н.М. Самородової] ; Нац. банк України, Ун-т банківської справи, Харків. ін-т банківської справи. – Львів : Новий Світ-2000, 2019. – 198, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 191-198. – ISBN 978-966-418-115-7
1463048
  Шевчук О. Тренінгові технології навчання у професійній підготовці майбутніх соціальних працівників // Соціальна робота та соціальна освіта / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Коляда Н.М., Кравченко О.О., Албул І.В. [та ін.]. – Умань, 2019. – Вип. 2 (3). – C. 142-148. – ISSN 2618-0715
1463049
  Ягоднікова В. Тренінгові технології у розвитку соціальної зрілості студентів // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 2 (157), лютий. – С. 6-10. – ISSN 2308-4634


  У статті розглянуто різні підходи до визначення поняття соціальна зрілість, визначеної критерії: соціальна активність, наявність життєвих цілей, відповідальність, комунікативні уміння. Доведена ефективність застосування тренінгових технологій у ...
1463050
  Чорногор Н.О. Тренінгові технології як основа формування комунікативної компетентності у процесі професійної підготовки менеджера // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – С. 161-166. – (Педагогічні науки ; № 2 (25))
1463051
  Чорногор Н.О. Тренінгові технології як основа формування конфліктологічної культури в процесі професійного становлення менеджерів ЗЕД [зовнішньоекономічної діяльності] // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Кіровоградська, льотна академія Національного, авіаційного університету. – Кропивницький, 2017. – C. 127-132. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 2). – ISSN 2522-1477
1463052
  Внукова Н.М. Тренінгові форми для підготовки фахівців з вищою освітою за вимогами Національної рамки кваліфікацій / Н.М. Внукова, В.М. Пивоваров // Кадровый потенциал современных образовательных систем: состояние и перспективы : материалы междунар. науч.-практ. конф. : 17-18 февр. 2016 г. / М-во образования и науки Украины [и др.] ; [редкол.: Е.В. Астахова (гл. ред.) и др.]. – Харьков : Народная украинская академия, 2016. – С. 89-93
1463053
  Березной А.В. Тренснациональные корпорации на рынках развивающихся стран / А.В. Березной. – М, 1985. – 197с.
1463054
  Кшеминская Г.П. Тренспорт риболфавина у мутантов дрожжей Pichia Guilliermonoil и некоторые аспекты его регуляции : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Кшеминская Г.П.; Ин-т биохимии. – К., 1979. – 24л.
1463055
   Тренувальне ЗНО // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 8 лютого (№ 5). – С. 3. – ISSN 2219-5793


  Сумський державний університет пропонує майбутнім абітурієнтам пройти тренувальне ЗНО в режимі онлайн на власній платформі zno.sumdu.edu.ua.
1463056
  Буринська Н.М. Тренувальні вправи з неорганічної хімії / Н.М. Буринська. – 2-е вид. – Київ : Радянська школа, 1979. – 158с.
1463057
  Буринська Н.М. Тренувальні вправи з оргнічної хімії / Н.М. Буринська. – 2-е вид., перероб. – Київ : Радянська школа, 1981. – 144с.
1463058
  Короп Ю.А. Тренування жінок-плавців / Ю.А. Короп. – К, 1972. – 147с.
1463059
  Погодин Р.П. Трень-брень / Р.П. Погодин. – Л., 1966. – 232с.
1463060
  Валуйский П.П. Треонин в питании птицы / П.П. Валуйский, А.В. Тумор; Яковлев В.Г. – Бишкек : Илим, 1991. – 108с.
1463061
  Свердл С.К. Трепанация души / Сергей Свердл. – Винница : Эдельвейс и К, 2008. – 108 с. – ISBN 978-966-2150-35-3
1463062
  Бушинский Г.И. Трепел и диатомит / Г.И. Бушинский. – М, 1932. – 24с.
1463063
  Янишевский М.Э. Трепел. / М.Э. Янишевский. – Пг., 1919. – 1-26с.
1463064
  Назаревич С.І. Трепели УСРР / С.І. Назаревич. – К., 1936. – 108с.
1463065
  Янишевский М.Э. Трепель (Инфузорная земля) в России. – Петроград : Первая Государственная Типография, 1920. – 26 с.
1463066
  Идрисов К. Трепет души : стихи и поэма / Кабдыкарим Идрисов ; авториз. пер. с каз. А.Корнеева. – Алма-Ата : Жазушы, 1967. – 124 с.
1463067
  Нестеренко Г.Я. Трепет и гнев / Г.Я. Нестеренко. – М., 1990. – 253с.
1463068
  Золотусский И.П. Трепет сердца / И.П. Золотусский : Современник, 1986. – 542 с.
1463069
  Иванов А.М. Трепетная весна / А.М. Иванов. – Ташкент, 1960. – 118с.
1463070
  Петровский Д.В. Трепетное сердце / Д.В. Петровский. – Москва, 1968. – 255с.
1463071
  Короткий В.А. Трепов Федір Федорович (молодший) / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 302-303. – ISBN 966-06-0393-2
1463072
  Есенин С.А. Трерядница / С.А. Есенин. – Москва, 1920. – 26с.
1463073
  Световидов А.Н. Трескообразные. / А.Н. Световидов. – вып.4. – М.-Л.
9. – 1948. – 222с.
1463074
  Адан П. Трест : роман / Поль Адан ; пер. с франц. Ю.Н. Султанова ; рис. Франса Мазрееля. – Ленинград : Гослитиздат ; (Тип. "Печатный двор" им. А.М. Горького тип. арт. "Печатня"), 1936. – 486 с. : ил.
1463075
  Силкин С.И. Трест "Дженерал электрик" в системе американского империализма. : Автореф... канд. экон.наук: / Силкин С.И.; Мин. внеш. торг. СССР. Всесоюз. акад. внешней торговли. – М., 1955. – 20л.
1463076
  Яблонский Г.Э. Трест "Домострой" / Г.Э. Яблонский. – Одесса, 1988. – 125с.
1463077
  Эренбург И.Г. Трест Д.Е. : история гибели Европы / И.Г. Эренбург. – М, 1994. – 272с.
1463078
  Круковець О.В. Трест компресів / О.В. Круковець. – Київ, 1981. – 175 с.
1463079
  Генри О. Трест, который лопнул : рассказы / О. Генри ; пер. с англ. Р. Гальпериной, И. Гуровой, Н. Дарузес ; сост. О. Миклухо-Маклай. – Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2004. – 304 с. – (Азбука-классика). – ISBN 5-352-00493-7
1463080
  Сидорова Н. Трести як госпрозрахункові об"єднання державних підприємств в УСРР у 20-х роках XX ст. // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2013. – Т. 37 : Історія. – С. 72-84. – ISSN 1728-9572
1463081
   Трестована цукрова промисловіасть на Україні.. – Х, 1927. – 24с.
1463082
   Тресты-миллиардеры во Франции.. – М, 1953. – 180с.
1463083
  Жуа П. Тресты в Бельгии / П. Жуа. – М, 1957. – 195с.
1463084
  Жуа П. Тресты в Конго / П. Жуа, Р. Левэн. – М, 1962. – 319с.
1463085
  Гончаров А.Н. Тресты Франции в "Малой Европе" / А.Н. Гончаров. – М., 1966. – 160с.
1463086
  Мицковик С. Третата генерациjа / Слободан Мицковик. – Скопje : Детска радост, 1995. – 336 с. – (Библиотека "Критика и есеистика"). – ISBN 9989300321
1463087
  Брауде И.Л. Третейские суды. / И.Л. Брауде. – М., 1926. – 42с.
1463088
  Данилина Е.А. Третейский суд в отечественной правовой системе / Е.А. Данилина, И.А. Носова // Патентный поверенный : научно-практический журнал для профессионалов / ООО "Редакция "Патенты и лицензии". – Москва, 2014. – № 5. – с. 43-48
1463089
   Третейська палата України: факти, події, коментарі / [Ю.А. Михальський та ін. ; за заг. ред. Самохвалова В.П.]. – Київ : Юстініан, 2008. – 95, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк.
1463090
  Михальський Ю. Третейське самоврядування: проблеми та шляхи їх вирішення // Юридична газета. – Київ, 2012. – 20 березня (№ 12)
1463091
  Рабенко С.Л. Третейське судочинство як альтернативна юрисдикційна форма захисту прав суб"єктів господарювання // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 362-366


  Аналізуються особливості третейського судочинства як альтернативної юрисдикційної форми захисту прав суб"єктів господарювання. Розроблено пропозиції щодо вдосконалення законодавства для забезпечення належного захисту прав суб"єктів господарювання у ...
1463092
  Штефан О. Третейське судочинство як договірний альтернативний спосіб розв"язання конфлікту у сфері авторського права // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2011. – № 3 (59). – С. 44-48
1463093
  Торгашин О. Третейське судочинство як об"єкт господарсько-правового дослідження // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 4. – С. 16-19.
1463094
  Ліщина І. Третейське судочинство. Особливості вирішення спорів у недержавних органах // Юридична газета. – Київ, 2013. – 27 серпня (№ 33/34). – С. 25-26
1463095
  Цебак І. Третейське судочинство. Щодо легітимності недержавної форми судочинства // Юридична газета. – Київ, 2012. – 18 вересня (№ 38)
1463096
  Короєд С.О. Третейське судочинство: питання трансформації у досудову форму захисту прав // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 2 (35). – С. 63-67
1463097
  Трекке А. Третейський арбітраж. Необхідність змін у третейському судочинстві // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2015. – 5-11 грудня (№ 48). – С. 15. – ISSN 1992-9277
1463098
  Абрамович Т. Третейський прапор підхоплено. Деякі спірні питання правових інститутів третейського суду та міжнародного комерційного арбітражу // Юридична газета. – Київ, 2012. – 25 вересня (№ 39)
1463099
  Бойко В.Ф. Третейський розгляд спорів потребує подальшого врегулювання // Зовнішня торгівля: право та економіка / Мін. економіки та з питань європейської інтеграції України; Укр.академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2006. – № 1. – С. 82-87
1463100
  Москаленко К. Третейський розгляд спорів: продюсерський договір // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2014. – № 3 (219 ). – С. 30-33
1463101
  Мажар Л. Третейський суд-потреба часу // Вісник Національного банку України : Науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2005. – № 10. – С. 31-32
1463102
  Вангородська Н.А. Третейський суд в Україні у X-XVIII ст. : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Вангородська Н.А. ; Нац. акад. внутрішніх справ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1463103
  Притика Ю.Д. Третейський суд у системі альтернативних способів вирішення спорів // Вісник господарського судочинства : офіційний друкований орган вищого господарського суду України / Вищ. госп. суд України. – Київ, 2011. – № 6. – С. 73-78
1463104
  Вечірко І.О. Третейський суд як засіб втручання у процедуру банкрутства // Санація та банкрутство : Науково-практичний журнал / Вищий господарський суд України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 117-119
1463105
  Ковтун Ю Я. Третейський суд: історія становлення та переваги / Ю Я. Ковтун, // Актуальні питання судоустрою та формування корпусу суддів : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. науковців, суддів, адвокатів, працівників правоохорон. органів, молодих вчених, аспірантів та студентів (13 трав. 2017 р., м. Одеса) / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Ф-т адвокатури, Каф. орг. суд., правоохорон. органів та адвокатури ; [уклад.: І.О. Билиця та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. В.В. Долежана. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 57-59. – ISBN 978-966-419-292-4
1463106
  Чорний А.М. Третейські суди в системі судочинства Литовсько-Руської держави // Нові вектори розвитку демократії та інститутів держави і права : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-прак. конф. : тези наук. доп. (10 груд. 2015 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ : МЮНПІК "Актуальна юриспруденція", 2015. – С. 51-55. – (Міжнародні юридичні науково-практичні Інтернет-конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-611-01-0509-5
1463107
  Чоп Н. Третейські суди в судовій системі Гетьманщини // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – C. 118-120
1463108
  Вангородська Н.А. Третейські суди в Україні в X - XVIII ст. // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2009. – № 2 (88). – С. 118-127.
1463109
  Свінціцький А. Третейські суди в Україні. Проблеми вдосконалення законодавства. Правові колізії // Судоустрій і судочинство в Україні : Юридичний науково-практичний журнал / Концерн "Видавничий Дім"Ін Юре". – Київ, 2006. – № 1/2. – С. 64-69.
1463110
  Ковальова С.Г. Третейські суди на українських землях Великого князівства Литовського // Держава і право : юридичні і політичні науки: збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім.В.М. Корецького. НАН України. – Київ, 2001. – Вип. 13. – С.68-72. – ISSN 1563-3349
1463111
  Святина В. Третейські суди, їх рішення та умови виконання / В. Святина, А. Ракоц // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 2009. – № 1. – С. 46-47.
1463112
  Харчук В. Третейські суди: реформування не може суперечити законодавству України / В. Харчук, О. Шумивода // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 7/8 (86). – С. 69-72
1463113
  Гамбург Л.С. Третейські та мирові суди в Лівобережній Україні (Гетьманщині) другої половини XVII-XVIII ст. // Держава і право : юридичні і політичні науки: збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім.В.М. Корецького. НАН України. – Київ, 2001. – Вип. 13. – С.65-68. – ISSN 1563-3349
1463114
  Летюк Є.М. Третє весло / Є.М. Летюк. – Донецьк, 1967. – 123с.
1463115
  Шкраб"юк П. Третє відкриття Юрія Горліса-Горського // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 20-26 вересня (№ 38). – С. 11
1463116
  Кочур Григорій Третє відлуння : Поетичні переклади / Упор. А.Г. Кочур; Авт. вступ. слова І.М. Дзюба. – Київ : Рада, 2000. – 550с. – ISBN 966-7087-35-2
1463117
  Кочур Г.П. Третє відлуння : [ поетичні переклади ] / Григорій Кочур ; [ вступне слово І. Дзюби ; передм. М. Новикової ]. – Київ : Український письменник, 2008. – 672 с. – (Бібліотека Шевченківського комітету / видавнича рада : П.А. Загребельний, І.М. Дзюба, Р.М. Лубківський та ін.). – ISBN 966-579-229-6
1463118
  Тимошик М. Третє відродження Огієнкового храму // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 26 липня - 1 серпня (№ 30). – С. 2


  На батьківщині І. Огієнка в Брусилові на Житомирщині відбулася урочиста церемонія закладення капсули з посланням майбутнім поколінням українців із нагоди відбудови Свято-Воскресенського храму, в якому хрестився і вінчався видатний діяч українського ...
1463119
  Буденний В.Й. Третє повернення : поезії / В.Й. Буденний. – Київ : Радянський письменник, 1990. – 115 с.
1463120
  Голда Д. Третє полювання // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1997. – Вересень (№ 7)


  Про правила збирання грибів.
1463121
  Гризун А.П. Третє тисячоліття : Поезії / А.П. Гризун. – Суми : Мрія-1, 2003. – 112 с. – ISBN 966-566-200-7
1463122
  П"янов В.Я. Третє цвітіння / В.Я. П"янов. – Київ, 1962. – 339 с.
1463123
  Буреш И. Трети принос кжм пеперудната фауна на Тракия и Македония / Отъ Д-рь Ив. Буреш и Д. Илчев. – София : Художник, 1921. – 26 с. – Отд. оттиск: Трудове на Бълг. Природоизпитательно Д-во. Кн. 9 (1921), с. 61-86
1463124
   Третий-гелий-3 метод и его применение для датирования подземных вод (на примере Кировского горнопромышленного района, Мурманская область) / А.В. Гудков, И.Л. Каменский, Г.С. Мелихова, В.И. Скиба, И.В. Токарев, И.Н. Толстихин // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2014. – № 7. – С. 646-653 : рис. – Библиогр.: 14 назв. – ISSN 0016-7525
1463125
  Грин Грэм Третий / Грэм Грин // Пленки Андерсона : [сборник] ; пер. с англ. / Сэндерс Лоуренс. – Москва : Остожье, 1997. – С.255-352. – ISBN 5-86095-094-2
1463126
  Симонов К.М. Третий адъютант / К.М. Симонов. – Москва : Правда, 1942. – 15с. – (Из фронтовой жизни)
1463127
  Симонов К.М. Третий адъютант : Рассказы и очерки / К.М. Симонов. – Москва : Военгиз, 1948. – 64с. – (Б-чка журн. "Советский воин")
1463128
  Симонов К.М. Третий адъютант : Рассказы / К.М. Симонов. – Москва : Детская литература, 1987. – 126с. – (Шк. б-ка : Для средн. шк.)
1463129
   Третий Археологический съезд в Киеве : 2-го августа 1874 года / Археологический съезд (3 ; 1874 ; Киев). – Москва : Синодальной Типографии, 1873. – 15, [5] с.
1463130
  Клименко А. Третий Бог // Viva ! Биография : Украина / ООО "ЭДИПРЕСС Украина". – Киев, 2012. – № 5 (62). – С. 50-55. – ISSN 1818-3948
1463131
  Тахцис К. Третий брак : роман // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2008. – № 2. – С. 3-163. – ISSN 1130-6545
1463132
  Алексин А.Г. Третий в пятом ряду : повести и рассказы : для ст. шк. возраста / Анатолий Алексин ; худож. В. Терещенко. – Москва : Молодая гвардия, 1977. – 510 с. : ил.


  Содерж.: Третий в пятом ряду; "Безумная Евдокия"; Поздний ребенок; Мой брат играет на кларнете; Позавчера и послезавтра; Звоните и приезжайте!; Действующие лица и исполнители; Повесть Алика Деткина; А тем временем где-то; Я ничего не сказал...; ...
1463133
  Алексин А.Г. Третий в пятом ряду / А.Г. Алексин. – Москва, 1977. – 510с.
1463134
  Алексин А.Г. Третий в пятом ряду : повести / Анатолий Алексин ; худож. В. Егоров. – Москва : Современник, 1981. – 79 с. : ил. – (Отрочество. Серия книг для подростков)
1463135
  Меркурьев С.П. Третий вириальный коэффициент, матрица рассеяния и координатная асимптотика волновой функции для системы трех частиц. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 041 / Меркурьев С.П.; Ленингр.гос.ун-т. – М, 1971. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
1463136
   Третий возраст: обоснованность оптимизма : монография / [О.Л. Войно-Данчишина, Н.П. Гога, И.В. Головнева и др.] ; под общ. ред. д-ра ист. наук, проф. Е.В. Астаховой ; Нар. укр. академия. – Харьков : Издательство НУА, 2018. – 221, [3] с. : ил., табл. – Авт. указаны на обороте тит. л. – Библиогр. в конце разделов. – ISBN 978-966-2298-02-7
1463137
  Вольный Ф. Третий восточный / Ф. Вольный. – Сталино, 1954. – 240с.
1463138
  Вольный Ф.Г. Третий восточный / Ф.Г. Вольный. – Сталино, 1960. – 612с.
1463139
  Вольный Ф.Г. Третий восточный / Ф.Г. Вольный. – Київ, 1965. – 530с.
1463140
  Вольный Ф.Г. Третий восточный / Ф.Г. Вольный. – Київ, 1977. – 471с.
1463141
  Вольный Ф.Г. Третий восточный / Ф.Г. Вольный. – Донецк, 1989. – 422с.
1463142
  Керим Али Третий всадник / Керим Али. – Москва, 1962. – 94 с.
1463143
   Третий Всемирный конгресс профсоюзов.. – М, 1953. – 144с.
1463144
   Третий Всемирный конгресс профсоюзов., 1953. – 40с.
1463145
   Третий Всемирный фестиваль молодежи и студентов в защиту мира.. – Берлин, 1951. – 24с.
1463146
  Всероссийский Третий Всероссийский съезд по дошкольному воспитанию, 15-21 октября 1924 / Всероссийский, съезд по дошкольному воспитанию; Под ред. Виленской, Моложавого и Прушицкой. – Москва : Г. М. П. Т., 1925. – 533 с.
1463147
  Смирнов Николай Николаевич Третий Всероссийский съезд Советов : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Смирнов Николай Николаевич; Ленингр. отд. ин-та истории СССР АН СССР. – Л., 1980. – 26л.
1463148
  Смирнов Н.Н. Третий Всероссийский съезд Советов / Н.Н. Смирнов. – Л., 1988. – 123с.
1463149
   Третий Всеславянский митинг в Москве 9 мая 1943. – Москва : ОГИЗ - Госполитиздат, 1943. – 123 с.
1463150
   Третий Всесоюзный симпозиум "Молекулярные механизмы генетических процессов" : Тезисы докладов. 18-20 октября 1976 г. – Москва, 1976. – 118с.
1463151
   Третий всесоюзный симпозиум по теории колец, алгебр и модулей.. – Тарту, 1976. – 118с.
1463152
   Третий Всесоюзный съезд Ботаников.. – Ленинград, 1928. – 38с.
1463153
   Третий Всесоюзный съезд колхозников 25-27 ноября 1969 года.. – М, 1970. – 480 с.
1463154
   Третий Всесоюзный съезд по теоретической и прикладной механике.. – М, 1968. – 336с.
1463155
   Третий Всесоюзный съезд профессиональных союзов., 1921. – 146с.
1463156
   Третий Всесоюзный эксплуатационный съезд речного транспорта. – М-Л, 1932. – 87с.
1463157
  Пронякин Ю.Ф. Третий выстрел. / Ю.Ф. Пронякин. – М., 1959. – 49с.
1463158
  Романченко О.И. Третий главный / О.И. Романченко. – М., 1974. – 159с.
1463159
  Романченко О.И. Третий главный / О.И. Романченко. – М., 1986. – 208с.
1463160
  Дик И.И. Третий глаз / И.И. Дик. – М., 1977. – 336с.
1463161
  Мориц Ю.П. Третий глаз : кн. стихов / Ю.П. Мориц. – Москва, 1980. – 142с.
1463162
  Фалеев М В. Третий глаз : Необыкновенная история / М В. Фалеев. – Москва : Молодая гвардия, 1987. – 303с.
1463163
  Рампа Третий глаз / Рампа, Лобсанг. – Ленинград, 1991. – 190с.
1463164
  Рампа Третий глаз / Рампа, Лобсанг. – Санкт-Петербург, 1992
1463165
  Парнов Е.И. Третий глаз Шивы / Е.И. Парнов. – М., 1975. – 544с.
1463166
  Парнов Е.И. Третий глаз Шивы / Е.И. Парнов. – Москва, 1984. – 544с.
1463167
  Парнов Е.И. Третий глаз Шивы / Е.И. Парнов. – М., 1985. – 544с.
1463168
  Парнов Е.И. Третий глаз Шивы / Е.И. Парнов. – Кишинев, 1986. – 430с.
1463169
  Парнов Е.И. Третий глаз Шивы : фантастико-приключенский роман / Е.И. Парнов. – Москва : Детская литература, 1989. – 544 с. – (Библиотека фантастики ; Т.11). – ISBN 5-08-000757-5
1463170
  Орджоникидзе С. Третий год пятилетки и задачи работников социалистической промышленности / С. Орджоникидзе. – М.-Л., 1931. – 39с.
1463171
  Таяновский И.А. Третий горизонт / И.А. Таяновский. – Л., 1975. – 54с.
1463172
  Панферов А.И. Третий горизонт. / А.И. Панферов. – Краснодар, 1954. – 270с.
1463173
  Плотников К.Н. Третий государственный заем восстановления и развития народного хозяйства СССР / К.Н. Плотников. – Москва, 1948. – 24 с.
1463174
  Коротаев В.В. Третий гудок / В.В. Коротаев. – М, 1987. – 158с.
1463175
  Солонин Марк Третий день победы : событие // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 5 (2836). – С. 62-65 : Фото
1463176
  Астахова В.Г. Третий день творения / Астахова В.Г. – Москва : Политиздат, 1969. – 120 с.
1463177
  Мачаидзе Л.А. Третий должен уйти... Повесть / Л.А. Мачаидзе. – Тбилиси, 1975. – 267с.
1463178
  Высоцкий С.А. Третий дубль / С.А. Высоцкий. – Москва, 1990. – 173с.
1463179
  Рекшан В.О. Третий закон Ньютона : повести, рассказы / В.О. Рекшан. – Москва : Советский писатель, 1986. – 302с.
1463180
  Юрандот Е. Третий звонок / Е. Юрандот. – М, 1959. – 117с.
1463181
  Михалков С.В. Третий звонок / С.В. Михалков. – Москва, 1987. – 448с.
1463182
  Ребецкий Ю.Л. Третий и четвертый этапы реконструкции напряжений в методе катакластического анализа сдвиговых разрывов // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2009. – Т. 31, № 2. – С. 93-106 : Рис. – Бібліогр.: с. 104-106. – ISSN 0203-3100
1463183
  Скалозуб Ю.Г. Третий капитан: роман / Ю.Г. Скалозуб. – Днепропетровск, 1989. – 277с.
1463184
  Блинов Н.Н. Третий класс купил колбас / Н.Н. Блинов. – М, 1991. – 237с.
1463185
   Третий конгресс Коминтерна. – Москва, 1975. – 632с.
1463186
  Глаубауф Ф. Третий конгресс Коминтерна: Июнь-Июль 1921 г. / Ф. Глаубауф ; Пер. Л. Волынский. – 3-е изд. – [Харьков] : Изд. "Пролетарий", 1930. – 60 с. – (История Коммунистического Интернационала в конгрессах / Под ред. А. Лозовского)
1463187
   Третий король. – М, 1992. – 350с.
1463188
  Пирогова Т. Третий Крымский международный студенческий фестиваль рекламы объявил о начале приема работ // Маркетинг и реклама : международный профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 2011. – № 5 (177). – С. 8-9
1463189
  Кулаков М. Третий лидер : Киноповесть // Юность : Литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2006. – № 10. – С. 2-24. – ISSN 0132-2036
1463190
  Зуев В.А. Третий лик / В.А. Зуев. – Москва : Знание, 1979. – 175 с. – (Жизнь замечательных идей)
1463191
  Зуев В.А. Третий лик / В.А. Зуев. – 2-е изд.. перераб. и доп. – Москва, 1985. – 207с.
1463192
  Конецкий В.В. Третий лишний / В.В. Конецкий. – Ленинград : Советский писатель, 1983. – 336 с.
1463193
  Чибис О. Третий лишний // Реальность фантастики : литературный журнал. – Киев, 2008. – № 3. – С. 100-118. – ISSN 1728-8568
1463194
  Ардашев П.Н. Третий международный исторический конгресс в Лондоне / П.Н. Ардашев. – Санкт-Петербург : Сенатская тип., 1913. – 60 с.


