Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1461146214631464146514661467146814691470(+10)В кінець >>
1462001
  Прашур А. "Теоретичні та прикладні аспекти кібернетики" // Київський університет. – Київ, 2014. – Січень (№ 1). – С. 4


  "...На факультеті кібернетики відбулася ІІІ Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих учених "Теоретичні та прикладні аспекти кібернетики" (ТААС-2013). Організатори конференції - Наукове товариство студентів та аспірантів ...
1462002
  Хаминіч С.Ю. Теоретичні апекти маркетингової діяльності вищих навчальних закладів / С.Ю. Хаминіч, О.В. Пирог // Проблеми науки : міжгалузевий науково-технічний журнал / Київ. держ. центр наук.-техн. і екон. інформ. – Київ, 2012. – № 7. – С. 39-44
1462003
  Голощук С.Л. Теоретичні аспекти "Я-концепції" в реалізації спонукального дискурсу // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2013. – Т. 5, № 3. – С. 36-38. – ISSN 2077-804X


  У статті здійснено аналіз сучасних трактувань поняття "Я-концепція" з позиції лінгвістики та психології. На прикладі ситуацій аутокомунікації виявлено особливості актуалізації "Я-концепції" у реалізації спонукального дискурсу. Робиться висновок про ...
1462004
  Пашнюк Л.О. Теоретичні аспекти адаптації підприємства до ринкових умов господарювання // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 1. – С. 76-81. – ISSN 1993-6788
1462005
  Співаков І. Теоретичні аспекти адміністративної відповідальності за правопорушення у сфері виборчих відносин // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2015. – № 12 (240). – С. 32-35
1462006
  Колесник О.О. Теоретичні аспекти активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів в умовах вищого навчального закладу / О.О. Колесник, С.В. Виговська // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ : ВІКНУ, 2011. – Вип. № 33


  У статті розкрито сутність поняття «активізація навчально-пізнавальної діяльності», проаналізовано теоретико-методологічні підходи до його трактування. В статье раскрыта суть понятия «активизация учебно-познавательной деятельности», проанализированы ...
1462007
  Ковальчук Н.О. Теоретичні аспекти аналізу складу, структури активів та джерел їх фінансування / Н.О. Ковальчук, М.П. Федишин, А.В. Жаворонок // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Антонов А.В., Бакуменко В.Д. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 23, грудень. – С. 64-69. – ISSN 2306-6814
1462008
  Олешко А.А. Теоретичні аспекти антикризового регулювання національної економіки // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 11. – С. 86-87
1462009
  Спірідонова К.О. Теоретичні аспекти аутсорсингу як інструменту управління підприємством // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2014. – С. 152-160. – (Економічні науки ; вип. 3 (55)). – ISSN 2310-8185
1462010
  Жибер Т.В. Теоретичні аспекти бюджетного устрою : бюджет // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 11. – С. 11-15. – Бібліогр.: 9 назв
1462011
  Чернадчук В. Теоретичні аспекти бюджетної правотворчості // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 11. – С. 23-27.
1462012
  Іваненко І.А. Теоретичні аспекти валютно-фінансових відносин // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 6 : Основи міжбюджетних відносин: проблеми, тенденції та перспективи розвитку. – C. 182–187. – ISSN 2222-4459
1462013
  Друк В.В. Теоретичні аспекти вдосконалення державного управління туристичною сферою // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 7. – С. 99-101. – Бібліогр.: 10 назв
1462014
  Демченко С.Ф. Теоретичні аспекти вдосконалення економчного судочинства в Україні (концепція дослідження) // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2009. – № 3 (44). – С. 106-111
1462015
  Овчаренко Т. Теоретичні аспекти вивчення закономірностей інвестиційного процесу Дж.М. Кейнса // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 31, ч. 2. – С. 88-97. – ISSN 2078-5860
1462016
  Тимошенко С.В. Теоретичні аспекти вивчення ринку споживчих товарів та послуг // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 60. – С. 72-78
1462017
  Мислива-Бунько Теоретичні аспекти вивчення складних слів в українській лінгвістиці // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1048. – С. 7-14. – (Серія "Філологія" ; вип. 67). – ISSN 2227-1864
1462018
  Жувагіна І.О. Теоретичні аспекти визначення економічного потенціалу підприємства // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 6. – С. 19-21 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв
1462019
  Зубрицька О. Теоретичні аспекти визначення статусу особи як індивідуального суб"єкта адміністративного права // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 7 (169). – С. 103-110
1462020
  Дзюблюк О. Теоретичні аспекти визначення сутності банку і змісту банківської діяльності // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2001. – № 6. – С.5-11. – ISSN 1605-2005
1462021
  Гірченко Т.Д. Теоретичні аспекти визначення сутності поняття кокурентоспроможності банківської системи / Т.Д. Гірченко, Ю.О. Петелькіна // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики : збірник наукових праць / Харк. ін-т банківської справи Ун-ту банківської справи НБУ. – Харків, 2014. – Вип. 2 (17). – С. 260-265. – ISSN 2306-4994
1462022
  Шапошников К.С. Теоретичні аспекти визначення сутності фіскальних інструментів / К.С. Шапошников, Д.В. Крилов, І.В. Якушко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 7 (522) : Тенденції розвтику диджиталізації в Україні. – С. 228-233. – ISSN 2222-4459
1462023
  Грабовська О.О. Теоретичні аспекти визначення функції прокуратури та мети участі прокурора у цивільному судочинстві // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 171-173. – (Юридичні науки ; вип. 81). – ISSN 1728-3817
1462024
  Шеремет А.М. Теоретичні аспекти використання інтерактивних технологій у навчально-виховному процесі закладів вищої освіти // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій університету "Україна" / Хмельницький інститут соціальних технологій університету "Україна". – Хмельницький, 2019. – № 17. – C. 37-39
1462025
  Самбор М. Теоретичні аспекти використання та реалізації державних інтересів та інтересів фізичних і юридичних осіб у кримінально-процесуальному законодавстві України // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 3. – С. 137-141.
1462026
  Виговський О.І. Теоретичні аспекти виникнення емісійного цінного паперу // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 22-25.
1462027
  Гаврилко П. Теоретичні аспекти відродження сільського господарства // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – С. 197-201. – (Економічні науки ; Вип. 2 квітень-червень). – ISSN 1993-0240


  У статті розглянуто сутність та роль кооперації в сільському господарстві. Наведено критерії відродження сільського господарства.
1462028
   Теоретичні аспекти військово-фармацевтичної логістики в Україні (повідомлення друге) / О.П. Шматенко, М.В. Білоус, О.В. Галан, А.М. Соломенний, С.Ю. Адаменко // Військова медицина України : щоквартальний науково-практичний журнал / М-во оборони України ; редкол.: В.Л. Савицький, І.А. Лурін, М.І. Бадюк [та ін.]. – Київ, 2019. – Т. 19, № 2. – С. 87-92
1462029
  Ковальчук Г.О. Теоретичні аспекти впровадження інноваційних технологій навчання у професійній підготовці економістів у системі неперервної освіти // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2008. – Вип. 55. – С. 60-66. – ISBN 966-8847-12-1
1462030
  Бугера Ю.Ю. Теоретичні аспекти впровадження творчих та дослідницьких методів засвоєння термінології студентами в галузі спеціальної освіти // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2019. – Вип. 18, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2019 року. – С. 140-141
1462031
  Лопаткіна І.В. Теоретичні аспекти державних замовлень в контексті економічної політики держави // Вісник Української академії банківської справи : теоретичний та науково-практичний журнал. Ювілейний випуск / Українська академія банківської справи. – Суми, 2007. – № 1. – С.18-25.
1462032
  Нижник Н.Р. Теоретичні аспекти державного управління : монографія / Нижник Н.Р., Мосов С.П. – Чернівці : Технодрук, 2011. – 248 с. : іл. – Бібліогр.: с. 237-247. – ISBN 978-966-8658-86-0
1462033
  Гусаков Є. Теоретичні аспекти диференціації політичних концепцій правоцентристських та праворадикальних політичних течій // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 24-26. – ISBN 978-617-7069-14-9
1462034
  Зарічна О.В. Теоретичні аспекти діяльності комерційних підприємств / О.В. Зарічна, Я.В. Голубка, М.С. Молнар // Науковий вісник Мукачівського державного університету : журнал наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2015. – Вип. № 19 (14). – С. 250-255 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2311-8164
1462035
  Єфіменкова Н.М. Теоретичні аспекти довгострокового прогнозування інноваційного розвитку України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 7, липень. – С. 124-128. – ISSN 2306-6806
1462036
  Єфіменкова Н.М. Теоретичні аспекти довгострокового прогнозування інноваційного розвитку України // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 19, жовтень. – С. 180-184. – ISSN 2306-6814
1462037
  Вовчак Ольга Теоретичні аспекти дослідження банківських інвестицій // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 24-39. – Бібліогр.: с. 25-36, 38. – ISSN 1682-2366


  У статті розглядаються теоретичні аспекти банківського інвестування, визначаються причини та необхідність здійснення банками інвестицій, їх класифікація, окреслюються функції банківського інвестування.
1462038
  Буличова Т.В. Теоретичні аспекти дослідження взаємодії населення і природи // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – Вип. 45. – С. 55-60. – Бібліогр.: 1 назва. – ISBN 5-8238-D147-5
1462039
  Захожай К.В. Теоретичні аспекти дослідження дефіциту Державного бюджету України // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2012. – № 4 (59). – С. 51-56 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв
1462040
  Ясковець Ю.В. Теоретичні аспекти дослідження інфраструктури національних господарств в умовах глобалізації // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 114, (ч. 2). – С. 173-180


  Стаття розглядає наукові підходи щодо визначення сутності поняття "інфраструктура" та аналізує вплив формування глобальної виробничої інфраструктури на процес глобалізації світової економіки, взаємозалежність розвитку інфраструктури національних ...
1462041
  Кравченко Н.П. Теоретичні аспекти дослідження нотаріальної діяльності дипломатичних представництв // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 105, (ч. 1). – С. 141-152


  У статті розглянуто аспекти дослідження нотаріальної діяльності дипломатичних представництв.
1462042
  Мірошниченко О.В. Теоретичні аспекти дослідження питання національної економічної безпеки // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАНУ; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2007. – № 2. – С. 110-115. – ISSN 1729-7206
1462043
  Клибанівська Т.М. Теоретичні аспекти дослідження самосвідомості особистості // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інститу психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 37-42. – Бібліогр.: 23 назв. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 51). – ISSN 2072-4772
1462044
  Процюк Т. Теоретичні аспекти дослідження сучасних інтеграційних процесів енергетичного ринку ЄС // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – С. 390-395. – (Економічні науки ; № 5). – ISSN 1993-0240
1462045
  Шинкаренко Д.А. Теоретичні аспекти дослідження сфери телекомунікаційних послуг великого міста // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1098. – С. 119-125. – (Серія "Геологія - географія - екологія" ; вип. 40). – ISSN 0153-1826
1462046
  Сербіна К. Теоретичні аспекти дослідження тероризму в сучасному світі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 74, ч. 2. – С. 199-201
1462047
  Жила В.Г. Теоретичні аспекти дослідження фразеології в корейському мовознавстві // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання: збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 195-199
1462048
  Дейнека В О. Теоретичні аспекти дослідженя впливу державних видатків на економічне зростання // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. закл. "Українська акад. банківської справи Нац. банку України". – Суми, 2014. – Вип. 38. – С. 105-115. – ISSN 2305-7491
1462049
  Бігдан О.В. Теоретичні аспекти екологізації сільськогосподарського виробництва // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2012. – № 10 (216). – С. 46-50. – ISSN 2221-1055
1462050
  Устинова І.П. Теоретичні аспекти економіко-правового змісту фінансової децентралізації в Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 89-92. – ISSN 2219-5521
1462051
  Помазан Л.М. Теоретичні аспекти економічної категорії "ефективність виробництва продукції" // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 8, квітень. – С. 35-40 : табл. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2306-6792
1462052
  Шитікова Л.В. Теоретичні аспекти ефективного управління персоналом в сучасних економічних умовах // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2019. – С. 86-90. – (Серія "Економіка" ; вип. 2 (12)). – ISSN 2313-8114
1462053
  Григор"єва Л.О. Теоретичні аспекти ефективної зайнятості населення // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2002. – № 18. – С.125-128
1462054
  Шебеліст С. Теоретичні аспекти жанру есею // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Журнал інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАНУ. – Київ, 2007. – № 11. – С.48-56. – ISSN 0236-1477
1462055
  Лизанчук В. Теоретичні аспекти журналістики. // Телевізійна й радіожурналістика : збірник науково-методичних праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – Вип. 6. – С. 3-14.
1462056
  Решетняк О.І. Теоретичні аспекти забезпечення наукової та науково-технічної діяльності в Україні : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.03 / Решетняк Олена Іванівна ; НАН України, Наук.-дослід. центр індустріальних проблем розвитку. – Харків, 2021. – 40 с. – Бібліогр.: 64 назви
1462057
  Крамарев Г.В. Теоретичні аспекти забезпечення сталого розвитку промисловості України : монографія / Крамарев Г.В. – Харків : Лібуркіна Л.М., 2019. – 559, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 256-276. – ISBN 978-617-7801-06-0
1462058
  Боднар Н.Р. Теоретичні аспекти забезпечення трудоресурсної безпеки України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизац. та моделюв. економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (214). – С. 101-108
1462059
  Вачевська Н.Л. Теоретичні аспекти заробітної плати в умовах ринкової економіки : економіка та соціальна політика // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 1. – С. 177-187. – Бібліогр.: 18 назв
1462060
  Мельник С.І. Теоретичні аспекти застосування антисипативного управління фінансовою безпекою підприємства // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5, березень. – С. 31-35 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2306-6792
1462061
  Підкова О.М. Теоретичні аспекти застосування концепції морфокліматичної зональності землі при дослідженні ґрунтів і ґрунтового покриву // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (54). – С. 214-215. – ISSN 2306-5680
1462062
  Шульга Є. Теоретичні аспекти застосування методів адміністративно-правового регулювання використання, охорони та відтворення природних ресурсів в Україні // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2015. – № 12 (240). – С. 25-29
1462063
  Денисенко А.А. Теоретичні аспекти застосування проектного інвестування в АПК // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 88-90. – (Економіка ; Вип. 75/76). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто методологічні та прикладні аспекти проектного інвестування в АПК. Сформульовано основні засади щодо ефективності використання інвестиційних проектів на сільськогосподарських підприємства. The methodological and applied aspects about ...
1462064
  Кармаза О. Теоретичні аспекти захисту та охорони права громадян на житло // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 116-119. – (Юридичні науки ; Вип. 91). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджуються правові категорії "охорона права на житло" та "захист права на житло", і співвідношення між ними. Статья направлена на изучение сущности правовых категорий "охрана права на жилище" и "защита права на жилище", их ...
1462065
  Савченко А.В. Теоретичні аспекти здійснення грошово-кредитної політики в умовах виходу з фінансово-економічної кризи // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / Черкаський, державний технологічний університет. – Черкаси, 2013. – С. 172-176. – (Серія: Економічні науки ; вип. 33, ч. 2). – ISSN 2306-4420
1462066
  Прушківська Е.В. Теоретичні аспекти інклюзивного розвитку та його роль в сучасних умовах / Е.В. Прушківська, М.В. Дерев"ягін // Економічний вісник Національного гірничого університету : науковий журнал / Нац. техн. ун-т "Дніпровська політехніка" (Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірничий ун-т") ; Ін-т економіки промисловості НАН України ; голов. ред. Г.М. Пилипенко ; редкол.: Л.Б. Баранник, А.В. Бардась, І.П. Булєєв [та ін.]. – Дніпро, 2018. – № 2 (62). – С. 24-33. – ISSN 2073-9982
1462067
  Карпухно І. Теоретичні аспекти інноваційного розвитку України // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2010. – № 5 (105). – С. 33-37. – ISSN 1728-9343
1462068
  Лелюх В.В. та інш. Теоретичні аспекти іноземного інвестування в Україні // Державний інформаційний бюлетень про приватизацію / Фонд державного майна України. – Київ, 2002. – № 9. – С.54-55
1462069
  Наулік Н. Теоретичні аспекти інституту омбудсмана // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 9 (111). – С. 116-121
1462070
  Кутейніков С.Ю. Теоретичні аспекти інтерпретації сутності кредиту та принципів кредитування сільськогосподарських підприємств // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 200, ч. 3. – С. 68-73. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586


  Досліджено сутність кредиту, його основні форми та види кредитування сільськогосподарських підприємств. Визначено загальноекономічні та особливі принципи кредитування аграрних підприємств, а також правила кредитування. Висвітлено особливості надання ...
1462071
  Мазурик С.В. Теоретичні аспекти інформаційного забезпечення в органах прокуратури // Протидія злочинності: теорія та практика : матеріали VІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 19 жовт. 2016 р. / Ген. прокуратура України [та ін. ; над матеріалами працювали: Барандич С.П., Пономаренко З.В.]. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2016. – С. 383-385. – ISBN 978-617-7220-83-0
1462072
  Бутнік-Сіверський Теоретичні аспекти капіталізації майнових прав інтелектуальної власності з позиції домінанти неоекономіки // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; ред.: Орлюк О.П., Петренко С.А., Федорова Н.В. [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (105). – С. 59-72. – ISSN 2308-0361
1462073
  Васянович О.А. Теоретичні аспекти класифікації правових звичаїв // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 41. – С. 69-74. – ISSN 1563-3349
1462074
  Плавич С.В. Теоретичні аспекти класифікації правотворчості // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 71-76.
1462075
  Фурсова В. Теоретичні аспекти класифікації сек"юритизації активів : фінансовий ринок // Вісник Національного банку України. Додаток. Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності : спецвипуск / Національний банк України. – Київ, 2009. – Вип. 11 (164) : Іноземні векселі: законодавче регулювання змісту та форми / Ю М, Мороз /. – С. 56-59 : Табл. – Бібліогр.: 14 назв
1462076
  Мосійчук І.В. Теоретичні аспекти комплексної оцінки фінансово-економічного стану підприємства // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : [збірник наукових статей] / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2019. – Вип. № 2 (40). – С. 30-35
1462077
  Чобаль Л.Ю. Теоретичні аспекти конкурентної стійкості підприємств туристичного бізнесу / Л.Ю. Чобаль, Л.І. Тороній // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизац. та моделюв. економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (214). – С. 82-87
1462078
  Васильков Є.В. Теоретичні аспекти конкурентоспроможності продукції аграрних підприємств // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2018. – Вип. 290. – C. 15-21. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586
1462079
  Криворучко О.С. Теоретичні аспекти конкурентоспроможності торговельних підприємств // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2015. – № 2 (57). – C. 95-100. – ISSN 2309-1533
1462080
  Немиря Л.І. Теоретичні аспекти консолідації демократії // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 6. – С. 40-45. – ISBN 966-628-108-8
1462081
  Череп О.Г. Теоретичні аспекти контролінгу в системі управління діяльністю підприємств / О.Г. Череп, А.А. Долинська // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – С. 53-60. – (Економічні науки ; № 4 (24))
1462082
  Пімоненко Т.В. Теоретичні аспекти концепції маркетингу зелених інвестицій / Т.В. Пімоненко, О.В. Люльов, Я.О. Ус // Економічний вісник Національного гірничого університету : науковий журнал / Нац. техн. ун-т "Дніпровська політехніка" (Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірничий ун-т") ; Ін-т економіки промисловості НАН України ; голов. ред. Г.М. Пилипенко ; редкол.: Л.Б. Баранник, А.В. Бардась, І.П. Булєєв [та ін.]. – Дніпро, 2018. – № 4 (64). – С. 180-190. – ISSN 2073-9982
1462083
  Білявська Л.В. Теоретичні аспекти кооперативного підприємництва // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2007. – № 12. – С. 64-67.
1462084
  Котюк І. Теоретичні аспекти криміналістичної ідентифікації : Монографія / І. Котюк; КНУШТ. – Київ : Київський університет, 2004. – 208с. – ISBN 966-594-500-9
1462085
  Котович В. Теоретичні аспекти лінгвокультурологічного дослідження ойконімії України // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: Скотна Н.В., Федурко М.Ю., Яремко Я.П. [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – С. 42-52. – (Серія "Філологія" ; вип. 40). – ISSN 2522-4557
1462086
  Голубятникова М.С. Теоретичні аспекти маркетингової діяльності підприємства з точки зору удосконалення його конкурентоспроможності / М.С. Голубятникова, Т.П. Шуба, В.А. Євтушенко // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2021. – С. 190-194. – (Економічні науки ; № 6, т. 1 (300)). – ISSN 2307-5740
1462087
  Румянцев А.П. Теоретичні аспекти міжнародної інноваційної діяльності // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 51, ч. 2. – С. 3-6
1462088
  Синенко О.О. Теоретичні аспекти мікрофінансування: форми, моделі та вплив на розвиток підприємництва / О.О. Синенко, Н.С. Танклевська // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 13/14, липень. – С. 32-40. – ISSN 2306-6792
1462089
  Черниш В. Теоретичні аспекти мови нотаріального діловодства та нотаріальної таємниці як основоположних принципів діяльності нотаріату України // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2014. – № 7 (139). – С. 9-12. – ISSN 2308-9636


  У статті досліджується проблема мови нотаріального діловодства та нотаріальної таємниці як основоположних принципів діяльності нотаріату в Україні. Автор аргументує роль і значення зазначених принципів для реформування законодавства України про ...
1462090
  Соколов В.А. Теоретичні аспекти модернізації парадигми аналітичної компетентності фахівців-управлінців у сфері національної безпеки України // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 18, вересень. – С. 117-121. – ISSN 2306-6814
1462091
  Коваленко О.А. Теоретичні аспекти навчання обдарованих учнів початкової школи // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; за загальною ред. В.І. Євдокимова, О.М. Микитюка. – Харків, 2013. – Вип. 40. – С. 91-102
1462092
  Сиволап Л.А. Теоретичні аспекти національної безпеки країни та вплив на неї економічної безпеки // Вісник Приазовського державного технічного університету : збірник наукових праць / Приазовський державний технічний університет. – Маріуполь, 2014. – С. 55-62. – (Серія: Економічні науки ; вип. 27). – ISSN 2225-6725
1462093
  Бісмут Р. Теоретичні аспекти Новел Гі де Мопассана // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 200-214. – (Серія: Літературознавство ; № 41). – ISBN 9-7425-09-6
1462094
  Штанько О.Д. Теоретичні аспекти новітніх механізмів мобілізації фінансових ресурсів у глобальній економіці // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2015. – Т. 23, № 7. – C. 109-117. – (Серія: світове господарство і міжнародні економічні відносини ; вип. 7). – ISSN 2409-9228
1462095
  Андрійчук В.Г. Теоретичні аспекти окремих елементів промислової складової зовнішньоекономічної політики України / В.Г. Андрійчук, Є.В. Хрупов // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2011. – № 3/4 (56/57). – С. 13-20
1462096
  Херувімова Т. Теоретичні аспекти окремих категорій інституту обмеження експорту товарів // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 6 (186). – С. 79-83
1462097
  Сохацька М.С. Теоретичні аспекти оптимізації джерел формування фінансових ресурсів підприємств // Студентські наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2011. – С. 414-419. – (Серія "Економіка" ; вип. 8)
1462098
  Аріон О.В. Теоретичні аспекти оптимізаційного ландшафтно-екологічного аналізу територій природно-заповідного фонду // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 19-21. – Бібліогр.: Біюліогр.: 3 назви. – (Географія ; Вип. 45)


  Надано визначення та розкрито основні теоретико-методологічні положення оптимізаційного ландшафтно-екологічного аналізу природоохоронних територій, основні напрями та принципи їх оптимізації.
1462099
  Дорош Н.І. Теоретичні аспекти організації бухгалтерського обліку // Економіка. Менеджмент. Бізнес : збірник наукових праць / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2015. – № 1 (11). – С. 93-97
1462100
  Товканець О.С. Теоретичні аспекти освітнього менеджменту вищого навчального закладу // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 195-197. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 32)
1462101
  Заярна І. Теоретичні аспекти осмислення необароко в сучасному літературознавстві // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 11 : Теорія літератури у вищій школі. – С. 108-114
1462102
  Рассказов О.І. Теоретичні аспекти оцінки впливу потенціалу агропромислових формувань на розвиток економіки України // Науковий вісник Полісся : науковий економічний журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технол. ун-т ; редкол.: Шкарлет С.М., Коваленко Л.О., Гонта О.І. [та ін.]. – Чернігів, 2019. – Вип. 2 (18). – С. 147-156. – ISSN 2410-9576
1462103
  Білошапка В. Теоретичні аспекти оцінки якості банківських послуг / В. Білошапка, А. Корчан // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2013. – № 4 (112). – С. 78-83 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1605-2005
1462104
  Воробйова Н.М. Теоретичні аспекти оцінювання ефективності управлінської діяльності керівників закладів загальної середньої освіти // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко О.Е., Лазарєв М.І., Брюханова Н.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 61. – C. 56-64. – ISSN 2074-8922
1462105
  Устинова І.Г. Теоретичні аспекти оцінювання фінансового стану підприємства / І.Г. Устинова, Т.М. Горак // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2007. – № 577 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 389-393. – ISSN 0321-0499
1462106
  Сірко Р.І. Теоретичні аспекти підготовки психологів у вищих навчальних закладах до діяльності в особливих умовах // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2015. – № 3 (46). – С. 271-275
1462107
  Кандагура К.С. Теоретичні аспекти побудови взаємовідносин органів державної влади з громадськістю через засоби масової інформації // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2010. – Вип. 3 (35). – С. 209-214. – (0). – ISSN 2078-9165
1462108
  Синчак В.П. Теоретичні аспекти побудови податкової системи в сільському господарстві // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 4. – С. 341-348. – (Право. Економіка. Управління)
1462109
  Новосьолова О.С. Теоретичні аспекти побудови системи управління державним боргом // Економічний аналіз : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ;Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – Т. 14, № 1. – С. 301-307. – ISSN 1993-0259
1462110
  Скопюк-Стеценко Теоретичні аспекти побудови університетських порталів / Скопюк-Стеценко, О.М. Ткаченко // Київський національний університет у XXI столітті : тези ювілейної науково-теоретичної конференції, присвяченої 170-річчю Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 24 червня 2004 року / КНУТШ ; [оргком.: В.В. Скопенко (голова оргком.) ; заступники: О.В. Третяк, В.П. Гондюл, А.М. Гуржій, А.К. Шидловський та ін.]. – Київ : Київський університет, 2004. – С. 87-88
1462111
  Барабаш Н. Теоретичні аспекти поділу ознак категорії земель промисловості, транспорту, зв"язку, енергетики, оборони й іншого призначення // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2015. – № 4 (232). – С. 18-23
1462112
  Калитчак Р.Г. Теоретичні аспекти позиціювання Канади на міжнародній арені / Р.Г. Калитчак, Антохів-Сколоздра // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 101 (№ 10). – C. 519-523. – ISSN 2076-1554
1462113
  П"ятаха Н.Я. Теоретичні аспекти політики загальної трудової повинності в роки Громадянської війни // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 470-471
1462114
  Новицика Н.В. Теоретичні аспекти понять "дебіторська заборгованість" і "кредиторська заборгованість" // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 2 (128). – С. 286-290 : табл. – Бібліогр.: 32 назв. – ISSN 1993-6788
1462115
  Вінник Оксана Мар"янівна Теоретичні аспекти правового забезпечення реалізації публічних і приватних інтересів в господарських товариствах : Автореф. дис. ... докт. юрид. наук: 12.00.04 / Вінник О.М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 32с. – Бібліогр.: 37 назв.
1462116
  Ващишин М. Теоретичні аспекти правового режиму земель національної екомережі України // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 7. – C. 110-118. – ISSN 1026-9932
1462117
  Петлюк Ю. Теоретичні аспекти правового режиму земель оздоровчого призначення // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 3. – С. 101-104.
1462118
  Гармаш Є.В. Теоретичні аспекти прийняття управлінських рішень в митній службі // Митна справа : Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2005. – № 6. – С. 50-54
1462119
  Мармазова Т.І. Теоретичні аспекти принципу "субсидіарності" у місцевому самоврядуванні України // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 70. – С. 313-322


