Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1461146214631464146514661467146814691470(+10)В кінець >>
1462001
  Гнатюк М.М. "Феномен Стуса" в інтерпретації Михайлини Коцюбинської: онтологія слова і духу // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 12 : Літературна критика і критерії художності. – С. 108-114. – ISBN 978-966-171-217-0
1462002
  Волохова Н.А. "Феномен": (О.М.Андреевой) / Н.А. Волохова. – Ленинград, 1982. – 286с.
1462003
  Волохова Н.А. "Феномен": Страницы жизни и деятельности М.Ф. Андреевой / Н.А. Волохова. – 2-е изд., испр. и доп. – Ленинград, 1986. – 317с.
1462004
  Азарова Ю.О. "Феноменология духа" Г.В. Ф. Гегеля в интерпретации Ж.-Л. Нанси // Німецький ідеалізм: Німеччина - Україна. До 260-річчя з дня народження Йоганна Баптиста Шада : матеріали міжнар. наук. конф., [18-19 жовт. 2018 р.] / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ген. консульство ФРН Донецьк / офіс Дніпро [та ін.] ; [редкол.: Бакіров В.С. (голова) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2018. – С. 27-35. – ISBN 978-966-285-527-2
1462005
  Кушаков Ю.В. "Феноменологія духу" // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 505-511. – ISBN 966-316-069-1
1462006
  Мельников Н.И. "Ферменты патогенности" и токсины бактерий / Н.И. Мельников. – М., 1969. – 252с.
1462007
  Мельников Н.И. "Ферменты патогенности" и токсины бактерий / Н.И. Мельников, В.Н. Мельников, М.Г. Гимранов. – Москва : Медици на, 1969. – 250с.
1462008
  Млечин Л.М. "Фермер" сообщает из Парижа / Л.М. Млечин. – М, 1992. – 63с.
1462009
  Беляева Г.С. "Фигаро литтерэр". История и методология политико-литературного еженедельника : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.10 / Беляева Г.С.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Фак. журналистики. Кафедра зарубеж. печати и литературы. – М., 1975. – 24л.
1462010
  Щедрін А.Т. Фен-шуй у глобалізованому соціокультурному просторі (особливості релігійно-містичної креативності доби постмодерну) // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2011. – Вип. 33. – С. 127-139
1462011
  Рашковский Е.Б. Феномен семьи (междисциплинарные заметки) // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2010. – № 10. – С. 27-37. – ISSN 0042-8744
1462012
  Дубовик Н.А. Феномен сильної держави: теоретичні аспекти практичних проблем / Н.А. Дубовик, В.Г. Пугач // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2010. – С. 7-13. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 3 (7))
1462013
  Коростельова М.Д. Феномен симулякру в постмодерних інтерпретаціях балетів класичної спадщини (на прикладі балету "Спляча красуня" М. Борна) // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Редя В.Я., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 30. – С. 228-235. – ISSN 2226-2180
1462014
  Генералюк Л. Феномен синестетизму в творчості Шевченка // Тарас Шевченко і європейська культура : зб. пр. Міжнар. тридцять третьої наук. шевченк. конф., 20-22 квіт. 1999 р. / Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Черкас. облдержадмін. [та ін. ; редкол.: В.С. Бородін (голова) та ін.]. – Черкаси : Брама, 2000. – С. 274-279. – ISBN 966-7759-23-7
1462015
  Хоптяр А. Феномен синкретизму в оригінальній творчості Бориса Грінченка в контексті перекладацької діяльності: спроба трансформації канону // Літературний процес: методологія, імена, тенденції : збірник наукових праць (філологічні науки) / Київський ун-т ім. Б. Гринченка. – Київ, 2013. – № 2. – С. 58-62


  У статті розглядається феномен стильного синкретизму в оригінальній творчості Бориса Грінченка як спроба трансформації народницького канону в контексті розвитку українського літературного процесу кінця ХІХ - початку ХХ ст., позначеного посиленням ...
1462016
  Павко А.І. Феномен синтезу мистецтв / А.І. Павко, Л.Ф. Курило // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 5. – С. 169-171
1462017
  Толокольнікова А. Феномен синтезу раннього християнства та язичництва на теренах Ірландії // Шевченківська весна: історія : матеріали XV Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2017: Історія" : [м. Київ, 16 берез. 2017 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студентів, Рада молодих вчених ; [редкол.: Є.В. Шатілов (відп. ред.), І.К. Патриляк (голова), І.Г. Адамська (заст. голови) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 208-210. – ISBN 978-966-171-783-9
1462018
  Алексєєва К.І. Феномен ситуативності людського існування: основні напрямки концептуалізації // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2010. – № 4 (38). – С. 203-210
1462019
   Феномен Сігура Оттовича Шмідта : (до 85-річчя від дня народження) // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ; Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І., Ін-т рукопису. – Київ, 2007. – Вип. 12. – C. 429-432. – ISBN 978-966-02-4451-1; 966-02-2780-9 (сер.)
1462020
  Виханський Б. Феномен Січового Стрілецтва // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2014. – 12-18 листопада (№ 46). – С. 10-11
1462021
  Бетко І. Феномен Сковороди. Сковорода в оцінці Чижевського. Сковорода і Юнг // Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego / Uniwersytet Slaski. – Katowice, 2003. – № 2168 : Українська релігійно-філософська поезія: етапи розвитку/ І. Бетко. – С. 29-34. – ISSN 0280-6336
1462022
  Литвинко О.А. Феномен скорочення в англійській термінологічній підсистемі машинобудування // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2013. – Т. 5, № 4. – С. 41-46. – ISSN 2077-804X
1462023
  Гринин Л.Е. Феномен славы. Историко-культурный экскурс // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2011. – № 5 ( сентябрь-октябрь). – С. 171178. – ISSN 0236-2007
1462024
  Марков В.А. Феномен случайности / В.А. Марков ; АН Латв.ССР, Ин-т филос. и права. – Рига : Зинатне, 1988. – 231 с.
1462025
  Мельник В.В. Феномен смерті і пошук трансцендентного виміру в екзистенційній культурі / В.В. Мельник, Л.Л. Славова // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2018. – № 3. – C. 60-64. – ISSN 2226-3209
1462026
  Повторева С. Феномен смерті у дискурсі постмодернізму // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2012. – № 723 : Філософські науки. – С. 40-46. – ISSN 0321-0499
1462027
  Задорожна О.В. Феномен смерті у світовій культурі // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Баканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 46. – С. 126-134
1462028
  Забор В.С. Феномен смислової привації в осіб з тривожно-депресивними розладами / В.С. Забор, О.О. Фільц // Acta Medica Leopoliensia / М-во охорони здоров"я України ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького ; редкол.: Лукавецький О.В., Луцик О.Д., Білинський Б.Т. [та ін.]. – Львів, 2014. – Т. 20, № 3/4. – C. 61-65. – ISSN 1029-4244
1462029
  Гришко В. Феномен Снєгірьова // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: М. Дальний, Т. Горохович, В.І. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1982. – Рік 33, ч. 10 (392), жовтень : жовтень. – С. 3-6, 30-31
1462030
  Врублевская Т.И. Феномен сознании и проблема свободы в философии Ж.-П. Сартра // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 278-279. – (Філософія. Політологія ; вип. 42/45)
1462031
  Бескова И.А. Феномен сознания / И.А. Бескова, И.А. Герасимова, И.П. Меркулов ; Российская акад. наук, Ин-т философии. – Москва : Прогресс-Традиция, 2010. – 367 с. – ISBN 5-89826-307-1
1462032
  Кобринский Александр Феномен Сократа / Кобринский Александр. – Беер-Яков, 1998. – 302с. – ISBN 965-222-832-Х
1462033
  Нива Ж. Феномен Солженицына : главы из кн. // Звезда : ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ООО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2013. – № 9. – С. 200-220. – ISSN 0321-1878
1462034
  Коломієць Л. Феномен Соломії Павличко / Лада Коломієць // Спогади про Соломію Павличко / Упоряд. В.Кирилова; Ред. М. Москаленко. – Київ : Основи, 2006. – С. 143-144. – ISBN 966-500-245-7
1462035
  Минюшев Ф.И. Феномен социалистической личности / Ф.И. Минюшев. – М., 1985. – 189с.
1462036
  Бухаров А.О. Феномен социальных сетей и их роль в жизни современной молодежи / А.О. Бухаров, Н.А. Комаровская, К.С. Медведева // Образование. Наука. Научные кадры : научный и информационно-публицистический журнал. – Москва, 2013. – № 6. – С. 204-209. – ISBN 978-5-238-01653-5. – ISSN 2073-3305
1462037
  Ксьондзик Н. Феномен соціалістичного реалізму: що? як? коли? // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 5 (650). – С. 50-54. – ISSN 0130-5263
1462038
  Пілат Є. Феномен соціальних мереж як фактор розвитку громадянського (інформаційного) суспільства й активізації модернізаційних процесів у сфері державного управління // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 194-202. – (Серія юридична ; Вип. 56). – ISSN 0136-8168
1462039
  Ліхоносова Г.С. Феномен соціально-економічного відторгнення в контексті сучасної глобалізації // Часопис економічних реформ : науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Сєвєродонецьк, 2016. – № 2 (22). – С. 75-81. – ISSN 2221-8440
1462040
  Титаренко І. Феномен соціально-культурних чинників у функціонуванні системи освіти // Педагогічний процес: теорія і практика : науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2017. – Вип. 3 (58) : Педагогіка. – C. 106-111. – ISSN 2078-1687
1462041
  Павлов Ю.В. Феномен соціального відчуження в сучасному соціокультурному просторі України // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 3. – С. 109-111
1462042
  Гугнін Е. Феномен соціального капіталу / Е. Гугнін, В. Чепак // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис. – Київ, 2001. – № 1. – С.49-56
1462043
  Обруч Г.В. Феномен соціального підприємництва: особливості становлення в Україні // Innovative educational technologies: european experience and its application in training in economics and management : [training on the topic, July 23-27, 2018] / Baltijas ekonomiskas telpas transformacijas problemu zinatniski-petnieciskais instituts (Latvija). – Riga : Baltija Publishing, 2018. – С. 100-102. – ISBN 978-9934-571-49-7
1462044
  Галушка З. Феномен соціального підприємництва: поняття та перспективи розвитку в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 15-17. – (Економіка ; вип. 148). – ISSN 1728-3817


  Розглядається феномен соціального підприємництва як інноваційний чинник соціалізації бізнесу, визначено його сутність, характерні риси, традиції, сучасні форми та перспективи розвитку в Україні. Рассматривается феномен социального предпринимательства ...
1462045
  Євтушенко В.А. Феномен соціальної відповідальності у підвищенні стійкості корпорацій на національному та міжнародному рівнях / В.А. Євтушенко, Т.П. Шевченко // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2014. – Вип. 118, (ч. 2). – С. 76-84. – ISSN 2308-6912


  Зміни, які відбулись не тільки в сучасній економіці, але й в світі в цілому, позначилися на подальшому розвитку суспільства. Постійно зростаюча роль транснаціональних корпорацій (ТНК) та їх внесок в розвиток суспільства вимагають більш детального ...
1462046
  Пасько Я. Феномен соціальної держави в історичній традиції // Філософська думка : Український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2007. – № 2. – С. 40-49. – ISSN 0235-7941
1462047
  Лазаренко І.С. Феномен соціальної допомоги в гуманітарному знанні: ретроспективний аналіз // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпро, 2016. – № 9 (137), вересень. – C. 14-21. – ISSN 2077-1800
1462048
  Дьяковська Г. Феномен соціальної пам"яті в соціально-філософському дискурсі // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАНУ ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАНУ ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 4 (111). – С. 129-132. – ISSN 1728-9343
1462049
  Коцюба А.І. Феномен спелестології в туризмі // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 26. – С. 80-87. – Бібліогр.: 8 назв.
1462050
  Чорноусько М. Феномен спеціалізованого процесуального керівництва у кримінальному процесі України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 5 (243). – С. 90-95
1462051
  Гаврилюк В.В. Феномен співочого мовлення
1462052
  Гаврилюк В.В. Феномен співочого мовлення // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання: збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 119-124
1462053
  Кобєлєв О. Феномен спілкування: сучасний погляд : [рецензія] / Олексій Кобєлєв // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2015. – № 6 (227)


  Рецензія на монографію Наталії Грабар, кандидата із соціальних комунікацій, доцента кафедри культурних універсалій Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. Монографія, що рецензується, присвячена ...
1462054
  Калина М.С. Феномен спорту в сучасній електронній культурі: характеристики та цінності // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг-ція "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2015. – № 4 (58). – С. 167-173
1462055
  Пушонкова О.А. Феномен сприйняття: пошук загальнофілософських засад // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2002. – Вип. 40. – С. 65-72. – (Серія "Філософія")
1462056
  Кочерга О.І. Феномен Станіслава Оріховського у контексті українського літературного відродження // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2014. – Вип. 42, ч. 2. – С. 52-58


  У статті досліджується значна роль церкви у формуванні свідомості письменників епохи Ренесансу; аналізується значення українських земель для Станіслава Оріховського в його боротьбі проти целібату. Виокремлено своєрідний погляд письменника на руську ...
1462057
  Чеснова Л.В. Феномен становления и развития российско-украинского научного сообщества историков биологии (вторая половина XX в.) // Історія науки і техніки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. економіко-технолог. ун-т транспорту ; Центр досліджень з іст. науки і техніки ім. О.П. Бородіна. – Київ, 2015. – Вип. 7. – С. 211-216


  Лидирующая роль в развитии контактов между украинскими и российскими историками биологии принадлежала А.П. Маркевичу, Б.Н. Мазурмовичу и его ученику О.Я. Пилипчуку.
1462058
  Іваненко В.В. Феномен становлення Дніпропетровська як "соціалістичного міста" у 1920-х-1930-х рр.: концептуальний вимір та реальна практика // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2013. – № 8 (100), серпень. – С. 7-19. – ISSN 2077-1800
1462059
  Казанцева Л. Феномен Станції № 1023 візуально-оптичних спостережень штучних супутників Землі // Світогляд : науково-популярний журнал / Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2007. – № 5. – С.28-31. – ISSN 1819-7329


  27 липня 1957 р. при Астрономічній обсерваторії КДУ була створена Станція візуально-оптичних спостережень штучних супутників Землі № 1023, начальник станції Олександр Кузьмич Осипов.
1462060
  Горбань И.И. Феномен статистической устойчивости / И.И. Горбань ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т проблем мат. машин и систем. – Киев : Наукова думка, 2014. – 441, [3] с. : ил., табл. – Предм. указ.: с. 427-434. - Аннот. рус., укр., англ. – Библиогр.: с. 410-426. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1422-0
1462061
  Кралюк П. Феномен Степана Бандери. І чому його бояться українофоби? // Сила м"якого знака, або Повернення Руської правди / за заг. ред. Лариси Івшиної ; [упоряд.: Ігор Сюндюков, Надія Тисячна, Марія Томак]. – Вид. 2-ге, стер. – Київ : Українська прес-група, 2011. – С. 691-713. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-22-1
1462062
  Посівнич М. Феномен Степана Бандери: від містики до політики // I і II Бандерівські читання : матеріали перших та других Бандерівських читань, 1 лют. 2014 р., 2 лют. 2015 р. / Бандерівські читання. – Київ ; Івано-Франківськ : Місто НВ, 2015. – С. 47-55. – ISBN 978-966-428-398-1
1462063
  Семашко Т.Ф. Феномен стереотипу в лінгвістичному висвітленні // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 19, т. 4 (184). – С. 451-457


  Пропонована розвідка присвячена аналізу феномену стереотипу в царині інтегрованих наукових знань. Мета автора – виявити та проаналізувати сучасні концепції лінгвістичних дисциплін в аспекті вивчення мовної стереотипізації, що сприятиме новітньому ...
1462064
  Семашко Т.Ф. Феномен стереотипу крізь призму лінгвофілософського осмислення // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 29. – C. 21-31. – ISSN 2311-2697


  У пропонованій розвідці зроблено спробу простежити історію становлення та розвитку світової лінгвофілософської думки в аспекті осмислення феномену стереотипу протягом тривалого часу, а саме: від умовиводів античних філософів до сьогодення. In this ...
1462065
  Манцуров І. Феномен стратегічно важливих підприємств в Україні / І. Манцуров, О. Рудченко, В. Новиков // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінсоцполітики і НАН України ; ТОВ "Інформаційно-консультаційна фірма "Праця" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; голов. ред. О. Варецька. – Київ, 2017. – № 3. – С. 44-51. – ISSN 2411-6912 02
1462066
  Толстов С.В. Феномен стратегічного партнерства в міжнародних відносинах XXI ст. // Стратегічне партнерство в зовнішній політиці США, ЄС та країн латиноамериканського регіону : зб. наук. праць / Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України" ; за заг. ред. С.В. Толстова. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2016. – С. 8-16. – ISBN 978-966-02-7989-6
1462067
  Дудко І.Д. Феномен стратегічного партнерства США і України: ретроспектива і сучасність // Актуальні проблеми всесвітньої історії: стратегії партнерства і співробітництва в міжнародних відносинах : зб. наук. праць [учасників Міжнар. наук. конф. "Стратегії партнерства і співробітництва у контексті актуальних проблем всесвітньої історії та міжнародних відносин", берез. 2015 р.] / Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України" ; за ред. С.В. Толстова ; [відп. ред. Лакішик Д.М.]. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2015. – С. 57-67. – ISBN 978-966-02-7653-6
1462068
  Ильясоф Ф.Н. Феномен страха смерти в современном обществе // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 9 (317). – С. 80-85. – ISSN 0132-1625
1462069
  Смаглій І. Феномен страху в поезіях С. Йовенко та Б. Ахмадуліної // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – C. 127-131. – (Серія : Філологічні науки ; № 3 (252) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
1462070
  Сазонова Я.Ю. Феномен страху в текстах жахів української й англомовної літератур: лінгвопрагматичні аспекти / Ярослава Сазонова ; [наук. ред. Ф.С. Бацевич] ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди, Харків. іст.-філол. т-во. – Харків : ХІФТ, 2018. – 344, [1] с. – Бібліогр.: с. 309-344. – ISBN 978-966-1630-41-2
1462071
  Сазонова Я.Ю. Феномен страху в текстах жахів: теорія референції та смислотворення : дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.15, 10.02.01 / Сазонова Ярослава Юріївна ; Харків. нац. ун-т ім. Г.С. Сковороди, М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Харків ; Київ, 2018. – 428 арк. – Додатки: арк. 417-428. – Бібліогр.: арк. 369-416
1462072
  Сазонова Я.Ю. Феномен страху в текстах жахів: теорія референції та смислотворення : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.15 ; 10.02.01 / Сазонова Ярослава Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 32 с. – Бібліогр.: 36 назв
1462073
  Коломієць О.Л. Феномен страху у філософії Я. Бьоме та С. К"єркегора: метаантропологічний аналіз // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 4. – С. 12-14
1462074
  Січкаренко Г.Г. Феномен студента, що працює, у соціокультурному вимірі // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Каф. документознавства. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 2. – C. 163-176. – ISSN 2518-7600
1462075
  Діденко Л.В. Феномен суб"єкт-схоплювання // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 6. – С. 73-75
1462076
  Божок О.І. Феномен субкультури в багатогранності буття культури // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2009. – С. 17-21. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 2 (26))
1462077
  Воробьева Л.И. Феномен субъектности в культурнно--исторической перспективе // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2010. – № 6. – С. 3-13. – ISSN 0042-8841
1462078
  Комарова Т. Феномен судового активізму у практиці Суду справедливості Європейського Союзу // Право України : юридичний журнал / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2018. – № 2. – С. 217-232. – ISSN 1026-9932
1462079
  Пашков К.В. Феномен сучасного релігійно мотивованого тероризму та постсекулярна культура // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2012. – Вип. 38. – С. 32-40
1462080
  Гурч Л. Феномен сучасної колумністики: дефінітивний підхід // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 13. – С. 56-63. – ISSN 2078-1911


  Проаналізовано дефініції понять колумністика, авторська колонка та колумніст; виявлено розбіжності у трактуванні цих термінів та запропоновано власне їх розуміння.
1462081
  Дубовой О.Ф. Феномен сучасної української трудової міграції та його соціально-економічні наслідки // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.8. – С. 368-372. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1462082
  Синеокий О.В. Феномен східнонімецького рекордингу // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Т. 51, квітень - червень. – С. 82-86


  Уперше в науковій літературі викладено аналіз становлення та розвитку рекордингової системи Німецької Демократичної Республіки. Наведено соціально-комунікативну характеристику організації рекорд-лейбла "Amiga". Особливе місце в авторському підході ...
1462083
  Якубівський М. Феномен Сядристого // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 31 серпня (№ 34). – С. 5


  Українському майстру мікромініатюри Миколі Сядристому - 80!
1462084
  Ягупова С.В. Феномен Табачковой / С.В. Ягупова. – Симферополь, 1979. – 240с.
1462085
  Маковский М.М. Феномен табу в традициях и в языке индоевропейцев: сущность - формы - развитие / М.М. Маковский. – Изд. 3-е, испр. – Москва : ЛКИ, 2008. – 280 с. – ISBN 978-5-382-00594-2
1462086
  Ляшенко Л.Л. Феномен таланту в культурологічному дискурсі (на матеріалі життя та творчості Еріха Корнгольда) : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Ляшенко Лідія Леонідівна ; М-во культури України, Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
1462087
  Ляшенко Л.Л. Феномен таланту та самоактуалізація: точки перетину // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової ; голов. ред. Герчанівська П.Е. – Київ, 2017. – Вип. 2 (9). – С. 51-56. – ISSN 2312-4679
1462088
  Ребошапка І. Феномен Тараса Шевченка - у світлі почергових румунських рецепцій // Pagini ale Sevcenkianei din Romania : Editie bilingva / pref. Octavia Nedelcu ; antologare, traduceri: Ioan Rebusapca. – Bucuresti : RCR Editorial, 2016. – Vol. 1. – С. 129-258. – ISBN 978-606-745-006-4
1462089
  Колісник Ю.В. Феномен Тараса Шевченка в публіцистичній спадщині Симона Петлюри // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2016. – С. 18-23. – (Серія "Філологічні науки" ; № 1). – ISSN 2076-5770
1462090
  Оніщенко О. Феномен Тараса Шевченка в теоретичних розвідках С. Балея: психоаналітичні арабески // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення : збірник наукових праць / Киівський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого. – Київ;Черкаси, 2010. – Вип. 6. – С. 167-177. – ISSN 1997-4264


  Балей Степан-Максим Володимирович (1885-1952) - укр. і польський психолог, педагог, філософ, док. філософії (1911), доктор медицини (1923), проф. (1927), член НТШ (1917), член Польської Академії Наук
1462091
  Роздольська І. Феномен Тараса Шевченка у генераційному сприйнятті Українських Січових Стрільців // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.С. Снитко, О.П. Івановська [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 42. – С. 142-151
1462092
  Злотник-Шагіна Феномен Тараса Шевченка у літературно-критичній рецепції І . Франка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 17. – C. 212-218


  У статті аналізується феномен Тараса Шевченка у літературно-критичній рецепції І . Франка. Досліджуються особливості інтерпретації вченим творчої спадщини митця, характеристика ним чотирьох етапів у поетичній еволюції Т. Шевченка.
1462093
  Головай І. Феномен Тараса Шевченка у рецепції Євгена Сверстюка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.М. Сліпушко, В.Ф. Чемес [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 21. – С. 204-212


  У статті актуалізується літературознавча спадщина публіциста-шістдесятника Є.Сверстюка, присвячена постаті Т. Шевченка; узагальнюється й аналізується сприйняття образу і творчої спадщини Т. Шевченка сучасним літературознавцем, лауреатом Національної ...
1462094
  Василик І. Феномен Тараса Шевченка у творчій долі шістдесятників // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 60-62. – (Українознавство ; вип. 1 (17)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто процес українського національно-культурного відродження 1960-х років, в руслі якого відбувалось нове, актуальне часу, прочитання творчості Тараса Шевченка, трактування його постаті. Показано боротьбу з цими тенденціями з боку радянської ...
1462095
  Губанов С.А. Феномен творческой личности в интеллектуальном пространстве культуры начала XX века (на материале романа Б. Л. Пастернака "Доктор Живаго") // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2011. – № 8. – С. 47-51. – ISSN 2073-9702


  Рассматривается феномен структурной организации свойств, механизмов и особенностей ретрансляции категорий теургического созидания творческой личностью метафизической сущности различных процессуальных единств онтологии Бытия. Пастернаком признается ...
1462096
   Феномен творческой личности в культуре : (к юбилею профессора В.И. Фатющенко) : материалы 1-ой междунар. конф. : [17-18 мая 2005 г.]. – Москва : МГУ, 2005. – 312, [1] с. – Загол. обл.: Феномен творческой личности в культуре. 1-я международная конференция. 17-18 мая 2005 г. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 5-88091-114-4
1462097
  Костенко А.Н. Феномен творчества в романе В. Набокова "Бледное пламя" // Филологические науки : научные доклады высшей школы : международный научный журнал / Инновац. научно-образовательный и издател. центр "Алмавест". – Москва, 2014. – № 1, январь


  Статья посвящена исследованию нового литературного жанра романа-комментария (нелинейного романа), композиционные части которого дополняют друг друга; они и реальность, и мир искусства, в котором комментарий становится своеобразным примером ...
1462098
  Соловей О. Феномен творчо-педагогічної діяльності // Мистецтвознавство України : збірник наукових праць / Академія мистецтв України. – Київ, 2009. – Вип. 10. – С. 338-345


  Творчість нар. художника України Стороженка Миколи Андрійовича (1928) - живописець, графік, дійсний член Академії мистецтв України, професор Академії образотворчого мистецтва і архітектури, лауреат Держ. премії України ім. Т.Шевченка
1462099
  Штефан А. Феномен творчої діяльності в авторському праві // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н.-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; редкол.: Мироненко Н.М., Дорошенко О.Ф., Андрощук Г.О. [ та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (102). – С. 5-13. – ISSN 2308-0361
1462100
  Гусарчук Т.В. Феномен творчої індивідуальності композитора в інтонаційній драматургії духовних творів (на матеріалі українського музичного мистецтва) : автореф. дис. ... д-ра мистецтвознавства : 17.00.03 / Гусарчук Тетяна Володимирівна ; М-во культури України ; Нац. музична акад. України ім. П.І. Чайковського. – Київ, 2018. – 35 с. – Бібліогр.: 80 назв
1462101
  Лагутенко О.А. Феномен творчості Андрія Чебикіна : мистецтвознавче дослідж. / Ольга Лагутенко ; [худож. ред. Л.І. Андрієвський]. – Київ : Криниця, 2016. – 375, [1] с. : іл., портр. – Сер. засн. 2002 р. - Рез. англ., яп. – Бібліогр.: с. 351-359. – (Серія "Бібліотека Шевченківського комітету" / видав. рада: Олійник Б.І. (голова) [та ін.]). – ISBN 978-966-2434-32-3
1462102
  Бондарчук В.О. Феномен творчості Дмитра Гнатюка в музично-театральній культурі України другої половини XX - початку XXI століття : автореф. дис. ... д-ра мистецтвознавства : 26.00.01 / Бондарчук Віктор Олексійович ; М-во культури України, Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2019. – 28 с. – Бібліогр.: 56 назв
1462103
  Задорожна Л. Феномен творчості Євгена Гребінки // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2012. – № 2 (659). – С. 48-51. – ISSN 0130-5263


  У статті зроблено загальний огляд творчості Євгена Гребінки: розглянуто жанрову й образну системи, подано тематичний зріз, наголошено на викривальному пафосі байок письменника. Авторка визначила місце митця в українській літературі і його роль у ...
1462104
  Ігнатова Л. Феномен творчості Ігоря Стравинського у музичній процесуальності XX століття // Музикознавчі студії : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України ; М-во культури України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки ; Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського ; редкол.: Давидов М.А., Дем"янчук О.Н., Маркова О.М. [та ін.]. – Луцьк, 2008. – Вип. 2 : Ігор Стравинський: дискурс творчості ( до 125-річчя з дня народження). – С. 149-158. – ISBN 978-966-600-346-4
1462105
  Павленко О.Г. Феномен творчості Ростислава Доценка: світоглядно-естетичні та художні константи // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 40, ч. 2. – С. 121-129