  На обложке дарственная подпись;Многоуважаемому Михаилу Никитичу Ясинскому от автора (Ясинский Михаил Никитич (1862—?), юрист, профессор Университета св. Владимира в Киеве. Сочинения: «Уставные земские грамоты Литовско-Русского государства»; )
1463195
   Третий международный конгресс по коррозии металлов. – Москва, 1966. – 566с.
1463196
   Третий международный конгресс русистов (МАПРЯЛ) : (Варшава, 1976) / Международный конгресс русистов; [редкол. : В.В. Иванов и др. ; ред. Н.М. Подъяпольская ; худ. ред. Г.И. Петушкова ; техн. ред. В.Г. Ивановская] ; Междунар. ассоц. преподавателей русского языка и литературы ; Ин-т русского языка им. А.С. Пушкина. – Москва : Русский язык, 1979. – 259, [1] с. – Библиогр. в конце секций
1463197
   Третий Международный семинар преподавателей русского языка вузов стран народной демократии.. – М, 1960. – 12с.
1463198
   Третий международный симпозиум по кембрейской системе 1-9 августа 1990 г.. – Новосибирск, 1990. – 179с.
1463199
   Третий международный шахматный турнир.. – М-Л, 1937. – 315с.
1463200
   Третий межинститунский семинар по химическим свойствам и методам анализа тугоплавких соединений.. – Киев, 1965. – 32с.
1463201
  Сентэш Т. Третий мир / Т. Сентэш. – М., 1974. – 461с.
1463202
  Левковский А.И. Третий мир о современном мире / А.И. Левковский. – Москва, 1970. – 120с.
1463203
  Терещенко Алексей Третий мир против первого : параллели // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 6 (2837). – С. 18 : Фото
1463204
  Гребенников С.Т. Третий не лишний / С.Т. Гребенников, Н.Н. Добронравов. – М., 1971. – 173с.
1463205
  Белоголовцев Никита Третий не лишний : Мозаика // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 12. – С. 16-18 : Іл. – ISSN 1029-5828
1463206
  Сакин А.В. Третий номер расчета. / А.В. Сакин. – Днепропетровск, 1968. – 112с.
1463207
  Рудаков В.Е. Третий областной историко-археологический съезд в губ. г. Владимир / В.Е. Рудаков. – С.-Петербург : Типография А.С. Суворина, 1906. – 24 с.
1463208
  Хабырыыс Б. Третий омурган / Б. Хабырыыс. – М., 1973. – 88с.
1463209
   Третий очередной съезд Российской Социал-Демократической Рачей партии 1905 года. : Полн. текст протоколов. – Москва : Госиздат, 1924. – 569 с.
1463210
  Кабанов А.К. Третий период войны. / А.К. Кабанов. – 197-207с.
1463211
   Третий пленум Всесоюзного центрального совета профессиональных союзов.. – М, 1960. – 252с.
1463212
   Третий пленум Всесоюзного Центрального Совета Профессиональных Союзов.. – М, 1964. – 220с.
1463213
  Руднев Е.Н. Третий полевой сезон : Повесть, рассказы / Е.Н. Руднев. – Киев : Молодь, 1976. – 184с.
1463214
  Рич В.И. Третий полюс / В.И. Рич, М.Б. Черненко. – М, 1960. – 160с.
1463215
  Ольшевский Р.А. Третий полюс / Р.А. Ольшевский. – Кишинев, 1967. – 97с.
1463216
  Диренфурт Г.О. Третий полюс. / Г.О. Диренфурт. – М., 1970. – 303с.
1463217
  Кин Д. Третий поход Антанты : к 15-летию польско-советской войны // Основные вехи истории I Интернационала., 1934. – С. 97-106
1463218
  Снисаренко А.Б. Третий пояс мудрости : Блеск языческой Европы. / А.Б. Снисаренко. – Л., 1989. – 283с.
1463219
  Молотов В.М. Третий пятилетний план развития народного хозяйства / В.М. Молотов. – Москва, 1939. – 65с.
1463220
  Молотов В.М. Третий пятилетний план развития народного хозяйства СССР / В.М. Молотов. – Москва, 1939. – 63с.
1463221
   Третий пятилетний план Республики Пакистан., 1965. – 655с.
1463222
  Икэда Д. Третий радужный мост / Д. Икэда, А.А. Логунов. – М., 1988. – 181с.
1463223
  Ревуцкий А.М. Третий раунд / А.М. Ревуцкий. – Х., 1965. – 26с.
1463224
  Родионов В. Третий рейх против христианства : уроки истории: документальное расследование / окончание. Начало в № 8, 2010 // Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 2010. – № 9. – С. 26-28. – ISSN 0130-7045
1463225
  Махлин В.Л. Третий Ренессанс // Бахтинология : исследования, переводы, публикации : [сборник] / [редкол.: Валицкая А.П. и др. ; сост., ред.: К.Г. Исупов]. – Санкт-Петербург : Алетейя, 1995. – С. 132-154. – (Проблемы бахтинологии). – ISBN 5-85233-033-13


  Махлин Виталий Львович развивает, с опорой на Ф.Ф. Зелинского, концепцию «третьего ренессанса» - русской духовной генерации 1920-х гг., переросшей эстетико-метафизические и утопические ограничения так называемого «религиозного ренессанса» и ...
1463226
   Третий республиканский симпозиум по дифференцильным и интегральным уравнениям. – Одесса, 1982. – 269с.
1463227
  Жданов Л. Третий Рим / Л. Жданов. – Харьков, 1991. – 462с.
1463228
  Захаренко М.П. Третий Российский молодежный библиотечный конвент // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская гос. б-ка. – Москва, 2014. – № 6 (68). – С. 124-126


  Представлена информация о Третьем Российском молодежном библиотечном конвенте, прошедшем 14-16 октября 2014 г. в Российской государственной библиотеке для молодежи. Рассмотрен новый информационно-библиотечный ресурс - Электронная библиотека "Молодежь ...
1463229
   Третий сборник материалов научной студенческой конференции. – Барнаул, 1955. – 68с.
1463230
  Костин В.Н. Третий семестр / В.Н. Костин. – Иваново, 1961. – 166с.
1463231
  Величко В.П. Третий семестр / В.П. Величко. – Минск, 1969. – 141с.
1463232
  Велембовская И.А. Третий семестр : повести / И.А. Велембовская. – Москва : Советский писатель, 1973. – 294 с.
1463233
   Третий семестр. – Москва, 1975. – 174с.
1463234
   Третий семестр. – М, 1979. – 191 с.
1463235
   Третий семинар по вопросам теории и практики перевода научной и технической литературы.. – М, 1970. – 28с.
1463236
   Третий симпозиум по космической газодинамике 24-29 июня 1957 года : пер. с англ. – Москва : Иностранная литература, 1960. – 360 с.
1463237
  Евтушенко Е.А. Третий снег / Е.А. Евтушенко. – М, 1955. – 140с.
1463238
  Перельмутер В. Третий собеседник (о переводах М. Волошина) // Мастерство перевода : сборник. – Москва, 1981. – № 12 : 1979. – С. 413-427
1463239
   Третий список сочинений и изданий Измаила Ивановича Срезневского, имеющихся в продаже. – Санкт-Петербург : тип. А. Якобсона, 1899. – 7 с. – Без тит. л. и обл.
1463240
   Третий СССР - ФРГ симпозиум по химии пептидов и белков.. – Москва, 1980. – 83с.
1463241
   Третий съезд Всесоюзного общества генетиков и селекционеров им. Н.И.Вавилова : Ленинград 16-20 мая 1977 г. Тезисы докладов. – Ленинград : Наука, 1977. – 564с.
1463242
   Третий съезд ЛКСМ Эстонии. – Таллин, 1948. – 90с.
1463243
   Третий съезд писателей РСФСР 24-27 марта 1970 года.. – М, 1972. – 415с.
1463244
   Третий съезд писателей СССР 18-23 мая 1959 г.. – Москва, 1959. – 272 с.
1463245
   Третий съезд РСДРП : Апр.-май 1905 г. – [Москва] : Партиздат, 1937. – IV, 578 с. – (Протоколы съездов и конференций ВКП(б) / Ин-т Маркса-Энгельса-Ленина при ЦК ВКП(б))
1463246
  Косульников А.П. Третий съезд РСДРП / А.П. Косульников. – М., 1951. – 164с.
1463247
  Косульников А.П. Третий съезд РСДРП / А.П. Косульников. – М., 1954. – 160с.
1463248
  Ленин В.И. Третий съезд РСДРП / В.И. Ленин. – Москва, 1955. – 468с.
1463249
   Третий съезд РСДРП. – Москва, 1955. – 720с.
1463250
  Егоров В.Г. Третий съезд РСДРП / В.Г. Егоров. – М, 1980. – 64с.
1463251
   Третий съезд РСДРП апрель-май 1905 г. : Протоколы. – Москва : Госполитиздат, 1959. – XVI, 782 с., 2 л. ил. – (Протоколы и стенографические отчеты съездов и конференций Коммунистической партии Советского Союза / Институт марксизма-ленинизма при ЦК КПСС)
1463252
   Третий Съезд русских деятелей по техническому и профессиональному образованию в России / Императорское Русское техническое общество. – Москва : Т-во Т-ва И.Д. Сытина
Секция IV : Коммерческое образование. Ч. 2 / изд. под ред. председателя секции А.Н. Глаголева. – 1904. – [4], 449-764, 6, 26, 26, 18, II с. : табл.
1463253
  Пуппо И.П. Третий тайм / И.П. Пуппо. – Днепропетровск, 1965. – 66с.
1463254
  Щербаков В.И. Третий тайм : науч.-фант. рассказ, повести и легед / В.И. Щербаков. – Москва : Детская литература, 1988. – 238 с.
1463255
  Проханов А.А. Третий тост / А.А. Проханов. – М., 1991. – 543с.
1463256
  Миронов И.М. Третий триумвират / И.М. Миронов. – М., 1965. – 269с.
1463257
  Первенцев А.А. Третий удар / А.А. Первенцев. – М, 1949. – 84с.
1463258
  Кравченко А.Т. Третий фактор приобретенного иммунитета / А.Т. Кравченко, Н.В. Галанова. – М., 1948. – 200с.
1463259
  Гамзатов Р. Третий час / Р. Гамзатов. – ё. – Москва, 1971. – 112с.
1463260
  Гамзатов Р. Третий час : стихи / Р. Гамзатов; авториз. пер. с авар. – Москва : Советский писатель, 1971. – 112 с.
1463261
  Каширина Т.В. Третий чрезвычайный Всетаджикский съезд Советов. / Т.В. Каширина. – Душанбе, 1989. – 48с.
1463262
  Щербова Г. Третий элемент. Русский роман: его состояние в течение последних двух десятилетий, что он такое : культура // Москва : журнал русской культуры / Союз писателей России; Российский Фонд Мира; Трудовой коллектив журнала "Москва". – Москва, 2013. – № 2. – С. 207-210. – ISSN 0131-2332
1463263
  Егоров И.Я. Третий эшелон / И.Я. Егоров. – Л., 1949. – 376с.
1463264
  Толкач М. Третий эшелон : повесть / М. Толкач. – Куйбышев : Куйбышевское кн.изд, 1969. – 216 с.
1463265
   Третий, решающий. – Москва, 1973. – 270с.
1463266
  Агеев Б.П. Третий; Текущая вода : повести / Борис Агеев ; [худож. М. Клячко]. – Москва : Советский писатель, 1983. – 256 с., ил.
1463267
  Ганський О. Третина зерна - "чорне". Майже 30% сільськогосподарських земель в Україні обробляють у "тіні", обсяг вирощеного - на суму до 70 млрд гривень // Україна молода. – Київ, 2020. – 10 червня (№ 49). – С. 5


  Україна готується до старту земельної реформи, намагаючись при цьому обійти найбільші гострі кути - старт рейдерських захоплень, які прогнозують майже всі аналітики ринку, та заповнює прогалини у вітчизняному законодавстві, що мають вивести ринок із ...
1463268
  Баранова Н.М. Третинні відклади південно-східної частини України / Н.М. Баранова, І.І. Молявко, С.Т. Борисенко ; АН УРСР ; Ін-т геол. наук. – Київ : вид-во АН УССР, 1960. – 152 с. : Іл. – Бібліогр.: с.145-150
1463269
  Пак Третичная флора северо-восточной части Кореи и ее стратиграфическое значение. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: / Пак Сен-Ук; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1951. – 12 с.
1463270
  Слодкевич В.С. Третичные Acila Сахалина / В.С. Слодкевич; Отв. ред. Коробков И.А. – Москва : Наука, 1967. – 80с.
1463271
  Хавесон Я.И. Третичные и четвертичные верблюды Восточного полушария : Автореф. дис. ... док. биол. наук / Хавесон Я.И. ; Акад. наук СССР, Палеонтол. ин-т. – Москва, 1963. – 24 с.
1463272
  Хавесонд Я.И. Третичные и четвертичные верблюды Восточного полушария. : Автореф... Доктора биол.наук: / Хавесонд Я.И.; Латв.гос.ун-т. – Рига, 1961. – 24л.
1463273
   Третичные млекопитающие : Доклады советских палеонтологов. Проблема 8. – Москва : Наука, 1964. – 58 с. – Международный геологический конгресс XXII сессия
1463274
  Орлов Юа. Третичные млекопитающие и местонахождение их остатков / Юа. Орлов. – М-Л, 1941. – 102с.
1463275
  Габриелян А.А. Третичные отложения Котайского района Арм. ССР / А.А. Габриелян. – Ереван, 1947. – 69с.
1463276
  Криштофович А.Н. Третичные растения с западного склона Урала / А.Н. Криштофович. – 97-104с. – Труды Совета по изучению производительных сил. – (Серия Башкирская ; Вып. 1)
1463277
  Криштофович А.Н. Третичные растения с реки Амагу / А.Н. Криштофович. – Владивосток, 1921. – 17с.
1463278
  Криштофович А.Н. Третичные растения с реки Амагу Приморской области, собранные А.Г. Кузнецовым / А.Н. Криштофович. – Владивосток : Государственный Дальневосточный ун-тет, 1921. – 15с. – Отдельный оттиск; Материалы по геологии и полезным ископаемым Дальнего Востока, 1921 год, № 15
1463279
  Лавров В.В. Третичные толщи Арало-Тургайских равнин и юга Западной Сибири : Автореф... д-ра геол.-мин.наук: / Лавров В.В.; АН Каз. ССР. Ин-т геологич. наук. – Алма-Ата, 1957. – 31л.
1463280
  Дорофеев П.И. Третичные флоры Западной Сибири : монография / П.И. Дорофеев; Отв. ред. Байковская Т.Н. – Москва; Ленинград : АН СССР, 1963. – 346с.
1463281
  Дорофеев П.И. Третичные флоры Урала / П.И. Дорофеев. – Ленинград : Наука, 1970. – 68с.
1463282
  Жилин С.Г. Третичные флоры Устюрта / С.Г. Жилин ; АН СССР ; Ботан. ин-т им. В.Л. Комарова. – Ленинград : Наука, 1974. – 124 с. с ил. : ил. – Библиогр. : с. 106-114
1463283
  Чхиквадзе В.М. Третичные черепахи Зайсанской котловины / В.М. Чхиквадзе. – Тбилиси : Мецниереба, 1973. – 101с.
1463284
  Ганчева Т. Третият полюс / Т. Ганчева. – София, 1976. – 55с.
1463285
  Бень А.Б. Треті за могутністю, перші за наївністю (Хто і як нас обеззброїв) : (за матеріалами депутат. об"єднання "Антимафія" на чолі з Г. Омельченком та А. Єрмаком та публ. ЗМІ) / Анатолій Бень, Петро Творун. – 2-е вид., допов. – Київ : А-ЦЕНТР, 2014. – 232, [1] с., включ. обкл. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Правди і суду!"). – ISBN 978-617-7190-01-0
1463286
   Треті Зарембівські читання : матеріали Третіх Всеукр. Зарембів. наук. читань "Українське пам"яткознавство: сучасні проблеми та тенденції", присвяч. 20-річчю Центру пам"яткознавства НАН України і УТОПІК, м. Київ, 23 трав. 2011 р. : [зб. наук. праць] / Центр пам"яткознавства НАН України і Укр. т-ва охорони пам"яток іст. та культури ; [редкол.: О.М. Титова (голова) та ін.]. – Київ : Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК, 2011. – 270, [2] с. : іл. – Текст укр., рос. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-8999-37-6
1463287
   Треті києвознавчі читання: історія та етнокультура : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. етнології та краєзнавства. етнології [та ін. ; упоряд.: О.П. Гончаров ; редкол.: О.П. Реєнт (голова) та ін.]. – Київ : Фоліант, 2020. – 435, [1] с. : іл., табл. – Ст. укр., білорус., рос. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7399-39-0
1463288
  Погорецький В.М. Треті особи в арбітражному процесі // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 163-167.
1463289
  Бобровник О.В. Треті особи в цивільному процесі України : дис. ... канд. юридичних наук: 12.00.03 / Бобровник О.В.; Київ. ун-т права НАН України. – Київ, 2009. – 191 л. – Бібліогр.: л. 169-191
1463290
  Бобровник О.В. Треті особи в цивільному процесі України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Бобровник О.В.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 22 с. – Бібліогр.: 8 назв
1463291
  Кашинцева О.Ю. Треті особи як суб"єкти права на знак для товарів і послуг. // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2002. – № 4/5. – С.41-42
1463292
  Сліпачук Т. Треті особи як учасники третейського розгляду: міркування на тему // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2006. – № 4. – С. 42-48
1463293
  Яковлєв О. Треті особи: їх повноваження щодо розірвання трудового договору за проектом трудового кодексу України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 10. – С.41-43
1463294
  Богдан Й. Треті ососби, які не заявляють самостійних вимог щодо предмету спору у цивільному процесі України // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXVІІ звіт. наук.-практ. конф., 5-6 лют. 2021 р. : [у 2 ч.] / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2021. – Ч. 1. – С. 137-139
1463295
  Лупан А.П. Треті півні : роман, оповідання / А.П. Лупан. – Київ : Дніпро, 1977. – 287 с.
1463296
  Шевченко Т. Треті півні // Україна: антологія пам"яток державотворення X-XX ст. : у 10 т. : дорога до себе / [редкол.: І.М. Дзюба [та ін.]]. – Київ : Основи, 2009. – Т. 5 : Романтики національного відродження (1800-1863 роки) / упоряд., передм. та прим. І. Дзюби. – С. 611-612. – ISBN 978-966-500-300-7
1463297
   Треті Покровські міжнародні місіонерсько-просвітницькі читання // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Листопад (№ 12/13)


  В університеті пройшли треті Покровські міжнародні місіонерсько-просвітницькі читання "Стратегія духовного розвитку України: єдність духу в союзі миру".
1463298
   Треті фронт Путіна. Турецький / Ю. Райхель, О. Богомолов, О.К. Ченгіз, Д. Тріантафіл // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 26 листопада (№ 216). – С. 3