  Дослідження пропонує систематизацію існуючого теоретичного та практичного досвіду реалізації принципу субсидіарності. Ключові слова: субсидіарність, місцеве самоврядування, власні та делеговані повноваження, автономія, регіоналізм. Исследование ...
1462120
  Чала О. Теоретичні аспекти проблем розвитку екологічного законодавства та шляхи їхнього вирішення // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2012. – № 9 (123). – С. 58-60
1462121
  Раєвська Я.М. Теоретичні аспекти проблеми підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери до міжпрофесійної взаємодії // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2018. – Вип. 17, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 4-5 квітня 2018 року. – С. 152-153
1462122
  Карельська Є.В. Теоретичні аспекти проблеми суб"єктів музичної культури // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014. – Вип. 25. – С. 352-359. – ISSN 2226-2180
1462123
  Чередниченко Л.А. Теоретичні аспекти професійного становлення майбутнього вчителя початкової школи в системі сучасної вищої освіти // Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета / Крымский инженерно-педагогический университет. – Симферополь, 2013. – Вып. 41 : Педагогические науки. – С. 85-89
1462124
  Зосименко О. Теоретичні аспекти професійної підготовки соціальних працівників до реалізації соціально-реабілітаційного напряму // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, О.А. Біда, Ю.А. Бондаренко [та ін.]. – Суми, 2020. – № 2 (96). – С. 44-52. – ISSN 2312-5993
1462125
  Зосименко О. Теоретичні аспекти професійної підготовки соціальних працівників до реалізації соціально-реабілітаційного напряму // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2021. – № 1 (105). – С. 183-192. – ISSN 2312-5993
1462126
  Чернова Л.С. Теоретичні аспекти процесів управління реалізацією програм розвитку // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукраїн. нац. ун-т ім. Володимира Даля ; Україн. асоц. управл. проектами ; Ун-т екон. та права "Крок" ; редкол.: Є.М. Ахромкін, І.А. Бабаєв, К. Будзовський [та ін.]. – Сєвєродонецьк, 2018. – № 3 (67). – С. 23-35 : табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2222-8810
1462127
  Галазюк Н.М. Теоретичні аспекти регулювання дохідності природних монополій // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : Збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2006. – Вип. 16.3. – С. 162-167. – ISBN 5-7763-2435-1
1462128
  Островерхов В. Теоретичні аспекти регулювання ринку праці та оптимізації зайнятості на регіональному рівні // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – Вип. 17. – С. 71-78
1462129
  Захарчук С.С. Теоретичні аспекти ризик-менедженту у банках України // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2013. – Вип. 1 (20). – С. 18-22
1462130
  Третяк Д.Д. Теоретичні аспекти ризик-менеджменту банку / Д.Д. Третяк, П.А. Душейко // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2022. – № 1, січень. – С. 100-107. – ISSN 2306-6806
1462131
  Савелко Т. Теоретичні аспекти ринку банківських послуг України // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 8. – С. 27-32. – ISSN 0131-775Х
1462132
  Ковтун Т.І. Теоретичні аспекти розвитку інтелектуальних здібностей майбутніх фахівців / Т.І. Ковтун, П.Г. Лузан // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. № 32. – С. 243-251
1462133
  Мельник С.М. Теоретичні аспекти розвитку монополізованих ринків житлово-комунальних послуг : державне регулювання // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 9. – С. 21-29 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
1462134
  Пащенко О.В. Теоретичні аспекти розвитку ринкової економіки // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2010. – Вип. 154, ч. 3. – С. 132-139. – (Економіка, аграрний менеджмент та біснес")
1462135
  Ланченко Є.О. Теоретичні аспекти розвитку соціально-трудових відносин у ринкових умовах // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 26/1. – С. 119-125. – ISSN 2306-546X
1462136
  Пасічний М.Д. Теоретичні аспекти розвитку соціально-трудових відносин у ринкових умовах // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 27/1. – С. 137-144. – ISSN 2306-546X
1462137
  Баюра Д.О. Теоретичні аспекти розвитку стратегічного планування на підприємствах в умовах ринкової нестабільності / Д.О. Баюра, В.В. Петрук // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2014. – Вип. 2 (67). – С. 153-158
1462138
  Богатирьов К.О. Теоретичні аспекти розвитку та оцінки трудового потенціалу // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетровський держ аграрний ун-т; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 1, січень. – С. 31-34
1462139
  Бутко М.П. Теоретичні аспекти розвитку транзитного потенціалу регіонів України / М.П. Бутко, О.В. Мініна // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 84-92. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
1462140
  Макеєнко А.Г. Теоретичні аспекти розвитку управлінських інновацій // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 5, травень. – С. 81-84 : табл. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2306-6806
1462141
  Борко А.Л. Теоретичні аспекти розуміння поняття та принципів судової влади, судової системи і правосуддя // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2012. – № 4 (64). – С. 34-40. – ISSN 2078-3566
1462142
  Калініченко А.І. Теоретичні аспекти систематизації митного законодавства // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2011. – Вип. 113. – С. 199-205. – ISSN 0201-7245
1462143
  Хлобистов Є. Теоретичні аспекти соціально-економічного дослідження екологічної безпеки // Економіка України : Політико- економічний ж-л / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАН. – Київ, 2002. – № 6. – С.70-76. – ISSN 0131-775Х
1462144
  Вінічук М.В. Теоретичні аспекти соціально-економічного розвитку у період трансформацій // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2013. – Вип. 23.14. – С. 126-135. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1462145
  Юрчик Г.М. Теоретичні аспекти соціального захисту сімей в Україні / Г.М. Юрчик, Б.Б. Давидчук // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2019. – С. 240-253. – (Економічні науки ; вип. 2 (82)). – ISSN 2306-5478
1462146
  Ладиченко В. Теоретичні аспекти співвідношення вертикальних обмежень та принципу свободи договору / В. Ладиченко, І. Кравцова // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Бакалінська О.О., Бобрик В.І., Вавженчук С.Я. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4 (302). – С. 163-170. – ISSN 2663-5313
1462147
  Шестакова Е.Г. Теоретичні аспекти співвідношення текстів художньої літератури та масової комунікації : Дис. ... канд. філол. наук. Спец. 10.01.08 - журналістика; 10.01.06 - теорія літератури / Шестакова Е.Г.; КНУТШ Інститут журналістики. – Київ, 2006. – 413л. – Бібліогр.: л. 377 - 413
1462148
  Шестакова Е.Г. Теоретичні аспекти співвідношення текстів художньої літератури та масової комунікації : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.01.08; 10.01.06 / Шестакова Е.Г. ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2006. – 44 с. – Бібліогр.: 35 назв
1462149
  Небрат В. Теоретичні аспекти становлення державних фінансів // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – Вип. 1. – С. 185-194. – ISSN 1818-5754
1462150
  Федотова Ю.В. Теоретичні аспекти становлення регіональних кластерних моделей // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2010. – Вип. 1 (33). – С. 231-234. – (0). – ISSN 2078-9165
1462151
  Васильев О. Теоретичні аспекти створення скорингових моделей // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2013. – № 2 (110). – С. 73-81. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1605-2005
1462152
  Карлін М.І. Теоретичні аспекти стимулювання праці в умовах фінансової нестабільності : економічна теорія // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 2. – С. 3-9
1462153
  Манжола В.А. Теоретичні аспекти стратегічного партнерства / В.А. Манжола, І.І. Жовква // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2004. – Вип. 10, ч.1 : Зовнішня політика і дипломатія: погляд із 21 століття. – С. 65-77. – ISBN 966-7196-06-2
1462154
  Сімонова В.С. Теоретичні аспекти стратегічного управління комплексним розвитком регіону // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2007. – № 1. – С. 145-152. – ISSN 1562-0905
1462155
  Тимчик Г.С. Теоретичні аспекти структури адміністративно-правового статусу біженців // Правове регулювання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", Юрид. ф-т. – Київ, 2012. – № 11/12. – С. 117-126
1462156
  Добровольська І.О. Теоретичні аспекти сутнісного розуміння категорії "заощадження населення" // Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський національний економічний університет. – Харків, 2011. – № 3 (59). – С. 29-32. – ISSN 1683-1942


  Узагальнено різні підходи до визначення сутнісного розуміння категорії "заощадження населення". Окреслено основні напрями щодо формування й використання заощаджень населення.
1462157
  Нечепурний Н.В. Теоретичні аспекти сутності економічного стану сільськогосподарського підприємства // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2009. – № 6 (176). – С. 77-83
1462158
  Спасів Н.Я. Теоретичні аспекти сутності капіталу підприємницьких структур // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : Науковий збірник / Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2005. – Вип. 1. – С.23-27
1462159
  Говорушко Т.А. Теоретичні аспекти сутності контролінгу і різних його моделей / Т.А. Говорушко, Д.0. Кроніковський // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 1 (116). – С. 7-10
1462160
  Поляк Н.П. Теоретичні аспекти сутності кредиту // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2014. – С. 185-188. – (Економічні науки ; № 6, т. 1). – ISSN 2226-9150
1462161
  Спасів Н.Я. Теоретичні аспекти сутності основного капіталу підприємницьких структур : фінанси підприємств // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 8. – С. 126-131. – Бібліогр.: 16 назв
1462162
  Гринько О. Теоретичні аспекти сутності та визначення диверсифікації кредитного портфеля банку : фінансовий ринок // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2011. – № 4 (182 ). – С. 38-45 : Рис. – Бібліогр.: 44 назви
1462163
  Заблодська І.В. Теоретичні аспекти та нормативно-правове забезпечення збалансованого розвитку регіону / І.В. Заблодська, А.І. Куляк, С.А. Носкова // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 2. – С. 28-30 : табл. – Бібліогр.: 19 назв
1462164
  Янків М.М. Теоретичні аспекти та особливості функціонування транскордонного регіону // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 11 (514) : Пандемія як загроза нового типу для економічної безпеки в умовах глобалізації. – С. 6-12. – ISSN 2222-4459
1462165
  Єськов О.Л. та інш. Теоретичні аспекти та практичні складові мотивації експортної діяльності // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2002. – № 18. – С56-61
1462166
  Бобловський О.Ю. Теоретичні аспекти та пріоритетні напрямки реалізації державної кадрової політики / О.Ю. Бобловський, О.В. Грідін // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2016. – Вип. 177 : Економічні науки. – С. 122-130. – (Економічні науки)
1462167
  Власюк Г.В. Теоретичні аспекти та тенденції в управління виробничими витратами на підприємствах у ринкових умовах // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 69-72. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
1462168
  Мілаш В. Теоретичні аспекти тлумачення господарського договору: історія і сучасність // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2004. – № 5. – С.31-36
1462169
  Купалова Г.І. Теоретичні аспекти трудової мотивації працівників військово-промислового комплексу в умовах конверсії / Г.І. Купалова, Д.М. Котій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 38-40. – (Економіка ; Вип. 66/67). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто теоретичні питання сутності мотивації праці та її складових у контексті конверсії військово-промислового комплексу. Сформульовано концептуальні підходи щодо моделі трудової мотивації.
1462170
  Матвієнко Володимир Миколайович Теоретичні аспекти української економічної і соціальної географії : Дис. ...канд.географічних наук:11.00.02 / Матвієнко Володимир Миколайович; КНУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2000. – 240л. + Додатки:л.175-240. – Бібліогр.:л.163-175
1462171
  Матвієнко Володимир Миколайович. Теоретичні аспекти української економічної і соціальної географії. : 11.00.02. Автореф. дис. ... канд. геогр. наук / Матвієнко Володимир Миколайович.; КНУТШ. – Київ, 2000. – 20 с.
1462172
  Шуміло О.С. Теоретичні аспекти управління витратами на підприємстві / О.С. Шуміло, А.А. Пакуліна, І.В. Далудіна // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 5 (508) : Креативна економіка: світовий досвід та виклики для України. – С. 306-311. – ISSN 2222-4459
1462173
  Кульчицький М. Теоретичні аспекти управління кредитним механізмом комерційних банків в умовах глобалізації / М. Кульчицький, Т. Кікена // Формування ринкової економіки в Україні : науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 21 : Фінансово-економічні перспективи розвитку України в умовах глобалізації. – С. 298-304. – ISSN 0201-758Х
1462174
  Іваннікова Н.А. Теоретичні аспекти управління людськими ресурсами підприємства // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 121-124. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
1462175
  Тонких О.Г. Теоретичні аспекти управління мотиваційним процесом у сфері міжнародних економічних відносин // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 66, ч. 1. – С. 203-209.
1462176
  Малярчук І.І. Теоретичні аспекти управління податковими платежами підприємства / І.І. Малярчук, Л.П. Стеців // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизації та моделювання економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4 (239). – С. 44-51. – ISSN 2522-1620
1462177
  Козирєва О.В. Теоретичні аспекти управління проектними ризиками в ІТ-компаніях / О.В. Козирєва, М.Є. Іванов // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 12 (503) : Рентна плата за природний газ у контексті "голландської хвороби": українські реалії. – С. 420-425. – ISSN 2222-4459
1462178
  Шаркова О.В. Теоретичні аспекти ухилення від сплати податків // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 10 (89). – С. 50-53.
1462179
  Склярук І. Теоретичні аспекти факторного аналізу прибутку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 69-71. – (Економіка ; вип. 130). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено особливості факторного аналізу прибутку підприємств. Розкрито теоретичні основи методів визначення впливу факторів на формування прибутку підприємств та пошуку невикористаних резервів. Рассмотрено особенности факторного анализа прибыли ...
1462180
  Ланських О. Теоретичні аспекти філософського розуміння мови як комунікативного інструменту // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 75 (№ 8). – С. 317-320. – ISSN 2076-1554
1462181
  Воробйова О.І. Теоретичні аспекти фінансових відносин соціального партнерства в Україні // Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції : науково-практичний журнал / Таврійський нац. ун-т ім. В.І.Вернадського. – Сімферополь, 2012. – № 6 (19). – С. 21-27
1462182
  Пузирьова П.В. Теоретичні аспекти фінансових інвестицій, їхні особливості, форми та стратегічні напрями / П.В. Пузирьова, Ю.Г. Ковальська // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 6 (133). – С. 83-86
1462183
  Коваль С. Теоретичні аспекти фінансових ресурсів банку // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 2. – С. 82-91. – ISSN 1818-5754
1462184
  Русін В. Теоретичні аспекти фінансового забезпечення місцевого самоврядування // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – Вип. 4 (21). – С. 83-88. – ISSN 1818-5754
1462185
  Білоус І. Теоретичні аспекти фінансового забезпечення подолання бідності // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Вип. 4 (17). – С. 122-129. – ISSN 1818-5754
1462186
  Бровко Л.І. Теоретичні аспекти фінансового планування на державних підприємствах / Л.І. Бровко, О.В. Пасечник // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 17, вересень. – С. 38-44 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2306-6792
1462187
  Капелюш А.А. Теоретичні аспекти фінансової стабілізації та її особливості в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 4 (167)


  Досліджені теоретичні засади фінансової стабілізації.
1462188
  Вінниченко О.В. Теоретичні аспекти фінансової стійкості банку / О.В. Вінниченко, В.В. Громакова // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 5 (508) : Креативна економіка: світовий досвід та виклики для України. – С. 375-381. – ISSN 2222-4459
1462189
  Вожжов А.П. Теоретичні аспекти формування архітектури фінансового стимулювання економічного зростання / А.П. Вожжов, О.Л. Гринько // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 10 (203). – С. 20-33. – Бібліогр.: 46 назв
1462190
  Гусак Л.П. Теоретичні аспекти формування математичних компетентностей майбутніх економістів / Л.П. Гусак, І.О. Гулівата // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – С. 78-80. – Бібліогр.: 3 назв. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (40)). – ISSN 2524-0609
1462191
  Помазан Л.М. Теоретичні аспекти формування методики визначення показників ефективності виробництва і реалізації зерна // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 11, червень. – С. 74-78. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-6792
1462192
  Сошка Н. Теоретичні аспекти формування податкових надходжень місцевих бюджетів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 47-49. – (Економіка ; вип. 116). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються теоретичні аспекти формування податкових доходів місцевих бюджетів в Україні. Обґрунтовано необхідність та розкрито основні пропозиції з удосконалення доходної частини місцевих бюджетів. The article considers theoretical ...
1462193
  Федорчук Л.П. Теоретичні аспекти формування професійної компетентності медичної сестри до роботи в інклюзивних закладах освіти // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2019. – C. 173-178. – (Серія 19 : Корекційна педагогіка та психологія ; вип. 37). – ISSN 2310-0893
1462194
  Пащенко Ю.Є. Теоретичні аспекти формування ринкового механізму ціноутворення в телекомунікаційній сфері // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 5 (96). – С. 115-120
1462195
  Колодізєв О. Теоретичні аспекти формування робочої групи при виборі моделі стратегічного управління банком : аналізують науковці / О. Колодізєв, О. Штаєр // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2009. – № 1 (85). – С. 3-13 : Табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1605-2005
1462196
  Філоненко М. Теоретичні аспекти функцій менеджменту податків / М. Філоненко, І. Баденко // Науковий вісник Академії державної податкової служби України : збірник наукових праць / Академія державної податкової служби України. – Ірпінь, 2000. – № 2. – С. 120-125-
1462197
  Олексійченко Н.О. Теоретичні аспекти функціонального призначення парків як основа для формування підходів до оцінювання естетичних якостей паркового середовища / Н.О. Олексійченко, Н.В. Гатальська // Наукові праці Лісівничої академії наук України : збірник наукових праць / Лісівнича академія наук України. – Львів, 2017. – Вип. 15. – С. 73-81 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 78-79. – ISSN 1991-606X
1462198
  Борисюк О. Теоретичні аспекти функціонування авіатранспортної системи України в умовах кризи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – C. 44-46. – (Географія ; вип. 1 (63)). – ISSN 1728-3817


  В статті розглядаються теоретичні аспекти функціонування авіатранспорту, характеризуються найважливіші категорії, які відображають територіальну структуру авіатранспортної системи України. Досліджено особливості структури авіатранспортної системи, ...
1462199
  Санін О. Теоретичні аспекти функціонування опціонів // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 173-179. – (Серія економічна ; Вип. 34). – ISSN 0201-758Х
1462200
  Задирака Н.Ю. Теоретичні аспекти функціонування парламенту як органу законодавчої влади // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 118-121. – (Юридичні науки ; Вип. 49/51). – ISSN 1728-3817


  Подано загальну характеристику та порядок формування парламентів, структуру їх складових частин. The article deals with the general overview of parliaments, the structure of their components and the procedure for their formation.
1462201
  Кирчанів Максим Теоретичні аспекти функціонування політичного регіоналізму в транзитному суспільстві (на прикладі Росії та України) // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 11-13. – ISSN 1728-6220
1462202
  Дубина М. Теоретичні аспекти функціонування системи банківського іпотечного кредитування фізичних осіб в Україні / М. Дубина, Н. Разгуліна // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технологіч. ун-т ; голов. ред. Шкарлет С.М. ; редкол.: Н.М. Вдовенко, Л.М. Газуда, М.В. Газуда [та ін.]. – Чернігів, 2018. – № 4 (16). – С. 176-187. – ISSN 2411-5215
1462203
  Ткач А. Теоретичні аспекти функціонування сукупного грошового обороту // Формування ринкової економіки в Україні. Спецвипуск : Науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2005. – Спецвипуск 15, Ч.1 : Обліково-аналітичні системи суб"єктів господарської діяльності в Україні. – С. 495-501. – ISBN 966-7574-11-3
1462204
  Потриваєва Н.В. Теоретичні аспекти щодо визначення дебіторської заборгованості на підприємстві / Н.В. Потриваєва, М.І. Жорняк // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2014. – № 6 (55). – С. 289-292. – ISSN 2309-1533
1462205
  Дуда С.Т. Теоретичні аспекти щодо визначення поняття "капітал підприємства" / С.Т. Дуда, Т.І. Павук // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2012. – Вип. 22.8. – С. 217-220. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1462206
  Замятіна Н.В. Теоретичні аспекти явища мобінгу у трудових колективах / Н.В. Замятіна, Г.В. Долга // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2015. – С. 98-106. – (Економічні науки ; вип. 3 (59)). – ISSN 2310-8185


  У статті розкриваються проблеми взаємин групи й особистості в трудовому колективі, а саме таке явище, як мобінг. Розглядається становлення терміна "мобінг" у контексті професійної діяльності. Авторами здійснено короткий науковий екскурс до першоджерел ...
1462207
  Шкаріна В.А. Теоретичні аспети дослідження довідково-бібліографічного апарату бібліотеки // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2007. – № 2. – С. 34-43.
1462208
  Котигоренко В. Теоретичні виміри етнічних контекстів суспільного конфлікту // Людина і політика : Український соціально-гуманітарний журнал. – Київ, 2002. – № 5. – С.21-37. – ISSN 1609-5499
1462209
  Стегній Олександр Теоретичні витоки та особливості інституціоналізації соціології довкілля // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2009. – № 3. – С.17-45. – ISSN 1563-3713
1462210
  Дейнеко О. Теоретичні вісі концепту соціальної згуртованості: переосмислюючи творчість Е. Дюркгейма // Український соціологічний журнал : наукове та інформаційне видання / Соціол. асоц. України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. Балакірєва О.М. ; редкол.: Бакіров В.С., Батаєва К.В., Воннер К. [та ін.]. – Харків, 2020. – Вип. 23. – С. 12-20. – ISSN 2077-5105
1462211
  Федорів О.С. Теоретичні вправи з хімії / О.С. Федорів, 1929. – 140с.
1462212
  Личенко І. Теоретичні га правові проблеми визначення поняття "законні інтереси громадян у сфері власності" // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 6 (186). – С. 44-47
1462213
  Колодна А.І. Теоретичні джерела марксистської філософії / А.І. Колодна. – Чернівці, 1969. – 44с.
1462214
  Корж М.О. Теоретичні джерела сучасних концепцій соціального конфлікту // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 60-61. – (Філософія. Політологія ; Вип. 36)
1462215
  Лавриненко О.В. Теоретичні дискусії сутності валютної системи // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 2 (153). – С. 20-23
1462216
  Тополь О.В. Теоретичні долідження старіння: психологічні концепції розвитку особистості // Гілея : науковий вісник : історія, політологія, філософія / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова; Укр. Акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2008. – Вип. 16. – С. 276-284
1462217
  Десятнюк О. Теоретичні домінанти моделювання антиризикових заходів у сфері оподаткування // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 1. – С. 10-15. – ISSN 1818-5754
1462218
  Припхан І.І. Теоретичні досіідження суспільної моралі у сучасній філософсько правовій науці // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 233-238. – ISSN 1563-3349
1462219
  Павлюк Т.С. Теоретичні дослідження бального танцю як основна складова культурологічного аналізу мистецтва хореографії // Культура і сучасність : альманах / Міністерство культури і мистецтв України; Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2008. – № 2. – С. 125-128
1462220
  Збиранник О.М. Теоретичні дослідження електроенергетики України / О.М. Збиранник, З.І. Черненко, О.В. Гопта // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2008. – С. 247-251. – (Економічні науки ; Вип. 2 (44)). – ISSN 1728-4236
1462221
  Ніконов К.В. Теоретичні дослідження очищення рідини в електричному полі / К.В. Ніконов, В.М. Шмиголь, Б.Г. Жиров // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 19. – С. 55-63


  Зацікавленість дослідників застосуванням електричних силових полів для очищення рідких діелектриків від механічних частинок забруднення, підштовхнуло авторів цієї статті на спробу скласти математичну модель та проаналізувати вплив електричних, фізичних ...
1462222
  Варламов Є.М. Теоретичні дослідження рецептури допоміжного матеріалу технологічного призначення для забезпечення екологічної безпеки виробів транспортних трубопровідних систем / Є.М. Варламов, В.Г. Котух, К.М. Палєєва // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв В.М., Сухонос М.К., Дядін Д.В. [та ін.]. – Харків, 2020. – Т. 4, вип. 157. – С. 134-139 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
1462223
  Ахромкін Є.М. Теоретичні дослідження та розрахунок місткості ринку праці // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 7. – С. 16-17 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
1462224
  Ляшко Л.П. Теоретичні засади "екологічної естетики" (А. Берлеант, Е. Брейді, А. Карлсон, Ю. Сепанмаа, Р. Хепберн) : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.08 / Ляшко Любов Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 204 арк. – Бібліогр.: арк. 184-204
1462225
  Тихий В. Теоретичні засади (ідейні основи) Конституції України та їх методологічне значення для правових досліджень (тези) // Вісник Конституційного Суду України : Загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2003. – № 1. – С.84-86
1462226
  Соколов В. Теоретичні засади аналізу методів вивчення бібліотечного фонду / Віктор Соколов // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2014. – № 5 (214), травень. – С. 24-29. – ISSN 2076-9326
1462227
  Макаренко Л.П. Теоретичні засади аналізу ролі політичної комунікації в сучасній політичній системі. // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 110 (№ 7). – C. 339-343. – ISSN 2076-1554
1462228
  Готра Ю.Ю. Теоретичні засади аналізу фразеологічних одиниць сучасної англійської мови // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ф-т іноземної філології. – Ужгород, 2016. – Вип. 14. – С. 54-64. – ISBN 978-617-7132-63-8
1462229
  Оглобіна В.О. Теоретичні засади антикризового управління // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 31-35. – (Економіка та підприємництво ; № 1 (64)). – ISSN 1814-1161
1462230
  Дземан А.М. Теоретичні засади антикризового управління підприємством // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: А.Г. Шегда, Г.М. Филюк, Д.О. Баюра [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 13. – С. 8-15
1462231
  Мніщенко О.В. Теоретичні засади антикризового управління підприємством // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: О.А. Грішкова, Д.О. Баюра, Ю.І. Єхануков [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 1 (19). – С. 43-45
1462232
  Панухник О.В. Теоретичні засади біфуркаційності економічних систем в контексті трансформацій міжсуб"єктних зв"язків / О.В. Панухник, І.Б. Маркович // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 4 (178). – С. 51-57 : Табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
1462233
  Шаповал С.Л. Теоретичні засади бюджетного планування в системі соціально-економічного розвитку країни // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2015. – С. 143-151. – (Економічні науки ; вип. 1 (57)). – ISSN 2310-8185
1462234
  Алексєєв В.М. Теоретичні засади взаємовідносин держави та суспільства в управлінні : монографія / Алексєєв В.М. ; Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – Чернівці : Технодркук, 2012. – 391, [1] с. – Бібліогр.: с. 359-391. – ISBN 978-966-8658-92-1
1462235
  Полішкевич Л.Д. Теоретичні засади взаємодії органів місцевого самоврядування з громадськістю // Ефективність державного управління : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; Львів. регіон. ін-т держ. упр. ; редкол.: Загорський В.С., Ліпенцев А.В., Каляєв А.О. [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 4 (49). – С. 282-289
1462236
  Виклюк І.В. Теоретичні засади вивчення абревіації (на матеріалі турецької мови) // Сходознавство / Нац. акад. наук України ; Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського. – Київ, 2014. – № 65/66. – С. 43-54. – ISSN 1682-671Х
1462237
  Чорна Н.В. Теоретичні засади вивчення іспаномовного постмодерного художнього дискурсу // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 24. – С. 429-434


  Статтю присвячено дослідженню теоретичного аспекту вивчення іспаномовного постмодерного художнього дискурсу крізь антологічний підхід. Постмодерний художній дискурс розглядається як специфічна форма відкритої художньої комунікації з нестійкою ...
1462238
  Бурдейна О.Р. Теоретичні засади вивчення менталітету у фокусі сучасних лінгвістичних студій // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2013. – Т. 5, № 3. – С. 13-18. – ISSN 2077-804X
1462239
  Ковкіна Є.В. Теоретичні засади вивчення мовленнєвого акту "погроза" у лінгвістичній експертизі писемного мовлення // Актуальні питання судової експертизи і криміналістики : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 150-річчю з дня народження Засл. проф. М.С. Бокаріуса (Харків, 18-19 квіть. 2019 р.) / М-во юстиції України, Харків. НДІ суд. експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса ; [редкол.: О.М. Клюєв (голова), О.П. Угровецький, Е.Б. Сімакова-Єфремян та ін.]. – Харків : ХНІДСЕ, 2019. – С. 219-221
1462240
  Yasakova N. Теоретичні засади вивчення мовної репрезентації семантики персональності // Лінгвістичні студії : міжнародний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2014. – Вип. 29. – С. 22-28. – ISBN 966-7277-88-7. – ISSN 1815-3070
1462241
  Коць Т. Теоретичні засади вивчення оцінності в мові публіцистичного стилю // Культура слова : науково-популярне видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. мови. – Київ, 2015. – Вип. 84. – С. 123-131. – ISSN 0201-419
1462242
  Гпивінська Л. Теоретичні засади вивчення семантики поетичного слова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – C. 26-29. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 16). – ISSN 1728-3817


  Висвітлюється проблематика лінгвістичної рецепції поетичного тексту. Постулюються теоретичні положення про семантичне ускладнення художнього слова як одну з категоріальних ознак поетичної мови. The given article covers the problem of linguistic ...
1462243
  Булавинець В. Теоретичні засади видатків соціального призначення з місцевих бюджетів // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 4. – С. 81-90. – ISSN 1818-5754
1462244
  Маковська Д. Теоретичні засади виділення суб"єктивних аспектів етнічного статусу як чинника регіональних етнополітичних конфліктів // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2010. – Вип. 3 (47) травень - червень. – С. 84-94
1462245
  Кулик О. Теоретичні засади визначення кредитоспроможності позичальника за споживчим кредитом // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 12 (168). – С. 231-234
1462246
  Соколовська А. Теоретичні засади визначення податкового навантаження та рівня оподаткування економіки // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 7. – С. 4-12. – ISSN 0131-775Х
1462247
  Мостіпан О.М. Теоретичні засади визначення поняття "виборча система" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 50-53. – (Філософія. Політологія ; вип. 98). – ISSN 1728-3817


  У статті розкриваються основні підходи до визначення поняття "виборча система". Порівнюється специфіка аналізу цього поняття у вітчизняній і зарубіжній традиції. The basic approaches of definition the concept of "electoral system" are revealed in this ...
1462248
  Шавелашвілі Є.В. Теоретичні засади визначення прикметника як семантико-граматичного класу слів сучасної турецької мови // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 25. – С. 491-498


  У статті розглядається теоретичні підходи вітчизняних та турецьких мовознавців до визначення прикметника як окремого семантико-граматичного класу слів сучасної турецької мови. Первинність функціонально-синтаксичного критерію спричинила відсутність у ...
1462249
  Шевченко Н.В. Теоретичні засади визначення сутності та ролі державного фінансового контролю // Вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2013. – № 2 (35). – С. 22-26. – ISSN 2077-6330
1462250
  Хоменко Л. Теоретичні засади використання інформаційно-комп"ютерних технологій в іншомовній підготовці студентів аграрних закладів вищої освіти // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. : 16-17 квіт. 2019 р. : присвяч. 95-тій річниці Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін.] ; [редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – Т. 1. – С. 92-94. – ISBN 978-966-698-271-4


  Оптимізація інноваційної освіти дорослих.
1462251
  Курилін І.Р. Теоретичні засади використання спеціальних знань у розслідуванні злочинів // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 122-129.
1462252
  Лепейко Т. Теоретичні засади вимірювання продуктивності праці в сучасних умовах // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2015. – С. 120-126. – (Економічні науки ; вип. 2, квітень - червень). – ISSN 1993-0240
1462253
  Гітун Н.І. Теоретичні засади виховання в сучасному вищому навчальному закладі // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 12 : Філософські науки. – С. 100-103. – ISSN 1729-360Х
1462254
  Качан Д.А. Теоретичні засади відтворення матеріально-технічної бази сільськогосподарських підприємств / Д.А. Качан, І.В. Свиноус // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 13, липень. – С. 28-34. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2306-6792
1462255
  Балабін В.В. Теоретичні засади військового перекладу : дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.16, 035, 03 / Балабін Віктор Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 609 арк. – Додатки: арк. 522-609. – Бібліогр.: арк. 462-521
1462256
  Балабін В.В. Теоретичні засади військового перекладу : автореф. дис. … д-ра філол. наук : 10.02.16 / Балабін Віктор Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 39 с. – Бібліогр.: 22 назви
1462257
  Чижов О.В. Теоретичні засади впливу банків і страховиків на зменшення тіньових грошових потоків : гроші, фінанси і кредит // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 9 (111). – С. 242-249 : Табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1993-6788
1462258
   Теоретичні засади впровадження громадянської освіти в Україні та Австрії / Б. Гульнер, О. Царик, У. Мауріч, Н. Ящик // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2021. – С. 195-204. – (Серія: педагогіка ; № 2). – ISSN 2311-6382
1462259
  Тарасюк М.В. Теоретичні засади державного податкового менеджменту // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2013. – № 3 (20). – С. 3-8. – ISSN 2308-1988
1462260
  Тоцький С.В. Теоретичні засади державного регулювання економічної безпеки // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2012. – № 22, листопад. – С . 130-133
1462261
  Розметова О.Г. Теоретичні засади державного регулювання розвитку рекреаційно-оздоровчо-туристичного комплексу // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 183-188. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401
1462262
  Бакуменко В.Д. Теоретичні засади державного управління : навч. посіб. / В.Д. Бакуменко, Л.М. Усаченко, О.В. Червякова ; Каб. Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів та природокористування України. – Київ : Інтерсервіс, 2013. – 174, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 170-174. – ISBN 978-617-696-075-1
1462263
  Бугайцов С.Г. Теоретичні засади державного управління забезпеченням економічної безпеки в Україні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3, лютий. – С. 77-82. – ISSN 2306-6814
1462264
  Бабець І.Г. Теоретичні засади державного управління інтеррегіональним співробітництвом України в умовах євроінтеграції // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 131-135. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
1462265
  Черепанова В.О. Теоретичні засади державного управління туризмом та охороною культурної спадщини АР Крим / В.О. Черепанова, О.В. Мапишева // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 246-250. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
1462266
  Гайдук Т.Г. Теоретичні засади державного фінансового аудиту / Т.Г. Гайдук, О.Т. Олендій // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 12 (206). – С. 69-74. – ISSN 2221-1055
1462267
  Письменна Т. Теоретичні засади державного фінансового контролю: вітчизняний і зарубіжний досвід // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Вип. 4 (17). – С. 130-138. – ISSN 1818-5754
1462268
  Поліщук Є. Теоретичні засади діяльності фінансово-промислових груп // Ринок цінних паперів України : науковий, виробничо-практичний журнал. – Київ, 2012. – № 8. – С. 83-86 : табл. – Бібліогр.: 10 назв
1462269
  Хурчак А.Е. Теоретичні засади дослідження амбівалентних атитюдів в юнацькому віці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 47-51. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 15/16)