  В статті розглядається феномен перекладацької діяльності Ростислава Доценка, осмислюються культурно-історичні домінанти, ідейно-естетичні погляди митця, що сформували концепцію його художнього світу. Узагальнено сучасні літературознавчі інтерпретації ...
1462106
  Парамбуль І.В. Феномен творчості у cпадщині Валер"яна Підмогильного та Альбера Камю: порівняльний аналіз // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 5. – С. 203-205
1462107
  Гордієнко О. Феномен творчості у рубаях Дмитра Павличка


  У статті розглядається поняття "рубаї", його основні особливості і яким чином реалізується сутність творчості, її філософське бачення поетом у нетрадиційній для української літературі формі
1462108
  Курінна М. Феномен творчості японського диригента Озава Сейджі // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2011. – Вип. 35


  В статті розглядається становлення творчої особистості японського диригента Озава Сейдзі. Здійснено огляд симфонічного та оперного репертуару диригента. Досліджуються особливості будови архітектурного проекту Сейджі Озава Хол. Ozawa Seiji"s creative ...
1462109
  Талалай В.В. Феномен театральної періодики в сучасній Україні // Методологія досліджень молодіжного медійного контенту : матеріали Міжнар. студент. наук.-практ. конф., II-ої у рамках наукової теми Ін-ту журналістики (2011-2015 рр.) "Укр. медійний контент у соц. вимірі" : Київ, 23 берез. 2012 р. / Ін-т журналістики КНУ ім. Тараса Шевченка ; [упорядкув. Г. Сухаревська ; наук. ред. Г. Корнєєв]. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 134-136
1462110
  Богаченко В.В. Феномен телесности в аспекте киберкультуры // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2017. – Вип. № 69 (1). – С. 31-36. – ISSN 2072-1692
1462111
  Новікова Г.Ю. Феномен тематичного парку як інноваційної моделі середовищних музеїв у ХХІ ст. // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Шейко В.М. редкол.: Волков С.М., Кислюк К.В., Кікоть А.А. [та ін.]. – Харків, 2018. – C. 98-106. – (Серія: Культурологія ; вип. 60). – ISSN 2410-5325
1462112
  Дудко О.С. Феномен терміна "інформаційне суспільство" в міжнародній інформаційній політиці // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – Вип. 14


  В статті розглядається значення терміна "інформаційне суспільство" в його зв"язку з науковими поглядами, розкривається суть поняття "інформаційне суспільство" відповідно до сьогодення. Виокремлено особливості застосування терміна "інформаційне ...
1462113
  Запорожець О.Ю. Феномен тероризму в контексті кризових комунікацій // Матеріали міжнародної наукової конференції "Міжнародна інформація: концептуальні та прикладні виміри" : з нагоди 20-річчя заснування спеціальності "Міжнародна інформація" в Україні : [19 квіт. 2013 року, м. Київ] / "Міжнародна інформація: концептуальні та прикладні виміри", міжнар. наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 61-62
1462114
  Бережний О. Феномен тероризму: сучасні форми, економічні аспекти й основні шляхи запобігання : нагляд, аудит, контроль / О. Бережний, Т. Медвідь // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2011. – № 11 (189). – С. 24-31 : Табл., рис. – Бібліогр.: 21 назва
1462115
  Рибачук М.В. Феномен терористки-смертниці // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 37. – С. 540-546. – ISSN 1563-3349
1462116
  Толмач А.Д. Феномен терроризма в массовом сознании // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 4 (300). – С.82-95. – ISSN 0132-1625
1462117
  Щебланова В.В. Феномен терроризма в ракурсе рисков социальных изменений // Журнал социологии и социальной антропологии / С-П.гос.ун. Ф-т социологии; Соц.ин-т РАН; Соц. об-во им. Ковалевского М.М. – Санкт-Петербург, 2010. – Т. 13, № 2 (51). – С. 83-99. – ISSN 1029-8053
1462118
  Виноградова Н. Феномен терроризма: контркультура или субкультура / Н. Виноградова, И. Пашкевич // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2010. – № 10. – С. 54-57. – ISSN 2073-9702


  Терроризм давно является не только социальной проблемой, но специфическим культурным феноменом.Но статус терроризма как явления культуры (или антикультуры) не определен. В статье рассматривается феномен терроризма и террорист. деятельности с точки ...
1462119
  Гриффен Л.А. Феномен техники / Л.А. Гриффен ; Центр памятниковедения Нац. акад. наук Украины и Укр. о-ва охраны памятников истории и культуры. – Киев : Центр памятниковедения НАН Украины и УООПИК, 2013. – 251, [1] с. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-8999-52-9
1462120
  Богачов А.Л. Феномен техніки в соціальному аспекті // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 5-8. – (Філософія. Політологія ; вип. 4 (114)). – ISSN 1728-3817


  Автор статті розглядає онтологічну диференціацію феномена техніки. Він розрізняє матеріальну, теоретичну й соціальну техніку. Основну увагу приділено доказу, що соціальна техніка - це спосіб організації ґлобальної цивілізації. Автор статьи ...
1462121
  Мельник В. Феномен техніки як соціокультурної цінності європейської цивілізації // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 7-19. – (Серія філософські науки ; Вип. 13)
1462122
  Брижнік В.М. Феномен тиранічної влади як вихідний момент платонового вчення про диференційований соціальний устрій // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 3. – С. 8-11
1462123
  Потапенко Я. Феномен тіла в концепціях постмодернізму: історичний вимір проблеми // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промисловості НАН України ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 7 (114). – С. 136-139. – ISSN 1728-9343
1462124
  Шолухо Н.Є. Феномен тілесного болю в культурі повсякденності (за романами Кнута Гамсуна "Голод" і Томаса Бернхарда "Холоднеча") // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Шейко В.М. ; редкол.: Волков С.М., Кислюк К.В., Кікоть А.А. [та ін.]. – Харків, 2018. – C. 132-140. – (Серія: Культурологія ; вип. 62). – ISSN 2410-5325
1462125
  Висоцька О.Є. Феномен тілесної комунікації за доби постмодерну // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2012. – № 3 (45). – С. 41-48
1462126
  Ханстантинов В.О. Феномен толерантності в контексті політичної модернізації сучасної України: теоретичний аналіз : автореф. дис. ... д-ра політ. наук : 23.00.01 / Ханстантинов Віталій Олександрович ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2012. – 36 с. – Бібліогр.: 63 назви
1462127
  Крисаченко В.С. Феномен толерантності і консолідація українського суспільства // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Бабкіна О.В., Головатий М.Ф. [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 96-120
1462128
  Крисаченко В. Феномен толерантності і консолідація українського суспільства // Філософські діалоги : збіринк наукових праць / НАН України, Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди ; упоряд.: В.А. Малахов, Г.П. Ковадло ; ред. рада: М.В. Попович, Є.К. Бистрицький, В.Й. Омельянчик [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 7 : Толерантність та діалог в сучасному світі. – С. 290-317. – ISBN 978-966-02-6741-1
1462129
  Крисаченко В.С. Феномен толерантності і консолідація української політичної нації // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2008. – Т. 22 : На пошану проф. Валентина Семеновича Крисаченка. – С. 51-72
1462130
  Кожэневски Лешек Феномен Томаша Бата и рыночная практика // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 3. – С. 218-223. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  В статье определено значение способностей и трудолюбия менеджеров для эффективной деятельности на современном конкурентном глобальном рынке. Исследование качеств менеджеров, обусловливающих экономический успех, предлагает изучение деятельности Томаша ...
1462131
  Кривуц Ю.Н. Феномен торговли: истоки // Вісник Міжнародного Слов"янського університету : український науково-теоретичний журнал. – Харків, 2013. – С. 30-42. – (Серія "Економічні науки" ; т. 16, № 3, ювіл. вип.). – ISSN 1562-9961
1462132
  Ніколаєнко Н.В. Феномен трансгуманізму // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 4. – С. 45-46
1462133
  Горбатов Д.С. Феномен трансформации слухов в микрогруппах // Вопросы психологии : научный журнал / Российская акад. образования, Трудовой кол. ред. – Москва, 2011. – № 5. – С. 54-63. – ISSN 0042-8841
1462134
  Меленко С.Г. Феномен трансформаційної рецепції давньогрецького епікуреїзму, скептицизму та перипатетизму римською філософсько-правовою парадигмою // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького : право, економіка / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2015. – Вип. 12. – С. 18-24. – ISSN 2078-6670
1462135
  Портнов А. Феномен тризубу в історії України // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : збірка наукових праць та спогадів / Ін-т історії України НАНУ. – Київ, 2001. – № 6, ч. 1 : Пам"яті відомого вченого - історика, доктора історичних наук, професора В.О. Замлинського. – С. 126-129. – ISBN 966-02-2067-7
1462136
  Кулешов Р.Н. Феномен трикстера: исследовательские подходы и теоретические контексты анализа мифологемы трикстериады // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2007. – № 791. – С. 189-196. – (Теорія культури і філософія науки ; Вип. 33). – ISSN 0453-8048


  Трикстер (англ. trickster — обманщик, ловкач) в мифологии, фольклоре и религии - божество, дух, человек или антропоморфное животное, совершающее противоправные действия или не подчиняющееся общим правилам поведения
1462137
  Челноков М. Феномен тунанлегів // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 42. – С. 5-10. – ISSN 2309-9356


  В статті розглядаються основні проблеми дослідження тунанлегів - особливої категорії археологічних пам"яток раннього залізного віку, поширеної виключно на території Норвегії. Проаналізовано провідні концепції їх виникнення, історичного контексту та ...
1462138
  Вишневська О.О. Феномен туризму у сучасному соціокультурному просторі : монографія / МОНУ ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2009. – 296 с. – ISBN 978-966-623-595-7
1462139
  Товмаш Д.А. Феномен у контексті бізнесової діяльності // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 69. – С. 183-193
1462140
  Котляр М.Ф. Феномен удільної роздробленості Русі (повернення до проблеми) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 2 (509), березень - квітень. – С. 24-37. – ISSN 0130-5247
1462141
  Пономарева О. Феномен украинской иммиграции в Италии в контексте формирования социальных идентичностей трансформационного общества // Перекрёстки : журнал исследований восточноевропейского пограничья / Европейский гуманитарный ун-т; Центр перспективных научных исследований и образования (CASE). – Вильнюс, 2011. – № 3/4. – С. 185-199. – ISSN 1822-5136
1462142
  Красносілецький Д.П. Феномен українізації мешканців Донбасу як фактор національної консолідації українського суспільства // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 94 (№ 3). – С. 422-426. – ISSN 2076-1554
1462143
  Красносілецький Д.П. Феномен українізації як фактор національної консолідації українського суспільства // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – № 3 (119), березень. – С. 40-44. – ISSN 2077-1800
1462144
  Виноградов Г. Феномен українського "Великого степового кордону": філософсько-культурологічна характеристика // Академія пам"яті професора Володимира Антоновича 16-18 березня 1993 р. м. Київ : доп. та матеріали / Академія пам"яті професора Володимира Антоновича. – Київ : [б. в.], 1994. – С. 240-242
1462145
  Кутова Т.В. Феномен українського бароко. Історико-філософський контекст // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квітня 2014 року) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 1. – С. 85-87
1462146
  Федас Й. Феномен українського вертепу // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т політ. і етнонац. дослід. НАН України. – Київ, 2002. – Вип. 13. – С. 34-37
1462147
  Фоломєєва Н.А. Феномен українського естрадного вокального виконавства в контексті фахової підготовки майбутніх вчителів музичного мистецтва // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 2. – С. 59-61
1462148
  Піщанська В.М. Феномен українського козацтва як етнокультурної спільності // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Чернець В.Г., Овчарук О.В., Станіславська К.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 40. – С. 18-26. – ISSN 2225-7586
1462149
  Ластовець М.Ю. Феномен українського літературного бароко: жанрові особливості // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 7. – С. 189-193


  Стаття присвячена вивченню феномену українського літературного бароко, яке охоплює часові рамки XVII-першої половини XVIII століття. У статті розглянуто історичний контекст формування бароко та його жанрову диференціацію.
1462150
  Бунчикова О. Феномен українського літературного Ренесансу // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2014. – Вип. 42, ч. 1. – С. 148-155


  У статті досліджується феномен українського літературного Ренесансу, окреслюються його хронологічні межі, визначається коло авторів, аналізуються їхні твори. Зокрема, зроблено акцент на творчих феноменах Юрія Дрогобича, Павла Русина, Себастяна ...
1462151
  Павлюх М. Феномен українського Майдану: історична та генетична пам"ять // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 20-21 грудня (№ 234/235). – С. 12


  Майдан повторюватиметься доти, доки не утвердимося як нація.
1462152
  Рафальський І.О. Феномен українського національного самовизначення / Ігор Рафальський ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2014. – 237, [3] с. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-12-7349-8
1462153
  Казначеєва Т.О. Феномен українського національного танцю в опері М. Лисенка "Енеїда" // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової ; голов. ред. Герчанівська П.Е. – Київ, 2017. – Вип. 1 (8). – C. 133-139. – ISSN 2312-4679
1462154
  Петриченко Катерина Феномен українського повстання ( березень 1917 - серпень 1919 рр. ) // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 199-209. – ISBN 978-966-02-4770-3
1462155
  Колодний А. Феномен українського православ"я // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [ та ін.]. – Львів, 2014. – Кн. 2. – С. 106-116. – ISBN 966-7379-70-1
1462156
  Бовсунівська Т.В. Феномен українського романтизму : посібник для вузу з теорії українського романтизму / Тетяна Бовсунівська. – Київ : Київський ін-т "Слов"янський ун-т". – ISBN 966-02-0205-9; 966-02-0208-3 (Ч.1)
Ч. 1 : Етногенез і теогенез. – 1997. – 155 с.
1462157
  Гайдабура В. Феномен українського театру у вигнанні. Ансамбль Українських Акторів під художнім керівництвом Володимира Блавацького (Аугсбург - Регенсбург, 1945-1949) // Театр, розвіяний по світу. Феномен сцени повоєнної української діаспори (Німеччина, Австрія, Франція, США, Канада, Австралія) / В.М. Гайдабура. – Вид. 2-ге, перероб. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2015. – С. 18-28. – (Авторський цикл "Українське театральне зарубіжжя"). – ISBN 978-966-518-687-8
1462158
  Цвілюк С.А. Феномен українського шістдесятництва // Україна і "Русский мир" : важкий досвід співіснування: від "братского союза" до ненависті і масової українофобії : іст. нариси та наук. публіцистика / С.А. Цвілюк. – Одеса : Астропринт, 2016. – С. 416-464. – ISBN 978-966-927-159-4
1462159
  Гріненко А.Ю. Феномен української бідності в контексті загроз національній безпеці // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 3 : Ухилення від сплати податків в Україні: причини та методи боротьби. – C. 216-223. – ISSN 2222-4459
1462160
  Бакуменко О. Феномен української вишивки // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 21 квітня (№ 16). – С. 14. – ISSN 2519-4429


  Нещодавно член правління Українського фонду культури Тетяна Кара-Васильєва відзначила свій 75-річний ювілей.
1462161
  Богомолець О.В. Феномен української домашньої ікони : дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.12 / Богомолець Ольга Вадимівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 577 арк. – Бібліогр.: арк. 510-577
1462162
  Богомолець О.В. Феномен української домашньої ікони : автореф. дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.12 / Богомолець Ольга Вадимівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 39 с. – Бібліогр.: 53 назви
1462163
  Медведик Ю. Феномен української духовної музики: почаївський "Богогласник" 1790-1791 років // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 59-82. – (Серія мистецтвознавство ; вип. 16, ч. 1). – ISSN 2078-6794


  Присвячено 225-літтю від часу виходу у світ унікальної антології української антології духовної пісні під назвою “Богогласник” (Почаїв, 1790–1791). Видання стало першим з-поміж подібних тематичних збірників не тільки в Україні, а й у всьому ...
1462164
  Бичко А.К. Феномен української інтелігенції : Спроба екзистенціального дослідження / А.К. Бичко, І.В. Бичко. – Київ, 1995. – 136с.
1462165
  Бичко Ада Феномен української інтелігенції : спроба екзистенційного дослідження / Бичко Ада, Бичко Ігор // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – № 1 (39). – С.8-64. – ISSN 1810-2131
1462166
   Феномен української інтелігенції в контексті глобальних трансформацій : (до 95-річчя засн. Донец. нац. техн. ун-ту) : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 17-18 берез. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Донец. нац. техн. ун-т" ; [відп. ред. М.О. Нікульчев ; редкол.: О.І. Блащишин та ін.]. – Красноармійськ : ДонНТУ, 2016. – 315, [1] с. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-377-195-3
1462167
   Феномен української культури. – Київ, 1996. – 478с.
1462168
  Єрмоленко С. Феномен української літературної мови: історичний та національно-культурний вимір // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2004. – Ч. 3/4. – С. 254-265.
1462169
  Романенко О. Феномен української масової літератури XX століття: проблеми генези та поетики // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 16. – С. 257-264
1462170
  Кононенко П. Феномен української мови : Генеза, проблеми, перспективи. Історична місія / П. Кононенко, Т. Кононенко; Ін-тут українознавства. Міжн. асоціація "Україна і світове українство". – Київ : Наша культура і наука, 1999. – 103c. – ISBN 966 9557518
1462171
  Кононенко П.П. Феномен української мови. Генеза, проблеми, перспективи. Історична місія / П.П. Кононенко, Т.П. Кононенко. – 2-е вид., доп. – Київ : Наша культура і наука, 1999. – 168 с. – ISBN 966 9557518


  Розглянуто важливі проблеми сучасності: необхідність створення інструментальної філософії політики і на її основі - науки управління як мистецтва управляти суспільством, зокрема за допомогою політичних рішень. Навчальний посібник для гуманітарних ...
1462172
  Мацелюх І.А. Феномен української національної державності ХХ ст. // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; ред. рада: Гриценко І.С., Костицький В.В., Оніщенко Н.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1/2 (20/21). – С. 3-7. – ISSN 2413-6433
1462173
  Козій І.В. Феномен української радянської філософії // Грані : науково-теоретичний альманах / Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень ; голов. ред. Квітка С.А. ; редкол.: Іваненко В.В., Аяган Б.Г., Венгер Н.В. [та ін.]. – Дніпро, 2018. – Т. 21, № 12. – С. 34-41. – ISSN 2077-1800
1462174
  Яремчук В. Феномен української революції на Наддніпрянщині та її вплив на державотворчий процес у Західній Україні // Українська Центральна Рада : поступ націєтворення та державобудівництва / КНУТШ; Центр українознавства; Ред.кол.: Баран В.Д., Борисенко В.К., Дунаєвська Л.Ф. та ін.; За заг. ред. В.І. Сергійчука. – Київ : Українська видавнича спілка, 2002. – С. 58-66. – ISBN 966-7060-54-1
1462175
  Бодак В. Феномен української сміхової культури в контексті православної традиції: постановка проблеми // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Скотна. – Дрогобич, 2019. – С. 29-42. – (Серія "Філософія" ; вип. 41). – ISSN 2522-4727


  "Українська православна традиція – це особливе поєднання елементів східного і західного християнства на ґрунті дохристиянських вірувань українців, що своїм наслідком має формування їх духовного світу, самовідтворення української культури й ...
1462176
  Морщакова Н. Феномен української фаготної школи: практика дискурсу // Українське музикознавство : науково-методичний збірник / М-во культури України, Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського, Центр муз. україністики ; редкол.: Рожок В.І., Берегова О.М., Волосатих О.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 42. – С. 287-303


  "...Розглянуто мистецтвознавчий аспект поняття виконавської школи як феномена культури з предметними і смисловими полями самоздійснення і самовідтворення. Інструментальна виконавська школа формується й розвивається на основі теоретико-методологічних ...
1462177
  Мудрик В.Г. Феномен української хорової культури другої половини XVIII – початку XIX століття як продукт суспільної творчості народу // Культура і сучасність : альманах / М-во культури і туризму України ; Нац.акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – № 1. – С. 147-152
1462178
  Рудакевич О. Феномен українськості Володимира Антоновича в умовах імперської Росії // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 17


  Розкрито сутнісні риси та соціокультурні чинники українськості Володимира Антоновича в складних умовах відродження укра їнської нації в другій половині ХІХ ст.; здійснено критичний аналіз його етнополітичних поглядів щодо сутнісних рис української та ...
1462179
  Євграфова А.О. Феномен українськості у малих фольклорних формах / А.О. Євграфова, В.В. Киба // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми ; Харків, 2011. – Т. 3, № 1. – С. 5-10. – Бібліогр.: Літ.: С. 10; 13 назв
1462180
   Феномен університету / Прес-центр НАПН України // Педагогічна газета. – Київ, 2015. – Липень - серпень (№ 4). – С. 5


  В Інституті вищої освіти НАПН України відбулася презентація монографії С. Курбатова "Феномен університету в контексті часових та просторових викликів" .
1462181
  Ярема А.І. Феномен успіху в соціологічному вимірі // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 92-99. – (Серія соціологічна ; Вип. 4)
1462182
  Кульчицька Г. Феномен успіху термобарогеохімії Миколи Єрмакова (до 100-річчя від дня народження) / Г. Кульчицька, Д. Возняк, Д. Черниш // Мінералогічний збірник : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – № 64, вип. 2. – С. 214-226 : рис. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 2078-6220
1462183
  Кукса В.А. Феномен установки: минуле і сучасне психологічного розуміння // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 42-46. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 11)


  У статті розглядається поняття "установка", яке дещо по-різному трактується представниками як вітчизняних, так і зарубіжних психологічних шкіл. Автор статті приділяє особливу увагу важливості вивчення установки на надбання знань у сфері вікової та ...
1462184
  Солдатенко В. Феномен утворення Донецько-Криворізької радянської республіки 1918 року // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. наук України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2015. – № 4 (54). – С. 70-77. – ISSN 1819-7329


  Про пріоритетні завдання Східноєвропейського нац. ун-ту ім. Лесі Українки (м. Луцьк), конкретні напрями спільної роботи в рамках академічного консорціуму, проблем якісної освіти.
1462185
  Сингаївська А. Феномен учіння: суб"єктна орієнтованість у студентоцентрованому середовищі вищої школи // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2015. – № 2/3 (128). – С. 63-71. – ISSN 1682-2366


  Наводяться результати дослідження феномену діяльності учіння. Автор характеризує проектування умов навчання у вищій школі на студентоцентричних засадах.
1462186
  Куклин В.М. Феномен физтеха (или как сохранить достижения отечественного образования) // Университеты. Наука и просвещение : Научно-популярний журнал / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьковского нац. ун-та им. В.Н.Каразина. – Харків, 2007. – № 2. – С. 54-61.
1462187
  Дубинина В.А. Феномен философии образования в русской мысли // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квітня 2014 року) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 1. – С. 156-157
1462188
  Капіца С. Феномен Фізтеху // Вища школа : науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2001. – № 6. – С.87-98. – ISSN 1682-2366
1462189
  Хамітов Н.В. Феномен філософської публіцистики та соціокультурна відкритість академічної освіти і науки / Н.В. Хамітов, С.А. Крилова // Актуальні проблеми філософії та соціології : наукове фохове видання / М-во освіти і наука України ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад." ; редкол.: Е.А. Гансова, І.В. Голубович, О.М. Дікова-Фаворська [та ін.]. – Одеса, 2019. – Вип. 25. – C. 3-11. – ISSN 2410-3071
1462190
  Шелехов І.М. Феномен фолк-відродження та його вплив на формування сучасної американської музичної культури // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 5. – С. 192-193
1462191
  Сакара Н.Ю. Феномен формалізму в цивільному судочинстві // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 143. – С. 77-89. – ISSN 2224-9281
1462192
  Олійник В.В. Феномен формування управлінської еліти у парадигмі неперервної освіти. Про управлінську еліту взагалі та про формування управлінської еліти зокрема // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія : науково-практичний журнал / Нац. техн. ун-т "Харк. політехнічний ін-т" ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; Українська інженерно-педагогічна акад. – Харків, 2013. – № 2. – С. 114-119. – ISSN 2078-7782
1462193
  Мальков В.Л. Феномен Франклина Рузвельта // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2012. – № 1. – С. 122-139. – ISSN 0130-3864
1462194
  Мельниченко М.А. Феномен фронтового анекдота : народное творчество или инструмент агитации // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2009. – № 6. – С. 28-40. – ISSN 0869-5687
1462195
  Шупенюк Г.О. Феномен фрустрації // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. і аспірантів ; [уклад.: Мацюк В. та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Вип. 12, [ч. 1] : Гуманітарні науки. – С. 305-306
1462196
  Дротянко Л.Г. Феномен фундаментального і прикладного знання : (Постнекласичне дослідження) / Л.Г. Дротянко; КНУ імені Тараса Шевченка. – Київ : Європейський університет фінансів, іформ. систем, менеджменту і бізнесу, 2000. – 419с. – ISBN 966-7508-50-1
1462197
  Дротянко Любов Григорівна Феномен фундаментального і прикладного знання: (Постнекласичне дослідження) : Дис... докт. філос.наук: 09.00.01 / Дротянко Любов Григорівна; Київський Нац. унів. ім. Т.Шевченка. – Київ, 2000. – 391л. – Бібліогр.:л.358-391
1462198
  Дротянко Л.Г. Феномен фундаментального і прикладного знання: (Постнеокласичне дослідження) : Автореф. док.філософ.наук:09.00.01 / Дротянко Л.Г.;КНУТШ. – Київ, 2000. – 36с. – Бібліогр.:с.31-32
1462199
  Фуркало Вікторія Станіславівна Феномен хасидизму: його сутність та історичні трансформації : Дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.11 / Фуркало В.С.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 186л. – Бібліогр.: л.174-186
1462200
  Фуркало Вікторія Станіславівна Феномен хасидизму: його сутність та історичні трансформації : Автореф. дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.11 / Фуркало В.С.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 21с. – Бібліогр.: 6 назв.
1462201
  Зубаренко І.В. Феномен хиджабу в історії і політиці країн Близьеого Сходу // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України. – Київ, 2010. – № 51. – С. 33-43. – ISSN 1682-671Х
1462202
  Панков Г. Феномен християнської аскези у проповідях Архієпископа Луки (В.Ф. Войно-Ясенецького) // Історія релігій в Україні : науковий щорічник. 2011 рік / Ін-т релігієзнавства - філія Львів. музею історії релігії ; Львів. від-ня Ін-ту укр. археогр. та джерелознавства ім. М. Грушевського НАНУ [та ін.]. – Львів, 2011. – Кн. 2. – С. 88-95. – ISBN 966-7379-92-11
1462203
  Шенцева Е.А. Феномен художественной активности человека в сетевом обществе (мотив перехода к новой эпистемологии) // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2010. – № 3 (32). – С. 42-49. – Библиогр.: 16 назв. – ISSN 1811-0916
1462204
  Алексеев П.П. Феномен художественности В.Г. Короленко. (Очерки "В пустынных местах", рассказ "Река играет") // Русский язык и литература в учебных заведениях : научно-методический журнал / Изд. дом "Русское слово". – Киев, 2013. – № 2. – С. 21-26
1462205
  Кравченко Л. Феномен художнього часу в ліриці Р.М. Рільке // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка, Інститут фіології. – Київ, 2004. – Вип. 7 : Літературознавчі методології: практика і теорія. Присв. наук. кер. філ. сем. пр. М.К.Наєнку з наг. 65-ліття. – С. 197-204.
1462206
  Камков В.П. Феномен цветовой диагностической визуализации / В.П. Камков, Е.Н. Бондарчук. – Донецьк : Китис, 1999. – 220с. – ISBN 966-7519-40-6
1462207
  Селезнева Е.В. Феномен цели в акмеологическом развитии профессионала // Эволюция "Образа Я" личности в рефлексивном диалоге / Г.И. Давыдова, И.Н. Семенов, 2009. – С.215-223
1462208
  Швец Н.А. Феномен целостности как определяющая доминанта в композиторском творчестве С. Танеева (на примере хорового цикла "Двенадцать хоров а cappella для смешанных голосов" ор. 27) // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – Вип. 35. – С. 203-210. – ISSN 2225-7586