  Конфлікт Туреччини з Росією. Турецькі винищувачі збили російський бомбардувальник. За даними Анкари він порушив турецький повітряний простір, не відповідав на попередження, після чого був уражений ракетою.
1463299
   Треті Череванівські читання : зб. наук. ст. за матеріалами Всеукр. наук. конф. (17-18 берез. 2016 р.) / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка, Іст. ф-т, Каф. історії України ; [редкол.: М.І. Степаненко (голов. ред.) та ін.]. – Полтава : ПНПУ ім. В.Г. Короленка, 2016. – 405, [1] с. : табл. – Бібліогр. в кінці ст.
1463300
  Любовець Н.І. Треті Чишківські читання з історичної біографістики / Н.І. Любовець, В.І. Попик // Українська біографістика : збірник наукових праць Ін-ту біографічних досліджень / НАНУ, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т біографічних досліджень. – Київ, 2009. – Вип. 5. – С. 258-265. – ISBN 966-02-3596-8(серія); 978-966-02-4822-9(вип.4)
1463301
  Захарченко В. Третій (1901-1950 рр.) цикл індустріального розвитку: особливості формування промислових територіальних систем // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2003. – № 4. – С. 34-40 : табл. – Бібліогр.: 34 назв. – ISSN 0131-775Х
1463302
  Гончаренко Б.А. Третій взвод : повісті / Б.А. Гончаренко. – Київ : Радянський письменник, 1979. – 360 с.
1463303
  Гончаренко Б.А. Третій взвод : повісті / Б.А. Гончаренко. – Київ : Дніпро, 1991. – 395 с.
1463304
  Сенчик О.Р. Третій вимір: оповідання / О.Р. Сенчик. – Ужгород, 1983. – 88с.
1463305
  Карпенко О. Третій вирішальний / О. Карпенко. – Харків : Молодий Більшовик, 1931. – 16 с. : іл. – (Дітям про п"ятерічку)
1463306
   Третій Гетьманат і система медичного страхування громадян / Радзіховський А.П., Корнійчук В.П., Хом"як К.Д., Яблуновська А.М. – Киев : леся, 2010. – 100 с. – ISBN 966-8126-39-6
1463307
  Сагайдак Д. Третій Гетьманат. Відродження козацького руху в сучасній Україні // Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ, 2013. – № 3 (50). – С. 22-25
1463308
  Кожушний О.В. Третій гімн Сінезія Киренського: зміст, метричні і стилістичні особливості, синонімічні теонімо-поетоніми // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 38. – C. 319-325


  В статті розглядається третій гімн Сінезія Киренського: проводиться аналіз метричної організації і стилістичних особливостей твору, а також розглядається вживання синонімічних теонімо-поетонімів. В статье рассматривается третий гимн Синесия ...
1463309
  Веремійчик О. Третій голова Проводу Українських Націоналістів Олег Штуль-Жданович // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 24 червня - 10 липня (№ 25/26). – С. 5
1463310
  Чабанівський М.І. Третій горизонт : повісті / Михайло Чабанівський. – Київ : Дніпро, 1965. – 387 с.
1463311
  Майко А.Ф. Третій горизонт / А.Ф. Майко. – К, 1972. – 92с.
1463312
  Тканко О.В. Третій десант / О.В. Тканко. – К., 1985. – 184с.
1463313
  Нахлік Є. Третій етап (1896-1907) // Віражі Франкового духу. Світогляд. Ідеологія. Література : Світогляд. Ідеологія. Література / Є.К. Нахлік. – Київ : Наукова думка, 2019. – С. 46-88. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1668-2
1463314
  Остапенко Ю.І. Третій етап розвитку господарського законодавства України його систематизація // Економічна теорія та право : збірник наукових праць / Нац. юрид. ун-т імені Ярослава Мудрого. – Харків, 2016. – № 1 (24). – С. 100-112. – ISSN 2411-5584
1463315
  Самбор Б. Третій єпископ Римський - український святий // Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ, 2004. – № 23 (143), грудень. – С. 7
1463316
  Слуцький О. Третій з""їзд КП(б)У / О. Слуцький. – Київ : Держполітвидав УРСР, 1957. – 92 с. – (З"їзди і конференції КП України)
1463317
  Слуцький О. Третій з""їзд КП(б)У / О. Слуцький; О. Слуцкий. – Київ : Держполітвидав УРСР, 1958. – 211 с. – (З"їзди і конференції КП України)
1463318
  Вінярський К. Третій з"їзд КПЗУ: Про національне питання на Західній Україні / К Вінярський. – [Київ] : [Державне видавництво України], 1929. – 120с.
1463319
  Кислиця Д. Третій з"їзд письменників СРСР // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1959. – Рік 10, ч. 114/115, липень/серпень : липень/серпень. – С. 9-12
1463320
   Третій з"їзд радянських письменників України.. – К, 1955. – 132с.
1463321
  Косульніков О.П. Третій з"їзд РСДРП / О.П. Косульніков. – Київ, 1952. – 152с.
1463322
  Ленін В.І. Третій з"їзд РСДРП / В.І. Ленін. – Київ, 1956. – 656с.
1463323
   Третій з"їзд Спілки чехословацько-радянської дружби 19-21 12.1954. – Братіслава, 1955. – 75с.
1463324
  Богуславський О.В. Третій з"їзд українських журналістів США і Канади (1972 р) як закінчення Львівського періоду розвитку української журналістики // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. О.В. Богуславський, редкол.: Т.С. Гиріна, В.В. Лизанчук І.Л. Пенчук [та ін.]. – Запоріжжя, 2018. – С. 31-37. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 1 (33)). – ISSN 2219-8741
1463325
   Третій з"їзд УТГК / І. Тревого, Ю. Карпінський, Л. Даценко, Б. Четверіков // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Українського т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; голов.ред. І.С. Тревого. – Львів, 2017. – Вип. 1(33). – С. 13-17. – ISSN 1819-1339


  У приміщенні Інституту післядипломної освіти Київського національного університету імені Тараса Шевченка 29 вересня 2016 року відбувся черговий ІІІ з"їзд Українського товариства геодезії і картографії.
1463326
  Константинов В. Третій зайвий. Європейський Союз не приєднається до США в торговельній війні проти Китаю // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 16-22 лютого (№ 6). – С. 1, 4


  "Ось уже рік очікування повномасштабної торговельної війни Вашингтона і Пекіна є одним з найважливіших чинників світової економіки. Фондові ринки й ціни на ключові ресурси, плани масштабних інвестицій і торговельні угоди - вплив конфлікту відчутний в ...
1463327
  Більченко Є. Третій і ніщо: катафатика та апофатика свідка в діалогічних відносинах // Філософські діалоги : збіринк наукових праць / НАН України, Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди ; упоряд.: В.А. Малахов, Г.П. Ковадло ; ред. рада: М.В. Попович, Є.К. Бистрицький, В.Й. Омельянчик [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 7 : Толерантність та діалог в сучасному світі. – С. 172-189. – ISBN 978-966-02-6741-1
1463328
  Сиченко П.П. Третій іде по сліду : повість / П.П. Сиченко. – Київ : Молодь, 1992. – 222 с.
1463329
  Бабій В. Третій кінь Михайла Яцківа // Українська літературна газета. – Вишгород, 2018. – 5 жовтня (№ 20). – С. 3
1463330
  Кохно В. Третій митрополит УАПЦ Іван Павловський / В. Кохно, В. Кохно // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: Д.В. Кислиця, М.Г. Дальний. – Toronto, 1971. – Рік 22, ч. 256, травень : травень. – С. 12-16
1463331
  Міжнародний Третій міжнародний конгрес україністів 26-29 серпня 1996 р. : Мовознавство / Міжнародний, конгрес україністів; Міжнар. асоц. україністів; Респ. асоц. українознавців; НАНУ, Півн.-Схід. центр НАНУ; ХДУ; Нац. юрид. акад.; Харк. іст.-філол. т-во.; Відпов. ред. А. Івченко, О. Тараненко. – Харків, 1996. – 340с. – ISBN 966-526-002-2
1463332
   Третій міжнародний конгрес україністів 26-29 серпня 1996 р. : Політологія. Етнологія. Соціологія: Доповіді та повідомлення / Міжнародний конгрес україністів; Міжнар. асоц. україністів; Респ. асоц. українознавців; НАНУ, Півн.-Схід. наук. центр НАНУ; ХДУ; Нац. юрид. акад.; Харк. іст.-філол. т-во; Відпов. ред. о. Петровський, Ю. Шаповал, А. Пономарьов. – Харків, 1996. – 420с. – ISBN 966-526-004-9
1463333
   Третій міжнародний конгрес україністів 26-29 серпня 1996 р. : Філософія. Історія культури. Освіта: Доповіді та повідомлення / Міжнародний конгрес україністів; Міжнар. асоц. україністів; Респ. асоц. українознавців; НАНУ, Півн.-Схід. наук. центр НАНУ; ХДУ; Нац. юрид. акад; Харк. іст-філол. т-во. – Харків, 1996. – 408с. – ISBN 966-526-014-6
1463334
   Третій міжнародний конгрес україністів 26-29 серпня 1996 р. / Міжнародний конгрес україністів; Міжнар. асоц. україністів ; Респ. асоц. українознавців ; НАНУ, Півн.-Схід. наук. центр НАНУ ; ХДУ; Нац. юрид. акад.; Харк. іст.-філол. т-во ; відпов. ред. тому Н. Яковенко. – Харків : Око. – ISBN 966-526-013-8
Ч.1 : Історія. – 1996. – 264 с.
1463335
   Третій міжнародний конгрес україністів 26-29 серпня 1996 р. Історія / Міжнародний конгрес україністів; Міжнар. асоц. україністів; Респ. асоц. українознавців; НАНУ, Півн.-Схід. наук. центр НАНУ; ХДУ; Нац. юрид. акад.; Харк. іст.-філол. т-во; Відпов. ред. Я. Ісаєвич. – Харків, 1996. – 302с. – ISBN 9966526-003-0
1463336
   Третій міжнародний конгрес україністів 26-29 серпня 1996 р. Літературознавство / Міжнародний конгрес україністів; Міжнар. асоц. україністів; Респ. асоц. україхнозавців; НАНУ, Ін-т літератури та ін.; Відпов. ред. О. Мишанич. – Київ : Обереги, 1996. – 496с. – ISBN 966-513-025-0
1463337
   Третій міжнародний конгрес україністів 26-29 серпня 1996 р. Літературознавство. Бібліографія. Інформатика : Доповіді та повідомлення / Міжнародний конгрес україністів; Міжнар. асоц. україністів; Респ. асоц. українознавців; НАНУ, Півн.-схід. наук. центр НАНУ та ін. – Харків : Око, 1996. – 202с. – ISBN 966526-016-2
1463338
   Третій Міжнародний конгрес україністів, Харків, 26-29 серпня 1996 р. : Українознавство / Міжнародний конгрес україністів; Відп. ред. П. Кононенко ; Міжнар. асоціація україністів ; Ін-т українознавства. – Київ, 1997. – 244 с. – ISBN 966-02-0751-4
1463339
   Третій Національний конкурс на кращі журналістські розслідування з проблем корупції в Україні, оприлюднені у національних та регіональних ЗМІ. Збірка робіт переможців конкурсу = The 3rd National Competition for the Best Anti-Corruption Investigations published in the national and regional media of Ukraine : журналістські розслідування з проблем корупції, оприлюднені в період з 1 листопа 2008 року по 30 жовтня 2009 року. – Київ : [Б. в.], 2009. – 140 с. + CD
1463340
  Сакін О.В. Третій номер обслуги : повість / О.В. Сакін. – Київ : Веселка, 1971. – 275 с.
1463341
  Молотов В.М. Третій п"ятирічний план розвитку народного господарства СРСР / В.М. Молотов. – Харків, 1939. – 93с.
1463342
   Третій п"ятиріяний план розвитку народного господарства СРСР. – К, 1940. – 94с.
1463343
  Осадчук П.І. Третій перевал : поезії / П.І. Осадчук. – Київ : Радянський письменник, 1971. – 128 с.
1463344
  Отрощенко В.В. Третій постріл скіфської Артеміди // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / НАН України, Ін-т археології ; редкол.: Толочко П.П., Скорий С.А., Горбаненко С.А. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 2 (27). – C. 23-24. – ISSN 2227-4952


  Про Світлану Сергіївну Бессонову - відомого скіфознавця, кандидата історичних наук, старшого наукового співробітника Відділу археології раннього залізного віку Інституту археології НАН України.
1463345
  Стрілець В.В. Третій прихід радянської влади на Полтавщину (грудень 1919 р. - січень 1920 р.) // Збірник тез IV щорічної підсумкової наукової конференції викладачів та студентів за результатами роботи у 2009/2010 навчальному році "Держава і право України: актуальні проблеми історії, теорії та практики" : 22-23 квіт. 2010 р. / "Держава і право України: актуальні проблеми історії, теорії та практики", щоріч. підсумк. наук. конф. – Полтава : Техсервіс, 2010. – С. 9-13
1463346
  Темко Г.Д. Третій Рим: імперія проти України : Історико-політичний нарис / Григорій Темко. – Київ : BeeZone, 2004. – 354с. – ISBN 966-8283-13-9
1463347
  Фігурний Ю.С. Третій розділ. Етнокультурне та націєтворче відродження у 30-50-х роках XIX ст. // Етнокультурні та націєтворчі процеси на українських землях наприкінці XVIII - середина XIX ст. / Ю.С. Фігурний. – Київ : НДІУ МОН України, 2017. – С. 71-131
1463348
  Гринів О. Третій Сарай, або Спроби реанімувати сталінський ордизм // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 19 січня (№ 3). – С. 1, 9, 14
1463349
   Третій світовий конгрес вільних українців 1978 = The third world congress of free ukrainians 1978 : матеріяли. – Торонто; Нью-Йорк; Лондон : Видання Секретаріяту Світового Конгресу Вільних Українців, 1988. – 437 с. : іл. – Парал. тит. арк. англ. - На тит. арк. частина дан. парал. укр., фр., ісп., нім. - Текст укр., англ.
1463350
   Третій сектор в Україні: проблеми становлення. – Київ : УІСД, 2001. – 173с. – ISBN 966-7902-20-Х
1463351
  Згурська В.Л. Третій сектор як постачальник суспільно значущих послуг: перспективи і виклики // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – С. 74-82. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 72). – ISSN 1563-3349
1463352
  Усаченко Л.М. Третій сектор, або ще раз про громадські об"єднання // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – Вип. 168, ч. 3. – С. 233-240. – (Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586
1463353
  Пантелеймоненко А.О. Третій сектор: кооперативи як особлива форма неприбуткових організацій // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 9. – С. 11-17. – ISSN 1993-6788
1463354
  Пантелеймоненко Андрій Олексійович Третій сектор: кооперативи як особлива форма неприбуткових організацій // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 9. – С. 11-17. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті визначено місце і роль кооперативів серед неприбуткових (некомерційних) організацій, які функціонують у так званому третьому секторі суспільства. Розкрито сутність неприбуткового характеру кооперативу на основі аналізу праць відомих ...
1463355
  Жижко С.А. Третій семестр / С.А. Жижко. – Львів, 1985. – 80с.
1463356
  Міщенко М. Третій семестр: організація студентської практики як чинник професійного становлення молодого журналіста // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2019. – С. 355-363. – (Серія "Журналістика" ; вип. 46). – ISSN 2078-7324
1463357
  Кулик Н. Третій син // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 25 травня (№ 21). – С. 13-15. – ISSN 2219-5793
1463358
  Спектор Ю. Третій тайм українських виборів // Народний депутат : Часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2007. – № 10. – С. 26-28. – ISSN 1812--514Х
1463359
  Чорний Д.М. Третій Універсал Української Центральної Ради і харківське міське суспільство // Дриновський збірник : [зб. статей за матеріалами XIII Дриновских читань] / Болг. акад. наук ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна [та ін. ; редкол.: М.Г. Станчев (голова) та ін.]. – Харків ; Софія : Видавництво БАН імені проф. Марина Дринова, 2017. – Т. 10 : [Збірник статей за матеріалами XIII Дриновских читань (2016) / ред. С. Філчева]. – С. 336-344. – ISSN 2218-0567
1463360
  Рум"янцев В. Третій Універсал Центральної Ради - курс на побудову української держави // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2007. – № 4. – С. 84-93. – ISSN 1993-0909
1463361
  Дубровик-Рохова Третій фронт? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 6-7 квітня (№ 61/62). – С. 7


  Підприємці: "Польща "витягує" працездатне населення з України".
1463362
  Мудеревич В. Третій хрестовий похід (1189 - 1192 рр.) у рецепції "Київського літопису" ХІІ ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 40-43. – (Історія ; Вип. 106). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізовано рецепцію подій Третього хрестового походу у "Київському літописі" ХІІ ст. Досліджується авторство, час і місце внесення повідомлень до літопису про дану виправу латинян на Близькому Сході 1189 - 1192 рр. This article is about ...
1463363
  Поломошнов Третій шлях світогляду - дорога до культури майбутнього / Поломошнов, БорисТрет // Світогляд : науково-популярний журнал / НАНУ, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2009. – № 5 (19). – С.26-33. – ISSN 1819-7329
1463364
  Побережний І.Н. Третій, Комуністичний / І.Н. Побережний. – Київ, 1968. – 48с.
1463365
  Хоролець Л. Третій... : діалоги в двох частинах // Рідний край : Науковий публіцистичний художньо-літературний альманах / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2007. – № 1. – С. 13-33. – ISBN 966-7653-03-5
1463366
  Поліщук Т. Третій...черевичок Сержа Лифаря // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 30 травня (№ 93). – С. 12


  В Києві з"явилася міні-скульптура як присвята легендарному екс-киянину, танцівнику і хореографу "Гранд-Опера" Франції.
1463367
   Третя академія пам"яті пpофесоpа Володимира Антоновича, 11-12 гpудня 1995 p. м. Київ : доповiдi та матеpiали / Академія пам"яті професора Володимира Антоновича; Кафедpа давньої та нової iсторії Укpаїни Київ. ун-ту iм. Таpаса Шевченка [та ін.] ; [наук. ред. Василь Ульяновський, Леся Довга, Віктор Короткий]. – Київ. – ISBN 5-7702-0821-X
[Ч. 1]. – 1996. – 224 с.
1463368
   Третя академія пам"яті пpофесоpа Володимира Антоновича, 11-12 гpудня 1995 p. м. Київ : доповiдi та матеpiали / Академія пам"яті професора Володимира Антоновича; Кафедpа давньої та нової iсторії Укpаїни Київ. ун-ту iм. Таpаса Шевченка [та ін.] ; [наук. ред. Василь Ульяновський, Леся Довга, Віктор Короткий]. – Київ : [Б. в.]. – ISBN 5-7702-0821-X
[Ч. 2]. – 1996. – [8], c. 225-528
1463369
   Третя Академія пам"яті професора Володимира Антоновича / Академія пам"яті професора Володимира Антоновича. – К.
1. – 1996. – 224с.
1463370
  Шаповал М. Третя весна / М. Шаповал. – Ужгород, 1948. – 72с.
1463371
  Бабко Ю.В. Третя Всеукраїнська конференція КП(б)У / Ю.В. Бабко, М.Т. Бортничук. – Київ : Політвидав України, 1968. – 191 с. – Бібліогр. в підрядк. приміт. – (З"їзди і конференції КП України)
1463372
   Третя всеукраїнська науково-практична конференція "Перспективні напрями захисту інформації" : 02-06 верес. 2017 р. : зб. тез / М-во освіти і науки України, Одес. нац. акад. зв"язку ім. О.С. Попова. – Одеса : ОНАЗ, 2017. – 103, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст.
1463373
  Ткаченко С. Третя громада : вірші // Ятрань : літературно-мистецький і громадсько-політичний часопис творчих сил глибинної України / Юрій Ткаченко ; голов. ред. С.І. Ткаченко. – Київ, 2004. – № 4. – С. 15-22
1463374
  Манаєнко Світлана Третя дія : Вірші: Літературно-художнє видання / Манаєнко Світлана. – Харків : Крок, 1998. – 64с. – ISBN 966-7093-41-7
1463375
  Авраменко А.М. Третя збірка "Кубань - Україна" і проблеми кубанської україністики ( з практики діяльності сучасних українських фундацій на Кубані) // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2009. – Т. 25 : Історія. – С. 182-195. – ISSN 1728-9572
1463376
   Третя збірка науково-дослідних статей вченого товариства, що займається проблемами викладання китайської мови у Китаі для іноземців. – Пекін : Пекінський інститут філології, 1990. – 358с. – Видання китайською мовою
1463377
  Головченко І.Х. Третя зустріч / І.Х. Головченко. – Київ, 1960. – 139с.
1463378
  Бразов Л.П. Третя зустріч : повість / Л.П. Бразов. – Харків : Прапор, 1962. – 154 с.
1463379
  Жур П.В. Третя зустріч : хроніка останньої мандрівки Т. Шевченка на Україну / Петро Жур. – Київ : Дніпро, 1970. – 307 с.
1463380
  Ломикін П.Ю. Третя зустріч / П.Ю. Ломикін. – К., 1996. – 174с.
1463381
  Семенов Ю.С. Третя карта : роман / Ю.С. Семенов. – Пер. з рос. – Київ : Радянський письменник, 1976. – 256с.
1463382
  Погорелов М. Третя категорія / М. Погорелов. – Х., 1934. – 151с.
1463383
  Кобальчинський І. Третя Катинь. Злочини століть / закінчення. Поч. у ч. 30 // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2015. – 6-12 серпня (№ 31). – С. 7


  ...Друга світова війна у своєму апогеї. Переможець у ній ще не визначився. Німеччина, окрім тупого “Drang nach Osten”, після Сталінграда намагається задіяти всі можливі політичні і пропагандистські важелі для послаблення чи навіть блокування співпраці ...
1463384
  Винниченко В. Третя книжка оповіданнів / В. Винниченко. – Київ : Вік, 1910. – 179с.
1463385
  Винниченко В.К. Третя книжка оповіданнів / В.К. Винниченко. – Київ, 1910. – 186с.
1463386
   Третя конференція Комуністичної партії (більшовиків) України 6-9 липня 1932 року : стеног. звіт. – [Б. м.] : Партвидав "Пролетар", 1932. – 176 с. – (Комуністична партія (більшовиків) України)
1463387
  КП(б)У Третя конференція КП(б)У 6-9 липня 1932 р. : резолюції. – Київ : Партвидав, 1933. – 41 с. – Мініатюрне видання
1463388
  Власенко В. Третя конференція міжвоєнної української еміграції в Румунії // Студії з архівної справи та документознавства / Держ. архів. служба України, Укр. н.-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2011. – Т. 19, кн. 2. – С. 81-86


  До 85-річчя від дня проведення.
1463389
  Гуминська Н.В. Третя Конференція міністрів Світової організації торгівлі перебуває у тимчасовій перерві // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 27, ч. 3. – С.185-192
1463390
   Третя конференція молодих учених "Біологія рослин та біотехнологія" : 16-18 травня 2017 р. : зб. тез / Держ. установа "Ін-т харч. біотехнології та геноміки НАН України", Громад. орг. "Всеукр. асоц. біологів [тобто біології] рослин". – Київ : НАУ, 2017. – 80, [4] с. – Бібліогр. в кінці ст.
1463391
   Третя конференція молодих учених Київського відділу Товариства фізіологів, біохіміків і фармакологов. – К., 1958. – 36с.
1463392
  Хома І.Ю. Третя крайова задача деформування транстропної пластини з круговим отвором при чистому зсуві на нескінченності / І.Ю. Хома, О.Г. Дашко, Т.М. Прощенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017


