Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1461146214631464146514661467146814691470(+10)В кінець >>
1462001
   "Третий мир" и научно-технический прогресс / Аваков Р.М. – М, 1974. – 332с.
1462002
   "Третий мир" и судьбы человечества. / Волков М.Я. – М, 1990. – 206с.
1462003
  Осипов Ю.М. "Третий мир": инфляция и экономический рост / Ю.М. Осипов. – М, 1975. – 152 с.
1462004
  Мирский Г.И. "Третий мир": общество, власть, армия / Г.И. Мирский. – Москва, 1976. – 408 с.
1462005
  Ульрих О.Д. "Третий мир": проблемы развития государственного сектора. / О.Д. Ульрих. – М., 1975. – 248с.
1462006
   "Третий мир": стратегия развития и управление экономикой. – Москва, 1971. – 399с.
1462007
  Штейгервальд Р. "Третий путь" Герберта Маркузе / Р. Штейгервальд. – М., 1971. – 340с.
1462008
  Матвеев Ф Г. "Третий путь?" / Ф Г. Матвеев, . – М., 1992. – 239с.
1462009
  Алексеева Л.М. "Третий сектор" и власть // Общественные науки и современность : Журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2002. – № 6. – С.52-59. – ISSN 0869-0499
1462010
  Козловский Ф.М. "Третий" выходит на связь / Ф.М. Козловский. – Минск, 1977. – 95с.
1462011
  Мельник В. "Третій Рим" і джерела турецької ідентичності // Українська літературна газета. – Вишгород, 2020. – 28 серпня (№ 17). – С. 16


  Критичні роздуми на полях українського перекладу книги професора Ільбера Ортайли. Переклад Олеся Кульчинського.
1462012
  Мельник В. "Третій Рим" і джерела турецької ідентичності // Українська літературна газета. – Вишгород, 2020. – 11 вересня (№ 18). – С. 16-17


  Критичні роздуми на полях українського перекладу книги професора Ільбера Ортайли.
1462013
  Палій О. "Третій Рим" і схиляння перед Заходом // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 20-21 вересня (№ 169/170). – С. 11


  Українські ідеологи XI - XVII століть говорять про столицю Русі (України) Київ як про "новий Єрусалим".
1462014
  Шергін С.О. "Третій світ" без ілюзій / С.О. Шергін. – К, 1990. – 48с.
1462015
   "Третій світ" у контексті цивілізаційних вимірів розвитку і глобальних викликів XXI століття : матеріали міжнар. наук. конф. (м. Київ, 10 черв. 2014 р.) / Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України" ; [редкол.: В.К. Гура та ін.]. – Київ : Державна установа "Інститут всесвітньої історії НАН України", 2014. – 145, [1] с. : табл. – Ст. укр., рос. – Бібліогр, в кінці ст.
1462016
  Окуньовська Ю.В. "Третій сектор" Польщі в офіційних документах ЄС // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2017. – С. 226-233. – (Серія: Політологія ; № 2 (33)). – ISSN 2075-7190
1462017
  Кабанцева І.А. "Третій сектор" Чехії як актор антикорупційної політики // Політичне життя : науковий журнал / Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса; редкол.: Нагорняк Т.Л., Польовий М.А., Скопова О.І. [та ін.]. – Вінниця, 2018. – № 3. – C. 21-26. – ISSN 2519-2949
1462018
  Войтович Л. "Третій стан" Королівства Руського: історична доля, повсякденне життя, вірування / розмову вів Зіновій Партико // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 10-11 листопада (№ 202/203). – С. 21
1462019
  Войтович Л. "Третій стан" Королівства Руського: істрична доля, повсякденне життя, вірування / інтерв"ю підготував Зіновій Партико // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 17/18 листопада (№ 207/208). – С. 21
1462020
  Савченко В.А. "Третій шлях" Одеського комітету РСДРП(м) (1918-1920 рр.) // Проблеми політичної історії України : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. укр. історії та етнополітики ; редкол.: О.Б. Шляхов, Є.І. Бородін, В.В. Іваненко [та ін.]. – Дніпро, 2018. – Вип. 13. – С. 144-154. – ISSN 2409-3661


  "Проаналізовано діяльність Одеського комітету РСДРП (меншовиків) у революційні роки. Увага концентрується на фракційній боротьбі між лідерами одеського комітету та їх спробах проводити політику «третього шляху», борючись із партійною диктатурою ...
1462021
  Алексеєв В. "Третя криза шлюбу" // Дніпро : популярний літературно-художній журнал / ТОВ "Ред. журн. "Дніпро" ; голов. ред. М.В. Луків. – Київ, 2021. – № 2020/вересень 2021р. – С. 16-20. – ISSN 0130-321Х


  Повість.
1462022
  Волковинський Валерій "Третя сила". Життя і крах Нестора Махна. До 120-річчя із дня народження // Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 2009. – № 7/8. – С. 36-46. – ISSN 0130-7037
1462023
  Наумкіна С. "Третя хвиля" демократизації: підсумки і перспективи (аналіз зарубіжних концепцій) // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2001. – № 5. – С.102-113
1462024
  Осипов Г.А. "Третье измерение" в социологии П.А.Сорокина : оценка нравственности современного общества // Журнал социологии и социальной антропологии / С-П.гос.ун. Ф-т социологии; Соц.ин-т РАН; Соц. об-во им. Ковалевского М.М. – Санкт-Петербург, 2009. – Т. 12, № 4 (49). – С.67-79. – ISSN 1029-8053
1462025
  Голубович И. "Третье протсранство" биографии: феномен "истории жизни" // Феноменологія і мистецтво : щорічник 2002-2003 / Укр. феноменол. т-во при Укр. філос. фонді ; [редкол.: А.Т. Ішмуратов та ін.]. – Київ : ППС-2002, 2005. – С. 75-84. – ISBN 966-96471-2-6


  "Одному из крупнейших современных специалистов в области биографического письма, французскому литературоведу и культурологу Филиппу Лежену после 30 лет плодотворных изысканий пришлось в конце 90-х годов написать книгу "В защиту автобиографии". От кого ...
1462026
  Востриков Н.И. "Третьего не дано!" / Н.И. Востриков. – Москва, 1988. – 171с.
1462027
  Пушкарук Н. "Третього шансу не буде..." / Н. Пушкарук, Б. Цюпин // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 13 березня (№ 45). – С. 3


  Лондон і Брюссель домовилися про зміни до угоди про Брекзіт. Які очікування перед фінальним голосуванням у парламенті?
1462028
  Видженаике П. "Третья женщина" и другие рассказы / П. Видженаике. – Ташкент, 1966. – 117с.
1462029
  Головко Н.В. "Третья миссия" университета и проект общественного понимания науки: доклад Бодмера / Н.В. Головко, Е.А. Рузанкина, О.В. Зиневич // Философия образования : всероссийский научный журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2014. – № 6 (57). – С. 77-93. – ISSN 1811-0916


  Доклад подготовлен в 1985 г. инициативной группой под руководством известного британского ученого У. Бодмера. Доклад рассматривается как значимая часть понимания «третьей миссии» университета - включенности университета в решение важных для общества ...
1462030
  Матвейчук Александр "Третья служба" Дмитрия Менделеева // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 5. – С. 80-83. – ISSN 0235-7089
1462031
  Охлобыстин "Третья" химия / Охлобыстин, Ю. – М., 1965. – 199с.
1462032
  Смирнов В.А. "Треугольник знаний" и современный университет: проблема инноваций // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. : 26-27 берез. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т імені А.С. Макаренка, Сум. облдержадмін. [та ін.] ; [редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2015. – Т. 1. – С. 39-42. – ISBN 978-966-698-191-5
1462033
  Ибрагимова З.М. "Треугольник" Лаврентьева / З.М. Ибрагимова, Н.А. Притвиц. – Москва, 1989. – 334 с.
1462034
  Воронцов А.В. "Треугольник" США-Япония-Южная Корея / А.В. Воронцов. – Москва, 1991. – 199с.
1462035
  Филиппов Александр Викторович "Три большие реформы" и процессы эволюции японского общества второй половины эпохи Эдо : Автореф. дисс. доктора исторических наук: 07.00.03 / Филиппов А.В.; Санкт-Петербург. госуд. ун-тет. – Санкт-Петербург, 2003. – 54 с. – Библиогр.: 15 названий
1462036
  Калюжина Е.В. "Три волны" истории социокультурного института высшего образования // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2010. – № 2 (31). – С. 145-152. – ISSN 1811-0916
1462037
  Бреусенко-Кузнецов "Три девицы под окном" : образы бессознательного в сказках А.С. Пушкина // Психоаналіз : часопис / Міжнар. ін-т глибинної психології ; редкол.: Уварова С.Г., Бреусенко-Кузнєцов О.А., Вісковатова Т.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (21). – С. 128-147. – Библиогр.: 12 назв. – ISSN 2307-3195
1462038
  Панина С. "Три дня из жизни Леонардо" : фантасмагория в 3-х действиях // Реальность фантастики : литературный журнал / гл. ред. И. Вахтангишвили ; редкол.: Г.Л. Олди, В. Ларионов, М. Галина [и др.]. – Киев, 2004. – № 7 (11), июль. – С. 77-97. – ISSN 1728-8568


  "Теплым майским утром Леонардо страдал. Его ждала работа, неоконченный шедевр, а голова была забита дуалистической теорией света, парадоксами квантовой физики и мечтой о полете. Ну как творить в таких условиях!".
1462039
  Калиничев Анатолий "Три дня на марше..." : поэзия // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2009. – № 11/12. – С. 56-60. – ISSN 0131-8136
1462040
  Тахцис К. [Третій вінець / Костас Тахцис. – Афіни : Ександас, 1987. – 309 с. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-256-243-9
1462041
   [Третій] міжнародний геологічний форум "Актуальні проблеми та перспективи розвитку геології: наука й виробництво (Гоеофорум-2016)" = 3rd international geological forum "Problems and prospects of the geology development: science and production" : Україна, Миколаїв. обл., с. Коблеве, 15-20 серп. 2016 р. : [матеріали форуму] / Держ. служба геології та надр України, НАН України, Укр. держ. геологорозвідув. ін-т, Держ. коміс. України по запасах корисних копалин [та ін. ; голов. ред. С.В. Гошовський ; редкол.: Войтенко Ю.І. та ін.]. – Київ : УкрДГРІ, 2016. – 336 с. : іл., табл. – На обкл.: 3 Міжнародний геологічний форум "Актуальні проблеми та перспективи розвитку геології: наука й виробництво" (ГЕОФОРУМ-2016) . Матеріали форуму. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-7896-74-4
1462042
  Михальський Ю. Третейське самоврядування: проблеми та шляхи їх вирішення // Юридична газета. – Київ, 2012. – 20 березня (№ 12)
1462043
  Рабенко С.Л. Третейське судочинство як альтернативна юрисдикційна форма захисту прав суб"єктів господарювання // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 362-366


  Аналізуються особливості третейського судочинства як альтернативної юрисдикційної форми захисту прав суб"єктів господарювання. Розроблено пропозиції щодо вдосконалення законодавства для забезпечення належного захисту прав суб"єктів господарювання у ...
1462044
  Штефан О. Третейське судочинство як договірний альтернативний спосіб розв"язання конфлікту у сфері авторського права // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2011. – № 3 (59). – С. 44-48
1462045
  Торгашин О. Третейське судочинство як об"єкт господарсько-правового дослідження // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 4. – С. 16-19.
1462046
  Ліщина І. Третейське судочинство. Особливості вирішення спорів у недержавних органах // Юридична газета. – Київ, 2013. – 27 серпня (№ 33/34). – С. 25-26
1462047
  Цебак І. Третейське судочинство. Щодо легітимності недержавної форми судочинства // Юридична газета. – Київ, 2012. – 18 вересня (№ 38)
1462048
  Короєд С.О. Третейське судочинство: питання трансформації у досудову форму захисту прав // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 2 (35). – С. 63-67
1462049
  Трекке А. Третейський арбітраж. Необхідність змін у третейському судочинстві // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2015. – 5-11 грудня (№ 48). – С. 15. – ISSN 1992-9277
1462050
  Абрамович Т. Третейський прапор підхоплено. Деякі спірні питання правових інститутів третейського суду та міжнародного комерційного арбітражу // Юридична газета. – Київ, 2012. – 25 вересня (№ 39)
1462051
  Бойко В.Ф. Третейський розгляд спорів потребує подальшого врегулювання // Зовнішня торгівля: право та економіка / Мін. економіки та з питань європейської інтеграції України; Укр.академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2006. – № 1. – С. 82-87
1462052
  Москаленко К. Третейський розгляд спорів: продюсерський договір // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2014. – № 3 (219 ). – С. 30-33
1462053
  Мажар Л. Третейський суд-потреба часу // Вісник Національного банку України : Науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2005. – № 10. – С. 31-32
1462054
  Вангородська Н.А. Третейський суд в Україні у X-XVIII ст. : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Вангородська Н.А. ; Нац. акад. внутрішніх справ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1462055
  Притика Ю.Д. Третейський суд у системі альтернативних способів вирішення спорів // Вісник господарського судочинства : офіційний друкований орган вищого господарського суду України / Вищ. госп. суд України. – Київ, 2011. – № 6. – С. 73-78
1462056
  Вечірко І.О. Третейський суд як засіб втручання у процедуру банкрутства // Санація та банкрутство : Науково-практичний журнал / Вищий господарський суд України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 117-119
1462057
  Ковтун Ю Я. Третейський суд: історія становлення та переваги / Ю Я. Ковтун, // Актуальні питання судоустрою та формування корпусу суддів : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. науковців, суддів, адвокатів, працівників правоохорон. органів, молодих вчених, аспірантів та студентів (13 трав. 2017 р., м. Одеса) / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Ф-т адвокатури, Каф. орг. суд., правоохорон. органів та адвокатури ; [уклад.: І.О. Билиця та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. В.В. Долежана. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 57-59. – ISBN 978-966-419-292-4
1462058
  Чорний А.М. Третейські суди в системі судочинства Литовсько-Руської держави // Нові вектори розвитку демократії та інститутів держави і права : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-прак. конф. : тези наук. доп. (10 груд. 2015 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ : МЮНПІК "Актуальна юриспруденція", 2015. – С. 51-55. – (Міжнародні юридичні науково-практичні Інтернет-конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-611-01-0509-5
1462059
  Чоп Н. Третейські суди в судовій системі Гетьманщини // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – C. 118-120
1462060
  Вангородська Н.А. Третейські суди в Україні в X - XVIII ст. // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2009. – № 2 (88). – С. 118-127.
1462061
  Свінціцький А. Третейські суди в Україні. Проблеми вдосконалення законодавства. Правові колізії // Судоустрій і судочинство в Україні : Юридичний науково-практичний журнал / Концерн "Видавничий Дім"Ін Юре". – Київ, 2006. – № 1/2. – С. 64-69.
1462062
  Ковальова С.Г. Третейські суди на українських землях Великого князівства Литовського // Держава і право : юридичні і політичні науки: збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім.В.М. Корецького. НАН України. – Київ, 2001. – Вип. 13. – С.68-72. – ISSN 1563-3349
1462063
  Святина В. Третейські суди, їх рішення та умови виконання / В. Святина, А. Ракоц // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 2009. – № 1. – С. 46-47.
1462064
  Харчук В. Третейські суди: реформування не може суперечити законодавству України / В. Харчук, О. Шумивода // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 7/8 (86). – С. 69-72
1462065
  Гамбург Л.С. Третейські та мирові суди в Лівобережній Україні (Гетьманщині) другої половини XVII-XVIII ст. // Держава і право : юридичні і політичні науки: збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім.В.М. Корецького. НАН України. – Київ, 2001. – Вип. 13. – С.65-68. – ISSN 1563-3349
1462066
  Летюк Є.М. Третє весло / Є.М. Летюк. – Донецьк, 1967. – 123с.
1462067
  Шкраб"юк П. Третє відкриття Юрія Горліса-Горського // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 20-26 вересня (№ 38). – С. 11
1462068
  Кочур Григорій Третє відлуння : Поетичні переклади / Упор. А.Г. Кочур; Авт. вступ. слова І.М. Дзюба. – Київ : Рада, 2000. – 550с. – ISBN 966-7087-35-2
1462069
  Кочур Г.П. Третє відлуння : [ поетичні переклади ] / Григорій Кочур ; [ вступне слово І. Дзюби ; передм. М. Новикової ]. – Київ : Український письменник, 2008. – 672 с. – (Бібліотека Шевченківського комітету / видавнича рада : П.А. Загребельний, І.М. Дзюба, Р.М. Лубківський та ін.). – ISBN 966-579-229-6
1462070
  Тимошик М. Третє відродження Огієнкового храму // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 26 липня - 1 серпня (№ 30). – С. 2


  На батьківщині І. Огієнка в Брусилові на Житомирщині відбулася урочиста церемонія закладення капсули з посланням майбутнім поколінням українців із нагоди відбудови Свято-Воскресенського храму, в якому хрестився і вінчався видатний діяч українського ...
1462071
  Буденний В.Й. Третє повернення : поезії / В.Й. Буденний. – Київ : Радянський письменник, 1990. – 115 с.
1462072
  Голда Д. Третє полювання // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1997. – Вересень (№ 7)


  Про правила збирання грибів.
1462073
  Гризун А.П. Третє тисячоліття : Поезії / А.П. Гризун. – Суми : Мрія-1, 2003. – 112 с. – ISBN 966-566-200-7
1462074
  П"янов В.Я. Третє цвітіння / В.Я. П"янов. – Київ, 1962. – 339 с.
1462075
  Буреш И. Трети принос кжм пеперудната фауна на Тракия и Македония / Отъ Д-рь Ив. Буреш и Д. Илчев. – София : Художник, 1921. – 26 с. – Отд. оттиск: Трудове на Бълг. Природоизпитательно Д-во. Кн. 9 (1921), с. 61-86
1462076
   Третий-гелий-3 метод и его применение для датирования подземных вод (на примере Кировского горнопромышленного района, Мурманская область) / А.В. Гудков, И.Л. Каменский, Г.С. Мелихова, В.И. Скиба, И.В. Токарев, И.Н. Толстихин // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2014. – № 7. – С. 646-653 : рис. – Библиогр.: 14 назв. – ISSN 0016-7525
1462077
  Грин Грэм Третий / Грэм Грин // Пленки Андерсона : [сборник] ; пер. с англ. / Сэндерс Лоуренс. – Москва : Остожье, 1997. – С.255-352. – ISBN 5-86095-094-2
1462078
  Симонов К.М. Третий адъютант / К.М. Симонов. – Москва : Правда, 1942. – 15с. – (Из фронтовой жизни)
1462079
  Симонов К.М. Третий адъютант : Рассказы и очерки / К.М. Симонов. – Москва : Военгиз, 1948. – 64с. – (Б-чка журн. "Советский воин")
1462080
  Симонов К.М. Третий адъютант : Рассказы / К.М. Симонов. – Москва : Детская литература, 1987. – 126с. – (Шк. б-ка : Для средн. шк.)
1462081
   Третий Археологический съезд в Киеве : 2-го августа 1874 года / Археологический съезд (3 ; 1874 ; Киев). – Москва : Синодальной Типографии, 1873. – 15, [5] с.
1462082
  Клименко А. Третий Бог // Viva ! Биография : Украина / ООО "ЭДИПРЕСС Украина". – Киев, 2012. – № 5 (62). – С. 50-55. – ISSN 1818-3948
1462083
  Тахцис К. Третий брак : роман // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2008. – № 2. – С. 3-163. – ISSN 1130-6545
1462084
  Алексин А.Г. Третий в пятом ряду / А.Г. Алексин. – Москва, 1977. – 510с.
1462085
  Алексин А.Г. Третий в пятом ряду : повести и рассказы : для ст. шк. возраста / Анатолий Алексин ; худож. В. Терещенко. – Москва : Молодая гвардия, 1977. – 510 с. : ил.