  В статье изучается взаимодействие творческого мышления С. Танеева, особенности его индивидуального стиля, специфики воплощения замыслов как с одной из ведущих тен-денций времени (упорядоченность элементов целого), так и с концепцией целостности эпохи ...
1462209
  Якубін О.л. Феномен цивілізаційно-культурної ідентичності особистості та сучасні українські реалії // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 1. – С. 114-115
1462210
  Калагін Ю. Феномен цивільно-військового співробітництва Збройних сил України: концептуальні засади дослідження // Український соціологічний журнал : наукове та інформаційне видання / Соціологічна асоціація України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. Бакіров В.С. ; редкол.: Гаспаріні А., Герпфер К., Головаха Є.І. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 17/18, № 1/2. – С. 64-68. – ISSN 2077-5105
1462211
  Гейко С.М. Феномен цинізму в сучасній філософській думці // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 1. – С. 110-112
1462212
  Чорнобай О. Феномен Цицерона: теорія і практика риторичної аргументації // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 865. – С. 147-154. – (Серія : Юридичні науки). – ISSN 2415-3818
1462213
  Захаріна М.І. Феномен цілісної людини в системі філософсько-релігійних ідей В.В. Зеньковського: соціальний вимір : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Захаріна Марина Іванівна ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2019. – 22 с. – Бібліогр.: 23 назви
1462214
  Тещенко Т.П. Феномен ціннісної розколотості української цивілізації // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ : ВАДЕКС, 2013. – Вип. 70
1462215
  Тейяр Феномен человека / Тейяр, де Шарден Пьер. – М., 1965. – 296с.
1462216
  Тейяр Феномен человека / Тейяр, де Шарден Пьер. – Москва : Наука, 1987. – 240с.
1462217
  Штопельман Г.М. Феномен человека в деятельностном и логико-культурном ракурсах // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 8. – C. 116-127. – ISSN 0042-8744
1462218
  Дубинина В.А. Феномен человека в контексте глобализационных преобразований // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 102 (№ 11). – C. 176-179. – ISSN 2076-1554


  Показано, как процесс глобализации влияет на человека, его личность. Доказано, что со временем развитие глобализации привело к существенным изменениям в обществе и в самом человеке. Проблема исследования состоит в том, что в социально–философском ...
1462219
  Казначеев В.П. Феномен человека: космические и земные истоки / В.П. Казначеев. – Новосибирск : Новосибирское книжное издательство, 1991. – 128 с.
1462220
  Пилецкий Сергей Григорьевич Феномен человеческой агрессивности // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 10. – С. 50-65. – Бібліогр.: с. 53, 58, 61, 63-64. – ISSN 0042-8744
1462221
  Руднев К. Феномен Черчилля // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 4. – С. 5
1462222
  Дяченко К.А. Феномен честі людини як предмет філософсько-антропологічного аналізу // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2011. – Вип. № 45. – С. 251-257. – ISSN 2072-1692
1462223
  Котлярова Т.О. Феномен чудотворної ікони та її роль в духовному житті Київської Русі ІХ-ХІІ ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 109-110. – (Філософія. Політологія ; вип. 54/55). – ISSN 1728-3817
1462224
  Ткаченко Т.І. Феномен чуттєвої комунікації у прозі Оксани Лятуринської та Надії Кибальчич // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Баканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 51. – С. 194-198
1462225
  Віленський Ю. Феномен Шалімова // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 17 січня (№ 6). – С. 9


  100 років від дня народження видатного хірурга.
1462226
  Сидоренко Н. Феномен Шевченка (за публікаціями "Літературно-наукового вісника") // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики і міжнародних відносин. – Київ, 2014. – Число 3. – С. 174-180


  У статті розглядаються публікації «Літературно-наукового вісника» / «Вісника», присвячені долі й творчості Т. Шевченка. Особлива увага акцентується на матеріалах І. Франка, М. Грушевського, С. Єфремова, Є. Маланюка, Д. Донцова та інших авторів ...
1462227
  Ющук І. Феномен Шевченка і "Просвіта" // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2014. – 23-29 жовтня (№ 42). – С. 6-7
1462228
  Загоруйко Н.А. Феномен шістдесятників: до теоретичного обгрунтування терміна // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 17--18
1462229
  Клименко Феномен Шолом-Алейхема: пам"ять, обличчя, контекст / Клименко, (Синьоок) // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний польський номер / ТОВ Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д.Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3/4 (1059/1060). – С. 280-290. – ISSN 0320-8370
1462230
  Сторощук Б.Д. Феномен Шумпетера в контексті концепції економіки влади // Наукова спадщина Йозефа Алоїза Шумпетера і сучасність: погляд із минулого в майбутнє : матеріали ІІІ Міжнар. Шумпетерівської конф., 21-22 жовт. 2016 / Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Центр екон. дослідж. ім. Йозефа Шумпетера, Ін-т Д-ра Яна-Урбана Сандала. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2016. – С. 31-35
1462231
  Родик К. Феномен Шустера: журналістика супроти телебачення // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2018. – 01 серпня (№ 82)


  "Ніхто з українських медіа-персон не зібрав на себе стільки критики, як Савік Шустер. Більшість негативних рефлексій відбивають пострадянську підозру до успіху, частина є примітивною корпоративною заздрістю. Але дехто з рецензентів намагався ...
1462232
  Скворцова К.М. Феномен щастя як багатоелементна система: соціально-філософський аналіз // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 3. – С. 131-133
1462233
  Мощёнок А.И. Феномен эпатажа в художественной культуре ХХ века // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 5. – С. 196-198
1462234
  Евстратова Л.А. Феномен эстетического образования в контексте истории России ХХ века и современности // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 1
1462235
  Михайловский А.А. Феномен эсхатологии в контексте современной техногенной цивилизации // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 7. – С. 160-162
1462236
  Бондарев А.И. Феномен юридического факта трудового права // Восьмі юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є.В.Васьковського : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (до 20-річчя заснування економіко-правового ф-ту Одес. нац. ун-ту імені І.І. Мечникова), м. Одеса, 18 трав. 2018 р. / Юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є.В. Васьковського. – Одеса : Астропринт, 2018. – С. 278-282. – ISBN 978-966-927-378-9
1462237
  Мамченко Н.В. Феномен юридичних конвенцій як синтез інтенцій позитивного і природного права // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 29. – С.117-123. – ISSN 1563-3349
1462238
  Корж І.Ф. Феномен юридичного конфлікту в умовах децентралізації державної влади в Україні // Інформація і право : науковий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; редкол.: Пилипчук В.Г., Брижко В.М., Попик В.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3 (18). – С. 4-11
1462239
  Слабошпицький М. Феномен Юрія Щербака // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2014. – 11 жовтня (№ 188). – С. 18


  Юрій Щербак - літератор, політик. До 80-річчя від дня народження.
1462240
  Максимович М. Феномен Яворівського фотоархіву у популяризації ЗМІ у національно-визвольному русі армії ОУН-УПА. // Телевізійна й радіожурналістика : збірник науково-методичних праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – Вип. 6. – С. 151-157.
1462241
  Комлева Е. Феномен ядерной энергии: духовно-гуманитарно-прагматичный взгляд // Вестник аналитики : журнал аналитических материалов / Ин-т стратегических оценок и анализа. – Москва, 2011. – № 1 (43). – С. 140-145
1462242
  Фатюшина Н.Ю. Феномен язичництва: особливості його визначення та сприйняття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 164-166. – (Філософія. Політологія ; Вип. 81/83). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена з"ясуванню змісту феномену язичництва, його неоднозначній трактовці в дослідницькій літературі та можливим напрямкам що до нового погляду на цю проблему. The article gave up phenomenon of paganisme, interpretation of it in literature ...
1462243
  Коломієць А. Феномен якості освіти: доба бароко // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2019. – Вип. 2 (59). – С. 72-77. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
1462244
  Новицька Л.В. Феномен Яни Коробкової // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2019. – № 7/8 (209/210). – С. 12-13 : фото
1462245
  Башлик Д. Феномен японської офіційної допомоги розвитку (на прикладі із КНР) // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 10. – С. 42-43. – (Історичні науки)
1462246
  Сліпушко О. Феномен Ярослава Мудрого. Сучасне прочитання // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 20-25 квітня (№ 15). – С. 15


  "2019 року Україна як історична спадкоємиця середньовічної держави Київська Русь відзначає 1000-річчя вокняжіння на великому київському столі Ярослава Мудрого - державника, блискучого дипломата, мудрого книжника. У літописі "Повість минулих літ" під ...
1462247
  Бугров В.А. Феноменалізм та фізикалізм віденського кола: Моріц Шлік // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 55-57. – (Філософія. Політологія ; Вип. 70/72). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються ідеї начільника Віденського кола Моріца Шліка. This article is about ideas of leader of Wiener Kreis M. Schlick.
1462248
  Горинь Б. Феноменальна постать // Українська літературна газета. – Вишгород, 2019. – 13 вересня (№ 18). – С. 1, 3


  До 80-річчя Валерія Шевчука.
1462249
  Бондаренко Ю. Феноменальна та рутинна історія у прозі Миколи Хвильового: зони конфліктів і небезпек
1462250
  Корній Лідія Феноменальне видання дум : [рецензія] // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2008. – № 3 (312). – С. 101-102. – ISSN 0130-6936
1462251
  Пляцко Р. Феноменальний Іван Пулюй // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 6-7 лютого (№ 19/20). – С. 22
1462252
  Міхельс В. Феноменальні властивості процентних таблиць бухгалтерської та статистичної звітності : теорія і практика / В. Міхельс, В. Бондар // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1999. – № 4. – С. 41-47 : Табл. – Бібліогр.: 2 назви
1462253
  Лозко Г.С. Феноменальність етнічних архетипів священного // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2006. – С. 15-19. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 2 (17))
1462254
  Иванов Д.В. Феноменальное сознание // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С.83-99. – (Философия ; № 6). – ISSN 0201-7385
1462255
  Гаврилов В.П. Феноменальные структуры Земли / В.П. Гаврилов. – Москва : Наука, 1978. – 144с.
1462256
  Павленко Ю. Феномени довіри і недовіри у всесвітній історії // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2010. – № 3. – С. 27-39. – Бібліогр.: 24 назв. – ISSN 1811-3141
1462257
  Столяренко Д.А. Феномени командності та колективності в корпоративній культурі (в контексті проблеми усуспільнення людини) // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2012. – C. 60-65. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 1 (34))
1462258
  Конотоп Л.Г. Феномени культурно-антропологічного та езотеричного осмислення: любов і смерть // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2008. – С. 173-1176. – (Філософія. Культурологія ; № 1)
1462259
  Павлюк О.О. Феномени медіалізму та медіатизації та їх вплив на міжнародні відносини // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 124 (№ 9). – C. 308-313. – ISSN 2076-1554
1462260
  Болокобыльский А.В. Феноменологическая версия интерпретации рациональности и ее недостатки // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 1. – С. 3-10. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1728-3671


  В статье раскрываются особенности феноменологической интерпретации рациональности. На примере концепций Э. Гуссерля и М. Хайдеггера показывается зависимость этой интерпретации от тяготеющих к времяразмерным формам конструктов - "жизненного мира" и ...
1462261
  Инишев И .Н. Феноменологическая герменевтика в медиа-теоретической перспективе // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 3. – С. 153-162. – ISSN 0042-8744
1462262
  Рогачев И.И. Феноменологическая гидродинамика неньютоновской жидкости : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Рогачев И. И.; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1951. – 6л.
1462263
  Рогачев И.И. Феноменологическая гидродинамика неньютоновской жидкости : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Рогачев И. И.; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1952. – 3 с.
1462264
  Наумова Е.И. Феноменологическая диалектика Гегеля - Кожева // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 15-18. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; Вып. 3). – ISSN 1560-1390
1462265
  Залевски К. Феноменологическая и статистическая термодинамика : крат. курс лекций / пер. с польск. / К. Залевски. – Москва : Мир, 1973. – 167 с.
1462266
  Разбеглова Т.П. Феноменологическая концепция литературного творчества Романа Ингардена и Станислава Лема: к поискам культурно-эстетического универсализма // Гуманітарні науки : науково-практичний журнал / Держ. вид-во "Педагогічна преса"; Ін-т вищої освіти АПНУ; Кримський держ. гуман. ун-т. – Київ, 2008. – № 2. – С. 46-51.
1462267
  Кушнаренко С.П. Феноменологическая методология анализа социокультурных явлений // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2010. – № 3 (32). – С. 83-91. – ISSN 1811-0916
1462268
  Хейнлоо Я.Л. Феноменологическая механика турбулентных потоков / Я.Л. Хейнлоо. – Таллин : Валгус, 1984. – 245с.
1462269
  Бондарев Евгений Николаевич Феноменологическая модель деформирования материалов с механической памятью формы : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Бондарев Евгений Николаевич; МВ и ССО РСФСР. Куйбышевский гос. ун-т. – Куйбышев, 1979. – 13л.
1462270
   Феноменологическая модель очистки питьевой воды фильтрами на основе трековых мембран / В.А. Антипов, Е.В. Казаков, А.И. Мельников, Р.С. Соляник, О.П. Честнов, В.И. Максин // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2006. – № 3. – С. 54-58 : Табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1726-5428
1462271
  Ямпольская А.В. Феноменологическая редукция как философская конверсия // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2012. – № 9. – С. 157-166. – ISSN 0042-8744
1462272
  Авакьянц Г.М. Феноменологическая теория полупроводников : (некоторые исследования) / Г.М. Авакьянц ; Акад. наук УзССР, Физ.-техн. ин-т. – Ташкент : Издательство АН УзССР, 1960. – 348 с. – Библиогр.: с. 343-345
1462273
  Пугачев Г.А. Феноменологическая теория прочности и электропроводности бетэла / Г.А. Пугачев. – Новосибирск, 1990. – 247 с.
1462274
  Паташинский А.З. Феноменологическая теория фазовых переходов 2 рода, основанных на гипотезе подобия : Автореф. дис. ... д-ра физ.-мат. наук : 041 / Паташинский А.З. ; АН УССР ,Физ.-техн..ин-т низких температур. – Харьков, 1968. – 12 с. – Бібліогр.:с.11-12
1462275
  Суханов А.А. Феноменологическая теория явлений электрической неустойчивости при электронных фазовых переходах в полупроводниках (теория концентрационной неустойчивости). : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.049 / Суханов А.А.; АН СССР. Ин-т радиотехники и электроники. – М., 1972. – 24л.
1462276
  Гуров К.П. Феноменологическая термодинамика необратимых процессов (физические основы) / К.П. Гуров. – Москва : Наука, 1978. – 128 с.
1462277
  Мицек А.И. Феноменологическая трактовка анизотропии магнитных свойств ферро- и антиферромагнетиков. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Мицек А.И.; МВ и ССО РСФСР. Уральский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1963. – 13л. – Бібліогр.:с.13
1462278
  Бабушкин В.У. Феноменологическая философия науки: критический анализ / В.У. Бабушкин. – Москва, 1985. – 190с.
1462279
  Цэндин К.Д. Феноменологическая электротепловая теория эффекта переключения : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.10 / Цэндин К. Д.; Гос. опт. ин-т. – Л., 1978. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
1462280
  Иванова-Георгиевская Феноменологические идеи Э. Гуссерля как предпосылка онтологической экспликации игры О. Финком и Г.-Г. Гадамером ( // Феноменологія і мистецтво : щорічник 2002-2003 / Укр. феноменол. т-во при Укр. філос. фонді ; [редкол.: А.Т. Ішмуратов та ін.]. – Київ : ППС-2002, 2005. – С. 33-50. – ISBN 966-96471-2-6
1462281
  Белов Владимир Трифонович Феноменологические методы рентгеновского флуоресцентного анализа : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Белов Владимир Трифонович; МВ ССО РСФСР. Ростовский гос. ун-т. – Ростов н/Д, 1973. – 20л.
1462282
  Ромм Т.А. Феноменологические основы анализа социального воспитания // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2011. – № 5 (38). – С. 6-15. – ISSN 1811-0916
1462283
  Бойко В.С. Феноменологические параметры дислокационной теории тонких двойников : Автореф... канд. физ.мат.наук: / Бойко В. С.; АН УССР, Физ-техн. ин-т низк. темпер. – Х., 1967. – 21л. – Бібліогр.:с.21
1462284
  Мариш К.С. Феноменологический анализ изотопических вкладов Т3/2 и Т1/2 в процессах образования мезонов нуклонами и мезонами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Мариш К.С.; Объедин. ин-т ядерных исслед. Лаб. ядерных проблем. – Дубна, 1966. – 14л.
1462285
  Чернов С.М. Феноменологический анализ сильных взаимодействий -гиперона. : Автореф... канд. физ.-мат..наук: 01.04.02 / Чернов С.М.; МГУ. Физ. ф-тет. – М., 1976. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
1462286
  Никифиоров В.И. Феноменологический анализ фотообразования одиночных пионов на нуклонах в диапазоне энергий первого пион-нуклонного резонанса : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.16 / Никифиоров В. И.; МГУ. – М., 1977. – 18л.
1462287
  Ромек Е.А. Феноменологический метод и дилемма психиатрии : Бинсвангер и Гуссерль. // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2001. – № 11. – С.80-91. – ISSN 0042-8744


  Англичане в Америке в XVI-XVII вв.
1462288
  Кривцова С.В. Феноменологический метод с точки зрения экзистенциального анализа // Вопросы психологии : научный журнал / Рос. акад. образования ; Трудовой коллектив ред. – Москва, 2013. – № 6. – С. 14-24. – ISSN 0042-8841
1462289
  Детистова А.С. Феноменологический проект М. Ришира: фантазия как измерение феноменологического // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2012. – № 6. – С. 139-148. – ISSN 0042-8744
1462290
  Гитерман М.Ш. Феноменологическое исследование критического состояния жидкостей. : Автореф... Доктора физ-мат.наук: 041 / Гитерман М.Ш.; АН СССР. – Харьков, 1968. – 36л.
1462291
  Истеков К.К. Феноменологическое описание плотности уровнений и вероятности деления ядер. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / Истеков К.К.; АН КазахССР. Ин-тут ядерной физики. – Алма-Ата, 1980. – 17л.
1462292
  Грудцин Сергей Николаевич Феноменологическое описание свойств мезонов на основе потенциальных кварковых моделей : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Грудцин Сергей Николаевич; Гос. ком. по использованию атомной энергии СССР. Ин-т физики высоких энергий. – Серпухов, 1988. – 18л.
1462293
  Свасьян К.А. Феноменологическое познание / К.А. Свасьян. – Ереван, 1987. – 198 с.
1462294
  Трифанов Д.А. Феноменология в ранних трудах М. Хайдеггера как методология онтологического исследования // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 70-71. – (Філософія. Політологія ; вип. 52/53). – ISSN 1728-3817
1462295
   Феноменология в современном мире. – Рига : Зинатне, 1991. – 320с. – ISBN 5-7966-0394
1462296
  Лебедев А. Феноменология визуальных образов в психологии изобразительного искусства // Развитие личности / Московский педагогический гос. университет. – Москва, 2011. – № 2. – С. 68-81. – ISSN 2071-9788
1462297
  Лызлов А.В. Феноменология восприятия и аффективность / А.В. Лызлов, О.В. Серавина, О.Б. Ковалевская // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2011. – № 2. – С. 101-111. – ISSN 0042-8841
1462298
  Кузнецов В.Ю. Феноменология времени и порядки рефлексии // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 75-82. – (Философия ; № 4). – ISSN 0201-7385
1462299
  Качераускас Т. Феноменология времени и пространства // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2005. – № 12. – С. 129-136. – ISSN 0042-8744
1462300
  Розин Вадим Маркович Феноменология глазами методолога // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 5. – С. 116-126. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0042-8744
1462301
  Гегель Г.В. Феноменология духа ( Введение ) // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2009. – № 10. – С.140-151. – ISSN 0042-8744


  Фрагмент конспектов лекций Гегеля по философии духа, опубликованных в 1994 г.
1462302
  Легар Ф. Феноменология и анализ данных по рассеянию нуклонов : [учебное пособие] / Ф. Легар, Е.А. Строковский ; Московский гос. ун-т им. М.В. Ломоносова, Научно-исследовательский ин-т ядерной физики им. Д.В. Скобельцына. – Москва : Университетская книга, 2010. – 210 с. – ISBN 978-5-91304-121-0
1462303
   Феноменология и гуманитарное знание : [материалы международной научной конференции : 1-2 октября 1997 г.] / А. Богачев, В. Бурлачук, С. Вековшинина, О. Гомилко, Н. [и др.] Денисенко; [Богачев А и др. ; отв. ред. А.Л. Богачев] ; Укр. феноменол. о-во при Укр. филос. фонде. – Киев : Тандем, 1998. – 181, [2] с. – Авт. указ. на обороте тит. л. - Предисл. и содерж. парал. рус. и англ. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 966-7145-12-3
1462304
  Любимова Г.Ю. Феноменология и обучающие аспекты начального опыта работы / Г.Ю. Любимова, И.В. Евсевичева // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 76-92. – (Психология ; № 4). – ISSN 0201-7385
1462305
  Тавризян Г.М. Феноменология и проблема человека во французском экзистенциализме : Автореф. дис. ... канд. философ. наук / Тавризян Г.М. ; АН СССР , Ин-т философии. – Москва, 1968. – 19 с.
1462306
  Сайтарлы И. Феноменология искусства в философских произведениях Ж.-П. Сартра и А.Ф. Лосева // Феноменологія і мистецтво : щорічник 2002-2003 / Укр. феноменол. т-во при Укр. філос. фонді ; [редкол.: А.Т. Ішмуратов та ін.]. – Київ : ППС-2002, 2005. – С. 58-67. – ISBN 966-96471-2-6
1462307
  Власова О.А. Феноменология Карла Ясперса: гистология и рентгеноскопия души // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – № 2. – С. 89-100. – ISSN 0042-8744
1462308
  Королькова Е. Феноменология любви // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 1. – С.85-88. – ISSN 2073-9702
1462309
  Кривопальцев В.И. Феноменология М.Мерло-Понти. (Крит. анализ истории и методологии) : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.03 / Кривопальцев В.И. ; Уральск. гос. ун-тет им. А.М. Горького. – Свердловск, 1975. – 16 с.
1462310
  Захарова Е.В. Феноменология недостаточного бытия // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2010. – № 10. – С. 30-36. – ISSN 0235-1188
1462311
  Тыменецка А.-Т. Феноменология отвечает на вызов прагматической проверки: мера // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2005. – № 11. – С. 145-162. – ISSN 0042-8744
1462312
  Аврахова Л.В. Феноменология поступка в интерсубъективном поле нравственной философии М.М. Бахтина // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичн. досліджень [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2013. – № 6 (98), червень. – С. 100-103. – ISSN 2077-1800
1462313
  Байтеева М.В. Феноменология права Адольфа Райнаха // Язык и право / М.В. Байтеева. – Казань : Отечество, 2013. – С. 22-27. – ISBN 978-5-9222-0621-1
1462314
  Байтеева М.В. Феноменология права Вильгельма Шаппа // Язык и право / М.В. Байтеева. – Казань : Отечество, 2013. – С. 27-35. – ISBN 978-5-9222-0621-1
1462315
  Метлев А. Феноменология праздности // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Нац. акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва. – Київ, 2010. – Вип. 7. – С. 64-86
1462316
  Тимощук Е.А. Феноменология Р. Ингардена в образовательном процессе // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2010. – № 2 (31). – С. 125-129. – ISSN 1811-0916
1462317
  Человенко Т.Г. Феноменология религии : к вопросу о методологических трансформациях в условиях новой эпистемологии // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2007. – № 764-1 : Наука і релігія в освітньому просторі. – С. 145-162. – (Теорія культури і філософія науки ; Вип. 32). – ISSN 0453-8048
1462318
  Варнавский П. Феноменология социокультурной адоптации (на примере мигрантов из Центральной Азии в Забайкалье) // Диаспоры : независимый научный журнал / Высшая гуманитарная школа им. С. Дубнова. – Москва, 2011. – № 1. – С. 184-218. – ISSN 1810-228Х
1462319
  Цыпин Г. Феноменология творчества // Развитие личности / Московский педагогический гос. университет. – Москва, 2012. – № 2. – С. 166-192. – ISSN 2071-9788
1462320
  Черная А. Феноменология традиций игровой культуры: опыт историко-генетического исследования // Развитие личности / Московский педагогический гос. университет. – Москва, 2011. – № 2. – С. 82-105. – ISSN 2071-9788
1462321
  Черная А. Феноменология традиций игровой культуры:опыт историко-генетического исследования // Развитие личности / Московский педагогический гос. университет. – Москва, 2011. – № 3. – С. 132-154. – ISSN 2071-9788
1462322
  Порало І.В. Феноменологізація категорії інформація у системі інформаційних відносин // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2012. – № 4 (46). – С. 119-126
1462323
  Шевчук Д. Феноменологічна естетика Г. Шпета // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : [збірник наукових праць] / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2011. – С. 17-26. – (Серія "Культурологія" ; вип. 8). – ISBN 978-966-2254-07-2


  "Доліджено концепцію феноменологічної естетики відомого філософа Густава Шпета. Звертається увага на розуміння естетичних аспектів слова, представлене в працях Г. Шпета. Досліджуються театрологічні ідеї мислителя, а також принципи наук про мистецтво, ...
1462324
  Іванчук А. Феноменологічна концепція "тіла" у творчості М. Мерло-Понті // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2015. – С. 139-146. – (Серія "Філософія" ; вип. 35)
1462325
  Чуйко В. Феноменологічна концепція когнітивної діяльності як наслідку усвідомлення незнання // Sententiae : наукові праці Спілки дослідників модерної філософії (Паскалівського товариства) / Вінницький нац.техн.ун.; Український філософський фонд. – Вінниця, 2007. – Спецвипуск № 1 : Випадковість в сучасному світі: діалог науки, релігій, культур. – С.221-231
1462326
  Попова Н.М. Феноменологічна концепція у синхронно-діахронічному підході до аналізу національної концептосфери Іспанії // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; відп. ред.: Корбозерова Н.М. – Київ, 2017. – № 31. – С. 101-111. – ISSN 2413-5593
1462327
  Карнаухова Н.Л. Феноменологічна модель релігії Нініана Смарта : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Карнаухова Надія Леонідівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 196 арк. – Бібліогр.: арк. 175-196
1462328
  Карнаухова Н.Л. Феноменологічна модель релігії Нініана Смарта : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Карнаухова Надія Леонідівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1462329
  Фостяк Т.А. Феноменологічна настанова Макса Шелера // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Редкол.: М.Л. Ткачук, І.А. Бондаревська, В.І. Менжулін [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 65 : Історико-філософські студії. – C. 47-55. – ISSN 1996-9872
1462330
  Куцепал С.В. Феноменологічна онтологія Ж.-П. Сартра: діалектика буття та ніщо // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 28-32. – (Філософія. Політологія ; Вип. 68/69). – ISSN 1728-3817