  Викладено метод побудови розв"язку задачі про напружений стан трансверсально-ізотропної товстої пластини, послабленої круговим отвором. На поверхні отвору задано нульові значення нормального переміщення і дотичних напружень, тобто поставлено умови ...
1463393
  Цимбал Т. Третя літня сесія міжнародної школи соціологів // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Жовтень (№ 14)


  З 10 по 21 вересня в Криму пройшла третя літня сесія міжнародної школи соціології "Європейські візії та розрізнення: застосування порівняльних досліджень для вдосконалення викладання соціології." Уже третій рік поспіль факультет соціології університету ...
1463394
  Колосок Б. Третя луцька соборна церква // Волинь моя / Журнал Міжнародного громадського об"єднання "Волинске братство". – Київ, 2003. – Вип. 3. – С. 53-63.
1463395
   Третя міжнародна виставка "Сучасні заклади освіти - 2012" // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 126-128. – ISSN 1682-2366


  Переможцем рейтингового виставочного конкурсу ВНЗ III-IV рівнів акредитації став КНУ ім. Т. Шевченка - гран-прі "Лідер вищої освіти".
1463396
  Бейдик Олександр Третя міжнародна наукова конференція "Індустріальна спадщина в культурі і ландшафті" / Бейдик Олександр, Вишневський Віктор // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2009. – № 2. – С. 47 : Фото
1463397
  Мазорчук В. Третя міжнародна олімпіада з математики для студентів університетів // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – Т. 2, № 3. – С. 83-86. – ISSN 1029-4171
1463398
  Семенюк Г. Третя мова за популярністю / розмову записав В. Мукан // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 3 липня (№ 119). – С. 2


  Із 11 липня в Інституті філології КНУ імені Тараса Шевченка вперше набиратимуть студентів на вивчення кримськотатарської мови. Новий курс викладатимуть на кафедрі тюркології. Про нововведення розповідає директор Інституту професор Г. Семенюк.
1463399
   Третя на Чернігівщині перманентна GPS-станція / Я.С. Яцків, О.І. Терещук, О.О. Хода, І.О. Нисторяк, В.М. Кулик; Я.С. Яцків та ін. // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2012. – № 2 (77). – С. 18-19 : мал. – Бібліогр.: 3 назви
1463400
  Дацюк Ю. Третя наукова конференція "Геофізичні дослідження та моделювання фізичних полів Землі" // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 172-173 : фото. – (Серія геологічна ; вип. 30). – ISSN 2078-6425
1463401
   Третя наукова конференція аспірантів. – К., 1964
1463402
   Третя наукова конференція аспірантів. – Київ, 1965. – 76с.
1463403
   Третя наукова конференція молодих математиків України. – К., 1967. – 520с.
1463404
  Рубай М. Третя несвітова // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 31 (351). – С. 18-19. – ISSN 1996-1561


  Нинішня ситуація на Сході України - за місце без чиєїсь тіні на світовій політичній шахівниці, якого не вдалося здобути в попередніх двох.
1463405
  Бойчук Б. Третя осінь / Б. Бойчук. – К., 1991. – 285с.
1463406
  Волиняк П. Третя політична сила в Канаді // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1961. – Рік 12, ч. 140, вересень : вересень. – С. 21-22
1463407
  Підмогильний В. Третя революція : оповідання // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2008. – Вип. 74 : Дніпропетровськ: виміри історичної долі. – С.413-621.
1463408
  Підмогильний В.П. Третя революція : оповідання, повісті, роман / Валер"ян Підмогильний ; [передм., упорядкув. та ред. С.І. Лущій]. – Київ : Український письменник, 2012. – 619, [1] с. : портр. – Сер. засн. у 2010 р. – Бібліогр. в прим.: с. 593-618. – (Серія "Українська класика" / редкол.: В. Базилевський [та ін.]). – ISBN 978-966-579-353-3


  Зміст: Гайдамака ; Старець ; На селі ; Собака ; В епідемічному бараці ; Повстанці ; Остап Шаптала ; Іван Босий ; Син ; Проблема хліба ; Історія пані Ївги ; Сонце сходить ; Третя революція ; З життя будинку ; Повість без назви ; Місто : роман
1463409
  Підмогильний В. Третя революція : оповідання / Валер"ян Підмогильний. – Репр. вид. – Київ : Центр учбової літератури, 2020. – 162, [3] с. – ISBN 978-611-01-1996-2
1463410
   Третя республіканська наукова конференція з архівознавства та інших спеціальних історичних дисциплін. – Київ : [Друкарня ЦРМ АУ при РМ УРСР]
Друга секція : Спеціальні історичні дисципліни. – 1968. – 428 с.
1463411
   Третя республіканська наукова конференція з архівознавства та інших спеціальних історичних дисциплін. – Київ
Секція 1 : Архівознавство. – 1968. – 290 с.
1463412
  Сосюра В.М. Третя Рота : Біогр. роман / В.М. Сосюра. – Київ : Радянський письменник, 1988. – 356с. – ISBN 5-333-00382-3
1463413
  Сосюра В. Третя Рота : роман / Володимир Сосюра ; [упоряд. та приміт. С. Гальченка ; післямова Н. Бернадської]. – Київ : Знання, 2010. – 348, [4] с. – (Класна література). – ISBN 978-966-346-959-1
1463414
  Сосюра В.М. Третя Рота : роман / Володимир Сосюра ; [упорядкув. та прим. С. Гальченка ; післям. Н. Бернадської]. – Київ : Знання, 2012. – 350, [2] с., [2] арк. фотоіл. : іл. – ISBN 978-617-07-0079-7
1463415
  Паламар А. Третя руїна : Роздуми над недолею / Арсен Паламар. – Київ; Харків; Тернопіль; Нью-Йорк : Вид-во М.П.Коць, 1998. – 252с. – ISBN 966-7339-03-3
1463416
  Дергачов В. Третя Руїна. Національна ідея "під кого залягти" та її наслідки // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Давидова І. ; редкол.: Сенченко М., Бруй О., Гандзюк В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 8 (301), серпень. – С. 4-10. – ISSN 2076-9326
1463417
  Глушаниця П. Третя світова війна Павла Глушаниці / Павло Глушаниця. – Репр. видання. – Київ : Центр учбової літератури, 2020. – 173, [1] с. – Текст укр., англ. – ISBN 978-611-01-2027-2
1463418
  Пригорницький Ю. Третя світова: як це було... // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 10 жовтня (№ 20). – С. 14-15
1463419
   Третя сесія Верховної Ради СРСР, 25 -31травня 1939 р. : Стенографічний звіт. – Москва : Видання Верховної Ради СРСР, 1939. – 463 с.
1463420
  Всеукраїнський Центральний Виконавчий Комітет Третя сесія Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету Рад робітничих, селянських та червоноармійських депутатів Х скликання. / Всеукраїнський Центральний Виконавчий Комітет. – Харків, 1926. – 479, 86 с.
1463421
  Буряк Ю. Третя сила : поезія: вірші // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Нац. Спілка письменників України ; ТОВ "Журн. "Київ". – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 23-36. – ISSN 0208-0710
1463422
   Третя Соросівська математична олімпіада. Умови задач першого (заочного) туру / О. Ганюшкін, В. Мазорчук, В. Некрашевич, В. Радченко // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – Т. 2, № 1. – С. 66-69. – ISSN 1029-4171
1463423
   Третя спільна наукова конференція з хімії Київського Національного університету імені Тараса Шевченка та Університету Поля Сабатьє (Тулуза), Київ, 18-22 травня 2005 = The third joint scientific conference in chemistry. – Київ : Київський університет, 2005. – 108 с.
1463424
  Перебийніс П.М. Третя спроба : поезії / П.М. Перебийніс. – Київ : Радянський письменник, 1983. – 138 с.
1463425
  Клейменова Ольга Третя стадія рафінації // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 23. – С. 71-72


  Міжнародна художня виставка "АРТ-Київ 2008" з акцентом на сучасному живописі нейтралізувала снобів і заздрісників. Організатори третього такого проекту - Український дім та журнал ART-Ukraine - проковтнули не завжди слушні претензії, зібралися із ...
1463426
  Шерех Ю. Третя сторожа. / Ю. Шерех. – К., 1993. – 570с.
1463427
   Третя сходинка у жіночій Вищій лізі // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Червень (№ 10/11)


  Університетські гандболістки зайняли третє місце у жіночій Вищій лізі.
1463428
  Тоффлер Елвін Третя хвиля : Пер. з англ. / Тоффлер Елвін. – Київ : Всесвіт, 2000. – 480с. – На обкл.: Міжнародний футурологічний бестселер. – ISBN 966-95607-2-1
1463429
  Корнієнко Я.А. Третя хвиля демократизації за С. Хантінгтоном // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 9. – C. 51-53
1463430
  Власенко В.М. Третя хвиля міжвоєнної української еміграції до Болгарії // Дриновський збірник : [зб. статей] / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна [та ін. ; редкол.: Страшнюк С.Ю. (голов. ред.) та ін. ; ред. рада: М.Г. Станчев (голова) та ін.]. – Харків ; Софія : Видавництво Болгарської академії наук ім. проф. Марина Дринова, 2015. – Т. 8. – С. 184-195. – ISBN 978-954-322-848-5
1463431
  Саранча Г.В. Третя хвиля української еміграції у Сполучених Штатах Америки та внесок її представників у розвиток та збереження української національної культури // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2005. – Т. 5. – С. 385-391.
1463432
   Третяк Олег Васильович / Олена Матвійчук, Неоніла Струк // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : імена славних сучасників : [довідково-бібліографічне видання] / [авт.-упоряд. і кер. проекту Олена Матвійчук, Неоніла Струк ; ред. кол. В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, В.П. Гондюл, В.Ф. Білик, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, В.І. Ульяновський, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2004. – С. 32. – (Імена славних сучасників). – ISBN 966-8352-00-9
1463433
   Третяк Олег Васильович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Шляхами успіху / [авт.-упоряд. : О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко (голова), О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2006. – Т. 2. – С. 18. – ISBN 966-8352-11-4
1463434
   Третяк Олег Васильович // Україна наукова : довідково-іміджеве видання / В.В. Болгов. – Київ : Українська академія геральдики, товарного знаку та логотипу, 2010. – Т. 2. – С. 56. – ISBN 978-966-8153-74-7
1463435
   Третяк Олег Васильович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 390-391 : фото
1463436
   Третяк Олег Васильович // Національна академія педагогічних наук України : інформаційний довідник / Нац. акад. пед. наук України ; [підгот.: Г.В. Гуменюк та ін. ; відп. за вип.: В.І. Луговий та ін.]. – Київ : Педагогічна думка, 2013. – С. 39. – ISBN 978-966-644-090-0
1463437
   Третяк Олег Васильович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 482-483. – ISBN 978-966-439-754-1
1463438
  Суслович Н.Р. Третье время года / Н.Р. Суслович. – М., 1989. – 205с.
1463439
   Третье Всесоюзное петрографическое совещание. – Новосибирск, 1963. – 100 с.
1463440
   Третье Всесоюзное петрографическое совещание.. – Новосибирск, 1963. – 91с.
1463441
   Третье Всесоюзное петрографическое совещание.. – Новосибирск, 1963. – 231с.
1463442
   Третье всесоюзное совещание "Геохимия горючих сланцев".. – Таллин, 1982. – 247с.
1463443
   Третье всесоюзное совещание "Полярная ионосфера и магнитосферно-ионосферные связи".. – Апатиты, 1984. – 117с.
1463444
   Третье Всесоюзное совещание заведующих кафедрами общественных наук. – Москва, 1945. – 290с.
1463445
   Третье Всесоюзное совещание по морской альгологии - макрофитобентосу : Тезисы докладов. – Киев : Наукова думка, 1979. – 156с.
1463446
   Третье Всесоюзное совещание по фосфатам.. – Рига, 1971. – 40с.
1463447
   Третье всесоюзное совещание эмбриологов.. – М, 1960. – 16с.
1463448
   Третье геологическое совещание по твердым грючим ископаемым.. – Ростов -на-Дону, 1967. – 89с.
1463449
  Неверов И.М. Третье действие: Роман, повести, рассказы. / И.М. Неверов. – Киев, 1987. – 516с.
1463450
  Кукаркин Б.В. Третье дополнение к первому изданию общего каталога переменных звезд, содержащее сведения о 997 переменных звездах / Б.В. Кукаркин, П.П. Паренаго. – Москва : Издательство АН СССР, 1951. – 95 с.
1463451
  Бианки В.Л. Третье дополнение к списку птиц "С.-Петербургской губернии" 1907 . и новые данные о более редких видах / В. Бианки // Компакт - 259133 / В. Бианки. – С. VI-XV
1463452
  Бианки В.Л. Третье дополнение к списку птиц "С.-Петербургской губернии" 1907 . и новые данные о более редких видах / В. Бианки // Компакт - 259132 / В. Бианки. – С. VI-XV
1463453
   Третье дополнение к третьему изданию общего каталога переменных звезд, содержащее сведения о 699 переменных звездах, обозначенных в 1974-1975 гг.. – Москва : Наука, 1976. – 372 с.
1463454
  Вальшонок З.М. Третье дыхание / З.М. Вальшонок. – Москва, 1980. – 95с.
1463455
  Попов В. Третье дыхание : Повесть // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2003. – № 6. – С. 11-64. – ISSN 0130-7673
1463456
  Попов В. Третье дыхание : Повесть // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2003. – № 5. – С. 14-67. – ISSN 0130-7673
1463457
   Третье закавказское совещание по вопросам охраны природы.. – Тбилиси, 1965. – 176с.
1463458
  Межов В.И. Третье и четвертое прибавления к систематическому каталогу / В.И. Межов. – Санкт-Петербург, 1873. – 328с.
1463459
  Галлай М.Л. Третье измерение / М.Л. Галлай. – Москва, 1973. – 336с.
1463460
  Галлай М.Л. Третье измерение / М.Л. Галлай. – 2-е изд. – Москва, 1979. – 351с.
1463461
  Борич Л. Третье измерение / Л. Борич. – Владивосток, 1989. – 272с.
1463462
  Черемисин Б.П. Третье лето. / Б.П. Черемисин. – Москва, 1951. – 240с.
1463463
  Черемисин Б.П. Третье лето. / Б.П. Черемисин. – Москва, 1971. – 272с.
1463464
  Драгунский В.Ю. Третье место в стиле баттерфляй. / В.Ю. Драгунский. – М., 1990. – 46с.
1463465
  Соколов В.А. Третье окно. / В.А. Соколов. – Л., 1968. – 99с.
1463466
  Кук Д. Третье плавание капитана Джеймса Кука. Плаваниен в Тихом океане в 1776-1780гг / Д. Кук. – Москва : Мысль, 1971. – 636с.
1463467
  Васильев Г.Н. Третье плечо / Г.Н. Васильев. – Таллин, 1959. – 302с.
1463468
  Мотель Я. Третье плечо / Я. Мотель. – Рига, 1964. – 106с.
1463469
  Горшман Ш.Г. Третье поколение : новеллы и рассказы / Ш.Г. Горшман; пер. с евр. С.Родова. – Москва : Советский писатель, 1963. – 212 с.
1463470
  Чорный Кузьма Третье поколение : роман / Чорный Кузьма. – Москва : Известия, 1965. – 656 с.
1463471
  Чорный Кузьма Третье поколение : роман / Николай Чорный ;. – Минск, 1968. – 392 с.
1463472
  Чорный Кузьма Третье поколение : роман / Николай Чорный ;. – Москва : Художественная литература, 1975. – 288 с.
1463473
  Марьянин А.М. Третье поколение / А.М. Марьянин. – М., 1989. – 272с.
1463474
  Максимов В.И. Третье поколение. / В.И. Максимов. – Пенза, 1962. – 32с.
1463475
   Третье поколение.. – Хабаровск, 1990. – 175с.
1463476
  Исаков Третье прибавление к каталогу / Исаков. – Санкт-Петербург, 1851. – 30с.
1463477
  Булатович А.К. Третье путешествие по Эфиопии (1899-1900) гг. / А.К. Булатович. – М., 1987. – 119,3с.
1463478
   Третье региональное координационное совещиние.. – Баку, 1960. – 62с.
1463479
  Терской А.Н. Третье решение / А.Н. Терской, Я.А. Терской. – К, 1955. – 56с.
1463480
  Сабашникова Е.С. Третье рождение / Е.С. Сабашникова. – М, 1982. – 168с.
1463481
  Паль Р.В. Третье свидание / Р.В. Паль. – Уфа, 1968. – 142с.
1463482
  Давидоу М. Третье советское поколение / М. Давидоу. – Москва, 1984. – 136с.
1463483
   Третье совещание Всесоюзного энтомологического общества.. – М-Л, 1957. – 224с.
1463484
   Третье совещание Всесоюзного энтомологического общества.. – Тбилиси, 1957. – 119с.
1463485
   Третье совещание по минералогии, геохимии, генезису и комплексному использованию вольфрамовых месторождений СССР.. – Л, 1971. – 199с.
1463486
   Третье совещание по подземным водам и инженерной геологии Сибири и Дальнего Востока.. – Иркутск, 1961. – 154с.
1463487
   Третье совещание по подземным водам и инженерной геологии Сибири и Дальнего Востока.. – Иркутск, 1961. – 138с.
1463488
   Третье совещание по полярографии.. – К, 1965. – 99с.
1463489
   Третье совещание по физическим методам исследования осадочных пород. – Александров, 1973. – 90с.
1463490
  Кириченко А.Н. Третье сообщение о фауне кокцид (Coccodea) / Алексей Н. Кириченко. – [Ленинград], 1940. – С. 115-137. – Без обл. и тит. л. - Отд. оттиск: Труды Зоологического института Академии наук СССР. 1940, т. VI, № 1–2
1463491
   Третье тысячелетие.. – Москва : Молодая гвардия, 1976. – 239с. – (Современная болгарская фантастика)
1463492
   Третьего и пятого июля 1917 г.. – Петроград, 1922. – 78с.
1463493
  Баграновский В.М. Третьего не дано : роман / В.М. Баграновский. – Днепропетровск : Книжное изд-во, 1963. – 387 с.
1463494
  Варламова И. Третьего не дано / И. Варламова. – Москва, 1969. – 351с.
1463495
  Марченко А.Т. Третьего не дано : Роман / А.Т. Марченко. – Москва : Воениздат, 1970. – 328с.
1463496
  Марченко А.Т. Третьего не дано / А.Т. Марченко. – Москва, 1977. – 324с.
1463497
  Гревцов Н.А. Третьего не дано / Н.А. Гревцов. – Донецк : Донбас, 1983. – 566 с.
1463498
  Гревцов Н.А. Третьего не дано / Н.А. Гревцов. – Донецк, 1990. – 463с.
1463499
  Пеунов В.К. Третьего не дано! / В.К. Пеунов. – М., 1986. – 173с.
1463500
   Третьему съезду художников РСФСР. – Москва, 1972. – 148с.
1463501
  Долгополова С. Третьесортный союзник:чего стоит чрезмерная любовь к заокеанскому дядюшке // Политический журнал : Будущая история уже сегодня / ЗАО "Издательский дом "Политический журнал". – Москва, 2007. – № 19/20. – С. 55-58


  Політика Польщі стосовно розміщенню американських ПРО
1463502
  Абрамов В.Ю. Третьи лица в страховании / В.Ю. Абрамов. – Москва : Финансы и статистика, 2003. – 125, [1] с. – Библиогр. в подстроч. прим. – ISBN 5-279-02669-7
1463503
  Федоров В.Д. Третьи петухи / В.Д. Федоров. – Москва, 1966. – 143с.
1463504
  Федоров В. Третьи петухи / В. Федоров. – М., 1970. – 350с.
1463505
  Лупан А.П. Третьи петухи : роман / А.П. Лупан; пер. с молд. Н.Савостин. – Кишинев : Лумина, 1984. – 446 с.
1463506
  Чигринов И.Н. Третьим разом : рассказы / Иван Чигринов ; пер. с белорус. – Минск : Мастацкая літаратура, 1991. – 269 с.
1463507
  Рябчук М. Третьорядна проблема першорядної ваги: українська мова як політичний чинник // Сучасність : Література, наука, мистецтво, суспільне життя / Досл-виробн. об"єднання "Пролог". – Київ, 2002. – № 6. – С.50-70. – Бібліогр.: 42 назв. – ISSN 0585-8365
1463508
   Третья "Русская зима" в Лондоне : Туринформ // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 2. – С. 7 : Фото
1463509
   Третья биохимическая конференция Белорусской, Латвийской , Литовской и Эстонской Советских Социалистических Республик. : Тезисы докладов. – Минск
Том 2 : Биохимия животных и человека. – 1968. – 610с.
1463510
   Третья боихимическая конференция Белорусской, Латвийской, Литовской и Эстонской Советских Социалистических Республик. : Тезисы докладов. – Минск
Том 1 : Биохимия растений и микроорганизмов. – 1968. – 347с.
1463511
  Прилежаева М.П. Третья Варя / М.П. Прилежаева. – М, 1964. – 128с.
1463512
  Прилежаева М.П. Третья Варя / М.П. Прилежаева. – М, 1982. – 223с.
1463513
   Третья Вильнюсская конференция по теории вероятностей и математической статистике.. – Вильнюс
1. – 1981. – 262с.
1463514
   Третья Вильнюсская конференция по теории вероятностей и математической статистике.. – Вильнюс
2. – 1981. – 289 с.
1463515
  Данилова И.А. Третья внешняя краевая задач для эллиптического уравнения второго порядка : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 003 / Данилова И.А.; АН СССР. Матем. ин-т им. В.А.Стеклова. – Москва, 1970. – 8л. – Бібліогр.:с.7-8
1463516
  Анищенков П.С. Третья воздушная : воен.-ист. очерк о боевом пути ВВС Калинин. фронта и 3-й воздуш. армии в годы Великой Отеч. войны / П.С. Анищенков, В.Е. Шуринов. – Москва : Воениздат, 1984. – 192 с., [11] л. ил. : ил.
1463517
   Третья волна.. – М, 1991. – 380с.
1463518
   Третья Всероссийская выставка эстампа. – Москва, 1984. – 54с.
1463519
   Третья Всесоюзная выставка акварели.. – М, 1972. – 26с.
1463520
   Третья Всесоюзная выставка эстампа : каталог. – Москва : Советский художник, 1967. – 80 с.
1463521
   Третья Всесоюзная герпеологическая конференция.. – Л, 1973. – 238с.
1463522
   Третья Всесоюзная конференция по аналитической химии органических соединений. – М, 1976. – 315с.
1463523
   Третья Всесоюзная конференция по биоповреждениям (Донецк). 9-21 окт. 1987 г.. – Москва, 1987. – 21с.
1463524
   Третья Всесоюзная конференция по биоповреждениям.. – Москва
Ч. 2. – 1987. – 229-372с.
1463525
   Третья Всесоюзная конференция по химии карбенов.. – М, 1982. – 110с.
1463526
   Третья Всесоюзная конференция сторонников мира.. – М, 1951. – 4с.
1463527
   Третья Всесоюзная конференция сторонников мира.. – М, 1952. – 216с.
1463528
   Третья всесоюзная межуниверситетская конференция по "физико-химической биологии" : Труды. – Тбилиси
Ч. 2. – 1982. – 267-538с.
1463529
   Третья Всесоюзная межуниверситетская конференция по физико-химической биологии : Труды. – Тбилиси
Ч. 1. – 1982. – 263с.
1463530
   Третья Всесоюзная научная конференция по защите от ионизирующих излучений ядернотехнических установок.. – Тбилиси, 1981. – 170с.
1463531
   Третья Всеукраинская научно-практическая конференция по вопросам самоорганизации населения: "Качественные жилищно-коммунальные услуги - общее дело власти и громады", г. Одесса, 17-18 сентября 2007 г. : сб. материалов / Качественные жилищно-коммунальные услуги - общее дело власти и громады; Всеукр. общ. орг. "Ассоц. содействия самоорганизации населения", Одес. общ. ин-т соц. технол. ; [под ред. В.И. Брудного, А.С. Крупника, А.С. Орловского]. – Одесса : Хоббит Плюс, 2007. – 120 с.
1463532
   Третья Всеукраинская статистическая конференция.. – Х, 1924. – 60с.
1463533
  Жур П.В. Третья встреча / П.В. Жур. – Л., 1973. – 301с.
1463534
  Саакян А.А. Третья встреча : стихи / Арамаис Саакян ;. – Москва : Советский писатель, 1979. – 160 с.
1463535
   Третья встреча.. – Ярославль, 1971. – 176с.
1463536
  Сомов Г.А. Третья высота / Г.А. Сомов. – М., 1975. – 125с.
1463537
  Сомов Г.А. Третья высота / Г.А. Сомов. – М., 1983. – 112с.
1463538
   Третья выставка-продажа произведений "Молодые художники - советскому фонду мира. – М, 1984. – 22с.
1463539
   Третья выставка произведений действительных членов и членов-коррескондентов Академии худдожеств СССР.. – М, 1954. – 43с.
1463540
   Третья выставка произведений молодых художников Москвы и Московской области.. – М, 1957. – 122с.
1463541
   Третья выставка произведений художников-анималистов.. – М, 1970. – 16с.
1463542
   Третья выставка работ художников-журналистов. – Москва : Советский художник, 1965. – 24 с.
1463543
   Третья геологическая конференция "Лутугинские чтения".. – Луганск, 1969. – 192с.
1463544
   Третья геологическая конференция "Степановские чтения".. – Артемовск, 1969. – 246с.
1463545
   Третья годичная научная отчетная конференция 10-25 февраля 1966 года. – Москва : Издательство Московского университета, 1966. – 14 с.
1463546
  Россия. Государственная Дума Третья Государственная дума / 3-я Гос. дума. – Санкт-Петербург : [Типо-лит. Б. Авидон]
[Сессия 3] : Фракция народной свободы в период 10 октября 1909 - 5 июня 1910 г. ; Ч. 1 Отчет фракции; [Ч. 2. Речи членов фракции в третьей сессии третьей Думы]. – 1910. – 90, 183, 65 с. – Экз. деф., отсутств. с. 179-183