  Содерж.: Третий в пятом ряду; "Безумная Евдокия"; Поздний ребенок; Мой брат играет на кларнете; Позавчера и послезавтра; Звоните и приезжайте!; Действующие лица и исполнители; Повесть Алика Деткина; А тем временем где-то; Я ничего не сказал...; ...
1462086
  Алексин А.Г. Третий в пятом ряду : повести / Анатолий Алексин ; худож. В. Егоров. – Москва : Современник, 1981. – 79 с. : ил. – (Отрочество. Серия книг для подростков)
1462087
  Меркурьев С.П. Третий вириальный коэффициент, матрица рассеяния и координатная асимптотика волновой функции для системы трех частиц. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 041 / Меркурьев С.П.; Ленингр.гос.ун-т. – М, 1971. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
1462088
   Третий возраст: обоснованность оптимизма : монография / [О.Л. Войно-Данчишина, Н.П. Гога, И.В. Головнева и др.] ; под общ. ред. д-ра ист. наук, проф. Е.В. Астаховой ; Нар. укр. академия. – Харьков : Издательство НУА, 2018. – 221, [3] с. : ил., табл. – Авт. указаны на обороте тит. л. – Библиогр. в конце разделов. – ISBN 978-966-2298-02-7
1462089
  Вольный Ф. Третий восточный / Ф. Вольный. – Сталино, 1954. – 240с.
1462090
  Вольный Ф.Г. Третий восточный / Ф.Г. Вольный. – Сталино, 1960. – 612с.
1462091
  Вольный Ф.Г. Третий восточный / Ф.Г. Вольный. – Київ, 1965. – 530с.
1462092
  Вольный Ф.Г. Третий восточный / Ф.Г. Вольный. – Київ, 1977. – 471с.
1462093
  Вольный Ф.Г. Третий восточный / Ф.Г. Вольный. – Донецк, 1989. – 422с.
1462094
  Керим Али Третий всадник / Керим Али. – Москва, 1962. – 94 с.
1462095
   Третий Всемирный конгресс профсоюзов.. – М, 1953. – 144с.
1462096
   Третий Всемирный конгресс профсоюзов., 1953. – 40с.
1462097
   Третий Всемирный фестиваль молодежи и студентов в защиту мира.. – Берлин, 1951. – 24с.
1462098
  Всероссийский Третий Всероссийский съезд по дошкольному воспитанию, 15-21 октября 1924 / Всероссийский, съезд по дошкольному воспитанию; Под ред. Виленской, Моложавого и Прушицкой. – Москва : Г. М. П. Т., 1925. – 533 с.
1462099
  Смирнов Николай Николаевич Третий Всероссийский съезд Советов : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Смирнов Николай Николаевич; Ленингр. отд. ин-та истории СССР АН СССР. – Л., 1980. – 26л.
1462100
  Смирнов Н.Н. Третий Всероссийский съезд Советов / Н.Н. Смирнов. – Л., 1988. – 123с.
1462101
   Третий Всеславянский митинг в Москве 9 мая 1943. – Москва : ОГИЗ - Госполитиздат, 1943. – 123 с.
1462102
   Третий Всесоюзный симпозиум "Молекулярные механизмы генетических процессов" : Тезисы докладов. 18-20 октября 1976 г. – Москва, 1976. – 118с.
1462103
   Третий всесоюзный симпозиум по теории колец, алгебр и модулей.. – Тарту, 1976. – 118с.
1462104
   Третий Всесоюзный съезд Ботаников.. – Ленинград, 1928. – 38с.
1462105
   Третий Всесоюзный съезд колхозников 25-27 ноября 1969 года.. – М, 1970. – 480 с.
1462106
   Третий Всесоюзный съезд по теоретической и прикладной механике.. – М, 1968. – 336с.
1462107
   Третий Всесоюзный съезд профессиональных союзов., 1921. – 146с.
1462108
   Третий Всесоюзный эксплуатационный съезд речного транспорта. – М-Л, 1932. – 87с.
1462109
  Пронякин Ю.Ф. Третий выстрел. / Ю.Ф. Пронякин. – М., 1959. – 49с.
1462110
  Романченко О.И. Третий главный / О.И. Романченко. – М., 1974. – 159с.
1462111
  Романченко О.И. Третий главный / О.И. Романченко. – М., 1986. – 208с.
1462112
  Дик И.И. Третий глаз / И.И. Дик. – М., 1977. – 336с.
1462113
  Мориц Ю.П. Третий глаз : кн. стихов / Ю.П. Мориц. – Москва, 1980. – 142с.
1462114
  Фалеев М В. Третий глаз : Необыкновенная история / М В. Фалеев. – Москва : Молодая гвардия, 1987. – 303с.
1462115
  Рампа Третий глаз / Рампа, Лобсанг. – Ленинград, 1991. – 190с.
1462116
  Рампа Третий глаз / Рампа, Лобсанг. – Санкт-Петербург, 1992
1462117
  Парнов Е.И. Третий глаз Шивы / Е.И. Парнов. – М., 1975. – 544с.
1462118
  Парнов Е.И. Третий глаз Шивы / Е.И. Парнов. – Москва, 1984. – 544с.
1462119
  Парнов Е.И. Третий глаз Шивы / Е.И. Парнов. – М., 1985. – 544с.
1462120
  Парнов Е.И. Третий глаз Шивы / Е.И. Парнов. – Кишинев, 1986. – 430с.
1462121
  Парнов Е.И. Третий глаз Шивы : фантастико-приключенский роман / Е.И. Парнов. – Москва : Детская литература, 1989. – 544 с. – (Библиотека фантастики ; Т.11). – ISBN 5-08-000757-5
1462122
  Орджоникидзе С. Третий год пятилетки и задачи работников социалистической промышленности / С. Орджоникидзе. – М.-Л., 1931. – 39с.
1462123
  Таяновский И.А. Третий горизонт / И.А. Таяновский. – Л., 1975. – 54с.
1462124
  Панферов А.И. Третий горизонт. / А.И. Панферов. – Краснодар, 1954. – 270с.
1462125
  Плотников К.Н. Третий государственный заем восстановления и развития народного хозяйства СССР / К.Н. Плотников. – Москва, 1948. – 24 с.
1462126
  Коротаев В.В. Третий гудок / В.В. Коротаев. – М, 1987. – 158с.
1462127
  Солонин Марк Третий день победы : событие // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 5 (2836). – С. 62-65 : Фото
1462128
  Астахова В.Г. Третий день творения / Астахова В.Г. – Москва : Политиздат, 1969. – 120 с.
1462129
  Мачаидзе Л.А. Третий должен уйти... Повесть / Л.А. Мачаидзе. – Тбилиси, 1975. – 267с.
1462130
  Высоцкий С.А. Третий дубль / С.А. Высоцкий. – Москва, 1990. – 173с.
1462131
  Рекшан В.О. Третий закон Ньютона : повести, рассказы / В.О. Рекшан. – Москва : Советский писатель, 1986. – 302с.
1462132
  Юрандот Е. Третий звонок / Е. Юрандот. – М, 1959. – 117с.
1462133
  Михалков С.В. Третий звонок / С.В. Михалков. – Москва, 1987. – 448с.
1462134
  Ребецкий Ю.Л. Третий и четвертый этапы реконструкции напряжений в методе катакластического анализа сдвиговых разрывов // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2009. – Т. 31, № 2. – С. 93-106 : Рис. – Бібліогр.: с. 104-106. – ISSN 0203-3100
1462135
  Скалозуб Ю.Г. Третий капитан: роман / Ю.Г. Скалозуб. – Днепропетровск, 1989. – 277с.
1462136
  Блинов Н.Н. Третий класс купил колбас / Н.Н. Блинов. – М, 1991. – 237с.
1462137
   Третий конгресс Коминтерна. – Москва, 1975. – 632с.
1462138
  Глаубауф Ф. Третий конгресс Коминтерна: Июнь-Июль 1921 г. / Ф. Глаубауф ; Пер. Л. Волынский. – 3-е изд. – [Харьков] : Изд. "Пролетарий", 1930. – 60 с. – (История Коммунистического Интернационала в конгрессах / Под ред. А. Лозовского)
1462139
   Третий король. – М, 1992. – 350с.
1462140
  Пирогова Т. Третий Крымский международный студенческий фестиваль рекламы объявил о начале приема работ // Маркетинг и реклама : международный профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 2011. – № 5 (177). – С. 8-9
1462141
  Кулаков М. Третий лидер : Киноповесть // Юность : Литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2006. – № 10. – С. 2-24. – ISSN 0132-2036
1462142
  Зуев В.А. Третий лик / В.А. Зуев. – Москва : Знание, 1979. – 175 с. – (Жизнь замечательных идей)
1462143
  Зуев В.А. Третий лик / В.А. Зуев. – 2-е изд.. перераб. и доп. – Москва, 1985. – 207с.
1462144
  Конецкий В.В. Третий лишний / В.В. Конецкий. – Ленинград : Советский писатель, 1983. – 336 с.
1462145
  Чибис О. Третий лишний // Реальность фантастики : литературный журнал. – Киев, 2008. – № 3. – С. 100-118. – ISSN 1728-8568
1462146
  Ардашев П.Н. Третий международный исторический конгресс в Лондоне / П.Н. Ардашев. – Санкт-Петербург : Сенатская тип., 1913. – 60 с.


  На обложке дарственная подпись;Многоуважаемому Михаилу Никитичу Ясинскому от автора (Ясинский Михаил Никитич (1862—?), юрист, профессор Университета св. Владимира в Киеве. Сочинения: «Уставные земские грамоты Литовско-Русского государства»; )
1462147
   Третий международный конгресс по коррозии металлов. – Москва, 1966. – 566с.
1462148
   Третий международный конгресс русистов (МАПРЯЛ) : (Варшава, 1976) / Международный конгресс русистов; [редкол. : В.В. Иванов и др. ; ред. Н.М. Подъяпольская ; худ. ред. Г.И. Петушкова ; техн. ред. В.Г. Ивановская] ; Междунар. ассоц. преподавателей русского языка и литературы ; Ин-т русского языка им. А.С. Пушкина. – Москва : Русский язык, 1979. – 259, [1] с. – Библиогр. в конце секций
1462149
   Третий Международный семинар преподавателей русского языка вузов стран народной демократии.. – М, 1960. – 12с.
1462150
   Третий международный симпозиум по кембрейской системе 1-9 августа 1990 г.. – Новосибирск, 1990. – 179с.
1462151
   Третий международный шахматный турнир.. – М-Л, 1937. – 315с.
1462152
   Третий межинститунский семинар по химическим свойствам и методам анализа тугоплавких соединений.. – Киев, 1965. – 32с.
1462153
  Сентэш Т. Третий мир / Т. Сентэш. – М., 1974. – 461с.
1462154
  Левковский А.И. Третий мир о современном мире / А.И. Левковский. – Москва, 1970. – 120с.
1462155
  Терещенко Алексей Третий мир против первого : параллели // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 6 (2837). – С. 18 : Фото
1462156
  Гребенников С.Т. Третий не лишний / С.Т. Гребенников, Н.Н. Добронравов. – М., 1971. – 173с.
1462157
  Белоголовцев Никита Третий не лишний : Мозаика // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 12. – С. 16-18 : Іл. – ISSN 1029-5828
1462158
  Сакин А.В. Третий номер расчета. / А.В. Сакин. – Днепропетровск, 1968. – 112с.
1462159
  Рудаков В.Е. Третий областной историко-археологический съезд в губ. г. Владимир / В.Е. Рудаков. – С.-Петербург : Типография А.С. Суворина, 1906. – 24 с.
1462160
  Хабырыыс Б. Третий омурган / Б. Хабырыыс. – М., 1973. – 88с.
1462161
   Третий очередной съезд Российской Социал-Демократической Рачей партии 1905 года. : Полн. текст протоколов. – Москва : Госиздат, 1924. – 569 с.
1462162
  Кабанов А.К. Третий период войны. / А.К. Кабанов. – 197-207с.
1462163
   Третий пленум Всесоюзного центрального совета профессиональных союзов.. – М, 1960. – 252с.
1462164
   Третий пленум Всесоюзного Центрального Совета Профессиональных Союзов.. – М, 1964. – 220с.
1462165
  Руднев Е.Н. Третий полевой сезон : Повесть, рассказы / Е.Н. Руднев. – Киев : Молодь, 1976. – 184с.
1462166
  Рич В.И. Третий полюс / В.И. Рич, М.Б. Черненко. – М, 1960. – 160с.
1462167
  Ольшевский Р.А. Третий полюс / Р.А. Ольшевский. – Кишинев, 1967. – 97с.
1462168
  Диренфурт Г.О. Третий полюс. / Г.О. Диренфурт. – М., 1970. – 303с.
1462169
  Кин Д. Третий поход Антанты : к 15-летию польско-советской войны // Основные вехи истории I Интернационала., 1934. – С. 97-106
1462170
  Снисаренко А.Б. Третий пояс мудрости : Блеск языческой Европы. / А.Б. Снисаренко. – Л., 1989. – 283с.
1462171
  Молотов В.М. Третий пятилетний план развития народного хозяйства / В.М. Молотов. – Москва, 1939. – 65с.
1462172
  Молотов В.М. Третий пятилетний план развития народного хозяйства СССР / В.М. Молотов. – Москва, 1939. – 63с.
1462173
   Третий пятилетний план Республики Пакистан., 1965. – 655с.
1462174
  Икэда Д. Третий радужный мост / Д. Икэда, А.А. Логунов. – М., 1988. – 181с.
1462175
  Ревуцкий А.М. Третий раунд / А.М. Ревуцкий. – Х., 1965. – 26с.
1462176
  Родионов В. Третий рейх против христианства : уроки истории: документальное расследование / окончание. Начало в № 8, 2010 // Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 2010. – № 9. – С. 26-28. – ISSN 0130-7045
1462177
  Махлин В.Л. Третий Ренессанс // Бахтинология : исследования, переводы, публикации : [сборник] / [редкол.: Валицкая А.П. и др. ; сост., ред.: К.Г. Исупов]. – Санкт-Петербург : Алетейя, 1995. – С. 132-154. – (Проблемы бахтинологии). – ISBN 5-85233-033-13


  Махлин Виталий Львович развивает, с опорой на Ф.Ф. Зелинского, концепцию «третьего ренессанса» - русской духовной генерации 1920-х гг., переросшей эстетико-метафизические и утопические ограничения так называемого «религиозного ренессанса» и ...
1462178
   Третий республиканский симпозиум по дифференцильным и интегральным уравнениям. – Одесса, 1982. – 269с.
1462179
  Жданов Л. Третий Рим / Л. Жданов. – Харьков, 1991. – 462с.
1462180
  Захаренко М.П. Третий Российский молодежный библиотечный конвент // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская гос. б-ка. – Москва, 2014. – № 6 (68). – С. 124-126


  Представлена информация о Третьем Российском молодежном библиотечном конвенте, прошедшем 14-16 октября 2014 г. в Российской государственной библиотеке для молодежи. Рассмотрен новый информационно-библиотечный ресурс - Электронная библиотека "Молодежь ...
1462181
   Третий сборник материалов научной студенческой конференции. – Барнаул, 1955. – 68с.
1462182
  Костин В.Н. Третий семестр / В.Н. Костин. – Иваново, 1961. – 166с.
1462183
  Величко В.П. Третий семестр / В.П. Величко. – Минск, 1969. – 141с.
1462184
  Велембовская И.А. Третий семестр : повести / И.А. Велембовская. – Москва : Советский писатель, 1973. – 294 с.
1462185
   Третий семестр. – Москва, 1975. – 174с.
1462186
   Третий семестр. – М, 1979. – 191 с.
1462187
   Третий семинар по вопросам теории и практики перевода научной и технической литературы.. – М, 1970. – 28с.
1462188
   Третий симпозиум по космической газодинамике 24-29 июня 1957 года : пер. с англ. – Москва : Иностранная литература, 1960. – 360 с.
1462189
  Евтушенко Е.А. Третий снег / Е.А. Евтушенко. – М, 1955. – 140с.
1462190
  Перельмутер В. Третий собеседник (о переводах М. Волошина) // Мастерство перевода : сборник. – Москва, 1981. – № 12 : 1979. – С. 413-427
1462191
   Третий список сочинений и изданий Измаила Ивановича Срезневского, имеющихся в продаже. – Санкт-Петербург : тип. А. Якобсона, 1899. – 7 с. – Без тит. л. и обл.
1462192
   Третий СССР - ФРГ симпозиум по химии пептидов и белков.. – Москва, 1980. – 83с.
1462193
   Третий съезд Всесоюзного общества генетиков и селекционеров им. Н.И.Вавилова : Ленинград 16-20 мая 1977 г. Тезисы докладов. – Ленинград : Наука, 1977. – 564с.
1462194
   Третий съезд ЛКСМ Эстонии. – Таллин, 1948. – 90с.
1462195
   Третий съезд писателей РСФСР 24-27 марта 1970 года.. – М, 1972. – 415с.
1462196
   Третий съезд писателей СССР 18-23 мая 1959 г.. – Москва, 1959. – 272 с.
1462197
   Третий съезд РСДРП : Апр.-май 1905 г. – [Москва] : Партиздат, 1937. – IV, 578 с. – (Протоколы съездов и конференций ВКП(б) / Ин-т Маркса-Энгельса-Ленина при ЦК ВКП(б))
1462198
  Косульников А.П. Третий съезд РСДРП / А.П. Косульников. – М., 1951. – 164с.
1462199
  Косульников А.П. Третий съезд РСДРП / А.П. Косульников. – М., 1954. – 160с.
1462200
  Ленин В.И. Третий съезд РСДРП / В.И. Ленин. – Москва, 1955. – 468с.
1462201
   Третий съезд РСДРП. – Москва, 1955. – 720с.
1462202
  Егоров В.Г. Третий съезд РСДРП / В.Г. Егоров. – М, 1980. – 64с.
1462203
   Третий съезд РСДРП апрель-май 1905 г. : Протоколы. – Москва : Госполитиздат, 1959. – XVI, 782 с., 2 л. ил. – (Протоколы и стенографические отчеты съездов и конференций Коммунистической партии Советского Союза / Институт марксизма-ленинизма при ЦК КПСС)
1462204
   Третий Съезд русских деятелей по техническому и профессиональному образованию в России / Императорское Русское техническое общество. – Москва : Т-во Т-ва И.Д. Сытина
Секция IV : Коммерческое образование. Ч. 2 / изд. под ред. председателя секции А.Н. Глаголева. – 1904. – [4], 449-764, 6, 26, 26, 18, II с. : табл.
1462205
  Пуппо И.П. Третий тайм / И.П. Пуппо. – Днепропетровск, 1965. – 66с.
1462206
  Щербаков В.И. Третий тайм : науч.-фант. рассказ, повести и легед / В.И. Щербаков. – Москва : Детская литература, 1988. – 238 с.
1462207
  Проханов А.А. Третий тост / А.А. Проханов. – М., 1991. – 543с.
1462208
  Миронов И.М. Третий триумвират / И.М. Миронов. – М., 1965. – 269с.
1462209
  Первенцев А.А. Третий удар / А.А. Первенцев. – М, 1949. – 84с.
1462210
  Кравченко А.Т. Третий фактор приобретенного иммунитета / А.Т. Кравченко, Н.В. Галанова. – М., 1948. – 200с.
1462211
  Гамзатов Р. Третий час / Р. Гамзатов. – ё. – Москва, 1971. – 112с.
1462212
  Гамзатов Р. Третий час : стихи / Р. Гамзатов; авториз. пер. с авар. – Москва : Советский писатель, 1971. – 112 с.
1462213
  Каширина Т.В. Третий чрезвычайный Всетаджикский съезд Советов. / Т.В. Каширина. – Душанбе, 1989. – 48с.
1462214
  Щербова Г. Третий элемент. Русский роман: его состояние в течение последних двух десятилетий, что он такое : культура // Москва : журнал русской культуры / Союз писателей России; Российский Фонд Мира; Трудовой коллектив журнала "Москва". – Москва, 2013. – № 2. – С. 207-210. – ISSN 0131-2332
1462215
  Егоров И.Я. Третий эшелон / И.Я. Егоров. – Л., 1949. – 376с.
1462216
  Толкач М. Третий эшелон : повесть / М. Толкач. – Куйбышев : Куйбышевское кн.изд, 1969. – 216 с.
1462217
   Третий, решающий. – Москва, 1973. – 270с.
1462218
  Агеев Б.П. Третий; Текущая вода : повести / Борис Агеев ; [худож. М. Клячко]. – Москва : Советский писатель, 1983. – 256 с., ил.
1462219
  Ганський О. Третина зерна - "чорне". Майже 30% сільськогосподарських земель в Україні обробляють у "тіні", обсяг вирощеного - на суму до 70 млрд гривень // Україна молода. – Київ, 2020. – 10 червня (№ 49). – С. 5


  Україна готується до старту земельної реформи, намагаючись при цьому обійти найбільші гострі кути - старт рейдерських захоплень, які прогнозують майже всі аналітики ринку, та заповнює прогалини у вітчизняному законодавстві, що мають вивести ринок із ...
1462220
  Баранова Н.М. Третинні відклади південно-східної частини України / Н.М. Баранова, І.І. Молявко, С.Т. Борисенко ; АН УРСР ; Ін-т геол. наук. – Київ : вид-во АН УССР, 1960. – 152 с. : Іл. – Бібліогр.: с.145-150
1462221
  Пак Третичная флора северо-восточной части Кореи и ее стратиграфическое значение. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: / Пак Сен-Ук; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1951. – 12 с.
1462222
  Слодкевич В.С. Третичные Acila Сахалина / В.С. Слодкевич; Отв. ред. Коробков И.А. – Москва : Наука, 1967. – 80с.
1462223
  Хавесон Я.И. Третичные и четвертичные верблюды Восточного полушария : Автореф. дис. ... док. биол. наук / Хавесон Я.И. ; Акад. наук СССР, Палеонтол. ин-т. – Москва, 1963. – 24 с.
1462224
  Хавесонд Я.И. Третичные и четвертичные верблюды Восточного полушария. : Автореф... Доктора биол.наук: / Хавесонд Я.И.; Латв.гос.ун-т. – Рига, 1961. – 24л.
1462225
   Третичные млекопитающие : Доклады советских палеонтологов. Проблема 8. – Москва : Наука, 1964. – 58 с. – Международный геологический конгресс XXII сессия
1462226
  Орлов Юа. Третичные млекопитающие и местонахождение их остатков / Юа. Орлов. – М-Л, 1941. – 102с.
1462227
  Габриелян А.А. Третичные отложения Котайского района Арм. ССР / А.А. Габриелян. – Ереван, 1947. – 69с.
1462228
  Криштофович А.Н. Третичные растения с западного склона Урала / А.Н. Криштофович. – 97-104с. – Труды Совета по изучению производительных сил. – (Серия Башкирская ; Вып. 1)
1462229
  Криштофович А.Н. Третичные растения с реки Амагу / А.Н. Криштофович. – Владивосток, 1921. – 17с.
1462230
  Криштофович А.Н. Третичные растения с реки Амагу Приморской области, собранные А.Г. Кузнецовым / А.Н. Криштофович. – Владивосток : Государственный Дальневосточный ун-тет, 1921. – 15с. – Отдельный оттиск; Материалы по геологии и полезным ископаемым Дальнего Востока, 1921 год, № 15
1462231
  Лавров В.В. Третичные толщи Арало-Тургайских равнин и юга Западной Сибири : Автореф... д-ра геол.-мин.наук: / Лавров В.В.; АН Каз. ССР. Ин-т геологич. наук. – Алма-Ата, 1957. – 31л.
1462232
  Дорофеев П.И. Третичные флоры Западной Сибири : монография / П.И. Дорофеев; Отв. ред. Байковская Т.Н. – Москва; Ленинград : АН СССР, 1963. – 346с.
1462233
  Дорофеев П.И. Третичные флоры Урала / П.И. Дорофеев. – Ленинград : Наука, 1970. – 68с.
1462234
  Жилин С.Г. Третичные флоры Устюрта / С.Г. Жилин ; АН СССР ; Ботан. ин-т им. В.Л. Комарова. – Ленинград : Наука, 1974. – 124 с. с ил. : ил. – Библиогр. : с. 106-114
1462235
  Чхиквадзе В.М. Третичные черепахи Зайсанской котловины / В.М. Чхиквадзе. – Тбилиси : Мецниереба, 1973. – 101с.
1462236
  Ганчева Т. Третият полюс / Т. Ганчева. – София, 1976. – 55с.
1462237
  Бень А.Б. Треті за могутністю, перші за наївністю (Хто і як нас обеззброїв) : (за матеріалами депутат. об"єднання "Антимафія" на чолі з Г. Омельченком та А. Єрмаком та публ. ЗМІ) / Анатолій Бень, Петро Творун. – 2-е вид., допов. – Київ : А-ЦЕНТР, 2014. – 232, [1] с., включ. обкл. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Правди і суду!"). – ISBN 978-617-7190-01-0
1462238
   Треті Зарембівські читання : матеріали Третіх Всеукр. Зарембів. наук. читань "Українське пам"яткознавство: сучасні проблеми та тенденції", присвяч. 20-річчю Центру пам"яткознавства НАН України і УТОПІК, м. Київ, 23 трав. 2011 р. : [зб. наук. праць] / Центр пам"яткознавства НАН України і Укр. т-ва охорони пам"яток іст. та культури ; [редкол.: О.М. Титова (голова) та ін.]. – Київ : Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК, 2011. – 270, [2] с. : іл. – Текст укр., рос. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-8999-37-6
1462239
   Треті києвознавчі читання: історія та етнокультура : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. етнології та краєзнавства. етнології [та ін. ; упоряд.: О.П. Гончаров ; редкол.: О.П. Реєнт (голова) та ін.]. – Київ : Фоліант, 2020. – 435, [1] с. : іл., табл. – Ст. укр., білорус., рос. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7399-39-0
1462240
  Погорецький В.М. Треті особи в арбітражному процесі // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 163-167.
1462241
  Бобровник О.В. Треті особи в цивільному процесі України : дис. ... канд. юридичних наук: 12.00.03 / Бобровник О.В.; Київ. ун-т права НАН України. – Київ, 2009. – 191 л. – Бібліогр.: л. 169-191
1462242
  Бобровник О.В. Треті особи в цивільному процесі України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Бобровник О.В.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 22 с. – Бібліогр.: 8 назв
1462243
  Кашинцева О.Ю. Треті особи як суб"єкти права на знак для товарів і послуг. // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2002. – № 4/5. – С.41-42
1462244
  Сліпачук Т. Треті особи як учасники третейського розгляду: міркування на тему // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2006. – № 4. – С. 42-48
1462245
  Яковлєв О. Треті особи: їх повноваження щодо розірвання трудового договору за проектом трудового кодексу України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 10. – С.41-43
1462246
  Богдан Й. Треті ососби, які не заявляють самостійних вимог щодо предмету спору у цивільному процесі України // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXVІІ звіт. наук.-практ. конф., 5-6 лют. 2021 р. : [у 2 ч.] / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2021. – Ч. 1. – С. 137-139
1462247
  Лупан А.П. Треті півні : роман, оповідання / А.П. Лупан. – Київ : Дніпро, 1977. – 287 с.
1462248
  Шевченко Т. Треті півні // Україна: антологія пам"яток державотворення X-XX ст. : у 10 т. : дорога до себе / [редкол.: І.М. Дзюба [та ін.]]. – Київ : Основи, 2009. – Т. 5 : Романтики національного відродження (1800-1863 роки) / упоряд., передм. та прим. І. Дзюби. – С. 611-612. – ISBN 978-966-500-300-7
1462249
   Треті Покровські міжнародні місіонерсько-просвітницькі читання // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Листопад (№ 12/13)


  В університеті пройшли треті Покровські міжнародні місіонерсько-просвітницькі читання "Стратегія духовного розвитку України: єдність духу в союзі миру".
1462250
   Треті фронт Путіна. Турецький / Ю. Райхель, О. Богомолов, О.К. Ченгіз, Д. Тріантафіл // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 26 листопада (№ 216). – С. 3