  У статті йдеться про головні ідеї онтології Ж.-П.Сартра. Характеризується Буття, розглядається природа й значення Небуття. Розглядаються подібності й відмінності між Сартром та Гегелем, Сартром і Хайдегером. The essay is about the main expressions of ...
1462331
  Сичок С.В. Феноменологічна онтологія структури міфу та антиміфу у творчості Шевченка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2007. – Вип. 19, ч. 2. – С.160-166
1462332
  Плющева М.О. Феноменологічна онтологія тілесності : Дис. ... канд. філософських наук. Спец. 09.00.01 - онтологія, гносеолоія, феноменологія / Плющева М.О.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 185л. – Бібліогр.: л.175-185
1462333
  Плющева М.О. Феноменологічна онтологія тілесності : Автореф. дис. ... канд. філософських наук: спец. 09.00.01 / Плющева М.О.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 16с. – Бібл.: 5 назв
1462334
  Дондюк А.М. Феноменологічна редукція - когнітивна провокація чи руйнація нормативу в творчості Жоржа Перека // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 8. – С. 33-36. – ISSN 2312-4342
1462335
   Феноменологічна редукція // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 940-941. – ISBN 966-316-069-1
1462336
  Колесник О. Феноменологічна редукція як принцип побудови тексту "Короля Ліра" В. Шекспіра // Феноменологія і мистецтво : щорічник 2002-2003 / Укр. феноменол. т-во при Укр. філос. фонді ; [редкол.: А.Т. Ішмуратов та ін.]. – Київ : ППС-2002, 2005. – С. 93-102. – ISBN 966-96471-2-6
1462337
  Волковинська В.О. Феноменологічна соціологія у пошуку "події" // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукое видання / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – № 16/17. – С. 183-188. – ISBN 966-7943-03-8


  Феноменологія у застосуванні до соціально-філософського поля досліджень отримує значний потенціал через поняття "подія". Подія є тим смислом, що конституює життєву історію, бачення власного життя. Поняття "подія" дозволяє вийти за межі ...
1462338
  Дондюк А.М. Феноменологічна структура свідомості і аномальне: когнітивні можливості досвіду // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 3. – С. 20-22
1462339
  Якуц Р.Р. Феноменологічна та семіотична інтерпретації настанов комунікації : Дис. ...канд. філос. наук: Спец. 09.00.01 - онтологія, гносеологія, феноменологія / Ростислав Романович Якуц; Львівський нац.ун-т ім.І.Франка. – Львів, 2006. – 201л. – Бібліогр.: л.187-201
1462340
  Якуц Р.Р. Феноменологічна та семіотична інтерпретації настанов комунікації : Автореф. дис. ...канд. філос. наук: Спец. 09.00.01 / Ростислав Романович Якуц; КНУТШ. – Київ, 2006. – 19с. – Бібліогр.: 5 назв
1462341
  Причепій Є.М. Феноменологічна теорія свідомості / Є.М. Причепій. – Київ, 1971. – 104с.
1462342
  Терлецький В.М. Феноменологічна традиція інтерпретації трактату про час Арістотеля (Phys. 10-14) // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 1. – С. 38-40
1462343
  Коцюба М. Феноменологічна філософія: від "досвіду Іншого" до "досвіду етичного" // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: О. Білий, Отфрид Гьофе, А. Єрмоленко [ та ін.]. – Київ, 2017. – № 5 : Європа - незавершений проект?. – С. 90-98. – ISSN 0235-7941
1462344
  Аветисян А. Феноменологічне дослідження візуального досвіду: погляд художника (за творами Мориса Мерло-Понті) // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: О. Білий, А. Гусейнов, О. Гьофе [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 : Держава і громадянські протести. – С. 94-105. – ISSN 2522-9338
1462345
  Голуб І.О. Феноменологічне обгрунтування пізнання психічного : Автореф. дис. ... канд. філософських наук: 09.00.01 / Голуб І.О.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 16с. – Бібліогр.: 7 назв
1462346
  Голуб І.О. Феноменологічне обгрунтування пізнання психічного : Дис. ... канд. філософ. наук. Спец. 09.00.01 - онтологія, гносеологія, феноменологія / КНУТШ; Голуб І.О. – Київ, 2007. – 185л. – Бібліогр.: л.175-185
1462347
  Кебуладзе В.І. Феноменологічне поняття досвіду між повсякденністю і філософією // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 13-17. – (Філософія. Політологія ; Вип. 104). – ISSN 1728-3817


  У статті описується формування поняття досвіду в трансцендентальній феноменології на тлі вжитку цього поняття у філософській традиції та щоденного розуміння досвіду. В статье описывается формирование понятия опыта в рансцендентальной феноменологии на ...
1462348
  Кебуладзе В.І. Феноменологічне поняття інтелектуальної інтуїції та його обгрунтування у філософії Густава Шпета // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : КМ Академія, 2002. – Т. 20 : Філософія та релігієзнавство
1462349
  Шиян А. Феноменологічне розуміння істини та "критика чистого розуму" // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2008. – № 6. – С.165-171. – ISSN 0235-7941
1462350
  Волковинська В.О. Феноменологічне тлумачення соціально-психологічниї досліджень конформної поведінки та поняття "ситуація" // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2011. – № 3 (41). – С. 106-114
1462351
  М"яловська А.В. Феноменологічний аналіз змісту та форм культу в християнській традиції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 40-44. – (Філософія. Політологія ; Вип. 108). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена феноменологічному аналізу змісту і форм культу в християнській традиції. З"ясовано значення понять культ, обряд, ритуал та окреслено їх співвідношення. А також, віднайдені спільні риси між християнським культом і іншими релігійними ...
1462352
  Прудченко Інна Феноменологічний аналіз історико-педагогічного знання // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2010. – № 3 (38). – С. 26-32. – ISSN 2078-1016


  Розвиток історико-педагогічного знання і науки.
1462353
  Герчанівська П.Е. Феноменологічний аналіз у культурології // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової ; голов. ред. Герчанівська П.Е. – Київ, 2017. – Вип. 1 (8). – C. 3-11. – ISSN 2312-4679
1462354
  Якуша П.О. Феноменологічний виклад трансцендентальної естетики // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Голов. ред.: Є.А. Харьковщенко ; Редкол.: В.Д. Бондаренко, І.В. Кондратьєва, Т.П. Кононенко [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2 (6). – С. 101-104


  Запропонована стаття має на меті окреслити границі трансцендентальної естетики в межах феноменологічного підходу у філософії. Використання Гусерлем Кантової термінології свідчить про смислову тяглість трансцендентальної тематики. З"ясовується, що ...
1462355
  Воронова М. Феноменологічний зміст публіцистичного портрета // Образ : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 11-18


  У статті досліджено феноменологічну сутність жанру публіцистичного портрета. Розглянуто філософський аспект жанру в контексті проблеми збереження історичної та соціальної пам"яті, творчого безсмертя та самопізнання. Визначено етико#філософську місію ...
1462356
  Решетник М.Д. Феноменологічний метод Макса Шелера // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 100-103. – (Філософія. Політологія ; Вип. 105). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються специфічні ознаки феноменологічного методу Макса Шелера. Рассматриваются специфические черты феноменологического метода Макса Шелера. The basic ideas of Max Schelers phenomenological method are studied.
1462357
  Голуб І.О. Феноменологічний підхід до проблеми розладів пам"яті // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 2. – С. 9-10
1462358
  Окороков В. Феноменологічний шлях до лінійності мислення (чиста логіка та проблеми зв"язності) // Філософські обрії : науково-теоретичний часопис / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ, 2002. – Вип. 7. – С.57-67. – ISBN 966-7653-02-8
1462359
  Краплина В.В. Феноменологічні аспекти державного регулювання інноваційного розвитку економіки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 11 (113). – С. 47-54. – ISSN 1993-6788


  Phenomenological aspects of state regulation of the economy"s innovative development.
1462360
  Теремко В.І. Феноменологічні виміри стратегії та її роль у життєдіяльності видавництва // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 47, квітень - червень. – С. 24-33


  У статті йдеться про сутність, феноменологічну специфіку стратегії як засобу досягнення цілей у конкурентних умовах та її роль у видавничій сфері. The article concerns the essence, phenomenological specificity of the strategy as a mean of achieving of ...
1462361
  Черняков Б.І. Феноменологічні властивості зображення як категорії культури та журналістикознавства // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2005. – Т. 20. – С. 132-153


  Поняття, об’єкт і предмет соціології.Бібліографічний список.Зображення у масовій комунікації.
1462362
  Мацоча Феноменологічні засади співвідношення державної та політичної влади / Мацоча, МІ // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 40. – С. 640-648. – ISSN 1563-3349
1462363
  Солдатська Т.І. Феноменологічні інтерпретації респонзивного етосу // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 4. – С. 174-176
1462364
  Марчук О.В. Феноменологічні концепції іншого в сучасній філософії : Дис. ... канд. філософських наук. Спец. 09.00.04 - філософська антропологія, філософія культури / Марчук О.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 175л. – Бібліогр.: л.161-175
1462365
  Марчук О.В. Феноменологічні концепції іншого в сучасній філософії : автореф. дис. ...канд. філос. наук : спец.: 09.00.04 - філос. антропол., філос. культ. / Марчук О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 27 с. – Бібліогр.: 6 назв
1462366
  Гомонай Олена Василівна Феноменологічні моделі магнітних та пружних властивостей сплавів, що зазнають фазових перетворень : Автореф. дис. ... доктора фізико-математ. наук: 01.04.07 / Гомонай О.В.; НАНУ. – Київ, 2003. – 36 с. – Бібліогр.: 37 назв
1462367
  Поліщук Г.Б. Феноменологічні основи юридичної техніки кодифікаційних актів // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 98-101
1462368
  Бровко М.М. Феноменологічні особливості проблеми активності мистецтва в контексті його прикладних аспектів // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 5. – С. 66-68
1462369
  Іваницький О.І. Феноменологічні рівняння стану сильновзаємодіючої матерії з критичною точкою : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Іваницький Олексій Ігорович ; Нац. акад. наук України, Ін-т теорет. фізики ім. М.М. Боголюбова. – Київ, 2013. – 16 с. – Бібліогр.: 13 назв
1462370
  Шевченко С.Л. Феноменологічні та герменевтичні коннотації екзистенціальної теології Мерольда Вестфаля // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квітня 2014 року) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 1. – С. 229-230
1462371
  Коцюба М.П. Феноменологічно-антроплогічне прояснення досвіду етичного : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.04 / Коцюба Максим Петрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 17 с. – Бібліогр.: 11 назв
1462372
  Коцюба М.П. Феноменологічно-антроплогічне прояснення досвіду етичного : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.04 / Коцюба Максим Петрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 200 арк. – Додатки: арк. 199-200. – Бібліогр.: арк. 184-198
1462373
  Березіна В.В. Феноменологічно-герменевтична концептуалізація світу і відродження практичної філософії (Гусерль, Гайдегер, Гадамер) // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукое видання / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – № 16/17. – С. 178-183. – ISBN 966-7943-03-8


  У статті розглянуто генезу поняття життєсвіту у трансцендентальній феноменології Гусерля та викликане ним нове розуміння практики. Показано імпліцитну герменевтичну складову феноменології Гусерля, яка набула подальшого розвитку у герменевтичних ...
1462374
  Теремко В.І. Феноменологічно-функціональна специфіка контенту книжкового видання // Наукові записки Української академії друкарства : науково-технічний збірник / Українська академія друкарства. – Львів, 2012. – Вип. 1 (38). – С. 17-27. – ISSN 1998-6912
1462375
   Феноменологія // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 941-946. – ISBN 966-316-069-1
1462376
  Алещенко В. Феноменологія "гібридної війни" та її особливості у виконанні Російської Федерації: інформаційно-психологічний аспект // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 6-11. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 1 (34)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена феноменології "гібридної війни" та її особливостям у виконанні Російської Федерації. Досліджено інформаційно-психологічний складник "гібридного" протистояння та механізм його застосування, в тому числі і проти України. Наголошується, ...
1462377
  Мостова Т.Д. Феноменологія "синдрому відчуження хвороби" при алкоголізмі та наркоманії: психологічні складові // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2014. – № 6 (43). – С. 341-344
1462378
  Шульга О. Феноменологія Арона Гурвіча: джерела, зв"язки, контекст // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2011. – № 1, січень - березень. – С. 38-51. – ISSN 1563-3713
1462379
   Феноменологія буття людини: сучасна західноєвропейська філософська рефлексія. – Київ : Український центр духовної культури, 1999. – 278с. – ISBN 966-7276-57-0
1462380
  Онищенко В.Ф. Феноменологія глобалізації // Економічна теорія : науковий журнал / НАН України ; М-во освіти і науки України ; Держ. Установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана ; голов. ред. А.А. Гриценко. – Київ, 2014. – № 2. – C. 32-43. – ISSN 1811-3141
1462381
  Гошовський Я. Феноменологія депривації: системний теоретико-емпіричний дискурс // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2011. – № 1 (43). – С. 85-95. – ISSN 1810-2131
1462382
  Мовчан Ю.В. Феноменологія джерел права Європейського Союзу // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2011. – № 6 (9). – С. 136-141. – ISSN 2220-1394
1462383
  Перелигіна Р.В. Феноменологія домашнього насильства в Україні та Європейському Союзі / Р.В. Перелигіна, У.М. Митник // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1. – С. 181-186. – ISSN 2219-5521
1462384
  Кабуладзе І. Феноменологія допредикативного досвіду // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України ; Ін-т філософії НАН України. – Київ, 2011. – № 5 : Філософія дссвіду. – С. 24-39. – ISSN 0235-7941
1462385
  Кебуладзе В. Феноменологія досвіду / Вахтанг Кебуладзе ; [відп. ред. А. Лой ; Нац. ун-т "Києво-Могил. академія", Центр европ. гуманіт. досліджень]. – Київ : Дух і Літера, 2012. – 278, [2] с. – Бібліогр.: с. 261-278. – ISBN 978-966-378-236-2


  Монографію присвячено дослідженню внутрішньої тенденції трансцендентальної феноменології, яка полягає в її перетворенні з філософії свідомості на філософію досвіду. Феноменологію представлено як трансцендентальний емпіризм, що є антиметафізичним ...
1462386
  Кебуладзе В. Феноменологія досвіду / Вахтанг Кебуладзе ; [відп. ред. А. Лой]. – [Вид. 3-тє.]. – Київ : Дух і Літера, 2017. – 278, [2] с. – Бібліогр.: с. 261-278. – ISBN 978-966-378-236-2
1462387
  Гегель Ф Г.В. Феноменологія духу = Phanomenologie des Geistes / Георг Вільгельм Фридрих Гегель; Пер. з нім. П.Таращук; Науков. ред. перекл. Ю.Кушаков. – Київ : Основи, 2004. – 548с. – ISBN 966-500-054-3
1462388
  Перелигіна Р.В. Феноменологія жіночого тероризму // Європейська юридична освіта і наука : зб. матеріалів IX Міжнар. наук.-практ. конф., 13-14 листоп. 2015 р. : до 20-ї річниці Київ. ун-ту права НАН України / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України, Ужгород. нац. ун-т, Закарпат. облдежадмін. ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2015. – С. 124-126. – ISBN 978-617-7363-09-4
1462389
  Осіпцов А.В. Феноменологія загальнолюдських цінностей особистості в сучасній науці // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського. – Одеса, 2015. – № 6 (135). – С. 95-101. – (Педагогіка). – ISSN 2311-8466


  Здійснено дефінітивний аналіз феноменології загальнолюдських цінностей, обгрунтовано позиції вчених щодо підходу та систематизації цього феномену в сучасній науці, означено теоретичні та методологічні основи педагогічного і психологічного дослідження ...
1462390
  Веприцький Р.С. Феноменологія злочинності в регіоні : монографія / Роман Веприцький. – Харків : Золота миля, 2014. – 322, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 309-322 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-1685-51-1
1462391
   Феноменологія злочину (плебсологічний праксис) : монографія / [М.І. Скригонюк та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Київський університет. – ISBN 978-966-439-306-2
Ч. 1. – 2011. – 335, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 319-334
1462392
  Кебуладзе В. Феноменологія і герменевтика у структурі філософської і гуманітарної освіти // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 2013. – № 5 : Філософський факультет. – С. 51-59. – ISSN 0235-7941
1462393
  Кебуладзе В. Феноменологія і герменевтика як методологічні стратегії в сучасній українській філософії та гуманітаристиці // Філософія освіти : науковий часопис / Ін-т вищ. освіти Нац. акад. пед. науки України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ред. рада: М. Бойченко, О. Гомілко, В. Зінченко [та ін.]. – Київ, 2013. – № 1 (12). – C. 128-139
1462394
   Феноменологія і мистецтво : щорічник 2002-2003. – Київ : ППС-2002, 2005. – 168, [2] с. : табл. – Назва на обкл. парал. укр., рос., нім., англ. - Ст. укр., рос. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 966-96471-2-6
1462395
  Вахтель А.І. Феноменологія і натуралізм: від феноменологічної критики натуралізму до натуралізації феноменології : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.01 / Вахтель Андрій Ігорович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 204 арк. – Додатки: арк. 203-204. – Бібліогр.: арк. 191-202
1462396
  Вахтель А.І. Феноменологія і натуралізм: від феноменологічної критики натуралізму до натуралізації феноменології : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.01 / Вахтель Андрій Ігорович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 18 с. – Бібліогр.: 12 назв
1462397
  Дмитренко К. Феноменологія і соціальні науки: можливі конвергенції // Філософії та науки : тези шостої студент.-аспірант. міждисциплінар. конф. "Філософія. Нове покоління", 10-11 берез. 2011 р. / Філософії та науки, студент.-аспірант. міждисциплінар. конф. – Київ : НаУКМА, 2011. – С. 18-21
1462398
  Позднякова-Кирбят"єва Феноменологія і соціологія колективної пам"яті Поля Рікера: інтерпретація з українським контекстом // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичн. досліджень [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2013. – № 6 (98), червень. – С. 104-108. – ISSN 2077-1800
1462399
  Гаврилів Т. Феноменологія ідентичності ліричного "Я" в сучасній австрійській поезії.
1462400
  Чуйко В.Л. Феноменологія й реконструктивна рефлексія // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 190-195. – (Філософія. Політологія ; вип. 42/45)


  Обґрунтовано вирізнення феноменологічної рефлексії та реконструктивної рефлексії на підставі протиставляння свідомості й самосвідомості.
1462401
  Решетник М.Д. Феноменологія К. Ясперса // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 76. – (Філософія. Політологія ; Вип. 30)
1462402
  Таран М.А. Феноменологія китайської історії та імперативи розвитку освітнього процесу // Україна - Китай / Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського Нац. акад. наук України ; голов. ред. В. Кіктенко ; редкол.: О. Богомолов, А. Гончарук, П. Ленський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (7), спец. вип. : 25 років встановлення дипломатичних відносин між Україною та Китайською Народною Республікою. – С. 118-119
1462403
  Виговський Д.Л. Феноменологія кримінальної субкультури / Д.Л. Виговський, А.В. Виговська // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 193-199.
1462404
  Легасова Л. Феноменологія Криму в історичній ретроспективі / Л. Легасова, О. Лисенко // Полиновий травень 44-го : дослідження, документи, свідчення / Нац. музей історії України у Другій світ. війні, Мемор. комплекс, Ін-т історії України НАН України ; [авт.-упоряд.: Л.В. Легасова та ін. ; редкол.: В.А. Смолій та ін. ; пер.: О.О. Гаращенко та ін.]. – Київ : Аеростат, 2017. – С. 14-30. – ISBN 978-617-7158-09-6
1462405
  Широков В.А. Феноменологія лексикографічних систем : Монографія / В.А. Широков; Нац. акад. наук України; Українськ. мовно-інформаційн. фонд. – Київ : Наукова думка, 2004. – 328 с. – (Наукова книга). – ISBN 966-00-0088-Х


  В монографии рассматриваются постановки и методы решения обратных задач теплопроводности, вопросы корректности их постановки и пути регуляризации решения некорректных задач
1462406
  Шигімагіна Л. Феноменологія любові в контексті християнства // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промисловості НАН України ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 7 (114). – С. 159-162. – ISSN 1728-9343
1462407
  Бовсунівська Т.В. Феноменологія любові у лейкістів // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 11. – С. 65-70. – ISBN 966-8188-10-1
1462408
  Дегтяренко Т.В. Феноменологія материнства в контексті психологічних поглядів Тараса Шевченка / Т.В. Дегтяренко, Лєсньова, І..М // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Спец. вип. : Тарас Шевченко і сучасна національна освіта: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 5-6 березня 2014 року. – С. 127-131. – ISSN 1810-2131
1462409
  Мельничук О.С. Феноменологія міста та формування його правового образу // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 27-31
1462410
  Алькін А.О. Феноменологія множинного народження заряджених частинок у високоенергетичній взаємодії протонів : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Алькін Антон Олегович ; НАН України, Ін-т теорет. фізики ім. М.М. Боголюбова. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв
1462411
  Коновалова І.Ю. Феноменологія музичної обробки (на матеріалі хорових творів українських композиторів 19 - 20 ст.) : Автореф. дис. ... канд. мистецтвазнав.: 17.00.01 / Коновалова І.Ю.; Харківська держ. акад. культури. – Харків, 2007. – 19с. – Бібліогр.: 12 назв
1462412
  Пономарьов В. Феноменологія нації // Критика. – Київ, 2008. – Жовтень - Листопад, (число 10/11). – С. 23


  Праці Мірослав Гроха — чеського історика і політичного теоретика, професора Карлового університету в Празі.
1462413
  Резнікова Н. Феноменологія неозалежності в умовах економічної глобалізації // Міжнародна економічна політика : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; голов. ред. Д. Лук"яненко. – Київ, 2016. – № 1 (24). – C. 52-73. – ISSN 1811-9824
1462414
  Шульга В. Феноменологія обдарованості у суб"єктно-вчинковому вимірі // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – № 3 (57). – С. 109-118. – ISSN 1810-2131


  У дослідженні проаналізована феноменологія обдарованості у форматі суб"єктно-вчинкових пояснень сутності явищ людської психіки, розглянуті зміст та обсяг введеного В.А. Роменцем поняття "універсальна обдарованість" як таке, що дозволяє конкретизувати, ...
1462415
  Славова Л.Л. Феноменологія політика: екстралінгвістичне висвітлення // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 39. – С. 295-299


  У статті визначається співвідношення понять імідж та образ громадського діяча. Подано аналіз мовленнєвих засобів формування іміджу. В статье рассматривается соотношение понятий имидж и образ общественного деятеля. Представлено анализ речевых средств ...
1462416
  Шевчук Д.В. Феноменологія політичного світу і сучасна політична філософія // Актуальні проблеми духовності : збірка наукових праць / Мін. осв. і науки України; Криворізький держ. пед. ун-т. – Кривий Ріг, 2010. – Вип. 11. – С. 327-335. – ISSN 2076-7382
1462417
  Опольська Н.М. Феноменологія права на творчість // Дванадцяті юридичні читання "Держава в суспільно-політичних процесах: виклики і загрози" : матеріали міжнар. наук. конф., 1-2 черв. 2017 р., м. Київ, Україна / "Держава в суспільно-політичних процесах: виклики і загрози", юрид. читання. – Київ : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2017. – С. 110-113
1462418
  Приходченко К.І. Феноменологія проективної методики як інтерактивної технології // Педагогіка і психологія : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний вісник / Національна акад. пед. наук України. – Київ, 2012. – № 3 (76). – С. 49-53. – ISSN 2304-0629
1462419
  Лігоцький А. Феноменологія проектування новітніх освітніх систем у глобальному освітньому середовищі // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Приходько Ю.І., Артемов В.Ю. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (39). – С. 173-184. – ISSN 2617-1775
1462420
  Бойчук Н.В. Феноменологія релігії М. Шелера і католицизм // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 7. – С. 8-10
1462421
  Мірошниченко А.К. Феноменологія релігії як дисципліна релігієзнавства : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Мірошниченко Анна Казимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 200 л. – Бібліогр.: л. 184-200
1462422
  Мірошниченко А.К. Феноменологія релігії як дисципліна релігієзнавства : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Мірошниченко Анна Казимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 17 с. – Бібліогр. : 7 назв
1462423
  Смолінська О.Є. Феноменологія родознавства у культурно-освітньому просторі університету / О.Є. Смолінська, Т.З. Купчак, Х.А. Дзюбинська // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2018. – № 4. – C. 96-102. – ISSN 2226-3209
1462424
  Канова Г.О. Феноменологія романтичного еросу (на матеріалі творчості і лейкістів та харківської школи романтиків) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : спец. 10.01.05 - / Канова Г.О. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 19 с. – Бібліогр.: 5 назв
1462425
  Канова Г.О. Феноменологія романтичного еросу (на матеріалі творчості лейкістів та харківської школи романтиків) : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.01.05 - порівняльне літературознавство / Канова Г.О.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 194л. – Бібліогр.: л. 171 - 194
1462426
  Масаєв М.В. Феноменологія сенсу історії в контексті проблем "філософії космосу" М.А. Бердяєва і духовно-моральних задач розвитку християнської цивілізації (до 140-річчя із дня народження великого вітчизняного філософа) // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук ; голв. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2014. – Вип. 84 (№ 5). – С. 371-374. – ISSN 2076-1554
1462427
  Добко Т.Д. Феноменологія смирення // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 20. – С. 52-62