  Проаналізовано теоретичні засади дослідження амбівалентних атитюдів в юнацькому віці на основі праць західних психологів. Визначено умови і шляхи зниження рівня амбівалентних атитюдів, встановлено їх кореляти з особистісними диспозиціями. Значну увагу ...
1462270
  Цимбалюк Н.М. Теоретичні засади дослідження гендерних аспектів культурної діяльності // Проблеми розвитку соціологічної теорії : матеріали VI Всеукр. наук.-практ. конф. "Проблеми розвитку соціологічної теорії ...", 4 грудня 2009 р. (м. Київ) та VII Всеукр. наук.-практ. конф. "Проблеми розвитку соціологічної теорії ...", 20-21 травня 2010 р. (м. Київ) / КНУТШ, Ф-т соціології ; Ін-т соціології НАН України ; Соціолог. асоц. України, Київ. від-ня САУ ; [заг. ред.: Куценко О.Д., Судаков В.І.]. – Київ : Логос, 2010. – С. 231-237. – ISBN 978-966-171-387-0
1462271
  Булах Т.М. Теоретичні засади дослідження економічної сутності підприємництва / Т.М. Булах, О.В. Довгаль // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2013. – № 5 (144). – С. 11-16
1462272
  Савенко В. Теоретичні засади дослідження закону у структурі правової реальності // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. ; редкол.: Крупчан О.Д., Галянтич М.К., Галай А.О. [та ін.]. – Тернопіль, 2018. – Вип. 4 (16). – С. 13-17. – ISSN 2524-0129
1462273
  Бойко О.О. Теоретичні засади дослідження інтертекстуальності як категорії художнього дускурсу // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2018. – Т. 23, вип. 2 (18). – С. 27-34. – (Серія: Філологія). – ISSN 2307-8332
1462274
  Захаренко К. Теоретичні засади дослідження інформаційної безпеки // Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Митко А., Вознюк Є., Бояр А. [та ін.]. – Луцьк, 2018. – № 2 (4). – С. 107-116. – ISSN 2522-1663
1462275
  Хомутенко Л.І. Теоретичні засади дослідження кризових явищ і їх виникнення в умовах фінансової глобалізації // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2012. – Вип. 34. – С. 310-319
1462276
  Безуглий П.Г. Теоретичні засади дослідження міграційних процесів // Політичне життя : науковий журнал / Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса; редкол.: Нагорняк Т.Л., Польовий М.А., Скопова О.І. [та ін.]. – Вінниця, 2018. – № 1. – C. 5-13. – ISSN 2519-2949
1462277
  Карпенко Н.Г. Теоретичні засади дослідження міфологеми смерті у нідерландській поезії золотого віку // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 244-249. – (Б-ка Ін-ту філології)
1462278
  Корольов К Д. Теоретичні засади дослідження освітнього середовища для обдарованих у зарубіжній науці // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Чепелєва Н.В., Моляко В.О., Балл Г.О. [та ін.]. – Житомир, 2013. – С. 46-61. – (Психологія обдарованості ; т. 6, вип. 9). – ISSN 2072-4772
1462279
  Кудрявцева О.А. Теоретичні засади дослідження оцінювання якості знань студентів // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2016. – C. 45-51. – (Педагогічні науки ; № 1 (108)). – ISSN 2414-5076
1462280
  Артеменко Л. Теоретичні засади дослідження поетологічного дискурсу в зарубіжному літературознавстві // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2015. – С. 167-173. – (Серія: Літературознавство ; № 42). – ISBN 9-7425-09-6
1462281
  Верменич Я.В. Теоретичні засади дослідження політичних репресій у радянській Україні: соціальні, етнічні, регіональні аспекти // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2012. – № 5 (506). – С. 109-119. – ISSN 0130-5247
1462282
  Ярош Я.Б. Теоретичні засади дослідження політичної конкуренції партій // Політичне життя : науковий журнал / Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса; редкол.: Нагорняк Т.Л., Польовий М.А., Скопова О.І. [та ін.]. – Вінниця, 2018. – № 1. – C. 91-96. – ISSN 2519-2949
1462283
  Колюх В.В. Теоретичні засади дослідження політичної стабільності // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 96-105
1462284
  Рибак Ю.В. Теоретичні засади дослідження розвитку та функціонування кластерів в умовах глобальної конкурентної боротьби // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 2 (129). – С. 94-101


  Розглянуто теоретичні підходи до визначення класифікаційних систем кластерів, розкрито поняття інноваційних кластерів.
1462285
  Кучеров С.І. Теоретичні засади дослідження системи публічного управління у сфері громадського здоров"я України / С.І. Кучеров, Я.Ф. Радиш // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 13/14 липень. – С. 110-116. – ISSN 2306-6814
1462286
  Каніболоцька М.С. Теоретичні засади дослідження соціальних мереж у контексті соціально-психологічного супроводу освітніх інновацій // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського. – Одеса, 2016. – № 7 (148). – С. 99-106. – (Психологія). – ISSN 2311-8466
1462287
  Мулеса Е.В. Теоретичні засади дослідження спроможності регіону // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника" ; редкол.: Михайлишин Л.І., Криховецька З.М., Плець І.І. [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2020. – Вип. 16, т. 1. – С. 162-170. – ISSN 2313-8246
1462288
  Сенишин О. Теоретичні засади дослідження суті маркетингової стратегії як підсистеми стратегічного управління // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – С. 125-133. – (Економічні науки ; № 4). – ISSN 1993-0240
1462289
  Перехейда В.В. Теоретичні засади дослідження туризму як соціокомунікаційного феномену // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2018. – С. 221-230. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 52). – ISSN 2410-5333


  Досліджено наукові праці з економіки та маркетингу, соціології, психології, філософії, культурології, теорії соціальних комунікацій, які мають високий пояснювальний потенціал щодо явищ туризму; узагальнено їх положення. Розроблено теоретичну базу для ...
1462290
  Примуш М.В. Теоретичні засади дослідження феномену "місцеве самоврядування" крізь призму історії та сучасності / М.В. Примуш, Ю.О. Коваль // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 63. – С. 203-212


  Визначено і проаналізовано здобутки теоретичних підходів світових та вітчизняних вчених з проблематики місцевого самоврядування. Авторами пропонується погляд на місцеве самоврядування крізь призму політичних, юридичних, соціальних та філософських ...
1462291
  Примуш М.В. Теоретичні засади дослідження феномену "місцеве самоврядування" крізь призму історії та сучасності / М.В. Примуш, Ю.О. Коваль // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 15. – С. 249-255


  Визначено і проаналізовано здобутки теоретичних підходів світових та вітчи- зняних вчених з проблематики місцевого самоврядування. Авторами пропонується погляд на місцеве самоврядування крізь призму політичних, юридичних, соціальних та філософських ...
1462292
  Козлова О.М. Теоретичні засади дослідження феномену ментальності // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2012. – С. 116-123. – (Серія 22 : Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін ; вип. 7)
1462293
  Козловець М.А. Теоретичні засади дослідження формування української національної ідентичності / М.А. Козловець, Ю.І. Павлун // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетров .нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 2 (82). – С. 44-48. – ISSN 2077-1800
1462294
  Олексій К.Б. Теоретичні засади дослідження чинника адресата в художньому тексті // Записки з українського мовознавства : збірник наукових праць / Мін-во освіти і науки України ; Одеський нац. ун-т імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2013. – вип. 20. – С. 37-43
1462295
  Троєглазова М.М. Теоретичні засади дослідження юридичної термінології сучасної арабської літературної мови // Сходознавство / Нац. акад. наук України ; Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського. – Київ, 2013. – № 64. – C. 127-139. – ISSN 1682-671Х
1462296
  Гош О.П. Теоретичні засади економічної політики : навчальний посібник / Гош О.П.; МОНУ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ : НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2006. – 328с. – ISBN 966-660-310-1
1462297
  Іванченко В.О. Теоретичні засади ефективності інвестицій // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2004. – № 7-8 (38-39). – С. 23-26
1462298
  Попко Є. Теоретичні засади європейських інтеграційних процесів // Студентський юридичний журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2011. – № 2. – С. 57-62
1462299
  Вініченко І.І. Теоретичні засади забезпечення інвестиційного розвитку // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.64-68. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
1462300
  Гарнага О. Теоретичні засади забезпечення раціонального землекористування // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадськополітичний журнал / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 12 (302). – С. 41-44. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 1810-3944
1462301
  Котов Е.В. Теоретичні засади застосування дискурс-аналізу для дослідження політичного суб’єкта // Політичне життя : науковий журнал / Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса; редкол.: Нагорняк Т.Л., Польовий М.А., Скопова О.І. [та ін.]. – Вінниця, 2018. – № 3. – C. 101-107. – ISSN 2519-2949
1462302
  Шаблій О.А. Теоретичні засади і методика німецько-українського юридичного перекладу : дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.16 / Шаблій Олена Анатоліївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 540 л. – Додатки: л. 478-540. – Бібліогр.: л. 398-477
1462303
  Шаблій О.А. Теоретичні засади і методика німецько-українського юридичного перекладу : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.16 / Шаблій Олена Анатоліївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 38 с. – Бібліогр.: 34 назви
1462304
  Головінов О.М. Теоретичні засади і прикладні аспекти державно-приватного партнерства / О.М. Головінов, Л.А. Дмитриченко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 9. – С. 4-8
1462305
  Довга Т.Я. Теоретичні засади і технології формування особистісно-професійного іміджу майбутнього вчителя початкової школи : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Довга Тетяна Яківна ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2021. – 40 с. – Бібліогр.: 92 назви
1462306
  Клос О. Теоретичні засади ігрової природи постмодерністського тексту як феномену постмодерністської культури // Іноземна філологія : український науковий збірник / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2016. – Вип. 129. – С. 111-120. – ISSN 2078-340X
1462307
  Черкашина К.Ф. Теоретичні засади ідентифікації морального ризику в кредитних відносинах / К.Ф. Черкашина, Л.Ю. Сисоєва // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 2 (129). – С. 193-196


  Розглянуті підходи до визначення поняття "моральний ризик" та визначено його місце у системі економічних ризиків.
1462308
  Наторіна А.О. Теоретичні засади ідентифікації оцінки якості освітніх послуг закладів вищої освіти // Освітня аналітика України : науково-практичний журнал / ДНУ "Ін-т освітньої аналітики" ; редкол.: Лондар С.Л., Бахрушин В.Є., Гриневич Л.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. № 3 (4). – С. 90-95. – ISSN 2617-8532
1462309
  Штулер І.Ю. Теоретичні засади імплементації положень проекту коаліційної угоди щодо інноваційності лісогосподарської галузі // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 7 (169). – С. 122-128 : Рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
1462310
  Яровенко Т. Теоретичні засади інвестиційного розвитку сфери освіти України // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2015. – № 1 (221). – С. 155--165


  У статті відображено етимологію поняття «розвиток» як філософської та економічної категорії, що є основою формулювання поняття «інвестиційний розвиток» сфери освіти. Виявлено основні властивості й особливості застосування терміну «інвестиційний ...
1462311
  Михайлов М.Г. Теоретичні засади інноваційно-інвестиційного підходу до розвитку матеріально-технічної бази підприємств // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 23, грудень. – С. 38-42. – ISSN 2306-6814
1462312
  Сухий О. Теоретичні засади іноземного інвестування: український контекст // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 486-492. – (Серія економічна ; Вип. 34). – ISSN 0201-758Х
1462313
  Бутнік-Сіверський Теоретичні засади інтелектуальної інноваційної діяльності на підприємстві / Бутнік-Сіверський, А. Красовська // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 12. – С. 31-37 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 0131-775Х
1462314
  Дебич М.А. Теоретичні засади інтернаціоналізації вищої освіти: міжнародний досвід : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Дебич Марія Андріївна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищої освіти. – Київ, 2019. – 38 с. – Бібліогр.: 52 назви
1462315
  Макаревич І. Теоретичні засади інформатизації сучасної освіти // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – Вип. 23. – С. 10-14. – ISSN 2075-1893
1462316
  Рак Р.В. Теоретичні засади й можливості використання боргової стратегії : бюджет // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 5. – С. 76-82. – Бібліогр.: 7 назв
1462317
  Дуюнова О.М. Теоретичні засади класифікації угод про працю // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 185-188
1462318
  Борщевський І.В. Теоретичні засади кодифікації законодавства // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 37. – С. 31-36. – ISSN 1563-3349
1462319
  Іванов Є.І. Теоретичні засади комплексної системи зовнішньоторговельної політики держави // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2014. – С. 59-66. – (Економічні науки ; вип. 3 (55)). – ISSN 2310-8185
1462320
  Гуторов А.О. Теоретичні засади контрактації в аграрному секторі економіки // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 1 (504) : Системна трансформація національної економіки України. – С. 174-181. – ISSN 2222-4459
1462321
  Лазоренко Т. Теоретичні засади концепції управління стійким розвитком підприємства / Т. Лазоренко, І. Шолом // Галицький економічний вісник : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя ; редкол.: Рогатинський Р.М., Павликівська О.І., Кіляр О.Р. [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – № 6 (67). – С. 175-184. – ISSN 2409-8892
1462322
  Франчук В.І. Теоретичні засади корпоративної безпеки : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 7 (97). – С. 161-167 : Рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
1462323
  Нікітін Ю.В. Теоретичні засади кримінологічного вчення про внутрішню безпеку суспільства // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 7. – С. 95-100. – ISSN 2222-5374
1462324
  Назаренко О. Теоретичні засади методики дослідження мотивації досягнення // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 318-319
1462325
  Пентилюк М. Теоретичні засади методики навчання української мови // Українська мова й література в сучасній школі : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України. – Київ, 2013. – № 5 (126). – С. 2-6
1462326
  Щокін Р.Г. Теоретичні засади методичного забезпечення статистичного аналізу обсягу і структури фінансового ефекту діяльності недержавних ВНЗ // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 10. – С. 35-40.
1462327
  Новікова Н.Л. Теоретичні засади механізму державного регулювання економічних інтересів // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 4, лютий. – С. 21-24 : табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2306-6792
1462328
  Новікова Н.Л. Теоретичні засади механізму державного регулювання економічних інтересів // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 4, лютий. – С. 21-24. – ISSN 2306-6792
1462329
  Смирнова Тетяна Сергіївна Теоретичні засади місцевого самоврядування в Україні : Автореф... кандид. юридичн.наук: 12.00.02 / Смирнова Тетяна Сергіївна; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1998. – 17с.
1462330
  Смирнова Тетяна Сергіївна Теоретичні засади місцевого самоврядування в Україні : Дис... кандид. юридичнихнаук: 12.00.02 / Смирнова Тетяна Сергіївна; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1998. – 231л. – Бібліогр.:л.179-220
1462331
  Федоренко В.Л. Теоретичні засади місцевого самоврядування та управління / В.Л. Федоренко, О.М. Чернеженко // Конституційні моделі місцевого самоврядування та управління в державах-учасницях ЄС, Швейцарії та Україні : монографія / В.Л. Федоренко, О.М. Чернеженко. – Київ : Ліра-К, 2017. – С. 14-27. – ISBN 978-617-7507-75-7
1462332
  Поліха Л. Теоретичні засади моделювання періодичних видань // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 173-176. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 25)


  У статті охарактеризовано основні принципи моделювання періодичних видань, зокрема розглянуто модульний дизайн, теорію композиційно-графічної моделі, модульну сітку.
1462333
  Басенко Р. Теоретичні засади молодіжної політики ордену єзуїтів: історія та сучасність // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян]. – Київ : Логос, 2014. – Т. 2. – С. 276-280. – ISBN 978-966-171-793-9
1462334
  Кучай Т.П. Теоретичні засади морального виховання у Великій Британії / Т.П. Кучай, О.І. Сулима, В.Й. Дзямко // Наукові записки : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2020. – С. 38-40. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 186). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1462335
  Михайлюк Я.Б. Теоретичні засади надання адміністративних послуг у країнах Європейського Союзу та Україні // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2015. – № 2 (12). – С. 37-45. – ISSN 2227-796X


  Статтю присвячено дослідженню теоретичних засад надання адміністративних послуг у країнах Європейського Союзу та особливостей розвитку теорії публічних послуг. У статті здійснено узагальнення позитивного досвіду західноєвропейських держав у ...
1462336
  Колесніченко І.М. Теоретичні засади нейтралізації "провалів" та відновлення ефективності інституту держави в Україні // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 4 : Зарубіжний досвід фінансового забезпечення медичного страхування. – С. 8-12. – ISSN 2222-4459
1462337
  Горин В. Теоретичні засади неподаткових надходжень бюджету // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2015. – Вип. 1. – С. 58-68. – ISSN 1818-5754
1462338
  Лученко О.І. Теоретичні засади обстеження умов життя домогосподарств // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2008. – С. 28-31. – (Економіа ; Вип. 25)
1462339
  Лобода К.С. Теоретичні засади оцінки санаційної спроможності як передумови виходу з кризового стану // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2012. – № 12. – С. 28-31
1462340
  Назукова Н.М. Теоретичні засади оцінювання податкового навантаження на капітальні інвестиції // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 2. – С. 21-32 : табл., рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1605-7988
1462341
  Лебедик Л.В. Теоретичні засади підготовки викладачів вищої школи до проектування дидактичних систем в умовах магістратури : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Лебедик Леся Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Донбас. держ. пед. ун-т". – Слов"янськ, 2019. – 40 с. – Бібліогр.: 66 назв
1462342
  Микитейчук Х.І. Теоретичні засади підготовки дитини до початку читання в Польщі // Наукові записки : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2020. – С. 189-193. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 188). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1462343
  Кордонова А.В. Теоретичні засади підготовки майбутніх політологів до професійної діяльності англійською мовою // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2019. – С. 14-20. – (Педагогічні науки ; № 2 (127)). – ISSN 2414-5076
1462344
  Лендєл М.А. Теоретичні засади підприємництва: аналітичний аспект / М.А. Лендєл, Н.Ю. Волощук, Н.М. Жулканич // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2012. – С. 13-17. – (Економіка ; Вип. 35, ч. 1). – ISSN 0869-0782
1462345
  Дивак Микола Петрович Теоретичні засади побудови моделей "вхід-вихід" статистичних систем методами аналізу інтервальних даних : Автореф. дис. ... доктора техн. наук: 01.05.02 / Дивак М.П.; Нац. ун-тет "Львівська політехніка". – Львів, 2003. – 33 с. – Бібліогр.: 43 назв.
1462346
  Талаш І.О. Теоретичні засади побудови ролеграми // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2016. – С. 151-158. – (Психологія ; вип. 52). – ISSN 2312-1599
1462347
  Іщенко В.В. Теоретичні засади побудови системи оподаткування в контексті забезпечення фінансової безпеки держави // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 193-197. – (Економіка та підприємництво ; № 1 (64)). – ISSN 1814-1161
1462348
  Жадько К. Теоретичні засади побудови фінансового контролю в ринкових умовах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 32-36. – (Економіка ; Вип. 139). – ISSN 1728-3817


  В статті описано підходи щодо побудови системи фінансового контролю, як засобу державного управління та ефективного інструменту управління фінансово-господарською діяльністю суб"єктів господарювання в ринкових умовах. В статье изложены проблемные ...
1462349
  Тимошенка В.І. Теоретичні засади подалання корупції в Україні // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науковий журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2012. – № 2 (81). – С. 18-27
1462350
  Федоренко Г. Теоретичні засади поділу влади в Україні // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 8. – С. 41-48. – ISSN 0132-1331
1462351
  Шепель А.Д. Теоретичні засади поняття емоції як складової мас-медіа: до теорії питання // Інформаційне суспільство / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 4. – С. 60-63


  Стаття розкриває теоретичне осмислення ролі емоційного компонента в мас-медіа. Емоції слугують одним із критеріїв оцінки повідомлення. Синтез інформації та емоційних компонентів допомагає особистості пристосовуватися до дійсності. The article ...
1462352
  Тонєв І.М. Теоретичні засади поняття митної вартості // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 11 (66). – С. 16-18
1462353
  Титаренко Д.О. Теоретичні засади прикладної економіки // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2015. – Вип. 231. – С. 80-87. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586
1462354
  Кузьменко І.С. Теоретичні засади проведення агрохімічної паспортизації для екологобезпечного землекористування // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й. Дорош, І. Ковальчук, А. Третяк [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3. – С. 88-97. – ISSN 2306-1677


  Органічне землеробство є перспективним напрямком для сільськогосподарського виробництва за умови екологічно безпечного та раціонального зем- лекористування. Мета сталого управління земельними ресурсами - оптимізувати діяльність працівників сільського ...
1462355
  Дмитров С.О. Теоретичні засади проведення фінансового моніторингу в комерційному банку // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : Збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2005. – Т. 12. – С. 79-84. – Бібліогр.: на 12 пунктів. – ISBN 966-566-281-3
1462356
  Голованова Т.П. Теоретичні засади професійної компетентності майбутнього викладача вищої школи. // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2018. – C. 68-75. – (Педагогічні науки ; № 1 (30)). – ISSN 2522-4360
1462357
  Ануфрієва О.Ф. Теоретичні засади професійної самореалізації майбутніх інженерів під час навчальної практики // Наукові записки кафедри педагогіки : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Комунальний закл. "Харк. гуманіт.-пед. акад." Харк. обл. ради ; редкол.: Пасинок В.Г., Пономарьова Г.Ф., Степанець І.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 41. – С. 12-19. – ISSN 2074-8167
1462358
  Пилип"юк Я.В. Теоретичні засади процесу визначення сутності фінансового забезпечення інноваційного розвитку // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.4. – С. 253-258. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1462359
  Федчишин Д.В. Теоретичні засади реалізації та захисту земельних прав в Україні : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.06 / Федчишин Дмитро Володимирович ; М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2021. – 40 с. – Бібліогр.: 44 назви
1462360
  Скрипнюк О. Теоретичні засади реформування системи місцевого самоврядування в Україні на сучасному етапі // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 1 (85). – С. 10-15.
1462361
  Галіч М. Теоретичні засади ризику та ризик-менеджменту / М. Галіч, А. Михайлов // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2015. – № 12 (232). – С. 61-71. – ISSN 2409-9260
1462362
  Зелінська Н.В. Теоретичні засади роботи редактора над літературною формою твору (літературне опрацювання тексту) : Навчальний посібник для студ. редакторської спеціальності "Видавнича справа і редагування" / Н.В. Зелінська; Мін-во вищої і середньої спеціальної освіти УРСР. – Київ : УМК ВО, 1989. – 76с. – ISBN 966-603-236-8
1462363
  Мороз П. Теоретичні засади розвитку вмінь бачити проблеми на уроках історії // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 9. – С. 11-15.
1462364
  Станкевич І.В. Теоретичні засади розвитку внутрішньої системи управління якістю діяльності освітньої організації / І.В. Станкевич, Ю.О. Бліхар // II Міжнародна науково-практична конференція "Трансформація національної економіки в контексті реалізації євроінтеграційної стратегії" : 9 листоп. 2018 р., [м. Миколаїв, Україна : збірник] / "Трансформація національної економіки в контексті реалізації євроінтеграційної стратегії", міжнар. наук.-практ. конф. – Миколаїв : МНУ ім. В.О. Сухомлинського, 2018. – С. 72-74. – ISBN 978-617-7326-40-2
1462365
  Зайцева Н. Теоретичні засади розвитку двомовного навчання у США // Матеріали науково-практичного семінару "Порівняльно-педагогічні студії-2010" : м. Київ, 17 червня 2010 р. : (у матеріалах збережено стилістику, орфографію і мову авторів) / "Порівняльно-педагогічні студії - 2010", наук.-практ. семінар. – Київ : Інформаційні системи, 2010. – С. 37-39. – ISBN 978-966-2249-24-8
1462366
  Вербівська Л.В. Теоретичні засади розвитку електронного бізнесу // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 11 (526) : Регіональна орієнтація економічних систем в умовах слоубалізації. – С. 179-183. – ISSN 2222-4459
1462367
  Хмєліньска М.В. Теоретичні засади розвитку регіональних ринків як об"єкта регіональної економіки // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / НАН України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; редкол.: Кравців В.С., Сторонянська І.З., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2018. – Вип. 6 (134). – С. 71-74. – ISSN 2071-4653
1462368
  Зорочкіна Т. Теоретичні засади розвитку системи неперервної педагогічної освіти у Великій Британії // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2018. – № 10 (84). – C. 286-293. – ISSN 2312-5993
1462369
  Третяк А.М. Теоретичні засади розвитку сучасної системи землекористування в Україні / А.М. Третяк, В.М. Третяк // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1/2, січень. – С. 3-11 : рис. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 2306-6792
1462370
  Лепейко Т.І. Теоретичні засади розробки стратегії розвитку підприємства на основі ринкових тенденцій / Т.І. Лепейко, А.М. Баланович // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2014. – С. 305-318. – (Серія економічна ; вип. 2). – ISSN 2311-844X


  Проаналізовано динаміку зміни актуальності для категорій "ринкові тенденції" та "стратегії розвитку підприємства" з використанням Інтернет-аналізу. Підтверджено необхідність подальших досліджень і загальне зростання попиту (актуальності, ...
1462371
  Поручинський В. Теоретичні засади розселення населення // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. 89-94. – (Серія: Географічні науки ; № 11 (288)). – ISSN 1729-360Х
1462372
  Ніжніченко О. Теоретичні засади розуміння стимулювання в екологічному праві // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 119-122. – (Юридичні науки ; Вип. 91). – ISSN 1728-3817


  В статті проаналізовано недоліки і переваги теоретичних підходів до розуміння правового стимулювання. На основі поєднання найкращих рис розглянутих підходів обґрунтовано формування власної концепції стимулювання в рамках екологічного права. В статье ...
1462373
  Бенера В.Є. Теоретичні засади самостійної роботи студентів у навчальному процесі вищих закладів освіти України (друга половина XIX-початок XX ст.) // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2010. – Вип. 76. – С. 224-228. – (Педагогічні науки)
1462374
  Шульга М. Теоретичні засади систематизації екологічного законодавства України / М. Шульга, Г. Анісімова // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2008. – № 3 (54). – С. 191-205. – ISSN 1993-0909
1462375
  Кириченко О.А. Теоретичні засади системи економічної безпеки кадрового забезпечення суб"єктів господарської діяльності / О.А. Кириченко, Ю.А. Поскрипко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 11. – С. 36-38
1462376
  Вітер В.І. Теоретичні засади системи соціального захисту в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 11 ( 102). – С. 169-176
1462377
  Білан Н.І. Теоретичні засади соціальних суспільних трансформацій // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 84, ч. 1. – С. 69-73
1462378
  Суший О.В. Теоретичні засади соціальної архетипіки // Публічне урядування : наукове видання / Всеукр. асамблея докторів наук з держ. упр. ; Міжрегіон. акад. управл. персоналом ; голов. ред. Романенко Є.О. – Київ, 2016. – № 3 (4), вересень. – С. 168-180. – ISSN 2414-05-62
1462379
  Циба В.Т. Теоретичні засади соціальної психології: системний підхід : монографія / Циба В.Т. ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ : Університет "Україна", 2011. – 358, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 354-358. – ISBN 978-966-388-325-0
1462380
  Рудь Я.С. Теоретичні засади соціокультурного проектування сільського зеленого туризму України // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 28. – С. 163-169. – ISSN 2225-7586
1462381
  Бодрук О.С. Теоретичні засади створення міжнародних структур безпеки // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2000. – Вип. 4 : Європа: поступ у 21 століття (історія, сучасний стан, перспективи). – С. 116-125. – ISBN 966-7196-06-2
1462382
  Фурса С.Я. Теоретичні засади створення нотаріату в Україні: від практики до теорії // Юриспруденція: теорія і практика : Науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2006. – № 12. – С. 3-10.
1462383
  Жукова Н. Теоретичні засади страхування у сфері зовнішньоекономічної діяльності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 21-22. – (Економіка ; вип. 106). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються ризики, притаманні зовнішньоекономічній діяльності суб"єктів господарювання. Визначаються види та інструменти страхового захисту для мінімізації наслідків екзогенних та ендогенних явищ при здійсненні зовнішньоекономічної ...
1462384
  Бура Х. Теоретичні засади субстратологічного дослідження української мови // Українські міждисциплінарні студії / Inst. culturel de Solenzara ; Acad. des sciences de l"enseignement superieur d"Ukraine, Conseil des jeunes chercheurs ; dossier dirige par Athanase Vantchev de Thracy, Iouriї Mosenkis, Dmytro Tchystiak. – Paris : Institut Culturel de Solenzara, 2012. – С. 149-154. – ISBN 978-2-919320-44-8
1462385
  Свиридова Л.В. Теоретичні засади судової лінгвістичної експертизи // Криміналістика і судова експертиза : міжвідомчий науково-методичний збірник / Київ. н.-д. ін-т судових експертиз М-ва юстиції України ; редкол.: Д.В. Журавльов, О.Г. Рувін, В.П. Колонюк [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 66. – С. 528-542. – ISSN 0130-2655
1462386
  Мартиненко О.О. Теоретичні засади судової правотворчості у концепції юридичного прагматизму : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Мартиненко Олександр Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. науц. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв
1462387
  Мартиненко О.О. Теоретичні засади судової правотворчості у концепції юридичного прагматизму : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Мартиненко Олександр Олександрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 225 арк. – Бібліогр.: арк. 204-225
1462388
  Хотинська-Нор Теоретичні засади судової реформи: окремі аспекти // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Академія, адвокатури України. – Київ, 2015. – Т. 12, № 2 (33). – С. 184-193. – ISSN 2310-9769
1462389
  Чорнодід І.С. Теоретичні засади сутності конкурентоспроможності національної економіки // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 7/8 (134/135). – С. 37-43
1462390
  Чорнодід І.С. Теоретичні засади сутності конкурентоспроможності національної економіки // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 6 (133). – С. 52-58
1462391
  Кощук Т.В. Теоретичні засади та досвід акцизного оподаткування новітньої продукції для споживання нікотину в країнах ЄС: висновки для України // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (291). – Бібліогр.: 18 назв
1462392
  Бондарєв А.П. Теоретичні засади та методи забезпечення завадостійкості пристроїв фазової синхронізації на етапі проектування : Автореф. дис. ... доктора технічних наук: спец. 05.12.13 / Бондарєв А.П.; Мін-во освіти і науки України.Національний ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2008. – 36с. – Бібл.: 45 назв.
1462393
   Теоретичні засади та організаційні механізми реформування державної служби в Україні : монографія / [Гавкалова Н.Л. та ін.] ; за заг. ред. Гавкалової Н.Л. – Харків : ХНЕУ, 2012. – 327, [1] с. : табл. – Авт. зазначено на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 304-327. – ISBN 978-966-676-535-5
1462394
  Лютий І.О. Теоретичні засади та перспективи розвитку грошово-кредитного ринку // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 4 : Економічний факультет. Юридичний факультет. – С. 79-83
1462395
  Олійник В. Теоретичні засади та практика моніторингу регіональної політики ЄС / В. Олійник, О. Гончарова // Міжнародна економічна політика : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2014. – № 2 (21). – С. 155-178. – ISSN 1811-9824
1462396
  Триньова Я.О. Теоретичні засади та практика реалізації принципів біоетики в кримінальному праві України : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.08 / Триньова Яна Олегівна ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. – Київ, 2021. – 40 с. – Бібліогр.: 74 назви
1462397
  Подмешальська Ю.В. Теоретичні засади та практикум з фінансового обліку запасів / Ю.В. Подмешальська, Н.О. Васильєва // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 24, грудень. – С. 57-63. – ISSN 2306-6814
1462398
  Славко А.С. Теоретичні засади та практичне значення визначення правового режиму власності на грошові кошти, розміщені на поточних та депозитних рахунках у комерційних банках // Правовий вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи НБУ. – Суми, 2010. – № 1 (3). – С. 40-44