  Конфлікт Туреччини з Росією. Турецькі винищувачі збили російський бомбардувальник. За даними Анкари він порушив турецький повітряний простір, не відповідав на попередження, після чого був уражений ракетою.
1462251
   Треті Череванівські читання : зб. наук. ст. за матеріалами Всеукр. наук. конф. (17-18 берез. 2016 р.) / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка, Іст. ф-т, Каф. історії України ; [редкол.: М.І. Степаненко (голов. ред.) та ін.]. – Полтава : ПНПУ ім. В.Г. Короленка, 2016. – 405, [1] с. : табл. – Бібліогр. в кінці ст.
1462252
  Любовець Н.І. Треті Чишківські читання з історичної біографістики / Н.І. Любовець, В.І. Попик // Українська біографістика : збірник наукових праць Ін-ту біографічних досліджень / НАНУ, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т біографічних досліджень. – Київ, 2009. – Вип. 5. – С. 258-265. – ISBN 966-02-3596-8(серія); 978-966-02-4822-9(вип.4)
1462253
  Захарченко В. Третій (1901-1950 рр.) цикл індустріального розвитку: особливості формування промислових територіальних систем // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2003. – № 4. – С. 34-40 : табл. – Бібліогр.: 34 назв. – ISSN 0131-775Х
1462254
  Гончаренко Б.А. Третій взвод : повісті / Б.А. Гончаренко. – Київ : Радянський письменник, 1979. – 360 с.
1462255
  Гончаренко Б.А. Третій взвод : повісті / Б.А. Гончаренко. – Київ : Дніпро, 1991. – 395 с.
1462256
  Сенчик О.Р. Третій вимір: оповідання / О.Р. Сенчик. – Ужгород, 1983. – 88с.
1462257
  Карпенко О. Третій вирішальний / О. Карпенко. – Харків : Молодий Більшовик, 1931. – 16 с. : іл. – (Дітям про п"ятерічку)
1462258
   Третій Гетьманат і система медичного страхування громадян / Радзіховський А.П., Корнійчук В.П., Хом"як К.Д., Яблуновська А.М. – Киев : леся, 2010. – 100 с. – ISBN 966-8126-39-6
1462259
  Сагайдак Д. Третій Гетьманат. Відродження козацького руху в сучасній Україні // Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ, 2013. – № 3 (50). – С. 22-25
1462260
  Кожушний О.В. Третій гімн Сінезія Киренського: зміст, метричні і стилістичні особливості, синонімічні теонімо-поетоніми // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 38. – C. 319-325


  В статті розглядається третій гімн Сінезія Киренського: проводиться аналіз метричної організації і стилістичних особливостей твору, а також розглядається вживання синонімічних теонімо-поетонімів. В статье рассматривается третий гимн Синесия ...
1462261
  Веремійчик О. Третій голова Проводу Українських Націоналістів Олег Штуль-Жданович // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 24 червня - 10 липня (№ 25/26). – С. 5
1462262
  Чабанівський М.І. Третій горизонт : повісті / Михайло Чабанівський. – Київ : Дніпро, 1965. – 387 с.
1462263
  Майко А.Ф. Третій горизонт / А.Ф. Майко. – К, 1972. – 92с.
1462264
  Тканко О.В. Третій десант / О.В. Тканко. – К., 1985. – 184с.
1462265
  Нахлік Є. Третій етап (1896-1907) // Віражі Франкового духу. Світогляд. Ідеологія. Література : Світогляд. Ідеологія. Література / Є.К. Нахлік. – Київ : Наукова думка, 2019. – С. 46-88. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1668-2
1462266
  Остапенко Ю.І. Третій етап розвитку господарського законодавства України його систематизація // Економічна теорія та право : збірник наукових праць / Нац. юрид. ун-т імені Ярослава Мудрого. – Харків, 2016. – № 1 (24). – С. 100-112. – ISSN 2411-5584
1462267
  Самбор Б. Третій єпископ Римський - український святий // Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ, 2004. – № 23 (143), грудень. – С. 7
1462268
  Слуцький О. Третій з""їзд КП(б)У / О. Слуцький. – Київ : Держполітвидав УРСР, 1957. – 92 с. – (З"їзди і конференції КП України)
1462269
  Слуцький О. Третій з""їзд КП(б)У / О. Слуцький; О. Слуцкий. – Київ : Держполітвидав УРСР, 1958. – 211 с. – (З"їзди і конференції КП України)
1462270
  Вінярський К. Третій з"їзд КПЗУ: Про національне питання на Західній Україні / К Вінярський. – [Київ] : [Державне видавництво України], 1929. – 120с.
1462271
  Кислиця Д. Третій з"їзд письменників СРСР // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1959. – Рік 10, ч. 114/115, липень/серпень : липень/серпень. – С. 9-12
1462272
   Третій з"їзд радянських письменників України.. – К, 1955. – 132с.
1462273
  Косульніков О.П. Третій з"їзд РСДРП / О.П. Косульніков. – Київ, 1952. – 152с.
1462274
  Ленін В.І. Третій з"їзд РСДРП / В.І. Ленін. – Київ, 1956. – 656с.
1462275
   Третій з"їзд Спілки чехословацько-радянської дружби 19-21 12.1954. – Братіслава, 1955. – 75с.
1462276
  Богуславський О.В. Третій з"їзд українських журналістів США і Канади (1972 р) як закінчення Львівського періоду розвитку української журналістики // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. О.В. Богуславський, редкол.: Т.С. Гиріна, В.В. Лизанчук І.Л. Пенчук [та ін.]. – Запоріжжя, 2018. – С. 31-37. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 1 (33)). – ISSN 2219-8741
1462277
   Третій з"їзд УТГК / І. Тревого, Ю. Карпінський, Л. Даценко, Б. Четверіков // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Українського т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; голов.ред. І.С. Тревого. – Львів, 2017. – Вип. 1(33). – С. 13-17. – ISSN 1819-1339


  У приміщенні Інституту післядипломної освіти Київського національного університету імені Тараса Шевченка 29 вересня 2016 року відбувся черговий ІІІ з"їзд Українського товариства геодезії і картографії.
1462278
  Константинов В. Третій зайвий. Європейський Союз не приєднається до США в торговельній війні проти Китаю // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 16-22 лютого (№ 6). – С. 1, 4


  "Ось уже рік очікування повномасштабної торговельної війни Вашингтона і Пекіна є одним з найважливіших чинників світової економіки. Фондові ринки й ціни на ключові ресурси, плани масштабних інвестицій і торговельні угоди - вплив конфлікту відчутний в ...
1462279
  Більченко Є. Третій і ніщо: катафатика та апофатика свідка в діалогічних відносинах // Філософські діалоги : збіринк наукових праць / НАН України, Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди ; упоряд.: В.А. Малахов, Г.П. Ковадло ; ред. рада: М.В. Попович, Є.К. Бистрицький, В.Й. Омельянчик [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 7 : Толерантність та діалог в сучасному світі. – С. 172-189. – ISBN 978-966-02-6741-1
1462280
  Сиченко П.П. Третій іде по сліду : повість / П.П. Сиченко. – Київ : Молодь, 1992. – 222 с.
1462281
  Бабій В. Третій кінь Михайла Яцківа // Українська літературна газета. – Вишгород, 2018. – 5 жовтня (№ 20). – С. 3
1462282
  Кохно В. Третій митрополит УАПЦ Іван Павловський / В. Кохно, В. Кохно // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: Д.В. Кислиця, М.Г. Дальний. – Toronto, 1971. – Рік 22, ч. 256, травень : травень. – С. 12-16
1462283
  Міжнародний Третій міжнародний конгрес україністів 26-29 серпня 1996 р. : Мовознавство / Міжнародний, конгрес україністів; Міжнар. асоц. україністів; Респ. асоц. українознавців; НАНУ, Півн.-Схід. центр НАНУ; ХДУ; Нац. юрид. акад.; Харк. іст.-філол. т-во.; Відпов. ред. А. Івченко, О. Тараненко. – Харків, 1996. – 340с. – ISBN 966-526-002-2
1462284
   Третій міжнародний конгрес україністів 26-29 серпня 1996 р. : Політологія. Етнологія. Соціологія: Доповіді та повідомлення / Міжнародний конгрес україністів; Міжнар. асоц. україністів; Респ. асоц. українознавців; НАНУ, Півн.-Схід. наук. центр НАНУ; ХДУ; Нац. юрид. акад.; Харк. іст.-філол. т-во; Відпов. ред. о. Петровський, Ю. Шаповал, А. Пономарьов. – Харків, 1996. – 420с. – ISBN 966-526-004-9
1462285
   Третій міжнародний конгрес україністів 26-29 серпня 1996 р. : Філософія. Історія культури. Освіта: Доповіді та повідомлення / Міжнародний конгрес україністів; Міжнар. асоц. україністів; Респ. асоц. українознавців; НАНУ, Півн.-Схід. наук. центр НАНУ; ХДУ; Нац. юрид. акад; Харк. іст-філол. т-во. – Харків, 1996. – 408с. – ISBN 966-526-014-6
1462286
   Третій міжнародний конгрес україністів 26-29 серпня 1996 р. / Міжнародний конгрес україністів; Міжнар. асоц. україністів ; Респ. асоц. українознавців ; НАНУ, Півн.-Схід. наук. центр НАНУ ; ХДУ; Нац. юрид. акад.; Харк. іст.-філол. т-во ; відпов. ред. тому Н. Яковенко. – Харків : Око. – ISBN 966-526-013-8
Ч.1 : Історія. – 1996. – 264 с.
1462287
   Третій міжнародний конгрес україністів 26-29 серпня 1996 р. Історія / Міжнародний конгрес україністів; Міжнар. асоц. україністів; Респ. асоц. українознавців; НАНУ, Півн.-Схід. наук. центр НАНУ; ХДУ; Нац. юрид. акад.; Харк. іст.-філол. т-во; Відпов. ред. Я. Ісаєвич. – Харків, 1996. – 302с. – ISBN 9966526-003-0
1462288
   Третій міжнародний конгрес україністів 26-29 серпня 1996 р. Літературознавство / Міжнародний конгрес україністів; Міжнар. асоц. україністів; Респ. асоц. україхнозавців; НАНУ, Ін-т літератури та ін.; Відпов. ред. О. Мишанич. – Київ : Обереги, 1996. – 496с. – ISBN 966-513-025-0
1462289
   Третій міжнародний конгрес україністів 26-29 серпня 1996 р. Літературознавство. Бібліографія. Інформатика : Доповіді та повідомлення / Міжнародний конгрес україністів; Міжнар. асоц. україністів; Респ. асоц. українознавців; НАНУ, Півн.-схід. наук. центр НАНУ та ін. – Харків : Око, 1996. – 202с. – ISBN 966526-016-2
1462290
   Третій Міжнародний конгрес україністів, Харків, 26-29 серпня 1996 р. : Українознавство / Міжнародний конгрес україністів; Відп. ред. П. Кононенко ; Міжнар. асоціація україністів ; Ін-т українознавства. – Київ, 1997. – 244 с. – ISBN 966-02-0751-4
1462291
   Третій Національний конкурс на кращі журналістські розслідування з проблем корупції в Україні, оприлюднені у національних та регіональних ЗМІ. Збірка робіт переможців конкурсу = The 3rd National Competition for the Best Anti-Corruption Investigations published in the national and regional media of Ukraine : журналістські розслідування з проблем корупції, оприлюднені в період з 1 листопа 2008 року по 30 жовтня 2009 року. – Київ : [Б. в.], 2009. – 140 с. + CD
1462292
  Сакін О.В. Третій номер обслуги : повість / О.В. Сакін. – Київ : Веселка, 1971. – 275 с.
1462293
  Молотов В.М. Третій п"ятирічний план розвитку народного господарства СРСР / В.М. Молотов. – Харків, 1939. – 93с.
1462294
   Третій п"ятиріяний план розвитку народного господарства СРСР. – К, 1940. – 94с.
1462295
  Осадчук П.І. Третій перевал : поезії / П.І. Осадчук. – Київ : Радянський письменник, 1971. – 128 с.
1462296
  Отрощенко В.В. Третій постріл скіфської Артеміди // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / НАН України, Ін-т археології ; редкол.: Толочко П.П., Скорий С.А., Горбаненко С.А. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 2 (27). – C. 23-24. – ISSN 2227-4952


  Про Світлану Сергіївну Бессонову - відомого скіфознавця, кандидата історичних наук, старшого наукового співробітника Відділу археології раннього залізного віку Інституту археології НАН України.
1462297
  Стрілець В.В. Третій прихід радянської влади на Полтавщину (грудень 1919 р. - січень 1920 р.) // Збірник тез IV щорічної підсумкової наукової конференції викладачів та студентів за результатами роботи у 2009/2010 навчальному році "Держава і право України: актуальні проблеми історії, теорії та практики" : 22-23 квіт. 2010 р. / "Держава і право України: актуальні проблеми історії, теорії та практики", щоріч. підсумк. наук. конф. – Полтава : Техсервіс, 2010. – С. 9-13
1462298
  Темко Г.Д. Третій Рим: імперія проти України : Історико-політичний нарис / Григорій Темко. – Київ : BeeZone, 2004. – 354с. – ISBN 966-8283-13-9
1462299
  Фігурний Ю.С. Третій розділ. Етнокультурне та націєтворче відродження у 30-50-х роках XIX ст. // Етнокультурні та націєтворчі процеси на українських землях наприкінці XVIII - середина XIX ст. / Ю.С. Фігурний. – Київ : НДІУ МОН України, 2017. – С. 71-131
1462300
  Гринів О. Третій Сарай, або Спроби реанімувати сталінський ордизм // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 19 січня (№ 3). – С. 1, 9, 14
1462301
   Третій світовий конгрес вільних українців 1978 = The third world congress of free ukrainians 1978 : матеріяли. – Торонто; Нью-Йорк; Лондон : Видання Секретаріяту Світового Конгресу Вільних Українців, 1988. – 437 с. : іл. – Парал. тит. арк. англ. - На тит. арк. частина дан. парал. укр., фр., ісп., нім. - Текст укр., англ.
1462302
   Третій сектор в Україні: проблеми становлення. – Київ : УІСД, 2001. – 173с. – ISBN 966-7902-20-Х
1462303
  Згурська В.Л. Третій сектор як постачальник суспільно значущих послуг: перспективи і виклики // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – С. 74-82. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 72). – ISSN 1563-3349
1462304
  Усаченко Л.М. Третій сектор, або ще раз про громадські об"єднання // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – Вип. 168, ч. 3. – С. 233-240. – (Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586
1462305
  Пантелеймоненко А.О. Третій сектор: кооперативи як особлива форма неприбуткових організацій // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 9. – С. 11-17. – ISSN 1993-6788
1462306
  Пантелеймоненко Андрій Олексійович Третій сектор: кооперативи як особлива форма неприбуткових організацій // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 9. – С. 11-17. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті визначено місце і роль кооперативів серед неприбуткових (некомерційних) організацій, які функціонують у так званому третьому секторі суспільства. Розкрито сутність неприбуткового характеру кооперативу на основі аналізу праць відомих ...
1462307
  Жижко С.А. Третій семестр / С.А. Жижко. – Львів, 1985. – 80с.
1462308
  Міщенко М. Третій семестр: організація студентської практики як чинник професійного становлення молодого журналіста // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2019. – С. 355-363. – (Серія "Журналістика" ; вип. 46). – ISSN 2078-7324
1462309
  Кулик Н. Третій син // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 25 травня (№ 21). – С. 13-15. – ISSN 2219-5793
1462310
  Спектор Ю. Третій тайм українських виборів // Народний депутат : Часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2007. – № 10. – С. 26-28. – ISSN 1812--514Х
1462311
  Чорний Д.М. Третій Універсал Української Центральної Ради і харківське міське суспільство // Дриновський збірник : [зб. статей за матеріалами XIII Дриновских читань] / Болг. акад. наук ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна [та ін. ; редкол.: М.Г. Станчев (голова) та ін.]. – Харків ; Софія : Видавництво БАН імені проф. Марина Дринова, 2017. – Т. 10 : [Збірник статей за матеріалами XIII Дриновских читань (2016) / ред. С. Філчева]. – С. 336-344. – ISSN 2218-0567
1462312
  Рум"янцев В. Третій Універсал Центральної Ради - курс на побудову української держави // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2007. – № 4. – С. 84-93. – ISSN 1993-0909
1462313
  Дубровик-Рохова Третій фронт? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 6-7 квітня (№ 61/62). – С. 7


  Підприємці: "Польща "витягує" працездатне населення з України".
1462314
  Мудеревич В. Третій хрестовий похід (1189 - 1192 рр.) у рецепції "Київського літопису" ХІІ ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 40-43. – (Історія ; Вип. 106). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізовано рецепцію подій Третього хрестового походу у "Київському літописі" ХІІ ст. Досліджується авторство, час і місце внесення повідомлень до літопису про дану виправу латинян на Близькому Сході 1189 - 1192 рр. This article is about ...
1462315
  Поломошнов Третій шлях світогляду - дорога до культури майбутнього / Поломошнов, БорисТрет // Світогляд : науково-популярний журнал / НАНУ, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2009. – № 5 (19). – С.26-33. – ISSN 1819-7329
1462316
  Побережний І.Н. Третій, Комуністичний / І.Н. Побережний. – Київ, 1968. – 48с.
1462317
  Хоролець Л. Третій... : діалоги в двох частинах // Рідний край : Науковий публіцистичний художньо-літературний альманах / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2007. – № 1. – С. 13-33. – ISBN 966-7653-03-5
1462318
  Поліщук Т. Третій...черевичок Сержа Лифаря // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 30 травня (№ 93). – С. 12


  В Києві з"явилася міні-скульптура як присвята легендарному екс-киянину, танцівнику і хореографу "Гранд-Опера" Франції.
1462319
   Третя академія пам"яті пpофесоpа Володимира Антоновича, 11-12 гpудня 1995 p. м. Київ : доповiдi та матеpiали / Академія пам"яті професора Володимира Антоновича; Кафедpа давньої та нової iсторії Укpаїни Київ. ун-ту iм. Таpаса Шевченка [та ін.] ; [наук. ред. Василь Ульяновський, Леся Довга, Віктор Короткий]. – Київ. – ISBN 5-7702-0821-X
[Ч. 1]. – 1996. – 224 с.
1462320
   Третя академія пам"яті пpофесоpа Володимира Антоновича, 11-12 гpудня 1995 p. м. Київ : доповiдi та матеpiали / Академія пам"яті професора Володимира Антоновича; Кафедpа давньої та нової iсторії Укpаїни Київ. ун-ту iм. Таpаса Шевченка [та ін.] ; [наук. ред. Василь Ульяновський, Леся Довга, Віктор Короткий]. – Київ : [Б. в.]. – ISBN 5-7702-0821-X
[Ч. 2]. – 1996. – [8], c. 225-528
1462321
   Третя Академія пам"яті професора Володимира Антоновича / Академія пам"яті професора Володимира Антоновича. – К.
1. – 1996. – 224с.
1462322
  Шаповал М. Третя весна / М. Шаповал. – Ужгород, 1948. – 72с.
1462323
  Бабко Ю.В. Третя Всеукраїнська конференція КП(б)У / Ю.В. Бабко, М.Т. Бортничук. – Київ : Політвидав України, 1968. – 191 с. – Бібліогр. в підрядк. приміт. – (З"їзди і конференції КП України)
1462324
   Третя всеукраїнська науково-практична конференція "Перспективні напрями захисту інформації" : 02-06 верес. 2017 р. : зб. тез / М-во освіти і науки України, Одес. нац. акад. зв"язку ім. О.С. Попова. – Одеса : ОНАЗ, 2017. – 103, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст.
1462325
  Ткаченко С. Третя громада : вірші // Ятрань : літературно-мистецький і громадсько-політичний часопис творчих сил глибинної України / Юрій Ткаченко ; голов. ред. С.І. Ткаченко. – Київ, 2004. – № 4. – С. 15-22
1462326
  Манаєнко Світлана Третя дія : Вірші: Літературно-художнє видання / Манаєнко Світлана. – Харків : Крок, 1998. – 64с. – ISBN 966-7093-41-7
1462327
  Авраменко А.М. Третя збірка "Кубань - Україна" і проблеми кубанської україністики ( з практики діяльності сучасних українських фундацій на Кубані) // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2009. – Т. 25 : Історія. – С. 182-195. – ISSN 1728-9572
1462328
   Третя збірка науково-дослідних статей вченого товариства, що займається проблемами викладання китайської мови у Китаі для іноземців. – Пекін : Пекінський інститут філології, 1990. – 358с. – Видання китайською мовою
1462329
  Головченко І.Х. Третя зустріч / І.Х. Головченко. – Київ, 1960. – 139с.
1462330
  Бразов Л.П. Третя зустріч : повість / Л.П. Бразов. – Харків : Прапор, 1962. – 154 с.
1462331
  Жур П.В. Третя зустріч : хроніка останньої мандрівки Т. Шевченка на Україну / Петро Жур. – Київ : Дніпро, 1970. – 307 с.
1462332
  Ломикін П.Ю. Третя зустріч / П.Ю. Ломикін. – К., 1996. – 174с.
1462333
  Семенов Ю.С. Третя карта : роман / Ю.С. Семенов. – Пер. з рос. – Київ : Радянський письменник, 1976. – 256с.
1462334
  Погорелов М. Третя категорія / М. Погорелов. – Х., 1934. – 151с.
1462335
  Кобальчинський І. Третя Катинь. Злочини століть / закінчення. Поч. у ч. 30 // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2015. – 6-12 серпня (№ 31). – С. 7


  ...Друга світова війна у своєму апогеї. Переможець у ній ще не визначився. Німеччина, окрім тупого “Drang nach Osten”, після Сталінграда намагається задіяти всі можливі політичні і пропагандистські важелі для послаблення чи навіть блокування співпраці ...
1462336
  Винниченко В. Третя книжка оповіданнів / В. Винниченко. – Київ : Вік, 1910. – 179с.
1462337
  Винниченко В.К. Третя книжка оповіданнів / В.К. Винниченко. – Київ, 1910. – 186с.
1462338
   Третя конференція Комуністичної партії (більшовиків) України 6-9 липня 1932 року : стеног. звіт. – [Б. м.] : Партвидав "Пролетар", 1932. – 176 с. – (Комуністична партія (більшовиків) України)
1462339
  КП(б)У Третя конференція КП(б)У 6-9 липня 1932 р. : резолюції. – Київ : Партвидав, 1933. – 41 с. – Мініатюрне видання
1462340
  Власенко В. Третя конференція міжвоєнної української еміграції в Румунії // Студії з архівної справи та документознавства / Держ. архів. служба України, Укр. н.-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2011. – Т. 19, кн. 2. – С. 81-86


  До 85-річчя від дня проведення.
1462341
  Гуминська Н.В. Третя Конференція міністрів Світової організації торгівлі перебуває у тимчасовій перерві // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 27, ч. 3. – С.185-192
1462342
   Третя конференція молодих учених "Біологія рослин та біотехнологія" : 16-18 травня 2017 р. : зб. тез / Держ. установа "Ін-т харч. біотехнології та геноміки НАН України", Громад. орг. "Всеукр. асоц. біологів [тобто біології] рослин". – Київ : НАУ, 2017. – 80, [4] с. – Бібліогр. в кінці ст.
1462343
   Третя конференція молодих учених Київського відділу Товариства фізіологів, біохіміків і фармакологов. – К., 1958. – 36с.
1462344
  Хома І.Ю. Третя крайова задача деформування транстропної пластини з круговим отвором при чистому зсуві на нескінченності / І.Ю. Хома, О.Г. Дашко, Т.М. Прощенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017


  Викладено метод побудови розв"язку задачі про напружений стан трансверсально-ізотропної товстої пластини, послабленої круговим отвором. На поверхні отвору задано нульові значення нормального переміщення і дотичних напружень, тобто поставлено умови ...
1462345
  Цимбал Т. Третя літня сесія міжнародної школи соціологів // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Жовтень (№ 14)


  З 10 по 21 вересня в Криму пройшла третя літня сесія міжнародної школи соціології "Європейські візії та розрізнення: застосування порівняльних досліджень для вдосконалення викладання соціології." Уже третій рік поспіль факультет соціології університету ...
1462346
  Колосок Б. Третя луцька соборна церква // Волинь моя / Журнал Міжнародного громадського об"єднання "Волинске братство". – Київ, 2003. – Вип. 3. – С. 53-63.
1462347
   Третя міжнародна виставка "Сучасні заклади освіти - 2012" // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 126-128. – ISSN 1682-2366


  Переможцем рейтингового виставочного конкурсу ВНЗ III-IV рівнів акредитації став КНУ ім. Т. Шевченка - гран-прі "Лідер вищої освіти".
1462348
  Бейдик Олександр Третя міжнародна наукова конференція "Індустріальна спадщина в культурі і ландшафті" / Бейдик Олександр, Вишневський Віктор // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2009. – № 2. – С. 47 : Фото
1462349
  Мазорчук В. Третя міжнародна олімпіада з математики для студентів університетів // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – Т. 2, № 3. – С. 83-86. – ISSN 1029-4171
1462350
  Семенюк Г. Третя мова за популярністю / розмову записав В. Мукан // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 3 липня (№ 119). – С. 2