  Запропоновано феноменологічне дослідження природи і цінності смирення. На тлі його порівняння з гординею як його протилежністю, виокремлення різних видів гордині, представлено оригінальний етос смирення, який увиразнює його дух служіння і сприйняття ...
1462428
  Максименко Ю. Феноменологія сміху: контури інтерактивної сміхотерапії / Ю. Максименко, О. Ткачук // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2015. – № 1 (59). – С. 110-113. – ISSN 1810-2131
1462429
  Мерло-Понті Моріс Феноменологія сприйняття = Phenomenologie de la perception / Мерло-Понті Моріс; Пер.з фр.О.Йосипенко та ін.;Наук. ред. пер. В.Лях. – Київ : Український центр духовної культури, 2001. – 552с. – Шифр дубл. – ISBN 966-628-004-3
1462430
  Туляков О.О. Феноменологія становлення харизматичного лідера: солоквіум // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 1 (105), січень. – С. 96-100. – ISSN 2077-1800
1462431
  Вереша Р.В. Феноменологія суб"єктивної сторони складу злочину // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Академія адвокатури України. – Київ, 2018. – Т. 15, № 1/2 (40/41). – С. 40-49. – ISSN 2310-9769
1462432
  Батанов О.В. Феноменологія сучасного європейського муніципалізму та місцеве самоврядування в Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 4 : До 15-річчя Київського університету права НАН України. – С. 77-81
1462433
  Данилевич Л.А. Феноменологія та психосемантика поняття "професійний психологічний вплив" // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2017. – № 1 (48). – С. 72-77
1462434
  Оганезова-Григоренко Феноменологія творчого процесу артиста мюзиклу / О.В. Оганезова-Григоренко. – Одеса : Астропринт, 2017. – 286, [2] с. – Глосарій спец. термінів: с. 254-258. – Бібліогр.: с. 259-286 та у підрядк. прим. – ISBN 978-966-927-314-7
1462435
  Приймак С.І. Феноменологія тілесності в дискурсі силових видів спорту // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 4. – С. 75-77
1462436
  Авер"янова Н. Феноменологія українського мистецького духу : До 123-летия від дня народження Олекси Новаківського // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2006. – [на 2007 рік]. – С. 194-197. – ISBN 966-7060-92-6
1462437
  Банковська Н. Феноменологія української літератури // Визвольний шлях : Суспільно-політичний науковий і літературний місячник / Укр.Інформ. Служба. Нац. ун. "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2006. – Кн. 9. – С. 44-52. – ISSN 0042-9422
1462438
  Банковська Н. Феноменологія української літератури // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2006. – Вип. 9 : Національні моделі порівняльного літературознавства. – С.11-17.
1462439
  Чернов М.Л. Феноменологія урбаністичного духу (за працею О. Шпенглера "Занепад Європи", II т.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 80. – (Філософія. Політологія ; вип. 32)
1462440
  Шебанова В.І. Феноменологія харчової поведінки у континуумі "норма–патологія" : монографія / Шебанова Віталія Ігорівна. – Херсон : Вишемирський В.С., 2016. – 610, [2] с. : табл., іл. – Бібліогр.: с. 549-586 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7273-39-3
1462441
  Даренський В. Феноменологія християнського етосу (про книгу В.А. Малахова "Уязвимость любви") // Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: П. Аснер, В. Брюховецький, П. Валлієр [та ін.]. – Київ, 2006. – № 15/16. – С. 498-515
1462442
  Шарипін А.В. Феноменологія часу в українській культурі XIV-XV ст. // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2013. – № 3 (49). – С. 120-128
1462443
  Якуша П.О. Феноменологія як зустрічний погляд на онтологію // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 112 (№ 9). – С. 233-236. – ISSN 2076-1554
1462444
  Забор В.С. Феноменологія як метод психопатології та психотерапії / В.С. Забор, О.О. Фільц // Архів психіатрії : науково-практичний журнал / Український н.-д. ін-т соціальної і судової психіатрії та наркології М-ва охорони здоров"я України ; голов. ред. І.Я. Пінчук ; редкол.: Л.О. Булахова, О.О. Древіцька, А.В. Каніщев [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 24, № 1 (92). – С. 26-31. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2410-7484
1462445
  Музика М.П. Феноменологія як пошук нових ірраціоналістичних тенденцій в осмисленні права // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2018. – Вип. 1 (65). – C. 136-149. – ISSN 2078-9165
1462446
  Гняздовський А. Феноменологія як трансцендентальна теорія політичного // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2009. – № 1 : Феноменологія сьогодні. – С.66-79. – ISSN 0235-7941
1462447
  Кебуладзе В.І. Феноменологія як трансцендентальний емпіризм // Актуальні проблеми духовності : збірка наукових праць / Мін. осв. і науки молоді та спорту України; Криворізький держ. пед. ун-т. – Кривий Ріг, 2011. – Вип. 12. – С. 81-89. – ISSN 2076-7382
1462448
  Мельников О.Г. Феноменологія, форми, види та особливості девіантної поведінки військовослужбовців / О.Г. Мельников, Я.І. Мельник // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2014. – № 6 (43). – С. 328-333
1462449
  Балута Г.А. Феноменологія: системні аспекти та епістемологічні перспективи // Актуальні проблеми духовності : збірка наукових праць / Мін. осв. і науки молоді та спорту України; Криворізький держ. пед. ун-т. – Кривий Ріг, 2011. – Вип. 12. – С . 90-99. – ISSN 2076-7382
1462450
  Стовба О. Феноменолого-комунікативний підхід А.В. Полякова: право "по той бік" класичного праворозуміння // Філософія права і загальна теорія права : науковий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2014. – № 1/2. – C. 513-519. – ISSN 2227-7153
1462451
  Моисеева А.Ю. Феноментальный и эпистемологический аспекты убеждения // Философия науки : научное издание по философии, методологии и логике естественных наук / Рос. акад. наук, Сибир. отд-ние, Ин-т философии и права. – Новосибирск, 2015. – № 2 (65). – С. 89-98. – ISSN 1560-7488
1462452
  Кадиров Шакиржан Феноментовыделительная деятельность сложных желез и возможность рекреторного происхождения ряда ферментов слюны : Автореф... наук: 03.00.13 / Кадиров Шакиржан; Кубанский гос. ун-т. – Краснодар, 1977. – 19л.
1462453
  Мичелл Д. Феномены книги чудес / Д. Мичелл, Р. Рикард. – М., 1988. – 294с.
1462454
  Мичелл Д. Феномены книги чудес. / Д. Мичелл, Р. Рикард. – 2-е изд. – М., 1990. – 287с.
1462455
  Зайкин И М. Феномены малокомплектных школ / И М. Зайкин, . – Горький, 1990. – 141с.
1462456
  Москатова А.К. Феномены многомерности сознания и жизнедеятельности человека в новой реальности // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2011. – № 2 (52). – С. 105-111. – ISSN 1684-2618
1462457
  Тимчишин Г. Феноритмогрупи рододендронів в умовах Львова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 48-50. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 22/24). – ISSN 1728-3817


  За результатами фенологічних спостережень 57 таксонів рослин роду Rhododendron L. в умовах ботанічного саду ЛНУ ім. Івана Франка встановлено тривалість вегетаційного періоду та 4 фенологічні групи досліджуваних таксонів. The endurance of vegetal ...
1462458
  Василенко О.В. Фенотипи хронічної серцевої недостатності зі збереженою фракцією викиду лівого шлуночка. Клінічне та діагностичне значення : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.11 / Василенко Ольга Володимирівна ; Нац. акад. мед. наук України, ДУ "Нац. наук. центр", "Ін-т кардіології ім. акад. М.Д. Стражеска". – Київ, 2019. – 19 с. – Бібліогр.: 11 назв
1462459
  Нисман Б.Х. Фенотипическая изменчивость культивируемых клеток нейробластомы мыши с генетически обусловленной теплоустойчивостьюж : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.17 / Нисман Б. Х.; Ин-т цитологии АН СССР. – Л., 1987. – 22л.
1462460
  Заварзин Г.А. Фенотипическая систематика бактерий: пространство логических возможностей / Г.А. Заварзин. – Москва : Наука, 1974. – 142 с. : табл., ил. – Библиогр.: с. 137-141
1462461
  Тарунина Марина Владимировна Фенотипические и генотипические особенности вариантов мышиных эмбриональных фибробластов линии С3Н1ОТ1/2 с пониженной зависимостью размножения от сыворотки крови : Автореф... канд. биолог.наук: 03.00.17 / Тарунина Марина Владимировна; Ин-т цитологии. – Л., 1986. – 22л.
1462462
  Ермилов Александр Николаевич Фенотипический полиморфизм у трансгенных мышей, содержащих вирусный онкоген МУС и ген поверхностного антигена вируса гепатита в человеке : Автореф... биол.наук: 03.00.17 / Ермилов Александр Николаевич; Ин-т цитологии АН СССР. – Л., 1988. – 23л.
1462463
   Фенотипові та функціональні властивості генерованих дендритних клітин людини після обробки цитотоксичними лектинами B. subtilis B-7025 / Н. Храновська, О. Скачкова, О. Горбач, Г. Потебня, Р. Сидор // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 76-79. – (Біологія ; вип. 1 (69)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто фенотипові та функціональні властивості генерованих дендритних клітин людини після обробки цитотоксичними лектинами B. subtilis B-7025. Рассмотрены фенотипические и функциональные свойства генерируемых дендритных клеток человека после ...
1462464
   Фенотипування за біохімічними маркерами фізіологічної відповіді для скринінгу сортів озимої пшениці / М. Мусієнко, Н. Таран, В. Стороженко, Л. Бацманова, Н. Грудіна, Н. Свєтлова, О. Серга // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 42-47. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 2 (23)). – ISSN 1728-3817


  Проведено польовий скринінг та фенотипування за біохімічними параметрами сортів озимої пшениці степового екотипу за екзогенної обробки рослин пероксидом водню. Кількість ТБК-активних продуктів, фотосинтетичних пігментів і сульфохіновозилдіацилгліцеролу ...
1462465
  Сайковська О. Фентезі у сучасній болгарській літературі // Слов"янська фантастика : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Освіта України, 2016. – Т. 3 / [редкол.: Д. Айдачич та ін.]. – С. 156-164. – ISBN 978-617-7480-12-8


  Автор вказує на фольклористичні розвідки О. Брюкнера, О. Гейштора, Г. Ловм’янського, О. Шієвського про міфологічне потойбіччя «навію». У статті проаналізовано зображення навії у творах «Слово і меч» Вітольда Яблонського (альтернативна історія Польщі XI ...
1462466
  Логвіненко Н. Фентезі як вид фантастичної прози
1462467
  Задорожна О. Фентезі як інтермедіальний жанр // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ : Київський університет, 2015. – Вип. 44, ч. 1


  У статті розглянуто особливості жанру фентезі. З"ясовано, що фентезі має аглютинований характер утворення та ілюструє явище вторинного синкретизму на жанровому рівні (поєднання жанрів в межах літератури фентезі) та на загальномистецькому рівні ...
1462468
  Манахов О. Фентезі як інтертекстуальний жанр епохи постмодернизму // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; редкол.: М.К. Наєнко, А.О. Ткаченко, Н.І. Бернадська [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 18 : Постмодерні жанри: фікція чи полілог із традіцією?. – С. 36-43. – ISBN 978-966-171-901-8


  У статті охарактеризовано фентезі як інтертекстуальний жанр, зроблено акцент на його постмодерністських рисах, указано літературні джерела, що слугували основою для створення такого текстового полотна. Йдеться про міфи давньої Греції, епічні тексти ...
1462469
  Канчура Є. Фентезі: оновлення погляду на світ і шлях до себе // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово" ; голов. ред. К. Рибалко. – Київ, 2017. – № 6 (723), червень. – С. 47-52. – ISSN 0130-5263
1462470
  Манахов О.І. Фентезійний світ Джона Толкіна в рецепції Ніка Перумова: з історії створення // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 19, т. 3 (183). – С. 53-60
1462471
  Горбов Е.К. Феня / Е.К. Горбов. – М, 1958. – 259с.
1462472
  Доватур А.И. Феогнид и его время / А.И. Доватур. – Л, 1989. – 207с.
1462473
  Рудь М.О. Феод / М. Рудь // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 386. – ISBN 966-642-073-2
1462474
  Арутюнян А.Ж. Феодализация древнеармянского государства в аспекте границ полномочий царей династии Аршакидов и феодал-нахараров // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2008. – С. 134-138. – (История ; Вып. 1). – ISSN 1812-9323
1462475
   Феодализм : статьи профессоров : И.М. Гревса, Н.К., Д. Петрушевского, В. П-аго Ан. Ясинского, В. Новодворского, П. Милюкова, М. Любавского и Н. Кареева / издание Студ. Издательского Комитета при Историко-Филолог. фак-те С.-Пт. Ун-та. – С.-Петербург : Тип. В. Безобразова и К, 1910. – 184 с. – Перепечатано по особому разрешению из 70-го полутома "Энциклопедического Словаря" Брокгауза и Ефрона
1462476
   Феодализм в балтийском регионе. – Рига, 1983. – 156с.
1462477
   Феодализм в Балтийском регионе. – Рига, 1985. – 147с.
1462478
  Павлов-Сильванский Н.П. Феодализм в Древней Руси : с пред. М.Н. Покровского / Н. Павлов-Сильванский. – 2-е изд. – Петроград : Изд. Прибой, 1924. – 160 с. – Экз. без тит. л.
1462479
  Вайнштейн О.Л. Феодализм в Западной Европе / О.Л. Вайнштейн. – Москва
1. – 1932. – 164с.
1462480
  Гуковский А.И. Феодализм в Западной Европе / А.И. Гуковский. – Москва : Журнально-газетное объдинение
Ч. 2. – 1932. – 88 с.
1462481
  Ашрафян К.З. Феодализм в Индии: особенности и этапы развития / К.З. Ашрафян. – Москва, 1977. – 238с.
1462482
   Феодализм в России. – М, 1985. – 228с.
1462483
   Феодализм в России. – М, 1987. – 325с.
1462484
  Павлов-Сильванский Феодализм в России / Павлов-Сильванский. – Москва : Наука, 1988. – 690с. – (Памятники исторической мысли). – ISBN 5-02-008914-1
1462485
  Котельникова Л.А. Феодализм и город в Италии в VIII-XV веках = Mondo feudale e citta in Italia nei secoli VIII-XV : по материалам центральных и северных областей / Л. А. Котельникова ; отв. ред. чл.-кор. АН СССР В. И. Рутенбург ; [Акад. наук СССР, Ин-т всеобщ. истории]. – Москва, 1987. – 252, [4] с. : табл. – Указ. имен и геогр. назв.: с. 246-253. - Авт. также на англ. яз.: L. A. Kotel"nikova. – Библиогр.: с. 237-245
1462486
  Поршнев Б.Ф. Феодализм и народные массы / Б.Ф. Поршнев. – М., 1964. – 520с.
1462487
  Петрушевский Д.М. Феодализм и современная историческая наука. – [Б.м. : Б.и, 1923. – с. 110-119. – Авт. указ. в конце текста. - Отд. оттиск из: ?


  На тит. л. надпись: Дорогому другу Николаю Прокофьевичу Василенку от любящего его автора. 30.III.25. Москва
1462488
  Якубовский А.Ю. Феодализм на востоке / А.Ю. Якубовский. – Л, 1932. – 50с.
1462489
  Сэмюэлс Рут Феодализм. Крестовые походы. Гетто // Україна - Ізраїль. Вісник / Тов-во "Україна - Ізраїль". – Київ, 2009. – № 3/4. – С. 43-53
1462490
   Феодалізм. – К, 1986. – 202с.
1462491
  Войтович Л. Феодалізм в українських землях : проблеми існування та періодизації // Наукові зошити історичного факультету Львівського національного університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім.Івана Франка. – Львів, 2008. – Вип. 9. – С. 30-40
1462492
   Феодалізм на Україні. – К, 1990. – 192с.
1462493
  Скіра Ю. Феодальна анархія та зміцнення королівської влади у англійському та Французькому королівствах у першій половині XII ст. // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян]. – Київ : Логос, 2014. – Т. 2. – С. 358-363. – ISBN 978-966-171-793-9
1462494
  Лучицкий И.В. Феодальная аристократия и кальвинисты во Франции : (Диссертация на степень магистра всеобщей истории) / И. В. Лучицкий. – Киев : В университ. тип. – ([История феодальной реакции во Франции в 16 и 17 веках] ; [Ч.1])
Ч. 1. – 1871. – IV, 562, 70 с. – Библиограф. в прим.


  Монография посвящена одному из самых драматичных эпизодов в истории Франции - религиозным войнам, которые раздирали страну при последних Валуа с 1562 по 1598 г.
1462495
  Мордвинцев В.М. Феодальная вотчина на Левобережной Украине в XVIII в. / В.М. Мордвинцев. – Киев, 1990. – 70 с.
1462496
  Бессмертный Ю.Л. Феодальная деревня и рынок в Западной Европе / Ю.Л. Бессмертный. – М., 1969. – 372с.
1462497
   Феодальная деревня Московского государства Х1У-ХУ1 вв.. – М-Л., 1935. – 124с.
1462498
  Ванин Ю.В. Феодальная Корея / Ю.В. Ванин. – Москва, 1962. – 199с.
1462499
  Пти-Дютайи Феодальная монархия во Франции и в Англии Х-ХШ вв. / Пти-Дютайи. – М., 1938. – 420с.
1462500
   Феодальная Россия во всемирно-историческом процессе. – М, 1972. – 440с.
1462501
   Феодальная Таврика. – Киев, 1974. – 216с.
1462502
  Георгиев Ю. Феодальная Япония глазами русского писателя // Япония сегодня. – Москва, 2007. – № 4. – С. 14-15.


  Із історії японської культури
1462503
  Мордвінцев В.М. Феодальне землеволодіння монастирів (друга пол. XVII -XVIII ст. // Історія церкви та релігійної думки в Україні : у 3 кн. / О.П. Крижанівський, С.М. Плохій. – Київ : Либідь, 1994. – Кн. 3 : Кінець XVI - середина ХІХ століття. – С. 145-151. – ISBN 5-325-00575-8, 5-325-00153-1
1462504
  Кірєєва І.В. Феодальне право в системі світських правових систем Західної Європи // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2005. – № 10. – С. 90-97
1462505
  Блок Марк Феодальне суспільство = La societe feodale / Блок Марк; Пер. з франц. В.Шовкуна. – Київ : Видавничий дім "Всесвіт", 2001. – 528с. – ISBN 966-95968-0-7
1462506
  Гусаков Володимир Володимирович Феодальний "замок" на Сході : (за матеріалами середньоазіатських археологічних досліджень) // Археологія : науковий журнал / АНУ, Ін-т археологїі. – Київ, 2008. – № 1. – С. 15-19. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0235-3490


  Статтю присвячено східним (середньоазіатським) феодальним "замкам", що разом із традиційними кварталами (махалла) старих міст та іригаційними спорудами (каналами і карізамиї є головними монументальними пам"ятками середньоазіатської давнини. Використано ...
1462507
  Островітянов К.В. Феодальний лад / К.В. Островітянов. – К., 1941. – 23с.
1462508
  Ястребов Ф.О. Феодально-кріпосницькі відносини на Україні 18 столітті : оформлення кріпосного права / Ф.О. Ястребов. – Київ : Радянська школа, 1948. – 16 с.
1462509
  Самойлов Юрий Феодально-туристическая раздробленность : актуально // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 6. – С. 48-56. – Библиогр.: Фото
1462510
  Колесницкий Н.Ф. Феодальное государство / Н.Ф. Колесницкий. – М. : Просвещение, 1967. – 271 с.
1462511
  Галанза П.Н. Феодальное государство и право Германии / П.Н. Галанза ; МГУ им. М.В. Ломоносова, Юрид. фак. – Москва : Московский университет, 1963. – 46 с.
1462512
  Галанза П.Н. Феодальное государство и право Франции / П.Н. Галанза ; МГУ им. М.В. Ломоносова, юрид. фак-т. – Москва : Московский университет, 1963. – 64 с.
1462513
  Панов В.С. Феодальное государство и право. / В.С. Панов. – М., 1960. – 39с.
1462514
  Штефэнеску Ш.И. Феодальное землевладение в Валахии в XIV-XVI вв : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Штефэнеску Ш.И. ; МГУ им. М.В. Ломоносова. Ист. ф-тет. – Москва, 1957. – 13 с.
1462515
  Рапов О.М. Феодальное землевладение в домонгольской Руси : Автореф... канд.ист.наук: 571 / Рапов О.М.; Моск.гос.ун-т. – Москва, 1970. – 13л.
1462516
  Веселовский С.Б. Феодальное землевладение в Северо-Восточной Руси / С.Б. Веселовский. – Москва-Ленинград
1. – 1947. – 495с.
1462517
  Боброва С.П. Феодальное землевладение в Сибири в XII в. : Автореф... канд. ист.наук: / Боброва С. П.; Ворон.ГУ, каф. всеобщ. ист. – Воронеж, 1956. – 17л.
1462518
  Цыбенко О. Феодальное землевладение епископской церкви и положение крестьян в Кремоне XI-XII вв. (Исслед. на оснвое актов кремнского картулрия) : Автореф... канд. ист.наук: / Цыбенко О.; Льв.ГУ. – Львов, 1956. – 16л.
1462519
  Соловьев М.Е. Феодальное общество. / М.Е. Соловьев. – М., 1959. – 80 с.
1462520
  Фишер И.Р. Феодальное поместье Словакии XVII в. (по данным урбариев) : Автореф... канд. ист.наук: / Фишер И.Р.; Ин-т славяноведения АН СССР. – М., 1966. – 18л.
1462521
  Сас П.М. Феодальные города Украины в конце ХУ - 60-х годах ХУІ в. / П.М. Сас. – К., 1989. – 231с.
1462522
  Шарифли М.Х. Феодальные государства Азербайджана второй половины 9-11 вв. : Автореф... Доктора ист.наук: / Шарифли М.Х.; АН АзССР.Отдел.обществ.наук. – Баку, 1965. – 94л.
1462523
  Ибрагимов Д. Феодальные государства на территории Азербайджана 15 века / Д. Ибрагимов. – Баку, 1962. – 113с.
1462524
  Ибрагимов Д.М. Феодальные государства на территории Азербайджана XV века. : Автореф... доктор ист.наук: / Ибрагимов Д.М.; Азерб. гос. ун-тет им. С.М.Кирова. – Баку, 1963. – 100л.
1462525
   Феодальные отношения в Дагестане Х1Х начало ХХ в.. – М, 1969. – 396с.
1462526
  Спекторов Л.Д. Феодальные отношения в Камбодже накануне установления протектората Франции (основные формы земельной собственности в середине XIX в.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Спекторов Л.Д.; МГУ. – М., 1978. – 25л.
1462527
  Спекторов Л.Д. Феодальные отношения в Камбодже накануне установления франзуского протектората / Л.Д. Спекторов. – М., 1979. – 168с.
1462528
  Бреговский Л.С. Феодальные отношения в Каталонии первый период реконкисты (VII-XII вв.). : Дис... канд. истор.наук: / Бреговский Л.С.;. – 228л. – Бібліогр.:л.225-227
1462529
  Греков Б.Д. Феодальные отношения в Киевском государстве / Б.Д. Греков. – М.-Л., 1935. – 136с.
1462530
  Греков Б.Д. Феодальные отношения в Киевском государстве / Б.Д. Греков. – М.-Л., 1936. – 191с.
1462531
  Греков Б.Д. Феодальные отношения в Киевском государстве / Б.Д. Греков. – М.-Л., 1937. – 191с.
1462532
   Феодальные отношения в Молдавии в периоод Х1У-ХУШ веков. – Кишинев, 1950. – 256с.
1462533
  Павлов-Сильванский Феодальные отношения в Удельной Руси / Павлов-Сильванский. – 48с.
1462534
  Маслов Г.М. Феодальный Вьетнам, XIV- нач. XV в / Г.М. Маслов. – М., 1989. – 189с.
1462535
  Искендеров Ахмед Ахмедович Феодальный город Японии XVI столетия. / Искендеров Ахмед Ахмедович. – М., 1961. – 115с.
1462536
   Феодальный крестьянин в Восточной и Северной Европе. – Таллин, 1983. – 172с.
1462537
  Тихомиров Михаил Николаевич Феодальный порядок на Руси / Тихомиров Михаил Николаевич. – Москва; Ленинград : Молодая гвардия, 1930
1462538
  Флоринский Т. Феодор Яковлекич Фортинский (некролог) [ректор Киев. ун-та, историк] / Т.Д. Флоринский. – Санкт-Петербургъ : Сенатская типография, 1903. – 19 с.


  На обл. дарств. надпись Осипу Александровичу ... от автора
1462539
  Крылова М. Феодора - дар Юстиниану / М. Крылова, М. Тушинский // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 10. – С. 173-180


  Імператриця Візантії Феодора, дружина імператора Юстініана
1462540
  Крылова Маргарита Феодора - дар Юстиниану : Люди и судьбы / Крылова Маргарита, Тушинский Михаил // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 10. – С. 172-180 : Фото


  Подорож до Аляски, яку Росія 140 років тому продала за 7 мілліонів 200 тисяч доларів
1462541
  Кулишов В. Феодора - императрица Византии // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2010. – № 7 (67). – С. 36-59. – ISSN 1812-867Х
1462542
  Никольский В.А. Феодосий Косой / Издание библиотеки "Век". – 16 с.
1462543
  Багратуни Г.В. Феодосий Николаевич Красовский : Очерк жизни и научно-производственной деятельности / Г.В. Багратуни; Под ред. Судакова С.Г. – Москва : Из-во геодезической лит-ры, 1959. – 124с.
1462544
  Фейдер В.А. Феодосий Николаевич Чернышев / В.А. Фейдер. – Л, 1961. – 348с.
1462545
  Анисимов Ю.А. Феодосий Николаевич Чернышев : 1856-1914 : геолог / Ю.А. Анисимов, В.И. Оноприенко ; отв. ред. А.С. Поваренных ; АН СССР. – Москва : Наука, 1985. – 300 с. : ил. – Библиогр.: с. 274-288. – (Научно-биографическая серия)
1462546
  Чаговец В.А. Феодосий Печерский,его жизнь и сочинения(С приложением текстов поучений по новым данным). – Киев, 1901. – 218 с.
1462547
  Набатов Г.О. Феодосий Смолячков. / Г.О. Набатов. – Л., 1964. – 126с.
1462548
   Феодосийская картинная галерея им. И,К.Айвазовского. – Симферополь, 1978. – 94с.
1462549
   Феодосийская картинная галерея им. И.К.Айвазовского. – 4-е доп. изд. – Симферополь, 1987. – 95с.
1462550
  Барсамов Н. Феодосийская картинная галерея имени И.К. Айвазовского / Н. Барсамов. – Феодосия, 1959. – 10с.
1462551
   Феодосийская картинная галерея ми. И.К.Айвазоввского. – 2-е изд. – Симферополь, 1980. – 93с.
1462552
  Барсамов Н. Феодосийская картинная галлерея имени И.К. Айвазовского. К 75-летию со дня основания / Н. Барсамов, С. Барсамова. – Симферополь, 1955. – 231с.
1462553
  Павлов В.И. Феодосийская мозаика / В.И. Павлов. – Симферополь, 1983. – 80с.
1462554
  Хутько Т.В. Феодосийский коммерческий суд в Таврической губернии в 1819-1840 гг. // История государства и права : научно-правовое издание : федеральный журнал / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2013. – № 9. – С. 8-12. – ISSN 1812-3805
1462555
   Феодосийский краеведческий музеей : Путеводитель. – Симферополь, 1970. – 80с.
1462556
  Барсамов Н. Феодосия : Краеведческий очерк / Н. Барсамов. – Симферополь : Крымиздат, 1953. – 207 с.
1462557
  Барсамов Н.С. Феодосия / Н.С. Барсамов. – 2-е доп. изд. – Симферополь, 1957. – 196с.
1462558
  Балахонов В.И. Феодосия / В.И. Балахонов. – Симферополь, 1970. – 128с.
1462559
  Балахонов В.И. Феодосия / В.И. Балахонов. – Симферополь, 1975. – 117с.
1462560
  Тарасенко Н.Ф. Феодосия / Н.Ф. Тарасенко. – Симферополь : Таврия, 1978. – 112с.
1462561
  Балахонова А.И. Феодосия : путеводитель / А.И. Балахонова, В.И. Балахонов. – 7-е доп. изд. – Симферополь : Таврия, 1984. – 96с.
1462562
  Катюшин Е.А. Феодосия. Каффа. Кефе. : ист. очерк / Евгений Катюшин. – Феодосия : Коктебель, 1998. – 159, [1] с., [4] л. ил. : фотоил. – Библиогр. в примеч. в конце разд. – (Библиотека альманаха "Крымский альбом" ; вып. 6). – ISBN 5-7770-0869-12
1462563
   Феодосия. Планерское. Судак : Фотоальбом. – Текст парал.укр. та рос. мовами. – Київ : Мистецтво, 1978. – 121с.
1462564
  Балахонов В. Феодосия.Очерк путеводитель / В. Балахонов. – Симферополь : Крымиздат, 1963. – 142с.
1462565
  Анісімов Ю.О. Феодосій Миколайович Чернишов / Ю.О. Анісімов. – Київ : Техліт, 1961. – 62с.
1462566
  Мелешко В. Феодосій Роговий як нагадування та приклад // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2015. – 3 вересня (№ 33). – С. 12


  Роговий Феодосій Кирилович - український письменник. Лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка (1992).
1462567
   Феодосій Стеблій = Feodosij Steblij : (1994-2009) : біобібліографічний покажчик / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Наук. б-ка ; [уклад. О. Галевич ; авт. передм. Б. Якимович ; редкол.: В. Кмень (голова) та ін.]. – Львів : Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, 2010. – 225, [3] с., [13] арк. фотогр. – Парал. тит. арк. англ. – (Українська біобібліографія. Нова серія ; чис. 28)
1462568
  Ярошевський Феодосійська легенда 200-літньої витримки / Ярошевський, о. // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 28 липня (№ 30). – С. 6


  Іван Айвазовський — видатний український та російський художник-мариніст та баталіст вірменського походження.
1462569
  Барсамов М. Феодосія : історико-краєзнавчий нарис / М. Барсамов. – Сімферополь : Кримвидав, 1957. – 183с.
1462570
   Феодосія. – К, 1978. – 124с.
1462571
   Феодосія (Україна) та Колобжег (Польща) уклали Угоду про співпрацю міст // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 56. – ISSN 1728-6220
1462572
  Поляков А. Феодосія Андріївна Барвінська / А. Поляков. – Х., 1940. – 60с.
1462573
  Гринкевич Г. Феоктист Алексеевич Березовский : Библиогр. аннот. указ.: К 100 летию со дня рождения / Г. Гринкевич. – Омск, 1976. – 32с.
1462574
  Кукса Н. Феофан Гаврилович Лебединцев (1828-1888 рр.) // Православний вісник : видання Української Православної Церкви Київського Патріархату / Українська Православна Церква. – Київ, 2003. – № 7/8. – С. 37-39. – ISSN 0203-5863