  У статті на основі аналізу вітчизняного та зарубіжного законодавства та правозастосовної практики розглянуто основні критерії розмежування понять "поточний рахунок" та "депозитний рахунок". Особливу увагу приділено питанням права власності на кошти, ...
1462399
   Теоретичні засади та практичні проблеми судової адміністративно-деліктної діяльності : монографія / [Олефір В.І., Галунько В.В., Лошицький М.В., Короєд С.О.] ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ : Леся, 2013. – 339, [1] с. – На тит. арк. авт. не зазнач. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8126-89-5
1462400
  Габай А. Теоретичні засади та принципи укладання "Словника граматичного керування прикметників" // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2011. – № 2. – С. 57-67. – ISSN 1682-3540
1462401
  Рожко Д. Теоретичні засади та проблематика визначення сутності бюджету // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 54-56. – (Економіка ; Вип. 110). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізовано підходи до визначення сутності бюджету як економічної категорії. Розглянуто функції та структуру державного бюджету. The determination of essence of budget as economic notion is analysed in this article. Functions and structure ...
1462402
  Приказюк Н.В. Теоретичні засади та роль інвестиційної діяльності комерційних банків на ринку цінних паперів // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2011. – С. 396-401. – (Серія "Економіка" ; вип. 16). – ISBN 966-7631-55-9
1462403
  Печенюк Н.М. Теоретичні засади та сучасний стан зовнішнього державного боргу України // Шевченківська весна: економіка : матеріали X Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2012. – Т. 1. – С. 175-177. – ISBN 978-966-188-293-4
1462404
  Другов О.О. Теоретичні засади та сучасний стан інвенстиційного забезпечення сфери науки в Україні // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2009. – № 2(52). – С. 56-65. – ISSN 1562-0905
1462405
  Цогла О.О. Теоретичні засади трактування поняття "концесія" // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 7 (145). – С. 34-38 : табл. – Бібліогр.: 26 назв. – ISSN 1993-6788
1462406
  Яременко О.Ф. Теоретичні засади трактування поняття "стійкий розвиток" економічної системи // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2014. – С. 63-68. – (Економічні науки ; № 5, т. 1). – ISSN 2226-9150
1462407
  Званська В. Теоретичні засади трансмісійного механізму грошово-кредитної політики і особливості його функціонування в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 44-46. – (Економіка ; вип. 92). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто сутність трансмісійного механізму грошово-кредитної політики, охарактеризовано особ-ливості його функціонування в Україні This article teals with the essense of transmission mechanizm of monetary poliсy, characterizes the ...
1462408
  Дьомін А.І. Теоретичні засади трансформації стану пасивності в навчанні у стан активної навчальної діяльності студентів / А.І. Дьомін, О.А. Дьомін // Науковий вісник Національного аграрного університету / Національний аграрний університет. – Київ, 2000. – № 21. – С.15-24
1462409
   Теоретичні засади трудового права України : підручник / [В.Л. Костюк, М.І. Іншин, С.В. Вишновецька та ін.] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Нац. ун-т "Остроз. акад.", Навч.-наук. ін-т права ім. І. Малиновського. – Київ : Людмила, 2019. – 451, [1] с. – Авт. зазнач. на с. 449-451. – Бібліогр.: с. 399-448, в кінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7828-07-4
1462410
  Сокіл Г. Теоретичні засади української фольклористики в Галичині наприкінці ХІХ - в першій третині ХХ століття // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 34 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 387-393
1462411
  Прус Л. Теоретичні засади управління конкурентоспроможністю вищих навчальних закладів // Вісник Тернопільського державного економічного університету : Науковий журнал / Тернопільський державний економічний університет. – Тернопіль, 2006. – С. 114-123. – (Економічні науки ; № 2). – ISSN 1818-2674
1462412
  Горячко К.К. Теоретичні засади управління маркетинговою діяльністю підприємства // Вісник Національного транспортного університету : науково-технічний збірник / Національний транспортний університет. – Київ, 2021. – № 2 (49). – С. 41-48. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2308-6645
1462413
  Цимбалюк Н.М. Теоретичні засади управління системою культурно-мистецької освіти // Ринок праці та зайнятість населення : виробничо-практичний науковий журнал / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ, 2013. – № 2 (35). – С. 50-53
1462414
  Панасенко А.А. Теоретичні засади ухвалення оптимальних рішень у процесі ¦ формування ресурсного потенціалу банку і забезпечення його фінансової стабільності // Економіка і управління : Науковий журнал / Європейський ун-т; Нац.авіаційний ун-т та інш. – Київ, 2006. – № 4. – С. 54-60.
1462415
  Петренко І.П. Теоретичні засади участі боргових цінних паперів у формуванні реального інвестиційного капіталу // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 4, лютий. – С. 36-41. – ISSN 2306-6814
1462416
  Зятковський І.В. Теоретичні засади фінансів підприємств : фінанси підприємств // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 4. – С. 17-26. – Бібліогр.: 24 назви
1462417
  Мацієвич Т. Теоретичні засади фінансового механізму та його роль у забезпеченні екологічної політики // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2015. – Вип. 1. – С. 128-139. – ISSN 1818-5754
1462418
  Крупка А. Теоретичні засади фінансової політики держави у галузі культури і мистецтва // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – Вип. 4. – С. 50-57 : табл. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1818-5754
1462419
  Васильєв С.В. Теоретичні засади формування антикризової діяльності агропромислових підприємств / С.В. Васильєв, О.О. Масляєва // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 5/6, березень. – С. 103-108 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2306-6792
1462420
  Козюк В. Теоретичні засади формування валютних союзів в умовах глобалізації: макроекономічний аспект // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 9. – С. 12-20. – Бібліогр.19 назв. – ISSN 0131-775Х
1462421
  Іотова К.О. Теоретичні засади формування глобальної моделі розвитку світового господарства / К.О. Іотова, Н.Є. Скрипник // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 3 : Розвиток системи управління діяльністю підприємств в інтеграційних умовах. – С. 88-90. – ISBN 978-617-645-229-4
1462422
  Апанасенко К.І. Теоретичні засади формування інституту права комунальної власності // Економіка та право : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т екон.-правових досліджень НАН України ; Держ. вищий навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Донецьк, 2015. – № 2 (41). – С. 62-68. – ISSN 1681-6277
1462423
  Мушинська Н. Теоретичні засади формування компетентності саморозвитку майбутнього фахівця // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2010. – Вип. 65. – С. 88-93
1462424
  Грод А.М. Теоретичні засади формування конкурентоспроможних ринкових структур : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 7 (97). – С. 71-76 : Табл., рис. – Бібліогр.: 29 назв. – ISSN 1993-6788
1462425
  Прокопович-Павлюк Теоретичні засади формування конкурентоспроможності регіону // Науковий вісник Ужгородського національного університету : Збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2006. – С. 42-49. – (Економіа ; Вип. 19)
1462426
  Дима В.В. Теоретичні засади формування концепції "зеленої" економіки як парадигми сталого розвитку України // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2018. – № 2. – С. 266-278
1462427
  Бутенко Н.В. Теоретичні засади формування концепції маркетингу, орієнтованої на вартість акціонерного капіталу // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 14. – С. 172-177
1462428
  Утенкова К.О. Теоретичні засади формування методики експертної оцінки впливу окремих чинників на стан економічної безпеки аграрних підприємств // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Федоренко В.Г, Кучеренко Г.Б. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 4, квітень. – С. 133-140 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2306-6806
1462429
  Мединська Т.В. Теоретичні засади формування податкової політики в системі інвестиційного стимулювання економіки // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 1 (104). – С. 42-47
1462430
  Струк А.В. Теоретичні засади формування професійної компетентності майбутнього вчителя початкової школи // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2018. – С. 185-187. – (Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики ; вип. 30 (40)). – ISSN 2411-2135
1462431
  Струк А.В. Теоретичні засади формування професійної компетентності майбутнього вчителя початкової школи // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2018. – С. 185-187. – (Серія 5 : Педагогічні науки: реалії та перспективи ; вип. 64). – ISSN 2311-5491
1462432
  Вінник Т.А. Теоретичні засади формування раціональної фінансової політики // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 2. – С. 49-52 : рис. – Бібліогр.: 13 назв
1462433
  Свиноус І.В. Теоретичні засади формування системи управління ризиками підприємства / І.В. Свиноус, О.Ю. Гаврик // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2015. – № 4 (59). – С. 76-80. – ISSN 2309-1533
1462434
  Тяжкороб І.В. Теоретичні засади формування субрегіональних форм територіальної організації // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 1. – С. 25-27. – Бібліогр.: 12 назв
1462435
  Мельник Д.М. Теоретичні засади формування територіальних громад: імплементація світового досвіду в Україні // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 11, червень. – С. 33-38 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-6792
1462436
  Венгер В.В. Теоретичні засади формування фінансово-промислових груп // Економічний аналіз : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ;Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – Т. 14, № 1. – С. 46-53. – ISSN 1993-0259
1462437
  Західна О.Р. Теоретичні засади формування фіскального простору територіальних громад в умовах трансформаційних процесів / О.Р. Західна, Д.І. Вацяк, Р.В. Західний // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 11 (526) : Регіональна орієнтація економічних систем в умовах слоубалізації. – С. 19-25. – ISSN 2222-4459
1462438
  Рускуліс Л. Теоретичні засади формування фонетичної субкомпетентності майбутніх учителів української мови на заняттях із лінгвістичних дисциплін // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2020. – C. 331-338. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 2). – ISSN 2412-9208
1462439
  Ващенко І.В. Теоретичні засади функціонування державного фінансового контролю / І.В. Ващенко, В.В. Ворона // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 42-45. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 16/17). – ISSN 1728-3817
1462440
  Ващенко І.В. Теоретичні засади функціонування державного фінансового контролю // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 25-28. – (Економіка ; вип. 91). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто основні теоретичні засади державного контролю. Basic theoretical principles of state control are considered.
1462441
  Сподарева О.Г. Теоретичні засади функціонування страхового ринку в ринкових умовах господарювання // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 5. – С. 54-56
1462442
  Міловська Н.В. Теоретичні засади цивільно-правового регулювання договірних відносин зі страхування : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 12.00.03 / Міловська Надія Василівна ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ приват. права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака. – Київ, 2019. – 36 с. – Бібліогр.: 50 назв
1462443
  Диба М.І. Теоретичні засади циркулярної економіки та європейські практики її фінансування / М.І. Диба, Ю.О. Гернего, О.М. Диба // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 10 (287). – С. 7-22 : табл., рис. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 2305-7645
1462444
  Леврінц М.І. Теоретичні і методичні засади підготовки майбутніх учителів іноземних мов в університетах США : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Леврінц Маріанна Іванівна ; М-во освіти і науки України, Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельницький, 2020. – 40 с. – Бібліогр.: 42 назви
1462445
  Таймасов Ю.С. Теоретичні і методичні засади підготовки майбутніх фахівців служби цивільного захисту до самозбереження у професійній діяльності : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Таймасов Юрій Сафірович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2021. – 40 с. – Бібліогр.: 63 назви
1462446
  Сагач О.М. Теоретичні і методичні засади професійного зростання вчителів у системі неперервної педагогічної освіти : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Сагач Оксана Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Чернігів. колегіум" ім. Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2021. – 40 с. – Бібліогр.: 43 назви
1462447
  Романюк Р.К. Теоретичні і методичні засади професійної підготовки вчителів біології до профільного навчання учнів : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Романюк Руслана Костянтинівна ; М-во освіти і науки України, Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. – Житомир, 2021. – 42 с. – Бібліогр.: 48 назв
1462448
  Андрощук І.П. Теоретичні і методичні засади професійної підготовки майбутніх учителів трудового навчання та технологій до організації позаурочної художньо-технічної діяльності учнів : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04, 13.00.07 / Андрощук Ігор Петрович ; М-во освіти і науки України, Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2019. – 40 с. – Бібліогр.: 54 назви
1462449
  Титова Н.М. Теоретичні і методичні засади психолого-педагогічної підготовки майбутніх педагогів професійного навчання : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Титова Наталія Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2019. – 42 с. – Бібліогр.: 50 назв
1462450
  Завидівська О.І. Теоретичні і методичні засади формування готовності майбутніх менеджерів до створення здоров"яорієнтованого середовища організації : автореф. димс. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Завидівська Ольга Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Чернігів. колегіум ім. Т.Г. Шевченка". – Чернігів, 2021. – 45 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 67 назв
1462451
  Тур О.М. Теоретичні і методичні засади формування комунікативної компетентності майбутніх фахівців із документознавства та інформаційної діяльності в процесі професійної підготовки : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Тур Оксана Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2019. – 40 с. – Бібліогр.: 57 назв
1462452
  Солтик О.О. Теоретичні і методичні засади формування професійної надійності майбутніх учителів фізичної культури : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Солтик Олександр Олександрович ; М-во освіти і науки України, Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельницький, 2019. – 40 с. – Бібліогр.: 56 назв
1462453
  Заредінова Е.Р. Теоретичні і методичні засади формування соціокультурних цінностей студентів в освітньому середовищі вищого навчального закладу : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.07 / Заредінова Ельвіра Рифатівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т проблем виховання. – Київ, 2020. – 40 с. – Бібліогр.: 41 назва
1462454
  Алєксєєв О.М. Теоретичні і методичні основи застосування технологій дистанційного навчання дисциплін професійної і практичної підготовки студентів машинобудівних спеціальностей : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.10 / Алєксєєв Олександр Миколайович ; Ін-т інформ. технологій і засобів навчання Нац. акад. пед. наук України. – Київ, 2012. – 38 с. – Бібліогр.: 66 назв
1462455
  Мирончук Н.М. Теоретичні і методичні основи контекстної підготовки майбутніх викладачів вищої школи до самоорганізації у професійній діяльності : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Мирончук Наталія Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. – Житомир, 2020. – 40 с. – Бібліогр.: 60 назв
1462456
  Гириловська І.В. Теоретичні і методичні основи моніторингу якості професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Гириловська Ірина Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2021. – 32 с. – Бібліогр.: 54 назви
1462457
  Кононова М.М. Теоретичні і методичні основи професійного розвитку майбутніх дефектологів у процесі фахової підготовки : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Кононова Марина Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельницький, 2019. – 40 с. – Бібліогр.: 38 назв
1462458
  Плющ В.М. Теоретичні і методичні основи професійного самовдосконалення майбутніх учителів природничих дисциплін : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Плющ Валентина Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Центральноукр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2020. – 40 с. – Бібліогр.: 44 назви
1462459
  Козубцов І.М. Теоретичні і методичні основи розвитку методологічної культури ад"юнктів : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Козубцов Ігор Миколайович ; М-во освіти і науки України, Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2021. – 40 с. – Бібліогр.: 92 назви
1462460
  Зеленська Любов Іванівна Теоретичні і методичні основи створення і впровадження засобів навчання географії (Регіональний компонент) : Дис... доктора педагог.наук: 13.00.02 / Зеленська Любов Іванівна; Дніпропетровський держ. ун-тет. – Дніпропетровськ, 2000. – 365л. – Бібліогр.:л.305-331
1462461
  Щурик М.В. Теоретичні і методологічні засади генезису земельних відносин: парадигмальний концепт // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. служба статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2013. – № 3 (62). – С. 42-45. – Бібліогр.: 11 назв
1462462
  Сітарська Барбара Теоретичні і методологічні засади дидактичних завдань з педагогіки у процесі підготовки та вдосконалення вчителів : Дис. ... доктора педагог. наук: 13.00.04 / Сітарська Б.; Дрогоб. держ. педагог. ун-тет ім. І. Франка. Підляська акад. в седльцях. – Київ, 2005. – 553л. + Додатки: л. 530 - 553. – Бібліогр.: л. 482 - 530
1462463
  Сітарська Барбара Теоретичні і методологічні засади дидактичних завдань з педагогіки у процесі підготовки та вдосконалення вчителів : Автореф. дис. ... доктора педагог. наук: 13.00.04 / Сітарська Б.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 46с. – Бібліогр.: 45 назв
1462464
  Сітарська Б. Теоретичні і методологічні засади дидактичних завдань з педагогіки у процесі підготовки та вдосконалення вчителів : Монографія / Барбара Сітарська. – Київ : Основа, 2005. – 364с. – ISBN 966-699-099-7
1462465
  Альбещенко О.С. Теоретичні і методологічні підходи до формування концепції сталого землекористування // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 10. – С. 68-69. – Бібліогр.: 1 назв.
1462466
  Плавич В.П. Теоретичні і методологічні проблеми реформування механізму державної влади в Україні // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 53. – С. 7-12. – ISSN 1563-3349
1462467
  Ободовський О.Г. Теоретичні і практичні аспекти визначення екологічно необхідного стоку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 22-26. – (Географія ; вип. 50). – ISSN 1728-3817


  Розроблено методичні підходи до визначення екологічно необхідного стоку та запропоновано алгоритм його розрахунку. Виділено чотири основні ознаки, розроблено схему та проведено обгрунтування гідроекологічних умов прояву руслових процесів на річках ...
1462468
  Мацко Анатолий Степанович Теоретичні і практичні аспекти діяльності дільничого інспектора міліціх по попередженню рецидиву злочинів серед осіб, засудженних умовно і тих, до кого за стосована відсрочка виконання вироку : Дис... канд.юридич.наук: 12.00.08 / Мацко Анатолий Степанович; КНУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 1995. – 258л. – Бібліогр.:л.242-258
1462469
  Єрмошенко А.М. Теоретичні і практичні аспекти забезпечення вільного доступу до страхових послуг : гроші, фінанси і кредит // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 5 (119). – С. 195-201 : Табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
1462470
  Михнюк С.В. Теоретичні і практичні аспекти підготовки майбутніх соціальних працівників у європейських країнах // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2021. – С. 272-279. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (48)). – ISSN 2524-0609
1462471
  Кармаза О.О. Теоретичні і практичні аспекти підсудності позовів про право на житло в міжнародному цивільному процесі в Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 3. – С. 182-185


  У статті досліджуються теоретичні та практичні аспекти підсудності цивільних справ щодо житла в міжнародному процесі в Україні.
1462472
  Денисенко С.І. Теоретичні і практичні аспекти розвитку правового регулювання митних процедур на міжнародному і національному рівнях // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2009. – № 5 (46). – С. 135-140.
1462473
  Гарбар Г.А. Теоретичні і практичні аспекти формування і розвитку якості туристичних послуг в індустрії гостинності // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 121 (№ 6). – C. 84-88. – ISSN 2076-1554
1462474
  Охрамович О.Р. Теоретичні і практичні аспекти формування облікової політики підприємств в сучасних умовах господарювання // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 5 (143). – С. 190-194. – Бібліогр.: Бібілогр: 12 назв. – ISSN 1993-6788
1462475
  Попович В. Теоретичні і практичні передумови комплексного підходу до вмвчення проблем детенізації економіки // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 3. – С.63-70. – Бібліогр.: 20 н. – ISSN 0132-1331
1462476
  Беньківський В.О. Теоретичні і практичні питання причинового зв"язку в кримінальному праві : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Беньківський Володимир Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 195 л. – Бібліогр.: л. 177-195
1462477
  Беньківський В.О. Теоретичні і практичні питання причинового зв"язку в кримінальному праві : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Беньківський Володимир Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 17 с. – Бібліогр.: 9 назв
1462478
  Ткаченко Т.І. Теоретичні і прикладні аспекти поєднаного аналізу вершинної та базисної поверхонь рельєфу (на прикладі центральної частини Придніпровської височини) // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Мін. осв. і науки Укр. – Київ, 2010. – Вип. 2 (59) : Присвячується 90-річчю Олександра Мефодійовича Маринича. – С. 164-172. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 0868-6939
1462479
  Зубова Лідія Григорівна Теоретичні і прикладні основи відновлення техногенних ландшафтів до рівня природних (на прикладі териконових ландшафтів Донбасу) : Автореф. дис. ... доктора техн. наук: 21.06.01 / Зубова Л.Г.; Мін-во освіти і науки України. Нац. гірничий ун-тет. – Дніпропетровськ, 2004. – 32с. – Бібліогр.: 49 назв
1462480
  Ясінський М.Ф. Теоретичні і прикладні основи формування та оцінювання зносостійкості фотополімерних друкарських форм : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.05.01 / Ясінський Михайло Федоорвич ; М-во освіти і науки України, Укр. акад. друкарства. – Львів, 2020. – 44 с. – Бібліогр.: 73 назви
1462481
  Піпченко Н. Теоретичні і прикладні проблеми міжнародної інтернет-комунікації / Н. Піпченко, Є. Макаренко, М. Рижков // Цифрова дипломатія : [підручник для студентів закл. вищ. освіти, які навчаються за спец. "Міжнар. відносини, суспільні комунікації та регіон. студії"] / Н.О. Піпченко, Є.А. Макаренко, М.М. Рижков. – Київ : ВАДЕКС, 2019. – С. 11-38. – (Серія "Міжнародні інформаційні відносини"). – ISBN 978-966-9725-58-5
1462482
  Харь І.О. Теоретичні і прикладні проблеми суб"єкта складів злочинів проти безпеки виробництва // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління" ; редкол. : Матвійчук В.К., Харь І.О., Баранівський В.Ф. та ін. – Київ, 2017. – № 1 (67). – С. 54-66. – ISSN 2222-5374
1462483
  Борисова Наталія Василівна Теоретичні й методичні засади навчання іноземних мов у школах України (1917-1933 рр.) : Дис. ... канд. педагогічних наук: 13.00.01. / Борисова Н.В.; Переяслав-Хмельницький держ. педагог. ун-тет ім.Г.Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2004. – 232л. + Дод.: л.215-232. – Бібліогр.: л. 197-214
1462484
  Коновал Віктор Павлович Теоретичні й практичні основи створення та фіксації форми взуття : Автореф... докт. техн.наук: 05.19.06 / Коновал Віктор Павлович; Державна академія легкої про-ті України. – К., 1994. – 44л.
1462485
  Панасенко Е. Теоретичні й прикладні аспекти формування гендерної компетентності студентів вищих педагогічних закладів освіти / Е. Панасенко, А. Макаренко, Ю. Рейлян // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Хижняк І.А. (голов. ред.), Топольник Я.В., Гаврілова Л.Г. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 6 (98). – С. 7-18. – ISSN 2077-1827
1462486
  Шайгородський Ю.Ж. Теоретичні й прикладні засоби регулювання політичного життя в Україні // Зміна цивілізаційної парадигми розвитку України : теоретико-методологічний аналіз / М. Михальченко, З. Самчук, Ю. Шайгородський, М. Горєлов, М. та ін. Чорний. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2019. – С. 130-209. – ISBN 978-966-02-9194-2
1462487
   Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов"янськ : Видавництво Б.І. Маторіна, 2014-. – ISSN 2411-6548
Вип. 3 : Присвячено 20-річному ювілею філологічного факультету. – 2016. – 326 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1462488
   Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т ; редкол.: Глущенко В.А. (голов. ред.), Біличенко О.Л., Бріцин В.М. [та ін.]. – Слов"янськ : Видавництво Б.І. Маторіна, 2014-. – ISSN 2411-6548
Вип. 8, ч. 2. – 2019. – 238, [2] с.
1462489
   Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т ; редкол.: Глущенко В.А. (голов. ред.), Біличенко О.Л., Бріцин В.М. [та ін.]. – Слов"янськ : Видавництво Б.І. Маторіна, 2014-. – ISSN 2411-6548
Вип. 8, ч. 1. – 2019. – 256, [2] с.
1462490
   Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т ; редкол.: Глущенко В.А., Біличенко О.Л., Бріцин В.М. [та ін.]. – Слов"янськ : Видавництво Б.І. Маторіна, 2014-. – ISSN 2411-6548
Вип. 9, ч. 1. – 2019. – 158, [2] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1462491
   Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т ; редкол.: Глущенко В.А., Біличенко О.Л., Бріцин В.М. [та ін.]. – Слов"янськ : Видавництво Б.І. Маторіна, 2014-. – ISSN 2411-6548
Вип. 9, ч. 2. – 2019. – 166, [2] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1462492
  Атаманчук О.Ю. Теоретичні концепції взаємодії економічної інтеграції та прямих іноземних інвестицій в європейському регіоні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 94, ч. 2. – С. 280-288
1462493
  Хороб С. Теоретичні концепції драми Михайла Роздольського // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2008. – С. 3-6. – (Філологія (літературознавство) ; Вип. 17/18)


  У статті досліджуються теоретичні засади наукової праці мало знаного українського літературознавця й театрознавця з Прикарпаття Михайля Роздольського "Теорія драматичного мистецтва". Автор виводить основні концепції, постульовані теоретиком та ...
1462494
  Калюжний Р.А. Теоретичні концепції еволюції механізму регулювання страхової діяльності в Україні / Р.А. Калюжний, О.М. Заєць // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2015. – № 2 (35). – C. 20-25. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 2 (35)). – ISSN 2307-9061
1462495
  Бойко А.М. Теоретичні концепції економічної злочинності в зарубіжній кримінології // Науковий вісник Чернівецького університету ім. Ю. Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький державний університет ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2001. – Вип. 103. – С.93-96. – (Правознавство ; Вип. 103). – ISBN 966-568-332-2
1462496
  Кирилюк І.М. Теоретичні концепції земельної ренти // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 1 (128). – С. 18-22


  Розглядаються питання земельних відносин у сільському господарстві. Автором досліджено теоретичні погляди вчених щодо природи земельної ренти та умов її виникнення, визначено чинники та механізми формування розмірів ренти, виявлено фактори її зростання.
1462497
  Гнатюк М. Теоретичні концепції І. Франка в курсі з теорії літератури // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 11 : Теорія літератури у вищій школі. – С. 182-189.
1462498
  Ушенко Н.В. Теоретичні концепції категорії "людський капітал" // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 7/8 (122/123). – С. 180-185
1462499
  Зборовська О.М. Теоретичні концепції матеріальної основи державного регулювання економіки // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 8 (80). – С. 5-7
1462500
  Стасюк Ю.М. Теоретичні концепції розвитку глобальної інноваційної економіки // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Т. 21, № 10/2. – С. 137-146. – (Серія "Світове господарство і міжнародні економічні відносини" ; вип. 5). – ISSN 9125-0912
1462501
  Бойко А.М. Теоретичні концепції сутності економічної злочинності у вітчизняній кримінології // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2007. – С. 106--109. – (Правознавство ; Вип. 427)
1462502
  Бабенко М. Теоретичні концепції філософської лірики: проблеми, перспективи // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 16 : Парадигма сучасного літературознавства : світовий контекст. – С. 127-131. – ISBN 978-966-171-673-4


  Стаття присвячена аналізу основних проблем та перспектив дослідження філософської лірики, зокрема, увага акцентується на невирішеності багатьох питань та нагальній потребі оновлення методів дослідження. У статті розглядаються нові тенденції вивчення ...
1462503
  Щавінський В. Теоретичні міркування щодо назви статті 223 Кримінального кодексу України // Підприємництво, господарство і право / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2002. – № 6. – С.87-90


  Стаття Кримінального кодексу "Порушення порядку випуску (емісії) та обігу цінних паперів"
1462504
  Коппель О.А. Теоретичні моделі дослідження глобальних політичних процесів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 4-7. – (Міжнародні відносини ; Вип. 31/32). – ISSN 1728-3817


  Присвячено важливій науковій проблемі - теоретичним моделям дослідження глобальних політичних процесів. Особливу увагу приділено парадигмам дослідження та сучасному стану розробки цієї проблеми. The article is dedicated to the one of the most ...
1462505
  Петрова Я.В. Теоретичні моделі дослідження міграційних процесів // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1101. – С. 56-64. – (Серія "Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи" ; вип. 32). – ISSN 2227-6521
1462506
  Денисенко К.Ю. Теоретичні моделі європейської інтеграції / К.Ю. Денисенко, В.М. Якібчук // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 103, ч. 2 : Присвячено 90-й річниці народження Гліба Миколайовича Цвєткова. – С. 76-79
1462507
  Добробог Л.М. Теоретичні моделі злочинів проти екологічної безпеки // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 245-248
1462508
  Грищенко Т.А. Теоретичні настанови міжнародного стратега як проблема дослідження історії міжнародних відносин (на прикладі З. Бжезінського) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – До 10-річчя проголошення Незалежності України. – С. 122-123. – (Історія ; вип. 63/64)