  На тит. л. подпись: Ник. Василенко
1463547
  Россия. Государственная Дума Третья Государственная дума : материалы для оценки ее деятельности. – Санкт-Петербург : [Тип. Спб. Т-ва печ. и изд. д. "Труд"], 1912. – XIV, 425 с.
1463548
  Государственная Дума Третья Государственная Дума : Сессия 1-я : Фракция народной свободы в период 15 октября 1908 - 2 июня 1909 г. – Санкт-Петербург : Тип. Т-ва "Екатерингофское Печатное дело"
Отчет Фракции народной свободы ; [Речи членов фракции народной свободы в III Государственной Думе]. – 1908. – 46, [2], 128 с.
1463549
  Государственная Дума Третья Государственная Дума : Сессия 2-я : Фракция народной свободы в период 15 октября 1908 - 2 июня 1909 г. – Санкт-Петербург : Тип. Т-ва "Екатерингофское Печатное дело"
Ч. 1, Ч. 2 : Отчет Фракции [народной свободы и речи депутатовой Думы]. – 1909. – 59, [2], 228 с.
1463550
  Кузнецов Н.Д. Третья Государственная Дума и национальная политика царизма на Кавказе : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Кузнецов Н.Д. ; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1951. – 16 с.
1463551
  Глунин В.И. Третья гражданская революционная война в Китае (1946-1949) / В.И. Глунин. – М, 1958. – 199с.
1463552
   Третья гражданская революционная война в Китае.. – М, 1957. – 398с.
1463553
  Смирнов Л.В. Третья даль / Л.В. Смирнов. – Москва, 1971. – 96с.
1463554
  Река Ольга Третья дама // Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Киев, 2008. – № 46. – С. 44-46
1463555
  Никольский Б.Н. Третья дорога. / Б.Н. Никольский. – Л, 1972. – 144с.
1463556
  Устименко А. Третья жена Темучжина : проза : рассказ // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2010. – № 9. – С. 140-151. – ISSN 0012-6756
1463557
  Алексиу Э. Третья женская школа : повесть, рассказы / Элли Алексиу ; пер. с греч. Н. Подземской ; вступ. ст. С. Ильинской. – Москва : Советская Россия, 1983. – 157 с.
1463558
  Ахмедов Р.Б. Третья жизнь : рассказы : [для сред. и старшего возраста] / Рим Ахмедов. – Уфа : Башкирское кн. изд-во, 1979. – 176 с.
1463559
  Пагирев Г.В. Третья жизнь / Г.В. Пагирев. – Л., 1984. – 255с.
1463560
  Успенская Е.Б. Третья заповедь / Е.Б. Успенская. – Москва, 1960. – 48с.
1463561
   Третья зональная художественная выставка "Большая Волга".. – Л, 1970. – 71с.
1463562
   Третья зональная художественная выставка "Урал социалистический".. – Челябинск, 1969. – 200с.
1463563
   Третья зоологическая конференция (Белорусской ССР) посвященная пятидесятилетию образования БССР.. – Минск, 1968. – 386с.
1463564
  Рену П. Третья клятва / П. Рену. – М., 1976. – 104с.
1463565
  Винграновский М.С. Третья книга : Стихи / М.С. Винграновский. – Москва : Советский писатель, 1972. – 110с.
1463566
  Двизин А.С. Третья книга : размышления и воспоминания / Александр Двизин. – Одесса : Астропринт, 2019. – 151, [1] с. – ISBN 978-966-927-530-1
1463567
  Антокольский П.Г. Третья книга войны / П.Г. Антокольский. – Москва : Советский писатель, 1946. – 103 с.
1463568
  Кузмин М. Третья книга рассказов. – Москва : Книгоиздательство "Скорпион", 1913. – 433, [17] с.
1463569
  Гаршин В.М. Третья книжка рассказов : с прил. 2-х портр. и биографии, написанной А.М. Скабичевским / Всеволод Гаршин // Первая книжка рассказов / В.М. Гаршин. – 5-е изд. – Санкт-Петербург : Изд. ком. "Общ. для пособ. нужд. лит. и ученым ; "Тип. И.И. Скороходова, 1891. – 260 с., 2 л. портр.


  Содержание: Лягушка путешественница; Сказание о гордом Аггее; Сигнал; Аясларское дело; Петербургские письма; Статьи по художественной критике; Стихотворения и др.
1463570
   Третья конференция биохимиков республик Средней Азии и Казахстана : Душанбе, апрель 1981г.: Тезисы докладов. – Душанбе : Дониш
Т. 1 : Молекулярная биология. Биохимия растений. Биохимия микроорганизмов. Иммунология. – 1981. – 312с.
1463571
   Третья конференция биохимиков республик Средней Азии и Казахстана : Душанбе, апрель 1981г.: Тезисы докладов. – Душанбе : Дониш
Т. 2 : Биохимия человека и животных. – 1981. – 315с.
1463572
   Третья конференция молодых геологов Института геологических наук Академии наук УССР.. – М, 1964. – 151с.
1463573
   Третья конференция молодых ученых. – Иркутск, 1985. – 80с.
1463574
   Третья конференция молодых ученых : Тезисы докладов. – Иркутск
Часть 2. – 1985. – 111с.
1463575
   Третья конференция научно-технического общества энергетики и электротехнической промышленности при ВТИ им.Ф.Э.Дзержинского.. – М, 1970. – 8с.
1463576
  Караваев П.Н. Третья конференция РСДРП / П.Н. Караваев. – Москва, 1951. – 44с.
1463577
  Новгородов А.И. Третья конференция РСДРП (вторая общероссийская). / А.И. Новгородов. – Москва, 1955. – 39с.
1463578
   Третья конференция социалистической партии Германии 24-30 марта 1956 года.. – М, 1956. – 360с.
1463579
   Третья конференция физиологов и биохимиков растений Сибири и Дальнего Востока.. – Иркутск, 1968. – 244с.
1463580
  Магомедов Б. Третья красота : кн. стихов / Муса Магомедов ;. – Москва : Современник, 1981. – 80 с.
1463581
   Третья летняя математическая школа.. – К, 1966. – 243с.
1463582
   Третья летняя школа по вторичным моделирующим системам.. – Тарту, 1968. – 250с.
1463583
  Петрачков А.М. Третья Ломейская конвенция как отражение противоречий между ЕЭС и развивающимися странами по вопросу перестройки МЭО / А.М. Петрачков, Кваши-Поку // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1986. – С. 100-105. – (Международные отношения и международное право ; Вып. 23)
1463584
   Третья межвузовская студенческая научная филологическая конференция.. – Л, 1970. – 112с.
1463585
  Столяров А.А. Третья международная конференция по дистационному сбору данных в археологии // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2010. – № 1. – С. 139-146. – ISSN 0869-1908
1463586
   Третья международная конференцмя по когнитивной науке // Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2009. – Т. 30, № 5. – С.96-104. – ISSN 0205-9592
1463587
  Белан Р.В. Третья металлургическая : металлургич. база в Сибири и Казахстане / Р.В. Белан. – Москва : Советская Россия, 1959. – 48 с. : ил., 2 л. схем.
1463588
  Бардин И.П. Третья металлургическая база СССР / И.П. Бардин, П.А. Ширяев. – М., 1959. – 48с.
1463589
  Лисичкин В.А. Третья мировая (информационно-психологическая) война / В.А. Лисичкин, Л.А. Шелепин; Академия социальных наук. – 2-е изд. – Москва, 2000. – 304с. – ISBN 5-89934-001-6
1463590
  Лисичкин В.А. Третья мировая (информационно-психологическая) война / Лисичкин В.А., Шелепин Л.А. – Москва : Эксмо ; Алгоритм, 2003. – 448с. – (История 21 века). – ISBN 5-699-01892-1
1463591
  Пядышев Б.Д. Третья мировая война - в бестселлерах и не только / Б.Д. Пядышев. – М., 1985. – 190с.
1463592
  Карпец А. Третья мировая война (не) начнется в Сирии // Свобода : громадсько-політичне видання. – Київ, 2013. – 9 вересня (№ 33/34). – С. 6-8
1463593
  Петухов Ю.Д. Третья Мировая война. Колонизация России : хроника освободительной борьбы с оккупационным режимом и его приспешниками / Ю.Д. Петухов. – Москва : Метагалактика, 2004. – 496с. – (Imperia Russia : История ; 1-2.2004 г.). – ISBN 5-85141-058-2
1463594
  Тур Третья молодость / Тур, , братья. – Москва : Искусство, 1953. – 80 с.
1463595
  Гильен Н. Третья молодость / Н. Гильен. – М., 1972. – 222с.
1463596
   Третья научная конференция аспирантов и младших научных сотрудников. – Москва, 1957. – 311с.
1463597
   Третья научная конференция молодых специалистов института ботаники АН УССР.. – Киев : Наукова думка. – 78с.
1463598
   Третья научная конференция по истории, археологии и этнографии Дальнего Востока.. – Владивосток, 1962. – 163с.
1463599
   Третья научная сессия по вопросам германского языкознания.. – М, 1961. – 62с.
1463600
   Третья научная студенческая конференция. 11-16 апреля 1948 года. – Харьков, 1948. – 134с. – На правах рукописи
1463601
   Третья научно - техническая конференция профессорско-преподавательского состава. – Таганрог, 1957. – 48с.
1463602
  Таль П. Третья Новгородская скра (ок. 1325 г.) / Павел Таль. – Москва : Изд. Имп. о-во истории и древностей рос. при Московском ун-те ; Унив. тип., 1905. – 41 с. – Текст парал. на нижне-нем. и рус. - Отд. оттиск:
1463603
   Третья Одесская городская конференция молодых научных работников по химии.. – Одесса, 1968. – 83с.
1463604
  Павленко А.Ф. Третья осень. / А.Ф. Павленко. – М., 1961. – 58с.
1463605
  Солоухин В.А. Третья охота. Григоровы острова / В.А. Солоухин. – М, 1968. – 204с.
1463606
  Леонидов Б.Л. Третья палата / Б.Л. Леонидов. – М, 1946. – 184с.
1463607
  Леонидов Б.Л. Третья палата / Б.Л. Леонидов. – М, 1947. – 187с.
1463608
  Леонидов Б.Л. Третья палата / Б.Л. Леонидов. – Москва, 1950. – 192с.
1463609
  Леонидов Б.Л. Третья палата / Б.Л. Леонидов. – М, 1955. – 200с.
1463610
   Третья полоса.. – М, 1988. – 172с.
1463611
  Алексеева Т.А. Третья попытка перехода к конституционному правлению в Испании // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2007. – № 3. – С. 101-116. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
1463612
  Бородин Л.И. Третья правда. Посещение. Музыка моего детства / Л. Бородин // Людочка / В.П. Астафьев. – Москва : Б. и., 1991. – С. 16-79. – (Роман-газета : народный журнал ; 4 (1154))
1463613
   Третья Прибалтийская ормитологическая конференция 22-28 августа 1957 г.. – Вильнюс, 1957. – 124с.
1463614
  Болтянский В.Г. Третья проблема Гильберта / В.Г. Болтянский. – Москва, 1977. – 207 с.
1463615
  Макушкин В.С. Третья протока / В.С. Макушкин. – Ростов н/Д, 1979. – 143с.
1463616
  Воблый К.Г. Третья профессионально-промысловая перепись в Германии : (Опыт аналитико-методологического исследования) / К.Г. Воблый, проф. – Киев : Тип. Имп. ун-та Св. Владимира, Акц. О-ва печ. и изд. дела И.Т. Корчак-Новицкого
Т. 1. – 1911. – [2], II, [2], 527, [1] с. – Отд. оттиск: Университетские известия. 1911. - На тит. л. и обл. авт. и загл. на рус. и нем. яз.
1463617
  Быков В.В. Третья ракета ; Альпийская баллада ; Сотников / В. Быков. – Москва : Молодая гвардия, 1972. – 334 с.
1463618
  Быков В. Третья ракета ; Дожить до рассвета / В. Быков. – Ленинград, 1981. – 254 с.
1463619
  Быков В. Третья ракета ; Сотников ; Обелиск / Быков В. – Краснодар, 1988. – 318 с.
1463620
  Быков В. Третья ракета ; Сотников ; Обелиск. Дожить до рассвета ; Его батальон : Повести / В. Быков. – Москва : Советский писатель, 1986. – 590 с.
1463621
  Галкин И.С. Третья республика во Франции 1871-1914 гг. : стеногр. лекций, прочит. в Высш. парт. школе при ЦК ВКП(б) в 1940-1941 учеб. г. / И.С. Галкин ; Высш. парт. школа при ЦК ВКП(б). – На правах рукописи. – Москва : ВПШ. – (Курс всеобщей истории. Новая история : лекции 31, 32, 33)
Лекция 31, 32, 33 : Третья республика во Франции 1871-1914 гг.: стенограмма лекции, прочит. в ВПШ при ЦК ВКП(б) в 1940-1941 учебгом году / И.С. Галкин. – 1940. – 62, [2] с.


  Курс всеобщей истории. Лекция 1, 1а-9, 12-16, 18-22, 25-33, 36-42 [Текст] : Новая история : На правах рукописи : Стеногр. лекций прочит. в Высш. партийной школе при ЦК ВКП(б) в 1940-1941 учеб. г. / Высш. парт. школа при ЦК ВКП(б). - Москва : [б. и.], ...
1463622
  Антюхина-Московченко Третья республика во Франции 1970-1918 / Антюхина-Московченко В.И. – Москва : Мысль, 1986. – 488 с., [8] л. ил. : ил. – Библиогр.: с. 459-487
1463623
   Третья республиканская выставка произведений преподавателей художественных школ и учебных заведений Молдавии.. – Кишинев, 1981. – 48с.
1463624
   Третья республиканская выставка произведений художеств театра, кино и телевидения.. – Кишинев, 1979. – 59с.
1463625
   Третья Республиканская выставка экслибриса : каталог. – Вильнюс : Союз художников Литовской ССР, 1967. – 60 с.
1463626
   Третья республиканская научная конференция по комплексному картографированию УССР (г. Киев, 1-5 апреля, в 1968 г.) / Третья республиканская научная конференция по комплексному картографированию УССР; КГУ им. Т.Г. Шевченко ; Ин-т истории АН Украинской ССР ; Географическое Общество Украинской ССР. – Киев : Наукова думка
Решение и справочные сведения. – 1968. – 36 с.
1463627
   Третья Республиканская художественная выставка "Советская Россия". – Москва, 1967. – 184с.
1463628
   Третья Республиканская художественная выставка "Советская Россия" : каталог, плакат. – изд. 2-е, с ил. – Москва : Союз художников, 1969. – 46 с.
1463629
   Третья Республиканская художественная выставка.. – М, 1968. – 156с.
1463630
  Романов Б.С. Третья Родина / Б.С. Романов. – Л., 1976. – 576с.
1463631
  Романов Б.С. Третья Родина / Б.С. Романов. – Л., 1991. – 383с.
1463632
  Сосюра В.М. Третья Рота : Роман / В.М. Сосюра; Пер. с укр. Н. Высоцкой, С. Плахтинского. – Москва : Советский писатель, 1990. – 268с. – ISBN 5-265-01412-8
1463633
   Третья сессия Верховного Совета Азербайджанской ССР 10-12 марта 1948 г. : Стенограф. отчет. – Баку : Изд-во ВС АзССР, 1949. – 140 с.
1463634
   Третья сессия Верховного Совета СССР : стенографический отчет / СССР. Верховный Совет (1989-1994). Сессия (3 ; 1990). – Москва : Верховный Совет СССР ; Известия
Ч. 1 : 14-20 февраля 1990 г. – 1990. – 285, [1]с.
1463635
   Третья сессия Верховного Совета СССР : стенографический отчет / СССР. Верховный Совет (1989-1994). Сессия (3 ; 1990). – Москва : Верховный Совет СССР ; Известия
Ч. 2 : 26-28 февраля 1990 г. – 1990. – 272 с.
1463636
   Третья сессия Верховного Совета СССР : стенографический отчет / СССР. Верховный Совет (1989-1994). Сессия (3 ; 1990). – Москва : Верховный Совет СССР ; Известия. – ISBN 5-206-00164-3
Ч. 3 : 5-21 марта 1990 г. – 1990. – 285 с.
1463637
   Третья сессия Верховного Совета СССР : стенографический отчет / СССР. Верховный Совет (1989-1994). Сессия (3 ; 1990). – Москва : Верховный Совет СССР ; Известия
Ч. 4 : 22-26 марта 1990 г. – 1990. – 238 с.
1463638
   Третья сессия Верховного Совета СССР : стенографический отчет / СССР. Верховный Совет (1989-1994). Сессия (3 ; 1990). – Москва : Верховный Совет СССР ; Известия. – ISBN 5-206-00166-Х
Ч. 5 : 27 марта - 2 апреля 1990 г. – 1990. – 255, [1]с.
1463639
   Третья сессия Верховного Совета СССР : стенографический отчет / СССР. Верховный Совет (1989-1994). Сессия (3 ; 1990). – Москва : Верховный Совет СССР ; Известия. – ISBN 5-206-00167-8
Ч. 6 : 3 - 9 апреля 1990 г. – 1990. – 286, [1]с.
1463640
   Третья сессия Верховного Совета СССР : стенографический отчет / СССР. Верховный Совет (1989-1994). Сессия (3 ; 1990). – Москва : Верховный Совет СССР ; Известия. – ISBN 5-206-00168-6
Ч. 7 : 10-16 апреля 1990 г. – 1990. – 301, [1]с.
1463641
   Третья сессия Верховного Совета СССР : стенографический отчет / СССР. Верховный Совет (1989-1994). Сессия (3 ; 1990). – Москва : Верховный Совет СССР ; Известия. – ISBN 5-206-00169-4
Ч. 8 : 17-18 апреля 1990 г. – 1990. – 236, [1]с.
1463642
   Третья сессия Верховного Совета СССР : стенографический отчет / СССР. Верховный Совет (1989-1994). Сессия (3 ; 1990). – Москва : Верховный Совет СССР ; Известия
Ч. 9. – 1990. – 239 с.
1463643
   Третья сессия Верховного Совета СССР : стенографический отчет / СССР. Верховный Совет (1989-1994). Сессия (3 ; 1990). – Москва : Верховный Совет СССР ; Известия. – ISBN 5-206-00174-0
Ч. 10 : 24-25 апреля 1990 г. – 1990. – 207, [1] с.
1463644
   Третья сессия Верховного Совета СССР : стенографический отчет / СССР. Верховный Совет (1989-1994). Сессия (3 ; 1990). – Москва : Верховный Совет СССР ; Известия. – ISBN 5-206-00176-7
Ч. 11 : 26-28 апреля 1990 г. – 1990. – 230, [1]с.
1463645
   Третья сессия Верховного Совета СССР : стенографический отчет / СССР. Верховный Совет (1989-1994). Сессия (3 ; 1990). – Москва : Верховный Совет СССР ; Известия. – ISBN 5-206-00176-7
Ч. 12 : 11-14 мая 1990 г. – 1990. – 252, [1]с.
1463646
   Третья сессия Верховного Совета СССР : стенографический отчет / СССР. Верховный Совет (1989-1994). Сессия (3 ; 1990). – Москва : Верховный Совет СССР ; Известия
Ч. 13. – 1990. – 268 с.
1463647
   Третья сессия Верховного Совета СССР : стенографический отчет / СССР. Верховный Совет (1989-1994). Сессия (3 ; 1990). – Москва : Верховный Совет СССР ; Известия
Ч. 14. – 1990. – 252 с.
1463648
   Третья сессия Верховного Совета СССР : стенографический отчет / СССР. Верховный Совет (1989-1994). Сессия (3 ; 1990). – Москва : Верховный Совет СССР ; Известия
Ч. 15. – 1990. – 256 с.
1463649
   Третья сессия Верховного Совета СССР : стенографический отчет / СССР. Верховный Совет (1989-1994). Сессия (3 ; 1990). – Москва : Верховный Совет СССР ; Известия. – ISBN 5-206-00180-5
Ч. 16 : 13-4 июня 1990 г. – 1990. – 261, [1]с.
1463650
   Третья сессия Верховного Совета СССР : стенографический отчет / СССР. Верховный Совет (1989-1994). Сессия (3 ; 1990). – Москва : Верховный Совет СССР ; Известия. – ISBN 5-206-00181-3
Ч. 17 : 5 - 7 июня 1990 г. – 1990. – 255, [1]с.
1463651
   Третья сессия Верховного Совета СССР : стенографический отчет / СССР. Верховный Совет (1989-1994). Сессия (3 ; 1990). – Москва : Верховный Совет СССР ; Известия. – ISBN 5-206-00182-1
Ч. 18 : 8 - 14 июня 1990 г. – 1990. – 318 с.
1463652
   Третья сессия Верховного Совета СССР : стенографический отчет / СССР. Верховный Совет (1989-1994). Сессия (3 ; 1990). – Москва : Верховный Совет СССР ; Известия. – ISBN 5-206-00182-1
Ч. 19. – 1990. – 340 с.
1463653
   Третья сессия Верховного Совета СССР, 25-31 мая 1939 г. : стенографический отчет. – Москва : Изд. Верховного Совета, 1939. – 504 с.
1463654
  Орлов С.С. Третья скорость / С.С. Орлов. – Л., 1946. – 88с.
1463655
  Катков Н.И. Третья слава. / Н.И. Катков. – Саратов, 1980. – 102с.
1463656
  Кравченко А.И. Третья смена / А.И. Кравченко. – Донецк, 1970. – 150с.
1463657
  Лауинчюкас А.К. Третья сторона доллара / А.К. Лауинчюкас. – Вильнюс, 1965. – 495с.
1463658
  Лауинчюкас А.К. Третья сторона доллара / А.К. Лауинчюкас. – М, 1968. – 334с.
1463659
  Капралов Г.А. Третья стража / Г.А. Капралов, С.И. Туманов. – М., 1973. – 64с.
1463660
  Вересов Д. Третья тетрадь : роман-отражение / Дмитрий Вересов. – Москва ; Санкт-Петербург : АСТ ; Астрель-СПб, 2008. – 363, [5] с. – ISBN 978-5-17-053560-6
1463661
  Власов А.Е. Третья тропа / А.Е. Власов. – Ленинград, 1980. – 191с.
1463662
  Пятков В.К. Третья удраная: боевой путь 3-й ударной армии. / В.К. Пятков. – М., 1976. – 256с.
1463663
  Гринберг Третья ученическая экскурсия в Крым / Гринберг. – Одесса : Типо-литография А. Соколовского, 1901. – 24 с.
1463664
  Шкловский В.Б. Третья фабрика / В.Б. Шкловский. – Москва, 1926. – 139с.
1463665
  Стахеев Б.Ф. Третья часть "Дзядов" Адама Мицкевича. : Автореф... канд.филол.наук: / Стахеев Б.Ф.; Ин-т славяноведения Акад.наук СССР. – М, 1958. – 19л.
1463666
  Анисов Л.М. Третьяков / Л.М. Анисов. – Москва : ИнтерДиалект + ; АМТ, 1998. – 336 с. – ISBN 5-89520-005-2
1463667
   Третьяков Дмитро Костянтинович // Видатні вчені Національної академії наук України : Особові архівні та рукописні фонди академіків і членів-кореспондентів у Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського (1918-1998) : путівник / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису, Ін-т архівознавства ; редкол.: О.С. Оніщенко (голова), В.Г. Врублевський, С.Г. Даневич [та ін.] ; [укладачі: О.С. Боляк, Т.І. Воронкова, С.Г. Даневич та ін.]. – Київ, 1998. – С. 237-238. – ISBN 966-02-0537-6
1463668
  Безрукова Д.Я. Третьяков и история создания его галереи / Д.Я. Безрукова. – Москва : Просвещение, 1970. – 104 с.
1463669
   Третьяков Сергій Федорович (1872-1918) : біобібліографічний покажчик наукових праць за 1895-1921 роки / Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. наукова сільськогосп. б-ка ; Полтавська держ. аграрна академія ; [уклад. : В.А. Вергунов, В.М. Самородов, Н.М. Опара ; наук. ред. В.А. Вергунов]. – Полтава : [Нац. академія аграрних наук України], 2011. – 136 с. : іл., фото. – (Серія "Біобібліографія вчених-аграріїв України" ; Кн. 44). – ISBN 978-966-2088-53-3
1463670
  Вергунов В.А. Третьяков Сергій Федорович (1872-1918) // Увічнені славетні імена та події аграрної історії України / В.А. Вергунов. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 94-97 : фото
1463671
  Чечина Т.И. Третьяковка - "собрание вечного чувства" // Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Международный Центр-Музей им.Н.К.Рериха. – Москва, 2006. – № 3. – С.268-272
1463672
   Третьяковская галерея. – М., 1957. – 15с.
1463673
   Третьяковская галерея. – М., 1963. – 13с.
1463674
   Третьяковская галерея. – М., 1964. – 14с.
1463675
   Третьяковская галерея. – М., 1966. – 110с.
1463676
   Третьяковская галерея. – М., 1968. – 20с.
1463677
   Третьяковская галерея. – М., 1969. – 54с.
1463678
   Третьяковская галерея. – М., 1972. – 16с.
1463679
   Третьяковская галерея. – Л., 1975. – 82с.
1463680
   Третьяковская галлерея. – М.-Л., 1939. – 40с.
1463681
  Бестужева-Лада Третьяковы. Имя собственное // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 2014. – № 12. – С. 4-15