  Із 11 липня в Інституті філології КНУ імені Тараса Шевченка вперше набиратимуть студентів на вивчення кримськотатарської мови. Новий курс викладатимуть на кафедрі тюркології. Про нововведення розповідає директор Інституту професор Г. Семенюк.
1462351
   Третя на Чернігівщині перманентна GPS-станція / Я.С. Яцків, О.І. Терещук, О.О. Хода, І.О. Нисторяк, В.М. Кулик; Я.С. Яцків та ін. // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2012. – № 2 (77). – С. 18-19 : мал. – Бібліогр.: 3 назви
1462352
  Дацюк Ю. Третя наукова конференція "Геофізичні дослідження та моделювання фізичних полів Землі" // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 172-173 : фото. – (Серія геологічна ; вип. 30). – ISSN 2078-6425
1462353
   Третя наукова конференція аспірантів. – К., 1964
1462354
   Третя наукова конференція аспірантів. – Київ, 1965. – 76с.
1462355
   Третя наукова конференція молодих математиків України. – К., 1967. – 520с.
1462356
  Рубай М. Третя несвітова // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 31 (351). – С. 18-19. – ISSN 1996-1561


  Нинішня ситуація на Сході України - за місце без чиєїсь тіні на світовій політичній шахівниці, якого не вдалося здобути в попередніх двох.
1462357
  Бойчук Б. Третя осінь / Б. Бойчук. – К., 1991. – 285с.
1462358
  Волиняк П. Третя політична сила в Канаді // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1961. – Рік 12, ч. 140, вересень : вересень. – С. 21-22
1462359
  Підмогильний В. Третя революція : оповідання // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2008. – Вип. 74 : Дніпропетровськ: виміри історичної долі. – С.413-621.
1462360
  Підмогильний В.П. Третя революція : оповідання, повісті, роман / Валер"ян Підмогильний ; [передм., упорядкув. та ред. С.І. Лущій]. – Київ : Український письменник, 2012. – 619, [1] с. : портр. – Сер. засн. у 2010 р. – Бібліогр. в прим.: с. 593-618. – (Серія "Українська класика" / редкол.: В. Базилевський [та ін.]). – ISBN 978-966-579-353-3


  Зміст: Гайдамака ; Старець ; На селі ; Собака ; В епідемічному бараці ; Повстанці ; Остап Шаптала ; Іван Босий ; Син ; Проблема хліба ; Історія пані Ївги ; Сонце сходить ; Третя революція ; З життя будинку ; Повість без назви ; Місто : роман
1462361
  Підмогильний В. Третя революція : оповідання / Валер"ян Підмогильний. – Репр. вид. – Київ : Центр учбової літератури, 2020. – 162, [3] с. – ISBN 978-611-01-1996-2
1462362
   Третя республіканська наукова конференція з архівознавства та інших спеціальних історичних дисциплін. – Київ : [Друкарня ЦРМ АУ при РМ УРСР]
Друга секція : Спеціальні історичні дисципліни. – 1968. – 428 с.
1462363
   Третя республіканська наукова конференція з архівознавства та інших спеціальних історичних дисциплін. – Київ
Секція 1 : Архівознавство. – 1968. – 290 с.
1462364
  Сосюра В.М. Третя Рота : Біогр. роман / В.М. Сосюра. – Київ : Радянський письменник, 1988. – 356с. – ISBN 5-333-00382-3
1462365
  Сосюра В. Третя Рота : роман / Володимир Сосюра ; [упоряд. та приміт. С. Гальченка ; післямова Н. Бернадської]. – Київ : Знання, 2010. – 348, [4] с. – (Класна література). – ISBN 978-966-346-959-1
1462366
  Сосюра В.М. Третя Рота : роман / Володимир Сосюра ; [упорядкув. та прим. С. Гальченка ; післям. Н. Бернадської]. – Київ : Знання, 2012. – 350, [2] с., [2] арк. фотоіл. : іл. – ISBN 978-617-07-0079-7
1462367
  Паламар А. Третя руїна : Роздуми над недолею / Арсен Паламар. – Київ; Харків; Тернопіль; Нью-Йорк : Вид-во М.П.Коць, 1998. – 252с. – ISBN 966-7339-03-3
1462368
  Дергачов В. Третя Руїна. Національна ідея "під кого залягти" та її наслідки // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Давидова І. ; редкол.: Сенченко М., Бруй О., Гандзюк В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 8 (301), серпень. – С. 4-10. – ISSN 2076-9326
1462369
  Глушаниця П. Третя світова війна Павла Глушаниці / Павло Глушаниця. – Репр. видання. – Київ : Центр учбової літератури, 2020. – 173, [1] с. – Текст укр., англ. – ISBN 978-611-01-2027-2
1462370
  Пригорницький Ю. Третя світова: як це було... // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 10 жовтня (№ 20). – С. 14-15
1462371
   Третя сесія Верховної Ради СРСР, 25 -31травня 1939 р. : Стенографічний звіт. – Москва : Видання Верховної Ради СРСР, 1939. – 463 с.
1462372
  Всеукраїнський Центральний Виконавчий Комітет Третя сесія Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету Рад робітничих, селянських та червоноармійських депутатів Х скликання. / Всеукраїнський Центральний Виконавчий Комітет. – Харків, 1926. – 479, 86 с.
1462373
  Буряк Ю. Третя сила : поезія: вірші // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Нац. Спілка письменників України ; ТОВ "Журн. "Київ". – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 23-36. – ISSN 0208-0710
1462374
   Третя Соросівська математична олімпіада. Умови задач першого (заочного) туру / О. Ганюшкін, В. Мазорчук, В. Некрашевич, В. Радченко // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – Т. 2, № 1. – С. 66-69. – ISSN 1029-4171
1462375
   Третя спільна наукова конференція з хімії Київського Національного університету імені Тараса Шевченка та Університету Поля Сабатьє (Тулуза), Київ, 18-22 травня 2005 = The third joint scientific conference in chemistry. – Київ : Київський університет, 2005. – 108 с.
1462376
  Перебийніс П.М. Третя спроба : поезії / П.М. Перебийніс. – Київ : Радянський письменник, 1983. – 138 с.
1462377
  Клейменова Ольга Третя стадія рафінації // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 23. – С. 71-72


  Міжнародна художня виставка "АРТ-Київ 2008" з акцентом на сучасному живописі нейтралізувала снобів і заздрісників. Організатори третього такого проекту - Український дім та журнал ART-Ukraine - проковтнули не завжди слушні претензії, зібралися із ...
1462378
  Шерех Ю. Третя сторожа. / Ю. Шерех. – К., 1993. – 570с.
1462379
   Третя сходинка у жіночій Вищій лізі // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Червень (№ 10/11)


  Університетські гандболістки зайняли третє місце у жіночій Вищій лізі.
1462380
  Тоффлер Елвін Третя хвиля : Пер. з англ. / Тоффлер Елвін. – Київ : Всесвіт, 2000. – 480с. – На обкл.: Міжнародний футурологічний бестселер. – ISBN 966-95607-2-1
1462381
  Корнієнко Я.А. Третя хвиля демократизації за С. Хантінгтоном // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 9. – C. 51-53
1462382
  Власенко В.М. Третя хвиля міжвоєнної української еміграції до Болгарії // Дриновський збірник : [зб. статей] / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна [та ін. ; редкол.: Страшнюк С.Ю. (голов. ред.) та ін. ; ред. рада: М.Г. Станчев (голова) та ін.]. – Харків ; Софія : Видавництво Болгарської академії наук ім. проф. Марина Дринова, 2015. – Т. 8. – С. 184-195. – ISBN 978-954-322-848-5
1462383
  Саранча Г.В. Третя хвиля української еміграції у Сполучених Штатах Америки та внесок її представників у розвиток та збереження української національної культури // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2005. – Т. 5. – С. 385-391.
1462384
   Третяк Олег Васильович / Олена Матвійчук, Неоніла Струк // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : імена славних сучасників : [довідково-бібліографічне видання] / [авт.-упоряд. і кер. проекту Олена Матвійчук, Неоніла Струк ; ред. кол. В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, В.П. Гондюл, В.Ф. Білик, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, В.І. Ульяновський, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2004. – С. 32. – (Імена славних сучасників). – ISBN 966-8352-00-9
1462385
   Третяк Олег Васильович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Шляхами успіху / [авт.-упоряд. : О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко (голова), О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2006. – Т. 2. – С. 18. – ISBN 966-8352-11-4
1462386
   Третяк Олег Васильович // Україна наукова : довідково-іміджеве видання / В.В. Болгов. – Київ : Українська академія геральдики, товарного знаку та логотипу, 2010. – Т. 2. – С. 56. – ISBN 978-966-8153-74-7
1462387
   Третяк Олег Васильович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 390-391 : фото
1462388
   Третяк Олег Васильович // Національна академія педагогічних наук України : інформаційний довідник / Нац. акад. пед. наук України ; [підгот.: Г.В. Гуменюк та ін. ; відп. за вип.: В.І. Луговий та ін.]. – Київ : Педагогічна думка, 2013. – С. 39. – ISBN 978-966-644-090-0
1462389
   Третяк Олег Васильович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 482-483. – ISBN 978-966-439-754-1
1462390
  Суслович Н.Р. Третье время года / Н.Р. Суслович. – М., 1989. – 205с.
1462391
   Третье Всесоюзное петрографическое совещание. – Новосибирск, 1963. – 100 с.
1462392
   Третье Всесоюзное петрографическое совещание.. – Новосибирск, 1963. – 91с.
1462393
   Третье Всесоюзное петрографическое совещание.. – Новосибирск, 1963. – 231с.
1462394
   Третье всесоюзное совещание "Геохимия горючих сланцев".. – Таллин, 1982. – 247с.
1462395
   Третье всесоюзное совещание "Полярная ионосфера и магнитосферно-ионосферные связи".. – Апатиты, 1984. – 117с.
1462396
   Третье Всесоюзное совещание заведующих кафедрами общественных наук. – Москва, 1945. – 290с.
1462397
   Третье Всесоюзное совещание по морской альгологии - макрофитобентосу : Тезисы докладов. – Киев : Наукова думка, 1979. – 156с.
1462398
   Третье Всесоюзное совещание по фосфатам.. – Рига, 1971. – 40с.
1462399
   Третье всесоюзное совещание эмбриологов.. – М, 1960. – 16с.
1462400
   Третье геологическое совещание по твердым грючим ископаемым.. – Ростов -на-Дону, 1967. – 89с.
1462401
  Неверов И.М. Третье действие: Роман, повести, рассказы. / И.М. Неверов. – Киев, 1987. – 516с.
1462402
  Кукаркин Б.В. Третье дополнение к первому изданию общего каталога переменных звезд, содержащее сведения о 997 переменных звездах / Б.В. Кукаркин, П.П. Паренаго. – Москва : Издательство АН СССР, 1951. – 95 с.
1462403
  Бианки В.Л. Третье дополнение к списку птиц "С.-Петербургской губернии" 1907 . и новые данные о более редких видах / В. Бианки // Компакт - 259133 / В. Бианки. – С. VI-XV
1462404
  Бианки В.Л. Третье дополнение к списку птиц "С.-Петербургской губернии" 1907 . и новые данные о более редких видах / В. Бианки // Компакт - 259132 / В. Бианки. – С. VI-XV
1462405
   Третье дополнение к третьему изданию общего каталога переменных звезд, содержащее сведения о 699 переменных звездах, обозначенных в 1974-1975 гг.. – Москва : Наука, 1976. – 372 с.
1462406
  Вальшонок З.М. Третье дыхание / З.М. Вальшонок. – Москва, 1980. – 95с.
1462407
  Попов В. Третье дыхание : Повесть // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2003. – № 6. – С. 11-64. – ISSN 0130-7673
1462408
  Попов В. Третье дыхание : Повесть // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2003. – № 5. – С. 14-67. – ISSN 0130-7673
1462409
   Третье закавказское совещание по вопросам охраны природы.. – Тбилиси, 1965. – 176с.
1462410
  Межов В.И. Третье и четвертое прибавления к систематическому каталогу / В.И. Межов. – Санкт-Петербург, 1873. – 328с.
1462411
  Галлай М.Л. Третье измерение / М.Л. Галлай. – Москва, 1973. – 336с.
1462412
  Галлай М.Л. Третье измерение / М.Л. Галлай. – 2-е изд. – Москва, 1979. – 351с.
1462413
  Борич Л. Третье измерение / Л. Борич. – Владивосток, 1989. – 272с.
1462414
  Черемисин Б.П. Третье лето. / Б.П. Черемисин. – Москва, 1951. – 240с.
1462415
  Черемисин Б.П. Третье лето. / Б.П. Черемисин. – Москва, 1971. – 272с.
1462416
  Драгунский В.Ю. Третье место в стиле баттерфляй. / В.Ю. Драгунский. – М., 1990. – 46с.
1462417
  Соколов В.А. Третье окно. / В.А. Соколов. – Л., 1968. – 99с.
1462418
  Кук Д. Третье плавание капитана Джеймса Кука. Плаваниен в Тихом океане в 1776-1780гг / Д. Кук. – Москва : Мысль, 1971. – 636с.
1462419
  Васильев Г.Н. Третье плечо / Г.Н. Васильев. – Таллин, 1959. – 302с.
1462420
  Мотель Я. Третье плечо / Я. Мотель. – Рига, 1964. – 106с.
1462421
  Горшман Ш.Г. Третье поколение : новеллы и рассказы / Ш.Г. Горшман; пер. с евр. С.Родова. – Москва : Советский писатель, 1963. – 212 с.
1462422
  Чорный Кузьма Третье поколение : роман / Чорный Кузьма. – Москва : Известия, 1965. – 656 с.
1462423
  Чорный Кузьма Третье поколение : роман / Николай Чорный ;. – Минск, 1968. – 392 с.
1462424
  Чорный Кузьма Третье поколение : роман / Николай Чорный ;. – Москва : Художественная литература, 1975. – 288 с.
1462425
  Марьянин А.М. Третье поколение / А.М. Марьянин. – М., 1989. – 272с.
1462426
  Максимов В.И. Третье поколение. / В.И. Максимов. – Пенза, 1962. – 32с.
1462427
   Третье поколение.. – Хабаровск, 1990. – 175с.
1462428
  Исаков Третье прибавление к каталогу / Исаков. – Санкт-Петербург, 1851. – 30с.
1462429
  Булатович А.К. Третье путешествие по Эфиопии (1899-1900) гг. / А.К. Булатович. – М., 1987. – 119,3с.
1462430
   Третье региональное координационное совещиние.. – Баку, 1960. – 62с.
1462431
  Терской А.Н. Третье решение / А.Н. Терской, Я.А. Терской. – К, 1955. – 56с.
1462432
  Сабашникова Е.С. Третье рождение / Е.С. Сабашникова. – М, 1982. – 168с.
1462433
  Паль Р.В. Третье свидание / Р.В. Паль. – Уфа, 1968. – 142с.
1462434
  Давидоу М. Третье советское поколение / М. Давидоу. – Москва, 1984. – 136с.
1462435
   Третье совещание Всесоюзного энтомологического общества.. – М-Л, 1957. – 224с.
1462436
   Третье совещание Всесоюзного энтомологического общества.. – Тбилиси, 1957. – 119с.
1462437
   Третье совещание по минералогии, геохимии, генезису и комплексному использованию вольфрамовых месторождений СССР.. – Л, 1971. – 199с.
1462438
   Третье совещание по подземным водам и инженерной геологии Сибири и Дальнего Востока.. – Иркутск, 1961. – 154с.
1462439
   Третье совещание по подземным водам и инженерной геологии Сибири и Дальнего Востока.. – Иркутск, 1961. – 138с.
1462440
   Третье совещание по полярографии.. – К, 1965. – 99с.
1462441
   Третье совещание по физическим методам исследования осадочных пород. – Александров, 1973. – 90с.
1462442
  Кириченко А.Н. Третье сообщение о фауне кокцид (Coccodea) / Алексей Н. Кириченко. – [Ленинград], 1940. – С. 115-137. – Без обл. и тит. л. - Отд. оттиск: Труды Зоологического института Академии наук СССР. 1940, т. VI, № 1–2
1462443
   Третье тысячелетие.. – Москва : Молодая гвардия, 1976. – 239с. – (Современная болгарская фантастика)
1462444
   Третьего и пятого июля 1917 г.. – Петроград, 1922. – 78с.
1462445
  Баграновский В.М. Третьего не дано : роман / В.М. Баграновский. – Днепропетровск : Книжное изд-во, 1963. – 387 с.
1462446
  Варламова И. Третьего не дано / И. Варламова. – Москва, 1969. – 351с.
1462447
  Марченко А.Т. Третьего не дано : Роман / А.Т. Марченко. – Москва : Воениздат, 1970. – 328с.
1462448
  Марченко А.Т. Третьего не дано / А.Т. Марченко. – Москва, 1977. – 324с.
1462449
  Гревцов Н.А. Третьего не дано / Н.А. Гревцов. – Донецк : Донбас, 1983. – 566 с.
1462450
  Гревцов Н.А. Третьего не дано / Н.А. Гревцов. – Донецк, 1990. – 463с.
1462451
  Пеунов В.К. Третьего не дано! / В.К. Пеунов. – М., 1986. – 173с.
1462452
   Третьему съезду художников РСФСР. – Москва, 1972. – 148с.
1462453
  Долгополова С. Третьесортный союзник:чего стоит чрезмерная любовь к заокеанскому дядюшке // Политический журнал : Будущая история уже сегодня / ЗАО "Издательский дом "Политический журнал". – Москва, 2007. – № 19/20. – С. 55-58


  Політика Польщі стосовно розміщенню американських ПРО
1462454
  Абрамов В.Ю. Третьи лица в страховании / В.Ю. Абрамов. – Москва : Финансы и статистика, 2003. – 125, [1] с. – Библиогр. в подстроч. прим. – ISBN 5-279-02669-7
1462455
  Федоров В.Д. Третьи петухи / В.Д. Федоров. – Москва, 1966. – 143с.
1462456
  Федоров В. Третьи петухи / В. Федоров. – М., 1970. – 350с.
1462457
  Лупан А.П. Третьи петухи : роман / А.П. Лупан; пер. с молд. Н.Савостин. – Кишинев : Лумина, 1984. – 446 с.
1462458
  Чигринов И.Н. Третьим разом : рассказы / Иван Чигринов ; пер. с белорус. – Минск : Мастацкая літаратура, 1991. – 269 с.
1462459
  Рябчук М. Третьорядна проблема першорядної ваги: українська мова як політичний чинник // Сучасність : Література, наука, мистецтво, суспільне життя / Досл-виробн. об"єднання "Пролог". – Київ, 2002. – № 6. – С.50-70. – Бібліогр.: 42 назв. – ISSN 0585-8365
1462460
   Третья "Русская зима" в Лондоне : Туринформ // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 2. – С. 7 : Фото
1462461
   Третья биохимическая конференция Белорусской, Латвийской , Литовской и Эстонской Советских Социалистических Республик. : Тезисы докладов. – Минск
Том 2 : Биохимия животных и человека. – 1968. – 610с.
1462462
   Третья боихимическая конференция Белорусской, Латвийской, Литовской и Эстонской Советских Социалистических Республик. : Тезисы докладов. – Минск
Том 1 : Биохимия растений и микроорганизмов. – 1968. – 347с.
1462463
  Прилежаева М.П. Третья Варя / М.П. Прилежаева. – М, 1964. – 128с.
1462464
  Прилежаева М.П. Третья Варя / М.П. Прилежаева. – М, 1982. – 223с.
1462465
   Третья Вильнюсская конференция по теории вероятностей и математической статистике.. – Вильнюс
1. – 1981. – 262с.
1462466
   Третья Вильнюсская конференция по теории вероятностей и математической статистике.. – Вильнюс
2. – 1981. – 289 с.
1462467
  Данилова И.А. Третья внешняя краевая задач для эллиптического уравнения второго порядка : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 003 / Данилова И.А.; АН СССР. Матем. ин-т им. В.А.Стеклова. – Москва, 1970. – 8л. – Бібліогр.:с.7-8
1462468
  Анищенков П.С. Третья воздушная : воен.-ист. очерк о боевом пути ВВС Калинин. фронта и 3-й воздуш. армии в годы Великой Отеч. войны / П.С. Анищенков, В.Е. Шуринов. – Москва : Воениздат, 1984. – 192 с., [11] л. ил. : ил.
1462469
   Третья волна.. – М, 1991. – 380с.
1462470
   Третья Всероссийская выставка эстампа. – Москва, 1984. – 54с.
1462471
   Третья Всесоюзная выставка акварели.. – М, 1972. – 26с.
1462472
   Третья Всесоюзная выставка эстампа : каталог. – Москва : Советский художник, 1967. – 80 с.
1462473
   Третья Всесоюзная герпеологическая конференция.. – Л, 1973. – 238с.
1462474
   Третья Всесоюзная конференция по аналитической химии органических соединений. – М, 1976. – 315с.
1462475
   Третья Всесоюзная конференция по биоповреждениям (Донецк). 9-21 окт. 1987 г.. – Москва, 1987. – 21с.
1462476
   Третья Всесоюзная конференция по биоповреждениям.. – Москва
Ч. 2. – 1987. – 229-372с.
1462477
   Третья Всесоюзная конференция по химии карбенов.. – М, 1982. – 110с.
1462478
   Третья Всесоюзная конференция сторонников мира.. – М, 1951. – 4с.
1462479
   Третья Всесоюзная конференция сторонников мира.. – М, 1952. – 216с.
1462480
   Третья всесоюзная межуниверситетская конференция по "физико-химической биологии" : Труды. – Тбилиси
Ч. 2. – 1982. – 267-538с.
1462481
   Третья Всесоюзная межуниверситетская конференция по физико-химической биологии : Труды. – Тбилиси
Ч. 1. – 1982. – 263с.
1462482
   Третья Всесоюзная научная конференция по защите от ионизирующих излучений ядернотехнических установок.. – Тбилиси, 1981. – 170с.
1462483
   Третья Всеукраинская научно-практическая конференция по вопросам самоорганизации населения: "Качественные жилищно-коммунальные услуги - общее дело власти и громады", г. Одесса, 17-18 сентября 2007 г. : сб. материалов / Качественные жилищно-коммунальные услуги - общее дело власти и громады; Всеукр. общ. орг. "Ассоц. содействия самоорганизации населения", Одес. общ. ин-т соц. технол. ; [под ред. В.И. Брудного, А.С. Крупника, А.С. Орловского]. – Одесса : Хоббит Плюс, 2007. – 120 с.
1462484
   Третья Всеукраинская статистическая конференция.. – Х, 1924. – 60с.
1462485
  Жур П.В. Третья встреча / П.В. Жур. – Л., 1973. – 301с.
1462486
  Саакян А.А. Третья встреча : стихи / Арамаис Саакян ;. – Москва : Советский писатель, 1979. – 160 с.
1462487
   Третья встреча.. – Ярославль, 1971. – 176с.
1462488
  Сомов Г.А. Третья высота / Г.А. Сомов. – М., 1975. – 125с.
1462489
  Сомов Г.А. Третья высота / Г.А. Сомов. – М., 1983. – 112с.
1462490
   Третья выставка-продажа произведений "Молодые художники - советскому фонду мира. – М, 1984. – 22с.
1462491
   Третья выставка произведений действительных членов и членов-коррескондентов Академии худдожеств СССР.. – М, 1954. – 43с.
1462492
   Третья выставка произведений молодых художников Москвы и Московской области.. – М, 1957. – 122с.
1462493
   Третья выставка произведений художников-анималистов.. – М, 1970. – 16с.
1462494
   Третья выставка работ художников-журналистов. – Москва : Советский художник, 1965. – 24 с.
1462495
   Третья геологическая конференция "Лутугинские чтения".. – Луганск, 1969. – 192с.
1462496
   Третья геологическая конференция "Степановские чтения".. – Артемовск, 1969. – 246с.
1462497
   Третья годичная научная отчетная конференция 10-25 февраля 1966 года. – Москва : Издательство Московского университета, 1966. – 14 с.
1462498
  Россия. Государственная Дума Третья Государственная дума / 3-я Гос. дума. – Санкт-Петербург : [Типо-лит. Б. Авидон]
[Сессия 3] : Фракция народной свободы в период 10 октября 1909 - 5 июня 1910 г. ; Ч. 1 Отчет фракции; [Ч. 2. Речи членов фракции в третьей сессии третьей Думы]. – 1910. – 90, 183, 65 с. – Экз. деф., отсутств. с. 179-183