  Лебединцев Феофан Гаврилович — педагог, історик, громадський і церковний діяч, літератор, журналіст, професор Київської Духовної Академії. Основоположник української періодики. Засновник, видавець і перший редактор журналу "Киевская Старина". Був ...
1462575
   Феофан Георгиевич Ангелин : живопись : каталог выставки / Ангелин Феофан Георгиевич. Выставка живописи; Союз художников РСФСР, Моск. организация ; предисл. Д. Папикян. – Москва : Советский художник, 1977. – 11 с., [7] л. ил. : ил., портр.
1462576
  Алпатов М.А. Феофан Грек = Theophanes the Greek / М.В. Алпатов. – Москва : Изоискусство, 1979. – 200 с. : ил.
1462577
  Алпатов М. Феофан Грек / М. Алпатов. – Москва : Мысль, 1984. – 208с. – Для науч.фонда расст.:СФ/1156297
1462578
  Алпатов М.А. Феофан Грек = Theophanes the Greek / М.В. Алпатов. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Изобразительное искусство, 1984. – 207 с. : ил. – Библиогр.: с. 195-197
1462579
  Алпатов М.В. Феофан Грек = Theophanes the Greek : альбом / М.В. Алпатов. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва : Изобразительное искусство, 1990. – 207 с. : ил. – Библиогр.: с. 195-197
1462580
  Лазарев В.Н. Феофан Грек и его школа. / В.Н. Лазарев. – М., 1961. – 134с.
1462581
  Лабынцев Ю.А. Феофан Лебединцев - основатель "Киевской старины" : (к 180-летию со дня рождения : 1828-2008) / Юрий Лабынцев, Лариса Щавинская ; Департамент культуры г. Москвы ; Управление культуры Центрального административного округа г. Москвы ; Гос. учреждение культуры г. Москвы "Библиотека украинской литературы". – Москва, 2008. – 48 с.
1462582
  Ничик В.М. Феофан Прокопович / В.М. Ничик. – Москва : Мысль, 1977. – 192с. – (Мыслители прошлого)
1462583
  Войцеховська І. Феофан Прокопович // Історія України в особах IX-XVIII ст. / В. Замлинський, І. Войцеховська, В. та ін. Галаган. – Київ : Україна, 1993. – С. 354-359. – ISBN 5-319-01062-1
1462584
  Смирнов В. Феофан Прокопович / В. Смирнов. – Москва : Соратник, 1994. – 224с. – (Серия избранных биографий). – ISBN 5-87883-009-4; 5-87883-001-9
1462585
  Шляхтун П.П. Феофан Прокопович // Політологія : історія та теорія : підручник для студентів ВНЗ / П.П. Шляхтун. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – С. 95-96. – ISBN 978-611-01-0097-7
1462586
  Копаница Любовь Николаевна Феофан Прокопович и Антиох Кантемир (К истории русско-укр. литературных связей первой половины XVIII века) : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.01.03, 10.01.01 / Копаница Любовь Николаевна ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1982. – 24 с.
1462587
  Копаница Любовь Николаевна Феофан Прокопович и Антиох Кантемир (к истории русско-украинских литературных связей первой половины 18 века) : Дис... канд.филол.наук: 10.01.03.10.01.01. / Копаница Любовь Николаевна; МВ и ССО УССР. КГУ имТ.Г.Шевченко. – Киев, 1992. – 213л. – Бібліогр.:л.185-213
1462588
  Крыжановский Е. Феофан Прокопович и Варлаам Ванатович. / Е. Крыжановский. – 267-315с.
1462589
  Чистович И. Феофан Прокопович и его время / И. Чистович. – 752с.
1462590
  Дічек Н. Феофан Прокопович і слов"янське освітнє бароко // Історико-педагогічний альманах / АПНУ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини; Всеукр. асоц. істориків педагогіки. – Київ ; Умань, 2007. – Вип .2. – С. 48-55.
1462591
  Шкіль С.О. Феофан Прокопович як викладач богословських дисциплін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 66-67. – (Філософія. Політологія ; Вип. 58). – ISSN 1728-3817
1462592
  Шкіль С.О. Феофан Прокопович як викладач богословських дисциплін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 107-108. – (Філософія. Політологія ; Вип. 49/51). – ISSN 1728-3817
1462593
  Кралюк П. Феофан Прокопович як філософ // Історія філософії України : навч. посібник / П.М. Кралюк. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2013. – С. 256-264. – ISBN 978-966-2254-74-7
1462594
  Кралюк П.М. Феофан Прокопович як філософ // Історія філософії України : підручник / П.М. Кралюк. – Київ : КНТ, 2019. – С. 256-264. – ISBN 978-966-373-777-5
1462595
  Пархоменко В.А. Феофан Шиянов, второй епископ Полтавской епархии : [К столетию со дня кончины] / [соч. Владимира Пархоменко]. – Полтава : Электрическая тип. Г.И. Маркевича, 1912. – 13 с., 1 л. портр.
1462596
   Феофил Гарилович Яновский (1860-1828) // Новости медицины и фармации в Украине. – Киев, 2017. – № 13 (628). – С. 22
1462597
   Феофілактов Костянтин Матвійович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 152-153.
1462598
  Короткий В.А. Феофілактов Костянтин Матвійович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 258-259. – ISBN 966-06-0393-2
1462599
   Феофілактов Костянтин Матвійович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 107-108. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
1462600
   Феофілактов Костянтин Матвійович / В.В. Скопенко, В.А. Короткий, Т.В. Табенська, І.І. Тіщенко, Л.В. Шевченко // Ректори Київського університету. 1834-2006 / В.В. Скопенко, В.А. Короткий, Т.В. Табенська, І.І. Тіщенко, Л.В. Шевченко. – Київ : Либідь, 2006. – С. 118-125. – ISBN 966-06-0464-5 ; 978-966-060464-3
1462601
   Феофілактов Костянтин Матвійович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 282-283 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
1462602
  Короткий В. Феофілактов Костянтин Матвійович (1818-1901) / В. Короткий, В. Ульяновський // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 445-446. – ISBN 5-7707-1062-4
1462603
   Феофілактов Костянтин Матвійович (1818-1901) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 166-167. – ISBN 966-95774-3-5
1462604
  Сергеенко М.Е. Феофраст и его ботанические сочинения / М.Е. Сергеенко. – Ленинград, 1951. – 329-354с.
1462605
  Драч Г.В. Феохарий Кессиди: ученый и человек // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2014. – № 8. – С. 78-87. – ISSN 0235-1188
1462606
  Кунатовський М.В. Феохромоцитома: особливості гемодинамічного контролю при лапароскопічних адреналектоміях // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2016. – № 6 (77). – С. 49-56. – ISSN 2224-0586
1462607
  Арсений, (архиепископ Новгородский) Ферапонтов монастырь. – [8] с. – Отд. отт. из журн. "Церковные ведомости", № 17,
1462608
  Тухтасинов И. Фергана / И. Тухтасинов. – Ташкент, 1969. – 56с.
1462609
  Тиллаходжаев С.М. Фергана / С.М. Тиллаходжаев. – Ташкент : Узбекистан, 1977. – 103 с.
1462610
  Исмаили М. Фергана до рассвета : [роман] / Исмаили Мирзакалан ; авториз. пер. с узб. Г. Рихтера и М. Салиева ; ил.: Б. Кедрин. – Москва ; Ташкент : Гослитиздат УзССР, 1959. – 387 с.
1462611
  Исмаил Мирзакалон Фергана до рассвета / Исмаил Мирзакалон ;. – Ташкент
2. – 1970. – 271 с.
1462612
  Мирмухсин М. Ферганская весна : стихи и поэмы / Мирмухсин; пер. с узб. – Москва, 1951. – 164 с.
1462613
  Заллер Вальтер Ферганская долина : В чаше пророка // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 5. – С. 164-176 : Фото. – Бібліогр.1 назва. – ISSN 1029-5828
1462614
  Рахматуллаев Ш.М. Ферганская долина на рубеже 1980 - 1990-х годов.: симптомы системного кризиса советской модернизации Узбекистана // Країни пострадянського простору: виклики модернізації : зб. наук. праць / Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України" ; [редкол.: А.Г. Бульвінський (заг. ред.) та ін.]. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2016. – С. 64-81. – ISBN 978-966-02-8033-5
1462615
   Ферганская долина: природа, население, хозяйство : сборник научных трудов. – Ленинград : ГО СССР, 1989. – 112 с.
1462616
  Вавилов И Ф. Ферганская область в период Великой Отечественной войны : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 571 / Вавилов Ф.И. ; Ташкент. гос. ун-т. – Ташкент, 1969. – 32 с.
1462617
  Минквиц З.А. Ферганская область. Ботанико-географические районы Кокандского уезда // Дикий херсонский виноград / И. Пачоский. – Одесса, 1912. – С.339-369
1462618
  Осипова А.И. Ферганский залив палеогенового моря, история его развития и условий обитания населявшей его фауны и флоры. : Автореф... Доктора геол-минерал.наук: / Осипова А.И.; Моск.ордена Ленана гос.ун-т. – М, 1954. – 36л.
1462619
   Ферганский обл. музей литературы им. Гафура Гуляма. – Ташкент, 1983. – 68с.
1462620
   Ферганский Областной Публичный Музей в гор. Новом-Маргелане : Отчет и Устав. – Ташкент : Типо-Литография В.М.Ильина, 1900. – 16 с.
1462621
  Паас Х.Ю. Ферди Саннамээс (1895-1963) : Автореф. дис. ... канд. искусствовед. наук : 823 / Паас Х.Ю. ; Тартусский гос. ун-т. – Тарту, 1969. – 23 с.
1462622
  Гомбрович В. Фердидурке = Ferdydurke / В. Гомбрович; Пер. з польської А. Бондар. – Київ : Основи, 2002. – 325с. – (Зарубіжна класика). – ISBN 966-500-202-3
1462623
  Клековкін О.Ю. Фердинанд Брюнетьєр // Театр при столику. Методологія театрознавства : подорожній щоденник / О.Ю. Клековкін. – Київ : Фенікс, 2013. – С. 123-124. – ISBN 978-966-136-114-9
1462624
  Керн Л.Е. Фердинанд Великолепный / Л.Е. Керн. – А., 1969. – 158с.
1462625
  Давыдов Ю.В. Фердинанд Врангель / Ю.В. Давыдов. – Москва : Географгиз, 1959. – 55с. – (Замечательные географы и путещественники)
1462626
  Толмачева З.А. Фердинанд де Соссюр, истоки и следствия его лингвистической теории / З.А. Толмачева. – Рига, 1967. – 48с.
1462627
   Фердинанд Лассаль. – 95с.
1462628
  Майский И.М. Фердинанд Лассаль / И.М. Майский. – М, 1923. – 52с.
1462629
   Фердинанд Миндинг : 1806-1885 / Р.И. Галченкова, Ю.Г. Лумисте, Е.П. Ожигова, И.Б. Погребысский; Галченкова Р. И. – Ленинград : Наука, 1970. – 224с.
1462630
  Пасецкий В.М. Фердинанд Петрович Врангель 1796-1870 / В.М. Пасецкий. – Москва : Наука, 1975. – 160с.
1462631
  Орлов Денис Фердинанд Порше : Архив // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 6. – С. 118-126 : Фото. – ISSN 1029-5828
1462632
  Макдермотт А. Фердинанд Порше: у скорости в плену // Караван историй. Украина / "Караван - Медиа". – Киев, 2012. – № 6 июнь. – С.110-123. – ISSN 1726-6084
1462633
  Семенов А. Фердинанд Ферднинандович Моравиц / А. Семенов. – с.
1462634
  Семенов А. Фердинанд Ферднинандович Моравиц. / А. Семенов. – с.
1462635
  Дворкина Ю. Фердинанд Фрейлиграт / Ю. Дворкина. – Минск, 1935. – 96с.
1462636
  Эйдук Я. Фердинанд Фрейлиграт и Карл Маркс. / Я. Эйдук. – М.-Л., 1936. – 214с.
1462637
  Варшавский Л.Р. Фердинанд Холдер / Л.Р. Варшавский. – Москва, 1980. – 143с.
1462638
  Сенькин Я.М. Фердинанд, или новый Радищев / Я.М. Сенькин; Предисловие К. Кобрина. – Москва : Новое литературное обозрение, 2006. – 144с. – На обл.: Письма русского путешественника 001. – ISBN 5-86793-422-5
1462639
  Загреба М. Фердінанд-V (1835-1848 рр.) // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2008. – № 1. – С. 37-45. – ISSN 1811-542X


  Монети Австрійської імперії
1462640
   Фердман Давид Лазаревич // Видатні вчені Національної академії наук України : Особові архівні та рукописні фонди академіків і членів-кореспондентів у Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського (1918-1998) : путівник / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису, Ін-т архівознавства ; редкол.: О.С. Оніщенко (голова), В.Г. Врублевський, С.Г. Даневич [та ін.] ; [укладачі: О.С. Боляк, Т.І. Воронкова, С.Г. Даневич та ін.]. – Київ, 1998. – С. 242-244. – ISBN 966-02-0537-6
1462641
   Фердман Давид Лазарович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 50. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
1462642
  Дьяконов М.М. Фердоуси / М.М. Дьяконов. – М-Л, 1940. – 138с.
1462643
  Ласло Ж. Ференц Лист / Ж. Ласло, Б. Матека. – Будапешт, 1967. – 255с.
1462644
  Вишневская С. Ференц Лист играл так эмоционально, что в пианино нередко рвались струны // Факты и комментарии. – Киев, 2019. – 7-13 марта (№ 9)
1462645
  Білинська М. Ференц Лист і Україна // Український календар УСКТ. – Варшава, 1981
1462646
  Долганова И. Ференц Лист, "который миром звуков правил" // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2011. – № 2 (30). – С. 84-101. – ISSN 1819-6268
1462647
  Александрова В.Н. Ференц Лист. 1811-1886 : краткий очерк жизни и творчества / В.Н., Александрова, Е.И. Мейлих. – Ленинград : Музыка, 1968. – 127 с. : ил. – (Книжка для юношества)
1462648
  Мессойліді Н. Ференц Ліст і свобода угорців // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 16-22 березня (№ 10). – С. 16
1462649
  Кушка Н. Ференц Ліст на Вінничині: міфи та факти // Студії мистецтвознавчі / НАНУ, ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2007. – Ч. 2 : Театр. Музика. Кіно. – С. 7-15. – ISSN 1728-6875
1462650
  Бестебрертье Г. Феркерк рассказывает / Г. Бестебрертье. – М., 1971. – 144с.
1462651
  Апдайк Д. Ферма : роман / Джон Апдайк ; [пер. с англ. И.В. Калашниковой]. – Москва : АСТ ; АСТ Москва, 2009. – 222, [2] с. – (Классическая и современная проза). – ISBN 978-5-17-057217-5


  Трагическая история любви, боли, беды и одиночества... Небольшой роман, снискавший восторги критиков и признанный одним из лучших произведений Джона Апдайка. Преуспевающий житель Нью-Йорка приезжает на ферму, где прошло его детство, чтобы познакомить ...
1462652
  Скоморовский Р.С. Ферма в лесу. / Р.С. Скоморовский. – К., 1931. – 24с.
1462653
  Оруэлл Д. Ферма животных / Д. Оруэлл. – Л, 1990. – 63с.
1462654
   Фермент глюкозооксидаза и его применение. – Киев, 1964. – 143с.
1462655
  Андреева В.А. Фермент пероксидаза : участие в защитном механизме растений / Андреева В.А. ; отв. ред. Ю.Н. Журавлев ; АН СССР, Дальневост. отд-ние, Биол.-почв. ин-т. – Москва : Наука, 1988. – 127, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 110-128
1462656
  Казюта О.М. Ферментативна активність грунтів заплави р. Сіверський Донець під лісовим ценозом // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2017. – С. 139-146 : рис. – Бібліогр.: с. 146. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 2). – ISSN 2225-8701
1462657
  Корчашкіна Л.А. Ферментативна активність і трансформація азотовмісних органічних речовин в осушеному лучно-болотному грунті // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук України ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 2013. – Вип. 80. – С. 123-126 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 0587-2596
1462658
  Крижанівський А.Б. Ферментативна активність листя яблуні за впливу штамів Bacillius thuringiensis та Конфідору екстра // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2015. – № 3. – С. 133-136 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2077-4893
1462659
   Ферментативна активність личинок комарів за денсовірусної інфекції / О.М. Філенко, Н.Н. Лебединець, Г.Г. Кононко, Н.М. Кутузова, В.В. Макаров, Л.П. Бучацький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 67-70. – (Біологія ; вип. 32)


  Встановлено істотні біохімічні зміни в личинок комарів під впливом денсовірусної інфекції. Спостерігалося збільшення активності монофенолоксидази на 66,07% і тирозинамінотрансферази на 1549,43%. Сумарні хітинолітична і естеразна активність ...
1462660
  Зимогляд А.Г. Ферментативна активність оксидоредуктаз як показник збереження нативної природи білків / А.Г. Зимогляд, В.С. Старова // Тези доповідей XIX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 22-24 трав. 2018 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 17
1462661
  Савко У. Ферментативна активність сукцинатдегідрогенази в мітохондріях клітин слизової оболонки шлунка та гепатоцитів щурів за умов експериментальної виразки / У. Савко, К. Дворщенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 30-31. – (Біологія ; вип. 52/53). – ISSN 1728-3817


  Встановлено зростання ферментативної активності сукцинатдегідрогенази в мiтохондрiях клітин слизової оболонки шлунка за умов обох моделей експериментальної виразки та в мітохондріях гепатоцитів за умов етанолової виразки. При стресовій виразці шлунка в ...
1462662
  Малинина Татьяна Владимировна Ферментативная активность актомиозина и его сократительные свойства в присутствии магния : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Малинина Татьяна Владимировна; МГУ. – М., 1974. – 21л.
1462663
  Гарбуз С.А. Ферментативная активность внутри и снаружи водоустойчивых агрегатов в почвах разного вида использования / С.А. Гарбуз, Н.В. Ярославцева, В.А. Холодов // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2016. – № 3. – С. 398-407 : рис. – Библиогр.: 69 назв. – ISSN 0032-180Х
1462664
  Сафарова С.Н. Ферментативная активность поджелудочной железы и кишечника в условиях воздействия на организм высокой температуры и инсоляции : Автореф... канд. биол.наук: / Сафарова С. Н.; АН Уз. ССР, Объед. уч. сов по зоол. профилю, От-ния биол. наук. – Ташкент, 1967. – 19л.
1462665
  Олійник Я.В. Ферментативний каталіз / Я.В. Олійник. – Львів
Ч. 1. – 1974. – 83с.
1462666
  Альтман С. Ферментативное расщепление РНК посредством РНК; Цех Т. Ферментативная активность РНК / С. Альтман, Т. Цех. – Москва : Знание, 1991. – 32с. – (Химия)
1462667
  Кунаева Р.М. Ферментативное расщепление фенольных соединений / Р.М. Кунаева, Г.Р. Балтабаева. – Алма-Ата, 1979. – 74с.
1462668
   Ферментативное расщепление целлюлозы. – Москва, 1967. – 112с.
1462669
  Панкова Г.Е. Ферментативные гидролизаты мышечных белков как источник питания клеток при культивировании in vitro. : Автореф... канд. биол.наук: / Панкова Г.Е.; ВНИИ вет. вирусологии и микробиологии. – М,, 1965. – 10л.
1462670
  Букатина А.Е. Ферментативные преобразователи энергии: Принципы функционирования / А.Е. Букатина. – Москва : Наука, 1988. – 191 с. : ил. – Бібліогр.: с. 178-190. – (Теоретическая и прикладная биофизика). – ISBN 5-02-003962-4
1462671
  Розанов А.Я. Ферментативные процессы и их коррекция при экстремальных состояниях / А.Я. Розанов. – К, 1985. – 208с.
1462672
  Фролова Наталия Юрьевна Ферментативные свойства и фосфорилирование миофибриллярных белка в сердечной мышце при экспериментальном инфаркте миокарда : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Фролова Наталия Юрьевна; Военно-медицинская академия им. С.М.Кирова. – Л., 1987. – 24л.
1462673
  Голубев Д.Б. Ферментативные сдвиги при вирусной репродукции / Д.Б. Голубев. – Л., 1968. – 208с.
1462674
  Соломатина В.Д. Ферментативные функции крови, рост и молочная продуктивность телок, нетелей, коров при маломолочном выкармливании супом : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 551 / Соломатина В.Д. ; Укр. с.-х. академия. – Киев, 1969. – 27 с.
1462675
  Уэстли Д. Ферментативный катализ / Д. Уэстли. – Москва : Мир, 1972. – 269с.
1462676
  Клесов А.А. Ферментативный катализ / А.А. Клесов, И.В. Березин. – М, 1980. – 264с.
1462677
  Клесов А.А. Ферментативный катализ. / А.А. Клесов, И.В. Березин. – Москва : Издательство Московского университета
Ч. 2. – 1984. – 216 с.
1462678
  Шкляр Б.Х. Ферментативный лизис дрожжей / Б.Х. Шкляр. – Минск, 1977. – 190с.
1462679
  Воронцов Евгений Алексеевич Ферментативный синтез аналогов никотинамидидадениндинуклеотида и изучение их взаимодействия с лактатдегидрогеназой : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.10 / Воронцов Евгений Алексеевич; М-во мед. промышл. Всесоюзн. науч. исслед. ин-т антибиотиков. – М., 1980. – 24л.
1462680
  Макаров К.С. Ферментативный синтез белковоподобных веществ -- пластеинов и изучение их физико-химических и биологических свойств : Автореф... докт. биол.наук: / Макаров К. С.; АН МССР. – Ярославль, 1971. – 23л.
1462681
  Кайнова А.С. Ферментативный синтез гликогенов in vitro и изучение синтезированных гликогенов : Автореф... канд. биологич.наук: / Кайнова А.С.; Ин-т биохимии им. А.Н.Баха. – М., 1953. – 12л.
1462682
  Остославская В.И. Ферментативный синтез оптически активных пептидов из гликолевых эфиров ацилированных DI-аминокислот. : Автореф... Канд.хим.наук: / Остославская В.И.; Моск.гос.ун-т. – М, 1960. – 12л.
1462683
  Фикташ И.С. Ферментация некоторых углеводов в содержимом рубца крупного рогатого скота в опытах in vitro : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Фикташ И.С. ; Львов. гос. ун-т. – Львов, 1966. – 18 с.
1462684
  Зуева Е.С. Ферментивное восстановление дисульфидных связей в растениях. : Автореф... канд. биол.наук: / Зуева Е.С.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1965. – 24л.
1462685
  Зимогляд А.Г. Ферментна активність ряду оксидоредуктаз як показник збереження нативної природи білків у гідротоп-індукованій фазі додецидсульфату натрію / А.Г. Зимогляд, В.С. Старова // Тези доповідей Київської Конференції з аналітичної хімії "Сучасні Тенденції 2017" / "Сучасні Тенденції 2017", Київ. конф. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 39
1462686
  Березовская Н.Н. Ферментная система аминирования пировиноградной кислоты в печени животных. : Автореф... Доктора биол.наук: / Березовская Н.Н.; АМН СССР. – М, 1965. – 24л.
1462687
  Розанов А.Я. Ферментная технология : руководство по классическим и новым технологиям, справочные таблицы / А.Я. Розанов. – Одеса : Эрудит, 1996. – 293 с. – На обкл.:Ферментная технология.Руководство по классическим и новым технологиям,справочные таблицы
1462688
  Асатиани В.С. Ферментные методы анализа / В.С. Асатиани. – Москва : Наука, 1969. – 740с.
1462689
  Токарева Р.Р. Ферментные препараты как улучшители качества хлеба : Автореф. дис. ... доктор биол. наук / Токарева Р.Р. ; Ин-т биохимии им. А.Н. Баха АН СССР. – Москва, 1964. – 38 с.
1462690
   Ферментные системы высших базидиомицетов. – К., 1989. – 278с.
1462691
  Атанасян М.Б. Ферментные системы прямого аминирования кетокислот у дрожей ВКМУ-42 : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.04 / Атанасян М.Б.; МВ и ССО Арм.ССР. – Ереван, 1980. – 25л.
1462692
  Шугалей В.С. Ферментология / В.С. Шугалей, Р.М. Кесслер. – Ростов -на-Дону, 1986. – 91с.
1462693
  Славний П.С. Ферментологія / Славний П.С., Капустян А.В. – Київ : Фітосоціоцентр, 2013. – 239, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 237-240. – ISBN 978-966-306-171-3
1462694
  Пашук К. Ферментування сирних продуктів з комбінованою жировою фазою / К. Пашук, Г. Насирова, Ф. Федін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 35-37. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 16). – ISSN 1728-3817


  Досліджували вплив замінників молочного жиру - "Делікон", "Сонола", "Біфілінг 54" та "Феттимілк-сир", на ферментування сирних продуктів. Замінники вводили у кількості 30% від жирової фази. Показано їх вплив на початкові стадії вироблення продуктів та ...
1462695
  Березин И.В. Ферменты - химические катализаторы? / И.В. Березин, А.А. Клесов. – Москва, 1971. – 48с.
1462696
  Оппенгеймер К. Ферменты / К. Оппенгеймер, Р. Кун. – Москва-Ленинград, 1932. – 839с.
1462697
   Ферменты. – Москва-Ленинград, 1940. – 247 с.
1462698
  Диксон М. Ферменты / М. Диксон, Э. Уэбб. – Москва : Иностранная литература, 1961. – 728 с.
1462699
   Ферменты : Основы молекулярной биологии. – Москва : Наука, 1964. – 312с.
1462700
  Диксон М. Ферменты / М. Диксон, Э. Уэбб. – Москва : Мир, 1966. – 816 с.
1462701
  Мосс Д. Ферменты = Enzymes / Д. Мосс; Пер. с англ.: Н.А. Райской. – Москва : Мир, 1970. – 128с.
1462702
  Цыперович А.С. Ферменты / А.С. Цыперович. – Киев, 1971. – 358с.
1462703
   Ферменты. – Тбилиси, 1975. – 116с.
1462704
   Ферменты / Диксон, , Малкольм, , Уэбб, , Эдвин. – Москва : Мир
1. – 1982. – 389с.
1462705
   Ферменты / Диксон, , Малкольм, , Уэбб, , Эдвин. – Москва
2. – 1982. – 398-806с.
1462706
   Ферменты / Диксон, , Малкольм, , Уэбб, , Эдвин. – Москва
3. – 1982. – 809-1118с.
1462707
  Голубев Б Д. Ферменты в системах инфицированных вирусами клеток / Б Д. Голубев. – Ленинград : Наука, 1979. – 194 с. : ил., табл.
1462708
   Ферменты в эволюции животных. – Л., 1969. – 200с.
1462709
  Розенгарт В.И. Ферменты двигатели жизни / В.И. Розенгарт. – Ленинград : Наука, 1983. – 160с.
1462710
  Сарсенбаев К.К. Ферменты и адаптация растений к резкоконтинентальному климату : Автореф... наук: 03.00.12 / Сарсенбаев К. К.; Ин-т физиол. и биофиз растен. Ан Тад. ССР. – Душанбе, 1988. – 44л.
1462711
  Благовещенский А.В. Ферменты и их значение / А.В. Благовещенский. – М., 1960. – 24с.
1462712
  Пронин С.И. Ферменты и их использование в пищевой промышленности. / С.И. Пронин. – М.Л., 1933. – 36с.
1462713
   Ферменты и синтез биополимеров. – Москва : Мир, 1967. – 383с.
1462714
   Ферменты микроорганизмов. – Москва : Наука, 1973. – 314с.
1462715
  Рубан Е.Л. Ферменты микроорганизмов и их практическое использование / Е.Л. Рубан. – Москва, 1976. – 42с.
1462716
  Степанова Н.Г. Ферменты обмена глюкозо-6-фосфата в клеточных фракциях печени эмбрионов, новорожденных, взростлых животных и регенерирующей печени и их реглируемость гилюкокортикостероидами. : Автореф... канд.биол.наук: / Степанова Н.Г.; АМН СССР.Ин-т эксперим.медицины. – Л, 1964. – 22л.
1462717
  Ходосова И.А. Ферменты опухолевых клеток / И.А. Ходосова. – Л., 1988. – 176с.
1462718
  Хачатрян М.А. Ферменты орнитинового цикла в оногенезе тутового шелкопряда : Автореф... канд.биол.наук: 03.00.04 / Хачатрян М.А.; МВ и ССО Арм.ССР. – Ереван, 1980. – 26л.
1462719
  Габриелян Гоар Аршалуйсовна Ферменты орнитинового цикла у дрожей : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Габриелян Гоар Аршалуйсовна; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1980. – 28л.
1462720
  Коноплицкая К.Л. Ферменты основного пути метаболизма этанола и их ингибиторы / К.Л. Коноплицкая; АН Украины. Ин-т органической химии; Отв. ред. Г.А. Пхакадзе. – Киев : Наукова думка, 1992. – 113с. – ISBN 5-12-003126-9
1462721
  Гельман Н.С. Ферменты переноса электрона (водорода) и их связь со структурой бактериальной клетки. : Автореф... Доктора биол.наук: / Гельман Н.С.; Акад.наук СССР. – М, 1963. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
1462722
  Закиров М.З. Ферменты плесневых грибов / М.З. Закиров. – Ташкент, 1975. – 123с.
1462723
  Смородинцев И.А. Ферменты растительного животного царства, их химические и физические свойства, условия действия и значение в организме медицине и технологии / И.А. Смородинцев. – 2-е изд. – Москва
1 : Общая ферментологич. – 1922. – 341с.
1462724
  Смородинцев И.А. Ферменты растительного животного царства, их химические и физические свойства, условия действия и значение в организме медицине и технологии : Частная ферментология с ключением методики исследования / И.А. Смородинцев. – Москва
3. – 1922. – 261с.
1462725
   Ферменты, ионы и биоэлектрогенез у растений. – Горький, 1982. – 171с.
1462726
   Ферменты, ионы и биоэлектрогенез у растений. – Горький, 1984. – 149с.
1462727
  Вальдшмидт-Лейтц Ферменты, их действие и свойства / Вальдшмидт-Лейтц. – Ленинград, 1929. – 208 с.
1462728
  Захарова И.Я. Ферменты, трансформирующие галактозу / И.Я. Захарова, др. и. – Киев : Наукова думка, 1988. – 224 с. : ил., табл. – Библиогр.: в конце частей. – ISBN 5-12-000240-4
1462729
   Ферменты. Окислительно-восстановительные ферменты растений и амилолитические ферменты плесневых грибов. – Тбилиси : Мецниереба, 1975. – 116 с.
1462730
  Фридрих П. Ферменты: четвертичная структура и надмолекулярные комплексы / П. Фридрих. – Москва, 1986. – 374с.
1462731
  Толкієн Джон Рональд Руел Фермер Джайлз із Гема, або простою мовою, величні і дивовижні пригоди фермера Джайлза, володаря приборканого змія, графа зміїного і короля Малого Королівства / пер. з англ. І. Примачик // Всесвіт : Журнал іноземної літератури: Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник / Нац. спілка письм. України. – Київ : Видавничий дім "Всесвіт", 2008. – №3/4
1462732
  Кулинич П.Ф. Фермер та фермерське господарство як суб"єкти права на сільськогосподарські землі // Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне науково-практичне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2013. – № 8. – С. 31-36
1462733
  Игнатищев Р.М. Фермер! Дачник! Вам ветродвигатель. Его соорудить можно силами одной семьи, дешево и быстро / заслуж. деятель науки Руслан Игнатищев. – Bзд. 2-е доп. – Могилев : Областная укрупненная типография имени Спиридона Соболя, 2018. – 20, [5] с., включ. обл. : ил.