  Подається стислий огляд розвитку міжнародно-теоретичних поглядів З. Бжезінського 1950-1990-х рр.
1462509
  Бодюк А.В. Теоретичні обгрунтування генезису потреб геологічного вивчення надр // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 7/8 (122/123). – С. 89-95
1462510
  Бодюк А Теоретичні обґрунтування економіки природно-ресурсного виробництва // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 4 (119). – С. 128-133
1462511
  Кунєв Ю.Д. Теоретичні основи адміністративно-правової організації митної служби України // Митна справа : науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2008. – № 5. – С. 3-7.
1462512
  Небрат А.М. Теоретичні основи антикризового управління на підприємстві // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / НАН України, Держ. установа " Ін-т економіки і прогнозування" ; голов. ред.: В.В. Набрат. – Київ, 2016. – Вип. 49. – C. 289-308. – ISSN 0320-4421
1462513
  Пришляк Г.Я. Теоретичні основи безпосереднього народовладдя // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 86-91. – ISSN 1563-3349
1462514
  Шпичак О.М. Теоретичні основи біоенергетики в контексті закону збереження енергії / О.М. Шпичак, О.В. Боднар // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; редкол.: Боднар О.В., Валентинов В.Л., Жук В.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 8 (298). – С. 6-16. – ISSN 2221-1055
1462515
  Засаньська О.В. Теоретичні основи боротьби з тіньовою економікою // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 5 (95). – С. 76-84. – ISSN 1993-6788
1462516
   Теоретичні основи бухгалтерського обліку : Навч. посібник. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Тернопіль, 1998. – 269с. – ISBN 966-95230-6-0
1462517
  Стецюк П.А. Теоретичні основи бюджетного планування сільськогосподарських підприємств // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2007. – № 5. – С. 109-114.
1462518
  Сидорова Наталія Валеріївна Теоретичні основи бюджетного права : Дис... кандид. юридич.наук: 12.00.07 / Сидорова Наталія Валеріївна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 188л. – Бібліогр.:л.169-188
1462519
  Сидорова Н.В. Теоретичні основи бюджетного права. : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.07 / Сидорова Н.В.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 23л.
1462520
  Максименко С.Д. Теоретичні основи взаємозв"язку навчання і розвитку // Вікова психологія: хрестоматія : навч. посібник для студентів ВНЗ / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; [упоряд.: Л.В. Долинська, Т.М. Лисянська, Л.М. Ширяєва та ін.]. – 2-ге вид., стер. – Київ : Каравела, 2019. – С. 60-71. – ISBN 978-966-222-967-7
1462521
  Запотоцька І. Теоретичні основи вивчення соціальної сфери: суспільно-географічний аспект // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 52-54. – (Географія ; Вип. 52). – ISSN 1728-3817


  Розкрито підходи до вивчення соціальної сфери, її складу та співвідношення основних категорій. There are exposed approaches to study of social sphere, of its contents and correlation of main categories.
1462522
  Селезньова О.В. Теоретичні основи визначення конкурентоспроможності підприємства // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 230-232. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
1462523
  Жорова Є.Р. Теоретичні основи визначення поняття "антикризове корпоративне управління" // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2012. – Вип. 27, т. 2. – С. 342-350


  Здійснено огляд та аналіз наукової літератури з питань антикризового та корпоративного управління, сформульовано визначення терміну "антикризове корпоративне управління".
1462524
  Кармаза Теоретичні основи визначення системи джерел житлового права та процесу / Кармаза, 0.0. // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 171-174


  У статті досліджується поняття "джерело права", а також поняття та система джерел житлового права і житлового прцесу України, їх уніфікація.
1462525
  Квасній О.Р. Теоретичні основи визначення фіскального простору територіальних громад в умовах децентралізації // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 11 (502) : Заходи з попередження маніпулювання суспільними настроями. – С. 34-40. – ISSN 2222-4459
1462526
  Кушнір С. Теоретичні основи використання дефініції "економічна безпека" в аграрному секторі / С. Кушнір, В. Русан // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технологіч. ун-т ; голов. ред. Шкарлет С.М. ; редкол.: Н.М. Вдовенко, Л.М. Газуда, М.В. Газуда [та ін.]. – Чернігів, 2018. – № 4 (16). – С. 28-35. – ISSN 2411-5215
1462527
  Когутич І.І. Теоретичні основи використання криміналістичних знань під час розгляду кримінальних справ у суді : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.09 / Когутич І.І. ; Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – 529 л. + Додатки: л. 396-440. – Бібліогр.: л. 441-529
1462528
  Самойленко О. Теоретичні основи використання технологій дистанційного навчання у процесі підготовки майбутніх учителів математики // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – С. 29-34. – (Педагогіка ; № 1)


  Обґрунтовано необхідність використання технологій дистанційного навчання на підставі пере¬гляду основних теоретичних положень в умовах кардинальних змін сучасних реалій. Виділено характери-стики засобів інформації в дистанційному навчанні та ...
1462529
  Дунець Н.М. Теоретичні основи використання тренінгу у формуванні професійної майстерності вчителів // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 17. – С. 58-63. – (Педагогічні науки). – ISSN 1729-360Х


  У статті проаналізовано наукові думки провідних учених щодо визначення поняття професійної майстерності вчителя та ролі тренінгу в процесі його підготовки. З"ясовано основні якості професіоналізму та способи його формування. Висвітлено теоретичні ...
1462530
   Теоретичні основи виробничо-збутової діяльності підприємств / О.А. Савенко, І.М. Пальчик, В.Р. Вороніна, А.В. Назарець // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3, лютий. – С. 44-49 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2306-6792
1462531
  Ткаченко Н. Теоретичні основи гарантування банківських вкладів / Н. Ткаченко, Д. Чеховський // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Вип. 2. – С. 56-62. – ISSN 1818-5754
1462532
  Смирнов І.Г. Теоретичні основи географії транснаціональних корпорацій // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 59. – С. 23-32
1462533
  Продайвода Г.Т. Теоретичні основи геодинамічного петрофізичного структурного аналізу геологічних середовищ = геологія // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 70-77 : Рис. – Бібліогр.: 9 назв. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 2)
1462534
  Паламарчук Тетяна Андріївна Теоретичні основи геофізичної діагностики геомеханічного стану породного масиву з урахуванням синергетичних процесів : Автореф. дис. ... доктора технічних наук: 05.15.11, 05.15.09 / Паламарчук Т.А.; НАНУ. Ін-тут геотехнічної механіки. – Дніпропетровськ, 2002. – 36 с. – Бібліогр.: 52 назви
1462535
  Гриценко А.А. Теоретичні основи грошово-кредитної політики / А.А. Гриценко, Т.О. Кричевська // Економічна теорія : науковий журнал / Нац. акад. наук України, М-во освіти і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ [та ін.]. – Київ, 2011. – № 1. – С. 90-106. – ISSN 1811-3141


  Тема 13 із підручника з макроекономіки цих авторів.
1462536
  Василенко А.В. Теоретичні основи державного регулювання інвестиційної діяльності страхових компаній // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2004. – № 7-8 (38-39). – С. 44-51. – Бібліогр.: на 9 пунктів
1462537
  Віхорт Ю.В. Теоретичні основи державної інноваційної політики формування та розвитку фахівців з вищою управлінською освітою // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 189-194. – (Економіка та підприємництво ; № 4 (67)). – ISSN 1814-1161
1462538
  Меленюк В.О. Теоретичні основи державної соціальної політики в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 126-132. – (Державне управління ; № 1). – ISSN 1813-3401
1462539
  Прощак В. Теоретичні основи для дослідження інтелектуального потенціалу суспільства // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С. 599-606. – Бібліогр.: на 23 пункта. – (Серія економічна ; Вип. 30). – ISSN 0201-758Х
1462540
  Малютін І.А. Теоретичні основи доктрини природного права та її роль у кримінологічному забезпеченні захисту прав і свобод людини в Україні // Правове регулювання економіки / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", Юрид. ф-т. – Київ, 2014. – № 14. – С. 215-229


  У науковій статті досліджуються теоретичні основи доктрини природного права та її роль щодо кримінологічного забезпечення захисту прав і свобод людини. Пропонується модель кримінологічного забезпечення захисту прав і свобод людини в Україні, виходячи з ...
1462541
  Панова І.О. Теоретичні основи дослідження готельного господарства / І.О. Панова, А.В. Тимощук // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 5 (520) : Дискримінація як інструмент корупційних схем у публічних закупівлях. – С. 235-240. – ISSN 2222-4459
1462542
  Бакуменко В. Теоретичні основи дослідження державно - управлінських процесів // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / Дніпропетровський регіональний інститут державного управління. – Дніпропетровськ, 2002. – № 2. – С.11-33. – ISBN 966-7800-08-3
1462543
  Павленко О.С. Теоретичні основи дослідження економічної ефективності сільськогосподарських підприємств // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 6, березень. – С. 67-69. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2306-6814
1462544
  Запухляк І.Б. Теоретичні основи дослідження механізму енергозбереження // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 9. – С. 344-349
1462545
  Пікус А.Ю. Теоретичні основи дослідження механізму структурних зрушень в економіці // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 7. – С. 159-168
1462546
  Пікус А. Теоретичні основи дослідження механізму структурних зрушень в економіці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 63-66. – (Економіка ; вип. 115). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто теоретичні основи дослідження структурних зрушень в економіці через взаємодію їх об"єктів та суб"єктів. Основне протиріччя механізму структурних зрушень полягає у невідповідності структури виробництва структурі споживання. Часткове вирішення ...
1462547
  Стоянова О.Є. Теоретичні основи дослідження міжнародної конкурентоспроможності національної економіки // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 108-111. – (Серія " Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм" ; вип. 5). – ISSN 2310-9513
1462548
  Пєнцов М.В. Теоретичні основи дослідження моделі судової влади в Україні та країнах СНД // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2014. – № 2 (65). – С. 171-179. – ISSN 1999-5717
1462549
  Архієреєв С. Теоретичні основи дослідження парної структурно-технологічної конвергенції // Економічна теорія : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; М-во освіти і науки України ; Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України" ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2015. – № 2. – С. 19-37 : Табл. – Бібліогр.: Бібілогр.: 50 назв. – ISSN 1811-3141
1462550
  Венгер Г. Теоретичні основи дослідження рольових відносин у дистантних сім"ях // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 17-20. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; вип. 1 (7)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто соціальний інститут сім"ї, поняття "дистантна сім"я", аналізується проблема соціально-психологічних особливостей рольових відносин у дистантних сім"ях.
1462551
  Верба Д. Теоретичні основи дослідження соціальної відповідальності роботодавця // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2013. – № 2. – С. 33-40. – Бібліогр.: 18 назв
1462552
  Гнатюк Н. Теоретичні основи дослідження спільного підприємництва // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С. 346-350. – Бібліогр.: на 9 пунктів. – (Серія економічна ; Вип. 30). – ISSN 0201-758Х
1462553
  Філіпенко А.С. Теоретичні основи економічної дипломатії // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 74, ч. 1. – С. 16-17.
1462554
  Сапужак О.Я. Теоретичні основи електрометричних досліджень і моніторингу підземних порожнин / О.Я. Сапужак, Я.С. Сапужак, О.В. Сироєжко // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2001. – № 1. – С. 39-43 : Рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1726-5428
1462555
  Наумов А.Л. Теоретичні основи електротехніки / А.Л. Наумов. – Київ
Ч. 1. – 1958. – 255 с.
1462556
  Наумов А.Л. Теоретичні основи електротехніки / А.Л. Наумов. – К
2. – 1958. – 255с.
1462557
   Теоретичні основи електротехніки : перехідні процеси в лінійних колах : синтез лінійних кіл : електричні та магнітні нелінійні кола : підручник / Ю.О. Карпов [та ін.] ; за ред. проф. Ю.О. Карпова ; М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2013. – 455, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 452-455. – Бібліогр.: с. 450-451. – ISBN 978-966-289-005-1
1462558
  Герасимова С.В. Теоретичні основи ефективності управління акціонерними товариствами // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 11. – С. 148-156.
1462559
  Грущинська Н.М. Теоретичні основи європейської інтеграції України : монографія / Н.М. Грущинська. – Київ : Видавець Корбуш, 2008. – 232 с. – Бібліогр.: с. 206-222. – ISBN 978-966-2955-14-9
1462560
  Бадила О.О. Теоретичні основи забезпечення доказів у цивільному та нотаріальному процесі: порівняльний аспект // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 1. – С. 191-196
1462561
  Бондаренко В.Є. Теоретичні основи забезпечення живучості телекомунікаційних мереж на основі числення семантичних структур : автореф. дис... д-ра техн. наук: 05.12.02 / Бондаренко Віктор Євгенович ; М-во освіти і науки України, Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2015. – 44 с. – Бібліогр.: 33 назви
1462562
   Теоретичні основи забезпечення ліквідності активів будівельних інвестицій та платоспроможності організацій, що їх впроваджують / В.І. Анін, В.О. Поколенко, А.В. Шпаков, С.В. Федоренко, С.П. Стеценко // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 2. – С. 37-39 : рис. – Бібліогр.: 5 назв
1462563
  Благодарний О.І. Теоретичні основи забезпечення сучасного розвитку регіонів / О.І. Благодарний, І.О. Коршикова, Є.А. Плужникова // Економіка та право : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т екон.-правових досліджень НАН України ; Держ. вищий навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Донецьк, 2015. – № 1 (40). – С. 36-42. – ISSN 1681-6277
1462564
  Батиргареєва В. Теоретичні основи забезпечення якості кримінального законодавства та правозастосовної діяльності у сфері боротьби зі злочинністю в Україні : (нотатки з наукової конференції // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 7. – С.186-191. – ISSN 0132-1331


  нотатки з наукової конференції
1462565
   Теоретичні основи забезпечення якості кримінального законодавства та правозастосовчої діяльності у сфері боротьби зі злочинністю в Україні : монографія / В.І. Борисов [та ін.] ; за заг. ред. : В.І. Борисова, В.С. Зеленецького ; Нац. акад. правових наук України ; Ін-т вивчення проблем злочинності Нац. акад. правових наук України. – Харків : Право, 2011. – 341, [3] с. – Бібліогр. у підрядк. прим. – ISBN 978-966-458-334-0
1462566
  Євсєєва О.Ю. Теоретичні основи забезпечення якості обслуговування при управлінні трафіком з використанням діакоптичних і тензорних моделей телекомунікаційних систем : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.12.02. / Євсєєва О.Ю. ; Харк. нац. ун-т радіоелек. – Харків, 2010. – 35 с. – Бібліогр.: 42 с.
1462567
  Чорнокнижний О. Теоретичні основи застосування за призначенням частин та підрозділів топографічної служби // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 43-45. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 2 (35)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано існуючі теоретичні основи щодо поглядів на застосування (бойове застосування) частин і підрозділів топографічної служби та надані практичні рекомендації. Визначені основні форми та способи застосування частин і підрозділів топографічної ...
1462568
  Півненко В.П. Теоретичні основи захисту прав людини органами прокуратури // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2007. – № 757. – С. 23-26. – (Право ; Вип. 1 (2)). – ISSN 0453-8048
1462569
  Щербаков Яків Васильович Теоретичні основи і методи регулювання субгармонік напівпровідникових перетворювачів електроенергії : Автореф. дис. ... д-ра техн. наук:05.09.12 / Щербаков Яків Васильович; Щербак Я.В.; Нац. техн. ун-т " Харків. політ. ін-т". – Харків, 2002. – 40 с.
1462570
  Мазурков М.І. Теоретичні основи і методи синтезу повних класів шумоподібних сигналів на базі алгебраїчних конструкцій для підвищення завадозахищеності радіосистем : Автореф. дис. ... д-ра техн. наук: спец. 05.12.13 / Мазурков М.І.; Одеська національна акадеиія зв"язку ім. О.С.Попова. – Одеса, 2008. – 36с. – Бібліогр.: 60 назв
1462571
  Ямелинець Т.С. Теоретичні основи і практика інформаційного грунтознавства : автореф. дис. ... д-ра геогр. наук : 11.00.05 / Ямелинець Тарас Степанович ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2021. – 40 с. – Бібліогр.: 89 назв
1462572
  Рищенко І.М. Теоретичні основи і технології комплексних добрив із фосфоритів з низьким вмістом фосфору (V) оксиду : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.17.01 / Рищенко Ігор Михайлович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2014. – 39 с. – Бібліогр.: 62 назви
1462573
  Бульба Ю.М. Теоретичні основи інвестування та капітальні інвестиції в Україні // Науковий вісник Херсонського державного університету : наукове видання / Херсонський, державний університет. – Херсон, 2015. – С. 80-85. – (Серія: Географічні науки ; Вип. 2). – ISSN 2413-7391
1462574
  Волобуєва Т.Б. Теоретичні основи інноваційної моделі навчання // Наукова скарбниця освіти Донеччини : наук.-метод. журнал / Донец. обл. ін-т післядипл. пед. освіти, Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – № 2 (15). – С. 19-23


  У статті розглядаються теоретичні засади інноваційної моделі навчання. На підставі аналізу державних нормативних документів автор порівнює інноваційну та експериментальну діяльність.
1462575
  Лотюк О.С. Теоретичні основи інституту громадянства України : Дис... Канд. юрид. наук: 12.00.02 / Лотюк О.С.; КУ им. Т.Шевченка. – Київ, 1998. – 195л. – Бібліогр.:л.164-171
1462576
  Софієв С.О. Теоретичні основи інституту примирення в кримінальному праві України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Софієв Сергій Олександрович ; М-во фінансів України, Ун-т держ. фіскал. служби України. – Ірпінь, 2020. – 18 с. – Бібліогр.: 8 назв
1462577
  Березняк Н.В. Теоретичні основи інституціональних умов поширення інноваційної діяльності : наук.-аналіт. доп. / [Березняк Н.В., Чайка Д.Ю., Кваша К.В.] ; М-во освіти і науки України, Укр. ін-т наук.-техн. і екон. інформації (УкрІНТЕІ). – Київ : УкрІНТЕІ, 2014. – 91, [1] с. : рис., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 84-91
1462578
  Білоконь Л.О. Теоретичні основи інфляції, її особливості в Україні та вплив на економіку // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 12, грудень. – С. 153-156
1462579
  Адаменко О. Теоретичні основи конструктивної екології // Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій : збірник наукових праць / Львівський нац. ун-т імені Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 3-17
1462580
  Гавриленко О.В. Теоретичні основи контролю економічних результатів та його роль у діяльності аграрних підприємств // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2019. – Вип. 202. – С. 10-22. – (Економічні науки)
1462581
  Макаренко Т.Ю. Теоретичні основи концепції залишкового прибутку та її використання як інструменту контролінгу поведінки // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 6 : Основи міжбюджетних відносин: проблеми, тенденції та перспективи розвитку. – C. 209–214. – ISSN 2222-4459
1462582
  Наден О.В. Теоретичні основи кримінально-правового регулювання в Україні : монографія / О.В. Наден ; [наук. ред. Ю.В. Баулін] ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків : Право, 2012. – 266, [2] с. – Бібліогр.: с. 247-265 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-458-365-4
1462583
  Калінін М.І. Теоретичні основи лісових меліорацій / М.І. Калінін, О.С. Мельник. – Львів, 1991. – 264с.
1462584
  Корж Валентина Павлівна Теоретичні основи методики розслідування злочинів, скоюваних організованими злочинними утвореннями у сфері економічної діяльності : Автореф. дис. ... доктора юрид. наук: 12.00.09 / Корж В.П.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 48 с. – Бібліогр.: 21 назв.
1462585
  Нікітін А. Теоретичні основи методу усереднення для квазілінійних стохастичних диференціально-функціональних рівнянь // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 22-27. – (Кібернетика ; Вип. 10). – ISSN 1728-3817


  Робота присвячена дослідженню стійкості розв"язків квазілінійних стохастичних диференціально-функціональних рівнянь за допомогою асимптотичного методу усереднення. This article is devoted to research of stability of decisions of quasilinear stochastic ...
1462586
  Щербань І.О. Теоретичні основи механізму антикризового управління діяльністю посередницьких підприємств // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 4. – С. 54-60. – ISSN 1993-6788
1462587
  Пасинок В.Г. Теоретичні основи мовленнєвої підготовки вчителя / В.Г. Пасинок; МОНУ. Харьківський нац. ун-тет ім.В.Н.Каразіна. – Харків, 2001. – 155 с. – ISBN 966-02-1724-2
1462588
  Єршов С.В. Теоретичні основи моделе-орієнтованої побудови нечітких інтелектуальних мультиагентних систем : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.05.03 / Єршов Сергій Володимирович ; Нац. акад. наук України, Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова. – Київ, 2013. – 36 с. – Бібліогр.: 41 назва
1462589
   Теоретичні основи модернізації змісту непрофесійної фізкультурної освіти у вищому навчальному закладі / Ю.В. Васьков, В.Е. Куделко, В.Г. Понікарьова, О.М. Волтєнкова // Слобожанський науково-спортивний вісник : науково-теоретичний журнал / М-во освіти і науки України ; Харк. держ. акад. фізичної культури. – Харків, 2015. – № 2 (46), квітень. – С. 42-47. – ISSN 1991-0177


  Наведено роль і коротку змістовну характеристику окремих компонентів основних джерел і факторів непрофесійної фізкультурної освіти, запропоновано їх певну ієрархію і значущість. Розмаїття джерел і факторів пректування змісту непрофесійної ...
1462590
  Мірошниченко Ю.Р. Теоретичні основи народовладдя // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2011. – № 4 (7). – С. 42-49. – ISSN 2220-1394
1462591
  Рапін В.В. Теоретичні основи неавтономних автоколивальних систем з аргументним фазовим оберненим зв"язком : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.12.13 / Рапін Володимир Васильович ; М-во освіти і науки України, Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. інститут". – Харків, 2014. – 37 с. – Бібліогр.: 38 назв
1462592
  Плюгін В.Є. Теоретичні основи об"єктно-орієнтованого проектування електромеханічних перетворювачів енергії : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.09.01 / Плюгін Владислав Євгенович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2015. – 36 с. – Бібліогр.: 43 назви
1462593
  Петровський О.П. Теоретичні основи обробки геофізичної інформації : підручник для студентів спец. "Геофізика" ВНЗ / О.П. Петровський, Ю.Ф. Ткаченко ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ. – ISBN 978-966-694-186-5
Ч. 2. – 2013. – 351, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 346-351. – Бібліогр.: с. 344-345
1462594
  Іваницький С.О. Теоретичні основи організації адвокатури в Україні: принципи та система : монографія / Іваницький С.О. – Київ : Інтерсервіс, 2017. – 795, [5] с. : іл., табл., портр. – Бібліогр.: с. 672-768 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-696-568-8
1462595
  Свиноус І. Теоретичні основи підвищення ефективності виробництва винограду та ягід в сільськогосподарських підприємствах України / І. Свиноус, А. Гура // Економічний дискурс : міжнародний науковий журнал / Львів. торговельно-екон. ун-т ; Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; голов. ред. Башнянин Г.І. – Тернопіль, 2018. – Вип. 4. – С. 64-72. – ISSN 2410-0919
1462596
  Петухова Л.Є. Теоретичні основи підготовки вчителів початкових класів в умовах інформаційно-комунікаційного педагогічного середовища / Л. Петухова. – Херсон : Айлант, 2007. – 200с. – ISBN 966-7403-06-8
1462597
  Овод Ю.В. Теоретичні основи підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери до роботи в закладах інклюзивної освіти // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій університету "Україна" / Хмельницький інститут соціальних технологій університету "Україна". – Хмельницький, 2019. – № 17. – C. 55-58
1462598
  Калусенко В.В. Теоретичні основи підготовки спеціалістів в умовах інформаційного середовища / В.В. Калусенко, Л.А. Карташова // Вісник післядипломної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" ; голов. ред. В. Олійник ; редкол.: О. Галус, О. Глазунова, О. Дубініна [та ін.]. – Київ, 2020. – С. 87-105. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 13 (42)). – ISSN 2218-7650
1462599
  Копитчук М.Б. Теоретичні основи побудови і засоби практичної реалізації інтегрованих інформаційних систем обліку вантажопотоків : Автореф. дис. ... д-ра техн. наук: 05.13.06 / Копитчук М.Б. ; ОНПУ. – Одеса, 2003. – 35 с. – Бібліогр.: 41 назв.
1462600
  Клименко С.Є. Теоретичні основи побудови концепції застосування механізмів реалізації експортного потенціалу України на світових ринках // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2013. – С. 19-27. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 3 (72)). – ISSN 1814-1161
1462601
  Клименко С.Є. Теоретичні основи побудови концепції інноваційного розвитку економікіи України, заснованої на приватно-державному партнерстві // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 31-37. – (Економіка та підприємництво ; № 3 (66)). – ISSN 1814-1161


  Запропоновано концепцію інноваційного розвитку вітчизняної економіки, що базується на активній взаємодії держави, великого й малого бізнесу.
1462602
  Ткалич І.М. Теоретичні основи побудови методики оцінки професійного ризику, прийнятої для підприємств різних видів економічної діяльності // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2019. – Вип. 3 (116). – С. 113-119. – ISSN 1995-0519
1462603
  Сібільова Н. Теоретичні основи побудови судової системи України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 6. – С .38-45. – ISSN 0132-1331
1462604
  Жуковский Н.Е. Теоретичні основи повітроплавання / Н.Е. Жуковский. – Харків ; Київ
2. – 1932. – 300 с.
1462605
  Калінкін Валерій Михайлович Теоретичні основи поетичної ономастики : Автореф... доктора філологічнихнаук: 10.02.02, 10.02.15 / Калінкін Валерій Михайлович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 2000. – 35л.
1462606
  Хомрач В.П. Теоретичні основи політичної реклами // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Бабкіна О.В., Головатий М.Ф. [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 395-402
1462607
  Басманов О.Є. Теоретичні основи попередження каскадного росповсюдження пожежі в резервуарних парках з нафтопродуктами і підвищення ефективності її ліквідації : Автореф. дис. ...д-ра техн. наук: Спец. 21.06.02 / Олексій Євгенович Басманов; Ун-т цивільного захисту України. – Харків, 2006. – 35с. – Бібліогр.: 33 назви
1462608
  Кухар В.М. Теоретичні основи початкового курсу математики: Навч. посібник для пед. уч-щ. / В.М. Кухар, Б.М. Білий. – 2-ге вид., перероб. і допов. – К., 1987. – 318с.
1462609
  Андрейчук В.С. Теоретичні основи прогнозування в системі національної безпеки: класифікація, методи, зв"язок з іншими науками // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2018. – № 2. – С. 127-143
1462610
  Москаленко А.М. Теоретичні основи професійної етики управлінців навчальних закладів // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 199, ч. 1. – С. 235-244. – (Серія "Педагогіка. Психологія. Філософія"). – ISSN 2222-8624


  У статті здійснено аналіз теоретичних основ професійної етики. Розглянуто професійну етику, що досліджує специфіку конкретної професії крізь призму моральних принципів суспільства, практику відхилення від норм моралі у визначених сферах суспільних ...
1462611
  Добровіцька О.О. Теоретичні основи професійної підготовки соціальних працівників до роботи в інклюзивному середовищі // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій університету "Україна" / Хмельницький інститут соціальних технологій університету "Україна". – Хмельницький, 2019. – № 17. – C. 45-48
1462612
  Кубанов Р. Теоретичні основи професійної підготовки студентів економічних спеціальностей // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки Ураїни ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов`янськ, 2014. – Вип. 67. – С. 14-25. – ISSN 2077-1827
1462613
  Тропіна А.А. Теоретичні основи процесів горіння, стимульованих рівноважною і нерівноважною плазмою електричного розряду : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 01.02.05 / Тропіна Альбіна Альбертівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2011. – 36 с. – Бібліогр.: 47 назв
1462614
  Маршалок Г.О. Теоретичні основи процесів одержання алкілакрилових мономерів : Автореф. дис. ... доктора технічних наук: 05.17.04 / Маршалок Г.О.; Національний ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2008. – 40с. – Бібліогр.: 60 назв
1462615
  Фик М.І. Теоретичні основи процесів тепломасообміну раціонального вилучення геотермальних флюїдів вуглеводневих свердловин : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.17.08 / Фик Михайло Ілліч ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2021. – 43 с. – Бібліогр.: 43 назви
1462616
  Кульчій І.О. Теоретичні основи процесу реформування органів виконавчої влади в Україні // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 86-90. – Бібліогр. в кінці ст.