  На тит. л. подпись: Ник. Василенко
1462499
  Россия. Государственная Дума Третья Государственная дума : материалы для оценки ее деятельности. – Санкт-Петербург : [Тип. Спб. Т-ва печ. и изд. д. "Труд"], 1912. – XIV, 425 с.
1462500
  Государственная Дума Третья Государственная Дума : Сессия 1-я : Фракция народной свободы в период 15 октября 1908 - 2 июня 1909 г. – Санкт-Петербург : Тип. Т-ва "Екатерингофское Печатное дело"
Отчет Фракции народной свободы ; [Речи членов фракции народной свободы в III Государственной Думе]. – 1908. – 46, [2], 128 с.
1462501
  Государственная Дума Третья Государственная Дума : Сессия 2-я : Фракция народной свободы в период 15 октября 1908 - 2 июня 1909 г. – Санкт-Петербург : Тип. Т-ва "Екатерингофское Печатное дело"
Ч. 1, Ч. 2 : Отчет Фракции [народной свободы и речи депутатовой Думы]. – 1909. – 59, [2], 228 с.
1462502
  Кузнецов Н.Д. Третья Государственная Дума и национальная политика царизма на Кавказе : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Кузнецов Н.Д. ; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1951. – 16 с.
1462503
  Глунин В.И. Третья гражданская революционная война в Китае (1946-1949) / В.И. Глунин. – М, 1958. – 199с.
1462504
   Третья гражданская революционная война в Китае.. – М, 1957. – 398с.
1462505
  Смирнов Л.В. Третья даль / Л.В. Смирнов. – Москва, 1971. – 96с.
1462506
  Река Ольга Третья дама // Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Киев, 2008. – № 46. – С. 44-46
1462507
  Никольский Б.Н. Третья дорога. / Б.Н. Никольский. – Л, 1972. – 144с.
1462508
  Устименко А. Третья жена Темучжина : проза : рассказ // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2010. – № 9. – С. 140-151. – ISSN 0012-6756
1462509
  Алексиу Э. Третья женская школа : повесть, рассказы / Элли Алексиу ; пер. с греч. Н. Подземской ; вступ. ст. С. Ильинской. – Москва : Советская Россия, 1983. – 157 с.
1462510
  Ахмедов Р.Б. Третья жизнь : рассказы : [для сред. и старшего возраста] / Рим Ахмедов. – Уфа : Башкирское кн. изд-во, 1979. – 176 с.
1462511
  Пагирев Г.В. Третья жизнь / Г.В. Пагирев. – Л., 1984. – 255с.
1462512
  Успенская Е.Б. Третья заповедь / Е.Б. Успенская. – Москва, 1960. – 48с.
1462513
   Третья зональная художественная выставка "Большая Волга".. – Л, 1970. – 71с.
1462514
   Третья зональная художественная выставка "Урал социалистический".. – Челябинск, 1969. – 200с.
1462515
   Третья зоологическая конференция (Белорусской ССР) посвященная пятидесятилетию образования БССР.. – Минск, 1968. – 386с.
1462516
  Рену П. Третья клятва / П. Рену. – М., 1976. – 104с.
1462517
  Винграновский М.С. Третья книга : Стихи / М.С. Винграновский. – Москва : Советский писатель, 1972. – 110с.
1462518
  Двизин А.С. Третья книга : размышления и воспоминания / Александр Двизин. – Одесса : Астропринт, 2019. – 151, [1] с. – ISBN 978-966-927-530-1
1462519
  Антокольский П.Г. Третья книга войны / П.Г. Антокольский. – Москва : Советский писатель, 1946. – 103 с.
1462520
  Кузмин М. Третья книга рассказов. – Москва : Книгоиздательство "Скорпион", 1913. – 433, [17] с.
1462521
  Гаршин В.М. Третья книжка рассказов : с прил. 2-х портр. и биографии, написанной А.М. Скабичевским / Всеволод Гаршин // Первая книжка рассказов / В.М. Гаршин. – 5-е изд. – Санкт-Петербург : Изд. ком. "Общ. для пособ. нужд. лит. и ученым ; "Тип. И.И. Скороходова, 1891. – 260 с., 2 л. портр.


  Содержание: Лягушка путешественница; Сказание о гордом Аггее; Сигнал; Аясларское дело; Петербургские письма; Статьи по художественной критике; Стихотворения и др.
1462522
   Третья конференция биохимиков республик Средней Азии и Казахстана : Душанбе, апрель 1981г.: Тезисы докладов. – Душанбе : Дониш
Т. 1 : Молекулярная биология. Биохимия растений. Биохимия микроорганизмов. Иммунология. – 1981. – 312с.
1462523
   Третья конференция биохимиков республик Средней Азии и Казахстана : Душанбе, апрель 1981г.: Тезисы докладов. – Душанбе : Дониш
Т. 2 : Биохимия человека и животных. – 1981. – 315с.
1462524
   Третья конференция молодых геологов Института геологических наук Академии наук УССР.. – М, 1964. – 151с.
1462525
   Третья конференция молодых ученых. – Иркутск, 1985. – 80с.
1462526
   Третья конференция молодых ученых : Тезисы докладов. – Иркутск
Часть 2. – 1985. – 111с.
1462527
   Третья конференция научно-технического общества энергетики и электротехнической промышленности при ВТИ им.Ф.Э.Дзержинского.. – М, 1970. – 8с.
1462528
  Караваев П.Н. Третья конференция РСДРП / П.Н. Караваев. – Москва, 1951. – 44с.
1462529
  Новгородов А.И. Третья конференция РСДРП (вторая общероссийская). / А.И. Новгородов. – Москва, 1955. – 39с.
1462530
   Третья конференция социалистической партии Германии 24-30 марта 1956 года.. – М, 1956. – 360с.
1462531
   Третья конференция физиологов и биохимиков растений Сибири и Дальнего Востока.. – Иркутск, 1968. – 244с.
1462532
  Магомедов Б. Третья красота : кн. стихов / Муса Магомедов ;. – Москва : Современник, 1981. – 80 с.
1462533
   Третья летняя математическая школа.. – К, 1966. – 243с.
1462534
   Третья летняя школа по вторичным моделирующим системам.. – Тарту, 1968. – 250с.
1462535
  Петрачков А.М. Третья Ломейская конвенция как отражение противоречий между ЕЭС и развивающимися странами по вопросу перестройки МЭО / А.М. Петрачков, Кваши-Поку // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1986. – С. 100-105. – (Международные отношения и международное право ; Вып. 23)
1462536
   Третья межвузовская студенческая научная филологическая конференция.. – Л, 1970. – 112с.
1462537
  Столяров А.А. Третья международная конференция по дистационному сбору данных в археологии // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2010. – № 1. – С. 139-146. – ISSN 0869-1908
1462538
   Третья международная конференцмя по когнитивной науке // Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2009. – Т. 30, № 5. – С.96-104. – ISSN 0205-9592
1462539
  Белан Р.В. Третья металлургическая : металлургич. база в Сибири и Казахстане / Р.В. Белан. – Москва : Советская Россия, 1959. – 48 с. : ил., 2 л. схем.
1462540
  Бардин И.П. Третья металлургическая база СССР / И.П. Бардин, П.А. Ширяев. – М., 1959. – 48с.
1462541
  Лисичкин В.А. Третья мировая (информационно-психологическая) война / В.А. Лисичкин, Л.А. Шелепин; Академия социальных наук. – 2-е изд. – Москва, 2000. – 304с. – ISBN 5-89934-001-6
1462542
  Лисичкин В.А. Третья мировая (информационно-психологическая) война / Лисичкин В.А., Шелепин Л.А. – Москва : Эксмо ; Алгоритм, 2003. – 448с. – (История 21 века). – ISBN 5-699-01892-1
1462543
  Пядышев Б.Д. Третья мировая война - в бестселлерах и не только / Б.Д. Пядышев. – М., 1985. – 190с.
1462544
  Карпец А. Третья мировая война (не) начнется в Сирии // Свобода : громадсько-політичне видання. – Київ, 2013. – 9 вересня (№ 33/34). – С. 6-8
1462545
  Петухов Ю.Д. Третья Мировая война. Колонизация России : хроника освободительной борьбы с оккупационным режимом и его приспешниками / Ю.Д. Петухов. – Москва : Метагалактика, 2004. – 496с. – (Imperia Russia : История ; 1-2.2004 г.). – ISBN 5-85141-058-2
1462546
  Тур Третья молодость / Тур, , братья. – Москва : Искусство, 1953. – 80 с.
1462547
  Гильен Н. Третья молодость / Н. Гильен. – М., 1972. – 222с.
1462548
   Третья научная конференция аспирантов и младших научных сотрудников. – Москва, 1957. – 311с.
1462549
   Третья научная конференция молодых специалистов института ботаники АН УССР.. – Киев : Наукова думка. – 78с.
1462550
   Третья научная конференция по истории, археологии и этнографии Дальнего Востока.. – Владивосток, 1962. – 163с.
1462551
   Третья научная сессия по вопросам германского языкознания.. – М, 1961. – 62с.
1462552
   Третья научная студенческая конференция. 11-16 апреля 1948 года. – Харьков, 1948. – 134с. – На правах рукописи
1462553
   Третья научно - техническая конференция профессорско-преподавательского состава. – Таганрог, 1957. – 48с.
1462554
  Таль П. Третья Новгородская скра (ок. 1325 г.) / Павел Таль. – Москва : Изд. Имп. о-во истории и древностей рос. при Московском ун-те ; Унив. тип., 1905. – 41 с. – Текст парал. на нижне-нем. и рус. - Отд. оттиск:
1462555
   Третья Одесская городская конференция молодых научных работников по химии.. – Одесса, 1968. – 83с.
1462556
  Павленко А.Ф. Третья осень. / А.Ф. Павленко. – М., 1961. – 58с.
1462557
  Солоухин В.А. Третья охота. Григоровы острова / В.А. Солоухин. – М, 1968. – 204с.
1462558
  Леонидов Б.Л. Третья палата / Б.Л. Леонидов. – М, 1946. – 184с.
1462559
  Леонидов Б.Л. Третья палата / Б.Л. Леонидов. – М, 1947. – 187с.
1462560
  Леонидов Б.Л. Третья палата / Б.Л. Леонидов. – Москва, 1950. – 192с.
1462561
  Леонидов Б.Л. Третья палата / Б.Л. Леонидов. – М, 1955. – 200с.
1462562
   Третья полоса.. – М, 1988. – 172с.
1462563
  Алексеева Т.А. Третья попытка перехода к конституционному правлению в Испании // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2007. – № 3. – С. 101-116. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
1462564
  Бородин Л.И. Третья правда. Посещение. Музыка моего детства / Л. Бородин // Людочка / В.П. Астафьев. – Москва : Б. и., 1991. – С. 16-79. – (Роман-газета : народный журнал ; 4 (1154))
1462565
   Третья Прибалтийская ормитологическая конференция 22-28 августа 1957 г.. – Вильнюс, 1957. – 124с.
1462566
  Болтянский В.Г. Третья проблема Гильберта / В.Г. Болтянский. – Москва, 1977. – 207 с.
1462567
  Макушкин В.С. Третья протока / В.С. Макушкин. – Ростов н/Д, 1979. – 143с.
1462568
  Воблый К.Г. Третья профессионально-промысловая перепись в Германии : (Опыт аналитико-методологического исследования) / К.Г. Воблый, проф. – Киев : Тип. Имп. ун-та Св. Владимира, Акц. О-ва печ. и изд. дела И.Т. Корчак-Новицкого
Т. 1. – 1911. – [2], II, [2], 527, [1] с. – Отд. оттиск: Университетские известия. 1911. - На тит. л. и обл. авт. и загл. на рус. и нем. яз.
1462569
  Быков В.В. Третья ракета ; Альпийская баллада ; Сотников / В. Быков. – Москва : Молодая гвардия, 1972. – 334 с.
1462570
  Быков В. Третья ракета ; Дожить до рассвета / В. Быков. – Ленинград, 1981. – 254 с.
1462571
  Быков В. Третья ракета ; Сотников ; Обелиск / Быков В. – Краснодар, 1988. – 318 с.
1462572
  Быков В. Третья ракета ; Сотников ; Обелиск. Дожить до рассвета ; Его батальон : Повести / В. Быков. – Москва : Советский писатель, 1986. – 590 с.
1462573
  Галкин И.С. Третья республика во Франции 1871-1914 гг. : стеногр. лекций, прочит. в Высш. парт. школе при ЦК ВКП(б) в 1940-1941 учеб. г. / И.С. Галкин ; Высш. парт. школа при ЦК ВКП(б). – На правах рукописи. – Москва : ВПШ. – (Курс всеобщей истории. Новая история : лекции 31, 32, 33)
Лекция 31, 32, 33 : Третья республика во Франции 1871-1914 гг.: стенограмма лекции, прочит. в ВПШ при ЦК ВКП(б) в 1940-1941 учебгом году / И.С. Галкин. – 1940. – 62, [2] с.


  Курс всеобщей истории. Лекция 1, 1а-9, 12-16, 18-22, 25-33, 36-42 [Текст] : Новая история : На правах рукописи : Стеногр. лекций прочит. в Высш. партийной школе при ЦК ВКП(б) в 1940-1941 учеб. г. / Высш. парт. школа при ЦК ВКП(б). - Москва : [б. и.], ...
1462574
  Антюхина-Московченко Третья республика во Франции 1970-1918 / Антюхина-Московченко В.И. – Москва : Мысль, 1986. – 488 с., [8] л. ил. : ил. – Библиогр.: с. 459-487
1462575
   Третья республиканская выставка произведений преподавателей художественных школ и учебных заведений Молдавии.. – Кишинев, 1981. – 48с.
1462576
   Третья республиканская выставка произведений художеств театра, кино и телевидения.. – Кишинев, 1979. – 59с.
1462577
   Третья Республиканская выставка экслибриса : каталог. – Вильнюс : Союз художников Литовской ССР, 1967. – 60 с.
1462578
   Третья республиканская научная конференция по комплексному картографированию УССР (г. Киев, 1-5 апреля, в 1968 г.) / Третья республиканская научная конференция по комплексному картографированию УССР; КГУ им. Т.Г. Шевченко ; Ин-т истории АН Украинской ССР ; Географическое Общество Украинской ССР. – Киев : Наукова думка
Решение и справочные сведения. – 1968. – 36 с.
1462579
   Третья Республиканская художественная выставка "Советская Россия". – Москва, 1967. – 184с.
1462580
   Третья Республиканская художественная выставка "Советская Россия" : каталог, плакат. – изд. 2-е, с ил. – Москва : Союз художников, 1969. – 46 с.
1462581
   Третья Республиканская художественная выставка.. – М, 1968. – 156с.
1462582
  Романов Б.С. Третья Родина / Б.С. Романов. – Л., 1976. – 576с.
1462583
  Романов Б.С. Третья Родина / Б.С. Романов. – Л., 1991. – 383с.
1462584
  Сосюра В.М. Третья Рота : Роман / В.М. Сосюра; Пер. с укр. Н. Высоцкой, С. Плахтинского. – Москва : Советский писатель, 1990. – 268с. – ISBN 5-265-01412-8
1462585
   Третья сессия Верховного Совета Азербайджанской ССР 10-12 марта 1948 г. : Стенограф. отчет. – Баку : Изд-во ВС АзССР, 1949. – 140 с.
1462586
   Третья сессия Верховного Совета СССР : стенографический отчет / СССР. Верховный Совет (1989-1994). Сессия (3 ; 1990). – Москва : Верховный Совет СССР ; Известия
Ч. 1 : 14-20 февраля 1990 г. – 1990. – 285, [1]с.
1462587
   Третья сессия Верховного Совета СССР : стенографический отчет / СССР. Верховный Совет (1989-1994). Сессия (3 ; 1990). – Москва : Верховный Совет СССР ; Известия
Ч. 2 : 26-28 февраля 1990 г. – 1990. – 272 с.
1462588
   Третья сессия Верховного Совета СССР : стенографический отчет / СССР. Верховный Совет (1989-1994). Сессия (3 ; 1990). – Москва : Верховный Совет СССР ; Известия. – ISBN 5-206-00164-3
Ч. 3 : 5-21 марта 1990 г. – 1990. – 285 с.
1462589
   Третья сессия Верховного Совета СССР : стенографический отчет / СССР. Верховный Совет (1989-1994). Сессия (3 ; 1990). – Москва : Верховный Совет СССР ; Известия
Ч. 4 : 22-26 марта 1990 г. – 1990. – 238 с.
1462590
   Третья сессия Верховного Совета СССР : стенографический отчет / СССР. Верховный Совет (1989-1994). Сессия (3 ; 1990). – Москва : Верховный Совет СССР ; Известия. – ISBN 5-206-00166-Х
Ч. 5 : 27 марта - 2 апреля 1990 г. – 1990. – 255, [1]с.
1462591
   Третья сессия Верховного Совета СССР : стенографический отчет / СССР. Верховный Совет (1989-1994). Сессия (3 ; 1990). – Москва : Верховный Совет СССР ; Известия. – ISBN 5-206-00167-8
Ч. 6 : 3 - 9 апреля 1990 г. – 1990. – 286, [1]с.
1462592
   Третья сессия Верховного Совета СССР : стенографический отчет / СССР. Верховный Совет (1989-1994). Сессия (3 ; 1990). – Москва : Верховный Совет СССР ; Известия. – ISBN 5-206-00168-6
Ч. 7 : 10-16 апреля 1990 г. – 1990. – 301, [1]с.
1462593
   Третья сессия Верховного Совета СССР : стенографический отчет / СССР. Верховный Совет (1989-1994). Сессия (3 ; 1990). – Москва : Верховный Совет СССР ; Известия. – ISBN 5-206-00169-4
Ч. 8 : 17-18 апреля 1990 г. – 1990. – 236, [1]с.
1462594
   Третья сессия Верховного Совета СССР : стенографический отчет / СССР. Верховный Совет (1989-1994). Сессия (3 ; 1990). – Москва : Верховный Совет СССР ; Известия
Ч. 9. – 1990. – 239 с.
1462595
   Третья сессия Верховного Совета СССР : стенографический отчет / СССР. Верховный Совет (1989-1994). Сессия (3 ; 1990). – Москва : Верховный Совет СССР ; Известия. – ISBN 5-206-00174-0
Ч. 10 : 24-25 апреля 1990 г. – 1990. – 207, [1] с.
1462596
   Третья сессия Верховного Совета СССР : стенографический отчет / СССР. Верховный Совет (1989-1994). Сессия (3 ; 1990). – Москва : Верховный Совет СССР ; Известия. – ISBN 5-206-00176-7
Ч. 11 : 26-28 апреля 1990 г. – 1990. – 230, [1]с.
1462597
   Третья сессия Верховного Совета СССР : стенографический отчет / СССР. Верховный Совет (1989-1994). Сессия (3 ; 1990). – Москва : Верховный Совет СССР ; Известия. – ISBN 5-206-00176-7
Ч. 12 : 11-14 мая 1990 г. – 1990. – 252, [1]с.
1462598
   Третья сессия Верховного Совета СССР : стенографический отчет / СССР. Верховный Совет (1989-1994). Сессия (3 ; 1990). – Москва : Верховный Совет СССР ; Известия
Ч. 13. – 1990. – 268 с.
1462599
   Третья сессия Верховного Совета СССР : стенографический отчет / СССР. Верховный Совет (1989-1994). Сессия (3 ; 1990). – Москва : Верховный Совет СССР ; Известия
Ч. 14. – 1990. – 252 с.
1462600
   Третья сессия Верховного Совета СССР : стенографический отчет / СССР. Верховный Совет (1989-1994). Сессия (3 ; 1990). – Москва : Верховный Совет СССР ; Известия
Ч. 15. – 1990. – 256 с.
1462601
   Третья сессия Верховного Совета СССР : стенографический отчет / СССР. Верховный Совет (1989-1994). Сессия (3 ; 1990). – Москва : Верховный Совет СССР ; Известия. – ISBN 5-206-00180-5
Ч. 16 : 13-4 июня 1990 г. – 1990. – 261, [1]с.
1462602
   Третья сессия Верховного Совета СССР : стенографический отчет / СССР. Верховный Совет (1989-1994). Сессия (3 ; 1990). – Москва : Верховный Совет СССР ; Известия. – ISBN 5-206-00181-3
Ч. 17 : 5 - 7 июня 1990 г. – 1990. – 255, [1]с.
1462603
   Третья сессия Верховного Совета СССР : стенографический отчет / СССР. Верховный Совет (1989-1994). Сессия (3 ; 1990). – Москва : Верховный Совет СССР ; Известия. – ISBN 5-206-00182-1
Ч. 18 : 8 - 14 июня 1990 г. – 1990. – 318 с.
1462604
   Третья сессия Верховного Совета СССР : стенографический отчет / СССР. Верховный Совет (1989-1994). Сессия (3 ; 1990). – Москва : Верховный Совет СССР ; Известия. – ISBN 5-206-00182-1
Ч. 19. – 1990. – 340 с.
1462605
   Третья сессия Верховного Совета СССР, 25-31 мая 1939 г. : стенографический отчет. – Москва : Изд. Верховного Совета, 1939. – 504 с.
1462606
  Орлов С.С. Третья скорость / С.С. Орлов. – Л., 1946. – 88с.
1462607
  Катков Н.И. Третья слава. / Н.И. Катков. – Саратов, 1980. – 102с.
1462608
  Кравченко А.И. Третья смена / А.И. Кравченко. – Донецк, 1970. – 150с.
1462609
  Лауинчюкас А.К. Третья сторона доллара / А.К. Лауинчюкас. – Вильнюс, 1965. – 495с.
1462610
  Лауинчюкас А.К. Третья сторона доллара / А.К. Лауинчюкас. – М, 1968. – 334с.
1462611
  Капралов Г.А. Третья стража / Г.А. Капралов, С.И. Туманов. – М., 1973. – 64с.
1462612
  Вересов Д. Третья тетрадь : роман-отражение / Дмитрий Вересов. – Москва ; Санкт-Петербург : АСТ ; Астрель-СПб, 2008. – 363, [5] с. – ISBN 978-5-17-053560-6
1462613
  Власов А.Е. Третья тропа / А.Е. Власов. – Ленинград, 1980. – 191с.
1462614
  Пятков В.К. Третья удраная: боевой путь 3-й ударной армии. / В.К. Пятков. – М., 1976. – 256с.
1462615
  Гринберг Третья ученическая экскурсия в Крым / Гринберг. – Одесса : Типо-литография А. Соколовского, 1901. – 24 с.
1462616
  Шкловский В.Б. Третья фабрика / В.Б. Шкловский. – Москва, 1926. – 139с.
1462617
  Стахеев Б.Ф. Третья часть "Дзядов" Адама Мицкевича. : Автореф... канд.филол.наук: / Стахеев Б.Ф.; Ин-т славяноведения Акад.наук СССР. – М, 1958. – 19л.
1462618
  Анисов Л.М. Третьяков / Л.М. Анисов. – Москва : ИнтерДиалект + ; АМТ, 1998. – 336 с. – ISBN 5-89520-005-2
1462619
   Третьяков Дмитро Костянтинович // Видатні вчені Національної академії наук України : Особові архівні та рукописні фонди академіків і членів-кореспондентів у Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського (1918-1998) : путівник / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису, Ін-т архівознавства ; редкол.: О.С. Оніщенко (голова), В.Г. Врублевський, С.Г. Даневич [та ін.] ; [укладачі: О.С. Боляк, Т.І. Воронкова, С.Г. Даневич та ін.]. – Київ, 1998. – С. 237-238. – ISBN 966-02-0537-6
1462620
  Безрукова Д.Я. Третьяков и история создания его галереи / Д.Я. Безрукова. – Москва : Просвещение, 1970. – 104 с.
1462621
   Третьяков Сергій Федорович (1872-1918) : біобібліографічний покажчик наукових праць за 1895-1921 роки / Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. наукова сільськогосп. б-ка ; Полтавська держ. аграрна академія ; [уклад. : В.А. Вергунов, В.М. Самородов, Н.М. Опара ; наук. ред. В.А. Вергунов]. – Полтава : [Нац. академія аграрних наук України], 2011. – 136 с. : іл., фото. – (Серія "Біобібліографія вчених-аграріїв України" ; Кн. 44). – ISBN 978-966-2088-53-3
1462622
  Вергунов В.А. Третьяков Сергій Федорович (1872-1918) // Увічнені славетні імена та події аграрної історії України / В.А. Вергунов. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 94-97 : фото
1462623
  Чечина Т.И. Третьяковка - "собрание вечного чувства" // Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Международный Центр-Музей им.Н.К.Рериха. – Москва, 2006. – № 3. – С.268-272
1462624
   Третьяковская галерея. – М., 1957. – 15с.
1462625
   Третьяковская галерея. – М., 1963. – 13с.
1462626
   Третьяковская галерея. – М., 1964. – 14с.
1462627
   Третьяковская галерея. – М., 1966. – 110с.
1462628
   Третьяковская галерея. – М., 1968. – 20с.
1462629
   Третьяковская галерея. – М., 1969. – 54с.
1462630
   Третьяковская галерея. – М., 1972. – 16с.
1462631
   Третьяковская галерея. – Л., 1975. – 82с.
1462632
   Третьяковская галлерея. – М.-Л., 1939. – 40с.
1462633
  Бестужева-Лада Третьяковы. Имя собственное // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 2014. – № 12. – С. 4-15