  У пр. №3720BR напис: Научной библиотеке Киевсого национального университета им. Шевченко, экз. № 2. Подпись. Р. Игнатищев. 14.08.2018
1462734
  Мартынов В.Д. Фермерская кооперация / В.Д. Мартынов. – М, 1990. – 62с.
1462735
  Котляров И.Д. Фермерские интернет-моллы как сетевые формы партнерства // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2015. – № 11 (253). – С. 108-112. – ISSN 2221-1055
1462736
  Лещенко Л.А. Фермерское движение в Канаде (1900-1939 гг) : Дис... докт. ист.наук: 07.00.03 / Лещенко Л. А.; Ин-т социальн. и экон. пробл. заруб. стран. – К., 1984. – 426л.
1462737
  Лещенко Л.А. Фермерское движение в Канаде (1900-1939 гг.) / Л.А. Лещенко. – К., 1979. – 243с.
1462738
  Лещенко Леонид Авдеевич Фермерское движение в Канаде (1900-1939 гг.) : Автореф... д-ра истор.наук: 07.00.03 / Лещенко Леонид Авдеевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1984. – 49 с.
1462739
  Куропятник Г.П. Фермерское движение в США / Г.П. Куропятник. – М, 1971. – 440с.
1462740
  Язьков Е.Ф. Фермерское движение в США (1918-1929 гг.) / Е.Ф. Язьков. – М, 1974. – 340с.
1462741
  Куропятник Геннадий Петрович Фермерское движение в США в 70-90-х годах XIX века : Автореф... д-ра ист.наук: / Куропятник Геннадий Петрович; АН СССР. Ин-т истории. – М., 1968. – 23л.
1462742
  Шпотов Б.М. Фермерское движение в США, 1780-1790-е годы / Б.М. Шпотов. – М., 1982. – 215с.
1462743
  Бакетт М. Фермерское производство: организация, управление, анализ / М. Бакетт. – М., 1989. – 464с.
1462744
  Терентьева А.С. Фермерское хозяйство США в начале ХХI века: состояние и тенденции развития // США - Канада. Экономика, политика, культура : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2015. – № 12 (552). – С. 85-101. – ISSN 0321-2068


  Семейная ферма остаётся ключевым звеном американского сельского хозяйства. Основную часть аграрной продукции производят крупные и средние хозяйства. Фермы классифицируются по стоимости реализованной продукции, специализации, производственно-финансовой ...
1462745
  Коныгин А.А. Фермерское хозяйство США. / А.А. Коныгин, 1989. – 205с.
1462746
  Черевко Г. Фермерство в Україні: міф чи реальність // Вісник Львівського національного аграрного університету / Львівський національний аграрний університет. – Львів, 2017. – С. 3-8. – (Економіка АПК ; № 24 (1)). – ISSN 2524-0862
1462747
  Матусевич В.А. Фермерство и сельскохозяйственная кооперация в США. / В.А. Матусевич. – М., 1991. – 47с.
1462748
  Мельник Л.Л. Фермерство України в контексті розмірів землекористування // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. – Київ, 2017. – № 8, квітень. – С. 24-34 : табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2306-6792
1462749
  Макаренко П.М. Фермерство України у контексті тенденцій розвитку світового сільського господарства / П.М. Макаренко, Л.Л. Мельник // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2008. – № 4 (162). – С. 145-151
1462750
  Стаценко Т. Фермерська республіка - політичний ідеал Томаса Джефферсона в розвитку Сполучених Штатів Америки // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – № 1 (121). – С. 116-119. – ISSN 1728-9343
1462751
  Пентела-Правдюк Фермерське господарство: як отримати земельну ділянку? // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 2010. – № 7. – С. 45-46
1462752
  Єременко Д.В. Фермерське село: філософський та економічний аспект дослідження / Д.В. Єременко, Л.В. Єременко // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету / Таврійський державний агротехнологічний університет, факультет економіки та бізнесу. – Мелітополь, 2016. – № 2 (31). – С. 10-14. – (Економічні науки ; № 2 (31))
1462753
  Бородіна О.М. Фермерський потенціал домогосподарств: методичні підходи до оцінювання та розвитку / О.М. Бородіна, С.В. Киризюк, І.В. Прокопа // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; голов. ред. В.М. Геєць ; редкол.: Ю.М. Бажал, О.М. Бородіна, А.А. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4, жовтень - грудень. – C. 106-115. – ISSN 1605-7988
1462754
  Городенко С.В. Фермерський рух України: проблеми та шляхи реалізації // Науковий вісник Національного аграрного університету : Збірник наукових праць / Національний аграрний університет. – Київ, 2006. – № 97. – С. 55-58.
1462755
  Гринчук С.В. Фермерські господарства в Україні: проблеми та перспективи розвитку // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетровський держ аграрний ун-т; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 2, січень. – С. 17-20. – ISSN 2306-6792
1462756
  Амонс С.Е. Фермерські господарства та їх роль у розвитку аграрного сектору економіки // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінниц. нац. аграрний ун-т ; голов. ред.: Калетнік Г.М. ; редкол.: Бєлік П., Вдовенко Л.О., Головня О.М. [та ін.]. – Вінниця, 2019. – № 5 (45). – С. 17-28. – ISSN 2411-4413
1462757
  Макаренко П.М. Фермерські господарства України - до 20-річного ювілею / П.М. Макаренко, Л.Л. Мельник // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2010. – № 7 (189). – С. 16-23
1462758
  Осипова М. Фермерські господарства України: особливості, проблеми, перспективи розвитку / М. Осипова, Н. Доброва // Науковий вісник : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2016. – № 10 (242). – С. 98-121. – ISSN 2409-9260
1462759
  Мельник Л.Ю. Фермерські господарства: проблеми ефективного функціонування та розвитку / Л.Ю. Мельник, О.Е. Ільченко // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С.131-134. – (Економіка та підприємництво ; № 2 (65)). – ISSN 1814-1161
1462760
  Золотухин В.П. Фермеры и Вашингтон / В.П. Золотухин. – М., 1968. – 272с.
1462761
  Игнатищев Р.М. Фермеры! Созрела целесообразность снижать затраты, превращая в тепло энергию ветра / Руслан Игнатищев. – Могилев : Могилевская областная укрупненная типография им. Спиридона Соболя, 2019. – 11, [1] с. : ил.


  У пр. № 3535BR напис: Дар автора Киевскому национальному университету им. Тараса Шевченка. 20.10.2017. Подпись
1462762
  Мигдал А.Б. Фермионы и бозоны в сильных полях / А.Б. Мигдал. – Москва : Наука, 1978. – 272 с.
1462763
  Стріха М. Фермопіли української опозиції // Критика. – Київ, 2001. – Березень, (число 3). – С. 4-5
1462764
  Жадова Л.А. Фернан Леже / Л.А. Жадова. – Москва, 1970. – 139с.
1462765
   Фернан Леже // Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев, 2005. – Ч. 103 : Леже Фернан. – С. 3-31.
1462766
   Фернан Леже, Жорж Бокье, Надежда Леже. – М., 1963. – 81с.
1462767
  Черненко М.М. Фернандель / М.М. Черненко. – М., 1968. – 144с.
1462768
  Свет Я.М. Фернандо Магеллан / Я.М. Свет. – Москва : Географгиз, 1956. – 38с.
1462769
  Бокринська О.Я. Феромагнітний резонанс у техніці сантиметрових хвиль. / О.Я. Бокринська. – Київ, 1966. – 106с.
1462770
  Скиркявичюс А.В. Феромоны : Справочник / А.В. Скиркявичюс. – Вильнюс, 1988. – 368с.
1462771
   Феромоны и поведение. – М., 1982. – 327с.
1462772
  Новиков С.Н. Феромоны и размножение млекопитающих / С.Н. Новиков. – Л., 1988. – 167с.
1462773
  Лебедева К.В. Феромоны насекомых / К.В. Лебедева. – М., 1984. – 268с.
1462774
   Феромоны насекомых и разработка путей их практического испльзования. – Л., 1988. – 134с.
1462775
  Масляк Р.Я. Ферорезонансні процеси та захист трансформаторів напруги в електричних мережах 6-35 кВ : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.02 / Масляк Роман Ярославович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2014. – 17 с. – Бібліогр.: 13 назв
1462776
  Богомолов М. Феростопи / М. Богомолов. – Х.-Д., 1932. – 184с.
1462777
  Водяницкий Ю.Н. Ферригидрит в почвах / Ю.Н. Водяницкий, С.А. Шоба // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2016. – № 7. – С. 862-873. – Библиогр.: 79 назв. – ISSN 0032-180Х
1462778
   Ферриды:. – М., 1981. – 88с.
1462779
   Ферримагнетизм. – Москва : Издательство Московского университета, 1975. – 208 с.
1462780
   Ферримагнетизм минералов. – М., 1983. – 96с.
1462781
  Кудрявцева Г.П. Ферримагнетизм природных оксидов. / Г.П. Кудрявцева. – М, 1988. – 230с.
1462782
  мовчан Феррит-диэлектрические резонаторы из одноосных ферриьов в дорезонансной области / мовчан, И.В. Зависляк // Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника : международный ежемесячный научно-технический журнал / Нац. технический ун-т Украины "Киевский политехнический ин-т". – Киев, 2013. – Т. 56, № 12. – С. 3-12. – ISSN 0021-3470
1462783
  Ильченко М.Е. Ферритовые и диэлектрические резонаторы СВЧ / М.Е. Ильченко, Е.В. Кудинов. – Киев : Издательство Киевского университета, 1973. – 175 с.
1462784
  Кузнецов В.Ф. Ферритовые логические элементы / В.Ф. Кузнецов. – М., 1975. – 119с.
1462785
  Злобин В.А. Ферритовые материалы / В.А. Злобин, В.А. Андреев, Ю.С. Звороно. – Ленинград, 1970. – 112 с.
1462786
  Дроботов Ю.В. Ферритовые платы / Ю.В. Дроботов. – М., 1975. – 264с.
1462787
  Глотов В.Г. Ферритовые сердечники для запоминающих устройств / В.Г. Глотов. – М, 1977. – 137с.
1462788
  Дроботов Ю.В. Ферритовые сердечники запоминающихся устройств / Ю.В. Дроботов. – М., 1985. – 80с.
1462789
  Богданов Г.Б. Ферритовые термисторы / Г.Б. Богданов, А.А. Бокринская. – Киев, 1964. – 191с.
1462790
  Рогозин В.В. Ферритовые фильтры и ограничители мощности / В.В. Рогозин, В.И. Чуркин. – Москва : Радио и связь, 1985. – 262 с.
1462791
  Мелков Г.А. Ферритовый удвоитель частоты с эффективностью 60 % / Г.А. Мелков, А.Л. Луценко // ФТТ, 1973. – № 11
1462792
  Мелков Г.А. Ферритовый усилитель с диэлектрическим резонатором / Г.А. Мелков, Н.Н. Артюх // Изв. ВУЗов "Радиоэлектроника", 1973. – №1
1462793
   Ферритовый фазовращатель / Г.А. Мелков, Г.Ю. Бабаян, Н Г. Кошелев, А.Л. Луценко // Труды Х Всесоюзн. Научн.- техн. конф. по СВЧ ферритовой технике
1462794
  Мелков Г.А. Ферритовый фазовращатель тороидального типа миллиметрового диапазона / Г.А. Мелков, А.Л. Луценко, Н.П. Милевский // XIII Всесоюзная научно-техн. конф. по СВЧ ферритовой технике
1462795
  Хасанов В.В. Ферритообразование в растворах-расплавах, содержащих оксиды молибдена (VI), висмута, бария, бора и железа (III) / Хасанов В.В. – Москва, 1990. – 22 л.
1462796
  Лукачина Е.Н. Ферритообразование в системах гидроокисей никеля (ІІ), меди (ІІ), цинка и железа (ІІІ). : Автореф... канд. хим.наук: / Лукачина Е.Н.; АН УССР. Ин-т общей и неорган. химии. – К., 1966. – 15л.
1462797
   Ферриты : пер. с яп. – Москва : Металлургия, 1964. – 195 с.
1462798
  Ситидзе Ю. Ферриты : пер. с япон. / Ю. Ситидзе, Х. Сато. – Москва : Мир, 1964. – 408 с.
1462799
  Рабкин Л.И. Ферриты / Л.И. Рабкин, С.А. Соскин, Б.Ш. Эпштейн. – Ленинград : Энергия, 1968. – 384 с.
1462800
   Ферриты. – Минск : Наука и техника, 1968. – 516 с.
1462801
   Ферриты в нелинейных сверхвысококачественных устройствах. – Москва : Иностранная литература, 1961. – 634 с.
1462802
  Белов К.П. Ферриты в сильных магнитных полях / К.П. Белов. – Москва : Наука, 1972. – 200 с.
1462803
  Шольц Н.Н. Ферриты для радиочастот / Н.Н. Шольц, К.А. Пискарев. – Москва-Ленинград : Энергия, 1966. – 258 с.
1462804
   Ферриты и бесконтактные элементы. – Минск : Изд-во АН БССР, 1963. – 420с.
1462805
  Смоленский Г.А. Ферриты и их техническое применение / Г.А. Смоленский, В.В. Леманов. – Ленинград : Наука, 1975. – 219с.
1462806
   Ферриты и магнитодиэлектрики. – Москва : Советское радио, 1968. – 176 с.
1462807
  Гуревич А.Г. Ферриты на сверхвысоких частотах / А.Г. Гуревич. – Москва : Государственное издательство физико-математической литературы, 1960. – 407 с.
1462808
  Джигит И.С. Ферриты, их свойства и применение / проф. И.С. Джигит, канд. техн. наук Б.И. Левин ; Гос. науч.-техн. ком-т Совета Министров СССР, Акад. наук СССР, Всесоюз. ин-т науч. и техн. информации. – Москва : [б. и.], 1958. – 35 с. – Библиогр. в конце книги (23 назв.)
1462809
   Ферриты. Физические и физико-химические свойства : доклады 3-го Всесоюзн.совещания. – Минск : Изд-во АН БССР, 1960. – 656 с.
1462810
  Смит Я. Ферриты. Физические свойства и практические применения : Пер. с англ. / Я. Смит, Х. Вейн. – Москва : Иностранная литература, 1962. – 504с.
1462811
  Пендин А.А. Феррициниевый электрод и его применения к изучению свойств катиона феррициния : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Пендин А.А. ; Ленингр. гос. ун-т. – Ленинград, 1967. – 19 с.
1462812
   Ферро-марганец и белый уголь в Грузии. – Тифлис : 1-я тип. Полиграфтреста ВСНХ Грузии, 1925. – 46 с. – (Пролетарии всех стран, соединяйтесь!)
1462813
  Розенцвейг Р. Феррогидродинамика / Р. Розенцвейг. – Москва : Мир, 1989. – 357 с.
1462814
  Арутюнов М.Г. Феррография-магнитная скоростная печать / М.Г. Арутюнов, В.Г. Патрунов. – М.-Л., 1964. – 224с.
1462815
  Арутюнов Г М. Феррография / Г М. Арутюнов, . – Москва, 1982. – 312с.
1462816
  Афанасьев Ю.В. Феррозондовые приборы / Ю.В. Афанасьев. – Ленинград, 1986. – 185 с.
1462817
  Афанасьев Ю.В. Феррозонды / Ю.В. Афанасьев. – Ленинград, 1969. – 167 с.
1462818
  Акулов Н.С. Ферромагнетизм / Н.С. Акулов. – Москва ; Ленинград : ГИТТЛ, 1939. – 188 с.
1462819
  Вонсовский С.В. Ферромагнетизм / С.В. Вонсовский, Я.С. Шур. – Москва ; Ленинград, 1948. – 816 с.
1462820
  Бозорт Р.М. Ферромагнетизм : Пер. с англ. / Р.М. Бозорт. – Москва : Иностранная литература, 1956. – 784 с.
1462821
  Киренский Л.В. Ферромагнетизм и его применение / Л.В. Киренский. – Москва, 1957. – 104 с.
1462822
  Изюмов Ю.А. Ферромагнетизм кристаллов, содержащих примеси : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: / Изюмов Ю.А.; Объединен. учен. совет при Ин-те физики металлов АН СССР. – Свердловск, 1967. – 19л.
1462823
  Кащеев В.Н. Ферромагнетизм при высоких температурах / В.Н. Кащеев. – Рига : Зинатне, 1972. – 162 с.
1462824
  Парсанов А.П. Ферромагнетизм сплавов марганец-бор : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Парсанов А.П. ; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1960. – 7 с.
1462825
  Поливанов К.М. Ферромагнетики / К.М. Поливанов. – Москва-Ленинград, 1957. – 256 с.
1462826
  Пузей И.М. Ферромагнитная анизотропия и проблема высокопроницаемых сплавов. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: / Пузей И.М.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1962. – 18л.
1462827
  Пухов И.К. Ферромагнитная релаксация в монокристаллах ферритов со структурой шпинели. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 050 / Пухов И.К.; Ан СССР.Сибирск.отд.ин-т физики. – Красноярск, 1970. – 27л.
1462828
   Ферромагнитные комплексы азометиновых лигандов / А. Гарновский, В. Икорский, Д. Гарновский, И. Васильченко, А. Бурлов, А. Ураев // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 19-22. – (Хімія ; вип. 44). – ISSN 1728-3817


  Обобщены и систематизированы данные по ферромагнитным комплексам, полученным исходя из азометиновых лигандов B-аминовинилиминов и оснований Шиффа). Разработан новый подход к синтезу ферро- и антиферромагнитных комплексов, основанный на рациональном ...
1462829
  Мозговой Е.Н. Ферромагнитные суспензии в магнитном поле. : Автореф... канд. техн.наук: 01.02.05 / Мозговой Е.Н.; АН ЛатвССР. Объед. совет Отд. физ. и техн. наук. – Рига, 1975. – 20л.
1462830
  Забиров Г.А. Ферромагнитный генератор свободных электрических колебаний и его применение : Автореф... канд. физ-мат.наук: / Забиров Г.А.;. – М, 1964. – 8л.
1462831
  Русов Г.И. Ферромагнитный и спин-волновой резонанс в тонких магнитных пленках. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Русов Г.И.; Красноярский гос. пед. ин-т. – Красноярск, 1967. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
1462832
  Паршин А.С. Ферромагнитный и спин-волновой резонанс в тонких монокристаллических пленках железо-марганцевых явлений. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.04.11 / Паршин А.С.; АН СССР.Сиб.отдел.Ин-т физики. – Красноярск, 1979. – 21л.
1462833
   Ферромагнитный резонанс. – Москва : ГИФМЛ, 1961. – 343 с.
1462834
  Мелков Г.А. Ферромагнитный резонанс в больших ферритовых сферах // Радиоэлектроника, 1975. – № 9
1462835
  Дерюгин И.А. Ферромагнитный резонанс в коллоидальном железе в диапазоне 3000-36000 мггц : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Дерюгин И. А. ; МВО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко , Каф. радиофизики. – Киев, 1959. – 19 с.
1462836
  Пец Александр Васильевич Ферромагнитный резонанс в кристаллах с дислокациями : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Пец Александр Васильевич; Донецк. гос. ун-т. – Дубна, 1980. – 20л.
1462837
  Мэнь Сянь-чжень Ферромагнитный резонанс в монокристаллах ферритов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Мэнь Сянь-чжень.; Акад. наук СССР ,Физ.-техн. ин-т. – Ленинград, 1963. – 8 с. – Бібліогр. : с. 7-8
1462838
  Козлов В.И. Ферромагнитный резонанс в тонкихд пленках. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Козлов В.И.; МГУ. – М, 1966. – 19л.
1462839
  Мелков Г.А. Ферромагнитный резонанс в ферритах в присутствии спиновых волн большой амплитуды / Г.А. Мелков, А.Ю. Тараненко // XVII Всесоюзн. конф. по физике магнитных явлений
1462840
  Рубан Вячеслав Александрович Ферромагнитный резонанс и магнитнооптические эффекты в легированных кристаллах гранатов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Рубан Вячеслав Александрович; КГУ. – Киев, 1984. – 24л.
1462841
   Ферромагнитный резонанс и поведение ферромагнетиков в переменных магнитных полях : сборник статей. – Москва : Издательство иностранной литературы, 1952. – 350 с.
1462842
  Агеев А.Н. Ферромагнитный резонанск в гранатах, содержащих примесные парамагнитные ионы : Автореф. дис. . . канд. фи.-мат. наук / Агеев А.Н. ; АН СССР, Ин-т полупроводников. – Ленинград, 1969. – 8 с. – Бібліогр.:с.8
1462843
  О"Делл Ферромагнитодинамика : Динамика ЦМД, доменов и доменных стенок / О"Делл. – Москва : Мир, 1983. – 253 с.
1462844
  Соломатин В.Т. Ферронец в анализа сталей и сплавов / В.Т. Соломатин. – М., 1980. – 154с.
1462845
  Рахимов Г.Р. Феррорезонанс (автопараметрическое возбуждение электроферромагнитных цепей) / Рахимов Г.Р. ; Акад. наук Узбек. ССР, Ин-т энергетики. – Ташкент : Издательство АН УзССР, 1957. – 144 с., [1] л. граф. : ил., табл. – Библиогр.: с. 135-143
1462846
  Зильберман Б.З. Феррорезонансные стабилизаторы напряжения : Автореф... канд. техн.наук: / Зильберман Б.З.; МВ СССР. Харьковский политехн. ин-т им. В.И.Ленина. – Харьков, 1950. – 11 с.
1462847
   Ферросплавы. – М., 1965. – 136с.
1462848
  Несмеянов А.Н. Ферроцен и родственные соединения / А.Н. Несмеянов. – М., 1982. – 439с.
1462849
  Казаков Е.В. Ферроцианидные и ферроцианидноорганические иониты : Автореф. дис. ... канд. химич. наук / Казаков Е.В. ; ЛГУ , Химич. фак. – Ленинград, 1968. – 22 с.
1462850
  Коган Г.М. Ферруччо Бузони / Г.М. Коган. – М., 1964. – 191с.
1462851
  Коган Г.М. Ферруччо Бузони / Г.М. Коган. – Москва : Советский композитор, 1971. – 232 с.
1462852
  Писаржевский О.Н. Ферсман / О.Н. Писаржевский. – Москва : Молодая гвардия, 1959. – 400с. – (Жизнь замечательных людей)
1462853
  Писаржевский О.Н. Ферсман : повесть / О.Н. Писаржевский. – Москва : Советский писатель, 1967. – 400с.
1462854
  Сафина Л.К. Ферулы Казахстана / Л.К. Сафина, М.Г. Пименов. – Алма-Ата, 1984. – 110с.
1462855
  Ротару А. Ферумвмісні ціаногетерометалічні каркаси зі спіновим переходом / А. Ротару, І.О. Фрицький, І.О. Гуральський // XX Українська конференція з неорганічної хімії за участю закордонних учених до 100-річчя заснування Національної академії наук України : XX UCIC : 17-20 верес. 2018 р. : тези доповідей / Українська конференція з неорганічної хімії за участю закордонних учених. – Дніпро : Ліра, 2018. – С. 20. – ISBN 978-966-981-038-0
1462856
  Шульпяков Глеб Фес : роман // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2010. – № 3 (1019 ). – С. 9-82. – ISSN 0130-7673
1462857
   Фест Файна Гадзиня. – К., 1993. – 222с.
1462858
   Фестивали и праздники зимы // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2016. – № 6. – С. 10-13 : фото
1462859
   Фестивали и праздники Израиля // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2016. – № 5. – С. 12-14 : фото
1462860
  Мамчур Н. Фестивали лета: танцы и Греция из цветов. В парке Шевченко устроят фестиваль юмора, а на Певческом покажут разноцветные композиции // Сегодня. Киевский выпуск (Четверг). – Киев, 2019. – 13 июня (№ 107). – С. 9