  Проаналізовано сучасну державно-управлінську термінологію процесу реформування; систематизовано основні теоретичні підходи до сутності реформування органів виконавчої влади та внесено пропозиції стосовно ефективних напрямів практичного втілення реформ.
1462617
  Герасимчук З.В. Теоретичні основи регіональних ринків банківських послуг / З.В. Герасимчук, О.К. Гоманюк // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 2 (164). – С. 303-307. – ISSN 1993-6788
1462618
  Олійник Я.Б. Теоретичні основи регіональної економіки / Я.Б. Олійник, А.В. Степаненко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 8-12. – Бібліогр.: 2 назви. – (Географія ; Вип. 46)


  Розкрито об"єкт і предмет дослідження, структура, мета і завдання регіональної економіки як наукової і навчальної дисципліни.
1462619
  Фурса С.Я. Теоретичні основи реформування виконавчого провадження в Україні // IV Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми виконавчого процесу України: теорія і практика" : зб. наук. статей : 6 груд. 2019 р., м. Київ / "Актуальні проблеми виконавчого процесу України: теорія і практика", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Позднишев, 2019. – С. 76-81. – ISBN 978-966-8830-75-4
1462620
  Передерко А.Л. Теоретичні основи розвитку вимірювання вібрації і вібровипробувань в технічних системах : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.11.01 / Передерко Анатолій Леонтійович ; М-во освіти і науки України, Держ. ун-т інтелектуальних технологій і зв"язку. – Одеса, 2021. – 41 с. – Бібліогр.: 26 назв
1462621
  Шинкар В.А. Теоретичні основи розвитку економіки домогосподарств / В.А. Шинкар, О.І. Чакій // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2008. – С. 6-9. – (Економіа ; Вип. 26)
1462622
  Жаворонок А. Теоретичні основи розвитку інноваційного підприємництва у національній економіці / А. Жаворонок, А. Марич // Економічний дискурс : міжнародний науковий журнал / Львів. торговельно-екон. ун-т ; Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; ГО "Наук. клуб "СОФУС" ; голов. ред. Барна М.Ю. ; редкол.: Андрейків Т.Я., Анісіч З., Барроз Р. [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – Вип. 4. – С. 104-110. – ISSN 2410-0919
1462623
  Олійник Я.Б. Теоретичні основи розміщення продуктивних сил і регіональної економіки / Я.Б. Олійник, А.В. Степаненко. – Київ : Обрії, 2011. – 184 с. : іл. – Бібліогр.: с. 178-179. – ISBN 978-966-2278-11-8
1462624
  Новохатський О.М. Теоретичні основи руху продуктів плавки і управління процесами в горні доменної печі : автореф. дис. ... д-ра. технічних наук : спец. 05.16.02 "Металургія чорних і кольорових металів та спеціальних сплавів" / Новохатський О. М.; Приазовський державний технічний університет. – Маріуполь, 2009. – 34с. – Бібліог. : 34 назв.
1462625
  Продайвода Г. Теоретичні основи сейсмоакустики нетрадиційних резервуарів нафти і газу // Інформаційний вісник Академії наук вищої школи України / Академія наук вищої школи України. – Київ, 1999. – № 22. – С. 3-21. – ISBN 966-95274-0
1462626
  Александров Д.О. Теоретичні основи соціальної взаємодії : навч. посібник / Д.О. Александров ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2019. – 267, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 261-266. – ISBN 978-966-933-052-9
1462627
  Морозюк Н.В. Теоретичні основи сталого розвитку сільських територій // Науковий вісник Національного аграрного університету : збірник наукових праць / Національний аграрний університет. – Київ, 2008. – № 120. – С. 322-325
1462628
  Фоменко Н.А. Теоретичні основи стандартизації професійної освіти // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2009. – Вип. 61. – С. 156-164. – ISBN 966-8847-12-1
1462629
  Шандова Н.В. Теоретичні основи стійкого розвитку підприємств // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 12. – С. 11-15 : табл., рис. – Бібліогр.: 19 назв
1462630
  Пашкевич М.С. Теоретичні основи стратегії економічного розвитку регіонів України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 71-77. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
1462631
  Затварська О.О. Теоретичні основи стратегії розвитку банківської системи // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 4. – С.112-118
1462632
  Малихіна Я. Теоретичні основи стратегічного управління ВНЗ // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки Ураїни ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов`янськ, 2014. – Вип. 67. – С. 71-77. – ISSN 2077-1827
1462633
  Шевченко І.Ю. Теоретичні основи стратегічного управління розвитком трудового потенціалу на базі матричних методів // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління ; Нац. акад. внутр. справ України. – Київ, 2016. – № 8. – С. 4-7. – ISSN 2409-1944
1462634
  Денисенко М. Теоретичні основи структурно-інноваційногї моделі економічного зростання / М. Денисенко, А. Гречан // Вісник Тернопільської академії народного господарства : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2005. – С. 8-23. – Бібліогр.: на 21 пункт. – (Економічні науки ; № 1). – ISSN 1684-9949
1462635
   Теоретичні основи судової експертизи : Програма спеціального курсу для курсантів відомчих вищих закладів юридичної освіти. – Київ : НАВСУ, 2000. – 19с.
1462636
  Ревуцька А.В. Теоретичні основи сутності податкового аудиту // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 10. – С. 23-26
1462637
  Тишевська-Шапошник Теоретичні основи сучасного соціально-комунікативного знання // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2012. – № 9 (194). – С. 28-31. – ISSN 2076-9326
1462638
  Вишневський О. Теоретичні основи сучасної української педагогіки : посібник для студентів вищ. навч. закладів / Омелян Вишневський. – Вид. 2-ге, доопрац. і допов. – Дрогобич : Коло, 2006. – 604, [3] с. – Бібліогр.: с. 597-604. – ISBN 966-7996-49-2
1462639
  Струк Н.С. Теоретичні основи та економічна суть грошового ринку / Н.С. Струк, У.В. Пелех // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / Черкаський, державний технологічний університет. – Черкаси, 2013. – С. 107-113. – (Серія: Економічні науки ; вип. 33, ч. 2). – ISSN 2306-4420
1462640
  Ліпкан В.А. Теоретичні основи та елементи національної безпеки України : монографія / В.А. Ліпкан ; Нац. акад. внутр. справ України. – Київ : Текст, 2003. – 599, [1] с. : іл., портр. – Бібліогр.: с. 472-480, 487-508 та в кінці розд. – ISBN 966-96136-4-7


  У пр. № 1725083 напис: Бібліотеці Київського інституту міжнародних відносин від В.А. Ліпкана. 29.10.2018. Підпис.
1462641
  Бубик Л.І. Теоретичні основи та методи моніторингу пестицидів в агроекосистемі : Автореф... докт. с. г.наук: 06.00.13 / Бубик Л. І.; Нац. арар. ун-т. – К., 1995. – 44л.
1462642
  Карпов Н.С. Теоретичні основи та практика використання передового досвіду органів внутрішніх справ у протидії злочинній діяльності : Монографія / Н.С. Карпов; МВС України; Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ : Наукова думка, 2003. – 124с. – ISBN 966-7474-02-Х
1462643
  Пашков Є.В. Теоретичні основи та синтез систем автоматизованного вібролевітаційного точіння токостінних циліндричних деталей. : Автореф... Доктора техн.наук: 05.13.07 / Пашков Є.В.; Севастопольск.держ.техн.ун-т. – Севастополь, 1997. – 32л.
1462644
  Єрмолаєв О.В. Теоретичні основи торгівлі сировинними ресурсами в умовах їх вичерпності // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 7. – С. 101-103
1462645
  Олійник Я.Б. Теоретичні основи туризмології : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / Я.Б. Олійник, А.В. Степаненко. – Київ : Ніка-Центр, 2005. – 316с. – ISBN 966-521-368-7
1462646
  Лисий І.О. Теоретичні основи туристичної оцінки об"єктів фортифікаційного будівництва: історіографія проблеми // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 101 (№ 10). – C. 182-187. – ISSN 2076-1554
1462647
  Стрілець Т.М. Теоретичні основи удосконалення ощадної справи // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 12. – С. 78-83.
1462648
  Цогла О.О. Теоретичні основи управління диверсифікацією діяльності машинобудівного підприємства : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 8 (98). – С. 150-155. – Бібліогр.: 17назв. – ISSN 1993-6788
1462649
  Лазар В.Л. Теоретичні основи управління економічною безпекою підприємства // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2005. – С. 67-71. – Бібліогр.: на 17 пунктів. – (Державне управління ; № 1). – ISSN 1813-3401
1462650
  Турко М.О. Теоретичні основи управління ризиками підприємства // Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський національний економічний університет. – Харків, 2011. – № 4 (60). – С. 85-89. – ISSN 1683-1942


  Запропоновано систему управління ризиками, що дозволяє забезпечити безперебійність процесу управління ризиками на підприємстві.
1462651
  Герасимчук З.В. Теоретичні основи управлінського аналізу / З.В. Герасимчук, А.О. Тендюк // Економічний аналіз : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ;Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – Т. 14, № 1. – С. 7-16. – ISSN 1993-0259
1462652
  Супрун А.Д. Теоретичні основи фізики функціонування білків : навч.-метод. посіб. для студентів фіз. фак. / А.Д. Супрун ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2014. – 142, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 141-142
1462653
  Остафіль О. Теоретичні основи фінансових категорій в управлінні інвестиційними процесами // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 646-652. – (Серія економічна ; Вип. 34). – ISSN 0201-758Х
1462654
  Василик О.Д. Теоретичні основи фінансових методів регулювання економіки // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 4 : Економічний факультет. Юридичний факультет. – С. 41-44
1462655
  Ведернікова С.В. Теоретичні основи фінансового-кредитного механізму взаємодії банківської сфери з національним господарством // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 3 (129). – С. 86-94 : табл., рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1993-6788
1462656
  Дем"янчук О.І. Теоретичні основи фінансового забезпечення місцевих бюджетів // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2011. – С. 34-39. – (Серія "Економіка" ; вип. 17). – ISBN 966-7631-55-9
1462657
  Кириченко А.В. Теоретичні основи фінансового механізму соціального страхування // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 200, ч. 3. – С. 242-248. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586


  Узагальнено наукові погляди на економічну природу фінансового механізму соціального страхування та обґрунтовано новий підхід до розкриття поняття "фінансовий механізм соціального страхування". Узгоджено взаємодію елементів фінансового механізму ...
1462658
  Лозовська І.М. Теоретичні основи формування екологічної культури шкільної молоді // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 17. – С. 53-57. – (Педагогічні науки). – ISSN 1729-360Х


  У статті подано структурно-функціональний аналіз поняття екологічної культури особистості, її роль і значення в життєдіяльності людини; визначено особливості формування екологічної культури шкільної молоді в сучасному загальноосвітньому навчальному ...
1462659
  Гатеж Н.В. Теоретичні основи формування естетичної культури майбутнього вчителя образотворчого мистецтва // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2016. – С. 7-10. – (Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики ; вип. 27 (37)). – ISSN 2411-2135
1462660
  Артемов В.Ю. Теоретичні основи формування змісту деонотологічної компетенції фахівця в системі професійного навчання // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2014. – № 2 (30). – С. 3-9


  Процес розвитку сучасного суспільства характеризується постійно зростаючою роллю новітніх технологій в освіті. Одним з таких напрямків стала поява онтологічних технологій та їх використання в освіті. Проведено системний аналіз змісту деонтологічної ...
1462661
  Примаченко Л.В. Теоретичні основи формування зовнішньої політики ФРН в контексті взаємодії державних та недержавних акторів // Нова парадигма : журнал наукових праць : філософія, політологія, соціологія / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма" ; Б. І. Андрусишин, В.П. Андрущенко, О.В. Бабкіна [та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 71. – С. 196-206
1462662
  Горбунова А.В. Теоретичні основи формування і функціонування бізнес-інкубаторів // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2018. – C. 35-40. – (Економічні науки ; № 5, т.1). – ISSN 2307-5740
1462663
  Цанько О.О. Теоретичні основи формування інвестиційної політики: регіональний аспект // Ефективність державного управління : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; Львів. регіон. ін-т держ. упр. ; редкол.: Загорський В.С., Ліпенцев А.В., Каляєв А.О. [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 1/2 (46/47), ч. 2 : Економічна політика та фінанси. – С. 92-99
1462664
  Круп"як Тарас Пилипович Теоретичні основи формування інформаційних процесів у системі менеджменту якості // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 249-256. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті досліджено управління системами якості на підприємстві з використанням сучасних інформаційних процесів. Проаналізовано систему якості на основі стандартів ISO 9000:2000 і застосування САLS-технологій у системі менеджменту якості. Запропоновано ...
1462665
  Круп"як Тарас Пилипович Теоретичні основи формування інформаційних процесів у системі менеджменту якості // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 249-256. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті досліджено управління системами якості на підприємстві з використанням сучасних інформаційних процесів. Проаналізовано систему якості на основі стандартів ISO 9000:2000 і застосування САLS-технологій у системі менеджменту якості. Запропоновано ...
1462666
  Остапенко Н. Теоретичні основи формування комунікативної компетентності учня загальноосвітньої школи на уроках української мови // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2010. – № 3 (81). – С. 5-8
1462667
  Магалецький А.В. Теоретичні основи формування маркетингової політики : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 9. – С. 53-54. – Бібліогр.: 8 назв
1462668
  Попова О.О. Теоретичні основи формування організаційно-економічного механізму регулювання розвитку підприємств молокопродуктового підкомплексу // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 21, листопад. – С. 43-47 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-6792
1462669
  Браславська О. Теоретичні основи формування професійної мотивації майбутнього вчителя в умовах фахової підготовки / О. Браславська, Л. Озерова // Проблеми підготовки сучасного вчителя : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Демченко І.І., Совгіра С.В., Дудник Н.В. [та ін.]. – Умань, 2020. – Вип. 2 (22). – С. 21-30. – ISSN 2307-4914
1462670
  Бельтюков Є.А. Теоретичні основи формування стратегії інноваційного розвитку промислового підприємства / Є.А. Бельтюков, Т.М. Ткачук // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2020. – С. 36-40. – (Економічні науки ; № 4. т. 1). – ISSN 2307-5740
1462671
  Щур Б.В. Теоретичні основи формування та застосування криміналістичних методик : монографія / Б.В. Щур ; Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. – Харків : Харків юридичний, 2010. – 319, [1] с. – Бібліогр.: c. 289-319 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8395-77-2
1462672
  Кореновський О. Теоретичні основи формування фінансових механізмів сталого розвитку соціально-економічної системи // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – Вип. 1. – С. 55-61. – ISSN 1818-5754
1462673
  Федорова М.А. Теоретичні основи формування ціннісного ставлення до власного здоров"я у дошкільників // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – С. 253-256. – Бібліогр.: 6 назв. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (41)). – ISSN 2524-0609
1462674
  Гнатик І.І. Теоретичні основи формування цінової політики комерційного банку // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформ.-аналіт. журнал / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2014. – № 1. – С. 33-36
1462675
  Конраді А. Теоретичні основи фотографії. Елементи фотографічної оптики. Фотографічна оптика. Теорія фотограф. процесів. / А. Конраді, С. Шеппард. – Х., 1934. – 162с.
1462676
  Суворов В.П. Теоретичні основи функціонування механізмів державного регулювання земельних відносин у сфері містобудування // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 72-78. – (Серія: Державне управління ; № 3 (47)). – ISSN 1813-3401
1462677
  Гонак І. Теоретичні основи функціонування світового ринку золота // Економічний дискурс : міжнародний науковий журнал / Львів. торговельно-екон. ун-т ; Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; голов. ред. Башнянин Г.І. – Тернопіль, 2018. – Вип. 4. – С. 7-15. – ISSN 2410-0919
1462678
  Гамаюн Володимир Петрович Теоретичні основи, алгоритми та структури багатоопераційної обробки : Автореф... доктора техн.наук: 05.13.13 / Гамаюн Володимир Петрович; НАН України. Ін-тут кібернетики ім. В.М.Глушкова. – К., 1999. – 33л.
1462679
  Тарасюк І.О. Теоретичні особливості визначення професійної культури посадових осіб публічної влади // Ефективність державного управління : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; Львів. регіон. ін-т держ. упр. ; редкол.: Загорський В.С., Ліпенцев А.В., Каляєв А.О. [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 4 (49). – С. 241-249
1462680
  Бутнік-Сіверський Теоретичні передумови визначення розміру збитків від порушення майнових прав інтелектуальної власності // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / Науково-досл. ін-т інтелект. власності НАПрН України, Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власн.(патентних повірених). – Київ, 2013. – № 6. – С. 32-42. – ISSN 1608-6422
1462681
  Кірюхін Д.І. Теоретичні передумови гегелівського вчення про релігію // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 33-36. – (Філософія. Політологія ; Вип. 30)


  В роботі піддається аналізу філософське розуміння релігії мислителями Відродження та Просвітництва. Автор звертається до розгляду лютерівського вчення про сутність людини та особливо зупиняється на проблемі протестантського раціоналізму. На основі ...
1462682
  Федів А.В. Теоретичні передумови дослідження інноваційного розвитку регіонів України з урахуванням ризиків небезпек // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 1 (128). – С. 171-176


  Запропоновано узагальнення теоретичних підходів вітчизняних та зарубіжних науковців до визначення інноваційного розвитку регіонів держави з урахуванням ризиків небезпек.
1462683
  Тур О.М. Теоретичні передумови тезаурусного опису терміносистеми // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2014. – Вип. 45. – С. 167-172
1462684
  Кіндрацька Л.М. Теоретичні питання вдосконалення системи бухгалтерського обліку вітчизняних суб"єктів господарювання // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 1 (314). – Бібліотгр.: 5 назв
1462685
  Вільгушинський М. Теоретичні питання взаємодії судів з державними органами, органами місцевого самоврядування та громадськістю // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 119-120. – (Юридичні науки ; Вип. 89). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена окремим теоретичним питанням взаємодії судів з державними органами, органами місцевого самоврядування та громадськістю. Статья посвящена отдельным теоретическим вопросам взаимодействия судов с государственными органами, органами ...
1462686
  Гончарова Н.Г. Теоретичні питання визначення змісту та структурних складових державного сектору економіки // Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2005. – № 8. – С. 9-17. – Бібліогр.: на 24 пункти
1462687
  Кучеренко І.К. Теоретичні питання граматики української мови / І.К. Кучеренко. – Київ
1. – 1961. – с.
1462688
  Кучеренко І.К. Теоретичні питання граматики української мови : Морфологія / І.К. Кучеренко; КНУТШ. – 2-ге вид., уточнене й доп. – Вінниця : Поділля-2000. – ISBN 966-8213-12-2
2-ге вид., уточнене й доп. – 2003. – 464с.
1462689
  Кучеренко І.К. Теоретичні питання граматики української мови. Морфологія : Дис... докт. філол.наук: / Кучеренко І. К.; КДУ ім. Т. Шевченка. – К., 1967. – 693л.
1462690
  Сівков І. Теоретичні питання дослідження адміністративно-політичної лексики в арабській мові // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – Вип. 9. – С. 286-289
1462691
  Сминтина О.В. Теоретичні питання дослідження екології давньої людини / О.В. Сминтина. – Одеса : Астропринт, 2004. – 104с. – ISBN 966-318-165-6
1462692
  Середа В.В. Теоретичні питання класифікації публічної скарги // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 111. – С. 212-221. – ISSN 0201-7245
1462693
  Полевий В. Теоретичні питання конституційної відповідальності політичних партій в Україні // Підприємництво, господарство і право / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2002. – № 6. – С.70-74
1462694
   Теоретичні питання культури, освіти та виховання : збірник наукових праць / Київ. нац. лінгвістичний ун-т. – Київ : КНЛУ
№ 44. – 2011. – 178 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1462695
   Теоретичні питання культури, освіти та виховання : збірник наукових праць / Київ. нац. лінгвістичний ун-т. – Київ : КНЛУ
№ 45. – 2012. – 189 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1462696
   Теоретичні питання культури, освіти та виховання : збірник наукових праць / Київ. нац. лінгвістичний ун-т. – Київ : КНЛУ
№ 46. – 2012. – 143 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1462697
   Теоретичні питання освіти та виховання : збірник наукових праць. – Суми. – ISBN 966-7335-04-6
Вип. 6. – 1999
1462698
  Стеценко М.П. Теоретичні питання політичної влади в світлі нової Конституції СРСР // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1979. – С. 10-15. – (Юридичні науки ; Вип. 20)


  В статье рассматриваются вопросы политической власти. Дано общее определение власти, политической власти, государственной политической власти. На основе общих теоретических положений делается попытка классификации закрепления политической власти в ...
1462699
  Ковальчук О.М. Теоретичні питання права у працях К.О. Неволіна і Г.М. Даниловича // Теорія права у працях вчених Київського університету (XIX – початок XX століття) : монографія / О.М. Ковальчук. – Київ : Юрінком Інтер, 2011. – С. 40-63. – ISBN 978-966-667-385-8
1462700
  Назаренко Є.В. Теоретичні питання права у Програмі КПРС (нова редакція) / Є.В. Назаренко, В.О. Котюк // Вісник Київського університету : Міністерство вищої і середньої спеціальної освіти УРСР ; Київський університет ім. Т.Г. Шевченка / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1986. – С. 10-17. – (Юридичні науки ; Вип. 27)


  В статье рассматриваются изложенные в новой редакции Программы КПСС основные положения концепции укрепления правовой основы государственной и общественной жизни советского общества на современном этапе. Особое внимание уделяется повышению роли права, ...
1462701
  Андрійчук О. Теоретичні питання правомочності органів ЄС // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 3. – С. 74-79.
1462702
  Гриценко М. Теоретичні питання регулювання права людини на свободу світогляду та віросповідання в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 60-62. – ISBN 978-617-7069-14-9
1462703
  Малютін І.А. Теоретичні питання розвитку інституту місцевих державних адміністрацій в Україні // Правове регулювання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", Юрид. ф-т. – Київ, 2012. – № 11/12. – С. 99-107
1462704
  Сапельнікова Ю.О. Теоретичні питання судового контролю за оперативно-розшуковою діяльністю // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2010. – № 11 (122). – С. 22-28
1462705
  Шакун В.І. Теоретичні питання сучасної української кримінології // Протидія злочинності: теорія та практика : матеріали VІІІ Міжнар. наук.- практ. конф., 26 жовт. 2018 р. / Ген. прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України, НДІ вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса [та ін. ; уклад.: С.І. Мінченко, Н.В. Лісова, С.П. Барандич, С.В. Садова]. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2018. – С. 26-32. – ISBN 978-617-7500-68-0
1462706
  Беляневич О.А. Теоретичні питання тлумачення договорів // Вісник господарського судочинства. – Київ, 2002. – № 2. – С.187-197. – ISBN 966-7784-65-7
1462707
  Кузьменко О. Теоретичні питання фольклоризації у наукових розробках Григорія Нудьги // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 41-47. – (Серія філологічна ; Вип. 43). – ISSN 2078-5534
1462708
  Алефіренко М.Ф. Теоретичні питання фразеології / М.Ф. Алефіренко. – Харків : Вища школа, 1987. – 133, [2] с. – Бібліогр.: с. 125-134
1462709
  Ковальчук К.Ф. Теоретичні питання щодо податкового адміністрування / К.Ф. Ковальчук, Л.В. Петрова // Економічний вісник Національного гірничого університету : науковий журнал / Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірничий ун-т" ; Ін-т економіки промисловості НАН України ; голов. ред. Г.М. Пилипенко ; редкол.: Л.Б. Баранник, А.В. Бардась, І.П. Булєєв [та ін.]. – Дніпро, 2018. – № 1 (61). – С. 54-60. – ISSN 2073-9982
1462710
  Осиховський Д.О. Теоретичні питання щодо формування організаційно-економічного механізму екологічної безпеки // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2004. – № 7-8 (38-39). – С. 114-117. – Бібліогр.: на 9 пунктів
1462711
  Сіріньок-Долгарьова Теоретичні підвалини медіаглобалізації як новітньої тенденції розвитку сучасного суспільства знань // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – Вип. 19, (січень - червень). – С. 83-87


  У статті проаналізовано теорії закордонних на вітчизняних учених щодо медіаглобалізації як новітньої тенденції розвитку інформаційного суспільства знань. In the article the theories of foreign and domestic scientists on media globalization as the ...
1462712
  Гарафонова О.І. Теоретичні підходи антикризового управління в контексті формування кризи сучасного підприємства в умовах нестабільного зовнішнього середовища / О.І. Гарафонова, Р.В. Янковой // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : [збірник наукових статей] / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2019. – Вип. № 2 (40). – С. 53-55
1462713
  Строгаль Д.В. Теоретичні підходи до аналізу грошових потоків у міжнародних компаніях // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 4. – С. 79-83 : рис. – Бібліогр.: 27 назв
1462714
  Пашков В.О. Теоретичні підходи до аналізу політичного виміру модернізації вищої освіти // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 72-78. – (Серія "Питання політології" ; вип. 29). – ISSN 2220-8089
1462715
  Маргіта Н.О. Теоретичні підходи до аналізу сутності процесу залучення прямих іноземних інвестицій // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 34-39. – (Економіка ; Вип. 32)
1462716
  Пікус А.Ю. Теоретичні підходи до аналізу якості економічного зростання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 51-55. – (Економіка ; вип. 113/114). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано теоретичні підходи до аналізу якості економічного зростання. Запропоновано визначення якісного економічного зростання. Визначено фактори що впливають на якість економічного зростання. Theoretical approaches to economic growth quality ...
1462717
  Татарінов Є.В. Теоретичні підходи до вивчення психологічного змісту феномену прокрастинації // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2015. – № 3 (46). – С. 299-304
1462718
  Щіпановська О.Р. Теоретичні підходи до вивчення сб"єктивного економічного благополуччя // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2012. – С. 301-306. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 35/36). – ISSN 2072-4772
1462719
  Кузенко Н. Теоретичні підходи до вивчення структурних змін в економічному розвитку пострадянських держав // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць. Спецвипуск / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2007. – Формування західного вектора інтеграційної політики України в контексті її регіональних та національних інтересів. – С. 229-237. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 21)
1462720
  Василевська Г. Теоретичні підходи до визначення асиметрій фіскального простору держави // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М., Возьний К.З. [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – Вип. 3 (64). – С. 29-39 : рис. – Бібліогр: 20 назв. – ISSN 1818-5754
1462721
  Андрєєв П. Теоретичні підходи до визначення внутрішнього державного фінансового контролю // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 5-7. – (Економіка ; вип. 6 (147)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються основні теоретичні підходи до визначення поняття внутрішнього державного фінансового контролю. Проаналізовано категоріальний апарат стосовно державного контролю у світовій практиці. Розглянуто сучасні тенденції у законодавчому ...
1462722
  Іваненко В.В. Теоретичні підходи до визначення впливу фінансової складової на економічні цикли / В.В. Іваненко, В.О. Стецький // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2016. – С. 67-75. – (Серія "Економіка" ; вип. 1/2)
1462723
  Макарова Г.С. Теоретичні підходи до визначення економічної категорії "капіталізація" // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2014. – С. 257-262. – (Економічні науки ; № 6, т. 1). – ISSN 2226-9150
1462724
  Подорожній Є. Теоретичні підходи до визначення елементів механізму правового регулювання юридичної відповідальності в трудовому праві // Юридичний вісник / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2015. – № 4. – С. 130-134. – ISSN 1561-4999
1462725
  Червяченко А.В. Теоретичні підходи до визначення ефективності соціально-економічної системи та її видова класифікація // Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський національний економічний університет. – Харків, 2006. – № 1. – С. 46-48. – Бібліогр: 10 пунктів. – ISSN 1683-1942
1462726
  Федоркін Д.В. Теоретичні підходи до визначення категорії "Функція держави" // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – С. 53-66. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 69). – ISSN 1563-3349
1462727
  Касіян Є.В. Теоретичні підходи до визначення категорії фінансового розвитку у світовій економічні науці та його роль у економічному зростанні // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації. – Київ, 2012. – № 7/8. – С. 6-9. – ISSN 1728-6220
1462728
  Легомінова С.В. Теоретичні підходи до визначення конкурентоспроможності людського капіталу на ринку праці // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 8 : Державне регулювання контрактних відносин на ринку природного газу України. – С. 8-12. – ISSN 2222-4459
1462729
  Попова В.Д. Теоретичні підходи до визначення логістики та характеристики її основних видів // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 150-153. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
1462730
  Сніжко О.В. Теоретичні підходи до визначення механізму монетарної трансмісії та українська практика // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 45, ч. 2. – С. 227-237
1462731
  Конотоп Г. Теоретичні підходи до визначення нових ринкових економік на сучасному етапі // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. комітет: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет ; Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 2. – С. 93-96
1462732
  Подорожній Є.Ю. Теоретичні підходи до визначення поняття "юридична відповідальність" // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2014. – № 3 (66). – C. 6-15. – ISSN 1999-5717
1462733
  Дудюк В.С. Теоретичні підходи до визначення поняття екологічної безпеки / В.С. Дудюк, В.В. Гобела // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.5. – С. 130-135. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1462734
  Нікітіна Т.А. Теоретичні підходи до визначення поняття економічного механізму консолідації капіталу підприємства // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2012. – Вип. 2 (18). – С. 44-47
1462735
  Кухарчук Н.Ю. Теоретичні підходи до визначення поняття людського капіталу // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 6. – С. 83-92
1462736
  Бабець І.Г. Теоретичні підходи до визначення поняття механізму державного управління міжнародним співробітництвом регіонів : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 12. – С. 89-91 : Рис. – Бібліогр.: 15 назв
1462737
  Шамара І.М. Теоретичні підходи до визначення поняття туризм, його сутність та роль на сучасному етапі // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 167-170. – (Серія " Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм" ; вип. 5). – ISSN 2310-9513
1462738
  Годованик Є.В. Теоретичні підходи до визначення правової норми у контексті функціонування сучасних правових систем // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2016. – С. 28-35. – (Серія: Право ; вип. 11). – ISSN 2226-3047
1462739
  Грецький Р.Л. Теоретичні підходи до визначення природи і сутності конкуренції // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 12 (79). – С. 35-38.
1462740
  Назаренко А.С. Теоретичні підходи до визначення сутності економічної категорії "фінансовий потенціал підприємства" // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2009. – № 8. – С. 22-29
1462741
  Медвідь Т.В. Теоретичні підходи до визначення сутності і структури передавального механізму монетарної політики : гроші, фінанси і кредит // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 11 (101). – С. 200-207 : Табл., рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1993-6788
1462742
  Сніцаренко П.М. Теоретичні підходи до визначення сутності інформаційного забезпечення в системі державного управління / П.М. Сніцаренко, Ю.О. Саричев // Науково-інформаційний вісник Академії національної безпеки : науковий журнал / Академія, національної безпеки. – Київ, 2016. – № 1/2 (9/10). – С. 7-19. – ISSN 2415-7732
1462743
  Глущенко В.В. Теоретичні підходи до визначення сутності категорії "трудовий потенціал" // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 3 (197). – С. 165-169. – ISSN 2221-1055
1462744
  Матвійчук Л.О. Теоретичні підходи до визначення сутності поняття "економічна безпека підприємства" // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – № 5 (230). – С. 50-54. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 1729-360Х
1462745
  Яремик Х.Я. Теоретичні підходи до визначення сутності поняття "інвестиційний проект" // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.1. – С. 362-367. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1462746
  Магопець О.А. Теоретичні підходи до визначення сутності поняття "податкове стимулювання" // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету : збірник наукових праць / Кіровоградський національний технічний університет. – Кіровоград, 2014. – С. 265-273. – (Економічні науки ; вип. 26)
1462747
  Вахович І.М. Теоретичні підходи до визначення фінансової стабільності підприємств / І.М. Вахович, І.В. Олександренко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 10 : Зарубіжний досвід проведення економічних реформ. – C. 19-25. – ISSN 2222-4459
1462748
  Волощук Н.Ю. Теоретичні підходи до дослідження сутності категорії малого підприємництва // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2015. – С. 13-17. – (Серія "Економіка" ; вип. 2 (4), ч. 2). – ISSN 2313-8114
1462749
  Лепейко Т.І. Теоретичні підходи до класифікації інновацій у ринковій економіці / Т.І. Лепейко, М.О. Боярська // Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський національний економічний університет. – Харків, 2006. – № 1. – С. 16-18. – Бібліогр: 8 пунктів. – ISSN 1683-1942
1462750
  Плющ Р.М. Теоретичні підходи до моделей організацій в системі місцевого самоврядування сучасної держави : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 11. – С. 187-189 : Табл. – Бібліогр.: 15 назв
1462751
  Гром В. Теоретичні підходи до обгрунтування сутності національних фінансових систем в умовах європейської інтеграції / В. Гром, А. Кулай // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – № 3. – С. 67-73. – ISSN 2411-4014
1462752
  Алексейчук В.В. Теоретичні підходи до обгрунтування сутності поняття соціального партнерства // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 10-13. – (Державне управління ; № 1). – ISSN 1813-3401
1462753
  Бричук К.Г. Теоретичні підходи до організації надання та інформаційно-правового забезпечення якості державних послуг // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 5, травень. – С. 150-153. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2306-6806
1462754
  Шелестов О.М. Теоретичні підходи до осмислення феномена політичної культури українського суспільства // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 56. – С. 331-339
1462755
  Дмитрик О.В. Теоретичні підходи до оцінки ефективності виробництва сільськогосподарської продукції в особистих селянських господарствах // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 15, серпень. – С. 51-56. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2306-6792
1462756
  Савчук С. Теоретичні підходи до планування місцевих бюджетів // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – Вип. 2. – С. 93-103 : рис. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1818-5754
1462757
  Совершенна І.О. Теоретичні підходи до понятійного апарату розвитку інноваційного потенціалу діяльності компанії / І.О. Совершенна, О.В. Крижко, Ю.І. Снітка // Економіка. Менеджмент. Бізнес : науковий журнал : зб. наукових. праць / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Гудзь О.Є. ; редкол.: Апарова О.В., Беркман Л.Н., Боняр С.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (36). – С. 61-65. – ISSN 2415-8089
1462758
  Шамшина І.І. Теоретичні підходи до поняття і структури трудової правосуб"єктності // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 110. – С. 73-81. – ISSN 0201-7245
1462759
  Орешета Ю.В. Теоретичні підходи до понять "ідентифікація" та "ідентичність" у соціології: їх сутність та коротка характеристика // Проблеми соціальної роботи : філософія, психологія, соціологія : збірник / М-во освіти і науки України, Черніг. нац. технол. ун-т. – Чернігів, 2014. – № 1 (4). – С. 94-100
1462760
  Лаптєва Г.Р. Теоретичні підходи до проблеми духовної самореалізації особистості у сучасній психології // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2013. – № 10 (175). – С. 16-19