  Известный московский преприниматель Павел Михайлович Третьяков передал в собственность городу Москве свою картинную галерею 12 сентября 1892 г. В статье рассказывается о династии Третьяковых.
1462634
  Каримов Б. Треугольная задача теории линейных диофантовых приближений : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Каримов Б.; АН УзССР, Объед. уч. сов. От-ния физ. мат. наук. – Ташкент, 1965. – 8л.
1462635
  Аларкон П.А. Треугольная шляпа : правдивая повесть о событии, воспетом в романсах и переданном здесь так, как оно произошло ; пер. с исп. / Педро Антонио де Аларкон. – Москва : Гослитиздат, 1955. – 103 с.
1462636
  Аларкон П.А. Треугольная шляпа : провдивая повесть о событии, воспетом в романсах и переданом здесь так, как оно произошло / П.А. Аларкон ; пер. с испанского Н. Томашевского. – Москва : Художественная литература, 1969. – 111 с.
1462637
  Аларкон Педро Антонио де Треугольная шляпа / Педро Антонио де Аларкон ; [вступ. ст., с. 5-22, и примеч. З. Плавскина ; ил. С. Бродского]. – Москва : Художественная литература, 1976. – 655 с. : 16 л. цв. ил. – В изд. также: Пепита Хименес / Хуан Валера. Донья Перфекта / Бенито Перес Гальдос. Кровь и песок / Висенте Бласко Ибаньес. – (Библиотека всемирной литературы ; Т. 65 ; Серия вторая. Литература XIX в.)
1462638
  Айвазян А.С. Треугольник : повести, рассказы : пер. с арм. / Агаси Айвазян ; [худож. А. Баяндур ; послесл. Н. Игруновой]. – Москва : Известия, 1983. – 415 с. – (Библиотека "Дружбы народов")


  Содерж.: Повести: Приключения сеньора Мартироса; Треугольник; Отец семейства; Удивленный, влюбленный, растерянный турист; Рассказы: Вывести Тифлиса; Тифлис; Вино и городовй; Наша часть реки; Дорога для лошадей; Путеводитель по Тифлису, 1912 год и др.
1462639
  Яновская Л.М. Треугольник Воланда : Монография / Л.М. Яновская. – Киев : Киевский университет, 1992. – 189с. – ISBN 5-11-001683-6
1462640
  Божаткин М.И. Треугольник Денеба / М.И. Божаткин. – Одесса, 1980. – 231с.
1462641
   Треугольник как он есть // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2014. – № 1. – С. 72-75 : фото
1462642
  Филитов А.М. Треугольник Москва - Вашингтон - Бонн в конце 60-х - начале 70-х гг. XX в. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории". – Москва, 2015. – № 12. – С. 98-113. – ISSN 0042-8779
1462643
  Успенский В.А. Треугольник Паскаля / В.А. Успенский. – Москва, 1966. – 36 с.
1462644
  Успенский В.А. Треугольник Паскаля / В.А. Успенский. – 2-е. – М., 1979. – 4 с.
1462645
  Терехов В. Треугольник США-Япония-Китай // Москва : журнал русской культуры / Союз писателей России ; Российский Фонд Мира ; Трудовой коллектив журнала "Москва". – Москва, 2014. – № 3. – С. 159-172. – ISSN 0131-2332


  США, Китай и Япония составляют треугольную конфигурацию ведущих региональных игроков, которые сегодня решающим образом влияют на характер изменения политической карты Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР).
1462646
  Баранов А.Ю. Треугольник США - РФ - КНР и ШОС // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 9 (626). – С. 57-59. – ISSN 0321-5075
1462647
  Кушнир И.А. Треугольник: Теория и задачи / И.А. Кушнир. – К., 1998. – 57с.
1462648
   Треугольные группы автоморфизмов : Автореф... канд .физ. мат.наук: / Житомирский В. Г,; Житомирский В. Г,; МВиССО РСФСР, Урал.ГУ. – Свердловск, 1963. – 10л. – Бібліогр.:с.10
1462649
  Бродский М.С. Треугольные и жордановы представления линейных операторов / М.С. Бродский. – Москва : Наука, 1969. – 288 с.
1462650
  Сыроид Ю.Б. Треугольные и триангулируемые дифференциальные системы. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Сыроид Ю.Б.; БГУ им. В.И.Ленина. – Минск, 1974. – 9л.
1462651
  Башкин В.А. Треугольные крылья в гиперзвуковом потоке / В.А. Башкин. – М, 1984. – 136 с.
1462652
  Красильников А.И. Треугольные письма.Книга о моих друзьях / А.И. Красильников. – Волгоград, 1970. – 96с.
1462653
  Альшанский Л.А. Треугольные произведения и многообразия представлений полугрупп : 01.01.06 ; Дис. ... канд. физ-мат. наук / Альшанский Л.А.; МВ и ССО Латв. ССР. Рижск. политех. ин-т им. А.Я. Пельше. – Киев, 1987. – 110 л. – Бібліогр. : л. 105-110
1462654
  Альшанский Леонид Абрамович Треугольные произведения и многообразия представлений полугрупп : Автореф. дис. ... канд. физико-мат. наук : 01.01.06 / Альшанский Леонид Абрамович ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1988. – 14 л.
1462655
  Кальюлайд Уно Эльмарович Треугольные произведения и стабильность представлений : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Кальюлайд Уно Эльмарович; АН Белорусской ССР. Ин-т математики. – Минск, 1979. – 14л.
1462656
  Смоляков Владимир Иванович Треугольные системы уравнений и их приложение к численным методам решения систем интегральных уравнений Вольтерра : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Смоляков Владимир Иванович; Одес. гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1973. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
1462657
  Государев Н.А. Треугольный человек / Н.А. Государев. – М, 1991. – 270с.
1462658
  Добржинский Г. Трехгорцы / Г. Добржинский. – Москва, 1935. – 284с.
1462659
  Брехт Б. Трехгрошовый роман / Б. Брехт. – М, 1937. – 408с.
1462660
  Брехт Б. Трехгрошовый роман / Бертольт Брехт ; пер. с нем. В. Стенича. – Москва-Л. : Гослитиздат, 1962. – 400 с.
1462661
  Брехт Б. Трехгрошовый роман / Б. Брехт. – М, 1984. – 430с.
1462662
  Ильин В.П. Трехдиагональные матрицы и их приложения / В.П. Ильин, Ю.И. Кузнецов. – Москва : Наука, 1985. – 207с.
1462663
  Хавкина Л.Б. Трехзначные авторские таблицы по методу Кеттера согласованные и соединенные с двухзначными : с прил. двухзнач. табл. для иностр. яз / Л.Б. Хавкина; Всес. книж. палата. – 3-е изд., перераб. – Москва : Всес. книж. палата, 1940. – 186 с.
1462664
  Хавкина Л.Б. Трехзначные авторские таблицы согласованные и соединенные с двухзначными / Л.Б. Хавкина; Под ред. [и с пояснит. материалами] Ю.В. Григорьева ; М-во культуры СССР. Главиздат. Всесоюз. книжная палата. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Изд-во Всесоюз. кн. палаты, 1954. – 167 с.
1462665
  Хавкина Л.Б. Трехзначные авторские таблицы, согасованные и соединенны с двухзначными / Л.Б. Хавкина; под ред. [и с пояснит. материалами] Ю.В. Григорьева ; М-во культуры СССР. Главиздат. Всесоюз. книжная палата. – 4-е изд., перераб. – Москва : Изд-во Всесоюз. книжной палаты, 1956. – 168 с.
1462666
  ХавкинаЛ.Б Трехзначные авторские таблицы, согласованные и соединенные с двузначными / ХавкинаЛ.Б. – М., 1961. – 180с.
1462667
  Хавкина Л.Б. Трехзначные авторские таблицы, согласованные и соединенные с двухзначными : с прил. двузначных таблиц для иностр. яз. / Л.Б. Хавкина ; под ред. Ю.В. Григорьева. – 6-е изд., испр. – Москва : Книга, 1965. – 180 с.
1462668
  Орлов С.В. Трехзначные таблицы логарифмов и тригонометрических функций / С.В. Орлов. – Москва, 1920. – 52 с.
1462669
  Ткаченко Игорь Михайлович Трехиндексные восприимчивости и многочастичные корреляции в жидкости : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Ткаченко Игорь Михайлович; МВ и ССО УССР. Одесск. гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1976. – 98л. – Бібліогр.:л.93-98
1462670
  Кузнецов А.С. Трехканальный осциллограф / А.С. Кузнецов. – Москва, 1981. – 72 с.
1462671
  Пригорницкий Ю.Г. Трехколесная лошадь / Ю.Г. Пригорницкий. – К, 1989. – 222с.
1462672
  Долгов С.Н. Трехколесный велосипед / С.Н. Долгов. – Ставрополь, 1987. – 237с.
1462673
  Шустер П. Трехколесный велосипед. / П. Шустер. – Бухарест, 1969. – 40с.
1462674
  Патакаускас Р.М. Трехкомпонентная система Na2SeO3--Na2 SeO4--H2O. : Автореф... Канд.хим.наук: 073 / Патакаускас Р.М.; Каунасский политехн.ин-т. – Каунас, 1969. – 21л.
1462675
  Годе Г.К. Трехкомпонентные системы с борной кислотой. / Г.К. Годе. – Рига, 1969. – 71с.
1462676
  Мохов И.И. Трехкомпонентный анализ сезонных особенностей взаимосвязи между явлениями Эль-Ниньо, североатлантическим колебанием и индийским муссоном / И.И. Мохов, Д.А. Смирнов // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2016. – № 12. – С. 18-32 : рис., табл. – Библиогр: 35 назв. – ISSN 0130-2906
1462677
  Коняхин И.А. Трехкоординатные оптические и оптико-электронные угломеры : Справочник / И.А. Коняхин, Э.Д. Панков. – Москва : Недра, 1991. – 224 с. – ISBN 5-247-02266-1
1462678
  Бахвалов В.Б. Трехкоординатный наземный радиолокатор с видеоимпульсным зондирующим сигналом // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 39. – С. 6-11


  У статті розглядається новий принцип побудови наземної маловисотної РЛС з надширокосмуговим відеоімпульсним зондувальним сигналом без несучої частоти. Запропоновано використовувати в РЛС двох однакових дзеркальних антен, рознесених по горизонталі і ...
1462679
   Трехламповый приемник с полным питанием от сети переменного тока. СИ 235. – Москва-Ленинград, 1936. – 28 с.
1462680
  Шайдаков Г.С. Трехлапая. / Г.С. Шайдаков. – Волгоград, 1982. – 47с.
1462681
  Козлов П.К. Трехлетнее путешествие (1899-1901 гг.) по Монголии и Тибету : экспедиции Императорского Русского Географического Общества / П.К. Козлов. – С.-Петербург : Типография Главного Управления Уделов, 1913. – VIII, 233 с.
1462682
   Трехлетний план развития народного хозяйства Венгрии. 1958-1960 гг.. – Будапешт, 1958. – 84с.
1462683
   Трехлетний план развития общественного колхозного и совхозного продуктивного животноводства (1949-1951 гг.). – Омск, 1949. – 56с.
1462684
   Трехлетний план развития общественного колхозного и совхозного продуктивного животноводства (1949-1951 гг.). – Курск : Курская правда, 1949. – 56 с.
1462685
  Мелков Г.А. Трехмагнонное расщепление в ферритах / Г.А. Мелков, В.Л. Гранкин // ФТТ, 1972. – №11
1462686
  Пасхалов Ю.М. Трехмарная теория развития электронно-фотонных ливней в неоднородной атмосфере. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 055 / Пасхалов Ю.М.; МГУ.Науч.-исслед.ин-т ядерн.физики. – М, 1972. – 14л.
1462687
  Пилипенко В.Н. Трехмерная временная миграция по исходным данным площадной сейсморазведки / В.Н. Пилипенко, А.О. Верпаховская, В.Б. Будкевич // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики ; глав. ред. В.И. Старостенко ; редкол.: В.Г. Бахмутов, Т.А. Белый, А.Б. Бобров [и др.]. – Киев, 2016. – Т. 38, № 1. – С. 43-56 : рис. – Библиогр.: с. 54-56. – ISSN 0203-3100
1462688
  Ширков Б.И. Трехмерная геоэлектрическая модель Голованевской шовной зоны Украинского щита / Б.И. Ширков, Т.К. Бурахович, А.Н. Кушнир // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики. – Киев, 2017. – Т. 39, № 1. – С. 41-60 : рис. – Библиогр.: с. 56-57, 58-60. – ISSN 0203-3100
1462689
  Бурахович Т.К. Трехмерная геоэлектрическая модель земной коры и верхней мантии западной части Украинского щита и его склонов / Т.К. Бурахович, С.Н. Кулик // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2009. – Т. 31, № 1. – С. 88-99 : Рис. – Бібліогр.: с. 98-99. – ISSN 0203-3100
1462690
  Аксиров М М. Трехмерная гиперплоская сеть : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Аксиров М.М,; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1966. – 7л.
1462691
  Иванов В.П. Трехмерная компьютерная графика / В.П. Иванов, А.С. Батраков. – Москва, 1995. – 224с.
1462692
  Иванов В.П. Трехмерная компьютерная графика / В.П. Иванов, А.С. Батраков; Под ред. Г.М. Полищука. – Москва : Радио и связь, 1995. – 224с. – ISBN 5-256-01204-5
1462693
  Орлюк М.И. Трехмерная магнитная модель Зеленогайского участка, перспективного на алмазы / М.И. Орлюк, М.И. Бакаржиева // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2008. – Т. 30, № 4. – С. 140-148 : Рис., табл. – Бібліогр.: 24 назви. – ISSN 0203-3100
1462694
  Бурахович Т.К. Трехмерная модель Кировоградской аномалии электропроводности / Т.К. Бурахович, С.Н. Кулик // Геофизический журнал : Международный журнал. – Киев, 2007. – Т. 29, № 1. – С. 45-55 : Рис. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 0203-3100
1462695
   Трехмерная плотностная модель земной корі и верхней мантии Ингульского мега блока Украинского щита / П.Я. Куприенко, И.Б. Макаренко, В.И. Старостенко, О.В. Легостаева // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2007. – Т. 29, № 2. – С. 17-41 : Рис., табл. – Бібліогр.: 53 назви. – ISSN 0203-3100
1462696
  Русаков О.М. Трехмерная плотностная модель земной коры западной окраины Антарктического полуострова / О.М. Русаков, И.Б. Макаренко, С.С. Чулков // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2007. – Т. 29, № 6. – С. 64-74 : Рис., табл. – Бібліогр.: с. 73-74. – ISSN 0203-3100
1462697
   Трехмерная плотностная модель земной коры и верхней мантии Днепровско-Донецкой впадины и Донбасса / П.Я. Куприенко, И.Б. Макаренко, В.И. Старостенко, О.В. Легостаева, А.С. Савченко // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2010. – Т. 32, № 6. – С. 175-214 : Рис. – Список літ.: с. 211-214. – ISSN 0203-3100
1462698
   Трехмерная плотностная модель земной коры и верхней мантии Украинского щита / П.Я. Куприенко, И.Б. Макаренко, В.И. Старостенко, О.В. Легостаева // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2007. – Т. 29, № 5. – С. 3-27 : Рис., табл. – Бібліогр.: с. 24-27. – ISSN 0203-3100
1462699
   Трехмерная Р-скоростная модель верхней мантии Западного Средиземноморья / И.В. Бугаенко, Л.А. Шумлянская, Л.Н. Заец, Т.А. Цветкова // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2012. – Т. 34, № 1. – С. 14-31 : рис. – Библиогр.: с. 30-31. – ISSN 0203-3100
1462700
  Гобаренко В.С. Трехмерная Р-скоростная модель литосферы Черного моря по данным локальной сейсмической томографии / В.С. Гобаренко, Т.П. Егорова // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2008. – Т. 30, № 5. – С. 161-177 : Рис. – Бібліогр.: 48 назв. – ISSN 0203-3100
1462701
   Трехмерная Р-скоростная модель мантии Черного моря и прилегающей территории / И.В. Бугаенко, Л.А. Шумлянская, Л.Н. Заец, Т.А. Цветкова // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2008. – Т. 30, № 5. – С. 145-160 : Рис., табл. – Бібліогр.: 28 назв. – ISSN 0203-3100
1462702
   Трехмерная Р-скоростная модель строения верхней мантии Индокитая и его окружения / Л.Н. Заец, Т.А. Цветкова, И.В. Бугаенко, Л.А. Шумлянская // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2009. – Т. 31, № 2. – С. 47-60 : Рис. – Бібліогр.: с. 59-60. – ISSN 0203-3100
1462703
  Михайлов А.М. Трехмерная реконструкция фагов Т2, Т6, ДД6 методом синтеза проектирующих функций. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.057 / Михайлов А.М.; АН СССР. Ин-т кристаллографии. – М., 1971. – 22л.
1462704
  Шумлянская Л.А. Трехмерная скоростная структура мантии территории Украины и нефтегазоносности / Л.А. Шумлянская, Л.Н. Заец, Т.А. Цветкова // Геофизический журнал : Международный журнал. – Киев, 2007. – Т. 29, № 1. – С. 122-130 : Рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 0203-3100
1462705
  Агзамов А. Трехмерная структура волн холода и некоторые вопросы изменений температуры в свободной атмосфере над Средней Азией : Автореф... канд. геогр.наук: 698 / Агзамов А.; Ташк. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1972. – 15л.
1462706
  Гузь Трехмерная теория устойчивости стержней, пластин и оболочек / А.Н. Гузь, И.Ю. Бабич. – К., 1980. – 168 с.
1462707
  Виноградов В.М. Трехмерная формулировка релятивисткой задачи трех тел. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 2-5700 / Виноградов В.М.; Объединен. ин-т ядерных исслед. – Дубна, 1971. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
1462708
  Бержерон Тур Трехмерно-связный синоптический анализ / Бержерон Тур; Под ред. С.П.Хромова. – Пер. с немецкого. – Москва
Ч.2 : Динамика и термодинамика фронтов и фронтальных возмущений. – 1934. – 192с.
1462709
  Койман Л.И. Трехмерное гравитационное моделирование при решении задач разведочной геофизики. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: 04.00.12 / Койман Л.И.; АН УССР. – К, 1983. – 23л.
1462710
  Ганницкий А.И. Трехмерное движение газоразрядной плазмы в электрическом и магнитном полях : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 024 / Ганницкий А.И. ; АН СССР, Физ.-техн. ин-т им. А.Ф. Иоффе. – Ленинград, 1969. – 13 с.
1462711
  Смирнов Л.Е. Трехмерное картографирование : монография / Ленинградский ордена Ленина и ордена трудового красного знамени гос. ун-т им. А.А. Жданова ; Л.Е. Смирнов. – Ленинград : Ленинградский университет, 1982. – 104 с.
1462712
  Васецкий Ю.М. Трехмерное квазистационарное электромагнитное поле тока, протекающего вблизи электропроводного тела = Three-dimensional quasi-stationary electromagnetic field of the current near conducting body / Ю.М. Васецкий ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т электродинамики. – Киев : [б. и.], 2019. – 211, [1] с. : ил., табл. – Парал. тит. л. англ. – Библиогр.: с. 205-211. – ISBN 978-617-7457-84-7
1462713
  Пилипенко В.Н. Трехмерное моделирование временного поля лучевым и конечно-разностным методами для решения задач сейсмологии / В.Н. Пилипенко, А.О. Верпаховская // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2019. – Т. 41, № 5. – С. 3-26 : рис., табл. – Библиогр.: с. 25-26. – ISSN 0203-3100
1462714
   Трехмерное подмножество языка гимап. – Минск, 1987. – 122с.
1462715
  Шурина Э.П. Трехмерное численное моделирование электромагнитных полей / Э.П. Шурина, М.И. Эпов, О.В. Нечаев // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2009. – Т. 31, № 4. – С. 158-162 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0203-3100
1462716
  Исковский В.А. Трехмерные алгебраические многообразования, близкие к рациональным. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: 01.01.06 / Исковский В.А.; МГУ. – л.
1462717
  Янушаускас А.И. Трехмерные аналоги конформных отображений / А.И. Янушаускас. – Новосибирск, 1982. – 173 с.
1462718
  Иомудов Ш. Трехмерные вихревые потоки, соответствующие аналитическим функциям. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Иомудов Ш.; АН КиргССР. Объед. учен. совет Отд. естеств. и техн. наук. – Фрунзе, 1964. – 17л.
1462719
   Трехмерные задачи математической теории упругости и термоупругости. – 2-е перераб. и доп. изд. – М., 1976. – 663с.
1462720
  Жиров В.Е. Трехмерные задачи связанной электроупругости для плит : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.02.04 / Жиров В. Е.; МВ и ССО РСФСР, Рост.ГУ. – Ростов -на-Дону, 1979. – 17л.
1462721
  Шевелев Ю.Д. Трехмерные задачи теории ламинарного пограничного слоя. / Ю.Д. Шевелев. – М, 1977. – 224с.
1462722
  Подильчук Ю.Н. Трехмерные задачи теории упругости / Ю.Н. Подильчук. – К, 1979. – 240с.
1462723
   Трехмерные турбулентные пограничные слои. – Москва : Мир, 1985. – 384 с.
1462724
  Непримеров Н.Н. Трехмерный анализ нефтеотдачи охлажденных пластов / Н.Н. Непримеров. – Казань, 1978. – 213с.
1462725
  Барынин В.А. Трехмерный хронометрически инвариантный двухметрический формализм в теории гравитации : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 041 / Барынин В.А.; Ун-т дружбы народов им. Патриса Лумумбы. – М., 1971. – 16л.
1462726
  Левидова В.И. Трехминутный разговор / В.И. Левидова. – Л.-М., 1959. – 90с.
1462727
  Ярославский Е. Трехсвятительская богородица Мария / Е. Ярославский. – Москва : Изд-во ВЦИК Советов Р., С., Кр. и К. депутатов, 1919. – 16 с.
1462728
   Трехсвятительская церковь в Харькове : Сведения,мысли,информация по истории и архитектуре / И. Лизан, В.Е. Новгородов, А.Ю. Лейбфрейд, О.И. Денисенко. – Харків, 1999. – 88с. – ISBN 966-95715-0-2
1462729
  Бойко М.Д. Трехсотлетие воссоединения Украины с Россией / М.Д. Бойко. – Киев, 1954. – 40с.
1462730
   Трехсотлетие воссоединения Украины с Россией. – Москва, 1954. – 252с.
1462731
   Трехсотлетие Державному Дому Романовых: 1613-1913. – С.-Петербург : Народное изд. Е. В. Богдановича, 1913. – 144с. – Кн.нап.: рос. стар. орф
1462732
   Трехсотлетие Дома Романовых. 1613-1913 : Исторические очерки с 124 иллюстрациями. – Репринт. воспроизвед. юбил. изд. 1913 г. – Москва : Современник, 1991. – 301с. – Воспроизвед. с изд.: Москва: Изд. тов. А.М.Остроумова, !913. – ISBN 5-270-01445-9
1462733
   Трехсотлетие со дня снятия осады Троице-Сергиевской лавры. – Киев : Тип. С.В. Кульженко, 1910. – 59 с. : ил.
1462734
  Писарев С.И. Трехсотлетие Терского казачьего войска 1577-1877 : Ко дню юбилейного празднования / сост. С. Писарев // Князь А.М. Курбский / З.З. Опоков. – Киев : В унив. тип., 1872. – 2, VIII, 52, 16 с.
1462735
  Дуглас У.О. Трехсотлетняя война / У.О. Дуглас. – М, 1975. – 240с.
1462736
  Кузнецова М.В. Трехсторонний Форум "Диалог по Гибралтару" // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2010. – № 10. – С. 38-53. – ISSN 044-748Х