  "В воскресенье, 16 июня, парк Шевченко превратится в территорию смеха и улыбок. Здесь состоится фестиваль Kyiv Open Smile, на котором выступят звезды юмора и спорта. На фесте можно будет встретить самых сильных мужчин планеты - украинских стронгменов, ...
1462861
   Фестивали осени // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2016. – № 4. – С. 12-16 : фото
1462862
  Алимов Р. Фестивали юности планеты : сов. подгот. комитет XII Всемир. фестиваля молодежи и студентов / Р. Алимов, А. Киселев. – Москва, 1984. – 40 с.
1462863
   Фестивалимо : Подорож на подію // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 4. – С. 10-11 : Фото
1462864
  Чернецька С.Ю. Фестивалі фольклору в соціокультурних процесах України кінця XX - початку XXI століття : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Чернецька Світлана Юріївна ; М-во культури України, Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – 17 с. – Бібліогр.: 14 назв
1462865
  Стоєцький В. Фестивалю дружин юних пожежних - 18! // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 10. – С. 10-11 : фото
1462866
   Фестиваль -- это юности праздник большой. – М., 1978. – 94с.
1462867
  Гроха Л.П. Фестиваль / Л.П. Гроха. – Київ, 1968. – 167 с.
1462868
  Залыгин С.П. Фестиваль / С.П. Залыгин. – М., 1980. – 296с.
1462869
  Григоров М. Фестиваль "INTERMEZZO" у Вінниці // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2015. – 3-9 червня (№ 22). – С. 8-9
1462870
  Ільченко Н.В. Фестиваль "Ігри вогнеборців" 2018 // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 11, листопад. – С. 11 : фото
1462871
   Фестиваль "Люби і знай свій рідний край" // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 6 (112), листопад - грудень. – С. 32-33 : фото
1462872
  Павлова Вера Ивановна Фестиваль "Осень в Михайловском" : партнерский проект в поддержку чтения // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 18. – С. 15-16. – ISSN 1727-4893


  Одной из претворённых в жизнь идей "Пушкинская библиотека" стали фестивали библиотечных программ по продвижению чтения "Осень в Михайловском" - совместные проекты Фонда, Центра чтения Российской национальной библиотеки и Псковского регионального центра ...
1462873
  Павлова Вера Ивановна Фестиваль "Осень в Михайловском" : партнерский проект в поддержку чтения // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 18. – С. 15-16. – ISSN 1727-4893


  Одной из претворённых в жизнь идей "Пушкинская библиотека" стали фестивали библиотечных программ по продвижению чтения "Осень в Михайловском" - совместные проекты Фонда, Центра чтения Российской национальной библиотеки и Псковского регионального центра ...
1462874
  Павлова Вера Ивановна Фестиваль "Осень в Михайловском" : партнерский проект в поддержку чтения // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 18. – С. 15-16. – ISSN 1727-4893


  Одной из претворённых в жизнь идей "Пушкинская библиотека" стали фестивали библиотечных программ по продвижению чтения "Осень в Михайловском" - совместные проекты Фонда, Центра чтения Российской национальной библиотеки и Псковского регионального центра ...
1462875
  Аршинник Татьяна Фестиваль "Сигет 2005" : Островной бум // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 7. – С. 16 : Іл.
1462876
   Фестиваль "Сигет" в Будапеште : Неделя праздника. Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 7. – С. 41 : Фото
1462877
  Соболєвська С.О. Фестиваль аматорських театрів як засіб міжкультурної комунікації // Культура і сучасність : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Вєдєнєєв Д.В. – Київ, 2017. – № 1. – C. 152-158. – ISSN 2226-0285
1462878
   Фестиваль драми та художнього слова. – Снина, Стащин, 1966. – 20с.
1462879
   Фестиваль искусств "Московские звезды". – М., 1971. – 47с.
1462880
   Фестиваль інноваторів // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 16 жовтня (№ 40). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Свято інноваторів: у Київській політехніці відкрився VI Всеукраїнський фестиваль "Sikorsky Challenge 2017".
1462881
   Фестиваль інновацій // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 9 жовтня (№ 39). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  Мініатюрний геймпад, корисні десерти, інтерактивні нічні екскурсії - ці та інші проекти перемогли в конкурсах стартапів, що пройшли в межах Всеукраїнського фестивалю інновацій. Захід був організований Міністерством освіти і науки разом з КНУ імені ...
1462882
   Фестиваль інновацій КНУ імені Тараса Шевченка // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; гол. ред. К.М. Левківський ; ред. кол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2016. – № 11/12 (149). – С. 4-5. – ISSN 1682-2366


  Наприкінце листопада вперше в КНУ ім. Т. Шевченка відбувся Фестиваль інновацій. За результатами конкурсу серед інноваційних проектів перше місце отримав проект "Нові біоцидні препарати для тривалого знезараження перев"язочних і гігієнічних матеріалів ...
1462883
  Кабыш Светлана Фестиваль как стимулятор турпотока : туризм // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 1. – С. 52-54 : Фото. – ISSN 1998-8044
1462884
  Матчук Я. Фестиваль кіно // Міжнародник : видання Інституту міжнародних відносин КНУТШ / Інститут міжнародних відносин КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 36


  У березні 2012 р. у Залі вченої ради ІМВ пройшов міжнародний фестиваль документального кіно II Humen DOC, на який були запрошені викладачі, аспіранти та студенти.
1462885
  Лук"янчук Георгій Фестиваль класичної музики // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 3. – ISSN 0868-9644
1462886
   Фестиваль ландшафтна весна - 2018 // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2018. – № 3. – С. 22-37 : фото
1462887
   Фестиваль Лисенка у Львові. – Львів, 1992. – 72 с.
1462888
   Фестиваль мололежной книги "В единой семье братских народов". – Иваново, 1970. – 60с.
1462889
  Богданова Светлана Фестиваль московский и всея Руси : Туринформ // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 4. – С. 8 : Фото
1462890
  Філоненко Л. Фестиваль музики Богдани Фільц // Українська музика : науковий часопис : щоквартальник / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред.: І. Пилатюк ; редкол.: І. Зінків, О. Катрич, Г. Льоос [та ін.]. – Львів, 2018. – Число 1 (27). – С. 134-139. – ISSN 2224-0926
1462891
  Ларіна О. Фестиваль науки почав свою ходу від поррогу Інституту Патона // Світ. – Київ, 2019. – Травень (№ 19/20). – С. 4


  ХІІІ Всеукраїнський фестиваль науки, засновником і одним із організаторів якого є Національна академія наук України, розпочався з Інституту електрозварювання імені Є.О. Патона
1462892
  Смілянська А. Фестиваль науки: хімія гончарства й тактичне макраме // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2015. – 20 травня (№ 87). – С. 11


  Про ІX Всеукраїнський фестиваль науки та виставку-презентацію досягнень вчених, яка відкрилася в Інституті електрозварювання ім. Є.О. Патона. Організатори - НАНУ, МОН, КНУ імені Тараса Шевченка та ін.
1462893
   Фестиваль оперного і балетного мистецтва. – К., 1941. – 56с.
1462894
  Кондакова Л. Фестиваль по заявкам // Эксперт Украина : Украинский деловой журнал / ООО "Эксперт Украина". – Киев, 2007. – № 33. – С. 50-53
1462895
  Богданова Светлана Фестиваль рекламы - технологии целевого попадания : Как попасть в яблочко подскажет фестиваль рекламы. Спецвыпуск - Технологии // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 1. – С. 36-37 : Фото
1462896
  Зайцев Вадим Фестиваль Сахары. Тунис // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 12 (2879), декабрь. – С. 20 : фото
1462897
  Зінов"єва Т.А. Фестиваль та театральність третього тисячоліття на матеріалах військово-історичних реконструкцій українського козацтва // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 3. – С. 175-179. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1728-3671


  У етапі проаналізовано специфіку вияву театральних рис і фестивальності військово-історичних реконструкцій українського козацтва, а також визначено їхню культурну роль у полі сучасної української культури.
1462898
  Черток С.М. Фестиваль трьох континентов / С.М. Черток. – Ташкент, 1978. – 184с.
1462899
  Животовська В. Фестиваль української новели / В. Животовська, В. Баранов, В. Бондар // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 16 травня (№ 20). – С. 3
1462900
  Яценко Н. Фестиваль української термінології


  23–25 квітня 2013 р. в Інституті української мови НАН України в рамках VII Всеукраїнського фестивалю науки відбулася дев"ята Міжнародна наукова конференція "Українська термінологія і сучасність", присвячена широкому колу теоретичних і практичних ...
1462901
   Фестиваль шагает по планете. – 2-е, дораб. – М., 1987. – 143с.
1462902
  Таратухін В.А. Фестиваль юних пожежників // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 7. – С. 2-3 : фото
1462903
  Таратухін В.А. Фестиваль юних пожежників // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 6. – С. 7 : фото
1462904
  Таратухін В.А. Фестиваль юних пожежників // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 6. – С. 12 : фото
1462905
  Таратухін В.А. Фестиваль юних пожежників // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 7, липень. – С. 19-20 : фото
1462906
  Чичкина Светлана Фестиваль яхт в Москве : В атмосфере Лазурного берега, или Как приобрести яхту мечты. Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 7. – С. 54 : Фото
1462907
   Фестиваль, що // Київський університет. – Київ, 2018. – Вересень (№ 7), дайджест
1462908
  Шевченко Н. Фестиваль, що єднає народи // Київський університет. – Київ, 2017. – Листопад (№ 9). – С. 8


  "Нещодавно у стінах Червоного корпусу КНУ вирувало феєричне свято латиноамериканської культури «Alma Latinoamericana», ініційоване кафедрою нової та новітньої історії зарубіжних країн, яка останнім часом узялася за відродження латиноамериканістики в ...
1462909
   Фестиваль, що єднає народи // Київський університет. – Київ, 2018. – Вересень (№ 7), дайджест. – С. 4


  "...у стінах Червоного корпусу КНУ вирувало феєричне свято латиноамериканської культури «Alma Latinoamericana», ініційоване кафедрою нової та новітньої історії зарубіжних країн. До програми заходу ввійшли найкращі музичні і танцювальні зразки ...
1462910
  Шевченко Н. Фестиваль, що єднає народи // Київський університет. Додаток до газети. – Київ, 2018. – Дод. до газ. Травень (№ 5) : Історичний факультет. – С. 2


  "Нещодавно у стінах Червоного корпусу КНУ вирувало феєричне свято латиноамериканської культури «Alma Latinoamericana», ініційоване кафедрою нової та новітньої історії зарубіжних країн, яка останнім часом узялася за відродження латиноамериканістики в ...
1462911
  Посохов І.С. Фестивальна діяльність в контексті розвитку подієвого туризму України: стан, проблеми, перспективи // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 38. – С. 58-70. – ISSN 2308-135X
1462912
   Фестивальна діяльність у еногастрономічному туризмі: виклики та перспективи для України / О.В. Ганчукова, О.О. Мотузенко, Д.В. Петліна, О.В. Кузнєцова // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 45. – C. 55-66. – ISSN 2308-135X


  Мета. Аналіз фестивальної діяльності в Україні у сфері еногастрономічного туризму та рекреації, їх територіальна диференціація та вплив на розвиток соціуму та дестинацій. Методика. На засадах загальнонаукових аналітичних та логічних (порівняльних) ...
1462913
   Фестивальна еволюція над Дунаєм // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2017. – № 5, вересень - жовтень. – С. 76-78 : фото. – ISSN 1998-8044
1462914
  Птахів Семен Фестивальна індустрія: часи становлення // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 4, липень - серпень. – С. 58-62 : фото. – ISSN 1998-8044
1462915
  Рутковский А. Фестивальная матрешка: итоги вскрытия // 2000 : еженедельник. – Киев, 2012. – 1-7 июня (№ 22)


  Объявлены результаты главного конкурса юбилейного 65-го Каннского МКФ. Именно те картины, которые в предыдущей заметке о фестивале выделял корреспондент "2000" ("Любовь" Михаэля Ханеке и "Реальность" Маттео Гарроне), а также датский актер Мэдз ...
1462916
  Бортник С.Ю. Фестивальний рух у місті Києві за роки незалежності / С.Ю. Бортник, І.Г. Поліщук, Ю.О. Сидорук // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 37. – С. 172-181. – ISSN 2308-135X
1462917
  Виткалов С.В. Фестивальний рух як культурний феномен сучасності: аналіз регіонального вектора // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2016. – С. 182-190. – (Серія: Культурологія ; вип. 52). – ISSN 2410-5325


  Розглядаються причини посилення інтересу до сфери культури в сучасних умовах, зокрема й до фестивальних заходів, що організуються на Рівненщині, виявляються їх культурний ефект, призначення і роль фестивального руху загалом у структурі ...
1462918
  Антоненко О.М. Фестивальний рух як чинник розвитку музичної культури Запоріжжя періоду незалежної України // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – Вип. 35. – С. 133-142. – ISSN 2225-7586
1462919
  Сторожик Н. Фестивальний тур "Роксоланії" на Сардинії // Київський університет. – Київ, 2015. – Жовтень (№ 13). – С. 8


  Цього літа народний ансамбль української музики "Роксоланія" Молодіжного центру культурно-естетичного виховання в складі студентів та викладачів кафедри фольклористики Інституту філології взяв участь у кількох міжнародних фольклорних фестивалях, що ...
1462920
  Вороніна Г.Б. Фестивальний туризм як новий напрям світового туризму // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 10. – С. 31-34. – Бібліогр.: 5 назв.
1462921
  Тримбач С. Фестивальні лаштунки // Критика. – Київ, 1998. – Жовтень, (число 10). – С. 16-18
1462922
  Дьячкова О. Фестивальні палімпсести // Критика. – Київ, 2001. – Жовтень, (число 10). – С. 29-31
1462923
   Фестивальный разговорник на славянских языках. – Москва, 1957. – 48 с.
1462924
  Бабушка Л.Д. Фестивація як ритуалізований арт-простір у вимірах глобалізму та альтерглобалізму // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової ; редкол.: Герчанівська П.Е., Самойленко О.І., Кравченко А.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 2 (11). – С. 15-20. – ISSN 2312-4679


  "Наукова новизна роботи полягає у розширенні естетичних ознак категорії фестивації в рамках діючих механізмів комунікативних систем, зокрема, соціопрагматики, симіозу та актуалізації культурно-історичного потенціалу. А також у виявленні ...
1462925
  Степаник М. Фестини дримбм у бойківських Карпатах // Літопис Бойківщини : журнал присвяч. дослідам історії, культури і побуту бойківського племени / Т-во "Бойківщина" ; голов. ред. Я. Радевич-Винницький ; редкол.: Я. Геврич, Н. Гринаш, М. Зимомря [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – Ч. 2/95 (106). – С. 11-14
1462926
  Яворський М. Фестини та конгреси як чинник самоорганізації та консолідації / М. Яворський, Радевич-Винницький // Україна молода. – Київ, 2020. – 3 червня (№ 47)


  Українці-бойки проживають у центральній і західній частинах українських Карпат (Бойківщина) і є невід’ємною складовою українського народу. Бойки - одна з найчисленніших етнографічних частин українців: їх близько двох мільйонів осіб. Проживають вони на ...
1462927
  Степина Л Х.Ф. Фестский диск // Актуальные проблемы современной науки : информационно-аналитический журнал / Изд-во "Спутник +". – Москва, 2011. – № 5 (61). – С.62-64. – ISSN 1680-2721
1462928
  Сенченко І.Ю. Фесько Андибер / Сенченко І.Ю. – Харків : Укрдержвидав, 1930. – 97 с. – (Масова художня бібліотечка)
1462929
   Фет-Фрумос і сонце.. – К., 1959. – 71с.
1462930
  М"ястківський А.П. Фет Фрумос і Котигорошко / А.П. М"ястківський. – Київ, 1978. – 71 с.
1462931
  Дячук І.І. Фетальний морфогенез та синтопічні особливості клиноподібної пазухи із суміжними структурами // Клінічна анатомія та оперативна хірургія : науково-практичний медичний журнал / Буковин. держ. мед. ун-т ; голов. ред. Бойчук Т.М. ; редкол.: Білоокий В.В., Боднар Б.М., Булик Р.Є. [та ін.]. – Чернівці, 2014. – Т. 13, № 3 (49). – С. 23-25. – ISSN 1727-0847
1462932
  Калманович Д.В. Фетвы Абу Су" уда-эфенди как источник по истории семейного права в Османской империи XVI в. // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 13 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – С. 32-41. – (Востоковедение. Африканистика ; Вып. 4). – ISSN 2074-1227
1462933
  Ларионов Э.И. Фети. Притча о слепых. Притча о потерянной драхме. / Э.И. Ларионов. – М., 1955. – 8с.
1462934
  Кальметьева Э.В. Фетишизация числа / Э.В. Кальметьева. – М., 1962. – 90с.
1462935
  Куракина В.И. Фетишизация языка в современной британской аналитической философии : Автореф... канд. филос.наук: / Куракина В.И.; АН СССР. Ин-т философии. – М., 1972. – 27л. – Бібліогр.:с.27
1462936
  Гладких М.І. Фетишизм / М. Гладких // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 386. – ISBN 966-642-073-2
1462937
  Францов Ю.П. Фетишизм и проблема происхождения религий / Ю.П. Францов. – Москва, 1940. – 144 с.
1462938
  Копалов В.И. Фетишистское сознание и его анализ : Автореф... канд. филос.наук: 620 / Копалов В.И.; Уральск. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1971. – 22л.
1462939
   Фетхуллах Гюлен и современный мир: толерантность, диалог, взаимопонимание / [сост.: А. Нысанбаев, Г. Соловьева ; авт. вступ. ст.: А. Насынбаев]. – Алматы : Дауір, 2009. – 511 с. – ISBN 9965-32-897-8
1462940
   Фетхуллах Гюлен: очерки - перспективы - мнения. – Москва : Новый свет, 2006. – 157 c. : фот. – ISBN 5-98359-024-3
1462941
  Решетник М.Д. Фехнер (Fechner) Густав Теодор // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – C. 650-651. – ISBN 966-316-069-1
1462942
  Блох Л.С. Фехтовальные приемы / Л.С. Блох. – М, 1954. – 84с.
1462943
   Фехтование. – М., 1953. – 48с.
1462944
  Аркадьев В.А. Фехтование : учеб. пособие для секций коллективов физ. культуры / В.А. Аркадьев. – Москва : Физкультура и спорт, 1953. – 180 с.
1462945
   Фехтование. – М., 1954. – 40с.
1462946
   Фехтование. – М., 1954. – 84с.
1462947
  Хозиков Ю.Т. Фехтование / Ю.Т. Хозиков, А.Н. Пономарев. – М., 1956. – 56с.
1462948
   Фехтование. – М., 1964. – 304с.
1462949
   Фехтование. – М., 1967. – 431с.
1462950
   Фехтование : спортивные термины на пяти языках. – Москва : Русский язык, 1979. – 96 с.
1462951
  Голяницкий А.П. Фехтование в СССР / А.П. Голяницкий. – М., 1956. – 268с.
1462952
  Рагозин Ю.П. Фехтование на нервах / Ю.П. Рагозин. – Москва : Молодая гвардия, 1990. – 205 с. – ISBN 5-235-00985-1
1462953
  Аркадьев В.А. Фехтование на рапирах : учеб. пособие для занятий с начинающими / В.А. Аркадьев. – Москва : Физкультура и спорт, 1956. – 163 с.
1462954
  Сазонов М.В. Фехтование. / М.В. Сазонов. – М., 1956. – 24с.
1462955
  Аграновский М.А. Фехтование. (Эспадрон, рапира, штык) / Аграновский М.А. ; Укр. научно-исслед. ин-т физической культуры. – Киев : Укрфизкультвоенспорт, 1940. – 26 с.
1462956
  Гуцул В.М. Фехтувальний трактат Фіоре деі Лібері да Прімаріаччо "Квітка битви" та рицарські бойові практики другої половини XIV - першої третини XV ст. // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – С. 66-74. – (Серія: Історія ; вип. 2 (39)). – ISSN 2523-4498
1462957
  Келлер В.С. Фехтування на шаблях / В.С. Келлер, Д.А. Тишлер. – К, 1970. – 143с.
1462958
  Косинська Ольга Фешенебельна "Жараааа!" : Модні екскурси // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 4. – С. 44-45 : Фото
1462959
   Фешин Н.И. Каталог выставки. – Казань, 1963. – 84с.
1462960
   Фешин Н.И. Каталог выставки. – М., 1964. – 25с.
1462961
   Фешин Николай Иванович. – Л., 1975. – 170с.
1462962
  Кочерга І. Фея гіркого мигдалю / І. Кочерга. – Х, 1926. – 103с.
1462963
  Зискинд Я.М. Фея на пенсии / Я.М. Зискинд. – М, 1981. – 47с.
1462964
  Шукухи А. Фея острова : повесть / А. Шукухи. – Москва : Советский писатель, 1977. – 224 с.
1462965
   Фея сирени. – М., 1961. – 32с.
1462966
  Петрусенко Т.В. ФЗ-44: новый сюрприз / Татьяна Викторовна Петрусенко, Ирина Всеволодовна Эйдемиллер // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / ООО"" ИД Университетская книга". – Москва, 2015. – апрель. – С. 50-51. – ISSN 1726-6726


  В 2014 году контрактную систему в сфере закупок реформировали в России столь активно, что за первый год своего существования Федеральный закон № 44-ФЗ претерпел уже семь редакций. Наиболее значительные изменения были внесены федеральными законами от ...
1462967
  Муравьева А.А. Фзазовые равновесия и кристаллические структуры соединений в тройных системах алюминия и кремния (или гремания) с редкоземельными металлами : Автореф... канд. хим.наук: 070 / Муравьева А.А.; Львов. гос. ун-т им. Ив.Франко. – Львов, 1972. – 18л.
1462968
  Кость Л.Л. Фзико-химическое исследование четверніх водніх систем из сульфата лития, калия, магния и натрия, руидия, магния : Автореф... канд хим.наук: / Кость Л. Л.; Мосу. обл. пед. ин-т. – М., 1970. – 32л. – Бібліогр.:с.29-31
1462969
  Путятина В.И. ФЗКМ: научная организация и нормирование труда. / В.И. Путятина, А.М. Шуников. – М., 1979. – 143с.
1462970
  Савченко Н.А. Фиагдонское рудное поле : (Вопросы изучения месторождений жильного типа на примере Северного Кавказа и Украины) / Н.А. Савченко. – Киев : Наукова думка, 1970. – 187с.
1462971
  Монтепен Фиакр номер 13. / Монтепен, де Ксавье. – Х., 1994. – 624с.
1462972
  Халил Зейнал Фиалка : стихи / Зейнал Халил; авториз. пер. с азерб. – Москва : Советский писатель, 1958. – 140 с.
1462973
  Сафиева Г. Фиалка : стихи / Гулрухсор Сафиева ; пер. с тадж. – Москва : Молодая гвардия, 1971. – 24 с.
1462974
  Туфан Х. Фиалка : стихи разных лет / Хасан Туфан ; пер. с татар. – Москва : Современник, 1984. – 112 с.
1462975
  Дадиани Ш. Фиалка дяди Самсона : пьесв в 1-м д. / Шалва Дадиани;. – Москва : Госкультпросветиздат, 1953. – 36 с.
1462976
  Сарывелли О. Фиалки : стихи / О. Сарывелли; Осман Сарывели ;. – Баку : Язычы, 1982. – 175 с.
1462977
  Булычева А.А. Фиалки в январе / А.А. Булычева. – Львов, 1978. – 119с.
1462978
  Волконская О.А. Фиалки и волки / О.А. Волконская. – 2-е изд. – Пермь, 1975. – 247с.
1462979
  Моруа А. Фиалки по средам : Новеллы / А. Моруа. – Москва, 1963. – 160 с.
1462980
  Моруа Андре Фиалки по средам / Моруа Андре. – Москва : Мир, 1964. – 159с.
1462981
  Моруа А. Фиалки по средам: новеллы / А. Моруа. – Москва, 1991. – 139с.
1462982
  Триз Д. Фиалковый венец / Д. Триз. – М., 1964. – 206с.
1462983
  Триз Д. Фиалковый венец / Д. Триз. – М., 1989. – 206с.
1462984
  Йестен И. Фиаско Гитлера в Украине // 2000 : еженедельник. – Киев, 2013. – 4-10 октября (№ 40). – С. С 1-2


  Данная статья - перевод материала, первоначально опубл. в жур. Foreign Affairs (янв. 1943 ). Council on Foreign Relations. Распространяется Tribune Media Services. Немцев поколениями приучали к мысли о том, что завоевание Украины - самый верный путь ...
1462985
  Дроздов К. Фиаско обязательной украинизации. Кризис хлебозаготовок 1932-1933 годов и поворот нацполитики в Центральном Черноземье // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 4. – С. 90-93. – ISSN 0235-7089
1462986
  Шахназаров Г.Х. Фиаско футурологии / Г.Х. Шахназаров. – М, 1979. – 352с.
1462987
  Андреенко Г.В. Фибринолиз : (биохимия, физиология, патология) / Андреенко Г.В. – Москва : Московский университет, 1979. – 351 с. : ил. – Библиогр.: с. 313-350
1462988
  Яромюк Г.А. Фибринолитические свойства чумного микроба и природа его фибринолитической субстанции : автореф. дис. ... канд. биол. наук / Яромюк Г.А. ; Иркут. гос. ун-т им. А.А. Жданова. – Иркутск, 1964. – 15 с.
1462989
  Рустамова Б.А. Фибринстабилизирующий фактор крови и его взаимодействия с гуморальными агентами противосвертывающей системы. : Автореф... канд. биол.наук: 093 / Рустамова Б.А.; МГУ. биол.-почв. ф-тет. – М., 1971. – 21л.
1462990
  Амброз А.К. Фибулы Юга Европейской части СССР II в. до н.э.- IV в. н. э. // Археология СССР : Свод археологических источников / Под общ. ред. Рыбакова Б.А. – Москва : Глав. ред. восточ. лит-ры, 1966. – Д1-30 : Фибулы Юга Европейской части СССР II в. до н.э.- IV в. н.э. / Амброз А.К. – С. 1-87, 28 табл.
1462991
  Попов Г. Фиг вам // Корреспондент : Журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2007. – № 39. – С. 62-64


  Населення Латинської Америки
1462992
  Барковский П. Фигаль Гюнтер // Докса : збірник наукових праць з філософії та філології / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Одес. гум. традиція. – Одеса, 2015. – Вип. 2 (24) : Герменевтика тексту та герменевтика долі. – С. 283-285. – ISSN 2410-2601
1462993
  Грунин Михаил ФИГи по фигу : актуальная тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 9. – С. 20-21
1462994
  Донцова Д.А. Фиговый листочек от кутюр : [роман] / Дарья Донцова. – Москва : Эксмо, 2003. – 348, [1] с. – Сериал "Евлампия Романова. Следствие ведет дилетант". – (Иронический детектив). – ISBN 5-699-02768-8
1462995
  Чуйкова Н.А. Фигура и гравитационное поле Луны : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Чуйкова Н.А. ; МГУ. – Москва, 1969. – 5 с.
1462996
  Сийм-Юзе Фигура и мода / Сийм-Юзе. – Таллин, 1959. – 82с.
1462997
  Гаврилов И.В. Фигура и размеры Луны по асторономическим наблюдениям / И.В. Гаврилов. – Киев : Наукова думка, 1969. – 152 с.
1462998
  Донцова Д.А. Фигура легкого эпатажа : роман / Дарья Донцова. – Москва : ЭКСМО, 2006. – 374, [9] с. – В книге так же: Советы от безумной оптимистки Дарьи Донцовой: советы. - На обл.: Следствие ведет дилетант Евлампия Романова. – (Иронический детектив). – ISBN 5-699-17333-1
1462999
  Церклевич А.Л. Фигура литосферы Земли и геотектоника // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2018. – № 1. – C. 67-72. – ISSN 1025-6415
1463000
   Фигура Луны и проблемы лунной топографии : сб. статей/ пер. с англ. и нем. – Москва : Наука, 1968. – 256 с.
<< На початок(–10)1461146214631464146514661467146814691470(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,