  Стаття присвячена аналізу теоретичних підходів до проблеми духовності та духовної самореалізації особистості. Особлива увага приділяється висвітленню поняття духовної самореалізації у психології та з"ясування напрямку подальшого дослідження цього ...
1462761
  Дишко І.Ю. Теоретичні підходи до процесу залучення прямих іноземних інвестицій // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 5 (131). – С. 102-107. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1993-6788
1462762
  Єфремова К.В. Теоретичні підходи до регулювання штучного інтелекту в ЄС: досвід для України // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: С.В. Глібко, Р.В. Шаповал, К.В. Єфремова [та ін.]. – Харків, 2020. – № 4 (32). – С. 80-85. – ISSN 2311-4894
1462763
  Парчук О.Я. Теоретичні підходи до рейтингової оцінки страховиків // Студентські наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2011. – С. 213-219. – (Серія "Економіка" ; вип. 8)
1462764
  Єкель Г.В. Теоретичні підходи до розкриття економічної сутності регулювання // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 875. – С. 40-45. – (Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку). – ISSN 0321-0499
1462765
  Іванов Ю.Б. Теоретичні підходи до розробки класифікацій кластерних структур / Ю.Б. Іванов, О.В. Анненкова // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2009. – № 640 : Проблеми економіки та управління. – С. 93-100. – ISSN 0321-0499
1462766
  Галенда І.В. Теоретичні підходи до розуміння впливу засобів масової інформації на електоральну поведінку населення // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 50-51
1462767
  Кармаліта М. Теоретичні підходи до розуміння доктрини як джерела права // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 1 : (теорія та історія держави та права ; конституційне право ; адміністративне право ; фінансове право) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 16-17
1462768
  Дяченко В.А. Теоретичні підходи до розуміння психологічного благополуччя особистості // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 103, т. 1. – С. 119-124. – (Серія : Психологічні науки)
1462769
  Борисочева Н. Теоретичні підходи до розуміння системи органів виконавчої влади // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Махінчук В.М. ; редкол.: Бакалінська О.О., Берестова І.Е., Бобрик В.І. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 6 (304). – С. 111-116. – ISSN 2663-5313
1462770
  Овчаренко Т. Теоретичні підходи до становлення та розвитку теорії інноватики // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 41-43. – (Економіка ; вип. 93). – ISSN 1728-3817


  Досліджено теоретичні та практичні проблеми теорії інноватики. This article investigated the theoretical and practical problems of the theory innovation.
1462771
  Клименко С.Є. Теоретичні підходи до структури інноваційного процесу // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 74-80. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
1462772
  Яременко Л.М. Теоретичні підходи до сутності та класифікації основних засобів // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 27/1. – С. 144-148. – ISSN 2306-546X
1462773
  Швороб Г.М. Теоретичні підходи до трактування поняття фінансової безпеки // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2013. – С. 165-169. – (Економіка та підприємництво ; № 1 (70)). – ISSN 1814-1161
1462774
  Тарануха І.Ю. Теоретичні підходи до трактування проблемної заборгованості за кредитами та практика резервування в Україні // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2011. – Вип. 33. – С. 347-353


  Проаналізовано підходи до визначення проблемної заборгованості за кредитами. Запропоновано визначення проблемної кредитної заборгованості.
1462775
   Теоретичні підходи до управління економічною безпекою транспортних підприємств у сучасних умовах / М.І. Міщенко, Л.В. Марценюк, Н.С. Чернова, М.О. Грінєнко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 11, листопад. – С. 35-40 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2306-6806
1462776
  Кузенко Н. Теоретичні підходи до формування інституційних передумов для здійснення структурних змін в пострадянських державах // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 546-554. – (Серія економічна ; вип. 51). – ISSN 2078-6115
1462777
  Круглик О.П. Теоретичні підходи до формування міжособистісних стосунків у дітей з кохлеарними імплантати // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2019. – C. 72-77. – (Серія 19 : Корекційна педагогіка та психологія ; вип. 37). – ISSN 2310-0893
1462778
  Волчкова Г.К. Теоретичні підходи до формування соціального капіталу // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 12 (515) : Національне щастя та державна політика щодо його формування. – С. 19-25. – ISSN 2222-4459
1462779
  Тимошенко О.В. Теоретичні підходи до формування сутності поняття "економічна безпека" // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 6 (157). – С. 28-34
1462780
  Швабій К.І. Теоретичні підходи до формування та реалізації податкової політики держави // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2015. – № 10 (239). – С. 90-103. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 2305-7645
1462781
  Гринюк Н.А. Теоретичні підходи до функціонування міжнародних логістичних систем / Н.А. Гринюк, Д.С. Спірідонов // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2021. – № 12, грудень. – С. 130-134. – ISSN 2306-6806
1462782
  Максимів Л.І. Теоретичні підходи і практичні аспекти побудови інтегрованих систем екологічного менеджменту на промислових підприємства / Л.І. Максимів, М.В. Дзяма // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2008. – Вип. 15. – С. 164-170
1462783
  Білюк А.В. Теоретичні підходи інвестиційного механізму в державному податковому регулюванні інноваційного розвитку економіки // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 36-41. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401
1462784
  Гончаренко Д.О. Теоретичні підходи та методологічні засади розвитку фармацевтики України в умовах європейської інтеграції // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 5 (520) : Дискримінація як інструмент корупційних схем у публічних закупівлях. – С. 194-201. – ISSN 2222-4459
1462785
  Мединська Ю.Я. Теоретичні підходи та практичні аспекти діагностики компетентності особистості у сфері емоцій // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2013. – № 10 (175). – С. 11-15
1462786
  Гордей О.Д. Теоретичні підходи та сучасні методики оцінки рівня життя населення // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 9 ( 100). – С. 140-142
1462787
  В"яткін Р.С. Теоретичні підходи щодо визначення моніторингу використання земель об"єктів природно-заповідного фонду / Р.С. В"яткін, К.І. Вяткін // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв В.М., Сухонос М.К., Дядін Д.В. [та ін.]. – Харків, 2020. – Т. 4, вип. 157. – С. 72-78. – Бібліогр.: 12 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
1462788
  Крупко Т.В. Теоретичні підходи щодо визначення терміну "конкурентоспроможність банківської системи" // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 14. – С. 111-116.
1462789
  Трушковський О.І. Теоретичні підходи щодо дослідження воєнно-технічної політики України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 101, (ч. 2). – С. 3-6


  The article analyzes documents and modern scientific approaches to a military-technical policy of Ukraine and other advanced countries of the world.
1462790
  Рудська А.І. Теоретичні підходи щодо проблеми мотивації в управлінні соціальними проектами // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 342-344
1462791
  Каляєв А.О. Теоретичні підходи щодо трансформації сучасних моделей державного управління у сфері безпеки та оборони // Ефективність державного управління : збірник наукових праць / Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; редкол.: Загорський В.С., Ліпенцева А.В., Каляєв А.О. [та ін.]. – Львів, 2018. – Вип. 1 (54). – С. 13-19
1462792
  Бордюг Т. Теоретичні підходи щодо формулювання загальних і спеціальних правил вчинення нотаріальних проваджень за участю дітей // Право України : юридичний журнал / голов. ред. В. Рєзнікова ; ред. рада: Р. Стефанчук, В. Рєзнікова, І. Венедіктова [та ін.]. – Київ, 2020. – № 9. – С. 271-284. – ISSN 1026-9932
1462793
  Прокопов Д.Є. Теоретичні погляди Г.Е. Лесинга і їх вплив на філософію німецького Просвітництва // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 16. – С. 8-18


  У статті аналізується вплив теоретичних поглядів Лесинґа на розвиток фі- лософії німецького Просвітництва. Визначено місце Лесинґа у плеяді представни- ків просвітницької традиції в Німеччині, а також його роль у формуванні просвіт- ницької ...
1462794
  Небрат В.В. Теоретичні погляди М.Х. Бунге у контексті розвитку світової економічної думки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 56-59. – (Економіка ; Вип. 84). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто теоретичний світогляд М.Х. Бунге у контексті розвитку світової економічної науки, здійснено аналіз методологічних засад його практичної діяльності. Theoretical world outlook of M. Kh. Bunge in the context of the development the ...
1462795
  Чумак О.О. Теоретичні погляди щодо поняття та змісту дисциплінарної відповідальності державних службовців / О.О. Чумак, Єрмоленко-Князєва // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2020. – С. 172-181. – (Серія: Економіка, менеджмент та право ; вип. 2). – ISSN 2707-8620
1462796
  Гнатенко В.С. Теоретичні положення доказів // Юриспруденція у формуванні правової держави та громадянського суспільства : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. : (6 жовт. 2016 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2016. – С. 119-121. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-29-2
1462797
  Воскобойник Г.М. Теоретичні положення зоологічної систематики та номенклатури // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Г.П. Півторак, С.Я. Єрмоленко, П.Ю. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 18. – С. 35-41


  Робота зосереджена на викладі основних теоритичних положень зоологічної систематики та номенклатури, з метою знайомства з ними фахівців неспеціальних галузей науки і полегшення роботи у даній сфері. The article deals with the main theoretical grounds ...
1462798
  Григорак М. Теоретичні положення планування логістичної підтримки масових заходів // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту / Державний економіко-технологічний університет транспорту. – Київ, 2015. – С. 183-195. – (Серія "Економіка і управління" ; вип. 31)
1462799
  Нечіпай О.С. Теоретичні положення технопарку як системи забезпечення інноваційної діяльності підприємства // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький, національний університет. – Запоріжжя, 2013. – С. 60-65. – (Економічні науки ; № 4 (20))
1462800
  Десятнюк О. Теоретичні постулати практичної розбудови податкової системи в умовах ризиків // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 3. – С. 31-38. – ISSN 1818-5754


  Виокремлено структурні елементи сфери поширення ризиків оподаткування, підтверджено наявність діалектичної об"єктивно-суб"єктивної структури цих ризиків, та на цій основі сформовано систему постулатів щодо ризиків розбудови податкової системи.
1462801
  Костенко М.В. Теоретичні пошуки нового термінологічного апарату і соціальних показників в осмисленні сценаріїв майбутнього // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : журнал наукових праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2007. – Вип. 69. – С. 92-101
1462802
  Охріменко М.А. Теоретичні принципи класифікації фразеологізмів у перській мові // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 14. – С. 394-401. – ISBN 978-966-171-092-3
1462803
  Захарченко М.В. Теоретичні припущення постмодерної соціологічної перспективи / М.В. Захарченко, М.Ю. Наумова // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 18-25. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 4)


  Розглядаються основні теоретичні припущення сучасних соціологічних практик. Необхідність інших теоретичних синтезів автори вбачають у неадекватності модерних соціальних концепцій, нездатності останніх концептуалізувати плюралістичне, суперечливе, ...
1462804
  Слінько С. Теоретичні прлоблеми реформування судової системи і судочинства України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 4. – С.126-129
1462805
  Безклубий Ігор Анатолійович Теоретичні проблеми банківських правочинів : Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.03 / Безклубий І.А.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 32с. – Бібліогр.: 29 назв
1462806
  Козюк В. Теоретичні проблеми взаємозв"язку між монетарною політикою та фінансовою нестабільністю / В. Козюк, І. Чирак // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський нац. економічний ун-т. – Тернопіль, 2013. – Т. 12, (№ 3), вересень. – С. 249-264. – ISSN 1684-906Х
1462807
  Дядюк А.Л. Теоретичні проблеми визначення агентських послуг як предмета агентського договору // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 41. – С. 408-414. – ISSN 1563-3349
1462808
  Мисак О. Теоретичні проблеми визначення змісту юридичної відповідальності // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 7 (245). – С. 129-132
1462809
  Волошин Г.В. Теоретичні проблеми визначення індексу міграційної привабливості країн-членів ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 101, (ч. 2). – С. 106-113


  Розглянуто Європейський Союз як замкнуту соціально-економічну систему та визначено привабливість міграційних переміщень населення в її межах та у світовому масштабі. Проаналізовано динаміку привабливості ЄС щодо мігрантів загалом. Запропоновано ...
1462810
  Гусарєв С. Теоретичні проблеми визначення пояття "юридична діяльність" // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 45-49
1462811
  Ленський С. Теоретичні проблеми визначення правової природи кредиту // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 8 (200). – С. 32-35
1462812
  Боднар Тетяна Валеріївна Теоретичні проблеми виконання договірних зобов"язань (цивільно-правовий аспект) : Автореф. дис. ... доктора юрид. наук: 12.00.03 / Боднар Тетяна Валеріївна; Бондар Т.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 34с. – Бібліогр.: 5 назв
1462813
  Боднар Тетяна Валеріївна Теоретичні проблеми виконання договірних зобов"язань (цивільно-правовий аспект) : Дис. ... доктора юрид. наук: 12.00.03 / Боднар Т. В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 442л. – Бібліогр.: л.401-442
1462814
  Беляневич О.А. Теоретичні проблеми господарського договірного права : Дис. ... доктора юридичних наук. Спец. 12.00.04 - господарське право; господарсько-процесуальне право / О.А. Беляневич ; КНУТШ. – Київ, 2006. – 569 л. – Бібліогр.: л. 507 - 569
1462815
  Палько Я.І. Теоретичні проблеми демократичного дискурсу: досвід та сучасність // Інтелект. Особистість. Цивілізація : Тематичний збірник наукових праць із соціально-філософських проблем / Донецький державний університет економіки і торгівлі ім .М. Туган-Барановського. – Донецьк, 2003. – Вип.1, том 1. – С.175-185
1462816
  Радиш Я.Ф. Теоретичні проблеми державного управління системою охорони здоров"я в дисертаційних дослідженнях українських науковців: дванадцять років пошуків і здобутків (1998-2010 рр.) / Я.Ф. Радиш, О.В. Поживілова // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – C. 177-189. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401
1462817
  Ілларіонова Наталія Володимирівна Теоретичні проблеми діяльності органів внутрішніх справ у реалізації конституційного права людині на охорону здоров"я : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Ілларіонова Н.В.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 17 с.
1462818
  Мішук І.С. Теоретичні проблеми економічного механізму управління глобальними природними процесами // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науковий збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2011. – № 4 (60). – С. 60-63
1462819
   Теоретичні проблеми етнології : навч.-метод. комплекс для студ. іст. ф-ту, галузь знань 0203 Гуманіт. науки, напрям підготов. 6.020302 "Історія" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. етнології та краєзнавства ; [уклад.] Н.О. Громова. – Київ : Компринт, 2014. – 36 с. : табл. – На тит. арк. та обкл. уклад. зазнач. як авт. – Бібліогр.: с. 34-36
1462820
  Мачуський В. Теоретичні проблеми законодавчого визначення поняття страхування // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 6. – С. 195-199. – ISSN 0132-1331
1462821
  Радзивілюк В.В. Теоретичні проблеми запобігання банкрутству (неспроможності) : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.04 / Радзивілюк Валерія Вікторовна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 580 л. – Додатки: л. 569-580. – Бібліогр.: л. 497-568
1462822
  Радзивілюк В.В. Теоретичні проблеми запобігання банкрутству (неспроможності) : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.04 / Радзивілюк Валерія Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 31 с. – Бібліогр.: 39 назв
1462823
  Литвак О. Теоретичні проблеми запобігання злочинам // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 4 (166). – С. 23-31


  Досліджуються спірні питання щодо визначення понять заходів запобігання злочинам. Наводяться аргументи на користь використання поняття "запобігання злочинності" як міжнародного і найбільш широкого поняття, яке охоплює всі види діяльності у державі, що ...
1462824
  Притика Ю.Д. Теоретичні проблеми захисту прав учасників цивільних правовідносин в третейському суді : Автореф. дис. ...д-ра юрид. наук: Спец. 12.00.03 / Юрій Дмитрович Притика; КНУТШ. – Київ, 2006. – 33с. – Бібліогр.: 23 назви
1462825
  Притика Ю.Д. Теоретичні проблеми захисту прав учасників цивільних правовідносин в третейському суді : Дис. ... д-ра юрид. наук. Спец. 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Притика Ю.Д.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 632с. – Бібліогр.: л. 603-632
1462826
  Потоцький М. Теоретичні проблеми здійснення суб"єктивного права інтелектуальної власності // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 28-31
1462827
  Потоцький М. Теоретичні проблеми здійснення суб"єктивного права інтелектуальної власності // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 28-32
1462828
  Замудрякова О. Теоретичні проблеми і шляхи вдосконалення реалізації кримінально-правових норм у просторі // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 6. – С. 214. – ISSN 0132-1331
1462829
  Пастушенко Л.А. Теоретичні проблеми історико-філософського пізнання у творчості Петра Кудрявцева // Гілея : науковий вісник: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова ; Укр. акад. наук. – Київ, 2013. – Вип. 77 (№ 10). – С. 219-222. – ISSN 2076-1554
1462830
  Берлач А. Теоретичні проблеми кваліфікації адміністративного делікту / А. Берлач, О. Стороженко // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 10. – С. 5-8. – ISSN 0132-1331
1462831
  Руднєва О.М. Теоретичні проблеми класифікації міжнародних стандартів прав і свобод людини // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 9 (вересень). – С. 32-42
1462832
  Навроцький В.О. Теоретичні проблеми кримінально-правової кваліфікації / В.О. Навроцький; Львівський держ. ун-тет ім. І. Франка; Рец.: Гавриш С.Б., Тихий В.П. – Київ : Атіка, 1999. – 464с. – На певній кількості тиражу на обкл.замість "Теоретичні прблеми..." надруковано "Теоретичні поняття...". – Бібліогр.: с.458-462. – ISBN 5-900-195-22-8
1462833
  Юртаєва К.В. Теоретичні проблеми кримінально-правової характеристики місця вчинення злочину // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : збірник наукових праць / Національний університет внутрішніх справ. – Сімферополь, 2006. – № 9. – С. 180-187. – ISBN 966-435-028-1
1462834
  Омельченко Н.Л. Теоретичні проблеми механізму реалізації законодавчої функції Верховної Ради України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 121-126.
1462835
  Батанов О.В. Теоретичні проблеми механізму реалізації муніципальної влади // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 85-92. – (Право ; № 3). – ISSN 1813-338Х
1462836
  Чирак І.М. Теоретичні проблеми неконвенціональної монетарної політики // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2015. – № 3 (58). – С. 33-37. – ISSN 2309-1533
1462837
  Синчук С. Теоретичні проблеми обгрунтування правових ознак соціальної допомого у сфері соціального забезпечення // Wroclawsko-Lwowskie zeszyty prawnicze / Wydz. Prawa, Administracji i Ekonomii Uniw. Wroclawskiego ; Юрид. ф-т Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка. – Wroclaw, 2012. – N 3. – С. 303-404. – ISSN 2082-4939
1462838
  Криницький І.Є. Теоретичні проблеми податкового процесу : монографія / І.Є. Криницький ; НДІ фін. права ; Полтав. ін-т бізнесу МНТУ ім. акад. Ю. Бугая. – Харків : Право, 2009. – 318, [2] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-458-143-8
1462839
  Криницький І.Є. Теоретичні проблеми податкового процесу : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.07 / Криницький І.Є. ; Нац. ун-т держ. подткової служби України ; Наук.-дослід. ін-т фінанс. права. – Київ, 2010. – 433 л. – Бібліогр.: л. 397-433
1462840
  Криницький І.Є. Теоретичні проблеми податкового процесу : автореф. ... д-ра юрид. наук : 12.00.07 / Криницький І.Є. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 35 с. – Бібліогр.: 49 назв.
1462841
  Носік В.В. Теоретичні проблеми права власності на землю українського народу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 196-205. – (Юридичні науки ; вип. 81). – ISSN 1728-3817
1462842
  Лісова Т.В. Теоретичні проблеми правового забезпечення відновлення земель : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.06 / Лісова Тетяна Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2021. – 40 с. – Бібліогр.: 51 назва
1462843
  Кологойда О.В. Теоретичні проблеми правового регулювання господарських відносин на фондовому ринку України : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.04 / Кологойда Олександра В"ячеславівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 700 арк. – Додатки: арк. 628-700. – Бібліогр.: арк. 444-627
1462844
  Кологойда О.В. Теоретичні проблеми правового регулювання господарських відносин на фондовому ринку України : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.04 / Кологойда Олександра В"ячиславівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 35 с. – Бібліогр.: 44 назви
1462845
  Гамалій І.В. Теоретичні проблеми правового регулювання діяльності міліції щодо забезпечення реалізації конституційних прав і свобод громадян : Автореф...канд.юрид.наук:12.00.01 / Гамалій І.В.;КНУТШ. – Київ, 2000. – 16с. – Бібліогр.:с.14
1462846
  Кучерявенко М.П. Теоретичні проблеми правового регулювання податків та зборів в Україні : Автореф... д-ра юрид.наук: 12.00.07 / Кучерявенко М.П.; Нац. юрид. акад. України ім. Я.Мудрого. – Х., 1997. – 35л.
1462847
  Клепікова О.В. Теоретичні проблеми правової організації транспортної системи України : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.04 / Клепікова Ольга Вікторівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2019. – 502 арк. – Додатки: арк. 495-502. – Бібліогр.: арк. 13-18, 427-494 та в додатках: арк. 495-500
1462848
  Кодинець А. Теоретичні проблеми правозастосування у сфері інформаційних відносин // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 7. – C. 96-104. – ISSN 1026-9932


  Стаття присвячена розгляду теоретичних і практичних аспектів регулювання відносин інформаційного суспільства, дослідженню проблем правозастосування у зазначеній сфері, окресленню концепції методології юридичної регламентації інформаційних відносин. З ...
1462849
  Форсюк В.Л. Теоретичні проблеми реалізації принципів оподаткування : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Форсюк Віта Леонідівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 19 с. – Бібліогр.: 13 назв
1462850
  Семеновська Л. Теоретичні проблеми реалізаціїї ідеї політехнізму у вітчізняній педагогічній теорії (1958-1983 рр.) // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2010. – Вип. 2. – С. 121-129. – ISSN 2075-1478
1462851
  Поєдинок В.В. Теоретичні проблеми регулювання інвестиційної діяльності в Україні (господарсько-правовий аспект) : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.04 / Поєдинок Валерія Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 475 л. – Бібліогр.: л. 420-475
1462852
  Рєзнікова В.В. Теоретичні проблеми регулювання посередництва у сфері господарювання України : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.04 / Рєзнікова В.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 583 л. + Додаток: л. 567-583. – Бібліогр.: л. 520-566
1462853
  Рєзнікова В.В. Теоретичні проблеми регулювання посередництва у сфері господарювання України : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.04 / Рєзнікова В.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 28 с. – Бібліогр.: 7 назв.
1462854
  Руденко С.В. Теоретичні проблеми розвитку історії української філософії у сучасних дослідженнях (ідея "Філософії історії української філософії" С. Йосипенка) // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 7. – С.78-89
1462855
  Руденко С.В. Теоретичні проблеми розвитку історії української філософії у сучасних дослідженнях (концепція історико-філософського українознавства В.С. Горського) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 25-28. – (Філософія. Політологія ; вип. 98). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізується теоретичний зміст концепції історико-філософського українознавства В.С.Горського та перспективи застосування її положень до розробки теоретичних проблем історії української філософії. This article evolves the theoretical content ...
1462856
  Єрмоленко В. Теоретичні проблеми розмежування галузей екологічного і природоресурсного права // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 6. – С. 148-153. – ISSN 0132-1331
1462857
  Кочин В.В. Теоретичні проблеми системи непідприємницьких товариств як юридичних осіб приватного права // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2016. – Вип. 1. – С. 119-122
1462858
  Пацурія Н.Б. Теоретичні проблеми страхових правовідносин (господарсько-правовий аспект) : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.04 / Пацурія Ніно Бондовна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 29 с. – Бібліогр.: 47 назв
1462859
  Лещенко Р.М. Теоретичні проблеми управління товариством з обмеженою відповідальністю // Наукові праці цивілістичного студентського гуртка : збірник наукових статей / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Цивілістичний студентський гурток. – Київ, 2012. – Вип. 6. – С. 34-57. – (Альманах цивілістики). – ISBN 978-617-566-142-0
1462860
  Кохановська О. Теоретичні проблеми цивільно-правового регулювання інформаційних відносин в Україні // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2004. – № 2. – С.104-107. – ISSN 0132-1331
1462861
  Замудрякова О. Теоретичні проюлеми і шляхи вдосконалення реалізації кримінально-правових норм у просторі // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 6. – С. 214-219. – ISSN 0132-1331
1462862
  Хавкіна Л.М. Теоретичні рефлексії про практичну комунікацію: український досвід // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 99-100. – (Серія "Соціальні комунікації" ; вип. 10). – ISSN 2078-2551
1462863
  Біленко В.Д. Теоретичні розвідки моралі як засади соціального консенсусу в плюралізмі сучасної культури // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 20-30
1462864
  Рейтер Л.Г. Теоретичні розділи загальної хімії : Навчальний посібник для вищ. навч. закл. / Л.Г. Рейтер, О.М. Степаненко, В.П. Басов. – Київ : Каравела, 2003. – 344с. – ISBN 966-8019-08-3
1462865
  Рейтер Л.Г. Теоретичні розділи загальної хімії : [підручник для студентів вищ. навч. закл.] / Л.Г. Рейтер, О.М. Степаненко, В.П. Басов. – 3-тє вид. – Київ : Каравела, 2012. – 303 с. : іл., табл. – Покажч.: с. 292-299 .- Сер. засн. 1999 р. – Бібліогр.: с. 300. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-8019-08-3
1462866
  Нагорний А. Теоретичні та економічні конференції / А. Нагорний. – Львів, 1959. – 16с.
1462867
  Ієвлев М.Г. Теоретичні та експериментальні дослідження математичних моделей площинності товстолистового прокату / М.Г. Ієвлев, Г.Г. Грабовський // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. ін-т науково-техніч. і екон. інформації (УкрІНТЕІ) ; Міжнар. науково-навч. центр інформ. технологій та систем Нац. акад.наук України та М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 1 (67). – С. 54-62 : фото, рис. – Бібліогр.: 7 назв
1462868
  Педченко М.М. Теоретичні та експериментальні дослідження процесу гідратоутворення вуглеводневих газів у реакторах струминного типу : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.08 / Педченко Михайло Михайлович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". – Харків, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
1462869
  Федірко М. Теоретичні та емпіричні аспекти трансформації інституціональної структури фінансових ринків в сучасних умовах // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – С. 26-31. – (Економічні науки ; № 4). – ISSN 1993-0240
1462870
  Бандура С.О. Теоретичні та законодавчі основи спадкування: Іспанія та Україна // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. – Київ, 2018. – № 1. – С. 6-12


  У статті у порівняльному аспекті дається аналіз основних інститутів спадкового права Іспанії та України, розкриваються такі законодавчі поняття як спадкування, види спадкуван- ня, суб"єкти спадкування, спадщина, заповіт, обов"язкова частка. ...
1462871
  Дідковський С.В. Теоретичні та інструментальні проблеми соціально-психологічного консультування у практиці соціальної роботи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 76-80. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 10)


  Аналізується ситуація виникнення, еволюція, формування, структура організаційно-діяльної гри та проблеми соціально-психологічного консультування.
1462872
  Сігайов А.О. Теоретичні та методичні аспекти державного регулювання банківських ризиків // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 1 (80). – С. 14-18.
1462873
  Локарєва Галина Василівна Теоретичні та методичні засади застосування художньо-естетичної інформації у підготовці соціального педагога до професійного спілкування : Дис. ... доктора педагогіч. наук: 13.00.04 / Локарєва Г.В.; Запорізький держ. ун-тет. – Запоріжжя, 2004. – 599л. + Додатки: л.515-599. – Бібліогр.: л.472-514
1462874
  Локарєва Галина Василівна Теоретичні та методичні засади застосування художньо-естетичної інформації у підготовці соціального педагога до професійного спілкування : Автореф. дис. ... доктора педагог. наук: 13.00.04 / Локарєва Г.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 44с. – Бібліогр.: 57 назв
1462875
   Теоретичні та методичні засади оцінки вартості інтелектуальної власності : монографія / [О.П. Орлюк та ін. ; наук. ред. О.Б. Бутнік-Сіверський] ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ інтелект. власності. – 2-ге вид., випр. та допов. – Київ : Інтерсервіс, 2013. – 484, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-617-696-421-6
1462876
  Савельчук І.Б. Теоретичні та методичні засади підготовки соціальних працівників до професійної діяльності в умовах інноваційного освітнього середовища університету : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.05 ; 23 / Савельчук Ірина Борисівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т проблем виховання :. – Київ, 2020. – 42 с. – Бібліогр.: 70 назв
1462877
  Лисенко О.Ю. Теоретичні та методичні засади післядипломної освіти лікарів в умовах медичного університету : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 015 ; 13.00.04 ; 01 / Лисенко Олександра Юріївна ; М-во освіти і науки України, Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2020. – 36 с. – Бібліогр.: 34 назви
1462878
  Курок В. Теоретичні та методичні засади розвитку інноваційної культури майбутнього керівника закладу загальної середньої освіти у процесі магістерської підготовки // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, О.А. Біда, Ю.А. Бондаренко [та ін.]. – Суми, 2020. – № 2 (96). – С. 111-121. – ISSN 2312-5993
1462879
  Апалат Г.П. Теоретичні та методичні засади формування дисциплінованості студентів для підвищення ефективності фахової підготовки / Г.П. Апалат, О.П. Максимова // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2019. – С. 15-21. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 6). – ISSN 2522-1477
1462880
  Пугач С.С. Теоретичні та методичні засади формування правової компетентності майбутніх фахівців з обліку і оподаткування у системі неперервної освіти : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 015 ; 13.00.04 ; 01 / Пугач Сергій Сергійович ; М-во освіти і науки України, Вінницький держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2020. – 40 с. – Бібліогр.: 42 назви
1462881
  Прокопенко І.Ф. Теоретичні та методичні основи економічної освіти в загальноосвітніх і професійних навчальних закладах. : Автореф... доктор пед.наук: 13.00.03, 13.00.01 / Прокопенко І.Ф.; Ін-т педагогики і психології професійної освіти АПН України. – К., 1996. – 67л.
1462882
  Жара Г.І. Теоретичні та методичні основи формування компетентності індивідуального здоров"язбереження вчителя в системі неперервної педагогічної освіти : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Жара Ганна Іванівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Чернігів. колегіум" ім. Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2021. – 44 с. – Бібліогр.: 76 назв
1462883
  Мороз М.О. Теоретичні та методичні основи формування професійної компетентності майбутніх учителів музики в процесі фахової підготовки у педагогічному коледжі : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Мороз Майя Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. – Житомир, 2020. – 43 с. – Бібліогр.: 32 назви
1462884
  Щоголєва І.В. Теоретичні та методичні підходи до формування змісту та структури професійно орієнтованих дисциплін під час підготовки менеджерів туризму / І.В. Щоголєва, В.А. Соколовський // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2019. – С. 265-269. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 5). – ISSN 2522-1477
1462885
  Рідей Н.М. Теоретичні та методичні підходи формування й організації магістерської програми "Соціоекологія" / Н.М. Рідей, О.М. Нагорнюк, Ю.В. Тригуб // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 7. – С. 30-35 : табл. – Бібліогр.: 6 назв
1462886
  Рідей Н.М. Теоретичні та методичні підходи формування й організації магістерської програми "Соціоекологія" / Н.М. Рідей, О.М. Нагорнюк, Ю.В. Тригуб // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 6. – С. 20-22
1462887
  Корінько М. Теоретичні та методологічні аспекти обліку пально-мастильних матеріалів за талонами (постановка проблеми для дискусії) : облік:теорія і практика / М. Корінько, Г. Тітаренко // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2010. – № 4. – С. 20-23 : Табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв
1462888
  Павко А.І. Теоретичні та методологічні детермінанти педагогіки вищої школи як науки і мистецтва / А.І. Павко, Л.Ф. Курило // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2015. – С. 48-50. – (Серія "Педагогіка та психологія" ; вип. 2 (2)). – ISSN 2413-3329