  К вопросу о механизмах решения проблемы Гибралтара в испанско-британских отношениях.
1462737
  Овчаренко В.П. Трехуровенная схема прогноза поля давления с учетом эффектов фронтогенеза : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 051 / Овчаренко В.П.; Ташк. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1969. – 13л.
1462738
  Коляндр Исаак Львович Трехфазно-двухфазные и полупроводниковые преобразователи частоты для электротехнологии и электропривода : Автореф... канд. техн.наук: 05.09.12 / Коляндр Исаак Львович; Харьковский политехнич. ин-т им. В.И.Ленина. – Харьков, 1985. – 22л.
1462739
   Трехфазное автоматическое повторное включение линий электропередачи с двухсторонним питанием. – М.-Л., 1950. – 48с.
1462740
  Толстов Ю.Г. Трехфазные силовые полупроводниковые выпрямители, управляемые дросселями насыщения / Ю.Г. Толстов, Г.П. Мосткова, Ф.И. Ковалев. – Москва : Академии наук СССР, 1963. – 174 с.
1462741
  Кукарина Л.В. Трехфазные экстракционные системы лантаноидов с диантипирилментаном и их применение в анализе. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.02 / Кукарина Л.В.; Горьк.гос.ун-т. – Горький, 1981. – 16л.
1462742
  Стрижевский Л В. Трехфотонное рассеяние света в изотропной среде / Л В. Стрижевский, В.М. Клименко. – 244-253с.
1462743
  Межелайтис Э. Трехцветное дерево : стихотворения и поэмы / Э. Межелайтис. – Москва : Советский писатель, 1985. – 286 с.
1462744
  Поликарпов А.А. Трехчастная типология толковых словарей С.И. Ожегова в системной перспективе / А.А. Поликарпов, Крусате М. Руис-Соррилья // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – C. 7-34. – (Филология ; № 5). – ISSN 0201-7385
1462745
  Азизова Азизахан Ахмедова Трехчастные сложные смешанные предложения в древнеанглийском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Азизова Азизахан Ахмедова; М-во просвещения РСФСР. Ленинградский гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. Каф-ра английской филол. – Л., 1974. – 26л.
1462746
  Поцелуевский Е.А. Трехчленная определительная конструкция в туркменском языке и ее модификации. : Автореф... канд. филолог.наук: / Поцелуевский Е.А.; Ин-т вост. яз. при МГУ им. М.В.Ломоносова. – М,, 1964. – 23л.
1462747
  Шмитц Э. Трехчленные циклы с двумя гетероатомами / Э. Шмитц. – М., 1970. – 254с.
1462748
  Месхишвили М.Л. Трехэлементное глагольное словосочетание в современном английском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.663 / Месхишвили М.Л.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1972. – 29л.
1462749
  Крутиков Ю.А. Трехэлементные глагольные словосочетания в современном английском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: / Крутиков Ю.А.; Военный ин-тут иностран. яз. – М., 1956. – 20л.
1462750
  Сенюк А.С. Треш -ТБ крізь призму українських етичних стандартів мас-медіа // Інформаційне суспільство / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 4. – С. 42-45


  У статті аналізується програмне наповнення сучасного телебачення, вплив так званого "треш-ТБ" на суспільство, а також подаються етичні норми, якими мають керуватися представники мас-медіа під час створення та транслювання розважальних і кримінальних ...
1462751
  Брайдич І. Трешнєвські ночі. Дві історії з минулих часів / з хорватської переклала Ірина Маркова // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт". – Київ, 2016. – № 9/10 (1053/1054). – С. 123-177. – ISSN 0320-8370
1462752
  Шумилов И.Л. Трещина / И.Л. Шумилов. – Барнаул, 1960. – 111с.
1462753
  Михайлов С.Г. Трещина / С.Г. Михайлов. – Москва, 1991. – 157с.
1462754
  Пэк А.В. Трещинная тектоника и структурный анализ / А.В. Пэк. – Москва;Ленинград : АН СССР, 1939. – 152с.
1462755
  Невский В.А. Трещинная тектоника рудных полей и месторождений / В.А. Невский. – Москва : Недра, 1979. – 223с.
1462756
  Шеремет С.И. Трещинная тектоника Слюдянского флогопитоносного поля (Юго-Западнгое Прибайкалье) : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Шеремет С.И.; Иркут.ГУ, АН СССР, Сиб. отд. Ин-т земной коры. – Иркутск, 1964. – 19л.
1462757
  Корчемагин В.а. Трещинная тектоника, механизм и история развития структуры Никитовсого руднгого поля : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Корчемагин В.а.; Дон. политехн. ин-т. – Донецк, 1970. – 20л.
1462758
  Хейнсалу Ю.Х. Трещиноватость в районе сланцевых шахт Эстонии и геофизические методы ее исследования / Ю.Х. Хейнсалу. – Таллин, 1975. – 116с.
1462759
  Копыстянский Р.С. Трещиноватость горных пород и ее значение в нефтегазовой геологии (на примере Карпатского региона) / Р.С. Копыстянский. – Киев : Наукова думка, 1978. – 215с.
1462760
  Воробьев Валенктин Николаевич Трещиноватость и ее влияние на коллекторские свойства нижнепалеозойских отложений Канско-Тасеевской впадины : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Воробьев Валенктин Николаевич; Томск. политехн. ин-т им. С.М.Кирова. – Томск, 1967. – 21л.
1462761
  Павлова Н.Н. Трещиноватость и разрушение горных пород / Н.Н. Павлова. – Москва : Наука, 1970. – 96с.
1462762
  Рац М.В. Трещиноватость и свойства трещиноватых горных пород. / М.В. Рац, С.Н. Чернышев. – М., 1970. – 160с.
1462763
  Багринцева К.И. Трещиноватость осадочных пород / К.И. Багринцева. – Москва : Недра, 1982. – 241 с. : ил. – Библиогр.: с. 235-236
1462764
   Трещиноватость пещер Подолии в аспекте ротационных и тектонических причин образования / В.В. Покалюк, А.А. Аронский, Н.В. Шафранская, А.А. Матошко // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2012. – Т. 34, № 6. – С. 101-112 : рис. – Библиогр.: с. 112. – ISSN 0203-3100
1462765
  Аммосов И.И. Трещиноватость углей / И.И. Аммосов, И.В. Еремин ; Акад. наук СССР, Ин-т геологии и разработки горючих ископаемых. – Москва : Издательство Академии наук СССР, 1960. – 111 с. : ил. – Библиогр.: с. 108-109
1462766
  Доброгорский Н.А. Трещиноватость углей Павлоградско-Петропавловского района Западного Донбасса. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: 135 / Доброгорский Н.А.; Днепропетр.горный ин-т. – Днепропетровск, 1968. – 17л.
1462767
  Калганов Петр Федотович Трещиноватость угленосных отложений Кузнецкого бассейна и ее влияние на разведку и эксплуатацию каменоугольных месторождений (на примере юго-западной и южной части Кузбасса) : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 04.135, 04.00.18 / Калганов Петр Федотович; МВ и ССО РСФСР. Ленингр. горн. ин-т. – Л., 1974. – 32л.
1462768
  Когут Н.С. Трещиностойкость конструкционных материалов / Н.С. Когут. – Львов, 1986. – 158с.
1462769
  Дроздовский Б.А. Трещиностойкость титановых сплавов. / Б.А. Дроздовский. – М., 1983. – 192с.
1462770
  Чернышев С.Н. Трещины горных пород / С.Н. Чернышев. – Москва : Наука, 1983. – 240с.
1462771
   Тржецевський Антон Антонович (1870-1922) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 483. – ISBN 978-966-439-754-1
1462772
  Райхель Ю. Три - "за" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 20 травня (№ 89). – С. 9


  Під час реформування української армії слід використовувати досвід Ізраїлю.
1462773
  Бирюков В.А. Три "загадки" раннего маржинализма // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 6 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2005. – С.3-36. – (Экономика ; № 5). – ISSN 0201-7385
1462774
  Голов В.П. Три "кита" русской географической науки (К 100-летию со дня рождения И.П.Герасимова, К.К.Маркова и К.А.Салищева) : География. Люди науки / В.П. Голов, Т.С. Лукьянова // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2005. – № 4. – С. 26-34. – Бібліогр. 3 назви. – ISSN 0016-7207
1462775
  Стахов А.П. Три "ключевые" проблемы математики на этапе ее зарождения и "Математика Гармонии»" как альтернативное направление в развитии математической науки // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження : науковий збірник / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2007. – Вип. 17/18. – С. 274-322
1462776
  Гундорова Т. Три "Лаокоони": Теорія інтемедій від Лесінга до авангарду // Література на полі медій : колект. монографія на пошану 90-річчя акад. НАН України Д.С. Наливайка : [зб. наук. праць від. теорії літ. та компаративістики Ін-ту літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України] / НАН України, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка ; [упоряд.: О.В. Брайка ; за наук. ред. Т.І. Гундорової та Г.М. Сиваченко]. – Дніпро : Акцент ПП, 2019. – С. 37-65. – ISBN 978-966-921-243-6


  "У статті аналізуються ключові питання теорії інтертекстуальності - семіотична і рецептивна природа інтермедійності, питання матеріальних носіїв медій, конфузія і дифузія медій. Зокрема в центрі уваги є рецепція і полеміка навколо трактату Лессінга ...
1462777
  Іоненко Д.А. Три "обличчя" влади громадянського суспільства // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 51. – С. 139-147
1462778
  Рева Леся Три "П" (Праця, Правда, Пісня) Василя Скрипки // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 1. – С. 51-52
1462779
   Три "поверхи" інтересу до філософії, або Як вдовольнити "запит на сенс"? / С. Пролеєв, О. Хома, А. Баумейстер, Л. Івшина // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 30 листопада - 1 грудня (№ 218/219). – С. 14-15


  Про це дискутували в редакції "Дня" філософи С. Пролеєв, О. Хома, А. Баумейстер і Л. Івшина.
1462780
  Міфтахов Б. Три "С" європейського студента // Київський університет. – Київ, 2016. – Лютий (№ 2). – С. 5


  Навчання заради знань, а не заради диплому – це перше, що відрізняє вищу школу в Німеччині. Пояснити цей феномен можна за допомогою трьох «с» – свобода, системність, свідомість.
1462781
  Долгочуб А.Ю. Три "хвороби" сучасності та ідеал "автентичності" (за Чарльзом Тейлором): український контекст // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 1. – С. 120-122
1462782
   Три австралийские повести : Сборник. – Москва : Радуга, 1985. – 288с.
1462783
  Давыдов Ю.В. Три адмирала / Ю.В. Давыдов. – Москва : Патриот, 1991. – 604с.
1462784
  Рейнус Л.М. Три адреса Ф.М.Достоевского. / Л.М. Рейнус. – Л., 1985. – 80 с.
1462785
  Зыков И.М. Три аксиомы / И.М. Зыков. – М., 1966. – 349с.
1462786
  Ляшенко Е. Три Альперта: фотолетопись трех эпох // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 10. – С. 22


  В Херсоне существует 160-летняя династия Альпертов - единственная династия фотожурналистов.
1462787
   Три апельсина. – Л., 1960. – 225с.
1462788
   Три апельсина. Итальянские народные сказки. – Л., 1960. – 225с.
1462789
   Три арабских лирика. – Алма-Ата, 1976. – 143с.
1462790
  Заброварний С. Три арешти Івана Франка. До сторіччя смерті Каменяра // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2016. – 31 липня (№ 31). – С. 9. – ISSN 0027-8254


  Перший арешт 1877 року. Другий арешт 1880 року. Третій арешт 1889 року.
1462791
  Гилязов А.М. Три аршина земли : повести / А.М. Гилязов. – Москва : Советская Россия, 1966. – 94 с.
1462792
  Гилязов А.М. Три аршина земли : повести / А.М. Гилязов; пер. с татар. – Москва : Советский писатель, 1987. – 447 с.
1462793
  Кедров Б.М. Три аспекта атомистики / Б.М. Кедров. – М, 1969. – 294с.
1462794
  Кедров Б.М. Три аспекта атомистики / Б.М. Кедров. – М, 1969. – 318с.
1462795
  Винокуров В.Н. Три аспекта понимания объекта преступления // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2010. – № 3 (290). – С. 112-122. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039


  В статье рассматриваются аспекты такого сложного и многогранного понятия, как "объект преступления". По мнению автора, объект преступления следует рассматривать в ценностном аспекте - как объект уголовно-правовой охраны, в правовом - как элемент ...
1462796
  Цимбалій І.П. Три аспекти розуміння свободи у філософії польського романтизму // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 1. – С. 193-195
1462797
  Рахманний Р. Три аспекти України на трьох конференціях // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: Д.В. Кислиця, О.Г. Коновал, П.І. Маляр [та ін.]. – Toronto, 1974. – Рік 25, ч. 299, грудень : грудень. – С. 25


  Міжнародні конференції у трьох різних центрах Канади: Міжнародна конференція з питань слов"янознавства і Східної Європи в Банфі, Одинадцятий конгрес українців Канади у Вінніпегзі і Міжнародна конференція з питань сучасної України в Гамільтоні.
1462798
  Іваненко О.Д. Три бажання : казки, оповідання / О.Д. Іваненко; передм. В. А. Костюченка ; худож. В. Євдокименко. – Київ : Веселка, 1986. – 272 с.
1462799
  Мери Л. Три байдарки в зеленом океане / Л. Мери; пер. с эст. – Москва : Молодая гвардия, 1963. – 237 с.
1462800
  Шиманский М.Н. Три березки у огня. / М.Н. Шиманский. – М., 1989. – 189с.
1462801
  Кончак Э. Три березы. / Э. Кончак. – Алма-Ата, 1980. – 94с.
1462802
  Нехода І.І. Три берізки : Поезії / І.І. Нехода. – Київ : Дніпро, 1966. – 192с.
1462803
  Дроздовський Дмитро Три бесіди, які можуть змінити світ / розмови вів Д. Дроздовський // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 179-186. – ISSN 0320 - 8370
1462804
  Батров А.М. Три бескозырки : новеллы : для сред. школьного возраста / Александр Батров ; худож. А.Б. Жуковский. – Киев : Веселка, 1976. – 240 с. : ил.
1462805
  Батров А.М. Три бескозырки : повесть и новеллы, для сред. школьного возраста / А.М. Батров. – Киев : Веселка, 1981. – 320 с.
1462806
  Даррелл Д. Три билета до Эдвенчер / Д. Даррелл. – М, 1969. – 175с.
1462807
  Даррелл Д. Три билета до Эдвенчер / Д. Даррелл. – М, 1974. – 327с.
1462808
  Даррелл Д. Три билета до Эдвенчер / Д. Даррелл. – М, 1978. – 359с.
1462809
  Даррелл Д. Три билета до Эдвенчер / Д. Даррелл. – М, 1980. – 360с.
1462810
  Ольден-Уард М. Три биографии: Томас Карлейн, Джон Рескин, Лев Толстой / М. Ольден-Уард ; пер. с англ. И.С. Дурново (May Alden-Ward: "The prophets of the XIX century"). – Москва : Изд. книгопрод. М.В. Клюкина, 1900. – [2], 160 с., 3 л. портр.
1462811
  Дорошко П.О. Три богатирі : шахтарська повість / П.О. Дорошко. – Київ : Молодь, 1959. – 88 с.
1462812
   Три богатыря. – М., 1967. – 128с.
1462813
  Антонов С.П. Три богатыря : рассказы и повести / С.П. Антонов ; ил. Т.И. Алексеева. – Москва : Советская Россия, 1973. – 411с. : ил.
1462814
   Три богатыря. – М., 1977. – 135с.
1462815
   Три богатыря. – Саратов, 1982. – 200с.
1462816
  Сельвинский И.Л. Три богатыря : Эпопея / И.Л. Сельвинский. – Москва : Советский писатель, 1990. – 252с.
1462817
  Медведкин Э.Ф. Три брата-акробата / Э.Ф. Медведкин. – Алма-Ата, 1973. – 80с.
1462818
  Гордон И.З. Три брата : повести и рассказы / Илья Гордон ; пер. с евр. – Москва : Гослитиздат, 1962. – 463 с.
1462819
  Гордон И.З. Три брата : роман / Илья Гордон ; пер. с евр. В.Дивинской и Б.Лейтина. – Москва : Художественная литература, 1975. – 414 с.
1462820
  Ермаков Д. Три брата : проза: повесть // Наш современник : журнал писателей России : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Союз писателей России ; ООО "ИПО писателей" ; Международный фонд славянской письменности и культуры. – Москва, 2012. – № 9. – С. 9-40. – ISSN 0027-8238
1462821
  Самойлов И.И. Три Брата. / И.И. Самойлов. – Ю.-Сахалинск, 1963. – 191с.
1462822
   Три брати і Шах-дівиця. – К., 1976. – 16с.
1462823
  Юрків В. Три брати, або лемки, бойки та гуцули : етнографічна поема / Василь Юрків. – Стрий : Опришки, 2009. – 104 с.
1462824
   Три бриллианта от самурая : автодор // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2010. – № 2. – С. 70-74 : Фото
1462825
  Фучик Ю. Три буквы из ящика радиста / Ю. Фучик, Б. Силова. – Л, 1962. – 20с.
1462826
  Лисак-Тивонюк Три букети зілля : збірка нарисів і оповідань / Леся Лисак-Тивонюк. – Репр. вид. – Київ : Центр учбової літератури, 2021. – 299, [3] с. : іл. – ISBN 978-611-01-2096-8
1462827
  Тагиров Т. Три буранных дня : повести и рассказы / Тагир Тагиров ;. – Москва : Советская Россия, 1987. – 254 с.
1462828
  Голомолзин Евгений Три в одном : Нравы // Всемирный следопыт : ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 22 : Швейцария. – С. 68-73 : Фото
1462829
  Савельев Владимир Три в одном: лыжи, шоу Ганнибала и термальные ванны : Destinations // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 1. – С. 70 : Фото
1462830
  Кон И.С. Три в одном: сексуальная, гендерная и семейная революции // Журнал социологии и социальной антропологии / С-П.гос.ун. Ф-т социологии; Соц.ин-т РАН; Соц. об-во им. Ковалевского М.М. – Санкт-Петербург, 2011. – Т. 14, № 1 (54). – С. 51-65. – ISSN 1029-8053
1462831
  Немирич С. Три в одному. Надаючи громадянство, Росія тестує Зеленського, зміцнює свої позиції в Донбасі і готує правові підстави для воєнного сценарію // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 26 квітня - 10 травня (№ 16). – С. 3


  "За три дні після президентських виборів в Україні відбулася подія, яка була очікуваною, бо про неї говорили вже досить давно. Президент РФ В. Путін 24 квітня 2019 року підписав "Указ про визначення в гуманітарних цілях категорій осіб, що мають право ...
1462832
  Божко С. Три вавилонські отроки в живописі Софійського собору в Києві // Наукові записки НаУКМА : науковий журнал : щорічник / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2020. – C. 29-35. – (Історія і теорія культури ; т. 3). – ISSN 2617-8907
1462833
  Цибульський П.Д. Три вдовиці : оповідання / П.Д. Цибульський. – Ужгород : Карпати, 1960. – 136 с.
1462834
  Вілінов Ю. Три вежі на кордоні цивілізацій. З ненадрукованої книги "Запропалі віки України" / Ю. Вілінов, В. Ільїнський, С. Шишков // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 5-11квітня (№ 14). – С. 12-13
1462835
  Благой Д.Д. Три века / Д.Д. Благой. – Москва, 1933. – 377с.
1462836
   Три века : Россия от Смуты до нашего времени : ист. сб. : [в 6 т.]. – [Репринт. изд.]. – Москва : Патриот
[Т. 2]. – 1991. – 283, [2] с. : ил.
1462837
  Кириченко Е.И. Три века искусства Латинской Америки. Конец XV-- первая четверть XIX в. / Е.И. Кириченко. – Москва, 1972. – 143с.
1462838
  Белоус Н. Три века киевской геральдики. Из истории городских печатей и гербов конца XV - XVIII в. / Н. Белоус, О. Однороженко // Антиквар : журнал об антиквариате и коллекционировании / ООО "Изд. дом "Антиквар" ; глав. ред. А. Шерман. – Киев, 2012. – № 5 (63), май : Символика старинных вольностей. – С. 56-67
1462839
  Гринвальд Я.Б. Три века Московской сцены / Я.Б. Гринвальд. – М., 1949. – 356с.
1462840
  Душечкина Е. Три века русской елки // Наука и жизнь : научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2007. – № 12


  Історія зеленої ялинки на новий рік
1462841
  Душечкина Е. Три века русской елки // Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2008. – № 1


  Історія ялинки в Росії
1462842
   Три века русской поэзии. – М., 1968. – 854с.
1462843
   Три века русской поэзии. – 2-е изд., доп. – Москва, 1979. – 863с.
1462844
   Три века русской поэзии. – 3-е изд. – М., 1986. – 750с.
1462845
  Моров А.Г. Три века русской сцены / А.Г. Моров. – Москва : Просвещение
Кн. 1 : От истоков до Великого Октября. – 1978. – 319 с.
1462846
  Моров А.Г. Три века русской сцены. / А.Г. Моров. – Москва : Просвещение
Кн.2. – 1984. – 336 с.
1462847
  Бельченко С.В. Три века юности / С.В. Бельченко. – Изд. 2-е. – М., 1988. – 189с.
1462848
  Смоляницкий С.В. Три века Яна Амоса Коменского / С.В. Смоляницкий. – М., 1987. – 207с.
1462849
   Три века. Россия от Смуты до нашего времени : [В 6 т.]. – [Репринт. изд.]. – Москва : Патриот
[Т. 1] : XVII век. Первая половина. – 1991. – 283, [2] с. : ил.
1462850
   Три века: Россия от Смуты до нашего времени : исторический сборник под ред. [и с предисл.] В.В. Каллаша : [В 6 т.]. – Москва : Изд. и тип. Т-ва И.Д. Сытина
[Т. 4] : XVII век. Вторая половина. – 1913. – [4], 292 с., 28 л. ил., портр., факс. : ил : ил., портр., факс.


  Ред., авт. преисл.: Каллаш, Владимир Владимирович
1462851
   Три века: Россия от Смуты до нашего времени : исторический сборник под ред. [и с предисл.] В.В. Каллаша : [В 6 т.]. – Москва : Изд. и тип. Т-ва И.Д. Сытина
[Т. 45 : XIX век. Первая половина. – 1913. – 4], 296 с., 34 л. ил., портр., факс. : ил : ил., портр., факс.