  Известный московский преприниматель Павел Михайлович Третьяков передал в собственность городу Москве свою картинную галерею 12 сентября 1892 г. В статье рассказывается о династии Третьяковых.
1463682
  Каримов Б. Треугольная задача теории линейных диофантовых приближений : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Каримов Б.; АН УзССР, Объед. уч. сов. От-ния физ. мат. наук. – Ташкент, 1965. – 8л.
1463683
  Аларкон П.А. Треугольная шляпа : правдивая повесть о событии, воспетом в романсах и переданном здесь так, как оно произошло ; пер. с исп. / Педро Антонио де Аларкон. – Москва : Гослитиздат, 1955. – 103 с.
1463684
  Аларкон П.А. Треугольная шляпа : провдивая повесть о событии, воспетом в романсах и переданом здесь так, как оно произошло / П.А. Аларкон ; пер. с испанского Н. Томашевского. – Москва : Художественная литература, 1969. – 111 с.
1463685
  Аларкон Педро Антонио де Треугольная шляпа / Педро Антонио де Аларкон ; [вступ. ст., с. 5-22, и примеч. З. Плавскина ; ил. С. Бродского]. – Москва : Художественная литература, 1976. – 655 с. : 16 л. цв. ил. – В изд. также: Пепита Хименес / Хуан Валера. Донья Перфекта / Бенито Перес Гальдос. Кровь и песок / Висенте Бласко Ибаньес. – (Библиотека всемирной литературы ; Т. 65 ; Серия вторая. Литература XIX в.)
1463686
  Айвазян А.С. Треугольник : повести, рассказы : пер. с арм. / Агаси Айвазян ; [худож. А. Баяндур ; послесл. Н. Игруновой]. – Москва : Известия, 1983. – 415 с. – (Библиотека "Дружбы народов")


  Содерж.: Повести: Приключения сеньора Мартироса; Треугольник; Отец семейства; Удивленный, влюбленный, растерянный турист; Рассказы: Вывести Тифлиса; Тифлис; Вино и городовй; Наша часть реки; Дорога для лошадей; Путеводитель по Тифлису, 1912 год и др.
1463687
  Яновская Л.М. Треугольник Воланда : Монография / Л.М. Яновская. – Киев : Киевский университет, 1992. – 189с. – ISBN 5-11-001683-6
1463688
  Божаткин М.И. Треугольник Денеба / М.И. Божаткин. – Одесса, 1980. – 231с.
1463689
   Треугольник как он есть // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2014. – № 1. – С. 72-75 : фото
1463690
  Филитов А.М. Треугольник Москва - Вашингтон - Бонн в конце 60-х - начале 70-х гг. XX в. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории". – Москва, 2015. – № 12. – С. 98-113. – ISSN 0042-8779
1463691
  Успенский В.А. Треугольник Паскаля / В.А. Успенский. – Москва, 1966. – 36 с.
1463692
  Успенский В.А. Треугольник Паскаля / В.А. Успенский. – 2-е. – М., 1979. – 4 с.
1463693
  Терехов В. Треугольник США-Япония-Китай // Москва : журнал русской культуры / Союз писателей России ; Российский Фонд Мира ; Трудовой коллектив журнала "Москва". – Москва, 2014. – № 3. – С. 159-172. – ISSN 0131-2332


  США, Китай и Япония составляют треугольную конфигурацию ведущих региональных игроков, которые сегодня решающим образом влияют на характер изменения политической карты Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР).
1463694
  Баранов А.Ю. Треугольник США - РФ - КНР и ШОС // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 9 (626). – С. 57-59. – ISSN 0321-5075
1463695
  Кушнир И.А. Треугольник: Теория и задачи / И.А. Кушнир. – К., 1998. – 57с.
1463696
   Треугольные группы автоморфизмов : Автореф... канд .физ. мат.наук: / Житомирский В. Г,; Житомирский В. Г,; МВиССО РСФСР, Урал.ГУ. – Свердловск, 1963. – 10л. – Бібліогр.:с.10
1463697
  Бродский М.С. Треугольные и жордановы представления линейных операторов / М.С. Бродский. – Москва : Наука, 1969. – 288 с.
1463698
  Сыроид Ю.Б. Треугольные и триангулируемые дифференциальные системы. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Сыроид Ю.Б.; БГУ им. В.И.Ленина. – Минск, 1974. – 9л.
1463699
  Башкин В.А. Треугольные крылья в гиперзвуковом потоке / В.А. Башкин. – М, 1984. – 136 с.
1463700
  Красильников А.И. Треугольные письма.Книга о моих друзьях / А.И. Красильников. – Волгоград, 1970. – 96с.
1463701
  Альшанский Л.А. Треугольные произведения и многообразия представлений полугрупп : 01.01.06 ; Дис. ... канд. физ-мат. наук / Альшанский Л.А.; МВ и ССО Латв. ССР. Рижск. политех. ин-т им. А.Я. Пельше. – Киев, 1987. – 110 л. – Бібліогр. : л. 105-110
1463702
  Альшанский Леонид Абрамович Треугольные произведения и многообразия представлений полугрупп : Автореф. дис. ... канд. физико-мат. наук : 01.01.06 / Альшанский Леонид Абрамович ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1988. – 14 л.
1463703
  Кальюлайд Уно Эльмарович Треугольные произведения и стабильность представлений : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Кальюлайд Уно Эльмарович; АН Белорусской ССР. Ин-т математики. – Минск, 1979. – 14л.
1463704
  Смоляков Владимир Иванович Треугольные системы уравнений и их приложение к численным методам решения систем интегральных уравнений Вольтерра : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Смоляков Владимир Иванович; Одес. гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1973. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
1463705
  Государев Н.А. Треугольный человек / Н.А. Государев. – М, 1991. – 270с.
1463706
  Добржинский Г. Трехгорцы / Г. Добржинский. – Москва, 1935. – 284с.
1463707
  Брехт Б. Трехгрошовый роман / Б. Брехт. – М, 1937. – 408с.
1463708
  Брехт Б. Трехгрошовый роман / Бертольт Брехт ; пер. с нем. В. Стенича. – Москва-Л. : Гослитиздат, 1962. – 400 с.
1463709
  Брехт Б. Трехгрошовый роман / Б. Брехт. – М, 1984. – 430с.
1463710
  Ильин В.П. Трехдиагональные матрицы и их приложения / В.П. Ильин, Ю.И. Кузнецов. – Москва : Наука, 1985. – 207с.
1463711
  Хавкина Л.Б. Трехзначные авторские таблицы по методу Кеттера согласованные и соединенные с двухзначными : с прил. двухзнач. табл. для иностр. яз / Л.Б. Хавкина; Всес. книж. палата. – 3-е изд., перераб. – Москва : Всес. книж. палата, 1940. – 186 с.
1463712
  Хавкина Л.Б. Трехзначные авторские таблицы согласованные и соединенные с двухзначными / Л.Б. Хавкина; Под ред. [и с пояснит. материалами] Ю.В. Григорьева ; М-во культуры СССР. Главиздат. Всесоюз. книжная палата. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Изд-во Всесоюз. кн. палаты, 1954. – 167 с.
1463713
  Хавкина Л.Б. Трехзначные авторские таблицы, согасованные и соединенны с двухзначными / Л.Б. Хавкина; под ред. [и с пояснит. материалами] Ю.В. Григорьева ; М-во культуры СССР. Главиздат. Всесоюз. книжная палата. – 4-е изд., перераб. – Москва : Изд-во Всесоюз. книжной палаты, 1956. – 168 с.
1463714
  ХавкинаЛ.Б Трехзначные авторские таблицы, согласованные и соединенные с двузначными / ХавкинаЛ.Б. – М., 1961. – 180с.
1463715
  Хавкина Л.Б. Трехзначные авторские таблицы, согласованные и соединенные с двухзначными : с прил. двузначных таблиц для иностр. яз. / Л.Б. Хавкина ; под ред. Ю.В. Григорьева. – 6-е изд., испр. – Москва : Книга, 1965. – 180 с.
1463716
  Орлов С.В. Трехзначные таблицы логарифмов и тригонометрических функций / С.В. Орлов. – Москва, 1920. – 52 с.
1463717
  Ткаченко Игорь Михайлович Трехиндексные восприимчивости и многочастичные корреляции в жидкости : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Ткаченко Игорь Михайлович; МВ и ССО УССР. Одесск. гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1976. – 98л. – Бібліогр.:л.93-98
1463718
  Кузнецов А.С. Трехканальный осциллограф / А.С. Кузнецов. – Москва, 1981. – 72 с.
1463719
  Пригорницкий Ю.Г. Трехколесная лошадь / Ю.Г. Пригорницкий. – К, 1989. – 222с.
1463720
  Долгов С.Н. Трехколесный велосипед / С.Н. Долгов. – Ставрополь, 1987. – 237с.
1463721
  Шустер П. Трехколесный велосипед. / П. Шустер. – Бухарест, 1969. – 40с.
1463722
  Патакаускас Р.М. Трехкомпонентная система Na2SeO3--Na2 SeO4--H2O. : Автореф... Канд.хим.наук: 073 / Патакаускас Р.М.; Каунасский политехн.ин-т. – Каунас, 1969. – 21л.
1463723
  Годе Г.К. Трехкомпонентные системы с борной кислотой. / Г.К. Годе. – Рига, 1969. – 71с.
1463724
  Мохов И.И. Трехкомпонентный анализ сезонных особенностей взаимосвязи между явлениями Эль-Ниньо, североатлантическим колебанием и индийским муссоном / И.И. Мохов, Д.А. Смирнов // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2016. – № 12. – С. 18-32 : рис., табл. – Библиогр: 35 назв. – ISSN 0130-2906
1463725
  Коняхин И.А. Трехкоординатные оптические и оптико-электронные угломеры : Справочник / И.А. Коняхин, Э.Д. Панков. – Москва : Недра, 1991. – 224 с. – ISBN 5-247-02266-1
1463726
  Бахвалов В.Б. Трехкоординатный наземный радиолокатор с видеоимпульсным зондирующим сигналом // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 39. – С. 6-11


  У статті розглядається новий принцип побудови наземної маловисотної РЛС з надширокосмуговим відеоімпульсним зондувальним сигналом без несучої частоти. Запропоновано використовувати в РЛС двох однакових дзеркальних антен, рознесених по горизонталі і ...
1463727
   Трехламповый приемник с полным питанием от сети переменного тока. СИ 235. – Москва-Ленинград, 1936. – 28 с.
1463728
  Шайдаков Г.С. Трехлапая. / Г.С. Шайдаков. – Волгоград, 1982. – 47с.
1463729
  Козлов П.К. Трехлетнее путешествие (1899-1901 гг.) по Монголии и Тибету : экспедиции Императорского Русского Географического Общества / П.К. Козлов. – С.-Петербург : Типография Главного Управления Уделов, 1913. – VIII, 233 с.
1463730
   Трехлетний план развития народного хозяйства Венгрии. 1958-1960 гг.. – Будапешт, 1958. – 84с.
1463731
   Трехлетний план развития общественного колхозного и совхозного продуктивного животноводства (1949-1951 гг.). – Омск, 1949. – 56с.
1463732
   Трехлетний план развития общественного колхозного и совхозного продуктивного животноводства (1949-1951 гг.). – Курск : Курская правда, 1949. – 56 с.
1463733
  Мелков Г.А. Трехмагнонное расщепление в ферритах / Г.А. Мелков, В.Л. Гранкин // ФТТ, 1972. – №11
1463734
  Пасхалов Ю.М. Трехмарная теория развития электронно-фотонных ливней в неоднородной атмосфере. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 055 / Пасхалов Ю.М.; МГУ.Науч.-исслед.ин-т ядерн.физики. – М, 1972. – 14л.
1463735
  Пилипенко В.Н. Трехмерная временная миграция по исходным данным площадной сейсморазведки / В.Н. Пилипенко, А.О. Верпаховская, В.Б. Будкевич // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики ; глав. ред. В.И. Старостенко ; редкол.: В.Г. Бахмутов, Т.А. Белый, А.Б. Бобров [и др.]. – Киев, 2016. – Т. 38, № 1. – С. 43-56 : рис. – Библиогр.: с. 54-56. – ISSN 0203-3100
1463736
  Ширков Б.И. Трехмерная геоэлектрическая модель Голованевской шовной зоны Украинского щита / Б.И. Ширков, Т.К. Бурахович, А.Н. Кушнир // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики. – Киев, 2017. – Т. 39, № 1. – С. 41-60 : рис. – Библиогр.: с. 56-57, 58-60. – ISSN 0203-3100
1463737
  Бурахович Т.К. Трехмерная геоэлектрическая модель земной коры и верхней мантии западной части Украинского щита и его склонов / Т.К. Бурахович, С.Н. Кулик // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2009. – Т. 31, № 1. – С. 88-99 : Рис. – Бібліогр.: с. 98-99. – ISSN 0203-3100
1463738
  Аксиров М М. Трехмерная гиперплоская сеть : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Аксиров М.М,; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1966. – 7л.
1463739
  Иванов В.П. Трехмерная компьютерная графика / В.П. Иванов, А.С. Батраков. – Москва, 1995. – 224с.
1463740
  Иванов В.П. Трехмерная компьютерная графика / В.П. Иванов, А.С. Батраков; Под ред. Г.М. Полищука. – Москва : Радио и связь, 1995. – 224с. – ISBN 5-256-01204-5
1463741
  Орлюк М.И. Трехмерная магнитная модель Зеленогайского участка, перспективного на алмазы / М.И. Орлюк, М.И. Бакаржиева // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2008. – Т. 30, № 4. – С. 140-148 : Рис., табл. – Бібліогр.: 24 назви. – ISSN 0203-3100
1463742
  Бурахович Т.К. Трехмерная модель Кировоградской аномалии электропроводности / Т.К. Бурахович, С.Н. Кулик // Геофизический журнал : Международный журнал. – Киев, 2007. – Т. 29, № 1. – С. 45-55 : Рис. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 0203-3100
1463743
   Трехмерная плотностная модель земной корі и верхней мантии Ингульского мега блока Украинского щита / П.Я. Куприенко, И.Б. Макаренко, В.И. Старостенко, О.В. Легостаева // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2007. – Т. 29, № 2. – С. 17-41 : Рис., табл. – Бібліогр.: 53 назви. – ISSN 0203-3100
1463744
  Русаков О.М. Трехмерная плотностная модель земной коры западной окраины Антарктического полуострова / О.М. Русаков, И.Б. Макаренко, С.С. Чулков // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2007. – Т. 29, № 6. – С. 64-74 : Рис., табл. – Бібліогр.: с. 73-74. – ISSN 0203-3100
1463745
   Трехмерная плотностная модель земной коры и верхней мантии Днепровско-Донецкой впадины и Донбасса / П.Я. Куприенко, И.Б. Макаренко, В.И. Старостенко, О.В. Легостаева, А.С. Савченко // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2010. – Т. 32, № 6. – С. 175-214 : Рис. – Список літ.: с. 211-214. – ISSN 0203-3100
1463746
   Трехмерная плотностная модель земной коры и верхней мантии Украинского щита / П.Я. Куприенко, И.Б. Макаренко, В.И. Старостенко, О.В. Легостаева // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2007. – Т. 29, № 5. – С. 3-27 : Рис., табл. – Бібліогр.: с. 24-27. – ISSN 0203-3100
1463747
   Трехмерная Р-скоростная модель верхней мантии Западного Средиземноморья / И.В. Бугаенко, Л.А. Шумлянская, Л.Н. Заец, Т.А. Цветкова // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2012. – Т. 34, № 1. – С. 14-31 : рис. – Библиогр.: с. 30-31. – ISSN 0203-3100
1463748
  Гобаренко В.С. Трехмерная Р-скоростная модель литосферы Черного моря по данным локальной сейсмической томографии / В.С. Гобаренко, Т.П. Егорова // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2008. – Т. 30, № 5. – С. 161-177 : Рис. – Бібліогр.: 48 назв. – ISSN 0203-3100
1463749
   Трехмерная Р-скоростная модель мантии Черного моря и прилегающей территории / И.В. Бугаенко, Л.А. Шумлянская, Л.Н. Заец, Т.А. Цветкова // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2008. – Т. 30, № 5. – С. 145-160 : Рис., табл. – Бібліогр.: 28 назв. – ISSN 0203-3100
1463750
   Трехмерная Р-скоростная модель строения верхней мантии Индокитая и его окружения / Л.Н. Заец, Т.А. Цветкова, И.В. Бугаенко, Л.А. Шумлянская // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2009. – Т. 31, № 2. – С. 47-60 : Рис. – Бібліогр.: с. 59-60. – ISSN 0203-3100
1463751
  Михайлов А.М. Трехмерная реконструкция фагов Т2, Т6, ДД6 методом синтеза проектирующих функций. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.057 / Михайлов А.М.; АН СССР. Ин-т кристаллографии. – М., 1971. – 22л.
1463752
  Шумлянская Л.А. Трехмерная скоростная структура мантии территории Украины и нефтегазоносности / Л.А. Шумлянская, Л.Н. Заец, Т.А. Цветкова // Геофизический журнал : Международный журнал. – Киев, 2007. – Т. 29, № 1. – С. 122-130 : Рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 0203-3100
1463753
  Агзамов А. Трехмерная структура волн холода и некоторые вопросы изменений температуры в свободной атмосфере над Средней Азией : Автореф... канд. геогр.наук: 698 / Агзамов А.; Ташк. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1972. – 15л.
1463754
  Гузь Трехмерная теория устойчивости стержней, пластин и оболочек / А.Н. Гузь, И.Ю. Бабич. – К., 1980. – 168 с.
1463755
  Виноградов В.М. Трехмерная формулировка релятивисткой задачи трех тел. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 2-5700 / Виноградов В.М.; Объединен. ин-т ядерных исслед. – Дубна, 1971. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
1463756
  Бержерон Тур Трехмерно-связный синоптический анализ / Бержерон Тур; Под ред. С.П.Хромова. – Пер. с немецкого. – Москва
Ч.2 : Динамика и термодинамика фронтов и фронтальных возмущений. – 1934. – 192с.
1463757
  Койман Л.И. Трехмерное гравитационное моделирование при решении задач разведочной геофизики. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: 04.00.12 / Койман Л.И.; АН УССР. – К, 1983. – 23л.
1463758
  Ганницкий А.И. Трехмерное движение газоразрядной плазмы в электрическом и магнитном полях : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 024 / Ганницкий А.И. ; АН СССР, Физ.-техн. ин-т им. А.Ф. Иоффе. – Ленинград, 1969. – 13 с.
1463759
  Смирнов Л.Е. Трехмерное картографирование : монография / Ленинградский ордена Ленина и ордена трудового красного знамени гос. ун-т им. А.А. Жданова ; Л.Е. Смирнов. – Ленинград : Ленинградский университет, 1982. – 104 с.
1463760
  Васецкий Ю.М. Трехмерное квазистационарное электромагнитное поле тока, протекающего вблизи электропроводного тела = Three-dimensional quasi-stationary electromagnetic field of the current near conducting body / Ю.М. Васецкий ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т электродинамики. – Киев : [б. и.], 2019. – 211, [1] с. : ил., табл. – Парал. тит. л. англ. – Библиогр.: с. 205-211. – ISBN 978-617-7457-84-7
1463761
  Пилипенко В.Н. Трехмерное моделирование временного поля лучевым и конечно-разностным методами для решения задач сейсмологии / В.Н. Пилипенко, А.О. Верпаховская // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2019. – Т. 41, № 5. – С. 3-26 : рис., табл. – Библиогр.: с. 25-26. – ISSN 0203-3100
1463762
   Трехмерное подмножество языка гимап. – Минск, 1987. – 122с.
1463763
  Шурина Э.П. Трехмерное численное моделирование электромагнитных полей / Э.П. Шурина, М.И. Эпов, О.В. Нечаев // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2009. – Т. 31, № 4. – С. 158-162 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0203-3100
1463764
  Исковский В.А. Трехмерные алгебраические многообразования, близкие к рациональным. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: 01.01.06 / Исковский В.А.; МГУ. – л.
1463765
  Янушаускас А.И. Трехмерные аналоги конформных отображений / А.И. Янушаускас. – Новосибирск, 1982. – 173 с.
1463766
  Иомудов Ш. Трехмерные вихревые потоки, соответствующие аналитическим функциям. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Иомудов Ш.; АН КиргССР. Объед. учен. совет Отд. естеств. и техн. наук. – Фрунзе, 1964. – 17л.
1463767
   Трехмерные задачи математической теории упругости и термоупругости. – 2-е перераб. и доп. изд. – М., 1976. – 663с.
1463768
  Жиров В.Е. Трехмерные задачи связанной электроупругости для плит : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.02.04 / Жиров В. Е.; МВ и ССО РСФСР, Рост.ГУ. – Ростов -на-Дону, 1979. – 17л.
1463769
  Шевелев Ю.Д. Трехмерные задачи теории ламинарного пограничного слоя. / Ю.Д. Шевелев. – М, 1977. – 224с.
1463770
  Подильчук Ю.Н. Трехмерные задачи теории упругости / Ю.Н. Подильчук. – К, 1979. – 240с.
1463771
   Трехмерные турбулентные пограничные слои. – Москва : Мир, 1985. – 384 с.
1463772
  Непримеров Н.Н. Трехмерный анализ нефтеотдачи охлажденных пластов / Н.Н. Непримеров. – Казань, 1978. – 213с.
1463773
  Барынин В.А. Трехмерный хронометрически инвариантный двухметрический формализм в теории гравитации : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 041 / Барынин В.А.; Ун-т дружбы народов им. Патриса Лумумбы. – М., 1971. – 16л.
1463774
  Левидова В.И. Трехминутный разговор / В.И. Левидова. – Л.-М., 1959. – 90с.
1463775
  Ярославский Е. Трехсвятительская богородица Мария / Е. Ярославский. – Москва : Изд-во ВЦИК Советов Р., С., Кр. и К. депутатов, 1919. – 16 с.
1463776
   Трехсвятительская церковь в Харькове : Сведения,мысли,информация по истории и архитектуре / И. Лизан, В.Е. Новгородов, А.Ю. Лейбфрейд, О.И. Денисенко. – Харків, 1999. – 88с. – ISBN 966-95715-0-2
1463777
  Бойко М.Д. Трехсотлетие воссоединения Украины с Россией / М.Д. Бойко. – Киев, 1954. – 40с.
1463778
   Трехсотлетие воссоединения Украины с Россией. – Москва, 1954. – 252с.
1463779
   Трехсотлетие Державному Дому Романовых: 1613-1913. – С.-Петербург : Народное изд. Е. В. Богдановича, 1913. – 144с. – Кн.нап.: рос. стар. орф
1463780
   Трехсотлетие Дома Романовых. 1613-1913 : Исторические очерки с 124 иллюстрациями. – Репринт. воспроизвед. юбил. изд. 1913 г. – Москва : Современник, 1991. – 301с. – Воспроизвед. с изд.: Москва: Изд. тов. А.М.Остроумова, !913. – ISBN 5-270-01445-9
1463781
   Трехсотлетие со дня снятия осады Троице-Сергиевской лавры. – Киев : Тип. С.В. Кульженко, 1910. – 59 с. : ил.
1463782
  Писарев С.И. Трехсотлетие Терского казачьего войска 1577-1877 : Ко дню юбилейного празднования / сост. С. Писарев // Князь А.М. Курбский / З.З. Опоков. – Киев : В унив. тип., 1872. – 2, VIII, 52, 16 с.
1463783
  Дуглас У.О. Трехсотлетняя война / У.О. Дуглас. – М, 1975. – 240с.
1463784
  Кузнецова М.В. Трехсторонний Форум "Диалог по Гибралтару" // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2010. – № 10. – С. 38-53. – ISSN 044-748Х