  У статті педагогіка вищої школи розглядається синхронно і як наука, і як мистецтво. Авторами зазначено, що педагогіка вищої школи має всі критеріальні ознаки, сукупність яких дає підстави без будь-яких сумнівів віднести педагогіку вищої школи до галузі ...
1462889
  Нестеренко О.В. Теоретичні та методологічні основи побудови автоматизованих інформаційно-аналітичних систем органів державної влади : Автореф. дис. ..д-ра. техн. наук: Спец. 05.13.06 / Олександр Васильович Нестеренко; НАНУ4 Нац. б-ка України ім.В.І.Вернадського. – Київ, 2006. – 40с. – Бібліогр.: 40 назв
1462890
  Бурштинська Христина Василівна Теоретичні та методологічні основи цифрового моделювання рельєфу за фотограмметричними та картометричними даними : Автореф. дис. ... доктора техн. наук: 05.24.02 / Бурштинська Х.В.; МОіНУ. Нац. ун-тет "Львівська політехніка". – Львів, 2003. – 36 с. – Бібліогр.: 40 назв
1462891
  Орловський Р.С. Теоретичні та методологічні проблеми інституту співучасті у кримінальному праві України : монографія / Р.С. Орловський ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2019. – 623, [1] с. – Бібліогр.: с. 540-623 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-937-720-3
1462892
   Теоретичні та методологічні проблеми суспільної географії = Theoretical and methodological problems of human geography : збірник наукових праць на пошану Заслуженого професора Львівського національного університету імені Івана Франка Олега Шаблія. – Львів : Львівський національний університет ім. І. Франка, 2006. – 432с. – Паралел. титул. аркуш англійською мовою. – ISBN 966-613-491-8
1462893
  Харь І.О. Теоретичні та методологічні проблеми, що стосуються суб"єкта злочинів // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2012. – № 1. – С. 96-106. – ISSN 2222-5374
1462894
  Ольховська А.Б. Теоретичні та науково-прикладні засади удосконалення маркетингових комунікацій у системі просування лікарських засобів в Україні : автореф. дис. ... д-ра фармацевт. наук : 15.00.01 / Ольховська Анжела Борисівна ; М-во охорони здоров"я України, Нац. фармацевт. ун-т. – Харків, 2019. – 44 с. – Бібліогр.: 94 назви
1462895
  Топоровська А. Теоретичні та організаційні підходи до виділення історичних етапів розвитку платіжних карткових систем // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 11 (289). – С. 50-52. – ISSN 1810-3944
1462896
  Мельник К.С. Теоретичні та організаційно-правові засади захисту персональних даних в контексті євроінтеграції України / Мельник К.С. ; [заг. ред.: Пилипчук В.Г., Брижко В.М.] ; НДІ інформатики і права Нац. акад. правових наук України. – Київ : НДІ інформатики і права НАПпН України, 2016. – 125, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 111-125. – ISBN 978-966-1531-43-6
1462897
  Пилипчук В. Теоретичні та організаційно-правові засади реформування і розвитку правоохоронних органів та інших суб"єктів сектору безпеки // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання. Спецвипуск / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 11 : "Правоохоронні органи в Україні : актуальні питання реформування". – С. 13-23. – ISSN 0132-1331
1462898
  Романюк М.В. Теоретичні та організіційні засади податкового менеджменту // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 9-13. – (Економіка ; вип. 102). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто суть податкового менеджменту як управлінської категорії, обґрунтовано основні складові процесу організації оподаткування, досліджено теоретичні та організаційні засади податкового менеджменту. The essence of tax managment as the managerial ...
1462899
  Кресіна І.О. Теоретичні та політико-правові засади етнокультурної консолідації // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 70. – С. 211-219


  (Стаття підготовлена в рамках наукового проекту "Політико-правові засади етнокультурної консолідації українського суспільства" в межах державної цільової програми "Гуманітарні технології як чинник суспільних перетворень в українському суспільстві") ...
1462900
  Федорова Л.Д. Теоретичні та правові питання збереження культурної спадщини в діяльності пам"яткоохоронних структур України (1910-ті рр.) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2011. – № 1 (496). – С. 91-106. – ISSN 0130-5247
1462901
   Теоретичні та практичні аспекти вдосконалення фінансово-кредитного механізму // Вісник Тернопільської академії народного господарства : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2004. – С. 78-125. – (Економічні науки ; № 6). – ISSN 1684-9949
1462902
  Чича Р. Теоретичні та практичні аспекти вивчення захисником особи обвинуваченого // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 1 (85). – С. 126-129.
1462903
  Легкоступ І.І. Теоретичні та практичні аспекти видатків місцевих бюджетів України в сучасних умовах // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2010. – № 2. – С. 22-26
1462904
  Наумов О.О. Теоретичні та практичні аспекти визначення іспитового строку при звільненні від відбування покарання з випробуванням жінок на підставі ст. 79 КК України // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 12. – С. 149-157. – ISSN 2222-5374
1462905
  Радченко Л.І. Теоретичні та практичні аспекти визначення правового статусу суб"єктів у сфері житлового будівництва // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 138-145.
1462906
  Баженова О.В. Теоретичні та практичні аспекти впливу іноземного капіталу на волантильність економічного зростання в Україні КУ // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 11, листопад. – С. 36-40


  У статті розглянуто ефекти від припливу іноземного капіталу та його "раптових зупинок" на економіку країни-реципієнта та досліджено вплив на волатильність економічного зростання в Україні таких форм інозем. капіталу, як прямі іноземні інвестиції, ...
1462907
  Прієшкіна О.В. Теоретичні та практичні аспекти гарантій конституційного ладу України // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 51. – С. 187-191. – ISSN 1563-3349
1462908
  Саннікова Н. Теоретичні та практичні аспекти ефективності депозитної політики банку // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2006. – № 1. – С. 121-125. – ISSN 1562-0905
1462909
  Пасенюк О. Теоретичні та практичні аспекти застосування інституту апеляції у цивільеному процесі України / О. Пасенюк, Р. Корнута // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 8. – С. 87-92. – ISSN 0132-1331
1462910
  Кодинець А.О. Теоретичні та практичні аспекти захисту суб"єктивних прав на засоби індивідуалізації // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 39-48.
1462911
  Мальований М. Теоретичні та практичні аспекти методики розрахунку прожиткового мінімуму а Україні // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2013. – № 1. – С. 8-15 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв
1462912
  Мальований М. Теоретичні та практичні аспекти методики розрахунку прожиткового мінімуму в Україні
1462913
  Косілова О.І. Теоретичні та практичні аспекти обмеження прав і свобод: вітчизняний та зарубіжний досвід // Інформація і право : науковий фаховий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; редкол.: Буханевич О.М., Довгань О.Д., Брижко .В.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (34). – С. 26-33. – ISSN 2616-6798
1462914
  Хливнюк А.М. Теоретичні та практичні аспекти поняття "судова влада" // Інформаційний вісник Вищої кваліфікаційної комісії суддів України : неофіційне науково-практичне видання / Вища кваліфікаційна комісія суддів України, 2008. – № 2 (6). – С. 8-12
1462915
  Белькова О Теоретичні та практичні аспекти права свідка відмовитися свідчити відносно себе. членів сім"ї та близьких родичів // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2004. – № 2. – С.102-106
1462916
  Геселев О. Теоретичні та практичні аспекти проблематики протидії розслідуванню / О. Геселев, Г. Щербакова // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 25-32.
1462917
  Медведєва М.О. Теоретичні та практичні аспекти реалізації міжнародно-правових норм у галузі охорони навколишнього середовища : [монографія] / М.О. Медведєва ; за наук. ред. О.В. Задорожнього. – Київ : Фенікс, 2012. – 479, [5] с. – Бібліогр.: с. 427-479 та в підрядк. прим. – (Бібліотека кафедри міжнародного права). – ISBN 978-966-136-003-6
1462918
   Теоретичні та практичні аспекти розвитку менеджменту підприємств виробничої сфери: світовий та вітчизняний досвід : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. молодих науковців, асп., здобувачів і студентів, 17-18 квіт. 2013 р. / М-во освіти і науки України, Житомир. держ. технол. ун-т, Акад. екон. наук України, Вінниц. торг.-екон. ін-т Київ. нац. торг.-екон. ун-ту, Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка [та ін.] ; [редкол.: О.В. Скидан та ін.]. – Житомир : ЖДТУ, 2013. – 182, [1] с. : табл. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-683-372-6
1462919
   Теоретичні та практичні аспекти розпізнавання патологічних процесів в економіці України : монографія / [М.О. Кизим, Ю.Б. Іванов, В.Є. Хаустова та ін. ; за заг. ред. М.О. Кизима]. – Харків : Лібуркіна Л.М., 2021. – 425, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 343-367. – ISBN 978-617-7801-23-7
1462920
  Кісіль М.І. Теоретичні та практичні аспекти формування інвестиційних ресурсів особистих селянських господарств / М.І. Кісіль, С.О. Михайловина // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2012. – № 12 (218). – С. 49-56. – ISSN 2221-1055
1462921
  Григоренко Т.М. Теоретичні та практичні аспекти франчайзингу в роздрібній торгівлі // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 10 (137). – С. 120-127
1462922
  Абдуліна Т.Г. Теоретичні та практичні аспекти функціонування системи національної безпеки США - досвід для України // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 9 (113), вересень. – С. 82-86. – ISSN 2077-1800
1462923
  Пархоменко Н.М. Теоретичні та практичні виміри ефективності законодавчої влади в Україні (окремі аспекти) // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Київ. апеляційний суд ; редкол.: Головачов Я.В., Кресіна І.О., Тимченко Г.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (55). – С. 27-30. – ISSN 2413-1342
1462924
  Кіщук В.М. Теоретичні та практичні засади стимулювання майбутніх фармацевтів до саморозвитку // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій університету "Україна" / Хмельницький інститут соціальних технологій університету "Україна". – Хмельницький, 2019. – № 17. – C. 49-51
1462925
  Чайка Р.А. Теоретичні та практичні засади участі захисника на досудовому слідстві за призначенням // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2008. – С. 363-371. – (Юридична ; Вип. 1)
1462926
  Блінов І.В. Теоретичні та практичні засади функціонування конкуретного ринку електроенегії / І.В. Блінов ; НАН України, Ін-т електродинаміки. – Київ : Наукова думка, 2015. – 214, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 210-213. – (Проект "Наукова книга" ; (Молоді вчені)). – ISBN 978-966-00-1519-7
1462927
  Попович П. Теоретичні та практичні передумови комплексного підходу до вивчення і рози"язання проблем детенізації економіки // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 3. – С.63-70. – Бібліогр.: 20 н. – ISSN 0132-1331
1462928
  Обушенко О.М. Теоретичні та практичні питання затримання особи за КПК України // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2014. – № 3 (72). – С. 229-234. – ISSN 2078-3566
1462929
  Мацьків Г. Теоретичні та практичні питання обчислення процесуальних строків при застосуванні запобіжного заходу у вигляді взяття під варту відносно підсудного // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 4. – С. 163-168.
1462930
  Стрішенець О. Теоретичні та практичні питання ринкового реформування економіки в роботах М.Х. Бунге // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський, національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 4-8. – (Серія "Економічні науки" ; № 5 (254)). – ISSN 1729-360Х


  Висвітлено науково-теоретичні погляди та практична реформаторська діяльність М.Х. Бунге. "Неабияку роль у становленні М.Х. Бунге як вченого відіграло наукове середовище університету Святого Володимира в Києві. ... Професор М.Д. Іванішев писав: ...
1462931
  Бошицький Ю.Л. Теоретичні та практичні питання щодо вдосконалення правового регулювання комерційних (фірмових) найменувань в Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 113-118.
1462932
  Братішко Ю.С. Теоретичні та практичні підходи до управління системою соціальної відповідальності у фармації : автореф. дис. ... д-ра фармацевт. наук : 15.00.01 / Братішко Юлія Сергіївна ; М-во охорони здоров"я України, Нац. фармацевт. ун-т. – Харків, 2021. – 44 с. – Бібліогр.: 64 назви
1462933
  Матяш І.Б. Теоретичні та практичні проблеми архівного описування в працях українських архівознавців 1920-1930-х рр. // Архіви України. – Київ, 1999. – № 1/6 (242). – С. 101-121
1462934
  Кот О. Теоретичні та практичні проблеми визнання недійсними правочинів, які порушують публічний порядок // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 9. – С. 95-101. – ISSN 1026-9932
1462935
   Теоретичні та практичні проблеми використання можливостей криміналістики і судової експертизи у розкритті й розслідуванні злочинів : Збірник наукових праць. – Київ, 1996. – 209с.
1462936
  Дзера І.О. Теоретичні та практичні проблеми здійснення та захисту права спільної часткової власності у разі виділу, поділу та продажу спільного майна // Наукові записки НаУКМА : науковий журнал / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2020. – С. 19-24. – (Юридичні науки ; т. 5). – ISSN 2617-2607
1462937
  Шматова Ю.О. Теоретичні та практичні проблеми контролю за проведенням процедур державних закупівель // Правове регулювання економіки / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", Юрид. ф-т. – Київ, 2014. – № 14. – С. 305-316
1462938
  Степанюк А.Х. Теоретичні та практичні проблеми кримінально-виконавчого законодавства // Питання боротьби зі злочинністю : Збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2005. – Вип. 10. – С. 34-44. – ISBN 966-8467-41-8
1462939
  Григоров О.М. Теоретичні та практичні проблеми міжнародно-правового регулювання діяльності цивільної авіації : дис... д-ра юрид. наук: 12.00.11 / Григоров Олександр Миколайович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 516 арк. – Додатки: арк. 508-516. – Бібліогр.: арк. 417-507
1462940
   Теоретичні та практичні проблеми мовної підготовки іноземців в аспекті міжнародної комунікації // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (178). – С. 3. – ISSN 1682-2366


  16-17 травня на кафедрі мовної та загально гуманітарної підготовки іноземців Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова відбулась Всеукраїнська (з міжнародною участю) науково-практична конференція "Теоретичні та практичні проблеми мовної ...
1462941
  Волощук О. Теоретичні та практичні проблеми організації інституту виборів Президента України // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2009. – № 1. – С. 53-59.
1462942
  Штефан О.О. Теоретичні та практичні проблеми розгляду малозначних справ // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Київ. апеляційний суд ; редкол.: Головачов Я.В., Кресіна І.О., Тимченко Г.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (56). – С. 28-36. – ISSN 2413-1342
1462943
  Маркуш М. Теоретичні та практичні проблеми розширення меж дії принципу змагальності на стадії досудового слідства: конституційний аспект // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2009. – № 4 (59). – С. 60-70. – ISSN 1993-0909
1462944
  Сас О. Теоретичні та практичні реалії української опозиції // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2011. – № 18 (303). – С. 26-29
1462945
  Софіщенко І. Теоретичні та прикладні аспекти визначення міжнародної інвестиційної конкурентоспроможності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 32-35. – (Економіка ; вип. 8 (173)). – ISSN 1728-3817


  Автором запропоновано виокремити поняття міжнародної інвестиційної конкурентоспроможності в системі понять, які визначають особливості міжнародної інвестиційної діяльності на різних рівнях економічної системи, розглянуто його сутнісні характеристики та ...
1462946
  Пушай В.І. Теоретичні та прикладні аспекти відступлення права вимоги // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 105-109.
1462947
   Теоретичні та прикладні аспекти геоінформатики : збірник наукових праць / Всеукр. асоціація геоінформатики ; Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю ІГН НАН України. – Київ
Вип. 10. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1462948
  Приходько Л.Ф. Теоретичні та прикладні аспекти дослідження архівних аудіовізуальних документів // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського Нац. акад. наук України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 4 (298), липень - серпень. – C. 7-43. – ISSN 0320-9466
1462949
  Голубцов О.Г. Теоретичні та прикладні аспекти дослідження сезонних станів ландшафтів : наукові та освітні проблеми фізичної географії та геоекології / О.Г. Голубцов, В.М. Чехній // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 55. – С. 38-43 : Рис. – ISSN 0868-6939
1462950
  Сибірянська Ю.В. Теоретичні та прикладні аспекти застосування податкових пільг в Україні / Ю.В. Сибірянська, А.С. Волочай // Економіка: теорія та практика : науково-практичний журнал / Київський ін-т банківської справи. – Київ, 2014. – № 1 (3). – С. 49-56. – ISSN 2312-4903
1462951
  Гринюк Р.М. Теоретичні та прикладні аспекти оцінки ефективності системи прямого оподаткування суб"єктів підприємництва в Україні // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2015. – № 4 (78). – С. 115-121. – ISSN 1562-0905
1462952
  Сапожников С.В. Теоретичні та прикладні аспекти формування культури професійної комунікації майбутніх фахівців // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; за заг. ред.: І.Ф. Прокопенка, С.Т. Золотухіної ; редкол.: Гриньова В.М., Жарновникова О.А., Золотухіна С.Т. [та ін.]. – Харків, 2020. – Вип. 63. – С. 142-150. – ISBN 978-617-7384-96-9. – ISSN 2312-2471
1462953
  Герасимчук З.В. Теоретичні та прикладні засади прогнозування стійкого розвитку регіону : монографія / З.В. Герасимчук, І.С. Кондіус ; [наук. ред. З.В. Герасимчук] ; М-во освіти і науки України ; Луцький нац. техн. ун-т. – Луцьк : Надстир"я, 2010. – 411, [1] с. : іл., табл. – Додатки: с. 281-394. – Бібліогр.: с. 395-410. – ISBN 978-966-517-674-9
1462954
  Пасєка М.С. Теоретичні та прикладні основи групової динаміки розроблення програмних систем з використанням хмарної технології : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.06 / Пасєка М.С.; М-во освіти і науки України ; Українська академія друкарства. – Львів, 2019. – Бібліогр.: 46 назв
1462955
  Маєвський Д.А. Теоретичні та прикладні основи забезпечення якості динамічних інформаційних систем : автореф. дис. … д-ра техн. наук : 05.13.06 / Маєвський Дмитро Андрійович ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2013. – 37 с. – Бібліогр.: 50 назв


  аєвський, Дмитро Андрійович. Теоретичні та прикладні основи забезпечення якості динамічних інформаційних систем :
1462956
  Вітенко В.А. Теоретичні та прикладні основи репродукції і культивування декоративних форм Morus alba L. в Україні : автореф. дис. ... д-ра с.-г. наук : 06.03.01 / Вітенко Володимир Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Уман. нац. ун-т садівництва ; М-во освіти і науки України, Нац. лісотехн. ун-т. – Львів, 2021. – 36 с. – Бібліогр.: 44 назви
1462957
   Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ : Київський університет, 2002-
Вип. 15. – 2008. – 347 с. – резюме укр., англ. мовами
1462958
   Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ : Київський університет, 2002-
Вип. 16. – 2008. – 326 с. – резюме укр., англ. мовами
1462959
   Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ : Київський університет, 2002-
Вип. 18. – 2009. – 349 с. – резюме укр., англ. мовами
1462960
   Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ : Київський університет, 2002-
Вип. 19. – 2009. – 379 с. – резюме укр., англ. мовами
1462961
   Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ : Київський університет, 2002-
Вип. 20. – 2009. – 298 с. – резюме укр., англ. мовами
1462962
   Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ : Київський університет, 2002-
Вип. 21. – 2010. – 369 с. – резюме укр., англ. мовами
1462963
   Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ : Київський університет, 2002-
Вип. 22. – 2010. – 294 с. – резюме укр., англ. мовами
1462964
   Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ : Київський університет, 2002-
Вип. 23. – 2010. – 286 с. – резюме укр., англ. мовами
1462965
   Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ : Київський університет, 2002-
Вип. 24. – 2011. – 385 с. – резюме укр., англ. мовами
1462966
   Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ : Київський університет, 2002-
Вип. 25. – 2011. – 324 с. – резюме укр., англ. мовами
1462967
   Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ : Київський університет, 2002-
Вип. 26. – 2011. – 335 с. – резюме укр., англ. мовами
1462968
   Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ : Київський університет, 2002-
Вип. 27, т. 1. – 2012. – 435 с. – резюме укр., англ. мовами
1462969
   Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ : Київський університет, 2002-
Вип. 27, т. 2. – 2012. – 474 с. – резюме укр., англ. мовами
1462970
   Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ : Київський університет, 2002-
Вип. 27, т. 3. – 2012. – 385 с. – резюме укр., англ. мовами
1462971
   Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства. – Київ : Київський університет, 2002-
Вип. 28, т. 2. – 2014. – 496 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1462972
   Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: Г.М. Филюк, Ю.І. Єхануров, А.І. Ігнатюк [та ін.]. – Київ : ЦП"КОМПРИНТ", 2002-. – ISSN 2617-8044
Вип. 1/2 (40/41). – 2020. – 203, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1462973
  Голіна В. Теоретичні та прикладні проблеми втілення кримінологічної політики в Україні // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 7. – С. 24-30. – ISSN 0132-1331
1462974
  Лавриненко В.М. Теоретичні та прикладні проблеми розвитку вітчизняної економічної науки в науковій спадщині академіка К. Г. Воблого (До 140-ї річниці від дня народження) // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / НАН України, Держ. установа " Ін-т економіки і прогнозування" ; голов. ред.: В.В. Набрат. – Київ, 2016. – Вип. 49. – C. 368-380. – ISSN 0320-4421


  Згадуються М. Довнар-Запольський, Є Слуцький.
1462975
   Теоретичні та прикладні проблеми соціальної адаптації осіб, звільнених з місць обмеження або позбавлення волі : монографія / [В.І. Борисов та ін.] ; за заг. ред. В.І. Борисова, А.Х. Степанюка ; НДІ вивчення пробл. злочинності ім. акад. В.В. Сташиса Нац. акад. правових наук України. – Київ ; Харків : Ред. журналу "Право України" ; Право, 2013. – 147, [2] с. – Присвячується 20-річчю Національної академії правових наук України. - Авт. зазн. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Науковий збірник "Академічні правові дослідження" : додаток до журналу "Право України" ; вип. 17). – ISBN 978-966-458-496-5
1462976
  Чернобай О.І. Теоретичні узагальнення щодо розуміння сутності поняття «Адміністративна юрисдикція» // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничо-поліграфічний центр "Київ. ун-т". – Київ, 2013. – № 2 (4). – С. 61-67. – ISSN 2227-796X


  У статті досліджено сутність поняття «адміністративна юрисдикція». Проведено загальнотеоретичну характеристику поняття «адміністративна юрисдикція». З"ясовано зміст адміністративної юрисдикції, виділено її основні ознаки. This article examines the ...
1462977
  Семенцова О.М. Теоретичні уявленя про затримку психічного розвитку та визначення напрямків корекційної допомоги дітям в умовах інклюзивної освіти // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2019. – C. 111-120. – (Серія 19 : Корекційна педагогіка та психологія ; вип. 37). – ISSN 2310-0893
1462978
  Шмир І.П. Теоретично-еволюційні аспекти оподаткування доходів громадян: питання методології // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 6 (85). – С. 136-140.
1462979
  Фісун А.О. Теоретично-категоріальне осмислення поняття "інформаційна війна" в структурі інформаційно-політичного простору // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – Вип. 13, січень - червень. – С. 43-48


  Виконано теоретично-категоріальний аналіз поняття "інформаційна війна" в структурі інформаційно-політичного простору та глибокий філософсько-політологічний аналіз досліджуваного явища. Проаналізовано феномен інформаційної війни як гостроактуального ...
1462980
  Якобчук В.П. Теоретично-методичні основи проведення енергетичного аудиту / В.П. Якобчук, С.В. Тищенко, С.В. Ярош // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 7, квітень. – С. 51-56. – ISSN 2306-6792
1462981
  Зінчук Т.О. Теоретично-методологічні засади диверсифікації сільської економіки в контексті європейського досвіду / Т.О. Зінчук, В.І. Ткачук // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 1 (195). – С.27-33. – ISSN 2221-1055
1462982
  Товченко С. Теоретично-методологічні засади дослідження етногенезу східних слов"ян у науковій спадщині М.Ю. Брайчевського // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 113-116. – ISBN 978-966-171-795-3
1462983
  Мішин С.І. Теоретично-методологічні засади реформування системи місцевого самоврядування = Theoretical-methodological foundations of local self-government reforming // Актуальні проблеми політики : збірник наукових праць / Нац. ун-т "Одес. юрид. акад." ; Південно-укр. центр гендерних проблем ; редкол.: Л.І. Кормич (голов. ред.), І.М. Милосердна, Т.М. Краснопольська [та ін.]. – Одеса, 2019. – Вип. 64. – С. 60-77. – ISSN 2616-406X
1462984
  Нагорна Т.В. Теоретично-методологічні засади статистичного моніторингу ринку страхових послуг України // Статистика XXI століття : нові виклики, нові можливості : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. статистики та демографії ; [редкол.: Базилевич В.Д. та ін.]. – Київ : КНУ ім. Тараса Шевченка, 2011. – С. 100-101
1462985
  Коцур А. Теоретично-методологічні підходи до вивчення стану історичної науки в Україні кінця XIX - початку XX ст. // У творчих пошуках і світлих задумах / Держ. ВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; [упоряд.: В.П. Коцур., Н.І. Коцур]. – Корсунь-Шевченківський : В.М. Гавришенко, 2013. – С. 166-172. – ISBN 978-966-2464-25-2
1462986
  Ніка О.І. Теоретично-пізнавальні поняття в перекладах полеміки // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 2. – С. 331-335
1462987
  Златіна Н. Теоретично-правова основа визначення поняття банківської системи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 49-52. – (Юридичні науки ; вип. 4 (98)). – ISSN 1728-3817


  В статті досліджується теоретична та практична основа поняття банківської системи з розглядом повного переліку її складових елементів. Також, в статті аналізується місце банківської системи в системі держави. This article examines the theoretical and ...
1462988
  Віконський В.В. Теоретично-правовий аналіз поліфункціональності сучасного українського права // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2018. – Вип. 5 (17). – С. 60-65. – (Серія "Право"). – ISSN 2078-6670
1462989
  Бакаянова Н.М. Теоретично-правовий аналіз поняття організації адвокатської діяльності // Правова наукова школа Фурси С.Я. : 55 років / [упоряд. к.ю.н., проф. Фурса Є.І., асп. Нікітюк О.М.]. – Київ : Алерта, 2016. – С. 277-280. – ISBN 978-617-566-402-5
1462990
  Козачук О.А. Теоретично-правовий аналіз поняття та змісту дефініції "лісова охорона" // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 197, ч. 2. – С. 233-238. – (Серія "Право"). – ISSN 2222-5226


  У статті досліджуються теоретичні підходи до вивчення поняття та змісту дефініції «лісова охорона». Показано роль наукових досліджень при визначенні та розмежуванні понять «охорона», «лісова охорона», «охорона лісу». Розкрито характерні ознаки лісу як ...
1462991
  Болдирєв С.В. Теоретично-правовий зміст децентралізації як державницького інституту / С.В. Болдирєв, О.О. Сидоренко // Державне будівництво та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т держ. буд-ва та місцевого самоврядування ; редкол.: С. Серьогіна, П.-А. Альбрехт, Ю. Битяк [та ін.]. – Харків, 2020. – Вип. 41. – С. 48-61. – ISSN 1993-0941
1462992
  Бережний Я. Теоретично-правові аспекти державно-релігійних відносин в Україні // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2003. – № 4. – С.99-102
1462993
  Шельман Т.М. Теоретично-практичні засади реклами на телебаченні // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Т. 50, січень - березень. – С. 80-83


  У статті здійснено аналіз теоретичної бази у сфері реклами та виведено алгоритм вдалого розміщення рекламних звернень на телебаченні. The article analyzes theoretical basis in the sphere of advertising presenting the algorithm of successful pacement ...
1462994
  Самойленко В.М. Теоретично-прикладні аспекти моделювання стану малих басейнових геосистем урбанізованих ландшафтів / В.М. Самойленко, К.О. Верес // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2006. – Т. 11. – С. 330-338.
1462995
  Коюда В.О. Теоретично-прикладні аспекти формування іміджу вищого навчального закладу / В.О. Коюда, М.І. Пасько // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. Кизим М.О. ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 3 (37). – С. 113-121. – ISSN 2222-0712
1462996
  Гордієнко Сергій Теоретично-прикладні проблеми визначення понятійно-категоріального апарату щодо інтелектуальної власності // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2010. – № 5. – С. 40-51. – ISSN 1608-6422
1462997
  Федоренко Теоретичну основи системи , конституційного права України / Федоренко, ВЛ // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 34. – С. 177-186. – ISSN 1563-3349
1462998
  Димитри Евит Радмило Теориjа книжевности са примерима. Епска посвиjа / Димитри Евит Радмило. – Београд, 1959. – 228с.
1462999
  Юданов А.Ю. Теории "открытой экономики". / А.Ю. Юданов. – М, 1983. – 191с.
1463000
  Винник Э.В. Теории *массового общества* и *элиты* в социологии ФРГ. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.11 / Винник Э.В.; Высш. парт. школа при ЦК КПСС. – М., 1975. – 28л. – Бібліогр.:с.27-28
<< На початок(–10)1461146214631464146514661467146814691470(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,