  Ред., авт. преисл.: Каллаш, Владимир Владимирович
1462852
   Три великих венгерских поэта: Янош Арань. 1817-1882. - Эндре Ади. 1877-1919. - Аттила Йожеф. 1903-1937. – Будапешт, 1952. – 52 с.
1462853
  Корсунская В.М. Три великих жизни / В.М. Корсунская. – Ленинград : Детская литература, 1968. – 704 с.
1462854
   Три великих сказания древней Индии. – М., 1978. – 576с.
1462855
  Шнайдер А.П. Три Венеры / А.П. Шнайдер. – Одесса, 1971. – 160с.
1462856
  Хорунжий А.М. Три верби : повість / А.М. Хорунжий. – Київ : Радянський письменник, 1964. – 89 с.
1462857
  Хорунжий А.М. Три верби : повісті / А.М. Хорунжий. – Київ : Дніпро, 1965. – 353 с.
1462858
  Хорунжий А.М. Три верби : повісті та оповідання / А.М. Хорунжий. – Киев : Дніпро, 1975. – 392 с.
1462859
  Хорунжий А.М. Три вербы : повести и рассказы ; авт. пер. с укр. / А.М. Хорунжий; Анатолий Хоружний. – Москва : Советский писатель, 1976. – 208 с.
1462860
  Атаров Н.С. Три версты березовой аллеи / Атаров Н.С. ; ил.: Ю. Васильев. – Москва : Известия, 1971. – 207 с. : ил.
1462861
  Козлов В.Ф. Три версты с гаком. Роман. -- Я спешу за счастьем. Повесть / В.Ф. Козлов. – Москва : Советская Россия, 1971. – 480 с. – (Романы, повести, рассказы)
1462862
  Ясень М. Три вершини Олеся Волі // Дивосвіт : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 2012. – № 4 (44). – С. 25-26
1462863
  Шведов С.М. Три весенних срока. / С.М. Шведов. – Минск, 1985. – 238с.
1462864
  Головков А.Л. Три весны / А.Л. Головков. – Москва, 1980. – 78с.
1462865
  Шуртаков С.И. Три весны в одном году. / С.И. Шуртаков. – М, 1968. – 220с.
1462866
  Чмыхало А.И. Три весны. / А.И. Чмыхало. – Красноярск, 1969. – 379с.
1462867
  Бубнова О. Три ветлы над прудом / О. Бубнова. – Воронеж, 1968. – 160с.
1462868
  Ларионов С.С. Три ветра : роман / Сергей Ларионов; пер. с мокша-мордов. В.Авдеева. – Москва : Современник, 1973. – 329 с.
1462869
  Петров В.С. Три ветра / В.С. Петров. – Ростов -на-Дону, 1980. – 31с.
1462870
  Михалков С.В. Три ветра / С.В. Михалков. – Москва, 1985. – 125с.
1462871
  Левин Г.Д. Три взгляда на природу теоретического и эмпирического знания // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 2. – С. 104-114. – ISSN 0042-8744
1462872
  Харкевич В. Три види живлення порових і тріщинних колекторів підземних вод Львівщини // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 125-136 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – (Серія геологічна ; вип. 30). – ISSN 2078-6425
1462873
  Саєнко Н. Три виміри Василя Кричевського // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2015. – 26 серпня - 1 вересня (№ 34). – С. 12
1462874
  Бураковський І. Три виміри зовнішньоекономічної політики України в епоху глобалізації: інституційно-технологічні підходи // Україна - НАТО : науковий журнал / ДП "НВЦ" "Євроатлантикінформ". – Київ, 2007. – № 6. – С. 60-68.
1462875
  Меламед М. Три виміри національної економіки. Історичний портрет українського ВВП : проблеми макроекономіки // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1997. – № 5. – С. 24- 34 : Табл., рис.
1462876
  Коваленко О. Три виміри педагогіки життя Івана Прокопенка / О. Коваленко // Університет : Історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2006. – № 3. – С. 87-92


  Ректор Харківського ун-ту
1462877
  Фортунатов А.Ф. Три вирши / А.Ф. Фортунатов. – Москва, 1914
1462878
   Три виші отримали керівників // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 23 січня (№ 4)


  Міністр МОНМС Дмитро Табачник підписав контракти з керівниками ВНЗ, кандидатури яких рекомендували трудові колективи: на посаду ректора"Харківський політехнічний інститут" обійме д.т.н., професор Леонід Товажнянський, Національний університет" ...
1462879
  Бенцони Ж. Три властелина ночи. Нравы дам высшего света / Ж. Бенцони. – Харьков, 1994. – 336с.
1462880
  Рюриков Ю.Б. Три влечения / Ю.Б. Рюриков. – Москва : Искусство, 1967. – 208 с.
1462881
  Рюриков Ю.Б. Три влечения / Ю.Б. Рюриков. – Москва : Искусство, 1968. – 240 с.
1462882
  Рюриков Ю.Б. Три влечения / Ю.Б. Рюриков. – Кемерово : Книжное издательство, 1984. – 256 с.
1462883
  Рюриков Ю.Б. Три влечения / Ю.Б. Рюриков. – К., 1986. – 270с.
1462884
  Рюриков Ю.Б. Три влечения : любовь,ее вчерф, сегодня и завтра / Рюриков Ю.Б. – Барнаул : Алтайское кн. изд-во, 1988. – 319 с. – (О тебе и обо мне : цикл книг о любви)
1462885
  Сикорский И.А. Три возраста [человеческой жизни] : (Психологический очерк, посвященный юношам и старцам) / И.А. Сикорский. – Киев : Тип. С.В. Кушнерев и К°, Киевск. отд-ние, 1901. – 19 с.
1462886
  Пикуль В.С. Три возраста Окини-сан / В.С. Пикуль. – М, 1984. – 385с.
1462887
  Пикуль В.С. Три возраста Окини-сан / В.С. Пикуль. – М, 1985. – 385с.
1462888
  Пикуль В.С. Три возраста Окини-сан / В.С. Пикуль. – Калининград, 1986. – 699с.
1462889
  Пикуль В.С. Три возраста Окини-сан / В.С. Пикуль. – Ашхабад, 1989. – 446с.
1462890
  Пикуль В.С. Три возраста Окини-сан / В.С. Пикуль. – М, 1992. – 396с.
1462891
  Жуков Борис Три возраста эволюции : наука // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 4 (2823). – С. 52-58 : Фото
1462892
  Немировский А.И. Три войны / А.И. Немировский. – Л., 1961. – 143с.
1462893
  Немировский А.И. Три войны / исторический очерк // Куртизанка Сонника : роман : пер. с исп. / Бласко Ибаньес. – Москва : Octo print, 1994. – С. 419-520. – ISBN 5-85686-008-X
1462894
  Гордин Я.А. Три войны Бенито Хуареса / Я.А. Гордин. – М, 1984. – 366с.
1462895
  Мартынов Семен Три волхва и философский камень // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2019. – № 1 (2940). – С. 24-25 : фото
1462896
  Богданова Светлана Три вопроса для лидеров. Блиц-интервью с "платиновыми" лауреатами преми "Лидеры туриндустрии-2004" : Тур-информ // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 9. – С. 12-13 : Фото
1462897
   Три вопроса к посольству ФРГ // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2007. – № 1. – С. 39 : фото
1462898
  Нотари Г. Три вора / Г. Нотари. – Москва ; Ленинград, 1925. – 121 с.
1462899
  Шевченко Т. Три ворони // Україна: антологія пам"яток державотворення X-XX ст. : у 10 т. : дорога до себе / [редкол.: І.М. Дзюба [та ін.]]. – Київ : Основи, 2009. – Т. 5 : Романтики національного відродження (1800-1863 роки) / упоряд., передм. та прим. І. Дзюби. – С. 654-659. – ISBN 978-966-500-300-7
1462900
  Бурмакин Э.В. Три воспоминания / Э.В. Бурмакин. – М., 1988. – 286с.
1462901
  Долматовский Е.А. Три времени года / Е.А. Долматовский. – М, 1940. – 62с.
1462902
  Малле-Жорис Три времени ночи / Малле-Жорис. – Москва, 1992. – 399 с.
1462903
  Охременко В.И. Три встречи / В.И. Охременко. – Харьков, 1934. – 143с.
1462904
  Жуков П.И. Три встречи / П.И. Жуков. – Пенза, 1959. – 24с.
1462905
  Иванов-Паймен Три встречи / Иванов-Паймен. – Куйбышев, 1961. – 51с.
1462906
  Грешнов М.Н. Три встречи / М.Н. Грешнов. – Ставрополь, 1962. – 110с.
1462907
  Борзунов С.М. Три встречи / С.М. Борзунов. – Москва, 1964. – 48с.
1462908
  Исламов Денис Фатхиевич Три встречи : повесть и рассказы / Денис Исламов ; пер. с башк. И.Гизатулина. – Москва : Советский писатель, 1969. – 231 с.
1462909
  Рольникайте М.Г. Три встречи / М.Г. Рольникайте. – Ленинград, 1970. – 206с.
1462910
  КорсунскийМ.А Три встречи / КорсунскийМ.А. – Таллин, 1980. – 255с.
1462911
  Иванова Н.А. Три встречи / Н.А. Иванова. – ИМ, 1982. – 48с.
1462912
   Три встречи. – Саратов, 1984. – 55с.
1462913
  Некрасов В.П. Три встречи / В.П. Некрасов. – Москва, 1990. – 46с.
1462914
  Солнцев Н.В. Три встречи с Иммануилом Кантом // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО"Редакция журнала "Вопросы истории"; Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 1. – С. 137-140. – ISSN 0042-8779
1462915
  Тургенев Иван Сергеевич Три встречи. Вешние воды / Тургенев Иван Сергеевич. – Москва, 1959. – 175с.
1462916
  Головацкий Я. Три вступительние преподавания, 1849
1462917
  Береговой Г.Т. Три высоты / Г.Т. Береговой. – М, 1986. – 254с.
1462918
  Игнатьев О.К. Три выстрела в районе Миньер / О.К. Игнатьев. – Москва, 1974. – 48с.
1462919
  Маковей Осип Три галицькі граматики (Іван Могильницький, Йосиф Левицький і Йосиф Лозинський) / Hаписав Осип Маковей. – У Львові (Львів) : Накл. Hаук. Т-ва ім. Шевченка ; З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка під заряд. К. Беднарського, 1903. – 96 с. – Окр. відбиток із: Зап. НТШ. 1903, т. 51


  З історії нашої філології — три галицькі граматики (Іван Могильницький, Йосиф Левицький і Йосиф Лозинський) // ЗНТШ.— 1903.— Т. 51.— С. 45. Записки Наукового Товариства імени Шевченка / Виходять у Львові що два місяцї під редакциєю Михайла ...
1462920
  Джамал С. Три гвоздики : роман / С. Джамал. – Ташкент : Еш гвардия, 1967. – 436 с.
1462921
  Брюховецька Л. Три героїні Зінаїди Пігулович // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2021. – 22 травня (№ 10). – С. 18-19


  Зінаїда Олександрівна Пігулович — українська актриса театру і кіно, театральний діяч, режисер. Організатор всеукраїнської мережі професійних лялькових театрів (1934—1937). Учениця Леся Курбаса. Працювала в театрі "Березіль" з 1922 до 1930. Дружина ...
1462922
  Коркия Родион Три героя : пер. с груз. / Коркия Родион. – Тбилисси : Заря Востока, 1942
1462923
  Топчій А. Три гілки одного дерева роду // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 13 лютого - 26 лютого (№ 7/8)


  Мистецька династія Саєнків.
1462924
  Вартанов Г.І. Три гілки спогадів // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2005. – Вип. 2 : Доповіді та матеріали четвертих наукових читань,присвячених 70-літтю від дня народження Москаленка А.З. 12 листопада 2004 р. – С. 42-45
1462925
   Три года. – Омск, 1959. – 132с.
1462926
  Ханзадян С. Три года 291 день : повести, рассказы / С. Ханзадян. – Москва : Советский писатель, 1979. – 520 с.
1462927
  Ханзадян С. Три года 291 день : фронтовой дневник / С. Ханзадян. – Москва : Детская литература, 1984. – 302 с.
1462928
  Минасян С. Три года без войны // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2011. – № 9 (1627). – С. 19-32. – ISSN 0869-44435


  Послевоенная нестабильность, или Новый status в регионе Южного Кавказа?
1462929
  Погребецкий М.Т. Три года борьбы за Хан-Тенгри / М.Т. Погребецкий. – Харьков, 1935. – 123с.
1462930
  Грили А. Три года в Арктике / А. Грили. – Пер. с англ. – Ленинград, 1935. – 340 с.
1462931
  Трубников В.Ф. Три года в Кувейте / В.Ф. Трубников. – Москва, 1975. – 288с.
1462932
  Белов А.Н. Три года в лагерях смерти / А.Н. Белов. – Изд. 3-е, испр. и доп. – Тула, 1963. – 167с.
1462933
  Ольминский М. Три года в одиночной тюрьме / М. Ольминский. – 2-е изд. – М.-Птгр., 1923. – 191с.
1462934
  Семенов Г.Г. Три года в Пекине : Записки военного советника / Г.Г. Семенов. – 2-е изд., доп. – Москва : Наука, 1980. – 424с.
1462935
  Семенов Г.Г. Три года в Пекине: Записки воен. советника / Г.Г. Семенов. – Москва, 1978. – 296с.
1462936
  Богодистый Иван Калистратович Три года в тылу врага / Богодистый Иван Калистратович, В.И. Боянский. – Рига, 1982. – 136с.
1462937
  Александров Г.Ф. Три года войны в Европе / Александров Г. – Киров : ОГИЗ, 1942. – 16 с.
1462938
  Ферсман А.Е. Три года за полярным кругом / А.Е. Ферсман. – Москва-Пг., 1924. – 80с.
1462939
  Крицман Л.Н. Три года новой экономической политики пролетариата СССР / Д. Крицман. – Москва : Изд. Коммунист. ун-та им. Я. Свердлова ; [Тип. Общего отд. Уисполкома, Ржев], 1924. – 42 с.
1462940
  Голанд В.Я. Три года одной жизни / В.Я. Голанд, В.И. Желтов. – Москва, 1972. – 184с.
1462941
   Три года Отечественной войны Советского Союза : (военные и политические итоги). – Москва : Госполитиздат, 1944. – 16 с.
1462942
  Козлов П.К. Три года по Монголии и мертвый город Хара-Хото / П.К. Козлов. – МоскваЛ., 1927. – 62с.
1462943
  Полетаева О.В. Три года преподавания естествознания и географии / О.В. Полетаева. – Москва, 1922. – 192 с.
1462944
  Хелемский Яков. Три года разницы: Документальная повесть // Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2002. – № 10. – С.99-142. – ISSN 0131-8136


  Российский писатель Я.А.Хелемский в своей документальной повести рассказывает о друге своей юности В.П.Некрасове
1462945
  Мастеренко В.А. Три года. / В.А. Мастеренко. – Новосибирск, 1954. – 255с.
1462946
  Грабовецький В. Три години з кобзарем-лірником Василем Нечепою : про зустріч у козацькій Січі Переясловського музею під відкритим небом в дні роботи 1 Міжнар. Конгресу укр. у Києві / Володимир Грабовецький ; Івано-Франк. іст.-мемор. музей Олекси Довбуша. – Івано-Франківськ : [Б.в.], 2010. – 44 с.
1462947
  Тарнопольський О.Б. Три головних парадигми у викладанні іноземних мов у ХХІ сторіччі: пролегомени до створення єдиного підходу до їх навчання // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; голов. ред. Майєр Н.В. ; редкол.: Бігич О.Б., Бориско Н.Ф., Задорожна І.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (98). – С. 3-9. – ISSN 1817-8510
1462948
   Три голоди - 15, 5 млн знищених українців. Встановити кримінальну відповідальність за заперечення Голодоморугеноциду та розпочати досудові розслідування за фактом масових штучних голодів у 1921-1923 та 1946-1947 роках пропонують юристи і науковці // Україна молода. – Київ, 2021. – 1 жовтня (№ 102). – С. 4


  Міжнародний форум «Масові штучні голоди: пам’ятаємо, вшановуємо» відбувся у Будинку профспілок 7 вересня 2021 року. Сьогодні оголосили уточнені цифри кількості жертв терору голодом. Геноциду української нації: 1921-1923 - 3,5 млн, 1932-1933 - 10,5 млн, ...
1462949
  Шуляк Г. Три голодомори // Атлантична панорама / Міністерство оборони України. – Київ, 2007. – № 6. – С. 34-38


  Голод 20-х років, 1932-1933 років, 1946-1947 років на Україні
1462950
   Три голодомори в Україні в ХХ ст.: погляд із сьогодення : Матеріали Міжнародної наукової конференції. – Київ : Українська видавнича спілка, 2003. – 312с. – ISBN 966-7060-55-Х
1462951
  Джохадзе И.Д. Три голоса американского прагматизма: Рорти, Патнэм, Брэндом // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квітня 2014 року) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 1. – С. 153-156
1462952
   Три голубя. – Казань, 1990. – 446с.
1462953
  Малашенко А.В. Три города на севере Африки / А.В. Малашенко. – М., 1986. – 103с.
1462954
   Три готелі й Мед-Палас // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2019. – № 5 (149), жовтень - листопад. – С. 116-117 : фото
1462955
  Гринберг И.Л. Три грани лирики. / И.Л. Гринберг. – М. : Советский писатель, 1975. – 408 с.
1462956
  Гринберг И.Л. Три грани лирики. / И.Л. Гринберг. – М. : Советский писатель, 1985. – 397 с.
1462957
  Базів В.А. Три грані подвигу : нариси / В.А. Базів. – Львів : Каменяр, 1988. – 117 с.
1462958
  Можейко І. Три грані таланту Івана Лисенка // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 7 вересня (№ 36). – С. 15. – ISSN 2519-4429
1462959
  Федоров В.Ф. Три дара Родине / В.Ф. Федоров. – М., 1952. – 144с.
1462960
  Петрушевская Л.С. Три девушки в голубом: сб. пьес / Л.С. Петрушевская. – М., 1989. – 397с.
1462961
  Рклицкий С.В. Три дела "о рядовом Линейного Оренбургского № 1 баталиона Тарасе Шевченке" : (Свод материалов для его биографии). С портретом / составил М.К. Чалый. – Киев : Тип. Императ. Ун-та Св. Владимира, Акцю Общ. Н.Т. Корчак-Новицкого, 1905. – [2], 8 с. – Отд. оттис из: Киевская Старина. 1899, март
1462962
  Шмидт Б.А. Три дерева / Б.А. Шмидт. – Петрозаводск, 1968. – 143с.
1462963
  Нечаїв С. Три дерматологічні поняття та їх різноманітне відображення в українській медичній термінології // Українська наукова термінологія : зб. матеріалів / НАН України, Наук.-виробн. підприємство "Вид-во "Наукова думка" НАН України" ; [худож. ред. Р.І. Калиш]. – Київ : Наукова думка, 2012. – № 4 : Збірник матеріалів науково-практичної конференції "Українська наукова термінологія. Природничі науки" : [м. Київ, 2 листоп. 2012 р.]. – С. 40-56. – ISBN 978-966-00-1327-8
1462964
  Животовская И.Г. Три десятилетия реформ образования в Европе: Особенности модернизации образовательной системы // Актуальные проблемы Европы : сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2013. – № 2. – С. 13-49. – ISSN 0235-5620


  В статье рассматриваются проблемы образования в европейских странах в условиях глобализации и экономики знаний
1462965
  Будзинська Н. Три десятинні церкви // Український церковно-історичний календар. – Київ, 2002. – На 2002 рік, № 2. – С. 189-191
1462966
  Беручашвили Н.Л. Три дипломата грузинского царя Теймураза I // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2007. – № 4. – С. 24-37. – ISSN 0869-1908
1462967
  Крумов Г. Три дни и още много / Г. Крумов. – София, 1975. – 186 с.
1462968
  Ярош Вікторія Три дні божевілля, або За лаштунками карнавалу : Від свята до свята / Ярош Вікторія, Діаш Родриго // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 1. – С. 74-83 : Фото
1462969
  Міщерська Н. Три дні в Астані // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Червень (№ 10/11)


  В Євразійському національному університеті імені Л.Гумильова тривали Дні КНУ імені Тараса Шевченка. Участь у них взяла делегація , яку очолював перший проректор О.К. Закусило. За підсумками поїздки було підписано Протокол про наміри, як основу для ...
1462970
  Вейсберг Михайло Три дні в Гавані : Куба. Спецрепортаж // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 5 (52), липень - серпень. – C. 60-64 : Фото
1462971
  Сердюк Ігор Три дні в Римі : спецрепортаж // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 4 (44), червень. – С. 62-66
1462972
  Діденко Світлана Три дні кримської весни : Україна чудес // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 2. – С. 108-109 : Фото
1462973
  Долинна Олена Три дні на Північному полюсі / Долинна Олена, Шроль Олександр // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 1 (69). – С. 72-73 : фото
1462974
  Дубинянська Я. Три дні у сиренополі. Проза / Я. Дубинянська; Передмова Р.Семкова. – Київ : Смолоскип, 1999. – 188с. – ISBN 966-7332-27-6
1462975
  Наковски А. Три дня / А. Наковски. – Москва, 1962. – 144с.
1462976
  Дементьев А.Д. Три дня / А.Д. Дементьев. – Москва, 1987. – 30с.
1462977
  Чернов В.М. Три дня бессмертия: Роман; Поющий утес / В.М. Чернов. – Воронеж, 1984. – 303с.
1462978
  Бубнис В. Три дня в августе : роман / В. Бубнис; Витаутас Витаутас ; пер. с лит. В.Чепайтиса. – Москва : Советский писатель, 1974. – 278 с.
1462979
  Есенков В.Н. Три дня в августе / В.Н. Есенков. – М, 1989. – 320с.
1462980
  Иловайский С. Три дня в Гаграх или страничка из "Тысячи и одной ночи" / С. Иловайский. – Одесса : Типо-Литография А.Ф. Соколовского, 1902. – 29 с.
1462981
  Реутский П.И. Три дня в гостях у Аллы : [повесть : для детей ] / [П.И. Реутский ; ил.: В.В. Шичков]. – Иркутск : Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1968. – 108 с.
1462982
  Кленов А.И. Три дня в Москве / А.И. Кленов. – М, 1961. – 214с.
1462983
   Три дня выставочного форума, посвященные актуальным вопросам развития морской и транспортной отрасли // Логистика: проблемы и решения : международный научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2012. – № 6 (43). – С. 13-17 : фото
1462984
  Курганов О.И. Три дня и три ночи / О.И. Курганов. – Москва, 1963. – 64с.
1462985
  Колбергс Андрис Три дня на размышление : романы, повести / Колбергс Андрис; пер. с латыш. – Москва : Советский писатель, 1983. – 512 с.
1462986
  Ковалева Л.Е. Три дня на размышления / Л.Е. Ковалева. – М, 1965. – 68с.
1462987
  Зиборов Е.А. Три дня одного лета / Е.А. Зиборов. – Калининград, 1980. – 256с.
1462988
  Турсун С. Три дня одной весны : роман, повести, рассказы ; / Саттор Турсун ; пер. с таджикског (фарси). – Москва : Известия, 1990. – 543 с. – (библиотека "Дружбы народов")
1462989
  Розанова Л.С. Три дня отпуска / Л.С. Розанова. – М, 1973. – 445с.
1462990
  Алехин В.С. Три дня памяти : роман / Василий Алехин ; худож. Ли Клим. – Воронеж : Центрально-Черноземное кн. издательство, 1985. – 319 с. : ил.
1462991
  Уяр Хведер Три дня, три ночи : повести и рассказы : авториз. пер. с чуваш. / Хведер Уяр ;. – Москва : Советский писатель, 1967. – 251 с.
1462992
  Віленський Ю. Три доби в операційній під крижаним душем... // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 1-2 листопада (№ 200/201). – С. 15


  "Легендариний хірург і уролог Андроник Чайка та Київський військовий госпіталь".
1462993
  Снегова И.А. Три дождя / И.А. Снегова. – М., 1971. – 158с.
1462994
  Квливидзе М. Три дождя : стихи / М. Квливидзе. – Москва : Детская литература, 1976. – 96 с.
1462995
  Башунов В.М. Три дождя : стихи / В.М. Башунов. – Барнаул : Алтайское книжное издательство, 1979. – 111 с.
1462996
  Беленький Г. Три долгих дня : драма в 2-х действиях / Беленький Г. – Москва : Искусство, 1965. – 71 с.
1462997
  Крыщук Н. Три доли : повесть // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2007. – № 9. – С. 8-72. – ISSN 0321-1878
1462998
  Вовчок Марко Три долі : Повість / Вовчок Марко. – Київ : Сяйво, 1927. – 131с. – Справжнє ім"я: Марія Олександрівна Вілінська
1462999
  Чуча О.Г. Три долі / О.Г. Чуча. – Х, 1967. – 135с.
1463000
  Вовчок М. Три долі : повісті, оповідання, казки / Марко Вовчок ; [післімова Т.М. Панасенко]. – Харків : Фоліо, 2012. – 407, [3] с. – На обл. сер.: Шкільна бібліотека. Українська література. – (Шкільна бібліотека української та світової літератури / [громадська Рада серії : В.С. Бакіров, О.Ю. Вілкул, Г.М. Герман та ін.]). – ISBN 978-966-03-5613-9
<< На початок(–10)1461146214631464146514661467146814691470(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,