  К вопросу о механизмах решения проблемы Гибралтара в испанско-британских отношениях.
1463785
  Овчаренко В.П. Трехуровенная схема прогноза поля давления с учетом эффектов фронтогенеза : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 051 / Овчаренко В.П.; Ташк. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1969. – 13л.
1463786
  Коляндр Исаак Львович Трехфазно-двухфазные и полупроводниковые преобразователи частоты для электротехнологии и электропривода : Автореф... канд. техн.наук: 05.09.12 / Коляндр Исаак Львович; Харьковский политехнич. ин-т им. В.И.Ленина. – Харьков, 1985. – 22л.
1463787
   Трехфазное автоматическое повторное включение линий электропередачи с двухсторонним питанием. – М.-Л., 1950. – 48с.
1463788
  Толстов Ю.Г. Трехфазные силовые полупроводниковые выпрямители, управляемые дросселями насыщения / Ю.Г. Толстов, Г.П. Мосткова, Ф.И. Ковалев. – Москва : Академии наук СССР, 1963. – 174 с.
1463789
  Кукарина Л.В. Трехфазные экстракционные системы лантаноидов с диантипирилментаном и их применение в анализе. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.02 / Кукарина Л.В.; Горьк.гос.ун-т. – Горький, 1981. – 16л.
1463790
  Стрижевский Л В. Трехфотонное рассеяние света в изотропной среде / Л В. Стрижевский, В.М. Клименко. – 244-253с.
1463791
  Межелайтис Э. Трехцветное дерево : стихотворения и поэмы / Э. Межелайтис. – Москва : Советский писатель, 1985. – 286 с.
1463792
  Поликарпов А.А. Трехчастная типология толковых словарей С.И. Ожегова в системной перспективе / А.А. Поликарпов, Крусате М. Руис-Соррилья // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – C. 7-34. – (Филология ; № 5). – ISSN 0201-7385
1463793
  Азизова Азизахан Ахмедова Трехчастные сложные смешанные предложения в древнеанглийском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Азизова Азизахан Ахмедова; М-во просвещения РСФСР. Ленинградский гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. Каф-ра английской филол. – Л., 1974. – 26л.
1463794
  Поцелуевский Е.А. Трехчленная определительная конструкция в туркменском языке и ее модификации. : Автореф... канд. филолог.наук: / Поцелуевский Е.А.; Ин-т вост. яз. при МГУ им. М.В.Ломоносова. – М,, 1964. – 23л.
1463795
  Шмитц Э. Трехчленные циклы с двумя гетероатомами / Э. Шмитц. – М., 1970. – 254с.
1463796
  Месхишвили М.Л. Трехэлементное глагольное словосочетание в современном английском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.663 / Месхишвили М.Л.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1972. – 29л.
1463797
  Крутиков Ю.А. Трехэлементные глагольные словосочетания в современном английском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: / Крутиков Ю.А.; Военный ин-тут иностран. яз. – М., 1956. – 20л.
1463798
  Сенюк А.С. Треш -ТБ крізь призму українських етичних стандартів мас-медіа // Інформаційне суспільство / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 4. – С. 42-45


  У статті аналізується програмне наповнення сучасного телебачення, вплив так званого "треш-ТБ" на суспільство, а також подаються етичні норми, якими мають керуватися представники мас-медіа під час створення та транслювання розважальних і кримінальних ...
1463799
  Брайдич І. Трешнєвські ночі. Дві історії з минулих часів / з хорватської переклала Ірина Маркова // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт". – Київ, 2016. – № 9/10 (1053/1054). – С. 123-177. – ISSN 0320-8370
1463800
  Шумилов И.Л. Трещина / И.Л. Шумилов. – Барнаул, 1960. – 111с.
1463801
  Михайлов С.Г. Трещина / С.Г. Михайлов. – Москва, 1991. – 157с.
1463802
  Пэк А.В. Трещинная тектоника и структурный анализ / А.В. Пэк. – Москва;Ленинград : АН СССР, 1939. – 152с.
1463803
  Невский В.А. Трещинная тектоника рудных полей и месторождений / В.А. Невский. – Москва : Недра, 1979. – 223с.
1463804
  Шеремет С.И. Трещинная тектоника Слюдянского флогопитоносного поля (Юго-Западнгое Прибайкалье) : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Шеремет С.И.; Иркут.ГУ, АН СССР, Сиб. отд. Ин-т земной коры. – Иркутск, 1964. – 19л.
1463805
  Корчемагин В.а. Трещинная тектоника, механизм и история развития структуры Никитовсого руднгого поля : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Корчемагин В.а.; Дон. политехн. ин-т. – Донецк, 1970. – 20л.
1463806
  Хейнсалу Ю.Х. Трещиноватость в районе сланцевых шахт Эстонии и геофизические методы ее исследования / Ю.Х. Хейнсалу. – Таллин, 1975. – 116с.
1463807
  Копыстянский Р.С. Трещиноватость горных пород и ее значение в нефтегазовой геологии (на примере Карпатского региона) / Р.С. Копыстянский. – Киев : Наукова думка, 1978. – 215с.
1463808
  Воробьев Валенктин Николаевич Трещиноватость и ее влияние на коллекторские свойства нижнепалеозойских отложений Канско-Тасеевской впадины : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Воробьев Валенктин Николаевич; Томск. политехн. ин-т им. С.М.Кирова. – Томск, 1967. – 21л.
1463809
  Павлова Н.Н. Трещиноватость и разрушение горных пород / Н.Н. Павлова. – Москва : Наука, 1970. – 96с.
1463810
  Рац М.В. Трещиноватость и свойства трещиноватых горных пород. / М.В. Рац, С.Н. Чернышев. – М., 1970. – 160с.
1463811
  Багринцева К.И. Трещиноватость осадочных пород / К.И. Багринцева. – Москва : Недра, 1982. – 241 с. : ил. – Библиогр.: с. 235-236
1463812
   Трещиноватость пещер Подолии в аспекте ротационных и тектонических причин образования / В.В. Покалюк, А.А. Аронский, Н.В. Шафранская, А.А. Матошко // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2012. – Т. 34, № 6. – С. 101-112 : рис. – Библиогр.: с. 112. – ISSN 0203-3100
1463813
  Аммосов И.И. Трещиноватость углей / И.И. Аммосов, И.В. Еремин ; Акад. наук СССР, Ин-т геологии и разработки горючих ископаемых. – Москва : Издательство Академии наук СССР, 1960. – 111 с. : ил. – Библиогр.: с. 108-109
1463814
  Доброгорский Н.А. Трещиноватость углей Павлоградско-Петропавловского района Западного Донбасса. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: 135 / Доброгорский Н.А.; Днепропетр.горный ин-т. – Днепропетровск, 1968. – 17л.
1463815
  Калганов Петр Федотович Трещиноватость угленосных отложений Кузнецкого бассейна и ее влияние на разведку и эксплуатацию каменоугольных месторождений (на примере юго-западной и южной части Кузбасса) : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 04.135, 04.00.18 / Калганов Петр Федотович; МВ и ССО РСФСР. Ленингр. горн. ин-т. – Л., 1974. – 32л.
1463816
  Когут Н.С. Трещиностойкость конструкционных материалов / Н.С. Когут. – Львов, 1986. – 158с.
1463817
  Дроздовский Б.А. Трещиностойкость титановых сплавов. / Б.А. Дроздовский. – М., 1983. – 192с.
1463818
  Чернышев С.Н. Трещины горных пород / С.Н. Чернышев. – Москва : Наука, 1983. – 240с.
1463819
   Тржецевський Антон Антонович (1870-1922) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 483. – ISBN 978-966-439-754-1
1463820
  Райхель Ю. Три - "за" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 20 травня (№ 89). – С. 9


  Під час реформування української армії слід використовувати досвід Ізраїлю.
1463821
  Бирюков В.А. Три "загадки" раннего маржинализма // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 6 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2005. – С.3-36. – (Экономика ; № 5). – ISSN 0201-7385
1463822
  Голов В.П. Три "кита" русской географической науки (К 100-летию со дня рождения И.П.Герасимова, К.К.Маркова и К.А.Салищева) : География. Люди науки / В.П. Голов, Т.С. Лукьянова // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2005. – № 4. – С. 26-34. – Бібліогр. 3 назви. – ISSN 0016-7207
1463823
  Стахов А.П. Три "ключевые" проблемы математики на этапе ее зарождения и "Математика Гармонии»" как альтернативное направление в развитии математической науки // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження : науковий збірник / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2007. – Вип. 17/18. – С. 274-322
1463824
  Гундорова Т. Три "Лаокоони": Теорія інтемедій від Лесінга до авангарду // Література на полі медій : колект. монографія на пошану 90-річчя акад. НАН України Д.С. Наливайка : [зб. наук. праць від. теорії літ. та компаративістики Ін-ту літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України] / НАН України, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка ; [упоряд.: О.В. Брайка ; за наук. ред. Т.І. Гундорової та Г.М. Сиваченко]. – Дніпро : Акцент ПП, 2019. – С. 37-65. – ISBN 978-966-921-243-6


  "У статті аналізуються ключові питання теорії інтертекстуальності - семіотична і рецептивна природа інтермедійності, питання матеріальних носіїв медій, конфузія і дифузія медій. Зокрема в центрі уваги є рецепція і полеміка навколо трактату Лессінга ...
1463825
  Іоненко Д.А. Три "обличчя" влади громадянського суспільства // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 51. – С. 139-147
1463826
  Рева Леся Три "П" (Праця, Правда, Пісня) Василя Скрипки // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 1. – С. 51-52
1463827
   Три "поверхи" інтересу до філософії, або Як вдовольнити "запит на сенс"? / С. Пролеєв, О. Хома, А. Баумейстер, Л. Івшина // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 30 листопада - 1 грудня (№ 218/219). – С. 14-15


  Про це дискутували в редакції "Дня" філософи С. Пролеєв, О. Хома, А. Баумейстер і Л. Івшина.
1463828
  Міфтахов Б. Три "С" європейського студента // Київський університет. – Київ, 2016. – Лютий (№ 2). – С. 5


  Навчання заради знань, а не заради диплому – це перше, що відрізняє вищу школу в Німеччині. Пояснити цей феномен можна за допомогою трьох «с» – свобода, системність, свідомість.
1463829
  Долгочуб А.Ю. Три "хвороби" сучасності та ідеал "автентичності" (за Чарльзом Тейлором): український контекст // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 1. – С. 120-122
1463830
   Три австралийские повести : Сборник. – Москва : Радуга, 1985. – 288с.
1463831
  Давыдов Ю.В. Три адмирала / Ю.В. Давыдов. – Москва : Патриот, 1991. – 604с.
1463832
  Рейнус Л.М. Три адреса Ф.М.Достоевского. / Л.М. Рейнус. – Л., 1985. – 80 с.
1463833
  Зыков И.М. Три аксиомы / И.М. Зыков. – М., 1966. – 349с.
1463834
  Ляшенко Е. Три Альперта: фотолетопись трех эпох // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 10. – С. 22


  В Херсоне существует 160-летняя династия Альпертов - единственная династия фотожурналистов.
1463835
   Три апельсина. – Л., 1960. – 225с.
1463836
   Три апельсина. Итальянские народные сказки. – Л., 1960. – 225с.
1463837
   Три арабских лирика. – Алма-Ата, 1976. – 143с.
1463838
  Заброварний С. Три арешти Івана Франка. До сторіччя смерті Каменяра // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2016. – 31 липня (№ 31). – С. 9. – ISSN 0027-8254


  Перший арешт 1877 року. Другий арешт 1880 року. Третій арешт 1889 року.
1463839
  Гилязов А.М. Три аршина земли : повести / А.М. Гилязов. – Москва : Советская Россия, 1966. – 94 с.
1463840
  Гилязов А.М. Три аршина земли : повести / А.М. Гилязов; пер. с татар. – Москва : Советский писатель, 1987. – 447 с.
1463841
  Кедров Б.М. Три аспекта атомистики / Б.М. Кедров. – М, 1969. – 294с.
1463842
  Кедров Б.М. Три аспекта атомистики / Б.М. Кедров. – М, 1969. – 318с.
1463843
  Винокуров В.Н. Три аспекта понимания объекта преступления // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2010. – № 3 (290). – С. 112-122. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039


  В статье рассматриваются аспекты такого сложного и многогранного понятия, как "объект преступления". По мнению автора, объект преступления следует рассматривать в ценностном аспекте - как объект уголовно-правовой охраны, в правовом - как элемент ...
1463844
  Цимбалій І.П. Три аспекти розуміння свободи у філософії польського романтизму // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 1. – С. 193-195
1463845
  Рахманний Р. Три аспекти України на трьох конференціях // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: Д.В. Кислиця, О.Г. Коновал, П.І. Маляр [та ін.]. – Toronto, 1974. – Рік 25, ч. 299, грудень : грудень. – С. 25


  Міжнародні конференції у трьох різних центрах Канади: Міжнародна конференція з питань слов"янознавства і Східної Європи в Банфі, Одинадцятий конгрес українців Канади у Вінніпегзі і Міжнародна конференція з питань сучасної України в Гамільтоні.
1463846
  Іваненко О.Д. Три бажання : казки, оповідання / О.Д. Іваненко; передм. В. А. Костюченка ; худож. В. Євдокименко. – Київ : Веселка, 1986. – 272 с.
1463847
  Мери Л. Три байдарки в зеленом океане / Л. Мери; пер. с эст. – Москва : Молодая гвардия, 1963. – 237 с.
1463848
  Шиманский М.Н. Три березки у огня. / М.Н. Шиманский. – М., 1989. – 189с.
1463849
  Кончак Э. Три березы. / Э. Кончак. – Алма-Ата, 1980. – 94с.
1463850
  Нехода І.І. Три берізки : Поезії / І.І. Нехода. – Київ : Дніпро, 1966. – 192с.
1463851
  Дроздовський Дмитро Три бесіди, які можуть змінити світ / розмови вів Д. Дроздовський // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 179-186. – ISSN 0320 - 8370
1463852
  Батров А.М. Три бескозырки : новеллы : для сред. школьного возраста / Александр Батров ; худож. А.Б. Жуковский. – Киев : Веселка, 1976. – 240 с. : ил.
1463853
  Батров А.М. Три бескозырки : повесть и новеллы, для сред. школьного возраста / А.М. Батров. – Киев : Веселка, 1981. – 320 с.
1463854
  Даррелл Д. Три билета до Эдвенчер / Д. Даррелл. – М, 1969. – 175с.
1463855
  Даррелл Д. Три билета до Эдвенчер / Д. Даррелл. – М, 1974. – 327с.
1463856
  Даррелл Д. Три билета до Эдвенчер / Д. Даррелл. – М, 1978. – 359с.
1463857
  Даррелл Д. Три билета до Эдвенчер / Д. Даррелл. – М, 1980. – 360с.
1463858
  Ольден-Уард М. Три биографии: Томас Карлейн, Джон Рескин, Лев Толстой / М. Ольден-Уард ; пер. с англ. И.С. Дурново (May Alden-Ward: "The prophets of the XIX century"). – Москва : Изд. книгопрод. М.В. Клюкина, 1900. – [2], 160 с., 3 л. портр.
1463859
  Дорошко П.О. Три богатирі : шахтарська повість / П.О. Дорошко. – Київ : Молодь, 1959. – 88 с.
1463860
   Три богатыря. – М., 1967. – 128с.
1463861
  Антонов С.П. Три богатыря : рассказы и повести / С.П. Антонов ; ил. Т.И. Алексеева. – Москва : Советская Россия, 1973. – 411с. : ил.
1463862
   Три богатыря. – М., 1977. – 135с.
1463863
   Три богатыря. – Саратов, 1982. – 200с.
1463864
  Сельвинский И.Л. Три богатыря : Эпопея / И.Л. Сельвинский. – Москва : Советский писатель, 1990. – 252с.
1463865
  Медведкин Э.Ф. Три брата-акробата / Э.Ф. Медведкин. – Алма-Ата, 1973. – 80с.
1463866
  Гордон И.З. Три брата : повести и рассказы / Илья Гордон ; пер. с евр. – Москва : Гослитиздат, 1962. – 463 с.
1463867
  Гордон И.З. Три брата : роман / Илья Гордон ; пер. с евр. В.Дивинской и Б.Лейтина. – Москва : Художественная литература, 1975. – 414 с.
1463868
  Ермаков Д. Три брата : проза: повесть // Наш современник : журнал писателей России : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Союз писателей России ; ООО "ИПО писателей" ; Международный фонд славянской письменности и культуры. – Москва, 2012. – № 9. – С. 9-40. – ISSN 0027-8238
1463869
  Самойлов И.И. Три Брата. / И.И. Самойлов. – Ю.-Сахалинск, 1963. – 191с.
1463870
   Три брати і Шах-дівиця. – К., 1976. – 16с.
1463871
  Юрків В. Три брати, або лемки, бойки та гуцули : етнографічна поема / Василь Юрків. – Стрий : Опришки, 2009. – 104 с.
1463872
   Три бриллианта от самурая : автодор // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2010. – № 2. – С. 70-74 : Фото
1463873
  Фучик Ю. Три буквы из ящика радиста / Ю. Фучик, Б. Силова. – Л, 1962. – 20с.
1463874
  Лисак-Тивонюк Три букети зілля : збірка нарисів і оповідань / Леся Лисак-Тивонюк. – Репр. вид. – Київ : Центр учбової літератури, 2021. – 299, [3] с. : іл. – ISBN 978-611-01-2096-8
1463875
  Тагиров Т. Три буранных дня : повести и рассказы / Тагир Тагиров ;. – Москва : Советская Россия, 1987. – 254 с.
1463876
  Голомолзин Евгений Три в одном : Нравы // Всемирный следопыт : ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 22 : Швейцария. – С. 68-73 : Фото
1463877
  Савельев Владимир Три в одном: лыжи, шоу Ганнибала и термальные ванны : Destinations // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 1. – С. 70 : Фото
1463878
  Кон И.С. Три в одном: сексуальная, гендерная и семейная революции // Журнал социологии и социальной антропологии / С-П.гос.ун. Ф-т социологии; Соц.ин-т РАН; Соц. об-во им. Ковалевского М.М. – Санкт-Петербург, 2011. – Т. 14, № 1 (54). – С. 51-65. – ISSN 1029-8053
1463879
  Немирич С. Три в одному. Надаючи громадянство, Росія тестує Зеленського, зміцнює свої позиції в Донбасі і готує правові підстави для воєнного сценарію // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 26 квітня - 10 травня (№ 16). – С. 3


  "За три дні після президентських виборів в Україні відбулася подія, яка була очікуваною, бо про неї говорили вже досить давно. Президент РФ В. Путін 24 квітня 2019 року підписав "Указ про визначення в гуманітарних цілях категорій осіб, що мають право ...
1463880
  Божко С. Три вавилонські отроки в живописі Софійського собору в Києві // Наукові записки НаУКМА : науковий журнал : щорічник / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2020. – C. 29-35. – (Історія і теорія культури ; т. 3). – ISSN 2617-8907
1463881
  Цибульський П.Д. Три вдовиці : оповідання / П.Д. Цибульський. – Ужгород : Карпати, 1960. – 136 с.
1463882
  Вілінов Ю. Три вежі на кордоні цивілізацій. З ненадрукованої книги "Запропалі віки України" / Ю. Вілінов, В. Ільїнський, С. Шишков // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 5-11квітня (№ 14). – С. 12-13
1463883
  Благой Д.Д. Три века / Д.Д. Благой. – Москва, 1933. – 377с.
1463884
   Три века : Россия от Смуты до нашего времени : ист. сб. : [в 6 т.]. – [Репринт. изд.]. – Москва : Патриот
[Т. 2]. – 1991. – 283, [2] с. : ил.
1463885
  Кириченко Е.И. Три века искусства Латинской Америки. Конец XV-- первая четверть XIX в. / Е.И. Кириченко. – Москва, 1972. – 143с.
1463886
  Белоус Н. Три века киевской геральдики. Из истории городских печатей и гербов конца XV - XVIII в. / Н. Белоус, О. Однороженко // Антиквар : журнал об антиквариате и коллекционировании / ООО "Изд. дом "Антиквар" ; глав. ред. А. Шерман. – Киев, 2012. – № 5 (63), май : Символика старинных вольностей. – С. 56-67
1463887
  Гринвальд Я.Б. Три века Московской сцены / Я.Б. Гринвальд. – М., 1949. – 356с.
1463888
  Душечкина Е. Три века русской елки // Наука и жизнь : научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2007. – № 12


  Історія зеленої ялинки на новий рік
1463889
  Душечкина Е. Три века русской елки // Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2008. – № 1


  Історія ялинки в Росії
1463890
   Три века русской поэзии. – М., 1968. – 854с.
1463891
   Три века русской поэзии. – 2-е изд., доп. – Москва, 1979. – 863с.
1463892
   Три века русской поэзии. – 3-е изд. – М., 1986. – 750с.
1463893
  Моров А.Г. Три века русской сцены / А.Г. Моров. – Москва : Просвещение
Кн. 1 : От истоков до Великого Октября. – 1978. – 319 с.
1463894
  Моров А.Г. Три века русской сцены. / А.Г. Моров. – Москва : Просвещение
Кн.2. – 1984. – 336 с.
1463895
  Бельченко С.В. Три века юности / С.В. Бельченко. – Изд. 2-е. – М., 1988. – 189с.
1463896
  Смоляницкий С.В. Три века Яна Амоса Коменского / С.В. Смоляницкий. – М., 1987. – 207с.
1463897
   Три века. Россия от Смуты до нашего времени : [В 6 т.]. – [Репринт. изд.]. – Москва : Патриот
[Т. 1] : XVII век. Первая половина. – 1991. – 283, [2] с. : ил.
1463898
   Три века: Россия от Смуты до нашего времени : исторический сборник под ред. [и с предисл.] В.В. Каллаша : [В 6 т.]. – Москва : Изд. и тип. Т-ва И.Д. Сытина
[Т. 4] : XVII век. Вторая половина. – 1913. – [4], 292 с., 28 л. ил., портр., факс. : ил : ил., портр., факс.


  Ред., авт. преисл.: Каллаш, Владимир Владимирович
1463899
   Три века: Россия от Смуты до нашего времени : исторический сборник под ред. [и с предисл.] В.В. Каллаша : [В 6 т.]. – Москва : Изд. и тип. Т-ва И.Д. Сытина
[Т. 45 : XIX век. Первая половина. – 1913. – 4], 296 с., 34 л. ил., портр., факс. : ил : ил., портр., факс.


  Ред., авт. преисл.: Каллаш, Владимир Владимирович
1463900
   Три великих венгерских поэта: Янош Арань. 1817-1882. - Эндре Ади. 1877-1919. - Аттила Йожеф. 1903-1937. – Будапешт, 1952. – 52 с.
1463901
  Корсунская В.М. Три великих жизни / В.М. Корсунская. – Ленинград : Детская литература, 1968. – 704 с.
1463902
   Три великих сказания древней Индии. – М., 1978. – 576с.
1463903
  Шнайдер А.П. Три Венеры / А.П. Шнайдер. – Одесса, 1971. – 160с.
1463904
  Хорунжий А.М. Три верби : повість / А.М. Хорунжий. – Київ : Радянський письменник, 1964. – 89 с.
1463905
  Хорунжий А.М. Три верби : повісті / А.М. Хорунжий. – Київ : Дніпро, 1965. – 353 с.
1463906
  Хорунжий А.М. Три верби : повісті та оповідання / А.М. Хорунжий. – Киев : Дніпро, 1975. – 392 с.
1463907
  Хорунжий А.М. Три вербы : повести и рассказы ; авт. пер. с укр. / А.М. Хорунжий; Анатолий Хоружний. – Москва : Советский писатель, 1976. – 208 с.
1463908
  Атаров Н.С. Три версты березовой аллеи / Атаров Н.С. ; ил.: Ю. Васильев. – Москва : Известия, 1971. – 207 с. : ил.
1463909
  Козлов В.Ф. Три версты с гаком. Роман. -- Я спешу за счастьем. Повесть / В.Ф. Козлов. – Москва : Советская Россия, 1971. – 480 с. – (Романы, повести, рассказы)
1463910
  Ясень М. Три вершини Олеся Волі // Дивосвіт : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 2012. – № 4 (44). – С. 25-26
1463911
  Шведов С.М. Три весенних срока. / С.М. Шведов. – Минск, 1985. – 238с.
1463912
  Головков А.Л. Три весны / А.Л. Головков. – Москва, 1980. – 78с.
1463913
  Шуртаков С.И. Три весны в одном году. / С.И. Шуртаков. – М, 1968. – 220с.
1463914
  Чмыхало А.И. Три весны. / А.И. Чмыхало. – Красноярск, 1969. – 379с.
1463915
  Бубнова О. Три ветлы над прудом / О. Бубнова. – Воронеж, 1968. – 160с.
1463916
  Ларионов С.С. Три ветра : роман / Сергей Ларионов; пер. с мокша-мордов. В.Авдеева. – Москва : Современник, 1973. – 329 с.
1463917
  Петров В.С. Три ветра / В.С. Петров. – Ростов -на-Дону, 1980. – 31с.
1463918
  Михалков С.В. Три ветра / С.В. Михалков. – Москва, 1985. – 125с.
1463919
  Левин Г.Д. Три взгляда на природу теоретического и эмпирического знания // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 2. – С. 104-114. – ISSN 0042-8744
1463920
  Харкевич В. Три види живлення порових і тріщинних колекторів підземних вод Львівщини // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 125-136 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – (Серія геологічна ; вип. 30). – ISSN 2078-6425
1463921
  Саєнко Н. Три виміри Василя Кричевського // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2015. – 26 серпня - 1 вересня (№ 34). – С. 12
1463922
  Бураковський І. Три виміри зовнішньоекономічної політики України в епоху глобалізації: інституційно-технологічні підходи // Україна - НАТО : науковий журнал / ДП "НВЦ" "Євроатлантикінформ". – Київ, 2007. – № 6. – С. 60-68.
1463923
  Меламед М. Три виміри національної економіки. Історичний портрет українського ВВП : проблеми макроекономіки // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1997. – № 5. – С. 24- 34 : Табл., рис.
1463924
  Коваленко О. Три виміри педагогіки життя Івана Прокопенка / О. Коваленко // Університет : Історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2006. – № 3. – С. 87-92


  Ректор Харківського ун-ту
1463925
  Фортунатов А.Ф. Три вирши / А.Ф. Фортунатов. – Москва, 1914
1463926
   Три виші отримали керівників // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 23 січня (№ 4)


  Міністр МОНМС Дмитро Табачник підписав контракти з керівниками ВНЗ, кандидатури яких рекомендували трудові колективи: на посаду ректора"Харківський політехнічний інститут" обійме д.т.н., професор Леонід Товажнянський, Національний університет" ...
1463927
  Бенцони Ж. Три властелина ночи. Нравы дам высшего света / Ж. Бенцони. – Харьков, 1994. – 336с.
1463928
  Рюриков Ю.Б. Три влечения / Ю.Б. Рюриков. – Москва : Искусство, 1967. – 208 с.
1463929
  Рюриков Ю.Б. Три влечения / Ю.Б. Рюриков. – Москва : Искусство, 1968. – 240 с.
1463930
  Рюриков Ю.Б. Три влечения / Ю.Б. Рюриков. – Кемерово : Книжное издательство, 1984. – 256 с.
1463931
  Рюриков Ю.Б. Три влечения / Ю.Б. Рюриков. – К., 1986. – 270с.
1463932
  Рюриков Ю.Б. Три влечения : любовь,ее вчерф, сегодня и завтра / Рюриков Ю.Б. – Барнаул : Алтайское кн. изд-во, 1988. – 319 с. – (О тебе и обо мне : цикл книг о любви)
1463933
  Сикорский И.А. Три возраста [человеческой жизни] : (Психологический очерк, посвященный юношам и старцам) / И.А. Сикорский. – Киев : Тип. С.В. Кушнерев и К°, Киевск. отд-ние, 1901. – 19 с.
1463934
  Пикуль В.С. Три возраста Окини-сан / В.С. Пикуль. – М, 1984. – 385с.
1463935
  Пикуль В.С. Три возраста Окини-сан / В.С. Пикуль. – М, 1985. – 385с.
1463936
  Пикуль В.С. Три возраста Окини-сан / В.С. Пикуль. – Калининград, 1986. – 699с.
1463937
  Пикуль В.С. Три возраста Окини-сан / В.С. Пикуль. – Ашхабад, 1989. – 446с.
1463938
  Пикуль В.С. Три возраста Окини-сан / В.С. Пикуль. – М, 1992. – 396с.
1463939
  Жуков Борис Три возраста эволюции : наука // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 4 (2823). – С. 52-58 : Фото
1463940
  Немировский А.И. Три войны / А.И. Немировский. – Л., 1961. – 143с.
1463941
  Немировский А.И. Три войны / исторический очерк // Куртизанка Сонника : роман : пер. с исп. / Бласко Ибаньес. – Москва : Octo print, 1994. – С. 419-520. – ISBN 5-85686-008-X
1463942
  Гордин Я.А. Три войны Бенито Хуареса / Я.А. Гордин. – М, 1984. – 366с.
1463943
  Мартынов Семен Три волхва и философский камень // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2019. – № 1 (2940). – С. 24-25 : фото
1463944
  Богданова Светлана Три вопроса для лидеров. Блиц-интервью с "платиновыми" лауреатами преми "Лидеры туриндустрии-2004" : Тур-информ // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 9. – С. 12-13 : Фото
1463945
   Три вопроса к посольству ФРГ // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2007. – № 1. – С. 39 : фото
1463946
  Нотари Г. Три вора / Г. Нотари. – Москва ; Ленинград, 1925. – 121 с.
1463947
  Шевченко Т. Три ворони // Україна: антологія пам"яток державотворення X-XX ст. : у 10 т. : дорога до себе / [редкол.: І.М. Дзюба [та ін.]]. – Київ : Основи, 2009. – Т. 5 : Романтики національного відродження (1800-1863 роки) / упоряд., передм. та прим. І. Дзюби. – С. 654-659. – ISBN 978-966-500-300-7
1463948
  Бурмакин Э.В. Три воспоминания / Э.В. Бурмакин. – М., 1988. – 286с.
1463949
  Долматовский Е.А. Три времени года / Е.А. Долматовский. – М, 1940. – 62с.
1463950
  Малле-Жорис Три времени ночи / Малле-Жорис. – Москва, 1992. – 399 с.
1463951
  Охременко В.И. Три встречи / В.И. Охременко. – Харьков, 1934. – 143с.
1463952
  Жуков П.И. Три встречи / П.И. Жуков. – Пенза, 1959. – 24с.
1463953
  Иванов-Паймен Три встречи / Иванов-Паймен. – Куйбышев, 1961. – 51с.
1463954
  Грешнов М.Н. Три встречи / М.Н. Грешнов. – Ставрополь, 1962. – 110с.
1463955
  Борзунов С.М. Три встречи / С.М. Борзунов. – Москва, 1964. – 48с.
1463956
  Исламов Денис Фатхиевич Три встречи : повесть и рассказы / Денис Исламов ; пер. с башк. И.Гизатулина. – Москва : Советский писатель, 1969. – 231 с.
1463957
  Рольникайте М.Г. Три встречи / М.Г. Рольникайте. – Ленинград, 1970. – 206с.
1463958
  КорсунскийМ.А Три встречи / КорсунскийМ.А. – Таллин, 1980. – 255с.
1463959
  Иванова Н.А. Три встречи / Н.А. Иванова. – ИМ, 1982. – 48с.
1463960
   Три встречи. – Саратов, 1984. – 55с.
1463961
  Некрасов В.П. Три встречи / В.П. Некрасов. – Москва, 1990. – 46с.
1463962
  Солнцев Н.В. Три встречи с Иммануилом Кантом // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО"Редакция журнала "Вопросы истории"; Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 1. – С. 137-140. – ISSN 0042-8779
1463963
  Тургенев Иван Сергеевич Три встречи. Вешние воды / Тургенев Иван Сергеевич. – Москва, 1959. – 175с.
1463964
  Головацкий Я. Три вступительние преподавания, 1849
1463965
  Береговой Г.Т. Три высоты / Г.Т. Береговой. – М, 1986. – 254с.
1463966
  Игнатьев О.К. Три выстрела в районе Миньер / О.К. Игнатьев. – Москва, 1974. – 48с.
1463967
  Маковей Осип Три галицькі граматики (Іван Могильницький, Йосиф Левицький і Йосиф Лозинський) / Hаписав Осип Маковей. – У Львові (Львів) : Накл. Hаук. Т-ва ім. Шевченка ; З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка під заряд. К. Беднарського, 1903. – 96 с. – Окр. відбиток із: Зап. НТШ. 1903, т. 51


  З історії нашої філології — три галицькі граматики (Іван Могильницький, Йосиф Левицький і Йосиф Лозинський) // ЗНТШ.— 1903.— Т. 51.— С. 45. Записки Наукового Товариства імени Шевченка / Виходять у Львові що два місяцї під редакциєю Михайла ...
1463968
  Джамал С. Три гвоздики : роман / С. Джамал. – Ташкент : Еш гвардия, 1967. – 436 с.
1463969
  Брюховецька Л. Три героїні Зінаїди Пігулович // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2021. – 22 травня (№ 10). – С. 18-19


  Зінаїда Олександрівна Пігулович — українська актриса театру і кіно, театральний діяч, режисер. Організатор всеукраїнської мережі професійних лялькових театрів (1934—1937). Учениця Леся Курбаса. Працювала в театрі "Березіль" з 1922 до 1930. Дружина ...
1463970
  Коркия Родион Три героя : пер. с груз. / Коркия Родион. – Тбилисси : Заря Востока, 1942
1463971
  Топчій А. Три гілки одного дерева роду // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 13 лютого - 26 лютого (№ 7/8)


  Мистецька династія Саєнків.
1463972
  Вартанов Г.І. Три гілки спогадів // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2005. – Вип. 2 : Доповіді та матеріали четвертих наукових читань,присвячених 70-літтю від дня народження Москаленка А.З. 12 листопада 2004 р. – С. 42-45
1463973
   Три года. – Омск, 1959. – 132с.
1463974
  Ханзадян С. Три года 291 день : повести, рассказы / С. Ханзадян. – Москва : Советский писатель, 1979. – 520 с.
1463975
  Ханзадян С. Три года 291 день : фронтовой дневник / С. Ханзадян. – Москва : Детская литература, 1984. – 302 с.
1463976
  Минасян С. Три года без войны // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2011. – № 9 (1627). – С. 19-32. – ISSN 0869-44435


  Послевоенная нестабильность, или Новый status в регионе Южного Кавказа?
1463977
  Погребецкий М.Т. Три года борьбы за Хан-Тенгри / М.Т. Погребецкий. – Харьков, 1935. – 123с.
1463978
  Грили А. Три года в Арктике / А. Грили. – Пер. с англ. – Ленинград, 1935. – 340 с.
1463979
  Трубников В.Ф. Три года в Кувейте / В.Ф. Трубников. – Москва, 1975. – 288с.
1463980
  Белов А.Н. Три года в лагерях смерти / А.Н. Белов. – Изд. 3-е, испр. и доп. – Тула, 1963. – 167с.
1463981
  Ольминский М. Три года в одиночной тюрьме / М. Ольминский. – 2-е изд. – М.-Птгр., 1923. – 191с.
1463982
  Семенов Г.Г. Три года в Пекине : Записки военного советника / Г.Г. Семенов. – 2-е изд., доп. – Москва : Наука, 1980. – 424с.
1463983
  Семенов Г.Г. Три года в Пекине: Записки воен. советника / Г.Г. Семенов. – Москва, 1978. – 296с.
1463984
  Богодистый Иван Калистратович Три года в тылу врага / Богодистый Иван Калистратович, В.И. Боянский. – Рига, 1982. – 136с.
1463985
  Александров Г.Ф. Три года войны в Европе / Александров Г. – Киров : ОГИЗ, 1942. – 16 с.
1463986
  Ферсман А.Е. Три года за полярным кругом / А.Е. Ферсман. – Москва-Пг., 1924. – 80с.
1463987
  Крицман Л.Н. Три года новой экономической политики пролетариата СССР / Д. Крицман. – Москва : Изд. Коммунист. ун-та им. Я. Свердлова ; [Тип. Общего отд. Уисполкома, Ржев], 1924. – 42 с.
1463988
  Голанд В.Я. Три года одной жизни / В.Я. Голанд, В.И. Желтов. – Москва, 1972. – 184с.
1463989
   Три года Отечественной войны Советского Союза : (военные и политические итоги). – Москва : Госполитиздат, 1944. – 16 с.
1463990
  Козлов П.К. Три года по Монголии и мертвый город Хара-Хото / П.К. Козлов. – МоскваЛ., 1927. – 62с.
1463991
  Полетаева О.В. Три года преподавания естествознания и географии / О.В. Полетаева. – Москва, 1922. – 192 с.
1463992
  Хелемский Яков. Три года разницы: Документальная повесть // Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2002. – № 10. – С.99-142. – ISSN 0131-8136


  Российский писатель Я.А.Хелемский в своей документальной повести рассказывает о друге своей юности В.П.Некрасове
1463993
  Мастеренко В.А. Три года. / В.А. Мастеренко. – Новосибирск, 1954. – 255с.
1463994
  Грабовецький В. Три години з кобзарем-лірником Василем Нечепою : про зустріч у козацькій Січі Переясловського музею під відкритим небом в дні роботи 1 Міжнар. Конгресу укр. у Києві / Володимир Грабовецький ; Івано-Франк. іст.-мемор. музей Олекси Довбуша. – Івано-Франківськ : [Б.в.], 2010. – 44 с.
1463995
  Тарнопольський О.Б. Три головних парадигми у викладанні іноземних мов у ХХІ сторіччі: пролегомени до створення єдиного підходу до їх навчання // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; голов. ред. Майєр Н.В. ; редкол.: Бігич О.Б., Бориско Н.Ф., Задорожна І.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (98). – С. 3-9. – ISSN 1817-8510
1463996
   Три голоди - 15, 5 млн знищених українців. Встановити кримінальну відповідальність за заперечення Голодоморугеноциду та розпочати досудові розслідування за фактом масових штучних голодів у 1921-1923 та 1946-1947 роках пропонують юристи і науковці // Україна молода. – Київ, 2021. – 1 жовтня (№ 102). – С. 4


  Міжнародний форум «Масові штучні голоди: пам’ятаємо, вшановуємо» відбувся у Будинку профспілок 7 вересня 2021 року. Сьогодні оголосили уточнені цифри кількості жертв терору голодом. Геноциду української нації: 1921-1923 - 3,5 млн, 1932-1933 - 10,5 млн, ...
1463997
  Шуляк Г. Три голодомори // Атлантична панорама / Міністерство оборони України. – Київ, 2007. – № 6. – С. 34-38


  Голод 20-х років, 1932-1933 років, 1946-1947 років на Україні
1463998
   Три голодомори в Україні в ХХ ст.: погляд із сьогодення : Матеріали Міжнародної наукової конференції. – Київ : Українська видавнича спілка, 2003. – 312с. – ISBN 966-7060-55-Х
1463999
  Джохадзе И.Д. Три голоса американского прагматизма: Рорти, Патнэм, Брэндом // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квітня 2014 року) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 1. – С. 153-156
1464000
   Три голубя. – Казань, 1990. – 446с.
<< На початок(–10)1461146214631464146514661467146814691470(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,